al rabitah al wasilah al wasitah dan al

Upload: ahmadibinahmad

Post on 26-Feb-2018

446 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  1/14

  L- RAUDAHA YANG KENAL DIRINYA....SUNGGUH DIA TELAH MENGENAL TUHANNYA!NESDAY, NOVEMBER 18, 2009

  L-RBITAH, AL-WASILAH, AL-WSITAH DAN AL-BARZAKH.

  3.5 AL-RBITAH, AL-WASILAH, AL-WSITAH DAN AL-ARZAKH.

  alam disiplin ilmu dan amalan tasawwuf istilah-istilah seperti al-rbitah, al-wasilah, al-wsitah danbarzakh sering digunakan. Apakah terdapat hubungan secara langsung atau tidak antara istilah-ilah tersebut. Untuk memperjelaskan kedudukan ini kita lihat apa yang telah dikemukakan oleh

  yeikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitabnya al-Shariah wa al-Tariqah antara lainenyebutkan:

  .,,, .

  aksudnya:

  embayangkan atau menggambarkan rupa syeikh dan yang disebut juga dengan amalan rbitah,barzakh dan al-wsitah begitulah yang terdapat dalam kitab Talim al-Din. Amalan ini sangat

  nting menurut Mashikh suluk.

  ari keterangan di atas jelas menunjukkan bahawa kalimat al-rbitah, al-barzakh dan al-wsitahempuyai makna yang serupa yang merujuk kepada makna menghadirkan rupa guru atau syeikhtika hendak melakukan zikir. Amalan ini merupakan suatu disiplin yang sangat penting dalam ilmun amalan tasawwuf yang akan menyusul perbincangannya. Menghadirkan rupa guru atau rbitahyang menurut Syeikh Muhammad ibn Abdillah al-Khni al-Khlidi dalam kitabnya al-Bahjah al-

  aniyyah antara lain menerangkan enam bentuk dan cara untuk menghadirkan rbitah itu,taranya:

  Menghadirkannya di hadapan mata dengan sempurna.Membayangkannya di kiri dan kanan, dengan memusatkan perhatian kepada rohaniahnya sampai

  rjadi sesuatu yang ghaib. Apabila rohaniah guru murshid yang dijadikan rbitah itu lenyap, makaurid itu dapat menghadapi peristiwa yang terjadi. Tetapi jika peristiwa itu lenyap, maka murid harusrhubungan kembali dengan rohaniah guru murshid, sampai peristiwa yang dialami tadi atauristiwa yang sama dengan itu muncul kembali. Demikianlah dilakukan oleh murid berulang kali,mpai ia fan dan menyaksikan peristiwa ghaib sebagai tanda kebesaran daripada Allah S.W.T.

  http://othmannapiah.blogspot.my/http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:FE-fklF3UbmKEM:http://3.bp.blogspot.com/_REO1G2SUIUE/ScMfqxmS5uI/AAAAAAAAAiA/_k7pmt3sywY/s400/Pok%2BMang%2BMunajat.jpghttp://othmannapiah.blogspot.my/
 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  2/14

  enerus, se a pun an ara e uanya era a a am ara yang au .Mengkhayalkan rupa guru di tengah-tengah dahi. Memandang rbitah di tengah-tengah dahi itu.

  ara ini menurut kalangan ahli tariqat lebih berkesan untuk menolak getaran dan lintasan dalam hating melalaikan ingatan kepada Allah S.W.T.Menghadirkan rupa guru di tengah-tengah hati.Mengkhayalkan rupa guru di kening kemudian menurunkannya ke tengah hati. Menghadirkanpa syeikh dalam bentuk ini agak sukar untuk melakukannya namun ia lebih berkesan dari cara-ra yang sebelumnya.Menafikan (meniadakan) dirinya dan menthabitkan (menetapkan) keberadaan guru. Cara ini lebih

  at untuk menangkis aneka ragam ujian dan gangguan.

  ari perbincangan yang telah dikemukakan oleh al-Kandahlawi di atas nampaknya tiada sebarangrbezaan yang terdapat antara kalimah-kalimah tersebut, namun agak berbeza dengan pendapatng dikemukakan oleh Muhammad Zakariyya Ibrhim dalam kitabnya yang berjudul Masalat al-asilah antara lain beliau menjelaskan bahawa wasilah ialah meminta daripada Allah S.W.T secarangsung yang berserta dengan istishf daripada orang yang dikasihi oleh Allah S.W.T. Justerulam hal ini Allah S.W.T. adalah maksud dan tujuan dengan pemberian tersebut, Dialah satu-tunya tempat memohon. Sedang apa yang dimaksudkan dengan wsitah ialah memohon kepadat al-wsit di samping berkeyakinan bahawa al-wsit berupaya untuk berbuat dan meninggalkan

  suatu tanpa melihat Allah S.W.T.

  enulis berpendapat penggunaan istilah yang berbagai dalam hal ini tidaklah menjadi masalah yangsar, namun yang lebih utama ialah pelaksanaan ibadah dan konsep ubudiyyah itu sendiri yangrlu jelas dan memerlukan kepada ketulusan dan pemurnian hanya kepada Allah S.W.T . AllahW.T telah menggariskan satu panduan yang cukup sempurna untuk dijadikan landasan sepertimanNya:

  .aksudnya:

  ada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah S.W.T. denganengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mendirikan solat sertaemberikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang sebenar.

  elanjutnya cuba kita lihat pula kalimah-kalimah al-rbitah, al-wsitah dan al-barzakh denganlimah al-wasilah, apakah antara kalimah-kalimah tersebut terdapat perbezaan ataupun tidak untukemudahkan bagi kita memahami istilah-istilah ini dalam konteks ilmu dan amalan tasawwuf.

  ecara literalnya kalimah wasilah adalah berasal dari kata kerja wasala, yasilu dan wasilatan.erkataan wasilah membawa maksud al-manzilah ind al-malik iaitu suatu kedudukan di sisi rajaau penguasa. Perkataan ini juga membawa pengertian al-darajah dan al-qurbah. Apabilakatakan wassala fulnun il Allah wasilatan ertinya idh amila amalan taqarraba bihi ilayhi. Katamaknya al-wusul, al-wasil, al-tawsil dan al-tawassul merupakan kalimah-kalimah yang membawaaksud yang sama. Sedang kata al-tawassul sering diguna pakai untuk menjelaskan konsep yangrdapat dalam istilah al-wasilah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. ada menyebutkanrkataan al-wasilah seperti sabda Baginda s.a.w: Allhumma ti Muhammad al-wasilah wa al-dilah. Maksud dari hadis ini ialah al-qurb min Allah. Sesetengah pendapat mengatakan bahawa iarmaksud al-shafah yawm al-qiymah .

  ari keterangan di atas memperlihatkan kepada kita bahawa istilah wasilah itu digunakan untukatu pengertian yang membawa maksud al-qurbah dan al-wuslah yang bersandarkan kepadaman Allah S.W.T:

  .

  aksudnya:

 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  3/14

  e menyampa an epa a ya engan mema u per n a ya an men ngga an arangan yan berjuanglah di jalan Allah S.W.T. (untuk menegakkan Islam) supaya kamu beroleh kejayaan.

  eh yang demikian penggunaan istilah al-rbitah, al-wsitah dan al-barzakh itu hanyalaherupakan beberapa kaedah dan bentuk yang digunakan dalam ilmu dan amalan tasawwuf sebagaiasilah bagi merialisasikan tuntutan Allah S.W.T. yang terkandung dalam firmanNya:

  .

  aksudnya:

  ahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah S.W.T. dan carilah jalan yang bolehenyampaikan kepadaNya. Dan bersungguh-sungguhlah di jalan agamaNya agar kamu berolehjayaan.

  yeikh Muhammad ibn Abdillah al-Khni ada menjelaskan bahawa al-rbitah itu sebenarnya adalahlah satu dari cara yang paling afdal (terbaik) untuk berwasilah. Fakta ini telah dijelaskan beliaungan katanya:

  : , , .

  aksudnya:

  elah berfirman Allah S.W.T : Dan hendaklah kamu cari wasilah (jalan yang boleh menyampaikanpadaNya). Jika ada yang mengatakan bahawa ayat ini bukan membawa maksud kepada maknarbitah, maka kami berpendapat bahawa ayat ini membawa mafhumnya yang umum, dan apabilabit tuntutan untuk mencari wasilah (jalan yang boleh menyampaikan kepadaNya), maka al-rbitahalah seafdal-afdal wasil untuk tujuan tersebut.

  osted byDr.Othman Napiah at11/18/2009 12:05:00 PMbels:Rabitah

  comments:

  t a Comment

  Newer PostOlder PostHome

  Subscribe to:Post Comments (Atom)

  ntu Laluan Iblis Masuk ke dalam Hati Manusia (P1)

  ntu Laluan Iblis Masuk ke dalam Hati Manusia (P2)

  liah Mingguan

  https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616http://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Rabitahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Rabitahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Rabitahhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/rabitah-al-syeikh.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/rabitah-al-syeikh.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/http://othmannapiah.blogspot.my/http://othmannapiah.blogspot.my/http://othmannapiah.blogspot.com/feeds/9136708741360945884/comments/defaulthttp://othmannapiah.blogspot.com/feeds/9136708741360945884/comments/defaulthttp://othmannapiah.blogspot.com/feeds/9136708741360945884/comments/defaulthttp://othmannapiah.blogspot.com/feeds/9136708741360945884/comments/defaulthttp://othmannapiah.blogspot.my/http://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/rabitah-al-syeikh.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Rabitahhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttps://www.blogger.com/profile/10580095853995293616
 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  4/14

  KAM bahagian1

  KAM bahagian 2

  as Pengajian Pemurnian Hati

  kat Hikmah Tauhid Dan Tasawuf(Al-Hikam) Bhg 1 dan Bhg 2

  lis : Ibnu Athaillah Askandary

  mahan & Sharah : Prof. Dr K. H. Muhibbudin Waly

  psis

  ini membicarakan hikmah dari ilmu Tauhid dan Tasawuf yang dipetik dari buku induk

  terkenal iaitu Al-Hikam

  Ibnu Athaillah Askandary. Buku ini mengasuh diri dengan akidah Islam, mensucikan bati

  http://halaqah.net/v10/index.php?topic=7536.0
 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  5/14

  an menggunakan kitab ini sebagai teks dan rujukan,

  h ini di sampaikan setiap minggu kepada pelajar-pelajar UTM, staf dan penduduk

  mpat di masjid dan surau sekitar Skudai dan Kulai.

  m

  endar

  ly Calendar

  arch This Blog

  g...

  ulas rasam mengharungi kehidupan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari memberi da

  rima bantuan. Malahan manusia tidak boleh menghadapi cabaran kehidupan ini denga

  ndirian. Dari aspek fizikal manusia sangat memerlukan bantuan dan pertolongan daripad

  ota masyarakat yang lain. Tanpa bantuan tersebut manusia akan menghadapi pelbag

  lah dalam kehidupan. Dari aspek yang lain pula manusia memerlukan pertolongan da

  sama dalam melaksanakan tuntutan spritual mereka. Dari dua bentuk keperluan ini, mak

  at Allah S.W.T. telah menetapkan supaya manusia hendaklah setiasa merasakan konse

  samaan dan kekitaan untuk meneruskan kehidupan dari sudut yang zahir dan bati

  aan ini telah diterangkan oleh Allah S.W.T. dalam firman-Nya:

 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  6/14

  udnya:

  Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaj ikan dan

  bertakwa, danjanganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa

  (maksiat) dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Al lah, kerana

  sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya ( bagi mereka yang

  melanggar per intah-Nya)

  st Terkini Laman Ini

  out Me

  thman Napiah

  Johor Bahru, Johor, Malaysia

  Sarjana Muda(Usuluddin Dakwah dan Kebudayaan Islam)Al-Azhar(Mesir) Sarjana

  Pengajian Islam dan Tasawuf,UM. Doktor Falsafah,Ph.D Pengajian Islam dan Tasawuf

  UM.

  my complete profile

  nulisan Buku

  antar Ilmu Tasawuf

  al dan Maqamat Dalam Ilmu tasawuf

  rsamaan dalam Ilmu Tasawuf

  antar Falsafah Sains

  ngantar lImu Tasawuf

  https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616https://www.blogger.com/profile/10580095853995293616
 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  7/14

  ngantar Ilmu Tasawuf

  PSIS

  ini membicarakan mengenai tasawuf secara khusus. Antara aspek yang

  cangkan ialah pengenalan tasawuf danalah tarekat dan suluk dalam disiplin ilmu dan amalan tasawuf. Penulis

  gemukakan beberapa persoalan penting

  berhubung dengan ilmu tasawuf dalam konteks dunia moden kini. Buku ini dihara

  t menyelesaikan beberapa

  iruan di kalangan masyarakat Islam dalam memahami kedudukan ilmu tasawuf.

  m masa yang sama, ia dapat

  adi rujukan dalam menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan.

  ndungan Pengantar Ilmu Tasawuf

  ata

  1 Manusia dan Tasawuf

  enalan

  mpulan

  2 Sumber, Prinsip Ilmu dan Amalan Tasawuf

  enalan

  ber Al-Quran

  sip Ilmu Tasawufh Imu Tasawuf

  wa

  lah

  qabah

 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  8/14

  al-Himmah

  untut Ilmu

  wat, 'Uzlah dan Suluk

  n/ Kawan Seperjuangan

  aga Adab

  mpulan

  3 Tarekat dan Suluk

  enalan

  ertian Tarekat

  kat Menurut Tasawuf

  ntingan Tarekat

  k dan Khalwat

  mpulan

  wal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf

  nopsis Ahwal dan Maqamat dalam Ilmu Tasawuf ini mengupas tentang peningkatan rohani yang dilalui oleh seorang insan dalam

  lanan menuju Allah S.W.T.

  ra ilmiah buku ini meninjau sudut kerohanian tentang kesulitan seorang insan

  empuh liku-liku kehidupan untuk

  mu dengan Allah S.W.T. Dari senario ini, Penulis mengenengahkan beberapa

  kah penting yang perlu diambilmengatasi kesulitan tersebut. Penulis berharap buku ini dapat memberikan

  haman kepada pembaca perkara

  berkaitan dengan perkembangan dan peningkatan rohani.

 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  9/14

  DUNGAN

  Penghantar

  ahuluan

  1 AL-AHWAL DAN AL-MAQAMAT

  isi

  ungan al-hal dan al-maqam

  katan al-ahwal

  2 AL-MAQAMAT

  am al-Tawbah

  isi

  uran dan Maqam Tawbat

  ah mencapai maqam tawbah

  3 MAQAM AL-ZUHUD

  isi

  katan zuhudbahagian zuhud

  4 MAQAM SABAR

  isi Sabar

  uran dan sifat sabar

  katan maqam sabar

  gori sabar

  5 MAQAM AL-SYUKR

  am syukur menurut Ibn Ataillah

  bahagian syukur

  uran dan maqam al-Syukr

  6 MAQAM KHAUF DAN RAJA

  7 MAQAM REDHA DAN TAWAKAL

  akal

 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  10/14

  uran dan maqam tawakal

  8 MAQAM MAHABBAH

  at mahabbah

  a mahabbah

  9 PENUTUP

  bersamaan dalam ilmu tasawuf

  nopsis

  ini membincangkan dan menghuraikan secara khusus beberapa aspek

  rsamaan yang bersifat kerohanian dalam ilmu tasawuf.

  ra ilmiah buku ini menyentuh mengenai konsep kebersamaan seorang hamba

  an Tuhannya, Rasulullah s.a.w., para guru dan

  g yang soleh, konsep kebersamaan dalam melaksanakan ibadah, peperangan,

  nisasi, dan kebersamaan dengan kematian dan

  kubur. Buku ini juga memaparkan pandangan ulama tentang konsep kebersamaan

  k dijadikan landasan beramal dalam ilmu tasawuf.

  DUNGAN

  ahuluan

  hargaansliterasi

  katan

  1 KONSEP KEBERSAMAAN

 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  11/14

  sep Kebersamaan

  mpulan

  2 BEBERAPA BENTUK KEBERSAMAAN

  enalan

  uk Kebersamaan

  rsamaan dengan Allah S.W.T.

  rsamaan dengan Rasulullah s.a.w.

  rsamaan dengan Guru Mursyid dan Orangorang Soleh

  rsamaan dalam Melaksanakan Ibadat Solat

  rsamaan dalam Peperangan

  rsamaan dalam Organisasi

  rsamaan dengan Kematian dan Alam Kubur

  3 PANDANGAN ULAMA BUKAN TASAWUF

  enalan

  angan Ulama Bukan Tasawuf

  4 PANDANGAN ULAMA TASAWUF

  enalanm alGhazli

  Atillah alIskandari (W. 709H)

  m Ahmad ibn Hanbal (W. 241H)

  mpulan

  5 PENUTUP

  og Archive

  2010 (6)

  o

  January (6)

  2009 (53)

  o December (5)

  o

  November (9)

  Adab-adab al-slik ke atas dirinya.

  http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/adab-adab-al-salik-ke-atas-dirinya.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/adab-adab-al-salik-ke-atas-dirinya.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/adab-adab-al-salik-ke-atas-dirinya.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/adab-adab-al-salik-ke-atas-dirinya.htmlhttp://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/
 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  12/14

  Kedudukan al-Slik

  SYEIKH, AL-SLIK DAN AL-RBITAH.

  AL-RBITAH, AL-WASILAH, AL-WSITAH DAN AL-BARZAKH....

  RBITAH AL-SYEIKH.

  SEJARAH RINGKAS AMALAN AL-RBITAH.

  Al-Rbitah Dari Sudut Istilah

  AL-RBITAH : SEJARAH, DEFINISI DAN KONSEPo

  October (2)

  o

  September (4)

  o

  April (1)

  o March (2)

  o February (5)

  o

  January (25)

  bels

  akhlak terpuji(3)

  Akidah(2)Gua Sajadah(1)

  hukum zina(2)

  ibadah(1)

  Madinah(13)

  Makkah(5)

  mina(5)

  Rabitah(20)sabar(1)

  syurga dan neraka(1)

  lowers

  man Zaujah ku

  http://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/kedudukan-al-salik.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/kedudukan-al-salik.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/kedudukan-al-salik.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/rabitah-al-syeikh.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/rabitah-al-syeikh.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/rabitah-al-syeikh.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/sejarah-ringkas-amalan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/sejarah-ringkas-amalan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/sejarah-ringkas-amalan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-dari-sudut-istilah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-dari-sudut-istilah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-dari-sudut-istilah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-sejarah-definisi-dan-konsep.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-sejarah-definisi-dan-konsep.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-sejarah-definisi-dan-konsep.htmlhttp://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://othmannapiah.blogspot.my/search/label/akhlak%20terpujihttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/akhlak%20terpujihttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Akidahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Akidahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Gua%20Sajadahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Gua%20Sajadahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/hukum%20zinahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/hukum%20zinahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/ibadahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/ibadahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Madinahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Madinahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Makkahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Makkahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/minahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/minahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Rabitahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Rabitahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/sabarhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/sabarhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/syurga%20dan%20nerakahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/syurga%20dan%20nerakahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/syurga%20dan%20nerakahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/sabarhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Rabitahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/minahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Makkahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Madinahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/ibadahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/hukum%20zinahttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Gua%20Sajadahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/Akidahhttp://othmannapiah.blogspot.my/search/label/akhlak%20terpujihttp://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://void%280%29/http://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-sejarah-definisi-dan-konsep.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-dari-sudut-istilah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/sejarah-ringkas-amalan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/rabitah-al-syeikh.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/al-rabitah-al-wasilah-al-wasitah-dan-al.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/syeikh-al-salik-dan-al-rabitah.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/kedudukan-al-salik.htmlhttp://othmannapiah.blogspot.my/2009/11/adab-adab-al-salik-terhadap-syeikh.html
 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  13/14

  duka sentiasa bersama

  Terengganu

  hman Napiah

  hagia Bersama,Milik Bersama

  hku

  st Terkini Laman Field Of Dream

  http://hati-seorang-ummi.blogspot.com/
 • 7/25/2019 Al Rabitah Al Wasilah Al Wasitah Dan Al

  14/14

  st dari Laman Baitul Muslim

  e Traffic map

  jit Live Blog Stats

  e Traffic Feed

  jit Live Blog Stats

  uk Popular Dibaca

  jit Live Blog Stats

  amu Lihat Juga

  jit Live Blog Stats

  http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/http://feedjit.com/