atharva veda chaturadhyayika pratisakhyam.pdf

Download Atharva veda chaturadhyayika pratisakhyam.pdf

Post on 30-Oct-2014

54 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Atharva veda chaturadhyayika pratisakhyam.pdf

TRANSCRIPT

= = ===+= = + ==- + + = = = ,= - =+ +== ++ =- - - = =- + =- -- - -= = = ===== + = - + = -+ -+ =+= -+ + = = = =- + +== ==- =+ + + -=-= - - =+ = - + + =+ = - = + = == - =- = ==+== = =+ + = =+ = -+ = = - -= -= - --+ = - =+ 1+=++ +== - + +==+ =+== = - =+ = - = + =- -- -+ - =- == - =- - = -- === = - = - = = = -- = = =- - = = + -= === = =- - = =- = =- - ==- = = + == += === +++ =+=-++ =-+ +==+ - = = ++ -= - === - =-++ = = --= = = + =+=- z= = = = - + +== - - = =++ [Atharva Ved Prtishkhya] ==2MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION= = - ==== = =+ z= =++ - + - ++ = - -- ==-- == =- - -- = == - + + - == = , =- =+ -- +=== = + +== - -= + +== = - = = - - = = -==+ =- =- = = - - == =+ =+- =- - -= =,=+ = + += =-- = -+ =+- = -+ === = + +==- z= =- + ===,=+ = = =+ = [Atharva Ved Prtishkhya]= = ==3MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION+ =+ =- =--+ = ==- . == =- = = - =- =- --- = == - =- = + - - = ===- = =- -==+ - == = = = == =+-= + = = = =+ + -= = = ==+ + = - = == - = --=+ = = =-+ - = = = =- ===- = =- --- = + = - =+ = - == = - = = - .+ =- -.- -=+ =--= +- == -= - =- + - = + = =+= -++ + -=-= - - - - - - - [Atharva Ved Prtishkhya] ==4MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION =-= - - = = -=-== = - = =-+ =- =-= - += == = = -= -= -= = ==== =+ - -= - =+ = = =+ -=+ - = -= == = == = = = = + + == - +== = = -- - = == = ==-+ = = - + === + -- += -= =- =+ - === + - ==+ = = = =++ == = + = -= = ==- =+ + = -+ - = = =+ - -= = - == =- -- += - = = ==+ +== - [Atharva Ved Prtishkhya]= = ==5MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION+ = = -- = == - = = =-+ = - -= + -= = === =- -=+ = , =- - - === + =+- = = + = -= - = ==- = ==== + = = - =-+ =+- - + + =+ =+ = =- - + == + =+ + - = == === - -= = = = - - =-+ = = = - - = =+ + = = -=- = = - - = - == == =+-= -= - + = === -- + - = = =-- ==- - [Atharva Ved Prtishkhya] ==6MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION = -- .-, == - = === -= - === --=- - - -== - += - = + -- = + + -= = = = = = =- = -=== = + - = ==- =- += =- -== = + - == += = = = ==+== == - += = [Atharva Ved Prtishkhya]= = ==7MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION = - = = = =-= = = = = = + = = = == = =+ =-+ - =- - = - - =+==- =- = - = - - =- - . ==-- - = = = + = = +== + - = + = ++ = - == =,= - = = =+ =- - [Atharva Ved Prtishkhya] ==8MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION=,= = = - = +=+ + =+=+ - = ==+ - - == - =+ - =-+ z= = = = = + === + =+ - == - =-= = - - = - -- + - - == - = == = = = -- + = - = = == = - -= = ++- - = =-== = = =+= ==- =- z= - =- =- = =- = =- - [Atharva Ved Prtishkhya]= = ==9MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION- --- = -== = =- = = = === == - + ==-- = = - +=- - == - = =+ = = - + = -= =--= = = -- -= + = = - . == == + - - - =+= =+ - == = -- = == - + ==-- - =+- + + == -== =- - = = + -- + = - = =+ -= = - += =+ = =+ = - = +-+ =- =-= =+ + - [Atharva Ved Prtishkhya] ==10MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION = _-+ - =- =+- =- = = + + + = +- = = += - = - =- - - = = ;= = + + =- +- = + == -= = += -- == - = ++ = === - -= - +== = - = = + + = + =+ + + = =+- = =-=- - = -=- += -- == = = = =-= - = -= [Atharva Ved Prtishkhya]= = ==11MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION = = == = - = +, + = - - +=- + == - - == = == == = + =+ - == = =+ -= - - -= == = ++= + =- = = =-= +-+ = - ===== = - = - = - + -- =+ - == z= - + == -- = -== - [Atharva Ved Prtishkhya] ==12MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION=- - -= + == -= - = = = + ==- - = == === == == = - - + === -= = = =- =+ -= = + .=-= = - = - = + == - =- + =- - + == - - + === - - -- = == = = == === === == - = - -- - = -- =- - + - + -- = - - [Atharva Ved Prtishkhya]= = ==13MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION -= ;= == + =- + - ==- + = = = + = - --=--= - -==-+ = = ++ + - - + = - = - = = = += = = -=+ = ==++ = + - +- + + + -- =- = = = == + + = --++ =- = = = == = +=+ -= =- = = =+= - ++ + = = = = =- - + = - [Atharva Ved Prtishkhya] ==14MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION - - = =- -= = = =-+ -=+ = + - =+ -= = - -+ = - += = .=+ == - - +-== -+ =+ = = ==+-; - = = - + = + +- - +- - + - = === =+ =+ == + = = - = =-+ = + = = + +== -= =+ = -= = + +== = - = =+ = + = == = - =+- = =+ + + = = - - =+= = [Atharva Ved Prtishkhya]= = ==15MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENTVEDIC LITERATURE COLLECTION