bhagavad gita 18

Download Bhagavad Gita 18

Post on 10-Oct-2014

102 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bhagavad-g t chapter 18 Chapter 18 Verse 1 3H= FFF N H H" l F = 9d ~d d9" ll!ll r dhara : nysa-tyga-vibhgena sarva-g trtha-sagraham | spa am a dae prha paramrtha-viniraye || atra ca sarva-karmi manas sannyasyste sukhava | (G t 5.13) sannysa-yoga-yukttm (G t 9.28) ity di u karma-sannysa upadi a | tath tyaktv karma-phalsaga nitya-t pto nirraya | sarva-karma-phala-tyga tata kuru yattmavn || (G t 4.20) ity di u ca phala-mtra-tygena karmnu hnam upadi am | na ca paraspara-viruddhasarvaja parama-kruiko bhagavn upadiet | ata karma-sannysasya tad-anu hnasya cvirodha-prakrabubhutsur arjuna uvca sannysasyeti | bho h kea sarvendriya-niymaka | he ke -nisdana ke -nmno mahato hayk te daityasya yuddhe mukhavydya bhak ayitum gacchato atyantavytte mukhe vma-bhupraveya tat-k aam eva viv ddhena tenaiva bhun karka ik-phalavat tavidrya nisditavn | ataeva he mahbho iti sambodhanam | sannysasya tygasya ca tattvap thag vivekena veditum icchmi ||1|| Vivantha : sannysa-jna-karmdes traividhyamukti-niraya | guhya-sratam bhaktir ity a daa ucyate || anantardhyye tad ity anabhisandhya phalayaja-tapa-kriy | dna-kriy ca vividh kriyante mok a-kk ibhi || (G t 17.25) ity atra bhagavad-vkye mok a-kk i-abdena sannysina eva ucyante | anye v yady anya eva te, tarhi sarva-karma-phala-tygatata kuru yattmavn iti (G t 12.11) tvad-uktnsarva-karma-phala-tyginte sa tyga ka | sannysinca ko sa sannysa iti vivekato jijsur ha sannysasyeti | p thag iti yadi sannysa-tyga-abdau 1 Bhagavad-g t chapter 18 bhinnrthau tad sannysasya tygasya ca tattvap thag veditum icchmi | yadi tv ekrthau tv api tvan-mate anya-mate v tayor aikyrtham arthd ekrthatvam iti p thag veditum icchmi | he h keeti mad-buddhe pravartakatvt tvam eva imasandeha-mukhpayasi | kei-nisdana iti taca sandehatvam eva keinam iva vidrayas ti bhva | mahbho iti tvamah-bhu-balnvitohakicid bhubalnvita ity etad aenaiva may saha sakhyatava | na tu srvajydibhir aair atas tvad-datta-kicit-sakhya-bhvd eva prane mama niakateti bhva ||1|| Baladeva : g trthn iha sag han harir a daekhiln | bhaktes tatra prapatte ca sobrav d atigopyatm || sarva-karmi manas sannyasyste sukhava | (G t 5.13) ity dau sannysa-abdena kim uktam -- tyaktv karma-phalsaga(G t 4.20) itydau tyga-abdena ca kim uktabhagavat tatra sandihnorjuna p cchati sannysasyeti | sannysa-tyga-abdau aila-taru-abdv iva vijt yrthau kiv kuru-pava-abdv iva sajt yrthau | yady dyas tarhi sannysasya tygasya ca tattvap thag-veditum icchmi | yadyantas tarhi tatrvntaropdhi-mtrabhedakabhvi, tac ca veditum icchmi | he mahbho k a h keeti dh -v tti-prerakatvt tvam eva mat-sandeham utpdayasi | kei-nisdaneti tvamat-sandehakeinam iva vinayeti ||1|| Verse 2 H 3H= d d F FF dH H" l FHd F H= ll-ll r dhara : tatrottarar -bhagavn uvca kmynm iti | kmynputra-kmo yajeta svarga-kmo yajetety evam di kmopabandhena vihitnkarmanysaparitygasannysakavayo vidu | samyak-phalaisaha sarva-karmam api nysasannysapait vidur jnant ty artha | sarve kmynnitya-naimittiknca karmaphala-mtra-tygaprhus tygaprhus tygavicak a nipu | na tu svarpata karma-tygam | nanu nitya-naimittiknphalravad avidyamnasya phalasya kathatyga syt | nahi bandhyy putra-tyga sambhavanti | ucyate yadyapi svarga-kma paukma ity divad aharaha sandhym ups ta yvaj-j vam agnihotrajuhot ty di u phala-vie o na ryate tathpy apuru rthe vypre prek vantapravartayitum aaknuvan vidhir vivajit yajetety di v iva smnyata kim api phalam k ipaty eva | na ct va-gurum ata raddhay sva-siddhir eva vidhe prayojanam iti mantavyam | puru a-prav tty-anupapatter du paraharatvt | ryate ca nitydi v api phalam sarva ete puya-lok bhavat ti | karma pit -loka iti | dharmea ppam apanudanti ity evam di u | tasmd yuktam uktasarva-karma-phala-tygaprhus tygavicak a iti | nanu phala-tygena punar pai ni phale u karmasu prav ttir eva na syt | tan na, sarve m api karmasayoga-p thaktvena vividi rthatay viniyogt | tath ca ruti tam etavednuvacanena brhma vividi anti yajena dnena tapasnakeneti | tata ca ruti-padoktasarvaphalabandhakatvena tyaktv vividi rthasarva-karmnu hna2 Bhagavad-g t chapter 18 gha ata eva | vividi ca nitynitya-vastu-vivekena niv tta-dehdy-abhimnatay buddhe pratyak-pravaat | tvat paryantaca sattva-uddhy-arthajnviruddhayathocitam avayakakarma kurvatas tat-phala-tyga eva karma-tygo nma | na svarpea | tath ca ruti kurvann eveha karmi jij vi ec chatsam ( o 2) iti | tata parantu sarva-karma-niv tti svata eva bhavati | tad uktanai karmya-siddhau pratyak-pravaatbuddhe karmi utpdya uddhita | k trthnyastam ynti prv aste ghan iva || uktaca bhagavat yas tv tma-ratir eva syd ity di | vai hena coktam na karmi tyajed yog karmabhis tyajyate hy asau | karmao mla-bhtasya sakalpasyaiva nata || iti | jna-ni h-vik epakatvam lak ya tyajed v | tad uktar -bhgavate tvat karmi kurvta na nirvidyeta yvat | mat-kath-ravadau v raddh yvan na jyate || (BhP 11.20.9) jna-ni ho virakto v mad-bhakto vnapek aka | salignrams tyaktv cared avidhi-gocara || (BhP 11.18.28) ity di | alam atiprasagena prak tam anusarma ||2|| Vivantha : prathamaprcyamatam ritya sannysa-tyga-abdayor bhinna-jt yrthatvam ha kmynm iti | putra-kmo yajeta svarga-kmo yajeta ity evakmopabandhena vihitnkmynkarmanysasvarpeaiva tygasannysavidur na tu nitynm api sandhyopstd nm iti bhva | sarve kmynnitynm api karmaphala karma pit loka iti | dharmea ppam upanudati ity dy rutaya pratipdayanty eva ity atas tyge phalbhisandhi-rahitasarva-karma-karaam | sannyse tu phalbhisandhi-rahitanitya-karma-karaam | kmya-karmatu svarpeaiva tyga iti bhedo jeya ||2|| Baladeva : evap o bhagavn uvca kmynm iti | putra-kmo yajeta svarga-kmo yajeta ity evakmopanibandhena vihitnputre i-jyoti omd nkarmanysasvarpeatygakavaya pait sannysavidur na tu nitynm agnihotrd nm ity artha | te u vicak as tu sarve kmynnitynca karmaphala-tygam eva, na tu svarpatas tygasannysa-lak aatygaprhu | nitya-karmaca phalam asti karmapit -loko dharmea ppam apanudati ity di ravat | yadyapi aharaha sandhym ups ta, yvaj-j vanam agnihotrajuhoti ity dau, putra-kmo yajeta ity dv iva phala-vie o na rutayas tathpi vivajit yajeta ity dv iva vidhi kicit phalam k iped eva | itarath puru a-prav tty-anupapatter du pariharatpatti | tath ca kmya-karmasvarpatas tygo, nitya-karmatu phala-tyga sannysa-abdrtha | sarve karmaphalecchtyaktvnu hnakhalu tyga-abdrtha | prvokta-r ty jnodaya-phalasya sattvd aprav tter du pariharatvapratyuktam ||2|| 3 Bhagavad-g t chapter 18 Verse 3 "9H"d d 9 l "d = llll r dhara : avidu a phala-tyga-mtram eva tyga-abdrtha | na karma-tyga iti | etad eva matntara-nirsena d h kartumata-bhedadarayati tyjyam iti | do avad dhisdi-do akatvena kevalabandhakam iti heto sarve m api karma tyjyam iti eke skhy prhur man ia iti | asyyabhva m hisyt sarva-bhtn ti ni edha puru asynartha-hetur his ity ha | agn om yapaum labhetety di-prkaraiko vidhis tu hisy kratpakrakatvam ha | ato bhinna-vi ayakatvena smnya-vie a-nyygocaratvd vdhyavdhakat nsti | dravya-sdhye u ca sarve v api karmasu hisde sambhavt sarvam api karma tyjyam eveti | tad ukta d avad nuravika sa hy aviuddhi-k aytiaya-yukta iti | asyrtha guru-p hd anuryata iti anuravo veda | tad bodhita upyo jyoti homdir nuravika | tatrviuddhir his | tath k ayo vina | agnihotra-jyoti homdi-janye u svarge u tratamyaca vartate | parotkar as tu sarvn dukh karoti | apare tu m msak yajdikakarma na tyjyam iti prhu | ayabhva kratv-arthpi sat yahis puru ea kartavy | s cnyoddeenpi k t puru asya pratyavya-hetur eva | yath hi vidhir vidheyasya tad-uddeyennu hnavidhatte | tdarthya-lak aatvc che atvasya | na tv evani edho ni edhasya tdarthyam apek ate prpti-mtrpek itatvt | anyathjna-pramddi-k te do bhva-prasagt | tad evasamna-vi ayakatvena smnya-strasya vie ea bdhn nsti do avattvam | ato nityayajdi-karma na tyjyam iti | anena vidhi-ni edhayo samna-balat bdhyate smnya-vie a-nyyasampdayitum ||3|| Vivantha : tyge punar api mata-bhedam upak ipati tyjyam iti | do avat hisdi-do avattvt karma svarpata eva tyjym ity eke skhy | pare m msak yajdikakarma stre vihitatvn na tyjyam ity hu ||3|| Baladeva : tyge punar api mata-bhedam ha tyjyam iti | eke man io do avat na hisyt sarva-bhtn ti ruti-nidarina kpil karma-do avat pau-hisdi-do a-yuktabhavaty atas tyjyasvarpato heyam ity hu | agn om yapaum labheteti rutis tu hisy kratv-agatvam ha tv anartha-hetutvatasy nivrayati | tath ca dravya-sdhyatvena hisy sambhavt | sarvakarma tyjyam iti | apare jaimin ys tu yajdikarma na tyjyatasya veda-vihitatvena nirdo atvd ity hu yadyapi hisnugrahtmakakarma tathpi tasya vedena dharmatvbhidhnn na do avattvam ata kryam evety artha | na hisyt iti smnyato ni edhas tu krator anyatra tasy ppatm heti na kicid avadyam ||3|| Verse 4 F l 9 H Fd llHll r dhara : evamata-bhedam upanyasya svamatakathayitum ha nicayam iti | tatraivavipratipanne tyge nicayaye vacant u | tygasya loka-prasiddhatvt kim atra rotavym iti mvamasth ity ha he puru a-vyghra puru a-re ha | tygoyadurbodha | hi yasmd ayakarma-tygas tattvavidhbis tmasdi-bhedena trividha 4 Bhagavad-g t chapter 18 samyag-vivekena prak rtita | traividhyaca niyatasya tu sannysa karmaa ity din vak yati ||4|| Vivantha : svamatam ha nicayam iti | trividha sttviko rjasas tmasa ceti | atra tygasya traividhyam uktramya niyatasya tu sannysa karmao nopapadyate | moht tasya paritygas tmasa parik rtita || iti tasya eva tmasa-bhedai sannysa-abda-prayogd bhagavan-mate tyga-sannysa-abdayor aikyrtham evety avagamyate ||4|| Baladeva : evamata-bhedam upavarya svamatam ha nicayam iti | mata-bheda-graste tyge me paramevarasya sarvajasya nicaya u | nanu tygasya khytatvt tatra rotavyakim asti | tatrha tygo h ti | hi yatas tygas tmasdi-bhedena vijais trividha samprak rtito vivicyokta | tath ca durbodhosau rotavya iti tyga-traividhyam | niyatasya tu ity dibhir agre vcyam ||4|| Verse 5 "d dH l " H H 9 ll7ll r dhara : prathamatvan nicayam ha yajeti dvbhym | man ivivekinpvanni citta-uddhi-kari ||5|| Vivantha : kmynm api madhye bhagavan-mate sttvikni yaja-dna-tapsi phalkk -rahitai kartavyn ty ha yajdikakartavyam eva | tatra hetu pvann ti citta-