न्यऻमरृलृजऺ(संख्याशास्त्र)...न यमरलज...

41

Upload: others

Post on 26-Jan-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • न्युमरॉलॉजी(संख्याशास्त्र)

  डॉ. नंदिनी धारगळकर

  ई साहित्य प्रहिष्ठान

 • न्यमुरॉलॉजी(सखं्याशास्त्र)

  हे पसु्तक विनामूल्य आहे

  पण फ़ुकट नाही

  यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.

  हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट

  १ वमवनट : लेखकाांना मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा

  १ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे प्रकाशन कसे िाटले ते

  कळिा.

  १ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या

  पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

  असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.

  दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.

  साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

  दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच े

  स्िागत आह.े प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा

  ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक

  अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा,व अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात

  रहािा.

 • न्युमरॉलॉजी(संख्याशास्त्र)

  Dr. Nandini Dhargalkar

  M.D. Ph. D. (Ayurved)

  Contact: C/2 Anupam Complex, Karve Road, Kothrud, 411038

  Phone: 7020511649, 9579031212

  Mail ID: [email protected]

  SHARADINI DAHANUKAR BEST TEACHER AWARD WINNER 2006

  (MUHS Nashik)

  या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेहखकेकड े सुरहिि असून

  पुतिकाचे ककंर्ा त्यािील अंशाचे पुनमुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककंर्ा

  इिर रुपांिर करण्यासाठी लेहखकेची लेखी परर्ानगी घेणे

  आर्श्यक आि े. िसे न केल्यास कायिशेीर कारर्ाई िोऊ शकि े.

  प्रकाशक--- ई साहित्य प्रहिष्ठान

  www.esahity.com

  [email protected]

  प्रकाशन : २५ मे २०२०

  • हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध

  • आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा

  • िे पुतिक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापूर्ी ककंर्ा र्ाचना व्याहिररक्त

  कोणिािी र्ापर करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी

  आर्श्यक आिे.

  या पसु्तकात व्यक्त केलले्या लखेिकेची मत ेव्यखक्तगत असनू

  त्या मताशंी प्रकाशक सहमत असतीलच अस ेनाही

  mailto:[email protected]

 • डॉ. नदंिनी धारगळकर

  लहेखकेची थोडक्याि ओळख

  • Ex-Principal, Rasiklal. M. Dariwal

  Ayurvedic college, Valsad, Gujarat

  396375

  • Ex-Dean, RMD Cancer Hospital,

  Waghaldhara, Valsad, Gujarat

  • Ex-H.O.D. Sharira-Kriya Dept. Tilak Ayurved

  Mahavidyalaya, Pune

  • Ex-Member, Adhock Committee, MUHS,

  Nashik

  • Ex-Member, Academy, UG & PG, Para-clinical

  board, MUHS, Nashik

  • Ex-Senior Vice Principal, Tilak Ayurved

  Mahavidyalaya, Pune

  • Examiner & paper setter for UG & PG for last

  32 years, Pune University & MUHS, Nashik

  • Chief Co-ordinator, Autonomous Courses,

  ASM, Pune

  • Academic faculty and Guide for UG and PG for

  Pune University & for MUHS

 • • Ph.D. Guide MUHS, Nashik

  • Author of CCIM approved Sharira-Kriya book

  published by Chaukhambha Sanskrit Series

  Office, Varanasi

  • CCIM syllabus setting 2010-12

  • Professor Shrarir-Kriya till 2015 in ASM Pune

  • Private consultancy on appointment from 2015

  till date for alternative therapy on cardiac

  diseases

 • नदंिनी धारगळकर याचंी ई साखहत्यन ेप्रकाखशत केललेी इतर पसु्तके

  1. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501

  218/mi_kay_khau_nandini.pdf

  2. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501

  218/japani_bhasha_nandini_dhargalkar.pdf

  3. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501

  218/japanai_bhasha_2_nandini_dhargalkar.

  pdf

  4. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501

  218/prashna_jyotish_nandini_dhargalkar.pdf

  5. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501

  218/mani_art__maneesha_devale.pdf

  6. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501

  218/homeopathy_dr_nandini_dhargalkar.pdf

  7. http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501

  218/panchvishati_nandini_dhargalkar.pdf

 • न्युमरॉलॉजी(संख्याशास्त्र)

  व नावातील बिल

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  1

  euksxr

  la[;k’kkL=koj yksdkapk fdrh fo’okl

  vkgs ;kph dYiuk ukgh- ijarq eh [kqi t.kkauk

  Lor%P;k ukokr la[;k’kkL=kP;k fu;ekaizek.ks

  NksVs NksVs cny djrkauk ikfgys vkgs-

  eh ‘kkL=ksDr oSfnd T;ksfr”k f’kdys

  vkgs- R;keqGs U;qejkWykWth vFkok la[;k’kkL=

  gs eyk O;kid okVys ukgh- ijarq ukecnykps

  fu;e R;kekukus lksis okVY;kus ;k iqLrdkr rs

  eh vfr’k; lgt letrhy vls ekaMys

  vkgsr-

  T;kauk v’kk izdkjs Lor%P;k ukokr

  cny djko;kps vlrhy R;kauh lnj

  iqLrdkpk t:j mi;ksx d:u ?;kok

  MkW uafnuh /kkjxGdj

  ,Dl Mhu vkj ,e~ Mh dWUlj gkWfLiVy

  vWMtaDV esfMdy QWdYVh vksjsxkWu] ;q ,l ,

  Qksu $91 70205 11649

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  2

  izdj.k 1 vksG[k

  vkdM;kapk vkiY;k vk;q”;k’kh vxnh

  toGpk laca/k vkgs- vki.k tUekyk T;k

  fno’kh ;srks R;k rkj[ksps egRo ok

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  3

  i.k R;kaph ukos rj osxosxGh vlrkr-

  rsOgk ukokpk vkf.k rkj[ksrwu O;Dr gks.kkÚ;k

  xq.k/kekZapk fopkj vkiY;kyk ;k iqLrdkr

  djko;kpk vkgs-

  ;klkBh vkiY;kyk d’kkd’kkpk

  vH;kl djkok ykxsy\

  1- izR;sd la[;spk vFkZ 2- ok

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  4

  izdj.k 2 ewykad

  ewykad ;kpk vFkZ%

  tUefnolkP;k rkj[ksP;k la[;sph csjht

  Eg.kts ewykad-

  mnk- letk]

  1- tUerkjh[k 01- 01- 2020 vkgs- rj R;k O;Drhpk ewykad 0 $ 1 ¾

  1 vkgs

  2- tUerkjh[k 31- 01- 2020 vkgs- rj R;k O;Drhpk ewykad 3 $ 1 ¾

  4 vkgs

  3- tUerkjh[k 29- 01- 2020 vkgs- rj R;k O;Drhpk ewykad 2 $ 9 ¾

  11 ¾ 1 $ 1 ¾ 2 vkgs

  rj ewykad ,d rs uÅ ;kaiSdh ,d

  vkdMk ;srks-

  vkrk vki.k ;kiSdh dks.krkgh vkdMk

  vkY;kl O;Drhojhy R;kpk ifj.kke ikgw-

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  5

  vkdM;kpk izHkko O;Drhoj iMrks

  dkj.k izR;sd vkdMk xzgk’kh fuxMhr vkgs

  rks vlk%

  vkdMk xzg

  1 lw;Z 2 pUnz 3 xq# 4 g”kZy 5 cq/k 6 ‘kqØ 7 usiP;qu 8 ‘kfu 9 eaxG

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  6

  ewykad 1

  ;k O;Drhoj lw;Znsokpk vFkkZr~

  jfoxzgkpk izHkko vlrks- oSf’k”V;kus 21 tqyS

  rs 28 vkWxLV ;k njE;ku tUekyk ;s.kkjh o

  ewykad 1 vl.kkjh O;Drh rj vf/kdp

  lw;ZizHkko vlysyh vlrs-

  v’kh O;Drh cqf)eku] fu’p;h]

  fØ;kRed] fLFkj LoHkkokph] usrk] uouohu

  dYiusph o fpdkVhph vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh vgadkj]

  xqehZ o xoZ ;kauh xzflr vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  7

  ewykad 2

  ;k O;Drhoj lksensokpk vFkkZr~

  pUnzxzgkpk izHkko vlrks- oSf’k”V;kus 20 twu

  rs 25 tqyS ;k njE;ku tUekyk ;s.kkjh o

  ewykad 2 vl.kkjh O;Drh rj vf/kdp

  pUnzizHkko vlysyh vlrs-

  v’kh O;Drh dykfiz;] izseG]

  eufeGkow] vfLFkj LoHkkokph] laosnuk’khy] o

  dkgh’kh jktdkj.kh vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh dksrs

  eu] yktkGwi.kk udkjkRedrk ;kauh xzflr

  vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  8

  ewykad 3

  ;k O;Drhoj c`gLirhpk vFkkZr~

  xq#xzgkpk izHkko vlrks- oSf’k”V;kus 19

  Qsczqvkjh rs 21 ekpZ ;k njE;ku tUekyk

  ;s.kkjh o ewykad 3 vl.kkjh O;Drh rj

  vf/kdp xq#izHkko vlysyh vlrs-

  v’kh O;Drh egRokdk a{kh] jktuhrhK]

  ‘kkludrhZ vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh

  vfr’k;ksDrh] viw.kZ dkes Lodsafnzrrk ;kauh

  xzflr vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  9

  ewykad 4

  ;k O;Drhoj g”kZyxzgkpk izHkko vlrks-

  oSf’k”V;kus 21 twu rs 31 vkWxLV ;k njE;ku

  tUekyk ;s.kkjh o ewykad 4 vl.kkjh O;Drh

  rj vf/kdp g”kZyizHkko vlysyh vlrs-

  v’kh O;Drh lq/kkjd] uolaLFkkid]

  ‘kkld] uofopkjkph vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh gê]

  Bjkfod ers o oknfookn ;kauh xzflr vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  10

  ewykad 5

  ;k O;Drhoj cq/kxzgkpk izHkko vlrks-

  oSf’k”V;kus 21 vkWxLV rs 23 lIVsacj ;k

  njE;ku tUekyk ;s.kkjh o ewykad 5 vl.kkjh

  O;Drh rj vf/kdp cq/kizHkko vlysyh vlrs-

  v’kh O;Drh pkSQsj cqf)eku]

  dks.kk’khgh yxsp eS=h dj.kkjh eufeGkow v’kh

  vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh

  vLoLFkrk] vlek/kku ‘kh?kzdksi ;kauh xzflr

  vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  11

  ewykad 6

  ;k O;Drhoj ‘kqØxzgkpk izHkko vlrks-

  oSf’k”V;kus 20 ,fizy rs 24 es o 21 lIVsacj

  rs 24 vkWDVkscj ;k njE;ku tUekyk ;s.kkjh o

  ewykad 6 vl.kkjh O;Drh rj vf/kdp

  ‘kqØizHkko vlysyh vlrs-

  v’kh O;Drh dykfiz;] fpdkVhus dke

  dj.kkjh] lokZauk vkoM.kkjh tckcnkjh

  tk.k.kkjh vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh gê]

  bZ”kkZ] Li/kkZ ;kauh xzflr vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  12

  ewykad 7

  ;k O;Drhoj usiP;quxzgkpk izHkko

  vlrks- oSf’k”V;kus 21 twu rs 25 tqyS ;k

  njE;ku tUekyk ;s.kkjh o ewykad 7 vl.kkjh

  O;Drh rj vf/kdp usiP;quizHkko vlysyh

  vlrs-

  v’kh O;Drh fo’ys”k.kkRed] la’kks/kd]

  fp=dykfiz;] dkO;fiz; vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh

  ,dydksaMk o vkRedsfnzr o u cny.kkjk

  LoHkko ;kauh xzflr vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  13

  ewykad 8

  ;k O;Drhoj ‘kfuxzgkpk izHkko vlrks-

  oSf’k”V;kus 21 fMlsacj rs 19 Qsczqokjh ;k

  njE;ku tUekyk ;s.kkjh o ewykad 8 vl.kkjh

  O;Drh rj vf/kdp ‘kfuizHkko vlysyh

  vlrs-

  v’kh O;Drh jktdkj.kh] ‘kkludrhZ]

  dBh.k vk;q”; tx.kkjh] dks.krsgh dke iw.kZ

  dj.kkjh v’kh vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh lrr

  m|ksx] osMh egRokdka{kk o rk.kr.kko ;kauh

  xzflr vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  14

  ewykad 9

  ;k O;Drhoj eaxGxzgkpk izHkko vlrks-

  oSf’k”V;kus 21 ekpZ rs 27 ,fizy o 21

  vkWSVkscj rs 27 uksOgsacj ;k njE;ku tUekyk

  ;s.kkjh o ewykad 9 vl.kkjh O;Drh rj

  vf/kdp eaxGizHkko vlysyh vlrs-

  v’kh O;Drh fu%LokFkhZ] mnkj]

  l`tu’khy] fu’p;h o gqdqer dj.kkjh vlrs-

  ;kP;kp tksMhyk v’kh O;Drh ygjh]

  Lor%pk rkck Bso.kkjh o vukBk;h [kfpZd

  v’kk izdkjP;k LoHkkokus xzflr vlrs-

  dks.kR;kgh efgU;kP;k iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  15

  ukokps fo’ys”k.k%

  uko o uacj ;kapk laca/k iqsM 8

  vk; vkj 9

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  16

  ;k rkfydso:u vkiY;kyk vkiY;k

  ukokps fo’ys”k.k djko;kps vkgs

  R;klkBh vko’;d%

  Lor%P;k ukokps baxzth v{kjkr

  :ikarj djkos

  izR;sd v{kj o R;kpk lacaf/kr

  vkdMk rkfydsr fygkok

  iw.kZ ukokP;k v{kjkaP;k

  vkdM;kaph csjht djkoh

  loZ LojkaP;k vkdM;kaph csjht

  djkoh

  loZ O;atukaP;k vkdM;kaph csjht

  djkoh

  rhu izdkjps vkdMs feGrkr

  O;Drkad & iw.kZ ukokP;k

  v{kjkaP;k vkdM;kaph csjht

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  17

  vUrjkad @ ckSf)dkad & loZ

  Lojkaph csjht

  O;fDreRokad & loZ O;atukaph

  csjht

  O;Drkad

  vkbZ oMhy ts uko nsrkr o ckG

  tUekyk vkY;koj ts uko Bsorkr rsp uko

  bFks vkdM;kaP;k csjtslkBh ?;kos

  ,dkns ckG tj nRrd xsys vlsy rj

  rs uko ?;kos-

  ;k ukokP;k vkdM;kaP;k csjtsuarj tks

  vad ;srks rks O;Drhph ewG rkdn n’kZforks

  vUrjkad

  vUrjhd ÅehZ] ek.klkph egRokdka{kk

  v’kk xks”Vh ;k ukokrhy LojkaP;k csjtsus

  letrs

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  18

  O;fDreRokad

  ek.kwl ckgs:u dlk fnlrks] R;kps n’kZu

  dls vkgs gs ;k vadko:u letrs

  ,dkns mnkgj.k ?ksrys Eg.kts gs lgt

  y{kkr ;sbZy

  vkiys iariz/kku ujsUnz nkeksnj eksnh

  vkiY;k iariz/kkukaps O;Drkad%

  baxzth v{kj vkdMk

  ,u 5

  , 1

  vkj 9

  bZ 5

  ,u 5

  Mh 4

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  19

  vkj 9

  , 1

  Mh 4

  , 1

  ,e 4

  vks 6

  Mh 4

  , 1

  vkj 9

  ,e 4

  vks 6

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  20

  Mh 4

  vk; 9

  ,dw.k 91 ¾ 9 $ 1 ¾ 10

  ¾ 1 $ 0 ¾ 1

  vkiys iariz/kku fu’p;h] Bke fopkjkaps]

  usr`Roxq.klaiUu] tckcnkj vlsp okVrkr

  vkiY;k iariz/kkukaps vUrjkad

  baxzth v{kj vkdMk

  , 1

  bZ 5

  , 1

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  21

  , 1

  vks 6

  , 1

  vks 6

  vk; 9

  ,dw.k 30 ¾ 3 $ 0 ¾ 03

  v’kh O;Drh egRokdka{kh] jktuhrhK]

  ‘kkludrhZ vlrs dh ts o.kZu vkiY;k

  iariz/kkukauk pi[ky ykxw iMrs

  O;fDreRokad

  baxzth v{kj vkdMk

  ,u 5

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  22

  vkj 9

  ,u 5

  Mh 4

  vkj 9

  Mh 4

  ,e 4

  Mh 4

  vkj 9

  ,e 4

  Mh 4

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  23

  ,dw.k 61 ¾ 6 $ 1 ¾ 7

  vkiys iariz/kku n’kZuh izlUu] mens]

  usrk] mRre ‘kkld] vlsp fnlrkr

  dkghls ,dydksaMs O;fDreRo] fdafpr

  vcksyi.kk Eg.kts cksy.;kis{kk d:u

  nk[kfo.;kdMs dy vls R;kaps O;fDreRo

  [kjsp vkgs

  ;kapk O;Drkad 1 7 ‘k=q

  vUrjkad 3

  O;fDreRokad 7 1 ‘k=q

  R;kapk O;Drkax o O;fDreRokax ;kr

  Qjd vkgs- R;kauk izn’kZu dj.ks] Hkko [kk.ks]

  ojoj nk[kfo.ks ;kr d/khgh LokjL; okVys

  ukgh- Hkkjh dims ?kky.;kis{kk VkiVhi o LoPN

  dims R;kauk vkoMrkr

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  24

  ;k o:u vls fnlrs dh la[;k’kkL=kps

  gs fo’ys”k.k ;ksX; vlsp vkgs

  ;kyk iqjo.kh Eg.kwu iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  25

  8 3] 6 1] 4

  9 7 2] 3] 6

  Ukkokps o vkdM;kaps fo’ys”k.k

  >kY;koj vkrk tUEkrkjh[k] ewykad vkf.k

  HkkX;kadkdMs iqUgk oG.ks vko’;d vkgs

  ewykad

  Eg.kts dsoG rkj[ksP;k vkdM;kaph

  csjht

  HkkX;kad

  Eg.kts laiw.kZ tUerkj[ksP;k vkdM;kaph

  csjht vFkkZr rkjh[k] efguk o o”kZ ;k loZ

  vkdM;kaph csjht

  vkiY;k iariz/kkukaph tUerkjh[k

  17 - 09 - 1950

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  26

  R;kapk ewykad

  1 $ 7 ¾ 8

  R;kapk HkkX;kad

  1 $ 7 $ 9 $ 1 $ 9 $ 5 $ 0

  ¾ 32 ¾ 3 $ 2 ¾ 5

  vki.k R;kaP;k loZ vadkaph rkfydk

  r;kj d:

  ‘k=q

  ewykad 8 3]6

  HkkX;kad 5 2]4

  ;kapk O;Drkad 1 6]7

  vUrjkad 3 4]8

  O;fDreRokad 7 1

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  27

  ;k rkfydsr vls fnlrs dh R;kapk

  ewykad cnyw ‘kdr ukgh i.k vUrjkad dh tks

  ewykadkpk ‘k=q vkgs rks cnyw ‘kdrks

  letk vki.k ujsUnz ;k ‘kCnkps Lisfyax

  cnywu iq

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  28

  Mh 4

  , 1

  ,e 4

  vks 6

  Mh 4

  , 1

  vkj 9

  ,e 4

  vks 6

  Mh 4

  vk; 9

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  29

  ,dw.k 95 ¾ 9 $ 5 ¾ 14

  ¾ 1 $ 4 ¾ 5

  rj R;kapk O;Drkad 5

  vUrjkad 7

  O;fDreRokad 7

  vlk curks o ewykad] HkkX;kad]

  O;Drkad] vUrjkad o O;fDreRokad ,desdkauk

  ‘kqHk curkr-

  vls >kys rj R;kapk vk; q”;krhy o

  jktdkj.kkrhy la?k”kZ deh gksÅ ‘kdrks-

  v’kk jhrhus ukokrhy NksV;k NksV;k

  cnykus vki.k vk;q”; osxG;k i)rhus txw

  ‘kdrks

 • ukokryk cny vkf.k la[;k’kkL=

  …………………………………………………………………………………

  30

 • ई साखहत्य प्रखतष्ठानच ेह े१२ व ेवर्ष.

  डॉ. नदंिनी धारगळकर यांच ेह ेआठव ेपसु्तक.

  डॉ. नंदिनी धारगळकर या एक ज्येष्ठ लेखिका. अनेक

  खवर्यांत त्यांचा अत्यंत सिोल अभ्यास आह.े मेखडकल दिल्िमधील

  व्यक्ती असल्यामुळे त्यांनी सवषसामान्यांना उपयुक्त अशी

  मेखडकलच्या खवर्यातली सोपी पुस्तके खलहीली. तसेच ज्योखतर्,

  कला या खवर्यांवरही अत्यंत अभ्यासपूर्ष पुस्तके खलहीली. त्यांना

  ही पुस्तके जास्तीत जास्त लोकांपयंत न्यायची होती म्हर्ून त्यांनी

  ई साखहत्य ह ेमाध्यम खनवडल.े एकाही पैशाची अपेक्षा न ठेवता

  त्यांनी उिार हस्त ेही पुस्तके आमच्या लािो वाचकांना दिली. अस े

  लेिक ज्यांना लेिन हीच भक्ती असत.े आखर् त्यातून कसलीही

  अखभलार्ा नसत.े मराठी भार्ेच्या सुिैवाने गलेी िोन हजार वर् े

  कवीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकारामांपासून ही परंपरा सुरू

  आह.े अिंड. अजरामर. म्हर्ून तर शंभू गणपुल े(नऊ पतुिके), डॉ.

  मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके), डॉ. र्संि बागलु (१६ पुतिके),

  शुभांगी पासेबंि (८ पतुिके), अहर्नाश नगरकर (चार पतुिके),

  नासा येर्िीकर(७), डॉ. हतमिा िामले (९ पुतिके), डॉ. खनतीन

  मोरे (२४ पुतिके), अनील र्ाकणकर (६ पुतिके), रत्नाकर मिाजन

 • (४ पुतिके), अनंि पार्सकर(चार पुतिके), मधू हशरगांर्कर (३),

  अशोक कोठारे (१० िजार पानांचे मिाभारि), श्री. खवजय पांढरे

  (ज्ञानेश्वरी भावार्ष), मोिन मद्वण्णा (जागहिक कीिीचे रै्ज्ञाहनक),

  संगीिा जोशी ( आद्य गझलकारा, १२ पुतिके), हर्नीिा िेशपांड े

  (७ पुतिके), उल्हास हरी जोशी(६), नंदिनी िशेमुि (५), सुजाता

  चव्हार् (८), डॉ. वृर्ाली जोशी(१२), डॉ. नंदिनी धारगळकर(८)

  संयम बागायतकर(२), मीना िॊंड(१) असे अनेक ज्येष्ठ, अनुभर्ी

  लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली पुतिके लाखो लोकांपयंि

  पोिोचर्िाि. एकिी पैशाची अपेिा न ठेर्िा.

  अशा साहित्यमूिींच्या त्यागािूनच एक दिर्स मराठीचा

  साहित्य रृ्ि जागहिक पटलार्र आपले नार् नेऊन ठेर्ील याची

  आम्िाला खात्री आि.े याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक

  मोठी चळर्ळ आि.े अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आििे.

  त्या त्या व्यासपीठांिून नर्नर्ीन लेखक उियाला यिे आििे. आहण

  या सर्ांचा सामूहिक तर्र गगनाला हभडून म्िणिो आि.े

  आखर् ग्ररं्ोपजीखवये । खवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें ।

  िषृ्टािषृ्ट खवजयें । होआवे जी ।