BAM SAM JA SVAHA O!-/ ,- b K d A- R-K 0- RO A- A- / PRAVARTANA / VAJRA BODHI / MANDA ALAMKARA / ALAMKRITE / SARVA TATHAGATA / ADHISHTHITE / BODHIYA BODHIYA / BODHANI BODHANI / BUDDHYA BUDDHYA / SAMBODHANI EA- 3 ...

Download BAM SAM JA SVAHA O!-/ ,- b K d A- R-K 0- RO A- A-  / PRAVARTANA / VAJRA BODHI / MANDA ALAMKARA / ALAMKRITE / SARVA TATHAGATA / ADHISHTHITE / BODHIYA BODHIYA / BODHANI BODHANI / BUDDHYA BUDDHYA / SAMBODHANI EA- 3 ...

Post on 23-May-2018

221 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

The Four Dharmakaya Relic Mantras (1) Stainless Pinnacle (Tsug tor dri me) OM NAMA TREYA DHVIKANAM / SARVA TATHAGATA HRI DAYA GARBHE JVALA JVALA / DHARMA DHATU GARBHE / SAMBHARA MAMA AH YU SAMSHODHAYA MAMA SARVA PAPAM / SARVA TATHAGATA SAMANTOSHNISHA BIMALE BISHUDDHE / HUM HUM HUM HUM / AM BAM SAM JA SVAHA :J,@(-@(-@(-@(,A(-2(-?(-6-J@.(2a) Stainless Beam root mantra (ser Drime) NAMA SAPTANAM / SAMYAKSAM BUDDHA KOTINN PARISHUDDHE MA NA SI / ABHYA CHITA PATISHTHA TUNN / NAMO BHAGAVATE / AMRITA AH YU SHASYA / TATHAGATA SYA / OM SARVA TATHAGATA SHUDDHI / AH YUR BISHODHANI / SAMHARA SAMHARA / SARVA TATHAGATA BIRYA BA LE NA PRATI SAMHARA AYU SARA SARA / SARVA TATHAGATA SAMAYA/ BODHI BODHI/ BUDDHA BUDDHYA / BODHAYA / BODHAYA / MAMA SARVA PAPAM AVARANA BISHUDDHE / BIGATA MALAM / CHHARA SU BUDDHYA BUDDHE HURU HURU SVAHA !,,/-3:?9/(,?M!-?)-0:-!S-BB-//-0-:K-3-/-?B,A-U-4B-+-0-+BN-+-//,/-3R-S-$-7-+K,AWF-+-A-;-F-f,+-,-$-+-f,:B,A-;R-K-/B,?(-@-< -?(-@- (2b) Stainless Beam essence mantra NAMA NAWA NAWA TINAM / TATHAGATA GAM GANAM DIWA LUKA NAMA / KOTINI YUTA SHATA SAHA SVANAM / OM BO BO RI / CHARI NI CHARI / MORI GORI CHALA WARI SVAHA !,,/-3:/-2-/-2-+A-/(,+-,-$-+-$(-$-/(-.A-2-=-!-/(-3,!R-BA-/A-;-+->-+-?-@-J/(,+,A- KA- NA- +J,2RK- ;- 2RK- ;,2R- K- /A- 2R- K- /A,2L%- (2- o/- :23- IA- $9%?, ?G- 3- /- ;J,+-,- $- +- ;,An- +J,?Mn)- 2K- ;,+H,,2R- KA- 2R- KA,2RK- /A- 2RK- /A,?j- +- ,- $- +- $R- &-