achdiat k. mihardja-atheis_ roman -balai pustaka (1990).pdf

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

465 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  1/232

  EI

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  2/232

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  3/232

  ATHEI

  Roman

  ACHA HARA

  PT 1

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  4/232

  , -

  808.83

  Perum enebita da Pecetaka

  BALAIPUSTAKABP No 125

  Ha pngaag ug uag-uag

  etaka kesatu 14etaka keua 1953Cetaka ketga 197etaka keempal 1

  etaka kema 19etaka keam 976etaka ketujuh -

  ,198

  etaka keeapa 98etaka ksemba - 1986etaka keepuuh - 1989eaka ee -19

  Mih Mhdj Achd Ka Athes : Roman / oleh hdat K Mhardja - el

  - Jakarta Baai Pustaa.

  232 ha : ius ; 21 m -- (Scr BP no 725)

  I. Certera Roman I udu II Ser

  ISBN 185 - 4

  Panang kut: SupyooOmbr m le i

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  5/232

  Kt Petr

  Roman mengetengahkan perkembaga yag tpk bgmsyrakt Indonesa sejk permln abd kedu puuh, ykipergesera gaya hdp yang tradsnl ke gaya hdupya mde. Pergeseran t mmbaw sea perselsihan da ntrka ntra pahmpaam ng lma degan yang ba, tead khususy d pngn sosi

  budya dan polk Perkembangan d dalm msyarakt it tdak luputennggalka pngarha kepada pengaama btn musi. Keresah batin di tengah-tenga bergeloranya peentangan pha di zamapenjajahan Belada dan Jepang menjad pokok perhatian romn in

  n mengaam etaan yang eseman a menanaanbeap besar sambuan masyaakat pembaca kit tehdp karagnpns terkenal Achdat K Mirdja Kecual tu, kita boehberkesimplan bahwa penyaja tema dan rktur romn tu teahmemenh harapan orang banak akan hasi sara yag bermut

  Baa staa merasa gemra apat menertan ema roman n

  Baa staa

  Snned bok (shk) lt u km

  p mng kdakbdan kdakbnja

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  6/232

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  7/232

  Ap artnya sesa aau arapan tea ta aa ag untu memperbai segla ksalah? Untuk meebus segala dosa?

  Akan tetapi hilangkah pula sesal kaena haapan un uk menebus dosa itu telah hag? bila demian halnya barangkalitakkn sebeat itu segala dosa menekan iwa Kartini Tapi tidakah mlah sebalknya? ahwa semaki hang haapan, skin

  berat pula sesal menekan?Sempoyogan Kartini keluar dar sebuah kma dalam kanoKen Peitai * Mataya kabu teaang dalam muka yang pucatSelopya teeeteret di tas lantai gedung yang seam itu Tagan kirnya eegang lemah pada pundak us yag membimbingnya, sedag saya memegang lengan kanannya

  Peempuan malang itu mat lemah dan lesu nampaknya selaholah hanya seonggok dagig layaknya yang ak berhayat diseret

  sere di atas lantaiSerdaduserdadu dan opsipsir Kenpei Jepag berkemunkemun di anggng dan di anganangan yang kami laluiSemuaya kelihatanya sagat les uga Seupa onggokannggokan daging uga yang ak bedaya apaapa pula Ada ga yangmash tertawa-tawa seakanakan tidak mu dipanang sebagaionggokan agng yan ak bedaya Aka eapi tdenga e

  awanya tu dib-binDua migg yag lalu meeka i masi measa drinya sinyag suka makan dagig Ki elah meadi dagig yang hendakdimakan sga eea e hnu kekuasnnya leh tentakuu dan usia

  Va, i rasit oa uni! D unia tiada ang teap iadayang kekal, tiaa ang abad Sgalagala seba beubah, seba begeak serba umuh dan mi Yang aadi hanya yang Abadi

  yang eap haya yang Teap yang k anya yang Kekal Tapapakah yag demikian itu mnusa ida mengeahinya sebababad, tetap, kekal itu aalah pegeia waktu, seag wakt

  Polsi Mter e

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  8/232

  .I'}"

  n terbm aa pannya ya ba ..

  adalah pengetian kuanDan ukan itetapkan oe asia a Pdah manusia

  eggapan ahwa mansi dtetapkan oleh yng Aadi: Beik-piki epet saya ugkh singainga yang sekaang

  dah menadi ongoknok dagin it? Seop tini teeeteet tes d at antaiami etiga tiak ekata apaapa Tea tepuk asanya

  oleh eta yang a tedena dua-g menit yan au itTe aa atini

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  9/232

  Alonlon Rus1 embmng pempuan yng lem t.Teeokseo Kan ben. Kepalana undu. dung

  eenam daam spngan yng bsah ena a maBahwaana mana hdup d ngahengh sesama mahu

  a. Bebua jasa aau dos haap sesama hdupna eaabaaga, ba a elah beasa enebus da ehadap sia abebua dosa.

  Akan eap epad sipakah a haus mnebus dsana harsmnyn sesalna aba oang ehaap sap a bebuatsa u sudah d ag sudah mennggl un?

  Kepada Tuhan? Kaena Tuhn adaah sumber seaa cna,yang meang manusa bebua dosa ehadap seam ahu

  na? Tap bgaimana caanya?epaa manusamnusa n? Kaena manusamanusa ua sependan bahwa bebua osa iu adah suau pebuatanang daang? Ta bagaana p aaya?

  Sesungguhnya, smua u memna caa emna caa ehena hd d una n ba meneengaakan sga pehubungan aban ana ka ebga anusa engan sesama

  mu ka dengan Am besea ncnanya Dan penyeenggaaan semua pehubungan u memn aa aa ang sebakbakny, seadany, senhnana seepapatna appun sepakispaksna dn semanamanaana ba ehuan segenapna

  Deman saa bepr samb menopang an ang emaseekse u

  Su am an au, ... da Bahan a men ang au

  mash aa ap aapa benyaa aam ha an, sekalunhya bekedpkedp kecl sepe n engah malam ang seangcekk lambaamba leh gea

  K haapan u udah ma sama sea. Sak ma men anglau.

  Tak da lag pegangan bagnaKam mennggakan edung ang seam u ampr atuh

  atu Kan keka a uun da angga gedung u, ka kedua tdak menopangnaKam engna haaman Teuynguung ash Kai.

  goresgores tanah beks sep yng dsesreHaraanna eah lang saa s ang mens sepet

  ap abs a berbeas

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  10/232

  Hasan yata teah menngga dunia Beberapa ment yangau hal itu baru dietahui oleh Kari Rupnya badan asanyang emah bereykit t t tdak sanggup engatasi segaaksaan algoo-algoo enpei yng keam it

  D mana ia diur? Entahah apan twasnya? Entahlah.Selau orang sakit oeh seorang uru rawat demikianah Kariniditopang dan dibimbing oeh Rs Saya menginti di sampngnyaekai-kai kpeng lenannya apabila ia menggnta ke ebeahk

  eruran air aanya Ia seakan-aan beiak di atas duniayang tidak dikenalya lagi ampa koong serba kabur eperti didaam mimpi

  Tak ada gi orang kepada siapa ia hendak memperlihatkansesany yang begit berat enekan iwnya elama it

  Yke

  pada siapa? Kepada siapa? Dan sesal tiada berkurang karenabernya demikan itu. Maah sebalknya Makin mebesarmain enkan, nakin menind

  Alanah mudahnya kala Haan masih ada, aih idup disampigy rn aka lebih setia kepadanya akan lebih

  erbkti kepadanya, aan tndk dan taat kepada segala perntahnya Pendek kata egaa esalnya aan mudah diperbaikinyasegala dosany aan ditebusnya Tapi sekarang? karang?

  Berembahyang berpaa bertapa? Akan lebrkah segala sesa?Tiba-tiba Kartin menertert. Suaranya menggores taam dalamhatiku seperti sara pak di ta bat tulis

  Serdadu-serdadu an opsirpsir Kenei epang yang berkerumun-kerumun d muka gedng itu menleh semuanya ke arahkami degan aga kaet sedit, seoaha bar sekali iu merekamendengar eran ng pedih tu Tapi seurus kemudian mukamuka knin yang braa sipit it braling lag dengan akauh ereka erdk emba seakan-akan mangmang enrka agi pertyan dlm ati ib pakah yang akan ktadpat sekaran?

  Bem emingg yg al pemerintahny telah mnyra kalah

  kepada kekata kam Skut dan u.Krtini enan teriak-iakR braya upaya ntuk mebuuk-bka nuk e

  prkan egala kdihnnya Dengan pyah nemukakanenpatnya seoahah akan bn ak fadahn ai pipr , mur mnua ngkt tap n a begitu-

  0

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  11/232

  lh ktny luknlh se kesedihnmu itu dengn ebhg lg beke Beke utuk kemnusin .

  1

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  12/232

  Kka ay a ma. ap ah kaaka ma bya ak b ba b baamaakah a akaba hp a ma kaa haa ba ya haya6 a kka ah mmak ampa a pah

  n pn bhka ampa a pah Kana apna aya nyatKk ah pkaak ma a oan ak-ak ya

  mmkan aa paa a o k mahk"Sh ma aya bka Saaa jaya

  kk a sa k haapank, ap pya kmpaab ka mznkan.

  Sp baa ay ka ba kpaa rtKa ka ama bk mk bak p ham bao pa [a maak pakapnk p hamaakan pa paa

  an k pama a ak-ak ma mpak. Smpakma-maa. Mnk k mkan babka oh kah kpya n aa pkaannya mkkan a ahoa haap k n

  " hya Saa ah ama aya haap-haapaka aya sa kpaan k bkaa an Saaa "

  " Aa apa hSaya banya ka an ph haan bak

  a by aak pn p ana saa oa yan ann baa kaa masa nya hkn aap pt oh oan a.

  aa a kana nahah saya a nn bkaann oan yan ayak bpnalaman hdp.

  "Bana" tanya aak ha Tp asa ok ahwkn bh tdna a y aak tu apada asakanan.2

 • 7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

  13/232

  Dengn perkenln ng ml dngn r emkn mktentlh s dk menhernkn enr, klu k lm kemdnkm sudh begl sepe u orng ng sh lm berhn e bhw seger mnrhkn selu kpen

  n kepdk. bem sn . (tp blh erkn sekrng s,bhw tu seetl bkn nm benrn, dn ug orngorng ng bersnn dengn d, ng nn kn ernkepd kt dr sebuh nkh ng berknn kepd ,knlh Krn, Rs, Anwr d ln-ln mlnkn meek mempun nm ng ln sekl p b s d dlmsuu er t rt seper ng dbn n

  u, nmnm ben dgnt dengn nm ln).Seper mn pul, p d tmpn n pn s ,sderhn n bdn ks, d ken k tlh mknmpkn eper orng gk ng ng. M dn ppn ekng. Sk-kt rpn (Memng, kemudn k h bhw berpenkt b) Dr gerkerk dn pn-upnn nmpk,bhw d u d g seng dpeugk dlm btn.

  D seorng r Dn ebg seorng penr, mk sell erombng mbng lm kebmngn dn kengn.p s kesn pul, bhw kn eorng penr g .An ukn seorng hl pkr u penldk ng dkl,ng sngup melm dn memer hl-hl g mendoln u smp kep krk. gn gkn kph dh, kl d dlm menr tu bnk berntnkepd orngrn ng dnggpn l thu