ने ाल टेशलक केका - nepal telecom · bhairav bahadur/champha devi 94 227...

of 41/41
/f]n g+= btf{ g+ gfd y/ -g]kfnLdf_ gfd y/ -cu|]hLdf_ 7]ufgf afa"÷cfdfsf] gfd y/ 1 1315 cljgfz cof{n AABINASH ARYAL BHAKTAPUR,MID THIMI- 15 MADAV PD/SANTA 2 1254 cfb|tf /]UdL AADRATA REGMI ILAM,MANGALBARE-2 BASHUDEV/SANTI KUMARI 3 619 cfkmfs cfnfd AAFAQUE ALAM BARA,KALAIYA-7 ISHLAM MIYA/SAKINA 4 1166 cfsiff{ vjf; AAKARSHA KHAWAS KASKI,POKHARA-9 ARJUN BAHADUR/BIJAY LAXMI 5 868 cfsfz e§/fO{ AAKASH BHATTRAI CHITWAN,BHAKTAPUR-2 RAM NATH/HEMA 6 159 cld/ km};n AAMIR FAISHAL SAPTARI,RAJBIRAJ-4 MO GULAM/SARADHA MO YUSHUF MIYA 7 938 cflz{sf s]= ;L AARSHIKA KC DANG,SANTINAGAR-9 BESHAN BAHADUR/BHAGAWATI 8 949 cfof{ e6\6' AARYA BHATTU BHAKTAPUR,SURYABINA YAK-5 DHARMA LAL/AMBIKA 9 1012 cflzif zdf{ AASHIS SHARMA KASKI,CHUMADHI BHUMDHI-9 LAXMI KANT/DHAN KUMARI 10 5 आशिष दाहाल AASHISH DAHAL SUNSARI,KHANAR-6 DEV NARAYAN/PREM 11 1232 cflz; v8\sf AASHISH KHADKA MAKAWANPUR,HETAUD HA-2 BIR BAHADUR/THIRTHA KUMARI 12 502 cflz; s'O{s]n AASHISH KUINKEL BHAKTAPUR,CHANGUNA RAYAN-2 BADHU/RADHIKA 13 577 cflzif kf}8]n AASHISH PAUDEL RUPANDEHI,KARHIYA-8 LAXMAN PRASAD/KALPANA DEVI 14 700 cflz; ltjf/L AASHISH TIWARI RUPANDEHI,SHANKAPUR -3 DEVI PD/INDRA GORI 15 589 cf:df Gof}kfg] AASHMA NEUPANE BHAKTAPUR,CHANGUNA RAYAN-6 UMESH KUMAR/SHOBA DEVI 16 168 cfz'tf]; u'Ktf AASHUTOSH GUPTA NAWALPARSHI,RAMGRA M-2 RAJKUMAR/INDRABATI 17 645 cfz'tf]if s'df/ 7fs'/ AASHUTOSH KUMAR THAKUR LALITPUR,LAPUANAPA-2 GAJENDRA/ LAL KUMARI 18 1305 cfef; pkfWofo ABASH UPADHAYA KAVRE,DHULIKHEL-8 MAHENDRA NATH/YASHODA 19 1081 cab'n snfd z]v ABDHUL KALAM SHIKH KAPILBASTU,KAPILBASTU -7 ABDHUL /SARIPUNA 20 92 cAb'n xs ldof ABDUL HAK MIYA TANAHU,MINGHU-5 MAMIN/KARIBAN 21 306 ceo sfGt emf ABHAY KANT JHA DHANUSHA,CHINDHI-8 JAYNANDHAN/MAHESHORI 22 1171 clega k|;fb >]i7 ABHINAV PRASAD SHERSTHA LALITPUR,LALITPUR-1 MANAV PRASAD SHRESTHA/KAMAL 23 366 clego dNn ABHINAYA MALLA GULMI,NAYAGAU-5 DILIP /DHIL KUMARI 24 859 cleif]s clwsf/L ABHISHEK ADHIKARI KASKI,POKHARA-5 DHANANJYA/SUNITA 25 556 cleif]s af]x/f ABHISHEK BOHARA KTM,KTM-10 MADHUKAR/URMILA 26 280 cleif]s l3ld/] ABHISHEK GHIMIRE KASKI,DEURALI-2 PITAMBAR,DAKSHIN 27 69 cleif]s emf ABHISHEK JHA DHANUSHA,SAN.MAHEN DRANAGAR-9 RUDRA KANT/NAGHINA DEVI 28 1165 cleif]s sfsL{ ABHISHEK KARKI SUNSARI,BHARAULA-1 KIRAN/YOGHAMAYA 29 1406 cljif]s kf}8]n ABHISHEK PAUDEL CHITWAN,KADHI-5 TIKARAM/HARIMAYA 30 1481 cleif]s kf]v|]n ABHISHEK POKHREL MORANG,BIRATNAGAR- 4 ADHAYUTANANDA/ANJU 31 489 cleif]sfgGb l;+x ABHISHEKANANDA SINGH SIRAHA,ARNAL-9 NETENDRA KUMAR/PRAMILA नेपाल टेशलकम पदपूशति सशिवालय, के .का. खुला तथा समाबेशी तफ का उमेदवारहको वीकृ त नामावली kb M O{lGhlgo/ -l;len_ tx M & la1fkg g+= M !)÷@)&#÷&$

Post on 29-Oct-2019

21 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • /f]n g+= btf{ g+ gfd y/ -g]kfnLdf_ gfd y/ -cu|]hLdf_ 7]ufgf afa"÷cfdfsf] gfd y/

  1 1315 cljgfz cof{n AABINASH ARYALBHAKTAPUR,MID THIMI-

  15MADAV PD/SANTA

  2 1254 cfb|tf /]UdL AADRATA REGMI ILAM,MANGALBARE-2 BASHUDEV/SANTI KUMARI

  3 619 cfkmfs cfnfd AAFAQUE ALAM BARA,KALAIYA-7 ISHLAM MIYA/SAKINA

  4 1166 cfsiff{ vjf; AAKARSHA KHAWAS KASKI,POKHARA-9 ARJUN BAHADUR/BIJAY LAXMI

  5 868 cfsfz e§/fO{ AAKASH BHATTRAI CHITWAN,BHAKTAPUR-2 RAM NATH/HEMA

  6 159 cld/ km};n AAMIR FAISHAL SAPTARI,RAJBIRAJ-4MO GULAM/SARADHA MO

  YUSHUF MIYA

  7 938 cflz{sf s]= ;L AARSHIKA KC DANG,SANTINAGAR-9 BESHAN BAHADUR/BHAGAWATI

  8 949 cfof{ e6\6' AARYA BHATTUBHAKTAPUR,SURYABINA

  YAK-5DHARMA LAL/AMBIKA

  9 1012 cflzif zdf{ AASHIS SHARMAKASKI,CHUMADHI

  BHUMDHI-9LAXMI KANT/DHAN KUMARI

  10 5 आशिष दाहाल AASHISH DAHAL SUNSARI,KHANAR-6 DEV NARAYAN/PREM11 1232 cflz; v8\sf AASHISH KHADKA

  MAKAWANPUR,HETAUD

  HA-2BIR BAHADUR/THIRTHA KUMARI

  12 502 cflz; s'O{s]n AASHISH KUINKELBHAKTAPUR,CHANGUNA

  RAYAN-2BADHU/RADHIKA

  13 577 cflzif kf}8]n AASHISH PAUDEL RUPANDEHI,KARHIYA-8 LAXMAN PRASAD/KALPANA DEVI

  14 700 cflz; ltjf/L AASHISH TIWARIRUPANDEHI,SHANKAPUR

  -3DEVI PD/INDRA GORI

  15 589 cf:df Gof}kfg] AASHMA NEUPANEBHAKTAPUR,CHANGUNA

  RAYAN-6UMESH KUMAR/SHOBA DEVI

  16 168 cfz'tf]; u'Ktf AASHUTOSH GUPTANAWALPARSHI,RAMGRA

  M-2RAJKUMAR/INDRABATI

  17645 cfz'tf]if s'df/ 7fs'/

  AASHUTOSH KUMAR THAKUR LALITPUR,LAPUANAPA-2 GAJENDRA/ LAL KUMARI

  18 1305 cfef; pkfWofo ABASH UPADHAYA KAVRE,DHULIKHEL-8 MAHENDRA NATH/YASHODA

  19 1081 cab'n snfd z]v ABDHUL KALAM SHIKHKAPILBASTU,KAPILBASTU

  -7ABDHUL /SARIPUNA

  20 92 cAb'n xs ldof ABDUL HAK MIYA TANAHU,MINGHU-5 MAMIN/KARIBAN

  21 306 ceo sfGt emf ABHAY KANT JHA DHANUSHA,CHINDHI-8 JAYNANDHAN/MAHESHORI

  22 1171 clega k|;fb >]i7 ABHINAV PRASAD SHERSTHA LALITPUR,LALITPUR-1MANAV PRASAD

  SHRESTHA/KAMAL

  23 366 clego dNn ABHINAYA MALLA GULMI,NAYAGAU-5 DILIP /DHIL KUMARI

  24 859 cleif]s clwsf/L ABHISHEK ADHIKARI KASKI,POKHARA-5 DHANANJYA/SUNITA

  25 556 cleif]s af]x/f ABHISHEK BOHARA KTM,KTM-10 MADHUKAR/URMILA

  26 280 cleif]s l3ld/] ABHISHEK GHIMIRE KASKI,DEURALI-2 PITAMBAR,DAKSHIN

  27 69 cleif]s emf ABHISHEK JHADHANUSHA,SAN.MAHEN

  DRANAGAR-9RUDRA KANT/NAGHINA DEVI

  28 1165 cleif]s sfsL{ ABHISHEK KARKI SUNSARI,BHARAULA-1 KIRAN/YOGHAMAYA

  29 1406 cljif]s kf}8]n ABHISHEK PAUDEL CHITWAN,KADHI-5 TIKARAM/HARIMAYA

  30 1481 cleif]s kf]v|]n ABHISHEK POKHRELMORANG,BIRATNAGAR-

  4ADHAYUTANANDA/ANJU

  31 489 cleif]sfgGb l;+x ABHISHEKANANDA SINGH SIRAHA,ARNAL-9 NETENDRA KUMAR/PRAMILA

  नेपाल टेशलकमपदपूशति सशिवालय, के.का.

  खुला तथा समाबेशी तर्फ का उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावलीkb M O{lGhlgo/ -l;len_ tx M &

  la1fkg g+= M !)÷@)÷&$

 • 32 861 cledGo' emf ABHUMANYU JHA MAHOTARI,SADA-5 PREM CHANDRA/SHNEHALATA

  33 1149 clagf; Gof}kfg] ABI NASH NEUPANE TANAHU,BYASH-5 KRISHNA PRASAD/MITHU

  34 428 cleif]s >]i7 ABISHEK SHRESTHA DOLAKHA,BHIMESHOR-1 DEVDAS/RANJIKA DEVI

  35 1209 cljif]z /fh rf}w/L ABISHESH RAJ CHAUDARY SIRAHA,LAHAN-1CHANDRA NARAYAN/AMERIKA

  DEVI

  36 701 cRo't Gof}kfg] ACHUT NEUPANE KAVRE,BALYANI-9 BADRI PRASAD/MAIYA

  37 668 cRo't b]phf ACHYUT DEUJA BHAKTPUR,CHITROPAL-1 KEDHAR SINGH/SANTA

  38 1123 cfbz{ Gof}kfg] ADARSHA NEUPANE TANAHU,VYAS-11 RAM CHANDRA/GAN KUMARI

  39 780 cfbz{ kf]v|]n ADARSHA POKHRELCHITWAN,RATNANAGAR

  -10KRISHNA PRASAD/PARBATI

  40 370 clwsf/ 9sfn ADHIKAR DHAKALSYANJHA,PUTALIBAZAR-

  8DUGRA NARAYAN/SARADHA DEVI

  41 865 clbTo uf}td ADHITYA GAUTAM GULMI,AMARPUR-3 GOBINDA /LALITA

  42 1404 cho ljnf; l;+x AJAY BILASH SINGHKAPILBASTU,DHARMAPA

  NIYA-5SHIVASARAN/CHANDRAMATI

  43 64 cho s0f{ AJAY KARN SIRAHA,GOLBAZAR-5SHREE KRISHNANARAYAN/MANOJ

  DEVI

  44 1231 cho v8\sf AJAY KHADKA KTM-14 BIR BAHADUR/THIRTHA KUMARI

  45 1432 cho s'df/ s0f{ AJAY KUMAR KARN PARSH,PIPRA-1 GOBINDA LAL/MITHIKLESH DEVI

  46 932 cho s'df/ d08n AJAY KUMAR MANDAL MAHOTARI,PADAUL-7 RAM BABU/SHYAM DEVI

  47 875 cho s'df/ >]i7 AJAY KUMAR SHRESTHAKTM,BUDHALINKANTHA-

  12RABI PRASAD/BIDHA LAXMI

  48 751 cho s'df/ ofbj AJAY KUMAR YADAV MAHOTARI,MAHOTARI-9 RAM NANDAN/JANAK DULARI

  49 559 cho >]i7 AJAY SHRESTHA TANAHU,BAYASH-1 PRATAP LAL/MANU MAYA

  50 1433 clht s'df/ s0f{ AJEET KUMAR KARNA PARSHAMPIPRA-1 GOBINDA LAL/MITHIKLESH DEVI

  51 1163 ch]o cfrfo{ AJEYA ACHARYAMORANG,BIRATNAGAR-

  4GOPAL PRASAD/NIRMALA

  52 546 clht s'df/ s0f{ AJIT KUMAR KARN DHANUSHA,JANAKPUR-4 RADHUNATH /NAGIN DEVI

  53 90 cfsfz pkfWofo AKASH UPADHAYA DOLPA,DUNAI-1 LAXMI KANT/UMMA LAXMI

  54 185 clvn kf]v|]n AKHIL POKHREL DANG,LAMAHI-5 SHOBAKHAR/BEDA KUMARI

  55 1398 cqm'/ gfy zdf{ AKRUR NATH SHARMAMAKAWNPUR-

  HETAUDHA-5RAJENDRA NATH/SANTA

  56 616 Plngf >]i7 ALINA SHRESTHA KAVRE,GRACHANDI-3 YADAV KRISHNA/DUGRA DEVI

  57 639 Pln;f kf}8]n ALISHA PAUDEL KTM,KAMANAPA-35 UTAM KUMAR/UMA

  58 1428 cfnf]s s'df/ /fo ALOK KUMAR RAYSARLAHI,SANGRAMPUR-

  3LAXMI/SUNENA DEVI

  59 723 cNkmf v8\sf ALPHA KHADKA LALITPUR,LALITPUR-13 BRIKU BAHADUR/ASHU KUMARI

  60 28 अमर दाहाल AMAR DAHAL DANG,GHORAHI-11 RUPLAL/SITA61 292 cd/ u'Ktf AMAR GUPTA

  SAPTARI,KANCHANPUR-

  2JAGENDRA PRASAD/BINA

  62 42 अमर राज महतो AMAR RAJ MAHATO KTM,KTM-35 DUGRA NANDA/RAJBATI63 318 cd/]Gb| s'df/ eut AMARENDRA KUMAR BHAGAT SAPTARI,MOHANPUR-5 DUGRA /SILA DEVI

  64 425 cd/gfy jdf{ AMARNATH VERMA KAPILBASTU,PHULIKA-8 RAM CHANDRA/DUSHALI

  65 997 cDa/L; rf}w/L AMBARISH CHAUDARYDHANUSHA,MAHARYEN-

  6SUDISTA NARAYAN/TRIVENI

  66 681 clDasf dxt AMBIKA MAHAT BANKE,NEPALJUNG-1 JIT BAHADUR/BISHNU MAYA

  67 1482 cldt rf}w/L AMIT CHAUDARY SUNSARI,RAMDHUNI-8 UPENDRA/HIRA DEVI

  68 1108 cldt s'df/ rf}w/L AMIT KUMAR CHAUDARY SAPTARI,BARTHUWA-3 RAM SAGAR/HARIKRITI

  69 1464 cldt sdf/ rf}w/L AMIT KUMAR CHAUDARY SAPTARI,JAGATPUR-5 KALIKANT/CHINTA DEVI

 • 70 142 cldt s'df/ u'Ktf AMIT KUMAR GUPTA PARSHA,HARPANJUNG-2 ANIL KUMAR/USHA DEVI

  71 412 cldt s'df/ ;fx AMIT KUMAR SAH SIRAHA,MIRCHAIYA-5 RAM NATH/PRABHA KUMARI

  72 1446 cldt sdf/ ;fx AMIT KUMAR SAH DHANUSHA,JANAKPUR-8 CHULAI/PABATRI

  73 993 cldt s'df/ zfx AMIT KUMAR SHAHDHANUSHA,MANSINHAP

  ATI-2PARMESHOR/RITA DEVI

  74 1130 cldt kf}8]n AMIT PAUDEL DANG,GHORAHI-2MADAV PRASAD

  SHARMA/TULASHA

  75 228 cldt k|;fb ltldlN;gfAMIT PRASAD TIMALSINA SINDHULI,SITALPATI-9 LAXMI PRASAD/DUGRA KUMARI

  76 138 cldt >]i7 AMIT SHRESTHA TAPLEJUNG-5 DUGRA PRASAD/MIRA

  77 1354 cDn]z s'df/ ldsndAMLESH KUMAR MICKLUM SAPTARI,MANARAJ-2 MUKTI /NILAM

  78 186 cd/]Gb k|;fb ;fx AMREND PRASAD SHAH SARLAHI,DANGADHA-5 SHYAM PD/SHIBAKALI

  79 1501 cd/]Gb| rf}w/L AMRENDRA CHAUDARY SAPTARI,DHARAMPUR-1 BAIDHYANATH/SHOBA DEVI

  80 144 अमरेन्द्र ofbj AMRENDRA YADAV SARLAHI,KHORIYA-5 JAY NARAYAN/ASHA81 939 cd/]z s'df/ ofbj AMARESH KUMAR YADAV SARLAHI,GAHARIYA-2 RAM KALEBAR/RAMRATI DEVI

  82 29 अमरेि शतवारी AMRESH TIWARI DHANUSHA,ITAHARWA-9

  GANESH/RENU KUMARI

  83 1164 cd[t If]qL AMRET KSHETRI ARGHAKANCHI,ARDHA-5 PRITHIVI RAJ/GANGA KUMARI

  84 892 cd[t sfˆn] AMRIT KAFLEBHAKTAPUR,BAGESHOR-

  7ARJUN PRASAD/RADHA DEVI

  85 130 cd[t v8\sf g]jf/ AMRIT KHADKA NEWAR RUPANDEHI,PAURAHA-6 RAM BAHADUR/KHIMA DEVI

  86 506 cd[t s'df/ bxfn AMRIT KUMAR DAHAL SINDHULI,PURANO-4 LEKHNATH/PUNYA

  87 1179 cd' zfSo AMU SHAKYA LALITPUR,LALITPUR-2 UTTAM RAJ/RUPA

  88 386 cfgGb s'df/ ;fx ANAND KUMAR SAHDHANUSHA,JANAKPUR-

  10SHREE BAJRANGHA/MANJU

  89 346 cfgGb b]j rf}w/L ANANDA DEV CHAUDARY UDAYAPUR,TRIYUGA-2 DEV NARAYAN/RAM KUMARI

  90 1058 cfgGb sfˆn] ANANDA KAFLE KASKI,LAMACHAUR-5 KOMAL PD/BINA DEVI

  91 1215 cfgGb k|;fb zdf{ ANANDA PRASAD SHARMAPARBAT,SHANKARPOKH

  ARI-6BASHUDEV/JAMUNA DEVI

  92 368 cfgGb k|;fb ofbj ANANDA PRASAD YADAVDHANUSHA,CHARKOUAL

  PUR-1SHREE BHULLA/CHANDRAKALA

  93 638 cfgGb /fgfef6 ANANDA RANABHAT LAMJUNG,BANGRE-2BHAIRAV BAHADUR/CHAMPHA

  DEVI

  94 227 clgn a/fn ANIL BARALMORANG,BIRATNAGAR-

  7UMANATH/KAMALA

  95 774 clgn e§/fO{ ANIL BHATTRAI GULMI,RURU-9 MOHAN PD/CHHAYA

  96 427 clgn e'h]n ANIL BHUJEL KASKI,SARANGKOT-5 BABURAM /SUN KUMARI

  97 81 clgn rf}w/L ANIL CHAUDARYRUPANDEHI,MAINAHIYA-

  3AYODHYA/SUBHABATI

  98 646 clgn 8+uf]n ANIL DANGOLLALITPUR,KAYABINAYAK-

  8HARI GOINDA/RUKUMAYA

  99 826 clgn 9'+ufgf ANIL DHUNGANA KTM,KAGESHORI-10 DIPAK PRASAD/SARITA

  100 352 clgn s'df/ rf}w/L ANIL KUMAR CHAUDARYMAHOTARI,SIMARDAHI-

  3KHODHARU/SUMITRA DEVI

  101 1193 clgn s'df/ rf}w/L ANIL KUMAR CHAUDARY DHANUSHA,NEWPURA-8 LAKHICHANDRA/SUNRI DEVI

  102 785 clgn s'df/ O;/ ANIL KUMAR ISAR SAPTARI,RAIPUR-5 GANGADHAR/PRAMILA DEVI

  103 552 clgn s'df/ h};jfn ANIL KUMAR JAYSWALRAUTAHAT,MANGALAW

  A-1RAM SOHAGHA/SAIL DEVI

  104 1140 clgn s'df/ d08n ANIL KUMAR MANDAL DHANUSHA,PRASHARI-4 RAM DEV/ASHA KUMARI

  105 1240 clgn s'df/ ld> ANIL KUMAR MISHRA MAHOTARI,BHEGAHA-3 MAHESHOR/SUSILA

  106 969 clgn s'df/ l;+x ANIL KUMAR SINGH MAHOTARI,GONPURA-5 BAJRA BIHARI/RANJU

  107 1124 clgn s'df/ ltvqL ANIL KUMAR TIKHATRI UDAYAPUR,RISKU-3 YEK BAHADUR/MAKHAMALI

 • 108 1374 clgn s'df/ ofbj ANIL KUMAR YADAVKAPILBASTU,BADHAGAN

  GANAPA-13SHOMINATH/ANITA KUMARI

  109 361 clgn पराजुली ANIL PRAJULI GULMI,PURTIGHAT-1 AGNI DHAR/CHANDRA110 437 clgn >]i7 ANIL SHRESTHA GORAKHA,BUKOT-6 BHOJLAL/BIMALA

  111 1210 clgn >]i7 ANIL SHRESTHABHAKTAPUR,SURYABINA

  YAK-2ASTAMAN PUWA/NANUMAYA

  112 659 clg; s'df/ dxh{g ANISH KUMAR MAHARJAN KTM,KRITIPUR-6 JUJUKAJI/DHAN KUMARI

  113 1071 clg; s'df/ zfSo ANISH KUMAR SHAKYA SUNSARI,DHARAN-12 AMAR KUMAR/YODHYARA

  114 88 clg; s'df/ ;'j]bL ANISH KUMAR SUBEDI JHAPA,BUDHABARE-5 BHIM PRASAD/ISHOR DEVI

  115 525 clgif zdf{ ANISH SHARMA BANKE,NEPALJUNG-1 DHOLARAJ/MANJU

  116 498 clg; >]i7 ANISH SHRESTHA SYANJHA,DARSINGH-1 TARA PD SHRESTHA/SUMITRA

  117 1059 clgZff nD;fn ANISHA LAMSAL TANAHU,DPPRAPHEDI-5 ANANTA RAJ/LAXMI

  118 622 clgtf kl08t ANITA PANDITSINDHUPALCHOWK,ISHO

  K-6HASTA BAHADUR/RAM KUMAR

  119 596 clgtf ;fx ANITA SHAH SAPTARI,MAHANPUR-7 SHREE RAM/SHREE LAXMI

  120 1430 cGhnL 7fs'/ ANJALI THAKUR MAHOTARI,MAHOTARI-1 GHANSHYAM/BAINI DEVI

  121 874 cGhg vqL ANJAN KHATRI MYADHI,JYAMCHOWK-6 SHIBAKUMAR/SARASAWATI

  122 276 cGhg k/fh'nL ANJAN PARAJULINAWALPARASHI,RAJHAR

  -1HARI PD/SINDHU

  123 287 c+ho s'df/ 7fs'/ ANJAY KUMAR THAKUR MAHOTARI,BANAILI-1 RAM BILASH/SAKAL

  124 495 PlGhnf e§ ANJILA BHATTA BAITADHI ,DANAPA-2 DHURBA PRASAD/SUSILA

  125 718 cGh' ;'j]bL ANJU SUBEDHISHANKHASAWA,MADHI-

  5ARJUN/TARA

  126 1060 c+lst clwsf/L ANKIT ADHIKARI DANG,PANCHAKULE-5BHANU BHAKTA/KHUMBA

  KUMARI

  127 1152 c+lst s'df/ ;fx ANKIT KUMAR SAH SARLAHI,MALANGAWA-3 RAMESH KUMAR/NILAM

  128 898 c+lstf l;+x ANKITA SINGH DANG,TULASHI-4 BUDHA PRAKASH/MIRA SINGH

  129 438 cgf]h 9'+ufgf ANOJ DHUNGANA KTM,GOTHATHAR-9 KUMAR/AMBIKA

  130 1278 cG;n /fh 9sfn ANSAL RAJ DHAKALMORANG,BIRATNAGAR-

  16MINRAJ/GYANU

  131 819 c+z' e§/fO{ ANSHU BHATTRAI SUNSARI,INARUWA-5RAJENDRA KUMAR/MENUKA

  ROKA

  132 1511 c+z' s'df/ u'Ktf ANSHU KUMAR GUPTA SIRAHA,LAHAN-7 TARKESHOR PD/POONAM DEVI

  133 772 c+z' s'df/ kfn ANSHU KUMAR PAL SAPTARI,BEDHE-13 BRIJLAL/SABNAM DEVI

  134 302 cg' kf}8]n ANU PAUDEL TANAHU,BAYASH-5 INDRA PRASAD/KAMALA

  135 685 cg' l;+x ANU SINGH KTM,SATUNGAL-9 HIRA BAHADUR/LAXMI

  136 597 cg'h kl08t ANUJ PANDIT KTM,KAGWSHORI-5 NATIRAM/INDIRA

  137 959 cg'h >]i7 ANUJ SHRESTHA SIRAHA,MAHANIYA-2 HIRA LAL/MITHILA

  138 834 cg'k l5dn ANUP CHHIMAL TANAHU,SYAMPA-4 AMAT PRASSASD/SANTI

  139 1351 cg'k v8\sf ANUP KHADKA SUNSARI,MEDHESHA-3 GANESH BAHADUR/LINA

  140 1318 cg'k /fh 9'+ufgf ANUP RAJ DHONGANABHAKTAPUR,CHANGUNA

  RYAN-9BHASKAR / SABITRI

  141 1242 cg'k ;fpb]g ANUP SAUDHEN MORANG,PATHARI-1 RATNA SAUDHEN/LAXMI MAYA

  142 406 cg'kd s'df/ ANUPAM KUMAR PARSHA,SUMAUTA-1 PRABHU PD/MALATI DEVI

  143 792 cg'/fu u?Ë ANURAG GURUNG RUPANDEHI,TINAPA-5 DEBAN SINGH/DILMAYA

  144 1101 cGh' 9sfn ANZU DHAKAL RUPANDEHI,BUTWAL-15 RISHIRAM/KAMALA

  145 1556 cf/tL b]jsf]6f ARATI DEVKOTA DANG,TULASHIPUR-6 LOHCAN/AMBIKA

 • 146 732 c/ljGb s'df/ rf}w/L ARBIND KUMAR CHAUDARYMAHOTARI,RAMGOPALP

  UR-6RAMCHABILA/MANJU KUMARI

  147 851 c/lag s'df/ 7fs'/ ARBIND KUMAR THAKUR SARLAHI,BELTHI-3 SIYASHAKA/URMILA DEVI

  148 1333 c/ljGb /fh ofbj ARBINDRA RAJ YADAVDHANUSHA,KAGAR-

  RAMAUL-6RAJ KUMAR/RAM KUMAIR DEVI

  149 798 ch'{g cof{n ARJUN ARYALSYANJHA,PUTALIBAZAR-

  1GANGADHAR/SAKUNTALA

  150 715 ch'{g l3ld/] ARJUN GHIMIREPALPA,MADANPOKHARA

  -9UMESH RAJ/SITA DEVI

  151 783 ch'{g s'df/ d08n ARJUN KUMAR MANDAL DHANUSHA,KHAJURI-9 BISHUNDEV/DEVO DEVI

  152 1207 ch'{g dxQf] s'zjfxf ARJUN MAHATO KUSHAWA SARLAHI,BABARGUNJ-7 BISHNU DEV/SHIVAKALI

  153 808 ch'{g kf}8]n ARJUN PAUDEL CHITWAN,RAPTI-9 GOPAL/GAURI

  154 1096 ch'{g >]i7 ARJUN SHRESTHA GORAKHA,BUNKOT-2 RESHAM BAHADUR/KULI MAYA

  155 845 ch'{g tfdfË ARJUN TAHANG LALITPUR,LALITPUR-3 KHADAK BAHADUR/KANCHI

  156 1504 ch'{g yfkf ARJUN THAPA BALAM,CHULACHULI-8 SHYAM BAHADUR/KALPANA

  157 1238 c?0f u'Ktf ARUN GUPTANAWALPARASHI,SURKELI

  -6INDRESH/SUMITRA DEVI

  158 1244 c?0f s'df/ ;xgL ARUN KUMAR SAHANI DHANUSHA,CHAKAR-2BRAMADEV BAHADUR/PHUL

  KUMARI

  159 316 c?0f s'df/ zdf{ ARUN KUMAR SHARMAMAHOTARI,MAHADAIYA-

  2YOGENDRA PRASAD/MINA DEVI

  160 321 c?0ff kf}8]n ARUNA PAUDEL KASKI,SIDHA-6 DHIREDNRA /TILAK KUAMRI

  161 289 cl:jg kf}8]n ASBIN PAUDELRUPANDEHI,TILOTATMA-

  2LAXMAN /SABITRA

  162 1425 c:u/ c+;f/L ASGAR ANSARIMAKAWANPUR,HETAUD

  HA-4SERAJUDHIN/ASMA

  163 1230 cIfo cf]emf ASHAYA OJHA SUNSARI,INARUWA0-1 BISHONATH /MANJU KUMARI

  164 1085 cz]if s'df/ ofbj ASHESH KUMAR YADAV SAPTARI,RAYPUR-6 HANSH LAL/NIRMALA

  165 627 cl;d u'/fufO{ ASHIM GURAGAIN MORANG,SUNDARPUR-6 BIJAY /RAMA SUBEDHI

  166 1383 clzif uf}td ASHISH GAUTAMARGHAKANCHI,POKHART

  HOK-1HARI RAJ/KAMAL

  167 320 cflz; sfsL{ ASHISH KARKI KTM,KAMANAPA-34 PHAIJ BAHADUR/KAMALA

  168 184 clz; s]= ;L ASHISH KC ARGHAKANCHI,AGRHA-2 GORAKHA NATH/SABITRA

  169 1568 आशिष शनखिल िाह ASHISH NIKHIL SHAH SUNSARI,SATERJHORA-3

  LIL KANT/ANITA DEVI

  170 146 cflz; kf}8]n ASHISH PAUDEL KAVRE,SATTHIGHAR-7 SHAKUL PRASAD/LAXMI

  171 1239 cflz; kf]v|]n ASHISH POKHREL LAMJUNG,GYANESHOR-1 PARSHURAM/SASHIKALA

  172 1261 cflz; ;fx ASHISH SAH SARLAHI,SLEMPUR-4 RAMPRIT/MALATI DEVI

  173 754 cflz; ;fksf]6f ASHISH SAPKOTA CHITWAN,PHULBARI-8 ANANDA/TARA

  174 864 cleif]s /fhf zfxL ASHISHEK RAJA SHAHIUADAYAPUR,TRIYUGHA-

  7RABINDRA RAJA/PRAMILA

  175 855 czf]s sfˆn] ASHOK KAFLE TANAHU,JAMUNE-8 SASHIRAJ/SUSILA DEVI

  176 497 czf]s s'df/ d08n ASHOK KUMAR MANDAL SAPTARI,JAIKALA-9 AMODHI LAL/RAJO DEVI

  177 150 czf]s s'df/ ;fx ASHOK KUMAR SAHDHANUSHA,TULASHIYAH

  INI-8GANGHI/JAMUNA

  178 1234 czf]s kf}8]n ASHOK PAUDELKASKI,NIRMALPOKHARI-

  5JAGHANATH/MINA

  179 117 czf]s kf]v|]n ASHOK POKHREL CHITWAN,BHARATPUR-8 GOPAL PD/YAMUNA

  180 199 czf]s kf]v|]n ASHOK POKHREL SYANJHA,ARUNA-3 MOTILAL/BISHNU DEVI

  181 440 czf]s k|sfz nf]lgof ASHOK PRASAD LONIYARUPANDEHI,TILOTATMA-

  24NANDHU PD/JAHERA DEVI

  182 283 czf]s ;fksf]6f ASHOK SAPKOTANAWALPARASHI,SUNWA

  L-5TILAK PRASAD/YASHODA

  183 196 cf>o bjf8L ASHRAYA DAWADI GORAKHA,SIJUBA-4 KRISHNA PRASAD/GITA DEVI

 • 184 676 cfif'tf]; k/;}nf ASHUTOSH PARSAILA SAPTARI,HARIPUR-7 BIJAY KUMAR/RANJAN DEVI

  185 160 clzd zdf{ kf}8]n ASIM SHARMA PAUDEL BANKE,KOHALPUR-2 KISHOR PD/DEVI KUMARI

  186 54 असलम अन्द्सारी ASLAM ANSARI MAHOTARI,DHAMAURA-8BHAGAHA(SITAPUR)-9

  HADISHA/KHAIRUN

  187 1120 cl:dt kf]v|]n ASMIT POKHREL SYANJA,PUTALIBAZAR-8 KHYAM NARAYAN/YASHODA

  188 781 cl:dtf cfrfo{ ASMITA ACHARYADHANUSHA,BHARATPUR

  -1BINOD PD/SARALA

  189 1334 cl:dtf a:g]t ASMITA BASNET KASKI,URMALA-6 JIT BAHADUR/SHIBA KUMARI

  190 1410 cl:dtf 9sfn ASMITA DHAKAL RUPANDEHI,BUTWAL-9 KRISHNA CHANDRA/RITA

  191 301 cl:dtf l3ld/] ASMITA GHIMIRELAMJUNG,ISHANESHOR-

  3ANANDA GHIMIRE/SUSILA

  192 471 cl:dtf vlgof ASMITA KHANIYALAMJUNG,DHURDHADA-

  9LEKHNATH/ SARITA

  193 1008 cl:dtf kf7s ASMITA PATHAK CHITWAN,BHANDARA-2 MADHIRAJ/BHAGAWATI

  194 522 cl:dtf j:tL ASMITA WASTIMORANG,BIRATNAGAR-

  15YADAV PD/BINDHU KUMARI

  195 640 cf:yf e§ ASTHA BHATTA KTM,KAMANAPA-14 NARAYAN PRASAD/MINA KUMARI

  196 899 clegf vqL AVINA KHATRI LALITPUR,LALITPUR-1 BHIMSHEN/ANITA

  197 1168 clj/n pkfWofo AVIRAL UPADHYAYA PARSHA,BIRJUNG-16 MANOJ KUMAR/SANDHYA

  198 1190 cleif]s cfrfo{ AVISHEK ACHARYA SUNSARI,ITAHARI-4 PADAM PRASAD/BHAWANI DEVI

  199 1150 cjz]; 7s'/L AWASHES THAKURI KTM,KTM-8 KRISHNA/BIMALA

  200 944 cjw]z s'df/ ;fx AWEDHESH KUMAR SHAH RAUTAHAT,RAJAPUR-2 SURENDRA/ KRISHNA DEVI

  201 869 cfo'if cfrfo{ AYUSH ACHARYA TANAHU,BASANTAPUR-7 HARI RAM/SARITA

  202 75 cfo'if ofbj AYUSH YADAV KTM,NAYABANESHOR-1 BIRENDRA/MIRA

  203 650 alatf zdf{ BABITA SHARMA TANAHU,JAMUNE-8 THAKUR PD/PARBATI

  204 658 afa' /Tg dxh{g BABU RATNA MAHARJAN LALITPUR,LALITPUR-8 CHANDRA LAL/ASHA MAYA

  205 1485 alb| k|;fb lg/f}nf BADRI PRASAD NIRAULA SUNSARI,ITAHARI-24 TULASHI PD/RADHA DEVI

  206 1105 afn s[i0f lg/f}nf BAL KRISHNA NIRAULASHANKHASAWA,CHAINP

  UR-8PUSPA BAHADUR/HARKA MAYA

  207 888 an d's'Gb hf]zL BAL MUKUNDHA JOSHIKANCHANPUR,BHIMDAT

  TA-16KESHAV DATTA/TULASI

  208 474 बशलराम ;fx BALRAM SAH MAHOTARI,BANIANA-2 ABADH KISHOR/CHANDRAKALA209 623 aGbgf kf}8\ofn BANDANA POUDYAL KAILALI,DHANGADHI-4 DAMBAR BALAMBHA/CHAMPA

  210 1346 j/bfg 8f+uL BARDHAN DANGI DANG,UTAHARI-4 CHOP BAHADUR/LAXMI

  211 975 a?0ff /fO{ BARUNA RAISOLUKHUMBHU,TINGLA-

  3KAWAL SINGH/KRIPA MAYA

  212 1347 a;Gt /]UdL BASANTA REGMI MYADHI,ARTHAUGHE-7 GOPAL PD/JUNA

  213 1531 af;' 9sfn BASHU DHAKALMORANG,BIRATNAGAR-

  4BHAGAWATI PD/MINA

  214 1412 af;'b]j 1jfnL BASHUDEV GYAWALI RUPANDEHI,BUTWAL-11 LAXMAN PD/ KAMALA

  215 100 efg l;+x wfdL BHAN SINGH DHAMI KANCHANPUR,BAISHI-7 MAN BAHADUR/MAHAMATI DEVI

  216 908 ef/t uf}td BHARAT GAUTAM KASKI,KALIKA-3 TIKARAM/CHITRA REKHA

  217 1073 ef/t lgp/] BHARAT NIURECHITWAN,BHARATPUR-

  13BHIMLAL/NANDAKALI

  218 63 efis/ ld> BHASHKAR MISHRA SAPTARI,TILAHI-3 GANGANATH/MALA

  219 322 e]z /fh rfln;] BHESH RAJ CHALISHE GULMI,BADHAGAU-7 RAMANANDA/KAMALA

  220 794 led nfn 9'+ufgf BHIM LAL DHUNGANACHITWAN,BIRENDRANA

  GAR-5BHIM LAL/CHAYKALI

 • 221 299 leid a:g]t BHISHMA BASNET RAMECHAP,NAMADHI-1GOBINDA BAHADUR/JUNA

  KUMARI

  222 273 ef]u]Gb| ofbj BHOGENDRA YADAV SAPTARI,DEURALI-1 DUBILAL/CHALLABATI

  223 1405 e'k]Gb| s'df/ a/O{ BHUPENDRA KUMAR BARAIKAPILBASTU,DHARMAPA

  NIYA-3RAM BISHUN/SANTI

  224 351 e'k]Gb| s'df/ ofbj BHUPENDRA KUMAR YADAV SAPTARI,PHAKIRA-7 MAHENDRA PD/ADHULIYA DEVI

  225 778 e'if0f e08f/L BHUSHAN BHANDARIUDAYAPUR,TRIYUGHA-

  17DEVI PD/MANJU

  226 22 भुवन अशिकारी BHUWAN ADHIKARI BHOJPUR,ANNAPURNA-8

  BADRI PRASAD/SANTA

  227 93 e'jg >]i7 BHUWAN SHRESTHA PALPA,BIRKOT-4 KRISHNA PD/KESH KUMAR

  228 392 lja]s clwsf/L BIBEK ADHIKARI PARBAT,KATUWA-7 MADHUSUDHAN/CHANDRAKALA

  229 1172 laa]s ef/4fh BIBEK BHARDWAJ JHAPA,MAHARANI-3 UMANATH/NARBADA

  230 1273 ljj]s lji6 BIBEK BISTA LAMJUNG,CHITIVDC-9 THAKUR RAJ/GHAN KUMARI

  231 1448 ljj]s emf BIBEK JHA MAHOTARI,BANAUHA-5 SUSIL KUMAR/KAMALA DEVI

  232 1103 lja]s sfsL{ BIBEK KARKI KAILALI,DHANGADHI-1 CHITRA BAHADUR/BHRIKUTI

  233 1143 ljj]s s]=;L BIBEK KCBHAKTAPUR,CHANGUNA

  RAYAN-4SANU KAJI/SARADHA

  234 583 ljj]s s'df/ vqL BIBEK KUMAR KHATRI KASKI,RUPKOT-1 PRAKASH /KALPANA DEVI

  235 501 ljj]s s'df/ ;fx BIBEK KUMAR SAH SIRAHA,LALPUR-1 JIBACH/PUNAM

  236 989 laa]s d08n BIBEK MANDAL DHANUSHA,DHABAILI-7 SHIWESHOR/LAXMI

  237 126 ljj]s ld> BIBEK MISHRAMAHOTARI,SHRAMARPU

  RA-1

  SHREE BINOD/SHREEMATI INDHU

  DEVI

  238 1558 ljj]s kf}8]n BIBEK PAUDEL BARDHIYA,GULERIYA-6 BALRAM/SANGITA

  239 879 laa]s ;fx BIBEK SAHSAPTARI,KO

  MADHEPURA-3HEMANTA PD/PHUL KUMAR

  240 1275 lja]s >]i7 BIBEK SHRESTHADHADHING,NILKANTHA-

  5BISHNU KUMAR/LAXMI KUMARI

  241 575 ljef ;fx BIBHA SAH MAHOTARI,MARIHANI-7 GANESH PRASAD/MALTI

  242 1489 ljef; s'df/ ld> BIBHASH KUMAR MISHRASAPTARI,MAYANAKADER

  I-3SUDHISTA NARAYAN/LILA

  243 1304 lae]if l;+x BIBHESH SINGH SAPTARI,RAJBIRAJ-9 BINOD KUMAR/MUNNI KUMARI

  244 671 ljljsf >]i7 BIBIKA SHRESTHA DHANKUTA,SHANKUTA-7 DIBAKAR/SITA

  245 203 lasL nfvf BICKEY LAKHABHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-5HARI RATNA/BISHNU KESHARI

  246 365 ljwfg >]i7 BIDHAN SHRESTHA PALPA,DEVINAGAR-5 BIKASH /DEVI

  247 1100 lj£g]z /]UdL BIGHNESH REGMI PARBAT,MAJHAKOT-1 YAGHANATH/BISHNU

  248 205 lj1fg e08f/L BIGYAN BHANDARI UDAYAPUR,TRINAPA-7 NETRA RAJ/SARADHA DEVI

  249 943 lj1fg yfkf BIGYAN THAPA SYANJHA,BHALKHA-7 GOR BAHADUR/KOPILA KUMARI

  250 1122 lj1ftf l;6f}nf BIGYATA SITOULATERATHUM,CHANGUNA

  RAYAN-3KHAGENDRA RAJ/SANTA

  251 1519 ljho s'df/ 7fs'/ BIJAY KUMAR THAKUR DHANUSHA,JANAKPUR-9BINDESHOR PRASAD/KAUSILYA

  DEVI

  252 86 ljho gu/sf]6L BIJAY NAGARKOTI KTM,CHANAKHEL-5 THULOBABU/SANTI DEVI

  253 110 ljho /fh Gof}kfg] BIJAY RAJ NEUPANE CHITWAN,PHULBARI-19 RADHUNATH/CHANDRAKALA

  254 309 ljho yfkf BIJAY THAPA GULMI,JUMUNG-3 BHIM BAHADUR/KESHARI

  255 602 ljho yfkf BIJAY THAPADHADHING,JEEWANPUR-

  6BHAI KAJI/MAIYA DEVI

  256 566 ljh]g zfSo BIJEN SHAKYA KTM,KAMANAPA-34 BHARAT KUMAR/RUDHATA DEVI

  257 1052 ljh]Gb| dfg k|wfg BIJENDRA MAN PRADHAN KTM,KAMANAPA-16 DEBENDRA MAN/BIDYA LAXMI

 • 258 614 ljh]z ढकाल BIJESH DHAKAL KTM,KTM-7 BIDHUR /MINA259 96 ljsn vgfn BIKAL KHANAL CHITWAN,PITHUWA-3 TIKA RAM/MAIYA KUMARI

  260 523 ljsNk v8\sf BIKALPA KHADKA PUTHAN,BIJUWAR-4 MADHU SUDHAN/SHILA

  261 211 ljsfz a/fn BIKASH BARAL KASKI,LEKHNATH-3 SURYANATH/RADHIKA DEVI

  262 2 बबकाि भारती BIKASH BHARATI KAVRE,SAPING-2 DHANRAJ/RATNA KUMARI263 51 बबकाि िौिरी BIKASH CHAUDARY KAPILBASTU,PADHAKI-1 DHARMA BAHADUR/PREMLATA264 114 ljsfz dxh{g BIKASH MAHARJAN

  LALITPUR,GODHACHAUR

  -5KRISHNA BAHADUR/NANY MAIYA

  265 1417 ljsfz d'8e/L BIKASH MUDBHARI RUPANDEHI,BUTWAL-15 TILAK/SITA

  266 1279 ljsfz ;fx BIKASH SHAHSAPTARI,SHAMBHUNAT

  H-6BIJAY KUMAR/REKHA KUMARI

  267 894 ljsf; lqkf7L BIKASH THIPATHIKAVRE

  PALANCHOWK,THULOPO

  SHIL-2

  BHAVANATH/JAYATRI

  268 683 ljs|d af]u6L BIKRAM BOGATI ACHAM/KARKU-7 MOTI DEVI/DUNKI DEVI

  269 430 ljs|d cf]nL BIKRAM OLI SURKET,RAJENA-4 MANASARAM/MAN KUMARI

  270 70 ljs|d kf08] BIKRAM PANDEY KASKI,POKHARA-19 PURNA BAHADUR/RUKI

  271 7 बबक्रम रावत BIKRAM RAWAT SALYAN,BADAGAI-6 BIR BAHADUR/SITA272 852 ljs|d /]UdL BIKRAM REGMI DHADHING,KEWALPUR-1 DHURBA PD/BHAGAWATI

  273 1180 ljqmd ;fksf]6f BIKRAM SAPKOTA BAGLUNG,BUHUKOT-7 HIRALAL/JAMUNA

  274 395 ljs|d yfkf BIKRAM THAPABHAKTAPUR,BAGARKOT-

  1SURATH/RADHA

  275 1054 ljdn e08f/L BIMAL BHANDARI KASKI,POKHARA-16 MAN BAHADUR/PADAM KUMARI

  276 492 ljdn गाइजु BIMAL GAINJU BHAKTAPUR,BHAKTAPUR-2 BISHORAM/THIRTHA LAXMI277 786 ljdn lu/L BIMAL GIRI

  SHANKHASAWA,KHADBA

  RI-10INDRA KUMAR/AMBIKA

  278 122 ljdn v8\sf BIMAL KHADKA GORAKHA,DEURALI-3 RAM BAHADUR/RADHA

  279 737 ljdn /fO{ BIMAL RAIMORANG,BIRATNAHAR-

  5HARKA BAHADUR/KALPANA

  280 439 ljdn jfUn] BIMAL WAGLE TANAHU-8 RISHIRAM/GOMA DEVI

  281 414 बबमलेन्द्र dxQf] BIMLENDRA MAHATO MAHOTTARI,BHATALAIYA-2 BINAYA KUMAR/RITA 282 1194 ljdn]z ;fx BIMLESH SAH

  MAHOTARI,RAMESHOR-

  3HEMU/JAY SUDAR

  283 604 lagf vgfn BINA KHANAL RUPANDEHI,PAREHA-4 GOPIRAJ/LAXMI

  284 537 ljgo v/]n BINAY KHAREL KAVRE,KHARELCHOWK-8 GOVINDA/SARADHA

  285 548 ljgo s'df/ l;+x BINAY KUMAR SINGH SIRAHA-6 RAMDEV/RAMADEVI

  286 108 ljgo ;fu/ v8\sf BINAY SAGAR KHADKAPANCHTHAR,SAYABARU

  MBHA-2NAR BAHADUR/SARITA

  287 1282 ljgo e08f/L BINAYA BHANDARI KASKI,LRKHUNATH-1 YUBRAJ /JAMUNA

  288 1552 ljgo s]z/ vgfn BINAYA KESHAR KHANAL BANKE,NEUNAPA-24 BHARAT KESHAR/PUNYA PRABHA

  289 1567 laGb' nfld5fg] BINDU LAMICHANNE KASKI-9 HARI PD/NARAYANI

  290 1053 ljlgh >]i7 BINIJ SHRESTHA RUPANDEHI,BUTWAL-2 BIJENDRA PD/RAJANI

  291 332 ljlgt emf BINIT JHA SAPTARI,RAJBIRAJ-1 GOPAL JI JHA/KANTI JHA

  292 397 ljgf]b clwsf/L BINOD ADHIKARICHITWNA,RATNANAGAR

  -8KRISHNA BAHADUR/IDNRA

  293 756 ljgf]b af:tf]nf BINOD BASTOLAKASKI,PUMDHIBHUMDHI

  -2MAHENDRA RAJ/DIL MAYA

  294 1227 ljgf]b rf}w/L BINOD CHAUDARY KAILALI,ATTRIYA-12 MADHURAM/LAXMI DEVI

  295 621 ljgf]b दाहाल BINOD DAHAL KTM,KTM-32 RUDRA BAHADUR/PHAMPHA KUMARI

 • 296 112 ljgf]b s'df/ snf}gL BINOD KUMAR KALAUNIKANCHANPUR,BHINAPA-

  6LILADHAR/ISHORI

  297 176 ljgf]b s'df/ ofbj BINOD KUMAR YADAV SARLAHI,SALEMPUR-1 SATYA NARAYAN/RAMSHAHI

  298 1331 ljgf]b g]kfn BINOD NEPALSINDHUPALCHOWK,MEL

  AMCHI-1GANGADATTA/SABITRI

  299 1109 ljgf]b /fgfef6 BINOD RANABHAT TANAHU,BHANU-2DAMODHAR BAHADUR/DUGRA

  MAYA

  300 47 बबशनत ओझा BINTI OJHA MAKAWANPUR,HETAUDHA-5

  BISHNU HARI/TARA NEUPANE

  301 409 lag' nf]xgL BINU LOHANI TANAHU,BHANU-6 BISHNU RAJ/BIMALA

  302 983 lag' lk|of emf BINU PRIYA JHAMORANG,BIRATNAGAR-

  17SUDHANANDA/RANI

  303 73 lak]Gb| emf BIPENDRA JHA MAHOTARI,BATNAHA-1 RUP NARAYAN/MADHURI

  304 1170 ljlkg 1jfnL BIPIN GYAWALI GULMI,BAMDHA-6 CHANDRAMANI/GITA

  305 158 ljlkg ;'j]bL BIPIN SUBEDI DANG,GHORAHI-2 BASHU DEVI/SARITA

  306 113 ljlkgf ah|frfo{ BIPINA BAJRACHARYA LALITPUR,THIKATHALI-3 LAXMI JY OTI/BIMDHIRA

  307 87 ljKnj e§ BIPLAV BHATTA GORKHA,BHARSHEL-2 KHESHARI PRASAD/UMA DEVI

  308 233 lj/fh vgfn BIRAJ KHANAL KTM,KTM-3 BEDHRAM/SHIMA

  309 1225 lj/f6 ah|frfo{ BIRAT BAJRACHARYA KHOKOT,BIDHUR-2 BASANTA RATNA/SULOCHAN

  310 914 lj/]Gb| axfb'/ lji6 BIRENDRA BAHADUR BISTABHAJHANG,PARAKATNE-

  3KALAK BAHADUR/MITA DEVI

  311 49 बबरेन्द्र बबक्रम लामा BIRENDRA BIKRAM LAMA RAMECHAP,LAKHANPUR-9

  SANGDHOL/KANCHI

  312 1520 lj/]Gb| rf}w/L BIRENDRA CHAUDARY SUNSARI,TANMUNA-4 SATYA NARAYAN/SADABANTI DEVI

  313 1461 lj/]Gb| s'Fj/ BIRENDRA KUNWAR PALPA,PALUNG-4 BOM BAHADUR/TULASHA

  314 1447 la/]Gb| dfnL BIRENDRA MALI PARSHA,BASTRI-3 MADAN MOHAN/PRAMILA

  3151262 lj/]Gb| k|;fb rf}w/L

  BIRENDRA PRASAD CHADUARY MAHOTARI,MAHOTARI-6 MAHENDRA/GAGIYA

  316 1344 lj/]Gb| /fjt BIRENDRA RAUT SAPTARI,KAMALPUR-7 RAMRAM/DEVAKI DEVI

  317 1162 lj/]Gb| ltjf/L BIRENDRA TIWARI KASKI,BHAJHATHANA-9 LAL MOHAN/MAIYA DEVI

  318 331 ljzfn clwsf/L BISHAL ADHIKARI KASKI,LAHOCHOWK-8 RUDRAPRASAD/DEU MAYA

  319 339 ljzfn u'?Ë BISHAL GURUNG KASKI,RUPAKOT-3KRISHNA BAHADUR/MINA

  KUMARI

  320 411 ljzfn sfsL{ BISHAL KARKI KTM,KAGESHORI-15 HARI BAHADUR/GAURI

  321 1401 ljzfn vqL BISHAL KHATRI RUPANDEHI,BUTWAL-9 RAM BAHADUR/BISHNU

  322 1516 ljzfn vqL BISHAL KHATRISAPTARI,KANCHANRUP-

  12DEVI BAHADUR/RAJ KUMARI

  323 797 ljzfn kf]v|]n BISHAL POKHREL JHAPA,BHADRAPUR-6 BABURAM/SABITA

  324 720 ljzfn ;fksf]6f BISHAL SAPKOTA SINDHULI,KAMALAMAI-6 BASHUDEV/KAUSILA

  325 1498 ljzfn zdf{ BISHAL SHARMAMORANG,BIRATNAGAR-

  4DILIP KUMAR/GITA

  326 1397 ljzfn l;+x If]qL BISHAL SINGH CHEETRINAWALPARASHI,SMUTHI

  -7SHAMBHU SINGH/GAYATRI

  3271362 ljZn]if0f df]Stfg tfdfª

  BISHLESHAN MOKTAN

  TAMANGRAMECHAP,PAKARBAS-8 RAM BAHADUR/MAKALI

  328 298 lji0f' b]j 7fs'/ BISHNU DEO THAKUR SAPTARI,RAJBIRAJ-3 RAJDEV/PRATIMA

  329 955 lji0f' xl/ e§/fO{ BISHNU HARI BHATTRAIGORAKHA,ARUCHANAUT

  H-5KRISHNA PRASAD/MIRA

  330 89 lji0f' gljg lbk la=l;=BISHNU NABIN DEEP B.C. PANCHTAR,YASHOKA-1 BIKENDRA KUMAR/PRATIMA

  331 527 lji0f' k|;fb kGyL BISHNU PD PANTHIKAPILBASTU,TILAURAKO

  T-4JIBLAL/KAMALA

  332 1156 lji0f' k|;fb 9sfn BISHNU PRASAD DHAKAL PUTHAN,SATARBATI-8 MANIRAM/GITA

  333 268 lj:g' k|;fb kf08] BISHNU PRASAD PANDEY SYNAJHA,BIRDHA-5 DHARMARAJ/LAXMI

 • 334 749 lji0f' /fh hf]zL BISHNU RAJ JOSHI KAILALI,GODAWARI-7 SHIBRAJ/DEUMATI

  335 164 ljZj /fd vqL BISHO RAM KHATRI KAVRE,KALADHI-5 SHAMBU/MIRA

  336 1134 ljZjlht xf]gf BISHWAJIT HONABHAKTAPUR,MID THIMI-

  1SHYAM HARI/GYANU MAYA

  337 663 ljZjf; 9sfn BISHWASH DHAKAL LALITPUR,LALITPUR-1 GAYENDRA PUSPA/INDRU

  338 14 बबशे्वष शिशमरे BISHWESH GHIMIRE RAMECHAP,RAMECHAP-3

  THIRTHA RAJ/YASHODA SHARMA

  339 9 बबस्वाि िापागाईं BISWASH CHAPAGAIN JHAPA,BHADRAPUR-14 CHANDRA PRASAD/BIPALA340 1320 ala ;fx BOBY SHAH BANKE,NAIBASTA-8 MEDHA JUNG/DUGRA DEVI

  341 1542 a[h nfn rf}w/L BRIJA LAL CHAUDARY KAILALI,DHANGADHI-2 HIRALAL/LAUTI DEVI

  342 1147 a'4 /Tg dfgGw/ BUDDHA RATNA MANANDHAR KAVRE,BANEPA-6 THIRTHA/KASHIMAYA

  343 1378 a'l4 ;fu/ af:tf]nf BUDDHI SAGAR BASTOLAMAKAWANPUR,HETAUD

  HA-11NILKANTH/NETRA KUAMRI

  344 479 rSs/L ;fsL{ CHAKKARI SHARKIDADELDHURA,CHIRPUR-

  5KARAN SHARKI/KARNI DEVI

  345 706 rGbg s'df/ ;fx CHANDAN KUMAR SAH SUNSARI,HITAHA-5 SATYA NARAYAN/HIRA DEVI

  346 1097 rGbg ofbj CHANDAN YADAV SIRAHA,LAHAN-8 SURYA NARAYAN/RAMESHORI

  347 1237 rGbg ofbj CHANDAN YADAV SIRAHA,KALIBASE-3 SHYAM NARAYAN/GITA KUMARI

  348 1062 r]t axfb'/ P]/ CHET BAHADUR AYERDADELDHURA,AJAYYARU

  -4KALYAN/BELU DEVI

  349 1551 5aL nfn kg]? CHHABI LAL PANERU KAILALI,MALAKHOLA-9 YAM PRAKASH/PADAMA DEVI

  350 1146 5q hf]/f CHHATRA JORAKANCHANPUR,KINAPA-

  19NAR BAHADUR/JAYANTHI

  351 232 lr/~hLjL k|tfk dxQf]CHIRANJIBI PRATAP MAHATO MAHOTARI,SARPALLO-3RAM PRATAP MAHATO/BASMATI

  DEVI

  352 853 lr/~hLjL dfemL CHIRANJIVI MAJHI MORANG,KATAHARI-2 GOKARNA/SUSILA

  353 353 lrqz]g rf}w/L CHITRASEN CHAUDARYSAPTARI,SHAMBHUNAT

  H-7SAMAT LAL/HARIHAR BAT DEVI

  354 1540 8Da/ axfb'/ g]uL DAMBAR BAHADUR NEGIKANCHANPUR,BELAURI-

  6PADAM BAHADUR/DURA

  355 1208 bfdf]b/ sfsL{ DAMODAR KARKI ILAM,GHOSENI-2 BHAKTA BAHADUR/TARA DEVI

  356 1395 bfdf]b/ vgfn DAMODAR KHANAL GULMI,KHARJYANG-2 LAXMAN/RAMA

  357 557 bz{g >]i7 DARSHAN SHRESTHA JHAPA,DHAILADHUBA-5 SURESH KUMAR/DIPA

  358 1442 bz/y k|;fb ;fx DASARATH PD SAH BARA,PHETA-4 BAKALAL PD/KOSILA DEVI

  359 254 b]lag dxh{g DEBIN MAHARJAN LALITPUR,SIDHIPUR-1 GOBIDA/CHIRI MA

  360 464 lbgf >]i7 DEENA SHRESTHA LALITPUR,MAHALAXMI-7 OM SHRESTHA/SARASWATI

  361 1198 lbkf nfld5fg] DEEPA LAMICHANE KASKI,POKHARA-12 KRISHNA SARAN/JAMUNA

  362 267 lbkf >]i7 DEEPA SHRESTHA KAVRE,DHILIKHEL-6 BHIM SUNDAR/LAXMI

  363 1277 lbks cfrfo{ DEEPAK ACHARYA BAGLUNG,RANGKHANI-6 MEGHANATH/DEVI KALA

  364 71 lbks axfb'/ yfkf DEEPAK BAHADUR THAPA KASKI,POKHARA-16 RAM BAHADUR/THIL KUMARI

  365 1409 lbks s'+j/ DEEPAK KUNWAR TANAHU,DULEDHADA-8 DHALBAHADUR/DEVAKI

  366 562 lbks Gof}kfg] DEEPAK NEUPANESYNAJHA,KRISHNA

  GANDAKI-9YAGYAMURTI/NAMKALA

  367 1385 lbks kf08] DEEPAK PANDEYRUPANDEHI,TILOTATMA-

  21BHUPATI PANDEY/CHANDRAKALA

  368 373 lbks k|sfz cof{n DEEPAK PRAKASH ARYALSYANJHA,PUTALIBAZAR-

  10RISHIRAM/NITA

  369 364 lbks /fO{ DEEPAK RAIMAKAWANPUR,SHREEP

  UR-6RADHESHYAM/SANCHARI

  370 1321 lbks /fh l3ld/] DEEPAK RAJ GHIMIIRECHITWAN,PUTALIBAZAR-

  6RADHAKRISHNA/AMBIKA

 • 371 1336 lbks /fh kf7s DEEPAK RAJ PATHAK KAILALI,DHANGADHI-3 SHYAM RAJ/BINA DEVI

  372 767 lbk]Gb| k|;fb e§ DEEPENDRA PRASAD BHATTA BAITADHI,MAILAULI-1 RAM DATTA/TULASHI DEVI

  373 1269 lbk]z Gof}kfg] DEEPESH NEUPANECHITWAN,BHARATPUR-

  15

  DIPAK PRASAD/SHNEHA LAL

  NEUPANE

  374 223 lbg]z dfg ah|frfo{ DENESH MAN BAJRACHARYA KTM,KAMANAPA-25 DHILLI MAN/CHANDRA TARA

  375 1493 b]j gf/fo0f rf}w/L DEO NARAYAN CHAUDARY SAPRARI-2 SHIBANATH/NEBAKI DEVI

  376 882 b]j /fh a]Naf;] DEV RAJ BELBASE KTM,KAMAPA-35 PUHARI PD/RADHA

  377 1324 b]j /fh kf}8]n DEV RAJ PAUDEL KTM,SABHAKHUSHI-29 BHOJRAJ/PHAMPA

  378 508 b]jgfy kl08t DEVNATH PANDIT SAPTARI,BARASAIN-1 RAM PD/MANESHORI

  379 1098 wg dfof ld> DHAN MAYA MISHRA LAMJUNG,KUNCHA-3 SHIBAKUMAR/SARASAWATI

  380 1255 wgnIdL zfxL DHANLAXMI SHAHI MUGHU,JIMA-9 MANGAL/NARAYANI DEVI

  381 1151 lw/h s'df/ s0f{ DHEERAJ KUMAR KARNA DHANUSHA,JAGARYEN-3 RATNESHOR/BINDHU

  382 434 lw/h a:g]t DHIRAJ BASNET DOLAKHA,NAMDHU-6 GYAN BAHADUR/KAMALA

  383 1399 lw/h l3ld/] DHIRAJ GHIMIRERUPANDEHI,TILOTATMA-

  20BALRAM/NASMI

  384 738 lw/h s'df/ ;fx DHIRAJ KUMAR SAH DHANUSHA,JANAKPUR-9 RAM CHANDRA/PHUL JHARI DEVI

  385 909 lw/h /f]sf DHIRAJ ROKA KHOTANG,DADAPAU-8 CHAKRA/SITA

  386 817 lw/]Gb| s'df/ ofbj DHIRENDRA KUMAR YADAV SAPTARI,RAMNAGAR-2 SHIVA LAL/EKLASH

  387 1451 lw/]Gb| s'df/ ofbj DHIRENDRA KUMAR YADAVMAHOTARI,PHUKLKAHA-

  2RAMBABU RAY/SANTI DEVI

  388 226 lw/]Gb| ofbj DHIRENDRA YADAV SARLAHI,NAKAILBA-1 RAM NARESH/SOVITA DEVI

  389 209 w|'j]Gb|| s'df/ rf}w/LDHRUBENDRA KUMAR

  CHAUDARYSAPTARI,SITAPUR-8 BECHAN PRASAD/SABITRI DEVI

  390 337 w|'j clwsf/L DHURBA ADHIKARI KASKI,LAHACHOWK-7 RAJENDRA /KAMALA

  391 521 lbj; कठायत DIBASH KATHAYAT KAILALI,DHANGADHI-5 HARKA BAHADUR/DAMBARA392 524 lblag kf}8]n DIBIN PAUDEL LALITPUR,LAMATAR-2 DIPAK/SABINA

  393 876 lbs]z dxh{g DIKESH MAHARJAN LAITPUR,HARISIDDHI-7 DAL BAHADUR/PUSPA MAYA

  394 419 lblIft afa' g]kfn DIKSHIT BABU NEPAL CHITWAN,BHARATPUR-8 DIPAK BABAU/BHAGAWATI

  395 1119 lbIff dxh{g DIKSHYA MAHARJAN LALITPUR,LALITPUR-8 DHARMA/MAIYA

  396 1091 lblnk vfF8 DILIP KHANDNAWALPARASHI,DEDHG

  AU-4KHIM BAHADUR/DEU KUMARI

  397 940 lblnk s'df/ ofbj DILIP KUMAR YADAV SARLAHI,HARIPURAWA-5 MOTILAL/SONAPATI

  398 473 lblnk ofbj DILIP YADAVRAUTAHAT,MADANPUR-

  5LAL BABU PD/SUMITRA

  399 245 l8NnL /fd vgfn DILLI RAM KHANAL GORAKHA,DEURALI-7 HOM NATH/CHANDRA KUMARI

  400 354 lbndf]xdb dG;'/L DILMOHAMAD MANSURIDHANUSHA,PATANUMA-

  6JAMUNA/KUTASHE

  401 807 lbg]z axfb'/ lji6 DINESH BAHADUR BISTA DOTI,BARPARA-6 JANGH BAHADUR/DHOLI

  402 762 lbg]z ljs|d >]i7 DINESH BIKRAM SHRESTHA RAMECHAP,MAJUWA-1 INDRA BAHADUR/LAXMI

  403 1088 lbg]z s'df/ d+8n DINESH KUMAR MANDAL SAPTARI,SISWA-BELHI-5 RAJENDRA PD/REKHA KUMARI

  404 169 lbg]z nfld5fg] DINESH LAMICHNENAWALPARASHI,GAIDAK

  OT-2KHIMLAL LAMICHANE/LAXMI DEVI

  405 815 lbg]z d]jfªu /fO{ DINESH MEWAHANG RAI SUNSARI,DHARAN-13 TEJ BAHADUR/SHOBA

  406 1183 lbk s'df/ lu/L DIP KUMAR GIRI KTM,RAMKOT-2 NABWAJ /KAMALA

  407 1291 lbks clwsf/L DIPAK ADHIKARIDHADHING,TRIPURESHO

  R-3SHYAM PRASADS/BINDA

 • 408 1241 lbks e§ DIPAK BHATTA GORAKHA,DHAWA-1 TOYANATH/PARBATI

  409 900 lbks s'df/ ;fx DIPAK KUMAR SAH SAPTARI,BAWANKATHI-9 JAGESHOR PRASAD/SUSILA DEVI

  410 1221 lbks /fh kf}8]n DIPAK RAJ PAUDELCHITWAN,BHARATPUR-

  10DUGRA BAHADUR/LAXMI

  411 611 lbks /fh >]i7 DIPAK RAJ SHRESTHA DOLAKHA,MELUNG-8 LAL KAJI/LAL KUMARI

  412 1107 lbk]g sfsL{ DIPEN KARKI UDAYAPUR,BARAHA-2 TEK BAHADUR/CHITA

  413 1153 lbk]Gb| bfxfn DIPENDRA DAHAL KASKI,TIKURIPOKHARI-9 DEVI LAL/UMA DEVI

  414 84 lbk]Gb| s'df/ bQ DIPENDRA KUMAR DUTTA SAPTARI,RAJBIRAJ-9 KRISHNA DEV/SINDRA DEVI

  415 1525 lbk]Gb| s'df/ ofbj DIPENDRA KUMAR YADAV SIRAHA,SANHAITHA-4SACHIDANAND KUMAR /BINDA

  DEVI

  416 665 lbk]Gb| dxh{g DIPENDRA MAHARJAN KTM,KRITIPUR-11 SHIBACHANDRA/MAIYA

  417 1308 lbk]Gb| gfy kf}8]n DIPENDRA NATH PAUDEL KASKI,LEKHNATH-13 SHOMNATH

  418 441 lbk]Gb| /fh s+8]n DIPENDRA RAJ KANDEL CHITWAN,BHARATPUR-6 RAM PD/RADHA DEVI

  419 32 ददपेन्द्र िाह DIPENDRA SHAH SAPTARI,SIMRAHA-7 BIRENDRA KUMAR/BHUWANESHOR DEVI

  420 1465 lbk]z cfrfo{ DIPESH ACHARYA SUNSARI,ITAHARINAPA-4 RAJENDRA/MAYA DEVI

  421 684 lbk]z hf]zL DIPESH JOSHIBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-5DEVI PD/RAJANA JOSHI

  422 408 lbk]z sfsL{ DIPESH KARKIMAKAWANPUR,HATAUD

  HA-11SUDARSHAN/RAJANI THAPA

  423 99 lbk]z sf]O/fnf DIPESH KOIRALA KASKI,POKHARA-4 KRIRAN /JYOTI

  424 1328 lbk]z lg/f}nf DIPESH NIRAULA JHAPA,ANARMANI-3 BAL KRISHNA/BHIMA DEVI

  425 648 lbk]z ;]9fO{+ DIPESH SEDHAIKTM,BUDHANILKANTHA-

  5DIPAK PRASAD/RITA DEVI

  426 3 ददवस भट्टराई DIWAS BHATTRAI MORANG,BIRATNAGAR-12

  NIRMAL KUMAR/INDHU

  427 452 lbj; d}gfnL DIWAS MAINALI CHITWAN ,PAPTI-5 ASHOK KANT/INDIRA

  428 576 b'uf{ axfb'/ k'g DUGRA BAHADUR PUN PYUTHAN,RASPURKOT-4 NAM BAHADUR/YAM KALA

  429 1394 b'uf{ sfˆn] DUGRA KAFLERUPANDEHI,RUDHRAYKC

  HHYACHANDRA KANT/SHOBA KUMARI

  430 72 b'uf{ gGb u'Ktf DUGRA NANDA GUPTA SAPTARI,MALHANIYA-7 BRAHAM DEV PD/MANO DEVI

  431 642 b'u]{z s'df/ emf DURGESH KUMAR JHA SIRAHA,TULASHIPUR-9 ISHOR NATH/BHIMA

  432 1375 Plng ;fksf]6f EALIN SAPKOTA RUPANDEHI,BUTWAL-18 YAM BAHADUR/ SRIJANA

  433 551 Ps/fh l3ld/] EKARAJ GHIMIRE JHAPA,GHAILADUBA-4 CHABILAL/SULOCHANA

  434 363 Pifgf >]i7 ESHANA SHRESTHAMAKAWANPUR,HETAUD

  HA -6BIJAY KUMAR/KRISHNA KUMARI

  435 1359 uh]Gb| e§ GAEJNDRA BHATTAKANCHANPUR,BHIMDAT

  TA-6PREM RAJ/SANTI

  436 942 uh]Gb| k|;fb ho;jfnGAJENDRA PRASAD JAISHWAL BARA,JANGHABIR-6 BHARAT PRASAD/MANAKI DEVI

  437 995 uDeL/ l;+x lji6 GAMBHIR SINGH BISTKANCHANPUR,CHANDA

  NI-1MOHAN SINGH/DHAULA DEVI

  438 1468 u0f]z bfxfn GANESH DAHAL MORANG,SANICHARE-7 NANDA PRASAD/NARBADHA

  439 1061 u0f]z sfˆn] GANESH KAFLE TANAHU,SYANJA-8 SHIBA RAJ /SAKUNTALA

  440 885 u0f]z s]=;L GANESH KC DANG,TULASHIPUR-8 RUPLAL/BHAGARATHI

  441 1294 u0f]z tfdfË GANESH TAMANGKAVRE,KHARDHACHOWK

  -6INDRA BAHADUR/SARKIMAYA

  442 433 ul/df uf}nL GARIMA GAULILAMJUNG,POKHARADHA

  DA-8GOBINDA RAJ/SARALI DEVI

  443 740 ul/df Gof}kfg] GARIMA NEUPANE SUNSARI,ITAHARI-4 GANESH PRASAD/DEVI MALATI

  444 1057 uf}/a bfxfn GAURAV DAHAL SUNSAI DHARAN-17 KRISHNA PD/SITA

  445 928 uf}/L gu/sf]6L GAURI NAGARKOTI LALITPUR,BADHIKHEL-1 GOPILAL/SANU

 • 446 1218 uf}/L z+s/ d08n GAURI SHANKAR MANDAL DHANUSHA,LAGAMA-9 RAM/GUJATI

  447 1449 uf}/L z+s/ d08n GAURI SHANKAR MANDAL BARA,BUNIYAD-2 SHORUP MAHATO/PARMESHORI

  448 334 uf}/L z+s/ ofbj GAURI SHANKAR YADAV SIRAHA,SIRAHA-12 MALAHA/RAMSATI

  449 388 uf}/L nfn 9sfn GAURILAL DHAKAL HUMLA,MADANA-1 DEVI SHARAN/BIKKALA

  450 960 uf}td v8\sf GAUTAM KHADKA DOLAKHA,NAMDHU-6 HARI BAHADUR/TARA

  451 724 ufoqL hf]zL GAYATRI JOSHI KANCHANPUR,SUDHA-6 KESHAB DATTA/JYANTI DEVI

  452 1229 u]hf s'df/L kf}8]n GEJA KUMARI PAUDELSYANJHA,ARUN

  CHAUDRY-1DOLRAJ/RADHA

  453 1523 3gZofd sfˆn] GHANASHAYAM KAFLEMORANG,BIRATNAGAR-

  1SHIBA PD/DAYA LAXMI

  454 37 गोबबन्द्द प्रसाद यादव GOBINDA PD YADAV DHANUSHA,DEVDIHA-2 RAM CHANDRA/TETERI DEVI455 1547 uf]s'n b]j hf]zL GOKUL DEV JOSHI

  KANCHANPUR,BHIMDAT

  TA-2NANDARAM/KALAWATI

  456 567 uf]s'n sfsL{ GOKUL KARKIKTM,BUDHANILKANTHA-

  5PARSHURAM/GITA

  457 837 uf]kfn v/]n GOPAL KHAREL GULMI,BAMI-7 TARAPATI/JHABI KALA

  458 902 uf]kfn zdf{ GOPAL SHARMA BANKE,BAKESHORI-4 GOHENDRA PRASAD/MIN KUMARI

  459 137 uf]ljGb kGt GOVINDA PANTA KAVRE,KHARELCHOWK-8 PURNA PRASAD/TIKA LAXMI

  460 1355 u'8\8' s0f{ GUDDU KARNA SIRAHA,BISJHUPUR-1 BIRENDRA KUMAR/SUNAINA DEVI

  461 1456 u'?b]j d08n GURUDEV MANDAL DHANUSHA,BAHARBA-3 RAJ KUMAR/JAGUNI DEVI

  462 860 1fg s'df/ ofbj GYAN KUMAR YADAV SIRAHA,SIRAHA-9SHREEPATI GOHIBAR/SUKUMAIR

  DEVI

  463 1283 1fg /fh dfg >]i7 GYAN RAJ MAN SHRESTHABHAKTAPUR,MID THIMI-

  13GANESH MAN/SABITRI MAYA

  464 1187 1fg]Zj/ u'Ktf GYANESHOR GUPTA SAPTARI,RAJBIRAJ-8 GULAB RAM/RAJ KUMARI

  465 59 x}b/ Odfd HAIDER IMAM PARSHA,BIRJUNG-2 ALI IMAM/NAJMA

  466 421 xg'dGt rf}w/L HANUMANT CHAUDARYKAPILBASTU,RAM

  NAGAR-8KEDHARNATH/SUSILA

  467 1253 x/]Gb| /fh snf}gL HARENDRA RAJ KALAUNIKANCHANPUR,MAHEND

  RNAGAR-18JANAK RAJ/RADHIKA DEVI

  468 1266 xl/ uf]kfn >]i7 HARI GOPAL SHRESTHAKAVRE,AGRACHANDINAL

  A-3MADHI LAL/BHAGRATHI

  469 921 xl/ s'df/ clwsf/L HARI KUMAR ADHIKARICHITWAN,BHARATPUR-

  15TULASHI PD/TIKA KUMARI

  470 688 xl/ /fd Kofs'/]n HARI RAM PYAKUREL CHITWAN,BHAKTPUR-14 SHIBA PD/PABITRA

  471 699 xl/x/ l3ld/] HARIHAR GHIMIREPYUTHAN,DHAKHABADH

  I-2GHANSHYAM/KHIMA

  472 104 xl/Gb| 9'+ufgf HARINDRA DHUNGANA KAILALI,DHANGADHI-5 BISHNU BHAKTA/SURYA DEVI

  473 1181 xl/z af]x/f HARISH BOHARA BAITADHI,GURUKHOLA-6 KRISHNA BAHADUR/PARBATI

  474 651 xl/; kg]? HARISH PANERUKANCHANPUR,BHEEMDA

  TTA-10PURNANANDA/MEENA

  475 973 xlif{s]z s'df/ s0f{ HARSHIKESH KUMAR KARNAMORANG,BIRATNAGAR-

  20AAJAD KUMAR/SUSILA DEVI

  476 1486 x;/t cln g]kfn HASRAT ALI NEPAL JHAPA,BHADRAPUR-8 MAHAMAD HAJRAT/NASHIMA

  477 883 x]nL ;+fufdL HELI SANGAMIBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-3

  HARICHARAN

  PRATAP/CHANDESHORI

  478 686 x]d /fh jnL HEM RAJ OLI DANG,DHANAITI-1 NARAN/GAYATRI

  479 435 x]dGt s'df/ /f]sf HEMANT KUMAR ROKA ROLPA,GUMCHAL-9 MANASINGH/MUNNI DEVI

  480 1380 x]dGt kf08] HEMANT PANDEYRUPANDEHI,TILOTATMA-

  21BHUPATI/CHANDRAKALA

  4811379 x]dGt s'df/ rf}w/L

  HEMANTA KUMAR CHAUDARYNAWALPARESHI,PANTHI-

  9MUNDRIKA PRASAD/JOSHANI DEVI

  482 843 x]drGb| hf]zL HEMCHANDRA JOSHIBAJHANG,SUNKUNDHA-

  2YAGRAJ /RANGMATI

  483 725 x]?s zfSo HERUK SAKYA KTM,NAGARJUN-13 ROSHAN/SUNITA

 • 484 475 lxdfn sfˆn] HIMAL KAFLE MORANG,TIKISINWARI-4 HIRARAJ/MINA DEVI

  485 1251 lx/f ;fx HIRA SAHMAHOTARI,SAHASAULA-

  9BHABISHRAWAN/SUMITRA DEVI

  486 505 lx;Lnf dxh{g HISILA MAHARJAN LALITPUR,LALITPUR-7 ASHALAL/HARIMAYA

  487 198 xf]d gfy pkfWofo HOM NATH UPADHAYA RUPANDEHI,SHEMLAR-2 CHABILAL/GITA DEVI

  488 216 xf]d gfy uf}td HOMNATH GAUTAM TANAHU,BAYASH-5 DHANPATI /HOM KUMARI

  489 1016 x[bo v8\sf HRIDAYA KHADKABHAKTAPUR,DHUWAKOT

  -6SUDHIR /KALPANA

  490 1274 cfO{lag cdfTo IBIN AMATYA KTM,CHANDRAGIRI-7 GURU DAS/INDIRA

  491 708 Odgfy bjf8L IMA NATH DUWOJ GORKHA,LAMJUNG-3 BHAWA NANATH/KHUNTI MAYA

  492 1494 O{Gb| s'df/ ;fx INDRA KUMAR SAH SIRAHA,LAHAN-1BASANTA KUMAR/SARSASAWATI

  DEVI

  493 1136 O{Gb| /fh pkfWofo INDRA RAJ UPADYHAYA BHAJANG,KADEL-3 NAJRAJ/MANGALI DEVI

  494 151 O/h >]i7 IRAJ SHRESTHA LALITPUR,LALITPUR-2 ISHOR RAJ/RAJANI

  495 148 O{Zj/ dfg dxh{g ISHOR MAN MAHARJANLALITPUR,LAUPANAPA-

  20GOPILAL/BEKHA MAYA

  496 862 O{Zj/ a:g]t ISHWOR BASNET GORAKHA,HARMI-8 HARI BAHADUR/GITA KUMARI

  497 1546 O{Zj/ e§ ISHWOR BHATTAKANCHANPUR,BHAIMDA

  TA-3BASHUDEV/TARA DEVI

  498 910 O{Zj/ v8\sf ISHWOR KHADKA RAMECHAP,NAMADHI-1 RAM BAHADUR/GOMA DEVI

  499 735 O{Zj/ gf/fo0f ofbj ISHWOR NARAYAN YADAV SIRAHA,MAHESHPUR-5 YOGENDRA PD/YEKABATI

  500 976 O{Zj/L a:g]t ISHWOTI BASNET JUNGHI,DAKHAR-3 TUL BAHADUR/LILA KUMARI

  501 1110 hubL; rGb| sfsL{ JAGADISH CHANDRA KARKIBHAKTAPUR,SURYANAP

  A-8AJAY KUMAR/ANITA

  502 721 hulb; rGb| l/dfn JAGADISH CHANDRA RIMALNUWAKOT,KHADAKBHA

  NJANG-2RAM PD/GITA

  503 1173 hut k|;fb lji6 JAGAT PD BISTADARCHULA,GOKULESHO

  R-5GOKARNA DEV/CHANDRABATI

  504 133 hx?lbg sjf/L JAHARUDIN KABARI MAHOTARI,PAUDEL-5 BAJIR/KERESHA

  505 952 hgs clwsf/L JANAK ADHIKARI BHOJPUR,CHARMABHI-1 PRAKASH/SARASAWATI

  506 55 ho s] ;L JAY KC BANKE,SITAPUR-5 RESHAM BAHADUR/KAMALA

  507 1292 ho k|sfz dx/f JAY PRAKASH MAHARA DHANUSHA,BALAHA-3 HARIDEV/SHREEMATI BHAGOYA

  508 897 ho k|sfz k+lhof/ JAY PRAKASH PAJIYAR SIRAHA,KARJHA-4 CHANDRESHOR/URMILA

  509 379 ho k|sfz kl08t JAY PRAKASH PANDIT SAPTARI,RAUTAHAT-9 JIBACHH/PRATIBHA

  510 349 ho l;+x af]x/f JAY SINGH BOHARA BAITADHI,PATAN-10 LAXMAN SINGH/JAMUNA

  511 288 ho s[i0f >]i7 JAYA KRISHNA SHRESTHA KAVRE BANEPA-5 GOPIKRISHNA/RUPA SUBBA

  512 782 ho]Gb| e§ JAYENDRA BHATTA GORAKHA,GORAKHA-14 UDAYA BAHADUR/MILAN BHATTA

  513 1514 hlotf gGbL JAYITA NANDIMORANG,BIRATNAGAR-

  8LAXMI KANT/KAMALA DEVI

  514 714 lhgf >]i7 JEENA SHRESTHA TANAHU,SYAMBHA-5 LAL BAHADUR/LAXMI KUMARI

  515 258 lht]Gb| s'df/ ;fx JEETENDRA KUMAR SAHSARLAHI,BARRATHAWA-

  8NARESH /MITHILESH DEVI

  516 1564 hLjg yfkf JEEVAN THAPA BARDIYA,BIRATNAGAR-2 BAL BAHADUR/PARBATI

  517 82 hLjg yfkf JEEWAN THAPALAMJUNG,SUNDARBAZA

  R-8

  SHAMBHU BAHADUR/BIMALA

  DEVI

  518 1289 lhjg ofbj JEEWAN YADAV SIRAHA,TENUBAPATHI-2 DEV NARAYAN/KALPANA

  519 1474 emn]Gb| ofbj JHALENDRA YADAVMORANG,BIRATNAGAR-

  16GOPI/SANTI

  520 814 lhjg a:g]t JIBAN BASNET SALYAN,DHUJARIPIPAL-4 DAMAR/DEVI

  521 147 hLjg >]i7 JIVAN SHRESTHA KTM,KTM-34 GOPAL KRISHNA/CHHANMAYA

  522 204 hLjg u}/] JIWAN GAIRE PALPA,KHYAHA-1 LAXMAN PRASAD/SUMITRA

 • 523 1391 Hof]lt af:tf]nf JYOTI BASTOLARUPENDEHI,PHARSATIKA

  R-1GAJENDRA RAJ/GAURI KUMARI

  524 742 Hof]T;gf >]i7 JYOTSHANA SHRESTHA KTM,KTM-32 MADAN MOHAN LAL/OM KUMARI

  525 673 sljGb| uf}td KABINDRA GAUTAMMORANG,BIRATNAGAR-

  15HEMANTA KUMAR/SUSILA

  526 459 sljGb| sfhL ah|frfo{KABINDRA KAJI BAJRACHARYA KTM,KTM-17 NANI KAJI/ASTA LAXMI

  527 1535 sljtf e§ KABITA BHATTA BAITADHI,GUREKHOLA-4 RAMESH PRASAD/CHANDRA DEVI

  528 858 slatf kf}8]n KABITA PAUDELKASKI,NIRMAL POKHARI-

  2KASHI NATH/DEVI

  529 529 vu]Gb| s] ;L KAHGENDRA KC RUKUM ,CHIBANG-1 LOK BAHADUR/BISHNU

  530 391 s}nfz rGb| d/Ls KAILASH CHANDRA MARIKDHANUSHA,GOTHKOYAL

  PUR-6HARI PD/DEVI

  531 466 s}nfz rf}w/L KAILASH CHAUDARY SUNSARI,TANMUNA-4 MAHESH/MAN KUMARI

  532 182 s}nfz kf08] KAILASH PANDEYKANCHANPUR,BHIMDAT

  TA-18PRAYAGH RAJ/DEVAKI DEVI

  533 697 sNkgf dxh{g KALPANA MAHARJAN LALITPUR,THAPAKHEL-4 HARI KRISHNA/MAIYA

  534 162 sNof0f kf}8]n KALYAN PADUEL PARBAT,KUSHMA-2PHADINDRA NATH

  SHARMA/MINA

  535 866 sdn lh=;L= KAMAL G.C. GULMI,CHAPAHILE-2 DHAL BAHADUR/SUMITRA DHARTI

  536 957 sdn k|;fb kf08] KAMAL PD PANDE JUMLA,JARYANGKOT-9 KRISHNA PD/KRISHNA MAYA

  537 399 sdn k'g KAMAL PUN DANG,RAJPUR-4 RIKHA BAHADUR/YAMI KUMARI

  538 612 sdnf >]i7 KAMALA SHRESTHALAMJUNG,DHAMILIKUW

  A-3KRISHNA LAL/BUDHA LAXMI

  539 259 sdn]z kGt KAMALESH PANTKANCHANPUR,BHIMDAT

  TA-18BHOJ RAJ/MALATI

  540 154 sfdgf kGt KAMANA PANTAKAVREPALANCHOWK,SA

  RA,THANI-3INDRA PRASAD/BHAGAWAT I

  541 1007 s~rg anfdL KANCHAN BALAMI KTM,NAGARJUN-4 RAM BAHADUR/YAMUNA

  542 1092 sGrg h+u sfsL{ KANCHAN JUNG KARKI SYANJHA,PHEDIKHOLA-1 DIPAK JUNG/PUSPA

  543 1413 slkn cof{n KAPIL ARYAL RUPADNEHI,PADSORI-1 THANESHOR/YAMAKALA

  544 1549 slkn k|;fb cj:yL KAPIL PRASAD AWASTHI BAITADHI,DANGRA-7 BRATA RAJ

  545 1453 s/0f s'df/ ;fx KARAN KUMAR SAH BARA,PRASKOT-6 SADHU SAH/SUMITRA DEVI

  546 1070 sfzL gfy k'/L KASHI NATH PURI SUNSARI,ITAHARI-7 REMNATH/PUNAMAYA

  547 333 sf};n lszf]/ ;fx KAUSHAL KISHOR SAH MAHOTARI,BALABA-3 RAM BAHADUR/REKHA DEVI

  548 947 sf}zn s'df/ ofbj KAUSHAL KUMAR YADAV MAHOTARI,RATAULI-4 RAJESHOR/SHILA

  549 1466 sf}zn s'Gbg nfe KAUSHAL KUNDAN LABHMORANG,BIRATNAGAR-

  6

  INDRA KUMAR/PANCHAMUKHI

  DEVI

  550 286 slj zfx KAVI SHAH RAUTAHAT,RAJPUR-3 RAM SEBAK/MINA DEVI

  551 256 s]zj clwsf/L KEESHAV ADHIKARI KASKI,POKHARA-1SHANKAR PRASAD/KESHAR

  KUMARI

  552695 s[i0f axfb'/ v8\sf

  KEISHNA BAHADUR KHADKADAILEKH,CHIUDHIPUSHA

  KOT-2JAGAT BAHADUR/BAL KUMARI

  553 98 s]zj a]Naf;] KESHAV BELBASEKAPILBASTU,SHIBARAJ-

  10KAMAL /NIMTA

  554 801 s]zj k|;fb hf]zL KESHAV PD JOSHIDADDHURA,AMARGACHI

  -8NARAD PRASAD/PADMA DEVI

  555 904 s]zj kf}8]n KESHAV POUDELPYUTHAN,DHARAMPANI

  -9KUL PD/MINA DEVI

  556 1141 s]zj l;+x a8fn KESHAV SINGH BADAL DARCHULA,HIKINA-2 BIR SINGH/DHANA DEVI

  557 1550 vu]Gb| cj:yL KHAGENDRA AWASTHIDADELDHURA,AMARGA

  DHI-5JANAK RAJ/JAYANTI DEVI

  558 835 vDdf axfb'/ s]= ;L KHAMMA BAHADUR KC ACHAM,MANGALSEN-4 MAHA SINGH/SARADA DEVI

  559 690 vu]Gb| k|;fb hf]zL KHANGENDRA PD JOSHI BHAJHANG,DANGALI-5 KASHIRAM/MANDHARAI

  560 886 v]d /fh e08f/L KHEM RAJ BHANDARI KACHAM,BIRPATH-7 BALARAM/NARPATA BHANDARI

 • 561 799 lvdfgGb kGyL KHIMNANDA PANDIT GULMI,BANJALA-1 KASHIRAM/CHET KUMARI

  562 793 ls/0FFf e08f/L KIRAN BHANDARI DANG,TULASHIPUR-7 BHOJ RAJ/RAMBHA

  563 1224 ls/g e§/fO{ KIRAN BHATTRAI CHITWAN,BHARATPUR-6 MAHESHOR/BISHNU MAYA

  564 1112 ls/0f sfsL{ KIRAN KARKI RAMECHAP,PHUKAJOR-7 GANESH BAHADUR/ISHORI

  565 1169 ls/g df]Stfg KIRAN MOKTANMAKAWANPUR,CHURIYA

  RMAI-3KRISHNA BAHADUR/DUGRA

  566 674 ls/g >]i7 KIRAN SHRESTHA LALITPUR,GODABARI-1 BISHNU GOPAL/NARAN DEVI

  567 593 ls/g ;'jfn KIRAN SUWALBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-13KRISHNA RAM/MAIYA

  568 745 ls;g s'Fj/ KISHAN KUNWAR GULMI,NAYAGAU-9 TOP RAJ/GIMA

  569 1195 ls;fg kf}8]n KISHAN PAUDELSHYANJHA,PUTALIBAZAR

  -9RUDRA PRASAD/LAXMI DEVI

  570 484 ls;g k|;fb u}/] KISHAN PRASAD GAIREKAPILBASTU,BADAGAU-

  13GYAN PRASAD/DEVAKI

  571 931 lszf]/ uf]y] KISHOR GOTHEBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-11SHIBA NARAYAN/CHAN KESHARI

  572 1411 lszf]/ s]=;L KISHOR KCRUPADNEHI,TILOTATTM

  A-21HEM BAHADUR/RAWATI

  573 705 lszf]/ s'df/ ofbj KISHOR KUMAR YADAV SAPTARI,JAMUNI-3 KESHOWOR/PRAYAGHI

  574 343 lszf]/ Gof}kfg] KISHOR NEUPANE KTM,KAMANAPA-7 BALRAM/SUSILA DEVI

  575 385 sf]if /fh l/dfn KOSHA RAJ RIMAL SHANKHASAWA,BANA-4MADHUSUDHAN/YAUGHA

  KUMARI

  576 1099 s[kf /lGht KRIPA RANJIT KASKI,POKHARA-11 HEM BAHADUR/BINDHA

  577 649 s[i0f 1jfnL KRISHANA GYAWALI GULMI,BELTALSHAH-4 RUDRA PRASAD/KAMALA DEVI

  578 755 s[i0f clwsf/L KRISHNA ADHIKARI KASKI,POUPANAPA-7 CHHABILAL/LAXMI

  579 490 s[i0f axfb'/ rnfpg] KRISHNA BAHADUR CHALAUNE KAILALI,KALAIYA-8 HARMAT BAHADUR/KOKILA

  580 462 s[i0f e08f/L KRISHNA BHANDARI TANAHU,SYANJHA-3 GYAN BAHADUR/PURNAMAYA

  581 26 कृष्ण गौतम KRISHNA GAUTAM BAGLUNG,MALAM-3 MADHI BHADRA/DEVI GAUTAM582 1267 s[i0f uf]kfn >]i7 KRISHNA GOPAL SHRESTHA

  KAVRE,AGRACHANDI

  NALA-3MADHIK LAL/BHAGARATHI

  583 482 s[i0f sGo}of k|;fb j0fjfnKRISHNA KANAHAYA PD

  BARNWALPARSHA,SABAITHAWA-6 ASHOK KUMAR/RAMBHA

  584 1467 s[i0f s'df/ lbks KRISHNA KUMAR DIPAK DHANUSHA,NAGARAIN-3 BALESHOR LAL/SHOLINA DEVI

  585 172 s[i0f s'df/ ;fx KRISHNA KUMAR SAH SUNSARI-3 BADRI PRASAD/KIRAN DEVI

  586 1243 s[i0f s'df/ ;fx KRISHNA KUMAR SAH RAUTAHAT,BARIYA-3 RAM AYODHAYA/PIYARIYA DEVI

  587 941 s[i0f lg/ 5'sf+ KRISHNA NIR CHHUKANBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-12KRISHNA GOPAL/CHORI MAYA

  588 375 s[i0f प्रिाद uf}td KRISHNA PRASAD GAUTAM KASKI,JHARAN POKHARI-2 RAM BAHADUR/NANI MAYA589 422 s[i0f ;fx KRISHNA SAH SAPTARI,KALYANPUR-6 DHURBA NARAYAN/DEV KUMARI

  5901335 s[zf]b/ eSt >]i7

  KRISHODAR BHAKTA SHRESTHA KTM,KAMANAPA-15 DAMODAR BHAKTA/SURAN

  591 603 s[ltiff klxh' KRITISHA PAHIJUBHAKTAPUR,BHAKTPUR-

  10KRISHNA RAM/BUDDHA LAXMI

  592 1532 lIflth /fO{ KSHITIJ RAI SUNSARI,DHARAN-17 DHAN BAHADUR/DEUMA

  593 175 lIflth दाहाल KSHITITIJ DAHAL JHAPA,DAMAK-14 SANTI RAM/TIKA KUMARI594 217 lIflth u'?Ë KSHITIZ GURUNG KASKI,RUPKOT-1 JHALAK/DEU MAYA

  595 1559 lIflth uf}td KSHITZ GAUTAM BARSIYA,GULERIYA-8 KRISHNA PRASAD/KAMALA

  596 381 s'zn s]=;L KSUSHAL KC PUTHAN,LUNGHA-6 REKHAM BAHADUR/BIMALA

  597 662 s'df/ sfˆn] KUMAR KAFLE BHAKTAPUR,SUDHAL-2 SHANKAR/SUSILA

 • 598 1271 s'Gbg sd'f/ emf KUNDHAN KUMAR JHA DHANUSHA,LAGAMA-1 KAMESHOR/ASHA

  599 675 s'~hg e§/fO{ KUNJAN BHATTRAI MORANG,SIJUWA-9 NARAYAN PRASAD/RITA

  600 362 s''z cof{n KUSH ARYALSYANJHA,PUTALIBAZAR-

  10SHIVA PRASAD/MADHU MALATI

  601 491 s'zn e08f/L KUSHAL BHANDARI SYANJHA,KUWAJHOT-6 DEVI PD/YOBH KALA

  602 323 s'zn e';fn KUSHAL BHUSHAL PARBAT,BAHAKIHATI-6 BISHNU PRASAD/CHOVA KUMARI

  603 398 s'zn l3ld/] KUSHAL GHIMIRE PALPA,BINDEPOKHAR-2 DHURBA PD/SITA DEVI

  604 920 s'zn s'df/ sfˆn] KUSHAL KUMAR KAFLE PALPA,RIJNERAHA-6 HARI PD/SARASASWATI DEVI

  605 128 s';'d k|;fb clwsf/L KUSHUM PDP ADHIKARI KASKI,KALALI-3 KRISHNA PD/NANI MAYA

  606 97 nfn afa' ofbj LAL BABU YADAVRAUTAHAT,BISHRAMPU

  R-1LAXAM RAY/KAUSILA DEVI

  607 1284 nlnt s7fot LALIT KATHAYAT ACHAM,MANGELSEN-4 KARNA BAHADUR/DIKRA

  608 1309 nlntf nfdf LALITA LAMASINDHUPALCHOWK,RAM

  CHE-7AITE/NANI MAIYA

  609 225 njn]z s0f{ LAVALESH KARNA MAHOTARI,SANGRAM-5 RAM KUMAR/NIRAJ KUMARI

  610 1415 nj s'z rfO{ LAVKUSH CHAI RUPANDEHI,SINAPA-10 JOGHI/SHYAMMATI

  611 516 nId0f 9sfn LAXMAN DHAKAL BARA,PIPARA SIMARA-7 RUDRA PD/DEVI KUMARI

  612 878 nId0f l3ld/] LAXMAN GHIMIREARGHAKANCHI,SANDGHI

  KHARKHA-1RISHIRAM/RAMA

  613 1555 nId0f sfˆn] LAXMAN KAFLE DANG,TULASHIPUR-8MUKUNDHA PRASAD/PARBATI

  KUMARI

  614 580 nId0f s'df/ s]z/L LAXMAN KUMAR KESHARI RAUTAHAT,GAUR-9 JAYRAM PRASAD/RAJKALI

  615 689 nId0f nD;fn LAXMAN LAMSALSYANJHA,MANAKAMAN

  A-9RAM PD/NIRMALA

  616 731 nId0f /fodfemL LAXMAN RAYAMAJHI PALPA,CHAHARA-5 DUGRA BAHADUR/MISHRA DEVI

  617 514 n]vgfy kf}8]n LEKHNATH PAUDELARGHAKANCHI,ADHAGU

  RI-9SHESHRAJ/HUMKALA

  618 1089 dbg uf]/fyf]sL MADAN GORATHOKI PYUTHAN,BELBASH-7 DEVIRAJ/SHIBA DEVI

  619 1113 dbg /fO{ MADAN RAI ILAM/ILAMNAPA-1 NAGENDRA BAHADUR/PABITRA

  620 1384 dbg >]i7 MADAN SHRESTHANAWALPARAHI,MID

  BINDHU-10REK PRASAD/URMILA

  621 1345 d]w/fh u}/] MADGHARAJ GAIHRE SYANJHA,NINDEBATO-5 KALADHAR/AMBIKA

  622 1001 dfwj b+ufn MADHAV DANGALSINDHUPALCHOWK,ICHO

  WK-6SAHADEV PRASAD/BINDA DANGAL

  623 429 dfwj sfsL{ MADHAV KARKI KASKI,HEMAJA-3 LOK BAHADUR/MAN KUMARI

  624 247 dxfb]j l;+x ;fpb MAHADEV SINGH SAUDKANCHANPUR,KRISHNAP

  UR-1JOGA SINGH/MANMATI

  625 1139 dxfif]s rf}w/L MAHASHEK CHAUDARY SAPTARI,KALYANPUR-5RAJENDRA PRASAD/MUNNI

  KUMARI

  626 1536 dx]Gb| af]x/f MAHENDRA BOHARADADELDHURA,BALAPUR-

  6RAM /PADAMA DEVI

  627 719 dx]z cfrfo{ MAHESH ACHARYAARGHAKANCHI,MORANG

  -5

  GYANENDRA PRASAD/MINA

  KUMARI

  628 389 dx]z clwsf/L MAHESH ADHIKARI LAMJUNG,GAUSAHAR-3 PURNA PRASAD/GANESH MAYA

  629 1518 dx]z e08f/L MAHESH BHANDARI JHAPA,DAMAK-3 JAGHANATH/RADHIKA

  630 1131 dx]z kf08] MAHESH PANDEY GULMI,SIMICHAUR-3 BHUWANNANDA/TIKA

  631 335 dx]z k|;fb e§ MAHESH PRASAD BHATT PRACHULA,LALI-5 NAMRAJ/GAURA DEVI

  632 1566 dx]z zdf{ MAHESH SHARMASHURKET,BIRENDRANAG

  AR-5BHAGIRAM/BHAGWATI

  633 1145 dx]Zj/ s]=;L MAHESHOR KC KTM,BHUTPANI-4 GOBINDA BAHADUR/SARADHA

  634 1554 dlxd af]x/f MAHIM BOHARA DOTI,MANNAKAPASHI-5 PADAM BAHADUR/KHIMA DEVI

  635 1078 d+un lszf]/ ;fx MANGAL KISHOR SHAH SARLAHI,PIPARIYA-6 BHUWANESHOR/PRAMILA DEVI

 • 636 1326 dl0f/fd e§/fO{ MANIRAM BHATTRAI KTM,NAGARJUN-10 DINANATH/INDIRA

  637 1310 dlg; cfrfo{ MANISH ACHARYA LU PU,LU PU-8 BINOD KUMAR/BHAGAWATI

  638 584 dlgif s'df/ e08f/L MANISH KUMAR BHDNDARI KASKI,POKHARA-19 RAMESH KUMAR/JASHODA DEVI

  639 1476 dlgif s'df/ ;fx MANISH KUMAR SAHSAPTARI,SHAMBHUNAT

  H-4DUGRA PRASAD/SUMAN DEVI

  640 192 dlgif s'df/ 7fs''/ MANISH KUMAR THAKUR DHANUSHA,JANAKPUR-5 ANIL/ KRISHNA DEVI

  641 907 dlgif gfy emf MANISH NATH JHADHANUSHA,NAGARRAUE

  N-8NABONATH/SAROJ

  642 206 dlgif k|;fb केिरी MANISH PRASAD KASHARY BARA HARIYA-7 RAMNANDA PRASAD/SABITAS DEVI643 1370 dlgif k|tfk l;+x MANISH PRATAP SINGH SARLAHI,SUNDARPUR-8 UMESH KUMAR/MANJU

  644 810 dlg;f ;fx MANISH SAH SAPTARI,TARHI-2 NAGESHOR/SARASAWATI

  645 533 dlgif ofbj MANISH YADAV SARLAHI,BELTHI-8 RAMESHOR RAY/GAYATRI

  646653 dlgiff sd'f/L s';jfxf

  MANISHA KUMARI KUSHWAHA BARA,KALAIYA-15 RAM RUP PD/LALPARI DEVI

  647 1200 dlg;f kg]? MANISHA PANEUR SYANJHA,SETIDHOBAN-5 KRISHNA PD/SITA DEVI

  648 515 dlg;f Kof7 MANISHA PYATHABHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-3INDRA PRASAD/MOHAN DEVI

  649 463 dlgiff :ofpnf MANISHA SHYAULA KAVRE,PANAUTI-6 MAHENDRA BHAKTA/SANTA DEVI

  650 816 dlgt sdf{rfo{ MANIT KARMACHARYABHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-10MOHAN PD/BADRI

  651 637 dlGhn hf]zL MANJIL JOSHIBHAKTPUR,MID THIMI-

  12MANBIR/LAXMI

  652 913 dlGhn sfsL{ MANJIL KARKIMORANG,BIRATNAGAR-

  7ISHOR/BABITA

  653 1272 dlGhnf cdfTo MANJILA AMATYA LALITPUR,LALITPUR-7YOGENDRA BAHADUR/MANJU

  MAIYA

  654 1021 dGh' v8\sf MANJU KHADKABHAKTAPUR,MID THIMI-

  3RAJENDRA /KALPANA

  655 1211 dgf]h v8\sf MANOJ KHADKA BAGLUNG,TIYANG-2 MAHENDRA /SITA

  656 1051 dgf]h s'df/ lu/L MANOJ KUMAR GIRI BAJURA,JAGHANATH-7 BRIPLAL/SARASWATI

  657 257 dgf]h s'df/ ;fx MANOJ KUMAR SAH MAHOTARI,BALAWA-5 RAM PUNIT/NIRMALA DEVI

  658 1160 dgf]h s'df/ ;fx MANOJ KUMAR SAHDHANUSHA,GOBINDAPU

  R-9BECHAN /LAXMIN KUMARI

  659 1361 dgf]h zdf{ MANOJ SHARMABAGLUNG,BHIMPOKHAR

  A-7CHANDRA MADHI/KUSHI

  660 1020 dgf]h zdf{ jfUn] MANOJ SHARMA WAGLE SYANJHA,KICHANAS-2 GYANJHA/CHOPKANTI

  661 573 dg' s'df/ kf}8]n MANU KUMAR POUDELSYNAJHA,BIBAR

  DAUTARA-3NANDA PRASAD/TIL MAYA

  662 1483 df};d cfnd MAUSHAM ALAM SUNSARI,BABIYA-1 KAUYUM/HAMIDHA

  663 1368 dfof u}/] MAYA GAIRERUPANDEHI,MADAVLIYA

  -9SHYAM PD/KAMALA

  664 1458 df]= xh/t /fOg MD HAZRAT RAINMAHOTARI,KHUTTAPIPA

  ADHI-5MAHAMAD/JAIBADHU

  665 829 df]= hflxb cln MD JAHID ALISIRAHA,TANUWAPATHI-

  4MD JAINNL/SHAIRA

  666 1264 d]w k|;fb clwsf/L MEGH PRASAD ADHIKARIARGHAKANCHI,BANGAL

  A-6MUKTINATH/PARBATI

  667 1072 d]w /fh s] ;L MEGH RAJ KC DANG,PURANDHARA-4 BHIM BAHADUR/BEDH KUMARI

  668 248 d]3 /fh vqL MEGHA RAJ KHATRI SURKHET,GANGALAL-14DEV BAHADUR KHATRI/BIRMA

  KHAGI

  669 615 d]gsf ;'jfn MENAKA SUWALBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-14

  KRISHNA PRASAD/BISHNU

  KUMARI

  670 1161 ldng uf]tfd] MILAN GOTAME GORKHA,SOLUNG-1 KRISHNA PRASAD/BHAGAWATI

  671 290 ldng /fjn MILAN RAWALKAPILBASTU,BADAJANG

  A-8GANESH BAHDUR/DINA KUMARI

  672 342 ldlyn]; s'df/ ;Gt MITHILESH KUMAR SANT SAPTARI,BHARDAHA-5 RAMESHOR/BINA DEVI

 • 673 480 ldlyn]z 7fs'/ MITHILESH THAKURMAHOTARI,DHISABAKAT

  AIYA-7BECHAN /BINA

  674 340 df]xdb फारुक /fOg MOHAMAD PARUK RAIN DHANUSHA,DAIGHA SHIBAPUR-2 BHAGALU/MARIYAM675 445 df]xdb l/hjfg MOHAMMAD RIJWAN RAUTAHAT,GAUR-1 YAJAJUL/SAIJAN

  676618 dxDdb hsfpNnfx cG;f/L

  MOHAMMAD ZAKAULLAH

  ANSARIRAUTAHAT,GAUR-5 MAHAMAD/SHAILA

  677 36 मोहन कुमार गुप्ता MOHAN KUMAR GUPTA SAPTARI,PORTAHA-2 RAMESH PD/MINA DEVI

  678 94 df]xg s'df/ k+wfs MOHAN KUMAR POUNGDHAK TERATHUM,PAITHAK-3 KARNA BAHADUR/DHAN MAYA

  679 1287 df]xg dNn MOHAN MALLAJAJARKOT,BHERINAPALIK

  A-4PADAM BAHADUR/GITA

  680 763 df]xg l;Ub]n MOHAN SINGDEL KASKI,ARBA BIJAY-4 HARI KRISHNA/SABITRI

  681 1263 df]lgsf b]j MONIKA DEV SAPTARI,RAJBIRAJ-8 BIRENDRA KUMAR/ANJARA DEVI

  682 328 df]lgsf kf]6] >]i7 MONIKA POTE SHRESTHA KTM,KTM-16 RADHA KRISHNA/SASHIKALA

  683 1503 df]lgsf >]i7 MONIKA SHRESTHA SUNSARI,NAKLAURI-9 MOHAN KUMAR/GENSH KUMARI

  684 1188 df};d e08f/L MOUSAM BHANDARI PUTHAN,MARTHAN-4 AN BAHADUR/BINDU

  685 317 d's]z rGb| ofbj MUKESH CHANDRA YADAVDHANUSHA,RAMADAIYA

  -7RAM ISHOR/RAJ KUMARI

  686 60 d's]z bf; aflgof MUKESH DAS BANIYA BARA,KALAIYA-6 GANESH PRASAD/MADHAV

  687 748 d's]z hf]zL MUKESH JOSHI BAITADHI-2 MEHESH CHANDRA/KUSUM

  688 1441 d's]z s0f{ MUKESH KARN SIRAHA,BARBARNHA-8 SUCHIT NARAYAN/KALINANDI LAL

  689 355 d's]z s'df/ ;fx MUKESH KUMAR SHAH SAPTARI,BEDHE-9 RAM PRASAD SAH/CHANDRA DEVI

  690 1342 d's]z /fh ;fx MUKESH RAJ SAH BARA,MAHESHOR-7 RAJENDRA PRASAD/RAMA

  691 703 d's]z >]i7 MUKESH SHRESTHA KTM,BALKHU-2 HIR BAHADUR/RUPA

  692 635 d's]z ofbj MUKESH YADAV SIRAHA,LAHAN-22 BILTHU/SUMITRA DEVI

  693 1431 d's]z ofbj MUKESH YADAV BARA,BHAUDAHA-8 SHAMBHU PD/PABITRI DEVI

  694 218 gj /fh शसटौला NABA RAJ SITAULA RAUTAHAT,PHUTAHA-9 MOHAN LAL/GAYATRI DEVI695 103 gljg e§ NABIN BHATTA KAILALI,DHANGADHI-3 DUGRA PRASAD/TARA DEVI

  696 400 gljg e§/fO{ NABIN BHATTARI TERATHUM,PIPLE-9 GANESH PRASAD/LITA DEVI

  697 929 gljg b]jsf]6f NABIN DEVKOTA GORAKHA,PALUNGTAR-9 KAJI BABU/MADHUMAYA

  698 131 gljg 9sfn NABIN DHAKALKAPILBASTHU,HATHAISH

  A-7CHET NARAYAN/NARAYANI

  699 274 gljg v8\sf NABIN KHADKA JHAPA,MECHINAGAR-1 KUMAR /BINDHA

  700 946 gljg n'O{6]n NABIN LUITEL MORANG,BHOTATAR-1 HEMRAJ/SANTA

  701 187 gljg kf}8]n NABIN PAUDEL SYANJHA,ARUKHARKA-6 CHETNATH/DHAN MAYA

  702 854 gljg k|hfklt NABIN PRAJAPATIBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-1HARI BHAKTA/TUMLA BETI

  703 271 gljg >]i7 NABIN SHRESTHABHAKTAPUR,MID THIMI-

  13SHYAM KRISHNA/RAM SUNDARI

  704 1484 gljg ofbj NABIN YADAV MORANG,TIKISINWARI-3 RASH BIHARI/CHANDRIKA DEVI

  705 980 gfu]Zj/ ;fx NAGESHOR SHAHDHANUSHA,JANAKPUR-

  23 RAM CHANDRA/SITA

  706 443 gd/fh sfˆn] NAMRAJ KAFLENAWALPARASHI,KAWAS

  ETI-8KASHIRAM/CHITRAKALA

  707 822 gGbg s'df/ emf NANDAN KUMAR JHA MAHOTARI,NAINHI-2 CHADRABHUSHAN/REKHA

  708 1389 g/ axfb'/ ufxf NAR BAHADUR GAHAPALPA,CHITUNGDHARA-

  9SHER BAHADUR/LILA KUMARI

  709 1381 g/ axfb'/ yfkf NAR BAHADUR THAPA PALPA,TANSEN-12 LAL BAHADUR/NANDAKALI

  710 536 g/xl/ uf}td NARAHARI GAUTAMRAMECHAP,GUNSHI

  BHARDHARE-5DHIL PD/KHATIMAYA

 • 711 1270 gf/fo0f clwsf/L NARAYAN ADHIKARINAWALPARASHI,BASATI

  YA-8RUDRA PD/SRIJANA

  712 338 gf/fo0f 9'+ufgf NARAYAN DHUNGANA ACHAM,MANGALSAIN-7 JHANAK DUTTA/JAYANTI

  713 486 gf/fo0f l3ld/] NARAYAN GHIMIREBARDIYA,MANPURTAPA

  RA-1GANGA LAL/MITHA

  714 450 gf/fo0f kf}8]n NARAYAN PAUDELPUTHAN,DHARAMPANI-

  9GIRIRAJ/PREM LAL

  715 1004 gf/fo0f k|;fb l/hfn NARAYAN PRASAD RIJALDHADHING,NILKANTHA-

  3HOM NATH/DANDA KUMARI

  716 34 नरेन्द्र प्रजापशत NAREDNRA PRAJAPATI BHAKTAPUR,MID THIMI-10

  CHANDRA BAHADUR/KRISHNA

  NANI

  717 1056 g/]Gb| ltlD;gf NAREDNRA TIMALSINA JHAPA,BIRTAMOD-8 DEVI PD/OJHAMAYA

  7181306 g/]Gb| s'df/ rf}w/L

  NARENDRA KUMAR

  CHAUDHARYSAPTARI,RAJBIARJ-2 BIJAY KUMAR/SUSILA DEVI

  719 101 g/]Gb| s'df/ s0f{ NARENDRA KUMAR KARNDHANUSHA,BARMACHIY

  A-4RUDRA NARAYAN/RITA DEVI

  720 12 नरेन्द्र कुमार माझी NARENDRA KUMAR MAJHI MORANG,SIDHRAHA-4 GANESH /PARBATI KUMARI721 985 g/]Gb| kl08t NARENDRA PANDIT KAILALI,TIKAPUR-9 BHOJRAJ /BHAWANI

  722 24 नरेन्द्र श्रषे्ठ NARENDRA SHRESTHA JHAPA,CHAKCHAKI-3 ARJUN KUMAR/SABITRA723 507 rf]nf sfGt /]UdL naresh

  SYANJHA,PAUWADHADA

  -2KHYAM NARAYAN/DEU RUPA

  724 483 g/]z e§ NARESH BHATTA KAILALI,PATHARIYA-6 SURYA RAJ/MINA

  725 418 g/]z k|;fb ;'j]bL NARESH PRASAD SUBEDI SYANHGA/BHATKHOLA-8 BAL KRISHNA/CHAYA DEVI

  726 74 g/]z l;+x wfdL NARESH SINGH DHAMIKANCHANPUR,MAHEND

  RANAGHAR-6KALYAN SINGH/PARBATI DEVI

  727 23 नबवन िौिरी NAVIN CHAUDARY KANCHANPUR,BHINAPA-1

  JITMAN/CHULIYA

  728 1069 gljg s'df/ dxQf] NAVIN KUMAR MAHATO SARLAHI,NAIKAULA-5 ARJUN /RAM DULARI

  729 485 gljg kf08] NAVIN PANDEYARGHAKANCHI,THULAPO

  KHARA-4BHOJ RAJ /YASAHODA

  730 125 gj /Tg dfgGw/ NAWA RATNA MANANDHAR KTM,KRITIPUR-5 DEV RATNA/LAXMI

  731 1013 lgtf v8\sf NEETA KHADKA KTM,GOTHATHAR-8 KUNDHAN/SIRJANA

  732 849 g]xf /fgL ofbj NEHA RANI YADAVRAUTAHAT,MUDHABALA

  BA-1

  CHAUTHARI

  NAGAENDRA/PRAMILA

  733 579 g]q k|;fb kf08] NETRA PRASAD PANDEYARGHAKANCHI,BHAGAW

  ATI-2HARILAL/BASUNDHARA

  734 58 ª\jfg gfDu]n nfdf NGWAN NAMGEL LAMA HUMLA,BARGAUN-5 CHIRING/SONA

  735 520 lgsfz /]UdL NIKASH REGMI UDAYAPUR,TRIYUGHA-3 NARNATH/SUSILA

  736 224 lgs]z /fo NIKESH RAY MAHOTARI,PIGAULA-8 RAM PRABESH/SAIL DEVI

  737 1544 lglvn ad NIKHIL BAM KAILAI,DHANGADHI-1DHAN BAHADUR BOM/DHARMA

  DEVI BOM

  738 444 lgno d}gfnL NILAYA MAINALI KTM,KAPAN-12 UPENDRA PD/NISHA TIWARI

  739 153 lgn/fh s0f{ NILRAJ KARNDHANUSHA,GALAK PUR-

  16MADAV LAL/ANITA DEVI

  740 345 शनराज a/fn NIRAJ BARAL KASKI,POKHARA-14 BEDHARAJ/DUGRA741 105 lg/h b]jsf]6f NIRAJ DEVKOTA GORKHA,BALUNGTAR-12 SAGAR CHANDRA/SHOBA

  742 1437 lg/h bQ NIRAJ DUTTA PARSHA,BIRJUNG-1 KALI KANT/MALA

  743 811 lg/h s0f{ NIRAJ KARNA SUNSARI,INARUWA-2 SUSIL KUMAR/SUDHADEVI

  744 1126 lg/h cf]nL NIRAJ OLIKANCHANPUR,BHIMDAT

  TA-18LAL BAHADUR/PABITRA

  745 581 lg/h /fh yfkf NIRAJ RAJ THAPABHAKTAPUR,SURYABINA

  YAK-8RAJ KUMAR/ISHORI

  746 1338 lg/fhg lrn'jfn NIRAJAN CHILUWALLAMAGANDA,DHAMILUK

  UWA-3BINOD RAJ CHIJUWAL

  747 518 lg/fhg bfxfn NIRAJAN DAHALDOLAKHA,BHIMESHOR-

  11NAWARAJ /SUSILA

 • 748 585 lg/fhg s]=;L NIRAJAN KC RUKUM,KHOLAGAUN-9 DAL BAHADUR/DHANRUPI

  749 293 lg/fhg k+u]gL NIRAJAN PANGEMI RUPANDEHI,SHU-3 ISHORI PRASAD/LAXMI

  750 243 lg/h+g k6]n NIRAJAN PATEL PARSHA,BIRJUNG-19 RAM CHANDRA PD/RAMSATI DEVI

  751 45 शनराजन िाह NIRAJAN SHAH ACHAM,SEKEBAGAR-1 PURNA BAHADUR/RADHIKA DEVI752 1509 lg/~hg s'df/ /fpt NIRANJAN KUMAR RAUT SAPTARI,JAMUNI-5 GANGA PRASAD/BECHANI DEVI

  753 1490 lgl/t s'df/ ofbj NIRIT KUMAR YADAV SIRAHA,LAXMIPUR-3 BHAGAWAN/ KALADEVI

  754 449 lgd{n lji6 NIRMAL BISTA ROLPA,BHIJING-3 BHAKTA BAHADUR/LALITA

  755 21 शनमिल कुमार कमर NIRMAL KUMAR KAMAR UDAYAPUR,RAMPUR-2 RAM KUAMAR/MAIYA DEVI756 1302 lgd{n kf}8]n NIRMAL PAUDEL PARBAT,KUSMA-1 LAXMI PD/KAMALA

  757 574 lgd{n /fgf NIRMAL RANA GORAKHA,BAKRANG-3 DHAL BAHDUR/JI MAYA

  758 1000 lgd{n ?jfnL NIRMAL RUWALI CHITWAN,RAPTI-5 YADAV KUMAR/PADAM KUMARI

  759 628 lgd{nf hf]zL NIRMALA JOSHI DOTI,KTM-8 DILLI RAJ/PARBATI

  760 1002 lgd{nf s'df/L af]s6L NIRMALA KUMARI BOKATIBAITADHI,DASARATHNA

  PA-1GHANSHYAM /LAXMI DEVI

  761 116 lg/f]h bfxfn NIROJ DAHAL CHITWAN,BHARATPUR-7 TIKARAM/TIKA DEVI

  762 369 lg/f]h s';L NIROJ KUSIBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-1GYAN PRASAD/KAMALA

  763 43 शनरोज महजिन NIROJ MAHARJAN LALITPUR,LALITPUR-8 SHYAM/ASHA MAYA764 504 lg/f]h dxh{g NIROJ MAHARJAN LALITPUR,THECHO-1 OMHARI/RATNA DEVI

  765 48 शनश्चल आकाि श्रषे्ठ NISCHAL AAKASH SHRESTHA MORANG,BAHUNI-7 CHUDA BAHADUR/UMA

  766 773 lgZrn >]i7 NISCHAL SHRESTHA DOLAKHA,BHIMESHOR-1 NABIN KUMAR/SHANTI

  767 722 lgzf e§ NISHA BHATTA DADELDHURA,SAMAIJI-3 SIDHA RAJ/LILA DEVI

  768 1203 lgzf+t z+s/ of]ufrfo{NISHANT SHANKAR

  YOGACHARYALALITPUR,LAUPANAPA-

  10KIRAN SHANKAR/BINDIRA

  7691434 lgt]z s'df/ rf}/fl;of

  NITESH KUMAR CHAURASHIYA PARSHA,BIRJUNG-19 BABUNANDA PD/SUNITA

  770 67 नुरा k|wfgfË NOORA PRADHANANGA KTM,KTM-14 RANARAM/MAROJANI771 656 g[k]z /+Ghg ;fx NRIPESH RANJAN SAH DHANUSHA,DEVPURA-4 BINOD KUMAR/NIRMALA DEVI

  772 796 cf]d s'df/ ;fx OM KUMAR SAH SUNSARI,NARSINGH-9 MADANESHOR/SHILA DEVI

  773 149 cf]d s'df/ l;+x OM KUMAR SINGH SIRAHA,DEVIPUR-9 BABULAL/NIRMALA

  774 1386 cf]d k|sfz sxf/ OM PRAKASH KAHAR KAPILBATU,HATIHAWA-5 JASAI/JAGHAMATI

  775 129 cf]d k|sfz kg]? OM PRAKASH PANERU KAILALI,DHANGADHI-4 TEJ RAJ/LAXMI DEVI

  776 1296 kbd axfb'/ a'9f PADAM BAHADUR BUDHA MUGHU,ROWA-7 GAGAN BAHADRU/RAMTULAHI

  777 372 kbd k|;fb kf]v|]n PADAM PRASAD POKHREL PUTHAN ,TUPARA-7 OBIRAM/GOMA

  778 1175 kbd jfUn] PADAM WAGLE SYANJHA,KICHANATH-1 MUKUNDARAJ SHARMA/SABITRI

  779 634 k+sh cfrfo{ PANKAJ AACHARYAKASKI,BHARAT POKHARI-

  3JIV NATH/NARAYANI

  780 85 k+sh साहनी PANKAJ SAHANI RUPANDEHI,BASANTAPUR-1 RAMLAKHAN/MALATI DEVI781 1196 k|sfz rGb| hf]zL PARKASH CHANDRA JOSHI

  BAJURA,KULDEVMANDH

  U-9CHETRAJ

  782 278 k/d]Zj/ ;fx PARMESHOR SAH SAPTARI,LALPATHI-9 DIENSH NARAYAN/PARBATI

  783 967 kz'klt sd'f/ d08n PASHUPATI KUMAR MANDAL SAPTARI,KATAIYA-2 RAM NARAYAN/SUNAIR DEVI

  784 461 kz'klt /fhj+zL PASHUPATI RAJBANSI JHAPA,SHIBAJUNG-7 NAJAR LAL/DEVSARI

 • 785 759 kjg cfrfo{ PAWAN ACHARYA DANG,GHORAHI-11 BHUWAN KUMAR/ISHORI

  786 917 kjg e08f/L PAWAN BHANDARI GULMI,BASTU-7 ISHORI PD/SITA

  787 734 kjg l3ld/] PAWAN GHIMIREKAPILVASTU,KAPILBASTU

  -7KESHAVRAJ/SUNITA

  788 347 kjg s'df/ ofbj PAWAN KUMAR YADAV SAPTARI,RAJBIRAJ-8 SHIBA NARAYAN/KAILALI

  789 652 kjg kf}8]n PAWAN PAUDEL SARLAHI,NETRA JUNG-5 UDHAV PRASAD/SUSMA

  790 1317 kjg l;Ub]n PAWAN SINGDELCHITWAN,BHARATPUR-

  12CHANDRA PRASAD/BISHNUMAYA

  791 1560 kjg /fjn PAWN RAWAL KAILALI,GODABARI-1 MAN BAHADUR/BASANTI DEVI

  792 1478 kf]v/fh ;fx POKHARAJ SAH SUNSARI,CHHITAHA-3 BANDESHOR/SEBAKI DEVI

  793 1537 k'hf e';fn POOJA BHUSHAL KAILALI,DHANGADHI-8 TOP PD/JYOTI

  794 1341 k'hf s'df/L emf POOJA KUMARI JHA MAHOTARI,BARNAULI-8SHREE SUCHAKAR/SHREEMATI

  REKHA DEVI

  795 974 k'hf Gof}kfg] POOJA NEUPANE RUPANDEHI,PATEHA-4 LOK NATH/KALPANA

  796 791 kf]i6/fh v8\sf POSTARAJ KHADKAMORANG,KOSHIHARAIN

  CHA-4KHEKHAL BAHADUR/KOPILA

  797 405 k|j]z u'Ktf PRABESH GUPTASAPTARI,KANCHANPRUP

  -5REMANTA PRASAD/BIDHA DEVI

  798 1135 k|a]z s'df/ cfrfo{ PRABESH KUMAR ACHARYA GUMBA,BIRAT-17 KHEMRAJ/JUNA DEVI

  799 16 k|ef िड्का PRABHA KHADKA LALITPUR,LAMATAR-4 MAHENDRA KUMAR/SHOBHA800 948 k|eft sfsL{ PRABHAT KARKI MORANG,HOKALABARI-2 KEDHAR/SHOBA

  801 305 k|eft /Ghg PRABHAT RANJANDHANUSHA,JANAKPURD

  HAM-12PRAMODHANANDA/MIRA

  802 1507 k|eft tfdfË PRABHAT TAMANG SUNDARI,DHARAN-6 THIRTHA BAHADUR/PHULMAYA

  803 1128 k|e' /fd kf]v|]n PRABHU RAM POKHRELBHAKTAPUR,CHANGUNA

  RAYAN-11JANAK PRASAD/JAMUNA

  804 534 k|lj0f clwsf/L PRABIN ADHIKARI KAVRE,PANAUTI-8 KRISHNA PD/SUBHADRA

  805 832 k|lj0f uf}td PRABIN GAUTAMCHITWAN,AURYADHARA

  MPURI-5SHOBAKHAR/BISHNU MAYA

  806 991 k|lj0f lu/L PRABIN GIRI DHADHING,KUMPUR-6 RAJU/SITA

  807 906 k|ljg s]=;L PRABIN KCMAKAWANPUR,CHURIYA

  MAI-2RAJU/DHAN KUMARI

  808 1191 k|lj0f vqL PRABIN KHATRIBHAKTAPUR,MID THIMI-

  7GOKUL/DROPATI

  8091510 k|ljg s'df/ rf}w/L

  PRABIN KUMAR CHAUDARY UDAYAPUR,HADIYA-1 BHOGENDRA/ MAYA DEVI

  810 1469 k|ljg s'df/ emf PRABIN KUMAR JHASIRAHA,THALAHA

  KATAHA-4BHAGAWAN/NITA

  811 987 k|lj0f s'df/ >]i7 PRABIN KUMAR SHRESTHA SYANJHA,DARSINGH-7 PRAKASH/MIN KUMARI

  812 171 k|lj0f >]i7 PRABIN SHRESTHABHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-3PURUSHOTAM/JAMUNA

  813 1009 k|lj0f yfkf PRABIN THAPA KASKI,HEMJHA-2 BHUPAT BAHADUR/DEVI THAPA

  814 1176 k|lj0f yfkf PRABIN THAPA DANG,GHORAHI=-2 KRISHNA BAHADUR/SARADHA

  815 1319 k|ljg yfkf PRABIN THAPA SINDHULI,BASESHOR-2 RAJAN RAJ/INDRA KUMARI

  816 31 प्रबुद्ध कुमार यादव PRABUDDHA KUMAR YADAV SIRAHA, BIDHYANAGAR PRADIP KUMAR/MANJU

  817 178 k|ef; dxh{g PRABVASH MAHARJAN KTM,KRITIPUR-11 BAIKHUNTHA/SUKUNDHA

  818 275 k|r08 k|wfg PRACHANDHA PRADHAN GORAKHA,DEURALI-4 PRAMOD/BINA KUMAR

  819 264 k|lbk e§/fO{ PRADEEP BHATTRAI PUTHAN,BIJUWAR-1 SHISHIRRAJ/TARA DEVI

  820 1349 k|lbk sIfklt PRADEEP KAKSHAPATISINDHUPALCHOWK,JALB

  IRE-8LILA PD/DIL KUMARI

  821 934 k|lbk s'df/ ;fx PRADEEP KUMAR SAH DHANUSHA,LAGAMA-3 UTTAM/URMILA

 • 822 1423 k|lbk kf08]o PRADEEP PANDEYRUPANDEHI,TILOTTATM

  A-11MITRALAL/SARASAWATI

  823 200 k|bLk zdf{ PRADEEP SHARMA PARBAT ,PAKUWA-8 PARSHURAM /SITA

  824 590 k|lbk >]i7 PRADEEP SHRESTHABHAKTAPUR,MID THIMI-

  7BASHU DEVI/KAMAL DEVI

  825 1217 k|lbk bfxfn PRADIP DAHAL DOLAKHA,KAVRE-6 TIKA PRASAD/KAMALA MAYA

  826 1247 k|bLk s'df/ ;fx PRADIP KUMAR SAH SAPTARI,BANAULA-9 RAM KUMAR/KALYANI

  827 410 k|1f jfUn] PRAGHYA WAGLE TANAHU,BAYASH-11 KRISHNA RAJ/BINTU

  828 809 k|1f bQ PRAGYA DATTA MAHOTARI,SUJAL-3 SAILENDRA/BIMALA

  829 996 k|1f kf08]o PRAGYA PANDEYBAITADHI,DASARATHCH

  AND-3CHANDRA DEV/URMILA

  830 65 k|nfb s]=;L PRAHLAD K.C. KTM,KAPAN-5 PUSKAL/PARBATI

  831 1268 k|Hjn s]=;L PRAJWAL KC LAITPUR,LALITPUR-23 ASHOK KUMAR/MANJU

  832 1182 k|Hjn df:s] PRAJWAL MASKEYSHANKHASAWA,KHADBA

  RI-1MADAN KUMAR/YAD KUMARI

  833 255 k|Hjfn /fO{ PRAJWAL RAI JHAPA,HANRMANI-3 LACHIT/JEYANTI

  834 1426 k|sfz clwsf/L PRAKASH ADHIKARIDHANUSHA,PRAKHEMA

  HUWA-5RAM KRISHAN/RAMJASHI

  835 27 प्रकाि बहादरु ओली PRAKASH BAHADUR OLI BASHAKU,HEMANTAWADHA-9

  DHAL BAHADUR/DHODALI DEVI

  836 1343 k|sfz Aof+Gh' PRAKASH BYANJUBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-10BHANUBHAKTA/MAIYA

  837 1565 k|sfz b]phf PRAKASH DEUJA KAVREPALANCHOWK-2 SURATH /URAN KUMARI

  838 193 k|sfz uf}td PRAKASH GAUTAM GULMI,THANPATI-4 LEKHNATH/MATHURA

  839 831 k|sfz uf}td PRAKASH GAUTAM GULMI,TALESKHAR-1 MAHENDRA PRASAD/RUPA

  840 1214 k|sfz u'?Ë PRAKASH GURUNG LAMJUNG,HILESKHAR-3 CHET BAHADUR/LAXMI KUMARI

  841 1462 k|sfz s'df/ /fo PRAKASH KUMAR ROYMAHOTARI,BAHANAHA-

  3LALAN KUMAR/SAKUNTALA DEVI

  842 455 k|sfz Gof}kfg] PRAKASH NEUPANE PALPA,TANSEN-9 RANGHANATH/KHAGISORA

  843 911 k|sfz zdf{ PRAKASH SHARMASHANKHASAWA,JALJALA-

  4LAXMI PD/SARADHA DEVI

  844 457 k|sfz >]i7 PRAKASH SHRESTHA SUNSARI,SAGIYA-1DHAN BAHADUR/KU ISHOR

  KUMARI

  845 600 k|sfz l;+x ;fpb PRAKASH SINGH SAUD BAITADHI,UDAYADEV-3 DHAN BAHADUR/SAKUNTALA

  846 1286 k|sfz ofbj PRAKASH YADAV SARLAHI,MUSAULI-1 RAJ NARAYAN/SURATIYA

  847 420 k|s[lt kf]v|]n PRAKRITI POKHRELARGHAKANCHI,KERUNG

  HA-1YUBRAJ/RITA

  848 1472 k|nfb g]kfnL PRALAD NEPALI SUNSARI,DHARAN-15 PADAM BAHADUR/MINA

  849 1513 k|nfb /fhjzL+ PRALADH RAJBANSHI MORANG,BARDJUNG-4 SHIBA NARAYAN/MAMALA DEVI

  850 608 k|Nxfb ;fx PRALHAD SAHSAPTARI,DSHAMDHUNA

  TH-8SUKUMAR/JAMUNA DEVI

  851 1408 k|d]z dNn PRAMESH MALLA GORAKHA,HARMI-1 PREM KANTI/RAMMAYA

  852 111 k|d]z lqkf7L PRAMESH TRIPATHIRUPANDEHI,BASANTAPU

  R-6DHINANATH /INDHUMATI

  853 986 k|ldnf an PRAMILA BALMAKAWANPUR,HARNA

  MADHI-9LILANATH/SANTA

  854 1323 k|ldnf kf7s PRAMILA PATHAKNUWAKOT,THANSINGH-

  1KEDHAR/AMBIKA

  855 312 k|ldnf /fhrn PRAMILA RAJCHALBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-8PURNA GOPAL/RAMESHORI

  856 1258 k|df]b s'df/ ;fx PRAMOD KUMAR SAH SIRAHA,BADARMALA-2 RAM DAYAL/SHIBASATI DEVI

  857 282 k|df]b l/dfn PRAMOD RIMAL DAILEKH,DALLU-6 PREM PRASAD/KAUSILA

  858 269 k|df]b >]i7 PRAMOD SHRESTHABHAKTAPUR,MID THIMI-

  13KRISHNA/GYAN SUNDARI

  859 451 k|df]b yfkf PRAMOD THAPA LUPU,MAHALAXMI-16 HARSHA BAHADUR/MANUKA

 • 860 1219 k|lgzf kf]v|]n PRANISHA POKHRELCHITWAN,BHARATPUR-

  13NILKANTA/AMBIKA

  861 840 k|lgtf >]i7 PRANITA SHRESTHA BHAKTAPUR,ANAPA-1 AMAR KUMAR/SANTI DEVI

  862 1015 k|;fGt emf PRASHANT JHA KTM,KTM-2 PRAMOD KUMAR/BANDANA

  863 173 k|zfGt s'df/ l;+x PRASHANT KUMAR SINGH MAHOTARI,AURAHI-9 RAM DINESH/MANJU SINGH

  864 1216 k|zf+t s'df/ ofbj PRASHANT KUMAR YADAV RAUTAHAT,INARKHARI-6 RAJENDRA PRASAD/KAUSALYA

  865 994 k|zf+t kf08]o PRASHANT PANDEYBAITADHI,DASARATH

  CHAND-3CHANDRA DEV/URMILA

  866 933 k|zfGt jfufn] PRASHANTA BAGALE GORAKHA,PALUNGTAR-7 YUBRAJ/ISHORI

  867 1064 k|zfGt b]jsf]6f PRASHANTA DEVKOTA CHITWAN,BHARATPUR-1 KRISHNA BABU/NARAYANI DEVI

  868 1104 k|l;n kf]v/]n PRASIL POKHAREL JHAPA,BHADRAPUR-11 JEEWAN /NANU KUMARI

  869 844 k|tfk l;Ub]n PRATAP SINGDEL KTM,BANGBHANJANG-3MADHAV PRASAD/SUSILA

  BHANDARI

  870 393 k|ltIff clwsf/L PRATHIKSHYA ADHIAKRI RAMECHAP,SIMTI-7 PADMA PD/GANGA

  871 1114 k|lt lu/L PRATI GIRI KTM,KTM-28 PRABIN/RAMBA

  872 757 k|ltef cu|jfn PRATIBHA AGRAWAL BANKE,NEPALJUNG-14 PRAMOD KUMAR/MANJU DEVI

  873 377 k|ltef kf08] PRATIBHA PANDEY KTM,KTM-16 GOKARNA RAJ/DUGRA

  874 167 k|ltef k/fh'nL PRATIBHA PARAJULIRUPANDEHI,ANANDABA

  N-9GOBINDA PRASAD/INDIRA DEVI

  875 416 k|ltef ofbj PRATIBHA YADAV SAPTARI,NARDHO-8HARI NARAYAN/PAWAN KUMARI

  DEVI

  876 693 k|lts ljh'S5] PRATIK BIJUCHHE DOTI,DIPAYAL-2BHUPENDRA MAN/MAMATA

  SHESTHA

  877 741 k|ltIff l3ld/] PRATIKSHYA GHIMIREJHAPA,CHANDRAGADHI-

  9DAMODHAR/DEVI SAPKOTA

  878 1488 k|ltIff sf]O/fnf PRATIKSHYA KOIRALAMORANG ,BIRATNAGAR-

  11BINOD/SHOVA

  879 629 k|ltef 9sfn PRATIVA DHAKAL GORAKHA,THALAJUNG-3 RAM CHANDRA/GANU DEVI

  880 499 k|ltef zdf{ PRATIVA SHARMA SYANJHA-5 GANESH PD/SITA

  881 1350 k|efs/ v8\sf PRAVAKAR KHADKA PARSHA,NIRMALBASTI-3 DUGRA BAHADUR/PARBATI

  882 1561 k|ljg >]i7 PRAVEEN SHRESTHA BANKE,NEPALJUNG-5 KULDEEP KUMAR/SANTI

  883 1445 k|lj0f s'df/ ofbj PRAVIN KUMAR YADAVRAUTAHAT,MAHAMAR

  PUR-2MANJE LAL/URMILA DEVI

  884 1492 k|lj0f s'df/ ofbj PRAVIN KUMAR YADAV SIRAHA,MADAR-2 MANIK LAL/PUNAM DEVI

  885 1387 k|ljg ld>f PRAVIN MISHRANAWALPARASHI,RAMPU

  R-9DIBAKAR PD/ASHA DEVI

  886 8 प्रयाग मेहर कायस्थ PRAYAG MEHAR KAYASTHA LAITPUR,CHAPAGAUN-1 PRATAP /BIJAY LAXMI887 818 k|of; /fh ;'j]bL PRAYAS RAJ SUBEHI JHAPA,BHADRAPUR-10 HOM NATH/BINA

  888 532 k|j]z z+vb]j PREBESH SHANKHARDEVBHAKTAPUR,DADHIKOT-

  6RAMESH/LAXMI

  889 526 k|lbk s'df/ rf}w/L PREDIP KUMAR CHAUDARYKAPILBASTU,BAHADUR

  JUNG-8

  RAJ KUMAR

  CHAUDARY/RUDRAMATI

  890 1496 k|]d s'dff/ kf08] PREM KUMAR PANDEY MAHOTARI,SUGHA-8 KULDEEP/DEVATA DEVI

  891 402 k|]d /fh kf]v|]n PREM RAJ POKHREL DANG,TULASHIPUR-8 DHANESHOR/PADAM DEVI

  892 728 k|]dxl/ k/fh'nL PREMHARI PARAJULI PARBAT,SALIJHA-3KRISHNA PRASAD/BISHNU

  KUMARI

  893 1479 k|lag vkfËL PREVEEN KHAPANGHI JHAPA,SANIARJUN-3 KISHOR KUMAR/MINA

  894 91 k|lj0f /fhe08f/L PREVEEN RAJBHANDARIRUPANDEHI,MANPAKAU

  DHA-1MANOHAR PD/RAM KUMARI

  895 903 lk|td /fh 1jfnL PRITAM RAJ GYAWALI GULMI-6 TULASHI RAM/CHANDRAKALA

  896 403 k[Yff r'8fn PRITHA CHUDAL LALITPUR,LALITPUR-13 KHAGENDRA /SHOBHA

  897 221 lk|of+z' s'df/ u'Ktf PRIYANSHU KUMAR GUPTA PARSHA,BAHUARI-4 SURESH PRASAD/MADHURI DEVI

 • 898 477 k'hf emf PUJA JHA SIRAHA,MADAR-5 SHUBHA NARAYAN/REKHA

  899 1127 k'0f{ axfb'/ a'9f PURNA BAHADUR BUDHA GULMI,NARKOT-8 NANDARAM/NANDAKALI

  900 766 k"0f{ axfb'/ cf]nL PURNA BAHADUR OLI SALYAN,KERBARA-6 GYAN BAHADUR/TILI

  901 62 k'ik kf}8]n PUSHPA POUDYAL KTM,KAMANAPA-13 LILA DHAR/BHIM KUMARI

  902 1471 k'iks k|wfg PUSHPAK PRADHANMORANG,BIRATNAGAR-

  13DHAN SUNDAR/NINA

  903 1543 k'is/ e08f/L PUSKAR BHANDARIDADELDHURA,AMARGA

  DHI-3DIPENDRA BAHADUR/BINA DEVI

  904 1206 k'ik/fh rf}w/L PUSPA RAJ CHAUDARYSAPTARI,SHAMBHUNAT

  H-7DEVKANT/SUMITRA

  905 1545 k'ik /fh hf]zL PUSPA RAJ JOSHI KAILALI,GORA-3 RAN DATTA/MANMATI

  906 456 k'ik /fh >]i7 PUSPA RAJ SHRESTHA GORAKHA,PALUNGTAR-4 BABULAL/DILMAYA

  907 691 /ljg cof{n RABIN ARYALCHITWAN,BHARATPUR-

  10TEK NARAYAN/BIJAYA DEVI

  908 237 /ljg v8\sf RABIN KHADKA PUTHAN,BIJUWA-4 BHIM BAHADUR/REKHA DEVI

  909 38 रबबन महत RABIN MAHAT JUMLA,CHANDRANATH-8

  BHARAT LAL/MIJURI

  910 1436 /ljg dl0f ;fx RABIN MANI SAHBARA,JUNG

  BHAWANIPUR-7HARENDRA PD/BINDHU

  911 544 /ljg kf}8]n RABIN POUDELCHITWAN,RATNANAGAR

  -6AGNI SAGAR/NUTAN KALA DEVI

  912 542 /ljg k|;fO{ RABIN PRASAINMORANG,BIRATNAGAR-

  6MANIRAJ/TARA DEVI

  913 553 /lag ;'j]bL RABIN SUBEDHI RAMECHAP,MANTHALI-1 TARA NIDHI/LAXMI

  914 1373 /ljGb/ uf]bf/ RABINDAR GODARPALPA,BANDHIPOKHAR-

  5MOHAN BAHADUR/DEV KUMARI

  915 880 /ljGb| clwsf/L RABINDRA ADHIKARI DHADHING,MAKARPA-2RATNA BAHADUR/MADAN

  KUMARI

  916 1524 /ljGb| s'df/ ofbj RABINDRA KUMAR YADAV SIRAHA,TATEGANA-8 JANAK/JALASHA DEVI

  917 304 /ljGb| nfld5fg] RABINDRA LAMICHANESYANJHA,PUTALIBAZAR-

  13BISHNU PRASAD/SHOBA KUMARI

  918 1295 /ljGb| kf]v|]n RABINDRA POKHREL KTM,KTM-14 PUNYA PRASAD/LAXMI DEVI

  919 1003 /ljGb| k|hfklt RABINDRA PRAJAPATIBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-1KASHI NARAYAN/LAXMI MAYA

  920 951 /ljGb| k|;fb ;fx RABINDRA PRASAD SAH SAPTARI,DIMAN-9 BHAGAT/SITADEVI

  921 672 /ljGb| pk|]lt RABINDRA UPRETIDADELDHURA,AMARGA

  DHI-3HARI PD/KUNTI

  922 11 रबबन्द्र यादव RABINDRA YADAV DHANUSHA,YADHUKUHA-8

  RAJENDRA /MAHAJANI

  923 1444 /lj; s'df/ h};jfn RABISH KUMAR JAISHWALRAUTAHAT,SARMUJUWA

  -4SUSHIBHUSHAN/SIMA DEVI

  924 1435 /ljz]if s'df/ emf RABISHESH KUMAR JHARAUTAHAT,BASANTPUR-

  5GYANENDRA/ASHA

  925 667 /rgf clwsf/L RACHANA ADHIKARI MORANG,KERABARI-1 NANDA PRASAD/BIDHYA DEVI

  926 1087 /fwf 9sfn RADHA DHAKAL GULMI,KHADAKOT-2 SHOMNATH/NANDAKALA

  927 1533 /fwf /fh ;'Aaf RADHA RAJ SUBBA JHAPA,BHADRAPUR-6 MOHAN KUMAR

  928 696 /fw] Zofd >]i7 RADHE SHYAM SHRESTHAKAVREPALANCHOWK,SHI

  KAR-9KRISHNA CHANDRA /ASTA MAYA

  929 739 /fx'n h};jfn RAHUL JAISHWAL RAUTAHAT,PARSHA-2SHREE RAM/SHREEMATI

  DHARMASILA

  930 394 /fx'n emf RAHUL JHA DHANUSHA,DEVPURA-9 SASHI KANT/MAMATA

  931 972 /fx'n s'df/ nfn bf;RAHUL KUMAR LAL DAS SIRAHA,NAHARA RIJAL-7 JAGHANATH LAL/SHIBALAXMI

  932 547 /fx'n k+lhof/ RAHUL PANJIYAR DHANUSHAL-6 GANEDH /REKHA

  933 1311 /fh lszf]/ ;fx RAJ KISHOR SAH MAHOTARI,BHIGAUN-9 GOJINDRAR SAH

  934 195 /fh s'df/ rf}w/L RAJ KUMAR CHAUDARYRUPANDEHI,MAHABALIY

  A-1RAM BAHADUR/PHULMATI

  935 1538 /fh s'df/ v8\sf RAJ KUMAR KHADKAKAILALI,DHAUAPANAPAL

  IKA-5GANESH BAHADUR/KAMALA DEVI

 • 936 839 /fh s'df/ lg/f}nf RAJ KUMAR NIRAULAKAILALI,PAHALMANPUR-

  2GANGA BAHADUR/DEVAKI

  937 348 /fh s'df/ kf]v|]n RAJ KUMAR POKHREL KASKI,POKHARA-8 GOBINDA PRASAD/CHANDRAKALA

  938 729 /fhg l9ª\u|L RAJAN DHINGRIBHAKTAPUR,BHAKTPUR-

  2KEDHAR/KASHIMAYA

  939 1083 /fhg h};jfn RAJAN JAISHWALBARA,GANGABHAWANIP

  UR-4BACHU PRASAD/HEMANTI

  940 806 /fhg s'df/ /fgf RAJAN KUMAR RANA KAILALI,DHANGADHI-4 KARAN SINGH/AGHABIR

  941 1246 /fhg s'df/ ofbj RAJAN KUMAR YADAVMAHOTARI,HE

  HRINMARI-7TEJ NARAYAN/KUSUM DEVI

  942 568 /fhg kf08] RAJAN PANDEY GORAKHA,SAIRAPANI-3 JAGHANATH/KHAGI MAYA

  943 300 /fhg /fgfef6 RAJAN RANABHAT SYNAJHA,ABHTKHOLA-1 JHAPAT BAHADUR/MYADHI

  944 953 /fhg ltjf/L RAJAN TIWARI PARBAT,SALIGRAM-6 RAM PD/SHYAM KALA

  945 856 /hgL >]i7 RAJANI SHRESTHA KTM,GOKARNA-5 RAM KRISHNA/SANNANI

  946 106 /fhf/fd ofbj RAJARAM YADAV MAHOTARI,PHULKAHA-2 HUKUMLAL/RAJIYA

  9471297 /flhj s'df/ /fo cdfTo

  RAJEEV KUMAR RAY AMATYADHANUSHA,JANAKPURU

  PANAPALA-21DASARATHRAY/BACHI

  948 1259 /flhj ;fx RAJEEV SHAHDHANUSHA,JANAKPUR-

  11BINOD /LALITA

  949 124 /fh]Gb| cfrfo{ RAJENDRA ACHARYABHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-9

  CHANDRA BAHADUR/KRISHNA

  DEVI

  950 1290 /fh]Gb| clwsf/L RAJENDRA ADHIKARI DOLAKHA,KAVRE-3NARAYAN BAHADUR/KRISHNA

  KUMARI

  951 1541 /fh]Gb| axfb'/ ;fpb RAJENDRA BAHADUR SAUDBAITADHI,SHREEKEDHR-

  4DAMBAR BAHAHUR/TARA DEVI

  952 1312 /fh]Gb| ad RAJENDRA BOM KAILALI,DURGAULI-7 LOK BAHADUR/LAXMI DEVI

  953 476 /fh]Gb| kf}8]n RAJENDRA PAUDELBAGLUNG,BOHARAGAU-

  9TANK PRASAD/THUMKALA

  954 592 /fh]Gb| l;+x yfkf RAJENDRA SINGH THAPABAITADHI,DAHARATH

  CHAND-8DAULAT SINGH/JANAKI DEVI

  955 1313 /fh]Gb| 7s'Nnf RAJENDRA THAKULLA DOLPA,DHUNAI-1 BAHADUR/MANSARA

  956 599 /fh]z aGhf/f RAJESH BANJARA KASKI,KALIKA-4 TEK BAHADUR/KHIM MAYA

  957 165 /fh]z l3ld/] RAJESH GHIMIRELAMJUNG,BHALAYAKHA

  RKA-4

  RAJENDRA

  PRASAD/CHANDRAKALA

  958 1084 /fh]z s'df/ /fo RAJESH KUMAR RAY DHANUSHA,SABAILA-4 RAM BHAKTA/GAJO DEVI

  959 40 राजेि कुमार िाह RAJESH KUMAR SAH DHANUSHA,PATANUKA-3

  RAM YEKBAL/KUSUM DEVI

  960 970 /fh]z s'df/ l;+x RAJESH KUMAR SINGH SARLAHI,SANGRAPUR-5 RAM YEKBAL/JASHO DEVI

  961 1364 /fh]z pns RAJESH ULAKBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-4RAJENDRA PD/ANITA

  962 1508 /flhj jdf{ RAJIB BARMA SAPTARI,MALETHA-8 RAJENDRA PRASAD/REDHU DEVI

  963 595 /flhj >]i7 RAJIB SHRESTHA LALITPUR,LALITPUR-17 RAM HARI/RONA

  964 1329 /flhj b];f/ RAJIV DESHAR LALITPUR,CHAPAGAUN-2 NARAYAN/PUNAM

  965 252 /flhj /fgfef6 RAJIV RANABHAT TANAHU,BAYASH-10 BISHNU BAHADUR/DHANU MAYA

  966 1480 /hlgz emf RAJNISH JHASAPTARI,CHHINAMASTA-

  5MOHAN/MINA DEVI

  967 1159 /hlg; s'df/ kf]b\bf/ RAJNISH KUMAR PODHAR SUNSARI,INARUWA-2 ARUNA/YASHODA DEVI

  968 1223 /fhklt ofbj RAJPATI YADAVDHANUSHA,BENGASHIB

  PUR-1JUGESHOR/SUGHIR DEVI

  969 578 /fh>L yfkf RAJSHREE THAPABHAKTAPUR,CHANGUNA

  RAYAN-7SHREEHARI/RAJI

  970 1265 /fh' e§/fO{ RAJU BHATTRAIKHOTANG,KHOTANG

  BAZAR-6PREM PD/SARADHA

  971 563 /fh' b]j RAJU DEO SAPTARI,RAJBIRAJ-9 SHREEDHAR PD/SITA DEVI

  972 1082 /fh' h};jfn RAJU JAISHWALBARA,GANGABHAWANIP

  UR-4BACHU PRASAD/HEMANTI

 • 973 1307 /fh' ldoFf RAJU MIYAN GORAKHA,HARMI-6 RAJU /HALIMA

  974 407 /fh' ;fx RAJU SAHSAPTARI,KANCHANRUP-

  5BANARASHI/MIRA DEVI

  975 1189 /fh' yfkf du/ RAJU THAPA MAGARRAMECHAP,DARMPOKH

  ARI-2LALIT BAHADUR/BRISH KUMARI

  976 588 /fs]z s'df/ ofbj RAKESH KUMAR YADAVMAHOTARI,SINGHAYOHI

  -6PRABHU NARAYAN/SAKALI DEVI

  977 936 /fs]z s'df/ ofbj RAKESH KUMAR YADAV DHANUSHA,KANPATHI-5 RAM BHAJAN/ASLANI DEVI

  978 1495 /fs]z s'df/ ofbj RAKESH KUMAR YADAV DHANUSHA,DEURI-7 RAM BHAKTA/SUNAINA DEVI

  979 1245 /fs]z nfn bf; RAKESH LAL DAS SAPTARI,BORIYA-7 RAMCHANDRA/KOSILA DEVI

  980 893 /fs]z ;fx RAKESH SHAH PARSHA,BIRJUNG-18 RAMESHOR PD/SARASAWATI

  981 336 /fs]z l;Ub]n RAKESH SINGDEL KTM,GOKARNA-11 RAM CHANDRA/RITA

  982 1068 /fs]z ;'gf/L du/ RAKESH SUNARI MAGARNAWALPARASHI,DIBYAP

  UR-6BIR BAHADUR/MINA KUMARI

  983 448 /Iff kf]v|]n RAKSHA POKHRELMAKAWANPUR,HETAUD

  HA-4ISHORPRASAD/SUSILA

  984 541 /Ifs 9'+u]n RAKSHAK DHUNGELRAMECHAP,PAKARBASH-

  6BADRI PD/SHOBA

  985 877 /fd rGb| kf}8]n RAM CHANDRA PAUDELSINDHUPALCHOWK,SELA

  NG-9RISHIRAM/PADAM KUMARI

  986 327 /fd sfsL{ RAM KARKI MYAGDHI,PHULCHAUR-6 GANESH BAHADUR/LILA KUMARI

  987 825 /fd s[i0f clwsf/L RAM KRISHNA ADHIKARI TANAHU,RIMTI-3 MAHENDRA PRASAD /BIMALA

  988 417 /fd s[i0f jfUn] RAM KRISHNA WAGLE TANAHU,JAMUNE-1 SHIBA PRADAD/BISHNU MAYA

  989 57 /fd s'df/ clwsf/L RAM KUMAR ADHIKARI DHANUSHA,CHAKAR-7SHREE SINGHESHOR/

  SHIVASATIDEVI

  990 1367 /fd s'df/ kl08t RAM KUMRA PANDITDHANUSHA,PRA KI

  MAHUWA-5RAM BALAK PANDIT/BIMAL DEVI

  991 61 /fd k|;fb aGhf/f RAM PRASAD BANJARALALITPUR,CHANDANPUR

  -2HEM NARAYAN/SARADHA

  992 376 /fd k|;fb kf}8]n RAM PRASAD PAUDELARGHAKANCHI,JUKENA-

  5GIRA PRAKASH/SHIBAKALA

  993 238 /fd ;Gb'/ >]i7 RAM SUNDAR SHRESTHABHAKTAPUR,MID THIMI-

  13RAM CHANDRA/PANCHA LAXMI

  994 1288 /fdrGb| uf}td RAMCHANDRA GAUTAM SYANJHA,PHEDIKHOLA-2 SHIBA /LOSH KUMARI

  995 311 /d]z a:g]t RAMESH BASNETNAWALPARASHI,DEVCH

  ULI-11SHER BAHADUR/MUNA KALA

  996 594 /d]z b'd? RAMESH DUMARUBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-4TULASHI NARAYA/BUDHA LAXMI

  997 478 /d]z hf]zL RAMESH JOSHI KAILALI,DHANGADHI-2 BHAKTA RAJ/HEMA DEVI

  998 802 /d]z s]=;L RAMESH KC KTM,PHUTUNG-5 MOHAN KRISHNA/SUBHADRA

  999 528 /d]z s'df/ b]jsf]6f RAMESH KUMAR DEVKOTA ACHAM,BINAYAK-3 TIRTHARAJ /BINDRADEVI

  1000 496 /d]z s'df/ s]= ;L RAMESH KUMAR KCLALITPUR,MAHALAXMI-

  11DHURBA /DHAN

  1001 15 रमेि कुमार यादव RAMESH KUMAR YADAV BANKE,NAPALJUNG-17 NANDA KUMAR/SUTRI1002 1205 /d]z g]kfnL RAMESH NEPALI

  JUMLA,CHANDANNATH-

  5GOPI/MAYA

  1003 823 /d]z km'ofn RAMESH PHUYAL KTM,KAGESHORI-2 SADHURAM/INDIRA

  1004 1562 /d]z k|;fb clwsf/L RAMESH PRASAD ADHIKARI KALIKOT,SUKATIYA-4 LAXMI PD/BASHUNDHARA

  1005 500 /d]z /fh hf]zL RAMESH RAJ JOSHIDARCHULA,BEHARI GAU-

  1PARAMANANDA/ANIBHA

  1006 390 /d]z ;fksf]6f RAMESH SAPKOTASYANJHA,CHILAUNEBAS

  H-3MAHESHOR /DUGRA DEVI

  1007 631 /d]z ;'jfn RAMESH SUWALBHAKTAPUR,BHAKTAPU

  R-14GAENSH BHAKTA/NANI CHHORI

  1008 803 /fdhL vqL RAMJI KHATRI GORAKHA,CHOYAK-8 KESHAR BAHADUR/LAXMI KUMARI

  1009 540 /+hg 9'+u]n RANJAN DHUNGELRAMECHAP,PAKARBASH-

  6BADRI PD/SHOBA

  1010 1348 /+hg s'df/ ho;jfn RANJAN KUMAR JAISHWAL SARLAHI,PADARIYA-1 JAY NARAYAN/PRAMILA DEVI

 • 1011 246 /Ghg s'df/ Zj0f{sf/ RANJAN KUMAR SWANKARSAPTARI,KANCHANPUR-

  2RAMNANDA /MINA DEVI

  1012 999 /Ghg /fh rf}w/L RANJAN RAJ CHAUDARY SIRAHA,LAHAN-1 CHAND NARAYAN/AMERIKA DEVI

  1013 242 /Ghg /fh sf]O/fnf RANJAN RAJ KOIRALAMAKAWANPUR,HETAUD

  HA-5RAM PRASAD/BINA

  1014 281 /Ghgf cfrfo{ RANJANA ACHARYAARGHAKANCHI,KHAICHIK

  OT-4YUBRAJ/RADHA

  1015 847 /Ghgf rf}w/L RANJANA CHAUDARYSIRAHA,KHARUKAYATHI-

  3

  KISHOR KUMAR/SARASAWATI

  KUMARI

  1016 1356 /lGhj zdf{ RANJEEV SHARMA KTM-14 RANJAN /SARADHA

  1017 350 /lGht s'df/ /fo RANJIT KUMAR RAY SARLAHI,JINGDUWA-7 MADAV RAY/RITA DEVI

  1018 775 /lGht s'df/ ;fx RANJIT KUMAR SAH DHANUSHA,TU JANDHI-2 RAM DAYAL/JANAKI

  1019 1502 /lGht sd'f/ ofbj RANJIT KUMAR YADAV SIRAHA,KADHILASHI-7 KARIRAM/YEKLASH DEVI

  1020 988 /lGht dxQf] RANJIT MAHATO CHITWAN,MADHI-4 DEV NARAYAN/LAKHAPANIYA

  1021 571 /lGhtf r'8fn RANJITA CHUDAL JHAPA,TOPAGADHI-9 CHANDRA PD/S