b4 9 daily-khadgamala

Upload: svasthananda-nath

Post on 03-Apr-2018

262 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  1/149

  ;aefzaepcar pUjaoaopacra pj

  ihr{yv[ahir[Isuv[Rrjtjarmatkmevarakmevar dhyymi nama

  ta< m Aavh jatvedae lmImnpgaimnI

  ySya< ihr{y< ivNdey< gam< pu;anh ImTkamerkamerIai k sau rmatkmevarakmevarm vhaymi nama

  ApUvarwmXya< hiStnadmaeidnI

  iy< deivmupye ImaRdeiv ju;ta ImTkamerkamerIidVyrmyisai k sau rmatkmevarakmevar divyaratnamayasihsanrohaa kalpaymi

  nama

  kaai k sau rmatkmevarakmevar pdya kalpaymi nama

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  2/149

  cNa< asa< yzsa JvlNtIiy< laeke devjuamudara

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  3/149

  gandhadvr durdhar nityapu kari

  var sarvabhtn tmihopahvaye riya

  @e< KIsaE> Imt!kamerkamerIivze;araxn< kLpyaim nm>ai k sau rmat kmevarakmevar vierdhana kalpaymi nama

  mns> kammakit< vacSsTymzImih

  pzUna< pmSy miy> I> yta< yz>manasa kmamkti vcassatyamamahi

  pan rpamannasya mayi r rayat yaa

  @e< KIsaE> Imt!kamerkamerIxUp< Aaapyaim xUpanNtrai k sau rmat kmevarakmevar dhpam ghrpaymi dhpnantaram camana

  kalpaymi nama

  kRmen ja Uta miy sMv kRm

  iy< vasy me kle matr< pmailnIkarddamena praj bht mayi sambhava karddama

  riya vsaya me kule mtara padmamlin

  @e< KIsaE> Imt!kamerkamerIdIp< kLpyaim dIpanNtrai k sau rmat kmevarakmevar dpa kalpaymi dpnantaram camana

  kalpaymi nama

  Aap> s&jNtuiGxain icIt vs me g&he

  incdevImatr< iy< vasy me klepa sjantu snigdhni ciklta vasa me ghe

  nicadev mtara riya vsaya me kule

  @e< KIsaE> Imt!kamerkamerI< nEve*< kLpyaimai k sau rmat kmevarakmevar naivedya kalpaymi

  ` UuvSsuv> tTsivtuvRre{y caedyat!om bhbhuvassuva tatsaviturvareya

  bhargo devasya dhmahi

  dhiyo yo na pracodayt

  devsivt> suv>

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  4/149

  devasavita prasuva

  sTy< TvteRn piri;aim Am&taepStr[missatya tvartena pariijmi amtopastaraamasi

  a[ay Svahaprya svh

  Apanay Svaha apnya svh

  Vyanay Svaha vynya svh

  %danay Svaha udnya svh

  smanay Svaha samnya svh

  [e Svaha brahmae svh

  @e< KIsaE> Imt!kamerkamerI;f+saepet idVynEve*< kLpyaim nm>ai k sau rmat kmevarakmevar arasopeta divyanaivedya kalpaymi nama

  mXye Am&tpanIy< kLpyaim nm>madhye amtapnya kalpaymi nama

  Am&taeipxanmis nEve*anNtr< Aacmn< kLpyaim nm>amtopidhnamasi naivedynantaram camana kalpaymi nama

  Aaapu:kir[Ipui< ipa< pmailnI

  cNa< ihr{myIlmIjatvedae m Aavhrdr pukari pui piga padmamlinchandr hiramay lakm jtavedo ma vaha

  @e< KIsaE> Imt!kamerkamerIkpURrtaMbUl< kLpyaim nm>ai k sau rmat kmevarakmevar karpratmbla kalpaymi nama

  Aaa y:kir[Iyi< suv[ahemmailnI

  sUyaihr{myIlmIjatvedae m Aavh

  rdr yakari yai suvar hemamlinsry hiramay lakm jtavedo ma vaha

  @e< KIsaE> Imt!kamerkamerIkpURrnIrajn< kLpyaim nm>ai k sau rmat kmevarakmevar karpranrjana kalpaymi nama

  kpURrnIrajanNtr< Aacmn< kLpyaim nm> r]a< xaryaimkarpranrjnantaram camana kalpaymi nama rak dhraymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  5/149

  ta< m Aavh jatvedae lmImnpgaimnI

  ySya< ihr{y< Ut< gavae daSyae=an!ivNdey< pu;anh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  6/149

  `Imae nm>om rmtre nama

  @e< IIIErvay nm>ai hr r hr bhairavya nama

  @e< II< ka(E nm>ai hr r bha bhadrakyai nama

  @e< IIl< lMbaedray nm>ai hr r la lambodarya nama

  @e< - AaTm tv< zaexyaim Svahaai - tma tattva odhaymi svh

  KI iv*atv< zaexyaim Svahak vidytattva odhaymi svh

  saE> - izvtv< zaexyaim Svaha

  sau - ivatattva odhaymi svh@e< - KI- saE> svRtv< zaexyaim Svahaai - k - sau sarvatattva odhaymi svh

  zuaMbrxr< iv:[u< zizv[ctuuRj

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  7/149

  svdn< Xyayet!svRivaepzaNtyeuklmbaradhara viu aivara caturbhuja

  prasannavadana dhyyet sarvavighnopantaye

  mmaepa smSt irt]yara IprmerI prmer ITyw mhasLp< kir:ye A*idne zue zaene muteR mhta< er[ya

  zr[agtair ASmai> iyma[en yamlaNtgRt %mamhers jgiTpae> IkmerI kmeryae> sadisiara AiSmn! Um{fle vRmanana

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  8/149

  ` izvaid gu_yae nm>om ivdi gurubhyo nama

  gu< gu_yae nm>

  gu gurubhyo namag< g[ptye nm>

  ga gaapataye nama

  < gaRyE nm>du durgyai nama

  v< vqukay nm>va vaukya nama

  ya< yaeignI_yae nm>y yoginbhyo nama

  ]< ]epalay nm>ka ketraplya nama

  p< prmaTmne nm>pa paramtmane nama

  ` I nawaidguy< g[pit< pIQy< Erv

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  9/149

  E< Anaimka_ya< nm> hraim anmikbhy nama

  aE< kinika_ya< nm> hrau kanihikbhynama

  > krtlkrp&a_ya

  hra karatalakaraphbhy

  nama

  a< dyay nm> hr hdayya nama

  Iizrse Svaha hr irase svh

  < izoayE v;q hr ikhyai vaa

  E< kvcay Aay )q hra astrya pha

  uuRvSsuvrae bhurbhuvassuvarom itidigbandha

  sda ;aefz v;aRF(ae kla ;aefz mi{ftaE

  ipp ivvaE ipv[RmiNdraEsad oaa varhyo kal oaa maitautripacarpa vibhavau tripacavaramandirau

  AanNdaeashistaE pasniSwtaE

  jgt> iptraE vNde I kmer dMptInandollsahasitau pacabrahmsanasthitau

  jagata pitarau vande r kamevara dampat

  l< - p&WVyaiTmkayE gNx< kLpyaim

  nm>

  la - pthvytmikyai

  gandha kalpaymi

  nama

  h< - AakazaiTmkayE pu:p

  ha - ktmikyai

  pupa kalpaymi

  nama

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  10/149

  y< - vYvaiTmkayE xUp< kLpyaim

  nm>

  ya - vayvtmikyai

  dhpa kalpaymi

  nama

  r< - AGNyaiTmkayE dIp< kLpyaim

  nm>

  ra - agnytmikyai

  dpa kalpaymi nama

  v< - Am&taiTmkayE nEde*< kLpyaim

  nm>

  va - amttmikyai

  naidedya kalpaymi

  nama

  s< - svaRiTmkayE taMbUlaid

  smStaepcaran!kLpyaim nm>

  sa - sarvtmikyai

  tmbldi

  samastopacrn

  kalpaymi nama

  sa iv*a zumala mhaisidaiynI

  s'ame c jpei*a< rajara+Sy ivPlves vidy uddhaml mahsiddhipradyin

  sagrme ca japedvidy rjrrasya viplave

  Aivatmha]aee UkMpe inRimke

  luFne tSkrye kaNtare sillPlveagnivtamahkobhe bhkampe durnimittake

  luhane taskarabhaye kntre salilaplave

  smuyaniv]aee Utetaidke yeApSmarJvrVyaix m&Tyu]amaidje ye

  samudraynavikobhe bhtapretdike bhaye

  apasmrajvaravydhi mtyukmdije bhaye

  zaikinpUtnay]r]>k:ma{fje ye

  imede g&hye Vysne:vaicarkekiniptanyakarakakmaje bhaye

  mitrabhede ghabhaye vyasanevbhicrake

  ANye:vipcdae;e;umalam< Smrer>

  svaeRpvinmuR > sa]aiTzvmyae vet!anyevapicadoeu mlmantra smarennara

  sarvopadravanirmukta sktivamayo bhavet

  AapTkale inTypUja< ivStraTkuRmalet!

  @kvar< jpXyan< svRpUja)l< let!patkle nityapj vistartkarttumlabhet

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  11/149

  ekavra japadhyna sarvapjphala labhet

  nvavr[ devIna< liltayamhaEjs>

  kg[napae vedvedagaecr>navvaraa devn lalitymahaujasa

  katragaanrpo vedavedgagocarasvaRgmrhSyawR> Smr[aTpapnaiznI

  liltamhezaNya> balaiv*amhIysIsarvgamarahasyrtha smaratppanin

  lalitmaheny blvidymahyas

  nrnarIvZykr< nreNvZykark

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  12/149

  guhyti guhyagoptr tva ghsmatkta japa

  siddhirbhavatu me devi tvatprasdanmayi sthir

  xUp 5 om namo devbhymaikyarpibhy nama

  6 ` nmae deva_ya< lIlaivnaeda_ya

  6 om namo devbhy

  llvinodbhy nama

  7 ` nmae deva_ya< ka{yivha_ya

  7 om namo devbhy

  kruyavigrahbhy

  nama

  8 ` nmae deva_ya< inha_ya< nm> 8 om namo devbhyduanigrahbhy nama

  9 ` nmae deva_ya< izpirpalka_ya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  13/149

  nm> nama

  10 ` nmae deva_ya< hyRivhIn

  dya_ya< nm>

  10 om namo devbhy

  haryakavihna

  hdaybhy nama

  11 ` nmae deva_ya

  11 om namo devbhym

  atiayaubhaphalapradbh

  y nama

  12 ` nmae deva_ya< i]said_ya

  12 om namo devbhy

  kipraprasdibhy

  nama

  13 ` nmae deva_ya< bip_ya< nm> 13 om namo devbhybahurpibhy nama

  14 ` nmae deva_ya

  14 om namo devbhym

  akhilakoibrahman

  yakbhy nama

  15 ` nmae deva_ya< iv:[uizvaTmka_ya< nm>

  15 om namo devbhybrahma viu

  ivtmakbhy nama

  16 ` nmae deva_ya< pr Svpa_ya

  16 om namo devbhy

  parabrahma svarpbhy

  nama

  Aprax shai[ iyNte =hinRz< mya

  dasae=yimit ma< mTva ]mSv prmeirapardha sahasri kriyante 'harnia may

  dso'yamiti m matv kamasva paramevari

  mhIn< iyahIn< ihIn< mheir

  yTpUijt< mya deiv pirpU[tdStumemantrahna kriyhna bhaktihna mahevari

  yatpjita may devi paripra tadastu me

  ANywa zr[< naiSt Tvmev zr[< mm

  tSmaTka{yaven laek]em< sda kanyath araa nsti tvameva araa mama

  tasmtkruyabhvena lokakema sad kuru

  svRivk(ae svRUte_yae` I< )q Svaha

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  14/149

  sarvavighnakdbhyo sarvabhtebhyo om hr hr pha svh

  kameir jnin kamer jnk tvcr[aE mmzr[ kIlkasya ruddhaakti sambudhyanta ml mahmantrasya upasthendriydhihy varuditya

  aye nama gyatr chandase nama stvika kakrabharakaphasthita

  ivakmevarganilayyai kmevar laitparbharikayai devatyai nama ai bja, klakti, sau klaka, khagasiddhyarthe jape viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;f NyasaEhr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaga ysau

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  15/149

  taz< ofgmaaeit yen hStiSwtenvE

  AadzmhaIp saqae aiv:yittda khagampnoti yena hastasthitenavai

  adaamahdvpa samrbhoktbhaviyati

  1, @e< IIipursuNdir1| ai hr r tripurasundari

  2, dydeiv 2| hdayadevi

  3, izraedeiv 3| irodevi

  4, izoadeiv 4| ikhdevi

  5, kvcdeiv 5| kavacadevi

  6, nedeiv 6| netradevi

  7, Adeiv 7| astradevi

  8, kameir 8| kmevari

  9, gmailin 9| bhagamlini

  10, inTyie 10| nityaklinne

  11, e{fe 11| bherue

  12, vivaisin 12| vahnivsini

  13, mhaveir 13| mahvajrevari

  14, izvit 14| ivadti

  15, Tvirte 15| tvarite

  16, klsuNdir 16| kulasundari17, inTye 17| nitye

  18, nIlptake 18| nlapatke

  19, ivjye 19| vijaye

  20, svRmle 20| sarvamagale

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  16/149

  21, Jvalamailin 21| jvlmlini

  22, ice 22| citre

  23, mhainTye 23| mahnitye

  24, prmerprmerImiy24| paramevaraparamevarmayi

  25, imezmiy 25| mitreamayi

  26, ;Izmiy 26| ahamayi

  27, %ffIzmiy 27| uamayi

  28, cyaRnawmiy 28| carynthamayi

  29, laepamuamiy 29| lopmudrmayi

  30, AgSTymiy 30| agastyamayi

  31, kaltapnmiy 31| klatpanamayi

  32, xmaRcayRmiy 32| dharmcryamayi

  33, mu kezIrmiy 33| muktakevaramayi

  34, dIpklanawmiy 34| dpakalnthamayi

  35, iv:[udevmiy 35| viudevamayi

  36, akrdevmiy 36| prabhkaradevamayi

  37, tejaedevmiy 37| tejodevamayi

  38, mnaejdevmiy 38| manojadevamayi

  39, kLya[devmiy 39| kalyadevamayi40, rdevmiy 40| ratnadevamayi

  41, vasudevmiy 41| vsudevamayi

  42, IramanNdmiy 42| rrmnandamayi

  43, Ai[maise 43| aimsiddhe

  44, li"maise 44| laghimsiddhe

  45, mihmaise 45| mahimsiddhe

  46, $izTvise46| itvasiddhe

  47, vizTvise 47| vaitvasiddhe

  48, akaMyise 48| prkmyasiddhe

  49, uiise 49| bhuktisiddhe

  50, #aise 50| iccsiddhe

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  17/149

  51, aiise 51| prptisiddhe

  52, svRkamise 52| sarvakmasiddhe

  53, ai 53| brhmi

  54, maheir54| mhevari

  55, kaEmair 55| kaumri

  56, vE:[iv 56| vaiavi

  57, varaih 57| vrhi

  58, maheiN 58| mhendri

  59, camu{fe 59| cmue

  60, mhalim 60| mahlakmi

  61, svRs']aeii[ 61| sarvasakobhii

  62, svRivaivi[ 62| sarvavidrvii

  63, svaRki;Ri[ 63| sarvkarii

  64, svRvzir 64| sarvavaakari

  65, svaeRNmaidin 65| sarvonmdini

  66, svRmhaze 66| sarvamahkue

  67, svRoecir 67| sarvakhecari

  68, svRbIje 68| sarvabje

  69, svRyaene 69| sarvayone70, svRio{fe 70| sarvatrikhae

  71, ElaeKymaehncSvaimin

  kqyaeigin

  71| trailokyamohanacakrasvmini

  prakaayogini

  72, kamaki;Ri[ 72| kmkarii

  73, bu(aki;Ri[ 73| buddhykarii

  74, Aharaki;Ri[ 74| ahakrkarii

  75, zBdaki;Ri[75| abdkarii

  76, SpzaRki;Ri[ 76| sparkarii

  77, paki;Ri[ 77| rpkarii

  78, rsaki;Ri[ 78| raskarii

  79, gNxaki;Ri[ 79| gandhkarii

  80, icaki;Ri[ 80| cittkarii

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  18/149

  81, xEyaRki;Ri[ 81| dhairykarii

  82, Sm&Tyaki;Ri[ 82| smtykarii

  83, namaki;Ri[ 83| nmkarii

  84, bIjaki;Ri[84| bjkarii

  85, AaTmaki;Ri[ 85| tmkarii

  86, Am&taki;Ri[ 86| amtkarii

  87, zrIraki;Ri[ 87| arrkarii

  88, svaRzapirpUrkcSvaimin

  guyaeigin

  88| sarvpariprakacakrasvmini

  guptayogini

  89, Anksume 89| anagakusume

  90, Anmeole 90| anagamekhale

  91, Anmdne 91| anagamadane

  92, Anmdnature 92| anagamadanture

  93, Anreoe 93| anagarekhe

  94, Anveigin 94| anagavegini

  95, Anaze 95| anagkue

  96, Anmailin 96| anagamlini

  97, svRs']ae[cSvaimin

  gutryaeigin

  97| sarvasakobhaacakrasvmini

  guptatarayogini

  98, svRs']aeii[ 98| sarvasakobhii

  99, svRivaivi[ 99| sarvavidrvii

  100, svaRki;Ri[ 100| sarvkarii

  101, svRaidin 101| sarvahldini

  102, svRsMmaeihin 102| sarvasammohini

  103, svRStiMin 103| sarvastambhini

  104, svRj&iMi[104| sarvajmbhii

  105, svRvzir 105| sarvavaakari

  106, svRriin 106| sarvarajini

  107, svaeRNmaidin 107| sarvonmdini

  108, svaRwRsaixke 108| sarvrthasdhike

  109, svRsMpipUiri[ 109| sarvasampattiprii

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  19/149

  110, svRmmiy 110| sarvamantramayi

  111, svRN]yir 111| sarvadvandvakayakari

  112, svRsaEaGydaykcSvaimin

  sMday yaeigin

  112|

  sarvasaubhgyadyakacakrasvmini

  sampradya yogini113, svRiside 113| sarvasiddhiprade

  114, svRsMpTde 114| sarvasampatprade

  115, svRiyir 115| sarvapriyakari

  116, svRmlkairi[ 116| sarvamagalakrii

  117, svRkamde 117| sarvakmaprade

  118, svR>oivmaeicin 118| sarvadukhavimocini

  119, svRm&Tyuzmin 119| sarvamtyupraamani

  120, svRivinvairi[ 120| sarvavighnanivrii

  121, svaRsuNdir 121| sarvgasundari

  122, svRsaEaGydaiyin 122| sarvasaubhgyadyini

  123, svaRwRsaxkcSvaimin

  klaeI[Ryaeigin

  123| sarvrthasdhakacakrasvmini

  kulottrayogini

  124, svR}e 124| sarvaje

  125, svRze 125| sarvaakte

  126, svERyRdaiyin 126| sarvaivaryapradyini127, sv}anmiy 127| savajnamayi

  128, svRVyaixivnaizin 128| sarvavydhivinini

  129, svaRxarSvpe 129| sarvdhrasvarpe

  130, svRpaphre 130| sarvappahare

  131, svaRnNdmiy 131| sarvnandamayi

  132, svRr]aSvipi[ 132| sarvaraksvarpii

  133, sveRiPst)lde133| sarvepsitaphalaprade

  134, svRr]akrcSvaimin

  ingRyaeigin

  134| sarvarakkaracakrasvmini

  nigarbhayogini

  135, vizin 135| vaini

  136, kameir 136| kmevari

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  20/149

  137, maeidin 137| modini

  138, ivmle 138| vimale

  139, A[e 139| arue

  140, jiyin140| jayini

  141, sveRir 141| sarvevari

  142, kaEilin 142| kaulini

  143, svRraeghrcSvaimin

  rhSyyaeigin

  143| sarvarogaharacakrasvmini

  rahasyayogini

  144, bai[in 144| bini

  145, caipin 145| cpini

  146, paizin 146| pini

  147, Aizin 147| akuini

  148, mhakameir 148| mahkmevari

  149, mhaveir 149| mahvajrevari

  150, mhagmailin 150| mahbhagamlini

  151, mhaIsuNdrI 151| mahrsundar

  152, svRisidcSvaimin

  AitrhSyyaeigin

  152| sarvasiddhipradacakrasvmini

  atirahasyayogini

  153, I I mhaairke 153| r r mahbharike154, svaRnNdmycSvaimin

  praprrhSyyaeigin

  154| sarvnandamayacakrasvmini

  parpararahasyayogini

  155, ipure 155| tripure

  156, ipureiz 156| tripurei

  157, ipursuNdir 157| tripurasundari

  158, ipurvaisin 158| tripuravsini

  159, ipuraI>159| tripurr

  160, ipurmailin 160| tripuramlini

  161, ipurise 161| tripurasiddhe

  162, ipuraMb 162| tripurmba

  163, mhaipursuNdir 163| mahtripurasundari

  164, mhamheir 164| mahmahevari

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  21/149

  165, mhamharai} 165| mahmahrji

  166, mhamhaze 166| mahmahakte

  167, mhamhague 167| mahmahgupte

  168, mhamha}e168| mahmahjapte

  169, mhamhanNde 169| mahmahnande

  170, mhamhaSkNxe 170| mahmahskandhe

  171, mhamhazye 171| mahmahaye

  172, mhamha Icngrsaai}

  nmSte nmSte nmSte nm> Svaha

  II@e %i:[k DNdse nm> aegt @kar

  arkpIQiSwt @kvIrkamerainlyayE @klalitamhaairkayE devtayE nm> @e< bIj, saE> kIlk

  asya ruddhaaktinamonta ml mahmantrasya pyvindriydhihy mitrditya aye namauik chandase nama bhogata ekra bharakaphasthita ekavrakmevarganilayyai

  ekallaitmahbharikyai devatyai nama ai bja, kl akti, sau klaka,

  ptuksiddhau viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;fNysa>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaganyas

  taz< pakayuGmmaaeit tvimane

  ywam[ mae[ ][aiuvnm>tda pdukyugmampnoti tavabhaktimneyathkramaa mtrea kastribhuvanakrama

  1, @e< IIipursuNdyERnm> paka< pUjyaim 1| ai hr r tripurasundaryai

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  22/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  23/149

  24, prmerprmeyERnm> paka< pUjyaim 24| paramevaraparamevaryai namapduk pjaymi

  25, imezmYyE nm> paka< pUjyaim 25| mitreamayyai nama pdukpjaymi

  26, ;IzmYyE nm> paka< pUjyaim 26| ahamayyai nama pdukpjaymi

  27, %ffIzmYyE nm> paka< pUjyaim 27| uamayyai nama pdukpjaymi

  28, cyaRnawNwmYyE nm> paka< pUjyaim 28| carynthanthamayyai namapduk pjaymi

  29, laepamuamYyE nm> paka< pUjyaim 29| lopmudrmayyai nama pdukpjaymi

  30, AgSTymYyE nm> paka< pUjyaim 30| agastyamayyai nama pdukpjaymi

  31, kaltapnmYyE nm> paka< pUjyaim 31| klatpanamayyai nama pdukpjaymi

  32, xmaRcayRmYyE nm> paka< pUjyaim 32| dharmcryamayyai namapduk pjaymi

  33, mu kezIrmYyE nm> paka< pUjyaim 33| muktakevaramayyai namapduk pjaymi

  34, dIpklanawmYyE nm> paka< pUjyaim 34| dpakalnthamayyai namapduk pjaymi

  35, iv:[udevmYyE nm> paka< pUjyaim 35| viudevamayyai nama pdukpjaymi

  36, akrdevmYyE nm> paka< pUjyaim 36| prabhkaradevamayyai namapduk pjaymi

  37, tejaedevmYyE nm> paka< pUjyaim 37| tejodevamayyai nama pdukpjaymi

  38, mnaejdevmYyE nm> paka< pUjyaim 38| manojadevamayyai namapduk pjaymi

  39, kLya[devmYyE nm> paka< pUjyaim 39| kalyadevamayyai namapduk pjaymi

  40, vasudevmYyE nm> paka< pUjyaim 40| vsudevamayyai nama pdukpjaymi

  41, rdevmYyE nm> paka< pUjyaim 41| ratnadevamayyai nama pdukpjaymi

  42, IramanNdmYyE nm> paka< pUjyaim42| rrmnandamayyai nama

  pduk pjaymi

  43, Ai[mais(E nm> paka< pUjyaim 43| aimsiddhyai nama pdukpjaymi

  44, li"mais(E nm> paka< pUjyaim 44| laghimsiddhyai nama pdukpjaymi

  45, mihmais(E nm> paka< pUjyaim 45| mahimsiddhyai nama pdukpjaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  24/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  25/149

  68, svRbIjayE nm> paka< pUjyaim 68| sarvabjyai nama pdukpjaymi

  69, svRyaenye nm> paka< pUjyaim 69| sarvayonaye nama pdukpjaymi

  70, svRio{f(E nm> paka< pUjyaim 70| sarvatrikhayai nama pdukpjaymi

  71, ElaeKymaehncSvaimNyE kqyaeigNyE

  nm> paka< pUjyaim

  71| trailokyamohanacakrasvminyai

  prakaayoginyai nama pduk

  pjaymi

  72, kamaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 72| kmkariyai nama pdukpjaymi

  73, bu(aki;R{yE nm> paka< pUjyaim 73| buddhykariyai nama pdukpjaymi

  74, Aharaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 74| ahakrkariyai nama pdukpjaymi

  75, zBdaki;R{yE nm> paka< pUjyaim75| abdkariyai nama pduk

  pjaymi

  76, SpzaRki;R{yE nm> paka< pUjyaim 76| sparkariyai nama pdukpjaymi

  77, paki;R{yE nm> paka< pUjyaim 77| rpkariyai nama pdukpjaymi

  78, rsaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 78| raskariyai nama pdukpjaymi

  79, gNxaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 79| gandhkariyai nama pdukpjaymi

  80, icaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 80| cittkariyai nama pdukpjaymi

  81, xEyaRki;R{yE nm> paka< pUjyaim 81| dhairykariyai nama pdukpjaymi

  82, Sm&Tyaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 82| smtykariyai nama pdukpjaymi

  83, namaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 83| nmkariyai nama pdukpjaymi

  84, bIjaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 84| bjkariyai nama pdukpjaymi

  85, AaTmaki;R{yE nm> paka< pUjyaim 85| tmkariyai nama pdukpjaymi

  86, Am&taki;R{yE nm> paka< pUjyaim 86| amtkariyai nama pdukpjaymi

  87, zrIraki;R{yE nm> paka< pUjyaim 87| arrkariyai nama pdukpjaymi

  88, svaRzapirpUrkcSvaimNyE guyaeigNyE

  nm> paka< pUjyaim

  88| sarvpariprakacakrasvminyai

  guptayoginyai nama pduk

  pjaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  26/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  27/149

  pduk pjaymi

  111, svRN]yyERnm> paka< pUjyaim 111| sarvadvandvakayakaryai namapduk pjaymi

  112, svRsaEaGydaykcSvaimNyE sMday

  yaeigNyE nm> paka< pUjyaim

  112|

  sarvasaubhgyadyakacakrasvminyai

  sampradya yoginyai nama pdukpjaymi

  113, svRisidayE nm> paka< pUjyaim 113| sarvasiddhipradyai namapduk pjaymi

  114, svRsMpTdayE nm> paka< pUjyaim 114| sarvasampatpradyai namapduk pjaymi

  115, svRiyyERnm> paka< pUjyaim 115| sarvapriyakaryai namapduk pjaymi

  116, svRmlkair{yE nm> paka< pUjyaim 116| sarvamagalakriyai namapduk pjaymi

  117, svRkamdayE nm> paka< pUjyaim117| sarvakmapradyai nama

  pduk pjaymi

  118, svR>oivmaecNyE nm> paka< pUjyaim 118| sarvadukhavimocanyai namapduk pjaymi

  119, svRm&TyuzmNyE nm> paka< pUjyaim 119| sarvamtyupraamanyai namapduk pjaymi

  120, svRivinvair{yE nm> paka< pUjyaim 120| sarvavighnanivriyai namapduk pjaymi

  121, svaRsuNdyERnm> paka< pUjyaim 121| sarvgasundaryai namapduk pjaymi

  122, svRsaEaGydaiyNyE nm> paka< pUjyaim 122| sarvasaubhgyadyinyai namapduk pjaymi

  123, svaRwRsaxkcSvaimNyE

  klaeI[RyaeigNyE nm> paka< pUjyaim

  123| sarvrthasdhakacakrasvminyai

  kulottrayoginyai nama pduk

  pjaymi

  124, svR}ayE nm> paka< pUjyaim 124| sarvajyai nama pdukpjaymi

  125, svRzyE nm> paka< pUjyaim 125| sarvaaktyai nama pdukpjaymi

  126, svERyRdayE nm> paka< pUjyaim 126| sarvaivaryapradyai namapduk pjaymi

  127, sv}anmYyE nm> paka< pUjyaim127| savajnamayyai nama pduk

  pjaymi

  128, svRVyaixivnaizNyE nm> paka paka< pUjyaim 129| sarvdhrasvarpyai namapduk pjaymi

  130, svRpaphrayE nm> paka< pUjyaim 130| sarvappaharyai nama

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  28/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  29/149

  pduk pjaymi

  152, svRisidcSvaimNyE

  AitrhSyyaeigNyE nm> paka< pUjyaim

  152| sarvasiddhipradacakrasvminyai

  atirahasyayoginyai nama pduk

  pjaymi

  153, I I mhaairkayE nm> paka paka< pUjyaim

  154| sarvnandamayacakrasvminyai

  parpararahasyayoginyai nama

  pduk pjaymi

  155, ipurayE nm> paka< pUjyaim 155| tripuryai nama pdukpjaymi

  156, ipureZyE nm> paka< pUjyaim 156| tripureyai nama pdukpjaymi

  157, ipursuNdyERnm> paka< pUjyaim 157| tripurasundaryai nama pdukpjaymi

  158, ipurvaisNyE nm> paka< pUjyaim 158| tripuravsinyai nama pdukpjaymi

  159, ipuraiyE nm> paka< pUjyaim 159| tripurriyai nama pdukpjaymi

  160, ipurmailNyE nm> paka< pUjyaim 160| tripuramlinyai nama pdukpjaymi

  161, ipurisayE nm> paka< pUjyaim 161| tripurasiddhyai nama pdukpjaymi

  162, ipuraMbayE nm> paka< pUjyaim 162| tripurmbyai nama pdukpjaymi

  163, mhaipursuNdyERnm> paka< pUjyaim 163| mahtripurasundaryai namapduk pjaymi164, mhamheyERnm> paka< pUjyaim 164| mahmahevaryai nama

  pduk pjaymi

  165, mhamhara}(E nm> paka< pUjyaim 165| mahmahrjyai namapduk pjaymi

  166, mhamhazyE nm> paka< pUjyaim 166| mahmahaktyai namapduk pjaymi

  167, mhamhaguayE nm> paka< pUjyaim 167| mahmahguptyai namapduk pjaymi

  168, mhamha}yE nm> paka< pUjyaim168| mahmahjaptyai nama

  pduk pjaymi

  169, mhamhanNdayE nm> paka< pUjyaim 169| mahmahnandyai namapduk pjaymi

  170, mhamhaSkNxayE nm> paka< pUjyaim 170| mahmahskandhyai namapduk pjaymi

  171, mhamhazyayE nm> paka< pUjyaim 171| mahmahayyai namapduk pjaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  30/149

  172, mhamha Icngr saa}(E nm>

  paka< pUjyaim nmSte nmSte nmSte Svaha

  II@e Anuup! DNdse nm> maehd $kar

  arkpIQiSwt $rkamerainlyayE $rIkamerI lita mhaairkayE devtayE nm> @e< bIj, saE>

  kIlkasya ruddhaakti svhnta ml mahmantrasya ptendriydhihy ttrditya aye nama

  anuup chandase nama mohada kra bharakaphasthita varakmevarganilayyai

  varkmevar lait mahbharikyai devatyai nama ai bja, kl akti, sau klaka,

  ajana siddhau viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;f NyasaE>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaga nysau

  isan< smasa* tenailt laecn>

  iniwMpTyit svR Sten sm&imanesiddhjana samsdya tenjalita locana

  nithimpatyati sarvatra bhaktastena samddhimne

  1, @e< IIipursuNdyERSvaha 1| ai hr r tripurasundaryai svh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  31/149

  2, dydeVyE Svaha 2| hdayadevyai svh

  3, izraedeVyE Svaha 3| irodevyai svh

  4, izoadeVyE Svaha 4| ikhdevyai svh

  5, kvcdeVyE Svaha5| kavacadevyai svh

  6, nedeVyE Svaha 6| netradevyai svh

  7, AdeVyE Svaha 7| astradevyai svh

  8, kameyERSvaha 8| kmevaryai svh

  9, gmailNyE Svaha 9| bhagamlinyai svh

  10, inTyiayE Svaha 10| nityaklinnyai svh

  11, e{fayE Svaha 11| bheruyai svh

  12, vivaisNyE Svaha 12| vahnivsinyai svh

  13, mhaverayE Svaha 13| mahvajrevaryai svh

  14, izvTyE Svaha 14| ivadtyai svh

  15, TvirtayE Svaha 15| tvarityai svh

  16, klsuNdyERSvaha 16| kulasundaryai svh

  17, inTyayE Svaha 17| nityyai svh

  18, nIlptakayE Svaha 18| nlapatkyai svh

  19, ivjyayE Svaha 19| vijayyai svh

  20, svRmlayE Svaha 20| sarvamagalyai svh21, JvalamailNyE Svaha 21| jvlmlinyai svh

  22, icayE Svaha 22| citryai svh

  23, mhainTyayE Svaha 23| mahnityyai svh

  24, prmerprmeyERSvaha 24| paramevaraparamevaryai svh

  25, imezmYyE Svaha 25| mitreamayyai svh

  26, ;IzmYyE Svaha 26| ahamayyai svh

  27, %ffIzmYyE Svaha27| uamayyai svh

  28, cyaRnawmYyE Svaha 28| carynthamayyai svh

  29, laepamuamYyE Svaha 29| lopmudrmayyai svh

  30, AgSTymYyE Svaha 30| agastyamayyai svh

  31, kaltapnmYyE Svaha 31| klatpanamayyai svh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  32/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  33/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  34/149

  91, AnmdNyE Svaha 91| anagamadanyai svh

  92, AnmdnaturayE Svaha 92| anagamadanturyai svh

  93, AnreoayE Svaha 93| anagarekhyai svh

  94, AnveigNyE Svaha94| anagaveginyai svh

  95, AnazayE Svaha 95| anagkuyai svh

  96, AnmailNyE Svaha 96| anagamlinyai svh

  97, svRs']ae[cSvaimNyE gutryaeigNyE

  Svaha

  97| sarvasakobhaacakrasvminyai

  guptatarayoginyai svh

  98, svRs']aei{yE Svaha 98| sarvasakobhiyai svh

  99, svRivaiv{yE Svaha 99| sarvavidrviyai svh

  100, svaRki;R{yE Svaha 100| sarvkariyai svh

  101, svRaidNyE Svaha 101| sarvahldinyai svh

  102, svRsMmaeihNyE Svaha 102| sarvasammohinyai svh

  103, svRStiMNyE Svaha 103| sarvastambhinyai svh

  104, svRj&iM{yE Svaha 104| sarvajmbhiyai svh

  105, svRvzyERSvaha 105| sarvavaakaryai svh

  106, svRriNyE Svaha 106| sarvarajinyai svh

  107, svaeRNmaidNyE Svaha 107| sarvonmdinyai svh

  108, svaRwRsaixkayE Svaha 108| sarvrthasdhikyai svh109, svRsMpipUir{yE Svaha 109| sarvasampattipriyai svh

  110, svRmmYyE Svaha 110| sarvamantramayyai svh

  111, svRN]yyER Svaha 111| sarvadvandvakayakaryai svh

  112, svRsaEaGydaykcSvaimNyE sMday

  yaeigNyE Svaha

  112| sarvasaubhgyadyakacakrasvminyai

  sampradya yoginyai svh

  113, svRisidayE Svaha 113| sarvasiddhipradyai svh

  114, svRsMpTdayE Svaha114| sarvasampatpradyai svh

  115, svRiyyERSvaha 115| sarvapriyakaryai svh

  116, svRmlkair{yE Svaha 116| sarvamagalakriyai svh

  117, svRkamdayE Svaha 117| sarvakmapradyai svh

  118, svR>oivmaecNyE Svaha 118| sarvadukhavimocanyai svh

  119, svRm&TyuzmNyE Svaha 119| sarvamtyupraamanyai svh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  35/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  36/149

  149, mhaveyERSvaha 149| mahvajrevaryai svh

  150, mhagmailNyE Svaha 150| mahbhagamlinyai svh

  151, mhaIsuNdyERSvaha 151| mahrsundaryai svh

  152, svRisidcSvaimNyE AitrhSyyaeigNyESvaha

  152| sarvasiddhipradacakrasvminyai

  atirahasyayoginyai svh

  153, I I mhaairkayE Svaha 153| r r mahbharikyai svh

  154, svaRnNdmycSvaimNyE

  praprrhSyyaeigNyE Svaha

  154| sarvnandamayacakrasvminyai

  parpararahasyayoginyai svh

  155, ipurayE Svaha 155| tripuryai svh

  156, ipureZyE Svaha 156| tripureyai svh

  157, ipursuNdyERSvaha 157| tripurasundaryai svh

  158, ipurvaisNyE Svaha 158| tripuravsinyai svh

  159, ipuraiyE Svaha 159| tripurriyai svh

  160, ipurmailNyE Svaha 160| tripuramlinyai svh

  161, ipurisayE Svaha 161| tripurasiddhyai svh

  162, ipuraMbayE Svaha 162| tripurmbyai svh

  163, mhaipursuNdyERSvaha 163| mahtripurasundaryai svh

  164, mhamheyERSvaha 164| mahmahevaryai svh

  165, mhamhara}(E Svaha 165| mahmahrjyai svh166, mhamhazyE Svaha 166| mahmahaktyai svh

  167, mhamhaguayE Svaha 167| mahmahguptyai svh

  168, mhamha}yE Svaha 168| mahmahjaptyai svh

  169, mhamhanNdayE Svaha 169| mahmahnandyai svh

  170, mhamhaSkNxayE Svaha 170| mahmahskandhyai svh

  171, mhamhazyayE Svaha 171| mahmahayyai svh

  172, mhamha Icngr saa}(E nmStenmSte nmSte nmSte Svaha II@e

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  37/149

  ASy Izuzi tpR[aNt mala mhamSy pa[IiyaixaYyayRmaidTy \;ye nm> b&htI DNdse nm> saivk lkar

  arkpIQiSwt litkamera inlyayE litalita mhaairkayE devtayE nm> @e< bIj, saE> kIlkpilisiddhyarthe jape viniyoga

  a< I< E< aE< > kr-;fNyasaE>hr hr hr hrai hrau hra kara-aaganysau

  iplTvarmpav&Ty patatlyaeign>vI]te_yae lBdisi Stv > suoIvet!

  pilatvramapvtya ptatalayogina

  vkatebhyo labdasiddhi stava bhakta sukhbhavet

  1, @e< IIipursuNdrItpRyaim 1| ai hr rtripurasundar tarpaymi

  2, dydevItpRyaim2| hdayadev tarpaymi

  3, izraedevItpRyaim 3| irodev tarpaymi

  4, izoadevItpRyaim 4| ikhdev tarpaymi

  5, kvcdevItpRyaim 5| kavacadev tarpaymi

  6, nedevItpRyaim 6| netradev tarpaymi

  7, AdevItpRyaim 7| astradev tarpaymi

  8, kamerItpRyaim 8| kmevar tarpaymi

  9, gmailnItpRyaim 9| bhagamlin tarpaymi

  10, inTyia< tpRyaim 10| nityaklinn tarpaymi

  11, e{fa< tpRyaim 11| bheru tarpaymi

  12, vivaisnItpRyaim 12| vahnivsin tarpaymi

  13, mhavera< tpRyaim 13| mahvajrevar tarpaymi

  14, izvtI tpRyaim 14| ivadt tarpaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  38/149

  15, Tvirta< tpRyaim 15| tvarit tarpaymi

  16, klsuNdrItpRyaim 16| kulasundar tarpaymi

  17, inTya< tpRyaim 17| nity tarpaymi

  18, nIlptaka< tpRyaim18| nlapatk tarpaymi

  19, ivjya< tpRyaim 19| vijay tarpaymi

  20, svRmla< tpRyaim 20| sarvamagal tarpaymi

  21, JvalamailnI tpRyaim 21| jvlmlin tarpaymi

  22, ica< tpRyaim 22| citr tarpaymi

  23, mhainTya< tpRyaim 23| mahnity tarpaymi

  24, prmerprmermyItpRyaim 24| paramevaraparamevaramay tarpaymi

  25, imezmyItpRyaim 25| mitreamay tarpaymi

  26, ;IzmyItpRyaim 26| ahamay tarpaymi

  27, %ffIzmyItpRyaim 27| uamay tarpaymi

  28, cyaRnawmyItpRyaim 28| carynthamay tarpaymi

  29, laepamuamyItpRyaim 29| lopmudrmay tarpaymi

  30, AgSTymyItpRyaim 30| agastyamay tarpaymi

  31, kaltapnmyItpRyaim 31| klatpanamay tarpaymi

  32, xmaRcayRmyItpRyaim 32| dharmcryamay tarpaymi

  33, mu kezIrmyItpRyaim 33| muktakevaramay tarpaymi34, dIpklanawmyItpRyaim 34| dpakalnthamay tarpaymi

  35, iv:[udevmyItpRyaim 35| viudevamay tarpaymi

  36, akrdevmyItpRyaim 36| prabhkaradevamay tarpaymi

  37, tejaedevmyItpRyaim 37| tejodevamay tarpaymi

  38, mnaejdevmyItpRyaim 38| manojadevamay tarpaymi

  39, kLya[devmyItpRyaim 39| kalyadevamay tarpaymi

  40, rdevmyItpRyaim40| ratnadevamay tarpaymi

  41, vasudevmyItpRyaim 41| vsudevamay tarpaymi

  42, IramanNdmyItpRyaim 42| rrmnandamay tarpaymi

  43, Ai[maisItpRyaim 43| aimsiddh tarpaymi

  44, li"maisItpRyaim 44| laghimsiddh tarpaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  39/149

  45, mihmaisItpRyaim 45| mahimsiddh tarpaymi

  46, $izTvisI tpRyaim 46| itvasiddh tarpaymi

  47, vizTvisItpRyaim 47| vaitvasiddh tarpaymi

  48, akaMyisItpRyaim48| prkmyasiddh tarpaymi

  49, ui isItpRyaim 49| bhukti siddh tarpaymi

  50, #aisI tpRyaim 50| iccsiddh tarpaymi

  51, aiisItpRyaim 51| prptisiddh tarpaymi

  52, svRkamisItpRyaim 52| sarvakmasiddh tarpaymi

  53, aItpRyaim 53| brhm tarpaymi

  54, maherItpRyaim 54| mhevar tarpaymi

  55, kaEmarItpRyaim 55| kaumr tarpaymi

  56, vE:[vItpRyaim 56| vaiav tarpaymi

  57, varahI tpRyaim 57| vrh tarpaymi

  58, maheNItpRyaim 58| mhendr tarpaymi

  59, camuNfa< tpRyaim 59| cmun tarpaymi

  60, mhalmItpRyaim 60| mahlakm tarpaymi

  61, svRs']aei[ItpRyaim 61| sarvasakobhi tarpaymi

  62, svRivaiv[ItpRyaim 62| sarvavidrvi tarpaymi

  63, svaRki;R[ItpRyaim 63| sarvkari tarpaymi64, svRvzrItpRyaim 64| sarvavaakar tarpaymi

  65, svaeRNmaidnItpRyaim 65| sarvonmdin tarpaymi

  66, svRmhaza< tpRyaim 66| sarvamahku tarpaymi

  67, svRoecrItpRyaim 67| sarvakhecar tarpaymi

  68, svRbIja< tpRyaim 68| sarvabj tarpaymi

  69, svRyaenItpRyaim 69| sarvayon tarpaymi

  70, svRio{fa< tpRyaim70| sarvatrikha tarpaymi

  71, ElaeKymaehncSvaimnIkqyaeignI

  tpRyaim

  71| trailokyamohanacakrasvmin

  prakaayogin tarpaymi

  72, kamaki;R[ItpRyaim 72| kmkari tarpaymi

  73, bu(aki;R[ItpRyaim 73| buddhykari tarpaymi

  74, Aharaki;R[ItpRyaim 74| ahakrkari tarpaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  40/149

  75, zBdaki;R[I tpRyaim 75| abdkari tarpaymi

  76, SpzaRki;R[ItpRyaim 76| sparkari tarpaymi

  77, paki;R[ItpRyaim 77| rpkari tarpaymi

  78, rsaki;R[ItpRyaim78| raskari tarpaymi

  79, gNxaki;R[ItpRyaim 79| gandhkari tarpaymi

  80, icaki;R[ItpRyaim 80| cittkari tarpaymi

  81, xEyaRki;R[ItpRyaim 81| dhairykari tarpaymi

  82, Sm&Tyaki;R[ItpRyaim 82| smtykari tarpaymi

  83, namaki;R[ItpRyaim 83| nmkari tarpaymi

  84, bIjaki;R[ItpRyaim 84| bjkari tarpaymi

  85, AaTmaki;R[ItpRyaim 85| tmkari tarpaymi

  86, Am&taki;R[ItpRyaim 86| amtkari tarpaymi

  87, zrIraki;R[ItpRyaim 87| arrkari tarpaymi

  88, svaRzapirpUrkcSvaimnIguyaeignI

  tpRyaim

  88| sarvpariprakacakrasvmin

  guptayogin tarpaymi

  89, Anksuma< tpRyaim 89| anagakusum tarpaymi

  90, Anmeola< tpRyaim 90| anagamekhal tarpaymi

  91, Anmdna< tpRyaim 91| anagamadan tarpaymi

  92, Anmdnatura< tpRyaim 92| anagamadantur tarpaymi93, Anreoa< tpRyaim 93| anagarekh tarpaymi

  94, AnveignItpRyaim 94| anagavegin tarpaymi

  95, Anaza< tpRyaim 95| anagku tarpaymi

  96, AnmailnItpRyaim 96| anagamlin tarpaymi

  97, svRs']ae[cSvaimnIgutryaeignI

  tpRyaim

  97| sarvasakobhaacakrasvmin

  guptatarayogin tarpaymi

  98, svRs']aei[ItpRyaim98| sarvasakobhi tarpaymi

  99, svRivaiv[ItpRyaim 99| sarvavidrvi tarpaymi

  100, svaRki;R[ItpRyaim 100| sarvkari tarpaymi

  101, svRaidnItpRyaim 101| sarvahldin tarpaymi

  102, svRsMmaeihnItpRyaim 102| sarvasammohin tarpaymi

  103, svRStiMnI tpRyaim 103| sarvastambhin tarpaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  41/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  42/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  43/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  44/149

  vksiddhirtvivitbhokt pnugrahakrii

  mahkavitvarp ca bhaktastena tvayspata

  1, @e< IIipursuNdrI jy jy 1| ai hr r tripurasundar jayajaya

  2, dydevI jy jy 2| hdayadev jaya jaya

  3, izraedevI jy jy 3| irodev jaya jaya

  4, izoadevI jy jy 4| ikhdev jaya jaya

  5, kvcdevI jy jy 5| kavacadev jaya jaya

  6, nedevI jy jy 6| netradev jaya jaya

  7, AdevI jy jy 7| astradev jaya jaya

  8, kamerI jy jy 8| kmevar jaya jaya

  9, gmailnI jy jy 9| bhagamlin jaya jaya

  10, inTyie jy jy 10| nityaklinne jaya jaya

  11, e{fe jy jy 11| bherue jaya jaya

  12, vivaisnI jy jy 12| vahnivsin jaya jaya

  13, mhaverI jy jy 13| mahvajrevar jaya jaya

  14, izvtI jy jy 14| ivadt jaya jaya

  15, Tvirte jy jy 15| tvarite jaya jaya16, klsuNdrI jy jy 16| kulasundar jaya jaya

  17, inTye jy jy 17| nitye jaya jaya

  18, nIlptake jy jy 18| nlapatke jaya jaya

  19, ivjye jy jy 19| vijaye jaya jaya

  20, svRmle jy jy 20| sarvamagale jaya jaya

  21, JvalamailnI jy jy 21| jvlmlin jaya jaya

  22, ice jy jy22| citre jaya jaya

  23, mhainTye jy jy 23| mahnitye jaya jaya

  24, prmerprmermyI jy jy 24| paramevaraparamevaramayjaya jaya

  25, imezmyI jy jy 25| mitreamay jaya jaya

  26, ;IzmyI jy jy 26| ahamay jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  45/149

  27, %ffIzmyI jy jy 27| uamay jaya jaya

  28, cyaRnawmyI jy jy 28| carynthamay jaya jaya

  29, laepamuamyI jy jy 29| lopmudrmay jaya jaya

  30, AgSTymyI jy jy30| agastyamay jaya jaya

  31, kaltapnmyI jy jy 31| klatpanamay jaya jaya

  32, xmaRcayRmyI jy jy 32| dharmcryamay jaya jaya

  33, mu kezIrmyI jy jy 33| muktakevaramay jaya jaya

  34, dIpklanawmyI jy jy 34| dpakalnthamay jaya jaya

  35, iv:[udevmyI jy jy 35| viudevamay jaya jaya

  36, akrdevmyI jy jy 36| prabhkaradevamay jaya jaya

  37, tejaedevmyI jy jy 37| tejodevamay jaya jaya

  38, mnaejdevmyI jy jy 38| manojadevamay jaya jaya

  39, kLya[devmyI jy jy 39| kalyadevamay jaya jaya

  40, rdevmyI jy jy 40| ratnadevamay jaya jaya

  41, vasudevmyI jy jy 41| vsudevamay jaya jaya

  42, IramanNdmyI jy jy 42| rrmnandamay jaya jaya

  43, Ai[maise jy jy 43| aimsiddhe jaya jaya

  44, li"maise jy jy 44| laghimsiddhe jaya jaya

  45, mihmaise jy jy 45| mahimsiddhe jaya jaya46, $izTvise jy jy 46| itvasiddhe jaya jaya

  47, vizTvise jy jy 47| vaitvasiddhe jaya jaya

  48, akaMyise jy jy 48| prkmyasiddhe jaya jaya

  49, ui ise jy jy 49| bhukti siddhe jaya jaya

  50, #aise jy jy 50| iccsiddhe jaya jaya

  51, aiise jy jy 51| prptisiddhe jaya jaya

  52, svRkamise jy jy52| sarvakmasiddhe jaya jaya

  53, aI jy jy 53| brhm jaya jaya

  54, maherI jy jy 54| mhevar jaya jaya

  55, kaEmarI jy jy 55| kaumr jaya jaya

  56, vE:[vI jy jy 56| vaiav jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  46/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  47/149

  87, zrIraki;R[I jy jy 87| arrkari jaya jaya

  88, svaRzapirpUrkcSvaimnI guyaeignI

  jy jy

  88| sarvpariprakacakrasvmin

  guptayogin jaya jaya

  89, Anksume jy jy89| anagakusume jaya jaya

  90, Anmeole jy jy 90| anagamekhale jaya jaya

  91, Anmdne jy jy 91| anagamadane jaya jaya

  92, Anmdnature jy jy 92| anagamadanture jaya jaya

  93, Anreoe jy jy 93| anagarekhe jaya jaya

  94, Anveig[I jy jy 94| anagavegi jaya jaya

  95, Anaze jy jy 95| anagkue jaya jaya

  96, AnmailnI jy jy 96| anagamlin jaya jaya

  97, svRs']ae[cSvaimnI gutryaeignIjy jy

  97| sarvasakobhaacakrasvmin

  guptatarayogin jaya jaya

  98, svRs']aei[I jy jy 98| sarvasakobhi jaya jaya

  99, svRivaiv[I jy yj 99| sarvavidrvi jaya yaja

  100, svaRki;R[I jy jy 100| sarvkari jaya jaya

  101, svRaid[I jy jy 101| sarvahldi jaya jaya

  102, svRsMmaeihnI jy jy 102| sarvasammohin jaya jaya

  103, svRStiMnI jy jy 103| sarvastambhin jaya jaya104, svRj&iM[I jy yj 104| sarvajmbhi jaya yaja

  105, svRvzrI jy jy 105| sarvavaakar jaya jaya

  106, svRrinI jy jy 106| sarvarajin jaya jaya

  107, svaeRNmaidnI jy jy 107| sarvonmdin jaya jaya

  108, svaRwRsaixke jy jy 108| sarvrthasdhike jaya jaya

  109, svRsMpipUir[I jy jy 109| sarvasampattipri jaya jaya

  110, svRmmyI jy jy110| sarvamantramay jaya jaya

  111, svRN]yrI jy jy 111| sarvadvandvakayakar jayajaya

  112, svRsaEaGydaykcSvaimnI sMday

  yaeignI jy jy

  112|

  sarvasaubhgyadyakacakrasvmin

  sampradya yogin jaya jaya

  113, svRiside jy jy 113| sarvasiddhiprade jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  48/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  49/149

  143, svRraeghrcSvaimnI rhSyyaeignI jy

  jy

  143| sarvarogaharacakrasvmin

  rahasyayogin jaya jaya

  144, bai[nI jy jy 144| bin jaya jaya

  145, caipnI jy jy145| cpin jaya jaya

  146, paiznI jy jy 146| pin jaya jaya

  147, AiznI jy jy 147| akuin jaya jaya

  148, mhakamerI jy jy 148| mahkmevar jaya jaya

  149, mhaverI jy jy 149| mahvajrevar jaya jaya

  150, mhagmailnI jy jy 150| mahbhagamlin jaya jaya

  151, mhaIsuNdrI jy jy 151| mahrsundar jaya jaya

  152, svRisidcSvaimnI

  AitrhSyyaeignI jy jy

  152| sarvasiddhipradacakrasvmin

  atirahasyayogin jaya jaya

  153, I I mhaairke jy jy 153| r r mahbharike jaya jaya

  154, svaRnNdmycSvaimnI

  praprrhSyyaeignI jy jy

  154| sarvnandamayacakrasvmin

  parpararahasyayogin jaya jaya

  155, ipure jy jy 155| tripure jaya jaya

  156, ipureiz jy jy 156| tripurei jaya jaya

  157, ipursuNdrI jy jy 157| tripurasundar jaya jaya

  158, ipurvaisnI jy jy 158| tripuravsin jaya jaya159, ipuraI> jy jy 159| tripurr jaya jaya

  160, ipurmailnI jy jy 160| tripuramlin jaya jaya

  161, ipurise jy jy 161| tripurasiddhe jaya jaya

  162, ipuraMba jy jy 162| tripurmb jaya jaya

  163, mhaipursuNdrI jy jy 163| mahtripurasundar jaya jaya

  164, mhamherI jy jy 164| mahmahevar jaya jaya

  165, mhamharai} jy jy165| mahmahrji jaya jaya

  166, mhamhaze jy jy 166| mahmahakte jaya jaya

  167, mhamhague jy jy 167| mahmahgupte jaya jaya

  168, mhamha}e jy jy 168| mahmahjapte jaya jaya

  169, mhamhanNde jy jy 169| mahmahnande jaya jaya

  170, mhamhaSkNxe jy jy 170| mahmahskandhe jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  50/149

  171, mhamhazye jy jy 171| mahmahaye jaya jaya

  172, mhamha Icngrsaai} jy jy

  nmSte nmSte nmSte Svaha II@e iup!DNdse nm> aegd hkar

  arkpIQiSwt hilnIlita mi{ftaay hilkkamer mhaairkay devtayE nm> @e< bIj, saE> kIlkasya ruddhaivasambudhyantaml mahmantrasya ghrentriydhihyi bhagditya aye

  nama triup chandase nama bhogada hakra bharakaphasthita halinlait maitgya

  halikakmevara mahbharikyae devatyai nama ai bja, kl akti, sau klaka,

  dehasiddhau viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;fnyasaE>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaganaysau

  Xyan

  tath siddhyati te bhakto yaarrasya prvati

  taptakcana kearsya kathpi kvpi na kaya

  1, @e< IIipursuNdr 1| ai hr r tripurasundara

  2, dydev 2| hdayadeva

  3, izraedev 3| irodeva

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  51/149

  4, izoadev 4| ikhdeva

  5, kvcdev 5| kavacadeva

  6, nedev 6| netradeva

  7, Aadev7| stradeva

  8, kamer 8| kmevara

  9, gmailne 9| bhagamline

  10, inTyi 10| nityaklinna

  11, e{f 11| bherua

  12, vivaisne 12| vahnivsine

  13, mhaver 13| mahvajrevara

  14, izvt 14| ivadta

  15, Tvirt 15| tvarita

  16, klsuNdr 16| kulasundara

  17, inTy 17| nitya

  18, nIlptak 18| nlapatka

  19, ivjy 19| vijaya

  20, svRml 20| sarvamagala

  21, Jvalamailne 21| jvlmline

  22, ic 22| citra23, mhainTy 23| mahnitya

  24, prmerprmer 24| paramevaraparamevara

  25, imezmy 25| mitreamaya

  26, ;Izmy 26| ahamaya

  27, %ffIzmy 27| uamaya

  28, cyaRnawmy 28| carynthamaya

  29, laepamuamy29| lopmudrmaya

  30, AgSTymy 30| agastyamaya

  31, kaltapnmy 31| klatpanamaya

  32, xmaRcayRmy 32| dharmcryamaya

  33, mu kezIrmy 33| muktakevaramaya

  34, dIpklanawmy 34| dpakalnthamaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  52/149

  35, iv:[udevmy 35| viudevamaya

  36, akrdevmy 36| prabhkaradevamaya

  37, tejaedevmy 37| tejodevamaya

  38, mnaejdevmy38| manojadevamaya

  39, kLya[devmy 39| kalyadevamaya

  40, rdevmy 40| ratnadevamaya

  41, vasudevmy 41| vsudevamaya

  42, IramanNdmy 42| rrmnandamaya

  43, Ai[mais 43| aimsiddha

  44, li"mais 44| laghimsiddha

  45, mihmais 45| mahimsiddha

  46, $izTvis 46| itvasiddha

  47, vizTvis 47| vaitvasiddha

  48, akaMyis 48| prkmyasiddha

  49, ui is 49| bhukti siddha

  50, #ais 50| iccsiddha

  51, aiis 51| prptisiddha

  52, svRkamis 52| sarvakmasiddha

  53, [e 53| brahme54, mher 54| mahevara

  55, kmr 55| kumara

  56, iv:[ve 56| viave

  57, vrihne 57| varahine

  58, mheN 58| mahendra

  59, camuNf 59| cmuna

  60, mhalim60| mahlakmi

  61, svRs']aei[e 61| sarvasakobhie

  62, svRivaiv[e 62| sarvavidrvie

  63, svaRki;R[e 63| sarvkarie

  64, svRvzr 64| sarvavaakara

  65, svaeRNmaidne 65| sarvonmdine

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  53/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  54/149

  96, Anmailne 96| anagamline

  97, svRs']ae[cSvaimne

  gutryaeigne

  97| sarvasakobhaa

  cakrasvmine guptatarayogine

  98, svRs']aei[e98| sarvasakobhie

  99, svRivaiv[e 99| sarvavidrvie

  100, svaRki;R[e 100| sarvkarie

  101, svRaidne 101| sarvahldine

  102, svRsMmaeihne 102| sarvasammohine

  103, svRStiMne 103| sarvastambhine

  104, svRj&iMne 104| sarvajmbhine

  105, svRvzr 105| sarvavaakara

  106, svRrk 106| sarvarajaka

  107, svaeRNmaidne 107| sarvonmdine

  108, svaRwRsaixne 108| sarvrthasdhine

  109, svRsMpipUr[e 109| sarvasampattiprae

  110, svRmmy 110| sarvamantramaya

  111, svRN]yr 111| sarvadvandvakayakara

  112, svRsaEaGydaykcSvaimne sMday

  yaeigne

  112| sarvasaubhgyadyaka

  cakrasvmine sampradya yogine

  113, svRisid 113| sarvasiddhiprada

  114, svRsMpTd 114| sarvasampatprada

  115, svRiyr 115| sarvapriyakara

  116, svRmlkairne 116| sarvamagalakrine

  117, svRkamd 117| sarvakmaprada

  118, svR>oivmaeicne 118| sarvadukhavimocine

  119, svRm&Tyuzimn 119| sarvamtyupraamina

  120, svRivinvair[e 120| sarvavighnanivrie

  121, svaRsuNdr 121| sarvgasundara

  122, svRsaEaGydaiyne 122| sarvasaubhgyadyine

  123, svaRwRsaxkcSvaimne

  klaeI[Ryaeigne

  123| sarvrthasdhaka

  cakrasvmine kulottrayogine

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  55/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  56/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  57/149

  asya ruddhaiva namontamlmahmantrasya jihventriydhihyndrditya aye nama

  jagat chandase nama bhogada sakra bharakaphasthita sarasvatlait maitkya

  sarvajakmevara mahbharakya devatyai nama ai bja, kl akti, sau klaka,

  laeh isaE ivinyaeg>loha siddhau viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;fnyasaE>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaganaysau

  TvT hStSpzeRn laehae_yivt> izve

  ka'cnI avmaaeit ywa SyaiZzvtuLytatvatbhakta hastasparena lohobhyaavita ive

  kcan bhvampnoti yath syivatulyat

  1, @e< IIipursuNdray nm> paka< pUjyaim 1| ai hr r tripurasundaryanama pduk pjaymi

  2, dydevay nm> paka< pUjyaim 2| hdayadevya nama pdukpjaymi

  3, izraedevay nm> paka< pUjyaim 3| irodevya nama pdukpjaymi

  4, izoadevay nm> paka< pUjyaim 4| ikhdevya nama pdukpjaymi

  5, kvcdevay nm> paka< pUjyaim 5| kavacadevya nama pdukpjaymi

  6, nedevay nm> paka< pUjyaim 6| netradevya nama pdukpjaymi

  7, Adevay nm> paka< pUjyaim 7| astradevya nama pdukpjaymi

  8, kameray nm> paka< pUjyaim 8| kmevarya nama pdukpjaymi

  9, gmailne nm> paka< pUjyaim 9| bhagamline nama pdukpjaymi

  10, inTyiay nm> paka< pUjyaim 10| nityaklinnya nama pdukpjaymi11, e{fay nm> paka< pUjyaim 11| bheruya nama pduk

  pjaymi

  12, vivaisne nm> paka< pUjyaim 12| vahnivsine nama pdukpjaymi

  13, mhaveray nm> paka< pUjyaim 13| mahvajrevarya nama pdukpjaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  58/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  59/149

  37, tejaedevmyay nm> paka< pUjyaim 37| tejodevamayya nama pdukpjaymi

  38, mnaejdevmyay nm> paka< pUjyaim 38| manojadevamayya namapduk pjaymi

  39, kLya[devmyay nm> paka< pUjyaim 39| kalyadevamayya namapduk pjaymi

  40, rdevmyay nm> paka< pUjyaim 40| ratnadevamayya nama pdukpjaymi

  41, vasudevmyay nm> paka< pUjyaim 41| vsudevamayya nama pdukpjaymi

  42, IramanNdmyay nm> paka< pUjyaim 42| rrmnandamayya namapduk pjaymi

  43, Ai[maisay nm> paka< pUjyaim 43| aimsiddhya nama pdukpjaymi

  44, li"maisay nm> paka< pUjyaim 44| laghimsiddhya nama pdukpjaymi

  45, mihmaisay nm> paka< pUjyaim 45| mahimsiddhya nama pdukpjaymi

  46, $izTvisay nm> paka< pUjyaim 46| itvasiddhya nama pdukpjaymi

  47, vizTvisay nm> paka< pUjyaim 47| vaitvasiddhya nama pdukpjaymi

  48, akaMyisay nm> paka< pUjyaim 48| prkmyasiddhya nama pdukpjaymi

  49, uiisay nm> paka< pUjyaim 49| bhuktisiddhya nama pdukpjaymi

  50, #aisay nm> paka< pUjyaim 50| iccsiddhya nama pdukpjaymi

  51, aiisay nm> paka< pUjyaim 51| prptisiddhya nama pdukpjaymi

  52, svRkamisay nm> paka< pUjyaim 52| sarvakmasiddhya namapduk pjaymi

  53, aay nm> paka< pUjyaim 53| brhmya nama pdukpjaymi

  54, maheray nm> paka< pUjyaim 54| mhevarya nama pdukpjaymi

  55, kmaray nm> paka< pUjyaim55| kumrya nama pduk

  pjaymi

  56, iv:[ve nm> paka< pUjyaim 56| viave nama pduk pjaymi

  57, vrahay nm> paka< pUjyaim 57| varhya nama pduk pjaymi

  58, mheNay nm> paka< pUjyaim 58| mahendrya nama pdukpjaymi

  59, camuNfay nm> paka< pUjyaim 59| cmunya nama pduk

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  60/149

  pjaymi

  60, mhalMye nm> paka< pUjyaim 60| mahlakmye nama pdukpjaymi

  61, svRs']aei[e nm> paka< pUjyaim 61| sarvasakobhie nama pdukpjaymi

  62, svRivaiv[e nm> paka< pUjyaim 62| sarvavidrvie nama pdukpjaymi

  63, svaRki;R[e nm> paka< pUjyaim 63| sarvkarie nama pdukpjaymi

  64, svRvzray nm> paka< pUjyaim 64| sarvavaakarya nama pdukpjaymi

  65, svaeRNmaidne nm> paka< pUjyaim 65| sarvonmdine nama pdukpjaymi

  66, svRmhazay nm> paka< pUjyaim 66| sarvamahkuya nama pdukpjaymi

  67, svRoecray nm> paka< pUjyaim67| sarvakhecarya nama pduk

  pjaymi

  68, svRbIjay nm> paka< pUjyaim 68| sarvabjya nama pdukpjaymi

  69, svRyaenye nm> paka< pUjyaim 69| sarvayonaye nama pdukpjaymi

  70, svRio{fay nm> paka< pUjyaim 70| sarvatrikhaya nama pdukpjaymi

  71, ElaeKymaehncSvaimne kqyaeigne nm>

  paka< pUjyaim

  71| trailokyamohanacakrasvmine

  prakaayogine nama pduk

  pjaymi

  72, kamaki;R[e nm> paka< pUjyaim 72| kmkarie nama pdukpjaymi

  73, bu(aki;R[e nm> paka< pUjyaim 73| buddhykarie nama pdukpjaymi

  74, Aharaki;R[e nm> paka< pUjyaim 74| ahakrkarie nama pdukpjaymi

  75, zBdaki;R[e nm> paka< pUjyaim 75| abdkarie nama pdukpjaymi

  76, SpzaRki;R[e nm> paka< pUjyaim 76| sparkarie nama pdukpjaymi

  77, paki;R[e nm> paka< pUjyaim77| rpkarie nama pduk

  pjaymi

  78, rsaki;R[e nm> paka< pUjyaim 78| raskarie nama pdukpjaymi

  79, gNxaki;R[e nm> paka< pUjyaim 79| gandhkarie nama pdukpjaymi

  80, icaki;R[e nm> paka< pUjyaim 80| cittkarie nama pdukpjaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  61/149

  81, xEyaRki;R[e nm> paka< pUjyaim 81| dhairykarie nama pdukpjaymi

  82, Sm&Tyaki;R[e nm> paka< pUjyaim 82| smtykarie nama pdukpjaymi

  83, namaki;R[e nm> paka< pUjyaim 83| nmkarie nama pdukpjaymi

  84, bIjaki;R[e nm> paka< pUjyaim 84| bjkarie nama pdukpjaymi

  85, AaTmaki;R[e nm> paka< pUjyaim 85| tmkarie nama pdukpjaymi

  86, Am&taki;R[e nm> paka< pUjyaim 86| amtkarie nama pdukpjaymi

  87, zrIraki;R[e nm> paka< pUjyaim 87| arrkarie nama pdukpjaymi

  88, svaRzapirpUrkcSvaimne guyaeigne nm>

  paka< pUjyaim

  88| sarvpariprakacakrasvmine

  guptayogine nama pduk pjaymi

  89, Anksumay nm> paka< pUjyaim 89| anagakusumya nama pdukpjaymi

  90, Anmeolay nm> paka< pUjyaim 90| anagamekhalya nama pdukpjaymi

  91, Anmdnay nm> paka< pUjyaim 91| anagamadanya nama pdukpjaymi

  92, Anmdnaturay nm> paka< pUjyaim 92| anagamadanturya namapduk pjaymi

  93, Anreoay nm> paka< pUjyaim 93| anagarekhya nama pduk

  pjaymi94, Anveigne nm> paka< pUjyaim 94| anagavegine nama pduk

  pjaymi

  95, Anazay nm> paka< pUjyaim 95| anagkuya nama pdukpjaymi

  96, Anmailne nm> paka< pUjyaim 96| anagamline nama pdukpjaymi

  97, svRs']ae[cSvaimne gutryaeigne nm>

  paka< pUjyaim

  97| sarvasakobhaacakrasvmine

  guptatarayogine nama pduk

  pjaymi

  98, svRs']aei[e nm> paka< pUjyaim98| sarvasakobhie nama pduk

  pjaymi

  99, svRivaiv[e nm> paka< pUjyaim 99| sarvavidrvie nama pdukpjaymi

  100, svaRki;R[e nm> paka< pUjyaim 100| sarvkarie nama pdukpjaymi

  101, svRaidne nm> paka< pUjyaim 101| sarvahldine nama pdukpjaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  62/149

  102, svRsMmaeihne nm> paka< pUjyaim 102| sarvasammohine nama pdukpjaymi

  103, svRStiMne nm> paka< pUjyaim 103| sarvastambhine nama pdukpjaymi

  104, svRj&iM[e nm> paka< pUjyaim 104| sarvajmbhie nama pdukpjaymi

  105, svRvzray nm> paka< pUjyaim 105| sarvavaakarya nama pdukpjaymi

  106, svRrine nm> paka< pUjyaim 106| sarvarajine nama pdukpjaymi

  107, svaeRNmaidne nm> paka< pUjyaim 107| sarvonmdine nama pdukpjaymi

  108, svaRwRsaixne nm> paka< pUjyaim 108| sarvrthasdhine nama pdukpjaymi

  109, svRsMpipUr[e nm> paka< pUjyaim 109| sarvasampattiprae namapduk pjaymi

  110, svRmmyay nm> paka< pUjyaim 110| sarvamantramayya namapduk pjaymi

  111, svRN]yray nm> paka< pUjyaim 111| sarvadvandvakayakarya namapduk pjaymi

  112, svRsaEaGydaykcSvaimne sMday yaeigne

  nm> paka< pUjyaim

  112|

  sarvasaubhgyadyakacakrasvmine

  sampradya yogine nama pduk

  pjaymi

  113, svRisiday nm> paka< pUjyaim 113| sarvasiddhipradya namapduk pjaymi

  114, svRsMpTday nm> paka< pUjyaim 114| sarvasampatpradya namapduk pjaymi

  115, svRiyray nm> paka< pUjyaim 115| sarvapriyakarya namapduk pjaymi

  116, svRmlkair[e nm> paka< pUjyaim 116| sarvamagalakrie namapduk pjaymi

  117, svRkamday nm> paka< pUjyaim 117| sarvakmapradya namapduk pjaymi

  118, svR>oivmaeicne nm> paka< pUjyaim 118| sarvadukhavimocine namapduk pjaymi

  119, svRm&Tyuzmnay nm> paka< pUjyaim119| sarvamtyupraamanya nama

  pduk pjaymi

  120, svRivinvair[e nm> paka< pUjyaim 120| sarvavighnanivrie namapduk pjaymi

  121, svaRsuNdray nm> paka< pUjyaim 121| sarvgasundarya namapduk pjaymi

  122, svRsaEaGydaiyne nm> paka< pUjyaim 122| sarvasaubhgyadyine namapduk pjaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  63/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  64/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  65/149

  pjaymi

  167, mhamhaguay nm> paka< pUjyaim 167| mahmahguptya namapduk pjaymi

  168, mhamha}ay nm> paka< pUjyaim 168| mahmahjaptya namapduk pjaymi

  169, mhamhanNday nm> paka< pUjyaim 169| mahmahnandya namapduk pjaymi

  170, mhamhaSpNday nm> paka< pUjyaim 170| mahmahspandya namapduk pjaymi

  171, mhamhazyay nm> paka< pUjyaim 171| mahmahayya nama pdukpjaymi

  172, mhamha Icngrsaaq nmSte nmSte

  nmSte Svaha II@e AitjgtI DNdse nm> tams kkar

  arkpIQiSwt kmlalita mi{ftaay kalmRnkamer mhaarkay devtayE nm>, @e< bIj, saE> kIlk

  asya ruddhaiva svhntaml mahmantrasya cakrintriydhihyi vivasvdditya ayenama atijagat chandase nama tmasa kakra bharakaphasthita kamallait maitkya

  klamarddanakmevara mahbharakya devatyai nama, ai bja, kl akti, sau

  klaka, aimdyaaivarya siddhau viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;fnyasaE>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaganaysau

  Xyan

  tv zrIra[a< te SyunERigRka gu[a>yeutva mahddhvdy sveccmtra prakalpit

  tava bhaktaarr te syurnairgik gu

  1, @e< IIipursuNdray Svaha 1| ai hr r tripurasundarya svh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  66/149

  2, dydevay Svaha 2| hdayadevya svh

  3, izraedevay Svaha 3| irodevya svh

  4, izoadevay Svaha 4| ikhdevya svh

  5, kvcdevay Svaha5| kavacadevya svh

  6, nedevay Svaha 6| netradevya svh

  7, Adevay Svaha 7| astradevya svh

  8, kameray Svaha 8| kmevarya svh

  9, gmailne Svaha 9| bhagamline svh

  10, inTyiay Svaha 10| nityaklinnya svh

  11, e{fay Svaha 11| bheruya svh

  12, vivaisne Svaha 12| vahnivsine svh

  13, mhaveray Svaha 13| mahvajrevarya svh

  14, izvtay Svaha 14| ivadtya svh

  15, Tvirtay Svaha 15| tvaritya svh

  16, klsuNdray Svaha 16| kulasundarya svh

  17, inTyay Svaha 17| nityya svh

  18, nIlptakay Svaha 18| nlapatkya svh

  19, ivjyay Svaha 19| vijayya svh

  20, svRmlay Svaha 20| sarvamagalya svh21, Jvalamailne Svaha 21| jvlmline svh

  22, icay Svaha 22| citrya svh

  23, mhainTyay Svaha 23| mahnityya svh

  24, prmerprmermyay Svaha 24| paramevaraparamevaramayya svh

  25, imezmyay Svaha 25| mitreamayya svh

  26, ;Izmyay Svaha 26| ahamayya svh

  27, %ffIzmyay Svaha27| uamayya svh

  28, cyaRnawmyay Svaha 28| carynthamayya svh

  29, laepamuamyay Svaha 29| lopmudrmayya svh

  30, AgSTymyay Svaha 30| agastyamayya svh

  31, kaltapnmyay Svaha 31| klatpanamayya svh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  67/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  68/149

  62, svRivaiv[e Svaha 62| sarvavidrvie svh

  63, svaRki;R[e Svaha 63| sarvkarie svh

  64, svRvzray Svaha 64| sarvavaakarya svh

  65, svaeRNmaidne Svaha65| sarvonmdine svh

  66, svRmhazay Svaha 66| sarvamahkuya svh

  67, svRoecray Svaha 67| sarvakhecarya svh

  68, svRbIjay Svaha 68| sarvabjya svh

  69, svRyaenye Svaha 69| sarvayonaye svh

  70, svRio{fay Svaha 70| sarvatrikhaya svh

  71, ElaeKymaehncSvaimne kqyaeigne Svaha 71| trailokyamohanacakrasvmineprakaayogine svh

  72, kamaki;R[e Svaha72| kmkarie svh

  73, bu(aki;R[e Svaha 73| buddhykarie svh

  74, Aharaki;R[e Svaha 74| ahakrkarie svh

  75, zBdaki;R[e Svaha 75| abdkarie svh

  76, SpzaRki;R[e Svaha 76| sparkarie svh

  77, paki;R[e Svaha 77| rpkarie svh

  78, rsaki;R[e Svaha 78| raskarie svh

  79, gNxaki;R[e Svaha 79| gandhkarie svh

  80, icaki;R[e Svaha 80| cittkarie svh

  81, xEyaRki;R[e Svaha 81| dhairykarie svh

  82, Sm&Tyaki;R[e Svaha 82| smtykarie svh

  83, namaki;R[e Svaha 83| nmkarie svh

  84, bIjaki;R[e Svaha 84| bjkarie svh

  85, AaTmaki;R[e Svaha 85| tmkarie svh

  86, Am&taki;R[e Svaha 86| amtkarie svh

  87, zrIraki;R[e Svaha 87| arrkarie svh88, svaRzapirpUrkcSvaimne guyaeigne Svaha 88| sarvpariprakacakrasvmine

  guptayogine svh

  89, Anksumay Svaha 89| anagakusumya svh

  90, Anmeolay Svaha 90| anagamekhalya svh

  91, Anmdnay Svaha 91| anagamadanya svh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  69/149

  92, Anmdnaturay Svaha 92| anagamadanturya svh

  93, Anreoay Svaha 93| anagarekhya svh

  94, Anveigne Svaha 94| anagavegine svh

  95, Anazay Svaha95| anagkuya svh

  96, Anmailne Svaha 96| anagamline svh

  97, svRs']ae[cSvaimne gutryaeigne

  Svaha

  97| sarvasakobhaacakrasvmine

  guptatarayogine svh

  98, svRs']aei[e Svaha 98| sarvasakobhie svh

  99, svRivaiv[e Svaha 99| sarvavidrvie svh

  100, svaRki;R[e Svaha 100| sarvkarie svh

  101, svRaidne Svaha 101| sarvahldine svh

  102, svRsMmaeihne Svaha 102| sarvasammohine svh

  103, svRStiMne Svaha 103| sarvastambhine svh

  104, svRj&iM[e Svaha 104| sarvajmbhie svh

  105, svRvzray Svaha 105| sarvavaakarya svh

  106, svRrine Svaha 106| sarvarajine svh

  107, svaeRNmaidne Svaha 107| sarvonmdine svh

  108, svaRwRsaixne Svaha 108| sarvrthasdhine svh

  109, svRsMpipUr[ay Svaha 109| sarvasampattipraya svh110, svRmmyay Svaha 110| sarvamantramayya svh

  111, svRN]yray Svaha 111| sarvadvandvakayakarya svh

  112, svRsaEaGydaykcSvaimne sMday

  yaeigne Svaha

  112| sarvasaubhgyadyakacakrasvmine

  sampradya yogine svh

  113, svRisiday Svaha 113| sarvasiddhipradya svh

  114, svRsMpTday Svaha 114| sarvasampatpradya svh

  115, svRiyray Svaha115| sarvapriyakarya svh

  116, svRmlkair[e Svaha 116| sarvamagalakrie svh

  117, svRkamday Svaha 117| sarvakmapradya svh

  118, svR>oivmaeicne Svaha 118| sarvadukhavimocine svh

  119, svRm&Tyuzmnay Svaha 119| sarvamtyupraamanya svh

  120, svRivinvair[e Svaha 120| sarvavighnanivrie svh

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  70/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  71/149

  150, mhagmailne Svaha 150| mahbhagamline svh

  151, mhaIsuNdry Svaha 151| mahrsundaraya svh

  152, svRisidcSvaimne AitrhSyyaeigne

  Svaha

  152| sarvasiddhipradacakrasvmine

  atirahasyayogine svh

  153, I I mhaarkay Svaha 153| r r mahbharakya svh

  154, svaRnNdmycSvaimne praprrhSyyaeigne

  Svaha

  154| sarvnandamayacakrasvmine

  parpararahasyayogine svh

  155, ipuray Svaha 155| tripurya svh

  156, ipurezay Svaha 156| tripureya svh

  157, ipursuNdray Svaha 157| tripurasundarya svh

  158, ipurvaisne Svaha 158| tripuravsine svh

  159, ipuraIye Svaha 159| tripurrye svh

  160, ipurmailne Svaha 160| tripuramline svh

  161, ipurisay Svaha 161| tripurasiddhya svh

  162, ipuraMbay Svaha 162| tripurmbya svh

  163, mhaipursuNdray Svaha 163| mahtripurasundarya svh

  164, mhamheray Svaha 164| mahmahevarya svh

  165, mhamharajay Svaha 165| mahmahrjya svh

  166, mhamhazay Svaha 166| mahmahaktya svh167, mhamhaguay Svaha 167| mahmahguptya svh

  168, mhamha}ay Svaha 168| mahmahjaptya svh

  169, mhamhanNday Svaha 169| mahmahnandya svh

  170, mhamhaSpNday Svaha 170| mahmahspandya svh

  171, mhamhazyay Svaha 171| mahmahayya svh

  172, mhamha Icngrsaajay nmSte

  nmSte nmSte nmSte Svaha II@e

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  72/149

  zumal mhamm!uddhamla mahmantra

  zuK nvim 9 k:[ simuka navami 9 ka saptami

  ASy Izuizv tPpR[aNtmala mhamSy Tvikiyaixaiy pU;aidTy \;ye nm> zKvir DNdse nm> mae]d hkar

  arkpIQiSwt hirvalita mi{ftaay hanad kamer mhaarkay devtayE nm>, @e< bIj, saE>

  kIlksarva vaya siddhau viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;fnyasaE>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaganaysau

  zrIrmNarramanttam prmsca niveaya nijapratyavat

  tava bhaktn nievante vabht npdaya

  1, @e< IIipursuNdr< tpRyaim 1| ai hr r tripurasundara tarpaymi

  2, dydev< tpRyaim 2| hdayadeva tarpaymi

  3, izraedev< tpRyaim 3| irodeva tarpaymi

  4, izoadev< tpRyaim 4| ikhdeva tarpaymi

  5, kvcdev< tpRyaim 5| kavacadeva tarpaymi

  6, nedev< tpRyaim 6| netradeva tarpaymi

  7, Adev< tpRyaim 7| astradeva tarpaymi

  8, kamer< tpRyaim 8| kmevara tarpaymi

  9, gmailn< tpRyaim 9| bhagamlina tarpaymi

  10, inTyi< tpRyaim 10| nityaklinna tarpaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  73/149

  11, e{fa< tpRyaim 11| bheru tarpaymi

  12, vivaisn< tpRyaim 12| vahnivsina tarpaymi

  13, mhavera< tpRyaim 13| mahvajrevar tarpaymi

  14, izvt< tpRyaim14| ivadta tarpaymi

  15, Tvirt< tpRyaim 15| tvarita tarpaymi

  16, klsuNdr< tpRyaim 16| kulasundara tarpaymi

  17, inTya< tpRyaim 17| nity tarpaymi

  18, nIlptak< tpRyaim 18| nlapatka tarpaymi

  19, ivjy< tpRyaim 19| vijaya tarpaymi

  20, svRml< tpRyaim 20| sarvamagala tarpaymi

  21, Jvalamailn< tpRyaim 21| jvlmlina tarpaymi

  22, ic< tpRyaim 22| citra tarpaymi

  23, mhainTy< tpRyaim 23| mahnitya tarpaymi

  24, prmerprmer< tpRyaim 24| paramevaraparamevara tarpaymi

  25, imezmy< tpRyaim 25| mitreamaya tarpaymi

  26, ;Izmy< tpRyaim 26| ahamaya tarpaymi

  27, %ffIzmy< tpRyaim 27| uamaya tarpaymi

  28, cyaRnawmy< tpRyaim 28| carynthamaya tarpaymi

  29, laepamuamy< tpRyaim 29| lopmudrmaya tarpaymi30, AgSTymy< tpRyaim 30| agastyamaya tarpaymi

  31, kaltapnmy< tpRyaim 31| klatpanamaya tarpaymi

  32, xmaRcayRmy< tpRyaim 32| dharmcryamaya tarpaymi

  33, mu kezermy< tpRyaim 33| muktakeevaramaya tarpaymi

  34, dIpklanawmy< tpRyaim 34| dpakalnthamaya tarpaymi

  35, iv:[udevmy< tpRyaim 35| viudevamaya tarpaymi

  36, akrdevmy< tpRyaim36| prabhkaradevamaya tarpaymi

  37, tejaedevmy< tpRyaim 37| tejodevamaya tarpaymi

  38, mnaejdevmy< tpRyaim 38| manojadevamaya tarpaymi

  39, kLya[devmy< tpRyaim 39| kalyadevamaya tarpaymi

  40, rdevmy< tpRyaim 40| ratnadevamaya tarpaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  74/149

  41, vasudevmy< tpRyaim 41| vsudevamaya tarpaymi

  42, IramanNdmy< tpRyaim 42| rrmnandamaya tarpaymi

  43, Ai[maisi< tpRyaim 43| aimsiddhi tarpaymi

  44, li"mais< tpRyaim44| laghimsiddha tarpaymi

  45, mihmais< tpRyaim 45| mahimsiddha tarpaymi

  46, $izTvis< tpRyaim 46| itvasiddha tarpaymi

  47, vizTvis< tpRyaim 47| vaitvasiddha tarpaymi

  48, akaMyis< tpRyaim 48| prkmyasiddha tarpaymi

  49, uiis< tpRyaim 49| bhuktisiddha tarpaymi

  50, #ais< tpRyaim 50| iccsiddha tarpaymi

  51, aiis< tpRyaim 51| prptisiddha tarpaymi

  52, svRkamis< tpRyaim 52| sarvakmasiddha tarpaymi

  53, < tpRyaim 53| brahma tarpaymi

  54, mher< tpRyaim 54| mahevara tarpaymi

  55, kmar< tpRyaim 55| kumra tarpaymi

  56, iv:[u< tpRyaim 56| viu tarpaymi

  57, vrah< tpRyaim 57| varha tarpaymi

  58, mheN< tpRyaim 58| mahendra tarpaymi

  59, camuNfa< tpRyaim 59| cmun tarpaymi60, mhalm< tpRyaim 60| mahlakma tarpaymi

  61, svRs']aei[< tpRyaim 61| sarvasakobhia tarpaymi

  62, svRivaiv[< tpRyaim 62| sarvavidrvia tarpaymi

  63, svaRk;R[< tpRyaim 63| sarvkaraa tarpaymi

  64, svRvzr< tpRyaim 64| sarvavaakara tarpaymi

  65, svaeRNmadn< tpRyaim 65| sarvonmdana tarpaymi

  66, svRmhaza< tpRyaim66| sarvamahku tarpaymi

  67, svRoecr< tpRyaim 67| sarvakhecara tarpaymi

  68, svRbIj< tpRyaim 68| sarvabja tarpaymi

  69, svRyaen< tpRyaim 69| sarvayona tarpaymi

  70, svRio{fa< tpRyaim 70| sarvatrikha tarpaymi

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  75/149

  71, ElaeKymaehncSvaimn< kqyaeignoivmaecn< tpRyaim 118| sarvadukhavimocana tarpaymi

  119, svRm&Tyuzmn< tpRyaim 119| sarvamtyupraamana tarpaymi

  120, svRivinvar[< tpRyaim 120| sarvavighnanivraa tarpaymi

  121, svaRsuNdr< tpRyaim 121| sarvgasundara tarpaymi

  122, svRsaEaGydayk< tpRyaim 122| sarvasaubhgyadyaka tarpaymi

  123, svaRwRsaxkcSvaimn< klaeI[Ryaeign

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  77/149

  128, svRVyaixivnazn< tpRyaim 128| sarvavydhivinana tarpaymi

  129, svaRxar Svp< tpRyaim 129| sarvdhra svarpa tarpaymi

  130, svRpaphr< tpRyaim 130| sarvappahara tarpaymi

  131, svaRnNdmy< tpRyaim131| sarvnandamaya tarpaymi

  132, svRr]aSvip[< tpRyaim 132| sarvaraksvarpia tarpaymi

  133, sveRiPst)ld< tpRyaim 133| sarvepsitaphalaprada tarpaymi

  134, svRr]akrcSvaimn< ingRyaeign

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  78/149

  155, ipur< tpRyaim 155| tripura tarpaymi

  156, ipurez< tpRyaim 156| tripurea tarpaymi

  157, ipursuNdr< tpRyaim 157| tripurasundara tarpaymi

  158, ipurvaisn< tpRyaim158| tripuravsina tarpaymi

  159, ipuraiy< tpRyaim 159| tripurriya tarpaymi

  160, ipurmailn< tpRyaim 160| tripuramlina tarpaymi

  161, ipuris< tpRyaim 161| tripurasiddha tarpaymi

  162, ipuraMb< tpRyaim 162| tripurmba tarpaymi

  163, mhaipursuNdr< tpRyaim 163| mahtripurasundara tarpaymi

  164, mhamher< tpRyaim 164| mahmahevara tarpaymi

  165, mhamharaj< tpRyaim 165| mahmahrja tarpaymi

  166, mhamhaz< tpRyaim 166| mahmahakta tarpaymi

  167, mhamhagu< tpRyaim 167| mahmahgupta tarpaymi

  168, mhamha}< tpRyaim 168| mahmahjapta tarpaymi

  169, mhamhanNd< tpRyaim 169| mahmahnanda tarpaymi

  170, mhamhaSkNx< tpRyaim 170| mahmahskandha tarpaymi

  171, mhamhazy< tpRyaim 171| mahmahaya tarpaymi

  172, mhamha Icngr saaj< nmSte

  nmSte nmSte Svaha < tams lkar

  arkpIQiSwt lmIlita mi{ftaay llia kamer mhaarkay devtayE nm>, @e< bIj, saE>

  kIlksarvkaraa siddhau viniyoga

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  79/149

  a< I< E< aE< > #it kr-;fnyasaE>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaganaysau

  laehakarsMgua inktEyita AipTvT E> k:yma[aSc smyaNtyev yaei;t>

  lohaprkrasamgupt nikataiyantrit api

  tvatbhaktai kyamsca samayntayeva yoita

  1, @e< IIipursuNdra jy jy1| ai hr r tripurasundar jaya jaya

  2, dydeva jy jy 2| hdayadev jaya jaya

  3, izraedeva jy jy 3| irodev jaya jaya

  4, izoadeva jy jy 4| ikhdev jaya jaya

  5, kvcdeva jy jy 5| kavacadev jaya jaya

  6, nedeva jy jy 6| netradev jaya jaya

  7, Adeva jy jy 7| astradev jaya jaya

  8, kamera jy jy 8| kmevar jaya jaya

  9, gmailna jy jy 9| bhagamlin jaya jaya

  10, inTyia jy jy 10| nityaklinn jaya jaya

  11, e{fa jy jy 11| bheru jaya jaya

  12, vivaisna jy jy 12| vahnivsin jaya jaya

  13, mhavera jy jy 13| mahvajrevar jaya jaya

  14, izvta jy jy 14| ivadt jaya jaya

  15, Tvirta jy jy 15| tvarit jaya jaya

  16, klsuNdra jy jy 16| kulasundar jaya jaya17, inTya jy jy 17| nity jaya jaya

  18, nIlptaka jy jy 18| nlapatk jaya jaya

  19, ivjya jy jy 19| vijay jaya jaya

  20, svRmla jy jy 20| sarvamagal jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  80/149

  21, Jvalamailna jy jy 21| jvlmlin jaya jaya

  22, ica jy jy 22| citr jaya jaya

  23, mhainTya jy jy 23| mahnity jaya jaya

  24, prmerprmeSvra jy jy24| paramevaraparamesvar jaya jaya

  25, imezmya jy jy 25| mitreamay jaya jaya

  26, ;Izmya jy jy 26| ahamay jaya jaya

  27, %ffIzmya jy jy 27| uamay jaya jaya

  28, cyaRnawmya jy jy 28| carynthamay jaya jaya

  29, laepamuamya jy jya 29| lopmudrmay jaya jay

  30, AgSTymya jy jy 30| agastyamay jaya jaya

  31, kaltapnmya jy jy 31| klatpanamay jaya jaya

  32, xmaRcayRmya jy jy 32| dharmcryamay jaya jaya

  33, mu kezIrmya jy jy 33| muktakevaramay jaya jaya

  34, dIpklanawmya jy jy 34| dpakalnthamay jaya jaya

  35, iv:[udevmya jy jy 35| viudevamay jaya jaya

  36, akrdevmya jy jy 36| prabhkaradevamay jaya jaya

  37, tejaedevmya jy jy 37| tejodevamay jaya jaya

  38, mnaejdevmya jy jy 38| manojadevamay jaya jaya

  39, kLya[devmya jy jy 39| kalyadevamay jaya jaya40, rdevmya jy jy 40| ratnadevamay jaya jaya

  41, vasudevmya jy jy 41| vsudevamay jaya jaya

  42, IramanNdmya jy jya 42| rrmnandamay jaya jay

  43, Ai[maisa jy jy 43| aimsiddh jaya jaya

  44, li"maisa jy jy 44| laghimsiddh jaya jaya

  45, mihmaisa jy jye 45| mahimsiddh jaya jaye

  46, $izTvisa jy jy46| itvasiddh jaya jaya

  47, vizTvisa jy jy 47| vaitvasiddh jaya jaya

  48, akaMyisa jy jy 48| prkmyasiddh jaya jaya

  49, ui is jy jye 49| bhukti siddha jaya jaye

  50, #aisa jy jy 50| iccsiddh jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  81/149

  51, aiisa jy jy 51| prptisiddh jaya jaya

  52, svRkamisa jy jy 52| sarvakmasiddh jaya jaya

  53, aa jy jy 53| brhm jaya jaya

  54, mhera jy jy54| mahevar jaya jaya

  55, kmara jy jy 55| kumr jaya jaya

  56, vE:[ujy jy 56| vaiu jaya jaya

  57, vraha jy jy 57| varh jaya jaya

  58, MzeNa jy jy 58| mendr jaya jaya

  59, camuNfa jy jy 59| cmun jaya jaya

  60, mhalim jy jy 60| mahlakmi jaya jaya

  61, svRs']aei[e jy jy 61| sarvasakobhie jaya jaya

  62, svRivaiv[e jy jy 62| sarvavidrvie jaya jaya

  63, svaRk;ER[e jy jy 63| sarvkaraie jaya jaya

  64, svRvzra jy jy 64| sarvavaakar jaya jaya

  65, svaeRNmaidne jy jy 65| sarvonmdine jaya jaya

  66, svRmhaza jy jy 66| sarvamahku jaya jaya

  67, svRoecra jy jy 67| sarvakhecar jaya jaya

  68, svRbIj jya jy 68| sarvabja jay jaya

  69, svRyaene jy jy 69| sarvayone jaya jaya70, svRio{fa jy jy 70| sarvatrikha jaya jaya

  71, ElaeKymaehncSvaimne kqyaeigne jy jy 71| trailokyamohanacakrasvmineprakaayogine jaya jaya

  72, kamak;R[e jy jy 72| kmkarae jaya jaya

  73, bu(ak;R[e jy jya 73| buddhykarae jaya jay

  74, Aharak;R[e jy jy 74| ahakrkarae jaya jaya

  75, zBdaki;R[a jy jy 75| abdkari jaya jaya

  76, SpzaRk;R[e jy jy 76| sparkarae jaya jaya77, paki;R[a jy jy 77| rpkari jaya jaya

  78, rsak;R[e jy jy 78| raskarae jaya jaya

  79, gNxak;R[e jy jy 79| gandhkarae jaya jaya

  80, icak;R[e jy jy 80| cittkarae jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  82/149

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  83/149

  111, svRN]yra jy jy 111| sarvadvandvakayakar jaya jaya

  112, svRsaEaGydaykcSvaimne sMday yaeigne jy jy 112| sarvasaubhgyadyakacakrasvminesampradya yogine jaya jaya

  113, svRisida jy jy 113| sarvasiddhiprad jaya jaya

  114, svRsMpTda jy jy 114| sarvasampatprad jaya jaya115, svRiyra jy jy 115| sarvapriyakar jaya jaya

  116, svRmlkairne jy jy 116| sarvamagalakrine jaya jaya

  117, svRkamda jy jy 117| sarvakmaprad jaya jaya

  118, svR>oivmaeicne jy jy 118| sarvadukhavimocine jaya jaya

  119, svRm&Tyuzmne jy jy 119| sarvamtyupraamane jaya jaya

  120, svRivinvair[e jy jy 120| sarvavighnanivrie jaya jaya

  121, svaRsuNdra jy jy121| sarvgasundar jaya jaya

  122, svRsaEaGydaiyne jy jy 122| sarvasaubhgyadyine jaya jaya

  123, svaRwRsaxkcSvaimne klaeI[Ryaeigne jy jy 123| sarvrthasdhakacakrasvminekulottrayogine jaya jaya

  124, svR}a jy jy 124| sarvaj jaya jaya

  125, svRza jy jy 125| sarvaakt jaya jaya

  126, svERyRda jy jy 126| sarvaivaryaprad jaya jaya

  127, sv}anmya jy jy 127| savajnamay jaya jaya

  128, svRVyaixivnaizne jy jy128| sarvavydhivinine jaya jaya

  129, svaRxar Svpa jy jy 129| sarvdhra svarp jaya jaya

  130, svRpaphra jy jy 130| sarvappahar jaya jaya

  131, svaRnNdmya jy jy 131| sarvnandamay jaya jaya

  132, svRr]aSvip[e jy jy 132| sarvaraksvarpie jaya jaya

  133, sveRiPst)lda jy jy 133| sarvepsitaphalaprad jaya jaya

  134, svRr]akrcSvaimne ingRyaeigne jy jy 134| sarvarakkaracakrasvminenigarbhayogine jaya jaya

  135, vizne jy jy 135| vaine jaya jaya136, kamera jy jy 136| kmevar jaya jaya

  137, maeidne jy jy 137| modine jaya jaya

  138, ivmla jy jya 138| vimal jaya jay

  139, A[a jy jy 139| aru jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  84/149

  140, jiyne jy jy 140| jayine jaya jaya

  141, sveRra jy jy 141| sarvevar jaya jaya

  142, kaEilne jy jy 142| kauline jaya jaya

  143, svRraeghrcSvaimne rhSyyaeigne jy jy143| sarvarogaharacakrasvmine

  rahasyayogine jaya jaya

  144, bai[ne jy jy 144| bine jaya jaya

  145, caipne jy jy 145| cpine jaya jaya

  146, paizn!jy jya 146| pin jaya jay

  147, Aizne jy jy 147| akuine jaya jaya

  148, mhakamera jy jy 148| mahkmevar jaya jaya

  149, mhavera jy jy 149| mahvajrevar jaya jaya

  150, mhagmailne jy jy150| mahbhagamline jaya jaya

  151, mhaIsuNdra jy jy 151| mahrsundar jaya jaya

  152, svRisidcSvaimne AitrhSyyaeigne jy jy 152| sarvasiddhipradacakrasvmineatirahasyayogine jaya jaya

  153, I I mhaairka jy jy 153| r r mahbharik jaya jaya

  154, svaRnNdmycSvaimne praprrhSyyaeigne jy jy 154| sarvnandamayacakrasvmineparpararahasyayogine jaya jaya

  155, ipura jy jy 155| tripur jaya jaya

  156, ipureza jy jy 156| tripure jaya jaya

  157, ipursuNdra jy jy 157| tripurasundar jaya jaya

  158, ipurvaisne jy jy 158| tripuravsine jaya jaya

  159, ipuraIr- jy jy 159| tripurrr- jaya jaya

  160, ipurmailne jy jy 160| tripuramline jaya jaya

  161, ipurisa jy jy 161| tripurasiddh jaya jaya

  162, ipuraMba jy jy 162| tripurmb jaya jaya

  163, mhaipursuNdra jy jy 163| mahtripurasundar jaya jaya

  164, mhamhera jy jy 164| mahmahevar jaya jaya165, mhamharaja jy jy 165| mahmahrj jaya jaya

  166, mhamhaze jy jy 166| mahmahakte jaya jaya

  167, mhamhagua jy jy 167| mahmahgupt jaya jaya

  168, mhamha}e jy jy 168| mahmahjapte jaya jaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  85/149

  169, mhamhanNda jy jy 169| mahmahnand jaya jaya

  170, mhamhaSpNxa jy jy 170| mahmahspandh jaya jaya

  171, mhamhazya jy jy 171| mahmahay jaya jaya

  172, mhamha Icngrsaaj nmSte nmSte nmSteSvaha II@e Ai DNdse nm> tams

  Iar arkpIQiSwt ihr{yalita mhaairka dyer kamer mhaark imwunay devtayE nm>, @e< bIj, saE> kIlkasya ruddhaaktiivamithuna sambuddhyanta ml mahmantrasya ahakradhvdhihyi

  tvarditya aye nama ai chandase nama tmasa hrkra bharakaphasthita

  hiraylait mahbharik hdayevara kmevara mahbharaka mithunya devatyai

  nama, ai bja, kl akti, sau klaka, sarvkaraa siddhau viniyoga

  a< I< E< aE< > #it kr-;fnyasaE>hr hr hr hrai hrau hra iti kara-aaganaysau

  AiMbke tvanamvlaeknmat>

  kTyakTy ivmuQa> SyunRranayaeRn&pady>ambike tavabhaktnmavalokanamtrata

  ktyktya vimuh syurnarnryo npdaya

  1, @e< IIipursuNdir 1| ai hr r tripurasundari

  2, nmipursuNdr 2| namastripurasundara

  3, dydeiv 3| hdayadevi

  4, dydev 4| hdayadeva

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  86/149

  5, izraedeiv 5| irodevi

  6, izraedev 6| irodeva

  7, izoadeiv 7| ikhdevi

  8, izoadev8| ikhdeva

  9, kvcdeiv 9| kavacadevi

  10, kvcdev 10| kavacadeva

  11, nedeiv 11| netradevi

  12, nedev 12| netradeva

  13, Adev 13| astradeva

  14, Adev 14| astradeva

  15, kameir 15| kmevari

  16, kamer 16| kmevara

  17, gmailin 17| bhagamlini

  18, gmailne 18| bhagamline

  19, inTyie 19| nityaklinne

  20, inTyine 20| nityakline

  21, e{fe 21| bherue

  22, e{f 22| bherua

  23, vivaisin 23| vahnivsini24, vivaisne 24| vahnivsine

  25, mhaveir 25| mahvajrevari

  26, mhaver 26| mahvajrevara

  27, izvit 27| ivadti

  28, izvt 28| ivadta

  29, Tvirte 29| tvarite

  30, Tvirt30| tvarita

  31, klsuNdir 31| kulasundari

  32, klsuNdr 32| kulasundara

  33, inTye 33| nitye

  34, inTy 34| nitya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  87/149

  35, nIlptake 35| nlapatke

  36, nIlptak 36| nlapatka

  37, ivjye 37| vijaye

  38, ivjy38| vijaya

  39, svRmle 39| sarvamagale

  40, svRml 40| sarvamagala

  41, Jvalamailin 41| jvlmlini

  42, Jvalamailne 42| jvlmline

  43, ice 43| citre

  44, ic 44| citra

  45, mhainTye 45| mahnitye

  46, mhainTy 46| mahnitya

  47, prmerprmermyI 47| paramevaraparamevaramay

  48, prmerprmer 48| paramevaraparamevara

  49, imezmiy 49| mitreamayi

  50, imezmy 50| mitreamaya

  51, ;Izmiy 51| ahamayi

  52, ;Izmy 52| ahamaya

  53, %ffIzmy 53| uamaya54, %ffIzmy 54| uamaya

  55, cyaRnawmiy 55| carynthamayi

  56, cyaRnawmy 56| carynthamaya

  57, laepamuamiy 57| lopmudrmayi

  58, laepamuamy 58| lopmudrmaya

  59, AgSTymiy 59| agastyamayi

  60, AgSTymy60| agastyamaya

  61, kaltapnmiy 61| klatpanamayi

  62, kaltapnmy 62| klatpanamaya

  63, xmaRcayRmiy 63| dharmcryamayi

  64, xmaRcayRmy 64| dharmcryamaya

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  88/149

  65, mu kezIrmiy 65| muktakevaramayi

  66, mu kezIrmy 66| muktakevaramaya

  67, dIpklanawmiy 67| dpakalnthamayi

  68, dIpklanawmy68| dpakalnthamaya

  69, iv:[udevmiy 69| viudevamayi

  70, iv:[udevmy 70| viudevamaya

  71, akrdevmiy 71| prabhkaradevamayi

  72, akrdevmy 72| prabhkaradevamaya

  73, tejaedevmiy 73| tejodevamayi

  74, tejaedevmy 74| tejodevamaya

  75, mnaejdevmiy 75| manojadevamayi

  76, mnaejdevmy 76| manojadevamaya

  77, kLya[devmiy 77| kalyadevamayi

  78, kLya[devmy 78| kalyadevamaya

  79, rdevmiy 79| ratnadevamayi

  80, rdevmy 80| ratnadevamaya

  81, vasudevmiy 81| vsudevamayi

  82, vasudevmy 82| vsudevamaya

  83, IramanNdmiy 83| rrmnandamayi84, IramanNdmy 84| rrmnandamaya

  85, Ai[maise 85| aimsiddhe

  86, Ai[mais 86| aimsiddha

  87, li"maise 87| laghimsiddhe

  88, li"mais 88| laghimsiddha

  89, mihmaise 89| mahimsiddhe

  90, mihmais90| mahimsiddha

  91, $izTvise 91| itvasiddhe

  92, $izTvis 92| itvasiddha

  93, vizTvise 93| vaitvasiddhe

  94, vizTvis 94| vaitvasiddha

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  89/149

  95, akaMyise 95| prkmyasiddhe

  96, akaMyis 96| prkmyasiddha

  97, uiise 97| bhuktisiddhe

  98, ui is98| bhukti siddha

  99, #ais 99| iccsiddha

  100, #ais 100| iccsiddha

  101, aiise 101| prptisiddhe

  102, aiis 102| prptisiddha

  103, svRkamise 103| sarvakmasiddhe

  104, svRkamis 104| sarvakmasiddha

  105, ai 105| brhmi

  106, 106| brahma

  107, maheir 107| mhevari

  108, mher 108| mahevara

  109, kaEmair 109| kaumri

  110, kmar 110| kumra

  111, vE:[iv 111| vaiavi

  112, iv:[ve 112| viave

  113, varaih 113| vrhi114, vrah 114| varha

  115, maheiN 115| mhendri

  116, mheN 116| mahendra

  117, camuNfe 117| cmune

  118, camuNf 118| cmuna

  119, mhalim 119| mahlakmi

  120, mhalim120| mahlakmi

  121, svRs']aeii[ 121| sarvasakobhii

  122, svRs']aei[e 122| sarvasakobhie

  123, svRivaivi[ 123| sarvavidrvii

  124, svRivaiv[e 124| sarvavidrvie

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  90/149

  125, svaRki;Ri[ 125| sarvkarii

  126, svaRki;R[e 126| sarvkarie

  127, svRvzir 127| sarvavaakari

  128, svRvzr128| sarvavaakara

  129, svaeRNmaidin 129| sarvonmdini

  130, svaeRNmaidne 130| sarvonmdine

  131, svRmhaze 131| sarvamahkue

  132, svRmhaz 132| sarvamahkua

  133, svRoecir 133| sarvakhecari

  134, svRoecr 134| sarvakhecara

  135, svRbIje 135| sarvabje

  136, svRbIj 136| sarvabja

  137, svRyaene 137| sarvayone

  138, svRyaene 138| sarvayone

  139, svRio{fe 139| sarvatrikhae

  140, svRio{f 140| sarvatrikhaa

  141, ElaeKymaehncSvaimin kqyaeigin 141| trailokyamohanacakrasvminiprakaayogini

  142, ElaeKymaehncSvaimne kqyaeigne 142| trailokyamohanacakrasvmineprakaayogine

  143, kamaki;Ri[ 143| kmkarii

  144, kamaki;R[e 144| kmkarie

  145, bu(aki;R[e 145| buddhykarie

  146, bu(aki;Ri[ 146| buddhykarii

  147, Aharaki;Ri[ 147| ahakrkarii

  148, Aharak;R[e 148| ahakrkarae

  149, zBdaki;Ri[ 149| abdkarii

  150, zBdak;R[e 150| abdkarae

  151, SpzaRki;Ri[ 151| sparkarii

  152, SpzaRk;R[e 152| sparkarae

  153, paki;Ri[ 153| rpkarii

  154, pak;R[e 154| rpkarae

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  91/149

  155, rsaki;Ri[ 155| raskarii

  156, rsak;R[e 156| raskarae

  157, gNxaki;Ri[ 157| gandhkarii

  158, gNxak;R[e158| gandhkarae

  159, icaki;Ri[ 159| cittkarii

  160, icak;R[e 160| cittkarae

  161, xEyaRki;Ri[ 161| dhairykarii

  162, xEyaRk;R[e 162| dhairykarae

  163, Sm&Tyaki;Ri[ 163| smtykarii

  164, Sm&Tyak;R[e 164| smtykarae

  165, namaki;Ri[ 165| nmkarii

  166, namak;R[e 166| nmkarae

  167, bIjaki;Ri[ 167| bjkarii

  168, bIjak;R[a 168| bjkara

  169, AaTmaki;Ri[ 169| tmkarii

  170, AaTmaki;R[e 170| tmkarie

  171, Am&taki;Ri[ 171| amtkarii

  172, Am&taki;R[e 172| amtkarie

  173, zrIraki;Ri[ 173| arrkarii174, zrIrak;R[e 174| arrkarae

  175, svaRzapirpUrkcSvaimin guyaeigin 175| sarvpariprakacakrasvminiguptayogini

  176, svaRzapirpUrkcSvaimne guyaeigne 176| sarvpariprakacakrasvmineguptayogine

  177, Anksume 177| anagakusume

  178, Anksuma 178| anagakusum

  179, Anmeole 179| anagamekhale

  180, Anmeola 180| anagamekhal

  181, Anmdne 181| anagamadane

  182, Anmdna 182| anagamadan

  183, Anmdnature 183| anagamadanture

  184, Anmdnatura 184| anagamadantur

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  92/149

  185, Anreoe 185| anagarekhe

  186, Anreoa 186| anagarekh

  187, Anveigin 187| anagavegini

  188, Anveigne188| anagavegine

  189, Anaze 189| anagkue

  190, Anaza 190| anagku

  191, Anmailin 191| anagamlini

  192, Anmailne 192| anagamline

  193, svRs']ae[cSvaimin gutryaeigin 193| sarvasakobhaacakrasvminiguptatarayogini

  194, svRs']ae[cSvaimne gutryaeigne 194| sarvasakobhaacakrasvmineguptatarayogine

  195, svRs']aeii[ 195| sarvasakobhii196, svRs']ae[e 196| sarvasakobhae

  197, svRivaivi[ 197| sarvavidrvii

  198, svRivaiv[e 198| sarvavidrvie

  199, svaRki;Ri[ 199| sarvkarii

  200, svaRk;Rn 200| sarvkarana

  201, svRaidin 201| sarvahldini

  202, svRaidne202| sarvahldine

  203, svRsMmaeihin 203| sarvasammohini

  204, svRsMmaeihne 204| sarvasammohine

  205, svRStiMin 205| sarvastambhini

  206, svRStiMne 206| sarvastambhine

  207, svRj&iMi[ 207| sarvajmbhii

  208, svRj&iM[e 208| sarvajmbhie

  209, svRvzir 209| sarvavaakari

  210, svRvzr 210| sarvavaakara

  211, svRrinI 211| sarvarajin

  212, svRrn 212| sarvarajana

  213, svaeRNmaidin 213| sarvonmdini

  214, svaeRNmaidne 214| sarvonmdine

 • 7/29/2019 b4 9 Daily-khadgamala

  93/149

  215, svaRwRsaixin 215| sarvrthasdhini

  216, svaRwRsaixne 216| sarvrthasdhine

  217, svRsMpipUiri[ 217| sarvasampattiprii

  218, svRsMpipUr[e218| sarvasampattiprae

  219, svRmmiy 219| sarvamantramayi

  220, svRmmy 220| sarvamantramaya

  221, svRN]yir 221| sarvadvandvakayakari

  222, svRN]yr 222| sarvadvandvakayakara

  223, svRsaEaGydaykcSvaimin

  sMdayyaeigin

  223| sarvasaubhgyadyakacakrasvmini

  sampradyayogini

  224, svRsaEaGydaykcSvaimne sMday

  yaeigne

  224| sarvasaubhgyadyakacakrasvmine

  sampradya yogine

  225, svRiside 225| sarvasiddhiprade

  226, svRisid 226| sarvasiddhiprada

  227, svRsMpTde 227| sarvasampatprade

  228, svRsMpTd 228| sarvasampatprada

  229, svRiyir 229| sarvapriyakari

  230, svRiyr 230| sarvapriyakara

  231, svRmlkairi[ 231| sarvamagalakrii232, svRmlkair[e 232| sarvamagalakrie

  233, svRkamde 233| sarvakmaprade

  234, svRkamd 234| sarvakmaprada

  235, svR>oivmaecI 235| sarvadukhavimoc

  236, svR>oivmaeicne 236| sarvadukhavimocine

  237, svRm&Tyuzmin 237| sarvamtyupraamani

  238, svRm&Tyuzmn238| sarvamtyupraamana

  239, svRivinvairi[ 239| sarvavighnanivrii