a story by: dare devil -- కృష్ణీలు email: · pdf filea story by: dare devil --...

16
A story by: DARE DEVIL -- కృ లళ -- email: [email protected] "ఒరే కృణ అనం పెట ు ... ర " అన పిలచంది తయరు. త రంల చన మంచం యదకూరచన నష దేవ ాసి "ముతయపు చపప" అన సె బు 14 వ సరి చదువుతునడు. వల మంచ ఊపుల వుంది. కథల శంకరం కంతం యద ఎకక దంగటనక ready అవుతునడు. కృణ కు ఆ సి ి త ల ఆపి భజం చయయల అన అనపించలదు. తయరు మఴ " కృణ .... ర ... అనం చల రిపో తంది" అన అరిచంది. దంత ఇాంలకపో కృణకు ేరేదరి లదు. అాంగ వలన త పు త కల మయల పెట ా లచ ఆడుతున మడ డ ు ఎవరికీ కబడకుండ రిచేుకన అనం తడనకక ెళడు. అనం తంున కృణ న చూసి తయరు అడిగింది " పరీలు బటగ రసవుగ మరి ఫా క ంద ..." అన. కృణ తలత త కుండే " తపపకుండ ంది. ఇంక చదవం ఆపేదం అుకుంును." అన అనడు. " చదువు ఆపొ ద. ేు ఉననళ కు లు లకుండ చూస ు. ఆ తరుత ఇాం" అంది. " అల మట డ దు . కు బట ేంది" అనడు. అనం తడం పూరి త చేసి త గదిలకక ెళడు. తయరు కూడ భజం చేసి పడుకంది. కృణ ెమమదిగ లచ సె బు థసి బె లై ెలుతురుల శంకరం కంతనన ఎల దంగడో అనది చల శరదధగ చదవం మదలుపెట డు. పెైజమ వపిప అండరే ల ఇరుకు మడ డ న బయకక థసి నమురుకంూ శంకరం కంతం కుత త ల త మడ డ పెట ా దంగడనన ముల వూహంచుకంునడు. తరుత శంకరం రజల మయ జరిగి సె ంభటణలుఅననటన మఴ చదివ వల పూరి తచేసడు. అకూడ మడ శంతంచలదు. ఇంకసరి శంకరం కంతనన దంగే సీ చదివ కళ మూుకన ఆ దంగుడు కరయకరమనన మదిల వూహంచుకంూ మడ డ న చేత త కు ా కన కరుకునడు. చల గ వుంది. ఎలగై ఎవరిెై దంగల. ఆుఖం అుభవంచల అన దృఢం గ నరణంచుకునడు. ఆ వలన మఴ త పుతకల మయ పెట ాసి పడుకునడు. అరధ రతా దోమలు కుట ారికక మెలుకువ చంది. ఉచ పో ుకల అనపించ తలుపు శబదం కకుండ థసి బయకక ెళా గడ దగర కళమూుకన ఉచపో ుకుంునడు. గడ అవతల ేరే రండు పో రష ఇలు వుంది. ఒక పో రషల ా ఇంట ఓ ఉంటడు. రండవ పో రషల ా కత త గ ఎవర దిగరు. భటరయ భరత

Upload: trinhdang

Post on 01-Feb-2018

312 views

Category:

Documents


25 download

TRANSCRIPT

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

"ఒరేయ్ కృష్ణ అన్నం పెట్టా న్ు ... రా " అని పిలిచంది తాయారు. తన్ ర ంలో చన్న మంచం మీదకూరచొని నిషా దేవి వ్ాాసిన్ "ముతయపు చపప" అన్న సెక్స్ బుక్స 14 వ సార ిచదువుతున్ానడు. న్వల మంచ ఊపులో వుంది. కథలో శంకరం కాంతం మీద ఎకకి ద ంగట్టనికక ready అవుతున్ానడు. కృష్ణ కు ఆ సిి తి లో ఆపి భోజన్ం చ యాయలి అని అనిపించలేదు. తాయారు మళ్ళీ " కృష్ణ .... రా ... అన్నం చలాా రిపో త ంది" అని అరిచంది. దాంత ఇషా్ంలేకపో యిన్ా కృష్ణ కు వ్ేరేదార ిలేదు. అయిషా్ంగా న్వలని తన్ పుస్త కాల మధ్యలో పెట్టా లేచ ఆడుతున్న మడడ న్ు ఎవరికీ కన్బడకుండా స్రిచేస్ుకొని అన్నం తిన్డానికక వ్ెళ్ళీడు.

అన్నం తింట్ున్న కృష్ణ ని చూసి తాయారు అడిగింది " పరీక్షలు బటగా రాసావుగా మర ిఫసా్ట కాా స్ట వ్ొస్ుత ందా ..." అని. కృష్ణ తలెతత కుండాన్ే " తపపకుండా వ్ొస్ుత ంది. ఇంక చదవట్ం ఆపేదాద ం అన్ుకుంట్ున్ానన్ు." అని అన్ానడు. " చదువు ఆపొ దుద . న్ేన్ు ఉన్నన్ానళ్ళీ నీకు లోట్ు లేకుండా చూసాత న్ు. ఆ తరువ్ాత నీ ఇషా్ం" అంది. " అలా మాట్టా డ వ్ొదుద . న్ాకు బటధ్ వ్ేస్ుత ంది" అన్ానడు. అన్నం తిన్డం పూరిత చేసి తన్ గదిలోకక వ్ెళ్ళీడు. తాయారు కూడా భోజన్ం చేసి పడుకొంది.

కృష్ణ న్ెమమదిగా లేచ సెక్స్ బుక్స తీసి బెడ్ లెైట్ వ్ెలుతురులో శంకరం కాంతానిన ఎలా ద ంగాడో అన్నద ిచాల శరదధ గా చదవట్ం మొదలుపెట్టా డు. పెైజామా విపిప అండరేేర్ లో ఇరుకుిన్ మొడడ ని బయట్కక తీసి నిమురుకొంట్ూ శంకరం కాంతం కుతత లో తన్ మొడడ పటె్టా ద ంగడానిన మన్స్ులో వూహ ంచుకొంట్ున్ానడు. తరువ్ాత శంకరం స్రోజాల మధ్య జరిగిన్ సెక్స్ స్ంభటష్ణలుఅనినట్టని మళ్ళీ చదివి న్వల పూరితచేసాడు. అయిన్ాకూడా మొడడ శాంతించలేదు. ఇంకోసార ిశంకరం కాంతానిన ద ంగ ేసీన్ చదివి కళ్ళా మూస్ుకొని ఆ ద ంగుడు కారయకరమానిన మదిలో వూహ ంచుకొంట్ూ మొడడ ని చేత త కొట్ుా కొని కారుొకున్ానడు. చాలా హాయిగా వుంది. ఎలాగ ైన్ా ఎవరిన్ెైన్ా ద ంగాలి. ఆస్ుఖం అన్ుభవించాలి అని దృఢం గా నిరణయించుకున్ానడు. ఆ న్వలని మళ్ళీ తన్ పుస్త కాల మధ్య పెట్టా స ిపడుకున్ానడు.

అరధరాతిా దో మలు కుట్టా స్రికక మెలుకువ వ్ొచొంది. ఉచొ పో స్ుకోవ్ాలి అనిపించ తలుపు శబద ం కాకుండా తీసి బయట్కక వ్ెళా్ల గోడ దగగర కళ్ళీమూస్ుకొని ఉచొపో స్ుకుంట్ున్ానడు. గోడ అవతల వ్ేర ేర ండు పో రషన్్ ఇలుా వుంది. ఒక పో రషన్లా ఇంట్ట ఓన్ర్ ఉంట్టడు. ర ండవ పో రషన్లా కొతత గా ఎవరో దిగారు. భటరయ భరత

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

మాతమాే. వీరరా జు, రాధ్. పిలాలు లేరు. వీరరా జు ఆవూరికక దగగరగా వున్ాన ఫ్ాయకారీ లో పనిచేసాత డు. న్ెలకొకసార ిషిఫా్ట మారుతుంది. పసా్ుత తం రాతిా 10 గంట్ల న్ుండ ిఉదయం 6 గంట్ల షిఫా్ట లో వున్ానడు.

ఇంతలో ఆ పో రషన్లా లెైట్ వ్లెిగింది. వ్ాళ్ళీ కూడా ఉచఛకు లేచారన్ుకొన్ానడు. కృష్ణ బటగా పొ డుగు 21 ఏళ్ీ వయస్ులో 5 అడుగుల 11 అంగుళ్ళల ఎతుత లో ఉంట్టడు. పకకింట్ట గద ిలెైట్ వ్ెలుగులో చాల బటగా కనిపిసోత ంది. ఆ గదిలో ఎవర లేరు. ఇంతలో రాధ్ ఆ గది లోకకవ్ొచొంది. ఆమ ెచతేిలో ఏదో వుంది. కనిపించలేదు. ఆమ ెమంచం మీద పడుకొంది. దిండు కకంద నించ ఒక పుస్త కం తీస ిచదవట్ం మొదలు పెట్టా ంది. ఆ పుస్త కం తన్ దగగర వున్ాన సెక్స్ బుక్స అంత సెైజు లోన్ ేవుంది. ఆ పుస్త కానిన కక అటా్లేదు. పుస్త కం చదువుతున్న ఆమెన్ు కృష్ణ పరిశీలించ చూసాడు. పడుకొని ఉండడంత స్రిగాగ త లియడం లేదు. పుస్త కం చదువుతూ తన్ చీరన్ు లంగాత స్హా పయికక ఎతిత తన్ కుడి చేతిని తొడలమధ్య పెట్ుా కొని మెలితిరుగుతూ పుస్త కం చదువ్ొత ంది. కృష్ణ కు అరధమె ంది. అది ఖచొతంగా సెక్స్ బుక్స.

ఆమ ెచదువుతూ పిస్ుకుంట్ ందని త లియడంత కృష్ణ మొడడ లేచ ఆడట్ం మొదలెట్టా ంది. కృష్ణ ఆమెని చూస్ూత చేత త కొట్ుా కోవడం మొదలు పెట్టా డు. రాధ్ ఎంత సీరియస్ట గా సెక్స్ బుక్స చదువుతూ బిళ్ీని న్లుపుకొంట్ ంది. తన్ వ్ేళ్ీత ర మమలు విడదీసి కుడచిేతి మధ్య వ్ేలు లోపల పటె్టా ఆడించసాగింది. ఊరిన్ రసాలత బిళ్ీ అంతానిండి పో యింది. ఆమ ెబరువుగా శాేస్ తీస్ుకుంట్ ంది. అందుకు లయగా ఆమ ెస్ళ్ళీ వూగుత న్ానయి. కుడిచేత త కుతత న్ు క లుకుింట్ ంది. రసాలు కారడం త చ యియ బటగా తడిసిపో యింది. ఆ చేతి వ్ళే్ీని న్లట్టలో పెట్ుా కొని తన్ పూరసాలని చీకకంది. మళ్ళీ తన్ వ్ేళ్ళీ బొ కిలో పెట్ుా కొని ఆడించుకుంట్ ంది. వ్ేలు చాలడంలేదు. వంట్టంట్ ా ంచ త చుొకున్న స్న్నట్ట వంకాయ తీస్ుకొని న్లట్ ా పెట్ుా కొని మడడ కుడుస్ుత న్నట్ుా లోపలి కక బయట్కు ఆడించ సాగింది. కొంచం సేపు తరువ్ాత పుస్త కం పకిన్పడేసి వంకాయ తన్ కుతత లో దూరుొకొని మొదట్ న్ెమమదిగా కొట్ుా కొని ఆతరువ్ాత గట్టా గా కొట్ుా కొంట్ూ మెలికలుతిరుగుతూ స్ుఖానిన వ్ొళ్ీంతా పట్టా ంచుకోసాగింది.

అలా దాదాపు 15 నిమిషాలు కొట్ుా కొని కారుొకొని రిలాక్డ్ గా పడుకొని పూరసాలత తడిసిని వంకాయన్ు న్లట్ ా పెట్ుా కొని చీకకంది. మళ్ళీ పూకులోపెట్ుా కొని వంకాయని రసాలత తడిప ిచీకకంది అలా చాలా సారుా చేసి వంకాయని విసిరేసి మంచం దిగ ిలెటై్ తీసేసి పడుకొంది.

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

ఇదంతా చూస్ుత న్న కృష్ణ వ్ొళ్ళీ వ్ేడ కకింది. బటగా నికకిన్ తన్ మొడడ న్ు పట్ుా కొని గట్టా గా కొట్ుా కొని ఎదురుగా ఉన్న గోడమీద కార ొశాడు. ఇంట్ ా కొచొ మంచం మీద పడుకొని రాధ్ని ద ంగే మారగం ఆలోచస్ూత పడుకొన్ానడు.

ఉదయం 5 గంట్లకు లేచ పాాణాయామం, యోగ చేసి కాఫీ తాగి జాగింగ్ చ యయడానికక వ్ెళ్ళీడు. కృష్ణ BA పూరితచేసి వుదో యగం కోస్ం పయాతినస్ుత న్ానడు. పో లీస్ట SI అవడం తన్ జీవితాశయం. దానికోస్ం దేహదారుఢయం పెంచుకోవడం కోస్ం పతాిరోజూ ఉదయం యోగ, రనినంగ్ చేసాత డు. రోజు 10 km పరిగ తుత తాడు. న్దిలో అలసిపో యిేదాకా ఈత కొడతాడు. సాయంతాం జం లో పారాల్ బటర్్, పవర్ లిఫిా ంగ్ చేసి మలాి ఈత కొట్టా బటగా అలసిపో యి ఇంట్టకక వ్ొసాత డు.

ఆరోజుకూడా అలాగ ేజాగింగ్ చేసి ఈత కొట్టా ఇంట్టకకవ్ొస్ుత ంట్ట ఆ ఊర ిగుడి పూజార ికనిపించ "ఏరా కృష్ణ నీ ఉదో యగ పయాతానలు ఎకిడి దాకా వ్ొచాొయి అని అడిగాడు. " ఇంకా SI సెలక్షన్ న్లట్టఫికేష్న్ రాలేదండి. దానికోస్మే చూస్ుత న్ానన్ు" అని అన్ానడు. " పో నీ, MA చ యయరాదు? " అని అడిగాడు. " ఇంక చదువు ఆపేదాద ం అన్ుకొంట్ున్ానన్ు. అమమకు స్హాయంగా వుంట్టన్ు" అని కదిలాడు.

అలా వ్ెళ్ళతున్న కృష్ణ ని చూస్ుత న్న పూజారికక 21 ఏళ్ీ కకంద జరిగిన్ స్ంఘట్న్లు గురుత కొచాొయి.

తాయారు కక మొగుడు పో యి చాలారోజులెైంది. పిలాలు లేరు. చన్న పచార ీకొట్ుా న్డుపుకొంట్ూ జీవిసోత ంది. ఒకరోజు ఉదయం పేట్ ఆడవ్ాళ్ీత న్దికక వ్ెళా్లన్ తాయారు కు అపుపడే పుట్టా న్ పసికందు దొ రికకంది. ఆ బిడడ ని తీస్ుకొని ఊర ిపంచాయతీ అన్ుమతిత తాన్ు పెంచుకోసాగింది. పేరు పెటా్మని గుడి పూజారిని అడిగింది. " కృషాణ షా్మి రోజు ... కృష్ణ న్ది వ్ొడుడ న్ మగబిడడ దొ రికాడు కాబట్టా ఏద ైన్ా కృష్ుణ డి పేరు పెట్ుా కో" మన్ానడు. దాంత తాయారు తన్ కకషా్మె న్ సినిమా న్ట్ుడు కృష్ణ పేరు ఆ పలాివ్ాడికక పెట్ుా కొని పెంచుకోసాగింది.

కృష్ణ ఇంట్టకొచొ బటా్లు మారుొకొని చారల పెైజామా, చచకాి వ్ేస్ుకొని అన్నం తిని తాయారు న్డుపుతున్న కొట్ుా లోకక వ్ొచాొడు. అకిడ రాధ్ కూరలు, స్రుకులు కొంట్ ంది. ఆమెని చూడగాన్ే గత రాతిా చూసిన్ సీన్ కళ్ీముందు సినిమా లాగా కనిపిచొ ఆమ ెవ్ెైపు కసిగా చూడసాగాడు. ఆమ ెకు 25

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

ఏళ్ళీ ఉంట్టయి. ఆమ ెడార్ి మెర న్ కలర్ పాయిన్ కాట్న్ చీర కట్ుా కొంది. న్లాట్ట జాక ట్ వ్ేస్ుకొంది. జాక ట్ లోంచ త లాట్ట బటా త లుసోత ంది. రాధ్ దాదాపు 5 అడుగులా 4 అంగుళ్ళల ఎతుత , 34 D సెైజు స్ళ్ళీ, 30 అంగుళ్ళల న్డుము 38 అంగుళ్ళల బేస్ట. గుండటా్ట మొహం, న్లరు కొంచం పెదద దిగా ఉంట్ుంది. పెదిమలు లావుగా వున్ానయి. కొంచం లావుగా బొ దుద గా కనిపిస్ుత ంది. మంచ రంగు. న్డుము దాకా వ్ేళ్ళీడుతున్న న్లాట్ట న్ొకుిల జుట్ుా .

రాధ్ స్రుకులు, కూరలు కొన్డం పూరిత అయియంది. తాయారు కృష్ణ కేస ిచూసి " ఈ సామాన్ు వ్ాళ్ీ ఇంట్ ా ఇచొరా" అంది. దాంత కృష్ణ కక ఒక ఐడియా వ్ొచొంది. ఇదే స్ర ైన్ స్మయం. రాధ్ కక లెైన్ వ్ెయయడాని మంచ ఛాన్్ దొ రికకంది అని అట్ూ ఇంట్ూ చూసి తన్కు కావ్ాలిసింది దొ రకడంత న్వుేకుంట్ూ తీస్ుకొని పెైజామా జేబులో పెట్ుా కొని ఆమె వ్ెన్క ేస్రుకులు తీస్ుకొని వ్ెళ్ళీడు. తలుపు తీసి " స్రుకులు వంట్ఇంట్ ా పెట్ుా " అంది. కృష్ణ స్రుకులు వంట్ఇంట్ ా పెట్టా వ్ెళ్ీబో తూ రాధ్ వ్ెైపు తిరిగి " ఇద ైతే నీకు బటగా స్రిపో తుంది. రాతిా అది మర ీస్న్నగా వుంది" అని పెైజామా జేబులోంచ బటగా లావుగా పొ డుగాగ ఉన్న వంకాయ తీసి ఆమ ెచేతులో పెట్టా వ్ెళ్లీపో యాడు. రాధ్ నిరఘా ంత పో యింది. మతి పో యింది. రాతిా వంకాయత కొట్ుా కున్న స్ంగతి వీడి క ట్టా త లిసింది అని ఆలోచంచ సాగింది.

సాయంతంా దాకా ఆలోచంచ అంతుచకిక కృష్ణ న్ే అడగాలని నిరణయించుకొని కొట్ుా వ్ెైపు వ్ెళ్లీంది. కొట్ుా లో తాయారు వుంది. కృష్ణ సాయంతంా వ్ాయయామశాల క ళ్లీ పవర్ లిఫిా ంగ్ చేసి న్దిలో ఈత కొట్టా రావడానికక వ్ెళ్ళీడు. " కృష్ణ వ్ొచాొక ఒకసార ిమా ఇంట్టకక పంపండి" అని చ పిప వ్ెళ్లీంది.

6 గంట్ల స్మయంలో వీరరా జు పనిమీద బయట్కు వ్ళె్ళీడు. అదే స్మయంలో కృష్ణ వ్ాళ్లీంట్టకక వ్ెళ్ళీడు. రాధ్ తలుపు తీసి కృష్ణ వ్ెైపు చాలా సీరియస్ట చూసింది. " లోపలి రా" అంది. కురీొలో కూరోొమని " రాతిా జరిగింది నీక లా త లుస్ు?" అని స్ూట్టగా అడిగింది. " న్ేన్ు అదే ట్ ైంకక గోడ దగగర ఉచొ పో స్ుకోవడానికక వ్ొచాొ. అపుపడే న్ువుే సెక్స్ బుక్స చదువుతూ చేత త న్లుపుకొని వంకాయ పెట్టా కొట్ుా కొని, కారుొకొన్న రస్ంలో వంకాయ ముంచ చీకడం చూసాన్ు" అన్ానడు. రాధ్ మొహం ఎరరగా కందిపో యింది. కృష్ణ లేచ లోపలికకవ్ెళ్లీ మంచం మీద దిండుకకంద ఉన్న సెక్స్ బుక్స తీస్ుకొచాొడు. దానికక అటా్ లేదు. బటగా పాతది. దాని పేరు " మామ త మజా". కృష్ణ తన్ పెైజామా జేబులోంచ మూడు సెక్స్ బుక్స్ తీసి రాధ్ కకచొ " న్ువుే ఇవి చదువు. న్ేన్ు ఇది చదివి ఇసాత న్ు" అని వ్ొచేొసాడు. రాధ్ కక

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

ఏమిచేయాలో త లియలేదు. పిలిచ కేకలేసి బెదిరిదాద ం అన్ుకొంట్ట వ్ాడ ేతన్ని ల ంగదీస్ుకుని వ్ెళ్ళీడు. ఇపుపడ లా అని ఆలోచంచసాగింది.

ఆరోజు రాతిా కృష్ణ మళ్ళీ గోడదగగర కాపుకాశాడు. రాధ్ లెైట్ వ్ేస ికకట్టకీలోంచ బయట్కక చూసింది. కృష్ణ చన్నగా ఈలా వ్ేసి చ యియ ఊపాడు. అతని వ్ెైపు చూసి న్వుేతూ చ యియ ఊప ికన్ునకొట్టా కకట్టకీ తలపులు వ్ేసేసి మంచమీమద పడుకొని కృష్ణ ఇచొన్ పుస్త కాలు తీసి చూసింది. " ముతయపు చపప" "రతి జలకీరడలు" "రమణి". రాధ్ " రతి జల కీరడలు" అన్న పుస్త కం తీస ిచదవడం మొదలు పెట్టా ంది.

అది ఒక ఇలాా లు జాన్కక కథ. మొగుడు మెడికల్ ర పెాసెంట్టట్టవ్. ఎకుివ ట్ూరా క ళ్ళతూ ఉంట్టడు. పూకు స్ుఖం కోస్ం మొదట్ పాలు పొ సే రంగడిని లెైన్లా పెడుతుంది. వ్ాడు రాతంాతా జాన్కకని బటగా ద ంగుతాడు. జాన్కక వ్ాడిని మరుస్ట్టరోజు వ్ాడ ిఫెాండ్ వ్ెంకట్టశుని కూడా తీస్ుకొని రమమంట్ుంది. మరుస్ట్టరోజు వ్ాళ్ళీ వ్ొచేొలోగా పకకింట్ట పాపాయమమత లెసిియన్ సెక్స్ కూడా ఎంజాయ్ చసే్ుత ంది. తరువ్ాత జాన్కక, పాపాయమమ, రంగడు, వ్ెంకట్టశు న్లుగురు కలసి రకరకాలుగా పారాన్ర్్ ని మారుచుకొంట్ూ బటగా ద బేిస్ుకొంట్టరు. తరువ్ాత జాన్కక మొగుడిత అనిన యాంగిల్్ లో ద ంగిచుొకొంట్ుంది. జాన్కక భరత వూళ్ళీ వున్నపుపడు మహాపతివతాలాగా ఉండి, వూర ళ్లీన్పుపడు, రంగడు, వ్ెంకట్టశు, పాపాయమమలత ద ంగిచుొకొంట్ూ ఉంట్ుంది.

న్వల పూరితచేసేట్పపట్టకీ వ్ొళ్ీంతా వ్ేడ కకిపో యి కుతత లోంచ రసాలు కార ిలంగాని చీరని తడిపేస్ుత న్ానయి. స్ళ్ళీ బటగా గట్టా పడి ఉబిి జాక ట్ చరిగేలాగుంది. బురర మొదుద బటరిపో యింది. " రతి జలకీరడలు" న్వల ఆమె మీద బటగా పనిచేసింది. ఒకనిరణయానికకవ్ొచొ మంచం దిగి కకట్టకీ తలుపు తీసి కృష్ణ ఇంకా అకిడేవున్నడో లేక వ్ెళా్లపో యాడో అని చూసింది. గోతికాడ న్కిలాగా అకిడ ేకాచుకొని వున్ానడు. ఆమ ెకకట్టకీ తలుపు తియయగాన్ే స్ంత ష్ంత చ యియ ఊపాడు. రాధ్ న్వుేకొని తన్ చీర విపిప పకిన్ పడేసి స్ళ్ీన్ు తన్ ర ండు చేతులత పట్ుా కొని పిస్ుకోిసాగింది. అది చూసిన్ కృష్ణ కళ్ళీ

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

పెదద వయాయయి. రాధ్ చ యియ ఊప ిగోడ దూకక రమమని పిలిచంది. కృష్ణ ఒకి గ ంతులో గోడ దూకక దొ డిడ గుమమం లోంచ ఇంట్టలోకక దూరాడు.

లోపలికకవ్ొచొన్ా కృష్ణ కు ఒంట్టమీద ఒకి లంగా జాక ట్ త ఉన్న రాధ్ కనిపించంది. ఒకి అంగలో ఆమ ెని చేరుకొని గట్టా గా వ్ాట్టస్ుకున్ానడు. వ్ారిదద రిమధ్య గాలికూడా దూర ేజాగా లేదు. అతన్ు ఆమెని గట్టా గా ముదుద పెట్ుా కొంట్ున్ానడు. తన్ు అపపడిదాకా చదివిన్ అనిన సెక్స్ బుక్స్ లోని ద ంగుడు సీన్్ గురుత త చుొకొంట్ూ ఆమ ెని న్లిపెయయసాగాడు. అతని బలానికక రాధ్ ఆశొరయపో త ంది. కృష్ణ చూడడానికక స్న్నగా ఉంట్టడు గాని చాలా బలం ఉంది. రాయి లాంట్ట శరీరం.

రాధ్ని ర ండు చేతులత ఎతుత కొని మంచంమీద పడేస ితన్ు కూడా ఆమ ెమీద పడి తన్ చేతులత ఆమ ెస్ళ్ళీ పట్ుా కొని పిచొ కోరికత చాలా బలంగా పిస్కసాగాడు. ఆ పిస్ుకుడికక ఆమ ెపూకంతా పెదద చ రువులాగా మారింది. కృష్ణ జాక ట్ తీయడానికక కషా్ పడుతుంట్ట తన్ ేహుక్స్ వూడ దీసి అతని న్లట్టకక అందించంది. మహా ఆన్ందంగా వ్ాట్టని మారిొ చీకుతూ కొరకసాగాడు. దాంత రాధ్కు గుల బటగాఎకకి తన్ కుడిచేత త తడిమి అతడి మడడ పట్ుా కొంది. ఏదో అన్ుమాన్ం వచొ మొతత ం తడిమింది. అన్ుమాన్ం పెరిగింది. తన్ పెైన్ున్న కృష్ణ లేపి పెైజామా విపిపంది. అంతే బయట్పడడ మొడడ ని చూసి న్లట్మాట్ రాలేదు.

న్మమకం కుదరక దానిన చేత త పట్ుా కొని పెైనించ కకంద దాకా తడిమి చూసింది. " ఇంతవరకు ఎంతమందిని ద ంగావు?" అంది. " న్ువ్ేే న్ామొదట్ట అన్ుభవం" అని చ పాపడు " దీని పొ డుగ ంతా?" అని అడిగింది. " 10 అంగుళ్ళలు, చుట్ుా కొలత 8 అంగుళ్ళలు" అని గరేంగా చ పాపడు. స్ునీత చేసిన్ట్ుా ముందో లు లేదు. మడడ గుండు పూరితగా కనిపిసోత ంది. " స్ునీత ఎందుకు చేయించుకున్ానవు?" అని అడిగింది. " స్ునీత కాదు. న్ాకు 12 ఏళ్ళీండగా ఒకసార ికకరక ట్ ఆడుతున్నపుపడు న్ా ఫెాండ్ కొట్టా న్ ద బికక బటల్ వ్ొచొ న్ా మొడడ కు తగిలి రకతం బటగా కారింది. డాకార్ ద గగరికక వ్ెళ్తత గుండు మీద ఉన్న చరమం మొతత ం తీసేసి యిేవ్ో ఇంజ క్షన్్ ఇచాొడు. అపపట్టనించ న్ా మొడడ బటగా లావుగా పొ డుగాగ గట్టా గా ఉంట్ుంది" అన్ానడు.

రాధ్ తన్ ర ండు చేతులత అతడి మొడడ గట్టా గా పట్ుా కొని న్ెమమదిగా పెైకక కకందకక ఆడించడం మొదలెట్టా ంది. అది ఇంకా బటగా గట్టా పడి ఆమ ెచేతిని ఎగరేసోత ంది. " బటా్లు విపుపకో" అని తన్ు జాక ట్

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

విపుపకొని లంగా తీసేసి న్గనంగా తయార ైంది. కృష్ణ కూడా ఆమ ెకన్ాన ముందే బటా్లు వూడ దీస్ుకొని ఆమ ెవ్ెైపు ఆబగా చూపులత న్ే రాధ్ని తడిమేస్ూత ఆమె రచముమలు పిస్ుకుతూ మీద పడాడ డు. రాధ్ అతనిన గట్టా గా చుట్టా సి ముదుద లు పెటా్సాగింది. ఆమ ెస్ళ్ళీ అతని చేతికక ల ంగడంలేదు. పిసికేకొదీద అవి ఇంకాస్త పొ ంగుతున్ానయి. తన్ న్లట్ ా కక పట్టా న్ంత కుకుికొని చీకుతూ న్ాలుకత ఆమె ముచొకలని రాపాడిస్ూత మరో చేత త ఇంకో రచముమని కుదుళ్ీత స్హా పట్ుా కొని బలంగా పిసికేస్ుత న్ానడు. స్ళ్ీన్ు మారిొ పిస్ుకుతూ చీకుతూ తన్ అదృషాా నికక మురిసిపో యాడు. అతన్ు అలా స్ళ్ీని చపాతీ పిండి పిసికకన్ట్ుా పిసికేస్ుత ంట్ట ఒకరకమె న్ తియయట్ట బటధ్త మెలికలు తిరిగిపో త ంది.

రాధ్ తన్ తొడలు ఎడం చసేి కృష్ణ మొడడ చేత త పట్ుా కొని " రా పెట్టా కొట్ుా " అని అతడి మొడడ ని తన్ కుతత చీలికలో రుదద కొంది. ఆ కుతత లోకక వ్ెచొట్ట తడికక అతడ ిమొడడ లో పకాంపన్లు మొదలయాయయి. ఒకిఉదుట్ున్ తన్ గూట్టనిన ఆమ ెలోకక త సాడు. ఆ మొడడ లావుకు ర మమలు మడతపడి రాధ్ కీచుమంది. ఆమ ెకళ్ీలో నీళ్ళా వ్ొచాొయి. " ఇస్టత్ .... అబటి ఏంట్ట బటబు అన్ెటా్డం .... పీఠం కదిలిపో యింది పెైగా నీదేమన్న సామాన్యమె న్ మడాడ " అని అన్డంత కృష్ణ కక కామం ఎకుివ్ెైంది. ఆమ ెతన్ చేతులత అతని పిరరలు గట్టా గా పట్ుా కొని మొడడ ని పూరితగా తన్లోకక దింపు కోవడానికక కకందనించ ఎదురచతుత లిచొంది. " ఒకి క్షణం ఇలాగ వుండు. కదల దుద " అని తన్ కుతత లోవున్న అతడి మొడడ బలుపుని ఆన్ందించసాగింది. కృష్ణ కక చాలా అస్హన్ంగా ఉంది. మొదట్టసార ిద ంగ ేఛాన్్ దొ రికకంది. బొ కిలో పెట్టా కొటా్కుండా పడుకోవడం అతనికక న్చొలేదు. అస్హన్ంగా న్డుము కదిలించాడు. రాధ్ కక అరధమె ంది. " ఇక మొదలెట్ుా "అని పరిమష్న్ ఇచొంది.

అంతే... కృష్ణ తన్ న్డుముని చక కదిలిస్ూత ఆమ ెకుతత కు పట్టా న్ కొవుేన్ు కరిగించడం మొదలెట్టా డు. అతడి పో ట్ులో వ్ేగానికక స్ుఖానిన అన్ుభవిస్ూత తన్ విరహానిన తీరుొకొంట్ ంది. కృష్ణ ఈపపాంచానిన మరిొపో యి ఆమ ెభటరీ స్ళ్ీన్ు ఊతంగా పట్ుా కొని చ లరేగిపో తూ తన్ మడడ ని బయట్కులాగి మళ్ళీ వ్ేగంగా ఆమ ెలోకక దూస్ుక ళ్ళత న్ానడు. అతన్ు తన్ గూట్టనిన బయట్కు తీస్ుత న్నపుపడు ఆపుకోలేక రాధ్ తన్ గుదద ని పెైక తిత అతడి పిరుదల మీద చేతులుపేసి వ్ేగంగా తన్లోకక అదిమేస్ుకొంట్ ంది. ఆ స్మయంలో వ్ాళ్లీదద ర ిపొ తిత కడుపులు గుదుద కొని తపక్స మని శబటద లత గద ిమారుమోగుత ంది. అపుపడే రాధ్ మొదట్టసారి పరాయిమొగాడి మొడడ పో టా్కు చపిపలాి కారిొకొంది.

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

అదేమీ పటా్న్ట్ుా కృష్ణ తన్కు దొ రికకన్ మొదట్ట ద ంగుడు చాన్ు్న్ు పూరితగా వినియోగించుకొంట్ున్ానడు. న్డుమున్ు చక కదిలిస్ూత ఆమె బిళ్ీని కుళ్ీబొ డుస్ుత న్ానడు. అతని పో ట్ు చాలా బలంగా బటగా లోతులో తగులుత ంది. రాధ్కూడా అతని మడడ పో ట్ుకు పో ట్ీగా తన్ గుదద న్ు ఎగరేస్ూత ఎదురచతుత లిస్ూత ర చొగచడుత ంది. అతన్ు మాతంా ఆపకుండా తన్ గూట్ంత ఆమ ెపూకుని పేకాడేస్ుత న్ానడు. నిమిష్ నిమిషానికక అతనిలో గుల పెరిగిపో త ంది. ఆమ ెఆపో ట్ు తట్ుా కోలేకపో త ంది. కృష్ణ తన్ ద ంగుడు సీపడ్ పెంచాడు. అంతే ఆ ఉధ్ృతానికక తట్ుా కోలేక రాధా ర ండో సారి కారేొసింది.

రాధ్కు అతని ఊపు తట్ుా కోవడం కొంచం కషా్ం గా వుంది. " ఇంకా కాలేదా " అని అడిగింది. దానికక బదులుగా అతన్ు మొతత అంతా గాలిలోకక లేపి ధ్భీ మంట్ూ ఒక ఇరవ్ెైపో ట్ుా ఆపకుండా చాలా గట్టా గ వ్ేసాడు. అంతే రాధ్ కు చుకిలు కనిపించాయి. తన్కు పెళా్ల అయియ న్ాలుగు న్ెలలు అయియంది. ఈ న్ాలుగు న్ెలలలో వీరరా జు ద ంగుడు ఇచొన్ స్ుఖం మొతత ం కృష్ణ ఒకి ద బిత దాట్టపో యాడు. ఆమ ెకు ద ంగుడు లో ఇంత స్ుఖం ఉంట్ుందని ఇపపడిదాకా త లీదు. పెళ్లీకకముందు ఎట్ువంట్ట అన్ుభవం లేదు.

రాధ్ కక ఆ ద బి బటగా న్చొంది. కృష్ణ న్ు గట్టా గా వ్ాట్టస్ుకొని తన్ స్ళ్ీన్ు అతనికేసి రుదుద తూ " ఏది ... ఇపుపడు చేసింది మళ్ళీ చ యియ" అని అంది. కృష్ణ మహా ఆన్ందంగా ఇందాకట్టకంట్ట బలంగా ఆపకుండా ఆమ ెకుతత న్ు చంపెయయసాగాడు. " ఆహాహ్ అహహా అమామ ఇంకా గట్టా గా " అంట్ూ రాధ్ వరుస్గా ర ండుసారుా కారుొకొంది.

కృష్ణ న్డుం ఎగరేసి ద ంగుతున్ానడు. పూకులో తగిలిన్పుపడలాా " అహహ .... ఉహహ హ్ ఇస్ట్్ అమ్మ్మ్ .... ఒహహ " అంట్ూ స్ుఖ మతుత లో రాధా మునిగిపో యింది. రాధ్ పూగోడలు కృష్ణ మొడడ ని మృదువుగా బిగుతుగా ఒడిసిపట్టా శాయి. బలంగా దృడంగా తన్ కుతత లోతులోా కక దిగుతున్న లావ్ాట్ట అతని గూట్ం రాపిడికక ఆమ ెఆడతన్ంలోని ఆణువణువూ పులకరిసోత ంది. అతని తలని తన్ స్ళ్ీ కేసి అదుముకుని అతని న్లట్ ా కుకకింది. " కృషాణ .... ఇంకా గట్టా గా ద ంగ ిన్ా బిళ్ీని చంచ యియ" అంట్ూ తన్ కాళ్ీన్ు అతని న్డుము చుట్ూా బిగిచంది. ఆమ ెలోని ఆవ్ేశానిన చూసి కృష్ణ ర చొపో యి జోరు జోరుగా ఆమ ెకుతత లో దరువ్ెయయ సాగాడు. అతడి ద ంగుడికక ఆమ ెకుతత లో రసాలు ఊర ిబయట్కక దూకుతున్ానయి. కృష్ణ తన్ మొడడ త ఆమె కుతత లో

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

పో ట్ువ్ేస్ుత ంట్ట " అహహ .... స్ేరగం అంట్ట ఇదే.... న్ా .... మొగుడు... ఈ న్ాలుగు న్ెలలుగా ..... చాలా సారుా ..... ద ంగాడు... కానీ న్ువుే న్ాకు..... చుకిలు చూపిస్ుత న్ానవు... కృషాణ ... న్ాకు .... ఆ .... అఅమమ ... ఆహాహ హ్హ ఒహాహ ా .... న్ాకు కార.ి.. పో ...త ంది... " అంట్ూ మళ్ళీ కారుొకొంది. ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఆపకుండా రాధా కుతత ని అదేవ్ేగంత ద ంగ ికృష్ణ తన్ జీవితంలో మొటా్మొదట్టసారిగా తన్ రసానిన పూకులో కారిొ ఆమె మీద వ్ాలిపో యాడు.

****************

మరుస్ట్ట రోజు రాధ్ కొంచం లేట్ు గా లేచంద.ి పనిపిలా వ్ొచొ తలుపుకొట్టా దాకా మెలుకువ రాలేదు. వ్ొళ్ీంతా చాలా తేలికగా వుంది. వీరరా జు ఆరోజు 3 గంట్లు ఓవర్ ట్ ైం డూయట్ ీచయేి వ్ొచొ బటగాఅలసిపో యుండడంత సానన్ం చేసి భోంచేసి వ్ెంట్న్ే పడుకున్ానడు. ఒకేఒకి నిమిష్ంలో గురక పెటా్సాగాడు. ఇక సాయంతాం వరకు లేవదు.

రాధ్ కూడా భోజన్ం చేసి కూరచొని మళ్ళీ " రతి జలకీరడలు" సెక్స్ బుక్స మళ్ళీ చదవసాగింది. ఇంతలో ఎవరో తలుపు తట్టా రు. వ్ళాె్ల తలుపు తీసి చూసేత , ఇంట్ట ఓన్ర్ భటరయ రాజయలక్ష్ిమ. ఆమెని అందర రాజయం అని పిలుసాత రు. "రండి అకాి " అంట్ూ రాధ్ ఆమెని లోపలి పిలిచంద.ి " ఎలాగున్ానవు రాధ్ ... మీఆయన్ లేడా" అని అడిగింది. " ఆయన్ భోజన్ం చేసి పడుకొన్ానరు" అని అంది. " నీత కొంచం మాట్టా డాలి, మాఇంట్ ా కక వ్ొసాత వ్ా... ఇకిడ మన్ం మాట్టా డుకొంట్ట మీ ఆయన్ నిద ాచ డుతుందేమో" అని రాజయం అంది. " అలాగే అకాి. పద" అని తలుపు బయట్నించ తాళ్ం పెట్టా పకి వ్ాట్టలోకక రాజయం త వ్ెళ్లీంది.

రాజయం కక 37 ఏళ్ళీ ఉంట్టయి. ఆమ ెకు 17 ఏట్ట పెళా్ల అయియంది. ఆమ ెతలాి తండుాలు ఆమెకు చదువు అబిట్ంలేదు అని గరహ ంచ వ్ెంట్న్ే తమ కుట్ుంబటనికక బటగా త లిసిన్ రామారావు కక ఇచొ పెళా్ల చేశారు. రామారావు సివిల్ కాంట్టాకా్స్ చేస్ుత ంట్టడు. వ్ాళా్కక ఇదద రు పిలాలు. పమాీల 19 ఏళ్ళీ దగగరోా వున్న ట్ౌన్ లో రాజయం అన్న ఇంట్ ా ఉండి ఇంజనీరింగ్ చేసోత ంది. కొడుకు వ్ాస్ు 16 ఏళ్ళీ. వ్ేర ేవూళ్ళీ residential కాలేజీ లో చదువుకొంట్ున్ానడు. ఇకిడ ఉండేది రామారావు, రాజయం మాతమాే. పిలాలు సెలవులకు వ్ొచొ పో తుంట్టరు.

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

వ్ాళా్లదద ర రాజయం వ్ాళ్ీ బెడ్ ర మ్మ్ లోకక వ్ెళా్ల మంచం మీద ఎదుర దురుగా కూరుొన్ానరు.

" ఎలా ఉంది నీ కొతత కాపురం? వీరరా జు బటగా చూస్ుకొంట్ున్ానడా ? " అని కన్ున కొట్టా అడిగింది. దాని అరధం త లిసి సిగుగ పడుతూ బటగుంది అన్నట్ుా తలవూపింది. " ఫరవ్ాలేదే .... పెళా్ల అయిన్ న్ాలుగు న్ెలలలోన్ే అబదాద లు బటగాన్ే ఆడుతున్ానవు" అని రాజయం ద పిపంది. రాధ్ ఆమ ెఅంట్ున్ానడో అరధం కాక అయోమయంగా చూసింది. " మీరు పకి వ్ాట్టలోకక వ్ొచొన్పపట్ట న్ుండ ినీ దాంపతయ జీవితం ఎలా సాగుత ందో న్ాకు త లుస్ు. వీరరా జు నిన్ున ఎంత స్ుఖ పెడుతున్ానడో , నీ వంకాయలు ఎంత స్ుఖ పెడుతున్ానయో ... నిన్న కృష్ణ ఎంత స్ుఖ పెట్టా డో ... అంతా న్ాకు త లుస్ు" అని అంది.

రాధ్ కు మూరఛ పో యిన్ంత పనిఅయియంది. " మీకు ....... ఎలా .... త లుస్ు ...??? " అని లోగచంతుకలో అడిగింది. దానికక రాజయం " కంగారు పడకు. నీ రహసాయనిన న్ేన్ు ఎవరికీ చ పపన్ు. అది న్ా దగగర భదంా గా ఉంట్ుంది" అంట్ూ దగగరిగా జరుగుతూ రాధ్ తొడమీద చ యియవ్ేసి మృదువుగా న్ొకకింది. రాధ్ కు ఎదో లాఅయియంది. " మీకు ఎలా త లుస్ు అకాి?" అని మళ్ళీ అడిగింది. దానికక రాజయం రాధ్ చ యియ పట్ుా కొని ర ండు వ్ాట్టల మధ్య వున్ాన తలుపు దగగరికక తీస్ుకొని వ్ెళ్లీంది. ఆ తలుపు కక వ్ెంట్టలేట్ర్ ఉంది. రాజయం పకి గదిలోకక వ్ెళా్ల స్ూా ల్ త చొ ఆ తలుపు దగగర వ్ేసి " ఎకకి చూడు " అంది. రాధ్ ఆ స్ూా ల్ ఎకకి వ్ెంట్టలేట్ర్ గుండా చూసింది.

అకిడినించ తమ బెడ్ ర మ్మ్ చాలా కకాయర్ గా కనిపిసోత ంది. రాధ్ స్ూా ల్ దిగింది. " భయపడకు న్ువుే, వీరరా జు ద బేిస్ుకోవడం, న్ువుే సెక్స్ బుక్స చదువుతూ వంకాయత కొట్ుా కోవడం.... నిన్న కృష్ణ నిన్ున విరగ ద ంగడం చూసాన్ు" అంట్ూ దగగరిగా వ్ొచొ ఒక చ యియ ఆమ ెన్డుం చుట్ూా వ్ేసి ర ండో చ యియ రాధ్ స్ళ్ీమీద వ్ేస ికొంచం గట్టా గాన్ే న్ొకకింది. రాధ్ న్రాలు జవుేమన్ానయి.

రాజయం తన్ పెదవులు రాధ్ పెదవులకు ఆనిచొ తన్ న్ాలికత ఆమ ెపెదవులు విడదీస్ూత లోపలికక త సింది. రాధ్ కు ఇది కొతత అన్ుభవం. సెక్స్ బుక్స లో మాతమాే చదివింది. ఈ అన్ుభవం ఎలావుంట్ుందో అని తన్ుకూడా పెదిమలు విడదీస్ూత రాజయం న్ాలికని తన్ న్ాలికత పలకరించంది. ఇదద రి న్ాలుకలు పెన్వ్ేస్ుకొంట్ూ న్ాట్యం చ యయసాగాయి. రాధ్ తన్కు త లియకుండాన్ే రాజాయనిన పెన్వ్ేస్ుకుంది. ఇదద ర ఒక ేఎతుత కాబట్టా ముదుద పెట్ుా కోవడం చాలా సౌకరయంగా వుంది. రాధ్ తన్ 34D స్ళ్ీన్ు రాజయం 38 DD లకు అదిమిపెట్టా రుదద సాగింది. ఇది గమనించ రాజయం తన్ చేతులు రాధ్ గుడడ మీదకు జారిొ

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

ఒడిసిపట్ుా కుని తన్ పూకుకేసి అదుముకొంది. దాంత రాధ్కు బిళ్ీ రసాలు బటగా ఊరి ఆమ ెతొడలు తడిసిపో తున్ానయి. ఊపిరి తీస్ుకోవడానికక విడిపడి ఒకరిని ఒకరు పేామత చూస్ుకున్ానరు. రాజయం రాధ్ చీరవిపపసాగింది. రాధ్ తన్ జాక ట్ విపుపకుంది. ఇదద ర ర ండు నిమిషాలోా బటా్లు విపేపసి మంచం మీదకు చేరారు. రాధ్ ని ఎలాికలా పడుకోబెట్టా రాజయం రివర్్ గా ఆమ ెమీద ఎకకింది. ఇపుపడు రాధ్ మొహం దగగర రాజయం పూకు వుంది. ర మమలు విడిపడి ఎరరగా కనిపిసోత ంది. రాజయం తన్ పెదిమలత రాధ్ కుతత న్ు ముదాద డింది. రాధ్ తన్ తొడలు బటగా విడదీసి రాజాయనికక అన్ుకూలంగా తన్ గుదద న్ు పెైకక ఎతిత ంది. ఆకురాయి లాంట్ట రాజయం న్ాలుక రాధ్ పూపాయలోా వీరంగం చ యయసాగింది. దాంత రాధ్ వ్ొంట్ ా రకతమంతా తొడలమధ్యకు చేరింది. రాజయం న్ాలుక తన్ పూలోతులోా కక బటగా దూరేందుకు అన్ువుగా కదలసాగింది. రాజయం తన్ తొడలోా ఏమి చేసోత ందో అదే విధ్ంగా రాధ్ కూడా అన్ుకరిస్ూత అందిసోత ంది. అపపట్టకక బటగా వ్ేడ కకిన్ ఇదద ర ఒకరిని ఒకరు ఆతంాగా న్ాకుకూ చీకుకొంట్ున్ానరు. రాధ్తల రాజయం తొడలోా , రాజయం తల రాధ్ తొడలోా కూరుకు పో యాయి. రాజయం చీకకత ేరాధ్ చీకేది రాజయం న్ాకకతే రాధా న్ాకేది. ఇలా కనీస్ం ఒక అరగంట్ పాట్ు బిళ్ీలు అరగదీస్ుకున్ానరు. రాజయం లేచ మంచం దిగ ివంట్టంట్ ా క ళ్లీ ర ండు లావ్ాట్ట వంకాయలు త చొంది. ఒకట్ట రాధ్ కకచొ ర ండో ది మంచం మీద కూరచొని వంకాయ కుతత లో దో పుకుంది. ఇదద ర కళ్ళీ మూస్ుకొని వంకాయలత కొట్ుా కుంట్ూ మూలుగుతూ కారుొకోసాగారు.ఆయాస్ంత మంచంమీద పడుకొని పూకు తడుముకొంట్ూ ర సా్ట తీస్ుకోసాగారు. "ఎలా వుంది కొతత అన్ుభవం?" అని రాజయం అడిగింది. రాధ్ మతుత గా చూస్ూత "అదిరింది. 48 గంట్లోా న్ాకు ర ండు కొతత అన్ుభవ్ాలు ఎదురయాయయి. నిన్న కృష్ణ ఇవ్ాేళ్ న్ువుే న్ాకు స్ేరాగ నిన ర ండు రకాలుగా చూపారు" అంట్ూ రాజయం మీదాకు ఎగబటకక ఆమె స్ళ్ళీ పట్ుా కొని గట్టా గా న్లుపుతూ చీకసాగింది. రాజయం ఆమ ెతల మీద చ యియ వ్ేస ిఅదుముకుంది. " అకాి .... ఒకవిష్యం అడుగుతా ఏమి అన్ుకోవుగదా... "అని అంది. " ఇంకా నీకు న్ాకు మధ్య రహసాయలు ఏమి లేవు. అడుగు" అంది రాజయం. " నీకు బటవ కాకుండా వ్ేర ేఎవర ైన్ా ....." అంట్ూ మధ్యలో ఆగింది. దానికక రాజయం న్వుేతూ " 7 ఏళ్ీ కకరతం మీ బటవ న్న్ు ద ంగడం ఆపేసాడు.అపపట్ ా మీరుంట్ున్న వ్ాట్టలో కమల అని ఒక ట్ీచర్ ఉండేది. ఆమ ెకక పెళా్ల కాలేదు. ఆమ ెన్ాకు మొదట్ట సారిగా లెసిియన్ సెక్స్ ని అలవ్ాట్ు చేసింది.

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

అపపట్ట నించ న్ేన్ు దీనికక అలవ్ాట్ు పడాడ న్ు. కమల ట్టాన్్ఫర్ అయి వ్ెళ్ళీక మీరు వ్ొచాొరు. నిన్న కృష్ణ నిన్ున ద ంగుతున్నపుడే అన్ుకొన్న నిన్ున లెైన్లా పెటా్డం ఈజీ అని." అంది. దానికక బదులుగా రాధ్ తన్ పెదవులత ఆమ ెపెదవులు మూసి తన్ న్ాలుకత ఆమ ెన్ాలుకని చీకకంది. తరువ్ాత ఇదద ర బటా్లేస్ుకుని కాఫీ తాగారు. *******************

" న్ెమమదిగా ... " అంట్ూ రాధ్ తన్ కుతత న్ు కుమేమస్ుత న్న కృష్ణ త అంది. కానీ అతడు అదేదీ పట్టా ంచుకొన్ేట్ుా లేడు. బటగా ఆవ్ేశంగా తన్ న్ాలుకత ఆమె బిళ్ీని న్ాకుతూ ఆమె బటగా ర చొ కొడుతున్ానడు. ఆమ ెస్ుఖం త మెలికలు తిరుగుతూ అతనిన తల అదుముకొంట్ూ గుదద పెైక తిత ంది. కృష్ణ తన్ పెదిమలత ఆమ ెర మమ ఒకట్ట పట్ుా కొని కొంచం చీకుతూ న్లపసాగాడు. ఆమె కొచం న్ెపిప అనిపిచొన్ా ఆ బటధ్ని పళ్ీబిగువున్ భరిస్ూత తన్ వ్ళే్ళీ కృష్ణ జుట్ుా లోకక పో నిచొ పీకకంది. కృష్ణ ఆమ ెకకాట్ రిస్ట తన్ పెదిమలత పట్ుా కోవడానికక పయాతినంచాడు. కానీ అది పూ రసాలత తడిస ిజారిపో తింది. అయిన్ా స్ర ేపట్ుా వదలకుండ మళ్ళీ పయాతనం చేసాడు. అయిదు సారుా జార ిచవరికక పెదిమలకు దొ రికకంది. ఇంతలో రాధ్ కు ఒక సార ికారిపో యింది.

ఆమ ెపూకులోంచ కారుతున్న రసానిన తన్ న్ాలుకత జురుర కోసాగాడు. అలా జురుర కొని లేచ ఆమ ెతొడలమధ్య చేరాడు. రాధ్ చూపు లేచ ఆకాశంవ్ెైపుచూస్ుత న్న కృష్ణ మొడడ ని కన్ానరపకుండా చూసింది. అది సీా ల్ రాడ్ లాగా కదలకుండా చాలా గట్టా గా వ్ెచొగా వుంది. కృష్ణ కామంత కాలిపో తున్ానడు. వ్ెంట్న్ే ఆమ ెకుతత లో తన్ గూట్టనిన దింపి ద ంగకపో తే న్రాలు త గిపో యిేలాగున్ానయి. రాధ్ తన్ చేత త అతని మడడ ని నిమరసాగింది అది చాలా వ్ేడిగా సెగలు చముమత ంది. ఆమ ెచ యియ కాలిపో త ంది. కృష్ణ ఆమ ెమీద ఎగబటకక నిలువుగా ఆకరమించచకొని ఆమ ెమీద పడుకొని ఆమ ెఘన్మె న్ బో ండాలాా ంట్ట స్ళ్ీని గట్టా గా పట్ుా కొని కసిగా పిస్ుకుతూ ఆమ ెన్లట్ ా న్లరుపెట్టా ఆమె అధ్రామృతానిన జురుర కోసాగాడు. ఆమ ెతన్ తొడలని బటగా విడదీసి అతని మొడడ ని తన్ బిళ్ీ ర మమల ా రుదుద కో సాగింది. అది కృష్ణ లో కామానికక తారాసాి యికక తీస్ుక ళా్లంది. అతని కళ్ళీ ఎరరగా మారాయి. వ్ాట్టలో పశువ్ాంఛ కనిపిసోత ంది.

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

అతని ముకుిలోంచ వ్ేడి గాలి చాలా హెవీ గా ఆమెకు తగులుత ంది. రాధ్ అపపట్టక ేబటగా గులెకకి కృష్ణ వ్ెయయబో యి ేపో ట్ు కోస్ం ఎదుచూసోత ంది. ఆమ ెఅతని గూట్టనిన తన్ కుతత లో దాచుకొంది. అతన్ు తన్ శరీరానిన చేతులమీద లేపి మడడ ని ఆమెలోకక న్టాె్డం మొదలెట్టా డు. ఆమ ెకుతత లోంచ కారుతున్న రసాల వ్ాళ్ీ మెతత గా, బలంగా, బిగుతుగా దూస్ుక ళ్ళత ంది. న్ెమమదిగా మొదలెట్టా కరమంగా వ్ేగానిన పెంచాడు. పో తూ పో ట్ుకక సీపడ్ పెరుగుత ంది. అతని కళ్ీలోంచ నీరు, పూకులోంచ రసాలు పో ట్ీ పది కారుతున్ానయి. ఆమ ెర మమలు మడత పడ ితియయట్ట బటధ్ కు లోన్వుత ంది. ఆమ ెబటగా కుతిగా కొట్టా ంచుకొంట్ ంది. గుదద పెైక తిత ఎదురచతుత లు ఇస్ూత అతనికక బటగా ర చొగచడుత ంది. ఇదద ర మదించన్ పో తులాా గా పో ట్ీపడుతున్ానరు. కృష్ణ ద ంగుడు ఊపు ఎకుివయిన్కొదీద రాధ్ మూలుగు సాి యి పెరుగుత ంది. అతన్ు ఆమె స్త న్ాలన్ు కసిగా పిస్ుకుతూ గుభిక ీమని అదరద ంగుతున్ానడు. రాధ్ మూలుగు కొంచం ఎకుివ్ెైంది. అతడి పో ట్ు కక ఆమ ెకుతత ఊట్ బటవి లాగా మారింది. ఇదద ర ిశరీరాలు చమట్త పూరితగా తడిసిపో యాయి. కృష్ణ ద ంగడం ఆపి ఆమె కాళ్ళీ తన్ భుజాల మీద వ్ెస్ుకొని ముందుకు వ్ొంగి ఆమ ెపూకుని పేకాడించసాగాడు. ఆమ ెదిమమ పగిలిపో త ంది. అతన్ు ఏమాతంా జాలి దయా చూపకుండా బిళ్ీని పూరితగా చంపెయయడానికక తయారయాయడు. మడడ ఆమ ెదిమమ ఊట్లో బటగా తడిసి మెరుసోత ంది. అతని ఆయుధ్ం ఆమ ెపూలోతులని బటగా కొలుసోత ంది. ఆమెకక అతడి ద ంగుడు తట్ుా కోవడం చాలా కషా్ంగా వుంది. ఆమ ెకు నిమిషానికోసారి లీట్ర్ రస్ం కారుత ంది. " ఇంకా అవలేదా " అని అడిగింది. దానికక అతని న్డుం ర ట్టా ంచన్ వ్ేగంత కదలసాగింది. " హుమ్మ్మ మ్మ్మ ... ఇంకా గట్టా గా... అదే .... అకిడే.... అదే పో ట్ు ... అలాగ.ే.. ఆమోమ ... అహ్హ్ అహ్హ అహ్హ్ .... ఒర ే... ఇంక చాలు కానిచేొయ్య ...." అంట్ూ పెదద గా మూలుగుతూ కారేొస్ుకోంది. ఇద ిచూసి కృష్ణ ఇంకో మూడు నిమిషాలు అదే వ్ేగంత ద ంగి అదిమిపెట్టా కారుొకున్ానడు. అపుపడు గమనించాడు ఎపుపడొ చొందో కానీ రాజయం న్గనం గా మంచం పకిన్ న్ుంచోనివుంది. కృష్ణ భయపడాడ డు. అదిచూసి " భయమేమీ లేదు ... అకి మన్ పారీా న్ే" అంది రాధ్. "కృష్ణ న్ువుే దిగితే న్ేన్ు ఎకుితా ..." అని రాజయం కృష్ణ న్ు దింపేసింది. తాన్ు రాధా మీద రివర్్ గా ఎకకి రాధ్ కుతత లో అతడు కారిొన్ మీగడలాంట్ట రసానిన ఆపాయయంగా న్ాకసాగింది. కృష్ణ కక ఇంకా ద ంగుడు ఆయాస్ం

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

తీరలేదు. అంతలోన్ే అతని గూట్ం ఈ ఆడవ్ాళ్ీ లెసిియన్ సెక్స్ చూస ిక్షణాలోా ర డ ీఅయియంది. కన్ానరపకుండా మంచంమీద జరుగుతున్నద ిచూస్ుత న్ానడు. అతని న్మమకం కలగడం లేదు. అతాత అని పిలిచే రాజయం ఇంత కసిగా ఇంకో ఆడదానిని న్ాకుతూ చీకుతుంట్ట అతనికక ఒళ్ీంతా కామంత నిండ ిపో యింది. ఒక 15 నిమిషాల తరువ్ాత ఆడవ్ాళ్లీదద ర విడిపడాడ రు. వ్ాళ్ీన్ు అలా న్గనంగా చూస్ుత న్న కృష్ణ కక ఇది కలగా వుంది. రాజయం మంచం దిగ ికృష్ణ దగగరకువచొ అతడి మడడ న్ు పట్ుా కొని పెైకక కకందకక ఆడిస్ూత " బటన్ే పెంచావు" అంది. కృష్ణ ఒకి వుదుట్న్ రాజాయనిన ఒడిసి పట్టా వ్ాట్టస్ుకున్ానడు. ఆమ ెకూడా అతనిన గట్టా గా కౌగిలించుకొంది. " అతాత .... నిన్ున ద ంగే ఛాన్్ వ్ొస్ుత ందని న్ేన్ు కలలో కూడా ఊహ ంచలేదు" అని కృష్ణ ఆమెని ఎముకలు విరిగేలా పట్ుా కొని న్లిపేయయ సాగాడు. రాజయం మొదట్టనించ వ్ాళ్ీ ద ంగులాట్ని వ్ెంట్టలేట్రోా ంచ చూసి బటగా వ్ేడ కకి " రా .... న్న్ున కూడా రాధ్ ని ద ంగిన్ట్టా ద ంగు" అని అతనిన న్ేలమీదకు లాగింది. వ్ాళా్లదద ర న్ేలమీద పడి దొ రా సాగారు. కృష్ణ ఆమెన్ు న్ేలమీద వ్ొంగోపెట్టా వ్ెన్క చేరాడు. రాజాయనిన అరధమె ంది. అతని కక అన్ువుగా కాళ్ళా వ్ెండం చేసి ద ంగుడుకు ర డ ీఅయియంది. అతన్ు తన్గూట్టనిన ఆమె బిళ్ీకేసి రుదిద న్ెటా్సాగాడు. ఆమెది గత 7 ఏళ్ళా గా పో ట్ులేని కుతత . అతనిది బటగాబలిసిన్ ఇన్ుపగూట్ం. తన్మడడ గుండుత ఆమె బిళ్ీ ర మమలు విడదీస్ూత లోపలి గట్టా గా న్ెట్టా డు. అంతే.... రాజయం " అమోమ ..... " అంట్ూ అరిచంది. తన్ శోభన్ంరోజు తన్ కన్ెనపొ ర పగిలిన్పుపడు కూడా ఇంత న్ెపిప పుటా్లేదు. ఆ మొడడ బలుపు వ్ాడ ివ్ేడి కక ఆమ ెకుతత ర ండో సార ిపగిలిన్ట్ుా గా అనిపచొంది. ఆమెకు కళ్ీవ్ెంట్ నీళ్ళా వ్ొచాొయి. కృష్ణ తన్మొడడ న్ు న్ెమమదగిా కదిలిస్ూత ఆమెని వ్ెన్కనించ ద ంగసాగాడు. పో ట్ు పో ట్ుకీ కక రాజయం మెలికలు తిరిగి పో త ంది. ఇదద రు పిలాలు పుట్టా న్ా గత 7 ఏళ్ళీ పో తూ లేక పో వడంత కృష్ణ ద బి తట్ుా కోవడం కషా్ంగా ఉంది. అతని ఆమ ెన్డుం ని గట్టాగా పట్ుా కొని బలంగా ద ంగట్ం మొదలెట్టా డు. ద బి ద బికక అతని న్డుం వ్ేగం గా కదులుత ంది. అతడి ద ంగుడి కక ఆమ ెకక మొదట్ట సార ికారిపో యింది. దాంత అతని మొడడ కొంచం స్ూమత్ గా కదలసాగింది. కృష్ణ ఆమ ెలోతులోా కక బలంగా వ్ేగంగా దూస్ుక ళ్ళా తున్ానడు. రాజాయనికక పటా్ పగలే పెళా్ల రోజు కన్బడని అరుంధ్తి న్క్షతంా కనిపిచంది.

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

అంతకంతకూ వ్ేగంగా దాదాపు 20 నిమిషాలు ఆమ ెదిమమని ద ంగ ికారుొకున్ానడు. ఈసారి రాధ్ ఆమ ెకుతత లో కృష్ణ కారిొన్ మీగడని న్ాకేసింది. రాధ్ ముందునించ రాజయం వ్ెన్కనించ అతనిన వ్ాట్టస్ుకొని న్లిపెయయసాగారు. కృష్ణ కక స్ేరగం అంట్ట ఇద ేన్ా అని అనిపిచొంది. " న్ువుే ఈ లెవ్ెలోా ద ంగుతావని త లిసేత నిన్ున ఎపుపడో మీద కకిచుొకున్ేదానిన" అని రాజయం అంది. " అతాత ... న్ేవ్ేేమి అన్ుకోపో తే న్ేన్ు నిన్ొనక మాట్ అడుగుతా...." అని అన్ానడు. " అడగరా" అంది. "అడిగిన్ తరువ్ాత తిటా్కూడదు" "తిటా్న్ులేరా ... అడుగు" అంది. " న్ాకు పమాీల ని పెళా్ల చేస్ుకోవ్ాలని వుంది" అని అన్ానడు. " ఓసి ... ఇంతేన్ా ... న్ువుే పో లీస్ట SI అయితే పమాీల నీద"ే అని అంది. దాంత కృష్ణ బటగా ఆన్ందపడిపో యి రాజాయనిన గట్టా గా కౌగాలిచుొకున్నడు. (ఇంకా వుంది)

A story by: DARE DEVIL -- కృష్ణ లీలలు -- email: [email protected]

PART 2