alkitab bahasa bugis - selamat datang di 11pammulanna,wettunnaallataala...

Download Alkitab Bahasa Bugis - Selamat datang di 11Pammulanna,wettunnaAllataala mammulapancajiwisininnaalangng,…

Post on 03-Jul-2019

313 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • file:///C|/Documents%20and%20Settings/Hadi/Desktop/pdf_alkitab_title.html

  Alkitab Bahasa Bugis

  file:///C|/Documents%20and%20Settings/Hadi/Desktop/pdf_alkitab_title.html11/3/2010 1:53:57 PM

 • Kejadian

  11Pammulanna, wettunna Allataalamammula pancajiwi sininna alangng,

  2 iyaro lino dpa nakkrupa, sibawasigaru-garu mupi. Naiyaro tasi lowangngmabbombangngi, iya tongkongngi sininnasuwa-suwa, nassanraiwi pettang kape,iyakiya akuwasanna Allataala kdo-kdoi ritompona uwai.3Nakkedana Allataala, "Ancajino tajang!"Naengkana tajangng.4Namasennanna Allataala mitai gauro.Nanapassaranni iyaro tajangng pol ripettangng.5Nanasenni Allataala iyaro tajangng "Esso"sibawa pettangng "Wenni". Nalabena wenni,nancajina l. Iyanaro esso mammulangng.6Nanakkeda Allataala, "Ancajino suwakubah untu bagi uwai mancaji duwa,sibawa tahangngi ri laleng duwa onrongmallaisengng." Nakajajiyanna gauro.Makkuwaniro Allataala pancajiwi kubah- iyapassarangngngngi uwai iya engka ri yawanasibawa ri yasna.7 (1:6)8Nanasenni Allataala iyaro kubah- "Langi".Labeni wenni nancajina l. Iyanaro essomaduwa.

 • Kejadian 1.917 29Nanakkeda Allataala, "Sitinajai sininna uwaiiya engka ri yawana langi maddeppungengngirisddi onrong, kuwammengngi napaita tana."Nakajajiyanna gauro.10Nasenni Allataala iyaro tana "Pottanang,"sibawa nasenni "Tasi" iyaro uwaimaddeppungengng. NamasennannaAllataala mitai gauro.11Nanakkedana Allataala, "Sitinajai iyarotana natuwongngi sakke rupa tanet-taneng,iya powassl lise-lise sibawa iya powasslbuwa-buwa." Nakajajiyanna gauro.12Makkuwaniro tana natuwongngi sininnasakke rupa tanet-taneng. NamasennannaAllataala mitai gauro.13Labeni wenni nancajina l. Iyanaro essomatellu.14Nanakkeda Allataala, "Sitinajai engka anumacakka ri langi untu tajangiwi lino, untupassarangngi esso sibawa wenni, sibawauntu mappaitangngi wettu mappammulanaesso, taungng sibawa esso maraja agama."Nakajajiyanna gauro.15 (1:14)16Makkuwaniro Allataala pancajiwi iya duwaanu macakka iya battowa, iyanaritu mataessountu makuwasaiwi esso, sibawa kteng untumakuwasaiwi wenni; ri lainnaro nabbu towisining wttowingng.17Nataroni Allataala iyaro anu macakka rilangi untu tajangiwi lino,

 • Kejadian 1.1826 318untu makuwasaiwi esso sibawa wenni,enrengng untu passarangngi tajangng pol ripettangng. Namasennanna Allataala mitaigauro.19Labeni wenni nancajina l. Iyanaro essomaeppa.20Nanakkeda Allataala, "Sitinajai ri lalenguwai maddeppungeng maga rupanna anutuwo, sibawa ri elle makkaluttureng magamanu-manu."21Nanapancajini Allataala olokolo battowa ritasi, sininna rupanna anu iya tuwo ri lalenguwai, enrengng sininna rupanna manu-manu.Namasennanna Allataala mitai gauro.22Nabarakkakini Allataala iya manennarosibawa nawrnna parnta anu iya tuwo ri lalenguwai kuwammengngi nabbija-bija sibawapennoiwi tasi, enrengng lao ri manu-manukuwammengngi natattamba maga.23Labeni wenni nancajina l. Iyanaro essomalima.24Nanakkeda Allataala, "Sitinajai lino passuisininna rupanna olokolo ri pottanangng, iyamakacuwa sibawa iya maliya, battowa iyargabaiccu." Nakajajiyanna gauro.25Makkuwaniro Allataala mbbui iyamanennaro namasennanna mitai gauro.26Nanakkeda Allataala, "Makkekkuwangngmaloki mbbui rupatauw iya mancajiy matupada-pada Idi sibawa sinrupa Idi. Makuwasaimatu mennang risining bal, manu-manu,

 • Kejadian 1.272.3 4sibawa sininna olokolo laingng, muwimakacuwa iyarga maliya, muwi battowaiyarga baiccu."27Makkuwaniro Allataala pancajiwirupatauw, sibawa napancajiwi mennangpada-pada Alna muto. Napancajiwi mennangworowan sibawa makkunrai.28Nainappa nabarakkakiwi mennangsibawa makkeda, "Akkana eppono iya maga,kuwammengngi wija-wijammu monroiwisininna lino enrengng makuwasaiwi. Uwrkkotugas murusui sining bal, manu-manu, sibawasininna olokolo laing iya maliya.29Untu inanrmu Uwrkko sininna rupannatanet-taneng iya powassl lise-lise sibawabuwa-buwa.30 Iyakiya lao ri sininna manu-manu sibawaolokolo maliya laingng, Uwrngngi wella sibawatanet-taneng maddaungng selaku inanrna."Nakajajiyanna gauro.31Naitani Allataala sininna suwa-suwa iyapura nabburo, namasennang sennana. Labeniwenni nancajina l. Iyanaro esso maennengng.

  21Napurana appancajingenna sininnaalangng.

  2Ri esso iya mapitu purani napattpu Allataalajama-jamangngro, nainappa mappsauni.3Nanabarakkakiwi esso iya mapituro sibawanapancajiwi esso iya ripallaingng, nasabari essoro mappsauwi Allataala puranananapattpu jama-jamanna.

 • Kejadian 2.412 54 Iyanaro curitana appancajingenna alangng.Wettunna PUWANG Allataala nabbu sininnaalangng,5dpa gaga bin lokko sibawa dpa gagatanet-taneng ri lino, nasaba dpa napateppaiPUWANGNGE bosi sibawa dpa gaga tau untujamai iyaro tana.6 Iyakiya mammulani uwai mattemme pol riyawa sibawa ricai tompona lino.7Nainappa malani PUWANG Allataala cddtana, nanabbui sddi tau tolino, nainappanasseppungeng nappase iya mabbr atuwongri laleng sebbo ingena; natuwona iyaro tolino.8Nainappa mbbuni PUWANG Allataalatammeng ri Edn, ri sedd alau, sibawa nataronikuwaro tolino iya pura nabburo.9Napatuwoni PUWANG Allataala sininnarupanna aju iya magello, iya powassl buwa-buwa iya makessingng. Ri tengnga-tengnganatammengng tuwoni aju iya mabbr atuwong,sibawa aju iya mabbr pangissengengpassalenna iya makessingng sibawa maja.10Suwa salo massolo pol ri Edn, ricaitammengngro; na ri saliwenna Edn iyaro salotabbagi mancaji eppa takk.11 Iya mammulangng riyasengngi Pison;iyaro salo massoloi mattulilingiwi tana Hawila.12Kuwaro engka ulaweng tulng sibawatowangi-wangiyang iya mawatangngrilolongeng, enrengng batu-batu paramata.

 • Kejadian 2.1321 613Salo iya maduwa riyasengngi Gihon;uwaina massoloi mattulilingiwi tana Kus.14Salo iya matellu riyasengngi Tigris sibawamassoloi ri sedd alauna Asyur. Salo iyamaeppa riyasengngi Efrat.15Nainappa nataroni PUWANGNGE iyarotolino ri Tammeng Edn untu jamai sibawapiyarai iyaro tammengng.16Makkedai PUWANG Allataala lao ri tolinoro,"Weddikko manri buwa-buwa pol ri sininnaaju ri tammengngw,17 sangadinna pol ri aju iya mabbrpangissengeng iya makessingng sibawa iyamaja. D nawedding muwanr buwana; rkkomuwanri, pasti matko matu iyatoro esso."18Nainappa makkeda PUWANG Allataala, "Dnamakessing tolino tuwo al-alna. Malo-Kambburengngi sellao iya sicoco untu bantui."19Nanalana cdd tana nanabbui sininnarupanna olokolo pottanangng sibawa olokolori yelle. Iya manenna natiwii Allataalalao ri tolinoro untu mitai aseng aga iyanawrngngngngi matu lao ri olokoloro. Iyanaroassalenna olokolo ri pottanangng sibawa rielle lolongengngi asenna tungke-tungke.20Makkuwaniro tolino mprngngi aseng laorisininna olokolo ri pottanangng sibawa riyelle. Iyakiya d muwi sddi ri yellena weddingmancaji sellao iya sicoco untu bantui.21Nainappa nabbu PUWANG Allataala iyarotolino memme tinrona, na wettunna matinro

 • Kejadian 2.223.4 7mupa, napassuni PUWANG Allataala salasddinna rusuna pol ritolinoro, nainappanatongko batna sibawa juku.22Pol ri rusuro nabbuni PUWANGNGEsddi tau makkunrai, nainappa natiwi lao riworowanro.23Nakkedana iyaro tolino, "Iyana tau iyapada-pada sibawa iyya buku pol ri bukukku,sibawa juku pol ri jukuku. Uwasengngimakkunrai, nasaba riyalai pol ri worowan."24 Iyanaro sabana tau worowan nasalaiwiambo sibawa indona, nanassddi sibawabainna, namancaji sddina iya duwa.25 Iyaro worowan sibawa makkunraimabblamplangngi, iyakiya d mennangnapneddingiwi siri.

  31Ula iyanaritu olokolo iya kaminangmacca mabbell pol ri sininna olokolo iya

  nabbu PUWANG Allataala. Makkutanai iyaroula lao ri makkunrairo, "Tonget-tongengngigaAllataala mattyakko manri buwa-buwa pol risininna aju ri tammengngw?"2Nappbali iyaro makkunrai, "Weddikkimanri buwa-buwa pol ri tungke aju ri lalengtammengngw,3 sangadinna pol ri aju iya engka ritengnga-tengngana tammengng. NattyakkiAllataala manri buwa pol ri ajuro iyarga gssai;rkko ripogaui, matki matu."4Nappbali iyaro ula, "D natongeng iyaro; dmumat matu.

 • Kejadian 3.511 85Napowadai Allataala iyaro nasabanaissengngi makkeda rkko muwanri iyarobuwa, tattimpai matu pikkirammu; mancajikomatu pada-pada Allataala sibawa muwissennaaga iya makessingng sibawa aga iya maja."6Naitani iyaro makkunrai makkeda iyaro ajumagello, sibawa buwana paitai malunra unturiyanr. Sibawa mappikkirii temmaka kessinnarkko mancajiwi mapanr. Rimakkuwannanaronacppuni buwana iyaro aju, nananri,sibawa nawrng towi lakkainna, nanaanr tonilakkainna.7Purana muwa naanr iyaro buwa, tattimpanipikkiranna mennang sibawa namaingekinimennang makkeda mallusu-lusui mennang.Rimakkuwannanaro nasamponi mennangtubunna sibawa daung ara iya natolomennang.8 Iyaro arawngng nangkalingani mennangPUWANG Allataala joppa ri laleng tammengng,nanassubbuna mennang iya duwa ri yellenaaju-kajungng kuwammengngi d nariita riPUWANGNGE.9 Iyakiya mangobbii PUWANG Allataala lao riworowanro, "Kgako?"10Nappbali iyaro worowan, "Uwngkalinga-Kori Tammengng; mtauka, jaji massubbukanasaba mallusu-lusuka."11Nakkutana Allataala, "Niga powadakkomakkeda mabblamplakko? Muwanriga buwaiya Uwattyangng muwanrro?"

 • Kejadian 3.1217 912Nappbali iyaro worowan, "Makkunrai iyamuwrngngkka untu sibawakka pura mprkkaiyaro buwa, nauwanri."13Namakkutana PUWANG Allataala laori makkunrairo, "Magi mupogaui iyaro?"Pappbalinna, "Nabengnguwakka ula,angkanna uwanr iyaro buwa."14Purairo makkedani PUWANG Allataalalao ri ularo, "Maloko rihukkung nasabapangkaukemmuro; pol ri sininna olokolobanna iko bawang iya harusu tanggungngitanrow: Mappammulai makkekkuwangngloloko matu sibawa babuwamu, sibawa manrawu gangka tuwomu.15 Iko sibawa makkunrairo tuli sibencikomatu, wija-wijanna sibawa wija-wijammu tulisimusui matu. Wija-wijanna naancurui matuulummu, na iko muwokkoi matu amputunamennang."16Nanakkeda PUWANGNGE lao rimakkunrairo, "Malo-Ka tambaiwi peddimuri wettu mattampumu sibawa ri wettummmanamu. Iyakiya namuni makkuwaro,tette mutowi muwlori lakkaimmu, iyakiyatunruko matu lao ri alna."17Nainappa makkeda PUWANGNGElao ri worowanro, "Muwngkalingai ada-adanna bainmu nainappa manri buwaiya pura Uwattyang muwanr.