Bhagwat Rasamrit 2

Download Bhagwat Rasamrit 2

Post on 19-Dec-2014

104 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> - ( ) kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 1 ifn+i n+ iif+n+ii n nn+ nir^+u (iiu nf-i i,n friufu+i+iiif+ifufu++ fui)riuiri+-ifna +ii+iiu+uir,u+nir+i+iii^i+~i+ii ~ni^u^ui + ii riu ri r + ii+ffru +n iiu +ni^ n -i riui r(u n+ +i + + n- (riri iiu + i + +c ri+ +i i) -+ riui r ir fiu ii+n riui ru + i +i +ii (iiu n+ + +iiif+ f+ifu +i ni+ f+ r i +r, ni-ni +i i i-ni ri++in,n- ir+rr iri+nni+if+uir) i^i+ i ++ iui + n^nn,in, +^rn +iii+ ii riui rfn si + -f-i n+ f+ +i i+ r( ~nii^u + +ii ii ~ i+ + ii f+iu, i f+ v+ isi ii iifu ri+ fiu +ii +i iu i, +i nnii f+ + r +iiif+ f+ifu r f+ r fi+ ni-ni +i i r i ++ nn i ++ ifrv( ii rii + +iiif+ f+ifu r i + i ++i i f rii i n^ ri iv^i ui r f+f+ iiu +ii +i iu ri^i( +i rn r+ii + +i ni-ni n^ ni+u r ui , fu,i v i n i, + nn- + + n fc riu r( ~nii^u + inu + ii n+ nu- n f+i riui r u r n-+if++n+ni-nifnn++i+i+ii,+i,in++,ii+ fi ii + i + i nicui r u r r i+ + rui r f+ ri +ni,fui++r+ nu+ii+rr+in+, si + fi ii,+ii+ uc+ + i (ni-ni + riin) i+ + ,ui +ui r u r fu + v f-nu rui r(r f+ifu n+, ii^u r a^ nn+ + iu iu +ui r i rnii i+fu rui r +ii +i inu +ii +ru r iiu r , i+ +n+ifri,i+ri+ini-nifnn++-+ui u+ii +ui r iiu r n- + i nu ri iui r( i^in(-,ui,i,+fn)ni ifu+ni^n^n^r( -^(uii),ui^(nii),i^(iii),+fn^n+in +u+,ii^u ~i ii ni-ni + ifu riu r( u r i fnn+ + ii r i ~nii^u + ,+i n a+, i f+ ^+ ~i+ + in+,+if+ iiifnuri,n++iii^,+i++nu,i+i+ ni-ni + riin,+a ni+ n rnii + fnv +iifu + u r( kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 2 +ui+i inu f+ +in +u +i i,+n + +rniui r, n (+in +) +i (un)+i,iifu+si++in+(,n,f+,ivi+ii) +i , uniiv (^ri, +i, +, +i v i) r i f+ n+ +i n^iui -ifuf+vruri+ifri+ifu+,n+ni+ +ii n rui r fi +ru r i -+ i+ +i fii+ +rur( , +ii n n+ fu + f+ni + iri+ +n +ui r v +i n ii^ui r( n+ +i iiu + +i i+ i+ ++ + f-i riu r i r f+u+u+ + ii +ui r( , iifu+ si +i i-in (fii+) niri ri f+ ni+ ii iu f+i iui r, r i f+i +r rui r( r r, fc + ^fu +i ifnu +ui r( fii+ + i^ si+ r i f+ , iifu+ si + fui si + riin,si + if+r + i+ +i i+ +ui r( ni+ i if^i + iu f+ifu r, f+ ,n i i+ iu +++,ui+rur iiu+i+i+i+ii,uri+i, ni+f+u si (ri+i+ +) + ffi+ ni+i n, n+ +i nn- + ri+ ii iniu ru r i ii,+nf+u n +i ii^u i ifnu +ii n, si n iv ru r i f+ +in + i n iui r ( , +ii n n r n+ i+n rui r, u i^i+ + ii n iui riiu n+ + +i uc ++ + ^r , + i +ui r ui i iifu + ifu riu r , i +i ni +ru r( i +ni iiu, i+, ii, i-- v niri ii (^i ii) +i iu ri+ ni-ni v+i+i ri+ i+ + i n ^iu n^iui rui r( in+f+^++i+ii,ni+f+u,un,ri+i+ si+irif++u+ifiuvi^i++if+riinr +ui,iui,+i ++ n^ui r, u , nif++ ,ifu + ifu riu r i u r rnii i^i+ +i i i+ ++ + uu ci +ui r( u r , i n+ ni+ + nu + + i + fnv ,+unin +ui ii, r r i^i+ + +ui + fnv +ui r ui nu (iiu i nn- ++ + i n i+ f+iu +,iiu n+ +i ri-nri a+ i-n +ifu + +u) + ifu riu r i +i, ii + + n fu+ ri iui r ii iiu, i+, ii, i--, niri, nriii( kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 3 i +fi n n fnn+ +i +in, +, i+i, +i fn+ +, iiu ri iu r, r iu +i ii +i^, ifu, +ifu, firiii, f+ivv+ + i^u n n nifru ri+ n iifu v i+ +i iu ri iu r( ni, i+ii +i iuifu ++, + ii+ u+ +r i+ u i + ii fu+fi+ ri iu r, u +u i+ii +i i+ riui r, +i i + ni (ri-nifini+), n+ + fc +i ifriu +, ni-ni +i +i +r ++ u r, -^ + i, ri-nifini+ + ni (i), +i fu+fi+ + u r, ui ni-ni +i +i ri+ n^ui r( , +u +ifiu uinn (+ani+) n f+iu ri+ + fnv rn ni+f+u ri+inf+fnu+iizi(ni+f+u),+nzi(n++f-u),+in(nu f+fnu) i +i ri+ ~ni^u^ui i ii+i + riui ++i ui r( +i,furi+vnni+zif^^iri,uiirf++n++fnv, f+i i +i i (~ni^u^ui), i +v + fiiui +i uiv i n fr+ i fini (if +in, +iri, nin, nir, n, ni-) irii+ + uii i+ + i f+ fu (^+) ii i+ + iu run r n+ ++ ir i +ui r( + iu f n+ +i +ii + i+n f+ifu +i i+ i i i fnn ui r +i i +v n +r f^^i( i-ni, , +in i+ ri +vn f^i (fa) ri ri +n i n+, i n i uu ifru v ^fuin rui r n ii uiui ruiriiunn-+i+niruir(,i++v n, ,+i++(ni+),f+u^++iiiurifii (nif++,+ifiuii,~ni^u^ui)+iifii(+in,+iri,nii,n, nir,ni-)+fii+++ffri+inni+,uu+in+,, i,i+ ir f++ini iui r(v+ i i+ +v ir i+ + i i, ^ n+ +i + r f+ifu + i++i +r r, ui i + f+ifu n f+ i+ +v n, ,ui,i+i + uru f^+ + ii+i + ru r( ,+ f+ii ru n+ +i ni-ni + ri, + ii ^, i, irnii+if+rnr+++ii++ifrv,if+~nii^un+ii ri +u r i f+ifu n n+ +, ii^ (+inif+) +i in+ ri iui r i r niifu,nriin,n+ii +i iu +ui r i fu +ii n r , i + fui ri iui r( ~ni^u^ui,f+iin+,^ui^+ii++i nn+n^uir,uiu+++iiii+ni^,ni+i^iifui^ if +i in+ +ui r( kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 4 ~ni^u^ui + ii nir (n +u,+ friu + ii+ +i n) +i +ii riuir+iuri^i++ii+iiri+ii+uir, ~nii^un ui + i^i+ r, i^i+ +i in++ (infu) r + ii i^i+ + i+i + +i +i iu riui r i u iu in ri iui r( f+fi+i(Theoreticalknowledge)ni++iu,u+ iif^+ ni+ (Practicalknowledge) +r riui r, u u+ r ni+ f+i +r riui ri +i uii i+ + ifu +r riu r( +i ~nii^u n- +i i (iiu n+ + + + n- ri iv^,+ +i zi +c ri iv^i) +i +ii +u r i n+ +i n- +i i niu ri iui r ui r i+ + f+ifu n r +ui r, f+ifu +i i+ +u r( , ii^u +ii +ii, i + f+ i^^+u ^ +i ii+ + n^ +u u + BloodPressure,Colestrol,Uricacidi u nSugar +i f+n+ f+i iui r, +i +ii + ii , +n i n+ +i, f+iri ++ + fnv v+v+ ++ +in, +iri, nii, n, nir, ni- if +i f+n+ +u rv u nr+i+iin+f+iiuir,f+iun+++ir+i,ri+i,iii,ri-niinuri+i^i++i+f+ifu+i iu+,iiu+ii,nf~in+iiu+uir,+i,i^i^+f+i+ + i nr +ui r( ,ii^(ii^iiui^i++f-i+i^+++nfu+ii^ ++ + ,ui) +i i, + i^i+ + ii n+ ++ f+ii +i in+ ++ riui r( r rni +iiif+ f+ifu r f+ rn i^i+ + iii^u ri+ i + i n iifu +i iu +( n n f+i ++ + + +iiif+ f+ifu + ir, nun i +i +i +r + +u i ii u + n iu r, f+ifu n nun +i ir f+u+ i i +u (ii i, un, nii+) n i + i, r ,+i ii^ +r+iv^ i niiu +ii +i iu ri^ if+ r + +iiif+ f+ifuirrir+nniv^uiu,+f-i,i+fu ri^( + nn i+uf+ f+ifu n rn i iiu + ni+ i i+ fi r n^i+ + zifu +i + n^ ri+ ^ ++ +nfu + ,+unin ++ + ,ui + uru , nfu+ si n zi f+v rf+ +ii i+n i iiu ru r( u u+ rn , ni+f+u iifu+ ^u f++n+ + nn i+uf+ f+ifu +i +r i nu, u u+ n iifu +i +r iu + +u( ni-ni+ifu+++fnv,i+riii+fu+i+++i+iii +ru r( +iii n rin, i, +in v ni+i iu r( ,n in u+ a kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 5 + a+i riui r i ui ni+i + ifcu riui r( ,+ iu n +iii if+ iu + r +ii r ri n -+ riui r i u i^i+ i iu v+ nni (in) n u ri iu r i rnii v+ +i i in iu r( n+ +i n- +i iuiui r u + ,i +i in+,+ii f+ u^+ (i^i+ + r u^+ +i + riii ++) + ii, i^i+ + f +iii(+iini+ni++nnii)+nirn,si(uniniifu^n) +ifiu ni+ n +iifu ++ riui r, ri + n r , + n- r, +i i r, ri +n , + if+r n i ii i+n f+ifu r( f+ i i+n +i in f+i ++ + fnv + fi + zii ++i ifrv, uziu + +-ii + iu ui+i ifrv ,fnv ~i+ +ii + i+iu, ii f+iu + ii (ii nriiiu + q nifu + iu) i ++ + i^i+ + i +, i,nrii riii +u r uif+ f+iu +i r fi ri iv f+ i^i+ + iui + r f+ifu, ff+ifu n +ii +u r( r fi nu riu r i +i +ii v n +i riui r i n+ , i + n,n- + iifu f++n+ + i-n++, +ii++,ni-ni nfufau ri iui r( r +ii++ ni-ni fi+ ++ r( ii f+iu +i isi ii u+i+ +i^ ii i+ iu f+ n- +i ~i fnni ui r i+n ri+ + nfu +i i i++ + fnv ^^i + uc i+ a ^v( ii n ufi, +i, i ,-if i f+iu i +i, i iu f+ n nfu +i i ui+ n ni ii( u i^i+ + i ~i+ +i + ri + iv i nu +i ii f+iu+n- +i+i+ii(iiunn-++nu)+++i, n^i+ + f+- +iu+ +ifziu riin n +iifu ++ ru i ~nni^u +ii +i| i,+iiu-ni^uinun+fnuf+i^iruif++iriiin +i ~i ++ ni-ni + n n f+i ri +( ,ni^uinunni^u+ir++rii+i,ni+f+uzi+ si ir f++n+ + fnv ir a (ii+) + ur i^ f+i ^i r uif+ n+nuri+n+i++(uia+i+irirf+,n nuriii +i i+ +u u ziin n fv ^v zii + i +i + f-i n n++ + uif+ r , ni^uinu + nf++ i+ + ifu ri +( kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 6 i ++rii (1)infri+inni ............................................................................... ui +i i+ f+iu +i iifii+ v +fn^ +i i (i) (z)fu iri+nni ...................................................................i^i+ + +in v +n +i +i f++i (a)uu^nni ......................................................................................q fri i,n i +fn i i^ (+)uif^nni ..................................................................................si ii fc +i f+ui,, + ii+ (s)n+ii+nni ...................................................................................fun +ii + ia+ infc+i, v+ nii nf+i i+ i^i+fi+ i ~aui fq riu r, +i +in +ii+ r( i^in, i^in +i i+iu +ii (e)ianiiinni (inni) ............................................................ifnn qi ii f (z)unfunni ......................................................................................+ni+i +if+ui,n+i+i+iv i +n + ii ri+ n inu r, fu +rniu r( rni +i in fr+fi qi (a)ann+u nni ........................................................................... ^ ni+i n ni+in+ ui (s)+n,ii+inni ..........................................................................iniui.+in+izi v f +ii+ kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 7 (1a)inf+irinni .................................................................................^ii v f + +ii+i + iu fuf-ii +i f+iri(frni uni) i^i+ + nnii + iin++in nif++ ii, in i n + + uin f ni+ n i (11)v+ii nfunni.................................................................................... n+ +frni f-i +i irf+i ri+ uni riui r n+ +i f+iri ri iui r u n+ + nfu ni+ iu r( ni++f-u u-, iiu-if, +i-nii +i f-i^ ++ + i+uf+ ++ (ni-ni) n f+iu ri+i q +i f +i~n ^n+ i^i+ +i +riin ^n+ (1z)iii~nni.....................................................................................n+ +, ni+ +i +ii ri+ + i i^i+ +i i~ n+ niifu +ii ii^u +i n kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 8 in ++ri n+ + + -+ ii v n + +^r ii r f+ n +n+i ++ +i fri+i iu + +ui r( f+ zi + +i^f+ +i + u ii, r+r+ ,-if + i + iu iic i+ f+i iui r, u f+ zi n zi ++ + fnv zi + fzii fri+i (i) zi +i -ii ii r i+ f+i iui r( +i , ni+ n n+ + ii + zifq -^if + ii + n+i nu +ui r, n + n ni+ n zi ++ + fnv +ni^, ni+i^ v nfui^+iuifq++ur,nrnriinnzi+i fri+in+ifnn+r++uir(uin++rifri+inni +rniu r( ~nni^u +ii~i + fri+i, ui n r f n ,n ui v ~iui f ziq u+i +i ri ui ni-ni +i zi+ riui r( ni-ni + u+ ++ r r u ^c + r( fu n+ + r((ni+ + +ii n ziiu v n+ rui r)i+ ^c + r( +ui n u fu, u i+ +r r( n u fu ^cui r, u i+ ^c,u + r( i+ ,+ + r r , f n i++i,n+(+)irriiuir(,i++i+c+++fni ni^u fiiui r( |z,ni-ni +i zi + i+i i+i ni+ riui r i+i ni+ |z f+ v+ +ii+ r, vi ni++i i+i i+ii-+i r( i+i ni+ n n |z fnu +r rr |z +i i+i i+ii-+i r( n+ |z +i i+i i+ii-+i +ui r un +uii riui r( f +ni-ni+izi+riuir,rn+ni-ninfnniuirr ~nni^u +i n r( |z +i +i+, + ++ +i i+ +u r, un n+ i riui r( i r u , ziifu +r r( +iii r i r, u ziifu +iii nkxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 9 r( r n+ (+), +iii +i zi r u + +i +iii n rni+, ziifu+ ifu riu r( + +i +iii n fnn+ +i a i r +ni^ ni^ ni+i^ ni^ nfui^ ni^ iiu ni+ + ii ni-ni +in iii i+i i+ui r( ~ i + i + u+ fii^ f+ r, +n +i, ni++i v i+i+i( , ni+ +i fri+i r ri +ui r f f+-if+-+uf+, innif i-f-i, if +i ni+ ri, u ii^u r f+ + fn nri r i ui + nr frui r( nii+ii,i+iin++inini^uziiu+ii+r+ +ui( n r f+i nii + ii ^+r ri r r , ^i +i i + +ui r( iiu , nzii+ +i i ui r + +ui r i fuzi fu ri( ~+i +i ui+, + ii n ++ ini , +ii +i fri+i +r r( n^i+ fzi s r ++i n +r riui r uii +n r i i r u i + fzi + iiri+i + i+ ni^i f+ nifri +ii n i i+ i ni^urri+^u+i++fnvinin+nriif( ~zi+,n^i+fzi+uiiunrif+f+ii( ~nni^u n +i ziiu r( n +i n +iii, +ru r i f+ u+iii (rin, i, +in, ni+i) +i n r( ~nni^u + nri-- n i g +, i-n isi ririn +i i i+rn,ni++ii+^r,un+zifni++inn i^i un r n n + i^i( g= ni+ +ii r g + r, fn ++ ir uu r( i-n = + i-ni +i + +i, r i-ni r i-n +rniui r( ririn=friifq,friif-i,u+fqn+-,f+-+friifnni+ ru r, u u+ i-nzifu i^u +r riu( ,nri--ni-n(i-ni)+ifir(ri),ririn(fq)+iiri f+u iu ru -nri-ni ii fi ^i f++ n fq +i +r r( + r n ^i +i fini fi na ^nu ri+ +i +i^ i +i (n+ ii +f-u) riri+i +i +ii( i-n iiu n+ + fni n+ (riri+i) +u ri u +f+fq (^+i) fzii iu + v+iu + n ~nni^u + zin ++ri +i ia f+i v i + i+nui nu ri( ,+i f+- ia ++ r n +i ni-ni +i nri ri( ni r n+ii (riri+i) r, n+ s fi (i, +i, +, v ^ri) + zi n i rui r( s ,fi r u+in n +i niu r, +c u r, u uui r, ucciui r u if+ +i iu riui r(r, ~nii^u fiu n^i+vnui++iii+iu-,inu+iuif+(ii)+ kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 10 i i nu +u r( +ii +i i+, ~i ii ++ + fnv, riri+i u +i f+i ++ + fnv, v+ z ^ia + i (i + iu ^ia iiu i+ii + iu ^ia,+iifu+in,ifu+iri,iif+ifunin, ifu nir, +c- ifu n, i i ifu ni-, ^i + ifu r+i,frii) n i +ii ^i uif+ r f+i +ii n +ii ~i + +( v+v+ f+++ii i + v+v+^ia cc ru f zi riii+n^i++riin^i(fzi+iriii++iiiui+ii+i n+,+c+i~nni^u+ii+inuiirri+uir(n++i ii i^ r, n+ +i |z fi^, i f+ ni^ (+in, +iriif ni+f+u) +rniui r( fr+ i^ +i ++ + ifri ~nii^u r, i f+ +i i ni-ni~i fnniui r + i+nui +i niu + i ziifu i+ +ui r( i^ + fi + n irifri if + f+n rn ni++ u r r +u f+n rn +ii ~i (iifri +) n i ++i ifr uif+ ii^ +i r + ni+,f+ii ri i( n+f+i+uirif+ri++r,+iif++ii+-ii+ ifu, +ii i r+i +i -ri riui r( , nni +u r i f+ ri+ nu +u r if+ +ii fini+ +r riui( +n n+i +i ni+ +i i+ + +fn i nni +u r( ii^u +i n fi rf++in ifu( iq n n n+ + ii+i +r riu, + + riu r( , nn+ v f n ui+ + fnv n^i+ + ^ii +i nn+i riui r, + fnv n^i+ + ffnu ui riu r( i^i+ + i rin (^i), n+ nu i ui r n+ +i +iui, ui +rniui r( kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 11 1) in ui++if+(++,++,+-+ni+iu+)s+i u+r(rininsrniuir(su+i(n+,fq,f-i, r+i) iq riui r( z) fu ui iir, uii +i ui r( f f+ -+n ri r f+ ~a riui r( -+n n nii fr+ ++ iui r, nii +i n+ uii riui r( fri+i (nii) +i uii ii f+ii ++, i f f+ifu n i n r+i, r iir ui +i i+ r( a) uu ui+iifu+iui,is+iin++iiu f+ifu n uii ni+ ifu (+i) + ifu riu r( +) ui ui++iii,fnfufnn,+iii(n^i+)+i i+ii-+i riui r( s) n ui +fn ui, nfu, ni+ v i fru ri+ ifrv, ,fnv n^i+ +fn ui r i f+ ni+i ++ r( e) uai ui i ui, ni+ i fru nfui+ nfu i + fnv f+i ru r( s, uii, ni+, i nfu, s ^i iu rui r^iiuuriiurrfri^,urin^i+i++n+c ri^( z) iuiui n ui a) +in ui nr ni^ + f++i ruri ii( s) i ui + ^ ++ ifrii,-+i v u +i ir+ ru(1a) n-++iii ui + nn+ ri i+ +i ++i +i+zu n+ + +ii ++ ru( 11) +n ui nni+ + n ui uii i + riui ++ ru( 1z) riu ui nu +nzi + ii ri( 1a) nifr+ ui uii +i nu fni+ ru( 1+) r^ ui i + +ii ru n^i+ +i ui( 1s) +fr ui nu rni + +ii ru( 1e) in+ ui i , +i +^ +i i i+ ++ ru(1z) rf ui ^ + nfu ru n^i+ +i ui( 1a) ziin ui fnni+ +if +i fnci+ ru( 1s) i ui iizi + ii -u + ^n n^i+ + i + + n ui riii f+i fri+ i +i fni+ ++ ++ -in ^ii +i f+nii f+i(za) riui si +i ni+ i+ ++ ru( z1) iniui ui in + + n n^i+ + ii + -ii fi, ri+i, uii ui + +ii ++ ruui fni(zz) i ui inr +nii u n^i+ +i ui( za) q ui n^i+ +i +if+u+ ui(z+) +f-+ ui ci +i ii+ ui( zirrin+i,+++ir,,nrinrin+iqriuir(f-ii f-ii +i q r nriniu +rniui r( rin, rini + ur n + i n kxor&amp;jlke`r _______________________________________________________________________________ - 12 iui r rin, iri+ n+ +i i + i n iui r +i f+izi...</p>