शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण...

of 13 /13
शालेय शण व ीडा शवभागातील रायतर ते तालुकातर शशणासाठी शणाचे दर तसेच शण थळ शिशित करणेबाबत. महारार शासि शालेय शण व ीडा शवभाग शासि शिणणय माक : राधो 4215/(38/15)/शशण मादाम कामा मागण, हुतामा राजगु चौक, मालय, मु बई- 400 032 शदिाक: 24 जुलै, 2017 सदभण : 1. सामाय शासि शवभाग शासि शिणणय . टीआरएि 2009/..39/2009/12-अ शदिाक 23 सटबर, 2011. 2. सामाय शासि शवभाग शासि शिणणय . टीआरएि-2011/..287/11/12-अ शदिाक 14 ऑटोबर, 2013 3. सामाय शासि शवभाग शासि शिणणय . टीआरएि-2014/..120/14/12-अ शदिाक 12 सटबर, 2014. 4. सामाय शासि शवभाग शासि शिणणय .टीआरएि-2014/440/..66/14/12-अ शदिाक 1 िोहबर, 2014. 5. सामाय शासि शवभाग शासि शिणणय यशदा-2015/1255/..243/15/12-अ शदिाक 30 एशल, 2016. 6. शालेय शण व ीडा शवभाग शासि शिणणय . टीसीएि/2013/71/13/शशण शदिाक 29 जािेवारी, 2014. 7. शवााशधकरण याचे प . मशवा/सीपीडी/2017/2137 शदिाक 6 जूि, 2017. 8. शालेय शण व ीडा शवभाग शासि शिणणय . राधौ 4217/..32/2017/ शण शदिाक 8 जूि, 2017 ताविा : - सदभण . 1 या शासि शिणणयाारे राय शशण धोरण, 2011 घोशित करयात आले आहे. राय तरावर शासकीय शणाकशरता यशदा ही शखर सथा हणूि घोशित करयात आलेली आहे. तसेच सदभण . 2 या शासि शिणणयाारे शवभागीय व सदभण . 3 येथे िमूद शासि शिणणयाारे शजहा तरावरील शासकीय शण सथा घोशित करयात आलेया आहेत. 2. सदभण . 6 येथे िमूद शालेय शण शवभागाया शासि शिणणयािुसार शालेय शण शवभागाकशरता शवापशरिद ही रायातील शशण शवभागातील शशणाची शखर सथा हणूि घोशित करयात आलेली आहे. तसेच शजहा तरावर शजहा शशण व शण सथा (सुधाशरत - शजहा शैशणक यवसाय सातयपूणशवकास सथा (DIECPD)) यािा शजहा शशण सथा हणूि घोशित करयात आलेले आहे. 3. शासि शिणणय शदिाक 8 जूि, 2017 अवये शैशणक गुणवा वाढीया पशरणामासाठी शशणाया वपामये बदल कि शशणाचे शियोजि, अमलबजावणी व मूयमापिासदभातील कायणपदती िमूद केलेली आहे. शालेय शण शवभागातगणत शशणाचे आयोजि करतािा शणाया राय, शवभाग, शजहा व तालुका तरावरील दर शिशित करयाची बाब शासिाया शवचाराधीि होती. शदिाक 1 िोहबर, 2014 या शासि शिणणयािुसार शासकीय सेवातगणत राय, शवभाग व शजहा तरावरील शशण शुक शिशित करयात आलेले आहे. शालेय शण शवभागात शशण आयोशजत करतािा शैशणक गुणवा वाढीया टीिे व

Upload: others

Post on 17-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

शालये शशक्षण व क्रीडा शवभागातील राज्यस्तर ते तालकुास्तर प्रशशक्षणासाठी प्रशशक्षणाच े दर तसेच प्रशशक्षण स्थळ शिशित करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासि शालये शशक्षण व क्रीडा शवभाग

शासि शिणणय क्रमाांक : राप्रधो 4215/(38/15)/प्रशशक्षण मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मांत्रालय, मुांबई- 400 032 शदिाांक: 24 जुलै, 2017

सांदभण : 1. सामान्य प्रशासि शवभाग शासि शिणणय क्र. टीआरएि 2009/प्र.क्र.39/2009/12-अ शदिाांक 23 सप्टेंबर, 2011.

2. सामान्य प्रशासि शवभाग शासि शिणणय क्र. टीआरएि-2011/प्र.क्र.287/11/12-अ शदिाांक 14 ऑक्टोबर, 2013 3. सामान्य प्रशासि शवभाग शासि शिणणय क्र. टीआरएि-2014/प्र.क्र.120/14/12-अ शदिाांक 12 सप्टेंबर, 2014. 4. सामान्य प्रशासि शवभाग शासि शिणणय क्र.टीआरएि-2014/440/प्र.क्र.66/14/12-अ

शदिाांक 1 िोव्हेंबर, 2014. 5. सामान्य प्रशासि शवभाग शासि शिणणय यशदा-2015/1255/प्र.क्र.243/15/12-अ

शदिाांक 30 एशप्रल, 2016. 6. शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग शासि शिणणय क्र. टीसीएि/2013/71/13/प्रशशक्षण

शदिाांक 29 जािेवारी, 2014. 7. शवद्याप्राशधकरण याांचे पत्र क्र. मशवप्रा/सीपीडी/2017/2137 शदिाांक 6 जूि, 2017. 8. शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग शासि शिणणय क्र. राप्रधौ 4217/प्र.क्र.32/2017/ प्रशशक्षण शदिाांक 8 जूि, 2017

प्रस्ताविा : -

सांदभण क्र. 1 च्या शासि शिणणयाद्वारे राज्य प्रशशक्षण धोरण, 2011 घोशित करण्यात आले आहे. राज्य स्तरावर प्रशासकीय प्रशशक्षणाांकशरता यशदा ही शशखर सांस्था म्हणिू घोशित करण्यात आलेली आहे. तसेच सांदभण क्र. 2 च्या शासि शिणणयाद्वारे शवभागीय व सांदभण क्र. 3 येथे िमूद शासि शिणणयाद्वारे शजल्हा स्तरावरील प्रशासकीय प्रशशक्षण सांस्था घोशित करण्यात आलेल्या आहेत. 2. सांदभण क्र. 6 येथे िमूद शालेय शशक्षण शवभागाच्या शासि शिणणयािुसार शालेय शशक्षण शवभागाकशरता शवद्यापशरिद ही राज्यातील शशक्षण शवभागातील प्रशशक्षणाांची शशखर सांस्था म्हणिू घोशित करण्यात आलेली आहे. तसेच शजल्हा स्तरावर शजल्हा शशक्षण व प्रशशक्षण सांस्था (सुधाशरत - शजल्हा शैक्षशणक व्यवसाय सातत्यपूणण शवकास सांस्था (DIECPD)) याांिा शजल्हा प्रशशक्षण सांस्था म्हणिू घोशित करण्यात आलेले आहे. 3. शासि शिणणय शदिाांक 8 जूि, 2017 अन्वये शैक्षशणक गुणवत्ता वाढीच्या पशरणामाांसाठी प्रशशक्षणाच्या स्वरुपामध्ये बदल करुि प्रशशक्षणाचे शियोजि, अांमलबजावणी व मूल्यमापिासांदभातील कायणपध्दती िमूद केलेली आहे. शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत प्रशशक्षणाच ेआयोजि करतािा प्रशशक्षणाांच्या राज्य, शवभाग, शजल्हा व तालुका स्तरावरील दर शिशित करण्याची बाब शासिाच्या शवचाराधीि होती. शदिाांक 1 िोव्हेंबर, 2014 च्या शासि शिणणयािुसार प्रशासकीय सेवाांतगणत राज्य, शवभाग व शजल्हा स्तरावरील प्रशशक्षण शुल्क शिशित करण्यात आलेले आहे. शालेय शशक्षण शवभागात प्रशशक्षण आयोशजत करतािा शैक्षशणक गुणवत्ता वाढीच्या दृष्ट्टीिे व

Page 2: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

शासि शिणणय क्रमाांकः राप्रधो 4215/(38/15)/प्रशशक्षण

पृष्ट्ठ 4 पैकी 2

व्यवसाय सातत्यपणूण शवकासाच्या अिुिांगािे (Continuous Professional Development) प्रशशक्षणाचे टप्पे व दरशिशिती बाबतची कायणपध्दती पढुीलप्रमाणे शिशित करण्यात येत आहे.

शासि शिणणय : - 1. राज्य स्तरावरील प्रशशक्षणाांमध्ये शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत शवद्याप्राशधकरण, मीपा, राज्य मांडळ याांच्यामार्ण त आयोशजत होणाऱ्या सवण राज्य स्तरीय प्रशशक्षणाांचा समावशे राहील. 2. शवभाग स्तरावरील प्रशशक्षणाांमध्ये शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत शवद्याप्राशधकरण, मीपा, राज्य मांडळ याांच्यामार्ण त आयोशजत होणाऱ्या सवण शवभाग स्तरीय प्रशशक्षणाांचा समावशे राहील. 3. शजल्हा स्तरावरील प्रशशक्षणाांमध्ये शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत शवद्याप्राशधकरण, मीपा, राज्य मांडळ याांच्यामार्ण त आयोशजत होणाऱ्या सवण शजल्हा स्तरीय प्रशशक्षणाांचा समावशे राहील. 4. तालुका स्तरावरील प्रशशक्षणाांमध्ये शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत शवद्याप्राशधकरण, मीपा, राज्य मांडळ याांच्यामार्ण त आयोशजत होणाऱ्या सवण तालुका स्तरीय प्रशशक्षणाांचा समावशे राहील. 5. शदिाांक 1 िोव्हेंबर, 2014 च्या शासि शिणणयान्वये राज्यस्तरीय प्रशशक्षणाांसाठी रु.2000/-, शवभाग स्तरीय प्रशशक्षणाांसाठी रु.1500/- व शजल्हा स्तरीय प्रशशक्षणाांसाठी रु. 1000/- इतका दर प्रशत प्रशशक्षणाथी शिशित करण्यात आलेला आहे. शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत राबशवण्यात येणाऱ्या प्रशशक्षणाांचा दर याच धतीवर पढुीलप्रमाणे राहील.

स्तर प्रशशक्षण शुल्क प्रशतप्रशशक्षणाथी प्रशतशदि दर रु. राज्यस्तर रु. 2000/- शवभागस्तर रु.1500/- शजल्हास्तर रु.1000/- तालुकास्तर रु.500/-

6. शदिाांक 1 िोव्हेंबर, 2014 च्या शासि शिणणयामध्ये िमूद करण्यात आल्याप्रमाणे शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत घ्यावयाच्या राज्य, शजल्हा व तालुका स्तरावरील प्रशशक्षण शुल्कामध्ये खालील बाबी अांतभूणत राहतील. तसेच या बाबींवर खचण करावयाची टक्केवारी खालीलप्रमाणे राहील.

अ.क्र. प्रशशक्षण शुल्कामध्ये अांतभूणत बाबी प्रशशक्षण शुल्क दर खालील टक्केवारीिुसार

1 प्रशशक्षण पवूण बाबी :- गरजा शिशिती, प्रशशक्षण आराखडा, प्र.साशहत्य शिर्ममती, छपाई इ.

5%

2 प्रशशक्षण दरम्याि बाबी :- शिवास, भोजि व्यवस्था, सभागृह, सांगणक कक्ष, उदघाटि, समारोप, तज््ाांच े मािधि व प्रवास खचण, लेखि साशहत्य, आवश्यकतेिुसार क्षते्रभटे, आकस्स्मक खचण व अिुिांशगक खचण

90%

3 प्रशशक्षणािांरतच्या बाबी :- परीक्षण, मूल्यमापि, अहवाल लेखि

5%

एकूण (1+2+3) 100%

Page 3: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

शासि शिणणय क्रमाांकः राप्रधो 4215/(38/15)/प्रशशक्षण

पृष्ट्ठ 4 पैकी 3

7. राज्य, शजल्हा व तालुका स्तरावरील तज्् व्यक्तींिा द्यावयाच े मािधि हे खालीलप्रमाणे शिशित करण्यात येत आहेत.

स्तर तज्् व्यक्ती मािधि प्रशतसत्र (90 शम.) दर रु. राज्यस्तर रु.1500/- शवभागस्तर रु.1000/- शजल्हास्तर रु.800/- तालुकास्तर रु.500/-

8. तज्् व्यक्तींच्या मािधिावरील खचाव्यशतशरक्त उवणशरत रक्कम प्रशशक्षणपवूण, प्रशशक्षणादरम्याि, प्रशशक्षणािांतरच्या बाबींसाठी गरजिुेसार कमी जास्त टक्केवारीप्रमाणे वापरता येईल. तथाशप प्रशशक्षणाचा एकूण खचण प्रशतशदि, प्रशतव्यक्ती स्तरशिहाय शवशहत केलेल्या मयादेतच करावा. शिवास, भोजि , इतर सवण खचण हे शवशहत पध्दतीिे शवत्तीय शियमावलींचा अवलांब करुि करण्यात याव.े या खचात प्रशशक्षणाथींचा प्रवास खचण समाशवष्ट्ट िसूि तो त्याांच्या सांबांशधत आस्थापिेवरुि शासि शियमािुसार देय राहील. उपरोक्त दर सवण शशक्षा अशभयाि, राष्ट्रीय माध्यशमक शशक्षा अशभयाि तसचे शवभागाांतगणत घ्यावयाची प्रशशक्षणे याकशरता लागू राहतील. 9. शालेय शशक्षण शवभागाांतगणत घ्यावयाची प्रशशक्षणे ही शवभागातील अशधकारी तसेच शाळाांचे मुख्याध्यापक व शशक्षक याांच्याकशरता आयोशजत करण्यात येतात. पशरणामकारक प्रशशक्षणाकशरता उत्तम दजाची प्रशशक्षण स्थळे

असणे खूप आवश्यक असते. शशक्षण शवभागाांतगणत शजल्हा स्तरावर शजल्हा व्यवसाय शजल्हा शैक्षशणक व्यवसाय सातत्यपूणण शवकास सांस्था (DIECPD) आहेत यापकैी 20 सांस्थाांिा शजल्हा प्रशासकीय प्रशशक्षण सांस्था म्हणिू देखील सामान्य प्रशासि शवभागािे घोशित केलेले आहे. याच धतीवर शशक्षण शवभागामध्ये राज्य व शवभाग स्तरावरील प्रशशक्षणाांचे आयोजि करण्याकशरता, शासिाच्या शवशवध शवभागाांतरे् स्थापि करण्यात आलेल्या प्रशशक्षण सांस्थाांमध्ये सोयी सुशवधाांचा उपयोग करता येवू शकेल. राज्य शासिाच्या शवशवध शवभागाांच्या असलेल्या प्रशशक्षण कें द्ाांची यादी सोबत जोडलेली असूि, या प्रशशक्षण सांस्थाांमध्ये उपरोक्त दरािे प्रशशक्षणे आयोशजत करण्यास शासि मान्यता देण्यात येत आहे. तसचे कें द् शासिाच्या आय आय टी, एमटीएिएल, अन्य शवभागाांच्या प्रशशक्षण सांस्थाांच्या सोयी सुशवधाांचा उपयोग करता येवू शकेल. 10. कें द् शासि, राज्य शासिाच्या प्रशशक्षण सांस्थाांच्या व्यशतशरक्त्त प्रशशक्षणाथींच्या शिवासाकशरता एमटीडीसी, शासकीय शशक्षण सांस्थाांमधील तसचे शासि मान्यताप्राप्त अशासकीय प्रशशक्षण सांस्थाांमधील उपलब्ध वसतीगृहाांचा व प्रशशक्षण सोयी सुशवधाांचा उपयोग करण्याकशरता देखील शासि मान्यता देण्यात येत आहे.

Page 4: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

शासि शिणणय क्रमाांकः राप्रधो 4215/(38/15)/प्रशशक्षण

पृष्ट्ठ 4 पैकी 4

सदर शासि शिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 201707241218125921 असा आहे. हा आदेश शडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावाांिे,

( िांदकुमार ) प्रधाि सशचव, महाराष्ट्र शासि

प्रत : 1. मा. राज्यपालाांच ेसशचव,मांत्रालय,मुांबई. 2. मा.मुख्यमांत्री याांच ेखाजगी सशचव,मांत्रालय,मुांबई. 3. मा.मांत्री,शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग,याांचे शवशेि कायण अशधकारी. 4. मा.मुख्य सशचव याांच ेउपसशचव. 5. मा.प्रधाि सशचव,शालेय शशक्षण व क्रीडा शवभाग,मांत्रालय,मुांबई 6. मा.आयकु्त (शशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पणेु 7. सवण महािगरपाशलका आयुक्त 8. सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरिद 9. राज्य प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शशक्षण पशरिद, मुांबई 10. राज्य प्रकल्प सांचालक, राष्ट्रीय माध्यशमक शशक्षा अशभयाि, मुांबई 11. अध्यक्ष / सशचव, महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मांडळ, पणेु. 12. शशक्षण सांचालक (प्राथशमक / माध्यशमक) , महाराष्ट्र राज्य, पणेु . 13. सांचालक, शवद्याप्राशधकरण, पणेु . 14. सांचालक,बालभारती,पणेु. 15. सांचालक, व्यवसाय शशक्षण व प्रशशक्षण, मुांबई 16. शशक्षण सांचालक, उच्च शशक्षण, पणेु 17. सांचालक, तांत्र शशक्षण, मुांबई 18. सांचालक, कला सांचालिालय, मुांबई 19. सवण शवभागीय अध्यक्ष, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मांडळ . 20. सवण शवभागीय सशचव, माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शशक्षण मांडळ . 21. सवण शवभागीय शशक्षण उपसांचालक. 22. सवण शशक्षणाशधकारी (प्राथशमक / माध्यशमक) शजल्हा पशरिद 23. शशक्षण शिशरक्षक, मुांबई (पशिम,दशक्षण,उत्तर) 24. सवण मुख्याध्यापक शशक्षणाशधकारी याांच्यामार्ण त 25. शिवड िस्ती, प्रशशक्षण.

Page 5: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name For

evaluation

Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Apex TI Pune YASHADA, Rajbhavan Complex, Baner Road,

Pune Pin- 411007

020-25608000/

020-25608

[email protected] [email protected]

2 RATI-5 Aurangabad s Marathwada Prashaskiya Vikas Prasikshan

Prabodhini, Nathnagar (N), Paithan, Dist.

Aurangabad

Pin-431107

02431-232235 prabhodini31paithan@ gmail.com

3 RATI-6 Amravati s Dr. Panjabrao Deshmukh Vidharbh Prashaskiy

& Vikas Prashikshan Probodhini, Navin

Prashashkiya Building, Tapovan Road,

Opp Amravati University, Amarvati Pin -

444602

0721-2665476 [email protected] / [email protected]  

1 Nashik Maharashtra Police Academy, Trimbak Road,

Nashik -422007

0253-2352161 [email protected]

director.mpa@[email protected]

2 Nashik Detective Training School, Trimbak Road

Addminstration Buldg. Maharashtra Police

Academy Campus, Nashik-422002

0253-2352164 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

3 Pune State Police Reserve Force Training Center,

Nanveej, Daund, Dist. Pune Pin 413501

020-265436

020-262436

(9326576233)

[email protected]

4 Nagpur Unconventional Oprational Training Center,

SRP,Campus, Vaad- dhamna Amravati Road,

Nagpur-440023

07104-240033\

07104-262436

[email protected]

5 DATI-1 Mumbai Principal, Asst. Commissioner of Police, Traffic

Training Institute,

Hansraj Lane,

Byculla (East), Mumbai-27

022-23781364/ 022-

23781384

[email protected]

6 Jalana Police Tranining School, JES, College Road,

Jalna 431203

02482-230608 [email protected]

7 Pune Police Training Center, Nanveej-Daund, Dist.

Pune-413801.

02117-262501 [email protected]

8 Mumbai Police Training School Marol Police Head

Quarters, Marol-Maroshi Road, Andheri

(E) Mumbai 400059

022-29250320/ 022-

29259793

[email protected]  

9 Akola Police Training center, Gadankai Akola-

444002

0724-2434111/

0724-2444850

[email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

10 Nagpur Police Training school, Surendra Nager,

Nagpur-440001

0712-2223052 [email protected]

11 Pune Police Training School Khandala, Taluka-

Maval Dist.Pune-410301

02114-269433/

02114-269485

[email protected]

12 Solapur Police Training School, Nr. Taluka Police

Station, Solapur -413001

0217-2312449

0217-6959096

[email protected]

13 Latur Police Training School, Babalgaon,

Dist- Latur - 413531

02382-243000 [email protected]

14 Sangli Police Training center, Tasgaon, Sangli, -

416312

02346-232100,

9823411331

(Principal/DySP Mr.

Dilip Bhujbal)

[email protected], [email protected]

15 Dhule Police Training School,

Dhule - 424001

02562-244100 [email protected]   

[email protected]

Sub-Total -15

0724-2434111

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

0712-2241461

02114-269484

0217-2312449

02382-242292

02346-232104

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

07104-240094

02482-230608

02117-262501

022-29205663

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Genaral Administration Department

020-25608100

2431-232477

Sub-Total-3

Police- Home Department

0253-2352159

Page 6: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

1 Pune Daulat Jadhav, Jail Officers Training College,

Central Jail Area, Yerwada, Pune Pin 411006

020- 26682417, 020-

26684951

[email protected]  

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Mumbai Civil Defense staff College, Meneckji Techinical

Center, Cross Maidan Dhobi Talao, Mumbai-

400020

022-319500 022-

22843667

[email protected]

[email protected]

1 Mumbai Central Training Institute of Homegards,

Netaji Palkar Marg, Narayan Nager,

Ghatkopar(W) Mumbai-400084

022-25120946/

9594989488

1 Pune Mendhi Farm, State Level Training Center,

Gokhale Nagar, Model Colony, Pune-16.

020 25659034 [email protected]

2 Akola s The Post Graduate Institute of Veterinary and

Animal Sciences Collage, Murtizapur Road,

Akola -444001

0724-2258643 [email protected]

3 Latur s Collage of Veterinary and Animal

Sciencs,Udgir-413517

02385-257448,

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

4 Parbhani Collage of Veterinary and Animal Sciencs,

Parbhani-431402

02452-233375 [email protected]

5 Nagpur Collage of Veterinary, Seminary Hills, Nagpur-

440006

0712-

2510883,2511402

[email protected]

6 Mumbai Bombay Veterinary Collage (BVC) Parel,

Mumbai-400012

022-24130162 [email protected]

7 Satara s Krantising Nana Patil Collage of Veterinary

Science, Shirwal Satara- 412801

02169-244227  [email protected]

8 DATI-2 Mumbai-

Suburban

s Newzaland Hostel, Aare Colony, Goregaon

(West)

Mumbai -400062

Ratnakar Ahire

9987177684

[email protected]

[email protected]

1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao Naik State Agriculture extension

Management Training Institue, Near Police

Station, V.I.P.Road, Dharmpeth, Nagpur-

440010

0712-

2541944/2555999

[email protected] ,

2 RATI-3 Pune s RAMETI, Near Shiwaji Nagar Post Office,

Shiwajinagar, Pune-411005

020 25535771 rameti_pune@yahoo.co.in   [email protected]  

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

3 RATI-1 /

DATI-4

Raigad s RAMETI, Khopoli,

Shilfata, Taluka- Khalapur, Dist- Raigad Pin

410203

02192-263324 / Mr.

Mundhe OSD -

8888588552

[email protected]  /    [email protected] /

[email protected] /  

[email protected]

4 Amravati RAMETI, Govt. of Maharashtra Tapowan Road,

Amravati 444602

0721-2662850 [email protected]

5 Aurangabad RAMETI, Govt. of Maharashtra Shahnoonrmiya

Dargo Road, Aurangabad

- 431 005

0240-2343216

0240-2334124

[email protected]

6 Nashik RAMETI, Govt. of Maharashtra Sambhaji

Chowk, Untawadi Road Nashik

0253-2572634 [email protected]

7 Nagpur ( RAMETI) - Nagpur Bunglow No. 62/1 Civil

Lines, VIP Road Nagpur - 440 010

0712 2549113 [email protected]

8 DATI-9 Kolhapur s RAMETI, Govt. of Maharashtra Gate No-4,

Shahaji Nagar, Near Central Building, Line

Bazar Kolhapur - 416 003

0231-2659473/

0231-2534177 /

0231-

2600473

[email protected]    

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

0721-2662850

0240-2334124

0253-2573634

0712-2549113

0253-2659473

Sub- Total -8

Sub- Total -8

Agriculture Department

2543260

020 25535771

Homegaurd Department - Home Department

Sub-Total-1

Animal Husbandary, Dairy Development and Fisheries Department

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Jail- Home Department

Sub-Total-1

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Civil Defense-Home Department

022-22031950/

022-22031754

Sub-Total-1

Page 7: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 DATI-15 Nagpur s Public Health Training Institute, Matakacheri

Campus, Shraddhanand Peth,

Nagpur-440022

0712-2461960 (I/C

Principal Mr.

Aniruddha

Deshpande

[email protected]

2 Nagpur Health & Family Welfare Training Center,

Matakacheri Campus,Shraddhanand peth,

Nagpur-440022 (Campus -2)

0712-2461960 (I/C

Principal Mr.

Aniruddha

Deshpande

7875604234)

[email protected]

3 Nashik Health & Family Welfare Training Center,New

Civil Hospital Opp Rajdoot Hotel, Trimbak

Road Nashik -422002

0253 -2575108 [email protected]

4 Aurangabad Health & Family Welfare Training Center, N-5.

Cidco, Aurangabad -431001

0240- 2485345 [email protected]

5 Amravati s Health & Family Welfare Training Center,

Amaravati Division, Dapafrin Hospital

Campus, Amravati -444601

0721 -2553064,

0721-2553746

[email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

6 Kolhapur Health & Family welfare Training Center,

Chatrapati Rajashree Shahu Maharaj, Govt.

Medical Collage, Kolhapur -416003

0231-2640355 [email protected]

7 Mumbai Family Welfare Training & Research Centre,

Parekh Building, 332, S.V.P. Road, Khetwadi,

Mumbai - 400 004

22-23881724/

23893165

[email protected]

8 Pune Family Welfare Training & Research Centre,

Parekh Building, 332, S.V.P. Road, Khetwadi,

Mumbai - 400 004

9422509464

(Mr.Nulle)

[email protected]

9 Kolhapur Health & Family welfare Training Center,

Chatrapati Rajashree Shahu Maharaj, Govt.

Medical Collage, Kolhapur -416003

0231 2640355 [email protected]

Fax No.

22-23862736

Sub- Total -9

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Family & Health Welfare Department

0712 -2450492

0712- 2450492

0253 - 2311201

0240- 2487742

0721- 2553746

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Page 8: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Pune Tribal Research & Training Institute 28,

Queens Garden, Tribal Cultural Museum, Pune-

411001

020-26362071, 020-

26360941, 020-

26330230

[email protected]

1 Buldhana Panchyat Raj Training Center, Khamgaon,

Bhuldhana

07263-254809 [email protected]

2 Solapur s Panchayat Raj Training Center, Solapur 02184- 253378 [email protected]

3 Chandrapur Panchayat Raj Training Center, Mul,

Chandrapur

07174-220504/

07174-221416

[email protected]

4 Amravati Panchayat Raj Training Center, Shivaji Nager,

Amravati

0721 2660487 [email protected],  

[email protected]

5 Yawatmal s Panchayat Raj Training Center, Pusad,

Yawatmal

07233- 246146 ,

07233-247251

[email protected]

6 Latur s Panchayat Raj Training Center, Latur 02382-271039 [email protected]

[email protected].

7 Thane Panchayat Raj Training Center, Kosbad Hill ,

Dahanu, Thane-86

02528- 241516 [email protected],

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

8 Kolhapur Panchayat Raj Training Center, Kolhapur-

Patgaon Road, Gargoti, Kolhapur

02324- 220314 [email protected],    

[email protected]

9 Jalgaon Panchayat Raj Training Center, kirodha,

Jalgaon

02584- 284317 [email protected]

10 Nagpur Panchayat Raj Training Center, Hanuman

Nager, Nagpur

0712 - 2749498 [email protected]

11 Satara Panchayat Raj Training Center, Satara 02162- 261364 [email protected]

12 Kolhapur Common Training Center, Kolhapur Shri S. D.More,

Principle

[email protected]

13 DATI-7 Pune s Gramsevak Training Institute, Agriculture

School, Manjri Farm, Manjri Farm Pune-

411028

020- 26990702/

020-26990702/

7798961797

Mr Mule TPMC-

Secretary

[email protected]

14 Kolhapur Gramsevak Training Institute, Patgaon

Road,Kolhapur

02324- 220548 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

15 Thane s Gramsevak Training Institute, Kosbad Hill,

Dahanu, Thane-85

02528 -241754,

02528 -241039

[email protected]

16 Jalana Gramsevak Training Institute Jalna 02484-230263 [email protected]

17 Amravati Gramsevak Training Center, Shivaji

Nager,Amravati.

0721-2662489 [email protected] [email protected]

18 DATI-12 Parbhani Gramsevak Training Center, Marathwada

Agriculture University, Parbhani Pin 431401

02452-291055,

9822623789

Mr. Kadam

[email protected]   [email protected]

19 DATI-14 Buldhana s Gramsevak Training Center, Nr. Central

Jail, Buldhana – ͶͶ͵ͶͶͶ

07262- 242385 [email protected]

20 Chandrapur Gramsevak Training Center, sindevahi

Chandrapur

07187 288222                                                

[email protected],

21 Kolhapur Gramsevak Training Center, Kasaba Bawada

Area, Karveer-Kolhapur 416006

0231- 2601791 [email protected] 2601791

Sub- Total -21

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

230263

242385

288336,288376/28

8747

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

02584 284317

2749498

02162 231305

02324 220229

020-26360026

Sub- Total -1

Rural Development Department

0721- 2660487

07233- 246146

02382-270931

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Tribal Development Department

Page 9: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 DATI-10 Aurangabad s WALMI,6/1, B 6/2, Walmi Compound

Kanchanwadi ,Post Box 504, Paithan Road,

Aurangabad-431005

0240-2379036 [email protected] [email protected]

[email protected]

2 DATI-5 Nashik Maharashtra Engineering Traning Academy

(META), Dindori Road Nashik.

0253-2530651 [email protected]  

[email protected]

3 Aurangabad Regional Training Institute, 6/1, B6/2, Walmi

Compound, Kanchanwadi, Paithan Road,

Aurangabad,

0240- 2376590/

0240- 237900

[email protected]

4 Nagpur Regional Training Center,26/1Regional

Training Center, Vainganga Nagar, Civil Lines,

Ajani, Nagpur - 4.

(O)0712- 2420325,(P)

242003

[email protected]

5 Pune Regional Training Center (Mech), Navi

Sangavi, Pune -411061

020-27285750 [email protected] / [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Pune Dr.Ambedkar Institute Of Research &

Training, 28, Queens Garden Road, Near

Circuit House, Pune-411001

020-26362076/ 020-

26333595

[email protected]

2 Pune Mahatama Gandhi Institute Of Social welfare

Adminstration, 28, Queens Garden, Tribal

Cultural Museum, Pune- 411001

020-26050225

9423656409-

Mr.Munde)

[email protected]  

[email protected]

1 Pune Social Forestry Training & Research Center

,Chandoli, Rajguru Nager Pune-

020-2433119

1 DATI-8 Sangli s Kundal Forest Academy of Administration,

Development and Management, Kundal, Dist-

Palus, Sangli

02346- 271212 /

9422987371-

Mr. Chaudhari)

[email protected] ,

[email protected]

2 Amravati Maharashtra Ranger Training collage

Chikhaldhara, Dist-Amravati-444807

07220-230230 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

3 DATI-11 Jalana s Forest Gard Training School Deolgaonraja

Road, Jalna PB. 93, Jalna- 431203

02482-231527 [email protected]

4 DATI-16 Chandrapur s Central Forest Ranger Collage, Mul Road,

Chandrpur-442401

07172-270405/

9822071913-

Principal

[email protected]

5 DATI-3 Thane s Forest Training School, Shahapur,

Dist- Thane – ͶʹͶͶͶͶ

02527-272086 [email protected]

6 DATI-6 Jalgaon Dadaseheb Choudheri Forest Training Collage,

Pal, Tal- Raver,

Dist - Jalgaon Pin – ͶʹͶͶͶͶ

02584-288480 [email protected]

1 Mumbai Maharashtra Institiute Of Labour studies

,Dadabhai Chambarbaughwala Road, Parel

Mumbai-400012

022-24133035/

9768159919

[email protected]

2 Nagpur Regional Labour Institute , Gaytri

Nager,Adjacent to I.T. Park,

opp.VNIT,Parsodi,Nagpur - 440022

0712-2239938 [email protected]

02527-272086

02584-288481

Sub- Total -6

Labour department

022-24133035

Sub- Total -2

Sub- Total -1

Forest Department

02346- 271212

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

07172-255519

020 27144659

Sub- Total -5

Social Welfare Department

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Sub- Total -2

Social forestery department

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Water Resoures

0240 237683691-

0240-2379159 to

61

0253-2530651

0240 2376590

0712 2420325

Page 10: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Aurangabad Marathwada Mahsool Prashikshan

Probodhini, Behind Government Milk Diary

Jalna Road, Aurangabad-431001

0240-2341420,

2341520

[email protected]

2 Aurangabad Land Record Training School, Fazalpura,

Damadi Mahal, Aurangabad

0240- 2341410 [email protected]

3 RATI-2 Nashik Nashik Mahsool Prashikshan Prabhodini,

Divisional Commissioner Office Campus,

Nashik Road, Nashik.

0253- 2462401 [email protected] /   [email protected] ,  

[email protected]  

1 Nagpur Judicial Officers Training Institute,PWD

.BN 49/1 Opp.Chief Engineer (PWD) Office,

Near Udyan Nagar, Civil Lines, Nagpur, 440001

[email protected]

2 Thane Maharashtra Judicial Academy & Indian

Mediation Centre & Training Institute, Uttan-

Gorai Road,Bhyander West,Dist- Thane

022-28451004 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Pune Cooporative Societies Training Center, 5,

B.J. Road,Pune-411001

020-26122640/

020-26129584

[email protected]

2 Latur Cooporative Training Center,Sahkar Bhavan,

Mahsool Colony, Behind S.T.Depo, Latur

02382- 245184

3 Jalgaon Cooporative Training Center, Plot No.22

,Housing Society, Shaunager, Jalgaon

0257- 2239672

4 Chandrapur Cooporative Training Center, Jalnager Near

Railway Maldhhka, Chandrapur

07172- 230559

5 Nashik Cooporative Training Center, Aacharya Donde

Bhavan tilakwadi sharanpur Road

, Nashik -2

0253 2572556

6 Ahmadnager S Cooporative Training Center, 43, Chahurana

Branch, Behind Market Yard, Ahmadnagar

0241 2326914 [email protected]

[email protected]

7 Mumbai Cooporative Training Institute, 205,Vikas

Primacies, Justice G.N. Vidya Marg, Fort,

Mumbai-400001.

022 22662925

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

8 Amravati Bhausaheb Bokare Cooporative Training

Center,Amravati District centrel co- opertive

bank Campus , Camp Road, Amravati -444603.

0712-2662881

9 Nagpur L. N. Rao Cooporative Training Center, Sahkar

Mandhir,Tilak Road, Mahal Nagpur-32,

0712 2729065

10 Aurangabad Ramchandra Patil Nagadkar Cooporative

Training Center,State Bank Colony, New

Usamanpur Aurangabad

0240 2325597

11 Sangli Gulabrao Patil Coopertive Training Institute

Sahkar Bhavan, Market Yard, Sangali-416416

0233- 2670497,

0233-2675898

12 Kolhapur Tatyasaheb Mohite Cooporative Training

Center,Shri. Shahu Market Yard, Old Pune-

Bangalore Road, Kolhapur-416005.

0231- 2651583 [email protected]

13 Akola Kakasaheb Dixit Cooporative Training

Center,Near Ramdas Peth, Police Station,

Akola, 444001

0724- 2258236

Sub- Total -13

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Co-oporative Department

020-26119033

Revenue Department

0240-2341410

0253- 2461063

Sub- Total -3

Law & judiciary Department

0712-2565263

28451800

Sub- Total -2

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Page 11: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Mumbai Maharashtra Account & Finance Training

Center, New Adminstretive Buliding No.2, 2nd

floor, R.C.Chemurkar Marg, Chembur Mumbai

400071

022- 25246028 [email protected]

2 Pune Maharshtra Finanice & Account Training

Center, Pune Lekha Bhavan, Collector Off.

Campus Pune -411001

020-26121214/15

(Ext.108)

[email protected]

3 Nashik Maharashtra Account & Finance Training

Center, Lekha Kosh Bhavan, Collocter Office

Campus, Nashik

0253-2581574,

0253-2581379

[email protected]

4 Nagpur Maharashtra Account & Finance Training

Center, Kosh Bhavavn , Collecter Office

Campus, Nagpur

0712- 2561023 [email protected]

5 Aurangabad Maharashtra Account & Finance Training

Center, Aurangabad

0240- 2340754 [email protected]

6 Mumbai Account Training class, Barrack No.10, Behind

Yashodhan Buldining Dinsha Wacheha Road

,Mumbai-400020

022-22022475

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

7 Mumbai Officer Training class ,Barrack No.15 -16, Free

prees journal Road, Mumbai 400021

Pri.Adalkar [email protected]

8 Aurangabad s Account Officer (Training) Maharashtra Finace

& account Training Center, Lekha kosh Bhavan

Fazilpura, Aurangabad 431001

0240-2553871 [email protected]  

9 DATI Amravati s Maharashtra Account & Finance Training

Center, Lekha Kosh Bhavan, University Road,

Near Dr. Panjabrav Deshmukh Prabodhini,

Amravati

0721- 2662137

9766795035- शर्ी.

सिद्धेवार ि ह िंचालक

[email protected]

1 Aurangabad Maharashtra Center for Enterpreneurship

Development, A/38, MIDC, Near Railway

Station, Aurangabad

0240- 2321223/24

1 Mumbai s Sale Tax Tranining Center, R/No-711, 7th Flor

New Vikrikar Bhavan, Near Dockyard &

Byculla Railway Station Sardar Balwant Singh

Dhodhi Marg, Mazgaon, Mumbai - 400010

022-23760822 /022-

237607231

[email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

1 Pune Maharashtra State Council of Educational

Research & Training (MSCERT), 708 Sadashiv

Peth, R.B.Kumthekar Road, Pune

020-24478122 [email protected]

2 Aurangabad Maharashtra Educational Planning &

Addminstration Insititute(MIPA) , Old Multi

Purpose School, Bhadgal Gate, Aurangabad

0240-02336318/

0240-2338464

3 Mumbai Shikshan Nirishak,Bruhan Mumbai south

region, Gilder Len Munciple Secondary School

Buillding 3 Flour, Bellasis Road, opp. Mumbai

Central Railway station, Mumbai -400008

022-23002433 [email protected]

4 Raigad s District Institute of Education and Training,

Panvel Dist. Raigad 410206

022-27468701 [email protected]

5 DATI-17 Palghar s DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION &

TRAINING

AT.RAHATOLI, POST - BADLAPUR (W) TALUKA-

AMBARNATH, DIST.THANE, PIN CODE 421503

0251-2910055 /

8446164099

[email protected]

022-23002433

022-27468701

Sub- Total -1

Sales Tax Department

Sub- Total -1

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Education Department

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

022-22022476

0721 2663372

Sub- Total -9

Industry Department

0240- 2341719

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Account & Finance Department

022- 25246028 /

022-27580321

0253-2581574

0240-23311874

Page 12: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

6 Pune s District Institute of Education and Training,

Loni Kalbhore, Tal. Haveli, Dist. Pune 412201

020-26913246 [email protected]

7 DATI-22 Ahmadnager S District Institute of Education and Training,

Pardeshpura, old. D.Ed. college, Sangamner,

Dist. Ahemadnagar

02425-221186 [email protected]

8 DATI-24 Solapur s To

Director/Principal /OSD,

District Institute of Education and Training,

Velapur, Tal Malshiras, Dist. Solapur - 413113

02185-245440 [email protected]

9 Nashik s District Institute of Education and Training,

Govardhan Shivar, Nr. YCMOU, Behind JIT

Engineering College, Gangapur Road, Nashik -

422222

0253-2590059 /

0253-2020059 /

9423011140 (Nitin

Bachav)

[email protected],  

[email protected]

10 Jalgaon District Institute of Education and Training,

Near Jilha Parishad Vidyaniktan, Jalgaon-

425001

0257-2232051 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

11 DATI-20 Dhule s District Institute of Education and Training,

Old Garud High school Building, Sakri Rd,

Dhule - 424001

2562-237012 [email protected]

12 DATI-21 Nandurbar s District Institute of Education and Training,

Jilha Parishad Campus,

Gat Sadan Building, Nandurbar- 425412

__ [email protected]

13 Kolhapur s District Institute of Education and

Training,Nandurbar

B.T.College,Shahupuri,Third Lane,Kolhapur-

416001

0231-2531831 [email protected]

14 DATI-23 Satara s District Institute of Education and Training,

Phaltan, Dist. Satara-415523

02166-220648 [email protected]

15 Sangli s District Institute of Education and Training,

Gujrathi High School,Mahavir Nagar, Sangali

416416

0233-2620370 [email protected]

16 DATI-18 Ratnagiri s District Institute of Education and Training,

Plot No.70, M.I.D.C, Opp. Rest House, Mirjole,

Ratnagiri Pin- 415612

02352-228575 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

17 DATI-19 Sindhudurg s District Institute of Education and Training,

Opp. Tahasil Office, A/p Kudal, Dist.

Sindhudurg Pin 413520

02362-222295 [email protected]

18 Jalana s District Institute of Education and

Training,Opp Ganesh Oil Mill, Dist.Jalna

02482-238247 [email protected]

19 DATI-26 Beed s District Institute of Education and Training,

Opp. Manjara Colony, Ambajogai, Dist .Beed -

431517

02446-248976 [email protected]

20 Parbhani District Institute of Education and Training,

Jintur Naka,Dist.Parbhani

02452-240193 [email protected] [email protected]

21 DATI-25 Hingoli s District Institute of Education and Training,

Shivaji Nagar ,Dist-Hingoli - 431513

__ [email protected]

[email protected]   

22 DATI-29 Latur District Institute of Education and Training,

Murud, Dist. Latur 413510

02382-270273 [email protected]

23 DATI-28 Osmanabad s District Institute of Education and Training,

Vidyanagar, Tambri Vibhag, Dist. Osmanabad

Pin 413501

02472-222633 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

24 DATI-27 Nanded s District Institute of Education andTraining,

Shrinagar, Dist.Nanded

02462-250676 [email protected]

[email protected]

25 Amravati District Institute of Education and

Training,Tope Nagar, Near Maltekdi,

Dist.Amravati

0721-2663220 [email protected]

26 Buldhana s District Institute of Education and Training,

Chikhali Rd, Dist.Buldhana

07262-241520 [email protected]

27 DATI-31 Akola s District Institute of Education and Training,

District Institute of Education and Training,

Near Santoshimata Temple, Hanuman Vasti,

Akola Pin 444001

0724-2433834 [email protected]

28 DATI-32 Washim s District Institute of Education and Training,

Lakhala, Risod Rd, Dist. Washim - 444505

07252-234002 [email protected]

29 DATI-30 Yawatmal s District Institute of Education and Training,

Ghodhani Road,

Near Akashwani Kendra, Dist. Yavatmal

445001

07232-247954 [email protected]

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

02462-250676

0721-2663227

07262-241520

0724-2433834

__

07232-247954

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

02362-222295

02482-238247

02446-248976

02452-240193

__

02382-270273

02472-222633

__

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

2562-237012

__

0231-2531831

02166-220648

0233-2620370

02352-228575

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

020-26913246

02425-221186

02185-245440

0253-2590059

Page 13: शजल्हा शैक्षशणक व्वसा सातत्पूणण शवकास सांस्था ( DIECPD Resolutions... · 1 RATI-4 Nagpur s Vasantrao

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

30 Nagpur s District Institute of Education and Training,

Ravinagar Nagpur

0712-2561936 [email protected]

31 DATI-34 Bhandara s District Institute of Education and Training,

Shastri chowk, Bhandara 441904

07184-252389 [email protected]

32 DATI-35 Gondiya s District Institute of Education and Training,

Krushi Bhavan, Near Gangabai hospital,

old Panchyat samiti,

Neaharu chowk, Gondiya - 441601

07182-238537 [email protected] / [email protected]

33 DATI-33 Wardha s District Institute of Education and Training,

Back to General hospital Wardha-442001

07152-240591 [email protected]

34 Chandrapur s District Institute of Education and Training,

Normal School Ward, Babu Peth, Chandrapur

441403

07172-225104 [email protected]

35 DATI-36 Gadchiroli s District Institute of Education and Training,

Indrala Road, Gov-Polytechnic Campus,

Gadchiroli 441403

07132-222871 [email protected]

36 Aurangabad District Institute of Education and Training,

Depo Rd,Vaijapur,Dist- Aurangabad-

02436-222774 [email protected]

Sr.No DATI/

RATI

District Name Training Institute Name & Address Phone No. Email.id

37 Nagpur State Institute of Science Education, Ravi

Nager, Nagpur

0712-2562989 [email protected]

1 Mumbai V.S. Page Legislature secretariat Training

Centre ,

Vidhan bhavan, In front of Mantralaya,

Mumbai 400032

022-22024188, 022-

22027399

[email protected]

1 Nashik Maharashtra Environment Engraining

Training & Reserech Academy (MEETRA), ISP

Road, Near Commissioner Office, Nashik Road,

Nashik-422101

0253 2462512 [email protected] [email protected]

1 Nashik Eklahare,Nashik Training Center, Chummery

No.2, Nasik Road- 422105.

0253-2810069/70 [email protected] / [email protected]

Energy Department

0253-2810613

Total-153

02436-223697

Departmentwise Training Institute of Maharashtra

Fax No.

Sub-Total -37

Legislative Department

22820820,

22024520

Sub-Total -1

Water Supply and Sanitation Department

Fax No.

0712-2561936

07184-252389

07152-247406

07172-225104

__

253 2464436

Sub-Total -1

Departmentwise Training Institute of Maharashtra