59th gujarat state foundation day may 2019 - issue 103 · 2019-08-17 · અાંદાજે...

of 20/20
- 59th Gujarat State Foundation Day May 2019 - Issue 103

Post on 25-Dec-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • -  

  59th Gujarat State Foundation Day May 2019 - Issue 103

 • pg. 17

 • pg. 2

  President Message

  મખુ અન ેતં ી થાનથેી

  ૫૯ , , આપણા

  , અને ત ે

  , , ય ીણગાલ ીન ેષવિ તારજુગ ીન બેહાસ કરાઈ છે. SBS જુર ાત ી પણ ઉપયોગી સભર ખેલ

  છ .ે

  ચાલો આપણ ેઆ ગજુરાત થાપના દન એક ઉ સવ ની જેમ ઉજવીય ે,આપણા ઘર ેકસંાર બનાવીય,ે કકે કાપીએ અન ેનવા વષ ક ેતહવેાર ની જેમજ ગજુરાત નો જ મ દવસ ઉજવીય.ેઆપણ ેઆપણા ગજુરાતી પણાન ેસાથ ેમળીન ેઉજવીય.ે

  આપણે , , લિજંાતીગ , ,

  ુંદ ર િસિનયરો પણ આપણી

  છે. ુંદ ર ગાય ઓેત પોતા ની કલા ક ર છ ેપણ આપણને બધાય ન ે દંનઆ મળે આવી એક ઓપન

  આયોજન

  આપશો. , ાયીતેખ ઈાભરીધુસ , , લેટપ તયંજ , ીશોજ ીરેહ , ીરેવઝ ઈાભલશૌક ,

  Amit Mehta

  President - Editor Message

  1st may 2019 is 59th Gujarat Foundation day and I am happy to present this Special Edition. This is a great day for all GUJARATI’S , let’s celebrate like its new year, because the struggle that our ancestors have gone through for us to get our independent state of Gujarat is no small feat. Make “Kansar” and cut a cake, we usually don’t realize the importance of this victory of the foundation of Gujarat, so this time let’s celebrate it like any other festival.

  The GSWA team is planning to organize Navaratri , Diwali, Geetanjali, Bhajan Sandya, Sangeet Sandhya ,Antaxari (to give everyone a chance to showcase their singing skills).

  This edition will include stories on,”Maha Gujarat Andolan”, “Mahatma’s Health”, story of ziya , and many more. Also there are a few words from Bhagyesh jha , Hiren antani , interesting article and information from SBS Gujarati.

  I am thankful to sponsors of this Sandesh edition Satyam Dave, Sudhirbhai khetia, Jayant Patel, Harry Joshi, Kaushakbhai zaveri, Jigneshbhai patel and Chiragbhai chavda. I am thankful to Atish Shah

  I am sure everyone will be very proud while reading the articles in this edition and will connect directly back to our roots and culture.

  Amit Mehta

  and Nirav Patel for printing.

  મખુ અન ેતં ી થાનથેી

  ૫૯ , , આપણા

  , અને ત ે

  , , ય ીણગાલ ીન ેષવિ તારજુગ ીન બેહાસ કરાઈ છે. SBS જુર ાત ી પણ ઉપયોગી સભર ખેલ

  છ .ે

  ચાલો આપણ ેઆ ગજુરાત થાપના દન એક ઉ સવ ની જેમ ઉજવીય ે,આપણા ઘર ેકસંાર બનાવીય,ે કકે કાપીએ અન ેનવા વષ ક ેતહવેાર ની જેમજ ગજુરાત નો જ મ દવસ ઉજવીય.ેઆપણ ેઆપણા ગજુરાતી પણાન ેસાથ ેમળીન ેઉજવીય.ે

  આપણે , , લિજંાતીગ , ,

  ુંદ ર િસિનયરો પણ આપણી

  છે. ુંદ ર ગાય ઓેત પોતા ની કલા ક ર છ ેપણ આપણને બધાય ન ે દંનઆ મળે આવી એક ઓપન

  આયોજન

  આપશો. , ાયીતેખ ઈાભરીધુસ , , લેટપ તયંજ , ીશોજ ીરેહ , ીરેવઝ ઈાભલશૌક ,

  Amit Mehta

  President - Editor Message

  1st may 2019 is 59th Gujarat Foundation day and I am happy to present this Special Edition. This is a great day for all GUJARATI’S , let’s celebrate like its new year, because the struggle that our ancestors have gone through for us to get our independent state of Gujarat is no small feat. Make “Kansar” and cut a cake, we usually don’t realize the importance of this victory of the foundation of Gujarat, so this time let’s celebrate it like any other festival.

  The GSWA team is planning to organize Navaratri , Diwali, Geetanjali, Bhajan Sandya, Sangeet Sandhya ,Antaxari (to give everyone a chance to showcase their singing skills).

  This edition will include stories on,”Maha Gujarat Andolan”, “Mahatma’s Health”, story of ziya , and many more. Also there are a few words from Bhagyesh jha , Hiren antani , interesting article and information from SBS Gujarati.

  I am thankful to sponsors of this Sandesh edition Satyam Dave, Sudhirbhai khetia, Jayant Patel, Harry Joshi, Kaushakbhai zaveri, Jigneshbhai patel and Chiragbhai chavda. I am thankful to Atish Shah

  I am sure everyone will be very proud while reading the articles in this edition and will connect directly back to our roots and culture.

  Amit Mehta

  and Nirav Patel for printing.

  ઇન્દચુાચા ના નતેતૃ્વ - લોકો નો ગસુ્સાઓ અન ેમા સાથ ેદીકરી પણ વળાવી જેવા વવધાનો ન ેકારણ ેગજુરાત ન ેઅલગ રાજ્ય નો દરજ્જો મળ્યો. સમગ્ર વવશ્વ માાં વસતા ગુજરાતીઓ સાથ ેસાથ ેવેસ્ટનન ઑસ્રવલયા ના ગુજરાતીઓ પણ ૫૯ મોં ગજુરાત સ્થાપના દદવસ ઉજવવા થનગની રહ્યા છે.આજે જયારે આપણ ેગજુરાત રાજ્ય સ્થાપના દદન ની ઉજવણી કરીયે છીએ ત્યારે ગુજરાત રાજ્ય કેવી રીતે અવસ્તત્વમાાં આવયુાં તનેી વવગતો જાણવા જેવી છે.

  અાંદાજે ઈ.સ ૧૬૦૦ માાં અાંગ્રજેો આપણા દેશ માાં આવયા અને વહીવટ કરવા માટ ેબોમ્બ ેકલકત્તા અન ેમદ્રાસ એમ ત્રણ સ્થળોએ એ કોઠી ઓ એટલેક ેપ્રેવસડેંસી સ્થાપી હતી. ગજુરાત નો સમાવેશ બોમ્બ ેપ્રેવસડેંસી માાં થયો હતો.જોક ેપ્રેવસડેંસી હોવા છતાાં ગુજરાત ના માત્ર પાાંચ વજલ્લાઓ અમદવાદ ,ખેડા ( આજના ખેડા અને આણાંદ) ગોધરા ,સુરત અન ેભરૂચ નો વહીવટ જ સીધો અાંગ્રજેો (એટલેકે પ્રેવસડેંસી) દવારા થતો બાકીનો વહીવટ જે તે પ્રદેશ ના રાજાઓ ક ેનવાબો દ્વારા થતો જેમાાં - ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ નો સમાવશે થતો હતો.

  અાંગ્રજેો ના સમય થી આઝાદી ની ચળવળ ચલાવતી કોંગ્રેસ અન ેઅન્યોએ અવાર નવાર અાંગ્રજેો જોડ ેઆવી માાંગણી કરી હતી ક ેવહીવટ માતભૃાષા પ્રમાણ ેથવો જોઈએ અન ેએજ પ્રમાણે પ્રાાંત કે રાજ્ય ની રચના થવી જોઈએ.આ વાત અાંગ્રજેોએ ધરાર ના માની.

  આપણ ેઆઝાદ થતા કોંગ્રેસ ેપોતાની પૉવલવસ પ્રમાણ ેમાતભૃાષા પ્રમાણે રાજ્યો ની રચના કરી પરાંત ુગુજરાતી અને મરાઠી બોલતા લોકો માટ ેઅલગ રાજ્ય ના બનાવતા એકજ રાજ્ય મુાંબઈ માાંજ ગુજરાત અન ેમહારાષ્ટ્ર નો સમાવેશ કયો. અાંદાજે ૧૯૫૫ ક ે૧૯૯૬ ની આસપાસ એક દદવસ અચાનક જ વદ્વભાષી મુાંબઈ રાજ્ય ની જાહેરાત કરી દેવાઈ. આ માટે ગજુરાત માાં કોઈ વયવતત ક ેસમહૂ નો વબલકુલ સાંપકન કરાયો નહોતો.આ કારણે ગજુરાત અન ેમહારાષ્ટ્ર ના લોકો નારાજ થયા- ગુસ્સ ેપણ થયા. ધીમે ધીમ ેઅલગ ગુજરાત અન ેમહારાષ્ટ્ર ની માાંગણી બળવત્તર બની.

  અમદાવાદ માાં ઓગસ્ટ ૧૯૫૬ માાં કોલેજ ના યુવકો આ માાંગણી માટે કોંગ્રેસ ઓદિસ ેગયા ત્યારે પોલીસ દમન કરાયુાં અન ેપાાંચ થી વધુ યુવકો ના મૃત્યુ થયા.આ કારણે ગજુરાત માાં ઇન્દુચાચા એટલેક ેઇન્દુલાલ યાવિકે" મહાગજુરાત "ની ચળવળ શરુ કરી.(મહાગજુરાત ના લડવૈયા તરીકે આજે પણ અમદાવાદ માાં લાલ દરવાજા તરિ નહરેુ વિજ ના છેડ ે અને તમેના વતન નદડયાદ માાં ઇન્દુચાચા નુાં સ્ટેચ્યુ છે.)જેવી રીતે ગજુરાત માાં ઇન્દુચાચા એ મહાગુજરાત ની ચળવળ શરુ કરી તજે રીતે મહારાષ્ટ્ર માાં "સાંયુતત મહારાષ્ટ્ર સવમવત" રચાઈ હતી અન ેતેઓ એ પણ લડત આપવાનુાં શરુ કયુું હતુાં.

  મહાગજુરાત આાંદોલન દરમ્યાન ઘણા તોિાનો થયા.ઈન્દુકાકા એ એવુાં વનવેદન આપ્યુકે આતો "મા ની સાથે દીકરી ને પણ વળાવી " આ ઘણાં લોકવપ્રય થયુાં અન ેલોકો ઘણા ગુસ્સે થયા.ત ેસમયે ઇન્દુચાચા એ આપેલ જાણતા કર્ફયુન અને સમાાંતર સભા જેવા અવનવા કાયનક્રમો આપ્યા હતા. જનતા કર્ફયુન એટલે કોઈ પણ સરકારી કાયનક્રમ મા સ્વયાંભૂ રીતેજ નવહ જવાનુાં.

  સમાાંતર સભા એટલે કોઈ પણ મોટા નેતા ના કાયનક્રમ મા નવહ જવાનુાં. એક વખત તો આપણા પહેલાજ પ્રધાનમાંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ ની સભા સમયેજ ઇન્દુચાચા એ સભા રાખી હતી. સરકાર સામે લોકો નો એટલો રોષ હતો ક ેજવાહરલાલ નહેરુ ન ેસભા કરતા ઇન્દુચાચા ની આભમાાં ત્રણ ઘણા લોકો ગયા હતા. અન ેજવાહરલાલ ની સભા મા કાગડા ઉડ ેએવી વસ્થવત હતી.

  આમ થતા જવાહરલાલ નહેરુ ન ેલોકો ના ગુસ્સા અને ગુજરાત રાજ્ય ની અલગ માાંગણી કટેલી વયાજબી છે તેનો ખ્યાલ આવી ગયો.આમ લોકો ની માાંગણી બળવત્તર બનતા તે માાંગી સ્વીકારાઈ.

  આમ ૧ મ ે૧૯૬૦ ના રોજ ગજુરાત અને મહારાષ્ટ્ર એમ બે અલગ રાજ્યો અવસ્તત્તવ મા આવયા.

  Amit Mehta

 • pg. 2

  President Message

  મખુ અન ેતં ી થાનથેી

  ૫૯ , , આપણા

  , અને ત ે

  , , ય ીણગાલ ીન ેષવિ તારજુગ ીન બેહાસ કરાઈ છે. SBS જુર ાત ી પણ ઉપયોગી સભર ખેલ

  છ .ે

  ચાલો આપણ ેઆ ગજુરાત થાપના દન એક ઉ સવ ની જેમ ઉજવીય ે,આપણા ઘર ેકસંાર બનાવીય,ે કકે કાપીએ અન ેનવા વષ ક ેતહવેાર ની જેમજ ગજુરાત નો જ મ દવસ ઉજવીય.ેઆપણ ેઆપણા ગજુરાતી પણાન ેસાથ ેમળીન ેઉજવીય.ે

  આપણે , , લિજંાતીગ , ,

  ુંદ ર િસિનયરો પણ આપણી

  છે. ુંદ ર ગાય ઓેત પોતા ની કલા ક ર છ ેપણ આપણને બધાય ન ે દંનઆ મળે આવી એક ઓપન

  આયોજન

  આપશો. , ાયીતેખ ઈાભરીધુસ , , લેટપ તયંજ , ીશોજ ીરેહ , ીરેવઝ ઈાભલશૌક ,

  Amit Mehta

  President - Editor Message

  1st may 2019 is 59th Gujarat Foundation day and I am happy to present this Special Edition. This is a great day for all GUJARATI’S , let’s celebrate like its new year, because the struggle that our ancestors have gone through for us to get our independent state of Gujarat is no small feat. Make “Kansar” and cut a cake, we usually don’t realize the importance of this victory of the foundation of Gujarat, so this time let’s celebrate it like any other festival.

  The GSWA team is planning to organize Navaratri , Diwali, Geetanjali, Bhajan Sandya, Sangeet Sandhya ,Antaxari (to give everyone a chance to showcase their singing skills).

  This edition will include stories on,”Maha Gujarat Andolan”, “Mahatma’s Health”, story of ziya , and many more. Also there are a few words from Bhagyesh jha , Hiren antani , interesting article and information from SBS Gujarati.

  I am thankful to sponsors of this Sandesh edition Satyam Dave, Sudhirbhai khetia, Jayant Patel, Harry Joshi, Kaushakbhai zaveri, Jigneshbhai patel and Chiragbhai chavda. I am thankful to Atish Shah

  I am sure everyone will be very proud while reading the articles in this edition and will connect directly back to our roots and culture.

  Amit Mehta

  and Nirav Patel for printing.

  મખુ અન ેતં ી થાનથેી

  ૫૯ , , આપણા

  , અને ત ે

  , , ય ીણગાલ ીન ેષવિ તારજુગ ીન બેહાસ કરાઈ છે. SBS જુર ાત ી પણ ઉપયોગી સભર ખેલ

  છ .ે

  ચાલો આપણ ેઆ ગજુરાત થાપના દન એક ઉ સવ ની જેમ ઉજવીય ે,આપણા ઘર ેકસંાર બનાવીય,ે કકે કાપીએ અન ેનવા વષ ક ેતહવેાર ની જેમજ ગજુરાત નો જ મ દવસ ઉજવીય.ેઆપણ ેઆપણા ગજુરાતી પણાન ેસાથ ેમળીન ેઉજવીય.ે

  આપણે , , લિજંાતીગ , ,

  ુંદ ર િસિનયરો પણ આપણી

  છે. ુંદ ર ગાય ઓેત પોતા ની કલા ક ર છ ેપણ આપણને બધાય ન ે દંનઆ મળે આવી એક ઓપન

  આયોજન

  આપશો. , ાયીતેખ ઈાભરીધુસ , , લેટપ તયંજ , ીશોજ ીરેહ , ીરેવઝ ઈાભલશૌક ,

  Amit Mehta

  President - Editor Message

  1st may 2019 is 59th Gujarat Foundation day and I am happy to present this Special Edition. This is a great day for all GUJARATI’S , let’s celebrate like its new year, because the struggle that our ancestors have gone through for us to get our independent state of Gujarat is no small feat. Make “Kansar” and cut a cake, we usually don’t realize the importance of this victory of the foundation of Gujarat, so this time let’s celebrate it like any other festival.

  The GSWA team is planning to organize Navaratri , Diwali, Geetanjali, Bhajan Sandya, Sangeet Sandhya ,Antaxari (to give everyone a chance to showcase their singing skills).

  This edition will include stories on,”Maha Gujarat Andolan”, “Mahatma’s Health”, story of ziya , and many more. Also there are a few words from Bhagyesh jha , Hiren antani , interesting article and information from SBS Gujarati.

  I am thankful to sponsors of this Sandesh edition Satyam Dave, Sudhirbhai khetia, Jayant Patel, Harry Joshi, Kaushakbhai zaveri, Jigneshbhai patel and Chiragbhai chavda. I am thankful to Atish Shah

  I am sure everyone will be very proud while reading the articles in this edition and will connect directly back to our roots and culture.

  Amit Mehta

  and Nirav Patel for printing.

 • MEDIA STATEMENT

  Yaz Mubarakai MLA MEMBER FOR JANDAKOT

  Thursday 18 April 2019

  Gujarat Foundation Day 2019 Comments attributed to Yaz Mubarakai MLA:

  “I would like to extend my warmest wishes to all members of the Gujarati community, both in Western Australia and India, for a very happy Gujarat Foundation Day on 1 May 2019. It is very important to celebrate and reflect on the foundations of our heritage. The Gujarati community, through hard work and perseverance, has created a successful and vibrant state which is a core economic driver of India today. May the Foundation Day celebrations bring renewed enthusiasm and prosperity to the Gujarati community. Please accept my best wishes for the future.

  pg. 4

  A Story of how the best Entrepreneurs’ in the world bargained for the formation of the state of “Gujarat” Gujarati’ s around the globe will be Celebrating 59th Gujarat sthapana day on first of May 2019.The political movement known as “MAHAGUJARAT ANDOLAN” took four years to succeed for the formation of Gujarat.

  British came to India in 1600’s; they created three presidencies Bombay, Calcutta and Madras for administration. Gujarat came under Bombay presidency but it covered only 5 districts (Ahmedabad, Kheda, Godhra, Bharuch and Surat).there were nearly 250 native states which were ruled by raja’s and nawab’s. During freedom movement congress demanded bifurcations of provinces on linguistic base, but was rejected by the British. After independence linguistic province demand was fulfilled except Gujarat and Maharashtra.

  In 1956 the bill to be introduced in the parliament at that time was meant to consist Gujarat and Maharashtra to be separate states, but the bill was amended overnight as bilingual one state Bombay without consulting anyone from Gujarat. In August 1956 some college students in Ahmedabad went to local congress house near Lal Darwaja but their voices weren’t heard, and police repression resulted in death of more than five students. This resulted in massive protest and anger in Gujarat. Indulal Yagnik (Retired Leader) came forward to guide the movement in Gujarat. Samyukta Maharashtra movement also started movement for separate state for Marathi speaking people. Indulal Yagnik founded mahagujarat janta parishad to fight against government. The violent protest spread in Gujarat.

  Indulal Yagnik said “AATO MAA NI SATHE DIKRI NE PAN VALAVI” which appealed to people and the demand of separate state became strong amongst gujarati’s. Programmes like Janta Curfew,Khambhi satyagrah and parallel meetings were popular and considered to be unique approach of protest against government. Then Prime Minister Jawaharlal Nehru came to Ahmedabad to address people of Gujarat and Indulal Yagnik called parallel meeting- “samantar sabha” which attracted thrice the number of people than Prime Minister Nehru’s meeting. Immediately Nehru realised the strength of public opinion, In other words he realised “don’t under estimate the power of a common man”.

  In early 1960 this movement partitioned “state of Bombay” in to states of Gujarat and Maharashtra. Finally on first May o f 1960 bifurcate states Maharashtra and Gujarat came in to existence, later comprising Saurashtra, Kutch and mainland Gujarat.

  MEDIA STATEMENT

  Yaz Mubarakai MLA MEMBER FOR JANDAKOT

  Thursday 18 April 2019

  Gujarat Foundation Day 2019 Comments attributed to Yaz Mubarakai MLA:

  “I would like to extend my warmest wishes to all members of the Gujarati community, both in Western Australia and India, for a very happy Gujarat Foundation Day on 1 May 2019. It is very important to celebrate and reflect on the foundations of our heritage. The Gujarati community, through hard work and perseverance, has created a successful and vibrant state which is a core economic driver of India today. May the Foundation Day celebrations bring renewed enthusiasm and prosperity to the Gujarati community. Please accept my best wishes for the future.

  Amit Mehta

  Yaz Mubarakai MLA:

  સો થી વધ ુગજુરાતી સમાજ ના સીનીઅર સીટીઝનો નુું આખુું ગ્રપુ દર બુધવાર ેપથથ મા મળ ેછે.

  જહાું ગમ ભી ના હો આુંસ ુભી ના હો બસ પ્યાર હી પ્યાર પલ ેબુધવાર એટલે વૃદ્ધો ન ેભગેા થવાનો દદવસ. ગગરાવીન ના હોલ માું આપણા વડીલો ગનયગમત રીતે ભગેા થઇ ન ેભારે ઉત્સાહ થી અવનવી પ્રવૃગિઓ કરે છે.અુંતાક્ષરી, કેરમ બોડથ, પિા ની રમતો ઉપરાુંત અનેકગવધ પ્રવૃગિ કર ેછે.યુવાનો ને પણ શરમાવ ેએટલા ઉત્સાહ અને ગનયગમતતાથી પથથ ના ગસગનયરો ની પ્રવૃગિ ના ભાગીદાર- સાથ માણવો એક લ્હાવો લેવા જેવો અનભુવ કરાવે છે.

  બુધવાર આવે એટલે ગગરાવીન હોલ ધમધમતો થઇ જાય છે. સાડા અગગયાર થી બ ેસુધીનો સમય મન મોર બની થનગાટ કરે જવો માહોલ ઉદ્ભવ ેછે.કોઈ પણ જાતના ખચકાટ વગર આપણો સમાજ ભગેો થાય છે. કોઈ ઇમેઇલ - આમુંત્રણ - લેગખત એજન્ડા વગરજ અચૂક ભગેા થતા ગસગનયરો અલકમલક ની વાતો અને પ્રવૃગિ કર ેછે.

  ગનષ્ણાત મહેમાન ના વ્યાખ્યાનો, નાની સ્કીટ , અુંતાક્ષરી થી માુંડીને મન પ્રફુગલ્લત થાય તવેી પદરગસ્થગત જોવા મળે છે., જનરેશન ગેપન ેકારણ ેજૂની અને નવી પેઢી વચ્ચ ેમાનગસક તણાવ કેવો થાયછે તે અુંગેની નાની સ્કીટ દવારા મનોરુંજન પૂરું પડ ેછે અન ેસાથે મળી નઆે તકલીફ કેવી રીતે દૂર કરવી તેના રસ્તા કાઢ ેછે

  આ ગ્રુપે૧૦૦ માણસોની રસોઈ જેટલા વાસણો પણ વસાવી લીધા છે દર બુધવાર ેગરમગરમ દળ,ભાટ,શાક ,રોટલી, ઉપરાુંત પ્રસુંગોપાત રોટલા,શાક, ફરસાણ મીઠાઈ બનાવ ેછે.વાસણો ધોવા જેવા કામ વડીલો સ્વેચ્છાએ કરેછે. ઘણી વખત એક દદવસની રસોઈ ના સ્પોન્સોર પણ મળી જાયછે. કોઈ વખત પસૈા ખૂટેતો મેમ્બસથ વ્યવસ્થા કરી લેછે અન ેમગહનાના અુંતે જાહેરમાું ગહસાબની માગહતી અપાયછે. દામજીભાઇ કોદરયા,હમીદાબને ,દકશોરકાકા શાહ,લતાબેન, રમેશભાઈ શાહ , ઉપેન્રભાઈ (ઉગપ ) અન ેબધાજ કગમટી મેમ્બસથ સાથે મળી ખભેખભા ગમલાવી ન ેકામ કર ેછે. આપણા ગજુરાતી સમાજ ના સભ્યો પણ અવાર નવાર ,દેશભગતત ના ગીતો,ભજન ની રમઝટ થી તેઓ દદલ બહેલાવ ેછે. આ ગસગનયરો નો ઉમળકાભરે આવકાર નો લાભ મને પણ બે વખત મળ્યો

  છે. આશા છે આ સિસિયરો હવે આપણી સાથે પણ વધુ પ્રમાણ માું જોડાશે.

  ૨૦૦૫ ની આસપાસ દસેક વડીલો એ ગનયગમત મળવાનુું શર કરેલ આ પ્રવૃગિ આજે એક સ્વયુંસુંચાગલત એનઔપચાદરક સુંસ્થાની જેમ ફૂલીફાલી છે. ૨૦૧૦ ની આપસપ અન્ય સ્થળે અન ેપછી નોરાન્ડા ગવસ્તારમાું એક હોલ માું ભેગા થતા આ પ્રવૃગિમાું સુંખ્યા વધતી ગઈ અન ેહોલ નેનો પાડવા મુંડ્યો અને હવે ગગરાવીન લાઇબ્રેરી નજીક હોલ માું આ પ્રવૃગિ ચાલે છે.

  ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ માું થયેલ ચૂુંટણી માું ધીરેશભાઈ શાહ ચેર પસથન ,વાઇસ ચેર પસથન અરણભાઈ વાઘેલા ,સેક્રટેરી અક્ષમીનાબને શાહ, ટ્રેઝરર કાુંગતભાઈ શાહ ,કગમટી મેમ્બસથ , રગતલાલ શાહ,હર્થ શાહ, કુમુદ હીરાની,ચૂુંટાયા હતા.કુકીંગ સબ કગમટી મમે્બસથ તરીકે લતાબને વાઘેલા,લતાબને શાહ,મુંજુબને શાહ,હર્ાથબેન શાહ,કુમુદબને હીરાની એ જવાબદારી સાુંભળી લીધી છે.

  Amit Mehta

 • pg. 2

  President Message

  MEDIA STATEMENT

  Yaz Mubarakai MLA MEMBER FOR JANDAKOT

  Thursday 18 April 2019

  Gujarat Foundation Day 2019 Comments attributed to Yaz Mubarakai MLA:

  “I would like to extend my warmest wishes to all members of the Gujarati community, both in Western Australia and India, for a very happy Gujarat Foundation Day on 1 May 2019. It is very important to celebrate and reflect on the foundations of our heritage. The Gujarati community, through hard work and perseverance, has created a successful and vibrant state which is a core economic driver of India today. May the Foundation Day celebrations bring renewed enthusiasm and prosperity to the Gujarati community. Please accept my best wishes for the future.

  Amit Mehta

  સો થી વધ ુગજુરાતી સમાજ ના સીનીઅર સીટીઝનો નુું આખુું ગ્રપુ દર બુધવાર ેપથથ મા મળ ેછે.

  જહાું ગમ ભી ના હો આુંસ ુભી ના હો બસ પ્યાર હી પ્યાર પલ ેબુધવાર એટલે વૃદ્ધો ન ેભગેા થવાનો દદવસ. ગગરાવીન ના હોલ માું આપણા વડીલો ગનયગમત રીતે ભગેા થઇ ન ેભારે ઉત્સાહ થી અવનવી પ્રવૃગિઓ કરે છે.અુંતાક્ષરી, કેરમ બોડથ, પિા ની રમતો ઉપરાુંત અનેકગવધ પ્રવૃગિ કર ેછે.યુવાનો ને પણ શરમાવ ેએટલા ઉત્સાહ અને ગનયગમતતાથી પથથ ના ગસગનયરો ની પ્રવૃગિ ના ભાગીદાર- સાથ માણવો એક લ્હાવો લેવા જેવો અનભુવ કરાવે છે.

  બુધવાર આવે એટલે ગગરાવીન હોલ ધમધમતો થઇ જાય છે. સાડા અગગયાર થી બ ેસુધીનો સમય મન મોર બની થનગાટ કરે જવો માહોલ ઉદ્ભવ ેછે.કોઈ પણ જાતના ખચકાટ વગર આપણો સમાજ ભગેો થાય છે. કોઈ ઇમેઇલ - આમુંત્રણ - લેગખત એજન્ડા વગરજ અચૂક ભગેા થતા ગસગનયરો અલકમલક ની વાતો અને પ્રવૃગિ કર ેછે.

  ગનષ્ણાત મહેમાન ના વ્યાખ્યાનો, નાની સ્કીટ , અુંતાક્ષરી થી માુંડીને મન પ્રફુગલ્લત થાય તવેી પદરગસ્થગત જોવા મળે છે., જનરેશન ગેપન ેકારણ ેજૂની અને નવી પેઢી વચ્ચ ેમાનગસક તણાવ કેવો થાયછે તે અુંગેની નાની સ્કીટ દવારા મનોરુંજન પૂરું પડ ેછે અન ેસાથે મળી નઆે તકલીફ કેવી રીતે દૂર કરવી તેના રસ્તા કાઢ ેછે

  આ ગ્રુપે૧૦૦ માણસોની રસોઈ જેટલા વાસણો પણ વસાવી લીધા છે દર બુધવાર ેગરમગરમ દળ,ભાટ,શાક ,રોટલી, ઉપરાુંત પ્રસુંગોપાત રોટલા,શાક, ફરસાણ મીઠાઈ બનાવ ેછે.વાસણો ધોવા જેવા કામ વડીલો સ્વેચ્છાએ કરેછે. ઘણી વખત એક દદવસની રસોઈ ના સ્પોન્સોર પણ મળી જાયછે. કોઈ વખત પસૈા ખૂટેતો મેમ્બસથ વ્યવસ્થા કરી લેછે અન ેમગહનાના અુંતે જાહેરમાું ગહસાબની માગહતી અપાયછે. દામજીભાઇ કોદરયા,હમીદાબને ,દકશોરકાકા શાહ,લતાબેન, રમેશભાઈ શાહ , ઉપેન્રભાઈ (ઉગપ ) અન ેબધાજ કગમટી મેમ્બસથ સાથે મળી ખભેખભા ગમલાવી ન ેકામ કર ેછે. આપણા ગજુરાતી સમાજ ના સભ્યો પણ અવાર નવાર ,દેશભગતત ના ગીતો,ભજન ની રમઝટ થી તેઓ દદલ બહેલાવ ેછે. આ ગસગનયરો નો ઉમળકાભરે આવકાર નો લાભ મને પણ બે વખત મળ્યો

  છે. આશા છે આ સિસિયરો હવે આપણી સાથે પણ વધુ પ્રમાણ માું જોડાશે.

  ૨૦૦૫ ની આસપાસ દસેક વડીલો એ ગનયગમત મળવાનુું શર કરેલ આ પ્રવૃગિ આજે એક સ્વયુંસુંચાગલત એનઔપચાદરક સુંસ્થાની જેમ ફૂલીફાલી છે. ૨૦૧૦ ની આપસપ અન્ય સ્થળે અન ેપછી નોરાન્ડા ગવસ્તારમાું એક હોલ માું ભેગા થતા આ પ્રવૃગિમાું સુંખ્યા વધતી ગઈ અન ેહોલ નેનો પાડવા મુંડ્યો અને હવે ગગરાવીન લાઇબ્રેરી નજીક હોલ માું આ પ્રવૃગિ ચાલે છે.

  ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ માું થયેલ ચૂુંટણી માું ધીરેશભાઈ શાહ ચેર પસથન ,વાઇસ ચેર પસથન અરણભાઈ વાઘેલા ,સેક્રટેરી અક્ષમીનાબને શાહ, ટ્રેઝરર કાુંગતભાઈ શાહ ,કગમટી મેમ્બસથ , રગતલાલ શાહ,હર્થ શાહ, કુમુદ હીરાની,ચૂુંટાયા હતા.કુકીંગ સબ કગમટી મમે્બસથ તરીકે લતાબને વાઘેલા,લતાબને શાહ,મુંજુબને શાહ,હર્ાથબેન શાહ,કુમુદબને હીરાની એ જવાબદારી સાુંભળી લીધી છે.

  Amit Mehta

  pg. 6

  Seniors Activity

  pg. 6

  Seniors Activity

 • pg. 6

  Committee Photos

  મક્કમ મનોબળ ધરાવતા ગાાંધીજી ન ાં બ્લડ -પ્રસેર ઘણાં ઊંચ ાં હોવા છતાાં શાાંતત થી આાંદોલન ન ાં નતેતૃ્વ કરતા- તઓે ન ાં વજન પણ જરૂર કરતા ઓછ ાં હત ાં. સાડા પાાંચ ફૂટ ઊંચાઈ અન ેમાત્ર ૪૭ કકલો જેટલ ાં વજન હત ાં. સાબરમતી ના સાંત - ફકીર-જ વાન ડોસલો જેવા અનેક ઉપનામ ધરાવતા મહાત્માજી એ આખી જજદગી ઝઝૂમી ને આઝાદી ની ચળવળ ન ાં સફળ નેતૃત્વ કર્ ું.આ મહાત્માજી એ આખી જજદગી અથાગ મહેનત કરી પરાંત તમેના સ્વાસ્્ર્ અાંગનેી તવગતો તાજેતર માાંજ જ જાહેર થઇ છે.લોખાંડી મનોબળ અને મકક્મ મનોબળ ધરાવતા મહાત્માજી ન ાં સ્વાસ્્ર્ એટલ ાં સારાં નહોત ાં.

  ડોક્ટર ની દવા કરવામાાં તેઓ ખાસ ઉત્સાતહત નહોતા અને ઉપવાસ કે નેચરોપથી થી પોતાની સારવાર ખ દ કરતા હતા. આપણને નાની નાની વાતો માાં ટેંશન થત ાં હોર્ છે આપણા માાંથી કટેલાક ન ેતો બ્લડ પ્રેસર થાર્ છે. ગ ાંધીજી ને તો કેટલી

  બ જુ નુાં ક મ રહતે ુાં અન ેતેન ેક રણે ટેંશન -મ નસિક ત ણ પેદ થ ય એવ બન વો પણ બનત હશેજ.

  મહ ત્મ જી ક યમ સ્વસ્થ ચિત્ત ેસવિ રીને સનણણય કરત હત ., અાંગ્રજેો સામ ે અજહસક રીતે લડવાન ાં, કોંગ્રેસ માાં કેટલાક

  લોકો આ તવચારધારા સાથ ેસાંમ્મત નહોતા,તહન્દૂ ,મ તસ્લમ,શીખ ઈસાઈ જેવા અનકે ને સાથે લઈને ચાલવાન ાં. તેઓ પોત નુાં

  ક મ જાત ેકરવ મ ાં મ નન ર અન ેસ્વ સ્્ય મ ટે િ લવ ન હહમ યતી હત .પૃ્વી ની બેવખત પકરક્રમા કરી હોર્ એટલ ાં તો ચાલ્ર્ા છે એવી તવગતો પણ પ્રકાતશત થર્ેલી છે.

  એન ડી ટી વી ,ધ તહન્દ ૂવગેરે ના મીકડર્ા કરપોટટ પ્રમાણે તાજેતરમાાંજ "Gandhi and Health @150 " નામન ાં પ સ્તક પ્રકાતશત થર્ ાં તમેાાં તમેના સ્વાસ્્ર્ અાંગનેી તવગતો પ્રથમ વાર બહાર આવી છે.ઇતન્ડર્ન કાઉન્સીલ ઓફ મેકડકલ કરચચટ (ICMR ) અન ેઓલ ઇતન્ડર્ા ઇતન્સ્ટટ્રૂ્ટે ઓફ મેકડકલ સાર્તન્સસ ( AIIMS ) ના નવા તનમારે્લ ડાઈરકે્ટર જનરલ બલરામ ભાગટવ એ તાજેતર માાં રાજઘાટ પાર નેશનલ મ્ર્ૂતઝમ ની મ લાકાત લઇ ને ગાાંધીજી ના હલે્થ રેકોડટ મેળવ્ર્ા હતા. તઓે એ ૧૯૨૪ થી ૧૯૪૮ વચ્ચે ના સમર્ગાળા ની તવગતો મેળવી છે.

  મહાત્માજી ની ઊંચાઈ પાાંચ ફૂટ પાાંચ ઇંચ હતી તેઓની ૭૦ વર્ટની ઉંમરે વજન ૪૬.૭ કકલો અને બોડી માસ ઈન્ડકે્સ (બી.એમ આઈ ) ૧૭.૧ હત ાં જે સામાન્ર્ કરતા ઓછ ાં વજન કહેવાર્.ગાાંધીજી અજહસક તવરોધ કરવા માટ ેઅવાર નવાર

  ઉપવ િ કરતા હતા કેટલીક વાર તો એકવીસ એકવીસ કદવસ સ ધીના ઉપવાસ કરતા હા.એક વખત તો તેમના ઉપવાસ ના ત્રીજાજ કદવસ ેતમેન ાં બ્લડ પ્રેસર ૧૮૦/૧૧૦ પહોંચી ગર્ ાં હત ાં. ૨૬ ઓક્ટોબર ૧૯૩૭ અને ૧૯ ફબે્ર આરી ૧૦૪૦ ના કદવસોએ તમેન ાં બ્લડ પ્રેસર ૧૯૪/૧૩૦ અને ૨૨૦/૧૧૦ નોંધાર્ ાં હત ાં.તેઓ આ બ્લડ પ્રસેર ને કન્રોલ કરવા માટ ે" સપટગાંધા " નામની દવા નો ઉપર્ોગ કરતા હતા.તેઓ નો ઈ સી જી હૃદર્ ના સ્નાર્ ઓ થોડા નબળા થર્ા નો તનદેશ કરે છે.

  ડોકટરો ન ાં માનવ ાં છે ક ેઅવાર નવાર ના ઉપવાસ ન ેકારણ ેતેઓ ના બ્લડ પ્રેસર ન ેઅસર થઇ હશ.ે આ ઉપરાાંત એમ પણ જાણવા મળર્ ાં છે તેઓ ને ડોક્ટર બનવ ાં હત ાં પરાંત કૌટ ાંતબક કારણોસર ત ેના કરી શક્ર્.

  બાદમાાં તઓે સાઉથ આકિકા માાં હતા ત્ર્રે જાતેજ નસટ તરીકે રેન થર્ા હતા .અને પોતા ના તપતા હોતસ્પટલ માાં હોર્ ત્ર્ારે તેમની સવેા કરવાન ાં નક્કી કર્ ું હત ાં. એક વખત તેઓ એક ઘવારે્લ સૈતનક સાથે ૨૧ માઈલ ચાલ્ર્ા હતા.તેઓ એ સ્વા્ર્, સમતોલ ખોરાક , ઉપવાસ , અને ચાલવા ઉપર જે જે પ્રર્ોગો કાર્ટ હતા તે ઘણાજ ઉપર્ોગી છે એમ ડોકટરો ન ાં માનવ ાં છે.-Amit Mehta

  pg. 7

  GSWA MC 2019

  Amit Mehta President

  Vinidkumar Mahisuri

  Vice-president Palak Modi Secretory

  Harisinh Parmar Treasurer

  Committee Members

  Dipen Mehta Sandip Gosai Vimal Patel

  Jayesh Upadhyay Ketan Masani Mitul Patel

  Yogesh Jogia

  pg. 7

  GSWA MC 2019

  Amit Mehta President

  Vinidkumar Mahisuri

  Vice-president Palak Modi Secretory

  Harisinh Parmar Treasurer

  Committee Members

  Dipen Mehta Sandip Gosai Vimal Patel

  Jayesh Upadhyay Ketan Masani Mitul Patel

  Yogesh Jogia

  pg. 7

  GSWA MC 2019

  Amit Mehta President

  Vinidkumar Mahisuri

  Vice-president Palak Modi Secretory

  Harisinh Parmar Treasurer

  Committee Members

  Dipen Mehta Sandip Gosai Vimal Patel

  Jayesh Upadhyay Ketan Masani Mitul Patel

  Yogesh Jogia

  pg. 7

  GSWA MC 2019

  Amit Mehta President

  Vinidkumar Mahisuri

  Vice-president Palak Modi Secretory

  Harisinh Parmar Treasurer

  Committee Members

  Dipen Mehta Sandip Gosai Vimal Patel

  Jayesh Upadhyay Ketan Masani Mitul Patel

  Yogesh Jogia

  Damji Koria -Trustee Aruna Kumar -Trustee

 • pg. 2

  President Message

  મક્કમ મનોબળ ધરાવતા ગાાંધીજી ન ાં બ્લડ -પ્રસેર ઘણાં ઊંચ ાં હોવા છતાાં શાાંતત થી આાંદોલન ન ાં નતેતૃ્વ કરતા- તઓે ન ાં વજન પણ જરૂર કરતા ઓછ ાં હત ાં. સાડા પાાંચ ફૂટ ઊંચાઈ અન ેમાત્ર ૪૭ કકલો જેટલ ાં વજન હત ાં. સાબરમતી ના સાંત - ફકીર-જ વાન ડોસલો જેવા અનેક ઉપનામ ધરાવતા મહાત્માજી એ આખી જજદગી ઝઝૂમી ને આઝાદી ની ચળવળ ન ાં સફળ નેતૃત્વ કર્ ું.આ મહાત્માજી એ આખી જજદગી અથાગ મહેનત કરી પરાંત તમેના સ્વાસ્્ર્ અાંગનેી તવગતો તાજેતર માાંજ જ જાહેર થઇ છે.લોખાંડી મનોબળ અને મકક્મ મનોબળ ધરાવતા મહાત્માજી ન ાં સ્વાસ્્ર્ એટલ ાં સારાં નહોત ાં.

  ડોક્ટર ની દવા કરવામાાં તેઓ ખાસ ઉત્સાતહત નહોતા અને ઉપવાસ કે નેચરોપથી થી પોતાની સારવાર ખ દ કરતા હતા. આપણને નાની નાની વાતો માાં ટેંશન થત ાં હોર્ છે આપણા માાંથી કટેલાક ન ેતો બ્લડ પ્રેસર થાર્ છે. ગ ાંધીજી ને તો કેટલી

  બ જુ નુાં ક મ રહતે ુાં અન ેતેન ેક રણે ટેંશન -મ નસિક ત ણ પેદ થ ય એવ બન વો પણ બનત હશેજ.

  મહ ત્મ જી ક યમ સ્વસ્થ ચિત્ત ેસવિ રીને સનણણય કરત હત ., અાંગ્રજેો સામ ે અજહસક રીતે લડવાન ાં, કોંગ્રેસ માાં કેટલાક

  લોકો આ તવચારધારા સાથ ેસાંમ્મત નહોતા,તહન્દૂ ,મ તસ્લમ,શીખ ઈસાઈ જેવા અનકે ને સાથે લઈને ચાલવાન ાં. તેઓ પોત નુાં

  ક મ જાત ેકરવ મ ાં મ નન ર અન ેસ્વ સ્્ય મ ટે િ લવ ન હહમ યતી હત .પૃ્વી ની બેવખત પકરક્રમા કરી હોર્ એટલ ાં તો ચાલ્ર્ા છે એવી તવગતો પણ પ્રકાતશત થર્ેલી છે.

  એન ડી ટી વી ,ધ તહન્દ ૂવગેરે ના મીકડર્ા કરપોટટ પ્રમાણે તાજેતરમાાંજ "Gandhi and Health @150 " નામન ાં પ સ્તક પ્રકાતશત થર્ ાં તમેાાં તમેના સ્વાસ્્ર્ અાંગનેી તવગતો પ્રથમ વાર બહાર આવી છે.ઇતન્ડર્ન કાઉન્સીલ ઓફ મેકડકલ કરચચટ (ICMR ) અન ેઓલ ઇતન્ડર્ા ઇતન્સ્ટટ્રૂ્ટે ઓફ મેકડકલ સાર્તન્સસ ( AIIMS ) ના નવા તનમારે્લ ડાઈરકે્ટર જનરલ બલરામ ભાગટવ એ તાજેતર માાં રાજઘાટ પાર નેશનલ મ્ર્ૂતઝમ ની મ લાકાત લઇ ને ગાાંધીજી ના હલે્થ રેકોડટ મેળવ્ર્ા હતા. તઓે એ ૧૯૨૪ થી ૧૯૪૮ વચ્ચે ના સમર્ગાળા ની તવગતો મેળવી છે.

  મહાત્માજી ની ઊંચાઈ પાાંચ ફૂટ પાાંચ ઇંચ હતી તેઓની ૭૦ વર્ટની ઉંમર ે વજન ૪૬.૭ કકલો અને બોડી માસ ઈન્ડકે્સ (બી.એમ આઈ ) ૧૭.૧ હત ાં જે સામાન્ર્ કરતા ઓછ ાં વજન કહેવાર્.ગાાંધીજી અજહસક તવરોધ કરવા માટ ેઅવાર નવાર

  ઉપવ િ કરતા હતા કેટલીક વાર તો એકવીસ એકવીસ કદવસ સ ધીના ઉપવાસ કરતા હા.એક વખત તો તેમના ઉપવાસ ના ત્રીજાજ કદવસ ેતમેન ાં બ્લડ પ્રેસર ૧૮૦/૧૧૦ પહોંચી ગર્ ાં હત ાં. ૨૬ ઓક્ટોબર ૧૯૩૭ અને ૧૯ ફબે્ર આરી ૧૦૪૦ ના કદવસોએ તમેન ાં બ્લડ પ્રેસર ૧૯૪/૧૩૦ અને ૨૨૦/૧૧૦ નોંધાર્ ાં હત ાં.તેઓ આ બ્લડ પ્રસેર ને કન્રોલ કરવા માટ ે" સપટગાંધા " નામની દવા નો ઉપર્ોગ કરતા હતા.તેઓ નો ઈ સી જી હૃદર્ ના સ્નાર્ ઓ થોડા નબળા થર્ા નો તનદેશ કરે છે.

  ડોકટરો ન ાં માનવ ાં છે ક ેઅવાર નવાર ના ઉપવાસ ન ેકારણ ેતેઓ ના બ્લડ પ્રેસર ન ેઅસર થઇ હશ.ે આ ઉપરાાંત એમ પણ જાણવા મળર્ ાં છે તેઓ ને ડોક્ટર બનવ ાં હત ાં પરાંત કૌટ ાંતબક કારણોસર ત ેના કરી શક્ર્.

  બાદમાાં તઓે સાઉથ આકિકા માાં હતા ત્ર્રે જાતેજ નસટ તરીકે રેન થર્ા હતા .અને પોતા ના તપતા હોતસ્પટલ માાં હોર્ ત્ર્ારે તેમની સવેા કરવાન ાં નક્કી કર્ ું હત ાં. એક વખત તેઓ એક ઘવારે્લ સૈતનક સાથે ૨૧ માઈલ ચાલ્ર્ા હતા.તેઓ એ સ્વા્ર્, સમતોલ ખોરાક , ઉપવાસ , અને ચાલવા ઉપર જે જે પ્રર્ોગો કાર્ટ હતા તે ઘણાજ ઉપર્ોગી છે એમ ડોકટરો ન ાં માનવ ાં છે.-Amit Mehta

 • pg. 8

  Mahatma’s Heath record published first time after 150 years. High blood pressure was no match for the calmness of Gandhi.

  “Sabarmat ke sant” “Juvan Dosalo” or in the words of Winston Churchill “a half-naked seditious fakir” mahatma Gandhiji fought against the British throughout his life. Mahtmaji’s health record now has been published in the book “Gandhi and health @150” by ICMR (Indian Council of Medical Research.)Report published by media like N.D.TV – The Hindu reveals interesting facts.

  Gandhiji’s height was 5 feet 5 inch i.e. 165 centimetres. He weighed 46.7 kg in 1939. The Body Mass Index was 17.1 which meant he was underweight by “WHO guidelines”. The interesting fact is that he always maintained the calmness despite high blood pressure as high as 220/110. Gujarat’s first chief minister and physician Dr. Jivraj Mehta wrote a letter to Sardar Patel that Gandhiji’s weight should be maintained around 50 kg.

  Health record reveals he was suffering from high blood pressure during his old age. On 26 October 1937 his BP reading was 194/130 and on 13 February 1940 his BP was reading 220/110. Doctors believe “frequent fasting” may be the reason for High BP. An ECG taken in 1939 revealed slight myocardosis of cardiovascular degeneration though there was no evidence of coronary insufficiency.

  Doctors believe the routine of recurrent fasting may have led to high BP. Doctors collected health records such as BP, Blood count, urine analysis dietary patterns, electrocardiograms, oscillographs. Some experts believe Gandhiji’s good health might be due to a vegetarian diet and exercise in the open air. During his London stay, Gandhiji used to walk eight miles every day and then again 30 to 40 minutes before going to bed.

  Gandhi believed that people should not use milk in their daily diet- he equated it with meat.

  He preferred goat milk to recover from a serious ailment. Gandhiji believed mother’s milk is best for the child and after that there is no need to add milk in the diet.

  pg. 8

  Mahatma’s Heath record published first time after 150 years. High blood pressure was no match for the calmness of Gandhi.

  “Sabarmat ke sant” “Juvan Dosalo” or in the words of Winston Churchill “a half-naked seditious fakir” mahatma Gandhiji fought against the British throughout his life. Mahtmaji’s health record now has been published in the book “Gandhi and health @150” by ICMR (Indian Council of Medical Research.)Report published by media like N.D.TV – The Hindu reveals interesting facts.

  Gandhiji’s height was 5 feet 5 inch i.e. 165 centimetres. He weighed 46.7 kg in 1939. The Body Mass Index was 17.1 which meant he was underweight by “WHO guidelines”. The interesting fact is that he always maintained the calmness despite high blood pressure as high as 220/110. Gujarat’s first chief minister and physician Dr. Jivraj Mehta wrote a letter to Sardar Patel that Gandhiji’s weight should be maintained around 50 kg.

  Health record reveals he was suffering from high blood pressure during his old age. On 26 October 1937 his BP reading was 194/130 and on 13 February 1940 his BP was reading 220/110. Doctors believe “frequent fasting” may be the reason for High BP. An ECG taken in 1939 revealed slight myocardosis of cardiovascular degeneration though there was no evidence of coronary insufficiency.

  Doctors believe the routine of recurrent fasting may have led to high BP. Doctors collected health records such as BP, Blood count, urine analysis dietary patterns, electrocardiograms, oscillographs. Some experts believe Gandhiji’s good health might be due to a vegetarian diet and exercise in the open air. During his London stay, Gandhiji used to walk eight miles every day and then again 30 to 40 minutes before going to bed.

  Gandhi believed that people should not use milk in their daily diet- he equated it with meat.

  He preferred goat milk to recover from a serious ailment. Gandhiji believed mother’s milk is best for the child and after that there is no need to add milk in the diet.

  pg. 8

  Mahatma’s Heath record published first time after 150 years. High blood pressure was no match for the calmness of Gandhi.

  “Sabarmat ke sant” “Juvan Dosalo” or in the words of Winston Churchill “a half-naked seditious fakir” mahatma Gandhiji fought against the British throughout his life. Mahtmaji’s health record now has been published in the book “Gandhi and health @150” by ICMR (Indian Council of Medical Research.)Report published by media like N.D.TV – The Hindu reveals interesting facts.

  Gandhiji’s height was 5 feet 5 inch i.e. 165 centimetres. He weighed 46.7 kg in 1939. The Body Mass Index was 17.1 which meant he was underweight by “WHO guidelines”. The interesting fact is that he always maintained the calmness despite high blood pressure as high as 220/110. Gujarat’s first chief minister and physician Dr. Jivraj Mehta wrote a letter to Sardar Patel that Gandhiji’s weight should be maintained around 50 kg.

  Health record reveals he was suffering from high blood pressure during his old age. On 26 October 1937 his BP reading was 194/130 and on 13 February 1940 his BP was reading 220/110. Doctors believe “frequent fasting” may be the reason for High BP. An ECG taken in 1939 revealed slight myocardosis of cardiovascular degeneration though there was no evidence of coronary insufficiency.

  Doctors believe the routine of recurrent fasting may have led to high BP. Doctors collected health records such as BP, Blood count, urine analysis dietary patterns, electrocardiograms, oscillographs. Some experts believe Gandhiji’s good health might be due to a vegetarian diet and exercise in the open air. During his London stay, Gandhiji used to walk eight miles every day and then again 30 to 40 minutes before going to bed.

  Gandhi believed that people should not use milk in their daily diet- he equated it with meat.

  He preferred goat milk to recover from a serious ailment. Gandhiji believed mother’s milk is best for the child and after that there is no need to add milk in the diet.

  pg. 8

  Mahatma’s Heath record published first time after 150 years. High blood pressure was no match for the calmness of Gandhi.

  “Sabarmat ke sant” “Juvan Dosalo” or in the words of Winston Churchill “a half-naked seditious fakir” mahatma Gandhiji fought against the British throughout his life. Mahtmaji’s health record now has been published in the book “Gandhi and health @150” by ICMR (Indian Council of Medical Research.)Report published by media like N.D.TV – The Hindu reveals interesting facts.

  Gandhiji’s height was 5 feet 5 inch i.e. 165 centimetres. He weighed 46.7 kg in 1939. The Body Mass Index was 17.1 which meant he was underweight by “WHO guidelines”. The interesting fact is that he always maintained the calmness despite high blood pressure as high as 220/110. Gujarat’s first chief minister and physician Dr. Jivraj Mehta wrote a letter to Sardar Patel that Gandhiji’s weight should be maintained around 50 kg.

  Health record reveals he was suffering from high blood pressure during his old age. On 26 October 1937 his BP reading was 194/130 and on 13 February 1940 his BP was reading 220/110. Doctors believe “frequent fasting” may be the reason for High BP. An ECG taken in 1939 revealed slight myocardosis of cardiovascular degeneration though there was no evidence of coronary insufficiency.

  Doctors believe the routine of recurrent fasting may have led to high BP. Doctors collected health records such as BP, Blood count, urine analysis dietary patterns, electrocardiograms, oscillographs. Some experts believe Gandhiji’s good health might be due to a vegetarian diet and exercise in the open air. During his London stay, Gandhiji used to walk eight miles every day and then again 30 to 40 minutes before going to bed.

  Gandhi believed that people should not use milk in their daily diet- he equated it with meat.

  He preferred goat milk to recover from a serious ailment. Gandhiji believed mother’s milk is best for the child and after that there is no need to add milk in the diet.

  પર્થ મ ાં રહતેી ૧૪ મહહન ની હિય મ ઇટોકૉહરિયલ હિરિોમ ન મ ની બીમ રી ર્ી પીડ ય છે.ગજુર તી પરરવ ર િમ જ મ ાં જાગહૃત ફ ળવવ ની તયૈ રી કર ેછે.

  મ ઇટોકૉહરિયલ બીમ રી ધર વત હવશ્વ મ ાં મ ત્ર ૧૧ વ્યહતતઓ છે-િ મ હજક જાગહૃત ન ક મમ ાં ર ઘવ ની પરરવ ર િ ર્ ેપર્થ નો ગજુર તી િમ જ પણ જોડ વ ની તયૈ રી કર ે છે..

  પર્થ મ ાં રહેત ગુજર તી પરરવ ર ની દીકરી ને હવશ્વમ ાં મ ત્ર ૧૧ વ્યહતત ને ર્ઇ હોય તેવી બીમ રી ર્ઇ છે.આ પરરવ ર પોત ની દીકરી હિય ની િ રવ ર મ ાં વ્યસ્ત છે . આ પરરવ ર આ તય રેતજ ર્તી બીમ રી મ ટે િમ જમ ાં જાગૃહત ફેલ વવ મ ાંગ ેછે. "મ ઇટોકૉહરિયલ" ન મ ની આ બીમ રી ગમ ેતે ઉંમરે ર્ઇ શક ેછે.

  પર્થ ન જનેશ અને પ્રીહત ર ઘવ ની ની ન ની દીકરી હિય અઢી મહિનાની િતી ત્યારથી બીમારી નો ભોગ બની છે.

  િાલમાાં મ ત્ર ૧૪ મહહન ની હિય અાંદ જે ૯ મહહન ની હતી ત્ય રે આ બીમ રીની જાણ ર્ઇ હતી.હિય જય રે મ ત્ર અઢીમહહન ની હતી ત્ય રે એક વખત િીિર (એટલેકે મૂછ થ આવવી કે શરીર પકડ ઈ જાય તવેુાં ર્વુાં) આવી બીમ રી ર્ઇ હોય તવેો ઓસ્રેહલય મ ાં એકમ ત્ર હિય નો રકસ્િો છે.

  આપણા શરીર ની વાત કરીયે તો આ શરીર અિાંખ્ય કોષો નુાં બનેલુાં છે કોષો મ ાંર્ી પેશીઓ બને અન ેઆવી અનેક પેશીઓ મળી ને શરીર ન જુદ જુદ અાંગો બન ેછે.ટૂાંક મ ાં િેલ મ ાંર્ી ટીસ્યુ અન ેટીસ્યુ મ ાંર્ી ઓગથન બને છે.હમટોકોહરિય શરીર ન કોષો ને શહતત આપવ નુાં ક મ કર ેછે.આમ કોષો ન ેશહતત મળે તોજ શરીર નો હવક િ ર્ ય. આવી બીમારી ઝિયા ને થઇ છે.

  મ ઇટોકૉહરિય શરીર ન કોષો ને શહતત આપે તજે ક મ કરત ુબાંધ ર્ઇ જાય , જેન ેક રણ ેઆ રોગ ર્ ય છે.આમ કોષ ન ેશતતીજ ન મળે એટલે શરીર ન અાંગો ક મ કરવ નુાં બાંધ કરી દે.કયુાં અાંગ ક મ કરવ નુાં બાંધ કરી દેશે એ પણ નતકી ન હોય .અણધ ય થજ કોઈ અાંગ ક મ કરતુ બાંધ ર્ ય.શરીર ન ેશહતત જ ન મળે.તય રે શુાં ર્ ય તે પણ ખબર ન પડ.ે

  હિય ન મ ત પ્રીહતબને કહે છે તઓે ન ેતય ર ેહોહસ્પટલ જવુાં પડે એ નતકી જ ન હોય. આજે પણ પ્રીહતબેન એક બગે તૈય ર જ ર ખે છે.વળી હિય ક યમ ઊંઘતી હોય એમજ લ ગે.આ રોગ ની કોઈ જ દવ નર્ી.ઘણી વખત તો ડોકટોર ને તરત ખબર ન પડે ક ેઆવી બીમ રી ર્ઇ છે.

  ઓસ્રેહલય મ ાં આ રોગ અાંગે ઘણાં બધુાં િાંશોધન ર્યુાં છે પરાંતુ હજુ કોઈ ઉપ ય શોધ યો નર્ી.હવશ્વ મ ાં જે ૧૧ લોકો ન ેઆ બીમ રી ર્ઇ છે તઓે િાંપકથમ ાં રહવે નો પ્રયત્ન કર ેછે પરાંતુ પ્રીહતબને કહે છે કોઈ વખત એકબીજા ની ભ ષ િમજવી મુશ્કેલ હોવ ર્ી તકલીફ પડે છે. એવુાં લ ગ ેકોઈ ને ક યમ ઊંઘ આવ,ે િ ાંભળવ ની કે અરય શહતત જતી રહ ેતો ત ત્ક હલક ડોતટર જોડે જવુાં જોઈએ .

  પ્રીહતબેન આ રોગ અાંગે િમ જ મ ાં જાગૃતત કેળવણી ઈચ્છ ર ખે છે. આ મ ટે તેઓ "અવેરનેિ વોક" કે એવુાં કઈ કરવ નુાં હવચ રે છે.

  પ્રીહતબેન અન ેતેમન પરરવ ર ને િાંદેશો આપવ નો કે પ્રીહતબને પર્થ ન ગુજર તીઓ અન ેબહોળો ભ રતીય િમુદ ય આપણી િ ર્ે છે.પર્થ નો ગજુર તી િમ જ પણ આપણ આ ઉમદ હવચ રન ેિાંપૂણથ િમર્થન આપે છે.

  Amit Mehta

  Amit Mehta

 • pg. 2

  President Message

  પર્થ મ ાં રહતેી ૧૪ મહહન ની હિય મ ઇટોકૉહરિયલ હિરિોમ ન મ ની બીમ રી ર્ી પીડ ય છે.ગજુર તી પરરવ ર િમ જ મ ાં જાગહૃત ફ ળવવ ની તયૈ રી કર ેછે.

  મ ઇટોકૉહરિયલ બીમ રી ધર વત હવશ્વ મ ાં મ ત્ર ૧૧ વ્યહતતઓ છે-િ મ હજક જાગહૃત ન ક મમ ાં ર ઘવ ની પરરવ ર િ ર્ ેપર્થ નો ગજુર તી િમ જ પણ જોડ વ ની તયૈ રી કર ે છે..

  પર્થ મ ાં રહેત ગુજર તી પરરવ ર ની દીકરી ને હવશ્વમ ાં મ ત્ર ૧૧ વ્યહતત ને ર્ઇ હોય તેવી બીમ રી ર્ઇ છે.આ પરરવ ર પોત ની દીકરી હિય ની િ રવ ર મ ાં વ્યસ્ત છે . આ પરરવ ર આ તય રેતજ ર્તી બીમ રી મ ટે િમ જમ ાં જાગૃહત ફેલ વવ મ ાંગ ેછે. "મ ઇટોકૉહરિયલ" ન મ ની આ બીમ રી ગમ ેતે ઉંમરે ર્ઇ શક ેછે.

  પર્થ ન જનેશ અને પ્રીહત ર ઘવ ની ની ન ની દીકરી હિય અઢી મહિનાની િતી ત્યારથી બીમારી નો ભોગ બની છે.

  િાલમાાં મ ત્ર ૧૪ મહહન ની હિય અાંદ જે ૯ મહહન ની હતી ત્ય રે આ બીમ રીની જાણ ર્ઇ હતી.હિય જય રે મ ત્ર અઢીમહહન ની હતી ત્ય રે એક વખત િીિર (એટલેકે મૂછ થ આવવી કે શરીર પકડ ઈ જાય તવેુાં ર્વુાં) આવી બીમ રી ર્ઇ હોય તવેો ઓસ્રેહલય મ ાં એકમ ત્ર હિય નો રકસ્િો છે.

  આપણા શરીર ની વાત કરીયે તો આ શરીર અિાંખ્ય કોષો નુાં બનેલુાં છે કોષો મ ાંર્ી પેશીઓ બને અન ેઆવી અનેક પેશીઓ મળી ને શરીર ન જુદ જુદ અાંગો બન ેછે.ટૂાંક મ ાં િેલ મ ાંર્ી ટીસ્યુ અન ેટીસ્યુ મ ાંર્ી ઓગથન બને છે.હમટોકોહરિય શરીર ન કોષો ને શહતત આપવ નુાં ક મ કર ેછે.આમ કોષો ન ેશહતત મળે તોજ શરીર નો હવક િ ર્ ય. આવી બીમારી ઝિયા ને થઇ છે.

  મ ઇટોકૉહરિય શરીર ન કોષો ને શહતત આપે તજે ક મ કરત ુબાંધ ર્ઇ જાય , જેન ેક રણ ેઆ રોગ ર્ ય છે.આમ કોષ ન ેશતતીજ ન મળે એટલે શરીર ન અાંગો ક મ કરવ નુાં બાંધ કરી દે.કયુાં અાંગ ક મ કરવ નુાં બાંધ કરી દેશે એ પણ નતકી ન હોય .અણધ ય થજ કોઈ અાંગ ક મ કરતુ બાંધ ર્ ય.શરીર ન ેશહતત જ ન મળે.તય રે શુાં ર્ ય તે પણ ખબર ન પડ.ે

  હિય ન મ ત પ્રીહતબને કહે છે તઓે ન ેતય ર ેહોહસ્પટલ જવુાં પડે એ નતકી જ ન હોય. આજે પણ પ્રીહતબેન એક બગે તૈય ર જ ર ખે છે.વળી હિય ક યમ ઊંઘતી હોય એમજ લ ગે.આ રોગ ની કોઈ જ દવ નર્ી.ઘણી વખત તો ડોકટોર ને તરત ખબર ન પડે ક ેઆવી બીમ રી ર્ઇ છે.

  ઓસ્રેહલય મ ાં આ રોગ અાંગે ઘણાં બધુાં િાંશોધન ર્યુાં છે પરાંતુ હજુ કોઈ ઉપ ય શોધ યો નર્ી.હવશ્વ મ ાં જે ૧૧ લોકો ન ેઆ બીમ રી ર્ઇ છે તઓે િાંપકથમ ાં રહવે નો પ્રયત્ન કર ેછે પરાંતુ પ્રીહતબને કહે છે કોઈ વખત એકબીજા ની ભ ષ િમજવી મુશ્કેલ હોવ ર્ી તકલીફ પડે છે. એવુાં લ ગ ેકોઈ ને ક યમ ઊંઘ આવ,ે િ ાંભળવ ની કે અરય શહતત જતી રહ ેતો ત ત્ક હલક ડોતટર જોડે જવુાં જોઈએ .

  પ્રીહતબેન આ રોગ અાંગે િમ જ મ ાં જાગૃતત કેળવણી ઈચ્છ ર ખે છે. આ મ ટે તેઓ "અવેરનેિ વોક" કે એવુાં કઈ કરવ નુાં હવચ રે છે.

  પ્રીહતબેન અન ેતેમન પરરવ ર ને િાંદેશો આપવ નો કે પ્રીહતબને પર્થ ન ગુજર તીઓ અન ેબહોળો ભ રતીય િમુદ ય આપણી િ ર્ે છે.પર્થ નો ગજુર તી િમ જ પણ આપણ આ ઉમદ હવચ રન ેિાંપૂણથ િમર્થન આપે છે.

  Amit Mehta

  pg. 9

  પથથં માં રહે તં૧૪ં િરનમનતંિઝયમં મઇટોકૉિિસય�ંિ િસો ંનમ ંનતં ત મ તંથતંપતડમયં

  છહ.ગજુ મેતંપ� રમ ં મજં માં ગગિેંતમફરરમનતંે યમ તંક હં છહ.ં

  મઇટોકૉિિસય�ં ત મ તંી મરેમંિરિરં માં મ ં૧૧ં�યિિે�ંછહ- મ મિજકં ગગિેંનમં

  કમ માં મઘરમનતંપ� રમ ં મથહં પથથં નોંગજુ મેતં મજંપણંજોડમરમંનતંે યમ તંક હં ંછહ.

  પથ� માં રહેતા ગુજરાતી પ�રવાર ની દીકરી ને િવ�વમાં મા� ૧૧

  �યિ�ત ને થઇ હોય તેવી બીમારી થઇ છે.આ પ�રવાર પોતાની

  દીકરી િઝયા ની સારવાર માં �ય�ત છે . આ પ�રવાર આ �યાર�ેજ

  થતી બીમારી માટે સમાજમાં �ગ�િત �ેલાવવા માંગે છે.

  "માઇટોક�િ��યલ" નામ ની આ બીમારી ગમે તે �મરે થઇ શકે છે.

  પથ� ના જનેશ અને �ીિત રાઘવાની ની નાની દીકરી િઝયા અ�ી"

  નામનો રોગ થયો છે. મા� ૧૪ મિહનાની િઝયા અંદાજે ૯

  મિહનાની હતી �યારે આ બીમારીની �ણ થઇ હતી.િઝયા જયારે

  મા� અ�ીમિહનાની હતી �યારે એક વખત સીઝર �એટલેકે મ�છા�

  આવવી કે શરીર પકડાઈ �ય તેવું થવું� આવી બીમારી થઇ હોય

  તેવો ઓ��ેિલયા માં એકમા� િઝયા નો �ક�સો છે.

  આ શરીર અસં�ય કો�ો નું બનેલંુ છે કો�ો માંથી પેશીઓ બને

  અને આવી અનેક પેશીઓ મળી ને શરીર ના જુદા જુદા અંગો બને

  છે.ટ�ંક માં સેલ માંથી ટી�યુ અને ટી�યુ માંથી ઓગ�ન બને

  છે.િમટોકોિ��યા શરીર ના કો�ો ને શિ�ત આપવાનું કામ કરે

  છે.આમ કો�ો ને શિ�ત મળે તોજ શરીર નો િવકાસ થાય.

  માઇટોક�િ��યા શરીર ના કો�ો ને શિ�ત આપે તેજ કામ કરતુ બંધ

  થઇ �ય , જેને કારણે આ રોગ થાય છે.આમ કો� ને શ�તીજ ના

  મળે એટલે શરીર ના અંગો કામ કરવાનું બંધ કરી દે.કયંુ અંગ કામ

  કરવાનું બંધ કરી દેશે એ પણ ન�કી ના હોય .અણધાયા�જ કોઈ અંગ

  કામ કરતુ બંધ થાય.શરીર ને શિ�ત જ ના મળે.�યારે શું થાય તે

  પણ ખબર ના પડે. િઝયા ના માતા �ીિતબેન કહે છે તેઓ ને �યારે

  હોિ�પટલ જવું પડે એ ન�કી જ ના હોય. આજે પણ �ીિતબેન

  એક બેગ ત�યાર જ રાખે છે.વળી િઝયા કાયમ �ઘતી હોય એમજ

  લાગે.આ રોગ ની કોઈ જ દવા નથી.ઘણી વખત તો ડોકટોર ને

  તરત ખબર ના પડે કે આવી બીમારી થઇ છે.

  ઓ��ેિલયા માં આ રોગ અંગે ઘ�ં બધું સંશોદાન થયંુ છે પરંતુ હજુ

  કોઈ �પાય શોધાયો નથી.િવ�વ માં જે ૧૧ લોકો ને આ બીમારી

  થઇ છે તેઓ સંપક�માં રહેવાનો �ય�ન કરે છે પરંતુ િ�યાબેન કહ ે

  છે કોઈ વખત એકબી� ની ભા�ા સમજવી મુ�કેલ હોવાથી

  તકલી� પડે છે. એવું લાગે કોઈ ને કાયમ �ઘ આવ,ે સાંભળવાની

  કે અ�ય શિ�ત જતી રહ ેતો તા�કાિલક ડો�ટર જોડે જવું જોઈએ

  .

  �ીિતબેન આ રોગ અંગે સમાજ માં �ગ�તતા કેળવણી ઈ�છા રાખે

  છે. આ માટે તેઓ "અવેરનેસ વોક" કે એવું કઈ કરવાનું િવચારે છે.

  �ીિતબેન અને તેમના પ�રવાર ને સંદેશો આપવાનો કે �ીિતબેન

  પથ� ના ગુજરાતીઓ અને બહોળો ભારતીય સમુદાય આપણી

  સાથ ે છે.પથ� નો ગુજરાતી સમાજ પણ આપણા આ �મદા

  િવચારને સંપ�ણ� સમથ�ન આપે છે.

  Amit MehtA

 • pg. 2

  President Message

  pg. 11

  Mahatma’s Heath record published first time after 150 years. High blood pressure was no match for the calmness of Gandhi.

  “Sabarmat ke sant” “Juvan Dosalo” or in the words of Winston Churchill “a half-naked seditious fakir” mahatma Gandhiji fought against the British throughout his life. Mahtmaji’s health record now has been published in the book “Gandhi and health @150” by ICMR (Indian Council of Medical Research.)Report published by media like N.D.TV – The Hindu reveals interesting facts.

  Gandhiji’s height was 5 feet 5 inch i.e. 165 centimetres. He weighed 46.7 kg in 1939. The Body Mass Index was 17.1 which meant he was underweight by “WHO guidelines”. The interesting fact is that he always maintained the calmness despite high blood pressure as high as 220/110. Gujarat’s first chief minister and physician Dr. Jivraj Mehta wrote a letter to Sardar Patel that Gandhiji’s weight should be maintained around 50 kg.

  Health record reveals he was suffering from high blood pressure during his old age. On 26 October 1937 his BP reading was 194/130 and on 13 February 1940 his BP was reading 220/110. Doctors believe “frequent fasting” may be the reason for High BP. An ECG taken in 1939 revealed slight myocardosis of cardiovascular degeneration though there was no evidence of coronary insufficiency.

  Doctors believe the routine of recurrent fasting may have led to high BP. Doctors collected health records such as BP, Blood count, urine analysis dietary patterns, electrocardiograms, oscillographs. Some experts believe Gandhiji’s good health might be due to a vegetarian diet and exercise in the open air. During his London stay, Gandhiji used to walk eight miles every day and then again 30 to 40 minutes before going to bed.

  Gandhi believed that people should not use milk in their daily diet- he equated it with meat. He preferred goat milk to recover from a serious ailment. Gandhiji believed mother’s milk is best

  for the child and after that there is no need to add milk in the diet.

  ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકારે સોશિયિ મીડિયા સામે ઘિયો નવો કાયદો ઓસ્ટ્રેલિયન પાિાામેન્ટમાાં સોશિયિ મીડિયા પર પોસ્ટ્ટ થતી સામગ્રી અને તેના શનયમો અંગે કાયદો ઘિી વોડટિંગ કરવામાાં આવ્યાં હતયાં. નવા ફેરફાર અંતગાત જો કોઇ સોશિયિ મીડિયા કાંપની આ કાયદાનો ભાંગ કરિે તો તેના એક્સીક્યયટીવને જેિની સજા પણ ભોગવવી પિી િકે છે. શયાં છે આ નવો કાયદો ફેસબયક, twitter અને youtube અન્ય સોશિયિ મીડિયા કાંપનીઓએ હવે પોતાના પ્િેટફોમા પર પોસ્ટ્ટ થતી સામગ્રીઓ પર નજર રાખવી પિિે અને જો કોઇ ડહિંસક અને અસ્ટ્વીકાયા સામગ્રી પોસ્ટ્ટ થિે તો કાંપનીઓએ તે તરત જ િીિીટ કરવી પિિે. જો સોશિયિ મીડિયા કાંપનીઓ આમ કરવામાાં શનષ્ફળ જિે તો કાંપનીને તેમની વાશષિક આવકના ૧0 ટકા જેટિો દાંિ પણ થઇ િકે છે. અને તેના સીઇઓ કે એક્સીક્યયટીવ કક્ષાના કમાચારીઓને ત્રણ વષા સયધીની જેિની સજા પણ થઇ િકે છે. આ કાંપનીઓએ અસ્ટ્વીકાયા સામગ્રી પોસ્ટ્ટ થયા બાદ સમયસર પોિીસને પણ તેની જાણ કરવી પિિે. કાયદો ઘિનાર ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રથમ દેિ સોશિયિ મીડિયા પર ડહિંસાત્મક અને શવચિીત કરી િકે તેવી સામગ્રીની પોસ્ટ્ટ કરનાર કાંપનીઓ સામે શિક્ષાત્મક પગિા િેવાનો કાયદો ઘિનાર ઓસ્ટ્રેલિયા શવશ્વમાાં પ્રથમ દેિ બન્યો છે. કાયદો ઘિવાની જરૂર કેમ પિી ૧૫મી માચે ન્્ઝૂીિેન્િના ક્રાઇસ્ટ્ટચચામાાં મસ્સ્ટ્જદમાાં ગોળીબાર કરનાર વયસ્ક્તએ માથા પર પહરેેિી હલે્મેટમાાં કેમેરા ફીટ કયો હતો, અને તેણે ગોળીબાર કરતી વખતે તે ઘટનાનયાં ફેસબયક પર જીવાંત પ્રસારણ ક્યું હતયાં. આ વીડિયો સામે ફેસબયક કોઇ પગિાાં િ ેતે પહિેા તેને શવશ્વના કરોિો િોકોએ નીહાળ્યો હતો. ૧ કિાકથી પણ વધય સમય સયધી તે વીડિયો ફેસબયક પર હતો અને કેટિાય િોકોએ તેને વોટ્સએપ, ફેસબયક પેજ પર િેર કયો હતો. ત્યાર બાદ ફેસબયકે તે વીડિયો પોતાના પ્િેટફોમા પરથી હટાવયો હતો. આ ઘટના બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયન સરકારને સોશિયિ મીડિયા પ્િેટફોમા પર ડહિંસક, બળાત્કાર અને અસ્ટ્વીકાયા સામગ્રી પોસ્ટ્ટ ન થાય તે માટે કાયદો ઘિવાની ફરજ પિી છે. કેન્ર સરકારના કાયદાને શમશ્ર પ્રશતસાદ કેન્ર સરકારે સોશિયિ મીડિયા કાંપનીઓ માટે નવો કાયદો ઘિતા તેના શમશ્ર પ્રશતભાવ જોવા મળ્યા હતા. કાયદાડકય સમયદાય અને અન્ય કાંપનીઓએ સરકારના આ કાયદાની ટીકા કરી હતી અને જણાવ્યાં હતયાં કે કાયદો જે મીડિયા કાંપનીઓ જાહરે ડહતમાાં અમયક વીડિયો પ્રસારીત કરે છે તેને પ્રભાશવત કરી િકે છે. જોકે, બીજી તરફ એટની જનરિ ડક્રશિયન પોટા રે જણાવ્યાં હતયાં કે, સોશિયિ મીડિયા કાંપનીઓ માટે કરોિો શવિીયો પર નજર રાખવી સહિેી નથી પરાંત ય ૧૫ માચાના રોજ જે પ્રમાણે ઘટનાનો િાઇવ વીડિયો ફેસબયકના માધ્યમથી પોસ્ટ્ટ કરવામાાં આવયો હતો તે સ્ટ્પષ્ટપણે અસ્ટ્વીકાયા હતો. નવા કાયદાના બચાવમાાં સાંદેિ વયવહાર પ્રધાન શમચ ડફફીલ્િે જણાવ્યાં હતયાં કે જે વસ્ટ્તય વાસ્ટ્તશવક દય શનયામાાં સ્ટ્વીકાયા નથી તેને ઓનિાઇન પણ ન ચિાવી િકાય. ત્રાસવાદીઓ અને હત્યારાઓ પ્રશસદ્ધિ માટે પોતાના દયષકૃત્યો સોશિયિ મીડિયા પર િેર કરતા હોય છે, િોકોને ઉક્સવવાનો પણ તેમનો ઉદેશ્ય હોય છે. તેમની આ મેિી મયરાદ પરૂી ના થાય તે માટે તેમની સામગ્રીને ફેિાતી અટકાવવી અશનવાયા છે. સૌજન્ય: SBS ગયજરાતી http://www.sbs.com.au/gujarati

  આયયન િાહ ેબોલિયાની રમતમાાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે મેિિ જીત્યો ઓસ્ટ્રેલિયાના શસિની ખાતે રહતેા ૧૭ વષીય આયાન િાહ ેતાજેતરમાાં વહીિચેરની મદદથી રમાતી બોલચયાની રમતમાાં ઓસ્ટ્રેલિયાનયાં પ્રશતશનશધત્વ ક્યું હતયાં અને ટીમે શસલ્વર મેિિ મેળવયો હતો. સેરેબ્રિ પાલ્સી હોવાના કારણે આયાન ચાિી િકતો નથી પરાંત ય તેનો જયસ્ટ્સો સામાન્ય માણસને પણ િરમાવે તેવો છે. તે વ્વહિચેર તથા વોડકિંગ ફે્રમની મદદથી સ્સ્ટ્વિંમીગ, સેઇલિિંગ તથા સડફિંગ પણ કરે છે. આ ઉપરાાંત, તેણે પલ્લ્બક સ્ટ્પીકીગમાાં ઘણા પયરસ્ટ્કાર પણ મેળવયા છે. આયાનને જન્મથી સેરેબિ પાલ્સી થયો છે. આ પડરસ્સ્ટ્થશતમાાં વયસ્ક્તને યોગ્ય બેિેનસ્ જાળવવામાાં તકિીફ પિે છે અને િરીરની નસો ખેંચાતી રહ ેછે. જોકે, ઘણા િોકો સેરેબિ પાલ્સી હોવા છતાાં ચાિી િકે છે અને ઘણા િરીર હિાવી િકતા નથી. હાિમાાં ક્િાસ 12મા અભ્યાસ કરતો આયાન વોડકિંગ ફે્રમની મદદથી ચાિી િકે છે. પોતાની ડદનચયાા અંગે આયાને જણાવ્યાં હતયાં કે, "મારી િારીડરક પડરસ્સ્ટ્થશતના કારણે મારે થોિી કસરત અને થેરાપીની જરૂર હોય છ�