approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

of 47 /47
7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 1/47 Pendekatan dan pelaksanaan matematik melalui pedagogi yang sesuai Mardhiyana Abidin MPP142072 Nur aqhari zuhdi Mpp141273

Author: madi-bidin

Post on 18-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  1/47

  Pendekatan dan

  pelaksanaan matematikmelalui pedagogi yang

  sesuaiMardhiyana AbidinMPP142072Nur aqhari zuhdiMpp141273

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  2/47

  Pedagogi

  Pedagogi adalah satu perkataan yangmeah bagi ker!a atau tindakanpenga!aran" #a meru!uk kepada kaedah atauarahan guru yang menggunakan untuk

  mendidik pela!ar$pela!ar mereka"

  Pendekatan penga!aranPendekatan penga!aran bermaksud

  aspek atau kaedah yang digunakanuntuk mendekati atau memulakanproses penga!aran sesuatu isi pela!aranatau sesuatu kemahiran"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  3/47

  Pendekatan% kaedah% teknik%strategi

  Pendekatan & 'ara menga!ar

  (aedah & 'ara atau langkah$langkah teratur% kemas ) sistematik

  *eknik & kemahiran atau skil yang digunakan dalam kaedha" kaedah membentuk teknik" Misalnya kaedahber'erita + teknik menyampaikan 'erita ,gaya-. kemahiran menyampaikan 'erita. pelbagai teknik"

  /trategi & pemilihan terbaik untuk menga!ar

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  4/47

  Pendekatan dalam matematik

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  5/47

  Pendekatan indukti

  aripada spesik ke umumProses mental di mana pela!ar memerhati beberapa

  ke!adian untuk mendapatkan generalisasi" #anyamelibatkan aktiiti mengumpul dan mentasir maklumat$maklumat kemudian membuat generalisasi dan

  kesimpulannya"Menggunakan 'ontoh untuk memahami konsep

  Prinsip

  uru memberikan 'ontoh yang relean dan sesuai untukmen!elaskan sesuatu

  uru membimbing pela!ar membuat keputusan

  uru memberikan peluang kepada pela!ar untuk memerhati danmenganalisa 'ontoh supaya generalisasi boleh dibuat

  uru meran'ang aktiiti dengan 'ontoh sebagai asasgeneralisasi

  Penga!aran indukti menekankan penga!aran konkrit

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  6/47

  5ontoh pendekatan indukti

  6perasi darab kemudian murid$murid 'uba membentukkan suatukesimpulan atau teori umum

  sebagai penyelesaian masalahtersebut

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  7/47

  Aplikasi pendekatan #nduktiyang biasa digunakan

  eneralisasiMembentuk satu hukum daripada

  pernyataan$pernyataan tertentu"

  Membentuk suatu teorem

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  8/47

  1" eneralisasi

  Membentuk satu generalisasiialah suatu teori yang digunakanbagi mudah diahami dan mudah

  diaplikasikan pada 'ontoh lain"/ebagai 'ontoh men'ari 'iri segi

  empat yang sama dengan segi

  empat lain% iaitu persamaan segiempat mempunyai empat sisi%pan!ang sisi yang sama pada

  setiap sisi dan bersudut tepat 0dar ah"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  9/47

  2" Membentuk satu hukum daripadapernyataan$pernyataan tertentu

  Melalui pernyataan yang diberikan olehguru% murid dapat memahami bahaa'ontoh tersebut boleh digunakan dalam

  'ontoh lain yang sesuai"/ebagai 'ontohnya ialah semasa dalam

  penga!aran matematik murid dapatmengaplikasikan ormula untuk men'ari

  isipadu sebuah kotak dengan menggunakanrumusan seperti berikut.

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  10/47

  3" Membentuk suatu teorem

  Melalui aktiiti$aktiiti indukti daripada gurudan murid$murid dapat membuatkesimpulan umum hasil daripadapemahaman mereka"

  /ebagai 'ontoh mengukur dan men'ari hasiltambah pan!ang sisi sesuatu bentuk duadimensi adalah untuk mendapatkanperimeter atau ukur keliling bentuk dimensi

  tersebut"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  11/47

  Pendekatan dedukti

  aripada umum kepada spesikMurid perlu memperoleh keahaman yang mendalam 8

  men'ukupi serta berupaya memilih rumus% hukum% teorem%peraturan yang telah dipela!ari dengan tepat untukdiaplikasikan pada 'ontoh$'ontoh khusus"

  uru men!elaskan konsep8hukum8generalisasi sebelum

  memberikan beberapa 'ontoh untuk memberikan pemahamanPrinsip

  Masalah diperkenalkan dan di!elaskan" uru dan pela!ar akan berusahamendapatkan penyelesaian

  Menyelesaikan masalah% langkah demi langkah

  9eberapa 'ontoh digunakan untuk men!elaskan generalisasi atau hukum

  Pelbagai aktiiti diadakan bagi meningkatkan pemahaman kandunganpembela!aran

  (esimpulan dibuat berdasarkan bukti selepas memahami konsep dan'ontoh yang diberikan

  Pemahaman hukum atau generalisasi boleh dinilai dengan memberikansituasi baru yang mempunyai masalah yang hampir sama

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  12/47

  /ebagai 'ontoh

  :umus luas segi tiga bersudut tegak + pan!ang ; lebar 8 2

  + -82

  :umusluas segiempattepat

  yangdiketahui

  9ahagikanluas segiempattepatkepada duabahagianyang sama

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  13/47

  Pendekatan eklektik

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  14/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  15/47

  Pendekatan integrati

  =okus kepada kandungan dankemahiran memikir

  >angkah penga!aran dan

  pembela!aran integratedberdasarkan ?ilda *aba,[email protected]

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  16/47

  Pendekatan tematik

  Penga!aran menggunakan temaisampaikan melalui konsep atau idea yang

  besar

  Membolehkan pela!ar menganalisis% membuat

  generalisasi dan mengaplikasi pengetahuan5ontoh

  Peran'angan guru $ resear'h lesson yangdipraktikkan di Bepun $ C/ ambil dan namakansemula kepada lesson study

  /etiap aktiiti dalam kelas di mana tugasan yangperlu dilakukan oleh pela!ar perlu menurut temaatau ta!uk yang diberikan

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  17/47

  Pendekatan komunikati

  Pendekatan komunikati merupakanpendekatan yang berokus kepada interaksidan komunikasi di dalam bilik dar!ah"

  9ahasa digunakan untuk tu!uan untukmendapatkan sesuatu% mengaal tingkahlaku orang lain%berinteraksi dan berhubungdengan orang lain% menyampaikan maksud%meluahkan perasaan%menyampaikanmaklumat% dan men'ipta sesuatu se'arakreati dan imaginati

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  18/47

  Pendekatan masteri

  Pembela!aran Masteri adalahpendekatan penga!aran danpembela!aran yang berokus kepadapenguasaan murid dalam sesuatuperkara yang dipela!ari"

  Melalui pembela!aran masteri muriddiberi peluang untuk ma!u mengikut

  kebolehan dan kadar pembela!aranmereka sendiri serta dapatmempertingkatkan tahap penguasaanpembela!aran"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  19/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  20/47

  Pendekatan interdisiplinari

  Pembela!aran matematik melaluisub!ek lain

  Memberi motiasi kepada pela!ar

  untuk bela!ar matematik melaluiperkara atau kemahiran yangmereka minat

  Teaching and learning highschool mathematics through aninterdisciplinary approach

  Ariana$/tan'a Da'aretu% :omania

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  21/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  22/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  23/47

  (AEA? PENEMCAN

  Menggunakan pendekatan eklekti

  alam proses penggunaan kaedah penemuan% parapela!ar dikehendaki melibatkan diri se'ara akti

  uru hanya memainkan peranan dengan memberibimbingan apabila pela!ar menghadapi masalah dalamproses mengenal pasti rumusan matematik yanghendak dika!i hinggalah men'apai ob!ektinya"

  5ontoh yang dipilih ialah penga!aran berkaitan rumus.pela!ar dikehendaki menemui rumus itu melalui aktiiti$aktiiti yang telah disarankan oleh guru seperti berikut

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  24/47

  5ontoh soalan kaedahpenemuan

  Perimeter segi empat tepat% iaitu 2 Fpan!ang ,p- G lebar ,8-H"

  ,a- Pada mulanya% para pela!ar dikehendaki mengukur sempadan suatusegi empat tepat"

  ,b- (emudian men'ari perimeternya dengan men!umlahkan ukurankesemua sisi"

  ,'- Merekodkan ukuran segi empat tepat tadi ke dalam !adual

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  25/47

  ,d- Mengulang langkah$langkah sepertiyang dinyatakan bagi segi empattepat dengan pelbagai sisi"

  ,e- Membimbing para pela!ar membuatperbandingan antara pan!ang ,p- Glebar ,l- dengan perimeterberdasarkan data data yang telahdiperoleh dalam !adual"

  ,- Membuat kesimpulan bahaaperimeter bagi sebuah segi empattepat + 2,p G l-

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  26/47

  (AEA? #N(C#:#

  Menggunakan pendekatan eklekti

  Menurut /u'hman ,17I- kaedah inkuiri ialah prosespenga!aran dan pembela!aran yang berorientasikanmen'ari maklumat% menyoal dan mengka!i"

  (aedah ini berupaya men'abar danmempertingkatkan daya pemikiran pela!ar

  (aedah inkuiri merupakan suatu teknik penga!arandan pembela!aran yang melibatkan empat langkahatau peringkat yang dibentuk kepada situasi sepertiberikut

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  27/47

  Pembentukan soalan% per'ubaan untuk menyusun set

  akta% konsep$konsep% dan prinsip$prinsip kepada prinsipyang umum"

  Membina prosedur dan memungut maklumat yang akandigunakan dalam menyelesaikan masalah atau situasi

  yang diberikan"

  Menggunakan prosedur dan memungut data seperti diatas,langkah kedua- untuk mengenal pasti danmengembangkan pengetahuan"

  Menganalisis dan menilai proses inkuiri tersebut untukmembina proses yang umum untuk menyiasat situasiyang lain"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  28/47

  5ontoh (AEA? #N(C#:#1" Para pela!ar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap kumpulan

  mengandungi empat hingga enam orang pela!ar% /etiap kumpulan diberikan empat kertasberbentuk bulatan yang bertanda paksi bulatan% dengan setiap satunya berlainan saiz"

  2" /etiap kumpulan dikehendaki melipat kesemua kertas tersebut melalui paksi bulatankepada dua bahagian" (emudian melipat kesemua bahagian bulatan pada pelbagai arahdan diminta membuat pemerhatian dan memberi keputusan"

  Pemerhatian """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  (esimpulan """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  3" 9erdasarkan langkah kedua% pela!ar diminta mengenal pasti apakah nama garisan yang

  terbentuk akibat lipatan tersebutJ

  Baapan """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  4" Pela!ar diminta melukis apa$apa bentuk geometri dalam bulatan$bulatan tersebut" Apakahyang dapat disimpulkanJ

  (esimpulan """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  K" Pela!ar diminta melukis satu garisan perentas pada setiap bulatan dan men'ari satugarisan yang berseren!ang ,bersudut tepat- dengan perentas yang melalui pusat bulatan%dan ukur setiap garisan perentas yang dibahagi oleh garisan lurus berseren!ang dan buat

  kesimpulan"

  (esimpulan """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

  @" Pela!ar diminta membina atau melukis dua perentas yang sama pan!ang pada setiapbulatan dan 'ari garis lurus yang berseren!ang bagi setiap perentas dan perhatikan dimana ia bersilang"

  Baapan """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  29/47

  PE:9#N5ANAN

  Menggunakan pendekatan komunikati

  Perbin'angan merupakan satu kaedah atauteknik menga!ar yang direka untuk men'abar

  pemikiran% merangsang sikap% dan keper'ayaan%membina kemahiran berinteraksi%menggalakkan perkembangan mental% danmelatih pela!ar berkir dengan teliti"

  (aedah perbin'angan merupakan satu kaedahpenga!aran dan pembela!aran dua hala antaraguru dengan pela!ar dan antara pela!ar denganpela!ar yang lain"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  30/47

  PEM9E>ABA:AN (6PE:A*#=

  Menggunakan pendekatan komunikati

  Pembela!aran koperati ialah suatu strategi penga!aran dimana pela!ar saling membantu dalam sebuah kumpulanke'il% dengan mempunyai tu!uan dan matlamat yang sama"

  (a!ian mendapati penggunaan pembela!aran koperatiboleh meningkatkan pen'apaian pela!ar% pemikiran kreatidan kritikal% kemahiran sosial dan interaksi kumpulan sertaberkeyakinan dan saling menghormati

  ?asil yang didapati daripada setiap satu kaedah ini bolehmempengaruhi interaksi antara pela!ar% pengetahuan yangmereka peroleh serta sikap mereka terhadapmatapela!aran Matematik"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  31/47

  (AEA? (C>#A?

  (uliah merupakan satu kaedah penga!aran se'ara lisan yang dapatmemberi maklumat% menerapkan keahaman serta meu!udkanminat"

  /uara guru perlulah terang% !elas% dan mempunyai intonasi suara yangtidak membosankan pela!ar"

  Menggunakan perkataan serta istilah$istilah yang mudah diahamioleh pela!ar

  uru menggunakan perkataan atau istilah yang baru dalampenyampaian kuliah% guru perlulah menerangkan maksud perkataanatau istilah tersebut"

  Memberikan kuliah dengan menggunakan bahasa yang mudahdiahami oleh pela!ar

  Pandai menarik perhatian para pela!ar supaya mereka dapatmemberikan tumpuan terhadap penga!aran guru"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  32/47

  Persembahan 9ahan yang Menarik

  Mengolah minat dan daya tarikan penumpuan pela!ar akanmemberi keahaman serta keberkesanan penga!aran danpembela!aran"

  *iga !enis penga!aran di kuliah yang kerap digunakan adalah

  seperti berikut

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  33/47

  1" (aedah (lasik

  (aedah ini disampaikan kepadapela!ar dengan membahagikanpenerangan kepada beberapabahagian yang mengandungi isiutama% 'ontoh% huraian% dan rumusanyang ringkas

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  34/47

  2" Pemusatan padaMasalah9entuk kuliah ini sesuai

  digunakan untuk menin!aubeberapa pandangan atau 'ara

  menyelesaikan masalah% denganmengemukakan beberapakemungkinan atau !aapan

  9entuk kuliah ini dapat memberiinspirasi yang berkesan dalammembin'angkan pandangan danmembekalkan 'ara yang lebihtertentu dan berkesan"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  35/47

  3" (aedah urutan

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  36/47

  PENABA:AN(6N*E(/*CA>Membuat perkaitan antara

  kandungan pembela!aran dengansituasi sebenar dengan pengalamanmereka sendiri

  Melibatkan pelbagai pengalamandalam konteks sosial% budaya% zikaldan psikologi

  :EA5* $ K teknik pembela!arankontekstual

  :elate

  ELperien'ing

  Apply 5ooperate*ranserin

  g

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  37/47

  ME*A(6N#*#=

  Penga!aran tentang proses pemikiranterhadap apa yang kita tahu dan apayang kita tak tahu

  Melibatkan pemantauan akti dan

  pengaalan proses$proses kognitiMenurut irkes,1IK-% strategi$strategi

  asas metakogniti

  Menghubungkait maklumat baru dengan

  maklumat lama Memilih strategi$strategi berkir

  Meran'ang% memantau dan menilai prosesberkir

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  38/47

  (AB#AN MA/A EPAN /trategi yang dibina untuk menambahkan keupayaan

  pela!ar dalam menghadapi pelbagai 'abaran hidup danmembuat keputusan

  Empat prinsip perubahan% pandangan !auh%peran'angan strategik% dan pengupayaan

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  39/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  40/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  41/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  42/47

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  43/47

  (6N/*:C(*#D#/ME

  Proses pembela!aran yangmenerangkan bagaimanapengetahuan disusun dalam

  minda pela!ar" Pela!ar akti dalammengembangkan pengetahuandan bukan diterima se'ara pasi

  dari persekitaran

  Pembela!aran adalah hasil

  daripada pela!ar itu sendiri dan

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  44/47

  P:69>EM$9A/E >EA:N#N

  Mengembangkan pengetahuankonsepsi pela!ar

  Oalaupun pela!ar mahir dalamprosedur penyelesaian% tetapimereka mempunyai masalah

  kerana kurang memahamikonsep se'ara mendalam untukmenyelesaikan masalah baru

  atau mengaitkan antara idea$idea

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  45/47

  /tudentsout'ome

  /upportsystem

  21st'entury learning

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  46/47

  /esi soal !aab

  (omen pro berkenaan eklektik Eklektik sebenarnya menggabungkan kebaikan$kebaikan yang

  ada bagi setiap sesuatu pendekatan men!adikan satupendekatan yang lebih baik"

  9erikan 'ontoh tematik

  5ontohnya dalam pembela!aran berasaskan masalah% perlu ada

  tema yang besar untuk men!adi satu permulaan bagi kita melihatdi mana permasalahan dalam kehidupan sebenar yang berkaitandengan tema tersebut boleh berlaku"

  5ontohnya ta!uk besar theorem Pythagoras" Permasalahan yangtimbul di baah ta!uk Pythagoras antaranya adalah pengiraan!arak larian dalam padang baseball

  9erikan 'ontoh metakogniti uru membimbing pela!ar untuk memikirkan apa yang mereka

  aham dan tidak aham dalam sesuatu pela!aran serta kenapamereka aham atau tidak aham sesuatu pela!aran tersebut"

 • 7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

  47/47

  Perbezaan pembela!aran kontekstual dan autentik Pembela!aran kontekstual melibatkan pela!ar tersebut

  mengalami sendiri aplikasi hidup sebenar manakalapembela!aran autentik hanya berlaku di dalam kelas di manapela!ar perlu mengaitkan apa yang dipela!ari kepada kehidupansebenar"

  Perbezaan pembela!aran penemuan dan inkuiri Maklumat yang diterima daripada pembela!aran penemuan

  sudah semestinya betul manakala maklumat daripadapembela!aran inkuiri tidak semestinya betul"

  9olehkah pembela!aran metakogniti dan pembela!aranberasaskan permasalahan menggunakan pendekatan

  kooperati ,pertanyaan untuk resear'h- Pro tolong !aabkan 9oleh" *erdapat banyak 'ara yang boleh

  digunakan untuk implementasi metakogniti dan pembela!aranberasaskan permasalahan dan banyak lagi gabunganpendekatan yang boleh digunakan"