baglamukhi anusthan puja vidhi in english sumit girdharwal +91

Click here to load reader

Post on 08-Dec-2016

230 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Baglamukhi Anusthan Puja Vidhi in English

  Sumit Girdharwal +91-9540674788, +91-9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com

  www.baglamukhi.us

  www.anusthanokarehasya.com

  Therearetwotypesofsadhakexistinthisworld.Oneiswhoperformsallthepujaonlytoappeasethemabaglamukhiwithoutanydesireorpurposeandwhoisdevotedtomabaglamukhi'slotusfeet.Thistypeofanusthanorpujawhichisdoneonlyformaiscallednishkaampuja.Nishkaamsadhanaisspiritualpracticedoneforhigheraims.Itisdonetoachievetheaimofenlightenmentormoksha.Itisdoneforthespiritualupliftmentoftheindividualsothatheistakenoutofthecycleoflifeanddeath.

  Secondoneiswhoperformsbaglamukhipoojaoranusthanonlytofulfillhisdesires.Mostofthepeoplefallinthiscategorybecauseofvariousproblemsinlife.

  DevoteesgenerallyworshipMaBaglamukhiforthefollowingpurposes:

  Toovercomeenemies. Tocombattheeffectofblackmagic,evileyeetc. To obtain relief from legal problems, and also victory in

  contestsandelectionsetc. Toovercomeadversecircumstances. Toavoidaccidents,bloodshedandthepossibilityofuntimely

  orunnaturaldeath.

 • Toobtainhealth,wealth,prosperity,assets,propertyandtoattaintheUltimateSalvationwhichistheaimoflife?

  IfSadhak(aspirant)completesallthebelowstepsthenitissaidthathe/shehascompletedanusthanorpurascharanofbaglamukhimantra.1.ChantBaglamukhimantra1,25,000timesin11,21,36,40daysasperyourconvenienceaftertakingbaglamukhimantradikshafromyourguru.2.Doyagya(homa)oftwelvethousandfivehundred(12,500)mantrasaftercompletingthe1,25,000japa.3.Dotarpanwithonethousandtwohundredfifty(1250)mantrasafteryagya.4.Domarjanwithonehundredtwentyfive(125)mantrasaftertarpan5.Offerfoodto11brahmins(orgirls)attheendofpuja.

  6.Uponcompletionofyouranusthan,appeaseyourguruandmakeeveryefforttogethisblessing.Itisyourguruwhoisempoweredtoawardyouatthecompletion.

  Sadhakneedstofollowthebelowruleswhiledoingbaglamukhianusthan.

  1.Baglamukhianusthan(Baglamukhipuja)canbedoneathome.Sadhakdoesnotneedtogoanytemple.2.Placeabaglamukhiphoto&yantraatyourpujatemple.

 • 3.Sadhakmustdoconstantnumberofmantrajaapeveryday.Forexampleifyouwanttocompleteyouranusthanin40daysthen32malasneedstobedoneeveryday.Incaseinthebeginningofanusthanifyouarenotabletodo32malasthenyoucanstartwithlessnumbersandthenincreasedaybyday.Numbersofmalascanbeincreasedbutcannotbedecreased.4.HaldiMala(Rosaryof108beadswhichismadeupofturmeric)shouldbeusedtochantbaglamukhimantra.Arosaryhasonehundredeightbeadsbutonlyhundredmantrasarecounted.Forexampleifsadhakcompletes10malasitmeanshe/shehaschanted1000mantras.80mantraswillnotbecounted.Sotocomplete1,25,000mantrajapasadhakhastodo1250malas.5.Sadhakshouldmaintainthecelibacyinanusthanperiod.6.Sadhakmustsitonyellowasana,mustwearyellowclothes&shouldofferyellowsweetstomabaglamukhi.7.Inanusthanperioddonothurtanyone&keepsilenceasmuchaspossible8.Bhaktiistherootofsuccessinsadhana.Ifyouaredevotedtothelotusfeetofmathenshewillblessyouwitheverything.Thereisnorule&regulationbetweenBhakt&Bhagwaan.

  9.OneshouldchantMahamritunjayaMantraHaumJoomSahgkSa twa l: attheendofJapaeveryday.

  10.OneshouldchantbaglamukhigayatriMantraeverydaywhichisgivenintheendofthisarticle.

  My father Shri Yogeshwaranand Ji always says a few people think thatsadhana is merely the process of reciting mantras, sitting in a temple orsomethingoffered to theirdeity.No!This isnot truth.Therearesecrets thatnobodyknows,orsomedontwantyoutoknow!Thesecret,whichIamtelling

 • younow,is:Love everyone. Sacrifice, and surrender completely to your Deity.

  Sometimesdesiredresultsarenotachievedinsingleanusthanduetopastkarmas.Oneshouldcontinuouslyperformthepujaoranusthantogettheresults.Thiswillfirstremoveyourpastkarmasandthengiveyoutheresults.

  Therearelotsofpeoplewhocannotperformthisbaglamukhianusthanorbaglamukhipujathemselves,theyshouldasksomeonetodothispujaontheirbehalf.Whensomeoneperformsthispujaforyouwithcorrectmethodanddevotion,yougetthesameresults.

  WhatmantrasaregiveninMaBaglamukhiDiksha

  InMaBaglamukhiSadhanafollowingmantradikshasaregiven.Baglamukhisadhanaisastepbystepprocedureofvariousmantras.Onceyoutakedikshaoffirstmantrayouhavetodoanusthaanorpurascharanofthismantra.Samewayyouhavetodoanusthaanofothermantrastooaftertakingtheirdiksha.FinallyYouwillbegivenpurnabhishekdiksha.

  1.Ekakshari(BeejorBijaor1syllable)BaglamukhimantraDiksha2.Chaturakshari(4sybllable)BaglamukhiMantraDiksha3.Ashtakshari(8syllable)BaglamukhiMantraDiksha4.Unnisakshari(19syllable)BaglamukhiMandaarMantraDiksha5.Chattisakshari(36syllableorMoolorBrahmastra)BaglamukhiMantraDiksha

 • BaglamukhiBeejaMantra

  BijaMantraofMaBaglamukhiisHlreem.IfyouhaveneverdonethissadhanabeforethenyoushouldstartyourSadhanafromthisbijamantra.Youshouldtakethedikshaofbaglamukhibijamantrafromyourgurudevandthenyoushoulddotheanusthanorpurascharanofthismantra.Afterthecompletionofpurascharanyoushouldrecitesomemalaofthismantraeveryday.Youcandoone,five,eleven,twentyoneormoremalaseveryday.Thisbijamantraofmabaglamukhiwillprotectyoufromeveryevilpower.Ifsomeoneiscreatinghurdlesinyourlifethenmawillprotectyouasachild.Thismantracanalsoprotectyoufromfalsecourtcasesandmakesyouwinner.IfyouarefacingtheshanisadesatiorunderthedashasofmaleficplanetsandfacinglotsofproblemsinyourlifethenMaPitambaraistheonlyshelterwhichcancreateahopeinyourlife.Ifyouarewillingtodieorhavingnohopethentrythissadhanaonlyonce.Ihavenowordstosayanythingaboutmapitambaraandhergraceonherchildbutyesicanpromiseyouthatonceyouareunderhershelterthenyouwillneverlookbackinyourlife.Successwillbecomeyourservant.Ialsowanttomakepeopleawareaboutawrongbelief.PeoplethinkthatMaBaglamukhiiscruelandiftheywillcommitanymistakeinherworshipthentheywillbepunished.Itisnottrue.Iamawareoflotsofpeoplewhoevendidnotchanttheirmantraproperlybutstilltheygotallthebenefitswhichtheyshouldhavegotonlyafterchantingthecorrectmantraonly.Neverhaveanykindoffearintoyourmind.Sheiscruelonlyforyourenemiesbutnotforyou.Everymotherwillbecomebaglamukhiifsomeoneiscreatinganytroublesforherchild.Sameconceptapplieshere.Sodontwasteyourtimetakediksha(initiation)intothismantraandstartsadhanawithoutanyconfusion.

  Mantra:HLEEM

  eU=%& g~yha A

 • ThisisthebeejmantraofmotherBagalamukhi.Butitissaidthatthismantraiscursedandspellbound. Ifweadd firebeejaRam (je~)withthismantrathen itbecomesuncursed and gives effective result. Soone should recite

  thismantraaddingfirebeejai.e.HLREEMg~yZZzha

  According to spiritual science beeja mantra becomes the soul of anymantra.Althoughtherearemanymantrasinexistencewhichbearnobeejamantra,buttheyareunderstoodpowerless,as

  NIRBEEJAMEVANIRVIRYASHIVASYAVACHANAMYATHA.

  HLEEMmantra isconcernedwithSOUTHAMNAYA(,which iscalledSTHIRMAYA. (Stable illusion).Reciting thisbeejamantraone should concentratetheGoddesshavingtwoarms.

  VINIYOGA:

  OmasyaekakshariBagalamantrasyaBrahmarishihGayatriChhandahBagalamukhidevataLambeejamHreemshaktiEemkeelkammamasarvarthasidhyarthayjapayviniyogah.(InBagalamukhiRahasyamHumshaktihasbeenusesinsteadofHreemShakti)

  fofu;ksx%&

  vkse~ vL; ,dk{kjh cxyk ea=L; czg~e _f"k%] xk;=h NUn%] cxykeq[kh

  nsork%] ya chta] gzha 'kfDr] bZa dhyda] ee lokZFkZ fl);FksZ tis fofu;ksXk%A

 • RISHYADINYASA

  ShriBrahmarishayenamahshirasi. Gayatrichhandsaynamahmukhay. ShriBagalamukhidevatayainamahhradi. Lambeejayanamahguhye. Hreemshaktayenamahpadayoh. Eemkeelakayanamahsarvange. Shri Bagalamukhi devatamba pritayarthe jape viniyogaya namah

  anjalau.

  _";kfnU;kl%&

  vkse~ czg~e _"k;s ue% fkjflA xk;=h Nanls ue% eq[ksA Jh cxykeq[kh nsork;S ue% g`fnA Yak chtk; ue% xqg~;sA gzha kDr;s ue% ikn;ks%A bZa dhydk; ue% lokZaxsA Jh cxykeq[kh nsorkEck izhR;FksZ tis fofu;ksxk; ue% vatykSA

  SHADANGANYASA

  OmHlamhradayayanamah.

 • OmHleemshirsaySvaha. OmHloomshikhayevashat OmHlaimkavachayehum. OmHlaumNetratrayayevaushat. OmHlahAstrayephat.

  "kMaxU;kl:

  vkse~ g~yka g`n;k; ue%A vkse~ g~yha f'kjls LokgkA vkse~ g~ywa f'k[kk; o"kV~A vkse~ g~ySa dopk; gwaA vkse~ g~ykSa us= =;k; okS"kV~A vkse~ g~y% vL=k; QV~A

  KARANYASA

  OmHlamangusthhabhyamnamah. OmHleemtarjanibhyamSvaha. OmHloomMadhyamabhyamvashat. OmHlaimkavachayehum. OmHlaumNetratrayayevaushat. OmHlahastrayephat.

 • djU;kl:

  vkse g~yka vaxq"BkH;ka ue%A vkse g~yha rtZuhH;ka LokgkA vkse g~ywa e/;ekH;ka o"kV~A vkse g~ySa vukfedkH;ka gwaA vkse g~ykSa dfuf"BdkH;ka okS"kV~A vkse g~y% djry&dj&i`"BkH;ka QV~A

  MEDITATION

  VadiMookatirankatichhitipatirvaishvanarahshitati,

  Krodhishantatidurjanahsujanatikshipranugahkhhanjati.

  Garvikharavatisarvavichchajadatitvadyantranayantritah,

  ShriNityeBagalamukhi!pratidinamkalyanim!tubhyamnamah.

  Meaning:

  IsalutetoyoueverydayOproclaimer,speechlessone,bagger,ruler of the Earth, cosmos and men, cool one, cruel one,reconcilingone,wickedone,truemother,givingsuccessquickly,lameone,proudone,crippledone,allexterminator,dullone,having theYantraofallYantras,O ShriEternalBaglamukhi,Obeautifulone.

 • /;ku

  oknh ewdfr jadfr f{kfrifroSZ'okuj% 'khrfrA

  dzks/kh 'kkUrfr nqtZu% lqtufr f{kizkuqx% [katfrAA

  xohZ [kofrZ loZ foPp tMfr Ron~;U=k.kk ;af=r%A

  JhfuR;s cxykeqf[k! izfrfnua dY;kf.k! rqH;a ue%AA

  OurSyllableMantra(ChaturakshariMantra)

  Mantra - OM AAM HLREEM KROM eU=%& vkse~ vka g~yzha dzksa A

  VINIYOGA:OmasyaShriBagalaCHATURAKSHARImantrasyaShriBrahamarishih, Gayatri Chhandah, Shri Bagalamukhi devata, Hleembeejam, Aam shaktih, Krom keelakam, Shre Bagalamukhidevatambaprityarthayjapeviniyogah.

  fofu;ksx%&amp