asaimennaza (1)

Post on 15-Oct-2015

60 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PPG IPG KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM (IPGKPI)

_________________________

JPT PROJEKPENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAHBMM 3103_________________________NAMA

KUMPULAN PPG 2.08 AMBILAN JUN 2011

PENSYARAHPUAN MASTURA BINTI MOHAMED BERAWI

TARIKH HANTAR31 MAC 2012

Halaman Pengakuan

Bahawasanya saya akui tugasan iniialah hasil karya saya kecuali nukilan danringkasan yang tiap-tiap satunya telahsaya jelaskan sumbernya.

Nama :No Kad Pengenalan :Tanda tangan :

Penghargaan

Alhamdulillah, saya merafakkan sepenuh kesyukuran kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurniaNya, dapat menyelesaikan tugasan projek ini dengan penuh jayanya. Saya menjulang sepenuh penghargaan kepada Doktor Hajah Nazariyah bt Sani, pensyarah Jabatan Bahasa Melayu di atas kesudian beliau memberi tugasan ini kepada saya dan menjadi penyelia sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Beliau juga banyak membantu sepanjang proses pembentukan tugasan ini berlaku. Pelbagai ilmu dan pengetahuan yang dapat rungkai sepanjang menyiapkan tugasan ini. Sejajar dengan anjakan paradigma dalam era globalisasi ini, begitulah dominannya peranan mahasiswa khususnya bakal pemimpin di negara ini untuk merungkai pelbagai ilmu pengetahuan di muka bumi ini.Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Oleh itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga yang sentiasa memahami tentang pengorbanan daripada aspek masa dan doa kalian yang sentiasa mendoakan yang terbaik buat saya dalam mengharungi liku-liku sebagai seorang pelajar.Selain itu, saya turut berterima kasih kepada rakan-rakan sekuliah yang banyak memberi idea-idea yang bernas serta telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah kalian hulurkan amatlah saya hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan kalian semua, tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya berkongsi serangkap mutiara kata yang banyak memotivasikan dan memberi semangat serta kekuatan buat diri saya.

"Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan semuanya racun. Tetapi adakalanya lebih berguna daripada kesenangan yang terus-menerus"

Sekian, terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Halaman PengakuaniPenghargaaniiIsi Kandunganiii1.0 PENDAHULUAN11.1 Pengenalan

2.0 PERANAN KERAJAAN32.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)2.2 Dasar Pendidikan Negara2.3 Dasar Pendidikan Kebangsaan

3.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA53.1 Hubungan Sukatan Pelajaran dengan FPK4.0 WAWASAN 2020104.1 Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)

5.0 PEMBESTARIAN SEKOLAH12

6.0 PELAN TINDAKAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI14

7.0 PROGRAM ROBOTIK16

8.0 PENUBUHAN PUSAT SAINS NEGARA19

9.0 INOVASI GURU209.1 Kreativiti Dalam Pembelajaran9.2 Pengenalan Inovasi9.2.1 Pengurusan9.2.2 Perancangan Perubahan9.2.3 Pengetahuan9.2.4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran9.2.5 Kurikulum9.2.6 Kepimpinan9.2.7 Budaya9.2.8 Teknologi9.2.9 Pemikiran9.3 Peranan Guru9.4 E- Learning di MalaysiaREFLEKSIPENUTUPRUJUKANLAMPIRAN

v

1.0 PENDAHULUANMenurut Kamus Dewan, semantik bermaksud kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. Secara umumnya semantik ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. Semantik amat berbeza jika dibandingkan dengan sintaksis kerana semantik mengkaji makna, manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem tanda. Hal ini menegaskan bahawa sintaksis berfokuskan kepada bentuk dan bukan makna.

Rajah 1 Asal Usul Bahasa Melayu

Di sebaliknya, semantik pula dapat dikaitkan dengan bidang pragmatik. Bidang pragmatik bermaksud mengkaji penggunaan tanda mengikut konteks oleh pengguna atau penutur bahasa. Semantik juga bermaksud satu kajian yang teoritikal berkaitan dengan makna dalam sistem tanda. Secara umumnya, semantik mempunyai dua jenis ekspresi makna. Misalnya, Pensyarah Bahasa Melayu saya Encik Rani. Dalam konteks ayat tersebut menerangkan hubungan penyataan yang boleh dibahagikan kepada beberapa unsur (tanda), benda dan keadaan dalam dunia sebenar. Selain itu, ayat tersebut menerangkan hubungan pada tanda tanda itu dengan tanda lain yang juga disebut sebagai konsep. Semantik sebahagian daripada bidang kajian tatabahasa secara khusus, iaitu merujuk kepada kajian yang melibatkan struktur dalam sesuatu bahasa seperti juga aspek kajian fonologi, morfologi dan sintaksis. Semantik merupakan komponen tatabahasa yang sukar difahami kerana berkaitan dengan perkara abstrak yang memerlukan taakulan yang tinggi. Sehubungan itu, hingga kini suatu teori makna dalam bidang linguistik yang bersifat autoritatif serta menyeluruh belum dapat diketengahkan secara mantap.

Sehubungan itu, semantik ialah kajian linguistik yang menganalisis makna baik pada peringkat morfem, kata, frasa, ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea, konsep dan emosi. Makna diertikan sebagai maksud, idea atau konsep yang boleh dipindahkan daripada fikiran penutur kepada fikiran pendengar. Semantik atau makna merupakan situasi apabila penutur mengujarkan kata dan mendapat gerak balas seperti yang dijangkakan daripada pendengar. Makna ujaran atau ayat bukan ditentukan oleh makna kata semata mata, tetapi juga faktor lain seperti intonasi, gaya pengucapan, tujuan, konteks penutur dan pendengar.

Rajah 2 - Semantik dalam Bahasa Melayu

Abstrak bersifat kabur dan tidak jelas maknanya. Kekeliruan akan berlaku apabila ada perkataan yang memerlukan penjelasan dan disebut sebagai makna kabur (taksa). Abstrak ini mempunyai empat jenis iaitu kekaburan rujukan, ketidakpastian makna, kurang ketentuan makna, dan pertentangan makna. Konkrit ialah perkataan yang jelas maknanya. Ia juga disebut makna denotatif. Denotatif mempunyai ciri-ciri seperti tepat, tidak menimbulkan kekeliruan atau pun keraguan. Ia merupakan makna yang boleh dirujuk terus kepada objek itu sendiri dan lebih berbentuk fakta.

1.1 Fitur Makna dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu, banyak perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna. Contohnya:i. Dia meminjam buku di perpustakaan. ii. Buku tebu sukar untuk dipotong. iii. Dia membeli dua buku sabun.

Maksud perkataan buku dalam ayat-ayat di atas adalah berbeza-beza maknanya. Maksud buku pada ayat pertama bermaksud kertas-kertas yang telah dijilid, buku pada ayat yang kedua bermaksud ruas tebu dan buku pada ayat yang ketiga berfungsi sebagai penjodoh bilangan.

Contoh ayat: a) Pondok itu telah runtuh.

Perkataan pondok itu mungkin membawa maksud rumah kecil, pondok tempat mengaji atau dangau. Kekaburan rujukan bermaksud makna yang hampir sama tapi fungsinya dalam ayat berbeza. Contohnya: Sahabat dan kawan. Sahabat adalah lebih rapat daripada kawan. Ketidakpastian makna membawa maksud item yang kabur atau tidak jelas seperti binaan ayat bahasa Inggeris. Kurang ketentuan makna bermaksud pengertian makna yang tidak jelas. Ayat yang dinyatakan secara umum sahaja. Contohnya:

Budak itu terjatuh.

Budak tidak dijelaskan daripada segi jantina, bangsa dan umurnya. Situasi terjatuh pula tidak diketahui tempat dan sebab-sebabnya. Pertentangan makna bermaksud makna yang diberi terlibat dengan pernyataan atau yang mempunyai tafsiran yang berlainan.

Contohnya:

a) Perjumpaan akan diadakan selepas waktu asar atau selepas waktu pejabat.

Berdasarkan ayat di atas, ia menimbulkan ketaksaan kerana terdapat dua arahan yang kurang jelas sama ada perjumpaan selepas waktu asar atau selepas waktu pejabat kerana mungkin waktu asar adalah lebih awal dari waktu pulang dari pejabat. Makna konotatif berbeza dengan makna emotif kerana makna konotatif cenderung bersifat negatif, sedangkan makna emotif adalah makna yang bersifat positif. Sekiranya nilai rasa tidak wujud, maka sifat perkataan itu nanti mungkin tidak memihak mana-mana. Contoh perkataan: Mati dan mampus.

Walaupun perkataan mati dan mampus mempunyai makna denotatif yang sama tetapi kedua-dua perkataan ini mempunyai nilai rasa yang berbeza. Mati mempunyai nilai rasa yang tinggi manakala mampus mempunyai nilai rasa yang rendah. Bagi masyarakat yang beragama Islam pula, nilai rasa mereka berbeza dengan interpretasi masyarakat yang bukan beragama Islam. Makna konotatif juga boleh dilihat dari aspek lain yang tidak spesifik pada bahasa tetapi juga dikongsi bersama sistem komunikatif, bervariasi menurut budaya. Contohnya iklan di televisyen yang menggambarkan kemewahan dan bergaya walaupun dengan cara berhutang iaitu penggunaan kad kredit.

Leksikel adalah makna yang dapat dibaca dalam kamus, kata-kata yang dapat berdiri sendiri, dalam bentuk imbuhan atau dalam bentuk dasar. Contohnya: perkataan lari, selari, berlari, berlarian, melarikan, larian, pelari dan pelarian memiliki makna leksikal kerana maknanya dapat dirujuk dalam kamus. Di dalam kamus Dewan Edisi Keempat (2007), leksikel didefinisikan sebagai bukan perkataan atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa, makna sesuatu bahasa itu sendiri iaitu tanpa melihat penggunaannya dalam ayat. Contoh: Pohon itu bergoyang ditiup angin. Perkataan pohon itu merujuk kepada pokok. Pohon maaf atas segala kesalahan. pohon di atas adalah bukan bermakna leksikel.

Etimologis bermakna mengkaji asal usul sesuatu perkataan terbentuk dan ia juga mencari maklumat tentang per