कमी आिकेमुळे कापूस िधारला ......मह - ग र रव...

1
महा-ॲ रवििार, २९ जानेिारी २०१७ Only Nagpur राजात सधा दरदवशी कापसाची आवक सरासरी २ लाख कवटल आहे. शेतकऱानी वावहादरकता दाखवीत ा वेळी टपपाटपपाने कापूस कवसाठी आणला. अशीच सती काम राकहली, तर दर सहा हजारापतदेखील पोचतील. मा आवक वाढलास दरावर पदरणाम होतील. -डॉ. एन.पी. वहराणी अध, कापूस पणन महासघ, मुबई कमी आिकेमुळे कापूस िधारला बाजारातील आवक सरावली दोन लाख कवटलवर नागपूर (तितनधी) ः कापूस खंडीसोबतच सरकी, ढेप आणि सरकी तेलाचा दरात असलेली तेजी आणि जोडीला बाजारात कमी आवक ा सव घटकांचा पररिामामुळे कापूस उतपादकांना अचे रदन आले आहेत. राजात कापसाची नजीकचा रदवसातील दररोजची सरासरी आवक दोन लाख णवंटल असलाने दरात वाढ होत असलाचे जािकार सांगत आहेत. गुजरात, पंजाबमधे कापसाची घटलेली उतपादकता तामुळे महाराातील कापसाला मागिी वाढली आहे. बांगलादेश व पाणकसतानकडूनही भारती कापसाला ा व मागिी आहे. सुतणगरणाचा सुताला मा मागिी नाही; परंतु असे असतानाही ४२ हजार ५०० पे खंडीपत (खंडी = दोन कापसाचा गाठी, णतगाठ १७० णकलो) कापूस गाठीचे दर पोचले आहेत. कापूस गाठीचे दर वधारलाने २००० पांपत असलेला सरकीचा दरातही तेजी आली. सरकीचे दर २६५० कापूस वयाजनय पदाराचे द(कतसटल) सरकी .................... २६५० पे ढेप ....................... २४०० पे १० णकलो सरकी ऑइल .. ७५० पे राजयातील खरेदी क पिन महासंघाची क..... ५१ सीसीआ ................ ५८ पे सरकी णत णवंटलवर पोचले आहेत. ढेपीचे दर २४०० पे णत णवंटल तर १० णकलो सरकी तेल ७५० पांवर सरावले आहेत. ा साऱांचा पररिामी राजात कापसाचे ५७५० ते ५९०० पत आहेत. ेता काळात ते सहा हजारांचा पाही गाठतील, अशी अपेा ा ेातील जािकारांकडून वत केली जात आहे. उपकवभागी कााल बदचा धातीने ‘कृषी’त असतोष सकाळ वृसेवा नाणशक : कृी णवभागाची पदे जलसंधारि आुालाला दे णाचा मुावन कृी णवभागात नाराजीचे धुमारे उठले होते. कृणमंी भाऊसाहेब फुंडकर ांनी अना होऊ देिार नाही, असा शबद रदलानंतर कृीचे गाडे पुनहा ळावर आले. आता पुनहा कृीचा नवीन आकृणतबंधामधे राजातील ९० उपणवभागी अणधकारी कााल बंद करणाची णशफारस करणात आलाची माणहती राजभर पसरलाने कृी णवभागात पु नहा असंतो आहे. महारा कृी सेवा महासंघाने उपणवभागी अणधकारी ांना पु नहा तालुकासतरावर पाठवून के ला जािाऱा मानहानीचा णवरोधात दंड ोपटले आहेत. सुधाररत आकृणतबंध सणमतीचे अध फलोतपादन संचालक एस. एल. जाधव ांना महासंघाने पाारे आपला भावना कळवला आहेत. महासंघाचे सरणचटिीस पी. ए. वानखेडकर महिाले, की महसूल णवभागाचा धतवर कृीची १ जुलै १९९८ ला एक णखडकी ोजना सु झाली. ता वेळी महसूलचा धतवर ९० उपणवभागी कााल सु करणात आले. पुढे महसूलने १८२ उपणवभागी अणधकारी कााले केली. मा कृी णवभाग पदांचया संखयेत हिीय िाढ णव णवभागाने दीड टाने वाणक खचात कपात कन सवच णवभागांना आकृणतबंध दे णाची सूचना १० सपटबर २००१ ला करणात आली आहे. कृीचा २००९ चा आकृतीबंधामधे ३३ हजार ४७ पैकी ५ हजार ५२५ पदे कमकरणात आली. २७ हजार ५०२ पदांचा आकृ णतबंधातून आिखी पदे कमी करणाऐवजी ोजनांचा णवचार कन पदांची संखा वाढवावी, असा आह महासंघाचा आहे. नवीन आकृकतबध करत असताना इतर कोणताही कवभागाने पदे अवनत केली नाहीत. मग अवनत पदाची मानहानी कृषी कवभागाने सहन का कराची, असा न आहे. तामुळे कृषी कवभागाचा नवीन आकृकतबध अकतम करताना कमचारी-अकधकाऱाची सहमती घेणे आवक आहे. - पी. ए. िानखेडकर, (सरकचटणीस, महारा राज कृषी सेवा महासघ) २५ वानंतर पोती णमळाले ला उपणवभागी अणधकाऱांना तालुकासतरावर पाठवून तांचा सेवे चा बळी देऊ पाहत आहे. आकृतीबंध पाहावास णमळालानंतर तावर अभास कन अनाकारक बाबचा णवरोधात आंदोलनाचा पणवा घेतला जाईल. कृी आुांनी २३ नोवहबर २०१६ ला नवीन आकृणतबंधाचा अनुंगाने बैठक घेतली. चचनंतर आकृणतबंध अंणतम णशफारस करणापूव णवचारणवनम वहाला हवा. तात तसे घडले नसलाने तांणक मागदशन, तपासिी, ोजनांची अंमलबजाविी ावर णवपरीत परिाम होिार आहे. जलु णशवार अणभानांतगत ई-णनणवदा, मंजुरी, आराखडा, रोपवारटका, तालुका बीजगुिन क, कृी णचणकतसाल ा संबंधीचे चांगले काम उपणवभागी अणधकारी सतरावन झाले आहे. महिूनच वाढता ोजना आणि पररिामकारक अंमलबजाविीसाठी दहा वानी दोनदा णनणमत सेवांतगत पोतीची संधी णमळाला हवी. ताचमािे तालुकासतरावरील वग दोनचा अणधकाऱांना वग एकची पोती ाला हवी. तातून सरकारवर आणक ताि पडिार नाही, अशा बाबी महासंघातफ सप करणात आला आहेत. अमराविी (तितनधी) ः मणहला शेतकऱांचा पुढाकारातून णवदभात पणहलांदाच तांदूळ महोतसव भरणवणात ेिार आहे. णजलहा ामीि णवकास ंिेचा मालटेकडीलगत असले ला गाळांमधे ा महोतसवाचे आोजन करणात आले आहे. सोमवारपासून (ता. ३०) सु होिारा हा तांदूळ महोतसव ५ फेुवारीपत चालेल. ेडस फॉर फामर, अचलपूर ेील कृी समृी शेतकरी उतपादक कंपनी आणि वड ेील मजीवी शेतकरी उतपादक कंपनी ांचा संुत सहकााने हा तांदूळ महोतसव भरणवणात आला आहे. नागपूर णजलातील मौदा, भंडारा णजलातीअमरावतीत उापासून तादूळ महोतसवाचे आोजन १७ तांदूळ उतपादक शेतकरी ा महोतसवाआपला तांदूळ णवीसाठी आितील. ा महोतसवाचा उद्घाटनाला भात संशोधक तसेच कृणरतन दादाजी खोागडे, मुंबई उ नाालाचा नागपूर खंडपीठाचे नााधीश आनंद जोशी, धनंज धवड, सामाणजक काकत व शेतकरी नेते अरणवंद नळकांडे ांचासह मानवर उपससत राहिार आहेत. दुगम मेळघाटातील १२ तांदूळ शेतकरी महोतसवात लालसळीचा तांदूळ णवीसाठी ठेविार आहे. नागररकांनी ा महोतसावाला भेट ावी, असे आवाहन करणात आले आहे. महोतसवाचा आोजनाची जबाबदारी पणहलांदाच मणहला शेतकऱांनी घेतली आहे.

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: कमी आिकेमुळे कापूस िधारला ......मह - ग र रव र, २९ ज न र २०१७ ३ Only Nagpur र ज त सध दरददवश

महा-ॲगरो ३रवििार, २९ जानिारी २०१७

Only Nagpur

राजात सधा दरददवशी कापसाची आवक सरासरी

२ लाख क‍विटल आह. शतकऱािनी वावहादरकता दाखवीत ा वळी टपपाटपपान कापस कवकरीसाठी आणला. अशीच सथिती काम राकहली, तर दर सहा हजारािपयतदखील पोचतील. मातर आवक वाढलास दरावर पदरणाम होतील.-डॉ. एन.पी. वहराणीअधकष, कापस पणन महासिघ, मिबई

कमी आिकमळ कापस िधारलाबाजारातील आवक सथिरावली दोन लाख क‍विटलवर

नागपर (परतितनधी) ः कापस खडीसोबतच सरकी, ढप आणि सरकी तलाचा दरात असलली तजी आणि जोडीला बाजारात कमी आवक ा सवव घटकाचा पररिामामळ कापस उतपादकाना अच रदन आल आहत. राजात कापसाची नजीकचा रदवसातील दररोजची सरासरी आवक दोन लाख ण‍वटल असलान दरात वाढ होत असलाच जािकार सागत आहत.

गजरात, पजाबमध कापसाची घटलली उतपादकता तामळ महाराषटातील कापसाला मागिी वाढली आह. बागलादश

व पाणकसतानकडनही भारती कापसाला ा वरषी मागिी आह. सतणगरणाचा सताला मातर मागिी नाही; परत अस असतानाही ४२ हजार ५०० रप खडीपयत (खडी = दोन कापसाचा गाठी, परणतगाठ १७० णकलो) कापस गाठीच दर पोचल आहत. कापस गाठीच दर वधारलान २००० रपापयत असलला सरकीचा दरातही तजी आली. सरकीच दर २६५०

कापस परवरियाजनय पदाराथाच दर (परकतसविटल)

सरकी .................... २६५० रप ढप ....................... २४०० रप १० णकलो सरकी ऑइल .. ७५० रपराजयातील खरदी कदर

पिन महासघाची कदर ..... ५१ सीसीआ ................ ५८

रप सरकी परणत ण‍वटलवर पोचल आहत. ढपीच दर २४०० रप परणत ण‍वटल तर १० णकलो सरकी तल ७५० रपावर ससथिरावल आहत. ा साऱाचा पररिामी राजात कापसाच ५७५० त ५९०० पयत आहत. ता काळात त सहा हजाराचा पलाही गाठतील, अशी अपका ा कतरातील जािकाराकडन व‍त कली जात आह.

उपकवभागी काायाल बिदचा धातीन ‘कषी’त असितोषसकाळ वततसवा

नाणशक : करी णवभागाची पद जलसधारि आकालाला दणाचा मददावरन करी णवभागात नाराजीच धमार उठल होत. कणरमतरी भाऊसाहब फडकर ानी अना होऊ दिार नाही, असा शबद रदलानतर करीच गाड पनहा रळावर आल. आता पनहा करीचा नवीन आकणतबधामध राजातील ९० उपणवभागी अणधकारी काावल बद करणाची णशफारस करणात आलाची माणहती राजभर पसरलान करी णवभागात पनहा असतोर आह.

महाराषट करी सवा महासघान उपणवभागी अणधकारी ाना पनहा तालकासतरावर पाठवन कला जािाऱा मानहानीचा णवरोधात दड थिोपटल आहत. सधाररत आकणतबध सणमतीच अधक फलोतपादन सचालक एस. एल. जाधव ाना महासघान पतरादार आपला भावना कळवला आहत.

महासघाच सरणचटिीस पी. ए. वानखडकर महिाल, की महसल णवभागाचा धतषीवर करीची १ जल १९९८ ला एक णखडकी ोजना सर झाली. ता वळी महसलचा धतषीवर ९० उपणवभागी काावल सर करणात आल. पढ महसलन १८२ उपणवभागी अणधकारी काावल कली. मातर करी णवभाग

पदाचया सखयत हिीय िाढणवतत णवभागान दीड ट‍‍ान वाणरवक खचावत कपात करन सववच णवभागाना आकणतबध दणाची सचना १० सपटबर २००१ ला करणात आली आह. करीचा २००९ चा आकतीबधामध ३३ हजार ४७ पकी ५ हजार ५२५ पद कमी करणात आली. २७ हजार ५०२ पदाचा आकणतबधातन आिखी पद कमी करणाऐवजी ोजनाचा णवचार करन पदाची सखा वाढवावी, असा आगरह महासघाचा आह.

नवीन आककतबिध करत असताना इतर कोणताही कवभागान पद अवनत कली नाहीत. मग अवनत पदािची मानहानी कषी

कवभागान सहन का कराची, असा परशन आह. तामळ कषी कवभागाचा नवीन आककतबिध अिकतम करताना कमयाचारी-अकधकाऱािची सहमती घण आवशक आह.- पी. ए. िानखडकर, (सरकचटणीस, महाराषटर राज कषी सवा महासिघ)

२५ वरायनतर पदोननती णमळालला उपणवभागी अणधकाऱाना तालकासतरावर पाठवन ताचा सवचा बळी दऊ पाहत आह. आकतीबध पाहावास णमळालानतर तावर अभास करन अनाकारक बाबीचा णवरोधात आदोलनाचा पणवतरा घतला जाईल.

करी आकानी २३ नोवहबर २०१६ ला नवीन आकणतबधाचा अनरगान बठक घतली. चचचनतर आकणतबध अणतम णशफारस करणापवषी णवचारणवनम वहाला हवा. परतकात तस घडल नसलान ताणतरक मागवदशवन, तपासिी,

ोजनाची अमलबजाविी ावर णवपरीत पररिाम होिार आह. जलक णशवार अणभानातगवत ई-णनणवदा, मजरी, आराखडा, रोपवारटका, तालका बीजगिन कदर, करी णचणकतसाल ा सबधीच चागल काम उपणवभागी अणधकारी सतरावरन झाल आह. महिनच वाढता ोजना आणि पररिामकारक अमलबजाविीसाठी दहा वरायनी दोनदा णनणमत सवातगवत पदोननतीची सधी णमळाला हवी. ताचपरमाि तालकासतरावरील वगव दोनचा अणधकाऱाना वगव एकची पदोननती दाला हवी. तातन सरकारवर आणथिवक ताि पडिार नाही, अशा बाबी महासघातफफ सपष करणात आला आहत.

अमराविी (परतितनधी) ः मणहला शतकऱाचा पढाकारातन णवदभावत पणहलादाच तादळ महोतसव भरणवणात िार आह. णजलहा गरामीि णवकास तरिचा मालटकडीलगत असलला गाळामध ा महोतसवाच आोजन करणात आल आह. सोमवारपासन (ता. ३०) सर होिारा हा तादळ महोतसव ५ फबवारीपयत चालल.

फडस फॉर फामवर, अचलपर थिील करी समदी शतकरी उतपादक कपनी आणि वरड थिील शरमजीवी शतकरी उतपादक कपनी ाचा स‍त सहकाावन हा तादळ महोतसव भरणवणात आला आह. नागपर णजलहातील मौदा, भडारा णजलहातील

अमरावतीत उदापासन तािदळ महोतसवाच आोजन

१७ तादळ उतपादक शतकरी ा महोतसवात आपला तादळ

णवकीसाठी आितील. ा महोतसवाचा उद घाटनाला भात सशोधक तसच कणररतन दादाजी खोबागड, मबई उचच नाालाचा नागपर खडपीठाच नााधीश आनद जोशी, धनज धवड, सामाणजक कावकतच व शतकरी नत अरणवद नळकाड ाचासह मानवर उपससथित राहिार आहत. दगवम मळघाटातील १२ तादळ शतकरी महोतसवात लालसळीचा तादळ णवकीसाठी ठविार आह. नागररकानी ा महोतसावाला भट दावी, अस आवाहन करणात आल आह. महोतसवाचा आोजनाची जबाबदारी पणहलादाच मणहला शतकऱानी घतली आह.