సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్...

23
సమచర హకు చటంప15 రఞల ఆ లై శణ - యమవ (తెలకగుల) పరిచయం భరత రభుతవ మనవ వనరుల శణ భగము సురిపలన భగం (డిఒపిి) సురిపలన కంరం (సిజజ) త సి అంతర ా లం (ఆ లై) ల సమచర(ఆరిఐ) హకుచటం 2005 2009 సప టంబర నుం పరమణిైన శణ అందిస్ త ంది. ఇపపటివరకూ శణ పూరి చేసుకున అయరధ ు ల సపందన బటిచూత ి ఏ ఉే ేశంకసం ఈ శణన మదలుపెటి , అి పూరి థ ల నెరవేరధతందన వషయం సపషింగథ తెలు్ ి ంి. శణన మరింత ఆకరషణీయంగథ, ఆచరణతమకంగథ రిిే ేందుకు కరధున రండు రకథలుగథ వజంచం. అవ 1) ఏడు రఝల అంతరథ ా ల శణ (ఇంగీల) 2) పిహేు రఝల అంతరథ ా ల శణ (ఇంగీల) ఈ రండు వభటగథల ీ ూ శణన పూరి చేసుకున తరథత మతరమే అయరి ు పూరిగథ ఈ ఆ లై కరధున పూరి చేిటి లకక. ఏడు రఝల పథటట తరగతులు జరిగే మదటి వభటగంల సమచర హకుక చటి నకి సంబంధిం పథర థమక అంశథల బో ధ ఉంటటంి. పిహేు రఝల పథటట జరిగే రండో దశ శణల సమచరహకుక చటిం గురిం పూరిథ ా ల వథసి వక అవగథహ కలుగుతుంి. రండవ దశల అయరధ ులు తము తెలుసుకుంటటన వషయన ఆచరణతమకంగథ పరిషథ ి రధ. పిహేురఝల పథటట జరిగే రండో వభటగంల "తెలుసుకుంటూ పనచేయడం" అనే సూతరం ఆధరంగథ పథఠథయంశథలన రూప ంించరధ. ముందుగథ ఏడు రఝల శణన పూరి చేి వథీకే పిహేు రఝల శణ ప ందడనకి అరహత లసు ి ంి. ల మునిపథటీలు, పంచయలు, నతయవసర వసు ి వుల తవలు, తగుటి సరఫరథ, పీ వు వభటగం లంటి పరుత సంసాల ేంటల ీ నెైన సమచర హకుక చటింకింద దరఖసు ి చేి,

Upload: others

Post on 15-Sep-2019

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

సమాచార హక్కు చట్ట ంప ై 15 రోజుల ఆన్ ల ైన్ శిక్షణ - నియమావళి

(తెలకగులో)

పరిచయం

భారత ప్రభుతవ మానవ వనరుల శిక్షణ విభాగము సుప్రిపాలన విభాగం (డిఒపిట్ి) సుప్రిపాలన క ంద్రం (సిజిజి) తో క్లిసి అంతరాా లం (ఆన్ ల ైన్) లో సమాచార(ఆర ట్ిఐ) హక్కుచట్టం 2005 మీద్ 2009 స ప టంబర నుంచి పరా మాణిక్మ ైన శిక్షణని అందిస్త ంది.

ఇపపటివరకూ శిక్షణ పూరిి చేసుకున్న అభ్యరధు ల సపందన్ని బటిిచూస్తి ఏ ఉద్ేే శంకోసం ఈ శిక్షణని మొదలుపెటటి మో, అద్ి పూరిి స్థా యిలో నెరవేరధత ందన్న విషయం సపషింగథ తెలుస్్ి ంద్ి.

శిక్షణని మరింత ఆకరషణీయంగథ, ఆచరణాతమకంగథ తీరిిద్ిద్ేే ందుకు కోరధుని ర ండు రకథలుగథ విభ్జంచాం.

అవి 1) ఏడు రోజుల అంతరథా ల శిక్షణ (ఇంగలీష్ లో)

2) పద్ిహేన్ు రోజుల అంతరథా ల శిక్షణ (ఇంగలీష్ లో)

ఈ ర ండు విభటగథలోీ న్ూ శిక్షణని పూరిి చేసుకున్న తరథాత మాతరమే అభ్యరిు పూరిిగథ ఈ ఆన్ ల ైన్ కోరధుని పూరిి చేస్ిన్టటి ల కక.

ఏడు రోజుల పథటట తరగతులు జరిగే మొదటి విభటగంలో సమాచార హకుక చటటి నికి సంబంధించిన్ పథర థమిక అంశథల బో ధన్ ఉంటటంద్ి. పద్ిహేన్ు రోజుల పథటట జరిగే ర ండో దశ శిక్షణలో సమాచారహకుక చటిం గురించి పూరిిస్థా యిలో వథసివిక అవగథహన్ కలుగుతుంద్ి. ర ండవ దశలో అభ్యరధు లు తాము తెలుసుకుంటటన్న విషయాల్నన ఆచరణాతమకంగథ పరిశీల్నస్థి రధ. పద్ిహేన్ురోజుల పథటట జరిగే ర ండో విభటగంలో "తెలుసుకుంటూ పనిచేయడం" అనే సూతరం ఆధారంగథ పథఠథయంశథలని రూప ంద్ించారధ.

ముందుగథ ఏడు రోజుల శిక్షణని పూరిి చేస్ిన్ వథళీ్కే పద్ిహేన్ు రోజుల శిక్షణ ప ందడానికి అరహత లభిసుి ంద్ి. లేద్ా మునిస్ిపథల్నటీలు, పంచాయతీలు, నితాయవసర వసుి వుల స్తవలు, తాగునీటి సరఫరథ, పబీ్లక్ వర్స్ు్ విభటగం లాంటి పరభ్ుతా సంసాలోీ దే్ంటలీ నెైనా సమాచార హకుక చటింకింద దరఖాసుి చేస్ి,

Page 2: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

4(1)( ) అ . 15 రోజుల శిక్షణకోసం న్మోదు చేసుకునే సమయంలో అభ్యరిు ఇద్ివరలో ద్ాఖలు చేస్ిన్ సమాచార హకుక చటిం దరఖాసుి కి సంబంధించిన్ వివరథల్నన, ద్ానికి సంబంధించిన్ తన్ అన్ుభ్వథల్నన జతపరచాల్ను ఉంటటంద్ి.

నేరధగథ 15 రోజుల శిక్షణకోసం న్మోదు చేసుకోవథలన్ుకునే అభ్యరధు లకు సమాచారహకుకచటిం స్ెక్షన్ 4(1)(బ్ల) కింద ఏద్ెైనా పరభ్ుతా సంసాకి సంబంధించిన్ సమాచారథనిన స్తకరించిన్ అన్ుభ్వం ఉండాల్న. శిక్షణ పూరియియయలోగథ ద్ానికి సంబంధించిన్ అన్ుభ్వథల్నన నివేద్ిక రూపంలో అభ్యరిు తపపని సరిగథ ద్ాఖలు పరచాల్న. సమకథలీన్ వయవహారథలకు సంబంధించిన్ ఇలాంటి విషయాలోీ ఉన్న అన్ుభ్వథనిన పరిశీల్నంచిన్ తరథాతే అభ్యరిుకి శిక్షణకి సంబంధించిన్ పరమాణపతరా నిన అందజేస్థి రధ.

Page 3: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

సమాచారహక్కు చట్ట ంప ై 15 రోజుల శిక్షణకి సావగతం

శిక్షణకి సంబంధించిన్ వివరథలనీన ఈ సమాచార పతరంలో సవివరంగథ ఓ కరమంలో అంద్ించాము. ద్ ంటలీ ప ందుపరిచిన్ అంశథలు ఒకద్ాని తరథాత ఒకటిగథ పూరిి సమాచారథనిన అంద్ిసూి మీరధ నిసుంశయంగథ శిక్షణని పూరిి చేసుకునేందుకు, సమాచారహకుక చటింపెై పూరిి అవగథహన్ కల్నపంచడానికి త డపడతాయని భటవిసుి నానం.

ఈ నియమావళిలో నాలుగు విభటగథలునానయి.

1. శిక్షణకు దరఖాసుి చేసుకోవడం ఎలా

2. శిక్షణ గురించి

3. కంపూయటర్స్ అవసరథలు

4. పరధాన్ పతజీ వివరథలు

5. ఆన్ ల ైన్ శిక్షణ ప ందడం ఎలా

6. స్థన్ుకూల కిరయాశీల అధయయన్ం

15 రోజుల ఆన్ ల ైన్ శిక్షణకి ద్రఖాసుత చేసుకోవడం ఎలా 15 రోజుల శిక్షణకోసం దరఖాసుి చేసుకోవథలంటే అభ్యరిుకి ర ండు రకథల అరహతలు ఉండాల్న.

15

7 రోజుల అంతరాా ల శిక్షణని ప్ూరిత చేసి ఉండాలి.

లేదా

మునిస్ిపథల్నటీలు, పంచాయతీలు, నితాయవసరవసుి వుల స్తవలు, తాగునీటి సరఫరథ, పబీ్లక్ వర్స్ు్ విభటగం లాంటి పరభ్ుతా సంసాలోీ ద్ేంటలీ నెైనా సమాచారహకుకచటింకింద దరఖాసుి చేస్ి, 4(1)( ) అ .

Page 4: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

ఓ సారి సమాచారహక్కు చట్టం కింద్ ప్రభుతవ రంగ సంసథ కి ద్రఖాసుత ప ట్టట క్కన్ాాక్ గరిష్ఠ ంగా 35 రోజులలోప్ు సమాచారం అందాలి. అభయరిి http://rtiocc.cgg.gov.in స ైట్ లో చూసి సంబంధిత సమాచారానిా తెలకసుకోవచుు. ముంద్ుగా మీక్క ఇచిున యూజర ఐడీ, పాస్ వర్ తో లాగిన్ అవ్ావలి. కింద్ చితరంలో చూపించినట్టట గా క్నిపిసుత నా 15 రోజుల ఆన్ ల ైన కోరుు మ నూని కిిక్ చేయండి.

ద్యచేసి ఇప్ుుడు మీరు దాఖలక ప్రచాలనుక్కనా ప్తార ల సాున్ చేసిన కాపీలిా అప్ లోడ్ చేయండి.

సమాచార హక్కు చట్టం కింద్ సమాచారంకోసం మీరు ప ట్ిటన అరజా

ద్రఖాసుత ని సమరిుంచినప్ుుడు ప్రభుతవ సంసథ తరఫున మీక్క ఇచిున రశీద్ు.

ప్రభుతవ సంసథ నుంచి అందిన సమాచారం. సమాచారం ర ండు పేజీలక్ంట్ే ఎక్కువగా ఉనాట్్టటతే సంబంధిత అధికారి సంతక్ం క్నిపించేలా ర ండు పేజీలిా దాఖలక ప్రిసేత చాలక.

అభయరిి సమరిుంచిన సాున్ కాపీలను హ ైద్రాబాద్ లోని సుప్రిపాలన విభాగంలోని తనిఖీ బ ంద్ం ప్రిశీలిసుత ంద.ి ఇంద్ుక్క వ్ారం రోజులవరక్ూ సమయం ప్ట్టట చుు. అరహత నిరణయం జరిగాక్ అభయరిికి 15రోజుల అంతరాా ల శిక్షణ తీసుకోవడానికి అనుమతినిసూత ఈ మ యిల్ సందేశం అంద్ుత ంది.

శిక్షణ వివరథలు

Page 5: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

సమాచార హక్కు చట్ాట నికి సంబంధించిన 15 రోజుల ఆన్ ల ైన్ శిక్షణని హ ైద్రాబాద్ లోని భారత ప్రభుతవ మానవవనరుల శిక్షణ విభాగం, భారత ప్రభుతవ సుప్రిపాలన విభాగం క్లిసి అందిసుత న్ాాయి.

2005, సమాచార హకుక చటటి నికి సంబంధించిన్ పరతేయక లక్షణాలగురించి అందరిక అరుమయియయ రలిలలో వివరించి చెపపడమే ఈ శిక్షణ పథర థమిక లక్షయం. ముందుగథ చెపిపన్టటి గథ 7 రోజుల శిక్షణలో ఈ చటటి నికి సంబంధించిన్ పథర థమిక అంశథలమీద అవగథహన్ కల్నపస్థి రధ. 15 రోజుల పరతేయక శిక్షణలో అభ్యరధు లు వయకిిగత అన్ుభ్వం కోసం సాయంగథ సమాచారంకోసం పరభ్ుతా సంసాలకు దరఖాసుి చేయాల్ను ఉంటటంద్ి. నేరధగథ చెపథపలంటే అధయయన్ం చేసూి నే అన్ుభ్వథనిన సంపథద్ించుకోగల్నగే రలిలలో 15 రోజుల శిక్షణని రూప ంద్ించడం జరిగింద్.ి

ఈ శిక్షణ పరభ్ుతా ఉద్ో యగులత పథటట స్థమాన్ుయలకు కూడా చాలా ఉపయుకిం.

శిక్షణకి సంబంధించిన ప్రతేయక్తలక 1. అంతరథా ల శిక్షణ కేవలం 15 రోజులు మాతరమే.

2. భటరతీయులంతా ఈ శిక్షణ ప ందచుి.

3. అంతరథా ల శిక్షణ కన్ుక ద్ేశంలో ఎకకడిన్ుంచెైనా కంపూయటర్స్, ఇంటర్స్ నెట్ ల స్థయంత తీసుకోవచుి. వథరంలో ఏడు రోజులూ పూరిిగథ 24 గంటలపథటట ఈ శిక్షణ అందుబటటటలో ఉంటటంద్ి.

4. ఈ శిక్షణ ప ంద్ాలన్ుకునేవథళ్లీ http://rtiocc.cgg.gov.in స్ెైట్ ని సందరిశంచి ముందుగథ చెపుపకున్న ఆద్ేశథల్నన, సూచన్ల్నన పథటించాల్న. 15 రోజుల శిక్షణకు అరధహ లేన్ని మీకు ఈ మెయిల్ వచిిన్ తరథాత అభ్యరిు పథఠథలు నేరధికోవడం మొదలుపెటటి చుి. అభ్యరిు మొదలుపెటిిన్ మొదటి రోజున్ుంచి పద్ిహేన్ు రోజులపథటట శిక్షణ ఉంటటంద్ి. ఉద్ాహరణకు మీరధ 01.01.2013న్ శిక్షణ మొదలుపెటటి రన్ుకుంద్ాం. 2359 గంటలవరకూ అంటే 15.01.2013 వరకూ మీ శిక్షణ కొన్స్థగుతుంద్.ి

5. 15 రోజుల శిక్షణని 15 భటగథలుగథ ( పథఠథలుగథ ) విభ్జంచారధ. పరిల పథఠం తరథాత నేరధికున్న అంశథనికి సంబంధించి 5 పరశనలుంటటయి. తరథాిల పథఠథనికి వెళ్లీ లంటే అభ్యరిు కనీసం మూడు

Page 6: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

పరశనలకు సర ైన్ సమాధానాలు చెపథపల్న.

6. ద్ాంత పథటటగథ మునిస్ిపథల్నటీలు, పంచాయతీలు, నితాయవసరవసుి వుల స్తవలు, తాగునీటి సరఫరథ విభటగం, పబీ్లక్ వర్స్ు్ విభటగం లాంటి పరజా స్తవ కథరయకరమాలు/పన్ులలో అభ్యరిా ద్ేంటలీ నెైనా. స్థన్ుకూల కిరయాశీల అధయయన్ం చేస్ి ఉండాల్న. స్థన్ుకూల కిరయాశీల అధయయనానికి ఎంపిక చేసుకున్న పరభ్ుతా విభటగథనికి సంబంధించిన్ అధికథరి అరలాలో అడిగిన్ పరశనలకు సంబంధించిన్ సమాచారం ఆన్ ల ైన్ లో కూడా అందుబటటటలో ఉండాల్న. మొదటలీ అరలా సమరిపంచిన్ అధికథరి కథకుండా ఇపుపడు మరో కొతి అధికథరి దగగరరికి వెళ్లీ ల్న.

Page 7: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

శిక్షణ సామగిి డౌన్ లోడ్ చసేుకోగలిగిన ప్ది్తిలో అంద్ుబాట్టలో ఉంట్టంది. భవిష్యత్ అవసరాలక్క అనుగుణంగా అభయరుి లక శిక్షణ సామాగిిని డౌన్ లోడ్ చేసుకోవ్ాలని కోరుత న్ాాం.

Page 8: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

కంపూయటర్స్ అవసరథలు

ఇంటర నట్ బరర జర్స్ : ఇంటర్స్ నెట్ ఎక్ు ప్ీ రర్స్ 7.0 లేద్ా అంతకంటే ఎకుకవ స్థమరుయం, మోజలాీ ఫెరై్స్ ఫథక్ు 2 లేద్ా గూగుల్ కరో మ్.

( ఇవి ఉచితంగథ ద్ొ రధకుతాయి. మీ దగగర ర ఈ బరర జరధీ లేకప్ తే వీటిని ఇంటర నట్ న్ుంచి డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచుి.)

పిడిఎఫ్ ఆకరో బటట్ రలడర్స్ : శిక్షణ స్థమాగిర, పథఠథలు పిడిఎఫ్ రూపంలో ఉంటటయి కన్ుక తపపనిసరిగథ వథటిని చదవడానికి మీ కంపూయటర్స్ లో అడో బ్ ఆకరో బటట్ రలడర్స్ లేద్ా ఫథకిుట్ ఉండాల్న.

(ఇవి ఉచితంగథ ద్ొ రధకుతాయి. మీ దగగరర ఈ పిడిఎఫ్ రలడరధీ లేకప్ తే వీటిని ఇంటర నట్ న్ుంచి డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచుి.)

( శిక్షణని పథర రంభించేముందు దయచేస్ి మీ కంపూయటరోీ పెైన్ చెపిపన్వి ఉనానయో లేవో సరిచూసుకోండి. తరథాత ఈ మెయిల్ ద్ాారథ మీకు అంద్ిన్ యూజర్స్ నేమ్, పథస్ వర్్స్ ల స్థయంత లాగిన్ అవాండి.)

హోమ్ పేజీ

ఇక్ుడ కిిక్ చేయండి

ప్క్ున ఉనా చితరంలో మాదరిిగా మీక్క హోం పేజీ క్నిపిసుత ంది. ఆదేశాలను ప్ూరితగా చదివిన తరావత ేలాగిన్ అవవండ.ి నిబంధనలక తలెకసుక్కన్ాాక్, క్ంప్ూయట్రోి కావ్ాలిున సాంక తిక్ సాధన్ా సంప్తిత ఉనాద్ని నిరాి రించుక్కనాతరావత ఈ మ యిల్ దావరా మీక్క అందిన యూజర నే్మ్ , పాస్ వర్ లను ట్్ైప్ చేసి చితరంలో చూపించినట్టట గా లాగిన్ మీద్ మౌస్ మీట్ని న్ొక్ుండి.

Page 9: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

యూజర్స్ ఐడ,ీ పథస్ వర్్స్ లత లాగిన్ అయాయక కింద్ివిధంగథ పతజీ కనిపిసుి ంద్ి.

ఇపుపడు మీరధ ఆన్ ల ైన్ శిక్షణకు స్ిదు ంగథ ఉనానరధ. శిక్షణని పథర రంభించడానికి ముందుగథ మీరధ మీ పథస్ వర్్స్ ని మీకు గురధి ండే విధంగథ మారధికోవథలని సూచిసుి నానం. పథస్ వర్్స్ ని మారధికోవడానికి “Change

Password” మెన్ూకి వెళీి అద్ేశథల్నన పథటించాల్న.

అన్ ల ైన్ కోరు ని ప ంద్డం ఎలా 'Course' మెన్ూకి వెళ్లీ ల్న. '15 Day Course' ని డరా ప్ మెన్ూలోంచి ఎనినక చేయాల్న. మీకు కోరధు వివరథలు కనిపిస్థి యి. “start course” మీటని నొకకడానికి ముందుగథ ఆ వివరథల్నన శరదు గథ చదవథల్న. మీట నొకకగథనే శిక్షణ పథఠథలు మీ ముందుంటటయి. మీట నొకికన్ క్షణం న్ుంచి పద్ిహేన్ు రోజుల గడువు ల కికంపు మొదలవుతుంద్.ి ఉద్ాహరణకు మీరధ మీ శిక్షణని 01.01.2013న్ మొదలుపెటటి రన్ుకుంద్ాం.. మీరధ 2359 గంటలవరకూ శిక్షణని కొన్స్థగించొచుి. అంటే 15.01.2013 తేద్ వరకు అన్నమాట.

మొదటి పథఠథనిన ఎంచుకుని పథఠయస్థమాగిరలోని అంశథలన్ు పూరిిగథ ఆకళింపు చేసుకోవడమే తరధవథయి. పథఠం చివరోీ వేస్త పరశనలకు మీరధ సమాధానాలు చెపథపల్న. ఐదు పరశనలు అడుగుతారధ, వథటిలో మీరధ కచిితంగథ మూడింటికి సర ైన్ సమాధానాలు చెపథపల్ను ఉంటటంద్ి. తరథాతే ర ండో పథఠథనికి వెళీ్డానికి అన్ుమిల లభిసుి ంద్ి. మొదటి పథఠథనిన పూరిి చేశథక ర ండో పథఠథనికి వెళీ్డానికి మీకు అన్ుమిల వసుి ంద్ి. వెంటనే ర ండో పథఠం కనిపిసుి ంద్ి. ఇలా మీరధ మొతిం పద్ిహేన్ు పథఠథల్నన పూరిి చేయొచుి. పరిల పథఠథనిక చివరోీ వచేి పరశనలకు మీరధ చెపిపన్ సమాధానాల్నన సరిచూసుకునేందుకు 'Reports' మెన్ూకి వెళీ్ండి. 2005 సమాచార హకుక చటటి నికి సంబంధించి తరచూ ఎదురయియయ పరశనలకు సమాధానాల్నన 'Help'

మెన్ూలోకి వెళీి చూడొ చుి. హెల్ప మెన్ూలో మీకు ఈ సమాచార పతరంత పథటట తరచూ ఎదురయియయ పరశనలకు సమాధానాలుకూడా ఉంటటయి.

Page 10: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

సానుక్ూల కియిాశీల అధయయనం

ముందుగథనే చెపుపకున్నటటి గథ 2005 సమాచార హకుక చటటి నికి సంబంధించిన్ పూరిి జాా నానిన అన్ుభ్వపూరాకంగథ అరుమయియయలా అభ్యరధు లకు తెల్నయజ పపడం 15 రోజుల శిక్షణ పరథాన్ లక్షయం

సమాచార హకుక చటిం 2005 స్ెక్షన్ 4(1)(బ్ల) గురంిచి స్థన్ుకూల కిరయాశీల అధయయన్ం జరిపతందుకు అంతరథా లంలో సమాచారథన్ునంచే పరభ్ుతా విభటగథనికి సంబంధించిన్ అధికథరిని అభ్యరధు లు ఎన్ునకోవథల్ను ఉంటటంద్.ి ఎందుకంటే అద్ే సమాచారం మిమమల్నన అంచనా వేస్త వయకిికి కూడా అందుబటటటలో ఉండాల్న కథబటిి .

ముందుగథ ఏ అధికథరిని సంపరద్ించాలో నిరణయించుకున్న తరథాత అధయయన్ం ఎలా చేయాల్న, అధయయన్ పతరా నిన ఎలా సమరిపంచాల్న అన్న విషయాలకు సంబంధించిన్ సూచన్లు, వివరథల్నన తపపని సరిగథ పూరిిగథ శరదు త చదవండి.

1. RTI 2005

, 2005 అ , అ .

. RTI అ :

. . [ 4(1) (c)]

Page 11: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

. [ 4(1) (d)]

4(1)(b) . [ 4(1) (b)(xvii)]

. [

4(2)]

[ 4(3)]

. . [ 4(4)]

Page 12: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

4(1) (b) , అ అ . -

1. 2. & & 3. 4. 5.

. 6.

7.

8. 9. 10. . 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. .

Page 13: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

2. అ

.

.

………….

a. RTI b.

……………………….. .

Page 14: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

3.

3.1

.

. .

1. A .

0.5

2. B .

0.3

3. C )

0.2

25 .

10 A

8 B

7 C

Page 15: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

A (అ )

B ( )

C ( )

1. అ

1. 4 (1) b

1. [ 4(1)

(b) (i)]

2. ?

2. అ

2. అ అ [ 4(1) (b) (ii)]

3. [ 4 (3)]

3. [

4(1) (b) (v)]

3. అ [

4(1) (b) (vii)]

4. [

4(1) (b) (iii)]

4. అ [ 4(1) (b)

(vi)]

4. [ 4(1) (b) (viii)]

5. [ 4(1)

(b) (iv)]

5. అ [ 4(1) (b) (xiv)]

5. అ [

4(1) (b) (ix)]

6. అ [ 4(1) (b)

(xi)]

6. అ [ 4(1)

(b) (xv)]

6. అ [ 4(1)

(b) (x)]

7. అ [ 4(1) (b)

(xii)]

7. 4(1) (b) (xvii)

7. అ [ 4(1) (b)

(xvi)]

8. అ అ

8.

Page 16: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

[ 4(1) (b) (xiii)]

9. ? [ 4(1) (c)]

10. [

4(1) (d)]

Page 17: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

.

3.2

, – (0:1:2) .

(A, B C).

అ .

o : A 20(10 x 2). 18 (9 x

2).

.

o A 14/20 (x

100) = 70%.

Page 18: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

( 0.5, 0.3, 0.2) .

o : A, B & C 50%, 60% & 70% , :

o A : 50% x 0.5 = 25%

o B : 60% x 0.3 = 18%

o C : 70% x 0.2 = 14%

.

o : 25%+18%+14% = 57% .

.

అ ?

A అ 81%-

100%

& RTI అ

B అ 61%-

80%

& RTI అ

C అ 41%-

60%

& RTI

D అ 0-40% & RTI

Page 19: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

o : (57%) 41%-60% .

Page 20: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

3.3

:

a. ; b. & ; c. .

.

& – .

– .

.

.

.

Page 21: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

4.

Page 22: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

5. అ

.

; .

. .

.

.

.

.

Page 23: సమాచార హక్కు చట్టంప ై 15 రోుల ఆన్ ల ైన్ ిక్షణ …te.vikaspedia.in/e-governance/about-rti-act-2005/rti15dayUserManual.pdfసమాచార

, "submit" "feedback form"

. .

- .

!