bala tripura sundari sahasranama stotram - · pdf filebala tripura sundari sahasranama stotram...

27
BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA WWW.BHARATIWEB.COM 1 shrI bAlA sahasranAma stotram || kArtikeya uvAcha || deva deva mahAdeva srushTi sthityanta-kAraka | tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatih sarvadehinAm ||1|| tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatirvibho | tvameva jagadAdhAras-tvameva vishva-kAraNam ||2|| tvameva pUjya sarveshAm tvadanyo nAsti me gatih | kim guhyam paramam loke kimekam sarva-siddhidam ||3|| kimekam paramam srushTih kim bhaumeshvarya mokshadam | vinA tIrthena tapasA vinA vedairvinA makhaih ||4|| vinA jApyena dhyAnena katham siddhim-avApnuyAt | kasmAd-utpadyate srushTih kasmimshcha vilayo bhavet ||5|| kasmAd-uttIryate deva samsArArNava sankaTAt | tadaham shrotum-icChAmi kathayasva maheshvara ||6|| || shrI mahAdeva uvAcha || sAdhu sAdhu tvayA prushTo-smyaham pArvatI-nandana | asti guhyatamam putra kathayishyAmya samshayam ||1|| sattvam rajas-tamashchaiva brahma-vishNu-shivAdayah | ye chAnye bahavo bhUtAh sarve prakruti sambhavAh ||2|| saiva devI parAshaktir-mahA-tripurasundarI | saiva samharate vishvam jagadetach-charAcharam ||3|| AdhAram sarvabhUtAnAm saiva rogArtihAriNI ||4|| ichChAshaktih kriyArUpA brahma-vishNu-shivAtmikA | tridhA Shakti-svarUpeNa srushTi-sthiti-vinAshinI ||5||

Upload: doanxuyen

Post on 02-Feb-2018

667 views

Category:

Documents


36 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

1

shrI bAlA sahasranAma stotram

|| kArtikeya uvAcha ||

deva deva mahAdeva srushTi sthityanta-kAraka |

tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatih sarvadehinAm ||1||

tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatirvibho |

tvameva jagadAdhAras-tvameva vishva-kAraNam ||2||

tvameva pUjya sarveshAm tvadanyo nAsti me gatih |

kim guhyam paramam loke kimekam sarva-siddhidam ||3||

kimekam paramam srushTih kim bhaumeshvarya mokshadam |

vinA tIrthena tapasA vinA vedairvinA makhaih ||4||

vinA jApyena dhyAnena katham siddhim-avApnuyAt |

kasmAd-utpadyate srushTih kasmimshcha vilayo bhavet ||5||

kasmAd-uttIryate deva samsArArNava sankaTAt |

tadaham shrotum-icChAmi kathayasva maheshvara ||6||

|| shrI mahAdeva uvAcha ||

sAdhu sAdhu tvayA prushTo-smyaham pArvatI-nandana |

asti guhyatamam putra kathayishyAmya samshayam ||1||

sattvam rajas-tamashchaiva brahma-vishNu-shivAdayah |

ye chAnye bahavo bhUtAh sarve prakruti sambhavAh ||2||

saiva devI parAshaktir-mahA-tripurasundarI |

saiva samharate vishvam jagadetach-charAcharam ||3||

AdhAram sarvabhUtAnAm saiva rogArtihAriNI ||4||

ichChAshaktih kriyArUpA brahma-vishNu-shivAtmikA |

tridhA Shakti-svarUpeNa srushTi-sthiti-vinAshinI ||5||

Page 2: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

2

srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati |

harate rudrarUpeNa jagadetach-charAcharam ||6||

yasya yonou jagat sarvamadyApi vartate akhilam |

yasyAm pralIyate chAnte yasyAm cha jAyate punah ||7||

yAm samArAdhya trailokye samprAptam padamuttamam |

tasyAh nAmasahasram te kathayAmi shruNushva tat ||8||

|| viniyogaha ||

om asya shrI bAlA tripurA sahasranAma stotra mantrasya

bhagavAn dakshiNAmUrtir-vAmadevo rushihi

gAyatrI Chandaha

prakaTa-gupta-guptatara-sampradAya-kula-koulottIrNA nigarbha-rahasyAti-rahasya-

parApara-rahasyAchintyavartinI devatA

AkAsha bIjam, mAyA shaktihi, kAmarAja kIlakam

(jIvo bIjam, buddhih shaktih, udAno bIjam, sushumnA-nADyAdi-sarasvatI shaktih)

samasta dharmArtha kAma mokshArthe jape viniyogaha ||

|| dhyAnam ||

AdhAre taruNArka bimbasadrusham hemaprabham vAgbhavam

bIjam manmathamindra gopasadrusham hrutpankaje samsthitam |

chakram bhAlamayam shashAnka ruchiram bIjam tu tArtIyakam

ye dhyAyanti padatrayam tava shive te yAnti sUkshmAm gatim ||

|| sahasranAma stavarAjaha ||

kalyANI kamalA kAlI karAlI kAkarUpiNI |

kAmAkshA kAmadA kAmyA kAmanA kAmachAriNI ||1||

kaumArI karuNAmUrtih kalikalmashanAshinI |

kAtyAyanI kalAdhArA kaumudI kamalapriyA ||2||

kIrtidA buddhidA medhA nItigyA nItivatsalA |

mAheshvarI mahAmAyA mahAtejA maheshvarI ||3||

kAlarAtrirmahArAtrih kAlindI kalparUpiNI |

Page 3: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

3

mahAjihvA mahAlolA mahAdamshTrA mahAbhujA ||4||

mahA-mohAndhakAraghnI mahAmoksha-pradAyinI |

mahAdAridrya-rAshighnI mahAshatru-vimardinI ||5|||

mahAshaktir-mahAjyotir-mahA asura-vimardinI |

mahAkAyA mahAbIjA mahApAtakanAshinI ||6||

mahAmakhA mantramayI maNipUra nivAsinI |

mAnasI mAnadA mAnyA manashchakshuragocharA ||7||

gaNamAtA cha gAyatrI gaNa-gandharva-sevitA |

girijA girishA sAdhvI girisA girisambhavA ||8||

chaNDeshvarI chandrarUpA prachaNDA chaNDamAlinI |

charchikA charchitAkArA chaNDikA chArurUpiNI ||9||

yagyeshvarI yagyarUpA japa-yagya-parAyaNA |

yagyamAtA yagyagoptrI yagyeshI yagyasambhavA ||10||

yagyasiddhih kriyAsiddhiryagyAngI yagyarakshagA |

yagyapriyA yagyarUpA yAgyA yagyakrupA a alayA ||11||

jAlandharI jaganmAtA jAtavedA jagatpriyA |

jitendriyA jitakrodhA jananI janmadAyinI ||12||

gangA godAvarI gourI gautamI cha shatahrudA |

ghurghurA vedagarbhA cha revikA karasambhavA ||13||

sindhurmandAkinI kshiprA yamunA cha sarasvatI |

chandrabhAgA pipAshA cha gaNDakI vindhyavAsinI ||14||

narmadA kahna kAverI vetravatyA cha koushikI |

mahottatanayA chaiva ahalyA chaNyakAvatI ||15||

ayodhyA mathurA mAyA kAshi kAnchi vantikA |

dvArAvatI cha tIrtheshI mahAkilbishanAshinI ||16||

padminI padmamadhyasthA padma kinjalkavAsinI |

Page 4: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

4

padmavaktrA cha padmAkshI padmasthA padmasambhavA ||17||

hrImkArI kuNDalI dhAtrI hrutpadmasthA sulochanA |

shrImkArI bhUshaNA lakshmIh klImkArI kleshanAshinI ||18||

Page 5: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

5

haripriyA harermUrtir-harinetra krutAlayA |

hari-vaktrodbhavA shAntA harivakshah sthitAlayA ||19||

vaishNavI vishNurUpA cha vishNumAtA svarUpiNI |

vishNumAyA vishAlAkshI vishAla nayanojjvalA ||20||

vishveshvarI cha vishvAtmA vishveshI vishvarUpiNI |

vishveshvarI shivAdhArA shivanAthA shivapriyA ||21||

shivamAtA shivAkshI cha shivadA shivarUpiNI |

bhaveshvarI bhavArAdhyA bhaveshI bhavanAyikA ||22||

bhavamAtA bhavagamyA bhavakaNTakanAshinI |

bhavapriyA bhavAnandA bhavAnI bhavamochinI ||23||

gItirvareNyA sAvitrI brahmANI brahmarUpiNI |

brahmeshI brahmadA brAhmI brahmANI brahmavAdinI ||24||

durgasthA durgarUpA cha durgA durgatinAshinI |

trayodA brahmadA brAhmI brahmANI brahmavAdinI ||25||

tvagasthA tvagarUpA cha tvagA tvagArtihAriNI |

svargamA nirgamA dAtA dAyA dogdhrI durApahA ||26||

dUraghnI cha durArAdhyA dUradushkrutanAshinI |

panchasthA panchamI pUrNA pUrNapIThanivAsinI ||27||

sattvasthA sattvarUpA cha sattvadA sattvasambhavA |

rajasthA cha rajorUpA rajoguNa-samudbhavA ||28||

tAmasI cha tamorUpA tAmasI tamasahpriyA |

tamoguNa-samudbhUtA sAttvikI rAjasI tamI ||29||

kalA kAshThA nimeshA cha svakrutA tadanantarA |

ardhamAsA cha mAsA cha samvatsara-svarUpiNI ||30||

yugasthA yugarUpA cha kalpasthA kalparUpiNI |

nAnAratna vichitrAngI nAnA a abharaNa-maNDitA ||31||

Page 6: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

6

Page 7: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

7

vishvAtmikA vishvamAtA vishvapAshA vidhAyinI |

vishvAsakAriNI vishA vishvashaktir-vichakshaNA ||32||

japAkusuma sankAshA dADimI kusumopamA |

chaturangA chaturbAhushchaturA chAruhAsinI ||33||

sarveshI sarvadA sarvA sarvagyA sarvadAyinI |

sarveshvarI sarvavidyA sharvANI sarvamangalA ||34||

nalinI nandinI nandA AnandAnandavarddhinI |

vyApinI sarvabhUteshu bhavabhAra-vinAshinI ||35||

kulInA kulamadhyasthA kuladharmopadeshinI |

sarvashrungAra veshADhyA pAshAmkusha karodyatA ||36||

sUryakoTi sahasrAbhA chandrakoTi nibhAnanA |

gaNesha-koTi-lAvaNyA vishNukoTyirimardinI ||37||

dAvAgni koTi jvalinI rudra koTyugrarUpiNI |

samudrakoTi-gambhIrA vAyukoTi-mahAbalA ||38||

AkAshakoTi-vistArA yamakoTi-bhayankarA |

merukoTi-samucChAyA guNakoTi-samruddhidA ||39||

nishkalankA nirAdhArA nirguNA guNavarjitA |

ashokA shokarahitA tApatraya-vivarjitA ||40||

vishishTA vishvajananI vishvamoha-vidhAriNI |

chitrA vichitrA chitrAshI hetugarbhA kusheshvarI ||41||

icChAshaktih gyAnashaktih kriyAshakti shuchi smitA |

shruti-smrutimayI satyA shrutirUpA shrutipriyA ||42||

shrutipragyA mahAsatyA panchatattvoparisthitA |

pArvatI himavanputrI pAshasthA pAsharUpiNI ||43||

jayantI bhadrakAlI cha ahalyA kulanAyikA |

bhUtadhAtrI cha bhUteshI bhUtasthA bhUtabhAvinI ||44||

Page 8: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

8

Page 9: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

9

mahAkuNDalinI shaktir-mahAvibhava-varddhinI |

hamsAkshI hamsarUpA cha hamsasthA hamsarUpiNI ||45||

soma-sUryAgni-madhyasthA maNipUraka vAsinI |

shaTpatrAmbhoja-madhyasthA maNipUra nivAsinI ||46||

dvAdashAra sarojasthA sUryamaNDalavAsinI |

akalankA shashAnkAbhA shoDashAra-nivAsinI ||47||

dvipatradala madhyasthA lalATatalavAsinI |

DAkinI shAkinI chaiva lAkinI kAkinI tathA ||48||

rAkinI hAkinI chaiva shaTchakrakrama-vAsinI |

srushTi-sthiti-vinAshA cha srushTi-sthityamtakAriNI ||49||

shrIkaNThA shrIpriyA kaNThA nAdAkhyA bindumAlinI |

chatuhshashTi-kalAdhArA merudaNDa-samAshrayA ||50||

mahAkAlI dyutirmedhA svadhA tushTirmahAdyutih |

himgulA mangalashivA sushumNA-madhyagAminI ||51||

parAghorA karAlAkshI vijayA jayashAlinI |

hrutpadmanilayA devI bhImA bhairava nAdinI ||52||

AkAsha lingabhUtA cha bhuvanodyAna-vAsinI |

mahAsUkshmA abhayA kAlI bhImarUpA mahAbalA ||53||

menakAgarbhasambhUtA taptakAnchanasannibhA |

antahsthA kUTabIjA cha trikUTAchalavAsinI ||54||

varNAkshA varNarahitA panchAshadvarNabhedinI |

vidyAdharI lokadhAtrI apsarA apsarahpriyA ||55||

dakshA dAkshAyanI dIkshA dakshayagya vinAshinI |

yashasvinI yashahpUrNA yashodAgarbha-sambhavA ||56||

devakI devamAtA cha rAdhikA krushNavallabhA |

arundhatI shachIndrANI gAndhArI gandhamodinI ||57||

Page 10: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

10

Page 11: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

11

dhyAnAtItA dhyAnagamyA dhyAnA dhyAnAvadhAriNI |

lambodarI cha lamboshThA jAmbUvatI jalodarI ||58||

mahodarI muktakeshI mukti-kAmArtha-siddhidA |

tapasvinI taponishThA chAparNA parNapakshiNI ||59||

bANachApadharA vIrA pAnchAlI panchamapriyA |

guhyA gambhIrA gahanA guhyatattva-niranjanA ||60||

asharIrA sharIrasthA samsArArNava-tAriNI |

amrutA nishkalA bhadrA sakalA krushNapingalA ||61||

chakreshvarI chakrahastA pAshachakravinAshinI |

padmarAga pratIkAshA nirmalAkAshasannibhA ||62||

UrdhvasthA UrdhvarUpA cha Urdhvapadma-nivAsinI |

kArya-kAraNa-kartrI cha parvAkhyA rUpasamsthitA ||63||

rasagyA rasamadhyasthA gandhagyA gandharUpiNI |

parabrahmasvarUpA cha parabrahma nivAsinI ||64||

shabdabrahma svarUpA cha shabdasthA shabdavarjitA |

siddhirvruddhi parAvruddhih sakIrtirdIpti samsthitA ||65||

svaguhyA shAmbhavI shaktistatvagyA tattvarUpiNI |

sarasvatI bhUtamAtA mahAbhUtAdhipapriyA ||66||

shrutipragyAdyame siddhih dakshakanyA aparAjitA |

kAma-sandIpanI kAmA sadAkAmA kutUhalA ||67||

bhogopachAra kushalA amalA hyamalAnanA |

bhaktAnukampinI maitrI sharaNAgatavatsalA ||68||

sahasrabhujA chicChaktih sahasrAkshA shatAnanA |

siddhalakshmIr-mahAlakshmIr-vedalakshmI sulakshaNA ||69||

yagyasArA tapassArA dharmasArA janeshvarI |

vishvodarI vishvasrushTA vishvAkhyA vishvatomukhI ||70||

Page 12: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

12

Page 13: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

13

vishvAsya shravaNa ghrANA vishvamAlA parAtmikA |

taruNAditya sankAshA karaNAneka samkulA ||71||

kshobhiNI mohinI chaiva stambhinI jrumbhiNI tathA |

rathinI dhvajinI senA sarvamantramayI trayI ||72||

gyAnamudrA mahAmudrA japamudrA mahotsavA |

jaTAjUTadharA muktA sUkshma shAntirvibhIshaNA ||73||

dvIpicharma parIdhAnA chIravalkaladhAriNI |

trishUla DamarudharA naramAlA vibhUshiNI ||74||

atyugrarUpiNI chogrA kalpAnta dahanopamA |

trailokyasAdhanI sAdhyA siddhasAdhaka vatsalA ||75||

sarvavidyAmayI sArA asurAmbudhidhAriNI |

subhagA sumukhI saumyA sushUrA somabhUshaNA ||76||

shuddha sphaTikasankAshA mahAvrushabhavAhinI |

mahishI mahishArUDhA mahishAsuraghAtinI ||77||

daminI dAminI dAntA dayA dogdhrI durApahA |

agnijihvA mahAghorA aghorA ghoratarAnanA ||78||

nArAyaNI nArasimhI nrusimha-hrudayasthitA |

yogeshvarI yogarUpA yogamAlA cha yoginI ||79||

khecharI bhUcharI khelA nirvANapada samshrayA |

nAginI nAgakanyA cha sureshA nAganAyikA ||80||

vishajvAlAvatI dIptA kalAshata vibhUshaNA |

bhImavaktrA mahAvaktrA vaktrANAm koTidhAriNI ||81||

mahadAtmA cha dharmagyA dharmAti-sukhadAyinI |

krushNarmUrtir-mahAmUrtir-ghoramUrtir-varAnanA ||82||

sarvendriya manomAtA sarvendriya manomayI |

sarvasamgrAma jayadA sarvapraharaNodyatA ||83||

Page 14: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

14

Page 15: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

15

sarvapIDopashamanI sarvArishTa vinAshinI |

sarvaishvarya samutpatti sarvagraha vinAshinI ||84||

bhItighnI bhaktigamyA cha bhaktAnAmArtinAshinI |

mAtangI mattamAtangI mAtanga gaNamaNDitA ||85||

amrutodadhi madhyasthA kaTi sUtrairalamkrutA |

amrutadvIpa madhyasthA prabalA vatsalojjvalA ||86||

maNimaNDapa madhyasthA ratna simhAsanasthitA |

paramAnandamuditA Ishat-prahasitAnanA ||87||

kumudA lalitA lolA lAkshA lohitalochanA |

digvAsA devadUtI cha devadevAdi devatA ||88||

simhopari samArUDhA himAchalanivAsinI |

aTTATTahAsinI ghorA ghoradaitya vinAshinI ||89||

atyugrA raktavasanA nAga-keyUra-maNDitA |

muktAhAra stanopetA tungapIna-payodharA ||90||

raktotpala-dalAkArA madAghUrNita-lochanA |

gaNDamaNDita-tATankA gunjAhAra vibhUshaNA ||91||

sangItaranga-rasanA vINAvAdya kutUhalA |

samastadevamUrtishcha hyasurakshayakAriNI ||92||

khaDginI shUlahastA cha chakriNI chAkshamAlinI |

khaDginI chakriNI dAntA vajriNI vajradaNDinI ||93||

Anandodadhi madhyasthA kaTi-sUtrairalamkrutA |

nAnAbharaNa dIptAngI nAnAmaNi vibhUshaNA ||94||

jagadAnanda sambhUtishchintAmaNi guNAkArA |

trailokyanamitA pUjyA chinmayAnandarUpiNI ||95||

trailokyanandinI devI duhkha-duhsvapnanAshinI |

ghorAgni-dAha-shamanI rAjadaivAdi-shAlinI ||96||

Page 16: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

16

Page 17: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

17

mahA aparAdha rAshighnI mahAvairi bhayApahA |

rAgAdi dosharahitA jarAmaraNavarjitA ||97||

chandramaNDala madhyasthA pIyUshArNava sambhavA |

sarvadevaih stutAdevI sarvasiddhi namaskrutA ||98||

achintya shaktirUpA cha maNimantra mahoushadhI |

svastih svastimanI bAlA malayAchala samsthitA ||99||

dhAtrI vidhAtrI samhArA ratigyA ratidAyinI |

rudrANI rudrarUpA cha roudrI roudrArtihAriNI ||100||

sarvagyA chouradharmagyA rasagyA dInavatsalA |

anAhatA trinayanA nirbharA nrivrutou parA ||101||

parA ghorakarAlAkshI svamAtA priyadAyinI |

mantrAtmikA mantragamyA mantramAtA samantriNI ||102||

shuddhAnandA mahAbhadrA nirdvandvA nirguNAtmikA |

dharaNI dhAriNI pruthvI dharA dhAtrI vasundharA ||103||

merumandira madhyasthA shivA shankara vallabhA |

shrIgatih shrImayI shreshThA shrIkarI shrIvibhAvinI ||104||

shrIdA shrImA shrInivAsA shrImatI shrImatAm gatih |

umA shArangiNI krushNA kuTilA kuTilAlakA ||105||

trilochanA trilokAtmA puNyadA puNyakIrtidA |

amrutA satyasankalpA satyAshA granthivibhedinI ||106||

pareshA paramA vidyA parAvidyA parAtparA |

sundarAngI suvarNAbhA surAsura namaskrutA ||107||

prajA prajAvatI dhanyA dhana dhAnya samruddhidA |

IshAnI bhuvaneshAnI bhuvanA bhuvaneshvarI ||108||

anantAnanta-mahimA jagatsArA jagadbhavA |

achintyashakti-mahimA chintyAchintya svarUpiNI ||109||

Page 18: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

18

Page 19: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

19

gyAnagamyA gyAnamUrtirgyAnadA gyAnashAlinI |

amitA ghorarUpA cha sudhAdhArA sudhAvahA ||110||

bhAskarI bhAsurI bhAtI bhAsvaduttAnashAyinI |

anasUyA kshamA lajjA durlabhA bhuvanAtmikA ||111||

vishvavandyA vishvabIjA vishvadhIr-vishvasamsthitA |

shIlasthA shIlarUpA cha shIlA shIlapradAyinI ||112||

bodhinI bodhakushalA rodhinI vAdhinI tathA |

vidyotanI vichitrAtmA vidyutpaTalasannibhA ||113||

vishvayonirmahAyonih karmayonih priyamvadA |

rogiNI rogashamanI mahAroga bhayAvahA ||114||

varadA pushTidA devI mAnadA mAnavapriyA |

krushNAngavAhinI chaiva krushNA krushNamahodarI ||115||

shAmbhavI shambhurUpA cha shambhurUpA shambhusambhavA |

vishvodarI vishvamAtA yogamudrA cha yoginI ||116||

vAgIshvarI yogamudrA yoginI koTisevitA |

koulikAnandakanyA cha shrungATapIThavAsinI ||117||

kshemankarI sarvarUpA divyarUpA digambarA |

dhUmravaktrA dhUmranetrA dhUmrakeshI cha dhUsarA ||118||

pinAki rudra vetAlI mahAvetAlarUpiNI |

tapinI tApinI dakshA vishNuvidyA tvanAthitA ||119||

amkurA jaTharA tIvrA agnijihvA bhayApahA |

pashughnI pashurUpA cha pashudA pashuvAhinI ||120||

pitA mAtA cha bhrAtA cha pashupAsha vinAshinI |

chandramA chandrarekhA cha chandrakAnti-vibhUshaNA ||121||

kumkumAnkita sarvAngI sudhIrbud^budalochanA |

shuklAmbaradharA devI vINA-pustaka-dhAriNI ||122||

Page 20: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

20

Page 21: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

21

shvetavastradharA devI shvetapadmAsanasthitA |

raktAmbarA cha raktAngI raktapadma vilochanA ||123||

nishThurA krUrahrudayA akrUrA mitabhAshiNI |

AkAshalinga-sambhUtA bhuvanodyAnavAsinI ||124||

mahAsUkshmA cha kankAlI bhImarUpA mahAbalA |

anupamya guNopetA sadA madhurabhAshiNI ||125||

virUpAkshI sahasrAkshI shatAkshI bahulochanA |

dustarI tAriNI tArA taruNI tArarUpiNI ||126||

sudhAdhArA cha dharmagyA dharmayogopadeshinI |

bhageshvarI bhagArAdhyA bhaginI bhaganApriyA ||127||

bhagavishvA bhagaklinnA bhagayonirbhagapradA |

bhageshvarI bhagarUpA bhagaguhyA bhagAvahA ||128||

bhagodarI bhagAnandA bhagADhyA bhagamAlinI |

sarvasamkshobhiNI shaktih sarvavidrAviNI tathA ||129||

mAlinI mAdhavI mAdhvI madarUpA madotkaTA |

bheruNDA chaNDikA jyotsnA vishvachakshustapovahA ||130||

suprasannA mahAdUtI yamadUtI bhayankarI |

unmAdinI mahArUpA divyarUpA surArchitA ||131||

chaitanyarUpiNI nityA nityaklinnA madollasA |

madirAnanda kaivalyA madirAkshI madAlasA ||132||

siddheshvarI siddhavidyA siddhAdyA siddhavanditA |

siddhArchitA siddhamAtA siddhasarvArtha-sAdhikA ||133||

manonmayI guNAtItA paramjyotih svarUpiNI |

pareshI pAragA pArA pArasiddhih parAgatih ||134||

vimalA mohinIrUpA madhupAnaparAyaNA |

vedavedAngajananI sarvashAstra vishAradA ||135||

Page 22: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

22

Page 23: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

23

sarvavedamayI vidyA sarvashAstramayI tathA |

sarvagyAnamayI devI sarvadharmamayIshvarI ||136||

sarvayagyamayI yajvA sarvamantrAdhikAriNI |

trailokyAkarshiNI devI sarvAdyAnandarUpiNI ||137||

sarvasampattyadhishThAtrI sarvavidrAviNI parA |

sarvasamkshobhinI devI sarvamangalakAriNI ||138||

trailokyaranjanI devI sarvastambhanakAriNI |

trailokyajayinI devI sarvonmAda svarUpiNI ||139||

sarvasammohinI devI sarvavashyankarI tathA |

sarvArthasAdhinI devI sarvasampattidAyinI ||140||

sarvakAmapradA devI sarvamangalakAriNI |

sarvasiddhipradA devI sarvaduhkha vimochinI ||141||

sarvamrutyu prashamanI sarvavighna vinAshinI |

sarvAnga sundarI mAtA sarvasoubhAgyadAyinI ||142||

sarvadA sarvashaktishcha sarvaishvarya phalapradA |

sarvagyAnamayI devI sarvavyAdhi vinAshinI ||143||

sarvAdhArA sarvarUpA sarvapApaharA tathA |

sarvAnandamayI devI sarvarakshAsvarUpiNI ||144||

sarvalakshmImayI vidyA sarvepsita phalapradA |

sarvaduhkha prashamanI paramAnandadAyinI ||145||

trikoNanilayA trishTA trimAtA tritanusthitA |

trividyA chaiva trismArA trailokya tripureshvarI ||146||

trikodarasthA trividhA tripurA tripurAtmikA |

tridhAtrI tridashA tryakshA trighnI tripuravAhinI ||147||

tripurashrIh svajananI bAlAtripurasundarI |

shrImat tripurasundaryA mantranAma sahasrakam ||148||

Page 24: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

24

Page 25: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

25

|| phalashruti ||

guhyAd guhyataram putra tava prItyA prakIrtitam |

gopanIyam prayatnena paThanIyam prayatnatah ||1||

nAtah parataram puNyam nAtah parataram shubham |

nAtah parataram stotram nAtah paratarA gatih ||2||

stotram sahasranAmAkhyam mama vaktrAd vinismrutam |

yah paThet paramA bhaktyA shruNuyAd vA samAhitah ||3||

mokshArthI labhate moksham sukhArthI sukhamavApnuyAt |

phalArthI labhate kAmAn dhanArthI labhate dhanam ||4||

vidyArthI labhate vidyAm yasho arthI labhate yashah |

kanyArthI labhate kanyAm sutArthI labhate sutam ||5||

garbhiNI labhate putram kanyA vindati sat-patim |

mUrkho api labhate shAstram chouro api labhate gatim ||6||

sankrAntAvamAvasyAm ashTamyAm bhaumavAsare |

paThed vA pAThayed vApi shruNuyAd vA samAhitah ||7||

pourNamAsyAm chaturdashyAm navamyAm cha visheshatah |

sa muktah sarvapApebhyo kAmeshvara samo bhavet ||8||

lakshmIvAn sutavAmshchaiva vallabhah sarvayoshitAm |

tasyA vashyam bhaved dAsyam trailokyam sacharAcharam ||9||

rudram drushTvA yathA devA vishNum drushTvA cha dAnavAh |

pannagA garuDam drushTvA simham drushTvA yathA mrugAh ||10||

maNDUkA bhoginam drushTvA mArjAram mUshako yathA |

kITavat prapalAyAnte tasya vaktrAvalokanAt ||11||

agnichourabhayam tasya kadAchinnaiva sambhavet |

pAtakA vividhAh santi merumandara sannibhAh ||12||

Page 26: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

26

bhasmasAt tatkshaNam kuryAt truNam vahniyutam yathA |

ekadhA paThanAdeva sarvapApa kshayo bhavet ||13||

dashadhA paThanAdeva vAnChA siddhih prajAyate |

nashyanti sahasA rogA dashadhA a avartanena cha ||14||

sahasram vA paThed yastu khecharo jAyate narah |

sahasradashakam yastu paThed bhaktiparAyaNah ||15||

sA tasya jagatAm dhAtrI pratyakshA bhavati dhruvam |

laksham pUrNam yadA putra stavam rAjam paThed sudhIh ||16||

bhavapAsha vinirmukto mama tulyo na samshayah |

sarva tIrtheshu yat puNyam sarvayagyeshu yat phalam ||17||

sarvadeveshu yat puNyam tatphalam parikIrtitam |

tat phalam koTiguNitam sakrujjaptvA labhennarah ||18||

shrutvA mahAbalashchAshu putravAn sarvasampadah |

dehAnte paramam sthAnam yat surairapi durlabham ||19||

advaita-yogibhirgyeyam mArgagairapi durlabham |

sa yAsyati na sandehah stavarAja prakIrtanAt ||20||

yah sadA paThate bhakto muktistasya na samshayah ||21||

|| shrI vAmakeshvara tantre sanatkumAra samvAde shrI jagadambA bAlA tripura

sundaryAh sahasranAma stavarAjah sampUrNam ||

Page 27: Bala Tripura Sundari Sahasranama Stotram - · PDF fileBALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1 VAMAKESHWARA TANTRA 2 srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati | harate rudrarUpeNa

BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

VAMAKESHWARA TANTRA

WWW.BHARATIWEB.COM

27