9-12-2010 bhavnagar city

Click here to load reader

Post on 18-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

®føMk R÷uðLk ÃktòçkLkk «ríkçktÄ Mkk{u Ãký Mxu Mkk{u yuVçkeykE îkhk yu÷xo Rfçkk÷ rhÞkÍ ç÷kMxLke íkÃkkMkLke rðøkíkku y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 15 …h y™w Ë k Ä t™ …t™t ™k 15 …h CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK CMYK BÞw. fkuÃkkuohuþLkLkk f{o[kheykuLku {¤íkwt ÷{Mk{ yu÷kWLx çktÄ fhðkLkku rLkýoÞ (yusLMkeÍ) ðkhkýMke, íkk.8 çktø÷kuhu ÿrðz MkkÚku Auzku Vkzâku rft{íku ¾heËþu (yusLMkeÍ) Lkðe rËÕne, íkk.8 yksLkk ytf MkkÚku

TRANSCRIPT

 • ykske h kwhwkhu

  yurzx kus kh

  krVtk {kzk.LkrLke kkkkLke

  f{u tk fxkh

  {wtkE, kk.8

  khkMke{kt kuk nw{k kkAxf kEykuLkku kuheMkt[kh nkukLkek kk Au. khk{kt Aukt [khko{kt kuk {kuxkkkLkk ykktfenw{kLke skkkhe MefkhLkkhkrkktrk RLzLk {wrneLkMktkXLkLkku fkkokko rhk xf AuyLku hek fhkt[e{kt khu XkX {kXkehnu Au. rhk xfLkwt Mkk[wt Lkk{hkuLk xf Au khtkw ku kkukkLkekLku knLkk Lkk{keykukkLkwt w kMkt fhu Au. {UkkuhLkSf xf kk{{kt 1976LkeMkk{kt kuk kuku rhk 1994{kt

  {wtkR yke kku nkku. ku yLku kuLkku{kuxkukR Rfkk fwko Mkk kkRkhkuz rMkkh{kt hnukk nkk. kuyku su{fkLk{kt hnukk nkk ku {fkLkke kkuzuqh RLzLk {wrneLkLkwt nuzkxohnkwt, suLku Mkhfkhu Mke fhe ewt Au.

  {wtkR{kt yke LkkLkk {kuxk tkfhLkkhku rhk 1996{kt

  ytkheyk{Lkk kUkMxh Vwhnu{kLk Mkkku uzkR kku yLkukwLkkrnk ]rkyku yk[hk {ktzkunkku. 2005 hr{kLk nihkkk,kUkkuh, y{kk yLku Lkerne{kt kuk uek kkuBkrMVkuxku kk kuLkwt Lkk{ fk{kt ykwtnkwt. ufu kkueMk kuLkk Mkwe knkU[u kuknuk ku kk Lkukk kR khkknkh kke kku nkku. nk{ktrhk fhkt[e{kt Au yLku kuykRyu{Lkku fkkokko Au. ykRyuMkkRyLku ~fh-yu-kkukkLkk keXkke kukhk{kt ykktfe nw{kLke kusLkkyku

  ktLkuyu khn{kthne fkkhwt zwt

  Lke rne, kk.8

  khkMke kMx fuMkLkk{kMxh{kELz khefu zk. knLkkyu yMkWk Lkk{Lkk kuykktfkeykuLkkt Lkk{ knkh ykktAu. yk ktLkuLkku 2008Lkk rnekMx{kt k nkk nkku. ktLku nk{ktkhn{kt Awkkuk nkukLkwt k{wt Au yLku khkMke kMxLkwt

  fkk khn{kt s ze fkZk{ktykwt nkukLkwt k k {wt Au.hr{kLk{kt Wkhu ykktfkrhkue xe{ khk kwkhu Mkkhu kkufkuLke yxfkk fhk{kt yke nkeyLku kMx{kt ku{Lke Mktzkue ytkuku{Lku &ku fhk{kt ykknkk.kEfku ktkk ykhke {kxuekkkx Wkh kufku ukk kk nkkkhu 6.30 kku [tz kMx kkuku{kt fuxkf rueyku Mkrnk 37kwyku k kk nkk yLku yuf

  kkfeLkwt {kuk kwt nkwt.zk.knLkk yu yMkWk

  yuf s ykktfke MkuLkk kkYkunkk. yk Mkuu 13{e MkxuBkh2008Lkk rMku rne{kt rMkrhkMx fko nkk. ku kAe ykkMx{kt Mktzkukuk ykktfkeykuLkukfzk kkxk nkWMk yuLfkWLxhfhkwt nkwt su{kt rne kkueMkLkkyuLfkWLxh MkurkrMx {kunLk[t{ko {kko kk nkk. knLkkLkki{kt LkMkknku{{kt fk{ fhe

  [wfkku Au yLku ku MkthkwhLkku nkukLkwtfnukku Au. kkxk nkWMk{kt {kkokuk ykktfkeyku k ktLkk snkukLkwt k {wt Au.

  zk.knLkkLkku kE MkiV kMxfuMkLkk Mktkt{kt kwshkk kkueMkLkkfMxze{kt Au. zk.knLkku 2008Lkkskwh kMx fuMk{kt k {nLkeqr{fk se nke. yk nw{k{kt60 kufkuLkk {kuk kk nkk.yMkWk yktktfke uLkku kwkAu yLku rne kMx fuMk{kt ku{Lkk

  Lkk{ Mkkkxe Wkh ykk kk kuzk.nLkk Mkkku wkE Vhkh kEkku nkku. yk ktLku MkkuLkkELzLk {wrneLkLkk Mkkkf rhkxf Mkkku k LkSfLkk MktktkunkukLkwt k {wt Au. rkktrkMktkXLk ELzLk {wrneLku kEfkukMx kk khk s E{u {kufeLkuykLke skkkhe Mefkhe nke yufnuk{kt ykwt nkwt fu 1992{ktkkkhe {Ms tMkLkku kku uk

  CMYK

  CMYK

  r.Mkt.2067, {kkh Mkw-4 kwYkh 9 rzMkuBkh, 2010Mktof ktke : M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke : VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVHO280/Dt.31-12-2011 RNI REG NO. 71460/98 ` 2-50 ttk : 16+4 VkuLk : 2519942Website:www.sandesh.com

  Bw. fkukkuohuLkLkk f{o[kheykuLku {kwt{Mk{ yukWLx kt fhkLkku rLko

  yksLkk ytf Mkkku 7 ykEkeyu fkufkkkyu Mkkih,ktkuhu rz Mkkku Auzku Vkzku 14 rrzku fu{uhk MkkkuLke kkkeo zkuMkk{u yuVkeykE khk yuxo 16 uzqkLke s{eLk Mkhfkh khrft{ku heu2

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux yLku kLkkhke rMk kkwt irLkf

  k

  * * * *

  xqtfwt Lku x[

  fhk[e{kt yu fhkku rhkxf kkukkLku knhw {kLku Au

  khkMke kMx{kt RLzLk {wrneLkLkk xf ktwykuLkku k nkk

  fMk RuLk ktkLkkrkkt Mkk{u k Mxu{wtkE : hksMkkLk hkuMk kknu erk rLxkLke xe{ fMkRuLk ktk khLkk rkktMkk{u kkuBku nkRfkuxoLkku Mxu ykekku Au. yk{, kkuzoLku w yufkzkf kze Au. yk WkhktkykRkeyuLke [kuke rMkLk{kt 10xe{ s uk {u kuLke MktkLkkk Qse kLke kR Au. ufu,fuMk [ke hkku Au kt Mkwe kuLkk{w {krf LkuMk krzk, erkrLxk, {kurnk k{oLk, fhLk kkukkukkLkku rnMMkku u[e fu Lkn.ktku ykkk{e Mk{{kt kkukkLkkuMkoLku 35 fhkuzLke kkfe hf{[qfku fhe kzu.

  W..Lkk yLkksfkiktzLke kkkMk{ktRze Mkk{u kuLkki : Wkh u{kt kukfnukkk ku k fhkuz YrkkLkkyLkks fkiktzLke kkkMk{ktMkk{u kkLkku yksu yuLVkuMko{uLxrzhuxkuhux (Rze)yu yksurLko fkuo nkku. {wk{MknkLkk kMkLkfk hr{kLkkuk yLkks fkiktzLke kkkMkknuktke s MkekeykR fhe hneAu. nuh rkh Mkk nuXykkk{kt ykkkt yLkks,{knTLk kusLk kusLkk nuX{kwt yLkks yLku ku{s yLfkfkhe kusLkk nuX{kkt yLkkuLkk tzkhLku hkknkh yLku kzkue hkxku{kt u[eukLkwt fkiktz knkh ykwt Au.MkqkkuLkk skk {wsk Rze{LkekuLzhk yLku VkuhuLkyuMk[uLs rLk{kuLkk tkLkkfkk nuX fkiktzLke kkkMkfhu. rLkkkkuyu ykkW ykfkiktz 35000 fhkuz YrkknkukLkwt khk k fhe nke.

  kuf Mkoh nuf fheE-{u {kufkku{wtkE : khkMke kMx kAeRLzLk {wrneLk khVke{uk nw{kLke skkkheMefkhkk {feko R{uR{k{u nS Mkwe fkuRLke hkfzkR Lkke k kkr{f kkkMk{ktMk kwt Au fu, R{uR kkXk{kxu nkRVkR rMkMx{Lkku Wkkukfhe kuf Mkoh nuf fhk{ktykwt nkwt. yk {uELkwt kkuYt Lke{wtkE{kt rLkfwt Au yLku ykMkto{kt yuf rkkk-kwkLke kqAkhAfhkE Au. khkMke{kt kukkkuBk kMxLke kkheLke kkukk yk nw{kLke skkkheMefkhkk ykktfke MktkXLk

  Lke rne : khke fuxLk{nuLMknu kuLkeyu rkkkLk skk{ktw yuf {kMxhMxkuf {khkk{kukkE ftkLke{uMk {kukkEMkkku 29 fhkuzLkkufhkh fkuo Au.yk fhkh kk {nuLMkn kuLkeykkk{e Mkkk ko Mkwe {uMk{kukkELkku [kh fhkku uk {u.{uMk Mk{qnLkk [uh{uLk ys ykkuskwt fu kuLkeLkwt skhMk oLkyTwk rkkLkwt krhk{ Au. ykMkkk ko ktkk fhkh kfe ftkLkeyukuLke{kt rkMk k fkuo nkuEkkLzLku k [kuMk {kuxku Vkku{u. ufu kuLkeLkku {uMk MkkkuLkkunkLkku fhkh [kw {kMku s kqhku kEhkku Au. khke fuxLk {nuLMknkuLkeyu kksukh{kt s rs {kkLkkwke kqk Mkkku k ko {kxu 26fhkuzLkku fhkh fkuo nkku. kuLke yLku{uMk {kukkE [uLkk Mkkk koLkkktkk fhkh ytku ftkLkeLkk xku[Lkkyrfkheyu skwt fu kuLkeLke {h

  {nuLMkn kuLkeLkku{kukkR ftkLke Mkkku29 fhkuzLkku fhkh

  fkiktze hkLku kt CBILkk hkuzkfukLkLke kwshkk {urzffkWLMk{ktke nfkke

  (yusLMke) Lke rne, kk.8

  1.76 k fhkuzLkk xw-S Mkux{fkiktz{kt yu. hkLku MkkMkk{kt ukktMkekeykRyu yksu hkLkk rne yLku[ukkR Mkk ykkMkku, ku{Lkkt MkkMkw,kR MkrnkLkk Mktkteyku, qkkqokMkoLk Mkuuxhe ykh. fu. [tkurkMkrnk [kh xurfku{ yrfkheykuLkukt hkuzk kkzk nkk.

  MkekeykRLkk 80 yrfkheykuLkexwfzeyu 47 keo hkLkk rne,[ukkRLkk ykkMkku kkk yLyrfkheykuLku kt hkuzkLke fk{keheMkkhu 7.00 fkfu Y fhe nke.MkekeykR khk nu hkLke kqAkhAnkk hk kue kk Au. hk fkuRk Mk{u kqAkhA {kxu kikh nkukLkwtske hkk Au.

  keS khV knue Lwykhe,2008Lkk hkus xurfku{ MkuuxhekLkuk rMkkko kunwhkLke kRMkLMkkkurMksMko ytku kqAkhA fhkR nke.ku{u MkekeykRLku skwt nkwt fukRMkLMkeMk 10 Lwykhe,2008Lkk hkus MkkUkk{kt ykk nkkyLku khu rLko ukR [qku nkku,

  hkLkk Mktkteyku, [kh yrfkheykuLku kt k hkuzk

  (yusLMke) Lke rne, kk.8

  xrfk{ kLk yu. hkLkwthkSLkk{wt {qfkLkkh xwS Mkufx{fkiktz{kt [ke hnue kkkMk{ktksk {kxu {w~fue Qe fhkk Mkwe{fkuxuo yksu Mkw[Lk fwO nkwt fu yk Mk{kfhLke kkkMk 2001ke fhk{ktyku ku sYhe Au. 2001{kt kskLkeykkukLkeke yuLkzeyu MkhfkhMkkk{kt nke yLku khu xefk{kMkLMk Vkk nuk ku knukLke

  Lkerk ykLkkkE nke. Mkwe{u fkwt nkwtfu yk Mk{k {k{kLke kkkMkVuk wykhe 2011 Mkwe kqhe fheuk{kt yku ku sYhe Au.

  Mkwe{u W{uwO Au fu yk fkiktz1.76 k fhkuzLkk kkuxkkLkwt sLkke, kuLkk {q k zk Au. kukeMk{k xLkk{Lke [fkMke {kuxk Mkhufhk{kt yku ku sYhe Au. y{ukkkMkLku ukkqo kLkkk {kkkkLkke. MkekeykE khk ko 2001{kt

  kLkkk{kt ykue yuzeyuMkhfkhLke LkerkykuLke k [fkMkeke uEyu.

  sMxMk S.yuMk. Mke yuyu.fu. kktkweLke Mkwe{ fkuxoLke kuL[Mk{k fhkue uhkh hsqykkku kAefkuxuo skt nkwt fu Mkezeyu{yu yLkuSyuMkyu{ ktLku kkhkLke zwyxfLkkukuS ytku y{Lku skk{ktykwt Au fu yk ytkuLkwt nuhLkk{wt 19

  Lq kfo{kt Bwr{ ykuV{kuzLko ykxo kku wuuLxkRLkLkk er{h{kt {kuzuykRrhLkk kfLkku ykfkofkk. (yuyuVke)

  Rfkk rhk

  {krVkhksLkku ykhu ytk : kkekku wwk

  ksk {kxu ykVk, Vukwykhe Mkwe{kt kkkMk kqhe fhk rLkuo

  xw-S fkiktz{kt 2001kekkkMkLkwt Mkwe{Lkwt Mkq[Lk

  ywkt tt k 15 h

  ywkt tt k 15 h ywkt tt k 15 h

  y{kk, kk.8

  yu{MkeykR Lku kuZeLke su{[ke fhkuzkuLkku k[khyk[hLkkh fukLk uMkkRLke ykhu{urzf fkWLMk ykuV kwshkkLkkurMkzuLx kuke nfkke fhk{ktyke Au. yk fkhkuMkhxk[khLkk rk{kt uhkuktfukLk uMkkRLkku kt kkuo kk kw-shkk {urzf skk{kt kkkLkkuf ytk ykku Au. kksukh{kt{ue {urzf fkWLMk ykuVkwshkkLke sLkh kkuzeLke kuXf{ktrrk heku Lkk urMkzuLx khefu zkp.rLkrkLk kuhkLku skkkhe Mkwkhkfhk{kt yke Au.ufu, kkukkLkehneMkne ykk k[kkLkkLkkxfku fukLk uMkkRyu fkWLMkLkuhksLkk{wwt {kufe ykwt Au.

  Aukt fuxkt kkuoke {urzffkWLMk ykuV kwshkkLkk {wku

  hneLku fukLk uMkkR kkeke skk khw s{kwt nkwt k ku fhkuzLkekt[ ukkt MkekeykRyu htknkkuzke ekt kk k yk nkuk khkefukLk uMkkRLku nxkkLke fkuRernt{k [ke Lk nke.

  WxkLkwt kuu MkuLkuxLke [wtxe{ktrkLknheV [wtxkRLku kkukkLkku kkkufk{ hkkLkku kMk fkuo nkku.fkWLMkLkk ykkhwk MkwkkuLkkskk yLkwMkkh, fukLk uMkkRLkeAukt fuxkt kke fkWLMkLkekuXf{kt Mkkk kuhnkshe hne nkesuLkk fkhu r{xkLkk fkokne kfue heku fhe yu k yu {wtskku& kLku nkku. yk {wu hksMkhfkhLku k fhk{kt ykenke. fkWLMkLke fk{kehe ku yuf{ Xk kR kR nke.ykhu [khuf rMk ykkW s

  fuL fnu Au hkuZek keo : hkfnu Au fuLu kkk{eykke Lknkuke

  (yusLMke) khkMke, kk.8

  khkMke kMx ytku k]nkLkke. r[Bkh{Lkk rLkuLkke kwkhufuL yLku hk Mkhfkhku [u [f{fhe nke. r[Bkh{u skwt nkwt fuktkkLkk fkuE yuf kx kh kkMkkenw{kLkwt u{ nkukLke Mk [ukefuL khk ykkk{kt yke nke khtkwhk Mkhfkh {{kt hne kE. W..hk Mkhfkhu skwt nkwt fu fuL khkfkuE Mkq[Lkk ykkE Lknkuke.rkkkx kh ku koLke kkfeLkkukuk uLkkh yLku 31Lku k fhLkkhkMx Mkoku ku{kt hk kkueMku fkuEZek hke Lknkuke.

  Wkh uLkk {trh nuhkhkMkeLkk ekkkx kh kRfkuktkk ykhke hr{kLk kuk rMVkuxkk krhMkrkLke Mk{ekk fhk {kxukhkMke knkU[uk fuLe k]n{tker[Bkh{u nkMkx knkU[eLkukukykuLkk kh-ytkh kqAkkAe kkfkhkuLku skwt nkwt fu kuykufkuE swkkte fhk fu ykkukku fhkLkke ykk, khtkw WkhuLkku &Au kt Mkwe 25 Vukwykhe 2010LkkrMku kqLkk rMVkux kAe Mk Mkq[Lkykkk{kt ykwt nkwt fu k{u kxkh nw{kLkwt u{ nkukLke kkk{e{e Au. kkueMk yLku LkkkrhfMkk hkLkku s rk nku Au.fkuEk ykktfke xLkk rku[kuMk Mk{ yLku MkLke rkkkuykke Lk fk.

  r[Bkh{u khkqof fkwt nkwt fu,ktkkkx Wkh kuke ykhke

  hkusuhkus kke nkukke yLku ykxkuk ktrk skE nkukkeMkkrf s ktkukMk {eLkhe{ktMkkkh Zek yke . kuLkkkku su yk wkokqo xLkk kLke Au.

  r[Bkh{Lkk yk kkLkLkk kkuzk sMk{ kAe Wkh uLkk frkLkux

  Mkr[ ktf uhu kkfkh krhkkkukeLku nuh fwO nkwt fu hkkkueMku fkuE s Zek