baglamukhi ashtottar shatnam stotram cxykeq[kh vvksrrj ... · pdf filemahavidya shri...

Click here to load reader

Post on 09-Sep-2019

21 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  [email protected] , [email protected]

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  Baglamukhi Ashtottar ShatNam Stotram cxykeq[kh v"VksRrj&'kruke&Lrks=e~

  Sumit Girdharwal 9540674788, 9410030994

  [email protected]

  www.baglamukhi.info

  www.yogeshwaranand.org

  Hkxorh ihrkEcjk ds HkDrksa dks izfrfnu ea= ti djus ds i'pkr eka ds v"VksRrj&'kruke dk ikB djuk pkfg, A blds ikB ls Hkxorh dh fo'ks"k d`ik izkIr gksrh gSk ftu lk/kdks us Hkxorh ihrkEcjk dh nh{kk vHkh rd izkIr ugh dh gS oks loZizFke xq: eq[k ls nh{kk ysa ,oa mlh ds i'pkr ikB djsaA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  [email protected] , [email protected]

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  v"VksRrj&'kruke&Lrks=e~

  vkse~ czãkL=fi.kh nsoh] ekrk Jhcxykeq[kh A

  fpfPNfäKkZuik p] czãkuUn&çnkf;uh AA 1 AA

  egk&fo|k egk&y{eh Jher~&f=iqj&lqUnjh A

  Hkqous'kh txUekrk] ikoZrh loZ&eaxyk AA 2 AA

  yfyrk HkSjoh 'kkUrk] vUuiw.kkZ dqys'ojh A

  okjkgh fNUueLrk p] rkjk dkyh ljLorh AA 3 AA

  txr~&iwT;k egk&ek;k] dkes'kh Hkx&ekfyuh A

  n{k&iq=h f'kokadLFkk] f'ko#ik f'kofç;k AA 4 AA

  loZ&lEiRk~&djh nsoh] loZ&yksd o'kadjh A

  osn&fo|k egk&iwT;k] Hkäk}s"kh Hk;adjh AA 5 AA

  LrEHkik LrfEHkuh p] nq"V&LrEHku&dkfj.kh A

  Hkä&fç;k egk&Hkksxk] Jhfo|k yfyrkfEcdk AA 6 AA

  esuk&iq=h f'kokuUnk] ekraxh Hkqous'ojh A

  ukjflagh ujsUæk p] u`ikjk/;k ujksÙkek AA 7 AA

  ukfxuh ukx&iq=h p] uxjkt&lqrk mek A

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  [email protected] , [email protected]

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  ihrkEcjk ihr&iq"ik p] ihr&oL=&fç;k 'kqHkk AA 8 AA

  ihr&xU/k&fç;k jkek] ihr&jRukfpZrk f'kok A

  v)Z&pUæ&/kjh nsoh] xnk&eqn~xj&/kkfj.kh AA 9 AA

  lkfo=h f=&ink 'kq)k] l|ks jkx&foof)Zuh A

  fo".kqik txUeksgk] czãik gfj&fç;k AA 10 AA

  #æik #æ&'kfäfíUe;h Hkä&oRlyk A

  yksd&ekrk f'kok lU/;k] f'ko&iwtu&rRijk AA 11 AA

  /kuk/;{kk /kus'kh p] /keZnk /kunk /kuk A

  p.M&niZ&gjh nsoh] 'kqEHkklqj&fuofgZ.kh AA 12 AA

  jkt&jkts'ojh nsoh] efg"kklqj&efnZuh A

  e/kq&dSVHk&gU=h p] jä&cht&foukf'kuh AA 13 AA

  /kwezk{k&nSR;&gU=h p] Hk.Mklqj&foukf'kuh A

  js.kq&iq=h egk&ek;k] Hkzkejh HkzejkfEcdk AA 14 AA

  Tokykeq[kh Hkædkyh] cxyk 'k=&qukf'kuh A

  bUæk.kh bUæ&iwT;k p] xqg&ekrk xq.ks'ojh AA 15 AA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  [email protected] , [email protected]

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  otz&ik'k&/kjk nsoh] ftg~ok&eqn~xj&/kkfj.kh A

  HkäkuUndjh nsoh] cxyk ijes'ojh AA 16 AA

  Qy&Jqfr

  v"VksÙkj'kra ukEuka] cxyk;kLrq ;% iBsr~ A

  fji&qck/kk&fofueqZä%] y{ehLFkS;ZeokIuq;kr~ AA 1 AA

  Hkwr&çsr&fi'kkpk'p] xzg&ihM+k&fuokj.ke~ A

  jktkuks o'kek;kfr] loSZ'o;aZ p foUnfr AA 2 AA

  ukuk&fo|ka p yHkrs] jkT;a çkIuksfr fuf'pre~ A

  Hkqfä&eqfäeokIuksfr] lk{kkr~ f'ko&leks Hkosr~ AA 3 AA

  AA Jh:nz;keys loZ&flf)&izn Jh cxyk"VksRrj 'kruke Lrks=e~ AA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9917325788

  [email protected], [email protected]

  www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  Devi Baglamukhi Hridaya Mantra

  AA Jhcxykeq[kh‚n;ea= AA

  Sumit Girdharwal

  9540674788, 9410030994

  [email protected]

  www.baglamukhi.info

  www.yogeshwaranand.org

  ‚n; ea= dks nsork dk ‚n; dgk tkrk gSk blds ti ls nsork dk lkfu/; c

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9917325788

  [email protected], [email protected]

  www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  ijke'kZ gS fd tc vkids xq:nso dgsa rHkh bldk ti djsa A u;s lk/kdks dks blds LFkku ij cxykeq[kh ‚n; Lrks= dk ikB djuk pkfg, A

  fofu;ksx& ` vL; Jhcxykeq[kh‚n;ea=L; ukjn% _f"k%] vuq"Vqi~ NUn%]

  Jhcxykeq[khnsork] ’ha chte~] Dyha 'kfä%] ,sa dhyde~] Jhcxykeq[kh izlUukFksZ tis fofu;ksx% A _";kfnU;kl ` ukjn_"k;s ue% f'kjfl A vuq"Vqi~ NUnls ue% eq[ks A Jhcxykeq[kh nsork;S ue%

  ‚fn A ’ha chtk; ue% xqás A Dyha 'kä;s ue% ikn;ks% A ,sa dhydk; ue% lokZ¼ Z s djU;kl ` ’ha vaxq"BkH;ka ue% A Dyha rtZuhH;ka Lokgk A,sa e/;ekH;ka o"kV~ A’ha vukfedkH;ka gqe~ A Dyha us==;k; okS"kV~ A ,sa vL=k; QV~ A ‚n;kfnU;kl&

  ` ’ha ‚n;k; ue% A Dyha f'kjls Lokgk A ,sa f'k[kk;S o"kV~ A’ha dopk; gqe~ ADyha us==;k; okS"kV~ A ,sa vL=k; QV~

  AA/;kue~AA

  ckyHkkuqizrhdk'kka uhydkseydqUryke~ A oUns·ga cxyka nsoha LrEHkukó#fi.khe~ AA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9917325788

  [email protected], [email protected]

  www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  ea=& vka ’ha dzksa XykSa gaq ,sa Dyha Jha gzha cxykeq[kh ! vkos'k; vkos'k;] vka ’ha dzksa

  czãkó#fi.kh ! ,fg ,fg vka ’ha dzksa ee ‚n;s vkokg; vkokg;] lkfé/;a dq# dq#

  vka ’ha dzksa eeSo ‚n;s fpja fr"B fr"B] vka ’ha dzksa gaq QV~ Lokgk A

  Mantra : Aam Hleem Krom Glaum Hoom Aim Kleem Shreem Hreem Baglamukhi ! Aaveshaya Aaveshaya, Aam Hleem Krom

  BrahmastraRupini ! Aehi Aehi Aam Hleem Krom Mama Hridaye

  Aavahaya Avahaya, Saanidhyam Kuru Kuru Aam Hleem Krom

  Mameva Hridaye Chiram Tishth Tishth, Aam Hleem Krom Hoom Phat

  Swaha

  iz;ksx& bl ea= dk iz;ksx fdlh fo'ks"k ifjfLFkfr esa gh djuk pkfg, D;ksafd ;g cgqr gh vf/kd gh rhoz gSk ea= iz;ksx ds ckn cxyk xk;=h ,oa ewy ea= dk vuq"Bku nsoh dh izlUurk ds fy, vo'; djuk pkfg, A

  lka[;k;ura= esa bl nqyZHk ea= dh iz'kalk djrs gq, dgk gS fd blds Lej.k ek= ls egknfjnz O;fDr Hkh y{ehoku~ gks tkrk gS] tM+ O;fDr if.Mr gks tkrk gS] pksj Hkh cqf)eku cu tkrk gS ,oa fufUnr euq"; Hkh dhfrZoku~ gks tkrk gSA 'k=q ij bl ea= dk iz;ksx djus ls lk/kd dk izfr"Bkoku~ 'k=q Hkh lekt esa migkl o vlEeku dk ik= curk gSA bl ea= dh lk/kuk tkid dks leLr izdkj ls larq"V j[krh gSA vkLFkkiwoZd fujUrj ti djus ls tkid dks euksokafNr Qy dh izkfIr gksrh gSA

  • ea= dks fl) djus ds i'pkr~ mDr ea= ls ca/;k óh ds xHkkZax dk ektZu djus ls Ng ekl dh vof/k esa xHkZ/kkj.k djds iq= dks tUe nsrh gSA blds lkFk esa cxyk dop ls vfHkeaf=r ty óh dks nsuk pkfg, A

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9917325788

  [email protected], [email protected]

  www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  • lw;kZn; ds le; cxyk‚n; ea= ls 21 ckj vfHkeaf=r nw/k ihus ls Ng ekl ds Hkhrj cU/;k Hkh iq= dks tUe nsrh gSA

  • 'k=q ds vfHkpkfjd iz;ksx ds dkj.k dksbZ Hk;kud jksx] O;kf/k ;k egkHk; mRiUu gksus ij bl veks?k ea= ls 108 ckj vfHkeaf=r ty ihus ls rqjUr jksx ;k egkHk; ls NqVdkjk feyrk gSA

  Books written by Shri Yogeshwaranand Ji

  1. Mahavidya Shri Baglamukhi Sadhna Aur Siddhi

  2. Mantra Sadhana

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9917325788

  [email protected], [email protected]

  www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  3. Shodashi Mahavidya (Tripursundari Sadhana)

  4. Shri Baglamukhi Sadhana Rahasya

  Shri Baglamukhi Sadhana Rahasya is the upcoming book of my father and my guru

  Shri Yogeshwaranand Ji on Ma Baglamukhi. Only limited copies of this book are

  going to be published. If you want to secure your copy before all sold out please

  make a payment of Rs 680 into the below A/C

  Sumit Girdharwal

  Axis Bank

  912020029471298

  IFSC Code – UTIB0001094

  After payment send your complete address and payment receipt to

  [email protected] & [email protected] For more details

  please call on +91-9540674788, 91-9410030994

  Feedback & Support

  I am very pleased to say that we are taking a next step ahead in the field of

  spirituality by digitalizing all the available Sanskrit texts in the world related to

  secret mantras, tantras and yantras. In the first phase we will digitalize all the

  content provided by Shri Yogeshwaranand Ji regarding das mahavidyas. We will

  not only make it available for Hindi and Sanskrit readers but also translate it into

  English so that whole world can get the benefits from our work. I can’t do it alone.

  I request all of you to help me achieve this goal.

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9917325788

  [email protected], [email protected]

  www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  Requirement

  1. We need a person