జయతు సంసకృతం - sri gurubhyo...

7
Samskrutam Class 3 rd week(June1st to 5th 2020) జయ జయ సంసక ృతం సరసవ నమసత యం వరదే కమరూపిణి దయయరంం కరియ సిదధ ి రభవతు మే సదయ || గురురర గురురివషు గురురద ేవ మహేవర గురుస పరంర తస్మ ీ గురవే నమ || అఖండమండలకరం వయపుం యేన చరచతతపదం దరితం యేన తస్మ ీగురవే న||

Upload: others

Post on 23-Mar-2021

17 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: జయతు సంసకృతం - Sri Gurubhyo Namaha-Gurujnanamgurujnanam.org/wp-content/uploads/2020/06/Samskrutam...120) lalitha Devi picture is present there 121) Where is the

Samskrutam Class 3rd week(June1st to 5th 2020)

జయతు జయతు సంసక ృతం

సరసవతి నమసతు భ్యం వరదే కామరూపిణి విదయయరంభ్ం కరిష్ాయమి సిదధిరభవతు మే సదయ || గురుర్రహ్మా గురురివషుణ ుః గురురదేవో మహేశ్వరుః గురుసాక్షాత్ పరంబ్రహ్ా తస్మా శ్రీ గురవే నముః || అఖండమండలాకారం వాయపుం యేన చరాచరమ్ తతపదం దరిితం యేన తస్మా శ్రీగురవే నముః ||

Page 2: జయతు సంసకృతం - Sri Gurubhyo Namaha-Gurujnanamgurujnanam.org/wp-content/uploads/2020/06/Samskrutam...120) lalitha Devi picture is present there 121) Where is the
Page 3: జయతు సంసకృతం - Sri Gurubhyo Namaha-Gurujnanamgurujnanam.org/wp-content/uploads/2020/06/Samskrutam...120) lalitha Devi picture is present there 121) Where is the
Page 4: జయతు సంసకృతం - Sri Gurubhyo Namaha-Gurujnanamgurujnanam.org/wp-content/uploads/2020/06/Samskrutam...120) lalitha Devi picture is present there 121) Where is the
Page 5: జయతు సంసకృతం - Sri Gurubhyo Namaha-Gurujnanamgurujnanam.org/wp-content/uploads/2020/06/Samskrutam...120) lalitha Devi picture is present there 121) Where is the
Page 6: జయతు సంసకృతం - Sri Gurubhyo Namaha-Gurujnanamgurujnanam.org/wp-content/uploads/2020/06/Samskrutam...120) lalitha Devi picture is present there 121) Where is the
Page 7: జయతు సంసకృతం - Sri Gurubhyo Namaha-Gurujnanamgurujnanam.org/wp-content/uploads/2020/06/Samskrutam...120) lalitha Devi picture is present there 121) Where is the