approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

47
7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 1/47 Pendekatan dan pelaksanaan matematik melalui pedagogi yang sesuai Mardhiyana Abidin MPP142072 Nur aqhari zuhdi Mpp141273

Upload: madi-bidin

Post on 18-Feb-2018

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 1/47

Pendekatan dan

pelaksanaan matematikmelalui pedagogi yang

sesuaiMardhiyana AbidinMPP142072Nur aqhari zuhdiMpp141273

Page 2: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 2/47

Pedagogi

Pedagogi adalah satu perkataan yangmeah bagi ker!a atau tindakanpenga!aran" #a meru!uk kepada kaedah atauarahan guru yang menggunakan untuk

mendidik pela!ar$pela!ar mereka"

Pendekatan penga!aranPendekatan penga!aran bermaksud

aspek atau kaedah yang digunakanuntuk mendekati atau memulakanproses penga!aran sesuatu isi pela!aranatau sesuatu kemahiran"

Page 3: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 3/47

Pendekatan% kaedah% teknik%strategi

Pendekatan & 'ara menga!ar

(aedah & 'ara atau langkah$langkah teratur% kemas ) sistematik

 *eknik & kemahiran atau skil yang digunakan dalam kaedha" kaedah membentuk teknik" Misalnya kaedahber'erita + teknik menyampaikan 'erita ,gaya-. kemahiran menyampaikan 'erita. pelbagai teknik"

/trategi & pemilihan terbaik untuk menga!ar

Page 4: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 4/47

Pendekatan dalam matematik

Page 5: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 5/47

Pendekatan indukti 

aripada spesik ke umumProses mental di mana pela!ar memerhati beberapa

ke!adian untuk mendapatkan generalisasi" #anyamelibatkan aktiiti mengumpul dan mentasir maklumat$maklumat kemudian membuat generalisasi dan

kesimpulannya"Menggunakan 'ontoh untuk memahami konsep

Prinsip

◦ uru memberikan 'ontoh yang relean dan sesuai untukmen!elaskan sesuatu

◦ uru membimbing pela!ar membuat keputusan

◦ uru memberikan peluang kepada pela!ar untuk memerhati danmenganalisa 'ontoh supaya generalisasi boleh dibuat

◦ uru meran'ang aktiiti dengan 'ontoh sebagai asasgeneralisasi

◦ Penga!aran indukti menekankan penga!aran konkrit

Page 6: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 6/47

5ontoh pendekatan indukti 

6perasi darab kemudian murid$murid 'uba membentukkan suatukesimpulan atau teori umum

sebagai penyelesaian masalahtersebut

Page 7: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 7/47

Aplikasi pendekatan #nduktiyang biasa digunakan

eneralisasiMembentuk satu hukum daripada

pernyataan$pernyataan tertentu"

Membentuk suatu teorem

Page 8: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 8/47

1" eneralisasi

Membentuk satu generalisasiialah suatu teori yang digunakanbagi mudah diahami dan mudah

diaplikasikan pada 'ontoh lain"/ebagai 'ontoh men'ari 'iri segi

empat yang sama dengan segi

empat lain% iaitu persamaan segiempat mempunyai empat sisi%pan!ang sisi yang sama pada

setiap sisi dan bersudut tepat 0dar ah"

Page 9: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 9/47

2" Membentuk satu hukum daripadapernyataan$pernyataan tertentu

Melalui pernyataan yang diberikan olehguru% murid dapat memahami bahaa'ontoh tersebut boleh digunakan dalam

'ontoh lain yang sesuai"/ebagai 'ontohnya ialah semasa dalam

penga!aran matematik murid dapatmengaplikasikan ormula untuk men'ari

isipadu sebuah kotak dengan menggunakanrumusan seperti berikut.

Page 10: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 10/47

3" Membentuk suatu teorem

Melalui aktiiti$aktiiti indukti daripada gurudan murid$murid dapat membuatkesimpulan umum hasil daripadapemahaman mereka"

/ebagai 'ontoh mengukur dan men'ari hasiltambah pan!ang sisi sesuatu bentuk duadimensi adalah untuk mendapatkanperimeter atau ukur keliling bentuk dimensi

tersebut"

Page 11: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 11/47

Pendekatan dedukti 

aripada umum kepada spesikMurid perlu memperoleh keahaman yang mendalam 8

men'ukupi serta berupaya memilih rumus% hukum% teorem%peraturan yang telah dipela!ari dengan tepat untukdiaplikasikan pada 'ontoh$'ontoh khusus"

uru men!elaskan konsep8hukum8generalisasi sebelum

memberikan beberapa 'ontoh untuk memberikan pemahamanPrinsip

◦ Masalah diperkenalkan dan di!elaskan" uru dan pela!ar akan berusahamendapatkan penyelesaian

◦ Menyelesaikan masalah% langkah demi langkah

◦ 9eberapa 'ontoh digunakan untuk men!elaskan generalisasi atau hukum

◦ Pelbagai aktiiti diadakan bagi meningkatkan pemahaman kandunganpembela!aran

◦ (esimpulan dibuat berdasarkan bukti selepas memahami konsep dan'ontoh yang diberikan

◦ Pemahaman hukum atau generalisasi boleh dinilai dengan memberikansituasi baru yang mempunyai masalah yang hampir sama

Page 12: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 12/47

/ebagai 'ontoh

:umus luas segi tiga bersudut tegak + pan!ang ; lebar 8 2

  + -82

 

 

:umusluas segiempattepat

yangdiketahui

9ahagikanluas segiempattepatkepada duabahagianyang sama

Page 13: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 13/47

Pendekatan eklektik

Page 14: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 14/47

Page 15: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 15/47

Pendekatan integrati 

=okus kepada kandungan dankemahiran memikir

>angkah penga!aran dan

pembela!aran integratedberdasarkan ?ilda *aba,1@2-

Page 16: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 16/47

Pendekatan tematik

Penga!aran menggunakan temaisampaikan melalui konsep atau idea yang

besar

Membolehkan pela!ar menganalisis% membuat

generalisasi dan mengaplikasi pengetahuan5ontoh

◦ Peran'angan guru $ resear'h lesson yangdipraktikkan di Bepun $ C/ ambil dan namakansemula kepada lesson study

◦ /etiap aktiiti dalam kelas di mana tugasan yangperlu dilakukan oleh pela!ar perlu menurut temaatau ta!uk yang diberikan

Page 17: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 17/47

Pendekatan komunikati 

Pendekatan komunikati merupakanpendekatan yang berokus kepada interaksidan komunikasi di dalam bilik dar!ah"

9ahasa digunakan untuk tu!uan untukmendapatkan sesuatu% mengaal tingkahlaku orang lain%berinteraksi dan berhubungdengan orang lain% menyampaikan maksud%meluahkan perasaan%menyampaikanmaklumat% dan men'ipta sesuatu se'arakreati dan imaginati 

Page 18: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 18/47

Pendekatan masteri

Pembela!aran Masteri adalahpendekatan penga!aran danpembela!aran yang berokus kepadapenguasaan murid dalam sesuatuperkara yang dipela!ari"

Melalui pembela!aran masteri muriddiberi peluang untuk ma!u mengikut

kebolehan dan kadar pembela!aranmereka sendiri serta dapatmempertingkatkan tahap penguasaanpembela!aran"

Page 19: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 19/47

Page 20: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 20/47

Pendekatan interdisiplinari

Pembela!aran matematik melaluisub!ek lain

Memberi motiasi kepada pela!ar

untuk bela!ar matematik melaluiperkara atau kemahiran yangmereka minat

Teaching and learning highschool mathematics through aninterdisciplinary approach –

Ariana$/tan'a Da'aretu% :omania

Page 21: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 21/47

Page 22: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 22/47

Page 23: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 23/47

(AEA? PENEMCAN

Menggunakan pendekatan eklekti 

alam proses penggunaan kaedah penemuan% parapela!ar dikehendaki melibatkan diri se'ara akti 

uru hanya memainkan peranan dengan memberibimbingan apabila pela!ar menghadapi masalah dalamproses mengenal pasti rumusan matematik yanghendak dika!i hinggalah men'apai ob!ektinya"

5ontoh yang dipilih ialah penga!aran berkaitan rumus.pela!ar dikehendaki menemui rumus itu melalui aktiiti$aktiiti yang telah disarankan oleh guru seperti berikut

Page 24: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 24/47

5ontoh soalan kaedahpenemuan

Perimeter segi empat tepat% iaitu 2 Fpan!ang ,p- G lebar ,8-H"

,a- Pada mulanya% para pela!ar dikehendaki mengukur sempadan suatusegi empat tepat"

,b- (emudian men'ari perimeternya dengan men!umlahkan ukurankesemua sisi"

,'- Merekodkan ukuran segi empat tepat tadi ke dalam !adual

Page 25: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 25/47

,d- Mengulang langkah$langkah sepertiyang dinyatakan bagi segi empattepat dengan pelbagai sisi"

,e- Membimbing para pela!ar membuatperbandingan antara pan!ang ,p- Glebar ,l- dengan perimeterberdasarkan data data yang telahdiperoleh dalam !adual"

,- Membuat kesimpulan bahaaperimeter bagi sebuah segi empattepat + 2,p G l-

Page 26: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 26/47

(AEA? #N(C#:#

Menggunakan pendekatan eklekti 

Menurut /u'hman ,17I- kaedah inkuiri ialah prosespenga!aran dan pembela!aran yang berorientasikanmen'ari maklumat% menyoal dan mengka!i"

(aedah ini berupaya men'abar danmempertingkatkan daya pemikiran pela!ar

(aedah inkuiri merupakan suatu teknik penga!arandan pembela!aran yang melibatkan empat langkahatau peringkat yang dibentuk kepada situasi sepertiberikut

Page 27: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 27/47

Pembentukan soalan% per'ubaan untuk menyusun set

akta% konsep$konsep% dan prinsip$prinsip kepada prinsipyang umum"

Membina prosedur dan memungut maklumat yang akandigunakan dalam menyelesaikan masalah atau situasi

yang diberikan"

Menggunakan prosedur dan memungut data seperti diatas,langkah kedua- untuk mengenal pasti danmengembangkan pengetahuan"

Menganalisis dan menilai proses inkuiri tersebut untukmembina proses yang umum untuk menyiasat situasiyang lain"

Page 28: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 28/47

5ontoh (AEA? #N(C#:#1" Para pela!ar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dengan setiap kumpulan

mengandungi empat hingga enam orang pela!ar% /etiap kumpulan diberikan empat kertasberbentuk bulatan yang bertanda paksi bulatan% dengan setiap satunya berlainan saiz"

2" /etiap kumpulan dikehendaki melipat kesemua kertas tersebut melalui paksi bulatankepada dua bahagian" (emudian melipat kesemua bahagian bulatan pada pelbagai arahdan diminta membuat pemerhatian dan memberi keputusan"

Pemerhatian """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

(esimpulan """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

3" 9erdasarkan langkah kedua% pela!ar diminta mengenal pasti apakah nama garisan yang

terbentuk akibat lipatan tersebutJ

 Baapan """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

4" Pela!ar diminta melukis apa$apa bentuk geometri dalam bulatan$bulatan tersebut" Apakahyang dapat disimpulkanJ

(esimpulan """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

K" Pela!ar diminta melukis satu garisan perentas pada setiap bulatan dan men'ari satugarisan yang berseren!ang ,bersudut tepat- dengan perentas yang melalui pusat bulatan%dan ukur setiap garisan perentas yang dibahagi oleh garisan lurus berseren!ang dan buat

kesimpulan"

(esimpulan """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

@" Pela!ar diminta membina atau melukis dua perentas yang sama pan!ang pada setiapbulatan dan 'ari garis lurus yang berseren!ang bagi setiap perentas dan perhatikan dimana ia bersilang"

 Baapan """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Page 29: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 29/47

PE:9#N5ANAN

Menggunakan pendekatan komunikati 

Perbin'angan merupakan satu kaedah atauteknik menga!ar yang direka untuk men'abar

pemikiran% merangsang sikap% dan keper'ayaan%membina kemahiran berinteraksi%menggalakkan perkembangan mental% danmelatih pela!ar berkir dengan teliti"

(aedah perbin'angan merupakan satu kaedahpenga!aran dan pembela!aran dua hala antaraguru dengan pela!ar dan antara pela!ar denganpela!ar yang lain"

Page 30: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 30/47

PEM9E>ABA:AN (6PE:A*#=

Menggunakan pendekatan komunikati 

Pembela!aran koperati ialah suatu strategi penga!aran dimana pela!ar saling membantu dalam sebuah kumpulanke'il% dengan mempunyai tu!uan dan matlamat yang sama"

(a!ian mendapati penggunaan pembela!aran koperatiboleh meningkatkan pen'apaian pela!ar% pemikiran kreatidan kritikal% kemahiran sosial dan interaksi kumpulan sertaberkeyakinan dan saling menghormati

?asil yang didapati daripada setiap satu kaedah ini bolehmempengaruhi interaksi antara pela!ar% pengetahuan yangmereka peroleh serta sikap mereka terhadapmatapela!aran Matematik"

Page 31: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 31/47

(AEA? (C>#A?

(uliah merupakan satu kaedah penga!aran se'ara lisan yang dapatmemberi maklumat% menerapkan keahaman serta meu!udkanminat"

/uara guru perlulah terang% !elas% dan mempunyai intonasi suara yangtidak membosankan pela!ar"

 Menggunakan perkataan serta istilah$istilah yang mudah diahamioleh pela!ar

uru menggunakan perkataan atau istilah yang baru dalampenyampaian kuliah% guru perlulah menerangkan maksud perkataanatau istilah tersebut"

Memberikan kuliah dengan menggunakan bahasa yang mudahdiahami oleh pela!ar

Pandai menarik perhatian para pela!ar supaya mereka dapatmemberikan tumpuan terhadap penga!aran guru"

Page 32: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 32/47

Persembahan 9ahan yang Menarik

Mengolah minat dan daya tarikan penumpuan pela!ar akanmemberi keahaman serta keberkesanan penga !aran danpembela!aran"

 *iga !enis penga!aran di kuliah yang kerap digunakan adalah

seperti berikut

Page 33: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 33/47

1" (aedah (lasik

(aedah ini disampaikan kepadapela!ar dengan membahagikanpenerangan kepada beberapabahagian yang mengandungi isiutama% 'ontoh% huraian% dan rumusanyang ringkas

Page 34: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 34/47

2" Pemusatan padaMasalah9entuk kuliah ini sesuai

digunakan untuk menin!aubeberapa pandangan atau 'ara

menyelesaikan masalah% denganmengemukakan beberapakemungkinan atau !aapan

9entuk kuliah ini dapat memberiinspirasi yang berkesan dalammembin'angkan pandangan danmembekalkan 'ara yang lebihtertentu dan berkesan"

Page 35: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 35/47

3" (aedah urutan

Page 36: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 36/47

PENABA:AN(6N*E(/*CA>Membuat perkaitan antara

kandungan pembela!aran dengansituasi sebenar dengan pengalamanmereka sendiri

Melibatkan pelbagai pengalamandalam konteks sosial% budaya% zikaldan psikologi

:EA5* $ K teknik pembela!arankontekstual

 :elate

ELperien'ing

Apply 5ooperate *ranserin

g

Page 37: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 37/47

ME*A(6N#*#=

Penga!aran tentang proses pemikiranterhadap apa yang kita tahu dan apayang kita tak tahu

Melibatkan pemantauan akti dan

pengaalan proses$proses kogniti Menurut irkes,1IK-% strategi$strategi

asas metakogniti

◦ Menghubungkait maklumat baru dengan

maklumat lama◦ Memilih strategi$strategi berkir

◦ Meran'ang% memantau dan menilai prosesberkir

Page 38: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 38/47

(AB#AN MA/A EPAN /trategi yang dibina untuk menambahkan keupayaan

pela!ar dalam menghadapi pelbagai 'abaran hidup danmembuat keputusan

Empat prinsip perubahan% pandangan !auh%peran'angan strategik% dan pengupayaan

Page 39: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 39/47

Page 40: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 40/47

Page 41: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 41/47

Page 42: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 42/47

Page 43: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 43/47

(6N/*:C(*#D#/ME

Proses pembela!aran yangmenerangkan bagaimanapengetahuan disusun dalam

minda pela!ar" Pela!ar akti dalammengembangkan pengetahuandan bukan diterima se'ara pasi

dari persekitaran

Pembela!aran adalah hasil

daripada pela!ar itu sendiri dan

Page 44: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 44/47

P:69>EM$9A/E >EA:N#N

Mengembangkan pengetahuankonsepsi pela!ar

Oalaupun pela!ar mahir dalamprosedur penyelesaian% tetapimereka mempunyai masalah

kerana kurang memahamikonsep se'ara mendalam untukmenyelesaikan masalah baru

atau mengaitkan antara idea$idea

Page 45: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 45/47

/tudentsout'ome

/upportsystem

21st 'entury learning

Page 46: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 46/47

/esi soal !aab

(omen pro berkenaan eklektik◦ Eklektik sebenarnya menggabungkan kebaikan$kebaikan yang

ada bagi setiap sesuatu pendekatan men!adikan satupendekatan yang lebih baik"

9erikan 'ontoh tematik

◦ 5ontohnya dalam pembela!aran berasaskan masalah% perlu ada

tema yang besar untuk men!adi satu permulaan bagi kita melihatdi mana permasalahan dalam kehidupan sebenar yang berkaitandengan tema tersebut boleh berlaku"

◦ 5ontohnya ta!uk besar theorem Pythagoras" Permasalahan yangtimbul di baah ta!uk Pythagoras antaranya adalah pengiraan !arak larian dalam padang baseball

9erikan 'ontoh metakogniti ◦ uru membimbing pela!ar untuk memikirkan apa yang mereka

aham dan tidak aham dalam sesuatu pela!aran serta kenapamereka aham atau tidak aham sesuatu pela!aran tersebut"

Page 47: approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

7/23/2019 approach to implement mathematics and appropriate pedagogy

http://slidepdf.com/reader/full/approach-to-implement-mathematics-and-appropriate-pedagogy 47/47

Perbezaan pembela!aran kontekstual dan autentik◦ Pembela!aran kontekstual melibatkan pela!ar tersebut

mengalami sendiri aplikasi hidup sebenar manakalapembela!aran autentik hanya berlaku di dalam kelas di manapela!ar perlu mengaitkan apa yang dipela!ari kepada kehidupansebenar"

Perbezaan pembela!aran penemuan dan inkuiri◦ Maklumat yang diterima daripada pembela!aran penemuan

sudah semestinya betul manakala maklumat daripadapembela!aran inkuiri tidak semestinya betul"

9olehkah pembela!aran metakogniti dan pembela!aranberasaskan permasalahan menggunakan pendekatan

kooperati ,pertanyaan untuk resear'h-◦ Pro tolong !aabkan 9oleh" *erdapat banyak 'ara yang boleh

digunakan untuk implementasi metakogniti dan pembela!aranberasaskan permasalahan dan banyak lagi gabunganpendekatan yang boleh digunakan"