લાર્િકહલશટલ ટહેશલ³ારહ લષહય{|3 · 3...

of 60 /60
1 લાિક લશટલટ શ ાલાર લષ ય૦૧3-૧૪ ભમોધોગ કભનયન કયટ, રોક ન૧૦, ભા, ડોલયાજ ભશાતા બલન, ગાધનગય

Author: others

Post on 28-Dec-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  લાર્િકહલશટલ ટહેશાલારહલષહય૦૧3-૧૪

  ભત્હ્હમોધોગહકર્ભહનય્રીનનરીનહકે યટ, બ્હરોકહન ૧૦,હત્રરીનજેહભા, ડો જીલયાજહભશાતાહબલન,

  ગા ધરીનનગય

 • 2

  લાર્િકહલશટલ ટહેશાલારહલષહય૦૧૩-૧૪ ેનકુર્ભહણકા

  ાનાહન ફય મદુ્દાહહન ફય ર્લમ પ્રકયણહન ફય

  ક્રભ

  ૬હથરીનહ૧ય ૧(૧)હથરીનહ૧(૧૧)

  લશટલ ટહફાફતોહેન હલશટલ ટહતાવણરીન/હશવાફરીનહઓડટ હ

  ૧ ૧

  ૧૩હથરીનહ૧૪ ય(૧)હથરીનહય(૭) ે લરીનમહમોજનાહશાઠહર્વધ્હધરીનઓહર્લલયણહત્રકહ-૧(હમોજનાન હરગતરીનહનાણા કટમહેન હબૌર્તકહર્વધ્હધરીનઓ)

  ય ય

  ૧હથરીનહ૧૯ ૩(૧)હથરીનહ૩(૩) આંતયદાળરીનમ ભત્હ્હમોઘોગ ૩ ૩ ય૦હથરીનહય૪ ૪(૧)હથરીનહ૪(૧ય) ભત્હ્હમફ દયોનોહર્લકાવ ૪ ૪ યહથરીનહય૭ (૧)થરીનહ(૩) ભાછટભાયહકલ્હમાણકાયટહમોજનાઓ ય૮હથરીનહય૯ ૬ વશકાયટહભ ડટઓહદલાયાહવાભાજીક,હ

  આર્થિકહ,ઉત્હકષ ૬ ૬

  ૩૦હથરીનહ૩૩ ૭(૧)હથરીનહ૭(૩) જાશાયાતહેન હર્લ્હતયણહતારરીનભહકામષક્રભ ૭ ૭ ૩૪હથરીનહ૩૬ ૮ ાહક્હતાનહભયટનહવરીનકયયુટ ટહએજન્હવરીનહ

  દલાયાહ,કડલાભાહઆલ રહભાછટભાયોહમકુતહકયલાહેગ

  ૮ ૮

  ૩૭હથરીનહ૪૭ ૯(૧)હથરીન૯(૧૦) દયટમાઇહભત્હ્હમોધોગ ૯ ૯ ૪૮ ૧૦ ભત્હ્હમારમહપ્રવરૃ્ત ૧૦ ૧૦

  ૪૯થરીનહ૩ ૧૧(૧)હથરીનહ૧૧(ય)

  આહદજાર્તહર્લ્હતાયહ ાહમોજના, હખાવહઅંગભતૂહમોજના

  ૧૧ ૧૧

  ૪હથરીનહ૭ ૧ય(૧)થરીન૧ય(૮) બા બયાહાણરીનહભત્હ્હમોઘોગનોહર્લકાવ ૧ય ૧ય ૮ ૧૩ નાગહયટકહેધરીનકાયહત્રનુ હેવયકાયહ

  ેભરરીનકયણ ૧૩ ૧૩

 • 3

  પ્રહ્હતાહલહના

  ગજુયાતહ યાજમભા હ ભત્હ્હમોધોગનાહ ર્લકાવનરીનહ દુદયતરીનહ ેનદુુતાઓ,હ ર્લરુહપ્રભાણભા હ તકોહ રભ્હમહ છ હ ભત્હ્હમોધોગહ ષેત ત્રનાહ ર્લકાવહ ભા ાહ ફાયભરીનહ ે લીમહમોજનાહ ૨૦૦૧ય-૧૭હ ભા હ રૂ ૪૯૩ ૦હ કયોડનરીનહ જોગલાઈહ ર્નમતહ થઇહ શતરીન હ ેન હજુદટહ જુદટહ આમોજનહ મોજનાઓનાહ ેભરરીનકયણહ ધ્હલાયાહ રભ્હમહ વાધનોહ વલાષગરીનહભશત્હતભહઉમોગહથઇહળકાહત હપ્રભાણ હકામષક્રભોહઘડટહકાઢલાભા હઆ્હમાહશતા ફાયભરીનહ ે લીમહ મોજનાભા હ લષહ ય૦૧ય-૧૩નાહ લાર્િકહ ર્લકાવહ કામષક્રભહ ભા ાહરૂ ૭૭ ૦૦હકયોડ,હય૦૧૩-૧૪હભા ારૂ.૮૦ ૦૦હકયોડનરીનહજોગલાઇહકયલાભા હઆલ રહછ હજોગલાઇભા હ થમ રહ ઉત્હતયોતયહ લધાયોહ જોતા હ વયકાય્રીનહ ધ્હલાયાહ ભત્હ્હમોધોગનાહર્લકાવહભા ાહયુત ુ હરષેતહકાન્હરરીનતહથમ રહછ ,હત હવભજીહળકામહછ હહહહહહગજુયાતહ યાજમભા હ દહયમાઈ,હ આંતયદાળરીનમહ ેન હ બા બયાાણરીનનાહ ષેત ત્રભા હભત્હ્હમોધોગનાહ ર્લકાવનરીનહ ર્લરુહપ્રભાણભા હતકોહરભ્હમહછ દહયમાઇહભત્હ્હમહઉત્હાદનહજેહ૧૯૬૧-૬યહભા હ૭૯૪૧યહભ નહશત ુ હત હઉત્હતયોતયહલઘરીનહય૦૧૩-૧૪હનાહલષનાહઅંત હ૬,૯૫,૫૮૦હરાખહભ નહથમ રહછ હઆંતયદાળરીનમહભત્હ્હમહઉત્હાદનહ૧૦૨૯૧૩હભ નહ થલાહ ામ્હયહુ છ હઆભહ લષહ ૨૦૧૩-૧૪હ દુરહ ભત્્મહ ઉત્ાદનહ ૭,૯૮,૪૯૩હભ નહથમ રહછ ભયછટહેન હત નરીનહઆડહ દાળોનરીનહર્નકાવહધ્હલાયાહર્લરુહપ્રભાણભા હર્લદાળરીનહ હ ૂ હડમાભણહ કભાલલાનરીનહ તકોહ ણહઆહષેત ત્રભા હ ઉબરીનહ થલાહ ાભરીનહ છ હ લષહય૦૧૩-૧૪હ દયમ્હમાનહ રૂ ૩૬૮ ૭હ કયોડનરીનહ હકિંભતનરીનહ ય,૫૧,૯૨૦હ ભ નહ ભચ્હછટહેન હ ત નરીનહ આડહ દાળનરીનહ ર્નકાવહ થમ રહ છ હ આહ ર્નકાવહ મખુ્હમત્હલ હ જાાન,હય ુએવ એ હ યયુોરીનમનહ યરુ્નમન,હ ેરીનન,હ વાઉથહ ઈ્હ હ એળરીનમા,હ ભરીનડરઈ્હ હ લગ યાહદાળોભા હ થામહ છ ભત્હ્હમહ ઉત્હાદનન હ લ ગહ ભ હ ત લરીનહ મોજનાઓનાહ ેભરરીનકયણનાહકાયણ હ લષહ ય૦૧૩-૧૪હ નાહ અંતહ સધુરીનભા હ યાજમનરીનહ દુરહ ૩૭,૧૨૮હ ભાછટભાયહશોડટઓભા થરીનહય૪,૯૨૩મા ર્ત્રકશોડટઓહેન હ૧ય,૨૦૫હબફનમા ત્રરીનકહશોડટઓહછ હ

 • 4

  મા ત્રરીનકયણ/ભત્હ્હમહફ દયહખાત હઉતયાણહેન હરા ગયલાનરીનહવગલડો/હાણરીનહયુલઠોહભચ્હછટનરીનહ શાયાપાયટહ ભા ાહ સરુ્લધાઓહ ભા ાહ ય્હતાઓનાહ ફા ધકાભ/ઉંડાહ દહયમાનરીનહભચ્હછટભાયટહ ભા ાહ શાફષય/પાઈફયહ ્હરાવનરીનહ ફો ોહ ભા ાહ નાણા હકમહ પ્રોત્હવાશન/હભાછટભાયટહ ભા ાહ આલાવહ મોજના/ડટઝરનરીનહ ખયટદટહ યહ લ ભા હ તથાહ ભાછટભાયટહર્લકાવહ લતયનરીનહ યાશત/ભત્હ્હમહ શોડટઓનાહ મા ર્ત્રકયણહ ભા ાહ અંદયના/ફશાયનાહમ ત્રોનરીનહખયટદટહયહયાશતહલગ યાહતભાભહષેત ત્ર હત ભજહઆનુા ગરીનકહવગલડોહઆલયટહરઇહ ત નાહ પ્રત્હમ હ યુત ુ હ ધ્હમાનહ આરીનહ ત અંગ નરીનહ ેરગહ ેરગહ આમોજનહમોજનાઓનાહેભરરીનકયણથરીનહભત્હ્હમોધોગહપ્રવતૃ્હતરીનન હઉત્હતયોતયહલ ગહભતોહયશમોહછ ખાતાનાહેર્ધકાયટહ /કભષેાયટહ લગષન હ રગતુ હેદ્યતનહતા ર્ત્રકહજ્ઞાન/ભાહશતરીનહભ હેન હહઆહહજ્ઞાનહરાયાહભત્હ્હમોધોગહપ્રવરૃ્તનાહર્લકાવભા હઆધરુ્નકયણહરાલરીનહળકામહત હભા ાહ ત ઓન હ તારરીનભહ ભા ાનરીનહ ્હમલ્હથાહ ણહ ેભરભા હ આલરીનહ છ આત યદાળરીનમહભત્હ્હમોધોગહષેત ત્ર હભત્હ્હમોધોગહપ્રવરૃ્તન હર્લકવાલરીનહળકામહેન હભરીનઠાહાણરીનનાહષેત ત્રોન હભત્હ્હમોધોગહ શાઠહ આલયટર લામહ ત હ ભા ાહ ભત્હ્હમહ ખ ૂતૂો/યલુાનોન હ તારરીનભહઆલા/ભાગષદળષનહ આલા/હ વશામહ આલાહ યાજમનાહ જુદાહ જુદાહ જજલ્હરાઓભા હભત્હ્હમહખ ૂતૂહર્લકાવહવ ્ હથાઓહણહ્હથાલાભા હઆલરીનહછ હબા બયાાણરીનહભત્હ્હમોધોગહપ્રવરૃ્તન હલ ગભ હત લાહઆમોજનનાહકાયણ હસયુત,હબરુે,હેન હ હલરવાડનરીનભત્હ્હમહખ ૂુતહવ ્ હથાઓહધ્હલાયાહબા બયાાણરીનહભત્હ્હમોધોગનરીનહકાભગરીનયટહણહકયલાભા હઆલ હછ હબા બયાાણરીનહર્લ્હતાયનરીનહફાફતભા હગજુયાતહયાજમહદાળભા હફરીનજાહન ફયનુ હ્હથાનહધયાલ હછ હબા બયાાણરીનહભત્હ્હમોધોગનાહ ર્લકાવહભા ાહ યાજમહવયકાયહ ધ્હલાયાહવઘનહપ્રમત્હનોહશાથહધયલાભા હઆલ હછ હહભત્હ્હમોધોગહ પ્રવરૃ્તન હ વભરહ દાળભા હ વપ્રભાણહ લ ગહ ભ હ ેન હ રભ્હમહ વાધનોનોહભશત્હતભહ ઉમોગહ કયટહ ળકામહ ત હ શાતથુરીનહ કાન્હરરીનમહ ભત્હ્હમોધોગહ વરાશકાયહ ફોડષનરીનહયેનાહ ણહ થઇહ છ હ ભાછટભાયોહ ેન હ આહદલાવરીનઓનાહ વલષરાશટહ ઉત્હકષહ ભા ાહત ઓનરીનહકાલણરીન,તારરીનભ,હેનબુલ,હધરીનયાણ,હયાશતહભટહયશાહત ભજહભત્હ્હમફ દયનાહ

 • 5

  ર્લકાવહત ભજહભત્હ્હમહકાન્હરોન હજોડતાહય્હતાઓહભા ાહતથાહલાલાઝોડાહજેલરીનહદુદયતરીનહઆપતોનોહ વાભનોહ કયલાહ ભા ાન ુ હ આમોજનહ યાજમહ વયકાયાહ ર્લેાયુષહ છ આહ ેગ હદળભરીન/ેગરીનમાયભરીનહ ે લર્િમહ મોજનાનાહ ભાખાભા હ આહ ફાફતોહ પ્રત્હમ હ ખાવહધ્હમાનહઆલાભા હઆ્હયહુછ લષહય૦૧૩-૧૪હનાહલષહદયમ્હમાનહઆમોજનહમોજનાઓહધ્હલાયાહભત્હ્હમોધોગહપ્રવરૃ્તનાહર્લકાવહભા ાહનાણા કટમહજોગલાઈહતથાહનકકટહકયામ રહબૌર્તકહ રષેતા કોહ વાભ હ જેહ ર્વધ્હધરીનઓહ શા વરહ કયલાભા હ આલરીનહ છ ત નોહ ઉલ્હર ખહ આહલાર્િકહલશટલ ટહેશાલારભા હકયલાભા હઆ્હમોહછ હહહહઆળાહ છ હ કાહ યાજમનરીનહ ભત્હ્હમોધોગહ પ્રવરૃ્ત્હતનાહ ર્લર્લધહ ાવાઓહ ેન હ ત નરીનહર્વર્ધ્હધઓહઆર ખતોહઆહહલાર્િકહલશટલ ટહેશાલારહેલહમહણ હભાગષદળષકહફનળ

  ્હથઃ હગા ધરીનનગય ભત્હ્હમોધોગહકર્ભહનય તાયટખઃ -

 • 6

  પ્રકયણ-૧ લશટલ ટહફાફતોહેન હલશટલ ટહતાવણરીન/હશવાફરીનહઓડટ

  ખાતાના લડાાઃ- ૧.૧હ ેશાલારનાહ લષહ દયમ્હમાનહ ખાતાનાહ લડાહ ભત્હ્હમોધોગહ કર્ભહનયહ તયટકાહ ્રીનહરીન એર દયફાય(I.A.S.) તા ય૯-૦૬-ય૦૧યથરીનહ ભત્હ્હમોધોગહ કર્ભહનયહ તયટકા ેાલહુયશારહછ ૧.યહ લડટહ કે યટહ ગા ધરીનનગયભા હ ભત્હ્હમોધોગહ વ લા-૧ેન હ લગષ-યનરીનહ જ્હમાઓનરીનહહયર્્હથર્તહનરીને હમજુફહછ હ ક્રભ લગષ દુરહભ જુયહથમ રહજ્હમા કામભરીનહજ્હમા શ ગાભરીનહજ્હમા ૧ ૧ ૧૯ ૧૩ ૦૬ ય ય ૧૬ ૧૦ ૦૬

  દુર ૩૫ ય૩ ૧૨ ૧.૩ખાતાનાહ જુદાહ જુદાહવ લગષનરીનહખાતાનરીનહ દુર-૯હજ્હમાઓહીકટહફરીનનહયાજમહ

  ર્ત્રતહજ્હમાઓનરીનહદુરહવખ્હમા-૮૩હઆહજ્હમાઓહીકટહ૪૯હજ્હમાઓહકામભરીનહેન હ૩૦૪હજ્હમાઓહશ ગાભરીનહછ હજેહેશાલારનાહલષહદયમ્હમાનહેાલહુશતરીન

  ૧.૪ભત્હ્હમોધોગહ ખાતાનાહ વયહ લશટલ હ ભા ાહ ગજુયાતહ યાજમનુ હ લશટલ ટહ તત્રહર્લબાગરીનમહ કષેતાએહ ા ે હ ર્લબાગરીનમહ કે યટઓભા હ જેભહ કાહ લડોદયા,હ યાજકો ,હસયુત,હેભદાલાદ,હેન હલ યાલભા હલશેેં રીનહનાખલાભા હઆલ રહછ હેન હવભરહેશાલારહદયમ્હમાનહઆહકે યટઓહકામષયતહશતરીન

  ૧. કચેયીન ુસ્ થાઃ- ભત્હ્હમોધોગહકર્ભહનય્રીનનરીનહકે યટ બ્હરોકહન ફયઃ -૧૦,ત્રરીનજોહભા, ડો હજીલયાજહભશાતાહબલન,હગા ધરીનનગય -૩૮ય૦૧૦ પોનહન ય૩ય૩૭૪૪,પાકવહન ય૩ય૩૭૩૦

 • 7

  ૧.૬હયાજમભા હભત્હ્હમોધોગનાહર્લકાવહેથ હર્લર્લધહમોજનાઓનુ હેભરરીનકયણહજજલ્હરાહકષેતાએથરીનહ થામહ છ હ આહ ભા ાહ વૌયાષ્હ હ ર્લ્હતાયભા હ જાભનગય,હ જાપયાફાદ,હજુનાગઢ,હ લ યાલ,હ બાલનગય,હ યાજકો ,હ ોયફ દય,હ સયુાન્હદનગય,હ ઓખા,હભા ગયો,હેન હઉત્તયહગજુયાતનાહર્લ્હતાયભા હદા તરીનલાડા,હભશાવાણા,હારનયુ,હા ણ,હ હશભ તનગય,હ ખ ડબ્રહ્માહ ેન હ કયછહ ર્લ્હતાયભા હ ભજુ,હ ત ભજહ દબષેતણહગજુયાતનાહ ર્લ્હતાયભા હ લડોદયા,યાજરીના,સયુત,લરવાડ,નલવાયટ,હ ગોધયા,હદાશોદ,ઉકાઈ,હ બરુે,હઆણ દ,હ નડટમાદ,હ ત ભજહ ભધ્હમહ ગજુયાતભા હ ેભદાલાદહખાત હભત્હ્હમોધોગનરીનહજજલ્હરા/ ાહકે યટઓહઆલ રહછ

  ખાતાકટમહ ેર્ધકાયટ/હ કભષેાયટઓન હ યાજમનરીનહ ત ભજહ દાળનરીનહ ભત્હ્હમોધોગન હરગતરીનહવ ્ હથાઓહજેલરીનકાહવરીન એભ એપ આય આઈ ,કોેરીનન,વરીન આઇ એપ ઈ,મુ ફઈ,હએભ રીન ઈ ડટ એ હ કોેરીનન,હઆઈ,આઈ એભ,હઈળયોહેભદાલાદ,હવયદાયહ ારહયાજમહલશટલ ટહબલનહલગ યાહ્હથોએહર્લર્લધહર્લમન હરગતરીનહતા ર્ત્રકહત ભજહલહશલ ટહ તારરીનભહ આલાભા હ આલ હ છ હ ભાછટભાયહ યલુાનોન હ ભત્હ્હમોધોગહ્હમલવામરીનકહ તારરીનભહ આલાહ ભા ાહ ઉંભયગાભ,હ ોયફ દય,હ કડાણા,હખ ડબ્રશભા,યાજરીના,ઉકાઇ,ભધફુનહ તથાહ છો ાઉદાયુહ ખાત હ ભત્હ્હમોધોગહેર્ધષેતકનરીનહકે યટહઆલ રહછ

  ર્લળ ભા હ આંતયદાળરીનમહ ભત્હ્હમોધોગહ તારરીનભહ ભા ાહ ઉકાઈહ ખાત હ ભદદનરીનળહભત્હ્હમોધોગહર્નમાભકનરીનહકે યટહઆલ રરીનહછ આહકે યટહશ્હતકનાહતારરીનભહકાન્હરોભા હઆદટલાવરીનહ યલુાનોહ ેન હ રામ્હમહ ર્લ્હતાયનાહ નફાહ લગષનાહ યલુાનોન હભત્હ્હમોધોગહ અંગ નરીનહ ્હમલવામરીનકહ તારરીનભહ આલાભા હ આલ હ છ હ ભાછટભાયહયલુાનોન હભત્હ્હમોધોગહ્હમલવામરીનકહતારરીનભહઆલાહભા ાહખાતાનાહતારરીનભહકાન્હરોહણહેાલહુયાખલાહજરુયટહછ

 • 8

  ભત્હ્હમોધોગહ ખાતાનરીનહ જજલ્હરાહ કષેતાનરીનહ કે યટઓહ ઉયહ દાખયાખહ યાખલાહ ત ભજહતા ર્ત્રકહ ત ભજહ હશવાફરીનહ ેન હ લશટલ ટહ ભાગષદળષનહ આલાહ ર્લબાગરીનમહકે યટઓભા હ લગષ-૧હ કષેતાનાહ ેર્ધકાયટઓહ પયજહ ફજાલ હ છ ર્લબાગરીનમહ લડાનરીનહવત્હતાહભમાષદાહફશાયનાહયાજમનાહેથલાહલહશલ ટહપ્રહનો,હતા ર્ત્રકહમુહકારરીનઓ,હર્નતરીનહર્લમકહપ્રહનોનુ હ ર્નયટષેતણહભત્હ્હમોધોગહકર્ભહનય્રીનનરીનહકે યટહદલાયાહથઇહયશારહછ જેહકામષન હવશામરુહથલાહભા ાહલડટહકે યટગાધરીનનગયહખાત હ હલગષ-૧હનાહતા ત્રરીનક/હલશટલ ટહેર્ધકાયટઓનરીનહજ્હમાહલષહય૦૧૦-ય૦૧૧હદયમ્હમાનહેાલહુયશારહછ

  ૧.૭હભત્હ્હમોધોગનાહર્લકાવહેથ હનલરીનહમોજનાનહુજ્ઞાનહત ભજહઆથીકહવશામહેન હેન હતા ર્ત્રકહભાગષદળષનહતથાહનલાહપ્રોજેક થરીનહભતાહરાબારાબહભા ાહભત્હ્હમોધોગહવાથ હવ કામ રહવાશર્વકો,હભાછટભાયોહેન હવશકાયટહભ ડટઓહત ભજહઆહ્હમલવામભા હેન્હમહ યવહ ધયાલતરીનહ ્હમહકતઓહ તથાહ ખાનગરીનહ ઢટઓહ પકયાહ ૧ ૬હ ભા હ ઉલ્હર ખહકયામ રહેર્ધકાયટઓનોહવ કષહવા ધરીનહભાહશતરીનહભ લરીનહળકાહહછ

  ૧.૮ લશીલટી અને હશવાફી તાવણીાઃ- ભત્હ્હમોધોગનાહ ર્લકાવહ કામષક્રભન હ ધ્હમાન હ રઇહ ર્લર્લધહ આમોજીતહ ેન હ ફરીનનહઆમોજીતહ મોજનાઓહ ેન્હલમ હ ર્લબાગરીનમહ ેન હ જજલ્હરાહ કષેતાનરીનહ કે યટઓનાહકામષષેત ત્ર હશાઠહલશટલ ટહેન હ હશવાફરીનહેન હતા ર્ત્રકહકષેતાનુ હકાભગરીનયટનુ હપ્રભાણહલધતાહ ખાતાનરીનહ વદયહુહ કે યટઓભા હ હશવાફરીનહ ેન હ લશટલ ટન હ રગતરીનહકાભગરીનયટઓહ વયકાય્રીનએહ ઠયાલ રહ ર્નતરીનર્નમભોહ ેનવુાયહ ેન હ ધ્હધર્તહેનવુાયહથામહછ હકાહકાભ?હત નરીનહદાખયાખહેન હર્નયટષેતણહભા ાહવયકાય્રીનહધ્હલાયાહર્નમ ત્રણહયાખલાહખાતાકટમહષેત ત્ર હખાતાકટમહલહશલ /હહશવાફરીનહતાવણરીનહએકભહવન હ૧૯૮૧-૮યહથરીનહઉભુ હકયલાભા હઆલ રહછ

 • 9

  ૧.૯ લશીલટી અને તાવણી અશલેારાઃહ- હહહહવયકાય્રીનનરીનહ લખતોહ લખતનરીનહ સુે નાઓહ તથાહ કે યટહ કામષધ્હધતરીનહ પ્રભાણ હ

  ર્લબાગરીનમહેન હજજલ્હરાહકે યટઓહધ્હલાયાહથતરીનહલશટલ ટહકાભગરીનયટનુ હઈન્હ્હ કળનહકયલાહભા ાહલષહદયમ્હમાનહસબૂેતહતાવણરીનહકામષક્રભહફશાયહાડલાભા હઆલ હછ હેન હ ત હ મજુફહ ખાતાહ વાથ હ વ કામ રાહ ર્લબાગરીનમહ ેન હ જજલ્હરાહ કે યટઓનહુલશટલ ટહ ર્નયટષેતણહ કયલાભા હઆલ હ છ હએકભહળરુહ થમાનરીનહ તાયટખથરીનહેત્હમાયહસધુરીનહ ખાતાહ શ્હતકનરીનહ ૪૩૧હ કે યટઓનરીનહ નુયાલર્તિતહ લશટલ ટહ તાવણરીનહકયામ રહ શતરીન હ લાાંન્હત હ ઉર્્હથતહ ફાકટહ યશારહ દુરહ ૩૮૪હ ાયાઓહ ીકટહ ૨હાયાઓનોહઆખયટહ ર્નકારહથતા હલાષન્ત હ દુર-૩૮૨હાયાઓહડતયહયશારહછ હહતાવણરીનહદયમ્હમાનહવ લાન હરગતાહ યાકડષહસ્ુહમલ્હથરીનતહયટત હ ર્નબાલલાહ કે યટહકામષહધ્હધતરીનહેનવુાયહદપતયનરીનહસમુો્હમહજાલણરીનહેન હડતયહતભુાયોહતથાહત્રોનોહ ઝડરીનહ ર્નકારહ તથાહ વયકાયટહ ભારવાભાનહ (્હ ોય)નરીનહ મો્હમહ યટત હજાલણરીનહ થામહ ેન હ ્હમલ્હથાહ લગ યાહ મદુ્દાઓન હ તાવણરીનહ વભમ હ ધ્હમાનભા હર લાભા હઆલ હછ હકા રરીનકહકે યટઓભા હફરીનનહઉમોગરીનહભાર-વાભાનહડારહછ હત નોહનરીનતરીનહ ર્નમભોન હેનરુુહ ર્નકારહભા ાહજેહત હકે યટઓન હધ્હમાનહદોયલાભા હઆલ હછ આહઉયાત હકર ક ય્રીનહતયપથરીનહખાતાનાહકામષષેત ત્રનરીનહ ર્લબાગરીનમહેન હ જજલ્હરાહહકે યટઓનાહ ર્નયટષેતણહ દયમ્હમાનહ ઉર્્હથતહ થમ રહ લશટલ ટહ ેશાલારહ તથાહવ ફધકતાષહ કયતાહ કર ક ય્રીનહ તયપથરીનહ ર્નયટષેતણહ ફાદહ ભતરીનહ સુ ે નાહ ેન હેશાલારનરીનહબરાભણહેનવુાયહખાતાનરીનહજેહત હકે યટઓહમો્હમહયટત હેભરહકયાહત હભા ાહર્નયટષેતણહદયમ્હમાનહખાવહતકાદાયટહયાખલાભા હઆલ હછ

  ૧.૧૦ હશવાફી અન્ લેણાઃ- ભત્હ્હમોધોગહ ખાતાહ ધ્હલાયાહ ઉત્હાદનરષેતરીનહ ર્લકાવહ કામષક્રભહ લધતાહ ત ન હ નજયહ

 • 10

  વભષેતહ યાખરીનહ ખાતાનાહ કામષષેત ત્રહ શાઠનરીનહ ર્લબાગરીનમહેન હ જજલ્હરાહ કે યટઓહ કાહજેઓન હ ઉાડહ ેન હ ચકુલણાહ ેર્ધકાયટનરીનહ વત્હતાઓહ ેન હ પયજહ એનામતહકયલાભા હઆલ રહ છ ત લરીનહ કે યટઓન હ નાણા કટમહ જલાફદાયટઓહેન હ હશવાફરીનહકામોહ વયકાય્રીનનાહ ર્નમતહ કયારહ ધાયા-ધોયણહ ેન હ ર્નતરીનહ ર્નમભોહ ેનવુાયહમો્હમહધ્હધર્તહપ્રભાણ હયટણુષહકયલાભા હઆલ હછ હકાહકાભ?હત હધ્હમાન હરઈહખાતાહતયપથરીનહ હશવાફરીનહેન્હલ ણહ કામષલાશટહ શાથહધયલાભા હઆલ હ છ હઆહખાતાકટમહહશવાફરીનહ ેન્હલ ણહ હ એકભહ વન હ ૧૯૭૯-૮૦હ થરીનહ ેાલહુ કયલાભા હ આલ રહ છ હહશવાફરીનહેન્હલ ણહભા ાહપ્રર્તહલષહસબૂેતહકામષક્રભહ,ઘડલાભા હઆલ હછ હેન હત હેનવુાયહ ર્નમર્ભતહ હશવાફરીનહેન્હલ ણહદયહલ હથામહત હ ઉયહબાયહમકુલાભા હઆલ હછ [

  હહહહવન હ૧૯૭૯-૮૦હથરીનહેત્હમાયહસધુરીનભા હ ર્લબાગરીનમહેન હ જજલ્હરાહકે યટઓભા હ દુરહ૨૩૫૪હ હશવાફરીનહ ાયાહ ઉર્્હથતહ કયલાભા હ આલ રહ જેભા થરીનહ લાાંત હ ૧૧હાયાઓનોહર્નકારહકયલાભા હઆલતાહફાકટહય૩૪૩હાયાહડતયહયશાલાહાભ રહછ હ વદયહુ હ ડતયહ ાયાભા હ આખયટહ ર્નકારહ ભા ાહ વફ ર્ધતહ કે યટઓન હ ત્રહધ્હલાયાહતથાહઓડટ હવભમ હવફ ર્ધતહકે યટનાહઉાડહેન હચકુલણાહેર્ધકાયટહવાથ હરુફરુહયાભળષહકયટહઝડરીનહર્નકારહભા ાહજરુયટહગરા હર લડાલલાભા હઆલ હછ હખાતાનાહકામષષેત ત્રહશાઠનરીનહજજલ્હરા/હર્લબાગરીનમહકે યટઓભા હએ જી હયાજકો હરાયાહ હશવાફરીનહ ેન્હલ ણહ કયલાભા હ આલ હ છ હ લષનરીનહ ળરુઆતભા હ ઓડટ હેશાલારનાહ૧૩૦હાયાહડતયહશતા હઓડટ હેશાલારનાહવાભ હ૮હાયાઓનાહહર્નકારહથતાહલષનાહઅંત હ૧૨૨હાયાહડતયહયશાલાહાભ રહછ હઆહફાફત હણહલખતોહલખતહત્રોહ ધ્હલાયાહતથાહેન્હલ ણહવભમ હ રુફરુહયાભળષહ કયટહઝડરીનહર્નકારહભા ાહતાકટદહકયલાભા હઆલ હછ હેન્હલ ણહદયમ્હમાનહઆહએકભહધ્હલાયાહખેષનરીનહ ફાફતભા હ નાણા હકમહ ઔબેત્હમનાહ ર્વધ્હધા તોનુ હ ારનહ ઉયા તહવયકાય્રીનભા હ જભાહ કયલાભા હ આલતરીનહ આલકહ તથાહ કે યટઓહ દલાયાહ ઉાડહ

 • 11

  કયલાભા હઆલતાહખેષહફયાફયહથામહછ હકાહકાભહત નરીનહેોકવાઇહયાખલાભા હઆલ હછ હઉયા તહઉાડહેન હચકુલણાહેર્ધકાયટહતયપથરીનહહશવાફન હરગતાહદપતયોહત ભજહ ્હ ોયનરીનહબૌર્તકહેકાવણરીનહ ર્લગ યાહમો્હમહ યટત હ ર્નબાલલાભા હઆલ હછ હ કાહનહશહ ત હ યત્હલ હ ખાવહ ધ્હમાનહ આલાભા હ આલ હ છ હ ઉયા તહ હશવાફરીનહ ર્તજોયટહર્નમાભકહ તયપથરીનહ કયલાભા હ આલતાહ ્હ ોયહ ેન હ ્હ ોકનરીનહ બૌર્તકહ તાવણરીનહેશાલારહવભમવયહર્નકારહથામહત હણહજોલાભા હઆલ હછ હ

  ર્લળ ભા હ જણાલલાનહુ કા,હ તા ય૯-૧૦-ય૦૦૭હ થરીનહ તા ૧૭-૧-ય૦૧૦હસધુરીનહ જજલ્હરાહ કે યટઓનરીનહ ેન્હલ ણનરીનહ કાભગરીનયટહ કયામ રહ નથરીન હ તા ૧૮-૧-ય૦૧૦હથરીનહઓડટ નરીનહકાભગરીનયટહનુઃ હળરૂહકયલાભા હઆલ રહછ હજેભા હ હશવાફરીન,હલશટલ ટહેન હ તા ર્ત્રકહઓડટ હએકટવાથ હ કયટહએકહ જહેશાલારભા હ ાયાઓનોહવભાલ ળહકયલાભા હઆલ રહછ હજેભા હભાેષ-ય૦૧૪હઅંર્તતહ દુરહ૭૮હકે યટઓનુ હનુયાલર્તિતહઓડટ હશાથહધયામ રહજેનાહદુરહ૩૨૪હાયાઓહઉર્્હથતહથમ ર,હજેભા થરીનહદુરહ૩૯હાયાહવ ણુષહથા હડતાહ૨૮૫હાયાહફાકટહયશારહછ હ

  ૧.૧૧અન્ મ ફાફત ાઃ પીળયીઝના ટેકનીકર ભેન ાલય ઉરબ્ ધી ભાટે યીરુટભેન્ ટ કે ેનની ુુય ગાભી અવય પીળયીઝ ભેનેજભેન્ ટ ઉય ેે. તેની ભાહશતીાઃ-

  ગજુયાતહયાજમહરગબગહ૧૬૦૦હકટ ભરીન નોહદહયમાહ હકનાયોહધયાલ હછ હજેથરીનહદહયમાઇહભત્હ્હમોધોગહતથાહઆત યદાળરીનમહભરીનઠાહાણરીનનાહ્હત્રોતહજોતાહભરીનઠાહાણરીનનાહભત્હ્હમોધોગહભા ાહઘણરીનહળકમતાહયશારહછ યાજમનાહપ્રગતરીનળરીનરહભાછટભાયોન હયાજમહતથાહયાજમહફશાયહભત્હ્હમોધોગહપ્રવરૃ્તઓનહુપ્રત્હમષેતહજ્ઞાનહઆલાનાહશાતવુયહતથાહલધભુા હલધહુભત્હ્હમહઉત્હાદનહભ લલાહભા ાહતથાહભત્હ્હમોધોગનાહર્લકાવહભા ાહતથાહખાતાનાહેર્ધકાયટઓ/હકભષેાયટઓન હભત્હ્હમોધોગન હરગતુ હેઘતનહજ્ઞાનહભટહયશાહેન હ ભત્હ્હમોધોગહ પ્રવરૃ્તનાહ ર્લકાવભા હઆધરુ્નકયણહ રાલરીનહ ળકામહ ત ભા ાહ ખાતાન હ

 • 12

  ાકનરીનકરહભ નહાલયનરીનહઉરબ્હધરીનહબફૂજહઆલહમકહછ હ ાકનરીનકરહભ નહાલયહેન હવયહલશટલ હેરાલલાહ વફફહખાતાભાહજાલરીનહ યાખલાહ ભા ાહ ખાતાભા હ શારભા હલશટલ /તાત્રરીનકહજ્હમાઓહલગષ-૧હનરીનહ૩યહતથાહલગષ-યહનરીનહ૪૩હત ભજહલગષ-૩હનરીનહય૯૬હ જ્હમાઓહ ર્લર્લધહ વ લગષભા હ ખારરીનહ છ હ આહ ખારરીનહ જ્હમાઓહ વત્હલયાહ બયલરીનહઆલહમકહછ હશારભા હજેહ ાકનરીનકરહભ નાલયહજલાઈહયશમોહછ ,હત હઆગાભરીનહાેહલષભા હ ખાતાનાહ ેનબુર્લહ ેર્ધકાયટઓહ /હ કભષેાયટઓહ ર્નવતૃ્હતહ થલાન હ કાયણ હપટળયટઝહભ ન જભ ન્હ હઉયહત નરીનહભાઠટહેવયહથળ હ ાકનરીનકરહજ્હમાઓહઉયહતા ર્ત્રકહજ્ઞાનહધયાલતાહેર્ધકાયટ/કભષેાયટઓહેન હલશટલ હભા ાહલશટલ ટહજ્ઞાનહધયાલતાહહેર્ધકાયટ/કભષેાયટઓનરીનહફઢતરીનહકયલરીનહઘણરીનહજહજરુયટહછ

 • 13

  પ્રકયણ-ય ચંલર્િમ મ જના શઠે ર્વધ્ ધીઓ

  ય.૧હલાર્િકહર્લકાવહકામષક્રભહય૦૧૩-૧૪હનાહેશાલારહશાઠનાહલષહદયમ્હમાનહયાજમહઆમોજનહત હશા વરહથમ રહનાણા કટમહત ભજહબૌતરીનકહર્વધ્હધરીનઓનરીનહભાહશતરીનહઆહેશાલારભા હદળાષલલાભા હઆલ રહછ

  ય.યહદુરહભત્હ્હમહઉત્હાદનહ૭ ૯૮હરાખહભ હ નહજે લુ હથયહુછ હજેભા હદહયમાઇહભત્હ્હમહહઉત્હાદનહ૬ ૯હરાખહભ હ નહતથાહઆંતયદાળરીનમભત્હ્હમહહઉત્હાદનહ૧ ૦૩હહરાખહભ હ નહદળાષલ રહછ

  ય.૩નોંધ ાત્ર પ્રગર્ત અને ર્વધ્ ધીાઃ- હહહવન હ ય૦૧૩-૧૪હ નાહ લષહ ભા ાહ રુ ૮૦૦૦ ૦૦હ રાખનરીનહ આમોજનહ જોગલાઈહ

  ભત્હ્હમોધોગનાહ ર્લકાવહ ભા ાહ ભ જુયહ થમ રહ શતરીન,લાષન્હત હ સધુાયારહ અંદાજહરૂ ૩ય ૪યહરાખહવાભ હેશાલારનાહ લષહ દયમ્હમાનહખેષહ રૂ ૩ય૦ ય૦હરાખહથમ રહછ હજેહમજુફહ૯૯ ૯૦હ કાનરીનહર્વધ્હધરીનહશા વરહથમ રહછ

  ય.૪હ ેશાલારહ શાઠનાહ લષહ ય૦૧૩-૧૪હ દયમ્હમાનહ ઉત્હાદનરષેતરીનહ મોજનાભા થરીનહભાછટભાયહ બાઇઓન હ ૭૭૪હ ઇર કટ્રટકહ વાધનોહ ઉયહ તથાહ ૧ય૪૧હ ગડટમાહભાછટભાયોન હવામકરહજાહભા ાહયાશતહચકુલલાભા હઆલ રહછ હ

  ય.હ હભાછટભાયોન હ યાષ્હ ટમહકલ્હમાણકાયટહમોજનાહત હભાછટભાયોહભા ાહઆલાવનરીનહસરુ્લધાહ યુટહ ાડલાભા હ આલ હ છ હ આલાવોહ વાથ હ કોમ્હયરુ્ન ટહ શોર,હ ાણરીનનરીનહસરુ્લધાઓહણહયુટહાડલાભા હઆલ હછ હઆહમોજનાહધ્હલાયાહલષહય૦૧૩-૧૪હનાહલષહદયમ્હમાનહભાછટભાયોન હ૩૮હઆલાવહભા ાહ રૂા હ૧૯ ૬૦હરાખનરીનહવશામહચકુલલાભા હઆલ રહછ હ

  ય.૬હહખાતાનાહર્લર્લધહતારરીનભકાન્હદોહદલાયાહભત્હ્હમોધોગહધ ધાન હ્હમલવામરીનકહતારરીનભહજેલરીનહ કાહ ળોયહ ભરીનકાનરીનક,હ એન્હજીનહ રાઈાઈલય,હ પટળરીનગહ શાન્હડરરીનગ,હ પટળંગહ ક્રાપ હએન્હડગરીનમયહતથાહજાળમભા હ ભાછટભાયટહ તથાહભત્હ્હમહ ઉછ યહલગ યાહેગત્હમનાહ

 • 14

  ર્લમોનાહ૩હથરીનહ૬હભાવહસધુરીનનાહેભ્હમાવક્રભોહઉંભયગાભહેન હોયફ દયહખાત હેાર હછ હ દુરહયહફરીનનહઆહદલાવરીનહતારરીનભહકાન્હરોભા હેન હ૬હઆહદલાવરીનતારરીનભહકાન્હરોહજેલાહકાહકડાણા,હખ ડબ્રહ્મા,હભધફુન,હયાજરીના,હછો ાઉદાયુહેન હઉકાઈહખાત હ તારરીનભાથીઓહ ભા ાહ આહ પ્રકાયનરીનહ તારરીનભનરીનહ ્હમલ્હથાહ છ હ ખાતાકટમહકભષેાયટ/હેર્ધકાયટહલગષન હયાજમનરીનહઅંદયહેન હફશાયનરીનહરા ફાગાાનરીનહેન હટુ કાહ ગાાનરીનહ તારરીનભભા હ દુરહ ૭૯હ ેર્ધકાયટ/હ કભષેાયટઓન હ તારરીનભભા હભોકરલાભા હ આલ રહ છ દૃર્હ ભશોત્હવલહ દયમ્હમાનહ યાયનમનાહ ભાછટભાયોન હભત્હ્હમોદ્યોગનરીનહજાણકાયટહભટહયશાહત હભા ાહયાયનમનરીનહઅંદયનાહપ્રલાવહકામષક્રભોહશાથહધયટહ૬હભાછટભાયોન હતારરીનભહપ્રલાવહકયાલલાભા હઆલ રહછ હ

  ય.૭ભત્હ્હમોધોગહખાતાહ શ્હતકનરીનહ જુદટહ જુદટહ કાન્હરહ યુ્હદૃતહમોજનાહઆમોજનહેન હફરીનનહઆમોજનહમોજનાઓહશાઠહલષહય૦૧૩-૧૪હદયમ્હમાનહયાખલાભા હઆલ રહજોગલાઈહતથાહત હવાભ નોહખેષહમુુ ૃ ાન.ંય(૩)હભા હદળાલ રહછ આહકાન્હરહયુ્હદૃતહમોજનાઓહ ીકટહ લશાણોહ ભા ાહ ઉતયાણહેન હ રા ગયલાનરીનહ વગલડોહ ભા ાહ જુદાહજુદાહ ભત્હ્હમહ કાન્હરોહ ખાત હ શાફષય,હ ાણરીનહ યુલઠોહ ત ભજહ ન લરીનગ ળનહ ભા ાનરીનહસરુ્લધાઓહ યૂટહ ાડલાહ ફાફતહ લષહ ય૦૧૩-૧૪હ દયમ્હમાનહ કાભગરીનયટહ શાથહધયલાભા હઆલરીનહછ

 • 15

  પ્રકયણ-૩ આંતયદેળીમ ભત્ સ્ મ ધ ગ

  ૩.૧ આંતયદેળીમ ભત્ સ્ મ ધ ગાઃ-

  ૩.૧(૧) ભત્ સ્ મ ફીજનુ ંઉત્ ાદનાઃ- યાજમભા હ આલ રહ આંતયદાળરીનમહ જયાળરીનભા હ ભત્હ્હમહ ઉછ યનાહ ર્લકાવભા હામાનરીનહ જરૂયટમાતહ ભત્હ્હમફરીનજનરીનહ છ હ યાજમનરીનહ જરૂયટમાતહ મજુફનાહ ભત્હ્હમફરીનજહભટહયશાહત હભા ાહભત્હ્હમફરીનજહઉત્હાદનનરીનહકાભગરીનયટભા હયાજમહ્હલર્નબષયહછ શારભા હવયકાય્રીનહ શ્હતકનાહ ા ે હ ભત્હ્હમફરીનજહ ઉત્હાદનહ કાન્હરોહ જેલાહ કાહ (૧)હ ઉકાઇ,હ (ય)હરીનોદયાહ (૩)હારણહ (૪)હકોવભાડાહ ()હરરીનગડાહતથાહયાજમનરીનહએ ષેતહવ ્ હથાહજી એપ વરીન વરીન એ હશ્હતકનાહલારોડહખાત હભત્હ્હમફરીનજહઉત્હાદનહકાભગરીનયટહશાથહધયટહલષહય૦૧૩-૧૪હદયમ્હમાનહ૮૯ ૦૦હરાખહ્હોનહભત્હ્હમફરીનજહઉત્હાદનહકયાર

  ૩.૧(ય) આમ જીત મ જના એપ.એવ.એચ.ય ભત્ સ્ મ ફીજનુ ં ઉત્ ાદન અને આંતયદેળીમ ભત્ સ્ મ ધ ગના વાધન લધાયલા. " આહકામષક્રભહશાઠહ બફનહઆહદજાર્તહ ર્લ્હતાયભા હભત્હ્હમોધોગના હ ર્લકાવહવાથ હ્હથાર્નકહકષેતાએહયોજગાયટનરીનહતકોહઉરબ્હધહકયલાહરાબાથીઓન હપ્રોત્હવાશટતહકયલાહેરગહેરગહધ કોહત હનરીને હમજુફનરીનહવશામહઆલાભા હઆલરીનહ યશારહછ હઆહમોજનાહ ત હ ય૦૧૩-૧૪હ દયમ્હમાનહ નરીને હ જણાલ રહ ધ કોહ ત હ નરીને હ મજુફનરીનહકાભગરીનયટહશાથહધયલાભા હઆલ રહછ

  (૧) ભત્ સ્ મ ફીજ ઉેેયાઃ- યાજમનાહ બફનહ આહદજાર્તહ ર્લ્હતાયભા હ ફ યોજગાયહ યલુાનોન હ ભત્હ્હમહ ફરીનજહઉછ યહ કામષક્રભહત હવા કટહ ્થાનરીનકહ યોજગાયટહઆલાભા હઆલ હછ (૧)્ોનહથરીનહફ્રામહ (૨)ફ્રામથરીનહ પંગયરંગતથાહ (૩)્ોનહ થરીનહ પંગયરંગનાહ કામષક્રભહ શાઠહરાબાથીઓન હ યોકટહ ભત્્મહફરીનજહ ્ોનથરીનહ ફ્રામનાહ ઉછ યહ ભા ાહ ૩ ૦૦હરાખહ ્ોનહફ્રામથરીનહપંગયરંગહભા ાહ૨ ૦૦હરાખહફ્રામહતથાહ ્ોનથરીનહપંગયરંગહભા ાહ ૦૦હરાખહ્હોનહઉછ યહભા ાહઆરીનહતભાભહવલરતોહખાતાહતયપથરીનહયુટહાડલાભા હઆલ હછ હરાબાથીઓહતયપથરીનહજેહત હકામષક્રભહત હભત્હ્હમફરીનજનાહઉછ યહથમાહછટહયતહભતાહભત્હ્હમહફરીનજહઉયહ(૧)હ્હોનહથરીનહફ્રામહકામષક્રભહત હ૧૦૦૦હન ગહફ્રામનાહરૂ.૭૦/-હ (ય)હ ફ્રામહ થરીનહ પંગયરંગહ કામષક્રભહ ત હ ૧૦૦૦હ ન ગહ પંગયરંગના હ

 • 16

  રૂ.૧૦/-હતથાહ(૩)હ્હોનહથરીનહપંગયરંગહકામષક્રભહત હ૧૦૦૦હન ગહપંગયરંગનાહરૂ.૧૮૦/-હ નાહ દયથરીનહ ભશાનતાણાનરીનહ યકભહચકુલલાભા હઆલ રહછ લષહ ય૦૧૩-૧૪હદયમ્હમાનહરૂ.૧૦૭ ૭૩હરાખહભશાનતાણાહ ાહચકુલલાભા હઆલ રહછ લષહય૦૧૩-૧૪હદયમ્હમાનહ ભત્હ્હમહ ઉછ યહ કામષક્રભહ ત હ ૪૯હ રાબાથીઓન હ યોજગાયટહ આલાભા હઆલ રહછ હ

  (ય) ભત્ સ્ મ ફીજ/ ઝગગા ફીજ વ્ંરહશ ઉય વશામાઃ- યાજમનાહબફનહઆહદજાર્તહર્લ્હતાયભા હઆલ રહજાળમોનાહઇજાયદાય્રીનઓન હજાળમોભા હભત્હ્હમહફરીનજહવ રશહકયલાહપ્રોત્હવાશટતહકયલાહભા ાહભત્હ્હમહફરીનજનરીનહહકિંભતહવાથ હભલાાત્રહહયલશનહખેષહઉયહ૦%હવશામનાહધોયણ હવશામહઆલાભા હઆલ હછ લષહ ય૦૧૩-૧૪હ દયમ્હમાનહ જાળમહ ઇજાયાદાયોહ તયપથરીનહ જાળમોભા હકયામ રહ૯૦ય ૧૩હરાખહન ગહભત્હ્હમફરીનજહવ રશહઉયહદુરહરૂ ૩૧ હરાખનરીનહવશામહચકુલલાભા હઆલ રહછ

  (૩) ફ ટ નેટની ખયીદી ઉય વશામાઃ- યાજમનાહ બફનહ આહદજાર્તહ ર્લ્હતાયભા હ આલ રહ જાળમોનાહ ઇજાયદાયોન હજાળમહભાથરીનહભાછરરીનહકડલાહ ઉમોગભા હઆલતાહવાધનોહજેલાહ કાહ ટનહફો હતથાહન નરીનહખયટદટહભા ાહપ્રોત્હવાશટતહકયલાહફો હન નાહયરુ્ન હભા ાહયરુ્ન હકો્હ હરૂ.૧૦૦૦/-હતથાહએપ આય રીન હફો હન હભા ાહરૂ.૩૦,૦૦૦નરીનહભમાષદાભા હ૦%નાહધોયણ હ વશામહ ચકુલલાભા હ આલ હ છ લષહ ય૦૧૩-૧૪હ દયમ્હમાનહ જાળમોનાહઇજાયદાયોન હ દુરહ ય૮૯હ રાબાથીઓન હ ફો હ ન હ યરુ્ન નરીનહ ખયટદટહ ઉયહ દુરહરૂ ૧૬ ૦યહરાખનરીનહવશામહચકુલલાભા હઆલ રહછ

  (૪) ેાત ભશીરાઓને ભાેરી લેચાણ ઉય વશામાઃ- યાજમનાહ બફનહ આહદજાર્તહ ર્લ્હતાયભા હ ભાછટભાયટનાહ ્હમલવામહ વાથ હવ કામ રહ આથીકહ છાતહ ભશટરાઓહ ભાછરરીનનાહ લ ેાણથરીનહ ્હથાનરીનકહ કષેતાએહયોજગાયટહ ભ લરીનહ ળકાહ ત હ શાતથુરીનહ રૂ.૦૦૦/-નરીનહ ભમાષદાભા હ ભાછરરીનહ લ ેાણહ ભા ાહજરૂયટહ વાધનોહ જેલાહ કાહ યાકડટ,લજનકા ો,ઇન્હ્હયરુ ાડહ ફોષેતહ ર્લગ યાહ ખયટદટહ કયલાહરૂ.૧૦૦૦૦/-નરીનહયરુ્ન હકો્હ નાહ૦% હર ખ હવશામહચકુલલાભા હઆલ હછ લષહય૦૧૩-૧૪હદયમ્હમાનહભાછટભાયટનાહ ્હમલવામહવાથ હ વ કામ રહ દુરહ૧૯૮હછાતહ

 • 17

  ભશટરાઓન હ ભાછરરીનહ લ ેાણહ વાધનહ ખયટદટહ ભા ાહ દુરહ રૂ ૬ હ રાખનરીનહ વશામહચકુલલાભા હઆલ રહછ

  (૫) પાભમ સધુાયણા કાભગીયી:- યાયનમનાહ બફનહઆદટજાતરીનહ ર્લ્તાયભા હઆલ રહદુર-૮હખાતાકટમહપટળપાભષના હર્નબાલહતથાહસધુાયણાહભા ાહજરૂયટહકાભહશાથહધયલાહઆહમોજનાહત નાહઘ કહત હખેષહકયલાભા હઆલ રહછ યાયનમનાહબફનહઆહદજાર્તહર્લ્તાયભા હઆલ રહખાતાકટમહપટળહપાભષહીકટહદુર-૦૮હપટળહપાભષહસધુાયણાહહભા ાનરીનહકાભગરીનયટહભા ાહલષહય૦૧૩-૧૪ભા હદુરહરૂ.૯૪ ૦૯હરાખના હખે હશાથહધયલાભા હઆલ રહછ હ

  (૬) ઓનામભેંટર શચેયી:- ઓનાષભલ રહ શાે યટનરીનહ ્થાનાહ કયલાહ ભા ાહ લષહ ૨૦૧૩-૧૪હ દયમ્માનહરૂ ૪ ૦હ રાખના હ ખે હ દુરહ ૯હ ઓનાષભલ રહ શાે યટઓન હ હ ેાલહુ કયલાહ વશામહઆલાભા હઆલ રહછ

  (૭)ઓડીટ યીમભનાફંાધંકાભ ફાફતે:- યાયનમના હ ેભદાલાદહ ળશાયભા હ કા કયટમાહ ખાત હ "ભત્્મારમ"હ ખાતાહ તયપથરીનહેરાલલાભા હઆલ હછ હ જેભા હએક્લ યટમભભા હ ય ગરીનનહભાછરરીનઓહમકુટહજાશાયહજનતાહભા ાહ પ્રદર્ળિતહ કયલાભા હ આલ હ છ લષહ ૨૦૧૩-૧૪હ દયમ્હમાનહ ૩,૬૯,૦૯૪હહમરુાકાતરીનઓએહમરુાકાતહર તા હદુરહરૂ.૧,૮ય,૩૬ય/-નરીનહઆલકહથમ રહછ

  (૮)એક્લેયીમભ પીળ બ્રીડગગ:- યાયનમના હઉકાઈહતથાહથારાહપટળપાભષહખાત હએક્લ યટમભહપટળહબ્રરીનડંગહભા ાહલષહ૨૦૧૩-૧૪હ દયમ્માનહ રૂ.ય૦ ૯૪હ રાખના હ ખે હ ૨૧૧૩૧હ ન ગહ એક્લ યટમભહ પટળનુ હબ્રરીનડંગહકયાલલાભા હઆલ રહછ

  (૯)પ્રાસ્ટીક કે્રટ:- જાળમહઈજાયદાયહરાબાથીઓન હભાછરરીનનરીનહગણુલત્તાવબયહશાયપાયહભા ાહલષહય૦૧૩-૧૪ભા ાહરૂ.૭ ૦૦હરાખનરીનહનાણા કટમહજોગલાઈહતથાહ૨૩૩૦નાહબૌર્તકહરક્ષમા કહવાભ હરૂ .૪ ૪૯હરાખના હખેષહવાભ હ૧૩૩૦નરીનહર્વધ્ધ્ધહશા વરહકયારહછ

 • 18

  (૧૦)પીળ ળીડ શચેયી:- પટળહળરીનડહશાે યટહ્થાલાહભા ાલષહય૦૧૩-૧૪હભા ાહરૂ.૬ ૦૦હરાખનરીનહનાણા કટમહજોગલાઈહતથાહ૧હશાે યટનાહબૌર્તકહરક્ષમા કહવાભ હકોઈહરાબાથીહપટળહળરીનડહશાે યટહભા ાહઆગહઆલતાહનહશોલાથરીનહખેષહશનૂ્મહથમ રહછ

  (૧૧)યેયગગ સ્ેળ ડેલરભેન્ટ:- જાળમોભા હયાયંગહ્ ળહડાલરહકયલાહભા ાહલષહય૦૧૩-૧૪હભા ાહરૂ.૮૦ ૦૦હરાખનરીનહ નાણા કટમહ જોગલાઈહ તથાહ ૨૦હ શાક્ યનાહ બૌર્તકહ રક્ષમા કોહ વાભ હ રૂ.૬ ૩૩હરાખના હખેષહવાભ હ૧હશાક યનરીનહર્વધ્ધ્ધહશા વરહકયારહછ

  (૧૨)એયેટય વશામ:- ગાભ તાલ હાણરીનનહુઓક્વરીનન ળનહકયટહળકામહત હશાતથુરીનહએયા યહભા ાહલષહય૦૧૩-૧૪હભા ાહ રૂ ૩ ૦૦હરાખનરીનહનાણા કટમહજોગલાઈહતથાહ૧યનાહબૌર્તકહરક્ષમા કહવાભ હરૂ.૦ ૪હરાખના હખે હ૬હનરીનહર્વધ્ધ્ધહશા વરહકયારહછ

  (૧૩)પીળ કરેક્ળન કભ ેટ્ર રગગ ફ ટ:- જાળમનાહઈજાયદાયોન હ ટ્રોરંગહભા ાહપટળહકર ક્ળનહકભહ ટ્રોરંગહફો નરીનહવશામહભા ાહલષહય૦૧૩-૧૪હભા ાહરૂ.૫ ૦૦હરાખનરીનહનાણા કટમહજોગલાઈહતથાહ૨હનાહબૌર્તકહરક્ષમા કહવાભ હરૂ.૩ ૦૪હરાખનાહખેષહવાભ હ૧હનરીનહર્વધ્ધ્ધહશા વરહકયટહછ (૧૪) ઇન્ સ્ યરેુટેડ ફ ષાઃ- ભાછરરીનન હઆયો્હમપ્રદહ ર્્હથર્તભા હજાલલાહઇન્હ્હયરુ ાડહફોષેતનરીનહખયટદટહયહ૦%હવશામહભા ાહ લષહ ય૦૧૩-૧૪હભા ાહ રૂ ૧૦ ૦૦હરાખનરીનહનાણા કટમહજોગલાઇહેન હ ૧૦૬નાહ બૌર્તકહ રક્ષહમા કહ વાભ હ રૂ ૮ ૧૦હ રાખનાહ ખેષહ વાભ હ ૬૧નરીનહ ર્વધ્હધરીનહશા વરહકયારહછ

 • 19

  ૩.ય એપ.એવ.એચ.-૦૪ ભત્ સ્ મ ખેુુત ર્લકાવ વસં્ થા ભાયપત ભત્ સ્ મ ઉેેયની મ જના . આહ મોજનાહ કાન્હરહ યુ્હદૃતહ મોજનાહ છ આહ મોજનાભા હ લષહ ય૦૧૩-૧૪ભા હરૂ .૩ય૭ ૦૦હ રાખનરીનહ પ્હરાનહ મોજનાહ શાઠહ જોગલાઇહ યાખલાભા હ આલ રહ આહજોગલાઇહવાભ હરૂ.૩ય ૭૩હરાખનોહખેષહથમ રહછ હ

  વન હ ૧૯૭૩હ છટહ યાજમભા હ ભરીનઠાહ ાણરીનનાહ જર્લ્હતાયહ આંતયદાળરીનમહભત્હ્હમોધોગના હ ર્લકાવહ ભા ાહ ભત્હ્હમોધોગહ ખાતાન હ તફદટરહ થતાહ આંતયદાળરીનમહભત્હ્હમોધોગહ ર્લકવાલલાહભા ાહ હનલરીનહ હદળાઓહબરુરીનહ શતરીન તદઉયા તહકાન્હરહવયકાયહતયપથરીનહ ભરીનઠાહ ાણરીનના હ ભત્હ્હમોધોગનાહ ર્લકાવહ ભા ાહ એકહખાવહ મોજનાહેભરભા હમકુલાભા હઆલ રહછ હત હમજુફહયાજમનાહદયાકહ જજલ્હરાઓભા હભત્હ્હમહખ ૂુતહ ર્લકાવહવ ્ હથાનાહનાભ હએકહવ ્ હથાહળરૂહ કયલાહભા ાહ કામષલાશટહ શાથહધયલાભા હઆલરીનહ શતરીન હજેનાહ પહ ્હલરૂ હ ૧૯૭-૭૬ભા હ ભરીનઠાહ ાણરીનના હ ભત્હ્હમોધોગહ ષેત ત્ર હ ર્લકાવનરીનહકાભગરીનયટહ કયનાયહએકહ ્હલત ત્રહવ ્ હથાનરીનહ વૌપ્રથભહસયુતહખાત હ ્હથાનાહ કયલાભા હઆલરીનહત્હમાયફાદહક્રભળઃ ય૧હજજલ્હરાઓભા હભત્હ્હમહખ ૂુતહર્લકાવહવ ્ હથાઓનરીનહ્હથાનાહકયલાભા હઆલ રહછ હજેહબાયતહવયકાયહરાયાહ ર્નમતહકયલાભા હઆલ રહએકહવભાનહ નષહ ેનવુાયહ શારહ કામષયતહ છ આહ ભત્હ્હમહ ખ ૂુતહ ર્લકાવહ વ ્ હથાહ ભરીનઠાહ ાણરીનભા હભત્હ્હમોધોગહભા ાહ ઇચ્હુ કહરાબાથીઓહળોધરીનહત ન હતારરીનભહઆરીનહમો્હમહતાલોનરીનહવ દગરીનભા હભદદરૂહથામહછ આહમોજનાથરીનહભરીનઠાહાણરીનનુ હભત્હ્હમહઉત્હાદનહલધ હછ હત ભજહ્હલયોજગાયટનરીનહતકોનુ હર્નભાષણહથામહછ

  (૧) ભત્ સ્ મ ઉેેયાઃ- લષહ ય૦૧૩-૧૪હઅંત હ યાજમનરીનહ કામષયતહ ભત્હ્હમહ ખ ૂુતહ ર્લકાવહ વ ્ હથાહ રાયાહભત્હ્હમહઉછ યહશાઠહદુરહય૧૦૦હશાક યનાહલાર્િકહરક્ષહમા કહયાખ રહછ (ય) તાલ સધુાયણાાઃ-

 • 20

  લષહ ય૦૧૩-૧૪ભા હ ય૧૦૦હ શાક યનાહ ર્લ્હતાયભા હ તાલોભા હ તાલાભા હસધુાયણાહકયાલરીનહત ભજહભત્હ્હમહઉછ યહપ્રવરૃ્ત્હતઓહશાથહધયલાનોહરક્ષહમા કહયાખ રહછ હ

  પ્રકયણ-૪ ભત્હ્હમહફ દયોનોહર્લકાવ

  ૪.૧હગજુયાતહયાજમનોહદહયમાહ હકનાયોહ૧૬૦૦હ હક ર્ભ હજે રોહરા ફોહછ જેનરીનહવાભ હખ હડમહ છાજરરીનહ ૧ ૬૪હ રાખહેો કટ ભરીન હ છ હ જેહ જુદાહ જુદાહ પ્રકાયનરીનહ ભાછરરીનઓથરીનહવબયહ છ હ યાજમભા હ મા ર્ત્રકયણહ થમ રહ છ હ ેન હ ભાછટભાયોહ ્હમલવામભા હ કામષયતહથમ રહ છ હ જેનાહ રરીનધ હ ભત્હ્હમહ ઉત્હાદનભા હ ઉત્હતયોત્હતયહ લધાયોહ થમ રહ છ યાજમભા હલધ રરીનહ ફો ોનરીનહ વ ખ્હમાન હ ધ્હમાન હ રઇહ નરીને હ મજુફનાહ ભત્હ્હમહફ દયોન હ ર્લકવાલલાહભા ાનરીનહકાભગરીનયટહેાલહુછ હત હભા ાહયાજમહવયકાયહપ્રમત્હનળરીનરહછ

  ૪.ય ઓખા ભત્ સ્ મ ફદંયાઃ- ઓખાહખાત હ ૬૦હફો ોનરીનહષેતભતાહવાથ નરીનહભત્હ્હમહફ દયહ ર્લકાવાલલાહભા ાહબાયતહવયકાય્રીનએહડટવ મ્હફય-ય૦૦૪ભા હરૂ.ય૩ ૪૬હકયોડનરીનહલશટલ ટહભ જુયટહઆ રહછ હય તહુઓખાહખાત નરીનહવાઇ હયહરાઈાઝંગહખેષહપ્રોજેક નરીનહદુરહહકભતહકયતાહણહલધાયાહ આલતોહ શોલાનુ હ જણાતાહ ગજુયાતહ ભ યટ ાઇભહ ફોડષન હ પ્રોજેક નરીનહ યટલાઇઝહકયારહએરાઇભ ન્હ હભા ાહભોડારહ્હ ડટહકયલાહબાયતહવયકાય્રીનએહજણાલ ર હય તહુત હદયમ્હમાનહગજુયાતહ ભ યટ ાઇભહફોડષએહ સયુષેતાનાહ કાયણોવયહઓખાહ ભત્હ્હમહફ દયનરીનહ

 • 21

  વાઇ હ ઓખાહ ો ષ હ રરીનભરીન નરીનહ ફશાયહ ખવ ડલાહ જણાલતાહ ઓખાહ ભત્હ્હમહ ફ દયનાહર્લકાવહભા ાહનલરીનહવાઇ હનકકટહકયલાનરીનહકામષલાશટહપ્રગતરીનહશાઠહછ

  ૪.૩ બદેરી જગારારા ભત્ સ્ મ ફદંયાઃ- ઉભયગાભહ ભત્હ્હમહ ફ દયનાહ ર્લકલ્હ હ બદારરીનહ જગારારાહ ખાત હ ભત્હ્હમહ ફ દયહર્લકવાલલાનુ હ નકકટહ કયલાભા હઆલતાહ ય૦હ હફો ોનાહવભાલ ળહ કયટહળકામહત વુ હભત્હ્હમહફ દયહર્લકવાલલાહભા ાહવરીન આઇ વરીન ઇ એપ ફ ્હરોયહરાયાહપ્રોજેક હયટો ષ હયજુહકયારહ છ હ બદારરીનહ જગારારાહ પ્રોજેક નરીનહ માષલયણહ ભ જુયટહ ભ લલાહ ભા ાહવરીન આય ઝ ડહ ભ હ તીમાયહ કયાલલાભાહઆલતાહ ડાન્વહ ભ ન્ર્ુઝહ શોલાથરીનહ પ્રોજેક્ નરીનહવાઈ હેન્મત્રહખવ ડલાહગજુયાતહભ યટ ાઈભહફોડષહદ્વાયાહજણાલલાભા હઆલ રહછ

  ૪.૪ જાપયાફાદાઃ- જાપયાફાદહખાત હ૦૦હભરીન યહર ફાઇનરીનહલાપષહલોરહીકટહ૩૦૦હભરીન યનરીનહલાપષહલોરહ ષેતર્તર્હતહ થતાહ નલરીનહ લાપષહ હ લોરહ ફા ધલાહ ભા ાહ વયકાય્રીનહ રાયાહ એપ્રરીનર-ય૦૦૭ભા હમાષલયણહમહુકતહભ લરીનહપ્રોજેક નુ હકાભહશાથહધયલાનરીનહળયત હરૂ.૧૬ ૬૭હકયોડનરીનહલશટલ ટહભ જુયટહઆ રહજેન હવયકાય્રીનહરાયાહરૂ.૩૯ ૯૦હકયોડનરીનહસધુાયારહલશટલ ટહ ભ જુયટહ આ રહ છ હ જાપયાફાદહ ભત્હ્હમહ ફ દયહ પ્રોજેક નરીનહ માષલયણનરીનહભ જુયટહભ લલાનરીનહકામષલાશટહપ્રગર્તહશાઠહછ

  ૪. નલાફદંય ભત્ સ્ મ ફદંયાઃ- નલાફ દયહ ખાત હ ફો ોનરીનહ વ ખ્હમાહ ત ભજહ ભત્હ્હમહ પ્રવરૃ્ત્હતન હ રષેતભા હ રઇહવરીન આઇ વરીન ઇ એપ ફ ્હરોયહરાયાહભત્હ્હમહફ દયહર્લકવાલલાહભા ાહબરાભણહકયારહછ હગજુયાતહભ યટ ાઇભહફોડષહ રાયાહતીમાયહ કયારહભોડારહ ્હ ડટહમજુફહનલાફ દયહખાત હભત્હ્હમહ ફ દયહ ર્લકવાલલાહ ભા ાહ ાકનોહ ઇકોનોભરીનકહ પટઝરીનફરીનરરીન ટહ યટો ષ હ તીમાયહ

 • 22

  કયલાનરીનહકાભગરીનયટહભત્હ્હમોધોગહખાતાહરાયાહર્નયકુતહકયામ રહઆઉ વોર્વિગહએજન્હવરીનહલાપ્હકોવહરરીનભરીન ાડહરાયાહશાથહધયલાભા હઆલ રહછ હ

  ૪.૬ ભાઢલાડ ભત્ સ્ મ ફદંયાઃ- લ યાલથરીનહોયફ દયહ ર્લ્હતાયભા હફો ોનરીનહલધ રરીનહવ ખ્હમાન હ ધ્હમાન હરઇહનવુ હભત્હ્હમહફ દયહ ર્લકવાલલાનરીનહજરૂયટમાતહેન્હલમ હભાઢલાડહખાત હવરીન આઇ વરીન ઇ એપ હફ ્હરોયહરાયાહભત્હ્હમહ ર્લકવાલલાહભા ાહબરાભણહકયારહછ ગજુયાતહભ યટ ાઇભહફોડષહરાયાહતીમાયહકયારહભોડારહ્હ ડટહમજુફહભાઢલાડહખાત હભત્હ્હમહફ દયહર્લકવાલલાહભા ાહ ાકનોહઇકોનોભરીનકહપટઝરીનફરીનરરીન ટહયટો ષ હતીમાયહકયલાનરીનહકાભગરીનયટહભત્હ્હમોધોગહખાતાહ

  રાયાહ ર્નયકુતહ કયામ રહ આઉ વોર્વિગહ એજનહ્હવરીનહ લાપ્હકોવહ રરીનભરીન ાડહ રાયાહ શાથહધયલાભા હઆલ રહછ હ

  ૪.૭ ભાગય ભત્ સ્ મ ફદંયનુ ંર્લસ્ રૃ્તકયણ (પેઇઝ-૩)ઃાઃ- ભા ગયોહ ભત્હ્હમહ ફ દયહ ખાત હ ભત્હ્હમહ ફ દયનરીનહ ષેતભતાહ કયતાહ લધહુ ફો ોહઓયા હ થતરીનહ શોમહ શમાતહ ભત્હ્હમહ ફ દયનરીનહ નજીકહ પાઇઝ-૩નાહ ર્લ્હતરૃ્તકયણહ ભા ાહવરીન આઇ વરીન ઇ એપ ફ ્હરોયહપ્રરીનપટઝરીનફરીનરરીન ટહ્હ ડટહયટો ષ હતીમાયહકયટહયજુહકયારહછ હજેભા હ સુે લલાભા હઆલ રહ ફ હઓલ્હ યન હ ીકટહઓલ્હ યન -યહ મજુફહ ભત્હ્હમહ ફ દયહર્લકવાલલાહ ભા ાહ બાયતહ વયકાય્રીનનરીનહ ભ જુયટહ ભાગ રહ છ હ જેહ ભળ્મ થરીનહ લાપ્હકોવહરરીન ાવ થરીનહ ભા ગયોહ ભત્હ્હમહ ફ દયહ ભા ાહ ઇકોનોભરીનકહ પટઝરીનફરીનરરીન ટહ યટો ષ હ તીમાયહકયલાનુ હઆમોજનહછ

 • 23

  ૪.૮ લેયાલ ભત્ સ્ મ ફદંયનુ ંર્લસ્ રૃ્તકયણ (પેઇઝ-ય)ઃાઃ- લ યાલહભત્હ્હમહફ દયહખાત હભત્હ્હમહફ દયનરીનહષેતભતાહકયતાહલધહુફો ોહઓયા હથતરીનહ શોમહ લ યાલનરીનહ નજીકભા હ વ ારાઇ હ શાફષયહ ર્લકવાલલાહ ભા ાહ વાઇ હ નકકટહકયલાનરીનહકાભગરીનયટહલાપ્હકોવહરરીન રાયાહપ્રગર્તહશાઠહછ

  ૪.૯ યફદંય ભત્ સ્ મ ફદંયનુ ંર્લસ્ રૃ્તકયણ (પેઇઝ-ય)ઃાઃ- ોયફ દયહ ભત્હ્હમહ ફ દયહ ખાત હ ભત્હ્હમહ ફ દયનરીનહ ષેતભતાહ કયતાહ લધહુ ફો ોહઓયા હથતરીનહશોમહોયફ દયનરીનહનજીકભા હવ ારાઇ હશાફષયહર્લકવાલલાહભા ાહવાઇ હનકકટહકયલાનરીનહકાભગરીનયટહલાપ્હકોવહરરીન રાયાહપ્રગર્તહશાઠહછ

  ૪.૧૦ લેયાલ ભત્ સ્ મ ફદંયનુ ંઅ્ેરહડળેનાઃ- લ યાલહ ભત્હ્હમહ ફ દયહ ખાત હ ર્લકવાલ રહ સરુ્લધાઓનાહ ભયાભતહ ેન હેર ડાળનહ ભા ાહ ન ળનરહ પટળયટઝહ ડાલરભ ન્હ હ ફોડષહ (ેન એપ ડટ ફરીન )એહરૂ.૯૯૭ ૦૩હ રાખનાહ પ્રોજેક હ યટો ષન હ ભ જુયટહ આ રહ છ ઉકતહ કાભભા હ શમાતહઓકવનહશોરન હ ડટભોરરીનવહકયટહનલાહઓકવનહશોરહફા ધલાનાહ શોલાથરીનહઓકવનહશોરનાહ ડટભોરરીનળનહ ભા ાહ ભાગષહ ેન હ ભકાનહ ર્લબાગહ ાવ થરીનહ પ્રભાણત્રહ ભ લરીનહઓકવનહશોરનાહડટભોરરીનળનહભા ાહર્લબાગન હદયખા્હતહકયલાભા હઆલનાયહછ

  ૪.૧૧ યફદંય ભત્ સ્ મ ફદંયનુ ંઅ્ેરહડળેનાઃ- ોયફ દયહ ભત્હ્હમહ ફ દયહ ખાત હ ર્લકવાલ રહ સરુ્લધાઓનાહ ભયાભતહ ેન હેર ડાળનહ ભા ાહ ન ળનરહ પટળયટઝહ ડાલરભ ન્હ હ ફોડષહ (ેન એપ ડટ ફરીન )એહરૂ.૬૯૬ ૪૦હ રાખનાહ પ્રોજેક હ યટો ષન હ ભ જુયટહ આ રહ છ ઉકતહ કાભભા હ શમાતહઓકવનહશોરન હ ડટભોરરીનવહકયટહનલાહઓકવનહશોરહફા ધલાનાહ શોલાથરીનહઓકવનહશોરનાહ ડટભોરરીનળનહ ભા ાહ ભાગષહ ેન હ ભકાનહ ર્લબાગહ ાવ થરીનહ પ્રભાણત્રહ ભ લરીનહઓકવનહશોરનાહડટભોરરીનળનહભા ાહર્લબાગન હદયખા્હતહકયલાભા હઆલ રહછ

 • 24

  ૪.૧ય નાના ભત્ સ્ મ ફદંયને ર્લકાવને રગતી કાભગીયીાઃ- નાનાહ ભત્હ્હમહફ દયનાહ ર્લકાવહભા ાહ વરીન આઇ વરીન ઇ એપ ફ ્હરોયહ રાયાહ તીમાયહકયામ રહ ભા્હ યહ પ્હરાનહ શાઠહ નરીને હ મજુફનાહ ૧૧હ નાનાહ ભત્હસહ્હમહ ફ દયોનાહ ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હરોહતયટકાહર્લકાવહકયલાહવરીન આઇ વરીન ઇ એપ ફ ્હરોયાહબરાભણહકયાર ક્રભ ભત્હ્હમહકાન્હરોનાહનાભ જજલ્હરો ર્લકાવહભા ાનરીનહબરાભણ

  ૧ વયતાનય બાલનગય ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ય ભા ગયોહફાયા જુનાગઢ ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૩ મૂધ્હલાયકા જુનાગઢ ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૪ ર્ભમાણરીન ોયફ દય ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર નલરીનફ દય ોયફ દય ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૬ વરામા જાભનગય ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૭ વેાણા જાભનગય ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૮ નલરખરીન યાજકો ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૯હ બરાહલય કચ્હછ ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૧૦ લણુરીન કચ્હછ ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ૧૧ ેા ે ેભયારરીન ભત્હ્હમહઉતયાણહકાન્હર ઉક્તહ ભત્્મકાન્રોનોહ ભત્્મહ ઉતયાણહ કાન્રહ તયટકાહ ર્લકાવહ કયલાહ ભા ાહ જરૂયટહપ્રોજેક્ હ યટો ટષ હ તીમાયહ કયલાહ લાપ્કોવહ રરીન ન હ કાભગરીનયટહ વોંલાભા હ આલ રહ છ હલાપ્કોવહરરીન હદ્વાયાહભત્્મહઉતયાણહકાન્રહ ર્લકવાલલાહભા ાનાહપ્રોજેક્ હયટો ષ હતીમાયહકયારહછ જેહીકટહવરામા,હવેાણા,હનલરીનફ દય,હભરીનમા ણરીનહેન હભા ગયોફાયાહભા ાનાહહડ ૈઇલ્ડહપ્રોજેક્ હયટો ષન હ હન ળનરહપટળયટઝહડાલર ભ ન્ હફોડષહ(એન એપ ડટ ફરીન)હદ્વાયાહ ભ જૂયટહ આલાભા હ આલ રહ છ ઉક્તહ પ્રોજેક્ હ યટો ષનરીનહ માષલયણરીનમભ જૂયટહભ લરીનહપ્રોજેક્ ટનાહકાભોહશાથહધયલાનહુઆમોજનહછ

 • 25

  હહહહહહહભત્્મહ ફ દયોનાહ ર્લકાવ,હ ભયાભતહ ેન હ જાલણરીનનાહ કાભોહ શાથહ ધયલાહનાણા કટમહ લષહ ૨૦૧૩-૧૪ભા હ રૂ.૨૭૨૪હ રાખહઆમોજનહ ત હ ેન હ `.૬૭૫હ રાખહઆમોજનહ ફશાયહ ત હ એભહ ભટન હ એક દયાહ રૂ.૩૩૯૯હ રાખનરીનહ અંદાજત્રરીનમહજોગલાઈહ યાખલાભા હઆલ ર ત હ ીકટહ લ યાલહેન હ ભા ગયોહ ભત્્મહ ફ દયહ ખાત હાઈહ રાઈનહ દ્વાયાહ ાણરીનહ યુલઠાહ ભા ાહ રૂ.૨૦૪ ૪૦હ રાખ,હ જાપયાફાદહ ખાત હભત્્મફ દયનાહ ફા ધકાભહ ભા ાહ રૂ.૫૦૦હ રાખ,હ ભત્વમફ દયહ /ભત્્મહ ઉતયાણહ કાન્રોહખાત હાણરીનહયુલઠોહ,હર્લજટહેન હ્લચ્છતાનરીનહજલણરીનનાહર્નબાલહ ાહરૂ.૬૬ ૫૦હરાખહહવહશતહઆમોજનહમોજનાહત હરૂ.૭૭૦ ૯૦હરાખહખેષહથમ રહછ

  પ્રકયણ- ભાછટભાયટહકલ્હમાણકાયટહમોજનાઓ

  (૧) આલાવાઃ- દયટમાકટનાયાહભાછટભાયટહકયતાહભાછટભાયોનાહદુટુફના હકાેાહઝુડાહલયવાદહ તથાહ લાલાઝોડાહ જેલરીનહ દુદયતરીનહ આત્હતરીનનાહ કાયણ હ ત ુટહ જતાહ શોલાથરીનહભાછટભાયોહ મુહકારરીનભા હ મકુાઈહ જામહ છ ત ભજહ આર્થિકહ મુહકારરીનહ ેનબુલ હ છ આલાહવ જોગોભા હયોજી-યો ટહભ લલાભા હમુહકારરીનહડાહછ હઆલરીનહહયર્્હથતરીનન હધ્હમાન હરઈહબાયતહવયકાયનાહદૃર્હેન હવશકાયહભત્રારમહતયપથરીનહત ઓનાહઅંર જીહત્રહક્રભાકઃ હ૩૦૦૧૯/૬/૮૬/હએપ લામ / ટ-૧હતા ૧૦/૦૩/૮૭હથરીનહકાન્હરરીનમહરુુ્હદૃતહમોજનાહભાછટભાયોનરીનહકલ્હમાણહકાયટહમોજનાહભ જુયહથમ રહછ

 • 26

  આહ મોજનાનોહ મખુ્હમહ ઉદાળહ ગયટફહ ભાછટભાયોન હ ભકાનો,હ યફુલ ર,હ ેન હકોમ્હયરુ્ન ટહશોરહફનાલલાહવશામહઆલાનોહછ કાન્હરહરુુ્હદૃતહમોજનાભા હ૦હ કાહબાયતહ વયકાયહ ેન હ ૦હ કાહ ગજુયાતહ વયકાયનોહ હશ્હવોહ છ હ ભોડરહ પટવયભ નહલરીનર જહમોજનાહએ ર કાહભાછટભાયહઆલાવહમોજનાભા હએકહગાભહભા હ૧૦હથરીનહલધાયાહભકાનો,હ ય૦હઆલાવહદટઠહએકહ યફુલ રહેન હ૭હઆલાવહદટઠહએકહકોમ્હયરુ્ન ટહશોરહ ફનાલરીનહઆલાનરીનહ મોજનાહ છ હ એકહ ભકાનહ દટઠહ રૂ.૦,૦૦૦/-હ તથાહ એકહ યફુલ રહ દટઠહ રૂ.૩૦,૦૦૦/-તથાએકહ કોમ્હયરુ્ન ટહ શોરનાહ રૂ.૧,૭,૦૦૦/હ આભહભાછટભાયોન હઆલાવહફા ધકાભહભા ાહકાન્હરહવયકાયહરાયહ૦% ેન [ યાજમહવયકાયહરાયાહ ૦% આભહઆહ મોજનાભા હ દુરહ ૧૦૦%હ હ વશામહઆલાભા હ આલ હ છ આહઆધાયાહ યાજમભા હ ભાછટભાયોન હ આહ મોજનાનોહ રાબહ ભ હ ત હ યટતનહુ સઆુમોજનહકયારહ છ વન હ ય૦૧૩-૧૪ભા હઆહ મોજનાભા હ કાન્હરહ વયકાયહ રાયાહ નોનહ પ્હરાનહ ત હરૂ ૩૭ ૮૦હરાખહેન હયાજમહવયકાયહરાયાહપ્હરાનહત હરૂ.૩૭ ૮૦હરાખનરીનહજોગલાઇહયાખલાભા હઆલ રહઆહજોગલાઇહવાભ હ૩૮હઆલાવનરીનહર્વધ્હધરીનહશા વરહકયટહરૂ ૧૯ ૬૦હરાખનોહખેષહકયલાભા હઆલ રહછ

  (ય) ભત્ સ્ મ ધ ગ વશકાયી ભડંીઓના ભાેીભાય વભ્ મ ની થૂથ અકસ્ ભાત લીભા મ જનાાઃ આહમોજનાહ૫૦હ કાહકાન્હરહરુુ્હદૃતહમોજનાહછ હઆહમોજનાનુ હેભરરીનકયણહ૧૯૮ય-૮૩હનાહલષથરીનહથામહછ હયાષ્હટ્રટમહવશકાયટહભ ડટઓનાહવ ઘહપટળકોપ્હપાડહનલરીનહહદલ્હશટહભાયપતહઆહમોજનાનરીનહેભરલાયટહકયલાભા હઆલ હછ હઆહમોજનાહેન્હલમ હપ્રરીનભરીનમભનાહ ખેષહ ીકટહ ૦%હ બાયતહ વયકાયાહ ેન હ ૦%હ યાજમહ વયકાયાહબોગલલાનરીનહયશાહછ હગજુયાતભા હઆહમોજનાનોહેભરહયાજમનરીનહ ોેનરીનહવશકાયટહવ્હથા,હ ગજુયાતહ ભત્હ્હમોધોગહ કાન્હરરીનમહ વશકાયટહ વ્હથાહ રરીન હ ેભદાલાદહ ધ્હલાયાહકયલાભા હઆલ હછ

 • 27

  આહમોજનાભા હભાછટભાયહવભ્હમોન હેક્હભાત હમતૃ્હયનુાહ હક્હવાભા હતથાહકામભરીનહેળકતતાનાહ હક્હવાભા હ રૂ ૧,૦૦,૦૦૦/-હ ેન હ આંર્ળકહ ે ગતાનાહ હક્હ�