म वxत} dवधक र dवधवनयम २००५ dांतर्गत कलम ४...

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • अनु क्र विषय दस्तऐिज /नस्ती/नोंदिही य ांपैकी

  कोणत्य प्रकर त उपलब्ध

  नस्ती क्रम ांक/नोंदिही तपविल वकती क ल पयंत ही म वहती स ांभ ळून ठेिली

  ज ते

  १ २ ३ ४ ५ ६

  १ श्री. एस.क. टोलकीय , जेष्ट विवधज्ञ य ांनी म . उच्च न्य यलय मुांबई येथे द खल केलेली य वचक क्र. 2961/2014 जेष्ठ िकील अथि वििेष समुपदेिी य ांच्य प्रलांवबत िुल्क ब बत

  नस्ती न्य यप्र २०१७/ प्र.क्र. 01 /३४ ड िर्ग १ िषग

  २ "जनत दरब र" म वलकेल म न्यत वमळण्य ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 02 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ३ व्यय विषयक प्रस्त ि विहीत प्रपत्र त प ठविण्य ब बत नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 03 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ४ विध नमांडळ च्य वडसेंबर, 2016 च्य अवधििेन त स दर केलेले सन 2016-17 चे खचाचे पूरक विविरणपत्र

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 04 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ५ छ य वचत्रक र, व्व्हडीओ कॅमेर मन आवण सह यक व्व्हडीओ कॅमेर मन य ांच्य स ठी प्रविक्षण क यगक्रम र बविणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 05 /३४ क िर्ग ५ िषग

  म वहती अवधक र अवधवनयम -२००५ अांतर्गत कलम ४(१)(ख) (सह ) नुस र क र्दपत्र ांची त वलक बध्द सूची (स्ियांप्रकटीकरण )

  स म न्य प्रि सन विभ र् खुद्द) मधील क यासन -३४ य स िगजवनकप्र वधकरण त उपलब्ध क र्दपत्र ांची य दी

  सन २०१७ (वद.१ ज नेि री ,२०१७ ते वदन ांक ३१ वडसेंबर,२०१७

 • ६ मह र ष्र ि सन च्य प्रवसध्दी ख त्य ची विस्कळीत झ लेली घडी व्यिस्थीत करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 06 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ७ सोल पूरमध्ये २०११-१६ य िषात जे जे िृत्तपत्र ि सन च्य य दीिर घेण्य त आलेल्य िृत्तपत्र ांची वरचेकींर् होण्य ब बत ि त्य ांन ज वहर ती देणे त त्क ळबांद करण्य ब बत . . .

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 07 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ८ सेि ग्र म विक स आर खड य क यगक्रम च्य प्रस र ि प्रवसध्दीकवरत झ लेल्य रु. 27,95,680/- इतक्य खचास प्रि सकीय वित्तीय म न्यत देण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 08 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ९ म हे वडसेंबर 2017, च्य आपलां मांत्र लय म वसक च्य छप ई खचग रु.3,36,000/- च्य खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 09 /३४ क िर्ग ५ िषग

  १० म हे वडसेंबर 2017, च्य रु्जर ती लोकर ज्य म वसक च्य रुपये 8,12,000/- च्य छप ई खचास म न्यत वमळणेब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 10 /३४ क िर्ग ५ िषग

  ११ िांकरर ि चव्ह ण सुिणग महोत्सिी पत्रक र कल्य ण वनधी सवमती र्ठीत करण्य ब बत / सवमतीस मुदति ढ देण्य ब बत.

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 11 /३४ क िर्ग ५ िषग

  १२ मह र ष्र पवरचय कें द्र निी वदल्ली क यालय तील अवधक र/कमगच ऱय ांन वििेष भत्त मांजूर करण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 12 /३४ क िर्ग ५ िषग

 • १३ वद. 17 ऑक्टोबर, 2016 च्य "आत बदल वदसतोय मह र ष्र घडतोय य ज वहर त रद्द करण्य ब बत

  नस्ती सकीणग २०१७/ प्र.क्र. 13 /३४ प्रवतक्ष धीन

  १४ वजल्ह ि र्षषक योजनेंतर्गत सन 2016-17 स ठी वितरीत करण्य त आलेल्य वनधी वितरण ची वजल्ह वनह य म वहती प ठविण्य ब बत

  नस्ती सांकीणग२०१७/ प्र.क्र. 14/३४ प्रवतक्ष धीन

  १५ सन २०१2 चे दसरे प िस ळी अवधििेन तील आश्व सन क्र 200 ि 201

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 15/३४ क िर्ग ५ िषग

  १६ कें द्र ि सन ने सन २०१७ -१८ प सून योजन ांतर्गत ि योजनेतर खचाचे एकवत्रकरण करणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 16/३४ क िर्ग ५ िषग

  १७ उत्कृष्ट पत्रक वरत पुरस्क र-2016 य स ठी परीक्षक ांची सवमती वनयुक्त करण्य स म न्यत वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 17/३४ क िर्ग ५ िषग

  १८ "िांकरर ि चव्ह ण सुिणग महोत्सिी पत्रक र कल्य ण वनधी" तून श्री. न रे्ि केसरी, पत्रक र य ांन मदत वमळणेब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 18/३४ क िर्ग ५ िषग

  १९ अत र ांवकत प्रश्न ६७६५२ र ज्य तील पत्रक र ि पत्रक रेत्तर कमगच ऱय ांस ठीच्य म .न्य .मवजवठय ितेन आयोर् च्य विफ रिींची अांमलबज िणी करण्य ब बत श्री अवतन पटेल (मुांब देिी),श्री.र ध कृष्ण विखे-प टील (विडी),डॉ सांतोष ट रफे

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 19/३४ क िर्ग ५ िषग

 • २० मह र ष्र विध नमांडळ चे सन 2017 चे पवहले (अथगसांकल्पीय) अवधििेन म .र ज्यप ल महोदय ांचे अवभभ षण वदन ांक 6 म चग, 2017 अवभभ षण च्य प्र रुप तय रीस ठी

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 20/३४ ड िर्ग 1 िषग

  २१ मुख्यमांत्री सवचि लय कडून प्र प्त झ लेले सांदभग नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 21/३४ ड िर्ग 1 िषग

  २२ हहदी लोकर ज्य, रु्जर ती ल कर ज्य य म वसक ची आवण मह र ष्र ि र्षषक 2016 य पुस्तक ची सांपूणग वनर्षमती, च ररांर्ी छप ई आवण इतर अनुषांवर्क क मे ख जर्ी मुद्रण लय त करण्य स म न्यत वमळण्य ब बत

  नस्ती म िज २०१७/ प्र.क्र. 22/३४ क िर्ग ५ िषग

  २३ र ज्य तील पत्रक र ि पत्रक रेत्तर कमगच ऱय ांस ठी वनयुक्त केलेल्य म . न्य मवजठीय ितेन आयोर् च्य विफ रिी

  नस्त

View more