Ban ql cac kcn

Download Ban ql cac kcn

Post on 02-Jul-2015

1.705 views

Category:

Data & Analytics

7 download

DESCRIPTION

Ban ql cac kcn

TRANSCRIPT

1. Ban QLC KC †QAN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM G TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CẦU TUYỀN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (Kèm theo Quyết định Số.” 2332/QĐ. UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tính Bà Rịa-Vũng T àu)Số Yêu cầu vể trình đô lu'ọ'ng . đ- C . . vị tri Mà số Trlnh ọ huyen mon N oai viêc Vị trí việc ngạch Mõ tã những nội dung chính về việc làm cụ thể của vị trí cần g ; , Ầ , lả. làm côn tu ể dun Tin h c ngu' Yeu ca” khac Ãm Chửgtễ Y n D g Trình Chuyên ngành ọ (Anh độ vãn) - Thực hiện các công Vỉệc: Chu êu viên + Tham gía phiên dịch cho Lãnh đạo khì tiếp xúc Các nhà đầu nr, 1 y 01.003 doallh nglliệp là người nước ngoài tìln hiểu, đầu tI tại KCN. Ðại học Ngôn ngữ Allh A Vã” phỎ“g + Dịch các bài viết, tin túc, đãng tải trên website Ban. + Dịch các tài liệu, công Văn tiếng nước ngoải. Văn - Quản nì hệ thống mạng nội bộ cơ quan, xừ lý Các sự cố phát 1 phòng 7 Shih_ Bm - Ứng dụng CNTT vào hoạt động CCHC của Ban: Có 01 nãln kính + Quàn ừị phẩn mềm e0fñce, dịch vụ công ưực tuyển mức độ 3, B hoặc nghiệm ườ lên Kỹ sư CNTT các phẫn mềm nội bộ của cơ quan. Đại hoc. Sư phạm tin học mong phù họp với vị + Theo dõi vận hành hệ thống ISO 9001:2008 cùa Ban, Ứng dương trí việc làm cần dụng CNTT trong vận hành hệ thống Iso 9001:2008 cùa Ban. myền dụng + Đãng tải, cập nhật các thông till về CCHC, bộ TTHC, till tức hoạt động lẽn Website, quản ưị Website chuyệ” viênhỉẹẵ cáẵ'cônẵlrẩệcỉ ất ' h` hó (C/O) B hoăc Cgóhọ^1 nĩrlẵì ậm . , pglycung _nxu Xu ang a . , ‹ , n Iẹm Ơen 2 Ệằẫhly 8 1 Ệệ`ẵỆỄnỄ”à“ 01.003 + cặp nhật tiến độ thực hiện dự án Đại học. ỆẸỄỊỊ d°anh A mơng phù hợp vói vị nghiệp nglủêp + Tổng hợp báo cấo số liệu về t`l.I1]: hình hoạt động sản Xuất ldnh ' đương trí việc làm Cần ' ' doallh của các doanh nghiệp tL'oI1E KCN tuv n dunzNhu cau tuyen dung Cong chuc nam 2014_ BRVT_QD 2332 1/2 2. Vị trí việcChuyên viên phòng Quản lý Iau độngChuyên viên thanh ưa Tổng cộng : 05 (nãm) vị tríklkun nn:: ửưuxznn ølxưnn Aμnn øk.μ›. num 'lnd ADDrr nn đoanMã số ngạch Mõ tá nhũng nội dung chính về việc làm cụ thể của vị trí cần công tuyển dụngnhứt- Thục hiện công tác Quản lý nhà nước Vể Iĩrìh vực Iao động nong KCN: 4+ Tổng hợp, báo các tình hình lao động ương nước, nước ngoài + Cấp, cấp lại GPLĐ cho người nước ngoài đang làln việc tại các KCN+ Đăng ký nội quy lao động, đăng ký 1ại nội quy lao dộng. Quàn trị kíllh - Ũìực hiện công tác thanh, kiểm ừa tixih hình thực hiện các pháp doanh tồng hợp; luật về lao động, đầu tu, xãy dựng, mõi hường... của các doanh Đại học. Công nghệ môi nghiệp nong KCN.IìlñYêu cầu về trình đTrinh độ Chuyên môn Tin học Tẵìẵh Chuyên ngành Ban QLCi