ban ql cac kcn

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

1.709 views

Category:

Data & Analytics

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ban ql cac kcn

TRANSCRIPT

  • 1. Ban QLC KC QAN CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM G TU c lp - T do - Hnh phc CU TUYN DNG CNG CHC HNH CHNH NM 2014 CA BAN QUN L CC KHU CNG NGHIP (Km theo Quyt nh S. 2332/Q. UBND ngy 29 thng 10 nm 2014 ca UBND tnh B Ra-Vng T u)S Yu cu v trnh lu''ng . - C . . v tri M s Trlnh huyen mon N oai vic V tr vic ngch M t nhng ni dung chnh v vic lm c th ca v tr cn g ; , , l. lm cn tu dun Tin h c ngu' Yeu ca khac m Chgt Y n D g Trnh Chuyn ngnh (Anh vn) - Thc hin cc cng Vc: Chu u vin + Tham ga phin dch cho Lnh o kh tip xc Cc nh u nr, 1 y 01.003 doallh ngllip l ngi nc ngoi tln hiu, u tI ti KCN. i hc Ngn ng Allh A V phg + Dch cc bi vit, tin tc, ng ti trn website Ban. + Dch cc ti liu, cng Vn ting nc ngoi. Vn - Qun n h thng mng ni b c quan, x l Cc s c pht 1 phng 7 Shih_ Bm - ng dng CNTT vo hot ng CCHC ca Ban: C 01 nln knh + Qun phn mm e0fce, dch v cng c tuyn mc 3, B hoc nghim ln K s CNTT cc phn mm ni b ca c quan. i hoc. S phm tin hc mong ph hp vi v + Theo di vn hnh h thng ISO 9001:2008 ca Ban, ng dng tr vic lm cn dng CNTT trong vn hnh h thng Iso 9001:2008 ca Ban. myn dng + ng ti, cp nht cc thng till v CCHC, b TTHC, till tc hot ng ln Website, qun Website chuy vinh c'cnlrc t ' h` h (C/O) B hoc Cgh^1 nrl m . , pglycung _nxu Xu ang a . , , n Im en 2 hly 8 1 `n 01.003 + cp nht tin thc hin d n i hc. danh A mng ph hp vi v nghip nglp + Tng hp bo co s liu v t`l.I1]: hnh hot ng sn Xut ldnh ' ng tr vic lm Cn ' ' doallh ca cc doanh nghip tL'oI1E KCN tuv n dunzNhu cau tuyen dung Cong chuc nam 2014_ BRVT_QD 2332 1/2

2. V tr vicChuyn vin phng Qun l Iau ngChuyn vin thanh a Tng cng : 05 (nm) v trklkun nn:: uxznn lxnn Ann k.. num 'lnd ADDrr nn oanM s ngch M t nhng ni dung chnh v vic lm c th ca v tr cn cng tuyn dngnht- Thc hin cng tc Qun l nh nc V Irh vc Iao ng nong KCN: 4+ Tng hp, bo cc tnh hnh lao ng ng nc, nc ngoi + Cp, cp li GPL cho ngi nc ngoi ang lln vic ti cc KCN+ ng k ni quy lao ng, ng k 1i ni quy lao dng. Qun tr kllh - c hin cng tc thanh, kim a tixih hnh thc hin cc php doanh tng hp; lut v lao ng, u tu, xy dng, mi hng... ca cc doanh i hc. Cng ngh mi nghip nong KCN.IlYu cu v trnh Trinh Chuyn mn Tin hc Th Chuyn ngnh Ban QLCi