bala tripura sundari sahasranama stotram - · pdf filebala tripura sundari sahasranama stotram...

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2018

444 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  1

  shrI bAlA sahasranAma stotram

  || kArtikeya uvAcha ||

  deva deva mahAdeva srushTi sthityanta-kAraka |

  tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatih sarvadehinAm ||1||

  tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatirvibho |

  tvameva jagadAdhAras-tvameva vishva-kAraNam ||2||

  tvameva pUjya sarveshAm tvadanyo nAsti me gatih |

  kim guhyam paramam loke kimekam sarva-siddhidam ||3||

  kimekam paramam srushTih kim bhaumeshvarya mokshadam |

  vinA tIrthena tapasA vinA vedairvinA makhaih ||4||

  vinA jApyena dhyAnena katham siddhim-avApnuyAt |

  kasmAd-utpadyate srushTih kasmimshcha vilayo bhavet ||5||

  kasmAd-uttIryate deva samsArArNava sankaTAt |

  tadaham shrotum-icChAmi kathayasva maheshvara ||6||

  || shrI mahAdeva uvAcha ||

  sAdhu sAdhu tvayA prushTo-smyaham pArvatI-nandana |

  asti guhyatamam putra kathayishyAmya samshayam ||1||

  sattvam rajas-tamashchaiva brahma-vishNu-shivAdayah |

  ye chAnye bahavo bhUtAh sarve prakruti sambhavAh ||2||

  saiva devI parAshaktir-mahA-tripurasundarI |

  saiva samharate vishvam jagadetach-charAcharam ||3||

  AdhAram sarvabhUtAnAm saiva rogArtihAriNI ||4||

  ichChAshaktih kriyArUpA brahma-vishNu-shivAtmikA |

  tridhA Shakti-svarUpeNa srushTi-sthiti-vinAshinI ||5||

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  2

  srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati |

  harate rudrarUpeNa jagadetach-charAcharam ||6||

  yasya yonou jagat sarvamadyApi vartate akhilam |

  yasyAm pralIyate chAnte yasyAm cha jAyate punah ||7||

  yAm samArAdhya trailokye samprAptam padamuttamam |

  tasyAh nAmasahasram te kathayAmi shruNushva tat ||8||

  || viniyogaha ||

  om asya shrI bAlA tripurA sahasranAma stotra mantrasya

  bhagavAn dakshiNAmUrtir-vAmadevo rushihi

  gAyatrI Chandaha

  prakaTa-gupta-guptatara-sampradAya-kula-koulottIrNA nigarbha-rahasyAti-rahasya-

  parApara-rahasyAchintyavartinI devatA

  AkAsha bIjam, mAyA shaktihi, kAmarAja kIlakam

  (jIvo bIjam, buddhih shaktih, udAno bIjam, sushumnA-nADyAdi-sarasvatI shaktih)

  samasta dharmArtha kAma mokshArthe jape viniyogaha ||

  || dhyAnam ||

  AdhAre taruNArka bimbasadrusham hemaprabham vAgbhavam

  bIjam manmathamindra gopasadrusham hrutpankaje samsthitam |

  chakram bhAlamayam shashAnka ruchiram bIjam tu tArtIyakam

  ye dhyAyanti padatrayam tava shive te yAnti sUkshmAm gatim ||

  || sahasranAma stavarAjaha ||

  kalyANI kamalA kAlI karAlI kAkarUpiNI |

  kAmAkshA kAmadA kAmyA kAmanA kAmachAriNI ||1||

  kaumArI karuNAmUrtih kalikalmashanAshinI |

  kAtyAyanI kalAdhArA kaumudI kamalapriyA ||2||

  kIrtidA buddhidA medhA nItigyA nItivatsalA |

  mAheshvarI mahAmAyA mahAtejA maheshvarI ||3||

  kAlarAtrirmahArAtrih kAlindI kalparUpiNI |

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  3

  mahAjihvA mahAlolA mahAdamshTrA mahAbhujA ||4||

  mahA-mohAndhakAraghnI mahAmoksha-pradAyinI |

  mahAdAridrya-rAshighnI mahAshatru-vimardinI ||5|||

  mahAshaktir-mahAjyotir-mahA asura-vimardinI |

  mahAkAyA mahAbIjA mahApAtakanAshinI ||6||

  mahAmakhA mantramayI maNipUra nivAsinI |

  mAnasI mAnadA mAnyA manashchakshuragocharA ||7||

  gaNamAtA cha gAyatrI gaNa-gandharva-sevitA |

  girijA girishA sAdhvI girisA girisambhavA ||8||

  chaNDeshvarI chandrarUpA prachaNDA chaNDamAlinI |

  charchikA charchitAkArA chaNDikA chArurUpiNI ||9||

  yagyeshvarI yagyarUpA japa-yagya-parAyaNA |

  yagyamAtA yagyagoptrI yagyeshI yagyasambhavA ||10||

  yagyasiddhih kriyAsiddhiryagyAngI yagyarakshagA |

  yagyapriyA yagyarUpA yAgyA yagyakrupA a alayA ||11||

  jAlandharI jaganmAtA jAtavedA jagatpriyA |

  jitendriyA jitakrodhA jananI janmadAyinI ||12||

  gangA godAvarI gourI gautamI cha shatahrudA |

  ghurghurA vedagarbhA cha revikA karasambhavA ||13||

  sindhurmandAkinI kshiprA yamunA cha sarasvatI |

  chandrabhAgA pipAshA cha gaNDakI vindhyavAsinI ||14||

  narmadA kahna kAverI vetravatyA cha koushikI |

  mahottatanayA chaiva ahalyA chaNyakAvatI ||15||

  ayodhyA mathurA mAyA kAshi kAnchi vantikA |

  dvArAvatI cha tIrtheshI mahAkilbishanAshinI ||16||

  padminI padmamadhyasthA padma kinjalkavAsinI |

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  4

  padmavaktrA cha padmAkshI padmasthA padmasambhavA ||17||

  hrImkArI kuNDalI dhAtrI hrutpadmasthA sulochanA |

  shrImkArI bhUshaNA lakshmIh klImkArI kleshanAshinI ||18||

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  5

  haripriyA harermUrtir-harinetra krutAlayA |

  hari-vaktrodbhavA shAntA harivakshah sthitAlayA ||19||

  vaishNavI vishNurUpA cha vishNumAtA svarUpiNI |

  vishNumAyA vishAlAkshI vishAla nayanojjvalA ||20||

  vishveshvarI cha vishvAtmA vishveshI vishvarUpiNI |

  vishveshvarI shivAdhArA shivanAthA shivapriyA ||21||

  shivamAtA shivAkshI cha shivadA shivarUpiNI |

  bhaveshvarI bhavArAdhyA bhaveshI bhavanAyikA ||22||

  bhavamAtA bhavagamyA bhavakaNTakanAshinI |

  bhavapriyA bhavAnandA bhavAnI bhavamochinI ||23||

  gItirvareNyA sAvitrI brahmANI brahmarUpiNI |

  brahmeshI brahmadA brAhmI brahmANI brahmavAdinI ||24||

  durgasthA durgarUpA cha durgA durgatinAshinI |

  trayodA brahmadA brAhmI brahmANI brahmavAdinI ||25||

  tvagasthA tvagarUpA cha tvagA tvagArtihAriNI |

  svargamA nirgamA dAtA dAyA dogdhrI durApahA ||26||

  dUraghnI cha durArAdhyA dUradushkrutanAshinI |

  panchasthA panchamI pUrNA pUrNapIThanivAsinI ||27||

  sattvasthA sattvarUpA cha sattvadA sattvasambhavA |

  rajasthA cha rajorUpA rajoguNa-samudbhavA ||28||

  tAmasI cha tamorUpA tAmasI tamasahpriyA |

  tamoguNa-samudbhUtA sAttvikI rAjasI tamI ||29||

  kalA kAshThA nimeshA cha svakrutA tadanantarA |

  ardhamAsA cha mAsA cha samvatsara-svarUpiNI ||30||

  yugasthA yugarUpA cha kalpasthA kalparUpiNI |

  nAnAratna vichitrAngI nAnA a abharaNa-maNDitA ||31||

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  6

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  7

  vishvAtmikA vishvamAtA vishvapAshA vidhAyinI |

  vishvAsakAriNI vishA vishvashaktir-vichakshaNA ||32||

  japAkusuma sankAshA dADimI kusumopamA |

  chaturangA chaturbAhushchaturA chAruhAsinI ||33||

  sarveshI sarvadA sarvA sarvagyA sarvadAyinI |

  sarveshvarI sarvavidyA sharvANI sarvamangalA ||34||

  nalinI nandinI nandA AnandAnandavarddhinI |

  vyApinI sarvabhUteshu bhavabhAra-vinAshinI ||35||

  kulInA kulamadhyasthA kuladharmopadeshinI |

  sarvashrungAra veshADhyA pAshAmkusha karodyatA ||36||

  sUryakoTi sahasrAbhA chandrakoTi nibhAnanA |

  gaNesha-koTi-lAvaNyA vishNukoTyirimardinI ||37||

  dAvAgni koTi jvalinI rudra koTyugrarUpiNI |

  samudrakoTi-gambhIrA vAyukoTi-mahAbalA ||38||

  AkAshakoTi-vistArA yamakoTi-bhayankarA |

  merukoTi-samucChAyA guNakoTi-samruddhidA ||39||

  nishkalankA nirAdhArA nirguNA guNavarjitA |

  ashokA shokarahitA tApatraya-vivarjitA ||40||

  vishishTA vishvajananI vishvamoha-vidhAriNI |

  chitrA vichitrA chitrAshI hetugarbhA kusheshvarI ||41||

  icChAshaktih gyAnashaktih kriyAshakti shuchi smitA |

  shruti-smrutimayI satyA shrutirUpA shrutipriyA ||42||

  shrutipragyA mahAsatyA panchatattvoparisthitA |

  pArvatI himavanputrI pAshasthA pAsharUpiNI ||43||

  jayantI bhadrakAlI cha ahalyA kulanAyikA |

  bhUtadhAtrI cha bhUteshI bhUtasthA bhUtabhAvinI ||44||

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  8

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM

  9

  mahAkuNDalinI shaktir-mahAvibhava-varddhinI |

  hamsAkshI hamsarUpA cha hamsasthA hamsarUpiNI ||45||

  soma-sUryAgni-madhyasthA maNipUraka vAsinI |

  shaTpatrAmbhoja-madhyasthA maNipUra nivAsinI ||46||

  dvAdashAra sarojasthA sUryamaNDalavAsinI |

  akalankA shashAnkAbhA shoDashAra-nivAsinI ||47||

  dvipatradala madhyasthA lalATatalavAsinI |

  DAkinI shAkinI chaiva lAkinI kAkinI tathA ||48||

  rAkinI hAkinI chaiva shaTchakrakrama-vAsinI |

  srushTi-sthiti-vinAshA cha srushTi-sthityamtakAriNI ||49||

  shrIkaNThA shrIpriyA kaNThA nAdAkhyA bindumAlinI |

  chatuhshashTi-kalAdhArA merudaNDa-samAshrayA ||50||

  mahAkAlI dyutirmedhA svadhA tushTirmahAdyutih |

  himgulA mangalashivA sushumNA-madhyagAminI ||51||

  parAghorA karAlAkshI vijayA jayashAlinI |

  hrutpadmanilayA devI bhImA bhairava nAdinI ||52||

  AkAsha lingabhUtA cha bhuvanodyAna-vAsinI |

  mahAsUkshmA abhayA kAlI bhImarUpA mahAbalA ||53||

  menakAgarbhasambhUtA taptakAnchanasannibhA |

  antahsthA kUTabIjA cha trikUTAchalavAsinI ||54||

  varNAkshA varNarahitA panchAshadvarNabhedinI |

  vidyAdharI lokadhAtrI apsarA apsarahpriyA ||55||

  dakshA dAkshAyanI dIkshA dakshayagya vinAshinI |

  yashasvinI yashahpUrNA yashodAgarbha-sambhavA ||56||

  devakI devamAtA cha rAdhikA krushNavallabhA |

  arundhatI shachIndrANI gAndhArI gandhamodinI ||57||

 • BALA TRIPURA SUNDARI SAHASRANAMA STOTRAM V1

  VAMAKESHWARA TANTRA

  WWW.BHARATIWEB.COM