arunaprashna - veda chanting

of 26 /26
AÂhÉmÉëzlÉ: AÂhÉmÉëzlÉ: AÂhÉmÉëzlÉ: AÂhÉmÉëzlÉ:  iÉæ¨ÉUÏrÉ AUhrÉMüqÉç  Á pÉýSìÇ MühÉåïþÍpÉ: ´ÉÑhÉÑýrÉÉqÉ SåuÉÉ: | pÉýSìÇ mÉþzrÉåqÉÉý¤ÉÍpÉýrÉïeÉþ§ÉÉ: | ÎxjÉýUæU…¡æûÿxiÉѹÒýuÉÉaÉçÇxÉþxiÉýlÉÔÍpÉþ: |  urÉzÉåþqÉ SåýuÉÌWûþiÉýÇ r ÉSÉrÉÑþ: | xuÉýÎxiÉ lÉý ClSìÉåþ uÉ×ý® ´ÉþuÉÉ: | xuÉýÎxiÉ lÉþ: mÉÔýwÉÉ ÌuÉýµÉuÉåþSÉ: | xuÉýÎxiÉ  lÉýxiÉɤrÉÉåïý AËUþ¹lÉåÍqÉ: | xuÉýÎxiÉ lÉÉåý oÉ×WûýxmÉÌiÉþSïkÉÉiÉÑ || Á zÉÉÎliÉý: zÉÉÎliÉý: zÉÉÎliÉþ: || Á pÉýSìÇ MühÉåïþÍpÉ: ´ÉÑhÉÑýrÉÉqÉþ SåuÉÉ: | pÉýSìÇ mÉþzrÉåqÉÉý¤ÉÍpÉýrÉïeÉþ§ÉÉ: | ÎxjÉýUæU…¡æûÿxiÉѹÒýuÉÉaÉçÇxÉþxiÉýlÉÔÍpÉþ: |  urÉzÉåþqÉ SåýuÉÌWûþiÉÇ rÉSÉrÉÑþ : | xuÉýÎxiÉ lÉý ClSìÉåþ uÉ×ý®´ ÉþuÉÉ: | xuÉýÎxiÉ lÉþ: mÉÔýwÉÉ ÌuÉýµÉuÉåþSÉ: | xuÉýÎxiÉ  lÉýxiÉɤrÉÉåïý AËUþ¹lÉåÍqÉ: | xuÉýÎxiÉ lÉÉåý oÉ×WûýxmÉÌiÉþSïkÉÉiÉÑ | AÉmÉþqÉÉmÉÉqÉý mÉ: xÉuÉÉïÿ: | AýxqÉÉSýxqÉÉÌSýiÉÉåÅqÉÑiÉþ : || 1 || AýÎalÉuÉÉïýrÉѶÉý xÉÔrÉïþ¶É | xÉýWû xÉþÇcÉUxMüýUήïþrÉÉ | uÉÉýruɵÉÉþ UÎzqÉýmÉiÉþrÉ: | qÉUÏÿcrÉÉiqÉÉlÉÉåý ASìÓþWû: |  SåýuÉÏþpÉÑïuÉlÉýxÉÔuÉþUÏ: | mÉÑý§Éý uÉýirÉÉrÉþ qÉå xÉÑiÉ | qÉWûÉlÉÉqlÉÏ qÉïþWûÉqÉÉýlÉÉ: | qÉýWûýxÉÉå qÉþWûxÉýxxuÉþ: | SåýuÉÏ:  mÉþeÉïlrÉýxÉÔuÉþUÏ: | mÉÑý§ÉýuÉýir ÉÉrÉ qÉå xÉÑiÉ || 2 || AýmÉÉzlrÉÑþÎwhÉqÉýmÉÉ U¤Éþ: | AýmÉÉzlrÉÑþÎwhÉqÉýmÉÉUbÉqÉçÿ | AmÉÉÿbÉëÉýqÉmÉþ cÉÉýÌuÉïiÉqÉçÿ | AmÉþSåýuÉÏËUýiÉÉå ÌWûþiÉ | uÉeÉëþÇ  SåýuÉÏUeÉÏþiÉÉaÉ¶É | pÉÑuÉþlÉÇ SåuÉýxÉÔuÉþU Ï: | AÉýÌSýirÉÉlÉÌSþÌiÉÇ SåýuÉÏqÉç | rÉÉåÌlÉþlÉÉåkuÉïqÉÑýSÏwÉþiÉ | ÍzÉýuÉÉlÉýzzÉliÉþqÉÉ pÉuÉliÉÑ | ÌSýurÉÉ AÉmÉý AÉåwÉþkÉrÉ: | xÉÑýqÉ×ýQûÏýMüÉ xÉUþxuÉÌiÉ | qÉÉ iÉåý urÉÉåþqÉ xÉýÇSØÍzÉþ || 3 ||

Upload: aroopam1636

Post on 13-Apr-2018

264 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Arunaprashna - Veda Chanting

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089

AAcirchEacutemEacuteeumlzlEacute AAcirchEacutemEacuteeumlzlEacute AAcirchEacutemEacuteeumlzlEacute AAcirchEacutemEacuteeumlzlEacute iEacuteaeligumlEacuteUIumlrEacute AUhrEacuteMuumlqEacuteccedil

Aacute pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacute SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde ||

Aacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacutethorn ||Aacute pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde | AEacutemEacutethornqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacute xEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn|| 1 ||

AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteyacuteWucirc xEacutethornCcedilcEacuteUxMuumlyacuteUIcircregiumlthornrEacuteEacute | uEacuteEacuteyacuteruEacutemicroEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute | qEacuteUIumlyumlcrEacuteEacuteiqEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute ASigraveOacutethornWucirc | SaringyacuteuEacuteIumlthornpEacuteNtildeiumluEacutelEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteirEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute | qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlqEacuteiumlthornWucircEacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | qEacuteyacuteWucircyacutexEacuteEacutearing qEacutethornWucircxEacuteyacutexxuEacutethorn | SaringyacuteuEacuteIuml mEacutethorneEacuteiumllrEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteirEacuteEacuterEacute qEacutearing xEacuteNtildeiEacute || 2 ||

AyacutemEacuteEacutezlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacute UcurrenEacutethorn | AyacutemEacuteEacutezlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUbEacuteqEacuteccedilyuml | AmEacuteEacuteyumlbEacuteeumlEacuteyacuteqEacutemEacutethorn cEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteiumliEacuteqEacuteccedilyuml | AmEacutethornSaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteiEacuteEacutearing IgraveWucircthorniEacute | uEacuteeEacuteeumlthornCcedil SaringyacuteuEacuteIumlUeEacuteIumlthorniEacuteEacuteaEacuteparaEacute | pEacuteNtildeuEacutethornlEacuteCcedil SaringuEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteIgraveSthornIgraveiEacuteCcedil SaringyacuteuEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteEacutearingIgravelEacutethornlEacuteEacutearingkuEacuteiumlqEacuteNtildeyacuteSIumlwEacutethorniEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacutelEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacutepEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlyacuteMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteCcedilSOslashIacutezEacutethorn || 3 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090

xqEacutetimesIgraveiEacutethorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutethornqEacuteaeligIgraveiEacuteyacutefrac12qEacuteccedilyuml | AlEacuteNtildethornqEacuteEacutelEacuteparaEacuteiEacuteNtildesup1yacuterEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteaeligUEacuteIgraveSthornirEacuteqEacutehQucircsEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteaeligiumlthornU aringuEacute IgraveuEacutekEacuteEacuteyumlxrEacuteiEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlyacute qEacuteUIumlthornIacutecEacuteyacuteqEacuteEacuteSumlEacutearingthorn | xEacuteuEacuteiumlxqEacuteEacuteyumldegOgraveuEacutethornlEacuteEacuteSyacuteIacutekEacute | iEacutexrEacuteEacute mEacuteEacuteMuumlIgraveuEacutethornzEacutearingwEacutearingyacutehEacute | xqEacutetimes yacuteiEacuteCcedil MuumlEacutethornsEacuteIgraveuEacuteyacutezEacutearingwEacutethornhEacuteqEacuteccedil | lEacuteyacuteSIumluEacuteyacute

mEacuteeumlpEacutethornuEacuteEacuteiMuumlEacuteyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutecurrenEacuterrEacuteEacuteyumlixrEacutelSyacuteiEacutearing rEacutethornjEacuteEacute || 4 || iEacuteEacutesup3EacuteplusmnEacutearingAringIacutepEacutexEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | xEacuteEacutearingyacuteAcircxxEacuteiEacuteIumlthorn lEacute IgravelEacuteyacuteuEacutethorniEacuteiumliEacutearing LyacuteuEacutesup3EacuteEacuteyacutelEacuteEacutexEacutethornqEacuteNtildeijEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | MuumlEacuteyacutesEacuteEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUaaEacuteccedil IacuteacuteEacutethorniEacuteEacute |AhEacuteNtildezEacuteparaEacute qEacutethornWucirczEacuteyacuteparaEacute | xEacuteuEacutearingiumlthorn xEacuteqEacuteuEacuteyacuterEacuteIcirclsectEacutethorniEacuteqEacuteccedil | xEacuteiEacuteaeligthornxxEacuteyacuteuEacuteaeligiumlxxEacutethornqEacuteEacuteIgraveuEacuteyacutesup1 | FyacuteAcircxxEacutethornsup3Eacute IgravelEacuteyacuteuEacuteiEacuteiumlthorniEacutearing AIacutekEacutexEacuteCcediluEacuteixEacutethornUCcedil IgraveuEacuteyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringuEacutethorn sEacutecurrenEacuteyacutehEacutearing || 5 ||

AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteAtildethornRucirc mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | xEacuteCcediluEacuteixEacuteU mEacuteeumlthornirEacutecurrenEacutearingyacutehEacute | lEacuteEacuteyacuteIacutekEacutexEacutethorniuEacute mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | mEacuteyacuteOucircUEacutearingthorn IgraveuEacuteIcircYsEacutethornkEacute IgravemEacuteyacutehellipiexclucirc | LyacuteiEacutesup2thornAcirchEacuteyacutesEacutecurrenEacutethornhEacuteqEacuteccedil | AsectEacuteaeligiEacutethornSOgravemEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornCcedil iEacutesectEacuteyacute lEacuteIumlrEacutethorniEacutearing | LMuumlaEacuteccedilCcedilIgraveWucirc IacutezEacuteUEacutearing lEacuteEacutethornlEacuteEacute qEacuteNtildeZEacutearing | MtimesuumlyacuteixlEacuteCcedil iEacutethornSOslashiEacuteNtildeyacutesEacutecurrenEacutethornhEacuteqEacuteccedil || 6 ||

EpEacuterEacuteiEacutexxEacutemiEacutearingyumlIcirclSigraverEacuteEacuteyacuteIacutehEacute | eEacuteyacuteIcircsmEacuteiEacutethornCcedil iuEacutearinguEacuteyacute IgraveSfrac12thorniEacutearing | zEacuteNtildeYsEacuteMtimesuumlwhEacutearing xEacuteCcediluEacutethornixEacuteUyacutexrEacute | SIacutecurrenEacutehEacuteuEacuteEacuteqEacutethornrEacuteEacutearing mEacuteEacuteyacutemicroEacuteiumlrEacuteEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml iEacutearingthorn AyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil iEacutearingthorn AyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIuml plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacuteEacuteIacutexEacute | IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteAuEacutethornIacutexEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacute | pEacuteyacuteSigraveEacute iEacutearingthorn mEacuteOcircwEacuteIacutesup3EacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUyacuteIcircxiuEacuteIgraveiEacutethorn | lEacuteEacutesectEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethornlEacuteqEacuteccedil | lEacute mEacuteOcircyacutewEacuteEacute | lEacute mEacuteyacutezEacuteuEacutethorn | lEacuteEacuteIgraveSirEacutexxEacuteCcediluEacuteixEacuteU LuEacute mEacuteeumlirEacutecurrenEacutearinghEacute IgravemEacuteeumlrEacuteiEacutethornqEacuteCcedil IgraveuEacuteyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | LiEacutesup2aelig xEacuteCcediluEacuteixEacuteUxrEacute IgravemEacuteeumlrEacuteiEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedil AtildeyacutemEacuteqEacuteccedil | rEacuteEacutearingAringxrEacute qEacuteWucircEacutelEacutejEacuteiuml EimEacuteixrEacuteqEacuteEacutethornlEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | CSCcedil mEacuteNtildehrEacuteCcedil MNtildeuumlthornAcircwuEacutearingyacuteIgraveiEacute | iEacuteqEacuteEacuteWucircUthornhEacuteCcedil SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil || 7 ||

xEacuteEacuteyacuteMuumlyacuteCcedileEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteyacutemiEacutejEacutethornqEacuteEacuteW OgraveucircUaringMuumlyacuteeEacuteqEacuteccedil | wEacuteQOgraveucircthornplusmnyacuteqEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearing SaringuEacuteyacuteeEacuteEacute CIgraveiEacutethorn | iEacutearingwEacuteEacutethornIacuteqEacuteyacutesup1EacuteIgravelEacuteyacute IgraveuEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacuteIgravelEacute kEacuteEacuteqEacuteyacutezEacute |

xjEacuteEacuteyacutesectEacutearing UaringthorneEacuteliEacutearingyacute IgraveuEacuteMtimesuumlthorniEacuteEacuteIgravelEacute AtildemEacuteyacutezEacute | MuumlEacutearing lEacuteNtildethorn qEacuterEacuteEacuteiumlyacute AIacuteqEacutethornIacutejEacuteiEacute | xEacuteZEacuteEacuteyacute xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteqEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | eEacuteWucircEacutethornMuumlEacutearing AyacutexqEacute SIumlthornwEacuteiEacutearing | rEacuteIcircxiEacuteyacuteirEacuteEacuteeEacutethorn xEacuteIcircZEacuteyacuteIgraveuEacuteSyacuteaEacuteccedilyacute Ccedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteqEacuteccedil | lEacute iEacutexrEacutethorn uEacuteEacuteyacutecrEacuteIgravemEacutethorn pEacuteEacuteyacuteaEacuteEacutearing AthornIcircxiEacute | rEacuteSIumlaEacuteccedilthornCcedil zEacutetimesyacutehEacuteEacutearingirEacuteyacutesEacuteMuumlaEacuteccedilthornCcedil zEacutetimeshEacuteEacutearingIgraveiEacute || 8 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983091

lEacute IgraveWucirc mEacuteeumlyacuteuEacutearingSthorn xEacuteNtildeMtimesuumlyacuteiEacutexrEacuteyacute mEacuteljEacuteEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | GyacuteiEacuteNtildeUccedilGthorniEacuteNtildelEacuteEacute lEacuteNtildeyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacute | IgraveuEacutelEacutethornlEacuteEacuteSEacuteyacuteIacutepEacutekEacuteEacutethornuEacute | wEacuteIgravesup1paraEacute IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacutethornMuumlEacute uEacuteyacutesaEacuteEacute | zEacuteNtildeyacuteYsEacuteMtimesuumlthornwhEacuteEacuteaelig cEacuteyacute wEacuteEacuteIgravesup1thornMuumlEacuteaelig | xEacuteEacuteUEacuteyacuteaEacuteyacuteuEacuteyacutexsectEacuteaeligeEacuteiumlyacuteUSthorncurrenEacute | uEacuteyacutexEacuteyacuteliEacuteEacutearing uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacutexxEacuteyacuteWucirc xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUxrEacutethorn

xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde | mEacuteeumlaeligyacutewEacuteyacuteMtimesuumlimEacuteeumlthornjEacuteyacuteqEacute xqEacutetimesthorniEacute | AyacuteqEacuteOcirclEacuteEacuteyacuteSrEacutethorniEacutearingirEacuteyacutelrEacuteEacutelEacuteccedil || 9 ||AyacuteqEacuteOcircaEacuteparaEacutethorn mEacuteEumlUyacuteUcurrenEacutethorniEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornrEacuteNtildeerEacuteyacuteliEacutearing | rEacutesectEacuteaeligiEacutethornSOgravemEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | LyacuteiEacuteSaringyacuteuEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacutelEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteqEacuteEacutehEacutethornCcedil MuumlEacutesEacuteyacutemEacutethornrEacuteiumlrEacutearing | IgraveuEacuteyacutezEacutearingyacutewEacuteyacutehEacuteCcedil iEacuteNtildethorn uEacutecurrenrEacuteEacuteyacuteqEacute | GyacuteiEacuteOcirclEacuteEacuteyumlCcedil iEacuteIacutesup3EacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacutethorniEacute | zEacuteNtildeYsEacuteuEacuteEacutexEacuteEacutethorn AcircSigraveyacuteaEacutehEacute | aEacuteeumlIumlyacutewqEacutearinghEacuteEacutethornAringAringuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacutearing xEacutethornWucirc | IgravelEacuteyacuteeEacuteWucircthornlEacuteccedil mEacutetimesIacutejEacutethornuEacuteIumlaEacuteccedil Ccedil xEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlqEacuteccedil || 10 ||

erEacuteEacutearingyacuteIgraveiEacutewEacuteEacuteyumlAringmEacuteeumlIgraveiEacuteyacuteZrEacutearinglEacutethorn xEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteyacuteAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil IgravelEacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUIumlthornhEacuteCcedil MuumlqEacuteiumlyacuteTuumlsEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteEacuteIacutepEacuteSiumlthornSiEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteWucirc | ASOgraveZEacuteEacutearingthorn SOgraveZEacutecEacutethorncurrenEacuteNtildeEumlUyacuteuEacute | iEacutecopyEacutethornAringAringmEacuteIumliEacute CuEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing | zEacuteIumliEacutearinglEacuteEacuteyumlurEacutejEacutethornrEacuteIacutesup3EacuteyacuteuEacute | AcircyacuteAcircSthorncurrenEacute CuEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing | iquestucircEacuteSrEacuteiEacutearing yuml euEacutesEacutethorniEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | zEacuteEacuteyacuteqrEacuteiEacutethornparaEacuteEacutexrEacuteyacute cEacutecurrenEacuteNtildethornwEacuteIuml | rEacuteEacute uEacuteaelig mEacuteeumleEacuteEacute pEacuteeumlthornaaEacuteccedilzrEacuteyacuteliEacutearing | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUEacuteumlEacuteEacute pEacuteeumlthornaaEacuteccedilzrEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilyacuteIcircliEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUaring iEacuteEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethorn IgraveiEacutecedilyacuteIcircliEacute | uEacuteyacuteUccedilyacutewEacuteEacuteprEacutethorn CirEacuteyacutejEacuteiuml || 11 ||

AIacutecurrenEacutethornSOgraveyacuteZEacuteEacutearingIcircijEacutethorniEacutexrEacuteaeligyacuteuEacute | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlxEacutethornsup3Eacutearing MuumlyacutelEacuteIumlIgravelEacutethornMaringuuml | AEacuteXccedilpoundaringuumlcEacuteEacuteordfthornhEacuteCcedil lEacuteEacuteyacuteIcircxiEacute | GyacutepEacuteOcirchEacuteEacuteyumlCcedil iEacuteIacutesup3EacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacutethorniEacute | MuumlyacutelEacuteyacuteMuumlEacuteyacutepEacuteEacuteIgravelEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil IacutexEacute | AyacuteWucirciEacuteEacutethornIgravelEacute IgravelEacuteyacutepEacuteEacutearingSthorniEacute | Asup3EacuteqEacutezlEacuteIumliEacutethorn qEacutetimeseqEacuteIumlyacuteiEacute | AyacuteWCcedilucirc uEacuteEacutearingthorn eEacuteIumluEacuteyacutelEacutemEacuteeumlthornS | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornrEacuteNtildeerEacuteyacuteliEacutearing | zEacuteyacuteUplusmnthornsectEacuteEacutearingmEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing || 12 ||

AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteliEacuteEacutearingAringIacutepEacuteblEacutethornliEacute CyacuteuEacute | uEacuteEacuteyacuteiEacuteuEacutethornliEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircordfthornhEacuteEacute | AqEacuteNtildeiEacuteEacutearing eEacutearingiEacuteNtildeIacuteqEacutewEacuteNtildeqEacuteNtildethornZEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacute | xEacutesup3EacuteregEacutexxEacuteWucirc SthornSOslashzEacutearingyacute Wucirc| AmEacutekuEacutexiEacuteaeliguEacuteiumlIcircxiEacuteuEacutethornhEacuteaeligiumlEumlUyacuteuEacute | IgraveuEacuteyacuteIacutezEacuteyacuteZEacuteEacutexEacutethorn MuumlmEacuteyacuteIgraveSiumllEacute | AcentNtildeuumlregxrEacute rEacuteEacutearingixrEacutethornqEacuteEacutelEacuteyacutexrEacute | centNtildeuumlyacuteregxrEacutearingthornuEacuteyacute sEacuteEacutearingIgraveWucircthornlEacuteIuml

| WaringucircqEacuteiEacuteparaEacutecurrenEacuteNtildethornwEacuteIuml IgraveuEacuteyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | AyacutecurrenhEacuterEacuteEacutearingyuml IacutecurrenEacutemEacuteyacutehEacuteEacutearingEumlUthornuEacute || 13 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983092

SOgraveIacutepEacuteiumlcurrenEacuteCcedil SaringuEacutethornsEacuteEacutearingMaringuumlyacutewEacuteNtilde | qEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacutethornqEacuteNtildeSyacuteMCcediluuml aEacutetimesthornWaringucirc | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornuEacuteSyacuteliEacuteIuml | uEacuteaeligthornplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteaeligIacutezEacutethornUIuml | iEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute mEacuteuEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacute AluEacuteaeligyumlcurrenEacuteiEacute | CyacuteWucirc eEacuteIumlthornIgraveuEacuteyacuteMuumlEacuteqEacutemEacutethornEumlUzrEacutelEacuteccedil | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | CyacuteWaringucircWucircuEacutethornxxuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute |

qEacuteAcircthorniEacuteyacutexxEacuteOcircrEacuteiumlthorniuEacutecEacute | zEacuteqEacuteiumlthorn xEacutemEacuteeumljEacuteEacuteyacute AEacuteuEacutetimesthornhEacutearing || 14 ||AIgraveiEacutethorniEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacuteIacutehEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | AyacuteIgravesup1uEacutethornIcirceEacuteeumlzEacuteyacuteiEacuteIcircblEacutethorn cEacute | IgraveuEacutemicroEacutearing SaringuEacuteEacute IgraveuEacutemEacuteeumlthornWucircUyacuteIcircliEacute | AyacuteIcircalEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeliguEacute SaringuEacuteEacutearingthorn lEacute qEacuteyacuteirEacuteiuml | lEacute UEacuteeEacuteEacute uEacutethornAcirchEacuteEacutearingyacute IgraveuEacutepEacuteNtilde | lEacuteEacuteIcircalEacutelEacutearingiumllSigraveEacutearing lEacute mEacutethornuEacuteqEacuteEacuteyacutelEacute | qEacuteEacuteyacuteiEacutetimessbquouumlthornŠlEacuteyacute IgraveuEacuteplusmnthorniEacutearing | IgraveSyacuteurEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacutemEacutethornUEacute IacuteacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 15 ||

iEacutexrEacutearinglSigraveEacutearing uEacuteIacuteqEacuteeumlthornAtildemEacutearingyacutehEacute | kEacuteyacutelEacuteNtildeerEacuteEacutethornqEacuteiumlIacuteNucircyacutelEacutejxuEacutethornrEacuteqEacuteccedil | iEacuteIgraveSyacutelSigravekEacuteyacutelEacuteNtildethornEumlUirEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | AyacutepEacuteeumluEacutethornhEacutearingiumlwEacuteNtildeyacute cEacutecurrenEacutethorniEacutearing | LiEacuteSaringuEacute zEacuteCcedilrEacuteEacutearingoEacuteEacuteiumlUccedilWucircthornxmEacuteirEacuteyacutexrEacute | LyacuteiEacuteSigraveOacutethornSigravexrEacuteyacute kEacutelEacuteNtilde | AcircyacuteSigravexrEacutethorn iuEacutearinguEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | IacutezEacuteUyacute EIcircimEacutethornmEacutearingwEacute | xEacute mEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacuteEacutearingiumlthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil| iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnxxEacutemEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacutearingiumlhEacutethorn rEacuteyacuteyenEacutearinglEacuteyacute rEacuteeEacutethorniEacutearing | AcircyacuteSigravexrEacuteyacute xEacute IacutezEacuteUyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | lEacuteaeliglEacuteccedilaEacuteccedilthornCcedil AcircyacuteSigrave AEacuteAcircthornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 16 ||

AyacuteirEacuteOcircyacutekuEacuteEacuteiumlyacutecurrenEacuteEacutearingAringIgraveiEacutethornUparaEacuteEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteIacutezEacutethornU mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | lEacuteaeliguEacute UEacutearingmEacuteCcedil lEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | lEacute cEacutecurrenEacuteNtildethorn mEacuteeumlIgraveiEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing |AyacutelrEacuteEacutearinglrEacuteCcedilyacute iEacuteNtilde lEacutethorn IgraveWucircaaxEacuteeumlEacuteyacuteiEacute | xEacuteyacuteiEacutexiEacutethornnotaringuEacuteyacutesEacutecurrenEacuteccedilthornhEacuteqEacuteccedil | sEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutearingAringIcirccurrenhEacute zEacuteEacutethornUzEacuteIumlyacuteIcircwhEacuteiuml | xEacuteOcircyacuterEacuteiumlxrEacuteEacutearingthornSrEacuteyacutelEacuteCcedil mEacuteeumlthornIgraveiEacute | iuEacuteCcedil MuumlUEacutearingIgravewEacutethornlrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacuteqEacuteccedil | iuEacuteyacuteCcedil MuumlUEacutearingthornIgravewEacute IgravelEacuteyacuteeEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlEacuteqEacuteccedil || 17 ||

IgravelEacuteeEacuteEacutelEacuteNtildeMuumlEacuteqEacutearingyumllrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacute | AqEacuteIuml uEacuteEacutecEacuteqEacuteNtildemEacuteEacutexEacutethorniEacuteEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteaelig xEacuteuEacuteiuml GiEacuteuEacuteEacutearingthorn lEacuteqEacuteyacuteliEacutearing | qEacuterEacuteEacuteiumlSEacuteMuumlUiuEacuteEacuteimEacuteeumlthornmEacuteNtildeUEacutearingyacutekEacuteEacuteqEacuteccedil | oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethorn AEacutemlEacuteEacutearingyacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute ZEacutesEacuteNtilde xEacuteCcediluEacuteixEacuteU AiEacuteaeligxxEacutearinglEacuteEacutelEacuteIumlthornIacutepEacutexxEacuteWucirc

| ClSigraveEacuterEacute xEacuteuEacuteEacuteiumllMuumlEacuteqEacuteEacutelEacutethornIacutepEacuteuEacuteyacuteWucircIgraveiEacute | xEacute SigraveyacutemxEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute || 18 ||

AuEacutethornSigraveyacutemxEacuteEacutearing AaEacuteccedilthornCcedilzEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlthornqEacuteIgraveiEacutecediliEacuteccedil | CyacuterEacuteEacuteyacutelEacute MtimesuumlyacutewhEacuteEacutearing SyacutezEacuteIacutepEacutethornxxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlaeligyuml | AEacuteuEacuteyacuteiEacuteiumlIacuteqEacutelSigraveyacute zEacutecrEacuteEacuteyacute kEacuteqEacutethornliEacuteqEacuteccedil | EmEacutexlEacuteNtildeIgraveWucirc iEacuteCcedil lEacutetimesqEacutehEacuteEacuteqEacutejEacutethornSigraveEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacutearinglSigrave xEacutesEacuteEacuteuEacutetimesthornYrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AxEacuteNtildeUEacutelEacuteccedil mEacutethornEumlUuEacutetimesparaEacuteIgraveiEacute | mEacutetimesIacutejEacutethornurEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilzEacuteNtildeqEacutethorniEacuteIuml

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983093

| iEacuteEacuteqEacuteyacuteluEacuteuEacutethornIcircxjEacuteiEacute xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IgraveSyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn | lEacuteaeliguEacuteCcedil IgraveuEacuteSOgravewEacuteEacuteAringAringcEacuteEacuterEacuteEacuteiumlyumlliEacutearinguEacuteEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteEacuteaelig AlrEacuteEacutearinglrEacutexqEacuteaeligyuml SigraveOacutefrac12EacuteyacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteEacutearing SigraveOacuteyacutefrac12IgraveiEacute | pEacuteeumlzrEacuteiEacutearing xuEacutethornaEacuteEacuteiumlssEacuteEacutearingyacuteMuumlEacuteiEacuteccedil | CirEacutetimesiEacuteNtildeqEacutethornhQucircsEacuteEacuteIgravelEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacuteyumllrEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteIgraverEacuteMuumlEacute | AiEacute FkuEacuteiumlaEacuteccedilyacuteCcedil-

xEacuteIgravelEacutethornuEacuteiumlyacutecEacutelEacuteEacute || 19 ||AEacuteUEacutearingaEacuteEacutearing pEacuteeumlEacuteeEacute mEacuteOucircUthorn mEacuteiEacuteyacutehellipiexclucirc | xuEacutehEacuteiumlUEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteEacutelEacuteccedilthorn IgraveuEacutepEacuteEacuteyacutexEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml IgraveSuEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteEacutearingAringsup1yacuteqEacute | xEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingAcircCcedil lEacutethorn eEacuteWucircEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteumlEacutearingthornIacutezEacutesmEacuteCcedilMuumlzrEacutemEacute UEacutearingcEacuteyacutelEacuteEacuteuEacutethorniEacuteccedil | CyacuteIcirclSigraveyacuterEacuteEacuteuEacutethornimEacuteNtildewMuumlyacutesEacuteCcedil IacutecEacuteyacutesectEacutepEacuteEacutethornlEacuteNtilde | rEacuteIcircxqEacuteyacutelixEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute AIgravemEacuteiumlthorniEacuteEacutexxEacuteyacutemiEacute xEacuteEacuteyacuteMuumlqEacuteccedil|| 20 ||

iEacuteIcircxqEacutelEacuteccedil UEacuteeEacuteEacutelEacuteqEacuteIacutekEacuteIgraveuEacuteacuteEacuterEacutearingthornqEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml MuumlzrEacutemEacuteEacuteeerEacuteEacutearingIgraveiEacutethornsEacuteiumlpEacuteliEacutearing | iEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacute MuumlzrEacutemEacuteEacuteSIacutekEacutethornIgravelEacuteregiumlyacuteqEacuteIgraveiEacute | pEacuteeumlxiEacuteEacuteMuumlqEacuteiumlMtimesuumlthornIgraveSuEacuteaeligyacuteuEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlEacutehEacuteEacutearing eEacuteIumluEacuteEacutelEacuteIumlIcirclSigraverEacutethorneEacuteIumluEacuteEacuteyacute IgravelEacute | xEacutemiEacute zEacuteIumlUccedilwEacutethornhrEacuteEacute mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacute| xEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingiEacuteEacutelixEacutemiEacute xEacuteOcircyumlrEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacuteMuumlhEacuteEacutearingiumlthorn uEacuteEacuteixrEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | xEacutemiEacuteMuumlhEacuteiumlthornparaEacute msEacuteEacuteyacuteIacutecurrenEacute || 21 ||

AEacutelEacuteNtildeacuteEacuteIgraveuEacuteMuuml LuEacute lEacuteEacuteaelig MuumlzrEacutethornmEacute CyacuteIgraveiEacute | EpEacuteEacuteaeligthorn uEacutearingSyacuteIgraverEacuteiEacutearing | lEacute IgraveWucirc zEacutearingMNtildeuumlIacuteqEacuteuEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingthornAcircCcedil aEacuteyacuteliEacuteNtildeqEacuteccedil |AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingixEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteCcedil mEacuteEumlUuEacutethorniEacuteiumlqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacuteccedil | aEacuteEacuteyacutearEacuteiuml mEacuteeumlEacutehEacutesectEacuteEacuteyacuteiEacute | aEacutecNucircliEacute qEacutethornWucircEacuteqEacutearingyacuteAcircqEacuteccedil | LMuumlthornCcedil cEacuteEacuteeEacuteyacuteWucirciEacuteqEacuteccedil |pEacuteeumlEacuteeEacutemEacuteOucircUmEacuteiEacutethornhellipiexclucircEacute IgravelEacuteyacuteWucirclEacutearing | IgraveiEacutecedilsup3EacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSWucircyacuteWucirc iEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute || 22 ||

AyacuteqEacuteNtildesectEacutearingyacuteiEacuteUaring | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSyacuteWucircEacuteiEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute IgraveSuEacuteyacuteqEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornsup1Eacute | iEacuteEacutelEacuteyacuteluEacutearingIgraveiEacutethorn

mEacuteyacuteIacutejEacuteIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilthorn | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml bEacutetimesiEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacutemiEacuteIcirciuEacuteiumleEacutexxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute IgraveSzEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml || 23 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983094

xEacuteyacutemiEacute WucircEacutearingiEacuteEacutethornU GyacuteIcirciuEacuteeEacutethorn | SaringuEacuteEacute AEacuteIgraveSirEacuteEacutethorn iEacutearing xEacuteyacutemiEacute | iEacutearingIacutepEacutexxEacuteEacutearingqEacuteEacuteyumlpEacuteIumlUcurrenEacutethornhEacute CyacuteIgraveiEacute | iEacuteSthornmrEacuteEacuteqlEacuteEacuteyacuterEacute | IgraveSapEacuteeumlEacuteeEacute GiEacuteOcircyumllEacuteccedil MuumlUEacutearingyacuteIgraveiEacute | LiEacutethornrEacuteaeliguEacuteEacuteyacuteuEacutetimesiEacuteEacute xEacuteWucircxEacuteeumlxEacuteOcircrEacuteiumliEacuteEacuterEacuteEacute CIgraveiEacute uEacuteaeligthornzEacuteCcedilmEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteSegraveplusmnEacuteuEacutethorn

ClSigrave iEacutearing zEacuteyacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedilzEacuteyacuteiEacuteCcedil pEacuteOcircqEacuteIumlyuml | EyacuteiEacutexrEacuteNtilde | lEacuteiuEacuteEacutethorn uEacuteIcirceEacuteeumllEacuteccedil xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlthorn || 24 ||AlEacuteNtildelEacuteeEacuteEacuteiEacuteqEacutesup1 UEacutearingSthornxEacuteIuml CyacuteIgraveiEacute | lEacuteEacutelEacuteEacuteIacutesEacutehellipiexclucirciuEacuteEacuteSOslashiEacuteOcirclEacuteEacuteCcedil lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteiumlyacuteiuEacuteqEacuteccedil | Asup1Eacuteaelig iEacuteNtilde urEacuteuEacuteIacutexEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacutelrEacutesup1EacuteyacuteiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | IacutecEacuteyacutesectEacuteCcedil SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornaEacuteEacuteyacuteSlEacuteIumlthornMuumlqEacuteccedil | cEacutecurrenEacuteNtildethornIacuteqEacuteiumlyacutesectEacutexrEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearing | AEacutemEacuteeumlEacuteyacute plusmnEacuteuEacuteEacutethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIuml AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircrEacuteiuml AEacuteiqEacuteEacute eEacuteaEacuteiEacutexiEacutexjEacuteNtildethornwEacuteparaEacutearingyacuteIgraveiEacute || 25 ||

YuEacutearingSqEacutepEacuteeumlthornIacutesup3EacuteIgraveuEacuteyacutezEacuteiEacutearing | YuEacuteEacuterEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IacuteqEacutethornjEacute | YuEacuteEacuteWucirc YuEacutearingrEacutelSaringthornuEacute-UEacuteyacutesectEacuteIuml | YuEacute qEacuteEacutexEacuteEacute GthorniEacuteuEacuteyacute IacuteacuteEacuteiEacuteEacute| AregiumlqEacuteEacutexEacuteEacutethorn qEacuteNtildeWOtildeucircyacuteiEacuteEacuteiuml | IgravelEacuteqEacutearingwEacuteEacutexiEacuteNtildethornIgraveOucircIacutepEacuteyacutexxEacuteWucirc | YuEacutearingqEacuteEacute AEacutemEacuteEacutearing IgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteyacuteSIumliEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | MuumlEacutesEacuteEacute AmxEacuteNtildeIgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | AEacuteyacutemEacutexxEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute || 26 ||

ApEacuteeumlEacuteyumlhrEacuteyacutemEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeixEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute | AlEacuteuEacutehEacutearingiuml CthornqEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuterEacuteCcedil cEacuteEacutethornAringxEacuteEacuteaelig cEacuteyacute UEacutearingSthornxEacuteIuml | IgraveMuumlaaEacuteccedilIcircxuEacuteSsectEacuteEacuteliEacutethornUEacute pEacuteOcircyacuteiEacuteqEacuteccedil | rEacutearing yacutelEacutearingqEacutearing IgraveuEacutethornkEacutetimesiEacutearingyacute EpEacutearing | IgraveuEacuteyacutewhEacuteNtildelEacuteEacutethorn IgraveuEacutekEacutetimesyacuteiEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuteIgraveiEacute uEacuteyacuteixEacutexrEacuteyacute uEacutearingSthornlEacuteEacute | CUEacutethornuEacuteiEacuteIuml kEacutearinglEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlyacute IgraveWucirc pEacuteOcirc yacuteiEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircyacuterEacuteyacuteuEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteIumlyacute qEacutelEacuteNtildethornwEacutearing SzEacuteyacutexrEacutearingyuml || 27 ||

urEacutethornsup1plEacuteEacuteyacuteSigraveEacutearingSthornxEacuteIumlyacute IgraveuEacutewhEacutethornuEacutearingyacuteiEacutearing | SEacuteyacutekEacutejEacuteiumlthorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacuterEacuteOcircZEacuteaeligyuml | IgraveMuumlliEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | MuumlEacute SIumlIcircmiEacutethorn IgraveMCcediluuml mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | LMuumlEacutearingthorn rEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | UaringyacuteeEacuteiEacuteIumlthorn UEacutearingSyacutexEacuteIuml EthornpEacutearing | uEacuteEacuteiEacuteEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | AyacutecurrenEacuteUEacuteyumlnotIumlIcircmiEacuteyacuteAcirccrEacutethorniEacutearing | IgravesectEacuteyacutemEacuteSEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | rEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingthornUaringMuumlyacuteqEacuteNtildeumlEacutethornqEacuteqEacuteccedil || 28 ||

AyacutealEacuterEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuterEacutethornuEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | LyacuteiEacuteSthornxrEacute mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacute mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil | AyacuteuEacuteqEacutethornCcedil qEacutekrEacuteyacuteqEacutegcEacutethorniEacuteNtildeqEacuteccedil | sEacuteEacutearingyacuteMuumlparaEacuteyacute mEacuteNtildehrEacutethornmEacuteEacutemEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteimEacutetimesthorncNucircEacuteIacuteqEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacuteEacutethornWOgraveucirc mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacute irEacuteNtildeqEacuteccedil | mEacuteyacuteuEacuteqEacuteEacutethornlEacuteCcedil iEacuteNtildeyacute qEacutekrEacutethornqEacuteqEacuteccedil |AyacuteIcircalEacuteUaringyacuteuEacuteEacuteuEacutethornqEacuteEacutearing qEacutetimesyacuteirEacuteNtilde | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyumlparaEacuteiEacuteNtildeyacuteAcirccrEacuteiEacutearing || 29 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983095

AyacutelEacuteEacuteyacutepEacuteEacutearingyacuteaEacuteEacute mEacuteyacuteUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil |mEacuteEacuteyacutemEacuteEacutexxEacutethornrEacuteCcedilrEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | AEacutepEacuteEacutearingaEacuteEacutexiuEacutearinguEacutethorn xEacuteCcedilrEacuteyacuteIcircliEacute | rEacuteyacutesectEacute mEacuteNtildethornhrEacuteMtimesuumlyacuteiEacuteEacutearing eEacutethornlEacuteEacute | iEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacutekrEacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | cEacuteyacuteiEacuteNtildeqEacutethornIcircalEacuteCcedil cEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacutethorn mEacuteEacutemEacuteyacuteMtimesuumliEacute | rEacuteyacutesectEacute rEacuteEacutethorniEacuterEacuteyacuteiEacutearing rEacutethornqEacute |

iuEacutesup3EacutexiEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thornlEacuteccedil mEacuteeumloEacuteOcircyacuteIgraveWucirc | rEacuteyacuteIgraveS uEacutearingyumlijEacuteEacuteAringxEacuteyacuteiEacuteEacutearing aEacutetimesthornWucircEacutelEacuteccedil || 30 || MuumlyacutezrEacutemEacuteEacutethornSOgraveIgraveSthorniEacuteEacutexxEacuteOcircyacuterEacuteEacuteiuml | mEacuteEacuteyacutemEacuteEacuteIacutesup3EacutethornblEacuteiumlIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | UEacutearingSxrEacuteEacutearingUliEacutethorn-SaringiumlzEacutearingyacutewEacuteNtilde | iEacutesectEacute lrEacutexrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig | iEacutearingAringzEacuteUIumlUEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | rEacuteyacutejEacuteEacuteAringmEacuteNtildethornhrEacutexrEacuteyacute MuumlqEacuteiumlthornhEacute | AmEacuteEacuteyumlhrEacuteyacutemEacuteEacuteSthornMaringuumlzEacuteEacuteyacutexEacute | iEacuteyacutesectEacute iEacutearingthornrEacuteEacutearingIgravelEacuteyacuteeEacuteEacute eEacutethornlEacuteEacute | qEacutetimesiuEacuteEacute mEacuteNtildelEacuteqEacutetimesiumlirEacuteNtildeqEacuteEacutethornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | AyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacuteEacutexxuEacuteyacuteMuumlqEacuteiumlthornIacutepEacute || 31 ||

AEacutezEacuteEacuteIgraveiEacuteMuumlEacute IgravecentuumlqEacutethornrEacute CyacuteuEacute | iEacuteiEacute mEacuteOcircrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig AmEacuteaeligthorniEacuteCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeCcedil eEacutethornrEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute ZEacutesuEacuteaeliguEacutethornCcedil IgraveuEacuteSegraveoEacuteeumlEacuteyacutefrac14hEacute | SIumlyacutebEacuteiumlacuteEacuteNtildethorniEacuteqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteyacutexrEacuteEacuteIgraveiEacutethornIacutejEacuteyacuteIcircxxEacuteregaEacutethornqEacutelEacuteyacute IcircxxEacuteregEacuteaEacutethornqEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute |AEacute-rEacuteIcircxqEacuteyumlljxEacuteyacutemiEacute uEacuteEacutethornxEacuteyacuteuEacuteEacute | UEacutearingWucircthornIcircliEacute mEacuteOcircyacuteurEacuteEacuteiumlthorn AcircWucircthorn || 32 ||

GIgravewEacutethornUccedil Wucirc SIumlbEacuteiumlyacuteacuteEacuteNtildeumlEacutethornqEacute | ClSigravexrEacute bEacuteqEacuteEacutearingiuml AIgraveiEacutethornIacutejEacuteEumlUyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutemEacute mEacutezrEacutethornMuumlEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteixEacuteuEacuteiumlCcedil mEacuteEumlUmEacutezrEacuteiEacuteIumlthornIgraveiEacute xEacuteEacuteaeligyacutecurrenqrEacuteEacuteiEacuteccedil | AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1-mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | AalEacutearingyacute lEacuterEacutethorn xEacuteNtildeyacutemEacutejEacuteEacutethorn UEacuteyacuterEacutearing AyacutexqEacuteEacutelEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacuteEacutethornIgravelEacute SaringuEacute uEacuteyacuterEacuteNtildelEacuteEacutethornIgravelEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelEacuteccedil | rEacuteNtildeyacuterEacuteEacutearingyacutekrEacutethornxqEacutelsaquoNtildethornWOgraveucircUEacuteyacutehEacuteqEacutearinglEacutethorn | pEacuteOcircIgraverEacutecedilEacuteliEacutearing lEacuteqEacute EIgravepoundCcediluuml IgraveuEacutethornkEacutearingqEacutearingyacuteIgraveiEacute || 33 ||

AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacutethornuEacutearingSEacuteyacuteparaEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacuteEacute AthornIcirceEacuteUEacuteyacutemEacuteeumlpEacuteNtilde | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUEacutearing lEacutethornrEacuteEacuteiumlmEacuteEacuteyacuteparaEacute | mEacuteyacuteIcircXccedilpounduumlUEacutethornkEacuteEacuteparaEacuteyacute xEacutemiEacutethornqEacute IgraveuEacutexEacutemEacutearingiumluEacuteEacuteAringsup1qEacuteEacutearingAringalEacuteIumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LiEacutearingAringsup1Eacuteaelig uEacutexEacuteuEacute IacutecurrenEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacutejEacuteiuEacutearingiumluEacuteEacutealEacutearingUIacutecEacuteiumluEacuteiumlhEacuteiumlthorn-IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | lEacuteIumlsEacuteEacuteIacutecEacuteiumlparaEacute mEacuteIumliEacuteMuumlEacuteyumlIacutecEacuteiumlparaEacutearingyacuteIgraveiEacute | AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearing-UaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaelig-MuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacute urEacutethornuEacuteSEacuteyacuteiEacuteEacute || 34 ||

rEacuteEacuteparaEacute uEacuteEacutexEacuteNtildethornIgraveMuumluEacuteaeligyacuteplusmnNtildeiEacuteEacute | UeEacuteiEacuteEacute mEacuteAcircthornwEacuteEacute zrEacuteEacuteyacuteqEacuteEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacute AthornIgraveiEacutesEacuteEacutearingyacuteIgraveW ucirciEacuteEacute | FkuEacuteEacuteiuml AuEacutemEacutethorniEacuteliEacuteEacuteyacuteparaEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacute CthornirEacutearingMuumlEacuteyacuteSzEacute | lEacuteaeliglEacuteCcedil uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute WucircEacutearinguEacuteEacutecEacute urEacuteEacutexEacute mEacuteEacuteUEacutethornzEacuteyacuterEacuteiuml | IgraveuEacuteplusmnNtildesup2kEacuteqEacutearinguEacuteEacuteWCcedilucirc qEacutetimesirEacuteNtildeqEacuteEacuteyumlcNucircIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | lEacute iuEacuteMuumlEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedilWucircyacuteIcircliEacute || 35 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983096

rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | AjEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | xuEacuteEacutelEacuteyacutepEacuteeumlEacuteOegraveucirc | AXccedilbEacuteEacutethornEumlUyacuteoEacuteiumlqpEacuteEacutethornEumlU | WucircxiEacuteyacutexxEacuteNtildeWucircthornxiEacute | MtimesuumlzEacuteEacutethornlEacuteNtildeIgraveuEacuteiumlyacutemicroEacuteEacuteuEacutethornxEacuteNtilde | qEacuteOcirckEacuteiumlluEacuteEacuteljxEacuteOcircyumlrEacuteiumluEacuteyacutecEacuteEacuteiuml | MtimesuumlIgraveiEacuteEumlUirEacutearingMuumlEacuteSzEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | SaringuEacuteEacuteparaEacute qEacutethornWucircEacuteSaringyacuteuEacuteEacute | UqrEacuteparaEacute

SaringuEacuteEacutethorn aEacuteUyacuteIgraveaEacuteU || 36 || lEacuteaeliglEacuteCcedil aEacuteUEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | aEacuteEacuteaeligyacuteUIuml IacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacute xEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteEacuteIgravelEacuteyacute iEacutecurrenEacutethorniEacuteIuml | LMuumlthornmEacuteSIuml Igravesup2yacutemEacuteSIumlyacute xEacuteEacute cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSIuml |Ayacutesup1EacutemEacuteSIumlyacute lEacuteuEacutethornmEacuteSIuml oEacutepEacuteOcircyacuteuEacuteNtildewEacuteIumlyuml | xEacuteWucircxEacuteeumlEacutecurrenEacuteEacuteUEacute mEacuteUqEacutearing urEacuteEacutearingthornqEacuteIacutesup3EacuteyacuteIgraveiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearingthorn IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacutehEacuteqEacuteccedil | AjEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuumlthornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | uEacuteyacuteUEacuteWucircuEacutethornxxEacuteuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute || 37 ||

IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildelqEacutethornWucircxEacuteEacutearingyacute kEacuteOcircmEacutethornrEacute | microEacuteEacutemEacuterEacuteEacutearing aEacutetimesWucircqEacutearingkEacuteEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | rEacutearingyacute cEacutearingqEacutearingAringIacutezEacutethornqEacuteIgraveuEacuteyacuteIgravesup2wEacute | mEacuteeEacuteiumllrEacuteEacutexxEacutemiEacute mEacutetimesIacutejEacuteuEacuteIumlqEacuteIacutepEacutethornUccedilwEacuteIcircliEacute | uEacutetimesIgravesup1thornIacutepEacuteUyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacute IgraveuEacutepEacuteIgravepounduumlIgraveuEacutethornmEacuteUIumlyacuteiEacuteEacute | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacuteyacuteuEacuteEacuteiuml iEacuteaeligthornAcircSIumlyacuteEumlUiEacuteEacute |AqEacuteOcirclsEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteIacutepEacute uEacutethornUccedilwEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacutearingyacuteiEacuteSOgraveSthornMuumlqEacuteccedil || 38 ||

EyacuteŠaeligirEacutethornuEacuteyacutecEacuteEacuteWucircthornIacutepEacute | pEacuteOcircIacuteqEacutethornCcedil mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacuteyacute IcirceEacuteluEacutethornIcircliEacute | IgraveSuEacuteCcedil IcirceEacuteluEacutelirEacutealEacutethornrEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacuteScurrenEacutethornUCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteMtimesuumlthorniEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringuEacuteEacute EyacutemEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | qEacuteyacuteWucircIcircUccedilwEacutethornqEacutexrEacute aEacuteEacutearing yacutemiEacuteEacuteUqEacuteccedilyuml | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteqEacuteMNtildeuumlthornuEacuteiumliEacute | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteUEacutemrEacuteEacutethornrEacuteiEacutearing | NucirclSEacutearingthornIacutepEacuteparaEacuteiEacuteNtildeAcircumlEacuteyacuteUaelig | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn || 39 ||

oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacute uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornuEacuteiEacuteEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacutethorn mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethorn | iEacutecNucircyacuteCcedilrEacuteEacutearingUEacuteuEacutetimesthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacuteEacuterEacutethorn | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacutemEacutethorniEacuterEacutearing | SaeliguEacuteIumlyumlxuEacuteyacuteIcircxiEacuteUthornxiEacuteNtilde lEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacuteqEacuteEacuteiumllEacuteNtildethornwEacutearingprEacute | FyacutekuEacuteiumlCcedil IcirceEacutethornaEacuteEacuteiEacuteNtilde pEacutearingwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | zEacutesup3EacuteEacutearingthorn AxiEacuteNtilde Igravesup2yacutemEacuteSaringyuml | zEacuteCcedil cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSaring| xEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) AxEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) CIgraveiEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 40 ||

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlyacuteuEacutetimesIgraveSthornrEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteIacuteqEacute | mEacuteyacuteU Ccedil urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornuEacutetimesiEacuteccedil | AyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn pEacuteNtildeerEacuteOcircthorn lEacuteEacutexEacuteyacuteirEacuteEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacutexrEacutethorn eEacuteaEacuteyacuteiEacutexmEacutethorniEacuteIuml | eEacuteEacuterEacuteEacutepEacuteOcircIacuteqEacute mEacutethornIgraveiEacuteurEacuteEacutearingiumlyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildelEacuteyacuteliEacuteEacute AyacuteiEacuteNtilderEacuteiumlthornjEacuteNtilde | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing oEacutetimesWucircxmEacutethorniEacuteIuml AcircyacuteSigrave | xEacuteyacuteUqEacuteEacutethorn CIgraveiEacutethorn xsectEacuteIumlmEacuteNtildeyacuteqEacuteqEacuteccedil | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIumlyacute plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacute xjEacute || 41 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983097

IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacute AuEacutethornjEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacuteliEacuteEacuteaelig | pEacuteyacuteS igraveEacute uEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteOcircwEacutehEacuteEacuteIgraveuEacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUthornxiEacuteNtilde uEacuteEacutexEacuteEacuteyumlirEacuteEacuteaelig IacutecEacuteyacutesectEacuteEacuteaelig eEacuteaEacutethorniEacuteEacutearing IgravelEacuteyacutekEacuteEacutelEacuteEacuteaeligyuml| plusmnEacuteuEacuteEacutethornpEacuteOcircqEacuteIuml cEacuteyacuteUjEacutethorn xEacuteyacuteaEacuteyacuteCcedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteEacuteaelig | iEacuteEacuteuEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn UEacuteyacutexEacutepEacuteEacuteyumlparaEacuteEacuteyacute WucircthornuEacuteCcedil qEacutearing | zEacuteNtildeyacutepEacuteyacutexmEacuteyacuteiEacuteIumlyacute AEacuteyacuteaEacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteOcircyacuterEacuteiumlrEacuteEacutethorn xEacuteyacuteWucirc

| iraEacuteeumlEacutearingthornWucirc pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacutethornIacutemicroEacutelEacuteEacutearingSqEacutearingyacutebEacutearing | UyacuteIgraverEacutesup3Eacute MuumlIacuteparaEacutethornlqEacuteqEacutetimesyacuteuEacuteEacuteCcedil (2 ) AuEacuteEacutethornWucircEacute | iEacuteqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtildelEacuteEacuteaeligiumlyacuteIacutepEacuteUEacuteyumliqEacuteyacuteluEacuteiEacuteIumlthornIacutepEacute |AyacuteliEacuteyacuteEumlUyacutecurrenEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircIacutepEacuteyacuteUmEacuteEacutearingthornSMuumlEacuteIacutepEacute || 42 ||

IgraveiEacuteyacutexEacuteeuml currenEacutemEacuteyacuteIcircxsectEacuteUWucircEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumleEacutethornIcircdeg | lEacuteEacutexEacutethornirEacuteEacute pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtilde mEacuteiEacuteyacutehellipiexclaeligucirc | xEacuteyacuteqEacuteNtildeyacuteSigravexrEacuteyacute kEacuteluEacutethornsup3EacuteEacuteSigraveiumlxrEacutethorn mEacuteEacuteyacuteUaring | IgravesectEacuteyacutepEacuteIumlUjEacuteaeligthornzzEacuteyacuteiEacutemEacutethornIcircdegyacute wEacuteQucircthornmicroEacuteaeligyacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacuteUyacuteCcedil IgraveuEacuteiEacutethornluEacuteliEacuteqEacuteccedil | AlEacuteNtildethornoEacuteklEacuteEacuteIgraveiEacute zEacuteEacuteCcediloEacuteyacuteU | AEacutemEacutemEacuteOcircwEacuteiumlCcediloEacutethornUparaEacuteaeligyacuteuEacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteEacutethornUaringmEacuteyacutexEacuteEacutearingthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil | irEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeiEacutetimesmiEacuteCcedil IgraveuEacutethornIgraveSiuEacuteaeligyacuteuEacute | oEacuteyacuteWOgraveucircxEacuteEacutearing thornqEacute IgraveaEacuteyacuteUCcedil uEacutethornzEacuteIuml || 43 ||

AluEacutearingIgraveiEacute iEacuteNtildeaEacuteeumlEacutearing uEacutethornIgravecentuumlrEacuteEacuteyacuteliEacuteqEacuteccedil | AEacuterEacutexEacuteOcircrEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacutethorniEacutetimesmxEacuteNtildeyacutewEacuteNtilde | xEacute xEacuteXccedilaEacuteeumlEacuteqEacutexiEacuteqEacuteEacutearingyumlplusmnEacutearingAringirEacuteEacutearingyacuteiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearing aEacuteEacute IgravemEacutethornmEacuteEacuteIgraveiEacuteyacute iEacuteiEacuteccedil | xEacute iEacuteordfEacutearingIacutepEacutexxiEacuteuEacuteEacuteyumlAringirEacutearingirEacuteyacutelrEacutearing | UyacutecurrenEacutexEacuteEacutethornlEacuteIcircluEacuteyacuteiEacuteEacuteparaEacutethorn rEacutearing | AyacuteluEacutearingIgraveiEacuteyacute mEacuteEumlUthornuEacutetimesirEacuteEacuteyacuteAringxiEacute | LyacuteuEacuteqEacuteyacuteiEacuteEacuteaeligxjEacuteEacutearingthorn AIacutemicroEacutelEacuteEacute | iEacutearing LyacuteiEacutearing plusmnNtildethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteurEacuteEacutearing | AWucircthornUWucircyacuteaEacuteiumlpEacuteiumlthornlSkEacuteEacutejEacutearing || 44 ||

iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteuEacutethornWucircEacutearingUEacuteyacutesectEacutearing | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacute AWucircthorn | IgraveSyacuteuEacuteEacutearing UEacuteIgravesectEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimescedilEacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | AyacuteIcircalEacutexcEacuteEacutethorn-IgraveSirEacuteyacuteparaEacutethorn | UEacuteyacutesectEacutearinguEacuteiumlyacuteixEacute | microEacutearingyacuteiEacute AEacutethornIgraveSyacuteirEacute | AWucircEacutearingyacuteAringIcircalEacute || 45 ||

iEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacutearing AthornAcircyacutehEacute | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaring yacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | uEacutetimesyacutesectEacuteparaEacutethorn uEacuteaeligplusmnNtildeyacuteiEacuteparaEacutethorn | AyacutealEacutearinguEacutetimesiumlyacutesectEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacutexrEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig || 46 ||

EyacutewqEacuteEacute cEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteUparaEacutethorn | uEacutetimes yacutesectEacutexrEacuteEacutearingyacutewqEacuteEacute | uEacuteaeligyacuteplusmnNtildeyacuteiEacutexrEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteU | iEacuteEacuteaelig iEacuteEacuteuEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornmEacuteplusmnaringiEacutearing | xEacutearingrEacuteaEacuteccedilCcedilUEacutesectEacuteIumlthorn aEacuteyacuteIacutepEacuteiumlhEacuteIumlthorn mEacuteNtildeyacutesectEacutearinghEacuteyacute xEacuteCcediluEacutethornxEacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteSOgraveyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | rEacuteSigraveEacutesectEacuteEacuteaeligthorn UyacutezqEacuterEacutethorn | rEacutejEacuteEacuteyacute aEacuteEacutearingaEacuteiumlyacuteIacutepEacuteiumlhrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacutexrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumleEacuteIgraverEacutewhEacuteNtilde mEacuteeumleEacuterEacuteEacute cEacute mEacutezEacuteNtildeIacutepEacutethornparaEacute pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | LiEacuteqEacuteNtildeplusmnliEacuteqEacuteIgravemEacuterEacutethornliEacuteCcedil cEacutearingyacuteIgraveiEacute | AEacuteIgraveSirEacute mEacuteNtildehrEacutethornxrEacute uEacuteyacuteixEacute | AjEacute mEacuteIgraveuEacutethornsectEacuteEacuteIgravehellipiexclucircyacuteUxEacute || 47 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983088

mEacuteyacuteIgraveuEacutesectEacutethornuEacuteliEacuteyacute mEacuteEumlUyacuteuEacuteEacuteeEacuteyacuteqEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | IgravemEacuteyacuteiEacuteaeligwEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlyacutebrvbarEacuteEacutearing AyacuteIacutepEacuteUthorncurrenEacuteIgraveiEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacuteWucircxxEacutethornqEacuteNtildeSigraveCcedil uEacuteAcircthornhEacuteIcircxiEacuteyacuteUEacutearingSthornkEacutearing | kEacuteIumlUEacutethorn CcNaringucircMNtildeuumlyacutekEacuteiumlAcircthornhEacutearingwuEacuteEacuteyacuteUpEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteyacuteIgraveuEacutethornsectEacuteCcedil iEacutearingyacute IgraveuEacuteiEacutethorniEacuteyacuteCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteyacutexmEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlpEacuteNtildeyacuteaEacuteEacuteiumlsectEacuteEacutethornIacutehEacuteyacute mEacuterEacutearingiumlthornIgravewEacuteIgraveuEacuteyacutemicroEacuteiEacutethorn | AiEacutethornmiEacuteiEacutelEacuteOcircyacutelEacuteiuml

iEacuteSEacuteyacuteqEacuteEacutearing AthornzlEacuteNtildeiEacutearing | zEacutetimesyacuteiEacuteEacutexEacuteyacute Csup2WucircthornliEacuteyacutexiEacuteixEacuteqEacuteEacutethornzEacuteiEacute | oEacuteeumlyacutefrac14Eacute SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyumlqEacuteccedil | AxEacutethorniEacutexxEacuteyacuteplusmnaring iEacuteiEacutethorncurrenEacuteNtilde || 48 || GwEacutethornrEacutexxEacuteyacutemiEacuteEacuteIgravesectEacutethornparaEacute rEacuteiEacuteccedil | xEacuteuEacutearingiumlAringsectEacuterEacuteEacutearing AthornaEacutexirEacuteyacuteparaEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteaelig yacutezzEacuteXccedilMtimesuumlthorniEacuteEacutearingAringuEacutexEacutelEacuteccedil | AjEacutethorn xEacuteIgraveuEacuteiEacuteNtildeyacute zrEacuteEacuteuEacuteEacutemicroEacuteyacutexrEacuteEacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlthornMuumlEacuteqEacutexrEacute | AyacuteqEacuteIuml rEacute GYzEacuteccedilyacute IgravelEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacute EyacuteŠEacute | lEacutepounduumlyacuteCcedil SSOslashthornacuteEacutearingyacute MNtildeuumlWucircEacutethornIacutecEacuteyacuteIgravenotuEacutearingthornrEacuteNtilde |ASthornokEacuteEacuteIgravelEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutecEacuteEacuteyacuteMuumlzEacutethornŠyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute lEacutecurrenEacuteyacutesectEacuteqEacutearingIgraveiEacute | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacuteiumlUaringyumlhrEacuteqEacuteccedil | pEacuteaEacuteEacutearingiumlthorn SaringyacuteuEacutexrEacutethornkEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc || 49 ||

IacutekEacuterEacuteEacutearingyacute rEacuteEacutearing lEacutethorn mEacuteeumlcEacuteEacutearingyacuteSrEacuteEacuteyumliEacuteccedil | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacutetimesiumlthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | uEacuteyacuterEacutelSaringyacuteuEacutexrEacuteyacute pEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | acuteEacutearingcedilaEacuteccedilthornCcedilxEacuteuEacuteiumlyacutekEacuteEacuteiEacutethornqEacuteqEacuteccedil | iEacuteNtildeUyacuteCcedilpEacuteaEacutethornxrEacute kEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc | AmEacuteEacutethornaEacuteOcircWucirciEacute xEacuteIgraveuEacuteiEacuteEacuteyacute iEacutetimespEacuteIumllEacuteccedilthorn | xEacuteuEacuteEacuteiumlyumlIcirclSyacuteuEacuteEacutearing AlkEacutethornxEacute | lEacutepounduumlyacutelrEacuteEacutelrEacutethornpEacuteuEacutelSOslashyacutezEacutearing |AxjrEacuteyacutexjlEacuteEacute xEacuteCcedilpEacutethornIgraveuEacutewrEacuteEacuteqEacute | lEacuteEacuteqEacuteyacute lEacuteEacuteqEacuteaeligyacuteuEacute lEacuteEacuteyacuteqEacute qEacutearingyuml || 50 ||

lEacutemEacuteNtildeaEacuteccedilCcedilxEacutethornMuumlyacuteCcedil mEacuteNtildeqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacutexsectEacutethornIcircxqEacute | xjEacuteEacuteuEacutethornUEacutearingAringxqrEacutejEacuteyacute eEacutehellipiexclucircthornqEacute | rEacuteyacuteeEacutearingAringrEacuteIacutecurrenEacuteyacute rEacutesup1EacuteyacuteWaringucirc cEacutethorn | qEacuterEacuteEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelrEacutethornrEacutecurrenEacuteiEacute | mEacuteyacutezEacuteuEacuteEacutearingthorn qEacuteqEacutethorn pEacuteOcirciEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AlEacuteOcircoEacutelkrEacuteEacutearingAringxqrEacutethornWCcedilucirc IgraveuEacuteyacutepEacuteNtilde | IcircxsectEacutethornxxEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteEacute EthornqEacutearing mEacuteNtildeyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacute AEacutethornW Ograveucirc | mEacutezrEacutethornScurrenEacuteyacutehuEacuteEacutesup3EacuteIgraveuEacutecEacutearingthorniEacuteSyacutelkEacute | MuumlyacuteIgraveuEacuterEacuteiuml mEacuteNtildeyacutesectEacutexxEacute CyacuteqEacuteEacute IacutecEacutethornMaringuumliEacute || 51 ||

rEacutexiEacuteEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacuteyacutelEacuteEacutejxEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde IgravemEacuteyacuteiEacuteEacutexEacutethorniEacuteccedil | AyacutelkEacuteEacutearing qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil | iEacuteqEacutethornlEacutehellipiexclOacute ucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | AyacuteaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil | iEacuteqEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacuteccedil | FkuEacuteiumlqEacuteOcircsEacuteqEacutethornuEacuteEacuteYNucircEacuteyacuteZEacuteqEacuteccedil | uEacutetimesyacutecurrenEacuteCcedil rEacuteEacutearingthorn uEacutearingSyacute xEacuteqmEacuteeumlthornIgraveiEacute | lEacute xEacute eEacuteEacuteiEacuteNtilde eEacutelEacutethorn acuteEacutenotyacutekrEacuteEacuteiEacuteccedil |

qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlthorn qEacuteEacuteUyacuterEacuteEacuteIgraveSthornIgraveiEacute | WucircIacutexEacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilAcircIgraveSthorniEacutehellipiexclucircIumlyacuteiEacuteqEacuteccedil || 52 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983089

uEacuteIumlhEacuteEacutethornmEacutehEacuteuEacuteyacutesEacuteEacuteIacutexEacutethorniEacuteqEacuteccedil | qEacutetimesyacuteiEacutegeEacuteIumlyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn rEacuteIgravepoundCcediluumlyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutehellipiexclucircEacuteIgravelEacutethorn xlEacutearinguEacuteyacute IgraveuEacuteIcircregthorn iEacuteiEacuteccedil | AiEacutetimes thornwrEacuteyacuteaaEacuteccedilyacutexiEacutetimeswrEacutethornkrEacuteEacuterEacuteiEacuteccedil| AyacutexqEacuteEacutelsaquoEacuteyacuteiEacuteEacute qEacutearingthorn IacuteqEacutejEacuteOcircyacute cEacuteUsup3Eacuteccedilthorn | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing IgravelEacuteUccedilGirEacuteEacutethorn uEacuteaeligSaringyacuteWucirc | AyacutecEacutearingiEacuteEacutethorn rEacuteparaEacuteyacute cEacutearingiEacutethornlEacute | xEacuteyacute iEacuteCcedil qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil

| xEacuteEacutearingthornAringlEacutehellipiexclOacuteucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | xEacuteEacutearingyacuteAringaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil || 53 || xEacuteEacutearingAringIcirceEacutethornuWucircEacutearing AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeligiEacuteqEacutetimesIgravewEacuteCcedil IgraveuEacuteIgraveSiuEacuteEacute lEacuteaEacutethornUCcedil mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | rEacutethornIgraveS mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | IacuteqEacuteyacutejEacuteEacuteaelig cEacuteEumlUthorniuEacuteEacute mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | iEacutejxEacuteqpEacuteuEacutethornxrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuteiEacuteqEacutethornalEacutearing UyacutejEacuteIcircliEacutethorncedil | LMuumlEacutethornmicroEacuteqEacutearingMuumlyacuterEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | LMuumlcEacutecentuumlthornqEacutearingMuumlyacutekEacuteNtildeUqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuteiEacutekEacuteeumlEacutethornIcirceEacuteaEacuteyacuteIgraveiEacuteCcedil IgraveuEacutethornpEacuteEacutearing | lEacuteyacute EumlUyacutewrEacuteIgraveiEacutethorn lEacute urEacuteyacutejEacuteiEacutearing || 54 ||

lEacuteEacuteyacutexrEacuteEacutecurrenEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteiEacuteNtildeyacute xEacutelsaquothornIgraveiEacute | rEacutecduEacutearingiEacuteEacuteyumllUEacutearingIgraveWucircthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacuteEacuteyacutealEacutearing | UyacutejEacutearing rEacuteNtildethornYiuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacutecedilthornIgraveiEacute | LMuumlrEacuteEacute cEacute SzEacuteIacutepEacuteparaEacutethorn xuEacutepEacuteOcircyacuteiEacutearing | sup2EacuteprEacuteEacuteIacuteqEacutesup1rEacutearing IgraveuEacuteaEacuteccedilCcedilthornzEacuteirEacuteEacuteyacute cEacute | IgraveiEacutexEacutetimesIacutepEacuteparaEacute uEacuteWucircxEacutearing IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteiEacuteEacuteyacute cEacute | IgravelEacuterEacuteNtildeIcircdeguEacuteEacuteiumlrEacuteIgraveuEacuteWucirciEacuteEacutethorn IgraveuEacuteqEacuteNtildeyacutegcEacute|| 55 ||

AEacuteiEacutethornlEacuteNtildewuEacuteyacute mEacuteeumliEacutethornlEacuteNtildewuEacute | EyacuteregqEacuteEacuteAringAringkEacutethornqEacuteyacute xEacutelkEacutethornqEacute | AEacuteIgraveSirEacutearing cEacutelSigravethornuEacutehEacuteEacuteiumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutekEacutearingthornIgraveWucircyacute rEacute mEacuteNtildeqEacuteEacutelEacuteccedilthorn | CyacuteiEacuteIcircxxEacuteyacutepounduumlaEacuteccedilCcedilxEacuteOcircthornrEacuteiumlaEacuteiEacuteqEacuteccedil | cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacutearing UxEacutethornƒiexclUgraveucircIacutekEacute | uEacuteEacuteUEacuteSgeEacutelEacutethornrEacuteEacuteaEacuteeumlaringyacuteAringIcircalEacuteqEacuteccedil | rEacute LMuumlEacutearingthorn AcircSigraveyacute EcrEacutethorniEacutearing |AyacutexEacuteyacuteXccedilZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexxEacutethornWucircxEacuteeumlEacuteyacuteIacutehEacute | xqEacuteyacuterEacuteiumliEacutearingthorn lEacute cEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing || 56 ||

LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacuteIacutesup3EacutethornoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | AEacuteqEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute iuEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacuteoEacute | SyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacute CthornIgraveWucirc | qEacuteEacute qEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIacuteqEacute qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute qEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacutelEacute | IgravelEacuteyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacuteCcedil (2) CthornIacuteqEacute | AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute || 57 ||

IgravelEacuteyacutebEacutetimeswuEacuteaeligthornUxEacuteyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethorniEacuteaelig | MuumlEacutesEacuteaeligUccedilWucircEumlUiuEacutethornqEacuteEacutemEacuteyacutesup3Eacuteaelig | ClSigraveEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornrEacuteNtildeMccediluuml | AyacuteIcircalEacuteIgraveuEacuteiumlyacutepEacuteeumlEacuteIgravesup1thornuEacutexEacutelEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeparaEacutearingiEacutethornIacutexEacuteMuumlSigraveOacuteyacuteMuuml | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacutejxEacuteyacuteUEacutearing IgraveuEacutethornwEacuteOcircyacuteuEacutehEacuteaeligiumlyuml | IgravelEacuteirEacuteEacuteyacutexiEacutearingAringlEacuteNtildecEacutethornUEacutexiEacuteyacuteuEacute | xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedil Ccedil xEacuteNtildethornoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingqEacuteccedil | ClSigraveEacuteaEacutecNucirc WucircEumlUuEacute AEacuteaEacutecNucirc qEacutearingthornkEacuteEacuteIgraveiEacuteyacutejEacutearing | qEacutearingwEacute uEacutetimeswEacutehEacutemicroEacutethornxrEacute qEacutearingyacutelEacutearing || 58 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983090

aEacuteEacuteaeligUEacuteuEacutexMuumlIcirclSsup3EacuteWucircYrEacuteEacutethornrEacuteaelig eEacuteEacuteyacuteU | MuumlEacuteaeligIacutezEacuteMuumloEacuteeumlEacutefrac14hEacute aEacuteEacuteaeligiEacuteqEacutethornoEacuteeumlNtildeuEacuteEacuteyacutehEacute | AyacuteAcircyacutehEacuteEacutemicroEacuteEacutethorn CyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacute | uEacutexEacutethornuEacute mEacutetimesIacutejEacuteIgraveuEacuteyacuteIacutecurrenEacuteiEacutethorn | Ayacutesup1EacuteaeligIgraveSyacuteauEacuteEacutexEacutethornxEacuteEacutearingyacuteAringalEacuterEacutethorn | AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | iEacuteEacuteqEacuteeumlEacuteyacutemicroEacuteEacuteyumlxiEacuteEacuteqEacuteeumlyacuteUjEacuteEacute |

iEacuteEacuteqEacuteeumluEacutehEacuteEacuteiumlyumlxiEacutejEacuteEacuteyacuteIacutexEacuteiEacuteEacute | ShQucircWucircxiEacuteEacuteyuml ZEacuteEacuteSyacuteaSiEacute | CiEacuteEacutearing AcircSigraveEacuteyuml mEacuteUEacutethornhellipiexclucirciEacuteEacute || 59 || EpounduumlaaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacuteCcedil mEacuteeumlqEacuteEacutehEacutegcEacutethorn mEacuteNtildeUyacute CiEacute | oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornparaEacute xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute cEacutethorn | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteAtildethornmEacuteaeligEumlUyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacuteqEacuteccedil | UjEacuteEacutearingthornlEacuteEacutearingSMuumlyacuteiqEacuteiumllEacuteEacute |AyacutemxEacuteNtildewEacuteEacutethorn CIgraveiEacuteyacute iEacuteSegravesup2thornrEacuteEacutearing | EpounduumlEacutearing uEacutearingwEacuteEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute cEacute | MuumlEacutesEacuteEacuteuEacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteIacuteqEacuteiEacutethorn mEacuteeumliEacuteIumlyacuteerEacuteEacute | uEacuteEacutexEacuteEacuteirEacuteEacutethorn CirEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutearing | MuumlEacutearingAringliEacuteEumlUcurrenEacutearing zEacuteoSƒiexclucircthornUEacutearingiEacuteIumlIgraveiEacute | uEacuteEacuteIacutexEacutesup1Eacuteaelig UEacuteaeligIgraveWucirchEacuteEacuteaelig qEacuteIumlqEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteEacutegcEacuteyacutecentaringuuml | iEacutexrEacuteyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuteacuteEacutearinguEacutethorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeIgraveSIgraveiEacutethorn | oEacuteeumlfrac14thornhEacute EmEacuteyacutexiEacuteUthornhEacuteqEacuteIacutexEacute || 60 || [AmEacutethorncentuumlEacuteqEacuteiEacute aEacuteIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlIacuteqEacuteyacuteqEacuteEacuteCcedil qEacuteWucircIumlyumlqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingyumllrEacuteyacutewiEacutemEacuteNtildethornsectEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornIgraveSyacuteSqEacuteyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlqEacuteyacuteqEacuteOcircIcirclSuEacuteqEacuteccedilyuml || 61 ||

AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil | xEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuteqEacuteEacutethornhEacuteCcedil qEacuteyacuteWucircIumlqEacuteOcircyacutewEacuteNtilde | AIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteplusmnEacuteaeligiumlUIgraveSthornIgraveiEacuteUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil |AIgraveSthornIgraveiEacuteqEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteEacute xEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteEacute xEacute mEacuteNtildeyacutesectEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteEacute AIgraveSthornIgraveiEacuteyacute mEacutegcEacuteyacuteeEacutelEacuteEacuteyuml | AIgraveSthornIgraveiEacuteeEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteqEacuteIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteeEacuteiumlIgravelEacutethorniuEacuteqEacuteccedil |Ayacutesup1Eacuteaelig mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutexEacuteEacutearingyacute AIgraveSthorniEacutearing | rEacutearing eEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexiEacuteyacuteluEacutethorn mEacuteEumlUthorn | SaringyacuteuEacuteEacuteCcedil (2) EmEacutethornmEacuteeumlaeligixEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn || 62 ||

mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehEacuteqEacuteEacutexrEacutethorniEacuteccedil | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn mEacuteNtildeyacutesectEacuteaeligUIgraveSthornIgraveiEacute | EmEacuteyacutemEacuteeumlaeligimEacuteOcircyacuteurEacuteiumlthornCcedil rEacuteNtildeaEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteaeligthorn qEacutetimesyacute irEacuteuEacutearing iEacutethorniEacuteccedil | mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehQucircqEacuteEacutepEacutethornUyacuteIgraveSIgraveiEacutethorn | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuuml thornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutesectEacuteparaEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacuteparaEacute | kEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute cEacuteEacuteyumlrEacuteEacuteiumlyacuteqEacuteEacute cEacute thorn | AaEacuteccedilCcedilzEacutethornparaEacuteyacute pEacuteaEacutethornparaEacute |

ClSigraveparaEacute IgraveuEacuteuEacutexuEacuteEacuteaEacuteccedilthornparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | IgraveWucirc yacuteUyacutehrEacuteyacute aEacuteyacutepEacuteEacutearingiuml WucircyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacutezzEacuteNtildethornIacutecEacuteyacutewEacuteiEacuteccedil | oEacuteeumlfrac14thorneEacuteyenEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil iEacuteIgraveSimEacuteyacuteSIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn aEacuteyacutepEacuteiuml mEacuteeumlEacutethorneEacuteEacutemEacuteyacuteirEacute | AjEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute xEacuteyacutemiEacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute || 63 || [ rEacuteyacutejEacuteEacuteyacutexjEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil aEacutethornIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983091

rEacuteEacutearingAringxEacuteEacuteaeligthorn iEacuteyacutemEacutesup3EacuteNtildeyacuteSaringIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingyacuteSaringIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingSthornaEacuteEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingyumlAringxiEacuteyacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteyacuteAringxiEacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute

mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteAringxiEacutethornhellipiexclucircEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacute AEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute|| 64 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircEumlUthorncedilEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingthornAringmEacuteyacutecurrenEacuteIumlrEacutethornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorncurrenEacuteIumlrEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaelig-UmEacutethorncurrenEacutearingcedilEacute | AyacuteqEacuteOcircIgravelEacuteyacute lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacute | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute

qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute || 65 ||

CyacuteqEacutearing qEacuteEacutexEacuteEacuteyumlparaEacuteEacutekEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteparaEacutethorn | xEacuteuEacutearingiuml thornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | CyacuteqEacute GiEacuteuEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircthornlEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorn mEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | AyacuterEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteU| xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute || 66 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuteSqEacuteWucircthorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacuteyacutemEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuterEacuteaEacuteccedilCcedilUEacuteIgravesectEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | LiEacutesup2Eacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 67 ||

AjEacuteEacuteIgraveSirEacutexrEacuteEacutesup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | uEacutexEacuteOcirclEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AcircSigraveEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteiEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteirEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil |AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteEacuteiEacuteEacutethornqEacuteIacutepEacuteyacuteblEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteiEacuteuEacutethorniEacuteEacuteCcedil qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteqEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983092

AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | GpEacuteOcirchEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingwEacuteEacuteyumllSaringuEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil| AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUthornxrEacute xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteNtilde | AEacuteIgraveSirEacutexrEacute xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute

pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | UzqEacuterEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 68 ||AEacuteUEacutearingaEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | pEacuteeumlEacuteeEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteOucircUxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacutepEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteiEacutehellipiexclucircxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xuEacutehEacuteiumlxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteiEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutepEacuteEacutexEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlzrEacutemEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AEacutemEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 69 ||

AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearingUaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute|| 70 ||

AuEacutemEacuteliEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute| uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute

| mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacute IgravelEacute | AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AuEacutemEacuteiEacuteliEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983093

uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AtildemEacuteEacuteIacutehEacute uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil || 71 ||

AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | AalEacutearingmEacuteOcircuEacuteiumlIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSxEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacutexEacuteEacutearing SIacutecurrenEacutehEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIcirceEacuteUEacutemEacuteeumlpEacuteuEacute EIcircmSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUxrEacuteEacuteAringmEacuteUIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | lEacuterEacuteEacuteiumlmEacutexEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteIcircXccedilpounduumlUEacutekEacutexEacute ESaEacuteccedilIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutexEacuteIgravemEacuteiumlhEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtilde iumluEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveSzEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedil CcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil

|| 72 ||

SIacutecurrenEacutehEacutemEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | SIacutecurrenEacutehEacuteEacutemEacuteUxrEacuteEacuteCcedil IgraveSzrEacuteIgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUmEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutewEacuteEacuteSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUEacutemEacuteUxrEacuteEacuteIcirclSzrEacuteIgraveuEacutewEacuteEacutethornSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | AEacute rEacuteIcircxqEacutelixEacutemiEacute uEacuteEacutexEacuteuEacuteEacute CIcirclSigraverEacuteEacuteIacutehEacute zEacuteiEacutecentuumliEacutethornIgraveuEacuteirEacutearingyacuteiEacutearing || 73 ||

CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutewEacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacutelEacuteEacutearingthorneEacuteuEacutexEacuteEacutearing uEacute IgravemEacuteyacuteiEacutetimesIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearingthorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacuteEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearing thorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil| IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | iuEacutesup1Eacutethorn uEacuteEacutearing AtildeyacutemEacuteaeligAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteCcedilyenEacuteEacutelEacuteCcedil uEacute mEacutethornparaEacuteEacuteIgraveSyacuteIgraveiEacute| AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacutexxEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacute mEacutetimesthornIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlthorn IgraveSyacuteIgraveuEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacutethorn IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute xuEacutesEacuteEacutearingyacuteMaringuuml

| LyacuteuEacuteEacute frac12aringthornuEacute | LyacuteuEacuteEacute frac12thornalEacutearing | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc uEacuteEacutethornrEacuteEacutearing | LyacuteuEacuteEacute WucircIumlyumllSigrave | LyacuteuEacuteEacute WOgraveucirc mEacuteOcircthornwEacutelEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc SaringthornuEacuteEacute || 74 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983094

AEacutemEacutethornqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteWucircyacute xEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlthornrEacuteEacute | uEacuteEacuteyacuteruEacutemicroEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute | qEacuteUIumlyumlcrEacuteEacuteiqEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute ASigraveOacutethornWucirc | SaringyacuteuEacuteIumlpEacuteNtildeiumlthornuEacutelEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute |

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlqEacuteiumlthornWucircEacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | qEacuteyacuteWucirc yacutexEacuteEacutearing qEacutethornWucircxEacuteyacutexxuEacutethorn || 75 || SaringyacuteuEacuteIuml mEacutethorneEacuteiumllrEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute | AyacutemEacuteEacuteAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUcurrenEacutethorn | AyacutemEacuteEacuteAringAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUbEacuteqEacuteccedilyuml |AmEacuteEacuteyumlbEacuteeumlEacuteyacuteqEacutemEacutethorncEacuteEacuteyacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlqEacuteccedilyuml | AmEacutethornSaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteiEacuteEacutearing IgraveWucircthorniEacute | uEacuteeEacuteeumlthornlSaringyacuteuEacuteIumlUeEacuteIumlthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacute | pEacuteNtildeuEacutethornlEacutelSaringuEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteIgraveSthornIgraveiEacutelSaringyacuteuEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteEacutearingIgravelEacutethornlEacuteEacutearingkuEacuteiumlqEacuteNtildeyacuteSIumlwEacutethorniEacute || 76 ||

pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacuteAEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlyacuteMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 77 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyumlCcedil | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingyumlAringalEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn || 78 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutelEacuteyacuteCcedil

uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteqEacuteccedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 79 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983095

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig iEacutemEacutethornsup3EacuteyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingthornAringqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn |

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil || 80 ||AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteparaEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 81 ||

rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 82 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuteAringAringrEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 83 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUEacutearing uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteyacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig xEacuteyacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingyumlAringmxEacuteNtilde lEacuteEacuteuEacuteyacuteCcedil mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteeumlirEacutearingyacuteuEacute IgraveiEacutethorncedilIgraveiEacute || 84 ||

CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemxEacuteNtilde mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornrEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutesup3Eacuteccedil | xEacuteOcircrEacutearingiumlthorn zEacuteNtildeyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteyacuteqEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteqEacuteccedil |AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethornxrEacuteyacute rEacuteEacutearing UxEacutethorn | iEacuteCcedil uEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteqrEacuteNtildeumlEacuteyacuteqEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethorn | iEacutearingthornAringqEacuteNtildeIcircwqEacutethornsup3EacuteEacuteIgraveSyacuteirEacutearing xEacuteyacutepEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteEacute | eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucircEacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircyacuteUIgraverEacuteyacuteiuEacuteEacute aEacuteNtildethornsTuumlSyacuteblEacuteqEacuteccedil || 85 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983096

mEacuteNtildewMuumlUmEacutehEacuteaeligiuml mEacuteNtildewMuumlUShQaeligucirc mEacuteNtildewMuumlUaeligparaEacutethorn xEacuteaaEacuteccedilxiEacuteIumlrEacuteiuml | iEacuteIcircxqEacutethornIcircluEacuteWucircEacuteyacuterEacutexEacutearing | AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteEacuteyacuteIgraveSlEacuteEacutearingthorn uEacuteSIcircliEacute | MuumlxqEacuteEacuteimEacuteeumlhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | xEacuteEacutemEacuteeumlthornhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacutemxEacuteNtilde frac12rEacutethorngcEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacutexEacuteEacuteaelig

pEacuteNtildeuEacutethornlEacutearingyacutemrEacutelEacuteEacutethornIgraveWucirciEacuteEacuteIcircalEacuteUaringyacuteiEacuteEacute | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacutethorn LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteoEacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn || 86 ||

AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | LyacuteiEacuteregthorn xqEacuteyacute uEacuteEacute AEacuteyumlWOgraveucirczzEacuteIcirchQucircyacutesEacuteEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacuteuEacuteEacuteyacutelEacute | xEacuteyacuteuEacuteyacuteixEacuteyacuteUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacutethornIgraveSyacuteirEacuteCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 87 ||

lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeyacuteWucircEacutearingiumlyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | oEacuteeumlfrac14thorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | zEacuteUIumlthornUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | Muuml yacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute || 88 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearing thornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | rEacute LyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteaelig | CyacuteiEacuteparaEacuteEacuteyacuteAringqEacuteNtildeiEacutethornparaEacuteEacuteAringurEacuteiEacuteIumlmEacuteEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | rEacuteEacutearingAringalEacutearingIacuteqEacuteiumljEacuteOcircyacuterEacuteEacute uEacutearingSthorn | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingIacuteqEacuteiumlthornjEacuteOcircyacuterEacuteEacute| IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 89 ||

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSqEacuteEacutethornxEacutelixEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteqEacutearingyacuteuEacute | xEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteUaringMuumlthorn | mEacuteNtildewMuumlUmEacuteyacutehEacutearingiuml xEacuteqEacutethornpEacuteuEacuteiEacuteccedil | iEacutexrEacuteEacuteliEacuteyacuteqEacuteiumllEacutethornIacutexEacute MuumlEacuteqEacuteyacutexxEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumliEacute | CyacuteSaEacuteccedil CcedilxEacutetimesthorneEacutearingrEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnimEacuteNtildeAcircthornwEacuteEacutearingyacute qEacutelEacutethornxEacuteIacutepEacuteyacuteaEacutecNucircthornIgraveiEacute | iEacutesup2EacuteyacutecEacuteEacute uEacutethornSIgraveiEacute | iEacuteiMuumlqEacuteiumlthornhEacuteEacute

MuumlUEacutearingIgraveiEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MuumlEacuteqEacuteyacutexiEacuteSaEacuteeumlaringyacute xEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacuteEacuteIacutekEacutethorn | qEacutelEacutethornxEacuteEacutearingyacute UaringiEacutethorn mEacuteeumljEacuteyacuteqEacuteCcedil rEacuteSEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil || 90 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983097

xEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacutelkEacuteNtildeyacutexEacutethornIgraveiEacuteyacute IgravelEacutethornUIgraveuEacutelSsup3Eacuteccedil | tradeyacuteIgraveS mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlwrEacuteEacutethorn MuumlyacuteuEacuterEacuteEacutearingthorn qEacutelEacuteIumlyacutewEacutearingIgraveiEacutethorn | EmEacutethornlEacuteyacuteliEacuteSOgravemEacutethornlEacuteqEacuteIgraveiEacute | rEacuteiMuumlEacutethornqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute iEacutemEacuteEacutearingthornAringiEacutemrEacuteiEacute | xEacute iEacutemEacutethornxiEacuteyacutemiuEacuteEacute | zEacuteUIumlthornUqEacutekEacuteOcirclEacuteNtildeiEacute | iEacutexrEacuteyacute rEacutelqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteqEacuteEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil | iEacuteiEacuteEacutearingthornAringAcircyacutehEacuteEacute

MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteyacute ESthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil || 91 || rEacutearing lEacuteZEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteaeligthornZEacuteEacutelEacuteyacutexEacuteEacute | rEacutearing uEacuteEacutesEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteEacutethornsEacuteIcircZEacuteyacutesrEacuteEacute | rEacuteEacutearing UxEacutethorn | xEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteccedil | AyacuteliEacuteyacuteUyacuteiEacute MOcircuumlyacuteqEacuteiumlCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutemEacuteiumlthornliEacuteqEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteqEacuteyacute uEacuteaeligiuEacutepermilEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteEacute | xEacuteqEacutethornpEacuteOcirciEacuteccedil || 92 ||

lEacutearingirEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | mEacuteOcircuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacuteEacuteWucircIacuteqEacuteyacuteWucircEacutexEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteimEacuteNtildeAcircthornwEacutexrEacute mEacuteNtildeAcircwEacuteyacuteiuEacuteqEacuteccedil | xEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornzEacuteIumlUccedilwEacuteEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute |

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlEacuteyacutecurrenEacutexxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornmEacuteEacuteiEacuteccedil | pEacuteOcircyacuteiuEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | iuEacuteCcedil uEacuteaelig mEacuteOcircuEacuteiumlaEacuteccedilCcedilthornxEacuteqEacutethornpEacuteOcirc | iuEacuteIacuteqEacuteyacuteSCcedil mEacuteOcircuEacuteiumlthorn MNtildeuumlAcircyacutewuEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute CyacuteiEacute AEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutemEacutethorn || 93 ||

AyacutegeEacuteyacuteIacutesEacutelEacuteEacutethorn mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacutethornSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlEacutecEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAringAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12alEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteIcircalEacuteAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute SthornIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtilde mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravethornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc uEacuteEacuterEacuteEacutearingyacute CIgraveiEacutethorn || 94 ||

iEacuteiEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlcEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteirEacuteeumlNtildethornumlEacuteUyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteWucircIumllSigravearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute ClSigraveyacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacutearingSIumlthorncEacuteIuml yacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeqEacuteiuml thornkrEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc mEacuteOcircwEacuteyacuteIacutesup3EacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearing yacuteuEacuteaelig mEacuteOcircyacutewEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacutearingrEacuteIcirclSMccediluuml || 95 ||

AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc SaringyacuteuEacuteEacute WucircIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingthorn SaringuEacuteqEacutelEacuteNtildeyacutewrEacuteEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteUthorn | aEacuteyacutelkEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlyacutemxEacuteyacuteUxEacuteyacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | xEacuteEacutearingkuEacuteEacuteiuml IgraveSMccediluuml | rEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildewEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemEacuteUEacutethornmEacuteiEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteEacuteprEacuteEacutearingAringxEacuteNtildethornUEacuteyacute UcurrenEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilthornIacutexEacute IgravemEacutezEacuteEacuteyacutecEacuteEacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacuteyacuteumlEacutearing mEacuteUEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircprEacuteEacutearingyacute IgraveWucirc iEacutearing xEacuteqEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 96 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983088

AEacutemEacuteEacutearingthorn Wucircyacute rEacutemacrOslashthornWucircyacuteiEacuteIumlaEacuteiumlqEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacutesup3Eacuteccedilthorn | ScurrenEacuteyacutelSkEacuteEacutethornlEacuteEacute eEacuteyacutelEacuterEacutethornliEacuteIumlxxuEacuterEacuteyacuteCcedilpEacuteNtildeqEacuteccedil | iEacuteiEacutethorn CyacuteqEacutearingkrEacutexEacutetimesthornerEacuteliEacuteyacute xEacuteaEacuteEacuteiumlyuml |ASegraveprEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSaEacuteccedilCcedil IacutezEacuteIacutejEacutethornsEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacuteEacuteAringkEacuteeumlNtildeuEacutethornIacuteqEacuteuEacuteEacutepEacuteuEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteEacuteiumluEacute iEacuteiEacuteccedil | AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornCcedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn |

iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlEacuteIgraveuEacutethornzEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 97 || IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelEacuteccedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacuteyacute xEacuteuEacuteEacuteiumlyuml mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethornparaEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacute mEacuteeumljEacuteqEacuteyacuteeEacuteEacute GthorniEacutexrEacutethorn |AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornqEacuteyacuteIacutepEacutexEacuteCcedilIgraveuEacutethornuEacutearingyacutezEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacuteuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacutearingSqEacuteEacuteyacutemiuEacuteEacute | xEacuteuEacuteiumlthornqEacuteuEacuteyacuteAcircSegravekrEacutethorn | iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornzEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 98 ||

cEacuteiEacuteNtildethornsup1rrEacuteyacute AEacutemEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacuteiuEacuteEacuteEumlUyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedil CcedilAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn | qEacutearingbEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeiEacuteccedil | xiEacuteyacutelEacuteyacuteIgraverEacuteyacutebrvbarEacuteNtildeuEacutetimesiumlyacuteIgravesup1 | iEacuteEacutelrEacutearingyacuteuEacuteEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AEacuteyacuteiEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacute uEacutewrEacuteEacuteiuml thorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexrEacuteEacute AEacutemEacutethorn | qEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacute LyacuteuEacute oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexEacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexqEacuteEacuteyumllqEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacuteIacutexEacuteiEacutethornU || 99 ||

MOcircuumlmrEacuteEacutethorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute iEacuteEacute SthornIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig iEacutearingthorneEacuteyacuteIcircxuEacutelEacuteIumlyacuteUEacutemEacutethorn | iEacutearingeEacutethorn LyacuteAringuEacuteEacutexrEacutethorn SIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutenotIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacutearingAringkEacuteiumlyacutexiEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xjEacuteEacuteyacuteuEacuteyacuteUEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacute uEacuteaelig xjEacuteEacutethornuEacuteyacuteUEacute | mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSaringyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | uEacuteWucircthornliEacuteIumlaEacutetimesiumlordmucircEacuteIgraveiEacute || 100 ||

iEacuteEacute EthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AEacutearingeEacutethornxEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteEacute uEacuteWucircthornliEacuteIumlEumlUyacuteuEacuteEacutearingaSthorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute AEacuteMOcircuumleEacutethorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute kEacuteEacuteuEacutethornliEacuteIuml | AEacutearingeEacutethorn LyacuteuEacuteEacutexrEacuteEacutearingyumlumlEacuteUyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacuteSOgraveumlEacuteyacuteUEacutearingAringkEacuteiumlthorn AEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xEacuteyacuteCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute qEacutekrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | CyacuterEacuteCcedil uEacuteaelig xEacutethornCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AyacutexrEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | mEacuteyacutesuEacuteyacutesrEacuteEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute EyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteIgraveiEacute || 101 ||

AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig mEacutethornsuEacuteyacutesrEacuteEacute | AyacuteqEacuteNtildewrEacuteEacutethornqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteOcircmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | Asup3EacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn |AyacuteSegraveprEacuteEacutearing uEacuteEacute Asup3EacutethorngeEacuteEacuterEacuteiEacutearing | rEacuteSaringyacuteuEacuteEacuteSegraveprEacuteEacutearingAringsup3EacuteyacutegeEacuteEacuterEacutethorniEacutearing | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteqEacutethornAcircyacutehEacuteEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearingAringIacutecEacuteluEacutesup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacutethornSEacuteAcirchEacuteMaringuumlyacuteiEacuteNtildeMuumlthorn || 102 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983089

iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedil zEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethornIgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteaEacutexEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | zEacuteyacuteiEacutezEacutethornparaEacuteaeligyacuteuEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacutezEacuteparaEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn

|| 103 || eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucirc EacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircthornUrEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil xEacutethornuEacuteiumlyacuteiuEacuteEacuterEacutethorn | mEacuteNtildeyacutewZEacuteyacuteUyacutemEacuteyacutehEacuteiumlaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacuteyacuteIacuteqEacuteirEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute| iEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteiumlqEacuteccedil | xEacuteyacuteirEacuteaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacute | AyacuteqEacutetimesiEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteiEacuteiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteIcircxiEacutethorn|| 104 ||

iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | MOcircuumlqEacuteiumlqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute qEacutearingkEacuteyacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AjEacuteEacutearingyuml xuEacuteyacuteaEacuteiumlxrEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlxrEacuteyacute xEacuteqEacutethornwšaelig |AEacutemEacuteqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteyacuteWucircxEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlrEacuteEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | uEacuteEacuteyacuteruEacuteparaEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute sEacuteEacutearingyacuteMCcediluuml mEacutetimesthornhEacuteIcirccNucircyacuteSigraveCcedil mEacutetimesthornhEacute || 105 ||

rEacuteEacuteIcircxiEacuteyacutexEacuteeuml mEacuteyacuteUqEacuteyacuteeEacuteEacute | CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutew EacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacuteUaringyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | mEacutegcEacuteyacuteIacutecEacuteiEacutethornrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteEacuteXegraveucircpounduumlEacutearingyacuteAringIcircalEacute | rEacuteEacuteuEacuteEacutethornlEacutearingyacuteuEacuteEacuteIcircalEacute | iEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | sEacuteEacutearingyacuteMCcediluumlmEacutetimesthornhEacuterEacuteEacute Igravesup2yacuteiEacuteIumlrEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacutethorn mEacuteSEacuteyacute uEacuteaelig IgraveuEacuteyacuteUEacuteOegraveucirc | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute CyacuterEacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteyacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | plusmnEacuteaelig mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | mEacuteyacuteUEacutearingUthorneEacuteEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveuEacuteyacuteUEacuteerEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 106 ||

AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacute LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeoEacuteyacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn | AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | AjEacutethorn WucircxqEacuteEacuteWucircEacuteAcircyacutehEacutexxuEacuteEacutethornrEacuteCcedilyacutepEacuteNtildeuEacutethorn |

xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacute xEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacuteEumlUirEacutelEacutethornlEacuteNtildewEacutehellipiexcl Ccedilucirc qEacutelrEacuteEacuteqEacuteWaringucirc | lEacuteEacutelEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacutearingwEacuteEacuteyuml Ccedil uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornIacutehEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 107 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983090

xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtilde yacuteUccedilyacuteWucircEacutearingyacuteIgravesectEacuteyacuterEacute-qEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing |

uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 108 || EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | uEacutetimeswEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute | uEacutetimeswEacuteEacutethornhEacuteEacuteaeligyacute xEacuteaaEacuteccedilxTuumlEacutethornsEacuterEacutearingiEacuteccedil | WucircyacutelrEacutearingiEacuteEacuteyumlxrEacute rEacuteyacuteyenEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutesup3EacuteEacutelEacuteNtildeyacutewEacuteerEacutethorn | xEacuteEacutearingumlEacutethornUuEacutearingyacuteIgraveSwEacuteNtildethorn centuumlyacuteiEacuteNtildewEacuteNtildethorn IacutecEacuteluEacuteIumliEacute | EyacuteumlEacuteyacuteUyacuteuEacutearingyacuteplusmnEacuteaEacuteccedilfrac12thornIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute || 109 ||

mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacutearing uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlAringIcircalEacute | mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteyacutezEacuteNtildeMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | xEacuteCcedilyacuteyenEacuteEacutelEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteiEacuteccedil mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteSEacutemEacutethorn mEacuteyacutezEacuteOcirclEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute xEacuteyacuteCcedilyenEacuteEacutelEacutearingyacuteAringIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 110 ||

uEacutetimesIgravesup1thornMuumlEacuteqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacutetimesIgravesup1thorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteUccedilwEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuteqEacuteyacuterEacuteEacuteyacuteuEacuteIuml IacutecEacutethornluEacuteIumliEacute |AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig pEacutearingthornwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | pEacutearingyacutewEacuteyacuteeEacuteqEacutearingyacuteuEacuteEacutexqEacuteaeligthorn MuumlUEacutearingIgraveiEacute | xEacuteuEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethornUaringIgraveiEacute | AyacuteIacutepEacuteyacutecEacuteUaaEacuteccedilthornIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | uEacuteeEacuteeumlEacutearingyacute uEacuteEacute AEacutemEacutethorn|| 111 ||

uEacuteeEacuteeumlyacuteqEacutearingyacuteuEacute pEacuteeumlEacuteiEacutetimesthornurEacutearingprEacuteyacute mEacuteeumlWucircthornUIgraveiEacute | xiEacutetimesyacutehEacuteNtildeyacuteiEacuteNtilde LthornlEacuteqEacuteccedil | iEacutearingeEacutethornxMuumlEacuteqEacuteEacutearingyacute rEacutezEacutethornxMuumlEacuteqEacute | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteyacutecEacuteiumlyacutexEacuteMuumlEacutethornqEacutexxuEacuteyacuteaEacuteiumlMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteSiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteEacuteIcircxiEacutethorn | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacuteiEacuteSegraveuEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteIgraveiEacuteyacute lEacute kEacuteEacutethornuEacutearingiEacuteccedil || 112 ||

AyacuteqEacutetimesiEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | AyacuteqEacutetimesiEacuteyacutexrEacuteEacutelEacutethornliEacuteEumlUirEacuteaelig | lEacuteEacutemxEacuteNtilde qEacuteOcircsectEacutethornmEacuteNtildeUIumlyacutewEacuteƒiexclOacuteucircthornrEacuteEacuteiumliEacuteccedil | lEacute IgravelEacutecedilIumlthornuEacutearingiEacuteccedil | lEacute IgraveuEacuteyacuteuEacutexEacutethornlEacutexxlEacuteEacuterEacuteEacuteiEacuteccedil| aEacuteNtildefrac12Eacutearingyacute uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlIcircalEacute | LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornIgraveiEacuteSEacuteWucircEacuterEacute | lEacute mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacute IgraveWucircUthornhrEacuteCcedilyacuteuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacuteIgraveiEacutecedilaringyumliEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983091

LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornprEacuteEacuteUEacutearingWucircEacuterEacute | lEacute MOcircuumlqEacuteiumlyacutexrEacuteEacutezlEacuteIumlthornrEacuteEacuteiEacuteccedil | lEacuteEacutearingSyacuteMuumlxrEacuteEacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacutelrEacutearinglEacutethornqEacuteEacutearingSyacuteMuumlEacuteIgravelEacute pEacuteuEacuteIcircliEacute | AyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacuteAEacutemEacutethorn | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 113 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlyacuteCcedil pEacuteNtildethornuEacutelEacuteEacute xEacuteIumlwEacutekEacutearingqEacute | ClSigravethornparaEacuteyacute IgraveuEacutemicroEacutearingthorn cEacute Saring yacuteuEacuteEacute | rEacuteyacuteyenEacuteparaEacutethorn lEacutexiEacuteyacuteluEacutegcEacutethorn mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutegcEacutethorn |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigravethornxxEacuteyacuteWucirc xEacuteIumlwEacutethornkEacuteEacuteiEacuteNtilde | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigraveyacutexxEacuteaEacutethornhEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircIcircdegthorn | AyacutexqEacuteEacuteMuumlthornCcedil pEacuteOcirciuEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute iEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacuteyumlqEacuteccedil |AEacutemsEacutethornuEacutexuEacuteyacute mEacuteeumlmsEacutethornuEacutexuEacute | AEacuteyacutehQucircIumlpEacutethornuEacuteeEacuteyacute qEacuteEacute qEacuteNtildeyacuteWOgraveucirc | xEacuteNtildeZEacuteEacuteSIumllSOgravethornZEacuteIgravelEacuteyacutekEacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlIgraveiEacutethornqEacuteNtildegcEacutexuEacuteyacute xuEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildeyacuteUqEacuteccedil|| 114 ||

qEacuteUIumlthorncEacuterEacutexxuEacuteEacuterEacuteCcedilpEacuteNtildeyacuteuEacuteEacute | rEacutearing zEacutethornUIuml yacuteUEacutehrEacutethornMuumlsmEacuterEacutesup3Eacuteccedil | iEacutearing iEacutearingthorn SaringyacuteWucircƒiexclucircthornsmEacuterEacuteliEacuteNtilde | qEacuteEacutecEacutethorn iEacutearingyacute ZrEacuteEacutexqEacutethorn iEacuteIumlEumlUwEacuteiEacuteccedil | EIgraveumlEacutethorncedilyacute qEacuteEacute xuEacutethornmiEacute | AyacuteIcircalEacuteIacuteqEacutethorncNucirckuEacuteyacuteCcedil pEacuteEacuteUthorniEacuteEacute | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn | xEacuteOcircrEacutearingiumlthornhEacute xEacuteyacuterEacuteNtildeeEacuteEacutearingthornwEacutexEacute | rEacuteNtildeuEacuteEacutethorn xEacuteNtildeyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteyuml | Ayacutesup1EacutecEacutethorncentuumlEacuteyacute lEacuteuEacutethornsup2EacuteUEacute || 115 ||

SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteCcedil mEacuteOcircUthornrEacuteEacutearingyacutekrEacuteEacute | iEacutexrEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhrEacuteqEacutethornrEacute MuumlEacutearingyacutezEacute| xuEacuteyacuteaEacuteEacutearingiuml sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacuteyacutewEacuteEacuteAringAringuEacutetimesthorniEacute | rEacuteEacutearing uEacuteaelig iEacuteEacuteyumlCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacutearing uEacutearingyacuteS | AyacuteqEacutetimesiEacutearingthornlEacuteEacuteAringAringuEacutetimesyacuteiEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildethornUIumlqEacuteccedil | iEacutexqEacuteaeligyuml oEacuteeumlfrac14 cEacutethorn oEacuteeumlfrac14Eacuteyacute cEacute | AEacuteyacuterEacuteNtilde MuumlETHIgraveiEacuteiumlthorn Ccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutelSthornSOgrave | IgraveuEacuteyacutepEacuteeumlEacuteeEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEumlUthornhEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteyacutezEacutexEacuteEacutethorn xEacuteCcedilmEacuteyacuteUIumluEacutetimesthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeUaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhqEacutethornrEacuteIumlCcedil oEacuteeumlyacutefrac14Eacute || 116 ||

IgraveuEacuteyacuteuEacutearingzEacuteEacutethornAringmEacuteUEacuteIcirceEacuteiEacuteEacute | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornerEacuteEacuteqEacuteyacuterEacuteIuml | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornlEacuteEacutezEacuteyacuteMuumlETH | CyacuteWucirccEacuteEacutethornqEacuteNtildesectEacutethorncEacuteEacuteluEacutearingyacuteIgraveiEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelSaringthornuEacuteEacutexEacuteNtildeUEacutelEacuteNtildethornpEacuteyacuterEacuteEacutelEacuteccedil| rEacuteiMNtildeuumlthornqEacuteEacuteyacuteUIuml qEacuteyacutelSigraverEacutethorniEacutearing | rEacuteyacuteplusmnEacutearingyacuteIgravewEacuteplusmnimEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumliEacuteEacuteyuml | AEumlUthornsup1yacuteCcedil rEacuteIcirciMCcediluumlcEacutethorn IgravecentuumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacuteIcircalEacutexiEacuteSlEacuteNtildethornuEacutearingkEacuteIgraveiEacute |AyacutezEacutetimesiEacuteEacutethornxEacuteacuteEacuteNtildethorniEacuteEacutexEacuteyacuteparaEacute || 117 ||

rEacuteyacuteeuEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute rEacutearingAringmrEacutethornrEacuteyacuteeuEacutelEacutethorn | xuEacutethornrEacuteiumlliEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutemEacutearingyumlcurrenEacuteliEacutearing | ClSigravethornqEacuteyacuteIcircalEacutegcEacutethorn rEacutearing IgraveuEacuteyacuteSOgrave | IacutexEacuteMuumlthorniEacuteEacute CuEacute xEacuteCcedilrEacuteIcircliEacutethorn | UyacuteIcirczqEacuteIacutepEacutethornxxEacuteqEacuteNtildeyacuteSIumlEumlUthorniEacuteEacute | AyacutexqEacuteEacutessEacuteEacutearing yacuteMuumlEacuteSthornqEacuteNtildewqEacuteEacuteyacuteŠ | GyacuteIgravewEacuteIacutepEacutethornUSEacuteimEacutetimesyacuteIcirczlEacuteIacutepEacutethorn | AmEacutearingthorniEacuteyacute uEacuteIumliEacuteyacute IgraveuEacute cEacutethorn xEacutemEacuteiumlthorniEacuteEacuteiEacutethorn | rEacutearingAringsectEacuteyacutexjEacute mEacuteNtildethornUEacuteyacutehEacuteEacute rEacutearing cEacuteyacute lEacuteOcirciEacutethornlEacuteEacute | AWucircEacutearingthornIacutepEacuteUyacuteIcircdegUyacutepoundNtildeuumlIacutepEacuteyacuteurEacuteiumlthornpounduumlqEacuteccedil || 118 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983092

rEacuteyacuteqEacuteEacutearing SthornSEacuteiuEacuteuEacuteyacutexEacuteEacutelEacutethornqEacutexqEacuteaelig | lEacutetimes qEacuteNtilde thornhEacuteliEacuteNtilde lEacutetimesmEacuteEacuteyacuteiuEacuterEacuteiumlthorn | AyacuteMtimesuumlyacutesup1Eacute rEacutearing cEacuteyacute Mtimesuumlsup1thorneEacuteEacute | MNtildeuumlyacuteqEacuteEacuteUIumlthornwEacuteNtilde MuumlyacutelEacuteIumllEacuteIumlthornwEacuteNtilde | eEacuteEacuteyacuteEumlUhEacuteIumlthornwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing IgraveWucircyacuteiEacuteEacute | UaringiEacutethornmEacuteIumliEacuteEacuteyacute AEacutehQucircthornmEacuteIumliEacuteEacute | Ahellipiexcl ucircEacutethornUaringwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing WOgraveucirciEacuteEacute | EyacutepEacuterEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacuteNtildesectEacutethornmEacuteEacuteaeligsectEacuteyacuteMuumlEacutelEacuteccedil |

rEacuteNtildeyacuteuEacutearingyacuteAringWCcedilucirc rEacuteyacuteqEacuteUEacuteeEacutethornaEacuteEacutelEacuteccedil | zEacuteyacuteiEacuteIacuteqEacutesup3EacuteNtilde zEacuteyacuteUSthorn || 119 ||ASEacutearingyacute rEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thorn IgraveuEacutesEacuteyacuteoEacuteqEacuteccedil | IgravemEacuteyacuteiEacutetimesyacutehEacuteEacuteparaEacutethorn rEacuteyacuteqEacutexrEacutethorn cEacute | uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteIacutemicroEacutethornlEacuteEacutearingUyacutealEacutearing | qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteyumlparaEacute IgraveuEacuteyacuteWucircEacuterEacutethornxEacuteEacuteqEacuteccedil | MuumlEacuteyacuteqEacuteyacutemEacuteeumlyacuterEacuteuEacutethornhEacuteCcedil qEacutearing AxiEacuteNtilde | xEacute frac12aringthornuEacuteEacuteIcircxqEacutethorn xEacuteyacutelEacuteEacuteiEacutethornlEacute | CIgraveiEacute lEacuteEacuteMuumlEacutearing oEacuteeumlIacutefrac14acuteEacuteuEacuteEacutearingthorn UEacuterEacuteEacutearingthorn kEacutelEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutelEacuteEacutemEacuteEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteWucircEacuteAringAringIgraveWucircthorniEacute || 120 ||

IgraveuEacutezEacuteIumlyumlwhEacuteIumliumlCcedilXegraveucircaEacutetimeskEacuteeumlthornzEacuteIumlwhEacuteIumliumlCcedilgcEacute | AmEacutearingiEacuteEacutearingthorn IgravelEacuteUccedilGyacuteIgraveiEacuteaEacuteccedilCcedilWucircthornjEacute | mEacuteEumlUoEacuteEacutekEacuteaaEacuteccedilmicroEacutearingthorniEacuteMNtildeuumlyacutecurrenEacuteqEacuteccedil | IgravelEacuteeEacutedaggeriexclucircaEacuteccedilCcedilzEacuteoEacuteyacutesEacuteEacutearingSthornUqEacuteccedil | xEacuteyacute iEacuteEacutelEacuteccedil uEacuteEacuteyacutecrEacuteEacuterEacutethornrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn | DyacutewrEacuteEacuteiumlyacutexEacuteOcircyacuterEacutearing oEacuteNtildethornpEacuteNtildeyacutecurrenEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacutelrEacuteNtildeCcedil MtimesuumlyacuteirEacuteEacuteCcedil cEacutethorn SIumlIacutekEacuteUaring | UjEacutearingthornlEacute IgraveMuumlaEacuteccedilCcedilzEacuteNtildeyacuteMuumlEacuteuEacutethorniEacuteEacute | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn || 121 ||

mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacuteyacute mEacuteeumlaEacuteEacutethornrEacuteiEacute | IgraveSyacuteuEacutexmEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuterEacutethorn qEacuteIumlyacuteROgraveucircwEacutearingyuml | xEacute lEacuteEacutearingthorn rEacuteyacuteuEacutexEacutethornIacuteqEacutecNucirciEacuteNtilde | CyacuteSCcedil uEacutecEacutethorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacute xuEacuteyacuteUEacuteeEacutearingyuml | tradeyacuteSEacutearing AyacutexiuEacuteliEacutethornUyacuteliEacuteplusmnNtildethornrEacuteEacutearingiEacute | qEacuteyacuterEacuteEacutearingyacutepEacuteOcircuEacuteEacuteiumliEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMtimesuuml thornsup1rEacutexxEacuteliuEacuteyacutexqEacutearing | xEacuteNtildeyacuteIgravemEacuteyacutemmEacuteyacutesEacuteEacute AEacutearingwEacutethornkEacuteIumlSaringiuml yacuteuEacuteaEacuteEacutearingthornmEacuteEacute | rEacuteEacutearing aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutearingwEacutethornkEacuteIumllEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacuteuEacuteEacuteyumlƒiexclUgraveucircyacutehEacuteEacutearingirEacuteuEacuteiumlthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethorn mEacuteNtildeAcircyacutewEacuteIumlhEacuteEacuteyumlqEacuteccedil || 122 ||

mEacuteNtildelEacutethornqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraveyacuterEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuterEacuteNtildeyacute mEacuteNtildelEacuteyacutepEacuteiumlaEacutethorn | mEacuteNtildelEacuteyacuteoEacuteeumlEacuteiumlfrac14thornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | mEacuteNtildelEacuteyacuteSigraveiumlIgraveuEacutethornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | rEacutelqEacutearingyacuteAringplusmn UaringiEacutethorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacutexMuumlEacutelEacuteccedilthorn | rEacuteSEacutearingwEacutethornkEacuteIumlUyacutemrEacutexEacutethornUyacuteplusmnEacutemEacutethorn | CyacuteSliEacuteimEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuteSthornSaring | SIumlyacutebEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeyacuteumluEacuteEacuterEacuteyacute uEacutecEacuteiumlthornxEacutearing | rEacutelqEacutearingyacute UaringiEacuteyacute mEacuteeumlIacutexEacutethorncrEacuteiEacutearing | rEacutelqEacuteyacute AEacuteeEacuteEacutethornrEacuteiEacutearingyacute mEacuteNtildelEacutethorn | iEacutearinglEacutethorn qEacuteEacuteqEacuteyacuteqEacutetimesiEacutethornCcedil MNtildeuumlAcirc | iEacutearinglEacutethorn xEacuteNtildemEacuteeumlyacuteeEacutexEacutethornƒiexclOacuteucircAcirc || 123 ||

AyacutedegrEacuteIcircxiEacuteUEacutearingyacutekEacuteEacuteAringeEacuteEacutethornrEacuteiEacute | iEacuteuEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacutexxEacutethornSEacute | IgraveiEacuteUEacutearingthornkEacutearingIgraveWucirc xEacutemEacuteyacutebrvbarEacuteEacutesup3Eacutethorn | rEacutearing AmEacuteEacutearingyacuteAringzlEacuteIcircliEacutethorn MaringuumlcEacuteyacutelEacute | iuEacuteEacuteyacutesup1iacuteIumlCcedil qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | UjEacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacuteWucircxEacuteeumlyacuteuEacutelkEacuteNtildethornUqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacuteAcircyacuteparaEacuteyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteWucircthornxEacuteeumlEacutemicroEacuteqEacuteccedil | AEacutexjEacuteEacuteyacuterEacuteEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc lEacuteEacutearing oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteccedil | rEacutexqEacuteaeligthornpEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteEacuteuEacutethornWucircIcircliEacute | kEacutelEacuteyacutehellipiexclucircEacuteuEacuteEacutearingyacute WucircIcircxiEacuteyacuteIgraveWucircUthornhrEacuteyacuteqEacutemicroEacuteEacutelEacuteccedil || 124 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983093

AxEacuteEacutethornqEacute xEacuteNtildeqEacuteyacuteiEacuteEacuteaelig rEacuteyacuteIacuteyenEacuterEacutethornxrEacute | IacuteacuteEacuterEacuteyacuteCcedil IgraveoEacutepEacuteeumlyacuteiEacuteEacutearingAringsup3EacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlCcedil IgraveuEacuteyacuteUEacuteeEacuteqEacuteccedilyuml | xEacuteNtildeyacuteSyacuteUccedilyacutezEacuteyacutelEacutearing cEacutethorn centuumlEacuteaeligyacutegcEacutearing cEacutethorn | qEacuteaeligyacutelEacuteEacuteyacuteaEacutearing cEacutethorn qEacuteyacuteWucircEacuteIgraveaEacutethornUEacuteaelig | zEacuteyacuteiEacutesup2EacuteyacutendashucircEacuteUthornaEacuteqEacuteyacuteliEacuteEacute | xEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEacuterEacuteiumlyacutesup3EacuteaEacutethornUyacuteCcedil iEacuteuEacutethorn | CIgraveiEacute qEacutelsectEacuteEacuteyuml | MuumlsmEacuteccedilthornAringiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | rEacuteIgraveSyacute oEacuteIacutesEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil

WucircUaringyumliEacuteccedil | IgraveWucircyacuteUyacutehrEacuteyacutelEacuteEacuteyacutepEacuterEacutearingthorn IgraveuEacuteiEacuteNtildeyacuteSrEacutearingthorn MuumlEacuteaeligoEacutearingyacuteUEacuterEacuteEacuteyacuterEacuteCcedil oEacutethornIacutesEacute || 125 || xEacuteuEacuteiumlpEacuteOcirciEacuteIacutekEacutemEacuteiEacuterEacutearing lEacuteyacuteqEacute CyacuteIgraveiEacute | AjEacute oEacuteIacutesEacuteaEacuteccedilCcediltradeiuEacuteEacutearingmEacutethornIgraveiEacutecedilaringyacuteiEacute | currenEacuteyacutesectEacuteCcedil currenEacuteyacutesectEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | oEacuteeumlEacutefrac14hEacuteEacutethorn uEacuterEacuteyacuteaaEacuteccedil yacutexqEacute | lEacuteqEacuteyacutexiEacutearing AxiEacuteNtildeyacute qEacuteEacute qEacuteEacutethorn IgraveWucircaEacuteccedilCcedilxEacuteIuml | AxqEacuteEacuteimEacuteeumlIgraveuEacutezrEacuteEacutesup3EacutethornqEacuteregIumlyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacuteqEacuteEacutethornSkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumliEacuteyacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcirc | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethorn || 126 ||

IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | xEacuteuEacutearing iumlwEacuteEacuteCcedil sEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIacutekEacutemEacuteirEacutearingthorn xEacuteIumlSaringyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacutethornIacuteqEacutelkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethornxxuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutexrEacute MuumlEacutesEacutearing xEacuteuEacuteEacuteiuml AEacuteWOgraveucirciEacuteIumlUccedil WOgraveucirciEacuteEacutethornpEacuteuEacutearingyacuterEacuteNtilde || 127 ||

AIgravemEacute oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlyacutelEacuteEacute | iEacuteIcircxqEacutesup3Eacuteraquoucirc | MuumlEacutesEacutearing mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | mEacuteUthornxxEacuteNtildeyacutemiEacuteeEacutethornlEacuteEacutesup2aringyacuteIgravemEacute | qEacuteEacutexqEacute mEacuteeumlqEacuteEacuteplusmnliEacutethornqEacuteEacutekrEacuteEacuteyacutemEacuterEacutearingiEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiumlyuml IcircxxEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | currenEacuteNtildekrEacuteIacutesup3EacuteSthornqEacuteeEacuteEacuteyacutelEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiuml lEacutethorn IacutexEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacutexiEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteeumlEacuteyacuteiEacuteEacute | qEacuteqEacuteEacuteliEacuteUccediltradethornSrEacutearingyacute IacuteacuteEacuteiEacute || 128 ||

iEacutexqEacuteEacutethorn CyacuteqEacuteqEacuteaEacuteeumlyacuteIgravemEacutehQucircthorngeEacuteNtildeWucircEacutearing IacuteqEacute | xEacute qEacutearingyumlAringjEacuteEacuteiumlyacutelqEacuteEacute IgraveuEacuteuEacutethornkEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteIgraverEacuteyacute xuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | UEacuteyacuteeEacuteEacuteyacuteIacutekEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacutethorn mEacuteeumlxEacutefrac12xEacuteEacuteyacuteIgraveWucirclEacutearingyuml| lEacuteqEacuteEacutearingthorn uEacuteyacuterEacuteCcedil uEacuteaeligthornacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn MNtildeuumlqEacuteiumlWaringucirc | xEacute qEacutearingyacute MuumlEacuteqEacuteEacuteyacutelMuumlEacuteqEacuteyacuteMuumlEacuteqEacuteEacutethornrEacute qEacutefrac12qEacuteccedilyuml | MuumlEacuteyacuteqEacutearingyacutemicroEacuteyacuteUEacutearing uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacutearing SthornSEacuteiEacuteNtilde | MNtildeuumlyacuteoEacutearingyacuteUEacuterEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn | qEacuteyacuteWucircEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacuteyacute lEacuteqEacutethorn | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearing yacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn

IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacutelEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 129 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

xEacuteCcediluEacuteixEacuteUqEacutearingiEacutethornSegraveuEacuteeumliEacuteyacuteCcedil cEacuteUaringiEacuteccedil | sup2Eacuteaeligthorn uEacuteEacute qEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteaelig | IgravelEacuterEacuteqEacutexxEacutethornqEacuteEacutexEacutearingyacutelEacute | iEacuteIcircxqEacuteIacutesup3EacuterEacuteqEacutethornIgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | IgravesectEacutewEacuteuEacutehEacuteqEacuteNtildeSMuumlEacutearingthornmEacutexmEacuteyacutezEacuteIumliuml | cEacuteiEacuteNtildejEacuteiumlMuumlEacutesEacutemEacuteEacutelEacutethornpEacutepounduumlyacutexxrEacuteEacuteiEacuteccedil | AWucircUWucircuEacuteEacuteiuml pEacuteaeligcurrenEacutethornqEacutezlEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil |

AEacuteaeligSOgraveCcediloEacuteUIumlIacutepEacutexxEacuteIacuteqEacuteIcircdegUIcircalEacutethornCcedil mEacuteEumlUyacutecEacuteUaringiEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraverEacuteIacuteqEacuteirEacutearingiEacutearinglEacuteEacuteAringlEacuteNtildethornuEacuteEacuteMaringuumlyacutelEacute | EregOslashiEacutemEacuteEumlUmEacuteOcirciEacuteEacuteIacutepEacuteUIcircdeg MuumlEacuterEacuteiumlthornCcedil MNtildeuumluEacuteIumliumliEacute || 130 ||

AthornxEacutegcEacuteyacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil | AalEacuterEacutearing uEacuteEacuterEacuteuEacutearingthorn xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacuterEacute | oEacuteeumlfrac14hEacutearing mEacuteeumlthorneEacuteEacutemEacuteyacuteiEacuterEacutearing | cEacutelSigraveqEacutexEacutearing lEacutethorncurrenEacutesectEacutearingyacuteprEacute | GiEacuteNtildeprEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteUEacuteyacuterEacute | uEacuteAcirchEacuteEacuterEacuteEacuteAcirchEacuteEacuterEacutearingIgraveiEacute uEacuteeumlthorniEacuteWucircEacutearingyacuteqEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteuEacuteyacutearEacuteiumluEacutethornSEacuteSaringyacutezEacute | AAcirchEacuteEacute MuumlEacuteyumlhQucircGyacutewEacuterEacute |AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteUsup3Eacuteccedil | pEacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacuteEumlUIgraveiEacute sup2aringthorn eEacuteIgravemEacuteyacuteiuEacuteEacute || 131 ||

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlIacutepEacuteAcircSMuumlaEacuteccedilCcedil xEacutethornaaEacuteccedilxmEacuteyacutezrEacuteiuml | iEacuteqEacuteEacutecEacuteEacuteyumlrEacuteEacutearingiuml SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteuEacuteEacutelEacutezzEacuteliEacuteqEacutearingirEacuteEacutearingwEacutekEacuteIumlthornUEacutesEacuteyacutepEacuteiEacutearing | xEacuteNtildeqEacutetimesQucircIumlMaringuumlthornIgraveiEacutepEacuteOcircyacuteIacuteqEacuteqEacuteccedil | LuEacuteqEacutethornmEacuteuEacuteyacuteaEacutearingiuml | kEacutearingthornlEacuteNtildeSiumlyacuteIacutecurrenEacutehEacuteEacute | MuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteCcedil uEacuteEacutexEacutethornparaEacute currenEacuteEacuteaeligyacuteqEacuteqEacuteccedil | AlrEacutethornsup2Eacute zEacuteNtildeyacuteYsEacuteqEacuteccedil | rEacutethornjEacuteEacutezEacuteyacuteIgravepounduuml uEacuteEacute | LuEacuteaaEacuteccedilxuEacuteEacutekrEacuteEacuterEacutethornkEacuteqEacutearingiumlyacutehEacute | AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteiEacute | iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildehrEacuteEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildethornhrEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute || 132 ||

Aacute pEacuteyacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacutezacuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde || 133 ||

|| Aacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacutethorn ||

Page 2: Arunaprashna - Veda Chanting

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090

xqEacutetimesIgraveiEacutethorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutethornqEacuteaeligIgraveiEacuteyacutefrac12qEacuteccedilyuml | AlEacuteNtildethornqEacuteEacutelEacuteparaEacuteiEacuteNtildesup1yacuterEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteaeligUEacuteIgraveSthornirEacuteqEacutehQucircsEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteaeligiumlthornU aringuEacute IgraveuEacutekEacuteEacuteyumlxrEacuteiEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlyacute qEacuteUIumlthornIacutecEacuteyacuteqEacuteEacuteSumlEacutearingthorn | xEacuteuEacuteiumlxqEacuteEacuteyumldegOgraveuEacutethornlEacuteEacuteSyacuteIacutekEacute | iEacutexrEacuteEacute mEacuteEacuteMuumlIgraveuEacutethornzEacutearingwEacutearingyacutehEacute | xqEacutetimes yacuteiEacuteCcedil MuumlEacutethornsEacuteIgraveuEacuteyacutezEacutearingwEacutethornhEacuteqEacuteccedil | lEacuteyacuteSIumluEacuteyacute

mEacuteeumlpEacutethornuEacuteEacuteiMuumlEacuteyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutecurrenEacuterrEacuteEacuteyumlixrEacutelSyacuteiEacutearing rEacutethornjEacuteEacute || 4 || iEacuteEacutesup3EacuteplusmnEacutearingAringIacutepEacutexEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | xEacuteEacutearingyacuteAcircxxEacuteiEacuteIumlthorn lEacute IgravelEacuteyacuteuEacutethorniEacuteiumliEacutearing LyacuteuEacutesup3EacuteEacuteyacutelEacuteEacutexEacutethornqEacuteNtildeijEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | MuumlEacuteyacutesEacuteEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUaaEacuteccedil IacuteacuteEacutethorniEacuteEacute |AhEacuteNtildezEacuteparaEacute qEacutethornWucirczEacuteyacuteparaEacute | xEacuteuEacutearingiumlthorn xEacuteqEacuteuEacuteyacuterEacuteIcirclsectEacutethorniEacuteqEacuteccedil | xEacuteiEacuteaeligthornxxEacuteyacuteuEacuteaeligiumlxxEacutethornqEacuteEacuteIgraveuEacuteyacutesup1 | FyacuteAcircxxEacutethornsup3Eacute IgravelEacuteyacuteuEacuteiEacuteiumlthorniEacutearing AIacutekEacutexEacuteCcediluEacuteixEacutethornUCcedil IgraveuEacuteyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringuEacutethorn sEacutecurrenEacuteyacutehEacutearing || 5 ||

AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteAtildethornRucirc mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | xEacuteCcediluEacuteixEacuteU mEacuteeumlthornirEacutecurrenEacutearingyacutehEacute | lEacuteEacuteyacuteIacutekEacutexEacutethorniuEacute mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | mEacuteyacuteOucircUEacutearingthorn IgraveuEacuteIcircYsEacutethornkEacute IgravemEacuteyacutehellipiexclucirc | LyacuteiEacutesup2thornAcirchEacuteyacutesEacutecurrenEacutethornhEacuteqEacuteccedil | AsectEacuteaeligiEacutethornSOgravemEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornCcedil iEacutesectEacuteyacute lEacuteIumlrEacutethorniEacutearing | LMuumlaEacuteccedilCcedilIgraveWucirc IacutezEacuteUEacutearing lEacuteEacutethornlEacuteEacute qEacuteNtildeZEacutearing | MtimesuumlyacuteixlEacuteCcedil iEacutethornSOslashiEacuteNtildeyacutesEacutecurrenEacutethornhEacuteqEacuteccedil || 6 ||

EpEacuterEacuteiEacutexxEacutemiEacutearingyumlIcirclSigraverEacuteEacuteyacuteIacutehEacute | eEacuteyacuteIcircsmEacuteiEacutethornCcedil iuEacutearinguEacuteyacute IgraveSfrac12thorniEacutearing | zEacuteNtildeYsEacuteMtimesuumlwhEacutearing xEacuteCcediluEacutethornixEacuteUyacutexrEacute | SIacutecurrenEacutehEacuteuEacuteEacuteqEacutethornrEacuteEacutearing mEacuteEacuteyacutemicroEacuteiumlrEacuteEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml iEacutearingthorn AyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil iEacutearingthorn AyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIuml plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacuteEacuteIacutexEacute | IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteAuEacutethornIacutexEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacute | pEacuteyacuteSigraveEacute iEacutearingthorn mEacuteOcircwEacuteIacutesup3EacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUyacuteIcircxiuEacuteIgraveiEacutethorn | lEacuteEacutesectEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethornlEacuteqEacuteccedil | lEacute mEacuteOcircyacutewEacuteEacute | lEacute mEacuteyacutezEacuteuEacutethorn | lEacuteEacuteIgraveSirEacutexxEacuteCcediluEacuteixEacuteU LuEacute mEacuteeumlirEacutecurrenEacutearinghEacute IgravemEacuteeumlrEacuteiEacutethornqEacuteCcedil IgraveuEacuteyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | LiEacutesup2aelig xEacuteCcediluEacuteixEacuteUxrEacute IgravemEacuteeumlrEacuteiEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedil AtildeyacutemEacuteqEacuteccedil | rEacuteEacutearingAringxrEacute qEacuteWucircEacutelEacutejEacuteiuml EimEacuteixrEacuteqEacuteEacutethornlEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | CSCcedil mEacuteNtildehrEacuteCcedil MNtildeuumlthornAcircwuEacutearingyacuteIgraveiEacute | iEacuteqEacuteEacuteWucircUthornhEacuteCcedil SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil || 7 ||

xEacuteEacuteyacuteMuumlyacuteCcedileEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteyacutemiEacutejEacutethornqEacuteEacuteW OgraveucircUaringMuumlyacuteeEacuteqEacuteccedil | wEacuteQOgraveucircthornplusmnyacuteqEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearing SaringuEacuteyacuteeEacuteEacute CIgraveiEacutethorn | iEacutearingwEacuteEacutethornIacuteqEacuteyacutesup1EacuteIgravelEacuteyacute IgraveuEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacuteIgravelEacute kEacuteEacuteqEacuteyacutezEacute |

xjEacuteEacuteyacutesectEacutearing UaringthorneEacuteliEacutearingyacute IgraveuEacuteMtimesuumlthorniEacuteEacuteIgravelEacute AtildemEacuteyacutezEacute | MuumlEacutearing lEacuteNtildethorn qEacuterEacuteEacuteiumlyacute AIacuteqEacutethornIacutejEacuteiEacute | xEacuteZEacuteEacuteyacute xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteqEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | eEacuteWucircEacutethornMuumlEacutearing AyacutexqEacute SIumlthornwEacuteiEacutearing | rEacuteIcircxiEacuteyacuteirEacuteEacuteeEacutethorn xEacuteIcircZEacuteyacuteIgraveuEacuteSyacuteaEacuteccedilyacute Ccedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteqEacuteccedil | lEacute iEacutexrEacutethorn uEacuteEacuteyacutecrEacuteIgravemEacutethorn pEacuteEacuteyacuteaEacuteEacutearing AthornIcircxiEacute | rEacuteSIumlaEacuteccedilthornCcedil zEacutetimesyacutehEacuteEacutearingirEacuteyacutesEacuteMuumlaEacuteccedilthornCcedil zEacutetimeshEacuteEacutearingIgraveiEacute || 8 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983091

lEacute IgraveWucirc mEacuteeumlyacuteuEacutearingSthorn xEacuteNtildeMtimesuumlyacuteiEacutexrEacuteyacute mEacuteljEacuteEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | GyacuteiEacuteNtildeUccedilGthorniEacuteNtildelEacuteEacute lEacuteNtildeyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacute | IgraveuEacutelEacutethornlEacuteEacuteSEacuteyacuteIacutepEacutekEacuteEacutethornuEacute | wEacuteIgravesup1paraEacute IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacutethornMuumlEacute uEacuteyacutesaEacuteEacute | zEacuteNtildeyacuteYsEacuteMtimesuumlthornwhEacuteEacuteaelig cEacuteyacute wEacuteEacuteIgravesup1thornMuumlEacuteaelig | xEacuteEacuteUEacuteyacuteaEacuteyacuteuEacuteyacutexsectEacuteaeligeEacuteiumlyacuteUSthorncurrenEacute | uEacuteyacutexEacuteyacuteliEacuteEacutearing uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacutexxEacuteyacuteWucirc xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUxrEacutethorn

xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde | mEacuteeumlaeligyacutewEacuteyacuteMtimesuumlimEacuteeumlthornjEacuteyacuteqEacute xqEacutetimesthorniEacute | AyacuteqEacuteOcirclEacuteEacuteyacuteSrEacutethorniEacutearingirEacuteyacutelrEacuteEacutelEacuteccedil || 9 ||AyacuteqEacuteOcircaEacuteparaEacutethorn mEacuteEumlUyacuteUcurrenEacutethorniEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornrEacuteNtildeerEacuteyacuteliEacutearing | rEacutesectEacuteaeligiEacutethornSOgravemEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | LyacuteiEacuteSaringyacuteuEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacutelEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteqEacuteEacutehEacutethornCcedil MuumlEacutesEacuteyacutemEacutethornrEacuteiumlrEacutearing | IgraveuEacuteyacutezEacutearingyacutewEacuteyacutehEacuteCcedil iEacuteNtildethorn uEacutecurrenrEacuteEacuteyacuteqEacute | GyacuteiEacuteOcirclEacuteEacuteyumlCcedil iEacuteIacutesup3EacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacutethorniEacute | zEacuteNtildeYsEacuteuEacuteEacutexEacuteEacutethorn AcircSigraveyacuteaEacutehEacute | aEacuteeumlIumlyacutewqEacutearinghEacuteEacutethornAringAringuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacutearing xEacutethornWucirc | IgravelEacuteyacuteeEacuteWucircthornlEacuteccedil mEacutetimesIacutejEacutethornuEacuteIumlaEacuteccedil Ccedil xEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlqEacuteccedil || 10 ||

erEacuteEacutearingyacuteIgraveiEacutewEacuteEacuteyumlAringmEacuteeumlIgraveiEacuteyacuteZrEacutearinglEacutethorn xEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteyacuteAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil IgravelEacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUIumlthornhEacuteCcedil MuumlqEacuteiumlyacuteTuumlsEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteEacuteIacutepEacuteSiumlthornSiEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteWucirc | ASOgraveZEacuteEacutearingthorn SOgraveZEacutecEacutethorncurrenEacuteNtildeEumlUyacuteuEacute | iEacutecopyEacutethornAringAringmEacuteIumliEacute CuEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing | zEacuteIumliEacutearinglEacuteEacuteyumlurEacutejEacutethornrEacuteIacutesup3EacuteyacuteuEacute | AcircyacuteAcircSthorncurrenEacute CuEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing | iquestucircEacuteSrEacuteiEacutearing yuml euEacutesEacutethorniEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | zEacuteEacuteyacuteqrEacuteiEacutethornparaEacuteEacutexrEacuteyacute cEacutecurrenEacuteNtildethornwEacuteIuml | rEacuteEacute uEacuteaelig mEacuteeumleEacuteEacute pEacuteeumlthornaaEacuteccedilzrEacuteyacuteliEacutearing | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUEacuteumlEacuteEacute pEacuteeumlthornaaEacuteccedilzrEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilyacuteIcircliEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUaring iEacuteEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethorn IgraveiEacutecedilyacuteIcircliEacute | uEacuteyacuteUccedilyacutewEacuteEacuteprEacutethorn CirEacuteyacutejEacuteiuml || 11 ||

AIacutecurrenEacutethornSOgraveyacuteZEacuteEacutearingIcircijEacutethorniEacutexrEacuteaeligyacuteuEacute | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlxEacutethornsup3Eacutearing MuumlyacutelEacuteIumlIgravelEacutethornMaringuuml | AEacuteXccedilpoundaringuumlcEacuteEacuteordfthornhEacuteCcedil lEacuteEacuteyacuteIcircxiEacute | GyacutepEacuteOcirchEacuteEacuteyumlCcedil iEacuteIacutesup3EacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacutethorniEacute | MuumlyacutelEacuteyacuteMuumlEacuteyacutepEacuteEacuteIgravelEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil IacutexEacute | AyacuteWucirciEacuteEacutethornIgravelEacute IgravelEacuteyacutepEacuteEacutearingSthorniEacute | Asup3EacuteqEacutezlEacuteIumliEacutethorn qEacutetimeseqEacuteIumlyacuteiEacute | AyacuteWCcedilucirc uEacuteEacutearingthorn eEacuteIumluEacuteyacutelEacutemEacuteeumlthornS | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornrEacuteNtildeerEacuteyacuteliEacutearing | zEacuteyacuteUplusmnthornsectEacuteEacutearingmEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing || 12 ||

AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteliEacuteEacutearingAringIacutepEacuteblEacutethornliEacute CyacuteuEacute | uEacuteEacuteyacuteiEacuteuEacutethornliEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircordfthornhEacuteEacute | AqEacuteNtildeiEacuteEacutearing eEacutearingiEacuteNtildeIacuteqEacutewEacuteNtildeqEacuteNtildethornZEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacute | xEacutesup3EacuteregEacutexxEacuteWucirc SthornSOslashzEacutearingyacute Wucirc| AmEacutekuEacutexiEacuteaeliguEacuteiumlIcircxiEacuteuEacutethornhEacuteaeligiumlEumlUyacuteuEacute | IgraveuEacuteyacuteIacutezEacuteyacuteZEacuteEacutexEacutethorn MuumlmEacuteyacuteIgraveSiumllEacute | AcentNtildeuumlregxrEacute rEacuteEacutearingixrEacutethornqEacuteEacutelEacuteyacutexrEacute | centNtildeuumlyacuteregxrEacutearingthornuEacuteyacute sEacuteEacutearingIgraveWucircthornlEacuteIuml

| WaringucircqEacuteiEacuteparaEacutecurrenEacuteNtildethornwEacuteIuml IgraveuEacuteyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | AyacutecurrenhEacuterEacuteEacutearingyuml IacutecurrenEacutemEacuteyacutehEacuteEacutearingEumlUthornuEacute || 13 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983092

SOgraveIacutepEacuteiumlcurrenEacuteCcedil SaringuEacutethornsEacuteEacutearingMaringuumlyacutewEacuteNtilde | qEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacutethornqEacuteNtildeSyacuteMCcediluuml aEacutetimesthornWaringucirc | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornuEacuteSyacuteliEacuteIuml | uEacuteaeligthornplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteaeligIacutezEacutethornUIuml | iEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute mEacuteuEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacute AluEacuteaeligyumlcurrenEacuteiEacute | CyacuteWucirc eEacuteIumlthornIgraveuEacuteyacuteMuumlEacuteqEacutemEacutethornEumlUzrEacutelEacuteccedil | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | CyacuteWaringucircWucircuEacutethornxxuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute |

qEacuteAcircthorniEacuteyacutexxEacuteOcircrEacuteiumlthorniuEacutecEacute | zEacuteqEacuteiumlthorn xEacutemEacuteeumljEacuteEacuteyacute AEacuteuEacutetimesthornhEacutearing || 14 ||AIgraveiEacutethorniEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacuteIacutehEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | AyacuteIgravesup1uEacutethornIcirceEacuteeumlzEacuteyacuteiEacuteIcircblEacutethorn cEacute | IgraveuEacutemicroEacutearing SaringuEacuteEacute IgraveuEacutemEacuteeumlthornWucircUyacuteIcircliEacute | AyacuteIcircalEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeliguEacute SaringuEacuteEacutearingthorn lEacute qEacuteyacuteirEacuteiuml | lEacute UEacuteeEacuteEacute uEacutethornAcirchEacuteEacutearingyacute IgraveuEacutepEacuteNtilde | lEacuteEacuteIcircalEacutelEacutearingiumllSigraveEacutearing lEacute mEacutethornuEacuteqEacuteEacuteyacutelEacute | qEacuteEacuteyacuteiEacutetimessbquouumlthornŠlEacuteyacute IgraveuEacuteplusmnthorniEacutearing | IgraveSyacuteurEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacutemEacutethornUEacute IacuteacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 15 ||

iEacutexrEacutearinglSigraveEacutearing uEacuteIacuteqEacuteeumlthornAtildemEacutearingyacutehEacute | kEacuteyacutelEacuteNtildeerEacuteEacutethornqEacuteiumlIacuteNucircyacutelEacutejxuEacutethornrEacuteqEacuteccedil | iEacuteIgraveSyacutelSigravekEacuteyacutelEacuteNtildethornEumlUirEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | AyacutepEacuteeumluEacutethornhEacutearingiumlwEacuteNtildeyacute cEacutecurrenEacutethorniEacutearing | LiEacuteSaringuEacute zEacuteCcedilrEacuteEacutearingoEacuteEacuteiumlUccedilWucircthornxmEacuteirEacuteyacutexrEacute | LyacuteiEacuteSigraveOacutethornSigravexrEacuteyacute kEacutelEacuteNtilde | AcircyacuteSigravexrEacutethorn iuEacutearinguEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | IacutezEacuteUyacute EIcircimEacutethornmEacutearingwEacute | xEacute mEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacuteEacutearingiumlthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil| iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnxxEacutemEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacutearingiumlhEacutethorn rEacuteyacuteyenEacutearinglEacuteyacute rEacuteeEacutethorniEacutearing | AcircyacuteSigravexrEacuteyacute xEacute IacutezEacuteUyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | lEacuteaeliglEacuteccedilaEacuteccedilthornCcedil AcircyacuteSigrave AEacuteAcircthornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 16 ||

AyacuteirEacuteOcircyacutekuEacuteEacuteiumlyacutecurrenEacuteEacutearingAringIgraveiEacutethornUparaEacuteEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteIacutezEacutethornU mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | lEacuteaeliguEacute UEacutearingmEacuteCcedil lEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | lEacute cEacutecurrenEacuteNtildethorn mEacuteeumlIgraveiEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing |AyacutelrEacuteEacutearinglrEacuteCcedilyacute iEacuteNtilde lEacutethorn IgraveWucircaaxEacuteeumlEacuteyacuteiEacute | xEacuteyacuteiEacutexiEacutethornnotaringuEacuteyacutesEacutecurrenEacuteccedilthornhEacuteqEacuteccedil | sEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutearingAringIcirccurrenhEacute zEacuteEacutethornUzEacuteIumlyacuteIcircwhEacuteiuml | xEacuteOcircyacuterEacuteiumlxrEacuteEacutearingthornSrEacuteyacutelEacuteCcedil mEacuteeumlthornIgraveiEacute | iuEacuteCcedil MuumlUEacutearingIgravewEacutethornlrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacuteqEacuteccedil | iuEacuteyacuteCcedil MuumlUEacutearingthornIgravewEacute IgravelEacuteyacuteeEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlEacuteqEacuteccedil || 17 ||

IgravelEacuteeEacuteEacutelEacuteNtildeMuumlEacuteqEacutearingyumllrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacute | AqEacuteIuml uEacuteEacutecEacuteqEacuteNtildemEacuteEacutexEacutethorniEacuteEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteaelig xEacuteuEacuteiuml GiEacuteuEacuteEacutearingthorn lEacuteqEacuteyacuteliEacutearing | qEacuterEacuteEacuteiumlSEacuteMuumlUiuEacuteEacuteimEacuteeumlthornmEacuteNtildeUEacutearingyacutekEacuteEacuteqEacuteccedil | oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethorn AEacutemlEacuteEacutearingyacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute ZEacutesEacuteNtilde xEacuteCcediluEacuteixEacuteU AiEacuteaeligxxEacutearinglEacuteEacutelEacuteIumlthornIacutepEacutexxEacuteWucirc

| ClSigraveEacuterEacute xEacuteuEacuteEacuteiumllMuumlEacuteqEacuteEacutelEacutethornIacutepEacuteuEacuteyacuteWucircIgraveiEacute | xEacute SigraveyacutemxEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute || 18 ||

AuEacutethornSigraveyacutemxEacuteEacutearing AaEacuteccedilthornCcedilzEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlthornqEacuteIgraveiEacutecediliEacuteccedil | CyacuterEacuteEacuteyacutelEacute MtimesuumlyacutewhEacuteEacutearing SyacutezEacuteIacutepEacutethornxxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlaeligyuml | AEacuteuEacuteyacuteiEacuteiumlIacuteqEacutelSigraveyacute zEacutecrEacuteEacuteyacute kEacuteqEacutethornliEacuteqEacuteccedil | EmEacutexlEacuteNtildeIgraveWucirc iEacuteCcedil lEacutetimesqEacutehEacuteEacuteqEacutejEacutethornSigraveEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacutearinglSigrave xEacutesEacuteEacuteuEacutetimesthornYrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AxEacuteNtildeUEacutelEacuteccedil mEacutethornEumlUuEacutetimesparaEacuteIgraveiEacute | mEacutetimesIacutejEacutethornurEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilzEacuteNtildeqEacutethorniEacuteIuml

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983093

| iEacuteEacuteqEacuteyacuteluEacuteuEacutethornIcircxjEacuteiEacute xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IgraveSyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn | lEacuteaeliguEacuteCcedil IgraveuEacuteSOgravewEacuteEacuteAringAringcEacuteEacuterEacuteEacuteiumlyumlliEacutearinguEacuteEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteEacuteaelig AlrEacuteEacutearinglrEacutexqEacuteaeligyuml SigraveOacutefrac12EacuteyacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteEacutearing SigraveOacuteyacutefrac12IgraveiEacute | pEacuteeumlzrEacuteiEacutearing xuEacutethornaEacuteEacuteiumlssEacuteEacutearingyacuteMuumlEacuteiEacuteccedil | CirEacutetimesiEacuteNtildeqEacutethornhQucircsEacuteEacuteIgravelEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacuteyumllrEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteIgraverEacuteMuumlEacute | AiEacute FkuEacuteiumlaEacuteccedilyacuteCcedil-

xEacuteIgravelEacutethornuEacuteiumlyacutecEacutelEacuteEacute || 19 ||AEacuteUEacutearingaEacuteEacutearing pEacuteeumlEacuteeEacute mEacuteOucircUthorn mEacuteiEacuteyacutehellipiexclucirc | xuEacutehEacuteiumlUEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteEacutelEacuteccedilthorn IgraveuEacutepEacuteEacuteyacutexEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml IgraveSuEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteEacutearingAringsup1yacuteqEacute | xEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingAcircCcedil lEacutethorn eEacuteWucircEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteumlEacutearingthornIacutezEacutesmEacuteCcedilMuumlzrEacutemEacute UEacutearingcEacuteyacutelEacuteEacuteuEacutethorniEacuteccedil | CyacuteIcirclSigraveyacuterEacuteEacuteuEacutethornimEacuteNtildewMuumlyacutesEacuteCcedil IacutecEacuteyacutesectEacutepEacuteEacutethornlEacuteNtilde | rEacuteIcircxqEacuteyacutelixEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute AIgravemEacuteiumlthorniEacuteEacutexxEacuteyacutemiEacute xEacuteEacuteyacuteMuumlqEacuteccedil|| 20 ||

iEacuteIcircxqEacutelEacuteccedil UEacuteeEacuteEacutelEacuteqEacuteIacutekEacuteIgraveuEacuteacuteEacuterEacutearingthornqEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml MuumlzrEacutemEacuteEacuteeerEacuteEacutearingIgraveiEacutethornsEacuteiumlpEacuteliEacutearing | iEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacute MuumlzrEacutemEacuteEacuteSIacutekEacutethornIgravelEacuteregiumlyacuteqEacuteIgraveiEacute | pEacuteeumlxiEacuteEacuteMuumlqEacuteiumlMtimesuumlthornIgraveSuEacuteaeligyacuteuEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlEacutehEacuteEacutearing eEacuteIumluEacuteEacutelEacuteIumlIcirclSigraverEacutethorneEacuteIumluEacuteEacuteyacute IgravelEacute | xEacutemiEacute zEacuteIumlUccedilwEacutethornhrEacuteEacute mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacute| xEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingiEacuteEacutelixEacutemiEacute xEacuteOcircyumlrEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacuteMuumlhEacuteEacutearingiumlthorn uEacuteEacuteixrEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | xEacutemiEacuteMuumlhEacuteiumlthornparaEacute msEacuteEacuteyacuteIacutecurrenEacute || 21 ||

AEacutelEacuteNtildeacuteEacuteIgraveuEacuteMuuml LuEacute lEacuteEacuteaelig MuumlzrEacutethornmEacute CyacuteIgraveiEacute | EpEacuteEacuteaeligthorn uEacutearingSyacuteIgraverEacuteiEacutearing | lEacute IgraveWucirc zEacutearingMNtildeuumlIacuteqEacuteuEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingthornAcircCcedil aEacuteyacuteliEacuteNtildeqEacuteccedil |AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingixEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteCcedil mEacuteEumlUuEacutethorniEacuteiumlqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacuteccedil | aEacuteEacuteyacutearEacuteiuml mEacuteeumlEacutehEacutesectEacuteEacuteyacuteiEacute | aEacutecNucircliEacute qEacutethornWucircEacuteqEacutearingyacuteAcircqEacuteccedil | LMuumlthornCcedil cEacuteEacuteeEacuteyacuteWucirciEacuteqEacuteccedil |pEacuteeumlEacuteeEacutemEacuteOucircUmEacuteiEacutethornhellipiexclucircEacute IgravelEacuteyacuteWucirclEacutearing | IgraveiEacutecedilsup3EacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSWucircyacuteWucirc iEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute || 22 ||

AyacuteqEacuteNtildesectEacutearingyacuteiEacuteUaring | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSyacuteWucircEacuteiEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute IgraveSuEacuteyacuteqEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornsup1Eacute | iEacuteEacutelEacuteyacuteluEacutearingIgraveiEacutethorn

mEacuteyacuteIacutejEacuteIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilthorn | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml bEacutetimesiEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacutemiEacuteIcirciuEacuteiumleEacutexxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute IgraveSzEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml || 23 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983094

xEacuteyacutemiEacute WucircEacutearingiEacuteEacutethornU GyacuteIcirciuEacuteeEacutethorn | SaringuEacuteEacute AEacuteIgraveSirEacuteEacutethorn iEacutearing xEacuteyacutemiEacute | iEacutearingIacutepEacutexxEacuteEacutearingqEacuteEacuteyumlpEacuteIumlUcurrenEacutethornhEacute CyacuteIgraveiEacute | iEacuteSthornmrEacuteEacuteqlEacuteEacuteyacuterEacute | IgraveSapEacuteeumlEacuteeEacute GiEacuteOcircyumllEacuteccedil MuumlUEacutearingyacuteIgraveiEacute | LiEacutethornrEacuteaeliguEacuteEacuteyacuteuEacutetimesiEacuteEacute xEacuteWucircxEacuteeumlxEacuteOcircrEacuteiumliEacuteEacuterEacuteEacute CIgraveiEacute uEacuteaeligthornzEacuteCcedilmEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteSegraveplusmnEacuteuEacutethorn

ClSigrave iEacutearing zEacuteyacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedilzEacuteyacuteiEacuteCcedil pEacuteOcircqEacuteIumlyuml | EyacuteiEacutexrEacuteNtilde | lEacuteiuEacuteEacutethorn uEacuteIcirceEacuteeumllEacuteccedil xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlthorn || 24 ||AlEacuteNtildelEacuteeEacuteEacuteiEacuteqEacutesup1 UEacutearingSthornxEacuteIuml CyacuteIgraveiEacute | lEacuteEacutelEacuteEacuteIacutesEacutehellipiexclucirciuEacuteEacuteSOslashiEacuteOcirclEacuteEacuteCcedil lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteiumlyacuteiuEacuteqEacuteccedil | Asup1Eacuteaelig iEacuteNtilde urEacuteuEacuteIacutexEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacutelrEacutesup1EacuteyacuteiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | IacutecEacuteyacutesectEacuteCcedil SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornaEacuteEacuteyacuteSlEacuteIumlthornMuumlqEacuteccedil | cEacutecurrenEacuteNtildethornIacuteqEacuteiumlyacutesectEacutexrEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearing | AEacutemEacuteeumlEacuteyacute plusmnEacuteuEacuteEacutethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIuml AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircrEacuteiuml AEacuteiqEacuteEacute eEacuteaEacuteiEacutexiEacutexjEacuteNtildethornwEacuteparaEacutearingyacuteIgraveiEacute || 25 ||

YuEacutearingSqEacutepEacuteeumlthornIacutesup3EacuteIgraveuEacuteyacutezEacuteiEacutearing | YuEacuteEacuterEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IacuteqEacutethornjEacute | YuEacuteEacuteWucirc YuEacutearingrEacutelSaringthornuEacute-UEacuteyacutesectEacuteIuml | YuEacute qEacuteEacutexEacuteEacute GthorniEacuteuEacuteyacute IacuteacuteEacuteiEacuteEacute| AregiumlqEacuteEacutexEacuteEacutethorn qEacuteNtildeWOtildeucircyacuteiEacuteEacuteiuml | IgravelEacuteqEacutearingwEacuteEacutexiEacuteNtildethornIgraveOucircIacutepEacuteyacutexxEacuteWucirc | YuEacutearingqEacuteEacute AEacutemEacuteEacutearing IgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteyacuteSIumliEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | MuumlEacutesEacuteEacute AmxEacuteNtildeIgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | AEacuteyacutemEacutexxEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute || 26 ||

ApEacuteeumlEacuteyumlhrEacuteyacutemEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeixEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute | AlEacuteuEacutehEacutearingiuml CthornqEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuterEacuteCcedil cEacuteEacutethornAringxEacuteEacuteaelig cEacuteyacute UEacutearingSthornxEacuteIuml | IgraveMuumlaaEacuteccedilIcircxuEacuteSsectEacuteEacuteliEacutethornUEacute pEacuteOcircyacuteiEacuteqEacuteccedil | rEacutearing yacutelEacutearingqEacutearing IgraveuEacutethornkEacutetimesiEacutearingyacute EpEacutearing | IgraveuEacuteyacutewhEacuteNtildelEacuteEacutethorn IgraveuEacutekEacutetimesyacuteiEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuteIgraveiEacute uEacuteyacuteixEacutexrEacuteyacute uEacutearingSthornlEacuteEacute | CUEacutethornuEacuteiEacuteIuml kEacutearinglEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlyacute IgraveWucirc pEacuteOcirc yacuteiEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircyacuterEacuteyacuteuEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteIumlyacute qEacutelEacuteNtildethornwEacutearing SzEacuteyacutexrEacutearingyuml || 27 ||

urEacutethornsup1plEacuteEacuteyacuteSigraveEacutearingSthornxEacuteIumlyacute IgraveuEacutewhEacutethornuEacutearingyacuteiEacutearing | SEacuteyacutekEacutejEacuteiumlthorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacuterEacuteOcircZEacuteaeligyuml | IgraveMuumlliEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | MuumlEacute SIumlIcircmiEacutethorn IgraveMCcediluuml mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | LMuumlEacutearingthorn rEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | UaringyacuteeEacuteiEacuteIumlthorn UEacutearingSyacutexEacuteIuml EthornpEacutearing | uEacuteEacuteiEacuteEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | AyacutecurrenEacuteUEacuteyumlnotIumlIcircmiEacuteyacuteAcirccrEacutethorniEacutearing | IgravesectEacuteyacutemEacuteSEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | rEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingthornUaringMuumlyacuteqEacuteNtildeumlEacutethornqEacuteqEacuteccedil || 28 ||

AyacutealEacuterEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuterEacutethornuEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | LyacuteiEacuteSthornxrEacute mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacute mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil | AyacuteuEacuteqEacutethornCcedil qEacutekrEacuteyacuteqEacutegcEacutethorniEacuteNtildeqEacuteccedil | sEacuteEacutearingyacuteMuumlparaEacuteyacute mEacuteNtildehrEacutethornmEacuteEacutemEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteimEacutetimesthorncNucircEacuteIacuteqEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacuteEacutethornWOgraveucirc mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacute irEacuteNtildeqEacuteccedil | mEacuteyacuteuEacuteqEacuteEacutethornlEacuteCcedil iEacuteNtildeyacute qEacutekrEacutethornqEacuteqEacuteccedil |AyacuteIcircalEacuteUaringyacuteuEacuteEacuteuEacutethornqEacuteEacutearing qEacutetimesyacuteirEacuteNtilde | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyumlparaEacuteiEacuteNtildeyacuteAcirccrEacuteiEacutearing || 29 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983095

AyacutelEacuteEacuteyacutepEacuteEacutearingyacuteaEacuteEacute mEacuteyacuteUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil |mEacuteEacuteyacutemEacuteEacutexxEacutethornrEacuteCcedilrEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | AEacutepEacuteEacutearingaEacuteEacutexiuEacutearinguEacutethorn xEacuteCcedilrEacuteyacuteIcircliEacute | rEacuteyacutesectEacute mEacuteNtildethornhrEacuteMtimesuumlyacuteiEacuteEacutearing eEacutethornlEacuteEacute | iEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacutekrEacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | cEacuteyacuteiEacuteNtildeqEacutethornIcircalEacuteCcedil cEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacutethorn mEacuteEacutemEacuteyacuteMtimesuumliEacute | rEacuteyacutesectEacute rEacuteEacutethorniEacuterEacuteyacuteiEacutearing rEacutethornqEacute |

iuEacutesup3EacutexiEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thornlEacuteccedil mEacuteeumloEacuteOcircyacuteIgraveWucirc | rEacuteyacuteIgraveS uEacutearingyumlijEacuteEacuteAringxEacuteyacuteiEacuteEacutearing aEacutetimesthornWucircEacutelEacuteccedil || 30 || MuumlyacutezrEacutemEacuteEacutethornSOgraveIgraveSthorniEacuteEacutexxEacuteOcircyacuterEacuteEacuteiuml | mEacuteEacuteyacutemEacuteEacuteIacutesup3EacutethornblEacuteiumlIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | UEacutearingSxrEacuteEacutearingUliEacutethorn-SaringiumlzEacutearingyacutewEacuteNtilde | iEacutesectEacute lrEacutexrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig | iEacutearingAringzEacuteUIumlUEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | rEacuteyacutejEacuteEacuteAringmEacuteNtildethornhrEacutexrEacuteyacute MuumlqEacuteiumlthornhEacute | AmEacuteEacuteyumlhrEacuteyacutemEacuteEacuteSthornMaringuumlzEacuteEacuteyacutexEacute | iEacuteyacutesectEacute iEacutearingthornrEacuteEacutearingIgravelEacuteyacuteeEacuteEacute eEacutethornlEacuteEacute | qEacutetimesiuEacuteEacute mEacuteNtildelEacuteqEacutetimesiumlirEacuteNtildeqEacuteEacutethornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | AyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacuteEacutexxuEacuteyacuteMuumlqEacuteiumlthornIacutepEacute || 31 ||

AEacutezEacuteEacuteIgraveiEacuteMuumlEacute IgravecentuumlqEacutethornrEacute CyacuteuEacute | iEacuteiEacute mEacuteOcircrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig AmEacuteaeligthorniEacuteCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeCcedil eEacutethornrEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute ZEacutesuEacuteaeliguEacutethornCcedil IgraveuEacuteSegraveoEacuteeumlEacuteyacutefrac14hEacute | SIumlyacutebEacuteiumlacuteEacuteNtildethorniEacuteqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteyacutexrEacuteEacuteIgraveiEacutethornIacutejEacuteyacuteIcircxxEacuteregaEacutethornqEacutelEacuteyacute IcircxxEacuteregEacuteaEacutethornqEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute |AEacute-rEacuteIcircxqEacuteyumlljxEacuteyacutemiEacute uEacuteEacutethornxEacuteyacuteuEacuteEacute | UEacutearingWucircthornIcircliEacute mEacuteOcircyacuteurEacuteEacuteiumlthorn AcircWucircthorn || 32 ||

GIgravewEacutethornUccedil Wucirc SIumlbEacuteiumlyacuteacuteEacuteNtildeumlEacutethornqEacute | ClSigravexrEacute bEacuteqEacuteEacutearingiuml AIgraveiEacutethornIacutejEacuteEumlUyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutemEacute mEacutezrEacutethornMuumlEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteixEacuteuEacuteiumlCcedil mEacuteEumlUmEacutezrEacuteiEacuteIumlthornIgraveiEacute xEacuteEacuteaeligyacutecurrenqrEacuteEacuteiEacuteccedil | AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1-mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | AalEacutearingyacute lEacuterEacutethorn xEacuteNtildeyacutemEacutejEacuteEacutethorn UEacuteyacuterEacutearing AyacutexqEacuteEacutelEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacuteEacutethornIgravelEacute SaringuEacute uEacuteyacuterEacuteNtildelEacuteEacutethornIgravelEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelEacuteccedil | rEacuteNtildeyacuterEacuteEacutearingyacutekrEacutethornxqEacutelsaquoNtildethornWOgraveucircUEacuteyacutehEacuteqEacutearinglEacutethorn | pEacuteOcircIgraverEacutecedilEacuteliEacutearing lEacuteqEacute EIgravepoundCcediluuml IgraveuEacutethornkEacutearingqEacutearingyacuteIgraveiEacute || 33 ||

AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacutethornuEacutearingSEacuteyacuteparaEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacuteEacute AthornIcirceEacuteUEacuteyacutemEacuteeumlpEacuteNtilde | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUEacutearing lEacutethornrEacuteEacuteiumlmEacuteEacuteyacuteparaEacute | mEacuteyacuteIcircXccedilpounduumlUEacutethornkEacuteEacuteparaEacuteyacute xEacutemiEacutethornqEacute IgraveuEacutexEacutemEacutearingiumluEacuteEacuteAringsup1qEacuteEacutearingAringalEacuteIumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LiEacutearingAringsup1Eacuteaelig uEacutexEacuteuEacute IacutecurrenEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacutejEacuteiuEacutearingiumluEacuteEacutealEacutearingUIacutecEacuteiumluEacuteiumlhEacuteiumlthorn-IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | lEacuteIumlsEacuteEacuteIacutecEacuteiumlparaEacute mEacuteIumliEacuteMuumlEacuteyumlIacutecEacuteiumlparaEacutearingyacuteIgraveiEacute | AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearing-UaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaelig-MuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacute urEacutethornuEacuteSEacuteyacuteiEacuteEacute || 34 ||

rEacuteEacuteparaEacute uEacuteEacutexEacuteNtildethornIgraveMuumluEacuteaeligyacuteplusmnNtildeiEacuteEacute | UeEacuteiEacuteEacute mEacuteAcircthornwEacuteEacute zrEacuteEacuteyacuteqEacuteEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacute AthornIgraveiEacutesEacuteEacutearingyacuteIgraveW ucirciEacuteEacute | FkuEacuteEacuteiuml AuEacutemEacutethorniEacuteliEacuteEacuteyacuteparaEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacute CthornirEacutearingMuumlEacuteyacuteSzEacute | lEacuteaeliglEacuteCcedil uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute WucircEacutearinguEacuteEacutecEacute urEacuteEacutexEacute mEacuteEacuteUEacutethornzEacuteyacuterEacuteiuml | IgraveuEacuteplusmnNtildesup2kEacuteqEacutearinguEacuteEacuteWCcedilucirc qEacutetimesirEacuteNtildeqEacuteEacuteyumlcNucircIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | lEacute iuEacuteMuumlEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedilWucircyacuteIcircliEacute || 35 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983096

rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | AjEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | xuEacuteEacutelEacuteyacutepEacuteeumlEacuteOegraveucirc | AXccedilbEacuteEacutethornEumlUyacuteoEacuteiumlqpEacuteEacutethornEumlU | WucircxiEacuteyacutexxEacuteNtildeWucircthornxiEacute | MtimesuumlzEacuteEacutethornlEacuteNtildeIgraveuEacuteiumlyacutemicroEacuteEacuteuEacutethornxEacuteNtilde | qEacuteOcirckEacuteiumlluEacuteEacuteljxEacuteOcircyumlrEacuteiumluEacuteyacutecEacuteEacuteiuml | MtimesuumlIgraveiEacuteEumlUirEacutearingMuumlEacuteSzEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | SaringuEacuteEacuteparaEacute qEacutethornWucircEacuteSaringyacuteuEacuteEacute | UqrEacuteparaEacute

SaringuEacuteEacutethorn aEacuteUyacuteIgraveaEacuteU || 36 || lEacuteaeliglEacuteCcedil aEacuteUEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | aEacuteEacuteaeligyacuteUIuml IacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacute xEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteEacuteIgravelEacuteyacute iEacutecurrenEacutethorniEacuteIuml | LMuumlthornmEacuteSIuml Igravesup2yacutemEacuteSIumlyacute xEacuteEacute cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSIuml |Ayacutesup1EacutemEacuteSIumlyacute lEacuteuEacutethornmEacuteSIuml oEacutepEacuteOcircyacuteuEacuteNtildewEacuteIumlyuml | xEacuteWucircxEacuteeumlEacutecurrenEacuteEacuteUEacute mEacuteUqEacutearing urEacuteEacutearingthornqEacuteIacutesup3EacuteyacuteIgraveiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearingthorn IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacutehEacuteqEacuteccedil | AjEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuumlthornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | uEacuteyacuteUEacuteWucircuEacutethornxxEacuteuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute || 37 ||

IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildelqEacutethornWucircxEacuteEacutearingyacute kEacuteOcircmEacutethornrEacute | microEacuteEacutemEacuterEacuteEacutearing aEacutetimesWucircqEacutearingkEacuteEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | rEacutearingyacute cEacutearingqEacutearingAringIacutezEacutethornqEacuteIgraveuEacuteyacuteIgravesup2wEacute | mEacuteeEacuteiumllrEacuteEacutexxEacutemiEacute mEacutetimesIacutejEacuteuEacuteIumlqEacuteIacutepEacutethornUccedilwEacuteIcircliEacute | uEacutetimesIgravesup1thornIacutepEacuteUyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacute IgraveuEacutepEacuteIgravepounduumlIgraveuEacutethornmEacuteUIumlyacuteiEacuteEacute | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacuteyacuteuEacuteEacuteiuml iEacuteaeligthornAcircSIumlyacuteEumlUiEacuteEacute |AqEacuteOcirclsEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteIacutepEacute uEacutethornUccedilwEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacutearingyacuteiEacuteSOgraveSthornMuumlqEacuteccedil || 38 ||

EyacuteŠaeligirEacutethornuEacuteyacutecEacuteEacuteWucircthornIacutepEacute | pEacuteOcircIacuteqEacutethornCcedil mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacuteyacute IcirceEacuteluEacutethornIcircliEacute | IgraveSuEacuteCcedil IcirceEacuteluEacutelirEacutealEacutethornrEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacuteScurrenEacutethornUCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteMtimesuumlthorniEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringuEacuteEacute EyacutemEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | qEacuteyacuteWucircIcircUccedilwEacutethornqEacutexrEacute aEacuteEacutearing yacutemiEacuteEacuteUqEacuteccedilyuml | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteqEacuteMNtildeuumlthornuEacuteiumliEacute | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteUEacutemrEacuteEacutethornrEacuteiEacutearing | NucirclSEacutearingthornIacutepEacuteparaEacuteiEacuteNtildeAcircumlEacuteyacuteUaelig | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn || 39 ||

oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacute uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornuEacuteiEacuteEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacutethorn mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethorn | iEacutecNucircyacuteCcedilrEacuteEacutearingUEacuteuEacutetimesthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacuteEacuterEacutethorn | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacutemEacutethorniEacuterEacutearing | SaeliguEacuteIumlyumlxuEacuteyacuteIcircxiEacuteUthornxiEacuteNtilde lEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacuteqEacuteEacuteiumllEacuteNtildethornwEacutearingprEacute | FyacutekuEacuteiumlCcedil IcirceEacutethornaEacuteEacuteiEacuteNtilde pEacutearingwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | zEacutesup3EacuteEacutearingthorn AxiEacuteNtilde Igravesup2yacutemEacuteSaringyuml | zEacuteCcedil cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSaring| xEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) AxEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) CIgraveiEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 40 ||

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlyacuteuEacutetimesIgraveSthornrEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteIacuteqEacute | mEacuteyacuteU Ccedil urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornuEacutetimesiEacuteccedil | AyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn pEacuteNtildeerEacuteOcircthorn lEacuteEacutexEacuteyacuteirEacuteEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacutexrEacutethorn eEacuteaEacuteyacuteiEacutexmEacutethorniEacuteIuml | eEacuteEacuterEacuteEacutepEacuteOcircIacuteqEacute mEacutethornIgraveiEacuteurEacuteEacutearingiumlyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildelEacuteyacuteliEacuteEacute AyacuteiEacuteNtilderEacuteiumlthornjEacuteNtilde | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing oEacutetimesWucircxmEacutethorniEacuteIuml AcircyacuteSigrave | xEacuteyacuteUqEacuteEacutethorn CIgraveiEacutethorn xsectEacuteIumlmEacuteNtildeyacuteqEacuteqEacuteccedil | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIumlyacute plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacute xjEacute || 41 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983097

IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacute AuEacutethornjEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacuteliEacuteEacuteaelig | pEacuteyacuteS igraveEacute uEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteOcircwEacutehEacuteEacuteIgraveuEacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUthornxiEacuteNtilde uEacuteEacutexEacuteEacuteyumlirEacuteEacuteaelig IacutecEacuteyacutesectEacuteEacuteaelig eEacuteaEacutethorniEacuteEacutearing IgravelEacuteyacutekEacuteEacutelEacuteEacuteaeligyuml| plusmnEacuteuEacuteEacutethornpEacuteOcircqEacuteIuml cEacuteyacuteUjEacutethorn xEacuteyacuteaEacuteyacuteCcedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteEacuteaelig | iEacuteEacuteuEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn UEacuteyacutexEacutepEacuteEacuteyumlparaEacuteEacuteyacute WucircthornuEacuteCcedil qEacutearing | zEacuteNtildeyacutepEacuteyacutexmEacuteyacuteiEacuteIumlyacute AEacuteyacuteaEacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteOcircyacuterEacuteiumlrEacuteEacutethorn xEacuteyacuteWucirc

| iraEacuteeumlEacutearingthornWucirc pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacutethornIacutemicroEacutelEacuteEacutearingSqEacutearingyacutebEacutearing | UyacuteIgraverEacutesup3Eacute MuumlIacuteparaEacutethornlqEacuteqEacutetimesyacuteuEacuteEacuteCcedil (2 ) AuEacuteEacutethornWucircEacute | iEacuteqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtildelEacuteEacuteaeligiumlyacuteIacutepEacuteUEacuteyumliqEacuteyacuteluEacuteiEacuteIumlthornIacutepEacute |AyacuteliEacuteyacuteEumlUyacutecurrenEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircIacutepEacuteyacuteUmEacuteEacutearingthornSMuumlEacuteIacutepEacute || 42 ||

IgraveiEacuteyacutexEacuteeuml currenEacutemEacuteyacuteIcircxsectEacuteUWucircEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumleEacutethornIcircdeg | lEacuteEacutexEacutethornirEacuteEacute pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtilde mEacuteiEacuteyacutehellipiexclaeligucirc | xEacuteyacuteqEacuteNtildeyacuteSigravexrEacuteyacute kEacuteluEacutethornsup3EacuteEacuteSigraveiumlxrEacutethorn mEacuteEacuteyacuteUaring | IgravesectEacuteyacutepEacuteIumlUjEacuteaeligthornzzEacuteyacuteiEacutemEacutethornIcircdegyacute wEacuteQucircthornmicroEacuteaeligyacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacuteUyacuteCcedil IgraveuEacuteiEacutethornluEacuteliEacuteqEacuteccedil | AlEacuteNtildethornoEacuteklEacuteEacuteIgraveiEacute zEacuteEacuteCcediloEacuteyacuteU | AEacutemEacutemEacuteOcircwEacuteiumlCcediloEacutethornUparaEacuteaeligyacuteuEacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteEacutethornUaringmEacuteyacutexEacuteEacutearingthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil | irEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeiEacutetimesmiEacuteCcedil IgraveuEacutethornIgraveSiuEacuteaeligyacuteuEacute | oEacuteyacuteWOgraveucircxEacuteEacutearing thornqEacute IgraveaEacuteyacuteUCcedil uEacutethornzEacuteIuml || 43 ||

AluEacutearingIgraveiEacute iEacuteNtildeaEacuteeumlEacutearing uEacutethornIgravecentuumlrEacuteEacuteyacuteliEacuteqEacuteccedil | AEacuterEacutexEacuteOcircrEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacutethorniEacutetimesmxEacuteNtildeyacutewEacuteNtilde | xEacute xEacuteXccedilaEacuteeumlEacuteqEacutexiEacuteqEacuteEacutearingyumlplusmnEacutearingAringirEacuteEacutearingyacuteiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearing aEacuteEacute IgravemEacutethornmEacuteEacuteIgraveiEacuteyacute iEacuteiEacuteccedil | xEacute iEacuteordfEacutearingIacutepEacutexxiEacuteuEacuteEacuteyumlAringirEacutearingirEacuteyacutelrEacutearing | UyacutecurrenEacutexEacuteEacutethornlEacuteIcircluEacuteyacuteiEacuteEacuteparaEacutethorn rEacutearing | AyacuteluEacutearingIgraveiEacuteyacute mEacuteEumlUthornuEacutetimesirEacuteEacuteyacuteAringxiEacute | LyacuteuEacuteqEacuteyacuteiEacuteEacuteaeligxjEacuteEacutearingthorn AIacutemicroEacutelEacuteEacute | iEacutearing LyacuteiEacutearing plusmnNtildethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteurEacuteEacutearing | AWucircthornUWucircyacuteaEacuteiumlpEacuteiumlthornlSkEacuteEacutejEacutearing || 44 ||

iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteuEacutethornWucircEacutearingUEacuteyacutesectEacutearing | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacute AWucircthorn | IgraveSyacuteuEacuteEacutearing UEacuteIgravesectEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimescedilEacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | AyacuteIcircalEacutexcEacuteEacutethorn-IgraveSirEacuteyacuteparaEacutethorn | UEacuteyacutesectEacutearinguEacuteiumlyacuteixEacute | microEacutearingyacuteiEacute AEacutethornIgraveSyacuteirEacute | AWucircEacutearingyacuteAringIcircalEacute || 45 ||

iEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacutearing AthornAcircyacutehEacute | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaring yacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | uEacutetimesyacutesectEacuteparaEacutethorn uEacuteaeligplusmnNtildeyacuteiEacuteparaEacutethorn | AyacutealEacutearinguEacutetimesiumlyacutesectEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacutexrEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig || 46 ||

EyacutewqEacuteEacute cEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteUparaEacutethorn | uEacutetimes yacutesectEacutexrEacuteEacutearingyacutewqEacuteEacute | uEacuteaeligyacuteplusmnNtildeyacuteiEacutexrEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteU | iEacuteEacuteaelig iEacuteEacuteuEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornmEacuteplusmnaringiEacutearing | xEacutearingrEacuteaEacuteccedilCcedilUEacutesectEacuteIumlthorn aEacuteyacuteIacutepEacuteiumlhEacuteIumlthorn mEacuteNtildeyacutesectEacutearinghEacuteyacute xEacuteCcediluEacutethornxEacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteSOgraveyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | rEacuteSigraveEacutesectEacuteEacuteaeligthorn UyacutezqEacuterEacutethorn | rEacutejEacuteEacuteyacute aEacuteEacutearingaEacuteiumlyacuteIacutepEacuteiumlhrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacutexrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumleEacuteIgraverEacutewhEacuteNtilde mEacuteeumleEacuterEacuteEacute cEacute mEacutezEacuteNtildeIacutepEacutethornparaEacute pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | LiEacuteqEacuteNtildeplusmnliEacuteqEacuteIgravemEacuterEacutethornliEacuteCcedil cEacutearingyacuteIgraveiEacute | AEacuteIgraveSirEacute mEacuteNtildehrEacutethornxrEacute uEacuteyacuteixEacute | AjEacute mEacuteIgraveuEacutethornsectEacuteEacuteIgravehellipiexclucircyacuteUxEacute || 47 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983088

mEacuteyacuteIgraveuEacutesectEacutethornuEacuteliEacuteyacute mEacuteEumlUyacuteuEacuteEacuteeEacuteyacuteqEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | IgravemEacuteyacuteiEacuteaeligwEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlyacutebrvbarEacuteEacutearing AyacuteIacutepEacuteUthorncurrenEacuteIgraveiEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacuteWucircxxEacutethornqEacuteNtildeSigraveCcedil uEacuteAcircthornhEacuteIcircxiEacuteyacuteUEacutearingSthornkEacutearing | kEacuteIumlUEacutethorn CcNaringucircMNtildeuumlyacutekEacuteiumlAcircthornhEacutearingwuEacuteEacuteyacuteUpEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteyacuteIgraveuEacutethornsectEacuteCcedil iEacutearingyacute IgraveuEacuteiEacutethorniEacuteyacuteCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteyacutexmEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlpEacuteNtildeyacuteaEacuteEacuteiumlsectEacuteEacutethornIacutehEacuteyacute mEacuterEacutearingiumlthornIgravewEacuteIgraveuEacuteyacutemicroEacuteiEacutethorn | AiEacutethornmiEacuteiEacutelEacuteOcircyacutelEacuteiuml

iEacuteSEacuteyacuteqEacuteEacutearing AthornzlEacuteNtildeiEacutearing | zEacutetimesyacuteiEacuteEacutexEacuteyacute Csup2WucircthornliEacuteyacutexiEacuteixEacuteqEacuteEacutethornzEacuteiEacute | oEacuteeumlyacutefrac14Eacute SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyumlqEacuteccedil | AxEacutethorniEacutexxEacuteyacuteplusmnaring iEacuteiEacutethorncurrenEacuteNtilde || 48 || GwEacutethornrEacutexxEacuteyacutemiEacuteEacuteIgravesectEacutethornparaEacute rEacuteiEacuteccedil | xEacuteuEacutearingiumlAringsectEacuterEacuteEacutearing AthornaEacutexirEacuteyacuteparaEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteaelig yacutezzEacuteXccedilMtimesuumlthorniEacuteEacutearingAringuEacutexEacutelEacuteccedil | AjEacutethorn xEacuteIgraveuEacuteiEacuteNtildeyacute zrEacuteEacuteuEacuteEacutemicroEacuteyacutexrEacuteEacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlthornMuumlEacuteqEacutexrEacute | AyacuteqEacuteIuml rEacute GYzEacuteccedilyacute IgravelEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacute EyacuteŠEacute | lEacutepounduumlyacuteCcedil SSOslashthornacuteEacutearingyacute MNtildeuumlWucircEacutethornIacutecEacuteyacuteIgravenotuEacutearingthornrEacuteNtilde |ASthornokEacuteEacuteIgravelEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutecEacuteEacuteyacuteMuumlzEacutethornŠyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute lEacutecurrenEacuteyacutesectEacuteqEacutearingIgraveiEacute | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacuteiumlUaringyumlhrEacuteqEacuteccedil | pEacuteaEacuteEacutearingiumlthorn SaringyacuteuEacutexrEacutethornkEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc || 49 ||

IacutekEacuterEacuteEacutearingyacute rEacuteEacutearing lEacutethorn mEacuteeumlcEacuteEacutearingyacuteSrEacuteEacuteyumliEacuteccedil | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacutetimesiumlthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | uEacuteyacuterEacutelSaringyacuteuEacutexrEacuteyacute pEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | acuteEacutearingcedilaEacuteccedilthornCcedilxEacuteuEacuteiumlyacutekEacuteEacuteiEacutethornqEacuteqEacuteccedil | iEacuteNtildeUyacuteCcedilpEacuteaEacutethornxrEacute kEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc | AmEacuteEacutethornaEacuteOcircWucirciEacute xEacuteIgraveuEacuteiEacuteEacuteyacute iEacutetimespEacuteIumllEacuteccedilthorn | xEacuteuEacuteEacuteiumlyumlIcirclSyacuteuEacuteEacutearing AlkEacutethornxEacute | lEacutepounduumlyacutelrEacuteEacutelrEacutethornpEacuteuEacutelSOslashyacutezEacutearing |AxjrEacuteyacutexjlEacuteEacute xEacuteCcedilpEacutethornIgraveuEacutewrEacuteEacuteqEacute | lEacuteEacuteqEacuteyacute lEacuteEacuteqEacuteaeligyacuteuEacute lEacuteEacuteyacuteqEacute qEacutearingyuml || 50 ||

lEacutemEacuteNtildeaEacuteccedilCcedilxEacutethornMuumlyacuteCcedil mEacuteNtildeqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacutexsectEacutethornIcircxqEacute | xjEacuteEacuteuEacutethornUEacutearingAringxqrEacutejEacuteyacute eEacutehellipiexclucircthornqEacute | rEacuteyacuteeEacutearingAringrEacuteIacutecurrenEacuteyacute rEacutesup1EacuteyacuteWaringucirc cEacutethorn | qEacuterEacuteEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelrEacutethornrEacutecurrenEacuteiEacute | mEacuteyacutezEacuteuEacuteEacutearingthorn qEacuteqEacutethorn pEacuteOcirciEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AlEacuteOcircoEacutelkrEacuteEacutearingAringxqrEacutethornWCcedilucirc IgraveuEacuteyacutepEacuteNtilde | IcircxsectEacutethornxxEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteEacute EthornqEacutearing mEacuteNtildeyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacute AEacutethornW Ograveucirc | mEacutezrEacutethornScurrenEacuteyacutehuEacuteEacutesup3EacuteIgraveuEacutecEacutearingthorniEacuteSyacutelkEacute | MuumlyacuteIgraveuEacuterEacuteiuml mEacuteNtildeyacutesectEacutexxEacute CyacuteqEacuteEacute IacutecEacutethornMaringuumliEacute || 51 ||

rEacutexiEacuteEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacuteyacutelEacuteEacutejxEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde IgravemEacuteyacuteiEacuteEacutexEacutethorniEacuteccedil | AyacutelkEacuteEacutearing qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil | iEacuteqEacutethornlEacutehellipiexclOacute ucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | AyacuteaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil | iEacuteqEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacuteccedil | FkuEacuteiumlqEacuteOcircsEacuteqEacutethornuEacuteEacuteYNucircEacuteyacuteZEacuteqEacuteccedil | uEacutetimesyacutecurrenEacuteCcedil rEacuteEacutearingthorn uEacutearingSyacute xEacuteqmEacuteeumlthornIgraveiEacute | lEacute xEacute eEacuteEacuteiEacuteNtilde eEacutelEacutethorn acuteEacutenotyacutekrEacuteEacuteiEacuteccedil |

qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlthorn qEacuteEacuteUyacuterEacuteEacuteIgraveSthornIgraveiEacute | WucircIacutexEacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilAcircIgraveSthorniEacutehellipiexclucircIumlyacuteiEacuteqEacuteccedil || 52 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983089

uEacuteIumlhEacuteEacutethornmEacutehEacuteuEacuteyacutesEacuteEacuteIacutexEacutethorniEacuteqEacuteccedil | qEacutetimesyacuteiEacutegeEacuteIumlyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn rEacuteIgravepoundCcediluumlyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutehellipiexclucircEacuteIgravelEacutethorn xlEacutearinguEacuteyacute IgraveuEacuteIcircregthorn iEacuteiEacuteccedil | AiEacutetimes thornwrEacuteyacuteaaEacuteccedilyacutexiEacutetimeswrEacutethornkrEacuteEacuterEacuteiEacuteccedil| AyacutexqEacuteEacutelsaquoEacuteyacuteiEacuteEacute qEacutearingthorn IacuteqEacutejEacuteOcircyacute cEacuteUsup3Eacuteccedilthorn | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing IgravelEacuteUccedilGirEacuteEacutethorn uEacuteaeligSaringyacuteWucirc | AyacutecEacutearingiEacuteEacutethorn rEacuteparaEacuteyacute cEacutearingiEacutethornlEacute | xEacuteyacute iEacuteCcedil qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil

| xEacuteEacutearingthornAringlEacutehellipiexclOacuteucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | xEacuteEacutearingyacuteAringaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil || 53 || xEacuteEacutearingAringIcirceEacutethornuWucircEacutearing AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeligiEacuteqEacutetimesIgravewEacuteCcedil IgraveuEacuteIgraveSiuEacuteEacute lEacuteaEacutethornUCcedil mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | rEacutethornIgraveS mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | IacuteqEacuteyacutejEacuteEacuteaelig cEacuteEumlUthorniuEacuteEacute mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | iEacutejxEacuteqpEacuteuEacutethornxrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuteiEacuteqEacutethornalEacutearing UyacutejEacuteIcircliEacutethorncedil | LMuumlEacutethornmicroEacuteqEacutearingMuumlyacuterEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | LMuumlcEacutecentuumlthornqEacutearingMuumlyacutekEacuteNtildeUqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuteiEacutekEacuteeumlEacutethornIcirceEacuteaEacuteyacuteIgraveiEacuteCcedil IgraveuEacutethornpEacuteEacutearing | lEacuteyacute EumlUyacutewrEacuteIgraveiEacutethorn lEacute urEacuteyacutejEacuteiEacutearing || 54 ||

lEacuteEacuteyacutexrEacuteEacutecurrenEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteiEacuteNtildeyacute xEacutelsaquothornIgraveiEacute | rEacutecduEacutearingiEacuteEacuteyumllUEacutearingIgraveWucircthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacuteEacuteyacutealEacutearing | UyacutejEacutearing rEacuteNtildethornYiuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacutecedilthornIgraveiEacute | LMuumlrEacuteEacute cEacute SzEacuteIacutepEacuteparaEacutethorn xuEacutepEacuteOcircyacuteiEacutearing | sup2EacuteprEacuteEacuteIacuteqEacutesup1rEacutearing IgraveuEacuteaEacuteccedilCcedilthornzEacuteirEacuteEacuteyacute cEacute | IgraveiEacutexEacutetimesIacutepEacuteparaEacute uEacuteWucircxEacutearing IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteiEacuteEacuteyacute cEacute | IgravelEacuterEacuteNtildeIcircdeguEacuteEacuteiumlrEacuteIgraveuEacuteWucirciEacuteEacutethorn IgraveuEacuteqEacuteNtildeyacutegcEacute|| 55 ||

AEacuteiEacutethornlEacuteNtildewuEacuteyacute mEacuteeumliEacutethornlEacuteNtildewuEacute | EyacuteregqEacuteEacuteAringAringkEacutethornqEacuteyacute xEacutelkEacutethornqEacute | AEacuteIgraveSirEacutearing cEacutelSigravethornuEacutehEacuteEacuteiumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutekEacutearingthornIgraveWucircyacute rEacute mEacuteNtildeqEacuteEacutelEacuteccedilthorn | CyacuteiEacuteIcircxxEacuteyacutepounduumlaEacuteccedilCcedilxEacuteOcircthornrEacuteiumlaEacuteiEacuteqEacuteccedil | cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacutearing UxEacutethornƒiexclUgraveucircIacutekEacute | uEacuteEacuteUEacuteSgeEacutelEacutethornrEacuteEacuteaEacuteeumlaringyacuteAringIcircalEacuteqEacuteccedil | rEacute LMuumlEacutearingthorn AcircSigraveyacute EcrEacutethorniEacutearing |AyacutexEacuteyacuteXccedilZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexxEacutethornWucircxEacuteeumlEacuteyacuteIacutehEacute | xqEacuteyacuterEacuteiumliEacutearingthorn lEacute cEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing || 56 ||

LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacuteIacutesup3EacutethornoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | AEacuteqEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute iuEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacuteoEacute | SyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacute CthornIgraveWucirc | qEacuteEacute qEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIacuteqEacute qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute qEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacutelEacute | IgravelEacuteyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacuteCcedil (2) CthornIacuteqEacute | AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute || 57 ||

IgravelEacuteyacutebEacutetimeswuEacuteaeligthornUxEacuteyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethorniEacuteaelig | MuumlEacutesEacuteaeligUccedilWucircEumlUiuEacutethornqEacuteEacutemEacuteyacutesup3Eacuteaelig | ClSigraveEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornrEacuteNtildeMccediluuml | AyacuteIcircalEacuteIgraveuEacuteiumlyacutepEacuteeumlEacuteIgravesup1thornuEacutexEacutelEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeparaEacutearingiEacutethornIacutexEacuteMuumlSigraveOacuteyacuteMuuml | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacutejxEacuteyacuteUEacutearing IgraveuEacutethornwEacuteOcircyacuteuEacutehEacuteaeligiumlyuml | IgravelEacuteirEacuteEacuteyacutexiEacutearingAringlEacuteNtildecEacutethornUEacutexiEacuteyacuteuEacute | xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedil Ccedil xEacuteNtildethornoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingqEacuteccedil | ClSigraveEacuteaEacutecNucirc WucircEumlUuEacute AEacuteaEacutecNucirc qEacutearingthornkEacuteEacuteIgraveiEacuteyacutejEacutearing | qEacutearingwEacute uEacutetimeswEacutehEacutemicroEacutethornxrEacute qEacutearingyacutelEacutearing || 58 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983090

aEacuteEacuteaeligUEacuteuEacutexMuumlIcirclSsup3EacuteWucircYrEacuteEacutethornrEacuteaelig eEacuteEacuteyacuteU | MuumlEacuteaeligIacutezEacuteMuumloEacuteeumlEacutefrac14hEacute aEacuteEacuteaeligiEacuteqEacutethornoEacuteeumlNtildeuEacuteEacuteyacutehEacute | AyacuteAcircyacutehEacuteEacutemicroEacuteEacutethorn CyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacute | uEacutexEacutethornuEacute mEacutetimesIacutejEacuteIgraveuEacuteyacuteIacutecurrenEacuteiEacutethorn | Ayacutesup1EacuteaeligIgraveSyacuteauEacuteEacutexEacutethornxEacuteEacutearingyacuteAringalEacuterEacutethorn | AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | iEacuteEacuteqEacuteeumlEacuteyacutemicroEacuteEacuteyumlxiEacuteEacuteqEacuteeumlyacuteUjEacuteEacute |

iEacuteEacuteqEacuteeumluEacutehEacuteEacuteiumlyumlxiEacutejEacuteEacuteyacuteIacutexEacuteiEacuteEacute | ShQucircWucircxiEacuteEacuteyuml ZEacuteEacuteSyacuteaSiEacute | CiEacuteEacutearing AcircSigraveEacuteyuml mEacuteUEacutethornhellipiexclucirciEacuteEacute || 59 || EpounduumlaaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacuteCcedil mEacuteeumlqEacuteEacutehEacutegcEacutethorn mEacuteNtildeUyacute CiEacute | oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornparaEacute xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute cEacutethorn | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteAtildethornmEacuteaeligEumlUyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacuteqEacuteccedil | UjEacuteEacutearingthornlEacuteEacutearingSMuumlyacuteiqEacuteiumllEacuteEacute |AyacutemxEacuteNtildewEacuteEacutethorn CIgraveiEacuteyacute iEacuteSegravesup2thornrEacuteEacutearing | EpounduumlEacutearing uEacutearingwEacuteEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute cEacute | MuumlEacutesEacuteEacuteuEacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteIacuteqEacuteiEacutethorn mEacuteeumliEacuteIumlyacuteerEacuteEacute | uEacuteEacutexEacuteEacuteirEacuteEacutethorn CirEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutearing | MuumlEacutearingAringliEacuteEumlUcurrenEacutearing zEacuteoSƒiexclucircthornUEacutearingiEacuteIumlIgraveiEacute | uEacuteEacuteIacutexEacutesup1Eacuteaelig UEacuteaeligIgraveWucirchEacuteEacuteaelig qEacuteIumlqEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteEacutegcEacuteyacutecentaringuuml | iEacutexrEacuteyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuteacuteEacutearinguEacutethorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeIgraveSIgraveiEacutethorn | oEacuteeumlfrac14thornhEacute EmEacuteyacutexiEacuteUthornhEacuteqEacuteIacutexEacute || 60 || [AmEacutethorncentuumlEacuteqEacuteiEacute aEacuteIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlIacuteqEacuteyacuteqEacuteEacuteCcedil qEacuteWucircIumlyumlqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingyumllrEacuteyacutewiEacutemEacuteNtildethornsectEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornIgraveSyacuteSqEacuteyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlqEacuteyacuteqEacuteOcircIcirclSuEacuteqEacuteccedilyuml || 61 ||

AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil | xEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuteqEacuteEacutethornhEacuteCcedil qEacuteyacuteWucircIumlqEacuteOcircyacutewEacuteNtilde | AIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteplusmnEacuteaeligiumlUIgraveSthornIgraveiEacuteUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil |AIgraveSthornIgraveiEacuteqEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteEacute xEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteEacute xEacute mEacuteNtildeyacutesectEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteEacute AIgraveSthornIgraveiEacuteyacute mEacutegcEacuteyacuteeEacutelEacuteEacuteyuml | AIgraveSthornIgraveiEacuteeEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteqEacuteIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteeEacuteiumlIgravelEacutethorniuEacuteqEacuteccedil |Ayacutesup1Eacuteaelig mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutexEacuteEacutearingyacute AIgraveSthorniEacutearing | rEacutearing eEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexiEacuteyacuteluEacutethorn mEacuteEumlUthorn | SaringyacuteuEacuteEacuteCcedil (2) EmEacutethornmEacuteeumlaeligixEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn || 62 ||

mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehEacuteqEacuteEacutexrEacutethorniEacuteccedil | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn mEacuteNtildeyacutesectEacuteaeligUIgraveSthornIgraveiEacute | EmEacuteyacutemEacuteeumlaeligimEacuteOcircyacuteurEacuteiumlthornCcedil rEacuteNtildeaEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteaeligthorn qEacutetimesyacute irEacuteuEacutearing iEacutethorniEacuteccedil | mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehQucircqEacuteEacutepEacutethornUyacuteIgraveSIgraveiEacutethorn | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuuml thornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutesectEacuteparaEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacuteparaEacute | kEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute cEacuteEacuteyumlrEacuteEacuteiumlyacuteqEacuteEacute cEacute thorn | AaEacuteccedilCcedilzEacutethornparaEacuteyacute pEacuteaEacutethornparaEacute |

ClSigraveparaEacute IgraveuEacuteuEacutexuEacuteEacuteaEacuteccedilthornparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | IgraveWucirc yacuteUyacutehrEacuteyacute aEacuteyacutepEacuteEacutearingiuml WucircyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacutezzEacuteNtildethornIacutecEacuteyacutewEacuteiEacuteccedil | oEacuteeumlfrac14thorneEacuteyenEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil iEacuteIgraveSimEacuteyacuteSIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn aEacuteyacutepEacuteiuml mEacuteeumlEacutethorneEacuteEacutemEacuteyacuteirEacute | AjEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute xEacuteyacutemiEacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute || 63 || [ rEacuteyacutejEacuteEacuteyacutexjEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil aEacutethornIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983091

rEacuteEacutearingAringxEacuteEacuteaeligthorn iEacuteyacutemEacutesup3EacuteNtildeyacuteSaringIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingyacuteSaringIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingSthornaEacuteEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingyumlAringxiEacuteyacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteyacuteAringxiEacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute

mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteAringxiEacutethornhellipiexclucircEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacute AEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute|| 64 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircEumlUthorncedilEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingthornAringmEacuteyacutecurrenEacuteIumlrEacutethornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorncurrenEacuteIumlrEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaelig-UmEacutethorncurrenEacutearingcedilEacute | AyacuteqEacuteOcircIgravelEacuteyacute lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacute | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute

qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute || 65 ||

CyacuteqEacutearing qEacuteEacutexEacuteEacuteyumlparaEacuteEacutekEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteparaEacutethorn | xEacuteuEacutearingiuml thornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | CyacuteqEacute GiEacuteuEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircthornlEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorn mEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | AyacuterEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteU| xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute || 66 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuteSqEacuteWucircthorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacuteyacutemEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuterEacuteaEacuteccedilCcedilUEacuteIgravesectEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | LiEacutesup2Eacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 67 ||

AjEacuteEacuteIgraveSirEacutexrEacuteEacutesup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | uEacutexEacuteOcirclEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AcircSigraveEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteiEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteirEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil |AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteEacuteiEacuteEacutethornqEacuteIacutepEacuteyacuteblEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteiEacuteuEacutethorniEacuteEacuteCcedil qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteqEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983092

AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | GpEacuteOcirchEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingwEacuteEacuteyumllSaringuEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil| AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUthornxrEacute xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteNtilde | AEacuteIgraveSirEacutexrEacute xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute

pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | UzqEacuterEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 68 ||AEacuteUEacutearingaEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | pEacuteeumlEacuteeEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteOucircUxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacutepEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteiEacutehellipiexclucircxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xuEacutehEacuteiumlxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteiEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutepEacuteEacutexEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlzrEacutemEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AEacutemEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 69 ||

AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearingUaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute|| 70 ||

AuEacutemEacuteliEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute| uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute

| mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacute IgravelEacute | AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AuEacutemEacuteiEacuteliEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983093

uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AtildemEacuteEacuteIacutehEacute uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil || 71 ||

AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | AalEacutearingmEacuteOcircuEacuteiumlIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSxEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacutexEacuteEacutearing SIacutecurrenEacutehEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIcirceEacuteUEacutemEacuteeumlpEacuteuEacute EIcircmSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUxrEacuteEacuteAringmEacuteUIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | lEacuterEacuteEacuteiumlmEacutexEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteIcircXccedilpounduumlUEacutekEacutexEacute ESaEacuteccedilIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutexEacuteIgravemEacuteiumlhEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtilde iumluEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveSzEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedil CcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil

|| 72 ||

SIacutecurrenEacutehEacutemEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | SIacutecurrenEacutehEacuteEacutemEacuteUxrEacuteEacuteCcedil IgraveSzrEacuteIgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUmEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutewEacuteEacuteSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUEacutemEacuteUxrEacuteEacuteIcirclSzrEacuteIgraveuEacutewEacuteEacutethornSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | AEacute rEacuteIcircxqEacutelixEacutemiEacute uEacuteEacutexEacuteuEacuteEacute CIcirclSigraverEacuteEacuteIacutehEacute zEacuteiEacutecentuumliEacutethornIgraveuEacuteirEacutearingyacuteiEacutearing || 73 ||

CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutewEacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacutelEacuteEacutearingthorneEacuteuEacutexEacuteEacutearing uEacute IgravemEacuteyacuteiEacutetimesIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearingthorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacuteEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearing thorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil| IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | iuEacutesup1Eacutethorn uEacuteEacutearing AtildeyacutemEacuteaeligAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteCcedilyenEacuteEacutelEacuteCcedil uEacute mEacutethornparaEacuteEacuteIgraveSyacuteIgraveiEacute| AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacutexxEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacute mEacutetimesthornIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlthorn IgraveSyacuteIgraveuEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacutethorn IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute xuEacutesEacuteEacutearingyacuteMaringuuml

| LyacuteuEacuteEacute frac12aringthornuEacute | LyacuteuEacuteEacute frac12thornalEacutearing | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc uEacuteEacutethornrEacuteEacutearing | LyacuteuEacuteEacute WucircIumlyumllSigrave | LyacuteuEacuteEacute WOgraveucirc mEacuteOcircthornwEacutelEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc SaringthornuEacuteEacute || 74 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983094

AEacutemEacutethornqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteWucircyacute xEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlthornrEacuteEacute | uEacuteEacuteyacuteruEacutemicroEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute | qEacuteUIumlyumlcrEacuteEacuteiqEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute ASigraveOacutethornWucirc | SaringyacuteuEacuteIumlpEacuteNtildeiumlthornuEacutelEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute |

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlqEacuteiumlthornWucircEacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | qEacuteyacuteWucirc yacutexEacuteEacutearing qEacutethornWucircxEacuteyacutexxuEacutethorn || 75 || SaringyacuteuEacuteIuml mEacutethorneEacuteiumllrEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute | AyacutemEacuteEacuteAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUcurrenEacutethorn | AyacutemEacuteEacuteAringAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUbEacuteqEacuteccedilyuml |AmEacuteEacuteyumlbEacuteeumlEacuteyacuteqEacutemEacutethorncEacuteEacuteyacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlqEacuteccedilyuml | AmEacutethornSaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteiEacuteEacutearing IgraveWucircthorniEacute | uEacuteeEacuteeumlthornlSaringyacuteuEacuteIumlUeEacuteIumlthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacute | pEacuteNtildeuEacutethornlEacutelSaringuEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteIgraveSthornIgraveiEacutelSaringyacuteuEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteEacutearingIgravelEacutethornlEacuteEacutearingkuEacuteiumlqEacuteNtildeyacuteSIumlwEacutethorniEacute || 76 ||

pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacuteAEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlyacuteMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 77 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyumlCcedil | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingyumlAringalEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn || 78 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutelEacuteyacuteCcedil

uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteqEacuteccedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 79 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983095

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig iEacutemEacutethornsup3EacuteyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingthornAringqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn |

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil || 80 ||AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteparaEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 81 ||

rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 82 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuteAringAringrEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 83 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUEacutearing uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteyacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig xEacuteyacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingyumlAringmxEacuteNtilde lEacuteEacuteuEacuteyacuteCcedil mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteeumlirEacutearingyacuteuEacute IgraveiEacutethorncedilIgraveiEacute || 84 ||

CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemxEacuteNtilde mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornrEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutesup3Eacuteccedil | xEacuteOcircrEacutearingiumlthorn zEacuteNtildeyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteyacuteqEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteqEacuteccedil |AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethornxrEacuteyacute rEacuteEacutearing UxEacutethorn | iEacuteCcedil uEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteqrEacuteNtildeumlEacuteyacuteqEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethorn | iEacutearingthornAringqEacuteNtildeIcircwqEacutethornsup3EacuteEacuteIgraveSyacuteirEacutearing xEacuteyacutepEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteEacute | eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucircEacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircyacuteUIgraverEacuteyacuteiuEacuteEacute aEacuteNtildethornsTuumlSyacuteblEacuteqEacuteccedil || 85 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983096

mEacuteNtildewMuumlUmEacutehEacuteaeligiuml mEacuteNtildewMuumlUShQaeligucirc mEacuteNtildewMuumlUaeligparaEacutethorn xEacuteaaEacuteccedilxiEacuteIumlrEacuteiuml | iEacuteIcircxqEacutethornIcircluEacuteWucircEacuteyacuterEacutexEacutearing | AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteEacuteyacuteIgraveSlEacuteEacutearingthorn uEacuteSIcircliEacute | MuumlxqEacuteEacuteimEacuteeumlhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | xEacuteEacutemEacuteeumlthornhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacutemxEacuteNtilde frac12rEacutethorngcEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacutexEacuteEacuteaelig

pEacuteNtildeuEacutethornlEacutearingyacutemrEacutelEacuteEacutethornIgraveWucirciEacuteEacuteIcircalEacuteUaringyacuteiEacuteEacute | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacutethorn LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteoEacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn || 86 ||

AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | LyacuteiEacuteregthorn xqEacuteyacute uEacuteEacute AEacuteyumlWOgraveucirczzEacuteIcirchQucircyacutesEacuteEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacuteuEacuteEacuteyacutelEacute | xEacuteyacuteuEacuteyacuteixEacuteyacuteUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacutethornIgraveSyacuteirEacuteCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 87 ||

lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeyacuteWucircEacutearingiumlyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | oEacuteeumlfrac14thorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | zEacuteUIumlthornUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | Muuml yacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute || 88 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearing thornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | rEacute LyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteaelig | CyacuteiEacuteparaEacuteEacuteyacuteAringqEacuteNtildeiEacutethornparaEacuteEacuteAringurEacuteiEacuteIumlmEacuteEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | rEacuteEacutearingAringalEacutearingIacuteqEacuteiumljEacuteOcircyacuterEacuteEacute uEacutearingSthorn | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingIacuteqEacuteiumlthornjEacuteOcircyacuterEacuteEacute| IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 89 ||

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSqEacuteEacutethornxEacutelixEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteqEacutearingyacuteuEacute | xEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteUaringMuumlthorn | mEacuteNtildewMuumlUmEacuteyacutehEacutearingiuml xEacuteqEacutethornpEacuteuEacuteiEacuteccedil | iEacutexrEacuteEacuteliEacuteyacuteqEacuteiumllEacutethornIacutexEacute MuumlEacuteqEacuteyacutexxEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumliEacute | CyacuteSaEacuteccedil CcedilxEacutetimesthorneEacutearingrEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnimEacuteNtildeAcircthornwEacuteEacutearingyacute qEacutelEacutethornxEacuteIacutepEacuteyacuteaEacutecNucircthornIgraveiEacute | iEacutesup2EacuteyacutecEacuteEacute uEacutethornSIgraveiEacute | iEacuteiMuumlqEacuteiumlthornhEacuteEacute

MuumlUEacutearingIgraveiEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MuumlEacuteqEacuteyacutexiEacuteSaEacuteeumlaringyacute xEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacuteEacuteIacutekEacutethorn | qEacutelEacutethornxEacuteEacutearingyacute UaringiEacutethorn mEacuteeumljEacuteyacuteqEacuteCcedil rEacuteSEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil || 90 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983097

xEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacutelkEacuteNtildeyacutexEacutethornIgraveiEacuteyacute IgravelEacutethornUIgraveuEacutelSsup3Eacuteccedil | tradeyacuteIgraveS mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlwrEacuteEacutethorn MuumlyacuteuEacuterEacuteEacutearingthorn qEacutelEacuteIumlyacutewEacutearingIgraveiEacutethorn | EmEacutethornlEacuteyacuteliEacuteSOgravemEacutethornlEacuteqEacuteIgraveiEacute | rEacuteiMuumlEacutethornqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute iEacutemEacuteEacutearingthornAringiEacutemrEacuteiEacute | xEacute iEacutemEacutethornxiEacuteyacutemiuEacuteEacute | zEacuteUIumlthornUqEacutekEacuteOcirclEacuteNtildeiEacute | iEacutexrEacuteyacute rEacutelqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteqEacuteEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil | iEacuteiEacuteEacutearingthornAringAcircyacutehEacuteEacute

MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteyacute ESthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil || 91 || rEacutearing lEacuteZEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteaeligthornZEacuteEacutelEacuteyacutexEacuteEacute | rEacutearing uEacuteEacutesEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteEacutethornsEacuteIcircZEacuteyacutesrEacuteEacute | rEacuteEacutearing UxEacutethorn | xEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteccedil | AyacuteliEacuteyacuteUyacuteiEacute MOcircuumlyacuteqEacuteiumlCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutemEacuteiumlthornliEacuteqEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteqEacuteyacute uEacuteaeligiuEacutepermilEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteEacute | xEacuteqEacutethornpEacuteOcirciEacuteccedil || 92 ||

lEacutearingirEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | mEacuteOcircuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacuteEacuteWucircIacuteqEacuteyacuteWucircEacutexEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteimEacuteNtildeAcircthornwEacutexrEacute mEacuteNtildeAcircwEacuteyacuteiuEacuteqEacuteccedil | xEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornzEacuteIumlUccedilwEacuteEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute |

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlEacuteyacutecurrenEacutexxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornmEacuteEacuteiEacuteccedil | pEacuteOcircyacuteiuEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | iuEacuteCcedil uEacuteaelig mEacuteOcircuEacuteiumlaEacuteccedilCcedilthornxEacuteqEacutethornpEacuteOcirc | iuEacuteIacuteqEacuteyacuteSCcedil mEacuteOcircuEacuteiumlthorn MNtildeuumlAcircyacutewuEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute CyacuteiEacute AEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutemEacutethorn || 93 ||

AyacutegeEacuteyacuteIacutesEacutelEacuteEacutethorn mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacutethornSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlEacutecEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAringAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12alEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteIcircalEacuteAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute SthornIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtilde mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravethornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc uEacuteEacuterEacuteEacutearingyacute CIgraveiEacutethorn || 94 ||

iEacuteiEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlcEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteirEacuteeumlNtildethornumlEacuteUyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteWucircIumllSigravearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute ClSigraveyacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacutearingSIumlthorncEacuteIuml yacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeqEacuteiuml thornkrEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc mEacuteOcircwEacuteyacuteIacutesup3EacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearing yacuteuEacuteaelig mEacuteOcircyacutewEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacutearingrEacuteIcirclSMccediluuml || 95 ||

AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc SaringyacuteuEacuteEacute WucircIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingthorn SaringuEacuteqEacutelEacuteNtildeyacutewrEacuteEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteUthorn | aEacuteyacutelkEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlyacutemxEacuteyacuteUxEacuteyacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | xEacuteEacutearingkuEacuteEacuteiuml IgraveSMccediluuml | rEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildewEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemEacuteUEacutethornmEacuteiEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteEacuteprEacuteEacutearingAringxEacuteNtildethornUEacuteyacute UcurrenEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilthornIacutexEacute IgravemEacutezEacuteEacuteyacutecEacuteEacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacuteyacuteumlEacutearing mEacuteUEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircprEacuteEacutearingyacute IgraveWucirc iEacutearing xEacuteqEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 96 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983088

AEacutemEacuteEacutearingthorn Wucircyacute rEacutemacrOslashthornWucircyacuteiEacuteIumlaEacuteiumlqEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacutesup3Eacuteccedilthorn | ScurrenEacuteyacutelSkEacuteEacutethornlEacuteEacute eEacuteyacutelEacuterEacutethornliEacuteIumlxxuEacuterEacuteyacuteCcedilpEacuteNtildeqEacuteccedil | iEacuteiEacutethorn CyacuteqEacutearingkrEacutexEacutetimesthornerEacuteliEacuteyacute xEacuteaEacuteEacuteiumlyuml |ASegraveprEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSaEacuteccedilCcedil IacutezEacuteIacutejEacutethornsEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacuteEacuteAringkEacuteeumlNtildeuEacutethornIacuteqEacuteuEacuteEacutepEacuteuEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteEacuteiumluEacute iEacuteiEacuteccedil | AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornCcedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn |

iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlEacuteIgraveuEacutethornzEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 97 || IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelEacuteccedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacuteyacute xEacuteuEacuteEacuteiumlyuml mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethornparaEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacute mEacuteeumljEacuteqEacuteyacuteeEacuteEacute GthorniEacutexrEacutethorn |AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornqEacuteyacuteIacutepEacutexEacuteCcedilIgraveuEacutethornuEacutearingyacutezEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacuteuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacutearingSqEacuteEacuteyacutemiuEacuteEacute | xEacuteuEacuteiumlthornqEacuteuEacuteyacuteAcircSegravekrEacutethorn | iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornzEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 98 ||

cEacuteiEacuteNtildethornsup1rrEacuteyacute AEacutemEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacuteiuEacuteEacuteEumlUyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedil CcedilAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn | qEacutearingbEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeiEacuteccedil | xiEacuteyacutelEacuteyacuteIgraverEacuteyacutebrvbarEacuteNtildeuEacutetimesiumlyacuteIgravesup1 | iEacuteEacutelrEacutearingyacuteuEacuteEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AEacuteyacuteiEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacute uEacutewrEacuteEacuteiuml thorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexrEacuteEacute AEacutemEacutethorn | qEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacute LyacuteuEacute oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexEacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexqEacuteEacuteyumllqEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacuteIacutexEacuteiEacutethornU || 99 ||

MOcircuumlmrEacuteEacutethorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute iEacuteEacute SthornIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig iEacutearingthorneEacuteyacuteIcircxuEacutelEacuteIumlyacuteUEacutemEacutethorn | iEacutearingeEacutethorn LyacuteAringuEacuteEacutexrEacutethorn SIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutenotIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacutearingAringkEacuteiumlyacutexiEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xjEacuteEacuteyacuteuEacuteyacuteUEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacute uEacuteaelig xjEacuteEacutethornuEacuteyacuteUEacute | mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSaringyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | uEacuteWucircthornliEacuteIumlaEacutetimesiumlordmucircEacuteIgraveiEacute || 100 ||

iEacuteEacute EthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AEacutearingeEacutethornxEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteEacute uEacuteWucircthornliEacuteIumlEumlUyacuteuEacuteEacutearingaSthorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute AEacuteMOcircuumleEacutethorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute kEacuteEacuteuEacutethornliEacuteIuml | AEacutearingeEacutethorn LyacuteuEacuteEacutexrEacuteEacutearingyumlumlEacuteUyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacuteSOgraveumlEacuteyacuteUEacutearingAringkEacuteiumlthorn AEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xEacuteyacuteCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute qEacutekrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | CyacuterEacuteCcedil uEacuteaelig xEacutethornCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AyacutexrEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | mEacuteyacutesuEacuteyacutesrEacuteEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute EyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteIgraveiEacute || 101 ||

AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig mEacutethornsuEacuteyacutesrEacuteEacute | AyacuteqEacuteNtildewrEacuteEacutethornqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteOcircmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | Asup3EacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn |AyacuteSegraveprEacuteEacutearing uEacuteEacute Asup3EacutethorngeEacuteEacuterEacuteiEacutearing | rEacuteSaringyacuteuEacuteEacuteSegraveprEacuteEacutearingAringsup3EacuteyacutegeEacuteEacuterEacutethorniEacutearing | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteqEacutethornAcircyacutehEacuteEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearingAringIacutecEacuteluEacutesup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacutethornSEacuteAcirchEacuteMaringuumlyacuteiEacuteNtildeMuumlthorn || 102 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983089

iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedil zEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethornIgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteaEacutexEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | zEacuteyacuteiEacutezEacutethornparaEacuteaeligyacuteuEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacutezEacuteparaEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn

|| 103 || eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucirc EacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircthornUrEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil xEacutethornuEacuteiumlyacuteiuEacuteEacuterEacutethorn | mEacuteNtildeyacutewZEacuteyacuteUyacutemEacuteyacutehEacuteiumlaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacuteyacuteIacuteqEacuteirEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute| iEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteiumlqEacuteccedil | xEacuteyacuteirEacuteaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacute | AyacuteqEacutetimesiEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteiEacuteiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteIcircxiEacutethorn|| 104 ||

iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | MOcircuumlqEacuteiumlqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute qEacutearingkEacuteyacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AjEacuteEacutearingyuml xuEacuteyacuteaEacuteiumlxrEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlxrEacuteyacute xEacuteqEacutethornwšaelig |AEacutemEacuteqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteyacuteWucircxEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlrEacuteEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | uEacuteEacuteyacuteruEacuteparaEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute sEacuteEacutearingyacuteMCcediluuml mEacutetimesthornhEacuteIcirccNucircyacuteSigraveCcedil mEacutetimesthornhEacute || 105 ||

rEacuteEacuteIcircxiEacuteyacutexEacuteeuml mEacuteyacuteUqEacuteyacuteeEacuteEacute | CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutew EacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacuteUaringyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | mEacutegcEacuteyacuteIacutecEacuteiEacutethornrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteEacuteXegraveucircpounduumlEacutearingyacuteAringIcircalEacute | rEacuteEacuteuEacuteEacutethornlEacutearingyacuteuEacuteEacuteIcircalEacute | iEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | sEacuteEacutearingyacuteMCcediluumlmEacutetimesthornhEacuterEacuteEacute Igravesup2yacuteiEacuteIumlrEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacutethorn mEacuteSEacuteyacute uEacuteaelig IgraveuEacuteyacuteUEacuteOegraveucirc | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute CyacuterEacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteyacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | plusmnEacuteaelig mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | mEacuteyacuteUEacutearingUthorneEacuteEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveuEacuteyacuteUEacuteerEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 106 ||

AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacute LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeoEacuteyacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn | AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | AjEacutethorn WucircxqEacuteEacuteWucircEacuteAcircyacutehEacutexxuEacuteEacutethornrEacuteCcedilyacutepEacuteNtildeuEacutethorn |

xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacute xEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacuteEumlUirEacutelEacutethornlEacuteNtildewEacutehellipiexcl Ccedilucirc qEacutelrEacuteEacuteqEacuteWaringucirc | lEacuteEacutelEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacutearingwEacuteEacuteyuml Ccedil uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornIacutehEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 107 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983090

xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtilde yacuteUccedilyacuteWucircEacutearingyacuteIgravesectEacuteyacuterEacute-qEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing |

uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 108 || EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | uEacutetimeswEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute | uEacutetimeswEacuteEacutethornhEacuteEacuteaeligyacute xEacuteaaEacuteccedilxTuumlEacutethornsEacuterEacutearingiEacuteccedil | WucircyacutelrEacutearingiEacuteEacuteyumlxrEacute rEacuteyacuteyenEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutesup3EacuteEacutelEacuteNtildeyacutewEacuteerEacutethorn | xEacuteEacutearingumlEacutethornUuEacutearingyacuteIgraveSwEacuteNtildethorn centuumlyacuteiEacuteNtildewEacuteNtildethorn IacutecEacuteluEacuteIumliEacute | EyacuteumlEacuteyacuteUyacuteuEacutearingyacuteplusmnEacuteaEacuteccedilfrac12thornIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute || 109 ||

mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacutearing uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlAringIcircalEacute | mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteyacutezEacuteNtildeMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | xEacuteCcedilyacuteyenEacuteEacutelEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteiEacuteccedil mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteSEacutemEacutethorn mEacuteyacutezEacuteOcirclEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute xEacuteyacuteCcedilyenEacuteEacutelEacutearingyacuteAringIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 110 ||

uEacutetimesIgravesup1thornMuumlEacuteqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacutetimesIgravesup1thorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteUccedilwEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuteqEacuteyacuterEacuteEacuteyacuteuEacuteIuml IacutecEacutethornluEacuteIumliEacute |AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig pEacutearingthornwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | pEacutearingyacutewEacuteyacuteeEacuteqEacutearingyacuteuEacuteEacutexqEacuteaeligthorn MuumlUEacutearingIgraveiEacute | xEacuteuEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethornUaringIgraveiEacute | AyacuteIacutepEacuteyacutecEacuteUaaEacuteccedilthornIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | uEacuteeEacuteeumlEacutearingyacute uEacuteEacute AEacutemEacutethorn|| 111 ||

uEacuteeEacuteeumlyacuteqEacutearingyacuteuEacute pEacuteeumlEacuteiEacutetimesthornurEacutearingprEacuteyacute mEacuteeumlWucircthornUIgraveiEacute | xiEacutetimesyacutehEacuteNtildeyacuteiEacuteNtilde LthornlEacuteqEacuteccedil | iEacutearingeEacutethornxMuumlEacuteqEacuteEacutearingyacute rEacutezEacutethornxMuumlEacuteqEacute | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteyacutecEacuteiumlyacutexEacuteMuumlEacutethornqEacutexxuEacuteyacuteaEacuteiumlMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteSiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteEacuteIcircxiEacutethorn | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacuteiEacuteSegraveuEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteIgraveiEacuteyacute lEacute kEacuteEacutethornuEacutearingiEacuteccedil || 112 ||

AyacuteqEacutetimesiEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | AyacuteqEacutetimesiEacuteyacutexrEacuteEacutelEacutethornliEacuteEumlUirEacuteaelig | lEacuteEacutemxEacuteNtilde qEacuteOcircsectEacutethornmEacuteNtildeUIumlyacutewEacuteƒiexclOacuteucircthornrEacuteEacuteiumliEacuteccedil | lEacute IgravelEacutecedilIumlthornuEacutearingiEacuteccedil | lEacute IgraveuEacuteyacuteuEacutexEacutethornlEacutexxlEacuteEacuterEacuteEacuteiEacuteccedil| aEacuteNtildefrac12Eacutearingyacute uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlIcircalEacute | LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornIgraveiEacuteSEacuteWucircEacuterEacute | lEacute mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacute IgraveWucircUthornhrEacuteCcedilyacuteuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacuteIgraveiEacutecedilaringyumliEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983091

LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornprEacuteEacuteUEacutearingWucircEacuterEacute | lEacute MOcircuumlqEacuteiumlyacutexrEacuteEacutezlEacuteIumlthornrEacuteEacuteiEacuteccedil | lEacuteEacutearingSyacuteMuumlxrEacuteEacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacutelrEacutearinglEacutethornqEacuteEacutearingSyacuteMuumlEacuteIgravelEacute pEacuteuEacuteIcircliEacute | AyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacuteAEacutemEacutethorn | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 113 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlyacuteCcedil pEacuteNtildethornuEacutelEacuteEacute xEacuteIumlwEacutekEacutearingqEacute | ClSigravethornparaEacuteyacute IgraveuEacutemicroEacutearingthorn cEacute Saring yacuteuEacuteEacute | rEacuteyacuteyenEacuteparaEacutethorn lEacutexiEacuteyacuteluEacutegcEacutethorn mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutegcEacutethorn |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigravethornxxEacuteyacuteWucirc xEacuteIumlwEacutethornkEacuteEacuteiEacuteNtilde | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigraveyacutexxEacuteaEacutethornhEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircIcircdegthorn | AyacutexqEacuteEacuteMuumlthornCcedil pEacuteOcirciuEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute iEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacuteyumlqEacuteccedil |AEacutemsEacutethornuEacutexuEacuteyacute mEacuteeumlmsEacutethornuEacutexuEacute | AEacuteyacutehQucircIumlpEacutethornuEacuteeEacuteyacute qEacuteEacute qEacuteNtildeyacuteWOgraveucirc | xEacuteNtildeZEacuteEacuteSIumllSOgravethornZEacuteIgravelEacuteyacutekEacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlIgraveiEacutethornqEacuteNtildegcEacutexuEacuteyacute xuEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildeyacuteUqEacuteccedil|| 114 ||

qEacuteUIumlthorncEacuterEacutexxuEacuteEacuterEacuteCcedilpEacuteNtildeyacuteuEacuteEacute | rEacutearing zEacutethornUIuml yacuteUEacutehrEacutethornMuumlsmEacuterEacutesup3Eacuteccedil | iEacutearing iEacutearingthorn SaringyacuteWucircƒiexclucircthornsmEacuterEacuteliEacuteNtilde | qEacuteEacutecEacutethorn iEacutearingyacute ZrEacuteEacutexqEacutethorn iEacuteIumlEumlUwEacuteiEacuteccedil | EIgraveumlEacutethorncedilyacute qEacuteEacute xuEacutethornmiEacute | AyacuteIcircalEacuteIacuteqEacutethorncNucirckuEacuteyacuteCcedil pEacuteEacuteUthorniEacuteEacute | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn | xEacuteOcircrEacutearingiumlthornhEacute xEacuteyacuterEacuteNtildeeEacuteEacutearingthornwEacutexEacute | rEacuteNtildeuEacuteEacutethorn xEacuteNtildeyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteyuml | Ayacutesup1EacutecEacutethorncentuumlEacuteyacute lEacuteuEacutethornsup2EacuteUEacute || 115 ||

SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteCcedil mEacuteOcircUthornrEacuteEacutearingyacutekrEacuteEacute | iEacutexrEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhrEacuteqEacutethornrEacute MuumlEacutearingyacutezEacute| xuEacuteyacuteaEacuteEacutearingiuml sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacuteyacutewEacuteEacuteAringAringuEacutetimesthorniEacute | rEacuteEacutearing uEacuteaelig iEacuteEacuteyumlCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacutearing uEacutearingyacuteS | AyacuteqEacutetimesiEacutearingthornlEacuteEacuteAringAringuEacutetimesyacuteiEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildethornUIumlqEacuteccedil | iEacutexqEacuteaeligyuml oEacuteeumlfrac14 cEacutethorn oEacuteeumlfrac14Eacuteyacute cEacute | AEacuteyacuterEacuteNtilde MuumlETHIgraveiEacuteiumlthorn Ccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutelSthornSOgrave | IgraveuEacuteyacutepEacuteeumlEacuteeEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEumlUthornhEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteyacutezEacutexEacuteEacutethorn xEacuteCcedilmEacuteyacuteUIumluEacutetimesthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeUaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhqEacutethornrEacuteIumlCcedil oEacuteeumlyacutefrac14Eacute || 116 ||

IgraveuEacuteyacuteuEacutearingzEacuteEacutethornAringmEacuteUEacuteIcirceEacuteiEacuteEacute | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornerEacuteEacuteqEacuteyacuterEacuteIuml | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornlEacuteEacutezEacuteyacuteMuumlETH | CyacuteWucirccEacuteEacutethornqEacuteNtildesectEacutethorncEacuteEacuteluEacutearingyacuteIgraveiEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelSaringthornuEacuteEacutexEacuteNtildeUEacutelEacuteNtildethornpEacuteyacuterEacuteEacutelEacuteccedil| rEacuteiMNtildeuumlthornqEacuteEacuteyacuteUIuml qEacuteyacutelSigraverEacutethorniEacutearing | rEacuteyacuteplusmnEacutearingyacuteIgravewEacuteplusmnimEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumliEacuteEacuteyuml | AEumlUthornsup1yacuteCcedil rEacuteIcirciMCcediluumlcEacutethorn IgravecentuumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacuteIcircalEacutexiEacuteSlEacuteNtildethornuEacutearingkEacuteIgraveiEacute |AyacutezEacutetimesiEacuteEacutethornxEacuteacuteEacuteNtildethorniEacuteEacutexEacuteyacuteparaEacute || 117 ||

rEacuteyacuteeuEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute rEacutearingAringmrEacutethornrEacuteyacuteeuEacutelEacutethorn | xuEacutethornrEacuteiumlliEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutemEacutearingyumlcurrenEacuteliEacutearing | ClSigravethornqEacuteyacuteIcircalEacutegcEacutethorn rEacutearing IgraveuEacuteyacuteSOgrave | IacutexEacuteMuumlthorniEacuteEacute CuEacute xEacuteCcedilrEacuteIcircliEacutethorn | UyacuteIcirczqEacuteIacutepEacutethornxxEacuteqEacuteNtildeyacuteSIumlEumlUthorniEacuteEacute | AyacutexqEacuteEacutessEacuteEacutearing yacuteMuumlEacuteSthornqEacuteNtildewqEacuteEacuteyacuteŠ | GyacuteIgravewEacuteIacutepEacutethornUSEacuteimEacutetimesyacuteIcirczlEacuteIacutepEacutethorn | AmEacutearingthorniEacuteyacute uEacuteIumliEacuteyacute IgraveuEacute cEacutethorn xEacutemEacuteiumlthorniEacuteEacuteiEacutethorn | rEacutearingAringsectEacuteyacutexjEacute mEacuteNtildethornUEacuteyacutehEacuteEacute rEacutearing cEacuteyacute lEacuteOcirciEacutethornlEacuteEacute | AWucircEacutearingthornIacutepEacuteUyacuteIcircdegUyacutepoundNtildeuumlIacutepEacuteyacuteurEacuteiumlthornpounduumlqEacuteccedil || 118 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983092

rEacuteyacuteqEacuteEacutearing SthornSEacuteiuEacuteuEacuteyacutexEacuteEacutelEacutethornqEacutexqEacuteaelig | lEacutetimes qEacuteNtilde thornhEacuteliEacuteNtilde lEacutetimesmEacuteEacuteyacuteiuEacuterEacuteiumlthorn | AyacuteMtimesuumlyacutesup1Eacute rEacutearing cEacuteyacute Mtimesuumlsup1thorneEacuteEacute | MNtildeuumlyacuteqEacuteEacuteUIumlthornwEacuteNtilde MuumlyacutelEacuteIumllEacuteIumlthornwEacuteNtilde | eEacuteEacuteyacuteEumlUhEacuteIumlthornwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing IgraveWucircyacuteiEacuteEacute | UaringiEacutethornmEacuteIumliEacuteEacuteyacute AEacutehQucircthornmEacuteIumliEacuteEacute | Ahellipiexcl ucircEacutethornUaringwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing WOgraveucirciEacuteEacute | EyacutepEacuterEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacuteNtildesectEacutethornmEacuteEacuteaeligsectEacuteyacuteMuumlEacutelEacuteccedil |

rEacuteNtildeyacuteuEacutearingyacuteAringWCcedilucirc rEacuteyacuteqEacuteUEacuteeEacutethornaEacuteEacutelEacuteccedil | zEacuteyacuteiEacuteIacuteqEacutesup3EacuteNtilde zEacuteyacuteUSthorn || 119 ||ASEacutearingyacute rEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thorn IgraveuEacutesEacuteyacuteoEacuteqEacuteccedil | IgravemEacuteyacuteiEacutetimesyacutehEacuteEacuteparaEacutethorn rEacuteyacuteqEacutexrEacutethorn cEacute | uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteIacutemicroEacutethornlEacuteEacutearingUyacutealEacutearing | qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteyumlparaEacute IgraveuEacuteyacuteWucircEacuterEacutethornxEacuteEacuteqEacuteccedil | MuumlEacuteyacuteqEacuteyacutemEacuteeumlyacuterEacuteuEacutethornhEacuteCcedil qEacutearing AxiEacuteNtilde | xEacute frac12aringthornuEacuteEacuteIcircxqEacutethorn xEacuteyacutelEacuteEacuteiEacutethornlEacute | CIgraveiEacute lEacuteEacuteMuumlEacutearing oEacuteeumlIacutefrac14acuteEacuteuEacuteEacutearingthorn UEacuterEacuteEacutearingthorn kEacutelEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutelEacuteEacutemEacuteEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteWucircEacuteAringAringIgraveWucircthorniEacute || 120 ||

IgraveuEacutezEacuteIumlyumlwhEacuteIumliumlCcedilXegraveucircaEacutetimeskEacuteeumlthornzEacuteIumlwhEacuteIumliumlCcedilgcEacute | AmEacutearingiEacuteEacutearingthorn IgravelEacuteUccedilGyacuteIgraveiEacuteaEacuteccedilCcedilWucircthornjEacute | mEacuteEumlUoEacuteEacutekEacuteaaEacuteccedilmicroEacutearingthorniEacuteMNtildeuumlyacutecurrenEacuteqEacuteccedil | IgravelEacuteeEacutedaggeriexclucircaEacuteccedilCcedilzEacuteoEacuteyacutesEacuteEacutearingSthornUqEacuteccedil | xEacuteyacute iEacuteEacutelEacuteccedil uEacuteEacuteyacutecrEacuteEacuterEacutethornrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn | DyacutewrEacuteEacuteiumlyacutexEacuteOcircyacuterEacutearing oEacuteNtildethornpEacuteNtildeyacutecurrenEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacutelrEacuteNtildeCcedil MtimesuumlyacuteirEacuteEacuteCcedil cEacutethorn SIumlIacutekEacuteUaring | UjEacutearingthornlEacute IgraveMuumlaEacuteccedilCcedilzEacuteNtildeyacuteMuumlEacuteuEacutethorniEacuteEacute | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn || 121 ||

mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacuteyacute mEacuteeumlaEacuteEacutethornrEacuteiEacute | IgraveSyacuteuEacutexmEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuterEacutethorn qEacuteIumlyacuteROgraveucircwEacutearingyuml | xEacute lEacuteEacutearingthorn rEacuteyacuteuEacutexEacutethornIacuteqEacutecNucirciEacuteNtilde | CyacuteSCcedil uEacutecEacutethorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacute xuEacuteyacuteUEacuteeEacutearingyuml | tradeyacuteSEacutearing AyacutexiuEacuteliEacutethornUyacuteliEacuteplusmnNtildethornrEacuteEacutearingiEacute | qEacuteyacuterEacuteEacutearingyacutepEacuteOcircuEacuteEacuteiumliEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMtimesuuml thornsup1rEacutexxEacuteliuEacuteyacutexqEacutearing | xEacuteNtildeyacuteIgravemEacuteyacutemmEacuteyacutesEacuteEacute AEacutearingwEacutethornkEacuteIumlSaringiuml yacuteuEacuteaEacuteEacutearingthornmEacuteEacute | rEacuteEacutearing aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutearingwEacutethornkEacuteIumllEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacuteuEacuteEacuteyumlƒiexclUgraveucircyacutehEacuteEacutearingirEacuteuEacuteiumlthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethorn mEacuteNtildeAcircyacutewEacuteIumlhEacuteEacuteyumlqEacuteccedil || 122 ||

mEacuteNtildelEacutethornqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraveyacuterEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuterEacuteNtildeyacute mEacuteNtildelEacuteyacutepEacuteiumlaEacutethorn | mEacuteNtildelEacuteyacuteoEacuteeumlEacuteiumlfrac14thornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | mEacuteNtildelEacuteyacuteSigraveiumlIgraveuEacutethornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | rEacutelqEacutearingyacuteAringplusmn UaringiEacutethorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacutexMuumlEacutelEacuteccedilthorn | rEacuteSEacutearingwEacutethornkEacuteIumlUyacutemrEacutexEacutethornUyacuteplusmnEacutemEacutethorn | CyacuteSliEacuteimEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuteSthornSaring | SIumlyacutebEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeyacuteumluEacuteEacuterEacuteyacute uEacutecEacuteiumlthornxEacutearing | rEacutelqEacutearingyacute UaringiEacuteyacute mEacuteeumlIacutexEacutethorncrEacuteiEacutearing | rEacutelqEacuteyacute AEacuteeEacuteEacutethornrEacuteiEacutearingyacute mEacuteNtildelEacutethorn | iEacutearinglEacutethorn qEacuteEacuteqEacuteyacuteqEacutetimesiEacutethornCcedil MNtildeuumlAcirc | iEacutearinglEacutethorn xEacuteNtildemEacuteeumlyacuteeEacutexEacutethornƒiexclOacuteucircAcirc || 123 ||

AyacutedegrEacuteIcircxiEacuteUEacutearingyacutekEacuteEacuteAringeEacuteEacutethornrEacuteiEacute | iEacuteuEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacutexxEacutethornSEacute | IgraveiEacuteUEacutearingthornkEacutearingIgraveWucirc xEacutemEacuteyacutebrvbarEacuteEacutesup3Eacutethorn | rEacutearing AmEacuteEacutearingyacuteAringzlEacuteIcircliEacutethorn MaringuumlcEacuteyacutelEacute | iuEacuteEacuteyacutesup1iacuteIumlCcedil qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | UjEacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacuteWucircxEacuteeumlyacuteuEacutelkEacuteNtildethornUqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacuteAcircyacuteparaEacuteyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteWucircthornxEacuteeumlEacutemicroEacuteqEacuteccedil | AEacutexjEacuteEacuteyacuterEacuteEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc lEacuteEacutearing oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteccedil | rEacutexqEacuteaeligthornpEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteEacuteuEacutethornWucircIcircliEacute | kEacutelEacuteyacutehellipiexclucircEacuteuEacuteEacutearingyacute WucircIcircxiEacuteyacuteIgraveWucircUthornhrEacuteyacuteqEacutemicroEacuteEacutelEacuteccedil || 124 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983093

AxEacuteEacutethornqEacute xEacuteNtildeqEacuteyacuteiEacuteEacuteaelig rEacuteyacuteIacuteyenEacuterEacutethornxrEacute | IacuteacuteEacuterEacuteyacuteCcedil IgraveoEacutepEacuteeumlyacuteiEacuteEacutearingAringsup3EacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlCcedil IgraveuEacuteyacuteUEacuteeEacuteqEacuteccedilyuml | xEacuteNtildeyacuteSyacuteUccedilyacutezEacuteyacutelEacutearing cEacutethorn centuumlEacuteaeligyacutegcEacutearing cEacutethorn | qEacuteaeligyacutelEacuteEacuteyacuteaEacutearing cEacutethorn qEacuteyacuteWucircEacuteIgraveaEacutethornUEacuteaelig | zEacuteyacuteiEacutesup2EacuteyacutendashucircEacuteUthornaEacuteqEacuteyacuteliEacuteEacute | xEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEacuterEacuteiumlyacutesup3EacuteaEacutethornUyacuteCcedil iEacuteuEacutethorn | CIgraveiEacute qEacutelsectEacuteEacuteyuml | MuumlsmEacuteccedilthornAringiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | rEacuteIgraveSyacute oEacuteIacutesEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil

WucircUaringyumliEacuteccedil | IgraveWucircyacuteUyacutehrEacuteyacutelEacuteEacuteyacutepEacuterEacutearingthorn IgraveuEacuteiEacuteNtildeyacuteSrEacutearingthorn MuumlEacuteaeligoEacutearingyacuteUEacuterEacuteEacuteyacuterEacuteCcedil oEacutethornIacutesEacute || 125 || xEacuteuEacuteiumlpEacuteOcirciEacuteIacutekEacutemEacuteiEacuterEacutearing lEacuteyacuteqEacute CyacuteIgraveiEacute | AjEacute oEacuteIacutesEacuteaEacuteccedilCcediltradeiuEacuteEacutearingmEacutethornIgraveiEacutecedilaringyacuteiEacute | currenEacuteyacutesectEacuteCcedil currenEacuteyacutesectEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | oEacuteeumlEacutefrac14hEacuteEacutethorn uEacuterEacuteyacuteaaEacuteccedil yacutexqEacute | lEacuteqEacuteyacutexiEacutearing AxiEacuteNtildeyacute qEacuteEacute qEacuteEacutethorn IgraveWucircaEacuteccedilCcedilxEacuteIuml | AxqEacuteEacuteimEacuteeumlIgraveuEacutezrEacuteEacutesup3EacutethornqEacuteregIumlyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacuteqEacuteEacutethornSkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumliEacuteyacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcirc | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethorn || 126 ||

IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | xEacuteuEacutearing iumlwEacuteEacuteCcedil sEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIacutekEacutemEacuteirEacutearingthorn xEacuteIumlSaringyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacutethornIacuteqEacutelkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethornxxuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutexrEacute MuumlEacutesEacutearing xEacuteuEacuteEacuteiuml AEacuteWOgraveucirciEacuteIumlUccedil WOgraveucirciEacuteEacutethornpEacuteuEacutearingyacuterEacuteNtilde || 127 ||

AIgravemEacute oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlyacutelEacuteEacute | iEacuteIcircxqEacutesup3Eacuteraquoucirc | MuumlEacutesEacutearing mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | mEacuteUthornxxEacuteNtildeyacutemiEacuteeEacutethornlEacuteEacutesup2aringyacuteIgravemEacute | qEacuteEacutexqEacute mEacuteeumlqEacuteEacuteplusmnliEacutethornqEacuteEacutekrEacuteEacuteyacutemEacuterEacutearingiEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiumlyuml IcircxxEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | currenEacuteNtildekrEacuteIacutesup3EacuteSthornqEacuteeEacuteEacuteyacutelEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiuml lEacutethorn IacutexEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacutexiEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteeumlEacuteyacuteiEacuteEacute | qEacuteqEacuteEacuteliEacuteUccediltradethornSrEacutearingyacute IacuteacuteEacuteiEacute || 128 ||

iEacutexqEacuteEacutethorn CyacuteqEacuteqEacuteaEacuteeumlyacuteIgravemEacutehQucircthorngeEacuteNtildeWucircEacutearing IacuteqEacute | xEacute qEacutearingyumlAringjEacuteEacuteiumlyacutelqEacuteEacute IgraveuEacuteuEacutethornkEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteIgraverEacuteyacute xuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | UEacuteyacuteeEacuteEacuteyacuteIacutekEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacutethorn mEacuteeumlxEacutefrac12xEacuteEacuteyacuteIgraveWucirclEacutearingyuml| lEacuteqEacuteEacutearingthorn uEacuteyacuterEacuteCcedil uEacuteaeligthornacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn MNtildeuumlqEacuteiumlWaringucirc | xEacute qEacutearingyacute MuumlEacuteqEacuteEacuteyacutelMuumlEacuteqEacuteyacuteMuumlEacuteqEacuteEacutethornrEacute qEacutefrac12qEacuteccedilyuml | MuumlEacuteyacuteqEacutearingyacutemicroEacuteyacuteUEacutearing uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacutearing SthornSEacuteiEacuteNtilde | MNtildeuumlyacuteoEacutearingyacuteUEacuterEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn | qEacuteyacuteWucircEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacuteyacute lEacuteqEacutethorn | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearing yacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn

IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacutelEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 129 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

xEacuteCcediluEacuteixEacuteUqEacutearingiEacutethornSegraveuEacuteeumliEacuteyacuteCcedil cEacuteUaringiEacuteccedil | sup2Eacuteaeligthorn uEacuteEacute qEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteaelig | IgravelEacuterEacuteqEacutexxEacutethornqEacuteEacutexEacutearingyacutelEacute | iEacuteIcircxqEacuteIacutesup3EacuterEacuteqEacutethornIgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | IgravesectEacutewEacuteuEacutehEacuteqEacuteNtildeSMuumlEacutearingthornmEacutexmEacuteyacutezEacuteIumliuml | cEacuteiEacuteNtildejEacuteiumlMuumlEacutesEacutemEacuteEacutelEacutethornpEacutepounduumlyacutexxrEacuteEacuteiEacuteccedil | AWucircUWucircuEacuteEacuteiuml pEacuteaeligcurrenEacutethornqEacutezlEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil |

AEacuteaeligSOgraveCcediloEacuteUIumlIacutepEacutexxEacuteIacuteqEacuteIcircdegUIcircalEacutethornCcedil mEacuteEumlUyacutecEacuteUaringiEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraverEacuteIacuteqEacuteirEacutearingiEacutearinglEacuteEacuteAringlEacuteNtildethornuEacuteEacuteMaringuumlyacutelEacute | EregOslashiEacutemEacuteEumlUmEacuteOcirciEacuteEacuteIacutepEacuteUIcircdeg MuumlEacuterEacuteiumlthornCcedil MNtildeuumluEacuteIumliumliEacute || 130 ||

AthornxEacutegcEacuteyacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil | AalEacuterEacutearing uEacuteEacuterEacuteuEacutearingthorn xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacuterEacute | oEacuteeumlfrac14hEacutearing mEacuteeumlthorneEacuteEacutemEacuteyacuteiEacuterEacutearing | cEacutelSigraveqEacutexEacutearing lEacutethorncurrenEacutesectEacutearingyacuteprEacute | GiEacuteNtildeprEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteUEacuteyacuterEacute | uEacuteAcirchEacuteEacuterEacuteEacuteAcirchEacuteEacuterEacutearingIgraveiEacute uEacuteeumlthorniEacuteWucircEacutearingyacuteqEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteuEacuteyacutearEacuteiumluEacutethornSEacuteSaringyacutezEacute | AAcirchEacuteEacute MuumlEacuteyumlhQucircGyacutewEacuterEacute |AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteUsup3Eacuteccedil | pEacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacuteEumlUIgraveiEacute sup2aringthorn eEacuteIgravemEacuteyacuteiuEacuteEacute || 131 ||

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlIacutepEacuteAcircSMuumlaEacuteccedilCcedil xEacutethornaaEacuteccedilxmEacuteyacutezrEacuteiuml | iEacuteqEacuteEacutecEacuteEacuteyumlrEacuteEacutearingiuml SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteuEacuteEacutelEacutezzEacuteliEacuteqEacutearingirEacuteEacutearingwEacutekEacuteIumlthornUEacutesEacuteyacutepEacuteiEacutearing | xEacuteNtildeqEacutetimesQucircIumlMaringuumlthornIgraveiEacutepEacuteOcircyacuteIacuteqEacuteqEacuteccedil | LuEacuteqEacutethornmEacuteuEacuteyacuteaEacutearingiuml | kEacutearingthornlEacuteNtildeSiumlyacuteIacutecurrenEacutehEacuteEacute | MuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteCcedil uEacuteEacutexEacutethornparaEacute currenEacuteEacuteaeligyacuteqEacuteqEacuteccedil | AlrEacutethornsup2Eacute zEacuteNtildeyacuteYsEacuteqEacuteccedil | rEacutethornjEacuteEacutezEacuteyacuteIgravepounduuml uEacuteEacute | LuEacuteaaEacuteccedilxuEacuteEacutekrEacuteEacuterEacutethornkEacuteqEacutearingiumlyacutehEacute | AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteiEacute | iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildehrEacuteEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildethornhrEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute || 132 ||

Aacute pEacuteyacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacutezacuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde || 133 ||

|| Aacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacutethorn ||

Page 3: Arunaprashna - Veda Chanting

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983091

lEacute IgraveWucirc mEacuteeumlyacuteuEacutearingSthorn xEacuteNtildeMtimesuumlyacuteiEacutexrEacuteyacute mEacuteljEacuteEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | GyacuteiEacuteNtildeUccedilGthorniEacuteNtildelEacuteEacute lEacuteNtildeyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacute | IgraveuEacutelEacutethornlEacuteEacuteSEacuteyacuteIacutepEacutekEacuteEacutethornuEacute | wEacuteIgravesup1paraEacute IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacutethornMuumlEacute uEacuteyacutesaEacuteEacute | zEacuteNtildeyacuteYsEacuteMtimesuumlthornwhEacuteEacuteaelig cEacuteyacute wEacuteEacuteIgravesup1thornMuumlEacuteaelig | xEacuteEacuteUEacuteyacuteaEacuteyacuteuEacuteyacutexsectEacuteaeligeEacuteiumlyacuteUSthorncurrenEacute | uEacuteyacutexEacuteyacuteliEacuteEacutearing uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacutexxEacuteyacuteWucirc xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUxrEacutethorn

xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde | mEacuteeumlaeligyacutewEacuteyacuteMtimesuumlimEacuteeumlthornjEacuteyacuteqEacute xqEacutetimesthorniEacute | AyacuteqEacuteOcirclEacuteEacuteyacuteSrEacutethorniEacutearingirEacuteyacutelrEacuteEacutelEacuteccedil || 9 ||AyacuteqEacuteOcircaEacuteparaEacutethorn mEacuteEumlUyacuteUcurrenEacutethorniEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornrEacuteNtildeerEacuteyacuteliEacutearing | rEacutesectEacuteaeligiEacutethornSOgravemEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | LyacuteiEacuteSaringyacuteuEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacutelEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteqEacuteEacutehEacutethornCcedil MuumlEacutesEacuteyacutemEacutethornrEacuteiumlrEacutearing | IgraveuEacuteyacutezEacutearingyacutewEacuteyacutehEacuteCcedil iEacuteNtildethorn uEacutecurrenrEacuteEacuteyacuteqEacute | GyacuteiEacuteOcirclEacuteEacuteyumlCcedil iEacuteIacutesup3EacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacutethorniEacute | zEacuteNtildeYsEacuteuEacuteEacutexEacuteEacutethorn AcircSigraveyacuteaEacutehEacute | aEacuteeumlIumlyacutewqEacutearinghEacuteEacutethornAringAringuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacutearing xEacutethornWucirc | IgravelEacuteyacuteeEacuteWucircthornlEacuteccedil mEacutetimesIacutejEacutethornuEacuteIumlaEacuteccedil Ccedil xEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlqEacuteccedil || 10 ||

erEacuteEacutearingyacuteIgraveiEacutewEacuteEacuteyumlAringmEacuteeumlIgraveiEacuteyacuteZrEacutearinglEacutethorn xEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteyacuteAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil IgravelEacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUIumlthornhEacuteCcedil MuumlqEacuteiumlyacuteTuumlsEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteEacuteIacutepEacuteSiumlthornSiEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteWucirc | ASOgraveZEacuteEacutearingthorn SOgraveZEacutecEacutethorncurrenEacuteNtildeEumlUyacuteuEacute | iEacutecopyEacutethornAringAringmEacuteIumliEacute CuEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing | zEacuteIumliEacutearinglEacuteEacuteyumlurEacutejEacutethornrEacuteIacutesup3EacuteyacuteuEacute | AcircyacuteAcircSthorncurrenEacute CuEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing | iquestucircEacuteSrEacuteiEacutearing yuml euEacutesEacutethorniEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | zEacuteEacuteyacuteqrEacuteiEacutethornparaEacuteEacutexrEacuteyacute cEacutecurrenEacuteNtildethornwEacuteIuml | rEacuteEacute uEacuteaelig mEacuteeumleEacuteEacute pEacuteeumlthornaaEacuteccedilzrEacuteyacuteliEacutearing | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUEacuteumlEacuteEacute pEacuteeumlthornaaEacuteccedilzrEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilyacuteIcircliEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUaring iEacuteEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethorn IgraveiEacutecedilyacuteIcircliEacute | uEacuteyacuteUccedilyacutewEacuteEacuteprEacutethorn CirEacuteyacutejEacuteiuml || 11 ||

AIacutecurrenEacutethornSOgraveyacuteZEacuteEacutearingIcircijEacutethorniEacutexrEacuteaeligyacuteuEacute | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlxEacutethornsup3Eacutearing MuumlyacutelEacuteIumlIgravelEacutethornMaringuuml | AEacuteXccedilpoundaringuumlcEacuteEacuteordfthornhEacuteCcedil lEacuteEacuteyacuteIcircxiEacute | GyacutepEacuteOcirchEacuteEacuteyumlCcedil iEacuteIacutesup3EacuteyacuteoEacuteEacutearingkEacutethorniEacute | MuumlyacutelEacuteyacuteMuumlEacuteyacutepEacuteEacuteIgravelEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil IacutexEacute | AyacuteWucirciEacuteEacutethornIgravelEacute IgravelEacuteyacutepEacuteEacutearingSthorniEacute | Asup3EacuteqEacutezlEacuteIumliEacutethorn qEacutetimeseqEacuteIumlyacuteiEacute | AyacuteWCcedilucirc uEacuteEacutearingthorn eEacuteIumluEacuteyacutelEacutemEacuteeumlthornS | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornrEacuteNtildeerEacuteyacuteliEacutearing | zEacuteyacuteUplusmnthornsectEacuteEacutearingmEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing || 12 ||

AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteliEacuteEacutearingAringIacutepEacuteblEacutethornliEacute CyacuteuEacute | uEacuteEacuteyacuteiEacuteuEacutethornliEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircordfthornhEacuteEacute | AqEacuteNtildeiEacuteEacutearing eEacutearingiEacuteNtildeIacuteqEacutewEacuteNtildeqEacuteNtildethornZEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacute | xEacutesup3EacuteregEacutexxEacuteWucirc SthornSOslashzEacutearingyacute Wucirc| AmEacutekuEacutexiEacuteaeliguEacuteiumlIcircxiEacuteuEacutethornhEacuteaeligiumlEumlUyacuteuEacute | IgraveuEacuteyacuteIacutezEacuteyacuteZEacuteEacutexEacutethorn MuumlmEacuteyacuteIgraveSiumllEacute | AcentNtildeuumlregxrEacute rEacuteEacutearingixrEacutethornqEacuteEacutelEacuteyacutexrEacute | centNtildeuumlyacuteregxrEacutearingthornuEacuteyacute sEacuteEacutearingIgraveWucircthornlEacuteIuml

| WaringucircqEacuteiEacuteparaEacutecurrenEacuteNtildethornwEacuteIuml IgraveuEacuteyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | AyacutecurrenhEacuterEacuteEacutearingyuml IacutecurrenEacutemEacuteyacutehEacuteEacutearingEumlUthornuEacute || 13 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983092

SOgraveIacutepEacuteiumlcurrenEacuteCcedil SaringuEacutethornsEacuteEacutearingMaringuumlyacutewEacuteNtilde | qEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacutethornqEacuteNtildeSyacuteMCcediluuml aEacutetimesthornWaringucirc | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornuEacuteSyacuteliEacuteIuml | uEacuteaeligthornplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteaeligIacutezEacutethornUIuml | iEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute mEacuteuEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacute AluEacuteaeligyumlcurrenEacuteiEacute | CyacuteWucirc eEacuteIumlthornIgraveuEacuteyacuteMuumlEacuteqEacutemEacutethornEumlUzrEacutelEacuteccedil | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | CyacuteWaringucircWucircuEacutethornxxuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute |

qEacuteAcircthorniEacuteyacutexxEacuteOcircrEacuteiumlthorniuEacutecEacute | zEacuteqEacuteiumlthorn xEacutemEacuteeumljEacuteEacuteyacute AEacuteuEacutetimesthornhEacutearing || 14 ||AIgraveiEacutethorniEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacuteIacutehEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | AyacuteIgravesup1uEacutethornIcirceEacuteeumlzEacuteyacuteiEacuteIcircblEacutethorn cEacute | IgraveuEacutemicroEacutearing SaringuEacuteEacute IgraveuEacutemEacuteeumlthornWucircUyacuteIcircliEacute | AyacuteIcircalEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeliguEacute SaringuEacuteEacutearingthorn lEacute qEacuteyacuteirEacuteiuml | lEacute UEacuteeEacuteEacute uEacutethornAcirchEacuteEacutearingyacute IgraveuEacutepEacuteNtilde | lEacuteEacuteIcircalEacutelEacutearingiumllSigraveEacutearing lEacute mEacutethornuEacuteqEacuteEacuteyacutelEacute | qEacuteEacuteyacuteiEacutetimessbquouumlthornŠlEacuteyacute IgraveuEacuteplusmnthorniEacutearing | IgraveSyacuteurEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacutemEacutethornUEacute IacuteacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 15 ||

iEacutexrEacutearinglSigraveEacutearing uEacuteIacuteqEacuteeumlthornAtildemEacutearingyacutehEacute | kEacuteyacutelEacuteNtildeerEacuteEacutethornqEacuteiumlIacuteNucircyacutelEacutejxuEacutethornrEacuteqEacuteccedil | iEacuteIgraveSyacutelSigravekEacuteyacutelEacuteNtildethornEumlUirEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | AyacutepEacuteeumluEacutethornhEacutearingiumlwEacuteNtildeyacute cEacutecurrenEacutethorniEacutearing | LiEacuteSaringuEacute zEacuteCcedilrEacuteEacutearingoEacuteEacuteiumlUccedilWucircthornxmEacuteirEacuteyacutexrEacute | LyacuteiEacuteSigraveOacutethornSigravexrEacuteyacute kEacutelEacuteNtilde | AcircyacuteSigravexrEacutethorn iuEacutearinguEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | IacutezEacuteUyacute EIcircimEacutethornmEacutearingwEacute | xEacute mEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacuteEacutearingiumlthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil| iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnxxEacutemEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacutearingiumlhEacutethorn rEacuteyacuteyenEacutearinglEacuteyacute rEacuteeEacutethorniEacutearing | AcircyacuteSigravexrEacuteyacute xEacute IacutezEacuteUyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | lEacuteaeliglEacuteccedilaEacuteccedilthornCcedil AcircyacuteSigrave AEacuteAcircthornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 16 ||

AyacuteirEacuteOcircyacutekuEacuteEacuteiumlyacutecurrenEacuteEacutearingAringIgraveiEacutethornUparaEacuteEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteIacutezEacutethornU mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | lEacuteaeliguEacute UEacutearingmEacuteCcedil lEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | lEacute cEacutecurrenEacuteNtildethorn mEacuteeumlIgraveiEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing |AyacutelrEacuteEacutearinglrEacuteCcedilyacute iEacuteNtilde lEacutethorn IgraveWucircaaxEacuteeumlEacuteyacuteiEacute | xEacuteyacuteiEacutexiEacutethornnotaringuEacuteyacutesEacutecurrenEacuteccedilthornhEacuteqEacuteccedil | sEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutearingAringIcirccurrenhEacute zEacuteEacutethornUzEacuteIumlyacuteIcircwhEacuteiuml | xEacuteOcircyacuterEacuteiumlxrEacuteEacutearingthornSrEacuteyacutelEacuteCcedil mEacuteeumlthornIgraveiEacute | iuEacuteCcedil MuumlUEacutearingIgravewEacutethornlrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacuteqEacuteccedil | iuEacuteyacuteCcedil MuumlUEacutearingthornIgravewEacute IgravelEacuteyacuteeEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlEacuteqEacuteccedil || 17 ||

IgravelEacuteeEacuteEacutelEacuteNtildeMuumlEacuteqEacutearingyumllrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacute | AqEacuteIuml uEacuteEacutecEacuteqEacuteNtildemEacuteEacutexEacutethorniEacuteEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteaelig xEacuteuEacuteiuml GiEacuteuEacuteEacutearingthorn lEacuteqEacuteyacuteliEacutearing | qEacuterEacuteEacuteiumlSEacuteMuumlUiuEacuteEacuteimEacuteeumlthornmEacuteNtildeUEacutearingyacutekEacuteEacuteqEacuteccedil | oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethorn AEacutemlEacuteEacutearingyacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute ZEacutesEacuteNtilde xEacuteCcediluEacuteixEacuteU AiEacuteaeligxxEacutearinglEacuteEacutelEacuteIumlthornIacutepEacutexxEacuteWucirc

| ClSigraveEacuterEacute xEacuteuEacuteEacuteiumllMuumlEacuteqEacuteEacutelEacutethornIacutepEacuteuEacuteyacuteWucircIgraveiEacute | xEacute SigraveyacutemxEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute || 18 ||

AuEacutethornSigraveyacutemxEacuteEacutearing AaEacuteccedilthornCcedilzEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlthornqEacuteIgraveiEacutecediliEacuteccedil | CyacuterEacuteEacuteyacutelEacute MtimesuumlyacutewhEacuteEacutearing SyacutezEacuteIacutepEacutethornxxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlaeligyuml | AEacuteuEacuteyacuteiEacuteiumlIacuteqEacutelSigraveyacute zEacutecrEacuteEacuteyacute kEacuteqEacutethornliEacuteqEacuteccedil | EmEacutexlEacuteNtildeIgraveWucirc iEacuteCcedil lEacutetimesqEacutehEacuteEacuteqEacutejEacutethornSigraveEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacutearinglSigrave xEacutesEacuteEacuteuEacutetimesthornYrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AxEacuteNtildeUEacutelEacuteccedil mEacutethornEumlUuEacutetimesparaEacuteIgraveiEacute | mEacutetimesIacutejEacutethornurEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilzEacuteNtildeqEacutethorniEacuteIuml

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983093

| iEacuteEacuteqEacuteyacuteluEacuteuEacutethornIcircxjEacuteiEacute xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IgraveSyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn | lEacuteaeliguEacuteCcedil IgraveuEacuteSOgravewEacuteEacuteAringAringcEacuteEacuterEacuteEacuteiumlyumlliEacutearinguEacuteEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteEacuteaelig AlrEacuteEacutearinglrEacutexqEacuteaeligyuml SigraveOacutefrac12EacuteyacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteEacutearing SigraveOacuteyacutefrac12IgraveiEacute | pEacuteeumlzrEacuteiEacutearing xuEacutethornaEacuteEacuteiumlssEacuteEacutearingyacuteMuumlEacuteiEacuteccedil | CirEacutetimesiEacuteNtildeqEacutethornhQucircsEacuteEacuteIgravelEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacuteyumllrEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteIgraverEacuteMuumlEacute | AiEacute FkuEacuteiumlaEacuteccedilyacuteCcedil-

xEacuteIgravelEacutethornuEacuteiumlyacutecEacutelEacuteEacute || 19 ||AEacuteUEacutearingaEacuteEacutearing pEacuteeumlEacuteeEacute mEacuteOucircUthorn mEacuteiEacuteyacutehellipiexclucirc | xuEacutehEacuteiumlUEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteEacutelEacuteccedilthorn IgraveuEacutepEacuteEacuteyacutexEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml IgraveSuEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteEacutearingAringsup1yacuteqEacute | xEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingAcircCcedil lEacutethorn eEacuteWucircEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteumlEacutearingthornIacutezEacutesmEacuteCcedilMuumlzrEacutemEacute UEacutearingcEacuteyacutelEacuteEacuteuEacutethorniEacuteccedil | CyacuteIcirclSigraveyacuterEacuteEacuteuEacutethornimEacuteNtildewMuumlyacutesEacuteCcedil IacutecEacuteyacutesectEacutepEacuteEacutethornlEacuteNtilde | rEacuteIcircxqEacuteyacutelixEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute AIgravemEacuteiumlthorniEacuteEacutexxEacuteyacutemiEacute xEacuteEacuteyacuteMuumlqEacuteccedil|| 20 ||

iEacuteIcircxqEacutelEacuteccedil UEacuteeEacuteEacutelEacuteqEacuteIacutekEacuteIgraveuEacuteacuteEacuterEacutearingthornqEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml MuumlzrEacutemEacuteEacuteeerEacuteEacutearingIgraveiEacutethornsEacuteiumlpEacuteliEacutearing | iEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacute MuumlzrEacutemEacuteEacuteSIacutekEacutethornIgravelEacuteregiumlyacuteqEacuteIgraveiEacute | pEacuteeumlxiEacuteEacuteMuumlqEacuteiumlMtimesuumlthornIgraveSuEacuteaeligyacuteuEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlEacutehEacuteEacutearing eEacuteIumluEacuteEacutelEacuteIumlIcirclSigraverEacutethorneEacuteIumluEacuteEacuteyacute IgravelEacute | xEacutemiEacute zEacuteIumlUccedilwEacutethornhrEacuteEacute mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacute| xEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingiEacuteEacutelixEacutemiEacute xEacuteOcircyumlrEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacuteMuumlhEacuteEacutearingiumlthorn uEacuteEacuteixrEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | xEacutemiEacuteMuumlhEacuteiumlthornparaEacute msEacuteEacuteyacuteIacutecurrenEacute || 21 ||

AEacutelEacuteNtildeacuteEacuteIgraveuEacuteMuuml LuEacute lEacuteEacuteaelig MuumlzrEacutethornmEacute CyacuteIgraveiEacute | EpEacuteEacuteaeligthorn uEacutearingSyacuteIgraverEacuteiEacutearing | lEacute IgraveWucirc zEacutearingMNtildeuumlIacuteqEacuteuEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingthornAcircCcedil aEacuteyacuteliEacuteNtildeqEacuteccedil |AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingixEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteCcedil mEacuteEumlUuEacutethorniEacuteiumlqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacuteccedil | aEacuteEacuteyacutearEacuteiuml mEacuteeumlEacutehEacutesectEacuteEacuteyacuteiEacute | aEacutecNucircliEacute qEacutethornWucircEacuteqEacutearingyacuteAcircqEacuteccedil | LMuumlthornCcedil cEacuteEacuteeEacuteyacuteWucirciEacuteqEacuteccedil |pEacuteeumlEacuteeEacutemEacuteOucircUmEacuteiEacutethornhellipiexclucircEacute IgravelEacuteyacuteWucirclEacutearing | IgraveiEacutecedilsup3EacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSWucircyacuteWucirc iEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute || 22 ||

AyacuteqEacuteNtildesectEacutearingyacuteiEacuteUaring | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSyacuteWucircEacuteiEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute IgraveSuEacuteyacuteqEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornsup1Eacute | iEacuteEacutelEacuteyacuteluEacutearingIgraveiEacutethorn

mEacuteyacuteIacutejEacuteIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilthorn | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml bEacutetimesiEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacutemiEacuteIcirciuEacuteiumleEacutexxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute IgraveSzEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml || 23 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983094

xEacuteyacutemiEacute WucircEacutearingiEacuteEacutethornU GyacuteIcirciuEacuteeEacutethorn | SaringuEacuteEacute AEacuteIgraveSirEacuteEacutethorn iEacutearing xEacuteyacutemiEacute | iEacutearingIacutepEacutexxEacuteEacutearingqEacuteEacuteyumlpEacuteIumlUcurrenEacutethornhEacute CyacuteIgraveiEacute | iEacuteSthornmrEacuteEacuteqlEacuteEacuteyacuterEacute | IgraveSapEacuteeumlEacuteeEacute GiEacuteOcircyumllEacuteccedil MuumlUEacutearingyacuteIgraveiEacute | LiEacutethornrEacuteaeliguEacuteEacuteyacuteuEacutetimesiEacuteEacute xEacuteWucircxEacuteeumlxEacuteOcircrEacuteiumliEacuteEacuterEacuteEacute CIgraveiEacute uEacuteaeligthornzEacuteCcedilmEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteSegraveplusmnEacuteuEacutethorn

ClSigrave iEacutearing zEacuteyacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedilzEacuteyacuteiEacuteCcedil pEacuteOcircqEacuteIumlyuml | EyacuteiEacutexrEacuteNtilde | lEacuteiuEacuteEacutethorn uEacuteIcirceEacuteeumllEacuteccedil xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlthorn || 24 ||AlEacuteNtildelEacuteeEacuteEacuteiEacuteqEacutesup1 UEacutearingSthornxEacuteIuml CyacuteIgraveiEacute | lEacuteEacutelEacuteEacuteIacutesEacutehellipiexclucirciuEacuteEacuteSOslashiEacuteOcirclEacuteEacuteCcedil lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteiumlyacuteiuEacuteqEacuteccedil | Asup1Eacuteaelig iEacuteNtilde urEacuteuEacuteIacutexEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacutelrEacutesup1EacuteyacuteiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | IacutecEacuteyacutesectEacuteCcedil SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornaEacuteEacuteyacuteSlEacuteIumlthornMuumlqEacuteccedil | cEacutecurrenEacuteNtildethornIacuteqEacuteiumlyacutesectEacutexrEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearing | AEacutemEacuteeumlEacuteyacute plusmnEacuteuEacuteEacutethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIuml AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircrEacuteiuml AEacuteiqEacuteEacute eEacuteaEacuteiEacutexiEacutexjEacuteNtildethornwEacuteparaEacutearingyacuteIgraveiEacute || 25 ||

YuEacutearingSqEacutepEacuteeumlthornIacutesup3EacuteIgraveuEacuteyacutezEacuteiEacutearing | YuEacuteEacuterEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IacuteqEacutethornjEacute | YuEacuteEacuteWucirc YuEacutearingrEacutelSaringthornuEacute-UEacuteyacutesectEacuteIuml | YuEacute qEacuteEacutexEacuteEacute GthorniEacuteuEacuteyacute IacuteacuteEacuteiEacuteEacute| AregiumlqEacuteEacutexEacuteEacutethorn qEacuteNtildeWOtildeucircyacuteiEacuteEacuteiuml | IgravelEacuteqEacutearingwEacuteEacutexiEacuteNtildethornIgraveOucircIacutepEacuteyacutexxEacuteWucirc | YuEacutearingqEacuteEacute AEacutemEacuteEacutearing IgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteyacuteSIumliEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | MuumlEacutesEacuteEacute AmxEacuteNtildeIgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | AEacuteyacutemEacutexxEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute || 26 ||

ApEacuteeumlEacuteyumlhrEacuteyacutemEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeixEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute | AlEacuteuEacutehEacutearingiuml CthornqEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuterEacuteCcedil cEacuteEacutethornAringxEacuteEacuteaelig cEacuteyacute UEacutearingSthornxEacuteIuml | IgraveMuumlaaEacuteccedilIcircxuEacuteSsectEacuteEacuteliEacutethornUEacute pEacuteOcircyacuteiEacuteqEacuteccedil | rEacutearing yacutelEacutearingqEacutearing IgraveuEacutethornkEacutetimesiEacutearingyacute EpEacutearing | IgraveuEacuteyacutewhEacuteNtildelEacuteEacutethorn IgraveuEacutekEacutetimesyacuteiEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuteIgraveiEacute uEacuteyacuteixEacutexrEacuteyacute uEacutearingSthornlEacuteEacute | CUEacutethornuEacuteiEacuteIuml kEacutearinglEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlyacute IgraveWucirc pEacuteOcirc yacuteiEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircyacuterEacuteyacuteuEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteIumlyacute qEacutelEacuteNtildethornwEacutearing SzEacuteyacutexrEacutearingyuml || 27 ||

urEacutethornsup1plEacuteEacuteyacuteSigraveEacutearingSthornxEacuteIumlyacute IgraveuEacutewhEacutethornuEacutearingyacuteiEacutearing | SEacuteyacutekEacutejEacuteiumlthorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacuterEacuteOcircZEacuteaeligyuml | IgraveMuumlliEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | MuumlEacute SIumlIcircmiEacutethorn IgraveMCcediluuml mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | LMuumlEacutearingthorn rEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | UaringyacuteeEacuteiEacuteIumlthorn UEacutearingSyacutexEacuteIuml EthornpEacutearing | uEacuteEacuteiEacuteEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | AyacutecurrenEacuteUEacuteyumlnotIumlIcircmiEacuteyacuteAcirccrEacutethorniEacutearing | IgravesectEacuteyacutemEacuteSEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | rEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingthornUaringMuumlyacuteqEacuteNtildeumlEacutethornqEacuteqEacuteccedil || 28 ||

AyacutealEacuterEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuterEacutethornuEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | LyacuteiEacuteSthornxrEacute mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacute mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil | AyacuteuEacuteqEacutethornCcedil qEacutekrEacuteyacuteqEacutegcEacutethorniEacuteNtildeqEacuteccedil | sEacuteEacutearingyacuteMuumlparaEacuteyacute mEacuteNtildehrEacutethornmEacuteEacutemEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteimEacutetimesthorncNucircEacuteIacuteqEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacuteEacutethornWOgraveucirc mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacute irEacuteNtildeqEacuteccedil | mEacuteyacuteuEacuteqEacuteEacutethornlEacuteCcedil iEacuteNtildeyacute qEacutekrEacutethornqEacuteqEacuteccedil |AyacuteIcircalEacuteUaringyacuteuEacuteEacuteuEacutethornqEacuteEacutearing qEacutetimesyacuteirEacuteNtilde | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyumlparaEacuteiEacuteNtildeyacuteAcirccrEacuteiEacutearing || 29 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983095

AyacutelEacuteEacuteyacutepEacuteEacutearingyacuteaEacuteEacute mEacuteyacuteUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil |mEacuteEacuteyacutemEacuteEacutexxEacutethornrEacuteCcedilrEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | AEacutepEacuteEacutearingaEacuteEacutexiuEacutearinguEacutethorn xEacuteCcedilrEacuteyacuteIcircliEacute | rEacuteyacutesectEacute mEacuteNtildethornhrEacuteMtimesuumlyacuteiEacuteEacutearing eEacutethornlEacuteEacute | iEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacutekrEacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | cEacuteyacuteiEacuteNtildeqEacutethornIcircalEacuteCcedil cEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacutethorn mEacuteEacutemEacuteyacuteMtimesuumliEacute | rEacuteyacutesectEacute rEacuteEacutethorniEacuterEacuteyacuteiEacutearing rEacutethornqEacute |

iuEacutesup3EacutexiEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thornlEacuteccedil mEacuteeumloEacuteOcircyacuteIgraveWucirc | rEacuteyacuteIgraveS uEacutearingyumlijEacuteEacuteAringxEacuteyacuteiEacuteEacutearing aEacutetimesthornWucircEacutelEacuteccedil || 30 || MuumlyacutezrEacutemEacuteEacutethornSOgraveIgraveSthorniEacuteEacutexxEacuteOcircyacuterEacuteEacuteiuml | mEacuteEacuteyacutemEacuteEacuteIacutesup3EacutethornblEacuteiumlIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | UEacutearingSxrEacuteEacutearingUliEacutethorn-SaringiumlzEacutearingyacutewEacuteNtilde | iEacutesectEacute lrEacutexrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig | iEacutearingAringzEacuteUIumlUEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | rEacuteyacutejEacuteEacuteAringmEacuteNtildethornhrEacutexrEacuteyacute MuumlqEacuteiumlthornhEacute | AmEacuteEacuteyumlhrEacuteyacutemEacuteEacuteSthornMaringuumlzEacuteEacuteyacutexEacute | iEacuteyacutesectEacute iEacutearingthornrEacuteEacutearingIgravelEacuteyacuteeEacuteEacute eEacutethornlEacuteEacute | qEacutetimesiuEacuteEacute mEacuteNtildelEacuteqEacutetimesiumlirEacuteNtildeqEacuteEacutethornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | AyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacuteEacutexxuEacuteyacuteMuumlqEacuteiumlthornIacutepEacute || 31 ||

AEacutezEacuteEacuteIgraveiEacuteMuumlEacute IgravecentuumlqEacutethornrEacute CyacuteuEacute | iEacuteiEacute mEacuteOcircrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig AmEacuteaeligthorniEacuteCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeCcedil eEacutethornrEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute ZEacutesuEacuteaeliguEacutethornCcedil IgraveuEacuteSegraveoEacuteeumlEacuteyacutefrac14hEacute | SIumlyacutebEacuteiumlacuteEacuteNtildethorniEacuteqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteyacutexrEacuteEacuteIgraveiEacutethornIacutejEacuteyacuteIcircxxEacuteregaEacutethornqEacutelEacuteyacute IcircxxEacuteregEacuteaEacutethornqEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute |AEacute-rEacuteIcircxqEacuteyumlljxEacuteyacutemiEacute uEacuteEacutethornxEacuteyacuteuEacuteEacute | UEacutearingWucircthornIcircliEacute mEacuteOcircyacuteurEacuteEacuteiumlthorn AcircWucircthorn || 32 ||

GIgravewEacutethornUccedil Wucirc SIumlbEacuteiumlyacuteacuteEacuteNtildeumlEacutethornqEacute | ClSigravexrEacute bEacuteqEacuteEacutearingiuml AIgraveiEacutethornIacutejEacuteEumlUyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutemEacute mEacutezrEacutethornMuumlEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteixEacuteuEacuteiumlCcedil mEacuteEumlUmEacutezrEacuteiEacuteIumlthornIgraveiEacute xEacuteEacuteaeligyacutecurrenqrEacuteEacuteiEacuteccedil | AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1-mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | AalEacutearingyacute lEacuterEacutethorn xEacuteNtildeyacutemEacutejEacuteEacutethorn UEacuteyacuterEacutearing AyacutexqEacuteEacutelEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacuteEacutethornIgravelEacute SaringuEacute uEacuteyacuterEacuteNtildelEacuteEacutethornIgravelEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelEacuteccedil | rEacuteNtildeyacuterEacuteEacutearingyacutekrEacutethornxqEacutelsaquoNtildethornWOgraveucircUEacuteyacutehEacuteqEacutearinglEacutethorn | pEacuteOcircIgraverEacutecedilEacuteliEacutearing lEacuteqEacute EIgravepoundCcediluuml IgraveuEacutethornkEacutearingqEacutearingyacuteIgraveiEacute || 33 ||

AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacutethornuEacutearingSEacuteyacuteparaEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacuteEacute AthornIcirceEacuteUEacuteyacutemEacuteeumlpEacuteNtilde | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUEacutearing lEacutethornrEacuteEacuteiumlmEacuteEacuteyacuteparaEacute | mEacuteyacuteIcircXccedilpounduumlUEacutethornkEacuteEacuteparaEacuteyacute xEacutemiEacutethornqEacute IgraveuEacutexEacutemEacutearingiumluEacuteEacuteAringsup1qEacuteEacutearingAringalEacuteIumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LiEacutearingAringsup1Eacuteaelig uEacutexEacuteuEacute IacutecurrenEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacutejEacuteiuEacutearingiumluEacuteEacutealEacutearingUIacutecEacuteiumluEacuteiumlhEacuteiumlthorn-IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | lEacuteIumlsEacuteEacuteIacutecEacuteiumlparaEacute mEacuteIumliEacuteMuumlEacuteyumlIacutecEacuteiumlparaEacutearingyacuteIgraveiEacute | AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearing-UaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaelig-MuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacute urEacutethornuEacuteSEacuteyacuteiEacuteEacute || 34 ||

rEacuteEacuteparaEacute uEacuteEacutexEacuteNtildethornIgraveMuumluEacuteaeligyacuteplusmnNtildeiEacuteEacute | UeEacuteiEacuteEacute mEacuteAcircthornwEacuteEacute zrEacuteEacuteyacuteqEacuteEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacute AthornIgraveiEacutesEacuteEacutearingyacuteIgraveW ucirciEacuteEacute | FkuEacuteEacuteiuml AuEacutemEacutethorniEacuteliEacuteEacuteyacuteparaEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacute CthornirEacutearingMuumlEacuteyacuteSzEacute | lEacuteaeliglEacuteCcedil uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute WucircEacutearinguEacuteEacutecEacute urEacuteEacutexEacute mEacuteEacuteUEacutethornzEacuteyacuterEacuteiuml | IgraveuEacuteplusmnNtildesup2kEacuteqEacutearinguEacuteEacuteWCcedilucirc qEacutetimesirEacuteNtildeqEacuteEacuteyumlcNucircIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | lEacute iuEacuteMuumlEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedilWucircyacuteIcircliEacute || 35 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983096

rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | AjEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | xuEacuteEacutelEacuteyacutepEacuteeumlEacuteOegraveucirc | AXccedilbEacuteEacutethornEumlUyacuteoEacuteiumlqpEacuteEacutethornEumlU | WucircxiEacuteyacutexxEacuteNtildeWucircthornxiEacute | MtimesuumlzEacuteEacutethornlEacuteNtildeIgraveuEacuteiumlyacutemicroEacuteEacuteuEacutethornxEacuteNtilde | qEacuteOcirckEacuteiumlluEacuteEacuteljxEacuteOcircyumlrEacuteiumluEacuteyacutecEacuteEacuteiuml | MtimesuumlIgraveiEacuteEumlUirEacutearingMuumlEacuteSzEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | SaringuEacuteEacuteparaEacute qEacutethornWucircEacuteSaringyacuteuEacuteEacute | UqrEacuteparaEacute

SaringuEacuteEacutethorn aEacuteUyacuteIgraveaEacuteU || 36 || lEacuteaeliglEacuteCcedil aEacuteUEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | aEacuteEacuteaeligyacuteUIuml IacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacute xEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteEacuteIgravelEacuteyacute iEacutecurrenEacutethorniEacuteIuml | LMuumlthornmEacuteSIuml Igravesup2yacutemEacuteSIumlyacute xEacuteEacute cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSIuml |Ayacutesup1EacutemEacuteSIumlyacute lEacuteuEacutethornmEacuteSIuml oEacutepEacuteOcircyacuteuEacuteNtildewEacuteIumlyuml | xEacuteWucircxEacuteeumlEacutecurrenEacuteEacuteUEacute mEacuteUqEacutearing urEacuteEacutearingthornqEacuteIacutesup3EacuteyacuteIgraveiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearingthorn IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacutehEacuteqEacuteccedil | AjEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuumlthornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | uEacuteyacuteUEacuteWucircuEacutethornxxEacuteuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute || 37 ||

IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildelqEacutethornWucircxEacuteEacutearingyacute kEacuteOcircmEacutethornrEacute | microEacuteEacutemEacuterEacuteEacutearing aEacutetimesWucircqEacutearingkEacuteEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | rEacutearingyacute cEacutearingqEacutearingAringIacutezEacutethornqEacuteIgraveuEacuteyacuteIgravesup2wEacute | mEacuteeEacuteiumllrEacuteEacutexxEacutemiEacute mEacutetimesIacutejEacuteuEacuteIumlqEacuteIacutepEacutethornUccedilwEacuteIcircliEacute | uEacutetimesIgravesup1thornIacutepEacuteUyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacute IgraveuEacutepEacuteIgravepounduumlIgraveuEacutethornmEacuteUIumlyacuteiEacuteEacute | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacuteyacuteuEacuteEacuteiuml iEacuteaeligthornAcircSIumlyacuteEumlUiEacuteEacute |AqEacuteOcirclsEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteIacutepEacute uEacutethornUccedilwEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacutearingyacuteiEacuteSOgraveSthornMuumlqEacuteccedil || 38 ||

EyacuteŠaeligirEacutethornuEacuteyacutecEacuteEacuteWucircthornIacutepEacute | pEacuteOcircIacuteqEacutethornCcedil mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacuteyacute IcirceEacuteluEacutethornIcircliEacute | IgraveSuEacuteCcedil IcirceEacuteluEacutelirEacutealEacutethornrEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacuteScurrenEacutethornUCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteMtimesuumlthorniEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringuEacuteEacute EyacutemEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | qEacuteyacuteWucircIcircUccedilwEacutethornqEacutexrEacute aEacuteEacutearing yacutemiEacuteEacuteUqEacuteccedilyuml | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteqEacuteMNtildeuumlthornuEacuteiumliEacute | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteUEacutemrEacuteEacutethornrEacuteiEacutearing | NucirclSEacutearingthornIacutepEacuteparaEacuteiEacuteNtildeAcircumlEacuteyacuteUaelig | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn || 39 ||

oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacute uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornuEacuteiEacuteEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacutethorn mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethorn | iEacutecNucircyacuteCcedilrEacuteEacutearingUEacuteuEacutetimesthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacuteEacuterEacutethorn | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacutemEacutethorniEacuterEacutearing | SaeliguEacuteIumlyumlxuEacuteyacuteIcircxiEacuteUthornxiEacuteNtilde lEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacuteqEacuteEacuteiumllEacuteNtildethornwEacutearingprEacute | FyacutekuEacuteiumlCcedil IcirceEacutethornaEacuteEacuteiEacuteNtilde pEacutearingwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | zEacutesup3EacuteEacutearingthorn AxiEacuteNtilde Igravesup2yacutemEacuteSaringyuml | zEacuteCcedil cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSaring| xEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) AxEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) CIgraveiEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 40 ||

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlyacuteuEacutetimesIgraveSthornrEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteIacuteqEacute | mEacuteyacuteU Ccedil urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornuEacutetimesiEacuteccedil | AyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn pEacuteNtildeerEacuteOcircthorn lEacuteEacutexEacuteyacuteirEacuteEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacutexrEacutethorn eEacuteaEacuteyacuteiEacutexmEacutethorniEacuteIuml | eEacuteEacuterEacuteEacutepEacuteOcircIacuteqEacute mEacutethornIgraveiEacuteurEacuteEacutearingiumlyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildelEacuteyacuteliEacuteEacute AyacuteiEacuteNtilderEacuteiumlthornjEacuteNtilde | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing oEacutetimesWucircxmEacutethorniEacuteIuml AcircyacuteSigrave | xEacuteyacuteUqEacuteEacutethorn CIgraveiEacutethorn xsectEacuteIumlmEacuteNtildeyacuteqEacuteqEacuteccedil | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIumlyacute plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacute xjEacute || 41 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983097

IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacute AuEacutethornjEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacuteliEacuteEacuteaelig | pEacuteyacuteS igraveEacute uEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteOcircwEacutehEacuteEacuteIgraveuEacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUthornxiEacuteNtilde uEacuteEacutexEacuteEacuteyumlirEacuteEacuteaelig IacutecEacuteyacutesectEacuteEacuteaelig eEacuteaEacutethorniEacuteEacutearing IgravelEacuteyacutekEacuteEacutelEacuteEacuteaeligyuml| plusmnEacuteuEacuteEacutethornpEacuteOcircqEacuteIuml cEacuteyacuteUjEacutethorn xEacuteyacuteaEacuteyacuteCcedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteEacuteaelig | iEacuteEacuteuEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn UEacuteyacutexEacutepEacuteEacuteyumlparaEacuteEacuteyacute WucircthornuEacuteCcedil qEacutearing | zEacuteNtildeyacutepEacuteyacutexmEacuteyacuteiEacuteIumlyacute AEacuteyacuteaEacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteOcircyacuterEacuteiumlrEacuteEacutethorn xEacuteyacuteWucirc

| iraEacuteeumlEacutearingthornWucirc pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacutethornIacutemicroEacutelEacuteEacutearingSqEacutearingyacutebEacutearing | UyacuteIgraverEacutesup3Eacute MuumlIacuteparaEacutethornlqEacuteqEacutetimesyacuteuEacuteEacuteCcedil (2 ) AuEacuteEacutethornWucircEacute | iEacuteqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtildelEacuteEacuteaeligiumlyacuteIacutepEacuteUEacuteyumliqEacuteyacuteluEacuteiEacuteIumlthornIacutepEacute |AyacuteliEacuteyacuteEumlUyacutecurrenEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircIacutepEacuteyacuteUmEacuteEacutearingthornSMuumlEacuteIacutepEacute || 42 ||

IgraveiEacuteyacutexEacuteeuml currenEacutemEacuteyacuteIcircxsectEacuteUWucircEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumleEacutethornIcircdeg | lEacuteEacutexEacutethornirEacuteEacute pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtilde mEacuteiEacuteyacutehellipiexclaeligucirc | xEacuteyacuteqEacuteNtildeyacuteSigravexrEacuteyacute kEacuteluEacutethornsup3EacuteEacuteSigraveiumlxrEacutethorn mEacuteEacuteyacuteUaring | IgravesectEacuteyacutepEacuteIumlUjEacuteaeligthornzzEacuteyacuteiEacutemEacutethornIcircdegyacute wEacuteQucircthornmicroEacuteaeligyacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacuteUyacuteCcedil IgraveuEacuteiEacutethornluEacuteliEacuteqEacuteccedil | AlEacuteNtildethornoEacuteklEacuteEacuteIgraveiEacute zEacuteEacuteCcediloEacuteyacuteU | AEacutemEacutemEacuteOcircwEacuteiumlCcediloEacutethornUparaEacuteaeligyacuteuEacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteEacutethornUaringmEacuteyacutexEacuteEacutearingthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil | irEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeiEacutetimesmiEacuteCcedil IgraveuEacutethornIgraveSiuEacuteaeligyacuteuEacute | oEacuteyacuteWOgraveucircxEacuteEacutearing thornqEacute IgraveaEacuteyacuteUCcedil uEacutethornzEacuteIuml || 43 ||

AluEacutearingIgraveiEacute iEacuteNtildeaEacuteeumlEacutearing uEacutethornIgravecentuumlrEacuteEacuteyacuteliEacuteqEacuteccedil | AEacuterEacutexEacuteOcircrEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacutethorniEacutetimesmxEacuteNtildeyacutewEacuteNtilde | xEacute xEacuteXccedilaEacuteeumlEacuteqEacutexiEacuteqEacuteEacutearingyumlplusmnEacutearingAringirEacuteEacutearingyacuteiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearing aEacuteEacute IgravemEacutethornmEacuteEacuteIgraveiEacuteyacute iEacuteiEacuteccedil | xEacute iEacuteordfEacutearingIacutepEacutexxiEacuteuEacuteEacuteyumlAringirEacutearingirEacuteyacutelrEacutearing | UyacutecurrenEacutexEacuteEacutethornlEacuteIcircluEacuteyacuteiEacuteEacuteparaEacutethorn rEacutearing | AyacuteluEacutearingIgraveiEacuteyacute mEacuteEumlUthornuEacutetimesirEacuteEacuteyacuteAringxiEacute | LyacuteuEacuteqEacuteyacuteiEacuteEacuteaeligxjEacuteEacutearingthorn AIacutemicroEacutelEacuteEacute | iEacutearing LyacuteiEacutearing plusmnNtildethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteurEacuteEacutearing | AWucircthornUWucircyacuteaEacuteiumlpEacuteiumlthornlSkEacuteEacutejEacutearing || 44 ||

iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteuEacutethornWucircEacutearingUEacuteyacutesectEacutearing | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacute AWucircthorn | IgraveSyacuteuEacuteEacutearing UEacuteIgravesectEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimescedilEacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | AyacuteIcircalEacutexcEacuteEacutethorn-IgraveSirEacuteyacuteparaEacutethorn | UEacuteyacutesectEacutearinguEacuteiumlyacuteixEacute | microEacutearingyacuteiEacute AEacutethornIgraveSyacuteirEacute | AWucircEacutearingyacuteAringIcircalEacute || 45 ||

iEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacutearing AthornAcircyacutehEacute | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaring yacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | uEacutetimesyacutesectEacuteparaEacutethorn uEacuteaeligplusmnNtildeyacuteiEacuteparaEacutethorn | AyacutealEacutearinguEacutetimesiumlyacutesectEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacutexrEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig || 46 ||

EyacutewqEacuteEacute cEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteUparaEacutethorn | uEacutetimes yacutesectEacutexrEacuteEacutearingyacutewqEacuteEacute | uEacuteaeligyacuteplusmnNtildeyacuteiEacutexrEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteU | iEacuteEacuteaelig iEacuteEacuteuEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornmEacuteplusmnaringiEacutearing | xEacutearingrEacuteaEacuteccedilCcedilUEacutesectEacuteIumlthorn aEacuteyacuteIacutepEacuteiumlhEacuteIumlthorn mEacuteNtildeyacutesectEacutearinghEacuteyacute xEacuteCcediluEacutethornxEacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteSOgraveyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | rEacuteSigraveEacutesectEacuteEacuteaeligthorn UyacutezqEacuterEacutethorn | rEacutejEacuteEacuteyacute aEacuteEacutearingaEacuteiumlyacuteIacutepEacuteiumlhrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacutexrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumleEacuteIgraverEacutewhEacuteNtilde mEacuteeumleEacuterEacuteEacute cEacute mEacutezEacuteNtildeIacutepEacutethornparaEacute pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | LiEacuteqEacuteNtildeplusmnliEacuteqEacuteIgravemEacuterEacutethornliEacuteCcedil cEacutearingyacuteIgraveiEacute | AEacuteIgraveSirEacute mEacuteNtildehrEacutethornxrEacute uEacuteyacuteixEacute | AjEacute mEacuteIgraveuEacutethornsectEacuteEacuteIgravehellipiexclucircyacuteUxEacute || 47 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983088

mEacuteyacuteIgraveuEacutesectEacutethornuEacuteliEacuteyacute mEacuteEumlUyacuteuEacuteEacuteeEacuteyacuteqEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | IgravemEacuteyacuteiEacuteaeligwEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlyacutebrvbarEacuteEacutearing AyacuteIacutepEacuteUthorncurrenEacuteIgraveiEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacuteWucircxxEacutethornqEacuteNtildeSigraveCcedil uEacuteAcircthornhEacuteIcircxiEacuteyacuteUEacutearingSthornkEacutearing | kEacuteIumlUEacutethorn CcNaringucircMNtildeuumlyacutekEacuteiumlAcircthornhEacutearingwuEacuteEacuteyacuteUpEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteyacuteIgraveuEacutethornsectEacuteCcedil iEacutearingyacute IgraveuEacuteiEacutethorniEacuteyacuteCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteyacutexmEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlpEacuteNtildeyacuteaEacuteEacuteiumlsectEacuteEacutethornIacutehEacuteyacute mEacuterEacutearingiumlthornIgravewEacuteIgraveuEacuteyacutemicroEacuteiEacutethorn | AiEacutethornmiEacuteiEacutelEacuteOcircyacutelEacuteiuml

iEacuteSEacuteyacuteqEacuteEacutearing AthornzlEacuteNtildeiEacutearing | zEacutetimesyacuteiEacuteEacutexEacuteyacute Csup2WucircthornliEacuteyacutexiEacuteixEacuteqEacuteEacutethornzEacuteiEacute | oEacuteeumlyacutefrac14Eacute SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyumlqEacuteccedil | AxEacutethorniEacutexxEacuteyacuteplusmnaring iEacuteiEacutethorncurrenEacuteNtilde || 48 || GwEacutethornrEacutexxEacuteyacutemiEacuteEacuteIgravesectEacutethornparaEacute rEacuteiEacuteccedil | xEacuteuEacutearingiumlAringsectEacuterEacuteEacutearing AthornaEacutexirEacuteyacuteparaEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteaelig yacutezzEacuteXccedilMtimesuumlthorniEacuteEacutearingAringuEacutexEacutelEacuteccedil | AjEacutethorn xEacuteIgraveuEacuteiEacuteNtildeyacute zrEacuteEacuteuEacuteEacutemicroEacuteyacutexrEacuteEacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlthornMuumlEacuteqEacutexrEacute | AyacuteqEacuteIuml rEacute GYzEacuteccedilyacute IgravelEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacute EyacuteŠEacute | lEacutepounduumlyacuteCcedil SSOslashthornacuteEacutearingyacute MNtildeuumlWucircEacutethornIacutecEacuteyacuteIgravenotuEacutearingthornrEacuteNtilde |ASthornokEacuteEacuteIgravelEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutecEacuteEacuteyacuteMuumlzEacutethornŠyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute lEacutecurrenEacuteyacutesectEacuteqEacutearingIgraveiEacute | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacuteiumlUaringyumlhrEacuteqEacuteccedil | pEacuteaEacuteEacutearingiumlthorn SaringyacuteuEacutexrEacutethornkEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc || 49 ||

IacutekEacuterEacuteEacutearingyacute rEacuteEacutearing lEacutethorn mEacuteeumlcEacuteEacutearingyacuteSrEacuteEacuteyumliEacuteccedil | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacutetimesiumlthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | uEacuteyacuterEacutelSaringyacuteuEacutexrEacuteyacute pEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | acuteEacutearingcedilaEacuteccedilthornCcedilxEacuteuEacuteiumlyacutekEacuteEacuteiEacutethornqEacuteqEacuteccedil | iEacuteNtildeUyacuteCcedilpEacuteaEacutethornxrEacute kEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc | AmEacuteEacutethornaEacuteOcircWucirciEacute xEacuteIgraveuEacuteiEacuteEacuteyacute iEacutetimespEacuteIumllEacuteccedilthorn | xEacuteuEacuteEacuteiumlyumlIcirclSyacuteuEacuteEacutearing AlkEacutethornxEacute | lEacutepounduumlyacutelrEacuteEacutelrEacutethornpEacuteuEacutelSOslashyacutezEacutearing |AxjrEacuteyacutexjlEacuteEacute xEacuteCcedilpEacutethornIgraveuEacutewrEacuteEacuteqEacute | lEacuteEacuteqEacuteyacute lEacuteEacuteqEacuteaeligyacuteuEacute lEacuteEacuteyacuteqEacute qEacutearingyuml || 50 ||

lEacutemEacuteNtildeaEacuteccedilCcedilxEacutethornMuumlyacuteCcedil mEacuteNtildeqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacutexsectEacutethornIcircxqEacute | xjEacuteEacuteuEacutethornUEacutearingAringxqrEacutejEacuteyacute eEacutehellipiexclucircthornqEacute | rEacuteyacuteeEacutearingAringrEacuteIacutecurrenEacuteyacute rEacutesup1EacuteyacuteWaringucirc cEacutethorn | qEacuterEacuteEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelrEacutethornrEacutecurrenEacuteiEacute | mEacuteyacutezEacuteuEacuteEacutearingthorn qEacuteqEacutethorn pEacuteOcirciEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AlEacuteOcircoEacutelkrEacuteEacutearingAringxqrEacutethornWCcedilucirc IgraveuEacuteyacutepEacuteNtilde | IcircxsectEacutethornxxEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteEacute EthornqEacutearing mEacuteNtildeyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacute AEacutethornW Ograveucirc | mEacutezrEacutethornScurrenEacuteyacutehuEacuteEacutesup3EacuteIgraveuEacutecEacutearingthorniEacuteSyacutelkEacute | MuumlyacuteIgraveuEacuterEacuteiuml mEacuteNtildeyacutesectEacutexxEacute CyacuteqEacuteEacute IacutecEacutethornMaringuumliEacute || 51 ||

rEacutexiEacuteEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacuteyacutelEacuteEacutejxEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde IgravemEacuteyacuteiEacuteEacutexEacutethorniEacuteccedil | AyacutelkEacuteEacutearing qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil | iEacuteqEacutethornlEacutehellipiexclOacute ucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | AyacuteaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil | iEacuteqEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacuteccedil | FkuEacuteiumlqEacuteOcircsEacuteqEacutethornuEacuteEacuteYNucircEacuteyacuteZEacuteqEacuteccedil | uEacutetimesyacutecurrenEacuteCcedil rEacuteEacutearingthorn uEacutearingSyacute xEacuteqmEacuteeumlthornIgraveiEacute | lEacute xEacute eEacuteEacuteiEacuteNtilde eEacutelEacutethorn acuteEacutenotyacutekrEacuteEacuteiEacuteccedil |

qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlthorn qEacuteEacuteUyacuterEacuteEacuteIgraveSthornIgraveiEacute | WucircIacutexEacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilAcircIgraveSthorniEacutehellipiexclucircIumlyacuteiEacuteqEacuteccedil || 52 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983089

uEacuteIumlhEacuteEacutethornmEacutehEacuteuEacuteyacutesEacuteEacuteIacutexEacutethorniEacuteqEacuteccedil | qEacutetimesyacuteiEacutegeEacuteIumlyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn rEacuteIgravepoundCcediluumlyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutehellipiexclucircEacuteIgravelEacutethorn xlEacutearinguEacuteyacute IgraveuEacuteIcircregthorn iEacuteiEacuteccedil | AiEacutetimes thornwrEacuteyacuteaaEacuteccedilyacutexiEacutetimeswrEacutethornkrEacuteEacuterEacuteiEacuteccedil| AyacutexqEacuteEacutelsaquoEacuteyacuteiEacuteEacute qEacutearingthorn IacuteqEacutejEacuteOcircyacute cEacuteUsup3Eacuteccedilthorn | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing IgravelEacuteUccedilGirEacuteEacutethorn uEacuteaeligSaringyacuteWucirc | AyacutecEacutearingiEacuteEacutethorn rEacuteparaEacuteyacute cEacutearingiEacutethornlEacute | xEacuteyacute iEacuteCcedil qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil

| xEacuteEacutearingthornAringlEacutehellipiexclOacuteucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | xEacuteEacutearingyacuteAringaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil || 53 || xEacuteEacutearingAringIcirceEacutethornuWucircEacutearing AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeligiEacuteqEacutetimesIgravewEacuteCcedil IgraveuEacuteIgraveSiuEacuteEacute lEacuteaEacutethornUCcedil mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | rEacutethornIgraveS mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | IacuteqEacuteyacutejEacuteEacuteaelig cEacuteEumlUthorniuEacuteEacute mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | iEacutejxEacuteqpEacuteuEacutethornxrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuteiEacuteqEacutethornalEacutearing UyacutejEacuteIcircliEacutethorncedil | LMuumlEacutethornmicroEacuteqEacutearingMuumlyacuterEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | LMuumlcEacutecentuumlthornqEacutearingMuumlyacutekEacuteNtildeUqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuteiEacutekEacuteeumlEacutethornIcirceEacuteaEacuteyacuteIgraveiEacuteCcedil IgraveuEacutethornpEacuteEacutearing | lEacuteyacute EumlUyacutewrEacuteIgraveiEacutethorn lEacute urEacuteyacutejEacuteiEacutearing || 54 ||

lEacuteEacuteyacutexrEacuteEacutecurrenEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteiEacuteNtildeyacute xEacutelsaquothornIgraveiEacute | rEacutecduEacutearingiEacuteEacuteyumllUEacutearingIgraveWucircthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacuteEacuteyacutealEacutearing | UyacutejEacutearing rEacuteNtildethornYiuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacutecedilthornIgraveiEacute | LMuumlrEacuteEacute cEacute SzEacuteIacutepEacuteparaEacutethorn xuEacutepEacuteOcircyacuteiEacutearing | sup2EacuteprEacuteEacuteIacuteqEacutesup1rEacutearing IgraveuEacuteaEacuteccedilCcedilthornzEacuteirEacuteEacuteyacute cEacute | IgraveiEacutexEacutetimesIacutepEacuteparaEacute uEacuteWucircxEacutearing IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteiEacuteEacuteyacute cEacute | IgravelEacuterEacuteNtildeIcircdeguEacuteEacuteiumlrEacuteIgraveuEacuteWucirciEacuteEacutethorn IgraveuEacuteqEacuteNtildeyacutegcEacute|| 55 ||

AEacuteiEacutethornlEacuteNtildewuEacuteyacute mEacuteeumliEacutethornlEacuteNtildewuEacute | EyacuteregqEacuteEacuteAringAringkEacutethornqEacuteyacute xEacutelkEacutethornqEacute | AEacuteIgraveSirEacutearing cEacutelSigravethornuEacutehEacuteEacuteiumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutekEacutearingthornIgraveWucircyacute rEacute mEacuteNtildeqEacuteEacutelEacuteccedilthorn | CyacuteiEacuteIcircxxEacuteyacutepounduumlaEacuteccedilCcedilxEacuteOcircthornrEacuteiumlaEacuteiEacuteqEacuteccedil | cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacutearing UxEacutethornƒiexclUgraveucircIacutekEacute | uEacuteEacuteUEacuteSgeEacutelEacutethornrEacuteEacuteaEacuteeumlaringyacuteAringIcircalEacuteqEacuteccedil | rEacute LMuumlEacutearingthorn AcircSigraveyacute EcrEacutethorniEacutearing |AyacutexEacuteyacuteXccedilZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexxEacutethornWucircxEacuteeumlEacuteyacuteIacutehEacute | xqEacuteyacuterEacuteiumliEacutearingthorn lEacute cEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing || 56 ||

LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacuteIacutesup3EacutethornoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | AEacuteqEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute iuEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacuteoEacute | SyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacute CthornIgraveWucirc | qEacuteEacute qEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIacuteqEacute qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute qEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacutelEacute | IgravelEacuteyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacuteCcedil (2) CthornIacuteqEacute | AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute || 57 ||

IgravelEacuteyacutebEacutetimeswuEacuteaeligthornUxEacuteyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethorniEacuteaelig | MuumlEacutesEacuteaeligUccedilWucircEumlUiuEacutethornqEacuteEacutemEacuteyacutesup3Eacuteaelig | ClSigraveEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornrEacuteNtildeMccediluuml | AyacuteIcircalEacuteIgraveuEacuteiumlyacutepEacuteeumlEacuteIgravesup1thornuEacutexEacutelEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeparaEacutearingiEacutethornIacutexEacuteMuumlSigraveOacuteyacuteMuuml | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacutejxEacuteyacuteUEacutearing IgraveuEacutethornwEacuteOcircyacuteuEacutehEacuteaeligiumlyuml | IgravelEacuteirEacuteEacuteyacutexiEacutearingAringlEacuteNtildecEacutethornUEacutexiEacuteyacuteuEacute | xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedil Ccedil xEacuteNtildethornoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingqEacuteccedil | ClSigraveEacuteaEacutecNucirc WucircEumlUuEacute AEacuteaEacutecNucirc qEacutearingthornkEacuteEacuteIgraveiEacuteyacutejEacutearing | qEacutearingwEacute uEacutetimeswEacutehEacutemicroEacutethornxrEacute qEacutearingyacutelEacutearing || 58 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983090

aEacuteEacuteaeligUEacuteuEacutexMuumlIcirclSsup3EacuteWucircYrEacuteEacutethornrEacuteaelig eEacuteEacuteyacuteU | MuumlEacuteaeligIacutezEacuteMuumloEacuteeumlEacutefrac14hEacute aEacuteEacuteaeligiEacuteqEacutethornoEacuteeumlNtildeuEacuteEacuteyacutehEacute | AyacuteAcircyacutehEacuteEacutemicroEacuteEacutethorn CyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacute | uEacutexEacutethornuEacute mEacutetimesIacutejEacuteIgraveuEacuteyacuteIacutecurrenEacuteiEacutethorn | Ayacutesup1EacuteaeligIgraveSyacuteauEacuteEacutexEacutethornxEacuteEacutearingyacuteAringalEacuterEacutethorn | AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | iEacuteEacuteqEacuteeumlEacuteyacutemicroEacuteEacuteyumlxiEacuteEacuteqEacuteeumlyacuteUjEacuteEacute |

iEacuteEacuteqEacuteeumluEacutehEacuteEacuteiumlyumlxiEacutejEacuteEacuteyacuteIacutexEacuteiEacuteEacute | ShQucircWucircxiEacuteEacuteyuml ZEacuteEacuteSyacuteaSiEacute | CiEacuteEacutearing AcircSigraveEacuteyuml mEacuteUEacutethornhellipiexclucirciEacuteEacute || 59 || EpounduumlaaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacuteCcedil mEacuteeumlqEacuteEacutehEacutegcEacutethorn mEacuteNtildeUyacute CiEacute | oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornparaEacute xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute cEacutethorn | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteAtildethornmEacuteaeligEumlUyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacuteqEacuteccedil | UjEacuteEacutearingthornlEacuteEacutearingSMuumlyacuteiqEacuteiumllEacuteEacute |AyacutemxEacuteNtildewEacuteEacutethorn CIgraveiEacuteyacute iEacuteSegravesup2thornrEacuteEacutearing | EpounduumlEacutearing uEacutearingwEacuteEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute cEacute | MuumlEacutesEacuteEacuteuEacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteIacuteqEacuteiEacutethorn mEacuteeumliEacuteIumlyacuteerEacuteEacute | uEacuteEacutexEacuteEacuteirEacuteEacutethorn CirEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutearing | MuumlEacutearingAringliEacuteEumlUcurrenEacutearing zEacuteoSƒiexclucircthornUEacutearingiEacuteIumlIgraveiEacute | uEacuteEacuteIacutexEacutesup1Eacuteaelig UEacuteaeligIgraveWucirchEacuteEacuteaelig qEacuteIumlqEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteEacutegcEacuteyacutecentaringuuml | iEacutexrEacuteyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuteacuteEacutearinguEacutethorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeIgraveSIgraveiEacutethorn | oEacuteeumlfrac14thornhEacute EmEacuteyacutexiEacuteUthornhEacuteqEacuteIacutexEacute || 60 || [AmEacutethorncentuumlEacuteqEacuteiEacute aEacuteIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlIacuteqEacuteyacuteqEacuteEacuteCcedil qEacuteWucircIumlyumlqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingyumllrEacuteyacutewiEacutemEacuteNtildethornsectEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornIgraveSyacuteSqEacuteyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlqEacuteyacuteqEacuteOcircIcirclSuEacuteqEacuteccedilyuml || 61 ||

AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil | xEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuteqEacuteEacutethornhEacuteCcedil qEacuteyacuteWucircIumlqEacuteOcircyacutewEacuteNtilde | AIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteplusmnEacuteaeligiumlUIgraveSthornIgraveiEacuteUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil |AIgraveSthornIgraveiEacuteqEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteEacute xEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteEacute xEacute mEacuteNtildeyacutesectEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteEacute AIgraveSthornIgraveiEacuteyacute mEacutegcEacuteyacuteeEacutelEacuteEacuteyuml | AIgraveSthornIgraveiEacuteeEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteqEacuteIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteeEacuteiumlIgravelEacutethorniuEacuteqEacuteccedil |Ayacutesup1Eacuteaelig mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutexEacuteEacutearingyacute AIgraveSthorniEacutearing | rEacutearing eEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexiEacuteyacuteluEacutethorn mEacuteEumlUthorn | SaringyacuteuEacuteEacuteCcedil (2) EmEacutethornmEacuteeumlaeligixEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn || 62 ||

mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehEacuteqEacuteEacutexrEacutethorniEacuteccedil | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn mEacuteNtildeyacutesectEacuteaeligUIgraveSthornIgraveiEacute | EmEacuteyacutemEacuteeumlaeligimEacuteOcircyacuteurEacuteiumlthornCcedil rEacuteNtildeaEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteaeligthorn qEacutetimesyacute irEacuteuEacutearing iEacutethorniEacuteccedil | mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehQucircqEacuteEacutepEacutethornUyacuteIgraveSIgraveiEacutethorn | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuuml thornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutesectEacuteparaEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacuteparaEacute | kEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute cEacuteEacuteyumlrEacuteEacuteiumlyacuteqEacuteEacute cEacute thorn | AaEacuteccedilCcedilzEacutethornparaEacuteyacute pEacuteaEacutethornparaEacute |

ClSigraveparaEacute IgraveuEacuteuEacutexuEacuteEacuteaEacuteccedilthornparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | IgraveWucirc yacuteUyacutehrEacuteyacute aEacuteyacutepEacuteEacutearingiuml WucircyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacutezzEacuteNtildethornIacutecEacuteyacutewEacuteiEacuteccedil | oEacuteeumlfrac14thorneEacuteyenEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil iEacuteIgraveSimEacuteyacuteSIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn aEacuteyacutepEacuteiuml mEacuteeumlEacutethorneEacuteEacutemEacuteyacuteirEacute | AjEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute xEacuteyacutemiEacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute || 63 || [ rEacuteyacutejEacuteEacuteyacutexjEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil aEacutethornIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983091

rEacuteEacutearingAringxEacuteEacuteaeligthorn iEacuteyacutemEacutesup3EacuteNtildeyacuteSaringIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingyacuteSaringIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingSthornaEacuteEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingyumlAringxiEacuteyacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteyacuteAringxiEacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute

mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteAringxiEacutethornhellipiexclucircEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacute AEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute|| 64 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircEumlUthorncedilEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingthornAringmEacuteyacutecurrenEacuteIumlrEacutethornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorncurrenEacuteIumlrEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaelig-UmEacutethorncurrenEacutearingcedilEacute | AyacuteqEacuteOcircIgravelEacuteyacute lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacute | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute

qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute || 65 ||

CyacuteqEacutearing qEacuteEacutexEacuteEacuteyumlparaEacuteEacutekEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteparaEacutethorn | xEacuteuEacutearingiuml thornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | CyacuteqEacute GiEacuteuEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircthornlEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorn mEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | AyacuterEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteU| xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute || 66 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuteSqEacuteWucircthorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacuteyacutemEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuterEacuteaEacuteccedilCcedilUEacuteIgravesectEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | LiEacutesup2Eacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 67 ||

AjEacuteEacuteIgraveSirEacutexrEacuteEacutesup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | uEacutexEacuteOcirclEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AcircSigraveEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteiEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteirEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil |AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteEacuteiEacuteEacutethornqEacuteIacutepEacuteyacuteblEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteiEacuteuEacutethorniEacuteEacuteCcedil qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteqEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983092

AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | GpEacuteOcirchEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingwEacuteEacuteyumllSaringuEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil| AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUthornxrEacute xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteNtilde | AEacuteIgraveSirEacutexrEacute xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute

pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | UzqEacuterEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 68 ||AEacuteUEacutearingaEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | pEacuteeumlEacuteeEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteOucircUxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacutepEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteiEacutehellipiexclucircxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xuEacutehEacuteiumlxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteiEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutepEacuteEacutexEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlzrEacutemEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AEacutemEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 69 ||

AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearingUaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute|| 70 ||

AuEacutemEacuteliEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute| uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute

| mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacute IgravelEacute | AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AuEacutemEacuteiEacuteliEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983093

uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AtildemEacuteEacuteIacutehEacute uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil || 71 ||

AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | AalEacutearingmEacuteOcircuEacuteiumlIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSxEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacutexEacuteEacutearing SIacutecurrenEacutehEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIcirceEacuteUEacutemEacuteeumlpEacuteuEacute EIcircmSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUxrEacuteEacuteAringmEacuteUIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | lEacuterEacuteEacuteiumlmEacutexEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteIcircXccedilpounduumlUEacutekEacutexEacute ESaEacuteccedilIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutexEacuteIgravemEacuteiumlhEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtilde iumluEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveSzEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedil CcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil

|| 72 ||

SIacutecurrenEacutehEacutemEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | SIacutecurrenEacutehEacuteEacutemEacuteUxrEacuteEacuteCcedil IgraveSzrEacuteIgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUmEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutewEacuteEacuteSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUEacutemEacuteUxrEacuteEacuteIcirclSzrEacuteIgraveuEacutewEacuteEacutethornSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | AEacute rEacuteIcircxqEacutelixEacutemiEacute uEacuteEacutexEacuteuEacuteEacute CIcirclSigraverEacuteEacuteIacutehEacute zEacuteiEacutecentuumliEacutethornIgraveuEacuteirEacutearingyacuteiEacutearing || 73 ||

CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutewEacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacutelEacuteEacutearingthorneEacuteuEacutexEacuteEacutearing uEacute IgravemEacuteyacuteiEacutetimesIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearingthorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacuteEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearing thorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil| IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | iuEacutesup1Eacutethorn uEacuteEacutearing AtildeyacutemEacuteaeligAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteCcedilyenEacuteEacutelEacuteCcedil uEacute mEacutethornparaEacuteEacuteIgraveSyacuteIgraveiEacute| AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacutexxEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacute mEacutetimesthornIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlthorn IgraveSyacuteIgraveuEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacutethorn IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute xuEacutesEacuteEacutearingyacuteMaringuuml

| LyacuteuEacuteEacute frac12aringthornuEacute | LyacuteuEacuteEacute frac12thornalEacutearing | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc uEacuteEacutethornrEacuteEacutearing | LyacuteuEacuteEacute WucircIumlyumllSigrave | LyacuteuEacuteEacute WOgraveucirc mEacuteOcircthornwEacutelEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc SaringthornuEacuteEacute || 74 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983094

AEacutemEacutethornqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteWucircyacute xEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlthornrEacuteEacute | uEacuteEacuteyacuteruEacutemicroEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute | qEacuteUIumlyumlcrEacuteEacuteiqEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute ASigraveOacutethornWucirc | SaringyacuteuEacuteIumlpEacuteNtildeiumlthornuEacutelEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute |

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlqEacuteiumlthornWucircEacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | qEacuteyacuteWucirc yacutexEacuteEacutearing qEacutethornWucircxEacuteyacutexxuEacutethorn || 75 || SaringyacuteuEacuteIuml mEacutethorneEacuteiumllrEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute | AyacutemEacuteEacuteAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUcurrenEacutethorn | AyacutemEacuteEacuteAringAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUbEacuteqEacuteccedilyuml |AmEacuteEacuteyumlbEacuteeumlEacuteyacuteqEacutemEacutethorncEacuteEacuteyacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlqEacuteccedilyuml | AmEacutethornSaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteiEacuteEacutearing IgraveWucircthorniEacute | uEacuteeEacuteeumlthornlSaringyacuteuEacuteIumlUeEacuteIumlthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacute | pEacuteNtildeuEacutethornlEacutelSaringuEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteIgraveSthornIgraveiEacutelSaringyacuteuEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteEacutearingIgravelEacutethornlEacuteEacutearingkuEacuteiumlqEacuteNtildeyacuteSIumlwEacutethorniEacute || 76 ||

pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacuteAEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlyacuteMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 77 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyumlCcedil | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingyumlAringalEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn || 78 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutelEacuteyacuteCcedil

uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteqEacuteccedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 79 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983095

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig iEacutemEacutethornsup3EacuteyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingthornAringqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn |

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil || 80 ||AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteparaEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 81 ||

rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 82 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuteAringAringrEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 83 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUEacutearing uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteyacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig xEacuteyacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingyumlAringmxEacuteNtilde lEacuteEacuteuEacuteyacuteCcedil mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteeumlirEacutearingyacuteuEacute IgraveiEacutethorncedilIgraveiEacute || 84 ||

CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemxEacuteNtilde mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornrEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutesup3Eacuteccedil | xEacuteOcircrEacutearingiumlthorn zEacuteNtildeyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteyacuteqEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteqEacuteccedil |AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethornxrEacuteyacute rEacuteEacutearing UxEacutethorn | iEacuteCcedil uEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteqrEacuteNtildeumlEacuteyacuteqEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethorn | iEacutearingthornAringqEacuteNtildeIcircwqEacutethornsup3EacuteEacuteIgraveSyacuteirEacutearing xEacuteyacutepEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteEacute | eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucircEacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircyacuteUIgraverEacuteyacuteiuEacuteEacute aEacuteNtildethornsTuumlSyacuteblEacuteqEacuteccedil || 85 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983096

mEacuteNtildewMuumlUmEacutehEacuteaeligiuml mEacuteNtildewMuumlUShQaeligucirc mEacuteNtildewMuumlUaeligparaEacutethorn xEacuteaaEacuteccedilxiEacuteIumlrEacuteiuml | iEacuteIcircxqEacutethornIcircluEacuteWucircEacuteyacuterEacutexEacutearing | AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteEacuteyacuteIgraveSlEacuteEacutearingthorn uEacuteSIcircliEacute | MuumlxqEacuteEacuteimEacuteeumlhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | xEacuteEacutemEacuteeumlthornhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacutemxEacuteNtilde frac12rEacutethorngcEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacutexEacuteEacuteaelig

pEacuteNtildeuEacutethornlEacutearingyacutemrEacutelEacuteEacutethornIgraveWucirciEacuteEacuteIcircalEacuteUaringyacuteiEacuteEacute | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacutethorn LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteoEacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn || 86 ||

AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | LyacuteiEacuteregthorn xqEacuteyacute uEacuteEacute AEacuteyumlWOgraveucirczzEacuteIcirchQucircyacutesEacuteEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacuteuEacuteEacuteyacutelEacute | xEacuteyacuteuEacuteyacuteixEacuteyacuteUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacutethornIgraveSyacuteirEacuteCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 87 ||

lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeyacuteWucircEacutearingiumlyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | oEacuteeumlfrac14thorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | zEacuteUIumlthornUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | Muuml yacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute || 88 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearing thornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | rEacute LyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteaelig | CyacuteiEacuteparaEacuteEacuteyacuteAringqEacuteNtildeiEacutethornparaEacuteEacuteAringurEacuteiEacuteIumlmEacuteEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | rEacuteEacutearingAringalEacutearingIacuteqEacuteiumljEacuteOcircyacuterEacuteEacute uEacutearingSthorn | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingIacuteqEacuteiumlthornjEacuteOcircyacuterEacuteEacute| IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 89 ||

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSqEacuteEacutethornxEacutelixEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteqEacutearingyacuteuEacute | xEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteUaringMuumlthorn | mEacuteNtildewMuumlUmEacuteyacutehEacutearingiuml xEacuteqEacutethornpEacuteuEacuteiEacuteccedil | iEacutexrEacuteEacuteliEacuteyacuteqEacuteiumllEacutethornIacutexEacute MuumlEacuteqEacuteyacutexxEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumliEacute | CyacuteSaEacuteccedil CcedilxEacutetimesthorneEacutearingrEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnimEacuteNtildeAcircthornwEacuteEacutearingyacute qEacutelEacutethornxEacuteIacutepEacuteyacuteaEacutecNucircthornIgraveiEacute | iEacutesup2EacuteyacutecEacuteEacute uEacutethornSIgraveiEacute | iEacuteiMuumlqEacuteiumlthornhEacuteEacute

MuumlUEacutearingIgraveiEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MuumlEacuteqEacuteyacutexiEacuteSaEacuteeumlaringyacute xEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacuteEacuteIacutekEacutethorn | qEacutelEacutethornxEacuteEacutearingyacute UaringiEacutethorn mEacuteeumljEacuteyacuteqEacuteCcedil rEacuteSEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil || 90 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983097

xEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacutelkEacuteNtildeyacutexEacutethornIgraveiEacuteyacute IgravelEacutethornUIgraveuEacutelSsup3Eacuteccedil | tradeyacuteIgraveS mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlwrEacuteEacutethorn MuumlyacuteuEacuterEacuteEacutearingthorn qEacutelEacuteIumlyacutewEacutearingIgraveiEacutethorn | EmEacutethornlEacuteyacuteliEacuteSOgravemEacutethornlEacuteqEacuteIgraveiEacute | rEacuteiMuumlEacutethornqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute iEacutemEacuteEacutearingthornAringiEacutemrEacuteiEacute | xEacute iEacutemEacutethornxiEacuteyacutemiuEacuteEacute | zEacuteUIumlthornUqEacutekEacuteOcirclEacuteNtildeiEacute | iEacutexrEacuteyacute rEacutelqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteqEacuteEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil | iEacuteiEacuteEacutearingthornAringAcircyacutehEacuteEacute

MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteyacute ESthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil || 91 || rEacutearing lEacuteZEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteaeligthornZEacuteEacutelEacuteyacutexEacuteEacute | rEacutearing uEacuteEacutesEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteEacutethornsEacuteIcircZEacuteyacutesrEacuteEacute | rEacuteEacutearing UxEacutethorn | xEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteccedil | AyacuteliEacuteyacuteUyacuteiEacute MOcircuumlyacuteqEacuteiumlCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutemEacuteiumlthornliEacuteqEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteqEacuteyacute uEacuteaeligiuEacutepermilEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteEacute | xEacuteqEacutethornpEacuteOcirciEacuteccedil || 92 ||

lEacutearingirEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | mEacuteOcircuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacuteEacuteWucircIacuteqEacuteyacuteWucircEacutexEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteimEacuteNtildeAcircthornwEacutexrEacute mEacuteNtildeAcircwEacuteyacuteiuEacuteqEacuteccedil | xEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornzEacuteIumlUccedilwEacuteEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute |

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlEacuteyacutecurrenEacutexxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornmEacuteEacuteiEacuteccedil | pEacuteOcircyacuteiuEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | iuEacuteCcedil uEacuteaelig mEacuteOcircuEacuteiumlaEacuteccedilCcedilthornxEacuteqEacutethornpEacuteOcirc | iuEacuteIacuteqEacuteyacuteSCcedil mEacuteOcircuEacuteiumlthorn MNtildeuumlAcircyacutewuEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute CyacuteiEacute AEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutemEacutethorn || 93 ||

AyacutegeEacuteyacuteIacutesEacutelEacuteEacutethorn mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacutethornSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlEacutecEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAringAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12alEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteIcircalEacuteAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute SthornIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtilde mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravethornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc uEacuteEacuterEacuteEacutearingyacute CIgraveiEacutethorn || 94 ||

iEacuteiEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlcEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteirEacuteeumlNtildethornumlEacuteUyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteWucircIumllSigravearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute ClSigraveyacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacutearingSIumlthorncEacuteIuml yacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeqEacuteiuml thornkrEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc mEacuteOcircwEacuteyacuteIacutesup3EacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearing yacuteuEacuteaelig mEacuteOcircyacutewEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacutearingrEacuteIcirclSMccediluuml || 95 ||

AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc SaringyacuteuEacuteEacute WucircIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingthorn SaringuEacuteqEacutelEacuteNtildeyacutewrEacuteEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteUthorn | aEacuteyacutelkEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlyacutemxEacuteyacuteUxEacuteyacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | xEacuteEacutearingkuEacuteEacuteiuml IgraveSMccediluuml | rEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildewEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemEacuteUEacutethornmEacuteiEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteEacuteprEacuteEacutearingAringxEacuteNtildethornUEacuteyacute UcurrenEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilthornIacutexEacute IgravemEacutezEacuteEacuteyacutecEacuteEacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacuteyacuteumlEacutearing mEacuteUEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircprEacuteEacutearingyacute IgraveWucirc iEacutearing xEacuteqEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 96 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983088

AEacutemEacuteEacutearingthorn Wucircyacute rEacutemacrOslashthornWucircyacuteiEacuteIumlaEacuteiumlqEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacutesup3Eacuteccedilthorn | ScurrenEacuteyacutelSkEacuteEacutethornlEacuteEacute eEacuteyacutelEacuterEacutethornliEacuteIumlxxuEacuterEacuteyacuteCcedilpEacuteNtildeqEacuteccedil | iEacuteiEacutethorn CyacuteqEacutearingkrEacutexEacutetimesthornerEacuteliEacuteyacute xEacuteaEacuteEacuteiumlyuml |ASegraveprEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSaEacuteccedilCcedil IacutezEacuteIacutejEacutethornsEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacuteEacuteAringkEacuteeumlNtildeuEacutethornIacuteqEacuteuEacuteEacutepEacuteuEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteEacuteiumluEacute iEacuteiEacuteccedil | AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornCcedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn |

iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlEacuteIgraveuEacutethornzEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 97 || IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelEacuteccedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacuteyacute xEacuteuEacuteEacuteiumlyuml mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethornparaEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacute mEacuteeumljEacuteqEacuteyacuteeEacuteEacute GthorniEacutexrEacutethorn |AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornqEacuteyacuteIacutepEacutexEacuteCcedilIgraveuEacutethornuEacutearingyacutezEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacuteuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacutearingSqEacuteEacuteyacutemiuEacuteEacute | xEacuteuEacuteiumlthornqEacuteuEacuteyacuteAcircSegravekrEacutethorn | iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornzEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 98 ||

cEacuteiEacuteNtildethornsup1rrEacuteyacute AEacutemEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacuteiuEacuteEacuteEumlUyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedil CcedilAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn | qEacutearingbEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeiEacuteccedil | xiEacuteyacutelEacuteyacuteIgraverEacuteyacutebrvbarEacuteNtildeuEacutetimesiumlyacuteIgravesup1 | iEacuteEacutelrEacutearingyacuteuEacuteEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AEacuteyacuteiEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacute uEacutewrEacuteEacuteiuml thorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexrEacuteEacute AEacutemEacutethorn | qEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacute LyacuteuEacute oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexEacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexqEacuteEacuteyumllqEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacuteIacutexEacuteiEacutethornU || 99 ||

MOcircuumlmrEacuteEacutethorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute iEacuteEacute SthornIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig iEacutearingthorneEacuteyacuteIcircxuEacutelEacuteIumlyacuteUEacutemEacutethorn | iEacutearingeEacutethorn LyacuteAringuEacuteEacutexrEacutethorn SIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutenotIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacutearingAringkEacuteiumlyacutexiEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xjEacuteEacuteyacuteuEacuteyacuteUEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacute uEacuteaelig xjEacuteEacutethornuEacuteyacuteUEacute | mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSaringyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | uEacuteWucircthornliEacuteIumlaEacutetimesiumlordmucircEacuteIgraveiEacute || 100 ||

iEacuteEacute EthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AEacutearingeEacutethornxEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteEacute uEacuteWucircthornliEacuteIumlEumlUyacuteuEacuteEacutearingaSthorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute AEacuteMOcircuumleEacutethorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute kEacuteEacuteuEacutethornliEacuteIuml | AEacutearingeEacutethorn LyacuteuEacuteEacutexrEacuteEacutearingyumlumlEacuteUyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacuteSOgraveumlEacuteyacuteUEacutearingAringkEacuteiumlthorn AEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xEacuteyacuteCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute qEacutekrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | CyacuterEacuteCcedil uEacuteaelig xEacutethornCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AyacutexrEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | mEacuteyacutesuEacuteyacutesrEacuteEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute EyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteIgraveiEacute || 101 ||

AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig mEacutethornsuEacuteyacutesrEacuteEacute | AyacuteqEacuteNtildewrEacuteEacutethornqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteOcircmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | Asup3EacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn |AyacuteSegraveprEacuteEacutearing uEacuteEacute Asup3EacutethorngeEacuteEacuterEacuteiEacutearing | rEacuteSaringyacuteuEacuteEacuteSegraveprEacuteEacutearingAringsup3EacuteyacutegeEacuteEacuterEacutethorniEacutearing | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteqEacutethornAcircyacutehEacuteEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearingAringIacutecEacuteluEacutesup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacutethornSEacuteAcirchEacuteMaringuumlyacuteiEacuteNtildeMuumlthorn || 102 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983089

iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedil zEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethornIgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteaEacutexEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | zEacuteyacuteiEacutezEacutethornparaEacuteaeligyacuteuEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacutezEacuteparaEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn

|| 103 || eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucirc EacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircthornUrEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil xEacutethornuEacuteiumlyacuteiuEacuteEacuterEacutethorn | mEacuteNtildeyacutewZEacuteyacuteUyacutemEacuteyacutehEacuteiumlaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacuteyacuteIacuteqEacuteirEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute| iEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteiumlqEacuteccedil | xEacuteyacuteirEacuteaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacute | AyacuteqEacutetimesiEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteiEacuteiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteIcircxiEacutethorn|| 104 ||

iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | MOcircuumlqEacuteiumlqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute qEacutearingkEacuteyacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AjEacuteEacutearingyuml xuEacuteyacuteaEacuteiumlxrEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlxrEacuteyacute xEacuteqEacutethornwšaelig |AEacutemEacuteqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteyacuteWucircxEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlrEacuteEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | uEacuteEacuteyacuteruEacuteparaEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute sEacuteEacutearingyacuteMCcediluuml mEacutetimesthornhEacuteIcirccNucircyacuteSigraveCcedil mEacutetimesthornhEacute || 105 ||

rEacuteEacuteIcircxiEacuteyacutexEacuteeuml mEacuteyacuteUqEacuteyacuteeEacuteEacute | CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutew EacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacuteUaringyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | mEacutegcEacuteyacuteIacutecEacuteiEacutethornrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteEacuteXegraveucircpounduumlEacutearingyacuteAringIcircalEacute | rEacuteEacuteuEacuteEacutethornlEacutearingyacuteuEacuteEacuteIcircalEacute | iEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | sEacuteEacutearingyacuteMCcediluumlmEacutetimesthornhEacuterEacuteEacute Igravesup2yacuteiEacuteIumlrEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacutethorn mEacuteSEacuteyacute uEacuteaelig IgraveuEacuteyacuteUEacuteOegraveucirc | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute CyacuterEacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteyacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | plusmnEacuteaelig mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | mEacuteyacuteUEacutearingUthorneEacuteEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveuEacuteyacuteUEacuteerEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 106 ||

AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacute LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeoEacuteyacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn | AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | AjEacutethorn WucircxqEacuteEacuteWucircEacuteAcircyacutehEacutexxuEacuteEacutethornrEacuteCcedilyacutepEacuteNtildeuEacutethorn |

xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacute xEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacuteEumlUirEacutelEacutethornlEacuteNtildewEacutehellipiexcl Ccedilucirc qEacutelrEacuteEacuteqEacuteWaringucirc | lEacuteEacutelEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacutearingwEacuteEacuteyuml Ccedil uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornIacutehEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 107 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983090

xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtilde yacuteUccedilyacuteWucircEacutearingyacuteIgravesectEacuteyacuterEacute-qEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing |

uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 108 || EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | uEacutetimeswEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute | uEacutetimeswEacuteEacutethornhEacuteEacuteaeligyacute xEacuteaaEacuteccedilxTuumlEacutethornsEacuterEacutearingiEacuteccedil | WucircyacutelrEacutearingiEacuteEacuteyumlxrEacute rEacuteyacuteyenEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutesup3EacuteEacutelEacuteNtildeyacutewEacuteerEacutethorn | xEacuteEacutearingumlEacutethornUuEacutearingyacuteIgraveSwEacuteNtildethorn centuumlyacuteiEacuteNtildewEacuteNtildethorn IacutecEacuteluEacuteIumliEacute | EyacuteumlEacuteyacuteUyacuteuEacutearingyacuteplusmnEacuteaEacuteccedilfrac12thornIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute || 109 ||

mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacutearing uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlAringIcircalEacute | mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteyacutezEacuteNtildeMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | xEacuteCcedilyacuteyenEacuteEacutelEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteiEacuteccedil mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteSEacutemEacutethorn mEacuteyacutezEacuteOcirclEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute xEacuteyacuteCcedilyenEacuteEacutelEacutearingyacuteAringIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 110 ||

uEacutetimesIgravesup1thornMuumlEacuteqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacutetimesIgravesup1thorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteUccedilwEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuteqEacuteyacuterEacuteEacuteyacuteuEacuteIuml IacutecEacutethornluEacuteIumliEacute |AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig pEacutearingthornwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | pEacutearingyacutewEacuteyacuteeEacuteqEacutearingyacuteuEacuteEacutexqEacuteaeligthorn MuumlUEacutearingIgraveiEacute | xEacuteuEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethornUaringIgraveiEacute | AyacuteIacutepEacuteyacutecEacuteUaaEacuteccedilthornIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | uEacuteeEacuteeumlEacutearingyacute uEacuteEacute AEacutemEacutethorn|| 111 ||

uEacuteeEacuteeumlyacuteqEacutearingyacuteuEacute pEacuteeumlEacuteiEacutetimesthornurEacutearingprEacuteyacute mEacuteeumlWucircthornUIgraveiEacute | xiEacutetimesyacutehEacuteNtildeyacuteiEacuteNtilde LthornlEacuteqEacuteccedil | iEacutearingeEacutethornxMuumlEacuteqEacuteEacutearingyacute rEacutezEacutethornxMuumlEacuteqEacute | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteyacutecEacuteiumlyacutexEacuteMuumlEacutethornqEacutexxuEacuteyacuteaEacuteiumlMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteSiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteEacuteIcircxiEacutethorn | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacuteiEacuteSegraveuEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteIgraveiEacuteyacute lEacute kEacuteEacutethornuEacutearingiEacuteccedil || 112 ||

AyacuteqEacutetimesiEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | AyacuteqEacutetimesiEacuteyacutexrEacuteEacutelEacutethornliEacuteEumlUirEacuteaelig | lEacuteEacutemxEacuteNtilde qEacuteOcircsectEacutethornmEacuteNtildeUIumlyacutewEacuteƒiexclOacuteucircthornrEacuteEacuteiumliEacuteccedil | lEacute IgravelEacutecedilIumlthornuEacutearingiEacuteccedil | lEacute IgraveuEacuteyacuteuEacutexEacutethornlEacutexxlEacuteEacuterEacuteEacuteiEacuteccedil| aEacuteNtildefrac12Eacutearingyacute uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlIcircalEacute | LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornIgraveiEacuteSEacuteWucircEacuterEacute | lEacute mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacute IgraveWucircUthornhrEacuteCcedilyacuteuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacuteIgraveiEacutecedilaringyumliEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983091

LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornprEacuteEacuteUEacutearingWucircEacuterEacute | lEacute MOcircuumlqEacuteiumlyacutexrEacuteEacutezlEacuteIumlthornrEacuteEacuteiEacuteccedil | lEacuteEacutearingSyacuteMuumlxrEacuteEacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacutelrEacutearinglEacutethornqEacuteEacutearingSyacuteMuumlEacuteIgravelEacute pEacuteuEacuteIcircliEacute | AyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacuteAEacutemEacutethorn | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 113 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlyacuteCcedil pEacuteNtildethornuEacutelEacuteEacute xEacuteIumlwEacutekEacutearingqEacute | ClSigravethornparaEacuteyacute IgraveuEacutemicroEacutearingthorn cEacute Saring yacuteuEacuteEacute | rEacuteyacuteyenEacuteparaEacutethorn lEacutexiEacuteyacuteluEacutegcEacutethorn mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutegcEacutethorn |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigravethornxxEacuteyacuteWucirc xEacuteIumlwEacutethornkEacuteEacuteiEacuteNtilde | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigraveyacutexxEacuteaEacutethornhEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircIcircdegthorn | AyacutexqEacuteEacuteMuumlthornCcedil pEacuteOcirciuEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute iEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacuteyumlqEacuteccedil |AEacutemsEacutethornuEacutexuEacuteyacute mEacuteeumlmsEacutethornuEacutexuEacute | AEacuteyacutehQucircIumlpEacutethornuEacuteeEacuteyacute qEacuteEacute qEacuteNtildeyacuteWOgraveucirc | xEacuteNtildeZEacuteEacuteSIumllSOgravethornZEacuteIgravelEacuteyacutekEacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlIgraveiEacutethornqEacuteNtildegcEacutexuEacuteyacute xuEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildeyacuteUqEacuteccedil|| 114 ||

qEacuteUIumlthorncEacuterEacutexxuEacuteEacuterEacuteCcedilpEacuteNtildeyacuteuEacuteEacute | rEacutearing zEacutethornUIuml yacuteUEacutehrEacutethornMuumlsmEacuterEacutesup3Eacuteccedil | iEacutearing iEacutearingthorn SaringyacuteWucircƒiexclucircthornsmEacuterEacuteliEacuteNtilde | qEacuteEacutecEacutethorn iEacutearingyacute ZrEacuteEacutexqEacutethorn iEacuteIumlEumlUwEacuteiEacuteccedil | EIgraveumlEacutethorncedilyacute qEacuteEacute xuEacutethornmiEacute | AyacuteIcircalEacuteIacuteqEacutethorncNucirckuEacuteyacuteCcedil pEacuteEacuteUthorniEacuteEacute | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn | xEacuteOcircrEacutearingiumlthornhEacute xEacuteyacuterEacuteNtildeeEacuteEacutearingthornwEacutexEacute | rEacuteNtildeuEacuteEacutethorn xEacuteNtildeyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteyuml | Ayacutesup1EacutecEacutethorncentuumlEacuteyacute lEacuteuEacutethornsup2EacuteUEacute || 115 ||

SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteCcedil mEacuteOcircUthornrEacuteEacutearingyacutekrEacuteEacute | iEacutexrEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhrEacuteqEacutethornrEacute MuumlEacutearingyacutezEacute| xuEacuteyacuteaEacuteEacutearingiuml sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacuteyacutewEacuteEacuteAringAringuEacutetimesthorniEacute | rEacuteEacutearing uEacuteaelig iEacuteEacuteyumlCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacutearing uEacutearingyacuteS | AyacuteqEacutetimesiEacutearingthornlEacuteEacuteAringAringuEacutetimesyacuteiEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildethornUIumlqEacuteccedil | iEacutexqEacuteaeligyuml oEacuteeumlfrac14 cEacutethorn oEacuteeumlfrac14Eacuteyacute cEacute | AEacuteyacuterEacuteNtilde MuumlETHIgraveiEacuteiumlthorn Ccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutelSthornSOgrave | IgraveuEacuteyacutepEacuteeumlEacuteeEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEumlUthornhEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteyacutezEacutexEacuteEacutethorn xEacuteCcedilmEacuteyacuteUIumluEacutetimesthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeUaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhqEacutethornrEacuteIumlCcedil oEacuteeumlyacutefrac14Eacute || 116 ||

IgraveuEacuteyacuteuEacutearingzEacuteEacutethornAringmEacuteUEacuteIcirceEacuteiEacuteEacute | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornerEacuteEacuteqEacuteyacuterEacuteIuml | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornlEacuteEacutezEacuteyacuteMuumlETH | CyacuteWucirccEacuteEacutethornqEacuteNtildesectEacutethorncEacuteEacuteluEacutearingyacuteIgraveiEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelSaringthornuEacuteEacutexEacuteNtildeUEacutelEacuteNtildethornpEacuteyacuterEacuteEacutelEacuteccedil| rEacuteiMNtildeuumlthornqEacuteEacuteyacuteUIuml qEacuteyacutelSigraverEacutethorniEacutearing | rEacuteyacuteplusmnEacutearingyacuteIgravewEacuteplusmnimEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumliEacuteEacuteyuml | AEumlUthornsup1yacuteCcedil rEacuteIcirciMCcediluumlcEacutethorn IgravecentuumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacuteIcircalEacutexiEacuteSlEacuteNtildethornuEacutearingkEacuteIgraveiEacute |AyacutezEacutetimesiEacuteEacutethornxEacuteacuteEacuteNtildethorniEacuteEacutexEacuteyacuteparaEacute || 117 ||

rEacuteyacuteeuEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute rEacutearingAringmrEacutethornrEacuteyacuteeuEacutelEacutethorn | xuEacutethornrEacuteiumlliEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutemEacutearingyumlcurrenEacuteliEacutearing | ClSigravethornqEacuteyacuteIcircalEacutegcEacutethorn rEacutearing IgraveuEacuteyacuteSOgrave | IacutexEacuteMuumlthorniEacuteEacute CuEacute xEacuteCcedilrEacuteIcircliEacutethorn | UyacuteIcirczqEacuteIacutepEacutethornxxEacuteqEacuteNtildeyacuteSIumlEumlUthorniEacuteEacute | AyacutexqEacuteEacutessEacuteEacutearing yacuteMuumlEacuteSthornqEacuteNtildewqEacuteEacuteyacuteŠ | GyacuteIgravewEacuteIacutepEacutethornUSEacuteimEacutetimesyacuteIcirczlEacuteIacutepEacutethorn | AmEacutearingthorniEacuteyacute uEacuteIumliEacuteyacute IgraveuEacute cEacutethorn xEacutemEacuteiumlthorniEacuteEacuteiEacutethorn | rEacutearingAringsectEacuteyacutexjEacute mEacuteNtildethornUEacuteyacutehEacuteEacute rEacutearing cEacuteyacute lEacuteOcirciEacutethornlEacuteEacute | AWucircEacutearingthornIacutepEacuteUyacuteIcircdegUyacutepoundNtildeuumlIacutepEacuteyacuteurEacuteiumlthornpounduumlqEacuteccedil || 118 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983092

rEacuteyacuteqEacuteEacutearing SthornSEacuteiuEacuteuEacuteyacutexEacuteEacutelEacutethornqEacutexqEacuteaelig | lEacutetimes qEacuteNtilde thornhEacuteliEacuteNtilde lEacutetimesmEacuteEacuteyacuteiuEacuterEacuteiumlthorn | AyacuteMtimesuumlyacutesup1Eacute rEacutearing cEacuteyacute Mtimesuumlsup1thorneEacuteEacute | MNtildeuumlyacuteqEacuteEacuteUIumlthornwEacuteNtilde MuumlyacutelEacuteIumllEacuteIumlthornwEacuteNtilde | eEacuteEacuteyacuteEumlUhEacuteIumlthornwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing IgraveWucircyacuteiEacuteEacute | UaringiEacutethornmEacuteIumliEacuteEacuteyacute AEacutehQucircthornmEacuteIumliEacuteEacute | Ahellipiexcl ucircEacutethornUaringwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing WOgraveucirciEacuteEacute | EyacutepEacuterEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacuteNtildesectEacutethornmEacuteEacuteaeligsectEacuteyacuteMuumlEacutelEacuteccedil |

rEacuteNtildeyacuteuEacutearingyacuteAringWCcedilucirc rEacuteyacuteqEacuteUEacuteeEacutethornaEacuteEacutelEacuteccedil | zEacuteyacuteiEacuteIacuteqEacutesup3EacuteNtilde zEacuteyacuteUSthorn || 119 ||ASEacutearingyacute rEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thorn IgraveuEacutesEacuteyacuteoEacuteqEacuteccedil | IgravemEacuteyacuteiEacutetimesyacutehEacuteEacuteparaEacutethorn rEacuteyacuteqEacutexrEacutethorn cEacute | uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteIacutemicroEacutethornlEacuteEacutearingUyacutealEacutearing | qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteyumlparaEacute IgraveuEacuteyacuteWucircEacuterEacutethornxEacuteEacuteqEacuteccedil | MuumlEacuteyacuteqEacuteyacutemEacuteeumlyacuterEacuteuEacutethornhEacuteCcedil qEacutearing AxiEacuteNtilde | xEacute frac12aringthornuEacuteEacuteIcircxqEacutethorn xEacuteyacutelEacuteEacuteiEacutethornlEacute | CIgraveiEacute lEacuteEacuteMuumlEacutearing oEacuteeumlIacutefrac14acuteEacuteuEacuteEacutearingthorn UEacuterEacuteEacutearingthorn kEacutelEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutelEacuteEacutemEacuteEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteWucircEacuteAringAringIgraveWucircthorniEacute || 120 ||

IgraveuEacutezEacuteIumlyumlwhEacuteIumliumlCcedilXegraveucircaEacutetimeskEacuteeumlthornzEacuteIumlwhEacuteIumliumlCcedilgcEacute | AmEacutearingiEacuteEacutearingthorn IgravelEacuteUccedilGyacuteIgraveiEacuteaEacuteccedilCcedilWucircthornjEacute | mEacuteEumlUoEacuteEacutekEacuteaaEacuteccedilmicroEacutearingthorniEacuteMNtildeuumlyacutecurrenEacuteqEacuteccedil | IgravelEacuteeEacutedaggeriexclucircaEacuteccedilCcedilzEacuteoEacuteyacutesEacuteEacutearingSthornUqEacuteccedil | xEacuteyacute iEacuteEacutelEacuteccedil uEacuteEacuteyacutecrEacuteEacuterEacutethornrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn | DyacutewrEacuteEacuteiumlyacutexEacuteOcircyacuterEacutearing oEacuteNtildethornpEacuteNtildeyacutecurrenEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacutelrEacuteNtildeCcedil MtimesuumlyacuteirEacuteEacuteCcedil cEacutethorn SIumlIacutekEacuteUaring | UjEacutearingthornlEacute IgraveMuumlaEacuteccedilCcedilzEacuteNtildeyacuteMuumlEacuteuEacutethorniEacuteEacute | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn || 121 ||

mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacuteyacute mEacuteeumlaEacuteEacutethornrEacuteiEacute | IgraveSyacuteuEacutexmEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuterEacutethorn qEacuteIumlyacuteROgraveucircwEacutearingyuml | xEacute lEacuteEacutearingthorn rEacuteyacuteuEacutexEacutethornIacuteqEacutecNucirciEacuteNtilde | CyacuteSCcedil uEacutecEacutethorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacute xuEacuteyacuteUEacuteeEacutearingyuml | tradeyacuteSEacutearing AyacutexiuEacuteliEacutethornUyacuteliEacuteplusmnNtildethornrEacuteEacutearingiEacute | qEacuteyacuterEacuteEacutearingyacutepEacuteOcircuEacuteEacuteiumliEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMtimesuuml thornsup1rEacutexxEacuteliuEacuteyacutexqEacutearing | xEacuteNtildeyacuteIgravemEacuteyacutemmEacuteyacutesEacuteEacute AEacutearingwEacutethornkEacuteIumlSaringiuml yacuteuEacuteaEacuteEacutearingthornmEacuteEacute | rEacuteEacutearing aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutearingwEacutethornkEacuteIumllEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacuteuEacuteEacuteyumlƒiexclUgraveucircyacutehEacuteEacutearingirEacuteuEacuteiumlthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethorn mEacuteNtildeAcircyacutewEacuteIumlhEacuteEacuteyumlqEacuteccedil || 122 ||

mEacuteNtildelEacutethornqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraveyacuterEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuterEacuteNtildeyacute mEacuteNtildelEacuteyacutepEacuteiumlaEacutethorn | mEacuteNtildelEacuteyacuteoEacuteeumlEacuteiumlfrac14thornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | mEacuteNtildelEacuteyacuteSigraveiumlIgraveuEacutethornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | rEacutelqEacutearingyacuteAringplusmn UaringiEacutethorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacutexMuumlEacutelEacuteccedilthorn | rEacuteSEacutearingwEacutethornkEacuteIumlUyacutemrEacutexEacutethornUyacuteplusmnEacutemEacutethorn | CyacuteSliEacuteimEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuteSthornSaring | SIumlyacutebEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeyacuteumluEacuteEacuterEacuteyacute uEacutecEacuteiumlthornxEacutearing | rEacutelqEacutearingyacute UaringiEacuteyacute mEacuteeumlIacutexEacutethorncrEacuteiEacutearing | rEacutelqEacuteyacute AEacuteeEacuteEacutethornrEacuteiEacutearingyacute mEacuteNtildelEacutethorn | iEacutearinglEacutethorn qEacuteEacuteqEacuteyacuteqEacutetimesiEacutethornCcedil MNtildeuumlAcirc | iEacutearinglEacutethorn xEacuteNtildemEacuteeumlyacuteeEacutexEacutethornƒiexclOacuteucircAcirc || 123 ||

AyacutedegrEacuteIcircxiEacuteUEacutearingyacutekEacuteEacuteAringeEacuteEacutethornrEacuteiEacute | iEacuteuEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacutexxEacutethornSEacute | IgraveiEacuteUEacutearingthornkEacutearingIgraveWucirc xEacutemEacuteyacutebrvbarEacuteEacutesup3Eacutethorn | rEacutearing AmEacuteEacutearingyacuteAringzlEacuteIcircliEacutethorn MaringuumlcEacuteyacutelEacute | iuEacuteEacuteyacutesup1iacuteIumlCcedil qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | UjEacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacuteWucircxEacuteeumlyacuteuEacutelkEacuteNtildethornUqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacuteAcircyacuteparaEacuteyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteWucircthornxEacuteeumlEacutemicroEacuteqEacuteccedil | AEacutexjEacuteEacuteyacuterEacuteEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc lEacuteEacutearing oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteccedil | rEacutexqEacuteaeligthornpEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteEacuteuEacutethornWucircIcircliEacute | kEacutelEacuteyacutehellipiexclucircEacuteuEacuteEacutearingyacute WucircIcircxiEacuteyacuteIgraveWucircUthornhrEacuteyacuteqEacutemicroEacuteEacutelEacuteccedil || 124 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983093

AxEacuteEacutethornqEacute xEacuteNtildeqEacuteyacuteiEacuteEacuteaelig rEacuteyacuteIacuteyenEacuterEacutethornxrEacute | IacuteacuteEacuterEacuteyacuteCcedil IgraveoEacutepEacuteeumlyacuteiEacuteEacutearingAringsup3EacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlCcedil IgraveuEacuteyacuteUEacuteeEacuteqEacuteccedilyuml | xEacuteNtildeyacuteSyacuteUccedilyacutezEacuteyacutelEacutearing cEacutethorn centuumlEacuteaeligyacutegcEacutearing cEacutethorn | qEacuteaeligyacutelEacuteEacuteyacuteaEacutearing cEacutethorn qEacuteyacuteWucircEacuteIgraveaEacutethornUEacuteaelig | zEacuteyacuteiEacutesup2EacuteyacutendashucircEacuteUthornaEacuteqEacuteyacuteliEacuteEacute | xEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEacuterEacuteiumlyacutesup3EacuteaEacutethornUyacuteCcedil iEacuteuEacutethorn | CIgraveiEacute qEacutelsectEacuteEacuteyuml | MuumlsmEacuteccedilthornAringiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | rEacuteIgraveSyacute oEacuteIacutesEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil

WucircUaringyumliEacuteccedil | IgraveWucircyacuteUyacutehrEacuteyacutelEacuteEacuteyacutepEacuterEacutearingthorn IgraveuEacuteiEacuteNtildeyacuteSrEacutearingthorn MuumlEacuteaeligoEacutearingyacuteUEacuterEacuteEacuteyacuterEacuteCcedil oEacutethornIacutesEacute || 125 || xEacuteuEacuteiumlpEacuteOcirciEacuteIacutekEacutemEacuteiEacuterEacutearing lEacuteyacuteqEacute CyacuteIgraveiEacute | AjEacute oEacuteIacutesEacuteaEacuteccedilCcediltradeiuEacuteEacutearingmEacutethornIgraveiEacutecedilaringyacuteiEacute | currenEacuteyacutesectEacuteCcedil currenEacuteyacutesectEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | oEacuteeumlEacutefrac14hEacuteEacutethorn uEacuterEacuteyacuteaaEacuteccedil yacutexqEacute | lEacuteqEacuteyacutexiEacutearing AxiEacuteNtildeyacute qEacuteEacute qEacuteEacutethorn IgraveWucircaEacuteccedilCcedilxEacuteIuml | AxqEacuteEacuteimEacuteeumlIgraveuEacutezrEacuteEacutesup3EacutethornqEacuteregIumlyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacuteqEacuteEacutethornSkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumliEacuteyacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcirc | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethorn || 126 ||

IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | xEacuteuEacutearing iumlwEacuteEacuteCcedil sEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIacutekEacutemEacuteirEacutearingthorn xEacuteIumlSaringyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacutethornIacuteqEacutelkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethornxxuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutexrEacute MuumlEacutesEacutearing xEacuteuEacuteEacuteiuml AEacuteWOgraveucirciEacuteIumlUccedil WOgraveucirciEacuteEacutethornpEacuteuEacutearingyacuterEacuteNtilde || 127 ||

AIgravemEacute oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlyacutelEacuteEacute | iEacuteIcircxqEacutesup3Eacuteraquoucirc | MuumlEacutesEacutearing mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | mEacuteUthornxxEacuteNtildeyacutemiEacuteeEacutethornlEacuteEacutesup2aringyacuteIgravemEacute | qEacuteEacutexqEacute mEacuteeumlqEacuteEacuteplusmnliEacutethornqEacuteEacutekrEacuteEacuteyacutemEacuterEacutearingiEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiumlyuml IcircxxEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | currenEacuteNtildekrEacuteIacutesup3EacuteSthornqEacuteeEacuteEacuteyacutelEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiuml lEacutethorn IacutexEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacutexiEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteeumlEacuteyacuteiEacuteEacute | qEacuteqEacuteEacuteliEacuteUccediltradethornSrEacutearingyacute IacuteacuteEacuteiEacute || 128 ||

iEacutexqEacuteEacutethorn CyacuteqEacuteqEacuteaEacuteeumlyacuteIgravemEacutehQucircthorngeEacuteNtildeWucircEacutearing IacuteqEacute | xEacute qEacutearingyumlAringjEacuteEacuteiumlyacutelqEacuteEacute IgraveuEacuteuEacutethornkEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteIgraverEacuteyacute xuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | UEacuteyacuteeEacuteEacuteyacuteIacutekEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacutethorn mEacuteeumlxEacutefrac12xEacuteEacuteyacuteIgraveWucirclEacutearingyuml| lEacuteqEacuteEacutearingthorn uEacuteyacuterEacuteCcedil uEacuteaeligthornacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn MNtildeuumlqEacuteiumlWaringucirc | xEacute qEacutearingyacute MuumlEacuteqEacuteEacuteyacutelMuumlEacuteqEacuteyacuteMuumlEacuteqEacuteEacutethornrEacute qEacutefrac12qEacuteccedilyuml | MuumlEacuteyacuteqEacutearingyacutemicroEacuteyacuteUEacutearing uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacutearing SthornSEacuteiEacuteNtilde | MNtildeuumlyacuteoEacutearingyacuteUEacuterEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn | qEacuteyacuteWucircEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacuteyacute lEacuteqEacutethorn | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearing yacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn

IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacutelEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 129 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

xEacuteCcediluEacuteixEacuteUqEacutearingiEacutethornSegraveuEacuteeumliEacuteyacuteCcedil cEacuteUaringiEacuteccedil | sup2Eacuteaeligthorn uEacuteEacute qEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteaelig | IgravelEacuterEacuteqEacutexxEacutethornqEacuteEacutexEacutearingyacutelEacute | iEacuteIcircxqEacuteIacutesup3EacuterEacuteqEacutethornIgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | IgravesectEacutewEacuteuEacutehEacuteqEacuteNtildeSMuumlEacutearingthornmEacutexmEacuteyacutezEacuteIumliuml | cEacuteiEacuteNtildejEacuteiumlMuumlEacutesEacutemEacuteEacutelEacutethornpEacutepounduumlyacutexxrEacuteEacuteiEacuteccedil | AWucircUWucircuEacuteEacuteiuml pEacuteaeligcurrenEacutethornqEacutezlEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil |

AEacuteaeligSOgraveCcediloEacuteUIumlIacutepEacutexxEacuteIacuteqEacuteIcircdegUIcircalEacutethornCcedil mEacuteEumlUyacutecEacuteUaringiEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraverEacuteIacuteqEacuteirEacutearingiEacutearinglEacuteEacuteAringlEacuteNtildethornuEacuteEacuteMaringuumlyacutelEacute | EregOslashiEacutemEacuteEumlUmEacuteOcirciEacuteEacuteIacutepEacuteUIcircdeg MuumlEacuterEacuteiumlthornCcedil MNtildeuumluEacuteIumliumliEacute || 130 ||

AthornxEacutegcEacuteyacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil | AalEacuterEacutearing uEacuteEacuterEacuteuEacutearingthorn xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacuterEacute | oEacuteeumlfrac14hEacutearing mEacuteeumlthorneEacuteEacutemEacuteyacuteiEacuterEacutearing | cEacutelSigraveqEacutexEacutearing lEacutethorncurrenEacutesectEacutearingyacuteprEacute | GiEacuteNtildeprEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteUEacuteyacuterEacute | uEacuteAcirchEacuteEacuterEacuteEacuteAcirchEacuteEacuterEacutearingIgraveiEacute uEacuteeumlthorniEacuteWucircEacutearingyacuteqEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteuEacuteyacutearEacuteiumluEacutethornSEacuteSaringyacutezEacute | AAcirchEacuteEacute MuumlEacuteyumlhQucircGyacutewEacuterEacute |AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteUsup3Eacuteccedil | pEacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacuteEumlUIgraveiEacute sup2aringthorn eEacuteIgravemEacuteyacuteiuEacuteEacute || 131 ||

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlIacutepEacuteAcircSMuumlaEacuteccedilCcedil xEacutethornaaEacuteccedilxmEacuteyacutezrEacuteiuml | iEacuteqEacuteEacutecEacuteEacuteyumlrEacuteEacutearingiuml SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteuEacuteEacutelEacutezzEacuteliEacuteqEacutearingirEacuteEacutearingwEacutekEacuteIumlthornUEacutesEacuteyacutepEacuteiEacutearing | xEacuteNtildeqEacutetimesQucircIumlMaringuumlthornIgraveiEacutepEacuteOcircyacuteIacuteqEacuteqEacuteccedil | LuEacuteqEacutethornmEacuteuEacuteyacuteaEacutearingiuml | kEacutearingthornlEacuteNtildeSiumlyacuteIacutecurrenEacutehEacuteEacute | MuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteCcedil uEacuteEacutexEacutethornparaEacute currenEacuteEacuteaeligyacuteqEacuteqEacuteccedil | AlrEacutethornsup2Eacute zEacuteNtildeyacuteYsEacuteqEacuteccedil | rEacutethornjEacuteEacutezEacuteyacuteIgravepounduuml uEacuteEacute | LuEacuteaaEacuteccedilxuEacuteEacutekrEacuteEacuterEacutethornkEacuteqEacutearingiumlyacutehEacute | AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteiEacute | iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildehrEacuteEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildethornhrEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute || 132 ||

Aacute pEacuteyacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacutezacuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde || 133 ||

|| Aacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacutethorn ||

Page 4: Arunaprashna - Veda Chanting

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983092

SOgraveIacutepEacuteiumlcurrenEacuteCcedil SaringuEacutethornsEacuteEacutearingMaringuumlyacutewEacuteNtilde | qEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacutethornqEacuteNtildeSyacuteMCcediluuml aEacutetimesthornWaringucirc | LyacuteiEacuteEacute uEacuteEacuteyacutecEacute mEacuteeumlthornuEacuteSyacuteliEacuteIuml | uEacuteaeligthornplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteaeligIacutezEacutethornUIuml | iEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute mEacuteuEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacute AluEacuteaeligyumlcurrenEacuteiEacute | CyacuteWucirc eEacuteIumlthornIgraveuEacuteyacuteMuumlEacuteqEacutemEacutethornEumlUzrEacutelEacuteccedil | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | CyacuteWaringucircWucircuEacutethornxxuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute |

qEacuteAcircthorniEacuteyacutexxEacuteOcircrEacuteiumlthorniuEacutecEacute | zEacuteqEacuteiumlthorn xEacutemEacuteeumljEacuteEacuteyacute AEacuteuEacutetimesthornhEacutearing || 14 ||AIgraveiEacutethorniEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacuteIacutehEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | AyacuteIgravesup1uEacutethornIcirceEacuteeumlzEacuteyacuteiEacuteIcircblEacutethorn cEacute | IgraveuEacutemicroEacutearing SaringuEacuteEacute IgraveuEacutemEacuteeumlthornWucircUyacuteIcircliEacute | AyacuteIcircalEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeliguEacute SaringuEacuteEacutearingthorn lEacute qEacuteyacuteirEacuteiuml | lEacute UEacuteeEacuteEacute uEacutethornAcirchEacuteEacutearingyacute IgraveuEacutepEacuteNtilde | lEacuteEacuteIcircalEacutelEacutearingiumllSigraveEacutearing lEacute mEacutethornuEacuteqEacuteEacuteyacutelEacute | qEacuteEacuteyacuteiEacutetimessbquouumlthornŠlEacuteyacute IgraveuEacuteplusmnthorniEacutearing | IgraveSyacuteurEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacutemEacutethornUEacute IacuteacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 15 ||

iEacutexrEacutearinglSigraveEacutearing uEacuteIacuteqEacuteeumlthornAtildemEacutearingyacutehEacute | kEacuteyacutelEacuteNtildeerEacuteEacutethornqEacuteiumlIacuteNucircyacutelEacutejxuEacutethornrEacuteqEacuteccedil | iEacuteIgraveSyacutelSigravekEacuteyacutelEacuteNtildethornEumlUirEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | AyacutepEacuteeumluEacutethornhEacutearingiumlwEacuteNtildeyacute cEacutecurrenEacutethorniEacutearing | LiEacuteSaringuEacute zEacuteCcedilrEacuteEacutearingoEacuteEacuteiumlUccedilWucircthornxmEacuteirEacuteyacutexrEacute | LyacuteiEacuteSigraveOacutethornSigravexrEacuteyacute kEacutelEacuteNtilde | AcircyacuteSigravexrEacutethorn iuEacutearinguEacuteyacute kEacutelEacuteNtildethornUEacuteIgravebrvbarEacuteiuml | IacutezEacuteUyacute EIcircimEacutethornmEacutearingwEacute | xEacute mEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacuteEacutearingiumlthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil| iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnxxEacutemEacuteeumlthornuEacuteyacutearEacutearingiumlhEacutethorn rEacuteyacuteyenEacutearinglEacuteyacute rEacuteeEacutethorniEacutearing | AcircyacuteSigravexrEacuteyacute xEacute IacutezEacuteUyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | lEacuteaeliglEacuteccedilaEacuteccedilthornCcedil AcircyacuteSigrave AEacuteAcircthornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 16 ||

AyacuteirEacuteOcircyacutekuEacuteEacuteiumlyacutecurrenEacuteEacutearingAringIgraveiEacutethornUparaEacuteEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteIacutezEacutethornU mEacuteeumlyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing | lEacuteaeliguEacute UEacutearingmEacuteCcedil lEacutethorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute | lEacute cEacutecurrenEacuteNtildethorn mEacuteeumlIgraveiEacuteyacuteSOslashzrEacutethorniEacutearing |AyacutelrEacuteEacutearinglrEacuteCcedilyacute iEacuteNtilde lEacutethorn IgraveWucircaaxEacuteeumlEacuteyacuteiEacute | xEacuteyacuteiEacutexiEacutethornnotaringuEacuteyacutesEacutecurrenEacuteccedilthornhEacuteqEacuteccedil | sEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutearingAringIcirccurrenhEacute zEacuteEacutethornUzEacuteIumlyacuteIcircwhEacuteiuml | xEacuteOcircyacuterEacuteiumlxrEacuteEacutearingthornSrEacuteyacutelEacuteCcedil mEacuteeumlthornIgraveiEacute | iuEacuteCcedil MuumlUEacutearingIgravewEacutethornlrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacuteqEacuteccedil | iuEacuteyacuteCcedil MuumlUEacutearingthornIgravewEacute IgravelEacuteyacuteeEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlEacuteqEacuteccedil || 17 ||

IgravelEacuteeEacuteEacutelEacuteNtildeMuumlEacuteqEacutearingyumllrEacutegeEacuteyacuteIacutesEacuteMuumlEacute | AqEacuteIuml uEacuteEacutecEacuteqEacuteNtildemEacuteEacutexEacutethorniEacuteEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteaelig xEacuteuEacuteiuml GiEacuteuEacuteEacutearingthorn lEacuteqEacuteyacuteliEacutearing | qEacuterEacuteEacuteiumlSEacuteMuumlUiuEacuteEacuteimEacuteeumlthornmEacuteNtildeUEacutearingyacutekEacuteEacuteqEacuteccedil | oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethorn AEacutemlEacuteEacutearingyacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute ZEacutesEacuteNtilde xEacuteCcediluEacuteixEacuteU AiEacuteaeligxxEacutearinglEacuteEacutelEacuteIumlthornIacutepEacutexxEacuteWucirc

| ClSigraveEacuterEacute xEacuteuEacuteEacuteiumllMuumlEacuteqEacuteEacutelEacutethornIacutepEacuteuEacuteyacuteWucircIgraveiEacute | xEacute SigraveyacutemxEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute || 18 ||

AuEacutethornSigraveyacutemxEacuteEacutearing AaEacuteccedilthornCcedilzEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlthornqEacuteIgraveiEacutecediliEacuteccedil | CyacuterEacuteEacuteyacutelEacute MtimesuumlyacutewhEacuteEacutearing SyacutezEacuteIacutepEacutethornxxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlaeligyuml | AEacuteuEacuteyacuteiEacuteiumlIacuteqEacutelSigraveyacute zEacutecrEacuteEacuteyacute kEacuteqEacutethornliEacuteqEacuteccedil | EmEacutexlEacuteNtildeIgraveWucirc iEacuteCcedil lEacutetimesqEacutehEacuteEacuteqEacutejEacutethornSigraveEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacutearinglSigrave xEacutesEacuteEacuteuEacutetimesthornYrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AxEacuteNtildeUEacutelEacuteccedil mEacutethornEumlUuEacutetimesparaEacuteIgraveiEacute | mEacutetimesIacutejEacutethornurEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilzEacuteNtildeqEacutethorniEacuteIuml

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983093

| iEacuteEacuteqEacuteyacuteluEacuteuEacutethornIcircxjEacuteiEacute xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IgraveSyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn | lEacuteaeliguEacuteCcedil IgraveuEacuteSOgravewEacuteEacuteAringAringcEacuteEacuterEacuteEacuteiumlyumlliEacutearinguEacuteEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteEacuteaelig AlrEacuteEacutearinglrEacutexqEacuteaeligyuml SigraveOacutefrac12EacuteyacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteEacutearing SigraveOacuteyacutefrac12IgraveiEacute | pEacuteeumlzrEacuteiEacutearing xuEacutethornaEacuteEacuteiumlssEacuteEacutearingyacuteMuumlEacuteiEacuteccedil | CirEacutetimesiEacuteNtildeqEacutethornhQucircsEacuteEacuteIgravelEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacuteyumllrEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteIgraverEacuteMuumlEacute | AiEacute FkuEacuteiumlaEacuteccedilyacuteCcedil-

xEacuteIgravelEacutethornuEacuteiumlyacutecEacutelEacuteEacute || 19 ||AEacuteUEacutearingaEacuteEacutearing pEacuteeumlEacuteeEacute mEacuteOucircUthorn mEacuteiEacuteyacutehellipiexclucirc | xuEacutehEacuteiumlUEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteEacutelEacuteccedilthorn IgraveuEacutepEacuteEacuteyacutexEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml IgraveSuEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteEacutearingAringsup1yacuteqEacute | xEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingAcircCcedil lEacutethorn eEacuteWucircEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteumlEacutearingthornIacutezEacutesmEacuteCcedilMuumlzrEacutemEacute UEacutearingcEacuteyacutelEacuteEacuteuEacutethorniEacuteccedil | CyacuteIcirclSigraveyacuterEacuteEacuteuEacutethornimEacuteNtildewMuumlyacutesEacuteCcedil IacutecEacuteyacutesectEacutepEacuteEacutethornlEacuteNtilde | rEacuteIcircxqEacuteyacutelixEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute AIgravemEacuteiumlthorniEacuteEacutexxEacuteyacutemiEacute xEacuteEacuteyacuteMuumlqEacuteccedil|| 20 ||

iEacuteIcircxqEacutelEacuteccedil UEacuteeEacuteEacutelEacuteqEacuteIacutekEacuteIgraveuEacuteacuteEacuterEacutearingthornqEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml MuumlzrEacutemEacuteEacuteeerEacuteEacutearingIgraveiEacutethornsEacuteiumlpEacuteliEacutearing | iEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacute MuumlzrEacutemEacuteEacuteSIacutekEacutethornIgravelEacuteregiumlyacuteqEacuteIgraveiEacute | pEacuteeumlxiEacuteEacuteMuumlqEacuteiumlMtimesuumlthornIgraveSuEacuteaeligyacuteuEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlEacutehEacuteEacutearing eEacuteIumluEacuteEacutelEacuteIumlIcirclSigraverEacutethorneEacuteIumluEacuteEacuteyacute IgravelEacute | xEacutemiEacute zEacuteIumlUccedilwEacutethornhrEacuteEacute mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacute| xEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingiEacuteEacutelixEacutemiEacute xEacuteOcircyumlrEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacuteMuumlhEacuteEacutearingiumlthorn uEacuteEacuteixrEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | xEacutemiEacuteMuumlhEacuteiumlthornparaEacute msEacuteEacuteyacuteIacutecurrenEacute || 21 ||

AEacutelEacuteNtildeacuteEacuteIgraveuEacuteMuuml LuEacute lEacuteEacuteaelig MuumlzrEacutethornmEacute CyacuteIgraveiEacute | EpEacuteEacuteaeligthorn uEacutearingSyacuteIgraverEacuteiEacutearing | lEacute IgraveWucirc zEacutearingMNtildeuumlIacuteqEacuteuEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingthornAcircCcedil aEacuteyacuteliEacuteNtildeqEacuteccedil |AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingixEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteCcedil mEacuteEumlUuEacutethorniEacuteiumlqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacuteccedil | aEacuteEacuteyacutearEacuteiuml mEacuteeumlEacutehEacutesectEacuteEacuteyacuteiEacute | aEacutecNucircliEacute qEacutethornWucircEacuteqEacutearingyacuteAcircqEacuteccedil | LMuumlthornCcedil cEacuteEacuteeEacuteyacuteWucirciEacuteqEacuteccedil |pEacuteeumlEacuteeEacutemEacuteOucircUmEacuteiEacutethornhellipiexclucircEacute IgravelEacuteyacuteWucirclEacutearing | IgraveiEacutecedilsup3EacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSWucircyacuteWucirc iEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute || 22 ||

AyacuteqEacuteNtildesectEacutearingyacuteiEacuteUaring | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSyacuteWucircEacuteiEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute IgraveSuEacuteyacuteqEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornsup1Eacute | iEacuteEacutelEacuteyacuteluEacutearingIgraveiEacutethorn

mEacuteyacuteIacutejEacuteIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilthorn | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml bEacutetimesiEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacutemiEacuteIcirciuEacuteiumleEacutexxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute IgraveSzEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml || 23 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983094

xEacuteyacutemiEacute WucircEacutearingiEacuteEacutethornU GyacuteIcirciuEacuteeEacutethorn | SaringuEacuteEacute AEacuteIgraveSirEacuteEacutethorn iEacutearing xEacuteyacutemiEacute | iEacutearingIacutepEacutexxEacuteEacutearingqEacuteEacuteyumlpEacuteIumlUcurrenEacutethornhEacute CyacuteIgraveiEacute | iEacuteSthornmrEacuteEacuteqlEacuteEacuteyacuterEacute | IgraveSapEacuteeumlEacuteeEacute GiEacuteOcircyumllEacuteccedil MuumlUEacutearingyacuteIgraveiEacute | LiEacutethornrEacuteaeliguEacuteEacuteyacuteuEacutetimesiEacuteEacute xEacuteWucircxEacuteeumlxEacuteOcircrEacuteiumliEacuteEacuterEacuteEacute CIgraveiEacute uEacuteaeligthornzEacuteCcedilmEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteSegraveplusmnEacuteuEacutethorn

ClSigrave iEacutearing zEacuteyacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedilzEacuteyacuteiEacuteCcedil pEacuteOcircqEacuteIumlyuml | EyacuteiEacutexrEacuteNtilde | lEacuteiuEacuteEacutethorn uEacuteIcirceEacuteeumllEacuteccedil xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlthorn || 24 ||AlEacuteNtildelEacuteeEacuteEacuteiEacuteqEacutesup1 UEacutearingSthornxEacuteIuml CyacuteIgraveiEacute | lEacuteEacutelEacuteEacuteIacutesEacutehellipiexclucirciuEacuteEacuteSOslashiEacuteOcirclEacuteEacuteCcedil lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteiumlyacuteiuEacuteqEacuteccedil | Asup1Eacuteaelig iEacuteNtilde urEacuteuEacuteIacutexEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacutelrEacutesup1EacuteyacuteiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | IacutecEacuteyacutesectEacuteCcedil SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornaEacuteEacuteyacuteSlEacuteIumlthornMuumlqEacuteccedil | cEacutecurrenEacuteNtildethornIacuteqEacuteiumlyacutesectEacutexrEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearing | AEacutemEacuteeumlEacuteyacute plusmnEacuteuEacuteEacutethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIuml AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircrEacuteiuml AEacuteiqEacuteEacute eEacuteaEacuteiEacutexiEacutexjEacuteNtildethornwEacuteparaEacutearingyacuteIgraveiEacute || 25 ||

YuEacutearingSqEacutepEacuteeumlthornIacutesup3EacuteIgraveuEacuteyacutezEacuteiEacutearing | YuEacuteEacuterEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IacuteqEacutethornjEacute | YuEacuteEacuteWucirc YuEacutearingrEacutelSaringthornuEacute-UEacuteyacutesectEacuteIuml | YuEacute qEacuteEacutexEacuteEacute GthorniEacuteuEacuteyacute IacuteacuteEacuteiEacuteEacute| AregiumlqEacuteEacutexEacuteEacutethorn qEacuteNtildeWOtildeucircyacuteiEacuteEacuteiuml | IgravelEacuteqEacutearingwEacuteEacutexiEacuteNtildethornIgraveOucircIacutepEacuteyacutexxEacuteWucirc | YuEacutearingqEacuteEacute AEacutemEacuteEacutearing IgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteyacuteSIumliEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | MuumlEacutesEacuteEacute AmxEacuteNtildeIgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | AEacuteyacutemEacutexxEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute || 26 ||

ApEacuteeumlEacuteyumlhrEacuteyacutemEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeixEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute | AlEacuteuEacutehEacutearingiuml CthornqEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuterEacuteCcedil cEacuteEacutethornAringxEacuteEacuteaelig cEacuteyacute UEacutearingSthornxEacuteIuml | IgraveMuumlaaEacuteccedilIcircxuEacuteSsectEacuteEacuteliEacutethornUEacute pEacuteOcircyacuteiEacuteqEacuteccedil | rEacutearing yacutelEacutearingqEacutearing IgraveuEacutethornkEacutetimesiEacutearingyacute EpEacutearing | IgraveuEacuteyacutewhEacuteNtildelEacuteEacutethorn IgraveuEacutekEacutetimesyacuteiEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuteIgraveiEacute uEacuteyacuteixEacutexrEacuteyacute uEacutearingSthornlEacuteEacute | CUEacutethornuEacuteiEacuteIuml kEacutearinglEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlyacute IgraveWucirc pEacuteOcirc yacuteiEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircyacuterEacuteyacuteuEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteIumlyacute qEacutelEacuteNtildethornwEacutearing SzEacuteyacutexrEacutearingyuml || 27 ||

urEacutethornsup1plEacuteEacuteyacuteSigraveEacutearingSthornxEacuteIumlyacute IgraveuEacutewhEacutethornuEacutearingyacuteiEacutearing | SEacuteyacutekEacutejEacuteiumlthorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacuterEacuteOcircZEacuteaeligyuml | IgraveMuumlliEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | MuumlEacute SIumlIcircmiEacutethorn IgraveMCcediluuml mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | LMuumlEacutearingthorn rEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | UaringyacuteeEacuteiEacuteIumlthorn UEacutearingSyacutexEacuteIuml EthornpEacutearing | uEacuteEacuteiEacuteEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | AyacutecurrenEacuteUEacuteyumlnotIumlIcircmiEacuteyacuteAcirccrEacutethorniEacutearing | IgravesectEacuteyacutemEacuteSEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | rEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingthornUaringMuumlyacuteqEacuteNtildeumlEacutethornqEacuteqEacuteccedil || 28 ||

AyacutealEacuterEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuterEacutethornuEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | LyacuteiEacuteSthornxrEacute mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacute mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil | AyacuteuEacuteqEacutethornCcedil qEacutekrEacuteyacuteqEacutegcEacutethorniEacuteNtildeqEacuteccedil | sEacuteEacutearingyacuteMuumlparaEacuteyacute mEacuteNtildehrEacutethornmEacuteEacutemEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteimEacutetimesthorncNucircEacuteIacuteqEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacuteEacutethornWOgraveucirc mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacute irEacuteNtildeqEacuteccedil | mEacuteyacuteuEacuteqEacuteEacutethornlEacuteCcedil iEacuteNtildeyacute qEacutekrEacutethornqEacuteqEacuteccedil |AyacuteIcircalEacuteUaringyacuteuEacuteEacuteuEacutethornqEacuteEacutearing qEacutetimesyacuteirEacuteNtilde | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyumlparaEacuteiEacuteNtildeyacuteAcirccrEacuteiEacutearing || 29 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983095

AyacutelEacuteEacuteyacutepEacuteEacutearingyacuteaEacuteEacute mEacuteyacuteUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil |mEacuteEacuteyacutemEacuteEacutexxEacutethornrEacuteCcedilrEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | AEacutepEacuteEacutearingaEacuteEacutexiuEacutearinguEacutethorn xEacuteCcedilrEacuteyacuteIcircliEacute | rEacuteyacutesectEacute mEacuteNtildethornhrEacuteMtimesuumlyacuteiEacuteEacutearing eEacutethornlEacuteEacute | iEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacutekrEacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | cEacuteyacuteiEacuteNtildeqEacutethornIcircalEacuteCcedil cEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacutethorn mEacuteEacutemEacuteyacuteMtimesuumliEacute | rEacuteyacutesectEacute rEacuteEacutethorniEacuterEacuteyacuteiEacutearing rEacutethornqEacute |

iuEacutesup3EacutexiEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thornlEacuteccedil mEacuteeumloEacuteOcircyacuteIgraveWucirc | rEacuteyacuteIgraveS uEacutearingyumlijEacuteEacuteAringxEacuteyacuteiEacuteEacutearing aEacutetimesthornWucircEacutelEacuteccedil || 30 || MuumlyacutezrEacutemEacuteEacutethornSOgraveIgraveSthorniEacuteEacutexxEacuteOcircyacuterEacuteEacuteiuml | mEacuteEacuteyacutemEacuteEacuteIacutesup3EacutethornblEacuteiumlIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | UEacutearingSxrEacuteEacutearingUliEacutethorn-SaringiumlzEacutearingyacutewEacuteNtilde | iEacutesectEacute lrEacutexrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig | iEacutearingAringzEacuteUIumlUEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | rEacuteyacutejEacuteEacuteAringmEacuteNtildethornhrEacutexrEacuteyacute MuumlqEacuteiumlthornhEacute | AmEacuteEacuteyumlhrEacuteyacutemEacuteEacuteSthornMaringuumlzEacuteEacuteyacutexEacute | iEacuteyacutesectEacute iEacutearingthornrEacuteEacutearingIgravelEacuteyacuteeEacuteEacute eEacutethornlEacuteEacute | qEacutetimesiuEacuteEacute mEacuteNtildelEacuteqEacutetimesiumlirEacuteNtildeqEacuteEacutethornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | AyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacuteEacutexxuEacuteyacuteMuumlqEacuteiumlthornIacutepEacute || 31 ||

AEacutezEacuteEacuteIgraveiEacuteMuumlEacute IgravecentuumlqEacutethornrEacute CyacuteuEacute | iEacuteiEacute mEacuteOcircrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig AmEacuteaeligthorniEacuteCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeCcedil eEacutethornrEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute ZEacutesuEacuteaeliguEacutethornCcedil IgraveuEacuteSegraveoEacuteeumlEacuteyacutefrac14hEacute | SIumlyacutebEacuteiumlacuteEacuteNtildethorniEacuteqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteyacutexrEacuteEacuteIgraveiEacutethornIacutejEacuteyacuteIcircxxEacuteregaEacutethornqEacutelEacuteyacute IcircxxEacuteregEacuteaEacutethornqEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute |AEacute-rEacuteIcircxqEacuteyumlljxEacuteyacutemiEacute uEacuteEacutethornxEacuteyacuteuEacuteEacute | UEacutearingWucircthornIcircliEacute mEacuteOcircyacuteurEacuteEacuteiumlthorn AcircWucircthorn || 32 ||

GIgravewEacutethornUccedil Wucirc SIumlbEacuteiumlyacuteacuteEacuteNtildeumlEacutethornqEacute | ClSigravexrEacute bEacuteqEacuteEacutearingiuml AIgraveiEacutethornIacutejEacuteEumlUyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutemEacute mEacutezrEacutethornMuumlEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteixEacuteuEacuteiumlCcedil mEacuteEumlUmEacutezrEacuteiEacuteIumlthornIgraveiEacute xEacuteEacuteaeligyacutecurrenqrEacuteEacuteiEacuteccedil | AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1-mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | AalEacutearingyacute lEacuterEacutethorn xEacuteNtildeyacutemEacutejEacuteEacutethorn UEacuteyacuterEacutearing AyacutexqEacuteEacutelEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacuteEacutethornIgravelEacute SaringuEacute uEacuteyacuterEacuteNtildelEacuteEacutethornIgravelEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelEacuteccedil | rEacuteNtildeyacuterEacuteEacutearingyacutekrEacutethornxqEacutelsaquoNtildethornWOgraveucircUEacuteyacutehEacuteqEacutearinglEacutethorn | pEacuteOcircIgraverEacutecedilEacuteliEacutearing lEacuteqEacute EIgravepoundCcediluuml IgraveuEacutethornkEacutearingqEacutearingyacuteIgraveiEacute || 33 ||

AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacutethornuEacutearingSEacuteyacuteparaEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacuteEacute AthornIcirceEacuteUEacuteyacutemEacuteeumlpEacuteNtilde | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUEacutearing lEacutethornrEacuteEacuteiumlmEacuteEacuteyacuteparaEacute | mEacuteyacuteIcircXccedilpounduumlUEacutethornkEacuteEacuteparaEacuteyacute xEacutemiEacutethornqEacute IgraveuEacutexEacutemEacutearingiumluEacuteEacuteAringsup1qEacuteEacutearingAringalEacuteIumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LiEacutearingAringsup1Eacuteaelig uEacutexEacuteuEacute IacutecurrenEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacutejEacuteiuEacutearingiumluEacuteEacutealEacutearingUIacutecEacuteiumluEacuteiumlhEacuteiumlthorn-IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | lEacuteIumlsEacuteEacuteIacutecEacuteiumlparaEacute mEacuteIumliEacuteMuumlEacuteyumlIacutecEacuteiumlparaEacutearingyacuteIgraveiEacute | AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearing-UaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaelig-MuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacute urEacutethornuEacuteSEacuteyacuteiEacuteEacute || 34 ||

rEacuteEacuteparaEacute uEacuteEacutexEacuteNtildethornIgraveMuumluEacuteaeligyacuteplusmnNtildeiEacuteEacute | UeEacuteiEacuteEacute mEacuteAcircthornwEacuteEacute zrEacuteEacuteyacuteqEacuteEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacute AthornIgraveiEacutesEacuteEacutearingyacuteIgraveW ucirciEacuteEacute | FkuEacuteEacuteiuml AuEacutemEacutethorniEacuteliEacuteEacuteyacuteparaEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacute CthornirEacutearingMuumlEacuteyacuteSzEacute | lEacuteaeliglEacuteCcedil uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute WucircEacutearinguEacuteEacutecEacute urEacuteEacutexEacute mEacuteEacuteUEacutethornzEacuteyacuterEacuteiuml | IgraveuEacuteplusmnNtildesup2kEacuteqEacutearinguEacuteEacuteWCcedilucirc qEacutetimesirEacuteNtildeqEacuteEacuteyumlcNucircIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | lEacute iuEacuteMuumlEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedilWucircyacuteIcircliEacute || 35 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983096

rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | AjEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | xuEacuteEacutelEacuteyacutepEacuteeumlEacuteOegraveucirc | AXccedilbEacuteEacutethornEumlUyacuteoEacuteiumlqpEacuteEacutethornEumlU | WucircxiEacuteyacutexxEacuteNtildeWucircthornxiEacute | MtimesuumlzEacuteEacutethornlEacuteNtildeIgraveuEacuteiumlyacutemicroEacuteEacuteuEacutethornxEacuteNtilde | qEacuteOcirckEacuteiumlluEacuteEacuteljxEacuteOcircyumlrEacuteiumluEacuteyacutecEacuteEacuteiuml | MtimesuumlIgraveiEacuteEumlUirEacutearingMuumlEacuteSzEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | SaringuEacuteEacuteparaEacute qEacutethornWucircEacuteSaringyacuteuEacuteEacute | UqrEacuteparaEacute

SaringuEacuteEacutethorn aEacuteUyacuteIgraveaEacuteU || 36 || lEacuteaeliglEacuteCcedil aEacuteUEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | aEacuteEacuteaeligyacuteUIuml IacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacute xEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteEacuteIgravelEacuteyacute iEacutecurrenEacutethorniEacuteIuml | LMuumlthornmEacuteSIuml Igravesup2yacutemEacuteSIumlyacute xEacuteEacute cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSIuml |Ayacutesup1EacutemEacuteSIumlyacute lEacuteuEacutethornmEacuteSIuml oEacutepEacuteOcircyacuteuEacuteNtildewEacuteIumlyuml | xEacuteWucircxEacuteeumlEacutecurrenEacuteEacuteUEacute mEacuteUqEacutearing urEacuteEacutearingthornqEacuteIacutesup3EacuteyacuteIgraveiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearingthorn IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacutehEacuteqEacuteccedil | AjEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuumlthornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | uEacuteyacuteUEacuteWucircuEacutethornxxEacuteuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute || 37 ||

IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildelqEacutethornWucircxEacuteEacutearingyacute kEacuteOcircmEacutethornrEacute | microEacuteEacutemEacuterEacuteEacutearing aEacutetimesWucircqEacutearingkEacuteEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | rEacutearingyacute cEacutearingqEacutearingAringIacutezEacutethornqEacuteIgraveuEacuteyacuteIgravesup2wEacute | mEacuteeEacuteiumllrEacuteEacutexxEacutemiEacute mEacutetimesIacutejEacuteuEacuteIumlqEacuteIacutepEacutethornUccedilwEacuteIcircliEacute | uEacutetimesIgravesup1thornIacutepEacuteUyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacute IgraveuEacutepEacuteIgravepounduumlIgraveuEacutethornmEacuteUIumlyacuteiEacuteEacute | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacuteyacuteuEacuteEacuteiuml iEacuteaeligthornAcircSIumlyacuteEumlUiEacuteEacute |AqEacuteOcirclsEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteIacutepEacute uEacutethornUccedilwEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacutearingyacuteiEacuteSOgraveSthornMuumlqEacuteccedil || 38 ||

EyacuteŠaeligirEacutethornuEacuteyacutecEacuteEacuteWucircthornIacutepEacute | pEacuteOcircIacuteqEacutethornCcedil mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacuteyacute IcirceEacuteluEacutethornIcircliEacute | IgraveSuEacuteCcedil IcirceEacuteluEacutelirEacutealEacutethornrEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacuteScurrenEacutethornUCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteMtimesuumlthorniEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringuEacuteEacute EyacutemEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | qEacuteyacuteWucircIcircUccedilwEacutethornqEacutexrEacute aEacuteEacutearing yacutemiEacuteEacuteUqEacuteccedilyuml | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteqEacuteMNtildeuumlthornuEacuteiumliEacute | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteUEacutemrEacuteEacutethornrEacuteiEacutearing | NucirclSEacutearingthornIacutepEacuteparaEacuteiEacuteNtildeAcircumlEacuteyacuteUaelig | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn || 39 ||

oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacute uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornuEacuteiEacuteEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacutethorn mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethorn | iEacutecNucircyacuteCcedilrEacuteEacutearingUEacuteuEacutetimesthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacuteEacuterEacutethorn | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacutemEacutethorniEacuterEacutearing | SaeliguEacuteIumlyumlxuEacuteyacuteIcircxiEacuteUthornxiEacuteNtilde lEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacuteqEacuteEacuteiumllEacuteNtildethornwEacutearingprEacute | FyacutekuEacuteiumlCcedil IcirceEacutethornaEacuteEacuteiEacuteNtilde pEacutearingwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | zEacutesup3EacuteEacutearingthorn AxiEacuteNtilde Igravesup2yacutemEacuteSaringyuml | zEacuteCcedil cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSaring| xEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) AxEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) CIgraveiEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 40 ||

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlyacuteuEacutetimesIgraveSthornrEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteIacuteqEacute | mEacuteyacuteU Ccedil urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornuEacutetimesiEacuteccedil | AyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn pEacuteNtildeerEacuteOcircthorn lEacuteEacutexEacuteyacuteirEacuteEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacutexrEacutethorn eEacuteaEacuteyacuteiEacutexmEacutethorniEacuteIuml | eEacuteEacuterEacuteEacutepEacuteOcircIacuteqEacute mEacutethornIgraveiEacuteurEacuteEacutearingiumlyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildelEacuteyacuteliEacuteEacute AyacuteiEacuteNtilderEacuteiumlthornjEacuteNtilde | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing oEacutetimesWucircxmEacutethorniEacuteIuml AcircyacuteSigrave | xEacuteyacuteUqEacuteEacutethorn CIgraveiEacutethorn xsectEacuteIumlmEacuteNtildeyacuteqEacuteqEacuteccedil | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIumlyacute plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacute xjEacute || 41 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983097

IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacute AuEacutethornjEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacuteliEacuteEacuteaelig | pEacuteyacuteS igraveEacute uEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteOcircwEacutehEacuteEacuteIgraveuEacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUthornxiEacuteNtilde uEacuteEacutexEacuteEacuteyumlirEacuteEacuteaelig IacutecEacuteyacutesectEacuteEacuteaelig eEacuteaEacutethorniEacuteEacutearing IgravelEacuteyacutekEacuteEacutelEacuteEacuteaeligyuml| plusmnEacuteuEacuteEacutethornpEacuteOcircqEacuteIuml cEacuteyacuteUjEacutethorn xEacuteyacuteaEacuteyacuteCcedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteEacuteaelig | iEacuteEacuteuEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn UEacuteyacutexEacutepEacuteEacuteyumlparaEacuteEacuteyacute WucircthornuEacuteCcedil qEacutearing | zEacuteNtildeyacutepEacuteyacutexmEacuteyacuteiEacuteIumlyacute AEacuteyacuteaEacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteOcircyacuterEacuteiumlrEacuteEacutethorn xEacuteyacuteWucirc

| iraEacuteeumlEacutearingthornWucirc pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacutethornIacutemicroEacutelEacuteEacutearingSqEacutearingyacutebEacutearing | UyacuteIgraverEacutesup3Eacute MuumlIacuteparaEacutethornlqEacuteqEacutetimesyacuteuEacuteEacuteCcedil (2 ) AuEacuteEacutethornWucircEacute | iEacuteqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtildelEacuteEacuteaeligiumlyacuteIacutepEacuteUEacuteyumliqEacuteyacuteluEacuteiEacuteIumlthornIacutepEacute |AyacuteliEacuteyacuteEumlUyacutecurrenEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircIacutepEacuteyacuteUmEacuteEacutearingthornSMuumlEacuteIacutepEacute || 42 ||

IgraveiEacuteyacutexEacuteeuml currenEacutemEacuteyacuteIcircxsectEacuteUWucircEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumleEacutethornIcircdeg | lEacuteEacutexEacutethornirEacuteEacute pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtilde mEacuteiEacuteyacutehellipiexclaeligucirc | xEacuteyacuteqEacuteNtildeyacuteSigravexrEacuteyacute kEacuteluEacutethornsup3EacuteEacuteSigraveiumlxrEacutethorn mEacuteEacuteyacuteUaring | IgravesectEacuteyacutepEacuteIumlUjEacuteaeligthornzzEacuteyacuteiEacutemEacutethornIcircdegyacute wEacuteQucircthornmicroEacuteaeligyacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacuteUyacuteCcedil IgraveuEacuteiEacutethornluEacuteliEacuteqEacuteccedil | AlEacuteNtildethornoEacuteklEacuteEacuteIgraveiEacute zEacuteEacuteCcediloEacuteyacuteU | AEacutemEacutemEacuteOcircwEacuteiumlCcediloEacutethornUparaEacuteaeligyacuteuEacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteEacutethornUaringmEacuteyacutexEacuteEacutearingthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil | irEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeiEacutetimesmiEacuteCcedil IgraveuEacutethornIgraveSiuEacuteaeligyacuteuEacute | oEacuteyacuteWOgraveucircxEacuteEacutearing thornqEacute IgraveaEacuteyacuteUCcedil uEacutethornzEacuteIuml || 43 ||

AluEacutearingIgraveiEacute iEacuteNtildeaEacuteeumlEacutearing uEacutethornIgravecentuumlrEacuteEacuteyacuteliEacuteqEacuteccedil | AEacuterEacutexEacuteOcircrEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacutethorniEacutetimesmxEacuteNtildeyacutewEacuteNtilde | xEacute xEacuteXccedilaEacuteeumlEacuteqEacutexiEacuteqEacuteEacutearingyumlplusmnEacutearingAringirEacuteEacutearingyacuteiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearing aEacuteEacute IgravemEacutethornmEacuteEacuteIgraveiEacuteyacute iEacuteiEacuteccedil | xEacute iEacuteordfEacutearingIacutepEacutexxiEacuteuEacuteEacuteyumlAringirEacutearingirEacuteyacutelrEacutearing | UyacutecurrenEacutexEacuteEacutethornlEacuteIcircluEacuteyacuteiEacuteEacuteparaEacutethorn rEacutearing | AyacuteluEacutearingIgraveiEacuteyacute mEacuteEumlUthornuEacutetimesirEacuteEacuteyacuteAringxiEacute | LyacuteuEacuteqEacuteyacuteiEacuteEacuteaeligxjEacuteEacutearingthorn AIacutemicroEacutelEacuteEacute | iEacutearing LyacuteiEacutearing plusmnNtildethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteurEacuteEacutearing | AWucircthornUWucircyacuteaEacuteiumlpEacuteiumlthornlSkEacuteEacutejEacutearing || 44 ||

iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteuEacutethornWucircEacutearingUEacuteyacutesectEacutearing | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacute AWucircthorn | IgraveSyacuteuEacuteEacutearing UEacuteIgravesectEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimescedilEacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | AyacuteIcircalEacutexcEacuteEacutethorn-IgraveSirEacuteyacuteparaEacutethorn | UEacuteyacutesectEacutearinguEacuteiumlyacuteixEacute | microEacutearingyacuteiEacute AEacutethornIgraveSyacuteirEacute | AWucircEacutearingyacuteAringIcircalEacute || 45 ||

iEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacutearing AthornAcircyacutehEacute | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaring yacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | uEacutetimesyacutesectEacuteparaEacutethorn uEacuteaeligplusmnNtildeyacuteiEacuteparaEacutethorn | AyacutealEacutearinguEacutetimesiumlyacutesectEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacutexrEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig || 46 ||

EyacutewqEacuteEacute cEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteUparaEacutethorn | uEacutetimes yacutesectEacutexrEacuteEacutearingyacutewqEacuteEacute | uEacuteaeligyacuteplusmnNtildeyacuteiEacutexrEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteU | iEacuteEacuteaelig iEacuteEacuteuEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornmEacuteplusmnaringiEacutearing | xEacutearingrEacuteaEacuteccedilCcedilUEacutesectEacuteIumlthorn aEacuteyacuteIacutepEacuteiumlhEacuteIumlthorn mEacuteNtildeyacutesectEacutearinghEacuteyacute xEacuteCcediluEacutethornxEacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteSOgraveyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | rEacuteSigraveEacutesectEacuteEacuteaeligthorn UyacutezqEacuterEacutethorn | rEacutejEacuteEacuteyacute aEacuteEacutearingaEacuteiumlyacuteIacutepEacuteiumlhrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacutexrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumleEacuteIgraverEacutewhEacuteNtilde mEacuteeumleEacuterEacuteEacute cEacute mEacutezEacuteNtildeIacutepEacutethornparaEacute pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | LiEacuteqEacuteNtildeplusmnliEacuteqEacuteIgravemEacuterEacutethornliEacuteCcedil cEacutearingyacuteIgraveiEacute | AEacuteIgraveSirEacute mEacuteNtildehrEacutethornxrEacute uEacuteyacuteixEacute | AjEacute mEacuteIgraveuEacutethornsectEacuteEacuteIgravehellipiexclucircyacuteUxEacute || 47 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983088

mEacuteyacuteIgraveuEacutesectEacutethornuEacuteliEacuteyacute mEacuteEumlUyacuteuEacuteEacuteeEacuteyacuteqEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | IgravemEacuteyacuteiEacuteaeligwEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlyacutebrvbarEacuteEacutearing AyacuteIacutepEacuteUthorncurrenEacuteIgraveiEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacuteWucircxxEacutethornqEacuteNtildeSigraveCcedil uEacuteAcircthornhEacuteIcircxiEacuteyacuteUEacutearingSthornkEacutearing | kEacuteIumlUEacutethorn CcNaringucircMNtildeuumlyacutekEacuteiumlAcircthornhEacutearingwuEacuteEacuteyacuteUpEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteyacuteIgraveuEacutethornsectEacuteCcedil iEacutearingyacute IgraveuEacuteiEacutethorniEacuteyacuteCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteyacutexmEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlpEacuteNtildeyacuteaEacuteEacuteiumlsectEacuteEacutethornIacutehEacuteyacute mEacuterEacutearingiumlthornIgravewEacuteIgraveuEacuteyacutemicroEacuteiEacutethorn | AiEacutethornmiEacuteiEacutelEacuteOcircyacutelEacuteiuml

iEacuteSEacuteyacuteqEacuteEacutearing AthornzlEacuteNtildeiEacutearing | zEacutetimesyacuteiEacuteEacutexEacuteyacute Csup2WucircthornliEacuteyacutexiEacuteixEacuteqEacuteEacutethornzEacuteiEacute | oEacuteeumlyacutefrac14Eacute SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyumlqEacuteccedil | AxEacutethorniEacutexxEacuteyacuteplusmnaring iEacuteiEacutethorncurrenEacuteNtilde || 48 || GwEacutethornrEacutexxEacuteyacutemiEacuteEacuteIgravesectEacutethornparaEacute rEacuteiEacuteccedil | xEacuteuEacutearingiumlAringsectEacuterEacuteEacutearing AthornaEacutexirEacuteyacuteparaEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteaelig yacutezzEacuteXccedilMtimesuumlthorniEacuteEacutearingAringuEacutexEacutelEacuteccedil | AjEacutethorn xEacuteIgraveuEacuteiEacuteNtildeyacute zrEacuteEacuteuEacuteEacutemicroEacuteyacutexrEacuteEacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlthornMuumlEacuteqEacutexrEacute | AyacuteqEacuteIuml rEacute GYzEacuteccedilyacute IgravelEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacute EyacuteŠEacute | lEacutepounduumlyacuteCcedil SSOslashthornacuteEacutearingyacute MNtildeuumlWucircEacutethornIacutecEacuteyacuteIgravenotuEacutearingthornrEacuteNtilde |ASthornokEacuteEacuteIgravelEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutecEacuteEacuteyacuteMuumlzEacutethornŠyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute lEacutecurrenEacuteyacutesectEacuteqEacutearingIgraveiEacute | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacuteiumlUaringyumlhrEacuteqEacuteccedil | pEacuteaEacuteEacutearingiumlthorn SaringyacuteuEacutexrEacutethornkEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc || 49 ||

IacutekEacuterEacuteEacutearingyacute rEacuteEacutearing lEacutethorn mEacuteeumlcEacuteEacutearingyacuteSrEacuteEacuteyumliEacuteccedil | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacutetimesiumlthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | uEacuteyacuterEacutelSaringyacuteuEacutexrEacuteyacute pEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | acuteEacutearingcedilaEacuteccedilthornCcedilxEacuteuEacuteiumlyacutekEacuteEacuteiEacutethornqEacuteqEacuteccedil | iEacuteNtildeUyacuteCcedilpEacuteaEacutethornxrEacute kEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc | AmEacuteEacutethornaEacuteOcircWucirciEacute xEacuteIgraveuEacuteiEacuteEacuteyacute iEacutetimespEacuteIumllEacuteccedilthorn | xEacuteuEacuteEacuteiumlyumlIcirclSyacuteuEacuteEacutearing AlkEacutethornxEacute | lEacutepounduumlyacutelrEacuteEacutelrEacutethornpEacuteuEacutelSOslashyacutezEacutearing |AxjrEacuteyacutexjlEacuteEacute xEacuteCcedilpEacutethornIgraveuEacutewrEacuteEacuteqEacute | lEacuteEacuteqEacuteyacute lEacuteEacuteqEacuteaeligyacuteuEacute lEacuteEacuteyacuteqEacute qEacutearingyuml || 50 ||

lEacutemEacuteNtildeaEacuteccedilCcedilxEacutethornMuumlyacuteCcedil mEacuteNtildeqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacutexsectEacutethornIcircxqEacute | xjEacuteEacuteuEacutethornUEacutearingAringxqrEacutejEacuteyacute eEacutehellipiexclucircthornqEacute | rEacuteyacuteeEacutearingAringrEacuteIacutecurrenEacuteyacute rEacutesup1EacuteyacuteWaringucirc cEacutethorn | qEacuterEacuteEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelrEacutethornrEacutecurrenEacuteiEacute | mEacuteyacutezEacuteuEacuteEacutearingthorn qEacuteqEacutethorn pEacuteOcirciEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AlEacuteOcircoEacutelkrEacuteEacutearingAringxqrEacutethornWCcedilucirc IgraveuEacuteyacutepEacuteNtilde | IcircxsectEacutethornxxEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteEacute EthornqEacutearing mEacuteNtildeyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacute AEacutethornW Ograveucirc | mEacutezrEacutethornScurrenEacuteyacutehuEacuteEacutesup3EacuteIgraveuEacutecEacutearingthorniEacuteSyacutelkEacute | MuumlyacuteIgraveuEacuterEacuteiuml mEacuteNtildeyacutesectEacutexxEacute CyacuteqEacuteEacute IacutecEacutethornMaringuumliEacute || 51 ||

rEacutexiEacuteEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacuteyacutelEacuteEacutejxEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde IgravemEacuteyacuteiEacuteEacutexEacutethorniEacuteccedil | AyacutelkEacuteEacutearing qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil | iEacuteqEacutethornlEacutehellipiexclOacute ucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | AyacuteaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil | iEacuteqEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacuteccedil | FkuEacuteiumlqEacuteOcircsEacuteqEacutethornuEacuteEacuteYNucircEacuteyacuteZEacuteqEacuteccedil | uEacutetimesyacutecurrenEacuteCcedil rEacuteEacutearingthorn uEacutearingSyacute xEacuteqmEacuteeumlthornIgraveiEacute | lEacute xEacute eEacuteEacuteiEacuteNtilde eEacutelEacutethorn acuteEacutenotyacutekrEacuteEacuteiEacuteccedil |

qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlthorn qEacuteEacuteUyacuterEacuteEacuteIgraveSthornIgraveiEacute | WucircIacutexEacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilAcircIgraveSthorniEacutehellipiexclucircIumlyacuteiEacuteqEacuteccedil || 52 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983089

uEacuteIumlhEacuteEacutethornmEacutehEacuteuEacuteyacutesEacuteEacuteIacutexEacutethorniEacuteqEacuteccedil | qEacutetimesyacuteiEacutegeEacuteIumlyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn rEacuteIgravepoundCcediluumlyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutehellipiexclucircEacuteIgravelEacutethorn xlEacutearinguEacuteyacute IgraveuEacuteIcircregthorn iEacuteiEacuteccedil | AiEacutetimes thornwrEacuteyacuteaaEacuteccedilyacutexiEacutetimeswrEacutethornkrEacuteEacuterEacuteiEacuteccedil| AyacutexqEacuteEacutelsaquoEacuteyacuteiEacuteEacute qEacutearingthorn IacuteqEacutejEacuteOcircyacute cEacuteUsup3Eacuteccedilthorn | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing IgravelEacuteUccedilGirEacuteEacutethorn uEacuteaeligSaringyacuteWucirc | AyacutecEacutearingiEacuteEacutethorn rEacuteparaEacuteyacute cEacutearingiEacutethornlEacute | xEacuteyacute iEacuteCcedil qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil

| xEacuteEacutearingthornAringlEacutehellipiexclOacuteucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | xEacuteEacutearingyacuteAringaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil || 53 || xEacuteEacutearingAringIcirceEacutethornuWucircEacutearing AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeligiEacuteqEacutetimesIgravewEacuteCcedil IgraveuEacuteIgraveSiuEacuteEacute lEacuteaEacutethornUCcedil mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | rEacutethornIgraveS mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | IacuteqEacuteyacutejEacuteEacuteaelig cEacuteEumlUthorniuEacuteEacute mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | iEacutejxEacuteqpEacuteuEacutethornxrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuteiEacuteqEacutethornalEacutearing UyacutejEacuteIcircliEacutethorncedil | LMuumlEacutethornmicroEacuteqEacutearingMuumlyacuterEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | LMuumlcEacutecentuumlthornqEacutearingMuumlyacutekEacuteNtildeUqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuteiEacutekEacuteeumlEacutethornIcirceEacuteaEacuteyacuteIgraveiEacuteCcedil IgraveuEacutethornpEacuteEacutearing | lEacuteyacute EumlUyacutewrEacuteIgraveiEacutethorn lEacute urEacuteyacutejEacuteiEacutearing || 54 ||

lEacuteEacuteyacutexrEacuteEacutecurrenEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteiEacuteNtildeyacute xEacutelsaquothornIgraveiEacute | rEacutecduEacutearingiEacuteEacuteyumllUEacutearingIgraveWucircthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacuteEacuteyacutealEacutearing | UyacutejEacutearing rEacuteNtildethornYiuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacutecedilthornIgraveiEacute | LMuumlrEacuteEacute cEacute SzEacuteIacutepEacuteparaEacutethorn xuEacutepEacuteOcircyacuteiEacutearing | sup2EacuteprEacuteEacuteIacuteqEacutesup1rEacutearing IgraveuEacuteaEacuteccedilCcedilthornzEacuteirEacuteEacuteyacute cEacute | IgraveiEacutexEacutetimesIacutepEacuteparaEacute uEacuteWucircxEacutearing IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteiEacuteEacuteyacute cEacute | IgravelEacuterEacuteNtildeIcircdeguEacuteEacuteiumlrEacuteIgraveuEacuteWucirciEacuteEacutethorn IgraveuEacuteqEacuteNtildeyacutegcEacute|| 55 ||

AEacuteiEacutethornlEacuteNtildewuEacuteyacute mEacuteeumliEacutethornlEacuteNtildewuEacute | EyacuteregqEacuteEacuteAringAringkEacutethornqEacuteyacute xEacutelkEacutethornqEacute | AEacuteIgraveSirEacutearing cEacutelSigravethornuEacutehEacuteEacuteiumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutekEacutearingthornIgraveWucircyacute rEacute mEacuteNtildeqEacuteEacutelEacuteccedilthorn | CyacuteiEacuteIcircxxEacuteyacutepounduumlaEacuteccedilCcedilxEacuteOcircthornrEacuteiumlaEacuteiEacuteqEacuteccedil | cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacutearing UxEacutethornƒiexclUgraveucircIacutekEacute | uEacuteEacuteUEacuteSgeEacutelEacutethornrEacuteEacuteaEacuteeumlaringyacuteAringIcircalEacuteqEacuteccedil | rEacute LMuumlEacutearingthorn AcircSigraveyacute EcrEacutethorniEacutearing |AyacutexEacuteyacuteXccedilZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexxEacutethornWucircxEacuteeumlEacuteyacuteIacutehEacute | xqEacuteyacuterEacuteiumliEacutearingthorn lEacute cEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing || 56 ||

LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacuteIacutesup3EacutethornoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | AEacuteqEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute iuEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacuteoEacute | SyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacute CthornIgraveWucirc | qEacuteEacute qEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIacuteqEacute qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute qEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacutelEacute | IgravelEacuteyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacuteCcedil (2) CthornIacuteqEacute | AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute || 57 ||

IgravelEacuteyacutebEacutetimeswuEacuteaeligthornUxEacuteyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethorniEacuteaelig | MuumlEacutesEacuteaeligUccedilWucircEumlUiuEacutethornqEacuteEacutemEacuteyacutesup3Eacuteaelig | ClSigraveEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornrEacuteNtildeMccediluuml | AyacuteIcircalEacuteIgraveuEacuteiumlyacutepEacuteeumlEacuteIgravesup1thornuEacutexEacutelEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeparaEacutearingiEacutethornIacutexEacuteMuumlSigraveOacuteyacuteMuuml | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacutejxEacuteyacuteUEacutearing IgraveuEacutethornwEacuteOcircyacuteuEacutehEacuteaeligiumlyuml | IgravelEacuteirEacuteEacuteyacutexiEacutearingAringlEacuteNtildecEacutethornUEacutexiEacuteyacuteuEacute | xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedil Ccedil xEacuteNtildethornoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingqEacuteccedil | ClSigraveEacuteaEacutecNucirc WucircEumlUuEacute AEacuteaEacutecNucirc qEacutearingthornkEacuteEacuteIgraveiEacuteyacutejEacutearing | qEacutearingwEacute uEacutetimeswEacutehEacutemicroEacutethornxrEacute qEacutearingyacutelEacutearing || 58 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983090

aEacuteEacuteaeligUEacuteuEacutexMuumlIcirclSsup3EacuteWucircYrEacuteEacutethornrEacuteaelig eEacuteEacuteyacuteU | MuumlEacuteaeligIacutezEacuteMuumloEacuteeumlEacutefrac14hEacute aEacuteEacuteaeligiEacuteqEacutethornoEacuteeumlNtildeuEacuteEacuteyacutehEacute | AyacuteAcircyacutehEacuteEacutemicroEacuteEacutethorn CyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacute | uEacutexEacutethornuEacute mEacutetimesIacutejEacuteIgraveuEacuteyacuteIacutecurrenEacuteiEacutethorn | Ayacutesup1EacuteaeligIgraveSyacuteauEacuteEacutexEacutethornxEacuteEacutearingyacuteAringalEacuterEacutethorn | AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | iEacuteEacuteqEacuteeumlEacuteyacutemicroEacuteEacuteyumlxiEacuteEacuteqEacuteeumlyacuteUjEacuteEacute |

iEacuteEacuteqEacuteeumluEacutehEacuteEacuteiumlyumlxiEacutejEacuteEacuteyacuteIacutexEacuteiEacuteEacute | ShQucircWucircxiEacuteEacuteyuml ZEacuteEacuteSyacuteaSiEacute | CiEacuteEacutearing AcircSigraveEacuteyuml mEacuteUEacutethornhellipiexclucirciEacuteEacute || 59 || EpounduumlaaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacuteCcedil mEacuteeumlqEacuteEacutehEacutegcEacutethorn mEacuteNtildeUyacute CiEacute | oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornparaEacute xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute cEacutethorn | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteAtildethornmEacuteaeligEumlUyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacuteqEacuteccedil | UjEacuteEacutearingthornlEacuteEacutearingSMuumlyacuteiqEacuteiumllEacuteEacute |AyacutemxEacuteNtildewEacuteEacutethorn CIgraveiEacuteyacute iEacuteSegravesup2thornrEacuteEacutearing | EpounduumlEacutearing uEacutearingwEacuteEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute cEacute | MuumlEacutesEacuteEacuteuEacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteIacuteqEacuteiEacutethorn mEacuteeumliEacuteIumlyacuteerEacuteEacute | uEacuteEacutexEacuteEacuteirEacuteEacutethorn CirEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutearing | MuumlEacutearingAringliEacuteEumlUcurrenEacutearing zEacuteoSƒiexclucircthornUEacutearingiEacuteIumlIgraveiEacute | uEacuteEacuteIacutexEacutesup1Eacuteaelig UEacuteaeligIgraveWucirchEacuteEacuteaelig qEacuteIumlqEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteEacutegcEacuteyacutecentaringuuml | iEacutexrEacuteyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuteacuteEacutearinguEacutethorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeIgraveSIgraveiEacutethorn | oEacuteeumlfrac14thornhEacute EmEacuteyacutexiEacuteUthornhEacuteqEacuteIacutexEacute || 60 || [AmEacutethorncentuumlEacuteqEacuteiEacute aEacuteIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlIacuteqEacuteyacuteqEacuteEacuteCcedil qEacuteWucircIumlyumlqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingyumllrEacuteyacutewiEacutemEacuteNtildethornsectEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornIgraveSyacuteSqEacuteyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlqEacuteyacuteqEacuteOcircIcirclSuEacuteqEacuteccedilyuml || 61 ||

AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil | xEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuteqEacuteEacutethornhEacuteCcedil qEacuteyacuteWucircIumlqEacuteOcircyacutewEacuteNtilde | AIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteplusmnEacuteaeligiumlUIgraveSthornIgraveiEacuteUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil |AIgraveSthornIgraveiEacuteqEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteEacute xEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteEacute xEacute mEacuteNtildeyacutesectEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteEacute AIgraveSthornIgraveiEacuteyacute mEacutegcEacuteyacuteeEacutelEacuteEacuteyuml | AIgraveSthornIgraveiEacuteeEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteqEacuteIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteeEacuteiumlIgravelEacutethorniuEacuteqEacuteccedil |Ayacutesup1Eacuteaelig mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutexEacuteEacutearingyacute AIgraveSthorniEacutearing | rEacutearing eEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexiEacuteyacuteluEacutethorn mEacuteEumlUthorn | SaringyacuteuEacuteEacuteCcedil (2) EmEacutethornmEacuteeumlaeligixEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn || 62 ||

mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehEacuteqEacuteEacutexrEacutethorniEacuteccedil | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn mEacuteNtildeyacutesectEacuteaeligUIgraveSthornIgraveiEacute | EmEacuteyacutemEacuteeumlaeligimEacuteOcircyacuteurEacuteiumlthornCcedil rEacuteNtildeaEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteaeligthorn qEacutetimesyacute irEacuteuEacutearing iEacutethorniEacuteccedil | mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehQucircqEacuteEacutepEacutethornUyacuteIgraveSIgraveiEacutethorn | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuuml thornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutesectEacuteparaEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacuteparaEacute | kEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute cEacuteEacuteyumlrEacuteEacuteiumlyacuteqEacuteEacute cEacute thorn | AaEacuteccedilCcedilzEacutethornparaEacuteyacute pEacuteaEacutethornparaEacute |

ClSigraveparaEacute IgraveuEacuteuEacutexuEacuteEacuteaEacuteccedilthornparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | IgraveWucirc yacuteUyacutehrEacuteyacute aEacuteyacutepEacuteEacutearingiuml WucircyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacutezzEacuteNtildethornIacutecEacuteyacutewEacuteiEacuteccedil | oEacuteeumlfrac14thorneEacuteyenEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil iEacuteIgraveSimEacuteyacuteSIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn aEacuteyacutepEacuteiuml mEacuteeumlEacutethorneEacuteEacutemEacuteyacuteirEacute | AjEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute xEacuteyacutemiEacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute || 63 || [ rEacuteyacutejEacuteEacuteyacutexjEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil aEacutethornIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983091

rEacuteEacutearingAringxEacuteEacuteaeligthorn iEacuteyacutemEacutesup3EacuteNtildeyacuteSaringIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingyacuteSaringIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingSthornaEacuteEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingyumlAringxiEacuteyacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteyacuteAringxiEacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute

mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteAringxiEacutethornhellipiexclucircEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacute AEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute|| 64 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircEumlUthorncedilEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingthornAringmEacuteyacutecurrenEacuteIumlrEacutethornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorncurrenEacuteIumlrEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaelig-UmEacutethorncurrenEacutearingcedilEacute | AyacuteqEacuteOcircIgravelEacuteyacute lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacute | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute

qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute || 65 ||

CyacuteqEacutearing qEacuteEacutexEacuteEacuteyumlparaEacuteEacutekEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteparaEacutethorn | xEacuteuEacutearingiuml thornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | CyacuteqEacute GiEacuteuEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircthornlEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorn mEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | AyacuterEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteU| xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute || 66 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuteSqEacuteWucircthorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacuteyacutemEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuterEacuteaEacuteccedilCcedilUEacuteIgravesectEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | LiEacutesup2Eacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 67 ||

AjEacuteEacuteIgraveSirEacutexrEacuteEacutesup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | uEacutexEacuteOcirclEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AcircSigraveEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteiEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteirEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil |AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteEacuteiEacuteEacutethornqEacuteIacutepEacuteyacuteblEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteiEacuteuEacutethorniEacuteEacuteCcedil qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteqEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983092

AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | GpEacuteOcirchEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingwEacuteEacuteyumllSaringuEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil| AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUthornxrEacute xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteNtilde | AEacuteIgraveSirEacutexrEacute xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute

pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | UzqEacuterEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 68 ||AEacuteUEacutearingaEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | pEacuteeumlEacuteeEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteOucircUxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacutepEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteiEacutehellipiexclucircxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xuEacutehEacuteiumlxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteiEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutepEacuteEacutexEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlzrEacutemEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AEacutemEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 69 ||

AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearingUaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute|| 70 ||

AuEacutemEacuteliEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute| uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute

| mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacute IgravelEacute | AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AuEacutemEacuteiEacuteliEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983093

uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AtildemEacuteEacuteIacutehEacute uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil || 71 ||

AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | AalEacutearingmEacuteOcircuEacuteiumlIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSxEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacutexEacuteEacutearing SIacutecurrenEacutehEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIcirceEacuteUEacutemEacuteeumlpEacuteuEacute EIcircmSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUxrEacuteEacuteAringmEacuteUIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | lEacuterEacuteEacuteiumlmEacutexEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteIcircXccedilpounduumlUEacutekEacutexEacute ESaEacuteccedilIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutexEacuteIgravemEacuteiumlhEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtilde iumluEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveSzEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedil CcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil

|| 72 ||

SIacutecurrenEacutehEacutemEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | SIacutecurrenEacutehEacuteEacutemEacuteUxrEacuteEacuteCcedil IgraveSzrEacuteIgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUmEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutewEacuteEacuteSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUEacutemEacuteUxrEacuteEacuteIcirclSzrEacuteIgraveuEacutewEacuteEacutethornSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | AEacute rEacuteIcircxqEacutelixEacutemiEacute uEacuteEacutexEacuteuEacuteEacute CIcirclSigraverEacuteEacuteIacutehEacute zEacuteiEacutecentuumliEacutethornIgraveuEacuteirEacutearingyacuteiEacutearing || 73 ||

CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutewEacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacutelEacuteEacutearingthorneEacuteuEacutexEacuteEacutearing uEacute IgravemEacuteyacuteiEacutetimesIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearingthorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacuteEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearing thorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil| IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | iuEacutesup1Eacutethorn uEacuteEacutearing AtildeyacutemEacuteaeligAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteCcedilyenEacuteEacutelEacuteCcedil uEacute mEacutethornparaEacuteEacuteIgraveSyacuteIgraveiEacute| AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacutexxEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacute mEacutetimesthornIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlthorn IgraveSyacuteIgraveuEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacutethorn IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute xuEacutesEacuteEacutearingyacuteMaringuuml

| LyacuteuEacuteEacute frac12aringthornuEacute | LyacuteuEacuteEacute frac12thornalEacutearing | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc uEacuteEacutethornrEacuteEacutearing | LyacuteuEacuteEacute WucircIumlyumllSigrave | LyacuteuEacuteEacute WOgraveucirc mEacuteOcircthornwEacutelEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc SaringthornuEacuteEacute || 74 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983094

AEacutemEacutethornqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteWucircyacute xEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlthornrEacuteEacute | uEacuteEacuteyacuteruEacutemicroEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute | qEacuteUIumlyumlcrEacuteEacuteiqEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute ASigraveOacutethornWucirc | SaringyacuteuEacuteIumlpEacuteNtildeiumlthornuEacutelEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute |

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlqEacuteiumlthornWucircEacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | qEacuteyacuteWucirc yacutexEacuteEacutearing qEacutethornWucircxEacuteyacutexxuEacutethorn || 75 || SaringyacuteuEacuteIuml mEacutethorneEacuteiumllrEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute | AyacutemEacuteEacuteAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUcurrenEacutethorn | AyacutemEacuteEacuteAringAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUbEacuteqEacuteccedilyuml |AmEacuteEacuteyumlbEacuteeumlEacuteyacuteqEacutemEacutethorncEacuteEacuteyacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlqEacuteccedilyuml | AmEacutethornSaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteiEacuteEacutearing IgraveWucircthorniEacute | uEacuteeEacuteeumlthornlSaringyacuteuEacuteIumlUeEacuteIumlthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacute | pEacuteNtildeuEacutethornlEacutelSaringuEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteIgraveSthornIgraveiEacutelSaringyacuteuEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteEacutearingIgravelEacutethornlEacuteEacutearingkuEacuteiumlqEacuteNtildeyacuteSIumlwEacutethorniEacute || 76 ||

pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacuteAEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlyacuteMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 77 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyumlCcedil | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingyumlAringalEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn || 78 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutelEacuteyacuteCcedil

uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteqEacuteccedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 79 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983095

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig iEacutemEacutethornsup3EacuteyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingthornAringqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn |

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil || 80 ||AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteparaEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 81 ||

rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 82 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuteAringAringrEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 83 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUEacutearing uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteyacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig xEacuteyacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingyumlAringmxEacuteNtilde lEacuteEacuteuEacuteyacuteCcedil mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteeumlirEacutearingyacuteuEacute IgraveiEacutethorncedilIgraveiEacute || 84 ||

CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemxEacuteNtilde mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornrEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutesup3Eacuteccedil | xEacuteOcircrEacutearingiumlthorn zEacuteNtildeyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteyacuteqEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteqEacuteccedil |AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethornxrEacuteyacute rEacuteEacutearing UxEacutethorn | iEacuteCcedil uEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteqrEacuteNtildeumlEacuteyacuteqEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethorn | iEacutearingthornAringqEacuteNtildeIcircwqEacutethornsup3EacuteEacuteIgraveSyacuteirEacutearing xEacuteyacutepEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteEacute | eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucircEacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircyacuteUIgraverEacuteyacuteiuEacuteEacute aEacuteNtildethornsTuumlSyacuteblEacuteqEacuteccedil || 85 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983096

mEacuteNtildewMuumlUmEacutehEacuteaeligiuml mEacuteNtildewMuumlUShQaeligucirc mEacuteNtildewMuumlUaeligparaEacutethorn xEacuteaaEacuteccedilxiEacuteIumlrEacuteiuml | iEacuteIcircxqEacutethornIcircluEacuteWucircEacuteyacuterEacutexEacutearing | AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteEacuteyacuteIgraveSlEacuteEacutearingthorn uEacuteSIcircliEacute | MuumlxqEacuteEacuteimEacuteeumlhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | xEacuteEacutemEacuteeumlthornhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacutemxEacuteNtilde frac12rEacutethorngcEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacutexEacuteEacuteaelig

pEacuteNtildeuEacutethornlEacutearingyacutemrEacutelEacuteEacutethornIgraveWucirciEacuteEacuteIcircalEacuteUaringyacuteiEacuteEacute | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacutethorn LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteoEacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn || 86 ||

AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | LyacuteiEacuteregthorn xqEacuteyacute uEacuteEacute AEacuteyumlWOgraveucirczzEacuteIcirchQucircyacutesEacuteEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacuteuEacuteEacuteyacutelEacute | xEacuteyacuteuEacuteyacuteixEacuteyacuteUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacutethornIgraveSyacuteirEacuteCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 87 ||

lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeyacuteWucircEacutearingiumlyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | oEacuteeumlfrac14thorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | zEacuteUIumlthornUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | Muuml yacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute || 88 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearing thornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | rEacute LyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteaelig | CyacuteiEacuteparaEacuteEacuteyacuteAringqEacuteNtildeiEacutethornparaEacuteEacuteAringurEacuteiEacuteIumlmEacuteEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | rEacuteEacutearingAringalEacutearingIacuteqEacuteiumljEacuteOcircyacuterEacuteEacute uEacutearingSthorn | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingIacuteqEacuteiumlthornjEacuteOcircyacuterEacuteEacute| IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 89 ||

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSqEacuteEacutethornxEacutelixEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteqEacutearingyacuteuEacute | xEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteUaringMuumlthorn | mEacuteNtildewMuumlUmEacuteyacutehEacutearingiuml xEacuteqEacutethornpEacuteuEacuteiEacuteccedil | iEacutexrEacuteEacuteliEacuteyacuteqEacuteiumllEacutethornIacutexEacute MuumlEacuteqEacuteyacutexxEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumliEacute | CyacuteSaEacuteccedil CcedilxEacutetimesthorneEacutearingrEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnimEacuteNtildeAcircthornwEacuteEacutearingyacute qEacutelEacutethornxEacuteIacutepEacuteyacuteaEacutecNucircthornIgraveiEacute | iEacutesup2EacuteyacutecEacuteEacute uEacutethornSIgraveiEacute | iEacuteiMuumlqEacuteiumlthornhEacuteEacute

MuumlUEacutearingIgraveiEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MuumlEacuteqEacuteyacutexiEacuteSaEacuteeumlaringyacute xEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacuteEacuteIacutekEacutethorn | qEacutelEacutethornxEacuteEacutearingyacute UaringiEacutethorn mEacuteeumljEacuteyacuteqEacuteCcedil rEacuteSEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil || 90 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983097

xEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacutelkEacuteNtildeyacutexEacutethornIgraveiEacuteyacute IgravelEacutethornUIgraveuEacutelSsup3Eacuteccedil | tradeyacuteIgraveS mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlwrEacuteEacutethorn MuumlyacuteuEacuterEacuteEacutearingthorn qEacutelEacuteIumlyacutewEacutearingIgraveiEacutethorn | EmEacutethornlEacuteyacuteliEacuteSOgravemEacutethornlEacuteqEacuteIgraveiEacute | rEacuteiMuumlEacutethornqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute iEacutemEacuteEacutearingthornAringiEacutemrEacuteiEacute | xEacute iEacutemEacutethornxiEacuteyacutemiuEacuteEacute | zEacuteUIumlthornUqEacutekEacuteOcirclEacuteNtildeiEacute | iEacutexrEacuteyacute rEacutelqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteqEacuteEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil | iEacuteiEacuteEacutearingthornAringAcircyacutehEacuteEacute

MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteyacute ESthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil || 91 || rEacutearing lEacuteZEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteaeligthornZEacuteEacutelEacuteyacutexEacuteEacute | rEacutearing uEacuteEacutesEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteEacutethornsEacuteIcircZEacuteyacutesrEacuteEacute | rEacuteEacutearing UxEacutethorn | xEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteccedil | AyacuteliEacuteyacuteUyacuteiEacute MOcircuumlyacuteqEacuteiumlCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutemEacuteiumlthornliEacuteqEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteqEacuteyacute uEacuteaeligiuEacutepermilEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteEacute | xEacuteqEacutethornpEacuteOcirciEacuteccedil || 92 ||

lEacutearingirEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | mEacuteOcircuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacuteEacuteWucircIacuteqEacuteyacuteWucircEacutexEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteimEacuteNtildeAcircthornwEacutexrEacute mEacuteNtildeAcircwEacuteyacuteiuEacuteqEacuteccedil | xEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornzEacuteIumlUccedilwEacuteEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute |

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlEacuteyacutecurrenEacutexxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornmEacuteEacuteiEacuteccedil | pEacuteOcircyacuteiuEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | iuEacuteCcedil uEacuteaelig mEacuteOcircuEacuteiumlaEacuteccedilCcedilthornxEacuteqEacutethornpEacuteOcirc | iuEacuteIacuteqEacuteyacuteSCcedil mEacuteOcircuEacuteiumlthorn MNtildeuumlAcircyacutewuEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute CyacuteiEacute AEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutemEacutethorn || 93 ||

AyacutegeEacuteyacuteIacutesEacutelEacuteEacutethorn mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacutethornSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlEacutecEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAringAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12alEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteIcircalEacuteAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute SthornIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtilde mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravethornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc uEacuteEacuterEacuteEacutearingyacute CIgraveiEacutethorn || 94 ||

iEacuteiEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlcEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteirEacuteeumlNtildethornumlEacuteUyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteWucircIumllSigravearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute ClSigraveyacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacutearingSIumlthorncEacuteIuml yacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeqEacuteiuml thornkrEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc mEacuteOcircwEacuteyacuteIacutesup3EacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearing yacuteuEacuteaelig mEacuteOcircyacutewEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacutearingrEacuteIcirclSMccediluuml || 95 ||

AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc SaringyacuteuEacuteEacute WucircIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingthorn SaringuEacuteqEacutelEacuteNtildeyacutewrEacuteEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteUthorn | aEacuteyacutelkEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlyacutemxEacuteyacuteUxEacuteyacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | xEacuteEacutearingkuEacuteEacuteiuml IgraveSMccediluuml | rEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildewEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemEacuteUEacutethornmEacuteiEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteEacuteprEacuteEacutearingAringxEacuteNtildethornUEacuteyacute UcurrenEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilthornIacutexEacute IgravemEacutezEacuteEacuteyacutecEacuteEacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacuteyacuteumlEacutearing mEacuteUEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircprEacuteEacutearingyacute IgraveWucirc iEacutearing xEacuteqEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 96 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983088

AEacutemEacuteEacutearingthorn Wucircyacute rEacutemacrOslashthornWucircyacuteiEacuteIumlaEacuteiumlqEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacutesup3Eacuteccedilthorn | ScurrenEacuteyacutelSkEacuteEacutethornlEacuteEacute eEacuteyacutelEacuterEacutethornliEacuteIumlxxuEacuterEacuteyacuteCcedilpEacuteNtildeqEacuteccedil | iEacuteiEacutethorn CyacuteqEacutearingkrEacutexEacutetimesthornerEacuteliEacuteyacute xEacuteaEacuteEacuteiumlyuml |ASegraveprEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSaEacuteccedilCcedil IacutezEacuteIacutejEacutethornsEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacuteEacuteAringkEacuteeumlNtildeuEacutethornIacuteqEacuteuEacuteEacutepEacuteuEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteEacuteiumluEacute iEacuteiEacuteccedil | AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornCcedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn |

iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlEacuteIgraveuEacutethornzEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 97 || IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelEacuteccedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacuteyacute xEacuteuEacuteEacuteiumlyuml mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethornparaEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacute mEacuteeumljEacuteqEacuteyacuteeEacuteEacute GthorniEacutexrEacutethorn |AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornqEacuteyacuteIacutepEacutexEacuteCcedilIgraveuEacutethornuEacutearingyacutezEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacuteuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacutearingSqEacuteEacuteyacutemiuEacuteEacute | xEacuteuEacuteiumlthornqEacuteuEacuteyacuteAcircSegravekrEacutethorn | iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornzEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 98 ||

cEacuteiEacuteNtildethornsup1rrEacuteyacute AEacutemEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacuteiuEacuteEacuteEumlUyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedil CcedilAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn | qEacutearingbEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeiEacuteccedil | xiEacuteyacutelEacuteyacuteIgraverEacuteyacutebrvbarEacuteNtildeuEacutetimesiumlyacuteIgravesup1 | iEacuteEacutelrEacutearingyacuteuEacuteEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AEacuteyacuteiEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacute uEacutewrEacuteEacuteiuml thorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexrEacuteEacute AEacutemEacutethorn | qEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacute LyacuteuEacute oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexEacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexqEacuteEacuteyumllqEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacuteIacutexEacuteiEacutethornU || 99 ||

MOcircuumlmrEacuteEacutethorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute iEacuteEacute SthornIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig iEacutearingthorneEacuteyacuteIcircxuEacutelEacuteIumlyacuteUEacutemEacutethorn | iEacutearingeEacutethorn LyacuteAringuEacuteEacutexrEacutethorn SIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutenotIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacutearingAringkEacuteiumlyacutexiEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xjEacuteEacuteyacuteuEacuteyacuteUEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacute uEacuteaelig xjEacuteEacutethornuEacuteyacuteUEacute | mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSaringyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | uEacuteWucircthornliEacuteIumlaEacutetimesiumlordmucircEacuteIgraveiEacute || 100 ||

iEacuteEacute EthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AEacutearingeEacutethornxEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteEacute uEacuteWucircthornliEacuteIumlEumlUyacuteuEacuteEacutearingaSthorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute AEacuteMOcircuumleEacutethorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute kEacuteEacuteuEacutethornliEacuteIuml | AEacutearingeEacutethorn LyacuteuEacuteEacutexrEacuteEacutearingyumlumlEacuteUyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacuteSOgraveumlEacuteyacuteUEacutearingAringkEacuteiumlthorn AEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xEacuteyacuteCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute qEacutekrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | CyacuterEacuteCcedil uEacuteaelig xEacutethornCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AyacutexrEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | mEacuteyacutesuEacuteyacutesrEacuteEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute EyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteIgraveiEacute || 101 ||

AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig mEacutethornsuEacuteyacutesrEacuteEacute | AyacuteqEacuteNtildewrEacuteEacutethornqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteOcircmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | Asup3EacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn |AyacuteSegraveprEacuteEacutearing uEacuteEacute Asup3EacutethorngeEacuteEacuterEacuteiEacutearing | rEacuteSaringyacuteuEacuteEacuteSegraveprEacuteEacutearingAringsup3EacuteyacutegeEacuteEacuterEacutethorniEacutearing | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteqEacutethornAcircyacutehEacuteEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearingAringIacutecEacuteluEacutesup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacutethornSEacuteAcirchEacuteMaringuumlyacuteiEacuteNtildeMuumlthorn || 102 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983089

iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedil zEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethornIgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteaEacutexEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | zEacuteyacuteiEacutezEacutethornparaEacuteaeligyacuteuEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacutezEacuteparaEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn

|| 103 || eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucirc EacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircthornUrEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil xEacutethornuEacuteiumlyacuteiuEacuteEacuterEacutethorn | mEacuteNtildeyacutewZEacuteyacuteUyacutemEacuteyacutehEacuteiumlaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacuteyacuteIacuteqEacuteirEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute| iEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteiumlqEacuteccedil | xEacuteyacuteirEacuteaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacute | AyacuteqEacutetimesiEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteiEacuteiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteIcircxiEacutethorn|| 104 ||

iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | MOcircuumlqEacuteiumlqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute qEacutearingkEacuteyacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AjEacuteEacutearingyuml xuEacuteyacuteaEacuteiumlxrEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlxrEacuteyacute xEacuteqEacutethornwšaelig |AEacutemEacuteqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteyacuteWucircxEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlrEacuteEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | uEacuteEacuteyacuteruEacuteparaEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute sEacuteEacutearingyacuteMCcediluuml mEacutetimesthornhEacuteIcirccNucircyacuteSigraveCcedil mEacutetimesthornhEacute || 105 ||

rEacuteEacuteIcircxiEacuteyacutexEacuteeuml mEacuteyacuteUqEacuteyacuteeEacuteEacute | CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutew EacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacuteUaringyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | mEacutegcEacuteyacuteIacutecEacuteiEacutethornrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteEacuteXegraveucircpounduumlEacutearingyacuteAringIcircalEacute | rEacuteEacuteuEacuteEacutethornlEacutearingyacuteuEacuteEacuteIcircalEacute | iEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | sEacuteEacutearingyacuteMCcediluumlmEacutetimesthornhEacuterEacuteEacute Igravesup2yacuteiEacuteIumlrEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacutethorn mEacuteSEacuteyacute uEacuteaelig IgraveuEacuteyacuteUEacuteOegraveucirc | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute CyacuterEacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteyacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | plusmnEacuteaelig mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | mEacuteyacuteUEacutearingUthorneEacuteEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveuEacuteyacuteUEacuteerEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 106 ||

AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacute LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeoEacuteyacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn | AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | AjEacutethorn WucircxqEacuteEacuteWucircEacuteAcircyacutehEacutexxuEacuteEacutethornrEacuteCcedilyacutepEacuteNtildeuEacutethorn |

xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacute xEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacuteEumlUirEacutelEacutethornlEacuteNtildewEacutehellipiexcl Ccedilucirc qEacutelrEacuteEacuteqEacuteWaringucirc | lEacuteEacutelEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacutearingwEacuteEacuteyuml Ccedil uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornIacutehEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 107 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983090

xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtilde yacuteUccedilyacuteWucircEacutearingyacuteIgravesectEacuteyacuterEacute-qEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing |

uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 108 || EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | uEacutetimeswEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute | uEacutetimeswEacuteEacutethornhEacuteEacuteaeligyacute xEacuteaaEacuteccedilxTuumlEacutethornsEacuterEacutearingiEacuteccedil | WucircyacutelrEacutearingiEacuteEacuteyumlxrEacute rEacuteyacuteyenEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutesup3EacuteEacutelEacuteNtildeyacutewEacuteerEacutethorn | xEacuteEacutearingumlEacutethornUuEacutearingyacuteIgraveSwEacuteNtildethorn centuumlyacuteiEacuteNtildewEacuteNtildethorn IacutecEacuteluEacuteIumliEacute | EyacuteumlEacuteyacuteUyacuteuEacutearingyacuteplusmnEacuteaEacuteccedilfrac12thornIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute || 109 ||

mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacutearing uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlAringIcircalEacute | mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteyacutezEacuteNtildeMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | xEacuteCcedilyacuteyenEacuteEacutelEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteiEacuteccedil mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteSEacutemEacutethorn mEacuteyacutezEacuteOcirclEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute xEacuteyacuteCcedilyenEacuteEacutelEacutearingyacuteAringIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 110 ||

uEacutetimesIgravesup1thornMuumlEacuteqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacutetimesIgravesup1thorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteUccedilwEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuteqEacuteyacuterEacuteEacuteyacuteuEacuteIuml IacutecEacutethornluEacuteIumliEacute |AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig pEacutearingthornwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | pEacutearingyacutewEacuteyacuteeEacuteqEacutearingyacuteuEacuteEacutexqEacuteaeligthorn MuumlUEacutearingIgraveiEacute | xEacuteuEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethornUaringIgraveiEacute | AyacuteIacutepEacuteyacutecEacuteUaaEacuteccedilthornIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | uEacuteeEacuteeumlEacutearingyacute uEacuteEacute AEacutemEacutethorn|| 111 ||

uEacuteeEacuteeumlyacuteqEacutearingyacuteuEacute pEacuteeumlEacuteiEacutetimesthornurEacutearingprEacuteyacute mEacuteeumlWucircthornUIgraveiEacute | xiEacutetimesyacutehEacuteNtildeyacuteiEacuteNtilde LthornlEacuteqEacuteccedil | iEacutearingeEacutethornxMuumlEacuteqEacuteEacutearingyacute rEacutezEacutethornxMuumlEacuteqEacute | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteyacutecEacuteiumlyacutexEacuteMuumlEacutethornqEacutexxuEacuteyacuteaEacuteiumlMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteSiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteEacuteIcircxiEacutethorn | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacuteiEacuteSegraveuEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteIgraveiEacuteyacute lEacute kEacuteEacutethornuEacutearingiEacuteccedil || 112 ||

AyacuteqEacutetimesiEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | AyacuteqEacutetimesiEacuteyacutexrEacuteEacutelEacutethornliEacuteEumlUirEacuteaelig | lEacuteEacutemxEacuteNtilde qEacuteOcircsectEacutethornmEacuteNtildeUIumlyacutewEacuteƒiexclOacuteucircthornrEacuteEacuteiumliEacuteccedil | lEacute IgravelEacutecedilIumlthornuEacutearingiEacuteccedil | lEacute IgraveuEacuteyacuteuEacutexEacutethornlEacutexxlEacuteEacuterEacuteEacuteiEacuteccedil| aEacuteNtildefrac12Eacutearingyacute uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlIcircalEacute | LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornIgraveiEacuteSEacuteWucircEacuterEacute | lEacute mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacute IgraveWucircUthornhrEacuteCcedilyacuteuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacuteIgraveiEacutecedilaringyumliEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983091

LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornprEacuteEacuteUEacutearingWucircEacuterEacute | lEacute MOcircuumlqEacuteiumlyacutexrEacuteEacutezlEacuteIumlthornrEacuteEacuteiEacuteccedil | lEacuteEacutearingSyacuteMuumlxrEacuteEacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacutelrEacutearinglEacutethornqEacuteEacutearingSyacuteMuumlEacuteIgravelEacute pEacuteuEacuteIcircliEacute | AyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacuteAEacutemEacutethorn | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 113 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlyacuteCcedil pEacuteNtildethornuEacutelEacuteEacute xEacuteIumlwEacutekEacutearingqEacute | ClSigravethornparaEacuteyacute IgraveuEacutemicroEacutearingthorn cEacute Saring yacuteuEacuteEacute | rEacuteyacuteyenEacuteparaEacutethorn lEacutexiEacuteyacuteluEacutegcEacutethorn mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutegcEacutethorn |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigravethornxxEacuteyacuteWucirc xEacuteIumlwEacutethornkEacuteEacuteiEacuteNtilde | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigraveyacutexxEacuteaEacutethornhEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircIcircdegthorn | AyacutexqEacuteEacuteMuumlthornCcedil pEacuteOcirciuEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute iEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacuteyumlqEacuteccedil |AEacutemsEacutethornuEacutexuEacuteyacute mEacuteeumlmsEacutethornuEacutexuEacute | AEacuteyacutehQucircIumlpEacutethornuEacuteeEacuteyacute qEacuteEacute qEacuteNtildeyacuteWOgraveucirc | xEacuteNtildeZEacuteEacuteSIumllSOgravethornZEacuteIgravelEacuteyacutekEacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlIgraveiEacutethornqEacuteNtildegcEacutexuEacuteyacute xuEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildeyacuteUqEacuteccedil|| 114 ||

qEacuteUIumlthorncEacuterEacutexxuEacuteEacuterEacuteCcedilpEacuteNtildeyacuteuEacuteEacute | rEacutearing zEacutethornUIuml yacuteUEacutehrEacutethornMuumlsmEacuterEacutesup3Eacuteccedil | iEacutearing iEacutearingthorn SaringyacuteWucircƒiexclucircthornsmEacuterEacuteliEacuteNtilde | qEacuteEacutecEacutethorn iEacutearingyacute ZrEacuteEacutexqEacutethorn iEacuteIumlEumlUwEacuteiEacuteccedil | EIgraveumlEacutethorncedilyacute qEacuteEacute xuEacutethornmiEacute | AyacuteIcircalEacuteIacuteqEacutethorncNucirckuEacuteyacuteCcedil pEacuteEacuteUthorniEacuteEacute | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn | xEacuteOcircrEacutearingiumlthornhEacute xEacuteyacuterEacuteNtildeeEacuteEacutearingthornwEacutexEacute | rEacuteNtildeuEacuteEacutethorn xEacuteNtildeyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteyuml | Ayacutesup1EacutecEacutethorncentuumlEacuteyacute lEacuteuEacutethornsup2EacuteUEacute || 115 ||

SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteCcedil mEacuteOcircUthornrEacuteEacutearingyacutekrEacuteEacute | iEacutexrEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhrEacuteqEacutethornrEacute MuumlEacutearingyacutezEacute| xuEacuteyacuteaEacuteEacutearingiuml sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacuteyacutewEacuteEacuteAringAringuEacutetimesthorniEacute | rEacuteEacutearing uEacuteaelig iEacuteEacuteyumlCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacutearing uEacutearingyacuteS | AyacuteqEacutetimesiEacutearingthornlEacuteEacuteAringAringuEacutetimesyacuteiEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildethornUIumlqEacuteccedil | iEacutexqEacuteaeligyuml oEacuteeumlfrac14 cEacutethorn oEacuteeumlfrac14Eacuteyacute cEacute | AEacuteyacuterEacuteNtilde MuumlETHIgraveiEacuteiumlthorn Ccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutelSthornSOgrave | IgraveuEacuteyacutepEacuteeumlEacuteeEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEumlUthornhEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteyacutezEacutexEacuteEacutethorn xEacuteCcedilmEacuteyacuteUIumluEacutetimesthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeUaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhqEacutethornrEacuteIumlCcedil oEacuteeumlyacutefrac14Eacute || 116 ||

IgraveuEacuteyacuteuEacutearingzEacuteEacutethornAringmEacuteUEacuteIcirceEacuteiEacuteEacute | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornerEacuteEacuteqEacuteyacuterEacuteIuml | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornlEacuteEacutezEacuteyacuteMuumlETH | CyacuteWucirccEacuteEacutethornqEacuteNtildesectEacutethorncEacuteEacuteluEacutearingyacuteIgraveiEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelSaringthornuEacuteEacutexEacuteNtildeUEacutelEacuteNtildethornpEacuteyacuterEacuteEacutelEacuteccedil| rEacuteiMNtildeuumlthornqEacuteEacuteyacuteUIuml qEacuteyacutelSigraverEacutethorniEacutearing | rEacuteyacuteplusmnEacutearingyacuteIgravewEacuteplusmnimEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumliEacuteEacuteyuml | AEumlUthornsup1yacuteCcedil rEacuteIcirciMCcediluumlcEacutethorn IgravecentuumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacuteIcircalEacutexiEacuteSlEacuteNtildethornuEacutearingkEacuteIgraveiEacute |AyacutezEacutetimesiEacuteEacutethornxEacuteacuteEacuteNtildethorniEacuteEacutexEacuteyacuteparaEacute || 117 ||

rEacuteyacuteeuEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute rEacutearingAringmrEacutethornrEacuteyacuteeuEacutelEacutethorn | xuEacutethornrEacuteiumlliEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutemEacutearingyumlcurrenEacuteliEacutearing | ClSigravethornqEacuteyacuteIcircalEacutegcEacutethorn rEacutearing IgraveuEacuteyacuteSOgrave | IacutexEacuteMuumlthorniEacuteEacute CuEacute xEacuteCcedilrEacuteIcircliEacutethorn | UyacuteIcirczqEacuteIacutepEacutethornxxEacuteqEacuteNtildeyacuteSIumlEumlUthorniEacuteEacute | AyacutexqEacuteEacutessEacuteEacutearing yacuteMuumlEacuteSthornqEacuteNtildewqEacuteEacuteyacuteŠ | GyacuteIgravewEacuteIacutepEacutethornUSEacuteimEacutetimesyacuteIcirczlEacuteIacutepEacutethorn | AmEacutearingthorniEacuteyacute uEacuteIumliEacuteyacute IgraveuEacute cEacutethorn xEacutemEacuteiumlthorniEacuteEacuteiEacutethorn | rEacutearingAringsectEacuteyacutexjEacute mEacuteNtildethornUEacuteyacutehEacuteEacute rEacutearing cEacuteyacute lEacuteOcirciEacutethornlEacuteEacute | AWucircEacutearingthornIacutepEacuteUyacuteIcircdegUyacutepoundNtildeuumlIacutepEacuteyacuteurEacuteiumlthornpounduumlqEacuteccedil || 118 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983092

rEacuteyacuteqEacuteEacutearing SthornSEacuteiuEacuteuEacuteyacutexEacuteEacutelEacutethornqEacutexqEacuteaelig | lEacutetimes qEacuteNtilde thornhEacuteliEacuteNtilde lEacutetimesmEacuteEacuteyacuteiuEacuterEacuteiumlthorn | AyacuteMtimesuumlyacutesup1Eacute rEacutearing cEacuteyacute Mtimesuumlsup1thorneEacuteEacute | MNtildeuumlyacuteqEacuteEacuteUIumlthornwEacuteNtilde MuumlyacutelEacuteIumllEacuteIumlthornwEacuteNtilde | eEacuteEacuteyacuteEumlUhEacuteIumlthornwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing IgraveWucircyacuteiEacuteEacute | UaringiEacutethornmEacuteIumliEacuteEacuteyacute AEacutehQucircthornmEacuteIumliEacuteEacute | Ahellipiexcl ucircEacutethornUaringwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing WOgraveucirciEacuteEacute | EyacutepEacuterEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacuteNtildesectEacutethornmEacuteEacuteaeligsectEacuteyacuteMuumlEacutelEacuteccedil |

rEacuteNtildeyacuteuEacutearingyacuteAringWCcedilucirc rEacuteyacuteqEacuteUEacuteeEacutethornaEacuteEacutelEacuteccedil | zEacuteyacuteiEacuteIacuteqEacutesup3EacuteNtilde zEacuteyacuteUSthorn || 119 ||ASEacutearingyacute rEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thorn IgraveuEacutesEacuteyacuteoEacuteqEacuteccedil | IgravemEacuteyacuteiEacutetimesyacutehEacuteEacuteparaEacutethorn rEacuteyacuteqEacutexrEacutethorn cEacute | uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteIacutemicroEacutethornlEacuteEacutearingUyacutealEacutearing | qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteyumlparaEacute IgraveuEacuteyacuteWucircEacuterEacutethornxEacuteEacuteqEacuteccedil | MuumlEacuteyacuteqEacuteyacutemEacuteeumlyacuterEacuteuEacutethornhEacuteCcedil qEacutearing AxiEacuteNtilde | xEacute frac12aringthornuEacuteEacuteIcircxqEacutethorn xEacuteyacutelEacuteEacuteiEacutethornlEacute | CIgraveiEacute lEacuteEacuteMuumlEacutearing oEacuteeumlIacutefrac14acuteEacuteuEacuteEacutearingthorn UEacuterEacuteEacutearingthorn kEacutelEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutelEacuteEacutemEacuteEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteWucircEacuteAringAringIgraveWucircthorniEacute || 120 ||

IgraveuEacutezEacuteIumlyumlwhEacuteIumliumlCcedilXegraveucircaEacutetimeskEacuteeumlthornzEacuteIumlwhEacuteIumliumlCcedilgcEacute | AmEacutearingiEacuteEacutearingthorn IgravelEacuteUccedilGyacuteIgraveiEacuteaEacuteccedilCcedilWucircthornjEacute | mEacuteEumlUoEacuteEacutekEacuteaaEacuteccedilmicroEacutearingthorniEacuteMNtildeuumlyacutecurrenEacuteqEacuteccedil | IgravelEacuteeEacutedaggeriexclucircaEacuteccedilCcedilzEacuteoEacuteyacutesEacuteEacutearingSthornUqEacuteccedil | xEacuteyacute iEacuteEacutelEacuteccedil uEacuteEacuteyacutecrEacuteEacuterEacutethornrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn | DyacutewrEacuteEacuteiumlyacutexEacuteOcircyacuterEacutearing oEacuteNtildethornpEacuteNtildeyacutecurrenEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacutelrEacuteNtildeCcedil MtimesuumlyacuteirEacuteEacuteCcedil cEacutethorn SIumlIacutekEacuteUaring | UjEacutearingthornlEacute IgraveMuumlaEacuteccedilCcedilzEacuteNtildeyacuteMuumlEacuteuEacutethorniEacuteEacute | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn || 121 ||

mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacuteyacute mEacuteeumlaEacuteEacutethornrEacuteiEacute | IgraveSyacuteuEacutexmEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuterEacutethorn qEacuteIumlyacuteROgraveucircwEacutearingyuml | xEacute lEacuteEacutearingthorn rEacuteyacuteuEacutexEacutethornIacuteqEacutecNucirciEacuteNtilde | CyacuteSCcedil uEacutecEacutethorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacute xuEacuteyacuteUEacuteeEacutearingyuml | tradeyacuteSEacutearing AyacutexiuEacuteliEacutethornUyacuteliEacuteplusmnNtildethornrEacuteEacutearingiEacute | qEacuteyacuterEacuteEacutearingyacutepEacuteOcircuEacuteEacuteiumliEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMtimesuuml thornsup1rEacutexxEacuteliuEacuteyacutexqEacutearing | xEacuteNtildeyacuteIgravemEacuteyacutemmEacuteyacutesEacuteEacute AEacutearingwEacutethornkEacuteIumlSaringiuml yacuteuEacuteaEacuteEacutearingthornmEacuteEacute | rEacuteEacutearing aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutearingwEacutethornkEacuteIumllEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacuteuEacuteEacuteyumlƒiexclUgraveucircyacutehEacuteEacutearingirEacuteuEacuteiumlthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethorn mEacuteNtildeAcircyacutewEacuteIumlhEacuteEacuteyumlqEacuteccedil || 122 ||

mEacuteNtildelEacutethornqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraveyacuterEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuterEacuteNtildeyacute mEacuteNtildelEacuteyacutepEacuteiumlaEacutethorn | mEacuteNtildelEacuteyacuteoEacuteeumlEacuteiumlfrac14thornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | mEacuteNtildelEacuteyacuteSigraveiumlIgraveuEacutethornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | rEacutelqEacutearingyacuteAringplusmn UaringiEacutethorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacutexMuumlEacutelEacuteccedilthorn | rEacuteSEacutearingwEacutethornkEacuteIumlUyacutemrEacutexEacutethornUyacuteplusmnEacutemEacutethorn | CyacuteSliEacuteimEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuteSthornSaring | SIumlyacutebEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeyacuteumluEacuteEacuterEacuteyacute uEacutecEacuteiumlthornxEacutearing | rEacutelqEacutearingyacute UaringiEacuteyacute mEacuteeumlIacutexEacutethorncrEacuteiEacutearing | rEacutelqEacuteyacute AEacuteeEacuteEacutethornrEacuteiEacutearingyacute mEacuteNtildelEacutethorn | iEacutearinglEacutethorn qEacuteEacuteqEacuteyacuteqEacutetimesiEacutethornCcedil MNtildeuumlAcirc | iEacutearinglEacutethorn xEacuteNtildemEacuteeumlyacuteeEacutexEacutethornƒiexclOacuteucircAcirc || 123 ||

AyacutedegrEacuteIcircxiEacuteUEacutearingyacutekEacuteEacuteAringeEacuteEacutethornrEacuteiEacute | iEacuteuEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacutexxEacutethornSEacute | IgraveiEacuteUEacutearingthornkEacutearingIgraveWucirc xEacutemEacuteyacutebrvbarEacuteEacutesup3Eacutethorn | rEacutearing AmEacuteEacutearingyacuteAringzlEacuteIcircliEacutethorn MaringuumlcEacuteyacutelEacute | iuEacuteEacuteyacutesup1iacuteIumlCcedil qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | UjEacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacuteWucircxEacuteeumlyacuteuEacutelkEacuteNtildethornUqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacuteAcircyacuteparaEacuteyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteWucircthornxEacuteeumlEacutemicroEacuteqEacuteccedil | AEacutexjEacuteEacuteyacuterEacuteEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc lEacuteEacutearing oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteccedil | rEacutexqEacuteaeligthornpEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteEacuteuEacutethornWucircIcircliEacute | kEacutelEacuteyacutehellipiexclucircEacuteuEacuteEacutearingyacute WucircIcircxiEacuteyacuteIgraveWucircUthornhrEacuteyacuteqEacutemicroEacuteEacutelEacuteccedil || 124 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983093

AxEacuteEacutethornqEacute xEacuteNtildeqEacuteyacuteiEacuteEacuteaelig rEacuteyacuteIacuteyenEacuterEacutethornxrEacute | IacuteacuteEacuterEacuteyacuteCcedil IgraveoEacutepEacuteeumlyacuteiEacuteEacutearingAringsup3EacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlCcedil IgraveuEacuteyacuteUEacuteeEacuteqEacuteccedilyuml | xEacuteNtildeyacuteSyacuteUccedilyacutezEacuteyacutelEacutearing cEacutethorn centuumlEacuteaeligyacutegcEacutearing cEacutethorn | qEacuteaeligyacutelEacuteEacuteyacuteaEacutearing cEacutethorn qEacuteyacuteWucircEacuteIgraveaEacutethornUEacuteaelig | zEacuteyacuteiEacutesup2EacuteyacutendashucircEacuteUthornaEacuteqEacuteyacuteliEacuteEacute | xEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEacuterEacuteiumlyacutesup3EacuteaEacutethornUyacuteCcedil iEacuteuEacutethorn | CIgraveiEacute qEacutelsectEacuteEacuteyuml | MuumlsmEacuteccedilthornAringiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | rEacuteIgraveSyacute oEacuteIacutesEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil

WucircUaringyumliEacuteccedil | IgraveWucircyacuteUyacutehrEacuteyacutelEacuteEacuteyacutepEacuterEacutearingthorn IgraveuEacuteiEacuteNtildeyacuteSrEacutearingthorn MuumlEacuteaeligoEacutearingyacuteUEacuterEacuteEacuteyacuterEacuteCcedil oEacutethornIacutesEacute || 125 || xEacuteuEacuteiumlpEacuteOcirciEacuteIacutekEacutemEacuteiEacuterEacutearing lEacuteyacuteqEacute CyacuteIgraveiEacute | AjEacute oEacuteIacutesEacuteaEacuteccedilCcediltradeiuEacuteEacutearingmEacutethornIgraveiEacutecedilaringyacuteiEacute | currenEacuteyacutesectEacuteCcedil currenEacuteyacutesectEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | oEacuteeumlEacutefrac14hEacuteEacutethorn uEacuterEacuteyacuteaaEacuteccedil yacutexqEacute | lEacuteqEacuteyacutexiEacutearing AxiEacuteNtildeyacute qEacuteEacute qEacuteEacutethorn IgraveWucircaEacuteccedilCcedilxEacuteIuml | AxqEacuteEacuteimEacuteeumlIgraveuEacutezrEacuteEacutesup3EacutethornqEacuteregIumlyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacuteqEacuteEacutethornSkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumliEacuteyacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcirc | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethorn || 126 ||

IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | xEacuteuEacutearing iumlwEacuteEacuteCcedil sEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIacutekEacutemEacuteirEacutearingthorn xEacuteIumlSaringyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacutethornIacuteqEacutelkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethornxxuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutexrEacute MuumlEacutesEacutearing xEacuteuEacuteEacuteiuml AEacuteWOgraveucirciEacuteIumlUccedil WOgraveucirciEacuteEacutethornpEacuteuEacutearingyacuterEacuteNtilde || 127 ||

AIgravemEacute oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlyacutelEacuteEacute | iEacuteIcircxqEacutesup3Eacuteraquoucirc | MuumlEacutesEacutearing mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | mEacuteUthornxxEacuteNtildeyacutemiEacuteeEacutethornlEacuteEacutesup2aringyacuteIgravemEacute | qEacuteEacutexqEacute mEacuteeumlqEacuteEacuteplusmnliEacutethornqEacuteEacutekrEacuteEacuteyacutemEacuterEacutearingiEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiumlyuml IcircxxEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | currenEacuteNtildekrEacuteIacutesup3EacuteSthornqEacuteeEacuteEacuteyacutelEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiuml lEacutethorn IacutexEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacutexiEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteeumlEacuteyacuteiEacuteEacute | qEacuteqEacuteEacuteliEacuteUccediltradethornSrEacutearingyacute IacuteacuteEacuteiEacute || 128 ||

iEacutexqEacuteEacutethorn CyacuteqEacuteqEacuteaEacuteeumlyacuteIgravemEacutehQucircthorngeEacuteNtildeWucircEacutearing IacuteqEacute | xEacute qEacutearingyumlAringjEacuteEacuteiumlyacutelqEacuteEacute IgraveuEacuteuEacutethornkEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteIgraverEacuteyacute xuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | UEacuteyacuteeEacuteEacuteyacuteIacutekEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacutethorn mEacuteeumlxEacutefrac12xEacuteEacuteyacuteIgraveWucirclEacutearingyuml| lEacuteqEacuteEacutearingthorn uEacuteyacuterEacuteCcedil uEacuteaeligthornacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn MNtildeuumlqEacuteiumlWaringucirc | xEacute qEacutearingyacute MuumlEacuteqEacuteEacuteyacutelMuumlEacuteqEacuteyacuteMuumlEacuteqEacuteEacutethornrEacute qEacutefrac12qEacuteccedilyuml | MuumlEacuteyacuteqEacutearingyacutemicroEacuteyacuteUEacutearing uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacutearing SthornSEacuteiEacuteNtilde | MNtildeuumlyacuteoEacutearingyacuteUEacuterEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn | qEacuteyacuteWucircEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacuteyacute lEacuteqEacutethorn | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearing yacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn

IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacutelEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 129 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

xEacuteCcediluEacuteixEacuteUqEacutearingiEacutethornSegraveuEacuteeumliEacuteyacuteCcedil cEacuteUaringiEacuteccedil | sup2Eacuteaeligthorn uEacuteEacute qEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteaelig | IgravelEacuterEacuteqEacutexxEacutethornqEacuteEacutexEacutearingyacutelEacute | iEacuteIcircxqEacuteIacutesup3EacuterEacuteqEacutethornIgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | IgravesectEacutewEacuteuEacutehEacuteqEacuteNtildeSMuumlEacutearingthornmEacutexmEacuteyacutezEacuteIumliuml | cEacuteiEacuteNtildejEacuteiumlMuumlEacutesEacutemEacuteEacutelEacutethornpEacutepounduumlyacutexxrEacuteEacuteiEacuteccedil | AWucircUWucircuEacuteEacuteiuml pEacuteaeligcurrenEacutethornqEacutezlEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil |

AEacuteaeligSOgraveCcediloEacuteUIumlIacutepEacutexxEacuteIacuteqEacuteIcircdegUIcircalEacutethornCcedil mEacuteEumlUyacutecEacuteUaringiEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraverEacuteIacuteqEacuteirEacutearingiEacutearinglEacuteEacuteAringlEacuteNtildethornuEacuteEacuteMaringuumlyacutelEacute | EregOslashiEacutemEacuteEumlUmEacuteOcirciEacuteEacuteIacutepEacuteUIcircdeg MuumlEacuterEacuteiumlthornCcedil MNtildeuumluEacuteIumliumliEacute || 130 ||

AthornxEacutegcEacuteyacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil | AalEacuterEacutearing uEacuteEacuterEacuteuEacutearingthorn xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacuterEacute | oEacuteeumlfrac14hEacutearing mEacuteeumlthorneEacuteEacutemEacuteyacuteiEacuterEacutearing | cEacutelSigraveqEacutexEacutearing lEacutethorncurrenEacutesectEacutearingyacuteprEacute | GiEacuteNtildeprEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteUEacuteyacuterEacute | uEacuteAcirchEacuteEacuterEacuteEacuteAcirchEacuteEacuterEacutearingIgraveiEacute uEacuteeumlthorniEacuteWucircEacutearingyacuteqEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteuEacuteyacutearEacuteiumluEacutethornSEacuteSaringyacutezEacute | AAcirchEacuteEacute MuumlEacuteyumlhQucircGyacutewEacuterEacute |AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteUsup3Eacuteccedil | pEacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacuteEumlUIgraveiEacute sup2aringthorn eEacuteIgravemEacuteyacuteiuEacuteEacute || 131 ||

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlIacutepEacuteAcircSMuumlaEacuteccedilCcedil xEacutethornaaEacuteccedilxmEacuteyacutezrEacuteiuml | iEacuteqEacuteEacutecEacuteEacuteyumlrEacuteEacutearingiuml SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteuEacuteEacutelEacutezzEacuteliEacuteqEacutearingirEacuteEacutearingwEacutekEacuteIumlthornUEacutesEacuteyacutepEacuteiEacutearing | xEacuteNtildeqEacutetimesQucircIumlMaringuumlthornIgraveiEacutepEacuteOcircyacuteIacuteqEacuteqEacuteccedil | LuEacuteqEacutethornmEacuteuEacuteyacuteaEacutearingiuml | kEacutearingthornlEacuteNtildeSiumlyacuteIacutecurrenEacutehEacuteEacute | MuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteCcedil uEacuteEacutexEacutethornparaEacute currenEacuteEacuteaeligyacuteqEacuteqEacuteccedil | AlrEacutethornsup2Eacute zEacuteNtildeyacuteYsEacuteqEacuteccedil | rEacutethornjEacuteEacutezEacuteyacuteIgravepounduuml uEacuteEacute | LuEacuteaaEacuteccedilxuEacuteEacutekrEacuteEacuterEacutethornkEacuteqEacutearingiumlyacutehEacute | AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteiEacute | iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildehrEacuteEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildethornhrEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute || 132 ||

Aacute pEacuteyacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacutezacuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde || 133 ||

|| Aacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacutethorn ||

Page 5: Arunaprashna - Veda Chanting

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983093

| iEacuteEacuteqEacuteyacuteluEacuteuEacutethornIcircxjEacuteiEacute xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IgraveSyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn | lEacuteaeliguEacuteCcedil IgraveuEacuteSOgravewEacuteEacuteAringAringcEacuteEacuterEacuteEacuteiumlyumlliEacutearinguEacuteEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteEacuteaelig AlrEacuteEacutearinglrEacutexqEacuteaeligyuml SigraveOacutefrac12EacuteyacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteEacutearing SigraveOacuteyacutefrac12IgraveiEacute | pEacuteeumlzrEacuteiEacutearing xuEacutethornaEacuteEacuteiumlssEacuteEacutearingyacuteMuumlEacuteiEacuteccedil | CirEacutetimesiEacuteNtildeqEacutethornhQucircsEacuteEacuteIgravelEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacuteyumllrEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteIgraverEacuteMuumlEacute | AiEacute FkuEacuteiumlaEacuteccedilyacuteCcedil-

xEacuteIgravelEacutethornuEacuteiumlyacutecEacutelEacuteEacute || 19 ||AEacuteUEacutearingaEacuteEacutearing pEacuteeumlEacuteeEacute mEacuteOucircUthorn mEacuteiEacuteyacutehellipiexclucirc | xuEacutehEacuteiumlUEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteEacutelEacuteccedilthorn IgraveuEacutepEacuteEacuteyacutexEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml IgraveSuEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteEacutearingAringsup1yacuteqEacute | xEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingAcircCcedil lEacutethorn eEacuteWucircEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteumlEacutearingthornIacutezEacutesmEacuteCcedilMuumlzrEacutemEacute UEacutearingcEacuteyacutelEacuteEacuteuEacutethorniEacuteccedil | CyacuteIcirclSigraveyacuterEacuteEacuteuEacutethornimEacuteNtildewMuumlyacutesEacuteCcedil IacutecEacuteyacutesectEacutepEacuteEacutethornlEacuteNtilde | rEacuteIcircxqEacuteyacutelixEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute AIgravemEacuteiumlthorniEacuteEacutexxEacuteyacutemiEacute xEacuteEacuteyacuteMuumlqEacuteccedil|| 20 ||

iEacuteIcircxqEacutelEacuteccedil UEacuteeEacuteEacutelEacuteqEacuteIacutekEacuteIgraveuEacuteacuteEacuterEacutearingthornqEacuteIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml MuumlzrEacutemEacuteEacuteeerEacuteEacutearingIgraveiEacutethornsEacuteiumlpEacuteliEacutearing | iEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacute MuumlzrEacutemEacuteEacuteSIacutekEacutethornIgravelEacuteregiumlyacuteqEacuteIgraveiEacute | pEacuteeumlxiEacuteEacuteMuumlqEacuteiumlMtimesuumlthornIgraveSuEacuteaeligyacuteuEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlEacutehEacuteEacutearing eEacuteIumluEacuteEacutelEacuteIumlIcirclSigraverEacutethorneEacuteIumluEacuteEacuteyacute IgravelEacute | xEacutemiEacute zEacuteIumlUccedilwEacutethornhrEacuteEacute mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacute| xEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingiEacuteEacutelixEacutemiEacute xEacuteOcircyumlrEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacuteMuumlhEacuteEacutearingiumlthorn uEacuteEacuteixrEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | xEacutemiEacuteMuumlhEacuteiumlthornparaEacute msEacuteEacuteyacuteIacutecurrenEacute || 21 ||

AEacutelEacuteNtildeacuteEacuteIgraveuEacuteMuuml LuEacute lEacuteEacuteaelig MuumlzrEacutethornmEacute CyacuteIgraveiEacute | EpEacuteEacuteaeligthorn uEacutearingSyacuteIgraverEacuteiEacutearing | lEacute IgraveWucirc zEacutearingMNtildeuumlIacuteqEacuteuEacute qEacuteWucircEacuteqEacutearingthornAcircCcedil aEacuteyacuteliEacuteNtildeqEacuteccedil |AmEacutezrEacuteqEacuteWucircqEacutearingixEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteCcedil mEacuteEumlUuEacutethorniEacuteiumlqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacuteccedil | aEacuteEacuteyacutearEacuteiuml mEacuteeumlEacutehEacutesectEacuteEacuteyacuteiEacute | aEacutecNucircliEacute qEacutethornWucircEacuteqEacutearingyacuteAcircqEacuteccedil | LMuumlthornCcedil cEacuteEacuteeEacuteyacuteWucirciEacuteqEacuteccedil |pEacuteeumlEacuteeEacutemEacuteOucircUmEacuteiEacutethornhellipiexclucircEacute IgravelEacuteyacuteWucirclEacutearing | IgraveiEacutecedilsup3EacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSWucircyacuteWucirc iEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute || 22 ||

AyacuteqEacuteNtildesectEacutearingyacuteiEacuteUaring | iEacutexqEacuteEacutethornIgraveSyacuteWucircEacuteiEacuteIcircmsectEacutethorniEacutemEacuteEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacute IgraveSuEacuteyacuteqEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornsup1Eacute | iEacuteEacutelEacuteyacuteluEacutearingIgraveiEacutethorn

mEacuteyacuteIacutejEacuteIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilthorn | iEacutearing AxqEacuteaelig xEacuteuEacutearingiuml bEacutetimesiEacuteqEacuteEacutethorniEacutemEacuteyacuteIcircliEacute | FeEacuteiumlCcedil SOgraveWucircEacutelEacuteEacute AlEacutemEacutexTNtildeuumlUthornliEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacutemiEacuteIcirciuEacuteiumleEacutexxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml CthornirEacuteEacutecEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacutemiEacute IgraveSzEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteEacuteiuml || 23 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983094

xEacuteyacutemiEacute WucircEacutearingiEacuteEacutethornU GyacuteIcirciuEacuteeEacutethorn | SaringuEacuteEacute AEacuteIgraveSirEacuteEacutethorn iEacutearing xEacuteyacutemiEacute | iEacutearingIacutepEacutexxEacuteEacutearingqEacuteEacuteyumlpEacuteIumlUcurrenEacutethornhEacute CyacuteIgraveiEacute | iEacuteSthornmrEacuteEacuteqlEacuteEacuteyacuterEacute | IgraveSapEacuteeumlEacuteeEacute GiEacuteOcircyumllEacuteccedil MuumlUEacutearingyacuteIgraveiEacute | LiEacutethornrEacuteaeliguEacuteEacuteyacuteuEacutetimesiEacuteEacute xEacuteWucircxEacuteeumlxEacuteOcircrEacuteiumliEacuteEacuterEacuteEacute CIgraveiEacute uEacuteaeligthornzEacuteCcedilmEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteSegraveplusmnEacuteuEacutethorn

ClSigrave iEacutearing zEacuteyacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedilzEacuteyacuteiEacuteCcedil pEacuteOcircqEacuteIumlyuml | EyacuteiEacutexrEacuteNtilde | lEacuteiuEacuteEacutethorn uEacuteIcirceEacuteeumllEacuteccedil xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlthorn || 24 ||AlEacuteNtildelEacuteeEacuteEacuteiEacuteqEacutesup1 UEacutearingSthornxEacuteIuml CyacuteIgraveiEacute | lEacuteEacutelEacuteEacuteIacutesEacutehellipiexclucirciuEacuteEacuteSOslashiEacuteOcirclEacuteEacuteCcedil lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteiumlyacuteiuEacuteqEacuteccedil | Asup1Eacuteaelig iEacuteNtilde urEacuteuEacuteIacutexEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacutelrEacutesup1EacuteyacuteiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | IacutecEacuteyacutesectEacuteCcedil SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornaEacuteEacuteyacuteSlEacuteIumlthornMuumlqEacuteccedil | cEacutecurrenEacuteNtildethornIacuteqEacuteiumlyacutesectEacutexrEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearing | AEacutemEacuteeumlEacuteyacute plusmnEacuteuEacuteEacutethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIuml AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircrEacuteiuml AEacuteiqEacuteEacute eEacuteaEacuteiEacutexiEacutexjEacuteNtildethornwEacuteparaEacutearingyacuteIgraveiEacute || 25 ||

YuEacutearingSqEacutepEacuteeumlthornIacutesup3EacuteIgraveuEacuteyacutezEacuteiEacutearing | YuEacuteEacuterEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IacuteqEacutethornjEacute | YuEacuteEacuteWucirc YuEacutearingrEacutelSaringthornuEacute-UEacuteyacutesectEacuteIuml | YuEacute qEacuteEacutexEacuteEacute GthorniEacuteuEacuteyacute IacuteacuteEacuteiEacuteEacute| AregiumlqEacuteEacutexEacuteEacutethorn qEacuteNtildeWOtildeucircyacuteiEacuteEacuteiuml | IgravelEacuteqEacutearingwEacuteEacutexiEacuteNtildethornIgraveOucircIacutepEacuteyacutexxEacuteWucirc | YuEacutearingqEacuteEacute AEacutemEacuteEacutearing IgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteyacuteSIumliEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | MuumlEacutesEacuteEacute AmxEacuteNtildeIgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | AEacuteyacutemEacutexxEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute || 26 ||

ApEacuteeumlEacuteyumlhrEacuteyacutemEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeixEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute | AlEacuteuEacutehEacutearingiuml CthornqEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuterEacuteCcedil cEacuteEacutethornAringxEacuteEacuteaelig cEacuteyacute UEacutearingSthornxEacuteIuml | IgraveMuumlaaEacuteccedilIcircxuEacuteSsectEacuteEacuteliEacutethornUEacute pEacuteOcircyacuteiEacuteqEacuteccedil | rEacutearing yacutelEacutearingqEacutearing IgraveuEacutethornkEacutetimesiEacutearingyacute EpEacutearing | IgraveuEacuteyacutewhEacuteNtildelEacuteEacutethorn IgraveuEacutekEacutetimesyacuteiEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuteIgraveiEacute uEacuteyacuteixEacutexrEacuteyacute uEacutearingSthornlEacuteEacute | CUEacutethornuEacuteiEacuteIuml kEacutearinglEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlyacute IgraveWucirc pEacuteOcirc yacuteiEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircyacuterEacuteyacuteuEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteIumlyacute qEacutelEacuteNtildethornwEacutearing SzEacuteyacutexrEacutearingyuml || 27 ||

urEacutethornsup1plEacuteEacuteyacuteSigraveEacutearingSthornxEacuteIumlyacute IgraveuEacutewhEacutethornuEacutearingyacuteiEacutearing | SEacuteyacutekEacutejEacuteiumlthorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacuterEacuteOcircZEacuteaeligyuml | IgraveMuumlliEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | MuumlEacute SIumlIcircmiEacutethorn IgraveMCcediluuml mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | LMuumlEacutearingthorn rEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | UaringyacuteeEacuteiEacuteIumlthorn UEacutearingSyacutexEacuteIuml EthornpEacutearing | uEacuteEacuteiEacuteEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | AyacutecurrenEacuteUEacuteyumlnotIumlIcircmiEacuteyacuteAcirccrEacutethorniEacutearing | IgravesectEacuteyacutemEacuteSEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | rEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingthornUaringMuumlyacuteqEacuteNtildeumlEacutethornqEacuteqEacuteccedil || 28 ||

AyacutealEacuterEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuterEacutethornuEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | LyacuteiEacuteSthornxrEacute mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacute mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil | AyacuteuEacuteqEacutethornCcedil qEacutekrEacuteyacuteqEacutegcEacutethorniEacuteNtildeqEacuteccedil | sEacuteEacutearingyacuteMuumlparaEacuteyacute mEacuteNtildehrEacutethornmEacuteEacutemEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteimEacutetimesthorncNucircEacuteIacuteqEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacuteEacutethornWOgraveucirc mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacute irEacuteNtildeqEacuteccedil | mEacuteyacuteuEacuteqEacuteEacutethornlEacuteCcedil iEacuteNtildeyacute qEacutekrEacutethornqEacuteqEacuteccedil |AyacuteIcircalEacuteUaringyacuteuEacuteEacuteuEacutethornqEacuteEacutearing qEacutetimesyacuteirEacuteNtilde | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyumlparaEacuteiEacuteNtildeyacuteAcirccrEacuteiEacutearing || 29 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983095

AyacutelEacuteEacuteyacutepEacuteEacutearingyacuteaEacuteEacute mEacuteyacuteUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil |mEacuteEacuteyacutemEacuteEacutexxEacutethornrEacuteCcedilrEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | AEacutepEacuteEacutearingaEacuteEacutexiuEacutearinguEacutethorn xEacuteCcedilrEacuteyacuteIcircliEacute | rEacuteyacutesectEacute mEacuteNtildethornhrEacuteMtimesuumlyacuteiEacuteEacutearing eEacutethornlEacuteEacute | iEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacutekrEacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | cEacuteyacuteiEacuteNtildeqEacutethornIcircalEacuteCcedil cEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacutethorn mEacuteEacutemEacuteyacuteMtimesuumliEacute | rEacuteyacutesectEacute rEacuteEacutethorniEacuterEacuteyacuteiEacutearing rEacutethornqEacute |

iuEacutesup3EacutexiEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thornlEacuteccedil mEacuteeumloEacuteOcircyacuteIgraveWucirc | rEacuteyacuteIgraveS uEacutearingyumlijEacuteEacuteAringxEacuteyacuteiEacuteEacutearing aEacutetimesthornWucircEacutelEacuteccedil || 30 || MuumlyacutezrEacutemEacuteEacutethornSOgraveIgraveSthorniEacuteEacutexxEacuteOcircyacuterEacuteEacuteiuml | mEacuteEacuteyacutemEacuteEacuteIacutesup3EacutethornblEacuteiumlIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | UEacutearingSxrEacuteEacutearingUliEacutethorn-SaringiumlzEacutearingyacutewEacuteNtilde | iEacutesectEacute lrEacutexrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig | iEacutearingAringzEacuteUIumlUEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | rEacuteyacutejEacuteEacuteAringmEacuteNtildethornhrEacutexrEacuteyacute MuumlqEacuteiumlthornhEacute | AmEacuteEacuteyumlhrEacuteyacutemEacuteEacuteSthornMaringuumlzEacuteEacuteyacutexEacute | iEacuteyacutesectEacute iEacutearingthornrEacuteEacutearingIgravelEacuteyacuteeEacuteEacute eEacutethornlEacuteEacute | qEacutetimesiuEacuteEacute mEacuteNtildelEacuteqEacutetimesiumlirEacuteNtildeqEacuteEacutethornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | AyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacuteEacutexxuEacuteyacuteMuumlqEacuteiumlthornIacutepEacute || 31 ||

AEacutezEacuteEacuteIgraveiEacuteMuumlEacute IgravecentuumlqEacutethornrEacute CyacuteuEacute | iEacuteiEacute mEacuteOcircrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig AmEacuteaeligthorniEacuteCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeCcedil eEacutethornrEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute ZEacutesuEacuteaeliguEacutethornCcedil IgraveuEacuteSegraveoEacuteeumlEacuteyacutefrac14hEacute | SIumlyacutebEacuteiumlacuteEacuteNtildethorniEacuteqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteyacutexrEacuteEacuteIgraveiEacutethornIacutejEacuteyacuteIcircxxEacuteregaEacutethornqEacutelEacuteyacute IcircxxEacuteregEacuteaEacutethornqEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute |AEacute-rEacuteIcircxqEacuteyumlljxEacuteyacutemiEacute uEacuteEacutethornxEacuteyacuteuEacuteEacute | UEacutearingWucircthornIcircliEacute mEacuteOcircyacuteurEacuteEacuteiumlthorn AcircWucircthorn || 32 ||

GIgravewEacutethornUccedil Wucirc SIumlbEacuteiumlyacuteacuteEacuteNtildeumlEacutethornqEacute | ClSigravexrEacute bEacuteqEacuteEacutearingiuml AIgraveiEacutethornIacutejEacuteEumlUyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutemEacute mEacutezrEacutethornMuumlEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteixEacuteuEacuteiumlCcedil mEacuteEumlUmEacutezrEacuteiEacuteIumlthornIgraveiEacute xEacuteEacuteaeligyacutecurrenqrEacuteEacuteiEacuteccedil | AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1-mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | AalEacutearingyacute lEacuterEacutethorn xEacuteNtildeyacutemEacutejEacuteEacutethorn UEacuteyacuterEacutearing AyacutexqEacuteEacutelEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacuteEacutethornIgravelEacute SaringuEacute uEacuteyacuterEacuteNtildelEacuteEacutethornIgravelEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelEacuteccedil | rEacuteNtildeyacuterEacuteEacutearingyacutekrEacutethornxqEacutelsaquoNtildethornWOgraveucircUEacuteyacutehEacuteqEacutearinglEacutethorn | pEacuteOcircIgraverEacutecedilEacuteliEacutearing lEacuteqEacute EIgravepoundCcediluuml IgraveuEacutethornkEacutearingqEacutearingyacuteIgraveiEacute || 33 ||

AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacutethornuEacutearingSEacuteyacuteparaEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacuteEacute AthornIcirceEacuteUEacuteyacutemEacuteeumlpEacuteNtilde | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUEacutearing lEacutethornrEacuteEacuteiumlmEacuteEacuteyacuteparaEacute | mEacuteyacuteIcircXccedilpounduumlUEacutethornkEacuteEacuteparaEacuteyacute xEacutemiEacutethornqEacute IgraveuEacutexEacutemEacutearingiumluEacuteEacuteAringsup1qEacuteEacutearingAringalEacuteIumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LiEacutearingAringsup1Eacuteaelig uEacutexEacuteuEacute IacutecurrenEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacutejEacuteiuEacutearingiumluEacuteEacutealEacutearingUIacutecEacuteiumluEacuteiumlhEacuteiumlthorn-IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | lEacuteIumlsEacuteEacuteIacutecEacuteiumlparaEacute mEacuteIumliEacuteMuumlEacuteyumlIacutecEacuteiumlparaEacutearingyacuteIgraveiEacute | AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearing-UaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaelig-MuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacute urEacutethornuEacuteSEacuteyacuteiEacuteEacute || 34 ||

rEacuteEacuteparaEacute uEacuteEacutexEacuteNtildethornIgraveMuumluEacuteaeligyacuteplusmnNtildeiEacuteEacute | UeEacuteiEacuteEacute mEacuteAcircthornwEacuteEacute zrEacuteEacuteyacuteqEacuteEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacute AthornIgraveiEacutesEacuteEacutearingyacuteIgraveW ucirciEacuteEacute | FkuEacuteEacuteiuml AuEacutemEacutethorniEacuteliEacuteEacuteyacuteparaEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacute CthornirEacutearingMuumlEacuteyacuteSzEacute | lEacuteaeliglEacuteCcedil uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute WucircEacutearinguEacuteEacutecEacute urEacuteEacutexEacute mEacuteEacuteUEacutethornzEacuteyacuterEacuteiuml | IgraveuEacuteplusmnNtildesup2kEacuteqEacutearinguEacuteEacuteWCcedilucirc qEacutetimesirEacuteNtildeqEacuteEacuteyumlcNucircIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | lEacute iuEacuteMuumlEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedilWucircyacuteIcircliEacute || 35 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983096

rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | AjEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | xuEacuteEacutelEacuteyacutepEacuteeumlEacuteOegraveucirc | AXccedilbEacuteEacutethornEumlUyacuteoEacuteiumlqpEacuteEacutethornEumlU | WucircxiEacuteyacutexxEacuteNtildeWucircthornxiEacute | MtimesuumlzEacuteEacutethornlEacuteNtildeIgraveuEacuteiumlyacutemicroEacuteEacuteuEacutethornxEacuteNtilde | qEacuteOcirckEacuteiumlluEacuteEacuteljxEacuteOcircyumlrEacuteiumluEacuteyacutecEacuteEacuteiuml | MtimesuumlIgraveiEacuteEumlUirEacutearingMuumlEacuteSzEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | SaringuEacuteEacuteparaEacute qEacutethornWucircEacuteSaringyacuteuEacuteEacute | UqrEacuteparaEacute

SaringuEacuteEacutethorn aEacuteUyacuteIgraveaEacuteU || 36 || lEacuteaeliglEacuteCcedil aEacuteUEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | aEacuteEacuteaeligyacuteUIuml IacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacute xEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteEacuteIgravelEacuteyacute iEacutecurrenEacutethorniEacuteIuml | LMuumlthornmEacuteSIuml Igravesup2yacutemEacuteSIumlyacute xEacuteEacute cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSIuml |Ayacutesup1EacutemEacuteSIumlyacute lEacuteuEacutethornmEacuteSIuml oEacutepEacuteOcircyacuteuEacuteNtildewEacuteIumlyuml | xEacuteWucircxEacuteeumlEacutecurrenEacuteEacuteUEacute mEacuteUqEacutearing urEacuteEacutearingthornqEacuteIacutesup3EacuteyacuteIgraveiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearingthorn IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacutehEacuteqEacuteccedil | AjEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuumlthornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | uEacuteyacuteUEacuteWucircuEacutethornxxEacuteuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute || 37 ||

IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildelqEacutethornWucircxEacuteEacutearingyacute kEacuteOcircmEacutethornrEacute | microEacuteEacutemEacuterEacuteEacutearing aEacutetimesWucircqEacutearingkEacuteEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | rEacutearingyacute cEacutearingqEacutearingAringIacutezEacutethornqEacuteIgraveuEacuteyacuteIgravesup2wEacute | mEacuteeEacuteiumllrEacuteEacutexxEacutemiEacute mEacutetimesIacutejEacuteuEacuteIumlqEacuteIacutepEacutethornUccedilwEacuteIcircliEacute | uEacutetimesIgravesup1thornIacutepEacuteUyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacute IgraveuEacutepEacuteIgravepounduumlIgraveuEacutethornmEacuteUIumlyacuteiEacuteEacute | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacuteyacuteuEacuteEacuteiuml iEacuteaeligthornAcircSIumlyacuteEumlUiEacuteEacute |AqEacuteOcirclsEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteIacutepEacute uEacutethornUccedilwEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacutearingyacuteiEacuteSOgraveSthornMuumlqEacuteccedil || 38 ||

EyacuteŠaeligirEacutethornuEacuteyacutecEacuteEacuteWucircthornIacutepEacute | pEacuteOcircIacuteqEacutethornCcedil mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacuteyacute IcirceEacuteluEacutethornIcircliEacute | IgraveSuEacuteCcedil IcirceEacuteluEacutelirEacutealEacutethornrEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacuteScurrenEacutethornUCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteMtimesuumlthorniEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringuEacuteEacute EyacutemEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | qEacuteyacuteWucircIcircUccedilwEacutethornqEacutexrEacute aEacuteEacutearing yacutemiEacuteEacuteUqEacuteccedilyuml | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteqEacuteMNtildeuumlthornuEacuteiumliEacute | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteUEacutemrEacuteEacutethornrEacuteiEacutearing | NucirclSEacutearingthornIacutepEacuteparaEacuteiEacuteNtildeAcircumlEacuteyacuteUaelig | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn || 39 ||

oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacute uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornuEacuteiEacuteEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacutethorn mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethorn | iEacutecNucircyacuteCcedilrEacuteEacutearingUEacuteuEacutetimesthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacuteEacuterEacutethorn | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacutemEacutethorniEacuterEacutearing | SaeliguEacuteIumlyumlxuEacuteyacuteIcircxiEacuteUthornxiEacuteNtilde lEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacuteqEacuteEacuteiumllEacuteNtildethornwEacutearingprEacute | FyacutekuEacuteiumlCcedil IcirceEacutethornaEacuteEacuteiEacuteNtilde pEacutearingwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | zEacutesup3EacuteEacutearingthorn AxiEacuteNtilde Igravesup2yacutemEacuteSaringyuml | zEacuteCcedil cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSaring| xEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) AxEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) CIgraveiEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 40 ||

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlyacuteuEacutetimesIgraveSthornrEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteIacuteqEacute | mEacuteyacuteU Ccedil urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornuEacutetimesiEacuteccedil | AyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn pEacuteNtildeerEacuteOcircthorn lEacuteEacutexEacuteyacuteirEacuteEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacutexrEacutethorn eEacuteaEacuteyacuteiEacutexmEacutethorniEacuteIuml | eEacuteEacuterEacuteEacutepEacuteOcircIacuteqEacute mEacutethornIgraveiEacuteurEacuteEacutearingiumlyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildelEacuteyacuteliEacuteEacute AyacuteiEacuteNtilderEacuteiumlthornjEacuteNtilde | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing oEacutetimesWucircxmEacutethorniEacuteIuml AcircyacuteSigrave | xEacuteyacuteUqEacuteEacutethorn CIgraveiEacutethorn xsectEacuteIumlmEacuteNtildeyacuteqEacuteqEacuteccedil | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIumlyacute plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacute xjEacute || 41 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983097

IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacute AuEacutethornjEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacuteliEacuteEacuteaelig | pEacuteyacuteS igraveEacute uEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteOcircwEacutehEacuteEacuteIgraveuEacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUthornxiEacuteNtilde uEacuteEacutexEacuteEacuteyumlirEacuteEacuteaelig IacutecEacuteyacutesectEacuteEacuteaelig eEacuteaEacutethorniEacuteEacutearing IgravelEacuteyacutekEacuteEacutelEacuteEacuteaeligyuml| plusmnEacuteuEacuteEacutethornpEacuteOcircqEacuteIuml cEacuteyacuteUjEacutethorn xEacuteyacuteaEacuteyacuteCcedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteEacuteaelig | iEacuteEacuteuEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn UEacuteyacutexEacutepEacuteEacuteyumlparaEacuteEacuteyacute WucircthornuEacuteCcedil qEacutearing | zEacuteNtildeyacutepEacuteyacutexmEacuteyacuteiEacuteIumlyacute AEacuteyacuteaEacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteOcircyacuterEacuteiumlrEacuteEacutethorn xEacuteyacuteWucirc

| iraEacuteeumlEacutearingthornWucirc pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacutethornIacutemicroEacutelEacuteEacutearingSqEacutearingyacutebEacutearing | UyacuteIgraverEacutesup3Eacute MuumlIacuteparaEacutethornlqEacuteqEacutetimesyacuteuEacuteEacuteCcedil (2 ) AuEacuteEacutethornWucircEacute | iEacuteqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtildelEacuteEacuteaeligiumlyacuteIacutepEacuteUEacuteyumliqEacuteyacuteluEacuteiEacuteIumlthornIacutepEacute |AyacuteliEacuteyacuteEumlUyacutecurrenEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircIacutepEacuteyacuteUmEacuteEacutearingthornSMuumlEacuteIacutepEacute || 42 ||

IgraveiEacuteyacutexEacuteeuml currenEacutemEacuteyacuteIcircxsectEacuteUWucircEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumleEacutethornIcircdeg | lEacuteEacutexEacutethornirEacuteEacute pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtilde mEacuteiEacuteyacutehellipiexclaeligucirc | xEacuteyacuteqEacuteNtildeyacuteSigravexrEacuteyacute kEacuteluEacutethornsup3EacuteEacuteSigraveiumlxrEacutethorn mEacuteEacuteyacuteUaring | IgravesectEacuteyacutepEacuteIumlUjEacuteaeligthornzzEacuteyacuteiEacutemEacutethornIcircdegyacute wEacuteQucircthornmicroEacuteaeligyacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacuteUyacuteCcedil IgraveuEacuteiEacutethornluEacuteliEacuteqEacuteccedil | AlEacuteNtildethornoEacuteklEacuteEacuteIgraveiEacute zEacuteEacuteCcediloEacuteyacuteU | AEacutemEacutemEacuteOcircwEacuteiumlCcediloEacutethornUparaEacuteaeligyacuteuEacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteEacutethornUaringmEacuteyacutexEacuteEacutearingthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil | irEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeiEacutetimesmiEacuteCcedil IgraveuEacutethornIgraveSiuEacuteaeligyacuteuEacute | oEacuteyacuteWOgraveucircxEacuteEacutearing thornqEacute IgraveaEacuteyacuteUCcedil uEacutethornzEacuteIuml || 43 ||

AluEacutearingIgraveiEacute iEacuteNtildeaEacuteeumlEacutearing uEacutethornIgravecentuumlrEacuteEacuteyacuteliEacuteqEacuteccedil | AEacuterEacutexEacuteOcircrEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacutethorniEacutetimesmxEacuteNtildeyacutewEacuteNtilde | xEacute xEacuteXccedilaEacuteeumlEacuteqEacutexiEacuteqEacuteEacutearingyumlplusmnEacutearingAringirEacuteEacutearingyacuteiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearing aEacuteEacute IgravemEacutethornmEacuteEacuteIgraveiEacuteyacute iEacuteiEacuteccedil | xEacute iEacuteordfEacutearingIacutepEacutexxiEacuteuEacuteEacuteyumlAringirEacutearingirEacuteyacutelrEacutearing | UyacutecurrenEacutexEacuteEacutethornlEacuteIcircluEacuteyacuteiEacuteEacuteparaEacutethorn rEacutearing | AyacuteluEacutearingIgraveiEacuteyacute mEacuteEumlUthornuEacutetimesirEacuteEacuteyacuteAringxiEacute | LyacuteuEacuteqEacuteyacuteiEacuteEacuteaeligxjEacuteEacutearingthorn AIacutemicroEacutelEacuteEacute | iEacutearing LyacuteiEacutearing plusmnNtildethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteurEacuteEacutearing | AWucircthornUWucircyacuteaEacuteiumlpEacuteiumlthornlSkEacuteEacutejEacutearing || 44 ||

iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteuEacutethornWucircEacutearingUEacuteyacutesectEacutearing | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacute AWucircthorn | IgraveSyacuteuEacuteEacutearing UEacuteIgravesectEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimescedilEacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | AyacuteIcircalEacutexcEacuteEacutethorn-IgraveSirEacuteyacuteparaEacutethorn | UEacuteyacutesectEacutearinguEacuteiumlyacuteixEacute | microEacutearingyacuteiEacute AEacutethornIgraveSyacuteirEacute | AWucircEacutearingyacuteAringIcircalEacute || 45 ||

iEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacutearing AthornAcircyacutehEacute | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaring yacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | uEacutetimesyacutesectEacuteparaEacutethorn uEacuteaeligplusmnNtildeyacuteiEacuteparaEacutethorn | AyacutealEacutearinguEacutetimesiumlyacutesectEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacutexrEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig || 46 ||

EyacutewqEacuteEacute cEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteUparaEacutethorn | uEacutetimes yacutesectEacutexrEacuteEacutearingyacutewqEacuteEacute | uEacuteaeligyacuteplusmnNtildeyacuteiEacutexrEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteU | iEacuteEacuteaelig iEacuteEacuteuEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornmEacuteplusmnaringiEacutearing | xEacutearingrEacuteaEacuteccedilCcedilUEacutesectEacuteIumlthorn aEacuteyacuteIacutepEacuteiumlhEacuteIumlthorn mEacuteNtildeyacutesectEacutearinghEacuteyacute xEacuteCcediluEacutethornxEacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteSOgraveyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | rEacuteSigraveEacutesectEacuteEacuteaeligthorn UyacutezqEacuterEacutethorn | rEacutejEacuteEacuteyacute aEacuteEacutearingaEacuteiumlyacuteIacutepEacuteiumlhrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacutexrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumleEacuteIgraverEacutewhEacuteNtilde mEacuteeumleEacuterEacuteEacute cEacute mEacutezEacuteNtildeIacutepEacutethornparaEacute pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | LiEacuteqEacuteNtildeplusmnliEacuteqEacuteIgravemEacuterEacutethornliEacuteCcedil cEacutearingyacuteIgraveiEacute | AEacuteIgraveSirEacute mEacuteNtildehrEacutethornxrEacute uEacuteyacuteixEacute | AjEacute mEacuteIgraveuEacutethornsectEacuteEacuteIgravehellipiexclucircyacuteUxEacute || 47 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983088

mEacuteyacuteIgraveuEacutesectEacutethornuEacuteliEacuteyacute mEacuteEumlUyacuteuEacuteEacuteeEacuteyacuteqEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | IgravemEacuteyacuteiEacuteaeligwEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlyacutebrvbarEacuteEacutearing AyacuteIacutepEacuteUthorncurrenEacuteIgraveiEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacuteWucircxxEacutethornqEacuteNtildeSigraveCcedil uEacuteAcircthornhEacuteIcircxiEacuteyacuteUEacutearingSthornkEacutearing | kEacuteIumlUEacutethorn CcNaringucircMNtildeuumlyacutekEacuteiumlAcircthornhEacutearingwuEacuteEacuteyacuteUpEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteyacuteIgraveuEacutethornsectEacuteCcedil iEacutearingyacute IgraveuEacuteiEacutethorniEacuteyacuteCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteyacutexmEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlpEacuteNtildeyacuteaEacuteEacuteiumlsectEacuteEacutethornIacutehEacuteyacute mEacuterEacutearingiumlthornIgravewEacuteIgraveuEacuteyacutemicroEacuteiEacutethorn | AiEacutethornmiEacuteiEacutelEacuteOcircyacutelEacuteiuml

iEacuteSEacuteyacuteqEacuteEacutearing AthornzlEacuteNtildeiEacutearing | zEacutetimesyacuteiEacuteEacutexEacuteyacute Csup2WucircthornliEacuteyacutexiEacuteixEacuteqEacuteEacutethornzEacuteiEacute | oEacuteeumlyacutefrac14Eacute SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyumlqEacuteccedil | AxEacutethorniEacutexxEacuteyacuteplusmnaring iEacuteiEacutethorncurrenEacuteNtilde || 48 || GwEacutethornrEacutexxEacuteyacutemiEacuteEacuteIgravesectEacutethornparaEacute rEacuteiEacuteccedil | xEacuteuEacutearingiumlAringsectEacuterEacuteEacutearing AthornaEacutexirEacuteyacuteparaEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteaelig yacutezzEacuteXccedilMtimesuumlthorniEacuteEacutearingAringuEacutexEacutelEacuteccedil | AjEacutethorn xEacuteIgraveuEacuteiEacuteNtildeyacute zrEacuteEacuteuEacuteEacutemicroEacuteyacutexrEacuteEacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlthornMuumlEacuteqEacutexrEacute | AyacuteqEacuteIuml rEacute GYzEacuteccedilyacute IgravelEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacute EyacuteŠEacute | lEacutepounduumlyacuteCcedil SSOslashthornacuteEacutearingyacute MNtildeuumlWucircEacutethornIacutecEacuteyacuteIgravenotuEacutearingthornrEacuteNtilde |ASthornokEacuteEacuteIgravelEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutecEacuteEacuteyacuteMuumlzEacutethornŠyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute lEacutecurrenEacuteyacutesectEacuteqEacutearingIgraveiEacute | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacuteiumlUaringyumlhrEacuteqEacuteccedil | pEacuteaEacuteEacutearingiumlthorn SaringyacuteuEacutexrEacutethornkEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc || 49 ||

IacutekEacuterEacuteEacutearingyacute rEacuteEacutearing lEacutethorn mEacuteeumlcEacuteEacutearingyacuteSrEacuteEacuteyumliEacuteccedil | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacutetimesiumlthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | uEacuteyacuterEacutelSaringyacuteuEacutexrEacuteyacute pEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | acuteEacutearingcedilaEacuteccedilthornCcedilxEacuteuEacuteiumlyacutekEacuteEacuteiEacutethornqEacuteqEacuteccedil | iEacuteNtildeUyacuteCcedilpEacuteaEacutethornxrEacute kEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc | AmEacuteEacutethornaEacuteOcircWucirciEacute xEacuteIgraveuEacuteiEacuteEacuteyacute iEacutetimespEacuteIumllEacuteccedilthorn | xEacuteuEacuteEacuteiumlyumlIcirclSyacuteuEacuteEacutearing AlkEacutethornxEacute | lEacutepounduumlyacutelrEacuteEacutelrEacutethornpEacuteuEacutelSOslashyacutezEacutearing |AxjrEacuteyacutexjlEacuteEacute xEacuteCcedilpEacutethornIgraveuEacutewrEacuteEacuteqEacute | lEacuteEacuteqEacuteyacute lEacuteEacuteqEacuteaeligyacuteuEacute lEacuteEacuteyacuteqEacute qEacutearingyuml || 50 ||

lEacutemEacuteNtildeaEacuteccedilCcedilxEacutethornMuumlyacuteCcedil mEacuteNtildeqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacutexsectEacutethornIcircxqEacute | xjEacuteEacuteuEacutethornUEacutearingAringxqrEacutejEacuteyacute eEacutehellipiexclucircthornqEacute | rEacuteyacuteeEacutearingAringrEacuteIacutecurrenEacuteyacute rEacutesup1EacuteyacuteWaringucirc cEacutethorn | qEacuterEacuteEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelrEacutethornrEacutecurrenEacuteiEacute | mEacuteyacutezEacuteuEacuteEacutearingthorn qEacuteqEacutethorn pEacuteOcirciEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AlEacuteOcircoEacutelkrEacuteEacutearingAringxqrEacutethornWCcedilucirc IgraveuEacuteyacutepEacuteNtilde | IcircxsectEacutethornxxEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteEacute EthornqEacutearing mEacuteNtildeyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacute AEacutethornW Ograveucirc | mEacutezrEacutethornScurrenEacuteyacutehuEacuteEacutesup3EacuteIgraveuEacutecEacutearingthorniEacuteSyacutelkEacute | MuumlyacuteIgraveuEacuterEacuteiuml mEacuteNtildeyacutesectEacutexxEacute CyacuteqEacuteEacute IacutecEacutethornMaringuumliEacute || 51 ||

rEacutexiEacuteEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacuteyacutelEacuteEacutejxEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde IgravemEacuteyacuteiEacuteEacutexEacutethorniEacuteccedil | AyacutelkEacuteEacutearing qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil | iEacuteqEacutethornlEacutehellipiexclOacute ucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | AyacuteaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil | iEacuteqEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacuteccedil | FkuEacuteiumlqEacuteOcircsEacuteqEacutethornuEacuteEacuteYNucircEacuteyacuteZEacuteqEacuteccedil | uEacutetimesyacutecurrenEacuteCcedil rEacuteEacutearingthorn uEacutearingSyacute xEacuteqmEacuteeumlthornIgraveiEacute | lEacute xEacute eEacuteEacuteiEacuteNtilde eEacutelEacutethorn acuteEacutenotyacutekrEacuteEacuteiEacuteccedil |

qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlthorn qEacuteEacuteUyacuterEacuteEacuteIgraveSthornIgraveiEacute | WucircIacutexEacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilAcircIgraveSthorniEacutehellipiexclucircIumlyacuteiEacuteqEacuteccedil || 52 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983089

uEacuteIumlhEacuteEacutethornmEacutehEacuteuEacuteyacutesEacuteEacuteIacutexEacutethorniEacuteqEacuteccedil | qEacutetimesyacuteiEacutegeEacuteIumlyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn rEacuteIgravepoundCcediluumlyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutehellipiexclucircEacuteIgravelEacutethorn xlEacutearinguEacuteyacute IgraveuEacuteIcircregthorn iEacuteiEacuteccedil | AiEacutetimes thornwrEacuteyacuteaaEacuteccedilyacutexiEacutetimeswrEacutethornkrEacuteEacuterEacuteiEacuteccedil| AyacutexqEacuteEacutelsaquoEacuteyacuteiEacuteEacute qEacutearingthorn IacuteqEacutejEacuteOcircyacute cEacuteUsup3Eacuteccedilthorn | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing IgravelEacuteUccedilGirEacuteEacutethorn uEacuteaeligSaringyacuteWucirc | AyacutecEacutearingiEacuteEacutethorn rEacuteparaEacuteyacute cEacutearingiEacutethornlEacute | xEacuteyacute iEacuteCcedil qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil

| xEacuteEacutearingthornAringlEacutehellipiexclOacuteucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | xEacuteEacutearingyacuteAringaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil || 53 || xEacuteEacutearingAringIcirceEacutethornuWucircEacutearing AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeligiEacuteqEacutetimesIgravewEacuteCcedil IgraveuEacuteIgraveSiuEacuteEacute lEacuteaEacutethornUCcedil mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | rEacutethornIgraveS mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | IacuteqEacuteyacutejEacuteEacuteaelig cEacuteEumlUthorniuEacuteEacute mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | iEacutejxEacuteqpEacuteuEacutethornxrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuteiEacuteqEacutethornalEacutearing UyacutejEacuteIcircliEacutethorncedil | LMuumlEacutethornmicroEacuteqEacutearingMuumlyacuterEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | LMuumlcEacutecentuumlthornqEacutearingMuumlyacutekEacuteNtildeUqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuteiEacutekEacuteeumlEacutethornIcirceEacuteaEacuteyacuteIgraveiEacuteCcedil IgraveuEacutethornpEacuteEacutearing | lEacuteyacute EumlUyacutewrEacuteIgraveiEacutethorn lEacute urEacuteyacutejEacuteiEacutearing || 54 ||

lEacuteEacuteyacutexrEacuteEacutecurrenEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteiEacuteNtildeyacute xEacutelsaquothornIgraveiEacute | rEacutecduEacutearingiEacuteEacuteyumllUEacutearingIgraveWucircthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacuteEacuteyacutealEacutearing | UyacutejEacutearing rEacuteNtildethornYiuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacutecedilthornIgraveiEacute | LMuumlrEacuteEacute cEacute SzEacuteIacutepEacuteparaEacutethorn xuEacutepEacuteOcircyacuteiEacutearing | sup2EacuteprEacuteEacuteIacuteqEacutesup1rEacutearing IgraveuEacuteaEacuteccedilCcedilthornzEacuteirEacuteEacuteyacute cEacute | IgraveiEacutexEacutetimesIacutepEacuteparaEacute uEacuteWucircxEacutearing IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteiEacuteEacuteyacute cEacute | IgravelEacuterEacuteNtildeIcircdeguEacuteEacuteiumlrEacuteIgraveuEacuteWucirciEacuteEacutethorn IgraveuEacuteqEacuteNtildeyacutegcEacute|| 55 ||

AEacuteiEacutethornlEacuteNtildewuEacuteyacute mEacuteeumliEacutethornlEacuteNtildewuEacute | EyacuteregqEacuteEacuteAringAringkEacutethornqEacuteyacute xEacutelkEacutethornqEacute | AEacuteIgraveSirEacutearing cEacutelSigravethornuEacutehEacuteEacuteiumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutekEacutearingthornIgraveWucircyacute rEacute mEacuteNtildeqEacuteEacutelEacuteccedilthorn | CyacuteiEacuteIcircxxEacuteyacutepounduumlaEacuteccedilCcedilxEacuteOcircthornrEacuteiumlaEacuteiEacuteqEacuteccedil | cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacutearing UxEacutethornƒiexclUgraveucircIacutekEacute | uEacuteEacuteUEacuteSgeEacutelEacutethornrEacuteEacuteaEacuteeumlaringyacuteAringIcircalEacuteqEacuteccedil | rEacute LMuumlEacutearingthorn AcircSigraveyacute EcrEacutethorniEacutearing |AyacutexEacuteyacuteXccedilZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexxEacutethornWucircxEacuteeumlEacuteyacuteIacutehEacute | xqEacuteyacuterEacuteiumliEacutearingthorn lEacute cEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing || 56 ||

LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacuteIacutesup3EacutethornoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | AEacuteqEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute iuEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacuteoEacute | SyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacute CthornIgraveWucirc | qEacuteEacute qEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIacuteqEacute qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute qEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacutelEacute | IgravelEacuteyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacuteCcedil (2) CthornIacuteqEacute | AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute || 57 ||

IgravelEacuteyacutebEacutetimeswuEacuteaeligthornUxEacuteyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethorniEacuteaelig | MuumlEacutesEacuteaeligUccedilWucircEumlUiuEacutethornqEacuteEacutemEacuteyacutesup3Eacuteaelig | ClSigraveEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornrEacuteNtildeMccediluuml | AyacuteIcircalEacuteIgraveuEacuteiumlyacutepEacuteeumlEacuteIgravesup1thornuEacutexEacutelEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeparaEacutearingiEacutethornIacutexEacuteMuumlSigraveOacuteyacuteMuuml | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacutejxEacuteyacuteUEacutearing IgraveuEacutethornwEacuteOcircyacuteuEacutehEacuteaeligiumlyuml | IgravelEacuteirEacuteEacuteyacutexiEacutearingAringlEacuteNtildecEacutethornUEacutexiEacuteyacuteuEacute | xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedil Ccedil xEacuteNtildethornoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingqEacuteccedil | ClSigraveEacuteaEacutecNucirc WucircEumlUuEacute AEacuteaEacutecNucirc qEacutearingthornkEacuteEacuteIgraveiEacuteyacutejEacutearing | qEacutearingwEacute uEacutetimeswEacutehEacutemicroEacutethornxrEacute qEacutearingyacutelEacutearing || 58 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983090

aEacuteEacuteaeligUEacuteuEacutexMuumlIcirclSsup3EacuteWucircYrEacuteEacutethornrEacuteaelig eEacuteEacuteyacuteU | MuumlEacuteaeligIacutezEacuteMuumloEacuteeumlEacutefrac14hEacute aEacuteEacuteaeligiEacuteqEacutethornoEacuteeumlNtildeuEacuteEacuteyacutehEacute | AyacuteAcircyacutehEacuteEacutemicroEacuteEacutethorn CyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacute | uEacutexEacutethornuEacute mEacutetimesIacutejEacuteIgraveuEacuteyacuteIacutecurrenEacuteiEacutethorn | Ayacutesup1EacuteaeligIgraveSyacuteauEacuteEacutexEacutethornxEacuteEacutearingyacuteAringalEacuterEacutethorn | AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | iEacuteEacuteqEacuteeumlEacuteyacutemicroEacuteEacuteyumlxiEacuteEacuteqEacuteeumlyacuteUjEacuteEacute |

iEacuteEacuteqEacuteeumluEacutehEacuteEacuteiumlyumlxiEacutejEacuteEacuteyacuteIacutexEacuteiEacuteEacute | ShQucircWucircxiEacuteEacuteyuml ZEacuteEacuteSyacuteaSiEacute | CiEacuteEacutearing AcircSigraveEacuteyuml mEacuteUEacutethornhellipiexclucirciEacuteEacute || 59 || EpounduumlaaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacuteCcedil mEacuteeumlqEacuteEacutehEacutegcEacutethorn mEacuteNtildeUyacute CiEacute | oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornparaEacute xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute cEacutethorn | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteAtildethornmEacuteaeligEumlUyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacuteqEacuteccedil | UjEacuteEacutearingthornlEacuteEacutearingSMuumlyacuteiqEacuteiumllEacuteEacute |AyacutemxEacuteNtildewEacuteEacutethorn CIgraveiEacuteyacute iEacuteSegravesup2thornrEacuteEacutearing | EpounduumlEacutearing uEacutearingwEacuteEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute cEacute | MuumlEacutesEacuteEacuteuEacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteIacuteqEacuteiEacutethorn mEacuteeumliEacuteIumlyacuteerEacuteEacute | uEacuteEacutexEacuteEacuteirEacuteEacutethorn CirEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutearing | MuumlEacutearingAringliEacuteEumlUcurrenEacutearing zEacuteoSƒiexclucircthornUEacutearingiEacuteIumlIgraveiEacute | uEacuteEacuteIacutexEacutesup1Eacuteaelig UEacuteaeligIgraveWucirchEacuteEacuteaelig qEacuteIumlqEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteEacutegcEacuteyacutecentaringuuml | iEacutexrEacuteyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuteacuteEacutearinguEacutethorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeIgraveSIgraveiEacutethorn | oEacuteeumlfrac14thornhEacute EmEacuteyacutexiEacuteUthornhEacuteqEacuteIacutexEacute || 60 || [AmEacutethorncentuumlEacuteqEacuteiEacute aEacuteIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlIacuteqEacuteyacuteqEacuteEacuteCcedil qEacuteWucircIumlyumlqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingyumllrEacuteyacutewiEacutemEacuteNtildethornsectEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornIgraveSyacuteSqEacuteyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlqEacuteyacuteqEacuteOcircIcirclSuEacuteqEacuteccedilyuml || 61 ||

AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil | xEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuteqEacuteEacutethornhEacuteCcedil qEacuteyacuteWucircIumlqEacuteOcircyacutewEacuteNtilde | AIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteplusmnEacuteaeligiumlUIgraveSthornIgraveiEacuteUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil |AIgraveSthornIgraveiEacuteqEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteEacute xEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteEacute xEacute mEacuteNtildeyacutesectEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteEacute AIgraveSthornIgraveiEacuteyacute mEacutegcEacuteyacuteeEacutelEacuteEacuteyuml | AIgraveSthornIgraveiEacuteeEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteqEacuteIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteeEacuteiumlIgravelEacutethorniuEacuteqEacuteccedil |Ayacutesup1Eacuteaelig mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutexEacuteEacutearingyacute AIgraveSthorniEacutearing | rEacutearing eEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexiEacuteyacuteluEacutethorn mEacuteEumlUthorn | SaringyacuteuEacuteEacuteCcedil (2) EmEacutethornmEacuteeumlaeligixEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn || 62 ||

mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehEacuteqEacuteEacutexrEacutethorniEacuteccedil | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn mEacuteNtildeyacutesectEacuteaeligUIgraveSthornIgraveiEacute | EmEacuteyacutemEacuteeumlaeligimEacuteOcircyacuteurEacuteiumlthornCcedil rEacuteNtildeaEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteaeligthorn qEacutetimesyacute irEacuteuEacutearing iEacutethorniEacuteccedil | mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehQucircqEacuteEacutepEacutethornUyacuteIgraveSIgraveiEacutethorn | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuuml thornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutesectEacuteparaEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacuteparaEacute | kEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute cEacuteEacuteyumlrEacuteEacuteiumlyacuteqEacuteEacute cEacute thorn | AaEacuteccedilCcedilzEacutethornparaEacuteyacute pEacuteaEacutethornparaEacute |

ClSigraveparaEacute IgraveuEacuteuEacutexuEacuteEacuteaEacuteccedilthornparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | IgraveWucirc yacuteUyacutehrEacuteyacute aEacuteyacutepEacuteEacutearingiuml WucircyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacutezzEacuteNtildethornIacutecEacuteyacutewEacuteiEacuteccedil | oEacuteeumlfrac14thorneEacuteyenEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil iEacuteIgraveSimEacuteyacuteSIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn aEacuteyacutepEacuteiuml mEacuteeumlEacutethorneEacuteEacutemEacuteyacuteirEacute | AjEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute xEacuteyacutemiEacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute || 63 || [ rEacuteyacutejEacuteEacuteyacutexjEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil aEacutethornIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983091

rEacuteEacutearingAringxEacuteEacuteaeligthorn iEacuteyacutemEacutesup3EacuteNtildeyacuteSaringIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingyacuteSaringIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingSthornaEacuteEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingyumlAringxiEacuteyacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteyacuteAringxiEacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute

mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteAringxiEacutethornhellipiexclucircEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacute AEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute|| 64 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircEumlUthorncedilEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingthornAringmEacuteyacutecurrenEacuteIumlrEacutethornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorncurrenEacuteIumlrEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaelig-UmEacutethorncurrenEacutearingcedilEacute | AyacuteqEacuteOcircIgravelEacuteyacute lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacute | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute

qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute || 65 ||

CyacuteqEacutearing qEacuteEacutexEacuteEacuteyumlparaEacuteEacutekEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteparaEacutethorn | xEacuteuEacutearingiuml thornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | CyacuteqEacute GiEacuteuEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircthornlEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorn mEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | AyacuterEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteU| xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute || 66 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuteSqEacuteWucircthorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacuteyacutemEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuterEacuteaEacuteccedilCcedilUEacuteIgravesectEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | LiEacutesup2Eacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 67 ||

AjEacuteEacuteIgraveSirEacutexrEacuteEacutesup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | uEacutexEacuteOcirclEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AcircSigraveEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteiEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteirEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil |AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteEacuteiEacuteEacutethornqEacuteIacutepEacuteyacuteblEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteiEacuteuEacutethorniEacuteEacuteCcedil qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteqEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983092

AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | GpEacuteOcirchEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingwEacuteEacuteyumllSaringuEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil| AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUthornxrEacute xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteNtilde | AEacuteIgraveSirEacutexrEacute xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute

pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | UzqEacuterEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 68 ||AEacuteUEacutearingaEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | pEacuteeumlEacuteeEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteOucircUxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacutepEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteiEacutehellipiexclucircxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xuEacutehEacuteiumlxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteiEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutepEacuteEacutexEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlzrEacutemEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AEacutemEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 69 ||

AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearingUaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute|| 70 ||

AuEacutemEacuteliEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute| uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute

| mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacute IgravelEacute | AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AuEacutemEacuteiEacuteliEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983093

uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AtildemEacuteEacuteIacutehEacute uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil || 71 ||

AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | AalEacutearingmEacuteOcircuEacuteiumlIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSxEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacutexEacuteEacutearing SIacutecurrenEacutehEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIcirceEacuteUEacutemEacuteeumlpEacuteuEacute EIcircmSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUxrEacuteEacuteAringmEacuteUIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | lEacuterEacuteEacuteiumlmEacutexEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteIcircXccedilpounduumlUEacutekEacutexEacute ESaEacuteccedilIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutexEacuteIgravemEacuteiumlhEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtilde iumluEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveSzEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedil CcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil

|| 72 ||

SIacutecurrenEacutehEacutemEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | SIacutecurrenEacutehEacuteEacutemEacuteUxrEacuteEacuteCcedil IgraveSzrEacuteIgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUmEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutewEacuteEacuteSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUEacutemEacuteUxrEacuteEacuteIcirclSzrEacuteIgraveuEacutewEacuteEacutethornSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | AEacute rEacuteIcircxqEacutelixEacutemiEacute uEacuteEacutexEacuteuEacuteEacute CIcirclSigraverEacuteEacuteIacutehEacute zEacuteiEacutecentuumliEacutethornIgraveuEacuteirEacutearingyacuteiEacutearing || 73 ||

CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutewEacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacutelEacuteEacutearingthorneEacuteuEacutexEacuteEacutearing uEacute IgravemEacuteyacuteiEacutetimesIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearingthorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacuteEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearing thorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil| IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | iuEacutesup1Eacutethorn uEacuteEacutearing AtildeyacutemEacuteaeligAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteCcedilyenEacuteEacutelEacuteCcedil uEacute mEacutethornparaEacuteEacuteIgraveSyacuteIgraveiEacute| AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacutexxEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacute mEacutetimesthornIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlthorn IgraveSyacuteIgraveuEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacutethorn IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute xuEacutesEacuteEacutearingyacuteMaringuuml

| LyacuteuEacuteEacute frac12aringthornuEacute | LyacuteuEacuteEacute frac12thornalEacutearing | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc uEacuteEacutethornrEacuteEacutearing | LyacuteuEacuteEacute WucircIumlyumllSigrave | LyacuteuEacuteEacute WOgraveucirc mEacuteOcircthornwEacutelEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc SaringthornuEacuteEacute || 74 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983094

AEacutemEacutethornqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteWucircyacute xEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlthornrEacuteEacute | uEacuteEacuteyacuteruEacutemicroEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute | qEacuteUIumlyumlcrEacuteEacuteiqEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute ASigraveOacutethornWucirc | SaringyacuteuEacuteIumlpEacuteNtildeiumlthornuEacutelEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute |

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlqEacuteiumlthornWucircEacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | qEacuteyacuteWucirc yacutexEacuteEacutearing qEacutethornWucircxEacuteyacutexxuEacutethorn || 75 || SaringyacuteuEacuteIuml mEacutethorneEacuteiumllrEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute | AyacutemEacuteEacuteAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUcurrenEacutethorn | AyacutemEacuteEacuteAringAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUbEacuteqEacuteccedilyuml |AmEacuteEacuteyumlbEacuteeumlEacuteyacuteqEacutemEacutethorncEacuteEacuteyacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlqEacuteccedilyuml | AmEacutethornSaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteiEacuteEacutearing IgraveWucircthorniEacute | uEacuteeEacuteeumlthornlSaringyacuteuEacuteIumlUeEacuteIumlthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacute | pEacuteNtildeuEacutethornlEacutelSaringuEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteIgraveSthornIgraveiEacutelSaringyacuteuEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteEacutearingIgravelEacutethornlEacuteEacutearingkuEacuteiumlqEacuteNtildeyacuteSIumlwEacutethorniEacute || 76 ||

pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacuteAEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlyacuteMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 77 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyumlCcedil | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingyumlAringalEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn || 78 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutelEacuteyacuteCcedil

uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteqEacuteccedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 79 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983095

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig iEacutemEacutethornsup3EacuteyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingthornAringqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn |

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil || 80 ||AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteparaEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 81 ||

rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 82 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuteAringAringrEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 83 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUEacutearing uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteyacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig xEacuteyacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingyumlAringmxEacuteNtilde lEacuteEacuteuEacuteyacuteCcedil mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteeumlirEacutearingyacuteuEacute IgraveiEacutethorncedilIgraveiEacute || 84 ||

CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemxEacuteNtilde mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornrEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutesup3Eacuteccedil | xEacuteOcircrEacutearingiumlthorn zEacuteNtildeyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteyacuteqEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteqEacuteccedil |AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethornxrEacuteyacute rEacuteEacutearing UxEacutethorn | iEacuteCcedil uEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteqrEacuteNtildeumlEacuteyacuteqEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethorn | iEacutearingthornAringqEacuteNtildeIcircwqEacutethornsup3EacuteEacuteIgraveSyacuteirEacutearing xEacuteyacutepEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteEacute | eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucircEacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircyacuteUIgraverEacuteyacuteiuEacuteEacute aEacuteNtildethornsTuumlSyacuteblEacuteqEacuteccedil || 85 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983096

mEacuteNtildewMuumlUmEacutehEacuteaeligiuml mEacuteNtildewMuumlUShQaeligucirc mEacuteNtildewMuumlUaeligparaEacutethorn xEacuteaaEacuteccedilxiEacuteIumlrEacuteiuml | iEacuteIcircxqEacutethornIcircluEacuteWucircEacuteyacuterEacutexEacutearing | AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteEacuteyacuteIgraveSlEacuteEacutearingthorn uEacuteSIcircliEacute | MuumlxqEacuteEacuteimEacuteeumlhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | xEacuteEacutemEacuteeumlthornhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacutemxEacuteNtilde frac12rEacutethorngcEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacutexEacuteEacuteaelig

pEacuteNtildeuEacutethornlEacutearingyacutemrEacutelEacuteEacutethornIgraveWucirciEacuteEacuteIcircalEacuteUaringyacuteiEacuteEacute | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacutethorn LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteoEacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn || 86 ||

AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | LyacuteiEacuteregthorn xqEacuteyacute uEacuteEacute AEacuteyumlWOgraveucirczzEacuteIcirchQucircyacutesEacuteEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacuteuEacuteEacuteyacutelEacute | xEacuteyacuteuEacuteyacuteixEacuteyacuteUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacutethornIgraveSyacuteirEacuteCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 87 ||

lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeyacuteWucircEacutearingiumlyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | oEacuteeumlfrac14thorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | zEacuteUIumlthornUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | Muuml yacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute || 88 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearing thornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | rEacute LyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteaelig | CyacuteiEacuteparaEacuteEacuteyacuteAringqEacuteNtildeiEacutethornparaEacuteEacuteAringurEacuteiEacuteIumlmEacuteEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | rEacuteEacutearingAringalEacutearingIacuteqEacuteiumljEacuteOcircyacuterEacuteEacute uEacutearingSthorn | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingIacuteqEacuteiumlthornjEacuteOcircyacuterEacuteEacute| IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 89 ||

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSqEacuteEacutethornxEacutelixEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteqEacutearingyacuteuEacute | xEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteUaringMuumlthorn | mEacuteNtildewMuumlUmEacuteyacutehEacutearingiuml xEacuteqEacutethornpEacuteuEacuteiEacuteccedil | iEacutexrEacuteEacuteliEacuteyacuteqEacuteiumllEacutethornIacutexEacute MuumlEacuteqEacuteyacutexxEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumliEacute | CyacuteSaEacuteccedil CcedilxEacutetimesthorneEacutearingrEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnimEacuteNtildeAcircthornwEacuteEacutearingyacute qEacutelEacutethornxEacuteIacutepEacuteyacuteaEacutecNucircthornIgraveiEacute | iEacutesup2EacuteyacutecEacuteEacute uEacutethornSIgraveiEacute | iEacuteiMuumlqEacuteiumlthornhEacuteEacute

MuumlUEacutearingIgraveiEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MuumlEacuteqEacuteyacutexiEacuteSaEacuteeumlaringyacute xEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacuteEacuteIacutekEacutethorn | qEacutelEacutethornxEacuteEacutearingyacute UaringiEacutethorn mEacuteeumljEacuteyacuteqEacuteCcedil rEacuteSEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil || 90 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983097

xEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacutelkEacuteNtildeyacutexEacutethornIgraveiEacuteyacute IgravelEacutethornUIgraveuEacutelSsup3Eacuteccedil | tradeyacuteIgraveS mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlwrEacuteEacutethorn MuumlyacuteuEacuterEacuteEacutearingthorn qEacutelEacuteIumlyacutewEacutearingIgraveiEacutethorn | EmEacutethornlEacuteyacuteliEacuteSOgravemEacutethornlEacuteqEacuteIgraveiEacute | rEacuteiMuumlEacutethornqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute iEacutemEacuteEacutearingthornAringiEacutemrEacuteiEacute | xEacute iEacutemEacutethornxiEacuteyacutemiuEacuteEacute | zEacuteUIumlthornUqEacutekEacuteOcirclEacuteNtildeiEacute | iEacutexrEacuteyacute rEacutelqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteqEacuteEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil | iEacuteiEacuteEacutearingthornAringAcircyacutehEacuteEacute

MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteyacute ESthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil || 91 || rEacutearing lEacuteZEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteaeligthornZEacuteEacutelEacuteyacutexEacuteEacute | rEacutearing uEacuteEacutesEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteEacutethornsEacuteIcircZEacuteyacutesrEacuteEacute | rEacuteEacutearing UxEacutethorn | xEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteccedil | AyacuteliEacuteyacuteUyacuteiEacute MOcircuumlyacuteqEacuteiumlCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutemEacuteiumlthornliEacuteqEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteqEacuteyacute uEacuteaeligiuEacutepermilEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteEacute | xEacuteqEacutethornpEacuteOcirciEacuteccedil || 92 ||

lEacutearingirEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | mEacuteOcircuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacuteEacuteWucircIacuteqEacuteyacuteWucircEacutexEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteimEacuteNtildeAcircthornwEacutexrEacute mEacuteNtildeAcircwEacuteyacuteiuEacuteqEacuteccedil | xEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornzEacuteIumlUccedilwEacuteEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute |

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlEacuteyacutecurrenEacutexxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornmEacuteEacuteiEacuteccedil | pEacuteOcircyacuteiuEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | iuEacuteCcedil uEacuteaelig mEacuteOcircuEacuteiumlaEacuteccedilCcedilthornxEacuteqEacutethornpEacuteOcirc | iuEacuteIacuteqEacuteyacuteSCcedil mEacuteOcircuEacuteiumlthorn MNtildeuumlAcircyacutewuEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute CyacuteiEacute AEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutemEacutethorn || 93 ||

AyacutegeEacuteyacuteIacutesEacutelEacuteEacutethorn mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacutethornSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlEacutecEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAringAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12alEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteIcircalEacuteAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute SthornIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtilde mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravethornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc uEacuteEacuterEacuteEacutearingyacute CIgraveiEacutethorn || 94 ||

iEacuteiEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlcEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteirEacuteeumlNtildethornumlEacuteUyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteWucircIumllSigravearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute ClSigraveyacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacutearingSIumlthorncEacuteIuml yacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeqEacuteiuml thornkrEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc mEacuteOcircwEacuteyacuteIacutesup3EacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearing yacuteuEacuteaelig mEacuteOcircyacutewEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacutearingrEacuteIcirclSMccediluuml || 95 ||

AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc SaringyacuteuEacuteEacute WucircIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingthorn SaringuEacuteqEacutelEacuteNtildeyacutewrEacuteEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteUthorn | aEacuteyacutelkEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlyacutemxEacuteyacuteUxEacuteyacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | xEacuteEacutearingkuEacuteEacuteiuml IgraveSMccediluuml | rEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildewEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemEacuteUEacutethornmEacuteiEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteEacuteprEacuteEacutearingAringxEacuteNtildethornUEacuteyacute UcurrenEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilthornIacutexEacute IgravemEacutezEacuteEacuteyacutecEacuteEacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacuteyacuteumlEacutearing mEacuteUEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircprEacuteEacutearingyacute IgraveWucirc iEacutearing xEacuteqEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 96 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983088

AEacutemEacuteEacutearingthorn Wucircyacute rEacutemacrOslashthornWucircyacuteiEacuteIumlaEacuteiumlqEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacutesup3Eacuteccedilthorn | ScurrenEacuteyacutelSkEacuteEacutethornlEacuteEacute eEacuteyacutelEacuterEacutethornliEacuteIumlxxuEacuterEacuteyacuteCcedilpEacuteNtildeqEacuteccedil | iEacuteiEacutethorn CyacuteqEacutearingkrEacutexEacutetimesthornerEacuteliEacuteyacute xEacuteaEacuteEacuteiumlyuml |ASegraveprEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSaEacuteccedilCcedil IacutezEacuteIacutejEacutethornsEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacuteEacuteAringkEacuteeumlNtildeuEacutethornIacuteqEacuteuEacuteEacutepEacuteuEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteEacuteiumluEacute iEacuteiEacuteccedil | AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornCcedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn |

iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlEacuteIgraveuEacutethornzEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 97 || IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelEacuteccedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacuteyacute xEacuteuEacuteEacuteiumlyuml mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethornparaEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacute mEacuteeumljEacuteqEacuteyacuteeEacuteEacute GthorniEacutexrEacutethorn |AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornqEacuteyacuteIacutepEacutexEacuteCcedilIgraveuEacutethornuEacutearingyacutezEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacuteuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacutearingSqEacuteEacuteyacutemiuEacuteEacute | xEacuteuEacuteiumlthornqEacuteuEacuteyacuteAcircSegravekrEacutethorn | iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornzEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 98 ||

cEacuteiEacuteNtildethornsup1rrEacuteyacute AEacutemEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacuteiuEacuteEacuteEumlUyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedil CcedilAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn | qEacutearingbEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeiEacuteccedil | xiEacuteyacutelEacuteyacuteIgraverEacuteyacutebrvbarEacuteNtildeuEacutetimesiumlyacuteIgravesup1 | iEacuteEacutelrEacutearingyacuteuEacuteEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AEacuteyacuteiEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacute uEacutewrEacuteEacuteiuml thorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexrEacuteEacute AEacutemEacutethorn | qEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacute LyacuteuEacute oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexEacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexqEacuteEacuteyumllqEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacuteIacutexEacuteiEacutethornU || 99 ||

MOcircuumlmrEacuteEacutethorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute iEacuteEacute SthornIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig iEacutearingthorneEacuteyacuteIcircxuEacutelEacuteIumlyacuteUEacutemEacutethorn | iEacutearingeEacutethorn LyacuteAringuEacuteEacutexrEacutethorn SIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutenotIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacutearingAringkEacuteiumlyacutexiEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xjEacuteEacuteyacuteuEacuteyacuteUEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacute uEacuteaelig xjEacuteEacutethornuEacuteyacuteUEacute | mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSaringyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | uEacuteWucircthornliEacuteIumlaEacutetimesiumlordmucircEacuteIgraveiEacute || 100 ||

iEacuteEacute EthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AEacutearingeEacutethornxEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteEacute uEacuteWucircthornliEacuteIumlEumlUyacuteuEacuteEacutearingaSthorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute AEacuteMOcircuumleEacutethorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute kEacuteEacuteuEacutethornliEacuteIuml | AEacutearingeEacutethorn LyacuteuEacuteEacutexrEacuteEacutearingyumlumlEacuteUyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacuteSOgraveumlEacuteyacuteUEacutearingAringkEacuteiumlthorn AEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xEacuteyacuteCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute qEacutekrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | CyacuterEacuteCcedil uEacuteaelig xEacutethornCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AyacutexrEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | mEacuteyacutesuEacuteyacutesrEacuteEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute EyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteIgraveiEacute || 101 ||

AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig mEacutethornsuEacuteyacutesrEacuteEacute | AyacuteqEacuteNtildewrEacuteEacutethornqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteOcircmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | Asup3EacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn |AyacuteSegraveprEacuteEacutearing uEacuteEacute Asup3EacutethorngeEacuteEacuterEacuteiEacutearing | rEacuteSaringyacuteuEacuteEacuteSegraveprEacuteEacutearingAringsup3EacuteyacutegeEacuteEacuterEacutethorniEacutearing | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteqEacutethornAcircyacutehEacuteEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearingAringIacutecEacuteluEacutesup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacutethornSEacuteAcirchEacuteMaringuumlyacuteiEacuteNtildeMuumlthorn || 102 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983089

iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedil zEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethornIgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteaEacutexEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | zEacuteyacuteiEacutezEacutethornparaEacuteaeligyacuteuEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacutezEacuteparaEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn

|| 103 || eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucirc EacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircthornUrEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil xEacutethornuEacuteiumlyacuteiuEacuteEacuterEacutethorn | mEacuteNtildeyacutewZEacuteyacuteUyacutemEacuteyacutehEacuteiumlaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacuteyacuteIacuteqEacuteirEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute| iEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteiumlqEacuteccedil | xEacuteyacuteirEacuteaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacute | AyacuteqEacutetimesiEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteiEacuteiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteIcircxiEacutethorn|| 104 ||

iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | MOcircuumlqEacuteiumlqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute qEacutearingkEacuteyacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AjEacuteEacutearingyuml xuEacuteyacuteaEacuteiumlxrEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlxrEacuteyacute xEacuteqEacutethornwšaelig |AEacutemEacuteqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteyacuteWucircxEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlrEacuteEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | uEacuteEacuteyacuteruEacuteparaEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute sEacuteEacutearingyacuteMCcediluuml mEacutetimesthornhEacuteIcirccNucircyacuteSigraveCcedil mEacutetimesthornhEacute || 105 ||

rEacuteEacuteIcircxiEacuteyacutexEacuteeuml mEacuteyacuteUqEacuteyacuteeEacuteEacute | CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutew EacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacuteUaringyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | mEacutegcEacuteyacuteIacutecEacuteiEacutethornrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteEacuteXegraveucircpounduumlEacutearingyacuteAringIcircalEacute | rEacuteEacuteuEacuteEacutethornlEacutearingyacuteuEacuteEacuteIcircalEacute | iEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | sEacuteEacutearingyacuteMCcediluumlmEacutetimesthornhEacuterEacuteEacute Igravesup2yacuteiEacuteIumlrEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacutethorn mEacuteSEacuteyacute uEacuteaelig IgraveuEacuteyacuteUEacuteOegraveucirc | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute CyacuterEacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteyacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | plusmnEacuteaelig mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | mEacuteyacuteUEacutearingUthorneEacuteEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveuEacuteyacuteUEacuteerEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 106 ||

AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacute LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeoEacuteyacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn | AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | AjEacutethorn WucircxqEacuteEacuteWucircEacuteAcircyacutehEacutexxuEacuteEacutethornrEacuteCcedilyacutepEacuteNtildeuEacutethorn |

xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacute xEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacuteEumlUirEacutelEacutethornlEacuteNtildewEacutehellipiexcl Ccedilucirc qEacutelrEacuteEacuteqEacuteWaringucirc | lEacuteEacutelEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacutearingwEacuteEacuteyuml Ccedil uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornIacutehEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 107 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983090

xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtilde yacuteUccedilyacuteWucircEacutearingyacuteIgravesectEacuteyacuterEacute-qEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing |

uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 108 || EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | uEacutetimeswEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute | uEacutetimeswEacuteEacutethornhEacuteEacuteaeligyacute xEacuteaaEacuteccedilxTuumlEacutethornsEacuterEacutearingiEacuteccedil | WucircyacutelrEacutearingiEacuteEacuteyumlxrEacute rEacuteyacuteyenEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutesup3EacuteEacutelEacuteNtildeyacutewEacuteerEacutethorn | xEacuteEacutearingumlEacutethornUuEacutearingyacuteIgraveSwEacuteNtildethorn centuumlyacuteiEacuteNtildewEacuteNtildethorn IacutecEacuteluEacuteIumliEacute | EyacuteumlEacuteyacuteUyacuteuEacutearingyacuteplusmnEacuteaEacuteccedilfrac12thornIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute || 109 ||

mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacutearing uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlAringIcircalEacute | mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteyacutezEacuteNtildeMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | xEacuteCcedilyacuteyenEacuteEacutelEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteiEacuteccedil mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteSEacutemEacutethorn mEacuteyacutezEacuteOcirclEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute xEacuteyacuteCcedilyenEacuteEacutelEacutearingyacuteAringIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 110 ||

uEacutetimesIgravesup1thornMuumlEacuteqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacutetimesIgravesup1thorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteUccedilwEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuteqEacuteyacuterEacuteEacuteyacuteuEacuteIuml IacutecEacutethornluEacuteIumliEacute |AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig pEacutearingthornwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | pEacutearingyacutewEacuteyacuteeEacuteqEacutearingyacuteuEacuteEacutexqEacuteaeligthorn MuumlUEacutearingIgraveiEacute | xEacuteuEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethornUaringIgraveiEacute | AyacuteIacutepEacuteyacutecEacuteUaaEacuteccedilthornIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | uEacuteeEacuteeumlEacutearingyacute uEacuteEacute AEacutemEacutethorn|| 111 ||

uEacuteeEacuteeumlyacuteqEacutearingyacuteuEacute pEacuteeumlEacuteiEacutetimesthornurEacutearingprEacuteyacute mEacuteeumlWucircthornUIgraveiEacute | xiEacutetimesyacutehEacuteNtildeyacuteiEacuteNtilde LthornlEacuteqEacuteccedil | iEacutearingeEacutethornxMuumlEacuteqEacuteEacutearingyacute rEacutezEacutethornxMuumlEacuteqEacute | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteyacutecEacuteiumlyacutexEacuteMuumlEacutethornqEacutexxuEacuteyacuteaEacuteiumlMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteSiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteEacuteIcircxiEacutethorn | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacuteiEacuteSegraveuEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteIgraveiEacuteyacute lEacute kEacuteEacutethornuEacutearingiEacuteccedil || 112 ||

AyacuteqEacutetimesiEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | AyacuteqEacutetimesiEacuteyacutexrEacuteEacutelEacutethornliEacuteEumlUirEacuteaelig | lEacuteEacutemxEacuteNtilde qEacuteOcircsectEacutethornmEacuteNtildeUIumlyacutewEacuteƒiexclOacuteucircthornrEacuteEacuteiumliEacuteccedil | lEacute IgravelEacutecedilIumlthornuEacutearingiEacuteccedil | lEacute IgraveuEacuteyacuteuEacutexEacutethornlEacutexxlEacuteEacuterEacuteEacuteiEacuteccedil| aEacuteNtildefrac12Eacutearingyacute uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlIcircalEacute | LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornIgraveiEacuteSEacuteWucircEacuterEacute | lEacute mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacute IgraveWucircUthornhrEacuteCcedilyacuteuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacuteIgraveiEacutecedilaringyumliEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983091

LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornprEacuteEacuteUEacutearingWucircEacuterEacute | lEacute MOcircuumlqEacuteiumlyacutexrEacuteEacutezlEacuteIumlthornrEacuteEacuteiEacuteccedil | lEacuteEacutearingSyacuteMuumlxrEacuteEacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacutelrEacutearinglEacutethornqEacuteEacutearingSyacuteMuumlEacuteIgravelEacute pEacuteuEacuteIcircliEacute | AyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacuteAEacutemEacutethorn | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 113 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlyacuteCcedil pEacuteNtildethornuEacutelEacuteEacute xEacuteIumlwEacutekEacutearingqEacute | ClSigravethornparaEacuteyacute IgraveuEacutemicroEacutearingthorn cEacute Saring yacuteuEacuteEacute | rEacuteyacuteyenEacuteparaEacutethorn lEacutexiEacuteyacuteluEacutegcEacutethorn mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutegcEacutethorn |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigravethornxxEacuteyacuteWucirc xEacuteIumlwEacutethornkEacuteEacuteiEacuteNtilde | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigraveyacutexxEacuteaEacutethornhEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircIcircdegthorn | AyacutexqEacuteEacuteMuumlthornCcedil pEacuteOcirciuEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute iEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacuteyumlqEacuteccedil |AEacutemsEacutethornuEacutexuEacuteyacute mEacuteeumlmsEacutethornuEacutexuEacute | AEacuteyacutehQucircIumlpEacutethornuEacuteeEacuteyacute qEacuteEacute qEacuteNtildeyacuteWOgraveucirc | xEacuteNtildeZEacuteEacuteSIumllSOgravethornZEacuteIgravelEacuteyacutekEacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlIgraveiEacutethornqEacuteNtildegcEacutexuEacuteyacute xuEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildeyacuteUqEacuteccedil|| 114 ||

qEacuteUIumlthorncEacuterEacutexxuEacuteEacuterEacuteCcedilpEacuteNtildeyacuteuEacuteEacute | rEacutearing zEacutethornUIuml yacuteUEacutehrEacutethornMuumlsmEacuterEacutesup3Eacuteccedil | iEacutearing iEacutearingthorn SaringyacuteWucircƒiexclucircthornsmEacuterEacuteliEacuteNtilde | qEacuteEacutecEacutethorn iEacutearingyacute ZrEacuteEacutexqEacutethorn iEacuteIumlEumlUwEacuteiEacuteccedil | EIgraveumlEacutethorncedilyacute qEacuteEacute xuEacutethornmiEacute | AyacuteIcircalEacuteIacuteqEacutethorncNucirckuEacuteyacuteCcedil pEacuteEacuteUthorniEacuteEacute | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn | xEacuteOcircrEacutearingiumlthornhEacute xEacuteyacuterEacuteNtildeeEacuteEacutearingthornwEacutexEacute | rEacuteNtildeuEacuteEacutethorn xEacuteNtildeyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteyuml | Ayacutesup1EacutecEacutethorncentuumlEacuteyacute lEacuteuEacutethornsup2EacuteUEacute || 115 ||

SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteCcedil mEacuteOcircUthornrEacuteEacutearingyacutekrEacuteEacute | iEacutexrEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhrEacuteqEacutethornrEacute MuumlEacutearingyacutezEacute| xuEacuteyacuteaEacuteEacutearingiuml sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacuteyacutewEacuteEacuteAringAringuEacutetimesthorniEacute | rEacuteEacutearing uEacuteaelig iEacuteEacuteyumlCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacutearing uEacutearingyacuteS | AyacuteqEacutetimesiEacutearingthornlEacuteEacuteAringAringuEacutetimesyacuteiEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildethornUIumlqEacuteccedil | iEacutexqEacuteaeligyuml oEacuteeumlfrac14 cEacutethorn oEacuteeumlfrac14Eacuteyacute cEacute | AEacuteyacuterEacuteNtilde MuumlETHIgraveiEacuteiumlthorn Ccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutelSthornSOgrave | IgraveuEacuteyacutepEacuteeumlEacuteeEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEumlUthornhEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteyacutezEacutexEacuteEacutethorn xEacuteCcedilmEacuteyacuteUIumluEacutetimesthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeUaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhqEacutethornrEacuteIumlCcedil oEacuteeumlyacutefrac14Eacute || 116 ||

IgraveuEacuteyacuteuEacutearingzEacuteEacutethornAringmEacuteUEacuteIcirceEacuteiEacuteEacute | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornerEacuteEacuteqEacuteyacuterEacuteIuml | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornlEacuteEacutezEacuteyacuteMuumlETH | CyacuteWucirccEacuteEacutethornqEacuteNtildesectEacutethorncEacuteEacuteluEacutearingyacuteIgraveiEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelSaringthornuEacuteEacutexEacuteNtildeUEacutelEacuteNtildethornpEacuteyacuterEacuteEacutelEacuteccedil| rEacuteiMNtildeuumlthornqEacuteEacuteyacuteUIuml qEacuteyacutelSigraverEacutethorniEacutearing | rEacuteyacuteplusmnEacutearingyacuteIgravewEacuteplusmnimEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumliEacuteEacuteyuml | AEumlUthornsup1yacuteCcedil rEacuteIcirciMCcediluumlcEacutethorn IgravecentuumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacuteIcircalEacutexiEacuteSlEacuteNtildethornuEacutearingkEacuteIgraveiEacute |AyacutezEacutetimesiEacuteEacutethornxEacuteacuteEacuteNtildethorniEacuteEacutexEacuteyacuteparaEacute || 117 ||

rEacuteyacuteeuEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute rEacutearingAringmrEacutethornrEacuteyacuteeuEacutelEacutethorn | xuEacutethornrEacuteiumlliEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutemEacutearingyumlcurrenEacuteliEacutearing | ClSigravethornqEacuteyacuteIcircalEacutegcEacutethorn rEacutearing IgraveuEacuteyacuteSOgrave | IacutexEacuteMuumlthorniEacuteEacute CuEacute xEacuteCcedilrEacuteIcircliEacutethorn | UyacuteIcirczqEacuteIacutepEacutethornxxEacuteqEacuteNtildeyacuteSIumlEumlUthorniEacuteEacute | AyacutexqEacuteEacutessEacuteEacutearing yacuteMuumlEacuteSthornqEacuteNtildewqEacuteEacuteyacuteŠ | GyacuteIgravewEacuteIacutepEacutethornUSEacuteimEacutetimesyacuteIcirczlEacuteIacutepEacutethorn | AmEacutearingthorniEacuteyacute uEacuteIumliEacuteyacute IgraveuEacute cEacutethorn xEacutemEacuteiumlthorniEacuteEacuteiEacutethorn | rEacutearingAringsectEacuteyacutexjEacute mEacuteNtildethornUEacuteyacutehEacuteEacute rEacutearing cEacuteyacute lEacuteOcirciEacutethornlEacuteEacute | AWucircEacutearingthornIacutepEacuteUyacuteIcircdegUyacutepoundNtildeuumlIacutepEacuteyacuteurEacuteiumlthornpounduumlqEacuteccedil || 118 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983092

rEacuteyacuteqEacuteEacutearing SthornSEacuteiuEacuteuEacuteyacutexEacuteEacutelEacutethornqEacutexqEacuteaelig | lEacutetimes qEacuteNtilde thornhEacuteliEacuteNtilde lEacutetimesmEacuteEacuteyacuteiuEacuterEacuteiumlthorn | AyacuteMtimesuumlyacutesup1Eacute rEacutearing cEacuteyacute Mtimesuumlsup1thorneEacuteEacute | MNtildeuumlyacuteqEacuteEacuteUIumlthornwEacuteNtilde MuumlyacutelEacuteIumllEacuteIumlthornwEacuteNtilde | eEacuteEacuteyacuteEumlUhEacuteIumlthornwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing IgraveWucircyacuteiEacuteEacute | UaringiEacutethornmEacuteIumliEacuteEacuteyacute AEacutehQucircthornmEacuteIumliEacuteEacute | Ahellipiexcl ucircEacutethornUaringwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing WOgraveucirciEacuteEacute | EyacutepEacuterEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacuteNtildesectEacutethornmEacuteEacuteaeligsectEacuteyacuteMuumlEacutelEacuteccedil |

rEacuteNtildeyacuteuEacutearingyacuteAringWCcedilucirc rEacuteyacuteqEacuteUEacuteeEacutethornaEacuteEacutelEacuteccedil | zEacuteyacuteiEacuteIacuteqEacutesup3EacuteNtilde zEacuteyacuteUSthorn || 119 ||ASEacutearingyacute rEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thorn IgraveuEacutesEacuteyacuteoEacuteqEacuteccedil | IgravemEacuteyacuteiEacutetimesyacutehEacuteEacuteparaEacutethorn rEacuteyacuteqEacutexrEacutethorn cEacute | uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteIacutemicroEacutethornlEacuteEacutearingUyacutealEacutearing | qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteyumlparaEacute IgraveuEacuteyacuteWucircEacuterEacutethornxEacuteEacuteqEacuteccedil | MuumlEacuteyacuteqEacuteyacutemEacuteeumlyacuterEacuteuEacutethornhEacuteCcedil qEacutearing AxiEacuteNtilde | xEacute frac12aringthornuEacuteEacuteIcircxqEacutethorn xEacuteyacutelEacuteEacuteiEacutethornlEacute | CIgraveiEacute lEacuteEacuteMuumlEacutearing oEacuteeumlIacutefrac14acuteEacuteuEacuteEacutearingthorn UEacuterEacuteEacutearingthorn kEacutelEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutelEacuteEacutemEacuteEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteWucircEacuteAringAringIgraveWucircthorniEacute || 120 ||

IgraveuEacutezEacuteIumlyumlwhEacuteIumliumlCcedilXegraveucircaEacutetimeskEacuteeumlthornzEacuteIumlwhEacuteIumliumlCcedilgcEacute | AmEacutearingiEacuteEacutearingthorn IgravelEacuteUccedilGyacuteIgraveiEacuteaEacuteccedilCcedilWucircthornjEacute | mEacuteEumlUoEacuteEacutekEacuteaaEacuteccedilmicroEacutearingthorniEacuteMNtildeuumlyacutecurrenEacuteqEacuteccedil | IgravelEacuteeEacutedaggeriexclucircaEacuteccedilCcedilzEacuteoEacuteyacutesEacuteEacutearingSthornUqEacuteccedil | xEacuteyacute iEacuteEacutelEacuteccedil uEacuteEacuteyacutecrEacuteEacuterEacutethornrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn | DyacutewrEacuteEacuteiumlyacutexEacuteOcircyacuterEacutearing oEacuteNtildethornpEacuteNtildeyacutecurrenEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacutelrEacuteNtildeCcedil MtimesuumlyacuteirEacuteEacuteCcedil cEacutethorn SIumlIacutekEacuteUaring | UjEacutearingthornlEacute IgraveMuumlaEacuteccedilCcedilzEacuteNtildeyacuteMuumlEacuteuEacutethorniEacuteEacute | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn || 121 ||

mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacuteyacute mEacuteeumlaEacuteEacutethornrEacuteiEacute | IgraveSyacuteuEacutexmEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuterEacutethorn qEacuteIumlyacuteROgraveucircwEacutearingyuml | xEacute lEacuteEacutearingthorn rEacuteyacuteuEacutexEacutethornIacuteqEacutecNucirciEacuteNtilde | CyacuteSCcedil uEacutecEacutethorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacute xuEacuteyacuteUEacuteeEacutearingyuml | tradeyacuteSEacutearing AyacutexiuEacuteliEacutethornUyacuteliEacuteplusmnNtildethornrEacuteEacutearingiEacute | qEacuteyacuterEacuteEacutearingyacutepEacuteOcircuEacuteEacuteiumliEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMtimesuuml thornsup1rEacutexxEacuteliuEacuteyacutexqEacutearing | xEacuteNtildeyacuteIgravemEacuteyacutemmEacuteyacutesEacuteEacute AEacutearingwEacutethornkEacuteIumlSaringiuml yacuteuEacuteaEacuteEacutearingthornmEacuteEacute | rEacuteEacutearing aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutearingwEacutethornkEacuteIumllEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacuteuEacuteEacuteyumlƒiexclUgraveucircyacutehEacuteEacutearingirEacuteuEacuteiumlthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethorn mEacuteNtildeAcircyacutewEacuteIumlhEacuteEacuteyumlqEacuteccedil || 122 ||

mEacuteNtildelEacutethornqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraveyacuterEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuterEacuteNtildeyacute mEacuteNtildelEacuteyacutepEacuteiumlaEacutethorn | mEacuteNtildelEacuteyacuteoEacuteeumlEacuteiumlfrac14thornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | mEacuteNtildelEacuteyacuteSigraveiumlIgraveuEacutethornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | rEacutelqEacutearingyacuteAringplusmn UaringiEacutethorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacutexMuumlEacutelEacuteccedilthorn | rEacuteSEacutearingwEacutethornkEacuteIumlUyacutemrEacutexEacutethornUyacuteplusmnEacutemEacutethorn | CyacuteSliEacuteimEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuteSthornSaring | SIumlyacutebEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeyacuteumluEacuteEacuterEacuteyacute uEacutecEacuteiumlthornxEacutearing | rEacutelqEacutearingyacute UaringiEacuteyacute mEacuteeumlIacutexEacutethorncrEacuteiEacutearing | rEacutelqEacuteyacute AEacuteeEacuteEacutethornrEacuteiEacutearingyacute mEacuteNtildelEacutethorn | iEacutearinglEacutethorn qEacuteEacuteqEacuteyacuteqEacutetimesiEacutethornCcedil MNtildeuumlAcirc | iEacutearinglEacutethorn xEacuteNtildemEacuteeumlyacuteeEacutexEacutethornƒiexclOacuteucircAcirc || 123 ||

AyacutedegrEacuteIcircxiEacuteUEacutearingyacutekEacuteEacuteAringeEacuteEacutethornrEacuteiEacute | iEacuteuEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacutexxEacutethornSEacute | IgraveiEacuteUEacutearingthornkEacutearingIgraveWucirc xEacutemEacuteyacutebrvbarEacuteEacutesup3Eacutethorn | rEacutearing AmEacuteEacutearingyacuteAringzlEacuteIcircliEacutethorn MaringuumlcEacuteyacutelEacute | iuEacuteEacuteyacutesup1iacuteIumlCcedil qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | UjEacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacuteWucircxEacuteeumlyacuteuEacutelkEacuteNtildethornUqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacuteAcircyacuteparaEacuteyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteWucircthornxEacuteeumlEacutemicroEacuteqEacuteccedil | AEacutexjEacuteEacuteyacuterEacuteEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc lEacuteEacutearing oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteccedil | rEacutexqEacuteaeligthornpEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteEacuteuEacutethornWucircIcircliEacute | kEacutelEacuteyacutehellipiexclucircEacuteuEacuteEacutearingyacute WucircIcircxiEacuteyacuteIgraveWucircUthornhrEacuteyacuteqEacutemicroEacuteEacutelEacuteccedil || 124 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983093

AxEacuteEacutethornqEacute xEacuteNtildeqEacuteyacuteiEacuteEacuteaelig rEacuteyacuteIacuteyenEacuterEacutethornxrEacute | IacuteacuteEacuterEacuteyacuteCcedil IgraveoEacutepEacuteeumlyacuteiEacuteEacutearingAringsup3EacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlCcedil IgraveuEacuteyacuteUEacuteeEacuteqEacuteccedilyuml | xEacuteNtildeyacuteSyacuteUccedilyacutezEacuteyacutelEacutearing cEacutethorn centuumlEacuteaeligyacutegcEacutearing cEacutethorn | qEacuteaeligyacutelEacuteEacuteyacuteaEacutearing cEacutethorn qEacuteyacuteWucircEacuteIgraveaEacutethornUEacuteaelig | zEacuteyacuteiEacutesup2EacuteyacutendashucircEacuteUthornaEacuteqEacuteyacuteliEacuteEacute | xEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEacuterEacuteiumlyacutesup3EacuteaEacutethornUyacuteCcedil iEacuteuEacutethorn | CIgraveiEacute qEacutelsectEacuteEacuteyuml | MuumlsmEacuteccedilthornAringiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | rEacuteIgraveSyacute oEacuteIacutesEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil

WucircUaringyumliEacuteccedil | IgraveWucircyacuteUyacutehrEacuteyacutelEacuteEacuteyacutepEacuterEacutearingthorn IgraveuEacuteiEacuteNtildeyacuteSrEacutearingthorn MuumlEacuteaeligoEacutearingyacuteUEacuterEacuteEacuteyacuterEacuteCcedil oEacutethornIacutesEacute || 125 || xEacuteuEacuteiumlpEacuteOcirciEacuteIacutekEacutemEacuteiEacuterEacutearing lEacuteyacuteqEacute CyacuteIgraveiEacute | AjEacute oEacuteIacutesEacuteaEacuteccedilCcediltradeiuEacuteEacutearingmEacutethornIgraveiEacutecedilaringyacuteiEacute | currenEacuteyacutesectEacuteCcedil currenEacuteyacutesectEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | oEacuteeumlEacutefrac14hEacuteEacutethorn uEacuterEacuteyacuteaaEacuteccedil yacutexqEacute | lEacuteqEacuteyacutexiEacutearing AxiEacuteNtildeyacute qEacuteEacute qEacuteEacutethorn IgraveWucircaEacuteccedilCcedilxEacuteIuml | AxqEacuteEacuteimEacuteeumlIgraveuEacutezrEacuteEacutesup3EacutethornqEacuteregIumlyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacuteqEacuteEacutethornSkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumliEacuteyacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcirc | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethorn || 126 ||

IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | xEacuteuEacutearing iumlwEacuteEacuteCcedil sEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIacutekEacutemEacuteirEacutearingthorn xEacuteIumlSaringyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacutethornIacuteqEacutelkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethornxxuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutexrEacute MuumlEacutesEacutearing xEacuteuEacuteEacuteiuml AEacuteWOgraveucirciEacuteIumlUccedil WOgraveucirciEacuteEacutethornpEacuteuEacutearingyacuterEacuteNtilde || 127 ||

AIgravemEacute oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlyacutelEacuteEacute | iEacuteIcircxqEacutesup3Eacuteraquoucirc | MuumlEacutesEacutearing mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | mEacuteUthornxxEacuteNtildeyacutemiEacuteeEacutethornlEacuteEacutesup2aringyacuteIgravemEacute | qEacuteEacutexqEacute mEacuteeumlqEacuteEacuteplusmnliEacutethornqEacuteEacutekrEacuteEacuteyacutemEacuterEacutearingiEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiumlyuml IcircxxEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | currenEacuteNtildekrEacuteIacutesup3EacuteSthornqEacuteeEacuteEacuteyacutelEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiuml lEacutethorn IacutexEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacutexiEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteeumlEacuteyacuteiEacuteEacute | qEacuteqEacuteEacuteliEacuteUccediltradethornSrEacutearingyacute IacuteacuteEacuteiEacute || 128 ||

iEacutexqEacuteEacutethorn CyacuteqEacuteqEacuteaEacuteeumlyacuteIgravemEacutehQucircthorngeEacuteNtildeWucircEacutearing IacuteqEacute | xEacute qEacutearingyumlAringjEacuteEacuteiumlyacutelqEacuteEacute IgraveuEacuteuEacutethornkEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteIgraverEacuteyacute xuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | UEacuteyacuteeEacuteEacuteyacuteIacutekEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacutethorn mEacuteeumlxEacutefrac12xEacuteEacuteyacuteIgraveWucirclEacutearingyuml| lEacuteqEacuteEacutearingthorn uEacuteyacuterEacuteCcedil uEacuteaeligthornacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn MNtildeuumlqEacuteiumlWaringucirc | xEacute qEacutearingyacute MuumlEacuteqEacuteEacuteyacutelMuumlEacuteqEacuteyacuteMuumlEacuteqEacuteEacutethornrEacute qEacutefrac12qEacuteccedilyuml | MuumlEacuteyacuteqEacutearingyacutemicroEacuteyacuteUEacutearing uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacutearing SthornSEacuteiEacuteNtilde | MNtildeuumlyacuteoEacutearingyacuteUEacuterEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn | qEacuteyacuteWucircEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacuteyacute lEacuteqEacutethorn | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearing yacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn

IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacutelEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 129 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

xEacuteCcediluEacuteixEacuteUqEacutearingiEacutethornSegraveuEacuteeumliEacuteyacuteCcedil cEacuteUaringiEacuteccedil | sup2Eacuteaeligthorn uEacuteEacute qEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteaelig | IgravelEacuterEacuteqEacutexxEacutethornqEacuteEacutexEacutearingyacutelEacute | iEacuteIcircxqEacuteIacutesup3EacuterEacuteqEacutethornIgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | IgravesectEacutewEacuteuEacutehEacuteqEacuteNtildeSMuumlEacutearingthornmEacutexmEacuteyacutezEacuteIumliuml | cEacuteiEacuteNtildejEacuteiumlMuumlEacutesEacutemEacuteEacutelEacutethornpEacutepounduumlyacutexxrEacuteEacuteiEacuteccedil | AWucircUWucircuEacuteEacuteiuml pEacuteaeligcurrenEacutethornqEacutezlEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil |

AEacuteaeligSOgraveCcediloEacuteUIumlIacutepEacutexxEacuteIacuteqEacuteIcircdegUIcircalEacutethornCcedil mEacuteEumlUyacutecEacuteUaringiEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraverEacuteIacuteqEacuteirEacutearingiEacutearinglEacuteEacuteAringlEacuteNtildethornuEacuteEacuteMaringuumlyacutelEacute | EregOslashiEacutemEacuteEumlUmEacuteOcirciEacuteEacuteIacutepEacuteUIcircdeg MuumlEacuterEacuteiumlthornCcedil MNtildeuumluEacuteIumliumliEacute || 130 ||

AthornxEacutegcEacuteyacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil | AalEacuterEacutearing uEacuteEacuterEacuteuEacutearingthorn xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacuterEacute | oEacuteeumlfrac14hEacutearing mEacuteeumlthorneEacuteEacutemEacuteyacuteiEacuterEacutearing | cEacutelSigraveqEacutexEacutearing lEacutethorncurrenEacutesectEacutearingyacuteprEacute | GiEacuteNtildeprEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteUEacuteyacuterEacute | uEacuteAcirchEacuteEacuterEacuteEacuteAcirchEacuteEacuterEacutearingIgraveiEacute uEacuteeumlthorniEacuteWucircEacutearingyacuteqEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteuEacuteyacutearEacuteiumluEacutethornSEacuteSaringyacutezEacute | AAcirchEacuteEacute MuumlEacuteyumlhQucircGyacutewEacuterEacute |AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteUsup3Eacuteccedil | pEacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacuteEumlUIgraveiEacute sup2aringthorn eEacuteIgravemEacuteyacuteiuEacuteEacute || 131 ||

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlIacutepEacuteAcircSMuumlaEacuteccedilCcedil xEacutethornaaEacuteccedilxmEacuteyacutezrEacuteiuml | iEacuteqEacuteEacutecEacuteEacuteyumlrEacuteEacutearingiuml SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteuEacuteEacutelEacutezzEacuteliEacuteqEacutearingirEacuteEacutearingwEacutekEacuteIumlthornUEacutesEacuteyacutepEacuteiEacutearing | xEacuteNtildeqEacutetimesQucircIumlMaringuumlthornIgraveiEacutepEacuteOcircyacuteIacuteqEacuteqEacuteccedil | LuEacuteqEacutethornmEacuteuEacuteyacuteaEacutearingiuml | kEacutearingthornlEacuteNtildeSiumlyacuteIacutecurrenEacutehEacuteEacute | MuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteCcedil uEacuteEacutexEacutethornparaEacute currenEacuteEacuteaeligyacuteqEacuteqEacuteccedil | AlrEacutethornsup2Eacute zEacuteNtildeyacuteYsEacuteqEacuteccedil | rEacutethornjEacuteEacutezEacuteyacuteIgravepounduuml uEacuteEacute | LuEacuteaaEacuteccedilxuEacuteEacutekrEacuteEacuterEacutethornkEacuteqEacutearingiumlyacutehEacute | AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteiEacute | iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildehrEacuteEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildethornhrEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute || 132 ||

Aacute pEacuteyacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacutezacuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde || 133 ||

|| Aacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacutethorn ||

Page 6: Arunaprashna - Veda Chanting

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983094

xEacuteyacutemiEacute WucircEacutearingiEacuteEacutethornU GyacuteIcirciuEacuteeEacutethorn | SaringuEacuteEacute AEacuteIgraveSirEacuteEacutethorn iEacutearing xEacuteyacutemiEacute | iEacutearingIacutepEacutexxEacuteEacutearingqEacuteEacuteyumlpEacuteIumlUcurrenEacutethornhEacute CyacuteIgraveiEacute | iEacuteSthornmrEacuteEacuteqlEacuteEacuteyacuterEacute | IgraveSapEacuteeumlEacuteeEacute GiEacuteOcircyumllEacuteccedil MuumlUEacutearingyacuteIgraveiEacute | LiEacutethornrEacuteaeliguEacuteEacuteyacuteuEacutetimesiEacuteEacute xEacuteWucircxEacuteeumlxEacuteOcircrEacuteiumliEacuteEacuterEacuteEacute CIgraveiEacute uEacuteaeligthornzEacuteCcedilmEacuteEacuteyacuterEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacuteSegraveplusmnEacuteuEacutethorn

ClSigrave iEacutearing zEacuteyacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedilzEacuteyacuteiEacuteCcedil pEacuteOcircqEacuteIumlyuml | EyacuteiEacutexrEacuteNtilde | lEacuteiuEacuteEacutethorn uEacuteIcirceEacuteeumllEacuteccedil xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlthorn || 24 ||AlEacuteNtildelEacuteeEacuteEacuteiEacuteqEacutesup1 UEacutearingSthornxEacuteIuml CyacuteIgraveiEacute | lEacuteEacutelEacuteEacuteIacutesEacutehellipiexclucirciuEacuteEacuteSOslashiEacuteOcirclEacuteEacuteCcedil lEacuteEacutelEacuteEacutethornxEacuteOcircrEacuteiumlyacuteiuEacuteqEacuteccedil | Asup1Eacuteaelig iEacuteNtilde urEacuteuEacuteIacutexEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | xEacuteOcircrEacuteiumlqEacutehQucircsEacuteEacutelrEacutesup1EacuteyacuteiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | IacutecEacuteyacutesectEacuteCcedil SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornaEacuteEacuteyacuteSlEacuteIumlthornMuumlqEacuteccedil | cEacutecurrenEacuteNtildethornIacuteqEacuteiumlyacutesectEacutexrEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearing | AEacutemEacuteeumlEacuteyacute plusmnEacuteuEacuteEacutethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIuml AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircrEacuteiuml AEacuteiqEacuteEacute eEacuteaEacuteiEacutexiEacutexjEacuteNtildethornwEacuteparaEacutearingyacuteIgraveiEacute || 25 ||

YuEacutearingSqEacutepEacuteeumlthornIacutesup3EacuteIgraveuEacuteyacutezEacuteiEacutearing | YuEacuteEacuterEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUEacutearing IacuteqEacutethornjEacute | YuEacuteEacuteWucirc YuEacutearingrEacutelSaringthornuEacute-UEacuteyacutesectEacuteIuml | YuEacute qEacuteEacutexEacuteEacute GthorniEacuteuEacuteyacute IacuteacuteEacuteiEacuteEacute| AregiumlqEacuteEacutexEacuteEacutethorn qEacuteNtildeWOtildeucircyacuteiEacuteEacuteiuml | IgravelEacuteqEacutearingwEacuteEacutexiEacuteNtildethornIgraveOucircIacutepEacuteyacutexxEacuteWucirc | YuEacutearingqEacuteEacute AEacutemEacuteEacutearing IgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | rEacuteyacuteSIumliEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | MuumlEacutesEacuteEacute AmxEacuteNtildeIgravelEacutethornIgraveuEacutezEacuteyacuteliEacutearing | AEacuteyacutemEacutexxEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute || 26 ||

ApEacuteeumlEacuteyumlhrEacuteyacutemEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeixEacuteOcircrEacutearingiumlthorn xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacute | AlEacuteuEacutehEacutearingiuml CthornqEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuterEacuteCcedil cEacuteEacutethornAringxEacuteEacuteaelig cEacuteyacute UEacutearingSthornxEacuteIuml | IgraveMuumlaaEacuteccedilIcircxuEacuteSsectEacuteEacuteliEacutethornUEacute pEacuteOcircyacuteiEacuteqEacuteccedil | rEacutearing yacutelEacutearingqEacutearing IgraveuEacutethornkEacutetimesiEacutearingyacute EpEacutearing | IgraveuEacuteyacutewhEacuteNtildelEacuteEacutethorn IgraveuEacutekEacutetimesyacuteiEacutearing pEacuteOcircyacuteqEacuteIuml | CyacuteIgraveiEacute uEacuteyacuteixEacutexrEacuteyacute uEacutearingSthornlEacuteEacute | CUEacutethornuEacuteiEacuteIuml kEacutearinglEacuteNtildeyacuteqEacuteiEacuteIumlyacute IgraveWucirc pEacuteOcirc yacuteiEacuteqEacuteccedil | xEacuteOcircyacuterEacuteyacuteuEacuteyacuteIacutexEacutelEacuteIumlyacute qEacutelEacuteNtildethornwEacutearing SzEacuteyacutexrEacutearingyuml || 27 ||

urEacutethornsup1plEacuteEacuteyacuteSigraveEacutearingSthornxEacuteIumlyacute IgraveuEacutewhEacutethornuEacutearingyacuteiEacutearing | SEacuteyacutekEacutejEacuteiumlthorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacuterEacuteOcircZEacuteaeligyuml | IgraveMuumlliEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | MuumlEacute SIumlIcircmiEacutethorn IgraveMCcediluuml mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | LMuumlEacutearingthorn rEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | UaringyacuteeEacuteiEacuteIumlthorn UEacutearingSyacutexEacuteIuml EthornpEacutearing | uEacuteEacuteiEacuteEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingoEacuteiumlthornsEacuteqEacuteEacuteyacuteWOgraveucirc | AyacutecurrenEacuteUEacuteyumlnotIumlIcircmiEacuteyacuteAcirccrEacutethorniEacutearing | IgravesectEacuteyacutemEacuteSEacuteyacuteregEacuteUthornrEacutenotaringyacuteuEacute | rEacuteIgravesup2whEacuteEacutearingthornUaringMuumlyacuteqEacuteNtildeumlEacutethornqEacuteqEacuteccedil || 28 ||

AyacutealEacuterEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuterEacutethornuEacuteparaEacuteaeligyacuteuEacute | LyacuteiEacuteSthornxrEacute mEacuteyacuteUEacuterEacutethornhEacuteqEacuteccedil | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacute mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil | AyacuteuEacuteqEacutethornCcedil qEacutekrEacuteyacuteqEacutegcEacutethorniEacuteNtildeqEacuteccedil | sEacuteEacutearingyacuteMuumlparaEacuteyacute mEacuteNtildehrEacutethornmEacuteEacutemEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LyacuteiEacuteimEacutetimesthorncNucircEacuteIacuteqEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacuteEacutethornWOgraveucirc mEacutethornUCcedil qEacutetimesyacute irEacuteNtildeqEacuteccedil | mEacuteyacuteuEacuteqEacuteEacutethornlEacuteCcedil iEacuteNtildeyacute qEacutekrEacutethornqEacuteqEacuteccedil |AyacuteIcircalEacuteUaringyacuteuEacuteEacuteuEacutethornqEacuteEacutearing qEacutetimesyacuteirEacuteNtilde | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyumlparaEacuteiEacuteNtildeyacuteAcirccrEacuteiEacutearing || 29 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983095

AyacutelEacuteEacuteyacutepEacuteEacutearingyacuteaEacuteEacute mEacuteyacuteUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil |mEacuteEacuteyacutemEacuteEacutexxEacutethornrEacuteCcedilrEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | AEacutepEacuteEacutearingaEacuteEacutexiuEacutearinguEacutethorn xEacuteCcedilrEacuteyacuteIcircliEacute | rEacuteyacutesectEacute mEacuteNtildethornhrEacuteMtimesuumlyacuteiEacuteEacutearing eEacutethornlEacuteEacute | iEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacutekrEacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | cEacuteyacuteiEacuteNtildeqEacutethornIcircalEacuteCcedil cEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacutethorn mEacuteEacutemEacuteyacuteMtimesuumliEacute | rEacuteyacutesectEacute rEacuteEacutethorniEacuterEacuteyacuteiEacutearing rEacutethornqEacute |

iuEacutesup3EacutexiEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thornlEacuteccedil mEacuteeumloEacuteOcircyacuteIgraveWucirc | rEacuteyacuteIgraveS uEacutearingyumlijEacuteEacuteAringxEacuteyacuteiEacuteEacutearing aEacutetimesthornWucircEacutelEacuteccedil || 30 || MuumlyacutezrEacutemEacuteEacutethornSOgraveIgraveSthorniEacuteEacutexxEacuteOcircyacuterEacuteEacuteiuml | mEacuteEacuteyacutemEacuteEacuteIacutesup3EacutethornblEacuteiumlIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | UEacutearingSxrEacuteEacutearingUliEacutethorn-SaringiumlzEacutearingyacutewEacuteNtilde | iEacutesectEacute lrEacutexrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig | iEacutearingAringzEacuteUIumlUEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | rEacuteyacutejEacuteEacuteAringmEacuteNtildethornhrEacutexrEacuteyacute MuumlqEacuteiumlthornhEacute | AmEacuteEacuteyumlhrEacuteyacutemEacuteEacuteSthornMaringuumlzEacuteEacuteyacutexEacute | iEacuteyacutesectEacute iEacutearingthornrEacuteEacutearingIgravelEacuteyacuteeEacuteEacute eEacutethornlEacuteEacute | qEacutetimesiuEacuteEacute mEacuteNtildelEacuteqEacutetimesiumlirEacuteNtildeqEacuteEacutethornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | AyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacuteEacutexxuEacuteyacuteMuumlqEacuteiumlthornIacutepEacute || 31 ||

AEacutezEacuteEacuteIgraveiEacuteMuumlEacute IgravecentuumlqEacutethornrEacute CyacuteuEacute | iEacuteiEacute mEacuteOcircrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig AmEacuteaeligthorniEacuteCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeCcedil eEacutethornrEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute ZEacutesuEacuteaeliguEacutethornCcedil IgraveuEacuteSegraveoEacuteeumlEacuteyacutefrac14hEacute | SIumlyacutebEacuteiumlacuteEacuteNtildethorniEacuteqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteyacutexrEacuteEacuteIgraveiEacutethornIacutejEacuteyacuteIcircxxEacuteregaEacutethornqEacutelEacuteyacute IcircxxEacuteregEacuteaEacutethornqEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute |AEacute-rEacuteIcircxqEacuteyumlljxEacuteyacutemiEacute uEacuteEacutethornxEacuteyacuteuEacuteEacute | UEacutearingWucircthornIcircliEacute mEacuteOcircyacuteurEacuteEacuteiumlthorn AcircWucircthorn || 32 ||

GIgravewEacutethornUccedil Wucirc SIumlbEacuteiumlyacuteacuteEacuteNtildeumlEacutethornqEacute | ClSigravexrEacute bEacuteqEacuteEacutearingiuml AIgraveiEacutethornIacutejEacuteEumlUyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutemEacute mEacutezrEacutethornMuumlEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteixEacuteuEacuteiumlCcedil mEacuteEumlUmEacutezrEacuteiEacuteIumlthornIgraveiEacute xEacuteEacuteaeligyacutecurrenqrEacuteEacuteiEacuteccedil | AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1-mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | AalEacutearingyacute lEacuterEacutethorn xEacuteNtildeyacutemEacutejEacuteEacutethorn UEacuteyacuterEacutearing AyacutexqEacuteEacutelEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacuteEacutethornIgravelEacute SaringuEacute uEacuteyacuterEacuteNtildelEacuteEacutethornIgravelEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelEacuteccedil | rEacuteNtildeyacuterEacuteEacutearingyacutekrEacutethornxqEacutelsaquoNtildethornWOgraveucircUEacuteyacutehEacuteqEacutearinglEacutethorn | pEacuteOcircIgraverEacutecedilEacuteliEacutearing lEacuteqEacute EIgravepoundCcediluuml IgraveuEacutethornkEacutearingqEacutearingyacuteIgraveiEacute || 33 ||

AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacutethornuEacutearingSEacuteyacuteparaEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacuteEacute AthornIcirceEacuteUEacuteyacutemEacuteeumlpEacuteNtilde | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUEacutearing lEacutethornrEacuteEacuteiumlmEacuteEacuteyacuteparaEacute | mEacuteyacuteIcircXccedilpounduumlUEacutethornkEacuteEacuteparaEacuteyacute xEacutemiEacutethornqEacute IgraveuEacutexEacutemEacutearingiumluEacuteEacuteAringsup1qEacuteEacutearingAringalEacuteIumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LiEacutearingAringsup1Eacuteaelig uEacutexEacuteuEacute IacutecurrenEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacutejEacuteiuEacutearingiumluEacuteEacutealEacutearingUIacutecEacuteiumluEacuteiumlhEacuteiumlthorn-IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | lEacuteIumlsEacuteEacuteIacutecEacuteiumlparaEacute mEacuteIumliEacuteMuumlEacuteyumlIacutecEacuteiumlparaEacutearingyacuteIgraveiEacute | AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearing-UaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaelig-MuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacute urEacutethornuEacuteSEacuteyacuteiEacuteEacute || 34 ||

rEacuteEacuteparaEacute uEacuteEacutexEacuteNtildethornIgraveMuumluEacuteaeligyacuteplusmnNtildeiEacuteEacute | UeEacuteiEacuteEacute mEacuteAcircthornwEacuteEacute zrEacuteEacuteyacuteqEacuteEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacute AthornIgraveiEacutesEacuteEacutearingyacuteIgraveW ucirciEacuteEacute | FkuEacuteEacuteiuml AuEacutemEacutethorniEacuteliEacuteEacuteyacuteparaEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacute CthornirEacutearingMuumlEacuteyacuteSzEacute | lEacuteaeliglEacuteCcedil uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute WucircEacutearinguEacuteEacutecEacute urEacuteEacutexEacute mEacuteEacuteUEacutethornzEacuteyacuterEacuteiuml | IgraveuEacuteplusmnNtildesup2kEacuteqEacutearinguEacuteEacuteWCcedilucirc qEacutetimesirEacuteNtildeqEacuteEacuteyumlcNucircIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | lEacute iuEacuteMuumlEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedilWucircyacuteIcircliEacute || 35 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983096

rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | AjEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | xuEacuteEacutelEacuteyacutepEacuteeumlEacuteOegraveucirc | AXccedilbEacuteEacutethornEumlUyacuteoEacuteiumlqpEacuteEacutethornEumlU | WucircxiEacuteyacutexxEacuteNtildeWucircthornxiEacute | MtimesuumlzEacuteEacutethornlEacuteNtildeIgraveuEacuteiumlyacutemicroEacuteEacuteuEacutethornxEacuteNtilde | qEacuteOcirckEacuteiumlluEacuteEacuteljxEacuteOcircyumlrEacuteiumluEacuteyacutecEacuteEacuteiuml | MtimesuumlIgraveiEacuteEumlUirEacutearingMuumlEacuteSzEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | SaringuEacuteEacuteparaEacute qEacutethornWucircEacuteSaringyacuteuEacuteEacute | UqrEacuteparaEacute

SaringuEacuteEacutethorn aEacuteUyacuteIgraveaEacuteU || 36 || lEacuteaeliglEacuteCcedil aEacuteUEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | aEacuteEacuteaeligyacuteUIuml IacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacute xEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteEacuteIgravelEacuteyacute iEacutecurrenEacutethorniEacuteIuml | LMuumlthornmEacuteSIuml Igravesup2yacutemEacuteSIumlyacute xEacuteEacute cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSIuml |Ayacutesup1EacutemEacuteSIumlyacute lEacuteuEacutethornmEacuteSIuml oEacutepEacuteOcircyacuteuEacuteNtildewEacuteIumlyuml | xEacuteWucircxEacuteeumlEacutecurrenEacuteEacuteUEacute mEacuteUqEacutearing urEacuteEacutearingthornqEacuteIacutesup3EacuteyacuteIgraveiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearingthorn IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacutehEacuteqEacuteccedil | AjEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuumlthornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | uEacuteyacuteUEacuteWucircuEacutethornxxEacuteuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute || 37 ||

IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildelqEacutethornWucircxEacuteEacutearingyacute kEacuteOcircmEacutethornrEacute | microEacuteEacutemEacuterEacuteEacutearing aEacutetimesWucircqEacutearingkEacuteEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | rEacutearingyacute cEacutearingqEacutearingAringIacutezEacutethornqEacuteIgraveuEacuteyacuteIgravesup2wEacute | mEacuteeEacuteiumllrEacuteEacutexxEacutemiEacute mEacutetimesIacutejEacuteuEacuteIumlqEacuteIacutepEacutethornUccedilwEacuteIcircliEacute | uEacutetimesIgravesup1thornIacutepEacuteUyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacute IgraveuEacutepEacuteIgravepounduumlIgraveuEacutethornmEacuteUIumlyacuteiEacuteEacute | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacuteyacuteuEacuteEacuteiuml iEacuteaeligthornAcircSIumlyacuteEumlUiEacuteEacute |AqEacuteOcirclsEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteIacutepEacute uEacutethornUccedilwEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacutearingyacuteiEacuteSOgraveSthornMuumlqEacuteccedil || 38 ||

EyacuteŠaeligirEacutethornuEacuteyacutecEacuteEacuteWucircthornIacutepEacute | pEacuteOcircIacuteqEacutethornCcedil mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacuteyacute IcirceEacuteluEacutethornIcircliEacute | IgraveSuEacuteCcedil IcirceEacuteluEacutelirEacutealEacutethornrEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacuteScurrenEacutethornUCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteMtimesuumlthorniEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringuEacuteEacute EyacutemEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | qEacuteyacuteWucircIcircUccedilwEacutethornqEacutexrEacute aEacuteEacutearing yacutemiEacuteEacuteUqEacuteccedilyuml | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteqEacuteMNtildeuumlthornuEacuteiumliEacute | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteUEacutemrEacuteEacutethornrEacuteiEacutearing | NucirclSEacutearingthornIacutepEacuteparaEacuteiEacuteNtildeAcircumlEacuteyacuteUaelig | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn || 39 ||

oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacute uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornuEacuteiEacuteEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacutethorn mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethorn | iEacutecNucircyacuteCcedilrEacuteEacutearingUEacuteuEacutetimesthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacuteEacuterEacutethorn | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacutemEacutethorniEacuterEacutearing | SaeliguEacuteIumlyumlxuEacuteyacuteIcircxiEacuteUthornxiEacuteNtilde lEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacuteqEacuteEacuteiumllEacuteNtildethornwEacutearingprEacute | FyacutekuEacuteiumlCcedil IcirceEacutethornaEacuteEacuteiEacuteNtilde pEacutearingwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | zEacutesup3EacuteEacutearingthorn AxiEacuteNtilde Igravesup2yacutemEacuteSaringyuml | zEacuteCcedil cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSaring| xEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) AxEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) CIgraveiEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 40 ||

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlyacuteuEacutetimesIgraveSthornrEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteIacuteqEacute | mEacuteyacuteU Ccedil urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornuEacutetimesiEacuteccedil | AyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn pEacuteNtildeerEacuteOcircthorn lEacuteEacutexEacuteyacuteirEacuteEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacutexrEacutethorn eEacuteaEacuteyacuteiEacutexmEacutethorniEacuteIuml | eEacuteEacuterEacuteEacutepEacuteOcircIacuteqEacute mEacutethornIgraveiEacuteurEacuteEacutearingiumlyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildelEacuteyacuteliEacuteEacute AyacuteiEacuteNtilderEacuteiumlthornjEacuteNtilde | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing oEacutetimesWucircxmEacutethorniEacuteIuml AcircyacuteSigrave | xEacuteyacuteUqEacuteEacutethorn CIgraveiEacutethorn xsectEacuteIumlmEacuteNtildeyacuteqEacuteqEacuteccedil | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIumlyacute plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacute xjEacute || 41 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983097

IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacute AuEacutethornjEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacuteliEacuteEacuteaelig | pEacuteyacuteS igraveEacute uEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteOcircwEacutehEacuteEacuteIgraveuEacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUthornxiEacuteNtilde uEacuteEacutexEacuteEacuteyumlirEacuteEacuteaelig IacutecEacuteyacutesectEacuteEacuteaelig eEacuteaEacutethorniEacuteEacutearing IgravelEacuteyacutekEacuteEacutelEacuteEacuteaeligyuml| plusmnEacuteuEacuteEacutethornpEacuteOcircqEacuteIuml cEacuteyacuteUjEacutethorn xEacuteyacuteaEacuteyacuteCcedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteEacuteaelig | iEacuteEacuteuEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn UEacuteyacutexEacutepEacuteEacuteyumlparaEacuteEacuteyacute WucircthornuEacuteCcedil qEacutearing | zEacuteNtildeyacutepEacuteyacutexmEacuteyacuteiEacuteIumlyacute AEacuteyacuteaEacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteOcircyacuterEacuteiumlrEacuteEacutethorn xEacuteyacuteWucirc

| iraEacuteeumlEacutearingthornWucirc pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacutethornIacutemicroEacutelEacuteEacutearingSqEacutearingyacutebEacutearing | UyacuteIgraverEacutesup3Eacute MuumlIacuteparaEacutethornlqEacuteqEacutetimesyacuteuEacuteEacuteCcedil (2 ) AuEacuteEacutethornWucircEacute | iEacuteqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtildelEacuteEacuteaeligiumlyacuteIacutepEacuteUEacuteyumliqEacuteyacuteluEacuteiEacuteIumlthornIacutepEacute |AyacuteliEacuteyacuteEumlUyacutecurrenEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircIacutepEacuteyacuteUmEacuteEacutearingthornSMuumlEacuteIacutepEacute || 42 ||

IgraveiEacuteyacutexEacuteeuml currenEacutemEacuteyacuteIcircxsectEacuteUWucircEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumleEacutethornIcircdeg | lEacuteEacutexEacutethornirEacuteEacute pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtilde mEacuteiEacuteyacutehellipiexclaeligucirc | xEacuteyacuteqEacuteNtildeyacuteSigravexrEacuteyacute kEacuteluEacutethornsup3EacuteEacuteSigraveiumlxrEacutethorn mEacuteEacuteyacuteUaring | IgravesectEacuteyacutepEacuteIumlUjEacuteaeligthornzzEacuteyacuteiEacutemEacutethornIcircdegyacute wEacuteQucircthornmicroEacuteaeligyacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacuteUyacuteCcedil IgraveuEacuteiEacutethornluEacuteliEacuteqEacuteccedil | AlEacuteNtildethornoEacuteklEacuteEacuteIgraveiEacute zEacuteEacuteCcediloEacuteyacuteU | AEacutemEacutemEacuteOcircwEacuteiumlCcediloEacutethornUparaEacuteaeligyacuteuEacute | xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteEacutethornUaringmEacuteyacutexEacuteEacutearingthornAringpEacuteuEacuteiEacuteccedil | irEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeiEacutetimesmiEacuteCcedil IgraveuEacutethornIgraveSiuEacuteaeligyacuteuEacute | oEacuteyacuteWOgraveucircxEacuteEacutearing thornqEacute IgraveaEacuteyacuteUCcedil uEacutethornzEacuteIuml || 43 ||

AluEacutearingIgraveiEacute iEacuteNtildeaEacuteeumlEacutearing uEacutethornIgravecentuumlrEacuteEacuteyacuteliEacuteqEacuteccedil | AEacuterEacutexEacuteOcircrEacuteEacutelixEacuteEacutearingqEacutethorniEacutetimesmxEacuteNtildeyacutewEacuteNtilde | xEacute xEacuteXccedilaEacuteeumlEacuteqEacutexiEacuteqEacuteEacutearingyumlplusmnEacutearingAringirEacuteEacutearingyacuteiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearing aEacuteEacute IgravemEacutethornmEacuteEacuteIgraveiEacuteyacute iEacuteiEacuteccedil | xEacute iEacuteordfEacutearingIacutepEacutexxiEacuteuEacuteEacuteyumlAringirEacutearingirEacuteyacutelrEacutearing | UyacutecurrenEacutexEacuteEacutethornlEacuteIcircluEacuteyacuteiEacuteEacuteparaEacutethorn rEacutearing | AyacuteluEacutearingIgraveiEacuteyacute mEacuteEumlUthornuEacutetimesirEacuteEacuteyacuteAringxiEacute | LyacuteuEacuteqEacuteyacuteiEacuteEacuteaeligxjEacuteEacutearingthorn AIacutemicroEacutelEacuteEacute | iEacutearing LyacuteiEacutearing plusmnNtildethornmEacutetimesIacutejEacuteyacuteurEacuteEacutearing | AWucircthornUWucircyacuteaEacuteiumlpEacuteiumlthornlSkEacuteEacutejEacutearing || 44 ||

iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteuEacutethornWucircEacutearingUEacuteyacutesectEacutearing | mEacutetimesyacuteIacutejEacuteyacuteurEacuteEacute AWucircthorn | IgraveSyacuteuEacuteEacutearing UEacuteIgravesectEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimescedilEacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | AyacuteIcircalEacutexcEacuteEacutethorn-IgraveSirEacuteyacuteparaEacutethorn | UEacuteyacutesectEacutearinguEacuteiumlyacuteixEacute | microEacutearingyacuteiEacute AEacutethornIgraveSyacuteirEacute | AWucircEacutearingyacuteAringIcircalEacute || 45 ||

iEacuteEacuteyacuteqEacuteeumlEacutearing AthornAcircyacutehEacute | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaring yacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig | uEacutetimesyacutesectEacuteparaEacutethorn uEacuteaeligplusmnNtildeyacuteiEacuteparaEacutethorn | AyacutealEacutearinguEacutetimesiumlyacutesectEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacutexrEacutethorn | iEacuteEacute AIgraveuEacutethornxEacutetimessup1Eacuteaelig | SqmEacutethorniEacuteIuml LyacuteuEacute pEacutethornuEacuteiEacute | iEacuterEacuteEacutearingthornUaringyacuteiEacuteEacuteaelig uEacuteyacuteixEacuteEacuteaelig || 46 ||

EyacutewqEacuteEacute cEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteUparaEacutethorn | uEacutetimes yacutesectEacutexrEacuteEacutearingyacutewqEacuteEacute | uEacuteaeligyacuteplusmnNtildeyacuteiEacutexrEacutethorn lEacuteIumlWucircEacuteyacuteU | iEacuteEacuteaelig iEacuteEacuteuEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornmEacuteplusmnaringiEacutearing | xEacutearingrEacuteaEacuteccedilCcedilUEacutesectEacuteIumlthorn aEacuteyacuteIacutepEacuteiumlhEacuteIumlthorn mEacuteNtildeyacutesectEacutearinghEacuteyacute xEacuteCcediluEacutethornxEacuteIgraveiEacute | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteSOgraveyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | rEacuteSigraveEacutesectEacuteEacuteaeligthorn UyacutezqEacuterEacutethorn | rEacutejEacuteEacuteyacute aEacuteEacutearingaEacuteiumlyacuteIacutepEacuteiumlhrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacutexrEacuteEacutethorn EyacutesoEacutehEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumleEacuteIgraverEacutewhEacuteNtilde mEacuteeumleEacuterEacuteEacute cEacute mEacutezEacuteNtildeIacutepEacutethornparaEacute pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | LiEacuteqEacuteNtildeplusmnliEacuteqEacuteIgravemEacuterEacutethornliEacuteCcedil cEacutearingyacuteIgraveiEacute | AEacuteIgraveSirEacute mEacuteNtildehrEacutethornxrEacute uEacuteyacuteixEacute | AjEacute mEacuteIgraveuEacutethornsectEacuteEacuteIgravehellipiexclucircyacuteUxEacute || 47 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983088

mEacuteyacuteIgraveuEacutesectEacutethornuEacuteliEacuteyacute mEacuteEumlUyacuteuEacuteEacuteeEacuteyacuteqEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | IgravemEacuteyacuteiEacuteaeligwEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlyacutebrvbarEacuteEacutearing AyacuteIacutepEacuteUthorncurrenEacuteIgraveiEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacuteWucircxxEacutethornqEacuteNtildeSigraveCcedil uEacuteAcircthornhEacuteIcircxiEacuteyacuteUEacutearingSthornkEacutearing | kEacuteIumlUEacutethorn CcNaringucircMNtildeuumlyacutekEacuteiumlAcircthornhEacutearingwuEacuteEacuteyacuteUpEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteyacuteIgraveuEacutethornsectEacuteCcedil iEacutearingyacute IgraveuEacuteiEacutethorniEacuteyacuteCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteyacutexmEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlpEacuteNtildeyacuteaEacuteEacuteiumlsectEacuteEacutethornIacutehEacuteyacute mEacuterEacutearingiumlthornIgravewEacuteIgraveuEacuteyacutemicroEacuteiEacutethorn | AiEacutethornmiEacuteiEacutelEacuteOcircyacutelEacuteiuml

iEacuteSEacuteyacuteqEacuteEacutearing AthornzlEacuteNtildeiEacutearing | zEacutetimesyacuteiEacuteEacutexEacuteyacute Csup2WucircthornliEacuteyacutexiEacuteixEacuteqEacuteEacutethornzEacuteiEacute | oEacuteeumlyacutefrac14Eacute SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyumlqEacuteccedil | AxEacutethorniEacutexxEacuteyacuteplusmnaring iEacuteiEacutethorncurrenEacuteNtilde || 48 || GwEacutethornrEacutexxEacuteyacutemiEacuteEacuteIgravesectEacutethornparaEacute rEacuteiEacuteccedil | xEacuteuEacutearingiumlAringsectEacuterEacuteEacutearing AthornaEacutexirEacuteyacuteparaEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteaelig yacutezzEacuteXccedilMtimesuumlthorniEacuteEacutearingAringuEacutexEacutelEacuteccedil | AjEacutethorn xEacuteIgraveuEacuteiEacuteNtildeyacute zrEacuteEacuteuEacuteEacutemicroEacuteyacutexrEacuteEacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlthornMuumlEacuteqEacutexrEacute | AyacuteqEacuteIuml rEacute GYzEacuteccedilyacute IgravelEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacute EyacuteŠEacute | lEacutepounduumlyacuteCcedil SSOslashthornacuteEacutearingyacute MNtildeuumlWucircEacutethornIacutecEacuteyacuteIgravenotuEacutearingthornrEacuteNtilde |ASthornokEacuteEacuteIgravelEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacutexrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutecEacuteEacuteyacuteMuumlzEacutethornŠyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute lEacutecurrenEacuteyacutesectEacuteqEacutearingIgraveiEacute | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacuteiumlUaringyumlhrEacuteqEacuteccedil | pEacuteaEacuteEacutearingiumlthorn SaringyacuteuEacutexrEacutethornkEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc || 49 ||

IacutekEacuterEacuteEacutearingyacute rEacuteEacutearing lEacutethorn mEacuteeumlcEacuteEacutearingyacuteSrEacuteEacuteyumliEacuteccedil | iEacuteixEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtildeuEacutetimesiumlthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | uEacuteyacuterEacutelSaringyacuteuEacutexrEacuteyacute pEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | acuteEacutearingcedilaEacuteccedilthornCcedilxEacuteuEacuteiumlyacutekEacuteEacuteiEacutethornqEacuteqEacuteccedil | iEacuteNtildeUyacuteCcedilpEacuteaEacutethornxrEacute kEacuteIumlqEacuteIgraveWucirc | AmEacuteEacutethornaEacuteOcircWucirciEacute xEacuteIgraveuEacuteiEacuteEacuteyacute iEacutetimespEacuteIumllEacuteccedilthorn | xEacuteuEacuteEacuteiumlyumlIcirclSyacuteuEacuteEacutearing AlkEacutethornxEacute | lEacutepounduumlyacutelrEacuteEacutelrEacutethornpEacuteuEacutelSOslashyacutezEacutearing |AxjrEacuteyacutexjlEacuteEacute xEacuteCcedilpEacutethornIgraveuEacutewrEacuteEacuteqEacute | lEacuteEacuteqEacuteyacute lEacuteEacuteqEacuteaeligyacuteuEacute lEacuteEacuteyacuteqEacute qEacutearingyuml || 50 ||

lEacutemEacuteNtildeaEacuteccedilCcedilxEacutethornMuumlyacuteCcedil mEacuteNtildeqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacutexsectEacutethornIcircxqEacute | xjEacuteEacuteuEacutethornUEacutearingAringxqrEacutejEacuteyacute eEacutehellipiexclucircthornqEacute | rEacuteyacuteeEacutearingAringrEacuteIacutecurrenEacuteyacute rEacutesup1EacuteyacuteWaringucirc cEacutethorn | qEacuterEacuteEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelrEacutethornrEacutecurrenEacuteiEacute | mEacuteyacutezEacuteuEacuteEacutearingthorn qEacuteqEacutethorn pEacuteOcirciEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AlEacuteOcircoEacutelkrEacuteEacutearingAringxqrEacutethornWCcedilucirc IgraveuEacuteyacutepEacuteNtilde | IcircxsectEacutethornxxEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteEacute EthornqEacutearing mEacuteNtildeyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacute AEacutethornW Ograveucirc | mEacutezrEacutethornScurrenEacuteyacutehuEacuteEacutesup3EacuteIgraveuEacutecEacutearingthorniEacuteSyacutelkEacute | MuumlyacuteIgraveuEacuterEacuteiuml mEacuteNtildeyacutesectEacutexxEacute CyacuteqEacuteEacute IacutecEacutethornMaringuumliEacute || 51 ||

rEacutexiEacuteEacute IgraveuEacutethorneEacuteEacuteyacutelEacuteEacutejxEacutethornIgraveuEacuteyacuteiEacuteNtilde IgravemEacuteyacuteiEacuteEacutexEacutethorniEacuteccedil | AyacutelkEacuteEacutearing qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil | iEacuteqEacutethornlEacutehellipiexclOacute ucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | AyacuteaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil | iEacuteqEacuteIcirceEacutethornuWucircEacute AyacutexEacuteparaEacutethorniEacuteccedil | FkuEacuteiumlqEacuteOcircsEacuteqEacutethornuEacuteEacuteYNucircEacuteyacuteZEacuteqEacuteccedil | uEacutetimesyacutecurrenEacuteCcedil rEacuteEacutearingthorn uEacutearingSyacute xEacuteqmEacuteeumlthornIgraveiEacute | lEacute xEacute eEacuteEacuteiEacuteNtilde eEacutelEacutethorn acuteEacutenotyacutekrEacuteEacuteiEacuteccedil |

qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlthorn qEacuteEacuteUyacuterEacuteEacuteIgraveSthornIgraveiEacute | WucircIacutexEacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilAcircIgraveSthorniEacutehellipiexclucircIumlyacuteiEacuteqEacuteccedil || 52 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983089

uEacuteIumlhEacuteEacutethornmEacutehEacuteuEacuteyacutesEacuteEacuteIacutexEacutethorniEacuteqEacuteccedil | qEacutetimesyacuteiEacutegeEacuteIumlyacuteuEacuteCcedil cEacutethorn rEacuteIgravepoundCcediluumlyacuteIacutecEacuteiEacuteccedil | AyacutehellipiexclucircEacuteIgravelEacutethorn xlEacutearinguEacuteyacute IgraveuEacuteIcircregthorn iEacuteiEacuteccedil | AiEacutetimes thornwrEacuteyacuteaaEacuteccedilyacutexiEacutetimeswrEacutethornkrEacuteEacuterEacuteiEacuteccedil| AyacutexqEacuteEacutelsaquoEacuteyacuteiEacuteEacute qEacutearingthorn IacuteqEacutejEacuteOcircyacute cEacuteUsup3Eacuteccedilthorn | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing IgravelEacuteUccedilGirEacuteEacutethorn uEacuteaeligSaringyacuteWucirc | AyacutecEacutearingiEacuteEacutethorn rEacuteparaEacuteyacute cEacutearingiEacutethornlEacute | xEacuteyacute iEacuteCcedil qEacuteIacutehEacuteqEacutethornIgraveuEacutelSiEacuteccedil

| xEacuteEacutearingthornAringlEacutehellipiexclOacuteucircIacutesEacuteyacuteUEacuteuEacutethornrEacuteiEacuteccedil | xEacuteEacutearingyacuteAringaEacuteeumlIumlyacuteuEacute mEacuteeumlirEacutethornqEacuteNtildegcEacuteiEacuteccedil || 53 || xEacuteEacutearingAringIcirceEacutethornuWucircEacutearing AyacutexEacuteparaEacutethorniEacute | lEacuteaeligiEacuteqEacutetimesIgravewEacuteCcedil IgraveuEacuteIgraveSiuEacuteEacute lEacuteaEacutethornUCcedil mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | rEacutethornIgraveS mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | IacuteqEacuteyacutejEacuteEacuteaelig cEacuteEumlUthorniuEacuteEacute mEacuteeumlyacuteIgraveuEacutezEacutearingiEacuteccedil | iEacutejxEacuteqpEacuteuEacutethornxrEacute uEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuteiEacuteqEacutethornalEacutearing UyacutejEacuteIcircliEacutethorncedil | LMuumlEacutethornmicroEacuteqEacutearingMuumlyacuterEacuteEacutearingeEacutethornlEacuteqEacuteccedil | LMuumlcEacutecentuumlthornqEacutearingMuumlyacutekEacuteNtildeUqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuteiEacutekEacuteeumlEacutethornIcirceEacuteaEacuteyacuteIgraveiEacuteCcedil IgraveuEacutethornpEacuteEacutearing | lEacuteyacute EumlUyacutewrEacuteIgraveiEacutethorn lEacute urEacuteyacutejEacuteiEacutearing || 54 ||

lEacuteEacuteyacutexrEacuteEacutecurrenEacuteEacutearingthorn rEacuteEacuteiEacuteNtildeyacute xEacutelsaquothornIgraveiEacute | rEacutecduEacutearingiEacuteEacuteyumllUEacutearingIgraveWucircthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacuteEacuteyacutealEacutearing | UyacutejEacutearing rEacuteNtildethornYiuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacutecedilthornIgraveiEacute | LMuumlrEacuteEacute cEacute SzEacuteIacutepEacuteparaEacutethorn xuEacutepEacuteOcircyacuteiEacutearing | sup2EacuteprEacuteEacuteIacuteqEacutesup1rEacutearing IgraveuEacuteaEacuteccedilCcedilthornzEacuteirEacuteEacuteyacute cEacute | IgraveiEacutexEacutetimesIacutepEacuteparaEacute uEacuteWucircxEacutearing IgravesectEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteiEacuteEacuteyacute cEacute | IgravelEacuterEacuteNtildeIcircdeguEacuteEacuteiumlrEacuteIgraveuEacuteWucirciEacuteEacutethorn IgraveuEacuteqEacuteNtildeyacutegcEacute|| 55 ||

AEacuteiEacutethornlEacuteNtildewuEacuteyacute mEacuteeumliEacutethornlEacuteNtildewuEacute | EyacuteregqEacuteEacuteAringAringkEacutethornqEacuteyacute xEacutelkEacutethornqEacute | AEacuteIgraveSirEacutearing cEacutelSigravethornuEacutehEacuteEacuteiumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutekEacutearingthornIgraveWucircyacute rEacute mEacuteNtildeqEacuteEacutelEacuteccedilthorn | CyacuteiEacuteIcircxxEacuteyacutepounduumlaEacuteccedilCcedilxEacuteOcircthornrEacuteiumlaEacuteiEacuteqEacuteccedil | cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacutearing UxEacutethornƒiexclUgraveucircIacutekEacute | uEacuteEacuteUEacuteSgeEacutelEacutethornrEacuteEacuteaEacuteeumlaringyacuteAringIcircalEacuteqEacuteccedil | rEacute LMuumlEacutearingthorn AcircSigraveyacute EcrEacutethorniEacutearing |AyacutexEacuteyacuteXccedilZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexxEacutethornWucircxEacuteeumlEacuteyacuteIacutehEacute | xqEacuteyacuterEacuteiumliEacutearingthorn lEacute cEacuteyacute SOslashzrEacutethorniEacutearing || 56 ||

LyacuteuEacuteqEacutearingyacuteiEacuteIacutesup3EacutethornoEacuteEacutearingkEacuteiEacute | AEacuteqEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute iuEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacuteoEacute | SyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacute CthornIgraveWucirc | qEacuteEacute qEacuteyacutelSigraveaeligEumlUthornlSigraveyacute WucircEumlUthornIacutepEacute | rEacuteEacuteyacuteIacuteqEacute qEacuteyacuterEacuteOcircUthornUEacutearingqEacuteIacutepEacute | qEacuteEacute qEacuteEacute MaringuumlIacutecEacuteIacutesup3EacuterEacutearingqEacuteNtildeEumlUthornsup3Eacute mEacuteEacuteyacuteIacutezEacutelEacute | IgravelEacuteyacutekEacuteyacuteluEacutearinguEacuteyacute iEacuteEacuteCcedil (2) CthornIacuteqEacute | AhEacuteNtildeIacutepEacuteparaEacute qEacutethornWucircIcircdegyacuteparaEacute || 57 ||

IgravelEacuteyacutebEacutetimeswuEacuteaeligthornUxEacuteyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethorniEacuteaelig | MuumlEacutesEacuteaeligUccedilWucircEumlUiuEacutethornqEacuteEacutemEacuteyacutesup3Eacuteaelig | ClSigraveEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornrEacuteNtildeMccediluuml | AyacuteIcircalEacuteIgraveuEacuteiumlyacutepEacuteeumlEacuteIgravesup1thornuEacutexEacutelEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeparaEacutearingiEacutethornIacutexEacuteMuumlSigraveOacuteyacuteMuuml | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacutejxEacuteyacuteUEacutearing IgraveuEacutethornwEacuteOcircyacuteuEacutehEacuteaeligiumlyuml | IgravelEacuteirEacuteEacuteyacutexiEacutearingAringlEacuteNtildecEacutethornUEacutexiEacuteyacuteuEacute | xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedilCcedil xEacuteNtildeoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingaEacuteccedil Ccedil xEacuteNtildethornoEacuteeumlfrac14hrEacuteEacutearingqEacuteccedil | ClSigraveEacuteaEacutecNucirc WucircEumlUuEacute AEacuteaEacutecNucirc qEacutearingthornkEacuteEacuteIgraveiEacuteyacutejEacutearing | qEacutearingwEacute uEacutetimeswEacutehEacutemicroEacutethornxrEacute qEacutearingyacutelEacutearing || 58 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983090

aEacuteEacuteaeligUEacuteuEacutexMuumlIcirclSsup3EacuteWucircYrEacuteEacutethornrEacuteaelig eEacuteEacuteyacuteU | MuumlEacuteaeligIacutezEacuteMuumloEacuteeumlEacutefrac14hEacute aEacuteEacuteaeligiEacuteqEacutethornoEacuteeumlNtildeuEacuteEacuteyacutehEacute | AyacuteAcircyacutehEacuteEacutemicroEacuteEacutethorn CyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacute | uEacutexEacutethornuEacute mEacutetimesIacutejEacuteIgraveuEacuteyacuteIacutecurrenEacuteiEacutethorn | Ayacutesup1EacuteaeligIgraveSyacuteauEacuteEacutexEacutethornxEacuteEacutearingyacuteAringalEacuterEacutethorn | AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | iEacuteEacuteqEacuteeumlEacuteyacutemicroEacuteEacuteyumlxiEacuteEacuteqEacuteeumlyacuteUjEacuteEacute |

iEacuteEacuteqEacuteeumluEacutehEacuteEacuteiumlyumlxiEacutejEacuteEacuteyacuteIacutexEacuteiEacuteEacute | ShQucircWucircxiEacuteEacuteyuml ZEacuteEacuteSyacuteaSiEacute | CiEacuteEacutearing AcircSigraveEacuteyuml mEacuteUEacutethornhellipiexclucirciEacuteEacute || 59 || EpounduumlaaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacuteCcedil mEacuteeumlqEacuteEacutehEacutegcEacutethorn mEacuteNtildeUyacute CiEacute | oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornparaEacute xEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute cEacutethorn | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteAtildethornmEacuteaeligEumlUyacuteWucircEacuteaEacutethorniEacuteEacuteqEacuteccedil | UjEacuteEacutearingthornlEacuteEacutearingSMuumlyacuteiqEacuteiumllEacuteEacute |AyacutemxEacuteNtildewEacuteEacutethorn CIgraveiEacuteyacute iEacuteSegravesup2thornrEacuteEacutearing | EpounduumlEacutearing uEacutearingwEacuteEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilIacutexEacute cEacute | MuumlEacutesEacuteEacuteuEacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteIacuteqEacuteiEacutethorn mEacuteeumliEacuteIumlyacuteerEacuteEacute | uEacuteEacutexEacuteEacuteirEacuteEacutethorn CirEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutearing | MuumlEacutearingAringliEacuteEumlUcurrenEacutearing zEacuteoSƒiexclucircthornUEacutearingiEacuteIumlIgraveiEacute | uEacuteEacuteIacutexEacutesup1Eacuteaelig UEacuteaeligIgraveWucirchEacuteEacuteaelig qEacuteIumlqEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteEacutegcEacuteyacutecentaringuuml | iEacutexrEacuteyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuteacuteEacutearinguEacutethorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeIgraveSIgraveiEacutethorn | oEacuteeumlfrac14thornhEacute EmEacuteyacutexiEacuteUthornhEacuteqEacuteIacutexEacute || 60 || [AmEacutethorncentuumlEacuteqEacuteiEacute aEacuteIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlIacuteqEacuteyacuteqEacuteEacuteCcedil qEacuteWucircIumlyumlqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingyumllrEacuteyacutewiEacutemEacuteNtildethornsectEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornIgraveSyacuteSqEacuteyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil | AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil |Ayacutesup1rEacuteEacutearingthornlEacuteIumlqEacuteyacutesup1mEacuteNtildethornsectEacuteEacuteqEacuteccedil | Ayacutesup1mEacutethornbrvbarEacuteIumlqEacuteyacuteqEacuteOcircIcirclSuEacuteqEacuteccedilyuml || 61 ||

AyacuteWCcedilucirc uEacutearingSyacute lEacute qEacutearingthorn qEacutetimesirEacuteNtilde | lEacutecEacuteEacuteqEacutetimesthornirEacuteNtildeUyacutebEacuteEacuteWucircthornUiEacuteccedil | xEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuteqEacuteEacutethornhEacuteCcedil qEacuteyacuteWucircIumlqEacuteOcircyacutewEacuteNtilde | AIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteplusmnEacuteaeligiumlUIgraveSthornIgraveiEacuteUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteqEacuteccedil |AIgraveSthornIgraveiEacuteqEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteEacute xEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteEacute xEacute mEacuteNtildeyacutesectEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteEacute AIgraveSthornIgraveiEacuteyacute mEacutegcEacuteyacuteeEacutelEacuteEacuteyuml | AIgraveSthornIgraveiEacuteeEacuteEacuteiumlyacuteiEacuteqEacuteIgraveSthornIgraveiEacuteyacuteeEacuteiumlIgravelEacutethorniuEacuteqEacuteccedil |Ayacutesup1Eacuteaelig mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutexEacuteEacutearingyacute AIgraveSthorniEacutearing | rEacutearing eEacuteEacuteyacuteiEacuteEacutexiEacuteyacuteluEacutethorn mEacuteEumlUthorn | SaringyacuteuEacuteEacuteCcedil (2) EmEacutethornmEacuteeumlaeligixEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn || 62 ||

mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehEacuteqEacuteEacutexrEacutethorniEacuteccedil | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacutethorn mEacuteNtildeyacutesectEacuteaeligUIgraveSthornIgraveiEacute | EmEacuteyacutemEacuteeumlaeligimEacuteOcircyacuteurEacuteiumlthornCcedil rEacuteNtildeaEacuteqEacuteccedilyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteaeligthorn qEacutetimesyacute irEacuteuEacutearing iEacutethorniEacuteccedil | mEacuteyacuteUEacuteyacute qEacuteEacuteyacuteiEacuteEacuteiumlyacutehQucircqEacuteEacutepEacutethornUyacuteIgraveSIgraveiEacutethorn | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuuml thornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutesectEacuteparaEacuteyacute uEacuteAcircthornhEacuteparaEacute | kEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute cEacuteEacuteyumlrEacuteEacuteiumlyacuteqEacuteEacute cEacute thorn | AaEacuteccedilCcedilzEacutethornparaEacuteyacute pEacuteaEacutethornparaEacute |

ClSigraveparaEacute IgraveuEacuteuEacutexuEacuteEacuteaEacuteccedilthornparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | IgraveWucirc yacuteUyacutehrEacuteyacute aEacuteyacutepEacuteEacutearingiuml WucircyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacutezzEacuteNtildethornIacutecEacuteyacutewEacuteiEacuteccedil | oEacuteeumlfrac14thorneEacuteyenEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil iEacuteIgraveSimEacuteyacuteSIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn aEacuteyacutepEacuteiuml mEacuteeumlEacutethorneEacuteEacutemEacuteyacuteirEacute | AjEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute xEacuteyacutemiEacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute || 63 || [ rEacuteyacutejEacuteEacuteyacutexjEacuteEacuteyacutelEacuteCcedil aEacutethornIacutepEacuteiumlyacutehrEacutethorn ]

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983091

rEacuteEacutearingAringxEacuteEacuteaeligthorn iEacuteyacutemEacutesup3EacuteNtildeyacuteSaringIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingyacuteSaringIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutearingSthornaEacuteEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingyumlAringxiEacuteyacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteyacuteAringxiEacuteqEacutearingIgraveiEacutethorn | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute

mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteSEacuterEacuteEacuteAringxiEacutethornhellipiexclucircEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacute AEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutelEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircrEacuteiumlthornIgraveiEacute|| 64 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUEacuteyacutemEacuteOcircEumlUthorncedilEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig rEacuteEacutearingthornAringmEacuteyacutecurrenEacuteIumlrEacutethornIgraveiEacute | xEacute xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorncurrenEacuteIumlrEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaelig-UmEacutethorncurrenEacutearingcedilEacute | AyacuteqEacuteOcircIgravelEacuteyacute lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacute | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute

qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute || 65 ||

CyacuteqEacutearing qEacuteEacutexEacuteEacuteyumlparaEacuteEacutekEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteparaEacutethorn | xEacuteuEacutearingiuml thornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | CyacuteqEacute GiEacuteuEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIcircliEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIcircliEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircthornlEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethorn mEacuteeumlxEacutetimesmEacuteiEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacuteiEacute | AyacuterEacuteaEacuteccedilCcedil xEacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteU| xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute || 66 ||

qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuteSqEacuteWucircthorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacuteyacutemEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | CyacuterEacuteaEacuteccedilCcedilUEacuteIgravesectEacutethorn | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutemEacuteiumlIgraveiEacuteyacute cEacuteEacutearingixEacutethornmEacuteiumlIgraveiEacute cEacute | qEacuteEacute qEacutearingyuml mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuterEacuteEacuteyacute qEacuteEacute mEacuteyacutezEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteEacute qEacuteqEacutethorn mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteaeligUmEacutethornmEacuteeumlxEacutetimesmEacuteyacute qEacuteEacutearingixEacutetimesthornmEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | LiEacutesup2Eacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 67 ||

AjEacuteEacuteIgraveSirEacutexrEacuteEacutesup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | uEacutexEacuteOcirclEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AcircSigraveEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteiEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilxEacuteirEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil |AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIacutepEacutekEacuteOcircluEacuteEacuteiEacuteEacutethornqEacuteIacutepEacuteyacuteblEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteiEacuteuEacutethorniEacuteEacuteCcedil qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteqEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983092

AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | GpEacuteOcirchEacuteEacuteqEacuteEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutemicroEacutearingwEacuteEacuteyumllSaringuEacuteEacuteyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil| AEacuteIgraveSirEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteCcediluEacuteixEacuteUthornxrEacute xEacuteyacuteIgraveuEacuteiEacuteNtilde | AEacuteIgraveSirEacutexrEacute xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute

pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | UzqEacuterEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 68 ||AEacuteUEacutearingaEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | pEacuteeumlEacuteeEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteOucircUxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacutepEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteiEacutehellipiexclucircxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xuEacutehEacuteiumlxrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | erEacuteEacutearingIgraveiEacutewEacuteIumlqEacuteiEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutepEacuteEacutexEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlzrEacutemEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AEacutemEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlyacuteRegraveuEacuteqEacuteccedil || 69 ||

AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearingUaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaeligMuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute|| 70 ||

AuEacutemEacuteliEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | urEacuteuEacuteSEacuteiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute| uEacuteEacutexEacuteNtildeIgraveMuumluEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | UeEacuteiEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute

| mEacuteAcircwEacuteEacutehEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | zrEacuteEacuteqEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacutelEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacute IgravelEacute | AIgraveiEacutesEacuteEacutearingIgraveWucirciEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | FkuEacuteEacuteiumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AuEacutemEacuteiEacuteliEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilAcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983093

uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil AcircSigraveEacutehEacuteIumllEacuteEacuteaEacuteccedilxjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | AtildemEacuteEacuteIacutehEacute uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedilCcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil || 71 ||

AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | AalEacutearingmEacuteOcircuEacuteiumlIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | eEacuteEacuteiEacuteuEacutearingSxEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacutexEacuteEacutearing SIacutecurrenEacutehEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | AIcirceEacuteUEacutemEacuteeumlpEacuteuEacute EIcircmSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUxrEacuteEacuteAringmEacuteUIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | lEacuterEacuteEacuteiumlmEacutexEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | mEacuteIcircXccedilpounduumlUEacutekEacutexEacute ESaEacuteccedilIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | IgraveuEacutexEacuteIgravemEacuteiumlhEacute EmEacuteIgraveSzrEacutexrEacute xjEacuteEacutelEacutearing xuEacuteiEacutearingeEacutethornxEacuteEacute pEacuteEacuteyacuteIgravelEacute | Aacute pEacuteOcircpEacuteNtilde iumluEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveSzEacuteEacutearing uEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildelEacuteCcedil qEacuteEacute lEacuteEacutearing IacuteqEacutejEacuteNtildethornlEacuteaEacuteccedil CcedilUIumlRegraveuEacuteqEacuteccedil

|| 72 ||

SIacutecurrenEacutehEacutemEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | SIacutecurrenEacutehEacuteEacutemEacuteUxrEacuteEacuteCcedil IgraveSzrEacuteIgraveuEacutexEacutethornmEacuteIumliuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUmEacuteOcircuEacuteiumlxrEacuteEacuteIcirclSIacutezEacute IgraveuEacutewEacuteEacuteSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | EumlEacuteUEacutemEacuteUxrEacuteEacuteIcirclSzrEacuteIgraveuEacutewEacuteEacutethornSIuml lEacuteyacuteUMuuml | iEacutexqEacuteEacutesup3Eacute mEacutethornEumlUmEacuteEacuteyacuteIgraveWucirc | AEacute rEacuteIcircxqEacutelixEacutemiEacute uEacuteEacutexEacuteuEacuteEacute CIcirclSigraverEacuteEacuteIacutehEacute zEacuteiEacutecentuumliEacutethornIgraveuEacuteirEacutearingyacuteiEacutearing || 73 ||

CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutewEacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacutelEacuteEacutearingthorneEacuteuEacutexEacuteEacutearing uEacute IgravemEacuteyacuteiEacutetimesIacutepEacutethornSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearingthorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacuteEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlcEacutearing thorniEacuteEacute uEacuteEacutearing AcircyacuteSigraveaelig mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil| IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMuumlthornqEacuteEacuteiuml uEacute AEacuteIgraveSyacuteirEacuteAcircthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | iuEacutesup1Eacutethorn uEacuteEacutearing AtildeyacutemEacuteaeligAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgravemEacutethornSkEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteCcedilyenEacuteEacutelEacuteCcedil uEacute mEacutethornparaEacuteEacuteIgraveSyacuteIgraveiEacute| AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacutexxEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacute mEacutetimesthornIacutejEacuteyacuteurEacuteEacuteqEacuteccedil | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeUyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacutearing | xEacuteOcircrEacuteEacutearingiumlthorn IgraveSyacuteIgraveuEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacutethorn IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute xuEacutesEacuteEacutearingyacuteMaringuuml

| LyacuteuEacuteEacute frac12aringthornuEacute | LyacuteuEacuteEacute frac12thornalEacutearing | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc uEacuteEacutethornrEacuteEacutearing | LyacuteuEacuteEacute WucircIumlyumllSigrave | LyacuteuEacuteEacute WOgraveucirc mEacuteOcircthornwEacutelEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacute IgraveWucirc SaringthornuEacuteEacute || 74 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983094

AEacutemEacutethornqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteWucircyacute xEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlthornrEacuteEacute | uEacuteEacuteyacuteruEacutemicroEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute | qEacuteUIumlyumlcrEacuteEacuteiqEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute ASigraveOacutethornWucirc | SaringyacuteuEacuteIumlpEacuteNtildeiumlthornuEacutelEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute |

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlqEacuteiumlthornWucircEacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteEacute | qEacuteyacuteWucirc yacutexEacuteEacutearing qEacutethornWucircxEacuteyacutexxuEacutethorn || 75 || SaringyacuteuEacuteIuml mEacutethorneEacuteiumllrEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml | mEacuteNtildeyacutesectEacuteyacuteuEacuteyacuteumluEacuteEacuterEacutethorn qEacutearing xEacuteNtildeiEacute | AyacutemEacuteEacuteAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUcurrenEacutethorn | AyacutemEacuteEacuteAringAringzlrEacuteNtildethornIcircwhEacuteqEacuteyacutemEacuteEacuteUbEacuteqEacuteccedilyuml |AmEacuteEacuteyumlbEacuteeumlEacuteyacuteqEacutemEacutethorncEacuteEacuteyacuteAringuEacuteIgraveiEacuteiumlqEacuteccedilyuml | AmEacutethornSaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteiEacuteEacutearing IgraveWucircthorniEacute | uEacuteeEacuteeumlthornlSaringyacuteuEacuteIumlUeEacuteIumlthorniEacuteEacuteaEacuteccedilparaEacute | pEacuteNtildeuEacutethornlEacutelSaringuEacuteyacutexEacuteOcircuEacutethornUIuml |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteEacutelEacuteIgraveSthornIgraveiEacutelSaringyacuteuEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteEacutearingIgravelEacutethornlEacuteEacutearingkuEacuteiumlqEacuteNtildeyacuteSIumlwEacutethorniEacute || 76 ||

pEacuteyacuteSigraveCcedil MuumlhEacutearingiumlthornIacutepEacute acuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacuteAEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlyacuteMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 77 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildewmEacuteyumlCcedil | mEacuteNtildewmEacutethornuEacuteEacutelEacuteccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingyumlAringalEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn || 78 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutelEacuteyacuteCcedil

uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeuEacuteEacuteiuml AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteqEacuteccedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 79 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983095

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacuteEacuteyacuterEacuteEacutearingUEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig iEacutemEacutethornsup3EacuteyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearingthornAringqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn |

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteqEacuteNtildewrEacuteyacute iEacutemEacutethorniEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil || 80 ||AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacutelSigraveqEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteparaEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig cEacuteyacutelSigraveqEacutethornxEacute AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute || 81 ||

rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacuteIacutehEacuteyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteEacutearing lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig lEacutecurrenEacutethornsectEacuteEacutehEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedilpEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 82 ||

rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethornxrEacuteEacuteyacuteAringAringrEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 83 ||

AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | xEacuteyacuteCcediluEacuteyacuteixEacuteyacuteUEacutearing uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteyacuteqEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteCcedil uEacutearingSthorn |AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig xEacuteyacuteCcediluEacuteixEacuteyacuteUxrEacuteEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteqEacuteccedil | AEacuteyacuterEacuteiEacutethornlEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | rEacuteEacutearingyumlAringmxEacuteNtilde lEacuteEacuteuEacuteyacuteCcedil mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteeumlirEacutearingyacuteuEacute IgraveiEacutethorncedilIgraveiEacute || 84 ||

CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemxEacuteNtilde mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacuteyacuteqEacuteNtildeSthornrEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutesup3Eacuteccedil | xEacuteOcircrEacutearingiumlthorn zEacuteNtildeyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteyacuteqEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteqEacuteccedil |AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethornxrEacuteyacute rEacuteEacutearing UxEacutethorn | iEacuteCcedil uEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteqrEacuteNtildeumlEacuteyacuteqEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | CyacuteqEacutearing uEacuteaelig sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilUxEacutethorn | iEacutearingthornAringqEacuteNtildeIcircwqEacutethornsup3EacuteEacuteIgraveSyacuteirEacutearing xEacuteyacutepEacuteEacutepEacutetimesthorniEacuteEacute | eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucircEacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircyacuteUIgraverEacuteyacuteiuEacuteEacute aEacuteNtildethornsTuumlSyacuteblEacuteqEacuteccedil || 85 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983096

mEacuteNtildewMuumlUmEacutehEacuteaeligiuml mEacuteNtildewMuumlUShQaeligucirc mEacuteNtildewMuumlUaeligparaEacutethorn xEacuteaaEacuteccedilxiEacuteIumlrEacuteiuml | iEacuteIcircxqEacutethornIcircluEacuteWucircEacuteyacuterEacutexEacutearing | AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteEacuteyacuteIgraveSlEacuteEacutearingthorn uEacuteSIcircliEacute | MuumlxqEacuteEacuteimEacuteeumlhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | xEacuteEacutemEacuteeumlthornhEacuteIumlyacuteiEacutearingAringrEacuteqEacuteyacutemxEacuteNtilde frac12rEacutethorngcEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacutexEacuteEacuteaelig

pEacuteNtildeuEacutethornlEacutearingyacutemrEacutelEacuteEacutethornIgraveWucirciEacuteEacuteIcircalEacuteUaringyacuteiEacuteEacute | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacutethorn LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteoEacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn || 86 ||

AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | LyacuteiEacuteregthorn xqEacuteyacute uEacuteEacute AEacuteyumlWOgraveucirczzEacuteIcirchQucircyacutesEacuteEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacuteuEacuteEacuteyacutelEacute | xEacuteyacuteuEacuteyacuteixEacuteyacuteUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | AyacuteqEacuteNtildeqEacutethornIgraveSyacuteirEacuteCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 87 ||

lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | mEacuteeumlEacuteyacutehEacuteEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeyacuteWucircEacutearingiumlyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | oEacuteeumlfrac14thorn mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute | zEacuteUIumlthornUCcedil mEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearingthornhEacute | Muuml yacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute || 88 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelmEacuteeumlyacuteirEacutecurrenEacutearing thornhEacute | MuumlqEacutethornIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornuEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | rEacute LyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteaelig | CyacuteiEacuteparaEacuteEacuteyacuteAringqEacuteNtildeiEacutethornparaEacuteEacuteAringurEacuteiEacuteIumlmEacuteEacuteyacuteiEacuteIuml | iEacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | rEacuteEacutearingAringalEacutearingIacuteqEacuteiumljEacuteOcircyacuterEacuteEacute uEacutearingSthorn | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacutealEacutearingIacuteqEacuteiumlthornjEacuteOcircyacuterEacuteEacute| IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildeyacutelEacuteyacuteuEacuteEacutelpEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 89 ||

AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSqEacuteEacutethornxEacutelixEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteqEacutearingyacuteuEacute | xEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteUaringMuumlthorn | mEacuteNtildewMuumlUmEacuteyacutehEacutearingiuml xEacuteqEacutethornpEacuteuEacuteiEacuteccedil | iEacutexrEacuteEacuteliEacuteyacuteqEacuteiumllEacutethornIacutexEacute MuumlEacuteqEacuteyacutexxEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumliEacute | CyacuteSaEacuteccedil CcedilxEacutetimesthorneEacutearingrEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacutexqEacuteEacuteyacuteplusmnimEacuteNtildeAcircthornwEacuteEacutearingyacute qEacutelEacutethornxEacuteIacutepEacuteyacuteaEacutecNucircthornIgraveiEacute | iEacutesup2EacuteyacutecEacuteEacute uEacutethornSIgraveiEacute | iEacuteiMuumlqEacuteiumlthornhEacuteEacute

MuumlUEacutearingIgraveiEacute | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteAringprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MuumlEacuteqEacuteyacutexiEacuteSaEacuteeumlaringyacute xEacuteqEacutethornuEacuteiEacuteiumlyacuteiEacuteEacuteIacutekEacutethorn | qEacutelEacutethornxEacuteEacutearingyacute UaringiEacutethorn mEacuteeumljEacuteyacuteqEacuteCcedil rEacuteSEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil || 90 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 1926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983089983097

xEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacutelkEacuteNtildeyacutexEacutethornIgraveiEacuteyacute IgravelEacutethornUIgraveuEacutelSsup3Eacuteccedil | tradeyacuteIgraveS mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlwrEacuteEacutethorn MuumlyacuteuEacuterEacuteEacutearingthorn qEacutelEacuteIumlyacutewEacutearingIgraveiEacutethorn | EmEacutethornlEacuteyacuteliEacuteSOgravemEacutethornlEacuteqEacuteIgraveiEacute | rEacuteiMuumlEacutethornqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute iEacutemEacuteEacutearingthornAringiEacutemrEacuteiEacute | xEacute iEacutemEacutethornxiEacuteyacutemiuEacuteEacute | zEacuteUIumlthornUqEacutekEacuteOcirclEacuteNtildeiEacute | iEacutexrEacuteyacute rEacutelqEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteqEacuteEacutexEacuteIumlyumliEacuteccedil | iEacuteiEacuteEacutearingthornAringAcircyacutehEacuteEacute

MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteyacute ESthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil || 91 || rEacutearing lEacuteZEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteaeligthornZEacuteEacutelEacuteyacutexEacuteEacute | rEacutearing uEacuteEacutesEacuteEacuteyuml | iEacutearing uEacuteEacutethornsEacuteIcircZEacuteyacutesrEacuteEacute | rEacuteEacutearing UxEacutethorn | xEacuteEacutearingthornAringmEacuteEacuteqEacuteccedil | AyacuteliEacuteyacuteUyacuteiEacute MOcircuumlyacuteqEacuteiumlCcedilpEacuteOcircyacuteiEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutemEacuteiumlthornliEacuteqEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteqEacuteyacute uEacuteaeligiuEacutepermilEacuteyacuteaEacuteccedilCcedilyacutexEacuteEacute | xEacuteqEacutethornpEacuteOcirciEacuteccedil || 92 ||

lEacutearingirEacuteoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | mEacuteOcircuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacuteEacuteWucircIacuteqEacuteyacuteWucircEacutexEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteimEacuteNtildeAcircthornwEacutexrEacute mEacuteNtildeAcircwEacuteyacuteiuEacuteqEacuteccedil | xEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornzEacuteIumlUccedilwEacuteEacuteyacute mEacuteNtildeAcircthornwEacute |

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlEacuteyacutecurrenEacutexxEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornmEacuteEacuteiEacuteccedil | pEacuteOcircyacuteiuEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | iEacuteqEacutethornoEacuteeumluEacuteIumliEacuteccedil | iuEacuteCcedil uEacuteaelig mEacuteOcircuEacuteiumlaEacuteccedilCcedilthornxEacuteqEacutethornpEacuteOcirc | iuEacuteIacuteqEacuteyacuteSCcedil mEacuteOcircuEacuteiumlthorn MNtildeuumlAcircyacutewuEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacute CyacuteiEacute AEacuteyacuteSEacuterEacuteEacutemEacutethorn || 93 ||

AyacutegeEacuteyacuteIacutesEacutelEacuteEacutethorn mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacutethornSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacutethorn AEacuteIgraveSyacuteirEacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlEacutecEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAringAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeSiumlIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacutefrac12alEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute AyacuteIcircalEacuteAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute SthornIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtilde mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravethornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc uEacuteEacuterEacuteEacutearingyacute CIgraveiEacutethorn || 94 ||

iEacuteiEacuteEacutearingthorn uEacuteEacuteyacuterEacuteNtildeAcircSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacute mEacuteeumlyacuteiEacuteIumlcEacuteIumlyacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteirEacuteeumlNtildethornumlEacuteUyacuteiEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteWucircIumllSigravearingIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute ClSigraveyacute ESthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacuteEacutearingSIumlthorncEacuteIuml yacute IgraveSMccediluuml | AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeqEacuteiuml thornkrEacute EyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc mEacuteOcircwEacuteyacuteIacutesup3EacuteIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearing yacuteuEacuteaelig mEacuteOcircyacutewEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecediliEacuteccedil | xEacutearingrEacuteIcirclSMccediluuml || 95 ||

AjEacuteEacutethornAcircyacutehEacute MaringuumlyacuteiEacuteNtildeAcircyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteiEacuteccedil | LyacuteuEacuteEacuteIgraveWucirc SaringyacuteuEacuteEacute WucircIgraveiEacutethorn | iEacuteiEacuteEacutearingthorn SaringuEacuteqEacutelEacuteNtildeyacutewrEacuteEacute IgravemEacuteyacuteiEacuteUthorn | aEacuteyacutelkEacuteyacuteuEacuteEacuteiumlyacutemxEacuteyacuteUxEacuteyacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | xEacuteEacutearingkuEacuteEacuteiuml IgraveSMccediluuml | rEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildewEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemEacuteUEacutethornmEacuteiEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteEacuteprEacuteEacutearingAringxEacuteNtildethornUEacuteyacute UcurrenEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilthornIacutexEacute IgravemEacutezEacuteEacuteyacutecEacuteEacuteparaEacuteEacutearingSthornIgraveiEacutecedilsup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacuteyacuteumlEacutearing mEacuteUEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | IgraveuEacuteyacutemEacuteeumlNtildeQegraveucircprEacuteEacutearingyacute IgraveWucirc iEacutearing xEacuteqEacutethornpEacuteuEacutesup3Eacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 96 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2026

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983088

AEacutemEacuteEacutearingthorn Wucircyacute rEacutemacrOslashthornWucircyacuteiEacuteIumlaEacuteiumlqEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacutesup3Eacuteccedilthorn | ScurrenEacuteyacutelSkEacuteEacutethornlEacuteEacute eEacuteyacutelEacuterEacutethornliEacuteIumlxxuEacuterEacuteyacuteCcedilpEacuteNtildeqEacuteccedil | iEacuteiEacutethorn CyacuteqEacutearingkrEacutexEacutetimesthornerEacuteliEacuteyacute xEacuteaEacuteEacuteiumlyuml |ASegraveprEacuteEacutearingyacute uEacuteEacute CyacuteSaEacuteccedilCcedil IacutezEacuteIacutejEacutethornsEacuteIacuteqEacuteyacuteuEacuteEacuteAringkEacuteeumlNtildeuEacutethornIacuteqEacuteuEacuteEacutepEacuteuEacuteiEacuteccedil | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteEacuteiumluEacute iEacuteiEacuteccedil | AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornCcedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn |

iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlEacuteIgraveuEacutethornzEacuteiEacuteccedil | iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute || 97 || IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutelEacuteccedil IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn pEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn | IgraveuEacuteyacutekEacuteEacuterEacuteyacute xEacuteuEacuteEacuteiumlyuml mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethornparaEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutemEacutethornIgraveiEacute mEacuteeumljEacuteqEacuteyacuteeEacuteEacute GthorniEacutexrEacutethorn |AEacuteyacuteiqEacutelEacuteEacuteyacuteiqEacuteEacutelEacutethornqEacuteyacuteIacutepEacutexEacuteCcedilIgraveuEacutethornuEacutearingyacutezEacutearingIgraveiEacutethorn | xEacuteuEacuteiumlthornqEacutearingyacuteuEacutearingSqEacuteEacuteyacutemiuEacuteEacute | xEacuteuEacuteiumlthornqEacuteuEacuteyacuteAcircSegravekrEacutethorn | iEacuteSaringyacuteuEacuteEacutelEacuteNtildeyacutemEacuteeumlIgraveuEacutethornzEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 98 ||

cEacuteiEacuteNtildethornsup1rrEacuteyacute AEacutemEacuteEacutearingthorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | cEacuteyacuteiuEacuteEacuteEumlUyacute uEacuteEacute AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedil CcedilAtildeyacutemEacuteEacuteIacutehEacutethorn | qEacutearingbEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildeiEacuteccedil | xiEacuteyacutelEacuteyacuteIgraverEacuteyacutebrvbarEacuteNtildeuEacutetimesiumlyacuteIgravesup1 | iEacuteEacutelrEacutearingyacuteuEacuteEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AEacuteyacuteiEacutemEacutethornIgraveiEacuteyacute uEacutewrEacuteEacuteiuml thorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteNtildeyacuteUxiEacuteEacuteyacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexrEacuteEacute AEacutemEacutethorn | qEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacute LyacuteuEacute oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacutexEacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexqEacuteEacuteyumllqEacuteNtildeZEacuteyacuteiEacuteEacutearing oEacuteeumlthornfrac14uEacutecEacuteiumlyacuteIacutexEacuteiEacutethornU || 99 ||

MOcircuumlmrEacuteEacutethorn aEacutetimesordmucircEacuteIgraveiEacute iEacuteEacute SthornIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | LyacuteiEacuteEacute uEacuteaelig iEacutearingthorneEacuteyacuteIcircxuEacutelEacuteIumlyacuteUEacutemEacutethorn | iEacutearingeEacutethorn LyacuteAringuEacuteEacutexrEacutethorn SIacutecurrenEacutehEacuteyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutenotIacutecurrenEacuteyacutehEacuteEacutearingAringkEacuteiumlyacutexiEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xjEacuteEacuteyacuteuEacuteyacuteUEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSOgravemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgravecediliEacuteEacuteyacute uEacuteaelig xjEacuteEacutethornuEacuteyacuteUEacute | mEacuteyacuteparaEacuteEacuteSaringyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | uEacuteWucircthornliEacuteIumlaEacutetimesiumlordmucircEacuteIgraveiEacute || 100 ||

iEacuteEacute EthornumlEacuteUyacuteiEacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AEacutearingeEacutethornxEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacuteEacute uEacuteWucircthornliEacuteIumlEumlUyacuteuEacuteEacutearingaSthorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute AEacuteMOcircuumleEacutethorniEacuteIumlEumlUyacuteuEacute kEacuteEacuteuEacutethornliEacuteIuml | AEacutearingeEacutethorn LyacuteuEacuteEacutexrEacuteEacutearingyumlumlEacuteUyacuteiEacuteEacutearing SthornkEacuteEacuteIgraveiEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacuteSOgraveumlEacuteyacuteUEacutearingAringkEacuteiumlthorn AEacutearingeEacuteyacuteIcircxuEacuteiEacutethornU | xEacuteyacuteCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute qEacutekrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | CyacuterEacuteCcedil uEacuteaelig xEacutethornCcedilpEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteiuml | AyacutexrEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | mEacuteyacutesuEacuteyacutesrEacuteEacute aEacutetimesthornordmucircEacuteIgraveiEacute | iEacuteEacute EyacutemEacuteEumlUthornsup1EacuteSOgraveyacutemEacuteEacuteSthornkEacuteEacuteIgraveiEacute || 101 ||

AyacutexEacuteEacuteaelig uEacuteaelig mEacutethornsuEacuteyacutesrEacuteEacute | AyacuteqEacuteNtildewrEacuteEacutethornqEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteOcircmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | IgraveSyacutecurrenEacuteNtilde uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | Asup3EacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn |AyacuteSegraveprEacuteEacutearing uEacuteEacute Asup3EacutethorngeEacuteEacuterEacuteiEacutearing | rEacuteSaringyacuteuEacuteEacuteSegraveprEacuteEacutearingAringsup3EacuteyacutegeEacuteEacuterEacutethorniEacutearing | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteqEacutethornAcircyacutehEacuteEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute GwEacutethornrEacuteEacutearingAringIacutecEacuteluEacutesup3Eacuteccedil | iEacutexqEacuteEacutethornSEacuteAcirchEacuteMaringuumlyacuteiEacuteNtildeMuumlthorn || 102 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2126

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983089

iEacuteSaringyacutewEacuteEacuteprEacutelEacuteOcircyumlpounduumlEacute | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearingyacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedil zEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethornIgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteaEacutexEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteyacuteIacuteqEacuteIgraveiEacutethorn | zEacuteyacuteiEacutezEacutethornparaEacuteaeligyacuteuEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlyacutezEacuteparaEacuteyacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn

|| 103 || eEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteSyacuteblEacuteIumlqEacuteNtildethornumlEacuteUuEacutearingyacuteSIumlbdquoiexclucirc EacuteyacuteiuEacuteEacute | AyacutemEacuteEacuteCcedil mEacuteOcircthornUrEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteaEacuteccedilCcedil xEacutethornuEacuteiumlyacuteiuEacuteEacuterEacutethorn | mEacuteNtildeyacutewZEacuteyacuteUyacutemEacuteyacutehEacuteiumlaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacuteyacuteIacuteqEacuteirEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute| iEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteiumlqEacuteccedil | xEacuteyacuteirEacuteaEacuteccedilCcedilAcircyacuteYqEacute | AyacuteqEacutetimesiEacuteCcedil mEacuteNtildeAcircthornwEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteiEacuteiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteIcircxiEacutethorn|| 104 ||

iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | MOcircuumlqEacuteiumlqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacutemEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute qEacutearingkEacuteyacuteqEacuteuEacutethornAcirclkEacutearing | AjEacuteEacutearingyuml xuEacuteyacuteaEacuteiumlxrEacutethorn sEacuteEacutearingyacuteMuumlxrEacuteyacute xEacuteqEacutethornwšaelig |AEacutemEacuteqEacuteEacutemEacuteEacuteqEacuteyacutemEacutexxEacuteuEacuteEacuteiumlyuml | AyacutexqEacuteEacuteSyacutexqEacuteEacuteIgraveSyacuteiEacuteEacutearingAringqEacuteNtildeiEacutethorn | AyacuteIcircalEacuteuEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeparaEacuteyacute xEacuteOcircrEacuteiumlthornparaEacute | xEacuteyacuteWucircxEacutethorngcEacutexMuumlyacuteUIcircregiumlrEacuteEacuteyacute CIgraveiEacutethorn | uEacuteEacuteyacuteruEacuteparaEacuteEacutethorn UIcirczqEacuteyacutemEacuteiEacutethornrEacute sEacuteEacutearingyacuteMCcediluuml mEacutetimesthornhEacuteIcirccNucircyacuteSigraveCcedil mEacutetimesthornhEacute || 105 ||

rEacuteEacuteIcircxiEacuteyacutexEacuteeuml mEacuteyacuteUqEacuteyacuteeEacuteEacute | CyacutelSigraveyacutebEacuteEacutearingyacutew EacuteEacute uEacuteEacutearingyacute uEacutexEacuteNtildethornIacutepEacuteUaringyacuteuEacuteEacutefrac12aringyacuteuEacutearingIgraveiEacutethorn | mEacutegcEacuteyacuteIacutecEacuteiEacutethornrEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacuteEacuteXegraveucircpounduumlEacutearingyacuteAringIcircalEacute | rEacuteEacuteuEacuteEacutethornlEacutearingyacuteuEacuteEacuteIcircalEacute | iEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | sEacuteEacutearingyacuteMCcediluumlmEacutetimesthornhEacuterEacuteEacute Igravesup2yacuteiEacuteIumlrEacuteEacuteyacuteqEacuteNtildemEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | mEacutegcEacutethorn mEacuteSEacuteyacute uEacuteaelig IgraveuEacuteyacuteUEacuteOegraveucirc | iEacutexrEacuteEacuteyacute uEacuteEacute CyacuterEacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | AyacuteliEacuteEumlUthorncurrenEacuteyacuteCcedil mEacuteEacuteSthorn | plusmnEacuteaelig mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveSzEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | mEacuteyacuteUEacutearingUthorneEacuteEacuteyacute mEacuteEacuteSthorn | IgraveuEacuteyacuteUEacuteerEacutearingyacuteuEacute mEacuteeumlIgraveiEacutethornIgraveiEacutecedilIgraveiEacute | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 106 ||

AyacuteIcircalEacuteCcedil mEacuteeumlyacutehEacuteIumlrEacuteEacutearingthornmEacutexEacuteqEacuteEacuteyacutekEacuteEacuterEacutethorn | iEacuteqEacuteyacuteIacutepEacuteiEacute LyacuteiEacuteEacute AyacuteoEacuteIumlsup1thornMuumlEacuteyacute EmEacutethornSkEacuteEacuteIgraveiEacute | AyacuteIcircalEacuteyacuteWucircEacutearingyacutesectEacutearing SthornzEacuteiumlmEacuteOcirchEacuteiumlqEacuteEacuteyacutexEacuterEacuteEacutearingyuml | mEacuteyacutezEacuteNtildeoEacuteyacutelkEacutearing cEacuteEacutethorniEacuteNtildeqEacuteEacuteiumlyacutexrEacutearingwEacuteNtildethorn | AjEacuteEacutearingthorn AEacuteWOgraveucirc | xEacuteuEacutearingiumlthornwEacuteNtilde rEacuteyenEacutecentuumlyacuteiEacuteNtildeIcircwuEacuteIgraveiEacutethorn | AjEacutethorn WucircxqEacuteEacuteWucircEacuteAcircyacutehEacutexxuEacuteEacutethornrEacuteCcedilyacutepEacuteNtildeuEacutethorn |

xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacute xEacuteuEacuteEacutearingiumlyacuteAringIcircalEacuteEumlUirEacutelEacutethornlEacuteNtildewEacutehellipiexcl Ccedilucirc qEacutelrEacuteEacuteqEacuteWaringucirc | lEacuteEacutelEacuteEacuteyacute uEacuteEacute LyacuteiEacutearingwEacuteEacuteyuml Ccedil uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornIacutehEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 107 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2226

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983090

xEacuteyacuteIgravesectEacuteyacuterEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | xEacuteEacuteyacuteIgraveuEacuteyacutesectEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | lEacuteEacuteyacuteIacutecEacuteyacuteMaringuumlyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | cEacuteEacuteyacuteiEacuteNtilde yacuteUccedilyacuteWucircEacutearingyacuteIgravesectEacuteyacuterEacute-qEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing |

uEacuteaeligyacutemicroEacuteyacutexEacutetimesyacuteeEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing || 108 || EyacutemEacuteEacuteyacutelEacuteNtildeyacuteuEacuteEacuteyacuteYrEacutethornqEacuteEacuteyacutezEacuteNtildeqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute | MuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | CyacuteqEacuteqEacuteEacutethornAcirchEacuteMaringuumliEacuteNtildeMuumlqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornluEacuteEacuteyacutelEacute CIgraveiEacutethorn | uEacutetimeswEacuteEacuteyacute uEacuteEacuteAyacuteIcircalEacute | uEacutetimeswEacuteEacutethornhEacuteEacuteaeligyacute xEacuteaaEacuteccedilxTuumlEacutethornsEacuterEacutearingiEacuteccedil | WucircyacutelrEacutearingiEacuteEacuteyumlxrEacute rEacuteyacuteyenEacute | iEacutexqEacuteEacuteyacutesup3EacuteEacutelEacuteNtildeyacutewEacuteerEacutethorn | xEacuteEacutearingumlEacutethornUuEacutearingyacuteIgraveSwEacuteNtildethorn centuumlyacuteiEacuteNtildewEacuteNtildethorn IacutecEacuteluEacuteIumliEacute | EyacuteumlEacuteyacuteUyacuteuEacutearingyacuteplusmnEacuteaEacuteccedilfrac12thornIcircalEacuteparaEacuteIumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute || 109 ||

mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacutearing uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlAringIcircalEacute | mEacuteeumlEacuteyacuteeEacuteEacuteyacutemEacuteyacuteirEacuteEacute mEacuteeumlyacuteeEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteeEacuteEacuteuEacuteEacuteyumllEacuteccedil pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | mEacuteyacutezEacuteNtildeMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | xEacuteCcedilyacuteyenEacuteEacutelEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute LyacuteiEacuteiEacuteccedil mEacutethornzEacuteOcircyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | rEacuteSEacutemEacutethorn mEacuteyacutezEacuteOcirclEacuteEacuteqEacutearingyacuteuEacute xEacuteyacuteCcedilyenEacuteEacutelEacutearingyacuteAringIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeiEacutearing | mEacuteyacutezEacuteNtildeyacuteqEacuteEacutelEacuteccedil pEacutethornuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn|| 110 ||

uEacutetimesIgravesup1thornMuumlEacuteqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig uEacutetimesIgravesup1thorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutearingyacute uEacuteUccedilwEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | AEacuteyacuteqEacuteyacuterEacuteEacuteyacuteuEacuteIuml IacutecEacutethornluEacuteIumliEacute |AEacutemEacuteEacutearingyacute uEacuteaelig pEacutearingthornwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | pEacutearingyacutewEacuteyacuteeEacuteqEacutearingyacuteuEacuteEacutexqEacuteaeligthorn MuumlUEacutearingIgraveiEacute | xEacuteuEacuteiumlyacuteqEacuteEacuterEacuteNtildethornUaringIgraveiEacute | AyacuteIacutepEacuteyacutecEacuteUaaEacuteccedilthornIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | uEacuteeEacuteeumlEacutearingyacute uEacuteEacute AEacutemEacutethorn|| 111 ||

uEacuteeEacuteeumlyacuteqEacutearingyacuteuEacute pEacuteeumlEacuteiEacutetimesthornurEacutearingprEacuteyacute mEacuteeumlWucircthornUIgraveiEacute | xiEacutetimesyacutehEacuteNtildeyacuteiEacuteNtilde LthornlEacuteqEacuteccedil | iEacutearingeEacutethornxMuumlEacuteqEacuteEacutearingyacute rEacutezEacutethornxMuumlEacuteqEacute | oEacuteeumlyacutefrac14yacuteuEacuteyacutecEacuteiumlyacutexEacuteMuumlEacutethornqEacutexxuEacuteyacuteaEacuteiumlMuumlEacutethornqEacuteIacuteparaEacuteluEacuteIumliEacute | LyacuteiEacuteEacuteuEacuteyacutesup2Eacute uEacuteEacuteyumlIcircxiEacute | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteSiEacuteccedil | rEacuteEacuteuEacutethornSaringyacuteuEacuteEacuteIcircxiEacutethorn | iEacuteSuEacutethornAcirclkEacutearing | iEacutexrEacuteaeligyacuteiEacuteSegraveuEacuteeumlyacuteiEacuteqEacuteccedil | uEacuteUccedilwEacuteIgraveiEacuteyacute lEacute kEacuteEacutethornuEacutearingiEacuteccedil || 112 ||

AyacuteqEacutetimesiEacuteyacuteCcedil uEacuteEacute AEacutemEacutethorn | AyacuteqEacutetimesiEacuteyacutexrEacuteEacutelEacutethornliEacuteEumlUirEacuteaelig | lEacuteEacutemxEacuteNtilde qEacuteOcircsectEacutethornmEacuteNtildeUIumlyacutewEacuteƒiexclOacuteucircthornrEacuteEacuteiumliEacuteccedil | lEacute IgravelEacutecedilIumlthornuEacutearingiEacuteccedil | lEacute IgraveuEacuteyacuteuEacutexEacutethornlEacutexxlEacuteEacuterEacuteEacuteiEacuteccedil| aEacuteNtildefrac12Eacutearingyacute uEacuteEacute LyacutewEacuteEacutearingyumlIcircalEacute | LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornIgraveiEacuteSEacuteWucircEacuterEacute | lEacute mEacuteNtildethornwMuumlUmEacuteyacutehEacuteEacuteiumlIgravelEacuteyacute IgraveWucircUthornhrEacuteCcedilyacuteuEacuteEacuteAringIacutekEacuteyacuteIgraveiEacutecedilaringyumliEacuteccedil |

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2326

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983091

LyacuteiEacutexrEacuteEacuteyacutealEacutearingUlEacutethornprEacuteEacuteUEacutearingWucircEacuterEacute | lEacute MOcircuumlqEacuteiumlyacutexrEacuteEacutezlEacuteIumlthornrEacuteEacuteiEacuteccedil | lEacuteEacutearingSyacuteMuumlxrEacuteEacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacutelrEacutearinglEacutethornqEacuteEacutearingSyacuteMuumlEacuteIgravelEacute pEacuteuEacuteIcircliEacute | AyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacuteyacuteAEacutemEacutethorn | rEacute LyacuteiEacuteqEacuteyacuteIcircalEacuteIcircgcEacutethornlEacuteNtildeyacuteiEacutearing | rEacute EthorncEacuteaeliglEacuteqEacutearingyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn || 113 ||

CyacuteqEacuteEacutelEacuteNtildethornMuumlyacuteCcedil pEacuteNtildethornuEacutelEacuteEacute xEacuteIumlwEacutekEacutearingqEacute | ClSigravethornparaEacuteyacute IgraveuEacutemicroEacutearingthorn cEacute Saring yacuteuEacuteEacute | rEacuteyacuteyenEacuteparaEacutethorn lEacutexiEacuteyacuteluEacutegcEacutethorn mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutegcEacutethorn |AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigravethornxxEacuteyacuteWucirc xEacuteIumlwEacutethornkEacuteEacuteiEacuteNtilde | AEacuteyacuteIgraveSyacuteirEacuteaeligEumlUlSigraveyacutexxEacuteaEacutethornhEacuteEacutearing qEacuteyacuteAcircIcircdegthorn | AyacutexqEacuteEacuteMuumlthornCcedil pEacuteOcirciuEacuteIgraveuEacuteyacuteiEacuteEacute iEacuteyacutelEacuteOcirclEacuteEacuteyumlqEacuteccedil |AEacutemsEacutethornuEacutexuEacuteyacute mEacuteeumlmsEacutethornuEacutexuEacute | AEacuteyacutehQucircIumlpEacutethornuEacuteeEacuteyacute qEacuteEacute qEacuteNtildeyacuteWOgraveucirc | xEacuteNtildeZEacuteEacuteSIumllSOgravethornZEacuteIgravelEacuteyacutekEacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteeumlIgraveiEacutethornqEacuteNtildegcEacutexuEacuteyacute xuEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildeyacuteUqEacuteccedil|| 114 ||

qEacuteUIumlthorncEacuterEacutexxuEacuteEacuterEacuteCcedilpEacuteNtildeyacuteuEacuteEacute | rEacutearing zEacutethornUIuml yacuteUEacutehrEacutethornMuumlsmEacuterEacutesup3Eacuteccedil | iEacutearing iEacutearingthorn SaringyacuteWucircƒiexclucircthornsmEacuterEacuteliEacuteNtilde | qEacuteEacutecEacutethorn iEacutearingyacute ZrEacuteEacutexqEacutethorn iEacuteIumlEumlUwEacuteiEacuteccedil | EIgraveumlEacutethorncedilyacute qEacuteEacute xuEacutethornmiEacute | AyacuteIcircalEacuteIacuteqEacutethorncNucirckuEacuteyacuteCcedil pEacuteEacuteUthorniEacuteEacute | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn | xEacuteOcircrEacutearingiumlthornhEacute xEacuteyacuterEacuteNtildeeEacuteEacutearingthornwEacutexEacute | rEacuteNtildeuEacuteEacutethorn xEacuteNtildeyacuteuEacuteEacutexEacuteEacuteyuml | Ayacutesup1EacutecEacutethorncentuumlEacuteyacute lEacuteuEacutethornsup2EacuteUEacute || 115 ||

SaringyacuteuEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteCcedil mEacuteOcircUthornrEacuteEacutearingyacutekrEacuteEacute | iEacutexrEacuteEacuteaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhrEacuteqEacutethornrEacute MuumlEacutearingyacutezEacute| xuEacuteyacuteaEacuteEacutearingiuml sEacuteEacutearingyacuteMuumlEacutearing erEacuteEacutearingIgraveiEacuteyacutewEacuteEacuteAringAringuEacutetimesthorniEacute | rEacuteEacutearing uEacuteaelig iEacuteEacuteyumlCcedil oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacutearing uEacutearingyacuteS | AyacuteqEacutetimesiEacutearingthornlEacuteEacuteAringAringuEacutetimesyacuteiEacuteEacuteCcedil mEacuteNtildethornUIumlqEacuteccedil | iEacutexqEacuteaeligyuml oEacuteeumlfrac14 cEacutethorn oEacuteeumlfrac14Eacuteyacute cEacute | AEacuteyacuterEacuteNtilde MuumlETHIgraveiEacuteiumlthorn Ccedil mEacuteeumlyacuteeEacuteEacutelSthornSOgrave | IgraveuEacuteyacutepEacuteeumlEacuteeEacutethornqEacuteEacutelEacuteEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEumlUthornhEacuteIumlqEacuteccedil | rEacuteyacutezEacutexEacuteEacutethorn xEacuteCcedilmEacuteyacuteUIumluEacutetimesthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeUaEacuteccedilthornCcedilIgraveWucircUhqEacutethornrEacuteIumlCcedil oEacuteeumlyacutefrac14Eacute || 116 ||

IgraveuEacuteyacuteuEacutearingzEacuteEacutethornAringmEacuteUEacuteIcirceEacuteiEacuteEacute | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornerEacuteEacuteqEacuteyacuterEacuteIuml | mEacuteUEacutehellipiexclaringucircirEacutethornlEacuteEacutezEacuteyacuteMuumlETH | CyacuteWucirccEacuteEacutethornqEacuteNtildesectEacutethorncEacuteEacuteluEacutearingyacuteIgraveiEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelSaringthornuEacuteEacutexEacuteNtildeUEacutelEacuteNtildethornpEacuteyacuterEacuteEacutelEacuteccedil| rEacuteiMNtildeuumlthornqEacuteEacuteyacuteUIuml qEacuteyacutelSigraverEacutethorniEacutearing | rEacuteyacuteplusmnEacutearingyacuteIgravewEacuteplusmnimEacutethornIgraveiEacuteyacuteuEacuteeumliEacuteEacuteyuml | AEumlUthornsup1yacuteCcedil rEacuteIcirciMCcediluumlcEacutethorn IgravecentuumlyacuterEacuteiEacutearingyuml | AyacuteIcircalEacutexiEacuteSlEacuteNtildethornuEacutearingkEacuteIgraveiEacute |AyacutezEacutetimesiEacuteEacutethornxEacuteacuteEacuteNtildethorniEacuteEacutexEacuteyacuteparaEacute || 117 ||

rEacuteyacuteeuEacuteEacutelEacuteEacutearingyacute rEacutearingAringmrEacutethornrEacuteyacuteeuEacutelEacutethorn | xuEacutethornrEacuteiumlliEacuteEacutearingyacute lEacuteEacutemEacutearingyumlcurrenEacuteliEacutearing | ClSigravethornqEacuteyacuteIcircalEacutegcEacutethorn rEacutearing IgraveuEacuteyacuteSOgrave | IacutexEacuteMuumlthorniEacuteEacute CuEacute xEacuteCcedilrEacuteIcircliEacutethorn | UyacuteIcirczqEacuteIacutepEacutethornxxEacuteqEacuteNtildeyacuteSIumlEumlUthorniEacuteEacute | AyacutexqEacuteEacutessEacuteEacutearing yacuteMuumlEacuteSthornqEacuteNtildewqEacuteEacuteyacuteŠ | GyacuteIgravewEacuteIacutepEacutethornUSEacuteimEacutetimesyacuteIcirczlEacuteIacutepEacutethorn | AmEacutearingthorniEacuteyacute uEacuteIumliEacuteyacute IgraveuEacute cEacutethorn xEacutemEacuteiumlthorniEacuteEacuteiEacutethorn | rEacutearingAringsectEacuteyacutexjEacute mEacuteNtildethornUEacuteyacutehEacuteEacute rEacutearing cEacuteyacute lEacuteOcirciEacutethornlEacuteEacute | AWucircEacutearingthornIacutepEacuteUyacuteIcircdegUyacutepoundNtildeuumlIacutepEacuteyacuteurEacuteiumlthornpounduumlqEacuteccedil || 118 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2426

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983092

rEacuteyacuteqEacuteEacutearing SthornSEacuteiuEacuteuEacuteyacutexEacuteEacutelEacutethornqEacutexqEacuteaelig | lEacutetimes qEacuteNtilde thornhEacuteliEacuteNtilde lEacutetimesmEacuteEacuteyacuteiuEacuterEacuteiumlthorn | AyacuteMtimesuumlyacutesup1Eacute rEacutearing cEacuteyacute Mtimesuumlsup1thorneEacuteEacute | MNtildeuumlyacuteqEacuteEacuteUIumlthornwEacuteNtilde MuumlyacutelEacuteIumllEacuteIumlthornwEacuteNtilde | eEacuteEacuteyacuteEumlUhEacuteIumlthornwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing IgraveWucircyacuteiEacuteEacute | UaringiEacutethornmEacuteIumliEacuteEacuteyacute AEacutehQucircthornmEacuteIumliEacuteEacute | Ahellipiexcl ucircEacutethornUaringwEacuteNtilde cEacuteyacute rEacutearing WOgraveucirciEacuteEacute | EyacutepEacuterEacuteEacuteyumllEacuteccedil mEacuteNtildesectEacutethornmEacuteEacuteaeligsectEacuteyacuteMuumlEacutelEacuteccedil |

rEacuteNtildeyacuteuEacutearingyacuteAringWCcedilucirc rEacuteyacuteqEacuteUEacuteeEacutethornaEacuteEacutelEacuteccedil | zEacuteyacuteiEacuteIacuteqEacutesup3EacuteNtilde zEacuteyacuteUSthorn || 119 ||ASEacutearingyacute rEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thorn IgraveuEacutesEacuteyacuteoEacuteqEacuteccedil | IgravemEacuteyacuteiEacutetimesyacutehEacuteEacuteparaEacutethorn rEacuteyacuteqEacutexrEacutethorn cEacute | uEacuteAcircthornhEacutexrEacuteEacuteIacutemicroEacutethornlEacuteEacutearingUyacutealEacutearing | qEacuteyacuteAcirciEacuteEacuteyumlparaEacute IgraveuEacuteyacuteWucircEacuterEacutethornxEacuteEacuteqEacuteccedil | MuumlEacuteyacuteqEacuteyacutemEacuteeumlyacuterEacuteuEacutethornhEacuteCcedil qEacutearing AxiEacuteNtilde | xEacute frac12aringthornuEacuteEacuteIcircxqEacutethorn xEacuteyacutelEacuteEacuteiEacutethornlEacute | CIgraveiEacute lEacuteEacuteMuumlEacutearing oEacuteeumlIacutefrac14acuteEacuteuEacuteEacutearingthorn UEacuterEacuteEacutearingthorn kEacutelEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacutesectEacuteEacutelEacuteEacutemEacuteEacutearingthorn SaringyacuteuEacuteIumlEumlUyacuteWucircEacuteAringAringIgraveWucircthorniEacute || 120 ||

IgraveuEacutezEacuteIumlyumlwhEacuteIumliumlCcedilXegraveucircaEacutetimeskEacuteeumlthornzEacuteIumlwhEacuteIumliumlCcedilgcEacute | AmEacutearingiEacuteEacutearingthorn IgravelEacuteUccedilGyacuteIgraveiEacuteaEacuteccedilCcedilWucircthornjEacute | mEacuteEumlUoEacuteEacutekEacuteaaEacuteccedilmicroEacutearingthorniEacuteMNtildeuumlyacutecurrenEacuteqEacuteccedil | IgravelEacuteeEacutedaggeriexclucircaEacuteccedilCcedilzEacuteoEacuteyacutesEacuteEacutearingSthornUqEacuteccedil | xEacuteyacute iEacuteEacutelEacuteccedil uEacuteEacuteyacutecrEacuteEacuterEacutethornrEacuteEacute xEacuteyacuteWucirc | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn | DyacutewrEacuteEacuteiumlyacutexEacuteOcircyacuterEacutearing oEacuteNtildethornpEacuteNtildeyacutecurrenEacuteEacuteqEacuteccedil | qEacuteyacutelrEacuteNtildeCcedil MtimesuumlyacuteirEacuteEacuteCcedil cEacutethorn SIumlIacutekEacuteUaring | UjEacutearingthornlEacute IgraveMuumlaEacuteccedilCcedilzEacuteNtildeyacuteMuumlEacuteuEacutethorniEacuteEacute | AalEacutearingyacute lEacuteEacutezEacutethornrEacute xEacuteyacutelSOslashzEacutethorn || 121 ||

mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacuteyacute mEacuteeumlaEacuteEacutethornrEacuteiEacute | IgraveSyacuteuEacutexmEacuteNtildeyacutesectEacuteEacuterEacutethorn qEacuteIumlyacuteROgraveucircwEacutearingyuml | xEacute lEacuteEacutearingthorn rEacuteyacuteuEacutexEacutethornIacuteqEacutecNucirciEacuteNtilde | CyacuteSCcedil uEacutecEacutethorn | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacutethornrEacute xuEacuteyacuteUEacuteeEacutearingyuml | tradeyacuteSEacutearing AyacutexiuEacuteliEacutethornUyacuteliEacuteplusmnNtildethornrEacuteEacutearingiEacute | qEacuteyacuterEacuteEacutearingyacutepEacuteOcircuEacuteEacuteiumliEacuteEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutemicroEacuteMtimesuuml thornsup1rEacutexxEacuteliuEacuteyacutexqEacutearing | xEacuteNtildeyacuteIgravemEacuteyacutemmEacuteyacutesEacuteEacute AEacutearingwEacutethornkEacuteIumlSaringiuml yacuteuEacuteaEacuteEacutearingthornmEacuteEacute | rEacuteEacutearing aEacutepEacuteiumlyacuteqEacuteEacutearingwEacutethornkEacuteIumllEacuteEacuteqEacuteccedil | aEacuteuEacuteEacuteyumlƒiexclUgraveucircyacutehEacuteEacutearingirEacuteuEacuteiumlthorniEacuteEacuteqEacuteccedil | mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacutethorn mEacuteNtildeAcircyacutewEacuteIumlhEacuteEacuteyumlqEacuteccedil || 122 ||

mEacuteNtildelEacutethornqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraveyacuterEacuteqEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuterEacuteNtildeyacute mEacuteNtildelEacuteyacutepEacuteiumlaEacutethorn | mEacuteNtildelEacuteyacuteoEacuteeumlEacuteiumlfrac14thornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | mEacuteNtildelEacuteyacuteSigraveiumlIgraveuEacutethornhEacuteqEacuteaeligiEacuteNtilde qEacuteEacute | rEacutelqEacutearingyacuteAringplusmn UaringiEacutethorn mEacutetimesIacutejEacuteyacuteuEacuteIumlqEacutexMuumlEacutelEacuteccedilthorn | rEacuteSEacutearingwEacutethornkEacuteIumlUyacutemrEacutexEacutethornUyacuteplusmnEacutemEacutethorn | CyacuteSliEacuteimEacuteNtildelEacuteyacuteUEacuteSthornSaring | SIumlyacutebEacuteEacuteiumlyacuterEacuteNtildeyacuteumluEacuteEacuterEacuteyacute uEacutecEacuteiumlthornxEacutearing | rEacutelqEacutearingyacute UaringiEacuteyacute mEacuteeumlIacutexEacutethorncrEacuteiEacutearing | rEacutelqEacuteyacute AEacuteeEacuteEacutethornrEacuteiEacutearingyacute mEacuteNtildelEacutethorn | iEacutearinglEacutethorn qEacuteEacuteqEacuteyacuteqEacutetimesiEacutethornCcedil MNtildeuumlAcirc | iEacutearinglEacutethorn xEacuteNtildemEacuteeumlyacuteeEacutexEacutethornƒiexclOacuteucircAcirc || 123 ||

AyacutedegrEacuteIcircxiEacuteUEacutearingyacutekEacuteEacuteAringeEacuteEacutethornrEacuteiEacute | iEacuteuEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacutexxEacutethornSEacute | IgraveiEacuteUEacutearingthornkEacutearingIgraveWucirc xEacutemEacuteyacutebrvbarEacuteEacutesup3Eacutethorn | rEacutearing AmEacuteEacutearingyacuteAringzlEacuteIcircliEacutethorn MaringuumlcEacuteyacutelEacute | iuEacuteEacuteyacutesup1iacuteIumlCcedil qEacuteEacuteyacuterEacuteEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | UjEacuteaEacuteccedilyacuteCcedilxEacuteWucircxEacuteeumlyacuteuEacutelkEacuteNtildethornUqEacuteccedil | mEacuteNtildeyacuteAcircyacuteparaEacuteyacutecentuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteWucircthornxEacuteeumlEacutemicroEacuteqEacuteccedil | AEacutexjEacuteEacuteyacuterEacuteEacuterEacuteEacutethornIgraveWucirc lEacuteEacutearing oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteccedil | rEacutexqEacuteaeligthornpEacuteOcircyacuteiEacuteEacuteIgravelEacutethorn oEacuteyacuteIacutesEacuteqEacuteEacuteuEacutethornWucircIcircliEacute | kEacutelEacuteyacutehellipiexclucircEacuteuEacuteEacutearingyacute WucircIcircxiEacuteyacuteIgraveWucircUthornhrEacuteyacuteqEacutemicroEacuteEacutelEacuteccedil || 124 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2526

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983090983093

AxEacuteEacutethornqEacute xEacuteNtildeqEacuteyacuteiEacuteEacuteaelig rEacuteyacuteIacuteyenEacuterEacutethornxrEacute | IacuteacuteEacuterEacuteyacuteCcedil IgraveoEacutepEacuteeumlyacuteiEacuteEacutearingAringsup3EacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlCcedil IgraveuEacuteyacuteUEacuteeEacuteqEacuteccedilyuml | xEacuteNtildeyacuteSyacuteUccedilyacutezEacuteyacutelEacutearing cEacutethorn centuumlEacuteaeligyacutegcEacutearing cEacutethorn | qEacuteaeligyacutelEacuteEacuteyacuteaEacutearing cEacutethorn qEacuteyacuteWucircEacuteIgraveaEacutethornUEacuteaelig | zEacuteyacuteiEacutesup2EacuteyacutendashucircEacuteUthornaEacuteqEacuteyacuteliEacuteEacute | xEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedilWucircEacuterEacuteiumlyacutesup3EacuteaEacutethornUyacuteCcedil iEacuteuEacutethorn | CIgraveiEacute qEacutelsectEacuteEacuteyuml | MuumlsmEacuteccedilthornAringiEacute FyacutekuEacuteiumlqEacuteccedil | rEacuteIgraveSyacute oEacuteIacutesEacuteyacuteaEacuteccedilyacuteCcedil

WucircUaringyumliEacuteccedil | IgraveWucircyacuteUyacutehrEacuteyacutelEacuteEacuteyacutepEacuterEacutearingthorn IgraveuEacuteiEacuteNtildeyacuteSrEacutearingthorn MuumlEacuteaeligoEacutearingyacuteUEacuterEacuteEacuteyacuterEacuteCcedil oEacutethornIacutesEacute || 125 || xEacuteuEacuteiumlpEacuteOcirciEacuteIacutekEacutemEacuteiEacuterEacutearing lEacuteyacuteqEacute CyacuteIgraveiEacute | AjEacute oEacuteIacutesEacuteaEacuteccedilCcediltradeiuEacuteEacutearingmEacutethornIgraveiEacutecedilaringyacuteiEacute | currenEacuteyacutesectEacuteCcedil currenEacuteyacutesectEacuteCcedil uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacute | oEacuteeumlEacutefrac14hEacuteEacutethorn uEacuterEacuteyacuteaaEacuteccedil yacutexqEacute | lEacuteqEacuteyacutexiEacutearing AxiEacuteNtildeyacute qEacuteEacute qEacuteEacutethorn IgraveWucircaEacuteccedilCcedilxEacuteIuml | AxqEacuteEacuteimEacuteeumlIgraveuEacutezrEacuteEacutesup3EacutethornqEacuteregIumlyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacuteqEacuteEacutethornSkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumliEacuteyacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcirc | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteNtildeuEacutethorn || 126 ||

IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacutexxuEacutethorn | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethorn | xEacuteuEacutearing iumlwEacuteEacuteCcedil sEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteEacuteqEacuteEacuteIacutekEacutemEacuteirEacutearingthorn xEacuteIumlSaringyacuteIgraveiEacute | AjEacute iEacuteqEacuteIcircalEacutethornIacuteqEacutelkEacuteIumlyacuteiEacute | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutearingiEacuteiMuumlqEacuteiuml mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | IgraveiEacuteyacuteUEacutearingkEacuteEacuteyacute pEacuteOcircpEacuteNtildeiumluEacuteyacutexxuEacutethornxxuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | rEacuteIcircxqEacutesup3EacutexrEacute MuumlEacutesEacutearing xEacuteuEacuteEacuteiuml AEacuteWOgraveucirciEacuteIumlUccedil WOgraveucirciEacuteEacutethornpEacuteuEacutearingyacuterEacuteNtilde || 127 ||

AIgravemEacute oEacuteeumlEacutefrac14hEacutethornqEacuteNtildeZEacuteIumlyacutelEacuteEacute | iEacuteIcircxqEacutesup3Eacuteraquoucirc | MuumlEacutesEacutearing mEacuteeumlthornrEacuteNtildegeEacuteIumlyacuteiEacute | mEacuteUthornxxEacuteNtildeyacutemiEacuteeEacutethornlEacuteEacutesup2aringyacuteIgravemEacute | qEacuteEacutexqEacute mEacuteeumlqEacuteEacuteplusmnliEacutethornqEacuteEacutekrEacuteEacuteyacutemEacuterEacutearingiEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiumlyuml IcircxxEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | currenEacuteNtildekrEacuteIacutesup3EacuteSthornqEacuteeEacuteEacuteyacutelEacuteiEacuteEacuteqEacuteccedil | xEacuteuEacuteEacuteiumljEacuteEacuteiuml lEacutethorn IacutexEacuteSegravekrEacuteyacuteliEacutearing | rEacutexiEacutearingthorn IgraveuEacuteyacutebEacuteEacuteiEacuteNtildethornMuumlEacutearing pEacuteeumlEacuteyacuteiEacuteEacute | qEacuteqEacuteEacuteliEacuteUccediltradethornSrEacutearingyacute IacuteacuteEacuteiEacute || 128 ||

iEacutexqEacuteEacutethorn CyacuteqEacuteqEacuteaEacuteeumlyacuteIgravemEacutehQucircthorngeEacuteNtildeWucircEacutearing IacuteqEacute | xEacute qEacutearingyumlAringjEacuteEacuteiumlyacutelqEacuteEacute IgraveuEacuteuEacutethornkEacuteIumliEacuteccedil | qEacuteIgraverEacuteyacute xuEacuteEacuteWucircEacuteyuml | UEacuteyacuteeEacuteEacuteyacuteIacutekEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacutethorn mEacuteeumlxEacutefrac12xEacuteEacuteyacuteIgraveWucirclEacutearingyuml| lEacuteqEacuteEacutearingthorn uEacuteyacuterEacuteCcedil uEacuteaeligthornacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn MNtildeuumlqEacuteiumlWaringucirc | xEacute qEacutearingyacute MuumlEacuteqEacuteEacuteyacutelMuumlEacuteqEacuteyacuteMuumlEacuteqEacuteEacutethornrEacute qEacutefrac12qEacuteccedilyuml | MuumlEacuteyacuteqEacutearingyacutemicroEacuteyacuteUEacutearing uEacuteaeligyumlacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacutearing SthornSEacuteiEacuteNtilde | MNtildeuumlyacuteoEacutearingyacuteUEacuterEacutethorn uEacuteaeligacuteEacuteuEacuteyacutehEacuteEacuterEacutethorn | qEacuteyacuteWucircEacuteyacuteUEacuteyacuteeEacuteEacuterEacuteyacute lEacuteqEacutethorn | MaringuumlyacuteiEacuteuEacuteEacutearing yacute AAcircthornhEacuteEacutexEacuteparaEacute | GyacutewEacuteyacuterEacuteEacutearing uEacuteEacuteiEacutethornUzEacuteyacutelEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteIgraveiEacuteyacutecedilEacuteaEacuteccedilCcedilzEacuteyacuteiEacutekEacuteEacutethorn

IgraveWucirc | xEacuteyacuteqEacuteEacuteIgraveWucircthorniEacuteEacutexEacuteEacutearing xEacuteWucircxEacuteeumlyacutekEacuteEacuterEacutethornxEacuteqEacuteccedil | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacutelEacuteyacutezzEacuteliEacutethornqEacuteEacute pEacuteuEacuteliEacuteNtilde | IgraveSyacuteurEacuteEacute AEacutemEacuteyacute AEacutearingwEacutethornkEacuterEacute | xEacuteNtildeyacuteqEacutetimesyacuteQucircIumlMuumlEacute xEacuteUthornxuEacuteIgraveiEacute | qEacuteEacute iEacutearingyacute urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacutelSOslashIacutezEacutethorn || 129 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 2626

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

xEacuteCcediluEacuteixEacuteUqEacutearingiEacutethornSegraveuEacuteeumliEacuteyacuteCcedil cEacuteUaringiEacuteccedil | sup2Eacuteaeligthorn uEacuteEacute qEacuteEacuteyacutexEacuteEacuteaelig | IgravelEacuterEacuteqEacutexxEacutethornqEacuteEacutexEacutearingyacutelEacute | iEacuteIcircxqEacuteIacutesup3EacuterEacuteqEacutethornIgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | IgravesectEacutewEacuteuEacutehEacuteqEacuteNtildeSMuumlEacutearingthornmEacutexmEacuteyacutezEacuteIumliuml | cEacuteiEacuteNtildejEacuteiumlMuumlEacutesEacutemEacuteEacutelEacutethornpEacutepounduumlyacutexxrEacuteEacuteiEacuteccedil | AWucircUWucircuEacuteEacuteiuml pEacuteaeligcurrenEacutethornqEacutezlEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiEacuteccedil |

AEacuteaeligSOgraveCcediloEacuteUIumlIacutepEacutexxEacuteIacuteqEacuteIcircdegUIcircalEacutethornCcedil mEacuteEumlUyacutecEacuteUaringiEacuteccedil | mEacuteNtildelEacuteqEacuteEacuteiumlqEacuteaeligIcircumluEacuteIcirclSigraverEacuteIacuteqEacuteirEacutearingiEacutearinglEacuteEacuteAringlEacuteNtildethornuEacuteEacuteMaringuumlyacutelEacute | EregOslashiEacutemEacuteEumlUmEacuteOcirciEacuteEacuteIacutepEacuteUIcircdeg MuumlEacuterEacuteiumlthornCcedil MNtildeuumluEacuteIumliumliEacute || 130 ||

AthornxEacutegcEacuteyacuterEacuteuEacuteEacutelEacuteccedil | AalEacuterEacutearing uEacuteEacuterEacuteuEacutearingthorn xEacuteOcircrEacuteEacuteiumlyacuterEacute | oEacuteeumlfrac14hEacutearing mEacuteeumlthorneEacuteEacutemEacuteyacuteiEacuterEacutearing | cEacutelSigraveqEacutexEacutearing lEacutethorncurrenEacutesectEacutearingyacuteprEacute | GiEacuteNtildeprEacutexxEacutethornCcediluEacuteixEacuteUEacuteyacuterEacute | uEacuteAcirchEacuteEacuterEacuteEacuteAcirchEacuteEacuterEacutearingIgraveiEacute uEacuteeumlthorniEacuteWucircEacutearingyacuteqEacuteEacute | mEacuteeumlyacuteuEacuteyacutearEacuteiumluEacutethornSEacuteSaringyacutezEacute | AAcirchEacuteEacute MuumlEacuteyumlhQucircGyacutewEacuterEacute |AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteUsup3Eacuteccedil | pEacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacuteEumlUIgraveiEacute sup2aringthorn eEacuteIgravemEacuteyacuteiuEacuteEacute || 131 ||

qEacuteWucircEacutelEacuteEacuteqlEacuteIumlIacutepEacuteAcircSMuumlaEacuteccedilCcedil xEacutethornaaEacuteccedilxmEacuteyacutezrEacuteiuml | iEacuteqEacuteEacutecEacuteEacuteyumlrEacuteEacutearingiuml SyacuteplusmnEacuteiEacuteccedil | IacutezEacuteuEacuteEacutelEacutezzEacuteliEacuteqEacutearingirEacuteEacutearingwEacutekEacuteIumlthornUEacutesEacuteyacutepEacuteiEacutearing | xEacuteNtildeqEacutetimesQucircIumlMaringuumlthornIgraveiEacutepEacuteOcircyacuteIacuteqEacuteqEacuteccedil | LuEacuteqEacutethornmEacuteuEacuteyacuteaEacutearingiuml | kEacutearingthornlEacuteNtildeSiumlyacuteIacutecurrenEacutehEacuteEacute | MuumlaEacuteccedilCcedilxEacuteCcedil uEacuteEacutexEacutethornparaEacute currenEacuteEacuteaeligyacuteqEacuteqEacuteccedil | AlrEacutethornsup2Eacute zEacuteNtildeyacuteYsEacuteqEacuteccedil | rEacutethornjEacuteEacutezEacuteyacuteIgravepounduuml uEacuteEacute | LuEacuteaaEacuteccedilxuEacuteEacutekrEacuteEacuterEacutethornkEacuteqEacutearingiumlyacutehEacute | AUhrEacutearingthornAringkEacuteIumlrEacuteIumlyacuteiEacute | iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildehrEacuteEacutearing pEacuteuEacuteIgraveiEacute iEacutemEacutexuEacuteIuml mEacuteNtildethornhrEacuteEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute || 132 ||

Aacute pEacuteyacuteSigraveƒiexclucirchEacutearingiumlIacutepEacutezacuteEacuteNtildehEacuteNtildeyacuterEacuteEacuteqEacutethorn SaringuEacuteEacute | pEacuteyacuteSigraveCcedil mEacutethornzrEacutearingqEacuteEacuteyacutecurrenEacuteIacutepEacuteyacuterEacuteiumleEacutethornsectEacuteEacute | IcircxjEacuteyacuteUaeligUhellipiexclaeligucircyumlxiEacuteNtildesup1OgraveyacuteuEacuteEacuteaEacuteccedilCcedilxEacutethornxiEacuteyacutelEacuteOcircIacutepEacutethorn | urEacutezEacutearingthornqEacute SaringyacuteuEacuteIgraveWucircthorniEacuteyacuteCcedil rEacuteSEacuterEacuteNtildethorn | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacute ClSigraveEacutearingthorn uEacutetimesyacuteregacuteEacutethornuEacuteEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacutethorn mEacuteOcircyacutewEacuteEacute IgraveuEacuteyacutemicroEacuteuEacutearingthornSEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteyacutexiEacuteEacutecurrenrEacuteEacutearingiumlyacute AEumlUthornsup1lEacutearingIacuteqEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacute lEacuteEacutearingyacute oEacutetimesWucircyacutexmEacuteIgraveiEacutethornSiumlkEacuteEacuteiEacuteNtilde || 133 ||

|| Aacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacuteyacute zEacuteEacuteIcircliEacutethorn ||

Page 7: Arunaprashna - Veda Chanting

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 726

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983095

AyacutelEacuteEacuteyacutepEacuteEacutearingyacuteaEacuteEacute mEacuteyacuteUCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeqEacuteccedil |mEacuteEacuteyacutemEacuteEacutexxEacutethornrEacuteCcedilrEacuteIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | AEacutepEacuteEacutearingaEacuteEacutexiuEacutearinguEacutethorn xEacuteCcedilrEacuteyacuteIcircliEacute | rEacuteyacutesectEacute mEacuteNtildethornhrEacuteMtimesuumlyacuteiEacuteEacutearing eEacutethornlEacuteEacute | iEacuteiEacuteEacutearingthorn qEacuteyacutekrEacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacuteyacuteIcircliEacute | cEacuteyacuteiEacuteNtildeqEacutethornIcircalEacuteCcedil cEacuteyacute xEacuteCcedilmEacuteeumlthornIgraveiEacute | mEacutetimescNucircEacuteIacuteqEacute iuEacuteEacutethorn mEacuteEacutemEacuteyacuteMtimesuumliEacute | rEacuteyacutesectEacute rEacuteEacutethorniEacuterEacuteyacuteiEacutearing rEacutethornqEacute |

iuEacutesup3EacutexiEacuteSegraveoEacuteeumlfrac14thornlEacuteccedil mEacuteeumloEacuteOcircyacuteIgraveWucirc | rEacuteyacuteIgraveS uEacutearingyumlijEacuteEacuteAringxEacuteyacuteiEacuteEacutearing aEacutetimesthornWucircEacutelEacuteccedil || 30 || MuumlyacutezrEacutemEacuteEacutethornSOgraveIgraveSthorniEacuteEacutexxEacuteOcircyacuterEacuteEacuteiuml | mEacuteEacuteyacutemEacuteEacuteIacutesup3EacutethornblEacuteiumlIcircliEacuteyacute xEacuteuEacuteiumlthornSEacute | UEacutearingSxrEacuteEacutearingUliEacutethorn-SaringiumlzEacutearingyacutewEacuteNtilde | iEacutesectEacute lrEacutexrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig | iEacutearingAringzEacuteUIumlUEacute mEacuteeumlthornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | rEacuteyacutejEacuteEacuteAringmEacuteNtildethornhrEacutexrEacuteyacute MuumlqEacuteiumlthornhEacute | AmEacuteEacuteyumlhrEacuteyacutemEacuteEacuteSthornMaringuumlzEacuteEacuteyacutexEacute | iEacuteyacutesectEacute iEacutearingthornrEacuteEacutearingIgravelEacuteyacuteeEacuteEacute eEacutethornlEacuteEacute | qEacutetimesiuEacuteEacute mEacuteNtildelEacuteqEacutetimesiumlirEacuteNtildeqEacuteEacutethornmEacuteplusmnyacuteliEacutearing | AyacuteplusmnqEacuteEacutethornlEacuteEacutexxuEacuteyacuteMuumlqEacuteiumlthornIacutepEacute || 31 ||

AEacutezEacuteEacuteIgraveiEacuteMuumlEacute IgravecentuumlqEacutethornrEacute CyacuteuEacute | iEacuteiEacute mEacuteOcircrEacuteliEacutearingthorn uEacuteEacutexEacuteyacuteuEacuteaelig AmEacuteaeligthorniEacuteCcedil qEacutetimesyacuteirEacuteNtildeCcedil eEacutethornrEacuteIgraveiEacute | rEacute LyacuteuEacuteCcedil uEacutearingSthorn | xEacute ZEacutesuEacuteaeliguEacutethornCcedil IgraveuEacuteSegraveoEacuteeumlEacuteyacutefrac14hEacute | SIumlyacutebEacuteiumlacuteEacuteNtildethorniEacuteqEacuteEacutearingyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | MuumlzrEacutethornmEacuteyacutexrEacuteEacuteIgraveiEacutethornIacutejEacuteyacuteIcircxxEacuteregaEacutethornqEacutelEacuteyacute IcircxxEacuteregEacuteaEacutethornqEacutelEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute |AEacute-rEacuteIcircxqEacuteyumlljxEacuteyacutemiEacute uEacuteEacutethornxEacuteyacuteuEacuteEacute | UEacutearingWucircthornIcircliEacute mEacuteOcircyacuteurEacuteEacuteiumlthorn AcircWucircthorn || 32 ||

GIgravewEacutethornUccedil Wucirc SIumlbEacuteiumlyacuteacuteEacuteNtildeumlEacutethornqEacute | ClSigravexrEacute bEacuteqEacuteEacutearingiuml AIgraveiEacutethornIacutejEacuteEumlUyacuteIgraveiEacute | MuumlzrEacutemEacute mEacutezrEacutethornMuumlEacutearing pEacuteyacuteuEacuteIgraveiEacute | rEacuteixEacuteuEacuteiumlCcedil mEacuteEumlUmEacutezrEacuteiEacuteIumlthornIgraveiEacute xEacuteEacuteaeligyacutecurrenqrEacuteEacuteiEacuteccedil | AjEacuteEacutealEacutearingthornUsup1-mEacuteNtildethornAcircwEacuteyacutexrEacute | iEacutexrEacuteaeligyacutewEacuteEacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | AalEacutearingyacute lEacuterEacutethorn xEacuteNtildeyacutemEacutejEacuteEacutethorn UEacuteyacuterEacutearing AyacutexqEacuteEacutelEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacuteEacutethornIgravelEacute SaringuEacute uEacuteyacuterEacuteNtildelEacuteEacutethornIgravelEacute | IgraveuEacuteyacutesup2EacutelEacuteccedil | rEacuteNtildeyacuterEacuteEacutearingyacutekrEacutethornxqEacutelsaquoNtildethornWOgraveucircUEacuteyacutehEacuteqEacutearinglEacutethorn | pEacuteOcircIgraverEacutecedilEacuteliEacutearing lEacuteqEacute EIgravepoundCcediluuml IgraveuEacutethornkEacutearingqEacutearingyacuteIgraveiEacute || 33 ||

AIcircalEacuteparaEacute eEacuteEacuteiEacutethornuEacutearingSEacuteyacuteparaEacute | xEacuteWucircEacutearingeEacuteEacute AthornIcirceEacuteUEacuteyacutemEacuteeumlpEacuteNtilde | uEacuteaeligmicroEacuteEacutelEacuteUEacutearing lEacutethornrEacuteEacuteiumlmEacuteEacuteyacuteparaEacute | mEacuteyacuteIcircXccedilpounduumlUEacutethornkEacuteEacuteparaEacuteyacute xEacutemiEacutethornqEacute IgraveuEacutexEacutemEacutearingiumluEacuteEacuteAringsup1qEacuteEacutearingAringalEacuteIumlyacutelEacuteEacuteqEacuteccedil | LiEacutearingAringsup1Eacuteaelig uEacutexEacuteuEacute IacutecurrenEacutethorniEacuteEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacutejEacuteiuEacutearingiumluEacuteEacutealEacutearingUIacutecEacuteiumluEacuteiumlhEacuteiumlthorn-IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacuteEacute | lEacuteIumlsEacuteEacuteIacutecEacuteiumlparaEacute mEacuteIumliEacuteMuumlEacuteyumlIacutecEacuteiumlparaEacutearingyacuteIgraveiEacute | AjEacute uEacuteEacuterEacuteEacutearing-UaringMuumlEacuteSzEacutemEacuteNtildeAcircwEacutexrEacuteaelig-MuumlEacuteSzEacutethornxsectEacuteIumlMuumlyacutexrEacute | mEacuteeumlpEacuteeumlEacuteeEacuteqEacuteEacutelEacuteEacute urEacutethornuEacuteSEacuteyacuteiEacuteEacute || 34 ||

rEacuteEacuteparaEacute uEacuteEacutexEacuteNtildethornIgraveMuumluEacuteaeligyacuteplusmnNtildeiEacuteEacute | UeEacuteiEacuteEacute mEacuteAcircthornwEacuteEacute zrEacuteEacuteyacuteqEacuteEacute | MuumlIgravemEacutesEacuteEacute AthornIgraveiEacutesEacuteEacutearingyacuteIgraveW ucirciEacuteEacute | FkuEacuteEacuteiuml AuEacutemEacutethorniEacuteliEacuteEacuteyacuteparaEacute | uEacuteaeligplusmnNtildeiEacute CthornirEacutearingMuumlEacuteyacuteSzEacute | lEacuteaeliglEacuteCcedil uEacuteaeligplusmnNtildeiEacuteEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | xEacute WucircEacutearinguEacuteEacutecEacute urEacuteEacutexEacute mEacuteEacuteUEacutethornzEacuteyacuterEacuteiuml | IgraveuEacuteplusmnNtildesup2kEacuteqEacutearinguEacuteEacuteWCcedilucirc qEacutetimesirEacuteNtildeqEacuteEacuteyumlcNucircIacuteqEacuteyacuteIgraveiEacute | lEacute iuEacuteMuumlEacutethornqEacuteaEacuteccedilCcedilWucircyacuteIcircliEacute || 35 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 826

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983096

rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | AjEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | xuEacuteEacutelEacuteyacutepEacuteeumlEacuteOegraveucirc | AXccedilbEacuteEacutethornEumlUyacuteoEacuteiumlqpEacuteEacutethornEumlU | WucircxiEacuteyacutexxEacuteNtildeWucircthornxiEacute | MtimesuumlzEacuteEacutethornlEacuteNtildeIgraveuEacuteiumlyacutemicroEacuteEacuteuEacutethornxEacuteNtilde | qEacuteOcirckEacuteiumlluEacuteEacuteljxEacuteOcircyumlrEacuteiumluEacuteyacutecEacuteEacuteiuml | MtimesuumlIgraveiEacuteEumlUirEacutearingMuumlEacuteSzEacute aEacutethornlkEacuteuEacuteiumlyacuteaEacutehEacuteEacute | SaringuEacuteEacuteparaEacute qEacutethornWucircEacuteSaringyacuteuEacuteEacute | UqrEacuteparaEacute

SaringuEacuteEacutethorn aEacuteUyacuteIgraveaEacuteU || 36 || lEacuteaeliglEacuteCcedil aEacuteUEacutearingthorn IgraveWucirclEacuteyacuteIcircxiEacute | rEacute LthornuEacuteCcedil uEacutearingyacuteS | aEacuteEacuteaeligyacuteUIuml IacuteqEacutethornqEacuteEacuterEacute xEacuteIacutesEacuteyacutesEacuteEacuteIgravelEacuteyacute iEacutecurrenEacutethorniEacuteIuml | LMuumlthornmEacuteSIuml Igravesup2yacutemEacuteSIumlyacute xEacuteEacute cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSIuml |Ayacutesup1EacutemEacuteSIumlyacute lEacuteuEacutethornmEacuteSIuml oEacutepEacuteOcircyacuteuEacuteNtildewEacuteIumlyuml | xEacuteWucircxEacuteeumlEacutecurrenEacuteEacuteUEacute mEacuteUqEacutearing urEacuteEacutearingthornqEacuteIacutesup3EacuteyacuteIgraveiEacute | uEacuteEacutecEacuteEacutearingthorn IgraveuEacutezEacutearingyacutewEacutehEacuteqEacuteccedil | AjEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute | iEacuteEacutelEacutelEacuteNtildecentuumlthornIacuteqEacutewrEacuteEacuteyacuteqEacute | uEacuteyacuteUEacuteWucircuEacutethornxxEacuteuEacuteiEacuteyacutemEacutexEacute || 37 ||

IgraveuEacuteyacuteplusmnNtildelqEacutethornWucircxEacuteEacutearingyacute kEacuteOcircmEacutethornrEacute | microEacuteEacutemEacuterEacuteEacutearing aEacutetimesWucircqEacutearingkEacuteEacuteyumlparaEacutearingirEacutearingyacuteiEacutearing | rEacutearingyacute cEacutearingqEacutearingAringIacutezEacutethornqEacuteIgraveuEacuteyacuteIgravesup2wEacute | mEacuteeEacuteiumllrEacuteEacutexxEacutemiEacute mEacutetimesIacutejEacuteuEacuteIumlqEacuteIacutepEacutethornUccedilwEacuteIcircliEacute | uEacutetimesIgravesup1thornIacutepEacuteUyacuteIgraveiEacute | LiEacuterEacuteaeliguEacute IgraveuEacutepEacuteIgravepounduumlIgraveuEacutethornmEacuteUIumlyacuteiEacuteEacute | xEacuteyacutemiEacuteIacutepEacuteyacuteuEacuteEacuteiuml iEacuteaeligthornAcircSIumlyacuteEumlUiEacuteEacute |AqEacuteOcirclsEacuteEacutearingMuumlEacutelEacuteIacutepEacute uEacutethornUccedilwEacuteyacuteIcircliEacute | iEacutearingwEacuteEacutethornqEacutearingwEacuteEacuteyacute pEacuteuEacutethornIgraveiEacute | xEacuteyacuteqEacuteEacuteyacutelEacuteqEacutearingyacuteiEacuteSOgraveSthornMuumlqEacuteccedil || 38 ||

EyacuteŠaeligirEacutethornuEacuteyacutecEacuteEacuteWucircthornIacutepEacute | pEacuteOcircIacuteqEacutethornCcedil mEacuteyacuteeEacuteiumllrEacuteEacuteyacute IcirceEacuteluEacutethornIcircliEacute | IgraveSuEacuteCcedil IcirceEacuteluEacutelirEacutealEacutethornrEacute CyacuteIgraveiEacute | rEacuteScurrenEacutethornUCcedil pEacuteOcircyacuteiEacuteMtimesuumlthorniEacuteqEacuteccedil | IgraveuEacutemicroEacutearingthorn SaringuEacuteEacute EyacutemEacuteEacutexEacutethorniEacutearing | qEacuteyacuteWucircIcircUccedilwEacutethornqEacutexrEacute aEacuteEacutearing yacutemiEacuteEacuteUqEacuteccedilyuml | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteqEacuteMNtildeuumlthornuEacuteiumliEacute | eEacuteyacuteqEacuteSthornIcircalEacuteyacuteUEacutemrEacuteEacutethornrEacuteiEacutearing | NucirclSEacutearingthornIacutepEacuteparaEacuteiEacuteNtildeAcircumlEacuteyacuteUaelig | UEacuteyenEacuteyacutexxEacuteEacutearingqEacutethornxrEacute iEacutetimesyacutemiEacuteEacutexEacutethorn || 39 ||

oEacuteeumlfrac14thornhEacuteEacute uEacuteIumlyacuterEacuteEacuteiumlthornuEacuteiEacuteEacute | IacutezEacuteyacuteuEacuteEacute lEacutethorn mEacuteeumlyacuteIgraveSzEacuteEacutearingyacute IgraveSzEacutethorn | iEacutecNucircyacuteCcedilrEacuteEacutearingUEacuteuEacutetimesthornhEacuteIumlqEacuteWaringucirc | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacuteEacuterEacutethorn | aEacuteEacuteyacuteiEacuteNtildeCcedil rEacuteyacuteyenEacutemEacutethorniEacuterEacutearing | SaeliguEacuteIumlyumlxuEacuteyacuteIcircxiEacuteUthornxiEacuteNtilde lEacute | xuEacuteyacuteIcircxiEacuteqEacuteEacuteiumllEacuteNtildethornwEacutearingprEacute | FyacutekuEacuteiumlCcedil IcirceEacutethornaEacuteEacuteiEacuteNtilde pEacutearingwEacuteyacuteeEacuteqEacuteccedil | zEacutesup3EacuteEacutearingthorn AxiEacuteNtilde Igravesup2yacutemEacuteSaringyuml | zEacuteCcedil cEacuteiEacuteNtildethornwmEacuteSaring| xEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) AxEacuteEacutearingqEacutemEacuteEacute (3) CIgraveiEacute IgravelEacuteaEacuteSthornurEacuteEacuteZrEacuteEacuteyacuteiEacuteEacute || 40 ||

xEacuteyacuteWucircyacutexEacuteeumlyacuteuEacutetimesIgraveSthornrEacuteCcedil pEacuteOcircyacuteIacuteqEacute | mEacuteyacuteU Ccedil urEacuteEacutearingthornqEacute xEacuteyacuteWucircxEacuteeumlthornuEacutetimesiEacuteccedil | AyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn pEacuteNtildeerEacuteOcircthorn lEacuteEacutexEacuteyacuteirEacuteEacute | IgraveuEacuteyacutemicroEacutexrEacutethorn eEacuteaEacuteyacuteiEacutexmEacutethorniEacuteIuml | eEacuteEacuterEacuteEacutepEacuteOcircIacuteqEacute mEacutethornIgraveiEacuteurEacuteEacutearingiumlyacuteqEacute | IacuteqEacuteyacutejEacuteNtildelEacuteyacuteliEacuteEacute AyacuteiEacuteNtilderEacuteiumlthornjEacuteNtilde | mEacuteNtildesectEacuteEacutearing oEacutetimesWucircxmEacutethorniEacuteIuml AcircyacuteSigrave | xEacuteyacuteUqEacuteEacutethorn CIgraveiEacutethorn xsectEacuteIumlmEacuteNtildeyacuteqEacuteqEacuteccedil | zEacuteNtildeyacutecentCcediluuml uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteplusmnthorneEacuteyacuteiEacuteCcedil uEacuteEacutethornqEacuteyacutelrEacuteiEacuteccedil | IgraveuEacutewEacuteNtildethornAtildemEacutearingyacute AWucircthornlEacuteIumlyacute plusmnEacuteaeligEumlUthornuEacute xjEacute || 41 ||

7272019 Arunaprashna - Veda Chanting

httpslidepdfcomreaderfullarunaprashna-veda-chanting 926

983105983154983157983150983137983152983154983137983155983144983150983137

983159983159983159983086983138983144983137983154983137983156983145983159983141983138983086983139983151983149 983120983137983143983141 983097

IgraveuEacutemicroEacuteEacuteyacute IgraveWucirc qEacuteEacuteyacuterEacuteEacute AuEacutethornjEacute xuEacutekEacuteEacuteuEacuteliEacuteEacuteaelig | pEacuteyacuteS igraveEacute uEacuteEacuteyumlCcedil mEacuteOcircwEacutehEacuteEacuteIgraveuEacuteyacuteWucirc UEacuteyacuteIgraveiEacuteUthornxiEacuteNtilde uEacuteEacutexEacuteEacuteyumlirEacuteEacuteaelig IacutecEacuteyacutesectEacuteEacuteaelig eEacuteaEacutethorniEacuteEacutearing IgravelEacuteyacutekEacuteEacutelEacuteEacuteaeligyuml| plusmnEacuteuEacuteEacutethornpEacuteOcircqEacuteIuml cEacuteyacuteUjEacutethorn xEacuteyacuteaEacuteyacuteCcedil xEacuteZEacuteEacutethornrEacuteEacuteaelig | iEacuteEacuteuEacuteyacuteIacutemicroEacutelEacuteEacutethorn UEacuteyacutexEacutepEacuteEacuteyumlparaEacuteEacuteyacute WucircthornuEacuteCcedil qEacutearing | zEacuteNtildeyacutepEacuteyacutexmEacuteyacuteiEacuteIumlyacute AEacuteyacuteaEacuteiEacuteaEacuteccedilthornCcedil xEacuteOcircyacuterEacuteiumlrEacuteEacutethorn xEacuteyacuteWucirc

| iraEacuteeumlEacutearingthornWucirc pEacuteNtildeyacuteerEacuteNtildeqEacutethornIacutemicroEacutelEacuteEacutearingSqEacutearingyacutebEacutearing | UyacuteIgraverEacutesup3Eacute MuumlIacuteparaEacutethornlqEacuteqEacutetimesyacuteuEacuteEacuteCcedil (2 ) AuEacuteEacutethornWucircEacute | iEacuteqEacuteOcircthornWucircjEacuteNtildelEacuteEacuteaeligiumlyacuteIacutepEacuteUEacuteyumliqEacuteyacuteluEacuteiEacuteIumlthornIacutepEacute |AyacuteliEacuteyacuteEum