ల సహ మ ం - vaidika vignanamvignanam.org/lyrics/telugu/sree_lalita_sahasra_nama...ల...

of 28 /28
ల సహ మ ం ఓం || అస ల వ సహమ మమంస, వ వ ఋషయః, అ!" ఛందః, ల ప&భ(!)* మ +,ర .ంద/ 0వ, ఐం 2జం, 45ం శ7ః, 8ః 4లకం, మమ ధ&;ర< *మ => చ@)Aధ ఫల,CDర< EదFGH< ల +,ర.ంద/ ప&భ(!)* సహ మ జI JKLగః కరసః ఐం అంND!Oం నమః, 45ం తరRSOం నమః, 8ః మధTOం నమః, 8ః అU*Oం నమః, 45ం కKVW*Oం నమః, ఐం కరతల కరపృDWOం నమః అంగసః ఐం హృదYయ నమః, 45ం రZ [A, 8ః \] వష^, 8ః కవ_య `ం, 45ం aYయ bష^, ఐం అ[cయఫ^, dCeవ.fవgUh గiంధః jనం 1 https://www.vignanam.org

Upload: others

Post on 11-Feb-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • ల సహ మ ం

  ఓం||

  అస ల వ సహ మ మ మం స ,వవ ఋషయః,అ ఛందః, ల ప భ మర ంద వ ,ఐం జం, ంశ ః, ః లకం,మమధ రమ చ ధఫల ర ద ల ర ందప భ సహ మజ గః

  కర సఃఐంఅం ంనమః, ంతర ంనమః, ఃమధ ంనమః, ఃఅ ంనమః, ంక ంనమః,ఐంకరతలకరపృ ంనమః

  అంగ సఃఐంహృద యనమః, ం ర , ః వష , ఃకవ య ం, ం య ష ,ఐంఅ యఫ ,

  వ వ గ ంధః

  నం

  1

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • అ ంక తరం ంధృత ం శ ష ణ ం|అ వృ ంమ ఃఅహ వ వ భ ం||1||

  ప సన ం క తవద ంపద ప య ంం తవ ంకరక తలసమ మప ంవ ం ం|

  స లం ర ంసకలమభయ ంభకన ంభ ం ం ంత ంసకల ర ంసర సంప - ం||2||

  స ం మ ప మ క ం క ంసమందహ ంసశర ప ం ం|అ షజన మ ణ ల జ ంజ మ ంజప స దం ం||3||

  ం ణ ం ణయ ం క ర-యక ఖ ం త నవ ం|మ రరత చషకంర త లం ంంరత ఘటసరకచర ం త మం ం||4||

  ల పంచ ం వ

  లంపృ త ల గంధంప కలహంఆ శత ల ష ంప కల

  2

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • యం త ల పంప కలరంవ త ల పంప కలవంఅమృతత ల అమృత ద ంప కలసంసర త ల ం స పప కల

  హ ః మ శ రః|పర హ త ర నమః||

  హ ఃఓం

  , మ , మ - ం స శ |ద ండసం , వ ర స ద ||1||

  ఉద సహ ,చ సమ |గస ప , ం జ ||2||

  మ దం ,పంచత య |ణ రమజ - ండమండ ||3||

  చంప క గ గం కలసత

  3

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ందమ కన రమం ||4||

  అష చం జద కసల |ఖచం కళం భమృగ ష ||5||

  వదనస ర ంగల గృహ రణ |వకల ప హచల భ చ ||6||

  నవచంపక భ దండ |ం ర భరణ ||7||

  కదంబమంజ పకర రమ హ |టంక గ తతప పమండ ||8||

  పద గ దర ప క ల ః|నవ మ ంబ ఃన రదనచ ||9||

  ద ం ర జపం ద జ |క ర దస కర గంత ||10||

  జస ప ర ర తకచ |మంద త రమజ - శ న ||11||

  4

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • అ క త దృశ క |శబద ంగల తకంథ ||12||

  కన ంగద రకమ య |రత య ం క ల ఫ ||13||

  శ ర మరత మ పణస |ల ల ల ఫల చద ||14||

  ల మల ర స యమధ |సన రదళ -మధ పటబంధవ ||15||

  అ ణ ంభవ స -క త |రత ం రమ రశ మ ||16||

  శ త గ ర ద |క మ ర ద య ||17||

  ఇం పప పస ర భజం |ఢ ర పృషజ ప ||18||

  5

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • నఖ సంఛన నమజనత |పదద య లప కృతస ||19||

  ం నమ మం రమం త ప ం |మ మందగమ ,మ వణ వ ః||20||

  స ఽనవ ం స భరణ |వ శ ంక , , నవల ||21||

  మధ శృంగ , మన గర |ం మ గృ ంత ,పంచ సన ||22||

  మ ప ట సం ,కదంబవన |గరమధ , మ ||23||

  వ గణసంఘ య త భ |భం రవ కశ సమ ||24||

  సంపత స ఢ ం ర జ |అ శ వృ ||25||

  చ జర ఢస ధప షృ |

  6

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • యచ ర ఢమం ప ||26||

  చ ర ఢదండ రసృ | పవ రమధ ||27||

  భండ న వ కశ మహ |ప ప ణస ||28||

  భండ వ క మనం |మం ణ ం ర త షంగవధ ||29||

  ణహరణ ర నం |శ ర కక త గ శ ||30||

  మ గ శ న ఘయం హ |భం ం కశ త వ ||31||

  క ం న త న యణద కృ ః|మ ప ర ర ||32||

  శ రగసభం ర న |ం మ ం వసం త భ ||33||

  7

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • హర సందగ మసం వ ష ః|మ గ వ కస ప ఖపంక ||34||

  కం ధఃక పర ంతమధ టస |శ క పన కట గ ||35||

  లమం , ల ట యక బ |మృ కర , ళసం త ||36||

  ంగ , ంతః , , ళ |అ ,సమ ంతః ,సమ రతత ||37||

  క ల , హ ం |మ ంత , ం ||38||

  ఆ చ ంత ళ , ం |సహ ం , వ ||39||

  త ల సమ ః,ష -చ ప సం |మ శ ః, ండ , సతం త య ||40||

  8

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • భ , వ గ ,భ రణ |భ ,భ ,ర క గ ||41||

  భ ,భ గ ,భ వ ,భ ప |ంభ , ర ,శ ,శర ||42||

  ంక , క , ,శరచ ం న |ద , ం మ , , రంజ ||43||

  , ర , , , |, ష , ం , , పప ||44||

  త , , పం , |త , త , రవ , రంత ||45||

  ర , ష ళం , , శ |, గమథ , ర ,మద ||46||

  ం , రహం , , హ |ర ,మమ హం , , ప ||47||

  , ధశమ , , భ |

  9

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ఃసంశ ,సంశయ , ర ,భవ ||48||

  క , , , ద |,మృ మథ , , ష ||49||

  , ల , ర , రత |ర , ర , , ఃఖహం , ఖ ||50||

  ష , రశమ , షవ |సర , ం క ,స కవ ||51||

  సర శ మ ,సర మంగ ,సద |స శ ,సర మ ,సర మం స ||52||

  సర యం ,సర తం ,మ న |శ ,మ ,మ ల ,రృ డ ||53||

  మ ,మ ,మ తక |మ ,మ స ,మ శ ర ర ః||54||

  మ ,మ శ ,మ ,మ బ |మ ,ర ,ర శ శ ||55||

  10

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • మ తం ,మ మం ,మ యం ,మ స |మ గ ,మ రవ ||56||

  మ శ రమ కల మ ండవ |మ శమ ,మ ర ంద ||57||

  చ ఃష ప ,చ ష క మ |మ చ ష గణ ||58||

  మ ,చం ,చం మండలమధ |, , చం క ధ ||59||

  చ చరజగ ,చ జ త |ర ,పద నయ ,పద గసమ ||60||

  పంచ స ,పంచ హ స |న ,పర నం , నఘన ||61||

  న తృ య ,ధ ధర వ |శ , గ ,స పం , జ ||62||

  11

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • , , ,స వ వ |సృ క , హ , , ంద ||63||

  సం , , నక శ |స హ ,పంచకృత ప య ||64||

  మండలమధ , ర ,భగ |ప స ,భగవ ,పద భస ద ||65||

  ఉ ష త న పన వ వ ః|సహ రవద ,సహ ,సహ ||66||

  ఆ హ టజన ,వ మ |ప గ , ణ ఫల ||67||

  మంత ం కృత బ |సక గమసం హ సం ట ||68||

  ర , , , వ శ |అం ,ఽ ధ ,హ ం ||69||

  య , ద , మ ప వ |

  12

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ం , మ ,హృ , యవ ||70||

  జ , ,ర , వ చ |రంజ ,రమ ,ర ,రణ ం ఖ ||71||

  ర , ం వద ,ర ,ర |ర క , స , ,రమణలంప ||72||

  , మక ,కదంబ మ |క ,జగ కం ,క రస గ ||73||

  క వ ,క , ం , దంబ |వర , మనయ , మద హ ||74||

  , ద , ం చల |, దజన , , ||75||

  స , , జ |యవృ , లసమ ||76||

  జ , మ ,వం ,వం జనవత |, మ ,వ మండల ||77||

  13

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • భ మ -కల ల ,ప శ చ |సంహృ ష షం ,స ర వ ||78||

  ప సంతపస దనచం |త , ప ,త మ ,త ఽప ||79||

  ,సత దల , కరస |నందల త నందసంత ః||80||

  ప , త ,పశ ం ,పర వ |మధ , ఖ ,భక నసహం ||81||

  శ ర ణ ,కృత , మ |శృం రరససం ,జ , లంధర ||82||

  ఓ ణ ఠ ల , ం మండల |ర గ ,రహసర ణత ||83||

  సద ః , శ , వ |షడంగ వ , ణ ప ||84||

  14

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • త , ప , ణ ఖ |, డ , కం రశ ||85||

  వ , , ,పర శ |ల కృ రవ ,వ ఽవ కస ||86||

  , , ఽ స |మ శనయ , ద ||87||

  భక రత ద మ - సంత ః|వ , , వ , వంక ||88||

  వ , వప , , ష |అ ,స ,మ మ చ ||89||

  చ , త ,జడశ ,ర |య , హృ ,స ం , జబృంద ||90||

  త స ,తత మ ,పంచ ంతర |మమ , త వ ,మద ||91||

  మద తర ,మద టలగండ ః|

  15

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • చందన వ ం , ం య మ ||92||

  శ , మ , , శ |ళ ం ల , ళ రతత ర ||93||

  రగణ ం , ః, ,ర ,రృ ః|ం ః,స మ , ం ,ర ం , ఘ ||94||

  వ , నయ , మ |,హం , ,మల చల ||95||

  ,న , ః, భ , ర |లకం , ం మ , , ||96||

  వ శ , మ ,వ ఽవ వ |శ , ద , ద ,యశ ||97||

  చ ల ,ఽఽరకవ , చ |ఖ ం హర ,వద కసమ ||98||

  య న ,త ^ ,ప కభయంక |అమృ మ శ సంవృ , శ ||99||

  16

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • అ హ బ ల , ,వదనద |దం జ ,ఽ ధ , రసం ||100||

  ళ శ ఘృ , దన |మ ం వర , ణ ం స ||101||

  మ బ ల ,వదన యసం |వ , మ వృ ||102||

  రకవ , ంస , న త న |సమసభక ఖ , న ం స ||103||

  ం జగ ,చ ర కమ హ |ధసంప , తవ ,ఽ గ ||104||

  ,మ ,బం సమ |దధ సకహృద , ప ||105||

  ం ,పంచవ ,ఽ సం |అం హర ,వర ||106||

  17

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ద సక , న ం స |ఆ చ బ ల , కవ ,ష న ||107||

  మ సం ,హంసవ ఖ శ సమ |హ కర , ప ||108||

  సహ దళపద ,సర వ ప |స ధధ , కసం ,సర ||109||

  స దన త , న ం స |,స ,ఽమ , , ః,సృ ,ర త ||110||

  ణ ః, ణ ల , ణ వణ ర |మ ,బంధ చ ,బం ల ||111||

  మర , , య జగ ః|సర శమ ,సర మృ ||112||

  అ గ ,ఽ ంత ,క కల ష |, లహం ,కమ ||113||

  ం ల త , మ |

  18

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • మృ , , ,మృ , ||114||

  త తృ ,భక , యం , శ | స ల ,మ ళయ ||115||

  ప శ ః,ప , నఘన |ల ,మ , తృ వర ||116||

  మ స ల ,మృ లమృ ర |మహ ,ద ,ర జ ||117||

  ఆత ,మ , , మ |డ , , మ ||118||

  క ంక తకమ |రః ,చం , ల ం ధ ః ||119||

  హృదయ ,ర , ంతర |య , త హం ,ద యజ ||120||

  ద ం త ,దర జ ల |, ణ , , హజన ః||121||

  19

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ,దండ ,దహ శ |ప ఖ ంత మండల ||122||

  క ,క , ప |స మరర సవ ద ణ ||123||

  ఆ శ ,ర ,ఽఽ ,పర , వ కృ ః|అ క ండజన , వ ||124||

  ం , వ , , వల పద |, జగద ం , , ద శ ||125||

  , వ గం , ం ర ల ం |ఉ , ం తన , ,గంధర ||126||

  శ గ ,స రగ ,ఽవర గ శ |నగ ,ఽప , న , న ||127||

  సర ంతసం ,స నందస |, ప ండమండ ||128||

  20

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • అదృ ,దృశ ర , , ద వ |, గ , , నం , గంధ ||129||

  ఇ శ నశ శ స |స , ,సదస - ప ||130||

  అష ,ర , క |ఏ , మ , , తవ ||131||

  అన ,వ ,వృ , క స |బృహ , హ , , నం ,బ ||132||

  ,బృహ , వ వ |, భక , భ ల గ ః||133||

  జ శ , జ , జ వల |జ -కృ , జ ఠ త ః||134||

  జ ల ః, శ ,చ రంగబ శ |జ ,సత సం , గర ఖ ||135||

  , త శమ ,సర కవశంక |

  21

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • స ర , ,స నంద ||136||

  శ ఽప ,సర ,సర |సరస , మ , ం , హ ||137||

  స ,స వప |సం శ , , మండల ||138||

  ,భ , ,మ మ ,మ |గ ం , హ , మ ం , ||139||

  స తం ,సర తం ,ద |సన స , వ న ||140||

  త ,ఽనందక , మ , యంక |మ యణ ,నం ,న శ ||141||

  జగద , |స ,లయక ,ల ,రం వం ||142||

  భవ వ వృ ః, రణ ద న |గ ల ,జ ంతర ||143||

  22

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • చం ,భక త ఘ |గపర తదం ,రృ ||144||

  మ శ ,మ ,మ ,మ ఽశ |అప ,చం ,చండ ం ఽ ర ||145||

  ,సర , శ |వర , భ , ంబ , ||146||

  స పవర , ,జ ష కృ ః|ఓ వ , ధ ,యజ , య ||147||

  , ద , ట మ |మహ , ల ,మం ర మ ||148||

  , , ర , శ |త ,ప , ణ , ణ ||149||

  ండ ర ,మం న స జ ః|,జయ , ,ప ప ||150||

  23

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • సత ఽనంద , మరస ప య |కప ,క , మ , మ ||151||

  క ః, వ క ,రస ,రస వ ః|, త , , ష , ష ||152||

  పరం ః,పరం మ,పర ః,ప త |శహ , శహం ,పరమం ||153||

  ,ఽ ,ఽ త తృ , నసహం |సత ,సత ,స ంత ,స ||154||

  , హ జన ,బ , |స , చం ఽ , , క కృ ః||155||

  శ , ణ ,పం శ - ఠ |శృంఖ , క , ర , య ః||156||

  ం , ల , ల హ |వ ,భవ గ భవచ వ ||157||

  ఛంద , ,మం ,త ద |

  24

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • ఉ ర , మ భ ,వర ||158||

  జన మృ జ తపజన ం |స ప ష , ంత తక ||159||

  గం ,గగ ంతః ,గ , న |కల ర , , ం , ం ర ||160||

  ర రణ , మ తరం |కన -కనక టం , హ ||161||

  అ య , |అంత ఖస ,బ ఖ ర ||162||

  , వర ల , , ర |మ , లం , , సృ ః||163||

  సం రపంక ర గ స దరణపం |యజ ,యజక ,యజ నస ||164||

  ధ ,ధ ధ ,ధన న వ |, , శ మణ ||165||

  25

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • శ , , ష , |అ , ల , ట , ల ||166||

  ర , , ష , ద |నకల ,క ద , ంద స ||167||

  త ,తత మ ,తత మరస |మ న , ,స వ ం ||168||

  స పసవ ర ,స ప |స ,స వమ , , రసమ ||169||

  త ర స , తన మ |స ,స ,త త ట ||170||

  ద ,ద ,దర ర ం | వ ,ఽన వల పద ||171||

  , మ , సం త భ |మన , నవ ,మ ,మంగ కృ ః||172||

  26

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • శ ,జగ , , |గ ,పర ,ప ,మ మ ||173||

  మ , న ,వ , మ శ |పంచయజ ,పంచ తమం ||174||

  పంచ ,పంచ ,పంచసం ప |శ , శ శ ,శర ,శం ||175||

  ధ ,ధర ,ధ ,ధ ,ధర వ |, ,స ,శ ||176||

  బం క మ , , |మంగ , ఖక , , ||177||

  న ర న , భ , ద న |ం తర ణసం , ర , ం ||178||

  దశ స , వశంక |న , నగ , న యస ||179||

  , ఖం , ం , ణ |

  27

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org

 • అన త , ం ర ||180||

  అ శయ ,షడ త |అ జక ,ర న ంత ||181||

  ఆ ల ప ,స లంఘ స |చ జ ల , మ ర ంద ||182||

  , వశ క ,ల ం |ఏవం ల ం హ కంజ ః||183||

  ||ఇ ండ ,ఉతరఖం , హయ గస సం ,ల రహస మ ల రహస మ హ కథనం మ

  ఽ యః||

  ం ణ ం ణయ ం క ర-యక ఖ ం త నవ ం|మ రరత చషకంర త లం ంంరత ఘటసరకచర ం త మం ం||

  WebUrl:https://www.vignanam.org/veda/sree-lalita-sahasra-nama-stotram-telugu.html

  28

  https://www.vignanam.org

  https://www.vignanam.org/veda/sree-lalita-sahasra-nama-stotram-telugu.htmlhttps://www.vignanam.org