achdiat k. mihardja-atheis_ roman -balai pustaka (1990).pdf

233
EI

Upload: benshafee

Post on 13-Apr-2018

469 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 1/232

EI

Page 2: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 2/232

Page 3: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 3/232

ATHEI

Roman

ACHA HARA

PT 1

Page 4: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 4/232

, -

808.83

Perum enebita da Pecetaka

BALAIPUSTAKABP No 125

Ha� pngaag ug uag-uag

etaka kesatu 14

etaka keua 1953

Cetaka ketga 197

etaka keempal 1

etaka kema 19etaka keam 976

etaka ketujuh -,

198

etaka keeapa 98

etaka ksemba - 1986

etaka keepuuh - 1989

eaka ee -19 

Mih Mhdj Achd K

a Athes : Roman / oleh �hdat K Mhardja - el

- Jakarta Baai Pustaa.

232 ha : ius ; 21 m   -- (Scr BP no 725)

I. C ertera Roman I udu II Ser

ISBN 185 - 4

Panang kut: SupyooOmbr m le i

Page 5: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 5/232

Kt Petr

Roman mengetengahkan perkembaga yag tpk bgmsyrakt Indonesa sejk permln abd kedu puuh, ykipergesera gaya hdp yang tradsnl ke gaya hdup ya mde. Pergeseran t mmbaw sea perselsihan da ntrka ntra pahmpaam ng lma degan yang ba, tead khususy d pngn sosi

budya dan polk Perkembangan d dalm msyarakt it tdak luputennggalka pngarha kepada pengaama btn musi. Keresah batin di tengah-tenga bergeloranya peentangan pha di zamapenjajahan Belada dan Jepang menjad pokok perhatian romn in

n mengaam etaan yang eseman a menanaanbeap besar sambuan masyaakat pembaca kit tehdp karagnpns terkenal Achdat K Mirdja Kecual tu, kita boehberkesimplan bahwa penyaja tema dan rktur romn tu teahmemenh harapan orang banak akan hasi sara yag bermut

Baa staa merasa gemra apat menertan ema roman n

Baa staa

Snned bok (shk) lt �u

km p mng kdakb

dan kdakbnja

Page 6: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 6/232

Page 7: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 7/232

Ap artnya sesa aau arapan tea ta aa ag untu memperbai segla ksalah? Untuk meebus segala dosa?

Akan tetapi hilangkah pula sesal kaena haapan un uk menebus dosa itu telah hag? bila demian halnya barangkalitakkn sebeat itu segala dosa menekan iwa Kartini Tapi tidakah mlah sebalknya? ahwa semaki hang haapan, skin

berat pula sesal menekan?Sempoyogan Kartini keluar dar sebuah kma dalam kanoKen Peitai * Mataya kabu teaang dalam muka yang pucatSelopya teeeteret di tas lantai gedung yang seam itu Tagan kirnya eegang lemah pada pundak us yag membimbingnya, sedag saya memegang lengan kanannya

Peempuan malang itu mat lemah dan lesu nampaknya selaholah hanya seonggok dagig layaknya yang ak berhayat diseret

sere di atas lantaiSerdaduserdadu dan opsipsir Kenpei Jepag berkemunkemun di anggng dan di anganangan yang kami laluiSemuaya kelihatanya sagat les uga Seupa onggokannggokan daging uga yang ak bedaya apaapa pula Ada ga yangmash tertawa-tawa seakanakan tidak mu dipanang sebagaionggokan agng yan ak bedaya Aka eapi tdenga e

awanya tu dib-binDua migg yag lalu meeka i masi measa drinya sinyag suka makan dagig Ki elah meadi dagig yang hendakdimakan sga eea e hnu kekuasnnya leh tentakuu dan usia

Va, i rasit oa uni! D unia tiada ang teap iadayang kekal, tiaa ang abad Sgalagala seba beubah, seba begeak serba umuh dan mi Yang aadi hanya yang Abadi

yang eap haya yang Teap yang k anya yang Kekal Tapapakah yag demikian itu mnusa ida mengeahinya sebababad, tetap, kekal itu aalah pegeia waktu, seag wakt

Polsi Mter e

Page 8: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 8/232

.I'}  "

n terbm aa pannya ya ba ..

adalah pengetian kuanDan ukan itetapkan oe asia a Pdah manusia

eggapan ahwa mansi dtetapkan oleh yng Aadi: Beik-piki epet saya ugkh singainga yang sekaang

dah menadi ongoknok dagin it? Seop tini teeeteet tes d at antaiami etiga tiak ekata apaapa Tea tepuk asanya

oleh eta yang a tedena dua-g menit yan au itTe aa atini

Page 9: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 9/232

Alonlon Rus1 embmng pempuan yng lem t.Teeokseo Kan ben. Kepalana undu. dung

eenam daam spngan yng bsah ena a maBahwaana mana hdup d ngahengh sesama mahu

a. Bebua jasa aau dos haap sesama hdupna eaabaaga, ba a elah beasa enebus da ehadap sia abebua dosa.

Akan eap epad sipakah a haus mnebus dsana harsmnyn sesalna aba oang ehaap sap a bebuatsa u sudah d ag sudah mennggl un?

Kepada Tuhan? Kaena Tuhn adaah sumber seaa cna,yang meang manusa bebua dosa ehadap seam ahu

na? Tap bgaimana caanya?epaa manusamnusa n? Kaena manusamanusa ua sependan bahwa bebua osa iu adah suau pebuatanang daang? Ta bagaana p aaya?

Sesungguhnya, smua u memna caa emna caa ehena hd d una n ba meneengaakan sga pehubungan aban ana ka ebga anusa engan sesama

mu ka dengan Am besea ncnanya Dan penyeenggaaan semua pehubungan u memn aa aa ang sebakbakny, seadany, senhnana seepapatna appun sepakispaksna dn semanamanaana ba ehuan segenapna

Deman saa bepr samb menopang an ang emaseekse u

Su am an au, ... da Bahan a men ang au

mash aa ap aapa benyaa aam ha an, sekalunhya bekedpkedp kecl sepe n engah malam ang seangcekk lambaamba leh gea

K haapan u udah ma sama sea. Sak ma men anglau.

Tak da lag pegangan bagnaKam mennggakan edung ang seam u ampr atuh

atu Kan keka a uun da angga gedung u, ka kedua tdak menopangnaKam engna haaman Teuynguung ash Kai.

goresgores tanah beks sep yng dsesreHaraanna eah lang saa s ang mens sepet

ap abs a berbeas

Page 10: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 10/232

Hasan yata teah menngga dunia Beberapa ment yangau hal itu baru dietahui oleh Kari Rupnya badan asanyang emah bereykit t t tdak sanggup engatasi segaaksaan algoo-algoo enpei yng keam it

D mana ia diur? Entahah apan twasnya? Entahlah.Selau orang sakit oeh seorang uru rawat demikianah Kariniditopang dan dibimbing oeh Rs Saya menginti di sampngnyaekai-kai kpeng lenannya apabila ia menggnta ke ebeahk

eruran air aanya Ia seakan-aan beiak di atas duniayang tidak dikenalya lagi ampa koong serba kabur eperti didaam mimpi

Tak ada gi orang kepada siapa ia hendak memperlihatkansesany yang begit berat enekan iwnya elama it

Yke

pada siapa? Kepada siapa? Dan sesal tiada berkurang karenabernya demikan itu. Maah sebalknya Makin mebesarmain enkan, nakin menind

Alanah mudahnya kala Haan masih ada, aih idup disampigy rn aka lebih setia kepadanya akan lebih

erbkti kepadanya, aan tndk dan taat kepada segala perntahnya Pendek kata egaa esalnya aan mudah diperbaikinyasegala dosany aan ditebusnya Tapi sekarang? karang?

Berembahyang berpaa bertapa? Akan lebrkah segala sesa?Tiba-tiba Kartin menertert. Suaranya menggores taam dalamhatiku seperti sara pak di ta bat tulis

Serdadu-serdadu an opsirpsir Kenei epang yang berkerumun-kerumun d muka gedng itu menleh semuanya ke arahkami degan aga kaet sedit, seoaha bar sekali iu merekamendengar eran ng pedih tu Tapi seurus kemudian mukamuka knin yang braa sipit it braling lag dengan akauh ereka erdk emba seakan-akan mangmang enrka agi pertyan dlm ati ib pakah yang akan ktadpat sekaran?

Bem �emingg yg al pemerintahny telah mnyra kalah

kepada kekata kam Skut dan u.Krtini enan teriak-iakR braya upaya ntuk mebuuk-bka nuk e

prkan egala kdihnnya Dengan pyah nemukakanenpatnya seoahah akan bn ak fadahn ai pipr , mur mnua ngkt tap n a begitu- 

0

Page 11: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 11/232

lh ktny luknlh se kesedihnmu itu dengn ebhg lg beke Beke utuk kemnusin .

1

Page 12: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 12/232

Kka ay a ma. ap ah kaaka ma bya ak b ba b baamaakah a akaba hp a ma  kaa haa ba ya haya6 a kka ah mmak ampa a pah

n pn bhka ampa a pah Kana apna aya nyatKk ah pkaak ma a oan ak-ak ya

mmkan aa paa a o k mahk "Sh ma aya bka Saaa jaya

kk a sa k haapank, ap pya kmpaab ka mznkan.

Sp baa ay ka ba kpaa rtKa ka ama bk mk bak p ham bao pa [a maak pakapnk p hamaakan pa paa

an k pama a ak-ak ma mpak. Smpakma-maa. Mnk k mkan babka oh kah kpya n aa pkaannya mkkan a ahoa haap k n

 " hya Saa ah ama aya haap-haapaka aya sa kpaan k bkaa an Saaa  "

 " Aa apa hSaya banya ka an ph haan bak

a by aak pn p ana saa oa yan ann baa kaa masa nya hkn aap pt oh oan a.

aa a kana nahah saya a nn bkaann oan yan ayak bpnalaman hdp.

 "Bana" tanya aak ha Tp asa ok ahwkn bh tdna a y aak tu apada asakanan.2

Page 13: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 13/232

Dengn perkenln ng ml dngn r emkn mktentlh s dk menhernkn enr , klu k lm kemdnkm sudh begl sepe u orng ng sh lm berhn e bhw seger mnrhkn selu kpen

n kepdk. bem sn . (tp blh erkn sekrng s,bhw tu seetl bkn nm benrn, dn ug orngorng ng bersnn dengn d, ng nn kn ernkepd kt dr sebuh nkh ng berknn kepd ,knlh Krn, Rs, Anwr d ln-ln mlnkn meek mempun nm ng ln sekl p b s d dlmsuu er t rt seper ng dbn n

u, nmnm ben dgnt dengn nm ln).Seper mn pul, p d tmpn n pn s ,sderhn n bdn ks, d ken k tlh mknmpkn eper orng gk ng ng. M dn ppn ekng. Sk-kt rpn (Memng, kemudn k h bhw berpenkt b) Dr gerkerk dn pn-upnn nmpk,bhw d u d g seng dpeugk dlm btn.

D seorng r Dn ebg seorng penr, mk sell erombng mbng lm kebmngn dn kengn. p s kesn pul, bhw kn eorng penr g .An ukn seorng hl pkr u penldk ng dkl,ng sngup melm dn memer hl-hl g mendoln u smp kep krk. gn gkn kph dh, kl d dlm menr tu bnk berntnkepd orngrn ng dnggpn l thu drpd d

Sepert msln kepdku sendr Tp tu hn kesn s

l s ber�enln dengn n.Pd sutu mlm dtn lg ke rmhku.Seper bn pd ml hr, ek mnel gbrdn

hu tu ng erutup lehe. Mklmlh brpenk ddKepn etop vt hm, merk Boslno ukn mknpu kren w mnel dn opn u.

D bwh kekn terkp sebuh portfeulle, emp t sutsur Dn smbl melprkn opn ke ts seu us,duduklh 13

Page 14: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 14/232

Apa itu?" tayak, ketika  ia sdah  duduk  di adapanku  da

mebka tal por tefeule tu, lantas  megeluarka dar i daamya

setumpukan  ke as, yang kia-kia ser aus lembar fio banyaknya.

Ia eseyum, samb memandag keada keas yng em 

bu d aas me j tuKuambl l lembar yang ng tas"Karaga?!" kaaku seaya membaa bebera bars"Krnga sapa? Karaga

 '

Dega agak ean beamu kagum saya memadag kedalam mUkanya yag teseyueyum tu Da sebaga  jawabamaka a megagguk dega eawa kel entah karea malu

ea krena measa megahKubacaaa sedkt Hasan mela sa ja kepadaku selakuseag mud yang seag dpeksa ungaya

Demkanlah bebeaa me a akya, aas eanyaaku,bekatalah a, Sebeulya bug, saya n seoag yag sugguelaka. Celaka, kaea saya serag yang sanga besa uyahsrat un tuk megarag, ta ak ada saa seka bakat ataukepnan utuk u Saya ng sekal etloga dan aseataudara Itulah maka saya bawa kaaga sekeda suau ebaan, a enuh aaa saya mudahmuaan Saudaa maumeolog emeksaya dan meeanan segala kekuanganya

Keaa Sauaa gn mengaag ?

ak, begu sa ja" Saya beaya begu tu, kaea kalau Saudaa ng me

gaag tetu ada sesuau yag meu t kan Sauaa aatetng utuk ketahu oleh oang lan egasya oe ebaayang banyak  jumlahnya Aakah ada sesuau al demka tu?

Hasa eseum lag selala bekatala a lam atyaAlangkah bdoya eraymu tu

 Saya agk malu melat seyumyaYang etng s d ada" kaay kemuda degan

lembt setelah a bebeapa  js aa teseum saa "artya,utuk oag an pun haya sekedar belar sa ja"

aya mengert asa terlau eedah at uuk membe jaaba yang la bunya Akan teta  justu kaea awabayag demkn tula ma saya measa leb ertk lag lekaragan�ya u14

Page 15: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 15/232

alaalaan iu say bca nskah asan iu saaiaat.

Runa crianya iu sbah "Dichung und Wahit" nganmngabil sbagi pokok akon dn ngalaan asan sndirJai s ca uobioghicl nov"

ni nskhnya

15

Page 16: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 16/232

rng gnung Teaga odas d tengah-engah pegnungnPangan ang ndah teak sebuah ampung brsebun dbak hjau pohonpoon jrk Gart yang sgar dan sbur tumunya brka tan dan a yang namn dan sjuk . 

Perdan naanya ampn  t erdr dar kurang lh duaraus rmah bsa k Yang e ang jauh ebh bsar juanya dar yng besar adaah punaan buru tan yangmskn, dan yang besar ah lk panpea ay (rnang mempnya anah kurang b sepu hare) ang dsampng rtan, eka uga sebaga enuaengkulak jrda asl anny D antra rmahruah kec dn rarah bes_ dar bau tu, d a beberpa rmah yang dknar "sengah bau artna ananya dar tg tp dnngna hny saa rakra sperempa tngg dar bau, sdang keasn dar ddng babu basa Ruarumah dmkan tang jumahny b banyak darpd rmahr bau adaahkeunyaan penduduk yng sanana arta ang ntanah barag sehkre dua hektar.

D sah suah rh sngah atu tuah tngga orang uu,

Rden WradartaIa erang penunan maner guru gn esunn ygsa ana nam pu rpah, a bsa hd sederhana dkapung u

Sbum nsun brpndapndh saja pat tnggalyaulamua sbga gr-anu d ot skaay ntas pdk Cams, k anjar, Tarogong dn bbrapa pt kella, sampa pada akha a dpnsn sebaga mane gr

CasAah dan uu rgolng orang ang sang sah dan .

Sudah sdar k alan up pn dngan tasbe anuen Ian sa sngt tebl Tda d ng lh nthana arpaa orng yng sdng bersbahyng spt

1 D (D

Page 17: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 17/232

tidak d pa ang eih nikmat bag pnggemar im dapadamennn fm bgu

Meman aik Ay maupu Ib, kedauanya kernanklrga yang aim pUla jung iaia mereka ma menjadaji api leh kaen krang memeningkan sa menari ke

bndaan maka meeka idakah mamp nk melaksanakanplayarn k ana sci

Pada suau hari keika Ayah asi menjadi g ban diTasikmalaya ia kedatanga amu sang haji dar anen ajDahlan, betula nama rang it sesdah memakai srban masfamii dar b. Dlunya ia beama irana Apa penya iamerbah nama dan mmkai srban, panya dak peah men

jdi pranyaan baginyaTiga malam aji Daan mennap di rma rng aku. Pdar keua epuang beruma ar med amb uukuukdan minumminm di engah mah Aya berkaa kpada ajiahln, Kakak lat adik a mmtik asbh

Ranya prkaaan Aya iu laksana jai yang melepaskancangkan grampn yang bar dipar sebab pirin hiamrsrban itu antas berpta dengan sgera, 0, Kaak rpanya

em pnya gur? Kalau git sayang sekli, karna sesngghnya Kak beibadat dngan idak mmakai bimbingan seanggur adalh sri srang pendduk desa diepaskan di tengahtngah kramaian ka esa seperi Jakara aa Singapr Ia akantrsesat Tak bahnya dengan seang spir yang ah jalankanil, tapi tidak au alan mna yang hars ditmp a ka isa mngcapa sai s ampai aesaam isa membngkkbsujud, akan tapi apa adanya kala kia tidak mpnaipedman untuk mnemph jalan yang paing deka dan palingbenar ntk sampai kepada ujan kia. Bun egiu, Kak?

Banya sekai sra penuh dngan smangat aji Dahlan mengrakn pendapatnya ten ang agama Islam.

 Apa ari unus kaa tidak da isinya Betul idak Kak?Yang kita plukn ama sinya, bkan? Tapi bian begiuisi pun idak akan smpua kala tidak brbngks Ami saja

mtega aa minyak samin Akan smpakah makann iukala tidak rbnus? Kan tidak Au pisang ini? (sambimengpas seba pisng mn yang sbesar lngannya) Oleh

 arna itu aka sra tra, akeka dan makrifa semuanyaitu samam prlu bgi kita Sr yaiu ibart bungkus, tareka7

Page 18: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 18/232

au ap a lbh a saa ami asan ng bh a.Ksan uara msala o

Haj berhen sebenar, mnm an Aah sgra mengsag canrna dengan ar ang unng kmahmrhan ke

luar ar erek poc. "erma kas kaa Haj ahlan mnsan uara umakrfatkka juan Sarea au kapal (Kadankadanghaj ahan mngucapkanna kafal aa f maah ap kdangkadang uga daakanna a) naga dan fdoman a nukmendaung afal dan kmdan menlam ke dasar segara unukmenambl muara u ala areka a dak mungkn dapmuara alau ak pna kafal dan tdak una naa serapedoan unuk mndung serta menlam daam sgra.Alhasl sana prlu ada dan prl ka jalankan ukan Kapak akan ada arna alau ka tdak aa naga unuk mndangna dan dak ada pla edoman melancarkan k alanang benar Iuah maka sarea dan arkt perlu kduaduanabukan

Aah mndngarkan dngn sungguhunggu udkna

e n dn gk nng ke en enna brgrakgra d aas kar ag ddudun mmbknnaran-lnaran da nuk-ben lan ang ak erkas

Na skarang ka la dr ak a Haj aan manjtkan Kpa rtna sara Kaka suah una buanau auran smbang ang Kakak jaankan p r lmkal, bukan ap pon au arka pana Ka umpun Bukn bgu Pada ser d ad sua kakn semuauan s rlun ad un trkat Balah bs samp kpda akra dan ka Jad skal lag trpun pru sab dngan dak da pdoman kapa tntu akn trkaung-kaung ra dk an bsa dapat bukan

Au mas nga apa asna Aa mnngrkan Keta u aku s kc r-r nm thun an

enu sa u tdak engert apaa n ng prcaapan A

dan Haj aan u Bpa munn n kau skarang kusolaho mngung uraan H hlan u stunn kurraan sa tu sba n ng soo sartarkat mrfat dan h u kmudn sesud ssn uengr dr uu A sndr asn takkanr rn H ·an u dr ap ng udn

1

Page 19: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 19/232

su ieuaan oleh y epadaupi ng asih ingt seli, ila caranya Hi Dlan ber

cer. n teaw n bna bern: buan i engpir tiap alim Yg mai u igt pu ia nggunaang merncing e pn eperi nggut abing benggbil bercp i sua englsls nggutn

h mendengrn ngn sungghunggh a uu berimenghp Hai Daln g uu i ts sei uit bingseray a enina meetiti seh im pnmsingsig sebh mngo bsr erisi opi tubr

eiseli it Hi hln eutus ole sur iiryang meneropot air opi ng si ps ngng

sur seropot itu isusu oeh sua snwa eueu ngsege isusu pula oeh ucp alduila, seng gonoin ni e ts srnt engn leerny yng engui isati pu ole sur euueu jug ri erongogn ah

Jaragarg yh mengeun sesutu pernn birpun any bean un atu usr ren n

n bun Hi hln sngt nr icarn, spriseoang guu g msi hafal peanna etapi selinya sendiri sepei seoang ui ng au t ipanng boo,a ean berany sesuu Paa panya na ga ngia apat engei ole

Pene t sesu mno u ai dib a pirgecilnya suah penuh engn u an puntungpuntug roo,a A sud bs mengmbil eputusn untu turt bergurad iai Mamu i nten, yitu seorg gr tret aumist yng digu oeh Hi aan

ebula emudian ayau memecan cegnny, dandegan uan yang a dalamny i beangh a e nte

besaaa engan buAu, mash ga ari beranatnya ubuubu bear merea

sua berna dr ma hena membur ere pi yangag pagi u tebangu oe ebutan orngrang yagbeemasemas ura bu d Ay

 · ah memert ini iu eada

1

Page 20: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 20/232

Siti dn Nt du bujng kmi dng-kdng piring sngjuh rgelprng surny mnpuk keenngn ms subuhyng msih sunyi

Msih ing ku k ku mnngis mu iku tpi idk bolh

Laa dbuuk-buuk dengan uang ea yang gaggemangKetik mu bernt Ayh brk ngn nkl NkAyh dn bu kkn l Nni engku dikirim oloh yMu p? nn lup rjin-rjinlh mngji

eplku diusp-uspny Dn ssudh ku dioi, brngktlh mrk diiringi sur ym ng sudh rmi erkokok

Sebelny n Ayh d mp orng tpi yng msi hidupum k sndiri ng li mti k msih kil emudinoleh krn ku tid rdik lgi dipungun sorng nkim dri seorng pmnk ng bnyk nkn dn br sjdiingln mti olh iny

Fimh begulh nm nk itu bru bermur su hunketik ibuny mninggl Lns sgerlh dimbil olh orntuk ik Ayh mpun bu mers sng bhgi engn nkpnguny u Bkn krn skrng mrk itu seolhlhmmpnyi seorng nk lgi mlikn jug olh krn dngndmikin mrk iu sudh brbut ssuu yng diibkn olhg ih enolong nk tim

Seperi h dktkn di keig kkkku iu smuny tlh

menggl ki msih keilrt nin pnderin du orng tuku iu sbgi spsngua-r yang ma uda Dan kaau bukan keuarga yanglim munkinlh meek iu kn trses menr pelipur lrdi derh yng idk ik pi oleh kren memng sdh didididri uli kil di dlm susn kgmn mk pndrinmrk itu smt- dipdng sbgi suu perobn Tuhnng br sekli yng hrus disny dengn sgl ktklnhi ren ilh mrk mndi lebih lim gi Ehl benrg pny kt ppth Belnd in de nood ler en idden*) Dn rpy s pd orng yng sudh gmr rsm

) esushan hdu endoong ta sebahang

20

Page 21: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 21/232

bhyng seperti pd yh dn ibuku, "nood" itu enbh eek kn jn bersebhyng

Ong tuku sngt ct kepdku dn tihTpi birpun begtu ku tidk enjd nk yng nj l

sebiny, ku ers bh ku dlh seong nk yng u

enut kt orng tu dn t syng sert hort kepderek

Pd usi i tun ku suh dddik dl g Akusudh uli djri engji n se byng

ebelu tdur, buku sudh bis enyuh ku enghflyt-yt t surturt dri Aqurn dt selt dnkulhu begitu jug fteh ku sud hf dri s itu Jug

nynyi puji-puj kepd Tuh dn Nbiel dripd tu bnyk ku diberi dongeng tentng surgdn nerk Dn bsny ibu endoneng itu sbl berbringbring dl tept tidur, sebelu ku tdur I berbrng dspnu, seteng eeluk ku Dn ku enengdh dengntku urus elt ke p-pr tept tidur sepert elihty boskop k terpplh i ts yr itu byngn-byngn khylku tentng perst-peristi dl nek

Ank yng nk yng tdk u esebhyng kn suknerk," begitu sell kt bu Di nerk nk yng nkl itukn direbus dl knch tih yng brgolkgolk Tdk aayang ba menngnya, bubapaknya pun tak ba

Dl khyku sebgi nk kecl, segl dongeng tu lngkupny seohl ku sud betul-betu pernh elhtnerk Tebyngbyg oeku keu bel tngn keclku

edh ke ts int tolong kep buku y kepd bukukrng ku ers neh, kenp tidk kepd yku Dnl fntsku tu kelihtn ibu engulurkn tngnny endkenolong tpi tdk s Aku enjet u, u, tolong! InAsn! Ini Asn! Au ns! Aduh pns!"

Aku ers tkt Mengg ketkutn Merptn bdnkukepd bn Ibu yng sedng enongeng tu Ibu eelukku eb rpt gi sil berbrng Dibuuk-buukny ku,

 "Tk Nk, tdk! Tdk ush engku tkut-tkut sl engkujngn nkl Mest sellu tut kp? perit Ayh dn Ibu kepd orngrng tu, n es rn brsebyg n engi Insyll N u okn ku seog sellu selt dnikrt"

1

Page 22: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 22/232

aka itekannya baanku kepaa baannya engan sangatmesa.

Paa suatu a ya pulng a paa Dbawanya sebagaoleoleh sela kain an sebuah pci kecl untukku.

In San, untuk sembahyangu, kata  yah sambl embekan baang pakaian tu Sambl menyembah kuteima baang ituSeg kupakai engan sangat iangnya Megah a bangga plaseolaola au sua menjai seoang sant yag uah beteutama pula ketika Ayah enyebut aku kya kecl

Aya an ibu pun sngat bngga Dceitakan tentang ikuepaa tap kenaan

Sekaang a suah bisa sembayang, kata ya.an kenalankenalan tu lantas memu aku Bags Den!

 Bagus! an kepaa aakya seni) Na lhatla Irs! DeAsan suah pnta sembayang! Kau mest conto a! angancua suka main keleeng saa! kepaa aya) alau si Is naalsaa juagn Tak sepet Den Asan :

iungku kembang an kepalaku' mlenokeng� spetwayang etawa kemalu-maluan.

A mas ingat keta aku mula belaa sembang uberdr bakang Aa d apg Ibu an aau Aa dan Ibrr aa aku pun turt berr pa tap adang-kadang

imbu peasaan ean mengapabu bepakaan muena yanpek beg seang pakaa y basa saa Ya semua tu ua ingat.

asa blan puasa aku ikut sembayang teaw langga

 angar banyak anak-anak yang sepet aku juga tut sembayangengn ayana Sebelum sembang ka menyanykan uluagagu pua kepaa Tuan an ab Jnjungan ta.

Sapa ekaang laguagu tu aku mas afal an kaagkaang ekarang pun atku suka pula enyanyikan aguaguit engan taa beasu apaapa Yang palng afal alah yangbebuny begin

lauman auubka mnakolb

wabnapsi ala maagoanng ab ana Gust AbullaIu St Ana penem ayeu MkApa atnya atakta ab t spa k aku tk

t31

Page 23: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 23/232

aauun mas ei, aku ud an ea, ea taasapai magi. emia eantnya aa euan e

"Oang an bepuaa aka masuk uga," egitu aukata u ba diatnya, baha ak hapi tak tan ai mauboo

Untk amon di daa mah tanga maka babu dan uangpun tedi da seodo oan-oang ang a ua.ata, akinya peah eaa mengai i sebu pesanten.

Sedang Sit bnnya mas seoang keponakan dai kya aui,yang mengaa di pesanten Nata tu

Sti uka ekai mendongeng dan eagai basana panda puaa mendongen Dan ten aa yang basa didongengkanna tu

dongeng yang dup bu di antaa paa ant itu. Aku seakanakan beganng kepada bibnya mendengakan. Tetamaeka kaau St enertakan naa dan aa an asyd.

Tap bapun egi tak ada ceta yang ebi bekesan daam aku ang mas au it dapaa etaeta yang pastitentang hukumanhukuman neaka yang ha dideita oeoangoang ang bedoa di dam hidu pnya di duna.

Meeka kata Siti a meau ebu embatan psauyang angat am eb taa da ebu piau cuku sebabpau tu taanya sepeti ehea ambt dbe tuuh.

Jembatan pisa itu tebentang d at a godogan tma yangpanas mendd. Oang yang tdak pea bebuat dosa daahidupna akan muda saa meau embatan itu seakan-akan abeaan d ata aan aspa. Sesudah menebean embatan u

 aka apa a ke depan pn gebag ua.kan etap, kata Sti seantnya, oang yan banyakoana di duna in akan meangkak-angkak sepeti pu di ataseu ta benang an taam dan a akan eau tepeeet. Dan tiakai a tepeeet atua a ke daa dokan t i baaya. Mua ag a menoba menebeang embatan tese ut.ekaka a akan atuh. Seu badanna penuh dengan ukaua sepei d-s kaena a menaik-nak dna d aas

 embatan piau tu Daana beucuan da tap uka. Tapi iamet meangkak te.aka meangkk a tes sabi meeitet keakan. Ia

meangkakangkak, bengot-enot, minta toong tidak adaang bisa menoonna. aau uah tdak an a aua ia

3

Page 24: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 24/232

untk ekn kiya ke dala gookn timahat ia dk mati, shut Siti (dan epet baa ia berkaa degan

uaa y peuh kepastn, seo-oh ia endiri dah per

erengsot-ensot di at embtan piau tu), tdak mat ebabon yang ud ath ke daam eraka it tidak bisa mat laginyawnya tes idup untuk menalni sikaan kubur Dan siksaan kuur it ada beaamaa Kalau Raden Asa sukameyiksa hewa, da msanya, nanti i eraka kda itu akanmembas edam aden Asan ka isiksa kebali oleh kudat sepaksepak dan igitnya tulah maka aden Aan tidakboeh meyika hewan Hew apa aa keuali yan hat an

 hat hs kit unualau Rade an uka menuri, ant taga Raden Aa akan

dioog da-anya alau Raden Asan uka mengmpat orngai, d en ak iduut dar kerongkonga an kaau Raden Aan uka maka nasi oreg, anti si nasi-nasi keiltu akan menoeng Rden Aan

imakanya

a mak ole ai-asi keil itu epert ulat-ulat makanbu mana Itu maka Rden Aan aga suka maka nasoe Na biaa s (emang gemar sekali aku makan nasigoe)

ongng-dongeng Siti itu sgat berkean dalam wak, seperti ua alnya degan dongeng-dongeng b Sebagai ak kei akuudah dngap peraan takut kepada erak Iah makaak angat tat melankan pernh Ayh da Ib entaagma dn kalau aku legh sedikit aa, maka segerala akudperinkan kepada hukuman dan kaan dam neraka

akin esar, makn anlah aku melakkan peri t aga,d donge-dogeng tentang neraka itu tidak luntur, meainkanmal makin menempel tes dal hatiku

Paa uatu ai, ketka aku ud dewaa da keetan berpakan ke Panyeredan, berkath k kepada yah, ybolehk saya t ua memeuk m yang yah dan buanuti

Page 25: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 25/232

y saat ia ampakya medea peitaa ituupaya kea saat teha atau teau bahaa, maka bebeapa aaya, ia diam a, seo-oa ada ya hedakdiuapkaya tp tidak teika

ai iat pa aku, ketika Aya med i muu tksedii eta ya saat meembaka teta keuakudaam ia tamat seko uo. eika itu mukia bwyah meaa eb bebaia dai paaku sedi, oeh kaeaukku keua itu eati haya suatu keada ya sudisa kuamaka dai emua, baka seoa-oah ua a yabaku dea sediiya has eitu.

asi iat pua, aakya i Aa ketka a-ba ii akuditeima bekea di kato emeete * adu Aakahbaia Ay pakya ketika itu.

Aka tetap apa atiya baaia duu-duu itu bia dibadika dea baa ya diaiya ketika ia medea pemitaaku uk t meaut aaa imu taekat ya dipekya

 Bebeapa us ia memada kepaaku Da meai sia

matay itu seooa meai peasaa kaaya ymesa ya beimpahpah tecua da hatya ke daamatiku Dea suaa beeta, maka bektaah ia, Nah aaku,syukua ekau sudah ada iat ya sui betu Sesuuyadea iatmu ya suci itu teah ia eaa asa kekuatia ya seama ii kaa-kaa suka meeka daam hatiku,ia kekuatia kaakaau daa meempu aa idup yapeu dea oaa da becaa ii eku aka idak taa,oeh kaea ekau beum memuyai seata ya kuat. Aka teti kau ekau suda ut memeuk taekat ya y au peu ua maka seaa kekatia da ketaku ta  ya dabu i iaah s d Isyaa aakku sia maa a aiya yah da u pook kepaa Tua Rabuizati keseatamu ai ati, uia akeat

Sambi bekata emkia itu taa Ayah beeakeak tak

keua seoah-oah ia eak memeuk aku meeus-eus mbutku epeti aku mas ke Tapi paya ia isyaf bahwaaku sekaa su dah dewasa, suah tiak bisa ai dieus-eu sepeti dahuu. Aku duduk esia di aapa Aya Tuduk i- mata

mendesak

ke keokoa.

Kotapraja

3 5

Page 26: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 26/232

Ibu d apur segera dber tau ten tang natku tu aka er- nagla ar ata Ibu.

"Syur anakku" katnya seraya eetakkan tanganya atas buku.

Aku tnuk terharu Terasa tangan yang teletak d ata aukutu bergeta an begetar pula suaranya

a aakku" (enyap ar at denga ung keayaya)"kau sekarang suda cukup dewaa Sekla ud tamat, pkeaa sda punya tnggal pegangan yang utama dala agaayang as has kaakanakan Dan t ekarag kau 9mnta end Iu dan y engcap syukur aldula

(kepada aya) Bapa! Kapan krakra kt a sa nengantar anakkta n enadap kepada ru kta d Banten""Nant kta htung-tng u waktunya yan ak, t

yahanyak lag kata-kata yang enaukan atku dar ulut

kedua rang tuaku tu aah ereka tdak da pada sa agamasaa, sampa-sampa kepada sal kawn, sal-s dp lannya kawn

Suda cukup pula muu un tk engam bl serang teanhdup, begtl kata u, dan yarat-syaratnya pun ud ada,kau suda bekea sebaga "uragan ks, (paaal ak baenad "klerk).

Ak tnduk saa. engert aku, bwa rang taku tu takutkalau-kaau aku akan enjad baya atau akan tersesat ke alanpelacura. aklula kta Bandun

Padaal ereka tu tdak tau, bawa aku eang suda punyaerang "caln" anyalah aku selalu rau-rag untk encertakanya kepada rang tua tu leh karena aku tau betl apayan enjad daan ereka tentang perkawnanku erekaselalu bercta-ca, bawa aku arus awn dengan serang ketnan enak, artnya rang yang ketnan raden" Sedang"caln"k adal rang basa saja

Untuk eulaka atku yang danggap suc tu, aka alatu bu engadkan kendr untuk yech Abdul Kadr aelan

a sebaga asa, aka sebelu kendur, dadakan dulupebacaan rwayat Syech Adul Kar aelan dar ktab nakb"

an sebaga basa pula yang eacanya tu sebtulnyaeyanykannya, sebab waya t aca sa dnyanykan

6

Page 27: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 27/232

dala sak Dadagga da sebagaa) a aaku MagSaa.

Seak ak ea t u itik epert a u u aki ra aku eakuka baat. Sekarag dtaba lagi ega

kewaiba-kewa

a ag berat ag dertka ole aaraistik a a kuau ti t

erat, a mul-ula ag aku erasakaa aat berat.Tapi sedikt-edkt eadi basa, da karea iaa eadrga, bka keuda ala ead ebalka, eadiberat kalau tidak ealakaa Tetama pla ol kareaaku selau gat kepada weaga-weaa a, bwa akuaka tertimpa ole kua-ukua dua aerat apabia akuealaika kewaba-kewiba itu.

ua-ukua gaib aka eipa diru sea kau idup d duia ii uga eikia elalu kata A

Dea auk ke daera tik it aku soa-ola udaerasa diriku seorag mauia ba Sesuua asiaba

erasaa deikia itu duu pu pera ada padaku, ait

ketka aku a eialka kampug alamaku pida ekola ke kota besar, ke Mulo· *

i Badug etika it pu

ku meraa diriku sebaga eorag ausa ba, ag telegiak dua da aa ba Aka tetap peraaa sekaragii ada erlaia dari eraaa ulu Tetu saja beraia kareaulu itu ak tidak eadapi seuat al a gaib epetiekarag ag suci, ag ada egacam ksaasikaa gaibd belakaga kalau kurag ugugu aku ealakaa Dulu aku tetaa impai dega peraaa agega Meg ole karea aku tel megkat ke ekola aleb tii, ke seola tep at aku aka belaar baaa Iriseracis, ea da pelaarapelajara laa

Sedag sekara peraa ega it terdeak oe uatu perasaa ag leb bersuara al atiku iala peraaa bawaaku as leb beratiat lag daam mealak kewaibaku

Dulu perasaa mega itu se pak ke luar sebagai deostrasi keitara iala kepitara baaa ris dasebagaa, tetap sekarag deostrasi it tdak ada walauusek li-ek l

ada pula suatu al ag membual dari dal atik*} M g Lg Ondws - sgka dnga Skoah Mnngah

am (SM).

Page 28: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 28/232

epa sesuat pebuatan yang bole dlang ap demontatf fatnya, yat la aku measa dku seola-ola uaenja eoang-oag yang sud empua dala a bebaktkeada Tuan

Seakan da seu tempat yang le tnggi aku melat kebaw, ke tempat oang-oang yang ma koong ala almenjalankan agamaya

Peaaa empa tu membkn aku eangan-angan ngmengnsyafkan oang lan akan kebaan dan kebaa lmutekat yang kupeluk t ngan-angan nla yag kaangkadangmembkn ak ebuat agak demostatif dan poagandsti

adng-kadan la ak tak sa menyebunykan kebencan keaa oang-oang yang tdak sale dan kuang anPada at ai datan gku da anten ke Bandung.

Memang suda menjadi ebasannya utuk sewaktu-waktu beellg ke temp at-temp at dan ota-kota yang ada mud-mudya Demkanla a ekuung ke andung un tk mengunjungimudmudnya t.

Pada suat petemua d m ala eoang wan yang se

baga baa sengaa dadakan eud beaaaa melakukanembyang magb dan sa untuk mengaikan soalsoal agaatak aang ula detai dengan mengejek oang-oang yangependan lain), maka ada juga ebeapa petanyaa yangkaukn kepa g tetap elalu dapat awaban egnnyaal ;egtul katana elalu, nant pun akan tebukaeal a a yang ekaang mas gelap itu ekea sajala

yang rajn untuk u kta tu perbanyaka berkr perbanyakl etawadzu, pebanyakla bepuaa dan kuang tdunyaalla nant pun egal a-gaa akan menadi teang Untkyang ajn bebada dan melakukan segala penta ajaan mukta tak akan ada pekataan wallu ala t. anya takakan ada asia lag Sesunggnya anya oani yang suc bsa menngkat kepada tngkatan makfat dan akekat nsyaallajnanl saa menalankan segaa penta yang tela kuaja

kan kepadau tu!emkanla jawaban guku t selalu aena selalu mendapat awaban eg, maka aku pun tdak mau betanya lagi.Aku pecaya bawa ucapan guku i bena

Kegiatanku kupetaa Ap lagi ole kaena pada waktu itu uga engka datang uat dai yang sealu mengandung

Page 29: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 29/232

perngaa be bagk, "a, akk, beratatla engkaual laku pu, lebeb le karena sekarang suaeel uatu lu ang unggu luur ang su ag u.angala engkau berbuat sesuatu an bertentaa ata elaar aara-ajaranna Igatl aan akbat-akbatna ua

akeat" 5

Dekala kutepu jalan up kta ra sepertanug egan tak enpang ar penta-pertagaa an stk.

Paa ewaa t aku agaka al apa kepaa puakkeataku l enalanka pernta aga. Aku peraberpuasa spa tuu ar tuu ala laana. Ak pran kal Ckapug sapa epat pulu kal sla atual se bang sa spa su u. Tap kala kueneplungkan r ke al r enel ke ala, ansesua tu lekas ke luar ar ar lalu uuk pnggr kalebarkan tu enj keng lag ea tak ble epergnakan anu. Kalau sua keg est lekas ene

plngka lag ke al ar. egtla setesna spaepat pul kal ku per engn al ka, tga ar tga al aa, egan tak akan tak tur, takberakapakap a rang lan.

aka egan eka tentu ajala aku akn terang arua ra ar pergaula up asa Pekeaan kantr puegkal terbegkala

Sangat puat ukak sepert ang kurang ara. aa

kawa ekantr banak ag ertanataa Kenapa ka ktaakn puat saja a?La ag berlk-lk enjawab, baw aku as leka

kawn k ke ata, kata ereka ukan tu aa ang palng pa lag baku ala le karenapaa uatu ar aku ja sakt sengga a rawat ruasakt.

van ana ternatala bawa pa-paruu ua\ tak atlag Dter elat tanatana pekt tb paa paang ebela kana Karena tula aka ak aus rawa

U tung bagku, le karena paru-pa tu belu luka Seblakeuan aku ble pulang ke al

29

Page 30: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 30/232

I

Loet bag· jawta a ai tapaja tda begtu aasepe biasa. Ruangan d mua loetoet yang bedeet tusd tipis oangoangnya Memang a pun sud jam satuleb. Yang mas bedeet d mua loetu anya bbeapaoang saja lag. ay melaen meea. Seang dem seoanmennggalan loe seela daden E yang ted da oangoang itu man pende, ngga pada ainya anya tngga satu

oang saja lag.Pada saa tu masul seoang ailai muda d pintu besae dalam angan. Ia dingi ole seoang peempuan. Setelamasu, edua oang itu bedi bebeapa ju mela e i ean membaa mee-mee yang betempel d atas loet-oet

u! at s la-a uda tu sambil menunju e loetuDengan lang yang tegap ia begegas menuju loetu. Se

pasang seop me beeleta d belaangnya, iayunan eai uning langsep yang dilagaan ole seoang wanitabebadan lmpa

La-ai tu ia-a bemu dua pulu1 delapan tun.Paasnya tapa, maanya menynaan ntee yang aja.eng d atas pangal dungnya begut, tana banya be. aaannya yang tedi da sebua pantalon anel unngdan emeja ceme, seta pat an bes. Ia da bebaju

 jas, tda bedasTeejut au sejena eta au mela peepuan yangmelenggoi-enggo di belaangnya itu ampap au enda bese. Kua Rumni . . .

Wanta itu napaya tid jau usanya dai dua pulutun. Mugin ia eb tua tapi paaan dan laga-agunyamenguang umuya. Paasnya canti. dungnya bagi dan

matanya beilau sepet mata seoang wanita Inda. Ta laat diatas bibinya dan butnya yang al beomba-ombaan menyempunaan ecantannya itu. Badannya lapa ap penubeisi

Page 31: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 31/232

memi ey mer r u tra yg tpi itari egg melti eil-ei yg lei put mpy i tatar yang mera Kannya batk Ygya yang uga beratarkanputi

Org pegis sud ui

Sekarang Tuan katakuSy p e eo u , ut i-i tusmil ertele eg tngy i t s loet

0 m pg "Betu Tuan . . (euru a menatap waaku .. ap . tap

(tbatba ataga n kan Saudara Haan bukan?Be (u tu teregg, l t meegs-g

wj org tu, sur # sp

up lgi (tersenyum) up Co gt-igt"Kuteg-tgs lg

A Tentu aa aku tdak upa? Maa upa In kan SadaraRusl (g egelur g e u loet ert)

aa tu pu u n g tei oe ig, suersug oe sep tg g ert et

englr - r pert yg m tumemw e emi t e ti eui jemttangan yang bergyanggyang turun-nak ea-a menadgoy e ery lir rs eplu e-tu t tergog m eggeleg-geeg mi ert stgt megir t emp gi ya D m serg

Di emggu p a ataD taga (megge a ea a

l m t t emp y e py r sej eo *

mly ulu ej tu

t ti pe eump g mg, memg (megaggu-ggu memg u

lm sel y u ep tu "y r urg r lm es tu y, lma el tu (ere-e eg l)

u m y y ters w erer u-tu tu tu

*) Hollans Inlanse Shool Seolah Rayat engan bahasa Belana sebaga bahasa enganaya

3

Page 32: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 32/232

m tertw. perea ulu u (meole kep pe

rempua u Tn Tn Perkeakan n Saudara Haan ean e-olu ulu

Deg eyum m t err r elg e mpig

Ru l eg megerlg wju ulury tgnyyag l e lm loeeje au g g-rgu ut meymuty, eet

u etk y utp j tgay yg telur tu. kneap eka kemudan dengan da unya ag perempu yag lu tu u elturm ga tguyg r.

u lm muluat , u t mulu t r l loet tu eg teg.eetr emu u mt png r u le. u

u ta mett epert eorg url peg ygu mele bertu-rtu rkyt l yg ut ug.

"Saga kangen aya kepada Saudara kaa Ru amb melp t eela fomul yg ar y e oe t eugu m emyr ung jm .

y pu etu (memugt potlo yg u) tgle mu.

"Bak d mana ruma Saudara?gtg 8. p y ur ulu tg e mau 0 y y y ll a memg tu m ulu yg

memer elmt tg ep org

Dtg t ore, lu ur empt. Nnt t ngorol. Dtgl r-kr eteg l m egtu!Iy al a D m m ur tu? Oy, y,

lm ftr eo gg .

Deg gemr mere e eg u rt megg- g ml tereyum. u meggg eml gk emlumlu. t ters jtgu et erer et m

tu ertemu eg mtyuere uu-uu emu peroo psg r umu e lm uu yg pel ut tu Begt jugeg pet peyetop r y umu e muu l yg uu ut tu

2

Page 33: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 33/232

A tetpi e sei , sm i ekerj emii itu , tesoeku w sutu pesn yng, et t mugiku megtny pers p Yg tegs sj i wu mers gem ir eperti tip org yg ertemu egseorg sty yg su m ti eump A tetpi

irpu egitu utk w pu lgi sesutuyg g le ip ny per gemi sj emtmt

us tu l seorng kwu et eil Ag rijug mi ertem u sj ole ren tu els tpi pujug le re mi erttgg Kmi yk ersm Sepol lu-lu, m guu pergn org memugtu er yg y tum u i tepi jln ry, elu mersm l t pu per ersm-sm, e teluy mkn j ug ersmsm)

y l u l kmi t per erm-sm yitulu Rusli eut pil u semyg Orgtuku melrg meyu semyg Org t ust peul

D klu erssm perg e mej, m u

utu semyg, eg Rul utu megggg t yg tu t emuul-muul ug D t rg pulu e ngn lm semyg, i-y tegku, ku peluky r elkg, lu aku seg er ir eakeluk rakt pertm

Seugguy k eru gt ere tt tpey, pu egitu ms ug m s ergu egr emg n- elum mereggg stu r ygnn rn i n nn Oe kn i nni ni n i n n mi, en n nn

Seg u y meulis lm uu permt psg rlewtl lg Rul Krti pulg ri loet eug

Samp nti ore Bug se Rusl smi meggtgy g nn mea

utuKrt i megngg eiit Beru pul pgku u t

ke kliy eg pag Krti Au tuuk Tersr tersirp e muk

Page 34: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 34/232

Rusl Krt su sp e mbg pnt lur.Kebetul eg t beu p -p u megepl r buu g sen u tl m eleps pg e rpt tu. ulh pul Krt meole e belng.M utu etg l u bertemu pn lg egn .

Sel p Krt mer g mlu. le memugmu e epn p ms sempt terseum seit Seumt e up. Tp cuup utu meggl esn gt mu lng ri u.

2

S bil meug e Gg ebo M gg ber-tl lm t, Si ebetul tu? Rus bgn. Tp br erg u meegr bw i mempu perempun rn! Tegs se meebut mti . . . Tp , peul p i !

Tp brpu begtu, hu ti mu m ug. eul p!T meelp pul bg w g t tu e mumt t iu. brngl r.

Dot-oot!g les megel. pr terbr u ole ebumobl g tb-tib tg r tiug l ugu. Bugsupr mem-m.

Tept m seteg lm seper el i u tb um Rul. T ur me omor ebels it.

Sur? Sln msu Sur! Rus meegureg r ei t u mu lm meeer sepe ep te bo. Sepe ui s ug!

itu meggert bu Rusl Au msu

Sl uu Bug!Np Rul belum m. uli t mu sepert eog

JepS b s beres-bere um ur.Roo ebugus elur r tog g lts i

oorn epu. Beberp btg meloor ri bugu ip u t ipt r-r p e bibir.Mar merkk Bung Saa endr tdak egtu uka mek

garet Saa e uka mengguung ek aa atau kaau ada maa euka rkk kawung aa"

4

Page 35: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 35/232

Mk ses emi kmi r su syi mrit o msig-msig seme erpis im s ty ag u Si ererit kmi merokok ters.

i ererit w sete tt ri seol re iTikmy i lts meg seol gg i Jrt.Tpi ti tmt, y smp ks tig ole kre i ltsertri oe perger polti. Segi seorg pemu yeror-kor semgt egy, i msk ggotaa au para pk Seea para ereb darang dan banyakpemmpnpemmpnnya dangkap maka Ru menyngkr k Sngapura.

Di kot esr itu i y ergu eg m pergerri segl g. N iriy eng jaan erj segi

ur pelu t segi sopir ti, tmpo-tempo ergg eileil Sol memg ti mei sol ert gi Rl i ole re s g eorg pem jg ia ti mempy y keuta. Mmg segi pemu ygeug utk itit politiy, ol meri iu kerisr e elg Begit eterg sli .

Empt t Rsli iup i Sigpr. D selm empttu itu i y ejr tetg so-sol politi Bu yeg jl yk mem -u politik sj ketpi jug y ergl eg og-org pergera itersio ergul m egiu mu sekli li sut kot itesio eperti Sigpr -mmair telel ert ieolo-ieoogi politi ipeljriyeg sgg-ugg te tm eki ieogi Mxisme

Dri Sigpr Rusli pi e lem Di s i smil

ergg y melis i rtrt r eg memim mr emui i p i e Jrt p iryapi pul ke Bg.

D i sii p yg uke, tyu setel Rusais erert

isa sj, (meglug-glug rook wgya) jl u seiit meuli-uli t ursurt r eg rpntent w urt-surt r itu sgg emyr oora

rm. D lu p perti y p meoouka kuru baaa nggr. ua maka aya amb ruma n yang agakar

0 y memg m ii es y eriri). Bole

Page 36: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 36/232

s l t lm? "etu s ! Sil ! " eriri ug)Seperti b m i ot igi seperi Bug,

serm bi mu i p eg Demii ug ser b belg g ipi temp t megr ole Rusli Diig seteg tembo seteg gee ti egel mr tig bu

W ii terllu bsr bgi st org tp e s lup p u ii msi bug tu ? "

Kauat enr " au Ru amb meunuk ke apur yangma unyi an ngn

o i belum w, piiru eg seiit gembir Tpi

segerl u bert lg "Belum pu bug g? ""Belum i br tg beso "Ki uu embli e temp t i i sermbi mu "Yg t bersm itu sip sebetul? Kusg

istriu ""striu?" terw)'J i bu istrimu? "Mi els ters oleu egem bir lm tiu g

seol-ol erel ole sesutu rp mu meleps bebs elur Sesuu rp sesugg! Tpi p p?Kbur-bur rs ms Nmpl persu itu epRusli? Etl Kemui u mers mlu terp i, se su psti bgiu, bw Rsli itu su bis meegue l t subriu melt p si p s itu Du tu meembi semu u uob membelo per

p ep sol l iJambagan  ebagus ini ,"  kataku abil menjangkau  sebua1mbg bug i ts sebu r Tp aa egugu rtu ersiggug ole tgu segg tu mbgBererigerg sur seol-ol meerit est pei ts lti

Au mi gugup u memugut semu pe-petu atu per atu ar anta eraya berungut-ungut mengutuk

iriu ser Kt-t m t m bermbur r muluu

usli terem tpi um ertw s Kenapa auara amat gugup? katanya amb perg ke beaka

mengamb au

3

Page 37: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 37/232

Kubur i. Les urebt spu r tngnn. u menpu

Rus tersenm mengeri seol-ol piirn. Di mumemperbi eslnn engn ln m menpu seniri . .

Au min mluSetel beres e bli kmi uu l. Au mers tentem

lg, n Rus menggulung-gulung lgi roo kwngn"Seii bs un wung ni , les p nKmi berpp lgi Dri ol rum melont e sol

w, l un sol musm uren tpi semu itu engn sepint llu s sebb p irn emblil lgi i epkenang-kenaga pada aman kam mas ke d Taskmaaya

T urng ri epulu ng roo wun ng eligulung Rusli selm mi ngorol tu irn perp i tu e bl pul ep Krtini .

Bun u ng memul melinn Rusli seniri eti imeeritn seorng ten seol perempun ulu ng seringiperolo-olonn tib-ib melonc ep Krtin engnpertnn Ti w si Ain itu hmpir sep egn Krtin, Sn?

M mlil l r Krtn.Ruli pi sel berp-cp sup esutu hl men

sngt menri ti engn ln bnk mengemun pernn-pertnn ng iselseln i n tr obrolnn.

"Ms ku belum tu, Sn? Ku n elm ini sell iBnung?! Di mn u simp eu bel mtmu itu?!u pir tik sbr lgi ingin menetuin

Kauperkenakan da kepadaku ad ebaga adkmu. ukrau hn brolo-olo s sebb setuu u tik pernengtkn pun i eorng perempun .

upikir u i gkn ingin sel mengetui sip iitu. Btul ti Sn? (mtn memi g sebelh)

i! Sekli-li i Rus!Degn bert begitu ku mem biin isrt engn tngn,

seo-ol mu memperlin bw hl itu l sutu hlng ti penting bgiu. An tetpi ters benr olehu,bw isrt-isrt itu ngt eteng-stng seingg rpn el bgi Rul w memng sebenrn u tu ingn u.

Betulbetul ti?"

7

Page 38: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 38/232

Tik! sutku k t Tpi kti ulihtRuli tsum-um trs olu rh i kupi

D sol-olh tk uh k riu itu mk rritlhRuli Pnjn l i mntk riwt Ktii

Tt, w Krtini itu tlah ipks kwi olh iu sor tnir Ar a Ara iu suh tutujuh puluh thu Iih umu, s Krii r ujul s is mj n ms solh ulo, ik k klsua Tpi kr ipks kwi, mk i it trp klurri solhn u mmks kwi Ar ua itu ,smt-mt untk mri utu l D h aimn jla tpi rhsilah k p si u tutuk mruk kit ri kk si Ar kir itu hu u n mh st itu rmh ko B nskan iimi oh Krtii Dss-sus pul Krtii niu itu ioon olh si Ar tu iu.

Tpi i hna propoksi ih uuk sj k t RuliAlh ml i Krtii, kr i i or

is rmj msh suk plsir ljr lm u

s s, ssuh kawi Ar tu itu (ot siistri nomor mpt) skk ijlosk lm pj,r hs hiup r wit Ar m uru.

k tik mnhrka au rtii slh iu mil uni, sr mlrikn iri ri kuku si Ar tu iu

D tiklh mhrank pul kn klu i n sumipiip plj iian mor siit-iit , muian stl i lps i pjr Timur kolot iu sgr mmpu r hiup a ktrt.

Rusli msuk kmr ulu tlh kmli sitaun kwug baru manutkan Barangkai bagi a iup miki itu k molok mt, kr tiis, tpi i lik mu itu tik kjtn p-p D

klu ikta o w i suh jtuh mk jtuhtu smt-mt iltrk olh ssutu stll uruk

iu stlsl kpitlis. Ji uk kr mm sr ui- jat Skikli tik. I tu mk Krtii kr tlhmji so wt pju is s utukmt stlsl itu. muli lj politi V un, plm pt itulh th mmbiki mj orSikni biooi ts ri Muk lm mt

Page 39: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 39/232

o-o olot kost, soholh sor wt suh pt im. m pun suh pctm, tp r t ol tk uus. rBukan begitu, Bung?

Aku tk mjw. Tk mrt, p mksukolh RusI tu. Ap t o? Ap t uus? rkaakaana pu bau sekali u aku

Trhru ju ku mr rwt Krt psw tu. Tp k smpul Rusl tu muusmu p stlsl ptsm, u t mt uk ksmpul tu r-r sj, tu muk pul hl tulh sutu tju poIt t, t trp

olh otk pthuku t Rus stlh k lk str uk u srkh tu skr suh .lum lm, sj r-r lp ul lu. sl kk lum tu, tsuk ju swh u u rum lk s Ar tu skrsmu jtuh p Krt, r Krt lh sor tul. Tp sut lh olh r sorpok s Ar tu tu sllu mu mm m-mm cm t smKrt tulh m Krt sllu mcr prlu ku orr l rpt p . . . ( tt t r urs) . Nh tu t

As tul tu su lm ht mmj lhrmht lur jl .

Dr juh suh jls rs-rs tu -tuuh Krt uh rs tu. Ethlh m kt u lmp tu mhmpr mi krs htuur

uh, tp prss rup Skls pr tu tmul lm h tku.Rusl rs mmu p tu

Hllo T ! r, mr msu Rusl st mh mr. Trllu rm urutukurku

'k trlu sor s t? Krt trsum Kk mlot r t m ptu D

mmusu p Ar mu puh sr, s

9

Page 40: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 40/232

k tik itkuti t ic kuki u mmki k crp w kui mkilp sh kii trukis utum u st rw i ti hi u hu t i lmpr

ipki sr j mulo rti mki rupi m i mlk, tis ku lsp itusol-olh timtim ul, skli kh kIiht, skli littutup oh ki Shli ki lhr pj sutrhu mu u-u m mmit kur phr Bii mr lipstik pipi mmkiou i tu m Sl s mo tpitpt srh , tik i ih-lk

"Tik rl sor to? rii mu li prt tl i t t km Aku riri spi kurs sikp o trs k kku

Ah tik, sut Rusli trtw mjw prt rtiti, mh r kt o klu kit s mumpts, trpk ko

0 ku tu si st itu msi ks-Iks sjl uuk

sup j tpijk i ko kt itu j hkh kts kusi pli kt kp s trtw-twKursi itu kursiku siri Aku muur rp kh Akr mit tik-Iku itu St s Trlu smu t u kuku

Tp tl, irpu it sst kmui sluruh prhtiku tlh tku kp wjh prmpu s trtw itu

0 m, Sur kt i m ri kusi km wjhu ir muk rsi-sri rkt pi smpi mmpsik ku uuk i s kursis

"Silk , Bu" kt RusAku ts uuk Dmiki ju Rusli

rtii mipsps mU su kips kilri it Wi k mi bromk-ombk msukiuku

Ak ps or i i kt Rusiht sj muk s ii," jw rtii, kips h

pt Diuk ts, u miti muk m suh

Page 41: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 41/232

kc ki i mn s pdnsnts itkn i k n sdikit ttk it.

Di kmku kc s kt RsB s? tn tii ktt sj kp tik ! k s khntn t?

t Rsi kkAk su sr T j tkt tkk tsst !

jw Ktii ttw sm i mhi m kmAk cnn sj mit sm it msk k

km Km sn ki-Iki ujnn. Mimpik u? Aim ii? Su s i! T s mt

kurku. Aku tik mcp pp Bmcmmcmprs simp si m htik M k kp Rs sn tnuk mn kk kw Btnk ski s. Hrn pikik si Rsi i cm tsmnum sii sj spti t mnm irk

Bru ski itu ku m k n mnim kps-psn tik t ik r kw s

mnc ui tpi pn ju m ir. V j m irSjus kmui tr i su sp ktpk km

ku ri kmrAku ik sst t? Snum mmnr ri wj D n pmis tn

sr issu sik o itn ksi nisrkn i s t Ktii w i kn kusiku

r rmk i mmw wi Sir Pis. Dpust mk smrk it sr uk i ts krsi iKki knn rsin i s kii shin ktsinkp sik k s mmpik is n mmskui.

Ji ki pi? i rn mmn n Rusi Tt sj su Rsi mmmk rkk m

sk D sjus kmui nkit i pisi k

mi uuS-sr rckpkp sj u k pu

u k m mrk p ikirkuS pisi p sj k krn mrs rnki

mu mrk.

4

Page 42: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 42/232

Eh kata Rsi pa ii? Masa tiak matam a aa? O a ata ii ma pi Wtu tiak as !

k aak mau tasa a mmaka tia lai Hi

rrak tak ka D si markaik jai mlaahiirk sla-ah hak rtawa atau aa a h kataka

Tap iaa sra ya klurRp ampak kpaa RsIi wa ak mal kaa ucap

a iu a uk mmpaik lai sasaa maka lkaslh ikata a suma a ramah a lau stamebuju Ah eu sj Su Hs mu uuuu se

tar smpai saa slsai mi a paaia ka? Mass h?

k mak mia kaa aa haapa uk mmpraiki sikpk ra hat itu .

RusIi kmuia masuk kmara a sra kla lai melampaika haka atas ahu sa taa mmawa tmpat sa su las isi suah sikat ii

Ta sa lama? a-tia Kati taaS satu jam kira-kir sautk sikit tpajat ka-rn pikiaku sah mlaa-Ian tak t la

umh Tu i m?Deka Di alan Sasakatu 8 e S pu i juh i snDi maa? (stula aku sa ari Rs ta a

asaa i pu tau matku sa ukak tai sia tlkukataka kpa Rusl ktika mka ata k katk?Tapi muki ja Katii t iak mah phati)

Saya i k Bsa 27Bapa jus hi.Kmia Katii mluka sa pak siart i tas

ls isoo epu Si Tu!Ak trtu sja Timul lai pasaa ra alam hatiku

Suh prmpu ah ia pikirk uka saj as tapip mk plaT tiak mkk araali ataya pla saml m

kkk sata kk i tas mjaSaa tlal aak mkk jawaku ska aa t

s km saja.

4

Page 43: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 43/232

la apa jus.Suaa Rusl tak suka mkk sat a lh suka o

kk kawu atau sk, kata Kart, mmasukka kka kalam mulu t

alakana sat tu s Sta kmua kpul-kpul l sua asap ari mulu ta Sat iah aawata mua u mjpt siata a tlujuk a jaita a c tu ca mluar-masukka siatae i a ma t a t tama pula lkk taa a rama sprt smp Asap pja-pajamlu a uju sat las-Iampa ml-Ikspt smp pula Ka-ka simp-srmpi alus k

i- t tiup al-aln aka rpcaalah mrka,relut-lut i uara tak rktnta a uaa rmakmak maka pau wa a sart a Sr ars

Aaka Katii sa a-mai a asp tu Mesir suaraa ar muluta kalau ia miup smp-smpasap tu . Hamp tak kaa

u aa ar p a ali ga r *) tu t ilik ar sam! Suu ppua cakia !

Datalh skali-skal k rumahku Aak trcea ku nar suaa tiata itu Tak

melh a tka mucapka u mlaika ttap askmlha asap rkka sekra saja itiupa ultula ar muua

Tak megia suug ambu pu aa aku akan meapauaga semacam u ai mulua aka aku pu iak mejawa ea tas aa egagguk saja a setgatawa steah ml Etala apkah aku mrasa raau hra au ssi au aimaa, ku tak tahu a

Ha terasa lehku ahwa htiku suah tak tu lagiDa skara? Tuan t aka i ku t jua o t?

eot?

Blum perah u n rsama-saa a sraprempua atu jak le seor prpua Apal ehseor perempua asi a a saja ukeal speri Karti

*) cun

4

Page 44: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 44/232

Apa kat ang nant? an mang ku pun tak ska nnn kan kagaau tak ssa ngan sat-satkran n unawan macam mnnn skp u akajwak pun teas A ta

Saang mengaa ta ma ku t? Flna agus Gn wthe win Clk Gble pegng pnn aa Ya San kutl kat Rus stnga trak ar am

kaa ang ttupkan pntna a sa slsa man ansang pakaan akn ana tan, ma mra annatla kta sua ama rpsaan ara untuk mam nta saa-saa rska-ra

Saa a urusan lan st k rma Paan jawau skar aasan ang ucar-car Enta trngar tau ta lRusl sa trik i muka Kan au ak ran

Ak erng tiak iasa rng Tap tak mngapaagama pun mmpeknanan ng kaau memang prlu untukksmatan agaa an ssaa p A measa rpaksa rng mkan krna aku ta suka mennn an trutama skal apa aan kata rang nant A sa knal

oang sega sang alm an sal an tat kelaanuuk osp rsaa-sama ngan sang prmpuanng ukan murm an prmpuan mcam apa ag acamKatn Ppuan ang tlau mrn an mungkn arussangskan pula suslaana ak Au ta ma tk

Sampa ruma agr mnamut aku ngan tu Akutang k amar man ngam a u

Sjurs kmuan aku sua trna ala sana ksucanAllau Aka au Aar Haa aa Haa alalal

aa alassolah gtarl asa jwaku ala mnaakan tanganu k atas

pjamkan mtaku Sla pancana kututp Sur jwakupusatan k rat laAlau Aar kaan walmulla kasan uncurla

rsana suu jiwak k alam ktaan ang tk ntktk aas

Aan tapi t ana untu beapa tk saja sba ssaat

Page 45: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 45/232

a taa ksa Ia pkak sah latla a bawaa ak p ah Ia k Magg I I Trkjt ak b Ma ksak Ia spaa ha. Ta maas ak brsaha mak kas baaaa mmpl alapka Kas-kas kcapka llh Akba! Allah Aar!

tgk ka lah tak i atas jatHlaja K Mag. Tap mcl kat ktapajaLaksaa alam bioskop agaka, ai scee*) ke au melocat

k sc la saka-aka tak aa saat palh saka-akatak aa ptalaa sat sa la paahal tali cita mhbna kia plalah hip shahar mrpakataa sc k sc ha sc i a, sk i atls mki i Sraaa Jakarta sbaaia tk

sc ama m, tk a jala aa tk at iwa kp i pasa bar iskp a sbaaia. Sc ksc s tak aa praliaa, paahal tai hp mprtalaa, mmbta a sc lahir k ua sampai scmask Iba k b

Asta mlat-Iatr pak. Aa ka!rsjlah ak, kg btm ga lapk. Ta kal kua

ca saah bbial a'la!Hilalah pla ak hat k ala ktaaa.Ttapi star cma. Maka ak ksafi la m

clla a-tia ar ktaaa wajah ari a smars-sr. smphlah ak m aca aa ttahia a wal alaakaa kua aka ebaagbaaglah agi gal a pswa ai katr kra-kra ja sa s

Saar lai ak bahwa ak sag smhag. Jkl, kara

skara k smbaha tak spri asa Ak tak samka pikra a khaal a aa a Ici spil t ms lai tamp k ka mata atik.

Sh ks caa a, bahwa ta s ttiak isa rat sat rarga a pata-prbata la Paahal slh hpa iak la aripaa mlakka praa-pata a rara. tla pkirk.

ihat saja ak siri k brsj sambil glam ai kbrhaap-haapa a Kartii sam bl mas a mlihatkah-Iaka ap p samiI kam jga aa kiahaha a aka kcaka wajaha Ta ag btma Rsli sambil ma plot Pk kata masa t*

Page 46: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 46/232

adala sat dnia ang mai Auzubll mgu smi melu bgiMajk-ajk ak dala at Ksatkan lagi slrh jiwak

k hadiat Tan ang Ma Esa Maa hilanglah lagi sgala kdalam ktiadaan Bakan tak trasa lk ahwa adan dan

sala anggtana gak-ga mlakkan sgala rakansembhg gib. Semu belku lm kikisf Kha dan piiran sda mati Pn diri sndiri sdah hilang tngglam k dalam ktidaan. Scn-scn tk ada lagi Hilang saTiada napa apa-apa lagi kadak slain ang ang tangtrang kar tak rats tak rntk Tapi ntahla apakahang it apaa wakt apaah apa, ak tida tah Hana ak

hu bhw iuh sembhg g iggp sembhg g semprna arna hati dan pikiran kita sdang lat nghadap khadirat Iai

mikilh lm k eig Tpi k lmkmdian ak sdah rindah lagi k alam nata k Knggu lgi lh ibib meoc ke jm kiki splh tahn ang la . Skilas mngkilat di ma mat atnwajah "dia" . .  waja Rukmin  

Maka sakanakan sat pka dari Tuhan insaah akahwa Kartini it sangat saa rpana dngan Rkmini, ahwamngkin kana itla mka ak asa ttarik pada Kartiniit.

Slsai smaang ak tdak lantas la mlainkan trusdudk sila di ats lapik Kam tas ang trltak di sampigku bzikil ku ilh llll l illllh Be

zii bzki mi es m cp i m bebhcep epei kici kpl ur lk: mumul bepu lmblmb pi mki lm mki c sehigg bglh p khi

Demikilh pul eg iiku m beiki ki lmmki cep zikiku, ehgg p khi se ebghjga dirik ringan tpng-rapng laksana saa. (Tidakkahmugki u em ki hiup ii pu sg ebg jug,

kana ia ptar dn jika ia tidak rptar lagi dngan sndirina aan ath? K mana?) Dan dala kcpatan diki angmmu u, m klim ll ill iu pu sutak tnt lai kdngaranna sdah ah mnjai a-haTs pn sda ak kruan jga ptana. Dai mng-

Page 47: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 47/232

itg sd gti ji pg mPsig kpk ti ig ts sl k. R

sprti t i slBehe i a u ega z laas beawazuh uu

tk. Dg k kp kg s ktt S ci kttp gi rtrt slh jiwkpst li hit hi.

Tpi sli ti g. Spi smh jg mtw kh sk gik tk stkslh jiw hit Y Es. Pii kh w gi sc-sc sprti ti

Skli-ski k k ps pjg, gmpk t

aga bau ua membulaa lagi eluuh jiwa ohai epaaT. Dl p it wkt mi ts. Smih kpst t-t iki msi sr k s g ipklrg i lgr

Ak t kp isili riri li mc sli . . .

P l smg s k k trw l lh

piki .aa sesuah slsai elualah au ai ama ega haig gk ks

aalah ulua Na, aa ibi ai ama ebelahAu iggal paa bibi iu seja beseolah i ulo Bibi aalah

g j g t si kirir li plh t. mji j sjk li ls th tri ii, tk d

kp sli i mh g i ii skrgit. Sk tk tt m k i i k-skh t jg-jg g s kj mpp. Ak tti sprti g msim t gi lau ag pasagsuu, emiialah pula hala ega pemit gg g p kp kg smpi li m ttpi kk ph st-. D sjk tig ii, h k sir

i kp.Ak h hw k ip iik t sgt sk Olhkr itl k skr tk mlg k mir g li si is. Sli rg-rieos sebagai peambah-ambah · afah ibi iu membii

Page 48: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 48/232

juga ueue ag ijual oleh Pa i, seoag eagag agjin

ugi kaa esuaaesuaa iu bibi aga ajit pn si bs bng ktik i n kkn ln it

Bia B, aa uggu bibi saa sahuku melagah e sebuah usimalas suu sam ega

nn ls khpskn i k ts ki ls it ring mnngh k pr-pr ngn rntl tnn. -k kjkjn cck sn ng rt-rtn nm t kpkp ki jg ng bm-cn Sn-kn cck-ck it snj m mm

pingtkn k kp s hip ng trpr srntki k mtk. mprthnkn hp iri sniri a mptnkn ip sjnis

Ti ktik shng ksk sks-krsn wjhwnt n pi sp t pi skrng kprsikn imncl ngn l t tink. k hilnglhsh-lh cckcck ngn mc sl hip it rph i ts p-p ngn knngn kp pristiw-p

istiw p kiki sthn ng ll.Ktik it k itip lh st ksihn ng rpn

tkkn nn ksihn Sri Rm ktik i mngthiw kksin wi Sint icik lh Rhwn Kik itRkmini ipks kwin h ng tn

Hnt lg k knngn kp peln k rknln ngn gis it, il ik k msih lnti

t mgng i kntr ktpj (rins) mnt st h Rsi lh krn rng ish krj ngk igji)

Rkmini l sng nk Hji Kssih it sngpgng s i kt nng. r sj sklhkpnin pti ng islnggrkn l issi pi bnersekol  Ktolik, i tetp rjin mekukn sebhyng, erps n nin gi pnth gm sm ng psn

kegaan pd  gdis itu sngt te. Wlupun egitu i tidakkku dm perguln, selalu ng  dn  rah, suk seki be-cakpckp  dn  pndi pu  bersolek. Cit-city s dengn k ngi n jkn kit. aksud nya: "hernist krja paka apa yar jma v

Page 49: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 49/232

Lamtaun ka t kat h ta ntaap aankah manna a kai karna an tana sa

ska tak stju nan pcntaan ka t man antuak pn (kalau mka thu ta aku an lan apaapa kpaa mka) tnt tak akan mntujna Pnk kata,

peciaa kami paa akhia mejai koban aipaa petntanan anta ka ks a an kas jus (tuamnt stlah Rs ktka ta kcrtakan ha waa t kpaan)

Oag ua ukmii iak mau aaka ikawnka engan seoangmnak Pnah Haj sash kata n (mnurt pnauan Rkn kpaaku)

Janan Na janan nkau rann-anan hnak kawnnan sran ktrunn an ata mnk natlatm, sra wana an kmuan las u mukan saja hn l s a wana itu tap ja ssahkkaaanna has isa h s mnak tu, a an tsaja

Sakn rn tuau pun rcta-cta supaa ak nalistr ar kaann Ran a

Paa akhra, karna sla sk-sak an jk-ujkmaka Rukmin pn antas m ja ikawnkan kpaa sransau aar ar Jakarta

Srasa kamatlah sah ak, ktika prkawnan kkashkit lansnkan Sjak tu amaah ak masa rik laksanaml an maju ak sp Taa ana la ak anrupa harapan ntk hp ahaa ana ni rulanlan ak trhuun-hun sprti mnkn an an

rat ahkn hapr-hampir ak hnak jatuh sakit l aPaa sa t tuah, sakan-akan pnjuk uan m h il

ham paak nk mnca ppur ha alaaama an ih

mnala Tasa hk, ahwa aama an kplk itu takmm ppr n kunkan alam khan an mnasai sluh jwaku tu

tulh aka ku mhn kpaa aah spaa ak ilhkan

rut mmlk mu arkat ata mstk an ianutna tu Rasana ku kan s hant k alam knann kalauiak tiba-iba teega suaa bibi ag keua a kamaam ja makan San?

lum shuku trkj t lal ankit

49

Page 50: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 50/232

i ki mk ulu, jk bibi, e pegi ke sembikg Kkt n ng sk nn tsp ngn pt ng n s

S Mn k s tn sng nn

tk nngg k knH Mn ! ntk s tpk tnn 8ngn!

S Mn nn tpnjt kng kk tk gt ns kn Et gg s nj

pnjng h nj t n g nj s"Keapa  sediki   ama  makanya,  Sa?"  taya bibi  deg a 

esn sekn-kn gk I)u kn ke tk  yk

luk-pukn kng ! T dsg tn

jk ng.Sehbi mk, bibi llu uuk sepei bi i s ip

s tng kkn jkn knsh

Pjt kkk s ng kntk! pnthn kp

s Mn ng hs knD k kn k ts sj sk k k t p

knkn s ts nnk Kskkn k,s ngn ng s kk Enk kk ssh kn P k tk nk kk Ask-kp t, nps ng spt kkt tng ksng tk ksn p

Mk ngng g sg p ng ctkn Rs t Rw Rs ng gt nk pngn, Sngp Png J k

p wt Rsi t tk g ksn kk nngkn ngn w Ktn ng kng t jg t Rs Tpi ng stn k gt Pnptnn t tk t

Enth k tk t n tk p k s ntk jwn p ptnn kt t p pngt tk k pkn

tk pn tk Tknknk n st kn Tn

 5

Page 51: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 51/232

(

:

. ,,

Y

�1 : .

/ � '- :

=

-"

- .

,

(\I'�

lguh sudh sm dl rg it

' RakmaNa ka keajnan bbaa? Sa bk anas eakkn a aan k an aeka an kan ? Bkanka a sedan bkaka aa kesedan kaenanaka Rk ba ak peknakan enan sean

wana an pss a? Takka n bea bawa an pnan Rk?enka peananpeanaan aa aa enaa a nan baa da mpa dk

as k ea s ka sa sa ana, menamb

5

Page 52: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 52/232

euah abum ari aamnya Kemuian kmbi ke temattir eraring ai eteah uk membukabka aum Agaama kutata potret Rkmin

Peri iaAeh potret i eoahoah euah aak kni agik yang

memkakan pin hatik untk mengeuarkan agi eaa peraan yang ama kum amnya Kuim potret itKemian auma kpeuk n kutekan eng mera ke aaapi tiatib kemparkan agi i boeh, pkirk ia ahmenji iti orn ain Suah mti agku

Kutaruh lagi albu itu ke dala la ma tulis.aka berpinhah agi kenangank ke Keon angg I I

Snggh a keua orang itu! ertama eki tertawnyaenya hny karen Rk tik mempnyai ti aat i atiirny a aan Rk kurng inah rn eba emangRk tik mm eri kean yag moe eperti Krtini

Knyakn i rokok etn, eteh pun tng ketu kuung Aku tiak oeh nyk meokk ti mm itu eetitak pei angn okte it gik anti kt temat tira penuh enga a

Ak tetaw am hti ngt kea am t Ane menga kuiman g? tk ? Paaha te kutetkn amhtiku enii, w Ruk ah mati ik

V, mt etw a ku erng engan jwan yngkuberi enii ka ptnyn it Ywku, kn ti ongyang mti it r memnyi kurnny Dn kan kit iaah am ith Kan yang ekieki kkngi

t k ak mer teama rin kepany Se,ent kngkang ngt rin k ky k kane a ny engn rin tip ong yn itnggkn mtioe kekainya

i kini Rkmini eahoah ah hi kembi enjemake i am iri Kartini

iti k atukatk erek kerongkongn kena pigret Kng okok yng r eeeat te itu ke

antiSete e atkk ktt rokok yng mh ny it

Seent menyein eaan tkt me ntng it tkutkekan Akn tta hny ekt aj ken kht, waun tng it jtuh tengtng tee yang ngn , h

5

Page 53: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 53/232

etu en yg i terr Seet en t t i tuh gny yng eh jg tm m htik ih etimengit ikir am hti au n jtuh ike Ktini itu

i ern yng nji it hing h t itu jg

ketk terkir oehk w muthih k n i jthint ke eorng wnit yg egit moin*) eert Krtii Bir egit kgng terem et f

ri gu hitam n ri megir eet itri ke m otmenit ikirnirn yng kemin mem r kegamank

Sam i rringring emin it e gng i

ti hy mm etngn i m mt tink ygnet en Aeh tak thn g k! Ak menji e nm iji ij kirk, yg jet tk ero t mn a iaian a ag ayng makn r itu? Kuejm mtu menyke e w nt Ak tiak m mengingtnya takmajik

Hamir erteriak k am hat Hatiu ronta Berota

terha i Ara tua itu Ben eaaa Bn hanya arenia k an ri ti n jg ta te tama jga) arena iaerh mngawin Krtii

Entah, a a en kaa i tua ag it, takthh ak manakh ang erat: en karen eraanagamk teringgung oeh rena reteni it uka m riata e karna a ah mngan Kart eagi trna a

nomor emat Ethh! ai yng ati uthu ah hwa t in rentenir i tu mania ang ing eni Ak merajkraj g teag ke ut aan Bagit

a u k en m eja am ah uyi ear Raio ny tetaa h bg

m Hany ari jah eaea eengra ar tter moayy m enem e aam amaru

Dar mar ee trengar ntu ererit Seentar emi

ra erkmrkmr imbng ean ara rhan irar mu t e aam euh temt ah rro rrro

*) eunaunan

53

Page 54: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 54/232

teeng oku t rkn Ri Ak tea ngkti i w keukn Dn ekng kuo w i ke arhn yn ik D oneremn e yn k u ttny Skng kuo nktkn ehtinny keengn oitik k

cKmtkt Ri iu ten m teiku eti ur etu koek yang kukorekkn im uny tu untuk mnykn i etng iret Aumokok g

K n yn ik kt Rui tTp mana R memw i ke n yng ik?! Rui

enii imkn u Di eniri h nunkn

u mn ke kmn Tikkh i t eneookook tik nonoh yn eetuny ngt menghn pern kegnku engn tny Beumkh auarakenyn enn em yng i r m k it? Beumdikabukan juga s ela permoonanmu itu ole Tuhan  .  ? "  

H! Henk memw Ktini ke n yng ik timuim em ahyng i mem wny k oko A

menari keikn i tempt keuukn V, temp t keukn t tutuny ti okop rti m temt kikmem ei onto erimum n eeukeukan tu erzn Tik , ku ornny yn memw kem

ke n yang i i met orngoran ng an eyng rn em it kn m i R t Seunguhny utuny n yang k g ummt h n Aahn gma yn teh inti oeh RuN Nai um

ma w n inih yng ru iemuh oeh Krtin knn okop

Kuhiph rokok Hai Hn ! Tikk itu kewinmu? Ak tekeu t eaknkn u r uk , Kiy mu yng

en itBeea uu k termangumng a

eman itu ah lwinku eooh ku menwpertnyn yang earti erintah ri guruku itu Kuenunrenunkn pern i tu engg uth

eut tkkuAa gret erkepkeu mengkngk ke t ua

ut Y utut! eoaoh mang giku Lmn tek

54

Page 55: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 55/232

tik yng t etty ntk et mkyng kn knkn

ng htk epeti eorg pem yng r mengm in yng otimit kk eei eti mk n

menymt mti gV ktk m ti engn teg ny kn kwke n yng k ke n g Dny

eh wk e en engn teng n emngt eng ekki ktintin tek tngn yng ki, ngm t kkt kn etet epet i iny orng yng enemng eng

eti! eti! Ak meti ikin mek kn kewn

ny egi ongong m!Seoao en g rk yng nk menkkn

kirki teint eger oehk h w gm mng ong

bepesaa kabur ka leaseaslah aku pu eguspmk ey eik Atgi Atgih!

h ngt nyi Beok otn k] k r

k t k etiktk i ng teng. Cekeerereekaagaag ari kaar sebelah erega ula suar bibi

eke ii itgi htng ny t gi keknyik k

Neng neng neng D e ki Ak ek ngkit engm ir w ke k

mr mnik tk m kemin k pn engn enh ern khi

mt k hn uh yikmyk mekkn m yangaa ea usu au ua abbulzzay ieriN k tik n hiyt ntk ennknkewnk egi eorng mt m ter e ny ng teet

Dengn Ah Ak ng egem k tik et

mi mengp mka mk ngkith k ik Dn engn ringn ktkkan nk emi ke t tet

tirBok eok k mi!Ah Akr! Ah Akar!

55

Page 56: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 56/232

Dengn teh ereit i ntr ririk k k kke ii

4

Eok hrina ehi eag Ar, k enni ke Keon ngg Htik penh apn n kenggpanenrh eeku oong otiie

Di n Ren Dewi ku erpapn eng eong emik epe ng ioneng oe pei erek embawa rket eniik rhn rna mu main tenni ngSwrh eiht it k teren : Aku a ekern ngeih enting arp ekm ku o kt tik

Ak enng ter ereok ke n Pngen Seangen ke an Karng AnrHi t ik oren an h mai rai ete

ei ri kiakir etengah tg pi etengh im Oranorng n henk min ot at pe ke Pr r aunn at Brg, ah engir i tep n mni m haamtahr ng henk pmit Demnen erkeenengkeeneg eohoah tik m k oeh r tter moimong men at en engn ereka eknkan aabad desakedesak au enataan haslna, atau seaanakanhi iw terkungkng tik ma k urn oeh hi wang merek Seeepe erkerningkerining inhmerInr i n tr hi it nhn ore memikin ak eih geir gi Dan agkn i ntr rinani ng rkeiran nn i tik eorng n

ng epet i ak m mennkkan kikirpi ginak n nnti k engimkn erekait? ikrku mi menn h, ken it hr kkirkn ekrng gain nnt i n n tent i mpingk e kk aik

Ninneng! Nngneng!ntng k ek mengeak Hmpir ketrk emnngn ngemn ng? ! en tk ng kirAk rp tk meenr tereen a, mem

ikinbikin ikp eknkn kemrhn ng k it kniamtkn kea irk k aku n menng ter,rpkir ter At nemn t ka menurt entknng kir ti

56

Page 57: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 57/232

gimn k mti mi? pi gk rg, k k i rmhny? Dn g Krtini? Ak t Ktn tiktingg i an ti i th, rngk i ekrang i n,ntk keen ini ·it rngki

Seetk u etik tm pern rg m htk terhap R it emng ip yng tik n enr kergan ka i th h Ri eorng ngn yng h eir ew eratn engn eorng n m yngegit e m gerkgekny eieih gi kren k et hwa Ri t h eorng n yng nk ktikmih kei Ank yng nk memw kt nk men orng yng ht egith kt yh Penny e

rngkrngny nk yng nk emkin tik kn egtik keinnyNingneng! Ningneng!Ah hpir ketrk i N k h ter i t

pnk Kuengr eorng kiIki penpg meentk emn yng menyiir mei ee

Boong n Bng? erik ng kir i memakn

nngny yng mh mny yng eotot meinkny yng tet tegk mengr ke epnAk tk h enyng te Cig ter ke RiDn th i mn Ri t memi tempt tingg

nya? Bknk i gng yng nyk rmhrmh pen?Seetny k me m ntk mk gng it pi yken mi ing, tent t kn mngkn iki entny

Nngneng! Ningneng!Sekrng k tiht ek eikt ke pinggi Set ke inteengh ong eeer i mn yng m p th me it i ak engn ngt etny

Dn ketik kiht mk tmpk Ri menoeh ke kngengn whny ererier, Sn ! Sn ! ke mn? !

k mhm! Be etiny k · m menwkn tet ketik kht, w Ri tik eniin, meinknem Krtini mk kw dengn et, A tik! njn !

i enk e oongo! A e! terk Ri tnimngnggk ketk k memnngny Kemn i tenymenm j met k yng mngnti i ekng e

IS 57

Page 58: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 58/232

mn eerti nk k meninti i ekn nnpn ke rmk i? terik R i pUA h kw e eeny ore it k m

erknn i ke mny m mengimkny Beok o rm? tnyk ke i

eok ore? A! Dtngh! 0 r n ekt gi! e ki ! D etn Pngen Smen n Pnk, emn Ri

ereok ke n n AyrSi eok y! er i mengngkt tngn knnny

ek eorn ke tin menyrh keetny ngktny A! tk menik kemi e on A

tini mengngk ingn e enym Seek m enr te ke r ee memw n keew, meningkn emngt n n n t mn

5

it me keew, ken mk mkn eknn ke m R oe it t Ri

gDn ken mek tu e em Seoo

meek t men kiin Keew htik etemekng enn ig

Pe ken tenten ekntok eet etng yng nn meek nt meek yn ktnyny kkn oeh ongong Bt tny kIki n

eemn i hi e eei tri t ikkwn Dn ktny nt ongong nonei n kent mi engkit nkn R rtini n ?

enggii k ti mkin e. emiki etigk en in tk

m mennkkn k ee Ak m erinini t kri m i tengh m nyi nehngg ngkn kenr npk eni Rio i

e nkem m en t Rny tetngyn eny tu kit e iny i iony ti g ent tedeng i ei mkkm m e eokny h npagipagi bca biki kck ag aka ijajaka ak

58

Page 59: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 59/232

ng ingny nyi t ken unyi t mkin mai terengar

u em i m hik . Ak mkin jegke nurig. Dn ent en n gk ti kkknkjug Seet knkknk yng nkI ag henk mekkneuu etn yang uk Int mengjk emntemnnyyng in yng eperti i nknk jg. k eri meek itu eokok eeer, etektekeoo mingming mu ing ti uny engantemntemny yng in. Demikin gkny i htiku itu hkn eknkn u eeti i t e gkny.Rih

P Cig eng iara eg uny, mtny ekeiken t meming ee kngkng n eeiei eiik Dongko mem eeng t eeti jekmm mehI menyik e kii menyikut ke knn,mejkjk, Non Keew ekekkk m munymi mengggitggi jung utngny mo r mementkek meenkenk kkinya engn menying

ingkn kinny eiki ke t eng Sii mu mengnggng eperti njing meoongIoong i m pun.Riuhny t e htik itu iingk gi oeh

iny ok roan, k k egek. m etiktk Cekereek.

n rn k. engk k ke mj yng ai tengh ngn i wh u. Seeko keu teng ri

ah oi Kutngkn ir e

e m ngki eknaknengn hn upy eg en yng menggngg itukn hing tetngk i kuk eeti ir teh ri amoi itu inumah eep tegk. Seg ny ieen kemuin tegnggu gi oeh pernen ti itueooh eg pen muk ke i ke m ji k e i teh yng ku eguk

Aku meangkah gi ke ki m ering gi Rmiah

i r erDengn ke ku mu memik eg ern itu upy

ngn eu gi eeti pe ku memtikn ur Netty Anni Lno tu ing Coy engan ha meutkneu knop j pi ua ht ukn io

9

Page 60: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 60/232

Cint merek! ui n Ktni int merek! erinitu!

zubil la! uusa muau e il la selu baanku Gei ku, erguingging i t kui maa

epat e mam ku mekuk agi emyangtt Dngn enuh khimt u memoon kep uSunu Wta upy uhknNya ri eg no o. hkn henkn ku ri perunpeuatn yget eperti yng inkn oeh Rui Krtini itu kengn tk ter agi erinng ir mt ketik ku egnegenp iwku eruu memohon ke irt un upkeu orng itu iberi nur ahi gr merek tu enempuhjn yng enar.

engkit i am htiku Perk itmumemohon ke uhan ng uy merek i tuiem ikn ke aan yg uru ng nr.

k m m i tu umi u tu tik k etemu agiegn Rui n Krtini. Begau n merapti merek teuerya bgik. enya uah eg gnngn an

nitku ti untuk eo mykinkn keu ong itu untukmenempuh an agm yang enr. Citit itu te kukepingkn. Aku hny kn meno imi ar h.Au hnya akn mempernyk itku j untuk merek.

Demikin utunku m it .

6

i, ore eokny ku u meung gi menuu Keonnggu emng mnui itu kngkng i meontri ung ke uug epn nit tu peniin eg ngttiti. i kenpkh eetun i egiu? Hi eruangn tin" Ak itu eetn? Peugn pikirn? Per ngn pern? Peungn kemun? ng ku kn ktgrku w mnui itu eu w n w ammemengk eutu m tinny oeh ken kteringeing kit tik tu wa ki u ietkn oehm ingn et. Hny orng yng eku ui eu era mingn uhn kuku i. Aku kin kn ha ini.Dn oeh kaen itu ku ykn pu w ku er am gn uhan

60

Page 61: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 61/232

Page 62: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 62/232

jn yn et. Dan bkankah kata g pa bawa ka ebaaoran m iwajibkan ntk memawa ema mmat keaajaan yan baik ekrankrannya har mem bei naat kepaa ornor&n yan teah tereat menemph jaan yan haraeerti R n Kartini it? Va it aaah kewajibank rekahar kimkan. Sekurankranya ha k naat

Smpaiah k k rmah Ri.a menymbt keatanank engan memkakan pint. a

memakai kmono cokat. Ak mak e mengni pea.Dan eperti peaaanku bahwa epeak it tiak akn irioan eperti itah pa peraaank bwa aku akan berhaiam "meniamkan kapi moern t aka enan kepa

tian emikanah wajahk beerie menyam b t am tan Ruii kenbai."Siakan k!" kata R engan ra. "Tapi pe

ya aya bem mani. W ekarang aya ia erkeimpn i kamar mani Sa tetawa baan bekono itmenhian k eakan.

Ak k eraya membeakan mata metat kan iaam ambi mka t Sekran eaaaa e teat. Tiak anyk perkaka mahnya i eabi t Hnyaat te ki tempat ak k an ea ian apat paaning ekt ebeah kiri yang itiami enan eha kan btik.Seanj tnya i u t kanan eb m ej keci ngn ebahk makan i bekanny, yang ia meniik bbk antempat tinta yan aa atanya mennjkkn bw eja itiakkan ntk ipakai eaai meja ean it i

perkat pa oeh ba kaener yang kaankaang begeebageebar aonaon tetip anin ke bergantg i eeah kri arimea it an e ak i ebe kanan yan engan bkk Paa n in bergntn pa ebapa pia yan mekikan potret oranorang yang tiak kkena. Tiak a aaIapaatau am a ekh engan aaah i tenahten epe yanmengia kak Ak berri inn tah iapa etunya piuapira it. eank ke bawh aatunya kbaa i ba

wnya: riech Enge.Entahah ak tiak tah iapa rieih Ene t Seoang

petan Beana yan kaya aya baanka p kk.Tak ja r potet it tegantn e a potet epeti

it ent kayaaya aa awnya: a ax.

62

Page 63: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 63/232

m rna a ak menenar nam terbt nkinkkk i R kirku berookook ambi ternym enirian

Dari otret it ak menka ke rak bk ekat mea tiBanyak knya iir tai bubk emnya? Banyak

bahasa ggs uga g aku egetahua tap a aaaa ba katkan ahwa tentnya tik aa tentang aamaam Bkbk kair emanya ikk

Tbatiba teringat ak keaa caan ya tatkaa ak m aihoa Kaa y "San beratii ngka aam habacaan Banyak bkbk yan tak bak ka baca "

ak y t terta mennai kbk cab yanbaa menim kan naf rai yan b k aa oanoran

m yan memacanya Tai bkan terhaa bkbk camikian aja mmringatkan ak it mankan n jatra k tntang agama Kitn yng banyak ebakn oe Znng a iie, yang ia mak mankegai mmat uamma

"b ak acaa bkk yang mngnng taan bagkatn im naakat Ta bak a, ka

kau seg ebaca Ktab Suc Aqua teutaa suat Yasaa tap maam J uat Dmkan wgan y n wjng \y t tak

n kakn, k haan ngn k akakarng n k a kai tk mraa ttak o ukk "kair" i t ehinga t n tk a yag kjm

ayang, Bn" tiatba kngar Ri aa kngk

Ak mnoe a k k, katn Ri mnj kri eraya brnbn k ann ranya a Ak anta kmbak i ata kr tai

Snga ga nam knya R Hny h ngya kt meaRam tnya mnkia krna oma K t m kanya yangagk ka it karang meja a namaknya kna memak "azene Snow" an ome an zn cmrngan wan abn mak banny yangkarng mmka yam y ng ma ata tkanya

"Sayg" kata Ri a eta kami uk, amb menyngsrg ke ala saputagaa saag taalam sauaaiak tr t nonton Sunggh gu m tu ! Bka man rm ami aknk t k n k tk mng

Page 64: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 64/232

jaan mata ata eerti enget aa im t!Ak am aja tia menyt aaaa, arena memang tia

eah a meaa tetai eh ioko a ikit mmrti an agaa it aka caan mata eerti engketar mt Ri t n, ma hanya menimkan aoai

iran kaa ramtnya aja yang engkt arena teanya omae Begt a eataan ayang yang icakan oeh Riit a ekai tia teraa oeh Tia terii oeh, kenaaa ha meraa ayang hana aena tiak mnonton iooaja

Saya gm meat ecaaan an emajan mania!Saai eemikian anainya mencita mng Ri amenggnggng roo awng agi aka eamranaataata jian ari mUtnya tentang fim teet eoncaton at ama tentang emainemainnya em ian tentagtekninya, ten tang emainemainnya agi a ten tang cencene yang inah ata yang en etegangan Tai hati tetae aja Biarn egit ak tia ia eriam ii eertiah ara ari at Entah a n tt menganggkangg ata meneenggeeng keaa eaya iah ekecak

keca eeti orang yang eran ata yang kagmama a erat emiian it hanya eea ntkmenoati tan mh aja Akan tetai amaama erkatecakaan R ercerta ak n mai tertarik jga oehceritanya it eingga teatha eakanaan at tanyaanai jng iahk "Bagamana cer taya?

Saat it a ak meraa menyea eai kaena ejr itjga terikra oehk, ahwa engan ertanyaan teret aanterakaah ak menengaran erh akon yang aan iceritakan oeh Ri i t Paaha mak atang ke ana iaahhena mengiamkan a

A angang wakt aja, ikirk eih aik a maaja engan emicaraan tentang agama

Tai teram at R ah m ai engan ceitanya an Ran raio tiak aa kno n tk menyetonya

Panai ena Ri ercerita ehingga ak yang mamaek terhaa m it ekarang tr t a terawa kaa R tertawa an tt memiang heat kaa R mencertaankenhannya

Daa ia erceita tak ttnya meroo ai

Page 65: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 65/232

eatang meung ag yang ain an tenya Sungoomotip yang ak ia!

Kepanaian Ri te tama teta aam mekkan anmenpa watak paa peaknya an aam mengmkakanpkaa keckeci yan muki, tap yan eetya mepakacetaetuan iwa yan meetu ke a ai "keaaan awaepeti ment iti Rui) ai paa peakunya Ak meaateta oe caa Ru mnupa emikan itu

Tapi aam paa itu ak tetap mcngkan pua tenakun tuk maku knugank itu Sepet kucn yang aa mennggnung eempatan ntk menyeap tk yang eangintainya emikana aaknya aku menngunun eem

patan ntk meminahan wee paya pmiaaan eeokke eI ain ke eI aamaAam etea amp em aku menenakan maa

keempatan itu atan Tapi pei ktika Ru tamatmnceitakan m t

Aku etuet aum " kata Ru men tup ceitanya yang a eama enan oko keekan atan yang mat

kannya ntngnya i ata temp at au "ania it nyataangat paai Sapai eemkian tenaa kaya an pikannyauntk menipta euat tu anya a epa im Tapi coaapkkan etapa eatnya itaaniaannya peti apa tean aio i tik a ainain ."

a! pikku etn eoa aam at kempatanyang tia

Keaa ataata ai mtku ea pemukaan untumemu Ri enan aama

Va" atak am mengee kuiku eih ekat kepaaui tapi apa atnya kpanaian manuia it, ia ianinkanengan kepanaian Tuan yang menciptanya

Denan  tak  kusangka- angka,  Rsl i  tidak  menjawa, hanya 

ternyum-senyum  saja, sambil  menln-gln  lag  ebatang 

rokok bar . Mknya te tap tenan

eeapa kemuan, a ia ekata a tapi eoao tk a aan pekataan aan it anya "an ayayaki wa paa uat aat eth pu tan ai, entaea tn ag enta e, a i tun agi kepanaanan pengtan mana it akan emkan maunya, eingga

5

Page 66: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 66/232

ia akan aggp menipkan kembai oangoang yang ahmati

Atag ia mengaok! pikirkap ga baangkai aa tinga Saara bkan? Tapi

gia it ebtnya tiak ita pikirkan aja begini rat ataa rat tahn yang a tiak aa orang pn yang mengiabawa i aam ara yang tiak teihat ini tangannya mnggaaigapai) aa itrik yang kmian brkat keanaian eoranga a ai in a a i ia iaiari ara in i ana ignakan ntk kperan mania ni atbkti bahwa apa yang tiak bia iiat it, b brarti tiakaa Dan brpgang kpaa knyataan ini kita anjtkan pikiran

kita, bahwa aam aa yang iak tihat ini mngkin maibanyak agi haha yang paa aat ini bm iketai oang,tai kai kak akan ktm jga prti itik aa phantan yang a it

R berhnti ebnta mnyingring ag k aam aptangannya Rpanya membikin wakt ntk brpikir ?Sambnnya "ai mngkn ekai aam ara ata ibt

j ether" ini mai banyak nrnr yang bm iketahioeh orang bhnti agi bnta) 0 ya ebtnya ay a harai ngan mnyatakan bahwa gaa apa yang a i niaini mngaami at pro kimia Sgaa perobahan it ebnaya bat i poban kimia, brarti braknya proe kimi

Ak betnya tiak mengri tapi kbiarkan aja Ribiara te, katanya ga mania aaah at bena yangtriri ari baammaam nr kimia yang ngan nii

nya mengaami jga po kmia Dengan menggnakan im kimia ata im piah kita akan bia mngtahi ema bagianagia at nn yan mnjaan orang mania itPaa aat kaang man ia m ampai kaa ngtahannya ntk mengtahi enabenar apakah btnya nyawat it a ia mgatakan, bhwa nyaa it angat haDari nrn apa teainya nyawa it? Tent ai nn r yang angat ha pa yang miian halnya, hinggpaa aat kaang bm aa at aat bikina mania yangbia mmottnya ata meatnya prti ngn ba mikoko kan ttapi tiak mngkinkah bawa ai kakania it akan bia jga membikin at aat yang bia inakan tk mmrika an mtai nbna tn

Page 67: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 67/232

tang aaa dan hakkat nwa tu Tahu akan unsur-unrny dan bgaimana pross kimianya dan sebagaiya ah tidakunginah pula, bahwa mausia itu ska kak akan bisameui unur-usur yang belum ditemuiny di udara skarangii usur-usur mana akan teyata bsa kita amil dan gunakan

untuk membkin nyawa mausa Hahaha Hahha Tib-tiba terbahak-ahak aku trtawa.

ntahla aku yag seama itu diam saa tiba-tiba karna kalimatus yang pnghabisan ini mnadi ctusan ketawa yang hebat

Tapi us napaknya tenang saa walaupun ia tut terawajuga tapi tentu aja bukan mntertawakan kalatnya barsanitu

Saudar ketwa, ata us degan mata yang rang tapibercampur sedikit hn tapi ia an an upa, b wa ug Pasteur, tevenson right, Edison dan ainlai raksasa-raksasa pikir d ahli ilmu pengetahun yan bsar-sr itu, dalamhidupnya itu mula-mula ditertawakan orang uga, tap kmudianternyata, bwa unia dan kmausiaan lbih brhutang budikepada mereka dripada kepada oragrang yang mentertawakan itu

Saya trtawa, awabku, ole karena bagku manusa yagbrangan-angan mau embiin nyaw, adalah orang yang mirngotakya, kemasukan setan Dan sbtulny bukan ars tertawasay tadi itu mlainka hars menangis Orng macam begitu ituaala orang yang kufur, yng murtad, yang uraka krenamau menyamai Tuhan ah Pncipta.

Ah meng Sadr brkata etu Itu pikiran kolot. u

tda ad Sudra Auzubilah! sepei gelee ucapan Rusli u meabarkeplku. Prkatn "kolot trsa seprti atu erdentar kepadabatu kpalaku Aku mrs sngat trsinggng dalm hrg dirikukn ttapi itu tidak sbrp alu bangkn degn persan kegmn yang sangt tertusuk.

Bbap urs aku tidk sa mengucapan papa Bukansa rn trllu trngang oleh uapn usli yng tk ku

sangksnk tu, melnkn ug lh karn ku mst ahan mrahk Ses ras daku srs r dalamny tidawa

a apr d urtd d prku Hrampr kur kt-t prn tu

6

Page 68: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 68/232

rah benar aku dala hati, bberapa juru au rngutsaja Tanganku kaku enggeskan tpat au

Tapi lama-laa insyaflah bahwa dngan ra-arah autida akan bisa encapai aksudku Dan ang tidak baikau, sebagai sorag tamu, maah kepada tuan uah Bgitulah

suaa piian, tapi suar nafsu masih berterak-triak uga Danprtempuan antara pikiran dan nafsu aaah itu rupanya terbayang pada mukaku dan klihatan ole uli, sehingga berkatalah Rusli denga suara yang mngandung ssal, 0 aaf Saudara,uan ekali-kali maksud saya untk mnyinggun hati Saudara,apalai enyinggung kpercayaan Saudaasali-kali i tu bukanahaksud saya"

endah sekali suara Ru itu seperti matahari yag daa pda itu sudah mrenda pua henda trena di belakang unungEntahla barangkal agar enenteakan hatiku, angkitlah iain ta pisi hendak ke belakang dulu Pergila ia

Terdenga bnar olhku ahwa Ruli sungguh-sunuh nysalatinya sehingga perkataannya tadi itu bisa kupandang seagaisuatu kekhilafan lida ang tidak diinsyafi nar olehnya kaaaaku pun enadi rda sedikit

Sbntar kudian Ru kali lagi da belaang dga uagla risi air te dala kedua belah tangannya yang ditaryadi atas meja satu untuk dia an atu lagi untuu

"ar nu Bug" ujarny dengan raah saya edaulunyopot airnya aa kita ngorol speti i tana ab ehdi guun pasi saja Tapi yah, bgtula naib orang bujaganaaf saja Bung hanya teh elulu "

h tida engapa," sautku , nyropot pl aiku Stelah bbapa kali kam menguk air masig-sin Rusngulang lagi inta maaf, ad skali lai Saudaa janganlahSaudara sampai salah aham

Rupanya Ruli ingin mlanutkan pbicaran kai t tagagaa tu bab kalau tidak engapa tda lonat kpadasoal lain, sdang dia tahu, ahwa sdikit anyanya aku aaesinggung atku tau mungkin juga kaena ia raa tlalu

menyal akan ucapanya tai itu, sehigga tida uulah iata aa dnga skali saa

tda mgaa, Saudaa, aya un ta aa, ngaaSaudra hus inta aa Saya tadi anya aa aga an,kana ngguya tia asu i hat say agaiana un

68

Page 69: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 69/232

Page 70: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 70/232

Page 71: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 71/232

kit iki iiki i gig kkt t t goong g i goong t k g kselukbeluk masyaakat selueluk ekonomi oliik . Wah te yk ntk itk t t Snggny S, hi ii h t gg yng mh r yg t

gn mmmm o yg mit iikn n kmn trmyi i m timn oo itti ri m timn rmt n mh yn kitkit y Dn t yg trti yng mi ntk mgkk tmk oo it g ttk, h ikin ti it Phkh Sr tt mmikirk oo hi yg yk it?

Smi rty mikin mt t gi m tmi t kk Tik htk mgggk k Ph gkh nyk oo hi it k? n

gm nyh h t r ntkntk khi ygyk it yg migmigy mmyi ooy ii yg mint ik iik oh kitgki S m nh g mmikin k

isalnya negaanega yang beagama Kistn pada aman seg Iih m i gng t nggyg mmk gm m? n m m kgtik? n gmgm it timy i? ini ii mmm gm? tik k tgm ? Ph ti gm mngkk iiny tkgn mi? gm it gt

nyk kgkg mh tntgn rti tg m i gm in mmg i giinatang yang suci sedang bagi uat slam binatag it sangak ntk iiki gi gm t tidk mghmk ti gm m mhk y n git? m id yg mm i gi t intg yn imi i myi kt mni yg iti d ihirti ktkt i d kt r oh ktkt in

y? Sty kh tik d r yng gi mm gm it?

i im tr ohh k i mk tyty it t mgki jg kn i m mwkt kk tk mk p iktky t

Page 72: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 72/232

Tp sebn emd mnh g p ph d bs. Pe p.

Sdh ep o i d mp ms dndn h dpn n s sj d sdh bb h dp ms ngp eddn d e

lln mh seg m mer sj gh pdmpese d bh sse g meneng hndmen emns. Sesngghn Sd sb hdp d d seh gd g mhbes g ph d& 00 I mm so g mn dses oeh . D pd h ong ng be-be ns gs ewjb seg s mh ng hdp d

d n sghsngh egmn dl s-sohp h dpd oso n ng berd d de hdp d n n. es benggung wb n eselmn seluuh kehidupn semu umms g smsm hdp d oong g n mmhn o-so hp d en ecpn pnd I s bhw p so g sdh dpech membw bh de d enr ng be g ese dp g sej. Penhh so-so hdp mnjdn d

ese n mggengn p.n g Rs gen so-so ng dn

n epd h dn jg ph sdherh menld d mempe po gm ng dnn oeh peh oon sg ng br s

erhd bgs ng begm Islm Ehh mngn en Rs beg b ben g emn h wb nn meeeng epm d hrn bh sec pesn ng hrd erhdp . sp da n dpd hnmndg s sg n Rs .

.

n ep bp beg d sem menejse rnn. p e Rs mengr bhw gmd Thn dh pn ns send hs bd ses edn ms dn ssn e duu mn

H beon Rs meng h enhh d m mendeb, sn sh

Page 73: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 73/232

s pad w j mendeaa Rs ohsdh ersda d jaaa. P j oeh ena er Rs enesan

hw rs pnda menero

po sooa hp d dn pn n eas epas

Pn d pnhn d oe dar oe fas doma pa oh pran na.

7

Smp d rmh es eras mar mand n h me eta msh medan d ja

Rad DwDai mana San anya bibi kelua dai kama mandi se

menpracprn ar d da enaD mah ean s ma ea

p ar mandah a ah a Haa afaah Haa aa

f

Mendayu-dayu sua oang beaan di langga yang ak auhana dar mhak lama kemudian aku pun beaan pula egemalah se

oaoh sar on d r ke dam mr mda rm ra mawa a e am s

n ea a ma kmdan a sdah seper emar n oe emam-mcam pr T np memsa pran dan seh jwa hada endenn

d a sar Rs a meaa ahw hrs pand mneopon sosoal hdp dea pan a easeps den pra dan penhan d oeh d oeh fansme dan doma

a a rsd raaana wajah Rs and ak eramahana seea ad menarh elaa aersa sea oe seaka-aan aana ag aam meha

sa e dsar a.Ceaa a a a menga ea a nkn na a a persaan dna e aka Ta a apa edana a penn aa rasaaa kna oeh sed Mce a (a easa oeh ameca) Da eakam a da ere oehogm yag ak mugkkan kuh ua a up

S 6

Page 74: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 74/232

Page 75: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 75/232

sl sudh egg gi eb ru edh

u Too-o Tbh d gg bui s u brdii .hu bres ecp Tuh iu pd ip u

beubh sip. ers-rs, sp bis egs sur hi dpi es-ers pu Tuh uuc dl hi.p d euru g pii u. Se spg siu c rs

�1 e du sih bi si ed s epus hi d pd su hrp i srg

epus eh berg deg hp d hp ehbbh ejdi ecew.dgdg dui ses berubh bu. S

Rus eh be sesu g pu i di dg c li

Pes p d gih ei u erus si ej

ei u sdii srg p sedi jug d gerg Sih gu"

h id " shu sig dg sud sperti bisterdg d jwb se

api lesu aa napak. Nani bibi bikinan sabel adu uu sup u gi fs u

idak usah i! api dala pada iu bibi sudah beseueu" h s bel o

Sepei r seh erus sj sur s bbrg di s ep dur. D sepi eipl segelh h lg d s geu

Rs tdi "g d Tuh dlh bii usibt d sesuu ed sr d susu eoopada sesuau jaan yang idak epuna Dai ulai ada anuiai sudh hs brdp deg l . hrus hdup d dri g d ubuh di s h d i hidup di dl i dri burug-bu g beerbg dudr pede d seg p g d di d l Dlb e u i serg diip hug eb dp br g dhs dg-dg guugeeus e p d l eebr ut e-

5

Page 76: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 76/232

Page 77: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 77/232

Page 78: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 78/232

i unia ini Arinya egini ahwa eki keak yai aaiamanuia ah ampai kea puncak keauannya i mana iauah meraa empua an enang eaaannya yaiu aaaegaa euuhannya ahir in ua ia epenhi emanya

maka aa a a a manuia iak akan u uh agi keaaaanya agama iak er ag ia inamna oong kepaa e a han aa ahwe aa aa aa oe karena ega a keuuhanna ahir ain uah ia erenuh i unia ii akerIu agi ia keaa peroongan euau ang ieunya aaengaih aa aha murah nk engangkanya arurang keengaraan aau emikinan karena ak aa agi keenaraan an kemiinan u ah eua ini menganug ar

ahwa agaa an uhan u aaah akia ai eaaan hiumanuia yang ia empurna ang penuh engan keuhaneuuan ang ak erenuhi Berai pua ahwa agama anuhan iu akan iak aa agi aaia hiu mania iu uahaai kepaa ingkaan keemuaan yang ea ar eaaemikinan ea ar ega a keengaraan ea ari egaa keakuan ea ari egaa keiaai an an inaan

Ak meraa geiah emikiran egaa uraian u i Aakahmunkin anuia iu ekai keak mencaa euau keaaanyang emua i u

Enaha karena erkirikir eiian iu aa an pikiraneraa pana aa angkiah aku emarka aih anabeln-ln hl-mudk dlm km

Ak tiak ercaya iak oeh percaya enah aa emuauraianna itu iaminya ar ukk ikinan orangorang

yang mura yang kair! Demikianah eakanaan haku ence engan iaia

Akan teai ekerakeranya aiku erara eikian uarain teriipiip ja menena ke aam keaaran epereemunganemungan air mereme ai awah ke aaSe ikiah an peajarah aa u .

8

Aku ak ahan agi iam aa kamarku ana raanya aamkmar iu aaha maam Banung cuku jk Kakai pcia kear

8

Page 79: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 79/232

Ma ke mana San tanya bibi dai kamanya ketika edenga ohnya ak kakan in depan an ngncinya keudian da ua

aan-jaa dulu i cai hawa i daa aa panasKiki ekeecek di bawah akiakku eecah kesunyian

ala nin e nggonggong sebnta dai haaan teanggakudiingkah o suaa akiaki yang endehedee dai daaua u ndh bai sebaai pebeian a ahwaakuah yang baan iu

Di peaatan ungku asundan belu sunyi bena Nyi Iciukang jalan pisang goen ba beesbees hndak panLapunya sda iiup dan api aa ngkunya sda dicuahi

ai Tukang bajigu asi dikeuni oe eapa oang angganannya Rupanya aena dgi ebaa da eeka dudkenk beiutkan ain peknya Dan upanya eekai pedagangpeagan i hasi ui eeka inu-inseaya ngobo enang haga kenang dan tentang peepanTkang juaan cang tana asih kedipkedi apnyaRupanya ia asih pnya haapan akan lewat dea yang kosonge sana yang kusinya suka jajn

Tapi yang asi aai iaa di wang kopi y Cioh Daju sudah ednga tawa beeapa peuan yang lebihnyang ag kedngaanna di daa kesnyian aa Kaaoang ada penyai yang enaakan teaa deikian itu tetawa beian Enah knapa diseb eian kaau enuut teingaku eawa deikian i ih epe kepada suaa kudaeingkik

Di awah sina lapu yang ditu i dengan keas hia danketas e teenyi di beaang stopesstoes yang eisikue bo geng sa pisang eneng kaang koya dan ainlaindudka beaa pasang unan da dan Hawa sdan asyikeainkan pooog nu ssuau akon yang akan bawanyake aa beas anaa i dan angi Tiap ci dan ci ibunui oleh etawa yang bedeai-dea dibkin eka nyaing.yanyi an dndang ndayuday dai ult eepanee

puan yang eokokLewa di ana a bngkngkuk sja k aa Leg

kng esaEh h udnga soang peean ndhei au

ai bakng dean spssps iu k ak ach.

9

Page 80: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 80/232

Page 81: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 81/232

Page 82: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 82/232

th, k eg it k! k tet eti ik, No k o Ktii?

"Ya,  ya,  betu Tuan!  Tap;  tap eh, maaf saja,  alau  saya  tda 

ki t it t eh t g eke i umah Saudaa Rul tempo ha ya ya saya ngat kaang tuan an uan Hasan buan

etul ya! A mf m kg teg tk ek

eg t D g ke t ekg emki mY gt g f S tk ege mege

o, ke g o ki kgn n teDi o mmm eii?

Di g Y k eet Kti w m it i ei ke eete i g S eog kw ef g

Ktii k ggot ti meek t i egk oe g R tk egi eeeteme it Seet etemete it i tik ift g k H g eggi i ogog it g, oo g iekk oo ieoogi oitik t kiki ei g etg Ak tet egg eng emegoo , ti tik e t t e kDg emiki mk meek egook te tg tee tee1 ite feodie oiie ke i

Ri i ek egi emi g teetigOg k ek meegk ii ke gte m ifi g oe gog g tidkegt tee eg t Ri k egemkk kei eget meik emtttk ee eeg tetg itit otik g it Tik e i egkgk ei ektekt g t m k eeg gt e eti

g egt kt Ktig ek g it tk o?A ke Sd g o? Pgg Sk t ei egt e ek te tg er

temete ti t mk k er e

82

Page 83: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 83/232

pa n san dib gi o pnan saa ngina sdai sa. hh da i i amasa bahagi.

"nwab pean Sda di i (no sbnaaini pada) penpn saca i snga e

nai bagi s. Bana sa abi paan di oboanoboane i. bi sai a Sda pn sa dangsisai mngnngina. Saang ad saa s pningpa shinga sa int puang dan .

mpn istiw dia piiu. id bana png rti oh soaso ma bgiu o soaoa poii.an mngpa ia bani ba m sndira an

nu it unaan g padn.' s ida m ngganggu ma bsa) dag sa pndiian s ug hwa ppn i ngneganng pa am aii. Tdi pn ada song awanang a gann saa mah api saa o Saabiang bhw sai sa ida sbap dan saa an aidman Tapi saang dman tida da. Bisn a sa angseu nnan saa pang. Ti adi ia si asi bi

pnanganpnangn Siapa aa s iu"h Bng si iah a saa sna sdii wBng si pii ga han si bci in ng dii

atini i an ngap ia tawa Bgaiana sbn taian ini dngan si iu ama si i ptaa ai b dngan di ma o us

pnaan aini it sebagai adin p. Tapi udian dirahn si mncan bih ntang iwaa ini an i i ida dian ohn bhwa an iadia

ingaing sbntar capan dnga si ng ditii it. da ia i datan oh si bwa ainii ban adia daah Snga ida. ida nginprpn i di si seah aa baagai sib t

munin ga adi ir mang ida ngtahi agaRusl itu sampai epada segala selubelunya.

a bn ts B ng spti sig i iti spi ai da piiran. gi uaa mnip.

"igi a aini sabi ggigi Tgann

83

Page 84: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 84/232

arbnar kai kaaya P ak earng ra dingiAaag o karea ak haya brakaan pya yg tiaja Kartii egabil atangan dari ak tya atadttanya ebih rpat agi

Wng "Sr Par trab keta ap tangan t

teray dari anya ke eher Merea dari hidg aai eati Dan entahah ada eat nari ya agk terbagkitkaoe wagi iyak  t. Da tatka tagan Kartini egayn ebawah agi ta mengikatan a tanga epada eryaberetanah tangan a. Sentar ggeetar jwa eaanaa ai ran itrik mengairi h tbh

Raya Kartni a mengapka "maa tai erkataanya t akaaka tercagko pada anya, rea haya sara

yang tak trtt terengar dari bibiryaKa brjaa te ambl bk, eoahoah ega meg

gag eya laSapai di raatan Pgkr Lngong Bar kai berbelok

ke iri meph jalan Legong Bar P jala bar ii dahtdr Skaikai ai berte dnga tkang gadogado ataUkag adrk yag dah ab jaaya, pag Merka t

brddgdedang ris tah karea mbira abijanya, tah aya jaga teral yi di jaa gkijg tk megibrka  aya rea rgi dagagya Kaangkadag berktkketp dari j ara kda delamdatang ga uara be kecl erericgkerici d atakea kda t. Rodaya yag dah goya da jaan yag tidabegitu aa menarikan kedua ana naikn. k amebgkkbgk, da aa aat dela it wat lkaah

ak bag ka dan  mnggir ra-ra ada yan kcariTibatiba dai tikngan idorp dataah ebah ob

ea Lamva meyot bea a er cahayanyakead ai A raa ditajagi Da ketia aO mengabitiganya, aka mobi t terla e inggir ehigga engamenjert ketakta Kartn eocat e iggr er jth keadapan. Kakinya tereleco dan tanganya eggaaigapai

i ara menc ari pegaga Ad peiya ntgah ak ' asihdapat menyangga badannya yang  hedak jath it da eketikait jga bada yan aai it dah berada aa eluka kedabela taan.

0 maaf Sadara kata atii amb eka berdii tgak e

84

Page 85: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 85/232

easka iriya dai peluk tagk tu Aku melogo saja, kare pestiw i begitu cepat teri

v, sehigga seketika itu aku tidak isa ber tea pa yagsebetuly telh teradi api sejurs kemudia ktaku pahpath Eh eh skit Saudaa? S ay a e, say a

Ak tidak bisa aut Hatiku berdgup tak kea lukaku, atau meyesal ata malh cemas kara ku sudah beraukulit ega seorag perempua yg buka uhrim? talah,belu peah hatiku berdegup deika Belum era aku meas ihiggapi peas yag deikia ega sehebat itMemag hebat bear pgarh-pegu yg bekea aas irkupaa malam itu: kesuyia alam hrm beak da iyak

agi selju ty si tersa bear di ujug jai-a datelak ke belah agku keepuka b d Kartiiketika da hek tuh teletag ke ala pelukaku Masihterasa pula rambut yg beomkombk da wagi it berkske atas daguku ketika da deg kepalaya bersadar i atasddku Bergsea pul ipi yag hrm da hlus itu egappk ketik ia mau bagit kemb ali da eukaku

Sesgghya belu perh aku galai peistiwa yag

sehebat it Maka maki keasla pula hati brtalu-alu seolah- olah ada suara gab sara st yag hedak mmbaa aku ke

la yag jahatp tibtb membynglh wjh yh di muk m htiku

Taj atya mel k Mak dea tk isf kuusalahmuk seay berisk al at i stagfirullah aladi

ami beala terus eg tak megucap a-a lai Tpi

tak lama keudi berkat ah pula Katii sam bi mujk kerh sebuah uh berkaa yg tera alay Nah itu ruahsy!

0 itu? ! sahutku seakak irggutka a mipi Sebetar kemui� kami pu sud spai ke pit alam

y yag segera ibuk ol Kartii sediri ederit srayakarea suh tua

Ma asuk!

Aku gu-ragu Berr saja i lua pagar sambil memeat yg sda oyog*) itu

Mari! kat a Kartii pla sabil teeyum ama

Coog kara suah ua.

85

Page 86: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 86/232

Page 87: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 87/232

Page 88: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 88/232

"Saa pag B ng " bang panja. \a an kjna akD a a no · angga apaa s sdang

tetawa-tawa Sepet basa ia sangat api dan necs aaiana .

Tap lbhna da basa a pada sa sap angan faasda sa ah ang jp olh sbah vpn ssk padaa aas baj gabdnna wana abab. Sb pt asbbn s ngkap pada dasna sp spana padakana

"s nga n Bg?" gna sambl ask da njawab hana awaawa saja sa ap oang

ag djan oang lan dala ngan a sololah

oag an ah apa ag sdang lananTapi sementara  itu juga  kuperslakan  Rusli  duduk . pa aba Bng?" Ia bana sab na sbah krsBaba saja sahk mbnabna apak a

'a ash. Sbalna, bagaana kadaan Sadaa?"k asa agak glsah ana sbna las dalam pk

bahw ngkn sal sl sdah tah tang apa ang lah

ad ada aa ab s mmb ppnny dgn fmn yngsdh bs dlan l gng yg un pm ldatang beunung e umah oang lan

Enak na ah n" aaa sabl akan paana k "a dndnga nak nt aa (k anan)jndana pat b pandangan ang apang nngTangban Pah ( aas) saang paapaana ban da

n (k bawah) ap wah gna bags nglap pabkIs pna ( bal andang kpada) bapa swaya? "

"Bb pna""Jad sadaa tdak sah swa?"Bua! Saya meumpang pada bb tuO " gaggkanggklaah ka baka-aap nang solsoa basa saja

Pada akhna, sampalah s pada maksdna "Sbtulnya saya datang e sn, selan dai ngn ahu umah Saudaaan sbaga "ona bo" ga ma mngajak Sadaa kah sada atn. Tmpo ha an a sdah ba aandatag ahna Dan an da an kapankah ka bda a sana Saa bang bok ja ha n dnga da

88

Page 89: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 89/232

ning ngan Sadaa. Tapi aaan saja Saaa akan isa pgi B isa a aa wa kaa anasaa snii ang aang.

Sasa nak pa aak kana iaga nga

aaan s it Sasa ingi roak-soak ak ini nainai ingin ingklakjingkak spi kanakana an sgalakeingnank i n taa pada wajak o s.

Baik, kaak ngan saa dan sia ata spa ana yang iajak nonon o aana ia pgi saang

Ya, skaag ain saa janjikan iakia ja 9 aastenga pl akan aang. Lkasah rpakaian

aik (angkit an ) ia Bikinkan kopi nk a k gegas k aa Sngan aa asa aan

apngapng ol kg iaanUnkk jangan ikin ssa aaapa, Bng ia ka aka

sga angka.ina ina opi ak sah agi iin aa a aa.Snta dan piaa sda gani ngan panalon

a jas an asi Sil kei angi gakgikk i kakaa

ai aan aki nga i jaa Sasakgang.lsan yang slaa i nkan jiwak skaag sa da

aa lagi Sga a gia gantina an pikia ang slaa i ipsingkan o soal-soa yang peah ikaan o Rsiskaang agaknya longso opong Soa Ta solaoa

sda tia njai soal agi agik asaasaa Dia fsar it sa sa o si ia rf kSangat iang ak langka aaai napakna sda

kan aaa yang ai agi si pn sda kan si angai agi S kan sli si kapi agi, ainkan Rsi angakan awa ak k aa aagia

Dia ingin ak daang k ranya isi aik aa jaan. Dan kana pana s i idak nang aa

a it ka ak pn iak asa kak agi taap ia.da sa si ii, kika kai sda sapai i r

aini Nonya ada di laang Dan a ono i a aang ta

ngan ngai jala di piggi a Ba pananya onggokonggok aa lai

IS 7 9

Page 90: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 90/232

Ta pada aat it jga, Kartini ah menjng da aamah ke eambi ma

0 ma! Ma m" grnya dnan aa aya embakan pint Pt teba nca pacaa eym dan

tawa Kami beabatan tanan dan engan tda enngg dipesilaan dulu uliha Ruli sudah dudu di atas sebuah dipanate yang ear mod Keo Ak ditanya mngam bitempat d beana, dang Krtini edian d di ataaa eba kina da ea Keo it

Ak edikit agm meihat peaa ma yan eba modedan erba engkiap it eanya meakan tean t alainnya Dan agaknya at e a dnga penghinya piik

tean fatei temp at kami dd i ada di bagian kana daia bi, dengan dpan yang ami ddi aa pada dinnehiga a dan R mmpnya padangan pnhnakpada erh angan Temat tratg aa Ri Rapatpada dindng ebeah kanan bedii ebah piano Sedang diSU dekat pnt aa dpan ada ebah meja teh yang baca Di daamnya teihat tean ei h baan Tyo Sowa

ia, dan di dt ain agi bah adio PhiipKartni ddk mmbangi pnt ya eambi engaberadap-hadapan dengan ami a berakaan piyama da tayang trdiri da ebah b ode koza ya bewaa hijamda dan cana yang wana opi ananya da ki beanammerah ptih ambtna yan ia dibea dai i ke kaan dananggnya bertogo epa di as tng ebagai biaa bibirya merah dengan iptik dan pipinya dengan oe tapi tida

berebihbianMa meoo ang tesenyum menyodoan sebuah selapa dai

pea baa ang beisi sigaet Mascot dan ceutu Kemudian sambilbangit) Kop susu atau colat

Saya op U jawa b RiDa adara?"rtm padangannya dengank A tnd eenak

"Sadaa? (Katini gangi pranaannya ad; aggp) Sadara m mnm apaSaya eh aya cokat opi eh p oat Medegar it li iba-tiba daam tertawa terbaha

bahak Jga Kat tertawa, tama kaena meihat Rittawa nga ternangangg eti orang yang hndak

0

Page 91: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 91/232

dperksa aandenyaAku bingng sebab tidak engerti tapi akhiya turt uga

tertawa sab pungakpingk seperti seorang anak sekoah yangdtertawakan kawankawannya, karena d beakang punggngnya

dantei kertas "boeh puku"Makud Saudaa Haan baangkal kop uu" kaa Ru eteah reda tertawanya

A bukan makud aya epe Saudaa Rul juga coklatsusu"

ap saya kop susu kat a Rus paa tuah, saya uga kopi susu saa"Dengan asih tertawatawa, Kartn engang ke beakang

eberi perintah kepada si Mi Tdak berapa aa kop susudan kuekue udah keuar dibawa si Mi

Mar saudara-saudaa! Cicipi! Kartini au engedarkan kuekuenya tapi dicegah oeh Rusi

Barlh saa, Tn! Nanti kai abi sendiri anganlah kita kakukaku seperti kau eoda ang koot! kepada saya) Mar, Bung!Kta hanta !

eyata bahwa artin sebagai nonya ra sangat pndaienggebaka pra taunya Sabl nuinu dan akankue kami bercakap-cakap ten tang a-ha yang se ariai sa aDan enthah seoah-oa tea dirundgkan leb dahulu, akadaa percakapannya degan aku Kartin dan Rus itu engabl skap yang saa ereka sangat berhathar rpanya, supayaaga sapai ereka ebicaraka soa-soa yang bsa enbulkan peasaa yang kuag senang bagku tau pebedaan yang

ungk menganggu suasana hari Mng tu tuah rpayaenypang dai kebiasaan aka eeka pun hanya bercakapcakap tetag soal-soa sehari-hai saa

ada suatu saat berkatalah Rusi, "Cobaah Tin an pano sebntar Saudaa Hasan belu perna endengar kau a .

Ah tdak bsa" kata Kat agak luauSebentar saa " kata Rus pula

Kartni enggeeggeegka kepalana. Malu," katanyaTap ba kuat bahwa dala hatnya a sebetulya aumala erasa egah dmta an itu aranya eokoknokk tagan kursiya Dan hdungya kebag sedang atayanamk bersna Tap seert asaya denga oang yang dntaeeatkan kepandaana maka a pun u sapa

9

Page 92: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 92/232

peinaa iu aga mendesa duluMasa mlu Malu saa spa sih aa Rus pulaMalu saa saya sendiri, awab Karini Waahnya meleng

gok-Ien

 

ok sela-lah dilenggan leh senyumnya

"Seb

 

n r saa , Tn, desa Rusli pulaMaa erasalah sudah aganya leh Karini, bahwa baas sudah

hampir dilalui anara ahan harga erus dan mengabulan Sebabaanya, Main lagu apa, ya

agu apa saa. ni seedar mengha awan i yang sudahlama da beremu

Rusli erawa sambi meliri e arahu Au sudah a enu

lagi dalam gera-geru, enah arena malu, enah arena riang,enah bagamanaBailah! ibaiba Karni bangi sambil erawa. Kemudian

seaya melangah e pian) Unu mengha amu dan Saudaa ia yang baru

Serasa eayun au e angi dalam eahagaan eia aumendengar ucapan Karini u

a lanas d udu depan pian dengan seengah mem belaan

am Tuup pian dbuanya anas membuabua lembarabuu musi

ag apa ya anyanya pula seraya menleh e ara RusBeranya begiu iu rupanya lebih unu menghilangan egugupan hanya dai pada unu mendapa sesuau awaban Kemenleh, sanggulnya mengayun di aas pundanya.

ntahlah tanya Saudaa Haan aa ahut Ruli ibu ainya

eng menunu epadau dengan ada menleh abu auhdai sigarenya), ini an unu mengha d a ! Maa erasalah leu darahu erserap e uping Au saa

seali bua hu daam hal musilingpalng ahu lagu erncng Kemayran aau s ilin

Memang au ida penah merasa erar leh musi dan seniBaa, yang uanggap sebagai buah ebudayaan apir, yangmudah membikin kia peca iman epeti anak-anak aman e

aang yang sua seai berdansadansa dan berpeu-peluan dmua maa umum

Ay Saudara! Mau lag apa anya Rsli ea dihanyaau eang-mang s

Branan dengan au, Rus eyaa adaah srang penggemarmsi dan sn ummnya

2

Page 93: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 93/232

kita ail lag ang udah saa , kat a Karti setelahdihana ak da saa

Maka ulailah ia enarikan aiana di atas piano. Kukunaang keeraheahan dengan cutex ergerak-gerak sepert uahloloi ang asak erlopatopatan Was Strauss onau

Wellen mengalu euaiuai wa Kartini Badanna tuutegalun pla dala iraa lag itu nnaan nan aana aanna

Seperi orang ang sedang erawadzuh saa, pikirkuBagus Bagus Bis kata Rus sam ertek tagan, ketka

Kartini selesai dengan ainna Aku urut ertepuk uga. Tuuterser uga, Bags Bagus Bis Bis

Beerapa la lagu lain dianka oleh Kartini. Seuana ag

ringanrngan saa Arta menurut pendapat Rusli Kartii elusanggp eika ag eaterat. Menurt pendapa Rusuga

Sesdah an piano, ka lantas eromogoong lagi. Jugadala hal musik dan seni una Rusl teata mepunaipengetahuan dan peandangan ang luas Apa ang kuaggapseagai uah keudaaan kapir, oleh Rus diset ah ke

udaaan us, ang kataa, denga sendiina akan lagapaila asarakat kaptals sekaang sudah erganti eadi asaakat sosias Sea katana pula, seperti caang-caangkeudaaan laina seni da usik pu adalah hasil asaakat.Masaakatna kapita, kedaaaa pun kaptalis. Deikiaseanutna. Begtlah kata Rsl Dan aku t dak egitu engertiakan uaiana t Terla tigg teori itu agu

Tapi kata Rusli pla, oleh kaa asaakat sosialis itu se

karang elu ada pada kia, sehngga el ungkn ada kesenan ang dasilkan oleh asarakat deikian, aka seagaiseorang pengga usk musk uruis pu isa dinikatinaBsa klhat pada atamu ang kaupeaka tadi itu, katakuda hati

Kartin pesi pergi dulu ke elakang, au enedakan akanan Kirakra a satu, aka masuklah kami ke aga gahuntuk akan

Wah akan esa kata Rusli da matana dielalakkaaelihat seuah ea ang peuh denga tidak kurag dar ephaca akanan. an karea entuk ea itu undar, ka keuarlah pula capanna, onpeesi ea undar ini

9

Page 94: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 94/232

akan nasi mea bun dar! Kartini menyau t. Kami tertawasemua

Setelah kami duduk semuanya, maka dengan mengangguk sedikit kepadaku sbelah kirinya) dan kemudian kepada Rusli sebela kanan) Katn mempelakan kam mula makan

a marah kita gempur kata Rus. n dengan garpunyaulala a mengambl sepotong paha ayam

Ayo ! Jang alum alu ! katanya pula kepadakuKartini pandi sekali menyusun meanya Tplaknya puth ber

s bau dar benatu. eikian pula serbet-serbetnya yang mashdalam lipatan waa merah put bekotakkotak pingyaPng endok dan gela ap dan bee teatu pada tempatnya

dan di antara piring-piring dan gelasgelas tu dtaburkan bungabunga gerbera dan aster yang berwaa merah dan kunin yangdisela dengan daundaun pengantin hiau tua i tengatengahmea dengan dlingkungi oleh piringpring makanan terletaksebuah ambangan yang penuh pula dengan bunga-bunga anekawarna.

Aku rasa kel melihat mea yang penuh dan beres teraturitu ukan penuh saa tapi indah pla. Satu kai ada kuihat meayang penuh seperti itu malah lebh penuh lag yatu pada pestapekawinan ha ukt akan tetap tdak dsusun seindah dan semode seperti mea Kartni ini.

Pada mea makan pun Ktini emperlihatkan kecakapannyauntuk menyenangkan hat tamu-taunya. Sambil bersenda gurauia menganurkan supaya kami makan sekenyang-kenyangnya. ananurannya tu tdak bisa dikatakan tidak berhasil sebab bak si

atheis Rusli maupun si usliin Hasan nyata berlidah dan bepeut yang saa. Yang satu makan seperti proletar yang lapar,y ang satu lagi sepei akir miskin yang teranta ungkin padaRusli karena memang suda biasa makan sepert proletar apartapi padaku teutama ialah disebabkan oleh karena aku sudahberarihari dtinggkan mat oleh nasu makan yang sekarangseolaola hidup kembal dan mau menyusul kerugiannya.

Kami tdak begitu banyak bicara karena terlalu asyk makan

Hanya sebentar-sebentar meluncur katakata puian akan enaknyasesuatu. emikianla setelah hampir kenyang maka tibatibaberkata Rusli 'idak engia saya, bahwa si imi itu pandai sekali masak. hun ini serasa dar Ka ing saa.

Agak susah Rus mengucapkan puiannya u karena mulut-

4

Page 95: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 95/232

nya masih pnuh dngan bihu gorng Spr mulu kuda puhumpu

a, sahu Karini awa, mmag ini pun dipsa darsoran Wang Sng

Au u awa juga, api ibaiba rdiamla aku

Wang Sng Rsora Wang Sng!Maaku panang kpada daging yang ada di aas asiku

Kemeameahan wananya dan banyak lemaknya. Sekonongkonyog anganku brgar, dmikian ula bibirku Sndok dangapu srasa idak rangka lagi olhku Tundukla aku bbrapajuus saku braakur Prasaan ual dan sbal iba-iba imbuldalam dada Mndsak k aas Mndsak k dalam krogkog

an Mau mmparkan smua makanan yang ada di dalamnyaning kpaakuRusli dan Karin makan s Tidak rliha upanya olh

rka apa yang sdag kurasai'api di anara rsoranrsora Cina iu, ang a Pinglah

yang paing nak agaimana pndapamuMmang, api a m akanan si apa namanya u .

rsora apa kaamu adi

Wang Sng n sahu Karini rawaa ya Rsoran Wang Sng Rupanya idak kalah saa Ka

Ping Skrangkurangnya bihunnya Sungguh idak kala !

an dngan brkaa bg, Rus mnyodok lagi dgan sndoknya bhun dari piringnya, lalu djalkannya lagi k dalammulnya shingga biun-bihunnya iu brganunga dari mulunya spri anggu

Akan api pada saa iu pula mdsakla nga bih hblag pasaan mual k krongkongak brapa dik aku mashbisa baanahan juga, akan api makin ama maki mdsak,makin mnkik, shingga pada akhirnya aku ak ahan lagangkiah aku dngan skonyongkonyong, lalu lar Lari dngnmnkan daa dngan agan kiriku Lari k blakang K kamrk Maka munahmunahlah aku di sana

Karni dan Rusli sanga rkju mlihak iu Lkas mrka

mmbur k blakang. muu k kama kcil ka p kdapu Mm menabak nyonyanya Tuan mabok Nya! Tuanmabok! kaanya ggup spri ada kbakaran

Kain dak mngauhka si imi, api kas mmbur kamarkc

5

Page 96: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 96/232

Page 97: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 97/232

anannya itu aas nin mbuu Kubu a senaesu dan uda asa snanya manan snta alamata Kini Sebenta menyalala ssan n am daamatau Kudian upejamn ai

iduah sa dulu Saud" bsi atn s alu ua

usl dan Katini ida mnesan aanna man tadipun mea sudah ampi sesa Meea dudu-uu saa asepet tad d seamb mua aupsayup udn m bcaapcaap Keduaduanya masi an s banyaan apasebeunya yang menybaban au muntmunt dnn snttbatba tu. Kudena Kan san mnysal Dan msa muaanya thadapu

Pada akhiya kata Rusli "Mungkin Saudaa Hasan iu mengia

bahwa masaan-masan yan ta maan adi it dpesn da sbuah ston Cin Buanah ita ai mnybunebu namso Wang eng"

"a mungn ap ta an cuma beolo-olo saja sonWang Seng an tida ada. Yang ada anya esoan Wangsa"

"a ya aku mengei api ung Hasan idak ahu Dia memangbuan "ahli estoan" Dsannya Wang Seg u bu-bu

sebuah estoan ina. Paa tu Wangsa Au bisa mnt aubeololo saa""Lagi pula saya pun tahu bahwa Saudaa Hasan itu seoang

ya asa upesanan maanan a sebah eston Cinaasa au ."

 Belum juga abs Katini bcaa ma mnonolla sud auda ama Katau dengan sangat mbia "Jad a tu bun

dai estoan ina, Saudaa Ban"Katn dan us tepeanat mhat au itu Katini smembuu au dbmbnnya au e dpan tempau ad

ema sih ema asih Saudaa" menatuhan dii atas dipan) Jadi tad itu betul-betul buan dai estoan Cina Buan Sunguh-sunggu buan"

"Ah masa saya mau mnipu Saua Saya pun tahu bahwasaudaa seoang yang aim."

0 maaf saa Saudaa Maaf a sudah bin ona Buanmasud say Sesungguya saa easa au teadp Saudabdu. Sei ai ananl beuan-uang memaaan auSaa nysa Sa tebubuu..."

97

Page 98: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 98/232

Aku sangat gugu an etenagan yang terbaa paa mukausli malah embikin aku bertam ugup saa Kulihat Katinia m endang dengan le bu kepadaku

ak usah audara merasa malu apa-apa senum) ak usahaudara mintaminta maa ebaliknya, sayalah yang harus mita

maaf Aku tunduk erasa hendak pea ag dadaku arat denganperasaan gebira dan terma kasih Gembira dan terima kasihyang mendesak ke atas Ke kelopak mat yang terasa paas anastergenang

98

Snned bok (sbo) in hnya ut plest bu 

d kemuD

a

ba

DG MGKOIL 

atu hidp d meng kedba d dbrn 

Page 99: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 99/232

ar Sabt kanorkantor peerinta hana bekra sapa

am satu sang.Melanr sepedaku d atas alan Mrdeka o Aku tak usah

banak edaung arena alanna udunAlangkah raana d alan Apalag d alan Braga Urat

nad masarakat bus d Bandung kat RuslBeacaaca kendrn spangsur elman obl

deo dan ang sngat banak aah sepd, oleh karena kantorkantor dan sekolahsekolah semuaa ba buba Anakanaksekolah gu-gu klerek-klerek kois-kois, seuana naksepeda Hana tuantuan besar dar rerendas ke atas atau opsrosir naik o bl

Spert kendaraan ang beacaaca tu di atas aspal

berspang surlah pula beacammacam suara di udara Mebi keadaan lebh raa lag elan berkeleneg-kelenengobl berdedodedot seped bekernng-kernng an serngkalpua terdengar Halo et atau dag zus! dari belakang stangstrna ang segera dsabut dengan hallo! ke bal atau kadang-kadang pula dega ou e kop aap! *)

Aku tdak suka kepada keruhan dan keraaan sepert ituOleh karena itu aku t idak engabl alan Braga, elainkan e

belok ke kanan kealan andraad teus ke aunalun, leat Bance

Au endaung dengan tenang Tdak terlalu cepat tdak pulaterlau alon-alon Fongrsku sudah haal alan

Sapa di depan esid, terdengarlah tbatba dar tepi alaorang bersese

San! Saudara Hasan!Segeralah au enoe ke arah suara tu Maa d antara orangorang ag beratus-ratus beaan di atas trotor tu napaklahkepadaku aah Rus beer-ser dengan tangan elaba-bai eanggl aku a d belaka dia kelihatan pula aah

* "Dia u mne

Page 100: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 100/232

artn sedkt terse buny d belakang orang-orag yag ebelubel t

Ctctct ! Fongers berhet dengan tersentak erenak laaku turn

eberapa obl dan delan ubarka lea du dan

barulah denga cepa-cepat aku lar enyebea ttor ea Rus dan Kartn berdr

Ya, har abtu ka plang pl au r n?alan-alan saa Lhatlhat tooorong?Ah tdak cua lhat-hat saa opet pret ang-palng

cua sanggup borong acang greg (tertaa)

Orang yang lalu berdesakdesa dan a berdr sepert e-ruun pohon-ohon d tengahte arus sungaalan ters ! erntah seoran agen poar kt a saasaa alan aak Ruak, sautkuHupla! Sepeda uangkat ke atas trotor a beala erus,

elenggakenggok ke kr ke kaan engeaela aa berabraka denga orang-orag berpapasan atu menyu m

ap karena terlalu raa erea oh enynggn am nynggng sepeaku

Sapa depan seuah restora, u engaak a auar kta sedk akan-aa dan n-n ea kash, say est lekas pulanenapa? Ada apa sh d ah?Ya arlah ka Seert Kartn, ketk au an ao ep ha au searng enugu saat daksaar Saudara aak Karn n ree eek tda boeh dola t n ta g

ban? an serena degan aaan u, ang dr ehs eed har atuh dn au dta es eeda teesee

a asu autau yang ea maa aa n

u eangat dulu eaanya elha a mu an a akak berbsbs enga ny ery esenyusey eeny-seny a e e rah Katn

Page 101: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 101/232

�,

La tamu lagi, seorag laki-aki yng sengh p a ag panya sedang ncba yakinkan sriny bahwa kepada perpuan-prpun yng mdn bhnit meliri sebntar dengan ekor anya k rah Kini.

'skan biarau! " bnk isrinyaa mengabil ept di udu y�: jny gak juh

sah dari amutau lain olh dea jaj yng mihosong. Jongos ebu dngan sebuah nu dan blkno alaangna.

"a Rus!"Tibaiba erdega sean iu mlayang dari sd belakng

e sudu pa ka

RusH melih ke ri k kana sepi indu aya ngaruara ga. Ia agak erkeju api sejus kmudian riklhdaam aah sinar gebira bercapur hen a di ini? (eunu e arah seorang peud yang dng hap) apaatang?

Dari jau peuda tu suda enjulurkan angnna lkorag bua yag na jalan. Maka sebentr kdan ngn k

da orang u sudah beenak-renaanapan daang?" ana RusH pula.a saa dengan ra api pukul 2 ," sah peuda u

sam mnari sebua ur ang palng deka."Prenalkan dulu Saudara Anwr senian narkhi dari

Jaarta kata RusHamb terawa ia eabatan dengn kama peuda ang akap panya. uliya kuning sepri kuli

orag Cna dan aanya pu aga sp Mungkin ia keunanCna aau epag Ia berkus keil seperi spong apu lidimas e dan aggna jarangarang sperti kr ang liar.ambuta elu berukur dan pakaanny sekua pakaana seorang motr.

epada RusH deriakannya bahwa a endak pndah k Banu.

Au suah bosan d Jakarta" knya.Walaupun tapan mukanya sang ipik pi enhlah

au urang erasa snang dngan kehdirn di iu l beraaakap tu kulia da  berklkli melirk ngn krmaanya k rah Kartin ang sedng unduk mem b dfr

1

Page 102: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 102/232

makann. Jiatan aana tu tdak enenangkan hak iaanmata orag pauran

Saudarasaudara mau a taa Kartn tbatiba, mgagka kaana dan sambi mnggigit poto sia sedia untukmu peaan

Saya sudah mnta at ayam dua uuh tusuk da gadogado,us, kaa Anwar sabi menagkau sebuah tuk gigi dar daamas kei ang erada d de pan hidungku. inumna uat akoi e usu atanya mnat ag ini mengenai tuuannarupana Aku makin tidak snang

Seeah Kartini seesai menuis segaa sanan kami, maka segeraah bonna dikahka kepada ongos ang sama tu dngan

sabar erdri d beakang artnSamb menungu makanan kami brakapakap ai. Anwar

trata seorag riang Suka tertawa a mnertakan engaamanpnaamanya aa a brpia dngan us icaanakera Dan sambi bicara iu muutna sau menggigit kautusk gig Kadang-kadang ia berdir untuk memperhatkan sesuatu sika atau grak yang berhubunga dnga aa yang sdang

dictakannya itu Tetu saa para tamu anya pada mnoh kadana Ada ang tut tertawa, kaau Anwar mrtakan seuatu yag uu Dan Anwa ka meoh duu k arah oragorang yang tut tertawa tu, amb mgangkat sebtar tagannya k atas eara menabik Ada pua orangorag yang engagkat hidunna atau mmbuan mukanya karna eraa terganggoh ara Anwar rrta itu.

adangkadag aku pun uka ua tut trtawa trgakgak

Tai adangkadang ua aku meraa aneh meihat grak griknyaang uar biasa tu.

Satu ka aku eah mnepeeng seorang bangku (egtuah a bereta). Kutmeeng dia, karna dia tidak aumnut printahku. Tah kuarang dia bersmah ogkok trhada sapa u uga api ada suatu hari kuihat da mmbik bah trhadap sorang wedana Sorang oda, dus.ka pada saat tuah, i dpa paduka tuan oda tu , kutepeng uangku itu shingga dia mengo saa, srt adukatuan eoda iu uga

Awar trtawa Yang an-ain n tertawa ana au ersnyu saa Trum aena tidak mehat kuuanna

0

Page 103: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 103/232

Megapa eorag ujag ag karea membiki ema sa harditempeleg? Suggu ae orag ii pikiru

" eg, wg met dat meorde odalistih gdo*(membaig uuk gigia wet je lai kal lagi saa rag

teaga rkata begi kepada aaku edir Aahku, kau auu da sorag bupati Jadi sorag ali omor waid,buka? ah dega trag-traga kukaaka bgi kpadaaPa, tidakka apa mraa dri sprti seorag raja dar oprakkaau apa dga erpakaia kara modl kuo iu dipau ol orag opa? Kapa apa mti dipaug oraai? Paug oh atu barag ag riga, ba aa pag diri Dalam mata aa, emua itu sagat lucu, Pa ! (mol keadaku) agimaa pdapat Saudara? (kmuda molkpada Kartii). Yo mis Tii, wats our opiio? t is ridiuou, ist it?**) (megdip) Sesugga dalam maa saaemua itu sagat ucu Kormata, kataa Pada al dt i ogwoo badutime, i waar? * * *)

Dari euah mja la eorag tamu mdlk-dlik maaaMedlik-dlik prti mata ika gurami Rupaa ia orag

egawai Pamog Praja mod kuoa! Gado-gadoku daag! teriak AwarDega ica jogos mear gala makaa da miuma

ag dipa Meja terlalu kecil Dsr lag sbua mja aglai

Ao, kita mulai saja kata , ta j ogo sesaiMarl kita maka pti br ta ag klapara kata

Awar ami mgaduk-gaduk gadogadoa dega sdokda garpua

a, am bug us Jaga eprti kapitali ag ar makam akaa kaum ol tar

Mereka maka agat glojoh Ttama Awar a maka eperi kuda uaa kara mag ia ag palig aar a

makaa pu palig ceat pula lsaiaoba keuarka duu rokoka g!

usli ag mai megua kerpuk Palm ag merogohdulu p a igare a dar dalam ka oga

*)  Bslh ebsn feodl ng eendhn bt nus tu**)  Bgn pendpt u, n on Tn? Luu bun:

*** ' Sungguh bdut-bdutn elulu bun

0

Page 104: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 104/232

ni su dah habs ! sam bung Anwr, sambl meamas bungusro ang sudah osong ag lu dibantingna e lanta

Anwar mengambl satu batang da roo usli. Kmudian darantongna send dam bilna se buah tube eil.

a itu tan us, sambil memasuan suana angenghabisanada, sahu Anwar, seraya mengelus-eus at ang hita

it eada baang sgart ang hend droona ituKam betga mempehatkan ngka laku Anwa tu ang

smew, wan ni, iru Pemadat uga a ruana, enapa mu hern-ran ni an Tuhan ang uulas

ulasan eada siguh au ni brata sert oang ang menggau saa W,

a usi sambil mengrling selat e arauKena mngigau uanah tu eatan ar uanah

ar bata, baw Tuhn itu madat bai manusiaAudu billh, iruiarun sudh ban eobahan adau sa berena

dengan usi dan Katini, namun etia mendengar uapan

na iu au ida bsa mengang eratan audubilhit sealun uma daam hati Htiu memberont nginberdebt denan orang istmewa tu aa au un btanalha r eraaan saudara iu?

Zeer eenvoudg! * uhan tu m adat! uhan madat tanu ula.a, maat! Arin menu a Mar meneu lengan

usi) n begt, ungusl esenum Menegu oi susnKalau menu sa sambung Anwar, 'uhan itu adalah au

senii teununa seni menusu dadana) Dan bersaKos au bera ben een god in het diest van min gedahen * . . (tanganna melabai seei serag oeastambu terha ratna)

Ga orang ini iru Mengangga irina Tuhan ua! man ida mengeri

us melri e arah Dilhana ruana eningu menge-

udah seal

*) Dl panu ng sedaladalana aulh Tuhan

Page 105: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 105/232

n sepert orang ang rsggung hatn Sudut bbrku brgar, seolah ada seuatu ng hndak kukaakan Dan memangada ang hendak kuatakan ap dak kburu karena terselaoleh Rusl ang sgra berkata, "Memang Mar pea berata,bahwa agaa tu adalah madat bag manusa ap uapan tu

hana suatu kasan semat-aa Suatu kasan eprt msalnykasan ang serng kta dengar aah bhwa Tuhan tu adaahtag pegagan bag manusa dalam kehdupannya Atau asanlan ag, ang srng pula kta dengar ua alh bahwa Tuhan tuaah aaa atau obor d dalam kedupan yang srba glapn aak lag kasan-kasan ang braammaa bunynaDa asan ag dabl oeh Marx tu tdak kurang tpatna aahflTuhan t (aau prssna Marx tu bang agama) bahwa gaatu adalah madat bag manusa Apa u artna"

Rus sangat tenang suaraya, sprt basana kala a sedangmengurakan sesuatu soal Dan mungkn pua, karena d dalapergaulan akhrakhr n ang makn rat tu, perasaan kurangharga dr trhap da sudah bertam bah bsar padaku, akaaku pun sekarag kurag bera untuk mbantah esuatu teoratau pndapatna Prasangka bahwa Rus "lebh tahu d

padaku sdah brtaba daam nekam dala jwaku Maaau pun uma medegarkan saa dak mbanth apa-apaata Rs selanju tnya tu tada la artya al bahwa sprthana dngan adat Tuha atau agaa tu adalah satu sumbepepur hat bag orangorag ang brada dalam ksengsaradan esusan Su atu suber untk mupakan sgaa  ksdha

dn  pedraan  dalam  dua yang tdak sempurna n Sesunh-

na, anganl  kita Iupakan bwa  (seperti tempo har sya uraikan kepada  saudara) ag am  dan Tuh  adaah  hasil at u  b

dar  ssatu  masyarakat yag tidak sempurna, tegasnya ciptaa

atau bkna anusia  juga. Mausia  dalam  adaan srba keku-

ranga Ha jogos :n a  ar th sat a! "  trak Anwar  tba-tba

shingga  orngorag pada  kaget. Kemudian  seolah-o  tak pdul  an orag-orang  sekeli ingya, ia  mngisap  okoknya

dengan helaa naas pajang, H! ff!"Spa kaget  sya,  Tuan ! " kta  Kartin tetawa  memegang 

gelasnya dep uluta"Ah . . . zu� kgt? Trlau keras barangkali suaa  sy? 'aaf saja '

us, la k saya akan brbi

8 05

Page 106: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 106/232

Sai erkata mika it ia meiat ke ar ogo yangiah enoengo c nta kikri an mejamejamem ke r kai nta a r th , n?

a Zi je! emuk ja ai eihat kepaa artii)

oh arak mai an eraga a ertanyajg keaa jongo) a air teh at gea ! eka ! ono erg ke eakangSeingan air th it erann beeraa menit ai eentara

it pkirnk ma terikat ga kepa keterangan i tai itai paa emat aya egit R ai agi peiara

ay tai kiaan tiang at oo yan iaa kita ear ituengan kiaa t ri ax a hakekatya aa aja

euauaya haya kiaa eata agaiana enapat Saara?

Ak tiak menjawa eraa oehk artii memanag akAnwar megeugekan aa ari rokoknya Rpanya perhty udh berph kepd tmutm a umuk

iat montok eerti e Wt katanya megkitkaagnya ke arah perempuan gek yang a mauk iirigi oeh

minyaai eetara it aaraauaa, tikkah ua tia watnya kita ag? taya artii eoaho meghitunhitgwa aat ituah yag etepatteatnya tk meyetop ereatan

Ak eti tng air tehku u kata Anwar0, ya ai ki peri uan aja ya ! ujar i Di maa

u mengia?

Semetara in i i ra eoran a i aakaa etaai beok ata a mgki aku atag ke a rmaook ten Rumahu kan ear kan?

Boeh! t R pua Baikah! agkit Seaag kaieri un, ya 'I

Sete eeai emua on iayar oeh Ru mak kai pumi ta iri ri Anwar Dan ketik kai hpir ampai am aitu e erteriakah ua Awar Hai R Bok ahiayar jga to?

Ah eti ak tiak ken kau aj a t erookook i eneika aanya ea

A ight! A rght! eten yanyi mi ararinyamokoknokok mea) i jong! aa ai tk?

106

Page 107: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 107/232

akt brdar trus Seakan-akan tak knyanknangnya

menn h ari an tahun Tak knangknyangna seprtimperiasme mau mnaj tus mau mnguasai ts

Tap wakt tdk trasa brau oh oang yang su rh pratanna trkat kpada ssuat a atau soa sana ohku

sendiri tdak trasa wa sud mpat buan au, sak akurtmu ngan us dan atn akn ar makin apatargauan kami brtga Dan brambah raat brtambah bnyakah aku trtark o uraan usi yang sua skai mmbawaaku epk tn tang pbaga soa hdup, baik soasol kmasaraatan, potk, konomi dan an-an yang sama tu tdakr m nadi soa bagku

Padaha tu pun tidak kurang-kurangnya da soa-soa agakata us sau , sbab suh hdup manusa d pu ti oh so a soa trs bu t

Aku skarang muai merasa mnad manusa bab seprtkta usi tmpo ar d sampng brasaan pri-kmanusiaan ,tana yang te tama bag m anusa itu aah berpkr Mausiampunya oasoa yang has dkupasnya dan dsesaianna

Makn anyak aku menurakan peratan kpada soaso

ba yang dikmukakan oh usi makn kurang aku mnprtan kpda sosoa g dan mstk, ang sbtnmmng tdak pna mnad soa bagiku Dar mua k akumnaankn gama dngan tidak prnh brsoal-soa °Mmang

sengguhnya phatan anusa itu aksan skompok ayamd dam kdang Dtaurkn bra d sudut u tara, smuaammu ke sudut utara Tmpat lan kosong Dtaburka kesudut satan, semuanya mmbu k sudut satan. dak pernahmrata pada suat saat ag sa

mikan phatian dan pkran skarng tumpah suhnakad soasoa an dbwakn o us Dan hasa kuakuibwa m bataun aku brtamba ba dpnga oh us Sukss us tu t taa eakna pda aranya a brbiara dan

107

Page 108: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 108/232

mngmukkan endaatnya Cra mmbri nashat sert orang kiai kada santrnya dngan mnakt-nakuti dngan sksan kuur da ain-an, agi cara bertngkar sert orangoemis atau agitator yang suka mnyrang mendadak dan mengek, semua it tidak rn diakainya

Mmag sebaga soang roagandis ng us sau rgang da sm boyannya, bh wa dngan cara yang slau dsrtai senuman orang b mudah dibkin akin dariadadngan aa mdesakdsak yang kasar

Akan tti s kuakui ua, wa di semua i adalagi yang aig ntng aitu bwa smua iu sbtnya tidaakan brlangsung dngan bgit ancar kaau artn tdak ada.

Pnga usi sbetna melau artini seagai katisatorSuara hatiku ang mua-mua ana sau-sa terdngar makn ari makin eas Suara bwa aku mncinta artini sertirn aku mncintai ukmini dul

Daam keadaan dmikian, maka tia gra dan ucaankseau kutimbangtimbang dulu dnan insaf Aa kn katadia? Akan markah d Skak dia ada otongan akini Dan sbagaina.

Terasa sekai betaa besarna ebahanu dibanding dngn duu. Dulu artina mat buan yang a sgaaeak dan ucaank sau kussu aikan dngan ndaat umum, t tma dngnndat para aimuama Aku seau rat-hat angan imnadi noda daam andangan umu, aias klas m-ulamaitu enr kata us, bwa tia orang itu dingahi dan dikn oh endaat dan nai-nila ang beraku antara

nn ata kasnya sndiri) Ta searang ndngnmum itu sud tidak gtu kurauan agi Bgiku kngb enting endaat Kni kng k ud idk mauagi beaanalan dengan Kartini bkn k k ndn rn ua beraa kal gi nonon biko. Gi ugkaau au mmikiran, bwa at bulan ang au ku asmengela ke bkn seatang ohon te jn unuk enembnkan dir terada sebuah dmn ata ob ang leat

Takkan n rasana kla bnk di n knnknnku ng gnggng keala, kn ku ng dn hit tiba-ba isa e bah dmian

ng mengeti tet hanya tersen . Dn ng

uiha k ng ng it i orang-orang tua ang telah

08

Page 109: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 109/232

(f

baak bgalama dup D ataraya bbku sed bu pu aya trsum saja

A kaya pada suatu ar padaku, egau mas muda ,as tau dup agi pula gau sorg lak-ak, tdak akbutg Da laiai itu seperti dut beggol Petot atau brcacat

ma bsa laku Tdak sepert aak perempua ag ibara uapra sud ilag argaya kalau cacat sdit

Pr pula au mm baagka apa ag terkadug dalamatiu tradap art pada bb itu Dia aa terumTgas ataya, Sa kau sorag la-l yag sud dewaaTmpul jla iup dega ati yag tab da ba Taptu tiak brat bawa au tda u bratiat

Prepua tua i tu atas mceritaka masa mudayaetia a masi perawa, orag tuaya terlalu eras megajarSbaga seorag gais ag suda egakat bra, a malamaki keras dibu, tidak bol bergra saa seal gitla bb e og k g meggod ,uda aja a terpiat da dbawa ar Dbawa ar spr sorburg ya suda lama meuggu urugaa terbua

Tapi sag suami yag prtama itu kemuda terata tidak setia

(bargkali ara tu bb tu slalu eprigata aubawa taba da brai tu tda berart bawa aku tidak usabhh S bb l l mmal e ma orag uaya alu Karea tu latas tutbekea m batu-bat ruma tagga pada sorag waaag suamya jad wdaa reka baak aaa sggaugguh buuh ben eolog bb u n e

malagya s wedaa iu kemuda eggoda da sgga atrasa ari agi dar saaSuggu bayak egalaa bbiku tu am kal a brgat

sua a pada usa setea abad a muai igat kpad muada tasb Da searag a sagat raj melaua badataaj dega mgambl suatu dali Nab sebaga semboaaSembaagla seprt kau aka at besok

Skap bib yag megerti tu, yag tidak mrtagrtag

atau mcla jjaku u, mrgaa sekali tda tadukudalam pergaula dga art da usa tetap barpu begtu sampa au mas berada dalam

ebbaga at mbag, area serasa mas ada ssuat agmejad pgalag atara Kat da au tu

1

Page 110: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 110/232

Serngkai aku bertanatana daam hti bagamanakah betuna prhubungan Rs dengan Kartini itu arn mngakuan dirna adk Ru, dan Ru memang peah berkata bahwK tu lh ny kn tet egl gekgek keuorang itu idak epert kakak beradik Sprti dua orang "bersahabatan Va, kirakra begtuh Semaam dua oran bersahabatn Akan tapi, gnkah da persahabatan antara orang lkaki bangn dngan orang anda uda, dngan dakmngandug praanraan ang ebih mnaam dar umapaan prsaabata aa A nonn aku tida prcaa anana pesahabatan dmikia

adang=adan aku merasa se mmkrkanna Teraag

baang ohku, bahwa persahabatan emaam iu entu tidakpa dar perbuatan-prbuatan ang ke ang hara, ang kotorDam kdaan dikan aku ngn ska mpaskan dr dari

engkraman prguan kedua orang tu Aan ttapi tataah,bahwa a asmara tidak bia dangkan begitu saa

artn pun rupana sudah mrasa pua apa ang terkandungdaam hatiku tu adangkadang ia suk pu mem bkin akubuan, tertama terhadap Rus Daam aatsaat dmkanmaka aku pun au brda upaa unuk mnbunikn praaan eburunk tu Aan eapi kadang-kadang serasa darkaa kut mukak i Tak sanggup mnmbunkan api ngmenaa d beakngna

Akan tetapi artni bukan orang wani ta ang su dah banakpengaamnna kaau a tdak bisa embuk-buk membeaiba agi hatu, shingga mburku itu antas brbak mnad

peraan kah ang bih era agiendek kata makin ama aku ergau dengan dia makin umbuh intau kpadana, dan makin besar pua pnarhna atadiriku Dan ealui dia, pengarh Ru

0

Page 111: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 111/232

D rmh Ri k kwwn rkmeti erm Krini tng ke etegh j ng sermi eng et meek rk it ihkoong. t te kri rotn, eer kri segk ng njng ekrg h iki kwnkwn.D mej ng iigngi kwnkwn it n skg ii oh cngkrcngir g eisi koi is eer stoe kee D e orng i trn tigrng wn, menymbu m engn rmh-mh ynrii ek meoon krsi g j titertw ring

Krtii enc tet ekt ketig wit it edg k ieri si i ming Ar g eggekn in seikit ke iggir tk. t meggigit e isg go

rg. trt sh hi it in ke rmh R.Ket w it ekt Krtii it ah itr g g it n Bg Rmi g jg trt hir erte it. i n Prt ri Grt t RsIi memerekn eorg

kiIki g kirki 8 th m g i see, ke Ktii B it em

mi et tg ng Prt teeme.

g is g seg kre iji ctik.Kwkwn g i h en eek sh is

tg e rm RIi i tr g m Bng Goo Bn Bkri Ketig kw ii eks egwi emerinth jj. etg iwt hi meek teh kkti iRi

Bung um h bek gen pe-po *) epuuh hun yng

i is kren kti imrhi oeh sorn tsnnit seorng komiris e i mew ken tik mersh. Dn komiss it itemgn, sehigg oong Sng g Sm eji oi otois n memi gerknoiroir* veld pole (bahasa Belanda) = polisi lapaga yag bergerak di luar koa.

Page 112: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 112/232

Bung ondo adaah beas gu HIS Ia emudia minta pasari abataa, o r a meraa ang untu (seperi tanya endir) mrni ana-aa ita nga peaaradan pdia oonia Ia searag menadi seorang pamongTaman Swa

Dan g Bari uunya pernah mnad pegawai SS*) Tapietia ia tut memmpi pmogoa STP**) di tahun 1922 iaipas Searang ia meadi opmaer di saah ebuah percetaanyang bsar srta mmimpi aum buruh prcetaan Sebeummenadi opmaer ia pah meadi wartawan poro bambupedagang ec , emudn seteah rugi dagagnya embai mnadiporo bambu dan paa ahirnya mau sebuah percetaa,beaa mngeet, emudian m ead opmaer i ini.

Tapi di anara wanawa itu tda ada yang meebii pegaama ug Parta itu Dan tida aa pua yag mebihi eraaannya

tia masih bemur irira 1 7 tahun, ia udah ut beruag d aangan Sea Isam (egtuah ia bercerita pada maam itu) Ia pandai eai berpidato Sebagai prpagandis dmgo rupaya suar menca bandingannya suatu tnaga yag

uar biasa bagi SI Aan tetapi emudian ia bertuar hua atrpengah oeh airan sosiism radial yag etia tu bauai mermbes e tanah air ita Indoesia aa Sriat Isamatas itentangnya dega seeraserasnya

Pern a brpidato di sah ebuah rpa umum yag daaapada buan puaa Begit cenya degan breaar Di ataspoum mum mu hr yg ebyyerr r org-org Im yg berpu eu sa hrnbereriaera serta mmamai ah ada uga yag meemparempar gan apa saa yg bia iparannya podiumSanda, tongt, er, egong beterbangan ara epaaBung Prta Tai ung Pat brtra-tera dan emaimaiembai. Sbu cengg ena epaa orang wa pois yangedag br dan enedorgdr di atas mea, menyuhr p tjubr

Semnggu ug Pat has berobat i mh ait sebabepaanya benbn a tiu haaya yag ataya yaa. Staatspoorwegen Jata Keret Ap Vereig va Statpo e Tm Peroeel

Serekat Sekerja para pegd�ai Keret api rm

2

Page 113: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 113/232

masi at el, alap sedang bepasa Dan lcna berbang at rangan engan a oang ang benjolbeno p eplana aena tnj balan dari Bng Parta sendrDn tnjn tent lebi eas, ata Bng Pta, ana bantinj pasa.

Da menceaa pesta yang l u, aanaanampai tetaa Peempan tepngpingal sambi menpi mlt degan ap tngan Ana bealai beteptngan ea beseser, Bag ng! Bag ! Tpi eangorangong paa t, tanganna leas menjang lagi sea p isang goeg ang leas dj balanna e dala ml tna ,sea tang opet ang betnda pada aat dan b.

Senggna, Bng Pata pndai seal beceta lc i mn VS g, uru u eeoo eogon-peogoan tesebt Kedin a enjad elai ai sebapa Rottedamsce od Sebga elai a pen belajmengeng ia e Astrala, Tongo, Jepang, rop dansama pa e Amea. D Ne Yo ia eliat nab oangoang Nego ang empna eddan osal ang endaeal eb renda dapaa orangoang pt bewana

ann D Ne Yo misalna, Bng Prta bsa engnap d oteltempat oangoang l p t enginp, tpi seorang Negro tidabole ealpn oang ia msalnya menjabat pangat profesor.

Jga men ea nasb am pegangg ang betajtajmlan, ang as ip d g bggg, ang beelranm n cmngcmng en oooo n yng

mentereng a mendet elapaan an angan d tengenga eaa am apitali ang bertmbntmbn banna ampng it nasib am br ang idp d teataterat an gbgbg pla Begta ceta Bng Pt

� tr t tf begea di alangan eat b peapalnang cor tenaona , an t t juga melopo pemogoanpemogoan aangn meea

eta embal e tana ar, a mencban dir am pe

geraan noopei. Beberap ai a ms b at dpanglole PD) al n n perelct, lan i n peedelct,ata aena tindaantida ai yang melanggar atel aret

Pee ichtig i aa PyeI Polt

Page 114: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 114/232

a b nangnang pana Hnda elanda Tapung Pata tetap teg daam pendanna. Daa eadaanna. eg epet gnng b

emang a p seataata " t beang engea ctacta dan deologna. Seaang a ngga d Gart tap ana

unt mentaa saja, aena ba saja awn dengan eoangprempan beasal da sana. aena pengalaanna ang begtbana dan etegan atna ang begtu at, aa oe awnawannya ng Paa pandang seaga bapa meea.

acamaca easaan mengas se ja tengeng awanawan t. adangadang a meaa ecl teaap angoang ang tela begt bana pengaaanna t,aangang meaa mal ata gels an ta enang. Maasaeal enge. enge pada d sen, aena a tdaepe mea. etaa sea, jenge epa eea, anamea angat beanan aa egaagalanya dengan a

Aan etap paa umna a tera oe pecaapanpecapan eea , oe ebeana ea, ole ebebasanwa meea.

Soe t aanawan berp d a Rs t ebe

na ecaa betan aja. Meea tea encm abar bawa m R t ada Bng Pata. Menc aba sepert semts menc ba ga. antas pada daang been engemun ng Pata Sepet ansant mengern a atauwartawanaawan mengermn pebsa ang aan dnteew

aa paa petemanpetean an Rl ang asanamnad "alang" a pada soe jabatan eoat t teaa peen deaan epaa Bng Pata. Dan ng Pataernaa leb eat mendeta "pent bcara dapada Rsl.Dtamb jga a panda sea beelaa dan ec. aangaag pa memasasa na mec.

enena paa maa tu pat peatan ema aa Bngaa R tea bersar set e belaang.

Bi Anwa a t agana an menenangan aina

Sda basa a enj pat peatan oang. Bea ntmenja pat a Bng Pata elc Anwaa ang palingera eawa aa Bn engmaan ea teorAnwal g pang d bere Betl! Bel Dan ala Bngata mnyropot op mansna, maa Anwaa pa ang em

4

Page 115: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 115/232

pesilaan oraga li minu kopinya a megm bikuekea. Dia sediri enjaku lagi pia goe.

api rpanya ca demikian iu belum cukp jug bai Awaa mau leb edpa pehatia mum. Bgkali juga memania mau menemukaka pendpany secara ujr. Pendekya

Bug Pa yag sela u idk p ddeb oang iba-ibamdapa perebaan dari naerdbatan iu eceus keika Bu Prt menuika ai

en d n odern n. Dengn eg ber d hr-na a enl uha ki

Ucapan iu sa bekesan dam ku Ak meoleh kea Rsli keudi kepad d kak lany

api semuana hanya menggukgguk j eperi madoonderneng *) erhd dnrurny u sebeulny mumembatah aa eai pegalamapela yang paidalm peebatan dega eek iu egunci muluk eraera anya kukuku menak-ark dmpul kusimakin dalam

pakh merek t pu suda menjad dais speri kdl tehadap dalil-dlil gma? dk im bl as dlmhai eek uk meyusul lebi dlm l iu? ala meeka

sa mnemoohkan orag-orn aama denga mgataknbah wa ang-oran m iu doais ska guny-ngund-d qurn d deld benr dny enmea sendiri pu idak mu menyelidiki leb kriis ucapancapa lain sepei ucapancpan Ma Leni Stalin dan lainlain?

Sesungguhna aku mu medebt aau skunkuanya

mu berana an epi keika meliat Rsli an Kii angnapanya seuju engan ucapan Bung aa iu maka pikianpikian dan ptanyaan-petanyaanku haya ampa i dalam hatisaa a siapa a baankli capan i man bea Baangkai sud dipikirkn dalam-dlam oleh mereka Da apasalya ku meeka suda pern mengemukan pendapatbah wa uhan itu madat kenapa sekang ak hars hiakanben ala mereka beendapa ba u nik Mug

kin besok aau lsa akan demukkaya pula ba Tuhan tubk lisrik ekom poiti tau apa sa. tlhn tu ada. an ada ial tenik Dan ulah han

it ebab ila ag embi kesempaan hidp kita .Begia aa Bng Paa meegasa lagi raianna.

* peu�aaan perkbuan1 5

Page 116: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 116/232

'

/

y I [l/

I f

,

Bemacam-mam pan ..

/

id eu w ti-tia Ti Te tu cmlat.

aw-w et mee ua itu u lumt meeta w Mol ya ult eui-uitu ai eu emu i eu lu mt tu u eidlagi arya Serag mer e w elaut ya ehithitama tear da ete oe t ; a Bu Prta

Page 117: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 117/232

Dengan tanga bl tetawa Bng Pata enjawab Betlata adaa t a aat mang, an T pn nycma alat ag oanoang yan pecaya epadanya t ngatanya me be eelaatan dan eepaan epada dp

mana Begt pla ten bag am Alat ang membe esepaan bag dp mana D apa bedana Ta ada toelan dapda yang sat eb nyata, leb oget daipadayang lan Ten nata tea onret Tap Tan aaa,aab mbngIabng e dae yang ta tecapaole al, e da yang gabgab, yang tda ada bag amTapi bai ten mapn Ta, adala alat ja Betl td?'

angoan pada engangg tapi Anwa tanga lag beata,t , tap nU t aya, apa tna aat aa tda adaana? Kala tda ada Yang a empenaanna?Apa gnana menesn, ala tda ada tangan ang menjalanannya Ole aena t, bag Tan t dala a end,mana, ba ten dan esnei

Bal, pendapt adaa bgt, st Bng Parta,

'Tap ag a Tan t anya alat pe epet ten.an aena a leb a pada yag ongetonget, angtegatega dapaa pda yang abar yng gagaban aaaa a p aa teni yang taa dapa a lat yang aaama spt Tan t tl a bga, ca ten yang ada, ang ba embe eepnaanp epaa ana. Ban Tan, Tan tda ada. Tanab, amaama tda jla, gab le aena t pl ten

la ag as ta aa ebaga aat, ban Ta dengan enoadoa dan mntamnta ata ebacabaa l fatea atasdat beeap ats Sedang apa atna, ta tda t!

T bg y, l tu et t rny, lu t tnu

eng Dl hl n t el t bertentngn fhnylh bg y, nu un t n bny rny, lu memegunn lt yng ut uu eemunn huny,ytu lt ten tulh lhl ngn t uh t brcecon tenng Tun u n u bng , bg y mnu n en eolholh b le u lnnya, bl mnu mu menger eurnnny "

7

Page 118: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 118/232

Arinya manuia dala i yang eungh-unguhnyaag bepii dan bepeieuian ela R

Ya, V, Bug Par mengu-au a Rsli) enaja, manuia yan bia mempeuan al piiaya dan yang

maan pea pei emauiaya ebagai dasa hidpy Ya nu ebli di Ruli) ebab eluhuran dan emaju

an ei aan menhua emauiaa apabila i dipeua leh mialnya am impeili nu menindas sla d bag-ba lin

Beul iu u Bu Paa. 'a elaju nya a ah iabii ibu dan mem bua-bua au enag peara yng

ida pei epei sal Tuhan iu. Lebh bai ia raneep pii dn pehian ia epada al-al yan beraimai hidup b ia all ya na, y e, eperisal ebdhan ia yn mih gelp dlipui aan bua hufpeeya sl ib i ebaai bana, iulah yan erpeningbgi i Sl uhan d lai-lin y aibib iu aya e epada ang-an un gelamu . Say a sendii da

sdi nelamn aa diaa elam . basa ur Ou OuTabuh di lng bebunyi u embahyang gib.iam eia A ibaib.Kami g Kuaa An membena Bn aa.

h aa Bun Pa. api emuian abunya smbil era.

Kia an lebih bai empelaar eni daipada mem

bedu? Meuja eni daida mmuja Tuhan. Ba beBung?" (menoeh eu) i eaa eraya bei aeh hig id bia

paian, apa dia mecemh mdi yng membed iu, aau meehan uhan iu eni aau menc-mhan u?

api Bun Pra pya sanga sju dengan chana iu. ia pun ea Seua eaa. Hanya u umaeseny-enyum lagi, da menger pa yang has dieaaan

Empa bul yag lalu u maih melnca dari riu enea abuh bebunyi , les-le beregas e ama adimenbil i udh. ap searan u p saja epu pada

8

Page 119: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 119/232

kuiku Te ju e e og yg meewkmo y ekuk kejba iu

mp p Pr p mul pmya apipeb Bu P

D nggr erengr orng bern engg u unu eu Tuhn Peri o Tuhn eny i ungn ehnwn-wn

eek beoo-omo Te ol-ol y yay kok y muk kl Pe pa og-oaalm lr berbubu megupk kim-klima Arbko yg k eery

B jm e embl k Ki baki ber

pm pei ulu, bb e o bikop

Di biokop peiku ik ep Ke pereb aAar B P i iu ik leps sa sek le pm Dory mou R Novro lm P o

So"Kirk eea u bel bioko bbr Popo melr r melali pi-piu "by" kelurBejejl-jejl ep pu erb ellu emp epeipooga-pooa ky smpasmpa e p piu r D lm bejl emki Kri e ekali memeg ak r morooro, mgimpi-imp meesakeak

ee k Kii melpk pas p kka sdabbs li mu ya beek-k mlm me}oo k ijl bear Sejuk mmbelai

muk Bul m e laSa , y K meiup a) i l kki

sja y wy ek sek, a ik berapa egbul lgi (kp kusir y meaarka delmaya) idakKng!

"Y bak ak Kia jljla ja ulu"Km bel bermpa ael Kaii idak ipkiBol y bka" rku e galii membeik maelya uelmpk belipa

i lku Sambl bela km mmbiaka lm yag

9

Page 120: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 120/232

bu k l u Smp pepa Kop, Krt meuulk, K jl eu j, y.

k, uku ;Sud b ku ek el ulyJad km dk bebelok ke jl a Bu d lunalun

melk mebl jl er, mellu jla S , aladd d Petepk.

Sap d uk pk eebt, K dm ebet. K dudkuduk dul uul pl0 bk jbku. Tder uku a ema

ku p ebeul eeukk ul eebu kepdK. p k tdk be ku kluklu dpnd

ku eooK mk k. ea bk y bu leky. n k K meujuk ke bku koo d

b eb oo pn kpa.k k lma kemd ku pu ud duduk p

K. m y bedu d aku-baku dek koo ema. bk y sedk juleky ma be pl leky stu sa be Kbukbu elt d ap bk u du ubuelek

Bl dy ap bul be e epetp ms mud y bu dook kel-kel bektk d by beekek embk bl dup

Sy k buk pey Tk sup ku melkkn ked ml . p bpu beu, e be oleku

peu ya b memp jk k ju kepd jwaKr pu epuk ju ky ol ked bul u duduk belk d t dd, meed k ltmep bul

Koe loe H j lK a ekeju eole k belk, k uara

erm u dn membetk den bbun Tun! un! ur emun mneri

Kejr y tu l u lkk yn ea e duul ole buny

epu be beketepokkeepok d l uny See suulpul ole eo peremp l a mejejet dnmeass mp n.

20

Page 121: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 121/232

n n Masih ani ga am mnundp da aai i rnaa agn pisi Mra mmbna

bna sp anng gaa mnggnggngi pncurw ida mau ahu ndang-undang ngr ah? i

Bnaang aang da rang prmpuan iu mnangs rhsa-hsaa ma mdian kuliha dua adan rpakaian khiam

hiaman digiring h dua rang ps iu. Mra ar dabawah baang phnphn ang ga mngina rng parang rang brmandi ahaa mnu arh am dua agnpis i ida habis-hana mmna-bnak dan mndrngdrng dan mnndngnndng dua man i ang a

hni-hnina mnangisia lwa di bagu kami, agnagn pls u mnh kpada arin, mngs-nga sami ban rus ng samnran ampu snrna mua am

urang aar! grku daam hi.api ma ida apaapa Mra baan rs Mndrng

drn rus. Dan dua mangsana rhisak-hsa sa rang-rang ang maang aa arini sngah daam

uu Mengeuh ser sbngy, "Krb kse!Mra sampaisampai nua hrmaann, krna k sanggup mnar ssuap nasi. arna masaraka rau r,a sanggup mmbr praan ang haa paa rang-rangang maang iu mndisdsi suarana Cih Msssaraabr kaa gini Mana aminan hidup unu wrgana!

mngu saa h prsiwa ang iba-ia iu au s

aan-aan dirngguan dai duia mimpi ng ndah, pndah dunia naa ag pahi.Brapa urus sni anara ami brdu arini agana

asi dngan ssuau piiran Enahah, aku ida ah apaMasih nas prmpan-prmpan adi iu? Masih masaraaang r iu?

api iba-iba udngar ia rana ring sadara dududud di sni?

ru au mndngar pranaan iu anas dngn idakbrmasud apaapa ang insa, branalah pua aku, napasaudara ana bu?

h a apaapa, sahu arin nin pula sbnar

ATHE9

Page 122: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 122/232

Duu ay a aga srin j uga dudududu di sii , ia sayamai , ujaru p

Maam? i·Sig Saikai j ug maam ig a arini myandara aya a ndra

bangu. Mgada g agi. Wajanya yg i uudar ui dam ya bua

Buan ini jug yag myaia saudar daam pr iiduu?

Prnyaa iu yag diuapannya dnga suara yag mbui, dg sura yag mbu mryuryu, mmbiki aku sayudan snimi rasa bawa daam pryaan iu a rmpu

ssuau yang mmbii aiu brdgup aga dra uka-an suaya jagn spai rdgar Karii An aipranyaan iu skak mmbri bria pu dkuun mmbuaa aiu bi br agi au dgan dr,"Saudara Boa saya branya sdii?

Dngn ida mngag paaya dari sadarn bngarii m ada sraya ryum mbu, Apa sudara?

Mia ngn Karini iu aku mnjadi aga au. Sbar au undu, pi sgra brkaaa pa, Bagaimanae eh g ur terh Sur Ru?"

radp dia (ap ang, ag a au a Diarang bai, awn bai (mudia sambi mngaa dirinyaKna?

id, sauku mbaamb, aaa mau mdu

mbai arna pryaan napa" iu ai buny au ubuan au, naa, adaanu adaa smaamar anra mauda au, aau mau brampur u. Pdy aibanya saa: idu mnjdi br spri dar im Ma aaspaa dmi spaa aaaau yang uda brumpu di ujugidau iu , bauan mbai daam i

Knapa Saudr, api , idka lbi bi ia saig gurdgan m saj? Pr sudara iu agak kku raya,

buan? Panggia saya i saa, a usa pa saudara agi.(duduya bi ga agi Dn bka upggi saudaraSa saja? (rnyum a.

Ang mbirnya u dga su arii i Maa kaa yng adi su baua dam aik iu, saanaan

Page 123: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 123/232

sa pa brlncan la aas, na brmu ungia sa-sa mau lar palng ulu a aulasbua pranyaa ar muluu Bagamana sblnya alikekeugu eg Bug Ru tu Betukh tu kkkm?

mmang am sua mngmaan paa rag laibhw k h kkkberk tu oeh kren eg ymraa spr any, an ia spri aa saya. Dan . asbnr). Dan a ala pling.

Pling?Maa icraannyala paau apa ang la ungar

lu ar Rus n ag rwaya upya, nang ancaman an

gangguan ar pnaan rab ua u.aa aia braala ia, ai prbungan nga Bungu tu, hyh ebg kkkberk ett

ku tet tk ercy k erhubung "kkkberk"iu ngan aa prasaan-prasaan la yang mnga a ara aa ana, alau alam a imblla smacamp cmbu raap Rs?

Saya ra, Sauara i bul-bul anya ap yaabuan. Brbaaga ug paya Rsl ngan anya spriSaara n

ungn arna sarau ag cyns aa aganya rasalaula arin bawa praan bul ari asar aiyang cmbu Sbab a brsar unya, lb a lag paa, saya aanya snga brbs, ara Sn?

ia, npa ms mara?Syurla aa ia mara. ua mara, arna barsan

a bang saaa la paau. npa a sua mmanggla in aau in? bu). ngnla au mnngar amaasu ar mulum.

Bm cp ai mlu aa Rs?Enaa a prcayaan raap mungnnya pr

hbt "kkk-bek" tu gkny ebki ku ej

pai. nai snsBan lampa bsanar ag palanya ua lag aassnaran bang naap blan Caaya pra bbanran nggnangi waana. Rnya a ca ngan paianu

u i ngi a bsnya samb menu rngan

2'

Page 124: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 124/232

� . A

Megp tidk k meggil ku

Suny bbrpa uru k tuduk seol-ol ad yang uplaar d ata ta dkt kaku. Bl aku ggkat kpala

lag sta nol kepada Krt ka kulat d a ngada k lagt, atp bulan

Rupya ka cbuu kpada da, Sa u ba-bdgn tdk ol kepadaku

utatap da dr pg.

4

Page 125: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 125/232

Bagaimana au bisa mncinai dia, bisina pula, alauau au bawa unu dia anaa pangannya yang mnadiuuan idupnya adan pruanga sola-ola suda idamnadi alan aau sara agi mainan suda mnadi ansmaa-aa a ad ang lbi dicinainya dapad idoogidan cia-cia poiina

Mngu ia, sdi aganya api sbalinya, au sanga riangalu iang nu m ngina bna aan aasn ang dimaan ol aini iu

Jdi au ida mncinai dia, in?Suarau araparp cmas Harap-arap cmas spri sorang

pngarang mda mnunggu pusan rdasi

arini ida mnawb a ana mnaap urus dalam waa dngan sia maa ng msra Sola braa ainMngapa bm uga nri ngau

Maa brdgap dgpa lagi ai spri adi Main amamain ras dan dngn ida rnsa agi ou maabadan ang ampai i iba-iba urnaan, singa aa daam pluanu Bibir saa bibi bm daam cupanang msra Dan ma panas dam puan yang ra

Lindungia da, bisina laan paanya di aasdadau

25

Page 126: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 126/232

man bnar aa Rsl bahwa hdp u adalah naanprubahan a ada yan dam a ada yan al, lananbrgan-an bbah-bah s ra s aa rspr aa alos mngal s

Sa malam d aman , a p sdah masa madsoan masa ba la. Dua pn sdah ban pla ba

an ndah. an rang mr haapan. Mmbr ahaaSsunuhnya, alaah bahaganya bcnaap n au buan la hnya brcna saa, ap p a

bahwa au dcna mbal Dan lah aanya yang dsb bahaa sa rcna dan

dcnaDna mrasaan sdalamalamnya aan bahagan s

, aa m rlah a mnapa para ab bsar sp Buhaeu Muhmm, d p jm moer ekrng Ghslalu mnanra cna da ashsayan d aaa ssamamkhuk Sebb bukkh pb euruh umt uh ctmncna, suda as-mash, bra bcna da dcambal, bash dan dash a Buanah adaa dmanlah yan dsbu bahaa sa sp adaa saan?

yan bahwa adaa sh-mash dan cancna r euuh umt u k ber g yg ebh et,lbih uma, lbih smpua, dapad adaan saag, sabadaa saran hanya brar ca-mcna dan ashmnash aara cuma da oan saa anara a dan Karn.

a ap aan mngnah da smaca lasanan nnah sga bahaa ya sa yan smpadan a , bsa rcapa d dna n? Dn lan praanmunn sa r, dn da bc haps saa sal darams dna n

Para ab rsb nanran sar mulanya padamanusa, dan arx mndoronnny pl dpa sbaahmnsm sr mmbr ranan dan alasan-asan y

26

Page 127: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 127/232

bera mu pegeahu dan laa, bha eadaa u bsaercap d dalm euau helaa aau eraaan uhaeuru la b nl.

ap euah u dengn enaa, bha d dua egala

gala elau berubah, elalu bergan, ellu beger? Jd punapabl da hela au eraan uhan u dahecp h hl u pu hy uu eer ebbhru engalm pula hu u dagundag lam selalu beg, elalu beubah u?

ahla. ap br bgamnapun uga yang aa , alahbaha au eaang udh bergan eadaan. ed bahgea .

a ada d dua ag dam, ag el, elana bergagan eru, beubah-ubh eu

alau dulu au hd up d _dlm eenga h eper a ddnu, maa earang a u eaan-aan udah medeahesahpenuh da eper a d uga gunung. Dulu a ada padaueg u meca emauan d lapaga hdup d dua yagana n Segla lah hdupu duun ema-maa arah

hdup d dua yg ba, d alm ahra. u eper a Rul)egelaa hdup yg ya Lar e aam baa e alam gab,e uha u aa Rul pul) haea m: lar da dayag a. D u dah aba dar ebobroan yang meraaea dalam ayara eodal dan oloa yag prm, yag damemberan ebaaga pada manua, yag memaa mauayag lemah any la da mecar pelpu d dalam k ah ma meuru pedap ul pula) oe orng megaa

a baha orang doea u mch aagelegd rag doea bua berbaa mk, melaa baya yag meraa erpa da meca hbura d dalam mk, area mayaaaya erlalu bobro. ap orang dar baga pa aa mdh berbaa m, pabla edn mayraaya bobro da prm eper eadn ayaaa bagsa ndoea Beglahedap Rul.

Sampa d na beya pedapa u, au d ba meepnnya ayalah haru uau, bah uduha Rubaha ora yag u epda m u adala eoag pelara g emah a, yng da aggup meemph aahdup g a , g bepengaruh epada pedraearag Ma ha ma erurag perhaku e arah dua

2

Page 128: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 128/232

yag baka ke ara dia di ba kb, bka pda akiabebaa aa ekai peraiak i dari akera ke dia yagnyaa kembl "

ii aia ekali a beaar a dla al ii pegaKaii bear ekai am iau, ak mai uka beri ai

aa eba kepada Ri aa Kaii mei aau megagi kepadaia RH a ea ebu iila aembei dooga yag la biaa kepadak k beaa degaai

Apa ag duu dak pea eadi, ekaag eolaaeadi a kebiaaa bagiku: eai bukbuku poiik dioko-oko bk wedea aa pada kag-kag oak ekaiekal uga, apab uagu kp kube ag ba api ayakga bk ag kpia da Ruli edii

eperi iaea blan yag lalu ak anga rain bebadaekka embayag, paa da ai-lai aka ekaag aurai ebaa buk da bertka pikira dega RuH aau kawakwan ain

ebag aya kadag-kadag aa agi kulakka yatapaba ak eaa telal bera epa le ekaa keedia

yag ak erpikul lagi oe baiku Puaa aa ekai uda kupadg au perbaa yag eat a idak mnauaatau eraa i lag kala makaaka di reora Ca

an kalau duu aku uka ebe uag kepada fakr i,apaagi kalau ai ua pulag da eid maka ekarag akuidak eraa egaega lagi eguir orag-orag ataebab, bak ka Marx, bawa meoog orag-orag kiu eakoer karea dega perbuaa deikia u kaa Marxka epelaba atuya kapitalie Mepelaba ebabkita meaa-aa edaaya da meluaa kebeiaorag eradap ua mayaraka ekarag yag ar dirombkead aarka oiali uk keudia egkat la keayaaka koui yag erba epua itu

Juga Leni di aa kekuaaan Czar, pea mearag awankawa epeuaganya ebeka bantua epada rakya yag

eipa oe baaya kelapara iaa de makud upyakebeian kya eradap uua ayarakat da pemeaaCza tu eb elua da edala a, egga uda ibpemberotka utuk egglgkan kekuaa da ayarkat yag bobrok i Jadi kapa ak p aru emberi

2

Page 129: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 129/232

apa-pa pada ar msn ndonsa , pkrundnya, rasa bnar probahan wa dan pndap

Arnya aau u mbandng-ba dng adaan drku skrangan ngah ahun yang u.

2

ah uaaan bahwa bahaga smpua hanya bs rc b euruh ut u cae d khmngash Ba ha bar hanya brangsung d anaa da orang

saa spr hanya anara au dan Karn maa bahaga smacam

u bum ag cu p, bum ag smpaDan ou dbnaran oh pra yng nyaaD daam bahagaan brashshn dngn Karn

ada sa gangguan yang ba asana pasr d as nas puhyang sdang nma

Masudk adnya Anwar daa paan amAnwar apa brga dngan Rus, maah srumah dngan

Rs h arna am sa daang rua Rus, ma a

a ma dngan Anwar pn asaah a brgau dnganaga rapa g Aan ap, nahh, rhdap Anwar sama brnaan d rsoran du, da pah au mnaruhprasaan smpa padanya Sa ada scam nghang danara dngn da sapun da bsa dngan pas aan, apaah yng mnad pnghaang u bn, r, dngcb? Enahah nn saah snya, mungkn pua sma

nya nn ga ha danaanan arna san praaa pada d pada sdah mnban prasaan yang dna ya aan aanya pada Karn dan sgaa gra-grnya sampasapa pada spnya mnguaan drnyasbaga han

ap d sapng yang ruama mrnggangan ha drda aah carnya a mngamb sap rhadap sga ssuaud daam pgauan hdp Un da soa-oh a ada yan

ba a ada yang bnr as dromba sanya, harus dhancran Apaag sgaa a-ma yang dpandangnya ngadr dan prbad ndd, ba -ma yang rupa ada-sada ang dpandangnya hanya nuk namn uasn asoda dan oona m mapn -ma yang dadaan oh

Page 130: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 130/232

agaa Isa yang pandangnya agaa bous, ana nuhanya agaa Isla u nyuu aanya prdaganganra an psangan a yang ngnan brpunya ayaan daa cua bbapa angan saa, shngga

dngan dan gaa Isa da noa suau asyaaad an daanya aa golongangoongn a aya dan asn

ua pndapanya u baranga ash ngn hargaapaba a a ngabl sap an caa yang sa nynggngha aa ncoo aa orang an Ia ska al nsadsaan khnda aau pndapanya snd. Daa sgaa ha aau ags slalu pols an ngaan drnya snd

solahoah daah saa yang pang pna, palng nng palngbna, a nsyanya aganya, bahwa bnaran rla barn donopol olh hanya orang sa, apabla oh soangoang aca nwar

Pndnya pa uga aau Rus naaan nwar sorang nddals anarhs

an ap aapn a a b buaa ha

unu da u naun apabla ada ssau prnaan dapaanya, nahlah sukarlah rasanya bag n nolakny Dansannya harus a pla, bahwa salpun caa ngaannya u da bu nynangan ha nan pndapapndapa nw u da suanya uola Banya ga yangpada hau ada bnaya.

30

Page 131: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 131/232

am Anwar an aku jmput ngan sbuah lan ansngaja ikrm olh aahku k halt Wanaraja. Dngan lman itukami ibawa k kampung anran kira-kir lima kilomtr katas

Bbrapa har ang lalu aku brcrta kpaa Anwar bahwaaku hnak mnngok orng tuaku i anran Aku mngata

kanna bgtu saja ngan tiaa aksu apaapa Tiak mnrabahwa Anwar mau ikut. Tntu saja orang "mah" spr akusukar mnolak prmintaanna tu.

"Biarlah aku jai kusir ang! kata Anwar sambl mrbutknali a tangan kusir srta nuruhna uuk blakangbrsamaama aku

Spanjang jalan Anwar mmgang knal Dicambuknakua brkali-kali shingga a lari cpatcpat i atas aspal

Hus Husss!!! trak Anwar an kakina mmijak-mjak blsprt sorang rummr ang brmain lagu hot rang-oranang lwat btrbangan k pinggir sprti aam ktakutan Anwarttawa gmbira. Tap sbalikna aku cmas-cmas mnahanapas. Takut lman akan trbalik atau mnabrak tukang j ualansrop

"lanplan War trakku kalau Anwar mlarkan ka

na spti asar mngjar ntara lopatraTiba-tiba Anwar mntop kuana Trsntakntak kuamnahan cpatna akina brglosor i atas aspal. Hampirtrplcok. Busa brcipratan ar ulutna

Mau apa tiba-tiba mnytop pkirku khran-hranan.bon siapa in sir?" ia brtana ssuah kuana brhnti

sambil mnunjuk k sbuah kbon jruk pi jalan ang lbatbuahna an suah banak ang kuning

"bon Haji osasihuan!Ah jangan sbut uan ong Bng saja! Bung Anwar Bgtu

namaku Yausir hran brcampur malu ."Bank kbo haji itu? sabn Anwar.

Page 132: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 132/232

B jugu egtu eg jeuus tetw se t s seu Tu u g u g T u se su

seu s ss us tu s ug uss jj j sms suus tetw e D ug u eg g

g e e w tu eg tosewe eggg T e eggg ogog seg ses Bg uosewe t se t etu t eetet Et

tu j u t jeu w u

Hee tetu sj utu j D u su juDeg t og s t ju seg us e gg s eu ug Dju eg g oog e tegutegl

0 u egtu jeu u u eua j u g

Bu g eg su eua tegu Rmtu see eu s eg" Heg s eg tu t w ."B g u mo g euu tegueg

u eoog eu-jeu ea eg eg t tu tegtegu tu seetu g C g u mo tu

D tu w sua ot em megem

e e us Dega ee g su e gg g eu eu tu eg su g sj eg g ag seet le sa m memet u-u jeu eg sememeseoa eu tu e e

us meogo s eee seg u etweet em w su em g eg semu

og u e set eu e tgeu eg u jeuN t sm mem

jeu togtog u a e e m emTo ts u (eggeutu emu m megu

s g lg es J

2

Page 133: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 133/232

Seanjang jaan Anwa maan jeruugaas aitaisme atanya id uang da ima buah habis dimaannya Yang sediit

masam dibuanya begtu sajaAu tiu aum aitais ang membuang oi d sungai Ama

zoneBegituh a tanyaBung usi tida iut maan saa sea Teat ia seoang

menantu kya amid, yang menghaamkan makanan curan. dan ui ada dua macam Bun uja Anwa seoah

oah ma membenaan tndaanna Menci da enindashaa

Di sini Anwa memeatan agi tida onsewennyagama sam dicelanya. Dinamaanna agama bis aenatida meaang edagng medea oniensi medea yang bisamengaibatan betimbunnya eayaan daam bebeaa tanganaiais saja ai aau ia mencea edagangan medea enaa ia tida mencea encurian medea seeti yang diauannya i? enaa agama sam diceana tai ena diinasend tid? Ituah baanga aibat endiannya ang meng

angga diinya uhan?Sedang au beiiiir demian itu nwa mas tes

mengunyahngunah eunyaAya sedang mmbaca itab a Uum Adin di seambi

mua etia eman behenti di mua umahu Bia diihatnyaami datang maa bangitah dia dengan segea sambi mencootacamatanya Beseueu dia B b Ini anam datang

b menonjo dai da ada angan iina beaun-ayunsebu sindu sayuTim i ni aamu datangFatimah adi ungutu menonjo ua da amanya etiga

oag i membuu e haaman memancaan sina matahaiagi da asingmasing wajanya

Au eas embungu-bungu besaaman secaa Sundadengan Aah dan Ibu yaitu dengan membiin sembah duu

Anwa mengangat bau meat au membin semb.Anwa Pa seoan tean ba.Ayah menguuan tangannya henda besaaman Anwa

menyambutnya secaa inteasiona dengan tangan sebea.Begitu ua teada bu dan Fatima oang tua tu

Page 134: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 134/232

erasa eran meia cara Anar itu. Seuana eian masu ma. Aya uuan iiringi

oe bu au an Ana aima menyeinap anara Ayaan b e epan Kursiursi an mea i tenga rua easiberes-beresannya Keuian engiang e apur. Cepa an

inca segaa gera gerinya iu.Ka masuk e rang tengaDi abng pintu anara serambi mua an ruangan tenga

Anar teegun sebentar. Terpancang naanya meiat sebuapigra bergantung i atas pintu.

Au atanya seperti yang agum bagus sekai iniKami seaian ertegun pua menengar keaguman Anar

itu. eiat uga e atasKau biang bgus uga? tanyaku.a senyu) pinggiranna Saang ipaai bingkaian apa

ani biin sebua gabar ang bagus seai untuknya: ukisanseorang tenguak aki tangan kapitais imperiais yang sangemeras . .. eru aa

Au uru ertaa. Tertaa seengaeenga Aya an Ibu

ersenuseyum a engeri.ebenar eian ai sa uu i ruangan enga.bu i aas pan seperi basa bersimp Aa i atas sbuaursi ui oe uno yang ia besar i baa a an sepertibiasa ga bersia. Anar an au masing-asing i aas sebua

ursi a epan ea maan.Seperti gaibna i antara orangorang yang sua ama tia

berem aa praapan kami pun tiak beres teratur meoncatonca. Apa saa ang teringat ebi uu euncur ebuu ari ung ia. Dan seprti biasana pua orang uaun bnak sei berana-tana Misanya: bagaiana au seasa saa? am berapa au beranga ari sana? Penu i eretaapi? Bagaimana engan bibiu? et. ec

Daam paa itu aia sa enaikan minuman an kueue serta psag ra yg besar-bsar i atas me uga eruk yang ·

ning-ningSeea a an bu cuu mengaui tentang eaaan irikuan ai-ain ang menar peraianna a berpainga Ayaepaa Anar Da seperti gaibna pua ianyaannya erebiauu ten ang orang ana

34

Page 135: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 135/232

Siaa orang tua An?" Aa saa seorang buati ensiun awab AnwarMenengar eerangan ar Anwar itu Aah segeralah meng

ubah siana erhaa Anwar Seolal bagina Anwar tuengan tibatib suah enai serang manusia lain

aaf saja Ao *) baa ira Ah enaa tiba-tiba bilang Aom sela Anwar meotongalima ayah Saa tia au isebut Ao Sa a ben eaasebuan feoal itu ! Saa buan Aom !

Aah n bu tercengangengang enengar selaan Anwar itu

Aa beana ana buati engan ana Mahai atau ana

a roo abung Anwar euauana anusia uga tohOan euauana ana aahan uga Tia merea saa seali!"

Au merasa seit jengel arena sia an uaan-uaanAnwar itu Merasa engel ula tehaa iriu senir Au tau

ia seorang anarhis Tenu aan eninggung hati orang tuauai enaa ubawa uga ia e sini Maa ubeloan saja ercaaan ai e lain soal

Our! Our! Or!Alhaulillah! ata aah beriri sabil meneuneu

abu ari ain elatna Asar ni Mar ita elaan ewaiban ita ulu

Silaan " sahut Anwar uu tes sambil mengotreankorek uuk okoky, keku m bh BeOi mana aar ita?

0 a i sana! menunju e eanAu an bu suah bangi Keuian Anwar un bangit.Menggeliat seit

Ti ! Tim ! " bu memangl "Kar unu amu an tmusua eres"

"Suah Bu! sahut Faimah eburu ari aurAnwar an au mnguti Fatiah e amar ean"Sini K!" ata gais ang lincah itu seraa embuaan

intu aar ean Ag malumu Fatimah itu Malu-malu taiemau serti tia gais i haaan seorng tau li-lai mua

m sebu i th riag terhap ak bupati

5

Page 136: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 136/232

yag bau dkeaya Awar eat dega eor ataya Jatan ata seert ertaa ka kuhat datkaya ke daa waahKart duu

"Ah sega a bera taka" kata Fatmah ua Waahya eeggak-eggk seert dau srh dtu a g ke.

Ah ka beres Zus" kata Awar Mataya meat agFatah ma mau Ma gugu Seoah-oah a berdr setegahteaag dea Anwar

Pa mad buag ayah meg koor ka dar ruaga tegah ke aar

Seteah ka bersa meaka yaa aka ergah kam keaar mad Awar dega megggt skat g da dega a

dunya dkata ada keaaya seert destar ha Au keba duua ke kaar a bersebahyag AsarTega aku bersembahyag masukah Awar sab bersu

su embut Terteg a Da ketka aku meakuka awe-saamnaakya a ash berdr samb megeeg-geegka keaaya Sebetar a meadag aku daa waahu da kemudasamb egagkat bahuya eagkah a ke dea sebuah kaabesar yag bergatug d atas sebuah mea ke Meysr Suyaberbuy ag

"au sebayag uga Bu g?" uarya seurus kemuda Terasa suara eka aht aa meusuk hatku"A sembayag sekedar aga meyggug hat org ta-

ku saa""Aeh" sahutya eysr ters"Aeh Keaa aeh?

Awar tdak eawab Meysr terus Bersu ers Seakaaa tak au Ta dar aa tu kuhat a eerhata akude sasaa

"Tdakkah egau ma sadwara dega du sedrBug tayaya sebetar keuda sab ecrat-ratkaar dar ssrya

"a sadwaa""Ya Ma sadwara" awabya sab berutar 8 ke arah

ku aam uga ergaua dega Bug Rus art daawa-kawa a tdaeah sebahya a searag deg ada au tba-tba mead orag a Mead saeholeh e be lm lgg ogog lm drmu Iua ya uamaa sadwara dega dr se-

36

Page 137: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 137/232

egelb m e e e eportui ebab elau mau tiru-tiru orag lai Selalu maumeyeuaika iri kepaa keaaa ligkuga ekalipu ligkuga itu bertetaga ega peira eiri Itu yag kubeciebab ega begitu uah hilaglah kepribaia kita peroolik

hei kita."Bee el ml Beeeperti pelu ari mulut mitralur. Dituuka emua kepaau Kepaa hatiku

Tapi teag aa kuawab "emag aku pu tau bahwaaku bermai aiwara ega iriku eiri. Tapi itu terpaka"

lh yg bec uu, me eDa alau icela cuma meagkt bau ambil meawab yakarea terpaka."

"Tapi aku tia au meyakiti ati orag lai Apalagi oragtaku eiri. erka uah tua."

Ya itulah kelemaha Sauara Saya bepeiria lai. Sayamau berteru terag alam ala hal. Da terhaap iapa pu uga.Kalau berteru terag itu meyakiti hati orag lai itu pu bukaalah aya. Itu alah yag meerimaya aa. Seab makuku

buka mau meyakiti hati orag lai. akuku aya berteruterag aa Koekwe berter terag Da berteu terag yagkoekwe tu bertetaga ega mai pura-pura mai aiwara mai mipu iri eir."

eraliha "aku" meai "aya" a "egau" meai "auara" teraa bear alam htiku. Aar yata meraa kecewa.Tapi biarpu begitu aku ih meawab uga

"Ya tapi ala hi up ii la-gala emita caa. Sikap berteru terag yag baik tia ietik ega kurag aar atau ega cara lai yag yiggu hati orag lai"

Awar iam talah karea perkataaku itu baragali mereap uga ke alam hatiya atu mugi uga malah karea iameraa terlalu "bear" utuk berebat teru ega aku

Aku pu tiak berkata apa-apa agi. Tuuk aa i ata tem pattiur ega keua belah kakiku beutai ke bawa Awar e

tegah uu i ata mea kel epa eela ega kakiyayag kii beeget i ata latai. Berul-iul lagi ia embuagpaag lepa ke luar eela.

Walaupu au meteagteagka atiku amu perkataaAa a seluru ikapa itu membiki aku aga bimbag.

0 3

Page 138: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 138/232

alam hatiku aku merasa malu ikataka meipu iriku eir ituuh baiara ega ir seiri" Tapi jegkeljuga Seolah-olah aku buka orag yag suah easa Bukaorag yag "berkeprbaia.

Jegel a mau aku. Tapi terutama seali malu terhaap Kar

tii a usliTerbayag-bayag uah alam mata hatiku Aar seagmecertaa peristia ii kepaa kea ora itu eeabear semua tu kepaa jiaku Aku tuu lebi berat lagi kelatai seolah-ola kuliat lubag yag alam i baa akiku

Tasbeh yag aa alam tagaku kusuuka k alam sauseolah-olah tak aka kpaa lag Tapi ega tiak kuisa

bear bea itu tiba-ta sua braa a alam tagaku kembali

2

Malam itu etelah keyag maka Aar latas beoho irhea mecar batalya. Seiit peig kepala kataya. Oita

ya mau mium apir ia meolak Meghilaglah ia ke alamkamar beomogomog e g h bu imh

Kira-kira pukul sepuluh barulah kami pu mecari tepa tiurmasig-masig. Fatimah memberesa ulu meja yag peuh ega magok stopls putug roko a ulit pisag.

Aar sah meegur ketika aku masuk Aku merayapke sampigya membugkus iri alam selimut Malum haa

alam i gug Aar merogkol seperti arit etika taksegaja kusiggug puggugya ega siut maka memajaglah arit itu mejai liggs agaya memeluk batal i aahkepalaya sehigga liggis mejai palu

Aku tiak bisa memejamka mata. ati a pikira megait keBaug e egkog Besar Baru sekali ii aku meiggalaKartii

Kira-kira pukul ua belas aku belum jga tur aya meguap maki serig Oi kamar sampig kuegr Ayah berembag S hi g i

Llh l ll lh! L lh i l al h! m mi c cepat maki keras

38

Page 139: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 139/232

iba-tiba Awar bagu tereraat Dudukah ia eudiaeoat dari te at tidya aku ada kebakara uayabeum peh i meeg og be eke u Dmiar a iyak taa yag aar-aar kakiya bereokeo di ata atai ecar kedua beah adaya Seteah keteubaruah ia dega megua a ggeiat erg ke itu Taiketika ia eutar o itu kutegr dia "Mau k aaBug?"

"euar duu" ahutya ebuka it "Mau kecig Di bawah ea ada iot Bug""Ah buka" ahutya ua eraya eutu itu di beakag

ya

Aeh dia ikirku Mau aa dia aa-aa keuarAku duduk Meruciga teiga degar Awar berdeemSebetr keudia kudegar ua dia berkata "Aduh Bug uarakagu) betaa bagu itu au-au di keauha"

Medegar itu kuiaka eka eut ata keuar Seurukeudia aku udah beriri di aig Awar eiau ke bawah ke edarata taak beruu-uuh au berkei-keiake eerti ceka-ceka

"tu kag Waaraa" kataku eujuk ke arah ekuua au-au yag berkei-kei di keauha itu Da itukaug Sadag" euuk ua ke ekuua agi)

Maa itu aa eih Bitag bertabura di agit buatidak ada ubuag adagaku ke arah barat-aut e arah kotaBadug e arah Legog Bear Guug Gutu erudukkehita-hitaa di bawah beribu-ribu titik-titik ceerag adaegkuga hita cakrawaa Aagkah idaya guug itu eruduk aaa dirudug ridu

Etahah eihat keidaha aa itu eraa hayutah kutrut egau dega a ratik eucr ke aut idu

oidu keada "orag Legkog Bear"

"Bagu aaya agak terharu uara dikit geetar) ayagbua tidak aa Aagkah idahya abia Soa Dewi turut ber

oek eyiaa cahaya waahya berseri-er eeragi aaeeta"Medegar uaru yag ayu da roati itu eocatah

Awar tiba-tba ke haaa a dega kedua bea tagaertadah ke agit eei Nabi Musa beoho rahat eaat

3

Page 140: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 140/232

keaa Tuha keika ikearkear oleh enara irau uayaau Merah m1igku kembali maka berkaalah Anwar egauara yag geear a egeuka haiku 0 Soma DewiTerimalah yayi kelaa ii Kelaa ua yag beci keaamu Beci karea ikaulah 0 Dewi a membiki an meai

mazu karea memua iau Merek megembara i alam mimi megalu i alu lamu bua a lua aka ua an yaDuia nan nyaa ega mayarakay a bobrok enuh keiakala Soma ewi erimalah lagu hima bec eag ua iaa eam Tai 0 Dewi keahuilah bahwabeciku aalah uci bahwa eamku aalah mulia Suci muliakarea Dewi haku euh bela kaiha keaa ina e

muamu Dega ia a lemah luak Lemah luak kareal luluh waya kauracui ega k eaha waahmu Aku hera malah agak aku-aku meegar Awar iu Aalagi keika a ekoyog-koyog erawa merigik-rigik ena Aka eai egeralah eraa olehku bahwa alam eawanya iu eregar uara eeka a a kea irku eiriTai aakah megeeknya iu karea ia baragkali be a cemburu keaaku karena aku mea romai iu ebab ru ke

aa Karii Aau mugkikah uga karea ia ebagai eorageima moe iak uka keaa romaik a hal-hal yageimeil? Mugk ekali karena a membeci romaik ebabeah a ulu bereru erag keaaku bahwa kaaya romaik it: elah meghacurka baga kia Romaik a mikbegiulah kaaya emo hari Dua "k" iulah yang elah meruuhka baga kia karea i ua ik" iulah yag el mem

bawa baga kia la ar unia yag yaa ehigga uia yagyaa u beraba-aba ikuaai an iera mauya oleh bagabaga aig

Tai biaru begiu iak lebih mungkikah bahwa eeka Awar iu ilaaraka oleh karea cembu keaaku ebih araa oleh karea ia ben romaik Eahlah baragkali mugkikeua-uaya

Tak lama kemuia kuegar ia megaak aku ala-ala e

ki Aku ebeulya ega-ega karea malam gela bua agi ula Tai uuk meolak u kuraa kurag aa emaya ebagai ua rumah Maka ahuku ak

Keluarlah kami ari halama Laa bela i lorog kcilyag baa ebu ala roaan Sei eluruh aam Kecuali eng

Page 141: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 141/232

an ata an baninani an aanaan suaalpu buu ai au ta aa la an tna. Dan amipun tia batakata.

Siapa itu?!Aku tut. Bukan main! Kuna sua am itu nan

tibatiba atan a sbua ubu i an sama-sama itamihatan i tpi loon Tun am atiu tasa bupalam ononan.

Siapa itu?! suaa am itu mnula lbih as.Au main taut. Tapi nan suaa an ttap iwab ol

Anwa Saa!Saa siapa? Dan mau mana malam-malam?!

Di situ siapa?! tan Anwa mbali nan tia nta siit pun baan suaana a mmbnta.Kamu a usah anatana! bnta suaa a itu m

bali Dan ba bntaan itu klatanlah alam aha bintan-bintan tubuh son lakilaki n bsa tini luaa ubu itu iini ol soan lakilai la.

Au siit nta tapi Anwa lntas mnhaapi ua oanan atan itu. Tananu sua ba nak mnat Anwa suaa anan iati oan-oan itu mlinan baksaa lai umah Tapi stia itu ua Anwa sua bhaapapan nn ma.

Hai amu siapa! Knapa mu tia mau bilan! Anwa mnahului oan-oan iu nan suaa mmbn ta

 Bbapa uus muian Saa h .. i ona uaan! sahut oan an am tai itu saa munu ua tia lankah

nn aak maumau onat.upana ma itu mihat paaian Anwa an mmb

tana paa ma bahwa an ihaapi ma itu buanlaoan an aat tapi malah sbalina tntu soan mna

tau oan an bpanat. Kana itula ma itu mnaiomat

Saa ia ... buan uaan ...

Au mmbuu sambi btana Siapa amu?Kami ona uaan.A anan ban uaan! sla Anwa Bun saa! Saa

 Bun Anwa an ini Bun Hasan anak Pa Wiaiata" Dn Hasan ini! Auh an maa saa an! Bapak tia41

Page 142: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 142/232

tahu Bapak ka ang sbaang saja dak ka adnBkak ang-ang tu nta aafSab bkaka n af nda tu nguukan kdua

bah tanganna Mka baaan dngan ka Sangat hatk bungkukbungkuk ngangukanguk

"Eh aaf saja adn katana agangan bang Radn ! kat Anwa pua stngah bnt

ap kdua ang kapung tu saa ska tdak ngi"Maku n jaan skaang ba ak ska ang tuah

maa ba baa a a a baa mah uga nda bgia dngan kawankawan skapung ang an Bapa dan ak Ah n dapat gian pada tap aa uat

atu skaang Ya n sungguh tdak aan khakh nBanak ang dan bngka n

ntu saja kaau akat pada skn sua a dngan sndna banak ang kata Anwa kana ang dan apktu akan pada nap kana dadkn nda haha (trtawa Ituan tau pck Haha! Bah kat kakuan bahka pakaian bah ka b ihatah dnga ska

us saja aingaing tu akan pada nap suana Dngasndna bapa-bapa n tdak usah nnng ag kdngianjaga gubug ki in

Rnda-nda t ng tak ng Mungkn bh banaktdak ng dapada ngt

aa pada iu ukuakan kk da kntng au kusdkan kpada ak Atasan dan ak Ah (bgtuah naa ka

ngan aat ang asngasng ngab satu batang adngan a kutupahan kk tu suana da bungkun·

ak Atasan dan ak Ah sangat gba Masng-asngndapat dapan batang

a kash Radn a ksh! sab ngangukngangguk dan bungkukbungkuk

ak usah bungkuk-bungkuk! kata Anwa "Bsa saja! (k

padaku Mangna kta n R si?! Rja ataha!ak aa kudan kai asuk guug Anwa hnd dudukd at as sbuah ba-ba panang da bbu d sapng ak Ahap spt aa dsgap anng ak Ah nat da tpatdudukna

2

Page 143: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 143/232

angan pg kata Anwa nak ak A pada ngnna anna ang tdak dkat dngan sabk pas snggakakna amp tat na Sa tu saa-saa masbsa kat daa aaa bntang ang bbb bkdpkdpan d angt ta

h, brh b uu a ng u D sn! pnta Anwa dak b Bapa aau

ta saasaa ansa Dbkn an da tana ntdngng agaa

ana dpaksa aka pada aka a A pn antasddk d sba Anwa ap a tdak tnang atna

Ak pn sda ddk ga d atas baba Anwa D sapng

u ud P rn, u geam yang menun u ak ma dan kam bpat sda aa bakapc Keemny meroo meh ec berg runak da mt k bawa bawa k t. ap ka dsapdng masngasng mnad ma

ak Atasan saa gam tad t tata bkan saa pandabntak tap ga panda ndngng Dngngdngng sabaan dan Abnawas banak dknana ga a mntakanpngaaanpngaaanna ktka k ang sangat Aksangat ska mndngakan ang kampng ang sdana tndngng. Aapka ka ts daa ttawa ang bdada d aa sn snga sapa k kapng dan bknannganng d kapng nggngnggnng.

Saang ang n anak aaan kata Anwa kpadak daambaasa Banda "D ng ang mdka a bsa mngbangkan

bakatna ang t sbaga sang Bnad Saw ata atSapa kda badt ang t ak tdak ta Sta ak

apna ang pang tkna Mndnga Anwa bbaasa Banda t ak Atasan aakna

pnga pngk saa spt s t mndnga s Hsn ngngSnda

ak a tt saa k Bandng? tana Anwa.A bab Dn Anak saa ada ssn mas kck

smana Mnut ktanganna a Atasan sda kawn mpat b as

kal dan ak Am ang b da ba dapan ka Anwamasa an ndngana tap sgaa katana In adaa

3

Page 144: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 144/232

smaam vkapt postitut*) sat akibat lagi dai kapitalism Dai kapitalsm dan fdalsm!

Dai kbodhan jga? taaku Va ! Va a ! Dai kbodohan juga ! Dai kbodohan dan

dan a an nafsu kawin juga! Tntu nafsu kawin juga! Pnekna akibat da masaakat ang bobok

Api kil mah bdansa-dansa sama dngan katakataang klua da mulut Anwa t Skali mmbkin gas daiatas k bawa ang mmbntang hana sdikit saja lamanaHlang la dtla lam ang htam

Bini Pak Ataan smuana sudah kawin lagi dngan laki-aklain kual ang skaang ang blum bai dngan da uga

nomo tujuh kual sbab mningalNi Emh sanga an matina a mati kana dimnta kawinolh Embah Jambong Embah Jambong tu adalah ddmtatau hantu ang bkuasa di kubuan Gaaangsa

Bgtulah ita Pak AtasanA bohong it! kata Anwa Tidak ada ddmit atau an

t!Sungguh mati Radn! Pak Atasan mnjawab dngan saa

ang tidak kalah akinna da saa Anwa Itu bkan dongng!

Mmang tu bukan bohong Radn! kata Pak Ahim solahola mau tt makinkan Anwa Bkan dongng!

Va! Ahm pa mliatna! "Meman�, saya  perah  melihatnya. Dan  bukan  saya saja  tapi

banyak  la  kawan-kawan  d kampung  in  yang  sudah  perah melihat Embah Jambrong tu ." 

bohong u! Boong! Aku tidak praa! Tdak! Tdakmau paa !

Api kl mah it tga kal mmbikin gais d udaa itam Bagaimana upana?Uuh mnakutkan skali Dn! Mukana spti singa Ram

butna panjang Jga janggtna Tinga stnggi pohon klapa dan

Boong! Itu bohong! Itu ahul saja! Masa ada maam bgitu! Haha!

Prlontan ro

Page 145: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 145/232

Ttawa Anwa. Ttawana sp soang guu ang mndngaan mudna sdang bbohog.

Eh Atasan bgamana Bapa ahu bahwa b Bapat mat na mau dawn oh hantu tu?

Bgn Dn! N Emh tu pada suatu ha atuh sat stah

a hna mna au baa d ubuan Gaawangsa. Satna man a man as shngga saa tpasa mna obatpada bbapa duun. Tap tda ada ang bsa mnmbuhann. Dan mnuut a Da' duu sa da ampung Sgaa ang saa pang uga a tda aan bs sbuh ag babEmba Jambong sudah mngawnna atana Dan ssngguhna so hana N Emh tu antas mat

Ah bohong tu duun! Bagamana a tahu . . . a mhatna da daam sbuah gnd Bagamana?Da mua a ang ada da gnd tua tasan snd mhatna uga?Tda Cuma duun saa an bsa mhatna. ang an

tda bsa sbab tda tau ampna *Nah tuah ang bohong S duun tu bohong! (ap

mah msat tanah Smua tu tahu saa Bohng muuTda ada s ambong tu

Au dam saa tda tuut bcaa sama tu.aau btu ada saa nn tahu d mana s Jambong tu

ata Anwa mudan mngoa o ap hnda mnaaanoo bau

Da ahaa o ap tu nampaa a Atasan dan a

m dngan mua n-hanan dan aga taut mndngaataan Anwa uE sat apa stmu a Aasan? tanau a apa ang tasa oh bnmu tu? tana Anwa pua

soaa panaanu tu uang as aau saanaan tdamu a au tut ampu daam paapanna tu Dampu? Daam dada aau . . ( mngsapsap duu oona anbu mnaa bna atu . . . daam paa?

Daam put adnBaamana satna?aana mtt saanaan uusna tu damas-amas

My 14

Page 146: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 146/232

dan diiiiian aa sptng an h tuang u audpat sangan ia tda tahan ag a bguinguing d asiar dan mmat-miat ptna

Paas bdanna?

Sprt dbaar Radn ! Brapa ama i a sait?"Kau bp tk up ag pertenghn Ruwh a u

sat dan mnngga iara ahi buan Sawa au masi ngatuga im iaia bgitu buan?

Ah aau bgtu itu an pnat tipus ata Anw pdau daam bahasa Banda. S ma itu shasna mmbawana dt tapi ma taut saa dt Dan dtr

pun bgitu auh Dan maha ag rdmd Brd g! Watntstand - Watn tstand - As n v ng Mdduws ndns v

u has ita brantas asas Sgaa taua pada bans ita itu! Rvusi iwa Rvus ai dhan pada pnaan dai gapan unia tang Ptvdi w mtnvan d hav abuwn mnsn man ht individuaisn

inctuaistn anachistn snds)Spti au ang tidamau tiat ag h ap saa ang bsa mngiat iwau sbaganividu Dan mnang ta sua haus nai anahs asmbasmi sgaa nma an atan ang mbnggu idupita sbaga man usa Sgaa paan dan tuan angmnggpan piian ita (pada Pa Am ang dudu di sapingna) E d mana Bapa mat s Jmbng itu? !

Eh . h sbtuna sa sndi tda mihat ap.

Nah u s bgtuah samana Ma td mihatsndiri (mali pada Pa Ahim Tap bagaimana mnutng-ng ang aana sudah mihatna itu? Di mna s J ambng itu?

D ubuan Gaawangsa. Dan ida pda smbaangan watubisa bmu

apn saa?

Pad mm Ju au maam Sas Sngh buru l! en yng sangt ru! aa banga agl·glny mh eprt aam ab enghan

Mahlmhl tngh erba tu harus t bn mnus-mnusa,nvusnvls nteletualnteletual materalsmatralse at ! Orang anrh al perlu

Page 147: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 147/232

Maa at? Seaang aa apa? . . Wah ebean sea seaang an aa ma g aau begt obaa iaca s abong it Saya ngn et dengan han ia tMa hat ggnya beapa mte Haha

Anwa tetaa dan dai tetawanya tednga saa sbongan. A easa bahwa siap Ana tu sedit etaan.ap emang Anwa adaah oang yang stmewa Pa Atasandan Pa m aga eas-cenas sebab bagaana aau seat teden oe Eba abong t?

Di mana ban Gaawangsa it? tanya a paIt h yang ehatan pohon aanya *) yang ha besa

sat Pa Atasan samb ennu epada sat pan po

honpoon yang ehta-taan ehatan ta auh dai sana it? Deat ya ngg da a.Ha ma e ana? se sabi bangtSebenta tea Anwa baai betga teang-mang aa pen dengan eheananMa apa da pi Dan Pa Atasan dan Pa Ah pn

sang tanyaM au apa dia? Ma e mana Raden t Den?Enta, saht sab dd ag.Sny bebeapa us api ta ama edian tba-tiba e

hatan da aah umah ong ta cahaya ap sente engat-at menoes-goes sepet sebatang apu tus yagbesa d daa ta Dan ta aa pa mengatah caya te daa g bug a

Ma ata Anwa enyootan apnya da tepi oonge daa gbg Ma sapa ma t? it c s abongt !

apnya enyoo seh gg ec t Bauh absa eat a Pa Atasan dan Pa Ah t dengan egasa ada iewanya Pess typ oang tani basa di ampng.Waah tebaa best-st aena asu h e a ha enaanas ena an Sina£ dea da atanya ditabah dengansna ebodoha.

Ayo sapa t? Anwa mnglang.

Poho Ara.

Page 148: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 148/232

man Dn? uburan tu Car Jabron Sa au mu dnn

da! 'la aan in puAh aa taut Radn! jaab Pa Artaan trus tra

Dmianla pula ata Pa Ahnapa taut? ! at aa plhatan baa s Jabron tu

tda ada tu ua bohon saja Ao sapa au ut? Sun bbapa jus Ana nctrtan lapuna

an lap tran lap Mua Pa Ataan dan Pa A tlmbul Saln pandan dan mdan ma lhat padauAu dam saja dudu ta nuap apaapa

Mar alau tda ban ampa d ubuan tu turut sajaapa datna upaa ba nasan baha Jambontu da ada

Au rasa lsa ut uan an dan tda ada unanatp tk ut pun u nwr Dn bgn nnt klau (tbaanbaanah d ata batnu Ana danbra ntan bananu pada atn dan Rus)

Maa au pun njad banMa Pa ! Mar Pa Aasan! (bant) a ta b

saa ta usa tauttaut!Au sudah bdr d sam pn Ana an bemanan d

nan apu sntna norot sn mnorot sanaIa napa ta tauttaut an Aan? Ao t p br

saasaa. Sabi brataata dan a A bant ra

nlubunan sanna pada badannaDcaplo satu dcaplo sua ! sabunnaPa Atasan rupaa ma aa tauttat da mnjaab

tap ban jua alpun sanat seanAnh pu oan n tad paln ban mbnta denan

sana an a ap napa aran a paln tautRupana aja thada ansa a tda taut ap janan thadap tan atau hant Mnt au saan napa adn

dan ada oran an taut aa u cuc atau pmpuana taut lhat lana laa nrt baha taut sptu berdasaran haal sataata Buan bdasa phtunanan shat a spet halna dnan oan an taut mnnda ol ana mobl tu lonc tna dan sbaa

4

Page 149: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 149/232

aa baana am bmpat mninggaan gbg Anwadnga amp sna pang dpan. Siind aaa ang pttian spti ai bas mnoo-noo dpan anan mnmbus itam maam Batang-batang poon dansma ba ang na aaa it saanaan idp sna

bmand caaa s s mdian ma ti a dtan itam Baag cci, an dan ata diam sbnta stia caaamngiat mpatna

Anwa bjaan samb mnannani ata bi-sSaisai ampna dimatianna aga ama Sngaa aganant mnatnatan ami Dan basi ga Sbab ntaa man ama m an tat saa a

Empa ima mnit aia ami baan Sonong-nongPa tasa ttgn saa atana Radn saa sampa snisaja ban t suda di dpan Saan Radn saa ang mas

a mnn poon iaa ang iaa sats mt agiana dai ami

Saa pn sampai sin saja ata Pa AimBaia tap a it to Bng?

nt satasa o baa banian it banian binan.

A tida ma dipandang pngct o awanu it.aa ami pn an tas baan agi Pa Atasan dan Pa Am

mnn Sambi bjaan bai-a a mno baangdp-dp ata caaa oo da oang it di tpi 10-ong

Anwa bdndangndang mnanian ag Paganov Song amp sntna digagaanna spti oagmnapnap i anan A apat baan di sapngna no agi baang aa Pa Atasan dan awanna Entaa tda nsaf bna a mngapa baia ao baang adi a tat ada saa ang ga saang maa ngin a dtmani o pmiina.

adangadang a a mmandang An wa di samping

tgastgas daam adaan ang tang gap tang g tag gap tang gap ana Anwa bminmain ga ampa t

ain dat b t an bat tasa o asan at nindas wa Hati bdgp ai mndi mas

49

Page 150: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 150/232

Terasa utut bergeta sepert aang-aang d tengah padang Sesunuha, au sangat taut Sangat taut arena tbata autengat epaa suatu onge ang perna udenga eta edar babuu

Tdaah ungn bawa orang ang d sampngu pun

buan Bung Anar meaa suan ang erupaan drAna utu ebaa au e duna suan sepert ang deraan daam dongeng babuu tu duu? Buanah Ma oh dumenertaan pengaaa aahna ang daja oeh seorangawanna mnangap an maam-aam d sunga Cmanu tapeta a tenga maam tu sudah berada pngr sunga tuternat bahwa awanna buan awanna eanan hantu

yng teh erukn r kwny tugat epada dongeng tuah ang ebn au beraaenegas-negas mua Anwar dar smpng Tdaah mungnAnwar n pu buan Anwar ang sebenarna enan hantuuga yang engaja au e tep at tnggaa atu uburanEmbah Jambrong tu?

Beat man beat easa oehu ngah au eas emassea seuuh tubuu Seasa ta bertuang ag badanu Seasa

hang segaa daa tenaga Hanut daa as taut. Tap ahteseoseo juga u

hat Bung! hat tu (Anwar tba-t eadaan ampua) hat betapa dahna tu

Buan man au terejut. Hat bedegup a eras.a enunju e arah berbubu ep-ep dan uang-unan

ang bertaburan d atas sema-sem Bertaburan sepert bntang

bntang seaan-aan agt sudah pndah e bumua ap pru Anwar enaaan ag apuna.Suda sapa ta atanaKam berhent sebenta sebab has enggaan orng

rondaan tu utu menepuh jaan setapa d antara semasea Anar menorot-norot ag degan apuna e tempatang sera u Sema-ema pohonpohon dan juga poon araang besar dan rndag tu dsootna dena apua e

aa betrbagan etautan ehat ahaa ang tbatba tuSeeo buug hntu ang beberapa saat ang au as berueu-ueu terbang dan menghang enta ana

Meha tepat ang sera tu au an tautM ta asu ata Ana

.

Page 151: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 151/232

Au egn-egn er rp kkku Luu er kng em. Gg mul geelek er nk-knk ednnnmnd ubuh Dgng ppu berger pUl H berdegup nker. Selhlh bedk d lnggr pndh e dm kuDn en dngn kelur lg

bb mnglh lg penn d hku Tdmunknkh n pun bukn Anwr melnn..

M dnn nf lg rlh ku knndr menngglkn Anwr Lr e en. Lreh-lh bdnk bep Sndlku

p erpln e

lm ek Terpelnn eper mpr kern dr rdbl ng ln er klmeer

Tp eek tu ug ch lpu enr Anw udh mr ubhku ng lr pnn- pnng Bku brbrgerk d hdpn Membk kku dm lr

Mk kren rn n erng bndr k p h keb nf pl krn nwr er bruer Bung np ung ep r .

Mk \1 u bereDln d ku dh hpr p d mp Pk Arn

dn P h d. Tp merek d lr bberp eereper ur-ur efee n end r ebu kwwnn mp empn.

Tk lm edn nwr dn membur, ll menrwh m ber en p em

Knp b-b r Ad p d brn dkh p-p Tdk d brng Tdk d hn

ku dk menh pp u. Tr kl lhulhh nwr h kepd d bl khn hbel hn e p pber melh kepd ekV, er lehu bhw ku erng pku

Mr pul nwr.

Ek hr k k hr ud elhnggn Sd ekn dr u r h bnng Arn k emb eukrn. udk n n r-nr

5

Page 152: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 152/232

m brngt g tmpt uburn wngs. ncr snu.

Bngn ppohonn sh gs ht Cpungcpung nupuupu btrbngn. Buung-burung suh t bgtu g brnn. Rupn suh s ncr n Dn

sunguhn nc mn t rupn spt ug hn pnu t ngnn ngn cr sb busu tubrnnn Bohh t mngb smpun bhwmn brt orng ncr nh n uh pu tsng snn? Bh ngn n sutu bngs ptsg brt gr mtr t ung tngg snnn.Bbrp o brbr n bng-bng sng n ru

put tgn tp t wt brsu sptpnggilmemnggil : bebebeee nknky besbesisegrsr meomptompt str nun. mptop brnn ngn sushn ht st punseprt en pu ny gn n-n n us

Sorng gemb ewt, nggrng rbun tg o Spn gmb tu btngbntng tu pun noh hm sth brppsn ngn m nr mnp sh

stuy shg bntng bs tu onct pn, rngoh rwn Anwr ng rng. Boch ngon tu trt uhernrn.

ntung sn b g engb u bhnsh nr ss Yng r buhn r ngnn soho nghn oh orng ng uh nghny.Ag bs r r mbun

Au ngn mh uburn tu, t Anwr ssuh u g sn "T m t bgtu s. m pun nts mnypng r n ronn tu

mmpu n stp ng r nny pnuh ng smsm s n g-ng ng r. Sbntr un su b bh pohon r ng rng ht tu Ag su n sn tu. Tnn bsh rn jatert m hmus ng tb. Bur n poo-pohon

ng n tumbuh ngn r.rss ntr r r ng bsrbsr tu ts tnh

n bsh t brumpt, u btu bsr ng brtt etny nyt mrpn btu uburn ngs di u p yng stu g ug Pn

152

Page 153: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 153/232

kban t kaia ada dua ete ebi Deat nsa sebekepaa, ad sebuh pendn, g penu besi deg bu dan ·a aag. Bas. D spi it sebuh temuug ygepeempt beisi i. i upaya Ina kuba so itu" a w ean betopaan tga d pg

gan. Hai abog Ii i Du puta Emba yag ngneihat wau g at og sepeti ua si gaa ituCob muu di dep kami

Kami tung edatam

Haw ttawa. teawa ei Etaah, sekag u

a ei tidk esa tkut gi Teutma p, baagaea tetwa i sat beenu g eda waku Sagbeega utu meigk sega peasa tut Tpbapun begtu saa seka jen peasaanku tu tdak. Sebabea nwa bese da meatag" Eb ambo,deika it, embikn a aa sngt gesah d haiGei, buk takut

Setea a eas kup eaiat kban t, dnea dasia uup pu eagmg Emba Jambog yan tidk u g i, maka ka pu meggakan

tempat istew it. Sebeu beagkat pendupaan ispak oe w. Bebu abua Semut taah ega teoyautiuti kei g eatusatus uya beaaia smpangsu d aas tanah bekas tempat pendupan itu. Rbuaga sepeti satu ota dapat seangan udaa

Spai di uma wa beta kedku agaan,tidk tibu sut pkian padm

u tidak eng tidakh mei so agm, epa td am kau betutkut, sedg seaag idk?"

u teseyu Me itu sedag edi pka bagikuMea easa bea ebedn pesaaku seag degn tama. Seeti sig da a.

Tp eapa sebtua bgiu? ada tempa tu tutu

 uga ubua ituitu ug tadi aam kam beempt oangseda sekag u ed asi, muut pikiak, tiadain yg ea seab au ta iu ia oe kna tada ep. Da ead oag edi taut. Tseay, da eda oa tia ta

IS3

Page 154: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 154/232

Page 155: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 155/232

lai ebaai "enambah eethu dlam au u aueua, namun keduduny adlah sa keiulann iahbahwa Tuhan itu adalah ikian manui endiri

Dan eudah kualami nln dean riiwa EbahJambon" iu telah kualami erbed eraaan yan timbul

karena perbedaa keada mam da ia ela d eranatau idak tahu dan a mak ru anik · r ku akaebenran kimulan kdua kw iu?

Snned bok (sk) hyales � k G GK

atu dup anda meng kedb ebern

BSC

IS 

Page 156: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 156/232

eret ai eray-ayap, seaan-an segn ditaorangong atheis sepeti ai.

Dan etia jalannya ain aa seolah-olah kelarlaheringatnya endsahdesa engaa ap dan asp seankn bert nn ddny turunnk memer eenp tengnynt aj tes

A ddk mernd di dt gebong. edang Anwar tatet lagi ddna Bendh-indh saa seert lalt ebetan sea ereta it ag lowong

Ti ari ai beransi di Pnyeredan. earang hendlng bli Bandg

Ak ters rndk saja Hilang ang Meang bagaimanamngin a bisa rang, a selr jiwa masi tepkoleh ejdi-ejadian yang tib tadi ala atar a dan

Aa. ealam-alaan (ala enghabisan di P�yeedn)a tida bisa ent ta l barang j. ejadin it trlal bat el jiwa sehing a erasa sit

A ta bawa edtngn ai di Paneredan it hendamemb bhg epert b. p n ebkny, bhg ngselaa it melipti ra setenga tebok it seaang sdahr eninggaa yah dan b. Pergi seoh ta l tidaberaitn dl.

etenhi ed orang ta it ini sdah goncang ionang olh angi rbt eecewan eemasan kesedihan.

Kni nyh ku bep eyyny r ht bu dnyh oeh peknpekn d mm. Kn ter benr

oleh bet id baananya a bercecoan dengnyh td mm Seungguhny, er remuk ku kn Re

rea ra sa enyt-nyayat, ra di engri-iri.

adi la di dla erdbatan yag hng, di dla nafsberengar faha, aa ida berhadaan dengnay elina dengn seorang lawn yng har tndkandan bin insaf an esalaan ahany k ndeada eaana ebnra adh opoli endii. Dan

6

Page 157: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 157/232

aya yang aa. Daam keadaan demikan maa engan endnya aku menoak ataaa naia da aya beapa pun baimksda .

Sekaang aya ua dewaa aa uda up maangntk mempny pend ian send dala oaloal hd. Ayh

td boleh eak-aka la kepada saya dalam h ndaya a dalam pendan sya terhadap aam." Dan enthla walapn sya maih san an kera

teorteorinya Rs dan nwa te ta ethann bikiamansa t namn dala reak trhdp dkdsakaya yan pert basa mem ln takat dan mistik danya aka kmka seala teori Rsl da war it.Seolaholah sea teor t osnl pedapatk endiri. h

olah ak sdah ejad athes pUla. this mtk srti kedakawan it

Agaknya tak ada pukuan yang eb eba bagi aya daipadacap-cap

Searan trasa bea oleh betapa kjanya rkataankitu teadap aya dan ibu yan eama itu eau mega aandk sebaai ankya ya "a dan "saeh

Keeta ap bedeaheah te. nwr berpidh-idhtes Dan ak nelam tesTebayangbayang ag waa aya dan b yang penu dengan

eedan. Kuia bu edang meakuka embayang Magr matanya beia. itik ke atas kaya, mbhimkenaya, tmbs anas mi k ata kit lttya

Kereta a meaya-raya enaki nn nn Nre.erayap-raya sepert seekor lpa eiki tebi Lokootip

nya berat enela napa athari mmbakar bmi. nka dalam tka. Sawahawah dan koam-kom emreperti kaa. Poho-oho tak brerk Hawa bertar di tspt yan kr ke kina retr-r shi

andanak seakan-akan mbs ka a tdak ata brrik. L bat-lam bat tian til tei aan lal ala-las aaknya bealan kaena trkya mathari s, rti t ls

dean ak"Kala bet, bala kita bersaan a aa a hmendapat aan endi aya dan b pun suda ada aaned ad baila kita bea-a sa mneh maingmaing. Memang aya dan ibu pun anya ebuat e

IS "

Page 158: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 158/232

kadar sebagai - an tu aja, yan menjlaka sesatu andianapya ea kwjianny hdap anaknya iahendokn se nku d jaln idup in emu dnankeamaa hi bain duni aht. Haa kianlh anayah an ibu seau pohonan a Tuan kami"

Agak menusuk asanya ekaan Tan kami iu agiku . Maka amaha kepaku oe yah engan tangannya yang

kanan sambil bebskbsik memb aya ai Aluan Suaanya tepuspuus gemea fbu �agi sedn aku tundukdudk di aa kui dengan "ked bea ananku belat di aaspanguank.

Keea api sdh ewa puncak Nae Mulai enun ke

pedan Badung. f ec ceat seei pikinku yneuncu e kepad peiwapesi pada n penabin di Payeedan i. Tak unki gkn lepas daipitan pnauhnya. Va bp nkin! Pwapeiwiu ea eba ajiwaku.

Ak meunduk aa di udt won.Luwgoon Kdunoa Leakj Neg Cicalenga . . . .

ak kukeahui sud lewa Ke lunc ps Loko

ipna sana geojo Tak kenannynnya eaknaknmenea blok dei alk di awah ln Tak juunya lhh mnhiu kloe, mnhu an iponmengeluamasukkan mausia ke lam peutnya

B kal n ku bega denan n ua Dan alankaebaya eenkn u! Peenkan ha, pekanendan nkn kcyn

Tap h mena u dak bndiwaa ? Mena kua annan mmphkan ku yn lahuba iu edp a? Kan Anw idk tuju dnankp edwa iu! Dn k hl p knya. Ti dakk d kana bandiw iu bh ik dnijakan dad eeus n? Tdakka dla dnn uak u pun lh bak? Lbh bk, kaena nhindan eaa khian n kan u kudi i? u

dea amaam dengn oan aku ju. Sununysikp uu an eus eang eadap sen u iak usabei eap din ju edap an ln T kebijkn dk uh In ken pnd in e tanperi itu. e en ka tdk nik dna kuan

IS8

Page 159: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 159/232

a a smg dak idn ha mnyi tiog i s kv tak salh rah kuutkn tphar kada Awar.

ks an yag sdah coon u uP msa una mrka ma ha menapat pkulan yng

i gei. a ta ri anaka seniri Sn anyma aren a a isa iks ta a nkurkda d ssa d sap maga hti orn lain

Memang, seua i kan masuku nuk eluai hi oanuak ndi Tapi ksd ak isa hiln saa skai oh aryag ik ai h cra yn iak iaaa o ar ykag aar uga ra itu lagkh pentingy ialam hi

mikialah au raapaa sdr i m aL Menasipk ang suah lau

Tba a snak angn dar lnnk Kiha ondek megu rk n mina kis

"Bar aik tanyaKulhk csku D selh dibk - bi na mk

kacis i n sgera dkmkanna ena tiak ipa-apkan

D sbta kmudia pi ih dn paain hi i hilahdai mau mnebra k ai gg. Inrmezzo haisKmali ula ak ke alam aus namn Han iMgapa pula mka it nyruh a kawin nn F

tim? Memang ak tahu ahwa ai sebnaa hny oag sauda su bagi uka seor i knunTi h ka di i dr i eamam idp enn mk sdh erasa gi lehk wa ia iu ukan aiskdg Tk mng raa ak bis kawin dngn Duu tuku i rh a mendsakeakkan eon s k m kdak Ak ok, krena inkusu dah isit Rumini. a skar? pna rg tki ma moa agi wika aku da adis yan isa s mka , w Rkini i dh dan Kai

Tcbyngbanah wjah Kar mmbkk pikirnkb dar i hn snar a Sgalahu pun kmb i k sia d Paerd iu

Mkn dk ku uu d i sd gb kwin iu mu-mu membul rk

9

Page 160: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 160/232

oka mulut. pi keap ama eemetreme eaa gm mg mers dserg kek tu aahngg k meaa erpa ' ha menerangn penn ira enag oa prkaina pi enapa ha meeetrembe ampi kepad oal eprayaan an gm? enpaha kuraan eitiwa tetng eaejin i eitEmbah Jmong egn mengak, ahwa ulah yang memprbal keyaknaku? Bahwa emua yang gab-gab n tdpa dukika t adala pta kayali mna laa lameau kea jwana? ahkan tu

m penamah la

kada peneuan mauia ang ea iu Kenpa au hbre-terang begiu ? Padahal aku thu , ba� alam hal agam

d mis h sg fikKr ai beutut. jam uarnya ajam epert el dlam hatiku

a Puur uah lea , alte k eil eudah CilngAku maih teru erunk d ut nwa ealkny. e

a t bpndah-pid. Sebeya tempatnya alh angku, t haya ena a dudk i na Kemdian eidahpna d i atu temp at e li temp t ollah d

tmtya endi bay pu agat uk tnna dibo Kadagadang pda ke gebog ln mngool egnog ang idk diklya. tau bedri i ata odebomongmog dgn tukang rem ambl meooba memu tar g remna. Da kalau idak kebr ig ole tuangm jaga ua! mka i ad kera pi yang euut aka a kbal p di

Kau ddu kmbal d ampingku ealany luarmujda ja eeti burug jam kku eluah ke luar au meega adaa halt g dag diiggah adangaangana mnjuu ua jd e ul: ajn goengoom. ud jaa briul-iul kcil D lagunyalu lagu arolna oo

Boa bu mngobo Bon mngobrol, many g lgu D m maa . a-a ia mea D mu

a mua eay g da berdi kaa emuaa gr r a! g mud Idoia.B di k m;k eba ang

m a o ou, maa oa begtu aa udhd r d ba, nak nga fam

Page 161: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 161/232

dega rag tu. Itu maah harus meggembiraa, sebab itadaah suatu tada, baha musia maju terus Bua begit,Pa Haji?" meup paha mausia haji di sebeh ira).

Haji kakekkakek yang ditanya itu terenyum-enym saja,ambi  me ges erkan  rokok kawung nya  dari sudut mulutnya yang

kir ke kanan,  melalui  bars a  gigi  yang   sudah tidak  komplit ag i.Pa Haji tida megerti, tapi megagu jugaAar bersiuiu ag. Sudah bersiu berat agi epadu,

Dan tau Bung apa ng us kia nsafi ebgai emudaperitis jaa? Tida tahu? aah, baha rag tua itu tidaseamaa bear Lat saja epada abi Muhammad! Aahabiadab Kaau ia meuuta pediria aaha, tida aa adaagama Isam Bua begitu? (mataa tajam meatap e daamajahu) Lihat juga pada Marx, Lei Lihat juga pada Nietzsche,a Nietzsche, Bai da aiai Maa bisa merea mjadipegajur duia ag begitu hebat aau mera mau rgsaja tud epada eheda rag taa (mgit degaedua beah taaa mejuur e atas) ra Nietzsche aa, ietzsche! Heerij! Der Uebermesh Nitzsche, a beraiberata epada Sag Sura, ij grte ster, a zut gij betee

zder mij! (meepuepu daa) Sesuguha, apa ari amu,ahai bitag raa, aau a tidaada?! Begituah mestia itsemua! Uebermesch (usugka dada) Ubesche,ag berai mermbak, meetag megacura utu epetiga eprbadia ita sebagai mausia ag as maju, harus hidup, harus berembg!"

Tajam gi ia meatap ke daam wjahu. Utug Aar dudukdega muaa e arah mtip, sehiga uja udah agdisemburka eh semgat dari muuta, tid jtu epadaumeaia epada Pa Haji semuaa

'rau aa basa ita diijaija, bua saja eh bgsai tapi pu juga eh ragra tuaa sediri Nee zeg, kitasearg hrus ejadi ahaa semuaa Uebermesche semuaa!"

Aar brata setegah bertera, sehiga baa rag mei

hat epada Pa Hai mej e uar jedea seaahbaiya ebih bi mataa emasua pecaa arag dari mtip darpada ehjaa u.

a sesudh beteria begit, maa mejauah tagaAar memeik seba rambuta eebu e ua dari

6

Page 162: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 162/232

bua kraag d kolog baguol to atu kataya, mpk paa ak ai lagi yag

ma mool k uar da.Pak a marik badaya dar dla lalu mngan k

ada Awar, yag dag mgupa rambutan tu da inyauya ak a to?uya tu aut ak a, mnk kpada an laki

la buguk yag tarkaruk alaya p rdadu makdak prg k

da puya? (mmt la ba da kmudia kpadakukmbal) rlk z Gtl vrut mak idrdaadot*) S Maa a ! (mulutya muyanuya) N my

boy, tdak bak kta brapa bawa rng ta it arulau bar. Kbara buka mpli ra a mlankaddaka utuk ap kmauaa Kwaba kitala, baga pmuda prt utuk mar kbara ya btul bar.

Mdgar mua kata-kata Awar tu, agak biar kmbalraaya waaku ar kmbal akan-aka ka rlj yau dga abu tbatba dtu abuya adaku raa lapakmbal raa bar turu dar krta p yag bl-ubmak alama tau yag lu

ap apun gu pa anaa u n a u u dalam brka alam atku a bukla uat pr- kara yag gampag utuk mlipurka kda itu

Dar kl aku lalu mad pa kmaan ran taDar kl aka-aka tal ka mkat iwa ran ta kpada

ku. Da kara? .. Suda putuka tal yag kuat tu? utuuda prtgkara faam yag tu bat? utu prkaatkawat tipu putu dlatarak l uatu prtmpuaag bat?

Aku mruduk lagi Sgala kata-kata Awar tad tu ayabtar aa paruya Ka arl uda pu da abukmba. Suram la prt mula arm d dalamya rdtdtk dga rama kbmaa Mmag blum p aku

bmbg tu at da pkra da ttap A btaa muki kata-kat dar mulut Awar t ia mmalka raanatku lag dnga pat tpa muk kala r maaar

Bu un sun en sn

2

Page 163: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 163/232

pun tidak anup eneinkn tanahtanh b bk banidngn ekaigu! Dan engguhna ibat bnih ptengkan nta k dngn ong uaku itu! Banj ng mngamukBan ang ninggakn eaaa antakan dan aka

2

Tidk ttap angkahku ketika maam itu kia-kia puk tuuhak ban k umah Kartini di enong

Kuuahan egaa ii hatiu tika ditana mngapa akbegitu edih Sunuh kti kata hati oang kekaih ebagai

peip aa Aankah bedana kaktian kata-kta Ana taddi eet api dan katakata Katini ekangSebibang aku baan k ngko Be eingan aku e

mudian puang Puang teah ti a kungIbih aku dibibuai daam kemaan bkaihkaihn dengan kkaik ituPuang eteah ada eut n ' mentapkn hatiku, etah adaptsa a eatka tekadk

emang, eprti adku dengan ttap mnuu k mahku,dikian pua tkadku ekaang menuu e uatu tuuan angati, aitu kain eka mukin dngan Katini.

Maih tedenga uaa kihku ang embut dan mea auma , etika aku mnanana daam puan

163  

Page 164: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 164/232

am kawn dena na eehaa ebaa eaauma dadaan kea makanmakn anta kaankaa

Aku dak mau mennak dah omantk Oeh kaena tuma d n tdak akan kcetakan tentn kebahaankdenan Katn daa haha kam hdu ebaa eanenanen an edan mekak ea tat ahbtnadha Rama dan nta ata uaa ebh "men buna)Romeo dan Yua betemu kemba aam dku an atn,

eert eah ua bertemu daam na Le d Kekaaatau Lou dan Maa Antonette

At emntaan artn aku ndah ke umahna Lenkea

Maka muaah haamanhaman bau dam hduu Danea aaa tea oehu beaku denan anat etna

Page 165: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 165/232

Wku eeda teu Dan ak oaoaya maia mungny jlahnya njadi migg in ikumunna enjd l uln dtahmahya ggagenp endi tahun an nya

u u ngtung waktu da lh hya kaaioleh ku Dn la au maa dalam kkaaya

ononn pul lam enyuh dua aaa antagntang plntpae putapua egeak nt e ngal t ga te mag aakah ang da dh euau ag idk a? akkah atu ahuah te? Jug kepec aa Jga kaeuatu anga? Juga kuan euatu e?

a n u p ka mghg ak

un u hln d lend Lag a a umuu h Lg tu l dun lh dekat paa aa nukd ntu d ea tdakah dua pu i gng pt pul ng pda khya aka h aayal t d

Otoung nn j e e pl J .

n ten ki ejk ua 9 4 1 ak ak

n ngn tn n k kdnkejan dal o kg

e p p n t D ntaana ng pentngg I pent nd1nda telutt kepada kkaant D on denn td akai yaa aaa ul en tut ea dgan ku aya i ngono n e gnna d awa aa pn p kn ntaa g o Jn g pean Ke n d · n t upa mend ungi ekan i aan n u c 4 ann enad n n ng png d ny ak

J6S

Page 166: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 166/232

ug pers, rad dan barisn popgn Awa menggagk nia senian kena kedapan mbiin suat lagatgaa. gk l it tdk; } enghernkan krea ang ang·uka men benda orang an egasna an tdak menetapknbatas n tga antara uuna dan guapua an mudah

pula meu hasi rhani au pkian orang lain. Da ngaku ktirkan sanga iaah bahw a akan bebuat ang ebihbk lagi ari iu sebgai akiba juga dar tida aana baas aega tadi tu. tua aka aku teap uriga tehap Awar ituan tdak suka a mehat istrku berga degn dia

ngu banak kedian-eadan di dalam temp empatpu bulan itu Jga kedinejadan ang eoahlah maumenesikan diri denga kdianejaian di daam poitkdunia ag akin hari maki eba, maki geting, an padaai memunak pada mecetusna api peerag: erangDuia erang uni II ang enapu bes ega-negaraei dari uk bumi ini ang mengduk-auk da mengijakja benua pah dan Aa denan sepatu Hiter uii sepu enn Hea utuk pada akha (meihat eaatasekaran un sda mui) empersilaka pau art usia men

bn kkki tesebut engodamna sapai hanur, beramas dengan Unle am ng engikat dan menekik eherketg ktatr itu dengan ars and trpe na

an sepert kperaanku ak ri main tipis tehadapeninan aan aan seatu perdamaia di angliputi segenap manusia di seuh at oleh karena manuiaaan tap subektf dam memberi ati hak da keai denganmenuaan epada kepentingnkentingn asng-masi,

ma kn i mn tipsa pl eeraaau k keurn ina Kartni erhadp dr

eba eting V kta apa lg ang lbi tepat utu meuskn eaank searang i dlam rkwinanu dengKn

He Gnting hinga batn pnitku am pp eras . u tukuk lagi.

Aku ba sa plg anr Untk esekia kaia kunng i s m bw nna gi. emang kansei u nn n tda aa i mah kal an n i n st ai iu sa u kingana an.

Page 167: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 167/232

Karena itu aka au n idak au elia ea akandengan sela ata Aku dduuuk di a autuil di serabiuka tet u ea tahun yang llu ula-la engaguidir artin daa ana ang dern itu Dia sangat cant angat raa dn sangat lina daa eadeni au da usl

Sdag u sangt syi bercitata Citaita yang dibii indahe anasi api yang skarg teah iang kendahannya ekenyataanenaan Dan ayahnya anasi tdak ari ke ci�it ain tid eindakan keidahan ke itat bau seina sekarn telah utus engaraan tel kehianga segaaitait segala keidan

agt l ku duduk di atas auteui iu Lesu karena aarah

tra nda rlau enkikAku beu berganti paaia Hany jas ah kgtugapd kptok d km td emj kuuk lehey Pnasi bert leas di aas da Tangan rasraas uateber yag ba kusbekkan it

a sejak ari terkutuk tu yaitu kia-kira seban banang a a tangga ai suda enadi suat eraka sngguhsuguh bagiku ada hari it, ketia ak agi berada di katr

Kartii sedang eenaenah kaar a eberserekauga bebera bku ang berantakan di atas ejaku enganta trsngaa, sahat buku teingung jatuh ke bwah Terbuka ebaran-Iebarannya dn egsrah dari dalanyasebuah aplp srat yang te terbka eleka arini ebuuk ntuk eungut buku iu seeas itu pu ia ebukasurat ang edian d ibacaya

rat itah angka ula rslii dn peekkan gteu men nt km Pgk mu nk yng ekngsdag bkar ak

rat it ebetunya surat ang sda a a, yaeng kung leh thun yng u Dtul oleh ayahkedku aksudna encela kainn ga rin Mla engan telau taa, dengan enekakan puakebkn-urn yag engnai ri Kartini ag etaa d p ana daya u da lida bu siapaddngny mptn-umpn ayah lh pny yng ngenakii ai ati La saanan hati Karini untuk aIanya

67

Page 168: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 168/232

Daa urat itu diajukan pua ekai a diri Fatia, yankatnya denan abar a enunu-unu aku dan ankata ayah engghnya epan yag edeaat dan etngkat ' untuk enadi jdk

urat itu udah aa aku lupakan bakan aku enra bawa

ia tea au baka atau aku obkobek api rupnya aa dalaketeedoranku, kuipan uat itu daa uku tadi itu ntahlaperitianya tea enadi beitu te eadi elaka baipehungan hdupku eaga uat dengan Katn

eritiwa urt ditabah agi dena utu ertiwa i pulaJua urat Kai ni urat anoni aa ra anoni itu akuditna ta diketekan dal ebua ote ongoadengn Fatiah

ea daya upaaku untuk eykinkan Kartini ten tang kebhngan naan terbut oleh dibilng tidak berhail enSebab alaupu Kartii pada prnn (artina euru penakunnya endiri tidak u percaya dan tidak au ena euatu penaraan kepada ebuah ura buta naun panyaia berpean pula kepada pribaaa tidak ada aap kaa idkda apinya.

Sebenaya en haru kuakui awa ad ua "kedian antara Ftia dan ak itu lah gini Pada uatu riFatah daang ke Bandng Snggu engnap d uah bdi Saaknung Runy ia tiada eani at a tidak au datanke ruahku. api oeh karena ada euatu an hru dipaikannya kepadaku enenai kadaan ayahku k dtna iake kantoku Kudan aku daang da d uah b

Dari atah aku endengar bawa keadan oran tuaku

tetaa ayah angat uu eena etgan dengan au, dan keudian dipebuk lgi oleh perkawinnkudengan Krtini tentan h ini tenu a tidk dietakan denganea oe Ftiah tap ku engerti. perburuk pula olehkarena au eoahah aki enjaukan diri dari oran tuaFtia enaihatkan upaya aku ebaai ern anak yanaru berhutang budi kpda oang tanya a engubah

ikapekl au bawa tia ke ebua etor Pa at ituAnwr leat dala ua dan Rupna ia ihat kitapi a tid tun aa enbik n tid unkn tdak elihat, tai uni ug ura-ura a tidk ea

Page 169: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 169/232

ntala ada suatu suaa dala hatiku yang engatakanbawa sut noni itu Anwaah yang nulsna Tai akutiak mengiaukan suaa ati itu kaena aku i bawa Anwitu suka ada yang betes teang J di mngaa ia has laikeada aa ngeut enuis sat kaeng? Tai ah kenaa

id kaau aku kikan lagi baw seoang individualis ya,seang anakis seti dia ng tidak mengadakn batas-batayang tegas antaa uunya dn kunya idak ungin ekukanebuatan buk seeti enuis sua anoi itu Meng tdakmungkin, kaau kiki gi bahwa denan dasa id dan sikidu yng begiu kaau dan o ya seeti dasa dn sika hduAnwa itu , nui bk akan eb ud enusi wanya

eak eistiwa sutuat itu anya Kaini selu easabahwa seakn-akan d suatu tbk di antaa dia dan aku asangat udah tesingung at iny

Akan tti sebaiknya un aku sangat udh ni d.emang aku beada da eeisian denan oang tuku,

tai entaha, kaau ada ang in, sekaiun itu istiku yngbeani engeekjek atau enina eeka maka aahahaku waauun yan diekkannya it adaa sesuatu endiin

ong tua yang kutentang aEjekan Katini iu basanya distai dengan tetawa kei yang

enetus da ulutnya seeti anak kuda engkik an entaah, tak tahan gi ku kaau aku endenga ingkikan kudaseeti itu amai-samai suk ua uteeng atinisehingga ia menjet

adaan a tanga yang enu dengan ketegangn danpekeahian itu bkan saa bagiku eakan suatu neaka taitentu saja bagi atini ua

Daam keadaan deian aka tidak neneankan ukau atni enai oang te at nuakan kesedian ataukeengkean hatinya

esa keugaanku, baha oang itu tak ain tak bukan adaaAnwa sedii

engn hiangnya keeayaan dan tibuya keuigaanantaa kai ka i neaka suda samai keada uanyaemang anuh sega a eubunan segaa eauan aabiadasaya yang utak yaitu keayaan sudah tidak ada lagiHnu eubunga anta sabat dnga saabat antaa ke-

IS 2 169

Page 170: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 170/232

· nan dengan knaan ya bahkan antara bangsa dengan banga,apaagi antar sami dngan istrinya

Herankah aabia aku sekrng sudh tidak menena keidan i aam dup d dunia in? Ku aku sekarang sdahendi serang deaitis serang pesmis, serng puts harap

an?k bnit r ateui m menunkkan hampir pk

tiga Kba akan engan labat-mbat ak makan atberat rasanya u menganat senk dan garpku upnggsi imi " dar puk berapa nynya perg?"

"Kr-kra pk eph un"

J ad nyonya perg dengan an nwa? "Ya, et an"uknyah nasi dengan an-an Kepala tnduk serta mta

terpanang kepada gbr bunga-bunga d atas tup sanguapi g bar tu tid terlhat ehk dak sampai erwdam batnku ati dan piran penu dengan bayanganbayangan ain dengn aya-haya an

Kuangat kepaa, ketka au tersadar eh sara anah siimi yang hendak perg ke beakang

nti dul " seruki ii menh, au meangah kebai Ragrageringah tuan itu datan ke sni?"erng? anya si im k emba dengan eran"Pag-pagi kaa aku sedang berada di kantr?" sambng"erng ga"

k mrenung sen i ii berdiri epan meja serayamandang kepada seaha bersedadia ntk mnawab pertanyaan-pertanyaan yang an kakan kepadanya

"Apa kranya?" tanyak sbntar keuian, engpas aatdengan serbet dari pirinu

i m tertawa ke ertawa ke ampir seperti ingkikankda" yang biasa kdengar dari mt atni aka ak pnebentak, "napa tertawa?"

"iak," sat si i agak takut-taktKeapa? (saa kras) Kenaa kam tetawa? "an tanya apa keranya tnt saa mngg, enta

tentang apa saya tidak tahu aya kan byak i beakang"Ak trdam agi ngin aku bertanya trs ngin aku bertaya

7

Page 171: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 171/232

takkah kua rang tu prnah masuk k aam kamar turTakkah F m suruh prg k pasa atau prg k tpat anang agak auh dar rumah, supaa kdua rang tu uasa bsabr ku tak mau mnruskan prkataan tu Gampndaam hatku saha trsntak dam Tap barpun bgtu,

trbaangbaang suah aam haaku apa ang dmaksud aamprkataan tu rasaan ma mnkt aam at, mnsakk krngkngan, mnahan nas ang aru kutan

rgah kataku kpada s m ang brr makn masS m sudah manah hnak prg tap trtgun ag

karna aku sudah brsru ag, Eh m takkah Ragu aku sbntar mandang s m dngan muka br-•

tana Tap pun s m mkana tanda tana smata S m adaah srang anda Tahu apa artna prgauan antarsrang ak-Iak dan srang prmpuan brmpat mat a ada daam rumah ang sun

Eh m, tdkah nau srng dsuruh prg k uar bn atau tu h nna kaau

arum grampn dam tsntak agKungar uar suaa nwar brsru Saamah saa kpaa

Bung asan ku tdak mampr duu, karna sudah atmudan suaa kuda btpuk d atas aspa dsrta suaa

b brknngnat n smua kataku kpada s mDaam pada tu pntu dpan sudah trdngar mnggrt dbuka

orang Dan surus kmudan d bakangku suda mngaun suaraartn ang mngur dngan mans n San kubawakan h

h O kau sudah ssa makanna (hatna s m mnganat prng-prng) Tap tambuah*) saa San n sngaa kubkan dar Ka ng

ku am saa hana mngrng skat k aah atn dngan tdak mmandang mkana ataku trpng sdt,tap snarna sangat taam Dan tmats hdunu tanatsdkt p trasa gmtar aka monatah ar uung ahkudngan suara ang taam mnrpt uara, Knapa tak mn

ad paan saa d sana artn trngang Trasa pana prkataanku ang taam

tu

* Mkan luk pauk tanpa nasi

7

Page 172: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 172/232

Taam speti pisau cukur menyeit daging Bebapa uus iadiam bedii di sampingku u n tak begerak Api aarahpanas menbaka dalam dad

Sunyi tebentang antaa kami bedua Sunyi ang agaknyapeih bagi Katini tapi paas bagu

emudian dengan sangat lamba-lambat lambat-lambadan hati-hati selaku seang uu awat yang membuka pembalutluka atini mau ke depan mnaik kusi ang di sebelahkananku dai kolong mea, lalu dengan pelan-pelan pula duduk ditasnya setelah meletakkan tas dan segala lehlehnya di atasmea a duduk denan menelekankan lengan kanannya di ataspiggiran mea engan tenang tapi sedikit puca ia memandang

kepadaku dar sam ping Mukku mas asam napaknyaau aah San tanyana seurus udian dengan suaaleut

Aku tik menawa Terbendung seolah-olah seala prkataandi tengahtenga kerngkan Bertupuk ermbn di sanasehinga sasa gondok aku Suyi lagi eeapa uus atinitunduk samil menguntal-untal sapu tangannya dengan keduabelah tangannya Ai matanya mendesa ke atas

Mimi teiakku dengan tbatia Menggeledek sehina Kati sagt terkeut

Kaena si Mimi yang dalam pda itu suda kebali dia-diamke belkang idak muncul uga aku bertamba maa lai

Mimi Mimi Lu goblk Tuli Tidak dengaSi Mimi memb ur ketaku tan dai dpu Sanggulnya lepas

dalam lar an sambil membeaan sanulna kembali ia

seuus kemudian sudah berada di hadapankuKenapa tidak ku angat eus ini Lu uma bisa ngelyosaa sepeti lote

Dengan gugup dan tangan gemeta si Mimi berggasegas meeeskan pingiing dengan tidak menguapkan ata sepatahkataan yang taam itu seolla aak paa yang meluuar usuya mnarut kuli si Mimi sedkit untuk meacapkemudian di atas hati atini Daanya teserap ke atas seolahola menyebot dari luka yang dalam di dalam hati artini yangtekena Ai matanya tak terbendung lagi melap dar kelopaknya Bngkitla ia dengan terentak dan setela tanannya menangkau asnya a mea rggaslah ia ke kamar idu intuerdnta Krrek-krek Dikuncinya

2

Page 173: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 173/232

Mendenar suara kuci iu ak lkas ankit reas pulake pnu Kuputa-puar knopna menoron-doronnya tapidh terkunci dar dalam utumbuk-tumuk enan kedua bel tinuu uendan-tendan pula denan sepatu seraa ererterak Bka Buka!

erdenar olehku dari alam kamar suara tersedueduleh karena pintu tidak iuka jua maka aku pun lantas kemali ke kursi lai Aku meneu air hais seelas Maksudku aarreda amarahku Beerapa jurs aka aku pun aak tenan kemali Akan tetap cuma unuk berapajurs saa Api cemuru tia-tia enyala lai. Bankit pula aku embali lai ke pintuuedor-edor lai Lei eras lai dar tadi Le berat dari ta-

di. Leih heat enan tinju , dnan kak denan badan !Sejus lamana artini memiaran saja au mneor

or demikian api rupanya olh area akin lama akinterdenar ahwa aku makin arah dan makin keras pula berktuk-kutuk sehina para tetana pada menonjol dari rmahnya enan waah yan penu keemasan maka pada akhirnyapinu diuka jua

Bar saja pintu itu setenah eruka aku sudah menuruk ke

dalam seperti seekor harimau yan sudah lapar mau mnyrapmansanyaar! ar! Kutepelen KartiniAdu pekiknya samil menutup pipinya yan kanan denan

tananna Kujamak rambutnya urentakan dia denan suattenaa shina ia jatuh tersunkur ke lanta epalanya erdentar keaa daun pinu Menjeriter minta ampu !

Seluh adanku beretar! Seluuh adanku panas! anasterakar ap amarah! Api amarah yan menolak-jolak e lar denan sinar maaku, denan suaraku emenak-bentak erkakkaok.

2

am ertika d din d enhitun detik demi detik de

gn cerma dengan eraur. Tak erasa olenya cepa aau lambanawkt karena jam dak ehatiidk demikian halnya denan ku yan sean erdiri di

bawanya melia rm panan dan m pendek masin-masin nunuk ana 7 dan Pada waku iu sekan-k

Page 174: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 174/232

baiku keea waktu mnaki unun yn be mendaHar sdah hampi puu sebeas maam Suah sunyi bena,

sepet basanya pada maa setea hujan eat. Ann di uayan td seeum ujan enup denan deasny ekaan seoah teah puas denan si pekeannya. ia masuk ekndannya. Maka ta teenaa ai dahan-daha erdekdeak atau jetan daun-daun yan meniis sunyi Suu aamtena seoah-ah sedan tdur karen capek shas dipukudicambuk tadi oeh anin dan hujan. Munkin jua karena takutakn kembai a nant hujan dan anin yn anas itu. Hawadinin mennap e daam dar seaea d bawah pintu dantingkap-tnkap beraca nin meesap tembus ke daam tuan

send.Sambi atuk-batuk au meankah ke tinkap kaca andiup dngan ira rnda Kusakan ira, lalu mnn a Uap da npasku embin uatan pada kaca spetipupu yan dttan denan p udedons Au menintai ke jaanaya Sunyi nampaknya. Tiada oran yan ewat an eap pua.anya ampu jaan yan dseuuni denan seuun itam,eaa d atas dana-danau keci di atas aspa, meneani samasama keadaa jaan Lenkon Besa itu. Rumah-umah sudahpada tutup semuanya. Bntan tak nampak satu pun di ankasa.ua pada takut rpanya oeh mendun dan aut n masimenuasai seuh ankasa, yan masih begumpa-umpa dankas sepeti samudea awan yan menancam denan eombaneombanna yan hitam keabu. ar puu tadihujan. Sedan dia, sudah pei sejak puku 4 Pei atau b

teat menan, denan tidak setahuku kaena aku sedan mandi.e mana da tanyaku daam hati, seaya meankah ke

fauteu enapa dia beum puanenoeh ai aku ke jam Pu 1 1 kuan enit ari jam

e pint. Lapu yan diseubuni pua denan kan biru, tebayan di atas kaca pntu. ua pnu hitam.

Aku atuk-atuk. Entaah, tiap k aku habs betenka

denan atni, maka teasaah ai dadaku sakit dan batkbauk.

Hasduk yan enat eher kuenakan supaya ei apamenutupi d atas au pyaaku. Amat dinin d seambi muit iru duup dean tinkp-inkap erkaca.

174 

,

Page 175: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 175/232

Ah salahku uga prku Megeluh berat, smi meyederka bada kepada sedera fau teuil epala terk ulai lemah ,sedng mata kur-kaur meliat ke keauha yag tiada tentuKukaupka kedua elh anga di atas pagkua. Tulag degkul memonclot tegas di awa strip�trip ela piyamaku Va,alagkah kursnya adaku sekrag.

alahku uga! Bergemalah lagi solahlah suara hatiku ituegapa aku sekrang egtu muda aik darah?

Va setiap kali aku hais eengkr mestila aku dtimpaleh perasaan sesal ag medalam estiah ku megakui,ahwa aku tealu lekas marah ealu lekas mgayu taaatau megaurka kuuk

rasa hais lues segala perasaa ahagiaku skarag erasaterpecil sedirian aku hidup di dunia ki Terpenil dari istrku terpecil dar orag tuaku terpeil uga dari ciaitakusemul

Cta-citku semula ukmi i sampigku seaga serag isriag seati yag aim a saleh, yag berma-sama dega akumegamalka segala eritah agama Hidup sederhaa dalam

ligkuga rma taa yag teag edidik aakakkami dala susa keagamaan. eaung uag utuk kal dihari tua alau sudh pensiun, ebeli rumah da halama dnga sediki keu da sawah di luar kota Memelihara teaki hala uma memin seuah kolam, meelihara ikanS dan uir dan di tepi kolam itu dega setegaha beriridi at as air medirkn sebuh laggar ke i tep a au ersemhag ersama�ama ega orangrang sefaam ataueromogmong dega merek te tag soal�oal agama Pedeknya cia-cita yag peris seperi ala hiup yag ditempuholeh aaku sekarag an ekarag sudah terpeil aku darica-cau seula u Suda erasng saa seal Alanga lanya alan riwayat yang kuempuh selama ii

Aku terseyum pahit Melayag lagi mataku ke am, yagmasih eat berdetik-detik di atas diding Pkul I kuran 5

eni.erkenageag lag olehk caia yng peah kukadg ketika unuk ertama kainya ku uh cia kepada riiartini ala seperi elh terug dr ukii almarhumi lh tiisa ukmii, seperti pera ku meyetya

1 5

Page 176: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 176/232

a karea tu, alakah mudahya eolahlah tataku terada Rkm tu bedah keada art.

Ta alakah ayaka ula eredaa atara tatakuemula tu da keyataa ekara Aku melrk ke kr,kulhat ao eoleh e kaa ad. Pada did era

tua oet-tret bta lm Amerika ta ada ua am barBeetove da otre arx d ela�elya eyera eolaholah otet Greta Garb yan eteah telaa tu

eeadah aku ke ara-ara ata batku beuta meyah eratea ah taa d ruaa teah, deramb belaka da d dalam kaar tdu me maka lemamaka buet drer, frd ar batal-batal ha ya dah

dah d ata da ya halus mea let dea Ie-Ie,tol-otol ceu-ceu ya euh dea bedak, roue, dayak-myak a

amr terdear hat tertaa tertaa aht bla katbetaa ederhaa luka tata a erua Kart dalammukea dan rumah d kamu dea laaya tu

Tba-tba aku atukbatuk. o eert batuk kdok Akubatuk teru brbarea dea am berbuy ebela kal

etelah batukku reda kemal aku dea eteah erbarmea-mea d ata fautul, mearik a dea anatberat

art belu ua ula Beum eah tead emaam tuAku mula etul-betul ema Gela

akt lalu melaka ke ad Tak uyalaka Baakalada muk ba arum elomba eutr dar aka ke aka

Beru-ut ada ta ta o ya terlaar emua

ya adalam eeri, tao "ho kyok , eba tao luar eerudah db "ukem" dea eel ya dlak ada ta eat rado leh ean. a yan era bk ruak eel tuaka berur dea eeta Tak ada muk ya bauTak Padam

Kembal ak ke fauteul. uduk Taa mea-ua ramutekau eu aet Hedak kuabil rokok ebat a

ta-tba kutrk taa kembal Terat aku keada laaaokte. Aku tdak oleh merokk Ea bula ya lalu akutelah derka lai oleh dkte berhu u dea dadak ktermeahatka aku uaya draat d uma akt. a aku meolak ebab kuraa uklah raat umah a karea aku ta

17

Page 177: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 177/232

bahwa menuru keterangan dokter sendri paru-pr lum lua Tap kata dkte aku arus erat-hai nr Dn kepdaKrt; ang enemani aku dasiatkanna supaya ia ik-bakmenjaga dri. Tertam skli makananku rs dutamakanan any� mengandung za-zat an kuat. Mnak ikan arskumnum . J uga ar kpur Susu iap-p hr jgan spa lew .Telr aam oa daging sedap-dapt mst dkn makann searihri Pndek kat erat u uhku jangan sampa nadi mundur Dan ang pling tama nonya egul nsitdokte selanna "janganlah s noa u sampai endapkessahn aa keuwea pkiran . H dan kranna jangnank tergang ars eng dan en er. J gn anak su

sah au jenkel.Nasa doker tu ms aku ingat enr-enar u terenupahi . Kula tangan dan jar-jarku Tulang erslut kl semamaa. Kuraa pipu: cekung Peah anku ra 58 klo.Minggu ang lalu cum a 47 klo lagi

erasa enr olehku w keadan badnku makn lamamakn burk. Dan keada demkin iu kadngkadng menguaajiwaku dengan perasan aku ang ak trnga Taku olaola aku err d tep luang yang dalam terngana di hdpankudengan idk au apa yng ada d dalana.

Jam erdetik ters Menunukkan pukul 1 ] le srenptTiata aku tidak sa erpkir lgi. Tram seolha

pikiran dengan sekonongonyong seperi ilm ang suah tuapuus di engteng cert Gelap i dala kepalaku sprtidalam rangan ioskop selam fl iu puus

Aku akin gugup Tmul lg ermaammcam pikirnSimpang sur acau Kuraasraas kpala dengan keda eaangan mengusausi rau ln menana selaku orangang sk kepala u selu pengng ang kelngan inspasi mendeemdeem, seolala da ag gal dala k-rngkongan.

Beberapa uus kemuan eIalnl lag engan agak eraurlagi seola-olah lm ang putus a tu sua sels terung

lagi. Tap sekrang mul dengan scene r Scene ang mmar ku k l emakar sepei sore di

engbang lagi alam aaln r er nwBem s Anwar ad lm ni pada sa ak sdn umenunnnggu .

177

Page 178: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 178/232

un, pun kplku dk b dm ku duduk d uul Aku Mu mmbuu hl yn ndskd k muk m bn

k

u u rncn m mh

cu rok h, k pul, u mrkk. du

dr pduli mt Dn lh nn brblnd ikr, jrjru udh mncp bn ir drcu u unylkn, dn br kmdn dh brkulkepul dr muku

ku idk b duduk li u klur lnjln di lur unukmnnn pkr np nu kupn Din, knnnnku mnpl n lin Kuurkn nu trukdk yit An dnin myrp dm. ln iyma

u bribr bnr dn rdn mlmbun r lyr llup inu l uuup kmbli Krrk ukunc dk rnku lnh l ul. Kuh lmpu mh tryunyun

Kujuhkn bdn k uuil. m rny Bukbu li Brkir kulku pr kul ym

Dmnh du mrom bbrp juru d du

tAku ur j pi , r , l u rkhnk mr ur pi i rnn nh, kubu dulu rigdr mencar es Unung mas ada Es uuum daam muuju mlnr dlm rnonn tl dl rnn hi ln dii

mp d m pnu mr idr, u mnh mblup mmdmn lm dpn dn run h lhlpu dpn mn tsk l u m oplmp n. p nn hnd mun pny,ibb bubu l u dnn n bny. ny lh lmh tpnlpnl l ny w buy o. nn i mnn , n mnjjnn mp ph dku, dn y n mp buhpn yn udn dpn muu O Ohh Au

u runyononn lhu h dm nn

k nji nr hm h hmkn dhk ny u d n nn p nn p p apyn ulh u

- 78

Page 179: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 179/232

Btar egala d uka aaku. Hlang sersa lan d awakakku Lemar ea lau mreng enong Mendesngdesngsuara tak entu daam telnga. Pusng! Pusng . . . Aku endakatu. a tangan segera bertoang kada dnng enan adan yng endk at . Kerngat keluar.

engan ersender les kead dndng aku mnyadarkan drMengumulkn segal a enaga. Kk usereteret ke kar turDengn susah yah saalah uga ke ean ntu ar ngnsuah menangku kno nu. Kuorong daun nu dengan eeat adanu. Pntu eruk dngan terentk terlaluleas sen ak lang kesemangan dan au rngkurke lanta.

Adu! ekkku. ntung aku as sadr.Dengn aya seer a utan yang luka rt ku erang

kakragkak endak mncaa te a tdur. Kuserere adanyang les tu d tas lnta Pa sangat. Naas erat Daraberteesn ar r auh ke lana. Dan sentar udan lanta sudah laksana langt suam enu dng3n nngbntang merah . . . .

3t ! . engkla su elat yng kucaut seceat k

at dar sarngnya. Mengla ser ela kc yang uncngeleas l snar maahar. rat! eat mengena saarannya.eream aku! ea enana aas leheya mengenara leernya

uul sekeka uga u yang segar ugr u! um

ng lksn oon d eang Bergunggulng d d as naseer ker yng skrat a drahnya erkerolokkerolokmsuk ke lam kerongkongn haw.

M d! Maus !r el ada sau Berteesan dr uungnya. uuang

lekas. Melyng d udr. Jatu d eun orang. Berkeesekdalam sake

Mks sekrang elah terca. ekd elah erlaksanakan.

us ku ! en telah kualas Mmus a sekrag engkan! enggo sr orang an! S eeca el! Antra dan sr Anra aku dn orang uaku! enyr krnkra yng ers! ns! nls ndls ngc!

9

Page 180: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 180/232

Kutndang kusak adan yang rmu n da ak ernyawa agi itu!

Aku as dngan maasanku iu! ada ssa sk un!Tada eas suung raut!

Ta skarang ! Aa ang ars kurua

nrakan dir keada osAtau ar!a a ar k mana!Tang an  pols  merng kum  dunia. Mata  a  telng nya  sdekat  ba-

yang ki taaka rayangayanga ua waa a Berkaaa i

dengan sara ang gera sami engaungkan eunukna keatas ngata aakku! ngaa! au tea erua doa! Dosaang k! Mmun orang! Mencau nawa orang an angukan akmu Kau duraka! nggar ukum Tan! Beumcuupka juga au berdosa Harus kauprberat uga ssa danazab ang akan enima diriu"

engi aku keakutan sa akra raangaangDan sebeum iu sksan dunia akan nma ga Kuraasramas keaa dngan keua a anganku Kuusausa ramu

Aku eruus asa Astagra aadm! Asagrua aadi!Dua iga ka aku engucakan "isgar Berkaikai menark

naas anang Brkaka ua mengusa mukaAadua! bisik aiku aas anang meeas dar dada

ku Laang raa dada amda! tu na aa akaHaa rawa afsu unn uga aa karena kasna nakku

Seak kemarin maam aku erarng erus d ea idurBadan erasa sa dan mas nung dara ana sdk keuar

arin m ga uang Kni a sua uku ia soren ai aku eringa keada "nan arusan itu!

Terdengr lag suara aya yang mengnsyafan aku.Aku engca eriu syukur aamdia awa aku a

na menad munu d daa aa Menca syukr a

aduia karena ak rasa sua era ra erdosaBrdosa eraa orang a sendr Brdosa ua eradadir Karn ang eau ngis kuerakan Brdosa eadauan Yan Maakuasa Ya ra un an seama inisda kaaikan seg ernan

80

Page 181: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 181/232

ussua ealau di bawa batal Berbis ati ua aula segala dosa aba-Mu ii

Ar ata terasa aas elee di atas ii. Jatu e srei.Laa au terbarig deiia.eoogoog au erigat eada aet Price of

Demark, cpaa Shakerpeare. Terga kepada adega, keka aeda ebalas deda eada aaa ag tel ebuu aa tu erebt aota da raeswariaaitu ibu alet sediri erbaagbaag di ua ata batiu uju g edg aa raja itu ag sd a sia u tu d itusuae dala ggug aaa ag ali itu. ai ta jadi oearea aaa itu etia itu sedag elaua sebaag

ita au eada ua tu segala dosaaaet tid adi ebuu oe area ia erca bawai aa it aa lagsg asu surga aaba dibu edagebaag. Jadi utu aa ia eoog i ebuu itu asrga?

ubadga hau degan adega Hamle uaet tda jadi ebu area ia tida au eolog

si ebuu aa it asu urga edag au tida a

ebuu area au taut aa asu eraa.ai eda eristiwa itu ada aeata saa ala edua

d teregarui ole ercaaa eada aa di bai bur Padahal a ara Shakespeare da aku erbeag jamaag tida urg dr la ratus tau jaraa erbetagd anaraya ama rasoalsme, aman nelekualsme jamatei.

ersa eil driu dibadiga dea alet ag biaria ba ragu-rau, baa berutus asa da tida sagguegabil utusa dga segea au ada aa iaejela jga sebagai seorag alawa ag berai ellusateada ebalas eda ada ag lali. Paaa dibuua juga ad aia Dega tiada taut i itu

a tida Au tida au ejad ebuu Au tida auseert alt. Biarla alet ebi uat dar au Biar a

teta eaut aut teada sisa da azab ag ditiaaole ua eda i orag ag eagar uuuu.

u atutu l D ta ai au batu itu tersaleu eo-oa sua tagau egetu tu ubur

Terbaag ag waah aah.

Page 182: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 182/232

an uan ebal pula ongengongeg Ma Io, babuulu . Dongeng ongeng entan aan ala neaa

A engggi . bang ubr eganga aapan agi.

Page 183: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 183/232

Bagian

en-nnnn

es puul ta aa a a taat e baa nasa asantu. Entah na sua lewat watuna, entah aena saa te

belenu oeh s nasah tesebut, aa bapun ala suahseaut tu naun saa ta easa enantuSetaat ebaana, saa bebeapa uus teanu-anu

saa eha a ena set pun bahwa oan an uuseun an sat tb tu, enuun soa-soal an upansaa tea enuasa seluuh jwana, seean upa sehnaa ta lepas a abat-abatna an buu an enenaesehatan baanna. Dan soasoal tu aana tetap enja soa

bana enan ta bsa enabl sesuatu penelesaan annenteaan jwana

Saa enunan sebentas nasahna tueas epaau, bahwa sapn bban aena beu aa

eana n teuh peha pecaaanna tehaap han,asan tu teapaapa pua oleh peasaan-peasaan ceburu a so a aa Rusi an a-

tn Dan a sanat oants atna. ebh uah baw enalun oeh eloban peasaan apaa bawa enoe noesesuatu soal oleh pan sapa abs epaa asaa an seaaaana.

Kuspan nasah tu ba-ba aa ac eja tulsu. Sabl euta unc lac tu anlah saa bahwa saa pn sanp untu epenah san an bban tu Saa sanuppeauhna sepet oa-oan an cetaanna ala

nasahna tu Saa sanup ebbnna e aah sesuatuujan en u t aha saa sen .Dala paa tu nn se sa a b eenaa jua e nn oan

oan an aa seta peaulanna t, enan oan-oan °an ala nasahna n be naa tn usl an Anwa

83

Page 184: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 184/232

2

Beberapa ar keudan aan datan la ke rahk. Japada ala har la Jad ja eaka an tena an hau ta

dan top vtn an hta tu.aa eperlakanna duduk ap ejena a berdr aa daban pntu epert ada an dpkrkann a du

Dud adara katak untk ke du a kalna.Duduklah a baru. Dan epert an udah-udah top htana

tu teah dparkanna ke ata kur d apnna edanantena epert an udah-dah jua tdak dbukana adkna enkat leherna denan erat, ehna daa hapr

terbena daana Berdehe-dehe a, ab eutp ltna denan tanan kananna an etenah depalan Gpda n apakna

eteah aa bertana apa kabar dan la-an a an enea hal-ha ehar-ha ulalah da bererta Mah aak upda ean ala t aat berbeda napakna Bel peahaa ehatna dek�.

Entahah audara, katana denan eah aa eraa tak ut aa eraa epert . . . erda da . dak dhabkana kalatna taa peratkan denan penh b kahan. Wajahnya an

ekn tu pat ekal napakna Denan beretar taanada enark-nark jarjarna an kuru tu at de atu. Dtark-tarna ehna berbun berketakketak.

Kenapa audara tana aa denan lebt , eteah a a

barkan da duduk eruduk beberapa ru. enapa takta enankat kepaaa . Meandan een ak k dala ka

u Batuk-atk

ebentar, lanta kataa, aa eraa, bwa bawa uurku n takkan laa la . .

aha (tba-tba aa tertawa Kenapa adara bet pe

aa tertawa t etea dbat-bat denan akd, paa

jwa an aak na t elah patah t enjad teak kebalA t ana peraaa au dara a le aa , aunkdak boleh kta ebarkan dr kta dknkun oleh peraaanan dekan

a da Mendk a epert bna an la.

84

Page 185: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 185/232

"Da stula, Saudara sagai sorang atis tdak orpasaa aut."

"Ats? (tiatia uga aY it tga k ali) D a siapaSaudara tau saa atis?"

"Dar isi ska Saudara a?

a ? gs suaaa spi usa uap krta api ag g-ilag

Dia agi dia rapa jurs aa pu tidak rkata apaapaag. aa kupratika grakgrka i tlii lag Mukaapuat da sura Sagat sura. Mpaa kotras dai lapuang rsr-si di ats kpalaa agaa rgra-grak lagitak ttu.

ia-tia stla dia atuatuk lagi sdit rkataa dia,"aa Sadaa iag awa soag atis ida o rprasaa taku t? "

"Itu ka ogi (glig sdikit k daa atana agpu dga raaa) Sorag atis tidak pa kpadaadaa ua Jadi ga sdiria ia gkal aka adaauku-ku ua, aik ag rupa at dan augra

aupu ag rupa siksa. "Saa tdak lauta iaraku Mri spata kpada

a utu rpikir. api paa dia tida rpiki Atau litat lagi, tidak rpiki ttag apau iu , sa dga tidaga sikapa dia rtaa "Saudara praa padaraka?

Prtaa itu tid kusagka-saga saa si, sgarapa jus sa tak aut apaapa ua saa iat padasiar ataa asat utu gtau a-ar gaiaapdapat sa t ag a tu Sail uggu nggu awaasaa, ia gaupka kdua la tagaa di atas pagkuaa.Jari-ra rgta-gta rpluk-plua sprti oagoagag kuskurus rpupluka kara digian Starkudia rkatala saa dga saa ag tnag "Sagaiatis Saudara sdr tu tidak praa, uka?"

Ruaa kara prkataa "atis" itu, uga lau tu dga

tia-ia suda roa a d sk or u ar ora ag tga dsis-dsis ak ggigit Jaga J agala skailagi Saudara gataka, awa saa ii atis Saa ukaa tis idak pra adi atis aa . . . (igraa uus, udia dga suara da) ara saa

1 185

Page 186: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 186/232

ak. Tak neaka an an nraka u ada SaudaraAda (Saaya nak ai)

Cean eana yan ia-iba u eberi keipulakepada aya bahwa kelannya yan bera iu upanya aadiebabkan oleh kaena dia ana bera diekan oleh peraaanaku ehadap neraka, epei ea ela ua da baanerakhir dala nakahnya i ia edeikian akuna ehinadia arah d iebu eoran ahei Padaha d ala liknanR dan arini (aya enu nakaha yan kpandanichun d ahrhei i baiya idak ada yan lebh en an daipada d ipandan ebaai oran eaha denan ekaMnkinka dia adi ana ak i, karena penyakinya i aen a ia e aa udah lebih deka l ai ke luban ku bur a

eraa banyak doa . . .Ak aak heran, enapa dia adi beranya, apakah aya percaya kepada neraka api kedian denn idak ennawabanku yan ea, da endir udah enekkan pendapanya alah eoaholah a eyakinkan aya bawa neraka iea ada enan deikian, aka dia beranya iu, nkincua karena inin encocokkan pendapanya u denan pendapa aya. Aau nkin a eancin raian dari aya yanbia eyakinkan dia, bahwa neraka i ebeulnya idak ada

Maknya, aya dia bia ea aak enera dan idakaku-aku ai. nahlah

Maka aya pn bnka aa. Meberi keepaan kepadadia nuk elankan bic aranya.

api aya pecaya (beilah abnnya dnan arayan erndah la) ban eperi ya biaa diperenarkan

oleh kiyaikiyai kolo, ialah bahwa neraka i adala di balikkub di akha idak Tai pn ua idak epei yan adankadan kia denar dari l kiyakiyai ode bahwa neraai bukan di akhira eainkan di dunia ii a, i dala hidii a. idak ! Say a percaya ahwa nraka adalah i anara hiddan ai iu yai di dala kia bean denan alaikala,di aa ebaa i anara hidp dan ai eanya di dalakia ekara Iua nerak

aaian a iu peiya, Sada anya ya denan eheaian

Maka bercerial dia bahwa har kariya ia beeuenan eoran beka ean ekolahna du di Mulo yan

16

Page 187: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 187/232

searang suda enadi guru pada seoa renda. Dala ercaapcaap dengan Hasan gur itu engran oal pscoaase reud degan tingatan-tingatan sadar-awa dan sadaratasna Di antara kdua tingatan it ada suatu atas ang dseut "sensor" at au u r perisa (eitula Hasan egraianlagi raian guru it ingatan adar-awa itu tidak terataspenu dngan 100 ac piiran, perasaan aal enginandan lailain ang eacaaca corak dan isna Piiranperasaa aal eingina ang gilagila ei-peli ang uuru ercapurur dengan ag ai-ai ang ogs angteratur Dan seua piiran perasa aal einginan dan lainlain di da daera adarawa itu euana a ncl e

daera tigkatan adaratas Aan tetapi tida isa ole reaada ers sang sensor" itu a pikiran-pikiran yangogis dan ang teratur saa isa te us e atas seingga ita enai insa ang lain-lain didesa eai ke daer sadar-awaseingga ita tida insa aa piran-piiran da aal-aaltau enginaeinginan ang didesk itu Aan tetapi ada kaaa a awa sensor itu lega ata tida egitu eras eaua penagaanya seingga anala piiranpiiran at au aal

aal dan keingnaneinginan n tidak pada tepatna ise us ke atas sepeti ku penelndu p isa en elinaparena engaa polii dan douane" Au enela "SudaSaudara peaari ediri teori Freud itu denga eaca uukunya sendiri

aaa "el u " keluar dengan agak ragu dan aluauap iarp egit katnya selanutna "uraian teak

itu cuup ela da eyakan seinga saya isa erpiir tersatas dasar teo it" Aku engangat au dan dia eneruskan8aut-sat senor lena itu isalna alau ita sedang tidursedang ait eras d seagaina. D aa tidur isalna seoritu saa sekali tidak ada seingga ana piran aal danseagaina an ukan-uan na enoros e daer sadaratas aitu epa ipi aa dala ipi itu kita seneiat atau elauan peruatanperatan ang ane yang

peli yang gila pendena ang tda au d aal ta angset

elain darpada watu tidur sensor itu ian pula pada asaita sait eras ita aang-adang engigau artna engucapan apaaa ang a terpersa lag ole aal piran ita Da

7

Page 188: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 188/232

pang heba lagi, ialah pada aat ia edang earat "Sapai di ini Haan terdia ebentar dala uaannya itu Seaa bererta i dia raliai bat Untng eaaya

etp ltnya dengan ap tagannya iarpn begit, ayaela elengoan a ediit

"Dan ata teanu it" begitulah Haan elantan biara"pada wat ita edang earat, egaa a hayal, piiran dalainlain yag ban-ban aan n euany e daeraadarata Teutaa ea peraaaperaan yang hinga earagbia didea oleh enor e daerah adarbawa eperi peraaaneraaan berdoa aau "gewetenwroeging " Dan "

Dia dia agi Mengelh berat Igi aya enaihata lagi,

paya dia epelaari agi teo Freud itu dan ebaa edibubuunya Tap enar g bagi ntu engetahi betap pengaruh pengetauan etengetega ata prbadi eeorang

"Saya eraa angat banya doau Dan egaa peraaan dietar dou it ea aan nul eanya, aan enab enyia au daa earat "

Di a agi dia Sangat tau t n apanya dia Men ari-nar lagiariarnya dengan tda engangat tangannya dari pagannya Matanya erpanang ata ea eolaholah ada yang diihadi atanya api auh aganya inaannya tu ah, entah eala ana

"Dan tean t ," a bungnya eben tar edian , pernaenyaian eorang-oag yag edang earat rang it painga a atu a earatnya api laa ebe ia enari p a

penabian, iba-tiba erataah a erya berat eal enghelanapa dengn dadanya yang turun-nai, Adh Tuhan Apilh habMu ini Apun Haba udah ta tahan lagi Adhtoonglh au ooglah a" Ia enang eperti ana-ana,arena bertya yang a dderita o ehya Dan a bi engauhadh teru erta dengan atanya terbeala e aa, beraalah ia eperti engigau, "Adh uhan, apia doa habau ini Ad alangah pananya ini Serib tahun a hau

eneph api yang pana ni Seribu tun au udah enephla tan Hau berenang, bepa te paya angan ati auengela ah, wa yng ua beeaa enit iu diraoeh orang edang earat it eolaho eribu tahn. egituaata eanu, uu itu

Page 189: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 189/232

Haa ia lag Ia ang lagi npakna Sungguh kaania Ingin a nrangkan kpaana ang aana unikor ag i ghiagan raa aki an i ulkani ag inah-ina alau unika iu iunikkan kpaaorang ang ang kara ?

Jai pun ilu jiwa, u iu pgahuan arka aana raa, a ugna lagi Dan aa anga aku aiagaan a aa ia i u ahi, kalau aa aku akan aananraka?! kan aana ikaan uhan ng aka nipa rikuu ga? !

aukauk lagi ia Agak a kai ini Sang kaian aali aa Apa ang a aa prua u uk lpu rkan

kagan an keakuanna iu? raa ia uah njai korbn g dr org yng dggp lebh h'uHai auk ia aga capk napaka u kali Duuk

a ri orang akian ang ang nungg puan hakipalna rkulai, oahoah lhrna ak rulang Daanaurunnk, d mny dpejmk sebena

Sau ara aki paa , aaku Dia gagguk lahSaya a ikan air D i inunaSai aaku raa lagi, uara gan uara lah, ail

nkan aaa gan angna ah kann Saga ia napana Spri uah puuah haraanna Danaga aku la

ah (ra ia nguh ) raa olhku, ahwa ak laaagi aa iri pu akan ngaai gaa pa ang icriakan

olh aku kari iapa Sauara piii? anganah Sauaa raa giSauara a ua ah ua galah! puhla hiup inigan krania pri laakna unuk oran ua priauara Pnaki auara uan pnaki ang iak ia ioa i aa ahu orang kn aan ang u ga rnah irangai iu rulaula ia irawa i anaoriu uianuh Dan karang ia uah li auluh uurna ai

ua ka ala kawi lai ngan ga u Dia ahui

a ana aakaa aya coa hirka lagi iwa aglah paah iu a nga aakaa aa kaha iwanaiu n iaka ol kaaaa ula

18

Page 190: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 190/232

Ssnuhna Sadara ta dahrkan k dna n dnganau uga kewajban yang maha penng yau hdup Tuhanh nhdpan kta duna n arna ulah, hdp tuadala atu kwan an paln utaa, ang paln ptng,an ngatas sala waan an, ag dra olh apada anusa ara lah pula, aka kta has nandadup n sga satusatuna oa an rpntn d dna nSoa a dan nraka tak prnah rupakan soa dala 'dupkta sl lahr dan karnana kan la oal daa dpkta ssudah at lh sa t aka nurt hat sa ';soa hdup tlah an harus kta lh pntnan darpada soaat, soal nraka dan an-an t Dan soal hdup t nt

pkran sa, aah ncar spraa dr kta ntk kspurnaan snap anusan d daa sala prhuuana:prna dnan ssaa ahlukna, prua danaa sklnna phu unan dngan ang aaa, ncpana Dan last ut not las, a prhuugan

°an drna

sndr ]an adankadan kta suka lpa aa prhantrakr n adahal t pn sa pntnna harus purnaa rad kta pu rhak ndapat prhatan spnhna

dar kta, a prad kta pn hars dup, hus spuaa suka lupa ahwa kadankadan ta harus rhadapadnan dr kta sdr Dan skaska ah hars rtgadegan dedr Hau mengertk drendr BegulahSaudara pu haru menyempurakan perhubungan audaadegan dr audara endr ada aa n manya audaa harumenegur mener an menea d endr arena audra

sudah trssat nspnan oal hdup an lh pntgt utk r tpat kpada soal-soa a a soal agka dalam alam hdup ka karang n Teganya audara udanpatan suat soa an dak sa lsaa padapat an arusa kta asan pada -soal yag

t wa a ta ssaan Hasa rntkan kengna rpkr da agaka na

saa prataa u

Saa lantn Saa naa soaoa sprt soal nrakada lanlan u soa an ta sa ta slsaan gasa soaltu aa d ar kasaan ta nt sakana, aahenang eukbelunya yan ebenarnya pun da anggup kanahuna aanga ata t nlakana

Page 191: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 191/232

Hasan enganggangg e Hap ak eatanSetja da dengn pendapat t?

Kaena da ta betanya apaapa aa saa antan paDan apa ang as ad pedoan bag ta daa saaenepnan pebngan ta n? Bag saa pedoan tdaa asa eansaan seataata. Rasa eansaan angepoo lag pada as aangmenaang ashmengashcnamencna anaa sesama mahlu d duna n Sesungguhnasaudaa peemanusin dengan ashmengashi saangmenaang dn cinamencna iu adalah ds hidup ang etaa yang abd ang as dp sb daa at taptap

ta Dan dengan t sebaga pedan n sbaga daa tagnaan aat penyepnaan ang png taa aa aa danpan yang set

Hasan da saa, eaanaa ta a Meang da ngnta a aena paa sa sega a peaan t sda danpnya sebaga e bas bagna sebaga pendapat nsda a dena Jad ban pan yang ebertnaan ba epadanya daa engadap soana Kesan nterasa bena oe Dan eang bana saa aa sdsaa nt eb tnaan bar epadanya da soan oeaena sona t ban sa soa ang bsa ta seeanad sega a ataaa saa t tda an asdna anaan e beon pannya epada soasoa ang lebi nfaat nt denngan dan dseesaan oe kaena sosoan ada d da daea easaan ta nt eneesaan

naDaa nasa Sadaa Anwa pea eaa bawa saasa sfat sa aa sela ngn a sea Banbeg Sdaa?

as engang ag Mas e a sepet tad.Na dengan a pan yang tebtas t ansa nsaf

bawa a ta ngn bsa engea seany aasa

ng ada d sng soa dp ata soa ada t Daeadaan dean aa dbentnya beacaca penaba epada eangan pengetaanna t aa septdsebt oe Anw bepa aya epecaaan ta poteda anan

Mas e bas enan at sn ang a dd

191

Page 192: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 192/232

mend dengan aga a ac pada ajana. Smbngpa dengan maa epaQcang epada epaana ang nddengan beaan ambna ang s Sema pendapa Anai ben Sekipn inmkn i m pengehn we

enscappej aa fafa easaan oa mansa danaana eap ebaas. a da aan bsa meneam segaaahas a n hip in sampai kepaa segaa sekbelkna dengan ada mempegnaan penambapenamba ad. ad daea epecaaan aa poese dan anan aan eap ada d daam daea penge aan mana

asan baba ag Aga eba ag Saa eas mengamba ag e beaang n mengeaan bana.

Sesah e kembali saa a Baangkl saa mbebang d d ama?

a nggeengan epaaBih saja (sana eengah bebisik). eskn saja su-

daa bcaa. Sanga senang saa endengaa.Saa measa senang jga mendnga anjan Maa saa an

jan pa. Dengan nsaf saa sengaja mengadaan emacam

afedngsmanoee n membeoan peaanna. Maaja Sepe ea aa aaan ad aa dan pan adaa ala ang ang ama n dgnaan daam meneeaan soa-soa dp d sn d dna n ana d daea sbesn da b. Dan soasoa na endana a pandang ebpenng dapada soasoa d ba b aa d pn bepe seaa Soasoa dp d dna na mna peneesaan dan a as bsa meneesaanna aena soaoa

beada daam daea eanggpan a denan menggnan aa,a bd sea enaa dan emaan a. Sengga sadaa enaaan aa eejed al men saaaaa dp d sn n. Saa a baa bana mansa mengnanga soa enaaan aa eae a ada anmengemaan faam baa dp ang naa n adaa cmabaangan da enaaan ang ebena. Dan macammacamag penapa oang ang emana poese pa penambaa epada eanan pengeaan aa pann ang ebaas yang paa eana ana ompensas emaamaaepada nafsna nn mengea sema Aa eap baaa oangoang ang deman adaa asana anjg dadongeng ama ang masa ang ag nyaa da na

192

Page 193: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 193/232

area mu meaplo bayaa di ata peruaa air Mereameeampia oaloal ya yata ii eperti oaloa politi,oomi oial, ebudaya da lailai u tu ooal lai yabuabua. ebetulya merea itu tel meiaati ewaibaya ya tela dibera Tua epadaya, ala idup Hidup,

ya meadu arti pula, meyeleaia eala oaloalya,meyempuaa eala perubua

Mui area ia ai it Haa maat ediitepalaa ya terula it eolola leerya berla la.ataya ya uram itu beriar edit da meliat ebetare dalam matau

Ada ebua aa ambu pula) ya pera aya baca

dalam eba buu ya beii buyiyao ellevree op eemle zic vereuee di temite i at i t leve liedte di i vat, e al de ret ee leuee bloem die bloeide ee, t oor oed te ietatu perara ya pati ataya, yait bawa idup ii aa

abi riwayatya Iila ya pati da laiiya ayalaboo emtamata

ampai meetapaya ebaai boo ata duta, ayatida ma Tpi bawa ita bia meetauya tida a membtiaya atau memeriaya dea aal da piira, deaaaidera da eala teaa ya erba ar, it adalabear area itula maa emua it mau dera eperayaa, ayal atau yp otee atau meuru t itila miti m au e dalamdaera pealama aib

euali iaa ai tadi iu rupaya ba Ha eala uraiau ii tida etu berea Tapi ay ti{a tu arapa ayateap aa beruaa, upaya iwa ya uda pata da aatetauta itu a tea embali a atuatuya ala ialaaflei dima0vre tadi it u uulai lai, ea ii ayhana mau menaaan am oal eperayaa erta ya aib itu, baya lai oloal yami ta dieleaia y waib ita eleaia da ya lebi

up it meyeleiaya alam meat alimat terair i aya memada laie dlam waa H Tapi ia ed tudu lai eialiat lai belaa rambtya ya luru itu eperti alura ardioroti aya bula

3

Page 194: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 194/232

"Solo idp pri konomi poliik kn, pndidik dn biy i, i k k lidki ki prikdlmdlmny, llny, dnn pikirn y m,yn cd dn krii, in ki idk k prcy bi

kpd cpn orn n pri milny naudaa yang mnceakan enang teo eud a u Lebhbik ki pli ndiri dnn nn ori rbdr bkbk Frd ndiri dnn mmprl pl pnan ka entang lmu a pada umumnya

Hn mnnk lm nyi kny nrk

Pd m ki milny ki dn brd di nn ol idp yn m b yi di nn prdni yn m dy.

Sol ni ny min np prin h mmmni ad juga mna pehaan saudaa dan saya oe kaenapr y b dnn n dn ll kiyyn b dy, mnnm kidpn lr mm.M ol prn d dmi dl ol idp yn m

pnin lbi pni dripd ol nrk di blik kbr d pin kbr Smpi krn mni ll dinmol by pprnn. Slr r kmnn mnnkknny Akn pi p yn mndi pokok ln dri lmc pprnn i Sol ini r bi ki kp py bilk mnyliknny._

Hn mnnk li dnn lmh pri di. Kmdinmm bn rkn d d kny Ak k krn. l rkk ol rik ini

da saya baca dalam naskah saudaa u baha duna baukn dmi, kl pddkny y rdir dri knkkkmll' nmkkn prnyn bi, by dbea sau anda baha saudaa ada mempunya sesuau pokokpkan enang soa u Baklah kau saudaa sud me�gpasny r dnn brpn kpd pokok pikirn b di

Sdr brpikir r mnylidiki r. mn ypun sepe saudaa ada mempunya sesuau pkan enang soalprn dn dmi i. aa ykin, b w prn i bi dindrk l mni m mmni yryrny nk mndkn prdmin yn kkl Kl if ini ki ipidpkndn nynYl in mndi k nk nnn

94

Page 195: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 195/232

tap nafs mau peang?! t sda bepa sat sa ang beaga e aa pedamaan. Tap t tda cup aena d smpngt ta tda bole melpaan bawa mansa adal jga 'asl masaaatna end. Bawa eadaan masaaat t besaseal pngana epada geakge jwa dan pan setatnga la mana dalam dpna. asaaat ang penetdaadan an penndasan tda aan mngn m empnaia ngangg an a ang ngn damai. Baan sebalnameea t mal mau peang ma be{onta ma mengglngan penndaspenndasna Keadaan demn msalna dalmmasa kta seaang n dalam masa ta dtndas ole sat bangsapenjaja at enjaj Jepang sepet seblum t ol penjaja

Belanda. Dalam asaaat jajan tda mngn ada sasanadama. Tap ban d tanan jajan saja saana dama ttda aan ada tap pn jga d negaa meda ang asaaatna beoa laslas ang saln tndas d mana tdadlanmasi meajalela dengan ebatna Dengan dman ma besaa e aa pedamaan t tda ana as bepa penddan oangang saja lanan jga as bpa pbaan eadaan dan ssnan masaaat ang as bbas da sgala al angbeba penndasan dan ana bedasa atas eadlan sematamata. Hana dan semaaata dalam adaan dn ssnan masaaat deman ta bsa dp dalam eadaan ang damai"

Teasa oe saa bawa saa tela ja membawa Hasan menmpang da soal neaa dan alal ang gabgab t. emangtua pla masd ala membawa da embal epada dnaang "nata n. Aan bas segal a saa saa t

Saa menole epadana. enggeat a set. Menggelatsepet oang ang sat pnggang aena telal la ddSuda esaa da dan ma plang?

Tbatba batbat lag da. Batba sepet tad agabat . aa eta sda eda e ba pn btana plaepet tad "Sadaa sat pana. Tda leb ba bebangbang saja dul dalam ama "

Teasa ole saa bwa petanaanu t ana seea pe

tanaan "eoatan" sa. Tda dengan at ang tls danea. Dan pana saja eadaan at t teasa jga ole Hasansend sebab atana "A tea as Sadaa janan ssau bangt menggeeng sdt aena tutna aga emaBa aa pe aja d . "

95

Page 196: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 196/232

"Sadara terlal sait " ata saa pla"Ah tida" satna tersenm seraa memngt topindari si di sebelana

"Jadi ma pang saja ""Ya permisi aja dan terma si atas segal a pemandangan

Sadara it . ""Sebeulna ka belum membcaaka naskah saudaa u."" biarl in ali saja"a melang e p int . Saa antaran sampai e t angga"La kali lebih baik sauaa jangan daang maammalam ;

jar etia ia ma pergi.Ma pcat it mengangg em. Senmna mengaln

samarsmarSejs emdian ma mantel dan topi itm it sda ilag bersat dengan it malam gelap dalam gang ang sempitt}

Saa nerasa eran ebab seja "maam Fred" t Hasan

tida pern mnclmncl lagi e rma saa Sampai inisda ran lebi ada da blan Saa merasa eran dan tidalama mdian eeranan it mala menjadi sat ecemasan,sat eatiran Cems dan atir alaala ada apaapaang terjadi dengan dirina Malmla orang ang berada dalameadaan ia ang demiian Segal a emnginan bisa teadiatas dirina

Aan tetapi aga terlipran jga eatiran it ole piiran ba bilmana ada apaapa ang 'ebat'' atas diri aanang malang it tentla saa aan mendengarna ata mengetaina dari srat aar ata dengan jalan bagamana saj

Dalam pada it saa tel beraa n t berenaln denganKartini Rsl i dan Anar.

Ternata baa Karini tela bercerai dengan asan

an ang angat menedian ati sa dari artini pla aa

engar ba a asan sda sebla ini ditaan ole enpBan main saa trej t etia mendengar abar edi itDam seat saja aa mengerti baa Hasan taan mnginbia mngatai sega sisan dan penderitaan dalm cengeraman polisi miiter Jepang ang ejam it ia pasti aan mati

Page 197: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 197/232

pkirk dny yn erpenyk t . iu en kn hncu l keken u

p pny rn k inyf kn hl u Npny un hrpn w kn eer ereke l denn ek uy u

eap eeulny k ia pi dik pei

4enn pkr w an u enu ud ennl k

y ernkli ern li kn k rnnny uPd he y lnk ky kl y ekrn lulukn

en n eerp ul n llu iu uk eerknkny u y yf w dk y nyk enhu hny k re hku dk enznknny, k l dkdndnkn dulu den Hn edr edn kwn u ern en ur y eu u d enl Ak ep rpuneu du perkr h y lnkn enen nk u :

P: Sy endr k e uh beep n e penhn yu yn kn elukkn penlnpenln yn erkr elu uk kn enpe

Unuk u h l y en r keernnkeernn yn leblenkp dn e e n pp yn el dil olh Hnel khrkhir iu Sy k eunun epep,ke pern peri, dn ei keernn yn cukpkepd ornorn yn pd prn erul u erhu u de

Pedk k y kn erh upy ed unky e er luk yn dk eu bnyk e ny mp dri ke dnkedn yn eenry en penlnpenl Hn u upy krnny euleul erupk uu krnn yn erf hu ud hrhe

d l ku yn pk dl kh iu kn b eai sil ia saa.

ek renn sy erhdp nk u yn kn yuak py ele dl euln n

5

eel say rgi ke sasii mencai eeragn yang selekplekpy enn dir Hn el rhir ,mppi peri pul euni e kedi

9

Page 198: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 198/232

bnya d_ ampng Panyedan ya sya seb saj Pnyeedan padaa ban d Panyedan empa ngg bny ) aa da ga mngg sea sd peaan saya .

Bagnbagan bnya n aa sat san da jadanjadn d sa d Hasan yang saya ssn dengan mempe

gnaan baanbaan eeangan dan aan sbaga as penyedan saya Banya sea eeangan yang saya dapa daan en yang ntnga sanga besa pecayaannypada saya n mnaan sega !s anya

98

Page 199: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 199/232

I

Sor i l brklai ega Haan, Krii ega brei ai lal meiggalka may Haa lagi ke belkag,kika Karii eyliap iamiam meiggalkn manyame iig eb a pakaian Makya paya meyigkiiai amara yag brkobarkobar i aara ia an amiya i

e maa i eak rgi? Belm ia Aa pergi aa lari aa Ia inga bawa mai aa eorag famili i Paalarag,yai orang aara epp ri miag ayanya Aka kaa aaka ia? Naik kra api pabia?

Tapi ak m al pikir Kaii am bil k lan ya iarp ia mai eorag bibi ripaak api kar a aa emacam pea aara ibk a klarga ayk ak

iak bgi kena apa ega bibi i K ma Paria eorag a ekolak l yag ekarag meai g a bema e iria? Tapi ak a lm a iak pra aa lagi

kepay Da kl ekarag aag ke aa kara keaya krag baik ga e ma li Skalikali iakble ak eri ke aa Tiakk i ai mala aka berarima memaikan api eg mia? Sekalip Awar sa iakial agi i aa

Demikil Karii beaa ea mejijig a pakainy eraya meregg

Delmaa nya orag kriak Kag Sbelya kakiy meraa ema api arii meawab

iak ga, karea ia iak a ek ke mana ia eblyaDelma Nya? ai eorag kir meawark karaayiak awab Karii pl aIa beala eTibaiba eang ia beala a mernnreng emikia

i iepkla baya ri belakang Keika mole iiayaAnwar yag erawaawa aam kriaanga Terawaawa

99

Page 200: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 200/232

pri ln prn w rdp ni yn i kl k n k ii?rini idk r nw rll rk i dn kdi

n l r c.np? ny Anw plA idk p, Krini pndk dnn kd n

dk nlkkn pnyn Anwr lnnyAkn pi, pri iny wn y dikin i al

kin nilkn r nk ai li ln Aplipd Aw y d ni ify nk ndkdkn rini didkdkny py ncrik p yn ldi i Krini ndi n inn. k pl kl

k Hn kn nrokiny w i r lidn Anwr. Akn pi l i rln , kkd dy yn li k drid prn k i yn nkkn kkiny di p Anwr.

rk rl dn Krini p pd kirny rrrn n crikn dnn rpp n priwyn rdi i C diriknny dnn kknn lnny, y rp kcn Hn rp Awr nn rpp rini rcr dn kdkdiikii, krn rr kk dnr olornorn yn rpn ln yn sirin lnnydnn rk.

ril ki iin l py i i rckckp dnn li nn, k Anwr, kik rk lw kh orn kci pi k n idk pny

n Spl ni yn ll Krini n kn nolkny ktpi k i rr n ncrikn l iwl diriny ik olol rdoron ol sikp yn d nk l i dik Anwr k rn i. Dn n ni l rdp ol Krini i idk i k n.

Kln orn i i koon d d p di i

yn k rs nyi rk k . K rikri d lkn d idr. Jono br dri lkn

D ki nri dirik di lni. Krini dn Anwrddk

2

Page 201: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 201/232

Kau mau mum apa? war bertaya setelah merea dudua berama telujuya mataya eyusur ama-ama maaa da hargahargaya d atas sebuah datar maaa yag sudaumal ega telt a mempelajar datar maaa tu.

ah au colat susu saja a au apa ? ujaya se

betar emuda samb mejegeta a belaag dar ursya, sepert uda yag melompat meuggga ak belaagya

taa op susu es saja utu saya sau rt lemasseraya megpa-gpas maya dega apu tagaya.

ueueya? Saya tda mau ma apaapa aya mau mum saja I we u aga lapar Kau toh ada uag uup ? ku

mau a gulawar berdr lalu melagah e lemar aca yag mash

peuh dega maaa da ue-ue dalamyaa jogos Coba mta ue-ue meuju dega

uu telujuya eoo aca).Laps g TuanBua deode It yag budarbudar sepert gudul

'saudara tua' ta *

)Jogos tertawa tertaha sedag ataya berutar dalam

elopaya, seolah-ola mau meyapu seluuh ruaga degas ay a taut ada spo Jepag y ag medegar.

a blah satu prg as gula ya sambug aramb beruta embal melat epada jogos Paa sambalyag peas ya aga lupa erupu juga Campurempg ya ya sat prg gado-ga juga Bumbuya ashgua upaya sdt mas ya

ak Tua! numna apa" ya kop susu es da colat susu satu Juga paa es ya

a tu gado-gado jag lupa paa gula bmbuya ya Jogos megagguaggu lalu meglag e belaag.war embal dudu a ursya yg belaag djeg

etaya lag e atas, sehgga a dudu dega perutya mee

a epada pr meja sedag edua belah sutya teracagd atas dau meja aga aaya beama dega glogy

Coba terusa cetamu tad tu. * Penjaah Jepang menaakan dnya "udaa tuaU banga Indoneia

THEJ 14 20

Page 202: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 202/232

Kaini uanya dan anuranu dngan ikiannya n k mana a diki raguagu agumangu aa naam mnggig ku ku ;

Ciamu um ai Tin! Knaa kau amai au markan diri rngkaran ka oa biaa nara uam-isri. Tk ush

amai maikan dii kaau idak anga a ni nu haoanya

aka Kaini un maia gi ia Haiai ia riaRuanya ia aku ginir danya kaaukaau ia au urang Taku mnriakan awa yang mnadi uan aaancmburu pada Hsn iu usru Anwar sndiri Tapi ak mugkinagaknya mnynyikan iiwa ikaan yang diakukan

o Haan rada dirinya Dan kika ia mnriakan kadianiu maka um! nggodam kaan nwa di aa maaanya moo Gignya drikdk

rau zg! aku! *)Pak! nk maaka iu ruaan orang gn an? ! Ci! ak!

mnuk ma agi) a makudmu karang? ! Kain idak mnawa

Kaau aku darada dina giu i ak aku ukangaa ruungan dngan da! Craikan dia! Vdomd!

Karn diam aa Tangannya mngguungguung anganya

ua aa amaama idu daam naka? Kia au mmikin idu ni ri ua ua Unuk aa amaaa idrama orang akaki yang mmikin idumu ndi uau

nraka aanam! C! danya mnyro k aa ma diaunya k dngan aak angannya) Sory!Kaini idak mnyau aa Tai n war rria u

Dan ami ra iu ia dak dam Kurinya rungkiungkiau kaknya rdgdg aau angkongnya mnokoknokokdaun ma a unya uda ukan rra aa ai mainkan mngau muu ngau Karini ada Haan akan mgau uu wania unuk onak rada nainya

yang dikungkung o kaum akak yang kaanya uda mmikin rauranrauran kawin yan a a yang mikn nak agi kaum akiaki aa ri diohkannya kaindnan da au muan dng rmn idak o* Kt pemk-mk dn mmekutuk utu m b Jn

202

Page 203: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 203/232

kw dengn lbh d seong lkk.le ken u (kes ken semngn ng beko

b-kob) k ush ku kebl ke dl nek jhn uhkn sebkn ku hus embe onoh dn eeloo

enghnun kn-kn eun n sewennwenngsee eun-eun kwn u ng elul ddkn olehku lk-k dengn dk dundngkn dulu dengn kum eeun. n sekng hendk ke n engk sebeuln

n dk bs enjwb sege. eng sh bngng.elu d sesuu keusn ng dbln. knkemudn, lu sh bs ku hendk ke bbku d lng.

barangk karna sa ska ngg kebngungn k kellh usn u sec nuf sj, ngd sebeln sudh dolkn send.

dk bs lg. ee ng enhbsn sudh bengk.h sj sekng sudh ukl 50, sedng kee u bengkn ess kul .

n keew k kecew unduk sj bebe juus uk enggu-gu s mej.

Jongos dng em bw knn dn nmn ng desn• d s sebu k ng bes

Segelh bk u menjd koson dn me enjd enuh. k lm keudn mej u n enjd kosong dn euAnw menjd nuh Sebnk Anw engelkn k-kd mlun d sebnk u ul sekng mesukkndo-gdo dn ln-ln ke dl ulun.

Katii  hanya minum  sja. S epert  tak  bekemauan  apa-apa lagi a  layaknya.  Lesu saja  kelihatannya  seperti oang yang sedang 

sk beusSebs kn dn num-num eek dk lns eg

d eson u melnkn sh duduk-duduk eus sblbek-k lg An Anw ng beb.

n dlm keb bngnn u n ng d u ujunen ke n d bdn dengn seongong ng bedd eng-engh l n mnus ng bedesk-desk ddeskke sn dk ke sn esenk-senk. esungku-sngku. s sekl dk bed lg k bekus lgunuk engus keud n send n klu d sesung ng eb ku d:pdn enel d ke sesu

20

Page 204: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 204/232

u sa maa teaga tula yag meuasa da aa aa taIah da e temat maa teaga u mearya

emala layaya art eta Awar setega memu setnga medesa megsla, suaya malam tu amegna saa d seua engaa deat stasn agar eso

agya Kart sa tes erangat denga ereta a yag algag e adalarag

aa osong bun msih d su Tua jongosAmat

Au u cuma erlu satu sau t AwarSesa megs uu tamu Awar latas e al lag e

sera mua dar engaa tu, temat Kart sedag dudu

d atas seu urs meugguHar suda mula gela amuIau suda mula dyalaa semuaya dtutu dega seua seluug hta atau suaya ta memaar e atas ata e nggr

' amar ada (a eada Amat) maa amar tu,Bug

S ua, saut AmatAwar da Kart megu t Amat elalu dereta amar

amar yang eromor Seert d ma enara maa ar eeraa amar megta dar elaag edela yang ereraaoragorag yag g tau saa yag lewat ar eeraa amarla terdegar orag ercm ucm ua seert dala amaregatn

n ua ata Aat Setel merea sama dea amar 8Aat m emua tu

Slaa ua Awar segera mas ta Kartn sega-sega awa aemeua h dugya

asu ata Awar sal melhat-la eadaa ddalam amar tu Setega gela dalamya area lamuyaseert lamu-Iamu yang la dtutu dega seluung ham

artn mas erdr saa ea tu sela seorag radenayu mela aar ogos ag otor

asula ata Awa ula mear taga KartKart msu aga trsetara Kuc d tarKenaa duc War ega cemas Kart melat eaa Awar yag tagaa

2

Page 205: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 205/232

belum elepaskan anak kuni yang ba dipuarkanya iua usa! " ujar Karini pula Trak! Anak kunc berpuar kebal dala lubannya Tak

jd pin kun Hanya diu p sajaKarin lanas enah as pakaanny di sisi dinding yng

penuh dempel dengan beaamaa gambar Ada gabar prpaganda "ana jarak" dan "perajuri ekonomi alas "romush� dan ada juga beberapa karu pos bergambar yang elukiskan sebua gereja a di Eropa di sapng pore-porebnang fl yang seenga elanjang

Sesuda asnya aruhnya di ssi dndng, Karini lantas dudukdi aas sebua kursi yang sud goya depan sebua meja keilang polurnya sudah keh-hiaman, karea dak yang ebalBeberapa lingkaran bekas glas panas mepakan gelanggelangpui d asnya. Seper gelang-gelang dar ulng layaknyaSelan darpada eja dan kursi ang suda goya iu daamkamar u adala sebua

empa dur ua yang kompli dengan

keabunya yang ua pula Waanya suda kehahaman,menaaan bawa a suda lama idak bremu dengan ukanguci Berlubanglubang lagi Berbenuk elorelor kel lubangna 

iu Pada sua empa aJa bsa masuk nju Di kolong emp aidr u agak ke enga, keliaan sebh pispo yang sudakekuningkuningan dalana Hawa apek memuakan ha Karin

Di as epa idur u Anwar lana duduk seengh dibelakangi oleh Karn yang duduk ak berera d aas kursi

'era kas War" kaa Karni seela ereka beberapajus berdiam dir

Unk apa? " ana Anwr menegakkan dirnya dar duduknyaan seenga berbaring iu

"Karena kau ela enganarkan aku ke sn"Dengan ada menjawab apa-apa Anwar ibaiba elon

dari epa durna ke ara epa Karini Memegang arpada baunya dar belakang Karni mengelak edk denganidak brksar duduknya

Anwar erdia beberapa us api ak lama emudian berkaala pula ia dengan suara yang agak aneh bagnya karena dabasa slebu u suaranya Tananya Kau masi cina saada Tn? '

Kain idak enawab

205

Page 206: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 206/232

enng bebe js O l eeng bk ong-ongbekelk-klek s ln O k sng s ongorng engobol n w-w S lk-k n n

Anw nng s n besn hn

n n? nyny l Lbh leb snyn nk j ny nng ke lngkn

lngkn h s ej bks gls-gls n l h s skl k bbhg k Anw

l

Sny s neh see lh sekng hh enngk ke s yng nh engn bls ksh-an.

 K k bhg Bn k n?

n h k enjb jgAk bw kenn k ngkn bgHnng lg bebejO l bkk-bkk beklekkelek ong

orang mas pada oak-ak k kamar mand. Brmacam-macamsuara smpang-sur kuar da macam-macam krongkongan

lk-lk een-een, w-w ngoong-ngoongAnw lekn ngnn b Kn elngk

belkng ke en se k ken s ej kel n beks ek engn ksny ke belkng engge s enggoes ln Ln ens h

engn bnyk begk-gk engn ngn n elnjny, se engn s ng bs lg Anw enlng

lg hs nhs n yng eson en klknnyen k k ebebskn nek se? e k s sj sk beleng olh s kn yngekk see eknn ? k ek leh bw k een, enj bk l seng s lk-k, belk se eong j yng kj ynggns yng eneeleng? kk s nn ng nsbg ? eneeleng en See k sj

lk-k nk kn lwn ( seben) n n kk n bs bg ? V bg k wnselhny

n eng k eng O sj k gkn se ns n nk bebc ngkn jg k ada ns nk

Page 207: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 207/232

mendgakan. Aka tapi Awar ngomong tes."Ah, mana cita-ctm endak menjunjung ejat kan ibu

i? Mana Tin? Mana? . . Kau ediri ka diina dmikianole seoang lak-Iaki yang mengaggap diina puna ak mu tlakuntk mnina dan meika ka dngan sewenag-wenang.iada lain ana kaena ia dindungi ole tal i pekawinan yangterkk i t. Pada apa ati tal itu , kaau tali yang leb kuat,aitu tali cinta sud tidak ada lagi? Ata 0 o atauma ada tali cinta it padmu Tin?

Anwa diam lag sebenta. Menunggu jawaban yang madaap-araannya jga. Akan tetapi Katini mai dim ajarmacam-macm ran smpang-ur aa aaa. Tundu

lagi ia.Ka Tin sagai seoang ita yang maju, ag mengt,yang tepelajar as bia mmbr conto. as bsa meentangketidaala seeti ang kadita skarang i tu ! Ceaikan lakilaki a km i tu ! Bikin a ba dai idupmu ini !

Ta-ia Anwar etaa. Teaa mngejek.aa! Va a a engi ekaan Kau pana masi

pcaya b wa peman yang abar it akan dianugeri rga

kelak d dal kb. a! Aad ke-20 as sud mbikinritnga ngan ketylan sprti it. etlan yang engaj diiki ole kam laki-Iak paya b in-inina tetapaar supaa ia sendiri bisa berak sekendak atina mengam i da eeaian bininya en t skedak atinyapla! nsa Ti! nsa!

Anwa dim lagi sebnta Mngelakan cangkngnya dai

sak belakng claanya iii dengan t aka . Kmdianan tiba-tiba ali mlonjakl ia dari mjanya, lal bediilei apat i muka atn.

"agan, Ti ! angan k bali lagi kepaa si kejam itu ! unukan nakam itu iki surga a dan dgan sara angend enja mbut). Sga ba gan au!

Agk  cemas  Kati Mgagat epalanya.  mandang kdalam  wajh Anar,  yang matanya  menyala-naa enuh api

beahian arini akt Tapi a man-nan  iina  supaattap tang jarnya, War, saya maa erla lemas da letSaya  inin tir. Dan bsok pg-pagi bena hams sdah angu "

Anar tdak sgera jawb Agak kecewa panya a kea atii e aa ci aya i t a gg . an tk mei-

20

Page 208: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 208/232

angan eggpanna it, naaanna cangongna Diissapna; Bereroo-eroo sara isapanna daan cangonna Kemdian denan meang ore apna ia memndangagi e da waa K atn, seraa atana "Siaan, in empattd sd menngg "

Sami erata deman, ia memng dengan omatdinn Memng se seorang a stana di zamn aad e16 teradap raa "matar os X ertawa iaTapi Kartin maa man geis saa

da tera at ntm? tana atin seaa endaangit, tapi segea tertnd ema arena didengarnaAnwa eata, "A pn enda t dr d sin a, in "

"i sni? D sni di mana?! tana Katini agtagt emasi sni! saa past menn dengan cangonga e aratempat tdr) Sda ang tadi sa ongos awa arnnt da orang a dengan r

Kartn meogo saa Main eeran-eranan rcprcems Ragrag, "Ka eroooo to

Sesnna in ! Kenapa eroo-oo? ! "a ei mendeati agi epada Katini denan matana me

naana sepeti tadi Memng a seperti nda mencmpi Kartin

Ka gia a! " ata Kartn setng rteria sami mengeaan m t Anwar ang sd m emoncong it

Anwar rs ema dengan tesenm masam seraa memicngan matana seea memandang s e daam mata Katn ang tat-tat t

Meman a tergiagia epadam, i! A cinta epad!nta sea ma en enga ! D i t pn tnt a t ga Ya a cnta! A cnta! (sarana egetar arena ap er

Kartn menadi sangat tt Diiatna nwar ersinarsinar matanya seerti mata snga ang ena menerm Dadn urun-nk. Sluruh bdn sk-n sud dbkroe api era Dan pada sat it pa eda e tanganna ti

a-ta enda merang adan Kartn ang sda enas itap Kartn eas err menea, Ks menggeotra, at tersngng, diarengi oe sara cangong ang eat ga datas anta

"War! Anwar insa a ri! Sedar enga!

0

Page 209: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 209/232

Setenga menngi uaa artiniT Anwa uda meloak apat ke depa atini, ag dala

paa itu d mundu k udut eingga erkg eaan-akan d aa Anwar akin benaf Benafu epeti gilaang terlalu laa tekrg tiba-tiba dilepakan kepaa benana Dipegangna tangan artini, dan pinggang ang eu i t udadipelukna dengan tangaa ang ebela lagi, tapi Kartinibergerinjal-geinal eraa engancm, "Kenapa kau bgiu War?Awa aku akan meneri minta tolong "

Tapi naf bei Anwa elalu kuat ntk mempeatikanegal a anaan artini it Mka ditarika tangan Katin i, lalupinggngna dipelukna lagi Tapi licin eperti belu Kartin bia

melepakan dirina eta elompat kela dari udut a empititu Dengan cepat epert tkag copet tanganna ng kirimenewang pakaiana di lantai lalu lai keluar menngalka Anwar dalam ka ang tidak beani ter mengearkela kar Kartni begega-gega te dngan mening tana epert orang ang enda membur kereta api a bergegakeluar otel Ke ala Meloncat ke dalm eba delman angkebetlan lewat ke ana

"Kebon Manggu ang! Leka! K menambuk kdaa Tar Ta Kuda lari di ata apl

daam malam ang uni Ketepak-ketepak! ketepok-ketepokSeama engan tpkan ati Katini

Page 210: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 210/232

XV

Stasun andung suda samar-sa dselmt oleh senja,ket k keeta ap dar CbtU mask . Mataa sedang mengundukan dr pelan-pelan dan hat-hat sepert pencu yang hendakmenlang e dalm gelap

ot anung tdak sepet tga taun yang la l .Pada na har ng dah spr u d aman ang u oatu seolola mula berdandan. Lmpu-Iampu lstk d jalanjan d toko-toko dan d rmh-rma mula dpsag, seakanakan mansa beseda-seda u tuk mula beung membantuOrmuzd, dewa eang dalam peuangannya yang abad melawanrman dewa gelap. man-mana bola-bola lamp suda bernyala ang teang sepert ambu-jambu ap yang makn lama ma

kn teang ut berbau pada akhrnya menja suatu lautancaya yang bendean Orang-oang, mobl-mobl dan kendaraankendaaan lan begerak-gerak laksana kankan kcl ang bergerk-gerak d atas dasa segara caya. ebaya mea, ok kunng,san gabardn brrng-rng brpapsn susu-mnusu d aastrot, dean toko-toko yang bermand caaya akad Ford,rsne Wllys mengklap-klap d atas aspal , menyakkan Fonges,

aleh, Hmber dan mobl-mol cap kuda" ke pnggr. enarata ong, bahwa kota andg ang mendapat jukan "arspulau awa , mula hdp da 6 soe

Tap lan dl lan sekarang.Tda emkan hanya ketka kereta ap masuk stasn sore

tu. man agaknya suda bsa melmpuhkan seangat Ormzd. Tak beran lag muzd berpesta d kota andung. Badungearang eol-o sedag berkabung. Kn tak ada lag lmp

ampu ang rag-bndrang u a ada ag oo-oo ang brmand cay k ada lag kendaraankendaraan yang bersmpag-sur u Bbrapa apu ang auh-auh rana rpncang at dar ang lan, sepert ragu-ragu agaknya memberkanchayay, lasana pu tr Tmur yng rgu-ragu pla meynarkan

Page 211: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 211/232

h ti r wj itutupi tuutiup ampu-Impu itu pu isluui suh sluu ri tmh ri it itm, hi t h mmr p iir tu ts mli h wsj ts jl sp D i s, i ts spl itm it, tr

lhtlh h ult-ult sprti ul pu spur haTrutr puh srusru Jp muna

mir tr rmuru i ts jl pu rr-r i m lp prti ol-ol iru mri-r,sps-sps Sli trutru moil-oil Jp ti itu itu ju rp l, ruplsIs a pua, sprti uuru i l sju-uru mri r �lumlah, hirhir ii srli ur Kuli r-r trsut,jl-l itu olh iil spi s sli

rsi pu 636 (mut jm p suh puul 8.06)rt pi msu stsiu Jai u muli lp

Hs lsI turu Ts pi iji, mt ilpi i ts pu Sprti smu pum

p li i pu rs mil g stsiu Di ts t i rii str mliht iri ri lm tu Tpi stu u lm ih suh iil ora li Kr itu Hs trpsl i hrp muh-muh sja i th j rtmu lm tu oso

Stul i mrs trllu lmh m u tu mmpujl mh i T itu (Sj i rri

Krtii, i ti i mh i s, mli pi Tll Trso-so ia l D uli ti li i lm ts srs uh mji tu muT mjiji ts itu mlt, r rit

r itu ts rpih-pih sj, ri t iri ,dari tangan anan e iri. Dan bersama tu bauna turunnaisprti r

trso-so ts ri-li trsuul olh or-or i lh pt jlHri mi laprsis p prsimp jl Suirj, trrlh ti

ti sir rui oooooo, ooo!

Page 212: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 212/232

K usyu eio Kusyu eo * teri k orngorng yngpd lri menri lobn perlindnn .

sy iho! sy eho! smbn seorn li- ynberteriteri denn mennn sebh coron peners sara Ia nai sepeda ari e sn e r dengan oron depn u

l tny seprti seer brn ni l yn besr ptn.Orn-orn p ribt. n st lri e sini n st lri

e n Seperti ymm tut en ip i lri cept.Tip ti brdebr-debr ip mt mencri lobn perlindnnyn plin det

sn binn beres e seb lobn perlindnn ntid le tny dri sn. pi dilihtny sdh terll penh .

Tid di ms encri perlindnn lin. nteln menelosor di bny th e bwh. ipn tny .Ayo Bung Leas berindung! eria seorang eibodn

den piciny dr nymn bm b dn memen senpn driy

enn meneret-neret mnteln n menyp lnsn beres li cri perlindunn lin ri i tidberni T t n pr-prn . Npsn m enr-men

riSirene menn-n ter. n lmp-Imp sdh pdmsem. ti serent seolh-olh tertiup semn oleh npirene yn ber trp tr di dr seperti incir. Rdio mmsd bnem seperti r n dlm tnh tibtib berhenti ren mendenr ln orn n mobl-mobilsert endrn-endrn lin dh berIindn di tepi-tepi lnyn trsemni tid terliht dri dr. ln-ln mendsepi. itm Bnm. ti.

mti semmny. Gedn-ednny mti too-toony mti m-rmn mti lmp-Impny rdiordionymobil-mobilny mti sem n tetpi tid deiin hlndenn orn-rnny. Orn-ornn tid mti Br hnt t m ti.

sn sdh brd dlm perlindnn lin.

s te " perin th i min seorn eibodn yn erny sehrihri mendi bent. n didoron-doronndri ben ehin i tesono-ono min men* Bahaya Udaa.

** Pnjaga kamanan kampung

22

Page 213: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 213/232

e dlm lobg g gelp tu"d sem " pert3 s Am pul " Bg t roo!

Td t td bole meroo, a Emgy t mest mtsemua! (cara membena aa epang beramburan dar muu Am)

Ms rto g lp s eio les mem bg roorete

Bo rto megome o wog t td t trk bo l pd mt- epd Tup d selmt sem o megepooool s s"

emd bbr peremp t t ert eryt membsrt fte d l deg msud spy g d bo

t e H dd d sampg �s arto. s p megupr re m rto td meroo lg Asp roo tdb bg org t b

Sebetr emd s sepl dlm lobg perldgt epert dlm br See sd td berb lg or-org suda pd gem sem sepert mtdlam kr el-sel geri megr-eri d

bw bg perIdg rr ri-rk Selselterdegr g r bbr Bo K rto medeis-dess mem bl d fte

Mgmg org deg pr sedrsedri. Tptp t berdeyt serm tt mt Berdet serm plmoo elamt epd T tp m ta bersrepert d png ddg l

em, p bed ed mere t deg t-tg tt g t - am g tt elg? Mg

bd m re yam t g td berdey tt mt elmt epd T Tp etl t td bst otrol re t td megert b g tbs m

s mereg-reg p t t mt Pers dmt sd b pers yg r-r m serg meg

gggu d Mg re mer bw peyit prup ud m bert lg. dlm ett t segldogeg-dogeg dl et el tetg er m l d l-l tu dp emb lm l. M dpl m tt m tt m p p

2

Page 214: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 214/232

ylny Dn dlm ettn t mers bw n est ml yng el ng td berd p-p Dengn selr j wny bersjdl embl epd Tn memoon-moon epdN, spy le b dr stny n

serng d dlm lobng t , spy selmt jngn en bon rs memoon pertolongn epd Tn mntenterml mes dlm tny p n sel upd jrn sl tentng td ny Tn Bn serngmers Ie det l g ep Tn

Sg seeor bung ng edngnn sn dd mend d dlm lo ng tu

Td lm bert ersny memoon pertolongn T

m persn ttny mn menps dlm tn Antetp teenngmeng ters

Tm bll lg bngnbnn yng melsn perstw pest bet dlm r-r yng br l l t

Semnggu ng u Hsn mendapat teegram di Grut gdtndtngn ole tm sn dterngn, bw denWr st ers Dn s dmnt dtng sn pn

r t jg mnt perlop dr ntorny dn ore t jg berngtl dengn eret p yng pengbsn e lte Wnrj nt ters e Penyeredn dengn n delmn

Sp d sn ternytl, bw den Wr sd sngtrepot stn emn doter tel dpnggl dr ot Gr tdn d menytn, b w edn penyt Rden Wr tsngt bert engwtrn selpn td berrt bwrpn sd pt s s sel

Ole rn tl m b sn men tm perge ru meneegrm HasnPd st n tb r-r pd pl sore ebetln e

l doter dr Gr t br s seles memers Rden WrDr dokter t sn mendengr lg eerngn bw pentny snt bert s b-b mengn

emng seri-rn t Rden Wr berl-li t pngsnKet sn ms mr ny den Wr m mentptny Alon-lon sery beenget-jenget n mendettempt tdr ny ll dd d t seb rs ng dd smpngn Dengn sy sn mentp w n mpr t denn l g n t ny pt les tndn ppny eng Rm b t dn g tn n t te

24

Page 215: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 215/232

lai it sda mea pti sa sekali eperti rbt Taore.l it mUkaa keris t-kers t da siaa pdar. Aat les daamat ta paka

a berbari teleta dea mUkaa ls ke at lutny erngng sed. J Ddny rnn Dr lengn bjny

terembl keda bela taaya ku keri terkatup d atasdadaa Pembl-pembl dar teas sekali sepeti saisai dalam peta, kebir-bra di atas a klit taaaa pat it i atara ariaria terselampai seba tasbea paa itam. Sp pada ketiak sel badaya dttpi dea seela kai batik a paa

ata Hasa meysr dari waa aaya a akit it ke

selr badaya. Biarp d t tpi dea kai batik apaa tapi pakla kepada Hasa b wa b a ta tsekara sda saat ks ekali

Selak lamp eter mata asa meysr tes. ar badaya ks keil it kepada batal da l ya bersapti bersi. ari bawa batal pti it kelata teempisb bk keil mera k si Sat Yasi. ar kitab siit mata Hasa eysr ters ke atas mea keil a dittpiea taplak kai tik ya melkska peta dia datlisa pada piirya "selamat paka i atas ea it keliata beberapa botol kel da seba dos beretiket Etiketit dibaaya "Rade Wira 3 kali seari sat pder os dibkaya elak membka dos korek api. ttpa lai lalditara lai d i ata mea

ari ata mea keda seter kei] it eysr ter ke bawa

tmpat tidr a steaa keliata dar krsi Haa olekarea epreia tidak paa. i bawa tempat tidr it kelata a seba pedpaa ya masi berkepl-kepl aapkemea .

"eapa beii laa a Ta? ! Hasa terba ketika terdear di pia sara berat

dari as arto ya bertaya it alam sekeap mata Hasasda pida lai dari kar aaa ya sakt t ke loba

perlida kem bai ."eapa si b ii ekok saa! betak ok arto a

asi asyik m em baaba k da alfat iaSebetar kemdia sda si lai daam perlida ya

elap t. ai-asi kembal ai p a pkiraa sedri

25

Page 216: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 216/232

sediri Bok arto aik agi mmbaa kuu da afatiaSuaaya medsisdesis agi

Tibatiba sa mutpiukaya dga kedua be tagaa. edua be mataya dipamkaa, seoaoa tidak mauia meiat seuatu yag ada di dpaya. Da ss kemudia

tedga kua ag berat meepa dari dadaa megiseur obag "Astagirah

Orag meagka, aa ag paig takut di atara merekaitu Tapi eperti aa dega tertawa keua orag pu agakya md beagkit aka oragrag ai pu tu puamege seperti asa. ergiia. Da setea orag ai redakembai maka berkeua agi sa

"a seorag aak ag draka Seorag aak ag berdosa Seorag aak yg membuu aaya Va pembuuau pembuu au . . . "

egeu agi asa. eutupi agi mukaa dega tagaame sai-usai rambu tya Mmk-muk beaka

"au pembu amu au pembuu aamu "edesis-desis suara itu daam atia edakwa MeuduTerbaag-baag agi di daam mata batia peristiwa ag

sagat sedh itu , iaa perstiwa ketika Rade Wira mem bukamtaya ag esu, memadag seeak ke daam waa asayag ba diiatya itu. emadag seeak utuk meutupkembai tapi kemudia berkata seteg berbisik da terutpts, "Jaga egka dkat-dekat kepadaku . . agaakaugagg aku daam imaku, agar muda kuempu peaa- aku ke airat-Nya . . .

ambat-ambat ayaya mgeuarka ka-kataya itu degatrutsputs da ampir tak kedegara. Tagaa meggapai-gapai mmberi isarat kepada asa, spaya meiggaka kamara

aka dega meagis terisakiak aa pu meiggaka kama yya. Ta ia ta mau au dari kamar it Deameagis tersed-sedu duduka ia di atas ebua kursi dekat pitu ag segaa t idak d ittupka erat-erat oea.

bua meoba meipurka kesedia asa it dega beeraa uapa seperti kepada kaak-kaak.

Tidak apa-apa, Nak Ayamu uma igi teag megadapiTua. a aka segera semu kembai Sdaa aga meagis."

26

Page 217: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 217/232

Tap denan demkan keedan asan t mala makn mnjadjad Ped asa atnya bkan teama ole kaena a dsakan tetap ole aena nsya a bwa elama t a telamembkn ayanya mendeta beat bebn denan perselan faam yan menena kepeaaan aamana t

Tak lama kemdan tedenala olenya saa nap penbisan ehe bs dai dala aa ayahnya Ayahya sda ada la yat tela teban mengalkan aa lakana bnlepas da knan

Kam tela bedosa! Ayam sampa mat karena tak tertaan a pendetaannya memkka penam yan esat!Kam tela nka da aamam send! a tela peat

da anm kepada Tan ! Tela mtad ! ar! Ate ! Mendesingdesing sara i selahlah dalam la peIndnan yan elap t ada seoan an berdr d depan aanmenardk dan mencela abs-absan aan memjamkan matanya la Tdak ean a melat apa-apa la Tap a matanyameemes d antaa ela kelopaknya

Bat bena dakwaan yan selal tedenar dalam at kelnyat Mak les a dduknya besende kepada sala sebatan yan menaan atap pelndnan t

Ann malam menys dnn ke dalam pelndnan asanmenl kednnan ntn d sampnnya sebela kanan ddk Ba on eoan Cna yan badannya emk, enaasan ba belndn sedkt d elakannya

asan batkbatk alam batk-batk demkan t a menynn edkt kepada Ma Karto

o ana n s!" bentak Bok Karto la kepada smnyamendeak-desak aja! ana ak n kan peda yan mst berdempet-dempet d desak-desak? ee dkt sana!

Mas ato menee edkt me ndeak aan laMlam makn elap an ba Haan mlala terasa anat

dnn Ol kaena t maka lkala mantelnya dpakanyayan elama t dnakannya eaa bantal ddk d atas bankdar bb t apatkannya lee mantelnya an samblbeslankan tanan depan dadanya ddkla a makn mendkla

atk-batk la a ebenta Kemdan enn la anyaaa Bok ato ma te bedes-de nta beapa bkl kl sda dbacana

ATHE 15 27

Page 218: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 218/232

Mnen-en l.Smp seh t eemnm?! m n th bhw

yhm t eorn t y lm, n tt ep Thn?"Ke? ! em em? ! T fntme h enr

yn menhm ? ! Bnh sell bert bh w mmemerinaan epada manya spaya sain cinamenciaitp enp mem ben orn n berpenrn ln? "

Tp m p-p sr t terenr l ht HsnHmpr t teenr. n els cm

M terbyn-bnlh l pertw l et ybert kepny "Blh ml ern t berphnln .

Hsn mn elsh l n entp l mtn enn e belh tnnny sen-n bnn btn bmt enn mentp mt mnn

"p eb eorn n h menhormt orn tm senr Keombonnm h mel htn ehn mennl renny. t m eombonnm bel!Sombon seolh-olh n orn n pln pnter, ynpln th, ehn bern bermlt lnn, menytn e-pada ayam yan a a men nn i n nama anbhw Thn yn pn t t ! Bw yn thny hl mn bel epert hlny enn hntu,

n mbn n ln-ln. Th t berrt bhw mu th mennp ep orn tm b orn-orn ynmmp n t seht l otn? t m esombonn!h!"

Menesn-en sem t Memsnn eplnMnllh l enn ep n brn mbhJmbron.

" Awr tlh yn menen ! . . tp enr pn booh Au booh ren ell mhen n t nup membn eynn e yn a

elh terbn-bn emn tb hn n berht l telentn hpn mt btnn emntempt brnn t sebh bt el bwh ebtnohon embo yn mh m nah m mer b pl enn ppn n tenn bertentntentnn lm tnh. P n tu tertl enn ter htm

1

Page 219: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 219/232

aa h Ara aa Rae Wra a aggal eggalaa aara kea aa eegger ga raa erara eag eka eeggr kak seah eaa.

Aaha k ak aa agasa ea ar aaa egsrg-gsrg ke

ala sa agaaa-a seer har eggrs lag, egklalah

sa kra ag erag a egas ala ha Hasa seakaaka sar lha ag erag eerag eaka ar geaala wa ag ag erag erag sekal seaa-akakraa

Berkrlah a A sa ak aa lag a ak ,

aah as aa as h Kala ha el kahaal asa, seer kaa Rs da Awar, aka ha aka hasah rwaaa, kaa ahlk ag dama asa sekal kelak sua ak aa lag ar da akkaasa seer alk-ahlk laa la isalas binaangbinaang dai n prasear seperi omouoas a a-a gk aka laps ga ar a? egapa ak g? Aaag kala ka ea geaga

n serng yng iad eninya nunun ua nusiyang sang bunu sang bs erusenerus? Dan dam egeaha ekka, ahwa sekarag sdah baakaag-aag ag sa las, ag sa ak aa agnis au eurunnn pad an searang? Dn bunaasa p e egeaa aa eask saes aag ga? s bag ag ms? a ada

aa enis nusi iu pad suau saa suda apus a seai ia see aoh da mas apakah degahal erarlah a, bwa ha p aka habskah rwaaa, b wa ha aa iak ada ag ersaasamaega es asa ? dakkah ala leh ask akal,wa ha aa es ada? es aa seaga eaam eesa ag dak pa aps esama ega aa es asa, ser haa ga ega ak, a

aa ag mas es aa a hd, bar aa sah migga? ai ega sera, aa ag megaaka ahaha aalah ka asia dak isa ak ea dakoleh u erma a, keapa i sampa ak ekrkaek d? !

Page 220: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 220/232

Tbtb meeg dr Td berseder lgepd tg mel mel pgggy deg membsg sedt dd Ked bel tg yg selmt brslg d t dd megr leps sel orgg mer terde-de m me l e pggr

Dm gergeriny iu sedii enyinggung gi Ms Krog bersr lg dd medes Bo Krto Perempt t seger dm ebetr deg dess-dessy tp seem d ters lg deg, "llm soll " d lal

s embl lg epd sp sepert bel Melegg l pgg Tp tg berepI d gg

berder-der, "Y, s Awr d s Rsll g s mees d Mere g memb berbtro deg edr mere g tert ere y r"

Tg s g s erg t berepl-epl d mej- p sedr ems M terby-bygll wj Awr deg lt mty yg pe defs ber terdp tr erbg-bg lg l

etg perbg Aw deg tr d belg pgg l edg d tor Et et

S Awr "Ps rs dlm dd Sers terbr ole p e

r Berptrptr segl dlm epl Ser-rs mlr t e er-r m meert-jert pl Ett p Ter ole r mt mee lee

Tp deg e teg m meeg tBeberp l mer p pg _"Y memg d bersl term egl dos

emg d seorg g dr eorg g mrtd eorg pem

t lg Ar mt g sel t dte-te td deg

lg sd berder-dr d ts pp bet

e t pgBgm ed teb dos m er

Per melt gmbr es g dlgr epleg blt , bed d ts gmpl meg M

220

Page 221: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 221/232

, -

- =� � : �-� '�--

I ) 'Pa aya de t diisyafi.

sap-s terbngbangla pul ahn \eradd ts gupaln eg sepert t Q lngt � ?Bg hend tebs dos? Bgn hend

btn eslahn ht terhdp segl perbut terhdp ahu t? Bgn

22

Page 222: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 222/232

Denlh beberp js. Bersolsol sn dlm htnsendr. Man sn dlm elndngn. Bo rto sdh tdberdessdess lg Sdh cpe pn. Mngn hn berdessdess dlm htn sj Mungn jg ngnt

Pd h dengn t dns bnr jrj asn sudhmemetmet lg tsbeh ng peh dpegang oleh hnet meepsn nps penghbsnn. sn terng lgepd uhn Bersjud lg dlm htn ehdrtdengn ettn dn emesr sepert l

sbe dpetpet es Mn lm mn cept. Persssepert dulu ia biasa berlaku kalau ia sedag bezikr. Makakaag pu bezkah pula ia dala hatya. Mak laa

mn cept: Alllu Allhu Allh . 'Dlm pd t dna sdh sat jm lg bertmbl t

p belum jg mn em bl.Mlm mn dngn Dtmbh lg denn ngn dngn ng

jm mensr e dlm obang Sngguh tda ena dngn tters oleh sn. btbt lg.

I mencengngn lg bdnn leb mens d belang

Bbh m Long ng mt gem Demnlh sepert cec d belng sebuh je Bl ng unng matng sanberlndung d belng Bh m Long tu ren ngn matdersn m leher mnteln dtrn leb e ts lagsehngg epln tenggelm d dlmn ers oehnbh w mn pct. Berll bat lg Btn osong.Bergem surn dlm lobng. osong sepert s bdlm leng. Dn tp l bt menmbln persn ng

rng en dn gelsh epd ongorng ng berd dlmlobng tu. Pd ng st seolholh tut etlrn oleh pent s. Pd ng sat lg seolholh btna t nterdengar oleh msuh sehngg mere an jthn bomn e sn n Bh m Long ng t cuh ren a sdhteth e dlm mmp I sudh ml mendengr

btb geeooongngng ngeeeooongng . ngeeeoongng

lhmdlllh! p nps leg lg

Dn seolhol ts st omndo orngorng bngtsremp dr dudn ecl Bh m Long ng msmendengr. Dn je Bl t b bngun terpernjt eBo rto dlm gelp tersndung n dn dlm mencrsesut pegngn sup jangan jath tngnn n sedang

222

Page 223: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 223/232

memegng g mencr mk ng bb jur tdur t Kren terckr mkn demn bl B Km ong m engngt tlng dn n ng 90 lo t bertn llu bergontgont kelr lobng smbl berktk-ktk dlm mulut krenceah erah encoeng kaya yang kunng iu

Tp t mer eg embl engp dr nmn dlr mpump ng dbt t erempk terng kemblSeolol berork kren rngn

n g n em tu td member erbedn pernber erok-eo m elnutkn pelnnn

Satu kaar untuk satu orang! . Ad uan! Ada! ai kut saauan!Hn mengkt ongo Amt ng mennng t pkn

n elnc jongo t berger elesu n beln ereo-eok meneret kn

emng Hn mer terllu leu terllu lem nt terplng e mn Ap l ngn mlm g dngn tu ngttm megr kt Sngt erb bg pent ddnKren tul mk m e eb pengnpn ng tdu letkn dr empt perlndungn tu

"N n km un kt Amt mbl membk pntn ng berngk 8 d t dunn ng ud kuml dnret-retk ct rk! mpn dnlkn

B tn pk kmr n? Yng ln tdk d l Sdpenu em B pk un?

n mengngk leml k menjtukn dr e t ebu urs ng d goengelu bert Cpe benr eknn b mendk et ebu but

n n pn kopor un t Amt mbl men tHn d t mej ng ddp e ebentr (lluperg elr)

Hn dd dengn eln terkl

Orngrg m pd bu t ren bru j e bl drlobng perlndngn Srn bercerecet-cerecet sepert d pbug Sr perempun bercmpr dengn ur llbercaur pula dengan suara langkah kakikaki berketeakketepokd t n t dn el-ek ur pntu dtu tp dn dbu

Page 224: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 224/232

engglebru t menggeretd umumn orng-orng itu mi murung dlm tenn

tt pi dngkdng edengr jug orng tert berderderi Hmpir emun orng-orn it menjinjing tu mengendong opo ng d ibn t t mengumpt ke dlperlindungn lml mere itu emuny tautu pengnpn

Seentr emdin Amt m l e mr n mm epng bi dn emngo ir te pan pn ptitipi lan u tr meri-ri di ta ir ng e euningnngn rnn Bik din di b ri d ir tedi ts mej di i t pain

ni bi dn ir te uan t Amt Hasn mngnggu At eluar Sebelum menp pintumenol dulu ia ebenr dengn eor mtn e r HnAg ern i pn meit Hn mendu j it Skit i pirn tu kal in rupn! (Amt u eli min eple dengn tem-tenn upirt tung bec)

Hsn mi mer terllu l e un tu icr

idk lm Amt ud kembli pul mengep ebu buear buu t ng diii ole H n

rol j dulu di n" kt Hn leuSurna mpir berbii Dri ger mtn dn mimik

j Am t mengerti b buu itu dtro d tt paian ng didpina

emudin ongo ng lin itu end kelur lgi pi

mpi di depa pintu i menole ebli e r Ha erktn dengn mimi n penu rti ert meegng noppintu n it rupn idk peu dipijt un?

Hn menggelengn kepl Kl perl d bn un u lki-Ii d u pe

rempn d ng d ng mud d l em u ua u da u Bru erdri lin Di begini un ! mengkn jempoln)

id t Hn dengn pendek ngn krin bergerkger memberi irt klAmt tert g emu-mlun Lu pergi eningglkn

Hn eorng diri Kren l men ti d n di!piirny mengngt bu

224

Page 225: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 225/232

Orngong di tidk i i Sd pd k ekmrny inming Brp d dikni Oi

l terdengr orng pempn yy ki edir lkiIk n kemdin pl r en er drd m t Sr kel ngii r dengn r er

meng Kem din ening k n memk mnteny ny ptny Lant e

k tny ngmil piy ipkny enggl eikt engp Jririn rtepkepk i k mlnyyng melongo

ntelny kemdin pkiy li Begit pl ko kkinytdk diopotny Bkik enggnikn pt Sein dri t

erny dik p dengn dny engn gt engrp kn tidr nyenyk Menggelit g eng erp kli

Tpi el meletakn dnny di e d endk engii k tm d Ddk gi di yBk t dikkny

Sete ee i ngi eg ke tergn mk dengn tk dmkd tertent dik-kny i lern-Iernuk tel it Ad yn g eperti tlin g eko rend yng erengmenong eperti tin r ti egdnt doktr Bit p dnn tnd tngny Ad yng ei d d yng eperti tpk ky kr t rpnnmp t Nmny pn e Ad ivi d Ttngd Tn Tong Seng d Bgi dn nyk gi N pkid t Momd png nyk diketi etp

rmmny pikirn dn o-o yng menknkeplny mingmng! !n mem kuk ter eperi eong gdi e k

k e lm ten ekony Sk pny i me p yg tert i dlmny it

Tt terpnngl tny epd t n yng tertl di lmn dengn yng g nwrdengn iri pegng di krt endk ke Tky

tngg Fer kmr nomor 8 ntk eerp n terenng entr Berty-tny dl iy:"Anr Anr Anwr dn itri V k dk rglg Y ni tin Anwr Tndtngn nw! V idk rgTp kenp ditiny "denn tr Setk em

25

Page 226: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 226/232

kin ung Tap ya angkli ya ya ungn iuungkn kal

Mang i adl oag yng epunya endian yngane yang sng lp llu eps enng solso peun d ksusaan Bunk k ul Ana u ulu kikad BS*) dip dai skolny kna ia et yng dksnono dengan seoang d s Beland anak soang adin iu di s seu odeing"

deng agi dai kama sel eepun dan lakiIki di a an esn te u menulkn sesua

I lukisan dla kyl san Anw dengan seong epnu Se ng peepuan alang s ngkl

si ing pul sn tenang nd Ana yang engnaol pauln is e ete lvn kanya ul duyng senny Leps-es elu esu engn gala kelun yng d da ap yang dnakn peadn au kesulan yng puu i u

Bgiul kny sn mengggl enggelengeleng palanya

Bgian ungkn egul pknya seong epelj spi dia dn senin pu spa is ndasepiik iu? Tidkk si olny pndeapndenyng s dil ole unkun asyk iu unkun yk yng sud egiu au unya k dalaung kesngsn dkk tyi olny aa pduunya pepnp u epk s enjual diny unuk ni ssup nsi seta a ka iu

sesungguhnya korban selsel kaptalse yang terkutuk tu, sepertk us B meek u y sp l aus meldenikdngkdg s sn on lkilk yng pad melepkn nsuenny dk ungki isa measakn kenikanny elk eu ny ea sel elak Dn dlamkelu ju aa pad cao u ken tiap l ia sesndi pua-pua in unuk emngkitkan aa nasusi elnya u n idu seaam u yang nu dengan

keoon dn kepaluan iu pi un juga penu dngn kesen dan ksengn le si Ana dianggp segi etee leven" na aku tiak mengi ap seulnyayn diku kn dengn e leen tu *) Hg Bug School = oh Mnngh A

Page 227: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 227/232

Hn ngng palanya Menap pin Dilhatnyaba paa n pint it ad i anga 8 epei paa bgianmUnya a yang i it engan at n yang innya deng kp biaa aja ampak p padny etapatuanya d pin itu tnya dh al eaketa e

binti-binti Ang 8 eol-ola bngmbng dita ai yg eh keia-hijaan el pin yn a ait Ha nytla dengan khay epeti kank giyang ep-ap denan et da h tuaat atnya dl hti ead pin i en da bnykpengl d any penglihanmu Sdh bnyak yngtela ka kikan

Ma eolaolah enyt pin i Banyk banykekali yng elh kakkan elam idpk ni Dan klaThn it bel Mha Menget maka t beati pla bhaDia bea t pula m enyakikan egla yng pena aaedng teadi dalam kama ini Dengn deikian aka lam

hal ini ta l Sk Mtak elan pada Thn dn akendii Tp ti ebetunya ad lagi yan jga mpaan Sai Mtla epet Th dn ak it iala kean yang

aa dala ati oang-ong yang eangktn Kean yangpad dnya da dala tiaptiap hati nia Alhl elaindipada elli dik ini k Than it eliht ga elakejjan ti mania Ca alngh ayangnya ena ak inhanya bepa epotong benda yan tidak beyat tdak benaa yang tiad ip engga tidak bia ak elak epeti yng hidp Maa ken emikin hanya Tn dan kejjan

ati manuaa yang bia dingap ebaai dadanya aki ta lam tiaptiap ke dian yan engenai dnya endiTpi a kenapah anuia ka me ik n ea Saki tlakt m enjai epeti jga t benda yang mat ?

Mengel Haan eakankan ia eakil pint mengelaankehan pint it Beelh ia bil enela ong-oang yangka beinh Oanoan eaa A a eblila akepada Ana

Siapa peempn it? Taggal 1 5 ai "Haan enggigit poIot yang ba dipkainya Bep ap ta

potIot i ntaa giginyaanggal 15 ebai He . 1 5 ebai? a dua blan

yang lalu k a-ia? "

7

Page 228: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 228/232

Page 229: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 229/232

\

ny lem bn it engn telnk n ibi tngn kiiny Gemear embaan itu seperti seembar pidat, yan sedang dipidtokn ole ong yg bel bi bepidto i mk mm.

"N . . . ! t Hn ey engetkngetk dengn potlt-ny ke t nm Anw Engk ngkli mi ingt kepd

ong yng enndtngni ini?Jongo embngkk iit ke t bk-tm it. eb

anan, " Anw? Tgg  15 Februar ... Kama . ? btlm bt telnkny meny lk

nk keil y ng bel engi lip-bt. mengenyitkn lgi keningny engingt-ingt enei

dei bibiy im bel ebwi . Anw. . k

delpn . . . enngd ebent epeti y edng inm eenymemnng epeti endk bk nggot. Tbib beiei epti n ekol endpt ln n tk enyeleinet itngn yng lit Ktny b- eololtkt lp gi tent ! Tnt ! Tnt y ingt Tn ! V y y ingt Tn! megngg-ngnggk). Beeitl Atten tng egl p yng tel dilit dn didengny . ngt

pndi beeit dn k kli beeit Skli eeit mny tetp beit

"tiny ngt ntik Tn! begini Tn! engknepolny) btny ikl engobk bny tngnnmelkikn obk. i t bibiny d eb ti ll tkng kk telnky engtik di t bibiny n tnyTn w bt Bekilkil epti bidi kli iny

kebngkepit) otongn dnny lnging epeti. . kebel tngny mbiin lin epeti biol di d) Penekkt i begni Tn! engngkn li plny) Snggti i tell ntik bt di!

in ekli tngn dn t At begekgek elinldny g. Sebel endi ongo mt memng pendi tkng l obt kelil ing)

Dlm pd itu Hn melnk et i pnggk en

pkl. Se gondok i dl kongkongnny engel beten-kn m longongkn edikit ln di dny.Tidk ngi lgi i Ktin pepn it! Ktini! tik nTi ipn id ngi lgi t telontl g 229

Page 230: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 230/232

panya dai ty, Bga pki ppnitu

tn s i p · sa s igt g Pakaiaypn bgii Ta (ngg lgi poly) Hais da dibdi di s ak it at kl. Ah kinybk i T Jw Ba bp hgayskang y? Raay paig sdiki to si 800 pi (stg bbisk g ak skaang g kps bknbgit a? Uag tid ad tag Uang Jpg sih

Da kbayy T? . S ta ig dg sbga ag bs dbdka di ts ddy sblhkii.

B Ckpl Hsn sd yki dk syk agipi ski bit tp bc Sl ngan

tap dgakn Bgit sl pai tada og t

pi tl a Apa y kd td sy kuggti bab s a tbtb dga d k it ckco p it kdg kkkik dan ynkyta tk kdin i k nig tas pknny bggs k al bs gg dl l pgi dngdln t k a n g An n? bap s kd� pgi i dngn clclii sptikcing y ti sl dgig

Has asih lggk s Tpi dg tik dinskd ba tgya sd bkplpl Bibin ap

tktp piy bgl A sd did dalhata ans sh bdny l bl iih d lgi ttaw lkki d ppn

i ka sb k sdng bccba Mngkpu t p pp yg pun k ga

ap la batb bg HsDn ka bu t tl g ngk d k

iiga V d k ii aa 8B Hs t t ag gn k bngkit dng

tibtib. t k gg a dk k gs bdnny so gng tgg batib ogsdisikay k igg bggasa i k Bs

0

Page 231: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 231/232

gg teg i ke ot ke t tottoi , ke jne m yg eteg geI, eketk kik yg o i kakiny egeg te eg nybr rn-nk Brg r idk mlh k kiri k knnik e yng iIiny ik met gi.Sg k eti iog e teg yggi, yg meiy e mej kt ntk t. Cet! et !

kn egt j? ikn egit j? Tikkk e te in? ! kn git j? ! .. . ? !

S it meneingeing eeti io tik tet kena

tin , memkmk eti mk memk k Hn I akn iiy en, yng ekiingny. egg te geg te !

ikn egit j ?! ikn egt j? ki et mkn egeg! Cet! Cet!ik egit j ...?! S kn j gm,

kn jn n, ak jn emnin ein .At na em it k mem enm! H knkn i engg km em it . .

H Ii te! i tekk! Nny megeg

me enn ! Hnkn i ! Bmi i ! enegeig te it! ett oo

mSeg Hmt kng Sngi i t , kiny em

jg! en tk m i iinin! To e o not to e! o kior not ki ! An e ki! He ki! A yo? ! Yo? ! Ngeeoogng ngeeeooogg ngeoooogg Siene t iti

eyi y n gk engem inyi i t

ik egit aj . .. . ? !y eo! y keio! Seong keio teikteik i i ke ke mi

egn oog nge y eo ! y eo ! m m Pam

ngeeeooongng ngeeeooongng, ngeeooog !Rttt, mIm emy m Geit tn meye

imti ko Ongong ein ei einngn

Page 232: Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

7/21/2019 Achdiat K. Mihardja-Atheis_ Roman -Balai Pustaka (1990).pdf

http://slidepdf.com/reader/full/achdiat-k-mihardja-atheis-roman-balai-pustaka-1990pdf 232/232

Hsn teteg seent e nn k hty msh orngong yng J nh tes!

kn egt sj? kn egt sj? !

ensngesg g t m keny sepert sreheh yng mengemn sro emkmk tes , tkhenthentny seert eg mm en Sr srenesh t teeng g Sny seny

rkn gt sj? ! rkn gt sj? Mkn gnc sr bmi brpr-pr bg Hsn Gep

G ! t h