¤® ¤ ¤“ ¤ ¥† ¤® ¤ ¤“ ¤® ¤“ ¤¨ ¤‘ ¥†...

Click here to load reader

Download  ¤® ¤ ¤“ ¤ ¥† ¤® ¤ ¤“ ¤® ¤“ ¤¨ ¤‘ ¥†  ¤¾ ¥† ¤° ¤£ ¥â‚¬ ¤¤ ¤â€

Post on 01-Mar-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • प्रथमोऽध्या्ः प्रथमः पयादः अथयातो धम्मजिज्यासया १ चोदनयालक्षणोऽथथो धम्मः २ तस् जनजमत्तपरीज्टः ३ सतसम्प्र्ोग ेपरुुषस्जेद्रि्याणयां बुजधििद्म ततप्रत्क्षमजनजमतं्त जिद्य- मयानोपलम््भनतियात ् ४ औतपजत्तकसत ुशबदस्याथथेन सम्बद्धसतस् ज्यान- मुपदेशोऽव्जतरेकश्याथथेऽनुपलबध ेततप्रमयाणं बयादरया्णस्यानपके्षतियात ् ५ कममैके तत्र दश्मनयात ् ६ असथयानयात ् ७ करोजत शबदयात ् ८ सत्ियाद्तरे ्ौगपद्ययात ् ९ प्रकृजतजिकृत्ोश् १० िृजधिश् कतृ्म्भमू्यास् ११ समं त ु तत्र दश्मनम ् १२ सतः परमदश्मनं जिष्यानयागमयात ् १३ प्र्ोगस् परम ् १४ आजदत्िद्यौगपद्यम ् १५ िणया्मद्तरमजिकयारः १६ नयादिृजधिपरया १७ जनत्सत ु स्याद्दश्मनस् परयाथ्मतियात ् १८ सि्मत्र ्ौगपद्ययात ् १९ संख्या्भयाियात ् २० अनपके्षतियात ् २१ प्रख्या्भयाियाच्च ्ोगस् २२ जलङ्गदश्मनयाच्च २३ उतपत्तौ ियािचनयाः स्रुथ्मस्यातजनिजमत्ततियात ् २४ तदू्तयानयां जरि्याथथेन समयाम्या्ोऽथ्मस् तजनिजमत्ततियात ् २५ लोके संजन्मयातप्र्ोगसंजनकष्मः स्यात ् २६ िेदयांश्चैके संजनकषषं परुुषयाख्याः २७ अजनत्दश्मनयाच्च २८ उक्तद्त ुशबदपिू्मतिम ् २९ आख्या प्रिचनयात ् ३० परद्त ुशु्जतसयामयाद््मयात्रम ् ३१ कृत ेिया जिजन्ोगः स्यातकम्मणः सम्बद्धयात ् ३२

  इजत प्रथमः पयादः

  जविती्ः पयादः आम्या्स् जरि्याथ्मतियादयानथ्मक्मतदथया्मनयां तसमयादजनत्मुच्त े १ शयास्त्रदृ्टजिरोधयाच्च २ तथयाफलया्भयाियात ् ३ अद््यानथ्मक्यात ् ४ अ्भयाजग- प्रजतषधेयाच्च ५ अजनत्सं्ोगयात ् ६ जिजधनया तिेकियाक्तियातसततु्थथेन जिधीनयां स्ःु ७ तलु्ं च सयाम्प्रदयाज्कम ् ८ अप्रयाप्या चयानुपपजत्तः प्र्ोग े जि जिरोधसस्याच्छबदयाथ्मसतिप्र्ोग्भतूसतसमयादुपपद्यते ९ गुणियादसत ु १० रूपयातप्रया्यात ् ११ दूर्भू् सतियात ् १२ स्त्परयाधयातकतु्मश् पतु्रदश्मनम ् १३ आकयाजलकेपसया १४ जिद्ययाप्रशंसया १५ सि्मतिमयाजधकयाजरकम ् १६ फलस् कम्मजनषपत्तसेतषेयां लोकितपजरमयाणतः फलजिशषेः

  मिजष्म िचैजमजन प्रणीतं कम्ममीमयांसयादश्मनम्

 • [Karma Mīmāṁsā] दश्मनम्

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION

  स्यात ् १७ अद्त््ो््मथोक्तम ् १८ जिजधिया्म स्यादपिू्मतियावियादमयातं्र ह्यनथ्मकम ् १९ लोकिजदजत चते ् २० न पिू्मतियात ् २१ उक्तद्त ु ियाक्शषेतिम ् २२ जिजधश्यानथ्मकः किजचत्तसमयातसतजुतः प्रती्ते ततसया- मयाद््याजदतरेषु तथयातिम ् २३ प्रकरण े सम््भिनिपकषथो न कलप्ते जिध्यानथ्मक्ं जि तं प्रजत २४ जिधौ च ियाक््भदेः स्यात ् २५ ितेिुया्म स्यादथ्मित्िोपपजत्तभ्याम ् २६ सतजुतसत ुशबदपिू्मतियादचोदनया च तस् २७ व्थथे सतजुतरद््याय्जेत चते ् २८ अथ्मसत ुजिजधशषेतियाद्यथयालोके २९ ्जद च ितेरुिजतष्ते जनदथेशयातसयामयाद््याजदजत चदेव्िसथया जिधीनयां स्यात ् ३० तदथ्मशयास्त्रयात ् ३१ ियाक्जन्मयात ् ३२ बुधिशयास्त्रयात ् ३३ अजिद्यमयानिचनयात ् ३४ अचतेनऽेथथे खलिथषं जनबद्धनयात ् ३५ अथ्मजिप्रजतषधेयात ् ३६ सियाध्या्िदिचनयात ् ३७ अजिज्े्यात ् ३८ अजनत्सं्ोगयाद्मद्त्रयानथ्मक्म ् ३९ अजिजश्टसत ुियाक्याथ्मः ४० गुणयाथथेन पनुः शु्जतः ४१ पजरसंख्या ४२ अथ्मियादो िया ४३ अजिरुधिं परम ् ४४ सम्प्रचैष ेकम्मगिया्मनुपयालम््भः संसकयारतियात ् ४५ अज्भधयानऽेथ्मियादः ४६ गुणयादजिप्रजतषधेः स्यात ् ४७ जिद्ययािचनमसं्ोगयात ् ४८ सतः परमजिज्यानम ् ४९ उक्तश्याजनत्सं्ोगः ५० जलङ्गोपदेशश् तदथ्मित ् ५१ ऊिः ५२ जिजधशबदयाश् ५३

  इजत जविती्ः पयादः

  तृती्ः पयादः धम्मस् शबदमूलतियादशबदमनपके्षं स्यात ् १ अजप िया कतृ्मसयामया- द््यातप्रमयाणमनुमयानं स्यात ् २ जिरोध ेतिनपके्षं स्यादसजत ह्यनुमयानम ् ३ ितेदुश्मनयाच्च ४ जश्टयाकोपऽेजिरुधिजमजत चते ् ५ न शयास्त्रपजरमयाणतियात ् ६ अजप िया कयारणयाग्रिण ेप्र्कु्तयाजन प्रती्रेन ् ७ तषेिदश्मनयाजविरोधस् समया जिप्रजतपजत्तः स्यात ् ८ शयास्त्रयासथया िया तजनिजमत्ततियात ् ९ चो- जदतं त ु प्रती्तेयाजिरोधयातप्रमयाणने १० प्र्ोगशयास्त्रजमजत चते ् ११ नयासंजन्मयात ् १२ अियाक्शषेयाच्च १३ सि्मत्र प्र्ोगयातसंजनधयानशयास्त्रयाच्च १४ अनुमयानव्िसथयानयात्ततसं्कंु्त प्रमयाणं स्यात ् १५ अजप िया सि्मधम्मः स्यात्तद्द््या्तियाजविधयानस् १६ दश्मनयाजविजन्ोगः स्यात ् १७ जलङ्गया्भयाियाच्च

 • [Karma Mīmāṁsā] कम्म मीमयांसया दश्मनम्

  KARMA MĪMĀṀSĀ DARŚHANAM

  MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION

View more