bhagavad gita 18

of 44 /44
Bhagavad-gé tä – chapter 18 Chapter 18 Verse 1 AJauRNa ovac Sa&NYaaSaSYa Mahabahae TatviMaC^aiMa veidTauMa( ) TYaaGaSYa c ôzqke Xa Pa*Qak( ke iXaiNazUdNa ))1)) Ç ré dhara : nyäsa-tyäga-vibhägena sarva-gé tärtha-saìgraham | spañ ö am añ ö ädaçe präha paramärtha-vinirëaye || atra ca – sarva-karmäëi manasä sannyasyäste sukhaàvaçé | (Gé tä 5.13) sannyäsa-yoga-yuktätmä (Gé tä 9.28) ity ädiñ u karma-sannyäsa upadiñ ö aù | tathä – tyaktvä karma-phaläsaìgaà nitya-tå pto niräçrayaù | sarva-karma-phala-tyägaà tataù kuru yatätmavän || (Gé tä 4.20) ity ädiñ u ca phala-mätra-tyägena karmänuñ ö hänam upadiñ ö am | na ca paraspara-viruddhaà sarvajïaù parama-käruëiko bhagavän upadiçet | ataù karma-sannyäsasya tad-anuñ ö hänasya cävirodha-prakäraàbubhutsur arjuna uväca sannyäsasyeti | bho hå ñ é keça sarvendriya- niyämaka | he keçé -nisüdana keçé -nämno mahato hayäkå teù daityasya yuddhe mukhaà vyädäya bhakñ ayitum ägacchato atyantaàvyätte mukhe väma-bähuàpraveçya tat-kñ aëam eva vivå ddhena tenaiva bähunä karkaö ikä-phalavat taàvidärya nisüditavän | ataeva he mahäbäho iti sambodhanam | sannyäsasya tyägasya ca tattvaàpå thag vivekena veditum icchämi ||1|| Viç vanä tha : sannyäsa-jïäna-karmädes traividhyaàmukti-nirëayaù | guhya-säratamä bhaktir ity añ ö ädaça ucyate || anantarädhyäye – tad ity anabhisandhäya phalaàyajïa-tapaù-kriyäù | däna-kriyäç ca vividhäù kriyante mokñ a-käìkñ ibhiù || (Gé tä 17.25) ity atra bhagavad-väkye mokñ a-käìkñ i-çabdena sannyäsina eva ucyante | anye vä yady anya eva te, tarhi – sarva-karma-phala-tyägaàtataù kuru yatätmavän iti (Gé tä 12.11) tvad- uktänäàsarva-karma-phala-tyäginäàteñ äàsa tyägaù kaù | sannyäsinäàca ko sa sannyäsa iti vivekato jijïäsur äha sannyäsasyeti | på thag iti yadi sannyäsa-tyäga-çabdau 1

Author: radhika-govindan

Post on 10-Oct-2014

129 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bhagavad-g t chapter 18 Chapter 18 Verse 1 3H= FFF N H H" l F = 9d ~d d9" ll!ll r dhara : nysa-tyga-vibhgena sarva-g trtha-sagraham | spa am a dae prha paramrtha-viniraye || atra ca sarva-karmi manas sannyasyste sukhava | (G t 5.13) sannysa-yoga-yukttm (G t 9.28) ity di u karma-sannysa upadi a | tath tyaktv karma-phalsaga nitya-t pto nirraya | sarva-karma-phala-tyga tata kuru yattmavn || (G t 4.20) ity di u ca phala-mtra-tygena karmnu hnam upadi am | na ca paraspara-viruddhasarvaja parama-kruiko bhagavn upadiet | ata karma-sannysasya tad-anu hnasya cvirodha-prakrabubhutsur arjuna uvca sannysasyeti | bho h kea sarvendriya-niymaka | he ke -nisdana ke -nmno mahato hayk te daityasya yuddhe mukhavydya bhak ayitum gacchato atyantavytte mukhe vma-bhupraveya tat-k aam eva viv ddhena tenaiva bhun karka ik-phalavat tavidrya nisditavn | ataeva he mahbho iti sambodhanam | sannysasya tygasya ca tattvap thag vivekena veditum icchmi ||1|| Vivantha : sannysa-jna-karmdes traividhyamukti-niraya | guhya-sratam bhaktir ity a daa ucyate || anantardhyye tad ity anabhisandhya phalayaja-tapa-kriy | dna-kriy ca vividh kriyante mok a-kk ibhi || (G t 17.25) ity atra bhagavad-vkye mok a-kk i-abdena sannysina eva ucyante | anye v yady anya eva te, tarhi sarva-karma-phala-tygatata kuru yattmavn iti (G t 12.11) tvad-uktnsarva-karma-phala-tyginte sa tyga ka | sannysinca ko sa sannysa iti vivekato jijsur ha sannysasyeti | p thag iti yadi sannysa-tyga-abdau 1 Bhagavad-g t chapter 18 bhinnrthau tad sannysasya tygasya ca tattvap thag veditum icchmi | yadi tv ekrthau tv api tvan-mate anya-mate v tayor aikyrtham arthd ekrthatvam iti p thag veditum icchmi | he h keeti mad-buddhe pravartakatvt tvam eva imasandeha-mukhpayasi | kei-nisdana iti taca sandehatvam eva keinam iva vidrayas ti bhva | mahbho iti tvamah-bhu-balnvitohakicid bhubalnvita ity etad aenaiva may saha sakhyatava | na tu srvajydibhir aair atas tvad-datta-kicit-sakhya-bhvd eva prane mama niakateti bhva ||1|| Baladeva : g trthn iha sag han harir a daekhiln | bhaktes tatra prapatte ca sobrav d atigopyatm || sarva-karmi manas sannyasyste sukhava | (G t 5.13) ity dau sannysa-abdena kim uktam -- tyaktv karma-phalsaga(G t 4.20) itydau tyga-abdena ca kim uktabhagavat tatra sandihnorjuna p cchati sannysasyeti | sannysa-tyga-abdau aila-taru-abdv iva vijt yrthau kiv kuru-pava-abdv iva sajt yrthau | yady dyas tarhi sannysasya tygasya ca tattvap thag-veditum icchmi | yadyantas tarhi tatrvntaropdhi-mtrabhedakabhvi, tac ca veditum icchmi | he mahbho k a h keeti dh -v tti-prerakatvt tvam eva mat-sandeham utpdayasi | kei-nisdaneti tvamat-sandehakeinam iva vinayeti ||1|| Verse 2 H 3H= d d F FF dH H" l FHd F H= ll-ll r dhara : tatrottarar -bhagavn uvca kmynm iti | kmynputra-kmo yajeta svarga-kmo yajetety evam di kmopabandhena vihitnkarmanysaparitygasannysakavayo vidu | samyak-phalaisaha sarva-karmam api nysasannysapait vidur jnant ty artha | sarve kmynnitya-naimittiknca karmaphala-mtra-tygaprhus tygaprhus tygavicak a nipu | na tu svarpata karma-tygam | nanu nitya-naimittiknphalravad avidyamnasya phalasya kathatyga syt | nahi bandhyy putra-tyga sambhavanti | ucyate yadyapi svarga-kma paukma ity divad aharaha sandhym ups ta yvaj-j vam agnihotrajuhot ty di u phala-vie o na ryate tathpy apuru rthe vypre prek vantapravartayitum aaknuvan vidhir vivajit yajetety di v iva smnyata kim api phalam k ipaty eva | na ct va-gurum ata raddhay sva-siddhir eva vidhe prayojanam iti mantavyam | puru a-prav tty-anupapatter du paraharatvt | ryate ca nitydi v api phalam sarva ete puya-lok bhavat ti | karma pit -loka iti | dharmea ppam apanudanti ity evam di u | tasmd yuktam uktasarva-karma-phala-tygaprhus tygavicak a iti | nanu phala-tygena punar pai ni phale u karmasu prav ttir eva na syt | tan na, sarve m api karmasayoga-p thaktvena vividi rthatay viniyogt | tath ca ruti tam etavednuvacanena brhma vividi anti yajena dnena tapasnakeneti | tata ca ruti-padoktasarvaphalabandhakatvena tyaktv vividi rthasarva-karmnu hna2 Bhagavad-g t chapter 18 gha ata eva | vividi ca nitynitya-vastu-vivekena niv tta-dehdy-abhimnatay buddhe pratyak-pravaat | tvat paryantaca sattva-uddhy-arthajnviruddhayathocitam avayakakarma kurvatas tat-phala-tyga eva karma-tygo nma | na svarpea | tath ca ruti kurvann eveha karmi jij vi ec chatsam ( o 2) iti | tata parantu sarva-karma-niv tti svata eva bhavati | tad uktanai karmya-siddhau pratyak-pravaatbuddhe karmi utpdya uddhita | k trthnyastam ynti prv aste ghan iva || uktaca bhagavat yas tv tma-ratir eva syd ity di | vai hena coktam na karmi tyajed yog karmabhis tyajyate hy asau | karmao mla-bhtasya sakalpasyaiva nata || iti | jna-ni h-vik epakatvam lak ya tyajed v | tad uktar -bhgavate tvat karmi kurvta na nirvidyeta yvat | mat-kath-ravadau v raddh yvan na jyate || (BhP 11.20.9) jna-ni ho virakto v mad-bhakto vnapek aka | salignrams tyaktv cared avidhi-gocara || (BhP 11.18.28) ity di | alam atiprasagena prak tam anusarma ||2|| Vivantha : prathamaprcyamatam ritya sannysa-tyga-abdayor bhinna-jt yrthatvam ha kmynm iti | putra-kmo yajeta svarga-kmo yajeta ity evakmopabandhena vihitnkmynkarmanysasvarpeaiva tygasannysavidur na tu nitynm api sandhyopstd nm iti bhva | sarve kmynnitynm api karmaphala karma pit loka iti | dharmea ppam upanudati ity dy rutaya pratipdayanty eva ity atas tyge phalbhisandhi-rahitasarva-karma-karaam | sannyse tu phalbhisandhi-rahitanitya-karma-karaam | kmya-karmatu svarpeaiva tyga iti bhedo jeya ||2|| Baladeva : evap o bhagavn uvca kmynm iti | putra-kmo yajeta svarga-kmo yajeta ity evakmopanibandhena vihitnputre i-jyoti omd nkarmanysasvarpeatygakavaya pait sannysavidur na tu nitynm agnihotrd nm ity artha | te u vicak as tu sarve kmynnitynca karmaphala-tygam eva, na tu svarpatas tygasannysa-lak aatygaprhu | nitya-karmaca phalam asti karmapit -loko dharmea ppam apanudati ity di ravat | yadyapi aharaha sandhym ups ta, yvaj-j vanam agnihotrajuhoti ity dau, putra-kmo yajeta ity dv iva phala-vie o na rutayas tathpi vivajit yajeta ity dv iva vidhi kicit phalam k iped eva | itarath puru a-prav tty-anupapatter du pariharatpatti | tath ca kmya-karmasvarpatas tygo, nitya-karmatu phala-tyga sannysa-abdrtha | sarve karmaphalecchtyaktvnu hnakhalu tyga-abdrtha | prvokta-r ty jnodaya-phalasya sattvd aprav tter du pariharatvapratyuktam ||2|| 3 Bhagavad-g t chapter 18 Verse 3 "9H"d d 9 l "d = llll r dhara : avidu a phala-tyga-mtram eva tyga-abdrtha | na karma-tyga iti | etad eva matntara-nirsena d h kartumata-bhedadarayati tyjyam iti | do avad dhisdi-do akatvena kevalabandhakam iti heto sarve m api karma tyjyam iti eke skhy prhur man ia iti | asyyabhva m hisyt sarva-bhtn ti ni edha puru asynartha-hetur his ity ha | agn om yapaum labhetety di-prkaraiko vidhis tu hisy kratpakrakatvam ha | ato bhinna-vi ayakatvena smnya-vie a-nyygocaratvd vdhyavdhakat nsti | dravya-sdhye u ca sarve v api karmasu hisde sambhavt sarvam api karma tyjyam eveti | tad ukta d avad nuravika sa hy aviuddhi-k aytiaya-yukta iti | asyrtha guru-p hd anuryata iti anuravo veda | tad bodhita upyo jyoti homdir nuravika | tatrviuddhir his | tath k ayo vina | agnihotra-jyoti homdi-janye u svarge u tratamyaca vartate | parotkar as tu sarvn dukh karoti | apare tu m msak yajdikakarma na tyjyam iti prhu | ayabhva kratv-arthpi sat yahis puru ea kartavy | s cnyoddeenpi k t puru asya pratyavya-hetur eva | yath hi vidhir vidheyasya tad-uddeyennu hnavidhatte | tdarthya-lak aatvc che atvasya | na tv evani edho ni edhasya tdarthyam apek ate prpti-mtrpek itatvt | anyathjna-pramddi-k te do bhva-prasagt | tad evasamna-vi ayakatvena smnya-strasya vie ea bdhn nsti do avattvam | ato nityayajdi-karma na tyjyam iti | anena vidhi-ni edhayo samna-balat bdhyate smnya-vie a-nyyasampdayitum ||3|| Vivantha : tyge punar api mata-bhedam upak ipati tyjyam iti | do avat hisdi-do avattvt karma svarpata eva tyjym ity eke skhy | pare m msak yajdikakarma stre vihitatvn na tyjyam ity hu ||3|| Baladeva : tyge punar api mata-bhedam ha tyjyam iti | eke man io do avat na hisyt sarva-bhtn ti ruti-nidarina kpil karma-do avat pau-hisdi-do a-yuktabhavaty atas tyjyasvarpato heyam ity hu | agn om yapaum labheteti rutis tu hisy kratv-agatvam ha tv anartha-hetutvatasy nivrayati | tath ca dravya-sdhyatvena hisy sambhavt | sarvakarma tyjyam iti | apare jaimin ys tu yajdikarma na tyjyatasya veda-vihitatvena nirdo atvd ity hu yadyapi hisnugrahtmakakarma tathpi tasya vedena dharmatvbhidhnn na do avattvam ata kryam evety artha | na hisyt iti smnyato ni edhas tu krator anyatra tasy ppatm heti na kicid avadyam ||3|| Verse 4 F l 9 H Fd llHll r dhara : evamata-bhedam upanyasya svamatakathayitum ha nicayam iti | tatraivavipratipanne tyge nicayaye vacant u | tygasya loka-prasiddhatvt kim atra rotavym iti mvamasth ity ha he puru a-vyghra puru a-re ha | tygoyadurbodha | hi yasmd ayakarma-tygas tattvavidhbis tmasdi-bhedena trividha 4 Bhagavad-g t chapter 18 samyag-vivekena prak rtita | traividhyaca niyatasya tu sannysa karmaa ity din vak yati ||4|| Vivantha : svamatam ha nicayam iti | trividha sttviko rjasas tmasa ceti | atra tygasya traividhyam uktramya niyatasya tu sannysa karmao nopapadyate | moht tasya paritygas tmasa parik rtita || iti tasya eva tmasa-bhedai sannysa-abda-prayogd bhagavan-mate tyga-sannysa-abdayor aikyrtham evety avagamyate ||4|| Baladeva : evamata-bhedam upavarya svamatam ha nicayam iti | mata-bheda-graste tyge me paramevarasya sarvajasya nicaya u | nanu tygasya khytatvt tatra rotavyakim asti | tatrha tygo h ti | hi yatas tygas tmasdi-bhedena vijais trividha samprak rtito vivicyokta | tath ca durbodhosau rotavya iti tyga-traividhyam | niyatasya tu ity dibhir agre vcyam ||4|| Verse 5 "d dH l " H H 9 ll7ll r dhara : prathamatvan nicayam ha yajeti dvbhym | man ivivekinpvanni citta-uddhi-kari ||5|| Vivantha : kmynm api madhye bhagavan-mate sttvikni yaja-dna-tapsi phalkk -rahitai kartavyn ty ha yajdikakartavyam eva | tatra hetu pvann ti citta-uddhikaratvd ity artha ||5|| Baladeva : prathamatasmin svanicayam ha yajeti dvbhym | yajd ni man ikryy eva na tyjyni yad amni vi a-tantuvad antarabhyudita-jna-dvr pvanni sas ti-do a-vinakni bhavanti ||5|| Verse 6 d F] = = l d ~ llll r dhara : yena prakrea k tny etni pvanni bhavanti taprakradarayann ha etn ti | yni yajd ni karmi may pvann ty uktam etny apy eva kartavyni | katham? sagakart tvbhiniveatyaktv kevalam varrdhantay kartavyn ti | phalni ca tyaktv kartavyni iti ca me matanicitam | ata evottamam ||6|| Vivantha : yena prakrea k tny etni pvanni bhavanti taprakradarayati etny ap ti | sagakart tvbhiniveaphalbhisandhica | phalbhisandhi-kart tvbhiniveayos tyga eva tyga sannysa cocyata ity bhva ||6|| Baladeva : yajd npvanat-prakram ha etny ap ti | sagakart tvbhiniveaphalni ca pratipaoktni pit -lokd ni ca sarvi tyaktv kevalam varrcana-dhiy kartavyn ti me may nicitam ata uttamam idamatam | kart tvbhinivea-tygasypi pravet prtha-srather matavar ya ||6|| Verse 7 5 Bhagavad-g t chapter 18 F FF d U l F FF d llOll r dhara : pratijtatygasya traividhyam idn darayati niyatasyeti tribhi | kmyasya karmao bandhakatvt sannyso yuktam | niyatasya tu nityasya puna karmaa sannysas tygo nopapadyate | sattva-uddhi-dvr mok a-hetutvt | atas tasya parityga updeyatvepi tyjyam ity evalak an mohd eva bhavet | sa ca mohasya tmasatvt tmasa parik rtita ||7|| Vivantha : prakrntasya trividha-tygasya tmasabhedam ha niyatasya nityasya | moht stra-ttparyjnt | sannys kmya-karmay vayakatvbhvt parityajatu nma, nityasya tu karmaas tygo nopapadyate iti tu abdrtha | mohd ajnt | tmasa iti tmasa-tygasya phalam ajna-prptir eva | na tv abh psita-jna-prptir iti bhva ||7|| Baladeva : pratijtatyga-traividhyam ha niyatasyeti tribhi | kmyasya karmao bandhakatvt tygo yukta | niyatasya nitya-naimittikasya mah-yajde karmaa sannysas tygo nopapadyate | tmodded vi rdivad antargata-jnasya tasya mocakatvd dehaytr-sdhakatvc ca tat-tygo na yukta | tena hi devat-bhagavad-vibhtir arcattac-che ai ptai siddh deha-ytr tattva-jnya sampadyate | vaipar tye prvam abhihitanityatakuru karma tvam ity dibhis t t yae tasypi mohd bandhakam idam ity ajnt parita svarpea tygas tmaso bhavati mohasya tamo-dharmatvt ||7|| Verse 8 "H d d_ l F dH F H llll r dhara : rjasatygam ha dukham iti | ya kart tma-bodhavin kevaladukham ity evamatv ar rysa-bhayt nityakarma tyajet iti yat td as tygo rjaso dukhasya rjasatvt | atas tarjasatygak tv sa rjasa puru as tygasya phalajna-ni h-lak aanaiva labhata ity artha ||8|| Vivantha : dukham ity eveti | yadyapi nitya-karmam vayakam eva tat-karae gua eva na tu do a iti jnmy eva | tad apii tai ar ramay kathav th kleayitavyam iti bhva | tyga-phalajnana labheta ||8|| Baladeva : ni kmataynu hitavihitakarma muktihetur iti jnann api dravopyrjana-prta-snndin dukha-rpam iti kya-klea-bhayc caitan mumuk ur api tyajet | sa tygo rjasa dukhasya rajo-dharmatvt | tatygak tvpi janas tasya phalajna-ni hna labheta ||8|| Verse 9 dH d ' l F] = =H F FHd ll\ll r dhara : sttvikatygam ha kryam iti | kryam ity evaniyatam avaya-kartavyatay vihitakarma sagaphalaca tyaktv kriyate iti yat td as tyga sttviko mata ||9|| 6 Bhagavad-g t chapter 18 Vivantha : kryam avaya-kartavyam iti buddhy niyatanityakarma, sttvika iti tygt tyga-phalajnasa labhetaiveti bhva ||9|| Baladeva : kryam avaya-kartavyatay vihitakarma niyatayath bhavati, tath sagakart tvbhiniveaphalaca nikhilatyaktv kriyata iti yat sa tyga sttvikas td a-jnasya sattva-dharmatvt ||9|| Verse 10 8Hd d d 9 l FHFH8 H F ll!ll r dhara : evambhta-sttvika-tyga-parini hitasya lak aam ha na dve ty di | sattva-samvi a sattvena savypta sttvika-tyg | akualadukhvahaiire prta-snndikakarma na dve i | kuale ca sukha-kare karmai nidghe madhyhna-snndau nnu ajjate pr tina karoti | tatra hetu medhv sthira-buddhi | yatra para-paribhavdi mahad api dukhasahate svargdi-sukhaca tyajati tatra kiyad etat ttklikasukhadukhaca ity evam anusandhnavn ity artha | ataeva chinna saayo mithy-jnadaihika-sukha-dukhayor updits-parijih r -lak aayasya sa ||10|| Vivantha : evambhta-sttvika-tyga-parini hitasya lak aam ha na dve ty di | akualaasukhada te prta-snndikana dve i | kuale sukha-gr ma-snndau ||10|| Baladeva : sttvika-tygino lak aam ha dve ti | akualadukhadahemanta-prta-snndi na dve i | kuale sukhade nidgha-madhyhne snndau na sajjate | yata sattva-samvi otidhro medhv sthiradh chinno vihitni karmi klenu hitni jnajanayeyur na vety evalak aa saayo yena sa || d a sttvika-tyg bodhya ||10|| Verse 11 " d9 l F d F ll!!ll r dhara : nanv evambhutt karma-phala-tygd varasarva-karma-tyga | tath sati karma-vik epbhvena jna-ni h sukhasampadyate tatrha na h ti | deha-bh t dehtmbhimnavat nie ea sarvi karmi tyaktuna hi ckyam | tad uktana hi kacit k aam api jtu ti haty akarma-k d ity din | tasmd yas tu karmi kurvann api karma-phala-tyg sa eva mukhas tyg ty abhidh yate ||11|| Vivantha : itopi str yakarma na tyjyam ity ha na h ti | tyaktuna akyana akyni | tad uktana hi kacit k aam api jtu ti haty akarma-k d iti ||11|| Baladeva : nanv d t phala-tygt svarpata karma-tygo var yn vik epbhvena jna-ni h sdhakatvd iti cet tatrha na h ti | deha-bh t karmy ae atas tyaktuna hi akyana akyni | yad uktana hi kacit k aam ap tydi | tasmd ya karmi kurvann eva tat-phala-tygo, sa eva tyg ty ucyate | tath ca sani hodhikr kart tvbhinivea-phalecch-nyo yath-akti sarvi karmi jnrth san kuryd iti prtha-srather matam ||11|| 7 Bhagavad-g t chapter 18 Verse 12 88 = H d l H FF H = ll!-ll r dhara : evambhtasya karma-phala-tygasya phalam ha ani am iti | ani am nrakitvam | i adevatvam | miramanu yatvam | evatrividhappasya puyasya cobhaya-mirasya ca karmao yat phalaprasiddham | tat sarvam atyginsakmnm eva pretya paratra bhavati | te trividha-karma-sambhavt | na tu sannysinkvacid api bhavati | sannysi-abdentra phala-tyga-smyt prak t karma-phala-tyginopi g hyante | anrita karma-phalakryakarma karoti ya | sa sannys ca yog cety evam dau ca karma-phala-tygi u sannysi-abda-yoga-darant | te sttviknppsambhavd varrpaena ca puya-phalasya tyaktatvt trividham api karma-phalana bhavat ty artha ||12|| Vivantha : evambhta-tygbhve do am ha ani anaraka-dukhai asvarga-sukhamiramanu ya-janmani sukha-dukham atyginevambhta-tyga-rahitnm eva bhavati pretya paraloke ||12|| Baladeva : d a-tygbhve do am ha ani am iti | ani anrakitvam | i asvargitvamiramanu yatvam | dukha-sukha-yog ti trividhakarma-phalam | atyginm ukta-tyga-rahitnpretya para-kle bhavati | na tu sannysinm ukta-tygavatm | te tu karmntargatena jnena mok o bhavat ti tyga-phalam uktam ||12|| Verse 13 N d N l F d F{ FHd ll!ll r dhara : nanu karma kurvata karma-phalakathana bhaved ity akya saga-tygino nirahakrasya sata karma-phalena lepo nst ty upapdayitum ha paceti pacabhi | sarva-karmasiddhaye ni pattaya imni vak yamni paca-krani me vacann nibodha jn hi | tmana kart tvbhimna-niv tty-artham avayam etni jtavyn ty evam | te stuty-artham evha skhya iti | samyak khyyate jyate paramtmneneti skhyatattva-jnam | prakamna tma-bodha skhyam | tasmin k takarma tasynta samptir asminn iti skhyam | k tonto nirayesminn iti k tntaskhya-stram eva | tasmin proktni | ata samyanibodha ity artha | Vivantha : nanu karmakurvata karma-phalakathana bhaved ity akya nirahakratve sati karma-lepo nst ty upapdayitum ha pacamn ti pacabhi | sarva-karmasiddhaye ni pattaya imni paca-krani me mama vacann nibodha jn hi | samyak paramtmnakhyti kathayati iti sakhyam eva skhyavednta-stratasmin | k d e k takarma tasynto no yasmt tasmin proktni | Baladeva : nanu karmi kurvattat-phalni kuto na syur iti cet svasmin kart tvbhinivea-tygena paramevare mukha-kart tva-nicayena bhavat ty ayenha pacaitn ti pacabhi | he mahbho sarva-karmasiddhaye ni pattaye etni paca-krani me matto nibodha jn hi | pramam ha skhya iti | skhyajnatat-pratipdakavednta-stram skhyatasmin | k d ty ha k tnte k ta-niraye sarve karma-hetnpravartaka paramtmeti niraya-kri ty artha | antarymi-8 Bhagavad-g t chapter 18 brahmae viditam etat | ihpi sarvasya chah di (G t 15.15) ity dy ukta| vak yate ca vara sarva-bhtnm (G t 18.61) ity di || Verse 14 B ~ d d = ~H l HH ~=8 "H =H ll!Hll r dhara : tny evha adhi hnam iti | adhi hnaar ram | kart cid-acid-granthir ahakra | p thag-vidham aneka-prakram | karaacak u-rotrdi | vividh kryata svarpata ca | p thag-bhta-ce prpnd nvypr | atraitad eva pacamakraadaivam | cak ur-dy-anugrhakam ditydi-sarva-prerakontarym v ||14|| Vivantha : tny eva gaayati adh ti | adhi hnaar ra| kart cij-jaa-granthir ahakra, karaacak u-rotrdi | p thag-vidham aneka-prakram | p thak-ce prpnd np thag-vypr | daivasarva-prerakontarym ca ||14|| Baladeva : tny eva gaayati adh ti | adhi h yate j venety adhi hnaar rakart j va asya jt tva-kart tve rutir ha e a hi dra sra ity (PranaU 4.9) din | strakra ca jota eva (Vs 2.3.18) iti kart strrthavattvt (Vs 2.3.26) ity di ca | karaarotrdisamanaskam | p thag-vidhakarma-ni pattau p thag-vypram | vividh ca p thak-ce prpnd nnn-vidh p thag-vypr | daivacety atra karma-ni pdake hetu-pracaye daivasarvrdhyaparabrahma pacamam | karma-ni pattv antarym harir mukhyo hetur ity artha | dehendriya-pra-j vopakaraosau karma-pravartaka iti nicayavatkarma tat-phale u kart tvbhinivea-sp h-virahitnkarmi na bandhakn ti bhva | nanu j vasya kart tve pareyatte sati tasya karma sva-niyojyatvpatti, k hdi-tulyatvt | vidhi-ni edha-stri ca vyarthni syu | svadhiy pravartituna akto niyojyo d a | ucyate -- pareena dattair dehendriydibhis tenaivhita-aktibhis tad-dhra-bhto j vas tad-hita-aktibhis tad-dhra-bhto j vas tad-hita-aktika san karma-siddhaye svecchayaiva dehendriydikam adhiti hati | pareas tu tat-sarvnta-sthas tasminn anumatidadnas taprerayat ti j vasya sva-dhiy prav tti-niv ttimattvam ast ti na kicic codyam | evam eva strakro ni tavn part tat tac chakte (? part tac-chrute, 2.3.40) ity din | nanu muktasya j vasya kart tvana syt, tasya dehendriya-prnvigamd iti cen na, tad sakalpa-siddhndivynte sattvt ||14|| Verse 15 HSd l H H H F H ll!7ll r dhara: ete m eva sarva-karma-hetutvam ha ar reti | yathoktai pacabhi prrabhyamnakarma tri v evntarbhvyam | ar ra-v-manobhir ity uktar ravcikamnasaca trividhakarmeti prasiddhe | ar rdibhi yat karma dharmyam adharmyav karoti naras tasya karmaa ete paca hetava | Vivantha : ar rdibhir iti r ravcikamnasaceti karma trividham | tac ca sarvadvividham | nyyyadharmyavipar tam anyyyam adharmya| tasya sarvasypi karmaa ete paca-hetava | 9 Bhagavad-g t chapter 18 Baladeva : ar reti -- nyyyastr yam, vipar tam astr yam || 15 || Verse 16 H F d dH l dN{H F " ll!ll r dhara: tata ki? ata ha tatreti | tatra sarvasmin karmai ete paca hetava iti | evasati kevalanirupdhim asagam tmnatu ya kartrapayati strcryopadebhym asask ta-buddhitvd durmatir asau samyak na payati | Vivantha : tata ki? ata ha tatreti | tatra sarvasmin karmai ete pacaiva hetava ity evasati kevalavastuta nisagam evtmnaj vaya kartrapayati, sohak ta-buddhitvd asask ta-buddhitvd durmatir naiva payati | sojn anda evocyata iti bhva | Baladeva : tata ki? ata ha tatreti | tatreti | evasati j vasya kart tve parenumati-prvake tad-datta-dehdi-spek e ca sati, tatra karmai kevalam evtmnaj vam eva ya kartrapayati | sa durmatir ak ta-buddhitvd alabdha-jnatvn na payati yathndha Verse 17 F d H N{F H l H F $[d N ll!Oll r dhara: kas tarhi sumatir yasya karma-lepo nst ty uktam ity apek ym ha yasyeti | aham iti k tohakart ity evambhto bhva | yad v ahak tohakrasya bhva svabhva | kart tvbhiniveo yasya nsti | ar rd nm eva karma-kart tvlocand ity artha | ataeva yasya buddhir na lipyate i ni a-buddhy karmasu na sajjate | na evambhto dehdi-vyatirikttma-dar imn lokn sarvn api prino loka-d y hatvpi viviktatay sva-d y na hanti, na tat-phalair nibadhyate bandhana prpnoti | kipuna sattva-uddhi-dvr parok a-jnotpatti-hetubhi karmabhis tasya baddha-akety artha | tad ukta brahmay dhya karmi sagatyaktv karoti ya | lipyate na sa ppena padma-patram ivmbhas || (G t 5.10) Vivantha : kas tarhi sumati cak u mn ity ata ha yasyeti | ahak to ahakrasya bhva svabhva kart tvbhiniveo yasya nsti ataeva yasya buddhir na lipyate i ni a-buddhy karmasu nsajjati, sa hi karma-phalana prpnot ti kikartavyam | sa hi karma bhadrbhadrakurvann api naiva karot ty ha hatvp ti, sa imn sarvn api prino loka-d y hatvpi sva-d y naiva hanti | nirabhisandhitvd iti bhva | ato na badhyate karma-phalana prpnot ti | Baladeva : kas tarhi cak u mn sumatis tatrha yasyeti | yasya puru asya manov tti-lak ao bhvo nhak ta sva-kart tve pareyattenusandhite sati karmy aham eva karom ty abhimna-k to na bhavet | yasya ca buddhir na lipyate karma-phala-sp hay, sa iml lokn na kevalabh md n hatvpi na hanti, na ca tena sarva-loka-hananena karma nibadhyate lipyate || 17 || 10 Bhagavad-g t chapter 18 Verse 18 H d=" l d d d H dF ll r dhara: hatvpi na hanti na nibadhyate ity etad evopapdayitukarma-codany karmrayasya ca karma-phald nca trigutmakatvn nirguasytmanas tat-sambandho nst ty abhipryea karma-codankarmrayacha jnam iti | jnam i a-sdhanam etad iti bodha | jeyam i a-sdhanakarma | parijt evambhta-jnraya | evatrividh karma-codan | codyate pravartyatenay iti codan | jndi-trayakarma-prav tti-hetur ity artha | yad v codaneti vidhir ucyate | tad uktabha ai codan copadea ca vidhi caikrtha-vcina iti | tata cyam artha ukta-lak aatrigutmakajndi-trayam avalambhya karma-vidhi pravartate iti | tad uktatraiguya-vi ay ved iti | tath ca karaasdhakatamam | karma ca kartur psitatamam | kart kriy-nirvartaka | karma sag hyatesminn iti karma-sagraha | karadi trividhakrakam | kriyraya ity artha | sampradndi kraka-trayatu parasparay kriy-pravartakam eva kevalam | na tu sk t kriyyraya | ata karadi-trayam eva kriyraya ity uktam || Vivantha : tad evabhagavan-mata ukta-lak aa sttvikas tyga eva sannyso jninm, bhaktntu karma-yogasya svarpeaiva tygovagamyate | yad uktam ekdae bhagavataiva jyaiva gun do n maydi n api svakn | dharmn santyajya ya sarvn mbhajet sa ca sattama || (BhP 11.11.37) iti | asyrtha svmi-caraair vykhyto yath may veda-rpedi n api svadharmn santyajya yo mbhajet sa ca sattama iti | kim ajnato nstikyd v ? na dharmcarae sattva-uddhyd n gun vipak e do n pratyavy cjya jtvpi mad-dhyna-vik epatay mad-bhaktyaiva sarvabhavi yat ti d ha-nicayenaiva dharmn santyajya ity atra dharmn dharma-phalni santyajyeti tu vykhy na gha ate | na hi dharma-phala-tyge kacid atra pratyavyo bhaved ity avadheyam | ayabhvo bhagavad-vkyntad-vykhyt ca jnahi citta-uddhim avayam evpek ate, ni kma-karmabhi citta-uddhi-tratamye v tte eva jnodaya-tratamyabhaven nnyath | ataeva samyag jnodaya-siddhy-arthasannysibhir api ni kma-karma na kartavyam eva | yad uktam ruruk or muner yogakarma kraam ucyate | yogrhasya tasaiva ama kraam ucyate || (G t 6.2) iti | yas tv tma-ratir eva syd tma-t pta ca mnava | tmany eva ca santu as tasya kryana vidyate || (G t 3.17) iti | bhaktis tu param svatantr mah-prabal citta-uddhinaivpek ate, yad uktam vikr itavraja-vadhbhir idaca vi o raddhnvito ya uyd ity dau 11 Bhagavad-g t chapter 18 bhaktiparbhagavati parilabhya kma h d-rogam v apahinoty acirea dh ra || (BhP 10.33.42) iti | atra tv tma-pratyayea h d-rogavattve vdhikrii paramy bhakter api prathamam eva praveas tatas tatraiva kmd nm apagama ca | tath pravi a kara-randhrea svnbhva-saroruham | dhunoti amalak a salilasya yath arat || (BhP 2.8.5) iti ca ity ato bhaktyaiva yadi td citta-uddhi syt, tad bhaktai kathakarma kartavyam iti | atha prak am anusarma kica na kevaladehdi-vytiriktasytmana jnam eva jnam, tathtma-tattvam api jeyam, td a-jnraya eva jn , kintv etat trike karma-sambandho vartate | tad api sannysibhir jeyam ity ha jnam iti | atra codan abdena vidhir ucyate, yad uktabha ai codan copadea ca vidhi caikrtha-vcina iti | uktalokrdhasvayam eva vyca e karaam iti yaj jnatat karaa-krakam | jyateneneti jnam iti vyutpatte | yaj jeyaj vtma-tattva, tad eva karma-krakam | yas tasya parijt sa kart iti trividha karaakarma kart iti trividhakrakam ity artha | karma-sagraha karma ni kma-karmnu hnenaiva sag hyata iti karma-codan pada-vykhy | jnatvajeyatvajt tvacaitat trayani kma-karmnu hna-mlakam iti bhva ||18-19|| Baladeva : jna-kavat karma-kepi jndi-trayam asti | tac ca sani hena karma hena bodhyam iti upadiati jnam iti | jnajeyam parijtety evatrika-yukt karma-codan jyoti omdi-karma-vidhi codan copadea ca vidhi caikrtha-vcina ity abhiyuktokte | tat trikasvayam eva vykhyti karaam iti | yaj jnatat karaajyatenena iti nirukte karaa-krakam ity artha | yaj-jeyakartavyajyoti omdi tat karma-krakam | yas tu tasya paritonu hnena jt, sa karteti kart -krakam | evakarma-sagraho jyoti omdi karma-vidhis trividha karadi-kraka-traya-sdhya codan-sagraha-abdayor aikyrtha || 18 || Verse 19 d = d = H " l F ~H ll!\ll r dhara tata ki? ata ha jnam iti | gu samyak krya-bhedena khyyate pratipdyantesminn iti gua-sakhynaskhya-stram | tasmin jnaca karma ca kart ca pratyekasattvdi-gua-bhedena tridhaivocyate | tny api jnd ni vak yamni yathvat u | tridhaivety eva-kro gua-trayopdhi-vyatireketmana svata karmi prati edhrtha | caturdeedhyye tatra sattvanirmalatvd ity din gunbandhakatva-prakro nirpita | saptadaedhyye yajante sttvik devn ity din gua-k ta-trividha-svabhva-nirpaena rajas-tama-svabhvaparityajya sttvikhrdi-sevay sttvika svabhva sampdan ya ity uktam | iha tu kriy-kraka-phald nm tma-sambandho nst ti darayitusarve trigutmakatvam ucyate iti vie o jtavya ||19|| 12 Bhagavad-g t chapter 18 Baladeva jnam iti gua-sakhyne gua-nirpake stre caturdae tatra sattvanirmalatvd ity din gunbandhakat-prakra | saptadae yajante sttvik devn ity din gua-k ta-svabhva-bheda cokta | iha tu gua-sajnjnd ntraividhyam ucyata iti bodhyam ||19|| Verse 20 FH9 d H l H H9 H{ FHd ll-ll r dhara tatra jnasya sttvikdi-traividhyam ha sarva-bhte v iti tribhi | sarve u bhte u brahmdi-sthvars te u vibhakte u parasparavyav tte v avibhaktam anusyutam ekam avyayanirvikrabhvaparamtma-tattvayena jnenek ata locayati taj jnasttvikaviddhi || 20|| Vivantha sttvikajnam ha -- sarva-bhte v iti | ekabhvam ekam eva j vtmnann-vidha-phala-bhogrthakramea sarva-bhte u manu ya-deva-tiryag-di u vartamnam avyayanavare v api te v anavaravibhakte u parasparavibhinne v apy avibhaktam eka-rpayena karma-sambandhin jnenek ate tat sttvikajnam ||20|| Baladeva sttvika-jnam ha -- sarveti | sarva-bhte u deva-manu ydi u dehe u nn-karma-phala-bhogt kramea vartamna-bhvaj vtmnayenaikav k yate | avyayanavare u te v anavaravibhakte u mitho-bhinne u te v avibhaktam eka-rpaca yena tav k yate taj jnasttvikam aupani ad-avivikttma-jnatad ity artha ||20|| Verse 21 ~= H ~H l H FH9 9 H{ F ll-!ll r dhara : rjasa-jnam ha p thaktveneti | p thaktvena tu yaj jnam ity asyaiva vivaraam | sarve u bhte u nn-bhvn vastuta evnekn k etrajn p thag-vidhn sukhitva-dukhitvdi-rpea vilak an yena jnena vetti taj jnarjasaviddhi ||21|| Vivantha : rjasajnam ha sarva-bhte u j vtmana p thaktvena yaj jnam iti | deha-na evtmano na ity asurmatam | ataeva p thak p thag dehe u p thak p thag evtmeti tath stra-karat p thag-vidhn nnbhvn nnbhipryn | tm sukha-dukhraya iti | sukha-dukhdyanraya itii jaa iti cetana iti vypaka iti | au-svarpa iti | aneka iti itydi kalpn yena eka itydi veda tad rjasam ||21|| Baladeva : rjasa-jnam ha p thaktveneti | sarve u bhte u deva-manu ydi-dehe u j vtmana p thaktvena yaj jnadeha-vina evtma-vina iti yaj jnam ity artha | yena ca nn-vidhn bhvn abhipryn vetti | deha evtmeti dehd anyo deha-parima tmeti | k aika-vijnam tmeti nityvajna-mtra-vibhur tmeti | dehd anyo nava-vie a-gurayojao vibhur tmety evalokyatika-jaina-bauddha-myi-trkikdi-vdn yena jnti tad rjasajnam ||21|| 13 Bhagavad-g t chapter 18 verse 22 dmH"dF d Fd l H~H" = F" ll--ll r dhara : tmasajnam ha yad iti | ekasmin krye dehe pratimdau y k tsnavat paripravat sattama etvn eva tmevaro y ity abhinivea-yuktam ahaitukanirupapattika| atattvrthavat paramrthvalambana-nyam | ataevlpatuccham | alpa-vi ayatvt | alpa-phalatvc ca | yad evambhtajnatat tmasam udh tam ||22|| Vivantha : tmasajnam ha yat tu jnam ahaitukam autpattikam eva ataeva ekasmin krye laukika eva snna-bhojana-pna-str -sambhoge tat-sdhane ca karmai saktam | na tu vaidike karmai yaja-dndau | ataevtattvrthavat tatra tattva-rportha kopi nst ty artha | alpapanm iva yat k udratat tmasajnam | dehdy-atiriktatvena tat-padrtha-jnasttvikam | nnvda-pratipdakanyydi-stra-jnarjasam | snna-bhojandi-vyavahrika-jnatmasam iti sak epa ||22|| Baladeva : tmasajnam ha yat tv iti | yat tu jnam ahaitukasvbhvikana tu strd dhetor jnam | ataevaikasmin laukike snnaa-bhojana-yo ita-prasagdau krye | na tu vaidike yga-dndau saktak tsnavat prantodhikam ast ty artha | ataevtattvrthavad yatra tattva-rportho nsti | alpapav-di-sdhrayt tucchatal laukika-snna-bhojandi-jnatmasam ||22|| Verse 23 F]9 d l F d FHd ll-ll r dhara: idn trividhakarmha niyatam iti tribhi | niyatanityatay vihitam | saga-rahitam abhinivea-nyam | arga-dve ata putrdi-pr ty vatru-dve ea v yat k tana bhavati | phalaprptum icchat ti phala-prepsu | tad-vilak aena ni kmea kartr yat k takarma tat sttvikam ucyate ||23|| Vivantha: trividhajnam uktv trividhakarmha niyatanityatay vihitasaga-rahitam abhinivea-nyam ataevrga-dve ato rga-dve bhyvinaiva k tam aphalepsun phalkk -rahitenaiva kartr k takarma yat sttvikam ||23|| Baladeva: atha karma-traividhyam ha niyatam iti tribhi | niyatasva-varrama-vihitam | saga-rahitam kart tvbhinivea-varjitam | arga-dve ata k tak rtau rgd ak rtau dve c ca yan na k ta, kintv varrcanatayivphala-prepsun phalecch-nyena yat karma k tatat sttvikam ||23|| Verse 24 dF d Fd H l NF "F" ll-Hll 14 Bhagavad-g t chapter 18 r dhara: rjasakarmha yad iti | yat tu karma kmepsun phalaprptum icchat shakrea mat-sama1 konya rotriyost ty evanirhhakra-yuktena ca kriyate | yac ca punar bahulysam atiklea-yuktatat karma rjasam udh tam ||24|| Vivantha: kmepsunlphakravatety artha | shakretyahakravatety artha ||24|| Baladeva: yat kmepsun phalkk i shakrea kart tvbhinivein janena bahulysam atiklea-yuktakarma kriyate tad rjasam ||24|| Text 25 N F = 9 l " d F ll-7ll r dhara: tmasakarmha anubandham iti | anubadhyata iti anubandha pacd-bhvi ubhubham | k ayavitta-vyayam | hispara-p m | pauru aca sva-smarthyam anapek yparylocya kevalamohd eva yat karmrabhyate tat tmasam ucyate ||25|| Vivantha: anu karmnu hnnantaram yatybhvinabandharja-dasyu-yama-dtdibhir bandhana| k ayadharma-jndy-apacayam | hissvasya naca anapek yparylocya pauru avyavahrika-puru a-mtra-kartavyakarma mohd ajnd eva yad rabhyate tat tmasam ||25|| Baladeva: anu karmnu hnnantaram bandharja-dta-yama-dta-k tam | k ayadharmdi-vinam | hispri-p m | pauru asabalacnavek ya yat karma mohd rabhyate tat tmasam ||25|| Verse 26 F]'H" FFH l F{HF{HHd d FHd 3 ll-ll r dhara: kartratrividham ha mukta-saga iti tribhi | mukta-sagas tyaktbhinivea | anahavd garvokti-rahita | dh tir dhairyam | utsha udyama | tbhysamanvita sayukta | rabdhasya karmaa siddhv asiddhau ca nirvikro har a-vi da-nya | evambhta kart sttvika ucyate ||26|| Vivantha: trividhakarmoktam | trividhakartram ha mukta-saga iti ||26|| Baladeva: atha kart -traividhyam ha mukteti tribhi | mukta-saga kart tvbhinivea-phalecch-nya | anahavd garvokti- nya | dh tir rabdha-karma-prti-paryantvarjan ya-dukha-sahi ut | utshas tad-anu hnodyata-cittat tbhysamanvita | nu agika-phalasya siddhv asiddhau ca nirvikro sukhena dukhena ca rahita | d a kart sttvika ||26|| verse 27 1 Text reads m yat sama. 15 Bhagavad-g t chapter 18 dF= Fd'= l 9dH d F d ll-Oll r dhara: rjasakartram ha rg ti | rg putrdi u pr timn | karma-phala-prepsu karma-phala-km | lubdha parasvbhil | histmako mraka-svabhva | lbhlbhayor har a-okbhym anvita sayukta kart rjasa parik rtita ||27|| Vivantha: rg karmay sakta | lubdho vi aysakta ||27|| Baladeva: rg str -putrdi v sakta | karma-phala-prepsu pau-putrnna-svargdi v atisp haylu | lubdha karmpek ita-dravya-vyayk ama | histmaka parn prap ya karma kurva | auci karmpek ita-vihita-uddhi-nya karma-phala-siddhi-tad-asiddhyor har a-okbhym anvita | d a kart rjasa ||27|| verse 28 d F= dd'F l H9" "F = d F 3 ll-ll r dhara: tmasakartram ha ayukta iti | ayuktonavahita | prk to viveka-nya | stabdhonamra | a ha akti-ghana-kr | naik tika para-v tti-chedana-para | alasoprav tti- la [vi d ] kartavye v api sarvadvasanna-svabhva | d rgha-str ca kartavynd rgha-prasraa sarvad manda-svabhva | yad adya vo v kartavyatan msenpi na karoti | ya caivambhta sa kart tmasa ucyate ||28|| kart -traividhyenaiva jtur api traividhyam uktabhavati | karma-traividhyena ca jeyasypi traividhyam uktajtavyam | buddhes traividhyena karaasypi traividhyam uktabhavi yati ||28|| Vivantha ayuktonaucitya-kr prk ta prak tau sva-svabhva eva vartamna, yad eva sva-manasi yti tad evnuti hati, na tu guror api vaca pramayat ty artha | naik tika parpamna-kart | tad evajnibhir ukta-lak aa sttvika eva tyga kartavya sttvikam eva karma-ni hajnam raya yasttvikam eva karma kartavyasttvikenaiva kartr bhavitavya| e a eva sannyso jninm iti me jnaprakarartha-ni kar a | bhaktntu trigut tam eva jnatrigut tame karma bhakti-yogkhyatrigut t eva kartra | yad uktabhagavataiva r mad-bhgavate kaivalyasttvikajnarajo vaikalpikatu yat | prk tatmasajnaman-ni hanirguasm tam || (BhP 11.25.24) iti | lak aabhakti-yogasya nirguasya hy udh tam || (BhP 3.29.11) iti | sttvika krakosag rgndho rjasa sm ta | tmasa sm ti-vibhra o nirguo mad-apraya || (BhP 11.25.26) iti | 16 Bhagavad-g t chapter 18 kica na kevalam etat trikam eva bhakti-mate gut tam api tu bhakti-sambandhi sarvam eva gut tam | yad uktatatraiva sttvikydhytmik raddh karma-raddh tu rjas | tmasy adharme y raddh mat-sevytu nirgu || (BhP 11.25.27) iti | vanatu sttviko vso grmo rjasa ucyate | tmasadyuta-sadanaman-niketatu nirguam || (BhP 11.25.25) iti | sttvikasukham tmotthavi ayotthatu rjasam | tmasamoha-dainyotthanirguamad-aprayam || (BhP 11.25.29) iti | tad evagut tnbhaktnbhakti-sambandh ni jna-karma-raddhdau sva-sukhd ni sarvy eva gut tni | sttviknjninjna-sambandh ni tni sarvi sttvikny eva | rjasnkarmitni sarvi rjasny eva | tmasnm ucch khalntni sarvi tmasny eveti r -g t-bhgavatrtha-d y jeyam | jninm api punar antima-dayjna-sannysnantaram urvaritay kevalay bhaktyaiva gut tatvacaturdadhyya uktam ||28|| Baladeva : ayuktonaucitya-k t | prk ta prak tau svabhve vartamna sva-prak ty-anusreaiva, na tu strnusrea karma-k d ity artha | stabdhonamra a ha sva-akti-gopana-k t | naik tika parpamna-k t | alasa prrabdhe karmai ithila | vi d okkula | d rgha-str divasaika-kartavyavar epi yo na karoti | d a kart tmasa ||28|| verse 29 N{" H MH l 9 ~= ll-\ll r dhara: idn buddher dh te ca traividhyapratijn te buddher bhedam iti | spa ortha ||29|| Vivantha: jnibhi sarvam api vastu sttvikam evopdeyam iti jpayitubuddhy-d nm api traividhyam ha buddher iti ||29|| Baladeva: evajna-jeya-parijt traividhyam uktv buddhi-dh tyos tad vaktupratijn te buddher iti | sphu rtham ||29|| verse 30 H = H = dd l N = H N{ F ~ FHd llll 17 Bhagavad-g t chapter 18 r dhara: atra buddhes traividhyam ha prav tticeti tribhi | prav ttidharme | niv ttim adharme | yasmin dee kle ca yat kryam akryaca | bhaybhaye krykrya-nimittau arthnarthau | kathabandha kathav mok e iti y buddhir antakaraavetti s sttvik | yay pumn vett ti vaktavye karae kart tvopacra k hni pacant tivat ||30|| Vivantha: bhaybhaye sasrsasra-hetuke ||30|| Baladeva: tatra buddhes traividhyam ha prav tticeti tribhi | y buddhir dharme prav ttim adharmn niv ttica vetti, yay vett ti vaktavya y vett ti karae kart tvam upacaritam | ku hra chinatt tivat | ni kmakarma kryasa-kmatv akryam iti krykrye y vetti astr ya-prav ttito bhayastr ya-prav ttitas tv abhayam iti bhaybhaye y vetti, bandhasasra-ythtmyamok atac-cheda-ythmyaca y vetti s buddhi sttvik ||30|| verse 31 = d =dH = l ~H N{ F ~ F ll!ll r dhara: rjas buddhim ha yayeti | ayathvat sandehspadatvenety artha | spa am anyat ||31|| Vivantha: ayathvat asmayaktayety artha ||31|| Baladeva: rjas buddhim ha yayeti | ayathvad asamyatvena ||31|| verse 32 FH l FH~ H N{ F ~ F ll-ll r dhara: tmas buddhim ha adharmam iti | vipar ta-grhi buddhis tmas ty artha | buddhir antakaraaprvoktam | jnatu tad-v tti | dh tir api tad-v ttir eva | yad v antakaraasya dharmio buddhir apy adhyavasya-lak a v ttir eva | icch-dve d ntad-v tt nbahutvepi dharmdharma-bhaybhaya-sdhanatvena prdhnyd etstraividhyam uktam | upalak aacaitad anysm ||32|| Vivantha: y manyata iti | ku hra chinatt tivat yay manyata ity artha ||32|| Baladeva : tmas buddhim ha adharmam iti | vipar ta-grhi buddhis tmas ty artha | sarvrthn vipar tni sdhum asdhum asdhuca sdhu, paratattvam aparam aparaca tattvaparam ity evasarvn arthn vipar tn manyata ity artha ||32|| verse 33 " l = F ~ FHd llll 18 Bhagavad-g t chapter 18 r dhara: idn dh tes traividhyam ha dh tyeti tribhi | yogena cittaiggrea hetunvyabhicriy vi ayntaram adhrayanty yay dh ty manasa prnm indriyca kriy dhrayate niyacchati s dh ti sttvik ||33|| Vivantha: dh tes traividhyam ha dh tyeti ||33|| Baladeva : dh tes traividhyam ha dh tyeti tribhi | yay mana-prendriyyogopya-bht kriy puru o dhrayate, s dh ti sttvik | k d ety ha yogeneti | yoga partma-cintanatenvyabhicriy tad anyavi ayam ag hantyety artha ||33|| verse 34 d~ ' l F] d_ F ~ F llHll r dhara: rjas dh tim ha yay tv iti | yay tu dh ty dharmrtha-kmn prdhnyena dhrayate na vimucati | tat-sagena phalkk ca bhavati s rjas dh ti | Vivantha no comment Baladeva : sa-kma-vidvat-prasagena phalkk puru a | yay dharmd n tat-sdhana-bht mana-prendriya-kriy dhrayatee, s dh ti rjas | verse 35 FH d H9" "H = l H " F ~ F ll7ll r dhara : tmas dh tim ha yayeti du viveka-bahul medh yasya sa durmedh puru o yay dh ty svapnd n na vimucati puna punar vartayati | svapnotra nidr s dh tis tmas ||35|| Vivantha no comment Baladeva : yay svapnd n na vimucati durmedhs tn dhrayaty eva, s dh tis tmas | svapno nidr, mado vi aya-bhoga-jo garva | svapndi-abdais tad-dhetu-bht mana-prendriya-kriy yay dhrayate s tmas dh tir ity artha ||35|| verse 36-37 F H" H 9 l F" " = llll " H9H ' l F FHd N{F" llOll r dhara: idn sukhasya traividhyapratijn terdhena sukham iti | spa ortha ||36|| tatra sttvikasukham ha abhysd iti srdhena | yatra yasmi ca sukhebhysd atiparicayd ramate | na tu vi aya-sukha iva sahas ratiprpnoti | yasmin ramama ca 19 Bhagavad-g t chapter 18 dukhasyntam avasnanitargacchati prpnoti | k d atat ? yat tat kim apy agre prathamavi am iva mana-sayamdh natvd dukhvaham iva bhavati | parime tv am ta-sad am | tma-vi ay buddhir tma-buddhi | tasy prasdo rajas-tamo-mala-tygena svacchatayvasthnam | tato jtayat sukhatat sttvikaproktayogibhi ||37|| Vivantha sttvikasukham ha srdhena abhyst punar anu land eva ramate, na tu vi aye v ivotpattyaiva ramata ity artha | dukhntanigacchati yasmin ramama sasra-dukhatarat ty artha ||36|| vi am iveti indriya-mano-nirodho hi prathamadukhada eva bhavat ti bhva ||37|| Baladeva : atha sukha-traividhyaprat jn te sukhatv ity ardhakena | tatra sttvikasukham ha abhysd iti srdhakena | abhyst puna puna pari land yatra ramate, na tu vi aye v ivotpatty | yasmin ramamo dukhntanigacchati sasratarati ||36|| yac cgre prathamavi am iva mana-sayama-klea-sattvd vivikttma-prakc ctidukhvaham iva bhavati | parime samdhi-paripke saty am topamaviviktma-prakt p y a-pravha-niptavad bhavati | yac ctma-sambandhiny buddhe prasdj jyate tat sttvikasukham | tat-prasda ca vi aya-sambaandha-mlinya-viniv tti ||37|| verse 38 H9"FU"' l H9H F F F llll r dhara : rjasasukham ha vi ayeti vi aym indriyca sayogd yat tat prasiddhastr -sasargdi-sukham am tam upam yasya td abhavaty agre prathamam | parime tu vi a-tulyam ihmutra ca dukha-hetutvt | tat sukharjasasm tam ||38|| Vivantha : yad am topamapara-str -sambhogdikam ||38|| Baladeva : vi ayair yuvati-rpa-spardibhi sahendriycak us tv agd nsayogt sambandht yad agre prvam am topamam atisvdu-parimevasne tu niraya-hetutvd vi opamam atidukhvahabhavati tad rjasasukham ||38|| verse 39 " =N = F l "F"~ F" ll\ll r dhara : tmasasukham ha yad iti | agre ca prathama-k aenubandhe ca pacd api yat sukham tmano moha-karam | tad evha nidr lasyaca pramda ca kartavyrthvadhraa-rhityena mano-grhyam etebhya utti hati yat sukhatat tmasam udh tam ||39|| Vivantha : no comment Baladeva : yad-agrenubhava-kle anubandhe pacd vipka-kle ctmano mohanavastu-ythtmyvaraka, yac ca nidrdibhya utti hati jyate tat tmasasukham | lasyam inidriya-vypram ndyam | pramda krykryvadhnbhva ||39|| 20 Bhagavad-g t chapter 18 verse 40 "F ~ H "H "H9 H l FH d " F llHll r dhara : anuktam api sag han prakarartham upasaharati na tad iti | ebhi prak ti-sambhavai sattvdibhis tribhir guair muktapri-jtam | anyad v yat syt tat | p thivymanu ya-lokdi udivi deve u ca kvpi nst ty artha ||40|| Vivantha : anuktam api sag han prakarartham upasaharati neti tat sattvapri-jtam anyac ca vastu-mtrakvpi nsti yad ebhi prak tijais tribhir guair muktarahitasyd ata sarvam eva vastu-jtatrigutmaka| tatra sttvikam evopdeyarjasa-tmase tu nopdeya iti prakaraa-ttparyam ||40|| Baladeva : prakarartham upasahann anuktam api sag hti na tad iti | p thivymanu ydi u divi svargdau deve u ca prak tisas e u brahmdi-stambnte v ity artha | tat sattvapri-jtam anyac ca vastu nsti | yad ebhi prak tijais tribhir guair muktavirahitasyt | tath ca trigutmake u vastu u sttvikasyaivopayogitvt tad eva grhyam anyat tu tyjyam iti prakarartha ||40|| verse 41 NQH " = l d H FHHH llH!ll r dhara : nanu ca yady evasarvam api kriy-kraka-phaldikapri-jtaca trigutmakam eva tarhi katham asya mok a ity apek ysva-svdhikra-vihitai karmabhi paramevarrdhant tat-prasda-labdha-jnenety evasarva-g trtha-srasag hya pradarayituprakarantaram rabhate | brhmaety di yvad adhyya-sampti | he parantapa he atru-tpana | brhmank atriyvica drca karmi pravibhaktni prakar ea vibhgato vihitni | drsamst p thak-karaadvijatvbhvena vailak ayt | vibhgopalak aam ha svabhva sttvikdi prabhavati prdurbhavati yebhyas tair guair upakak aa-bhtai | yad v svabhva prva-janma-saskra | tasmt prdurbhtair ity artha | sattvopasarjana-raja-pradhn k atriy | tama-upasarjana-raja-pradhn vaiy | raja-upasarjana-tama-pradhn dr ||41|| Vivantha : kica trigutmakam api pri-jtasvdhikra-prptena vihita-karma paramevaram rdhya k trth bhivat tyha brhmaeti abhi | sva-bhvenotpattyaiva prabhavanti prdurbhavanti ye gu sattvdayas tai prakar ea vibhaktni p thak-k tni karmi brhmad nvihitni sant ty artha ||41|| Baladeva : yadyapi sarvi vastni trigutmakni tathpi brhmadaya cet sva-vihitni karmi bhagavad-rdhana-bhvennuti heyus tad tni jna-ni hm utpdya mocakni bhavanti ti vaktuprakaraam rabhate brhmaeti a kena | drasamst p thak-karaadvijatvbhvt | brhmad ncaturkarmi svabhv-prabhavair guai saha strea pravibhaktni, svabhva prktana-saskras tasmt prabhavanti ye gu sattvdys tai saha strea te karmi vibhajyoktni | evaguaka-brhmadayas te m etni karm ti tatra sattva-pradhno brhmaa prantatvt sattvopasarjan-raja-pradhna k atriya vara-svabhvatvt, tama-upasarjana-raja-pradhno vi ihpradhnatvt rajaupasarjanatamapradhna dro mha-svabhvatvt | karmi tv agre vcyni ||41|| 21 Bhagavad-g t chapter 18 verse 42 "F = HH = l HF NQd FHH llH-ll r dhara : tatra brhmaasya svbhvikni karmy ha ama iti | ama cittoparama | damo bhyendriyoparama | tapa prvoktar tdi | aucabhybhyantaram | k nti k am | rjavam jutaiva ca | jnavijna| stikyam stika-bhva raddadhntgamrthe u | brhmyakarma brhmaa-jte karma svabhvajam | yad uktasvabhva-prabhavair guai pravibhaktn ti tad evoktasvabhvajam iti ||42|| Vivantha : tatra sattva-pradhnnbrhmansvabhvikni karmy ha ama iti | amontarindirya-nigraha | damo bhyendriya-nigrahas tapa ar rdi jna-vijne strnubhavotthe stikyastrrthe d ha-vivsa evam di brahma-karma brhmaasya karma svabhvajasvbhvikam ||42|| Baladeva : brhmaasya svbhvikakarmha ama iti | amonta-karaasya sayama | damo bahi-karaasya tapa str ya-kya-klea | aucadvividham uktam | k nti sahi ut rjavam avakratvam | jnastrt parvara-tattvvagama | vijnatasmd eva tad-eknta-dharmdhigama | stikyasarvaveda-vedyo harir nikhilaika-karaasva-vvihitai karmabhir rdhita kevalay bhakty ca santo ita sva-paryantasarvam arpayat ti strdhigaterthe satyatva-vinicaya | etat svbhvikabrahma-karma | tathpi sattva-prdhnyd brhmaasyeti bhaiti | evam uktavi un k am satyadama aucadnam indriya-sayama | ahis guru-ur t rthnusaraaday || rjavalobha-nyatva deva-brhmaa-pjanam | anabhyasy ca tath dharma-smnya ucyate || iti ||42|| verse 43 " { = l "H d FHH llHll r dhara: k atriyasya svbhvikni karmy ha auryam iti | auryaparkrama | teja prgalbhyam | dh tir dhairyam | dk yakaualam | yuddhe cpy apalyanam aparmukhat | dnam audryam | vara-bhvo niyamana-akti | etat k atriyasya svbhvikakarma ||43|| Vivantha: sattvopasarjana-raja-pradhnnk atriykarmha auryaparkrama teja prgalbhyadh tir dhairya vara-bhvo loka-niyant tvam ||43|| Baladeva: k atriyasyha auryam iti | auryayuddhe nirbhay prav tti | teja parair adh yatvam | dh tir mahaty api saka e dehendriynvasda | dk yakriy-siddh-kaualam | yuddhe sva-m tyu-nicayepy apalyanam tatrvaimukhyam | dnam 22 Bhagavad-g t chapter 18 asakocaena sva-vitta-tyga | vara-bhva praj-planrtha itavye u santige u prabhutva-akti-praka | etat k atriyasya svbhvikakarma ||43|| verse 44 d9H Hd FHH l =d d "F FHH llHHll r dhara: vaiya-drayo karmy ha k ti | k i kar aam | g rak at ti gau-rak a | tasya bhvo gaurak yam | puplyam ity artha | vijyakraya-vikraydi | etad vaiyasya svabhvajakarma | travarika-paricarytmakadrasypi svabhvajam ||44|| Vivantha: tama-upasarjana-raja-pradhnnkarmha k ti | g raksat ti go-rak as tasya bhvo gaurak yam | raja-upasarjana-tama-pradhnndrkarmha paricarytmakabrhmaa-k atriya-viparicary-rpam ||44|| Baladeva: vaiyasyha k ti | anndy-utpattaye haldin bhmer vilekhanak i | puplyagorak yam | vaik-karma vijyakraya-vikraya-laksaam | v ddhau dhana-prayoga ku dam apy atrntargatam etat svabhva-siddhavaiya-karma | atha drasyha par ti | brhmad ndvijanmanparicary drasya svbhvikakarma | etni cturramya-karmam upalak ani ||44|| verse 45 FH FH d FF{ l FHd F{ ~ H" llH7ll r dhara: evambhtasya brhmadi-karmao jna-hetutvam ha sve sve iti | sva-svdhikra-vihite karmay abhirata parini hito nara sasiddhijna-yogyatlabhate | karmajna-prpti-prakram ha sva-karmeti-srdhena | sva-karma-parini hito yath yena prakrea tattva-jnalabhate tat prakra u ||45|| Vivantha: no comment Baladeva: uktnkarmajna-hetutm ha sve sve iti | sva-sva-varrama-vihite karmay abhiratas tad-anu ht nara sasiddhivia-tantuvat karmntargatajna-ni hlabhate | nanu bandhakena karmavimocik jna-ni h katham iti ced buddhi-vie d ity ha sva-karmeti ||45|| verse 46 H FH" l FHd F{ H" H llHll r dhara: tam evha yata iti | yatontathmia paramevard bhtnprinprav tti ce bhavati | yena ca kratman sarvam idavivatatavyptam | tam varasva-karmabhyarcya pjayitv siddhilabhate manu ya ||46|| Vivantha: yata paramevart | tam evbhyarcya ity anena karma paramearas tu yatv iti manas tad-arpaam eva tad-abhyarcanam ||46|| 23 Bhagavad-g t chapter 18 Baladeva: yata iti | yata paramevard bhtnjanmdi-lak a prav ttir bhavati , yena cedasarvajagat tavyptatam indrdi-devattmanvasthitasva-vihitena karmabhyarcya etena karma sva-prabhus tu yatu iti manas tasmis tat samarpya mnava siddhijna-ni hvindati ||46|| verse 47 FH H FHB l FHH d dH dN9 llHOll r dhara: svakarmeti vie aasya phalam ha reyn iti | viguopi sva-dharma samyag-anu hitd api para-dharmt reyn re ha | na ca bandhu-vadhdi-muktd yuddhde svadharmd bhik andi para-dharma re ha iti mantavyam | yata svabhvena prvoktena niyataniyamenoktakarma kurvan kilbi anpnoti ||47|| Vivantha: na ca kriydibhi sva-dharmarjasaca v k ya tatra anabhirucy sttvikakarma kartavyam ity ha reyn iti | para-dharmt re hd api svanu hitt samyag anu hitd api svadharmo viguo nik opi samyag-anu htum aakyopi re ha | tena bandhu-vadhdi-doavattt sva-dharmayuddhatyaktv bhik andi-rpa-para-dharmas tvay nnus heya iti bhva ||47|| Baladeva: nanu k atriydi-dharmrjasditvt te u ruci-nyai k atriydibhi sttviko brahma-dharma evnu heya iti cet tatrha reyn iti | sva-dharmo vigua nik opi samyag-anu hitopi v para-dharmd utk t svanu hitc ca reyn atipraasto vihitatvt | verse 48 F d d F"9 l FH "9 HH llHll r dhara: yadi puna skhya-d ya sva-dharme his-lak aado amatv para-dharmare hamanyase tarhi sado atvapara-dharmepi tulyam ity ayenha sahajam iti | sahajasvabhva-vihitakarma sa-do am api na tyajet | hi yasmt sarvepy rambh d d rthni sarvy api karmi do ea kenacid v t vypt eva | yath sahajena dhmengnir v ta itivat | ato yathgner dhma-rpado am apk tya pratpa eva tama- tdi-niv ttaye sevyate tath karmaopi do avihya gua eva sattva-uddhaye sevyata ity artha ||48|| Vivantha: na ca sva-dharme eva kevalado ost ti mantavyam, yata para-dharme v api do a kacid asty evety ha sahajam iti | sahajasvabhva-vihitahi yata sarvepy rambh d d a-sdhanni karmi do ev t eva | yath dhmena do ev ta eva vahnir d yate | ato dhma-rpado am apk tya tasya tpa eva tama- tdi-niv ttaye yath sevyate tath karmaopi do avihya gua eva sattva-uddhaye sevya ity bhva ||48|| Baladeva: na khalu k atriydi-dharm eva yuddhdaya sa-do | brahma-dharm ca tathety ha sahajam iti | sahajasvabhva-prptakarma sado am api hisdi-miram api na tyajed api tu vihitatvt kuryd eva | nirdo atva-buddhy brahma-karma cared ity artha yata sarveti | sarve brhmadi-varnm rambh karmi 24 Bhagavad-g t chapter 18 trigutmakatvd dravya-sdhyatvc ca smnyata kenacid do ev t vypt eva bhavanti | dhmenevgnir iti yathgner dhmam apk tya tdi-niv ttaye tpa sevyate | tath karmabhagavad-arpaena do anirdhytma-daranya jna-janakatva sevya iti bhva ||48|| verse 49 FN{ FH HF l dF{ FF llH\ll r dhara: nanu karmai kriyame kathado a-prahena gua eva sampadyata ity apek ym ha asakta-buddhir iti | asakt saga-ny buddhir yasya | jittm nirahakra | vigata-sp ha vigat sp h phala-vi ayecch yasmt sa | evambhtena sagatyaktv phalacaiva sa tyga sttviko mata (G t 18.9) | ity evaprvoktena karmsakti-tat-phalayos tyga-lak aena sannysena nai karmyasiddhisarva-karma-niv tti-lak asattva-uddhim adhigacchati | yadyapi saga-phalayos tygena karmnu hnam api nai karmyam eva kart tvbhinivebhvt ( yad uktam naiva kicit karom ti yukto manyeta tattvavit (G t 5.8) ity di loka-catu ayena ), tathpy anenokta-lak aena sannysena paramnai karmya-siddhisarva-karmi manas sannyasyste sukhava (G t 5.13) ity eva-lak aa-pramahasypara-paryym pnoti ||49|| Vivantha: evasati karmai do sn kart tvbhinivea-phalbhisandhi-lak an tyaktavata prathama-sannysinas tasya klena sdhana-paripkato yogrhatva-daykarmasvarpepi tyga-rpadvit ya-sannysam ha asakta-buddhi sarvatrpi prk ta-vastu u na sakt sakti-ny buddhir yasya sa | ato jittm va k ta-citto vigat brahma-loka-paryante v api sukhe u sp h yasya sa | tata ca sannysena karmasvarpepi tygena nai karmyasya paramre hsiddhim adhigacchati prpnoti | yogrha-daytasya nai karmyam atiayena siddhir bhavat ty artha ||49|| Baladeva: evam ruruk u san-ni ho jna-garbhay karma-ni haynubhta-svarpas tata karma-ni hsvarpatas tyajed ity ha asakteti | sarvatrtmtirikte u vastu v asakta-buddhir yato jittm svtmnandsvdena va k ta-man ataeva vigata-sp ha tmtirikta-vastu-sdhye u nn-vidhe v nande u sp h-nya | svtmnandsvda-vik epaknkarmasannysena svarpatas tygena paramnai karmya-lak asiddhim adhigacchati yogrha san | evam evoktat t ye yas tv tma-ratir eva syd (G t 3.17) ity din ||49|| verse 50 F{ R ~ NQ ~ N l FFH d B F ll7ll r dhara: evambhtasya paramahasasya jna-ni hy brahma-bhva-prakram ha siddhiprpta iti abhi | nai karmya-siddhiprpta san yath yena prakrea brahma prpnoti tath taprakrasak epeaiva me vacann nibodha | prati hit y brahma-prpti tm imtath darayitum ha ni h jnasya y pareti | ni h paryavasnaparisamptir ity artha ||50|| Vivantha: tata ca yath yena prakrea brahma prpnoti brahmnubhavat ty artha | saiva jnasya ni h par paramonta ity artha | ni h ni patti-nnt ity amara | 25 Bhagavad-g t chapter 18 avidyym uparata-pryyvidyy apy uparamrambhe yena prakrea jna-sannysak tv brahmnubhavet tabudhyasvety artha ||50|| Baladeva: siddhim iti | vihitena karma harim rdhya tat-prasda-jsarva-karma-tygnttma-dhyna-ni hprpto yath yena prakrea sthito brahma prpnoti virbhvita-gu akasvarpam anubhavati | tath taprakrasamsena gadato me matto nibodha | jnasya y par ni h parea-vi ay jna-ni h tvprati mayocyate tca u ||50|| verse 51-53 N{H H{ = l ="" H9F= 9 "F = ll7!ll HHFH H HqF l H F ll7-ll d N " d l H NQ d ll7ll r dhara: tad evam ha buddhyeti | uktena prakrea viuddhay prvoktay sttviky buddhy yukto dh ty sttviky tmnatm eva buddhiniyamya nicalk tv abdd n vi ays tyaktv tad-vi ayau rga-dve au vyudasya buddhy viuddhay yukta ity d nbrahma-bhyya kalpata iti t t yennvaya ||51|| kica vivikteti | vivikta-sev uci-devasthy laghv mita-bhoj etair upyair yata-vk-kya-mnasa sayata-vg-deha-citto bhtv nityasarvad dhynena yo yogo brahma-sasparas tat-para san dhynvicchedrthapuna punar d havairgyasamyag uprito bhtv ||52|| tata chakram iti | viraktoham ity dy ahakrabaladurgrahadarpayoga-bald unmrga-prav tti-lak aaprrabdha-vat prpyamne v api vi aye u kmakrodhaparigrahaca vimucya vie ea tyaktv bald panne u nirma ma san nta paramm upantiprpto brahma-bhyya brahmham iti naicalyenvasthnya kalpate yogya ca bhavati ||53|| Vivantha: buddhy viuddhay sttviky dh typi sttvikytmnamano niyamya | dhynena bhagavac-cintanenaiva ya paro yogas tat-paryaa | balakma-rga-yuktana tu smarthyam | ahakrd n vimucyety avidyoparama | nta sattva-guasypy upantimn iti k ta-jna-sannysa ity artha | jnaca mayi sannyaset (BhP 11.19.1) ity ekdaokte | ajna-jnayor uparamavin brahmnubhavnupattir iti bhva | brahma-bhyya brahmnubhavya kalpate samartho bhavati ||51-53|| Baladeva: taprakram ha buddhyeti | viuddhay sttviky buddhy yuktas td y dh ty ctmnamano niyamya samdhi-yogyak tv abdd n vi ays tyaktv tn sannihitn vidhya rga-dve au ca tad-dhetukau vyudasya drata parih tya | vivikta-sev nirjana-stha laghv mita-bhuk yatni dhyeybhimukh k tni vgd ni yena sa | nityadhyna-yoga-paro hari-cintana-nirata | vairgyam tmetara-vastu-mtra-vi ayakam | aham iti | ahakro dehtmbhimna | balatad-vardhakavsan-rpam | darpas tad-dhetuka prrabdha-e a-vad upgate u bhogye u kmobhil a, te v anyair apah te u krodha | parigraha ca tat-karmaka | tan etn ahakrd n vimucya nirmama san brahma-bhyya gu aka-vii a-svtma-rpatvya kalpate tad anubhavati | nto nistaraga-sindhur iva sthita ||51-53|| verse 54 26 Bhagavad-g t chapter 18 NQ F = d_ l F FH9 9 ll7Hll r dhara: brahmham iti naicalyenvasthnasya phalam ha brahmeti | brahma-bhto brahmay avasthita prasanna-citta na ana ocati na cprptakk ati dehdya-abhimnbhvt | ataeva sarve v api bhte u sama san rga-dve am dik ta-vik epbhvt sarva-bhte u mad-bhvan-lak aparbhaktilabhate ||54|| Vivantha: tata copdhy-apagame sati brahma-bhtonv tta-caitanyatvena brahma-rpa ity artha | gua-mlinypagamt | prasanna csv tm ceti sa | tata ca prva-daym iva na ana ocati na cprptakk ati dehdy-abhimnbhvd iti bhva | sarve u bhte u bhadrbhadre u blaka iva sama bhynusandhnbhvd iti bhva | tata ca nirindhangnv iva jne ntepy anavarjnntarbhtmad-bhaktiravaa-k rtandi-rplabhate | tasy mat-svarpa-akti-v ttitvena my-akti-bhinnatvd avidyvidyayor apagamepy anapagamt | ataeva parjnd anyre hni kma-karma-jndy-urvaritatvena kevalm ity artha | labhata iti prvajna-vairgydi u mok a-siddhy-arthakalay vartamny api sarva-bhte v antarymina iva tasy spa opalabdhir ns d iti bhva | ataeva kuruta ity anuktv labhata iti prayuktam | m am udgdi u militte u na e v apy anavarkcana-maikm iva tebhya p thaktay kevallabhata itivat | sampry prema-bhaktes tu pryas tadn lbha-sambhavosti npi tasy phalasyujyam ity ata par-abdena prema-lak aeti vykhyeyam ||54|| Baladeva: tasya brahma-bhyottara-bhvinalbham ha brahmeti | brahma-bhta sk t-k t a-guaka-sva-svarpa | prasanntm klea-karma-vipkaynvigamd atisvaccha nadya prasanna-salil ity dv ativaimalyaprasnna-abdrtha | sa evambhto mad-anyt kcit prati na ocati na ca tn kk ati | sarve u mad-anye ccvace u bhte u sama heyatvvie llo ra-k havattvni manyamna d a san parmad-bhaktini hjnasya y par ity (G t 18.50) uktmad-anubhava-lak amad-v k aa-samnkrsdhybhaktivindat ty artha ||54|| verse 55 H H >F H l H H H " ll77ll r dhara: tata ca bhaktyeti | tath ca paray bhakty tattvato mm abhijnti | kathambhtam, yvn sarva-vyp ya csmi sac-cid-nanda-ghanas tathbhuta| tata ca mm evatattvato jtv tad-anantaratasya jnasya uparame sati mviate paramnanda-rpo bhavat ty artha ||55|| Vivantha: nanu tay labdhay bhakty tadn tasya kisyd ity atorthntra-nysenha bhaktyeti | ahayvn ya csmi tamtat-padrthajn v nnvidho bhakto v bhaktyaiva tattvatobhijnti | bhaktyham ekay grhya iti mad-ukte (BhP 11.14.11) | yasmd evatasmt prastuta sa jn tatas tay bhaktyaiva tad-anantaravidyoparamd uttara-kla eva mjtv mviati mat-syujya-sukham anubhavati | mama myt tatvd avidyy ca mytvd vidyaypy aham avagamya2 iti bhva | 2 Bishwas has agamya. 27 Bhagavad-g t chapter 18 yat tu skhya-yogau ca vairgyatapo bhakti ca keave | paca-parvaiva vidy iti nrada-pacartre vidy-v ttitvena bhakti ryate | tat khalu hldin -akti-v tter bhakter eva kal kcid vidy-sphalyrthavidyypravi | karma-sphalyrthakarma-yogepi praviati | tay vin karma-jna-yogd nrama-mtratvokte | yato nirgu bhakti sad-guamayy vidyy v ttir vastuto na bhavati, ato hy ajna-nivartakatvenaiva vidyy kraatvatat-padrtha-jne tu bhakter eva | kica sattvt sajyate jnam iti sm te (G t 14.17) sattvajajnasattvam eva | tac ca sattvavidy-abdenocyate yath tath bhakty-utthajnabhaktir eva saiva kvacit bhakti-abdena kvacit jna-abdena cocyata iti jnam api dvividhadra avyam | tatra prathamajnasanyasya dvit yena jnena brahma-syujyam pnuyd ity ekdaa-skandha-pacaviaty-adhyya-d ypi3 jeyam | atra kecid bhakty vinaiva kevalenaiva jnena syujyrthinas te jni-mnina klea-mtra-phal ativig t eva | anye tu bhakty vin kevalena jnena na muktir iti jtv bhakti-miram eva jnam abhasyanto bhagavs tu myopdhir eveti bhagavad-vapur gua-mayamanyamn yogrhatva-dam api prpts tepi jnino vimukta-mnino vig t eva | yad uktam mukha-bhru-pdebhya puru asyramai saha | catvro jajire var guair viprdaya p thak || (BhP 11.5.2) ya evapuru ask d tma-prabhavam varam | na bhajanty avajnanti sthnd bhra patanty adha || (BhP 11.5.3) iti | asyrtha ye na bhajanti ye ca bhajantopy avajnanti te sannysinopi vina a-vidy apy adha patanti | tath ca hy uktam yenyeravindk a vimukta-mninas tvayy asta-bhvd aviuddha-buddhaya | ruhya k cchrea parapadatata patanty adhond ta-yu mad-aghraya || (BhP 10.2.32) iti | atra ghri-padabhaktyaiva prayuktavivak itam | and ta-yu mad-aghraya iti tanor gua-mayatva-buddhir eva tanor andara | yad ukta avajnanti mmh mnu tanum ritam | (G t 9.11) iti | vastutas tu mnu s tanu saccidnandam apy eva | tasy d yatvatu dustarkya-tad ya-k p-akti-prabhvd eva | yad uktam nryadhytma-vacanam nityvyaktopi bhagavn k (y)ate nija-aktita | tm te paramnanda ka payet tam imaprabhum || iti | 3 Quoted above in Vivanthas commentaries to 28 Bhagavad-g t chapter 18 evaca bhagavat-tano saccidnandamayatve k ptasac-cid-nanda-vigraham r -v ndvana-sura-bhruha-tals nam iti (GTU 1.33) | bdabrahma vapur dadhat ity di ruti-sm ti-para-sahasra-vacane u prame u satsv api mytu prak tividyn myinatu mahevaram iti ( vetU 4.2) iti ruti-d yaiva bhagavn api myopdhir iti manyante kintu svarpa-bhtay nitya-akty mykhyay yuta | ato mya-mayavi upravadanti santanam iti mdhva-bh ya-pramita-rute | mytv ity atra my-abdena svarpa-bht cic-chaktir evbhidh yate na tv asvarpa-bht trigua-mayy eva aktir iti tasy ruter arthana manyante | yad v prak tidurgmyinatu mahevaraambhuvidyd ity artham api naiva manyante | ato bhagavad-apardhena j van-muktva-daprpt api tedha patanti | yad uktavsan-bh ya-dh taparii a-vacanam | j van-mukt api punar ynti sasra-vsanm | yady acintya-mah-aktau bhagavaty apardhina || iti | te ca phala-prptau satym artht nsti sdhanopayoga iti matv jna-sannysa-kle jnatatra gu -bhtbhaktim api santyajya, mithyaivparok nubhavatv asya manyante | r -vigrahpardhena bhakty api jnena srdham antardhnd bhaktite punar naiva labhante | bhakty vin ca tat-padrthnanubhvn m -samdhayo j van-mukta-mnina eva te jey | yad uktam yenyeravindk a vimukta-mnina iti | ye tu bhakti-mirajnam abhyasyanto bhagavan-mrtisac-cid-nandamay m eva mnayn kramevidyvidyayor uparme parbhaktilabhante | te j van-mukt dvividh | eke syujyrthabhaktikurvantas tayaiva tat padrtham aparok k tya tasmin syujyalabhante te sag t eva | apare bhribhg yd cchika-nta-mah-bhgavata-saga-prabhvena tyakta-mumuk ukdivad bhakti-rasa-mdhurysvda eva nimajjanti, te tu parama-sag t eva | yad uktam tmrm ca munayo nirgranth apy urukrame kurvanty ahaituk bhaktim itthambhta-guo hari || (BhP 1.7.10) iti | tad evacaturvidh jnino dvaye vig t patanti, dvaye sag ts taranti sasram iti ||55|| Baladeva: tata kitad ha bhaktyeti | svarpato guata ca yohavibhtita ca yvn aham asmi tamm paray mad-bhakty tat tv abhijnty anubhavati | tato mat-parama-bhaktito hetor ukta-lak aamtattvato ythtmyena jtvnubhya tad-anantaratata eva hetor mviate may saha yujyate | purapraviati ity atra pura-sayoga eva prat yate na tu purtmakatvam | atra tattvatobhijne pravee ca bhaktir eva hetur ukto bodhya | bhakty tv ananyay akya ity (G t 11.54) di prvokte | tad-anantaram iti mat-svarpa-gua-vibhti-tttviknubhavd uttarasmin kle ity artha | yad v, paray bhakty mtattvato jtv tatas tbhaktim dyaiva mviate | lyab-lope karmai pacam | mok epi bhaktir ast ty ha stra-k t pryat tatrpi hi d am iti (Vs 4.1.12) pryad mok t tatrpi ca mokse bhaktir anuvartate iti rutau d am iti strrtha | bhakty vina vidynbhakty svdo vivardhate sitay na a-pittnsitsvdavad iti rahasya-vida | itthaca sa-ni hnsdhana-sdhya-paddhatir ukt ||55|| 29 Bhagavad-g t chapter 18 verse 56 FHd F" dH H l F""H " ll7ll r dhara: sva-karmabhi paramevarrdhand uktamok a-prakram upasaharati sarva-karm ti | sarvi nityni naimittikni ca karmi purvokta-kramea sarvad kurva mad-vyapraya aham eva vypraya raya yo na tu svargdi-phalayasya sa mat-prasdd vatam andi sarvotk apadam prpnoti ||56|| Vivantha: tad evajn yath-krameaiva karma-phala-sannysa-karma-sannysair mat-syujyaprpnot ty uktam | mad-bhaktas tu myath prpnoti tad api v ity ha sarveti | mad-vyaprayo mvie atopakar ea sakmataypi ya rayate sopi kipunar ni kma-bhakta ity artha | sarva-karmy api nitya-naimittika-kmyni putra-kalatrdi-po aa-lak ani vyavahriky api sarvi kurva kipunas tyakta-karma-yoga-jna-devatntaropsannya-kmny abhakta ity artha | atrrayate samyag sevata iti -upasargena sevy pradhn bhtatvam | karmy ap ty api-abdenpakar a-bodhakena karmagu bhtatvam | atoyakarma-mira-bhaktimn, na tu bhakti-mira-karmavn iti prathama- a kokte karmai ntivypti | vatamahat-padamad-dhma vaiku ha-mathur-dvrakyodhydikam pnoti | nanu mah-pralaye tat tad dhma kathasthsyati | tatrha avyayamah-pralaye mad-dhmna kim api na vyayati mad-atarkya-prabhvd iti bhva | nanu jn khalv anekair janmabhir aneka-tapa-di-kleai sarva-vi ayendriyoparmeaiva nai karmye saty eva yat syujyaprpnoti | tasya te nityadhma sakarmakatve sakmakatvepi tvad-rayaa-mtreaiva kathaprpnoti | tatrha mat-prasdd iti mat-prasdasytarkyam eva prabhvatvajn h ti bhva ||56|| Baladeva: atha parini hitnm ha sarveti srdha-dvaybhym | mad-vyaprayo mad-eknt sarvi sva-vihitni karmi yath-yogakurva | api-abdd gaua-kle mad-ekntinas tasya mukhya-klbhvt | evam ha strakra sarvathpi tatra vobhaya-ligt (Vs 3.4.34) iti | d a sa mat-prasdn mad-atyanugraht vatanityam avyayam aparimi-jnnandtmakapadaparam-vyomkhyam avpnoti labhate ||56|| verse 57 =F FHd FF l N{ F H ll7Oll r dhara: yasmd evatasmt cetaseti | sarvi karmi | cetas mayi sanyasya samarpya mat-para aham eva para prpya puru rtho yasya sa vyavasytmikay buddhy yogam upritya satatakarmnu hna-klepi brahmrpaabrahma-havir iti (G t 4.24) nyyena mayy eva cittayasya tathbhto bhava ||57|| Vivantha: nanu tarhi mprati tvanicayena kim jpayasi | kim aham ananya-bhakto bhavmi, kivnantarokta-lak aa sakma-bhakta eva | tatra sarva-prak onanya-bhakto bhavituna prabhavi yasi | npi sarva-bhakte v apak a sakma-bhakto bhava | kintu tvamadhyama-bhakto bhavety ha cetaseti | sarva-karmi 30 Bhagavad-g t chapter 18 svrama-dharmn vyavahrika-karmi ca mayi sannyasya samarpya, mat-paroham eva para prpya puru rtho yasya sa ni kma ity artha | yad uktaprvam eva yat karo i yad ansi yaj juho i dadsi yat | yat tapasyasi kaunteya tat kuru va mad-arpaam || iti | (G t 9.27) buddhi-yogavyavasytmikay buddhy yogasatatamac-citta karmnu hna-klenyadpi msmaran bhava ||57|| Baladeva: td atvd eva tvasarvi sva-vihitni karmi kart tvbhimndi-nyenacetas svmini mayi sannyasyrpayitv mat-paro mad-eka-puru rtho mm eva buddhi-yogam upritya satatakarmnu hna-kle mac-citto bhava | etac ca tvprati prg apy uktayat karo ty din arpayitvaiva karmi kuru, na tu k tvrpayeti ||57|| verse 58 FH" F"F l ~ =Hd F HF ll7ll r dhara: tato yad bhavi yati tac ch u mac-citta iti | mac-citta san mat-prasdt sarvy api durgi dustari ssrika-dukhni tari yasi | vipak e do am ha -- atha cet yadi punas tvam ahakrn jt tvbhimnt mad uktam evana ro yasi tarhi vinak yasi puru rthd bhra o bhavi yasi ||58|| Vivantha : tata kim ata ha mac-citta iti ||58|| Baladeva : evamac-cittas tvamat-prasdd eva sarvi durgi dustari sasra-dukhni tari yasi | tatra te na cint | tny ahabhakta-bandhur apane yami dsymi ctmnam iti parini hitnsdhana-sdhya-paddhatir ukt | atha ced ahakrt k tyk tya-vi ayaka-jnbhimnt tvamad-uktana ro yasi tarhi vinak yasi svrtht vibhra o bhavi yasi | na hi kacit prink tyk tyor vijt prast v mattonyo vartate ||58|| verse 59 "d F $ F l ~9 HFF dFH ll7\ll r dhara: kmavinak yasi na tu bandhubhir yuddhakari ym ti cet tatrha yad ahakram iti | mad-uktam and tya kevalam ahakram avalambya yuddhana kari ym ti yan manyase tvam adhyavasyasi e a tava vyavasyo mithyaiva asvatantratvt tava | tad evha prak tis tvrajo-gua-rpea pariat sat niyok yati pravartayi yat ti ||59|| Vivantha: nanu k atriyasya mama4 yuddham eva paro dharmas tatra bandhu-vadha-ppd bh ta eva pravartitunecchm ti tatra sa-tarjanam ha yad aham iti | prak ti svabhva | adhun tvamad-vacanana mnayasi, yad tu mahv rasya tava svbhviko 4 mama not in Bishwas edition, who also reads necchas ti. 31 Bhagavad-g t chapter 18 yuddhotsho durvra evodbhavi yati tad yudhyamna svayam eva bh md n gurn hani yan may hasi yasa iti bhva ||59|| Baladeva: yadyapi k atriyasya yuddham eva dharmas tathpi guru-viprdi-vadha-hetukt ppd bh tasya me na tatra prav ttir iti k tyk tya-vijt tvbhimnam ahakram ritya nhayotsye iti yadi tvamanyase, tarhi tavai a vyavasyo nicayo mithy ni phalo bhv , prak tir man-my rajo-gutman pariat mad-vkyvahelinatvgurv-di-vadhe nimitte yuddhe niyok yati pravartayi yaty eva ||59|| verse 60 FHH d N{ FH d l d F dFH' llll r dhara: kica svabhvajeneti | svabhva k atriyatva-hetu prva-janma-saskras tasmj jtena sv yena karma aurydin prvoktena nibaddha yantritas tvamoht yat karma yuddha-lak aakartunecchasi avaa san tat karma kari yasy eva ||60|| Vivantha: uktam evrthaviv oti svabhva k atriyatve hetu prva-saskras tasmj jtena sv yena karma nibaddho yantrita ||60|| Baladeva: uktam upapdayati svabhveti | yadi tvamohd ajnn mad-uktam api yuddhakartunecchasi, tad svabhvajena svena karma auryea man-myodbhsitena nibaddhovaas tat kari yasi ||60|| verse 61 $ FH ' B l FH ^" ll!ll5 r dhara: tad evaloka-dvayena skhydi-mate prak ti-pratantryasvabhva-pratantryacoktam | idn svamatam ha vara iti dvbhym | sarva-bhtnh n-madhye varontarym ti hati | kikurvan, sarvi bhtni myay nija-akty bhrmayas tat-tat-karmasu pravartayan, yath dru-yantram rhni k trimni bhtni stradhro loke bhrmayati tadvad ity artha | yad v yantri ar ri rhni bhtni dehbhimnino j vn bhramayann ity artha | tath ca vetvatrmantra -- eko deva sarvabhte u gha sarvavyp sarvabhtntartm | karmdhyak a sarvabhtdhivsa sk cet kevalo nirgua ca || iti || ( vetU 6.11) antarymi-brhmaa6 ca -- ya tmani ti han tmnam antaro yamayati yam tm na veda yasya tm ar ram eva te tmntarymy am ta || ity di ||61|| Vivantha: loka-dvayena svabhva-vdinmatam uktv sva-matam ha varo nryaa sarvntarym | ya p thivyti han p thivy antaro, yap thiv na veda, yasya p thiv ar ra, ya p thiv m antaro yamayati (BAU 3.6.3) iti | 5 Verses 61-66 are commented on extensively in K a-sandarbha, para. 82 and Sarva-savdin . 6 This reference to the B had-rayaka Upani ad. This exact text is not found there. 32 Bhagavad-g t chapter 18 yac ca kicij jagaty asmin7 d yate ryatepi v | antar-bahi ca tat sarva vypya nryaa sthita || (Mahnryaa Upani ad 13.5) ity di ruti-pratipdita varontarym h di ti hati | kikurvan? sarvi bhtni myay nija-akty bhrmayan bhramayan8 tat-tat-karmi pravartayan, yath stra-sacrdi-yantram rhni k trimi pclik-rpi sarva-bhtni my vibhramayati tadvad ity artha | yad v yantrrhni ar rrhn sarva-j vn ity artha ||61|| Baladeva: vijt tvbhimnam ivlak yrjunam atyjyatvd vidhnteropadiati vara iti dvbhym | he arjuna tvacet svavijamanyase, tarhy antarymi-brhmat tvay jto ya vara sarva-bhtnbrahmdi-sthvarntnh ddee ti hati myay sva-akty tni bhrmayan san | sarva-bhtni viina i yantreti | yat karmnuguamy-nirmitadehendriya-pra-lak aayantratad-rhni | rpakeopamtra vyajyate yath stra-dhro dru-yantrrhni k trimi bhtni bhrmayati tadvat ||61|| verse 62 H FHH l F" F~ FF ll-ll r dhara: tam iti | yasmd evasarve j v paramevara-paratantr tasmd ahakraparityajya sarva-bhvena sarvtman tam varam eva araagaccha | tata ca tasyaiva prasdt paruttamntisthnaca pramevaravatanityaprpsyasi ||62|| Vivantha: etaj-jpana-prayojanam ha tam eveti | parm avidyvidyayor niv ttim | tata ca vatasthnavaiku ham | iyam antarymi-arapatti antarymy-upsaknm eva | bhagavad-upsakntu bhagavac-charapatti | agre vak yata eveti kecid hu | anyas tu yo mad-i a-deva r -k a sa eva mad-gurur mbhakti-yogam anuklahitacopadeam upadiati ca | tam ahaaraaprapadye ity aniabhvayeti | yad uktam uddhavena naivopayanty apacitikavayas tavea brahmayuspi k tam ddha-muda smaranta | yontar-bahis tanu-bh tm aubhavidhunvan crya-caittya-vapu sva-gativyanakti || (BhP 11.29.6) iti ||62|| Baladeva: tarhi tam evevarasarva-bhvena kydi-vyprea araagaccha | tata kim iti cet tatrha tad iti | parntinikhila-klea-vile a-lak a| vatanityasthnaca, tad vi o paramapadam ity di ruti-g tatad dhma prpsyasi | sa cevaroham eva tvat-sakha sarvasya chah di sannivi a ity (G t 15.15) di mat-prvokter deva-r y-di-sammati-grhi tvaypi parabrahma paradhma (G t 10.12) ity-din sv k tatvc ca | viva-rpa-darane pratyak itatvc ca | tasmn mad-upadee ti heti ||62|| 7 jagat sarvam in the text. 8 bhramayan not in Krishnadas edition. 33 Bhagavad-g t chapter 18 verse 63 $ Q$Q l H"9 ~F ~ d llll r dhara: sarva-g trtham upasaharann ha it ti | ity anena prakrea te tubhyasarvajena parama-kruikena may jnam khytam upadi am | kathambhtam | guhyd gopyd rahasya-mantra-yogdi-jnd api guhyatara| etan mayopadi ag t-stram ae ato parylocya pacd yathecchasi tath kuru | etasmin parylocite sati tava moho nivarti yata iti bhva ||63|| Vivantha: sarva-g trtham upasaharati it ti | karma-yogasy ga-yogasya jna-yogasya ca jnajyateneneti jnajna-straguhyd guhyataram ity atirahasyatvt kair api vai a-bdaryaa-nraddyair api sva-sva-k ta-streprakitam9 | yad v, te srvajyam pek ikamama tu tyantikam ity atas te tu etad atiguhyatvn na jnanti | maypi atiguhyatvd eva te sarvathaiva naitad upadi iti bhva | etad ae ea nie ata eva vim ya, yath yena prakrea svbhirucita, yat10 kartum icchasi tath tat kuru, ity antyajna- a kasampram | a ka-trikam idasarva-vidy-iro-ratnar -g t-stramahnarghya-rahasyatama-bhakti-sampu abhavati | prathamakarma- a kayasydhra-pidhnaknakabhavati | antyajna- a kayasyottara-pidhnamai-ja itaknakabhavati | tayor madhyavarti- a ka-gat bhaktis trijagad-anarghy r -k a-va kri mahmai-matallik virjate, yasy paricrik tad-uttara-pidhnrdha-gat man-man bhava ity di padya-dvay catu- a hy-ak ar uddh bhavat ti budhyate ||63|| Baladeva: stram upasaharann ha it ti | iti prvokta-prakrakajnag t-stram jyante karma-bhakti-jnny anena iti nirukte | tan-may te tubhyam khytasamproktam | guhyd rahasya-mantrdi-strd guhyataram iti gopyam | etac chstra-e ea smastyena vim ya pacd yathecchasi tath kuru | etasmin parylocite tava moha-vino mad-vacasi sthiti ca bhavi yat ti ||63|| verse 64 FHQ H= l $8'F "" H llHll r dhara: ati-gambh rag t-stram ae ata parylocayitum aaknuvata k pay svayam eva tasya srasag hya kathayati sarva-guhyatamam iti tribhi | sarvebhyopu guhyebhyo guhyatamame vacas tatra tatroktam api bhya punar api vak yamaa u | puna puna kathane hetum ha d ham atyantame mama tvam i a priyos ti matv tata eva hetos te hitavak ymi | yad v tvamame osi may vak yamaca d hasarva-pramopetam iti nicitya tatas te vak ym ty artha | d ha-matir iti kecit pa hanti ||64|| Vivantha: tata ca atigambh rrthag t-straparylocayitum pravartamnatu mbhyaiva sthitasva-priya-sakham arjunam lak ya k p-dravac-citta-nava-n to bhagavn bho priyavayasya arjuna sarva-stra-sram aham eva lok akena brav mi | 9 Bishwas - strea prakitam 10 Both texts read svbhirucitas tat, but this readings seems grammatically problematic. 34 Bhagavad-g t chapter 18 alate tat-tat-parylocana-kleenety ha sarveti | bhya iti rja-vidy-rja-guhydhyynte prvam uktam | man-man bhava mad-bhakto mad-yj mnamaskuru | mm evai yasi yuktvaivam tmnamat-paryaa || (G t 9.34) iti yat tad eva paramasarva-strrtha-srasya g t-strasypi sraguhyatamam iti nta parakicana guhyam asti kvacit kutacit katham api akhaam iti bhva | puna kathane hetum ha | i osi me d ham atiayena eva priyo me sakh bhavas ti tata eva hetor hitate iti sakhyavintirahasyana kam api kacid api brta iti bhva | d ha-matir iti ca p ha ||64|| Baladeva: atha nirapek sdhana-sdhya-paddhatim upadeksyann dau tstauti sarveti | sarve u guhye u madhyetiayitaguhyam iti sarva-guhyatamam | bhya iti rja-vidydhyye man-man bhava ity din prvam api mamtipriyatvd ante punar ucyamna u paramasarva-srasypi g t-strasya srabhtam | puna kathanena hetu i o 's ti | tvamame a priyatamosi | mad-vkyad hanikhila-pramopetam iti nicino y atas te hitavak ymi | tathpy etad evnu heyam iti bhva ||64|| verse 65 H U Fd l HF F 'F ll7ll r dhara: tad evam ha man-man iti | man-man mac-citto bhava | mad-bhakto mad-bhajana- lo bhava | mad-yj mad-yajana- lo bhava | mm eva namaskuru evavartamnas tvamat-prasdt labdha-jnena mm evai yasi prpsyasi | atra ca saayam kr | tvahi me priyo 'si | atha satyayath bhavaty evatubhyam ahapratijne pratijkaromi ||65|| Vivantha: manman bhava iti mad-bhakta sann eva mcintaya | na tu jn yog v bhtv mad-dhynakurv ity artha | yad v man-man bhava mahyaymasundarya susnigdhkucita-kuntalakya-sundara-bhr-valli-madhura-k p-ka k m ta-var i-vadana-candrya sv yadeyatvena mano yasya tathbhto bhava | athav rotrd ndriyi deh ty ha mad-bhakto bhava | ravaa-k rtana-man-mrti-darana-man-mandira-mrjana-lepana-puspharaa-man-mllakra-cchatra-cmardibhi sarvendriya-karaakamad-bhajanakuru | athav mahyagandha-pu pa-dhpa-d pa-naivedyni deh ty ha mad-yj bhava | mat-pjanakuru | athav mahyanamaskra-mtradeh ty ha mnamaskuru bhmau nipatya a gav pramakuru | e caturmac-cintana-sevana-pjana-pramsamuccayam ekatarav tvakuru | mm evai yasi prpsyasi mana-pradnarotrd ndriya-pradnagandha-pu pdi-pradnav tvakuru | tubhyam aham tmnam eva dsym ti satya| te tavaiva | ntra saayi h iti bhva | satyaapatha-tathyayo ity amara | nanu mthura-deodbht lok prativkyam eva apathakurvanti satyatarhi pratijne pratijk tv brav mi | tvame priyosi nahi priyakopi vacayait iti bhva ||65|| Baladeva: etad-vaca prha manman bhaveti | vykhytaprk man-manastvd vii o mm eva n lotpala-ymalatvdi-guakatvad-atipriyam devak -nandanak am eva 35 Bhagavad-g t chapter 18 manu ya-sanniveitam e yasi | na tu mama rpntarasahasra- r atvdi-lak aam agu ha-mtram antarymiav n siha-varhdi-lak aavety artha | tubhyam aham tmnam eva tvat-sakhadsym ti te tava satyaapatha satyaapatha-tathyayo iti nnrthavarga | atra na saayi h iti bhva | nanu mthuratvt tava apatha-karad api me na saaya-vinas tatrha pratijne pratijk tvham abruvam | yat tvame priyosi snigdha-manas hi mthur priyana pratrayanti | kipuna pre ham iti bhva | yasya mayy atipr tas tasmin mampi tath | tad-viyogasohum ahana aknom ti prvam eva mayoktapriyo hi itydin | tasmn mad-vci vivasihi mm eva prpsyasi ||65|| verse 66 FH d H l H FH = llll r dhara: tatopi guhyatamam ha sarveti | mad-bhaktyaiva sarvabhavi yat ti d ha-vivsena vidhi-kaikaryatyaktv mad-eka-araabhava | evavartamna karma-tyga-nimittappasyd iti m uca mok am kr | yatas tvamad-eka-araasarva-ppebhyohamok ayi ymi ||66|| Vivantha: nanu tad-dhyndikayat karomi tat kisvrama-dharmnu hna-prvakav, kevalav ? tatrha sarva-dharmn varrama-dharmn sarvn eva parityajya ekamm eva araavraja | parityajya sannyasyeti na vykhyeyam arjunasya k atriyatvena sannysdhikrt na crjunalak k tynya-jana-samudyam evopadidea bhagavn iti vcyam | lak yabhtam arjunaprati upadeayojayitum aucitye saty evnyasypi upade avyatvasambhaven na, tv anyath na ca parityjyety asya phala-tyga eva ttparyam iti vykhyeyam asya vkyasya devar i-bhtpta-n pit nyakikaro nyam ca rjan | sarvtman ya araaarayagato mukundaparih tya kartam || (BhP 11.5.41) martyo yad tyakta-samasta-karm nivedittm vicik r ito me | tadm tatvapratipadyamno maytma-bhyya ca kalpate vai || (BhP 11.29.32) tvat karmi kurv ta na nirvidyeta yvat | mat-kath-ravadau v raddh yvan na jyate || (BhP 11.20.9) jyaiva gun do n maydi n api svakn | dharmn santyajya ya sarvn mbhajet sa ca sattama || (BhP 11.11.37) ity dibhir bhagavad-vkyaisahaikrthasyvaya-vykhyeyatvt | atra ca pari-abda-prayogc ca | ata ekamaraavraja, na tu dharma-jna-yoga-devatntardikam ity artha | prvahi mad-anya-bhaktau sarva-re hytavdhikro nst ty atas tvayat 36 Bhagavad-g t chapter 18 karo i yad ans tydi-bruvena may karma-mirybhaktau tavdhikra ukta | samprati tv atik pay tubhyam ananya-bhaktau evdhikras tasy ananya-bhakter yd cchika-mad-aikntika-bhakta-k paika-labhyatva-lak aaniyamasva-k tam api bh ma-yuddhe sva-pratijm ivpan ya datta iti bhva | na ca mad-jay nitya-naimittika-karma-tyge tava prayavya-ak sambhavet | veda-rpea mayaiva nitya-karmnu hnam di am adhun tu svarpeaiva tat-tyga diyate ity ata kathate nitya-karmkarae ppni sambhavanti ? pratyuta ata paranitya-karmai k ta eva ppni bhavi yanti sk n mad-j-laghand ity avadheyam | nanu yo hi yac-charao bhavati, sa hi mlya-kr ta paur iva tad-adh na | sa tayat krayati, tad eva karoti | yatra sthpayati tatraiva ti hati | yad bhojayati, tad eva bhukte iti arapatti-lak aasya dharmasya tattvam | yad uktavyu-pure nuklyasya sakalpa prtiklyasya varjana| rak i yat ti vivso gopt tve11 varaatath | nik epanam akrpaya12 a-vidh aragati || iti | bhakti-stra-vihit svbh a-devya rocamn prav ttir nuklyatad-vipar taprtiklyam | gopt tve iti sa eva mama rak ako nnya iti yat | rak i yat ti sva-rak aa-prtiklya-vastu pasthite v api sa mrak i yaty eveti draupad -gajendrd nm iva vivsa | nik epanasv ya-sthla-sk ma-deha-sahitasya eva svasya r -k rtha eva viniyoga | akrpayannyatra kvpi sva-dainya-jpanam iti avastnvidhtr-anu hnayasys aragatir iti | tad adyrabhya yady ahatvaraagata eva varte tarhi tva-uktabhadram abhadrav yad bhavet tad eva mama kartavyam | tatra yadi tvamdharmam eva krayasi tad na kcic cint | yadi tv varatvt svaircras tvamm adharmam eva krayasi, tad k gatis tatrha aham iti | prc nrvc nni yvanti vartante yvanti v ahakrayi ymi tebhya sarvebhya eva ppebhyo mok ayi ymi | nham anya-araya iva tatrsamartha iti bhva | tvm alambyaiva stram idaloka-mtram evopadi avn asmi | m uca svrthaparrthav okam kr | yu mad-dikasarva eva loka sva-para-dharmn sarvn eva parityajya mac-cintandi-paro maraam padya sukhenaiva vartatm | tasya ppa-mocana-bhra sasra-mocana-bhropi mayg k ta eva | anany cintayanto m ye jan paryupsate | te nitybhiyuktn yoga-k emavahmy aham || (G t 9.22) iti | hanta etvn bhro may sva-prabhau nik ipta ity api okamkr r bhakta-vatsalasya mama na tatrysa-leop ti nta param adhikam upade avyam ast ti strasampt k tam ||66|| Baladeva: nanu yajana-praaty-dis tava uddh bhakti prktana-karma-rpnanta-ppa-malina-h d pus katha aky kartuyvat tvad-bhakti-virodh ni tny anantni ppni k cchrdi-pryacittai savihitai ca dharmair na vinayeyur iti cet tatrha sarveti | prktana-ppa-pryacitta-bhtn k cchrd n sa-vihit ca sarvn dharmn parityajya svarpatas tyaktv msarvevarak an siha-darathy-di-rpea 11 Krishnadas gives bhart tve as an alternative reading both here and further down. 12 The usual reading is tma-nik epa-krpaye. 37 Bhagavad-g t chapter 18 bahudhvirbhtaviuddha-bhakti-gocarasantam avidy-paryanta-sarva-kma-vinam eka, na tu mattonyaiti-ka hdiaraavraja prapadyasva | araya sarvevarohasarva-ppebhyo prktana-karmabhyas tvaragatamok ayi ym ti mitha-kartavyat darit | tvam uca | aciryu may h d-viuddham icchatticira-sdhy du kar ca te k cchrdaya katham anu hey iti okam kr r ity artha | atra mat-prapattur na bhaved ity uktam | ruti caivam ha na karma na prajay dhanena tygenaivkem tatvam nau iti | raddh-bhakti-dhyna-yogd avait ti caivam dy | sani hnh d-viuddhaye parini hitnca loka-sagrahya yathyathakrys te dharma | tam etam ity dibhya satyena labhyas tapas hy e a tm ity dibhya ca rutibhya | na ca vihita-tyge pratyavya-lak aappasyd iti okam kurv iti vykhyeyam | veda-nideengni-hotrdi-tyge yater iva parenideena tat-tyge tat-prapattus tad-ayogt | pratyuta tan-nidetikrame do patti syt | na ca svarpato vihita-tyge pratyavypatte | sarvi dharma-phaln ti vykhyeyam | phala-tyge tad-anpatte | tasmt prapannasya svarpato dharma-tyga | na ca na hi kvacit ity di nyyena svadharmnu hnpattis tad-yajandi-niratasya tena nyyena tad-anpatte | tath ca sanni hasytmnubhavntaparini hitasya ca partmnubhavnto yath dharmcras tath prapattu uddhnta sa iti evam evoktam ekdae tvat karmi kurv ta na nirvidyeta yvat | mat-kath-ravadau v raddh yvan na jyate || (BhP 11.20.9) iti | e aragati abdit prapatti a-agik -- nuklyasya sakalpa prtiklyasya varjana| rak i yat ti vivso gopt tve varaatath | tma-nik epa-krpaye a-vidh aragati || iti vyu-purt | bhakti-stra-vihit haraye rocamn prav ttir nuklyam | tad-vipar tatu prtiklyam | tma-nik epa araye tasmin sva-bhara-nysa | krpayam anughar a | nik epaam akrpayam iti kvacit p ha | tatra krpayatatonyasmin svadainya-praka | sphu am anyat ||66|| verse 67 $" Fd d"= l =9H H = 'F llOll r dhara: evag trtha-tattvam upadiya tat-sampradya-pravartane niyamam ha idam iti | idag trtha-tattvate tvay atapaskya dharmnu hna-h nya na vcyam | na ca abhaktya gurv vare ca bhakti-nyya kadcid api na vcyana cur ave paricarym akurvate vcyam | mparamevarayo'bhyasyati manu ya-d y do ropea nindati tasmai na ca vcyam ||67|| Vivantha: evag t-stram upadiya sampradya-pravartane niyamam ha idam iti | atapaskya asayatendriyya mana cendriyca aikgryaparamatapa iti sm te | sayatendriye saty api abhaktya na vcyam | sayatendriyatvdi-dharma-traya-vattvepi 38 Bhagavad-g t chapter 18 yo mm abhyasyati mayi nirupdhi-pra-brahmai my-svarya-do am ropayati tasmai sarvathaiva na vcyam ||67|| Baladeva: atha svopadi ag t-straptrebhya eva na tv aptrebhyo deyam iti upadiati idam iti | idastrate tvaytapaskya ajitendriyya na vcyam | tapasvinepy abhaktya stropade ari tvayi stra-pratipdye mayi ca sarvea-bhakti-nyya na vcyam | tapasvinepi bhaktyur ave rotum anicchave na vcyam | yo msarvevaranitya-gua-vigraham abhyasyati mayi myika-gua-vigrahatm ropayati, tasmai tu naiva vcyam ity ato bhinnay vibhakty tasya nirdea | evam ha strakra anvi kurvann anvayt iti (Vs 3.4.50) ||67|| verse 68 $" Q HF l dH HF llll r dhara: etair do air virahitebhyo g t-stropade u phalam ha ya iti | mad-bhakte v abhidhsyati mad-bhaktebhyo ya vak yati | sa mayi parbhaktikaroti tato nisaaya san mm eva prpnot ty artha ||68|| Vivantha: etad upade u phalam ha ya iti dvbhym | parbhaktik tveti prathamaparama-bhakti-prpti | tato mat-prpti | etad upade ur bhavati ||68|| Baladeva: stropade u phalam ha ya iti | etad upade ur dau mat-para-bhakti-lbhas tato mat-pada-lbho bhavati ||68|| verse 69 = F 9 d d l H = F" H ll\ll r dhara: kica na ceti | tasmn mad-bhaktebhyo g t-stra-vykhytu sakd anyo manu ye u madhye kacid api mama priya-k ttamotyantaparito a-kart nsti | na ca klntare bhavit bhavi yati mampi tasmd anya priyatarodhun bhuvi tvan nsti | na ca klntarepi bhavi yat ty artha ||69|| Vivantha: tasmd upade u sakt anyotipriyakarotipriya ca nsti ||69|| Baladeva: na ceti | tasmd g topade u sakd anyo manu ye u madhye mama priya-k ttama parito a-kart prvanbhn na ca bhavi yati | mama tasmd anya priyataro bhuvi nbhn na ca bhavi yati ||69|| verse 70 = $ FH"H l 8 F llOll r dhara : pa hata phalam ha adhye yata iti | vayo r -k rjunayor imadharmyadharmd anapetasavdayodhye yate japa-rpea pa hi yati tena pus sarva-yajebhya re hena jna-yajena aham i a sybhaveyam iti me mati | yady apy 39 Bhagavad-g t chapter 18 asau g trtham abudhyamna eva kevalajapati | tathpi mama tac ch vato mm evsau prakayat ti buddhir bhavati | yath loke ya cchaypi yad kacit kadcit kasyacit nma g hti tadsau mm evyam havayat ti matv tat-prvam gacchati | tathham apitasya sannihito bhaveyam | ataeva ajmila-k atra-bandhu-pramukhnkathacin nmoccraa-mtrea prasannosmi | tathaiva asypi prasanno bhaveyam iti bhva ||70|| Vivantha : etad adhayana-phalam ha adhye yata iti ||70|| Baladeva : atha strdhyetu phalam ha adhye yate ceti | atra yo jna-yajo varitas tenham etat-p ha-mtreaive obhyarcita sym iti me matirs tasyhasulabha ity artha | verse 71 {H F " l F' [d d llO!ll r dhara : anyasya japato yonya kacit oti tasypi phalam ha raddhvn iti | yo nara raddh-yukta kevala uyd api raddhvn api ya kacit kim artham uccair japati abaddha v japat ti v do a-d ikaroti tad-vyv tty-artham ha anasya csya-rahito ya uyt sopi sarvai ppair mukta sann avamedhdi-puya-k tlokn prpnuyt ||71|| Vivantha : etac-chravaa-phalam ha raddhvn iti ||71|| Baladeva : rotu phalam ha raddheti | ya kevalaraddhay oti anasya kim artham uccair auddhav pa hat ti do a-d im akurvan sopi nikhilai ppair mukta puya-karmam avamedhdi-yjinlokn prpnuyt | yad v puya-karmabhaktimatlokn dhruva-lokd n vaiku ha-bhedn ity artha ||71|| verse 72 d" ~ Hd =F l d"F 8F llO-ll r dhara : samyag bodhnupapattau punar upadek ym ty ayenha kaccid iti | kaccid it pranrtha | kaccid ajna-samohas tattvjna-k to viparyaya | spa am anyat ||72 || Vivantha : samyag bodhnupapattau punar upadek ym ty ayenha kaccid iti ||72|| Baladeva : evastratad-vcandi-mhtmyacoktam | atha strrthvadhna-tad-anubhavo p cchati kaccid iti | pranrthevyayam | samyag-anubhavnudaye punar apy etad upadek ym ti bhva ||72|| verse 73 3H= 8 F= HF" l 40 Bhagavad-g t chapter 18 F~'F F" d H= H llOll r dhara : k trtha sann arjuna uvca na a iti | tma-vi aye moho na a yatoyam aham asm ti svarpnusandhna-rp sm tis tvat-prasdn may labdh | ata sthitosmi yuddhyotthitosmi, gata dharma-vi aya sandeho yasya sohatava jkari ye iti ||73|| Vivantha : kim ata parap cchmy ahatu sarva-dharmn parityajya tvaraagato nicinta eva tvayi virambhavn asm ty ha na a iti | kari ya ity ata paraaraasya tavjysthitir eva arapannasya mama dharma | na tu svrama-dharmo na tu jna-yogdara | te tv adyrabhya tyaktv eva | tata ca bho priyasakha arjuna mama bh-bhra-harae kicid avai ak tyam asti | tat tu tad-dvraiva cik r m ti bhagavatokte gati g va-pir arjuno yoddhum udati hd iti ||73|| Baladeva : evap a prtha strnubhavaphala-dvreha na a iti | moho vipar ta-jna-lak aa mama na as tvat-prasdd eva sm ti ca yathvasthita-vastu-ni hay may labdh | ahagata-sandeha chinna-saaya sthitodhunsmi | tava vacanakari ye | etad uktabhavati deva-mnavdayo nikhil prina sarve sva-sva-karmasu svatantr dehbhimnino mna-vairarcit devs tebhyobh a-prad | yas tv vara kopy asti | sa hi nirguo nirk tir uds nas tat-sannidhnt prak tir jagad-dhetur ity evavipar ta-jna-lak ao yo moha prvamambht | sa tvad-upalabdhd upaded vina a | parkhya-svarpa-aktimn vijnnanda-mrti srvajya-srvaivarya-satya-sakalpdi-gua-ratnkaro bhakta-suh t sarvevara prak ti-j va-klkhya-aktibhi sakalpa-mtrea j va-karmnuguo vicitra-sarga-k t sva-bhaktebhya sva-paryanta-sarva-pradokicana-bhakta-vitta | sa ca tvam eva mat-sakho vasudeva-snur iti t