ÁÁ - prapatti online - hindu sri vaishnava...

309
This document * has been prepared by Sunder Kidambi with the blessings of His Holiness ´ sr¯ ımad ¯ an . d . avan of ´ sr¯ ıra ˙ ngam * This was typeset using skt, L A T E X, Itrans, and the xdvng font.

Upload: truongthu

Post on 07-Oct-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

(r�a;aH

(r�a;a;ma;tea ;�a;na;ga;ma;a;nta ma;h;a;de ; a;Za;k+:a;ya na;maH(r�a;a;ma;a;n,a :vea;ñÍöÐÅÅ*:+.f;na;a;Ta;a;yRaH k+:a;va;ta;a;a;kR +:k+:ke +:sa:=� +a Á

:vea;d;a;nta;a;.ca;a;yRa;va;ya;eRa mea .sa; a;�a;Da:�a;Ma .sa;d;a &+.a;d Á Á

n:mm:aM

&

v:arÎ A,eL :ð

Ó

yd

Á Á et:,v:aym::ðÓ

eL

&

Á Á

This document∗ has been prepared by

Sunder Kidambi

with the blessings of

Â:i r¤ram:an:Øj: m:hadðeS:kn:Î

His Holiness srımad an. d. avan of srırangam

∗This was typeset using skt, LATEX, Itrans, and the xdvng font.

Page 2: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó
Page 3: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p::ð

Ó

,LÏ ARVkm:Î

⋆ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:Î t:en:y:ng:LÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1 uy:v:ür

&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 v:iRÙem:n:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3 p:¶:ØRò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4 AeWj:r

&

òy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5 v:Lv:ðL

&

Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

6 p:erv:edl:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

7 ep:r

&

ev:¶:Øy:rÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8 A:ðRÙmb:Øl:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

9 Ev:òy:Øm:Î Av:òy:Øm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

10 p::ð

Ó

,m:an:iLÏ p:Rò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

11 v:ay:Øm:Î et:rò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

12 et:NN:n:Î v:iRÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

13 Uen:l:Î v:aL

&

Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

14 A:eRy:aeR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

15 Andam:¶:nb:Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

16 v:òg:Ønda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

17 kñS:v:n:Î t:m:rÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

18 AN:òv:dÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Page 4: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p::ð

Ó

,LÏ ARVkm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

19 O

Ò

mm:av:iRÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

20 ekLr:ð

Ó

eL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

21 m:ØeR ::ðed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

22 m:ØÀirÎ W:al:m:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

23 A:ð

Ó

eL

&

ev:l:Î kal:m:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

24 p:Øg:L

&

Ùn:l:Î A:ð

Ó

,v:n:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

25 m::ð

Ó

ymm:am:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

26 S:ð

Ó

yy:t:am:rò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

27 p:ey:l:Øm:Î S:ØRr:ð

Ó

eL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

28 m:ØeRy:an:ð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

29 S::ð

Ó

Àal:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

30 j:nm:m:Î p:l:p:l: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

31 A:ð

Ó

, n:ay:g:m:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

32 b:al:n:ay:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

33 k:ðv:ò v:ay:aLÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

34 m:NN:ò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

35 v:ier

&

,ndÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

36 t:ipp:aürò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

37 S:il:m:Î Ell:a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

38 Or

&

aLÙm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

39 n:NN:adarÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Sunder Kidambi 4 www.prapatti.com

Page 5: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p::ð

Ó

,LÏ ARVkm:Î

40 A:ð

Ó

n:ÒØndðv:Øm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

41 kóy:arÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

42 p::ð

Ó

el:g: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

43 m:aS:,

&

j::ðet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

44 Urð

Ó

ll:am:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

45 O

Ò

�n:ðy::ð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

46 kRl:Î W:al:m:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

47 n::ðr

&

n::ðnb:Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

48 A:rav:m:Ødð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

49 m:an:ðy:Î n::ðVkÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

50 ep:r

&

ndv:a,

&

m:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

51 v:òg:l:Î p:ܤeL

&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

52 em:eÀRò m:Rv:arÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

53 n:lg:Ørv:Øm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

54 kÙrv:òy:aey :y:rÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

55 t:Øv:eLl:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

56 m:al:ØVkÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

57 uNN:ØWj::ð,

&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

58 p::ð

Ó

ÀØl:g:Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

59 n:iray:Î en:l:n:ay:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

60 ul:g:m:Î uNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

www.prapatti.com 5 Sunder Kidambi

Page 6: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p::ð

Ó

,LÏ ARVkm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

61 ueNN:l:aev:y: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

62 k¤Ûl:Øm:Î p:g:l:Øm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

63 v:ð

Ó

MLò :Î :ØerS:¤Û . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

64 A:eL

&

y:ð

Ó

L

&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

65 kp:aürÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

66 p:am:,m:Üv:Øl:g:Øm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

67 OL

&

òy:rÎ A:ev: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

68 m:ay:a ! v:am:n:n:ð ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

69 O

Ò

n:ÒòVkÙm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

70 Enb:m:Î p:y:Vk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

71 dðev:m:arav:arÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

72 n:¤LÏ v:erv:Lò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

73 A¤Ûem:¤Ûm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

74 v:akýRa A,ev: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

75 m:ay:Vkݶ:a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

76 O

Ò

ell:y:Øm:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

77 E,¶:Øm:Î ev:y:ndÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

78 kNg:LÏ eS:v:ndÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

79 k,m:aeN:Vkm:l:ò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

80 n:ð

Ó

RÙm:akýeRm:ò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Sunder Kidambi 6 www.prapatti.com

Page 7: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p::ð

Ó

,LÏ ARVkm:Î

81 k:ð

Ó

NR p:ð

Ó

eNRrÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

82 p:NRòn:aLal:ð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

83 A:ðraey:rm:ay:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

84 m:òy:arÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

85 EÀØey: :ðüv:l:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

86 u,g:Øm:al:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

87 O

Ò

¤an:l:Î . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

88 A,

&

VkÙm:Î ev:n:ò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

89 m:ell:g:ò km:L

&

Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

90 m:al:ò n:eNN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

91 t:aLt:am:rò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

92 kñ

Ó

RÙem:RrÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

93 v:ðy:Î m:,d:ðLÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

94 S:av:ðü t:v:n:ð

Ó

er

&

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

95 kNN:n:Î kL

&

el:N:ò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

96 A,LÏ p:ð

Ó

,

&

v:arÎ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

97 S:ð

Ó

Wj::ð

Ó

kýev:g:aLÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

98 et:,m:ael:,Wj::ðl:òm:l:ò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

99 S:ÜeM

&

v:S:Ømb:Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

100 m:Øen:y:ð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

www.prapatti.com 7 Sunder Kidambi

Page 8: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó
Page 9: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á et:,v:aym::ðÓ

eL

&

¶:en:y:ng:LÏ Á Á

n:aT:m:Øen:g:LÏ A,eL :ð

Ó

yddÙ

Ba;#ta;a;mxa;tMa ;a;va:(õ;a:$a;na;a;nua;ma;ea;d;na;m,a.sa;va;Ra;TRa;dM (r�a;a;Za;F+.k+:ea;pa;va;a:ñÍíéÁÁ*+;;ya;m,a Á

.sa;h;~åò:a;Za;a;Ka;ea;pa;�a;na;Sa;tsa;ma;a;ga;ma;m,ana;ma;a;}ya;hM dÒ +a;a;va;q+.vea;d;sa;a;ga:=+m,a Á Á

I�:rm:Øen:g:LÏ A,eL :ð

Ó

yddÙ

et:,v:L

&

Ùed n:aRð

Ó

n,

&

m:Î⋆ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ O

Ò

n,

&

m:Î⋆

m:,ev:en:y: v:N:Î p::ð

Ó

,n:l:Î O

Ò

n,

&

m:Î⋆ −A,m:r

&

òg:LÏ

Andaed S:ð

Ó

ydan:Î⋆ AeRey:N:òy:ð O

Ò

pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î⋆

eS:endy:ay:Î n:ð

Ó

Wj:ð ! t:ð

Ó

eLndÙ

S::ð

Ó

¬ò n:emb:g:LÏ A,eL :ð

Ó

yddÙ

m:n:¶:al:Øm:Î v:ay:al:Øm:Î⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ p:ðN:Øm:Î⋆

En:¶:aròy:ll:a edr

&

òWj:ðn:Î⋆ −t:n:¶:al:Øm:Î

OdÙm:Î kÙr

&

òev:l:ðn:Î⋆ O

Ò

ndò S:Rg::ðb:n:Î⋆

p:ad¤LÏ y:am:ØRòy: p:XÕÚ

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 10: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

¶:en:y:ng:LÏ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

An:ndaM

&

v:an:Î A,eL :ð

Ó

yddÙ

Oy:Îndb:ð

Ó

,¤irÎe¶:⋆ Eram:an:ØS:m:Øen: t:n:Î⋆

v:ay:Îndm:l:rÎ pp:adm:Î v:N:{Ïg:Øeg:nr

&

ðn:Î⋆ −A:y:Înd p:ð

Ó

,m:Î

S:irarÎ S:Rg::ðb:n:Î⋆ S:ð

Ó

ndem:L

&

Ï v:ðdm:Î t:erVkÙm:Î⋆

p:ðrad uMLm:Î p:ð

Ó

r

&

B:¬rÎ A,eL :ð

Ó

ydv:ò

v:an:Î et:g:L

&

Ùm:Î S::ðl:ò⋆ m:edLr¤rÎ v:N:Î p:Øg:M

&

m:ðl:Î⋆

A:nr

&

t:em:M

&

m:r

&

òg:LÏ A:ey:rm:Øm:Î⋆ −Inr&

m:Ødlday:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆ m::ð

Ó

y:Îmb:al:Î v:Lrζ:⋆

Ed¶:ay:Î Eram:an:ØS:n:Î

em:Vk Er

&

òen:l:òy:Øm:Î⋆ m:ð

Ó

yy:am:Î uey:rÎen:l:òy:Øm:Î⋆

t:Vk n:ð

Ó

er

&

y:Øm:Î⋆ t:Ròy:aeg:¶::ð

Ó

eVky:l:Øm:Î⋆

UeM

&

v:n:òy:Øm:Î v:aeM

&

v:n:òy:Øm:Î⋆ A:ðdÙm:Î kÙ,g:òy:rÎ k:ðn:Î⋆

y:aeL

&

en:S:ò v:ðd e¶:y:l:Î

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 10 www.prapatti.com

Page 11: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á uy:rÎv:r&

Á ÁA:tm: up:dðS:m:Î

‡uy:rÎv:r&

uy:rÎ n:l:m:Î⋆ uRòy:v:n:Î y:v:n:Î Av:n:Î⋆

m:y:rÎv:r

&

m:ed n:l:m:Î⋆ A,eLn:n:Î y:v:n:Î Av:n:Î⋆

Ay:rÎv:,

&

m:Î Am:rrÎg:LÏ⋆ Aedb:ed y:v:n:Î Av:n:Î⋆

t:Øy:r,

&

S:ØRreR⋆ t::ð

Ó

L

&

Ùdð

Ó

L

&

ð

Ó

n:Î m:n:n:ð ! / 1/

m:n:n:Î Ag: m:l:m:Î Ar

&

⋆ m:l:rÎ em:S:ò O

Ò

L

&

Ùd,m:Î⋆

m:n:n:ØN:rÎ v:Lev:l:n:Î⋆ p::ð

Ó

er

&

y:ØN:rÎv:v:ò El:n:Î⋆

En:n:Î uN:rÎ m:ØL

&

Ù n:l:m:Î⋆ O

Ò

edrÎ en:g:L

&

Ï keL

&

ev:n:Øm:Î⋆

En:n:Î El:n:Î O

Ò

n:n:Î uey:rÎ⋆ em:g:Øn:rò El:n:ð/ 2/

El:n:Î AdÙv:ØRòy:n:Î EdÙ⋆ O

Ò

n: en:n:òv:ery:v:n:Î⋆

en:l:en:Rò ev:S:Øemb:Rò⋆ u,ev:n:n:Î A,ev:n:n:Î⋆

p:Øl:n::ð

Ó

RÙ p:Øl:n:Î Al:n:Î⋆ A:ð

Ó

eL

&

ev:l:n:Î p:rnd⋆ An:Î−

n:l:n:Î uRò A:ð

Ó

,v:n:ò⋆ n:N:Øeg:n:m:Î n:am:ð/ 3/

n:am:Î Av:n:Î Ev:n:Î uv:n:Î⋆ Av:LÏ Ev:LÏ uv:LÏ O

Ò

v:LÏ⋆

t:am:Î Av:rÎ Ev:rÎ uv:rÎ⋆ AdÙev:dÙv:ØdÙv:ð

Ó

dÙ⋆

v:im:Î Av:ò Ev:ò uv:ò⋆ Av:ò n:l:m:Î t:i¤v:ò⋆

A:m:Î Av:ò A:y:v:ò⋆ A:y:Î en:nr

&

Av:rð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 12: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

uy:rÎv:r

&

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Av:rv:rÎ t:m:dm:dÙ⋆ Aer

&

v:er

&

v:g:òv:g:ò⋆

Av:rv:rÎ Er

&

òy:v:rÎ⋆ O

Ò

n: AeR ARòv:rÎg:LÏ⋆

Av:rv:rÎ Er

&

òy:v:rÎ⋆ kÙr

&

òev:l:rÎ Er

&

òy:v:rÎ⋆

Av:rv:rÎ ev:edv:eL

&

⋆ ARòy: en:nr

&

n:rð/ 5/

en:nr

&

n:rÎ E,ndn:rÎ⋆ ekRndn:rÎ et:erndn:rÎ⋆

en:enr

&

l:rÎ E,endl:rÎ⋆ ekRendl:rÎ et:erendl:rÎ⋆

O

Ò

n,

&

m:Î A:ð

Ó

rÎ Ey:elv:n:rÎ⋆ O

Ò

n: en:n:òv:ery:v:rÎ⋆

O

Ò

n,

&

m:Î A:ð

Ó

rÎ Ey:lv::ð

Ó

RÙ⋆ en:nr

&

v:ð

Ó

endRrð/ 6/

et:R ev:S:Ømb:ð

Ó

er v:eL⋆ n:irÎ en:l:m:Î Ev:ò em:S:ò⋆

p:RrÎ p::ð

Ó

,LÏ m:ØL

&

Ùv:dÙm:ay:Î⋆ Av:ò Av:òd:ð

Ó

,

&

m:Î⋆

uRl:Î em:S:ò uey:rÎ O

Ò

n:⋆ Vkrndð

Ó

{Ïg:Øm:Î p:rndÙLn:Î⋆

S:ØRrÎ em:g:Ø S:Ø,edy:ØLÏ⋆ Ev:òy:ØNR S:Ørn:ð/ 7/

S:ØrrÎ Aer

&

v:, en:l:ò⋆ ev:N:Î m:Ødl:Î m:ØL

&

Ùv:dÙm:Î⋆

v:rn:Î m:Ødl:ay:Î Av:ò⋆ m:ØL

&

ÙdÙNR p:r p:rn:Î⋆

p:Ørm:Î A:ð

Ó

, m:Ünr

&

ð

Ó

er¶:Ø⋆ Am:rrÎVkÙm:Î Aer

&

ev:y:ndÙ⋆

Arn:Î Ay:n:Î O

Ò

n:⋆ ul:g:eL

&

¶:m:ò¶:ØLn:ð/ 8/

uLn:Î O

Ò

en:l:Î uLn:Î⋆ Av:n:Î u,v:m:Î Evv:Ø,v:Øg:LÏ⋆

uLn:Î Al:n:Î O

Ò

en:l:Î⋆ Av:n:Î A,v:m:Î Evv:,v:Øg:LÏ⋆

uLn:Î O

Ò

n: El:n:Î O

Ò

n:⋆ Ev:ò kÙN:m:Î uRòm:òey:l:Î⋆

uLn:Î E, t:g:òm:òy::ð

Ó

RÙ⋆ A:ð

Ó

eL

&

ev:l:n:Î p:rndð/ 9/

p:rnd t:N:Î p:rv:òy:ØLÏ⋆ n:irÎd:ð

Ó

,

&

m:Î p:rndÙLn:Î⋆

p:rnd ANRm:Î Edð

Ó

n:⋆ en:l: ev:S:Øm:Î p::ð

Ó

eL

&

v:r

&

krnd eS:l:Î ERnd:ð

Ó

,

&

m:Î⋆ ERm:Î et:g:L

&

Ï p::ð

Ó

,LÏ t::ð

Ó

,

&

m:Î⋆

krndð

Ó

{Ïg:Øm:Î p:rndÙLn:Î⋆ Ev:òy:ØNR krn:ð/ 10/

‡kr ev:S:Ømb:ð

Ó

er v:eL⋆ n:irÎ en:l:m:Î Ev:ò em:S:ò⋆

v:rn:ev:l:Î et:r

&

l:Î v:el:⋆ AeL p::ð

Ó

r

&

òy:ay:Î en:nr

&

Sunder Kidambi 12 www.prapatti.com

Page 13: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

uy:rÎv:r

&

p:rn:Î AeRm:ðl:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

en:ren:r

&

ò A:ey:r¶:Ø⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î v:iRð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 13 Sunder Kidambi

Page 14: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:iRÙem:n:Î Á Á

ul:eg:r

&

ÎkÙ up:dðS:m:Î

‡v:iRÙem:n:Î m:ØXÕv:Øm:Î⋆ v:iRÙ S:ð

Ó

ydÙ⋆ umm:Øey:rÎ

v:iRÙRò y:aen:Rò⋆ v:iRÙ S:ð

Ó

y:Îemm:n:ð/ 1/

em:eÀn:Î en:l:òey:l:⋆ m:ÀØey:rÎ A:Vkóg:LÏ⋆

O

Ò

ÀØm:Î ER¶:Ø⋆ Er

&

ò uÀØem:n:Î n:irð/ 2/

n:irÎ n:Øm:dð

Ó

enr

&

v:ò⋆ v:ðrÎ m:Ødl:Î m:ay:ζ:Ø⋆ Er

&

ò

S:ðrÎem:n:Î uey:rÎVkÙ⋆ Adn:Î n:ðrÎ en:r

&

ò Ell:ð/ 3/

Ell:dÙm:Î uMLdÙm:Î⋆ All:dv:n:Î u,⋆

O

Ò

ll:òey:l:Î AÀl:m:Î⋆ p:Ølg:Ø p:XÕXÕð/ 4/

AXÕdÙ p:XÕð

Ó

en:l:Î⋆ uXÕdÙ v:iRÙey:rÎ⋆

S:ð

Ó

XÕdÙ m:ÀØer

&

l:Î⋆ AeXÕr

&

ò p:XÕð/ 5/

p:eXÕl:n:Î IS:n:Øm:Î⋆ m:ØXÕv:Øm:Î en:nr

&

n:n:Î⋆

p:eXÕl:òy:ay:Î⋆ Av:n:Î m:ØeXÕl:Î AR¤ñ/ 6/

AR¤ñ

Ó

eL

&

l:Î S:mb:¶:Ø⋆ AR¤ VkNRÙ⋆ IS:n:Î

AR¤ñ

Ó

eL

&

l:Î Agdð

Ó

n,

&

⋆ AR{Ïg:Øg: uMLð/ 7/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 15: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:iRÙem:n:Î

uMLm:Î urò S:ð

Ó

y:l:Î⋆ uML Em:Î m:Ünr

&

òy:Øm:Î⋆

ueML Vkñ

Ó

RÙ¶:Ø⋆ Er

&

ò ueMLl:Î A:ð

Ó

RÙ¤ñ/ 8/

A:ð

Ó

RÙ¤ Av:n:Î kN:Î⋆ A:ð

Ó

RÙ¤l:Øm:Î O

Ò

ll:am:Î⋆

ev:RÙm:Î ep:ÀØm:Î A:Vkó⋆ ev:RÙm:Î p::ð

Ó

L

&

Ùdð

Ó

NN:ð/ 9/

O

Ò

N:Î p:ð

Ó

,Vkn:Î n:l:¶:Ø⋆ A:ð

Ó

N:Î p::ð

Ó

,LÏ Ier

&

l:⋆

v:N:Î p:Øg:L

&

Ï n:arN:n:Î⋆ et:N:Î kL

&

l:Î S:ðrð/ 10/

‡S:ðrζ:R⋆ ¶:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

S:irÎ ¶::ð

Ó

Rò A:ey:r¶:Ø⋆ A:ðrζ: Epp:¶:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 15 Sunder Kidambi

Page 16: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p:¶:ØRò Á ÁAeRy:v:rÎVkÙ O

Ò

eLy:v:n:Î

‡p:¶:ØRò AeRy:v:rÎVkñ

Ó

eLy:v:n:Î⋆ ep:r

&

rÎg:LÙVkery:

ev:¶:g:n:Î⋆ m:l:rÎ m:g:LÏ ev:,mb:Øm:Î⋆ n:m:Î A,mb:ð

Ó

r

&

l:Î AeRg:LÏ⋆

m:¶:Ø,

&

kRò v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î⋆ kLev:en:l:Î urev:Ròy:a pp:ØNRÙ⋆

O

Ò

e¶:r

&

m:Î urel:n::ð

Ó

RÙ⋆ EN:òend,ndðe¤y: O

Ò

eLv:ð ! / 1/

O

Ò

eLv:,m:Î Ey:elv:n:n:Î⋆ en:l:ò v:remb:l: p:l: ep:r

&

pp:ay:Î⋆

A:ð

Ó

eLv:, m:ØL

&

Ù n:l:m:Î⋆ m:Ødl:Î El: kñeRl: v:iRam:Î⋆

t:ð

Ó

eLd,m:Î en:l:òm:òy:d:ð

Ó

eL

&

ev:l:n:Î⋆ m:ØL

&

Ùv:dÙm:Î Er

&

òy::ðn:Î⋆

AeLv:,m:Î A,eLn::ðRÙ⋆ Ag:¶:n:n:Î p:Ør

&

¶:n:n:Î Am:òndð/ 2/

Am:òv:ØRò Ar

&

n:ð

Ó

er

&

⋆ m:ØL

&

Ùv:dÙm:Î uy:rÎv:r

&

uy:rÎndÙ⋆

Am:òv:ØRò m:Ødl:Î kñ

Ó

Rl:Î⋆ A:ð

Ó

eRev:Rò Ar

&

en:l:m:Î AdÙv:am:Î⋆

Am:òv:ØRò Am:r,m:Î⋆ y:av:òy:Øm:Î y:av:,m:Î t:an:am:Î⋆

Am:òv:ØRò n:arN:n:Î m:ay:òy:ò⋆ Aer

&

p:v:rÎ y:arð/ 3/

y:a,m:Î A:ðrÎ en:l:òm:òy:n:Î O

Ò

n:⋆ Aer

&

v:ery: O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

y:a,m:Î A:ðrÎ en:l:òm:òy:n:Î O

Ò

n:⋆ Aer

&

v:ð

Ó

eLy: O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

p:ð,m:Î A:ðrÎ A:ey:rm:Î⋆ ep:r

&

p:l: uRòy: O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

p:ð,m:Î A:ðrÎ u,v:m:Øm:Î⋆ uLedll:ò El:edll:ò ep:N:Vkñ/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 17: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p:¶:ØRò

ep:N:Vkr

&

A,

&

v:g:ò :m:y:m:Øm:Î⋆ n:ð

Ó

er

&

y:ØeML urò¶:⋆

kN:Vk,

&

n:l:¶:n:n:Î⋆ Andem:l:Î A:edy:m:Î B:g:v:n:Î⋆

v:N:VkÙRò ¶:v:n:ð

Ó

er

&

⋆ v:eL

&

en:n,

&

p:Ør

&

n:ð

Ó

er

&

kLòg:XÏXÙ⋆

uN:VkÙem:n:Î p:S:òy:r

&

! ⋆ Av:n:ØRò uN:rÎv:Ø k:ð

Ó

NRÙN:rÎndð/ 5/

uN:rÎndÙN:rÎendeL

&

ndg:n,

&

⋆ uy:rÎndÙ,ev:y:nd EeÀl:òm:ò⋆

uN:rÎndÙN:rÎndÙN:erl:Øm:Î⋆ Er

&

ò en:l:ò uN:rÎv:erdÙey:rÎg:aLÏ ! ⋆

uN:rÎndÙN:ndØürò¶:Ørò¶:Ø⋆ Aery:y:n:Î Arn:Î O

Ò

ÀØm:Î Ev:rò⋆

uN:rÎndÙN:ndØürò¶:Ørò¶:Ø⋆ Er

&

òWj:Øem:n:Î m:n:pp:¬d:ð

Ó

nr

&

ð/ 6/

A:ð

Ó

nr

&

ð

Ó

n: pp:l:v:ð

Ó

n:⋆ Aer

&

v:,m:Î v:eRev:n:ØLÏ en:nr

&

n:nr

&

ð

Ó

eL

&

l:Î n:arN:n:Î⋆ n:anm:Øg:n:Î Arn:ð

Ó

ÀØm:Î Ev:rò⋆

A:ð

Ó

nr

&

n:Øm:Î m:n:¶:Øv:ò¶:Ø⋆ ueMLn:Øm:Î E, p:S:ò A,

&

¶:Ø⋆

n:nr

&

ð

Ó

n: n:l:m:Î S:ð

Ó

yv:dÙ⋆ Av:en:Rò n:mm:ØRò n:aLð/ 7/

n:aLÙm:Î en:nr

&

RÙ n:m: p:L

&

m:ò⋆ A¤:ð

Ó

RÙ ev:n:òy:ØRn:ð

m:aLÙm:Î⋆ A:ðrÎ kÙr

&

òev:ll:ò⋆ m:n:n:g: m:l:m:Î Ar

&

VkL

&

Ùev:⋆

n:aLÙm:Î n:m:Î et:,v:ØRò AeRg:LÏ t:m:Î⋆ n:l:m:Î kL

&

l:Î v:N:e¤⋆

m:aLÙm:Î A:ðerRe¶:l:Øm:Î⋆ v:N:Vk:ð

Ó

RÙ m:aMv:dÙ v:l:m:ð/ 8/

v:l:¶:n:n:Î et:erb:Ørm:Î O

Ò

er¶:v:n:Î⋆ ERmb:ð

Ó

r

&

¶:Øend

¶:l:¶:Ø⋆ O

Ò

L

&

Ù edS:òm:Øg:n:Î p:Rò¶:⋆ n:ll:Øl:g:m:Øm:Î t:an:Øm:Î

p:Øl:pp:R⋆ ep:ÀØm:Î t:n:Î ul:g:e¶:l:Î⋆ Ag:¶:n:n:Î t:an:ð

S::ð

Ó

l: pp:Øeg:l:Î⋆ Ev:ò ep:ÀØm:Î v:ey:XÕÚL⋆ Ev:ò Av:n:Î t:Øy:Vkñ/ 9/

t:Øy:Vk,

&

m:edey:l:Î n:nW:an:¶:ØLÏ⋆ Am:rrò ¶:Øy:VkÙm:Î⋆

m:y:VkÙRò m:ay:òg:LÏ⋆ v:aen:l:Øm:Î p:ð

Ó

ery:n: v:ll:n:Î⋆

p:Øy:r

&

Îk, en:r

&

¶:n:n:Î⋆ p:ð

Ó

, en:l:¤Rnd n:l:Î AeR pp::ðdÙ⋆

Ay:rÎepp:l:n:Î Al:XÕÚv:n:Î⋆ t:L

&

Ùv:Øv:n:Î v:N:{Ïg:Øv:n:Î Am:rÎndð/ 10/

‡Am:rrÎg:LÏ t::ð

Ó

L

&

Ùdð

Ó

L

&

⋆ Al:ò kRl:Î kRòndv:n:Î t:Àò⋆

Am:rÎ p::ð

Ó

eL

&

l:Î v:L{Ïg:Ø,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î kÙXÕðv:lg:LÏ⋆

www.prapatti.com 17 Sunder Kidambi

Page 18: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p:¶:ØRò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Am:rÎ S:Øv:ò A:ey:r¶:Ø⋆ Av:eXÕn:ØLÏ Ev:ò p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

Am:rr:ðRÙy:rÎev:l:Î S:ð

Ó

n,

&

⋆ A,

&

v:rÎ t:m:Î ep:r

&

ev:y:eWj:r

&

òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 18 www.prapatti.com

Page 19: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á AeWj:r

&

òy: Á Át:l:òm:g:LÏ t:ÜdÙev:Rl:Î

‡AeWj:r

&

òy: m:R n:aray:Î ! ⋆ AeLy:¶:ay:Î ! ⋆ n:iy:Øm:Î en:n:Î

AeWj:r

&

òy: S:ðv:l:Øm:ay:Î⋆ A:v:a O

Ò

nr

&

ð

Ó

n:Vk,eL⋆

v:ð

Ó

eWj:r

&

ò pp:ØMLÙy:rζ:ar

&

ÎVkÙ⋆ O

Ò

n:Î ev:RÙ t:Üday:Î :ð

Ó

nr

&

Vkal:Î⋆

v:enS:r

&

òey:l:Î Av:n:Î v:òeVkl:Î⋆ v:òpp:ØNRal:Î O

Ò

nS:ð

Ó

yy:Øm::ð/ 1/

O

Ò

nS:ð

Ó

yy: t:am:rò VkN:Î⋆ p:ð

Ó

,m:an:arÎVkñ

Ó

n:Î t:Üday:Î⋆

O

Ò

nS:ð

Ó

yy:Øm:Î urò¶:Vkal:Î⋆ En: VkÙey:lg:aLÏ ! n:irÎ Ael:rð⋆

m:ØnS:ð

Ó

yd m:ØL

&

Ùev:n:òy:al:Î⋆ et:,v:eRVkiL

&

Ï VkÙXÕðv:l:Î⋆

m:ØnS:ð

Ó

yy: m:Øy:l:adðn:Î⋆ Ag:lv:dÙv::ð ev:edey:n:m:ð/ 2/

ev:edey:n:al:Î p:ð

Ó

Rò m:N:VkÙm:Î⋆ m:ð

Ó

n:Î n:Ròy: AÀ¤aLÏ ! ⋆

m:edey:n:al:Î kÙr

&

LÏ m:aN:ay:Î⋆ ul:eg:rnd kMv:r

&

ÎkÙ⋆

m:edey:l:ðn:Î v:l:Î ev:n:òy:ð⋆ m:aLad:ð O

Ò

nr

&

Ó

,e¶:⋆

m:edy:ð

Ó

ll:am:Î uLÏ kl:e¤⋆ m:y:{Ïg:Øm:al:Î O

Ò

Àirð/ 3/

O

Ò

n:Î n:irÎm:ò keNRre¤⋆ EdÙ t:g:adð

Ó

Àad⋆

O

Ò

n:Î n:il: m:Øeg:l:Î v:NN:r

&

ÎkÙ⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

el: y:an:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn::ð⋆

n:n:Î n:irÎm:ò Een:y:v:rÎ kN:Î⋆ t:¤adð

Ó

nr

&

Ó

, v:ay:Î ::ð

Ó

l:Î⋆

n:n:Î n:il: m:g:enr

&

lg:aLÏ ! ⋆ n:lg:Øedr:ð n:lg:ir:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 20: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

AeWj:r

&

òy: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:elg: ¶:an:Î ka¶:eLVkÙm:Î⋆ p::ð

Ó

eL

&

l:Î OL

&

Ùm:Î ev:n:òy:ðr

&

Îkñ⋆

n:lg: ¶:an:Î A:g:ad:ð⋆ n:arN:n:ò VkNRVkal:Î⋆

m:lg:Ø n:irÎ pp:Øn:r

&

Îp:Rpp:ò⋆ Erò t:ðrÎ v:N:Î eS:,

&

kÙ,g:ð ! ⋆

m:lg:Ø n:irÎ VkNN:ðr

&

ÎkÙ⋆ A:ðrÎ v:aS:g:m:Î k:ð

Ó

NR,Lay:ð/ 5/

A,Lad n:irÎ A,eL⋆ Av:rÎ A:ev: t:Øv:ram:Øn:Î⋆

A,LÏ A:eL

&

pp:Ø«Rv:irÎ⋆ Av:rÎ v:ied A:ð

Ó

,n:aLÏ O

Ò

n,

&

A,LÏ A:eL

&

Amm:an:ò⋆ VkNRVkal:Î EdÙ S::ð

Ó

ell:⋆

A,LÏ A:eL

&

v:er v:NRð ! ⋆ y:am:Øm:Î O

Ò

n:Î ep:L

&

ò¶::ðm:ð/ 6/

O

Ò

n:Î ep:L

&

ò k:ðpp:dÙ p::ðl:⋆ pp:en: v:aRò IrÎeg:nr

&

O

Ò

n:Î ep:L

&

òy:ð en:n:ònd,eL⋆ A,Lad et:,m:al:arÎVkÙ⋆

O

Ò

n:Î ep:L

&

ò¶:aLÏ et:,v:eRey:n:Î⋆ t:g:ev:n:ØVkñ

Ó

nr

&

Ó

, v:ay:Î ::ð

Ó

l:Î⋆

O

Ò

n:Î ep:L

&

òVkÙm:Î ELe¤eLy:ð ! ⋆ y:an:Î v:Lrζ: n:iy:l:òy:ð/ 7/

n:iy:l:òy:ð eS:,

&

p:Üv:ay:Î ! ⋆ n:ð

Ó

RÙm:al:arÎVkñ

Ó

n:Î t:Üday:Î⋆

n::ðy:Î O

Ò

n:dÙ n:Øv:l:Î O

Ò

À⋆ n:Øv:l:adð E,nd:ð

Ó

eL

&

nday:Î⋆

S:ay:l::ð

Ó

RÙ m:eN: m:am:ò⋆ t:LrÎndðn:Î n:an:Î⋆ Een: un:dÙ

v:ay:Î Al:eg:l:Î EÀeReS:l:Î⋆ v:òpp:arò n:aRay:ð/ 8/

n:aRad m:l:rÎ n:aeR⋆ n:aLÏ d:ð,

&

m:Î n:arN:n:Î t:n:Î⋆

v:aRad m:l:rÎ AeRVkiL

&

Ï⋆ v:òVkv:ð v:g:ØeVkn,

&

v:iRaeR v:ieXÕ,¶:l:Î⋆ ev:n:òy:XÕdð

Ó

n:Î S:ð

Ó

yv:d:ð⋆

URaRÙ p:en: v:aRay:Î ! ⋆ urò¶:iray:Î O

Ò

n:dÙRl:ð/ 9/

uRl:Î A:eL

&

epp:r

&

pp:Ø v:iRÙ⋆ uey:rÎ m:Ødl:a m:ØXÕÚm:ay:Î⋆

kRl:Î A:eL

&

n:irÎ t::ðeXÕ⋆ Adn:ØMLð kN:Î v:L,m:Î⋆

ARl:Î A:eL

&

Amm:an:ò⋆ VkNRVkal:Î EdÙ S::ð

Ó

ell:⋆

ev:Rl:Î A:eL

&

m:R n:ð

Ó

Wj:ð ! ⋆ ev:n:òy::ðm:Î A:ð

Ó

nr

&

am:Î ALv:ð/ 10/

‡ALev:y:nr

&

OL

&

Ï ul:g:¶:v:rÎ⋆ p:ð

Ó

,m:an:Î kNN:n:ò⋆

v:L v:y:l:Î S:ÜL

&

Ï v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î v:ay:ÎndÙrò¶:⋆

Sunder Kidambi 20 www.prapatti.com

Page 21: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

AeWj:r

&

òy:

ALev:y:nr

&

Andaed⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:e¶:n:Î⋆

v:Lv:Øròy:al:Î p:ð

Ó

r

&

l:ag:Øm:Î⋆ v:an:Î A:ð{Ïg:Ø p:ð

Ó

, v:Lm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 21 Sunder Kidambi

Page 22: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:Lv:ðL

&

Ï Á Ám:ar

&

n:ò m:al:Î S:il:g:ØN:¶:al:Î S:ðrζ:l:Î

‡v:Lv:ðL

&

Ï ul:eg:n:Î m:Ødl:ay:⋆ v:an::ðrÎ Er

&

òy:ò A,ev:n:òy:ðn:Î⋆

kLv:ðL

&

Ï v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î t::ð

Ó

RÙv:ØNR⋆ kMv:a ! O

Ò

nb:n:Î ep:Àòy:Øm:Î⋆

t:Lv:ðL

&

Ï m:Ø,

&

v:l:Î ep:ÀòVkay:Î⋆ v:ll:an:Î A:y:rÎ t:l:òv:n:ay:Î⋆

ELv:ðr

&

ðL

&

Ùm:Î t:L

&

Ùev:y:⋆ O

Ò

nday:Î ! O

Ò

nb:n:Î en:n:òndÙn:òndð/ 1/

en:n:òndÙ n:òndÙLÏ kròndÙ,eg:⋆ Em:òy::ðrÎ p:l:,m:Î m:Øen:v:,m:Î⋆

p:Øn:ònd keNN: n:irÎ S:andm:Î⋆ p:Øg:òy::ðRðend v:N:e¤n:al:Î⋆

en:n:ònd O

Ò

ll:a pp::ð

Ó

,Mg:XÏkÙm:Î⋆ ev:¶:ay:Î m:Ødel:l:Î eS:dòy:am:ð⋆

m:n:m:Î S:ð

Ó

y:Î W:an:¶:Øn:Î p:ð

Ó

,m:ò⋆ m:aS:ÜN:ad:ð m:ay::ðn:ð/ 2/

m:a y::ðen:g:Lay:Î n:Rò kXÕ⋆ v:an::ðrÎ p:l:,m:Î m:Øen:v:,m:Î⋆

n:i y::ðen:g:Lò pp:Rò O

Ò

n,

&

⋆ en:r&

ò n:an:Î m:Øg:n:ò pp:Rò¶:v:n:Î⋆

S:ðy::ðn:Î O

Ò

ll:a Aer

&

v:ØVkÙm:Î⋆ edS:òg:LÏ O

Ò

ll:am:Î et:,v:eRy:al:Î

t:ay::ðn:Î⋆ O

Ò

ll:a O

Ò

vv:Øey:rÎVkÙm:Î t:ay::ðn:Î⋆ t:an::ðrÎ u,v:n:ð/ 3/

t:an::ðrÎ u,v:ð t:en: ev:¶:ay:Î⋆ ¶:eÀl:Î m:Üv:rÎ m:Ødl:ay:⋆

v:an::ðrÎ p:l:,m:Î m:Øen:v:,m:Î⋆ m:XÕÚm:Î m:XÕÚm:Î m:ØXÕÚm:ay:Î⋆

t:an::ðrÎ p:ð

Ó

,n:irÎ t:ÀØMLð t::ðeXÕ⋆ Adn:ØLÏ kNv:L,m:Î⋆

v:an::ðrÎ p:ð

Ó

,m:an:Î m:a m:ay:n:Î⋆ v:òg:Øndn:Î O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 23: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:Lv:ðL

&

Ï

m:an:ðy:Î n::ðeVk m:Rv:aLò⋆ m:arÎev:l:Î k:ð

Ó

NRay:Î ! m:adv:a ! ⋆

kÝn:ð eS:dòy: uNRòev:l:Î⋆ en:r

&

e¶:l:Î t:ð

Ó

er

&

¶:ay:Î ! g::ðev:nda ! ⋆

v:an:arÎ S::ðed m:eN:v:NN:a ! ⋆ m:dÙS:Üda ! n:i A,Lay:Î⋆ un:Î

t:ðn:ð m:l:,m:Î et:,pp:adm:Î⋆ S:ð, m:a,

&

ev:n:òy:ðn:ð/ 5/

ev:n:òy:ðn:Î ev:n:ò t:irÎ m:,ndan:ay:Î ! ⋆ ev:NN::ðrÎ t:l:òv:a ! kñS:v:a ! ⋆

m:n:ò S:ðrÎ A:y:rÎ kÙl: m:Ødl:ð ! ⋆ m:a m:ay:n:ð ! m:adv:a ! ⋆

eS:n:òy:ðy:Î t:L

&

òy: m:ram:r¤LÏ⋆ OL&

Ùm:Î O

Ò

yday:Î ! eS:ridra ! ⋆

En:òy:ay:Î ! En:òy: p:ð

Ó

y:ern:ay:Î ! ⋆ OÒn,&

n:òv:n:Î AeRy:ðn:ð/ 6/

AeRy:ðn:Î eS:er

&

y: W:an:¶:n:Î⋆ Aer

&

dl:Î A:rÎVkÙm:Î Aery:an:ò⋆

keR S:ðrÎ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ VkeNN: p:Øn:òndan:Î t:Àò VkNN:n:ò⋆

S:ð

Ó

eRy:arÎ A:Vkó AeRy:arò⋆ S:ðrÎdl:Î t:irÎVkÙm:Î et:,m:al:ò⋆

AeRy:ðn:Î kaNb:an:Î Al:XÕÚv:n:Î⋆ Eden:l:Î em:Vk:ðrÎ Ay:rÎv:ØNRð/ 7/

uNRay:Î ul:g:ðL

&

Ï m:ØÀm:ð⋆ uem:L&

ÏndÙ m:ay:òy:al:Î p:ØVkÙ⋆

uNRay:Î v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î eS:,

&

m:en:S:rÎ⋆ uv:l:ò A:Vkó en:l:ò O

Ò

eyd⋆

m:N:Î t:an:Î S::ðrÎnddÙNRðl:Øm:Î⋆ m:en:S:rÎVkag:Øm:Î p:irÎ⋆ eS:er

&

dÙm:Î

ANRa v:NN:m:Î m:N:Î kròy:⋆ n:ð

Ó

yy:ÜN:Î m:,nd:ð m:ay::ðn:ð/ 8/

m:ay::ðm:Î t:iy:v:l:v:l:ò⋆ pp:ð

Ó

,m:a v:Wj: pp:ðy:Î v:iy:⋆

t:Üy: kÙL

&

ev:y:ay:Î ev:R pp:al:Î Am:Øda⋆ Am:ØdÙ S:ð

Ó

eyd¬

m:ay:n:Î⋆ v:an::ðrÎ t:en: ¶:l:òv:n:Î m:l:raLÏ m:òndn:Î⋆ O

Ò

vv:Øey:rÎVkÙm:Î

t:ay::ðn:Î⋆ t:mm:an:Î O

Ò

Àmm:an:Î⋆ Amm:a m:ÜrÎe¶:y:ò :arÎndð/ 9/

S:arÎnd E,v:l:Î ev:n:òg:LÙm:Î S:er¶:Ø⋆ m:ay: pp:XÕ,

&

¶:Ø⋆

t:irÎndÙ t:nb:al:Î m:n:m:Î v:òVk e¶:,e¶:⋆ v:iRÙ et:,¶:Øv:an:Î⋆

A:rÎnd W:an: :ØRrÎ A:eg:⋆ Ag:l:m:Î kiL

&

Ï m:ðl:Î ALev:r

&

ndÙ⋆

n:ðrÎnd u,v:ay:Î A,v:ag:Øm:Î⋆ Ev:eXÕn:Î uey:ram:Î n:ð

Ó

RÙm:al:ð/ 10/

‡m:al:ð ! m:ay: pp:ð

Ó

,m:an:ð ! ⋆ m:a m:ay:n:ð ! O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

m:al:ð Oer

&

m:al:Î A,Lal:Î⋆ m:ÀØ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 23 Sunder Kidambi

Page 24: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:Lv:ðL

&

Ï et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p:al:ðy:Î t:em:L

&

rÎ ES:òg:arrÎ⋆ p:¶:rÎ p:rv:Øm:Î A:ey:re¶:n:Î

p:al:ð p:¬⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î v:ll:arÎVkÙ⋆ Ell:ò p:erv:dð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 24 www.prapatti.com

Page 25: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p:erv:edl:Î Á Á

A:radn:ò Vkñ

Ó

eLy:v:n:Î

‡p:erv:edl:Î IS:n:ò pp:aeR⋆ ev:erv:dÙ m:ðv:l:Î u,

&

v:irÎ ! ⋆

ep:erv:g:òey:enr

&

n:ÀirÎ t:Üy:Î⋆ p:Øerv:dÙv:Øm:Î p:Øg:ò p:Üv:ð/ 1/

m:dÙv:arÎ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:an:Î⋆ m:ØdÙv:ðd m:Ødlv:n:ØVkÙ⋆

O

Ò

dÙv:ðdð

Ó

n:Î p:eN: O

Ò

ÀadÙ⋆ AdÙv:ð A:XÏ :ð

Ó

yy:Ø m:iRð/ 2/

IRÙm:Î O

Ò

RÙpp:Øm:Î El:Î IS:n:Î⋆ m:aRÙ ev:Radð

Ó

n:Î m:n:n:ð⋆

p:aRÙm:Î O

Ò

n:Î n:a Av:n:Î p:aRl:Î⋆ A:RÙm:Î O

Ò

n:Î A¤m:Î AN:¤ñ/ 3/

AN:¤ñ

Ó

n: A:RÙm:Î O

Ò

n:Î A¤m:Î⋆ v:N:e¤ v:eL

&

p:RÙm:Î IS:n:Î⋆

ep:N:e¤ Am:rrÎ ep:dXÕÚm:Î⋆ kÙN:¤ñ

Ó

L

&

Ù k:ð

Ó

Mg:òey:n:an:ð/ 4/

k:ð

Ó

Mg:ò k:ð

Ó

Lam:ò El:adan:Î⋆ O

Ò

Mg:l:Î Erag:m:Î El:adan:Î⋆

ev:Mg:ò ev:MLam:ò ev:,emb:⋆ uLÏ kl:ndarÎVk:ðrÎ Am:Ødð/ 5/

Am:Ødm:Î Am:rrÎg:XÏkind⋆ en:em:rÎ S:ØRrÎ A:eL

&

n:ð

Ó

RÙm:al:Î⋆

Am:Øedl:Øm:Î A:XÕ Een:y:n:Î⋆ en:em:rÎ et:rò n:iLÏ kRl:an:ð/ 6/

n:iLÏ kRl:Î S:ÜL

&

Ï El:¤ó Vk:ðn:Î⋆ t::ðMg:LÏ t:l:ò t:ØeN: S:ð

Ó

ydan:Î⋆

t:aMg:LÏ t:l:òey:l:Î v:N:e¤⋆ n:aLÏ kRl:ò VkeL

&

em:n:ð/ 7/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 26: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p:erv:edl:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

keL

&

em:n:Î t::ð

Ó

NRirÎg:LÏ keL

&

¶:Ø⋆ ¶::ð

Ó

L

&

Ùem:n:Î Av:n:ò ¶::ð

Ó

L

&

Ùdal:Î⋆

v:eL

&

en:nr

&

v:elv:n:ò m:aeMv:¶:Ø⋆ AeL

&

ev:enr

&

A:Vkm:Î t:,m:ð/ 8/

t:,m:v:,m:Î p:y:n:ay:⋆ et:,m:g:LarÎ t:en: VkñMv:n:Î⋆

p:ð

Ó

,m:ò uRòy: ep:ran:arÎ⋆ E,m:ò ev:n:ò keRv:arð/ 9/

keRv:arÎ t:iy: ev:n:òg:LÏ⋆ n::ð

Ó

eRy:a,m:Î ALv:òVkN:Î⋆

k:ð

Ó

eRy:a ARÙ p:ØLÏ uy:rζ:⋆ v:eRv:arÎ m:adv:n:arð/ 10/

‡m:adv:n:Î p:al:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆ t:idv:m:Î Eenr

&

urò¶:⋆

Odem:l:Î A:ey:re¶:pp:¶:Ø⋆ A:ðd v:ll:arÎ ep:r

&

v:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 26 www.prapatti.com

Page 27: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á ep:r&

ev:¶:Øy:rÎ Á ÁA:raedpp:arÎVkÙ em:g: Een:y:n:Î

‡ep:r&

ev:¶:Øy:rÎ Ar

&

⋆ W:an:¶:ØLÏ en:n,

&

t:Ør

&

ev: :ØRrÎ ev:LVkm:Î⋆ t:l:òpp:ð

Ó

yv:arÎ⋆

Ar

&

v:n:ò⋆ A:eL

&

pp:Rò AndN:n:ò⋆

m:r

&

ev:y:ò Eenr

&

⋆ m:n:¶:Ø v:òpp:arð/ 1/

v:òpp:am:Î m:,ndam:Î⋆ AeRy:rò⋆ v:elv:n:ò

¶:Øpp:am:Î p:Øl:n:Î OðndÙm:Î⋆ t:ØWj:Vk:ð

Ó

Ran:Î Av:n:Î⋆

O

Ò

pp:al:Î y:v:rÎVkÙm:Î⋆ n:l:¶:al:Î uy:rÎndÙy:rÎndÙ⋆

App:al:v:n:Î⋆ O

Ò

¤LÏ A:y:rÎ k:ð

Ó

L

&

Ùndð/ 2/

A:y:rÎ k:ð

Ó

L

&

Ùnday:Î⋆ Av:ral:Î p:ØRòy:ØNN:Øm:Î⋆

m:ay: epp:ran:ò⋆ O

Ò

n:Î m:aeN:Vk ::ðedy:ò⋆

t:Üy: Am:Ødò⋆ pp:,eg: pp:,eg:⋆ O

Ò

n:Î

m:ay: epp:r

&

ev:⋆ m:y:rÎv:,

&

¶:ðn:ð/ 3/

m:y:rÎv:r

&

O

Ò

n:Î m:n:¶:ð⋆ m:eÀn:an:Î t:Àò⋆

uy:rÎev:n:òy:ð t:,m:Î⋆ A:ð

Ó

N:Î S:ØRrÎ VkXÕòy:ò⋆

Ay:rÎev:l:Î Am:rrÎg:LÏ⋆ A:ed Vk:ð

Ó

L

&

Ùndò⋆ O

Ò

n:Î

ES:òev:n:ò⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ell: y:an:Î ev:RÙv:ðn::ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 28: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

ep:r

&

ev:¶:Øy:rÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ev:RÙv:ðn::ð⋆ O

Ò

n:Î ev:LVkó O

Ò

Àaev:y:ò⋆

n:RÙv:ð v:ndÙ⋆ uyy: Vk:ð

Ó

eMg:nr

&

n:adn:ò⋆

t::ð

Ó

RÙv:ð S:ð

Ó

ydÙ⋆ EL v:ay:Îe :y:rÎ keNN:n:ØLÏ⋆

ev:Rv:ð S:ð

Ó

ydÙ⋆ ev:eL

&

VkÙm:Î ep:ran:òy:ð/ 5/

ep:ran:Î⋆ p:ð

Ó

, en:l:¢iNRv:n:Î⋆ ep:ÀØm:Î

ev:ray:Î m:l:rÎ ¶:ØL

&

ay:Î⋆ v:ðy:Înd m:ØeRy:n:Î⋆

m:ram:rm:Î⋆ O

Ò

yd m:ay:v:n:Î⋆ O

Ò

ÀØLÏ

Eran:Î O

Ò

en:l:Î⋆ ep:Àò y:an:Î A:ð

Ó

XÏXÙv:ðn::ð/ 6/

y:an:Î A:ð

Ó

XÏeX O

Ò

ÀØLÏ⋆ E,¶:Øv:m:Î O

Ò

enr

&

l:n:Î⋆

t:an:Î A:ð

Ó

XÏeX v:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î t:en: n:ð

Ó

Wj:ò v:eWj:¶:Ø⋆

Un:Î A:ð

Ó

XÏeX en:n,

&

⋆ O

Ò

n:Î uey:erl:Î kl:ndÙ⋆ Ey:l:Î

v:an:Î A:ð

Ó

XÏXÙm::ð⋆ Een: O

Ò

Àò n:ð

Ó

eg:L

&

ÏVkv:ð/ 7/

O

Ò

Àò n:ð

Ó

eg:L

&

ÏeVkl:Øm:Î⋆ O

Ò

ÀØRò n:l:Î n:ð

Ó

Wj:n:Î

dÀò⋆ Ag:elv:Vk⋆ ¶:an:Øm:Î ekll:an:Î Een:⋆

ep:Àò n:ð

Ó

RÙm:Î p:N:ò ¶::ðLÏ⋆ m:eg:L

&

Ï p:iRÙRò⋆

m:ØÀò Am:rrÎ⋆ m:ØL

&

Ùm:Ødl:an:ð/ 8/

Am:rrÎ m:ØL

&

Ùm:Ødl:Î⋆ A:eg:y: A:edy:ò⋆

Am:rrÎVkm:Ødind⋆ A:y:rÎ k:ð

Ó

L

&

Ùndò⋆

Am:rv:L

&

Ùmp:⋆ ¶:ØL

&

aev: O

Ò

Àaev:⋆

Am:r ¶:L

&

Ùev:XÕÚ⋆ Een: Ag:l:Øm::ð/ 9/

Ag:el:l:Î Ag:l:Øm:Î⋆ AN:Øeg:l:Î AN:Øg:Øm:Î⋆

p:Øg:l:Øm:Î Aery:n:Î⋆ p::ð

Ó

,v:ll:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆

en:g:erl:Î Av:n:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ p:aeR ELòepp:l:m:Î⋆

p:g:l:Øm:Î Erv:Øm:Î⋆ p:eRndÙ kÙRòndð/ 10/

‡kÙRòndÙ v:NRÙNN:Øm:Î⋆ t:ØL

&

ay:Î m:ØeRy:an:ò⋆

ARònd t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 28 www.prapatti.com

Page 29: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ep:r

&

ev:¶:Øy:rÎ

em:Rònd S::ð

Ó

l:Î t::ð

Ó

Rò⋆ A:ey:re¶:pp:¶:Ø⋆

uRòndÙ n::ðyg:Lò⋆ A:ðRÙev:VkÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 29 Sunder Kidambi

Page 30: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:ðRÙmb:ØLÏ Á Á

I�:rn:Î A:rÎj:v: g:ØN:m:ØRòy:v:n:Î

‡A:ðRÙm:Î p:ØMLðer

&

⋆ S:ÜRÙm:Î t:N:Î t:ØL

&

ay:Î⋆

n:iRÙ en:nr

&

v:ò⋆ A:RÙm:Î Amm:an:ð/ 1/

Amm:an:ay:Î epp:ÀØm:Î⋆ O

Ò

mm:aNb:Øm:Î A:n:an:Î⋆

v:ð

Ó

m:Î m:a v:ay:Î kiNR⋆ S:ð

Ó

m:Î m:a kNN:n:ð/ 2/

kNN:av:an:Î O

Ò

n,

&

m:Î⋆ m:NN::ðrÎ ev:NN::ðrÎVkÙ⋆

t:NN:arÎ v:ð¤R⋆ ev:NN::ðrÎ v:ð

Ó

r

&

Îp:n:ð/ 3/

v:ð

Ó

r

&

Îp:ò A:ð

Ó

nr

&

ð

Ó

RÙ¶:Ø⋆ A:ð

Ó

r

&

Îkm:Î Eenr

&

y:ð⋆

en:r

&

ÎkÙm:Î Amm:an:Î S:irÎ⋆ kr

&

Îp:n:Î v:òg:l:ð/ 4/

v:òg:l:Øm:Î v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î⋆ kó kl:ndÙNRan:Î⋆

p::ð

Ó

y:Î kl:v:adÙ⋆ O

Ò

n:Î m:ð

Ó

y:Î kl:ndan:ð/ 5/

kl:ndð

Ó

Àaev:⋆ n:l:¤:ð

Ó

LÏ n:adn:Î⋆

p:Øl:¤:ð

Ó

LÏ m:aN:ay:Î⋆ en:l:m:Î k:ð

Ó

NRan:ð/ 6/

k:ð

Ó

NRan:Î OL

&

Ï ev:Rò⋆ uNRan:Î OL

&

Ï v:òy:m:Î⋆

t:N:Î t:am:m:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ O

Ò

n:Î O

Ò

N:Î t:an:Î A:n:an:ð/ 7/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 31: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:ðRÙmb:ØLÏ

A:n:an:Î A:n:Î A:y:n:Î⋆ m:in::ðRðn:m:Øm:Î⋆

t:an:Î A:n:an:Î O

Ò

eÀl:Î⋆ t:an:Î A:y: S:¤ñ/ 8/

S:{Ïg:Ø :Vkrm:Î⋆ A¤óey:l:Î k:ð

Ó

NRan:Î⋆

O

Ò

{Ïg:Øm:Î t:an:ay:⋆ n:¤LÏ n:adn:ð/ 9/

n:adn:Î W:al:m:Î k:ð

Ó

LÏ⋆ p:adn:Î O

Ò

Àmm:an:Î⋆

A:ðdm:Î p::ðl:Î ekLrÎ⋆ v:ðd n:irn:ð/ 10/

‡n:irÎp:Ørò v:NN:n:Î⋆ S:irÎ S:Rg::ðb:n:Î⋆

n:ðrÎdl:Î A:ey:r¶:Ø⋆ A:ðrÎdl:Î Ev:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 31 Sunder Kidambi

Page 32: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á Ev:òy:Øm:Î Av:òy:Øm:Î Á ÁA:M

&

v:ar:ðRÙ O

Ò

mp:ð

Ó

,m:an:Î kl:ndv:g:ò

‡Ev:òy:Øm:Î Av:òy:Øm:Î uv:òy:Øm:Î⋆ Ev:,m:Î Av:,m:Î uv:,m:Î⋆

O

Ò

v:òy:Øm:Î y:v:,m:Î t:ÀØMLð⋆ A:eg:y:Øm:Î A:eVky:Øm:Î kaVkÙm:Î⋆

Av:òy:ØLÏ t:en:m:Ødl:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ kNN: ep:ran:Î O

Ò

Àm:Ødm:Î⋆

S:Øv:òy:n:Î et:,ev:n:Î m:N:aLn:Î⋆ O

Ò

ÀØRò :ÜL

&

l:Î uLan:ð/ 1/

S:ÜL

&

l:Î p:l: p:l: v:ll:an:Î⋆ t::ð

Ó

ll:òy:¤al:¶:Øl:g:ò⋆

kñL

&

l:Î A:ð

Ó

nr

&

aeg: ERnd⋆ kñS:v:n:Î O

Ò

ÀØRò Amm:an:Î⋆

v:ðL

&

m:,pp:ò A:ð

Ó

eS:¶:an:Î⋆ ev:NN:v:rÎVkñ

Ó

NN:l:Î Aery:an:Î⋆

A:L

&

n:ð

Ó

RÙ¤Rl:Î S:ðrÎndan:Î⋆ Av:n:Î O

Ò

À,g:el:l:an:ð/ 2/

A,g:l:Î El:ay: p:ð

Ó

,m:Î S:irÎ⋆ Am:rrÎg:LÏ A:ed m:Ødlv:n:Î⋆

k,eg:y: n:il: n:n:Î m:ðen: v:NN:n:Î⋆ S:ð

Ó

ndam:rò VkNN:n:Î⋆

p::ð

Ó

, eS:r

&

ò pp:ØMLÙv:ndð,

&

m:Î⋆ p:Ü m:g:LarÎ t:en: VkñMv:n:Î⋆

A:ð

Ó

,g:edey:nS:Øv:ò t:endXÏXÙ⋆ A:ð

Ó

eL

&

ev:l:n:Î O

Ò

À:ðRÙRn:ð/ 3/

uRn:Î Am:rÎ kadl:Î m:g:eLrÎ⋆ et:,m:g:LÏ m:Nm:g:LÏ A:y:rÎ

m:R m:g:LÏ⋆ O

Ò

enr

&

v:rÎ m:Üv:rÎ A:LÙm:Î⋆ ul:g:m:Øm:Î m:Ünr

&

ð⋆

uRn:Î Av:ò A:ð

Ó

Vk ev:L

&

Ùe¤⋆ A:l:Î El:ò :ðrÎndv:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆

kRl:Î m:el: m:ay: pp:ð

Ó

,m:an:Î⋆ kNN:n:Î O

Ò

n:Î A:ð

Ó

Vkl:ò y:an:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 33: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Ev:òy:Øm:Î Av:òy:Øm:Î

A:ð

Ó

Vkl:ò v:ò¶:Ø m:Øl:ò pp:al:Î uN:Î O

Ò

n,

&

⋆ t:endR v:ae¤⋆

S:ð

Ó

VkW :ð

Ó

g: Anr

&

v:LÏ p:al:Î⋆ uey:rÎ S:ð

Ó

g:v:ØNR p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

n:Vk ep:ran::ðRÙ⋆ Ay:n:Øm:Î Eendrn:Øm:Î m:Ødl:ag:⋆

A:ð

Ó

Vkv:Øm:Î t::ðeXÕy: IS:n:Î⋆ m:ay:n:Î O

Ò

n:Î n:ð

Ó

eWj:n:Î uLan:ð/ 5/

m:ay:n:Î O

Ò

n:Î n:ð

Ó

eWj:n:Î uMLan:Î⋆ m:XÕÚm:Î y:v:rÎVkÙm:Î AdÙv:ð⋆

kay:m:Øm:Î S:iv:n:Øm:Î t:an:ð⋆ kal:Øm:Î O

Ò

ery:Øm:Î Av:n:ð⋆

S:ðy:n:Î AeN:y:n:Î y:v:rÎVkÙm:Î⋆ eS:ndòVkÙm:Î k:ðS:rm:Î All:n:Î⋆

t:Üy:n:Î t:Øy:Vkn:Î m:y:Vkn:Î⋆ O

Ò

ÀØRò ¶::ðLÏ EN:òy:an:ð/ 6/

t::ðLÏ EN:ò m:ðl:Øm:Î n:n:Î m:arÎeb:n:Î m:ðl:Øm:Î⋆ S:ØRrÎ m:ØeR m:ðl:Øm:Î⋆

t:aLÏ EN:ò m:ðl:Øm:Î p:Øn:ònd⋆ t:NN:m:Î t:ØL

&

ay:Î uRò Amm:an:Î⋆

kñLÏ EN:ò A:ð

Ó

n,

&

m:Î El:adan:Î⋆ ekL,m:Î S:ØRrÎ A:ð

Ó

eL m:ÜrÎe¶:⋆

n:aLÏ AN:ònd:ð

Ó

n,

&

m:Î Ag:l:an:Î⋆ O

Ò

ÀØRò n:aev:n:Î uLan:ð/ 7/

n:aev:n:ØLÏ en:n,

&

m:l:,m:Î⋆ W:an: Vkl:òg:LÙVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

A:ev:y:Øm:Î A:Vkóy:Øm:Î t:an:ð⋆ AeL

&

pp::ðReLpp:v:n:Î t:an:ð⋆

p:Üev:y:l:Î n:al:Î t:Rm:Î t::ðLn:Î⋆ p::ð

Ó

, p:Rò A:eL

&

S:¤ñndÙm:Î⋆

kaev: n:n:Î m:ðen: Vkm:l: VkNN:n:Î⋆ O

Ò

n:Î keNN:n:Î uLan:ð/ 8/

km:l: VkNN:n:Î O

Ò

n:Î keNN:n:Î uMLan:Î⋆ kaNb:n:Î Av:n:Î kNg:Lal:ð⋆

Am:l:¤LÏ A:g: ev:eL

&

VkÙm:Î⋆ Oðmb:Øl:n:Øm:Î Av:n:Î m:ÜrÎe¶:⋆

km:l:¶:y:n:Î n:emb: t:Àò⋆ VkNN:Ødl:an::ð

Ó

RÙm:Î t::ðeXÕ⋆

Am:l: ¶:ð

Ó

yv:¶::ðRÙl:g:m:Î A:eVk⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

eXÕ uLan:ð/ 9/

n:ð

Ó

eXÕy:ØLÏ en:nr

&

ð

Ó

Àò A:LÙm:Î⋆ en:rò m:l:rÎ pp:ad¤LÏ S:ÜeR⋆

VkXÕò ¶:ØL

&

ay:Î m:ØeR Vk:ðl:⋆ VkNN: ep:ran:ò ¶::ð

Ó

L

&

Ùv:arÎ⋆

A:ð

Ó

XÕò epp:r

&

ò AeN:ndan:Øm:Î⋆ n:anm:Øg:n:Øm:Î Eendrn:Øm:Î⋆

m:XÕòy: m:r,m:Î O

Ò

ll:am:Î v:ndÙ⋆ O

Ò

n:dÙe : uLan:ð/ 10/

‡ue :y:ØMLð en:r

&

ÎkÙm:Î dðv: dðv:r

&

ÎkÙ⋆ VkNN: ep:rar

&

ÎkÙ⋆

E :òy:ØLÏ S:ð

Ó

ll: uN:rÎe¶:⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 33 Sunder Kidambi

Page 34: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Ev:òy:Øm:Î Av:òy:Øm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

E ::ð

Ó

À A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î A:ðrÎ p:¶:ð

Ó

emb:rar

&

ÎkÙ⋆

en: :l:Øm:Î ev:NN:pp:m:Î S:ð

Ó

yy:⋆ n:iLÏ kL

&

l:Î S:ð

Ó

eÀ p::ð

Ó

,m:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 34 www.prapatti.com

Page 35: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p::ðÓ

,m:an:iLÏ p:Rò Á ÁI�:rn:Î karN:m:Î Eenr

&

Ó

yy:Øm:Î up:karm:Î

‡p::ðÓ

, m:a n:iLÏ p:Rò⋆ A:eL

&

S:¤¶::ð

Ó

RÙ⋆

et:, m:a n:iLÏ kL

&

l:Î⋆ OL

&

Ï ul:g:Øm:Î t::ð

Ó

L

&

A:ð

Ó

, m:aeN:⋆ VkÙr

&

LÏ A:eg: en:em:rÎnd⋆ A−

Vk, m:aeN:Vkm:Î⋆ O

Ò

n:Î kNN:ØLdag:Øm:ð/ 1/

kNN:ØMLð en:r

&

ÎkÙm:Î⋆ kadnm:òy:al:Î t::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆

O

Ò

eNN:l:Øm:Î v:,m:Î⋆ O

Ò

n:Î Een: v:ðNRÙv:m:Î⋆

m:NN:Øm:Î n:i,m:Î⋆ O

Ò

ery:Øm:Î n:l:Î v:ay:Øv:Øm:Î⋆

ev:NN:Øm:ay:Î ev:ery:Øm:Î⋆ O

Ò

m:Î ep:ran:òy:ð/ 2/

O

Ò

m:Î ep:ran:ò⋆ O

Ò

ndò t:ndò t:ndòVkÙm:Î

t:m:Î ep:ran:ò⋆ t:N:Î t:am:rò VkNN:n:ò⋆

k:ð

Ó

mb:rav:Ø⋆ n:ØN:Î n:ðrÎ ERò m:arÎv:n:ò⋆

O

Ò

m:Î ep:ran:ò ¶::ð

Ó

L

&

ay:Î⋆ m:R n:ð

Ó

Wj:m:ð/ 3/

n:ð

Ó

Wj:m:ð n:ll:ò n:ll:ò⋆ uÀò pp:ð

Ó

XÕal:Î

O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy::ðm:Î⋆ Een: O

Ò

À kÙr

&

òev:n:m:Î⋆

m:òndn:ò⋆ m:l:raLÏ m:N:v:aLn:ò⋆

¶:ØWj:Ømb::ðdÙm:Î⋆ ev:RadÙ t::ð

Ó

RrÎ kNRay:Î/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 36: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p::ð

Ó

,m:an:iLÏ p:Rò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kNRay:ð n:ð

Ó

Wj:ð⋆ k,m:¤LÏ v:ay:ÎeVkn,

&

⋆ A:ðrÎ

O

Ò

N:Î t:an:Øm:Î Eenr

&

y:ð⋆ v:endy:l:Øm:a,

&

uNRan:ò⋆ ul:g:ðL

&

Ùm:Î A:ðrÎ m:Üv:eR

k:ð

Ó

NRan:ò⋆ VkNRÙ k:ð

Ó

NRn:ò n:iy:Øm:ð/ 5/

n:iy:Øm:Î n:an:Øm:Î⋆ EÀðrÎ en:r

&

Îekl:Î⋆ m:ðl:Î m:XÕ:ðrÎ

n::ðy:Øm:Î S:arÎk:ð

Ó

Ran:Î⋆ n:ð

Ó

Wj:m:ð S::ð

Ó

Àðn:Î⋆

t:ay:Øm:Î t:ndòy:Øm:ay:Î⋆ Evv:Øl:eg:en:l:Î⋆

v:ay:Øm:Î IS:n:Î⋆ m:eN:v:NN:n:Î O

Ò

ndòy:ð/ 6/

O

Ò

ndòy:ð O

Ò

n,

&

m:Î⋆ O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î O

Ò

n,

&

m:Î⋆

eS:ndòy:ØLÏ v:òpp:n:Î⋆ S::ð

Ó

ll:Øv:n:Î p:aev:y:ðn:Î⋆

O

Ò

ndò O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ O

Ò

n,

&

v:an:v:rÎ⋆

eS:ndòy:ØLÏ v:ò¶:Ø⋆ ::ð

Ó

ll:Øm:Î S:ð

Ó

lv:n:òy:ð/ 7/

S:ð

Ó

lv: n:arN:n:Î O

Ò

nr

&

⋆ S::ð

Ó

l:Î kñ¬l:Øm:Î⋆

m:lg:Øm:Î kN:Î p:en:⋆ n:aRÙv:n:Î m:ay:m:ð⋆

All:Øm:Î n:n:Î p:g:l:Øm:Î⋆ ERò v:ieRenr

&

n:elg:⋆ O

Ò

Àò ev:Ran:Î⋆ n:emb: n:emb:y:ð/ 8/

‡n:emb:y:ò⋆ ¶:ð

Ó

n:Î kÙ,

&

{Ïg:ØeR en:nr

&

⋆ A−

Ó

mb::ð

Ó

n:ð et:g:L

&

Ùm:Î⋆ et:, m:ÜrÎe¶:y:ò⋆

umb:rÎ v:an:v:rÎ⋆ A:edy:Wj::ðedy:ò⋆

O

Ò

m:Î ep:ran:ò⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ell: m:r

&

pp:n::ð/ 9/

m:r

&

pp:Øm:Î W:an:m:Øm:Î⋆ n:an:Î A:ð

Ó

n,

&

N:rÎendl:n:Î⋆

m:r

&

VkÙm:Î O

Ò

n,

&

⋆ S:ð

Ó

ndam:rò VkNN::ð

Ó

RÙ⋆

m:r

&

pp:r

&

O

Ò

ÀØMLð⋆ m:eÀn:an:Î t:Àò⋆

m:r

&

pp:n::ð Een:⋆ y:an:Î O

Ò

n:Î m:eN:y:òy:ð/ 10/

‡m:eN:y:ò v:an:v:rÎ kNN:n:ò⋆ ¶:Àd:ðrÎ

AeN:y:ò⋆ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

Sunder Kidambi 36 www.prapatti.com

Page 37: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p::ð

Ó

,m:an:iLÏ p:Rò

p:eN: S:ð

Ó

y:Î A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:ØRn:Î⋆

t:eN:ev:l:rÎ kr

&

Îp:rðl:Î⋆ kelv: v:ay:Øm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 37 Sunder Kidambi

Page 38: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:ay:Øm:Î et:rò Á Áep:erv:aXÕam:òVkÙ v:,ndl:Î

‡v:ay:Øm:Î et:ròy:Øg:LÙm:Î⋆ kan:l:Î m:R n:aray:Î⋆

A:y:Øm:Î Am:rÎ ul:g:Øm:Î⋆ t:ØeWj:l:Øm:Î n:i t:ØWj:ay:al:Î⋆

n::ðy:Øm:Î p:y:l:òm:òy:Øm:Î⋆ m:idÝr O

Ò

mm:ð p::ðl:Î⋆

n:iy:Øm:Î et:,m:al:al:Î⋆ n:ð

Ó

Wj:m:Î k:ðXÏp:¬ay:ð/ 1/

k:ðXÏp:¬ eS:ndòy:òy:ay:Î⋆ VkÝrÎv:ay: Aenr

&

l:ð⋆

S:ðXÏp:¬ y:am:¤LÏ⋆ S:ðraedr{Ïg:Øedy:al:Î⋆

A:XÏp:¬ O

Ò

mm:ð p::ðl:Î⋆ n:iy:Øm:Î Arv:N:òy:an:Î⋆

t:aXÏp:¬ t:N:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ ¶:am:m:Î kam:ØXÕay:ð/ 2/

kam:ØXÕ kóy:r

&

v::ðRÙ⋆ O

Ò

ll:ð Erapp:g:l:Î⋆

n:i m:ØXÕ VkN:Î t:Øey:l:ay:Î⋆ n:ð

Ó

Wj:Ø,eg: O{Ïg:Øedy:al:Î⋆

t:i m:ØXÕ ¶:ð

Ó

n:Î El:¤ó⋆ UXÏeXn:an:Î t:aLÏ n:y:nd⋆

y:am:Î uXÕdÙXÕay::ð⋆ v:aeL

&

kn:ò kRl:ð/ 3/

kRl:Øm:Î m:l:òy:Øm:Î⋆ ev:S:Ømb:Øm:Î t:ØL

&

ay:Î O

Ò

m:Î p::ðl:Î⋆

S:ØRrÎ k:ð

Ó

LÏ Erapp:g:l:Î⋆ t:ØWj:ay:al:Î t:N:Î v:aRay:Î⋆

ARl:Î k:ð

Ó

LÏ p:Ròy:aeL

&

⋆ Amm:an:ò VkaNb:an:Î n:i⋆

uRl:m:Î n::ðy:Î uXÕay::ð⋆ UeL

&

t::ð-

&

eL

&

y:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 39: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:ay:Øm:Î et:rò

UeL

&

t::ð-

&

eL

&

⋆ ul:g:ØVkÙ n:irÎ k:ð

Ó

NRÙ⋆

t::ðeL

&

y:,m:Î y:am:Øm:Î p::ðl:Î⋆ n:iray:Î n:ð

Ó

eg:eM

&

g:nr

&

v:aeL

&

y: v:an:m:ð⋆ n:iy:Øm:Î m:dÙS:Üdn:Î⋆

p:aeL

&

m:òey:l:Î p:¬v:n:Î kN:Î⋆ p:aS:¶:al:Î n:òv:ay:ð/ 5/

n:òv:ay: O

Ò

mm:ð p::ðl:Î⋆ n:aNm:edy:ð n:i EÀaLÏ⋆

m:ò v:an:Î E,LÏ Ag:XÕay:Î⋆ m:aL

&

andÙ t:ðmb:Øedy:al:Î⋆

Oð v:ay:Î Arv:N:ò m:ðl:Î⋆ A:eL

&

pp:ð

Ó

,m:an:arÎ⋆

m:ð

Ó

y:Î v:aS:g:m:Î kñXÏXÙ⋆ un:Î m:ð

Ó

yn:Î n:irÎm:ò t::ðXÕay:ð/ 6/

t::ðXÕ:ðm:Î m:R n:ð

Ó

Wj:m:Î⋆ O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î n:arN:r

&

ÎkÙ⋆ O

Ò

m:Î

A:XÕam:ò S::ð

Ó

ell:⋆ AL

&

Ùv::ðm:ò n:i n:RÙv:ð⋆

v:ðXÕ:ðrÎ v:g:òey:l:Î⋆ k:ð

Ó

eRday:Î O

Ò

n:ò UeL

&

m:aXÕaNm:ò en:eXÕy::ð⋆ v:aeL

&

kn:ò E,Lð/ 7/

E,eLn:Î et:eN: v:NN:m:Î⋆ m:a n:irÎ VkeL

&

y:ð p::ðy:Î⋆

m:,LÙeXÕrapp:g:l:Î⋆ t:ØeWj:l:Øm:Î n:i t:ØWj:ay:al:Î⋆

u,LÙm:Î S:g:Rm:Î⋆ udò¶: p:ð

Ó

,m:an:arÎ⋆

A,eLn:Î p:ð

Ó

, n:S:òy:al:Î⋆ A:L

&

andÙ n::ð

Ó

nday:ð/ 8/

n::ð

Ó

ndara Vkadl:Î n::ðy:Î⋆ m:ð

Ó

l:Î A:ev:y:ØLÏ ul:rζ:⋆

n:nda ev:LVkm:ð⋆ n:iy:Øm:Î AeLy:¶:ay:Î⋆

S:ð

Ó

ndam:rò ¶:R¤N:Î⋆ S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

Andam: ¶:N:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ A:S:òy:al:Î v:ðv:ay:ð/ 9/

v:ðv:ara v:ð«ò n::ðy:Î⋆ m:ð

Ó

l:Î A:ev:y:ØLÏ ul:rζ:⋆

A:ðv:aedrapp:g:l:Î⋆ unb:al:ð v:iL

&

϶::ð

Ó

eL

&

nday:Î⋆

m:av:ay:Î ep:LndÙ⋆ m:,edRò p::ðy:Î m:N:Î ALnd⋆

m:Üv:a m:Ødlv:a⋆ Een:y:ð

Ó

mm:ò ::ðrðl:ð/ 10/

‡S::ðrad O

Ò

pp::ð

Ó

,XÏkÙm:Î⋆ A:edy:am:Î S::ðedVkñ⋆

A:rad kadl:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 39 Sunder Kidambi

Page 40: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:ay:Øm:Î et:rò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:ðrÎ A:ey:rm:Î S::ð

Ó

À⋆ Av:XÕÚLÏ Ev:ò pp:¶:Øm:Î⋆

S::ðrarÎ ev:RarÎ kNRirÎ⋆ v:òg:Øndm:Î et:NN:ð

Ó

n:v:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 40 www.prapatti.com

Page 41: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á et:NN:n:Î v:iRÙ Á Áet:,m:al:Î p:r¶:Øv:¶:ò Av:t:are¶:l:ð O

Ò

RÙ¶:Ø Vka¬l:Î

‡et:NN:n:Î v:iRÙ⋆ m:Ødl:Î m:ØL

&

ÙdÙm:ay:Î⋆

O

Ò

eNN:n:Î m:iedy:n:Î⋆ O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:ay:n:Î⋆

m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î O

Ò

ll:am:Î⋆ uRn:Î uNR⋆ n:m:Î

kNN:n:Î kNN:ll:dÙ⋆ Ell:òy::ðrÎ kNN:ð/ 1/

O p:av:m:Î p:rm:ð⋆ OL

&

Ï ul:g:Øm:Î⋆

I p:av:m:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ A,Lal:Î AeLpp:ararÎ⋆

m:a p:av:m:Î ev:R⋆ Arr

&

ÎkÙ epp: :ò p:ð

Ó

y:Î⋆

k:ð p:al: k:ðLer⋆ Or

&

n:Î Aenr

&

y:ð/ 2/

Or

&

n:ò pp:Üv:n:ò⋆ pp:Üm:g:LÏ t:Àò⋆

v:ðer

&

enr

&

ev:N:Î t::ð

Ó

L

&

⋆ ¶:ÀØLÏ v:ò¶:Ø⋆

m:ðl:Î t:Àò m:iedR⋆ en:em:rÎndÙ m:N:Î k:ð

Ó

NR⋆

m:al:Î t:en:l:Î em:VkÙm:Î A:ðrÎ⋆ t:ðv:Øm:Î uLdð/ 3/

t:ðv:Øm:Î O

Ò

pp::ð

Ó

,LÙm:Î p:RòVk⋆

p:Üev:l:Î n:an:Î m:Øg:n:ò pp:Rò¶:⋆

t:ðv:n:Î O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:ØVkll:al:Î⋆

p:Üv:Øm:Î p:ÜS:n:òy:Øm:Î t:g:Øm:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 42: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:NN:n:Î v:iRÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:g:Øm:Î S:irÎ⋆ ¶:nden: m:Ødel:n:ØMLð⋆

em:g:Øm:Î t:ðv:Øm:Î⋆ O

Ò

pp::ð

Ó

,LÙm:Î p:RòVk⋆

t:g:Øm:Î k:ðl:⋆ ¶:am:rò VkNN:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆

em:g:Øm:Î S::ðed⋆ m:ðl:Î Aer

&

v:arÎ y:v:rð/ 5/

y:v:,m:Î y:av:òy:Øm:Î⋆ O

Ò

ll:a pp::ð

Ó

,LÙm:Î⋆

kv:rÎev:enr

&

⋆ ¶:ÀØLÏ A:ð

Ó

RÙ¤ en:nr

&

p:v:rÎ k:ð

Ó

LÏ W:an:⋆ v:ð

Ó

ML :ØRrÎ m:ÜrÎe¶:⋆

Av:rÎ O

Ò

mm:aeL

&

⋆ Am:Î p:eMLy:arð/ 6/

p:eMLy:ael:l:ò⋆ OL

&

Ï ul:g:Øm:Î k:ð

Ó

MLÙm:Î⋆

v:MLl:Î⋆ v:l:Î v:ey:XÕÚ pp:ð

Ó

,m:an:Î⋆

uMLÙLarÎ Aer

&

v:arÎ⋆ Av:n:Î t:n:Î⋆

kML m:ay:⋆ m:n:Vk,¶:ð/ 7/

k,e¶:l:Î t:ðv:Øm:Î⋆ O

Ò

ll:a pp::ð

Ó

,LÙm:Î⋆

v:,e¶:¶:⋆ m:ay: epp:ran:ò Aenr

&

⋆ A:rð

et:,e¶:⋆ e¶:N:Î en:l:ò m:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆ t:mm:ØLÏ

E,e¶: VkaVkÙm:Î⋆ Ey:elv:n:arð/ 8/

kaVkÙm:Î Ey:elv:n:n:Î⋆ kNN: p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

S:ðrÎVkó S:ð

Ó

ydÙ⋆ t:n:Î uendy:ØMLð⋆

v:ay:ζ: et:S:òm:Øg:n:Î⋆ Eendrn:Î v:an:v:rÎ⋆

A:eVkn:an:Î⋆ dð

Ó

yv: ul:g:Øg:Lð/ 9/

kMv:a O

Ò

mm:òy:Øm:Î⋆ OL

&

Ï ul:g:Øm:Î⋆ en:n:Î

uMLð t::ðeXÕy:⋆ Er

&

òv: ! O

Ò

n,

&

v:ð

Ó

MLðr

&

n:Î n:anm:Øg:n:Î⋆ Eendrn:Î v:an:v:rÎ⋆

p:ØMLÝrÎet:⋆ kL

&

l:Î p:eN:ndð¶:Øv:rð/ 10/

‡O¶: OL&

Ï ul:g:Øm:Î k:ð

Ó

NR⋆ k:ðl:

Vkݶ:n:ò⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

Sunder Kidambi 42 www.prapatti.com

Page 43: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:NN:n:Î v:iRÙ

v:ay:ζ: A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:ØRn:Î⋆

O¶: v:ll:v:rÎVkÙ⋆ Ell:òy::ðrÎ Un:m:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 43 Sunder Kidambi

Page 44: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á Uen:l:Î v:aL

&

Ï Á ÁAeRy:arÎ kÙL

&

a¶:ò VkÝRÙm:Î A:S:òy:ØXÕÚ urò¶:l:Î

‡Uen:l:Î v:aL

&

Ï uey:rð⋆ n:ll:ò p::ð uÀò pp:ð

Ó

XÕÚ⋆

v:an:Î uLarÎ p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ m:dÙS:Üdn:Î O

Ò

n:Î Amm:an:Î⋆

t:an:Øm:Î y:an:Øm:Î O

Ò

ll:am:Î⋆ t:ÀØMLð kl:nd:ð

Ó

eL

&

nd:ðm:Î⋆

t:ðn:Øm:Î p:al:Øm:Î n:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ kÀl:Øm:Î Am:ØdÙm:Î A:ð

Ó

¶:ð/ 1/

A:ð

Ó

¶:arÎ em:Vkarò⋆ El:òy:ay: m:a m:ay:a⋆

A:ð

Ó

¶:ay:Î⋆ O

Ò

pp::ð

Ó

,XÏkÙm:Î uey:ray:Î⋆ O

Ò

Àò pp:ð

Ó

A¶:ay:ay:Î t:ndòy:ay:Î⋆ Aer

&

y:adn: Aer

&

ev:¶:⋆

A¶:a n:i S:ð

Ó

ydn:⋆ AeRy:ðn:Î Aer

&

y:ðn:ð/ 2/

Aer

&

y:a Vkal:¶:ØMLð⋆ AeRm:òVkN:Î Anb:Ø S:ð

Ó

eyv:¶:Ø⋆

Aer

&

y:a m:a m:ay:¶:Ø⋆ AeRy:ðn:ò v:ò¶:ay:al:Î⋆

Aer

&

y:am:ò VkÙr

&

Lay:Î⋆ en:l:m:Î m:av:el: m:Üv:eR O

Ò

n,

&

Aer

&

y:am:ò v:eWj:¶:ay:Î⋆ O

Ò

n:daev:y:ØLÏ kl:ndð/ 3/

O

Ò

n:daev:y:ØLÏ kl:nd⋆ p:ð

Ó

, n:ll:Ødev: Vkómm:a,

&

O

Ò

n:daev: t:nd:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆ Een: m:iMv:dð

Ó

nb:dÙNRð⋆

O

Ò

n:daev: A:ev:y:Øm:Î n:i⋆ p::ð

Ó

eL

&

l:Î OL

&

Ùm:Î uNR O

Ò

nday:Î⋆

O

Ò

n:daev:y:arÎ y:an:Î A:rÎ⋆ t:nd n:i k:ð

Ó

NRaeVkn:òy:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 45: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Uen:l:Î v:aL

&

Ï

Een:y:arÎ W:an:¤Lal:Î⋆ O

Ò

RÙVkl:Î O

Ò

L

&

ad O

Ò

nday:Î⋆

ken:v:arÎ v:iXÏeXnb:m:ð⋆ O

Ò

n:Î kRl:Î p:Ra Am:Ødð⋆

t:en:y:ðn:Î v:aL

&

Ï m:Ødl:ð⋆ p::ð

Ó

eL

&

l:Î OL

&

Ùm:Î On:m:Î A:ð

Ó

nr

&

ay:Î⋆

n:Øen:y:arÎ k:ðXÏeXl:Î v:ò¶:ay:Î⋆ un:Î p:adm:Î S:ðrÎndðn:ð/ 5/

S:ðrÎndarÎ t:iev:n:òg:XÏkÙ⋆ A, n:Wj:ò e¶:N:Î m:edy:ò⋆

t:irÎndarÎ t:m:Î m:n:¶:Ø⋆ epp:ery:adv:rÎ uey:rò⋆

S::ðrÎndð p::ðg:l:Î k:ð

Ó

Ra :ØRrò⋆ AreVky:ò m:Ü−

VkirÎnday:ò⋆ AeRy:ðn:Î ARòndðn:Î⋆ m:Ødl:Î m:ØÀm:ð/ 6/

m:ØÀl:Î y:aL

&

Ï p:ey:l:Î n:Ül:Î⋆ n:remb:n:Î m:ØedrÎ S:Øv:òy:ð⋆

p:Àl:arÎ p:ey:l:Øm:Î⋆ p:rn:ð p:ev:e¶:rn:ð⋆

kÀl:ð Am:Ødð⋆ karÎ m:Øeg:l:ð O

Ò

n:Î kNN:a⋆

en:Àl:al:Î El:ðng:aN:Î⋆ O

Ò

Àò n:i kÙer

&

Vk:ð

Ó

MLð/ 7/

kÙer

&

Vk:ð

Ó

LÏ W:an:¤Lal:Î⋆ O

Ò

n:ò UeL

&

S:ð

Ó

y:Î t:v:m:Øm:Î⋆

eker

&

Vk:ð

Ó

eNR epp:r

&

pp:ð⋆ eS:l: n:aeLl:Î O

Ò

eydn:n:Î y:an:Î⋆

uer

&

Vk:ð

Ó

NR v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î p:al:Î⋆ A:ð

Ó

eL¶:ØNN:Øm:Î Amm:an:Î ep:n:Î⋆

n:ð

Ó

er

&

Vk:ð

Ó

NR n:ð

Ó

Wj:n:ay:Î⋆ ep:r

&

ev: ¶:Øy:rÎ keRndð/ 8/

keR v:arÎ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ kNN:n:Î ev:NN:v:rÎ p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

p:eR v:an:m:Î Er

&

nd⋆ p:rm:n:Î p:ev:e¶:rn:Î S:irÎ⋆

S:ð

Ó

eRy:arÎ n::ðyg:LÏ kñ

Ó

R⋆ pp:eRndÙ kÙRòndaeR⋆

AeRy:ðn:Î v:aym:RÙ¶:Ø⋆ pp:,eg: VkeL¶:ðn:ð/ 9/

keLpp:Øm:Î kv:rÎv:Øm:Î AXÕÚ⋆ epp:r

&

pp:Ø epp:eN: m:Üepp:r

&

pp:XÕÚ⋆

A:ð

Ó

eL Vk:ð

Ó

NR S::ðedy:Øm:ay:Î⋆ uRn:Î kÝRÙv:dð

Ó

n,

&

k:ð

Ó

l::ð⋆

t:ØeLeVknr

&

v:an:Î EeÀl:m:Î⋆ S:ØRrÎ A:eL

&

S:¤ñend⋆

AeLeVknr

&

m:ay: epp:ran:Î⋆ AeRy:arÎg:LÏ kÙL

&

a¤Lòy:ð/ 10/

‡kÙL&

a¤:ð

Ó

LÏ p:ðrÎ ArVkn:Î⋆ kÙl:m:Î v:iy: m:Øen:ndv:n:ò⋆

kÙL

&

a¤:ð

Ó

LÏ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î t:ð

Ó

erndÙrò¶:⋆

www.prapatti.com 45 Sunder Kidambi

Page 46: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Uen:l:Î v:aL

&

Ï et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kÙL

&

a¤:ð

Ó

LÏ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î uRn:Î p:aeR⋆

kÙL

&

a¤Lay:Î AeRy:irÎ uRn:Î⋆ kÝeR en:nr

&

aRÙem:n:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 46 www.prapatti.com

Page 47: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:eRy:aeR Á Át:el:ev:ey:n:Î A:XÕam:ò kNR t:ay:Î t:el:v:n:ò n::ðeVk VkÝr

&

l:Î

‡A:eRy:aeR⋆ Ag:m:Î kròndÙ⋆ ES:ò

p:aeR pp:aeR⋆ VkNN:irÎ m:elg:⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î

n:aeR n:aeR⋆ n:reS:¤a ! O

Ò

n,

&

v:aeR v:aRÙm:Î⋆ Evv:aN:Ødl:ð/ 1/

v:aN:Ødl:Î⋆ Emm:Rv:rl:Î⋆ umm:ò

VkaN:Øm:Î A:S:òy:ØLÏ⋆ n:òeg:nr

&

aLÏ⋆ ev:r

&

l:Î

v:aN:n:Î⋆ A:ey:rm:Î t::ðLÏ t:ØeN:¶:irÎ⋆ umm:ò

VkaN: n:irÎ⋆ ErVkm:Î El:irð/ 2/

ErVk m:n:¶::ðRÙ⋆ O

Ò

ery:N:ò⋆

ArVkÙm:Î m:ð

Ó

L

&

Ùg:Øm:Î⋆ A:ð

Ó

VkÙm:Î Ev:LÏ⋆

ErVkm:Î O

Ò

L

&

irÎ⋆ Edr

&

Îkñ

Ó

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î⋆

ArVkn:Î El:¤ó⋆ S:ð

Ó

XÕi,Vkñ/ 3/

El:¤ó S:ð

Ó

XÕv:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆ ep:ÀØm:Î

v:l:¤:ð

Ó

LÏ⋆ p:ØMLÙy:rζ:ay:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ uMLm:Î

m:l:¤⋆ v:ð

Ó

vv:Øey:rÎVkÙm:Î⋆ kNN:irÎ em:g:

Vkl:e¤⋆ Vkód:ð

Ó

L

&

Ùm:Î en:enr

&

v:Lð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 48: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A:eRy:aeR et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Ev:LÏ Erapp:g:l:Î⋆ v:ayv:ð

Ó

ri E⋆ t:n:

kÙv:Lòy::ð

Ó

N:Î⋆ kNN: n:irÎ k:ð

Ó

NRaLÏ⋆ v:NRÙ

et:v:LÙm:Î⋆ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î k:ð

Ó

RirÎ⋆ O

Ò

n:

t:v:L v:NN:rÎ⋆ t:g:v:Øg:Lð/ 5/

t:g:v:ØRòy:v:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆ ep:ÀØm:Î

em:g: ev:,mb:Øm:Î⋆ ep:ran:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ O

Ò

n:−

dg:v:Øey:rÎVkÙ⋆ Am:Ødð O

Ò

ÀØm:Î⋆ uMLm:Î

ug:v:Ø,eg:⋆ en:n,

&

MLÙLð/ 6/

uMLÙLÏ A:ev:⋆ ul:rÎndÙl:rÎndÙ⋆ O

Ò

n:Î

v:MLl:ð⋆ kNN:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆ ep:ÀØm:Î

v:ð

Ó

ML n:irÎ⋆ eVkRnday:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ O

Ò

n:

keMv: t:an:Î⋆ p:¬ v:Wj:n:òy:ð/ 7/

v:Wj:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆ kó t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î⋆ t:n:

n:ð

Ó

Wj:m:Î v:ðv:⋆ n:ð

Ó

eRdÙey:rÎVkÙm:Î⋆ ev:r

&

l:Î

kWj:n:ò⋆ v:Wj:n:ò S:ð

Ó

ydirÎ⋆ umm:ò

¶:Wj:m:Î O

Ò

n,

&

⋆ Ev:LÏ p:¬n:v:ð/ 8/

p:¬ p::ðdÙ⋆ O

Ò

L

&

Ù p::ðder

&

y:aLÏ⋆ ev:rò

m:¬l:rÎ⋆ t:N:Î t:ØL

&

ay:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ S:ØRrÎ

v:¬ v:ay:Î⋆ n:Øed n:ðem:y:irÎ⋆ n:Øm:−

ed¬m:Î O

Ò

ng::ð

Ó

l:Î⋆ Evv:ðL

&

òVkñ/ 9/

OL

&

ò p:ðdò⋆ Era pp:g:l:Î⋆ t:n:

kñeL

&

l:Î⋆ A:ð

Ó

N:Î kNN: n:irÎ k:ð

Ó

NRaLÏ⋆ ekLrÎ

v:aM

&

v:ò v:ðv:⋆ El:¤ó S:ð

Ó

XÕirÎ⋆ Ev:LÏ

m:aL

&

ò n::ðVkÙ⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î v:a¬ðenm:n:ð/ 10/

‡v:a¬em:l:Î p:Øg:L&

Ï⋆ v:am:n:n:ò⋆ ES:ò

kÝXÏeX⋆ v:N:Î S:Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆ Am:ò

Sunder Kidambi 48 www.prapatti.com

Page 49: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:eRy:aeR

p:aXÏXÙ⋆ A:ðrÎ A:ey:re¶: pp:¶:al:Î⋆ AeR

S:ܬl:ag:Øm:Î⋆ Andam:m:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 49 Sunder Kidambi

Page 50: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á Andam:¶:nb:Ø Á ÁEr

&

òv:n:Î A:b:rN:aedg:LÙRn:Î v:ndÙ kl:Vk A:M

&

v:arÎ m:eg:M

&

dl:Î

‡Andam:¶:nb:Ø S:ð

Ó

ydÙ⋆ O

Ò

Àaev: S:ðrÎ Amm:an:ØVkÙ⋆

Andam: v:aL

&

Ï m:ØeR S:{Ïg:Ø⋆ A:eL

&

n:Ül:Î A:rm:Î uL⋆

S:ð

Ó

n:Î t:am:rò ¶:Rm:Î kN:Î⋆ S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î S:ð

Ó

¤m:l:m:Î⋆

S:ð

Ó

n:Î t:am:rò AeRVkLÏ⋆ S:ð

Ó

m:Î p::ð

Ó

n:Î et:,v:ØRmb:ð/ 1/

et:,v:ØRmb:Ø v:an:Î S:ØRrÎ⋆ S:ð

Ó

n:Î t:am:rò kN:Î kó km:l:m:Î⋆

et:,ev:Rm:ð m:arÎv:m:Î⋆ Ay:n:Î ERm:ð k:ð

Ó

pp:ÜL

&

Ï⋆

A:ð

Ó

,ev:Rm:Øm:Î O

Ò

ndò p:ð

Ó

,m:ar

&

ÎkÙ⋆ Arn:ðy::ð⋆

A:ð

Ó

,ev:Rm:Î A:ð

Ó

enr

&

enr

&

⋆ O

Ò

ÀØLÏ kl:ndan:ØVkñ/ 2/

O

Ò

ÀØLÏ kl:ndv:n:Î⋆ S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î S:ð

Ó

¤m:l:m:Î⋆

em:ÀØm:Î S:ØRrÎ m:l:òVkÙ⋆ kN:Î p:adm:Î kó km:l:m:Î⋆

m:ÀØ m:ØL

&

Ùv:ðL

&

Ï ul:g:Øm:Î⋆ v:ey:eXÕn:ØL⋆

t:ÀØLÏ kl:v:addÙ⋆ O

Ò

pp::ð

Ó

,LÙm:Î t:an:Î El:òy:ð/ 3/

O

Ò

pp::ð

Ó

,LÙm:Î t:an:ay:Î⋆ m:rg:d VkÙnr

&

m:Î A:ð

Ó

VkÙm:Î⋆

App::ð

Ó

L

&

Ùdò ¶:am:rò pp:Ü⋆ VkN:Î p:adm:Î kó km:l:m:Î⋆

O

Ò

pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î n:aLÏ et:¤LÏ⋆ A:NRÝeL

&

UeL

&

d:ð

Ó

,

&

m:Î⋆

App::ð

Ó

L

&

ÙdòVkpp::ð

Ó

L

&

ÙdÙ⋆ O

Ò

n:Î A:rav:m:Ødm:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 51: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Andam:¶:nb:Ø

A:rav:m:Ødm:ay:Î⋆ All:aev:y:ØLÏ kl:nd⋆

kararÎ k,m:Øeg:l:Î p::ðl:Î⋆ O

Ò

Àmm:an:Î kNN:n:ØVkÙ⋆

n:ðra v:ay:Î S:ð

Ó

m:Î p:v:Lm:Î⋆ kN:Î p:adm:Î kó km:l:m:Î⋆

p:ðrÎ A:r n:iLÏ m:ØeR n:aN:Î⋆ ep:ÀØm:Î EL

&

ò p:l:v:ð/ 5/

p:l:p:l:v:ð A:b:rN:m:Î⋆ p:ð,m:Î p:l:p:l:v:ð⋆

p:l:p:l:v:ð S::ðed v:eRv:Ø⋆ p:Nb:ð

Ó

eNN:l:⋆

p:l:p:l: kNRÙNRÙ⋆ kñXÏXÙXÕÚm::ðendnb:m:Î⋆

p:l:p:l:v:ð W:an:m:Øm:Î⋆ p:amb:N:ò m:ðl:ar

&

Îkñy::ð/ 6/

p:amb:N:òm:ðl:Î p:ar

&

ÎkRl:ØLÏ⋆ p:eML Am:rÎnddÙv:Øm:Î⋆

kamb:N:ò t::ðLÏ ep:ÀòVka⋆ O,

&

Rn:Î OL

&

Ï S:ð

Ó

XÕdÙv:Øm:Î⋆

t:ðm:Î p:N:òy: S::ðl:ò⋆ m:ram:rm:Î OL

&

Ï O

Ò

yddÙv:Øm:Î⋆

p:Üm:Î ep:N:òy: t:N:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ p::ð

Ó

n:Î m:ØeRy:Øm:Î p::ðrÎ Or

&

ð/ 7/

p::ð

Ó

n:Î m:ØeRy:m:Î p::ðrÎ OXÕò⋆ O

Ò

mm:an:ò n:al:Î t:Rn:Î t::ðLÏ⋆

t:n:Î m:ØeRv::ð

Ó

enr

&

ll:ad⋆ t:n:Î t:ØL

&

ay:Î m:al:òy:n:ò⋆

O

Ò

n:Î m:ØeRv:Ø kaN:adð⋆ O

Ò

ÀØLÏ kl:ndan:ò⋆

S::ð

Ó

l:Î m:ØeRv:Ø kaN:ðn:Î n:an:Î⋆ S::ð

Ó

ll:Øv:dð

Ó

n:Î S::ð

Ó

ll:irð/ 8/

S::ð

Ó

ll:irÎ O

Ò

Àmm:an:ò⋆ O

Ò

Àaev: A:ev:dn:ò⋆

O

Ò

ll:òey:l:Î S:irÎ⋆ O

Ò

n:Î k,m:aeN:Vk :ØRrò⋆

n:ll:v:m:Ødm:Î⋆ p:ð

Ó

r

&

r

&

Îkery: v:iRÙm:ay:Î⋆

Aell: m:l:rÎ ev:ròy::ð

Ó

¶:Ø⋆ A:N:Î All:n:Î p:ð

Ó

N:Î All:n:ð/ 9/

A:N:Î All:n:Î p:ð

Ó

N:Î All:n:Î⋆ All:a Ael:y:Øm:Î All:n:Î⋆

kaN:l:Øm:Î A:g:an:Î⋆ uLn:Î All:n:Î Ell:ò All:n:Î⋆

p:ðN:ؤal:Î p:ðN:Øm:Î⋆ u,v:ag:Øm:Î All:n:Øm:am:Î⋆

k:ðN:ò p:ð

Ó

erdÙRò¶:Ø⋆ O

Ò

m:Î p:ð

Ó

mm:an:ò VkÝ,

&

dl:ð/ 10/

‡kÝ,&

dl:Î A:ð

Ó

nr

&

ara⋆ VkÙR Vkݶ: Amm:an:ò⋆

VkÝ,

&

dl:ð m:ðev:⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 51 Sunder Kidambi

Page 52: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Andam:¶:nb:Ø et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kÝer

&

n: Andaed⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

kÝ,

&

dl:Î v:ll:arÎ uLrðl:Î⋆ kÝRÙv:rÎ v:òg:Øndm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 52 www.prapatti.com

Page 53: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:òg:Ønda Á ÁA:M

&

v:arÎ Er

&

òv:n:ò e :Vkñ

Ó

n: epp:eR¶:l:Î

‡v:òg:Ønda m:eN:v:NN:n:ð⋆ OÒn:Î p::ðÓ

ll:a e¶:,VkÙr

&

La O

Ò

ÀØLÏ m:eÀ⋆

v:òg:Øm:Î v:òg:l:Î t::ð,

&

m:Î⋆ Am:Øday: v:an:Î Or

&

ð⋆

S:ð

Ó

y:Î kÙnda A,m:Î t:im:ò un:Î AeRy:arÎVkÙ¶:irζ:Ø⋆

AS:ØrrÎVkÙ ¶:im:òg:LÏ S:ð

Ó

y:Î kÙnda⋆ uÀò n:an:Î ep:eR¶:ðn:Î k:ð

Ó

LÏ eS:Vkñ

Ó

n:v:ð/ 1/

eS:Vkñ

Ó

n: e :er

&

d:ðrÎ ERm:Øm:Î⋆ p:Ør&

pp:Ra ¶:ÀØMLð⋆ ul:g:Øg:LÏ

A:ð

Ó

Vkv:ð ev:L

&

Ùe¤⋆ pp:Øg:Øndan:Î p:Øg:Ønddr&

Îep:n:Î⋆

em:Vk W:an: v:ð

Ó

ML :ØRrÎ ev:LVkay:Î⋆ ¶:ØLVkXÕm:Ødm:ay:Î⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î

p:Vkm:Î n::ðVker

&

y:an:Î⋆ O

Ò

n:Î p:òn:Î t:am:rò VkNN:n:ð/ 2/

t:am:rò VkNN:n:ò⋆ ev:NN::ðrÎ p:rv:Øm:Î t:l:òm:g:n:ò⋆ t:ØL

&

ay:Î ev:rò

pp:Ü m:,v:Ø keNN:⋆ O

Ò

m:Î ep:ran:ò pp::ð

Ó

nm:l:òy:ò⋆

n:a m:,ev: n:ng:ðe¶:⋆ ueML v:N:e¤ n:am:Î m:eg:L

&

ÏndaR⋆ n:av:l:rÎ

p:a m:,ev: en:r

&

Îk ¶:nd⋆ p:anm:òy:ðy:Î v:MLl:ð/ 3/

v:MLl:ð m:dÙS:Üdn:a⋆ O

Ò

n:Î m:rdg: m:l:òy:ð⋆ un:ò en:n:ò−

ndð

Ó

Mg:l:Î t:nd O

Ò

nday:Î⋆ uÀò OÒ

�n:m:Î ev:RÙg:ðn:Î⋆

v:ð

Ó

MLm:ð p:Ørò en:n:Î p:Øg:L

&

Ï kÙRòndaeR pp:aeR⋆ keL¶:Øg:ndÙg:ndÙ⋆

uML n::ðyg:LÏ O

Ò

ll:am:Î t:ØrndÙ⋆ uy:ÎndÙ p::ðend,ndð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 54: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:òg:Ønda et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

uy:ÎndÙ p::ðndð

Ó

n:Î ul:epp:l:ad⋆ v:ð

Ó

ndi ev:n:òg:Lò n:aS:m:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ un:

dndm:Î El:Î AeRm:ò ARòndðn:Î⋆ ev:RÙv:ðn::ð⋆

OðndÙ p:òndl:ò A:R Arv:N:ò m:ðev:⋆ pp:ar&

ÎkRl:Î y::ðg: en:e¶:rò⋆

eS:ndò S:ð

Ó

yd O

Ò

nday:Î⋆ uÀò e :ndò S:ð

Ó

ydÙ S:ð

Ó

ydð/ 5/

uÀò e :ndò S:ð

Ó

ydÙ S:ð

Ó

ydÙ⋆ un:Î n:ð

Ó

RÙ m:a m::ð

Ó

eL

&

ES:ò p:aeR A:eR⋆ O

Ò

n:Î

m:ØÀò ¶:iev:n:òg:LÏ⋆ m:ØL&

Ù v:ðrÎ Aerndn:n:Î y:an:Î⋆

uÀò e :ndòey:n:al:Î Eg:L

&

Ïnd⋆ EreN:y:n:Î Ag:l:Î m:arÎv:m:Î kiNR⋆ O

Ò

n:Î

m:ØÀò Vk:ðLery:ð⋆ m:ØeRy:addð

Ó

n:Î O

Ò

n:Vkñ/ 6/

m:ØeRy:addð

Ó

n:Î O

Ò

n:Vkñl:Î Een:⋆ m:ØL

&

Ùv:ðL

&

Ï ul:g:Øm:Î uNRan:Î⋆ ug:ndÙ v:ndÙ

AeRy:ðn:Î uLÏ p:Øg:Øndan:Î⋆ Ag:lv:an:Øm:Î All:n:Î Een:⋆

S:ð

Ó

eRy:arÎ n::ðyg:LÏ O

Ò

ll:am:Î t:ØrndÙ⋆ O

Ò

m:rÎ kiL

&

Ï m:ðl:Î O

Ò

L

&

Ù ep:r

&

pp:Øm:Î⋆

ev:eRy:a v:ð

Ó

Àrg:¶:Ø⋆ O

Ò

n,

&

m:Î S:ðrÎdl:Î m:aer

&

n:rð/ 7/

m:aer

&

m:aer

&

pp:l: ep:r

&

pp:Øm:Î ep:r

&

ndÙ⋆ AeRy:ò ARòndÙMLm:Î t:ðer

&

Ier

&

l:Î Enb: e¶:, v:ð

Ó

MLm:Î⋆ y:an:Î m:ÜeM

&

g:n:n:Î⋆

p:aer

&

pp:aer

&

AS:ØrrÎ t:m:Î⋆ p:l:Î kÙL

&

a¤LÏ n:ir

&

Î O

Ò

L

&

⋆ p:ay:Î p:r

&

v:òy::ð

Ó

n,

&

Oer

&

v:ieXÕ,nday:Î⋆ uÀò O

Ò

ÀØLÏ n:iVkñl:Î O

Ò

nday:Î/ 8/

O

Ò

nday:Î ! t:N:Î et:,v:ð¤R¶:ØLÏ en:nr

&

ay:Î⋆ El:¤ó S:ð

Ó

XÕay:Î⋆ m:ram:rm:Î

p:òndaLÏ OL

&

Ï u,v:⋆ A:ð

Ó

, v:aeL k:ð¶: ev:ll:a⋆

k:ð

Ó

ndarÎ t:NN:n:Î t:ØL

&

aey:n:ay:Î Am:Ødð⋆ uÀò OÒ

ÀØMLð kÙL

&

ò¶: O

Ò

m:Î

m:ònda⋆ v:an:Î Or

&

ð⋆ Een: OÒ

{Ïg:Ø pp::ðeg:nr

&

dð/ 9/

p::ðeg:nr

&

kal:¤LÏ p::ðy: kal:¤LÏ⋆ p::ðg:Ø kal:¤LÏ⋆ t:ay:Î t:ndò uey:rÎ

A:eg:nr

&

ay:Î⋆ uÀò n:an:Î ARòndðn:Î ev:RÙv:ðn::ð⋆

p:aeg:nr

&

t::ð

Ó

l:Î p:Øg:L

&

Ï m:Üv:Øl:g:ØVkÙm:Î⋆ n:adn:ð ! p:rm:a⋆ t:N:Î v:ð¤Rm:Î

m:ðeg:nr

&

ay:Î⋆ t:N:Î t:ØL

&

ay:Î ev:rò n:a,

&

keNN:y:n:ð/ 10/

‡keNN: ¶:NN:n:Î t:ØL&

ay:Î m:ØeR⋆ Vkm:l: ¶:Rm:Î p:ð

Ó

,m:Î

kNN:n:ò⋆ p:Øg:L

&

Ï n:eNN: ¶:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î m:ar&

n:Î S::ð

Ó

À⋆

Sunder Kidambi 54 www.prapatti.com

Page 55: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:òg:Ønda

O

Ò

eNN:l:Î S::ðrÎev:l:Î Andaed⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:òy:Øm:Î A:ðrÎ p:e¶:S:òy::ð

Ó

RÙm:Î⋆

p:eNN:l:Î p:aR v:ll:arÎ Av:rÎ⋆ kñS:v:n:Î t:m:rð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 55 Sunder Kidambi

Page 56: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kñS:v:n:Î t:m:rÎ Á Áp:eÀ,n:am: pp:aXÏXÙ

‡kñS:v:n:Î t:m:rÎ⋆ kiL

&

Ï m:ðl:Î O

Ò

m:rÎ OL

&

Ï O

Ò

L

&

Ù ep:r

&

pp:Øm:Î⋆

m:a S:edrÎ EdÙ p:ð

Ó

XÕÚ⋆ n:mm:ØRò v:aM

&

v:Ø v:ay:ÎeVknr

&

v:a⋆

IS:n:Î O

Ò

n:Î k,m:aeN:Vkm:Î⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

¤:ðl: VkNN:n:Î ev:NN::ðrÎ

n:ay:g:n:Î⋆ O

Ò

m:Î ep:ran:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ n:aray:N:n:al:ð/ 1/

n:arN:n:Î m:ØL

&

Ùv:ðL

&

Ï ul:g:ØVkÙm:Î n:adn:Î⋆ v:ðd m:y:n:Î⋆

karN:m:Î ekerS:ò k,m:m:Î Ev:ò⋆ m:Ødlv:n:Î O

Ò

ndò⋆

S:irÎ AN:¤m:rrÎ ep:r

&

rÎ p:l:,m:Î⋆ t::ð

Ó

L

&

Ùdð¶: en:n,

&

v:arN:¶:ò m:,pp::ð

Ó

eS:¶: ep:ran:Î⋆ O

Ò

n:Î m:adv:n:ð/ 2/

m:adv:n:Î O

Ò

nr

&

dð k:ð

Ó

NRÙ⋆ O

Ò

Àò Een: Epp:al:Î p:¬dÙ⋆

y:adv:¤LÙm:Î S:ðrÎg::ð

Ó

Rðn:Î O

Ò

n,

&

⋆ O

Ò

ÀØLÏ p:Øg:Øend,ndÙ⋆

t:idv:m:Î kñ

Ó

RÙVkÙm:Î Am:Ødm:Î⋆ S:ð

Ó

n:Î t:am:rò VkN:Î kÙnr

&

m:Î⋆

k:ðdv:em:l:Î O

Ò

n:Î kÀr

&

Î kXÏeX⋆ O

Ò

mm:an:Î O

Ò

n:Î g::ðev:ndn:ð/ 3/

g::ðev:ndn:Î kÙR Vkݶ:n:Î⋆ k:ðv:l:n:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

ð kÙen:¶:Ø⋆

t:ðv:Øm:Î t:Àòy:Øm:Î⋆ p:aeR A:R e¶:,e¶:⋆ O

Ò

Àò Vk:ð

Ó

NRð

Ó

n:Î

p:av:m:Î t:Àòy:Øm:Î p:ar

&

Vkó¶:Ø⋆ O

Ò

m:rÎ OL

&

Ï O

Ò

L

&

Ù ep:r

&

pp:Øm:Î⋆

m:ðv:Øm:Î t:nm:òy:m:Î A:eVkn:an:Î⋆ v:ll:n:Î O

Ò

m:Î ep:ran:Î ev:XÏXÙv:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 57: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kñS:v:n:Î t:m:rÎ

ev:XÏeXl:{Ïg:Ø S:ð

Ó

Wj::ðed⋆ ¶:am:rò p:adm:Î kóg:LÏ kNg:LÏ⋆

ev:XÏeXl:{Ïg:Ø k,Wj:ØRrÎ⋆ m:l:òy:ð et:,v:ØRmb:Ø⋆

ev:XÏeXl:{Ïg:Ø m:edy:m:Î S:irÎ⋆ S:{Ïg:Ø :Vkrm:Î p:ered⋆

ev:XÏeXl:{Ïg:Ø m:ØeRy:mm:an:Î⋆ m:dÙS:Üdn:n:Î t:n:Vkñ/ 5/

m:dÙS:Üdn:ò Aenr

&

m:eXÕl:ðn:Î O

Ò

n,

&

⋆ O

Ò

¶:al:Øm:Î k,m:m:Î Eenr

&

t:Øed S:ÜL

&

Ïnd p:aRlg:LÏ⋆ p:aeR A:R en:n-

&

eL

&

UeL

&

d:ð

Ó

,

&

m:Î⋆

O

Ò

edrÎ S:ÜL

&

l:Î p:ØVkñ

Ó

n:ò¶::ðrÎ ep:r

&

pp:Øm:Î⋆ O

Ò

n:Vkñ A,Mg:LÏ S:ð

Ó

yy:⋆

ev:ed S:ÜL

&

Ïnddal:Î O

Ò

n:Vkñl:Î Amm:an:Î⋆ et:erev:eVkrm:n:òy:ð/ 6/

et:erev:eVkrm:n:Î S:ð

Ó

n:Î t:am:rò VkN:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î⋆

u,ev:l:Î p::ð

Ó

el:nd v:ð

Ó

MLò pp:eL{Ïg:Ø⋆ en:r

&

¶:n:n:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

⋆ ueML

pp:rev: pp:eN:ndÙ⋆ p:ll:ÜeL

&

UeL

&

en:n:Î p:ad p:¤y:m:ð⋆

m:,ev: ¶::ð

Ó

L

&

Ùm:Î m:n:m:ð t:nday:Î⋆ v:ll:òg:aN:Î O

Ò

n:Î v:am:n:n:ð/ 7/

v:am:n:n:Î O

Ò

n:Î m:rdg: v:NN:N:Î⋆ t:am:rò VkeNN:n:n:Î

kam:n:ò pp:y:nday:Î⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

n:Î kL

&

l:Î⋆ p:aeRy:ð p:eN:ndÙ⋆

t:Ü m:n:¶:n:n:ay:Î⋆ epp:r

&

ev: ¶:ØL

&

ed n:i¤⋆ O

Ò

Àò

¶:i m:n:m:Î kñ

Ó

RÙ¶:ay:Î⋆ un:Vkñ

Ó

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î O

Ò

n:Î eS:ridrn:ð/ 8/

eS:ri Edrn:Î S:ð

Ó

yy: t:am:rò VkNN:n:Î⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

enr

&

ra pp:g:l:Î v:ay:Î

v:ð

Ó

er I⋆ Al:m:ndÙ kNg:LÏ n:irÎ m:elg:⋆ v:ð

Ó

vv:Øey:rζ:Øey:rζ:Ø⋆

m:er Iy: t:iev:n:ò m:aL Enb:m:Î v:Lr⋆ v:òg:l:Î v:òg:l:Î

Eer I⋆ uÀò O

Ò

ÀØLÏ v:ò¶:n:ò⋆ O

Ò

n:Î E,RikñS:n:ð/ 9/

E,RikñS:n:Î O

Ò

m:Î ep:ran:Î⋆ El:¤ó ArVkrÎ kÙl:m:Î⋆

m:Ø,RÙ t:irζ: ep:ran:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ Am:rrÎ p:ð

Ó

mm:an:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

t:ð

Ó

,eRy:aeg:l:Î n:ð

Ó

Wj:ð v:N:{Ïg:Ø⋆ et:NN:m:Î Aer

&

Aer

&

ndÙ⋆

m:,eRy:ðl:Øm:Î ev:Rðl:Î kNRay:Î⋆ n:emb: p:r

&

Îp:n:ab:n:òy:ð/ 10/

p:r

&

Îp:n:ab:n:Î uy:rÎv:r

&

uy:,m:Î⋆ p:ð

Ó

,m:Î et:r

&

l::ðn:Î⋆

O

Ò

r

&

Îp:rn:Î O

Ò

Àò A:eVk Vk:ð

Ó

NRÙ⋆ O

Ò

n:Vkñ t:Àò ¶:nd

www.prapatti.com 57 Sunder Kidambi

Page 58: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kñS:v:n:Î t:m:rÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kr

&

Îp:g:m:Î⋆ O

Ò

Àm:Ødm:Î karÎ m:Øeg:l:Î p::ðl:Øm:Î⋆ v:ð¤R n:l:Î

v:ð

Ó

r

&

Îp:n:Î⋆ ev:S:Ømb::ðrÎ ep:ran:Î⋆ O

Ò

ndò dam::ðdrn:ð/ 11/

dam::ðdrn:ò ¶:en: m:Ødlv:n:ò⋆ W:al:m:Î uNRv:n:ò⋆

A:m::ð drm:Î Aer

&

y:⋆ A:ð

Ó

,v:rÎVkñ

Ó

nr

&

ð

Ó

t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î Av:rÎg:LÏ⋆

dam::ðdrn:Î u,v:aeg:y:⋆ eS:v:r

&

ÎkÙm:Î et:S:òm:Øg:r

&

ÎkÙm:Î⋆

A:m::ð drm:Î Aer

&

y: O

Ò

mm:an:ò⋆ O

Ò

n:Î A:eL

&

v:NN:n:òy:ð/ 12/

‡v:NN: m:a m:eN: ::ðedy:ò⋆ Am:rrÎ t:l:òm:g:n:ò⋆

kNN:n:ò n:ð

Ó

RÙm:al:ò⋆ ¶:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

p:eNN:y: t:em:L

&

Ï m:al:ò⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò p:eÀrNRÙm:Î⋆

p:eNN:r

&

Î p:eÀ, n:am: pp:aXÏXÙ⋆ ANN:l:Î t:aLÏ AN:òev:VkÙm:ð/ 13/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 58 www.prapatti.com

Page 59: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á AN:òv:dÙ Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ v:iReLVkÙm:Î t:nm:ò

‡AN:òv:drv:N:òm:ðl:Î⋆ p:Ümb:av:ò A:g:m:Î

p:ØN:rÎv:dÙ⋆ E,v:rv:rÎ m:Ødl:Øm:Î t:an:ð⋆

EN:òv:n:am:Î O

Ò

pp::ð

Ó

,XÏkÙm:Î⋆ v:iRÙ m:Ødl:am:Î⋆

p:ØN:òv:n:Î⋆ ep:r

&

ev:VkRl:Î n:indÙv:arÎVkñ/ 1/

n:indÙm:Î t:Øy:rÎ epp:r

&

ev:⋆ uXÏp:R m:XÕð

Ó

vv:ð

Ó

v:òy:Øm:Î⋆

n:indÙm:Î t:Øy:rÎ Ell:a⋆ v:iRÙ m:Ødl:am:Î⋆

p:Ün:Î t:N:Î p:Øn:l:Î p::ð

Ó

yg:ò⋆ y:an:ò ERrÎ keRnd⋆

p:Ün:Î t:N:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ O

Ò

n:Î t:en: n:ay:g:n:Î p:ØN:rÎpp:ð/ 2/

p:ØN:rÎVkÙm:Î Ay:n:am:Î⋆ AeL

&

VkÙm:Î Arn:am:Î⋆

p:ØN:rζ: t:ÀØendy::ðRÙ⋆ A:g:¶:Ø m:eÀ⋆

p:ØN:rζ: et:,v:aeg:⋆ ¶:n:Î m:arÎev:l:Î t:an:Î S:ðrÎ⋆

p:ØN:rÎpp:n:Î p:ð

Ó

,m:Î p:ØN:rÎpp:Ø⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î p:Øl:n:ð/ 3/

p:Øl:n:Î OðndÙm:ðy:Øm:Î⋆ p::ð

Ó

er

&

OðndÙm:Î n:ie¤⋆

n:l:m:Î Andm:Î Ell:d:ðrÎ⋆ n:aRÙ p:Øg:Øv:irÎ⋆

Al:m:ndÙ v:iy:⋆ AS:Ørrò :ð

Ó

XÕan:Î⋆

p:l: m:ØndÙ S:ierl:Î⋆ p:eRem:n:Î A:ðv:adð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 60: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

AN:òv:dÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:ðv:a ¶:Øy:rÎ epp:r

&

ev:⋆ uXÏp:R m:XÕð

Ó

vv:ð

Ó

v:òy:Øm:Î⋆

m:Üv:a ¶:en: m:Ødl:ay:Î⋆ m:Üv:Øl:g:Øm:Î kav:l::ðn:Î⋆

m:av:aeg: A:m:òy:ay:Î⋆ m:in:aeg: m:aen:Rm:am:Î⋆

dðv:aed dðv: p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ O

Ò

n:Î t:irζ:n:ð/ 5/

t:irζ:n:Î ul:g:Lnd⋆ S:ðv:eRm:ðl:Î p:Ündam:m:Î⋆

S:ðrÎe¶: Av:òy:ð⋆ eS:v:n:Î m:ØeRm:ðl:Î t:an:Î kNRÙ⋆

p:arζ:n:Î t:ð

Ó

eLnd:ð

Ó

eL

&

nd⋆ p:òn:Î t:ØL

&

ay:an:Î p:ð

Ó

,m:ò⋆

p:ðrζ:Øm:Î A:ð

Ó

,v:ral:Î⋆ p:ðS: eVkRnddð/ 6/

ekRend,ndÙ en:nr

&

LndÙ⋆ kñL

&

l:ay:Î VkiL

&

Ï p:Ø−

eVkRendRÙm:Î⋆ t:ÀØLÏ krVkÙm:Î uem:L

&

Ùm:Î⋆

t:Rm:Î p:ð

Ó

,n:Î t::ðLÏ A:r ¶:L

&

Ùv:Øm:Î⋆ p:arÎ O

Ò

ÀØm:Î

m:Rndòy:ò⋆ m:al:Î S:ð

Ó

eyg:nr

&

m:al:Î⋆ A:rÎ kaNb:arð/ 7/

kaNb:ararÎ O

Ò

m:Î IS:n:Î⋆ kNN:n:ò O

Ò

n:Î kaN:Øm:a,

&

UN:Î p:ðeS:l:Î⋆ O

Ò

ll:a ul:g:Øm:Î A:ðrÎ t:ØXÕaXÕa⋆

S:ðN:Î p:al: v:iR:ð⋆ uey:r:ð m:XÕð

Ó

pp::ð

Ó

,XÏkÙm:Î⋆

ON:Î p:al:Øm:Î S::ðran:Î⋆ p:rndÙLn:am:Î O

Ò

{Ïg:Øm:ð/ 8/

O

Ò

{Ïg:Øm:Î uLn:Î kNN:n:Î O

Ò

nr

&

⋆ m:g:n:ò Vkay:ÎndÙ⋆

Ee¤ll:òy:al:Î O

Ò

n,

&

⋆ EreN:y:n:Î t:ÜN:Î p:ØRòpp:⋆

A¤pp::ð

Ó

L

&

Ùdð⋆ Av:n:Î v:iy: ¶::ðenr

&

y:⋆ O

Ò

n:Î

eS:¤ epp:ran:Î p:ð

Ó

,m:ò⋆ A:ray:Øm:Î S:irÎm:ò¶:ð/ 9/

S:irÎm:ò k:ð

Ó

LÏ v:iRÙ⋆ S:Øv:rÎVkm:Î n:rg:ir

&

a⋆

IrÎm:ò k:ð

Ó

LÏ dðv:rÎ n:RÙv:a⋆ m:XÕð

Ó

pp::ð

Ó

,XÏkÙm:Î⋆

v:ðrÎ m:Ødl:ay:Î ev:¶:ay:Î⋆ pp:rndÙ t:en: en:nr

&

karÎ m:Øeg:l:Î p::ðl:Î v:NN:n:Î⋆ O

Ò

n:Î kNN:n:ò n:an:Î kNRðn:ð/ 10/

‡kN:Î t:l:¤LÏ S:ð

Ó

yy:⋆ k, m:ðen: Amm:an:ò⋆

v:NRl:mb:Øm:Î S::ðl:ò⋆ v:L

&

Ùed v:L n:aRn:Î⋆

Sunder Kidambi 60 www.prapatti.com

Page 61: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

AN:òv:dÙ

p:N:Î t:l:òey:l:Î S::ð

Ó

À t:em:L

&

Ï⋆ A:ey:re¶:pp:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

ev:N:Î t:l:òey:l:Î v:ieXÕ,ndaMv:rÎ⋆ O

Ò

mm:a v:iRð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 61 Sunder Kidambi

Page 62: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á OÒmm:av:iRÙ Á Áv:ðeNR pp:ð

Ó

,

&

dl:Î Idð

Ó

n:l:Î

‡OÒmm:a v:iXÏXÙ⋆ e¶:r

&

m:Øm:Î S:ð

Ó

pp:m:Î⋆ en:n:Î

S:ð

Ó

m:Î m:a p:ad p:r

&

Îp:Ø⋆ ¶:l:ò S:ðrζ::ð

Ó

ll:ò⋆

kómm:a t:Ønb:m:Î⋆ keRnd ep:ran:ð⋆

Amm:a AeRy:ðn:Î⋆ v:ðNRÙv:didð/ 1/

Edð y:an:Î uÀò⋆ Vk:ð

Ó

Mv:dð

Ó

WW:an,

&

m:Î⋆ O

Ò

n:Î

m:ò t::ðy:Î S::ðed⋆ m:eN:v:NN: O

Ò

nday:Î⋆

O

Ò

yda en:n:Î kL

&

l:Î⋆ y:an:Î O

Ò

yd⋆ W:an:

Vkó t:a⋆ kal: VkeL

&

v:Ø S:ð

Ó

yy:ðl:ð/ 2/

S:ð

Ó

yy:ðl:Î t:iev:n:ò O

Ò

n,

&

⋆ A,LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ O

Ò

n:Î

kóy:arÎ :Vkr⋆ VkNN: ep:ran:ð⋆

Oðy:arÎ⋆ kNRm:Î ARòeVkl:Øm:Î⋆ en:n:Î kL

&

l:Î

O

Ò

yy:adð¶:⋆ A,LÏ S:ð

Ó

y:Î O

Ò

n:Vkñ/ 3/

O

Ò

n:Vkñ A:XÏS:ð

Ó

y:Î⋆ O

Ò

Vkal:¶:Øm:Î O

Ò

n,

&

⋆ O

Ò

n:Î

m:n:Vkñ v:ndÙ⋆ ERòv:ieRenr

&

m:eÀ⋆

t:n:Vkñ A:g:⋆ O

Ò

n:ò Vk:ð

Ó

MLÙm:Î Idð⋆

O

Ò

n:Vkñ kNN:n:ò⋆ y:an:Î k:ð

Ó

LÏ eS:r

&

pp:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 63: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

O

Ò

mm:av:iRÙ

eS:r

&

epp:l:Î v:iRÙ⋆ S:Øv:rÎVkm:Î n:rg:m:Î⋆

Er

&

epp:l:Î O

Ò

ydÙg:⋆ O

Ò

ydr

&

Îk⋆ y:an:Øm:Î

ep:r

&

epp:l:Î⋆ p:l:Î ep:r

&

ev: pp:ð

Ó

,m:an:ò⋆

m:r

&

pp::ð

Ó

enr

&

enr

&

⋆ O

Ò

n,

&

m:Î m:eg:M

&

v:ðn:ð/ 5/

m:eg:L

&

Ï k:ð

Ó

LÏ dð

Ó

yv:m:Î⋆ ul::ðg:m:Î Al::ðg:m:Î⋆

m:eg:L

&

Ï k:ð

Ó

LÏ S::ðed⋆ m:l:rÎnd Amm:an:ð ! ⋆

m:eg:L

&

Ï k:ð

Ó

LÏ eS:ndò⋆ S::ð

Ó

l:Î S:ð

Ó

yg:ò k:ð

Ó

NRÙ⋆ O

Ò

n,

&

m:Î

m:eg:M

&

v:ØXÕÚ⋆ uÀò v:N:¤ v:aray:ð/ 6/

v:aray:Î⋆ un:Î et:, pp:ad m:l:rÎVkiL

&

Ï⋆

pp:ðradð y:an:Î v:ndÙ⋆ ARòy:Øm:Î p:eR

t:araday:Î⋆ uÀò O

Ò

ÀØLÏ v:òepp:l:Î⋆ O

Ò

n,

&

m:Î

A:raday:Î⋆ O

Ò

n:Vkñ

Ó

n,

&

m:Î⋆ O

Ò

Vkal:ð/ 7/

O

Ò

Vkal:¶:ð

Ó

ndòy:ay:Î⋆ O

Ò

ÀØLÏ m:eÀl:Î⋆ m:XÕÚ

O

Ò

Vkal:e¶:l:Øm:Î⋆ y:ad:ð

Ó

n,

&

m:Î v:ðNRðn:Î⋆

em:VkarÎ⋆ v:ðd ev:m:l:rÎ ev:L

&

Ù{Ïg:Øm:Î⋆ O

Ò

n:Î

AVkar Vken:y:ð⋆ uÀò y:an:ð/ 8/

y:an:ð O

Ò

Àò⋆ Aer

&

y:eg:l:adð⋆

y:an:ð O

Ò

n:Î t:n:dð⋆ O

Ò

enr

&

,ndðn:Î⋆

y:an:ð n:i⋆ O

Ò

ÀØRòm:òy:Øm:Î n:iy:ð⋆

v:an:ð O¶:Øm:Î⋆ O

Ò

m:Î v:an:v:rÎ Or

&

ð/ 9/

Or

&

ðl:Î OL

&

Ùm:Î v:ð

Ó

n,

&

⋆ OrÎ k:ð

Ó

LÏ El:¤óy:ò⋆

n:ir

&

ð S:ð

Ó

yd⋆ n:ð

Ó

RÙWj:ØRrÎ ::ðed⋆

t:ðr

&

ðl:Î O

Ò

Àò⋆ un:Î p::ð

Ó

ÀeR :ðrζ:Ø A:ð

Ó

ll:ò⋆

v:ðr

&

ð p::ðg:⋆ O

Ò

WW:an,

&

m:Î ev:Rl:ð/ 10/

‡ev:Rel:l:Î⋆ S:Vkr¶:NN:l:ò⋆ m:ðv:l:Î

ev:Rel:l:Î⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

www.prapatti.com 63 Sunder Kidambi

Page 64: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

O

Ò

mm:av:iRÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Ó

Rel:l:Î A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î⋆

Ó

Rel:l:Î v:iRÙ S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ ekLrÎv:arÎVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 64 www.prapatti.com

Page 65: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á ekLr:ð

Ó

eL Á Áet:,m:ael:,Wj::ðl:ò m:l:òy:ò v:N:{Ïg:Øg: O

Ò

n:l:Î

‡ekLrÎ A:ð

Ó

eL ELm:ò⋆ kñ

Ó

RÙv:dn:Î m:ØÀm:Î⋆

v:LrÎ A:ð

Ó

eL m:ay::ðn:Î⋆ m:,ev:y: k:ðey:l:Î⋆

v:LrÎ ELm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

t:LrÎ ev:l:raeg:l:Î⋆ S:arÎv:dÙ S:edrð/ 1/

S:edrÎ EL m:Rv:arÎ⋆ t:aL

&

Ïe :y:ò m:edy:adÙ⋆

AedrÎ kÙrl:Î S:¤¶:Ø⋆ AL

&

g:rÎ t:m:Î k:ðey:l:Î⋆

m:ed t:v:L

&

Ï kÙRÙem:⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

p:ed AdÙ Oe¶:⋆ O

Ò

L

&

Ùv:dÙ p:y:n:ð/ 2/

p:y:n:Î All: S:ð

Ó

ydÙ⋆ p:y:n:Î Ell:ò n:ð

Ó

Wj:ð ! ⋆

p:Øy:l:Î m:L

&

ò v:NN:rÎ⋆ p:ØerndÙr

&

ò k:ðey:l:Î⋆

m:y:l:Î em:g:Ø p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

Ay:lm:l:ò ARòv:dÙ⋆ AdÙ k,m:m:ð/ 3/

k,m: v:n:Î p:aS:m:Î⋆ keL

&

¶:ØL

&

n,

&

yy:v:ð⋆

p:ð

Ó

,m:l:ò O

Ò

RÙ¶:an:Î⋆ p:iRÙr

&

ò k:ðey:l:Î⋆

v:, m:L

&

ò t:v:L

&

Ùm:Î⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

et:,m:l:ò AdÙv:ð⋆ ARòv:dÙ et:r

&

m:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 66: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

ekLr:ð

Ó

eL et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:r

&

m:Î uRò v:l:¶:al:Î⋆ t:iev:n:ò p:ð

Ó

,VkadÙ⋆

Ar

&

m:Î uy:l:Î A:eL

&

⋆ pp:Rò Av:n:Î k:ðey:l:Î⋆

m:,

&

ev:l:Î v:N:Î S:Øn:ò S:ÜL

&

Ï⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

p:Ør

&

m:l:ò S:ar⋆ pp::ðv:dÙ eker

&

y:ð/ 5/

eker

&

y:ð

Ó

n: en:n:òem:n:Î⋆ kiM

&

m:ò S:ð

Ó

yy:adð⋆

uer

&

y:m:rÎ v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î⋆ uNRv:n:Î k:ðey:l:Î⋆

m:er

&

y::ð

Ó

RÙ ep:N:ò S:ðrÎ⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

n:ð

Ó

er

&

p:R AdÙv:ð⋆ en:n:òv:dÙ n:l:m:ð/ 6/

n:l:m:Î O

Ò

n: en:n:òem:n:Î⋆ n:rg:L

&

Ùndadð⋆

en:l: m:Øn:m:Î ERndan:Î⋆ n:iRÙr

&

ò k:ðey:l:Î⋆

m:l:m:Î A,

&

m:ed S:ðrÎ⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

v:l: m:Ør

&

ò O

Ò

eyd⋆ m:,v:Ødl:Î v:l:m:ð/ 7/

v:l:m:Î S:ð

Ó

ydÙ v:òg:l:Î⋆ v:l:¤eL

&

y:adð⋆

v:l:m:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ A:y: m:ay:v:n:Î k:ðey:l:Î⋆

v:l:m:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î v:an::ðrÎ⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

v:l:m:Î S:ð

Ó

ydÙ n:aLÙm:Î⋆ m:,v:Ødl:Î v:L

&

Vkñ/ 8/

v:L

&

Vkñ

Ó

n: en:n:òem:n:Î⋆ v:elv:n:ò m:ÜM

&

g:adÙ⋆

AL

&

Vk:ð

Ó

eR A¬an:Î⋆ Am:rÎ p:ð

Ó

,¤:ðey:l:Î⋆

m:L

&

VkeLeXÕn:m:Î S:ðrÎ⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

t::ð

Ó

L

&

Vk,dÙv:dð⋆ t:ØeN:v:dÙ S:Üdð/ 9/

S:Üdð

Ó

n,

&

kLv:Øm:Î⋆ S:ÜdÙm:Î S:ð

Ó

yy:adð⋆

v:ðdm:Øn:Î ev:er¶:an:Î⋆ ev:,emb:y: k:ðey:l:Î⋆

m:adÙ,

&

m:ey:l:Î S:ðrÎ⋆ m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

p::ðdev:L

&

Ï m:l:òy:ð⋆ p:Øg:Øv:dÙ p::ð

Ó

,Lð/ 10/

‡p::ðÓ

,LÏ O

Ò

enr

&

vv:Øl:g:m:Î⋆ p:Rò¶:v:n:Î p:Øg:M

&

m:ðl:Î⋆

m:,eLl:Î v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ v:N:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 66 www.prapatti.com

Page 67: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ekLr:ð

Ó

eL

t:ð

Ó

,LÏ k:ð

Ó

ML ::ð

Ó

À⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Ø⋆

A,LÙRòy:v:n:Î t:aLÏ⋆ AN:òev:VkÙm:Î m:ØeR¶:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 67 Sunder Kidambi

Page 68: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:ØeR ::ðed Á ÁAL

&

g:rdÙ v:eRev:l:Î IRÙp:Rl:Î

‡m:ØeR ::ðedy:ay:Î⋆ un:dÙ m:Øg: ::ðed m:l:rÎnddÙv::ð⋆

AeR ::ðed n:i en:nr

&

⋆ t:am:ròy:ay:Î Al:rÎnddÙv::ð⋆

p:eR ::ðed A:Ròy::ð

Ó

RÙm:Î⋆ p:l:Î kl:n:ay:Î⋆ en:n:Î p:òm:Î p::ð

Ó

n:Î

keR ::ðed kl:nddÙv::ð⋆ et:,m:al:ð ! kXÏXÙròy:ð/ 1/

kXÏXÙròeVkl:Î t:am:rò⋆ en:n:Î kN:Î p:adm:Î kóy::ð

Ó

vv:a⋆

S:ØXÏXÙrò¶: n:n:Î p::ð

Ó

n:Î⋆ uLÏ et:,m:ðen: A:ð

Ó

eL A:ð

Ó

vv:adÙ⋆

A:ð

Ó

XÏXÙròe¶:vv:Øl:g:ØÀò⋆ p:Øg:M

&

v:ð

Ó

ll:am:Î p:ð

Ó

,mb:al:Øm:Î⋆

p:XÏXÙròy:ay:Î pp:Ør

&

Îkñ

Ó

nr

&

ð⋆ kaXÏXÙm:al:Î p:rWj::ðdi ! / 2/

p:rWj::ðed ! n:i p:rm:ay:Î⋆ en:eÀg:L

&

ÏndÙ ep:n:Î⋆ m:XÕ:ðrÎ

p:rWj::ðed Enm:òey:n:Î⋆ p:eR A:ðev: en:g:eM

&

g:nr

&

p:rWj::ðed en:ÀØMLð⋆ p:RrÎ ul:g:m:Î p:Rò¶:⋆ O

Ò

m:Î

p:rWj::ðed g::ðev:nda ! ⋆ p:Nb:ØròVk m:a¬ðn:ð/ 3/

m:a¬adð A:eg:l:Øm:Î⋆ Emm:l:rÎ t:l:ò m:a W:al:m:Î⋆ en:n:Î

m:a¬ay: m:l:rÎ p:Øròy:Øm:Î⋆ et:,v:Ø,v:m:Î m:n:m:Î v:òVk⋆

m:a¬ad p:l: S:m:y:⋆ m:ed k:ð

Ó

RÙ¶:ay:Î⋆ m:l:rζ:ØL

&

ay:Î

m:a¬ð n:i m:n:m:Î v:ò¶:ay:Î⋆ m:a W:al:m:Î v:,ndadð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 69: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ØeR ::ðed

v:,ndad A,m:Î t:v:¶:⋆ m:l:rÎ kedern:Î S:ØRrÎ uRmb:ay:Î⋆

v:,ndad W:an:m:ay:Î⋆ v:remb:enr

&

m:ØL

&

Ùedy:nr

&

ay:Î⋆

v:,¤al:m:Î en:g:L

&

Ï kal:m:Î⋆ keL

&

kal:m:ay:Î⋆ ul:g:ò

A:ð

Ó

,¤ag: AeLpp:ay:Î S:irÎ⋆ O

Ò

{Ïg:Øl:Vk A:ðdÙv:n:ð/ 5/

A:ðdÙv:arÎ A:ð¶:ð

Ó

ll:am:Î⋆ O

Ò

vv:Øl:g:¶:ð

Ó

vv:ð

Ó

v:òy:Øm:Î⋆

S:adÙv:ay:Î en:n:Î p:Øg:eL

&

n:Î⋆ t:g:ò All:al:Î ep:er

&

edll:ò⋆

p::ðdÙ v:aL

&

Ï p:Øn:n:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ m:ØeRey:n:ay:Î⋆ p:Üev:nm:ðl:Î

m:adÙ v:aL

&

Ï m:arÎeb:n:ay:Î ! ⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ell: y:an:Î v:aL

&

϶:Øv:n:ð/ 6/

v:aL

&

϶:Øv:arÎ p:l:rag:⋆ en:ÀØMLð n:anm:Øg:n:ò⋆

m:ÜL

&

϶: n:irÎ ul:g:ð

Ó

ll:am:Î⋆ p:Ròy:ð

Ó

n,

&

m:Ødl:Î p:Rò¶:ay:Î⋆

kñL

&

϶: S:irÎ Arn:Î m:Ødl:a⋆ eVkLrÎ dð

Ó

yv:m:ay:Î eVkLrÎndÙ⋆

S:ÜL

&

϶:m:rrÎ t:Øed¶:al:Î⋆ un:Î t::ð

Ó

l:Î p:Øg:L

&

Ï m:aS:ÜN:adð/ 7/

m:aS:ÜN:a :ØRrÎ uRmb:ay:Î⋆ m:l:radÙ kÙev:y:adÙ⋆

m:aS:ÜN:a W:an:m:ay:Î⋆ m:ØL

&

ÙdÙm:ay:Î m:ØL

&

Ùedy:nr

&

ay:Î⋆

m:aS:ÜN:a v:an:Î k:ðl:¶:Ø⋆ Am:rrÎ k:ðn:Î v:eL

&

p:¬al:Î⋆

m:aS:ÜN:a un: p:ad⋆ m:l:rÎ S::ðed m:L

&

Ù¤adð/ 8/

m:L

&

Ù¤ad v:òn:Î n:Øedy:⋆ S:Vkrn:l:Î v:l:¶:òy:ay:Î⋆

t::ð

Ó

L

&

Ù¤adl:Î keLr

&

eLpp:an:Î⋆ p:ØMLÝrÎndÙ t::ðenr

&

n:òy:ð⋆

m:L

&

Ù¤ad W:an:m:ð⋆ p:Ròy:ag:⋆ m:l:rÎ ul:eg:l:Î

t::ð

Ó

L

&

Ùmb:ay:arÎVkeL¶:al:Î⋆ un:Î S:ØRrÎ ::ðed m:r

&

òy:adð/ 9/

m:r

&

òy:ay: n:al:Î v:ðd¶:ØLÏ en:nr

&

⋆ m:l:rÎ :ØRrð⋆

m:Ør

&

òy:al:Î Evv:Øl:g:ð

Ó

ll:am:Î⋆ p:Ròe¶:RndÙNRÙem:L

&

ÏndLnday:Î⋆

ep:r

&

òy:ð,

&

S:Ròy:an:Øm:Î⋆ n:anm:Øg:n:Øm:Î Eendrn:Øm:Î⋆

Er

&

òy:adl:Î Aer

&

ndð¶:⋆ v:ieXÕ,¶:l:Î EdÙ ev:y:pp:ð/ 10/

‡ev:y:pp:ay: ev:y:epp:ll:a⋆ m:ð

Ó

y:ÎWW:an: v:ðedy:n:ò⋆

S:y: pp:Øg:L

&

arÎ p:l:rÎ v:aL

&

Ùm:Î⋆ t:R{Ï kÙ,g:ÜrÎ S:Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 69 Sunder Kidambi

Page 70: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:ØeR ::ðed et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:Øy:eVkenr

&

¶::ð

Ó

L

&

ÙdÙrò¶:⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

uy:Vk:ð

Ó

NRÙ ep:r

&

pp:,

&

VkÙm:Î⋆ A:ð

Ó

el: m:ØÀirÎ W:al:¶:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 70 www.prapatti.com

Page 71: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:ØÀirÎ W:al:m:Î Á ÁAL

&

g:rò m:ØXÕÚm:Î An:Øb:ev:Vk Ol:adÙ A:M

&

v:arÎ kl:¤

‡m:ØÀirÎ W:al:m:Î p:Rò¶:⋆ O

Ò

m:Î m:Øeg:l:Î v:NN:n:ð ! ⋆

AÀaLÏ n:i t:nd⋆ A:Vkóey:n:Î v:eL

&

uL

&

lv:ðn:Î⋆

v:ð

Ó

ÀaLÏ n::ðy:Î v:iy:⋆ ev:n:òg:Lò v:ðrÎ Ar

&

pp:ay:ÎndÙ⋆

O

Ò

ÀaLÏ y:an:Î uÀò⋆ Een: v:ndÙ kÝRÙv:n:ð/ 1/

v:n:Î m:a v:òy:m:Î ALnd⋆ O

Ò

m:Î v:am:n:a⋆ en:n:Î

p:n:Î m:a m:ay:⋆ pp:l:Î ep:r

&

ev:ey:l:Î p:eReg:nr

&

y:an:Î⋆

t::ð

Ó

l:Î m:a v:elv:n:ò⋆ ¶::ð

Ó

RrÎg:Lò m:Ødl:erndÙ⋆

en:n:Î m:a t:aLÏ S:ðrÎndÙ⋆ en:r

&

Îp:dð

Ó

WW:an,

&

k:ð

Ó

l::ð/ 2/

k:ð

Ó

ll:a m:aVk:ðl:Î⋆ k:ð

Ó

l:ò S:ð

Ó

ydÙ b:ard pp::ðrÎ⋆

O

Ò

ll:a :ðn:òy:Øm:Î⋆ E, en:l:¶:ev:¶: O

Ò

nday:Î⋆

p::ð

Ó

ll:a v:aVkóey:n:Î⋆ p:ØN:rÎev:n:ò A,

&

Vkl:Î Ar

&

a⋆

S::ð

Ó

ll:ay:Î y:an:Î uÀò⋆ :arÎv:d:ðrÎ S:ÜL

&

Ïe :y:ð/ 3/

S:ÜL

&

Ïe : W:an:⋆ :ØRr:ð

Ó

eL y:aeg:⋆ O

Ò

n,

&

m:Î

OL

&

Ïe : VkñeRenr

&

⋆ O

Ò

¤N:Øm:Î en:r

&

ònd O

Ò

nday:Î⋆

t:aL

&

Ïe : m:XÕð

Ó

{Ïg:Øm:Î t:ev:rÎndÙ⋆ en:n:Î t:aLÏ EN:VkiL

&

Ï

v:aL

&

Ïe :⋆ y:an:Î S:ð,m:Î v:g:ò⋆ A,Lay:Î v:ndð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 72: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:ØÀirÎ W:al:m:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:nday:Î p::ðl:ð⋆ v:ndÙm:Î O

Ò

n:Î m:n:e¶:n:ò n:i⋆

eS:ndam:l:Î S:ð

Ó

yy:ay:Î⋆ EdÙv:ð EdÙv:aeg:l:Î⋆

k:ð

Ó

ndarÎ kay:aev:n:Î⋆ k:ð

Ó

L

&

Ù m:l:rÎ e¶:, en:r

&

¶:

O

Ò

nday:Î⋆ y:an:Î uÀò⋆ O

Ò

{Ïg:Ø v:ndN:Øeg:r

&

Îp:n:ð/ 5/

ekr

&

Îp:n:Î ekll:ðn:Î⋆ O

Ò

enr

&

l:n:Î m:Øn: n:aLal:Î⋆

Ar

&

Îp: S:ar¤LÏ Av:ò⋆ S:Øv:ò ¶:g:nr

&

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆

p:r

&

Îp:l:Î A:ey:rm:Î⋆ uey:rÎ S:ð

Ó

yd p:rm:a⋆ en:n:Î

n:r

&

Î p::ð

Ó

r

&

Î ::ðed¶:aLÏ⋆ n:N:Øg:Øv:dð

Ó

W:Î W:anr

&

ð/ 6/

O

Ò

WW:an,

&

n:am:Î⋆ E,end,endre¤ n:ð

Ó

Wj:ð ! ⋆

m:ð

Ó

yW:Î W:an:m:Î Eenr

&

⋆ ev:n:òey:y:l:Î ep:r

&

pp:L

&

Ùend⋆

O

Ò

WW:an,

&

m:Î O

Ò

{Ïg:Øm:Î⋆ A:ð

Ó

eL

&

v:r

&

en:r

&

òndÙ en:nr

&

m:ð

Ó

yW:Î W:an: ::ðed⋆ VkNN:n:ò m:ðv:ØdÙm:ð/ 7/

m:ðv:Ø t:Ønb: ev:n:òg:Lò⋆ ev:RÙ¶:Øem:l:ðn:Î⋆

A:ðv:Ødl:Î Eenr

&

⋆ un:Î kL

&

l:Î v:N:e¤eXÕl:ðn:Î⋆

p:av:Ø t::ð

Ó

l:Î S:irÎ VkNN:a ! ⋆ O

Ò

n:Î p:rWj:ØRrð⋆

kÝv:Øeg:nr

&

ðn:Î kaNb:an:Î⋆ O

Ò

¤ñ

Ó

yd VkÝv:Øv:n:ð/ 8/

kÝev: VkÝev:⋆ Vk:ð

Ó

RÙev:n:ò ¶:ÜXÕÚLÏ en:n,

&

p:aev:y:ðn:Î p:l: kal:m:Î⋆ v:eL

&

et:g:ò¶:l:m:rÎeg:nr

&

ðn:Î⋆

m:ðev:y:nr

&

a en:rò ka¶:v:n:Î⋆ ul:g:m:Î O

Ò

ll:am:Î⋆

t:aev:y: Amm:an:ò⋆ O

Ò

e¤en: ¶:l:òpp:ð

Ó

yv:n:ð/ 9/

t:l:òpp:ð

Ó

y:Î kal:m:Î⋆ n:m:n:Î t:m:rÎ p:aS:m:Î ev:¬al:Î⋆

Al:òpp:ÜN:Î uNN:Øm:Î⋆ Avv:ll:l:Î O

Ò

ll:am:Î Ag:l:⋆

kl:òpp:l:Î W:an:¶:Ø⋆ O

Ò

n:Î kNN:n:ò VkNRÙ k:ð

Ó

NRÙ⋆

en:l:òpp:ð

Ó

XÕð

Ó

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î p:ð

Ó

XÕdÙ⋆ n:iRÙey:rð/ 10/

‡uey:rÎg:LÏ O

Ò

ll:a⋆ ul:g:m:Øm:Î uRòy:v:n:ò⋆

kÙey:l:Î k:ð

Ó

LÏ S::ðl:ò⋆ ¶:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 72 www.prapatti.com

Page 73: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ØÀirÎ W:al:m:Î

S:ð

Ó

ey:erl:Î S::ð

Ó

l:Î ES:ò m:al:ò⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

uey:ernm:ðl:Î A:Vkó⋆ Uen:Rò A:ð

Ó

eL

&

ev:VkÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 73 Sunder Kidambi

Page 74: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:ð

Ó

eL

&

ev:l:Î kal:m:Î Á Áet:,v:ð¤R¶:an:ØVkÙ AeRm:ò S:ð

Ó

yy: v:ðNRÙm:Î O

Ò

n:l:Î

‡A:ð

Ó

eL

&

ev:l:Î kal:m:Î O

Ò

ll:am:Î⋆ uRn:ay:Î m:eÀ⋆

v:L

&

Ùev:l:a AeRm:ò⋆ S:ð

Ó

yy: v:ðNRÙm:Î n:am:Î⋆

t:ð

Ó

eL

&

kÙrl:Î A,ev:⋆ e¶:,v:ð¤R¶:Ø⋆

O

Ò

eL

&

l:Î k:ð

Ó

LÏ S::ðed⋆ O

Ò

ndò t:ndò t:ndòVkñ/ 1/

O

Ò

ndò t:ndò t:ndò⋆ t:ndò t:ndòVkÙm:Î

m:Øndò⋆ v:an:v:rÎ⋆ v:an:v:rÎ k:ðn::ð

Ó

RÙm:Î⋆

eS:ndÙ p:Ü m:eg:L

&

Ùm:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:Ø⋆

And em:l:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ VkarÎ O

Ò

eL

&

l:Î ANN:l:ð/ 2/

ANN:l:Î m:ay:n:Î⋆ AeN: k:ð

Ó

LÏ S:ð

Ó

ndam:rò−

VkNN:n:Î⋆ S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î⋆ Vk,m:aeN:Vkm:Î⋆

t:ð

Ó

eNN:r

&

ò :Øn:ò n:irÎ⋆ e¶:,v:ð¤R¶:Ø⋆

O

Ò

eNN:l:Î t::ð

Ó

l:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ v:an:v:rÎ IS:n:ð/ 3/

IS:n:Î v:an:v:rÎVkÙ⋆ O

Ò

nb:n:Î O

Ò

nr

&

al:Î⋆ AdÙ

t:ðS:m::ð⋆ et:,v:ð¤R ¶:an:ØVkÙ⋆

n:iS:n:ðn:Î⋆ en:r

&

òv::ð

Ó

n,

&

m:Î El:ðn:Î⋆ O

Ò

n:Î kN:Î

p:aS:m:Î v:ò¶:⋆ p:rWj:ØRrÎ ::ðedVkñ/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 75: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:ð

Ó

eL

&

ev:l:Î kal:m:Î

S::ðedy:aeg:⋆ O

Ò

ll:a ul:g:Øm:Î t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î⋆

A:ed m:ÜrÎe¶: O

Ò

nr

&

al:Î⋆ ALv:ag:Øm::ð⋆

v:ðedy:rÎ⋆ m:ØL

&

Ù v:ðd¶:m:Ød¶:ò⋆

t:iedl:Î S:irÎ⋆ e¶:,v:ð¤R ¶:an:òy:ð/ 5/

v:ð¤R¤LÏ⋆ m:ð

Ó

y:Îmm:ðl:Î ev:n:ò m:ØXÕv:Øm:Î⋆

t:a¤LÏ t:¤XÏkÙ⋆ n:ll:n:v:ð S:ð

Ó

yv:arÎ⋆

v:ð¤R¶:Ør

&

ò v:arÎVkÙ⋆ n:v:v:ð

Ó

À−

l:am:Î kRm:ò⋆ AdÙS:Øm:ndarÎg:«ð/ 6/

S:Øm:ndÙ m:am:l:rÎ⋆ n:irÎ S:ØRrÎ t:Üb:m:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆

Am:rÎndÙ v:an:v:rÎ⋆ v:an:v:rÎ k:ðn::ð

Ó

RÙm:Î⋆

n:m:nr

&

ð

Ó

L

&

Ùm:Î⋆ et:,v:ð¤Rm:Î n:¤XÏkÙ⋆

S:m:n:Î k:ð

Ó

LÏ v:iRÙ t:,m:Î⋆ t:R{Ïg:Ønr

&

m:ð/ 7/

‡kÙnr&

m:Î Oend⋆ VkÙeLrÎ m:L

&

ò ka¶:v:n:Î⋆

An,

&

W:al:m:Î⋆ ALnd ep:ran:Î⋆ p:rn:Î

S:ð

Ó

n,

&

S:ðrÎ⋆ et:,v:ð¤R m:a m:l:ò⋆

A:ð

Ó

n,

&

m:ð t::ð

Ó

L

&

⋆ n:m:Î ev:n:ò A:ðy:Øm:ð/ 8/

A:ðy:Øm:Î m:Üpp:Ø⋆ epp:r

&

epp:r

&

pp:Øepp:eN:⋆

v:iy:Øm:a,

&

S:ð

Ó

yv:an:Î⋆ et:,v:ð¤R−

¶:ay:n:Î⋆ n:aLÏ m:l:ram:Î⋆ AeR ¶:am:rò⋆

v:ay:ØMLÙm:Î m:n:¶:ØMLÙm:Î⋆ v:òpp:arÎg:«ð/ 9/

v:ò¶: n:aLÏ v:rò⋆ O

Ò

ll:ò kÙ,

&

eg: :ð

Ó

n,

&

O

Ò

y:Îe¶:Lòpp:dn:Î⋆ m:ØÀm:Î ARòem:n::ð ! ⋆

p:ò¶: p:amb:N:òy:an:Î⋆ et:,v:ð¤Rm:Î⋆

m::ð

Ó

y:ζ: S::ðl:ò⋆ m::ð

Ó

y:Î p:Ün:Î t:Rm:Î t:aM

&

v:rð/ 10/

‡t:aLÏ p:repp:⋆ m:N:Î t:aev:y: IS:n:ò⋆

n:iLÏ p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

www.prapatti.com 75 Sunder Kidambi

Page 76: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A:ð

Ó

eL

&

ev:l:Î kal:m:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kñeL

&

l:Î A:ey:r¶:Ø⋆ Epp:¶:Øm:Î v:ll:v:rÎ⋆

v:aM

&

v:rÎ v:aM

&

v:ð

Ó

eyd⋆ W:al:m:Î p:Øg:L

&

v:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 76 www.prapatti.com

Page 77: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p:Øg:L&

Ùm:Î n:l:Î A:ð

Ó

,v:n:Î Á ÁA:nm:aVkLÏ An:ò¶:Øm:Î Av:n:ð

‡p:Øg:L&

Ùm:Î n:l:Î A:ð

Ó

,v:n:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ p::ð

Ó

,ev:l:Î S:irÎ pp:Üem: O

Ò

ng::ð⋆

et:g:L

&

Ùm:Î t:N:Î p:rv:ò O

Ò

ng::ð ! ⋆ t:iy:ð

Ó

ng::ð ! v:ay:Øv:ð

Ó

ng::ð⋆

en:g:L

&

Ùm:Î A:g:aS:m:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ n:iLÏ S:ØRrÎ ErNRÙm:Î O

Ò

ng::ð⋆

Eg:eM

&

v:l:Î Evv:n:ò¶:Øm:Î O

Ò

ng::ð⋆ kNN:n:ò VkÝv:Øm:Î A:r

&

ð ! / 1/

kÝv:Øm:Î A:r

&

er

&

y: m:a¬ðn:Î⋆ kÙnr&

¤LÏ An:ò¶:Øm:Î O

Ò

ng::ð⋆

m:ðv:ØS:irÎ m:aer O

Ò

ng::ð ! ⋆ ev:L{Ïg:Ø t:arg:òg:LÏ O

Ò

ng::ð⋆

n:aev:y:l:Î kl:òg:LÏ O

Ò

ng::ð ! ⋆ W:an: n:ll:aev: OÒng::ð⋆

p:av:Ø S:irÎ VkNN:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ p:¤y: VkNN:n:òy:ð ! / 2/

p:¤y: VkNN:n:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ p:v:L :ð

Ó

vv:ay:n:Î O

Ò

ng::ð⋆

A¤edrÎ AeRy:n:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ AWj:n: v:NN:n:Î O

Ò

ng::ð⋆

S:ð

Ó

¤edrÎ m:ØeRy:n:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ et:,m:,&

m:arÎv:n:Î O

Ò

ng::ð⋆

S:{Ïg:Ø :Vkr¶:n:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ S:aed m:aeN:Vk¶:òy:ð ! / 3/

S:aed m:aeN:Vkm:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ S:ev: k:ðLÏ p::ð

Ó

n:Πm:ض:m:ΠO

Ò

ng::ð⋆

S:aed n:l:Î v:ey:rm:Î O

Ò

ng::ð⋆ t:ev:ev:l:Î S:irÎ ev:LVkm:Î O

Ò

ng::ð⋆

A:edy:Wj::ðed O

Ò

ng::ð ! ⋆ A:edy:m:Î p:Ø,Rn:Î O

Ò

ng::ð⋆

A:dÙem:l:Î kal:¶:ð

Ó

ndò⋆ A :Øt:n:Î Am:l:n:òy:ð ! / 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 78: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p:Øg:L

&

Ùm:Î n:l:Î A:ð

Ó

,v:n:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A :Øt:n:Î Am:l:n:Î O

Ò

ng::ð⋆ AeRy:v:rÎ ev:n:ò kñ

Ó

RÙVkÙm:Î⋆

n: :Øm:a m:,ndm:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ n:l:¤Rl:Î Am:Ødm:Î O

Ò

ng::ð⋆

A :Øv:ò VkXÏeX O

Ò

ng::ð ! ⋆ A,

&

S:Øv:ò AeReS:l:Î O

Ò

ng::ð⋆

n:ð

Ó

y:Î :Øv:ò ¶:ðr

&

l:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ ken:y:ðÓ

ng::ð ! p:al:Î O

Ò

ng:ðn::ð ! / 5/

p:al:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ n:ang:Ø v:ðd pp:y:n:Î O

Ò

ng::ð⋆ S:m:y: n:ied

n:Ül:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ n:ØR{Ïg:Ø kñeMv: ES:òy:ð

Ó

ng::ð ! ⋆ Ev:XÕÚLÏ n:ll:

m:ðl:Î O

Ò

ng::ð⋆ ev:n:òey:n:Î em:Vk p:y:n:Î O

Ò

ng::ð⋆ kNN:n:Î O

Ò

ng::ð !

m:al:Î O

Ò

ng::ð ! m:ay:n:Î O

Ò

ng::ð⋆ v:an:v:rÎ A:edy:òy:ð ! / 6/

v:an:v:rÎ A:ed O

Ò

ng::ð ! ⋆ v:an:v:rÎ dð

Ó

yv:m:Î O

Ò

ng::ð⋆

v:an:v:rÎ p::ðg:m:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ v:an:v:rÎ m:ØXÕÚm:Î OÒng::ð⋆

Un:em:l:Î S:ð

Ó

lv:m:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ Un:em:l:Î S:Øv:rÎVkm:Î O

Ò

ng::ð⋆

Un:em:l:Î m::ðVkm:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ A:ð

Ó

eL m:eN: v:NN:n:òy:ð ! / 7/

A:ð

Ó

eL m:eN: v:NN:n:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ A:ð

Ó

,v:n:Î O

Ò

nr

&

ð¶: en:nr

&

n:eLrÎ m:ed :Ròy:n:Î O

Ò

ng::ð ! ⋆ n:anm:Øg: VkRv:ØLÏ O

Ò

ng::ð⋆

AeL m:eg:L

&

ÏndÙl:g:m:Î O

Ò

ll:am:Î⋆ p:Rò¶:v:ò O¶: en:nr&

keL m:l:rÎ ¶:ØLv:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ kNN:n:ò m:ay:n:òy:ð ! / 8/

kNN:n:ò m:ay:n:Î t:Àò⋆ VkRl:Î kRòndm:Ødm:Î k:ð

Ó

NR⋆

ANN:l:ò A :Øt:n:ò⋆ An:ndn:ò An:ndn:Î t:nm:ðl:Î⋆

n:eNN: n:ng:Ør

&

òeg:nr

&

an:ò⋆ W:al:m:Î uNRÙem:L&

Ïnd m:al:ò⋆

O

Ò

NN:Øm:Î A:r

&

er

&

y: m:a¬ðn:Î⋆ y:av:òy:Øm:Î y:v:,m:Î t:an:ð/ 9/

y:av:òy:Øm:Î y:v:,m:Î t:an:ay:Î⋆ Av:rv:rÎ S:m:y:n:Î t::ð,

&

m:Î⋆

t::ðeyv:l:n:Î p:Øl:n:Î OðndÙVkÙm:Î⋆ S::ð

Ó

l:pp:Ran:Î uN:rÎev:n:Î m:ÜrÎe¶:⋆

A:ev:S:ðrÎ uey:ern:Î uMLal:Î⋆ A:dÙm::ðrÎ p:eXÕl:ad⋆

p:av:n:ò Adn:ò VkÝeRl:Î⋆ Av:n:òy:Øm:Î kÝRl:am:ð/ 10/

‡kÝeR v:NRr

&

òy:Øm:Î t:N:Î t:arÎ⋆ Vk:ð

Ó

NRl:Î p::ðl:Î v:NN:n:Î t:Àò⋆

m:aRl:rÎ p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ v:N:Î S:Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

Sunder Kidambi 78 www.prapatti.com

Page 79: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p:Øg:L

&

Ùm:Î n:l:Î A:ð

Ó

,v:n:Î

p:aRl::ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm::ð

Ó

, p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

v:ieRl: p::ðg: m:ð

Ó

eyd⋆ ev:,mb:Øv:rÎ Am:rrÎ m::ð

Ó

y:ζ:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 79 Sunder Kidambi

Page 80: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m::ðÓ

y:Îmm:am:Î Á Áet:,m:al:ØVkÙ Anb:Ø :ð

Ó

yb:v:rò A:der¶:l:Øm:Î Aenb:l:adarò en:end¶:l:Øm:Î

‡m::ðÓ

ym:Î m:am:Î p:Üm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î p::ð

Ó

yg:ò⋆ m:Ødl:ò e :r

&

òpp:XÏXÙ en:nr

&

kómm:av:ØVk,LÏ S:ð

Ó

yd⋆ karÎ m:Øeg:l:Î p::ðl:Î v:NN:n:Î kNN:n:Î⋆

O

Ò

mm:an:ò ::ð

Ó

ell: pp:aeR⋆ O

Ò

L

&

ÙndÙm:Î p:r

&

ndÙm:Î t:ØMLadarÎ⋆

t:mm:al:Î k,m:m:Î O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:irÎ⋆ t:N:Î kRl:Î v:¬¶:ØMLirð ! / 1/

t:N:Î kRl:Î v:¬¶:ØMLarò⋆ ¶:m:eVkròy:a ¶:eRndÙNN:Øm:Î⋆

et:N:Î kL

&

l:Î kal:Î AS:ØrrÎVkÙ⋆ ¶:ie¤L&

òVkÙm:Î et:,m:al:ò⋆

p:Ng:LÏ t:l:òVk:ð

Ó

ML pp:aeR⋆ pp:r&

ndÙm:Î kÙen:¶:ØL

&

l:adarÎ⋆

m:N:Î k:ð

Ó

LÏ ul:eg:l:Î ep:r

&

pp:arÎ⋆ v:elv:n:ò m::ðd m:l:òndð/ 2/

m:l:òy:ò O

Ò

RÙ¶:Ø Vkl:Î m:aer ka¶:Ø⋆ pp:S:Øen:rò t:Àò⋆

t::ð

Ó

l:òv:Ø t:ev:rζ: ep:ran:ò⋆ S::ð

Ó

ell: ::ð

Ó

ell: en:nr

&

ð

Ó

pp::ðdÙm:Î⋆

t:l:òey:n::ðRadn:m:Î t:¬⋆ ¶:RÙg:جm:ay:Î pp:r&

v:adarÎ⋆

Al:ò k:ð

Ó

LÏ n:rg:¶:L

&

Ùend⋆ eVkRndÙL&

òeVknr

&

v:mb:rð/ 3/

v:mb:ev:L

&

Ï k:ðdò p::ð

Ó

,¬a⋆ m:al:Î ev:Ròy:ðL

&

Ùm:Î ARrζ:⋆

S:ð

Ó

m:Î p:v:L e¶:rLÏ v:ay:n:Î⋆ eS:ridrn:Î t::ð

Ó

l:Î p:Øg:L

&

Ï p:aeR⋆

kÙemb:RÙ n:¬m:Î E¬aeR⋆ Vk:ðg:ØkXÏXÙNRÙL&

l:adarÎ⋆

t:m:Î ep:r

&

pp:al:Î p:y:n:Î O

Ò

Àð⋆ S:adÙ S:n:¤eLRòy:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 81: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m::ð

Ó

y:Îmm:am:Î

S:adÙ S:n:¶:ò n:el:y:Øm:Î⋆ kWj:n:ò :aedpp:dr&

ÎkÙ⋆

A:edy:Wj::ðedy:Ø,v:ò⋆ A{Ïg:Ø v:òe¶:{Ïg:Ø epp:r

&

nd⋆

v:ðd m:Ødlv:n:ò pp:aeR⋆ v:iedg:LÏ t::ð,

&

m:Î t:ØMLadarÎ⋆

A:ðedy:ØN:rÎndv:rÎ m:ØÀa⋆ O

Ò

n:Î S:ev:pp:arÎ m:en:S:rð/ 5/

m:en:S:,m:Î m:XÕÚm:Î m:ØXÕÚm:ay:Î⋆ m:ay: epp:r&

ev: ep:r

&

nd⋆

t:en:y:n:Î ep:r

&

epp:el: t:Àò⋆ ¶:R¤Rl:Î S:ðrÎnd ep:ran:ò⋆

ken:y:ò Vk,emb:n:Î En:Î S:aXÕò⋆ VkXÏeXy:ò ¶:ðn:ò Am:Ødò⋆

m:Øen:ev:enr

&

Oe¶: VkÙen:pp:arÎ⋆ m:ØL&

ÙdÙN:rÎ n:irÎm:òey:n:arð/ 6/

n:irÎm:òey:l:Î n:ÜXÕÚv:rÎ v:iy:⋆ Oðv:rÎVk,LÏ S:ð

Ó

ydÙ en:n,

&

p:arÎm:lg:Ø S:ðn:ò Aev:¶:⋆ p:rWj:ØRrò en:n:òndaeR⋆

n:irÎm:lg:Ø keNN:n:rÎ A:eg:⋆ n:ð

Ó

Wj:m:Î kÙL

&

òndÙ n:òy:adð⋆

UrÎm:elg: m::ðRÙ p:,pp:arÎ⋆ u¶:m:rÎg:«ð

Ó

n:Î S:ð

Ó

yv:arð/ 7/

v:arÎp:Øn:l:Î AndNN:,ev:⋆ v:R et:,v:ð¤R¶:ð

Ó

ndò⋆

p:ðrÎp:l: S::ð

Ó

ell: epp:deXÕ⋆ epp:¶:rÎ OÒ

nr

&

ð ep:r

&

rÎ kÝr

&

UrÎ p:l: p:ØVkÙm:Î p:Øg:adÙm:Î⋆ ul::ðg:rÎ eS:erVk en:nr

&

aeR⋆

A:rÎv:m:Î p:ð

Ó

,eg: VkÙen:pp:arÎ⋆ Am:rrÎ t::ð

Ó

L

&

pp:RÙv:arð/ 8/

Am:rrÎ t::ð

Ó

L

&

pp:RÙv:an:ò⋆ An:ò¶:Øl:g:ØVkÙm:Î ep:ran:ò⋆

Am:rrÎ m:n:e¶:n:ØLÏ y::ðg:Ø p:ØN:rÎndÙ⋆ Av:n:Î t:À:ðR:ð

Ó

nr

&

ag:⋆

Am:r ¶:ØeN:y: v:ll:arÎg:LÏ A:ð

Ó

eL

&

y:⋆ All:adv:rÎ O

Ò

ll:am:Î⋆

Am:r en:n:òndð

Ó

L

&

ÙndaeR⋆ Al:XÕÚv:dð k,m:m:ð/ 9/

k,m:m:Øm:Î k,m: p:l:n:Øm:Î A:eg:y:⋆ karN:n:Î t:Àò⋆

et:,m:eN: v:NN:n:ò :ð

Ó

¤N:Î m:ael:n:ò⋆ ¶:ðv: ep:ran:ò⋆

A:ð

Ó

,m:ò m:n:e¶:n:ØLÏ v:ò¶:Ø⋆ uMLm:Î kÙL

&

òndð

Ó

L

&

ÙndaeR⋆

p:ð

Ó

,m:òy:Øm:Î n:aN:Øm:Î t:ev:rÎndÙ⋆ ep:dXÕÚem:n:Î p:ðdm:ò t:irÎndð/ 10/

www.prapatti.com 81 Sunder Kidambi

Page 82: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m::ð

Ó

y:Îmm:am:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡t:irÎnd AeRy:v:rÎ t:mm:ò⋆ e¶:,e¶: pp:eN:k:ð

Ó

ML v:ll:⋆

A:rÎnd p:Øg:L

&

Ï A :Øt:n:ò⋆ Am:rrÎ ep:ran:ò O

Ò

mm:an:ò⋆

v:ay:Înd v:L v:y:l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ t:N:Î v:Ln:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

n:ðrÎnd A:ðraey:re¶:pp:¶:Ø⋆ A,ev:n:ò n:i,

&

S:ð

Ó

yy:Øm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 82 www.prapatti.com

Page 83: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á S:ðÓ

yy:t:am:rò Á ÁArÎ :av:t:arm:ð O

Ò

eLdð

Ó

n: A,eL :ð

Ó

ydl:Î

‡S:ðÓ

yy: t:am:rò VkNN:n:ay:Î⋆ ul:g:ðL&

Ùm:Î uNR Av:n:Î kNRirÎ⋆

v:òy:m:Î v:an:m:Î m:en:S:rÎ dð

Ó

yv:m:Î⋆ m:XÕÚm:Î m:XÕÚm:Î m:XÕÚm:Î m:ØXÕÚm:ay:Î⋆

S:ð

Ó

yy: S:ÜL

&

Ï S:ØRrÎ W:an:m:ay:Î⋆ v:ð

Ó

eL pp:XÏeXv:ò p:Rò¶:an:Î⋆

ep:ÀØm:Î m::ð

Ó

y:Î k:ð

Ó

LÏ S::ðedy::ðRaey:n:an:Î⋆ A:ð

Ó

, m:Üv:rÎ A:eg:y: m:ÜrÎe¶:y:ð/ 1/

m:Üv:rÎ A:eg:y: m:ÜrÎe¶:y:ò⋆ m:Ødl:Î m:Üv:rÎVkÙm:Î m:Ødlv:n:Î t:Àò⋆

S:av:m:Î uMLn: n:iVkÙv:an:ò⋆ ¶:R¤Rl:Î ekRndan:Î t:Àòt:Î⋆

t:ðv: t:ðv:n:ò ¶:ð

Ó

eÀl:¤ó⋆ OÒ

ery:ð

Ó

L

&

Ó

XÕ ev:ell:y:ò⋆

p:av: n:aS:n:ò pp:¤y: ¶:Rö g:NN:n:ò⋆ pp:rv:Øem:n::ð/ 2/

p:rev: v:an:v:rÎ O¶: en:nr

&

⋆ p:rm:n:ò pp:rWj::ðedy:ò⋆

kÙrv:ò k:ð¶: kÙL

&

g:n:ò⋆ m:eN: v:NN:n:ò VkÙR Vkݶ:n:ò⋆

Arv:m:Î Oer

&

Al:ò kRl:Î Am:,m:Î⋆ t:Øey:l:Î k:ð

Ó

NR ANN:l:ò⋆

Erv:Øm:Î n:n:Î p:g:l:Øm:Î ev:RadÙ⋆ O

Ò

n,

&

m:Î O¶:Ødl:Î m:n:m:Î v:òemm:n::ð/ 3/

v:òemm:n:Î n:Øm:Î m:n:¶:ð

Ó

n,

&

⋆ y:an:Î uròeVknr

&

m:ay:v:n:Î S:irÎm:òy:ò⋆

O

Ò

m:Î m:n::ðrÎg:LÏ uròpp:dð

Ó

n:Î⋆ AdÙ en:r

&

Îk n:aMd:ð

Ó

,

&

m:Î⋆ v:an:v:rÎ

t:mm:ò A:LÙm:Î Av:n:Øm:Î⋆ n:anm:Øg:n:Øm:Î S:Ròm:ØeR ANN:l:Øm:Î⋆

S:ð

Ó

mm:òy:al:Î Av:n:Î p:ad p:¤y:m:Î⋆ eS:end¶:ðe¶: et:erv:rð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 84: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

S:ð

Ó

yy:t:am:rò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:ery:Øm:Î kaXÕ:ðRg:l:Î ev:S:Ømb:Ø⋆ et:eN:nd m:N:Î ekRnd kRl:Î⋆

O

Ò

ery:Øm:Î t:iy::ðeR, S:ØRrÎ dð

Ó

yv:m:Î⋆ m:XÕÚm:Î m:XÕÚm:Î m:ØXÕÚm:ay:Î⋆

kery: m:ðen:y:n:Î S:ð

Ó

yy: t:am:rò VkNN:n:Î⋆ kNN:n:Î ev:NN::ðrÎ Er

&

ò⋆

S:Øery:Øm:Î p:l:Î k,{Ïg:ØeW :⋆ O

Ò

¤LÏ S:ØRrÎ m:ØeRy:NN:l:Î t::ðXÕm:ð/ 5/

t::ðXÕ VkñRv:ò Ell:v:n:Î uRòy:an:Î⋆ Av:n:Î A:ð

Ó

, m:ÜrÎe¶:y:ay:Î⋆

S:iXÕ¶::ðR,LÏ p:ð

Ó

XÕv:n:Î AeRVkiL

&

Ï⋆ pp:Øg: en:nr

&

S:ð

Ó

¤Nm:al:Î⋆

n:aXÕ ¶::ðXÕ :Øv:òy::ð

Ó

el:⋆ ur

&

l:Î A:eg: en:nr

&

⋆ O

Ò

m:Î v:an:v:rÎ

OXÕòy:ð Aenr

&

⋆ m:XÕ:ð

Ó

,v:rò y:an:Î El:ðn:Î O

Ò

L

&

Ùm:òVkÙm:ð/ 6/

O

Ò

L

&

Ùm:òVkÙm:Î O

Ò

n:daev:VkÙ⋆ En:Î Am:Øde¶:n:ò O

Ò

n:darÎ uey:rÎ⋆

Ó

L

&

Ùem:y: kedrÎ ::ðedy:ò⋆ m:eN: v:NN:n:ò VkÙR Vkݶ:n:ò⋆

ev:L

&

Ùem:y: Am:rrÎ m:Øen:v:rÎ ev:L

&

Ù{Ïg:Øm:Î⋆ kÀr

&

Îken:ey:n:ò⋆

t::ð

Ó

L

&

Ùem:n:Î t:Üy: m:n:¶:ray:Î⋆ Er&

òy:Øm:Î en:ll:a t:Øy:r¤Lð/ 7/

t:Øy:rm:ð t:, t:Ønb: Enb: ev:n:òg:Lay:Î⋆ Av:ò All:n:ay:Î⋆

uy:r en:nr

&

d:ðrÎ S::ðedy:ay:Î⋆ ul:g:ðL&

Ùm:Î uNRÙem:L

&

Ïndan:Î t:Àò⋆

Ay:r A:{Ïg:Ø n:m:n:Î t:m:rÎVkÙ⋆ A, n:eWj:n:ò A :Øt:n:Î t:Àò⋆

dy:rdr

&

ÎkÙ m:g:n:Î t:Àò Aenr

&

⋆ m:eXÕl:ðn:Î t:Wj:m:ag:v:ð/ 8/

t:Wj:m:Î A:eg:y: t:ndò t:ay::ð

Ó

RÙ⋆ t:an:Øm:ay:Î Av:ò All:n:ay:Î⋆

O

Ò

Wj:el:l:Î Am:rrÎ kÙl:m:Ødl:Î⋆ m:Üv:rÎ t:mm:ØMLÙm:Î A:edy:ò⋆

AeW : n:irÎ ul:g:¶:ØMLirÎg:LÏ ! ⋆ Av:n:Î Ev:n:Î O

Ò

n,

&

kÝL

&

ðenm:n:Î⋆

n:ð

Ó

eWj:n:al:Î en:n:òpp:an:Î y:v:n:Î⋆ Av:n:Î A:g:Øm:Î n:iLÏ kRl:Î v:NN:n:ð/ 9/

kRl:Î v:NN:n:Î kNN:n:Î⋆ ev:NN:v:rÎ k, m:aeN:Vkm:Î O

Ò

n:darÎ uey:rÎ⋆

p:Rv:rev:n:Î AN:òeVkRnd⋆ p:rWj:ØRrÎ p:NRÙ n:ÜXÕÚv:rÎ⋆

ARv:,m:Î p:Rò m:¤⋆ Oðv:rÎg:«aeg: v:ð

Ó

Wj:m:¶:Ø⋆ An,

&

t:ðrÎ

kRev:y: p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ kn:ò kL

&

l:Î kaNb:dð

Ó

n,

&

g::ð

Ó

l:Î kNg:Lð/ 10/

‡kNg:LÏ kaNRr

&

Îkery:n:ay:Î⋆ Vk,¶:ØVkÙ n:n,&

m:Î O

Ò

eLy:n:ay:Î⋆

m:N:Î k:ð

Ó

LÏ W:al:¶:Øey:rÎVkñ

Ó

ll:am:Î⋆ A,LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î v:an:v:rÎ IS:n:ò⋆

Sunder Kidambi 84 www.prapatti.com

Page 85: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ð

Ó

yy:t:am:rò

p:N:Î k:ð

Ó

LÏ S::ðl:ò v:L

&

Ùed n:aRn:Î⋆ kÙ,g:òVk:ðn:Î S:Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

p:N:Î k:ð

Ó

LÏ A:ey:re¶:pp:¶:al:Î⋆ p:¶:rag: VkÝRÙm:Î p:ey:l:Øem:n:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 85 Sunder Kidambi

Page 86: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p:ey:l:Øm:Î S:ØRr:ðÓ

eL Á ÁAeRy:arÎg:eLn:Î AeRy:arÎVkÙ ¶:am:Î AeRy:v:rÎ O

Ò

n:l:Î

‡p:ey:l:Øm:Î S:ØRr:ðÓ

eL m:ÜrÎe¶:y:ò⋆ pp:¤y: VkNN:n:ò⋆

p:ey:l: Een:y:⋆ n:m:Î p:ar

&

ÎkRl:Î S:ðrÎnd p:rm:n:ò⋆

p:ey:l:Øm:Î et:,v:ØRòy:arÎ⋆ y:v:rðl:Øm:Î Av:rÎ kNRirÎ⋆

p:ey:l:Øm:Î ep:r

&

epp:Ròd:ð,

&

⋆ O

Ò

mm:ò A:LÙm:Î p:rm:rð/ 1/

A:LÙm:Î p:rm:n:ò VkNN:n:ò⋆ A:eL

&

epp:ran:Î t:Àò⋆

t::ðLÙm:Î A:ðrÎ n:ang:ØRò⋆ ¶:Üm:eN: v:NN:n:Î O

Ò

mm:an:Î t:Àò⋆

t:aLÙm:Î t:R Vkóy:Øm:Î kÝepp:⋆ pp:eN:y:Øm:Î Av:rÎ kNRirÎ⋆

n:aLÙm:Î ep:r

&

epp:Rò t::ð,

&

⋆ O

Ò

mm:ò A:LÙRò n:adrð/ 2/

n:adn:ò W:al:m:Øm:Î v:an:m:Øm:Î O¶:Øm:Î⋆ n:,

&

m:Î t:ØL

&

ay:Î

pp::ðdn:ò⋆ p::ð

Ó

n:Î n:ð

Ó

RÙm:Î S:Vkr¶:Ø⋆ O

Ò

ndò ep:ran:Î t:Àò⋆

p:adm:Î p:eN:y: v:ll:arò⋆ pp:eN:y:Øm:Î Av:rÎ kNRirÎ⋆

A:ðdÙm:Î ep:r

&

epp:Rò t::ð,

&

⋆ O

Ò

mm:ò A:LÙRòy:arÎg:Lð/ 3/

uRò A:rÎnd A:Ròy:n:Î⋆ keNRg:òy:n:Î uRò n:aeN:n:n:Î⋆

p:ØRòy:arÎ p::ð

Ó

n:Î n:Üel:n:n:Î⋆ p::ð

Ó

n:Î m:ØeRy:n:Î m:XÕÚm:Î p:lg:l:n:Î⋆

n:Ròy:a uRò e¶:,n:arN:n:Î⋆ t::ð

Ó

NRrÎ t::ð

Ó

NRrÎ kNRirÎ⋆

ERòy:arÎ ep:r

&

epp:Ròd:ð,

&

⋆ O

Ò

m:Vkñ

Ó

m:Î p:ð

Ó

,m:VkLð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 87: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p:ey:l:Øm:Î S:ØRr:ð

Ó

eL

p:ð

Ó

,m:VkLÏ uMLv:rÎ t:m:Î⋆ p:ð

Ó

,m:an:ò⋆ Am:rrÎg:

«,m:ò A:ð

Ó

eL

&

y:⋆ Anr

&

arÎ Am:ØdÝXÏeXy: App:n:ò⋆

p:ð

Ó

,m:ò ep:dXÕ v:ll:arò⋆ epp:dXÕÚm:Î Av:rÎ kNRirÎ⋆

v:,m:òy:Øm:Î Emm:òy:Øm:Î⋆ n:mm:òy:eLVkÙm:Î ep:raVkLð/ 5/

AeLVkÙm:Î p:rm:n:ò kNN:n:ò⋆ A:eL

&

epp:ran:Î t:Àò⋆

t:ØeLVkÙm:Î n:,

&

m:Î keNN:⋆ ¶:Ü m:eN: v:NN:n:Î O

Ò

mm:an:Î t:Àò⋆

A:ð

Ó

eL Vk:ð

Ó

NR S::ðedy:ò⋆ uML¶:Ø Vk:ð

Ó

MLÙm:Î Av:rÎ kNRirÎ⋆

S:el:epp:enr

&

A:NRð

Ó

mm:ò⋆ :nm: S:nm:ant:rm:Î kapp:rð/ 6/

S:nm: S:nm:ant:rm:Î ka¶:Ø⋆ AeRy:arÎg:Lò Vk:ð

Ó

NRÙ p::ðy:Î⋆

t:nm:ò p:ð

Ó

,

&

e¶:⋆ ¶:n:Î t:aeLN:ò VkiL

&

Ï k:ð

Ó

MLÙm:Î App:n:ò⋆

t::ð

Ó

nm:ò ep:dXÕ v:ll:ar

&

ò⋆ epp:dXÕÚm:Î Av:rÎ kNRirÎ⋆

n:mm:ò p:ð

Ó

,

&

¶:Ø O

Ò

mm:ò⋆ n:aLÏ uyy:Vk:ð

Ó

eMg:nr

&

n:mb:rð/ 7/

n:mb:n:ò W:al:m:Î p:Rò¶:v:n:ò⋆ e¶:, m:arÎb:n:ò⋆

umb:rÎ ul:eg:en:l:Î y:arÎVkÙm:Î⋆ uN:rÎv:ery:an:Î t:Àò⋆

VkÙemb: n:rg:rÎg:LÏ O¶:Øv:rðl:Øm:Î⋆ Av:rÎ kNRirÎ⋆

O

Ò

m:Î p:l:Î ep:r

&

epp:Rò t::ð,

&

⋆ O

Ò

m:Î t::ð

Ó

L

&

Ùg:Øl:m:Î t:a¤Lð/ 8/

kÙl:m:Î t:a{Ïg:Ø S:aedg:LÏ⋆ n:ael:l:Øm:Î kiL

&

Ï EeL

&

ndÙ⋆ O

Ò

¶:n:ò

n:l:m:Î t:an:Î El:ad⋆ :NRaL :NRaLrÎg:LÏ A:eg:l:Øm:Î⋆

v:l:m:Î t:a{Ïg:Ø :Vkr¶:NN:l:Î⋆ m:eN:v:NN:r

&

ÎkaLÏ O

Ò

n,

&

kl:ndarÎ⋆ AeRy:arÎ t:m:Î AeRy:arÎ⋆ O

Ò

m:Î AeRg:Lð/ 9/

AeRy:arÎnd v:òy:m:Î uNRÙ⋆ A:el:l:ò AÀ v:S:m:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆

p:eR y:adÙem:l:Î kÙL

&

ev:pp:eR⋆ O

Ò

ndò ep:ran:Î t:n:VkÙ⋆

AeRy:arÎ AeRy:arÎ t:m:Î AeRy:arÎ AeRy:arÎ⋆ t:m:VkÙ

AeRy:arÎ AeRy:arÎ t:m:Î⋆ AeRy:arÎ AeRy::ð¤Lð/ 10/

www.prapatti.com 87 Sunder Kidambi

Page 88: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p:ey:l:Øm:Î S:ØRr:ð

Ó

eL et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡AeRy::ð{Ïg:Ø n:ÜXÕÚv:rÎ v:iy:⋆ Anr

&

òv:,Vk,LÏ S:ð

Ó

yd

n:ð

Ó

eRy::ðn:ò⋆ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ S:Rg::ðb:n:Î⋆ kÙXÕðv:lg:LÏ⋆

AeRy:arÎnd A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:v:n:Î t::ð

Ó

NRrÎm:ðl:Î

m:ØeRv:Ø⋆ A:rVkr

&

Îekr

&

Îekl:Î⋆ S:nm:m:Î S:ð

Ó

yy:am:ò m:ØeRy:Øm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 88 www.prapatti.com

Page 89: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:ØeRy:an:ð Á ÁA:M

&

v:arÎ krN:¤LÙm:Î t:am:Øm:Î p:ð

Ó

,ev:Ray:Î pp:XÏXÙ pp:ðS:Ødl:Î

‡m:ØeRy:an:ð ! m:Üv:Øl:g:Øm:Î t::ð

Ó

L

&

Ùdð¶:Øm:Î⋆ S:irÎ

AeRy:an:ð⋆ A:L

&

Ï kRl:ò VkRònday:Î ! ⋆ p:ØMLÝrÎ

k:ð

Ó

eRy:an:ð⋆ k:ð

Ó

NRl:Î v:NN:a ! ⋆ ANR¶:Ømb:erl:Î

n:ð

Ó

eRy:an:ð ! ⋆ O

Ò

n,

&

ekRVkÙm:Î⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:ð/ 1/

n:ð

Ó

Wj:m:ð ! n:iLÏ n:g:rag:⋆ E,nd O

Ò

n:Î

t:Wj:n:ð⋆ t:N:Î El:¤óVkÙ⋆ Er

&

òy:ò :ð

Ó

n:Wj:n:ð⋆ W:al:m:Î k:ð

Ó

Mv:an:Î⋆ kÙr

&

LÏ A:eg:y:

v:Wj:n:ð⋆ O

Ò

ÀØm:Î O

Ò

pp::ðdÙm:Î⋆ O

Ò

n:Î v:aS:g:m:ð/ 2/

v:aS:g:m:ð O¶: A,LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ v:an:v:rÎ t:m:Î

n:ay:g:n:ð⋆ n:aLÏ ELm:Î et:¤Lò⋆ Vk:ðLÏ ev:RÙ¶:Ø⋆

v:ðy:Î Ag:m:Î p:al:Î v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î t::ð

Ó

RÙv:ØNR⋆ A:n:Î A:y:rÎ

t:ay:v:n:ð⋆ O

Ò

n,

&

t:Rv:Øm:Î⋆ O

Ò

n:Î kóg:Lð/ 3/

kóg:Lal:Î A:r⋆ ¶::ð

Ó

L

&

ÙdÙ t::ð

Ó

L

&

ÙdÙÀò⋆

v:òg:l:Øm:Î m:ae¶:rò pp::ðdÙm:Î⋆ A:ðrÎ v:ieRenr

&

p:ò k:ð

Ó

LÏ p:amb:ðer

&

⋆ ur

&

ò p:rn:ð⋆ uÀò

m:ð

Ó

yk:ð

Ó

ML VkaN:⋆ ev:,mb:Øm:Î O

Ò

n:Î kNg:Lð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 90: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:ØeRy:an:ð et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kNg:Lal:Î kaN:⋆ v:,¤:ð

Ó

l:Î O

Ò

nr

&

aS:òy:al:Î⋆

m:N:Î k:ð

Ó

NR v:am:n:n:Î⋆ Or

&

m:eg:L

&

ÏndÙ S:ð

Ó

l:Î⋆

p:N:Î k:ð

Ó

NR p:ØeMLn:Î⋆ eS:r

&

g::ð

Ó

el: p:aev:¶:Ø⋆

et:N:Î k:ð

Ó

ML A:ðrÎVkÙm:Î⋆ ekRndð

Ó

n:Î S:ð

Ó

ev:g:Lð/ 5/

S:ð

Ó

ev:g:Lal:Î A:r⋆ en:n:Î kirÎe¶: Vken:y:ð

Ó

ÀØm:Î

kev:g:Lð⋆ kal: pp:N:Î t:ðn:Î⋆ ur

&

òpp: ¶:ØXÕÚ⋆

p:Øev:ey:nm:ðl:Î⋆ p::ð

Ó

n:Î n:ð

Ó

RÙm:Î :Vkr ¶:ØÀòy:ð⋆

Aev:ev:enr

&

A:derVkÙm:Î⋆ O

Ò

n:daev:y:ð/ 6/

A:ev:y:ð ! A:rm:Ødð ! ⋆ O

Ò

Àò A:LÙRò⋆

t:Üev:y:m:Î p:ØMLÙRòy:ay:Î ! ⋆ S:ØRrÎ n:ðem:y:ay:Î⋆

p:aev:y:ðn:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î⋆ p:Øl:mb: pp:l:g:al:Øm:Î⋆

kÝev:y:Øm:Î kaN:pp:ð

Ó

r

&

ðn:Î⋆ un: k:ðl:m:ð/ 7/

k:ðl:m:ð ! t:am:rò VkNN:d:ðrÎ⋆ AWj:n:

n:il:m:ð⋆ en:nr

&

ð

Ó

n:daev:y:ò⋆ IrÎeg:nr

&

S:il:m:ð⋆ S:ð

Ó

n,

&

S:ð

Ó

ll:adn:⋆ m:ØeÀl:am:Î

kal:m:ð⋆ uÀò O

Ò

ÀaLÏ⋆ kNRÙ k:ð

Ó

Mv:n:ð/ 8/

k:ð

Ó

Mv:n:Î n:an:Î m:av:el:⋆ m:Üv:eR t:a O

Ò

nr

&

kMv:n:ð⋆ kWj:n:ò v:eWj:¶:Ø⋆ v:aN:n:ò

uLÏ v:nm:ò t:ir⋆ A:ðrÎ A:ey:rm:Î t::ðLÏ t:ØeN:¶:⋆

p:ØLÏ v:ll:ay:Î⋆ uÀò O

Ò

WW:an,

&

p::ð

Ó

,ndÙv:n:ð/ 9/

p::ð

Ó

,endy: m:a m:,edn:Î ERò p::ðy:⋆ O

Ò

m:Î

p:ð

Ó

,ndg:ay:Î⋆ un:Î kL

&

l:Î⋆ kaeN:y: p:ðdÙXÕÚ⋆

v:,end n:an:Î⋆ v:aS:g: m:al:ò k:ð

Ó

NRÙ⋆ uÀòy:ð

E,end,ndÙ⋆ O

Ò

¶:n:ò kal:m:Î p:Øl:mb:Øv:n:ð/ 10/

‡p:Øl:mb:Ø S:irÎ⋆ pp:Üem: ALnd p:ð

Ó

,m:an:ò⋆

n:l:m:Î k:ð

Ó

LÏ S:irÎ⋆ n:n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

Sunder Kidambi 90 www.prapatti.com

Page 91: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ØeRy:an:ð

v:l:m:Î k:ð

Ó

NR A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î A:ðrÎp:¶:Ø

El:{Ïg:Ø v:an:Î⋆ y:av:,m:Î O,

&

v:rÎ⋆ S::ð

Ó

Àal:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 91 Sunder Kidambi

Page 92: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á S::ðÓ

Àal:Î Á Ám:aen:Rrò pp:aRadÙ m:adv:n:ò O¶:Øm:Î O

Ò

n:l:Î

‡S::ðÓ

Àal:Î ev:r:ðdm:Î EdÙ⋆ A:eg:l:Øm:Î S::ð

Ó

ll:Øv:n:Î kñeNm:n::ð⋆

O

Ò

n:Î n:aev:l:Î En:Î kev:⋆ y:an:Î A:ð

Ó

,v:rÎVkÙm:Î k:ð

Ó

RÙeVkl:ðn:Î⋆

t:ð

Ó

Àa t:ð

Ó

n:av:ð

Ó

n,

&

⋆ v:NRÙ m:Ørl:Î et:,v:ð¤R¶:Ø⋆

O

Ò

Àan:ò O

Ò

Àpp:n:Î⋆ O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î uLn:ag:v:ð/ 1/

uLn:ag:v:ð O

Ò

eNN:⋆ ¶:Àò A:ð

Ó

nr

&

ag: t:n:Î S:ð

Ó

lv:¶:ò⋆

v:Ln:a m:edVkÙm:Î⋆ Em:Î m:aen:R¶:ò Vkev: p:aeRy:ð

Ó

n:Î⋆

kÙLn:arÎ kL

&

en: S:ÜL

&

Ï⋆ kNN:n:Î kÙ,

&

{Ïg:ØeR m:ð

Ó

y:Îmm:òy:ð⋆

uLn:ay: O

Ò

ndòy:ò⋆ O

Ò

ndò p:ð

Ó

mm:an:ò A:ð

Ó

eL

&

y:v:ð/ 2/

A:ð

Ó

eL

&

v::ð

Ó

enr

&

ll:ad⋆ p:ll:ÜeL

&

d:ð-

&

eL

&

en:l:av:⋆ pp::ðm:Î

v:eL

&

y:ò ¶:,m:Î⋆ n:¤LÏ v:an:v:rÎ IS:n:ò en:r

&

Îk pp::ðy:Î⋆

keL

&

y: em:g: n:ll: v:an:Î kev: k:ð

Ó

NRÙ⋆ p:Øl:v:irÎg:aLÏ⋆

EeL

&

y: Vk,ed⋆ A:ðrÎ m:aen:Rm:Î p:aRl:Î O

Ò

Àav:dð/ 3/

O

Ò

Àav:dð

Ó

¶:ð

Ó

n:ò n:aLòVkÙ pp::ðdÙm:Î⋆ p:Øl:v:irÎg:aLÏ⋆

m:Àa m:en:S:rò⋆ pp:aeR pp:RòVkÙm:Î p:ð

Ó

,m:Î p::ð

Ó

,LÏ⋆

em:ÀarÎ m:eN: m:ØeR⋆ ev:NN:v:rÎ t:adòy:ò pp:aeRn:al:Î⋆

t:Àag:v:ð k:ð

Ó

NRÙ⋆ S:nm:W :ð

Ó

yy:am:òy:Øm:Î k:ð

Ó

MLÙm:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 93: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S::ð

Ó

Àal:Î

k:ð

Ó

MLÙm:Î p:y:n:Î Ell:ò⋆ VkÙpp:ò ekLrζ:À S:ð

Ó

lv:¶:ò⋆

v:MLl:Î p:Øg:L

&

ÏndÙ⋆ n:Øm:Î v:aym:ò EL

&

VkÙm:Î p:Øl:v:irÎg:aLÏ⋆

k:ð

Ó

ML VkÙr

&

òev:l:n:Î⋆ v:ðeNRXÕð

Ó

ll:am:Î t:,m:Î k:ðedl:Î⋆ O

Ò

n:Î

v:MLl:Î m:eN:v:NN:n:Î t:Àò⋆ Vkev: S::ð

Ó

ll: v:emm:n::ð/ 5/

v:emm:n:Î p:Øl:v:irÎ ! ⋆ n:Øm:Î m:ð

Ó

y:Î v:,e¶: Vkó S:ð

Ó

ydÙy:Îemm:n::ð⋆

Em:Î m:ÀØl:eg:l:Î S:ð

Ó

lv:rÎ⋆ Epp::ðedll:ò n::ðeVkn::ðm:Î⋆

n:Øm:Î En:Î kev: k:ð

Ó

NRÙ⋆ n:Øm:Î n:Øm:Î E¬a dð

Ó

yv:m:Î Oe¶:n:al:Î⋆

S:ð

Ó

m:Î em:n:Î S:ØRrÎ m:ØeR⋆ O

Ò

N:Î et:,m:al:ØVkÙ :ð,m:ð/ 6/

S:ð,m:Î k:ð

Ó

Rò p:Øg:L

&

Ï⋆ O

Ò

ll:ò El:an:ò⋆ A:ðraey:rm:Î

p:ð,m:Î uRòy: ep:ran:ò All:al:Î⋆ m:XÕÚ y:an:Î ekl:ðn:Î⋆

m:aer An:òy: kó⋆ m:al:Î v:rò A:ð

Ó

VkÙm:Î et:N:Î t::ðLÏ O

Ò

n,

&

p:aerl:Î A:ðrÎ p:XÕòy:ò⋆ pp: :ò pp:S:Øm:Î p::ð

Ó

yg:LÏ p:ðS:v:ð/ 7/

v:ðey:n:Î m:el:p:Ørò t::ðeL⋆ ep:ÀòVkÙ m:N:aLn:ò⋆

A:y: p:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ O

Ò

ll:ò El:adn: p:aeRpp::ðy:Î⋆

kay:m:Î keL

&

¶:Ø⋆ Av:n:Î t:aLÏ EN:òVkiL

&

Ï pp:Øg:Øm:Î kadl:n:Î⋆

m:ay: m:en:S:rò⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll: v:ll:ðn:Î O

Ò

n:Î v:ayk:ð

Ó

NRð/ 8/

v:ay:Î k:ð

Ó

NRÙ m:aen:Rm:Î p:aR v:nd⋆ kev:y:ðn:Î All:ðn:Î⋆

A:y:Î k:ð

Ó

NR S:irÎ v:MLl:Î⋆ A:eL

&

epp:ran:Î O

Ò

n:Vkñ uLn:Î⋆

S:ay:Î k:ð

Ó

NR Emm:òy:Øm:Î S:aed¶:Ø⋆ v:an:v:rÎ n:a¬òy:Øm:Î⋆

n:i kNRÙ k:ð

Ó

LÏ O

Ò

n,

&

⋆ v:iRÙm:Î t:,m:Î en:n,

&

en:nr

&

ð/ 9/

en:n,

&

en:n,

&

p:l: n:aLÏ uy:ÎVkÙm:Î⋆ Evv:ØRl:Î n:ie¤pp::ðy:Î⋆

S:ð

Ó

n,

&

S:ð

Ó

nr

&

aeg:l:Øm:Î kNRÙ⋆ S:nm:m:Î keL

&

pp:an:Î O

Ò

eNN:⋆

A:ð

Ó

enr

&

A:ð

Ó

enr

&

ul:g:m:Î p:Rò¶:an:Î⋆ kev: A:ey:n:ðr

&

ÎkÙ⋆

O

Ò

n,

&

m:Î O

Ò

n,

&

m:Î Een:⋆ m:XÕ:ð

Ó

,v:rÎ kev: Or

&

ÎkÙm:ð/ 10/

‡Or&

ÎkÙm:Î p:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ v:an:v:rÎ IS:n:Î kNN:n:Î t:n:VkÙ⋆

Or

&

ÎkÙm:Î p:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

www.prapatti.com 93 Sunder Kidambi

Page 94: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

S::ð

Ó

Àal:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Or

&

ÎkÙm:Î p:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:òy:Øm:Î A:ðrÎ p:¶:Ø⋆

Or

&

ÎkÙm:Î p:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ S::ð

Ó

ll: v:ll:arÎeVkll:ò S:nm:m:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 94 www.prapatti.com

Page 95: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á j:nm:m:Î p:l:p:l: Á Á

et:,m:alS:irÎ p:rv:pp:ð

Ó

XÕ O

Ò

n:VkÙ A:ð

Ó

, kÙr

&

òy:Øm:Î Ell:ò O

Ò

n:l:Î

‡j:nm:m:Î p:l: p:l: S:ðÓ

ydÙ v:ð

Ó

eLpp:XÏXÙ⋆ S:¤:ð

Ó

RÙ :Vkrm:Î ev:l:Î⋆

A:ð

Ó

Nm:ò uRòy: ul:Vkó A:ð

Ó

LÏ v:aLÏ⋆ t:NRÙ k:ð

Ó

NRÙ p:ØMLÝrÎndÙ⋆ ul:eg:l:Î

v:nm:ò uRòy: ArVkrÎ⋆ AS:Ørrò m:aL pp:Rò p::ð

Ó

,d⋆

n:nm:ò uRòy:v:n:Î S:irÎ p:rv: pp:ð

Ó

XÕ⋆ n:an:Î A:ðrÎ kÙr

&

òev:l:n:ð/ 1/

kÙr

&

òev:l:Î t:R¤Rl:Î k:ðLÏ Arv:ðer

&

⋆ ¶:n:Î k:ðl: :ð

Ó

nt:am:ròVkN:Î⋆

ur

&

òb:v:n:Î p::ðl: A:ðrÎ y::ðg:Ø p:ØN:rÎnd⋆ A:ð

Ó

eL m:eN: v:NN:n:Î kNN:n:Î⋆

kr

&

òy:eN: m:ÜVkÙRò pp:ØMLò VkRaev:⋆ AS:ØrròVkay:Înd Amm:an:Î⋆

en:r

&

ò p:Øg:L

&

Ï Oe¶:y:Øm:Î p:aeRy:Øm:Î A:eRy:Øm:Î⋆ y:an:Î A:ð

Ó

, m:ØXÏeXl:n:ð/ 2/

m:ØXÏeXl:Î p:l:Î p::ðg:¶::ð

Ó

, t:en: n:ay:g:n:Î⋆ m:Üv:Øl:g:ØVkÙery:⋆

kXÏeXy:ò ¶:ðn:ò Am:Ødò⋆ n:n:Î p:al:òVken:y:ò Vk,mb:Ø t:Àò⋆

m:¬ev:L

&

Ï t:NN:m:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeRy:an:ò v:N:e¤⋆ Av:n:Î et:r

&

¶:Ø

pp:¬ ep:Àò⋆ Er

&

òy:aeg:l:Øm:Î⋆ y:an:Î O

Ò

n:Î m:n:¶:Ø pp:erev:l:n:ð/ 3/

p:erev:enr

&

v:aN:n:ò Vka¶:Øm:Î O

Ò

n,

&

⋆ An,

&

p:Ròy::ð

Ó

RÙm:Î v:ndð

Ó

edrÎnd⋆

et:erp:Ørm:Î S:ð

Ó

XÕv:n:Øm:Î m:g:n:Øm:Î⋆ ep:ÀØm:Î Ae¤y:Øm:Î p::ðrÎ t::ð

Ó

l:òy:⋆

p::ð

Ó

, eS:r

&

ò pp:ØMLò VkRaev:y:⋆ m:ay:n:ò A:y:n:ò pp::ð

Ó

r

&

Î :Vkr−

¶:erey:n:ò⋆ A :Øt:n:ò pp:eXÕ⋆ y:an:Î Er

&

òy:ðn:Øm:Î ERrÎ El:n:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 96: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

j:nm:m:Î p:l:p:l: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ERrÎ Eenr

&

y:ð A:ð

Ó

, n:aLÏ A:ð

Ó

, p::ðeM

&

dl:Î⋆ OÒ

ll:a ul:g:Øm:Î keL

&

y:⋆

p:RrÎp:Øg:L

&

Ï pp:arζ:n:Øm:Î v:òedg:n:Øm:Î⋆ uRn:Î Or&

e¶:N:Î t:ðrÎ kRev:⋆

S:ØRrÎ A:ð

Ó

eLy:ay:Î en:nr

&

t:ÀØRò ::ðedey:l:Î⋆ v:òedg:n:Î ep:MLòg:Lò⋆

uRl::ð

Ó

RÙm:Î k:ð

Ó

NRÙ k:ð

Ó

RÙ¶:v:n:ò pp:eXÕ⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î t:Øy:rÎ El:n:ð/ 5/

t:Øy:erl:Î S:ØRrÎ A:ð

Ó

eL t:ÀØRò ::ðed⋆

en:nr

&

v:NN:m:Î en:r

&

Îkv:ð⋆

t:Øy:erl:Î m:el:y:Øm:Î m:en:S:rÎ ep:r

&

ev:ey:l:Î⋆

t::ðenr

&

kN:Î kaN: v:ndÙ⋆

t:Øy:r¤LÏ S:ð

Ó

ydÙ t:n:Î dð

Ó

yv:en:l:ò ul:eg:l:Î⋆

p:Øg: uy:ÎVkÙm:Î Amm:an:Î⋆

t:Øy:rm:Î El:Î S:irÎ VkNN:n:Î m:ay:n:Î p:Øg:L

&

Ï t:ØXÕ⋆

y:an:Î A:ðrÎ t:Ønb:m:Î El:n:ð/ 6/

t:Ønb:m:Øm:Î Enb:m:Øm:Î A:eg:y:⋆ S:ð

Ó

eyv:n:òy:ay:Î ul:g:¤LÙm:ay:Î⋆

Enb:em:l:Î v:ð

Ó

Àrg:aeg:⋆ Een:y: n:l:Î v:an:Î S:Øv:rÎVk¤LÙm:ay:Î⋆

m:nb:l:Î uey:rÎg:LÙm:Î A:eg:⋆ pp:l: p:l: m:ay: m:y:VkÙVkLal:Î⋆

Enb:Ø,

&

m:Î Eevv:Lòy:aXÏXÙRòy:an:ò pp:ð

Ó

XÕÚ⋆ OdÙm:Î All:l:Î El:n:ð/ 7/

All:el:l:Î Enb:m:Î ALev:r

&

ndð

Ó

{Ïg:Øm:Î⋆ AL

&

g:m:rÎ S:ÜL

&

Ï A:ð

Ó

eLy:n:Î⋆

Aell: m:l:rÎ m:g:LÏ p::ðg: m:y:VkÙVkLÏ⋆ A:eg:y:Øm:Î en:r

&

ÎkÙm:Î Amm:an:Î⋆

O

Ò

ll:òey:l:Î W:an:¶:n:Î W:an:m:Î Agt:ð k:ð

Ó

NRÙ⋆ OÒ

ll:a Vk,m:¤LÙm:Î S:ð

Ó

y:Î⋆

O

Ò

ll:òey:l:Î m:ay:n:ò VkNN:n:ò ¶:aLÏ p:eXÕ⋆ y:an:Î A:ðrÎ t:ØVkm:Î El:n:ð/ 8/

t:ØVkem:l:Î W:an: :ØRrÎ A:ð

Ó

eL m:ÜrÎe¶:⋆ t:ØL&

ay:Î Al:¤l:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

em:Vk p:l:Î m:ay:¤Lal:Î ev:eg:rÎdm:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ v:ðNRÙm:Î u,v:Ø k:ð

Ó

NRÙ⋆

n:Vk ep:ran::ðRy:n:Î m:Ødl:ag:⋆ O

Ò

ll:a,m:Î O

Ò

v:òy:Øm:Î⋆ t:ÀØLÏ

A:ð

Ó

Vk v::ð

Ó

RÙ¤ ev:L

&

Ù¤ v:ll:an:ò pp:ð

Ó

XÕÚ⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î t:LrÎev:l:n:ð/ 9/

t:LrÎev:enr

&

y:ð O

Ò

n,

&

m:Î O

Ò

{Ïg:Øm:Î p:rnd⋆ t:en:m:Ødl:Î W:an:m:Î A:ð

Ó

nr

&

ay:Î⋆

ALv:ØRò Oðmb:Øl:ng:LÏ Aer

&

y:av:g:òy:al:Î⋆ A,v:aeg: en:r

&

ÎkÙm:Î⋆

Sunder Kidambi 96 www.prapatti.com

Page 97: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

j:nm:m:Î p:l:p:l:

v:LrÎ A:ð

Ó

eL IS:n:ò m:ÜrÎe¶:y:ò⋆ pp:Üd¤LÏ Oðndò E, S:ØRrò⋆

ekLrÎ A:ð

Ó

eL m:ay:n:ò VkNN:n:ò ¶:aLÏ p:eXÕ⋆ y:an:Î OÒ

n,

&

m:Î kñeRl:n:ð/ 10/

‡kñeRl:Î ev:L&

Ù pp:Øg:L

&

Ï VkñS:v:n:ò⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

p:aRl:Î A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î A:ð

Ó

, p:¶:Øm:Î p:ey:XÕ v:ll:arÎg:XÏkÙ⋆ Av:n:Î

n:aRÙ n:g:rm:Øm:Î n:ng:ØRn:Î kaN:⋆ n:l:en:Rò UrÎed p:eNN:⋆

v:iRÙm:Î p:ð

Ó

,

&

e¶:¶:n:Î m:Üv:Øl:g:ØVkÙm:Î t:,m:Î⋆ A:ð

Ó

, n:ay:g:m:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 97 Sunder Kidambi

Page 98: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:ð

Ó

, n:ay:g:m:Î Á ÁS:ð

Ó

lv:m:Î en:l:òy:am:òy:Øm:Î et:,m:al:eRm:òey:n:Î en:l:òp:ð,

&

m:Î

‡A:ð

Ó

, n:ay:g:m:ay:Î⋆ A:ðR ul:g:ØRn:Î A:NRv:rÎ⋆

k, n:ay:Î kv:rÎnd kal:rÎ⋆ eS:dòeg:y: p:an:òy:rÎ⋆

p:ð

Ó

, n:aRÙ kaN:⋆ Emm:òey:l:ð ep: :ò t:am:Î k:ð

Ó

Mv:rÎ⋆

et:,n:arN:n:Î t:aLÏ⋆ kal:mb:ð

Ó

r

&

e :end¶:Øy:Îemm:n::ð/ 1/

uy:Îemm:n:Î et:r

&

ò k:ð

Ó

N:rÎndÙ⋆ O

Ò

n,

&

l:g:aNRv:rÎ⋆ Emm:òy:ð

t:m:Î EnS:Øv:ò m:Rv:arò⋆ epp:r

&

rÎ k:ð

Ó

ML ¶:am:Î ev:XÏXÙ⋆

v:ð

Ó

emm:n:Î A:ð

Ó

eL v:ð

Ó

ey:l:Î⋆ kan:g:m:Î p::ðy:Î VkÙm:ò et:nb:rÎg:LÏ⋆

S:ð

Ó

emm:n:Î m:ØeR e¶:,m:al:ò⋆ ev:ròndeR S:ðrÎem:n::ð/ 2/

AeRS:ðrÎ m:ØeRey:n:rÎ A:eg:⋆ ArS:rÎg:LÏ t:am:Î t::ð

Ó

L

&

EeRS:ðrÎ m:ØrS:¤LÏ⋆ m:ØXÕe¶:y:mb: E,ndv:rÎ⋆

p::ð

Ó

eRS:ðrÎ t:Øg:Lay:Î p::ðv:rÎg:LÏ⋆ A:del:n:Î n::ð

Ó

Vkñ

Ó

n:⋆

VkeRS:ðrÎ t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ VkNN:n:Î kL

&

lg:LÏ en:n:òem:n::ð/ 3/

en:n:òpp:an:Î p:Øeg:l:Î kRl:Î O

Ò

Vkel:n:Î⋆ n:ØNm:N:el:l:Î p:l:rÎ⋆

O

Ò

n:ò¶::ðrÎ ug:¤LÙm:Î⋆ Evv:Øl:g:aNRÙ keL

&

ndv:rÎ⋆

m:n:òpp:al:Î m:,¤r

&

⋆ m:aydl:Î All:al:Î m:XÕÚ VkeNRl:m:Î⋆

p:n:ò ¶:aLÏ m:d g:eLr

&

¬v:n:Î⋆ p:adm:Î p:eN:em:n::ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 99: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:ð

Ó

, n:ay:g:m:Î

p:eN:em:n:Î et:,v:,LÏ O

Ò

ÀØm:Î⋆ AWj:id pp:òm:Î p:Üm:Î p:eML⋆

AeN: m:ð

Ó

n:Î kÙL

&

l:arÎ⋆ Enb: Vkl:ev: Am:ØdÙNRarÎ⋆

t:ØeN: m:Ønb:Øn:al:⋆ pp:ll:ðL

&

òy:rÎ t:am:Î EeL

&

pp: S:ð

Ó

lv:rÎ⋆

m:eN: em:ÀØ m:ðen:⋆ n:m:Î m:ay:v:n:Î p:ðrÎ S::ð

Ó

ell: v:aeM

&

m:n::ð/ 5/

v:aL

&

ÏndarÎg:LÏ v:aL

&

ÏnddÙ⋆ m:a m:L&

ò m::ð

Ó

VkÙeLn:Î m:ay:ÎndÙ m:ay:ÎndÙ⋆

A:L

&

ÏndarÎ O

Ò

nr

&

ll:al:Î⋆ An,

&

m:Ødl:Î Enr

&

,

&

edy:a⋆

v:aL

&

ÏndarÎg:LÏ v:aL

&

Ïndð en:r

&

Îp:rÎ⋆ OÒ

nb:edll:ò en:r

&

ÎkÙer

&

l:Î⋆

A:L

&

ÏndarÎ kRr

&

Îp:eML⋆ ANN:l:Î AeRy:v:rÎ A:em:n::ð/ 6/

A:em:n:Î S:Øv:òy:v:ò⋆ A:r

&

Ó

ReReS:l:Î uNRarÎndep:n:Î⋆

t:Ü m:ð

Ó

n:Î m::ð

Ó

eL

&

m:Rv:arÎ ErVk⋆ epp:ÀØm:Î t:ØXÕÚv:arÎ⋆

Iem:n:Î O

Ò

m:Vk:ð

Ó

, t:ØXÕð

Ó

n,

&

⋆ ER,

&

v:rÎ A:del:n:Î⋆

k:ðem:n:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ A:edy:Wj::ðed g:ØN:¤Lð/ 7/

g:ØN:m:Î k:ð

Ó

LÏ en:r

&

ò p:Øg:L

&

Ï m:ÀrÎ⋆ k:ð

Ó

RòVkRn:Î p:ÜeNR,ndÙ⋆

EN:e¤ ul:g:ØRn:Î A:eVkl:Øm:Î⋆ A:¤v:n:ò Ell:arÎ⋆

m:N:m:Î k:ð

Ó

NR g::ðp:¶:Ø m:eÀy:Øm:Î⋆ m:iMv:rÎg:LÏ m:ieMv:ll:ò⋆

p:N:m:Î k:ð

Ó

LÏ Arv:N:òy:an:Î⋆ et:,n:am:m:Î p:eRem:n::ð/ 8/

p:eR m:ÀØ p:l:Î kl:n:Î⋆ p:XÕ:ðR,

&

¶:Ø Oðmb:Øl:n:Î v:ð

Ó

n,

&

S:ð

Ó

eR m:ÀØ kay:m:Î S:ð

Ó

XÕarÎg:LÙm:Î⋆ A:¤v:n:ò Ell:arÎ⋆

kÙeR m:ÀØm:Î En:Î S:Øv:rÎgg:m:Î O

Ò

eydy:Øm:Î⋆ m:iMv:rÎg:LÏ m:ieMv:ll:ò⋆

k:ð

Ó

eR m:ÀØ p:ØMLÙRò⋆ ANN:l:Î kL

&

lg:LÏ kÙ,

&

g:Øem:n::ð/ 9/

kÙ,

&

g: em:g:v:ØN:rÎv:¶::ð

Ó

RÙ n::ðeVk⋆ O

Ò

ll:am:Î ev:¬⋆

E,

&

g:l:Î Er

&

pp:ð

Ó

ÀØm:Î⋆ W:aen:VkÙm:Î App:y:n:Î Ell:òy:ðl:Î⋆

eS:,

&

g: en:n:òv:d:ðrÎ p:aS:m:Î uNRam:Î⋆ ep:ÀØm:Î v:ieRll:ò⋆

m:,

&

g:el:l:Î IS:n:ò pp:eXÕ⋆ ev:Raev:eRl:Î v:iRgdð/ 10/

‡Agdð uyy: pp:Øg:Øm:Î A:r

&

ð

Ó

n,

&

⋆ kNN:n:Î kL&

lg:Mm:ðl:Î⋆

k:ð

Ó

y:Î p:Üm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î kÙXÕðv:l:Î⋆

www.prapatti.com 99 Sunder Kidambi

Page 100: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A:ð

Ó

, n:ay:g:m:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ð

Ó

y:Î k:ðl:¶:aey:rm:Î⋆ S:irÎ ¶::ð

Ó

Rò pp:aRl:Î Ev:ò p:¶:Øm:Î⋆

Agkam:l:Î kr

&

Îp:v:rÎ⋆ A:L

&

Ï t:Øy:rÎ p::ðy:Î uyy:r

&

Î p:al:rð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 100 www.prapatti.com

Page 101: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p:al:n:ay:Î Á Át:l:òm:g:LÏ en:l:òkNRÙ t:ay:Î Er¤l:Î

‡p:al:n:ay:Î⋆ OL

&

Ï ul:g:ØNRÙ p:erev:enr

&

A:l:Î El:ò⋆ AÀ v:S:m:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î ANN:l:arÎ⋆

t:aLÏ EN:òm:ðl:Î AeN:⋆ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î O

Ò

nr

&

ð

m:al:Øm:al:Î⋆ v:elv:n:òy:ðn:Î⋆ m:R v:ell:y:ð/ 1/

v:ell: S:ðrÎ n:ØeNN:Rò⋆ A:y:Îe :y:rÎ t:mm::ð

Ó

RÙm:Î⋆

k:ð

Ó

ll:òm:ò S:ð

Ó

ydÙ⋆ kÙrv:ò ep:N:òndv:rÎ⋆

n:l:Î AeRm:ðl:Î AeN:⋆ n:a,

&

t:ØL

&

ay:Î O

Ò

nr

&

ð

S::ð

Ó

ll:Øm:al:Î⋆ S:ÜL

&

Ï ev:n:òy:aXÏeXy:ðn:Î⋆ p:av:òy:ð/ 2/

p:aev:y:l:Î v:ðd⋆ n:nm:al:ò p:l: k:ð

Ó

NRÙ⋆

dðv:rÎg:LÏ m:a m:Øen:v:rÎ⋆ Er

&

òWj: en:nr

&

S:ðv:eR m:ðl:Î AeN:⋆ S:ð

Ó

m:Î p::ð

Ó

n:Î t:ØL

&

ay:Î O

Ò

nr

&

ð

kÝv:Øm:al:Î⋆ k:ðLÏ ev:n:ò A:XÏeXy:ðn:Î⋆ k:ðdòy:ð/ 3/

k:ðedl: v:N:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ k:ð

Ó

NRÙ S:m:ey:g:LÏ⋆

p:ðd¤LÏ S::ð

Ó

ell:⋆ epp:dXÕÚm:Î ep:ran:Î p:rn:Î⋆

p:ad¤LÏ m:ðl:Î AeN:⋆ p:òm:Î p::ð

Ó

n:Î t:ØL

&

ay:Î O

Ò

nr

&

ð

A:ðdÙm:al:Î⋆ UeM

&

v:n:òy:ðn:Î⋆ t:Rn:Î t::ðeLy:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 102: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

b:al:n:ay:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t::ðeL S:ðrÎ ep:Àò p::ð

Ó

,XÏXÙ⋆ O

Ò

,dðL

&

Ï t:L

&

i E−

Vk:ðeLy:arÎ⋆ k:ðv:l:n:arÎ⋆ kÙR Vkݶ:n:arÎ⋆

t:aLÏ EN:ò m:ðl:Î AeN:⋆ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î O

Ò

nr

&

ð

n:aLÙ n:aLÏ⋆ n:òeg:nr

&

dal:Î⋆ O

Ò

ndn:Î m:adrð/ 5/

m:adrÎ m:a m:Nm:Rndò p::ð

Ó

,XÏXÙ⋆ On:m:Î A:y:Î⋆

A:edy:¤al:¶:Ø⋆ Ag:l:Î ERm:Î kiNRv:rÎ⋆

p:ad¤LÏ m:ðl:Î AeN:⋆ p:òm:Î p::ð

Ó

n:Î t:ØL

&

ay:Î O

Ò

nr

&

ð

A:ðdÙmm:al:Î⋆ O

Ò

eydn:LÏ⋆ O

Ò

ndn:Î m:Rndòy:ð/ 6/

m:Rndòy:ò⋆ v:N:Î km:l: e¶:,m:aedn:ò⋆

t:Rm:Î k:ð

Ó

LÏ t:arÎ m:arÎeb:en:l:Î⋆ v:ò¶:v:rÎ t:aeLnm:ðl:Î⋆

v:Rm:Î k:ð

Ó

LÏ p:Üm:Î t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î m:l:rÎVkñ⋆ Ev:LÏ

m:R{Ïg:Øm:al:Î⋆ v:aN:Ødl:irÎ ! ⋆ O

Ò

n:Î m:RVk:ð

Ó

mb:ð/ 7/

k:ð

Ó

mb:Ø p::ðl:Î S:idò p::ð

Ó

,XÏXÙ⋆ El:¤ó n:g:rÎ⋆

Amb:ð

Ó

er uy:ζ:v:rÎ⋆ t:aLÏ EN:òm:ðl:Î AeN:⋆

v:mb:ev:L

&

Ï t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î m:l:rÎVkñ⋆ Ev:LÏ

n:mb:Øm:al:Î⋆ n:an:Î Edr

&

Îkñ

Ó

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î⋆ n:¤óm:irÎ ! / 8/

n:¤óm:irÎ ! n:i,m:Î⋆ A:ðrÎ p:ð

Ó

N:Î p:ð

Ó

XÕÚ n:elg:n:irÎ⋆

O

Ò

�n:ð S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆ y:an:Î p:ð

Ó

XÕ OL

&

òy:ò⋆

S:¤ñ

Ó

ÀØm:Î :Vkrm:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ t:ØL

&

ay:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆

E�n:ð S::ð

Ó

ll:Øm:Î⋆ Era pp:g:l:Î O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î/ 9/

O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î O

Ò

ÀØRò pp:ðdò⋆ O

Ò

n:Î k:ðm:Lm:Î⋆

O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:Øm:Î⋆ O

Ò

n:Î v:S:m:Øm:Î All:LÏ n:¤óm:irÎ⋆

em:n:Î S:ð

Ó

y:Î p:ÜN:Î m:arÎeb:n:n:Î⋆ kNN:n:Î kL

&

l:Î t:ØL

&

ay:Î⋆

p::ð

Ó

n:Î S:ð

Ó

y:Î p:ÜN:Î m:ð

Ó

n:Î m:Øl:òVkñ

Ó

n,

&

⋆ m:ð

Ó

el:y:Øm:ð/ 10/

‡m:ðÓ

el:y:Øm:Î n::ðy:Î t:irÎVkÙm:Î⋆ n:m:Î kNN:n:Î kL

&

lg:Mm:ðl:Î⋆

m:el: p:Øg:L

&

Ï v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

Sunder Kidambi 102 www.prapatti.com

Page 103: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

b:al:n:ay:Î

A:ð

Ó

el: p:Øg:L

&

Ï A:ey:r¶:Ø⋆ Epp:¶:Øm:Î v:ll:v:rÎ⋆

m:el: p:Øg:L

&

Ï v:an:v:rÎVkav:rÎ⋆ n:r

&

Îk:ðv:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 103 Sunder Kidambi

Page 104: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á k:ðv:ò v:ay:aLÏ Á ÁO

Ò

emb:ran:dÙ S:ðrÎVkóy:al:Î O

Ò

eydy: Enb:m:Î

‡k:ðv:ò v:ay:aLÏ p::ð

Ó

,XÏXÙ⋆ OeXÕn:Î O

Ò

,¶:m:Î E,

&

¶:ay:Î⋆ m:edLÏ El:¤ó

Vk:ðv:ò v:iy: e :l:ò kÙen:¶:ay:Î ! ⋆ kÙl: n:l:Î y:an:ò m:,pp::ðÓ

eS:¶:ay:Î⋆

p:Üv:ò v:iy:a n:irÎ t:Üev:⋆ pp::ðdal:Î v:N:¤ñn:ðl:Øm:Î⋆ en:n:Î

p:Üv:ò v:iy:am:Î m:ðen:VkÙ⋆ pp:ÜS:Øm:Î S:andð

Ó

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:ð/ 1/

p:ÜS:Øm:Î S:andð

Ó

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:ð⋆ p:Øn:òy:Øm:Î keNN: OÒ

n:dÙRòy:⋆

v:aS:g:m:Î S:ð

Ó

y:Î m:al:òy:ð⋆ v:an:Î p:¬aRòy:Øm:Î Agt:ð⋆

dðS:m:Î A:n: AeN:g:l:n:Øm:Î⋆ OÒ

n:Î kó kÝpp:Ø :ð

Ó

yg:òy:ð⋆

IS:n:Î W:al:m:Î uNRÙem:L

&

Ïnd⋆ OÒ

ndò Og: m:ÜrÎe¶:Vkñ/ 2/

Og: m:ÜrÎe¶: E, m:ÜrÎe¶:⋆ m:Ün,&

m:ÜrÎe¶: p:l: m:ÜrÎe¶:

A:eg:⋆ OðndÙ b:Üdm:ay:Î⋆ ErNRÙ S:ØRray:Î A,v:aeg:⋆

n:ag:m:Î Oer

&

n:RÙ VkRl:ØLÏ t:Øey:nr

&

⋆ n:aray:N:n:ð⋆ un:Î

A:g:m:Î m:ØXÕÚm:Î Ag:¶:ReVk⋆ A:ev:y:ll:l:Î m:ay:ζ:dð/ 3/

m:ay:ζ:l:ΠO

Ò

eNN: v:ay:Î m:Øl:ò t:nd⋆ m:ay: pp:ðy:Î uey:rÎ

m:ay:ζ:⋆ A:y: m:ay:n:ð ! ⋆ v:am:n:n:ð m:adv:a⋆

p:Ü ¶:N:Î m:al:ò k:ð

Ó

NRÙ⋆ uÀò pp::ðdal:Î v:N:¤ñn:ðl:Øm:Î⋆ en:n:Î

p:Ü ¶:N:Î m:al:ò n:ð

Ó

RÙ m:ØeRVkÙ⋆ pp:Øn:òy:Øm:Î keNN: OÒ

n:dÙey:rð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 105: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k:ðv:ò v:ay:aLÏ

keNN: O

Ò

n:dÙey:rÎ⋆ kadl:Î kn:g: ::ðed m:ØeR m:Ødl:a⋆

O

Ò

eNN:l:Î p:l:Î kl:ng:LÙm:Î⋆ Ol:Øm:Î A:Ròy:Øm:Î Agt:ð⋆

n:eNN: m:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆ n:ev:XÕÚm:Î kirÎe¶:y:Øm:Î Agt:ð⋆

kNN:n:Î O

Ò

m:Î ep:ran:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ kal: S:Vkr ¶:an:ØVkñ/ 5/

kal: S:Vkr¶::ð

Ó

RÙ⋆ v:ð

Ó

N:Î S:¤m:Î kóy:ðendn:ay:Î⋆

W:al: m:ØXÕÚm:Î uNRÙem:L

&

Ïnd⋆ n:aray:N:n:ð ! O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

A:ðl:m:Î EXÏXÙ n:an:Î AL

&

ò¶:al:Î⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î v:aray:aeg:l:Øm:Î⋆

k:ðl:m:am:Î O

Ò

n:Î S:ð

Ó

eÀVkÙ⋆ un:Î km:l:m:Î AÀ kÙrò kL

&

l:ð/ 6/

kÙrò kL

&

lg:LÏ n:iXÏeX⋆ m:N:Î k:ð

Ó

NR k:ðl: v:am:n:a⋆

kÙrò kL

&

l:Î kó kÝpp:Øv:arÎg:LÏ⋆ kÝR en:nr

&

m:ay:n:ð⋆

ev:rò k:ð

Ó

LÏ p:Üv:Øm:Î n:i,m:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ O¶: m:a¬ðn:ðl:Øm:Î⋆ un:Î

urò k:ð

Ó

LÏ S::ðed e¶:,v:Ø,v:m:Î⋆ OÒ

Àdaev: m:ðl:dð/ 7/

O

Ò

Àdaev: m:ðl:òy:ay:Î⋆ OrÎ k:ð

Ó

LÏ OL

&

Ï ul:g:m:Øm:Î⋆

t:ØeÀ m:ØXÕÚm:Î A:eg: en:nr

&

⋆ S::ðed W:an: m:ÜrÎe¶:y:ay:Î⋆

uÀdð

Ó

Àdaev:y:Øm:Î⋆ OÒ

ÀdÙÀdaev:y:Øm:Î⋆

EÀ v:NN:m:ð en:nr

&

ay:Î⋆ OÒ

n,

&

ròVk v:ll:ðn:ð/ 8/

uròVk v:ll:ðn:Î All:ðn:Î⋆ un:Î ul:epp:l:Î kirÎe¶: v:ð

Ó

MLe¶:n:Î⋆

kròVkN:Î O

Ò

n,

&

S:ð

Ó

lv:n:Î n:an:Î⋆ kadl:Î m:òy:l:Î Oer&

n:ðn:Î⋆

p:Øròepp:l:ad p:rm:Î p:rn:ð ! ⋆ p::ðÓ

eyy:l:ad p:rWj:ØRrð⋆

Erò¶:Ø n:ll: m:ðnm:VkLÏ O¶:⋆ y:an:Øm:Î Oe¶:n:ðn:Î/ 9/

y:an:Øm:Î Oe¶:⋆ OL

&

Ï ul:g:Øm:Î m:ØXÕÚm:Î Oe¶:⋆ ep:Àòy:Øm:Î

t:an:Øm:Î Oe¶:l:Øm:Î⋆ t:Àò O¶:v:ð¶: O

Ò

¤ñ

Ó

ydÙm:Î⋆

t:ðn:Øm:Î p:al:Øm:Î kÀl:Øm:Î⋆ Am:ØdÙm:Î A:eg: e¶:e¶:pp:⋆

y:an:Øm:Î O

Ò

m:Î ep:ran:òy:ð Oe¶:n:ðn:Î⋆ y:an:Î uyv:an:ð/ 10/

‡uyv:Ø p:ay:m:Î m:eXÕnm:ò t:ðer&

⋆ VkNN:n:Î A:ð

Ó

N:Î kL

&

lg:Mm:ðl:Î⋆

S:ð

Ó

yy: t:am:rò pp:L

&

n:⋆ ¶:ð

Ó

Àn:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 105 Sunder Kidambi

Page 106: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

k:ðv:ò v:ay:aLÏ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p::ð

Ó

eyy:l:Î p:aRl:Î A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î p:¶:Øm:Î v:ll:arÎg:LÏ⋆

v:òy:m:Î m:eÀ v:ieXÕ,ndÙ⋆ ev:NN:Øm:Î A:Mv:rÎ m:NN:ÜRð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 106 www.prapatti.com

Page 107: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:NN:ò Á Áep:erv:aXÕadÙ p::ðel: pp::ð

Ó

,Mg:Lò kNRÙ v:,ndÙm:Î t:l:òev:ey:n:Î en:l:òy: ¶:ay:Î urò¶:l:Î

‡m:NN:ò E,ndÙ t:ØL&

aev:⋆ v:am:n:n:Î m:eNN:dÙv:ð

Ó

ÀØm:Î⋆

ev:NN:ò ¶::ð

Ó

L

&

Ùdv:n:Î m:ðv:Ø⋆ v:òg:Øndm:Î OÒ

n,

&

kó kaXÏXÙm:Î⋆

kNN:òy:ØNN:irÎ m:lg: en:n,

&

⋆ kRl:Î v:NN:n:Î OÒ

ÀØm:Î AÀð ! ⋆ O

Ò

n:Î

p:ð

Ó

NN:ò pp:ð

Ó

,m:y:l:Î S:ð

Ó

ydar

&

ÎkÙ⋆ OÒ

nS:ð

Ó

yg:ðn:Î p:ð

Ó

y:Î v:Lòy:irð/ 1/

p:ð

Ó

yv:Lò Vkóg:Lò VkÝepp:⋆ epp:ran:Î ekRVkÙm:Î kRl:Î OÒ

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

yy:d:ðrÎ W:aey:XÕò VkaXÏeX⋆ e S:ridrn:Î m:ÜrÎe¶: Idð

Ó

ÀØm:Î⋆

n:òy:Øm:Î kNN:irÎ m:lg: en:n,

&

⋆ n:arN:n:Î OÒ

ÀØm:Î AÀð⋆ O

Ò

n:Î

Ó

yv: u,ev:r

&

Îe :,

&

m:an:Î⋆ S:ð

Ó

eyg:nr

&

d:ð

Ó

nr

&

er

&

y:ðn:ð/ 2/

Aer

&

y:Øm:Î S:ð

Ó

nt:iy:ò ¶:L

&

Ùev:⋆ A :Øt:n:Î O

Ò

ÀØm:Î m:ð

Ó

y:Î v:ðv:aLÏ⋆

O

Ò

er

&

y:Øm:Î t:N:Î kaXÕò ¶:L

&

Ùev:⋆ OÒ

ÀØRò Vk:ðev:ndn:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆

v:ð

Ó

er

&

k:ð

Ó

LÏ t:ØL

&

ay:Î m:l:rÎ n:a,

&

m:Î⋆ ev:n:òy:ØRò y:aXÏeXy:ðn:Î p:ð

Ó

XÕ⋆

S:ð

Ó

er

&

v:Lò m:Øn:Î kó e :,

&

m:an:Î⋆ S:ð

Ó

eyg:nr

&

Ó

n:Î kNN:ØVk:ð

Ó

nr

&

ð/ 3/

A:ð

Ó

enr

&

y: et:¤Lò VkaXÏeX⋆ A:ð

Ó

eL m:eN: v:NN:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

en:nr

&

kÙnr

&

e¶:n:ò n::ðeVk⋆ n:ð

Ó

RÙm:al:ð ! v:a ! O

Ò

n,

&

kÝv:Øm:Î⋆

n:n,

&

p:ð

Ó

yy:Øm:Î m:L

&

ò kaeN:l:Î⋆ n:arN:n:Î v:ndan:Î OÒ

nr

&

al:Øm:Î⋆

O

Ò

enr

&

n: m:òy:lg:LÏ S:ð

Ó

ydarÎ⋆ OÒ

ÀØRò Vk:ðm:L¶:òy:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 108: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:NN:ò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k:ðm:L v:an:Î knr

&

ò pp:Øelg:⋆ Vk:ðev:ndn:Î m:ðy:ζ:n: OÒ

ÀØm:Î⋆

p::ðm:Î EL n:ag:e¶:n:Î ep:n:Î p::ðy:Î⋆ Av:n:Î ekRVkó Idð

Ó

ÀØm:Î⋆

A:m:L A:ð

Ó

n,

&

m:Î Aer

&

y:ðn:Î⋆ A,ev:n:ò A:XÏeXy:ðn:Î p:ð

Ó

XÕ⋆

k:ðm:L v:ell:y:ò m:ay::ðn:Î⋆ m:al:Î S:ð

Ó

ydÙ S:ð

Ó

eyg:nr

&

kݶ:ð/ 5/

kݶ:rÎ kÙRm:Î O

Ò

RÙ¶:aeRl:Î⋆ k:ðev:ndn:am:Î OÒ

n:a A:ðRÙm:Î⋆

v:ay:ζ: kÙL

&

l:Î A:ðS:ò kñXÏekl:Î⋆ m:ay:v:n:Î OÒ

n,

&

m:òy:aVkÙm:Î⋆

A:y:Îe :y:rÎ v:ð

Ó

NN:ð

Ó

yg:LÏ kaeN:l:Î⋆ Av:n:ØNR v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î Idð

Ó

ÀØm:Î⋆

p:ðy:Îe : m:Øl:ò S:Øv:ò¶:ar

&

ÎkÙ⋆ OÒ

n:Î p:ð

Ó

Nk:ð

Ó

eR Oer

&

y: ep:¶:ð/ 6/

Oer

&

y: ep:e¶:n::ðRÙ⋆ O

Ò

ll:a ul:g:Øm:Î kNN:n:Î p:Ròpp:ð

Ó

ÀØm:Î⋆

n:i,

&

S:ð

Ó

vv:ðey:R VkaeN:l:Î⋆ n:ð

Ó

RÙm:al:Î AeRy:arÎ O

Ò

nr

&

:ðRÙm:Î⋆

n:a,

&

t:ØL

&

ay:Î m:l:rÎ kaeN:l:Î⋆ n:arN:n:Î keNN: Idð

Ó

ÀØm:Î⋆

t:ðer

&

y:Øm:Î t:ðr

&

adÙm:Î m:ay::ðn:Î⋆ et:r&

¶:n:Lð E e¶:,v:ð/ 7/

et:,v:ØRò m:Àrò VkaeN:l:Î⋆ et:,m:al:ò VkNRðn:ð OÒ

ÀØm:Î⋆

u,v:ØRò v:NN:¤LÏ kaeN:l:Î⋆ ul:g:Lndan:Î O

Ò

n,

&

t:ØMLÙm:Î⋆

k,v:ØRò ¶:ðev:lg:LÏ O

Ò

ll:am:Î⋆ kRl:Î v:NN:n:Î k:ðey:l:ð OÒ

ÀØm:Î⋆

v:ð

Ó

,ev:l:Øm:Î v:ieM

&

v:l:Øm:Î A:ðv:a⋆ VkNN:n:Î kL&

lg:LÏ ev:,mb:Øm:ð/ 8/

ev:,emb: pp:g:òv:rò VkaeN:l:Î⋆ ev:y:l:Î ERm:Î uNRan:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

k,m:Î p:ð

Ó

, m:ðg:¤LÏ kaeN:l:Î⋆ kNN:n:Î OÒ

nr

&

ðr

&

pp:r

&

VkÙm:Î⋆

p:ð

Ó

,m:Î p:Øl: A:en:rò kaeN:l:Î⋆ ep:ran:ØLn:Î O

Ò

n,

&

ep:n:Î S:ð

Ó

ll:Øm:Î⋆

A,m:Î p:ð

Ó

r

&

l:Î p:ð

Ó

eNN:n:ò m:ay::ðn:Î⋆ Al:eXÕ Ay:rÎepp:eVknr

&

an:ð/ 9/

Ay:rÎVkÙm:Î S:ØXÕÚm:Î p:eXÕ n::ðeVk⋆ Ag:l:v:ð n:iLÏ n::ðVkÙ Vk:ð

Ó

MLÙm:Î⋆

ev:y:rÎVkÙm:Î m:L

&

òVkN:Î t:ØLÙmb:⋆ v:ð

Ó

vv:Øey:rÎ Vk:ð

Ó

MLÙm:Î m:ð

Ó

y:Î S::ð,m:Î⋆

p:ð

Ó

y:rζ:Øm:Î kNN:a ! O

Ò

n,

&

p:ðS:Øm:Î⋆ p:ð

Ó

,m:an:ð ! v:a ! O

Ò

n,

&

kÝv:Øm:Î⋆

m:y:l:Î p:ð

Ó

,¤adl:Î O

Ò

n:Î p:ðdòVkÙ⋆ OÒ

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î v:elv:n:òy:ðn:ð/ 10/

‡v:elv:n:ò t:irÎVkÙm:Î kNN:n:ò⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

S::ð

Ó

l:Î ev:n:òy:al:Î S::ð

Ó

À p:aRl:Î⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò p:¶:Øm:Î⋆

Sunder Kidambi 108 www.prapatti.com

Page 109: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:NN:ò

n:elv:n:ò O

Ò

n,

&

kr

&

Îp:arÎg:LÏ⋆ n:l:en:Rò v:òg:Øndm:Î n:eNN:⋆

t::ð

Ó

elv:n:ò t:ir O

Ò

ll:a,m:Î⋆ t::ð

Ó

L

&

Ùdð

Ó

L

&

v:ieXÕ,pp:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 109 Sunder Kidambi

Page 110: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:ieXÕ,ndÙ Á ÁO

Ò

emb:ran:ØRòy: E,pp:ò VkNRÙ Enb:Ør

&

l:Î

‡ v:ieXÕ,ndðL&

Ï ul:g:Øm:Î⋆ t:en:Vk:ðl:Î S:ð

Ó

ll: v:iev:l:Î S:irÎ⋆

A:XÕl:Î em:VkaLÙm:Î Amm:an:ò⋆ v:ð

Ó

mm:a ep:Lndan:Î t:Àò⋆

p::ðeXÕy:ð

Ó

nr

&

ð kóg:LÏ A:r⋆ ¶::ð

Ó

L

&

ÙdÙ S::ð

Ó

l:Î m:al:òg:LÏ⋆

OXÕ n::ðXÕðr

&

ÎkÙ⋆ Een:y:ð

Ó

À kÙr

&

ò O

Ò

L

&

Ùm:òy:Øm:ð/ 1/

m:òy: kNN:aLÏ m:l:rÎ m:ðl:Î ur

&

òv:aLÏ⋆ ur

&

ò m:arÎeb:n:n:Î⋆

S:ð

Ó

yy: k:ðl: ¶:R¤NN:n:Î⋆ ev:NN::ðrÎ p:ð

Ó

,m:an:Î t:Àò⋆

m::ð

Ó

yy: S::ð

Ó

ll:al:Î ES:òm:al:òg:LÏ Oe¶:⋆ uML pp:ð

Ó

XÕðn:Î⋆

v:ð

Ó

yy: n::ðyg:LÏ m:ØL

&

ÙdÙm:Î⋆ ev:y:n:Î W:al:¶:Ø v:iy:v:ð/ 2/

v:iev:l:Î Enb:emm:g:⋆ O

Ò

ll:ò en:g:L

&

Ïnd n:m:Î A :Øt:n:Î⋆

v:iev:l:Î S:irn:Î m:l:rÎ VkNN:n:Î⋆ ev:NN::ðrÎ p:ð

Ó

,m:an:Î t:Àò⋆

v:iev:l:Î kal:m:Î ES:òm:al:òg:LÏ Oe¶:⋆ m:ðv:pp:ð

Ó

XÕðn:Î⋆

v:iev:l:Î Enb:emm:g:⋆ O

Ò

ll:ò en:g:L

&

Ïndn:n:Î m:ðev:y:ð/ 3/

m:ðev: en:n,

&

t::ð

Ó

L

&

Ùv:arÎ⋆ ev:n:ò p::ðg: m:ðv:Øm:Î ep:ran:Î⋆

t:Üev:y:m:Î p:ØMLÙRòy:an:Î⋆ ARl:Î A:eL

&

Amm:an:Î t:Àò

n:aev:y:l:al:Î ES:ò m:al:òg:LÏ Oe¶:⋆ n:NN: pp:ð

Ó

XÕðn:Î⋆

A:ev: O

Ò

Àaev:y:ò⋆ y:an:Î Aer

&

y:ðn:Î S:ð

Ó

yd A:XÕòy:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 111: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:ieXÕ,ndÙ

A:XÕ n:ll: v:g:ò kaXÏXÙm:Î⋆ Amm:an:ò⋆ Am:rrÎ t:m:Î

OXÕò⋆ O

Ò

ll:a pp::ð

Ó

,LÙm:Î ev:er¶:an:ò O

Ò

mm:an:Î t:Àò⋆

m:aXÕ m:al:ò p:Øn:òndðe¶:⋆ n:aLÙm:Î m:eg:M

&

v:ð

Ó

eydn:ðn:Î⋆

kaeXÕn:Î m:ØÀm:Î kRÙeg:⋆ ev:n:òn::ðyg:LÏ kery:v:ð/ 5/

kery: m:ðen:em:S:ò⋆ v:ð

Ó

eLy: n:i,

&

eS:er

&

dð ERÙm:Î⋆

p:ð

Ó

ery: k:ðl: ¶:R¤NN:n:Î⋆ ev:NN::ðrÎ p:ð

Ó

,m:an:Î t:Àò⋆

uery: S::ð

Ó

ll:al:Î ES:òm:al:òg:LÏ Oe¶:⋆ uML pp:ð

Ó

XÕðr

&

ÎkÙ⋆

Aery:dÙNR:ð O

Ò

n:VkÙ⋆ En,

&

t::ð

Ó

XÏXÙm:Î Een:y:ð

Ó

n,

&

m:ð/ 6/

O

Ò

n,

&

m:Î A:ð

Ó

nr

&

aeg:⋆ A:ð

Ó

¶:a,m:Î em:VkarÎg:LÙm:Î⋆ t:n:Î t:n:−

eVkenr

&

en:nr

&

an:ò⋆ O

Ò

ll:a ul:g:Øm:Î uRòy:an:Î t:Àò⋆

kÙnr

&

m:Î A:ð

Ó

nr

&

al:Î m:L

&

ò ka¶: ep:ran:ò⋆ ::ð

Ó

l:Î m:al:òg:LÏ⋆

n:n,

&

S:ÜXÏXÙm:Î ev:edy:ð

Ó

eydn:m:Î⋆ O

Ò

À kÙr

&

ò n:m:Vkñ/ 7/

n:m:VkÙm:Î p:Üev:n:Î em:S:ò n:¤óVkÙm:Î⋆ Enb:n:ò⋆ W:al:¶:arÎ

t:m:VkÙm:Î⋆ v:an:¶:v:rÎVkÙm:Î p:ð

Ó

,m:an:ò⋆ t:N:Î t:am:rò

S:Øm:VkÙm:Î p:ad pp:ð

Ó

,m:an:ò⋆ ::ð

Ó

l:Î m:al:òg:LÏ⋆ S::ð

Ó

ll:Øm:a,

&

Am:òVk v:ll:ðr

&

ÎkÙ⋆ Een: y:av:rÎ en:g:rÎ Ag:l:Î v:an:¶:ð/ 8/

v:an:¶:Øm:Î v:an:¶:ØLÏ umb:,m:Î⋆ m:NN:ØMLÙm:Î m:eNN:n:Î kiL

&

Ï

¶:an:¶:Øm:Î⋆ O

Ò

N:Î et:S:òy:Øm:Î⋆ t:ev:radÙ en:nr

&

an:Î t:Àò⋆

kÝn:r

&

Î :¤ ¶:RVkóy:v:n:ò⋆ VkÙRm:Î A:eRy:ò v:an:

Vk:ðn:ò⋆ Vkev: S::ð

Ó

ll: v:ll:ðr

&

ÎkÙ⋆ Een: m:a,

&

NR:ð/ 9/

uNRÙm:Î uem:L

&

ÏndÙm:Î kRndÙm:Î ERndÙm:Î⋆ ekRndÙm:Î en:n,

&

m:Î⋆

k:ð

Ó

NR k:ðl:¶::ð

Ó

RÙ v:ieXÕ,ndÙm:Î⋆ m:N:m:Î kÝeRy:Øm:Î⋆

kNR A:XÕal:Î⋆ t:n:dð ul:g:ð

Ó

n: en:nr

&

an:Î t:Àò⋆

v:N:Î t:em:L

&

Ï n:Ür

&

Îk n::ðXÕðn:Î⋆ AeRy:arÎeVknb: m:aery:ð/ 10/

‡ m:aer m:ar

&

ad t:NN:mm:l:ò⋆ v:ð¤R¶:NN:l:ò⋆

v:aer m:ar

&

ad p:òm:Î p:Üm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ kÙ,g:ÜrÎ n:g:rÎ⋆

www.prapatti.com 111 Sunder Kidambi

Page 112: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:ieXÕ,ndÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kaer m:ar

&

n:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î A:ey:re¶:pp:¶:al:Î⋆

v:ðer m:ar

&

ad p:Üm:ðl:Î E,pp:aLÏ⋆ ev:n:ò t:irÎVkÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 112 www.prapatti.com

Page 113: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á t:irÎpp:arò Á Áv:ð

Ó

er

&

ev:l:VkÙ

‡t:irÎpp:aròy:am:Î Een:⋆ O

Ò

�n:m:Î n:aRÙdÙm:Î AÀòm:irÎ⋆

A:ðrÎpp:al:Î Evv::ð

Ó

NN:Ødl:Î⋆ uXÕ n:l:Î n::ðy:Î EdÙ t:ðer

&

n::ðm:Î⋆

p::ðrÎpp:ag:Ø t:an:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ Anr

&

òv:rò v:ð

Ó

elv:¶:⋆ m:ay:pp::ðrÎ

¶:ðrÎpp:ag:n:arÎVkÙ⋆ Ev:LÏ eS:ndò t:ØL

&

ay:Î e¶:S:òeVknr

&

dð/ 1/

et:S:òeVknr

&

dð Ev:LÏ n::ðy:Î⋆ EdÙ em:Vk p:ð

Ó

,n:Î dð

Ó

yv:m:Î⋆

ES:òepp:enr

&

n:irÎ AN:¤aRÙm:Î⋆ ELn:Î dð

Ó

yv:m:Î Aenr

&

dÙ⋆

et:S:òepp:enr

&

y:ð⋆ S:{Ïg:Ø S:Vkrm:Î O

Ò

enr

&

v:LÏ kñ«⋆ n:irÎ

ES:òeVkeXÕraeg:l:Î⋆ n:nr

&

ð El:Î p:ð

Ó

,

&

m:Î EdÙ kaeNm:n:ð/ 2/

EdÙ kaeNm:n:Î AÀòm:irÎ ! ⋆ EVkXÏXÙev:e : S::ð

Ó

r

&

Îk:ð

Ó

NRÙ⋆ n:irÎ

O

Ò

dÙv:an:Øm:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ A¤:ðrÎ kMLÙm:Î Er

&

òe :y:Øm:Î t:Üv:ðenm:n:Î⋆

m:dÙv:arÎ t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ m:ay: epp:ran:Î kL

&

l:Î v:aL

&

Ïe¶:n:al:Î⋆

AdÙv:ð Ev:LÏ uXÕ n::ðy:ÎVkÙm:Î⋆ A, m:,ndag:Øm:ð/ 3/

m:,ndag:Øm:Î O

Ò

n,

&

⋆ A¤:ðrÎ m:ay: v:l:v:ò S::ð

Ó

r

&

Îk:ð

Ó

NRÙ⋆ n:irÎ

k,Wj::ð,

&

m:Î m:XÕò :ð

Ó

Wj::ð,

&

m:Î⋆ kLn:Î EL

&

ò¶:ð

Ó

n:Î p:y:n:Î⋆

A:ð

Ó

,¤ag:v:ð ul:g:ðL

&

Ùm:Î⋆ ev:L

&

Ùe¤ uem:L

&

Ïend¬⋆

p:ð

Ó

,ndðv:n:Î p:ðrÎ S::ð

Ó

ll:eg:r

&

Îekl:Î⋆ Ev:Lò pp:ð

Ó

,

&

edrð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 114: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

t:irÎpp:arò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Ev:Lò pp:ð

Ó

,

&

m:Î p:erS:Ø⋆ Evv:N:¤aRÙdl:Î Anr

&

nd:ð⋆

kÙv:Lò ¶:R¤NN:Øm:Î⋆ k:ðv:ò :ð

Ó

vv:ay:Øm:Î p:y:ndn:LÏ⋆

kv:L VkRa VkeLr

&

¬ ep:ran:Î⋆ et:,n:am:¶:al:Î⋆

t:v:L pp::ð

Ó

eR Vk:ð

Ó

NRÙ⋆ n:irÎ EXÏeXRÙem:n:Î t:eN:y:Øm:ð/ 5/

t:eN:y:Øm:Î p::ð

Ó

L

&

Ùedll:ò⋆ n:irÎ AN:¤aRÙedrÎ AÀòm:irÎ⋆

ep:eN:y:Øm:Î A:ð

Ó

eL

&

eg:nr

&

edll:ò⋆ p:ð

Ó

,g:Øm:Î EdÙv:ll:al:Î⋆

m:eN:ey:n:Î AeN: en:r

&

m:ay:n:Î⋆ t:m:rÎ AeR n:i,

&

k:ð

Ó

NRÙ⋆

AeN:y: m:Øy:el:n:Î⋆ m:eXÕll:ò kNRirÎ Evv:N:{Ïg:ØVkñ/ 6/

AN:{Ïg:ØVk, m:,ndð

Ó

n,

&

⋆ A¤:ðrÎ A:RÙm:Î kMLÙm:Î p:ray:Î⋆

S:ØN:¤ó O

Ò

er

&

ndÙ⋆ n:Øm:Î t::ðLÏ kÙl:òVkpp:RÙm:Î AÀòm:irÎ⋆

uN:¤l:Î kñ

Ó

R⋆ VkL

&

Ùdò udRa¬m:Î kNRð

Ó

n:Î p:y:n:Î⋆

v:N:¤irÎg:LÏ m:ay: epp:ran:Î t:m:rÎ⋆ v:ðdm:Î v:ll:aròy:ð/ 7/

v:ðdm:Î v:ll:arÎg:Lò Vk:ð

Ó

NRÙ⋆ ev:NN::ðrÎ p:ð

Ó

,m:an:Î et:,

pp:adm:Î p:eN:ndÙ⋆ Ev:LÏ n::ðy:Î EdÙ⋆ t:irζ:Ø Vk:ð

Ó

MLadÙ p::ðy:Î⋆

Odm:Î p:r

&

òndll: S:ð

Ó

ydÙ⋆ kMLÝRÙ kl:ay:Î ¶:Üy:Î⋆

kid m:ØL

&

ev:XÏXÙ⋆ n:irÎ AN:¤aRÙdl:Î kiM

&

m:òy:ð/ 8/

kiM

&

m:òey:n:al:Î A¤:ðrÎ⋆ kiM

&

m:g:n:Î E¬ m:ØL

&

ev:n:Î kiL

&

Ï⋆

n:aM

&

m:ò p:l: S::ð

Ó

ell:⋆ n:irÎ AN:¤aRÙm:Î p::ð

Ó

y:Î kaeNg:l:ðn:Î⋆

OM

&

m:ò epp:r

&

pp:ØVkÙm:Î S:ðm:m:Î⋆ EÀ:ðy:ÎVkÙm:Î Idð m:,ndÙ⋆

UM

&

m:òey:l:Î kNN: ep:ran:Î⋆ kL

&

l:Î v:aL

&

϶:Øem:n:Î ueÀ¶:ð/ 9/

ueÀ¶:Ø m:XÕ:ð

Ó

, dð

Ó

yv:m:Î t::ð

Ó

L

&

aLÏ⋆ Av:n:òy:ll:al:Î⋆

n:Øemm: :ò S::ð

Ó

ell:⋆ n:Øm:Î t::ðLÏ kÙl:òVkpp:RÙm:Î AÀòm:irÎ⋆

m:À pp:RÙm:Î m:r

&

òv:aN:n:ò⋆ v:N:Î dÙv:rap:ed

m:Àn:ò⋆ O¶:Øem:n:Î⋆ O¶:Ødl:Øm:Î t::ð

Ó

L

&

ÙdaRÙm:ð/ 10/

‡t::ðÓ

L

&

ÙdaeR t:Ü m:eN: v:NN:n:ØVkÙ⋆ A:XÏS:ð

Ó

ydÙ n::ðy:Î t:irÎnd⋆

v:L

&

Ùv:ad t::ð

Ó

l:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

Sunder Kidambi 114 www.prapatti.com

Page 115: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:irÎpp:arò

v:L

&

Ùv:ad A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:Ø v:ð

Ó

er

&

g:LÙm:Î⋆

t::ð

Ó

L

&

ÙdaeR pp:aR v:ll:arÎ⋆ dÙVk S:il:m:Î El:rÎg:Lð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 115 Sunder Kidambi

Page 116: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á S:il:m:Î Ell:a Á Áet:,m:al:ò v:nd,LÙm:a,

&

t:n:Î kÙr

&

òkÝer

&

v:,end AL

&

ò¶:l:Î

‡S:il:m:Î Ell:a e :er&

y:n:ðl:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

eyv:n:òy::ð p:ð

Ó

erdal:Î⋆

W:al:m:Î uNRay:Î W:an: m:ÜrÎe¶:⋆ n:aray:N:a ! O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

kal:nd:ð,

&

m:Î y:an:Î E,ndÙ⋆ kódl:ò p:ÜS:l:Î E¬al:Î⋆

k:ðl: m:ðen: kaN: v:aray:Î⋆ kÝev:y:Øm:Î k:ð

Ó

MLay:ð/ 1/

k:ð

Ó

ML m:aLa Enb: v:ð

Ó

MLm:Î⋆ k:ðedl: t:endRÙm:Î⋆ O

Ò

n:Î

v:MLl:ðy::ð ! v:òy:m:Î k:ð

Ó

NR⋆ v:am:n:av::ð ! O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

n:eMLrav:Øm:Î n:n:Î p:g:l:Øm:Î⋆ n:aen:,nd:ðl:m:Î E¬al:Î⋆

kML m:ay:a ! uÀò⋆ O

Ò

n:Î kN:Î kaN: v:ndiy:ay:ð/ 2/

Iev:l:ad t:iev:n:òg:LÏ⋆ O

Ò

¶:n:ò S:ð

Ó

ydn:ng::ð

Ó

l:Î⋆

t:aev: v:òy:m:Î k:ð

Ó

NR O

Ò

nday:Î ! ⋆ dam::ðdra ! O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

kÝev: VkÝev: n:ð

Ó

Wj:Ø,eg:⋆ VkNb:en: S::ðr en:nr

&

al:Î⋆

p:aev: n:i O

Ò

nr

&

Ó

n,

&

S::ð

Ó

ll:ay:Î⋆ p:aev:y:ðn:Î kaN: v:ndð/ 3/

kaN: v:ndð

Ó

n:Î kN:Î m:Øg:pp:ð⋆ t:am:rò VkN:Î ep:r

&

L

&

A:eN: S:ð

Ó

mp::ð

Ó

n:Î m:ðen:y:ð

Ó

nday:Î ! ⋆ en:nr

&

,Lay:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

n:aN:m:Î Ell:a e :,

&

dg:òy:ðn:Î⋆ n:an:Î E¤l:XÕÚv:dð

Ó

n:Î⋆

p:ðeN: v:an::ðrÎ kaN:m:a¬a⋆ pp:iRÙRò App:n:òy:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 117: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:il:m:Î Ell:a

App:n:ð ! ARl:Î A:eL

&

y:an:ð⋆ A:L

&

Ï kRl:ò VkRònd

t:Øpp:n:ð⋆ un:Î t::ðMg:LÏ n:ang:Øm:Î⋆ keNRR VkÝRÙ¤:ð

Ó

l:Î O

Ò

n,

&

O

Ò

pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î kNN: n:irÎ k:ð

Ó

NRÙ⋆ A:ev: t:Øv:rÎndÙ t:Øv:rÎndÙ⋆

Epp::ðL

&

Ùdð v:endRay:Î O

Ò

n,

&

⋆ OL

&

òy:ðn:Î n::ðVkÙv:n:ð/ 5/

n::ðeVk n::ðeVk uÀò VkaNb:an:Î⋆ y:an:Î O

Ò

n:daev:y:ØMLð⋆

n:aVkÙ n:iMv:n:Î W:an:m:Î Ell:ò⋆ n:aMd:ð,

&

m:Î O

Ò

ÀØRòy:⋆

A:Vkóy:ØMLÝm:Î A:ev:y:ØMLÙm:Î⋆ All: p:Ør

&

e¶:n:ØMLÙm:Î⋆

n:iVkm:Î Eenr

&

O

Ò

{Ïg:Øm:Î en:nr

&

ay:Î ! ⋆ en:Àò Aer

&

nder

&

ndð/ 6/

Aer

&

nder

&

ndÙ t:ðer

&

¶:ðer

&

⋆ y:an:Î O

Ò

n:daev:y:ØMLð⋆

en:r

&

ònd W:an: m:ÜrÎe¶:y:ay:ò⋆ en:nm:l:m:ag: v:ò¶:Ø⋆

ep:r

&

ndÙm:Î S:ð

Ó

¶:Øm:Î en:enr

&

R,

&

m:Î⋆ p:ðdòm:ò t:irÎnd:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆

n:,

&

n:Î t:ØL

&

aey:n:Î keNN:y:mm:a ! ⋆ n:an:Î uÀò VkNRÙ k:ð

Ó

NRð/ 7/

kNRÙ k:ð

Ó

NRð

Ó

n:Î kóg:LÏ A:r⋆ en:n:Î et:,pp:ad¤LÏ m:ðl:Î⋆

O

Ò

n:Î edS:òy:Øm:Î uML p:Ü Vk:ð

Ó

NRÙ⋆ Oe¶: ug:ndÙg:ndÙ⋆

t::ð

Ó

NRr:ð¤LÏ p:aeRy:aR⋆ :ÜL

&

Ï kRl:Î W:al:¶:ØMLð⋆

v:N:Î t:ØL

&

aey:n:Î keNN: v:ðndð ! ⋆ v:endReg:ll:ay:ð/ 8/

ER ekl:ðn:Î A:ð

Ó

nr

&

¬ ekll:ðn:Î⋆ Oðmb:Øl:n:Î v:ð

Ó

ll: ekll:ðn:Î⋆

kRv:n:Î A:eg: Vkal:nd:ð,

&

m:Î⋆ p:Ü pp:er

&

¶:ð¶: ekll:ðn:Î⋆

m:Rv:l:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î kadl:Î kÝr⋆ v:elv:n:òy:ðn:Î Ay:rÎpp:ay:Î⋆

t:Rv:Øeg:nr

&

ðn:Î O

Ò

{Ïg:Ø VkaNb:n:Î⋆ S:Vkr¶:NN:l:òy:ð/ 9/

S:Vkr¶:NN:l:ð O

Ò

n,

&

⋆ t:aL

&

ÏndÙ kNN:irÎ t:dÙmb:⋆

p:Vkm:Î n::ðeVk en:nr

&

l:ndðn:Î⋆ p:aev:y:ðn:Î kaeNg:enr

&

l:ðn:Î⋆

em:Vk W:an: m:ÜrÎe¶:y:ay:⋆ v:ðd ev:LeVkn:ò⋆ O

Ò

n:Î

t:Vk W:an: VkNg:Lal:ð⋆ kNRÙ t:L

&

Ùv:Øv:n:ð/ 10/

‡t:L&

Ùev: en:nr

&

kadl:Î t:Àal:Î⋆ t:am:rò VkNN:n:Î t:Àò⋆

kÙL

&

Ùv:Ø m:aR ¶:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ m:ar

&

n:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

www.prapatti.com 117 Sunder Kidambi

Page 118: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

S:il:m:Î Ell:a et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:L

&

Ùev:l:ad A:ð

Ó

N:Î t:em:M

&

g:LÏ⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

t:L

&

Ùv: pp:aeRy:aR v:ll:arÎ⋆ v:òg:Øndm:Î O,

&

v:rð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 118 www.prapatti.com

Page 119: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á Or&

aLÙm:Î Á Á

O

Ò

emb:ran:Î ev:,mb:adv:òg:Lal:Î t:m:VkÙ pp:y:n:Î Ell:ò O

Ò

n,

&

t:l:òev: kÝXÕag:

pp:ðS:Ødl:Î

‡Or&

aLÙm:Î Er

&

òy::ðn:Øm:Î⋆ edS:òm:Øg:n:Øm:Î et:,m:g:LÙm:Î⋆

kÝr

&

aLÙm:Î t:en:y:ØRmb:n:Î⋆ kÙl:m:Î kÙl:m:a AS:ØrrÎg:Lò⋆

n:ir

&

ag:Øm:Î p:eRy:ag:⋆ en:,em:¶:Ø pp:Ròd:ð

Ó

¬⋆

m:ar

&

aLn:Î kv:rad⋆ m:eN: m:am:ò kÙr

&

òev:l:m:ð/ 1/

m:eN: m:am:ò kÙr

&

òev:ll:a⋆ m:l:rÎm:adrÎ ur

&

ò m:arÎb:n:Î⋆

AeN: m:an: ¶:Rv:rò ¶::ðLÏ⋆ ARl:Î A:eL

&

¶:RVkóy:n:Î⋆

p:eN: m:an:m:Î ep:L

&

òy:am:ð⋆ AeRy:ðn:ò pp:eN: k:ð

Ó

NR⋆

m:eN:m:ay:n:Î kv:rad⋆ m:R n:ð

Ó

Wj:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 2/

m:R n:ð

Ó

Wj:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ m:g:LÏ t:ay:Î S:ð

Ó

yd:ð

Ó

, p:ðy:Îe :⋆

ev:R n:Wj: m:Øl:ò S:Øv:ò¶:⋆ em:g:Ø W:an: e :,

&

kÙL

&

ev:⋆

p:Rn:ag: ¶:N:ò eVkRnd⋆ p:, v:rò¶::ðLÏ p:rmp:Ø,Rn:Î⋆

n:ð

Ó

RÙm:ay:n:Î kv:rad⋆ en:r

&

òey:n:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 3/

en:r

&

òey:n:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ n:ð

Ó

RÙm:Î p:N:ò¶::ðLÏ m:R epp:Àò⋆

p::ð

Ó

r

&

òey:n:al:Î m:Øl:òy:N:òv:an:Î⋆ p::ð

Ó

, ev:Rò OL

&

Ï ARrζ:Øg:nd⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 120: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Or

&

aLÙm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kr

&

òey:n:arÎ t:Øv:rÎ uRÙVkó⋆ kRòy:aev:n:Î keL

&

k:ðl:Î kó⋆

S:r

&

òey:n:arÎ kv:rad⋆ t:eLrÎ en:r

&

¶:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 4/

t:eLrÎen:r

&

¶:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ ¶:en: e :r

&

òey:l:Î ev:Lpp:ØXÕ⋆

ekeLm::ð

Ó

eL

&

y:aLÏ karN:m:a⋆ eVkLrÎ ArVkn:Î n:g:rÎ O

Ò

er¶:⋆

keL m:l:rÎ ¶:ØL

&

ay:Î Al:¤l:Î⋆ km:L

&

Ï m:ØeRy:n:Î kRl:Î W:al:¶:Ø⋆

AeLem:Vkan:Î kv:rad⋆ Aer

&

ev:n:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 5/

Aer

&

ev:n:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ Ag:l:Î W:al:¶:v:rÎ Aer

&

y:⋆

n:ð

Ó

er

&

y:ð

Ó

ll:am:Î O

Ò

RÙ¶:Ørò¶:⋆ en:r

&

ò W:an:¶::ð

Ó

, m:ÜrÎe¶:⋆

kÙer

&

y: m:aN:Î u,v:aeg:⋆ Vk:ð

Ó

RÙ¤:ðLal:Î en:l:m:Î k:ð

Ó

NR⋆

eker

&

y:mm:an:Î kv:rad⋆ ekLrÎ A:ð

Ó

eLy:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 6/

ekLrÎ A:ð

Ó

eLy:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ Aery:Ø,v:ay:Î eVkLrÎndð

Ó

L

&

ÙndÙ⋆

ekLrÎ A:ð

Ó

eLy: EreN:y:n:dÙ⋆ Ag:l:Î m:arÎb:m:Î ekeL

&

¶:Øg:nd⋆

v:LrÎ A:ð

Ó

eLy: kn:l:Î A:eL

&

⋆ v:l:mb:Øery:n:Î m:eN: n:il:⋆

v:LrÎ A:ð

Ó

eLy:an:Î kv:rad⋆ v:er v:Lòy:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 7/

v:er v:Lòy:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ pp:ð

Ó

, m:ØL

&

Vkal:Î AR¤arò⋆

O

Ò

ery:L

&

l:m:Î p:Øg:v:Üed⋆ E, en:l:m:Øn:Î t:Øy:rÎ t:ev:rζ:⋆

t:ð

Ó

erv:ery: eS:v:n:Î ep:rm:n:Î⋆ Am:rrÎ k:ðn:Î p:eN:ndð¶:Øm:Î⋆

ev:er p:Øg:L

&

an:Î kv:rad⋆ m:ðg:l:òy:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 8/

m:ðg:l:òy:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ m:ð

Ó

el:v:ØXÕ Ag:l:Î Alg:Øl:Î⋆

p::ðg:m:g:LÏ p:Øg:L

&

϶:ndò⋆ ev:r

&

l:Î v:aN:n:Î p:Øy:m:Î t:ØeN:¶:Ø⋆

n:ag:em:S:ò ¶:Øey:lv:an:Î p::ðl:Î⋆ ul:g:ð

Ó

ll:am:Î n:ng::ð

Ó

RÙ¤⋆

y::ðg:N:òv:an:Î kv:rad⋆ uRemb:n:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 9/

uRemb:n:al:Î kÙr

&

òev:ll:a⋆ uey:rÎ ep:ernd m:l:ò¶:ØNRm:Î⋆

ekRndn: p::ðl:Î t:ØeN: p:l:v:a⋆ AS:ØrrÎ kÙL

&

am:Î t:ØeN:¶:Øg:nd⋆

t:Rm:Î p:Øn:l: S:Ròm:ØeRy:n:Î⋆ t:en:y::ð

Ó

, kÝr

&

m:rÎndÙr

&

òy:Øm:Î⋆

uRmb:ØRòy:an:Î kv:rad⋆ uey:ern:al:Î kÙr

&

òev:l:m:ð/ 10/

Sunder Kidambi 120 www.prapatti.com

Page 121: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Or

&

aLÙm:Î

‡uey:ern:al:Î kÙr&

òev:ll:a⋆ ul:g:ðL

&

Ï t:ÀØLÏ A:ð

Ó

RÙeVk⋆

t:ey:rÎ v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î uNRan:ò⋆ ¶:R{ÏkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

S:ð

Ó

ey:erl:Î S::ð

Ó

l:Î ES:òm:al:ò⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:al:Î⋆

v:ey:rm:Î S:ðrÎ ep:r

&

pp:,

&

¶:Ø⋆ v:òg:Øndm:Î n:NN:Øv:rð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 121 Sunder Kidambi

Page 122: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á n:NN:adarÎ Á Ául:eg:y:r

&

Îg:òey:l:Î v:ð

Ó

,

&

pp:ØXÕ A:M

&

v:arÎ et:,v:eR S:ðrÎVkÙm:a,

&

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:ò v:ðNRÙdl:Î

‡n:NN:adarÎ m:Ø,&

v:el:pp:⋆ n:ll:ØXÕarÎ kròndð¤⋆

O

Ò

NN:ara ¶:Øy:rÎ ev:LòVkÙm:Î⋆ Ev:òy:ð

Ó

À ul:eg:y:r

&

Îkó⋆

kNN:aLa ! kRl:Î kRònday:Î ! ⋆ un:Î kL

&

r

&

Îkñ v:,m:Î p:erS:Ø⋆

t:NN:av:adeRy:ðn:ò⋆ pp:eN: kNRay:Î S:am:ar

&

ð/ 1/

S:am:a,

&

m:Î kñ

Ó

RÙm:a,

&

m:Î⋆ t:m:rÎ uXÕarÎ t:l:ò¶:l:òpp:ð

Ó

ydÙ⋆

Om:aer

&

eVkRndl:XÕÚm:Î⋆ Ev:òy:ð

Ó

À ul:eg:y:r

&

Îkó⋆

A:m:ar

&

Ó

nr

&

er

&

y:ðn:Î n:an:Î⋆ Arv:N:òy:ay:Î ! Amm:an:ð⋆

kÝm:ar

&

ð ev:rò kNRay:Î⋆ AeRy:ðn:ò VkÙer

&

Vk:ð

Ó

NRð/ 2/

k:ð

Ó

NRaXÏXÙm:Î kÙl:m:Î p:Øn:òv:Øm:Î⋆ t:m:rÎ uXÕarÎ ev:L

&

Ù en:edy:Øm:Î⋆

v:NRarÎ p:Ü{Ïg:ØL

&

l:aLÙm:Î⋆ m:n:òy::ð

Ó

eL

&

y: uey:rÎ m:aydl:Î⋆

kNRaXÕðn:Î ul:eg:y:r

&

Îkó⋆ kRl:Î v:NN:a ! AeRy:ðn:ò⋆

p:NRð p::ðl:Î k,dadÙ⋆ uÀeRVkñ kÝy:Îpp:eN:g::ð

Ó

MLð/ 3/

k:ð

Ó

MLð

Ó

n,

&

ekLrÎndð

Ó

L

&

Ùnd⋆ p:ð

Ó

,m:Î S:ð

Ó

lv:m:Î n:ð

Ó

,pp:ag:⋆

k:ð

Ó

MLð

Ó

n,

&

t:m:m:Î m:ÜRÙm:Î⋆ Ev:òy:ð

Ó

À ul:eg:y:r

&

Îkó⋆

v:MLl:ð ! m:eN:v:NN:a ! ⋆ un: kL

&

r

&

Îkñ v:,mb:erS:Ø⋆

v:MLl:Î S:ð

Ó

ydeRy:ðn:ò⋆ un:d,Lal:Î v:a¤ay:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 123: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:NN:adarÎ

v:a{Ïg:Ø n:irÎ m:l:rÎ ul:eg:l:Î⋆ en:r

&

Îp:n:v:Øm:Î et:erv:n:v:Øm:Î⋆

A:{Ïg:Øey:rÎg:LÏ ep:r

&

epp:r

&

pp:Ø⋆ epp:eN: m:Üpp:al:Î t:g:rÎpp:ØNN:Øm:Î⋆

Ie¤dnm:ðl:Î v:ð

Ó

Àrg:m:Î⋆ Ev:òy:ð

Ó

À ul:eg:y:r

&

Îkó⋆

v:a{Ïg:Øv:ð

Ó

n:ò n:i m:eN:v:NN:a ! ⋆ AeRy:ðn:ò m:,

&

Vkñl:ð/ 5/

m:,

&

eVk v:l:Î v:l:òpp:RÙe¶:⋆ VkÙm:òe¶:XÏXÙ Vk:ð

Ó

n,

&

Nb:rÎ⋆

Ar

&

pp::ð

Ó

,Lò Aer

&

nd:ðrarÎ⋆ Ev:òy:ð

Ó

À ul:eg:y:r

&

Îkó⋆

v:ð

Ó

er

&

¶:ØLv: m:ØeRy:an:ð ! ⋆ ev:n:òy:ðn:ò un:VkeRm:ò

Ar

&

Vk:ð

Ó

NRay:Î⋆ Een: O

Ò

ÀarÎ Am:Ødð ! ⋆ kÝy:,Lay:ð/ 6/

A:y:ð ! Evv:Øl:g:¶:Ø⋆ en:r

&

Îp:n:v:Øm:Î et:erv:n:v:Øm:Î⋆

n:iy:ð m:XÕ:ð

Ó

, p::ð

Ó

,LÙm:Î⋆ Eenr

&

n:i en:nr

&

m:òy:al:Î⋆

n::ðy:ð m:Üepp:r

&

epp:r

&

pp:Ø⋆ epp:eN:y:ð O

Ò

enr

&

v:ò A:ð

Ó

eL

&

y:⋆

VkÝy:ðg::ð

Ó

LÏ AeRy:ðn:ò⋆ Vk:ð

Ó

RÙv:Øl:g:m:Î ka¬ðl:ð/ 7/

kaXÏeX n:i krndÙem:L

&

Ùm:Î⋆ en:l:m:Î n:irÎ t:i ev:S:Ømb:Ø kal:Î⋆

IXÏXi n:i v:ò¶:m:ò¶:⋆ Em:òy::ðrÎ v:aL

&

Ï t:en: m:جò⋆

Vk:ð¬òey:en:l:Î keL

&

¶:Ø⋆ O

Ò

n:ò un:Î k:ð

Ó

L

&

Ùm:Î S::ðed uy:r¶:Ø⋆

kݬery: et:,v:eRVkLÏ⋆ O

Ò

WW:an,

&

kÝXÏXÙedy:ð/ 8/

kÝXÏXÙed en:n:Î kÙrò kL

&

lg:LÏ⋆ Em:òy::ð,m:Î t::ð

Ó

L

&

av:g:ò S:ð

Ó

ydÙ⋆

A:XÏXÙed n:i Arv:N:òy:ay:Î ! ⋆ AeRy:ðn:Øm:Î Agder

&

v:n:Î⋆

v:ð«òy:ð

Ó

ll:am:Î ev:RÙ¶:Ø⋆ O

Ò

n:ò un:Î et:,v:eRy:ð S:Øm:ndÙL

&

l:⋆

kݬery: et:,v:eRVkLÏ⋆ kÝXÏeXn:ò n:an:Î kNRðn:ð/ 9/

kNRÙ kñXÏXÙXÕÚ m::ðndÙNRÙL

&

l:Øm:Î⋆ Oð¤,ev:

kNR Enb:m:Î⋆ t:ð

Ó

erv:ery:⋆ ALev:ll:a e :eXÕnb:m:Î⋆

A:ð

Ó

N:Î t::ð

Ó

eRy:aLÏ et:,m:g:LÙm:Î⋆ n:iy:Øm:ð en:l:a en:r

&

Îp:⋆

kNR S:edrÎ kNR:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆ ARòndðn:Î un:Î et:,v:eRy:ð/ 10/

‡et:,v:eRy:ò n:arN:n:ò⋆ VkñS:v:n:ò pp:rWj:ØRrò⋆

et:,v:eR S:ðrÎv:dÙ k,ed⋆ :ð

Ó

L

&

Ù{Ïg:Ø,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 123 Sunder Kidambi

Page 124: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

n:NN:adarÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:,v:eRm:ðl:Î urò¶: t:em:L

&

Ï⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

et:,v:eRy:ð ARòev:VkÙm:Î⋆ et:,v:eR S:ðrÎnd:ð

Ó

n,

&

em:n:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 124 www.prapatti.com

Page 125: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:ð

Ó

n,

&

ndðv:Øm:Î Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î O

Ò

ll:a ¶:ðv:rÎg:XÏkÙm:Î m:ðmb:¬v:n:Î O

Ò

n:l:Î

‡A:ð

Ó

n,

&

m:Î t:ðv:Øm:Î ul:g:Øm:Î uey:,m:Î m:XÕÚm:Î⋆ y:adÙm:Î Ell:a

An,

&

⋆ n:anm:Øg:n:Î t:À:ð

Ó

RÙ⋆ t:ðv:rÎ ul:g::ðRÙey:rÎ p:Rò¶:an:Î⋆

kÙnr

&

m:Î p::ðl:Î m:eN: m:aR n:iRÙ⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

en:nr

&

A:edepp:ran:Î en:r

&

Îk⋆ m:XÕò¶:ð

Ó

yv:m:Î n:aRÙedrð/ 1/

n:aeR n:irÎ v:N:{Ïg:Øm:Î t:ð

Ó

yv:m:Øm:Î⋆ umm:òy:Øm:Î m:Øn:Î p:Rò¶:an:Î⋆

v:ieRl:Î S:irÎ pp:Øg:L

&

Ï A:edepp:ran:Î⋆ Av:n:Î m:ðev: ur

&

ò k:ðey:l:Î⋆

m:aR m:aeLg:ò S:ÜL

&

ÏndL

&

g:ay:⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ò⋆

pp:aeRy:aeR pp:rev: :ð

Ó

enm:ng:LÏ⋆ p:ll:Øl:g:irÎ ! p:rndð/ 2/

p:rnd t:ð

Ó

yv:m:Øm:Î p:ll:Øl:g:Øm:Î p:Rò¶:Ø⋆ An,

&

Rn:ð ev:L

&

Ùe¤⋆

VkrndÙem:L

&

ÏndÙ kRendRnddÙ⋆ kNRÙm:Î t:ð

Ó

eLy:eg:ll:irÎ⋆

eS:r¤Lal:Î Am:rrÎ v:N:{Ïg:Øm:Î⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

p:rn:Î et:r

&

m:Î Aenr

&

pp:ll:Øl:g:irÎ ! ⋆ t:ð

Ó

yv:m:Î m:eXÕll:ò p:ðS:Øem:n:ð/ 3/

p:ðS: en:nr

&

eS:v:n:ØVkÙm:Î ep:rm:n:Î t:n:VkÙm:Î⋆ ep:r

&

rÎVkÙm:Î

n:ay:g:n:Î Av:n:ð⋆ kb:al:n:n:Î m::ðVk¶:Ø⋆ VkNRÙ k:ð

Ó

eNm:n:Î⋆

t:ðS: m:a m:edLÏ S:ÜL

&

ÏndL

&

g:ay:⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

IS:n:Î p:al:Î A:ðrÎ Av:m:Î p:r

&

òdl:Î⋆ O

Ò

Àav:edel:e¤y:rÎVkñ/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 126: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A:ð

Ó

n,

&

ndðv:Øm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡Eel:¤e¶:¬ p:ØraN:¶:i,m:Î⋆ S:m:N:,m:Î S:aeVky:,m:Î⋆

v:el:ndÙ v:adÙ S:ð

Ó

yv:irÎg:LÙm:Î⋆ m:XÕÚ n:Øm:Î t:ð

Ó

yv:m:Øm:Î A:eg: en:nr

&

an:Î⋆

m:el:ndÙ S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î kv:er v:iS:Øm:Î⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

p::ð

Ó

el:ndÙ en:nr

&

ep:ran:Î kNRirÎ⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î p::ð

Ó

eyy:ll:ò p::ðXÕÚem:n:ð/ 5/

p::ðeXÕ m:XÕ:ðrÎ t:ð

Ó

yv:m:Î⋆ p:ðN:pp:Ør

&

e¶:XÏXÙ⋆ umm:òey:Àð

t:ðeXÕ v:ò¶:dÙ⋆ O

Ò

ll:i,m:Î v:iRÙ p:ð

Ó

XÕal:Î ul:eg:ll:ò O

Ò

nr

&

ð⋆

S:ðeXÕl:Î S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î km:l:m:Î A:ð{Ïg:Ø⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

A:XÕ v:ll:v:n:Î m:ay:m:Î kNRirÎ⋆ Ader

&

nder

&

nd:ðRÙem:n:ð/ 6/

A:ðeRy::ðeR pp:l: ep:r

&

pp:Øm:Î ep:r

&

ndÙ⋆ m:XÕ:ðrÎ t:ð

Ó

yv:m:Î

p:aeRy:aeR pp:eN:ndÙ⋆ p:lp:eRg:al:Î⋆ v:eL

&

y:ðer

&

VkNRirÎ⋆

kÝeR v:an:v:rÎ O¶: en:nr

&

⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

A:RÙ p:Ø«:ð

Ó

eR A:ed m:ÜrÎe¶:VkÙ⋆ AeRm:ò p:Øg:Øv:dÙv:ð/ 7/

p:ØVkeRm:òey:n:al:Î t:Àò VkNR⋆ m:arÎVkNRðy:n:Î Av:n:ò⋆

n:Vk ep:ran:Øm:Î An,

&

yy:Vk:ð

Ó

NRdÙ⋆ n:aray:N:n:Î A,Lð⋆

k:ð

Ó

Vkl:rÎ t:RndaL

&

ò v:ðel:⋆ e¶:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

em:Vk A:edepp:ran:Î en:r

&

Îk⋆ m:XÕò¶:ð

Ó

yv:m:Î ev:Lmb:Øedrð/ 8/

ev:Lmb:Øm:Î A:,

&

S:m:y:m:Øm:Î⋆ Av:òy:aeg:y:Øm:Î m:XÕÚm:Î t:n:Î p:al:Î⋆

ALndÙ kaNRr

&

Îkery:n:Î A:eg:y:⋆ A:edepp:ran:Î Am:,m:Î⋆

v:L¤:ð

Ó

LÏ t:N:Î p:N:ò S:ÜL

&

ÏndL

&

g:ay:⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ò⋆

uL¤:ð

Ó

LÏ W:an:¶:Ø v:òemm:n:Î⋆ umm:ò uyy:Vk:ð

Ó

NRÙ p::ðg:Øer

&

l:ð/ 9/

u,

&

v:dav:dð

Ó

¶:ðv:Øm:Î⋆ OÒ

vv:Øl:g:¤LÙm:Î m:XÕÚm:Î t:n:Î p:al:Î⋆

m:,

&

ev:l:Î m:ÜrÎe¶:y::ðR:ð

Ó

¶:Ø⋆ E¶:n:òy:Øm:Î en:nr

&

v:NN:m:Î en:r

&

Îkv:ð⋆

S:ð

Ó

,

&

ev:l:Î S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î k,mb::ð

Ó

R:ð{Ïg:Ø⋆ et:,VkÙ,g:ÜrÎ Adn:ØLÏ⋆

kÙer

&

y: m:aN:Î u,v:aeg:y:⋆ n:iLÏ kÙRVkݶ:n:ØVkaXÏ :ð

Ó

yv:dð/ 10/

‡A:XÏ :ð

Ó

ydaeL

&

epp:ran:ò :ðrÎndv:n:Î⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ n:g:ran:Î⋆

n:a«m:L

&

Ï m:eg:L

&

Ï m:al:ò m:arÎeb:n:n:Î⋆ m:ar

&

n:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 126 www.prapatti.com

Page 127: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:ð

Ó

n,

&

ndðv:Øm:Î

v:ð«òy:al:Î S::ð

Ó

À p:aRl:Î⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

m:iXÏe : Eenr

&

v:òg:Ønd m:an:g:rÎ⋆ m:XÕdÙ kóy:dÙv:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 127 Sunder Kidambi

Page 128: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kóy:arÎ Á Á

uNm:òy:an: b:eVt: Ell:ad en:l:òey:l:Øm:Î eS:r

&

nd p:ðXÕò A,LÙm:Î O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î k,N:ò

e¶:r

&

m:Î

‡kóy:arÎ S:Vkr¶:Ø⋆ O

Ò

n:Î k,m:aeN:Vkm:ð ! O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

p::ð

Ó

yy:ð kómm:ò S::ð

Ó

ell:⋆ pp:Ør

&

m:ð p:Ør

&

m:ð A:eR⋆

m:ð

Ó

yy:ð p:ð

Ó

XÕ:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆ ev:edv:ay:ÎeVkn,

&

kapp:ararÎ⋆

Oðy::ð kNN: ep:ran:Î ! ⋆ Ar

&

òy::ð Een: pp::ðn:al:ð/ 1/

p::ðn:ay:Î m:a m:,edn:Î n:RÙv:ð⋆ O

Ò

n:Î p::ð

Ó

ll:a m:eN:y:ð⋆

t:ðn:ð ! EÀm:Ødð ! ⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

ð eS:l: kÝXÕÚ ::ð

Ó

ll:⋆

t:an:ðl:Î O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ Av:n:Î O

Ò

Àaeg: A:ð

Ó

eL

&

ndan:Î⋆

v:an:ð m:a en:l:m:ð⋆ m:XÕÚ m:ØXÕÚm:Î O

Ò

ÀØMLn:v:ð/ 2/

uMLn: m:XÕÚLv:a⋆ pp:Ør

&

m:ð eS:l: m:ay:m:Î S::ð

Ó

ell:⋆

v:MLl:Î m:eN:v:NN:n:ð ! ⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

ð un:òy:Øm:Î v:eWj:VkÙm:Î⋆

kML m:n:m:Î t:ev:rÎndð⋆ un:ò VkNRÙ k:ð

Ó

NRÙy:Înd:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆

v:ð

Ó

ML¶:N:ò eVkRnday:Î⋆ Een: uÀò ev:¬ð

Ó

ng::ð

Ó

Mv:n:ð/ 3/

O

Ò

n:Î k:ð

Ó

Mv:n:Î uÀò ev:¬ð

Ó

ÀØm:Î⋆ v:aS:g:¤LÏ S::ð

Ó

ell:y:Øm:Î⋆

v:n:Î kMv:n:ðn:Î m:n:¶:ò v:el:¶:Ø⋆ VkNN: n:irÎ krndÙ⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 129: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kóy:arÎ

en:n:Î kN:Î n:ð

Ó

,¤ v:ò¶:ð⋆ O

Ò

n:daev:y:ò n:iVkeg:ll:ðn:Î⋆

O

Ò

n:Î kN:Î m:el:n:m:Î A,

&

¶:Ø⋆ O

Ò

Àò VkÝev: A,Lay:Î kNN:n:ð/ 4/

kNN: ep:ran:ò⋆ ev:NN::ðrÎ k, m:aeN:Vk¶:ò Am:Ødò⋆

n:eNN:y:Øm:Î n:NN:eg:ll:ðn:Î⋆ n:RÙv:ðy::ðrÎ uRemb:l:Î EXÏXÙ⋆

et:NN:m:Î AL

&

Ùnd VkXÏeX⋆ pp:l: S:ð

Ó

eyv:n:ò v:n:Î key:XÕal:Î⋆

p:ØNN:ò m:r

&

òy: v:erndÙ⋆ O

Ò

Àò pp::ðr v:ò¶:ay:Î p:Ør

&

m:ð/ 5/

p:Ør

&

m:Î Ar

&

VkXÏeX Vk:ð

Ó

NRÙ⋆ E, v:elv:n:òy:arÎ kÙm:òVkÙm:Î⋆

m:Ør

&

ò m:Ør

&

ò y:aVkó p:Øg:l:Î A:ð

Ó

eL

&

y:⋆ VkNRÙ k:ð

Ó

NR:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆

en:r

&

m:Î uRò n:al:Î t:Rnd:ðLÏ⋆ S:ð

Ó

yy: v:ay:Î S:ð

Ó

yy: t:am:rò VkN:Î⋆

Ar

&

m:Øy:l:Î A:eL

&

y:¤ó⋆ Vk,m:ðen: Amm:an:Î t:Àòy:ð/ 6/

Amm:an:Î A:eL

&

epp:ran:Î⋆ Av:n:Î O

Ò

evv:R¶:an:Î y:an:arÎ⋆

O

Ò

mm:a p:aev:y:rÎVkÙm:Î⋆ ev:ed v:ay:ÎeVkn,

&

v:ay:ÎVkÙm:Î kNRirÎ⋆

kómm:a t:Ønb::ð

Ó

eL

&

¶:ay:Î ! O

Ò

n,

&

⋆ kó t:l:ò p:ÜS:l:Î E¬ð⋆

m:ð

Ó

ym:Î m:al:ay:Î A:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆ O

Ò

emb:ran:Øm:Î O

Ò

n:Î m:ðl:an:ð/ 7/

m:ðl:a ¶:ðv:rÎg:LÙm:Î⋆ en:l: ¶:ðv:,m:Î m:ðev: ¶::ð

Ó

L

&

Ùm:Î⋆

m:al:arÎ v:endn:n:aLÏ⋆ AeRy:ðn:Î m:n:¶:ð m:eÀn:arÎ⋆

S:ðl:ðy:Î keNN:y:,m:Î⋆ p:ð

Ó

,m:Î S:ð

Ó

lv:m:Øm:Î n:nm:VkLÙm:Î⋆

m:ðl:a ¶:ay:Î t:ndòy:Øm:Î⋆ Av:rð Een: A:v:arð/ 8/

A:v:ararÎ t:ØN:ò O

Ò

n,

&

⋆ Al:ò n:irÎ VkRl:ØLÏ AL

&

ÙndÙm:Î

n:av:ay:Î p::ðl:Î⋆ ep:r

&

ev: VkRl:ØLÏ⋆ en:n,

&

n:an:Î t:ØL¤⋆

t:ðv:arÎ k:ðl:¶::ð

Ó

RÙm:Î⋆ et:, :Vkrm:Î S:e¤n::ð

Ó

RÙm:Î⋆

A:v:a ! O

Ò

nr

&

,LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆ AeRy:ðn::ð

Ó

RÙm:Î A:n:an:ð/ 9/

A:n:an:Î A:LÙRòy:an:Î O

Ò

n,

&

⋆ Agdð k:ð

Ó

NRÙg:ndÙ v:ndÙ⋆

t:an:ð EÀ,LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆ O

Ò

Àò m:ØXÕv:Øm:Î t:an:Î A:n:an:Î⋆

m:in:ay:Î A:m:òy:Øm:ay:Î⋆ n:reS:¤m:Øm:ay:Î VkÙr

&

Lay:Î⋆

kan:arÎ On:m:Øm:ay:Î⋆ Vkr

&

Îeky:am:Î EÀm:Î karÎ v:NN:n:ð/ 10/

www.prapatti.com 129 Sunder Kidambi

Page 130: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kóy:arÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡karÎ v:NN:n:Î kNN: ep:ran:Î⋆ km:l: ¶:R¤NN:n:Î t:Àò⋆

OrÎv:L A:ð

Ó

NkL

&

en:⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

S:irÎ v:NN: A:ð

Ó

N:Î t:em:M

&

g:LÏ⋆ Ev:ò A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

A:rÎv:NN:¶:al:Î uròpp:arÎ⋆ AeRVkiL

&

Ï p:Øg:Øv:arÎ p::ð

Ó

el:ndð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 130 www.prapatti.com

Page 131: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p::ðÓ

el:g: Á ÁAeRy:arÎ et:,Vkݬ¶:ò VkNRÙ v:aL

&

϶:l:Î

‡p::ðÓ

el:g: p::ð

Ó

el:g: p::ð

Ó

el:g: ! ⋆ p::ðey:XÕÚ v:ll:Øey:rÎ :ab:m:Î⋆

n:el:y:Øm:Î n:rg:m:Øm:Î n:ònd⋆ n:m:n:ØeVk{Ïg:Ø y:ad:ð

Ó

n,

&

m:Î Ell:ò⋆

kel:y:Øm:Î kñ

Ó

RÙm:Î kNRÙ k:ð

Ó

eNm:n:Î⋆ kRlv:NN:n:Î p:Üd¤LÏ m:Nm:ðl:Î⋆

m:el:y: pp:Øg:ØendS:ò p:aeR⋆ A:eR ueL

&

dr VkNR:ðm:Î/ 1/

kNR:ðm:Î kNR:ðm:Î kNR:ðm:Î⋆ kNN:ØeVken:y:n: kNR:ðm:Î⋆

t::ð

Ó

NRirÎ ! O

Ò

ll:i,m:Î v:arirÎ⋆ t::ð

Ó

L

&

ÙdÙ t::ð

Ó

L

&

ÙdÙ en:nr

&

arζ:Øm:Î⋆

v:NRarÎ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:an:Î⋆ m:adv:n:Î p:Üd¤LÏ m:Nm:ðl:Î⋆

p:N:Î t:an:Î p:aeR en:nr

&

aeR⋆ pp:rndÙ et:ereg:nr&

n:v:ð/ 2/

et:ery:Øm:Î kel:y:Øg:m:Î n:ie¤⋆ ¶:ðv:rÎg:LÏ t:am:Øm:Î p:Øg:ØndÙ⋆

p:ð

Ó

ery: ekdy:Øg:m:Î p:eXÕ⋆ pp:ðernb: v:ð

Ó

MLm:Î p:ð

Ó

,g:⋆

kery: m:Øeg:lv:NN:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ kRlv:NN:n:Î p:Üd¤LÏ m:Nm:ðl:Î⋆

Eery: pp:Øg:ØendS:ò p:aeR⋆ OÒ

{Ïg:Øm:Î ERm:Î k:ð

Ó

NRn:v:ð/ 3/

ERm:Î k:ð

Ó

LÏ S:m:y:¶:ò O

Ò

ll:am:Î⋆ OÒ

RÙ¶:Ø VkLòv:n: p::ðl:⋆

t:Rm:Î kRl:Î p:eML pp:ð

Ó

,m:an:Î⋆ t:ÀØRò pp:Üd¤Lðy:ay:Î⋆

ekRndÙm:Î E,ndÙm:Î O

Ò

L

&

ÙndÙm:Î⋆ kidm:Î p:l:p:l: p:aeR⋆

n:RndÙm:Î p:r

&

ndÙm:Î kÙen:¶:Øm:Î⋆ n:aRg:m:Î S:ð

Ó

eyg:nr

&

n:v:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 132: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p::ð

Ó

el:g: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ð

Ó

eyg:nr

&

Ó

n:Î kNN:ØVk:ð

Ó

nr

&

ð⋆ A:ð

Ó

eVknr

&

edvv:Øl:g:¶:Ø⋆

v:òg:Øndn:Î p:Üd¤Lðy:ay:Î⋆ m:ay:e¶:n:al:Î OÒ

{Ïg:Øm:Î m:eÀ⋆

Oðy:m:Î A:ð

Ó

enr

&

ll:ò⋆ ArVkrÎ AS:ØrrÎ ep:r

&

ndirÎ uMLirðl:Î⋆

uyy:Øm:Î v:g:òey:ll:ò t::ð

Ó

NRirÎ ! ⋆ UeL

&

p:ð

Ó

y:rÎe¶:RÙm:Î k:ð

Ó

nr

&

ð/ 5/

k:ð

Ó

n,

&

ey:rÎ uNN:Øm:Î ev:S:aed⋆ p:g:ò p:eS: t:iy:n: OÒ

ll:am:Î⋆

en:enr

&

vv:Øl:eg:l:Î keRv:an:Î⋆ n:ðem: epp:ran:Î t:m:rÎ p::ðndarÎ⋆

n:enr

&

S:ò p:aeRy:Øm:Î t:ØeML A:eRy:Øm:Î⋆ W:al:m:Î p:rndarÎ⋆

S:ð

Ó

n,

&

t::ð

Ó

L

&

ÙdÙy:Îemm:n:Î t::ð

Ó

NRirÎ ! ⋆ eS:ndòy:ò :ðÓ

eÀ,

&

e¶:y:ð/ 6/

en:,

&

e¶: n:Øm:Î uML¶:Ø Vk:ð

Ó

MLÙm:Î⋆ dð

Ó

yv:¤LÏ umm:ò uyy:Vk:ð

Ó

LÏ⋆

m:,

&

¶:Øm:Î Av:n::ðRð kNRirÎ⋆ m:arÎVkNRðy:n:Øm:Î kery:ð⋆

k,

&

¶: m:n:m:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î v:ðNRa⋆ kNN:n:Î All:al:Î dð

Ó

yv:m:Î Ell:ò⋆

E,

&

pp:dð

Ó

ll:am:Î⋆ Av:n:Î m:ÜrÎe¶:y:ay:Î Av:rÎVkñ E,

&

em:n:ð/ 7/

E,

&

VkÙm:Î Er

&

ò E,

&

¶:ØNN:⋆ OÒ

vv:Øl:g:ØVkÙm:Î t:n:Î m:ÜrÎe¶:⋆

en:,

&

e¶:n:an:Î dð

Ó

yv:¤LÏ A:g:⋆ A¶:ð

Ó

yv: n:ay:g:n:Î t:an:ð⋆

m:,

&

e¶:, m:arÎv:n:Î Av:n:Î t:n:Î⋆ p:Üd¤LÏ kid¤LÏ p:aeR⋆

v:ð

Ó

,

&

epp:enr

&

W:al:¶:Ø em:VkarÎ⋆ m:ðev: ¶::ð

Ó

L

&

ÙdÙy:Îemm:n:Î n:irð/ 8/

m:ðev: ¶::ð

Ó

L

&

ÙdÙy:Îemm:n:irÎg:LÏ⋆ v:ðd pp:Øen:d E,Vkó⋆

n:aev:l:Î k:ð

Ó

NR :Øt:n:Î t:Àò⋆ W:an: ev:ed ep:L

&

òy:am:ð⋆

p:Üev:l:Î p:Øg:òy:Øm:Î ev:LVkÙm:Î⋆ S:andm:Øm:Î n:i,m:Î m:el:ndÙ⋆

m:ðev: ¶::ð

Ó

L

&

Ùm:Î AeRy:a,m:Î⋆ p:g:v:,m:Î em:VkdÙl:g:ð/ 9/

em:Vk ul:g:Øg:LÏ t::ð,

&

m:Î⋆ m:ðev: VkNN:n:Î et:, m:ÜrÎe¶:⋆

n:Vk ep:ran::ðRÙ⋆ Ay:n:Øm:Î Eendrn:Øm:Î m:Ødl:ag:⋆

t::ð

Ó

Vk Am:rrÎ kÙL

&

a¤LÏ⋆ OÒ

{Ïg:Øm:Î p:rndn: t::ð

Ó

NRirÎ ! ⋆

A:ð

Ó

Vk ¶::ð

Ó

L

&

ekeXÕraeg:l:Î⋆ kel:y:Øg:m:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î Ell:òy:ð/ 10/

‡kel:y:Øg:m:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î Eenr

&

Vkñ⋆ t:n:Î AeRy:arÎk,LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆

m:el:y:Øm:Î S:ØRrÎ A:ð

Ó

eL m:ÜrÎe¶:⋆ m:ay: epp:ran:Î kNN:n:Î t:Àò⋆

Sunder Kidambi 132 www.prapatti.com

Page 133: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p::ð

Ó

el:g:

kel:v:y:l:Î t:ð

Ó

Àn:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ kaerm:ar&

n:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆

A:ð

Ó

el: p:Øg:L

&

Ï A:ey:re¶:pp:¶:Ø⋆ uML¶:ò m:aS:,

&

VkÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 133 Sunder Kidambi

Page 134: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:aS:,&

j::ðet: Á Át:l:òm:g:LÏ kadl:Î kóm:ØVkÙ m:Rl:Ür ¶:ØeN:dl:Î

‡m:aS:,&

S::ðed⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy:v:ay:Î m:eN:VkÙnr

&

¶:ò⋆

A:S:,

&

S:il:n:ò⋆ A:ed m:ÜrÎe¶:y:ò n:aeRy:ð⋆

p:aS:r

&

v:ð

Ó

eyd⋆ Aer

&

ev:L

&

ndð

Ó

n:ò n:aLòy:m:Î⋆

OS:,

&

m:Ürv:rÎ kvv:ò⋆ t::ðL

&

i ! O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy:Øm:ð/ 1/

O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î Urv:rÎ kvv:ò⋆ t::ðL

&

i ! Een: n:mm:ò⋆

O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy: t:am:rò VkNN:n:Î⋆ O

Ò

Àò en:r

&

ò k:ð

Ó

NRan:Î⋆

m:Øn:Î S:ð

Ó

yy: m:am:ò EL

&

ndÙ⋆ m:ðen: m:ð

Ó

el:v:ð

Ó

eyd⋆

O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy: v:ay:Øm:Î k,¤NN:Øm:Î⋆ p:y:pp:ÜrÎndv:ð/ 2/

UrÎnd S:g:Rm:Î⋆ udò¶: p:ad¶:n:Î⋆ p:ðym:Øl:ò

S:arÎndÙ S:Øv:ò¶: S:ð

Ó

vv:ay:n:Î⋆ O

Ò

Àò en:r

&

ò k:ð

Ó

NRan:Î⋆

p:ðrÎndÙm:Î p:ð

Ó

y:rÎndÙm:Î⋆ Av:n::ðRenr

&

A:ðrÎ S::ð

Ó

ell:l:ðn:Î⋆

t:irÎnd O

Ò

n:Î t::ðL

&

i ! ⋆ O

Ò

nS:ð

Ó

yy:Øm:Î Urv:rÎ kvv:òy:ð/ 3/

Urv:rÎ kvv:ò O

Ò

,ev:XÏXÙ⋆ AÀò S::ð

Ó

l:Î n:irÎ m:RÙ¶:Ø⋆

Ir n:ð

Ó

l:Î ev:e¶: m:ØLò¶:⋆ n:ð

Ó

Wj: pp:ð

Ó

,Wj:ð

Ó

yy:ØLÏ⋆

p:ðrm:rÎ kadl:Î⋆ kRl:Î p:Øròy: ev:Lòev:¶:⋆

karÎ Am:rÎ m:ðen:⋆ n:m:Î kNN:n:Î t::ðL

&

i ! keRy:n:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 135: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:aS:,

&

j::ðet:

keRy:n:Î k:ð

Ó

eRy:n:Î n:ð

Ó

eRy:m:al:Î⋆ ul:g:m:Î k:ð

Ó

NR

AeRy:n:Î⋆ Aer

&

v:, m:ðen: m:ay:¶:n:Î⋆ A:eg:l:Øm:Î

k:ð

Ó

eRy: O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î⋆ Av:n:Î O

Ò

nr

&

ð ekRVkÙm:Î O

Ò

ll:ð⋆

t:ØeR k:ð

Ó

eLRò m:R¶::ðL

&

i ! ⋆ AÀò O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy:Øm:ð/ 5/

AÀò O

Ò

n:Î S:ð

Ó

eyy:l:Î O

Ò

n:Î⋆ UrÎ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ell:l:Î O

Ò

n:Î t::ðeL

&

m:irÎ⋆

O

Ò

Àò Een: um:VkaS:ò Ell:ò⋆ Ag:pp:¬ðn:Î⋆

m:ØÀò Am:rrÎ m:Ødlv:n:Î⋆ v:N:Î t:Øv:rap:ed

m:Àn:Î⋆ m:eN:v:NN:n:Î⋆ v:aS:Ødðv:n:Î v:l:òy:ØLð/ 6/

v:l:òy:ØLÏ Ag:pp:RÙ¶:Ø⋆ O

Ò

Àò n:l:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î kÝev: Vk:ð

Ó

NRÙ⋆

Al:ò kRl:Î p:eMLy:mm:an:ò⋆ A:eL

&

epp:ran:Î t:Àò⋆

kl:ò k:ð

Ó

LÏ Ag:l:Î Alg:Øl:Î t::ðL

&

i ! ⋆ n:m:Î kNg:Lal:Î kNRÙ⋆

t:l:òey:l:Î v:N:¤v:Øm:Î A:¤:ð

Ó

l::ð⋆ t:òy:l:arÎ m:Ønb:ð/ 7/

p:ðy:Î m:Øl:ò uNRÙ S:g:Rm:Î p:ay:ÎndÙ⋆ m:,edRò

pp::ðy:Î m:Ødl:Î S:ay:ζ:Ø⋆ p:ØMv:ay:Î ep:LndÙ⋆ keLr

&

¬⋆

t:Ü m:Ø,

&

v:l:Î t::ð

Ó

NRò v:ay:Î epp:ran:ò⋆ O

Ò

ÀaLÏ k:ð

Ó

l::ð⋆

y:am:Î u,

&

eg:nr

&

dÙ t::ðL

&

i ! ⋆ AÀòy:rÎ n:aN:v:ð/ 8/

n:aN:Øm:Î en:r

&

òy:Øm:Î kv:rÎndÙ⋆ O

Ò

Àò n:l:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î kÝev: Vk:ð

Ó

NRÙ⋆

S:ðN:Î uy:rÎ v:an:e¶:,VkÙm:Î⋆ t:ðv: ep:ran:Î t:Àò⋆

A:N:ò O

Ò

n:Î t::ðL

&

i ! ⋆ ul:g:Ød:ðr

&

l:rÎ t:ÜeXÕ⋆ A:m:Î

k:ðN:òg:LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆ kÙedery:am:Î m:Rl:Î UrÎdÙm:ð/ 9/

y:am:Î m:Rl:Î UrÎndÙm:Î⋆ O

Ò

m:Î A:eL

&

y:¤ó epp:ran:Î uRò⋆

t:Ü m:Rl:Î t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ m:l:rÎ k:ð

Ó

NRÙ S:ÜRÙv::ðm:Î⋆

y:am:Î m:Rm:Î Eenr

&

⋆ ¶:ð

Ó

,v:Ød:ðr

&

y:l:Î t:òy:l:arÎ⋆

n:a m:R¤a pp:eL

&

t:ÜeXÕ⋆ n:aRÙm:Î EròVkv:ð/ 10/

‡EròVkÙm:Î k,¤Rl:Î v:NN:n:Î⋆ kNN: ep:ran:Î t:Àò⋆

ev:rò Vk:ð

Ó

LÏ p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

www.prapatti.com 135 Sunder Kidambi

Page 136: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:aS:,

&

j::ðet: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

en:rò Vk:ð

Ó

LÏ Andaed⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

uròVk v:ll:arÎVkÙ⋆ v:òg:Øndm:Î A:g:Øm:Î t:m:Î UrÎ O

Ò

ll:am:Î/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 136 www.prapatti.com

Page 137: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á Urð

Ó

ll:am:Î Á Át:l:òev: Erv:Ø n:iXÏeXpp:ØVkÙ v:,end kÝr

&

l:Î

‡UrÎ O

Ò

ll:am:Î t:ØeWj:⋆ ul:g:ð

Ó

ll:am:Î n:eML,Lay:Î⋆

n:irÎ O

Ò

ll:am:Î t:ðer

&

⋆ A:ðrÎ n:iLÏ Erv:ay:Î n:iNRdal:Î⋆

p:arÎ O

Ò

ll:am:Î uNR⋆ n:m:Î p:amb:N:òy:an:Î v:aran:al:Î⋆

A:rÎ O

Ò

ll:ð ! v:elv:n:òy:ðn:Î⋆ A:ev: kapp:arÎ Een:y:ð/ 1/

A:ev: kapp:arÎ Een: y:arÎ⋆ A:L

&

Ï kRl:Î m:N:Î ev:N:Î m:ÜeR⋆

m:aev: karm:ay:Î⋆ A:ðrÎ v:ell:rv:ay:Î n:iNRdal:Î⋆

kaev: S:ðrÎ v:NN:n:Î⋆ O

Ò

n:Î kNN:n:Øm:Î v:aran:al:Î⋆

p:aev:y:ðn:Î n:ð

Ó

Wj:m:ð ! ⋆ n:iy:Øm:Î p:a¤ll:òy:ð/ 2/

n:iy:Øm:Î p:a¤ll:òg:aN:Î⋆ n:ð

Ó

Wj:m:ð ! n:iLÏ Erv:Øm:Î⋆

A:ðy:Øm:Î p::ð

Ó

L

&

Ùedenr

&

⋆ UeL

&

y:ay:Î n:iNRdal:Î⋆

kay:Øm:Î kRÙeWj:l:ò⋆ O

Ò

n:Î kag:ض:n:Î v:aran:al:Î⋆

m:ay:Øm:Î v:g:ò Aer

&

y:ðn:Î⋆ v:l:Î ev:n:òy:ðn:Î p:ð

Ó

N:Î ep:r

&

ndð/ 3/

p:ð

Ó

N:Î ep:r

&

ndarÎ O

Ò

ydÙm:Î⋆ p:ð

Ó

,m:Î t:Øy:rÎ kaeNg:l:ðn:Î O

Ò

n,

&

A:ð

Ó

N:Î S:ØRr:ðn:Î⋆ v:arad:ð

Ó

eL¶:an:Î⋆ Emm:N:Î ALnd

kN:Î p:ð

Ó

ery: S:ð

Ó

vv:ay:Î⋆ O

Ò

m:Î karð,

&

v:aran:al:Î⋆

O

Ò

N:Î p:ð

Ó

ery: eS:ndò n::ðy:Î⋆ t:irÎpp:ararÎ O

Ò

Àòy:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 138: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Urð

Ó

ll:am:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:rÎ O

Ò

Àò A:rayv:arÎ⋆ AÀòy:,m:Î t::ðeL

&

y:,m:Î⋆

n:irÎ O

Ò

Àð ! O

Ò

Àadð⋆ n:iLÏ Erv:Øm:Î t:ØWj:Øv:ral:Î⋆

karÎ AÀ m:ðen:⋆ n:m:Î kNN:n:Øm:Î v:aran:al:Î⋆

p:ðrÎ O

Ò

Àò m:ay:adal:Î⋆ v:elv:n:òy:ðn:Î ep:n:Î en:nr

&

ð/ 5/

ep:n:Î en:nr

&

kadl:Î n::ðy:Î⋆ n:ð

Ó

Wj:m:Î p:ð

Ó

erdRÙm:al:Î⋆

m:Øn:Î en:enr

&

ra UeL

&

⋆ kN:Î p:Ødòy: m:ÜeRXÕal:Î⋆

m:n:Î en:nr

&

S:Vkr¶:Ø⋆ O

Ò

m:Î m:ay:v:n:Øm:Î v:aran:al:Î⋆

EeÀnr

&

n:iLÏ A:ev:⋆ kapp:arÎ A:rÎ Eevv:R¶:ð/ 6/

kapp:arÎ A:rÎ Eevv:R¶:Ø⋆ ke¤,eLn:Î n:ØN:Î t:ØeLy:ay:Î⋆

S:ðN:Î p:al:dÝeL

&

y:ay:Î⋆ :ð

Ó

elg:nr

&

k{Ïg:Ølv:ay:Î⋆

¶:Ü pp:al: v:ð

Ó

N:Î S:{Ïg:Ø⋆ S:Vkr¶:n:Î t::ðnr

&

an:al:Î⋆

t:i pp:al: v:elv:n:òy:ðn:Î⋆ dð

Ó

yv:¤aLÏ ! O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn::ð/ 7/

Ó

yv:¤aLÏ ! O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î⋆ A:ðrÎ Erv:ðL

&

Ï UeL

&

y:ay:Î⋆

m:ð

Ó

y:Î v:ndÙ en:n,

&

⋆ O

Ò

n:daev: m:ð

Ó

el:ev:VkÙm:Î⋆

kó v:nd S:Vkr¶:Ø⋆ O

Ò

n:Î kNN:n:Øm:Î v:aran:al:Î⋆

t:ò v:nd t:N:Î t:ð

Ó

nr

&

l:Î⋆ v:ð

Ó

Wj:ØRerl:Î t:an:Î ARÙm:ð/ 8/

v:ð

Ó

Wj:ØRerl:Î t:an:Î ARÙm:al:Î⋆ v:ie¤,eLn:Î n:ØN:Î t:ØeLy:ay:Î⋆

AWj:ØRr v:ð

Ó

yy::ðn:Î⋆ AeN: n:ð

Ó

RÙm:Î t:ðrÎ t::ðnr

&

adal:Î⋆

S:ð

Ó

Wj:ØRrÎ ¶:am:ròVkN:Î⋆ S:ð

Ó

lv:n:Øm:Î v:aran:al:Î⋆

n:ð

Ó

eWj:RrÎ t:irÎpp:arÎ Een:y:arÎ⋆ en:n,

&

,g:Øeg:nr

&

ðn:ð ! / 9/

en:n,

&

,g:Øeg:nr

&

ðn:ð p::ðl:⋆ n:ð

Ó

RÙ v:an:m:Î⋆

S:ð

Ó

n,

&

,eg: n:ØN:Î t:ØeLy:ay:Î⋆ :ð

Ó

elg:nr

&

k{Ïg:Ølv:ay:Î⋆

Anr

&

Ó

,g:al:Î v:òy:m:Î⋆ ALnd ep:ran:Î v:aran:Î O

Ò

n,

&

A:ð

Ó

nr

&

Ó

,g:al:Î S::ð

Ó

ll:adÙ⋆ ul:g::ð ur

&

{Ïg:Øm:ð/ 10/

‡ur&

{Ïg:Øv:an:Î p::ðl:Î⋆ y::ðg:Ø S:ð

Ó

yd p:ð

Ó

,m:an:ò⋆

eS:r

&

nd p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

Sunder Kidambi 138 www.prapatti.com

Page 139: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Urð

Ó

ll:am:Î

en:r

&

m:Î ekLrÎnd Andaed⋆ A:ey:re¶:pp:¶:al:Î⋆

Er

&

ndÙ p::ðy:Î v:òg:Øndm:Î⋆ S:ðrav:ar

&

ð

Ó

�n:ðy::ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 139 Sunder Kidambi

Page 140: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á OÒ�n:ðy::ð Á Áu,v:ð

Ó

eLpp:aRÙ kNR t:l:òev: t:ay:ò m:,

&

¶:Ørò¶:l:Î

‡OÒ�n:ðy::ð AÀòm:irÎg:aLÏ ! ⋆ O

Ò

Àò m:Øen:v:dÙ n:irÎ⋆

n:¤LÏ k:ðl: e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

S:e¤n::ðRÙm:Î n:ðem:y::ðRÙm:Î⋆ t:am:rò VkNg:L:ðRÙm:Î⋆

S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î A:ð

Ó

enr

&

n::ðRÙm:Î⋆ S:ð

Ó

elg:nr

&

Ó

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:ð/ 1/

O

Ò

n:Î n:ð

Ó

eWj:n:al:Î n::ðeVk VkaN:irÎ⋆ O

Ò

Àò m:Øen:y:adð⋆

t:ð

Ó

n:Î n:n:Î S::ðl:ò e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

em:ÀØm:Î n:Ül:Øm:Î kÙNRl:m:Øm:Î⋆ m:arÎev:l:Î et:,m:,

&

v:Øm:Î⋆

m:ÀØ p:ÜN:Øm:Î n:ang:Ø t::ðLÙm:Î⋆ v:ndð

Ó

{Ïg:Øm:Î en:enr

&

RÙm:ð/ 2/

en:enr

&

RÙm:Î et:S:òVkÙm:Î n:òy:Øm:Î O

Ò

n,

&

⋆ AÀòy:,m:Î m:Øen:edrÎ⋆

kÙnr

&

m:aR e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

v:ð

Ó

enr

&

ev:ll:Øm:Î t:NRÙm:Î v:aLÙm:Î⋆ S:Vkrm:Øm:Î S:¤m:Øm:Î⋆

en:n,

&

t::ðenr

&

VkNN:ØLÏ n:i¤a⋆ n:ð

Ó

Wj:ØMLÙm:Î n:i¤av:ð/ 3/

n:i¤ en:ll:a VkNN: n:irÎg:LÏ O

Ò

n,

&

⋆ AÀòy:,m:Î m:Øen:edrÎ⋆

t:ðn:Î k:ð

Ó

LÏ S::ðl:ò e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

p:Ün:Î t:N:Î m:al:ò ¶:N:Î t:ØL

&

ay:Øm:Î⋆ p::ð

Ó

n:Î m:ØeRy:Øm:Î v:eRv:Øm:Î⋆

p:a{Ïg:Ø t::ðn,

&

m:Î p:XÏXÙm:Î n:aN:Øm:Î⋆ p:aev:y:ðn:Î p:Vk¶:v:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 141: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

O

Ò

�n:ðy::ð

p:Vkm:Î n::ðeVk en:r

&

ÎkÙm:Î n:òy:Øm:Î O

Ò

n,

&

⋆ AÀòy:,m:Î m:Øen:edrÎ⋆

t:Vk kirÎe¶: e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

t::ð

Ó

VkS::ðed ¶::ð

Ó

NRò v:ay:Øm:Î⋆ n:iNR p:Ø,v:¤LÙm:Î⋆

t:Vk t:am:rò VkNN:Øm:Î⋆ p:aev:y:ðn:Î A:ev:ey:n:Î m:ðl:n:v:ð/ 5/

m:ðl:Øm:Î v:n:Î p:eL

&

n:{Ïg:ØeReVkv:LÏ O

Ò

n,

&

⋆ AÀò kaN: Vk:ð

Ó

RaLÏ⋆

S::ðl:ò S:ÜL

&

Ï t:N:Î et:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

k:ðl: n:iLÏ k:ð

Ó

eR m:ÜVkÙm:Î⋆ t:am:rò VkNN:Øm:Î ken: v:ay:Øm:Î⋆

n:il: m:ðen:y:Øm:Î n:ang:Ø t::ðLÙm:Î⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î en:r

&

òndn:v:ð/ 6/

en:r

&

ònd v:n:Î p:eL

&

n:m:Î kÙeReVkv:LÏ O

Ò

n,

&

⋆ AÀò kaN:Vk:ð

Ó

RaLÏ⋆

eS:r

&

nd kirÎe¶: e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

en:r

&

ònd S::ðed v:ð

Ó

MLm:Î S:ÜL

&

Ïnd⋆ n:iNR p::ð

Ó

n:Î m:ðen:y::ð

Ó

RÙm:Î⋆

en:r

&

òndð

Ó

n:Î uMLðen:nr

&

Ó

eL

&

ndan:Î⋆ n:ðem: A¤ó uLdð/ 7/

kóy:ØLÏ n:n:Î m:Øg:m:Î v:òVkÙm:Î n:òy:Øm:Î O

Ò

n,

&

⋆ AÀòy:,m:Î m:Øen:edrÎ⋆

m:ò k:ð

Ó

LÏ m:aR e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

S:ð

Ó

yy: t:am:rò VkNN:Øm:Î Alg:Øl:Øm:Î⋆ eS:eXÕRòy:Øm:Î v:eRv:Øm:Î⋆

m::ð

Ó

yy: n:iLÏ kÙL

&

l:Î t:aL

&

Ïnd t::ðMg:LÙm:Î⋆ p:aev:y:ðn:Î m:ØeÀr

&

ÎkÙm:ð/ 8/

m:Øn:Î en:nr

&

ay:Î O

Ò

n,

&

t::ðeL

&

m:arÎg:LÙm:Î⋆ AÀòy:,m:Î m:Øen:edrÎ⋆

m:ÀØ m:aR e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

S:ð

Ó

eÀ n:iLÏ m:ØeR A:edy:ay:⋆ ul:epp:l:eN: kl:¶:n:Î⋆

kÀl:Î p:al:Î Am:Ødaeg: v:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î keL

&

y:an:ð/ 9/

keL

&

y: em:Vkd:ðrÎ kadl:LÏ Ev:LÏ O

Ò

n,

&

⋆ AÀò kaN:Vk:ð

Ó

RaLÏ⋆

v:L

&

Ùev:l:Î kirÎe¶: e¶:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR n:emb:y:ò⋆ n:an:Î kNR ep:n:Î⋆

kÙL

&

Ùem: ¶:ðv:rÎ kÙL

&

a¤LÏ⋆ kó t::ð

Ó

L

&

::ðed v:ð

Ó

MLe¶:n:ØMLð⋆

O

Ò

L

&

Ùv:d:ðrÎ u,v:ð

Ó

Àð

Ó

Wj:ØLÏ O

Ò

L

&

Ùm:Î⋆ A:rÎVkÙm:Î Aer

&

v:erdð/ 10/

‡Aer

&

v:ery: ep:ran:ò⋆ A:eL

&

A¤óy:n:òy:ð Al:eXÕ⋆

n:er

&

y: n:l:Î m:l:rÎ n:aeR⋆ n:n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

www.prapatti.com 141 Sunder Kidambi

Page 142: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

O

Ò

�n:ðy::ð et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kÙer

&

k:ð

Ó

LÏ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò p:¶:Øm:Î⋆ et:,VkÙ,

&

{Ïg:ØeR Adn:Î m:ðl:Î⋆

Aer

&

y: VkXÕÚ v:ll:arÎ v:òXÏN:v:rÎ⋆ A:L

&

Ï kRl:Î W:al:¶:ØMLð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 142 www.prapatti.com

Page 143: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kRl:Î W:al:m:Î Á Á

t:l:òv:n:Î t:nm:òg:Lò ¶:Àdag: Vk:ð

Ó

NRÙ p:ðS:Øm:Î t:l:òev:ey:n:Î en:l:òkNRÙ t:ay:Î

A:v:ðS:m::ð O

Ò

n,

&

n::ð

Ó

ndÙ kÝr

&

l:Î

‡kRl:Î W:al:m:Î S:ðÓ

ydðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kRl:Î W:al:m:Î A:v:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kRl:Î W:al:m:Î k:ð

Ó

NRðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kRl:Î W:al:m:Î kiNRðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kRl:Î W:al:m:Î uNRðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kRl:Î W:al:¶:iS:n:Î v:ndðr

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

kRl:Î W:al:¶:irÎeVkv:ò O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆

kRl:Î W:al:¶:ð

Ó

n:Î m:g:LÏ kr

&

Îeknr

&

v:ð/ 1/

kr

&

ÎkÙm:Î kelv:Vkñ

Ó

ll:ò El:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv: A:v:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv: S:ð

Ó

yv:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv: t:irÎpp:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv: :arm:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv: n:adn:Î v:ndðr

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv:y:irÎeVkv:ò O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv: O

Ò

n:Î m:g:LÏ kaeNg:nr

&

n:v:ð/ 2/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 144: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kRl:Î W:al:m:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kaeNg:nr

&

en:l:m:Î O

Ò

ll:am:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kaeNg:nr

&

ev:S:Ømb:ð

Ó

ll:am:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kaeNg:nr

&

v:ð

Ó

nt:i O

Ò

ll:am:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kaeNg:nr

&

EVkaXÕð

Ó

ll:am:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kaeNg:nr

&

kRl:Î O

Ò

ll:am:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

kaeNg:nr

&

kRl:Î v:NN:n:Î Or

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

kaeNg:nr

&

ul:g:¶:irÎVkñ

Ó

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆

kaeNg:nr

&

O

Ò

n:Î kaerg:ò S:ð

Ó

eyg:nr

&

n:v:ð/ 3/

S:ð

Ó

eyg:nr

&

eked O

Ò

ll:am:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

yv:an:Î en:nr

&

n:g:LÙm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

ydÙ m:Øn:Î Er

&

ndv:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

yg:ò pp:y:n:Î uNb:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

yv:arÎg:Lò :ð

Ó

yv:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

yy: km:l: VkNN:n:Î Or

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

S:ð

Ó

yy: ul:g:¶:irÎeVkv:ò O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆

S:ð

Ó

yy: ken:v:ay:Î EL m:an:Î et:r

&

¶:ð/ 4/

et:r

&

mb:am:l:Î m:N:Î kaeVknr

&

ðn:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

et:r

&

mb:am:l:Î m:l:ò O

Ò

RÙ¶:ðn:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

et:r

&

mb:am:l:Î AS:Ørrò Vk:ð

Ó

nr

&

ðn:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

et:r

&

m:Î kaXÏeX Anr

&

òv:rò Vka¶:ðn:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

et:r

&

mb:am:l:Î kRl:Î kRòndðn:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

et:r

&

mb:ad kRlv:NN:n:Î Or

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

et:r

&

mb:ad ul:g:¶:irÎVkñ

Ó

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆

et:r

&

mb:adð

Ó

n:Î et:,m:g:LÏ O

Ò

eydn:v:ð/ 5/

En: v:ðy:Î m:l:ò Oendn:ðn:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

En:v:ð,

&

g:LÏ S:ð

Ó

XÕðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

En:v:an:Î kn,

&

m:ðy:ζ:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

En:v:a en:rò ka¶:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

Sunder Kidambi 144 www.prapatti.com

Page 145: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kRl:Î W:al:m:Î

En:v:ay:rÎ t:l:òv:n:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

En:¶:ðv:rÎ t:l:òv:n:Î v:ndðr

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

En:v:ðr

&

ÎkN:Î n:ll:irÎeVkv:ò O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆

En:v:ðr

&

ÎkeNN: O

Ò

nm:g:LÏ uXÕn:v:ð/ 6/

uXÕarÎg:LÏ O

Ò

n:eVkll:ò y:a,m:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆

uXÕarÎg:LÏ O

Ò

n:eVk¤ñ

Ó

ll:a,m:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆

uXÕarÎg:Lò :ð

Ó

yv:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

uXÕarÎg:Lò AeL

&

pp:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

uXÕarÎg:LÙVkÙXÕðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

uXÕarÎ Eel: m:ay:n:Î v:ndðr

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

uXÕirÎg:«ð

Ó

n:Î S::ð

Ó

ell: ::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î y:an:Î⋆

uXÕð

Ó

ÀØRò pp:ðdò uròeVknr

&

n:v:ð/ 7/

uròeVknr

&

m:ØVkN:Î ep:ran:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

uròeVknr

&

et:S:òm:Øg:n:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

uròeVknr

&

Am:r,m:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

uròeVknr

&

Am:rrÎ k:ðn:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î

uròeVknr

&

m:Øen:v:,m:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î

uròeVknr

&

m:Øeg:l:Î v:NN:n:Î Or

&

Vk:ð

Ó

l::ð

uròeVknr

&

ul:g:¶:irÎVkñ

Ó

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î

uròeVknr

&

O

Ò

n:Î k:ðm:L A:ð

Ó

N:Î k:ð

Ó

eRVkñ/ 8/

k:ð

Ó

eRy: ev:n:ò y:adÙm:Î El:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ð

Ó

eRy: ev:n:ò A:v:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ð

Ó

eRy: ev:n:ò S:ð

Ó

yv:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ð

Ó

eRy: ev:n:ò t:irÎpp:ðn:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ð

Ó

eRy:an:Î El:¤ó S:ð

Ó

XÕðn:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ð

Ó

eRy: p:ØMLÙRòy:v:n:Î Or

&

Vk:ð

Ó

l::ð⋆

k:ð

Ó

eRy: ul:g:¶:irÎeVkv:ò O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î⋆

k:ð

Ó

eRy:ðn:Î k:ð

Ó

eR O

Ò

n:Î m:g:LÏ k:ðl:¤Lð/ 9/

www.prapatti.com 145 Sunder Kidambi

Page 146: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kRl:Î W:al:m:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k:ðl:m:Î k:ð

Ó

LÏ S:Øv:rÎVkm:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ðl:m:Î El:Î n:rg:m:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ðl:m:Î et:g:L

&

Ï m::ðVkm:Øm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î

k:ðl:m:Î k:ð

Ó

LÏ uey:rÎg:LÙm:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î

k:ðl:m:Î k:ð

Ó

LÏ t:en:m:Ødl:Î y:an:ð O

Ò

ÀØm:Î

k:ðl:m:Î k:ð

Ó

LÏ m:Øeg:lv:NN:n:Î Or

&

Vk:ð

Ó

l::ð

k:ðl:m:Î k:ð

Ó

LÏ ul:g:¶:irÎVkñ

Ó

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î

k:ðl:m:Î et:g:L

&

Ï k:ðdò O

Ò

n:Î kÝndl:ØVkñ/ 10/

‡kÝndl:Î m:l:rÎ m:¤óVkÙm:Î m:N:Î m:RndòVkÙm:Î⋆

kÙl:v:ay:rÎ k:ð

Ó

L

&

ÙndÙVkÙm:Î kñMv:n:Î t:Àò⋆

v:ay:Înd v:L

&

Ùed v:L n:aRn:Î⋆ m:ÀØ

kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î kÙXÕðv:l:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆

A:y:Înd t:em:L

&

Ï m:al:ò A:ey:r¶:ØLÏ⋆

Ev:òy:Øm:Î A:ðrÎ p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆ ul:eg:l:Î

OndÙ p:ð

Ó

,m:Î S:ð

Ó

lv:¶:ray:Î⋆ e¶:,m:al:Î

AeRy:arÎkLò pp:ÜeS:Vk n::ðXÕarÎg:Lð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 146 www.prapatti.com

Page 147: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á n::ðXÕ n::ðnb:Ø Á Á

v:an:m:am:l:ò pp:ð

Ó

,m:an:dÙ A,Lò v:ðNRl:Î

‡n::ðXÕ n::ðenb:l:ðn:Î n:ØNN:er&

ev:l:ðn:Î⋆

A:eg:l:Øm:Î Een: uÀò ev:XÏXÙ⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î

A:XÕeg:r

&

Îekenr

&

l:ðn:Î⋆ Arev:n:Î AN:ò Amm:an:ð⋆

S:ðXÕÚ ¶:am:rò S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î URÙ m:l:rÎ⋆

eS:riv:r m:¤l:n:g:rÎ⋆

v:ieXÕ,nd O

Ò

nday:Î ! ⋆ un:VkÙ em:g:ò All:ðn:Î A¤ñ⋆ / 1/

A{Ïg:ØXÕðn:Î All:ðn:Î E{Ïg:ØXÕðn:Î All:ðn:Î⋆

uÀò VkaN:Øm:Î Av:aev:l:Î v:iL

&

ÏndÙ⋆ n:an:Î

O

Ò

{Ïg:ØXÕðn:Øm:Î All:ðn:Î⋆ El:¤ó S:ð

Ó

XÕ Amm:an:ð⋆

et:¤LÏ S:ðrÎm:eN: m:aR n:iRÙ⋆

eS:riv:r m:¤l:n:g:rÎ ur

&

ò⋆

S:{Ïg:Ø S:Vkr¶:ay:Î ! ⋆ t:em:y:ðn:ØVk,Lay:ð/ 2/

k,L p:Ø«:ð

Ó

eR S:Vkr pp:Rò⋆

v:an: n:aR ! O

Ò

n:Î karÎm:Øeg:l:Î v:NN:a⋆

p::ð

Ó

,LÏ All:ad O

Ò

Àò pp::ð

Ó

,LaeVk⋆ AeRm:ò k:ð

Ó

NRay:Î⋆

t:ð

Ó

,LÏ k:ð

Ó

LÏ n:anm:r

&

ò v:ll:v:rÎ p:l:rÎ v:aL

&

Ï⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 148: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

n::ðXÕ n::ðnb:Ø et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

eS:riv:r m:¤l:n:g:rÎVkÙ⋆

A,LÏ S:ð

Ó

yde¤,nday:Î ! ⋆ Aer

&

y:ðn:Î A:ð

Ó

, kómm:ar

&

ð/ 3/

m:a,

&

S:ðrÎ p:Rò n:ÜXÕÚv:rÎ m:¤⋆ A:ðrÎ Oðv:rÎ−

Vkay:n,

&

m:ay:pp::ðrÎ p:eNN:⋆

n:i,

&

S:ð

Ó

yd O

Ò

nday:Î ! ⋆ en:l:¤iNR Amm:an:ð⋆

t:ð,

&

W:an:¶:rÎ v:ðd v:ðeMv:y:r

&

a⋆

e :riv:r m:¤l:n:g:rÎ⋆

Oer

&

v:ieXÕ,nday:Î ! ⋆ uÀò O

Ò

¤ñ

Ó

yd VkÝv:Øv:n:ð/ 4/

O

Ò

yd VkÝv:Ødl:Î A:v:dð O

Ò

n:VkÙ⋆ O

Ò

vv:

t:ð

Ó

vv:¶:ØLÏ A:y:Øm:ay:Î en:n,

&

kó t:v:¤LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ k,m:ðen: Amm:an:ð⋆

S:ð

Ó

yd v:ðeMv:y:rÎ v:òy: ¶:ðv:rr

&

a⋆

e :riv:r m:¤l:n:g:rÎ⋆

kó t::ð

Ó

L

&

E,nday:Î⋆ AdÙ n:an:Øm:Î kNRðn:ð/ 5/

‡On:m:ay:Î en:l:m:Î kiNR O

Ò

Àpp:n:ð ! kNN:a ! ⋆

O

Ò

n,

&

m:Î O

Ò

Àò A:LÙRò⋆

v:an: n:ay:g:n:ð ! ⋆ m:eN: m:aeN:Vk :ØRrð⋆

t:ðn:m:am:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î t:N:Î

eS:riv:r m:¤l:¶:v:rÎ⋆ kó t::ð

Ó

L

&

v:Ør

&

ò⋆

v:an: m:am:l:òy:ð ! ⋆ AeRy:ðn:Î t::ð

Ó

L

&

v:nd,Lð/ 6/

v:nd,eL O

Ò

n:Î n:ð

Ó

eWj:R¤:ð

Ó

NR⋆ v:an:v:rÎ

k:ð

Ó

L

&

Ùndð ! ⋆ ul:g:ØVk:ðrÎ

m:Øndò ¶:ay:Î t:ndòy:ð ! ⋆ m:ØL

&

Ù OL

&

Ùl:g:Øm:Î uNRay:Î ! ⋆

S:ð

Ó

nd:ð

Ó

eL

&

l:v:rÎ v:ðd v:ðeMv: Ar

&

a⋆

e :riv:r m:¤l:n:g:rÎ⋆

Andem:l:Î p:Øg:L

&

ay:Î ! ⋆ AeRy:ðn:ò Ag:XÕðl:ð/ 7/

Sunder Kidambi 148 www.prapatti.com

Page 149: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n::ðXÕ n::ðnb:Ø

Ag:XÕ n:i v:ò¶: m:ay: v:ll:ò Oðmb:Øl:ng:−

Lam:Î Av:ò⋆ n:ng:er

&

ndn:n:Î⋆

Ag:eXÕ O

Ò

Àòy:Øm:Î n:i⋆ A,Wj:ðeXÕl:Î v:iL

&

Ïe¶: kNRay:Î⋆

p:g:l:Î kedrÎ m:eN: m:aRm:Î n:iRÙ⋆

eS:riv:r m:¤ó v:aN:n:ð⋆ O

Ò

n,

&

m:Î

p:Øg:r

&

Îkery: O

Ò

nday:Î ! ⋆ p:ØeMLn:Î v:ay:Î ep:Lndan:ð ! / 8/

p:ØeMLn:Î v:ay:Î ep:Lnday:Î ! ⋆ m:,edRò p::ðey:n:ay:Î !

O

Ò

,dðL

&

Ï ARrζ:⋆ O

Ò

n:Î

kML m:ay:v:n:ð ! ⋆ k, m:aeN:Vk :ØRrð⋆

t:ð

Ó

eMLy:arÎ et:, n:anm:r

&

òg:LÏ v:ll:arÎ⋆ m:el: t:N:Î

eS:riv:r m:¤ó⋆

uLÏ E,nd O

Ò

nday:Î ! ⋆ A,Lay:Î uyy:Øm:ar

&

ð

Ó

n:Vkñ/ 9/

A:r

&

ð

Ó

n:VkÙ en:n:Î p:adm:ð⋆ S:rN:ag: ¶:nd:ð

Ó

eL

&

nday:Î⋆

un:Vk:ðrÎ kómm:a,

&

n:an:Î A:ð

Ó

enr

&

l:ðn:Î⋆ O

Ò

n:daev:y:Øm:Î un:dð⋆

S:ð,

&

k:ð

Ó

LÏ k,mb:Øm:Î p:ð

Ó

,m:Î S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Øm:Î⋆ m:el: t:N:Î

eS:riv:r m:¤ó⋆

n:a,

&

p:Ün:Î t:N:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeRy:ay:Î ! ⋆ t:ð

Ó

yv:n:ay:g:n:ð ! / 10/

‡t:ðÓ

yv:n:ay:g:n:Î n:arN:n:Î⋆ et:erev:eVkrm:n:Î AeRey:N:òem:S:ò⋆

k:ð

Ó

y:Î k:ð

Ó

LÏ p:Üm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

S:ð

Ó

yd A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò⋆ t:N:Î eS:riv:r m:¤ó m:ðy: p:¶:ØRn:Î⋆

v:òg:l:Î p:aR v:ll:arÎ⋆ v:an::ðrÎVkarav:m:Ødð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 149 Sunder Kidambi

Page 150: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:rav:m:Ødð Á Á

A:rav:m:ØdaM

&

v:arÎ p:ð,

&

g:Lò ¶:aram:òy:al:Î A:M

&

v:arÎ t:irad A:S:òy:ØRn:Î A:XÕam:ò

p:ðeS: Al:m:,dl:Î

‡A:rav:m:Ødð ! AeRy:ðn:Î uRl:m:Î⋆ en:n:Î p:al:Î Anb:ay:ð⋆

n:iray:Î Al:òndÙ kròy:⋆ u,VkÙeg:nr

&

n:ð

Ó

RÙm:al:ð⋆

S:irarÎ S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î kv:er v:iS:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

L

&

Ù n:irÎ e¶:,VkÙRndò⋆

OrarÎ k:ðl:m:Î et:g:L

&

eVkRnday:Î ! ⋆ kNRðn:Î O

Ò

mm:an:ð ! / 1/

O

Ò

mm:an:ð ! O

Ò

n:Î v:ð

Ó

MLò m:ÜrÎe¶: ! ⋆ O

Ò

Àò A:Mv:an:ð⋆

O

Ò

mm:a u,v:Øm:Î v:ðNRÙm:Î A:XÕal:Î⋆ A:v:ay:Î O

Ò

eL

&

l:Î Or

&

ð⋆

S:ð

Ó

mm:a km:l:m:Î S:ð

Ó

L

&

Ù n:irÎ em:S:òVkN:Î m:l:,m:Î⋆ et:,VkÙRndò⋆

Amm:a m:l:rÎVkN:Î v:LrÎeg:nr

&

an:ð ! ⋆ O

Ò

Àan:Î S:ð

Ó

yg:ðn:ð ! / 2/

O

Ò

n:Î n:an:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î ! y:arð kLò kN:Î⋆ O

Ò

Àò O

Ò

n:Î S:ð

Ó

eyg:nr

&

ay:Î⋆

uÀal:Î All:al:Î y:av:ral:Øm:Î⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î kÙr

&

ò v:ðNRðn:Î⋆

kÀarÎ m:edLÏ S:ÜL

&

Ï kÙRndò eVkRnday:Î ! ⋆ AeRy:ðn:Î A,v:aN:aLÏ⋆

S:ð

Ó

ÀaLÏ O

Ò

ÀaLÏ AÀaLÏ⋆ un:daLÏ ep:eR¶:ð S:ð

Ó

l:VkaN:ð/ 3/

S:ð

Ó

l: VkaeNg:r

&

Îp:arÎ kaN:Øm:Î ALv:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

ll:Øm:Î kirÎe¶:y:ay:Î⋆

ul:epp:l:an:ð ! ⋆ O

Ò

ll:a ul:g:Øm:Î uRòy: A:ð

Ó

, m:ÜrÎe¶:⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 151: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:rav:m:Ødð

n:l:¶:al:Î em:VkarÎ kÙRndò eVkRnday:Î ! ⋆ uÀò VkaNb:aÀan:Î

Al:pp:ay:Î⋆ A:g:aS:¶:ò n::ðeVk⋆ AL

&

Ùv:n:Î t::ð

Ó

L

&

Ùv:n:ð/ 4/

AL

&

Ùv:n:Î t::ð

Ó

L

&

Ùv:n:Î A:eR VkaNb:n:Î⋆ p:aeR Al:XÕÚv:n:Î⋆

t:L

&

Ùv:l:Î ev:n:òy:al:Î p:Vkm:Î n::ðeVk⋆ n:aeN: Vkev:L

&

Ïend,pp:n:Î⋆

S:ð

Ó

L

&

Ùv::ð

Ó

N:Î p:L

&

n: VkÙRndò eVkRnday:Î ! ⋆ S:ð

Ó

n:Î t:am:rò VkNN:a ! ⋆

t::ð

Ó

L

&

Ùv:n:ðn:ò un:daLÏ⋆ S:ð,m:Î v:g:òy:ð S:ÜL

&

Ï kNRay:Î/ 5/

S:ÜL

&

Ï kNRay:Î O

Ò

n:Î t::ð

Ó

ll:ò ev:n:òy:ò A,

&

¶:Ø⋆ un:Î AeRS:ð,m:Î

UL

&

Ï keNR,ndð⋆ t:ÜraVkÙeL

&

t:Ürζ:Ø⋆ O

Ò

n:ò n:aLÏ Ag:enr

&

,pp:n:Î⋆

v:aL

&

Ï t::ð

Ó

l:Î p:Øg:L

&

arÎ kÙRndò eVkRnday:Î ! ⋆ v:an::ðrÎ k:ðm:an:ð⋆

y:aeL

&

n:Î ES:òy:ð ! Am:Ødð ! ⋆ Aer

&

ev:n:Î p:y:n:ð ! Aery:ðr

&

ð ! / 6/

Aery:ðr

&

ð ! O

Ò

Àm:Î p::ð

Ó

r

&

Î :ØRrð ! ⋆ S:ð

Ó

¤N:Î k, m:Øeg:l:ð ! ⋆

O

Ò

ery:ð ! p:v:L VkÙnr

&

ð ! ⋆ n:al:Î t::ðLÏ O

Ò

nday:Î ! un:d,Lð⋆

ep:ery:a AeRm:ò O

Ò

Àò Vk:ð

Ó

NRay:Î⋆ kÙRndò e¶:,m:al:ð⋆

t:ery:ðn:Î Een: un:Î S:rN:m:Î t:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î S:nm:m:Î kLòy:ay:ð/ 7/

kLòv:ay:Î t:Ønb:m:Î kLòy:ad:ð

Ó

eL

&

v:ay:Î⋆ kLò kN:Î m:eXÕl:ðn:Î⋆

v:Lò v:ay:Î n:ðem: pp:Ròy:ay:Î ! ⋆ kÙRndò eVkRnd m:a m:ay:a⋆

t:Lra uRl:m:Î O

Ò

n:daev:⋆ S:erndÙ p::ðm:Î p::ðdÙ⋆

ELòy:adÙn: t:aLÏ A:ð

Ó

,¤ epp:eR¶:Ø⋆ pp::ðd ES:ò n:iy:ð/ 8/

ES:òev:¶:ð

Ó

Àò un:Î t:aLÏ EN:òVkiL

&

Ï⋆ E,¶:Øm:Î Amm:an:ð⋆

AS:òev:l:Î Am:rrÎ t:l:òv:rÎ t:l:òv:a⋆ A:ed pp:ð

Ó

, m:ÜrÎe¶:⋆

et:S:ò ev:l:Î v:iS:Øm:Î S:ð

Ó

L

&

Ù m:a m:eN:g:LÏ S:ð,m:Î⋆ et:,VkÙRndò⋆

AS:òev:l:Î ul:g:m:Î p:rv: eVkRnday:Î ! ⋆ kaN: v:aray:ð/ 9/

‡v:arav:,v:ay:Î v:,m:ðÓ

n:Î m:ay:a ! ⋆ m:ay:a m:ÜrÎe¶:y:ay:Î⋆

A:rav:m:Øday:Î AeRy:ðn:Î A:ev:⋆ Ag:m:ð et:e¶:pp:ay:Î⋆

t:ira ev:n:òg:LÏ t:ir O

Ò

Àò A:NRay:Î ! ⋆ et:,VkÙRndò

Ura ! ⋆ un:VkaXÏ p:XÏXÙm:Î⋆ AeRy:ðn:Î EÀm:Î uL

&

lv:ðn::ð/ 10/

www.prapatti.com 151 Sunder Kidambi

Page 152: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A:rav:m:Ødð et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡uL&

l:ò O

Ò

enb:n:Î p:ðy:Îe : m:Øl:òy:ÜRÙ⋆ Av:Lò uey:rÎ uNRan:Î⋆

kL

&

lg:LÏ Av:òy:ð S:rN:ag: Vk:ð

Ó

NR⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

kÙL

&

el:n:Î m:el:y: ::ð

Ó

À⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

m:L

&

l:ò t:ir v:ll:arÎ⋆ kam:rÎ m:an:ðy:Î n::ðeVky:rÎVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 152 www.prapatti.com

Page 153: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:an:ðy:Î n::ðVkÙ Á Áet:,v:ll:v:aL

&

Ï S:ð

Ó

ll:Ødl:ò ¶:RÙVkÙm:Î t::ðeL

&

y:arÎVkÙ ¶:l:òev: kÝ,

&

dl:Î

‡m:an:ðy:Î n::ðVkÙ n:ll:irÎ ! ⋆ v:òg:l:Øm:Î ev:n:òy:ðn:Î m:ð

Ó

el:y:⋆

v:an:arÎ v:N:Î km:Øg:Øm:Î⋆ m:dÙ m:ell:g:ò km:L

&

Ùm:Î⋆

t:ðn:arÎ S::ðl:òg:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,v:ll:v:aL

&

Ï ur

&

òy:Øm:Î

k:ðn:arò⋆ AeRy:ðn:Î⋆ AeRkÝRÙv:dð

Ó

n,

&

g::ð

Ó

l::ð/ 1/

O

Ò

n,

&

g::ð

Ó

l:Î t::ðeL

&

m:irÎg:aLÏ⋆ O

Ò

mm:ò n:irÎ n:el:ndð

Ó

nS:ð

Ó

eydr:ð⋆

p::ð

Ó

n:Î et:g:L

&

Ï p:ØÀò m:eg:L

&

Ï⋆ p:ØdÙ m:adev: m:idN:ev:⋆

t:ð

Ó

nr

&

l:Î m:N:m:Î km:L

&

Ùm:Î⋆ et:,v:ll:v:aL

&

Ï n:g:,LÏ

en:nr

&

ep:ran:Î⋆ AeRn:i,

&

⋆ AeRy::ðm:Î k:ð

Ó

NRÙ S:ÜRÙv:dð/ 2/

S:ÜRÙm:Î m:l:rÎVkÙL

&

l:irÎ ! ⋆ t:Øy:raXÏeXy:ðn:ò m:ð

Ó

el:y:⋆

p:aRÙn:l:Î v:ðdv::ð

Ó

el:⋆ p:rv:ò e¶:rò p::ðl:Î m:ØL

&

¤⋆

m:aRÙy:rÎnd:ðm: pp:Øg:ò km:L

&

Ùm:Î⋆ t:N:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

n:iRÙr

&

òeg:nr

&

ep:ran:Î⋆ kL

&

l:Î kaNRÙ¤:ð

Ó

l:Î en: :l:Øm:ð/ 3/

en: :l:Øm:Î t::ðeL

&

m:irÎg:aLÏ ! ⋆ O

Ò

mm:ò n:irÎ n:el:ndð

Ó

n:Î S:ð

Ó

eydr:ð⋆

p:e :l:ò n:iLÏ km:Øg:Øm:Î⋆ p:l:v:Øm:Î t:ð

Ó

{Ïg:Øm:Î v:aL

&

òg:LÙm:Î⋆

m: :eN: m:aR¤LÏ m:idN:v:Øm:Î⋆ t:N:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

n: :rev:n:Î AN:òm:ðl:Î⋆ n:emp:ran:dÙ n:Àl:m:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 154: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:an:ðy:Î n::ðVkÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:Àl: ¶::ðeL

&

m:irÎg:aLÏ ! ⋆ n:ll: AndN:rÎ v:ðeMv: pp:Øg:ò⋆

m:òÀl:¤:ð

Ó

NRÙy:rÎ ev:N:Î m:r

&

òVkÙm:Î⋆ t:N:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

kÀl:¤XÏeX t:Àò⋆ Vken:y:ò EÀm:Ødm:Î t:Àò⋆

O

Ò

Àl:¤:ð

Ó

LÏ S:ØRrò⋆ O

Ò

n,

&

g::ð

Ó

l:Î kNg:LÏ kaNb:dÙv:ð/ 5/

kaNb:dð

Ó

WW:an,

&

k:ð

Ó

l::ð⋆ ev:n:òy:ðn:Î ken:v:ay:Î m:Rv:irÎ⋆

p:aN:Î kÙrl:Î v:eNRn::ð

Ó

RÙ⋆ p:S:Øn:Î t:ð

Ó

nr

&

l:Øm:Î A:eg: O

Ò

{Ïg:Øm:Î⋆

S:ðN:Î eS:n:ò A:ð{Ïg:Ø m:r⋆ :ð

Ó

L

&

Ù¤an:l:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

m:aN:Î kÙr

&

LÏ k:ðl: epp:ran:Î⋆ m:l:rÎ ¶:am:rò pp:ad¤Lð/ 6/

p:ad¤LÏ m:ðl:eN:⋆ p:Ünd:ð

Ó

L

&

VkÝRÙ¤:ð

Ó

l:Î p:av:ò n:ll:irÎ⋆

A:ðd n:ð

Ó

RÙndR¶:ØLÏ⋆ uy:rÎ t:am:rò S:ð

Ó

¤L

&

Ùn:irÎ⋆

m:adrÎg:LÏ v:aNm:Øg:m:Øm:Î⋆ kNN:Øm:Î OndÙm:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

n:adn:Î EWW:al:m:Î uNR⋆ n:m:Î ep:ran:Î t:Àò n:aMd:ð

Ó

,

&

m:ð/ 7/

n:aMd:ð

Ó

,

&

m:Î v:ieRenr

&

y:ð⋆ t::ð

Ó

L

&

VkÝRÙ¤:ð

Ó

l:Î n:ÀØdl:irÎ⋆

A:RÙ,

&

t:i¤,mb:Øm:Î⋆ ev:Lò S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Øm:Î A:eg: O

Ò

{Ïg:Øm:Î⋆

m:aRÙ,

&

p:ÜndRm:Î S:ðrÎ⋆ v:y:l:Î S:ÜL

&

Ï t:N:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

n:iRÙr

&

òeg:nr

&

ep:ran:Î⋆ en:l:m:Î t:aev:y: n:iLÏ kL

&

l:ð/ 8/

kL

&

l:Î v:Lò p:Üerpp: y:am:Î kNRÙ⋆ kód:ð

Ó

L

&

VkÝRÙ¤:ð

Ó

l::ð⋆

kÙL

&

l:Î O

Ò

À y:aL

&

Ùm:Î O

Ò

À⋆ VkÙeLrÎ S::ðl:òy:ØLÏ t:ðn:Î A,end⋆

m:L

&

l:ò v:er v:NRÙg:LÏ ES:ò p:aRÙm:Î⋆ et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

S:ØL

&

el:n:Î m:el: S:Vkr pp:ð

Ó

,m:an:Î⋆ AdÙ t::ð

Ó

ll:,Lð/ 9/

t::ð

Ó

ll:,LÏ n:l:Î ev:n:òy:al:Î⋆ S::ð

Ó

l: VkÝRÙ¤:ð

Ó

l:Î t::ðeL

&

m:irÎg:aLÏ⋆

t::ð

Ó

ll:,LÏ m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î⋆ t::ð

Ó

L

&

en:nr

&

et:,n:g:rm:Î⋆

n:ll:,LÏ A:ey:rv:rÎ⋆ n:l:n:Î OndÙm:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

n:ll:,LÏ n:m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ n:aray:N:n:Î n:am:¤Lð/ 10/

‡n:am:¤LÏ A:ey:rm:Î uRòy:⋆ n:m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î AeR m:ðl:Î⋆

S:ðm:m:Î k:ð

Ó

LÏ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î t:ð

Ó

erndÙrò¶:⋆

Sunder Kidambi 154 www.prapatti.com

Page 155: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:an:ðy:Î n::ðVkÙ

n:am:¤LÏ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î et:,v:ll:v:aL

&

Ï⋆

S:ðm:m:Î k:ð

Ó

LÏ t:ð

Ó

n:Î n:g:rÎm:ðl:Î⋆ S:ð

Ó

pp:Øv:arÎ eS:r

&

ndarÎ ep:r

&

ndð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 155 Sunder Kidambi

Page 156: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á ep:r&

ndv:a,

&

m:Î Á Á

A:M

&

v:arÎ t:am:Î S:ðrÎndn:Øb:ev:VkÙm:Î en:l:òy:ò :ð

Ó

y:Î O

Ò

n: O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:ò v:ðNRÙdl:Î

‡ep:r&

ndv:a,

&

m:Î v:LrÎndv:a,

&

m:Î⋆

p:ð

Ó

ery: b:art:m:Î kóS:ð

Ó

ydÙ⋆ Oðv:rÎVkÙ

e¶:r

&

¤LÏ kaXÏeXey:XÏXÙ⋆

Ó

ydÙ p::ðn: m:ay:¤LÙm:Î⋆

en:r

&

m:Î t:n:Î URÙ p:ØVkñ

Ó

n:daev:y:ò⋆ en:n,

&

en:n,

&

,eVk ueNg:nr

&

Ee :r

&

nd v:an:Î S:ØRrð ! ⋆ uÀò OÒn,&

k:ð

Ó

l:Î S:ðrÎv:dÙv:ð/ 1/

v:dÙv:ò v:arζ:òy:ØLÏ O,

&

p:ay:ÎnddÙm:Î⋆

m:ay: m:aev:n:ò v:ay:Î ep:LnddÙm:Î⋆

m:dÙv:ò v:arÎ kÙL

&

l:arÎ⋆ kÙrv:ò ep:N:ònd kÙL

&

g:Øm:Î⋆

AdÙev:dÙ udÙv:ð

Ó

Àl:av:n: All:⋆

O

Ò

Àò un:Î S:ð

Ó

yg:ò n:òev:VkÙm:Î⋆

m:ØdÙ v:òy: m:Ødlv:a ! ⋆ uÀò O

Ò

n,

&

t:l:òpp:ð

Ó

yv:n:ð/ 2/

p:ð

Ó

yy:Øm:Î p:Ü{Ïg:ØL

&

l:Î p:ðym:Øl:ò uNR⋆

ep:MLò ¶:ðXÕm:Øm:Î⋆ p:ðrÎnd:ðrÎ S:aeRr

&

Ó

yy: p:adm:Î A:ð

Ó

nr

&

al:Î⋆ S:ð

Ó

yd en:n:Î eS:,

&

:ðv:g:m:Øm:Î⋆

n:ð

Ó

yy:ØN:Î v:arζ:òy:ØLÏ AÀò k:ðl:Î k:ð

Ó

ML⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 157: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ep:r

&

ndv:a,

&

m:Î

n:iy:Øn:Î t:am:rò VkNg:LÏ n:irÎ m:lg:⋆

p:òy:v:ð en:l:òy:Øm:Î v:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:ò u,VkÙ¤Lð/ 3/

kML v:ðR¶:ò Vk:ð

Ó

NRÙ p::ðy:Î⋆ pp:Ør

&

m:Î

p:ØVkv:a,

&

m:Î⋆ kl:ndS:Ørrò

uMLm:Î p:ðdm:Î S:ð

Ó

eydXÏXÙ⋆ uey:rÎ uNR up:ay:¤LÙm:Î⋆

v:ð

Ó

ML n:irÎ :Ròy:an:Øm:Î⋆ en:eÀRò

v:ðr

&

l:am:ò ev:L¤ en:nr

&

dÙm:Î⋆

uMLm:ØLÏ kÙRòndÙ⋆ O

Ò

n:Î uey:rò u,eVk uNN:Øm:ð/ 4/

uNN: v:an:v:rÎ k:ðn:ØVkÙ⋆ A:y:rÎ

A:ð

Ó

,pp:RÙ¶: AeReS:l:Î uNRdÙm:Î⋆

v:NN: m:al:Î v:ròy:ò O

Ò

RÙ¶:Ø⋆ m:L

&

ò ka¶:dÙm:Î⋆

m:NN:ò m:Øn:Î p:Rò¶:ØNRÙem:L

&

ÏndÙ⋆ kRendRndÙ

m:N:nd m:ay:¤LÏ⋆

O

Ò

NN:Ønd:ð,

&

m:Î O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:Ø⋆ O

Ò

erv:ay:Î m:ð

Ó

L

&

Ùg::ð

Ó

VkÙ en:nr

&

ð/ 5/

en:nr

&

v:a,

&

m:Î E,nd v:a,

&

m:Î⋆

ekRnd v:a,

&

m:Î en:n:òpp:ery:n:⋆

A:ð

Ó

nr

&

l:a u,v:ay:Î⋆ A,v:ay: en:n:Î m:ay:¤LÏ⋆

en:n,

&

en:n,

&

en:n:òeVknr

&

ðn:Î⋆ uÀò O

Ò

�n:m:Î

en:n:òeg:r

&

Îp:n:Î⋆ p:aev:y:ðr

&

Î−

k:ð

Ó

n,

&

n:ng:Øròy:ay:Î⋆ ul:g:m:Î uNR A:ð

Ó

N:Î S:ØRrð ! / 6/

A:ð

Ó

N:Î S:ØRr:ðeR,LÙm:ay:Î en:nr

&

v:a,

&

m:Î⋆

uNm:òy::ðeRnm:òy:ay:Î v:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î

kN:Î k:ð

Ó

Lav:g:ò⋆ n:ig:rndð

Ó

Àò :ð

Ó

eyg:nr

&

n:⋆

O

Ò

N:Î k:ð

Ó

LÏ eS:ndòy:ØLÏ n:òeg:nr

&

ðn:Î⋆ O

Ò

n:Î

kery: m:aeN:Vkm:ð ! ⋆ O

Ò

n:Î kNg:XÏkÙ

e¶:N:Î k:ð

Ó

ML A:ð

Ó

, n:aLÏ⋆ A,Lay:Î un:Î et:,v:Ø,v:ð/ 7/

www.prapatti.com 157 Sunder Kidambi

Page 158: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

ep:r

&

ndv:a,

&

m:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:,v:Ø,v:Ø ekRndv:a,

&

m:Î⋆ k:ð

Ó

pp:ÜL

&

Ï

Ó

ndam:rò m:ðl:Î⋆ et:S:òm:Øg:n:Î

k,v:ØLÏ v:ieXÕ,ndÙ⋆ p:Ròe¶:¬ k,m:¤LÙm:Î⋆

p::ð

Ó

,ev:l:Î un:Î t:en: n:ay:g:m:Î Av:ò kñXÏkÙnd:ð,

&

m:Î⋆

O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î en:n,

&

n:ð

Ó

VkÙ⋆

A,ev: S::ð,m:Î kNN:irÎ⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î AeRy:ðn:ð/ 8/

AeRy:ò m:Ünr

&

ò Erndv:a,

&

m:Î⋆ A¤ñ en:n:Î−

r

&

aL

&

Ï kRl:Øm:Î m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î

m:ØeRy:⋆ IrÎ AeRy:al:Î⋆ m:ØeR¶:Ø Vk:ð

Ó

NR m:ØeVky:m:Øm:Î⋆

n::ð

Ó

eRy:Øm:ar

&

v:ò kñXÏkÙnd:ð,

&

m:Î⋆ O

Ò

n:Î

n:ð

Ó

Wj:m:Î en:n:Î t:n:Vkñ kròndÙg:Øm:Î⋆

k:ð

Ó

eRy: v:elv:n:òy:ðn:Î⋆ uÀò O

Ò

n,

&

g::ð

Ó

l:Î kÝRÙv:dð/ 9/

kÝeR n:irò kRònd v:a,

&

m:Î⋆ Am:Ødm:Î

t:ðv:rÎ uNN:⋆ AS:Ørrò

v:iRÙm:Î v:NN:¤Lð⋆ S:ð

Ó

ydÙ p::ðn: ev:¶:g:m:Øm:Î⋆

URÙ p:ØVkñ

Ó

n:daev:y:ò⋆ u,eVk

ueNRRÙeg:nr

&

⋆ en:n:Î t:Àò

n:aRÙm:Î v:NN:m:Î S::ð

Ó

ll:ay:Î⋆ n: :Ø n:ag:N:ò y:an:ð ! / 10/

‡n:ag:N:ò em:S:ò n:m:Î ep:ran:Î⋆ S:rN:ð

S:rN:Î n:m:Vkñ

Ó

n,

&

⋆ n:aMd:ð

Ó

,

&

m:Î

Og: eS:ndòy:n:ay:Î⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î m:ar

&

n:Î⋆

A:g: n:ÜXÕv:ndaed⋆ A:ey:r¶:ØLÏ

Ev:ò A:ðrÎ p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

m:ag: v:òg:Ønd¶:Ø⋆ m:eg:M

&

v:ð

Ó

ydÙv:rÎ v:òg:l:Øm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 158 www.prapatti.com

Page 159: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:òg:l:Î p:ܤeL&

Á Áp:r

&

v:òkLò ¶:ÜdÙev:Rl:Î

‡v:òg:l:Î p:ܤeL&

v:ay:Î⋆ v:ndÙ m:ðy:Øm:Î kÙ,eg:n:¤aLÏ⋆

S:ð

Ó

y:Î k:ð

Ó

LÏ S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î uy:rÎ⋆ et:,v:Nv:NRÝrÎ ur

&

òy:Øm:Î⋆

kó k:ð

Ó

LÏ S:Vkr¶:Ø⋆ O

Ò

n:Î ken:v:ay:Î p:ð

Ó

,m:an:ò VkNRÙ⋆

kóg:LÏ kÝepp: ::ð

Ó

ll:irÎ⋆ ev:n:òy:aXÏeXy:ðn:Î kadnm:òy:ð/ 1/

kadl:Î m:ð

Ó

n:Î p:ð

Ó

Ròy::ðRÙ⋆ uRn:Î m:ðy:Øm:Î k, n:aray:Î⋆

v:ðd v:ðeMv: A:ð

Ó

el: m:ØL

&

{Ïg:Øm:Î⋆ t:N:Î et:,v:Nv:NRÝrÎ⋆

n:adn:Î W:al:m:Î O

Ò

ll:am:Î uNR⋆ n:m:Î p:ð

Ó

,m:an:ò VkNRÙ⋆

p:adm:Î kó t::ð

Ó

L

&

ÙdÙ p:eN:y:irÎ⋆ AeRy:ðn:Î et:r

&

m:ð/ 2/

et:r

&

¤LÏ A:eg: O

Ò

{Ïg:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

yg:LÏ URÙL

&

l:Î p:ØeMLn:¤aLÏ⋆

eS:r

&

nd S:ð

Ó

lv:m:Î m:lg:Ø⋆ et:,v:Nv:NRÝrÎ ur

&

òy:Øm:Î⋆

kr

&

{Ïg:Ø S:VkrVkó⋆ Vken:v:ay:Î pp:ð

Ó

,m:an:ò VkNRÙ⋆

Er

&

e¤ n:irÎ t::ð

Ó

L

&

ÙdÙ p:eN:y:irÎ⋆ AeRy:ðn:Î ERrð/ 3/

ERerl:Î p::ðg:m:Î m:ÜeM

&

g:⋆ EN:òndaRÙm:Î m:Rv:À¤aLÏ ! ⋆

ev:Rel:l:Î v:ðdv::ð

Ó

el: m:ØL

&

{Ïg:Øm:Î⋆ t:N:Î et:,v:Nv:NRÝrÎ⋆

kRl: m:ðen: epp:ran:Î⋆ kNN:N:ò n:ð

Ó

RÙm:al:ò VkNRÙ⋆

uRl:m:Î n:ònd:ð

Ó

,e¶:⋆ u,g:Øm:Î O

Ò

n,

&

N:rζ:Øem:n:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 160: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:òg:l:Î p:ܤeL

&

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

uN:rζ:l:Î URl:Î uN:rÎndÙ⋆ uRn:Î m:ðy:Øm:Î m:Rv:À¤aLÏ⋆

et:N:rζ: v:NRlg:LÏ m:ðl:Î⋆ S:{Ïg:Ø S:ð,m:Î et:,v:Nv:NRÝrÎ⋆

p:ØN:rζ: p:ÜndN:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ n:m:Î p:ð

Ó

,m:an:ò VkNRÙ⋆

p:ØN:rζ: kóey:n:ray:Î⋆ AeRy:ðn:ØVkÙm:Î p::ðXÕÚem:n:ð/ 5/

p::ðeXÕ y:an:Î Erndðn:Î⋆ p:ØÀò m:ðl:Î ur

&

ò p:Ü{Ïg:Øey:lg:aLÏ⋆

S:ðeXÕl:Î v:aLò t:ØMLÙm:Î⋆ et:,v:Nv:NRÝrÎ ur

&

òy:Øm:Î⋆

A:XÕl:Î A:eL

&

y:¤ó⋆ Am:rrÎ p:ð

Ó

,m:an:ò VkNRÙ⋆

m:aXÕm:Î k:ð

Ó

NR,LirÎ⋆ m:òy:l:Î t:irÎv:d:ð

Ó

, v:NN:m:ð/ 6/

A:ð

Ó

,v:NN:m:Î S:ð

Ó

n,

&

p:ØVkÙ⋆ O

Ò

n:Vk:ð

Ó

n,

&

rò A:ð

Ó

N:Î ekeLy:ð⋆

S:ð

Ó

,v::ð

Ó

N:Î p:Üm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ S:ð

Ó

VkrÎ v:ðl:ò et:,v:Nv:NRÝrÎ⋆

k, v:NN:m:Î S:ð

Ó

yy: v:ay:Î⋆ S:ð

Ó

yy: kN:Î S:ð

Ó

yy: kó S:ð

Ó

yy: kal:Î⋆

S:ð

Ó

,v::ð

Ó

N:Î S:Vkrm:Î S:{Ïg:Ø⋆ ARòy:aLm:Î et:,nd VkNRð/ 7/

et:,nd VkNRð

Ó

n:Vk:ð

Ó

n,

&

ròy:ay:Î⋆ A:ð

Ó

N:Î eS:,

&

p:Üv:ay:Î⋆

S:ð

Ó

,end W:aL

&

l:Î m:eg:L

&

Ï⋆ p:ØÀò S:ÜL

&

Ï t:N:Î et:,v:Nv:NRÝrÎ⋆

p:ð

Ó

,m:Î t:N:Î t:am:rò VkN:Î⋆ p:ð

Ó

, n:iLÏ m:ØeR n:al:Î t:Rnd:ðLÏ⋆

k,m:Î et:N:Î m:a m:Øeg:l:Î p::ðl:Î⋆ et:,m:ðen: AeRg:Lòy:ð/ 8/

AeRg:LÏ kó t::ð

Ó

L

&

ÙdÙ⋆ Al:rÎm:ðl:Î AS:òy:Øm:Î AÀ¤aLÏ⋆

ev:eRv:ò S:¤:ð

Ó

el:VkÙm:Î⋆ et:,v:Nv:NRÝrÎ ur

&

òy:Øm:Î⋆

keRy: m:ay:n:Î t:Àò⋆ VkNN:n:ò n:ð

Ó

RÙm:al:ò VkNRÙ⋆

k:ð

Ó

eRy: v:elv:n:òy:ðn:Î⋆ et:r

&

m:Î kÝ,

&

em:n:Î v:ð,

&

k:ð

Ó

NRð/ 9/

v:ð,

&

k:ð

Ó

NRÙmm:ò y:an:Î Erndðn:Î⋆ v:ð

Ó

er

&

v:eNRn:¤aLÏ⋆

t:ð,

&

n:irÎ pp:mb:ò⋆ v:Rb:al:ò e¶:,v:Nv:NRÝrÎ⋆

m:aer

&

l:Î p::ðrÎ ArVkn:Î⋆ m:edLÏ n:ir

&

ð

Ó

L

&

Ó

XÕÚg:nd⋆

O,

&

S:ðv:g:n:arÎVkÙ⋆ O

Ò

Àòy:Øm:Î uLLÏ O

Ò

enm:ng:Lð/ 10/

‡em:n:Î k:ðÓ

LÏ S:ðrÎ p:Øern:Ül:Î kÙr

&

Lay:Î⋆ Ag:l:Î W:al:m:Î k:ð

Ó

NR⋆

v:n:Î kMv:n:Î AeRm:ðl:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

Sunder Kidambi 160 www.prapatti.com

Page 161: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:òg:l:Î p:ܤeL

&

p:N:Î k:ð

Ó

LÏ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò p:¶:Øm:Î⋆ et:,v:Nv:NRÝrÎVkÙ⋆

Eng::ð

Ó

LÏ p:aRl:Î v:ll:arÎ⋆ m:dn:rÎ em:eÀRò Av:rÎVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 161 Sunder Kidambi

Page 162: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á em:eÀRò m:Rv:arÎ Á Át:l:òv:n:Î t:am:ed¶:Ø v:rVkNR t:l:òev: URl:Î k:ð

Ó

NRÙrò¶:l:Î

‡em:eÀRò m:Rv:arÎg:LÏ en:À,LÏ S:ÜRÙv:arÎ⋆

m:Ønb:Ø n:an:dWj:Øv:n:Î⋆

m:ÀØRò El:¤ó⋆ ArN:Î kay:Înd m:ay:v:n:ð⋆

uÀØRòy: S:ØNRay:m:Î n:an:Î Aer

&

v:n:Î⋆ Een: AdÙ k:ð

Ó

NRÙ S:ð

Ó

yv:dð

Ó

n:Î⋆

O

Ò

ÀØRòy: p:ndÙm:Î kL

&

l:Øm:Î⋆ t:ndÙ p::ðg:Ø n:mb:i ! / 1/

p::ðg:Ø n:mb:i ! un:Î t:am:rò p:Ørò kN:Î EN:òy:Øm:Î⋆

S:ð

Ó

vv:ay:Î m:Ø,

&

v:l:Øm:Î⋆

A:g:Øl:¤LÏ S:ð

Ó

yy:⋆ AeL

&

dr

&

Îkñ n::ðXÕ:ðm:ð y:am:Î⋆

t::ðg:ò m:a m:ey:l:arÎg:LÏ en:À,LÏ S:ÜRÙv:arÎ⋆

S:ð

Ó

ev:y::ðS:ò v:ò¶:ð

Ó

L

&

A:g:LÏ p::ðg: ev:XÏXÙ⋆ kÙL

&

l:ÜdÙ p::ðey:,ndð/ 2/

p::ðey:,ndÙm:Î en:n:Î p:ØMLÙv:m:Î⋆

Aer

&

y:adv:rÎVkÙrò n:emb: ! ⋆ en:n:Î S:ð

Ó

yy:

v:ay:Î E,¤en:y:Øm:Î kNg:LÙm:Î⋆ ev:p:rit:m:Î EÀaLÏ⋆

v:ðy:Î E,m:Î t:Rm:Î t::ðeLn:arÎ⋆

Ee¶:,v:,LÏ p:ð

Ó

,

&

v:arÎy:v:rÎ k:ð

Ó

l:Î⋆

m:a E,m:Î kRl:ò VkRònd⋆ p:ð

Ó

,m:an:al:ð/ 3/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 163: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

em:eÀRò m:Rv:arÎ

A:el:n:iLÏ El:ò OL

&

Ï ul:g:m:Î uNRÙ⋆ An,

&

n:i

ekRnday:Î⋆ un:Î m:ay:¤LÏ

m:ðl:ò v:an:v:,m:Î Aer

&

y:arÎ⋆ Een: O

Ò

m:Î p:rm:ð⋆

v:ðel:n:ðrÎ t:Rm:Î keNN:n:arÎ⋆ ev:Lòy:aRÙ

S:ÜL

&

l:ò :ÜL

&

v:ð en:n,

&

kael: m:ðy:ÎVk v:ll:ay:Î ! ⋆ O

Ò

mm:ò n:i kL

&

r

&

ðl:ð/ 4/

kL

&

r

&

ðl:Î n:mb:i ! ⋆ un:Î kó t:v:m:Î m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î

n:ng:er

&

y:Øm:Î⋆ et:N:Î S:Vkr

en:L

&

,

&

t::ð

Ó

l:Î p:Ròy:ay:Î ! ⋆ un:Vk:ð

Ó

n,

&

N:rζ:Øv:n:Î n:an:Î⋆

m:L

&

,

&

t:ðn:Î m::ð

Ó

eL

&

y:arÎg:LÏ en:À,LÏ S:ÜRÙv:arÎ⋆

m:n:m:Î v:aeR en:r

&

Îk⋆ O

Ò

m:Î

kÙL

&

,

&

p:Üv:òy::ðRÙm:Î⋆ ekeLy::ðRÙm:Î kÙL

&

g:ðl:ð/ 5/

kÙL

&

eg: O

Ò

¤LÏ kÙL

&

m:N:n:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆

k:ðey:nm:ò S:ð

Ó

ydÙ knm:m:Î A:ð

Ó

enr

&

ll:ò⋆

p:L

&

eg: y:am:Î E,pp::ðm:Î⋆ p:rm:ð Ee¶:,v:,Mg:LÏ⋆

AL

&

eg:y:arÎ Evv:Øl:g: m:Ün,

&

VkÙm:Î⋆

t:ðev:m:ò t:g:Øv:arÎ p:l:rÎ uLrÎ⋆

kL

&

g:m:Î Or

&

ðl:Î n:mb:i ! ⋆ un:VkÙm:Î ELòdð knm:m:ð/ 6/

knm:m:Î Anr

&

ð

Ó

¤LÏ kóey:l:Î p:av:ò p:er

&

pp:dÙ⋆

kRl:Î W:al:m:Î ueNR¬⋆

en:nm:l:a ! n:ð

Ó

eRy:ay:Î ! ⋆ un:Vkñl:Øm:Î ep:L

&

ò ep:L

&

òy:ð⋆

v:nm:m:ð S::ð

Ó

ell: O

Ò

mm:ò n:i ev:Lòy:aRÙed⋆

AdÙ kñXÏekl:Î O

Ò

Àòm:arÎ⋆

t:nm: p:av:m:Î O

Ò

ÀarÎ⋆ A:ð

Ó

, n:an,

&

t:eR ep:N:Vkñ/ 7/

ep:N:eVk y:av:òy:Øm:Î y:av:,m:Î⋆ ep:L

&

òy:am:l:Î

p:ðed¶:Øm:Î p:ðedy:add:ðrÎ⋆

kN:eVkl:Î kirÎe¶: v:ð

Ó

ML⋆ VkedrÎ W:an: m:ÜrÎe¶:ey:n:ay:Î

www.prapatti.com 163 Sunder Kidambi

Page 164: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

em:eÀRò m:Rv:arÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

EN:eVk O

Ò

mm:ò O

Ò

m:Î t::ðeL

&

m:arÎ⋆ ev:Lòy:aR−

pp::ðdÙem:n:Î O

Ò

À pp::ðnd:ðm:ò⋆

uN:eVk n:i v:Lò¶:al:Î⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:arÎ ug:v:adv:rð/ 8/

ug:v:òy:al:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î uMLÙ,eg:⋆

un:Î t:am:rò ¶:Rm:Î kN:Î ev:eL

&

g:eLn:Î⋆

Ag: v:l:ò pp:RÙpp:an:Î⋆ AeL

&

¶:ay:Î un:Î et:,v:eRy:al:Î⋆

t:g:v:Ø S:ð

Ó

eydl:ò O

Ò

¤LÏ eS:eXÕl:Øm:Î⋆ y:am:Î ARÙ

eS:,

&

S::ð,

&

m:Î kNRÙ⋆ en:n:Î

m:Øg:v::ð

Ó

eL et:g:L

&

⋆ m:Ø,

&

v:l:Î S:ð

Ó

ydÙ en:enr

&

l:òy:ð/ 9/

en:enr

&

l:{Ïg:Ø m:ØeRey:n:ay:Î ! ⋆ E,b:¶::ðrÎ kal:Î

ArS:Ø kLò k¬⋆

v:ð

Ó

enr

&

n:iLÏ m:L

&

Ùv:a ! ⋆ ev:y:n:Î W:al:m:Î m:Øn:Î p:Rò¶:ay:Î ! ⋆

Eenr

&

vv:ay:rÎ kÙl:¶:ò⋆ v:iRÙyy:−

¶::ðenr

&

y: k,m:aeN:Vk :ØRrÎ⋆

en:n:Î t:Àal:Î n:el:v:ð p:RÙv::ðm:Î⋆ O

Ò

n,

&

m:Î A:y:Îe :y::ðm:ð/ 10/

‡A:y:Îe : A:eg:y: AÀòy:al:Î⋆ An,

&

v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î

v:arζ:òy:ØLÏ⋆ S:iXÕ m:ØNRL

&

Ù

kݶ: App:n:Î t:Àò⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

Oe¶:y: t:em:L

&

Ï m:al:ò⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:òy:Øm:Î

A:ðrÎ p:e¶:S:òy::ð

Ó

RÙm:Î⋆

n:a¶:Àal:Î n:ev:l: uròpp:arÎkÙ⋆ Ell:ò n:lg:Ørv:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 164 www.prapatti.com

Page 165: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á n:lg:Ørv:Øm:Î Á Át:mm:ò v:eS:g:er¶:v:n:Î S:rÎv:ð�:rn:Î O

Ò

n:l:Î

‡n:lg:Ørv:Øm:Î S:ðÓ

lv:Øm:Î⋆ n:rg:Øm:Î S:Øv:rÎVkm:Øm:ay:Î⋆

v:ð

Ó

lp:g:òy:Øm:Î n:XÏp:Øm:Î⋆ ev:Rm:Øm:Î Am:Ødm:Øm:ay:Î⋆

p:lv:g:òy:Øm:Î p:rnd⋆ p:ð

Ó

,m:an:Î O

Ò

Àò A:Mv:an:ò⋆

S:ð

Ó

lv:m:Î m:lg:Ø kÙeR⋆ et:,ev:NN:g:rÎ kNRðn:ð/ 1/

kNR Enb:m:Î t:Ønb:m:Î⋆ kl:Vk¤LÙm:Î t:ðXÕm:Øm:ay:Î⋆

t:NRm:Øm:Î t:Nm:òy:Øm:Î⋆ t:L

&

l:Øm:Î en:L

&

l:Øm:ay:Î⋆

kNRÙ k:ðRr

&

Îkery:⋆ p:ð

Ó

,m:an:Î O

Ò

Àò A:Mv:an:Î UrÎ⋆

t:ð

Ó

n:Î et:rò pp:Øn:l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ et:,ev:NN:g:rÎ n:Àg:rð/ 2/

n:g:rm:Øm:Î n:aRÙg:LÙm:Î⋆ W:an:m:Øm:Î m:ÜRm:Øm:ay:Î⋆

en:g:erl:Î S:ÜL

&

Ï S:ØRray:Î E,Lay:Î⋆ en:l:n:ay:Î ev:S:Ømb:ay:Î⋆

eS:g:r m:aR¤LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,ev:NN:g:rÎ S:ðrÎnd ep:ran:Î⋆

p:Øg:rÎg::ð

Ó

LÏ kirÎe¶: All:al:Î Ell:ò⋆ y:av:rÎVkÙm:Î p:ØeNN:y:m:ð/ 3/

p:ØeNN:y:m:Î p:av:m:Î⋆ p:ØN:rÎe : ep:erv:ð

Ó

enr

&

v:òy:ay:Î⋆

O

Ò

NN:m:ay:Î m:r

&

pp:ay:Î⋆ uNm:òy:ay:Î Enm:òy:ay:Î All:n:ay:Î⋆

et:NN: m:aR¤LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,ev:NN:g:rÎ S:ðrÎnd ep:ran:Î⋆

kNN:n:Î En:Î A,Lð⋆ kNRÙ k:ð

Ó

eNm:ng:LÏ kódv:m:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 166: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

n:lg:Ørv:Øm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kó t:v:m:Î S:ð

Ó

mm:ò⋆ k,m:ò v:ð

Ó

LÙm:òy:Øm:ay:Î⋆

m:ð

Ó

yp::ð

Ó

y:Î ELm:ò m:ØdÙm:ò⋆ p:ØdÙm:ò p:L

&

m:òy:Øm:ay:Î⋆

S:ð

Ó

yd et:N:Î m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,ev:NN:g:rÎ S:ðrÎnd ep:ran:Î⋆

p:ð

Ó

yd kav:Ø kNRirÎ⋆ p:ð

Ó

,m:Î t:ðv:ØRò m:Üv:Øl:g:ð/ 5/

m:Üv:Øl:g:¤LÙm:ay:Î All:n:ay:Î⋆ ug:pp:ay:Î m:Øen:v:ay:Î⋆

p:Üev:l:Î v:aL

&

Ï m:g:Lay:Î⋆ t:vv:òy:ay:Î pp:Øg:L&

ay:Î p:eL

&

y:ay:Î⋆

t:ðv:rÎ m:ðev:¶::ð

Ó

L

&

Ùm:Î⋆ et:,ev:NN:g:rÎ S:ðrÎnd ep:ran:Î⋆

p:aev:y:ðn:Î m:n:¶:ð⋆ ur&

òeg:nr

&

p:rWj:ØRrð/ 6/

p:rWj:ØRrÎ uRmb:ay:Î⋆ AL

&

ÙVkÙ p:ed¶: uRmb:ay:Î⋆

krndÙm:Î t::ðenr

&

y:Øm:Î en:n,

&

m:Î⋆ kó t:v:¤LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ ev:NN::ðrÎ

eS:r¤Lal:Î v:N:{Ïg:Øm:Î⋆ et:,ev:NN:g:rÎ S:ðrÎnd ep:ran:Î⋆

v:r¤:ð

Ó

LÏ p:adm:Î All:al:Î Ell:ò⋆ y:av:rÎVkÙm:Î v:n:Î S:rN:ð/ 7/

v:n:Î S:rN:Î S:ØrrÎVkay:Î⋆ AS:ØrrÎVkÙ v:ð

Ó

m:Î kÝXÕm:Øm:ay:Î⋆

t:n:Î S:rN:Î en:L

&

r

&

ÎkiL

&

Ï⋆ ul:g:m:Î v:ò¶:Øm:Î v:òy:adÙm:Î⋆

t:ð

Ó

n:Î S:rN:Î et:S:òVkÙ⋆ e¶:,ev:NN:g:rÎ S:ðrÎnd ep:ran:Î⋆

O

Ò

n:Î S:rN:Î O

Ò

n:Î kNN:n:Î⋆ O

Ò

Àò A:LÙRò O

Ò

n:Î App:n:ð/ 8/

‡OÒn:Î App:n:Î O

Ò

n:Vkay:Î Eg:ØLay:Î⋆ O

Ò

Àò pp:ð

Ó

XÕv:Lay:Î⋆

p::ð

Ó

Àpp:n:Î m:eN:y:pp:n:Î⋆ m:ض:pp:n:Î O

Ò

n:Î App:n:Øm:ay:Î⋆

em:À pp::ð

Ó

n:Î m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,ev:NN:g:rÎ S:ðrÎndv:pp:n:Î⋆

t:À:ð

Ó

pp:arÎ Ell:pp:n:Î⋆ t:ndn:n:Î t:n: t:aLÏ en:L

&

l:ð/ 9/

en:L

&

l:Î v:ð

Ó

eyy:l:Î eS:,

&

m:ò p:ð

Ó

,m:ò⋆ kÙ,

&

m:ò n:ð

Ó

RÙm:òy:Øm:ay:Î⋆

S:ØL

&

lv:n: en:r

&

Îp:n:⋆ m:XÕÚm:ay:Î Av:ò All:n:Øm:ay:Î⋆

m:L

&

l:ò v:ay:Î v:NRÙ v:aL

&

Ï⋆ et:,ev:NN:g:rÎ m:ÀØ ep:ran:Î⋆

kL

&

lg:LÏ Aenr

&

⋆ m:XÕ:ðrÎ kLòg:N:Î El:m:Î kaeNm:ng:Lð/ 10/

‡kaeNm:ng:LÏ ul:g:irÎ ! O

Ò

n,

&

⋆ kNm:Øg:pp:ð en:em:rÎnd⋆

t:aLÏ EN:òy:n:Î t:Àò⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

Sunder Kidambi 166 www.prapatti.com

Page 167: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:lg:Ørv:Øm:Î

A:N:ò A:ey:r¶:Ø⋆ e¶:,ev:NN:g:rÎ pp:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

k:ðN:òey:enr

&

ev:NN::ðrÎVkÙ⋆ O

Ò

n,

&

m:av:rÎ kÙrv:rÎg:Lð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 167 Sunder Kidambi

Page 168: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kÙrv:òy:ay:Îe :y:rÎ Á ÁkNN:n:dÙ Av:t:ar :ð

Ó

y:lg:Lò pp:ðS: pp:ð

Ó

XÕm:òVkÙ VkeL¶:l:Î

‡kÙrv:ò A:y:Îe :y:r:ðRÙ k:ð¶:dÙm:Î⋆ kÙnr

&

m:Î A:ð

Ó

nr

&

ðendy:dÙm:Î⋆

urv:Ø n:irÎ pp::ð

Ó

yg:ò n:ag:m:Î kay:ÎnddÙm:Î⋆ uXÏp:R m:XÕÚm:Î p:l:⋆

Arev:r

&

Îp:eML epp:ran:Î t:n:Î⋆ m:ay: ev:n:òg:Lòy:ð Al:eXÕ⋆

Erv:Øm:Î n:n:Î p:g:l:Øm:Î t:ev:rÎeg:l:m:Î⋆ O

Ò

À kÙr

&

ò O

Ò

n:Vkñ/ 1/

kñy: ¶:i{Ïg:ØL

&

l:Î UedXÕÚm:Î en:rò m:ðy:ζ:dÙm:Î⋆ kñ

Ó

NRò A:ð

Ó

N:Î kN:Î⋆

v:aS: pp:Ü{Ïg:ØL

&

l:Î ep:Àò t::ðMg:LÏ m:N:nddÙm:Î⋆ m:XÕÚm:Î p:l:⋆

m:ay: Vk:ðl: epp:ran:Î t:n:Î⋆ S:ð

Ó

yg:ò en:n:òndÙ m:n:m:Î kÙL

&

òndÙ⋆

n:ðy:¶::ðRÙ keL

&

nd p::ðdÙ⋆ O

Ò

n:Vkñ

Ó

vv:Øl:g:m:Î en:g:rð/ 2/

en:g:erl:Î m:ll:rò :ð

Ó

XÕdÙm:Î⋆ en:rò m:ðy:ζ:dÙm:Î n:iLÏ n:ð

Ó

RÙ¤ó⋆

e :g:r m:a keLr

&

¬dÙm:Î⋆ Ev:ò p::ðlv:n:v:Øm:Î ep:r

&

v:Øm:Î⋆

p:Øg:rÎ k:ð

Ó

LÏ S::ðed epp:ran:Î t:n:Î⋆ S:ð

Ó

yg:ò en:n:òndÙ p:Øl:emb:⋆ O

Ò

n,

&

m:Î

n:Øg:r v:òg:l:Î v:òg:pp:ð

Ó

XÕðn:Î⋆ O

Ò

n:Vkñ

Ó

n:Î Een: n::ðv:dÙv:ð/ 3/

n::ðv: A:y:Îe : url::ðRarÎVk⋆ Ere¤XÕÚm:Î v:Wj: pp:ð

Ó

NN:ò⋆

S:av: pp:al:ØNRdÙm:Î⋆ UrÎ S:g:Rm:Î Er

&

:aeRy:dÙm:Î⋆

t:ðv: Vk:ðl: ep:ran:Î t:n:Î⋆ S:ð

Ó

yg:ò en:n:òndÙ m:n:m:Î kÙL

&

òndÙ⋆

m:ðv: Vkal:¤LÏ kÝeRn:ðn:Î⋆ O

Ò

n:Vkñ

Ó

n:Î Een: v:ðNRÙv:dð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 169: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kÙrv:òy:ay:Îe :y:rÎ

v:ðeNR ¶:ðv:errVk v:ndÙ ep:r

&

nddÙm:Î⋆ v:ie¤,Mv:ay:Î

p:ÜNRÙ⋆ Anr

&

Àò p:Øl:mb: pp::ðy:Î⋆ A¤:ðrÎ A:y:ÎVkÙl:m:Î p:ØVkdÙm:Î⋆

kaNRl:Î Eenr

&

v:LrÎndÙ⋆ kWj:n:ò ¶:ØWj: v:Wj:m:Î S:ð

Ó

yddÙm:Î⋆

INRÙ n:an:Î Al:XÕ pp:ð

Ó

XÕðn:Î⋆ OÒ

n:Vkñ

Ó

À Eg:l:Î uLdð/ 5/

Eg:l:Î k:ð

Ó

LÏ p:ØMLò epp:LnddÙm:Î⋆ Eem:l:Î O,

&

g:LÏ S:ð

Ó

XÕdÙv:Øm:Î⋆

uy:rÎ k:ð

Ó

LÏ S::ðl:ò VkÙ,nd:ð

Ó

eS:¶:dÙm:Î⋆ uXÏp:R m:XÕÚm:Î p:l:⋆

Ag:l:Î k:ð

Ó

LÏ v:òy:m:Î ALnd m:ay:n:Î⋆ O

Ò

n:Î App:n:Î t:n:Î m:ay:¤Lð⋆

p:g:l:Î Era pp:rv: pp:ð

Ó

XÕðn:Î⋆ O

Ò

n:Vkñ

Ó

À m:n: pp:erpp:ð/ 6/

m:n: pp:erpp::ðRÙ⋆ AL

&

ÙVkÙ m:aen:R S:aedey:l:Î t:an:Î ep:r

&

ndÙ⋆

t:n:VkÙ v:ðNRÙ, Vk:ð

Ó

NRÙ⋆ t:an:Î t:n: S:iXÕe¶:n:ò m:ØeRVkÙm:Î⋆

p:Øn: ¶:ØL

&

ay:Î m:ØeR m:al:ò m:arÎb:n:Î⋆ O

Ò

n:Î App:n:Î t:n:Î m:ay:¤Lð⋆

en:n:òVkÙm:Î n:ð

Ó

Wj:ØRòy:ðn:Î⋆ O

Ò

n:eVken: y:arÎ en:g:rÎ n:ieN:l:¶:ð/ 7/

n:ieN:l:¶::ð

Ó

RÙ v:an:Î ev:y:pp:⋆ en:r

&

ò p:ð

Ó

,m:Î p::ðrÎg:LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆

v:aN:n:Î A:ey:rm:Î t::ðLÏ t:ØeN:¶:dÙm:Î⋆ uXÏp:R m:XÕÚm:Î p:l:⋆

m:aeN:y:ay:Î en:l:m:Î k:ð

Ó

NR m:ay:n:Î⋆ O

Ò

n:Î App:n:Î t:n:Î m:ay:¤Lð⋆

kaN:Øm:Î n:ð

Ó

Wj:ØRòy:ðn:Î⋆ O

Ò

n:eVken: O

Ò

À kl:Vkm:Î uNRð/ 8/

kl:Vk OL

&

Ï kRl:Î OL

&

Ï m:l:ò⋆ ul:g:ðL

&

Ùm:Î keL

&

y: VkRay:Î⋆

ul:Vk ¶:ðrÎk:ð

Ó

RÙ S:ð

Ó

nr

&

m:ay:m:Øm:Î⋆ uXÏp:R m:XÕÚm:Î p:l:⋆

v:l:Vkó A:eL

&

ERVkó S:¤m:Î⋆ Ev:òy:ØRò m:al:Î v:NN:n:ò⋆

m:l:VkÙ n:av:ØRòy:ðr

&

ÎkÙ⋆ m:a,

&

Ld:ð Em:Î m:eNN:n:Î em:S:òy:ð/ 9/

m:eNm:S:ò pp:ð

Ó

,m:Î p:arm:Î n:i¤⋆ A:ðrÎ b:ard m:a p:ð

Ó

,m:Î p::ðrÎ

p:eNN:⋆ m:ay:¤LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆ S:ðn:òy:ò pp:aL

&

Ï p:R n:ÜeXÕXÏXÙ pp::ðy:Î⋆

ev:eNm:S:ò ¶:n: t:am:m:ð p:Øg:⋆ m:ðev:y: S::ðed t:n:Î t:aLÏ⋆

n:eNN: n:an:Î v:N:¤pp:ð

Ó

XÕð

Ó

n:Î⋆ OÒ

n:VkarÎ ep:r

&

rÎ n:ay:g:rð/ 10/

‡n:ay:g:n:Î m:ØL&

Ùv:ðL

&

Ï ul:g:ØVkÙm:ay:Î⋆ m:ØL&

Ùv:ðL

&

Ï ul:g:Øm:Î⋆ t:n:Î

v:ay:g:m:Î p:Øg: v:ò¶:Øem:L

&

Ïndv:òy:ay:Î⋆ Av:ò All:n:Øm:am:Î⋆

www.prapatti.com 169 Sunder Kidambi

Page 170: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kÙrv:òy:ay:Îe :y:rÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kñS:v:n:Î AeR EN:òem:S:ò⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

t:Üy: A:ey:re¶:pp:¶:al:Î⋆ p:¶:rÎ A:v:rÎ t:Øv:LÏ Eenr

&

y:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 170 www.prapatti.com

Page 171: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á t:Øv:eLl:Î Á Át::ðeL

&

t:ay:rò n::ðeVk VkÝ,

&

dl:Î

‡t:Øv:eLl:Î m:a m:eN: m:aRm:Î A:ð{Ïg:Ø⋆ t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î

Ev:Lò⋆ n:irÎ Een: AÀò m:irÎ ! ⋆ um:VkaS:ò Ell:ò ev:RÙem:n::ð⋆

t:v:L A:ð

Ó

NS:{Ïg:Ø S:Vkrm:Î O

Ò

n,

&

m:Î⋆ t:am:rò ¶:R¤N:Î OÒ

n,

&

m:Î⋆

kÙv:Lò A:ð

Ó

N:Î m:l:rÎ VkNg:LÏ n:irÎ m:lg:⋆ en:n,&

en:n,

&

kÙm:Ø,

&

m:ð/ 1/

kÙm:Ø,

&

m:Î A:ðS:ò ev:L

&

v::ð

Ó

el:⋆ ¶::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î k:ð

Ó

NRÙ p:ØVkÙ⋆

Am:Ød m:ð

Ó

n:Î m::ð

Ó

eL

&

y:aLò⋆ n:irÎ um:VkaS:ò Eenr

&

Ag:eXÕn:irÎ⋆

et:em:rÎ k:ð

Ó

NRal:Î A:ð

Ó

¶:Ø en:r

&

ÎkÙm:Î⋆ m:eXÕv:LÏ t:ðv: t:ðv: ep:ran:Î O

Ò

nr

&

ð⋆

en:em:y:Øm:Î v:ay::ð

Ó

RÙ kNg:LÏ n:irÎ m:lg:⋆ n:ð

Ó

Vk:ð

Ó

eS:ndÙ kròy:Øm:ð/ 2/

krò k:ð

Ó

LÏ p:òm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î t:N:Î p:N:ò⋆ ¶::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î k:ð

Ó

NRÙ p:ØVkÙ⋆

urò k:ð

Ó

LÏ En:Î m::ð

Ó

eL

&

y:aLò⋆ n:irÎ um:VkaS:ò Eenr

&

Ag:eXÕn:irÎ⋆

et:rò k:ð

Ó

LÏ p::òv:¶:Ø :ðrÎnddÙm:Î⋆ et:S:ò W:al:m:Î t:aev: ALnddÙm:Î⋆

en:ròg:LÏ m:ðy:ζ:dÙm:ð ep:deXÕ⋆ n:ð

Ó

RÙm:Î kNN:irÎ m:lg: en:r

&

ÎkÙm:ð/ 3/

en:r

&

ÎkÙm:Î n:anm:r

&

ò v:aN:rÎ v:aL

&

Ï⋆ t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î kNReb:n:Î⋆

Ar

&

Îkm:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î Aer

&

v:Ør

&

aLÏ⋆ m:el:ndaLÏ kNRirÎ Ev:LÏ AÀòm:irÎ⋆

kr

&

ÎkÙm:Î kelv:y:ð

Ó

ll:am:Î⋆ k,¤Rl:Î v:NN:n:Î kNN: ep:ran:Î O

Ò

nr

&

ð⋆

A:ð

Ó

r

&

Îkm:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î El:LÏ⋆ ug:ndÙg:ndÙ uLÏ m:eg:L

&

ÏndÙ kÙL

&

òy:Øm:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 172: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

t:Øv:eLl:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kÙL

&

òy:Øm:Î v:aLÏ m:Øg:¶:ðL

&

òy:ò⋆ ¶::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î k:ð

Ó

NRÙ p:ØVkÙ⋆

EL

&

ò k:ð

Ó

LÏ S::ðed :ð

Ó

ndam:rò VkN:Î ep:ran:Î⋆ E,ndm:ò kaXÏeXn:irÎ⋆

m:L

&

ò p:ð

Ó

ydal:Î A:ð

Ó

VkÙm:Î kNN: n:iern::ð

Ó

RÙ⋆ An,

&

t::ð

Ó

XÏXÙm:Î m:òy:andÙ⋆ Ev:LÏ

n:ØL

&

òy:Øm:Î eS:ndòy:LÏ AÀòm:irÎ ! ⋆ t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î Ae¶:S:ò uXÕÚ n::ðeVky:ð/ 5/

n::ðVkÙm:Î p:Vkm:Î O

Ò

ll:am:Î⋆ k,mb::ð

Ó

RÙ S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î A:ð{Ïg:Ø S:ð

Ó

ndam:rò⋆

v:ay:ÎVkÙm:Î t:N:Î p::ð

Ó

,n:l:Î⋆ v:Rg:rò v:N:Î t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î⋆

n::ðVkÙm:ðl:Î Ae¶:S:ò All:al:Î⋆ m:,

&

n::ðeVkl:LÏ v:òg:l:Î n:aMd:ð

Ó

,

&

m:Î⋆

v:ay:ÎVk:ð

Ó

LÏ v:aS:g:m:Øm:Î⋆ m:eN:v:NN:n:Î n:am:m:ð Ev:LÏ AÀòm:irÎ ! / 6/

AÀòm:irÎ ! AeN: m:a m:ey:l:Î⋆ eS:,

&

m:an:Î Ev:LÏ n:mm:ò Vkóv:el:ndÙ⋆

O

Ò

À v:arζ:òy:Øm:Î kñXÏkÙr

&

aLÏ⋆ t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î O

Ò

nr

&

ll:al:Î⋆

m:ØÀm:Î n::ðXÕ ev:edg::ð

Ó

l::ð⋆ m:Øeg:l:Î v:NN:n:Î m:ay:m:Î k:ð

Ó

l::ð⋆ Av:n:Î

eS:Àm:Øm:Î et:,n:am:m:Øm:Î⋆ Ev:LÏ v:ay:n:g:LÏ et:,ndv:ð/ 7/

et:,ndÙ v:ðdm:Øm:Î v:ðeMv:y:Øm:Î⋆ et:, m:a m:g:eL,m:Î t:am:Î⋆ m:el:−

end,ndÙ v:aL

&

Ï p::ð

Ó

,n:l:Î⋆ v:Rg:rò v:N:Î t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î⋆

k,n:Î t:Rm:Î keNN: kó t::ð

Ó

L

&

Ùd⋆ AÀaLÏ t::ð

Ó

Re¤ EÀaMd:ð

Ó

,

&

m:Î⋆

E,end,ndrev:nd l::ðS:n: ! ⋆ OÒnr&

ðnr

&

ð n:òendr{Ïg:Øm:ð/ 8/

Ere¤ n:aMd:ð

Ó

,

&

m:Î v:ayv:ð

Ó

ri E⋆ Ev:LÏ kNN: n:irÎg:LÏ Al:m:r⋆

m:r¤LÙm:Î Er{Ïg:Øm:Î v:g:ò⋆ m:eN:v:NN:v::ð ! O

Ò

n,

&

kÝv:Øm:al:Î⋆

t:Ør¤m:Î v:ay:Î ep:Lndan:Î ur

&

ò⋆ t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î O

Ò

n,

&

⋆ t:n:Î

kr¤LÏ kÝepp: ¶::ð

Ó

L

&

Ùm:Î⋆ Avv:ÜrÎe¶:,n:am:m:Î kXÕdr

&

Îep:Àòy:ð/ 9/

ep:Àòg::ð

Ó

l:Î en:l: m:a m:g:LÏ k:ð

Ó

l:Î⋆ et:,m:g:LÏ k:ð

Ó

l:Î ep:r

&

end¬aLÏ⋆

O

Ò

À m:ay:m:Î k:ð

Ó

l::ð⋆ Ev:LÏ n:ð

Ó

RÙm:al:Î O

Ò

nr

&

ð en:n,

&

kÝv:Øm:al:Î⋆

m:ØeÀ v:ndv:n:Î en:enr

&

,ndÙr

&

òy:Øm:Î⋆ t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:m:Î

S:ð

Ó

eÀy:al:Î v:N:{Ïg:Øm:Î⋆ Avv:ÜrÎe¶:,n:am:m:Î⋆ kñXÏp:dÙ eS:ndòy:ð/ 10/

‡eS:ndòy:al:Øm:Î S::ðÓ

ll:al:Øm:Î S:ð

Ó

yg:òey:n:al:Øm:Î⋆ t:ðv: ep:ran:òy:ð⋆

t:ndò t:ay:Î O

Ò

nr

&

Rònd⋆ v:N:Î kÙ,g:Ürv:rÎ S:Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

Sunder Kidambi 172 www.prapatti.com

Page 173: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:Øv:eLl:Î

m:Øndò A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò⋆ t::ð

Ó

l:òev:ell: m:¤l:¶:ò ::ð

Ó

À⋆

S:ð

Ó

n:Î t:em:L

&

Ï p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆ AeRm:ò S:ð

Ó

yv:arÎ et:,m:al:ØVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 173 Sunder Kidambi

Page 174: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:al:ØVkÙ Á Át:l:òm:g:Lò VkÙer

&

¶:Ø ¶:ay:Î Er{Ïg:Ødl:Î

‡m:al:ØVkÙ⋆ v:òy:m:Î ALnd m:N:aLr

&

ÎkÙ⋆

n:il: Vk, en:r

&

⋆ m:ðg: en:y:ay:r

&

ÎkÙ⋆

k:ðl: :ð

Ó

ndam:rò⋆ VkNN:r

&

ÎkÙ⋆

O

Ò

n:Î k:ð

Ó

¤l:rðl: VkÙL

&

el:⋆ EL

&

nddÙ S:¤ñ/ 1/

S:{Ïg:Ø ev:l:Î v:aLÏ t:NRÙ⋆ S:Vkr Vkóy:r

&

ÎkÙ⋆

S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î⋆ :ð

Ó

yy: t:am:rò kNN:r

&

ÎkÙ⋆

k:ð

Ó

¤l:rÎ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î⋆ m:ØeRy:an:ØVkÙ⋆

O

Ò

n:Î m:¤ó EL

&

nddÙ⋆ m:am:òen:r

&

m:ð/ 2/

en:r

&

m:Î kery:an:ØVkÙ⋆ n:iRÙl:g:ØNR⋆

et:r

&

e¤LrÎ v:ay:Î⋆ e :,

&

VkMLn:Î Av:r

&

ÎkÙ⋆

kr

&

e¤y: S:Vkr⋆ Vkóy:v:n:ØVkÙ⋆ O

Ò

n:Î

ep:r

&

e¤,m:Î kÝndl:Î⋆ EL

&

nddÙ p:iRð/ 3/

p:iRÙRò n:anm:Øg:n:ò⋆ pp:Rò¶:an:ØVkÙ⋆

m:aRÙRò v:òy:m:Î⋆ ALnd m:N:aLr

&

ÎkÙ⋆

n:aRÙRò m:ÀrÎVkÙ⋆ ¶:ÜdÙ S:ð

Ó

l:Î n:emb:VkÙ⋆ O

Ò

n:Î

p:aRÙRò Alg:Øl:Î⋆ EL

&

nddÙ p:Nb:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 175: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:al:ØVkÙ

p:Nb:ØRò v:ðdm:Î⋆ p:y:nd p:rn:ØVkÙ⋆

m:N:Î p:Ørò v:òy:m:Î⋆ ERnd v:rag:r

&

ÎkÙ⋆

t:ð

Ó

N:Î p:Øn:l:Î p:eML⋆ O

Ò

m:Î t:ðv: ep:ran:ØVkÙ⋆ O

Ò

n:Î

kNb:Øn:ò k:ðdò⋆ EL

&

nddÙ kr

&

Îp:ð/ 5/

kr

&

Îp:g: Vkav:n:⋆ n:r

&

Îp:l: t::ðLr

&

ÎkÙ⋆

p::ð

Ó

r

&

Î :ØRrÎ VkÙnr

&

À⋆ p:ÜndN:Î m:ØeRy:r

&

ÎkÙ⋆

n:r

&

Îp:l: t:am:rò⋆ n:aMm:l:rÎ Vkóy:r

&

ÎkÙ⋆ O

Ò

n:Î

ev:l:Î p:Ø,v:Vk:ð

Ó

eR⋆ t::ðXÕdÙ m:ð

Ó

yy:ð/ 6/

m:ð

Ó

yy:m:rÎ p:l:Î kl:n:Î⋆ n:ng:eN:ndan:ØVkÙ⋆

p:òy:rev:n:Î AN:ò⋆ pp:eMLey:n:an:ØVkÙ⋆

kóy::ð

Ó

RÙ kal:Î S:ð

Ó

yy:⋆ kNN: ep:ran:ØVkÙ⋆ O

Ò

n:Î

t:òy:l:Î EL

&

nddÙ⋆ t:ÀØRò :ay:ð/ 7/

S:ay: VkÙ,ndm:Î⋆ A:ð

Ó

eS:¶: t:em:y:r

&

ÎkÙ⋆

m:ay: :g:Rm:Î udò¶:⋆ m:N:aLr

&

ÎkÙ⋆

p:ðy:ò epp:N:mb:R⋆ pp:al:Î uN:Î ep:ran:ØVkÙ⋆ O

Ò

n:Î

v:aS: VkÙL

&

el:⋆ EL

&

nddÙ m:aNb:ð/ 8/

m:aNb:m:ò k:ðl:¶:Ø⋆ O

Ò

m:Î m:ay: VkÙr

&

Lr

&

ÎkÙ⋆

S:ðN:Î S:ØRrÎ VkÙnr

&

À⋆ S:ð

Ó

Wj:ØRrÎ m:ÜrÎe¶:VkÙ⋆

kaN:Î p:ð

Ó

,m:Î t::ðXÕ¶:Ø⋆ O

Ò

m:Î kag:ض: n:emb:VkÙ⋆ O

Ò

n:Î

p:ÜNb:Øn:ò m:ð

Ó

nm:Øl:ò⋆ t::ðXÕdÙ p::ð

Ó

r

&

Îp:ð/ 9/

p::ð

Ó

r

&

Îp:m:ò n:iLÏ m:ØeR⋆ pp:ÜndN:Î t:ØL

&

ay:r

&

ÎkÙ⋆

m:r

&

Îp::ð

Ó

, t::ðLÏ uRò⋆ m:ay: epp:ran:ØVkÙ⋆

en:r

&

Îp:n: p:ll:Ø,v:ay:Î⋆ en:r

&

ÎkÙ m:ay:r

&

ÎkÙ⋆ O

Ò

n:Î

kr

&

Îp:ØRòy:aXÏeX⋆ EL

&

nddÙ k¬ð/ 10/

‡k¬ðÓ

eL

&

l:Î S::ðl:ò⋆ n:l:Î v:ð¤R v:aN:n:ò⋆

k¬ð

Ó

eL

&

l:Î t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

www.prapatti.com 175 Sunder Kidambi

Page 176: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:al:ØVkÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k¬ð

Ó

eL

&

l:Î A:ey:r¶:Ø⋆ Epp:¶:Øm:Î v:ll:v:rÎ⋆

k¬ð

Ó

eL

&

l:Î v:an:v:rÎ⋆ p::ðg:m:Î uNb:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 176 www.prapatti.com

Page 177: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á uNN:ØWj::ð,&

Á Át:l:òv:n:dÙ n:g:rÎn::ðeVk :ð

Ó

nr

&

m:g:Lò VkÙer

&

¶:Ø ¶:ay:Î Er{Ïg:Ødl:Î

‡uNN:Øm:Î S::ð,&

p:,g:Øn:irÎ⋆ et:ÀØm:Î v:ð

Ó

eXÕl:òy:Øm:Î O

Ò

ll:am:Î

kNN:n:Î⋆ O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

ð⋆ kNg:LÏ n:irÎ m:elg:⋆

m:eNN:n:ØLÏ Av:n:Î S:irÎ⋆ v:Lm:Î em:Vkv:n:Î UrÎ ev:n:ev:⋆

et:NN:m:Î O

Ò

n:Î ELm:an:Î p:Øg:Øm:Î UrÎ⋆ et:,Vk:ðLÝrð/ 1/

U,m:Î n:aRÙm:Î ul:g:m:Øm:Î⋆ t:Àòpp::ðl:Î Av:n:ØRòy:⋆

p:ð,m:Î t:arÎg:LÙm:ð ep:dXÕ⋆ Vkr

&

Îp:Ø v:an:Î ERer

&

S:ð,mn:l:Î v:Lm:Î S:ðrÎ⋆ p:L

&

n: e¶:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

p::ð,m:Î k:ð

Ó

l:Î uròy:irÎ⋆ k:ð

Ó

eRy:ðn:Î k:ð

Ó

eR p:Üv:òg:Lð/ 2/

p:Üv:ò p:òe¤eLg:LÏ⋆ p:ndÙ t:Üdò p:Üm:Î p:ØXÏeXlkLÏ⋆

y:av:òy:Øm:Î et:,m:al:Î⋆ et:,n:am:¤Lð kÝev:y:ð

Ó

L

&

Ùm:Î⋆ O

Ò

n:Î

p:av:ò p::ðey:en:⋆ ¶:N:Î p:L

&

n: e¶:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

k:ðv:òv:ay:Î t:ØeRpp:⋆ m:L

&

ò VkNN::ð

Ó

Ó

n:Î S:ð

Ó

yy:ؤ:ð

Ó

l::ð/ 3/

k:ð

Ó

ll:ò O

Ò

nb:rÎg::ð

Ó

l::ð⋆ kÙN:m:Î em:Vkn:LÏ O

Ò

nb:rÎg::ð

Ó

l::ð⋆

eS:ll:ò v:ay:Î pp:ð

Ó

NRÙg:LÏ⋆ Ay:r

&

Î :ðery:ØMLa,m:Î O

Ò

ll:ð⋆

S:ð

Ó

lv:m:Î m:elg: Av:n:Î ekRnd⋆ et:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

m:ð

Ó

ell:Rò n:ØR¤⋆ ELm:an:Î S:ð

Ó

ll: m:ðev:n:Lð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 178: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

uNN:ØWj::ð,

&

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ðev: n:òndÙ n:òndÙ ev:Lòy:aRl:Ør

&

aLÏ⋆ O

Ò

n:Î eS:,

&

¶:ðev: p::ðy:Î⋆ Een: ¶:n:Î et:,m:al:Î⋆ et:,Vk:ðLÝerl:Î⋆

p:Üev:y:l:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Øm:Î⋆ t:Rm:Øm:Î Av:n:Î k:ðey:l:Øm:Î kNRÙ⋆

A:ev:y:ØLÏ kÙeLr⋆ O

Ò

�n:ð ug:VkÙ¤:ð

Ó

l:Î Enr

&

ð/ 5/

Enr

&

ð

Ó

n:VkÙdv:adg:nr

&

⋆ ELm:an:Î Een:pp::ðy:Î⋆

t:ð

Ó

n:Î edS:ò e¶:l:dm:Î An:òy:⋆ et:,Vk:ðLÝrÎVkñ S:ð

Ó

n,

&

t:n:Î et:,m:al:Î et:,VkNN:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

vv:ay:Øm:Î kNRÙ⋆

en:n,

&

en:n,

&

n:òy:Øm:Î⋆ n:ð

Ó

RÙm:Î kNg:LÏ p:en: m:lg:v:ð/ 6/

m:lg:Ø n:irÎ VkNN::ð

Ó

RÙ⋆ m:òy:l:Î uXÕ m:n:¶:n:Lay:Î⋆

All:Øm:Î n:n:Î p:g:l:Øm:Î⋆ n:ð

Ó

RÙm:al:Î O

Ò

nr

&

L

&

òe¶:en: pp::ðy:Î⋆

S:ð

Ó

lv:m:Î m:elg: Av:n:Î ekRnd⋆ et:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

A:ð

Ó

elg: A:ð

Ó

elg: n:RndÙ⋆ O

Ò

�n:ð p:Øg:ؤ:ð

Ó

l:Î A:ðeS:ndð/ 7/

A:ð

Ó

eS:nd n:ØeNN:Rò m:ðl:Î⋆ kóy:ò v:ò¶:Ø n::ð

Ó

ndÙ n::ð

Ó

ndÙ⋆

keS:nd n:ð

Ó

eWj:n:Lay:Î⋆ VkNN: n:irÎ t:ØLÙmb: :ð

Ó

ll:ؤ:ð

Ó

l:Î⋆

A:ð

Ó

eS:nd A:ð

Ó

N:Î m:l:raLÏ k:ð

Ó

L

&

Ùn:n:Î⋆ et:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

keS:nd n:ð

Ó

eWj:n:Lay:Î⋆ O

Ò

mm:ò n:i¶: O

Ò

m:Î kaerg:òy:ð/ 8/

kaery:m:Î n:ll:n:g:LÏ⋆ Av:ò kaeN:l:Î O

Ò

n:Î kNN:n:ØVkñ

Ó

n,

&

Iery:ay:Î E,pp:aLÏ⋆ Edð

Ó

ll:am:Î ekRVk Een:pp::ðy:Î⋆

S:ðer p:l:Î p:eL

&

t:Üey:ròpp:⋆ e¶:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

n:ðerL

&

ò n:RndaLÏ⋆ O

Ò

mm:ò A:ð

Ó

n,

&

m:Î en:n:òe¶:l:Lð/ 9/

en:n:òeVkl:ðn:Î t:ð

Ó

yv:¤aLÏ⋆ n:ð

Ó

RÙ¤N:Î ELm:an:Î Een:pp::ðy:Î⋆

An:ò¶:Øl:g:Øm:Î uRòy:⋆ Arev:nd l::ðS:n:n:ò⋆

et:n:ò¶:n:òy:Øm:Î ev:RaLÏ⋆ Av:n:Î S:ðrÎ et:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

m:n:òVkÙ v:an:Î p:eL

&

y:Øm:Î en:n:òy:aLÏ⋆ S:ð

Ó

ll: v:ò¶:n:Lð/ 10/

‡v:ò¶: m:a en:edy:am:Î⋆ m:dÙS:Üdn:òy:ð Al:eXÕ⋆

k:ð

Ó

¶:l:rÎ p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

Sunder Kidambi 178 www.prapatti.com

Page 179: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

uNN:ØWj::ð,

&

p:¶:Ø n:ÜXÕÚLÏ Epp:¶:Ø⋆ Av:n:Î S:ðrÎ et:,Vk:ðLÝrÎVkñ⋆

eS:¶:m:Î v:ò¶:Øròpp:arÎ⋆ et:g:L

&

Ï p::ð

Ó

n:Î ul:g:aMv:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 179 Sunder Kidambi

Page 180: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p::ðÓ

ÀØl:g:Ø Á Áet:,n:aRÙ m:Ødel:y:v:eXÕl:Î t:l:òm:g:LÏ p:r

&

v:òg:Lò ¶:ÜdÙev:Rl:Î

‡p::ðÓ

ÀØl:g:aLir:ð⋆ p:Øv:en: m:ØL

&

ÙdaLir:ð⋆

n:Àl: pp:ØeMLn:¤aLÏ ! ⋆ ev:n:òy:aXÏeXy:ðn:Î n:an:Î Erndðn:Î⋆

m:ØÀØl:g:¤LÏ O

Ò

ll:am:Î p:Rò¶:⋆ m:Øeg:lv:NN:n:Î kNN:n:Î⋆

O

Ò

n:Î n:l:m:Î k:ð

Ó

NR ep:ran:Î t:n:VkÙ⋆ O

Ò

n:Î en:l:òm:ò urò¶:ð/ 1/

m:òy:m:rÎ v:aLÏ n:ð

Ó

RÙ¤N:Î⋆ m:¤óm:arÎ m:Ønb:ð

Ó

n:Î kóey:,ndÙ⋆

n:ð

Ó

yy:m:rÎ EÀeReS:l:Î⋆ en: :l:Î p:al::ðRÙ m:ðv:ir:ð⋆

kóy:m:rÎ S:Vkr¶:Ø⋆ O

Ò

n:Î ken:v:ay:Î pp:ð

Ó

,m:an:ò VkNRÙ⋆

m:ð

Ó

yy:m:rÎ kadl:Î S::ð

Ó

ell:⋆ eVkeLg:aLÏ ! ev:rònd:ðeR v:ndð/ 2/

A:ðeRv:ndð

Ó

n:Î kÙL

&

lm:ðl:Î⋆ A:ð

Ó

eL m:a m:l:rÎ Udir:ð⋆

kÝeRy: v:eNRn:¤aLÏ ! ⋆ kÙ,n:aRÙRò Oðv:rÎg:«ay:Î⋆

A:eRy: m:a n:ð

Ó

RÙm:Î t:ðrÎpp:Rò⋆ n:ir

&

ð

Ó

L

&

S:ð

Ó

XÕ ep:ran:Î⋆

S:ÜeRy: t:N:Î t:ØLv:m:Î uNR⋆ t:Ü m:dÙ v:ayg:LÏ k:ð

Ó

NRð/ 3/

t:Ü m:dÙ v:ayg:LÏ k:ð

Ó

NRÙv:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î m:Øll:òg:Mm:ðl:Î t:Øemb:g:aLÏ⋆

p:Ü m:dÙv:ØNN: :ð

Ó

ell:l:Î⋆ ev:n:òy:ðn:ò pp::ð

Ó

yS:ð

Ó

ydg:nr

&

m:a m:dÙv:arÎ t:NRÙL

&

aym:ØeR⋆ v:an:v:rÎ k:ðn:ò VkNRÙ⋆

y:am:Î EdÙv::ð t:Vkv:a,

&

⋆ O

Ò

Àv:ðNRÙ¤NRirÎ n:ؤ«ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 181: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p::ð

Ó

ÀØl:g:Ø

n:ؤXÏkÙ y:an:Î uròVkñn:Î v:emm:n:Î⋆ y:an:Î v:Lrζ: ekeLg:aLÏ⋆

v:ð

Ó

¤N:Î p:ØMLÝrÎndÙ v:ndÙ⋆ ev:n:òy:ðn:ò n:ð

Ó

Wj:m:Î kv:rÎnd⋆

S:ð

Ó

¤N:Î k,m:Øeg:l:ò⋆ :ð

Ó

yy: v:ay:Î :ð

Ó

L

&

Ù¤r

&

Îp:g:¶:ò⋆

O

Ò

{Ïg:Ø :ð

Ó

nr

&

aeg:l:Øm:Î kNRÙ⋆ EdÙv::ð t:Vkv:ar

&

ð

Ó

enm:n:ð/ 5/

O

Ò

n:Î em:ÀØ n:Ül:Î m:arÎv:n:Î⋆ O

Ò

n:Î k,m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î O

Ò

n:Î kNN:n:Î⋆

t:n:Î m:ÀØ n:iLÏ kL

&

lm:ðl:Î t:NRÙL

&

ay:Î⋆ n:m:Vkenr

&

n:lg:an:Î⋆

kenm:ng:LÏ O

Ò

n,

&

mm:ò y:an:Î⋆ kr

&

Îep:y:av:ò¶: m:aXÕm:Î S::ð

Ó

ell:⋆

S:ð

Ó

enm:ng:LÏ t:iev:n:òy:ðn:Î⋆ v:Lrζ: eS:,

&

p:Üv:òg:Lð/ 6/

p:Üv:òg:LÏ p::ðl:Î en:r

&

¶:n:Î⋆ p:ØNRrig:¤LÏ p::ðl:Øm:Î kNN:n:Î⋆

y:av:òy:Øm:Î y:av:,m:ay:Î⋆ en:nr

&

m:ay:n:Î O

Ò

ÀaeL

&

ep:ran:Î⋆

m:av:ò v:l:Î v:ay:Î ep:Lnd⋆ m:dÙS:Üdr

&

Îkñ

Ó

n:Î m:aXÕm:Î S::ð

Ó

ell:⋆

p:av:òg:LÏ ! t:irÎeVkeXÕrð⋆ ev:n:òy:aXÏeXy:ðn:Î p:aS:r

&

v:ð/ 7/

p:aS:r

&

v:ð

Ó

eyd EÀð⋆ ev:n:òy:ðn:Î O

Ò

n:ò UeL

&

n:òv:ðn:Î⋆

A:S:,

&

t:Üev: v:ð

Ó

MLò VkÙ,g:ð ! ⋆ A,LÏ S:ð

Ó

yd:ð

Ó

,n:aLÏ⋆

m:aS:,

&

n:il: :ØRrÎ m:ØeR⋆ v:an:v:rÎ k:ðn:ò VkNRÙ⋆

OS:,

&

m:Î n:Ømm:ò All:al:Î⋆ m:,

&

n::ðeVkl:LÏ p:ðrζ:Øm:XÕð/ 8/

p:ðrζ:Ø m:XÕ:ðrÎ kLòg:N:Î⋆ ev:n:òy:aXÏeXy:ðn:Î n:an::ð

Ó

enr

&

l:ðn:Î⋆

n:irÎ e¶:ròm:ðl:Î ul:ev:⋆ Erò t:ð,m:Î p:Ødaev:n:¤aLÏ⋆

karÎ e¶:rLÏ m:a m:Øeg:l:Î p::ðl:Î⋆ kNN:n:Î ev:NN:v:rÎ k:ðn:ò VkNRÙ⋆

v:arζ:òg:LÏ k:ð

Ó

NR,eL uròy:irÎ⋆ v:òg:l:Î v:end,ndð/ 9/

v:end,ndÙmm:ØRòy:⋆ m:eN: :ðv:l:Øm:Î n:i,m:Î O

Ò

ll:am:Î⋆

Andrm:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î Eenr

&

⋆ Al:rÎm:ðl:Î AS:òy:Øm:Î AÀ¤aLÏ⋆

O

Ò

n:Î et:, m:arÎv:r

&

Îkñ

Ó

Àò⋆ EÀv:aer

&

v:LÏ kaeNm:n:Î O

Ò

n,

&

m:endr¶::ð

Ó

n,

&

N:rÎe¶: uròy:irÎ⋆ m:,

&

m:aXÕ¤Lð/ 10/

‡m:aXÕ¤LÏ A:y:ÎndÙ k:ð

Ó

NRÙ⋆ m:dÙS:Üd ep:ran:Î AeRm:ðl:Î⋆

n:aXÕ¤:ð

Ó

LÏ p:Üm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

www.prapatti.com 181 Sunder Kidambi

Page 182: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p::ð

Ó

ÀØl:g:Ø et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t::ðXÕ¤LÏ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î A:ð

Ó

, p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

UeXÕng:N:Î n:ØN:Î m:N:l:Î p::ðl:Î⋆ u,g:aen:r

&

Îp:rÎ n:iray:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 182 www.prapatti.com

Page 183: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á n:iray:Î en:l:n:ay:Î Á Ákñ¬:ðrÎ n:ð

Ó

Wj:m:Î n:iray:Î u,g:Øm:Î v:NN:m:Î A:M

&

v:arÎ O

Ò

mp:ð

Ó

,m:an:ò VkÝepp:RÙdl:Î

‡n:iray:Î en:l:n:ay:Î⋆ t:iy:ay:Î Vkal:ay:Î n:ð

Ó

RÙv:an:ay:Î⋆

S:irarÎ S:ØRrÎg:LÏ ErNRay:Î⋆ e :v:n:ay:Î Ay:n:Î A:n:ay:Î⋆

kÝrarÎ A:eL

&

v:ð

Ó

N:Î S:¤ñend⋆ Vk:ð

Ó

eRy:ðnb:al:Î

v:aray:Î⋆ A:ð

Ó

,n:aLÏ⋆ m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î m:eg:L

&

v:ð/ 1/

m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î m:eg:L

&

⋆ VkÙr

&

Lay:Î v:l:¤aXÏeX⋆

m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î k:ð

Ó

NR⋆ m:ay: Amm:an:ð⋆

n:eNN: un:ò n:an:Î⋆ kNRÙg:ndÙ kݶ:aR⋆

n:eNN: A:ð

Ó

,n:aLÏ⋆ W:al:¶:ÜRð n:Rv:ay:ð/ 2/

W:al:¶:ÜRð n:RndÙm:Î en:n,

&

m:Î⋆ ekRend,ndÙm:Î⋆

S:al: pp:l: n:aLÏ⋆ ug:nd:ð,

&

ey:rÎg:LÏ kapp:an:ð⋆

k:ðl: e¶:,m:a m:g:L:ðRÙ⋆ uÀò VkÝRadð⋆

S:al: pp:l: n:aLÏ⋆ AeRy:ðn:Î EÀØm:Î t:LrÎv:ðn::ð/ 3/

t:LrÎndÙm:Î m:Øer

&

ndÙm:Î⋆ S:g:R AS:ØrrÎ uRl:Î v:ðr

&

a⋆

ep:LndÙ v:iy:⋆ e¶:, Vkal:Î A:NR p:ð

Ó

,m:an:ð⋆

ekLrÎndÙ ep:rm:n:Î eS:v:n:Î⋆ Eendrn:Î ev:NN:v:rÎ S:ÜL

&

ev:L¤ A:ð

Ó

,n:aLÏ⋆ kaN: v:aray:Î ev:Nm:idð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 184: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

n:iray:Î en:l:n:ay:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ev:Nm:ied,pp:ay:Î ! m:l:òm:ðl:Î en:r

&

Îp:ay:Î ! ⋆ kRl:Î S:ðrÎpp:ay:Î⋆

m:Nm:idÙL

&

lv:ay:Î ! ⋆ Ev:XÕÚLÏ O

Ò

{Ïg:Øm:Î m:r

&

òndÙr

&

òv:ay:Î⋆

O

Ò

N:Î m:iedy:nr

&

p:Ør

&

v:NR¶:ay:Î ! ⋆ O

Ò

n:daev:⋆

uLÏ m:idaeR⋆ u,Vka¬adð A:ð

Ó

eLpp:ay::ð/ 5/

p:ay::ðrÎ AeRv:ò¶:Ø⋆ Adn:Î kiL

&

Ï pp:rv:ò en:l:m:Î O

Ò

ll:am:Î

t:ay:Î⋆ A:ðrÎ AeRy:al:Î⋆ O

Ò

ll:a ul:g:Øm:Î t:Rv:nd

m:ay::ðn:Î⋆ uÀò VkaNb:an:Î⋆ v:,end O

Ò

n:ò n:aLÙm:Î⋆

t:iy::ðRÙ uRnS:ðrÎ m:ð

Ó

L

&

Ùg:ay:Î⋆ ul:eg:l:Î et:erv:ðn::ð/ 6/

ul:eg:l:Î et:ery:Øm:Î k,m: ket:y:ay:Î⋆ ul:g:m:ay:Î⋆

ul:g:ØVkñ A:ðrÎ uey:,m:Î A:n:ay:Î⋆ p:Ør

&

v:NR¶:Ø⋆

Al:eg:l:Î p::ð

Ó

el:nd⋆ et:S:ò p:¶:ay: A,v:ðy::ð⋆

Al:eg:l:Î p::ð

Ó

el:nd⋆ Aer

&

ev:l:ðn:ØVk,Lay:ð/ 7/

Aer

&

ev:l:ðn:ØVk,Lay:Î⋆ Aer

&

v:arÎ uey:rÎ A:n:ay:Î⋆

v:ð

Ó

er

&

k:ð

Ó

LÏ S::ðed m:ÜrÎe¶: ! ⋆ AeRy:ðn:Î n:ð

Ó

RÙm:al:ð⋆

eker

&

S:ð

Ó

ydð

Ó

Àò pp:Ør

&

e¶:XÏXÙ⋆ EÀm:Î kñ

Ó

RÙpp:ay::ð⋆

ep:er

&

d:ð

Ó

nr

&

er

&

y:a AeRy:ðn:Î⋆ A:ev: et:g:òVkv:ð/ 8/

A:ev: et:g:òVk⋆ Oðv:rÎ kÙm:òVkÙm:Î eS:eXÕnb:m:Î⋆

p:aev:y:ðn:ò⋆ pp:l: n:i kaXÏeX pp:RÙpp:ay::ð⋆

t:aev: v:òy:m:Î k:ð

Ó

NR⋆ t:Rm:Î t:am:ròg:«ð⋆

kÝev: Vk:ð

Ó

MLÙm:Î kal:m:Î⋆ EÀm:Î kÙ,

&

g:ad:ð/ 9/

kÙ,

&

g:a n:iLa⋆ E,

&

ed kÝRa O

Ò

n:òy:ÜeL

&

eS:,

&

g:a p:ð

Ó

,g:a⋆ ALev:l:Î Enb:m:Î S:ðrÎndal:Øm:Î⋆

m:,

&

kal:Î Eenr

&

m:ay::ðn:Î⋆ un:Vkñ A:Lag:Øm:Î⋆

eS:,

&

kal:¶:ò u,

&

m::ð⋆ And:ð t:ð

Ó

erey:l:ð/ 10/

‡t:ðÓ

erdl:Î en:n:òdl:Î⋆ O

Ò

NN:l:Î A:g:a e¶:,m:al:ØVkÙ⋆

uery: t::ð

Ó

NRrÎ t::ð

Ó

NRrÎ⋆ t::ð

Ó

NRn:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 184 www.prapatti.com

Page 185: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:iray:Î en:l:n:ay:Î

t:ð

Ó

ery: ::ð

Ó

À⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

uery: t::ð

Ó

NRrÎ A:VkÙm:Î⋆ ul:g:m:Î uNRar

&

Îkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 185 Sunder Kidambi

Page 186: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á ul:g:m:Î uNR Á Áet:,v:ð¤Rm:ØRòy:an:dÙ et:,v:eRg:eLl:Î S:rN:m:Î p:Øg:Ødl:Î

‡ul:g:m:Î uNR p:ð

Ó

,v:ay:a ! ⋆ ul:epp:l:Î kirÎe¶: Amm:an:ð⋆

en:l:v:Øm:Î S:ØRrÎ S:ÜL

&

Ï A:ð

Ó

eL m:ÜrÎe¶: ! ⋆ n:ðÓ

eRy:ay:Î ! AeRy:ðn:Î A:,ey:rð⋆

et:l:dm:Î ul:g:ØVkay:Î en:nr

&

⋆ et:,v:ð¤R¶:ð

Ó

m:Î p:ð

Ó

,m:an:ð⋆

kÙl: t::ð

Ó

l:Î AeRy:ðn:Î un: p:adm:Î⋆ kÝRÙm:a,&

kÝr

&

ay:ð/ 1/

kÝr

&

ay:Î n:ir

&

ay:Î en:l:n:Î A:eg:⋆ Vk:ð

Ó

RÙv:l:Î AS:ØrrÎ kÙl:m:Î O

Ò

ll:am:Î⋆

S:ir

&

a O

Ò

er

&

y:Øm:Î et:, n:ðem: v:l:v:a ! ⋆ t:ð

Ó

yv: Vk:ðm:an:ð⋆

S:ðr

&

arÎ S:Øn:ò ¶:am:rò S:ð

Ó

ndi m:l:,m:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

A:r

&

a Aenb:l:Î AeRy:ðn:Î⋆ un:Î AeRS:ðrÎ v:NN:m:Î A,Lay:ð/ 2/

v:NN: m:,LÏ k:ð

Ó

LÏ AeN: m:ðg: v:NN:a ! ⋆ m:ay: Amm:an:ð⋆

O

Ò

NN:m:Î p:Øg:ØndÙ et:e¶:VkÙm:Î Am:Ødð ! ⋆ Em:òy::ðrÎ Aedb:edy:ð⋆

t:ð

Ó

NN:l:Î A,ev: m:eN: p::ð

Ó

n:Î m:ض:l:òVkÙm:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

ANN:l:ð ! un:Î AeRS:ðr⋆ AeRy:ðr

&

Îkav:a O

Ò

Àay:ð ! / 3/

A:v:a O

Ò

ÀadÙl:g:¶:ò Al:òVkÙm:Î⋆ AS:ØrrÎ v:aN:aMm:ðl:Î⋆

t:iv:ay:Î v:aeL m:L

&

ò p::ð

Ó

eL

&

nd eS:l:òy:a ! ⋆ et:, m:a m:g:LÏ kñMv:a

t:ðv:a⋆ S:ØrrÎg:LÏ m:Øen: VkN:¤LÏ ev:,mb:Øm:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

p:Üv:arÎ kL

&

lg:LÏ A,ev:n:òy:ðn:Î⋆ p::ð

Ó

,ndÙm:a,

&

p:ØN:ray:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 187: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ul:g:m:Î uNR

p:ØN:ra en:nr

&

m:rm:Î OL

&

Ï⋆ Anr

&

ð

Ó

yd A:ð

Ó

,ev:l:Î v:l:v:av::ð⋆

p:ØN:rðy:Î en:nr

&

m:rm:Î EreNRn:Î⋆ n:RÙv:ð p::ðn: m:Ødlv:av::ð⋆

et:N:rarÎ m:ðg:m:Î O

Ò

n:VkeL,

&

S:ð,m:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

et:N:rarÎ S:arΤ¶:Øn: p:adm:Î⋆ S:ðrÎv:deRy:ðn:Î OÒ

ÀaLð/ 5/

O

Ò

ÀaLð n:am:Î m:NN:Lnd⋆ EN:ò ¶:am:ròg:LÏ kaNb:dr

&

Îkñ

Ó

n,

&

O

Ò

ÀaLÙm:Î en:enr

&

m:òy::ðrÎg:LÏ Oe¶:⋆ Er

&

òeWj: En:m:Î En:m:ay:Î⋆

m:ð

Ó

y:ÎÀa m:n:¶:al:Î v:eL

&

p:aRÙ S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

m:ð

Ó

y:ÎÀan:Î O

Ò

eyd O

Ò

ÀaLÏ⋆ un:Î AeRVkN:Î AeRy:ðn:Î m:ðv:Øv:dð/ 6/

AeRy:ðn:Î m:ðev: Am:rÎeg:nr

&

Am:Ødð ! ⋆ Em:òy::ðrÎ Aedb:edy:ð⋆

k:ð

Ó

eRy:a ARÙ p:ØLÏ uRòy:an:ð ! ⋆ k:ðl: Vken:v:ay:Î pp:ðÓ

,m:an:ð⋆

S:ð

Ó

eRy:arÎ ev:n:òg:LÏ t:irÎ m:,ndð ! ⋆ et:,v:ð¤R¶:ðÓ

m:Î p:ð

Ó

,m:an:ð⋆

n::ð

Ó

eRy:arÎ p::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î un: p:adm:Î⋆ kaN: n::ðl:adaXÕðn:ð/ 7/

n::ðl:adaXÕðn:Î un: p:adm:Î⋆ kaN:v:ð

Ó

n,

&

n:ØN:Î uN:rÎev:n:Î⋆

n:il:arÎ kNR¶:mm:an:Øm:Î⋆ en:r&

ò n:anm:Øg:n:Øm:Î Eendrn:Øm:Î⋆

S:ðl:ðy:Î kNN:arÎ p:l:rÎ S:ÜL

&

ev:,mb:Øm:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

m:al:ay:Î m:y:eVk AeRy:ðn:Î p:al:Î⋆ v:nday:Î p::ðl:ð v:aray:ð/ 8/

v:nday:Î p::ðl:ð v:araday:Î ! ⋆ v:araday:Î p::ðl:Î v:,v:an:ð⋆

S:ð

Ó

n:Î t:am:rò VkN:Î S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î⋆ n:al:Î t::ðLÏ Am:Ødð ! O

Ò

n:dÙey:rð⋆

eS:nda m:eN:g:LÏ p:g:rÎ All:ò pp:g:l:Î S:ð

Ó

y:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

And:ð ! AeRy:ðn:Î un: p:adm:Î⋆ Ag:l:eg:ll:ðn:Î Er

&

òy:Øm:ð/ 9/

‡Ag:l:eg:ll:ðn:Î Er

&

òy:Øm:Î O

Ò

n,

&

⋆ Al:rÎm:ðl:Î m:¤ó ur

&

ò m:arÎb:a⋆

en:g:erl:Î p:Øg:L

&

ay:Î ! ul:g:m:Î m:Ün,

&

Ròy:ay:Î ! ⋆ OÒÀò A:Mv:an:ð⋆

en:g:erl:Î Am:rrÎ m:Øen: VkN:¤LÏ ev:,mb:Øm:Î⋆ et:,v:ð¤R¶:an:ð⋆

p:Øg:l:Î A:ð

Ó

enr

&

ll:a AeRy:ðn:Î⋆ un:Î AeRVkiL

&

Ï Am:rÎndÙ p:Øg:Øndðn:ð/ 10/

‡AeR VkiL

&

Ï Am:rÎndÙ p:Øg:ØndÙ⋆ AeRy:irÎ ! v:aeM&

m:n:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

,LÏ k:ð

Ó

RÙVkÙm:Î⋆

p:eRVkñL

&

Ï Ell:a pp:ð

Ó

,m:an:ò⋆ pp:L&

n: VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 187 Sunder Kidambi

Page 188: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

ul:g:m:Î uNR et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ØeRpp:an:Î S::ð

Ó

À A:ey:r¶:Ø⋆ e¶:,v:ð¤R¶:ØeVkv:ò p:¶:Øm:Î⋆

ep:eR¶:arÎ ep:eR¶:arÎ v:ieXÕ,ndÙ⋆ p:ð

Ó

ery: v:an:ØLÏ en:l:av:Øv:rð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 188 www.prapatti.com

Page 189: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á ueNN:l:aev:y: Á Á

Eendery:¤Lal:Î EÀØm:Î O

Ò

¶:n:ò n:aLÏ t:Ønb:Ø,

&

v:ðn:Î O

Ò

n,

&

A:M

&

v:arÎ v:rÎndl:Î

‡ueNN:l:aev:y: Oðv:ral:Î kÙm:òdieXÕ⋆ O

Ò

Àò

un:Î p:ad p:¤y:m:Î⋆

n:eNN:l:a v:g:òy:ð⋆ n:el:v:an:Î EÀØm:Î O

Ò

NN:Øeg:nr

&

ay:Î⋆

O

Ò

eNN:l:a pp:ð

Ó

,m:ay:n:ð ! ⋆ Em:òy::ðrÎg:LÏ

O¶:Øm:Î ul:g: m:Ün,

&

Rò⋆

ANN:l:ð ! Am:Ødð ! App:n:ð ! ⋆ O

Ò

Àò A:Mv:an:ð ! / 1/

O

Ò

Àò A:LÙm:Î v:ng::ð A:ðrÎ Oðendv:ò p:ð

Ó

ydÙ⋆

Erapp:g:l:Î m::ðdÙ ev:e¶:XÏXÙ⋆

uÀò n:an:Î AN:Øg:av:g:ò⋆ S:ð

Ó

ydÙ p::ðed kNRay:Î⋆

kÀl:ð ! Am:Ødð ! ⋆ karÎ m:Øeg:l:Î v:NN:n:ð !

kRl:Î W:al:m:Î kaeVknr

&

em:ÀØn:ðem:ey:n:ay:Î ! ⋆ ev:n:òy:ðn:ØRò v:ðedy:n:ð ! / 2/

v:ðedy:aen:r

&

ÎkÙm:Î Oðv:ral:Î⋆ ev:n:òy:ðn:ò

m::ðdÙev:¶:Ø⋆ un:Î et:,v:eR

:aedy:av:g:ò⋆ n:i t:RÙ¶:ð

Ó

n:Î p:ð

Ó

,

&

edy:nd:ð⋆

A:edy:aeg: Ag:l:Î ERm:Î p:Rò¶:Ø⋆ uN:Î−

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 190: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

ueNN:l:aev:y: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

RÙem:L

&

ndÙ kRendRend¬⋆

S::ðed n:iLÏ m:ØeRy:ay:Î ! ⋆ t::ð

Ó

NRn:ðn:Î m:dÙS:Üdn:n:ð ! / 3/

S:ÜdÙ n:an:Î Aer

&

y:av:g:ò⋆ S:ØL

&

eXÕy::ðrÎ Oðv:rò

VkaXÏeX⋆ uÀeRp:Î

p::ðdÙ n:an:Î AN:Øg:av:g:ò⋆ S:ð

Ó

ydÙ p::ðed kNRay:Î⋆

y:adÙm:Î y:av:,m:Î Eenr

&

en:Àg:mb:al:Î A:ð

Ó

RÙeVk⋆

A:ðrÎ A:el:n:Î n:iLÏ El:ò⋆

m:idÙ S:ðrÎ kÙL

&

ev: ! ⋆ ev:n:òy:ðn:Î ev:n:òdirÎ m:,ndð ! / 4/

t:irÎ m:,endenr

&

OðndÙ n::ðy:Î ARÙm:Î⋆ S:ð

Ó

eVkl:Î EXÏXÙ

e¶:erVkÙm:Î Oðv:rò⋆

n:ðrÎ m:,{Ïg:ØRò¶:a ARò¶:Ø⋆ n:ð

Ó

eg:eL

&

pp:an:Î A:ð

Ó

eVknr

&

ay:Î⋆

A:rÎ m:,enden: A:g:Øv:rÎ⋆ ARl:Î A:eL

&

Oend

AS:ØrrÎ v:n:Î kÙl:m:Î⋆

v:ðrÎ m:,¤,

&

¶:ay:Î ! ⋆ ev:NN:ØLarÎ p:ð

Ó

,m:an:ðy::ð ! / 5/

ev:NN:ØLarÎ p:ð

Ó

,m:ar

&

ÎkeRm:ò S:ð

Ó

yv:aròy:Øm:Î

S:ð

Ó

,

&

m:Î⋆ Oðmb:Øl:n:Î Ev:ò⋆

m:NN:ØLÏ O

Ò

Àò pp:ð

Ó

XÕal:Î⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yy:a m:XÕÚ n:iy:Øm:Î ev:¬al:Î⋆

p:NN:ØLay:Î ! kev: t:ÀØLay:Î ! ⋆ p:e¶:ey:n:Î uMLay:Î !

p:rm:iS:n:ð⋆ v:ndð

Ó

n:Î

kNN:ØLay:Î ! n:ð

Ó

Wj:ØLay:Î ! ⋆ S::ð

Ó

ll:ØLay:Î ! A:ð

Ó

n,

&

S::ð

Ó

ll:ay:ð/ 6/

A:ð

Ó

n,

&

S::ð

Ó

ell: A:ð

Ó

,e¶:en:l:Î en:r

&

Îekl:ad⋆

A:ðrÎ Oðv:rÎ v:n:Î ky:v:rò⋆

O

Ò

n,

&

y:an:Î v:ð

Ó

elg:r

&

Îp:n:Î⋆ un:Î et:,v:,LÏ Ell:òy:ðl:Î⋆

An,

&

dðv:rÎ AS:ØrrÎ v:a¤⋆ Al:ò kRl:Î

Arv:m:Î ALaev:⋆ A:ðrÎ

kÙnr

&

m:Î v:ò¶: O

Ò

nday:Î ! ⋆ k:ð

Ó

eRy:ðn:Î p:,g:Ø EÀm:Ødð ! / 7/

Sunder Kidambi 190 www.prapatti.com

Page 191: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

ueNN:l:aev:y:

EÀm:Ødð

Ó

n: ¶::ðenr

&

⋆ A:ðrÎ Oðv:rÎ y:av:ròy:Øm:Î

m:y:Vk⋆ n:i v:ò¶:

m:ØÀ m:ay:m:Î O

Ò

ll:am:Î⋆ m:ØL

&

Ù v:ðrÎ AerndÙ⋆ O

Ò

Àòy:Øn:Î

eS:Àm:Øm:Î et:, m:ÜrÎe¶:y:Øm:Î⋆ eS:end ¶:ðe¶:

Vkó t::ð

Ó

L

&

v:ð A,LÏ O

Ò

n:VkÙ⋆

O

Ò

Àmm:a ! O

Ò

n:Î kNN:a ! ⋆ Em:òy::ðrÎ t:m:Î kÙl:m:Ødl:ð ! / 8/

kÙl: m:Ødl:Î ARÙm:Î t:iev:n:ò⋆ Vk:ð

Ó

RÙv:n:Î kÙeL

&

ey:en:l:Î

v:iL

&

ÏVkÙm:Î Oðv:rò⋆

v:l: m:Ødl:Î kñ

Ó

RÙVkÙm:Î⋆ v:rm:ð t:nd,LÏ kNRay:Î⋆

en:l:m:Ødl:Î Een: O

Ò

vv:Øl:g:ØVkÙm:Î⋆ en:r

&

Îp:n:

S:ð

Ó

lv:n: O

Ò

n:⋆ pp::ð

Ó

,LÏ

p:l: m:Ødl:Î p:Rò¶:ay:Î ! ⋆ O

Ò

n:Î kNN:a ! O

Ò

n:Î p:rWj:ØRrð ! / 9/

O

Ò

n:Î p:rWj:ØRrð ! O

Ò

n,

&

Àò Al:eXÕ⋆

un:Î EN:ò ¶:am:ròg:XÏkÙ⋆

Anb:Ø,eg: en:r

&

ÎkÙm:Î⋆ AdÙ en:r

&

Îk :Øm:RÙ t:nday:Î⋆

v:n:Î p:r¤LÏ O

Ò

RÙ¶:Ø⋆ Oðv:rÎ et:S:ò et:S:ò

v:el:¶:ð

Ó

XÕÚeg:nr

&

n:rÎ⋆

m:Øn:Î p:rv:ò kRòndÙ⋆ Am:Ødm:Î k:ð

Ó

NR m:ÜrÎe¶:y::ð ! / 10/

‡k:ðÓ

NR m:ÜrÎe¶: A:ðrÎ m:Üv:ray:Î⋆ VkÙN:¤LÏ p:Rò−

¶:eL¶:Ø Vkñ

Ó

RÙVkÙm:Î⋆ Ap:Î−

p:ØNRrik Vk:ð

Ó

pp:ÜL

&

Ï⋆ p:Øn:l:Î p:eML App:n:ØVkñ⋆

t::ð

Ó

NRrÎ t::ð

Ó

NRrÎ t::ð

Ó

NRrÎ t::ð

Ó

NRn:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆

S::ð

Ó

l:Î A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

kNRÙ p:aR v:ll:arÎ⋆ ev:n:òb::ðm:Î k{Ïg:Øl:Øm:Î p:g:l:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 191 Sunder Kidambi

Page 192: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á k{Ïg:Øl:Øm:Î p:g:l:Øm:Î Á Át:l:òev:ey:n:Î en:l:òg:NR t:ay:Î Ar¤rò pp:arζ:Ø ev:n:adl:Î

‡k{Ïg:Øl:Øm:Î p:g:l:Øm:Î kN:Î t:Øey:l:Î Aer

&

y:aLÏ⋆ kNN: n:irÎ kóg:Lal:Î Er

&

òVkÙm:Î⋆

S:{Ïg:Ø S:Vkr¤LÏ O

Ò

n,

&

kó kÝpp:Øm:Î⋆ t:am:rò VkN:Î OÒ

nr

&

ð t:L,m:Î⋆

O

Ò

�n:ð t:erVkñn:Î uÀò ev:¬ð

Ó

ÀØm:Î⋆ E, en:l:m:Î kó t:ØL

&

aev:,VkÙm:Î⋆

S:ð

Ó

¤y:l:Î p:ay:Î n:irÎ e¶:,v:r¤¶:ay:Î ! ⋆ Ev:LÏ et:r

&

¶:ð

Ó

n:Î S:ð

Ó

eyg:nr

&

ay:ð/ 1/

O

Ò

n:Î S:ð

Ó

eyg:nr

&

ay:Î O

Ò

n:Î t:am:rò VkNN:a ! OÒÀØm:Î⋆ kNN:irÎ m:lg: E,VkÙm:Î⋆

O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î O

Ò

er

&

n:irÎ e¶:,v:r¤¶:ay:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ v:ð

Ó

vv:Øey:rζ:Øey:rζ:Ø,g:Øm:Î⋆

m:Øn:Î S:ð

Ó

yd ev:n:òy:ð ! m:Øg:pp:Ray:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ m:Øeg:lv:NN:a ! t:g:Øv:d:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆

m:Øn:Î S:ð

Ó

eydvv:Øl:g:m:Î uNRÙem:L

&

ÏndLnday:Î ! ⋆ OÒ¤:ðÓ

l::ð m:ØeReg:nr

&

edv:«ð/ 2/

v:XÏekl:LÏ Er

&

òy:Øm:Î m:eN:v:NN:a ! O

Ò

ÀØm:Î⋆ v:an:m:ð n::ðVkÙm:Î m:òy:aVkÙm:Î⋆

uXÏkÙRò AS:ØrrÎ uey:rÎ O

Ò

ll:am:Î uNR⋆ A:ð

Ó

,v:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î uMLÙ,g:Øm:Î⋆

kXÏekl:i ! uÀò VkaN:Øm:ar

&

,Lay:Î⋆ kag:ض:a ! kNN:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

et:«:ð

Ó

eR m:edLÏ S:ÜL

&

Ï et:,v:r¤¶:ay:Î ! ⋆ Ev:eMt:r&

¶:ð

Ó

n:Î S:ð

Ó

eyd¬ay:ð/ 3/

E¬ kal:Î E¬ kóg:Lay:Î E,VkÙm:Î⋆ OÒ

L

&

ÙndÙl:ay:Î m:y:{Ïg:Øm:Î kó kÝpp:Øm:Î⋆

k¬m:ð kadl:Î O

Ò

n,

&

m:ÜrÎe :VkÙm:Î⋆ kRlv:NN:a ! keRy:ò kaN:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆

v:¬ v:ay:Î n:ðem: v:l:¤óy:a ! O

Ò

ÀØm:Î⋆ v:endRay:Î OÒ

nr

&

ð

Ó

nr

&

ð m:y:{Ïg:Øm:Î⋆

eS:¬n:ð ! S:ð

Ó

L

&

Ù n:irÎ e¶:,v:r¤¶:ay:Î ! ⋆ Ev:eMt:r&

¶:ð

Ó

n:Î eS:end¶:ay:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 193: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k{Ïg:Øl:Øm:Î p:g:l:Øm:Î

eS:endVkÙm:Î et:S:òVkÙm:Î t:ð,

&

m:Î kó kÝpp:Øm:Î⋆ et:,v:r¤¶:ØMLay:Î ! O

Ò

ÀØm:Î

v:endVkÙm:Î⋆ A:¤ñ m:L

&

òVkNN:irÎ m:lg:⋆ v:endRay:Î OÒ

nr

&

ð

Ó

nr

&

ð m:y:{Ïg:Øm:Î⋆

Aendpp::ðdv:ØN:n:Î uRl:Î ERndan:ð ! ⋆ Al:ò kRl:Î kRònd A:rm:Ødð⋆

S:end¶:Øn:Î S:rN:m:Î S:arÎv:dð v:el:¶:⋆ t:òy:l:ò m:òy:l:Î S:ð

Ó

ydan:ð ! / 5/

m:òy:l:Î S:ð

Ó

ydð

Ó

Àò m:n:m:Î kv:rÎndan:ð ! OÒÀØm:Î⋆ m:a m:ay:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

yy: v:ay:Î m:eN:y:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆ t:N:Î p:Øn:l:Î S:ÜL

&

Ï et:,v:r¤¶:ØMLay:Î ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

v:ð

Ó

yy: v:aLÏ t:NRÙ S:{Ïg:Ø S:Vkrm:Î ev:l:Î OndÙm:Î⋆ ev:NN::ðrÎ m:Ødl:Î ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

p:ò k:ð

Ó

LÏ p:amb:N:òy:ay:Î ! Ev:LÏ et:r

&

¶:,Lay:Î⋆ p:aev:y:ðn:Î S:ð

Ó

y:r

&

Îp:al:dÙv:ð/ 6/

p:al: t:Ønb:¤LÏ Enb:¤LÏ p:Rò¶:ay:Î ! ⋆ p:eXÕl:arÎ p:XÕ en:nr&

an:ð⋆

kal: S:Vkr¶:ay:Î ! kRl:Î ERm:Î k:ð

Ó

NR⋆ kRlv:NN:a ! kNN:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ðl:Î k:ð

Ó

LÏ t:N:Î p:Øn:l:Î S:ÜL

&

Ï et:,v:r¤¶:ay:Î ! OÒÀØm:Î⋆ O

Ò

n:Î t:irζ:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

k:ðl: m:a m:L

&

òVkN:Î p:en: m:lg: E,VkÙm:Î⋆ OÒ

ÀØRò Vk:ðm:L Vk:ð

Ó

L

&

Ùndð/ 7/

k:ð

Ó

L

&

ÙndÙ v:an:v:rÎg:«ð

Ó

ÀØm:Î⋆ kÙnr&

ðendVk:ð en:rò ka¶:v:n:Î ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

AL

&

Ùm:Î t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î A:ev: An:l: v:ð

Ó

vv:Øey:rÎVkÙm:Î⋆ AWj:n: v:NN:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

O

Ò

L

&

ÙndÙ m:ðl:Î n::ðeVk Em:òepp:l:LÏ E,VkÙm:Î⋆ OÒ

�n:ð n::ðVkÙg:ðn:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆

S:ð

Ó

L

&

Ùn:Î t:Rm:Î p:Øn:l:Î S:ÜL

&

Ï et:,v:r¤¶:ay:Î ! ⋆ OÒn:Î S:ðÓ

yg:ðn:Î O

Ò

n:Î et:,m:g:«ð/ 8/

‡OÒn:Î et:,m:g:LÏ S:ðrÎ m:arÎb:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆ OÒ

ÀØRò A:ev:y:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

en:n:Î et:, O

Ò

ey:XÕal:Î ERndÙ n:i k:ð

Ó

NR⋆ en:l:m:g:LÏ kñMv:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

An,

&

,v:ðL

&

Ùm:Î t:L

&

Ùev: n:i k:ð

Ó

NR⋆ A:ym:g:LÏ Anb:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

t:ð

Ó

n:Î et:,v:r¤m:Î k:ðey:l:Î k:ð

Ó

NRan:ð ! ⋆ t:ðÓ

eLeg:l:ðn:Î m:ØeRev:v:LÏ t:n:Vkñ/ 9/

m:ØeRev:v:LÏ t:n:Vk:ð

Ó

nr

&

er

&

eg:l:ðn:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ m:Üv:Øl:g:aeLy:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

keR km:L

&

Ï k:ð

Ó

nr

&

ò :Ròy:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆ n:anm:Øg: VkRv:ØLð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

v:eRv:ØRò v:an::ðrÎ t:l:òv:n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆ v:N:Î et:,v:r¤n:ð ! O

Ò

ÀØm:Î⋆

AeRy:Ròy:adaLÏ p::ðel:v:LÏ AN:Øeg: ARòndn:LÏ⋆ m:Øeg:lv:NN:n:Î AeRy:ð/ 10/

‡m:Øeg:lv:NN:n:Î AeRy:ò ARònd,LÏ S:ÜeR uy:Îndv:n:Î⋆ m::ð

Ó

y:Î p:Øn:l:Î p::ð

Ó

,n:l:Î⋆

t:Øeg:l:Î v:NN: ¶:Ü n:irÎ :ðrÎpp:n:Î⋆ v:N:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 193 Sunder Kidambi

Page 194: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

k{Ïg:Øl:Øm:Î p:g:l:Øm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:Øeg:lv:NN:n:Î AeRm:ðl:Î S::ð

Ó

À S::ð

Ó

l:Î m:al:ò⋆ A:ey:re¶: pp:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

m:Øeg:l:Î v:NN: v:an:e¶:m:òy:v:rÎ S:ÜL

&

E,pp:rÎ⋆ p:ðernb: v:ð

Ó

ML¶:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 194 www.prapatti.com

Page 195: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:ðÓ

MLò :ØerS:{Ïg:Ø Á Á

t:aym:a,m:Î t::ðeL

&

m:a,m:Î uXÕa,m:Î t:RÙVkv:Øm:Î t:l:òev: et:,pp:ðrð

Ó

ey:l:Î S:ðr

¶:ØeN:dl:Î

‡v:ðÓ

MLò :Øer S:¤:ð

Ó

RaeL

&

Oend⋆ ¶:am:rò VkNN:n:Î OÒ

n:Î n:ð

Ó

eWj:n:ÜRð⋆

p:ØMLò VkRaeg:nr

&

v:aXÕò VkaN:irÎ⋆ OÒ

n:Î S::ð

Ó

ell: ::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î AÀòm:irÎg:aLÏ⋆

v:ð

Ó

ML :Øg:m:Î Av:n:Î v:ieXÕ,nd⋆ v:ðd A:ð

Ó

el:y:Øm:Î ev:L

&

a A:ð

Ó

el:y:Øm:Î⋆

ep:MLò VkÙL

&

a ev:Lòy:a¬:ð

Ó

el:y:Øm:Î Ar

&

a⋆ e¶:,pp:ðròey:l:Î S:ðrÎv:n:Î n:an:ð/ 1/

n:an: Vk,{Ïg:ØL

&

l:Î t::ðeL

&

m:irÎg:aLÏ ! ⋆ AÀòy:rÎg:aLÏ ! Ay:l:Î S:ðery:irÎg:aLÏ⋆

n:an:Î E¶:en: n:ð

Ó

Wj:m:Î kaVk m:a¬ðn:Î⋆ OÒ

n:Î v:S:m:Î Aenr

&

edrapp:g:l:Î p::ðy:Î⋆

t:ðn:Î m::ð

Ó

y:ζ: p:Üm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î t:N:Î p:N:ò S:ÜL

&

Ï⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðròey:l:Î v:ieXÕ,nd⋆

v:an: epp:ran:Î m:eN:v:NN:n:Î kNN:n:Î⋆ S:ð

Ó

¤en: v:aey:n:Î et:r

&

¶:dÙv:ð/ 2/

S:ð

Ó

¤en: v:aey:n:Î et:r

&

¶:day:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

Wj:ØRrÎ n:iLÏ m:ØeR ¶:aL

&

Ïndday:Øm:Î⋆

S:¤:ð

Ó

RÙ :Vkrm:Î kNRÙg:ndÙm:Î⋆ t:am:rò VkNg:LÙVkXÕÚ ¶:irÎndÙm:Î⋆

et:¤LÙm:Î n:aLÙm:Î ev:L

&

av:r

&

ad⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðròey:l:Î v:ieXÕ,nd⋆

n:¤LÏ ep:ran:ØVkñ

Ó

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î t::ðeL

&

! ⋆ n:aN:Øm:Î en:r&

òy:Øm:Î EL

&

nddÙvv:ð/ 3/

EL

&

nd O

Ò

mm:am:ò et:r

&

¶:Ø pp::ðn:⋆ OÒ

n:Î n:ð

Ó

eWj:n:a,m:Î A¤ñ A:ð

Ó

eL

&

ndarÎ⋆

uL

&

enden: y:arò Vk:ð

Ó

NRð

Ó

n:Î uS:ag::ð⋆ A:ðd VkRl:Î A:ð

Ó

el: p::ðl:⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 196: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:ð

Ó

MLò :ØerS:{Ïg:Ø et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

O

Ò

L

&

Ùnd n:l:Î v:ðd¶::ð

Ó

el: en:nr

&

:ð{Ïg:Ø⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðròey:l:Î v:ieXÕ,nd⋆

m:ØL

&

{Ïg:Ø S:¤ Vkóy:n:Î m:ay: ¶:aL

&

Ïndðn:Î⋆ AÀòy:rÎg:aLÏ ! O

Ò

Àò O

Ò

n:Î m:Øen:ndð/ 4/

m:Øen:ndÙ S:g:Rm:Î udò¶:Ø m:ay: pp:ðy:Î m:Øl:òy:ØNRÙ⋆ m:,edRò p::ðy:Î⋆

ken:nd ev:Lv:ØVkÙ knr

&

ð

Ó

er

&

nd⋆ kNN: ep:ran:ØVkñ

Ó

n:Î p:ð

Ó

Nm:ò t::ðXÕðn:Î⋆

m:Øen:enden: O

Ò

n:Î S:ð

Ó

ydirÎ AÀòm:irÎg:aLÏ⋆ m:ØeÀy:v:n:Î v:ndÙ v:ieXÕ,nd⋆

ken:nd p::ð

Ó

eL

&

l:Î et:,pp:ðròey:r

&

Îkñ⋆ kal:m:Î p:ð

Ó

r

&

v:ð

Ó

Àò VkaXÏXÙem:Àð/ 5/

kal:m:Î p:ð

Ó

r

&

v:ð

Ó

Àò VkaXÏXÙem:ng:LÏ⋆ kadl:Î kRel:n:Î em:g: pp:ð

Ó

erdal:Î⋆

n:il: m:Øeg:l:Î v:NN:¶:ð

Ó

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ en:r&

ÎkÙm:Î m:ØÀð v:ndð

Ó

n:Î kóVkÙm:Î O

Ò

ydan:Î⋆

W:al:¶:v:n:Î v:ndÙ v:ieXÕ,nd⋆ n:anm:r&

òy:aL,m:Î v:ðeMv: A:ðv:a⋆

k:ðl: :ð

Ó

Àð

Ó

r

&

ÎkLÏ kv:er v:iS:Øm:Î⋆ kÝRÙ p:Øn:l:Î et:,pp:ðròey:r&

Îkñ/ 6/

p:ðrÎ O

Ò

ey:l:Î S:ÜL

&

Ï kRl:Î t:ð

Ó

n:Î El:¤ó S:ð

Ó

XÕ⋆

ep:ran:Î v:ndÙ v:ieXÕ,nd⋆

p:ðròey:r

&

Îkñ p:ØVkñ

Ó

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î n:aeR⋆ pp:ðrζ:Ø v:rv:ð

Ó

{Ïg:Øm:Î kaN: m:a¬ðn:Î⋆

A:rò Een:ey:{Ïg:ØRòy:m:Î t::ðeL

&

! ⋆ OÒn:Î n:ðÓ

Wj:m:Î kÝv: v:ll:a,m:Î Ell:ò⋆

A:rò Een:Vk:ð

Ó

NRð

Ó

n:Î S:aedeVknr

&

dÙ⋆ OÒ

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î kNRdÙv:ð kNRðn:ð/ 7/

kNRdÙv:ð k:ð

Ó

NRð

Ó

ll:a,m:Î kÝeR⋆ VkarÎVkRl:Î v:NN:n::ðRð

Ó

endr

&

¶:ØkÏ

k:ð

Ó

NRÙ⋆ Al:rÎ t:ÜeXÕXÕdÙ m:Ødl:a⋆ Vk:ð

Ó

NRv:ð

Ó

n:Î kadl:Î uròeVkl:Î t::ðeL

&

m:N:Î et:eN: W:al:m:Øm:Î OL

&

Ï kRl:Øm:Î⋆ n:iLÏ ev:S:Ømb:Øm:Î keL

&

y: pp:ð

Ó

erdal:Î⋆

t:ð

Ó

N:Î et:rò S:ÜL

&

Ïndv:n:Î v:ieXÕ,nd⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðròey:l:Î S:ðrÎv:n:Î S:ð

Ó

nr

&

ð/ 8/

S:ðrÎv:n:Î S:ð

Ó

nr

&

ð

Ó

ÀØRò ¶::ðeL

&

m:irÎg:aLÏ ! ⋆ AÀòy:rÎg:aLÏ ! O

Ò

Àò ¶:ðXÕ v:ðNRa⋆

n:irÎg:LÏ uròeVknr

&

Ó

n:Î Edr

&

ÎkÙ⋆ n:ð

Ó

Wj:Øm:Î en:r

&

òv:Øm:Î O

Ò

n:eVke¤ll:ò⋆

karÎv:NN:n:Î karÎ VkRl:Î W:al:m:Î uNR⋆ kNN: ep:ran:Î v:ndÙ v:ieXÕ,nd⋆

OrÎ v:L A:ð

Ó

N:Î kL

&

en: pp:L

&

n:⋆ ¶:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðròey:n:Î m:an:g:rð/ 9/

n:g:rm:Øm:Î n:aRÙm:Î ep:r

&

v:Øm:Î t:ðrÎv:ðn:Î⋆ n:aN:Î OÒ

n:eVkll:ò O

Ò

n:Î t::ðeL

&

m:irÎg:aLÏ⋆

eS:g:rm:Î AeN: n:ð

Ó

RÙ m:aR n:iRÙ⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðròey:l:Î v:ieXÕ,nd⋆

Sunder Kidambi 196 www.prapatti.com

Page 197: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:ð

Ó

MLò :ØerS:{Ïg:Ø

m:g:r n:ð

Ó

RÙ{Ïg:ØL

&

ò Vkadn:Î m:ay:n:Î⋆ n:ÜXÕÚv:rò An,

&

m:¤ n:ÜXÕ⋆

en:g:erl:Î m:Øeg:lv:NN:n:Î n:ðem:y:an:Î⋆ OÒ

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î kv:rÎndð

Ó

n:ò UeL

&

y:an:ð/ 10/

‡UeL

&

d:ð-

&

eL

&

u,v:Øm:Î p:ð,m:Î S:ð

Ó

yg:òy:Øm:Î⋆ v:ðr

&

v:n:Î v:òy:¤aVkÙm:Î⋆

A:eL

&

n:irÎ v:NN:n:ò A :Ødn:ò⋆ AeN: kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

kñeL

&

l:Î Andaed A:ðraey:r¶:ØLÏ Ev:ò⋆ et:,pp:ðròey:l:Î m:ðy: p:¶:Øm:Î⋆

A:eL

&

A¤óy:n:ò O¶: v:ll:arÎ Av:rÎ⋆

AeRm:ò e¶:r

&

¶:aeL

&

y:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 197 Sunder Kidambi

Page 198: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:eL

&

y:ð

Ó

L

&

Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ v:ð

Ó

eXÕ :ð

Ó

y:lg:Lò pp:ðS:Ødl:Î

‡A:eL

&

y:ð

Ó

L

&

⋆ :{Ïg:Øm:Î ev:ll:Øm:Î O

Ò

L

&

⋆ et:S:ò

v:aeL

&

y:ð

Ó

L

&

⋆ ¶:NRÙm:Î v:aLÙm:Î O

Ò

L

&

⋆ ANRm:Î

m::ðL

&

òy:ð

Ó

L

&

⋆ m:ØeR p:adm:Î O

Ò

L

&

⋆ App:n:Î

UeL

&

y:ð

Ó

L

&

⋆ ul:g:m:Î k:ð

Ó

NRv:ar

&

ð/ 1/

A:,

&

m:l:òVkÙ⋆ O

Ò

edrÎnd:ðRÙm:Î A:ð

Ó

el:⋆ Ar−

v:Ü,

&

S:Øl:ay:Î⋆ m:l:ò t:ðy:ÎVkÙm:Î A:ð

Ó

el:⋆ kRl:Î

m:a,

&

S:ØL

&

n,

&

⋆ AL

&

òeVknr

&

A:ð

Ó

el:⋆ App:n:Î

S:a,

&

b:R⋆ Am:Ødm:Î k:ð

Ó

NR n:anr

&

ð/ 2/

n:aenr

&

l: OL

&

Ï⋆ m:NN:Øm:Î t:an:¶:v:ð⋆ ep:ÀØm:Î

n:aenr

&

l: OL

&

Ï⋆ m:l:ò t:an:¶:v:ð⋆ ep:ÀØm:Î

n:aenr

&

l: OL

&

Ï⋆ kRl:Î t:an:¶:v:ð⋆ App:n:Î

Uenr

&

ey:RndÙ⋆ O

Ò

ey:eXÕl:Î k:ð

Ó

NR n:aLð/ 3/

n:aLÙm:ð

Ó

L

&

⋆ en:l: n:i,m:ð

Ó

L

&

⋆ ev:NN:Øm:Î

k:ðLÙm:ð

Ó

L

&

⋆ O

Ò

er kal:Øm:ð

Ó

L

&

⋆ m:l:ò

t:aLÙm:ð

Ó

L

&

⋆ :ØRrÎ t:an:Øm:ð

Ó

L

&

⋆ App:n:Î

UeLy:ð

Ó

L

&

⋆ ul:g:m:ØNR UN:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 199: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:eL

&

y:ð

Ó

L

&

UN:ØRò m:ll:rÎ⋆ t:drÎnd A:ð

Ó

el:⋆ m:ÀrÎ

A:N:ØRò :ðn:ò⋆ n:RÙ{Ïg:Øm:Î A:ð

Ó

el:⋆ ev:NN:ØLÏ

ON:Î uRò ¶:ðv:rÎ⋆ v:ð

Ó

eLpp:¬ A:ð

Ó

el:⋆ App:n:Î

kaN:ØRò pp:ardm:Î⋆ kóy:r

&

ò pp::ðM

&

dð/ 5/

p::ðM

&

dÙ m:ð

Ó

el:nd⋆ p:Øn:Î S:ð

Ó

Vkerl:Î⋆ v:an:Î et:S:ò

S:ÜL

&

Ùm:Î O

Ò

L

&

ÙndÙ⋆ uedr pp:Øn:l:a⋆ m:l:ò

kiM

&

dÙ ep:Lnd⋆ eS:¤m:Î A:ð

Ó

¶:dal:Î⋆ App:n:Î

A:L

&

Ï t:Øy:rÎ S:ð

Ó

ydÙ⋆ AS:Ørrò Vk:ð

Ó

ll:Øm:ar

&

ð/ 6/

m:a,

&

en:rò¶:Ø⋆ EròVkÙm:Î S:r¤LÏ⋆ En:

n:Ü,

&

ep:N:m:Î⋆ m:l:ò p::ðl:Î p:ØrL⋆ kRl:Î

A:,

&

m:RÙ¶:Ø⋆ uedr pp:Øn:l:a⋆ App:n:Î

n:i,

&

b:R⋆ El:¤ó S:ð

Ó

XÕn:ðrð/ 7/

n:ðrÎ S:erndan:Î⋆ k:ð

Ó

eR Vk:ðeL

&

k:ð

Ó

NRan:Î⋆ ep:ÀØm:Î

n:ðrÎ S:erndan:Î⋆ O

Ò

ery:Øm:Î An:l::ðn:Î⋆ ep:ÀØm:Î

n:ðrÎ S:erndan:Î⋆ m:ØVkN:Î m:ÜrÎe¶: kNRirÎ⋆ App:n:Î

n:ðrÎS:er v:aN:n:Î⋆ et:NR:ðLÏ k:ð

Ó

NR Anr

&

ð/ 8/

An,

&

m:N:Î n:irÎ O

Ò

er kal:Î⋆ ev:N:Î m:l:ò m:Ødl:Î⋆

An,

&

S:ØRrÎ⋆ ErNRÙ ep:r

&

v:Øm:Î⋆ ep:ÀØm:Î

An,

&

⋆ m:L

&

ò uey:rÎ t:ðv:Øm:Î m:XÕÚm:Î⋆ App:n:Î

An,

&

m:Ødl:Î⋆ ul:g:m:Î S:ð

Ó

yddÙm:ð/ 9/

m:ðy:Î en:rò kiL

&

Ï p:Øg:⋆ m:a p:ØrL⋆ S:Øn:ò

v:ay:Î en:r

&

ò n:irÎ⋆ ep:eLer

&

::ð

Ó

ery:⋆ En:

A:en:rò p:aeR⋆ A¤ñ A:ð

Ó

RÙ¤⋆ App:n:Î

t:i m:L

&

ò ka¶:Ø⋆ VkÙnr

&

m:Î O

Ò

RÙ¶:an:ð/ 10/

‡kÙnr&

m:Î O

Ò

RÙ¶: ep:ran:Î⋆ AeRy:ar:ð

Ó

RÙm:Î⋆

A:ð

Ó

enr

&

en:nr

&

⋆ S:Rg::ðb:n:Î urò S:ð

Ó

y:l:Î⋆

www.prapatti.com 199 Sunder Kidambi

Page 200: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A:eL

&

y:ð

Ó

L

&

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:enr

&

p:Øn:ònd⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò⋆

v:ð

Ó

enr

&

t:,m:Î p:¶:Øm:Î⋆ m:ðev: Vkr

&

Îp:arÎVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 200 www.prapatti.com

Page 201: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kr&

Îp:arÎ Á ÁO

Ò

emb:ran:ÎVkÙ A:Lag:ad ul:g:¶:arò n::ðeVk Er{Ïg:Ødl:Î

‡kr&

Îp:arÎ Eram: ep:ran:ò All:al:Î⋆ m:XÕÚm:Î kr

&

Îp:r:ð⋆

p:Ør

&

Îp:a m:Ødl:a⋆ pp:Øll:ð

Ó

,

&

mb:aed A:ð

Ó

enr

&

enr

&

y:ð

n:r

&

Îp:al:Î Ay::ðe¶:ey:l:Î v:aL

&

Ùm:Î⋆ S:raS:rm:Î m:ØXÕv:Øm:Î⋆

n:r

&

Îp:al:ØVkÙy:ζ:n:n:Î⋆ n:anm:Øg:n:arÎ p:ð

Ó

XÕ n:aXÏXÙLð/ 1/

n:aXÏeXl:Î ep:r

&

ndv:rÎ⋆ n:arN:r

&

ÎkaLÏ Aenr

&

y:av:r:ð⋆

n:aXÏeXl:Î ep:r

&

ndÙ⋆ p:Radn: p:XÏXÙ m:en:S:rÎVka⋆

n:a¬ò n:el:y:Øm:Î ArVkrò⋆ n:aeR ¶:eRendXÏXÙ⋆

n:a¬ò AeL¶:Øyy: :ð

Ó

ydÙ⋆ n:Rndm:ò kñXÏXÙm:ð/ 2/

kñXÏp:arÎg:LÏ kñS:v:n:Î kirÎe¶:y:ll:al:Î⋆ m:XÕÚm:Î kñXÏp:r:ð⋆

kñXÏp:arÎ S:ð

Ó

ev: S:ØRÙ⋆ kiM

&

m:ò v:S:v:Øg:Lð v:òy:Øm:Î⋆

S:ðXÏp:al:Î p:L

&

m:Î p:g:òv:n:Î⋆ eS:S:Øp:al:n:Î⋆ et:,v:eR

t:aXÏp:al:Î ARònd⋆ t:nm:ò Aer

&

v:arò Aer

&

ndÙm:ð/ 3/

t:nm:ò Aer

&

b:v:rÎ t:am:Î⋆ Av:r

&

ÎkaLÏ Aenr

&

y:av:r:ð⋆

p:nm:ò pp:RrÎ p::ð

Ó

,LÏ⋆ A:dÙm:Î Elb:aL

&

Ï n:ð

Ó

RÙ¤al:¶:Ø⋆

n:nm:ò pp:Øn:l:Î p:eNN:⋆ n:anm:Øg:n:ò pp:eNN:⋆ t:ÀØMLð

t::ð

Ó

nm:ò m:y:eVky: t::ðeXÕy:⋆ S:ÜL

&

lg:LÏ eS:end¶:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 202: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kr

&

Îp:arÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ÜL

&

lg:LÏ eS:endeVkl:Î⋆ m:ay:n:Î kL

&

l:Î Aenr

&

:ÜM

&

v:r:ð⋆

A:L

&

pp:ð

Ó

,m:Î p:Øn:l:Î t:ÀØLÏ⋆ AL

&

Ùendy: W:al:¶:ò⋆

t:aL

&

pp:Ram:l:Î⋆ t:n:Î p:al:Î A:ð

Ó

, k:ðXÏeXRò ¶:an:Î k:ð

Ó

NR⋆

kñL

&

l:Î et:,v:Ø,v:aey:XÕÚ⋆ VkñXÏXÙm:Î uN:rÎndÙm:ð/ 5/

kñXÏXÙm:Î uN:rÎndv:rÎ⋆ kñS:v:r

&

ÎkaLÏ Aenr

&

y:av:r:ð⋆

v:a¬m:Î El:a v:Ng:ò⋆ m:av:el: v:aedVk v:aedpp:ØNRÙ⋆

I¬¤:ð

Ó

LÏ dðv:rÎg:LÏ⋆ S:ð

Ó

enr

&

rndarÎeVkRrÎ n:ieVky:⋆

k:ð¬¤ó v:am:n:n:Î A:y:Î⋆ :ð

Ó

yd kݶ:ØVkLÏ kNRÙm:ð/ 6/

kNRÙm:Î t:ð

Ó

eLndÙm:Î kXÕarÎ⋆ kNN:r

&

ÎkaLÏ Aenr

&

y:av:r:ð⋆

v:NRÙN:Î m:l:rζ::ð

Ó

¤l:Î⋆ m:arÎVkNRðy:n:ØVkÙ v:aL

&

Ùn:aLÏ⋆

ENRò :Ròm:ØeR⋆ IS:n:Î uRn:Î k:ð

Ó

NRÙ uS:a :ð

Ó

ll:⋆

k:ð

Ó

NR{Ïg:Ø ¶:À:ð

Ó

RÙm:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ uRn:Î S:ð

Ó

nr

&

dÙN:rÎndÙm:ð/ 7/

S:ð

Ó

ll: uN:rÎndv:rÎ⋆ S:ð

Ó

lv:n:Î t:n:Î S:irÎ Aenr

&

Vkr

&

Îp:r:ð⋆

O

Ò

ll:òey:l:ad p:ð

Ó

,m:Î t:v:¶:al:Î⋆ p:l: S:ð

Ó

y:Îemm:r

&

ò⋆

All:l:Î Am:rrò :ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ EreN:y:n:Î A:g:¶:ò⋆

m:ll:l:Î Aery:Ø,v:ay:Î⋆ :ð

Ó

yd m:ay:m:Î Aer

&

ndÙm:ð/ 8/

m:ay:m:Î Aer

&

b:v:rÎ⋆ m:ay:v:r

&

ÎkaLÏ Aenr

&

y:av:r:ð⋆

t:ay:m:Î S:ð

Ó

,

&

m:Î A:ð

Ó

, n:ÜXÕÚv:rÎ m:¤⋆ A:ðrÎ Oðv:rÎVkay:Î⋆

t:ðS:m:Î Aer

&

y: A:ðrÎ S:aredy:ay:Î :ð

Ó

n,

&

⋆ S:ðn:òy:ò

n:aS:m:Î S:ð

Ó

eydXÏXÙ⋆ n:Rnd n:l:Î v:arζ:ò Aer

&

ndÙm:ð/ 9/

v:arζ:ò Aer

&

b:v:rÎ⋆ m:ay:v:r

&

ÎkaLÏ Aenr

&

y:av:r:ð⋆

p::ðrζ: ep:r

&

pp::ð

Ó

RÙ n::ðy::ðRÙ m:Üpp::ð

Ó

RÙ⋆ Er

&

epp:v:ò

p:ðrζ:Ø⋆ p:ð

Ó

,m:Î t:Ønb:m:Î v:ðrr

&

n:ieVk⋆ ¶:n:Î t:aeLn:Î kiL

&

Ï

:ðrζ:Ø⋆ Av:n:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ S:ðm:¶:ò O

Ò

eNN: ¶:ð

Ó

eLv:ØXÕð/ 10/

‡t:ðÓ

eLv:ØXÕÚ v:iev:enr

&

en:nr

&

v:rÎVkÙ⋆ Enb: Vket: S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆

t:ð

Ó

eLv:ØXÕ kNN:n:ò⋆ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

Sunder Kidambi 202 www.prapatti.com

Page 203: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kr

&

Îp:arÎ

t:ð

Ó

eLv:ØXÕ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ Av:rÎ⋆

t:ð

Ó

eLv:ØXÕ eS:ndòy:rÎ⋆ p:a m:, m:Üv:Øl:g:¶:ØMLð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 203 Sunder Kidambi

Page 204: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p:am:,m:Üv:Øl:g:Øm:Î Á Á

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ g:ØN:m:Î AL

&

g:Ø m:Ødel:y:v:eXÕl:Î A:M

&

v:arÎ IRÙp:XÏXÙ Av:n:ò VkaN:Øm:a,

&

m:n:m:Î u,eg: AL

&

ò¶:l:Î

‡p:a m:, m:Üv:Øl:g:Øm:Î p:Rò¶:⋆ p:r

&

Îp:n:ab:av::ð⋆

p:am:, m:Üv:Øl:g:Øm:Î ALnd⋆ p:r

&

Îp: p:adav::ð⋆

t:am:rò VkNN:av::ð ! ⋆ t:en:y:ðn:Î t:en:y:aLav::ð⋆

t:am:rò Vkóy:av::ð ! ⋆ uÀò O

Ò

n,

&

g::ð

Ó

l:Î S:ðrÎv:dÙv:ð/ 1/

O

Ò

n,

&

g::ð

Ó

l:Î S:ðrÎv:dnd:ð⋆ Arn:Î n:anm:Øg:n:Î O¶:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

yy:

en:n:Î et:,pp:ad¶:ò y:an:Î⋆ en:l:m:Î n:irÎ O

Ò

er kal:Î⋆ ev:NN:Øey:rÎ

O

Ò

enr

&

v:ò t:am:Î m:Ødl:a m:ØXÕÚm:ay:Î⋆ en:nr

&

O

Ò

nday::ð⋆

kÙnr

&

ð

Ó

RÙ¶:aen:rò m:ðy:ζ:Ø⋆ Av:ò ka¶: O

Ò

m:Î kݶ:av::ð/ 2/

ka¶: O

Ò

m:Î kݶ:av::ð ! ⋆ m:l:òy:ðend Vklm:aer t:Àò⋆

p:ܶ:N:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeRy:ay:Î ! ⋆ p:Øn:ò k:ðÓ

nr

&

òy:Wj:ð

Ó

Wj:Ròy:ay:Î⋆

v:ay:ζ: O

Ò

n:Î n:anm:Øg:n:ð ! ⋆ v:ndðÓ

n:Î A:,ey:rÎ n:iy:an:al:Î⋆

O¶:,m:Î kirÎe¶:ey:n:ay:Î ! ⋆ uÀò OÒ{Ïg:Ø ¶:l:òpp:ðÓ

yv:n:ð/ 3/

O

Ò

{Ïg:Ø ¶:l:òpp:ð

Ó

yv:n:Î n:an:Î⋆ O

Ò

eL

&

l:Î m:Üv:Øl:g:Øm:Î n:iy:ð⋆

A{Ïg:Øy:rÎ m:ØVkN:Î ep:ran:Î⋆ ep:rm: p:ð

Ó

,m:an:Î Av:n:Î n:i⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 205: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p:am:,m:Üv:Øl:g:Øm:Î

v:ð

Ó

¤edrÎ v:e :r Vkó⋆ Eendrn:Î m:Ødl:a ¶:ð

Ó

yv:m:Î n:i⋆

k:ð

Ó

¤l:rÎ t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ O

Ò

ÀØRò Vk:ðv:l:n:ð ! / 4/

O

Ò

ÀØRò Vk:ðv:l:n:ð ! ⋆ O

Ò

n:Î p::ð

Ó

ll:a Vk, m:aeN:Vkm:ð⋆

uÀØRò uend m:l:rÎ⋆ ul:g:m:Î Av:ò m:Ün,

&

m:Î p:rndÙ⋆

uÀØRò ::ðed v:ð

Ó

ML¶:Ø⋆ Ag:mb:al:Î uÀò VkNRÙ k:ð

Ó

eNRXÏXÙ⋆

O

Ò

ÀØRò A:,ey:rarÎ⋆ O

Ò

�n:ðg::ð

Ó

l:Î v:ndð

Ó

ydÙv:rð/ 5/

v:ndð

Ó

ydÙ m:ar

&

er

&

y:ðn:Î⋆ m:lg:Ø n:il: :ØRrÎ t:L

&

òpp:⋆

S:ð

Ó

Wj:ØRrÎ ::ðedg:LÏ p:ܶ:Ø⋆ A:ð

Ó

, m:aeN:Vkm:Î S:ðrÎv:dÙ p::ðl:Î⋆

Andrm:ðl:Î S:ð

Ó

mb:¬:ðRÙ⋆ AeR uend kó m:arÎv:Ø kN:Î v:ay:Î⋆

S:ð

Ó

Wj:ØRrÎ ::ðed ev:Rv:Ør

&

ò⋆ O

Ò

n:Î et:,m:arÎb:n:òy:ð/ 6/

O

Ò

n:Î et:,m:arÎb:n:Î t:Àò⋆ O

Ò

n:Î m:l:òm:g:LÏ kÝr

&

n:Î t:Àò⋆

O

Ò

n,

&

m:Î O

Ò

n:Î n:am:g:Lò⋆ Ag:mb:al:Î k:ð

Ó

NR n:anm:Øg:n:ò⋆

en:nr

&

S:eS:b:edy:ò⋆ en:l:m:Î kiNRð

Ó

ey:l:Î m:Ünr

&

ð

Ó

er¶:⋆

v:ð

Ó

n,

&

p:Øl:m:Î t:Ørnd⋆ ev:S:Ømb:aeLy:ò VkaN:ðn::ð/ 7/

A:eLy:ò VkaN:Î p:ery:ay:Î⋆ Aer kaN:Î n:ery:ay:Î⋆ ArVkrÎ

ULò E¬enr

&

l:¤ó kRndÙ⋆ ep:l:m:Î p:ØVk:ð

Ó

eLpp:⋆

m:ieLy:m:Î p:ØMLòVkRay:Î⋆ ev:r

&

l:Î m:ael:y:ò Vk:ð

Ó

n,

&

⋆ ep:ÀØm:Î

A:LÙy:rÎ kÙnr

&

¤LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆ ARrζ:an:òy:Øm:Î kaNRÙ¤:ð

Ó

l::ð/ 8/

kaNRÙ¤:ð

Ó

l::ð n:ð

Ó

Wj:m:ð ! ⋆ keRy: ev:n:òy:ð m:Øy:l:Øm:Î⋆

A:N:Î et:r

&

l:Î m:ieL m::ð

Ó

y:Îemb:n:Î⋆ ArVkrÎ kÙl:¶:ò ¶:eRndÙ⋆

m:iNRÙm:Î Av:n:Î t:emb:Vkñ⋆ ev:er n:irÎ El:¤óy:,eL⋆

A:NRÙ t:n:Î S::ðed p:ØVk⋆ Am:rrÎ Aery:ðeXÕn:òy:ð/ 9/

OXÕ,m:Î v:òg:Ønd¶:ò⋆ A,LÙm:Î n:m:VkÙ⋆ A:y:rÎ kÙl:−

¶:ieXÕLm:Î ep:MLò A:ð

Ó

nr

&

ay:Î pp:ØVkÙ⋆ m:ay:¤Lð Ey:eXÕ⋆

kÝeXÕy:l:Î kWj:n:ò Vk:ð

Ó

n,

&

⋆ Oðv:rÎVkay:Î k:ð

Ó

RÙm:Î S:ðn:ò t:eRndÙ⋆

A:XÕl:Î em:Vkan:Î⋆ p:ð

Ó

ery: p:rWj::ðed p:ØVk Aery:ð/ 10/

www.prapatti.com 205 Sunder Kidambi

Page 206: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p:am:,m:Üv:Øl:g:Øm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡p:ØVk Aery:Ø,v:ay:Î⋆ Av:ØN:n:Î uRl:Î kiNRÙg:nd⋆

:Vkr :ð

Ó

lv:n:Î t:Àò⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

em:Vk A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ Av:rò⋆

t::ð

Ó

VkÙ pp:ll:aeNRS:ò¶:Ø⋆ Vkv:er S:ð

Ó

yv:rÎ OL

&

òy:rð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 206 www.prapatti.com

Page 207: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á OL&

òy:rÎ A:ev: Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ p:ðrL

&

g:ò u,v:ð

Ó

eL ¶::ðXÕe¶:l:Î kNRÙ t:l:òev: v:,end urò¶:l:Î

‡OL&

òy:rÎ A:ev:y:ØNN:Øm:Î⋆ EN:ò VkÝXÕ¤:ð

Ó

l::ð Aer

&

y:ðn:Î⋆

A:eL

&

y:m:Î kNN: ep:ran:Î⋆ et:,VkNg:Mg::ð

Ó

l::ð Aer

&

y:ðn:Î⋆

S:ÜL

&

v:Øm:Î t:am:rò n:aNm:l:rÎ p::ðl:Î⋆ v:ndÙ t::ðn,

&

m:Î kNRirÎ⋆

t::ðeL

&

y:rÎg:aLÏ ! AÀòm:irÎ ! ⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î t:Øy:raXÏeXy:ðn:ð/ 1/

A:XÏeXy:Øm:Î t:ÜeXÕy:Øm:Î en:n,

&

⋆ AÀòm:irÎ O

Ò

Àò n:irÎ n:el:ndð

Ó

n:Î⋆

m:aXÏXÙy:rÎ kr

&

Îp:g:e¶:n:Î⋆ v:ell:y::ð k:ð

Ó

L

&

Ùnd:ð Aer

&

y:ðn:Î⋆

IXÏeXy: v:ð

Ó

NN:ð

Ó

y:Î uNRan:Î⋆ et:,m:ÜVkñ

Ó

n:daev:y:ØMLð⋆

m:aXÏeXy: v:l:Î ev:LeVkn:Î⋆ S:ØRray:Î en:r

&

ÎkÙm:Î v:ael:y:dð/ 2/

v:ael:y:d:ðrÎ ken:g::ð

Ó

l:Î⋆ ev:n:òy:aXÏeXy:ðn:Î v:elv:n:òg::ð

Ó

l:Î⋆

k:ðl:m:Î et:rLÏ p:v:L⋆ Vk:ð

Ó

L

&

Ùm:Î t:ØNR¤:ð

Ó

l::ð Aer

&

y:ðn:Î⋆

n:il: n:ð

Ó

RÙ m:Øeg:l:Î p::ðl:Î⋆ et:,m:ðen: Amm:an:Î t::ð

Ó

NRòv:ay:Î⋆

Ol:Øm:Î et:S:òy:ØLÏ O

Ò

ll:am:Î⋆ v:ndÙ t::ðn,

&

m:Î O

Ò

n:Î EÀØey:rÎVkñ/ 3/

EÀØey:rÎVkñL

&

òy:rÎ m:ðl:Î⋆ v:Lòy:Øm:Î EN:ò n:il: ev:r

&

Îk:ð

Ó

l:Î⋆

m:eÀy: S:irÎ m:dn:n:Î⋆ k,pp:Ø e :l:òg::ð

Ó

l:Î⋆ m:dn:n:Î

t:ÀØey:rÎ ¶:adò⋆ kNN: p:ð

Ó

,m:an:Î p:Ø,v:m:Î Av:òy:ð⋆

O

Ò

ÀØey:rÎ m:ðl:n:v:ay:Î⋆ ARÙeg:nr

&

n: O

Ò

n,

&

en:nr

&

ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 208: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

OL

&

òy:rÎ A:ev: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

O

Ò

n,

&

en:nr

&

ð et:g:L

&

Ùm:Î⋆ S:ð

Ó

yy: In:Î S:ØRrÎ v:ð

Ó

N:Î em:ÀØVk:ð

Ó

l:Î⋆

Aenr

&

O

Ò

Àaev:y:RÙm:Î⋆ AeN: m:ض:¤:ð

Ó

l::ð Aer

&

y:ðn:Î⋆

kÙnr

&

m:Î O

Ò

RÙ¶: ep:ran:Î m:Ø,

&

v:l:Î⋆ O

Ò

n:daev:y:RÙm:Î⋆

A:ð

Ó

n,

&

m:Î Aer

&

eg:enr

&

l:ðn:Î⋆ AÀòm:irÎ ! O

Ò

n:VkÙeyv:Rm:ð/ 5/

ueyv:Rm:Î OL

&

òy:rÎVkÙm:Î⋆ AS:ØrrÎVkÙm:Î ArVkrÎg:XÏkÙm:Î⋆

O

Ò

evv:Rm:Î O

Ò

enr

&

l:e¤⋆ m:g:rm:Î t:L

&

òVkÙm:Î t:eLrÎg::ð

Ó

l:Î⋆

p:ò ev:R pp:amb:N:òy:an:Î⋆ et:, VkÙNRl: VkadÙg:Lð⋆

kóev:Rl:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î Eenr

&

⋆ ARÙeg:nr

&

n: kaeNm:ng:Lð/ 6/

kaeNm:ng:LÏ AÀòy:rÎg:aLÏ⋆ ! O

Ò

n,

&

kaXÏXÙm:Î v:g:òy:er

&

y:ðn:Î⋆

n:aMm:ÀØ v:ð

Ó

N:Î et:¤Mg::ð

Ó

l:Î ! ⋆ n:y:ndarÎg:XÏkÙ n:e :l:òg::ð

Ó

l:Î⋆

S:ðN:Î m:ÀØ n:al:Î t:Rm:Î t::ðLÏ⋆ p:ð

Ó

,m:an:Î t:n:Î et:, n:Ødl:ð⋆

k:ðLÏ m:eÀ A:ev:y:RÙm:Î⋆ k:ð

Ó

eRy:ðn:Î uey:rÎ k:ðLÏ EL

&

ò¶:ð/ 7/

k:ðLÏ EL

&

ò ¶:am:ròy:Øm:Î⋆ k:ð

Ó

eRy:Øm:Î p:v:Lm:Øm:Î ev:ll:Øm:Î⋆

k:ðLÏ EL

&

ò ¶:N:Î m:ض:m:Øm:Î⋆ t:eL,m:Î kÙeLrÎ v:an:Î ep:r

&

òy:Øm:Î⋆

k:ðLÏ EL

&

òy:av:ØRòy:⋆ k:ð

Ó

L

&

Ùm:Î S::ðed v:¬¤:ð

Ó

l:Î⋆ kNN:n:Î

k:ðeLL

&

ò v:aLÏ m:Øg:m:ay:Î⋆ Vk:ð

Ó

eRy:ðn:Î uey:rÎ k:ð

Ó

eMg:nr

&

dð/ 8/

k:ð

Ó

eMg:nr

&

k:ðLÏ E,Lò⋆ :Øeg:rÎend¬ k:ð

Ó

L

&

Ùm:Î S:Ø,eLn:Î⋆

uMk:ð

Ó

NR n:il: n:ÀÜl:Î t:L

&

òg::ð

Ó

l:Î⋆ An,

&

m:ay:n:Î kÙL

&

l:Î⋆

ev:eMg:nr

&

p:ÜndNRÙL

&

ay:Î⋆ ev:rò n:ar

&

v:ndð

Ó

n:Î uey:rò⋆

keMg:nr

&

v:ar

&

er

&

y:irÎ⋆ AÀòm:irÎ ! kL

&

r

&

a en:eXÕrð/ 9/

en:eXÕ m:ØXÕ¶:ØLÏ O

Ò

n,

&

⋆ n:ð

Ó

er¶: kóy:ray:Î⋆ O

Ò

Àò n:irÎ

S:ØeXÕy:Øm:Î S:ÜL

&

ÏndÙm:Î v:òedrÎ⋆ S:ØRrÎ ::ðed m:eN: en:r

&

m:ay:Î⋆

m:ØXÕ Emm:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆ ev:ereg:nr

&

S:ØRrÎ m:ØeRVkñ⋆

A:ð

Ó

XÕÚm:ò Vk:ð

Ó

NRdÙMLm:Î⋆ AÀòm:irÎ ! n:S:òy:ð

Ó

n:Î n:ؤ«ð/ 10/

‡k«ery: ep:rm:n:Î eS:v:n:Î⋆ Eendrn:Î O

Ò

enr

&

v:rÎVkÙm:Î⋆

k«ery: kNN:n:ò⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

Sunder Kidambi 208 www.prapatti.com

Page 209: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

OL

&

òy:rÎ A:ev:

uXÏkÙRò A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î A:ð

Ó

, p:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

uXÏkÙRò v:an:v:r:ðRÙ⋆ uRn:ay:Î O

Ò

n,

&

m:Î m:ay:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 209 Sunder Kidambi

Page 210: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:ay:a ! v:am:n:n:ð ! Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ ev:e :e¶:r ev:b:Øet:y:ò VkNRÙ A:M

&

v:arÎ ev:y:pp:Ø,

&

dl:Î

‡m:ay:a ! v:am:n:n:ð ! ⋆ m:dÙS:Üda ! n:i A,Lay:Î⋆

t:iy:ay:Î n:iray:Î en:l:n:ay:Î⋆ ev:S:Ømb:ay:Î kal:ay:Î⋆

t:ay:ay:Î t:ndòy:ay:Î m:VkLay:Î⋆ m:XÕÚm:ay:Î m:ØXÕÚm:ay:Î⋆

n:iy:ay:Î n:i en:nr

&

v:a,

&

⋆ Ev:ò O

Ò

À en:y:ay:¤Lð ! / 1/

A¤N:Î m:l:rÎ ¶:N:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ A :Ødn:ð ! A,Lay:Î⋆

et:¤LÙm:Î W:aey:,

&

m:ay:Î⋆ :ð

Ó

L

&

Ùm:Î p:l:Î S:ØRray:Î E,Lay:Î⋆

p::ð

Ó

{Ïg:Ø p::ð

Ó

eL

&

m:L

&

òy:ay:Î⋆ pp:Øg:L

&

ay:Î p:eL

&

y:ay:Î epp:ÀØm:Î n:i⋆

v:ð

Ó

¤N:Î v:ð

Ó

{ÏkÝXÕm:Øm:am:Î⋆ Ev:ò O

Ò

À ev:e :e¶:rm:ð ! / 2/

e :e¶:r ¶:ðrÎ v:l:v:a ! ⋆ et:, :Vkr¶:ay:Î ! A,Lay:Î⋆

O

Ò

¶:n:òy::ðrÎ ug:m:Øm:Î⋆ Av:òy:ay:Î Av:XÕÚLÏ Ey:l:Øm:Î⋆

A:ð

Ó

¶: v::ð

Ó

N:Î p:l:Î p::ð

Ó

,Mg:LÏ⋆ ul:epp:ll:n:v:ay:Î ev:y:v:ay:Î⋆

ev:¶:g:¶:ay:Î en:eXÕ n:i⋆ Ev:ò O

Ò

À ev:Rm:¤Lð ! / 3/

kMLev:L

&

Ï t:am:rò VkN:Î⋆ kNN:n:ð ! O

Ò

n:Vk:ð

Ó

nr

&

,Lay:Î⋆

uMLdÙm:Î Ell:dÙm:ay:Î⋆ ul:epp:ll:n:v:ay:Î ev:y:v:ay:Î⋆

v:ð

Ó

ML ¶:R¤Rl:ØLÏ⋆ ev:R n:ag:N:òm:ðl:Î m:,ev:⋆

uMLpp:l:Î y::ðg:ØS:ð

Ó

eyd⋆ Ev:ò O

Ò

À up:ay:¤Lð ! / 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 211: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ay:a ! v:am:n:n:ð !

p:aS:¤LÏ n:ieVk O

Ò

Àò⋆ un:Vkñ Ar

&

Vk:ð

Ó

eNRXÏXÙ⋆ n:i

v:aS: m:l:rÎ ¶:N:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ m:ay:v:n:ð ! A,Lay:Î⋆

kay:m:Øm:Î S:iv:n:Øm:ay:Î⋆ VkeL

&

v:ay:Î epp:r

&

pp:ay:Î epp:ÀØm:Î n:i⋆

m:ay:¤LÏ S:ð

Ó

ydÙ v:òe¶:⋆ Ev:òy:ð

Ó

À m:y:VkÙg:Lð ! / 5/

m:y:Vka ! v:am:n:n:ð ! ⋆ m:edy:am:Î v:NN:m:Î A:ð

Ó

nr

&

,Lay:Î⋆

Ay:rÎpp:ay:Î ¶:ðXÕm:Øm:ay:Î⋆ AL

&

l:ay:Î VkÙeLray:Î ev:y:v:ay:Î⋆

ev:y:pp:ay:Î v:ð

Ó

enr

&

g:Lay:Î⋆ ev:n:òy:ay:Î pp:y:n:ay:Î epp:ÀØm:Î n:i⋆

t:Øy:Vkay:Î n:i en:nr

&

v:a,

&

⋆ Ev:ò OÒ

À t:Øy:r¤Lð ! / 6/

t:Øy:r¤LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î kNN:a ! ⋆ S:ØRrÎ n:iLÏ m:ØeRy:ay:Î A,Lay:Î⋆

t:Øy:rm:Î S:ð

Ó

y:Î m:an:¤Lay:Î⋆ m:dn:aeg: ug:v:òg:Lay:Î⋆

t:Øy:rm:Î S:ð

Ó

y:Î kam:¤Lay:Î⋆ ¶:Øl:òy:ay:Î en:l:òy:ay:Î n:Ròy:ay:Î⋆

t:Øy:r¤LÏ S:ð

Ó

ydÙ v:òe¶:⋆ Ev:òy:ð

Ó

À S:ØNRay:¤Lð/ 7/

O

Ò

À S:ØNRay:¤Lal:Î⋆ en:enr

&

¬ay:Î O

Ò

Àò A:LÙm:Î kNN:a⋆

EÀd:ðrÎ t:nm:òy:ò O

Ò

n,

&

⋆ uÀò y:av:rÎVkÙm:Î t:ðXÕery:ò⋆

m:ØeÀy: m:Üv:Øl:g:Øm:Î Av:òy:ay:Î⋆ Av:XÕò pp:Rò¶:Ø⋆

ep:ÀØm:Î uMLay:Î ! p:Ør

&

¶:ay:Î ! ⋆ Ev:ò O

Ò

À Ey:r

&

Îkóg:Lð ! / 8/

O

Ò

À Ey:r

&

Îkóg:Lal:Î⋆ O

Ò

�n:ð en:enr

&

¬ay:Î O

Ò

n:Î kNN:a⋆

t:ØÀØ kr S:rN:m:Î m:Ødl:ag:⋆ O

Ò

ll:av:Ø,

&

pp:Øm:Î⋆

uÀØ S:Øv:òy::ð

Ó

eL⋆ Ur

&

Ó

el: n:aXÕm:Î m:ØXÕÚm:Î n:iy:ð⋆

uÀò uN:rv:Øer

&

l:Î⋆ ul:epp:ll:ò n:ØN:ØVk¤Lð/ 9/

Ell:ò n:ØN:ØVk¤Lð⋆ Eden:l:Î ep:er

&

Ó

ÀØm:Î v:NN:m:Î⋆

t::ð

Ó

ll:ò n:ÀÜel:l:Î S::ð

Ó

À⋆ u,v:Øm:Î A,v:Øm:Î n:iy:ð⋆

Aell: ¶:ØL

&

ay:Î Al:¤l:Î⋆ AeN: m:arÎb: ! O

Ò

n:Î A :Ødn:ð⋆

v:ll:d:ðrÎ v:NN:m:Î S::ð

Ó

Àal:Î⋆ AdÙv:ð un:Vkam:Î v:NN:m:ð/ 10/

‡A:m:Î v:NN:m:Î EÀd:ð

Ó

nr

&

ð

Ó

n,

&

⋆ Aer

&

v:dery: Aery:ò⋆

A:m:Î v:NN:¶:al:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î Aer

&

ndÙrò¶:⋆

www.prapatti.com 211 Sunder Kidambi

Page 212: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:ay:a ! v:am:n:n:ð ! et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:m:Î v:NN: A:ð

Ó

N:Î t:em:M

&

g:LÏ⋆ Ev:ò A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

A:m:Î v:NN:¶:al:Î uròpp:arÎ⋆ Am:òndarÎ t:m:Vkñ

Ó

nr

&

òVkÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 212 www.prapatti.com

Page 213: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á OÒnr&

òVkÙm:Î Á ÁEng:ev: p:aRÙm:Î p:ðXÕò O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î t:m:VkÙ A,eLy:m:òVkÙ Vkómm:a,

&

Ell:ò O

Ò

n:l:Î

‡OÒnr&

òVkÙm:Î O

Ò

Àò⋆ uyy:Vk:ð

Ó

NRÙ p::ðeg:y:⋆

Anr

&

òVknr

&

ð

Ó

Àò⋆ ¶:ÀaeVk O

Ò

Àal:Î t:Àò⋆

En:Î t:em:L

&

Ï p:aeRy: IS:n:ò⋆ A:edy:ay:Î

en:nr

&

O

Ò

n:Î S::ðedy:ò⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ell: en:r

&

Îp:n::ð/ 1/

O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ell: en:r

&

Îp:n:Î⋆ O

Ò

n:Î EÀØey:ern:Î A:ð

Ó

nr

&

ay:Î⋆

O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ll:al:Î y:an:Î S::ð

Ó

À⋆ Eng:ev: O

Ò

enb:¶:Ø⋆

t:n:Î S::ð

Ó

ll:al:Î t:an:Î t:Àò⋆ VkirÎe¶:¶: m:ay:n:Î⋆ O

Ò

n:Î

m:Øn:Î S::ð

Ó

ll:Øm:Î⋆ m:Üv:Ø,v:am:Î m:Ødlv:n:ð/ 2/

A:m:Î m:Ødlv:n:Î Ev:n:Î O

Ò

n,

&

⋆ t:n:Î t:ðeXÕ⋆ O

Ò

n:Î

n:a m:Ødl:Î v:ndÙ p:Øg:ØndÙ⋆ n:ell:n:Î kev:⋆

t:Ü m:Ødl:Î p:¶:rÎVkÙ⋆ ¶:an:Î t:Àò ::ð

Ó

À⋆ O

Ò

n:Î

v:ay:Î m:Ødl:Î App:n:ò⋆ O

Ò

n,

&

m:r

&

pp:n::ð/ 3/

App:n:ò O

Ò

n,

&

m:r

&

pp:n:Î⋆ O

Ò

Àaeg:y:ð⋆

t:pp:Ødl:Î Eenr

&

⋆ ¶:n:ò Vkev: t:an:Î S::ð

Ó

ell:⋆

A:ð

Ó

epp:l:a ¶:iev:n:òy:ðn:ò⋆ uyy:Vk:ð

Ó

NRÙ⋆

S:ð

Ó

pp:m:ð S:ð

Ó

ydÙ⋆ et:ereg:nr

&

S:irÎ kNRð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 214: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

O

Ò

nr

&

òVkÙm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:irÎ kNRÙ k:ð

Ó

NRÙ⋆ et:,ndÙ n:ell:n:Î kev:⋆

n:ðr

&

Îp:R y:an:Î S::ð

Ó

ll:Øm:Î⋆ n:irÎm:ò El:am:òey:l:Î⋆

OrÎev:l:a O

Ò

Àò⋆ ¶:ÀaeVk O

Ò

Àal:Î t:Àò⋆

p:arÎ p:rev:n:Î kev:⋆ p:aRÙm:Î p:rm:rð/ 5/

En:Î kev: p:aRÙm:Î⋆ p:rm: kev:g:Lal:Î⋆

t:n:Î kev: t:an:Î⋆ t:Àò pp:aRÙev:y:adÙ⋆ En,

&

n:ng:Ø v:ndð

Ó

ÀØRn:Î A:eVk⋆ O

Ò

Àal:Î t:Àò⋆

v:n:Î kev: p:aRÙm:Î⋆ O

Ò

n:Î v:òg:Ønd n:adn:ð/ 6/

v:òg:Ønd n:adn:Î⋆ O

Ò

n:Î v:elv:n:ò m:ay:Îndr

&

Ó

y:Î kÙndn:Î t:Àò⋆ O

Ò

ÀaeVk O

Ò

Àal:Î t:Àò⋆

v:òg:Øndn:Î A:g: pp:Øg:L

&

⋆ v:N:Î t:i¤ev:⋆

S:ð

Ó

y:Î kÙndn:Î t:Àò⋆ O

Ò

ÀaLÏ eS:end¶:arÎv:n::ð/ 7/

A:rÎv:n::ð A:eL

&

y:¤ó⋆ O

Ò

emb:ran:Î p:Øg:L

&

Ï⋆

p:arÎ ev:N:Î n:irÎ m:ØXÕÚm:Î⋆ kl:ndÙ p:,eg:l:Øm:Î⋆

OrÎev:l:a O

Ò

Àò⋆ ¶:ÀaeVk O

Ò

Àal:Î t:Àò⋆

S:irÎp:ð

Ó

r

&

En:Î kev:⋆ S::ð

Ó

À et:r

&

¶:ØVkñ/ 8/

et:r

&

¶:ØVkñ t:Øpp:Ørv:am:Î⋆ et:,m:ael:n:Î S:irÎ⋆

Er

&

pp:ð

Ó

edrÎ kal:m:Î⋆ p:,eg:l:Øm:Î A:rÎv:n::ð⋆

m:r

&

epp:l:a O

Ò

Àò⋆ ¶:ÀaeVk O

Ò

Àal:Î t:Àò⋆

ur

&

pp:l: En:Î kev:⋆ S::ð

Ó

À udev:Vkñ/ 9/

udev: Vkómm:a,

&

⋆ O

Ò

ÀØey:rÎ O

Ò

À uXÕð

Ó

eNN:l:Î⋆

AdÙv:Øm:Î m:XÕa¤v:n:Î t:ÀdÙ⋆ O

Ò

Àal:Î t:Àò⋆

p:dev:y: En:Î kev:⋆ p:aeRy: App:n:ØVkÙ⋆

O

Ò

dÙv:Øm:Î A:ð

Ó

n,

&

m:Î Ell:ò⋆ S:ð

Ó

yv:ed{Ïg:Øm:Î A¤ñ/ 10/

‡E{Ïg:Øm:Î A{Ïg:Øm:Î⋆ et:,m:al:Î Aenr

&

Enm:ò kNRÙ⋆

A�n:ð v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 214 www.prapatti.com

Page 215: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

O

Ò

nr

&

òVkÙm:Î

E�n:ð S::ð

Ó

À⋆ A:ðrÎ A:ey:re¶:pp:¶:Øm:Î⋆

O

Ò

�n:ð S::ð

Ó

ell:n:Øm:Î⋆ Enb:m:Î p:y:VkÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 215 Sunder Kidambi

Page 216: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á Enb:m:Î p:y:Vk Á Áet:,v:ar

&

env:Lò S:ð

Ó

n,

&

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:ò VkNRÙ A:M

&

v:arÎ AeRm:ò S:ð

Ó

yy: Vk,dÙdl:Î

‡Enb:m:Î p:y:Vk O

Ò

eL

&

l:Î m:l:rÎ m:ad,m:Î t:an:Øm:Î⋆ Evv:ðL

&

Ï ul:g:ò⋆

Enb:m:Î p:y:Vk Een:dÙRn:Î v:ieXÕ,ndÙ⋆ A:eMg:nr

&

O

Ò

¤LÏ ep:ran:Î⋆

Anb:ØXÕm:rÎndÙr

&

òeg:nr

&

⋆ AeN: p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï et:,v:ar

&

n:Î ev:Lò⋆

Anb:ØXÕm:rÎndÙ v:l:m:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ kó t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î n:aMg:LÙm:Î A:g:ؤ:ð

Ó

l::ð/ 1/

A:g:ؤ:ð

Ó

l:Î Oðy:m:Î A:ð

Ó

enr

&

enr

&

⋆ Ag:l:Î ERm:Î m:ØXÕv:Øm:Î⋆ IrÎ AeRy:ð

A:g:Øm:Î p:erS:Ø en:em:rÎnd⋆ et:,VkÙr&

LÏ App:n:Î Am:rÎndÙr

&

òy:Øm:Î⋆

m:ag:m:Î et:g:L

&

Ï k:ð

Ó

eR m:aR¤LÏ n:iRÙ⋆ m:edLÏ et:,v:ar

&

n:Î ev:Lò⋆

m:a knd n:irÎ k:ð

Ó

NRÙ t:Üev: v:l:Wj:ð

Ó

ydÙ⋆ kó t::ð

Ó

L

&

VkÝRÙ¤:ð

Ó

l::ð/ 2/

kÝRÙ¤:ð

Ó

l:Î v:òg:l:Øm:Î⋆ k:ðev:ndn:ò m:dÙS:Üdn:ò Vk:ðLery:ò⋆

A:RÙm:Î p:r

&

v:ò em:S:ò VkNRÙ⋆ kó t::ð

Ó

L

&

Ùdenr

&

Av:n:Î ur

&

òy:Øm:Î⋆

p:aRÙm:Î p:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

Ï n:anm:r

&

ò v:ðeMv:y:òndÙ⋆ A:r

&

¤m:Î p:eÀn:rÎ v:aL

&

Ï⋆

n:iRÙ p::ð

Ó

eL

&

l:Î et:,v:ar

&

n:Î ev:Lò t::ð

Ó

L

&

⋆ v:ay:ÎVkÙ¤:ð

Ó

l:Î en: :l:Øm:ð/ 3/

v:ay:ÎVkÙ¤:ð

Ó

l:Î en: :l:Øm:Î⋆ O

Ò

pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î m:n:¶:i{Ïg:Ø en:n:òVkpp:ð

Ó

r

&

v:ay:ÎVkÙm:Î k,mb:Øm:Î p:ð

Ó

,Wj:ð

Ó

Àð

Ó

l:Øm:Î⋆ v:y:lS:ÜL&

Ï et:,v:ar

&

n:Î ev:Lò⋆

v:ay:ÎVkÙm:Î p:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

Ï m:Üv:Øl:g:iS:n:Î⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

nd⋆

v:ay:ÎVkÙm:Î m:eN: en:r

&

VkNN: ep:ran:Î t:n:Î⋆ m:l:reR pp::ðdÙg:Lð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 217: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Enb:m:Î p:y:Vk

m:l:reRpp::ðdÙg:LÏ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:¶:Ø⋆ O

Ò

pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î E,e¶: v:N:¤⋆

p:l:rÎ AeRy:arÎ m:Ønb:,eLy:⋆ p:amb:N:òy:pp:n:Î Am:rÎndÙr

&

òy:Øm:Î⋆

m:l:ern:Î m:eN: n:ð

Ó

RÙ m:aR¤LÏ n:iRÙ⋆ m:edLÏ et:,v:ar

&

n:Î ev:Lò⋆

ul:g: m:el: p:Øg:L

&

Ï p:aR⋆ n:mm:ðl:Î ev:n:ò A:ð

Ó

n,

&

m:Î en:ll:a kñ

Ó

RÙm:ð/ 5/

A:ð

Ó

n,

&

en:ll:a kñ

Ó

RÙm:Î m:ØXÕv:Øm:Î t:iev:n:ò⋆ ueML¶::ð

Ó

L

&

Ùem:n:Î t::ð

Ó

NRirÎ⋆

Anr

&

¤m:rÎ v:ð

Ó

n,

&

,epp:eN: n:¤ó⋆ AeN: n:ð

Ó

RÙm:Î t::ðLÏ p:ØN:rÎndan:Î⋆

O

Ò

n,

&

m:Î O

Ò

pp::ðdÙm:Î O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î t:Øedpp:⋆ uMLð E,eVknr

&

ep:ran:Î⋆

en:nr

&

AeN: et:,v:ar

&

n:Î ev:Lòy:ð

Ó

ÀØm:Î⋆ n:iLÏ n:g:rm:Î AdÙv:ð/ 6/

n:iN:g:rm:Î AdÙv:ð m:l:rÎ ::ðl:òg:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,v:ar

&

n:Î ev:Lò⋆

n:iN:g:r¶:Ør

&

òeg:nr

&

ep:ran:Î⋆ n:ð

Ó

RÙm:al:Î kNN:n:Î ev:NN:v:rÎ k:ðn:Î⋆

v:aN: p:Ørm:Î p:ØVkÙ m:ØVkXÏ ep:ran:ò⋆ ¶::ð

Ó

l:òy: v:ð

Ó

m:Î p::ðrÎg:LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆

v:aN:n:ò A:ey:rm:Î t::ðLÏ t:ØeN:¶:an:Î⋆ S:rN:Î Aenr

&

m:XÕ:ð

Ó

enr

&

l:m:ð/ 7/

Aenr

&

m:XÕ:ð

Ó

enr

&

l:m:Î en:n:Î S:rN:ð O

Ò

n,

&

⋆ Ag:l:Î E,m:Î p::ð

Ó

yg:òey:nv:ay:Î⋆

en:n,

&

t:ÀiLÏ kL

&

l:Î Oe¶:y:⋆ A:n:òey:n:Î n:ð

Ó

eWj:RrÎ t:irζ: ep:ran:Î⋆

S:ð

Ó

nr

&

e¤en:dÙr

&

òeg:nr

&

⋆ S:ð

Ó

L

&

Ùm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï et:,v:ar

&

n:Î ev:Lò⋆

A:ð

Ó

enr

&

v:l:Wj:ð

Ó

yy: A:ð

Ó

n,

&

m::ð⋆ t:iev:n:ò uMLe¶:n:Î S:arÎv:ll:v:ð/ 8/

t:iev:n:ò uMLe¶:n:Î S:arÎv:ll:v:aeg:⋆ ¶:ð

Ó

eL ev:S:Ømb:ðr

&

l:ØXÕal:Î⋆

n:aev:n:ØMLÙm:Î uML ¶:ØMLÙm:Î⋆ Am:ònd t::ð

Ó

eL

&

el:n:ØMLÙm:Î n:ev:n,

&

y:av:,m:Î v:ndÙ v:N:{Ïg:Øm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ et:,v:ar&

n:Î ev:Lò Adn:ò⋆

m:ðev: v:l:Wj:ð

Ó

ydÙ kó t::ð

Ó

L

&

VkÝRÙ¤:ð

Ó

l:Î⋆ OÒ

ÀØm:Î O

Ò

n:Î eS:ndn:òy:ð/ 9/

eS:ndò m:XÕ:ð

Ó

enr

&

n:Î et:r

&

¶:dll:a ¶:nm:ò⋆ t:ðv: ep:ran:Î Aer

&

y:Øm:Î⋆

eS:ndòey:n:al:Î S:ð

Ó

yv: t:an:Î Aer

&

y:adn:⋆ m:ay:¤LÏ A:ð

Ó

n,

&

m:Î Ell:ò⋆

eS:ndòey:n:al:Î S::ð

Ó

ell:n:al:Î S:ð

Ó

yg:òy:al:Î⋆ en:l: ¶:ðv:rÎ kÙL

&

Ù v:N:{Ïg:Øm:Î⋆

eS:ndò m:eg:L

&

Ï et:,v:ar

&

n:Î ev:Lòy:Ør

&

ò⋆ t:irζ:n:ØVkXÕ ep:Àð/ 10/

‡t:irζ:n:ØVkXÕ ep:n:Î⋆ m:XÕ:ðrÎ S:rN:Î Ell:ò O

Ò

nr

&

ð

Ó

eNN:⋆ t:irζ:n:ØVkñ

t:irζ: m:n:¶:n:n:Î A:eg:⋆ S:ð

Ó

L

&

Ù{Ïg:Ø,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

www.prapatti.com 217 Sunder Kidambi

Page 218: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Enb:m:Î p:y:Vk et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:irζ:¤LÏ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:¶:Øm:Î v:ll:arÎg:Lò⋆ t:ðv:rÎ v:òg:l:Î

t:irζ:¤Lð O

Ò

n,

&

p:ÜeS:¶:Ø n:elg: uròpp:rÎ⋆ t:m:Î t:ðev:y:rÎVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 218 www.prapatti.com

Page 219: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á t:ðev:m:arav:arÎ Á Á

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ AeRy:arÎ v:aS:m:ag:Øm:Î en:l:òy:òy:Øm:Î y:av:òy:Øm:Î t:an:ag:Øm:Î en:l:òy:òy:Øm:Î

A:M

&

v:arÎ S:e¤¶:Ø ¶:ð

Ó

eLdl:Î

‡t:ðev:m:arÎ A:v:arÎ et:,m:g:LÏ p:Üem:⋆ Ov: m:XÕm:rrÎ A:XÏS:ð

Ó

yv:arÎ⋆

m:ðev:y: ul:g:m:Î m:Ünr

&

v:ò A:XÏe :⋆ v:ðNRÙ v:ðNRÙ,v:m:Î en:n:Î u,v:m:Î⋆

p:aev:y:ðn:Î t:Àò ARÙeg:nr

&

km:l:VkNN:d:ðrÎ⋆ p:v:L v:ay:Î m:eN:y:ð⋆

A:ev:y:ð ! Am:Ødð ! Al:ò kRl:Î kRònd App:n:ð⋆ kaN:Øm:ar&

,Lay:Î/ 1/

kaN:Øm:ar

&

,Lay:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

ð kl:e¤⋆ VkNN: n:irÎ Al:m:r⋆ ev:n:òy:ðn:Î

p:ðN:Øm:ar

&

ð

Ó

ll:am:Î p:ðeN:⋆ en:n:Î p:ð

Ó

y:rð ep:dXÕÚm:ar

&

,LÏ O

Ò

n:Vknd:ð⋆

kaN:Øm:ar

&

,Lay:Î kag:ض:a ! kNN:a ! ⋆ t::ðÓ

NRn:ðn:Î kr

&

Îp:g: Vken:y:ð⋆

p:ðN:Øv:arÎ Am:Ødð ! p:ð

Ó

ery: t:N:Î p:Øn:l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ p:ð

Ó

,en:l:m:Î O

Ò

RÙ¶: p:ðraLa ! / 2/

O

Ò

RÙ¶: p:ðraLn:Î n:ndg::ðb:n:Î t:n:Î⋆ EÀØey:rÎ e :,&

v:n:ð⋆ AS::ðdò−

VkRÙ¶: p:ðernb: VkÙl: ev:L¤eLr

&

ð⋆ AeRy:n:ðn:Î p:ð

Ó

ery: Amm:an:ð⋆

kRÙ¶: p::ðrÎ Av:ØN:n:Î uRl:Î E, ep:Lv:a⋆ Vkóy:Øeg:rÎ A:NR O

Ò

¤Rl:ð⋆

ARÙ¶:d:ðrÎ u,v:ay:Î En,

&

n:i v:aray:Î⋆ OÒ

�n:m:Î t:ð,

&

v:rÎ um:rð/ 3/

um:rÎ ug:ndÙg:nd u,v:m:Î en:n:Î u,v:m:Î A:eg:⋆ un:Î t:n:Vknb:rÎ A:n:arÎ⋆

Av:rÎ ug:ndm:rÎnd S:ð

Ó

yg:ò un:Î m:ay:ò⋆ Aer

&

v::ð

Ó

n,

&

m:Î S:e¤pp:n:Î ev:n:òy:ðn:Î⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 220: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

t:ðev:m:arav:arÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Am:rÎ AdÙ p:eNN: Ag:l:Î ERm:Î p:ØRò S:ÜL

&

Ï⋆ ARÙ p:Rò Aev:¶: Amm:an:ð⋆

Am:rrÎ t:m:Î Am:Ødð ! AS:ØrrÎg:LÏ n:Wj:ð⋆ OÒ

ÀØRò A:rÎ uey:rðy::ð ! / 4/

A:rÎ uey:rðy::ð ! Ag:l:Î ER m:ØL

&

ÙdÙm:Î⋆ p:Ròe¶:RndÙNRÙem:L&

ÏndLnd⋆

p:ðrÎ uey:rðy::ð ! p:ð

Ó

ery: n:irÎ p:Rò¶:Ø⋆ A{Ïg:Ør

&

ònddÙ kRòndRò¶:ØRò¶:⋆

S:i,ey:rðy::ð ! m:en:S:rÎVkÙ ¶:ðv:rÎ p::ðl:⋆ t:ðv:rÎVkÙm:Î t:ðv:av::ð⋆

A:ð

Ó

rÎ uey:rðy::ð ! ul:g:¤«ð

Ó

ll:am:Î⋆ uÀò n:an:Î OÒ

{Ïg:Ø v:ndÙ,

&

g::ð/ 5/

O

Ò

{Ïg:Ø v:ndÙ,

&

g::ð O

Ò

Àò A:Mv:an:ð⋆ OL&

Ï ul:g:¤LÙm:Î n:iy:ð⋆

A¤v:rÎVkm:ò¶: dð

Ó

yv:m:Øm:Î n:iy:ð⋆ Av:XÕv:ò k,m:m:Øm:Î n:iy:ð⋆

p::ð

Ó

e¤y: p:Ør

&

mb:al:Î p::ð

Ó

,LÏ uLv:ðl:Øm:Î⋆ Av:òy:Øm::ð n:i EÀð A:n:al:Î⋆

m:e¤y: A,v:am:Î n:ðrÎpp:m:Øm:Î n:iy:ð⋆ v:an:Î p:Øl:m:Î Er&

nddÙm:Î n:iy:ð/ 6/

Er

&

nddÙm:Î n:iy:ð O

Ò

edrÎnddÙm:Î n:iy:ð⋆ en:g:M&

v:d:ð n:i EÀðy:an:al:Î⋆

eS:r

&

nd en:n:Î t:nm:ò AdÙev:dÙv:ØdÙv:ð

Ó

n,

&

⋆ Aer

&

v::ð

Ó

n,

&

m:Î S:e¤pp:n:Î ev:n:òy:ðn:Î⋆

kr

&

nd p:al:Î n:ð

Ó

yy:ð ! n:ð

Ó

eyy:en:n:Î S:Øv:òy:ð ! ⋆ kRel:n:ØLÏ Am:Ødm:ð⋆ Am:Øedl:Î

ep:r

&

nd En:Î S:Øv:òy:ð ! S:Øv:òy:dÙ p:y:n:ð ! ⋆ ep:Àò t::ðLÏ m:N:nd p:ðray:a ! / 7/

m:N:nd p:ðray:a ! m:ay:¶:al:Î m:ØL

&

ÙdÙm:Î⋆ v:elv:n:òy:ðn:ò IrÎeg:nr&

g:ØN:¤Lò uRòy:ay:Î ! AS:ØrrÎ v:ng:òy:rÎ kÝXÕm:ð ! ⋆ k:ð

Ó

eRy: p:ØMLÙy:rζ:ay:Î⋆

p:N:¤LÏ A:ey:rm:Øm:Î uRòy: p:òÀag: pp:eMLy:ay:Î ! ⋆ p:ar

&

ÎkRl:Î S:ðrÎpp:a⋆

v:N:{Ïg:Øm:ar

&

er

&

y:ðn:Î⋆ m:n:m:Øm:Î v:aS:g:m:Øm:Î S:ð

Ó

yg:òy:Øm:Î y:an:Øm:Î n:i t:an:ð/ 8/

y:an:Øm:Î n:i t:an:ð A:v:d:ð m:ð

Ó

yy:ð⋆ A, n:rg:v:òy:Øm:Î n:i A:n:al:Î⋆

v:an:Î uy:rÎ Enb:m:Î O

Ò

eydl:ð

Ó

n:Î⋆ m:XÕò n:rg:m:ð O

Ò

eydl:Î O

Ò

n:Î O

Ò

en:n:Øm:Î⋆

y:an:Øm:Î n:i t:an:ay:Î ¶:ð

Ó

eLd:ð

Ó

,

&

m:Î n:n,

&

m:Î AWj:Øv:n:Î⋆ n:rg:m:Î n:an:Î ARòdl:Î⋆

v:an:Î uy:rÎ Enb:m:Î m:eÀ v:ieXÕ,nday:Î⋆ A,LÙ en:n:Î t:aMg:Lò O

Ò

n:Vkñ/ 9/

t:aMg:Lò O

Ò

n:Vkñ t:l:ò¶:l:ò e :r

&

pp:

¶:nd⋆ p:ðrÎ udev: Vkóm:Î m:ar

&

a⋆

¶::ðMg:Lò A:r ¶:L

&

Ùev: O

Ò

ÀØey:rò⋆

Ar

&

ev:l:ò S:ð

Ó

ydn:n:Î S::ðdi

Sunder Kidambi 220 www.prapatti.com

Page 221: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:ðev:m:arav:arÎ

t::ðMg:LÏ A:ey:r¶:ay:Î ! m:ØeRg:LÏ A:ey:r¶:ay:Î⋆

t:ØN:òm:l:rÎ VkNg:LÏ A:ey:r¶:ay:Î⋆

t:aMg:LÏ A:ey:r¶:ay:Î ! p:ðrÎg:LÏ A:ey:r¶:ay:Î⋆

t:em:y:n:ðn:Î p:ð

Ó

ery: App:n:ð ! / 10/

‡p:ðÓ

ery: App:n:ò epp:rm:n:Î App:n:ò⋆ u,e¶:rn:Î App:n:ò⋆ m:Øen:v:rÎ−

VkÙery: App:n:ò Am:rrÎ App:n:ò⋆ ul:g:ØVk:ðrÎ t:en: App:n:Î t:Àò⋆

p:ð

Ó

ery: v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ v:NS:Rg::ðb:n:Î⋆ p:ðeN:n: A:ey:r¶:ØMLÙm:Î⋆

uery: S::ð

Ó

l:Î m:al:ò Ev:òy:Øm:Î p:e¶:v:XÕal:Î⋆ uyy:l:am:Î t::ð

Ó

NRirÎ ! n:¤«ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 221 Sunder Kidambi

Page 222: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á n:¤LÏ v:erv:Lò Á Át:l:òv:n:ò n::ðeVk :ð

Ó

ll:Vk,edy: t:l:òev: kÝXÕÚ

‡n:¤LÏ v:erv:Lòy:ay:¤aL:ð⋆ n:mm:ØRò Odl:rÎ m:Ønb:Ø n:aeN:⋆

n:ؤXÏkÙ y:an:Î A:ð

Ó

n,

&

ròVkÙm:Î m:aXÕm:Î⋆ n::ðVkÙeg:nr&

ðn:Î O

Ò

{Ïg:Øm:Î kaN: m:a¬ðn:Î⋆

S:¤m:Î S:erndn: S:ay:Î EL

&

ndðn:Î⋆ t:R m:Øl:ò p::ð

Ó

n:Î en:r

&

m:ay:Î ¶:LrÎndðn:Î⋆

v:ð

Ó

¤N:Î p:r

&

v:òey:n:Î p:ag:n:Î O

Ò

¤:ðn:Î⋆ v:ð¤Rv:aN:n:ò v:ðeNR :ð

Ó

nr

&

ð/ 1/

v:ðeNR :ð

Ó

nr

&

Ó

n,

&

p:ð

Ó

,

&

eg:r

&

Îp:aerl:Î⋆ OÒ

ÀØRò ¶::ðeL

&

y:rÎ n:ؤ«ðl:Øm:Î⋆

IeNRdÙròVkÙm:Î p:eRy:ò And:ð⋆ kaeNg:enr&

l:ðn:Î ERraXÏeXy:ðn:Î n:an:Î⋆

kaN:Î t:g:Ø t:am:rò VkNN:n:Î kMv:n:Î⋆ ev:NN:v:rÎ k:ðn:Î n:¤LÏ k:ðn:ò VkNRal:Î⋆

IeNRy: S:{Ïg:Øm:Î en:r

&

òv:Øm:Î k:ð

Ó

Mv:an:Î⋆ OÒ

¶:n:ò kal:m:Î ELòeVknr

&

ðn:ð ! / 2/

kal:m:Î ELòeVkl:Î All:al:Î ev:n:òy:ðn:Î n:an:Î⋆ ELòeVkenr

&

l:n:Î kNRÙ k:ð

Ó

eNm:n:Î⋆

W:al:m:Î Aer

&

y: pp:eL

&

S:Øm:ndðn:Î⋆ n:ÀØdl:irÎ ! Een: n:aeN: ¶:an:Î O

Ò

n:Î⋆

n:il: m:l:rÎ n:ð

Ó

RÙm:Î S::ðed S:ÜL

&

Ïnd⋆ n:iNR m:Øeg:l:Î v:NN:n:Î kNN:n:Î k:ð

Ó

NR⋆

k:ðl: v:Lòy::ð

Ó

RÙ m:am:ò k:ð

Ó

Mv:an:Î⋆ OÒ

¶:n:ò kal:m:Î kÝR :ð

Ó

nr

&

ð/ 3/

kÝR :ð

Ó

nr

&

ðn:Î Een: O

Ò

n:Î k:ð

Ó

RÙVkñn:Î⋆ k:ðlv:Lò n:ð

Ó

Wj: ¶::ð

Ó

RVkm:Î O

Ò

ll:am:Î⋆

p:aRXÕ:ð

Ó

eL

&

y: EL

&

ndÙ v:òg:l:Î⋆ p:lv:Lòy:arÎm:Øn:Î p:erS:eL

&

ndðn:Î⋆

m:aR Vk:ð

Ó

eR m:edLÏ t:ð

Ó

n:Î kÙLndò⋆ v:N:Î kÙRb:al:Î en:nr&

m:ay: Vkݶ:n:Î⋆

A:Rr

&

Î p:r

&

v:ò uy:rζ: v:ð

Ó

l:Î p::ðrÎ⋆ A:eL

&

v:l:v:n:ò A:der¶:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 223: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:¤LÏ v:erv:Lò

A:eL

&

v:l:v:n:ò A:derpp:Øm:Î⋆ A:¤v:n:Î n:emm:l:Î v:rv:Øm:Î O

Ò

ll:am:Î⋆

t::ðeL

&

y:rÎg:aLÏ ! n:mm:ØRòy:m:ðdan:Î⋆ S::ð

Ó

ll:Øv:d:ð E¤ery:dÙdan:Î⋆

UeL

&

d:ð-

&

eL

&

A:ð

Ó

,v:n:ag:⋆ n:ng:ØN:rÎv:arÎVkÙm:Î uN:rl:ag:a⋆

S:ÜL

&

l:Î uRòy: S:ØRrÎ k:ð

Ó

LÏ A:ed⋆ ¶::ð

Ó

ll:òy:Wj::ðed en:n:òVkÙ¤al:ð/ 5/

t::ð

Ó

ll:òy:Wj::ðed en:n:òVkÙ¤al:Î⋆ O

Ò

n:Î S::ð

Ó

l:Î ALv:enr

&

m:òy::ðrÎ t:m:VkÙm:Î⋆

O

Ò

ll:ò El:adn: kÝL

&

Ïpp:Ø :ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ Ae¶:r

&

m:Î en:r

&

Îk O

Ò

mm:am:ò k:ð

Ó

NRan:Î⋆

Aell: m:l:rÎ ¶:N:Î t:ØL

&

ay:Øm:Î t:aran:Î⋆ A:rÎeVkRÙg::ð Een:pp:ÜS:l:Î S::ð

Ó

ll:irÎ⋆

v:ell: v:L v:y:l:Î S:ÜL

&

Ï kÙRndò⋆ m:a m:l:rÎVkN:Î v:LrÎeg:nr

&

m:al:ð/ 6/

m:al:Î Aer kñS:v:n:Î n:arN:n:Î⋆ S:im:adv:n:Î k:ðev:ndn:Î v:òg:Øndn:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

A:ðl:em:R O

Ò

Àò pp:eNN: ev:XÏeXXÏXÙ⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î u,v:Øm:Î S:Øv:RÙm:Î ka¬an:Î⋆

Ol: m:l:rÎ kÙL

&

l:Î AÀòm:irÎg:aLÏ ! ⋆ OÒÀØRò ¶::ðeL&

y:rÎg:aLÏ ! O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î⋆

kal:m:Î p:l: S:ð

Ó

n,

&

m:Î kaNb:daN:ò⋆ u¤L:ðRð

Ó

¤LÏ ERòey:ll:òy:ð/ 7/

ERòey:ll:ò y:an:Î v:Lrζ: ekeLg:aLÏ⋆ p:Üv:òg:aLÏ ! kÙey:lg:aLÏ ! m:ey:lg:aLÏ⋆

uRòy: n:m:Î m:am:òy:Øm:Î S:{Ïg:Øm:Î n:ð

Ó

Wj:Øm:Î⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î A:ð

Ó

eL

&

y: A:ð

Ó

¬adÙ k:ð

Ó

NRan:Î⋆

ARòy:Øm:Î v:òg:Øndm:Øm:Î p:ar

&

ÎkRl:Øm:Î⋆ AWj:n: v:ð

Ó

r

&

Îp:Øm:Î Av:ò n:eN:y:⋆

kRòy:r

&

pp:aS:¤LÏ ev:¬ep:Àò Aenr

&

⋆ Av:n:Î Av:ò kaNk:ð

Ó

Ran:ð/ 8/

kaNk:ð

Ó

RÙpp:an:Î All:n:Î A:rÎVkÙm:Î t:Àò⋆ kóS:ð

Ó

y:pp:al:d:ðrÎ m:ay:n:Î t:Àal:Î⋆

m:aN:Î kÙr

&

LÏ k:ðl: v:eRv:Ø kaXÏeX⋆ m:NN:Øm:Î ev:NN:Øm:Î en:r&

òy: m:l:rÎnd⋆

S:ðNS:ØRrÎ ¶::ðMg:LÏ p:l: t:L

&

ò¶:⋆ dðv: ep:rar&

Îkñ

Ó

n:Î en:r

&

òev:n::ðRÙ⋆

n:aN:Î k:ð

Ó

RÙ¶:ðn:Î Een: O

Ò

n:Î k:ð

Ó

RÙVkñn:Î⋆ OÒ

ÀØRò n:ÀØdl:Î n:¤óm:irÎg:aLÏ/ 9/

O

Ò

ÀØRò n:ÀØdl:Î n:¤óm:irÎg:aLÏ ! ⋆ y:an:Î Een: :ðÓ

yv:dð

Ó

n:Î O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:ð

Ó

Àò⋆

en:eÀRòy:ðn:Î All:ðn:Î O

Ò

n,

&

n:ie¤⋆ n:ðem:y:Øm:Î S:{Ïg:Øm:Î E,g:ò Vk:ð

Ó

NRÙ⋆

p:Àð

Ó

RÙm:Î S:ÜL

&

Ï S:ØRrÎ W:aey:XÕ:ðRÙ⋆ p:anm:ed Oend A:ðrÎ k:ðl: n:il:⋆

n:Àð

Ó

RÙm:Î kÙnr

&

m:Î v:,v:d:ð

Ó

pp:an:Î⋆ n:aLÏ m:l:rÎ pp:adm:Î ARònddÙv:ð/ 10/

‡p:adm:Î ARòv:dn:Î p:aS:¶:al:ð⋆ m:XÕv:n:Î p:aS:¤LÏ m:ØXÕ ev:XÏXÙ⋆

k:ðedl:Î p:Øg:L

&

Ï VkNN:n:Î t:ÀeRm:ðl:Î⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

www.prapatti.com 223 Sunder Kidambi

Page 224: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

n:¤LÏ v:erv:Lò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:iedl:Î Andaedy::ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î A:ðrÎ p:e¶:S:òy::ð

Ó

RÙm:Î v:ll:arÎ⋆

A:dÙm:Î A:ðrÎ t:iedl:rÎ A:eg:⋆ A{Ïg:Øm:Î E{Ïg:Øm:Î O

Ò

ll:am:Î Am:òv:arÎg:LÏ t:am:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 224 www.prapatti.com

Page 225: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A{Ïg:Øem:{Ïg:Øm:Î Á Á

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:ØVkÙ Anb:ØRòy:arÎ O

Ò

{Ïg:Øm:Î uLrÎ O

Ò

nb:dò A,Lal:Î uN:rÎndÙ A:M

&

v:arÎ

A :m:Î t:irÎdl:Î

‡A{Ïg:Øm:Î E{Ïg:Øm:Î⋆ v:an:v:rÎ t:an:v:rÎ y:av:,m:Î⋆

O

Ò

{Ïg:Øm:Î En:òy:ò O

Ò

n,

&

⋆ uÀò Aer

&

y:eg:l:adl:eXÕ⋆

A¤m:Î S:ð,m:Î⋆ p:Üm:g:LÏ m:Nm:g:LÏ A:ym:g:LÏ⋆

S:{Ïg:Ø :Vkr Vkóy:v:n:Î O

Ò

nb:rÎ⋆ S:rN:m:ð/ 1/

S:rN:m:Î A:eg:y:⋆ n:anm:r

&

ò n:Ülg:LÙm:Î S:aradð⋆

m:rN:m:Î t::ðXÕm:Î⋆ v:an:Î ep:eN: m:Üpp:ð

Ó

enr

&

v:ò m:ay:ζ::ðm:Î⋆

krN: pp:l:Î p:Rò⋆ p:XÕr

&

v::ðRÙm:Î kn:l:Î A:eL

&

ArN: e¶:N:Î p:Rò Oendy:⋆ IS:r

&

ÎkaLay:ð/ 2/

A:LÙm:Î A:LarÎ⋆ A:eL

&

y:Øm:Î S:{Ïg:Øm:Î S:Øm:pp:arÎ t:am:Î⋆

v:aLÙm:Î ev:ll:Øm:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ ep:n:Î S:ð

Ó

lv:arÎ m:eXÕll:ò⋆

t:aLÙm:Î t::ðLÙm:Î⋆ kóg:Lò A:r ¶::ð

Ó

L

&

VkaN:ðn:Î⋆

n:aLÙm:Î n:aLÙm:Î n:aRÙv:n:Î⋆ AeRy:ðn:Î W:al:¶:ð/ 3/

W:al:m:Î p::ðn:g:m:Î p:eXÕ⋆ A:ðrÎ m:ØXÕa u,v:aeg:⋆

A:l:m:Î p:ðrÎ El:ò⋆ AÀv:S:m:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î Amm:an:ð⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 226: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A{Ïg:Øem:{Ïg:Øm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kal:m:Î p:ðrÎv:d:ðrÎ⋆ karÎ E,LÏ UeL

&

A:ð

Ó

¶:ØLdal:Î⋆ un:Î

k:ðl:m:Î karÎ O

Ò

eL

&

l:Î⋆ kaN:l:ØXÕaL

&

Ùm:Î k:ð

Ó

eRy:ðr

&

Îkñ/ 4/

k:ð

Ó

eRy:arÎ m:aR⋆ Vk:ðLÙrÎ Ag:¶:Øm:Î p:ØeL{Ïg:ØeRy:Øm:Î⋆

m:eRy:aedÀð⋆ n:i t:Øey:l:Î m:ðev: m:eg:L

&

ÏnddÙ t:an:Î⋆

AeRy:arÎ All:l:Î t:ev:rζ: AS:òv::ð⋆ Anr

&

ðl:Î⋆ E−

pp:eR t:an:Î n:iNRÙ t:aev:y:⋆ AS:òv::ð p:eN:y:ay:ð/ 5/

p:eN:y:a Am:rrÎ⋆ p:eN:v:Øm:Î p:Nb:Øm:Î t:am:ðy:am:Î⋆

AeN:y:arÎ A:eL

&

y:Øm:Î⋆ S:¤m:Øm:Î OndÙm:Î Av:rÎ kaeNm:n:Î⋆

t:eN:y:a v:ð

Ó

À:ðy:Î⋆ ul:eg:l:Î t:ev:rÎpp:an:Î⋆ et:,n:il:

m:eN:y:arÎ m:ðen:y::ðRÙ⋆ O

Ò

n:Î m:n:m:Î S:ÜL

&

v:,v:arð/ 6/

v:,v:arÎ S:ð

Ó

lv:arÎ⋆ v:N:Î p:erS:are¶:,nd⋆ O

Ò

n:Î

et:,v:aL

&

Ï m:arÎv:r

&

ÎkÙ⋆ O

Ò

endr

&

m:Î S::ð

Ó

ll:arÎ S:ð

Ó

yv:dð

Ó

n:Î⋆

u,v:arÎ S:Vkrm:Î⋆ S:{Ïg:Ø S:Øm:end{Ïg:Ømm::ðRÙ⋆

A:ð

Ó

,p:aRÙL

&

lv:an:Î⋆ A:ðrÎ AeRy:an:Øm:Î uLn:Î O

Ò

nr

&

ð/ 7/

O

Ò

nr

&

ð O

Ò

Àò⋆ un:Î OrarÎ k:ðl: e¶:,ndeRVkiL

&

Ï⋆

en:nr

&

ð A:XÏ :ð

Ó

yy:⋆ n:i k:ð

Ó

NR,L en:n:òpp:dÙdan:Î⋆

kÙnr

&

ðL

&

Ï p:arðL

&

Ï⋆ S:ÜL

&

Ï kRl:Î W:al:m:Î m:ØL

&

Ùv:ðL

&

Ùm:Î⋆

en:nr

&

ð t:aev:y:⋆ n:iLÏ kL

&

l:Î A:eL

&

e¶:,m:al:ð/ 8/

et:,m:al:Î n:anm:Øg:n:Î⋆ S:ð

Ó

Wj:Ròy:an:Î O

Ò

enr

&

v:rÎg:LÏ⋆ O

Ò

m:Î

p:ð

Ó

,m:an:Î t:nm:òy:ò⋆ y:arÎ Aer

&

eg:r

&

Îp:arÎ p:ðeS:y:ð

Ó

n:Î⋆

A:ð

Ó

, m:a m:Ødlv:a ! ⋆ UeL

&

epp:ran:Î O

Ò

Àò A:LÙRò⋆

k, m:a m:ðen:y:n:Î ! O

Ò

nb:n:Î⋆ O

Ò

n:Î kadl:Î kl:Vkv:ð/ 9/

kl:Vkm:Î Ell:a⋆ n:l:Î t:v: m:Øen:v:rÎ krò kNR:ðrÎ⋆

t:ØLVkm:Î Ell:a⋆ v:an:v:rÎ O

Ò

ll:am:Î t::ð

Ó

L

&

Ùv:arÎg:LÏ⋆

m:l:Vkm:Î O

Ò

yd⋆ m:a kRl:Î t:Àò VkRòndan:ò⋆

ul:Vk n:am:Î p:Øg:eM

&

kr

&

Îp:dÙ⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yv:dÙròy:irð/ 10/

Sunder Kidambi 226 www.prapatti.com

Page 227: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A{Ïg:Øem:{Ïg:Øm:Î

‡uròy:a v:ðÓ

À:ðy:Î t:ev:r⋆ A,LÏ n:iLÏ m:ØeRy:an:ò⋆

v:ròy:arÎ m:aRm:Î⋆ m:ÀØ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

uròy:ðy:Î S::ð

Ó

l:Î t::ð

Ó

Rò⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

en:ròy:ð v:ll:arÎ⋆ n:iRÙl:g:¶:Ø epp:r

&

v:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 227 Sunder Kidambi

Page 228: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:arÎkRa A,ev: Á Á

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ v:el:m:ò Av:n:Î Anb:ØRòy:a,Rn:Î Am:rÎend,VkÙm:Î S:ðrÎe¶:

m:Ødel:y:v:XÕò e¶:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î kNRÙ m:eg:M

&

dl:Î

‡v:arÎ kRa A,ev: y:an:ò m:am:l:òey:n:Î⋆

m:,epp:N:ò VkÙv:eR,

&

¶:Ø,XÏeX⋆

UrÎ k:ð

Ó

LÏ et:N:Î p:ag:n:Î uey:rÎ S:ð

Ó

g:ض:Ø⋆ Are¤n:Î

m:ll:rò Vk:ð

Ó

n,

&

S:ÜL

&

Ï p:rNm:ðl:Î⋆

p::ðrÎ kRa ArS:rÎ p:Ør

&

eVkR⋆ m:aR

m:iem:S:ò VkWj:n:ò ¶:g:rζ:⋆

S:irÎ k:ð

Ó

LÏ eS:XÕay:n:Î et:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î⋆

et:,e :XÕar

&

ð

Ó

¤LÏ S:ð

Ó

lS:arÎv:ð/ 1/

O

Ò

¤LÏ S:ð

Ó

lS:arÎv:Ø y:am:ØRò Am:Ødm:Î⋆ Em:òy:v:rÎ App:n:Î O

Ò

n:Î App:n:Î⋆

p::ð

Ó

{Ïg:Ø m:Üv:Øl:g:Øm:Î p:Rò¶:eL¶:eL

&

VkÙm:Î⋆ p::ð

Ó

,ndÙ m:Üv:Ø,v:n:ð

Ó

m:Î A,v:n:Î⋆

S:ð

Ó

¤y:l:Î ug:LÙm:Î t:ðm:Î p:N:ò p:ØRò S:ÜL

&

Ï⋆ et:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

rÎ et:,e :XÕa−

r

&

¤m:rÎeg:nr

&

⋆ A:edy:an:Î All:al:Î⋆ y:av:rÎ m:XÕð

Ó

n:Î Am:rÎ t:ØN:òy:ð/ 2/

O

Ò

Àm:rÎ p:ð

Ó

,m:an:Î Em:òy:v:rÎ p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

E, en:l:m:Î ERnd O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

m:ØÀò v:l:Î ev:n:òg:LÏ m:ØL

&

ÙdÙRn:Î m:aL⋆

O

Ò

Àò A:eMg:nr

&

O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 229: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:arÎkRa A,ev:

t:ð

Ó

n:Î et:S:òVkeN: k:ð

Ó

LÏ et:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î⋆

et:,e :XÕaXÕ¤rò m:ib:al:Î

en:nr

&

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î⋆ AeRy:ll:al:Î S:rN:m:Î

en:n:òepp:l:Øm:Î⋆ ep:er

&

edll:ò O

Ò

n:Vkñ/ 3/

ep:er

&

edll:ò O

Ò

n:VkÙ pp:ð

Ó

ery: m:Üv:Øl:g:Øm:Î en:r

&

òy:⋆ pp:ðrÎ u,v:m:ay:Î en:em:rÎnd⋆

kÙer

&

y: m:aN:Î O

Ò

mm:an:Î kÙrò kRl:Î kRònd⋆ k:ðl: m:aeN:Vkm:Î OÒ

n:Î Amm:an:Î⋆

S:ð

Ó

er

&

kÙl:ò v:aL

&

ò km:Øg:Ø t:ð

Ó

¤eN: S:ÜL

&

Ï⋆ et:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

rÎ et:,e :XÕa−

r

&

er

&

y:⋆ m:ð

Ó

y:Îmm:òy:ð en:nr

&

O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ AeRey:N:ò All:d:ðrÎ ArN:ð/ 4/

All:d:ðrÎ ArN:Øm:Î Av:en:l:Î v:ðer

&

ll:ò⋆ AdÙ p::ð

Ó

,LÏ A:eg:l:Øm:Î⋆ Av:n:ò

All:dð

Ó

n:Î A:ev: Am:rÎndN:òeg:ll:adÙ⋆ A:dl:al:Î Av:n:Î ur

&

òeg:nr

&

n:ll: n:anm:r

&

òy::ðrÎ v:ðeMv:y:ØLÏ m:RÙ¶:⋆ n:,&

m:Î p:Øg:ò ev:S:Ømb::ð

Ó

eL m:r

&

òVkÙm:Î⋆

n:ll: n:iLÏ m:aR e¶:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î⋆ et:,e :XÕar&

ð

Ó

n:VkÙ n:l:Î ArN:ð/ 5/

O

Ò

n:VkÙ n:l:Î ArN:ò O

Ò

n:da,ey:rò⋆ Em:òy:v:rÎ t:ndò t:ay:Î t:Àò⋆

t:n:VkÙm:Î t:n:Î t:nm:ò Aer

&

v:ery:an:ò⋆ ¶:R¤Rl:Î p:eML Amm:an:ò⋆

m:n:Vk:ð

Ó

LÏ S:irÎ m:Üv:aey:rv:rÎ⋆ v:N:Î eS:v:n:Øm:Î Ay:n:Øm:Î t:an:Øm:Î A:ð

Ó

pp:arÎ v:aL

&

Ï⋆

kn:Vk:ð

Ó

LÏ et:N:Î m:aR e¶:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î⋆ et:,e :XÕar&

dn:ØLÏ kNRðn:ð/ 6/

et:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î et:,e :XÕar

&

dn:ØLÏ kNR⋆ Ae¶:,v:eR O

Ò

n,

&

m:Î⋆

et:, :ð

Ó

yy: km:l: VkNN:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

vv:ay:Øm:Î S:ð

Ó

vv:eRy:Øm:Î S:ð

Ó

yy: kóy:Øm:Î⋆

et:, :ð

Ó

yy: km:l: uendy:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

yy: km:l: m:arÎb:Øm:Î S:ð

Ó

yy:v:ØRòy:Øm:Î⋆

et:, :ð

Ó

yy: m:ØeRy:Øm:Î A:rm:Øm:Î p:Ròy:Øm:Î⋆ et:g:L&

O

Ò

n:Î eS:ndòy:ØLan:ð/ 7/

et:g:L

&

O

Ò

n:Î eS:ndòy:ØLÏ E,ndan:ò⋆ :ð

Ó

L

&

Ù en:l:¶:ðv:rÎ n:anm:r

&

òy::ðrÎ⋆

et:S:ò kó kÝepp: O¶:Øm:Î⋆ et:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î et:,e :XÕaXÕ¤ròy:an:ò⋆

p:Øg:rÎ k:ð

Ó

LÏ v:an:v:rÎg:LÏ p:Øg:el:Rm:Î t:Àò⋆ AS:ØrrÎ v:ng:òy:rÎ v:ð

Ó

{ÏkÝXÕò⋆

p:Øg:L

&

Ùm:ar

&

er

&

y:ðn:Î p::ð

Ó

,ndÙ m:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆ p:Ròpp::ð

Ó

RÙ kñ

Ó

RÙpp:Ø Vkapp:v:n:ð/ 8/

p:Ròpp::ð

Ó

RÙ kñ

Ó

RÙpp:Ø Vkapp:v:n:Î⋆ ep:rm: p:rmb:rn:Î eS:v:epp:ran:Î Av:n:ð⋆

ERòpp:ØVk:ðrÎ u,v:Øm:Î A:ð

Ó

eL

&

ev:ll:ò Av:n:ð⋆ p:Øg:eM&

v:ll:ò y:av:òy:Øm:Î t:an:ð⋆

www.prapatti.com 229 Sunder Kidambi

Page 230: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:arÎkRa A,ev: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k:ð

Ó

Rò pp:ð

Ó

,m:Î p:Øg:L

&

arÎ En:òy:rÎ t:Àan:arÎ⋆ kÝery: ev: :òy::ðR:ð

Ó

L

&

ÙVkm:Î⋆

n:Rò pp:el: Ey:r

&

Îkó e¶:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î⋆ et:,e :XÕar&

m:rÎnd n:adn:ð/ 9/

Am:rÎnd n:adn:ò Av:rÎ Av:rÎ A:eg:⋆ Av:rÎVk,LÏ A,LÙm:Î Amm:an:ò⋆

Am:rÎnd t:N:Î p:L

&

n: e¶:, :ð

Ó

{Ïg:Øn-

&

erl:Î⋆ et:,e :XÕaXÕ¤ròy:an:ò⋆

Am:rÎnd S:irÎ m:Üv:aey:rv:rÎ⋆ v:ðedy:rÎg:LÏ t:mb:ed Av:en:dðv:rÎ v:aM

&

v:Ø⋆

Am:rÎnd m:ay::ðn:ò m:ØVkN:Î Amm:an:ò⋆ n:anm:Øg:n:ò Am:rÎndðn:ð/ 10/

‡t:ðn:ò n:n:Î p:al:ò VkÀl:ò Am:Ødò⋆ e¶:,ndÙl:g:ØNR Amm:an:ò⋆

v:an: n:anm:Øg:n:ò m:l:rÎnd t:N:Î k:ð

Ó

pp:ÜL

&

Ï⋆ m:l:rÎem:S:ò pp:Rò¶: m:ay::ðn:ò⋆

k:ðn:ò v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ v:N:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

À A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

v:aen:n:Î m:idðeXÕ A,LÏ S:ð

Ó

ydÙm:ØeRVkÙm:Î⋆ ep:r&

ev: m:a m:ay: VkÝe¶:n:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 230 www.prapatti.com

Page 231: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:ay:Vkݶ:a Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ v:eRv:L

&

g:ò VkaN:pp:ð

Ó

r

&

ad A:M

&

v:arÎ A:S:ò em:g:ØndÙ AL

&

ÙdÙ ArXÕÚdl:Î

‡m:ay: Vkݶ:a ! v:am:n:a ! ⋆ ev:n:òy:ðn:Î kNN:a ! kN:Î kó kal:Î⋆

t:Üy: S:ð

Ó

yy: m:l:rÎg:La⋆ ::ðed :ð

Ó

vv:ay:Î m:Øeg:L

&

da⋆

S:ay:l:Î S:am: e¶:,m:ðen:⋆ t:N:Î p:aS:Ròy:a⋆ t:am:rò n:iLÏ

v:aS: ¶:Rmb::ðl:Î v:,v:an:ð ! ⋆ A:ð

Ó

,n:aLÏ kaN: v:aray:ð/ 1/

kaN: v:aray:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

⋆ kNN:Øm:Î v:ay:Øm:Î t:Øv:rÎndÙ⋆ AeRy:ðn:Î

n:aeN: n:Àa¬l:m:ndal:Î⋆ Ere¤ A:ð

Ó

,n:aLÏ n:i And:ð

kaN: v:aray:Î k, n:aey:,

&

edVkÙm:Î⋆ k, m:a m:aeN:Vk⋆

n:aLÏ n:l:Î m:l:ò p::ðl:Î S:ØRrÎ ::ðed⋆ m:ØeR S:ðrÎ S:ð

Ó

eÀ Amm:an:ð ! / 2/

m:ØeR S:ðrÎ S:ð

Ó

eÀ Amm:a ! ⋆ en:n:Î m::ð

Ó

y:Î p:Ündam: ¶:N:Î t:ØL

&

ay:Î⋆

keR S:ðrÎ keNN: pp:ð

Ó

,m:an:ð ! ⋆ OÒnr&

ð

Ó

nr

&

ðe¤ AL

&

ÙdVkal:Î⋆

p:eRS:ðrÎ m:g:r VkÙL

&

òg:LÙm:Î⋆ p:v:L v:ay:Øm:Î n:al:Î t::ðLÙm:Î⋆

t:ØeR S:ðrÎ ERòy:Øm:Î Am:òndd:ðrÎ⋆ t:Ü n:irÎ m:Øeg:l:Î p::ðl:Î t::ðnr&

ay:ð/ 3/

t:Ü n:irÎ m:Øeg:l:Î p::ðl:Î t::ðn,

&

m:Î⋆ en:n:Î S:ØRrÎ k:ð

Ó

LÏ v:eRv:Øm:Î ken:v:ay:Øm:Î⋆

t:ð n:irÎ Vkm:l: VkNg:LÙm:Î⋆ v:ndð

Ó

n:Î eS:ndò en:r

&

òndv:a⋆

m:a n:irÎ v:ð

Ó

eML m:l:ò t:nm:ðl:Î⋆ v:N:Î karÎ n:il: m:Øeg:l:Î p::ðl:⋆

t:Ü n:irÎ VkRl:ØLÏ t:Øey:lv:an:ð ! ⋆ OÒnday:Î ! S::ð

Ó

ll: m:a¬ðn:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 232: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:ay:Vkݶ:a et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S::ð

Ó

ll: m:a¬ðn:Î AeRy:ðn:Î⋆ un:Î t:ØL{Ïg:Ø S::ðed e¶:, pp:adm:Î⋆

O

Ò

ll:òey:l:Î S:irÎ EL W:aey:,

&

⋆ ErNRÙ p::ðl:Î OÒ

ÀØMLv:a ! ⋆

All:l:Î O

Ò

ÀØm:Î E,LÏ S:ðrÎdr

&

ÎkÙ⋆ ub:ay:m:Î OÒ

Àð A:eL

&

S:ÜL

&

Ï⋆

m:ll:l:Î W:al: m:ØL

&

ÙdÙNR⋆ m:a n:irÎ Vk:ð

Ó

NRl:Î v:NN:n:ð ! / 5/

k:ð

Ó

NRl:Î v:NN:a ! kÙRVkݶ:a ! ⋆ ev:n:òy:ðn:Î kNN:a ! kNN:a⋆ O

Ò

n:Î

ANR v:aN:a ! O

Ò

nr

&

ð

Ó

Àò⋆ A:L VkÝepp:¬L

&

ò¶:Vkal:Î⋆

ev:N:Î t:nm:ðl:Î t:an:Î m:Nm:ðl:Î t:an:Î⋆ ev:er n:irÎ VkRl:Î t:an:Î m:XÕÚ¶:an:Î⋆

t::ð

Ó

NRn:ðn:Î un:Î kL

&

l:Î kaN:⋆ A:ð

Ó

,n:aLÏ v:ndÙ t::ðnr

&

ay:ð/ 6/

v:ndÙ t::ðnr

&

ay:nr

&

ðl:Î⋆ un:Î v:òy:m:Î t:ay: m:l:rÎ AeRVkiL

&

Ï⋆

m:Øend v:ndÙ y:an:Î en:r

&

Îp:⋆ m:Øg:pp:ð kÝev: pp:eN: k:ð

Ó

MLay:Î⋆

S:ð

Ó

ndN:Î km:l: VkN:Î kó kal:Î⋆ eS:v:nd v:ay::ðrÎ k, n:aey:,

&

Andm:Î Ell:a VkedrÎ p:repp:⋆ Al:rÎndd:ð

Ó

VkÙm:Î Amm:an:ð ! / 7/

A:ð

Ó

VkÙm:Î Amm:an:Î u,v:m:Î O

Ò

n,

&

⋆ uMLm:Î kÙL

&

òndÙ n:aN:aLÙm:Î⋆

t::ð

Ó

Vk m:ðg: pp:l:Î kÙL

&

a¤LÏ⋆ kaN:Øm:Î t::ð,&

m:Î t::ð

Ó

l:òv:n:Î n:an:Î⋆

t:Vk Oðv:rÎ t:m:Vkay:Î⋆ An,

&

IrÎ Oðmb:ednm:rÎ t:aLÏ S:ay:⋆

p:ØVk n:ldðrÎ ¶:en:pp:ag:a ! ⋆ v:aray:Î EdÙv::ð p::ðÓ

,¶:m:ð/ 8/

EdÙv::ð p::ð

Ó

,¶:m:Î em:n:Î A:eL

&

pp:Ròy:ay:Î ! ⋆ O,

&

m:Î E,m:Î eS:r

&

òpp:ØLÏ⋆

AdÙv:ð k:ð

Ó

eRy:a uy:rζ:an:ð ! ⋆ OÒnr&

ð

Ó

nr

&

ðe¤ AL

&

ÙdVkal:Î⋆

O

Ò

dÙv:ðy:ag: Vk,dÙ¤:ð

Ó

l:Î⋆ Em:Î m:a W:al:m:Î p::ð

Ó

r

&

ò t:irÎpp:an:Î⋆

m:dÙ v:arÎ S::ðl:ò⋆ u¶:r m:dÙrò epp:r

&

nd m:ay:n:ð/ 9/

ep:r

&

nd m:ay:a ! p:ardm:Î p::ð

Ó

,d m:ay:a ! ⋆ n:iey:Àð⋆

eS:r

&

nd kal:Î t:i n:irÎ v:an:Î⋆ m:N:Î ep:r

&

v:Øm:ay: p:ð

Ó

,m:an:ð⋆

kr

&

nd p:al:ØLÏ n:ð

Ó

yy:ð p::ðl:Î⋆ Ev:XÕÚLÏ O

Ò

{Ïg:Øm:Î kNRÙg::ð

Ó

LÏ⋆

Er

&

ndÙ en:nr

&

p:ð

Ó

, m:ay:a ! ⋆ uÀò OÒ¤ñ kaNg:ðn:ð/ 10/

‡OÒ¤ñ kaNg:ðn:Î In:Î t:ØL&

ay:Î Amm:an:Î t:Àò⋆ y:an:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

A¤ñ t:aL

&

Ïnd S::ð

Ó

r

&

ÎkLal:Î⋆ AndN:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 232 www.prapatti.com

Page 233: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ay:Vkݶ:a

S:ð

Ó

¤ñL

&

Ï S::ð

Ó

À A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î p:¶:Øm:Î v:ll:arÎg:LÏ⋆

E¤ñ kaN: Eepp:r

&

pp:ð m:eg:M

&

v:rÎ⋆ O

Ò

ell:y:Øm:Î kal:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 233 Sunder Kidambi

Page 234: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á OÒell:y:Øm:Î Á Á

A:M

&

v:ardÙ t:Ønb:¶:ò ¶:irÎVkÙm:Î p::ð

Ó

,XÏXÙ et:,m:al:Î et:,VkeR¶:an:e¶:l:Î E,ndm:ò

kÝr

&

l:Î

‡OÒell:y:Øm:Î kal:òy:Øm:Î⋆ t:Àò en:n:òndð

Ó

L

&

n:ll: A,Mg:LÏ⋆ n:m:Vkñ t:nd,MS:ð

Ó

yv:an:Î⋆

Aell:y:n:Î t:NN:n:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ App:n:Î UrÎ⋆

S:ð

Ó

lv:rÎg:LÏ v:aL

&

Ùm:Î⋆ et:,VkeR ¶:an:m:ð/ 1/

et:,VkeR ¶:an:m:Øm:Î⋆ O

Ò

ÀØRò e :ndòy:Øm:Î⋆

A:ð

Ó

,VkRÙ¶:ØMLð⋆ ur

&

òy:Øm:Î ep:ran:Î kNRirÎ⋆

S:ð

Ó

, VkRÙ¶:Ø⋆ An,

&

et:g:ò¶: ArVkrò⋆

u, Vkñ

Ó

R⋆ v:aeL p::ð

Ó

eL

&

nd A:ð

Ó

,v:n:ð/ 2/

A:ð

Ó

,v:rÎ E,v:rÎ A:ðrÎ⋆ m:Üv:rÎ O

Ò

n: en:n,

&

u,v:Øg:rndÙ⋆ uMLÙnd:ð,

&

m:Î et:e¶:pp:an:Î⋆

et:,v:m:rÎ m:arÎv:n:Î⋆ et:,VkeR¶:an:¶:ò⋆

m:,ev:y:Ør

&

òeg:nr

&

⋆ m:ay: epp:ran:ð/ 3/

m:ay: epp:ran:Î⋆ O

Ò

n: v:elv:n:ò m:ay:Îndr

&

n:ðS:e¶:n:al:Î⋆ n:ð

Ó

Wj:m:Î n:aRÙ kÙeR k:ð

Ó

NRan:Î⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 235: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

O

Ò

ell:y:Øm:Î

t:ðS:¶:m:rrÎ⋆ et:,VkeR¶:an:¶:ò⋆

v:aS: pp::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ m:ÀØ k:ðey:l:Î k:ð

Ó

NRan:ð/ 4/

k:ðey:l:Î k:ð

Ó

NRan:Î t:n:Î⋆ et:,VkeR¶:an:¶:ò⋆

k:ðey:l:Î k:ð

Ó

NRan:Î⋆ Adn::ðRÙm:Î O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:g:m:Î⋆

k:ðey:lg::ð

Ó

LÏ⋆ t:ð

Ó

yv:m:Î O

Ò

ll:am:Î t::ð

Ó

L

&

v:òg:Øndm:Î k:ðey:l:Î k:ð

Ó

NR⋆ kÙRVkݶ: Amm:an:ð/ 5/

kݶ: Amm:an:Î⋆ k:ð

Ó

eRy:ðn:Î ERrÎ m:ØXÕv:Øm:Î⋆

m:ay:ζ: Amm:an:Î⋆ m:dÙS:Üd Amm:an:Î ur

&

ò⋆

p:ܶ: p::ð

Ó

eL

&

l:Î t:N:Î⋆ et:,VkeR¶:an:¶:ò⋆

O¶: en:ll:a⋆ kÙer

&

Vk:ð

Ó

eNm:n:Î ERrð/ 6/

k:ð

Ó

eNm:n:Î ERrÎ kñ

Ó

R⋆ uML¶:Ø Vk:ðev:ndn:Î⋆

m:N:Î ev:N:Î m:ØL

&

ÙdÙm:Î⋆ ALnd A:ð

Ó

N:Î t:am:rò⋆

m:NN:v:rÎ t:am:Î t::ð

Ó

L

&

⋆ v:an:v:rÎ t:am:Î v:ndÙ⋆

n:NN:Ø⋆ et:,VkeR¶:an: n:g:rð/ 7/

t:an: n:g:rÎg:LÏ⋆ t:l:òe :r

&

ndð

Ó

¤ñ

Ó

{Ïg:Øm:Î⋆

v:aen:n:Î en:l:m:Î kRl:Î⋆ m:ØXÕÚm:Î O

Ò

mm:ay:r

&

Îkñ⋆

A:n:ev:R¶:Øm:Î⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:Øm:Î et:,VkeR−

¶:an: n:g:,m:Î⋆ t:n: t:ay: pp:edy:ð/ 8/

t:ay: pp:edg:LÏ⋆ t:l:òe :r

&

ndð

Ó

¤ñ

Ó

{Ïg:Øm:Î⋆

m:ay:e¶:n:al:Î⋆ m:eÀ v:ieXÕ,ndan:Î ur

&

ò⋆

t:ðS:¶:m:rrÎ⋆ et:,VkeR¶:an:¶:ØLÏ⋆

A:y:rÎVkedb:ed⋆ Ar

&

Îp:Ødn:Î t:an:ð/ 9/

Ar

&

Îp:Ødn:Î n:aray:N:n:Î⋆ Aer v:am:n:n:Î⋆

en:r

&

Îp:dÙ m:ðev:⋆ E,pp:dð

Ó

n:Î n:ð

Ó

Wj:g:m:Î⋆

n:l:Î p:Øg:L

&

Ï v:ðedy:rÎ⋆ n:anm:r

&

ò en:nr

&

edrÎ⋆

kr

&

Îp:g: ::ðl:ò⋆ e¶:,VkeR¶:an:m:ð/ 10/

www.prapatti.com 235 Sunder Kidambi

Page 236: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

O

Ò

ell:y:Øm:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡S::ðl:ò e¶:,VkeR¶:an:¶:Ø⋆ ur

&

ò et:,−

m:al:ò⋆ m:edLÏ kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

p:al::ðRm:ØdÀ⋆ A:ey:re¶: pp:¶:Øm:Î⋆

m:ðl:ò v:òg:Ønd¶:Ø⋆ E,¶:Øm:Î ev:y:ndð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 236 www.prapatti.com

Page 237: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á E,¶:Øm:Î ev:y:ndÙ Á Át:m:Î uMLe¶:l:Î O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î v:ieXÕ,nd p:eRy:ò A:M

&

v:arÎ kÝer

&

m:eg:M

&

dl:Î

‡E,¶:Øm:Î ev:y:ndðÓ

Àò⋆ ¶:n:Î p::ð

Ó

ÀeRVkiL

&

Ï O

Ò

n,

&

A,e¶:¶:ð

Ó

n:ò¶::ðrÎ⋆ p:l: n:aLÏ AL

&

ò¶:ðr

&

ÎkÙ⋆

p::ð

Ó

,¶:m:Î uRò⋆ v:am:n:n:Î t:an:Î p:Øg:ØndÙ⋆ O

Ò

ndn:Î

k,¶:òy:Ør

&

⋆ v:ieXÕ,ndan:Î kNRÙ k:ð

Ó

NRð/ 1/

E,ndan:Î kNRÙ k:ð

Ó

NRÙ⋆ O

Ò

n:dðL

&

ò n:ð

Ó

Wj:aLÙm:Î⋆

et:,ndad A:ðrÎ Oðv:rò⋆ ¶:ðy:Îndr

&

m:eÀ⋆

p:ð

Ó

,ndaLÏ keLXÕÚVkÙ⋆ A,LÏ S:ð

Ó

yd p:ð

Ó

,m:an:Î⋆

t:,m:Î t:an:Î A,LÏ t:an:Î⋆ Een:y:an:Î Aer

&

y:ðn:ð/ 2/

A,LÏ t:an:Î Een:y:an:Î Aer

&

y:ðn:Î⋆ Av:n:ð

Ó

ÀØLÏ⋆

E,LÏ t:an:Î Ar

&

⋆ v:ieXÕ,ndan:Î EdÙv:ll:al:Î⋆

p::ð

Ó

,LÏ t:an:Î O

Ò

en:n:Î⋆ m:Üv:Øl:g:Øm:Î p::ð

Ó

,LÏ All:⋆

m:,LÏ t:an:Î Id:ð⋆ m:ay: m:y:VkÙ m:y:Vkñ/ 3/

m:ay: m:y:VkÙ m:y:Vkan:Î⋆ O

Ò

Àò v:eWj:¶:Ø⋆

A:y:n:Î Am:rrÎVkery:ð,

&

⋆ O

Ò

n:dmm:an:Î⋆

t:Üy: S:ØRrÎ ::ðed⋆ t:n:dð

Ó

ÀØLÏ v:ò¶:an:Î⋆

t:ðS:m:Î et:g:L

&

Ùm:Î⋆ t:n:Î et:,v:,LÏ S:ð

Ó

ydð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 238: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

E,¶:Øm:Î ev:y:ndÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:g:L

&

Ùm:Î t:n:Î et:,v:,LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆ ul:g:¶:arÎ

p:Øg:L

&

Ùm:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ t:an:dÙ kaXÏeX ¶:ndÙ⋆

O

Ò

ÀØLÏ et:g:L

&

Ùm:Î m:eN: VkÙnr

&

m:Î A:ð

Ó

nr

&

ð⋆ A:ð

Ó

¶:Ø en:nr

&

an:Î⋆

p:Øg:L

&

Ùm:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ m:XÕð

Ó

n:VkÙm:Î A:ðrÎ p::ð

Ó

,Lð/ 5/

p::ð

Ó

,LÏ m:XÕð

Ó

n:VkÙm:Î⋆ A:ðrÎ p::ð

Ó

,LÏ t:eÀl:Î S:irÎVk

¶:,m:ðl:Î⋆ ep:Àò y:arÎVkÙ⋆ Av:n:Î t:Àò Vk:ð

Ó

RÙVkÙm:Î⋆

k, m:aeN:Vk VkÙnr

&

¶:Ø⋆ ¶:am:rò p::ðl:Î⋆

et:, m:arÎb:Ø kal:Î kN:Î kó⋆ S:ð

Ó

vv:ay:Î uendy:an:ð/ 6/

S:ð

Ó

vv:ay:Î uend⋆ v:ð

Ó

Nb:l:Î S:ØRrÎ VkÙL

&

ò t:À:ðRÙ⋆

O

Ò

vv:ay:Î :ØR,m:Î⋆ t:emm:l:Î m:Øn:Î v:Lay:Î Vk:ð

Ó

ML⋆

S:ð

Ó

vv:ay:Î m:Ø,

&

v:l::ðRÙ⋆ O

Ò

n:dÙMLe¶:,nd⋆

Avv:ay:Î Aenr

&

⋆ y:an:Î Aer

&

y:ðn:Î m:XÕ,Lð/ 7/

Aer

&

y:ðn:Î m:XÕ,LÏ⋆ O

Ò

Àòy:aLÙm:Î ep:ran:arÎ⋆

v:ð

Ó

er

&

dð A,LÏ S:ð

Ó

yv:rÎ⋆ S:ð

Ó

yv:arÎg:XÏkÙg:ndÙ⋆

eS:er

&

y:ðn:ØRò⋆ e :ndòy:ØLÏ m:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆

t:Àð

Ó

er

&

y:a v:ey:eXÕl:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ en:nr

&

Ó

eL

&

ndarð/ 8/

v:ey:eXÕl:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ en:nr

&

Ó

eL

&

nda,m:Î y:v:,m:Î⋆

v:ey:eXÕl:Î k:ð

Ó

NRÙ en:n,

&

⋆ A:ð

Ó

, m:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆ t:m:Î

v:ey:eXÕl:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ en:nr

&

v:NN:m:Î en:nr

&

m:al:ò⋆

v:ey:eXÕl:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ m:À v:ò¶:ðn:Î m:edy:al:ð/ 9/

v:ò¶:ðn:Î m:edy:al:Î⋆ O

Ò

n:dÙML¶:g:¶:ð⋆

O

Ò

y:ζ:ð A:ð

Ó

eL

&

v:ðn:Î All:ðn:Î⋆ O

Ò

n,

&

m:Î O

Ò

pp::ðdÙm:Î⋆

m::ð

Ó

y:ζ:ðy:Î et:rò⋆ m::ðdÙ t:N:Î p:ar

&

ÎkRl:Î uLal:Î⋆

p:ò¶:ðy:Î S:ØRrÎ pp:amb:N:ò⋆ n:m:Î p:rn:òy:ð/ 10/

‡S:ØRrÎ pp:amb:N:ò n:m:Î p:rn:ò⋆ e¶:,m:al:ò⋆

AeR :ðrÎv:g:ò⋆ v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 238 www.prapatti.com

Page 239: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

E,¶:Øm:Î ev:y:ndÙ

m:ØeRpp:an:Î S::ð

Ó

Àv:aey:r¶:Ø⋆ Epp:¶:Øm:Î S:nm:m:Î

ev:R⋆ t:ðy:Îndr

&

n::ðVkÙm:Î⋆ t:n:Î kNg:LÏ eS:v:ndð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 239 Sunder Kidambi

Page 240: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kNg:LÏ eS:v:ndÙ Á ÁA:,ey:ern:Î OXÕ¶:ò O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î ka¬ VkNRÙ A:M

&

v:arÎ p:ðS:Ødl:Î

‡kNkLÏ eS:v:ndÙ p:ð

Ó

ery:v:ay:Î⋆ v:ay:Øm:Î eS:v:ndÙ ken:ndÙ⋆ uMLð

v:ð

Ó

N:Î p:l:Î El:g:Ø S:ØRrÎ⋆ El:g:Ø ev:l:g:Ø m:g:r kÙNRl:¶:n:Î⋆

k:ð

Ó

NRl:Î v:NN:n:Î S:ØRrÎ m:ØeRy:n:Î⋆ n:ang:Ø t::ðLn:Î kÙen: S:arΤn:Î⋆

A:ð

Ó

N:Î S:¤dò v:aLÏ A:eL

&

y:an:Î⋆ A:ð

Ó

,v:n:Î AeRy:ðn:Î uMLan:ð/ 1/

AeRy:ðn:Î uMLan:Î uRl:Î uMLan:Î⋆ ANR¶:g:¶:an:Î p:Ør

&

¶:ØMLan:Î⋆

p:eRy:ðey:dÙv:ð

Ó

n,

&

ròVkl:am:Î p:eRy:n:Î All:n:Î⋆ p:rmb:rn:Î⋆

keRS:ðrÎ n:aXÕ¶:ØLÏ A:l:ò⋆ Enb: ¶:Ønb: VkeL&

n:ðrÎm:ò⋆

A:ð

Ó

eRy:a Enb: pp:ð

Ó

,m:òy::ðn:Î⋆ uN:rÎev:l:Î umb:rÎ A:ð

Ó

,v:n:ð/ 2/

uN:rÎev:l:Î umb:rÎ A:ð

Ó

,v:n:ò⋆ Av:n:d,Lal:Î ur

&

r

&

Îp::ð

Ó

,XÏXÙ⋆ O

Ò

n:Î

uN:rÎev:n:Î uMLð E,e¶:n:ðn:Î⋆ AdÙv:Øm:Î Av:n:edÀ,Lð⋆

uN:rÎv:Øm:Î uey:,m:Î uRmb:Øm:Î⋆ m:XÕ ul:epp:l:n:v:Øm:Î p:L&

Ùdðy:am:Î⋆

uN:rÎv:ò pp:ð

Ó

r

&

v:ÜrÎendr

&

v:ðer

&

⋆ y:an:Øm:Î t:an:ay:Î A:ð

Ó

eL

&

ndan:ð/ 3/

y:an:Øm:Î t:an:ay:Î A:ð

Ó

eL

&

ndan:ò⋆ y:adÙm:Î y:v:rÎVkÙm:Î m:ØÀ:ðn:ò⋆

t:an:Øm:Î eS:v:n:Øm:Î ep:rm:n:Øm:Î A:eg:⋆ pp:N:ò¶: t:en: m:Ødl:ò⋆

t:ðn:Øm:Î p:al:Øm:Î kÀl:Øm:Î⋆ Am:ØdÙm:Î A:eg: e¶:e¶:¶:Ø⋆ O

Ò

n:Î

Uen:l:Î uey:erl:Î uN:rÎev:en:l:Î⋆ en:nr&

A:ð

Ó

nr

&

ò uN:rÎndðn:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 241: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

kNg:LÏ eS:v:ndÙ

en:nr

&

A:ð

Ó

nr

&

ò uN:rÎndðn:ØVkÙ⋆ Adn:ØLÏ n:ðrÎm:ò AdÙev:dÙv:ð

Ó

n,

&

A:ð

Ó

n,

&

m:Î A:ð

Ó

,v:rÎVkÙN:rl:ag:adÙ⋆ uN:rÎndÙm:Î m:ðl:Øm:Î kaNb:erdÙ⋆

S:ð

Ó

n,

&

S:ð

Ó

n,

&

p:rmb:rm:ay:Î⋆ y:adÙm:Î Eenr&

¶:ðy:ÎndXÕÚ⋆

n:n,

&

t:idð

Ó

nr

&

er

&

v:erday:Î⋆ n:nr

&

ay:Î W:an:m:Î kRnddð/ 5/

n:nr

&

ay:Î W:an:m:Î kRndÙp::ðy:Î⋆ n:l:Î Eendery:m:Î OÒ

ll:am:Î Irζ:Ø⋆

A:ð

Ó

nr

&

ay:Î eVkRnd A,m:Î p:ð

Ó

,m:Î p:aL

&

Ï⋆ ul:epp:l:dn:ò uN:rÎndÙN:rÎndÙ⋆

S:ð

Ó

nr

&

ae¤nb: t:Ønb:¤LÏ⋆ S:ð

Ó

XÕÚ VkLòndÙ p:S:òy:XÕal:Î⋆

Anr

&

ð App::ðdð v:iRÙ⋆ AdÙv:ð v:iRÙ v:iRam:ð/ 6/

AdÙv:ð v:iRÙ v:iRÙ p:ðXÕÚ⋆ Enb:m:Î t:an:Øm:Î AdÙ t:ðer

&

O

Ò

dÙv:ð t:an:Øm:Î p:eXÕenr

&

⋆ y:adÙm:Î Eel:g:LÏ A:eg:r

&

Îekl:Î⋆

AdÙv:ð v:iRÙ v:iRÙ p:ðXÕÚ⋆ Enb:m:Î t:an:Øm:Î AdÙ t:ðr

&

adÙ⋆

O

Ò

dÙv:ð v:iRðednb:m:Î O

Ò

n,

&

⋆ OÒ

y:ζ:arΠO

Ò

y:ζ:arΠO

Ò

y:ζ:arð/ 7/

O

Ò

y:ζ:arΠO

Ò

y:ζ:arΠO

Ò

y:ζ:arΠO

Ò

n,

&

⋆ Ell:¶:a,m:Î p:Ør

&

¶:a,m:Î

m::ð

Ó

y:ζ:Ø⋆ A:¤l:er

&

m:Øy:¤⋆ ¶:am:Î p::ðg:Ømb::ðdÙ⋆ unm:¶:rÎ p::ðl:Î

ep:¶:ðy:ðer

&

An:Ørag:m:Î p::ð

Ó

eL

&

y:Ømb::ðdÙ⋆ O

Ò

m:Î p:ð

Ó

mm:an::ðRÙ

A:ð

Ó

¶:ð S:ð

Ó

n,

&

⋆ A{Ïg:ØMLm:Î kÝR VkÝeRXÕaeg:l:Î⋆ n:ll:Ør

&

òpp:ð/ 8/

kÝeRXÕaeg:l:Î n:ll:Ør

&

òpp:Ø⋆ VkÝRam:òy:ò VkÝeRn:al:Î⋆

A:Rl:Î p:r

&

v:ò uy:rÎ k:ð

Ó

eR⋆ O

Ò

m:Î m:ay:n:Î A:v:ddÙv:dÙv:ð⋆

v:iRò pp:eNN: A:ð

Ó

, p:erS:ð⋆ OÒ

edrÎv:Øm:Î en:g:M

&

v:Øm:Î keL

&

v:Øm:ay:Î⋆

A:ðeR e¶:ery:Øm:Î y::ðeg:g:LÙm:Î⋆ uL,m:Î Ell:ò All:rð/ 9/

uL,m:Î Ell:ò All:ray:Î⋆ uLray:Î Ell:ò A:eg:y:ð⋆

uLrÎ O

Ò

mm::ð

Ó

,v:rÎ Av:rÎv:ndÙ⋆ OÒ

n:ØML¶:ØMLð ur

&

òeg:nr

&

arÎ⋆

v:L,m:Î ep:r

&

òy:Øm:Î t:ðy:Î ep:r

&

òy:Øm:Î p::ðl:⋆ AS:òv:Øm:Î A:Vkm:Øm:Î⋆

v:L,m:Î S:ØR,m:Î E,LÙm:Î p::ðl:Î⋆ t:ð

Ó

,LÙm:Î m:,LÙm:Î m:ay:ζ::ðm:ð/ 10/

‡t:ðÓ

,LÙm:Î m:,LÙm:Î m:ay:ζ:Ø⋆ ¶:end,ndÙ S:ð

Ó

mb::ð

Ó

r

&

Î kL

&

l:Î AeRVkiL

&

Ï⋆

A,eLey:,¶:Øm:Î Amm:an:am:Î⋆ Ay:n:am:Î eS:v:n:am:Î⋆ et:,m:al:al:Î

www.prapatti.com 241 Sunder Kidambi

Page 242: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kNg:LÏ eS:v:ndÙ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A,L pp:¬ S:Rg::ðb:n:Î⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:al:Î⋆

A,eL AeRVkiL

&

Ï E,¶:Øm:Î⋆ n:m:Î ANN:l:Î k,m:aeN:Vkm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 242 www.prapatti.com

Page 243: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á k,m:aeN:Vkm:l:ò Á Á

t:l:òev:ey:n:Î uNm:ò Vkadl:ò ¶:aym:a,VkÙ ¶::ðeL

&

O

Ò

RÙ¶:Ørò¶:Ø Ay:l:Î m:N:m:Î

ev:l:Vkl:Î

‡k, m:aeN:Vk m:l:òm:ðl:Î⋆ m:eN: ¶:Rm:Î t:am:rò VkaRÙg:LÏ p::ðl:Î⋆

et:,m:arÎv:Ø v:ay:Î kN:Î kó⋆ uend kal:Î uRò A:Ròg:LÏ S:ð

Ó

yy: ep:ran:Î⋆

et:,m:al:Î O

Ò

mm:an:Î S:ð

Ó

L

&

Ù n:irÎ v:y:l:Î⋆ kÙ¬ n:aXÏXÙ e¶:,pp:Øel:y:ÜrÎ⋆

A, m:ay:n:Î p:ðrenr

&

pp:ðe :l:LÏ⋆ AÀòm:irÎ Edr

&

Îkñ

Ó

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn::ð/ 1/

AÀòm:irÎ Edr

&

Îkñ

Ó

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î⋆ AeN: m:ð,ev:n:Î m:idÙl:v:Øm:Î⋆

t:ØÀØ S:ÜL

&

Ï S:ØRrÎ W:aey:,

&

m:Î⋆ Aenr

&

y:Øm:Î p:l:Î S:ØRrÎg:LÙm:Î p::ðl:Î⋆

em:ÀØ n:iLÏ m:ØeRy:arm:Î⋆ p:l:Î kl:n:Î t:an:Î uRò O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î⋆

p:ØÀòy:m:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ et:,pp:Øel:y:ÜrÎ p:Øg:L

&

Ùm:Î Ev:Lð/ 2/

p:Øg:L

&

Ùm:Î Ev:LÏ en:enr

&

rapp:g:l:Î⋆ p::ð

Ó

, n:irÎVkRl:Î t:i pp:XÏXÙ⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î

et:g:L

&

Ùm:Î O

Ò

ery::ðRÙ S:ð

Ó

lv:d:ð

Ó

pp:⋆ S:ð

Ó

L

&

Ùm:Î kedrÎ A:eL

&

m:Ødl:Î⋆

p:Øg:L

&

Ùm:Î p::ð

Ó

, p:Rò Oend pp::ðrÎ p:ØVkÙ⋆ AS:Ørrò pp::ð

Ó

n,

&

ev:¶:an:Î⋆

et:g:L

&

Ù m:eN: n:ð

Ó

RÙ m:aR n:iRÙ⋆ et:,pp:Øel:y:ÜrÎ v:Lm:ð/ 3/

UrÎ v:Lm:Î ekLrÎ S::ðl:òy:Øm:Î⋆ k,mb:Øm:Î p:ð

Ó

,m:Î S:ð

Ó

Àð

Ó

l:Øm:Î S:ÜL

&

ÏndÙ⋆

OrÎ v:Lm:Î ekLrÎ t:N:Î p:N:ò⋆ VkÙ¬ n:aXÏXÙ e¶:,pp:Øel:y:ÜrÎ⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 244: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

k,m:aeN:Vkm:l:ò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:irÎ v:Lm:Î ekLrÎ m:Üv:Øl:g:ØNRÙem:L

&

Ï⋆ dðv: ep:ran:Î⋆

p:ðrÎ v:Lm:Î ekLrÎndenr

&

pp:ðe :l:LÏ⋆ Eenr&

pp:Øn:òey:L

&

òy:ð/ 4/

p:Øn:òey:L

&

òg:LÏ AeN:v:Øm:Î⋆ A:Ròy:ØRòy:Øm:Î p:ØdÙVkeN:pp:Øm:Î⋆

en:n:òy:Øm:Î n:irÎm:òy:denr

&

v:XÏekdÙ⋆ en:n,

&

en:n:òVkpp:ØVkal:Î⋆

S:Øn:òey:n:ØLÏ t:Rm:Î t:am:rò m:l:,m:Î⋆ t:N:Î et:,pp:Øel:y:ÜrÎ⋆

m:Øn:òv:n:Î m:Üv:Øl:g:aeL⋆ App:n:Î et:,v:,LÏ m:ÜeM

&

g:n:Lð/ 5/

et:,v:,LÏ m:ÜeM

&

k v:òg:l:Øm:Î⋆ S:ð

Ó

L

&

Ù n:irÎ en:r

&

VkNN: ep:ran:Î⋆

et:,v:,Mg:LÙm:Î S:ðrÎndm:òVkÙ⋆ ARòy:aLm:Î et:,ndv:ØL⋆

et:,v:,LÏ A,Lal:Î⋆ Av:n:Î S:ð

Ó

n,

&

S:ðrÎ t:N:Î et:,pp:Øel:y:ÜrÎ⋆

et:,v:,LÏ km:Øg::ð

Ó

N:Î p:L

&

¶:dÙ⋆ m:ð

Ó

ell:y:l:Î S:ð

Ó

evv:dL

&

ð/ 6/

m:ð

Ó

ell:l:ò :ð

Ó

lv: v:N:Î k:ð

Ó

eRp:Ølg:⋆ v:ie¤Lm:Î t:aLÏ km:Øeg:n:Î⋆

m:ell:l:ò m:Rl:Î v:aL

&

ò⋆ In:Î ken: S:ÜL

&

ÏndÙ m:N:m:Î km:L

&

ÏndÙ⋆

p:Øell:l:ò ¶:ð

Ó

e¤n:ÜRÙ⋆ kal:Î ul:v:Øm:Î t:N:Î et:,pp:Øel:y:ÜrÎ⋆

m:ll:l:Wj:ð

Ó

lv: VkNN:n:Î t:aLÏ ARòndaLÏ⋆ Em:Î m:Rv:rl:ð/ 7/

m:Rv:rl:Î AÀòm:irÎg:XÏkÙ⋆ OÒ

nS::ð

Ó

ell: ::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î m:ll:ò :ð

Ó

lv:⋆

v:Rm::ð

Ó

eL

&

m:r

&

òv:aN:rÎ⋆ v:ðeMv:y:ØLÏ n:ð

Ó

yy:L

&

l:Î v:an:Î p:Øg:ò p::ðy:Î⋆

et:Rev:S:Øemb:l:Î Am:rrÎ n:a¬ò m:r

&

òVkÙm:Î⋆ t:N:Î et:,pp:Øel:y:ÜrÎ⋆

p:Rv:rv:N:òy:an:Î t:n:Î n:am:m:Î All:al:Î⋆ p:rv:aLÏ Ev:Lð/ 8/

p:rv:aLÏ Ev:LÏ en:enr

&

rapp:g:l:Î⋆ p:en: n:irÎ en:r

&

VkNN: ep:ran:Î⋆

ev:rv:arÎ ES:ò m:r

&

ò v:ðedy:rÎ A:ð

Ó

el:⋆ v:ðl:òey:n:Î en:nr&

Ó

el:pp:⋆

krv:arÎ t:Rnd:ð

Ó

,

&

m:Î t:am:rò Vky:m:Î⋆ t:iev:g:ò en:nr&

l:,m:Î⋆

p:Ørv:arÎ kL

&

en:g:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,pp:Øel:y:ÜrÎ pp:Øg:L

&

Ï Aenr

&

m:XÕð/ 9/

Aenr

&

m:XÕ:ðrÎ ub:ay:m:ð

Ó

n:Î⋆ Ev:LÏ An:Î t:N:Î t:ØL

&

ay:Î km:M

&

dl:Î⋆

kÙnr

&

m:a m:eN: m:aR m:aeLg:ò⋆ Vk:ðl:VkÙL&

a¤LÏ m:elg:⋆

t:ð

Ó

n:Î et:S:ò e¶:l:dmb:Ørò⋆ VkÙ¬ n:aXÏXÙ e¶:,pp:Øel:y:ÜrÎ⋆

en:nr

&

m:ay: epp:ran:Î et:,v:,Lam:Î⋆ Ev:LÏ n:ðrÎpp:¬dð/ 10/

Sunder Kidambi 244 www.prapatti.com

Page 245: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k,m:aeN:Vkm:l:ò

‡n:ðrÎpp:¬ en:r

&

ò m:Üv:Øl:g:ØVkÙm:Î⋆ n:ay:g:n:Î t:ÀeRm:ò⋆

n:ðrÎpp:¬ t::ð

Ó

NRrÎ t::ð

Ó

NRrÎ t::ð

Ó

NRrÎ⋆ t::ð

Ó

NRn:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

n:ðrÎpp:¬ t:em:L

&

Ï m:al:ò⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:òy:Øm:Î p:¶:Øm:Î

n:ðrÎ p:¬arÎ Av:rÎ⋆ n:ðrÎp:¬arÎ⋆ n:ð

Ó

RÙm:ar

&

ÎkeRm:ò S:ð

Ó

yy:v:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 245 Sunder Kidambi

Page 246: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á n:ðÓ

RÙm:ar

&

ÎkeRm:ò Á Áb:ag:v:drÎg:XÏkÙ ¶:am:Î AeRm:òy:ay:Î E,VkÙm:Î uNm:òy:ò A:M

&

v:arÎ p:ðS:Ødl:Î

‡n:ðÓ

RÙm:ar

&

ÎkeRm:ò S:ð

Ó

yv:ðn:Î p::ðl:Î⋆ Av:n:ò Vk,d v:eWj:¶:Ø⋆

t:RÙm:aXÕXÕ t:iVkedg:LÏ⋆ m:ØXÕÚm:Î t:ev:rÎnd S:edrÎ en:n:òndal:Î⋆

k:ð

Ó

RÙ m:a ev:n:òy:ðn:Î Av:n:Î AeRy:arÎ AeRy:ð⋆ kÝRÙm:Î EdÙv:ll:al:Î⋆

ev:RÙm:ar

&

ð

Ó

nb:dð

Ó

n:Î And:ð ! ⋆ ev:y:n:Î m:Üv:Øl:g:Ø p:ðÓ

er

&

n:Øm:ð/ 1/

ev:y:n:Î m:Üv:Øl:g:Ø p:ð

Ó

er

&

n:Øm:Î p::ðy:Î⋆ ¶:an:ð t:an:ð A:n:al:Øm:Î⋆

p:Øy:l:Î m:ðg:m:Î p::ðl:Î et:,m:ðen: Amm:an:Î⋆ p:Øn:ò p:ܤL

&

l:Î AeRVkiL

&

Ï⋆

S:y:m:ð AeRm:ò t:l:ò en:nr

&

arÎ⋆ et:,¶:aLÏ v:N:e¤⋆ Emm:òy:ð

p:y:n:ð Enb:m:Î y:an:Î p:ð

Ó

XÕdÙ⋆ u,&

m::ð p:aev:y:ðn:ØVkñ/ 2/

u,

&

m::ð p:aev:y:ðn:ØVkÙ⋆ Evv:Øl:g:m:Î m:Ün,&

m:Î uRn:Î en:r

&

òy:⋆

eS:,

&

m:a m:ðen: en:em:rζ:⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

ndam:rò VkN:Î et:,VkÙr

&

Ln:Î⋆

n:,

&

m:a ev:rò n:aN:Î m:l:reR VkiL

&

Ï⋆ pp:Øg:Ødl:Î Aenr

&

Av:n:Î AeRy:arÎ⋆

eS:,

&

m:a m:en:S:ray:Î O

Ò

Àò A:NRarÎ⋆ E¤ñ et:ery:v:ð/ 3/

E¤ñ et:erndðr

&

ÎekL

&

ÙVkÙXÕð

Ó

n:Î ! ⋆ E, m:a en:l:m:Î m:Øn:Î uNRÙem:L

&

Ïnd⋆

S:ð

Ó

¤:ðl:¶: p:v:L v:ay:Î⋆ :ð

Ó

ndam:rò VkN:Î O

Ò

Àmm:an:Î⋆

p::ð

Ó

¤ñL

&

Ï p:Øg:M

&

g:LÏ v:ay:v:ay:Î⋆ pp:Øl:n:Î k:ð

Ó

LÏ v:eRv:ð

Ó

n:Î m:n:¶:day:Î⋆

A¤ñy:Î m:l:rÎg:LÏ kóy:v:ay:Î⋆ v:eL&

p:¬:ðR A,eLl:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 247: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:ð

Ó

RÙm:ar

&

ÎkeRm:ò

v:eL

&

p:¬:ðR A,LÏ p:ð

Ó

XÕÚ⋆ m:ay:n:Î k:ðl: m:l:rÎ AeRVkiL

&

Ï⋆

S:ØeL

&

p:¬:ðRÙm:Î S:ØRrÎ ::ðed v:ð

Ó

ML¶:Ø⋆ Enb:ØeXÕ,ndal:Øm:Î⋆

EeL

&

p:¬:ðRÙm:Î uRel:en:l:Î ep:r

&

ndÙ⋆ t:n:Î S:irÎ y:an:Î kXÕÚ⋆

m::ð

Ó

eL

&

p:¬:ðRÙm:Î kev:y:m:Ødm:Î⋆ n:Øg:rÎe : u,&

m::ð m:ØL

&

ÙdÙm:ð/ 5/

n:Øg:rÎe : u,

&

m::ð m:Üv:Øl:eg:n:Î⋆ v:iRÙ p:ð,&

t:n:Î kñeL

&

l:Î⋆

p:Øg:rÎ :ð

Ó

m:Î m:Øg:¶: keLr

&

¬⋆ p::ð

Ó

ÀaeL

&

Vkó O

Ò

Àmm:an:Î⋆

en:g:rÎ :ð

Ó

m:Î p:e¤ O

Ò

erev:eL

&

g:LÏ⋆ n:iNR AS:ØrrÎ uey:rÎ O

Ò

ll:am:Î⋆

t:g:rζ:ØNRÙL

&

l:Øm:Î p:ØXÏp:ag:n:Î⋆ p:ð

Ó

ery: t:en: m:a pp:Øg:L

&

ð/ 6/

t:en: m:a pp:Øg:L

&

ð O

Ò

WW:an,

&

m:Î⋆ en:r&

ÎkÙm:Î p:eRy:a ¶:an:Î t::ðenr

&

m:Øen: m:a epp:rm: m:Ødelv:¶:ay:Î⋆ ul:g:m:Î m:Ün,&

m:Î m:ØLòepp:¶:⋆

t:en: m:a ¶:ð

Ó

yv: ¶:eLrÎ AeRVkiL

&

Ï⋆ pp:Øg:Ødl:Î Aenr

&

Av:n:Î AeRy:arÎ⋆

n:en: m:a Vkl:ev: Enb:m:ð⋆ n:aLÙm:Î v:ay:ÎVk n:¤«ð/ 7/

n:aLÙm:Î v:ay:ÎVk n:¤XÏkÙ⋆ n:eLrÎ n:irÎ VkRl:ò pp:Rò¶:Ø⋆ t:n:Î

t:aLÙm:Î t::ðLÙm:Î m:ØeRg:LÙm:Î⋆ S:m:n:Î El:ad p:l: p:repp:⋆

n:iLÙm:Î p:RrÎ p:ܤr

&

Îp:g:Vkav:Øm:Î⋆ en:r&

ò p:Àaey:eXÕn:Î⋆

k:ðLÙm:Î uRòy: m:eN: m:l:ò p::ðl:Î⋆ ekRndan:Î t:m:rÎg:LÏ kݬm:ð/ 8/

t:m:rÎg:LÏ kݬ v:elv:n:òy:ò⋆ n:aS:m:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î S:edrÎ m:ÜrÎe¶:⋆

Am:rÎ k:ð

Ó

LÏ A:eL

&

S:{Ïg:Ø v:aLÏ⋆ ev:l:Î t:NRaed p:l:Î p:Ròy:n:Î⋆

kÙm:rn:Î k:ðl: Oð¤N:ò v:ðLÏ t:adò⋆ k:ðedl:Î AeRy:arÎ t:m:Î⋆

t:m:rÎg:LÏ t:m:rÎg:LÏ t:m:rÎg:Lam:Î⋆ S:edrð v:ay:ÎVk t:em:y:ðr

&

Îkñ/ 9/

v:ay:ÎVk t:em:y:ðr

&

ÎkÙ⋆ UeL

&

d:ð-

&

eL

&

UeL

&

⋆ m:a kay:am:Î

p:ÜVk:ð

Ó

LÏ m:ðen: n:ang:Ø t::ðLÏ⋆ p::ð

Ó

ÀaeL

&

Vkó O

Ò

Àmm:an:Î⋆

n:iVkm:Î Ell:a AeRy:arÎ t:m:Î⋆ AeRy:arÎ AeRy:arÎ AeRy:arÎ O

Ò

m:Î

k:ðVkLÏ⋆ Av:rÎVkñ kÙeRg:Lay:Î :ð

Ó

ll:Øm:Î⋆ n:ll: k:ðXÏp:aRð/ 10/

‡n:ll: k:ðXÏp:aXÏXÙl:g:¤LÏ⋆ m:Üenr&

n:ØMLÙm:Î t:an:Î en:r

&

ònd⋆

Aell: Vkm:l: VkNN:n:ò⋆ AndN:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 247 Sunder Kidambi

Page 248: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

n:ð

Ó

RÙm:ar

&

ÎkeRm:ò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S::ð

Ó

ll: pp:¬ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:òy:Øm:Î p:¶:Øm:Î v:ll:arÎg:LÏ⋆

n:ll: p:d¶:al:Î m:n:ò v:aM

&

v:rÎ⋆ k:ð

Ó

NR p:ð

Ó

eNRrÎ m:VkLð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 248 www.prapatti.com

Page 249: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á k:ðÓ

NR p:ð

Ó

eNRrÎ Á ÁO

Ò

ll:a v:g:òey:l:Øm:Î ur

&

ev:n:n:an: et:,m:al:ò :ðrÎem:n:Î O

Ò

n:l:Î

‡k:ðÓ

NR p:ð

Ó

eNRrÎ m:VkLÏ uXÕarÎ⋆ S:ØXÕ¶:v:rÎ ep:r&

,m:Î⋆

kNRd:ðRÙ p:¬dll:al:Î⋆ kadl:Î m:XÕÚ y:adÙm:Î Ell:ò⋆

O

Ò

eNRS:òy:Øm:Î kiL

&

Ùm:Î m:ðl:Øm:Î⋆ m:ØXÕv:Øm:Î uNR ep:ran:Î⋆

t::ð

Ó

NRr:ðm:ay:Î uyy:l:Î All:al:Î⋆ Ell:ò kNRirÎ t:ØN:òy:ð/ 1/

t:ØN:òy:Øm:Î S:arÎv:Øm:Î A:g:Øv:arÎ p::ðl:Î⋆ S:ØXÕ¶:v:rÎ ep:r

&

,m:Î⋆

AN:òy: v:nd A:Vkm:Î uNRðl:Î⋆ A¬òg:LÏ p::ðl:Î S:Øv:òpp:rÎ⋆

kN:ò A:ð

Ó

nr

&

al:ð OL

&

Ï m:rm:Øm:Î O

Ò

yd⋆ O

Ò

m:Î karÎ m:Øeg:l:ò⋆

p:ØN:ò O

Ò

n,

&

yy: pp::ðg:l:Î All:al:Î⋆ Ell:ò kNRirÎ p::ð

Ó

,Lð/ 2/

p::ð

Ó

,LÏ kóy:ØNRay:Î :ð

Ó

ll:VkaeN:l:Î⋆ p::ðeXÕ O

Ò

nr

&

ðXÕð

Ó

L

&

Ùv:rÎ⋆

E,Mg::ð

Ó

LÏ t:Ønb:e¶:nm:ò kaeN:l:Î⋆ O

Ò

Àð ! O

Ò

nb:a,m:Î Ell:ò⋆

m:,Mg::ð

Ó

LÏ S:ð

Ó

yg:ò AS:ØrrÎ m:¤⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

ndar

&

ÎkÙ⋆

A,Mg::ð

Ó

LÏ A:Lay:Î uyy:l:Î All:al:Î⋆ Ell:ò kNRirÎ ArN:ð/ 3/

ArN:m:Î A:v:rÎ AXÕ kal:òVkÙ⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

m:òVk pp:¬arÎ⋆

ErN:m:Î k:ð

Ó

NR t:ð

Ó

pp:rÎ A:v:rÎ⋆ Eenr

&

ey:¬al:Øm:Î Agt:ð⋆

v:,eN:¶:ð

Ó

Àð⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

ndv:n:Î v:N:Î p:Øg:L

&

ð⋆

S:rN:Î O

Ò

n,

&

yy: pp::ðeg:l:Î All:al:Î⋆ Ell:ò kNRirÎ S:edrð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 250: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

k:ð

Ó

NR p:ð

Ó

eNRrÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:dÙrm:Î O

Ò

n,

&

t:mm:ò ¶:am:ð⋆ S:mm:ede¶:n:Î m::ð

Ó

eL

&

y:arÎ⋆

m:dÙr p::ðg:m:Î dÙXÕv:rð⋆ v:òeg: m:XÕ:ð

Ó

n-

&

,

&

v:rÎ⋆

AedrÎg::ð

Ó

LÏ S:ð

Ó

yg:ò AS:ØrrÎ m:¤⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

ndar

&

ÎkÙ⋆

O

Ò

edrÎg::ð

Ó

LÏ A:Lay:Î ueyy:l:Î All:al:Î⋆ Ell:ò kNRirÎ Enb:m:ð/ 5/

Ell:ò kNRirÎ Enb:m:Î And:ð ! ⋆ uMLdÙ en:n:òy:adð⋆

t::ð

Ó

ll:òy:arÎg:LÏ O

Ò

¶:n:òv:rÎ⋆ t::ðenr

&

VkeL

&

nd:ð

Ó

eL

&

ndarÎ⋆

m:ll:ò m:ÜdÝrÎ⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

ndv:n:Î v:N:Î p:Øg:L

&

ð⋆

S::ð

Ó

ell: uyy: pp::ðg:l:Î All:al:Î⋆ m:XÕ:ð

Ó

enr

&

ll:ò S:Ø,Vkñ/ 6/

m:XÕ:ð

Ó

enr

&

ll:ò S:Ø,¤ ::ð

Ó

À:ðm:Î⋆ m:a en:l:¶:ð

Ó

vv:Øey:rÎVkÙm:Î⋆

eS:XÕ v:ðNRa eS:endpp:ð Am:òy:Øm:Î⋆ kNRirÎg:LÏ And:ð ! ⋆

kÙXÕm:Î Anr

&

ð

Ó

¤LÏ p:ð

Ó

XÕ ¶:ay:n:Î⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

ndan:Î⋆

kÙXÕem:l:Î S:irÎ kXÕÚ v:òg:l:Î⋆ v:aM

&

dl:Î kNRirÎ kÙN:m:ð/ 7/

v:aM

&

dl:Î kNRirÎ kÙN:m:Î Ednd:ð ! ⋆ m:ay:v:n:Î AeR p:rev:⋆

p::ðM

&

dÙ p::ðg: uMLeg:r

&

ÎkÙm:Î⋆ p:Ønm:ò El:adv:rÎVkÙ⋆

v:aL

&

Ï t:ØN:òy:a⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

ndv:n:Î v:N:Î p:Øg:L

&

ð⋆

v:iL

&

Ï t:ØN:òy:ay:Î pp::ðm:Î Eden:l:Î⋆ y:adÙm:Î Ell:ò em:Vkdð/ 8/

y:adÙm:Î Ell:ò em:Vkden:l:Î⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

dÙ k,ed⋆

kadÙ S:ð

Ó

yv:an:Î kÝdò S:ð

Ó

ydÙ⋆ kRòm:Ør

&

ò v:aL

&

ÏVkóy:Øm:Î p::ðm:Î⋆

m:adÙeg:el:n:Î k:ð

Ó

eRVk:ð

Ó

LÏ m:aR⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

nd⋆

t:adÙ S:ðrÎ t::ðLÏ kNN:n:Î All:al:Î⋆ Ell:ò kNRirÎ S:rN:ð/ 9/

kNN:n:Î All:al:Î Ell:ò kNRirÎ⋆ S:rN:Î AdÙ en:r

&

Îk v:ndÙ⋆

m:eNN:n:Î p:arm:Î n:iVkÙdr

&

Îkñ⋆ v:R m:dÙrò epp:r

&

ndan:Î⋆

et:NN:m:a n:Øm:Î uRòm:ò uNRðl:Î⋆ Av:n:Î AeR S:ðrÎndÙy:Îemm:n::ð⋆

O

Ò

NN: v:ðNRa n:Ømm:dadÙm:Î⋆ Av:n:Î Aenr

&

m:eXÕll:òy:ð/ 10/

‡A:dÙm:Î Ell:ò m:XÕv:en:l:Î⋆ O

Ò

nr

&

dÙv:ð t:ØeN:ndÙ⋆

t:adÙ S:ðrÎ t::ðLÏ kNN:n:ò⋆ VkÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

Sunder Kidambi 250 www.prapatti.com

Page 251: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k:ð

Ó

NR p:ð

Ó

eNRrÎ

t:iedl:ad A:ð

Ó

N:Î t:em:M

&

g:LÏ⋆ Ev:ò A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

A:ðd v:ll: ep:raVkLÏ⋆ n:mm:ò A:LÙRòy:arÎg:LÏ p:NRð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 251 Sunder Kidambi

Page 252: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á p:NRòn:aLal:ð Á ÁO

Ò

ll:a ur

&

ev:n:Î kaery:m:Øm:Î t:m:VkÙ VkÙr

&

òey:ll:am:l:Î A,LÙm:a,

&

A:M

&

v:arÎ

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:ò v:ðNRÙdl:Î

‡p:NRò n:aLal:ð en:n:Î et:,v:,LÙm:Î⋆ p:¤y:¶:aLÏ et:,v:,LÙm:Î

k:ð

Ó

NRÙ⋆ en:n:Î k:ðey:l:Î S:iy:ζ:Ø pp:l:Î p:eRg:al:Î⋆ kÙeRkÙeR v:eL

&

v:ndaXÏS:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆

t::ð

Ó

NRr:ðrÎVk,eL ::ðed v:ay:Î et:r

&

ndÙ⋆ un:Î t:am:rò VkNg:Lal:Î n::ðVkay:Î⋆

t:ð

Ó

N:Î et:rò pp::ð

Ó

,n:l:Î t:N:Î p:N:ò S:ÜL

&

Ïnd⋆ et:,pp:ØeL{Ïg:ØeR eVkRndan:ð/ 1/

kÙeReVkRndaVkm:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ en:n:Î t:irζ:

AeRm:ò VkÙXÕðv:l:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ un:Î p::ð

Ó

n:Î

AeR VkRv:adð⋆ v:eL

&

v:,eg:nr

&

AeRy:r:ðrÎVk,eL⋆ n:i A:ð

Ó

,n:aLÏ

p:eRVkLv:ag: en:em:rζ:⋆ en:n:Î p:ad

p:¤y:m:ð t:l:òVkeN:y:ay:Î⋆

k:ð

Ó

eRVk:ð

Ó

LÏ p::ð

Ó

n:Î m:edLÏ S:ÜL

&

Ï kÙeLrÎ v:y:l:Î S::ðl:ò⋆

e¶:,pp:ØeL{Ïg:ØeR eVkRndan:ð/ 2/

ekRnd n:aLÏ ekRnday:Î O

Ò

¶:n:ò kal:m:Î ekRe¶:⋆ un:Î et:,v:ØRmb:S:òy:⋆

t::ð

Ó

RrÎndÙ kÙXÕðv:l:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ t::ð

Ó

ll:eRm:ò v:eL

&

v:,m:Î t::ð

Ó

NRr:ðrÎVk,eL⋆

t:R¤:ð

Ó

LÏ t:am:rò VkN:Î ev:eL

&

¶:Ø⋆ n:i O

Ò

L

&

ÙndÙn:Î t:am:rò m:¤óy:Øm:Î n:iy:Øm:Î⋆

ER¤:ð

Ó

LÏ m:Üv:Øl:g:Øm:Î t::ð

Ó

L

&

E,nd,Lay:Î⋆ et:,pp:ØeL{Ïg:ØeR eVkRndan:ð/ 3/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 253: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p:NRòn:aLal:ð

p:ØeL{Ïg:ØeR eVkRndÙ v:rg:ØN:m:¤ó

E,ndÙ⋆ v:òkÙnd¶:ØLÏ en:n,

&

t:ð

Ó

eLnd O

Ò

n:Î eS:ndòy:g:m:Î keL

&

y:adð⋆

O

Ò

Àò A:Mv:ay:Î O

Ò

n:Vk,eL⋆

n:eLrÎnd S:irÎ ul:g:m:Î m:Ün,

&

Rn:Î ev:y:pp:⋆

n:a¤LÏ kݶ:aeR en:nr

&

arÎpp:⋆

p:eL{Ïg:Ø n:irÎ m:Øeg:el:n:Î p:v:Lm:Î p::ðl:Î⋆ ken:v:ay:Î

eS:v:pp: n:i kaN: v:aray:ð/ 4/

p:v:Lm:Î p::ðl:Î ken: v:ay:Î eS:v:pp: n:i kaN: v:ndÙ⋆ en:n:Î p:l:Î en:l:a m:ض:m:Î⋆

t:v:L

&

Ï kedrÎ m:Ø,

&

v:l:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ en:n:Î et:,VkN:Î t:am:rò t:y:¤ en:nr

&

,Lay:Î

p:v:L n:n:Î p:RrÎVkiL

&

Ï S:{Ïg:Ør

&

ò p::ð

Ó

,n:l:Î⋆ t:N:Î et:,pp:ØeL{Ïg:ØeR eVkRnday:Î⋆

kv:L m:a keLeXÕn:Î ERrÎ kñ

Ó

R ¶:R¶:Ø⋆ Vkay:Î eS:n: pp:r&

v:ò UrÎndan:ð/ 5/

kay:Î eS:n: pp:r

&

v:ò UrÎndÙ⋆ p::ð

Ó

n:Î m:l:òey:n:Î m:iem:S:ò VkarÎ m:Øeg:l:Î p::ðl:Î⋆

m:a eS:n: m:ael: m:ael:m:an:Î O

Ò

n,

&

⋆ A¤v:rÎ p:R Vkn:n,

&

m:Øn:Î en:nr

&

kay:Î eS:n: v:ðndð ! kedrÎ m:ØeRy:an:ð ! ⋆ kel: v:y:l:Î et:,pp:ØeL{Ïg:ØeRy:ay:Î⋆

kay:Î eS:n:v:aeL

&

S:{Ïg:Ø v:aLÏ ev:l:Î t:NRðend⋆ O

Ò

emm:RrÎ keRv:an:ð ! / 6/

O

Ò

emm:RrÎ keRend¤ñ

Ó

Àò A:Mv:an:ð ! ⋆ Em:òy:v:rÎ t:m:VkÙm:Î A:¤n:òy:ay:Î⋆

S:ð

Ó

mm:Rl:Î m:l:,m:Î t:am:rò pp:L

&

n:⋆ ¶:N:Î et:,pp:ØeL{Ïg:ØeR eVkRnday:Î⋆

n:mm:ØRò AeRy:rÎ kvv:ò kNRÙg:ndÙ⋆ n:am:Î keL¶:ØL n:l:m:Î kÝr⋆

Emm:Rv:Øl:g:rÎ kaN: n:i A:ð

Ó

,n:aLÏ⋆ E,endRay:Î OÒ

¤LÏ kN:Î m:Øg:pp:ð/ 7/

O

Ò

¤LÏ kN:Î m:Øg:pp:ð ul:g:rÎg:LÏ O

Ò

ll:am:Î⋆ EN:òy:eR t::ð

Ó

L

&

Ùdð

Ó

L

&

Ùendr

&

òeWj:⋆

t:¤Lnb:ar t:m:dÙ S::ð

Ó

l:Î v:l:¶:al:Î⋆ t:l:ò¶:l:ò e :r&

ndÙ p:ÜeS:pp:⋆

et:¤LÏ S:ðrÎ m:aR e¶:,pp:ØeL{Ïg:ØeRy:ay:Î ! ⋆ et:, v:òg:Ønd¶:ØMLay:Î ! dðv:a⋆

E¤N:Î m:a W:al:e¶:dn:ØLÙm:Î A:ð

Ó

,n:aLÏ⋆ E,endRay:Î v:ieXÕRm:Î k:ð

Ó

NRð/ 8/

v:ieXÕRm:Î k:ð

Ó

NRÙ ev:y:ng::ð

Ó

LÏ m:a W:al:¶:Ø⋆ Edn:ØLÙm:Î E,endRay:Î⋆ AeRy::ðm:Î

p::ðeXÕ A:ðv:adð keNN:n:ò kÙeLr⋆ p:ØdÙ m:l:rÎ A:g:¶:ò pp:,g:⋆

www.prapatti.com 253 Sunder Kidambi

Page 254: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

p:NRòn:aLal:ð et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ðeXÕL v:aLò S:ð

Ó

n:Î n:ð

Ó

l:ÜRÙg:LÙm:Î⋆ S:ð

Ó

L

&

Ùm:Î p:N:ò e¶:,pp:ØeL{Ïg:ØeRy:ay:Î⋆

kÝXÕm:ay:Î AS:ØrrÎ kÙl:m:Ødl:Î Aernd⋆ k:ð

Ó

RÙev:n:ò pp:Ròg:LÏ v:ll:an:ð ! / 9/

k:ð

Ó

RÙ ev:n:ò pp:Ròg:LÏ v:ll:òy:ay:Î⋆ Am:rrÎeVkRrÎ kñ

Ó

R AS:ØrrÎg:XÏekRrÎ S:ð

Ó

y:Î⋆

kRÙ ev:n:ò n:Wj:ð ! O

Ò

ÀØRò Am:Ødð⋆ kel: v:y:l:Î et:,pp:ØeL{Ïg:ØeRy:ay:Î⋆

v:eRev:N:òey:ll:a m:l:rÎm:g:LÏ⋆ m:XÕò en:l:m:g:LÏ ep:eRVkÙm:Î m:ð

Ó

ll:eRy:ò⋆

Vk:ð

Ó

RÙev:n:òy:ðn:Øm:Î ep:eRVk n:i A:ð

Ó

,n:aLÏ⋆ kÝv:Ødl:Î v:,dl:Î S:ð

Ó

yy:ay:ð/ 10/

‡kÝv:Ødl:Î v:,dl:Î S:ðÓ

eydRay:Î O

Ò

n,

&

⋆ kÙrò kRl:Î kRòndv:n:Î t:Àò⋆

m:ðev: n:ng:m:rÎnd ev:y:n:Î p:Øn:l:Î p::ð

Ó

,n:l:Î⋆ v:L&

Ùed n:aRn:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆

n:aev:y:l:Î p:aRl:Î A:ey:r¶:ØMLÙm:Î⋆ Ev:òy:Øm:Î A:ðrÎ p:¶:Øm:Î v:ll:arÎg:LÏ⋆

A:ðv:Ødl:Î Eenr

&

ul:g:m:Î m:Ünr

&

Lndan:Î⋆ AeRey:N:ò uML¶::ðrÎv:arð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 254 www.prapatti.com

Page 255: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A:ðraey:rm:ay:Î Á Á

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an::ðRÙ uML t::ð

Ó

RrÎeb:n:ò VkNR A:M

&

v:arÎ Av:n:dÙ S:il:e¶:l:Î IRÙp:XÏXÙ

VkÝ,

&

dl:Î

‡A:ðrÎ A:ey:rm:ay:Î⋆ ul:g:ðL

&

Ï AeLVkÙm:Î⋆

p:ðrÎ A:ey:rm:Î k:ð

Ó

NRd:ðrÎ⋆ p:iRÙRòy:n:Î⋆

karÎ A:ey:n:⋆ kaL n:l:Î m:ðen:ey:n:n:Î⋆

n:aray:N:n:Î⋆ n:¤LÏ ep:ran:Î Av:n:ð/ 1/

Av:n:ð Ag:l:Î W:al:m:Î⋆ p:Ròe¶:Rndan:Î⋆

Av:n:ð AgdÙNRÙem:L

&

Ïndan:Î⋆ ALndan:Î⋆

Av:n:ð Av:n:Øm:Î⋆ Av:n:Øm:Î Av:n:Øm:Î⋆

Av:n:ð m:XÕð

Ó

ll:am:Øm:Î⋆ Aer

&

ndn:m:ð/ 2/

Aer

&

ndn: v:ðd⋆ A,m:Î p::ð

Ó

,LÏ n:Ülg:LÏ⋆

Aer

&

ndn: k:ð

Ó

Mg:⋆ A,m:Î p::ð

Ó

,LÏ A:dl:Î⋆

Aer

&

ndn:rÎ O

Ò

ll:am:Î⋆ Aery:ò v:N:e¤⋆

Aer

&

ndn:rÎ⋆ n::ðyg:LÏ A,

&

VkÙm:Î m:,ndð/ 3/

m:,ndð n:¤LÏ⋆ p::ðg: m:eg:L

&

Ïe :Vkñ

Ó

n,

&

p:ð

Ó

,m:Î t:ðv:rÎ kÙL

&

a¤LÏ⋆ ep:dXÕÚm:Î ep:ran:Î⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 256: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A:ðraey:rm:ay:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k,ndðv:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ kNN:n:Î ev:NN:Øl:g:m:Î⋆

t:,m:Î t:ðv:n:ò⋆ S::ðrðl:Î kNRay:Î m:n:m:ð ! / 4/

m:n:m:ð ! uÀò⋆ v:elv:n:òy:ðn:Î ErndÙ⋆

kn:m:ð S::ð

Ó

ell:n:ðn:Î⋆ EdÙ S::ðrðl:Î kNRay:Î⋆

p:Øn:m:Î m:ðev:y:⋆ p:Ün:Î t:N:Î t:ØL

&

ay:Î Al:¤l:Î⋆

En:m:Î OdÙm:Î El:an:ò⋆ ARòv:dÙm:ð/ 5/

ARòv:dÙm:Î⋆ AeN:y:arÎ⋆ m:l:rÎ m:¤ó t::ðLÏ⋆

em:Ròv:dÙm:Î⋆ AS:ØrrÎVkÙ v:ð

Ó

m:Î p::ðrÎg:Lð⋆

kRòv:dÙm:Î⋆ kRl:ØLÏ Am:Ødm:Î⋆ O

Ò

n:Î m:n:m:Î

uRòv:dÙm:Î⋆ Av:r

&

Îkñ A:ð

Ó

,¤ag:v:ð/ 6/

A:g:m:Î S:ðrÎ⋆ n:reS:¤m:Î Adaeg:⋆ A:ðrÎ

A:g:m:Î v:MLÙeg:ral:Î⋆ ep:Lndan:Î ur

&

ò⋆

m:ag: v:òg:Øndm:Î⋆ kaNb:dr

&

ÎkÙ⋆ O

Ò

n:Î m:n:m:Î

Og:m:Î O

Ò

NN:Øm:Î⋆ Erapp:g:l:Î Eenr

&

y:ð/ 7/

Eenr

&

pp::ðg:⋆ E, ev:n:òy:Øm:Î kñ

Ó

RÙ¶:Ø⋆

A:ð

Ó

enr

&

y:aVkó p:Øg:am:ò⋆ uyy:Vk:ð

Ó

Mv:an:Î⋆

en:nr

&

v:ð¤Rm:Î⋆ n:iLÏ en:l:¶:ØMLdÙ⋆

S:ð

Ó

n,

&

t:ðv:rÎg:LÏ⋆ kó t::ð

Ó

L

&

Ùv:arÎg:Lð/ 8/

t::ð

Ó

L

&

ÙdÙ m:a m:l:rÎ⋆ n:irÎ S:ØRrÎ t:Üp:m:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆

O

Ò

L

&

ÙdÙm:Î O

Ò

ÀØem:dÙ⋆ em:g:ò A:del:l:Î⋆

p:L

&

Ùedl:Î t::ð

Ó

l:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ pp:amb:N:ò pp:eMLy:ay:Î⋆

t:L

&

Ùv:Øm:ar

&

er

&

y:ðn:Î⋆ un: t:aMg:Lð/ 9/

t:aL t:am:ròy:an:Î⋆ un:dÙendy:an:Î⋆

v:aLÏ k:ð

Ó

LÏ n:iLÏ m:L

&

Ùv:aeL⋆ un:Î A:g:¶:an:Î⋆

A:Lray:Î t::ð

Ó

L

&

Ùv:a,m:Î⋆ Am:rrÎg:LÏ⋆

n:aLÙm:Î O

Ò

n:Î p:Øg:M

&

g::ð⋆ un: S:il:m:ð/ 10/

Sunder Kidambi 256 www.prapatti.com

Page 257: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A:ðraey:rm:ay:Î

‡S:il:m:Î OÒll:òey:l:an:Î⋆ AeRm:ðl:Î⋆ AeN:

k:ðl:n:iLÏ⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

m:al:ò A:ey:r¶:ØLÏ⋆ Ev:ò p:e¶:en:n:Î

p:al:rÎ⋆ v:òg:Øndm:Î O,

&

dl:Î⋆ p:anm:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 257 Sunder Kidambi

Page 258: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:òy:arÎ Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:ò VkaN: ev:,emb: AL

&

ò¶:Ø t:am:Î ev:,emb:y: v:NN:m:ð kNRÙ m:eg:M

&

dl:Î

‡m:òy:arÎ k,¤eNN:⋆ km:l: m:l:rÎm:ðl:Î

S:ð

Ó

yy:aLÏ⋆ et:,m:arÎev:en:l:Î S:ðrÎ⋆ et:,m:al:ð⋆

v:ð

Ó

yy:arÎ S:ØRrÎ A:eL

&

⋆ S:Øer S:¤m:Î OndÙm:Î

kóy:a⋆ un:ò VkaN:⋆ Vk,dÙm:Î O

Ò

n:Î kNN:ð/ 1/

kNN:ð uÀò⋆ VkaN: Vk,ed⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î

O

Ò

NN:ð k:ð

Ó

NR⋆ eS:ndòy:day:Î en:enr

&

y:mb:Øm:Î⋆

ev:NN::ðrÎ m:Øen:v:rÎVkñ

Ó

n,

&

m:Î⋆ kaNb:ery:ay:ò⋆

n:NN:ad:ð

Ó

eL

&

y:ðn:Î O

Ò

n,

&

⋆ n:an:Î AL

&

òpp:n:ð/ 2/

AL

&

òeVknr

&

AeRn:ay:ðn:Î⋆ n:ay:Î kÝL

&

ò v:al:al:Î⋆

kÙL

&

òeVknr

&

dÙ p::ðl:⋆ O

Ò

ÀØMLm:Î kÙL

&

òy:Øm:Î⋆

m:L

&

òVkn,

&

kÙnr

&

m:Î O

Ò

RÙ¶:Ø⋆ A:en:rò ka¶:ay:Î ! ⋆

ep:L

&

òeVknr

&

d,LÏ O

Ò

n,

&

⋆ p:ðdÙ,

&

v:n:ð/ 3/

u,

&

v:eddÙv:ð

Ó

n,

&

⋆ un:VkaLÏ p:XÏXÙ⋆ en:n:Î kN:Î

p:ð

Ó

,

&

v:dð

Ó

dÙk:ð

Ó

l:Î O

Ò

n,

&

⋆ p:ðdòy:ðn:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î⋆

m:,

&

g:l:Î S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ v:an:v:rÎ dan:v:rÎVkñ

Ó

n,

&

m:Î⋆

Aer

&

v:dery:⋆ Aery:ay: Amm:an:ð ! / 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 259: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:òy:arÎ

Aery:ay: Amm:an:ò⋆ Am:rrÎ ep:ran:ò⋆

p:ð

Ó

ery:an:ò⋆ epp:rm:n:ò m:Øn:Î p:Rò¶:an:ò⋆

v:er v:aLÏ Arev:n:N:ò⋆ pp:eML k:ð

Ó

eMg:nr

&

kery:an:Î kL

&

l:Î kaN:⋆ Vk,dÙm:Î k,¶:ð/ 5/

k,¶:ð ! uÀò⋆ VkaN: Vk,ed⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:−

e¶:,¶:ag: E,e¶:n:ðn:Î⋆ t:ðv:rÎg:«ð

Ó

ll:am:Î

ev:,¶:a⋆ ev:L{Ïg:Øm:Î S:ØRrÎ ::ðed⋆ uy:r−

¶::ð

Ó

,¶:a⋆ un:òy:ØMLÙm:Î⋆ O

Ò

ÀØMLm:Î ug:ndð/ 6/

ug:ndð uÀò⋆ uMLÙm:Î O

Ò

ÀØML¶:Ø⋆ Ag:mb:al:Î

Ag:ndan:Î Am:rÎndð⋆ ERm:Î k:ð

Ó

NR Am:l:a⋆

em:g:Øndan:v:n:Î m:arÎv:g:l:m:Î⋆ E, kÝr

&

a

n:g:nday:Î⋆ n:reS:¤m:Î Aday: u,v:ð ! / 7/

u,v:aeg:y:⋆ A:,

&

S:m:y:¤«ð

Ó

ll:am:Î⋆

p::ð

Ó

,v:aeg: en:nr

&

an:Î⋆ Av:n:Î O

Ò

ll:a pp::ð

Ó

,XÏkÙm:Î⋆

A,v:aeg:y: A:edy:ò⋆ ¶:ðv:rÎg:«ð

Ó

ll:am:Î⋆

k,v:aeg:y: kNN:n:ò⋆ VkNRÙ k:ð

Ó

NRðn:ð/ 8/

kNRÙ k:ð

Ó

NRÙ⋆ O

Ò

n:Î keNN:N:ò A:r VkeL¶:Ø⋆

p:NRò ev:n:òy:aey:n:⋆ p:XÕ:ðR,

&

¶:Ø⋆

t::ð

Ó

NRrÎVkm:ØdÙNN:⋆ ::ð

Ó

nm:al:òg:LÏ S::ð

Ó

Àðn:Î⋆

ANR¶:m:rrÎ p:ð

Ó

,m:an:Î ! ⋆ AeRy:ðn:ð/ 9/

AeRy:an:Î Ev:n:Î O

Ò

n,

&

⋆ O

Ò

n:VkarÎ A,LÏ S:ð

Ó

yy:Øm:Î

n:ð

Ó

eRy:an:ò⋆ en:r

&

ò p:Øg:L

&

Ï AeWj:r

&

ò⋆ pp:ØeMLn:Î

k:ð

Ó

eRy:an:ò⋆ kÙnr

&

am:l:Î⋆ ul:g:m:Î ALnd

AeRy:an:ò⋆ ARòndeRy:ðn:Î⋆ uy:Îndv:ar

&

ð ! / 10/

‡A:r

&

a m:dy:an:ò⋆ ARrζ:v:n:Î t:Àò⋆

S:ðr

&

arÎ v:y:l:Î⋆ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

www.prapatti.com 259 Sunder Kidambi

Page 260: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:òy:arÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

n:Ür

&

ð S::ð

Ó

À⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

Or

&

ð t:,m:Î⋆ v:an:v:rÎ t:m:Î EÀØey:rÎVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 260 www.prapatti.com

Page 261: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á EÀØey:rÎ :ðv:l:Î Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:ò en:n:òv:ØXÏXÙm:Î p:ð

Ó

,Mg:Lal:Î t:l:òev: t:LrÎndm:ò kÝ,

&

dl:Î

‡ EÀØey:rÎ :ðv:l:Øm:Î n:i,m:Î kÝev:Vk:ðÓ

NRÙ⋆ E¤ñ

Ó

¶:n:ò⋆

O

Ò

ÀØey:rÎ n::ðv: em:L

&

XÕðenm:n:Î⋆ kÙey:l:Î p:ðRòg:aLÏ⋆

O

Ò

ÀØey:rÎ VkNN: ep:ran:ò⋆ n:irÎ v:r VkÝv:Øeg:l:irÎ⋆

O

Ò

ÀØey:rÎ kÝev: Vk:ð

Ó

RÙpp:arÎVkÙm:Î⋆ E¶:n:ò v:ðNRÙm::ð/ 1/

E¶:n:ò v:ðNRÙv:dnr

&

nd:ð ! ⋆ Aenr

&

l:Î p:ðRòg:aLÏ⋆

O

Ò

¶:n:ò n:i,m:Î n:Øm:Î S:ðv:l:Øm:Î⋆ kròndð{Ïg:ØedrÎ⋆

ev:¶:g:n:Î g::ðev:ndn:Î⋆ m:ð

Ó

yy:n:Î All:n:Î A:ð

Ó

,v:rÎVkÙm:Î⋆

A¶:n:òy:am:Î Een:⋆ O

Ò

n:Î uey:rÎ Av:n:Î kóy:dð/ 2/

Av:n:Î kóy:dð O

Ò

n:da,ey:rÎ⋆ Aenr

&

l:Î p:ðRòg:aLÏ⋆

O

Ò

v:m:Î S::ð

Ó

ell: n:irÎ kÙRòndaRÙedrÎ⋆ p:ØRò S:ÜL

&

v:ð⋆

t:v:m:Î S:ð

Ó

eydll:a⋆ ev:n:òy:aXÏeXy:ðn:Î uey:rÎ E{Ïg:ØNR:ð⋆

O

Ò

v:m:Î S::ð

Ó

ell: en:XÕÚm:Î⋆ n:Øm:Î O{Ïg:Ø kÝVkÙrl:Î kñXÏXÙm:ð/ 3/

kÝVkÙrl:Î kñXÏXÙm:Î⋆ n:m:Î kNN:n:Î m:ay:n:Î v:ð

Ó

eLpp:Ran:Î⋆

m:ðr

&

ÎekLò k:ð

Ó

MLðenm:n:Î⋆ n:i,m:Î n:Øm:Î S:ðv:l:Øm:Î k:ðeL

&

g:aLÏ⋆

v:aVkÙm:Î m:n:m:Øm:Î k,m:m:Øm:Î⋆ n:m:Vka¤dð⋆

A:Vkóy:Øm:Î A:ev:y:Øm:Î⋆ Andrm:Î en:n,

&

L

&

l:Øm:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 262: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

EÀØey:rÎ :ðv:l:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Andrm:Î en:n,

&

L

&

elg:nr

&

⋆ y:an:ØRò pp:Üv:òg:aLÏ⋆

n:Øn:Î et:r¶:ðdÙm:Î ERòey:ll:ò⋆ kÙL

&

r

&

ðenm:n::ð⋆

Eendr W:al:¤LÏ kaXÏeX⋆ Evv:ðL

&

Ùl:g:Øm:Î k:ð

Ó

NR⋆

n:m:Î et:, m:arÎb:n:Î⋆ n:mm:aev: uNN: n:ng:ð

Ó

eNN:n:an:Î/ 5/

n:ng:ð

Ó

eNN: n:an:Î v:Lrζ:⋆ eS:,

&

ekeL pp:òdl:ð⋆

En:Î kÙrl:Î n:i em:L

&

XÕðl:Î⋆ O

Ò

Àa,ey:rÎ Vkag:ض:n:Î⋆

en:n:Î S:ð

Ó

yy: v:ay::ð

Ó

VkÙm:Î v:ay:n:Î⋆ kNN:n:Î kó kael:n:n:Î⋆

en:n:Î p:S:Øm:Î S:am: en:r

&

¶:n:Î⋆ kÝXÏXÙNRÙ n:ie¤n:an:Î/ 6/

kÝXÏXÙNRÙ n:ie¤y:⋆ k:ðl: ¶:am:rò kN:Î S:ð

Ó

vv:ay:Î⋆

v:a¬m:Î El:ð

Ó

n:Î k, m:aeN:Vkm:Î⋆ kNN:n:Î m:ay:n:Î p::ðl:Î⋆

k:ðXÏeXy: ev:ll::ð

Ó

RÙ⋆ em:ÀØ m:ðg: VkÙL

&

a¤Mg:aLÏ⋆

ka¬ðenm:n:Î n:Ømm:Ø,⋆ O

Ò

ÀØey:rÎVkdÙ kal:n:ð/ 7/

uey:rÎVkdÙ kal:n:Î O

Ò

n,

&

⋆ umm:ò y:an:Î Erndðr

&

ÎkÙ⋆ n:irÎ

kÙey:l:Î p:òdlg:aLÏ⋆ kNN:n:Î n:am:m:ð kÙL

&

er

&

Vk:ð

Ó

nr

&

irÎ⋆

t:ey:rÎ pp:L

&

Wj::ðXÕ:ð

Ó

RÙ⋆ p:al:Î AeReS:l:Øm:Î t:ndÙ⋆ S::ð

Ó

l:Î

p:ey:eXÕy: n:l:Î v:Lm:Î UXÏeXn:irÎ⋆ p:Nb:ØRòy:irð ! / 8/

p:Nb:ØRò v:NR:ð

Ó

RÙ t:Øemb:g:aLÏ⋆ p:N:Î em:L

&

XÕðenm:n:Î⋆

p:ØN:Î p:Ørò v:ðl:Î k:ð

Ó

RÙ⋆ kÙ¶:al:Î A:ð

Ó

VkÙm:Î n:Øm:Î En:Î kÙrl:Î

t:N:Î p:ð

Ó

, n:irÎ ¶:Rm:Î t:am:rò⋆ m:l:rÎndal:Î A:ð

Ó

VkÙm:Î

kN:Î p:ð

Ó

,m:Î kNN:n:Î⋆ n:mm:aev:y:ØNRð

Ó

L

&

n:eNN:n:an:Î/ 9/

O

Ò

L

&

n:eNN: n:am:Øm:Î⋆ n:m:Î v:an: n:aRn::ðR:ð

Ó

enr

&

n::ðm:Î⋆

p:L

&

n: n:Àarò VkÙL

&

a¤Mg:aLÏ⋆ p:ey:nr

&

ð

Ó

eÀen:⋆

EL

&

ò n:ll:v:aVkóy:Øm:Î⋆ p:òy:v:ð p:Øy:VkXÕdÙ⋆

t:L

&

ò n:ll: Enb:m:Î t:l:òpp:ð

Ó

ydÙ⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î t:L

&

òVkv:ð/ 10/

‡ Enb:m:Î t:l:òpp:ðÓ

ydð

Ó

{Ïg:Øm:Î t:L

&

ò¶:⋆ p:ll:ÜeL

&

VkÙ⋆

¶:N:Î p:Øg:L

&

Ï O¶:⋆ ¶:n:Vk,LÏ S:ð

Ó

yd m:ay:n:òt:Î⋆

Sunder Kidambi 262 www.prapatti.com

Page 263: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

EÀØey:rÎ :ðv:l:Î

t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

ll:aey:r¶:ØLÏ Ev:ò⋆

A:ð

Ó

nb:d:ðR:ð

Ó

n,

&

VkÙm:Î⋆ m:Üv:Øl:g:Øm:Î u,g:Øm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 263 Sunder Kidambi

Page 264: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á u,g:Øm:al:Î Á ÁA:M

&

v:arÎ O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ S:irò ¶:Øy:r¶:ØRn:Î kÝ,

&

dl:Î

‡u,g:Øm:al:Î n:ðÓ

Wj:m:Î⋆ uey:ern:Î p:rm:enr

&

p:ð

Ó

,g:Øm:al:Î v:ð«òy:Øm:Î⋆ O

Ò

n:Î S:ð

Ó

yg:ðn:Î t::ð

Ó

NRn:ðn:Î⋆

t:ð

Ó

,v:ð

Ó

ll:am:Î kaev: km:L

&

Ï⋆ et:,Vka«rò⋆

m:,ev:y: m:ay:n:Î t:n:Î⋆ m:ay:m:Î en:n:òd:ð

Ó

r

&

ð/ 1/

en:n:òd:ð

Ó

,

&

m:Î S::ð

Ó

ll:Ønd:ð

Ó

,

&

m:Î⋆ n:ð

Ó

eWj:eRndÙg:Øm:Î⋆

ev:n:òg::ð

Ó

LÏ S:irÎ p:aeRl:Øm:Î⋆ v:ðm:Î O

Ò

n:da,ey:rÎ⋆

S:Øn:òg::ð

Ó

LÏ p:ÜWj::ðl:ò⋆ ¶:ð

Ó

n:Î ka«rò O

Ò

Àpp:a⋆

en:n:òeg:l:ðn:Î n:an:Î⋆ un:VkaXÏ :ð

Ó

yy:Øm:Î n:irÎm:òy:ð/ 2/

n:irÎm:òy:al:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î⋆ v:eWj:¶:Ø pp:Øg:ØndÙ⋆ O

Ò

Àò

IrÎm:òS:ð

Ó

ydÙ⋆ O

Ò

ÀØey:ray:Î O

Ò

ÀØey:rÎ uNRan:Î⋆

S:irÎ m:lg:Ø S::ðl:ò⋆ ¶:ð

Ó

n:Î ka«rò O

Ò

Àpp:n:Î⋆

karÎ m:Øeg:l:Î v:NN:n:Î t:n:Î⋆ kMv:m:Î Aer

&

eg:l:ðn:Î/ 3/

Aer

&

eg:l:ðn:Î t:ÀØLÏ⋆ An:ò¶:Øl:g:m:Î en:r

&

Îk⋆

n:ð

Ó

er

&

m:òy:al:Î t:an:Øm:Î⋆ Av:XÕÚLÏ en:r

&

ÎkÙm:Î ep:ran:Î⋆

v:ð

Ó

er

&

km:L

&

Ï S::ðl:ò⋆ ¶:ð

Ó

n:Î ka«rò O

Ò

Àpp:n:Î⋆

eS:er

&

y:v:ð

Ó

Àa,ey:rÎ uNR⋆ et:,v:,Lð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 265: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

u,g:Øm:al:Î

et:,v:,LÏ S:ð

Ó

yb:v:n:Î p::ðl:⋆ O

Ò

ÀØLÏ p:Øg:ØndÙ⋆

u,v:m:Øm:Î A:,ey:,m:Î⋆ uRn:ð uNRan:Î⋆

et:,v:LrÎ S::ðl:ò⋆ ¶:ð

Ó

n:Î ka«rò O

Ò

Àpp:n:Î⋆

k, v:LrÎ m:ðen:⋆ n:m:Î kNN:n:Î kMv:¤Lð/ 5/

O

Ò

n:Î kNN:n:Î kMv:m:Î⋆ O

Ò

n:VkÙ :ð

Ó

mm:ay:Î en:r

&

ÎkÙm:Î⋆

A¤NN:n:Î uNR⋆ O

Ò

Àa,ey:rÎVk:ðeddÙ⋆

p:Øn:Î kNm:ò O

Ò

eyd⋆ pp:Øl:emb: Erapp:g:l:Î⋆

O

Ò

n:Î kNN:n:Î O

Ò

n,

&

⋆ Av:n:Î ka«rò O¶:Øm:ð/ 6/

ka«rò O¶:Øm:Î⋆ Adn:ØLÏ kNN:a O

Ò

ÀØm:Î⋆

v:ð«ò n::ðy:Î kÝr⋆ en:n:òndÙ kròndÙg:Øm:Î⋆

A:«:ð

Ó

Mv:an:Î A:ð

Ó

¶:Ø⋆ O

Ò

ÀØey:rÎ uNR m:ay:n:al:Î⋆

k:ðLÏ kÙr

&

òp:¬dÙ⋆ O

Ò

Àa,ey:rÎ k:ðLÏ uNRð/ 7/

k:ðLÏ uNRan:Î Aenr

&

v:ndÙ⋆ O

Ò

ÀØey:rÎ t:an:Î uNRan:Î⋆

n:aLÙ n:aLÏ v:ndÙ⋆ O

Ò

Àò m:ØXÕv:Øm:Î t:an:Î uNRan:Î⋆

kaL n:irÎ m:ðg:⋆ ¶:ð

Ó

n:Î ka«rò O

Ò

Àpp:r

&

ÎkÙ⋆

A:LÏ Anr

&

ð p:¬dÙ⋆ O

Ò

n:a,ey:rÎ p:¬dð/ 8/

A:,ey:rÎ p:¬dÙ⋆ O

Ò

n:dÙey:rÎ p:¬dÙ⋆

p:ðrÎ EdL

&

Ï ¶:am:rò VkN:Î⋆ ken: v:ay:d:ðrÎ⋆

karÎ O

Ò

eL

&

l:Î m:ðg:⋆ ¶:ð

Ó

n:Î ka«rò k:ðey:l:Î k:ð

Ó

S:irÎ O

Ò

eL

&

l:Î n:al:Î t:Rnd:ðLÏ⋆ t:ð

Ó

yv: v:aerVkñ/ 9/

v:aerVk:ð

Ó

NRÙ⋆ uÀò ev:L

&

Ù{Ïg:Øv:n:Î kaeN:l:Î O

Ò

n,

&

A:rÎv:ØXÕ O

Ò

Àò A:ð

Ó

eL

&

y:⋆ O

Ò

eÀn:Î m:ØÀm:Î

p:aer¶:Ø⋆ t:an:Î O

Ò

Àò⋆ m:ØXÕ pp:,eg:n:an:Î⋆

karÎ A:ð

Ó

VkÙm:Î⋆ ka«ròy:pp:n:Î keRy:n:ð/ 10/

‡keRy:n:ay:Î⋆ VkWj:n:ò Vk:ð

Ó

nr

&

ep:ran:Î t:Àò⋆

k:ð

Ó

eR m:edLÏ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

l:Î⋆

www.prapatti.com 265 Sunder Kidambi

Page 266: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

u,g:Øm:al:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:eRv:m:òy:aey:r¶:Ø⋆ Epp:e¶:n:al:Î S:nm:m:Î

m:ØeRv:ð

Ó

eyd⋆ n:aS:m:Î kNRirÎg:LÏ⋆ O

Ò

¤an:l:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 266 www.prapatti.com

Page 267: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á OÒ¤an:l:Î Á Á

O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ v:eRv:L

&

g:ð p:XÕÚVk:ðRag: t:l:òev: et:,m:ÜeL

&

VkL¶:ðp:r

&

v:òg:Lò

¶:ÜdÙev:Rl:Î

‡ OÒ¤an:l:Î Ag:¤eL

&

v:ay:Î⋆ Erò t:ðrÎende¤en:dm:,m:Î⋆

S:ð

Ó

¤al:Î m:R n:aray:Î ! ⋆ et:,m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î⋆

k:ð

Ó

¤arÎ p:Ün:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ O

Ò

{Ïg:ØRVkݶ:rÎVkñ

Ó

n:Î t:Üday:Î⋆

n:ؤalg:LÏ O

Ò

n:Î t:l:òm:ðl:Î⋆ kñ

Ó

L

&

Ùm:ir:ð n:Øm:r:ðRð/ 1/

n:Øm:r:ðRÙm:Î ep:ery:adð⋆ n:i,m:Î n:Øm:Î S:ðv:l:Øm:ay:Î⋆

Am:rÎ kadl:Î kÙ,eg:n:¤aLÏ⋆ AeN: m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î⋆

O

Ò

m:ral:Øm:Î p:eL

&

pp:ØNRÙ⋆ E¤ñ

Ó

n:Î t:mm:al:Î EeL

&

pp:ØNRÙ⋆

t:m:r:ðR{Ïg:Ør

&

òv:arÎVkÙ⋆ ¶:eVkl:m:ð kñLirð/ 2/

t:eVkl:m:ð kñLirÎg:LÏ⋆ t:Rm:Î p:Øn:lv:ay:Î Erò t:ð,m:Î⋆

k:ð

Ó

eVkn:¤aLÏ kÙ,eg:n:¤aLÏ ! ⋆ kÙeLrÎ m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î⋆

S:ð

Ó

Vkm:l:¶:l:rÎ p::ðl:Øm:Î⋆ kN:Î kó kal:Î S:ð

Ó

¤en:v:ay:Î⋆

AVkm:l:e¶:l:ò p::ðl:Øm:Î⋆ et:,m:ðen: AeRg:LÙVkñ/ 3/

et:,m:ðen: AeRg:LÙVkÙ⋆ t:iev:n:òy:ðn:Î ev:RÙ t:Üday:Î⋆

et:,m:ÜeL

&

VkLm:Î O

Ò

ÀØm:Î⋆ S:ð

Ó

L

&

Ù n:g:rÎv:ay:Î AeN: m:Øeg:lg:aLÏ⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 268: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

O

Ò

¤an:l:Î et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:,m:ðen: Av:«,LirÎ⋆ O

Ò

nr

&

Vkal:Î⋆ umm:ò ¶:n:Î

et:,m:ðen: A:ð

Ó

eLy:g:eXÕ⋆ ¶:ð

Ó

eL ev:S:Ømb:Ø keRy:Øm:ð/ 4/

t:ð

Ó

eL ev:S:Ømb:Ø keRd:ðeR⋆ ¶:i v:Lò¶:Ø em:eÀl:g:Øm:Î⋆

A:ð

Ó

eL m:Øeg:lg:aLÏ ! ⋆ et:,m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î A:ð

Ó

N:Î S:ØRrÎVkÙ⋆

t:ð

Ó

eL ev:S:Ømb:Ø et:,n:aRa⋆ ¶:iev:n:òy:ðn:Î m:n:¶:Ør

&

òy:Øm:Î⋆

t:ØeL v:arÎg:XÏkÙL

&

l:arÎVkÙ⋆ O

Ò

n:Î t:ÜdÙrò¶:l:Î S:ð

Ó

pp:Øem:n:ð/ 5/

t:ÜdÙrò¶:l:Î S:ð

Ó

pp:Øem:ng:LÏ⋆ t:Üm::ð

Ó

eL

&

v:ay:Î v:eNRn:¤aLÏ⋆

p::ðedrò¶:Ø m:dÙ n:Øg:,m:Î⋆ p::ð

Ó

eL

&

l:Î m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î⋆

m:adrò ¶:m:Î m:arÎv:g:¶:ð⋆ v:ò¶:arÎVkñ

Ó

n:Î v:ay:Î m:aXÕm:Î⋆

t:ÜdÙrò¶:l:Î S:ð

Ó

pp:Øedrðl:Î⋆ S:ØRrÎ v:Lòy:Øm:Î kl:òy:Øm:ð/ 6/

S:ØRrÎ v:Lòy:Øm:Î kl:òy:Øm:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ A,ev:n:òy:ðn:Î t::ðLÏ t:Ør

&

nd⋆

p:RrÎ p:Øg:L

&

an:Î⋆ et:,m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î p:¤y:VkN:Î⋆

S:ØRrÎ p:v:L v:ay:n:ò VkNRÙ⋆ A:ð

Ó

,n:aLÏ A:ðrÎ t:Üy:Î m:aXÕm:Î⋆

p:RrÎ p::ð

Ó

eL

&

lv:ay:Î VkÙ,eg:n:¤aLÏ ! ⋆ O

Ò

n:Vk:ð

Ó

n,

&

p:eN:y:irð/ 7/

O

Ò

n:Vk:ð

Ó

n,

&

p:eN:y:irÎg:LÏ⋆ E,m:Î p::ð

Ó

eL

&

lv:ay:Î Erò t:ðrÎndÙ⋆

m:n:eVknb:m:Î p:R m:ðv:Øm:Î⋆ v:eNRn:¤aLÏ ! t:Øemb:g:aLÏ⋆

kn:Vk:ð

Ó

LÏ et:N:Î m:edLÏ p:ØRò S:ÜL

&

Ï⋆ et:,m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î⋆

p:Øn:Vk:ð

Ó

LÏ kay:a m:ðen:⋆ pp:Ün:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeRy:arÎVkñ/ 8/

p:Ün:Î t:ØL

&

ay:Î m:ØeRy:arÎVkÙ⋆ pp::ð

Ó

ÀaeL

&

Vkóy:a,VkÙ⋆

OndÙ n:irÎ ELm:Î kÙ,g:ð ! ⋆ et:,m:ÜeL

&

VkL¶:arÎVkÙ⋆

OndÙ p:ÜN:Î m:Øl:ò pp:y:ndÙ⋆ O

Ò

eÀN:ò m:l:rÎ VkN:Î n:irÎ t:dÙmb:⋆

t:am:Î t:mm:òVk:ð

Ó

NRg:ldl:Î⋆ t:kv:nr

&

ð

Ó

n,

&

ròy:irð/ 9/

t:g:v:nr

&

ð

Ó

n,

&

ròy:irÎg:LÏ⋆ t:Rm:Î p:Øn:lv:ay:Î Erò t:ðrÎndÙ⋆

em:g:ev:nb:m:Î p:R m:ðv:Øm:Î⋆ m:ð

Ó

ÀRòy: AÀ¤aLÏ⋆

em:g: m:ðen: m:ð

Ó

el:v:ð

Ó

eyd⋆ m:ðg:l:òy:Øm:Î IReL

&

ndÙ⋆ O

Ò

n:Î

Ag:m:ðen: A:ð

Ó

eL

&

y:am:ð⋆ et:,m:ÜeL

&

VkL¶:arÎVkñ/ 10/

Sunder Kidambi 268 www.prapatti.com

Page 269: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

O

Ò

¤an:l:Î

‡ A:ð

Ó

eL

&

ev:enr

&

et:,m:ÜeL

&

VkL¶:Ør

&

òy:Øm:Î⋆ A:ð

Ó

N:Î S:ØRrò⋆

A:ð

Ó

eL

&

ev:ll:a AeN: m:L

&

l:ò⋆ eVkeLm::ð

Ó

eL

&

y:aLÏ Al:eXÕy: S::ð

Ó

l:Î⋆

v:L

&

Ùev:ll:a v:N:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ S:Rg::ðb:n:Î v:ay:ÎndÙrò¶:⋆

AeL

&

ev:ll:a A:ey:r¶:Ø⋆ E pp:¶:Øm:Î n::ðy:Î A,

&

VkÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 269 Sunder Kidambi

Page 270: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A,

&

VkÙm:Î ev:n:ò Á Á

t:ÜdrÎ m:iLÙm:Î ALv:Øm:Î t:en:m:ò p::ð

Ó

r

&

ad t:l:òev: t:l:òv:n:Î n:g:ran: et:,n:av:ay:Î

S:ð

Ó

ll: en:n:ò¶:l:Î

‡ A,

&

VkÙm:Î ev:n:òy:aey:n:⋆ A:g:¶:v:n:ò⋆

en:,

&

¶:Øm:Î m:n:¶::ð

Ó

enr

&

y:⋆ eS:ndòey:n:arÎVkÙ⋆

v:ð

Ó

er

&

¶:N:Î m:l:rÎ S::ðl:òg:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

kÙ,

&

VkÙm:Î v:g:ò uNRÙg::ð

Ó

l::ð

Ó

⋆ k:ð

Ó

eRy:ðr

&

Îkñ/ 1/

k:ð

Ó

eRy:ðrÎ ERò⋆ Vk:ðg:n:g:¶:v:LÏ kñMv:n:Î⋆

v:eR v:ðl:Î t:R¤N:Î⋆ m:R epp:Àò m:N:aLn:Î⋆

n:ð

Ó

eRy:an:Î ur

&

ò S::ðl:òg:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

AeRy:ðn:Î AN:Øg:pp:ð

Ó

,

&

n:aLÏ⋆ O

Ò

v:òg::ð

Ó

l::ð

Ó

! / 2/

O

Ò

v:òg::ð

Ó

l:Î AN:Øg: pp:ð

Ó

,

&

n:aLÏ⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

pp::ðdÙm:Î⋆

kv:òey:l:Î m:n:m:Î Eenr

&

⋆ kNN:irÎg:LÏ kl:ØM

&

v:n:Î⋆

n:v:òey:l:Î et:,n:arN:n:Î S:ðrÎ⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

Av:òy:ØLÏ p:Øg:l:av:dÙ⋆ A:ðrÎ n:aLÏ Aer

&

y:ðn:ð/ 3/

n:aLðl:Î Aer

&

y:ðn:Î⋆ O

Ò

n:VkÙMLn:⋆ n:an:Øm:Î

m:iLa AeRm:ò pp:eN:⋆ S:ð

Ó

yy: pp:Øg:Øndðn:Î⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 271: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A,

&

VkÙm:Î ev:n:ò

n:iLarÎ m:l:rÎ S::ðl:òg:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

v:aLðy:Î t:R¤N:Î⋆ m:R epp:Àò m:N:aLa ! / 4/

m:N:aLn:Î m:l:rÎ m:¤óVkÙm:Î⋆ m:N:Î m:RndòVkÙm:Î⋆

kNN:aLn:Î⋆ ul:g:¶:Øey:rÎ t:ðv:rÎg:«ð

Ó

ll:am:Î⋆

ev:NN:aLn:Î ev:,emb:y:Ør

&

òy:Øm:Î⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

kNN:ar VkeLeVknr

&

dÙ⋆ E¤ñ

Ó

n,

&

g::ð

Ó

l:Î kNRð/ 5/

kNRð keLeVknr

&

dÙ⋆ E¤ñ

Ó

n,

&

g::ð

Ó

l:Î kNg:LÏ⋆

t::ð

Ó

NRð un:Vkay:Î A:ð

Ó

eL

&

ndðn:Î⋆ t:ØereS:enr

&

v:NRarÎ m:l:rÎ ::ðl:òg:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

k:ð

Ó

NRð ur

&

òeg:nr

&

⋆ O

Ò

¤:ðv:l:rÎ k:ðv:ð/ 6/

k:ðv:aeg:y: m:a v:el:y:ò⋆ en:l:¤:ð

Ó

NRay:Î⋆

t:ðv:aS:Ørm:Î S:ð

Ó

XÕv:n:ð ! ⋆ et:,m:al:ð⋆

n:av:ay:Î ur

&

òeg:nr

&

⋆ O

Ò

n:Î n:arN: n:mb:i⋆

A:v:a AeRy:an:Î⋆ Ev:n:Î O

Ò

nr

&

,Lay:ð/ 7/

A,Lad:ð

Ó

eL

&

v:ay:Î⋆ A,LÏ S:ð

Ó

ydÙ⋆ AeRy:ðn:ò

pp::ð

Ó

,LaeVk⋆ un:Î p::ð

Ó

ÀeR VkiL

&

Ï pp:Øg: v:òpp:ay:Î⋆

m:,Lðey:enr

&

⋆ uÀò O

Ò

Àð

Ó

Wj:e¶:,¶:Øm:Î⋆

t:ð

Ó

,Lð t:,⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,n:av:ay:Î O

Ò

n:Î t:ðv:ð ! / 8/

t:ðv:rÎ m:Øen:v:rÎVkñ

Ó

n,

&

m:Î⋆ kaNRr

&

Îkery:n:Î⋆

m:Üv:rÎ m:Ødlv:n:Î⋆ A:ð

Ó

, m:Üv:Øl:g:aeL⋆

t:ðv:n:Î ev:,emb:y:Ør

&

òy:Øm:Î⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

y:av:rÎ AN:Øg: pp:ð

Ó

,

&

v:arÎ⋆ Een:y:nd:ð ! / 9/

And:ð ! AN:Øg: pp:ð

Ó

,

&

n:aLÏ⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

pp::ðdÙm:Î⋆

eS:ndò kl:e¤⋆ e¶:,m:al:Î O

Ò

nr

&

L

&

òpp:n:Î⋆

k:ð

Ó

ndarÎ m:l:rÎ S::ðl:òg:LÏ S:ØL

&

Ï⋆ et:,n:av:ay:Î⋆

v:ndð ur

&

òeg:nr

&

⋆ O

Ò

mm:a m:eN: v:NN:a ! / 10/

www.prapatti.com 271 Sunder Kidambi

Page 272: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A,

&

VkÙm:Î ev:n:ò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡ v:NN:m:Î m:eN: m:aR⋆ n:l:Î n:av:ay:Î uMLan:ò⋆

e¶:NN:m:Î m:edLÏ⋆ t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

p:NN:arÎ t:em:L

&

Ï⋆ A:ey:re¶: pp:¶:Øm:Î v:ll:arÎ⋆

m:NN:aNRÙ⋆ m:N:m:Î km:M

&

v:rÎ m:ell:g:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 272 www.prapatti.com

Page 273: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:ell:g:ò km:L&

Ï Á Á

m:al:ò pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙ kNRÙ t:l:òev: Ere¤ VkÝ,

&

dl:Î

‡ m:ell:g:ò km:L&

Ï t:ð

Ó

nr

&

l:Î I,m:Î A:l::ð ! ⋆

v:N:Î kÙer

&

eWj: ES:ò t:v:L

&

Ùm:Î A:l::ð ! ⋆

S:ð

Ó

l:Î kedrÎ m:al:òy:Øm:Î m:y:VkÙm:Î A:l::ð ! ⋆

S:ð

Ó

VkrÎ n:nm:ðg:¤LÏ eS:dòVkÙm:Î A:l::ð ! ⋆

Aell:y:n:Î t:am:rò VkNN:n:Î O

Ò

mm:an:Î ! ⋆

A:y:rÎg:LÏ Or

&

ery:ðr

&

ð

Ó

m:Î m:ay::ðn:Î⋆

p:Øell:y: m:Øl:òg:LÙm:Î t::ðLÙm:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆

p:Øg:el:Rm:Î Aer

&

eg:l:m:Î t:em:y:m:Î A:l::ð ! / 1/

p:Øg:el:Rm:Î Aer

&

eg:l:m:Î t:em:y:m:Î A:l::ð !

p:Øl:mb:Ø,

&

m:eN: t:ð

Ó

nr

&

l:Î A:mb:l:Î A:l::ð ! ⋆

p:g:l:Î ARÙ m:al:ò v:N:Î S:andm:Î A:l::ð ! ⋆

p:Wj:m:m:Î m:Øll:ò t:N:Î v:aRò A:l::ð ! ⋆

Ag:l:Î ERm:Î p:Ròe¶:RndÙNRÙem:L

&

ÏndÙ

ALndÙ⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î AeLeVknr

&

A:y:n:Î m:ay::ðn:Î⋆

Eg:el:R¶:S:ØrrÎg:LÏ kÝXÕm:Î v:aran:Î⋆

Een:ey:,ndð

Ó

ÀØey:rÎ kaVkÙm:Î A:r

&

ð

Ó

n:Î/ 2/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 274: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:ell:g:ò km:L

&

Ï et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Een:ey:,ndð

Ó

ÀØey:rÎ kaVkÙm:Î A:r

&

ð

Ó

n:Î⋆

EN:ò m:Øl:ò n:m:Øg: n:ØeNN:Rò n:ØR¤⋆

t:Øen:ey:,m:Î kl:ev: S:ð

Ó

ydag:m:Î t::ðy:ÎndÙ⋆

t:Ør

&

ndð

Ó

mm:ò E¬g:l:Î kNN:n:Î kMv:n:Î⋆

t:en:ey:Lm:Î eS:¤m:Î O

Ò

mm:ay:n:Î v:aran:Î⋆

t:am:rò VkNN:Øm:Î S:ð

Ó

vv:ay:Øm:Î⋆ n:il:

pp:en:ey:,m:Î kÙL

&

lg:LÙm:Î n:ang:Ø t::ðLÙm:Î⋆

p:aev:y:ðn:Î m:n:¶:ð en:nr

&

i,m:Î A:l::ð ! / 3/

p:aev:y:ðn:Î m:n:¶:ð en:nr

&

i,m:Î A:l::ð ! ⋆

v:aRò t:N:Î v:aRò v:ð

Ó

vv:aRò A:l::ð ! ⋆

m:ðv:Ø t:N:Î m:edy:m:Î v:ð

Ó

m:Î m:edy:m:Î A:l::ð ! ⋆

m:ð

Ó

n:Î m:l:rÎ pp:eML v:ð

Ó

m:Î p:eML A:l::ð ! ⋆

t:Üev:y:m:Î p:ØMLÙRò ¶:ð

Ó

yv: v:NRÙ⋆

t:Ødònd O

Ò

m:Î p:ð

Ó

Nm:òy:m:Î p:Üev:dal::ð ! ⋆

A:ev:ey:n:Î p:rm:ll: Ag:òg:LÏ A:l::ð ! ⋆

y:am:ØRò n:ð

Ó

Wj:m:Øm:Î t:ØN:òy:nr

&

al::ð ! / 4/

y:am:ØRò n:ð

Ó

Wj:m:Øm:Î t:ØN:ò Anr

&

al::ð ! ⋆

A: p:Øg:Øm:al:òy:Øm:Î A:eg:nr

&

al::ð ! ⋆

y:am:ØRò A:y:n:Î t:n:Î m:n:m:Î kll:al::ð ! ⋆

Av:n:ØRò ¶:i{Ïg:ØL

&

l:Î I,m:Î A:l::ð ! ⋆

y:am:ØRò ¶:ØN:òy:ð

Ó

ÀØm:Î t::ðeL

&

m:a,m:Î⋆

O

Ò

emm:n:Î m:Øn:Î Av:n:ØVkÙ m:ayv:rÎ A:l::ð ! ⋆

y:am:ØRò A:,ey:rÎ kaVkÙm:ar

&

ð

Ó

n:Î⋆

Av:n:ØRò A,LÏ p:ð

Ó

,

&

m:Î p::ðderdð ! / 5/

Av:n:ØRò A,LÏ p:ð

Ó

,

&

m:Î p::ðderdal:Î⋆

Avv:,LÏ All:n: A,LÙm:Î All:⋆

Av:n:,LÏ p:ð

Ó

,

&

m:Î ALv:aev: en:ll:adÙ⋆

ARÙ p:g:l:Î m:al:òy:Øm:Î n:ð

Ó

Wj:Øm:Î kaN:ðn:Î⋆

Sunder Kidambi 274 www.prapatti.com

Page 275: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ell:g:ò km:L

&

Ï

eS:v:n::ð

Ó

RÙ ep:rm:n:Î v:N:Î et:,m:Rndò⋆

S:ðrÎ et:,v:ag:m:Î O

Ò

mm:aev:y:i,m:Î⋆

O

Ò

v:m:Î Een: pp:Øg:Øm:Î ERm:Î O

Ò

v:n:Î S:ð

Ó

yg:ðn::ð⋆

A:,Vkñ

Ó

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î AÀòm:irÎg:aLÏ ! / 6/

A:,Vkñ

Ó

n:Î S::ð

Ó

ll:Øg:ðn:Î AÀòm:irÎg:aLÏ ! ⋆

A:,ey:rÎ ALv:enr

&

VkÝrÎ t:N:Î v:aRò⋆

karÎ A:ð

Ó

VkÙm:Î m:ðen: n:m:Î kNN:n:Î kMv:m:Î⋆

kv:rÎnd A¶:en: n:ð

Ó

Wj:m:Î Av:¤N:Î Agdð⋆

S:irÎ uXÕ Aeg:l:Î p:Øg:òy:aL

&

Ï n:rmb:Ø⋆

p:Wj:m:m:Î t:N:Î p:S:Øm:Î S:andN:òndÙ⋆

p::ðrÎ uXÕ v:aRò t:N:Î m:ell:g:ò pp:Ü⋆

pp:ØdÙ m:N:m:Î m:Øg:ndÙ k:ð

Ó

NRð

Ó

er

&

y:Øm:Î A:l::ð ! / 7/

p:ØdÙ m:N:m:Î m:Øg:ndÙ k:ð

Ó

NRð

Ó

er

&

y:Øm:Î A:l::ð ! ⋆

p::ð

Ó

e¤L v:aRò p:Øn:Î S:ð

Ó

VkrÎ A:l::ð ! ⋆

AdÙ m:N:ndg:nr

&

n:m:Î kNN:n:Î kMv:m:Î⋆

keNN:en:l:Î k:ð

Ó

eReden:y:den:l:Î umb:rÎ⋆

m:dÙ m:N: m:ell:g:ò m:nd Vk:ðv:ò⋆

v:N:Î p:S:Øm:Î S:aenden:l:Î p:Wj:m:m:Î v:ò¶:Ø⋆

AdÙ m:N:endÀ,LÏ A:y:Îe :y:rÎVkñ⋆

UdÙm:Î A¶:i{Ïg:ØL

&

r

&

Îkñ uyy:ðn:Î n:an:Î/ 8/

UdÙm:Î A¶:i{Ïg:ØL

&

r

&

Îkñ uyy:ðn:Î n:an:Î⋆

AdÙ m::ð

Ó

eL

&

endRò ERò¶:n:Î S:ð

Ó

y:Î k:ðl:⋆

¶:ÜdÙ S:ð

Ó

y:Î kNg:LÏ k:ð

Ó

NR:ð

Ó

n,

&

p:ðeS:t:Î⋆

t:Ü m::ð

Ó

eL

&

ES:òg:LÏ k:ð

Ó

NR:ð

Ó

n,

&

n::ðeVk⋆

p:ðdÙ,

&

m:Øg:m:Î S:ð

Ó

ydÙ n::ð

Ó

ndÙ n::ð

Ó

ndÙ⋆

p:ðdò n:ð

Ó

Wj:r

&

v:r

&

pp:aRÙm:Î p:a¬ò⋆

y:adÙm:Î A:ð

Ó

nr

&

er

&

eg:l:m:Î Amm: Amm: ! ⋆

m:al:òy:Øm:Î v:nddÙ m:ay:n:Î v:aran:Î/ 9/

www.prapatti.com 275 Sunder Kidambi

Page 276: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:ell:g:ò km:L

&

Ï et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:al:òy:Øm:Î v:nddÙ m:ay:n:Î v:aran:Î⋆

m:a m:eN: p:Øl:mb: v:ll:ðr

&

N:ònd⋆

k:ðl: n:Àag:Øg:LÏ ug:LÙm:Î A:l::ð !

k:ð

Ó

eRy:ð

Ó

n: kÙL

&

lg:LÙm:Î kÙL

&

,

&

m:Î A:l::ð ! ⋆

v:al:Î A:ð

Ó

eL v:LrÎ m:Øll:ò k,m:Øg:òg:LÏ⋆

m:ell:g:ò Al:emb: v:NRal:Øm:Î A:l::ð ! ⋆

v:ðl:òy:Øm:Î ev:S:Øemb:l:Î ev:NRl:,

&

m:Î A:l::ð ! ⋆

O

Ò

n:Î S::ð

Ó

ell: uyv:n:Î E¤v:n:ò ev:¬ð/ 10/

‡ Av:n:ò ev:¬g:n,

&

ey:rÎ A:XÕeg:ll:a⋆

AeN:ey:L

&

ò A:y:Îe :y:rÎ m:al:ò pp:ÜS:l:Î⋆

Av:n:ò ev:¬g:lv:dr

&

Îkñ Ere¤⋆

AeN: kÙ,g:ÜrÎ S:Rg::ðb:n:Î m:ar

&

n:Î⋆

Av:en:y:ØNRÙem:L

&

Ïndv:n:Î m:ðl:Î urò¶:⋆

A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò p:¶:Øm:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆

Av:en:y:ØLÏ Al:eXÕ en:n,

&

y:Îemm:n:Î t::ð

Ó

NRirÎ ! ⋆

A ::ð

Ó

À m:al:ò n:eNN: ¶::ð

Ó

L

&

Ùdð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 276 www.prapatti.com

Page 277: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:al:ò n:eNN: Á Áet:,VkNN:p:Ørm:Î S:ð,m:a,

&

ep:r

&

rÎVkÙ up:dðeS:¶:l:Î

‡m:al:ò n:eNN:⋆ ¶::ð

Ó

L

&

Ùdð

Ó

L

&

Ùem:n::ð ev:n:ò kñ

Ó

R⋆

kal:ò m:al:ò⋆ km:l: m:l:rÎ EXÏXÙ n:irÎ⋆

v:ðl:ò m::ðdÙm:Î m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN: p:Ør¶:Ø⋆

A:el:nm:ðl:al:Î Am:rÎndan:Î⋆ AeR EN:òg:Lð/ 1/

kMLev:L

&

Ùm:Î m:l:rÎ EXÏXÙ⋆ n:irÎ Er

&

òWj:Øem:n:Î⋆

n:eML S:ð,m:Î v:y:l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ ekRe¤n:Î p:ØRò⋆

v:ð

Ó

eMLy:ðy:Înd m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN: p:Ørm:Î

ueML⋆ n:aLÙm:Î t::ð

Ó

L

&

Ùdð

Ó

L

&

Ùem:n::ð t::ð

Ó

NRrð ! / 2/

t::ð

Ó

NRrÎ ! n:Øndm:Î⋆ t:Øy:rÎ p::ðg: n:irÎ Og:m:ay:Î⋆

ev:NRÙ v:aRa m:l:rÎ EXÏXÙ⋆ n:irÎ Er

&

òWj:Øem:n:Î⋆

v:NRÙ p:aRÙm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN: p:Ør−

¶:NR v:aN:n:Î⋆ Am:rrÎ p:ð

Ó

,m:an:òy:ð/ 3/

m:an:ò n::ðeVk⋆ m:R epp:Àò t:n:Î kñMv:n:ò⋆

t:ðn:ò v:aRa m:l:rÎ EXÏXÙ⋆ n:irÎ Er

&

òWj:Øem:n:Î⋆

v:an:ò undÙm:Î m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN: p:Ørm:Î⋆

t:an:Î n:y:nd p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ S:rN:ag:Øm:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 278: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:al:ò n:eNN: et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:rN:m:Î A:g:Øm:Î⋆ t:n: t:aLÏ ARòndarÎVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

m:rN:m:Î A:n:al:Î⋆ v:òg:Øndm:Î k:ð

Ó

RÙVkÙm:Î ep:ran:Î⋆

ArN:Î Am:ònd m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN: p:Ør−

¶:reN:y:aLn:Î⋆ t:n:dnb:rÎVknb:ag:Øm:ð/ 5/

Anb:n:Î A:g:Øm:Î⋆ t:n: t:aLÏ ARòndarÎVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

S:ð

Ó

m:Î p::ð

Ó

n:ag:¶:Ø⋆ Av:ØN:n:Î uRl:Î kiNRv:n:Î⋆

n:n:Î p::ð

Ó

n:ðy:Înd m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN: p:Ør−

¶:nb:n:Î⋆ n:aLÙm:Î t:n:⋆ m:ð

Ó

yy:rÎVkÙ m:ð

Ó

yy:n:ð/ 6/

m:ð

Ó

yy:n:Î A:g:Øm:Î⋆ ev:,emb: ¶::ð

Ó

L

&

Ùv:arÎVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

p::ð

Ó

yy:n:Î A:g:Øm:Î⋆ p:Ør

&

m:ð t::ð

Ó

L

&

Ùv:arÎVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

S:ð

Ó

eyy:l:Î v:aLòy:Øg:LÙm:Î⋆ et:,VkNN: p:Ør−

¶:òy:n:Î⋆ A:g:¶:N:òpp:arÎg:«eN:y:n:ð/ 7/

AeN:y:n:Î A:g:Øm:Î⋆ t:n: t:aLÏ ARòndarÎVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

ep:eN:y:Øm:Î S:ara⋆ ep:r

&

ev: kñ

Ó

RÙ¶:aLÙm:Î⋆

m:eN: p::ð

Ó

n:Î Oy:Înd m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN: p:Ørm:Î

p:eN:em:n:Î⋆ n:aLÙm:Î p:rm:ðXÏeX t:n:Î p:adm:ð/ 8/

p:adm:Î n:aLÙm:Î⋆ p:eN:y: ¶:eN:y:Øm:Î ep:eN:⋆

Odm:Î S:ara⋆ O

Ò

n:Vkñl:Î Een:y:ð

Ó

n:Î kÙr

&

ò⋆

v:ðd n:av:rÎ ev:,mb:Øm:Î⋆ et:,VkNN: p:Ør−

¶:aedy:an:ò⋆ ARòndarÎVkÙ⋆ All:l:Î Ell:òy:ð/ 9/

Ell:ò All:l:Î⋆ O

Ò

n:Vkñl:Î Een:y:ð

Ó

n:Î kÙr

&

ò⋆

Aell: m:adrÎ Am:,m:Î⋆ et:,m:arÎeb:n:n:Î⋆

kell:l:Î Oy:Înd m:edLÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,VkNN:b:Ørm:Î

S::ð

Ó

ll:⋆ n:aLÙm:Î t:Øy:rÎ⋆ p:aRÙ S:arav:ð/ 10/

‡p:aRÙ S:ara⋆ ev:n:ò p:XÕr

&

v:ðNRÙv:irÎ⋆

m:aRn:iRÙ⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

Sunder Kidambi 278 www.prapatti.com

Page 279: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:al:ò n:eNN:

p:aRl:an: t:em:L

&

Ï⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

p:aeRy:aeR⋆ p:eN:em:n:Î Av:n:Î t:aMg:Lð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 279 Sunder Kidambi

Page 280: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á t:aLt:am:rò Á Á

et:,m::ðg:ÜrÎ pp:ð

Ó

,m:an:ò :rN:RòndÙ t:am:Î p:rm:p:dm:Î ARòy: Vk,edy:dò A:M

&

v:arÎ

A,eL :ð

Ó

ydl:Î

‡ t:aL t:am:rò⋆ ¶:Rm:eN: v:y:l:Î et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

n:aLÙm:Î m:ðev: n:ng:m:rÎndÙ en:n,

&

⋆ AS:Ørrò ¶:g:rÎVkÙm:Î⋆

t::ðLÙm:Î n:ang:ØRò⋆ :Øer kÙL

&

l:Î km:l: VkN:Î ken:v:ay:Î⋆

kaL m:ðg:¶:ò Aenr

&

⋆ m:XÕ:ð

Ó

enr

&

l:m:Î kedy:ð/ 1/

El:¤ed m:XÕ:ð

Ó

nr

&

ð

Ó

mm:òVkÙm:Î⋆ In:Î t:N:Î t:ØL

&

aey:n:Î⋆

Al:¤l:Î A¤eNN:⋆ A:ey:rm:Î p:ðrÎ uRò Amm:an:Î⋆

n:l:¤:ð

Ó

LÏ n:anm:r

&

ò v:aN:rÎg:LÏ v:aL

&

Ï⋆ et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

n:l:¤L

&

l:Î Av:n:Î AeR en:L

&

l:Î⋆ t:Rm:enr

&

y:am:ð/ 2/

Aenr

&

y:am:Î A:ð

Ó

, p:Øg:el:Rm:Î⋆ El:m:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

l:eXÕ⋆

en:n,

&

n:anm:Øg:n:Î Arn::ð

Ó

RÙ⋆ t:ðv:rÎg:LÏ n:aR⋆

v:ð

Ó

enr

&

m:Î m:Üv:Øl:g:eL¶:Ø⋆ uL

&

lv:an:Î et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

n:n,

&

n:am:Î Een: n:N:Øg:ØdÙm:Î⋆ n:m:edRrÎ kñ

Ó

Rv:ð/ 3/

ERrÎ kñ

Ó

R O

Ò

mm:ò pp::ðndeLy:ay:Î⋆ O

Ò

nr

&

ð

Ó

nr

&

ðe¶:⋆

S:ØRrÎ k:ð

Ó

LÏ S::ðedy:ò⋆ ¶:ðv:,m:Î m:Øen:v:,m:Î t::ð

Ó

Rr⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 281: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:aLt:am:rò

p:RrÎ k:ð

Ó

LÏ p:amb:N:ò⋆ pp:eML k:ð

Ó

Mv:an:Î et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

ERrÎ kñ

Ó

Rv:eR p:rv:ØdÙm:Î⋆ t::ð

Ó

NRirÎ ! v:emm:n:ð/ 4/

t::ð

Ó

NRirÎ ! v:emm:n:Î⋆ n:m:Î S:ØRr:ð

Ó

eL A:ð

Ó

, t:en: m:Ødlv:n:Î⋆

ANR m:Üv:Øl:g:Lndv:n:Î⋆ AeN: et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

O

Ò

N:Î edS:òy:Øm:Î In:Î k,mb::ð

Ó

RÙ⋆ p::ð

Ó

,Wj:ð

Ó

Àð

Ó

l:Î ev:Lòy:⋆

k:ð

Ó

NR k:ðey:l:ò v:l:Wj:ð

Ó

ydÙ⋆ E¤aRÙdÙm:Î kݶ:ð/ 5/

kݶ:n:Î k:ðv:l:n:Î⋆ kÙdXÕÚ v:ll:S:ØrrÎg:LÏ kÝXÕm:Î⋆

O¶:Øm:Î n:¤XÏkÙm:Î⋆ Am:rrÎVkÙm:Î m:Øen:v:rÎVkÙm:Î Enb:n:Î⋆

v:ay:ζ: t:N:Î p:N:ò v:L v:y:l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ et:,m::ðg:ÜrÎ

A:¶:n:Î⋆ t:am:rò AeRy:enr

&

⋆ m:eXÕl:m:Î ArN:ð/ 6/

m:eXÕl:m:Î ArN:Î⋆ v:an:Î p:ð

Ó

,m:Î p:aL

&

Ï t:en: m:Ødl:a⋆

:ØXÕÚm:Î n:irÎ p:Rò¶:Ø⋆ Adn:Î v:eL

&

¶::ð

Ó

l:Î m:Øen: m:Ødl:a⋆

m:ØXÕÚm:Î t:ðv:r:ðRÙ⋆ ul:g:Ø S:ð

Ó

yv:an:Î et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

S:ØeXÕ n:am:Î v:l:Wj:ð

Ó

yy:⋆ n:m:Î t:Øy:rÎ kñ

Ó

RÙm:Î keRdð/ 7/

t:Øy:rÎ kñ

Ó

RÙm:Î keRdRòndÙ v:ndÙ⋆ AeRy:v:rÎ t::ð

Ó

L

&

Ùem:n:Î⋆

uy:rÎ k:ð

Ó

LÏ S::ðl:ò⋆ A:ð

Ó

N:Î t:Rm:Î AeN:y::ð

Ó

eL et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

p:ð

Ó

y:rÎg:LÏ A:ey:rm:Î uRòy:⋆ v:ll:rVkrÎ p:ØVkL

&

Ùnd⋆

t:y:rdn:Î p:ð

Ó

XÕ⋆ m:rdg: m:eN: ¶:Re¶:n:òy:ð/ 8/

m:eN: ¶:R¶:eR m:l:rÎVkNg:LÏ⋆ p:v:L :ð

Ó

vv:ay:Î⋆

AeN:Vk:ð

Ó

LÏ n:al:Î t:Rnd:ðLÏ⋆ t:ð

Ó

yv:m:Î AS:Ørrò O

Ò

n,

&

m:Î⋆

t:ØeN:VkÙm:Î v:ll:r¬n:Î⋆ ur

&

ò p::ð

Ó

eL

&

l:Î et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

n:eN:¶:Ø n:mm:ØRò n:ll:rN:Î⋆ n:am:Î ARòndn:m:ð/ 9/

n:am:Î ARònd n:ll:rN:Î⋆ n:m:Vkñ

Ó

n,

&

n:ll:m:rrÎ⋆

t:im:ò S:ð

Ó

yy:Øm:Î v:ll:S:Ørrò⋆ AeWj: :ð

Ó

nr

&

Ròndal:Î⋆

kam: -b:m:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆ O

Ò

L

&

ÙndeLpp:an:Î et:,m::ðg:ÜrÎ⋆

n:am:m:ð n:ev:nr

&

ð

Ó

NN:Øem:n:Î⋆ O¶:Øem:n:Î n:m:rÎg:aLÏ ! / 10/

www.prapatti.com 281 Sunder Kidambi

Page 282: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

t:aLt:am:rò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

‡ O¶:Øem:n:Î n:m:rÎg:aLÏ⋆ O

Ò

n,

&

t:an:Î kÙRm:Î A:RÙ

kݶ:n:ò⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ kÙXÕðv:lg:LÏ⋆

v:ay:ζ: A:ey:r¶:ØLÏ Ev:ò⋆ v:N:Î et:,m::ðg:ÜrÎVkÙ⋆

I¶: p:e¶:v:ò O¶: v:ll:arÎVkÙ⋆ ERrÎ kñ

Ó

RÙm:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 282 www.prapatti.com

Page 283: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kñÓ

RÙem:RrÎ Á Áet:,v:n:ndp:Ør¶:ò :ðrÎndal:Î p:rm:p:de¶:r

&

Îp::ðl: ¶::ð

Ó

NRÙ S:ð

Ó

yy:l:am:Î O

Ò

n,

&

kÝ,

&

dl:Î

‡ kñÓ

RÙm:Î ERrÎ A:y:v:ð

Ó

ll:am:Î⋆ kñS:v:av:ð

Ó

À⋆ n:aLÙm:Î

k:ð

Ó

RÙev:n:ò S:ð

Ó

yy:Øm:Î⋆ kÝeXÕn:Î t:m:rÎg:LÙm:Î kÙ,

&

g:eg:ll:arÎ⋆

ev:Rm:Î uRò Arev:l:Î p:eML⋆ ev:,emb:n:an:Î S:Ø,mb:l:XÕÚm:Î⋆

t:Rm:Î uRò v:y:l:Î⋆ An:ndp:Ør n:g:rÎ p:Øg:ØdÙm:Î Enr

&

ð/ 1/

En,

&

p::ðy:Î pp:Øg:Øedraeg:l:Î⋆ O

Ò

L

&

Ùm:òy:Øm:Î Odm:Î S:ara⋆

kÙn,

&

n:ðrÎ m:aRm:Î A:Rð⋆ kÙ,ndÙ S:ðrÎ S:ð

Ó

,end p:ØÀò⋆

m:nr

&

l:rÎ p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ An:ndp:Ør n:g:rÎ m:ay:n:Î n:am:m:Î⋆

A:ð

Ó

n,

&

m:Î A:ðrÎ A:ey:rm:am:Î⋆ uMLÙv:arÎVkÙmb:rÎ Urð/ 2/

U,m:Î p:ØXÏ k:ð

Ó

eRy:Øm:Î Agt:ð⋆ ul:g:ð

Ó

ll:am:Î uNRÙem:L

&

Ïndan:Î⋆

S:ð,m:Î t:N:Î An:ndp:Ørm:Î⋆ eS:Vkñ

Ó

n: pp:Øg:Øedraeg:l:Î⋆

t:i,m:Î n::ðy:Î ev:n:òg:LÏ O

Ò

ll:am:Î⋆ et:NN:m:Î n:am:Î Aer

&

y: ::ð

Ó

À:ðm:Î⋆

p:ð,m:Î A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ⋆ A:ð

Ó

n,

&

n:irÎ p:ðS:Øem:n:ð/ 3/

p:ðS:Øem:n:Î kÝS:m:Î Eenr

&

⋆ pp:ð

Ó

ery: n:irÎ v:ðl:ò S:ÜL

&

ÏndÙ⋆

v:aS:m:ð km:L

&

Ùm:Î S::ðl:ò⋆ v:y:l:Î AeN: An:ndp:Ørm:Î⋆

n:ðS:m:Î S:ð

Ó

ydÙr

&

òeg:nr

&

an:ò⋆ n:ð

Ó

er

&

m:òy:al:Î m:l:rÎg:LÏ t:Üev:⋆

p:ÜS:n:ò S:ð

Ó

eyg:nr

&

arÎg:LÏ⋆ p:ØeNN:y:m:Î S:ð

Ó

ydv:ar

&

ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 284: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Ó

RÙem:RrÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

p:ØeNN:y:m:Î S:ð

Ó

ydÙ⋆ n:ll: p:Øn:l::ð

Ó

RÙ m:l:rÎg:LÏ t:Üev:⋆

O

Ò

NN:Øem:n:Î O

Ò

ndò n:am:m:Î⋆ Eepp:r

&

pp:,

&

VkÙm:Î App:al:Î⋆

et:NN:m:Î n:am:Î Aer

&

y: ::ð

Ó

À:ðm:Î⋆ S:ð

Ó

er

&

p::ð

Ó

eL

&

l:Î An:ndp:Ør¶:Ø⋆

ANN:l:arÎ km:l: p:adm:Î⋆ AN:Øg:Øv:arÎ Am:rrÎ A:v:arÎ/ 5/

Am:rray:Î e¶:ereg:nr

&

arÎg:XÏkÙ⋆ A:edS:ðrÎ An:ndp:Ør¶:Ø⋆

Am:rrÎ k:ðn:Î ArÎe :eVkn,

&

⋆ A¤g: pp:eN: S:ð

Ó

yv:rÎ ev:NN::ðrÎ⋆

n:m:rÎg:L:ð ! S::ð

Ó

ll: VkñeNm:n:Î⋆ n:am:Øm:Î p::ðy:Î n:N:Øg:v:ðNRÙm:Î⋆

kÙm:rn:arÎ t:adò t:Ønb:m:Î⋆ t:ØRò¶: g::ðev:ndn:arð/ 6/

t:ØRò¶: g::ðev:ndn:arð⋆ ul:g:Øey:rÎ t:ðv:Øm:Î m:XÕÚm:Î⋆

p:Rò¶: O

Ò

m:Î p:rm: m:ÜrÎe¶:⋆ p:amb:N:ò pp:eML k:ð

Ó

NRan:Î⋆

m:Rò¶:l:ò v:aLò p:ay:Øm:Î⋆ v:y:l:Î AeN: An:ndp:Ørm:Î⋆

kRò¶:l:ò S:iy:ÎVkpp:ð

Ó

XÕal:Î⋆ kRÙev:n:ò kLòy:l:am:ð/ 7/

kRÙev:n:ò kLòy:l:ag:Øm:Î⋆ kam:n:ò pp:y:nd kaLò⋆

ERv:g:ò k:ð

Ó

NRdð

Ó

nb:rÎ⋆ O

Ò

eL

&

l:Î AeN: An:ndp:Ørm:Î⋆

p:Rm:Î uRòy:rev:l:Î⋆ p:eML p:ey:nr

&

v:n:Î p:adm:Î kaN:⋆

n:Rem:n::ð n:m:rÎg:LÏ uMLirÎ ! ⋆ n:am:Î um:Vker

&

y: ::ð

Ó

À:ðm:Î/ 8/

n:am:Î um:Vker

&

y: ::ð

Ó

À⋆ n:aMg:LÙm:Î n:eN:y:v:an:⋆

S:ðm:m:Î n:ng:ØRò¶:Ø VkNRirÎ⋆ S:ð

Ó

er

&

p::ð

Ó

eL

&

l:Î An:ndp:Ørm:Î⋆

t:Üb:n:l:Î ev:rò m:l:rÎg:LÏ⋆ t:Øv:Lr

&

A:y:ÎndÙ k:ð

Ó

NRÙ⋆

v:am:n:n:Î AeRVkñ

Ó

nr

&

ð

Ó

¶:⋆ m:ay:Înd,

&

m:Î ev:n:òg:LÏ t:am:ð/ 9/

m:ay:Înd,

&

m:Î ev:n:òg:LÏ t:am:ð⋆ m:adv:a O

Ò

À⋆ n:aLÙm:Î

Oy:Înd p::ð

Ó

n:Î m:edLÏ⋆ An:ndp:Ør n:g:rÎ O

Ò

ndòVkñ

Ó

n,

&

S:and:ð

Ó

RÙ ev:LVkm:Î t:Üp:m:Î⋆ t:am:rò m:l:rÎg:LÏ n:ll:⋆

A:y:ÎndÙ k:ð

Ó

NRÙ O¶: v:ll:arÎ⋆ Andem:l:Î p:Øg:eL

&

n:arð/ 10/

‡ Andem:l:Î p:Øg:L

&

Ï⋆ An:ndp:Ør n:g:rÎ A:ed t:Àò⋆

k:ð

Ó

ndl:rÎ p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ m:ar

&

n:Î S::ð

Ó

l:Î A:ey:r¶:ØLÏ⋆

Sunder Kidambi 284 www.prapatti.com

Page 285: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

Ó

RÙem:RrÎ

Oðendn::ðRòndÙm:Î v:ll:arÎ⋆ AN:òv:rÎ p::ðy:Î Am:rÎ ul:eg:l:Î⋆

p:ònd:ð

Ó

eR m:Rndòy:rÎ t:m:Î⋆ v:ðym:, t::ðLÏ EN:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 285 Sunder Kidambi

Page 286: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á v:ðy:Î m:,d:ðLÏ Á ÁA:en:rò m:ðy:ÎVk :ð

Ó

nr

&

al:Î ep:erv:aeXÕ Er:ðm:Î O

Ò

n,

&

p::ðVkó ¶:ev:rÎVkÙm:a,

&

A:y:Îe :y:rÎ kNN:n:ò v:ðNRÙdl:Î

‡ v:ðy:Î m:, t::ðLÏ EN:ò m:ð

Ó

el:y:Øm:Î A:l::ð ! ⋆

m:ð

Ó

el:v:Øm:Î O

Ò

n:Î t:en:m:òy:Øm:Î y:adÙm:Î n::ðVka⋆

kam:, kÙey:lg:LÙm:Î kÝv:Øm:Î A:l::ð ! ⋆

kN: m:ey:l:Î Av:ò kl:ndal:Øm:Î A:l::ð⋆

A:m:,ev:n: en:rò m:ðy:ÎVk n:i p::ðVkÙ⋆

A:ð

Ó

, p:g:l:Î A:ey:rm:Î UeL

&

y:al::ð⋆

t:am:rò VkNg:LÏ k:ð

Ó

NRirÎedy:al::ð ! ⋆

t:g:ev:l:ò t:g:ev:l:òy:ð n:i kNN:a ! / 1/

t:g:ev:l:ò t:g:ev:l:òy:ð n:i kNN:a ! ⋆

t:R m:Øl:ò p:ØN:rÎd:ð

Ó

,

&

m:Î p:ØN:rÎe :Vkara⋆

:Øg:v:ð

Ó

MLm:Î ev:S:Øemb:r

&

nder

&

v:ò m:ÜL

&

ÏVk :Î

:ÜL

&

ÏndÙ⋆ AdÙ kn:v:ð

Ó

n: n:ie¤ A:¤ñ⋆

Ag:v:Øey:rÎ Ag:m:Î Ag:nd:ð,

&

m:Î uLÏ p:ØVkÙ⋆

A:ev:ey:n:Î p:rm:Î All: v:ð«ò And:ð⋆

em:g: em:g: Een: uÀò epp:erv:òy:am:al:Î⋆

v:iv:n:Î en:n:Î p:S:Øen:rò m:ðy:ÎVk pp::ðVkñ/ 2/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 287: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:ðy:Î m:,d:ðLÏ

v:iv:eÀn:Î p:S:Ø en:rò m:ðy:ÎVk pp::ðVkÙ⋆

v:ð

Ó

vv:Øey:rÎ k:ð

Ó

NRð

Ó

n:daev: v:ðm:al:Î⋆

y:av:,m:Î t:ØN:òey:ll:ò y:an:Î E,ndÙ⋆ un:Î

AWj:n: m:ðen:y:ò A:¬m:Î kaN:ðn:Î⋆

p::ðv:dnr:ð

Ó

,

&

p:g:l:Î n:iy:g:nr

&

al:Î⋆

p::ð

Ó

, ky:r

&

Î keNN:N:ò n:i,m:Î en:ll:a⋆

S:av:edvv:ay:ÎVkÙl: ¶:ay:Îe :y::ðm:ay:Î

epp:r

&

nd⋆ E¶::ð

Ó

L

&

Ù¶:òy::ðm:Î t:en:m:ò t:an:ð/ 3/

t::ð

Ó

L

&

Ù¶:òy::ðm:Î t:en:m:òy:Øm:Î t:ØN:ò ep:erndarÎ

t:Øy:rm:Øm:Î⋆ en:n:òeg:l:ò g::ðev:nda⋆ en:n:Î

t::ð

Ó

L

&

Ù¶:en:r

&

Î p:S:ØVkLòy:ð ev:,emb:⋆

¶:Ør

&

ndð

Ó

mm:òey:¬v:ò m:ðy:ÎVk pp::ðed⋆

p:L

&

Ù¶: n:ll:m:Øedn:Î EnS:aXÕÚ v:ð

Ó

MLm:Î⋆

p:aev:y:ðn:Î m:n:m:Î Ag:nd:ð,

&

m:Î uMp:Ø−

VkL

&

Ù¶:⋆ en:n:Î S:ð

Ó

¤en: v:aey:n:Î kMv:

pp:eN:m::ð

Ó

eL

&

⋆ en:n:òd:ð

Ó

,

&

m:Î A:ev: v:ðm:al:Î/ 4/

p:eN:m::ð

Ó

eL

&

en:n:òd:ð

Ó

,

&

m:Î A:ev: v:ðm:al:Î⋆

p:g:l:Î en:rò m:ðy:ÎeVky: p::ðy: kNN:a ! ⋆

ep:eN:y:ev:L

&

Ï m:ell:g:ò v:aRò t:Üv:⋆

pp:ð

Ó

, m:d m:al:òy:Øm:Î v:endnr

&

al::ð ! ⋆

m:eN: em:g:Ø m:arÎeb:en:l:Î m:Øll:ò pp::ðdÙ⋆ O

Ò

n:Î

v:n: m:Øl:ò km:eM

&

v:¶:Øn:Î v:ay:Î Am:Ødm:Î t:ndÙ⋆

AeN: em:g:Ø t:am:rò Vkóy:ò And:ð ! ⋆

AeRe :y::ðm:Î t:l:òem:S:ò n:i AeN:y:ay:Î/ 5/

AeRe :y::ðm:Î t:l:òem:S:ò n:i AeN:y:ay:Î⋆

A:eL

&

y:¤NN:a ! un:Î k:ðl: pp:adm:Î⋆

ep:eR¶:dÙ n:RÙv:Øn:Vkerv:òy:,m:Î

p:l:rÎ⋆ AdÙen:r

&

Îk O

Ò

m:Î p:ð

Ó

Nm:ò A:XÕ:ðm:Î⋆

www.prapatti.com 287 Sunder Kidambi

Page 288: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

v:ðy:Î m:,d:ðLÏ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:eR¶:Rm:Î keNN:N:ò n:i,m:Î en:ll:a⋆

m:n:m:Øm:Î en:ll:a O

Ò

m:VkdÙ t:Àal:ð⋆

v:ð

Ó

eRpp:Ø en:n:Î p:S:Ø en:rò m:ðy:ÎVk pp::ðVkÙ⋆

v:ðm:Î O

Ò

m:dÙey:rÎ AL

&

l:Î m:ð

Ó

L

&

Ùeg:l:Î uVkñ/ 6/

v:ðm:Î O

Ò

m:dÙey:rÎ AL

&

l:Î m:ð

Ó

L

&

Ùeg:l:Î uVkÙ⋆

v:ð

Ó

LÏ v:Lò m:ðg:l:ò kL

&

n,

&

v:iL

&

t:Üm:l:rÎ VkeNN:N:ò m:ض:m:Î S::ðr⋆

¶:ØN:ò m:Øl:ò p:y:ndð

Ó

n: t::ðMg:LÏ v:aR⋆

m:am:eN: v:NN:a ! un:Î S:ð

Ó

¤m:l:

v:NN:⋆ m:ð

Ó

nm:l:rÎ AeR n::ðv: n:i p::ðy:Î⋆

A:m:eg:L

&

ÏndÙg:ndv:ò m:ðy:ÎeVkn,

&

À:ðRÙ⋆

AS:ØrrÎg:LÏ t:l:òpp:ð

Ó

eyy:l:Î O

Ò

v:ng::ð

Ó

l:Î A:¤ñ/ 7/

AS:ØrrÎg:LÏ t:l:òpp:ð

Ó

eyy:l:Î O

Ò

v:ng::ð

Ó

l:Î A:¤ñ

Ó

n,

&

A:L

&

Ùm:Î O

Ò

ÀarÎ uey:rÎ A:n:Î ep:n:Î p::ðg:ðl:Î⋆

keS:g:òy:Øm:Î v:ð«òy:Øm:Î uMg:l:ndÙ⋆

kl:ev:y:Øm:Î n:el:y:Øm:Î O

Ò

¤ó keL

&

y:ðl:Î⋆

v:eS:S:ð

Ó

y:Øn:Î t:am:rò VkNN:Øm:Î v:ay:Øm:Î⋆

kóg:LÙm:Î p:idg: uRòy:Øm:Î kaXÏeX⋆

A:ð

Ó

eS:S:ð

Ó

y:Î n:ØN:Î ERò ELv:ay:Îe :y:rÎ⋆ n:i

ug:VkÙm:Î n:ll:v:r:ð

Ó

RÙm:Î ueL

&

dray:ð/ 8/

ug:VkÙ n:ll:v:r:ð

Ó

RÙm:Î ueL

&

dndÙ⋆ undn:Î

et:,v:ØMLm:Î ERrÎ kñ

Ó

RÙmd:ð,

&

m:Î⋆ n:a¤LÏ

ev:y:Vk Enb:Ø,

&

dÙm:Î O

Ò

m:Î p:ð

Ó

Nm:ò A:XÕ:ðm:Î⋆

O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î ! p:S:Ø m:ðy:ÎVk pp::ðg:ðl:Î⋆

em:g: pp:l: AS:ØrrÎg:LÏ v:ðNRÙ,v:m:Î k:ð

Ó

NRÙ⋆

en:n,

&

eL

&

d,v:rÎ kWj:n:Î Ov:⋆

Ag:pp:eRl:Î Av:r:ð

Ó

RÙm:Î en:À:ð

Ó

Ra¤ñ⋆

Av:¶:¤LÏ ev:Lòy:Øm:Î O

Ò

n:Î S::ð

Ó

r

&

Î k:ð

Ó

LÏ And:ð ! / 9/

Sunder Kidambi 288 www.prapatti.com

Page 289: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:ðy:Î m:,d:ðLÏ

Av:¶:¤LÏ ev:Lòy:Øm:Î O

Ò

n:Î S::ð

Ó

r

&

Î k:ð

Ó

LÏ And:ð ! ⋆

AS:ØrrÎg:LÏ v:n:Î kóy:rÎ kWj:n:Î Ov:⋆

t:v:¶:v:rÎ m:,

&

g: en:n,

&

eL

&

d,v:rÎ⋆

t:en:m:òy:Øm:Î p:ð

Ó

erdÙn:eVkram:n:òy:Øm:Î

uv:rζ:l:ò⋆ uRn:Î et:ereg:l:òy:Øm:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

URÙr

&

O

Ò

ÀØRò A:ev: v:ðm:al:Î⋆

et:v:e¶:l:Øm:Î p:S:Ø en:rò m:ðy:Îpp:Øv:e¶:⋆

S:ð

Ó

¤en: v:ay:Î O

Ò

¤LÏ A:y:rÎ t:ðv:ð ! / 10/

‡ S:ðÓ

¤en: v:ay:Î O

Ò

¤LÏ A:y:rÎ t:ðv:Ø⋆ A

e¶:,v:eR et:,v:eRm:ðl:Î⋆ p::ð

Ó

,n:l:Î

S:¤eN: t:Ør

&

òv:n:Î v:N:Î t:ð

Ó

n:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆

v:N:Î S:Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

ll:aey:r¶:ØLÏ⋆

m:¤óy:rÎ A:y:Îe :y:rÎ A:y:Înd m:al:ò⋆

Av:n::ð

Ó

RÙm:Î ep:erv:dr

&

Îekre¤⋆ t:òy:l:Î

A¤v:n:Î p:S:Ø en:rò m:ðy:Î pp::ð

Ó

eL

&

pp:an:Î

urò¶:n:⋆ Ev:òy:Øm:Î p:¶:v:eXÕn:Î S:arÎv:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 289 Sunder Kidambi

Page 290: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á S:arÎv:ð t:v:n:ðÓ

er

&

Á ÁA:M

&

v:arÎ t:am:Î p:ð

Ó

r

&

Vk,edy: b:eVt: p:el:¶:m:òy:ò A,eL :ð

Ó

ydl:Î

‡ S:arÎv:ð t:v:n:ðÓ

er

&

VkÙ⋆ ¶:am::ðdrn:Î t:aMg:LÏ⋆

karÎm:ðg: v:NN:n:Î⋆ km:l: n:y:n:¶:n:Î⋆

n:irÎ v:an:m:Î m:NN:ð

Ó

er kal:ay:Î⋆ en:nr

&

n:ðem:y:an:Î⋆

p:ðrÎ v:an:v:rÎg:LÏ⋆ ep:dXÕÚm:Î p:ð

Ó

,m:òy:n:ð/ 1/

p:ð

Ó

,m:òy:n:ð v:an:e¶:m:òy::ðrÎVkÙm:Î⋆ kaNRr

&

Î−

k,m:òy:n:ð⋆ A:g:¶:N:òy:adarÎVkÙ⋆ O

Ò

n,

&

m:Î

et:, m:ð

Ó

y:Î ur

&

òeg:nr

&

⋆ S:ð

Ó

¤N:Î m:al:Î⋆ n:aLÙm:Î

E,m:ò ev:n:ò keRndÙ⋆ E¤ñ

Ó

Àò A:eMg:nr

&

an:ð/ 2/

A:eMg:nr

&

an:Î A:eL

&

y:an:Î⋆ A:ral:Î kÙr

&

òv:ØRòy:m:Î⋆

m:ieMg:nr

&

edll:ò⋆ epp:r

&

ev: ¶:Øy:rÎ keRnd:ðm:Î⋆

v:aLÏ kñ

Ó

NRò A:ð

Ó

Ng:N:Î⋆ m:R epp:Àò t:n:Î kñMv:n:Î⋆

t:aLÏ kNRÙ k:ð

Ó

NRÙ⋆ O

Ò

n:Î t:l:òm:ðl:Î p:Øn:òndðn:ð/ 3/

t:l:òm:ðl:Î p:Øn:òndðn:Î⋆ S:rN:¤LÏ⋆ A:el:n:Î

El:òm:ðl:Î t:Øey:nr

&

an:Î⋆ Em:òy::ðrÎ v:N:¤⋆

m:l:òm:ðl:Î t:an:Î en:n,

&

⋆ O

Ò

n:Î m:n:¶:ØLÏ E,ndan:ò⋆

en:l:ò p:ðrÎVkl:Î A:g:am:ò⋆ en:e :e¶:,ndðn:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 291: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:arÎv:ð t:v:n:ð

Ó

er

&

en:e :e¶:,ndðn:Î⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:m:Î keL

&

y:am:ò⋆

kó :Vkr¶:NN:l:Î⋆ kMv:m:Î p:ð

Ó

erdÙRòy:n:Î⋆

m:ð

Ó

:pp:Ran:Î ep:r

&

rÎVkÙ⋆ m:ð

Ó

yp::ðl:Øm:Î p::ð

Ó

y:Î v:ll:n:Î⋆

n: :pp:RÙm:Î n:m:VkÙ⋆ n:ag: ¶:N:òy:an:ð/ 5/

n:ag:¶:N:òy:an:ò⋆ n:aMd:ð,

&

m:Î W:an:¶:al:Î⋆

A:g:¶:N:òpp:arÎVkÙ⋆ A,MS:ð

Ó

yy:Øm:Î Amm:an:ò⋆

m:ag:e¶:L m:edy:m:Î⋆ S:ð,m:Î S:Ròy:an:ò⋆

p:ag:¶:Ø v:ò¶:an:Î t:n:Î⋆ p:adm:Î p:eN:ndðn:ð/ 6/

p:eN: n:ð

Ó

Wj:ð ! n:aLÙm:Î⋆ p:rm: p:rmb:rn:ò⋆

ep:eN: A:ð

Ó

n,

&

m:Î S:ara⋆ ep:r

&

ev: kñ

Ó

RÙ¶:aLÙm:Î⋆

m:eN: en:nr

&

S::ðed⋆ m:dÙS:Üdn:Î O

Ò

Àmm:an:Î⋆

AeN: en:nr

&

S:ð

Ó

mb::ð

Ó

n:Î⋆ ARl:Î A:eL

&

y:an:ð/ 7/

A:eL

&

y:an:Î A:eL

&

⋆ Am:rrÎVkÙm:Î App:al:an:Î⋆

UeL

&

y:an:Î UeL

&

p:Rò¶:an:Î⋆ en:rò m:ðy:ζ:an:Î⋆

p:aeL

&

y:n:Î t::ðLal:Î⋆ v:rò O

Ò

RÙ¶:an:Î p:ad¤LÏ⋆

v:aeL

&

O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:ð ! ⋆ m:r

&

v:adÙ v:aL

&

Ï kNRay:Î/ 8/

kNRðn:Î km:l: m:l:rÎ pp:adm:Î⋆ kaNRl:Øm:ð⋆

ev:NRð A:ð

Ó

eL

&

nd⋆ ev:n:òy:aey:n: O

Ò

ll:am:Î⋆

t::ð

Ó

NRð S:ð

Ó

ydÙ⋆ O

Ò

n,

&

m:Î t::ð

Ó

L

&

ÙdÙ v:eL

&

y::ð

Ó

L

&

Ùg:⋆

p:NRð p:rm:n:Î p:eN:¶:⋆ p:eN:v:g:òy:ð/ 9/

v:g:òy:al:Î m:n:m:Î A:ð

Ó

enr

&

⋆ m:adv:n:ò⋆ n:aLÙm:Î

p:Øg:òy:al:Î ev:LVkal:Î⋆ p:ØdÙ m:l:ral:Î n:iral:Î⋆

et:S:òd:ðr

&

m:rrÎg:LÏ⋆ S:ð

Ó

enr

&

r

&

òWj: en:nr

&

t:g:òy:an:Î S:rN:m:Î⋆ t:m:rÎg:RÏk:ðrÎ p:XÕð/ 10/

‡ p:XÕðÓ

n,

&

p:eXÕ⋆ pp:rm: p:rmb:rn:ò⋆

m:l:Î et:Nt::ðLÏ m:al:ò⋆ v:L

&

Ùed v:Ln:aRn:Î⋆

www.prapatti.com 291 Sunder Kidambi

Page 292: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

S:arÎv:ð t:v:n:ð

Ó

er

&

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S::ð

Ó

l:Î t::ð

Ó

Ròy:ndaed⋆ A:ðrÎ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î⋆

kXÕarÎVk:ðrÎ p:XÕag:Øm:Î⋆ kNN:n:Î kL

&

l:Î EN:òy:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 292 www.prapatti.com

Page 293: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á kNN:n:Î kL&

el:N:ò Á Á

b:eVt: p:NN:Øm:Î v:g:òg:Lò ¶::ð

Ó

g:ض:Ø VkÝr

&

l:Î

‡kNN:n:Î kL&

l:Î EN:ò⋆ n:NN:Øm:Î m:n:m:Î uRòy:irÎ⋆

O

Ò

NN:Øm:Î et:,n:am:m:Î⋆ et:NN:m:Î n:arN:m:ð/ 1/

n:arN:n:Î O

Ò

mm:an:Î⋆ p:arÎ AN:¤aLn:Î⋆

v:arN:m:Î t::ð

Ó

l:ò¶:⋆ karN:n:Î t:an:ð/ 2/

t:an:ð ul:g:ð

Ó

ll:am:Î⋆ t:an:ð p:Ròe¶:RndÙ⋆

t:an:ð uNRÙem:L

&

ÏndÙ⋆ t:an:ð A:Mv:an:ð/ 3/

A:Mv:an:Î A:eL

&

n:irÎ⋆ Vk:ðMv:ay:Î Arv:N:òy:an:Î⋆

t:aMv:ay:Î m:l:erXÏXÙ⋆ n:aMv:ay:Î n:aRirð/ 4/

n:aRirÎ n:aMd:ð,

&

m:Î⋆ v:aRa m:l:rÎ k:ð

Ó

NRÙ⋆

p:aRirÎ Av:n:Î n:am:m:Î⋆ v:iRð p:ð

Ó

r

&

l:am:ð/ 5/

‡m:ðy:an:Î v:ð¤Rm:Î⋆ kay:a m:l:rÎ v:NN:n:Î⋆

p:ðy:arÎ m:Øl:òy:ØNR⋆ v:ay:an:Î m:adv:n:ð/ 6/

m:adv:n:Î O

Ò

nr

&

ð

Ó

n,

&

⋆ A:ðd v:ll:irðl:Î⋆

t:id:ð

Ó

n,

&

m:Î ARòy:a⋆ Odm:Î S:arav:ð/ 7/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 294: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

kNN:n:Î kL

&

el:N:ò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ara Od¤LÏ⋆ n:irarÎ m:Øeg:l:Î v:NN:n:Î⋆

p:ðrÎ A:rÎ A:ðdÙv:arÎ⋆ A:rarÎ Am:rrð/ 8/

Am:rrÎVkery:an:ò⋆ t:m:rÎg:«ð

Ó

eLy:an:ò⋆

Am:r ¶::ð

Ó

L

&

Ùv:arÎg:XÏkÙ⋆ Am:ra ev:n:òg:Lð/ 9/

ev:n:òv:l:Î E,LÏ O

Ò

ÀØm:Î⋆ m:Øn:òg:LÏ v:ð

Ó

,ev:pp::ðm:Î⋆

S:Øn:ò n:n:Î m:l:erXÏXÙ⋆ en:n:òem:n:Î n:ð

Ó

eRy:an:ð/ 10/

‡n:ðÓ

eRy:an:Î A,LÏ S:ÜRÙm:Î⋆ p:eRy:an:Î S:Rg::ðb:n:Î⋆

n::ð

Ó

eR A:ey:re¶: pp:¶:Ø⋆ AeRy:arÎVk,LÏ p:ðr

&

ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 294 www.prapatti.com

Page 295: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á A,LÏ p:ð

Ó

,

&

v:arÎ Á Á

t:m:VkÙ pp:ð,

&

AeLVk :m:y:m:Î p:arÎe¶:,nd p:ðr,Lò pp:araXÏeX A:M

&

v:arÎ

n:ð

Ó

Wj:ØRn:Î kÝ,

&

dl:Î

‡A,LÏ p:ð

Ó

,

&

v:arÎ AeRy:arÎ t:m:Î⋆ AeRy:n:ðr

&

ÎkÙ⋆ A:eL

&

y:an:Î

A,LÏ t:,v:an:Î Am:òeg:nr

&

an:Î⋆ AdÙ n:m:dÙ ev:edv:g:òy:ð⋆

E,LÏ t:,m:a W:al:¶:ØLÏ⋆ Een: epp:r

&

ev: y:an:Î v:ðNRðn:Î⋆

m:,LÏ A:ð

Ó

eL

&

n:i m:R n:ð

Ó

Wj:ð ! ⋆ v:a¬aXÕan:Î AeR v:N:¤ñ/ 1/

v:a¬aXÕan:Î AeR v:N:e¤⋆ m:a W:al: epp:r

&

pp:,

&

pp:an:Î⋆

kñ¬ay:ð m:R n:ð

Ó

Wj:ð ! ⋆ kñS:v:n:Î O

Ò

m:Î p:ð

Ó

,m:an:ò⋆

pp:a¬ay: p:l: p:aeR⋆ pp:L

&

ev:n:òg:LÏ p:XÕ,

&

¶:Ø⋆

n:a¬ar:ðeRy:lv::ð

Ó

eL

&

ndÙ⋆ n:arN:n:ò n:eNN:n:m:ð/ 2/

n:eNN:n:m:Î n:aray:N:n:ò⋆ n:am:¤LÏ p:l: S::ð

Ó

ell:⋆

m:NN:Øl:eg:l:Î v:Lm:Î em:Vk⋆ v:a¬aXÕan:Î v:endn,

&

ev:NN:Øl:g:m:Î t:,v:an:ay:Î⋆ ev:ròeg:nr

&

an:Î ev:edv:g:òy:ð⋆

O

Ò

eNN:n: v:ar

&

ag:a⋆ EVk,m:¤LÏ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:ð ! / 3/

O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:¶:ØLÏ E,ndÙ⋆ Ee¤,m:Î t:em:L

&

Ï n:Ül:Î Ev:ò m::ð

Ó

eL

&

ndÙ⋆

v:Àð

Ó

Wj: e¶:reN:y:n:ò⋆ m:arÎev:Rnd v:a¬aXÕan:Î⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 296: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

A,LÏ p:ð

Ó

,

&

v:arÎ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:ÀWj: pp:ard¶:Ø⋆ pp:aNRv:rÎVka pp:Rò t::ð

Ó

¬an:Î⋆

n:l:Î n:ð

Ó

Wj:ð ! n:m:Î p:ð

Ó

,m:an:Î⋆ n:m:Vk,LÏ t:an:Î S:ð

Ó

yv:an:ð/ 4/

v:an:Î Or

&

v:eL

&

t:nd⋆ v:a¬aXÕan:Î p:eN:v:g:òy:ð⋆

n:an:Î Or

&

pp:ð

Ó

,

&

eg:nr

&

ðn:Î⋆ n:rg:¶:ò n:g:Ø n:ð

Ó

Wj:ð⋆

t:ðn:ð,

&

m:l:rÎ ¶:ØLv:m:Î⋆ et:g:L

&

Ï p:adn:Î⋆ S:ð

Ó

L

&

Ùm:Î p:r

&

v:ò

t:an:Î Oer

&

e¶:erv:an:Î t:n:Î⋆ t:aLÏ EN:ò O

Ò

n:Î t:l:òm:ðl:ð/ 5/

t:l:òm:ðl: t:aLÏ EN:òg:LÏ⋆ t:am:ròVkN:Î O

Ò

n:Î Amm:an:Î⋆

en:l:ò p:ðran:Î O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:¶:Ø⋆ O

Ò

pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î⋆

m:l:ò m:aR¶:rv:N:òm:ðl:Î⋆ v:a¬aXÕan:Î⋆ m:d em:Vk

k:ð

Ó

l:ò y:an:ò m:,pp::ð

Ó

eS:¶:an:Î⋆ kÙrò kL

&

lg:LÏ kÙ,

&

eg:n:m:ð/ 6/

kÙrò kL

&

lg:LÏ kÙ,

&

eg:n:m:Î⋆ n:m:Î g::ðev:ndn:Î kÙeR k:ð

Ó

NRan:Î⋆

et:rò kÙL

&

Ùv:Ø kRl:Î p:ØRò S:ÜL

&

Ï⋆ t:ð

Ó

n:Î n:aXÏXÙ e¶:l:dm:Î AÀ⋆

v:rò kÙL

&

Ùv:Ø m:eN: m:aR⋆ v:a¬aXÕan:Î m:l:rÎ AeRm:ðl:Î⋆

ev:rò kÙL

&

Ùv:Ø n:,

&

m:Î t:ØLv:m:Î⋆ m:ð

Ó

y:ÎeÀn,

&

km:L

&

Ùm:ð/ 7/

m:ð

Ó

y:ÎeÀn,

&

km:L

&

Ï t:ØLv:⋆ ev:ròy:ð,

&

et:,m:ØeRy:n:Î⋆

kóeÀnr

&

:Vkr¶:n:Î⋆ k,dÙm:Î ERm:Î p::ð

Ó

,dÙ p:Øn:l:Î⋆

m:òeÀnr

&

v:rò p::ðl:Øm:Î⋆ et:,v:Ø,v: v:a¬aXÕar

&

ÎkÙ⋆

O

Ò

Àenr

&

S:ð

Ó

ydðn:a⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

eWj:l:Î et:g:M

&

v:dÙv:ð/ 8/

et:g:eM

&

g:nr

&

et:,m:arÎeb:l:Î⋆ et:,m:¤ó t:À:ðRÙm:Î⋆

et:g:eM

&

g:nr

&

et:,m:al:arÎ⋆ S:ðrÎev:Rm:Î t:N:Î v:a¬a,

&

p:Øg:eM

&

n:nr

&

p:ØMLÝrÎed⋆ p::ðrÎ ArVkrÎ kÙl:m:Î kñ

Ó

RÙ¶:an:Î⋆

Eg:eM

&

v:enr

&

O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:¶:Ø⋆ O

Ò

pp::ð

Ó

L

&

ÙdÙm:Î ep:ery:an:ð/ 9/

ep:ery:adaXÏ S:ð

Ó

yy:ð

Ó

n,

&

⋆ ep:r

&

pp:,

&

¶:aLÏ Ar

&

Vk:ð

Ó

NRan:Î⋆

Aery:aeg: EreN:y:n:ò⋆ A:g:m:Î kiNRan:Î An,

&

p:ð

Ó

ery:arÎVkaXÏ p:¬Vkal:Î⋆ p:ð

Ó

r

&

ad p:y:n:Î p:ð

Ó

,

&

m:a,

&

v:er v:aLÏ v:ay:Î Arv:N:òm:ðl:Î⋆ v:a¬aXÕan:Î kaXÏeXn:n:ð/ 10/

Sunder Kidambi 296 www.prapatti.com

Page 297: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

A,LÏ p:ð

Ó

,

&

v:arÎ

‡kaXÏeX ¶:n:Î kn:ò kL

&

lg:LÏ⋆ kRÙ n:rg:m:Î p:Øg:l:Î A:ð

Ó

eL

&

¶:⋆

v:a¬aXÕð

Ó

m:Î p:ð

Ó

,m:an:ò⋆ v:L{Ïg:Ø,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

p:a¬ay: t:em:L

&

Ï m:al:ò⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Epp:¶:Øm:Î

kñXÏXÙ⋆ A:rarÎ v:an:v:rÎg:LÏ⋆ S:ð

Ó

ev:eVken:y: S:ð

Ó

Wj::ð

Ó

ll:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 297 Sunder Kidambi

Page 298: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á S:ðÓ

Wj::ð

Ó

r

&

Îkev:g:aLÏ Á ÁA:M

&

v:arÎ t:m:dÙ m:ðen:ey:nm:ðl:Î O

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:Î v:ò¶:ØML v:aWj:òy:ò pp:araXÏeX pp:ðS:Ødl:Î

‡ S:ðÓ

Wj::ð

Ó

r

&

Î kev:g:aLÏ ! uey:rÎ ka¶:aXÏS:ð

Ó

y:Îemm:n:Î⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

v:Wj: VkMv:n:Î m:a m:ay:n:Î⋆ m:ay: Vkev:y:ay:Î v:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î

n:ð

Ó

Wj:Øm:Î uey:,m:Î uLÏ kl:ndÙ⋆ en:nr&

arÎ Aer

&

y:a v:NN:m:Î⋆ O

Ò

n:Î

n:ð

Ó

Wj:Øm:Î uey:,m:Î Av:òy:ØNRÙ⋆ t:an:ð A:eg: en:r

&

òndan:ð/ 1/

t:an:ð A:eg: en:r

&

òndÙ⋆ O

Ò

ll:a ul:g:Øm:Î uey:,m:Î t:an:ðy:ay:Î⋆

t:an:ð y:an:Î O

Ò

nb:an:Î A:eg:⋆ ¶:Àò ¶:an:ð t:Øed¶:Ø⋆ O

Ò

n:VkÙt:Î

t:ðn:ð p:al:ð kÀl:ð Am:Ødð⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

k:ðn:ð A:eg: en:nr

&

Ó

eL

&

ndan:Î⋆ OÒ

Àò m:ØXÕÚm:Î uey:,NRð/ 2/

O

Ò

Àò m:ØXÕÚm:Î uey:,NRÙ⋆ O

Ò

n:Î m:ay: A:Vkó Edn:ØLÏ p:ØVkÙ⋆

O

Ò

Àò m:ØXÕÚm:Î t:an:ðy:ay:Î⋆ en:nr&

m:ay: Amm:an:Î S:ðrÎ⋆

t:ð

Ó

Àn:Î et:,m:ael:,Wj::ðl:ò⋆ e¶:S:ò kó kÝepp: :ðrÎnd

y:an:Î⋆ EÀØm:Î p::ðv:ðn:ð k:ð

Ó

l::ð ! ⋆ OÒng::ðÓ

l:Î Amm:an:Î et:,v:,Lð/ 3/

O

Ò

ng::ð

Ó

l:Î Amm:an:Î et:,v:,Mg:LÏ⋆ ul:g:Øm:Î uey:,m:Î t:an:ðy:ay:Î⋆

n:¤ñ

Ó

ÀØRl:m:Î kóev:Ran:Î⋆ W:al:¶:ÜRð n:RndÙL&

eVk⋆

t:ð

Ó

n:Î k:ð

Ó

LÏ et:S:òVkÙ e¶:l:dm:ay:Î en:nr

&

⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

n:¤LÏ kÙnr

&

m:Î kóev:Ran:Î⋆ n:NN:a AS:ØrrÎ n:el:y:v:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 299: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ð

Ó

Wj::ð

Ó

r

&

Îkev:g:aLÏ

n:NN:a AS:ØrrÎ n:el:v:ð

Ó

yd⋆ n:ll: Am:rrÎ p::ð

Ó

el:v:ð

Ó

yd⋆

O

Ò

NN:adn:g:LÏ O

Ò

NN:Øm:Î⋆ n:n:Î m:Øen:v:rÎ Enb:m:Î t:l:òeS:r

&

pp:⋆

p:NN:arÎ p:aRl:Î Eng:ev:g:LÏ⋆ y:an:ay:Î ¶:Àò ¶:an:Î p:aeR⋆

t:ð

Ó

Àa O

Ò

ÀØm:Î O

Ò

Àmm:an:Î⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:òy:an:ð/ 5/

et:,m:ael:,Wj::ðl:ò y:an:ð A:eg:⋆ :ð

Ó

L

&

Ù m:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆ t:n:Î

A:ð

Ó

,m:a v:ey:eXÕn:Î uMLð v:ò¶:Ø⋆ UeL

&

UeL

&

t:l:òy:eLVkÙm:Î⋆

et:,m:al:Î O

Ò

Àò A:LÙ m:al:Î⋆ eS:v:n:Øm:Î ep:rm:n:Øm:Î kaN:adÙ⋆

A,m:al:Î O

Ò

eyd AeR p:rv:⋆ A,Lò Ind Amm:an:ð/ 6/

A,Lò I O

Ò

n:mm:an:ð ! OÒÀØm:Î⋆ m:ØVkN:Î Amm:an:Øm:Î⋆

t:ð

Ó

,LÏ k:ð

Ó

LÏ ep:rm:n:Î Amm:an:Øm:Î⋆ t:ðv:rÎ k:ðn:Øm:Î t:ðv:,m:Î⋆

E,Mg:LÏ keRy:Øm:Î m:Øen:v:,m:Î⋆ O¶:Øm:Î Amm:an:Î et:,m:l:ò⋆

m:,Mg:LÏ keRy:Øm:Î m:eN:m:l:ò⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò m:l:òy:ð/ 7/

‡ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò m:l:òy:ð⋆ et:,pp:ar&

ÎkRl:ð O

Ò

n:Î t:l:òy:ð⋆

et:,m:al:Î v:òg:Øndm:ð⋆ t:N:Î et:,v:ð¤Rm:ð O

Ò

n:dÙRl:ð⋆

A,m:a m:ay:¶:ð

Ó

n:dÙey:rð⋆ m:n:m:ð v:aVkñ k,m:m:ð⋆

A:ð

Ó

,m:a n::ð

Ó

eRy:Øm:Î ep:ery:an:Î⋆ O

Ò

n:Î UeL

&

m:Ødlv:n:Î A:ð

Ó

,v:n:ð/ 8/

UeL

&

m:Ødlv:n:Î A:ð

Ó

,v:n:ð O

Ò

ÀØm:Î⋆ A:ð

Ó

,v:n:Î ul:g:ð

Ó

ll:am:Î⋆

UeL

&

d:ð,

&

m:Î t:ÀØMLð p:Rò¶:Ø⋆ ka¶:Ø Vkñ

Ó

RÙ¶:ØL

&

l:Øm:Î⋆

A:eL

&

v:NN:n:Î O

Ò

n:Î Amm:an:Î⋆ AndN:Î et:,m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

v:aeL

&

m:n:m:ð kóev:Rðl:Î⋆ uRl:Øm:Î uey:,m:Î m:¤v::ð

Ó

¬ð/ 9/

m:¤v::ð

Ó

XÏXÙn:Î m:a m:ay:ò⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò m:ðy:⋆

n:¤LÏ k:ðn:ð ! y:an:ð n:i A:eg:⋆ O

Ò

Àò AeL¶:an:ð⋆

p::ð

Ó

¤óm:Î p:Øl:n:Øm:Î p::ð

Ó

er

&

y:òndÙm:Î⋆ k,m:ðendery:m:Î Oðmb:Üdm:Î⋆

Ee¤vv:Øey:rÎ Oy:Î ep:reg:,ed⋆ m:an:a¤ar m:n:¤Lð/ 10/

‡ m:an:a¤ar m:n:m:Î kñ

Ó

R⋆ Oðv:rÎ v:ng:òy:rÎ m:¤⋆

t:an:a¤ar m:ay:Îpp:ØVkÙ⋆ ¶:an:ð t:an:ð A:n:an:òt:Î⋆

www.prapatti.com 299 Sunder Kidambi

Page 300: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

S:ð

Ó

Wj::ð

Ó

r

&

Îkev:g:aLÏ et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

t:ðn:a¤ar pp::ð

Ó

eL

&

l:Î kÙ,g:ÜrÎ⋆ S:Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

ll:aey:r¶:ØLÏ⋆

m:an:a¤are¶:v:ò p:¶:Øm:Î⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò m:l:òVkñ/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 300 www.prapatti.com

Page 301: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á et:,m:ael:,Wj::ðl:òm:l:ò Á ÁO

Ò

mb:ð

Ó

,m:an:dÙ A,LÏ et:r

&

¶:ò pp:ðS:Ødl:Î

‡ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò m:l:ò⋆ O

Ò

nr

&

ðn:Î O

Ò

À⋆

et:,m:al:Î v:ndÙ⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:Ø en:r

&

òy: pp:Øg:Øndan:Î⋆

kÙ, m:a m:eN:y:ØndÙ p:Øn:l:Î⋆ p::ð

Ó

eÀ ¶:ð

Ó

nb:al:Î⋆

et:,m:al:Î S:ð

Ó

n,

&

S:ðrÎev:Rm:Î⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðrð/ 1/

p:ðrð ur

&

òeg:nr

&

ep:ran:Î⋆ En,

&

v:ndÙ⋆

p:ðrðn:Î O

Ò

n,

&

⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:Ø en:r

&

òy: pp:Øg:Øndan:Î⋆

karÎ OL

&

Ï kRl:Î OL

&

Ï⋆ m:l:ò OL

&

Ï ul:g:ØNRÙm:Î⋆

A:ra v:ey:XÕan:ò⋆ AR¤ epp:eR¶:ðn:ð/ 2/

ep:eR¶:ðn:Î ep:r

&

ev: kñ

Ó

RÙ¶:ðn:Î⋆ ep:eN: S:arðn:Î⋆

m:eR¶:ðn:Î m:n:ò v:aL

&

ÏVkóy:ØLÏ⋆ en:r

&

Îp:d:ðrÎ m:ay:òy:ò⋆

k:ð

Ó

eR Vk:ðb:Ør m:aR¤LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,pp:ðran:Î⋆

AeR :ðrÎv:dð

Ó

n:VkÙ⋆ O

Ò

eLdaey:n: v:ar

&

ð ! / 3/

O

Ò

eLdaey:n:v:ar

&

ð

Ó

n,

&

⋆ O

Ò

n:Î kNg:LÏ keLpp:⋆

VkeLdaeg:y: eS:ndòy:n:ay:Î⋆ VkeLeVknr

&

ðn:Î⋆

ekeL t:aev:y: S::ðl:òg:LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,pp:ðran:Î⋆

t:ð

Ó

eLdaeg:y:⋆ S:ðN:Î ev:S:Ømb:Ø t:,v:an:ð/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 302: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,m:ael:,Wj::ðl:òm:l:ò et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

v:an:ð t:,v:an:Î⋆ O

Ò

n:Vka O

Ò

À:ðR:ð

Ó

XÏeX⋆

Un:ðy:Î kÙrmb:ò⋆ Edn:ØLÏ p:Øg:ØndÙ⋆ En,

&

t:an:ð t:RÙm:aXÕ⋆ ev:n:òg:LÏ t:ev:rζ:an:Î⋆

t:ðn:Î Oy:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ t:ð

Ó

n:Î et:,pp:ðrÎ n:g:ran:ð/ 5/

et:,pp:ðrÎ n:g:ran:Î⋆ et:,m:ael:,Wj::ðl:ò⋆

pp::ð

Ó

,pp:ð ur

&

òeg:nr

&

ep:ran:Î⋆ En,

&

v:ndÙ⋆

E,pp:ðn:Î O

Ò

n,

&

⋆ O

Ò

n:Î n:ð

Ó

Wj:Ø en:r

&

òy: pp:Øg:Øndan:Î⋆

ev:,pp:ð p:ð

Ó

XÕÚ⋆ Am:Ødm:Î uNRÙ keL¶:ðn:ð/ 6/

uNRÙ keL¶:ðr

&

ÎkÙ⋆ umb:rÎ O

Ò

n:Î kÙr

&

ò⋆ m:ðl:ò

¶::ð

Ó

NRÙ keL¶:Ø⋆ Aend t::ð

Ó

L

&

Ùm:Î S::ð

Ó

ll:Ø pp:ð

Ó

XÕðn:Î⋆

v:NRÙ keLVkÙm:Î p::ð

Ó

eL

&

l:Î S:ÜL

&

Ï⋆ et:,pp:ðran:Î⋆

kNRÙ keLpp:⋆ VkNN:ØLÏ en:nr

&

g:l:an:ð/ 7/

kNN:ØLÏ en:nr

&

g:l:an:Î⋆ k,e¶:ng:N:Î p:ð

Ó

ery:n:Î⋆

O

Ò

eNN:l:Î n:ØN:Î p::ð

Ó

,LÏ⋆ OL

&

Ï ES:òey:n:Î S:Øv:ò t:an:ð⋆

v:NN: n:n:Î m:eN: m:aR¤LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,pp:ðran:Î⋆

et:NN:m:Î O

Ò

n:Î m:n:¶:Ø⋆ pp:Øg:Øndan:Î S:ð

Ó

er

&

endnr

&

ð/ 8/

Enr

&

ð

Ó

Àò pp::ð

Ó

,LaeVk⋆ ¶:Àò O

Ò

ÀØLÏ v:ò¶:an:Î⋆

Anr

&

ð

Ó

Àò pp:Ør

&

mb::ðg:⋆ pp:ØN:rζ:dð

Ó

n:Î S:ð

Ó

yv:an:Î⋆

kÙnr

&

ð

Ó

À e¶:g:L

&

Ï m:aR¤LÏ S:ÜL

&

Ï⋆ et:,pp:ðran:Î⋆

A:ð

Ó

nr

&

ð

Ó

n:Vk,LÏ S:ð

Ó

yy:⋆ uN:rζ:l:Î uXÕðn:ð/ 9/

‡ uXÕðn:Î ug:ndÙ p:eN: S:ðÓ

ydÙ⋆ un: p:adm:Î

p:ð

Ó

XÕðn:Î⋆ Idð EÀm:Î⋆ v:ðNRÙv:dð

Ó

nday:Î⋆

kXÕarÎ m:r

&

òv:aN:rÎg:LÏ v:aL

&

Ï⋆ et:,pp:ðrar

&

ÎkÙ⋆

AXÕarÎ AeRy:arÎ t:m:VkÙ⋆ All:l:Î en:ll:av:ð/ 10/

‡ en:ll:a All:l:Î⋆ n:iLÏ v:y:l:Î S:ÜL

&

Ï et:,pp:ðrÎm:ðl:Î⋆

n:ll:arÎ p:l:rÎ v:aL

&

Ï⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆

Sunder Kidambi 302 www.prapatti.com

Page 303: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

et:,m:ael:,Wj::ðl:òm:l:ò

S::ð

Ó

ll:arÎ t:em:L

&

Ï⋆ A:ey:r¶:ØLÏ Ev:òp:¶:Øm:Î

v:ll:arÎ⋆ t::ð

Ó

NRrÎ A:Mv:dÙ⋆ S:ÜL

&

Ï p::ð

Ó

n:Î ev:S:Ømb:ð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 303 Sunder Kidambi

Page 304: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á S:ÜeM&

v:S:Ømb:Ø Á Áet:,n:aRÙ S:ð

Ó

lv:a,VkÙ n:Ròb:ð

Ó

,

&

m:Î ub:S:ar¤Lò ¶:am:ð An:Øb:ev:¶:Ø pp:ðS:Ødl:Î

‡S:ÜL&

Ï ev:S:Ømb:eN: m:Øeg:l:Î⋆ t:Üery:m:Î m:ØL

&

eVkn:⋆

A:L

&

Ï kRl:Î Al:ò et:rò⋆ Vkó O

Ò

RÙ¶:aeRn:⋆

OL

&

Ï p::ð

Ó

eL

&

l:Øm:Î⋆ v:Lm:Î Oendy: O

Ò

n:Î App:n:Î⋆

v:aL

&

Ï p:Øg:L

&

Ï n:arN:n:Î⋆ t:m:rò VkNRÙg:ndð/ 1/

n:arN:n:Î t:m:rò VkNRÙg:ndÙ⋆ n:l:Î n:irÎ m:Øeg:l:Î⋆

p:ÜrN: p::ð

Ó

r

&

ÎkÙRm:Î⋆ p:Üer¶:dÙy:rÎ ev:eNN:l:Î⋆

n:irÎ AeN: kRlg:LÏ⋆ en:nr

&

arζ:n:⋆ n:ð

Ó

RÙv:rò−

¶::ðrN:m:Î en:rò¶:Ø⋆ O

Ò

{Ïg:Øm:Î t::ð

Ó

L

&

Ùdn:rÎ ul:g:ð/ 2/

t::ð

Ó

L

&

Ùdn:rÎ ul:g:rÎg:LÏ⋆ t:Üb:n:l:Î m:l:rÎ m:L

&

ò

p::ð

Ó

eL

&

v:n:rÎ⋆ p:Üem: Anr

&

Lndv:n:Î⋆ t:m:rÎ m:ØÀð⋆

O

Ò

L

&

Ùem:n:Î O

Ò

enr

&

,m:,{Ïg:Ø ES:ò¶:n:rÎ⋆ m:Øen:v:rÎg:LÏ⋆

v:eL

&

ey:dÙ v:òg:Øndr

&

Îkñ

Ó

n,

&

⋆ v:ndð

Ó

edrð/ 3/

O

Ò

edrÎ O

Ò

edrÎ Em:òy:v:rÎ⋆ E,epp:Rm:Î v:g:ض:n:rÎ⋆

kedrÎ Av:rÎ Av:rÎ Av:rÎ⋆ kóeÀrò kaXÏeXn:rÎ⋆

AedrÎ kÙrl:Î m:ØrS:¤LÏ⋆ Al:ò kRl:Î m:ØL

&

Vk:ð

Ó

¶:⋆

m:dÙ ev:er t:ØL

&

ay:Î m:ØeR⋆ m:adv:n:Î t:m:rÎVkñ/ 4/

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 305: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

S:ÜeM

&

v:S:Ømb:Ø

m:adv:n:Î t:m:rÎ O

Ò

n,

&

⋆ v:aS:el:l:Î v:an:v:rÎ⋆

p::ðdÙem:n:Î O

Ò

m:edRm:Î⋆ p:Øg:ØdÙg: O

Ò

nr

&

l:Øm:Î⋆

kid¤LÏ p:aeRn:rÎ⋆ ekÀrrÎ kñ

Ó

,RrÎg:LÏ⋆

v:ðdn:l:Î v:ay:v:rÎ⋆ v:ðeMv:y:ØLÏ m:RÙ¶:ð/ 5/

v:ðeMv:y:ØLÏ m:RÙ¶:l:Øm:Î⋆ ev:rò km:L

&

Ï n:,

&

m:Î p:Øg:ò⋆

kaL¤LÏ v:l:mb:Øer⋆ kl:ndð

Ó

{Ïg:Øm:Î ES:ò¶:n:rÎ⋆

A:eMm:ng:LÏ v:an:g:m:Î⋆ A:eL

&

y:an:Î t:m:rÎ O

Ò

n,

&

v:aL:ð

Ó

N:Î kN:Î m:Rndòy:rÎ⋆ v:aL

&

Ïe¶:n:rÎ m:eg:L

&

Ïndð/ 6/

m:Rndòy:rÎ v:aL

&

϶:l:Øm:Î⋆ m:,d,m:Î v:S:ØVkLÙm:Î⋆

t::ð

Ó

RrÎndð

Ó

{Ïg:Øm:Î⋆ t::ðe¶:rm:Î S::ð

Ó

ell:n:rÎ⋆ t::ð

Ó

RÙg:Rl:Î

ekRnd O

Ò

m:Î kñS:v:n:Î⋆ ekLrÎ A:ð

Ó

eL m:eN:m:ØeR⋆

kÙRndò O

Ò

m:Î k:ðv:l:n:Î⋆ kÙeRy:eR y:arÎVkñ/ 7/

kÙeRy:eRy:arÎ Ev:rÎ⋆ k:ðev:ndn:Î t:n:Vkñ

Ó

n,

&

m:ØeRy:ØRò v:an:v:rÎ⋆ m:Ør

&

ò m:Ør

&

ò O

Ò

edrÎ k:ð

Ó

ML⋆

k:ð

Ó

eRy:eN: n:ð

Ó

RÙ m:edLÏ⋆ k:ðb:Ørm:Î kÙ,

&

eg:n:rÎ⋆

v:eR v:ØRò m:adv:n:Î⋆ v:òg:Øndm:Î p:Øg:v:ð/ 8/

v:òg:Øndm:Î p:Øg:Ødl:Øm:Î⋆ v:aS:el:l:Î v:an:v:rÎ⋆

v:òg:Øndn:Î t:m:rÎ O

Ò

m:rÎ⋆ O

Ò

m:edRm:Î p:Øg:Ødð

Ó

n,

&

v:òg:Ønd¶:m:r,m:Î⋆ m:Øen:v:,m:Î ev:y:ndn:rÎ⋆

v:òg:Øndm:Î p:Øg:Øv:dÙ⋆ m:NN:v:rÎ ev:edy:ð/ 9/

ev:edv:g:ò p:Øg:Øndn:rÎ O

Ò

n,

&

⋆ n:l:Î v:ðedy:rÎ⋆

p:edey:en:l:Î p:ae¤en:l:Î⋆ p:ad¤LÏ kL

&

Ùev:n:rÎ⋆

en:edy:Øm:Î n:r

&

Î :ØNN:m:Øm:Î⋆ en:r

&

ò kÙR ev:LVkm:Øm:Î⋆

m:ed m:Øg: m:Rndòy:rÎ⋆ Oendn:rÎ v:ndð/ 10/

‡v:ndv:rÎ OÒedrÎ k:ðÓ

ML⋆ m:a m:eN: m:NRb:¶:Ø⋆

Andem:l:Î p:ðernb:¶:Ø⋆ AeRy:r:ðeR,ndm:ò⋆

www.prapatti.com 305 Sunder Kidambi

Page 306: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

S:ÜeM

&

v:S:Ømb:Ø et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

k:ð

Ó

ndl:rÎ p::ð

Ó

eL

&

l:Î⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î⋆ S::ð

Ó

l:Î

S:nd¤LÏ A:ey:r¶:Ø⋆ Ev:ò v:ll:arÎ m:Øen:v:rð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

Sunder Kidambi 306 www.prapatti.com

Page 307: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

Â:iH

Â:im:t:ð ram:an:Øj:ay: n:m:H

Á Á m:Øen:y:ð Á Á

A:M

&

v:arÎ p:rm: p:e¶:y:al:Î ken:ndÙ et:,m:al:ò ¶:am:Î

ARòndm:òy:ò A,eL :ð

Ó

ydl:Î

‡m:Øen:y:ð ! n:anm:Øg:n:ð ! ⋆ m:ØVkNN:pp:a⋆ O

Ò

n:Î p::ð

Ó

ll:a−

Vken:v:ay:Î⋆ ¶:am:rò VkN:Î k,m:aeN:Vkm:ð O

Ò

n:Î kMv:a ! ⋆

t:en:y:ðn:Î A:,ey:rð ! ⋆ O

Ò

n:Î t:l:ò em:S:òy:ay:Î v:endXÏXÙ⋆

Een: n:an:Î p::ðg:l::ð

Ó

¬ðn:Î⋆ A:ð

Ó

n,

&

m:Î m:ay:m:Î S:ð

Ó

yy:ðl:Î O

Ò

Àòy:ð/ 1/

m:ay:m:Î S:ð

Ó

yy:ðl:Î O

Ò

Àò⋆ un:Î et:,m:arÎv:¶:Ø m:al:ò n:¤ó⋆

v:aS:m:Î S:ð

Ó

y:Î p:Ü{Ïg:ØL

&

l:aLÏ⋆ et:,v:aN:ò en:ÀaN:ò kNRay:Î⋆

n:ðS:m:Î S:ð

Ó

ydÙÀ:ðRð

Ó

Àò⋆ uey:rÎ v:ðer&

enr

&

A:ð

Ó

nr

&

ag:v:ð⋆

kÝS:m:Î S:ð

Ó

yy:adÙ k:ð

Ó

NRay:Î⋆ OÒ

ÀòVkÝev:Vk:ð

Ó

MLay:Î v:ndnd:ð ! / 2/

kÝev: Vk:ð

Ó

MLay:Î v:ndnd:ð ! ⋆ O

Ò

n:Î p::ð

Ó

ll:a Vk, m:aeN:Vkm:ð ! ⋆

A:ev:Vk:ðrÎ p:XÕÚVk:ð

Ó

mb:Ø⋆ en:Àl:al:Î Aer

&

eg:enr

&

l:ðn:Î y:an:Î⋆

m:ðev: ¶::ð

Ó

L

&

Ùm:Î ep:rm:n:Î eS:v:n:Î⋆ Eendrn:Î A:edVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

n:aev: Vkm:l: m:Ødr

&

ÎekL

&

¤ñ ! ⋆ umb:rÎ AnddÙv:ð/ 3/

umb:rn:Î t:N:Î p:aL

&

ðy::ð ! ⋆ Adn:ØLÏ em:S:ò n:iy:ðy::ð⋆

Amb:r n:r

&

Î ::ðed ! ⋆ Adn:ØLÏ ep:rm:n:Î Arn:Î n:i⋆

Attention: New letters have been introduced to facilitate reading Tamil

texts in devanaagarii. Distinction has been made between certain short and

long consonants that do not exist in devanaagarii. For e.g., n:ðÓ

and n:ð should

be treated with the same distinction as that exists between en: and n:i . The

lettersOÒ andO , andA:ð

Ó

andA:ð , should be treated with the same distinction.

The letterL&

denotes the za in Tamil. For e.g., aazvaar would be written as

A:M

&

v:arÎ in devanaagarii.

Page 308: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

m:Øen:y:ð et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

umb:,m:Î y:adv:,m:Î p:Rò¶:⋆ m:Øen:v:n:Î Av:n:Î n:i⋆

O

Ò

mb:rm:Î S:aedVkl:ØXÕÚ⋆ O

Ò

Àò pp::ðr ev:XÏeX¬ay:ð/ 4/

p::ðr ev:XÏeX¬ð

Ó

Àò⋆ n:i p:Ør

&

m:Î p::ðVkl:ØXÕal:Î⋆ ep:Àò y:an:Î

A:rò Vk:ð

Ó

NRð

Ó

¶:ò And:ð ! ⋆ OÒn:dðÓ

nb:dð

Ó

n:Î y:an:Î O

Ò

nb:dð

Ó

n:Î⋆

t:ir E,mb:ØNR n:irÎ AdÙ p::ðl:⋆ O

Ò

Àa,ey:rò

A:r pp:,g:⋆ O

Ò

n:Vkara Am:Ødan:ay:ð/ 5/

O

Ò

n:Vkara Am:Øday:Î⋆ O

Ò

n:daev:y:ò EÀØey:rò⋆

m:n:Vkaram:ò m:eÀ⋆ ueNR¬ay:Î Een: uNR:ð

Ó

eL

&

y:ay:Î⋆

p:Øn: Vkay:a en:r

&

¶:⋆ p:ØNRrig: VkN:Î S:ð

Ó

¤en:v:ay:Î⋆

un:Vkñr

&

ÎkÙm:Î k:ðl: m:l:rÎ pp:av:òVknb:a ! ⋆ O

Ò

n:Î Anb:ðy::ð ! / 6/

‡k:ðl: m:l:rÎ pp:av:òVknb:aeg:y:⋆ O

Ò

n:Î Anb:ðy::ð⋆

n:il: v:rò ErNRÙ ep:r

&

ò kevv:⋆ en:em:rÎndd:ð

Ó

pp:⋆

k:ðl: v:rag:m:Î A:ð

Ó

nr

&

ay:Î⋆ en:l:m:Î k:ðXÏeXRò Vk:ð

Ó

NR O

Ò

nday:Î⋆

n:il: VkRl:Î kRònday:Î ! ⋆ uÀò pp:ð

Ó

eXÕen: pp::ðVkÙv:n::ð/ 7/

p:ð

Ó

eXÕen: pp::ðVkÙv:n::ð⋆ uÀò O

Ò

n:Î t:en: pp:ð,ey:rò⋆

uXÕ E,ev:n:òy:ay:Î⋆ uey:ray:Î pp:y:n:ay:Î Av:òy:ay:Î⋆

m:ØXÕ Emm:Üv:Øl:g:Øm:Î⋆ p:ð

Ó

,m:Î t:Ür

&

ay:Î ¶:ÜeXÕl:Î p:ØVkÙ⋆

m:ØXÕ Vkrnd:ð

Ó

eL¶:ay:Î ! ⋆ O

Ò

n:Î m:Ødl:Î t:en: ev:¶:ðy::ð ! / 8/

m:Ødl:Î t:en: ev:¶:ðy::ð ! ⋆ m:ØL

&

Ùm:Üv:Øl:g:aedVkñ

Ó

ll:am:Î⋆

m:Ødl:Î t:en: uÀò uÀò⋆ O

Ò

n:ò n:aLÏ v:ndÙ kÝRÙv:n:Î n:an:Î⋆

m:Ødl:Î t:en: A{Ïg:Øm:Î E{Ïg:Øm:Î⋆ m:ØL

&

Ùm:ØXÕÚ,

&

v:aL

&

Ï p:aL

&

ay:Î⋆

m:Ødl:Î t:en: S:ÜL

&

Ïndg:nr

&

aL

&

ÏndÙy:rÎnd⋆ m:ØeRev:l:iy::ð ! / 9/

‡S:ÜL&

Ïndg:nr

&

aL

&

ÏndÙy:rÎnd⋆ m:ØeRev:l:Î p:ð

Ó

,m:Î p:aL

&

ðy::ð⋆

S:ÜL

&

Ïndden:l:Î p:ð

Ó

ery:⋆ p:r n:n:Î m:l:rÎ ::ðdiy::ð⋆

S:ÜL

&

Ïndden:l:Î p:ð

Ó

ery:⋆ S:ØRrÎ W:an: Enb:m:ðy::ð ! ⋆

S:ÜL

&

Ïndden:l:Î p:ð

Ó

ery:⋆ O

Ò

n:Î Av:av:r

&

:ÜL

&

Ïnday:ð ! / 10/

Sunder Kidambi 308 www.prapatti.com

Page 309: ÁÁ - Prapatti Online - Hindu Sri Vaishnava Communityprapatti.com/slokas/sanskrit/naalaayiram/nammaazvaar/tiruvaaymozi.pdf · et:,v:aym::ð Ó eL & p::ð,LÏ ARVkm:Î 40 A:ð Ó

et:,v:aym::ð

Ó

eL

&

m:Øen:y:ð

‡Av:av:r

&

:ÜL

&

Ï⋆ Aery:ò Ay:n:ò Arn:ò Al:eXÕ⋆

Av:av:XÕÚ v:iRÙ p:ð

Ó

XÕ⋆ kÙ,g:ÜrÎ :Rg::ðb:n:Î S::ð

Ó

À⋆

Av:aev:l:Î Andaedg:Lal:Î⋆ Ev:òy:aey:rm:Øm:Î⋆ m:ØeRnd

Av:aev:l:Î Andaed Epp:¶:er

&

ndarÎ⋆ ep:r

&

ndarÎ uy:rÎndð/ 11/

Á Á n:mm:aM&

v:arÎ et:,v:eRg:Lð S:rN:ö Á Á

www.prapatti.com 309 Sunder Kidambi