म वxत} dवधक र dवधवनयम २००५ dांतर्गत कलम ४...

of 384 /384
अनु विषय दतऐिज /नती/नȗदिही यपैकी कोणय Ģकरत उपDZध नती मक/नȗदिही तपविDZ वकती कDZपयȊत ही मवहती सभळून ठेिDZी जते Ǜी. एस.क. टोDZकीय, जेट विवध यनी म. उच ययDZय मु बई येथे दखDZ केDZेDZी यवचक . 2961/2014 जेठ िकीDZ अथि वििेष समुपदेिी यय ĢDZवबत िुकबबत नती ययĢ २०१७/ Ģ.. 01 /३४ ड िग १ िषग "जनत दरबर" मवDZके DZ मयत वमळयबबत नती मिज २०१७/ Ģ.. 02 /३४ क िग ५ िषग यय विषयक Ģति विहीत Ģपĝत पठवियबबत नती मिज २०१७/ Ģ.. 03 /३४ क िग ५ िषग विधनमडळय वडसȂबर, 2016 य अवधिे िनत सदर के DZेDZे सन 2016-17 चे खचɕचे पूरक विविरणपĝ नती मिज २०१७/ Ģ.. 04 /३४ क िग ५ िषग छयवचĝकर, Ȏहडीओ कॅ मेरमन आवण सहयक Ȏहडीओ कॅ मेरमन ययसठी Ģविण कयगम रबविणेबबत नती मिज २०१७/ Ģ.. 05 /३४ क िग ५ िषग मवहती अवधकर अवधवनयम -२००५ अतगत कDZम ४(१)(ख) (सह) नुसर कदपĝची तवDZकबद सूची (ियĢकटीकरण) समय Ģिसन विभ खुLj) मधीDZ कयɕसन -३४ य सिगजवनकĢवधकरणत उपDZध कदपĝची यदी सन २०१७ (वद.१ जनेिरी ,२०१७ ते वदनक ३१ वडसȂबर,२०१७

Author: others

Post on 30-Mar-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • अनु क्र विषय दस्तऐिज /नस्ती/नोंदिही य ांपैकी

  कोणत्य प्रकर त उपलब्ध

  नस्ती क्रम ांक/नोंदिही तपविल वकती क ल पयंत ही म वहती स ांभ ळून ठेिली

  ज ते

  १ २ ३ ४ ५ ६

  १ श्री. एस.क. टोलकीय , जेष्ट विवधज्ञ य ांनी म . उच्च न्य यलय मुांबई येथे द खल केलेली य वचक क्र. 2961/2014 जेष्ठ िकील अथि वििेष समुपदेिी य ांच्य प्रलांवबत िुल्क ब बत

  नस्ती न्य यप्र २०१७/ प्र.क्र. 01 /३४ ड िर्ग १ िषग

  २ "जनत दरब र" म वलकेल म न्यत वमळण्य ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 02 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ३ व्यय विषयक प्रस्त ि विहीत प्रपत्र त प ठविण्य ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 03 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ४ विध नमांडळ च्य वडसेंबर, 2016 च्य अवधििेन त स दर केलेले सन 2016-17 चे खचाचे पूरक विविरणपत्र

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 04 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ५ छ य वचत्रक र, व्व्हडीओ कॅमेर मन आवण सह यक व्व्हडीओ कॅमेर मन य ांच्य स ठी प्रविक्षण क यगक्रम र बविणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 05 /३४ क िर्ग ५ िषग

  म वहती अवधक र अवधवनयम -२००५ अांतर्गत कलम ४(१)(ख) (सह ) नुस र क र्दपत्र ांची त वलक बध्द सूची (स्ियांप्रकटीकरण )

  स म न्य प्रि सन विभ र् खुद्द) मधील क यासन -३४ य स िगजवनकप्र वधकरण त उपलब्ध क र्दपत्र ांची य दी

  सन २०१७ (वद.१ ज नेि री ,२०१७ ते वदन ांक ३१ वडसेंबर,२०१७

 • ६ मह र ष्र ि सन च्य प्रवसध्दी ख त्य ची विस्कळीत झ लेली घडी व्यिस्थीत करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 06 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ७ सोल पूरमध्ये २०११-१६ य िषात जे जे िृत्तपत्र ि सन च्य य दीिर घेण्य त आलेल्य िृत्तपत्र ांची वरचेकींर् होण्य ब बत ि त्य ांन ज वहर ती देणे त त्क ळबांद करण्य ब बत . . .

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 07 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ८ सेि ग्र म विक स आर खड य क यगक्रम च्य प्रस र ि प्रवसध्दीकवरत झ लेल्य रु. 27,95,680/- इतक्य खचास प्रि सकीय वित्तीय म न्यत देण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 08 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ९ म हे वडसेंबर 2017, च्य आपलां मांत्र लय म वसक च्य छप ई खचग रु.3,36,000/- च्य खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 09 /३४ क िर्ग ५ िषग

  १० म हे वडसेंबर 2017, च्य रु्जर ती लोकर ज्य म वसक च्य रुपये 8,12,000/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 10 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ११ िांकरर ि चव्ह ण सुिणग महोत्सिी पत्रक र कल्य ण वनधी सवमती र्ठीत करण्य ब बत / सवमतीस मुदति ढ देण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 11 /३४ क िर्ग ५ िषग

  १२ मह र ष्र पवरचय कें द्र निी वदल्ली क यालय तील अवधक र/कमगच ऱय ांन वििेष भत्त मांजूर करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 12 /३४ क िर्ग ५ िषग

 • १३ वद. 17 ऑक्टोबर, 2016 च्य "आत बदल वदसतोय मह र ष्र घडतोय य ज वहर त रद्द करण्य ब बत

  नस्ती सकीणग २०१७/ प्र.क्र. 13 /३४ प्रवतक्ष धीन

  १४ वजल्ह ि र्षषक योजनेंतर्गत सन 2016-17 स ठी वितरीत करण्य त आलेल्य वनधी वितरण ची वजल्ह वनह य म वहती प ठविण्य ब बत

  नस्ती सांकीणग२०१७/ प्र.क्र. 14/३४ प्रवतक्ष धीन

  १५ सन २०१2 चे दसरे प िस ळी अवधििेन तील आश्व सन क्र 200 ि 201

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 15/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६ कें द्र ि सन ने सन २०१७ -१८ प सून योजन ांतर्गत ि योजनेतर खचाचे एकवत्रकरण करणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 16/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७ उत्कृष्ट पत्रक वरत पुरस्क र-2016 य स ठी परीक्षक ांची सवमती वनयुक्त करण्य स म न्यत वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 17/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८ "िांकरर ि चव्ह ण सुिणग महोत्सिी पत्रक र कल्य ण वनधी" तून श्री. न रे्ि केसरी, पत्रक र य ांन मदत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 18/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९ अत र ांवकत प्रश्न ६७६५२ र ज्य तील पत्रक र ि पत्रक रेत्तर कमगच ऱय ांस ठीच्य म .न्य .मवजवठय ितेन आयोर् च्य विफ रिींची अांमलबज िणी करण्य ब बत श्री अवतन पटेल (मुांब देिी),श्री.र ध कृष्ण विखे-प टील (विडी),डॉ सांतोष ट रफे

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 19/३४ क िर्ग ५ िषग

 • २० मह र ष्र विध नमांडळ चे सन 2017 चे पवहले (अथगसांकल्पीय) अवधििेन म .र ज्यप ल महोदय ांचे अवभभ षण वदन ांक 6 म चग, 2017 अवभभ षण च्य प्र रुप तय रीस ठी

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 20/३४ ड िर्ग 1 िषग

  २१ मुख्यमांत्री सवचि लय कडून प्र प्त झ लेले सांदभग नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 21/३४ ड िर्ग 1 िषग

  २२ हहदी लोकर ज्य, रु्जर ती ल कर ज्य य म वसक ची आवण मह र ष्र ि र्षषक 2016 य पुस्तक ची सांपूणग वनर्षमती, च ररांर्ी छप ई आवण इतर अनुषांवर्क क मे ख जर्ी मुद्रण लय त करण्य स म न्यत वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 22/३४ क िर्ग ५ िषग

  २३ र ज्य तील पत्रक र ि पत्रक रेत्तर कमगच ऱय ांस ठी वनयुक्त केलेल्य म . न्य मवजठीय ितेन आयोर् च्य विफ रिी

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 23/३४ क िर्ग ५ िषग

  २४ औवचत्य च मुद्द प्र विरेंद्र जर्त प ,वि स स पत्रक र ांिर होण रे हले्ल

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 24/३४ क िर्ग ५ िषग

  २५ कें द्र ि सन च्य म वहतीच अवधक र ,२००५ च्य कलम २५(२) ि (३) नुस र क यगि ही अहि ल स दर करण्य ब बत

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 25/३४ प्रवतकक्ष धीन

  २६ अत र ांवकत प्रश्न ६७६५२ र ज्य तील पत्रक र ि पत्रक रेत्तर कमगच ऱय ांस ठीच्य म .न्य .मवजवठय ितेन आयोर् च्य विफ रिींची अांमलबज िणी करण्य ब बत श्री अवतन पटेल (मुांब देिी),श्री.र ध कृष्ण विखे-प टील (विडी),डॉ सांतोष ट रफे

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 26/३४ क िर्ग ५ िषग

 • २७ दुष्क ळग्रस्त िेतकऱय ांच्य पीककजग पुनगर्ठीत स ठी ि सन अथगसह य्य ची म वहती िेतकऱय ांपयंत पोहोचविण्य स ठी दुरवचत्रि णी ि आक िि णीस ठी ज वहर त तय र करुण घेणे ि ती प्रस रीत करणे

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 27/३४ ड िर्ग 1 िषग

  २८ ि र्षषक ये जन २०१६-१७द ,भ र् -१ ि उपविभ र् -२ (इांग्रजी ि मर ठी ) पुस्तक स ठी म वहती स दर करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 28/३४ प्रवतक्ष धीन

  २९ म हे नोव्हेंबर,२०१६ च्य मह र ष्र अहेड म वसक च्य रूपये ६,३७,०००/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 29/३४ क िर्ग ५ िषग

  ३० दैवनक भ स्कर, न र्पूर य ांच्य िधापन वदन-2016 वििेष ांक मध्ये ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु.100000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 30/३४ क िर्ग ५ िषग

  ३१ वििेष घटक योजन ांतर्गत प्रि सवकय मांजुरीचे अवधक र वजल्ह वधक री य ांन प्रत्य र्षपत करण्य ब बत तसेच वजल्ह योजन ि वजल्ह पवरषद म फग त र बविण्य त येण ऱय योजन ांच्य अांमलबज िणीब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 31/३४ क िर्ग ५ िषग

  ३२ पविम क्षते्रीय पवरषदेच्य बैठकीस ठी मुदे्द उपव्स्थत करणेब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 32/३४ क िर्ग ५ िषग

  ३३ मर ठी लोकर ज्य म हे ज नेि री,२०१७ म वसक च्य रू ३४,६६,५१८/-च्य छप ई खचास मांजुरी वमळणे ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 33/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ३४ ि र्षषक योजन २०१७-१८ प्लॅन व्स्कम नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 34/३४ क िर्ग ५ िषग

  ३५ Rerquesting Sponsership for "The Bombay Art Society (1888-2016) History and Voyage Book and Exhibition At NGMA Mumbai (5,00,000/-)

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 35/३४ क िर्ग ५ िषग

  ३६ ज वहर त वितरण धोरण च प्र रूप तय र करण्य स ठी अभ्य सर्ट वनयुक्त करण्य ब बत सोबत १३९/२०१७

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 36/३४ प्रवतक्ष धीन

  ३७ पे्रस कौव्न्सल ऑफ इांवडय ,निी वदल्ली य ांच्य मुांबई येथील वदन ांक २८ ते २९ नोव्हेंबर,२०१६ य क ल िधीतील बैठकीच्य खचास मांजुरी वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 37/३४ क िर्ग ५ िषग

  ३८ छत्रपती विि जी मह र ज य ांचे स्म रक ,मुांबई मेरो ल ईन,ल ईन वििडी न्ह ि िेि प्रकल्प,एमयुटीपी अांतर्गत निीन रेल्ि ेम र्ग य ांच्य भमूीपूजन /िुभ रांभ क यगक्रम िरील ज वहर त ि प्रवसध्दीच खचास प्रि सकीय क योत्तर म न्यत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 38/३४ प्रवतक्ष धीन

  ३९ म .मांत्री ,वित्त आवण वनयोजन ,िने य ांच्य अध्यक्षतेख ली आयोवजत वद २३/०१/२०१७ रोजीची बैठक

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 39/३४ क िर्ग ५ िषग

  ४० मह र ष्र अथगसांकल्प वनयम पुव्स्तकेमध्ये सुध रण करण्य ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 40/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ४१ लेख ि कोष र् रे सांच लन लय च्य अमर ती विभ र् तील भ ांड र पडत ळणी ि खेच म हे सप्टें, 2016 अखेरच सह म ही अहि ल

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 41/३४ प्रवतक्ष धीन

  ४२ लोकर ज्य म वसक ची छप ई ख जर्ी मुद्रण लय कडून घेण्य स म हे एवप्रल, 2017 ते मचे 2018 पयंत म न्यत वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 42/३४ क िर्ग ५ िषग

  ४३ सन 2016-2017 मधील खचाच्य पुरक म र्ण्य म चग,2017 चे अथगसांकल्पीय अवधििेन

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 43/३४ क िर्ग ५ िषग

  ४४ म वहती ि जनसांपकग मह सांच न लयकडे प ठविण्य त येण ऱय उवचत सांदभग

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 44/३४ ड िर्ग 1 िषग

  ४५ म . र ज्यप ल ांन स दर कर िय च म वसक अहि ल नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 45/३४ क िर्ग ५ िषग

  ४६ श्री. प्रक ि र्जवभये य ांच्य औवचत्य च्य मुद्द (मनुस्मृती य ग्रांथ चे मर ठी भ ष ांतर करून विक्री रोखण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 46/३४ क िर्ग ५ िषग

  ४७ सन २०१७ च्य पवहल्य (अथगसांकव्ल्पय) अवधििेन त उपव्स्थत होण रे सांभ व्य मुदे्द ि विभ र् च्य मुख्यउपलब्धी य ांची म वहती स दर करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 47/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ४८ र ज्य अवधव्स्िकृती सवमतीच्य बैठक ांमध्ये झ लेल्य ठर ि ब बत ि सन वनणगय वनर्गवमत करणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 48/३४ क िर्ग ५ िषग

  ४९ म चग,२०१७ च्य अथगसांकव्ल्पय अवधििेन मध्ये सन २०१६-१७ मधील खचाची पूरक म र्णी

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 49/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५० वित्तीय म न्यतेचे प्रस्त ि लेख ि खेमफग त छ ननी करुन स दर करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 50/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५१ ि सवकय योजन ांची वििेष प्रवसध्दी मोवहम (योजन ांतर्गत) च्य सांदभात प्रवसध्द करण्य त आलेल्य िृत्तपत्र तील ज वहर तींच्य खचास प्रि सवकय मांजुरी वमळण्य ब बत रु १७,५१,६८०/-

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 51/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५२ ियैव्क्तक सांर्णक अग्रीम वमळणे ब बत …श्री िभैि विल स ज धि,दुरमुद्रणच लक वन टांकलेखक,श्री विि ल र मचांद्र क लेकर,सिगस धरण सह यक,श्री सुवनल हवरभ ऊ झुांझ र,ि हनच लक,श्री विक स प्रभ कर मोरे,सांदेिि हक,श्री

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 52/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५३ पत्रक र हल्ल ि पत्रक र पेंिन सांदभात लक्षिधेी सुचनेचे इवतिृत्त

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 53/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५४ 2017-18 चे अथगसांकल्पीय अधीििेन म .वित्त मांत्री य ांच्य भ षण कवरत म वहती.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 54/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ५५ सन्म नीय विध नपवरषद सदस्य श्री. अिोक ऊफग भ ई जर्त प ि इतर स्नम ननीय सदस्य ांनी वदन ांक 21 म चग 2013 रोजी श्री. वनवखळ ि र्ळे तत्क लीन सांप दक आय.बी.एन लोकमत ि श्री.र जीि ख ांडेकर सांप दक ए.बी.पी म झ य ांचे विरुध्द

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 55/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५६ म हे ज नेि री,च्य उदूग लोकर ज्य म वसक च्य छप ई खचग रु. 6,99,600/- च्य खचास म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 56/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५७ र ष्रसांत तुकडोजी मह र ज य ांचे बद्दल आक्षपे हग ि वहन दजाचे वलख ण केल्य मुळे "सांत तुक र म सदेह िकुैां ट र्मन " य पुस्तक िर बांदी घ लण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 57/३४ प्रवतकक्ष धीन

  ५८ विविध योजन ांच्य पूतगतेस ठी आिश्यक असण ऱय वनधीची म वहती

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 58/३४ क िर्ग ५ िषग

  ५९ सन 2016 च्य पवहल्य अथगसांकल्पीय अवधििेन तील आश्व सन क्र. 569

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 59/३४ क िर्ग ५ िषग

  ६० म वहतच अवधक र अवधवनयम-2005 अन्िये म वहती वमळणेब बत : श्री. आनांद प रर् िकर य ांच अजग

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 60/३४ क िर्ग ५ िषग

  ६१ म हे ज नेि री, 2017 च्य हहदी लोकर ज्य म वसक च्य रुपये 7,61,875/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 61/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ६२ पत्रक र ांच्य विविध म र्ण्य ांस ठी करण्य त आलेल्य आद ांलन ब बत श्री. अब्दुल्ल ख न दुराणी, श्री. धनांजय मुांडे, श्री. सवति चव्ह ण

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 62/३४ क िर्ग ५ िषग

  ६३ "अविरत ि टच ल ध्येय कडे" य पुस्तकेचे कव्हर सांकल्पन लेआऊट य पुस्तक चे कव्हर सांकल्पन लेआअऊट ट ईपसेंवटर्ां इन्फोग्र फीक्स इ. क मे मे वनर्षमती ग्र फक्सकडून छप ई रु. 1,43,750/- मे आयगन हप्रटसकडून छप ई रु.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 63/३४ क िर्ग ५ िषग

  ६४ पोलीस स्टेिन नांदुरब र िहर रु्.र.क्र. 101/2015 दे ष रोपपत्र मांजुरी

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 64/३४ प्रवतकक्ष धीन

  ६५ दफ्तर वदरांर् ई क यद्य ची अांमलबज िणी प्रभ िीपणे होण्य स ठी प्रकरण ांच्य वनपट ऱय ब बतची आढ ि बैठक अ.मु.स (प्र.स.ुर ि क ) य ांच्य अध्यक्षतेख ली वद.3.3.2017 रोजी दुप री 12.00 ि जत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 65/३४ ड िर्ग 1 िषग

  ६६ ियैव्क्तक सांर्णक/लॅपटॉप अवग्रम वनधी उपलब्धते ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 66/३४ क िर्ग ५ िषग

  ६७ विध न पवरषद ठर ि क्र.64 नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 67/३४ क िर्ग ५ िषग

  ६८ एक िषापेक्ष ज स्त क ल िधीच्य देयक ांस ि सन ची प्रि सकीय ि वित्तीय म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 68/३४ प्रवतक्ष धीन

 • ६९ म हे ज नेि री 2017, च्य रु्जर ती लोकर ज्य म वसक च्य छप ई खचग रु. 7,68,500/- च्य खचास म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 69/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७० म हे फेब्रिु री 2017, च्य मर ठी लोकर ज्य म वसक च्य छप ई खचग रु. 33,42,498/- च्य रकमेस म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 70/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७१ मे एजल ईन वडवजटल ग्र वफक्स य ख जर्ी मुद्रण लय कडून वदप िली िुभ सांदेि क डग प वकट सह छप ई करुन झ लेल्य रु.1,85,500/-

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 71/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७२ मह र ष्र अहेड म वसक च्य म हे वडसेंबर २०१६ रू ६,४२,१३५/- ि ज नेि री,२०१७ रू ६,४२,१३५/- इतक्य छप ई खचास म न्यत देण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 72/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७३ म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लय तील मह सांच लक,सिग सांच लक (म वहती ) सिग उपसांच लक,जनसांपकग अवधक री/सिग वजल्ह म वहती अवधक री/िरीष्ठ सह यक सांच लक/िरीष्ठ उपसांप दक दूरदिगन/चलत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 73/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७४ रे्ल्य २ िषामध्ये विभर् म फग त घेण्य त आलेल्य महत्ि चे ि सन वनणगय च्य प्रती उपलब्ध करून देण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 74/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७५ जनत दरब र य क यगक्रम च्य म ध्यम तुन समृध्द मह र ष्र जनकल्य ण योजन ांतर्गत झ लेल्य क म ांिर आध वरत यिोर् थ प्रस रीत करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 75/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • ७६ अि सकीय विधेयक २०१७ मह र ष्र लैंवर्क रु्न्ह य ांन प्रिृत्त करण्य ऱय ज वहर ती ि जसवहर त फलक ल िण्य स प्रवतबांध करण्य ब बत विपस श्री र महरी रुपनिर

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 76/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७७ म हे म चग २०१७ च्य मर ठी लोकर ज्य म वसक च्य छप ई खचास ३७,२६,९६०/- इतक्य रकमेस म न्यत देणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 77/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७८ म वि प लक्षिेधेी सूचन १०८५ पत्रक र ांिर हले्ल ि पत्रक र ांच्य विविध म र्ण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 78/३४ क िर्ग ५ िषग

  ७९ मह सांच लन लय तील अभ्य ांर्त कक्ष स ठी खरेदी करण्य त आलेल्य एलइडी वट व्ही चे रु ९५,०००/- इतके देयक अद करण्य स ठी क योत्तर प्रि सकीय मांजुरी वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 79/३४ क िर्ग ५ िषग

  ८० म वहती अवधक री अवधवनयम २००५,मधुसूदन र्ोहिदर ि कुलकणी "श्री रु्रूम ऊली"सांतोष नर्र जयस्ि ल रेडसग जिळ खडकी अकोल ,विषय अकोल येथील दै.म तृभवूमच्य खप ब बत चे िषग २०१० िषग २०११ ची सांख्य ि दै म तृभमूीच

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 80/३४ क िर्ग ५ िषग

  ८१ म वहती अवधक र अवधवनयम २००५ "र ज्य त प्रक वित होण ऱय ितगम न पत्र ांची य दी ि पत्य ांब बत. श्री सौरि कुम र ,जम्मू

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 81/३४ क िर्ग ५ िषग

  ८२ म हे फेब्र,ु२०१७ च्य उुदूग लोकर ज्य म वसक च्य रू ९,३२,८००/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणे ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 82/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ८३ म हे फेब्रिु री,२०१७ च्य हहदी लोकर ज्य म वसक च्य रु ७,६१,८७५/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणे ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 83/३४ क िर्ग ५ िषग

  ८४ म हे फेब्रिु री,२०१७ च्य रु्जर ती लोकर ज्य म वसक च्य रु ७,६८,५००/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणे ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 84/३४ क िर्ग ५ िषग

  ८५ व्स्िस चॅलेज पध्दतीने (SCM) प य भतू सुविधेची क मे घेण्य विषयीचे धोरण ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 85/३४ क िर्ग ५ िषग

  ८६ INFORMATION REGARDING PROJECT/PROGRAMMES/SCHEMES

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 86/३४ ड िर्ग 1 िषग

  ८७ म र्ील प च िषात अथगसांकल्प त घोवषत केलेल्य योजन ांच्य अांमलबज िणीर्ब ब

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 87/३४ ड िर्ग 1 िषग

  ८८ मह सांच लन लय तील खरेदी करण्य त आलेल्य लेखन वकरकोळ स मग्रीच्य रु.1,29,393/- इतक्य रकमेच्य खचाच्य देयक स मांजूरी वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 88/३४ क िर्ग ५ िषग

  ८९ तरुण भ रत असोवसएटस्, मुांबई य ांच्य वििेष ांक मध्ये ि सन ची ज वहर त प्रवसध्द केलेल्य रु.2,00,000/- इतक्य रकमेच्य खचास मांजूरी देण्य ब बत..

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 89/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ९० रांर्भमूी वनयतक वलक रांर्ि च , हसधुदुर्ग य ांच्य त्रैम वसक अांक मध्ये ि सन ची दिगनी ज वहर त प्रवसध्दी केलेल्य रु.25,000/- इतक्य रकमेच्य खचास मांजूरी देण्य ब बत..

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 90/३४ क िर्ग ५ िषग

  ९१ ज वहर त विक्षण मांडळ, न र्पूर य ांच्य िचै वरक ि र्षषक दिगन वििेष ांक मध्ये ज वहर त प्रवसध्द केलेल्य रु.3,00,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर मांजूरी वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 9३/३४ क िर्ग ५ िषग

  ९२ िनि सी कल्य ण आश्रम, मह र ष्र (कोकण प्र ांत) य ांच्य 19 व्य ि र्षषक िनि सी वतरद ांजी स्पधेच्य वनवमत्त ने प्रक वित होण ऱय स्मरवणकेमध्य ज वहर त प्रवसध्दी केलेल्य रु.1,00,000/- इतक्य रकमेच्य खचास मांजूरी देण्य ब बत…

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 92/३४ क िर्ग ५ िषग

  ९३ Implemwntation of GEMS portal for procurement नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 93/३४ ड िर्ग 1 िषग

  ९४ म र्णी क्र.ए-6, 2220- म वहती ि प्रवसध्दी अनुद न चे पुनर्षिवनयोजन करणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 94/३४ क िर्ग ५ िषग

  ९५ वद.30/6/2016 पयगत वनर्गवमत ि वद. 31/12/2016 पयगत प्रलांवबत लेख परीक्ष आक्षपे ांच वनपट र करणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 9७/३४ प्रवतक्ष धीन

  ९६ वििेष प्रवसध्दी मोवहमे अांतर्गत मांजूर झ लेल्य विल्लक अनुद न तून प्रवसध्दीच्य उिगवरत ब बींिरील खचास प्रि सकीय मांजुरी वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 96/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ९७ र ज्य ि सन च्य ितीने ह ती घेण्य त आलेल्य वििेष प्रवसध्दी मोवहमेंतर्गत कौिल्य विक स विभ र् च्य योजन ांची प्रवसध्दी करण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 97/३४ क िर्ग ५ िषग

  ९८ इांवडय टुडे गु्रप, मुांबई य ांच्य वििेष ांक मध्ये ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु 25,00,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजूरीब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. १००/३४ प्रवतक्ष धीन

  ९९ विध नसभ त र ांवकत प्रश्न क्र.-107244 र ज्य तील ियोिृध्द ि ज्येष्ठ पत्रक र ांस ठी पेन्िन योजन सुरु करणेब बत. श्रीमती सांध्य देिी देस ई-कुपेकर (चांदर्ड), श्री.जयांत प टील (इस्ल मपूर),श्री. हसन मुश्रीत (क र्ल),श्रीमती सुमन

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 99/३४ क िर्ग ५ िषग

  १०० म .मुख्यमांत्री ,मांत्री तसेच र ज्यमांत्री महोदय ांकडे स दरकेलेल्य नस्त्य ांच तपविल वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 100/३४ क िर्ग ५ िषग

  १०१ म . मांत्री (वित्त) य ांच्य सन 2017-18 च्य अथगसांकल्पीय भ षण मध्ये घोवषत केलेल्य योजन ांस ठी वनधी उपलब्धतेब बत आढ ि

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 101/३४ क िर्ग ५ िषग

  १०२ पे्रस कौव्न्सल ऑफ इांवडय ,निी वदल्ली य ांच्य न र्पूर येथील वदन ांक 6 ते ९ सप्टेंबर,२०१5 य क ल िधीतील बैठकीच्य खचास मांजुरी वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 102/३४ क िर्ग ५ िषग

  १०३ छ य वचत्रण, दूरवचत्रीकरण ि छ य वचत्र स वहत्य खरेदीच्य देयक स ि सन मांजूरी वमळण्य ब बत..

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 103/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • १०४ वििेष प्रवसध्दी मोवहमेअांतर्गत सुध वरत अांद जपत्रक नुस र मांजूर रु. 3 कोटी तसेच विल्लक अनुद न तून ब बींिरील खचास प्रि सकीय मांजूरी वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 104/३४ क िर्ग ५ िषग

  १०५ सन 2015-16 आर्षथक िषातील, 800-इतर खचग,(00)(01) वजल्ह म वहती क यालय ांची आस्थ पन , 26- ज वहर त ि प्रवसध्दी,(सांर्णक स ांकेत ांक-22200025) (योजनेत्तर) य लेख विषा ख लील प्रलांवबत देयक ांच्य रकम प्रद न करण्य स

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 105/३४ क िर्ग ५ िषग

  १०६ म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लय ची देयके ि ांदे्र येथ्ीील अवधद न ि लेख क यालय,येथून फोटग येथील अवधद न ि लेख क यालय त स्थल ांतरीत करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 106/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १०७ सुध वरत अांद ज सन 2016-17 नुस र ि अखर्षचत वनधी समर्षपत करणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 107/३४ क िर्ग ५ िषग

  १०८ म वसक विवनयोजन अहि ल- ज नेि री 2017 नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 1१०/३४ प्रवतक्ष धीन

  ११० देि तील युन यटेड नेिनच्य अवधक ऱय ांसमिते ि श््ित विक स ध्येये ि र ज्य चे "व्व्हजन डॅ क्युमेंट 2030" च्य सांदभात होण री चचा

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 11२/३४ क िर्ग ५ िषग

  १११ मह र ष्र विध नमांडळ च्य सन 2016 च्य प चव्य वहि ळी अवधििेन तील आश््ि सन क्र. 223- दैवनक लोकसत्त य ितगम नपत्र त लोकप्रवतवनधीब बत अिम नजनक भ ष ि परल्य ब बत - म . न र यण र णे विपस य ांनी उपव्स्थत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 113/३४ क िर्ग ५ िषग

 • ११२ वजल्ह म वहती क यालय, न विक क यालय ची ज र् ि मेन्टेनन्सब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 11४/३४ प्रवतक्ष धीन

  ११३ मह र ष्र विवनयोजन अवधवनयम ( लेख नुद न) अवधवनयम, 2017 नुस र लेख नुद न चे वितरण

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 11५/३४ क िर्ग ५ िषग

  ११४ प्रलांवबत तपविलि र देयके ( DC Bills) स दर करण्य ब बतच्य सूचन .

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र116/३४ क िर्ग ५ िषग

  ११५ मह र ष्र विध नमांडळ च्य सन 2016 च्य प चव्य वहि ळी अवधििेन तील आश््ि सन क्र. 223- दैवनक लोकसत्त य ितगम नपत्र त लोकप्रवतवनधीब बत अिम नजनक भ ष ि परल्य ब बत - म . न र यण र णे विपस य ांनी उपव्स्थत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 117/३४ क िर्ग ५ िषग

  ११६ मुख्य लय चे बळकटीकरण ि विभ र्ीय/ वजल्ह म वहती क यालयीन इम रत ब ांधक म य योजनेकवरत निीन CRC CODE ( लेख विषग ) वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 11८/३४ प्रवतक्ष धीन

  ११७ अँड वनरांजन ड िखरे , वि.प.स.य ांच औवचत्य च मुद्द पत्रक र ांन पेन्िन वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 119/३४ क िर्ग ५ िषग

  ११८ ि वनंर् व्स्लप- फेब्रिु री 2017 नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. १२०/३४ प्रवतक्ष धीन

 • ११९ म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लय ि अवधनस्त क यालय तील सरळसेिचेी वरक्त पदे भरण्य ऐिजी ब ह्य यांत्रणेकडून भरण्य स म न्यत वमळणेब बत ( 28 पदे)

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. १२१/३४ प्रवतक्ष धीन

  १२० भ ग्योदय िृत ांत' य स प्त वहक तील सांप दक ने मवहल बद्दल आक्षपे हग विध न केल्य मुळे सदर प्रकरणी सांबांवधत स प्त वहक च िृत्तपत्र परि न रद्दल करणेब बत…

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 122/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १२१ म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लय च्य दृश्र व्य स्टुवडओच्य ि पर ब बत वनयम िली तय र करणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र123/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १२२ म वहतीच अवधक र अवधवनयम, 2005 नुस र म वहती वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.124/३४ क िर्ग ५ िषग

  १२३ सन 2017 च्य अथगसांकल्पीय अवधििेन त श्री. जयांत प टील, वि.प.स. य ांनी विध नपवरषदेत उपव्स्थत केलेल्य औवचत्य च मुद्द

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र125/३४ क िर्ग ५ िषग

  १२४ म हे फेब्रिु री 2017 ि म चग 2017 च्य मह र ष्र अहेड म वसक च्य छप ई खचग अनुक्रमे रु.6,42,135/- .+ रु 6,42,135/- इतक्य खचास म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 126/३४ क िर्ग ५ िषग

  १२५ म हे म चग,2017 च्य ऊदूग लोकर ज्य म वसक च्य रु.7,57,900/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 127/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • १२६ म हे म चग, 2017 च्य हहदी लोकर ज्य म वसक च्य रुपये 7,61,875/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.128/३४ क िर्ग ५ िषग

  १२७ भ रत चे वनयांत्रक ि मह लेख परीक्षक य ांचे सन 2015-2016 य आर्षथक िषाचे (1) र ज्य वित्त व्यिस्थेिरील अहि ल ि (2) आर्षथक क्षते्र िरील अहि ल य त सम विष्ट ब बीसांबांधी स्पष्टीकरण त्मक ज्ञ पने प ठविण्य ब बत.

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 12९/३४ प्रवतक्ष धीन

  १२८ मुद्र बँक योजनेच प्रस र, ि समन्िय करण्य स ठी वनयोजन विभ र् च सहभ र् अस उले्लख असणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 130/३४ क िर्ग ५ िषग

  १२९ औवचत्य च मुद्द , श्री.धनांजय मुांडे,वि प स पत्रक र ांन सांरक्षण ,वद१/०४/२०१७

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 131/३४ क िर्ग ५ िषग

  १३० वित्तीय भ र येण ऱय प्रकरण ांत वित्त विभ र् च्य पूिगसांमतीने क यगि ही करण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.132/३४ क िर्ग ५ िषग

  १३१ म वहती अवधक र अवधवनयम २००५ SPIO PUBLICATION OF MAHARASHTRA AHEAD EDITION JANUARY 2014

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.133/३४ क िर्ग ५ िषग

  १३२ विभ र्ीय म वहती क यालय, ल तूर विभ र् तफे वितवरत होण ऱय ज वहर तींच्य वितरण च तपिील वमळणे ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र134/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • १३३ ि सन च्य विविध विभ र् ांच्य योजन ांस ठी प्रस र ि प्रवसध्दी तसेच ज वहर त विषयक क ये प र प डण्य स ठी ज वहर त सांस्थ ांची य दी

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.135/३४ क िर्ग ५ िषग

  १३४ मह मांडळ द्व रे प्रवसध्दी मोवहमेअांतर्गत Outdoor Campaign (OOH) र बविण्य ब बत - ज वहर त धोरण तून सूट वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 136/३४ क िर्ग ५ िषग

  १३५ ज वहर त वितरण धोरण तून िर्ळण्य ब बत. - स म न्य प्रि सन विभ र् क यासन-33

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 13७/३४ प्रवतक्ष धीन

  १३६ श्री. चांद्रिदन लखमीचांद प टील (रु्जर थी) य ांच म वहतीच अवधक र अवधवनयम 2005 च्य अांतर्गत अजग

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 138/३४ क िर्ग ५ िषग

  १३७ ज वहर त धोरण तील प्र रूप तय र करण्य स ठी वनयुक्त केलेल अभ्य स र्ट स मुदत ि ढ वमळण्य ब बत

  नस्ती वपयुबी २०१७/ प्र.क्र. 13९/३४ प्रवतक्ष धीन

  १३८ आवदि सी उपयोजनेंतर्गत सन २०१६-२०१७ य आर्षथक िषात उपलब्घ करून वदलेल्य म हे म चग,२०१७ अखेर झ लेल्य खचाची म वहती उपलब्ध करून देणे ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.140/३४ क िर्ग ५ िषग

  १३९ सन २०१५-१६ च २०१६-१७ य िषातील खचाच्य प्रलांवबत त ळमेळ ब बत

  नस्ती सांकीणग2017/प्र.क्र.141/34प् प्रवतक्ष धीन

 • १४० वचवत्रकरण स ठी एक वखडकी योजन सुरू करणेब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 142/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १४१ न र्पूर यथुन प्रवसध्द होण ऱय िृत्तपत्र ांचे दोन सांच मुांबई येथे पुरविण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 143/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १४२ मह र ष्र विवनयोजन अवधवनयम,२०१७ वनधी वितरण… नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 144/३४ प्रवतक्ष धीन

  १४३ योजन ांर्गत खचाचे ( र ज्य योजन , वजल्ह योजन ि कें द्र ि सन पुरस्कृत योजन ) सांवनयांत्रण करण्य ब बत एवप्रल,२०१७ ची म वसक वििरण पत्र ची तप सणी करण्य ब बत.

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 145/३४ प्रवतक्ष धीन

  १४४ वचवत्रकरण स ठी एक वखडकी योजन सुरू करणेब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 146/३४ क िर्ग ५ िषग

  १४५ मह सांच लन लय त उभ रण्य त आलेल्य स्टुडीओमध्ये दुरध्िनी बसविण्य स प्रि वकय म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 147/३४ क िर्ग ५ िषग

  १४७ अमेवरकेतील डेर इ्ट (वमविर्न)येथे होण ऱय बृहन्मह र ष्र मांडळ चे अवधििेन सहभ र्ी होण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 149/३४ क िर्ग ५ िषग

 • १४८ हहदी ि रु्जर ती लोकर ज्य वनयवमत स्िरूप त प्रवसध्द करण्य ब बत ि सन ची म न्यत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 150/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १४९ लोकर ज्य म वसक मध्ये ख जर्ी सांस्थ च्य ज वहर ती घेण्य स ठी ज वहर त सांस्थेची वनयुक्ती करण्य ब बत

  नस्ती सांवकणग २०१७/ प्र.क्र.151/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १५० वद.30/6/2016 पयगत वनर्गवमत ि वद. 31/12/2016 पयगत प्रलांवबत लेख परीक्ष आक्षपे ांच वनपट र करणेब बत.

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र.१५२/३४ प्रवतक्ष धीन

  १५१ ि सकीय ज वहर त वितरण धोरण त सुध रण अांमलबज िणीस ठी क यगपध्दती करण्य ब बत

  नस्ती ज विधो २०१७/ प्र.क्र. 15३/३४ प्रवतक्ष धीन

  १५२ म प्रध नमांत्री ि मुख्यमांत्री महोदय ांची छ य वित्रे प्रवसध्द करणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 15४/३४ प्रवतक्ष धीन

  १५३ P.G.PORTAL व्द रे प्र प्त होण रे सांदभग नस्ती २०१७/ प्र.क्र. 155/३४ क िर्ग ५ िषग

  १५४ मांत्र लय आवण विवधमांडळ ि ताहर सांघ ( पे्रस रुम ) येथील ि य-फ य सुविधेचे नुतनीकरण करणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 156/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • १५५ म हे एवप्रल,2017 च्य मह र ष्र अहेड म वसक च्य रुपये 6,42,135/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 157/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १५६ म हे एवप्रल,2017 च्य ऊदूग लोकर ज्य म वसक च्य रु.7,57,900/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.158/३४ क िर्ग ५ िषग

  १५७ मर ठी लोकर ज्य म हे एवप्रल,2017 म वसक च्य रु.50,55,405/- ि म हे मे,2017 मर ठी लोकर ज्य म वसक च्य रु.52,46,205/- छप ई खचास मांजूरी वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.159/३४ क िर्ग ५ िषग

  १५८ लेख विषयक प्रविक्षण ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 160/३४ क िर्ग ५ िषग

  १५९ म वहतीच अवधक र :- पयािरण सांरक्षण स ठी लघुपट बनविणेस ठी सह य्य ब त.श्री. रहिद्र चौरवसय , धनब द (झ रखांड र ज्य )

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 161/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६० डॉ.वि.वभ.कोलते सांप वदत लीळ चवरत्र सीत र म कृष्ण कुडि य ांनी भ ि नुि वदत केल्य मुळे य ग्रथ ांिर बांदी ि जप्ती आदेि वनर्गवमत करण्य ब बत.(अप्रप2017/प्र.क्र.162/34)

  नस्ती अपप्र २०१७/ प्र.क्र. 16२/३४ प्रवतक्ष धीन

  १६१ मह र ष्र विध नमांडळ च्य मुांबई येथील सन २०१७ च्य वतसऱय (प िस ळी) अवधििेन त घ्य िय च िधै वनक क यगक्रम

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 163/३४ क िर्ग ५ िषग

 • १६२ मर ठी लोकर ज्य म हे जून,2017 म वसक च्य रु.51,98,505/- च्य छप ई खचास मांजूरी वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 164/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६३ म हे मे,2017 च्य ऊदूग लोकर ज्य म वसक च्य रु.6,99,600/- खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 165/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६४ ियैव्क्तक सांर्णक/लॅपटॉप अवग्रम वनधी उपलब्धते ब बत. नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 166/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६५ सन 2017 च्य वतसऱय (प िस ळी) अवधििेन त उपव्स्थत होण ऱय सांभ व्य मुद्दय ांब बतची म वहती स दर करण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 167/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६६ र मभ ऊ म्ह ळर्ी प्रबोधनी,मुांबई य ांच्य स्मरवणकेमध्ये ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु.5,00,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 168/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६७ ि त नुकूवलत यांत्रे बसिून क याव्न्ित करणेब बत मांत्र लय विस्त र द लन क्र.613,614,639

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 169/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६८ एव्व्हडांस बेस्ड प्रकल्प व्यिस्थ पन प्रण ली ( EBPMS ) प्रि सकीय विभ र् च्य क यगप्रण ली विश््लेषण स ठी केलेल्य सल्ल र् र वनयुक्तीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 170/३४ क िर्ग ५ िषग

 • १६९ सर सरी एक िषाप सून म वहती ि जनसांपकग विभ र् तफे वितरीत दिगनीय ज वहर ती न र्पूर विभ र् तील वििेष:त चांद्रपूर/र्डवचरोली य आवदि सी वजल्हय तील देयके 25 म चगपूिी अद करणेब बत.क याध्यक्ष मह र ष्र बहुभ षीय

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 171/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७० सन 2017-18 य आर्षथक िषातील वतम ही खचाची म वहती विक स मांडळवनह य (अविभ ज्य भ र् सह ) स दर करण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 172/३४ ड िर्ग 1 िषग

  १७१ सिोत्तम नि सांित्सर,इांदौर य ांच्य वििेष क मध्ये ज वहर त प्रवसध्दी केलेल्य रु ८९,०००/- इतक्य रकमेच्य खचास मांजुरी वमळणे ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.173/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७२ विध नसभ त र ांवकत प्रश्न क्र ८६५३२ र ज्य त पत्रक ांर िर होण रे हले्ल रोखिण्य स ठी क यदे तय र करण्य स प्रश्नवचन्ह वनमाण झ ल्य ब बत. श्री.ड ँ. सांतोष ट रफे ि इतर.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 174/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७३ विध नपवरषद त र वकत प्रश्न ३१००८ र ज्य त पत्रक ांर िर होण रे हले्ल रोखण्य ब बत. श्री. सांजय दत्त ि इतर.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.175/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७४ दै.लोकसत्त ,न र्पूर य दैवनक ांच्य रौप्य महोत्सि वदन वनवमत्त प्रवसध्द केलेल्य रु.1,50,000/- इतक्य रकमेच ज वहर त मांजूरी वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.176/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७५ दै.तरुण भ रत, न र्पूर य ांच्य जलसांध रण वििेष ांमध्ये ज वहर त प्रवसध्दी केलेल्य रु.2,00,000/- इतक्य खचास मांजूरी देण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 177/३४ क िर्ग ५ िषग

 • १७६ म हे मे,2017 च्य मह र ष्र अहेड म वसक च्य छप ई खचग रु.7,90,320/- च्य खचास म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 178/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७७ सोल पूर तरुण भ रत, सोल पूर य ांच्य रु्ढीप डि वििेष ांक त ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु. 75,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्त्तर वित्तीय मांजूरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 179/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७८ विधीमांडळ अथगसांकव्ल्पय अवधििेन - जुलै,2017 मधील सन 2017-18 कवरत पुरक म र्ण्य

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 180/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७९ स प्त वहक प्रतोद, न ांदेड य ांच्य एक त्मयोर्ी पांवडत दीनदय ल उप ध्यय य वििेष ांक त ज वहर त प्रवसध्द केलेल्य रु.20,000/-इतक्य खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 181/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८० म वहती अवधक र अवधवनयम २००५ अन्िये अजग कें द्र में भ जप सरक र के तीन स ल पुरे होनेपर र ज्य सरक र व्द र प्रच र पर वकए खचग क वििरण वमलने हेतू

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 182/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८१ सन 2017-18 मधील वनधी वितरण ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 183/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८२ हहदी दैवनक यिोभमूी, मुांबई य दैवनक च य िधापन वदन वनवमत्त प्रक वित करण्य त आलेल्य वििेंष ांक त ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु.74,382/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 184/३४ क िर्ग ५ िषग

 • १८३ दै.लोकि ही ि ता, न र्पूर य दैवनक च य िधापन वदन वनवमत्त प्रक वित करण्य त आलेल्य वििेष ांक त ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु.1,00,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 185/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८४ विभ र्ीय म वहती क यालय, पुणे य क यालय च्य विद्यतु क म स ठी रु.14,09,727/- इतक्य खचास मांजुरी

  वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 18६/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८५ अि सकीय ठर ि. म .ॲङ जयदेि र् यकि ड, श्री. हेमांत टकले,वि.प.स.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.187/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८६ विध नसभ त र ांवकत प्रश्न क्रम ांक - 92337 ि सन च स्ित:च जनसांपकग असत ांन ही ख जर्ी एजन्सी नेमण्य च आदेि क ढल्य ब बत.श्री. चांद्रक त सोन िणे (चोपड )

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 188/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८७ ि सन च्य तीन िषगपूतीवनवमत्त 2 वदिसीय र ष्रीय क यगि ळ आयोवजत करण्य स ठी रु. 25.00 लक्ष इतक्य खचास मांजूरी वमळण्य ब बत.

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 18९/३४ प्रवतक्ष धीन

  १८८ म .श्री.प्रक ि र्जवभये, वि.प.स. य ांनी वदन ांक 31 म चग,2017 रोजी वििेष ब ब म्हणनू उपव्स्थत केलेल औवचत्य च मुद्द . (पत्रक र हल्ल विरोधी क यद करणे ब बत.)

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 190/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८९ "Advertisement and publicity Campaigns of Government of Maharashtra" के विषय पर वथमैवटक ऑवडट वरपोटग

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 191/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • १९० म वहती अवधक र अवधवनयम २००५ मांत्र लय मधील ग्रथ ांलय चे बजेट वमळणे ब बत ि इतर विषय श्री विल स प टील य ांच ऑन ल ईन अजग वद १८/०५/२०१७

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.192/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९१ म वहती अवधक र अवधवनयम २००५ मुांबई विभ र् ि ठ णे वजल्ह मध् ये िषग २००० प सून वकती पत्रक र एवक्रडेटेड आहे त्य ांची न ि ेवमळणे ब बत श्री न र्मणी प ांडे य ांच वद १६/०५/२०१७ च ऑन ल ईन अजग

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.193/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९२ ज्य योजन ांस ठी रु १.०० कोटी पेक्ष कमी तरतूद दिगविण्य त आली आहे अि योजन ांच आढ ि घेणे ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 194/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९३ एस.एम.एस सेि पोटी येण र रु.54.00 ल ख इतक खचग वििेष प्रवसध्दी मोवहमेस ठी प्र प्त अनुद न तून करणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 195/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९४ ि लेय आवण मह विद्य लयीन विद्य र्थ्यांकवरत विष्यिृत्ती आवण इतर ल भद य क योजन ांच्य क यगक्रम ांच्य प्रवसध्दीस ठी होण ऱय खचास प्रि सकीय म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 19६/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९५ म हे जून,2017 च्य मह र ष्र अहेड म वसक च्य रुपये 6,42,135/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 197/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९६ म हे जून,2017 च्य ऊदूग लोकर ज्य म वसक च्य रु.6,99,600/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 198/३४ क िर्ग ५ िषग

 • १९७ वििेष प्रवसध्दी मोहीम सन २०१७ -१८ अांतर्गत प्रवसध्दी ि इतर अनुष ांवर्क ब बींस ठी होण ऱय खचास प्रि सकीय म न्यत वमळण्य ब बत (एकूण खचग ५० कोटी १९ ल ख )(म िज 2017/प्र.क्र.199/34)

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 19९/३४ प्रवतक्ष धीन

  १९८ घरब ांधणी अग्रीम वनधी उपलब्ध करून देणे ब बत श्रीमती श्रेय सुवनल द भ डकर वलवपक -टांकलेखक, वजल्ह म वहती क यालय,बुलढ ण ,श्री सुवनलदत्त म ज ांभळेु, दुरमुद्रणच लक वजल्ह म वहती क यालय,भांड र

  नस्ती अग्रीम २०१७/ प्र.क्र. २००/३४ प्रवतक्ष धीन

  १९९ डॉ.ब ब स हेब आांबेडकर य ांच्य जयांतीवनवमत्त (वद.14एवप्रल,2017) िृत्तपत्र त देण्य त आलेल्य ज वहर तीच रु.56,97,440/- इतक्य खचास क योत्तर मांजूरी वमळण्य ब बत. (म िज2017/प्र.क्र.201/34)

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 201/३४ क िर्ग ५ िषग

  २०० लक्षिधेी सूचन क्र.127- पत्रक र सांरक्षण क यद , पत्रक र पेन्िन, पत्रक र ांन घरे आदी म र्ण्य ब बत.श्री. सांजय दत्त, श्री. िरद रणवपस,े श्री.अिोक ऊफग भ ई जर्त प, श्री. र महरी रुपनिर , वि.प.स

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 202/३४ क िर्ग ५ िषग

  २०१ कैल स म नसरोिर "न थू ल " म र्ग खुल ि डॉ.ब ब स हेब आांबेडकर य ांच्य जीिन िर आध वरत वचत्रपट चे प्रदिगन य वनवमत्त ने िृत्तपत्र त देण्य त आलेल्य ज वहर तीच्य खचास क योत्तर मांजूरी वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 203/३४ क िर्ग ५ िषग

  २०२ सन 2016-17 चे ि र्षषक लेखे बांद होण्य पूिी जम ि खचाच त ळमेळ घेण्य ब बत.

  नस्ती सांकीणग २०१७/ प्र.क्र. 20४/३४ प्रवतक्ष धीन

  २०३ र न्सफॉमग मह र ष्र (बदलत मह र ष्र) य प्रसांर् च्य वनवमत्त ने िृत्तपत्र त देण्य त आलेल्य ज वहर तीच खचास क योत्तर मांजुरी वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 205/३४ क िर्ग ५ िषग

 • २०४ र ज्य तील म .पांतप्रध न ांच्य हस्ते उद्घ टन झ लेल्य हकि प य भरणी केलेल्य प्रकल्प /क यगक्रम/योजन य ांच्य अांमलबज िणीच अहि ल स दर करणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 20६/३४ प्रवतक्ष धीन ५ िषग

  २०५ दै.वि.पे्रस जनगल, मुांबई य ांच्य वििेष ांक मध्ये ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु.2,760/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.207/३४ क िर्ग ५ िषग

  २०६ देयक स प्रि सकीय म न्यत वमळणेब बत. नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 20८/३४ क िर्ग ५ िषग

  २०७ युवपएसी स ठी नविन ग्रथ ांलय निी वदल्ली येथे उभ रणे ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 20९/३४ प्रवतक्ष धीन

  २०८ इस्क न र्ीत पे्रस के सांच लकों तथ अन्य प्रक िकों पर ि स्त्र पुर ण धमगग्रांथो के म ध्यम से अनैवतकत एिम् अांधश्रध उत्पेे्रक के तहत क रि ई करणे हेतू

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 2१०/३४ प्रवतक्ष धीन

  २०९ सन 2017-18 आर्षथक िषातील वनधी वितरण ब बत. नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 2११/३४ प्रवतक्ष धीन

  २१० मह सांच लन लय त लेख वधक री (अथगसांकल्प) य ांच्य द लन त दूरध्िनी बसविण्य स प्रि सकीय म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र212/३४ क िर्ग ५ िषग

 • २११ विभ र्ीय म वहती क यालय, कोल्ह पूरचे स्थल ांतर ि निीन ज रे्त नुतनीकरण करण्य स ठी प्रि सकीय म न्यत वमळणेब बत.(म िज-2017/प्र.क्र.213/34)

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 21३/३४ क िर्ग ५ िषग

  २१२ म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लय कडे प ठविण्य त येण रे उवचत सांदभग ब बत. म .मह सांच लक सांदभग.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 21४/३४ क िर्ग ५ िषग

  २१३ म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लय, निीन प्रि सकीय भिन, 17 ि मजल ,(पुिग ब जू) नुतनीकरण ि विद्यतुीकरण आर खडय स ि खचाच्य अांद जपत्रक स प्रि सकीय मांजुरी वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 21५/३४ ब िर्ग

  २१४ भ रतीय विक्षण मांडळ, न र्पूर य ांच्य िचै वरक ि र्षषक दिगन वििेष ांक मध्ये ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु.3,00,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 216/३४ क िर्ग ५ िषग

  २१५ 1 मे मह र ष्र वदन वनवमत्त म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लद्व रे आयोवजत आत बदल वदसतोय मह र ष्र घडतोय य िीषगक ख ली प्रदिगन चे आयोजन.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.217/३४ ड िर्ग १िषग

  २१६ तरुण भ रत असोवसएटस्, मुांबई य ांच्य वििेष ांक मध्ये ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु 1,00,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 218/३४ ड िर्ग 1 िषग

  २१७ मुक्त सांि द स वहव्त्यक सवमती आयोवजत ब ल न ट्य महोत्सि 2017, इांदौर य ांच्य स्मरवणकेमध्ये ज वहर त प्रवसध्द केल्य ब बत रु.51,000/- इतक्य रकमेस ि सन ची क योत्तर वित्तीय मांजुरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 219/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • २१८ अि सवकय विधेयक क्र ४४ .मह र ष्र लैंवर्क रु्न्हय ांन प्रिृत्त करण ऱय ज वहर ती ि ज वहर त फलक ल िण्य स प्रवतबांध करण्य ब बत अि सवकय विधेयक २०१६ श्री हषगिधेन सपक ळ ,वि.प.स

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 220/३४ क िर्ग ५ िषग

  २१९ ि सवकय योजन ांची वििेष प्रवसध्दी मोवहम (योजन ांतर्गत) च्य सांदभात प्रवसध्द करण्य त आलेल्य िृत्तपत्र तील ज वहर तींच्य खचास क योत्तर प्रि सवकय मांजुरी वमळण्य ब बत रु ५९,४०,६९०/- वनधार ि श्वत िेतीच

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.221/३४ क िर्ग ५ िषग

  २२० म वहती ि जनसांपकग मह सांच लन लय तसेच अवधनस्त क यालय ांच्य छ य वचत्र विषयक स वहत्य खरेदीस ठी अनुद न मांजूरीब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 222/३४ क िर्ग ५ िषग

  २२१ मह न्यूज ही िबेस ईट नव्य ने विकवसत करण्य स ठी रू २०.०० ल ख इतक्य खचास म न्यत वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 223/३४ क िर्ग ५ िषग

  २२२ म हे मे,2017 च्य मह र ष्र अहेड म वसक च्य रुपये 9,87,900/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 224/३४ क िर्ग ५ िषग

  २२३ मर ठी लोकर ज्य म हे जुलै, 2017 म वसक च्य रु.49,60,500/- च्य छप ई खचास मांजुरी वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 22५/३४ प्रवतक्ष धीन

  २२४ SPORTS JOURNALIST"S ASSOCATION OF MUMBAI , ॲकेडेिन ि इतर मुदे्द.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र.226/३४ ड िर्ग 1 िषग

 • २२५ मह र ष्र तील पत्रक र ांन सांरक्षण क यद य ि सन वनणगय ची छ य ांवक�