40 de phien ban 2014

Post on 15-Oct-2015

129 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GSTT GROUP

  2014

  40 THI TH I HC

  CHN LC Mn HA HC

  Tp 2

  T I T R B I L O V E B O O K . V N

 • 1 | G S T T G R O U P

  Anh ch GSTT chc em tr thnh

  mt tn sinh vin ca i Hc em

  hng m c!

  Hn gp em ging ng i Hc!

  TUYN TP 40 THI TH I HC MN HA PHIN BN 2014

 • 2 | L O V E B O O K . V N

  Chng ti xin gi li cm n chn thnh ti nh sch LOVEBOOK.VN gip chng ti hon thin

  cun ti liu ny.

  tham kho thm v li gii chi tit mi cc em c b sch Tuyn tp 90 thi th km li gii chi tit v bnh lun tp 1, 2, 3 ca LOVEBOOK.VN.

  nm chc ton b 90 trong b sch khi ch cn 1 thng n thi na, mi cc em tham gia lp hc thng 6 ca VEDU.EDU.VN. Hu ht cc tc gi ca b sch u tham gia ging dy ti lp hc c bit ny.

  Thay mt nhm GSTT

  Trng nhm

  Lng Vn Thy

 • 3 | G S T T G R O U P

  Gii Thiu Tng Qut V GSTT Group

  Cun sch ny c vit bi ton b cc bn n t GSTT GROUP. V vy, chng ti xin c gi ti cc

  em hc sinh v cc c gi i nt v tp th tc gi ny. Bi vit c trch trong profile ca GSTT GROUP.

  I. Gii thiu chung

  Sng trong i sng cn c mt tm lng

  lm g em bit khng ?

  gi cun i

  Ly cm hng t ca t trong bi ht gi cun i ca c nhc s Trnh Cng Sn v cu hi l lm

  th no cng hin cho x hi nhiu nht khi mnh ang cn l sinh vin?, chng ti thnh lp nn GSTT

  Group.

  c thnh lp vo ngy 6/5/2011, GSTT Group tri qua hn mt nm hnh thnh v pht

  trin. GSTT Group l ni hi t cc sinh vin u t n t cc trng i hc. Cc thnh vin ca GSTT

  Group u c nhng thnh tch ng n trong hc tp. Cc thnh vin ca GSTT Group u l nhng th khoa,

  khoa, t gii Olympic Quc gia, quc t v nhng bn sinh vin gii cc trng. Trong nhng ngy u

  thnh lp GSTT Group ch yu hot ng mng online bng vic thc hin nhng bi ging trc tuyn v h

  tr cc em hc sinh trn din n. K t u nm 2012, GSTT Group m rng hot ng ca mnh sang

  cc lnh vc khc nh t chc ging dy tnh nguyn cc trung tm bo tr x hi, t chc thi th i hc

  cho hc sinh 12, t chc chng trnh giao lu vi hc sinh lp 12 ti cc trng cp 3,

  Khng ch giu lng nhit huyt vi cc th h n em i sau, GSTT Group cn rt ch trng ti vic

  hc tp ca cc thnh vin. K t nm hc 20122013, GSTT Group thnh lp cc cu lc b hc tp dnh cho

  cc thnh vin. Mt s cu lc b i vo hot ng nh : Cu lc b ting Anh, cu lc b Lut, Cu lc b

  kinh t i ngoi, Cu lc b Y. Ngoi ra, cc thnh vin GSTT Group c iu kin tri nghim, lm quen

  vi cng vic khi ra trng, GSTT Group t chc chng trnh JOB TALK. Nhng chia s v cng vic v cuc

  sng ca cc v khch mi s gip cc thnh vin trng thnh hn khi ra trng.

  Vi phng chm cho i l nhn v mi mi , chng ti nguyn em ht sc mnh mang nhng

  kin thc ca mnh truyn t li cho cc th h n em

  S mnh: Kt ni yu thng

  Tm nhn: Trong 1 nm ti hnh nh GSTT Group s n vi tt c cc em hc sinh trn c nc, c

  bit l nhng em c mnh i bt hnh. GSTT Group s l mt i gia nh vi nhiu th h hc sinh, sinh vin,

  n su trong tim thc hc sinh, sinh vin Vit Nam.

  Slogan: 1. Light the way 2. Sharing the value

  II. Danh mc hot ng:

  Hng ti hc sinh

  1. Hot ng online

  a. Video bi ging trc tuyn cc cp v i hc, trng tm n thi i hc

  b. H tr cc hc sinh hc tp trn din n hc tp

  2. Hot ng offline

  a. Ging dy tnh nguyn thng xuyn ti cc trung tm bo tr x hi v vng su vng xa

  b. Giao lu chia s kinh nghim thi c ti cc trng cp 3

 • 4 | L O V E B O O K . V N

  Hng ti sinh vin

  1. Hot ng online

  a. Bi ging trc tuyn cc mn hc

  b. H tr hc tp trn din n hc tp

  2. Hot ng offline

  a. Cc cu lc b hc tp: cu lc b ting Anh, Cu lc b Y, cu lc b Kinh t i ngoi, cu

  lc b ti chnh ngn hng, cu lc b Lut,

  b. Chng trnh JOB TALK. Chng trnh giao lu, tr chuyn vi ngi t cc ngnh ngh

  lnh vc khc nhau.

  c. Ging dy cho sinh vin ngay ti ging ng cc trng i hc

  III. Mt s thnh tu ni bt t c:

  1. Thc hin 230 bi ging trc tuyn 2. H tr hc tp trn din n GSTT.VN v trn fan page facebook cho trn 40.000 hc sinh trn c nc

  t nm 2011 2013. 3. H tr n thi cui k cho hn 200 sinh vin H Bch Khoa HN 4. Gip 169 em lng tr SOS H Ni hc tp. 5. T chc 2 chng trnh giao lu cng th khoa i hc trng THPT chuyn Lng Vn Ty Ninh

  Bnh v THPT Nguyn Siu Hng Yn 6. T chc thi th i hc cho 1000 em hc sinh khu vc H Ni.

  GSTT GROUP Ngi nh chung ca hc sinh, sinh vin Vit Nam Website: http://www.gstt.vn

  Facebook: http://www.faceook.com/SHARINGTHEVALUE

  Mail: gstt.vn@gmail.com

  Youtube: http://www.youtube.com/luongthuyftu

 • 5 | G S T T G R O U P

  s 1

  I. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu, t cu 1 n cu 40)

  Cu 1: Mt hn hp X c khi lng m gam gm Ba v Al. Cho m gam X tc dng vi nc d, thu c 8,96

  lt kh H2. Cho m gam X tc dng vi dung dch Ba(OH)2 d thu c 22,4 lt kh H2 (cc phn ng u xy ra

  hon ton, cc th tch kh o iu kin tiu chun). m c gi tr l

  A. 16,8 gam. B. 27,2 gam. C. 24,6 gam. D. 29,9 gam.

  Cu 2: C 3 dung dch hn hp l dung dch: X (NaHCO3 v Na2CO3); Y (NaHCO3 v Na2SO4); Z (Na2CO3 v Na2SO4).

  Ch dng thm 2 dung dch no di y nhn bit c 3 dung dch trn?

  A. HNO3 v Ba(NO3)2. B. HCl v NaCl. C. NaOH v NaCl. D. NH3 v NH4Cl.

  Cu 3: Oxi ho nh 3,2 gam ancol CH3OH thu c hn hp sn phm gm anehit, axit, ancol d v nc

  trong s mol anehit bng 3 ln s mol axit. Cho ton b sn phm phn ng vi lng d dung dch

  AgNO3/NH3 thu c 15,12 gam Ag. Hiu sut phn ng oxi ho l

  A. 70%. B. 65%. C. 40%. D. 56%.

  Cu 4: Cho s phn ng sau :

  Tn ca Y l

  A. Vinylbenzoat. B. Metylacrylat. C. Benzylacrylat. D. Phenylacrylat.

  Cu 5: Nung nong tng ca p chat trong binh kin: (1) Fe + S(r), (2) Fe2O3 + CO(k), (3) Au + O2(k), (4) Cu +

  Zn(NO3)2(r), (5) Cu + KNO3(r), (6) Al + NaCl (r). Cac trng hp xay ra phan ng oxi hoa kim loai la

  A. (1), (4), (5). B. (1), (4). C. (1), (3), (6). D. (1), (5).

  Cu 6: Cho cc phn ng ho hc sau y:

  (1) Al4C3 + 12H2O 4Al(OH)3 + 3CH4 (2) 2Na + 2H2O 2NaOH + H2

  (3) CH3Cl + H2O +OH CH3OH + HCl (4) C2H2 + H2O

  Hg2+ CH3CHO

  (5) Na2O2 + H2O NaOH + H2O2 (6) 2F2 + 2H2O 4HF + O2

  S phn ng ho hc trong H2O ng vai tr cht oxi ho hoc cht kh l

  A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

  Cu 7: Dy gm cc cht u tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 l

  A. axit fomic, vinylaxetilen, propin. B. anehit axetic, but-1-in, etilen.

  C. anehit axetic, axetilen, but-2-in. D. anehit fomic, axetilen, etilen.

  Cu 8: Sc V lt CO2 ( ktc) vo 1 lt dung dch hn hp NaOH 0,02M v Ba(OH)2 0,02M n phn ng hon

  ton thu c 1,97 gam kt ta v dung dch X. Cho dung dch NaOH vo dung dch X li thu c kt ta. Gi

  tr ca V l

  A. 1,12 lt. B. 0, 224 lt hoc 1,12 lt

  C. 0,448 lt. D. 0,896 lt hoc 0,448 lt.

  Cu 9: Hn hp kh A ( nhit thng) gm hirocacbon X mch h v oxi d c t l th tch 4:21 cho vo

  mt bnh kn dung tch khng i thy p sut l p atm. Bt tia la in, t chy hon ton hn hp, sau phn

  ng, loi b hi nc ri a v nhit ban u c hn hp B c p sut 0,52p atm. S cht X tha mn

  d kin u bi l

  A. 5. B. 1. C. 4. D. 6.

  Cu 10: t chy hon ton 1,18 gam mt amin n chc Y bng mt lng khng kh va . Dn ton b

  kh sau phn ng vo bnh ng dung dch Ca(OH)2 d thu c 6 gam kt ta v 9,632 lt kh ( ktc) duy

  nht thot ra khi bnh. Cng thc phn t ca Y l

  A. C2H7N. B. C4H11N. C. C3H9N. D. CH5N.

  Cu 11: Dung dch X cha 0,375 mol K2CO3 v 0,3 mol KHCO3. Thm t t dung dch cha 0,525 mol HCl vo

  dung dch X c dung dch Y v V lt CO2 (ktc). Thm dung dch nc vi trong d vo Y thy to thnh m

  gam kt ta. Gi tr ca V v m l

  A. 6,72 lt; 26,25 gam. B. 3,36 lt; 52,5 gam. C. 3,36 lt; 17,5 gam. D. 8,4 lt; 52,5 gam.

 • 6 | L O V E B O O K . V N

  Cu 12: Cho 11,6 gam mui FeCO3 tc dng va vi dung dch HNO3, c hn hp kh CO2, NO v dung

  dch X. Khi thm dung dch HCl (d) vo dung dch X c dung dch Y. Khi lng bt ng kim loi ti a c

  th ha tan trong dung dch Y (bit NO l sn phm kh duy nht) l

  A. 14,4 gam. B. 32 gam. C. 16 gam. D. 7,2 gam.

  Cu 13: S proton, ntron, electron c trong mt ion Cr3+ (cho 2452Cr) ln lt l

  A. 24, 28, 21. B. 24, 30, 21. C. 24, 28, 24. D. 24, 28, 27.

  Cu 14: Cho cc dung dch: Na2CO3, NaHCO3, AlCl3, CaCl2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, K2SO3, K2SO4 ln lt tc dng

  vi dung dch Ba(OH)2. S trng hp xy ra phn ng l

  A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

  Cu 15: Mun tng hp 60 kg thy tinh hu c (thy tinh plexiglat) th khi lng axit v ancol phi dng ln

  lt l (bit hiu sut qu trnh este ha v qu trnh trng hp ln lt l 60% v 80%)

  A. 107,5kg v 40kg. B. 85kg v 40kg. C. 32,5kg v 20kg. D. 85,5 kg v 41 kg.

  Cu 16: Ha tan 2,29 gam hn hp Ba v Na vo nc thu c dung dch X v 672 ml kh (ktc). Nh t t

  dung dch FeCl3 vo dung dch X cho n d, lc kt ta, ra sch, sy kh v nung n khi lng khng i

  thu c m gam cht rn. Gi tr ca m l

  A. 6,4. B. 4,8. C. 1,6. D. 3,2.

  Cu 17: X v Y l 2 hp cht ch c chc ancol, trong khi lng mol ca X nh hn ca Y. Khi t chy hon

  ton mi cht X, Y u to ra s mol CO2 t hn s mol H2O. t chy hon ton hn hp Z gm nhng lng

  bng nhau v s mol ca X v Y thu c t l s mol CO2 v H2O tng ng l 2:3. S hp cht tha mn cc

  tnh cht ca Y l

  A. 6 cht. B. 2 cht. C. 4 cht. D. 5 cht.

  Cu 18: Chia dung dch Z cha cc ion: Na+, NH4+, SO42-, CO32-thnh 2 phn bng nhau. Phn 1 cho tc dng vi

  dung dch Ba(OH)2 d, un nng thu c 4,3 gam kt ta X v 470,4 ml kh Y 13,50C v 1atm. Phn 2 cho

  tc dng vi dung dch HCl d thu c 235,2 ml kh 13,50C v 1atm. Tng khi lng mui trong Z l

  A. 1,19 gam. B. 9,52 gam. C. 4,76 gam. D. 2,38 gam.

  Cu 19: Hn hp X gm Al, Fe2O3 c khi lng 21,67 gam. Tin hnh phn ng nhit nhm hn hp X trong

  iu kin khng