స త వలమన · pdf file న ర లహ థమ గః - ఆనన లహ స త...

Click here to load reader

Post on 06-Mar-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • నర లహ

  థమ గః - ఆనన లహ

  స త వలమ న | త ప త వ శరణ ||

  వః శ య భవ శకః భ ం న వం న ఖ శలః స మ | అత ఆ ం హ -హర- ర ణ ం ం కథ-మ ణ ః భవ || 1 ||

  త ం ం ం ం తవ చరణ ప హ-భవం ః స న రచయ -న కల |

  వహ నం ః కథమ సహ ణ ర ం హరః స - నం భజ భ ళ న || 2 ||

  అ -మన- ర- ర పనగ జ ం తన -సబక మకరన ఝ | ద ం మ ణ జన జల మ ం దం ర వ హస భవ || 3 ||

  1

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • త దన ః భ -మభయవర వతగణః త క త-వర త న | భ ం ం ఫలమ చ సమ కం శర ం తవ చర వ || 4 ||

  హ రధ ణత-జన- గ -జన ం ర మ భ మనయ |

  స ఽ ం న ర నయన- న వ మప నః భవ య మహ || 5 ||

  ధ ః ష ం మ కరమ పఞ ః వసనః మ మలయమ - ధన-రథః | త కః సర ం మ మ కృ ం అ ల జగ ద-మన జయ || 6 ||

  క ణ - క కలభ మ -సనన ప మ ప ణత శరచ -వద | ధ శం సృ మ ద కరత ః ర ం నః రమ - || 7 ||

  ర ర ట- -ప వృ

  2

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • మ -పవనవ మ గృ | వ మ పరమ వ-పర ఙ ల భజ ం ధ ః క చన నన-లహ || 8 ||

  మ ం కమ మ తవహం తం స హృ మ త- శ- ప | మ ఽ మ సకలమ లపథం సహ ప స హరహ ప హర || 9 ||

  -శ రణ గ న- గ ః పఞ ం ఞ నర ర య-మహసః| అ ప ం ం జగ భ-మ ష-వలయం స నం కృ స ల హ || 10 ||

  చ ః క ః వ వ ః పఞ ర ః శ ర వ ర ల కృ ః |

  చ శ ంశ -వ దల-క - వలయ- ఖ ః రం తవ శరణ ః ప ణ ః || 11 ||

  త యం నర ం న క ల ం క ః కల కథమ - భృతయః | య -దమరలల మన

  3

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • త మ శ- జ -పద || 12 ||

  నరం వ ంసం నయన రసం నర జడం త ప త-మ వ శతశః | గల బ ః చకలశ- స- చ హ ట గ త- వతయః || 13 ||

  షట శ - సమ క-ప శ- ద త ష -శ ర క-ప శ-ద | ః ష ంశ మన చ చ ఃష

  మ - -మ ప తవ జ- గ || 14 ||

  శర ం శ త-జ ట-మ ం వర- స- ణ-స క - సక-క | సకృన న కథ వ స ం స దధ మ - ర- -మ మ- ః ఫ తయః || 15 ||

  క ం తః కమలవన- తప- ం భజ సనః క ద వ భవ |

  - య -స ణతర-శృ ర లహ - గ - ః దధ స ం రఞనమ || 16 ||

  4

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • స - ం చ -మ -భఙ - ర న - ం సహ జన స నయ యః | స క ం భవ మహ ం భ - ర - -వదన-కమ ద మ ః || 17 ||

  త త ణ-తర - సర - వం స - -మ మ మ ం స ర యః | భవన స స -ద నహ ణ- న-నయ ః స ర వ ః క క న ణ-గ ః || 18 ||

  ఖం ం కృ చ గమధ-సస తద హ రం హరమ మన థక | స సద ః స భం నయ వ ఇత ల

  మ మయ ర -సన || 19 ||

  ర -మ భ ః రణ- మ మృతరసం హృ ధ మకర - వ యః | స స ం దర ం శమయ శ న ప ఇవ జ ర దృ ఖయ ర ర || 20 ||

  త -త ం తపన శ నర మ ం ం ష మ ప కమ ం తవ క ం |

  5

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • మ ప త ం మృ త-మల న మన మ నః పశ దధ పర ద-లహ || 21 ||

  భ త ం మ తర దృ ం సక ం ఇ ం ఞ కథయ భ త యః | త వ త ం త శ జ జ -పద ం

  న- ట మ ట తప || 22 ||

  త హృ మం వ -రప తృ న మన శ రం శ -రపరమ శ హృతమ | య త త పం సకలమ భం నయనం

  న ం ల-శ ల-మ ట || 23 ||

  జగ హ రవ ః పయ ర ర - త స మ వ - శ- రయ | స ర ః సర ం త ద మ గృ చ వ- స మలమ ణచ త ల క ః || 24 ||

  ం ం ణ-జ ం తవ భ తవ చరణ - ర | త త ద హన-మ ఠస క -శశ త క తంస-మ ః || 25 ||

  6

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ః పఞ త ం జ హ ర ం శం భజ ధన ధన |

  త - త ర సం త-దృ మ సం ఽ హర స త త ర || 26 ||

  జ జల ః ల ం సకలమ రచ గ ః ద ణ - మణ-మశ - ః | మః సం శః ఖమ ల- ర ణ-దృ

  సప ప య-సవ భవ య ల త || 27 ||

  మ ద -భయ-జరమృ -హ ం పద -శతమ షదః | క లం య లం కబ తవతః లకల న శ స లం తవ జన టఙ మ || 28 ||

  టం ఞ ం ప హర రః టభ దః క స ల జ జ -మ ట | ణ సభ- ప తస భవనం భవస తవ ప జ - జయ || 29 ||

  స -రృ -ర -ర

  7

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • మహ స వయ యః | శ ర ం తస నయన-సమృ ం తృణయ

  మ సంవ - రచయ జన ం || 30 ||

  చ ః-షష త ః సకల మ స య వనం తసత- సవ పరత ః ప ప ః | నస - ర ద ల- క ఘట - స తనం తనం తల మ తర- ద || 31 ||

  వః శ ః మః -రథ ర ః త రణః స హంసః శ -సద చ ప - ర-హరయః | అ హృ - సృ -రవ ఘ భజ వ తవ జన వయవ || 32 ||

  స రం ం ల ం తయ- ద- తవ మ రవ -మ గ-ర ః |

  భజ ం మ - ణ బ -వల ః హ నః ర ఘృత- -శ || 33 ||

  శ రం త ం శ ః శ - ర-వ హ- గం త నం మ భగవ న న-మనఘ | అతః షః త య- భయ- రణత

  8

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • తః సమ ం సమరస-ప నన-పర ః || 34 ||

  మనస ం మ త ం మ ద మ ర -ర త ప-స ం -స ప ణ ం న పర | త వ నం ప ణ ం శ వ న రం వ వ న భృ || 35 ||

  త జచ సం తపన-శ - ధరం పరం శ వ ప త- ర ం పర | య ధ భ ర శ -మ ష

  ఽ వస క- వ || 36 ||

  దస క శదం మ-జనకం వం మ వస న-వ వ | య ః ః శ ర - ప సర

  న- లస చ వ జగ || 37 ||

  స ల సం త మల-మకర క-ర కం భ హంసద న ం మ మహ ం నసచరం | య -ద దశ- త- ప ణ ః య ద ణ-మ ల-మద ః పయ ఇవ || 38 ||

  9

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • తవ తవహ-మ య రతం త సంవరం జన మహ ం ం చ సమ | య దహ మహ ధ-క ద దృ ః ర- ప రం రచయ || 39 ||

  త త నం శ ర-ప ప - రణ ర- నర భరణ-ప ణ -ధ ష |

  తవ మం ఘం కమ మ క-శరణం వరనం-హర ర-తపం వన || 40 ||

  త సహ సమయ స పర న న మ నవరస-మ ణవ-నట | ఉ - దయ- శ దయ స ం జ జనక జన మ జగ ద || 41 ||

  య గః - నర లహ

  గ - క త ం గగనమ ః ఘ తం టం మం మ రయ యః ||

  స య - రణ-శబలం చ -శకలం ధ ః రం న బ ష ం || 42 ||

  10

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • నం న- త-ద వర-వనం ఘన గ-శ ం ర మ ం తవ | య యం రభ ం సహజ- పల ం మన వసన -మ వలమథన - ట || 43 ||

  త మం న-సవ వదన నర లహ ప హ తః-సర వ మనసర ః| వహ - రం బలకబ - ర- ర

  ం బృ -ర కృత వ న ర రణ || 44 ||

  అ -ద కలభ-స రల ః ప తం వకం ప హస ప హ | దర య దశన ఞల - గ ద స రదహన చ -ర హః || 45 ||

  ల టం వణ మల- తవ య యం తన మ టఘ తం చ శకల |

  ప స- భయమ స య చ థః ప ః ప ణమ - మకరః || 46 ||

  వన-భయ-భఙవ స త ం మ కర- ం ధృత ణ |

View more