मोगल ामोगल ान ननन---- याकरणे आगतानं...

Click here to load reader

Post on 25-Dec-2019

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  मो�ग� लामो�ग� लामो�ग� लामो�ग� लानननन----�याकरणे आगतान ं�याकरणे आगतान ं�याकरणे आगतान ं�याकरणे आगतान ंस�ानं वस�ानं वस�ानं वस�ानं व� णा� णा� णा� णानु�कमनु�कमनु�कमनु�कम----सूचीसूचीसूचीसूची

  स�ोस�ोस�ोस�ो क�डसं�याक�डसं�याक�डसं�याक�डसं�या, , , , सु सु सु सु सं�यासं�यासं�यासं�या स�ोस�ोस�ोस�ो क�डसं�याक�डसं�याक�डसं�याक�डसं�या, , , , सु सं�यासु सं�यासु सं�यासु सं�या

  अंिसको 4, 29

  अकंसु 6, 24

  अकर'हसते 1, 13

  अकरा 6, 24

  अकिरं 6, 46

  अकिरंसु 6, 24

  अकिर 6, 24

  अकिर,थ 6, 46

  अकिर'हा 6, 46

  अकिरःसा 6, 25

  अका 6, 24; 44

  अकाल े 2, 36

  अकािस ं 6, 46

  अकािस 6, 13; 24; 44

  अकािस,थ 6, 46

  अकािस'हा 6, 46

  अकाहा 6, 25

  अकुलं 3, 76

  अ�कोि3 छ 6, 34

  अ�कोिस 6, 34

  अ�खिंत 1, 35

  अि�खकं 4, 29

  अि�खको 4, 29

  अि�खणा (काणो) 2, 20

  अ�ख े 2, 2

  अ�खेसु 2, 2

  अ�खिेह 2, 2

  अख ं 3, 76

  अग3छा 6, 30

  अग3छी 6, 30

  अग;छा 6, 30

  अगमसुं 6, 39

  अगम 6, 4; 5

  अगम,थ 6, 5

  अगम,थंु 6, 5

  अगम

 • 2

  अगमो 6, 4; 5

  अगा 3, 77; 6, 29

  अगो 3, 77

  अ�गम�खायित 1, 37

  अ�गयो 2, 95

  अि�ग 2, 61; 149

  अि�गना 2, 84

  अि�गिन 2, 82; 149

  अि�गनो 2, 83

  अि�गःस 2, 83

  अि�गःमा 2, 45; 84

  अि�गिःमं 2, 45; 79

  अ�गी 2, 61; 95; 116

  अ�गीनं 2, 91

  अ�गीसु 2, 91

  अ�गीिह 2, 91

  अ�गे अ�गे 1, 54

  अघं 5, 100

  अ?गना 4, 92

  अिच ा 4, 68

  अचेतसो 2, 146

  अ3च?गुलं 3, 44

  अ3छित 5, 173

  अ3छ@तो 5, 173

  अ3छमानो 5, 173

  अि3छत

 • 3

  अडंसा 6, 30

  अडंसी 6, 30

  अOढितयो 3, 105

  अOढतेHयो 4, 126

  अOढर ं 3, 45

  अOढडढोु 3, 105

  अ�णवो 4, 88

  अिणमा 4, 62; 156

  अणुता 4, 62

  अणु ं 4, 62

  अित�क@तो 3, 45

  अित,थुतं 3, 13

  अितQपगो 1, 45

  अितम;चो 3, 13

  अितमालो 3, 13

  अितर ो 3, 45

  अितलहपापुरणंु 3, 2

  अितवामोR 3, 24

  अितस

 • 4

  अिधसियता 5, 58

  अिधसियतो 5, 58

  अिधयः सु 6, 10

  अधुना 4, 106

  अधो केसम,थका 2, 28

  अधोग?गं 3, 8

  अन�खातं 3, 75

  अन@तराियिकनी 3, 29

  अनािदिय,वा 5, 132

  अनुगंगं 3, 6

  अनुगवं 3, 48

  अनुगु 3, 48

  अनुजाता 5, 58

  अनुजातो 5, 58

  अनुिज�णा 5, 58

  अनुिज�णो 5, 58

  अनुजेLठं 3, 2

  अनुभिवःसित 6, 35; 49

  अनुभिवःसा 6, 35

  अनुभिूमःसित 6, 48

  अनुभोित 5, 89

  अनुभोःसित 6, 35

  अनुमोिद,वा 5, 165

  अनुमोिदयान 5, 165

  अनुरथं 3, 2

  अनुYपं 3, 2

  अनुवनमसिन 3, 6

  अनुवुिसतो 5, 58

  अनुसािरपु ं

  प;ञाव@तो

  2, 14

  अनुसािस,वान 5, 117

  अनेन 2, 128

  अनोकासं 3, 12

  अ@तरा च राजगहं 2, 9

  अ@तरा च नाल@दं 2, 9

  अि@ तकं गामःमा 2, 28

  अि@तकं गामःस 2, 28

  अि@तकं म�गो 2, 28

  अ@ततो 4, 98

  अि@तमो 4, 24

  अ@तेवासी 2, 121

  अ@तोपासादं 3, 8

  अ@धिकयो 4, 32

  अ@नदो 5, 44

  अ@ना 2, 63

  अ@नेन 2, 21

  अ@वSमासं 3, 2

  अ@वभिवःसा 6, 49

  अ@वभूियःसा 6, 49

  अपगतकाळको 3, 17

  अप�गहो 5, 44

  अपप

 • 5

  अभिव 6, 42

  अभिव,थ 6, 35; 38; 42

  अभिव,थो 6, 38; 42

  अभिवःस 6, 38

  अभिवःसा 5, 129; 6, 7; 35

  अभिवःसे 6, 38

  अभवी 6, 38

  अभवो 6, 42

  अभाव ं 4, 59

  अिभDझालु 4, 86

  अिभतो 4, 97

  अिभ,थुतं 3, 13

  अिभि@दससा 6, 26

  अिभभिव,वा 5, 164

  अिभभायतनम ् 1, 26

  अिभभू 5, 47; 159

  अिभभयू 5, 164

  अिभRि3छ 6, 34

  अिभRिह 6, 34

  अिभ�याहटो 5, 60

  अिभवदयते गुRं

  देवद ं देवद ेन वा

  2, 5

  अिभसकेो 3, 13

  अिभहLठंु 5, 165

  अिभहिर,वा 5, 165

  अभुि;ज 6, 12

  अभुि;जःसा 6, 27

  अभे3छा 6, 26

  अभो�खा 6, 27

  अम3चो 4, 23

  अमतो 5, 60

  अमतं तेसं पिरभु ं 2, 41

  अमुं 2, 204

  अमुकं 2, 132

  अमुका 2, 132

  अमुकािन 2, 132

  अमुको 2, 132

  अमुि;चःसा 6, 27

  अमुयं 2, 105

  अमुया 2, 48;89;104;105

  अमुयो 2, 88

  अमुस;च तेस;च

  देिह

  2, 143

  अमुःसं 2, 104

  अमुःस 2, 89

  अमुःसा 2, 48

  अमू 2, 88

  अमूिन 2, 88

  अमूलामलंू 3, 12

  अमूसं 2, 101

  अमूिह 2, 48

  अमो�खा 6, 27

  अ'बा 2, 63

  अ'बुिन 2, 80

  अ'बुि'ह 2, 80

  अ'म 2, 64

  अ'मा 2, 63; 64

  अ'हं 2, 232; 233

  अ'ह 2, 233; 6, 54

  अ'हा 2, 134

  अ'हाकं 2, 212; 232; 233

  अ'हािद�खो 3, 88

  अ'हािदसो 3, 88

  अि'ह 2, 134; 6, 54

  अ'हे 2, 211; 233; 240

  अ'हेसु 2, 205

  अ'हेिह 2, 235

  अयं 2, 119

  अरणं 5, 171

  अरहित म�लो

  म�लःस

  2, 27

  अरहा 2, 152; 6, 7

 • 6

  अरहो 6, 11

  अरहं 2, 152

  अिरयवुि ने 2, 185

  अिरयवुि ि'ह 2, 185

  अिरयवुि या 2, 185

  अिरःस ं 4, 127

  अR3छा 6, 26

  अरोिदःसा 6, 26

  अलंकिरय 3, 15

  अलं ते इध वासेन 2, 27

  अलं म�लो

  म�लःस

  2, 27

  अल3छा 6, 26

  अलDजीनं िनःसाय 2, 41

  अल,थं 6, 73

  अल,थ 6, 73

  अलिभं 6, 73

  अलिभःसा 6, 7

  अलिभःसा 6, 26

  अलभी 6, 73

  अलसता 4, 59

  अलसताळ'बरं 3, 19

  अलस नं 4, 59

  अलस ं 4, 59

  अवकोिकलं 3, 13

  अव�खा 6, 27

  अवच 6, 21

  अविचःसा 6, 27

  अव3छा 6, 26

  अवमयूरं 3, 13

  अविसःसा 6, 26

  अवःसकारी 5, 53

  अिवस'वादको

  लोकःस

  2, 41

  अवोच 6, 21

  अवंिसरो 1, 38

  अ�हापयित देवद ेन 2, 6

  असं 2, 94

  अस�क3च 3, 15; 5, 167

  अस�किर,

View more