bedah umum clerk

Upload: anonymous-y6nmp9nhky

Post on 16-Feb-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  1/22

  Bedah Umum

  Marjono Dwi Wibowo,dr,SpB

  (K) KLDepartemen Bedah RSUD Dr

  Soetomo/ FK Unair

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  2/22

  Anamnea

  Anamnesis" wawan#ara antarapaien /$e%uar&a paien dan do$teratau tena&a $eehatan untu$

  mempero%eh $eteran&an tentan&$e%uhan dan pen'a$it 'an& dideritapaien

  Wawan#ara men&arah pada $e%uhan,men&&a%i %ebih da%am $e%uhan da%ampene&a$an dia&noi

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  3/22

  emeri$aan Fii$

  Pemeriksaan fsik meliputi :

  Inspeksi, 'aitu pemeri$aan den&an #ara

  memperhati$an $e%ainan tubuh paien e#ara rin#i danitemati

  Palpasi, 'aitu pemeri$aan i$ den&an #ara merabapada ba&ian tubuh 'an& ter%ihat tida$ norma%

  Perkusi, 'aitu pemeri$aan i$ den&an men&etu$daerah tertentu dari ba&ian tubuh den&an jari atau a%at

  Auskultasi, 'aitu pemeri$aan i$ den&anmenden&ar$an bun'i 'an& terjadi $arena proeio%o&i atau pato%o&i di da%am tubuh, biaan'amen&&una$an a%at bantu teto$op

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  4/22

  enata%a$anaan

  RS primer

  pen'a$it terban'a$ bedah "

  $au trauma, $au bedah minor,$au &awat darurat, rawat ja%an

  RS terier "$au ruju$an, $au %anjut

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  5/22

  reoperai bedah minor

  Anamnea, emeri$aan i$ Dia&noi "

  Ateroma, %ipoma, broma, abe,in&rowin& nai%, *u%nu db

  eriapan a%at 'an& diper%u$an

  eriapan bahan habi pa$ai 'an&diper%u$an

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  6/22

  Ro+erp%at' $u$u

  tinda$an membuan& tepi $u$u /-ba&ian den&an tujuan tertentu

  Anamnea, emeri$aan Fii$n'eri pada $u$u 'an& ter$ena, tepi$u$u ter%ihat ben&$a$ dan terdapattanda radan&. $u$u 'an& tumbuhmau$ $e da%am da&in&

  Dia&noi " in&rowin& nai%

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  7/22

  periapan a%at"

  buah &untin& die$i ma'o (%uru) buah onde bera%ur buah $%em arteri pean (%uru) buah pinet anatomi dan #hirur&i buah wound #urret buah &a&an& piau no.- dan mata piau pro$ain atau %ido$ain untu$ anetei %o$a% puit - ## doe$ ber%uban& hand #oen teri% #airan antiepti$

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  8/22

  0inda$an

  tinda$an aepi dan antiepi pada jari 'an&ter$ena

  paan& doe$ ber%uban&tinda$an b%o#$ anetei di pan&$a% jari ba&iandoro%atera% $iri dan $anan.

  mau$$an onde pada /- %atera% $u$u 'an& a$andibuan& ampai matri$ $u$u.

  &untin& $u$u di ata onde

  mau$$an $%em, jepit ba&ian $u$$u 'an& a$andibuan&, putar $e pin&&ir hin&&a $u$u ter%epa daridaarn'a %a%u $u$u ditari$ hin&&a ter%epa.

  $ero$ daar $u$u 'an& te%ah dibuan& den&an $uret&untin& matri$ $u$u pada ii $u$u, bi%a per%u jahitpenutup matri$ $u$u

  enutupan %u$a (drein&)

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  9/22

  Aepi, antiepi

  Aepi ada%ah merupa$an $eadaanbeba hama/ ba$teri

  Antiepi ada%ah tinda$an untu$

  membeba1hama$an uatu bahan. A%atataupun ruan&an terhadap ba$teri/$uman patho&en untu$ men#e&ah epi.

  Steri%iai ada%ah tinda$an untu$membuat uatu a%at/ bahan mnjadi beba$uman

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  10/22

  Steri%iai dapat di%a$u$an den&an #ara

  . 0anpa te$anan " pemanaan baah, pemanaan$erin& dan 23amber4

  . Den&an te$anan " men&&una$an item oto$%a5Kimiawi " men&&una$an tab%et 5orma%in, &aeti%en o$ida, %arutan aniepti$.

  Radiai " inar 6 dan inar U7.

  emanaan baah den&an temperature 8 99 :e%ama ;1-9 menit. A%at1a%at 'an& direbuharu da%am $eadaan berih dan e%uruh a%atharu terendam da%am air.

  :ara ini di&una$an untu$ menteri%$an"intrument operai terutama 'an& terbuat dari%o&am, $ateter $aret dan %o&am, a%at

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  11/22

  emanaan $erin&, pemanaan $erin&di%a$u$an tanpa pen&aturan te$ananudara e#ara $huu. Diini

  di&una$an o*en, den&an temperature>9 : (?91@9:) da%am wa$tu 1jam.

  :ara ini di&una$an untu$

  menteri%$an a%at bedah ( piau dan&untin& dibun&$u $ain a&ar tida$tumpu%), $a#a tahan pana(p're),$aa ,doe$,%a$en, ja operai.

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  12/22

  F%amber " memba$ar den&an pritu atau a%#oho%?C. Minimum n'a%a api e%ama ; menit.

  :ara ini mudah di$erja$an, #epat dan #o#o$da%am $eadaan darurat, dan teri%itan'aterjamin. A%at 'an& diba$ar haru da%am $eadaanberih dan $erin& dan tempat memba$arebai$n'a a%umunium atau wadah 'an& terbuatdari %o&am tahan $arat. Keru&iann'a " a%at a$an

  berubah warna dan rua$, &untin& dan piauju&a a$an mudah tumpu%.

  Auto$%a5 di%a$u$an den&an memaa$ den&an uapberte$anan >;9 mm& dan temperature 9 :.wa$tu dapat diperin&$at den&an menai$$an

  te$anan atau temperature. Den&an #ara inida%am tempo - menit pora dan ba$teri a$anmati. Di&una$an unu$ menteri%$an $ain $aa,doe$, %a$en operai dan ja operai.

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  13/22

  Bahan 'an& te%ah dibun&$u $aadimau$$an $e da%am wadah atau

  tempat 'an& tertutup rapat minimume%ama E jam. Dipa$ai untu$menteri%$an arun& tan&an operai,$ateter ba%on, $aa dan pemba%ut.

  a eti%en o$ida , dapat membunuhpora, ba$teri erta *iru dan jamurpatho&en. Si5atn'a to$i$ dan mudah

  terba$ar. :ara ini bai$ untu$ a%at ta$tahan pana. Dipa$ai untu$menteri%$an a%at endo$opi, a%at 'an&terbuat dari $aret, &untin& dan matapiau operai.

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  14/22

  Larutan antiepti# di%a$u$an den&an#ara membi%a atau merendam a%at1a%at den&an %artan terebut. Larutan

  antiepti# di&una$an untu$menteri%$an a%at bedah, a%at1a%at'an& tajam, $ateter dan $orentan&.

  Radiai, di&una$an unu$

  menteri%$an tabun& unti$ p%ati#,arun& tan&an, $ateter, in5u et,e%an& onde dan $amar operai.

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  15/22

  eriapan menjadi aitenoperai

  Men&etahui $au pen'a$it 'an&a$an dioperai

  Men&etahui dan memba#a te$ni$operai

  Men&etahui tata #ara $amar operai

  Men&etahui #ara mema$ai &aunoperai dan hand #hoen e#arateri%

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  16/22

  Anetei

  Anetei in%trai/%o$a%

  Lido$ain C G &ram per 99m%

  999 m& per 99m% 118 9 m& per m%

  doi ma %ido$ain C untu$ beratbadan;9$& " ? ;9 m& G -99 m& atauhan'a eban'a$ ; m%

  Komp%i$ai

  tertuu$ pembu%uh darah, hematom,in5e$i ipereniti5,H*er doi, Intra*aai,iperaborbi

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  17/22

  Anetei topi$a%

  B%o$ ara5 %o$a%

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  18/22

  en&ambi%an benan& jahitan

  JRSIAA ALA0. Set an&$at jahitan teri% berii "

  inet iru&i Anatomi untin& hattin& up

  Lidi waten Kaa

  . Ben&$o$ berii %io% 1-C-. Kapa bu%atE. Korentan&;. untin& p%eter

  ?. %eter>. A%$oho% >9C@. po*idine iodine 9C. Kantun& ba%utan $otor

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  19/22

  en&ambi%an benan&jahitan()

  Indi$ai an&$at jahitan

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  20/22

  RHSJDUR JLAKSAAA.Memberi tahu dan menje%a$an pada paien men&e

  nai proedur 'an& a$an di %a$u$an

  . Mende$at$an a%at $e de$at paien-. Membantu paien men&atur poii ,ehin&&a %u$amudah di rawat

  E. Men#u#i tan&an;. Me%eta$$an et an&$at jahit di de$at paien atau di

  daerah 'an& mudah di jan&$au?. Membu$a et an&$at jahit e#ara eteri%>. Membu$a ba%utan den&an hati1

  hati dan ba%utan di mau$an $eda%am $antun& ba%utan $otor

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  21/22

  @. Be$a1be$a p%eter di berih$an den&an $apa a%$oho%. Mendein5e$i e$itar %u$a perai den&an a%$oho% >9C dan

  men&o%ei

  %u$a operai den&an bethadine o%ution 9C9. Me%epa$an jahitan atu per atu e%an& e%in& den&an #ar

  a" menjepit impu% jahitan den&an pinet iru&i dan di tari$edi$it $e ata

  $emudian men&&untin& benan& tepat di bawah impu% 'an& berde$atanden&an $u%it atau pada ii %ain 'an& tida$ ada impu%

  . Men&o%ei %u$a dan e$itarn'a den&an bethadine o%ution9C

  . Menutup %u$a den&an $aa eteri% $erin& dan dip%eter

 • 7/23/2019 Bedah Umum Clerk

  22/22

  terima $aih