bhagavan sri sri sri venkaiahswamy sadgurukrupa-march 2016

Download Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

Post on 07-Aug-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  1/36

  1

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  2/36

  2

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  3/36

  3

        k       k       k       k       k       k       k       k       k      k

        k       k       k       k       k       k       k       k       k

        k       k       k       k       k       k       k       k       k       k       k       k       k       k

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

   dü∑ yêHé lll yÓ+ø£j·T´kÕ«$T

   dü +|ü ⁄{Ï-12 e÷]Ã - 2016 dü +∫ø£-10

  á |üÁ‹ø£ ̋ Àì s¡#· q\ uÛ≤yê\≈£  î Äj·÷ s¡ #·sTT‘·˝Ò  u≤

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  4/36

  4

   k"åº`« ‡ã¨ fi~°∂Ѩ ÙÖÏ~å!  ªHêπø @+{Ï Ç˝≤ »s¡T> ∑T‘√+~?µ nqï Á|üX¯ï≈£î düe÷±˙, ø√s¡T≈£îqï~ »s¡>∑& É+ Ò̋∑ ø£ b˛e&É +>±˙ eT] ±˙ ø±s¡ D+>±˙ yÓ ‹øÏ ‘ ̊mø£ ÿ&Ü \uÛÑ ´+ ø±

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  5/36

  5

   »>∑ ‘· ÷Ô Ò̋ ≈£ î+&Üb˛sTT ªH˚ qTµ e÷Á‘· y˚ T, Ä uÛÑ>∑e+‘· T&É T e÷Á‘·y˚ T $T–* ñ+{≤&ÉT.  á ÁuÛ ≤+‹, á dü «|ü ïeTT eTT–ùd+‘· es¡ ≈£ L eTqeTT á #· T≥÷º ñqï Á|ü |ü +#· eTT˝Àì

   eTìwæ ∑  Z s¡ qT+&ç nìï Je⁄\qT Áù|$Tdü÷Ô H˚ ñ+&Ü*. eTq >∑ T]+N, eTq m∑ T∑T]+N uÛ  Ñ>∑ e+‘· T&É T  #· ÷dü T≈£î+≥÷H˚ ñ+{≤&É T. eTqeTT Á|ü ‘˚´ø£ +>± bÕ≥T|ü &Ü*‡+~ Ò̋ ± eTq≈£ î π   ø{≤sTT+∫q

   |üqT\T #˚düT≈£î+≥÷ b˛e&Éy˚T ‘·|üŒ, n˝≤ »s¡>±\˙, Ç˝≤ »s¡>±\˙ ÄX¯\‘√, Ä+ø£å\‘√ Áã‘·T≈£î\T kÕ>∑ Bj· T≈£ L&É ∑ +˝À ì]¢ |ü  Ô ‘· ‘√ ñ+≥÷, u≤Vü ≤´+˝À  eTìwæ ‘√ dü Vü ‰ @ JM eTqe\¢  u≤∑ TeTà+ eTT+∑ \>±*.

   eTq\qT Áù|$T+∫qyê] |ü ≥¢ Áù|eT #· ÷|ü>∑\+. ø±˙ eTq≈£ î y˚ T\T #˚j·Tø£b˛>± ø° &É T ‘·\ô|fÒ  ºyê]ì  ≈£L&Ü m˝≤ Áù|$T+#·>∑ \+? eTq≈£ î @ düVü‰j· TeT÷ #˚ j· Tìyê]ì m˝≤ Áù|$T+#·>∑ \+? nH ̊Ç‘ê´~ Á|üX¯ï\T  ñ

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  6/36

  6

   ÉèíQÆ "å

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  7/36

  7

      qP^è  •ºu‡Hõ zO «̀ # Hõ eÊOKÕ O^Œ ∞‰õ Ω 'Éè  í QÆ "å√∑+

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  8/36

  8

   düèwæº ñqï+‘·es¡≈£î ‘·q ne‘ês¡ ø±s¡´+ ø=qkÕ>∑ T‘·T+

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  9/36

  9

  |üPd ü Tø√kÕ–+~. ÄX¯ Ãs ¡ ´ø £s ¡+>± ø=~›s√E˝À¢H˚ ÄyÓTyê´~Û HêeTs¡÷bÕ

  ˝Ò  ¢≈£ î+&Ü b˛sTT+~. »qà »qà\ ø£s¡  à\T ∑   ∆+

  le÷*ø˘u≤u≤>±s¡T uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ç#˚à ı ñ+&$̊. ‘êeTT #Ó|æ Œq≥T¢ $qø£b˛‘˚ ø=&Ée* rdü Tø=ì #·+ù|kÕÔqì u…~]+#˚yês¡ T.

  ˇø£kÕ] u≤u≤yê] ±s¡ T #Ó|æ ŒqfÒ¢

  #± Ä düeTj·T+˝À #· T≥÷º m+±, e÷*ø˘u≤u≤ n‘·ì #˚‹ì |ü≥Tºø=ì ãìj· TqT, Á&Üj· Ts¡T $|üŒBXÊs¡ T. mes√ uÛ  Ñ≈£ îÔ\T ≥e˝Ÿ (‘·T+&ÉT>∑T&ɶ) Çe«uÀ>±, u≤u≤ ±]ì q>∑ ï+>± ì\u…{≤ºs¡ T. rø£  åD+>± n‘·ì ø£fi¯ fl˝ÀøÏ ˇø£ ÿ ø£  å  D+ #· ÷XÊs¡T u≤u≤>±s¡T.

  n‘·ì ∑\ã&çb˛j· ÷sTT. e÷*øŭ≤u≤>±s¡ T ‘êeTT ø£|ü≈£ îqï ˇø£ |ü+#Ó rdæ n‘·ìøÏ ø£|æ Œ Äos¡ «~+#ês¡T. ±s¡T u≤u≤>±s¡T ø£|æŒq |ü+#Ó‘√ Áã‘· T≈£ îJe⁄&Ü n+≥÷ Ç+{ÏøÏ |üs¡T>∑ T\T rXÊs¡ T.

  mìï »qà\˝ÀH√ ù|s¡ T≈£ îqï ±] nqTÁ>∑ Vü ‰ìï n$T‘·+>± bı+~q lsêeTT\T ±ø£ #· T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ m+∑e+‘· Tìô|’ uÛ  ÑøÏ  Ô ÁX∑e+‘· Tì>±, dü± ∫s¡kÕúsTT>± ì*#ês¡ T.

  #ê˝≤eT+~øÏ yê] yê] Çwüº

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  10/36

  10

  lbÕø£\bÕ&ÉT >∑Ts¡Te⁄>±]ì düTe÷s¡T 30dü+e‘· ‡sê\bÕ≥T ùd$+#· T≈£ îqï ∫qu≤ãT>±s¡ T #Ó|æ Œq ø£∑~˝À ñ

  Hêïs¡ T. e÷ Hêqï>±]øÏ ÁãVü ‰àq+± ñqï~. >∑ã>∑u≤≈£îØÃ\T ‘Ó|æŒ+#ês¡T. _düÿ≥T¢ ‘Ó|æŒ+#ês¡T. düø£\ eTsê´∑ Ts¡ Te⁄>±] ø√dü+ m∑ Ts¡ Te⁄>±]øÏ #Ó|ü Œ>±, ≈£î±s¡T e÷Á‘·+ ±]øÏ u≤>± ø√|ü+ e∫Ã+~. y˚ Ty˚ T∑ Ts¡ Te⁄>±]øÏ ‘·|ü &É T düe÷#ês¡+ Ç∫Ã

  ñ+{≤eTì Äj· Tq uÛ≤$+#ês¡T.Äj· Tq >∑ã>∑u≤ >∑ Ts¡ Te⁄>±] ∑Zs¡≈£ î #˚], ªªá ≈£îÁs¡yÓ∑Ts¡Te⁄>±s¡T ªªsê|òüTe⁄\T u≤ã÷! m+±s¡ T |ü&É‘êe⁄? @∑~øÏ H˚s¡T>± ∑±] X¯Øs¡eT+‘ê |ü⁄+&ÉsTTb˛sTT

  ñ+~. eTTKeT+‘ê eT#· Ã\‘√ u≤±s¡T n&ç>±s¡ T.

  ªªeTVü ‰Á|üuÛÀ! ø£fi¯fl‘√ #·÷dü ÷Ô ≈£ L&Ü ø£wü  ºy˚ T$T≥ì n&É T>∑ T‘· THêïsê? Ç+ø± ±&É T.

  ªª˙≈£î Çø£ @ ø£wüºeT÷ ˝Ò±s¡Te⁄>±s¡T.

  ªªn±s¡÷! ±s¡+ ì+&ÉT>± ∑\qT...á ±] #‹̊øÏ ø=ã“]ø±j·T, ø£s¡÷Œs¡+ Ç#êÃqT. ø£s¡÷Œs¡+ yÓ*–+∫ ø=ã“]ø±j·T ø={≤ºs¡T.

  ªªeTVü ‰sêC≤! á s√E qT+N ˙e⁄ Äq+∑Ts¡Te⁄>±s¡T  ùdø£s¡ D:  '"Õ ^Œ „`« ~Ú —

 • 8/20/2019 Bhagavan Sri Sri Sri Venkaiahswamy Sadgurukrupa-March 2016

  11/36

  11

  ñ+{≤e⁄. H˚qT #ÓãT‘·THêïqT. ˙≈£î ø£wüºeTH˚~ ˝Ò±s¡ T.

   á˝À>± eTVü‰sêDÏ>±]øÏ ø£ãTs¡+~+~. ÄyÓT ø√≥˝À qT+∫ edü ÷ÔHêïs¡ T. ÄyÓ T Ä