ashtavakra gita english transliteration

Download Ashtavakra Gita English Transliteration

Post on 04-Mar-2015

114 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

janaka uvca || katha jnamavpnoti katha muktirbhaviyati | vairgya ca katha prptam etad brhi mama prabho || 1-1|| avakra uvca || muktim icchasi cettta viayn viavattyaja | kamrjavadaytoasatya pyavad bhaja || 1-2|| na pthv na jala ngnirna vyurdyaurna v bhavn | e skiamtmna cidrpa viddhi muktaye || 1-3|| yadi deha pthak ktya citi virmya tihasi | adhunaiva sukh nto bandhamukto bhaviyasi || 1-4|| na tva viprdiko varo nram nkagocara | asago'si nirkro vivask sukh bhava || 1-5|| dharmdharmau sukha dukha mnasni na te vibho | na kartsi na bhoktsi mukta evsi sarvad || 1-6|| eko drasi sarvasya muktapryo'si sarvad | ayameva hi te bandho drara payastaram || 1-7|| aha kartetyahammnamahkhidaita | nha karteti vivsmta ptv sukh bhava || 1-8|| eko viuddhabodho'ham iti nicayavahnin | prajvlyjnagahana vtaoka sukh bhava || 1-9|| yatra vivamida bhti kalpita rajjusarpavat | nandaparamnanda sa bodhastva sukha bhava || 1-10|| muktbhimn mukto hi baddho baddhbhimnyapi | kivadantha satyeya y mati s gatirbhavet || 1-11||

tm sk vibhu pra eko muktacidakriya | asago nispha nto bhramtsasravniva || 1-12|| kastha bodhamadvaitamtmna paribhvaya | bhso'ha bhrama muktv bhva bhyamathntaram || 1-13|| dehbhimnapena cira baddho'si putraka | bodho'ha jnakhagena taniktya sukh bhava || 1-14|| nisago nikriyo'si tva svaprako nirajana | ayameva hi te bandha samdhimanutihati || 1-15|| tvay vyptamida viva tvayi prota yathrthata | uddhabuddhasvarpastva m gama kudracittatm || 1-16|| nirapeko nirvikro nirbhara talaya | agdhabuddhirakubdho bhava cinmtravsana || 1-17|| skramanta viddhi nirkra tu nicalam | etattattvopadeena na punarbhavasambhava || 1-18|| yathaivdaramadhyasthe rpe'nta paritastu sa | tathaiv'smin arre'nta parita paramevara || 1-19|| eka sarvagata vyoma bahirantaryath ghae | nitya nirantara brahma sarvabhtagae tath || 1-20||

janaka uvca || aho nirajana nto bodho'ha prakte para | etvantamaha kla mohenaiva viambita || 2-1|| yath prakaymyeko dehamena tath jagat | ato mama jagatsarvamathav na ca kicana || 2-2|| sa arramaho viva parityajya maydhun |

kutacit kauald eva paramtm vilokyate || 2-3|| yath na toyato bhinnstarag phenabudbud | tmano na tath bhinna vivamtmavinirgatam || 2-4|| tantumtro bhaved eva pao yadvad vicrita | tmatanmtrameveda tadvad viva vicritam || 2-5|| yathaivekurase klpt tena vyptaiva arkar | tath viva mayi klpta may vypta nirantaram || 2-6|| tmajnjjagad bhti tmajnnna bhsate | rajjvajndahirbhti tajjnd bhsate na hi || 2-7|| prako me nija rpa ntirikto'smyaha tata | yad prakate viva tadha bhsa eva hi || 2-8|| aho vikalpita vivamajnnmayi bhsate | rpya uktau pha rajjau vri sryakare yath || 2-9|| matto vinirgata viva mayyeva layameyati | mdi kumbho jale vci kanake kaaka yath || 2-10|| aho aha namo mahya vino yasya nsti me | brahmdistambaparyanta jaganno'pi tihata || 2-11|| aho aha namo mahyam eko'ha dehavnapi | kvacinna gant ngant vypya vivamavasthita || 2-12|| aho aha namo mahya dako nstha matsama | asaspya arrea yena viva cira dhtam || 2-13|| aho aha namo mahya yasya me nsti kicana | athav yasya me sarva yad vmanasagocaram || 2-14|| jna jeya tath jt tritaya nsti vstavam | ajnd bhti yatreda so'hamasmi nirajana || 2-15||

dvaitamlamaho dukha nnyattasy'sti bheajam | dyametan m sarvam eko'ha cidrasomala || 2-16|| bodhamtro'hamajnd updhi kalpito may | eva vimato nitya nirvikalpe sthitirmama || 2-17|| na me bandho'sti moko v bhrnti nto nirray | aho mayi sthita viva vastuto na mayi sthitam || 2-18|| saarramida viva na kiciditi nicitam | uddhacinmtra tm ca tatkasmin kalpandhun || 2-19|| arra svarganarakau bandhamokau bhaya tath | kalpanmtramevaitat ki me krya cidtmana || 2-20|| aho janasamhe'pi na dvaita payato mama | arayamiva savtta kva rati karavyaham || 2-21|| nha deho na me deho jvo nhamaha hi cit | ayameva hi me bandha sdy jvite sph || 2-22|| aho bhuvanakallolairvicitrairdrk samutthitam | mayyanantamahmbhodhau cittavte samudyate || 2-23|| mayyanantamahmbhodhau cittavte pramyati | abhgyjjvavaijo jagatpoto vinavara || 2-24|| mayyanantamahmbhodhvcarya jvavcaya | udyanti ghnanti khelanti pravianti svabhvata || 2-25|| avakra uvca || avininamtmnam eka vijya tattvata | tavtmajnasya dhrasya kathamarthrjane rati || 3-1|| tmjndaho prtirviayabhramagocare | ukterajnato lobho yath rajatavibhrame || 3-2||

viva sphurati yatreda tarag iva sgare | so'hamasmti vijya ki dna iva dhvasi || 3-3|| rutvpi uddhacaitanya tmnamatisundaram | upasthe'tyantasasakto mlinyamadhigacchati || 3-4|| sarvabhteu ctmna sarvabhtni ctmani | munerjnata carya mamatvamanuvartate || 3-5|| sthita paramdvaita mokrthe'pi vyavasthita | carya kmavaago vikala keliikay || 3-6|| udbhta jnadurmitramavadhrytidurbala | carya kmamkket klamantamanurita || 3-7|| ihmutra viraktasya nitynityavivekina | carya mokakmasya mokd eva vibhik || 3-8|| dhrastu bhojyamno'pi pyamno'pi sarvad | tmna kevala payan na tuyati na kupyati || 3-9|| ceamna arra sva payatyanyaarravat | sastave cpi nindy katha kubhyet mahaya || 3-10|| mymtramida viva payan vigatakautuka | api sannihite mtyau katha trasyati dhradh || 3-11|| nispha mnasa yasya nairye'pi mahtmana | tasytmajnatptasya tulan kena jyate || 3-12|| svabhvd eva jnno dyametanna kicana | ida grhyamida tyjya sa ki payati dhradh || 3-13|| antastyaktakayasya nirdvandvasya niria | yadcchaygato bhogo na dukhya na tuaye || 3-14|| janaka uvca ||

hanttmajnasya dhrasya khelato bhogallay | na hi sasravhkairmhai saha samnat || 4-1|| yat pada prepsavo dn akrdy sarvadevat | aho tatra sthito yog na haramupagacchati || 4-2|| tajjasya puyappbhy sparo hyantarna jyate | na hykasya dhmena dyamnpi sagati || 4-3|| tmaiveda jagatsarva jta yena mahtman | yadcchay vartamna ta nieddhu kameta ka || 4-4|| brahmastambaparyante bhtagrme caturvidhe | vijasyaiva hi smarthyamicchnicchvivarjane || 4-5|| tmnamadvaya kacijjnti jagadvaram | yad vetti tatsa kurute na bhaya tasya kutracit || 4-6|| avakra uvca || na te sago'sti kenpi ki uddhastyaktumicchasi | saghtavilaya kurvannevameva laya vraja || 5-1|| udeti bhavato viva vridheriva budbuda | iti jtvaikamtmnam evameva laya vraja || 5-2|| pratyakamapyavastutvd viva nstyamale tvayi | rajjusarpa iva vyaktam evameva laya vraja || 5-3|| samadukhasukha pra nairyayo sama | samajvitamtyu sannevameva laya vraja || 5-4|| janaka uvca || kavadananto'ha ghaavat prkta jagat | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-1||

mahodadhirivha sa prapaco vcisa'nnibha | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-2|| aha sa uktisako rpyavad vivakalpan | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-3|| aha v sarvabhteu sarvabhtnyatho mayi | iti jna tathaitasya na tygo na graho laya || 6-4|| janaka uvca || mayyanantamahmbhodhau vivapota itastata | bhramati svntavtena na mamstyasahiut || 7-1|| mayyanantamahmbhodhau jagadvci svabhvata | udetu vstamytu na me vddhirna ca kati || 7-2|| mayyanantamahmbhodhau viva nma vikalpan | atinto nirkra etadevhamsthita || 7-3|| ntm bhveu no bhvastatrnante nirajane | ityasakto'spha nta etadevhamstita || 7-4|| aho cinmtramevham indrajlopama jagat | iti mama katha kutra heyopdeyakalpan || 7-5|| avakra uvca || tad bandho yad citta kincid vchati ocati | kicin mucati ghti kicid dyati kupyati || 8-1|| tad muktiryad citta na vchati na ocati | na mucati na ghti na hyati na kupyati || 8-2|| tad bandho yad citta sakta kvapi diu | tad moko yad cittamasakta sarvadiu || 8-3||

yad nha tad moko yadha bandhana tad | matveti helay kicinm gha vimuca m || 8-4|| avakra uvca || ktkte ca dvandvni kad ntni kasya v | eva jtveha nirvedd bhava tygaparo'vrat || 9-1|| kasypi tta dhanyasya lokacevalokant | jvitecch bubhuk ca bubhutsopaama gat || 9-2|| anitya sarvameveda tpatrayaditam | asara nindita heyamiti nicitya myati || 9-3|| ko'sau klo vaya ki v yatra dvandvni no nm | tnyupekya yathprptavart siddhimavpnuyt || 9-4|| n mata mahar sdhn yogin tath | dv nirvedampanna ko na myati mnava || 9-5|| ktv mrtiparijna caitanyasya na ki guru | nirvedasamatyukty yastrayati saste || 9-6|| paya bhtavikrstva bhtamtrn yathrthata | tatkad bandhanirmukta svarpastho bhaviyasi || 9-7|| vsan eva sasra iti sarv vimuca t | tattygo vsantygtsthitiradya yath tath || 9-8|| avakra uvca || vihya vairia kmamartha cnarthasakulam | dharmamapyetayorhetu sarvatrdara kuru || 10-1|| svapnendrajlavat paya dinni tri paca v | mitraketradhangradradydisampada || 10-2||

yatra yatra bhavett sasra viddhi tatra vai | prauhavairgyamritya vtata sukh bhava || 10-3|| tmtrtmako bandhastanno moka ucyate | bhavsasaktimtrea prptituirmuhurmuhu || 10-4|| tvamekacetana uddho jaa vivamasattath | avidypi na kicits k bubhuts tathpi te || 10-5|| rjya sut kalatri arri sukhni ca | sasaktasypi nani tava janmani janmani || 10-6|| alamarthena kmena suktenpi karma | ebhya sasrakntre na virntamabhn mana || 10-7|| kta na kati janmni kyena manas gir | dukhamysada karma tadadypyuparamyatm || 10-8|| avakra uvca || bhvbhvavikraca svabhvditi nicay | nirvikro gataklea sukhenaivopamyati || 11-1|| vara sarvanirmt nehnya iti nicay | antargalitasarva nta kvpi na sajjate || 11-2|| pada sampada kle daivdeveti nicay | tpta svasthendriyo nitya na vnchati na ocati || 11-3|| sukhadukhe janmamty daivdeveti nicay | sdhydar nirysa kurvannapi na lipyate || 11-4|| cintay jyate dukha nnyatheheti nicay | tay hna sukh nta sarvatra galitaspha || 11-5|| nha deho na me deho bodho'hamiti nicay | kaivalyam iva samprpto na smaratyakta ktam || 11-6||

brahmastambaparyantam ahameveti nicay | nirvikalpa uci nta prptprptavinirvta || 11-7|| ncaryamida viva na kiciditi nicay | nirvsana sphrtimtro na kicidiva myati || 11-8|| janaka uvca || kyaktysaha prva tato vgvistarsaha | atha cintsahastasmd evamevhamsthita || 12-1|| prtyabhvena abdderadyatvena ctmana | vikepaikgrahdaya evamevhamsthita || 12-2|| samdhysdivikiptau vyavahra samdhaye | eva vilokya niyamam evamevhamsthita || 12-3|| | heyopdeyavirahd eva haravidayo | abhvdadya he brahmann evamevhamsthita || 12-4|| ramnrama dhyna cittasvktavarjanam | vikalpa mama vkyaitairevamevhamsthita || 12-5|| karmnuhnamajnd yathaivoparamastath | budhv samya