adat resam perkahwinan kaum india

Upload: hemanusha7920

Post on 27-Feb-2018

1.436 views

Category:

Documents


34 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  1/18

  EKSTRAK

  Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  Masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia dan juga salah satu kaum yangtelah menyumbang ke arah pembentukan sebuah masyarakat majmuk di negara kita. Seperti

  masyarakat lain, masyarakat India juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan mereka dan masih

  mengekalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Adat resam yang diamalkan oleh masyarakat

  India mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu. Ini jelas terlihat

  dalam aspek kelahiran dan perkahwinan. Seperti juga masyarakat lain, masyarakat India terdiri

  daripada pelbagai suku kaum, justeru itu maklumat berikut hanya memaparkan adat resam

  masyarakat India secara umum.

  1. Adat-Adat Penting:

  A. Adat Merisik

  Beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, sub etnik, kasta dan agama. Selain itu,

  faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial merangkumi aspek seperti umur, tahap

  pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga juga turut

  diambil kira.

  B. Adat Kunjungan Ke Rumah Pengantin

  Adat ini dilakukan selepas adat merisik dilakukan. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi

  bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri paras rupa dan perawakan calon isterinya. Adat

  ini dikenali sebagai pen paarttal! atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai melihat bakal

  isteri. "etika itu wakil pihak lelaki perlu datang dalam jumlah ganjil walaupun bilangan tersebut

  ramai.

  Buah tangan seperti kelapa, sirih, pinang, cendana, buah-buahan, bunyi-bunyian serta serbuk

  kumkum akan dibawa. Barang-barang ini dibawa sebagai tanda kedatangan mereka atas niat

  yang baik dan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. #ihak perempuan akan menerima

  hantaran tersebut sekiranya bersetuju. $ika tidak, mereka hanya melayan orang yang datang

  sebagai tetamu dan tidak boleh mengambil barang-barang tersebut.

  Bakal pengantin perempuan akan memakai sari dan dipertanggungjawabkan menghidang air

  minuman. #ada masa itu bakal pengantin lelaki berpeluang melihat pengantin perempuan dengan

  lebih dekat lagi. %leh itu bakal pengantin perempuan perlu melayani para tetamu yang

  bertandang termasuklah bakal suami. "emudian kunjungan ini dibalas oleh wakil perempuan.

  "ali ini pengantin perempuan tidak turut serta. &alam masyarakat India, adat pen paarttal juga

  bertujuan untuk mengetahui latar belakang bakal pengantin lelaki. Seterusnya ialah mengkaji

  kecocokan antara kedua-dua bakal pengantin. Adat penyesuaian bakal pengantin dikenali

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  2/18

  sebagai 'hirumanam #oruttam #aartal! dijalankan terlebih dahulu, dalam ajaran (indu tidak

  terdapat konsep perceraian. 'erdapat )* aspek perlu diambil kira untuk menentukan kesesuaian

  pasangan bakal pengantin dengan cara tilikan dimanak (indu.

  C. Adat Ikat anji Atau !i""a#am

  &ilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. +akil lelaki akan datang ke

  rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa

  barangan seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan kumkum untuk

  diberikan kepada wakil perempuan.Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melafakan ikat janji

  bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini bakal pengantin perempuan. Seterusnya,

  perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada orang ramai. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua

  pengantin akan menukar sirih pinang yang dinamakan taambuulan marrutal!.

  $. Adat Parisam

  Adat parisam terbahagi kepada dua iaitu parisam! biasa dan udan parisam!. #arisam biasa

  adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan, manakala dan

  #arisam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum

  perkahwinan dilangsungkan. &alam masyarakat India, #arisam umpama sebuah majlis

  pertunangan. Adat pemberian #arisam akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh

  kedua-dua belah pihak. #ihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalamjumlah ganjil. (antaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka

  dipanggil sumanggali. #arisam akan dibawa ke rumah pengantin perempuan diketuai oleh bakal

  pengantin lelaki dengan memakai pakaian tradisional masyarakat India. #ada masa yang sama

  alat muik tradisional seperti naatasawaram dan meelam dimainkan. #ihak perempuan akan

  menyediakan buyung yang dikenali sebagai puurana kumbum yang diletakkan di ruang tamu.

  ampu minyak yang dipanggil sebagai kuttu /ilakku diletakkan bersebelahan puurana kumbum

  sebagai menunjukkan kurniaan tuhan.

  Bagi memulakan adat tersebut, upacara sembahyang akan dilakukan terlebih dahulu. "emudian

  bapa pengantin perempuan akan membawa parisam yang mengandungi sari dan diberi kepada

  anaknya. #ada masa yang sama pengantin perempuan menulis sesuatu dengan menggunakankunyit sebagai meminta restu daripada tuhan. Setelah itu, barulah pihak lelaki dan jemputan lain

  boleh melihat puurana kumbu dengan lebih dekat lagi. #ada hari tersebut, bakal pengantin

  perempuan memakai sari parisam dan dipimpin keluar oleh seorang wanita lain ke ruang tamu.

  #ada masa ini, beberapa orang saudara-mara boleh mengalungkan kalungan bunga pada bakal

  pengantin perempuan. Ini dikenali sebagai orrai-maalai atau kalungan tunggal. #engiring akan

  memberi kad jemputan kepada kedua-dua pihak pengantin. 'iga upacara penting iaitu

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  3/18

  mengunjungi rumah pengantin 0pen paartal 1, adat ikat janji 0niccayam1 dan pemberian hadiah

  adalah amat penting.

  E. Kad em%utan

  "ad jemputan memainkan peranan yang penting dalam perkahwinan masyarakat India. "ad

  jemputan ini dibuat berdasarkan almanak (indu. Sekiranya terdapat kesilapan, bermakna

  perkahwinan tidak dapat dijalankan dengan lancar. "ad jemputan yang telah dicetak disapu

  dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang keharmonian. Beberapa keping kad jemputan dalam

  bilangan ganjil akan dibawa bersama ke kuil untuk dibawa bersembahyang 0arccanai1. "ad

  diletakkan di atas dulang bersama sirih, wang ringgit, kelapa, pinang dan sebagainya sebagai

  lambang kekayaan. pacara ini dinamakan sebagai paanam paaku!. "emudian ,dulang akan

  dibawa ke rumah pengantin perempuan untuk diberi kepada pengantin lelaki dan begitulah

  sebaliknya. #ada masa yang sama, sirih pinang akan diberikan sebagai tanda jemputan

  perkahwinan secara rasmi.

  &. Pen#ediaan Thaa'i (Tjrumaangga'#am)

  Merupakan lambang suci perkahwinan yang dikalungkan pada leher kedua-dua pengantin. #ada

  thaali itu diikat segumpal benang putih yang disapu dengan kunyit. 'erdapat pelbagai jenis

  thaali yang digunakan oleh masyarakat India seperti lingath thaali, pottut thaali, tennantthaali dan

  sebagainya. (al ini disebabkan oleh terdapat pelbagai suku dalam kalangan masyarakat Indiaseperti 'amil , Malayalam dan 'elugu. ebih-lebih lagi, suku kaum ini boleh dikategorikan

  kepada sub-suku juga. Sebagai contoh, suku 'amil- sub-sukunya ialah Muthaliyar, "aundar,

  Brahmin, 2adar, 'he/ar, 3hettiar dan seumpamanya. ntuk suku Malayalam pula, sub-suku

  yang biasa dijumpai ialah 2ambiar, 2air, #illai dan seumpamanya manakala untuk suku 'elugu

  pula, sub-sukunya ialah 4ao, 2aidu, 4eddy dan seumpamanya.

  Adat penyediaan thaali ini dilakukan tujuh atau sembilan hari sebelum hari perkahwinan. #ihak

  lelaki akan membawa emas, cendana, kumkum, sirih pinang, kelapa dan bayaran untuk pembuat

  thaali. Ini adalah untuk memastikan tukang thaali mengetahui hari yang sesuai untuk membuat

  thaali.

  'iga hari sebelum perkahwinan, thaali akan diambil dan diletakkan di tempat sembahyang atas

  suruhan pembuat thaali. #ihak pengantin adalah dilarang untuk menawar perkhidmatan yang

  dilakukan oleh pembuat thaali. Selepas itu upacara sembahyang dilakukan dan ini dinamakan

  sebagai thaalippadaiyal.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  4/18

  &alam upacara itu bubur manis dan nasi manis disediakan termasuklah dhoti dan sari untuk

  pasangan pengantin. Secara umumnya ,thaali tidak diwajibkan diperbuat daripada emas. Ini

  kerana thaali masih boleh dibuat daripada kunyit yang dikatakan lebih selamat dan tidak dicuri

  orang.

  *. Mukuurtta Kaa'

  &ilakukan lima hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Adat mukuurtta kaal ini diadakan

  pada hari yang baik mengikut firasat masyarakat India. ntuk menjalankan adat tersebut

  sebatang pokok yang masih muda dan lurus akan ditebang untuk dijadikan mukurtta kaal. Batang

  pokok tersebut berukuran dua atau tiga meter dan mempunyai lilitan batang antara )5 hingga 65

  sentimeter. Majlis perkahwinan pula dimulakan dengan upacara niccayam 0ikat janji1 dengan

  memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. "ad undangan disapu dengan air kunyit dibawa ke

  kuil dalam jumlah ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan.

  +. ,%a"ara Kanggenam $an Perkahwinan

  Menanam sebatang pokok yang lurus dan disapu dengan serbuk kunyit tiga hari sebelum hari

  perkahwinan dilangsungkan. #engantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama tiga hari sebelum

  hari perkahwinan. pacara perkahwinan dilakukan oleh #edanda dengan berdoa supayapengantin hidup bahagia hingga hari tua. #edanda akan menabur sembilan jenis bijirin setelah

  selesai acara menyarung cincin. #engantin lelaki akan mengalungkan thaali yang diperbuat

  daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada

  pengantin perempuan hingga aras dada. "edua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa atau

  mertua dengan menukar dulang berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  5/18

  I. Adat Se'e%as Maj'is Perkahwinan

  'erdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu

  perkahwinan. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah

  pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suamiisteri. "emudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama

  tiga hari. #ada masa itu ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan

  mengadakan jamuan.

  #ada hari ketiga selepas perkahwinan, "hemah laimnya akan dirobohkan. Sebelum khemah

  dirobohkan, ayam akan disembelih sebagai tanda menunjukkan tamatnya upacara perkahwinan.

  2amun amalan tersebut tidak lagi dilakukan pada masa kini. (anya jamuan ringan sahaja yang

  diberikan kepada mereka yang merobohkan khemah perkahwinan.$amuan perkahwinan tidak

  ketinggalan diadakan selepas upacara perkahwinan dijalankan. Sekiranya perkahwinan dilakukan

  di kuil, sayur-sayuran akan dihidangkan kepada para tetamu. Sekiranya jamuan diadakan di

  dewan, makanan selain dari sayur-sayuran dihidangkan, kecuali daging kerana daging amat

  dilarang dalam agama (indu.

  $amuan tersebut akan turut disertai oleh saudara mara serta sahabat handai. 'erdapat beberapa

  adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan.

  Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki

  sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. "emudian

  pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari.

  #ada masa itu ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan

  jamuan. #ada hari ketiga selepas perkahwinan, "hemah laimnya akan dirobohkan. Sebelum

  khemah dirobohkan, ayam akan disembelih sebagai tanda menunjukkan tamatnya upacara

  perkahwinan. 2amun amalan tersebut tidak lagi dilakukan pada masa kini. (anya jamuan ringan

  sahaja yang diberikan kepada mereka yang merobohkan khemah perkahwinan. $amuan

  perkahwinan tidak ketinggalan diadakan selepas upacara perkahwinan dijalankan. Sekiranya

  perkahwinan dilakukan di kuil, sayur-sayuran akan dihidangkan kepada para tetamu. Sekiranya

  jamuan diadakan di dewan, makanan selain dari sayur-sayuran dihidangkan, kecuali daging

  kerana daging amat dilarang dalam agama (indu. $amuan tersebut akan turut disertai oleh

  saudara mara serta sahabat handai.

  http788pengajianmalaysiadls*b.blogspot.my8

  SEMASA +ARI PERKA+I!A!

  http://pengajianmalaysiadls1b.blogspot.my/http://pengajianmalaysiadls1b.blogspot.my/
 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  6/18

  &ewan perkahwinan kaum India

  "ereta pengantin

  "ereta pengantin dihias dengan riban dan bunga-bungaan dengan cantik. Saudara-mara sedang

  menuggu ketibaan pengatin lelaki.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  7/18

  "etibaan #engantin elaki.

  #engantin dijemput ke dewan perkahwin dengan meniris 9panir9 0air mawar1. #engikut pengantin

  lelaki membawa hantaran seperti sari, gelang tangan, cincin tangan dan cincin kaki untuk

  pengantin perempuan.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  8/18

  #engantin lelaki di jemput masuk ke dewan perkahwinan selepas meniris 9panir9 dan meletak

  9pothu9 pada dahinya.

  Adik lelaki pengantin perempuan membawa naik pengantin lelaki ke pelamin.

  Adik lelaki pengantin perempuan duduk di sebelah pengantin lelaki untuk menjalankan upacara

  perkahwinan.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  9/18

  Sami memulakan upacara perkahwinan.

  #engantin lelaki dikalung dengan bunga malai oleh pengiring pengantin lelaki.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  10/18

  #engiring pengantin lelaki memberikan pakaian dan bunga malai yang perlu dipakai semasa

  upacara persandingan dengan pengantin perempuan kepada pengantin lelaki bagi pihak keluarga

  pengantin perempuan.

  #engantin perempun diiringi oleh adik perempuan pengantin lelaki ke pelamin untuk

  menjalankan upacara perkahwinan. #engantin perempuan memakai sari pertunangan

  pada hari perkahwinan .

  Ibu pengantin perempuan meniris air mawar dan meletakkan pothu di dahi anaknya.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  11/18

  Adik perempuan pengantin lelaki membawa naik pengantin perempuan ke pelamin.

  Sami menjalankan upacara perkahwinan dan meminta pengantin perempuan supaya berdoa.

  #engantin perempuam dikalungkan bunga malai oleh pengiring pengantin perempuan.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  12/18

  #engiring pengantin perempuan memberikan pakaian perkahwinan dan bunga malai yang perlu

  dipakai semasa upacara persandingan.

  Sami meminta persetujuan ikhlas daripada kedua-dua pihak pengantin untuk meneruskan

  upacara perkahwinan .

  #engantin lelaki bersedia untuk mengikat 9thali9 pada leher pengantin perempuan.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  13/18

  #engantin lelaki mengikat 9thali9 pada leher pengantin perempuan apabila sami memberi keiinan

  kepadanya.

  #engantin lelaki meletakkan 9pothu9 pada dahi pengantin perempuan.

  #engantin lelaki memakai cincin pada jari kaki pengantin perempuan.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  14/18

  Adik lelaki pengantin perempuan memakai cincin pada jari kaki pengantin lelaki.

  "edua-dua ibu bapa merestui pasangan pengantin yang baru kahwin.

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  15/18

  Sami menyediakan sebuah periuk yang berisi susu dan memasukkan sebentuk cincin emas

  kedalamnya. Sami meminta pasangan pengantin supaya berebut-rebut secara serta-merta untuk

  mendapatkannya. #engantin yang Berjaya mendapatcincin emas, akan menjadi miliknya. 'ujuan

  adalah untuk menyemai nilai toleransi pada diri pasangan pengantin tersebut.

  #asangan pengantin dijemput menjamu hidangan bersama dengan kedua-dua ahli keluarga.

  http://budayakaumindia.blogspot.my/2011/12/adat-resam-dalam-perkahwinan-kaum-india.html#78674963http://budayakaumindia.blogspot.my/2011/12/adat-resam-dalam-perkahwinan-kaum-india.html#78674963
 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  16/18

  Akhirnya, pengantin perempuan dihantar ke rumah pengantin lelaki

  http788budayakaumindia.blogspot.my8)5**8*)8adat-resam-dalam-perkahwinan-kaum-india.html

  .Pantang /arang dan Perkara aji0 da'am Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  &i Malaysia majlis perkahwinan masyarakat India dijalankan oleh pedanda. #edanda memulakan

  upacara perkahwinan dengan sembahyang memohon restu kepada 'uhan supaya perkahwinan

  berjalan lancar tanpa apa-apa halangan. &ulang berisi atchatai dibawa kepada hadirin. Atchatai

  ialah beras yang dicampur kunyit serta bunga yang ditaburkan diatasnya. Beras ini digunakan

  untuk merestui pengantin sewaktu upacara mengikat thali berlangsung. #edanda akan

  menyerahkan thaali kepada pengantin lelaki. Sebaik sahaja diarahkan oleh pedanda, pengantin

  lelaki akan mengikat thaali pada leher pengantin perempuan. 'haali hendaklah menyentuh dada

  dan benang suci akan disimpul sebanyak tiga kali. Sewaktu upacara ini berlangsung atchatai

  akan ditaburkan ke atas pengantin sebagai tanda restu. Seterusnya pengantin akan bertukarkalungan bunga yang dipakai sebanyak tiga kali. Selepas itu pengantin lelaki akan memegang

  tangan pengantin perempuan dan mengelilingi api sebanyak tiga kali.

  #roses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan

  masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin. Masa perkahwinan yang dianggap

  bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan

  berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. ntuk mengelakkan dari keadaan buruk, maka

  biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan

  naik.pacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil olehseorang ketua agama. #ada satu kawasan empat segi di kuil itu, sami akan menyalakanapi dan

  menyembah 'uhan untuk menyaksikan perkahwinan itu.

  #erkahwinan kaum india di malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu tamil

  tirumanam ,eliyat tirumanam dan /aitiikat tirumanam . 'erdapat banyak adat dan pantang larang

  perlu diikut oleh kaum india semasa perkahwinan .#antang larang semasa merisik adalah bakal

  http://budayakaumindia.blogspot.my/2011/12/adat-resam-dalam-perkahwinan-kaum-india.htmlhttp://budayakaumindia.blogspot.my/2011/12/adat-resam-dalam-perkahwinan-kaum-india.html
 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  17/18

  pasangan akan saling membalas kunjungan ketika merisik. 'etapi ketika rombongan bakal

  pengantin perempuan, bakal pengantin perempuan dilarang ikut serta kerana dianggap tidak

  sopan.

  Selain itu, sebelum majlis perkahwinan berlangsung ,kad jemputan perlu disediakan dandibuat berdasarkan almanak hindu tanpa kesilapan ,jika terdapat kesilapan bermakna

  perkahwinan tersebut akan tidak dapat dijalankan dengan lancar .

  $ika jamuan perkahwinan dilakukan di kuil ,maka hanya sayur-sayuran boleh dihidangkan

  kepada para tetamu dan makanan lain tidak boleh dihidangkan terutamanya daging lembu,kerana

  agama hindu melarang makan daging lembu.

  "esimpulannya ,pada aman modem sekarang ramai kaum india juga terus mematuhi adat dan

  pantang larang yang diwarisi oleh nenek moyang kerana keadaan ini membuktikan tradisional

  budaya dan unik terhadap kaum india .

 • 7/25/2019 Adat Resam Perkahwinan Kaum India

  18/18