െൻ െൻ 3 3 േ ം ാ ി˘ാ ി˘ാ ആˆ˙ േ ˝ആˆ˙ േ session ppt.pdfkerala...

of 27 /27
KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION െൻ ൻ 3 3 3 േ ംാ േ ംാ േ ംാ േ ംാ ിാ ിാ ിാ ിാ ആേ ആേ ആേ ആേ

Author: others

Post on 02-Mar-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

  െ��ൻ െ��ൻ െ��ൻ െ��ൻ 3333�േ ���ം����ാ�� �േ ���ം����ാ�� �േ ���ം����ാ�� �േ ���ം����ാ��

  ����ി�ാ�� ����ി�ാ�� ����ി�ാ�� ����ി�ാ�� ആ���േ��ആ���േ��ആ���േ��ആ���േ��

 • 2KILA

  �േ ���ം ��� �ാ���േ ���ം ��� �ാ���േ ���ം ��� �ാ���േ ���ം ��� �ാ��---- ��� ��� ��� ��� �ി�ാ�� ���ി �ി�ാ�� ���ി �ി�ാ�� ���ി �ി�ാ�� ���ി

  � � � � � � � �

  !�േ��!�േ��!�േ��!�േ��

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 3KILA

  �േ ���ം ��� �ാ���േ ���ം ��� �ാ���േ ���ം ��� �ാ���േ ���ം ��� �ാ��---- ��� ��� ��� ��� �ി�ാ�� ���ി �ി�ാ�� ���ി �ി�ാ�� ���ി �ി�ാ�� ���ി

  േ"ീ�േ"ീ�േ"ീ�േ"ീ�----�ം�ാ� ��� �ി�ാ�� �ി�$%ിെ& �ം�ാ� ��� �ി�ാ�� �ി�$%ിെ& �ം�ാ� ��� �ി�ാ�� �ി�$%ിെ& �ം�ാ� ��� �ി�ാ�� �ി�$%ിെ& �'ാ%(%ിൽ�'ാ%(%ിൽ�'ാ%(%ിൽ�'ാ%(%ിൽ

  �േ ���ം ��� �ാ��*ൾ ����ി�ാ�� �േ ���ം ��� �ാ��*ൾ ����ി�ാ�� �േ ���ം ��� �ാ��*ൾ ����ി�ാ�� �േ ���ം ��� �ാ��*ൾ ����ി�ാ�� ,�ർ%�*.ിൽ �/ാ.ി ,�ർ%�*.ിൽ �/ാ.ി ,�ർ%�*.ിൽ �/ാ.ി ,�ർ%�*.ിൽ �/ാ.ി

  ,0�ി �ി�� ��ി�ാ(�1ം ഉ�3ീ��1ം 4�56ം �േ ,0�ി �ി�� ��ി�ാ(�1ം ഉ�3ീ��1ം 4�56ം �േ ,0�ി �ി�� ��ി�ാ(�1ം ഉ�3ീ��1ം 4�56ം �േ ,0�ി �ി�� ��ി�ാ(�1ം ഉ�3ീ��1ം 4�56ം �േ �ാ��*7െ ,�ർ%� േ$�( �ാ��*7െ ,�ർ%� േ$�( �ാ��*7െ ,�ർ%� േ$�( �ാ��*7െ ,�ർ%� േ$�(

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 4KILA

  ,8ാ� അ�:ാ�*ൾ ,8ാ� അ�:ാ�*ൾ ,8ാ� അ�:ാ�*ൾ ,8ാ� അ�:ാ�*ൾ

  1• �േ ���ം����ാ��ം �േ ���ം����ാ��ം �േ ���ം����ാ��ം �േ ���ം����ാ��ം – െ�ാ;�ി��*െ?ാ@Aം>െ?ാ@Aം, , , , (C=��ം(C=��ം(C=��ം(C=��ം, , , , �DE:ാFീ=��ം�DE:ാFീ=��ം�DE:ാFീ=��ം�DE:ാFീ=��ം

  5• േ�ി=7ം �ി��*7ംേ�ി=7ം �ി��*7ംേ�ി=7ം �ി��*7ംേ�ി=7ം �ി��*7ം

  6• =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� െ,ാ3IJ �ിKേ*

 • 5KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 1111: : : : �േ ���ം����ാ��ം �േ ���ം����ാ��ം �േ ���ം����ാ��ം �േ ���ം����ാ��ം – െ�ാ;�ി��*�1ം െ�ാ; �'ാ%(1ംആ>�1ം െ�ാ; �'ാ%(1ം

  R,0�ിR,0�ിR,0�ിR,0�ി

  S�ി�ംS�ി�ംS�ി�ംS�ി�ം

  �NT� ��NT� ��NT� ��NT� �

  �ി��*ൾ�ി��*ൾ�ി��*ൾ�ി��*ൾ

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 6KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 1 1 1 1 ((((; ർV; ർV; ർV; ർV))))

  1.1 1.1 1.1 1.1 �േ ���ം��� �ാ��ം �േ ���ം��� �ാ��ം �േ ���ം��� �ാ��ം �േ ���ം��� �ാ��ം ----െ�ാ;�ി��*ൾ െ�ാ;�ി��*ൾ െ�ാ;�ി��*ൾ െ�ാ;�ി��*ൾ [[[[�ാKZ=

 • 7KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 1 1 1 1 ((((; ർV; ർV; ർV; ർV))))

  1.6 1.6 1.6 1.6 ഉ�3ീ�� േ��ഉ�3ീ�� േ��ഉ�3ീ�� േ��ഉ�3ീ�� േ��

  1.6.1 1.6.1 1.6.1 1.6.1 ഉ�3ീ�� െ�ാiിj=

 • 8KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 1 1 1 1 ((((; ർV; ർV; ർV; ർV))))

  $�േ=w*

 • 9KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 2222: : : : =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം=ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം=ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം=ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം, , , , ����ാ8:�=< ����ാ8:�=< ����ാ8:�=< ����ാ8:�=< ---- �ി=(�ം�ി=(�ം�ി=(�ം�ി=(�ം

  1.1.1.1. =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം ---- $ാv*< $ാv*< $ാv*< $ാv*< ((((�ാ��ി(�ാ��ി(�ാ��ി(�ാ��ി(, , , , ആK�ആK�ആK�ആK�, , , , $i$i$i$i, , , , =ാvിെ& d�ി=ാvിെ& d�ി=ാvിെ& d�ി=ാvിെ& d�ി))))

  2.2.2.2. =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം =ാ(ാ�� �:�ി�ാ�ം ---- അ��� L(*

 • 10KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 2222: (: (: (: (; ർV; ർV; ർV; ർV))))

  7.7.7.7. ,ാേ"ി= ���*7െ S�ി�ം,ാേ"ി= ���*7െ S�ി�ം,ാേ"ി= ���*7െ S�ി�ം,ാേ"ി= ���*7െ S�ി�ം/ / / / ,8ാ� ���*ൾ,8ാ� ���*ൾ,8ാ� ���*ൾ,8ാ� ���*ൾ

  8.8.8.8. ���*7െ ആ�ർ%�=ാ(Sം ���*7െ ആ�ർ%�=ാ(Sം ���*7െ ആ�ർ%�=ാ(Sം ���*7െ ആ�ർ%�=ാ(Sം

  9.9.9.9. ,േ�:= ��ിd�� (�ിേA �ി�ാd*ൾ,േ�:= ��ിd�� (�ിേA �ി�ാd*ൾ,േ�:= ��ിd�� (�ിേA �ി�ാd*ൾ,േ�:= ��ിd�� (�ിേA �ി�ാd*ൾ

  10.10.10.10. ����ാ8:� R� *ൾ ����ാ8:� R� *ൾ ����ാ8:� R� *ൾ ����ാ8:� R� *ൾ

  11.11.11.11. ��� �ാ8:�ാ ,േ"*ൾ��� �ാ8:�ാ ,േ"*ൾ��� �ാ8:�ാ ,േ"*ൾ��� �ാ8:�ാ ,േ"*ൾ

  12.12.12.12. R$ിാ��$ാ�ി ����ാ8:�6 ,േ"*ൾR$ിാ��$ാ�ി ����ാ8:�6 ,േ"*ൾR$ിാ��$ാ�ി ����ാ8:�6 ,േ"*ൾR$ിാ��$ാ�ി ����ാ8:�6 ,േ"*ൾ

  13.13.13.13. ��� �ീ��ി6 െ�ാ;െ=eി *ൾ ��� �ീ��ി6 െ�ാ;െ=eി *ൾ ��� �ീ��ി6 െ�ാ;െ=eി *ൾ ��� �ീ��ി6 െ�ാ;െ=eി *ൾ

  14.14.14.14. �ാN%ി= �ർx(��ാN%ി= �ർx(��ാN%ി= �ർx(��ാN%ി= �ർx(�Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 11KILA

  ��� ,�ി=�� ആ��� േ�� ��� ,�ി=�� ആ��� േ�� ��� ,�ി=�� ആ��� േ�� ��� ,�ി=�� ആ��� േ�� ((((െ[േsാൺ�J െ[േsാൺ�J െ[േsാൺ�J െ[േsാൺ�J ാൻാൻാൻാൻ))))

  1.1.1.1. ാ$�bാ�%J ാ$�bാ�%J ാ$�bാ�%J ാ$�bാ�%J / / / / �d��� ീ�[ിJ =uിvി�d��� ീ�[ിJ =uിvി�d��� ീ�[ിJ =uിvി�d��� ീ�[ിJ =uിvി

  2.2.2.2. ERTERTERTERT

  3.3.3.3. �?�,�ർ%[email protected]െ �eി=�?�,�ർ%[email protected]െ �eി=�?�,�ർ%[email protected]െ �eി=�?�,�ർ%[email protected]െ �eി=

  4.4.4.4. അ ി��ി� �ാES�:*.ി xyെzേ അ ി��ി� �ാES�:*.ി xyെzേ അ ി��ി� �ാES�:*.ി xyെzേ അ ി��ി� �ാES�:*.ി xyെzേ �ാ��*7ം $�(Aാ@ം�ാ��*7ം $�(Aാ@ം�ാ��*7ം $�(Aാ@ം�ാ��*7ം $�(Aാ@ം

  3.3.3.3. �ി�ിൽ cിLൻ�J േLാiJ �J �ി"ാം*ൾ �ി�ിൽ cിLൻ�J േLാiJ �J �ി"ാം*ൾ �ി�ിൽ cിLൻ�J േLാiJ �J �ി"ാം*ൾ �ി�ിൽ cിLൻ�J േLാiJ �J �ി"ാം*ൾ

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 12KILA

  എ$ർ3ൻ�ി എ$ർ3ൻ�ി എ$ർ3ൻ�ി എ$ർ3ൻ�ി [േsാൻ�J [േsാൻ�J [േsാൻ�J [േsാൻ�J

  ീം ീം ീം ീം

  അേ���� അേ���� അേ���� അേ���� ---- �5ാ,�ർ%� �5ാ,�ർ%� �5ാ,�ർ%� �5ാ,�ർ%� ---- ഒiിzിAൽ ീംഒiിzിAൽ ീംഒiിzിAൽ ീംഒiിzിAൽ ീം

  �പഥമശു�ശൂഷ / േബസി ൈല�

  സേ�ാർ�് ടീം

  െ�ൽeർ െ�ൽeർ െ�ൽeർ െ�ൽeർ $ാേ�െ$&J $ാേ�െ$&J $ാേ�െ$&J $ാേ�െ$&J

  ീം ീം ീം ീം

  >?[ി�ിzJ >?[ി�ിzJ >?[ി�ിzJ >?[ി�ിzJ ീം ീം ീം ീം

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 13KILA

  ഒiിzിA ���ിഒiിzിA ���ിഒiിzിA ���ിഒiിzിA ���ി

  ��ി8ി�ാ�%ിG ��ി8ി�ാ�%ിG ��ി8ി�ാ�%ിG ��ി8ി�ാ�%ിG �ൗ�ൗ�ൗ�ൗ=�:*ൾ=�:*ൾ=�:*ൾ=�:*ൾ

  െ�ാ;�ാ��*.ി �ിം ഒiിzി?�ിG െ�ാ;�ാ��*.ി �ിം ഒiിzി?�ിG െ�ാ;�ാ��*.ി �ിം ഒiിzി?�ിG െ�ാ;�ാ��*.ി �ിം ഒiിzി?�ിG ���ി���ി���ി���ി

  ഇ�ി�ാ�:$ാ� ,�K%� �ം�െ% ഇ�ി�ാ�:$ാ� ,�K%� �ം�െ% ഇ�ി�ാ�:$ാ� ,�K%� �ം�െ% ഇ�ി�ാ�:$ാ� ,�K%� �ം�െ% �ാ[ാ?�ിG ���ി�ാ[ാ?�ിG ���ി�ാ[ാ?�ിG ���ി�ാ[ാ?�ിG ���ി

  ആ�:$ാ� ഉ�=��*7ം �ാE�*7ം ആ�:$ാ� ഉ�=��*7ം �ാE�*7ം ആ�:$ാ� ഉ�=��*7ം �ാE�*7ം ആ�:$ാ� ഉ�=��*7ം �ാE�*7ം �$ാEാ�ി?�ിG ���ി�$ാEാ�ി?�ിG ���ി�$ാEാ�ി?�ിG ���ി�$ാEാ�ി?�ിG ���ി

  ,$ 4 � �ം�ി8ാ�*

 • 14KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 4444:::: >െ?ാ@A*ൾ (C=��,�ർ%�*ൾ>െ?ാ@A*ൾ (C=��,�ർ%�*ൾ>െ?ാ@A*ൾ (C=��,�ർ%�*ൾ>െ?ാ@A*ൾ (C=��,�ർ%�*ൾ, , , , �ാDE:ാFീ=�� � � ി=ൾ�ാDE:ാFീ=�� � � ി=ൾ�ാDE:ാFീ=�� � � ി=ൾ�ാDE:ാFീ=�� � � ി=ൾ

  4.1 4.1 4.1 4.1 >െ?ാ@A ,�ർ%�*െ?ാ@A ,�ർ%�*െ?ാ@A ,�ർ%�*െ?ാ@A ,�ർ%�*< 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 �ി���ി���ി���ി��////�ി":ാ�:ാ��ി�ി$� ,�ർ%�*ൾ �ി":ാ�:ാ��ി�ി$� ,�ർ%�*ൾ �ി":ാ�:ാ��ി�ി$� ,�ർ%�*ൾ �ി":ാ�:ാ��ി�ി$� ,�ർ%�*ൾ (I EC)(I EC)(I EC)(I EC) 4.1.2 4.1.2 4.1.2 4.1.2 >?[ി�ിzJ �ം�ി8ാ�*ൾ>?[ി�ിzJ �ം�ി8ാ�*ൾ>?[ി�ിzJ �ം�ി8ാ�*ൾ>?[ി�ിzJ �ം�ി8ാ�*ൾ 4.1.3 4.1.3 4.1.3 4.1.3 ആr��ി=ൾആr��ി=ൾആr��ി=ൾആr��ി=ൾ////െ�ാ;െ�ാ;െ�ാ;െ�ാ; ഓLീ4=ൾഓLീ4=ൾഓLീ4=ൾഓLീ4=ൾ/ / / /

  �ി":ാ�:ാ��ാ��*ൾ എ?ി�ി *.ിെ( 4�5ാ�ി":ാ�:ാ��ാ��*ൾ എ?ി�ി *.ിെ( 4�5ാ�ി":ാ�:ാ��ാ��*ൾ എ?ി�ി *.ിെ( 4�5ാ�ി":ാ�:ാ��ാ��*ൾ എ?ി�ി *.ിെ( 4�5ാഓcിvിംdJഓcിvിംdJഓcിvിംdJഓcിvിംdJ

  4.1.4 4.1.4 4.1.4 4.1.4 4�5ാ4�5ാ4�5ാ4�5ാ ഓcിvിംdJ അ ി�ാ�$ാAി6 ഓcിvിംdJ അ ി�ാ�$ാAി6 ഓcിvിംdJ അ ി�ാ�$ാAി6 ഓcിvിംdJ അ ി�ാ�$ാAി6 ����$ി�ി ഇ െ� j=ൾ����$ി�ി ഇ െ� j=ൾ����$ി�ി ഇ െ� j=ൾ����$ി�ി ഇ െ� j=ൾ

  4.1.5 4.1.5 4.1.5 4.1.5 ഓേ�ാ �േ���ം���ഓേ�ാ �േ���ം���ഓേ�ാ �േ���ം���ഓേ�ാ �േ���ം����ാ��*7ം�ി=�ിzിെVേA x¢�( ��� �ാ��*7ം�ി=�ിzിെVേA x¢�( ��� �ാ��*7ം�ി=�ിzിെVേA x¢�( ��� �ാ��*7ം�ി=�ിzിെVേA x¢�( ��� �ാ8:�ാR� *ൾ �ാ8:�ാR� *ൾ �ാ8:�ാR� *ൾ �ാ8:�ാR� *ൾ

  4.1.6 4.1.6 4.1.6 4.1.6 ��� �ാ8:�ാ,േ"*.ിെ( ��� �ാ8:�ാ,േ"*.ിെ( ��� �ാ8:�ാ,േ"*.ിെ( ��� �ാ8:�ാ,േ"*.ിെ( R�ി�ിേ�ാd$*െ. �ംxyിV R� ംR�ി�ിേ�ാd$*െ. �ംxyിV R� ംR�ി�ിേ�ാd$*െ. �ംxyിV R� ംR�ി�ിേ�ാd$*െ. �ംxyിV R� ം

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 15KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 4 4 4 4 ((((; ർV; ർV; ർV; ർV))))

  4.1.7 4.1.7 4.1.7 4.1.7 ��� �ാ8:�ാ,േ"െ% അ ി�ാ� �ൗ�ി= ��� �ാ8:�ാ,േ"െ% അ ി�ാ� �ൗ�ി= ��� �ാ8:�ാ,േ"െ% അ ി�ാ� �ൗ�ി= ��� �ാ8:�ാ,േ"െ% അ ി�ാ� �ൗ�ി= �ൗ=�:*7െ �ൗ=�:*7െ �ൗ=�:*7െ �ൗ=�:*7െ ((((േ[ാZ=ൾേ[ാZ=ൾേ[ാZ=ൾേ[ാZ=ൾ, , , , �ാ(*ൾ�ാ(*ൾ�ാ(*ൾ�ാ(*ൾ) ) ) ) െ$Vെz%ൽെ$Vെz%ൽെ$Vെz%ൽെ$Vെz%ൽ

  4.1.8 4.1.8 4.1.8 4.1.8 ��� �ാ8:�ാേ$�(�ിെ( �ീെ�ാ£AJ��� �ാ8:�ാേ$�(�ിെ( �ീെ�ാ£AJ��� �ാ8:�ാേ$�(�ിെ( �ീെ�ാ£AJ��� �ാ8:�ാേ$�(�ിെ( �ീെ�ാ£AJ, , , , d�ാd�ം d�ാd�ം d�ാd�ം d�ാd�ം എ?ി� 4d$$ാ?�ിG ഇ െ� j=ൾഎ?ി� 4d$$ാ?�ിG ഇ െ� j=ൾഎ?ി� 4d$$ാ?�ിG ഇ െ� j=ൾഎ?ി� 4d$$ാ?�ിG ഇ െ� j=ൾ, , , , $ാ(ി�:�ിർ$ാർ¤� � � ി=ൾ$ാ(ി�:�ിർ$ാർ¤� � � ി=ൾ$ാ(ി�:�ിർ$ാർ¤� � � ി=ൾ$ാ(ി�:�ിർ$ാർ¤� � � ി=ൾ

  4.1.9 4.1.9 4.1.9 4.1.9 ൈ3�േ�(ിൈ3�േ�(ിൈ3�േ�(ിൈ3�േ�(ി, , , , =�ർ R�ം എ?ീ ൈ3��ാേ/�ി=�ി": =�ർ R�ം എ?ീ ൈ3��ാേ/�ി=�ി": =�ർ R�ം എ?ീ ൈ3��ാേ/�ി=�ി": =�ർ R�ം എ?ീ ൈ3��ാേ/�ി=�ി": അG��ി¥ �ീ��ം�5� ,�ർ%�*ൾഅG��ി¥ �ീ��ം�5� ,�ർ%�*ൾഅG��ി¥ �ീ��ം�5� ,�ർ%�*ൾഅG��ി¥ �ീ��ം�5� ,�ർ%�*ൾ

  4.1.10 4.1.10 4.1.10 4.1.10 ��ി�ാ�ാ� =:ാ¦=.ിെ(6ം അ��േ=w*.ിെ(6ം ��ി�ാ�ാ� =:ാ¦=.ിെ(6ം അ��േ=w*.ിെ(6ം ��ി�ാ�ാ� =:ാ¦=.ിെ(6ം അ��േ=w*.ിെ(6ം ��ി�ാ�ാ� =:ാ¦=.ിെ(6ം അ��േ=w*.ിെ(6ം �Eാ��ം��� േ=w*.ിെ(6ം �ൗ�ി=�ൗ=�:ം �Eാ��ം��� േ=w*.ിെ(6ം �ൗ�ി=�ൗ=�:ം �Eാ��ം��� േ=w*.ിെ(6ം �ൗ�ി=�ൗ=�:ം �Eാ��ം��� േ=w*.ിെ(6ം �ൗ�ി=�ൗ=�:ം െ$Vെz%ൽെ$Vെz%ൽെ$Vെz%ൽെ$Vെz%ൽ

  4.1.11 4.1.11 4.1.11 4.1.11 §�,�ി=�� �ം�ം§�,�ി=�� �ം�ം§�,�ി=�� �ം�ം§�,�ി=�� �ം�ം ((((ഈഈഈഈ....ആർആർആർആർ.... ി ി ി ി) ) ) ) അ A> ��� അ A> ��� അ A> ��� അ A> ��� �ി�ാ�� �Eാ��ം�*7െ േ�ീ�ർ8� �ി�ാ�� �Eാ��ം�*7െ േ�ീ�ർ8� �ി�ാ�� �Eാ��ം�*7െ േ�ീ�ർ8� �ി�ാ�� �Eാ��ം�*7െ േ�ീ�ർ8� ,�ർ%�*ൾ ,�ർ%�*ൾ ,�ർ%�*ൾ ,�ർ%�*ൾ

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 16KILA

  അ��ായം 4 (തുടർ�)

  4.2.14.2.14.2.14.2.1 3(�ം�5� ,�ർ%�*ൾ3(�ം�5� ,�ർ%�*ൾ3(�ം�5� ,�ർ%�*ൾ3(�ം�5� ,�ർ%�*ൾ

  4.2.24.2.24.2.24.2.2 3(ാ� �ർ¤ീ�� ,�ർ%�*ൾ3(ാ� �ർ¤ീ�� ,�ർ%�*ൾ3(ാ� �ർ¤ീ�� ,�ർ%�*ൾ3(ാ� �ർ¤ീ�� ,�ർ%�*ൾ

  4.2.34.2.34.2.34.2.3 $J �ം�5� ,�ർ%�*ൾ$J �ം�5� ,�ർ%�*ൾ$J �ം�5� ,�ർ%�*ൾ$J �ം�5� ,�ർ%�*ൾ

  4.2.44.2.44.2.44.2.4 RS�ി�J �ം�5� RS�ി�J �ം�5� RS�ി�J �ം�5� RS�ി�J �ം�5� ,�ർ%�*ൾ,�ർ%�*ൾ,�ർ%�*ൾ,�ർ%�*ൾ

  4444....2222....5555 �ീർ% ��ി�ാ(� ,�ർ%�*ൾ�ീർ% ��ി�ാ(� ,�ർ%�*ൾ�ീർ% ��ി�ാ(� ,�ർ%�*ൾ�ീർ% ��ി�ാ(� ,�ർ%�*ൾ

  4.2.64.2.64.2.64.2.6 R�ി�ിേ�ാd ആ���ംR�ി�ിേ�ാd ആ���ംR�ി�ിേ�ാd ആ���ംR�ി�ിേ�ാd ആ���ം4.2.74.2.74.2.74.2.7 �ിർuാ� ,�ർ%�*ൾ�ിർuാ� ,�ർ%�*ൾ�ിർuാ� ,�ർ%�*ൾ�ിർuാ� ,�ർ%�*ൾ

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 17KILA

  അ��ായം 4 (തുടർ�)

  4.2.84.2.84.2.84.2.8 $ാ(ി�: �ം©�� ��ി�ാ(� ��ി�ാ ി=ൾ$ാ(ി�: �ം©�� ��ി�ാ(� ��ി�ാ ി=ൾ$ാ(ി�: �ം©�� ��ി�ാ(� ��ി�ാ ി=ൾ$ാ(ി�: �ം©�� ��ി�ാ(� ��ി�ാ ി=ൾ

  4.2.94.2.94.2.94.2.9 RE�ി��ൽA��ംRE�ി��ൽA��ംRE�ി��ൽA��ംRE�ി��ൽA��ം

  4.2.104.2.104.2.104.2.10 E�ി�Se*7െ �ാ(�ംE�ി�Se*7െ �ാ(�ംE�ി�Se*7െ �ാ(�ംE�ി�Se*7െ �ാ(�ം

  4.2.114.2.114.2.114.2.11 ഉേ�5ിAെze =�ാ[ി=7െ ��ി�ി�ി= �ർ ഉേ�5ിAെze =�ാ[ി=7െ ��ി�ി�ി= �ർ ഉേ�5ിAെze =�ാ[ി=7െ ��ി�ി�ി= �ർ ഉേ�5ിAെze =�ാ[ി=7െ ��ി�ി�ി= �ർ �ാ�� � � ി=ൾ�ാ�� � � ി=ൾ�ാ�� � � ി=ൾ�ാ�� � � ി=ൾ

  4444....2222....12121212 ��ി�ി�ി �ൗª" േ[ാcJ �ിർuാ�1ം ��ി�ി�ി �ൗª" േ[ാcJ �ിർuാ�1ം ��ി�ി�ി �ൗª" േ[ാcJ �ിർuാ�1ം ��ി�ി�ി �ൗª" േ[ാcJ �ിർuാ�1ം ��ീ=��1ം��ീ=��1ം��ീ=��1ം��ീ=��1ം

  4.2.134.2.134.2.134.2.13 $vJ d�ാd� $ാർ«*ൾ$vJ d�ാd� $ാർ«*ൾ$vJ d�ാd� $ാർ«*ൾ$vJ d�ാd� $ാർ«*ൾ

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 18KILA

  അ��ായം 4 (തുടർ�)

  4.2.144.2.144.2.144.2.14 =ൽ =ാ=7ം $vJ ��:*7ം ഉ�േ�ാdി¥ =ൽ =ാ=7ം $vJ ��:*7ം ഉ�േ�ാdി¥ =ൽ =ാ=7ം $vJ ��:*7ം ഉ�േ�ാdി¥ =ൽ =ാ=7ം $vJ ��:*7ം ഉ�േ�ാdി¥ �ീ��ം�5�ം�ീ��ം�5�ം�ീ��ം�5�ം�ീ��ം�5�ം

  4.2.154.2.154.2.154.2.15 �"ി �@�ാ��1ം �"ീ� �ം�5�1ം�"ി �@�ാ��1ം �"ീ� �ം�5�1ം�"ി �@�ാ��1ം �"ീ� �ം�5�1ം�"ി �@�ാ��1ം �"ീ� �ം�5�1ം4.2.164.2.164.2.164.2.16 =ാ¬�ീ ,�ിേ�ാ8ം=ാ¬�ീ ,�ിേ�ാ8ം=ാ¬�ീ ,�ിേ�ാ8ം=ാ¬�ീ ,�ിേ�ാ8ം

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 19KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 4444: : : : �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� ,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ��ിീ(�*7ം,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ��ിീ(�*7ം,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ��ിീ(�*7ം,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ��ിീ(�*7ം

  • �ാDE:ാ8ിി� �ം� �=ൾ�ാDE:ാ8ിി� �ം� �=ൾ�ാDE:ാ8ിി� �ം� �=ൾ�ാDE:ാ8ിി� �ം� �=ൾ• 3�=ീ�3�=ീ�3�=ീ�3�=ീ�, , , , �ാം©ാ�ി=�ാം©ാ�ി=�ാം©ാ�ി=�ാം©ാ�ി=, , , , �ാDE: �ം� �=ൾ�ാDE: �ം� �=ൾ�ാDE: �ം� �=ൾ�ാDE: �ം� �=ൾ• �ാ േ�� �$ി�ി=ൾ�ാ േ�� �$ി�ി=ൾ�ാ േ�� �$ി�ി=ൾ�ാ േ�� �$ി�ി=ൾ• �ാ®ീ� �ാർeി=ൾ�ാ®ീ� �ാർeി=ൾ�ാ®ീ� �ാർeി=ൾ�ാ®ീ� �ാർeി=ൾ• െ�ാiി(ാ.ി �ം� �=ൾെ�ാiി(ാ.ി �ം� �=ൾെ�ാiി(ാ.ി �ം� �=ൾെ�ാiി(ാ.ി �ം� �=ൾ• [�ിcൻ�J അേ�ാ�ിേ��ൻ[�ിcൻ�J അേ�ാ�ിേ��ൻ[�ിcൻ�J അേ�ാ�ിേ��ൻ[�ിcൻ�J അേ�ാ�ിേ��ൻ• ംx¯ീംx¯ീംx¯ീംx¯ീ, , , , ആേ�ാd: ,�ർ%=ർആേ�ാd: ,�ർ%=ർആേ�ാd: ,�ർ%=ർആേ�ാd: ,�ർ%=ർ, , , , MGNREGSMGNREGSMGNREGSMGNREGS െ$~=ൾെ$~=ൾെ$~=ൾെ$~=ൾ• അ/��ാ ി ,�ർ%=ർഅ/��ാ ി ,�ർ%=ർഅ/��ാ ി ,�ർ%=ർഅ/��ാ ി ,�ർ%=ർ• അ�:ാ�=ർഅ�:ാ�=ർഅ�:ാ�=ർഅ�:ാ�=ർ• $~ 3�=ീ� ³eാ´=ൾ$~ 3�=ീ� ³eാ´=ൾ$~ 3�=ീ� ³eാ´=ൾ$~ 3�=ീ� ³eാ´=ൾ• 6�3�*ൾ6�3�*ൾ6�3�*ൾ6�3�*ൾ

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 20KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 4444: : : : �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� �ാDE: േxാ8�ൽA��1ം 3�=ീ� ,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ,�ിേ�ാ8ം �.ർ%jം ��ിീ(�*7ം ��ിീ(�*7ം ��ിീ(�*7ം ��ിീ(�*7ം ... ... ... ... ; ർV; ർV; ർV; ർV

  • eി=ൾeി=ൾeി=ൾeി=ൾ• ീ=ൾീ=ൾീ=ൾീ=ൾ• >�ിർ? �ൗ�@െ �ം� �=ൾ>�ിർ? �ൗ�@െ �ം� �=ൾ>�ിർ? �ൗ�@െ �ം� �=ൾ>�ിർ? �ൗ�@െ �ം� �=ൾ• §�=ർuേ��µ േ�ി �ി=�� ��ിീ(�*ൾ§�=ർuേ��µ േ�ി �ി=�� ��ിീ(�*ൾ§�=ർuേ��µ േ�ി �ി=�� ��ിീ(�*ൾ§�=ർuേ��µ േ�ി �ി=�� ��ിീ(�*ൾ• �ാ��*ൾ ��ിീ(�*ൾ�ാ��*ൾ ��ിീ(�*ൾ�ാ��*ൾ ��ിീ(�*ൾ�ാ��*ൾ ��ിീ(�*ൾ• �5:4�5� A> =ാ�:*.ിൽ 0�:$ാ� ¯� �5:4�5� A> =ാ�:*.ിൽ 0�:$ാ� ¯� �5:4�5� A> =ാ�:*.ിൽ 0�:$ാ� ¯� �5:4�5� A> =ാ�:*.ിൽ 0�:$ാ� ¯�

  (ർ¶?�ിG �ീ�ി(ർ¶?�ിG �ീ�ി(ർ¶?�ിG �ീ�ി(ർ¶?�ിG �ീ�ി////�·"ാ�ം ഒ@Aൽ�·"ാ�ം ഒ@Aൽ�·"ാ�ം ഒ@Aൽ�·"ാ�ം ഒ@Aൽ• 6�Fിെ� ,�ർ%�*.ിേ(AJ �$ാE�ി=6�Fിെ� ,�ർ%�*.ിേ(AJ �$ാE�ി=6�Fിെ� ,�ർ%�*.ിേ(AJ �$ാE�ി=6�Fിെ� ,�ർ%�*.ിേ(AJ �$ാE�ി=• xാ(��xാ(��xാ(��xാ(��, , , , xാ(�bാ�%J ,�ർ%�*െ. ാFീ=�ി=xാ(�bാ�%J ,�ർ%�*െ. ാFീ=�ി=xാ(�bാ�%J ,�ർ%�*െ. ാFീ=�ി=xാ(�bാ�%J ,�ർ%�*െ. ാFീ=�ി=• NCCNCCNCCNCC, , , , NSSNSSNSSNSS, , , , SPCSPCSPCSPC, , , , ©ൗeJ ©ൗeJ ©ൗeJ ©ൗeJ & & & & ൈdcJ � =*െ. ��� �ി�ാ�� ൈdcJ � =*െ. ��� �ി�ാ�� ൈdcJ � =*െ. ��� �ി�ാ�� ൈdcJ � =*െ. ��� �ി�ാ��

  ,�ിേ�ാ8 ��ി�ാ ി (5:ം െ�VJ Fിെz¶=,�ിേ�ാ8 ��ി�ാ ി (5:ം െ�VJ Fിെz¶=,�ിേ�ാ8 ��ി�ാ ി (5:ം െ�VJ Fിെz¶=,�ിേ�ാ8 ��ി�ാ ി (5:ം െ�VJ Fിെz¶=

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 21KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 5555: : : : േ�ി=7ം �ി��*7ംേ�ി=7ം �ി��*7ംേ�ി=7ം �ി��*7ംേ�ി=7ം �ി��*7ം

  1.1.1.1. �ി���ി�� േ��ം�ി���ി�� േ��ം�ി���ി�� േ��ം�ി���ി�� േ��ം d�ാd�1ം �ാർ%ാ�ി�ി$�1ംd�ാd�1ം �ാർ%ാ�ി�ി$�1ംd�ാd�1ം �ാർ%ാ�ി�ി$�1ംd�ാd�1ം �ാർ%ാ�ി�ി$�1ം ഉ�=��*ൾഉ�=��*ൾഉ�=��*ൾഉ�=��*ൾ ഓേeാെ$ാൈxൽ [ിz�[ിJ dാേ�^=ൾഓേeാെ$ാൈxൽ [ിz�[ിJ dാേ�^=ൾഓേeാെ$ാൈxൽ [ിz�[ിJ dാേ�^=ൾഓേeാെ$ാൈxൽ [ിz�[ിJ dാേ�^=ൾ/ / / /

  �ർAJേ�ാ¹=ൾ�ർAJേ�ാ¹=ൾ�ർAJേ�ാ¹=ൾ�ർAJേ�ാ¹=ൾ ഇ(ºിAJ േ�ാzJഇ(ºിAJ േ�ാzJഇ(ºിAJ േ�ാzJഇ(ºിAJ േ�ാzJ rSി�� �ം�ി8ാ�*ൾrSി�� �ം�ി8ാ�*ൾrSി�� �ം�ി8ാ�*ൾrSി�� �ം�ി8ാ�*ൾ $G�: �ി��േ�ി$G�: �ി��േ�ി$G�: �ി��േ�ി$G�: �ി��േ�ിഅ�: �»Aൾഅ�: �»Aൾഅ�: �»Aൾഅ�: �»Aൾ

  2.2.2.2. �ർAാ�ി�� �ം� �=ൾ�ർAാ�ി�� �ം� �=ൾ�ർAാ�ി�� �ം� �=ൾ�ർAാ�ി�� �ം� �=ൾ//// �ാDE:�ം� �=ൾ�ാDE:�ം� �=ൾ�ാDE:�ം� �=ൾ�ാDE:�ം� �=ൾ//// ംx¯ീ ¼�ി~=ൾംx¯ീ ¼�ി~=ൾംx¯ീ ¼�ി~=ൾംx¯ീ ¼�ി~=ൾ////���ം�Eാ� �ം�*ൾ ���ം�Eാ� �ം�*ൾ ���ം�Eാ� �ം�*ൾ ���ം�Eാ� �ം�*ൾ

  3.3.3.3. 4�5ി� ��8ി�ാ� േ=w*ൾ 4�5ി� ��8ി�ാ� േ=w*ൾ 4�5ി� ��8ി�ാ� േ=w*ൾ 4�5ി� ��8ി�ാ� േ=w*ൾ ((((½7=ൾ½7=ൾ½7=ൾ½7=ൾ////േ=ാേ.^=ൾേ=ാേ.^=ൾേ=ാേ.^=ൾേ=ാേ.^=ൾ…))))

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 22KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 5 5 5 5 ((((; ർV; ർV; ർV; ർV))))

  4.4.4.4. �ാ¾=ാ(ി= െE(ിzാZ=< �ാ¾=ാ(ി= െE(ിzാZ=< �ാ¾=ാ(ി= െE(ിzാZ=< �ാ¾=ാ(ി= െE(ിzാZ=< / / / / ��ി�ാ�ാ�േ=w*ൾ ��ി�ാ�ാ�േ=w*ൾ ��ി�ാ�ാ�േ=w*ൾ ��ി�ാ�ാ�േ=w*ൾ

  5.5.5.5. ിെ� (�:� ിെ� (�:� ിെ� (�:� ിെ� (�:�

  6.6.6.6. S�S�S�S�////�(S�AJ= �(S�AJ= �(S�AJ= �(S�AJ= ////[email protected][email protected][email protected][email protected]?J////െ�ാ;�ി����ം�ി8ാെ�ാ;�ി����ം�ി8ാെ�ാ;�ി����ം�ി8ാെ�ാ;�ി����ം�ി8ാ�ം�ം�ം�ം////അ�ി$ിൽഅ�ി$ിൽഅ�ി$ിൽഅ�ി$ിൽ

  7.7.7.7. ¿ാ�ം¿ാ�ം¿ാ�ം¿ാ�ം////��ീ�ം $[ÀെSാG �(ം��ീ�ം $[ÀെSാG �(ം��ീ�ം $[ÀെSാG �(ം��ീ�ം $[ÀെSാG �(ം

  8.8.8.8. $ാ(ി�: �ം©�� �ം�ി8ാ�ം$ാ(ി�: �ം©�� �ം�ി8ാ�ം$ാ(ി�: �ം©�� �ം�ി8ാ�ം$ാ(ി�: �ം©�� �ം�ി8ാ�ം

  9.9.9.9. FിFിFിFി----"ൗർx(:*ൾ"ൗർx(:*ൾ"ൗർx(:*ൾ"ൗർx(:*ൾ////�ാ�:�=ൾ�ാ�:�=ൾ�ാ�:�=ൾ�ാ�:�=ൾ,,,,െ�Á�ി.ി=ൾെ�Á�ി.ി=ൾെ�Á�ി.ി=ൾെ�Á�ി.ി=ൾ

  10.10.10.10. �ാDE:�ി�� R� ം �ാDE:�ി�� R� ം �ാDE:�ി�� R� ം �ാDE:�ി�� R� ം

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 23KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 6666: : : : =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� ���ി�ിേ( �ിKേ*

 • 24KILA

  • 4�ി� �ി=��ം (5:$ാAി64�ി� �ി=��ം (5:$ാAി64�ി� �ി=��ം (5:$ാAി64�ി� �ി=��ം (5:$ാAി6

  - R�ി�ിേ�ാdംR�ി�ിേ�ാdംR�ി�ിേ�ാdംR�ി�ിേ�ാdം

  - 3(��ി�ാ(�ം3(��ി�ാ(�ം3(��ി�ാ(�ം3(��ി�ാ(�ം

  - ����ി�ാ(�ം����ി�ാ(�ം����ി�ാ(�ം����ി�ാ(�ം

  - ,ാേ"ി= �DE1ം അ�ി3ീ��1ം,ാേ"ി= �DE1ം അ�ി3ീ��1ം,ാേ"ി= �DE1ം അ�ി3ീ��1ം,ാേ"ി= �DE1ം അ�ി3ീ��1ം

  - d�ാd�ംd�ാd�ംd�ാd�ംd�ാd�ം, , , , �ാർ%ാ�ി�ി$�ം�ാർ%ാ�ി�ി$�ം�ാർ%ാ�ി�ി$�ം�ാർ%ാ�ി�ി$�ം, , , , �ാേ/�ി= �ി":�ാേ/�ി= �ി":�ാേ/�ി= �ി":�ാേ/�ി= �ി":

  എ?ി� അ �ാ�$ാAി� �ി=�� ���ി=ൾAാ�J എ?ി� അ �ാ�$ാAി� �ി=�� ���ി=ൾAാ�J എ?ി� അ �ാ�$ാAി� �ി=�� ���ി=ൾAാ�J എ?ി� അ �ാ�$ാAി� �ി=�� ���ി=ൾAാ�J >ൻd��>ൻd��>ൻd��>ൻd��

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 25KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 6666: : : : =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� =ാ(ാ��ാGH� ���(C=�� ���ി�ിേ( �ിKേ*

 • 26KILA

  അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം അ�:ാ�ം 7 7 7 7 ::::,8ാ� േLാൺ �NO=ൾ,8ാ� േLാൺ �NO=ൾ,8ാ� േLാൺ �NO=ൾ,8ാ� േLാൺ �NO=ൾ

  1.1.1.1. ാ$�bാ�%Jാ$�bാ�%Jാ$�bാ�%Jാ$�bാ�%J / / / / >�ി�ിzാ(ിvി>�ി�ിzാ(ിvി>�ി�ിzാ(ിvി>�ി�ിzാ(ിvി / / / / >�ി�ിzൽ >�ി�ിzൽ >�ി�ിzൽ >�ി�ിzൽ േ=ാർzേ[��ിെ(േ=ാർzേ[��ിെ(േ=ാർzേ[��ിെ(േ=ാർzേ[��ിെ( �ി"ാം*ൾ�ി"ാം*ൾ�ി"ാം*ൾ�ി"ാം*ൾ

  2.2.2.2. ആേ�ാd: േ��� �ി�ാdംആേ�ാd: േ��� �ി�ാdംആേ�ാd: േ��� �ി�ാdംആേ�ാd: േ��� �ി�ാdം

  3.3.3.3. െ�v[ി�[ി േ���*ൾെ�v[ി�[ി േ���*ൾെ�v[ി�[ി േ���*ൾെ�v[ി�[ി േ���*ൾ

  4.4.4.4. െEൽ�J ൈ(ൻ െEൽ�J ൈ(ൻ െEൽ�J ൈ(ൻ െEൽ�J ൈ(ൻ

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan

 • 27KILA

  �Ãി�Ãി�Ãി�Ãി

  Climate Resilient and Disaster Risk Reduced Development Plan