श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेति...

4
ावणबाळ सेवा राय निवृीवेति योजिा सि 2015-16 या आिक वाकनरता अिुदािाचे नवतरण. महारार शासि सामानजक याय व नवशे सहाय नवभाग, शासि निणणय माक : बीयुडी-2015/..634/नवसयो-1 मादाम कामा मागण, हुतामा राजगुर चौक, मालय, नवतार भवि, मु बई-400 032. नदिाक:- 04 जािेवारी, 2016. वाचा :- 1) शासि पनरपक नव नवभाग, .मकोिी-1010/..32/कोा-.5, नद. 15 एनल, 2010. 2) शासि पनरपक, नव नवभाग, .अिणस-2015/..82/अिणसकप-3, नद. 30 माचण,2015. 3) शासि ापि सामानजक याय नवशे सहाय नवभाग, माक :बीजीटी-2015/..59/ अिणसकप ,नद .10 एनल,2015. 4) शासि निणणय, सामानजक याय व नवशे सहाय नवभाग, माक: बीयुडी-2015/..633/ नवसयो-1, नद.17 एनल, 2015. 5) शासि पनरपक, नव नवभाग, .अिणस-2015/..85/अिण-3, नद.17 एनल, 2015. 6) शासि निणणय, सामानजक याय व नवशे सहाय नवभाग, माक: बीयुडी-2015/..633/ नवसयो-1, नद.01 जुलै, 2015. शासि निणणय : सि 2015-16 या आिक वाकनरता ावणबाळ सेवा राय निवृीवेति योजिेया अमलबजावणीसाठी र.900,00,00,000/- एवढी अिणसकपीय तरतूद मजूर झालेली आहे. सदभण .2 चे पनरपकास अिुसरि या योजिेया खचासाठी र.150,00,00,000 /- (रपये एकशे पास कोटी फत) एवढी तरतूद सदभण .4 येिील शासि निणणयाारे नवतरीत करयात आलेली आहे . 2. याितर, सदभण . 5 येिील पनरपकास अिुसरि या योजिेया खचासाठी र.480,00,00,000/- ( र. चारशे ऐशी कोटी फत ) एवढी तरतूद सदभण .6 येिील शासि निणणयाारे नवतरीत करयात आलेली आहे. 3. आता, नव नवभागाया मजुरीस अिुसरि उवणनरत र.270,00,00,000/- (र.दोिशे सर कोटी फत ) इतकी तरतूद या योजिेया माहे नडसबर, 2015 ते फे ुवारी , 2016 या कालावधीया खचासाठी नवतरीत करयास शासि मायता देत आहे. तसेच मानसक नववरण पािुसार निधी एनल,2015 ते माचण,2016 या कालावधी मये पुढे / मागे ओढूि घेयाची सुनवधा अिणसकपीय अदाज नवतरण व सनियण णालीवर देयात आलेली आहे. 4. सवण नजहानधकारी यािा कळनवयात येते की, सोबतया नववरणपातील तभ . 3 New CO Code वर सबनधत नजहयािा निधी नवतरीत करयात आलेला आहे. यािी नवतरीत केलेया अिुदािाचे वाटप याया नजहयातील तालुयािा आवयकतेिुसार करावे. सदरचे अिुदाि नवतरण नजहानधकाऱयािी कळनवलेया लाभायया सयेिुसार करयात आले आहे. सदभण .1 येिील पनरपकािुसार उणे पदतीिे ानधकारप काढयास मुभा आहे.

Upload: others

Post on 31-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेति योजिा सि Resolutions... · Shravan Bal Seva Rajya Nivruti Vetan Yojana

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवतेि योजिा सि 2015-16 या आर्थिक वर्षाकनरता अिुदािाचे नवतरण.

महाराष्ट्र शासि सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग,

शासि निणणय क्रमाांक : बीयुडी-2015/प्र.क्र.634/नवसयो-1 मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, नवस्तार भवि, मुांबई-400 032.

नदिाांक:- 04 जािेवारी, 2016. वाचा :-

1) शासि पनरपत्रक नवत्त नवभाग, क्र.मकोिी-1010/प्र.क्र.32/कोर्षा-प्र.5, नद. 15 एनप्रल, 2010. 2) शासि पनरपत्रक, नवत्त नवभाग, क्र.अिणस-2015/प्र.क्र.82/अिणसांकल्प-3, नद. 30 माचण,2015. 3) शासि ज्ञापि सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, क्रमाांक :बीजीटी-2015/प्र.क्र.59/ अिणसांकल्प ,नद .10 एनप्रल,2015. 4) शासि निणणय, सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, क्रमाांक: बीयुडी-2015/प्र.क्र.633/ नवसयो-1, नद.17 एनप्रल, 2015. 5) शासि पनरपत्रक, नवत्त नवभाग, क्र.अिणस-2015/प्र.क्र.85/अिण-3, नद.17 एनप्रल, 2015. 6) शासि निणणय, सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, क्रमाांक: बीयुडी-2015/प्र.क्र.633/ नवसयो-1, नद.01 जुलै, 2015.

शासि निणणय : सि 2015-16 या आर्थिक वर्षाकनरता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवतेि योजिेच्या अांमलबजावणीसाठी रु.900,00,00,000/- एवढी अिणसांकल्पीय तरतूद मांजूर झालेली आहे. सांदभण क्र.2 चे पनरपत्रकास अिुसरुि या योजिेच्या खचासाठी रु.150,00,00,000 /- (रुपये एकशे पन्नास कोटी फक्त) एवढी तरतूद सांदभण क्र.4 येिील शासि निणणयाद्वारे नवतरीत करण्यात आलेली आहे .

2. त्याांितर, सांदभण क्र. 5 येिील पनरपत्रकास अिुसरुि या योजिेच्या खचासाठी रु.480,00,00,000/- ( रु. चारशे ऐांशी कोटी फक्त ) एवढी तरतूद सांदभण क्र.6 येिील शासि निणणयाद्वारे नवतरीत करण्यात आलेली आहे.

3. आता, नवत्त नवभागाच्या मांजुरीस अिुसरुि उवणनरत रु.270,00,00,000/- (रु.दोिशे सत्तर कोटी फक्त ) इतकी तरतूद या योजिेच्या माहे नडसेंबर, 2015 ते फेब्रवुारी , 2016 या कालावधीच्या खचासाठी नवतरीत करण्यास शासि मान्यता देत आहे. तसेच मानसक नववरण पत्रािुसार निधी एनप्रल,2015 ते माचण,2016 या कालावधी मध्ये पुढे / मागे ओढूि घेण्याची सुनवधा अिणसांकल्पीय अांदाज नवतरण व सनियांत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे.

4. सवण नजल्हानधकारी याांिा कळनवण्यात येते की, सोबतच्या नववरणपत्रातील स्तांभ क्र. 3 New CO Code वर सांबांनधत नजल्हयािा निधी नवतरीत करण्यात आलेला आहे. त्याांिी नवतरीत केलेल्या अिुदािाचे वाटप त्याांच्या नजल्हयातील तालुक्याांिा आवश्यकतेिुसार कराव.े सदरचे अिुदाि नवतरण नजल्हानधकाऱयाांिी कळनवलेल्या लाभार्थ्यांच्या सांख्येिुसार करण्यात आले आहे. सांदभण क्र.1 येिील पनरपत्रकािुसार उणे पध्दतीिे प्रानधकारपत्र काढण्यास मुभा आहे.

Page 2: श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेति योजिा सि Resolutions... · Shravan Bal Seva Rajya Nivruti Vetan Yojana

शासि निणणय क्रमाांकः बीयुडी-2015/प्र.क्र.634/नवसयो-1

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

5. सदरहू निधीमधूि झालेला खचण "मागणी क्रमाांक एि-3, मुख्य लेखाशीर्षण 2235-सामानजक सुरक्षा व कल्याण, 02-समाजकल्याण, 104-वृध्द नवकलाांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण (08) (07) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवतेि योजिा (2235 3112) 50-इतर खचण" या लेखाशीर्षाखाली खची टाकावा.

6. सवण नजल्हानधकाऱयाांिा नविांती करण्यात येते की, त्याांिी हा खचण कोणत्याही पनरस्स्िती त्याांच्याकडे सुपूदण करण्यात आलेल्या अिुदािपेक्षा जास्त होणार िाही याबाबत दक्षता घ्यावी.

7. सवण नजल्हानधकाऱयाांिा नविांती करण्यात येते की, त्याांच्याकडे सुपूदण करण्यात आलेल्या अिुदािातूि केलेल्या खचाचा ताळमेळ महालेखापालाांच्या कायालयात िोंदनवलेल्या खचाशी घालूि त्याप्रमाणे ताळमेळाचे नववरणपत्राची प्रत तसेच उपयोनगता प्रमाणपत्र या नवभागाच्या नियोजि कायासिास (सहाय्यक सांचालक (नव.व ले.) लेखापनरक्षण, सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32) व या कायासिास पाठवावी. खचाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्स्ितनरत्या पार ि पाडल्यास, तसेच उपयोनगता प्रमाणपत्र महालेखापालाांच्या कायालयास नवनहत वळेेत सादर ि केल्यास, त्याची सांपूणण जबाबदारी सांबांधीत नजल्हानधकाऱयाांवर राहील.

8. सदर शासि निणणय, नवत्त नवभागाच्या अिौपचानरक सांदभण क्र.173/अिण-7, नद.20.11.2015 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीिुसार निगणनमत करण्यात येत आहे.

9. सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध करुि देण्यात आला असूि, त्याचा सांगणक सांकेताांक 201601041726485522 असा आहे. हा आदेश नडनजटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करूि काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िाांवािे,

(सु.नद.पाष्ट्टे) कायासि अनधकारी, महाराष्ट्र शासि

प्रनत 1) सवण नवभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/िानशक/िागपूर/अमरावती व औरांगाबाद 2) सवण नजल्हानधकारी. 3) सांचालक , लेखा व कोर्षागारे, िवीि प्रशासकीय भवि, 5 वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुांबई 4) अनधदाि व लेखानधकारी, मुांबई (2 प्रती) 5) सवण नजल्हा कोर्षागार अनधकारी 6) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, (लेखा पनरक्षा / लेखा अिुज्ञयेता), मुांबई / िागपूर. 7) नवत्त नवभाग, अिणसांकल्प-7, मांत्रालय, मुांबई 8) उप सनचव (अिणसांकल्प), सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 9) सहाय्यक सांचालक(नवत्त व लेखा), लेखापनरक्षण कक्ष, सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 10) कक्ष अनधकारी (नवसयो-2), सामानजक न्याय व नवशेर्ष सहाय्य नवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 11) निवड िस्ती, नवसयो 1

Page 3: श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेति योजिा सि Resolutions... · Shravan Bal Seva Rajya Nivruti Vetan Yojana

Rs. 400/- P.M Rs.600/-

P.M

Total

1 2 3 4 5 ( 6= 4+5 ) 7 8 9 10 11

1 Mumbai N0028 723 298 1021 1044.00 3336.00 4380.00 1455.570 5835.570

2 Mumbai Suburban N0029 1184 789 1973 1680.00 5376.00 7056.00 2812.772 9868.772

3 Thane N0036 7456 4187 11643 9222.30 29508.00 38730.30 16598.632 55328.932

4 Raigad N0012 10735 4433 15168 12196.00 39030.00 51226.00 21623.985 72849.985

5 Ratnagiri N0023 10069 4778 14847 11558.00 36990.00 48548.00 21166.357 69714.357

6 Sindhudurg N0018 7273 1842 9115 35704.00 114252.00 149956.00 12994.635 162950.635

7 Palghar N0037 26965 5680 32645 25075.70 80244.00 105319.70 46539.754 151859.454

Total Kokan 64405 22007 86412 96480.00 308736.00 405216.00 123191.705 528407.705

8 Nashik N0006 64222 13383 77605 61038.00 195324.00 256362.00 110636.165 366998.165

9 Dhule N0026 29480 14805 44285 34206.00 109458.00 143664.00 63134.109 206798.109

10 Jalgaon N0010 80144 31536 111680 83882.00 268428.00 352310.00 159214.572 511524.572

11 Ahmednagar N0030 43333 43333 86666 69512.00 222438.00 291950.00 123553.815 415503.815

12 Nandurbar N0027 44387 4450 48837 39116.00 125166.00 164282.00 69623.586 233905.586

Total Nashik 261566 107507 369073 287754.00 920814.00 1208568.00 526162.247 1734730.247

13 Pune N0040 16003 8619 24622 17974.00 57516.00 75490.00 35101.909 110591.909

14 Solapur N0019 32788 23918 56706 42076.00 134640.00 176716.00 80841.883 257557.883

15 Satara N0032 8502 8400 16902 15250.00 48804.00 64054.00 24096.031 88150.031

16 Sangli N0008 6096 6198 12294 9826.00 31446.00 41272.00 17526.719 58798.719

17 Kolhapur N0039 22036 28504 50540 39128.00 125214.00 164342.00 72051.437 236393.437

Total Pune 85425 75639 161064 124254.00 397620.00 521874.00 229617.979 751491.979

18 Nagpur N0014 49164 50475 99639 73486.00 235152.00 308638.00 142048.538 450686.538

19 Wardha N0025 28956 18699 47655 36840.00 117888.00 154728.00 67938.489 222666.489

20 Chandrapur N0021 43551 41062 84613 59332.00 189864.00 249196.00 120626.993 369822.993

21 Bhandara N0033 30616 32416 63032 45078.00 144252.00 189330.00 89860.431 279190.431

22 Gadchiroli N0013 33954 21995 55949 43090.00 137892.00 180982.00 79762.680 260744.680

23 Gondia N0024 21428 11619 33047 25348.00 81114.00 106462.00 47112.858 153574.858

Total Nagpur 207669 176266 383935 283174.00 906162.00 1189336.00 547349.989 1736685.989

24 Amravati N0011 71159 89848 161007 135762.00 434436.00 570198.00 229536.717 799734.717

Total Amount

released

( 11= 9+10 )

No. Of. Beneficiaries

STATEMENT

Accompinement of Government Resolution No. BUD-2015/C.R.634/ Visayo-1, Dated: 04/01/2016

Release of grant for Jan,2016 ( 2015-16 )

Shravan Bal Seva Rajya Nivruti Vetan Yojana

(Rs. in thousand)

Sr.

No

District New CO

Code

Shravan Bal Seva Rajya Nivruti Vetan Amount released

vide order

dt.17.04.2015

Amount

released

vide order

dt.01/07/2015

Total

( 9= 7+8 )

Amount

released

vide this

order

Page 4: श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेति योजिा सि Resolutions... · Shravan Bal Seva Rajya Nivruti Vetan Yojana

25 Akola N0041 31981 31306 63287 50294.00 160938.00 211232.00 90223.966 301455.966

26 Yeotmal N0007 48723 18941 67664 50930.00 162978.00 213908.00 96463.958 310371.958

27 Buldhana N0038 56229 41611 97840 77630.00 248412.00 326042.00 139483.826 465525.826

28 Washim N0022 22587 26299 48886 40618.00 129978.00 170596.00 69693.442 240289.442

Total Amravati 230679 208005 438684 355234.00 1136742.00 1491976.00 625401.909 2117377.909

29 Aurangabad N0035 30159 13780 43939 33500.00 107202.00 140702.00 62640.841 203342.841

30 Beed N0034 73522 26905 100427 73242.00 234372.00 307614.00 143171.936 450785.936

31 Nanded N0031 24250 8933 33183 23494.00 75180.00 98674.00 47306.744 145980.744

32 Parbhani N0016 33388 7357 40745 28906.00 92496.00 121402.00 58087.372 179489.372

33 Osmanabad N0020 53873 17293 71166 54104.00 173130.00 227234.00 101456.521 328690.521

34 Jalna N0015 46871 16728 63599 55716.00 178290.00 234006.00 90668.764 324674.764

35 Latur N0009 74207 5038 79245 66724.00 213516.00 280240.00 112974.201 393214.201

36 Hingoli N0017 9238 13187 22425 17418.00 55740.00 73158.00 31969.792 105127.792

Total Aurangabad 345508 109221 454729 353104.00 1129926.00 1483030.00 648276.171 2131306.171

Grand Total 1195252 698645 1893897 1500000.00 4800000.00 6300000.00 2700000.000 9000000.000

S.D. Pashte

Section Officer, GoM