करेंट अफेयर्स 10 2019 - ibps guide...2019/01/10  · , व इर क...

of 11 /11
करट अफे यस 10 2019 िय पाठक, दैनिक करट अफे यस माचार रारीय और अॊतरासरीय घटिाओॊ के बारे म अपडेट यहाॊ ूचीब ककए गए ह। करट अफे यस आज यहाॊ पढ और मौजूदा माचार के ाथ अपडेट रह। जो उमीदवार आईबीपीए / एबीआई / पीओ / ऱकस परीा और अय भी िनतयोगी परीाओॊ की तैयारी कर रहे ह , वे इका उपयोग कर कते ह और अपिे ाि तर को जाििे के लऱए करट अफे यस की ििोतरी का उपयोग कर कते ह। करट अफे यस: महवप स ददि हर 10 , 1975 अर उऩयोगी जानकार 11 करट अफे यस: रारीय UDAN- 3 तत

Upload: others

Post on 12-May-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

करेंट अफेयर्स 10 2019

प्रिय पाठकों, दैनिक करेंट अफेयर्स र्माचार राष्ट्रीय और अॊतरासष्ट्रीय घटिाओॊ के बारे में अपडटे यहाॊ र्ूचीबद्ध ककए गए हैं। करेंट अफेयर्स आज यहाॊ पढें और मौजूदा र्माचारों के र्ाथ अपडटे रहें। जो उम्मीदवार आईबीपीएर् / एर्बीआई / पीओ / क्ऱकस परीक्षा और अन्य र्भी िनतयोगी परीक्षाओॊ की तैयारी कर रहे हैं, वे इर्का उपयोग कर र्कते हैं और अपिे ज्ञाि स्तर को जाििे के लऱए करेंट अफेयर्स की िश्िोत्तरी का उपयोग कर र्कते हैं।

करेंट अफेयर्स: महत्वपूर्स ददि

• हर 10 र ह ह , 1975 ह ह अ र र ह ।

• र र ह ।

उऩयोगी जानकारी र 11 ह

करेंट अफेयर्स: राष्ट्रीय

UDAN- 3 त त त

• र अ र, अ ह ह ह ।

• Ude Desh ka Aam Nagrik (UDAN) ह 13 र र

र र ह ।

• अ ह , अ र और र ह ।

• UDAN-RCS, UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) र र र ह अ और " " (RCS) ह ।

र र र , र

र अ और र- र

र र

त औ त CARE

• अ र और र और अ (CARE)

र ।

• अ (UGC) र अ र और

र ह ।

• , , , , , र अ अ CARE र र और ह ‘ CARE ’ ।

• . . र अ ह ,

अ र और . / र ह ।

अ . . ह

करेंट अफेयर्स : राज्य

• र र 1,100 र और र

र र ।

• र - र - NH-211 ( NH-52) र ।

• ह 30,000 र र र , र

1811.33 र ह ।

उऩयोगी जानकारी महाराष्ट्र– राजधानी म ुंफई

म ख्यमुंत्री देवेंद्र पडणवीस

राज्यऩाऱ चिनमणी ववद्यासागर राव

करेंट अफेयर्स: बैंककॊग और प्रवत्त

RBI $ 400

• ह र र र र ह

400 अ र र र ह ह ।

• र र ( र र र ) ह र

र र ह ह ।

(CBS)

र र

र र

• र र , र र, र र र और र र र र र

अ ह र अ र

(GMS), 2015 ह ।

• र र र और र र 2015 र ।

• ह ह 2.25-2.50% अ अ र अ ह ।

करेंट अफेयर्स: त

‘ त’ ठ

• र (SEBI) ‘अ ह र ’ ह

र और अ ह र ।

• . र अ और अ और र ह ।

• अ अ र और अ ,

'अ ह र ' ह ।

र र र और ( )

अ अ

करेंट अफेयर्स : पुरस्कार और र्म्माि

ऑफ

• र ह र र 24 32,000 र

र र ।

• र र रह र र , र र अ र रह ह ।

• र 21,580 र र 2017 18 20

अ ह , र और अ र र ह ।

• र र ह र ह ।

उऩयोगी जानकारी आुंध्र प्रदेश– राजधानी हैदराफाद, अमरावती म ख्यमुंत्री िुंद्रफाफू नायडू

राज्यऩाऱ ईएसएऱ नरससम्हन

करेंट अफेयर्स : र्मझौता ज्ञापि

• र र और ह अ irctc.co.in र ह

र 50 ह ।

• र र र र र ।

• ह और र और अ र ह । ह और र र ।

• र अ अ र र र र ह ।

IRCTC

र -

और

करेंट अफेयर्स :रैंककॊग

• . . र अ र ( ) र र

ह ।

• र 48 र 1700 अ ऊ र र ह ।

• 36 अ 2020 र र 51 ह 48 अ ह ह ।

र त (AIBA)

AIBA , र

अ र र

त त 7.3%

• 2018-19 र 7.3% और अ 7.5% ह ।

• र र र अ र, र अ रह ।

2018 - 19 2019 - 2020

7 .3% 7 .5%%

, र अ र .

करेंट अफेयर्स : पुस्तकें और ऱेखक

फ त

• र र और , ‘ र : र र अर ’ ह ।

• और र र र र अ अ ।

• 244 र 399 ह ।

• और 2014 र र ।

करेंट अफेयर्स : योजिाएॊ और कायसक्रम

त :

• (UNODC) र र " र " र र र ।

• र र र अ र, र रह ह ,

ह और , और र ह और र र रह ह ।

• र र र ह 1997 र अ र

( ) और अ र र और र औ

और अ र र ।

UNODC , र र

करेंट अफेयर्स : नियुक्क्तयाॉ

त :

• र ह हर ह र और र ह र ह र ।

• अ र र ह और

र र ।

• हर ह 2018 र ह र ।

ह अ ह अह

करेंट अफेयर्स : खेऱ

औ 2020 :

• र 2020 ह ।

• हर और ह

ह ।

• 24 100 अ र र र $ 15 और 750 र

,

( ) अ

‘ फ ऑ ’ त :

• र और र , ह ह ‘2018 र अ र र’ ह ह र र र ह र र ह ।

• और अ र ह र र ।

• अ र र र र, अ र ह , 1992 र अ (CAF) र ह ।