bhakti-ratnavali - visnu puri

52
bhakti-ratnävalé çré-viñëu-puré-saìkalitä Vishnu Puri wrote a Käntimälä commentary to these verses, but unfortunately, it is not as yet available to me. I used (ed.) Pandey and Awasthi (Varanasi:Chaukhamba Surbharati Prakashan, 1975). jayati jana-niväso devaké-janma-vädo yadu-vara-pariñat svair dorbhir asyann adharmam | sthira-cara-våjina-ghnaù su-smita- çré-mukhena vraja-pura-vanitänäà vardhayan käma-devam ||1|| ||10.90.48|| yat-kértanaà yat-smaraëaà yad-ékñaëaà yad-vandanaà yac-chravaëaà yad-arhaëam | lokasya sadyo vidhunoti kalmañaà tasmai subhadra-çravase namo namaù ||2|| ||2.4.15|| bhüyo namaù sad-våjina-cchide’satäm asambhaväyäkhila-sattva-mürtaye | puàsäà punaù päramahaàsya äçrame vyavasthitänäm anumågya-däçuñe ||3|| ||2.4.13|| çriyaù patir yajïa-patiù prajä-patir dhiyäà patir loka-patir dharä-patiù | patir gatiç cändhaka-våñëi-sätvatäà prasédatäà me bhagavän satäà patiù ||4|| ||2.4.20|| yaù svänubhävam akhila-çruti-säram ekam adhyätma-dépam atititérñatäà tamo’ndham | saàsäriëäà karuëayäha puräëa-guhyaà taà vyäsa-sünum upayämi guruà munénäm ||5|| ||1.2.3||

Upload: srjha

Post on 26-Oct-2014

239 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Sri Mad Bhagawat shloka

TRANSCRIPT

Page 1: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

bhakti-ratnävalé

çré-viñëu-puré-saìkalitä

Vishnu Puri wrote a Käntimälä commentary to these verses, but unfortunately, it is not as yet available to me. I used (ed.) Pandey and Awasthi (Varanasi:Chaukhamba Surbharati Prakashan, 1975).

jayati jana-niväso devaké-janma-vädoyadu-vara-pariñat svair dorbhir asyann adharmam |

sthira-cara-våjina-ghnaù su-smita- çré-mukhenavraja-pura-vanitänäà vardhayan käma-devam ||1||

||10.90.48||

yat-kértanaà yat-smaraëaà yad-ékñaëaàyad-vandanaà yac-chravaëaà yad-arhaëam |

lokasya sadyo vidhunoti kalmañaàtasmai subhadra-çravase namo namaù ||2||

||2.4.15||

bhüyo namaù sad-våjina-cchide’satämasambhaväyäkhila-sattva-mürtaye |

puàsäà punaù päramahaàsya äçramevyavasthitänäm anumågya-däçuñe ||3||

||2.4.13||

çriyaù patir yajïa-patiù prajä-patirdhiyäà patir loka-patir dharä-patiù |patir gatiç cändhaka-våñëi-sätvatäà

prasédatäà me bhagavän satäà patiù ||4||||2.4.20||

yaù svänubhävam akhila-çruti-säram ekamadhyätma-dépam atititérñatäà tamo’ndham |

saàsäriëäà karuëayäha puräëa-guhyaàtaà vyäsa-sünum upayämi guruà munénäm ||5||

||1.2.3||

dürän niçamya mahmänam upetya pärçvamantaù praviçya çubha-bhägavatämåtäbdheù |

paçyämi kåñëa-karuëäïjana-nirmalenahål-locanena bhagavad-bhajanaà hi säram ||6||

tad idam atimahärghaà bhakti-ratnaà murärer

Page 2: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

aham adhika-sayatnaù prétaye vaiñëavänäm |hådi gata-jagadéçädeçam äsädya mädyan

nidhi-varam iva tasmäd väridher uddharämi ||7||

kaëöhe kåtä kulam açeñam alaìkarotiveçma-sthitä nikhilam eva tamo’pahanti |täm ujjvaläà guëavatéà jagadéça-bhakti-ratnävaléà sukåtinaù pariçélayantu ||8||

nikhila-bhägavata-çravaëälasäbahu-kathäbhir athänavakäçinaù |ayam ayaà nanu tän anu särthako

bhavatu viñëu-puré-granthana-grahaù ||9||

sa vai puàsäà paro dharmo yato bhaktir adhokñaje |ahaituky apratihatä yayätmä suprasédati ||10||väsudeve bhagavati bhakti-yogaù prayojitaù |

janayaty äçu vairägyaà jïänaà ca yad ahaitukam ||11||||1.2.6-7||

sattvaà rajas tama iti prakåter guëäs tairparama-puruña eka ihäsya dhatte |

sthity-ädaye hari-viriïci-hareti saàjïäùçreyäàsi tatra khalu sattva-tanor nèëäà syuù ||12||

||1.2.23||

ato vai kavayo nityaà bhaktià paramayä mudä |väsudeve bhagavati kurvanty ätma-prasädaném ||13||

mumukñavo ghora-rüpän hitvä bhüta-patén atha |näräyaëa-kaläù çäntä bhajanti hy anasüyavaù ||14||

||1.2.26-27||

akämaù sarva-kämo vä mokña-käma udära-dhéù |tévreëa bhakti-yogena yajeta puruñaà param ||15||

||2.3.10||

väsudeva-parä vedä väsudeva-parä makhäù |väsudeva-parä yoga väsudeva-paräù kriyäù ||16||

väsudeva-paraà jïänaà väsudeva-paraà tapaù |väsudeva-paro dharmo väsudeva-parä gatiù ||17||

||1.2.28-29||

yamädibhir yoga-pathaiù käma-lobha-hato muhuù |mukunda-sevayä yadvat tathätmäddhä na çämyati ||18||

||1.6.36||

Page 3: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

bhakti-yogena manasi samyak praëihite’male |apaçyat puruñaà pürëaà mäyäà ca tad-apäçrayam ||19||

||1.7.4||

devänäà guëa-liìgänäm änuçravika-karmaëäm |sattva evaika-manaso våttiù sväbhäviké tu yä ||20||

animittä bhägavaté bhaktiù siddher garéyasé |jarayaty äçu yä koçaà nigérëam analo yathä ||21||

||3.25.32-33||

naikätmatäà me spåhayanti kecinmat-päda-seväbhiratä mad-éhäù |ye’nyonyato bhägavatäù prasajya

sabhäjayante mama pauruñäëi ||22||||3.25.34||

paçyanti te me ruciräëy amba santaùprasanna-vakträruëa-locanäni |

rüpäëi divyäni vara-pradänisäkaà väcaà spåhaëéyäà vadanti ||23||

||3.25.35||

tair darçanéyävayavair udära-viläsa-häsekñita-väma-süktaiù |

håtätmano håta-präëäàç ca bhaktiranicchato me gatim aëvéà prayuìkte ||24||

||3.25.36||

atho vibhütià mama mäyävinas tämaiçvaryam añöäìgam anupravåttam |

çriyaà bhägavatéà väspåhayanti bhadräàparasya me te’çnuvate tu loke ||25||

||3.25.37||

na karhicin mat-paräù çänta-rüpenaìkñyanti no me’nimiño leòhi hetiù |

yeñäm ahaà priya ätmä sutaç casakhä guruù suhådo daivam iñöam ||26||

||3.25.38||

imaà lokaà tathaivämum ätmänam ubhayäyinam |ätmänam anu ye ceha ye räyaù paçavo gåhäù ||27||

visåjya sarvän anyäàç ca mäm evaà viçvato-mukham |bhajanty ananyayä bhaktyä tän måtyor atipäraye ||28||

nänyatra mad bhagavataù pradhäna-puruñeçvarät |ätmanaù sarva-bhütänäà bhayaà tévraà nivartate ||29||

Page 4: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

mad-bhayäd väti väto’yaà süryas tapati mad-bhayät |varñaténdro dahaty agnir måtyuç carati mad-bhayät ||30||

||3.25.39-42||

tam eva vatsäçraya bhåtya-vatsalaàmumukñubhir mågya-padäbja-paddhatim |

ananya-bhäve nija-dharma-bhävitemanasy avasthäpya bhajasva püruñam ||31||

||4.8.22||

nänyaà tataù padma-paläça-locanädduùkha-cchidaà te mågayämi kaïcana |

yo mågyate hasta-gåhéta-padmayäçriyetarair aìga vimågyamäëayä ||32||

||4.8.23||

athäbhaje tväkhila-püruñottamaàguëälayaà padma-kareva lälasaù |apy ävayor eka-pati-spådhoù kalir

na syät kåta-tvac-caraëaika-tänayoù ||33||||4.20.27||

jagaj-jananyäà jagad-éça vaiçasaàsyäd eva yat-karmaëi naù saméhitam |karoñi phalgv apy uru déna-vatsalaù

sva eva dhiñëye’bhiratasya kià tayä ||34||||4.20.28||

yaù paraà raàhasaù säkñät tri-guëäj jéva-saàjïität |bhagavantaà väsudevaà prapannaù sa priyo hi me ||35||

||4.24.28||

atha bhägavatä yüyaà priyäù stha bhagavän yathä |na mad bhägavatänäà ca preyän anyo’sti karhicit ||36||

||4.24.30||

tat karma hari-toñaà yat sä vidyä tan-matir yayä |harir deha-bhåtäm ätmä svayaà prakåtir éçvaraù ||37||

||4.29.50||

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanäsarvair guëais tatra samäsate suräù |haräv abhaktasya kuto mahad-guëä

manorathenäsati dhävato bahiù ||38||||5.18.12||

Page 5: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

harir hi säkñäd bhagavän çarériëämätmä jhañäëäm iva toyam épsitam |hitvä mahäàs taà yadi sajjate gåhe

tadä mahattvaà vayasä dampaténäm ||39||||5.18.13||

sa vai patiù syäd akutobhayaù svayaàsamantataù päti bhayäturaà janam |

sa eka evetarathä mitho bhayaànaivätmaläbhäd adhi manyate param ||40||

||5.18.20||

suro’suro väpy atha vänaro naraùsarvätmanä yaù sukåtajïam uttamam |

bhajeta rämaà manujäkåtià hariàya uttarän anayat kosalän divam iti ||41||

||5.19.8||

na janma nünaà mahato na saubhagaàna väì na buddhir näkåtis toña-hetuù |tair yad visåñöän api no vanaukasaç

cakära sakhye bata lakñmaëägrajaù ||42||||5.19.7||

satyaà diçaty arthitam arthito nåëäànaivärthado yat punar arthitä yataù |svayaà vidhatte bhajatäm anicchatäm

icchäpidhänaà nija-päda-pallavam ||43||||5.19.27||

tat sädhu manye’sura-varya dehinäàsadä samudvigna-dhiyäm asad-grahät |

hitvätma-pätaà gåham andha-küpaàvanaà gato yad dharim äçrayeta ||44||

||7.5.5||

etävän eva loke’smin puàsäà dharmaù paraù småtaù |bhakti-yogo bhagavati tan-näma-grahaëädibhiù ||45||

||6.3.22||

avismitaà taà paripürëa-kämaàsvenaiva läbhena samaà praçäntam |

vinopasarpaty aparaà hi bäliçaùçva-läìgulenätititarti sindhum ||46||

||6.9.22||

Page 6: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

näräyaëa-paräù sarve na kutaçcana bibhyati |svargäpavarga-narakeñv api tulyärtha-darçinaù ||47||

||6.17.28||

väsudeve bhagavati bhaktim udvahatäà nåëäm |jïäna-vairägya-véryäëäà na hi kaçcid vyapäçrayaù ||48||

||6.17.31||

matir na kåñëe parataù svato vämitho’bhipadyeta gåha-vratänäm |

adänta-gobhir viçatäà tamisraàpunaù punaç carvita-carvaëänäm ||49||

||7.5.30||

na te viduù svärtha-gatià hi viñëuàduräçayä ye bahir-artha-mäninaù |andhä yathändhair upanéyamänäs

te’péça-tantryäm uru-dämni baddhäù ||50||||7.5.31||

kaumära äcaret präjïo dharmän bhägavatän iha |durlabhaà mänuñaà janma tad apy adhruvam arthadam ||51||

||7.6.1||

na hy acyutaà préëayato bahv-äyäso’surätmajäù |ätmatvät sarva-bhütänäà siddhatväd iha sarvataù ||52||

||7.6.19||

ko’ti-prayäso’sura-bälakä harerupäsane sve hådi chidravat sataù |

svasyätmanaù sakhyur açeña-dehinäàsämänyataù kià viñayopapädanaiù ||53||

||7.7.38||

räyaù kalatraà paçavaù sutädayogåhä mahé kuïjara-koça-bhütayaù |

sarve’rtha-kämäù kñaëa-bhaìguräyuñaùkurvanti martyasya kiyat priyaà caläù ||54||

||7.7.39||

evaà hi lokäù kratubhiù kåtä amékñayiñëavaù sätiçayä na nirmaläù |

tasmäd adåñöa-çruta-düñaëaà paraàbhaktyoktayeçaà bhajatätma-labdhaye ||55||

||7.7.40||

Page 7: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

tasmäd arthäç ca kämäç ca dharmäç ca yad-apäçrayäù |bhajatänéhayätmänam anéhaà harim éçvaram ||56||

||7.7.48||

nälaà dvijatvaà devatvam åñitvaà väsurätmajäù |préëanäya mukundasya na våttaà na bahu-jïatä ||57||

na dänaà na tapo nejyä na çaucaà na vratäni ca |préyate’malayä bhaktyä harir anyad viòambanam ||58||

||7.7.51-52||

manye dhanäbhijana-rüpa-tapaù-çrutaujas-tejaù-prabhäva-bala-pauruña-buddhi-yogäù |

närädhanäya hi bhavanti parasya puàsobhaktyä tutoña bhagavän gaja-yütha-päya ||59||

||7.9.9||

citraà tavehitam aho’mita-yogamäyä-lélä-visåñöa-bhuvanasya viçäradasya |

sarvätmanaù samadåço’viñamaù svabhävobhakta-priyo yad asi kalpataru-svabhävaù ||60||

||8.23.8||

sva-mätuù svinna-gäträyä visrasta-kabara-srajaù |dåñövä pariçramaà kåñëaù kåpayäsét sva-bandhane ||61||

evaà sandarçitä hy aìga hariëä bhåtya-vaçyatä |sva-vaçenäpi kåñëena yasyedaà seçvaraà vaçe ||62||nemaà viriïco na bhavo na çrér apy aìga-saàçrayä |

prasädaà lebhire gopé yat tat präpa vimuktidät ||63||näyaà sukhäpo bhagavän dehinäà gopikä-sutaù |

jïäninäà cätma-bhütänäà yathä bhaktimatäm iha ||64||||10.9.18-21||

çreyaù-såtià bhaktim udasya te vibhokliçyanti ye kevala-bodha-labdhaye |

teñäm asau kleçala eva çiñyatenänyad yathä sthüla-tuñävaghätinäm ||65||

||10.14.4||

pureha bhüman bahavo’pi yoginastvad-arpitehä nija-karma-labdhayä |vibudhya bhaktyaiva kathopanétayä

prapedire’ïjo’cyuta te gatià paräm ||66||||10.14.5||

tasmin bhavantäv akhilätma-hetaunäräyaëe käraëa-martya-mürtau |

Page 8: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

bhävaà vidhattäà nitaräà mahätmankià vävaçiñöaà yuvayoù su-kåtyam ||67||

||10.46.33||

däna-vräta-tapo-homa- japa-svädhyäya-saàyamaiù |çreyobhir vividhaiç cänyaiù kåñëe bhaktir hi sädhyate ||68||

||10.47.24||

kvemäù striyo vana-carér vyabhicära-duñöäùkåñëe kva caiña paramätmani rüöha-bhävaù |

nanv éçvaro’nubhajato’viduño’pi säkñäcchreyas tanoty agada-räja ivopayuktaù ||69||

||10.47.59||

näyaà çriyo’ìga u nitänta-rateù prasädaùsvar-yoñitäà nalina-gandha-rucäà kuto’nyäù |räsotsave’sya bhuja-daëòa-gåhéta-kaëöha-

labdhäçiñäà ya udagäd vraja-vallabhénäm ||70||||10.47.60||

äsäm aho caraëa-reëu-juñäm ahaà syäàvåndävane kim api gulma-latauñadhénäm |

yä dustyajaà sva-janam ärya-pathaà ca hitväbhejur mukunda-padavéà çrutibhir vimågyäm ||71||

||10.47.61||

na brahmaëaù sva-para-bheda-matis tava syätsarvätmanaù sama-dåçaù sva-sukhänubhüteù |

saàsevatäà sura-taror iva te prasädaùsevänurüpam udayo na viparyayo’tra ||72||

||10.72.6||

mayi bhaktir hi bhütänäm amåtatväya kalpate |diñöyä yad äsén mat-sneho bhavaténäà mad-äpanaù ||73||

||10.82.44||

ye vai bhagavatä proktä upäyä hy ätma-labdhaye |aïjaù puàsäm aviduñäà viddhi bhägavatän hi tän ||74||

yän ästhäya naro räjan na pramädyeta karhicit |dhävan nimélya vä netre na skhalen na pated iha ||75||

||11.2.34-35||

käyena väcä manasendriyair väbuddhyätmanä vänusåta-svabhävät |

karoti yad yat sakalaà parasmainäräyaëäyeti samarpayet tat ||76||

Page 9: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||11.2.36||

iñöaà dattaà tapo japtaà våttaà yac cätmanaù priyam |därän sutän gåhän präëän yat parasmai nivedanam ||77||

||11.3.28||

bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syädéçäd apetasya viparyayo’småtiù |tan-mäyayäto budha äbhajet taà

bhaktyaikayeçaà guru-devatätmä ||78||||11.2.37||

tväà sevatäà sura-kåtä bahavo’ntaräyäùsvauko vilaìghya paramaà vrajatäà padaà te |nänyasya barhiñi balén dadataù sva-bhägän

dhatte padaà tvam avitä yadi vighna-mürdhni ||79||||11.4.10||

mukha-bähüru-pädebhyaù puruñasyäçramaiù saha |catväro jajïire varëä guëair viprädayaù påthak ||80||ya eñäà puruñaà säkñäd ätma-prabhavam éçvaram |

na bhajanty avajänanti sthänäd bhrañöäù patanty adhaù ||81||||11.5.2-3||

ghore kali-yuge präpte sarva-dharma-vivarjite |väsudeva-parä martyäs te kåtärthä na saàçayaù ||82||

saàsära-küpe patitaà viñayair muñitekñaëam |grastaà kälähinätmänaà ko’nyas trätum adhéçvaraù ||83||

||11.8.41||

bädhyamäno’pi mad-bhakto viñayair ajitendriyaù |präyaù pragalbhayä bhaktyä viñayair näbhibhüyate ||84||

||11.14.18||

puàçcalyäpahåtaà cittaà ko nv anyo mocituà prabhuù |ätmärämeçvaram åte bhagavantam adhokñajam ||85||

||11.26.15||

bhaktyoddhavänapäyinyä sarva-loka-maheçvaram |sarvotpatty-apyayaà brahma käraëaà mopayäti saù ||86||

||11.18.45||

yathägniù su-samåddhärciù karoty edhäàsi bhasmasät |tathä mad-viñayä bhaktir uddhavainäàsi kåtsnaçaù ||87||na sädhayati mäà yogo na säìkhyaà dharma uddhava |

Page 10: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

na svädhyäyas tapas tyägo yathä bhaktir mamorjitä ||88||bhaktyäham ekayä grähyaù çraddhayätmä priyaù satäm |bhaktiù punäti man-niñöhä çva-päkän api sambhavät ||89||

dharmaù satya-dayopeto vidyä vä tapasänvitä |mad-bhaktyäpetam ätmänaà na samyak prapunäti hi ||90||

kathaà vinä roma-harñaà dravatä cetasä vinä |vinänandäçru-kalayä çudhyed bhaktyä vinäçayaù ||91||

||11.14.19-23||

väg gadgadä dravate yasya cittaàrudaty abhékñëaà hasati kvacic ca |

vilajja udgäyati nåtyate camad-bhakti-yukto bhuvanaà punäti ||92||

||11.14.24||

yathägninä hema malaà jahätidhmätaà punaù svaà bhajate ca rüpam |

ätmä ca karmänuçayaà vidhüyamad-bhakti-yogena bhajaty atho mäm ||93||

||11.14.25||

varam ekaà våëe’thäpi pürëät kämäbhivarñaëät |bhagavaty acyutäà bhaktià tat-pareñu tathä tvayi ||94||

||12.10.34||

tathäpare cätma-samädhi-yoga-balena jitvä prakåtià baliñöhäm |tväm eva dhéräù puruñaà viçanti

teñäà çramaù syän na tu sevayä te ||95||||3.5.46||

ahny äpåtärta-karaëä niçi niùçayänänänä-manoratha-dhiyä kñaëa-bhagna-nidräù |

daivähatärtha-racanä åñayo’pi devayuñmat-prasaìga-vimukhä iha saàsaranti ||96||

||3.9.10||

ye’bhyarthitäm api ca no nå-gatià prapannäjïänaà ca tattva-viñayaà saha-dharmaà yatra |

närädhanaà bhagavato vitaranty amuñyasammohitä vitatayä bata mäyayä te ||97||

||3.15.24||

viçvasya yaù sthiti-layodbhava-hetur ädyoyogeçvarair api duratyaya-yogamäyaù |

kñemaà vidhäsyati sa no bhagaväàs tryadhéças

Page 11: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

taträsmadéya-vimåçena kiyän ihärthaù ||98||||3.16.37||

yadä yasyänugåhëäti bhagavän ätma-bhävitaù |sa jahäti matià loke vede ca pariniñöhitäm ||99||

||4.29.46||

çriyam anucaratéà tad-arthinaç cadvipada-patén vibudhäàç ca yat sva-pürëaù |

na bhajati nija-bhåtya-varga-tantraùkatham amum udvisåjet pumän kåta-jïaù ||100||

||4.31.22||

räjan patir gurur alaà bhavatäà yadünäàdaivaà priyaù kula-patiù kva ca kiìkaro vaù |astv evam aìga bhagavän bhajatäà mukundo

muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam ||101||||5.6.18||

sadhrécéno hy ayaà loke panthäù kñemo’kuto-bhayaù |suçéläù sädhavo yatra näräyaëa-paräyaëäù ||102||

||6.1.17||

te deva-siddha-parigéta-pavitra-gäthäye sädhavaù samadåço bhagavat-prapannäù |

tän nopasédata harer gadayäbhiguptännaiñäà vayaà na ca vayaù prabhaväma daëòe ||103||

||6.3.27||

na tasya kaçcid dayitaù suhåttamona cäpriyo dveñya upekñya eva vä |tathäpi bhaktän bhajate yathä tathä

sura-drumo yadvad upäçrito’rtha-daù ||104||||10.38.22||

kevalena hi bhävena gopyo gävo nagä mågäù |ye’nye müöha-dhiyo nägäù siddhä mäm éyur aïjasä ||105||

||11.12.8||

bhajanti ye viñëum ananya-cetasastathaiva tat-karma-paräyaëä naräù |

vinañöa-rägädi-vimatsarä narästaranti saàsära-samudram äçrayam ||106||

naiñkarmyam apy acyuta-bhäva-varjitaàna çobhate jïänam alaà niraïjanam |

Page 12: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

kutaù punaù çaçvad abhadram éçvarena hy arpitaà karma yad apy anuttamam ||107||

||12.12.53||

ätmärämäç ca munayo nirgranthä apy urukrame |kurvanty ahaitukéà bhaktim ittham-bhüta-guëo hariù ||108||

||1.7.10||

na näka-påñöhaà na ca pärameñöhyaàna särva-bhaumaà na rasädhipatyam |

na yoga-siddhér apunar-bhavaà väsamaïjasa tvä virahayya käìkñe ||109||

||6.11.25||

tasmän mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-ätmanaù |na jïänaà na ca vairägyaà präyaù çreyo bhaved iha ||110||

yat karmabhir yat tapasä jïäna-vairägyataç ca yat |yogena däma-dharmeëa çreyobhir itarair api ||111||

sarvaà mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate’ïjasä |svargäpavargaà mad-dhäma kathaïcid yadi väïchati ||112||

na kiïcit sädhavo dhérä bhaktä hy ekäntino mama |väïchanty api mayä dattaà kaivalyam apunar-bhavam ||113||

nairapekñyaà paraà prähur niùçreyasam analpakam |tasmän niräçiño bhaktir nirapekñasya me bhavet ||114||na mayy ekänta-bhaktänäà guëa-doñodbhavä guëäù |

sädhünäà sama-cittänäà buddheù param upeyuñäm ||115||evam etän mayä diñöän anutiñöhanti me pathaù |

kñemaà vindanti mat-sthänaà yad brahma paramaà viduù ||116||||11.20.31-37||

prathamaà viracanaà samäptam |

--o)0(o--

(2)

atha dvitéyaà viracanam

satäà prasaìgän mama vérya-saàvidobhavanti håt-karëa-rasäyanäù kathäù |

taj-joñaëäd äçv apavarga-vartmaniçraddhä ratir bhaktir anukramiñyati ||1||

||3.25.25||

sat-sevayädérghayäpi jätä mayi dåòhä matiù |

Page 13: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

hitvävadyam imaà lokaà gantä maj-janatäm asi ||2||||1.6.24||

tulayäma lavenäpi na svargaà näpunar-bhavam |bhagavat-saìgi-saìgasya martyänäà kim utäçiñaù ||3||

||1.18.13||

yat-päda-saàçrayäù süta munayaù praçamäyanäù |sadyaù punanty upaspåñöäù svardhuny-äpo’nusevayä ||4||

||1.1.15||

nañöa-präyeñv abhadreñu nityaà bhägavata-sevayä |bhagavaty uttama-çloke bhaktir bhavati naiñöhiké ||5||

||1.2.18||

aho vayaà janma-bhåto’dya häsmavåddhänuvåttyäpi viloma-jätäù |

dauñkulyam ädhià vidhunoti çéghraàmahattamänäm abhidhäna-yogaù ||6||

||1.18.18||

yeñäà saàsmaraëät puàsäà sadyaù çuddhyanti vai gåhäù |kià punar darçana-sparça- päda-çaucäsanädibhiù ||7||

||1.19.33||

duräpä hy alpa-tapasaù sevä vaikuëöha-vartmasu |yatropagéyate nityaà deva-devo janärdanaù ||8||

||3.7.20||

yat-sevayä bhagavataù küöa-sthasya madhu-dviñaù |rati-räso bhavet tévraù pädayor vyasanärdanaù ||9||

||3.7.19||

prasaìgam ajaraà päçam ätmanaù kavayo viduù |sa eva sädhuñu kåto mokña-dväram apävåtam ||10||

titikñavaù käruëikäù suhådaù sarva-dehinäm |ajäta-çatravaù çäntäù sädhavaù sädhu-bhüñaëäù ||11||mayy ananyena bhävena bhaktià kurvanti ye dåòhäm |

mat-kåte tyakta-karmäëas tyakta-svajana-bändhaväù ||12||mad-äçrayäù kathä måñöäù çåëvanti kathayanti ca |tapanti vividhäs täpä naitän mad-gata-cetasaù ||13||

ta ete sädhavaù sädhvi sarva-saìga-vivarjitäù |saìgas teñv atha te prärthyaù saìga-doña-harä hi te ||14||

||3.25.20-24||

Page 14: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

bhaktià muhuù pravahatäà tvayi me prasaìgobhüyäd ananta mahatäm amaläçayänäm |yenäïjasolbaëam uru-vyasanaà bhaväbdhià

neñye bhavad-guëa-kathämåta-päna-mattaù ||15||||4.9.11||

te na smaranty atitaräà priyam éça martyaàye cänv adaù suta-suhåd-gåha-vitta-däräù |ye tv abja-näbha bhavadéya-padäravinda-

saugandhya-lubdha-hådayeñu kåta-prasaìgäù ||16||||4.9.12||

teñäm ahaà päda-saroja-reëumäryä vaheyädhi-kiréöam äyuù |yaà nityadä bibhrata äçu päpaà

naçyaty amuà sarva-guëä bhajanti ||17||||4.21.43||

saìgamaù khalu sädhünäm ubhayeñäà ca sammataù |yat-sambhäñaëa-sampraçnaù sarveñäà vitanoti çam ||18||

||4.22.19||

athänaghäìghres tava kérti-térthayorantar-bahiù-snäna-vidhüta-päpmanäm |

bhüteñv anukroça-susattva-çélinäàsyät saìgamo’nugraha eña nas tava ||19||

||4.24.58||

yatreòyante kathä måñöäs tåñëäyäù praçamo yataù |nirvairaà yatra bhüteñu nodvego yatra kaçcana ||20||yatra näräyaëaù säkñäd bhagavän nyäsinäà gatiù |

saàstüyate sat-kathäsu mukta-saìgaiù punaù punaù ||21||teñäà vicaratäà padbhyäà térthänäà pävanecchayä |bhétasya kià na roceta tävakänäà samägamaù ||22||

||4.30.35-37||

mahat-seväà dväram ähur vimuktestamo-dväraà yoñitäà saìgi-saìgam |mahäntas te sama-cittäù praçäntä

vimanyavaù suhådaù sädhavo ye ||23||||5.5.2||

ye vä mayéçe kåta-sauhådärthäjaneñu dehambhara-värtikeñu |

gåheñu jäyätmaja-rätimatsuna préti-yuktä yävad-arthäç ca loke ||24||

Page 15: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||5.5.3||

gurur na sa syät sva-jano na sa syätpitä na sa syäj janané na sä syät |

daivaà na tat syän na patiç ca sa syänna mocayed yaù samupeta-måtyum ||26||

||5.5.18||

mägära-därätmaja-vitta-bandhuñusaìgo yadi syäd bhagavat-priyeñu naù |

yaù präëa-våttyä parituñöa ätmavänsiddhyaty adürän na tathendriya-priyaù ||27||

||5.18.10||

aho nå-janmäkhila-janma-çobhanaàkià janmabhis tv aparair apy amuñmin |na yad dhåñékeça-yaçaù-kåtätmanäà

mahätmanäà vaù pracuraù samägamaù ||28||||5.13.21||

na hy adbhutaà tvac-caraëäbja-reëubhirhatäàhaso bhaktir adhokñaje’malä |

mauhürtikäd yasya samägamäc ca medustarka-mülo’pahato’vivekaù ||29||

||5.13.22||

naiñäà matis tävad urukramäìghriàspåçaty anarthäpagamo yad-arthaù |

mahéyasäà päda-rajo-'bhiñekaàniñkiïcanänäà na våëéta yävat ||30||

||7.5.32||

rahügaëaitat tapasä na yätina cejyayä nirvapaëäd gåhäd vä |na cchandasä naiva jalägni-süryair

vinä mahat-päda-rajo-'bhiñekam ||31||||5.12.12||

tasmäd amüs tanu-bhåtäm aham äçiño’jïaäyuù çriyaà vibhavam aindriyam äviriïcyät |

necchämi te vilulitän uruvikrameëakälätmanopanaya mäà nija-bhåtya-pärçvam ||32||

||7.9.24||

evaà janaà nipatitaà prabhavähi-küpekämäbhikämam anu yaù prapatan prasaìgät |

Page 16: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

kåtvätmasät surarñiëä bhagavan gåhétaùso’haà kathaà nu visåje tava bhåtya-seväm ||33||

||7.9.28||

yat-saìga-labdhaà nija-vérya-vaibhavaàtérthaà muhuù saàspåçatäà hi mänasam |

haraty ajo’ntaù çrutibhir gato’ìgajaàko vai na seveta mukunda-vikramam ||34||

||5.18.11||

ahaà bhakta-parädhéno hy asvatantra iva dvija |sädhubhir grasta-hådayo bhaktair bhakta-jana-priyaù ||35||

näham ätmänam äçäse mad-bhaktaiù sädhubhir vinä |çriyaà cätyantikéà brahman yeñäà gatir ahaà parä ||36||

ye därägära-puträpta- präëän vittam imaà param |hitvä mäà çaraëaà yätäù kathaà täàs tyaktum utsahe ||37||

mayi nirbaddha-hådayäù sädhavaù sama-darçanäù |vaçe kurvanti mäà bhaktyä sat-striyaù sat-patià yathä ||38||

mat-sevayä pratétaà te sälokyädi-catuñöayam |necchanti sevayä pürëäù kuto’nyat käla-viplutam ||39||sädhavo hådayaà mahyaà sädhünäà hådayaà tv aham |mad-anyat te na jänanti nähaà tebhyo manäg api ||40||

||9.4.63-68||

bhavad-vidhä mahä-bhägä niñevyä arha-sattamäù |çreyas-kämair nåbhir nityaà deväù svärthä na sädhavaù ||41||

na hy am-mayäni térthäni na devä måc-chilä-mayäù |te punanty uru-kälena darçanäd eva sädhavaù ||42||

||10.48.30-1||

na hy am-mayäni térthäni na devä måc-chilä-mayäù |te punanty uru-kälena darçanäd eva sädhavaù ||43||

||10.84.11||

aho vayaà janma-bhåto labdhaà kärtsnyena tat-phalam |devänäm api duñpräpaà yad yogeçvara-darçanam ||44||

kià svalpa-tapasäà nèëäm arcäyäà deva-cakñuñäm |darçana-sparçana-praçna- prahva-pädärcanädikam ||45||

||10.84.9-10||

nägnir na süryo na ca candra-tärakäna bhür jalaà khaà çvasano’tha väì manaù |

upäsitä bheda-kåto haranty aghaàvipaçcito ghnanti muhürta-sevayä ||46||

||10.84.12||

Page 17: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

yasyätma-buddhiù kuëape tri-dhätukesva-dhéù kalaträdiñu bhauma ijya-dhéù |

yat-tértha-buddhiù salile na karhicijjaneñv abhijïeñu sa eva go-kharaù ||47||

||10.84.13||

sädhavo nyäsinaù çäntä brahmiñöhä loka-pävanäù |haranty aghaà te’ìga-saìgät teñv äste hy agha-bhid dhariù ||48||

||9.9.6||

bhütänäà deva-caritaà duùkhäya ca sukhäya ca |sukhäyaiva hi sädhünäà tvädåçäm acyutätmanäm ||49||

||11.2.5||

bhajanti ye yathä devän devä api tathaiva tän |chäyeva karma-saciväù sädhavo déna-vatsaläù ||50||

||11.2.6||

durlabho mänuño deho dehinäà kñaëa-bhaìguraù |taträpi durlabhaà manye vaikuëöha-priya-darçanam ||51||

||11.2.29||

no rodhayati mäà yogo na säìkhyaà dharma eva ca |na svädhyäyas tapas tyägo neñöä-pürtaà na dakñiëä ||52||

vratäni yajïaç chandäàsi térthäni niyamä yamäù |yathävarundhe sat-saìgaù sarva-saìgäpaho hi mäm ||53||

sat-saìgena hi daiteyä yätudhänä mågäù khagäù |gandharväpsaraso nägäù siddhäç cäraëa-guhyakäù ||54||vidyädharä manuñyeñu vaiçyäù çüdräù striyo’ntyajäù |rajas-tamaù-prakåtaya tasmiàs tasmin yuge yuge ||55||bahavo mat-padaà präptäs tväñöra-käyädhavädayaù |våñaparvä balir bäëo mayaç cätha vibhéñaëaù ||56||sugrévo hanumän åkño gajo gådhro vaëik-pathaù |

vyädhaù kubjä vraje gopyo yajïa-patnyas tathäpare ||57||te nädhéta-çruti-gaëä nopäsita-mahat-tamäù |

avratätapta-tapaso mat-saìgän mäm upägatäù ||58||||11.12.1-7||

tato duùsaìgam utsåjya satsu sajjeta buddhimän |santa eväsya chindanti mano-vyäsaìgam uktibhiù ||59||

||11.26.26||

yady asadbhiù pathi punaù çiçnodara-kåtodyamaiù |ästhito ramate jantus tamo viçati pürvavat ||60||

satyaà çaucaà dayä maunaà buddhiù çrér hrér yaçaù kñamä |çamo damo bhagaç ceti yat-saìgäd yäti saìkñayam ||61||

Page 18: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

teñv açänteñu müòheñu khaëòitätmasv asädhuñu |saìgaà na kuryäc chocyeñu yoñit-kréòä-mågeñu ca ||62||

||3.32.32-4||

yathopaçrayamäëasya bhagavantaà vibhävasum |çétaà bhayaà tamo’pyeti sädhün saàsevatas tathä ||63||nimajjyonmajjatäà ghore bhaväbdhau paramäyaëam |

santo brahma-vidaù çäntä naur dåöheväpsu majjatäm ||64||annaà hi präëinäà präëa ärtänäà çaraëaà tv aham |

dharmo vittaà nåëäà pretya santo’rväg bibhyato’raëam ||65||santo diçanti cakñüàñi bahir arkaù samutthitaù |

devatä bändhaväù santaù santa ätmäham eva ca ||66||||11.26.31-34||

dvitéyaà viracanaà samäptam |

--o)0(o--

(3)

atha tåtéyaà viracanam

çravaëaà kértanaà viñëoù smaraëaà päda-sevanam |arcanaà vandanaà däsyaà sakhyam ätma-nivedanam ||1||

iti puàsärpitä viñëau bhaktiç cen nava-lakñaëä |kriyeta bhagavaty addhä tan manye’dhétam uttamam ||2||

||7.5.23-24||

sa vai manaù kåñëa-padäravindayorvacäàsi vaikuëöha-guëänuvarëane |karau harer mandira-märjanädiñu

çrutià cakäräcyuta-sat-kathodaye ||3||

mukunda-liìgälaya-darçane dåçautad-bhåtya-gätra-sparçe’ìga-saìgamam |

ghräëaà ca tat-päda-saroja-saurabheçrémat-tulasyä rasanäà tad-arpite ||4||

pädau hareù kñetra-padänusarpaëeçiro håñékeça-padäbhivandane |

kämaà ca däsye na tu käma-kämyayäyathottamaçloka-janäçrayä ratiù ||5||

||9.4.18-20||

çravaëaà kértanaà cäsya smaraëaà mahatäà gateù |

Page 19: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

sevejyävanatir däsyaà sakhyam ätma-samarpaëam ||6||||7.11.11||

çrutaù saìkértito dhyätaù püjitaç cädåto’pi vä |nåëäà dhunoti bhagavän håt-stho janmäyatäçubham ||7||

||12.3.46||

çåëvanti gäyanti gåëanty abhékñëaçaùsmaranti nandanti tavehitaà janäù |

ta eva paçyanty acireëa tävakaàbhava-pravähoparamaà padämbujam ||8||

||1.8.36||

ahaà hare tava pädaika-müla-däsänudäso bhavitäsmi bhüyaù |

manaù smaretäsu-pater guëäàs tegåëéta väk karma karotu käyaù ||9||

||6.11.24||

açeña-saìkleça-çamaà vidhatteguëänuväda-çravaëaà muräreù |kià vä punas tac-caraëäravinda-

paräga-sevä-ratir ätma-labdhä ||10||||3.7.14||

nottamaçloka-värtänäà juñatäà tat-kathämåtam |syät sambhramo’nta-käle’pi smaratäà tat-padämbujam ||11||

||1.18.4||

martyas tayänusavam edhitayä mukunda-çrémat-kathä-çravaëa-kértana-cintayaiti |tad-dhäma dustara-kåtänta-javäpavargaà

grämäd vanaà kñiti-bhujo’pi yayur yad-arthäù ||12||||10.90.50||

yänéha viçva-vilayodbhava-våtti-hetuùkarmäëy ananya-viñayäëi hariç cakära |yas tv aìga gäyati çåëoty anumodate vä

bhaktir bhaved bhagavati hy apavarga-märge ||13||||10.69.45||

kämaà bhavaù sva-våjinair nirayeñu naù stäcceto’livad yadi nu te padayo rameta |

väcaç ca nas tulasivad yadi te’ìghri-çobhäùpüryeta te guëa-gaëair yadi karëa-randhraù ||14||

||3.15.49||

Page 20: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

manaso våttayo naù syuù kåñëa-pädämbujäçrayäù |väco’bhidhäyinér nämnäà käyas tat-prahvaëädiñu ||15||

||10.47.66||

çåëvatäà gåëatäà véryäëy uddämäni harer muhuù |yathä sujätayä bhaktyä çuddhyen nätmä vratädibhiù ||16||

||6.3.32||

yathä yathätmä parimåjyate’saumat-puëya-gäthä-çravaëäbhidhänaiù |

tathä tathä paçyati vastu sükñmaàcakñur yathaiväïjana-samprayuktam ||17||

||11.14.26||

çåëvataù çraddhayä nityaà gåëataç ca sva-ceñöitam |kälena nätidérgheëa bhagavän viçate hådi ||18||

||2.8.4||

saìkértyamäno bhagavän anantaùçrutänubhävo vyasanaà hi puàsäm |

praviçya cittaà vidhunoty açeñaàyathä tamo’rko’bhram iväti-vätaù ||19||

||12.12.48||

tasmäd bhärata sarvätmä bhagavän éçvaro hariù |çrotavyaù kértitavyaç ca smartavyaç cecchatäbhayam ||20||

||2.1.5||

yä nirvåtis tanu-bhåtäà tava päda-padma-dhyänäd bhavaj-jana-kathä-çravaëena vä syät |sä brahmaëi sva-mahimany api nätha mä bhüt

kià tv antakäsi-lulität patatäà vimänät ||21||||4.9.10||

çåëvan su-bhadräëi rathäìga-päëerjanmäni karmäëi ca yäni loke |gétäni nämäni tad-arthakäni

gäyan vilajjo vicared asaìgaù ||22||||11.2.39||

na yatra çravaëädéni rakño-ghnäni sva-karmasu |kurvanti sätvatäà bhartur yätudhänyaç ca tatra hi ||23||

||10.6.3||

jihvä na vakti bhagavad-guëa-nämadheyaà |

Page 21: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

cetaç ca na smarati tac-caraëäravindam ||24||||6.3.29||

bile batorukrama-vikramän yena çåëvataù karëa-puöe narasya |

jihväsaté därdurikeva sütana copagäyaty urugäya-gäthäù ||25||

||2.3.20||

bhäraù paraà paööa-kiréöa-juñöamapy uttamäìgaà na namen mukundam |

çävau karau no kurute saparyäàharer lasat-käïcana-kaìkaëau vä ||26||

||2.3.21||

barhäyite te nayane naräëäàliìgäni viñëor na nirékñato ye |

pädau nåëäà tau druma-janma-bhäjaukñeträëi nänuvrajato harer yau ||27||

||2.3.22||

jévaï chavo bhägavatäìghri-reëuàna jätu martyo’bhilabheta yas tu |çré-viñëu-padyä manujas tulasyäù

çvasaï chavo yas tu na veda gandham ||28||||2.3.23||

sä väg yayä tasya guëän gåëétekarau ca tat-karma-karau manaç ca |smared vasantaà sthira-jaìgameñu

çåëoti tat-puëya-kathäù sa karëaù ||29||||10.80.3||

çiras tu tasyobhaya-liìgam änamettad eva yat paçyati tad dhi cakñuù |

aìgäni viñëor atha taj-janänäàpädodakaà yäni bhajanti nityam ||30||

||10.80.4||

ekänta-läbhaà vacaso nu puàsäàsuçloka-mauler guëa-vädam ähuù |

çruteç ca vidvadbhir upäkåtäyäàkathä-sudhäyäm upasamprayogam ||31||

||3.6.37||

tasmäd govinda-mähätmyam änanda-rasa-sundaram |

Page 22: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

çåëuyät kértayen nityaà sa kåtärtho na saàçayaù ||32||

tåtéyaà viracanaà samäptam |

--o)0(o--

(4)

atha caturthaà viracanam

- - - |çåëvatäà sva kathäù kåñëaù puëya çravaëa kértanaù - ||1||hådy antaùstho hy abhadräëi vidhunoti suhåt satäm

||1.2.17||

pibanti ye bhagavata ätmanaù satäà - |kathämåtaà çravaëa puöeñu sambhåtam -punanti te viñaya vidüñitäçayaà

- - ||2||vrajanti tac caraëa saroruhäntikam||2.2.37||

- |dharmaù svanuñöhitaù puàsäà viñvaksena kathäsu yaù ||3||notpädayed yadi ratià çrama eva hi kevalam

||1.2.8||

jïäne prayäsam udapäsya namanta eva - - |jévanti san mukharitäà bhavadéya värtäm - - -sthäne sthitäù çruti gatäà tanu väì manobhir

’ - ||4||ye präyaço ïjita jito py asi tais tri lokyäm||10.14.3||

nätyantikaà vigaëayanty api te prasädaà - |kim vänyad arpita bhayaà bhruva unnayais te’ - - ye ìga tvad aìghri çaraëä bhavataù kathäyäù

- - - ||5||kértanya tértha yaçasaù kuçalä rasa jïäù||3.15.48||

ko vä bhagavatas tasya puëya-çlokeòya- |karmaëaùçuddhi- kämo na çåëuyäd yaçaù kali- ||6||maläpaham

||1.1.16||

- - |praviñöaù karëa randhreëa svänäà bhäva saroruham ||7||dhunoti çamalaà kåñëaù salilasya yathä çarat

Page 23: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||2.8.5||

çuddhir nåëäà na tu tatheòya duräçayänäà- - - - |vidyä çrutädhyayana däna tapaù kriyäbhiù

-sattvätmanäm åñabha te yaçasi pravåddha- - ||8||sac chraddhayä çravaëa sambhåtayä yathä syät

||11.6.9||

- nivåtta tarñair upagéyamänäd - -' |bhavauñadhäc chrotra mano bhirämät

-ka uttamaçloka guëänuvädät ||9||pumän virajyeta vinä paçughnät

||10.1.4||

ko näma tåpyed rasavit kathäyäà- |mahattamaikänta paräyaëasya

näntaà guëänäm aguëasya jagmur - - ||10||yogeçvarä ye bhava pädma mukhyäù

||1.18.14||

- -jïänaà yad äpratinivåtta guëormi cakram- |ätma prasäda uta yatra guëeñv asaìgaù- - -kaivalya sammata pathas tv atha bhakti yogaù

- ||11||ko nirvåto hari kathäsu ratià na kuryät||2.3.12||

|äyur harati vai puàsäm udyann astaà ca yann asau - - - ||12||tasyarte yat kñaëo néta uttama çloka värtayä |taravaù kià na jévanti bhasträù kià na çvasanty uta

’ ||13||na khädanti na mehanti kià gräme paçavo pare- - - |çva viò varähoñöra kharaiù saàstutaù puruñaù paçuù - - ||14||na yat karëa pathopeto jätu näma gadägrajaù

||2.3.17-19||

- ’täï chocya çocyän avido nuçoce |hareù kathäyäà vimukhän aghena

kñiëoti devo’nimiñas tu yeñämäyur våthä-väda-gati-småténäm ||15||

||3.5.14||

yan na vrajanty agha-bhido racanänuvädäcchåëvanti ye’nya-viñayäù kukathä mati-ghnéù |

Page 24: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

yäs tu çrutä hata-bhagair nåbhir ätta-särästäàs tän kñipanty açaraëeñu tamaùsu hanta ||16||

||3.15.23||

pänena te deva kathä-sudhäyäùpravåddha-bhaktyä viçadäçayä ye |vairägya-säraà pratilabhya bodhaà

yathäïjasänvéyur akuëöha-dhiñëyam ||17||||3.5.45||

ye tu tvadéya-caraëämbuja-koça-gandhaàjighranti karëa-vivaraiù çruti-väta-nétam |bhaktyä gåhéta-caraëaù parayä ca teñäà

näpaiñi nätha hådayämburuhät sva-puàsäm ||18||||3.9.5||

ayaà tvat-kathä-måñöa-péyüña-nadyäàmano-väraëaù kleça-dävägni-dagdhaù |

tåñärto’vagäòho na sasmära dävaàna niñkrämati brahma-sampannavan naù ||19||

||4.7.35||

varän vibho tvad varadeçvaräd budhaùkathaà våëéte guëa-vikriyätmanäm |

ye närakäëäm api santi dehinäàtän éça kaivalya-pate våëe na ca ||20||

||4.20.23||

na kämaye nätha tad apy ahaà kvacinna yatra yuñmac-caraëämbujäsavaù |mahattamäntar-hådayän mukha-cyuto

vidhatsva karëäyutam eña me varaù ||21||||4.20.24||

sa uttamaçloka mahan-mukha-cyutobhavat-padämbhoja-sudhä kaëänilaù |

småtià punar vismåta-tattva-vartmanäàkuyoginäà no vitaraty alaà varaiù ||22||

||4.20.25||

yaçaù çivaà suçrava ärya-saìgameyadåcchayä copaçåëoti te sakåt |

kathaà guëa-jïo viramed vinä paçuàçrér yat pravavre guëa-saìgrahecchayä ||23||

||4.20.26||

Page 25: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

tasmin mahan-mukharitä madhubhic-caritra-péyüña-çeña-saritaù paritaù sravanti |

tä ye pibanty avitåño nåpa gäòha-karëaistän na spåçanty açana-tåò-bhaya-çoka-mohäù ||24||

||4.29.40||

upadruto nityaà jéva-lokaù svabhävajaiù |na karoti harer nünaà kathämåta-nidhau ratim ||25||

||4.29.41||

naiñätiduùsahä kñun mäà tyaktodam api bädhate |pibantaà tvan-mukhämbhoja- cyutaà hari-kathämåt.am ||26||

||10.1.13||

taà mopayätaà pratiyantu viprägaìgä ca devé dhåta-cittam éçe |

dvijopasåñöaù kuhakas takñako vädaçatv alaà gäyata viñëu-gäthäù ||27||

||1.19.15||

anyeñäà puëya-çlokänäm uddäma-yaçasäà satäm |upaçrutya bhaven modaù çrévatsäìkasya kià punaù ||28||

||3.19.34||

tasmäd éça-kathäà puëyäà govinda-caritäçritäm |mahat-puëya-pradäà yasmäc chåëuñva nåpa-sattama ||29||

nänutåpye juñan yuñmad-vaco hari-kathämåtam |saàsära-täpanis tapto martyas tat-täpa-bheñajam ||30||

||11.3.2||

saàsära-sindhum ati-dustaram uttitérñornänyaù plavo bhagavato puruñottamasya |

lélä-kathä-rasa-niñevanam antareëapuàso bhaved vividha-duùkha-davärditasya ||31||

||12.4.40||

kuto’çivaà tvac-caraëämbujäsavaàmahan-manasto mukha-niùsåtaà kvacit |

pibanti ye karëa-puöair alaà prabhodehaà-bhåtäà deha-kåd-asmåti-cchidam ||32||

||10.83.3||

vibhvyas tavämåta-kathoda-vahäs tri-lokyäùpädävane-ja-saritaù çamaläni hantum |

änuçravaà çrutibhir aìghri-jam aìga-saìgais

Page 26: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

tértha-dvayaà çuci-ñadas ta upaspåçanti ||33||||11.6.19||

tava vikréòitaà kåñëa nåëäà parama-maìgalam |karëa-péyüñam äsädya tyajanty anya-spåhäà janäù ||34||

||11.6.44||

vayaà tv iha mahä-yogin bhramantaù karma-vartmasu |tvad-värtayä tariñyämas tävakair dustaraà tamaù ||35||

||11.6.48||

tävat karmäëi kurvéta na nirvidyeta yävatä |mat-kathä-çravaëädau vä çraddhä yävan na jäyate ||36||

||11.20.9||

karmaëy asminn anäçväse dhüma-dhümrätmanäà bhavän |äpäyayati govinda- päda-padmäsavaà madhu ||37||

||1.18.12||

çrutasya puàsäà sucira-çramasyananv aïjasä süribhir éòito’rthaù |

tat-tad-guëänuçravaëaà mukunda-pädäravindaà hådayeñu yeñäm ||38||

||3.13.4||

chinnänya-dhér adhigatätma-gatir niréhastat tatyaje ïcchinad idaà vayunena yena |tävan na yoga-gatibhir yatir apramatto

yävad gadägraja-kathäsu ratià na kuryät ||39||||4.23.12||

tava kathämåtaà tapta-jévanaà kavibhir éòitaà kalmañäpaham |çravaëa-maìgalaà çrémad-ätataà

bhuvi grëanti te bhuridä janäù ||40||||10.31.9||

na hi bhagavann aghaöitam idaàtvad-darçanän nåëäm akhila-päpa-kñayaù |

yan-näma sakåc chravaëätpukkaço’pi vimucyate saàsärät ||41||

||6.16.44||

ko näma loke puruñärtha-säravitpurä-kathänäà bhagavat-kathä-sudhäm |

äpéya karëäïjalibhir bhaväpahäm

Page 27: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

aho virajyeta vinä naretaram ||42||||3.13.51||

nünaà daivena vihatä ye cäcyuta-kathä-sudhäm |hitvä çåëvanty asad-gäthäù puréñam iva viò-bhujaù ||43||

||3.32.19||

yatrottamaçloka-guëänuvädaùprastüyate grämya-kathä-vighätaù |niñevyamäëo’nudinaà mumukñor

matià satéà yacchati väsudeve ||44||||5.12.13||

itthaà parasya nija-vartma-rirakñayätta-lélä-tanos tad-anurüpa-viòambanäni |

karmäëi karma-kañaëäni yadüttamasyaçrüyäd amuñya padayor anuvåttim icchan ||45||

||10.90.49||

|caturthaà viracanaà samäptam

--o)0(o--

(5)

atha païcamaà viracanam

idaà hi puàsas tapasaù çrutasya vä - |sviñöasya süktasya ca buddhi dattayoù

’ avicyuto rthaù kavibhir nirüpito- - ||1||yad uttamaçloka guëänuvarëanam

||1.5.22||

-måñä giras tä hy asatér asat kathä |na kathyate yad bhagavän adhokñajaù

tad eva satyaà tad u haiva maìgalaà - ||2|tad eva puëyaà bhagavad guëodayam

||12.12.49||

tad eva ramyaà ruciraà navaà navaà |tad eva çaçvan manaso mahotsavam

- tad eva çokärëava çoñaëaà nåëäà - ’ ||3||yad uttamaùçloka yaço nugéyate

Page 28: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||12.12.50||

äpannaù saàsåtià ghoräà yan- |näma vivaço gåëan ||4||tataù sadyo vimucyeta yad bibheti svayaà bhayam

||1.1.14||

- na yad vacaç citra padaà harer yaço |jagat pavitraà pragåëéta karhicit

tad väyasaà tértham uçanti mänasä - ||5||na yatra haàsä niramanty uçik kñayäù

||1.5.10||

- - -tad väg visargo janatägha viplavo - |yasmin prati çlokam abaddhavaty api

’ nämäny anantasya yaço ìkitäni yat ||6||çåëvanti gäyanti gåëanti sädhavaù

||1.5.11||

’ tato nyathä kiïcana yad vivakñataù - - - |påthag dåças tat kåta rüpa nämabhiù

na karhicit kväpi ca duùsthitä matir - ||7||labheta vätähata naur iväspadam

||1.5.14||

- - - |pragäyataù sva véryäëi tértha pädaù priya çraväù ||8||ähüta iva me çéghraà darçanaà yäti cetasi

||1.6.34||

- |yä yäù kathä bhagavataù kathanéyoru karmaëaù- ||9||guëa karmäçrayäù pumbhiù saàsevyäs tä bubhüñubhiù

||1.18.10||

- |etan nirvidyamänänäm icchatäm akuto bhayam ||10||yoginäà nåpa nirëétaà harer nämänukértanam

||2.1.11||

- - |etad dhy ätura cittänäà mäträ sparçecchayä muhuù- - - ||11||bhava sindhu plavo dåñöo hari caryänuvarëanam

||1.6.35||

- - -yasyävatära guëa karma viòambanäni

Page 29: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

’ - |nämäni ye su vigame vivaçä gåëanti’ - - te naika janma çamalaà sahasaiva hitvä

||12||saàyänty apävåtämåtaà tam ajaà prapadye||3.9.15||

- - - |ayaà hi kåta nirveço janma koöy aàhasäm api - ||13||yad vyäjahära vivaço näma svasty ayanaà hareù

’ - |etenaiva hy aghono sya kåtaà syäd agha niñkåtam - ||14||yadä näräyaëäyeti jagäda catur akñaram

- - - - - |stenaù surä po mitra dhrug brahma hä guru talpa gaù- - - - ’ ||15||stré räja pitå go hantä ye ca pätakino pare

|sarveñäm apy aghavatäm idam eva suniñkåtam- - ||16||näma vyäharaëaà viñëor yatas tad viñayä matiù

-na niñkåtair uditair brahma vädibhis |tathä viçuddhyaty aghavän vratädibhiù

yathä harer näma-padair udähåtaistad uttamaçloka-guëopalambhakam ||17||

naikäntikaà tad dhi kåte’pi niñkåtemanaù punar dhävati ced asat-pathe |tat karma-nirhäram abhépsatäà harer

guëänuvädaù khalu sattva-bhävanaù ||18||

athainaà mäpanayata kåtäçeñägha-niñkåtam |yad asau bhagavan-näma mriyamäëaù samagrahét ||19||

säìketyaà pärihäsyaà vä stobhaà helanam eva vä |vaikuëöha-näma-grahaëam açeñägha-haraà viduù ||20||

patitaù skhalito bhagnaù sandañöas tapta ähataù |harir ity avaçenäha pumän närhati yätanäù ||21||

gurüëäà ca laghünäà ca gurüëi ca laghüni ca |präyaçcittäni päpänäà jïätvoktäni maharñibhiù ||22||

tais täny aghäni püyante tapo-däna-vratädibhiù |nädharmajaà tad-dhådayaà tad apéçäìghri-sevayä ||23||

ajïänäd athavä jïänäd uttamaçloka-näma yat |saìkértitam aghaà puàso dahed edho yathänalaù ||24||

yathägadaà véryatamam upayuktaà yadåcchayä |ajänato’py ätma-guëaà kuryän mantro’py udähåtaù ||25||

||6.2.7-19||

evaà sa viplävita-sarva-dharmä däsyäù patiù patito garhya-karmaëä |

nipätyamäno niraye hata-vrataùsadyo vimukto bhagavan-näma gåhëan ||26||

Page 30: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||6.2.45||

nätaù paraà karma-nibandha-kåntanaàmumukñatäà tértha-padänukértanät |na yat punaù karmasu sajjate mano

rajas-tamobhyäà kalilaà tato’nyathä ||27||||6.2.46||

mriyamäëo harer näma gåëan putropacäritam |ajämilo’py agäd dhäma kim uta çraddhayä gåë.an.||28||

||6.2.49||

nämoccäraëa-mähätmyaà hareù paçyata putrakäù |ajämilo’pi yenaiva måtyu-päçäd amucyata ||29||

||6.3.23||

etävatälam agha-nirharaëäya puàsäàsaìkértanaà bhagavato guëa-karma-nämnäm |

vikruçya putram aghavän yad ajämilo’pinäräyaëeti mriyamäëa iyäya muktim ||30||

||6.3.24||

präyeëa veda tad idaà na mahäjano’yaàdevyä vimohita-matir bata mäyayälam |

trayyäà jaòé-kåta-matir madhu-puñpitäyäàvaitänike mahati karmaëi yujyamänaù ||31||

||6.3.25||

evaà vimåçya sudhiyo bhagavaty anantesarvätmanä vidadhate khalu bhäva-yogam |te me na daëòam arhanty atha yady améñäà

syät pätakaà tad api hanty urugäya-vädaù ||32||||6.3.26||

athäpi me durbhagasya vibudhottama-darçane |bhavitavyaà maìgalena yenätmä me prasédati ||33||

anyathä mriyamäëasya näçucer våñalé-pateù |vaikuëöha-näma-grahaëaà jihvä vaktum ihärhati ||34||kva cähaà kitavaù päpo brahma-ghno nirapatrapaù |

kva ca näräyaëety etad bhagavan-näma maìgalam ||35||||6.2.33-35||

brahma-hä pitå-hä go-ghno mätå-häcärya-häghavän |çvädaù pulkasako väpi çuddhyeran yasya kértanät ||36||

||6.13.8||

Page 31: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

aho bata çva-paco’to garéyänyaj-jihvägre vartate näma tubhyam |tepus tapas te juhuvuù sasnur äryä

brahmänücur näma gåëanti ye te ||37||||3.33.7||

gåheñv äviçatäà cäpi puàsäà kuçala-karmaëäm |mad-värtä-yäta-yämänäà na bandhäya gåhä matäù ||38||

||4.30.19||

tasmäd ahaà vigata-viklava éçvarasyasarvätmanä mahi gåëämi yathä manéñam |

néco ïjayä guëa-visargam anupraviñöaùpüyeta yena hi pumän anuvarëitena ||39||

||7.9.12||

so’haà priyasya suhådaù paradevatäyälélä-kathäs tava nåsiàha viriïca-gétäù |

aïjas titarmy anugåëan guëa-vipramuktodurgäëi te pada-yugälaya-haàsa-saìgaù ||40||

||7.9.18||

mantratas tantrataç chidraà deça-kälärha-vastutaù |sarvaà karoti niçchidram anusaìkértanaà tava ||41||

||8.23.16||

yä dohane’vahanane mathanopalepa-preìkheìkhanärbha-ruditokñaëa-märjanädau |gäyanti cainam anurakta-dhiyo’çru-kaëöhyo

dhanyä vraja-striya urukrama-citta-yänäù ||42||||10.44.15||

ka utsaheta santyaktum uttamaùçloka-saàvidam |anicchato’pi yasya çrér aìgän na cyavate kvacit ||43||

||10.47.48||

gäyanti te viçada-karma gåheñu devyoräjïäà sva-çatru-vadham ätma-vimokñaëaà ca |

gopyaç ca kuïjara-pater janakätmajäyäùpitroç ca labdha-çaraëo munayo vayaà ca ||44||

||10.71.9||

jihväà labdhväpi yo viñëuà kértanéyaà na kértayet |labdhväpi mokña-niùreëéà sa närohati durmatiù ||45||

gäà dugdha-dohäm asatéà ca bhäryäà

Page 32: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

dehaà parädhénam asat-prajäà ca |vittaà tv atérthé-kåtam aìga väcaà

hénaà mayä rakñati duùkha-duùkhé ||46||||11.11.19||

yasyäà na me pävanam aìga karmasthity-udbhava-präëa-nirodham asya |

lélävatärepsita-janma vä syädvandhyäà giraà täà bibhåyän na dhéraù ||47||

||11.11.20||

kalià sabhäjayanty äryä guëa-jïäù sära-bhäginaù |yatra saìkértanenaiva sarva-svärtho’bhilabhyate ||48||na hy ataù paramo läbho dehinäà bhrämyatäm iha |yato vindeta paramäà çäntià naçyati saàsåtiù ||49||

||11.5.36-37||

te sabhägyä manuñyeñu kåtärthä nåpa niçcitam |smaranti smärayanto ye harer näma kalau yuge ||50||

kaler doña-nidhe räjann asti hy eko mahän guëaù |kértanäd eva kåñëasya mukta-saìgaù paraà vrajet ||51||

kåte yad dhyäyato viñëuà tretäyäà yajato makhaiù |dväpare paricaryäyäà kalau tad dhari-kértanät ||52||

||12.3.51-52||

viñëor nu vérya-gaëanäà katamo’rhatéhayaù pärthiväny api kavir vimame rajäàsi |

caskambha yaù sva-rahasäskhalatä tri-påñöhaàyasmät tri-sämya-sadanäd uru-kampayänam ||53||

||2.7.40||

näntaà vidämy aham amé munayo’gra-jäs temäyä-balasya puruñasya kuto’varä ye |gäyan guëän daça-çatänana ädi-devaù

çeño’dhunäpi samavasyati näsya päram ||54||||2.7.41||

yo vä anantasya guëän anantänanukramiñyan sa tu bäla-buddhiù |rajäàsi bhümer gaëayet kathaïcit

kälena naiväkhila-çakti-dhämnaù ||55||||11.4.2||

yasyäkhiläméva-habhiù su-maìgalaiùväco vimiçrä guëa-karma-janmabhiù |

Page 33: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

präëanti çumbhanti punanti vai jagatyäs tad-viraktäù çava-çobhanä matäù ||56||

||10.38.12||

itthaà harer bhagavato rucirävatära-véryäëi bäla-caritäni ca çantamäni |

anyatra ceha ca çrutäni gåëan manuñyobhaktià paräà paramahaàsa-gatau labheta ||57||

||11.31.28||

|praïcamaà viracanaà samäptam

--o)0(o--

(6)

atha ñañöhaà viracanam

- |aho yüyaà sma pürëärthä bhavatyo loka püjitäù ||1||väsudeve bhagavati yäsäm ity arpitaà manaù

||10.47.23||

- |etävän yoga ädiñöo mac chiñyaiù sanakädibhiù ||2||sarvato mana äkåñya mayy addhäveçyate manaù

||11.13.14||

-sakån manaù kåñëa padäravindayor - - |niveçitaà tad guëa rägi yair iha

- -na te yamaà päça bhåtaç ca tad bhaöän’ - ||3||svapne pi paçyanti hi cérëa niñkåtäù

||6.1.19||

’ na bhäraté me ìga måñopalakñyate |na vai kvacin me manaso måñä gatiù

-na me håñékäëi patanty asat pathe ||4||yan me hådautkaëöhyavatä dhåto hariù

||2.6.33||

- - - |etävän säìkhya yogäbhyäà sva dharma pariniñöhayä- - ||5||janma läbhaù paraù puàsäm ante näräyaëa småtiù

||2.1.6||

Page 34: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

|tasmät sarvätmanä räjan hariù sarvatra sarvadä ||6||çrotavyaù kértitavyaç ca smartavyo bhagavän nåëäm

||2.2.36||

|mriyamäëair abhidhyeyo bhagavän puruñottamaù- - ||7||ätma bhävaà nayaty aìga sarvätmä sarva saàçrayaù

||12.3.50||

-avismåtiù kåñëa padäravindayoù |kñiëoty abhadräëi ca çaà tanoti

-sattvasya çuddhià paramätma bhaktià - - ||8||jïänaà ca vijïäna viräga yuktam

||12.12.55||

- - - -vidyä tapaù präëa nirodha maitré- - - |térthäbhiñeka vrata däna japyaiù

- ’ -nätyanta çuddhià labhate ntar ätmä - ||9||yathä hådi sthe bhagavaty anante

||12.3.48||

- - - |puàsäà kali kåtäà doñän dravya deçätma sambhavän - ||10||sarvän harati citta stho bhagavän puruñottamaù

||12.3.45||

- |yathä hemni sthito vahnir durvarëaà hanti dhätu jam - ||11||evam ätma gato viñëur yoginäm açubhäçayam

||12.3.47||

’ manye surän bhägavatäàs tryadhéçe- - |saàrambha märgäbhiniviñöa cittän

-ye saàyuge ïcakñata tärkñya putram ||12||aàse sunäbhäyudham äpatantam

||3.2.24||

bhajanty atha tväm ata eva sädhavo- - - |vyudasta mäyä guëa vibhramodayam- bhavat padänusmaraëäd åte satäà

nimittam anyad bhagavan na vidmahe ||13||||4.20.29||

bhüyäd aghoni bhagavadbhir akäri daëòo

Page 35: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

yo nau hareta sura-helanam apy açeñam |mä vo’nutäpa-kalayä bhagavat-småti-ghno

moho bhaved iha tu nau vrajator adho’dhaù ||14||||3.15.36||

taà naù samädiçopäyaà yena te caraëäbjayoù |småtir yathä na viramed api saàsaratäm iha ||15||

||10.73.15||

çayyäsanäöanäläpa- kréòä-snänädi-karmasu |na viduù santam ätmänaà våñëayaù kåñëa-cetasaù ||16||

||10.90.46||

akiïcanasya däntasya çäntasya sama-cetasaù |mayä santuñöa-manasaù sarväù sukha-mayä diçaù ||17||

||11.14.13||

na pärameñöhyaà na mahendra-dhiñëyaàna särvabhaumaà na rasädhipatyam |

na yoga-siddhér apunar-bhavaà vämayy arpitätmecchati mad vinänyat ||18||

||11.14.14||

mayy arpitätmanaù sabhya nirapekñasya sarvataù |mayätmanä sukhaà yat tat kutaù syäd viñayätmanäm ||19||

||11.14.12||

vaireëa yaà nåpatayaù çiçupäla-pauëòra-çälvädayo gati-viläsa-vilokanädyaiù |

dhyäyanta äkåta-dhiyaù çayanäsanädautat-sämyam äpur anurakta-dhiyäà punaù kim ||20||

||11.5.48||

nibhåta-marun-mano-'kña-dåöha-yoga-yujo hådi yanmunaya upäsate tad arayo’pi yayuù smaraëät |

striya uragendra-bhoga-bhuja-daëòa-viñakta-dhiyovayam api te samäù sama-dåço’ìghri-saroja-sudhäù ||21||

||10.87.23||

enaù pürva-kåtaà yat tad räjänaù kåñëa-vairiëaù |jahus te’nte tad-ätmänaù kéöaù peçaskåto yathä ||22||

||7.10.39||

viñayän dhyäyataç cittaà viñayeñu viñajjate |mäm anusmarataç cittaà mayy eva praviléyate ||23||

||11.14.27||

Page 36: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

dåñöaà taväìghri-yugalaà janatäpavargaàbrahmädibhir hådi vicintyam agädha-bodhaiù |

saàsära-küpa-patitottaraëävalambaàdhyäyaàç carämy anugåhäëa yathä småtiù syät ||24||

||10.69.18||

ähuç ca te nalina-näbha padäravindaàyogeçvarair hådi vicintyam agädha-bodhaiù |

saàsära-küpa-patitottaraëävalambaàgehaà juñäm api manasy udiyät sadä naù ||25||

||10.82.48||

tasmäd asad-abhidhyänaà yathä svapna-manoratham |hitvä mayi samädhatsva mano mad-bhäva-bhävitam ||26||

||11.14.28||

|ñañöhaà viracanaà samäptam

--o)0(o--

(7)

atha saptamaà viracanam

’ |devo suro manuñyo vä yakño gandharva eva vä - ||1||bhajan mukunda caraëaà svastimän syäd yathä vayam

||7.7.50||

- -mat präptaye ïjeça suräsurädayas |tapyanta ugraà tapa aindriye dhiyaù

- - åte bhavat päda paräyaëän na mäà - ||2||vindanty ahaà tvad dhådayä yato ïjita

||5.18.22||

- -tvayy ambujäkñäkhila sattva dhämni- |samädhinäveçita cetasaike

- - -tvat päda potena mahat kåtena - ||3||kurvanti govatsa padaà bhaväbdhim

||10.2.30||

- -athäpi te deva padämbuja dvaya

Page 37: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

- |prasäda leçänugåhéta eva hi jänäti tattvaà bhagavan mahimno

' ||4||na cänya eko pi ciraà vicinvan||10.14.29||

- - -na yat prasädäyuta bhäga leçam |anye ca devä guravo janäù svayam

kartuà sametäù prabhavanti puàsas ||5||tam éçvaraà tväà çaraëaà prapadye

||8.24.49||

- - martyo måtyu vyäla bhétaù paläyan |lokän sarvän nirbhayaà nädhyagacchat tvat pädäbjaà präpya yadåcchayädya

||6||susthaù çete måtyur asmäd apaiti||10.3.27||

- - - -tasmäd rajo räga viñäda manyu- - |mäna spåhä bhayadainyädhimülam

-hitvä gåhaà saàsåti cakravälaà- ||7||nåsiàha pädaà bhajatäkutobhayam iti

||5.18.14||

- athäta änanda dughaà padämbujaà - |haàsäù çrayerann aravinda locana

-sukhaà nu viçveçvara yoga karmabhis- ||8||tvan mäyayämé vihatä na mäninaù

||11.29.3||

kåcchro mahän iha bhavärëavam aplaveçäà- - |ñaò varga nakram asukhena titérñanti

tat tvaà harer bhagavato bhajanéyam aìghrià ||9||kåtvoòupaà vyasanam uttara dustarärëam

||4.22.40||

- kas tvat padäbjaà vijahäti paëòito ’ - - |yas te vamäna vyayamäna ketanaù

- viçaìkayäsmad gurur arcati sma yad ||10||vinopapattià manavaç caturdaça

||4.24.67||

Page 38: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

- - yat päda seväbhirucis tapasvinäm- |açeña janmopacitaà malaà dhiyaù sadyaù kñiëoty anvaham edhaté saté

- ||11||yathä padäìguñöha viniùsåtä sarit||4.21.31||

- - vinirdhutäçeña mano malaù pumän- - - |asaìga vijïäna viçeña véryavän

- - - yad aìghri müle kåta ketanaù punar - ||12||na saàsåtià kleça vahäà prapadyate

||4.21.32||

- - - -kåñëäìghri padma madhu lië na punar visåñöa- |mäyä guëeñu ramate våjinävaheñu

- - anyas tu käma hata ätma rajaù pramärñöum ||13||éheta karma yata eva rajaù punaù syät

||6.3.33||

-tad astu me nätha sa bhüri bhägo’ |bhave tra vänyatra tu vä tiraçcäm

’ -yenäham eko pi bhavaj janänäà - ||14||bhütvä niñeve tava päda pallavam

||10.14.30||

- -samäçritä ye pada pallava plavaà- - |mahat padaà puëya yaço muräreù

- bhavämbudhir vatsa padaà paraà padaà ||15||padaà padaà yad vipadäà na teñäm

||10.14.58||

labdhvä jano durlabham atra mänuñaà ’ |kathaïcid avyaìgam ayatnato nagha

-apädäravindaà na bhajaty asan matir- ||16||gåhändha küpe patito yathä paçuù

||10.51.46||

- - - - -vipräd dvi ñaò guëa yutäd aravinda näbha- |pädäravinda vimukhät çvapacaà variñöham

manye tad-arpita-mano-vacanehitärtha-präëaà punäti sa kulaà na tu bhürimänaù ||17||

||7.9.10||

Page 39: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

tän änayadhvam asato vimukhän mukunda-pädäravinda-makaranda-rasäd ajasram |niñkiïcanaiù paramahaàsa-kulair asaìgair

juñöäd gåhe niraya-vartmani baddha-tåñëän ||18||||6.3.28||

deva-dattam imaà labdhvä nå-lokam ajitendriyaù |yo nädriyeta tvat-pädau sa çocyo hy ätma-vaïcakaù ||19||

||10.63.41||

tvat-päduke avirataà pari ye carantidhyäyanty abhadra-naçane çucayo gåëanti |vindanti te kamala-näbha bhaväpavargam

äçäsate yadi ta äçiña éça nänye ||20||||10.72.4||

na näka-påñöhaà na ca särva-bhaumaàna pärameñöhyaà na rasädhipatyam |

na yoga-siddhér apunar-bhavaà väväïchanti yat-päda-rajaù-prapannäù ||21||

||10.16.37||

na kämaye’nyaà tava päda-sevanädakiïcana-prärthyatamäd varaà vibho |

ärädhya kas tväà hy apavarga-daà harevåëéta äryo varam ätma-bandhanam ||22||

||10.51.55||

na vayaà sädhvi sämräjyaà sväräjyaà bhaujyam apy uta |vairäjyaà pärameñöhyaà ca änantyaà vä hareù padam ||23||

||10.83.41||

kämayämaha etasya çrémat-päda-rajaù çriyaù |kuca-kuìkuma-gandhäöhyaà mürdhnä voöhuà gadä-bhåtaù ||24||

||10.83.42||

ko nu räjann indriya-vän mukunda-caraëämbujam |na bhajet sarvato-måtyur upäsyan amarottamaiù ||25||

||11.2.2||

manye’kutaçcid-bhayam acyutasyapädämbujopäsanam atra nityam |

udvigna-buddher asad-ätma-bhävädviçvätmanä yatra nivartate bhéù ||26||

||11.2.33||

Page 40: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harerbhajann apakvo’tha patet tato yadi |

yatra kva väbhadram abhüd amuñya kiàko värtha äpto’bhajatäà sva-dharmataù ||27||

||1.5.17||

sva-päda-mülaà bhajataù priyasyatyaktänya-bhävasya hariù pareçaù |

vikarma yac cotpatitaà kathaïciddhunoti sarvaà hådi sanniviñöaù ||28||

||11.5.42||

ko nu tvac-caraëämbhojam evaà-vid visåjet pumän |niñkiïcanänäà çäntänäà munénäà yas tvam ätma-daù ||29||

||10.86.33||

tävad bhayaà draviëa-deha-suhån-nimittaàçokaù spåhä paribhavo vipulaç ca lobhaù |tävan mamety asad-avagraha ärti-mülaà

yävan na te’ìghrim abhayaà pravåëéta lokaù ||30||||3.9.6||

jïäna-vairägya-yuktena bhakti-yuktena cätmanä |paripaçyaty udäsénaà prakåtià ca hataujasam ||31||

||3.25.18||

ity acyutäìghrià bhajato’nuvåttyäbhaktir viraktir bhagavat-prabodhaù |

bhavanti vai bhägavatasya räjaàstataù paräà çäntim upaiti säkñät ||32||

||11.2.43||

|saptamaà viracanaà samäptam

--o)0(o--

(8)

atha añöamaà viracanam

-yathä taror müla niñecanena - - |tåpyanti tat skandha bhujopaçäkhäù

präëopahäräc ca yathendriyäëäà ||1||tathaiva sarvärhaëam acyutejyä

Page 41: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||4.31.14||

- |yathä hi skandha çäkhänäà taror mülävasecanam ||2||evam ärädhanaà viñëoù sarveñäm ätmanaç ca hi

||8.5.49||

- kriyä kaläpair idam eva yoginaù |çraddhänvitäù sädhu yajanti siddhaye

-bhütendriyäntaù karaëopalakñitaà ||3||vede ca tantre ca ta eva kovidäù

||4.24.62||

’ - |cittasyopaçamo yaà vai kavibhiù çästra cakñuñä - - - ||4||darçitaù su gamo yogo dharmaç cätma mud ävahaù

- - - |ayaà svasty ayanaù panthä dvi jäter gåha medhinaù - ||5||yac chraddhayäpta vittena çuklenejyeta püruñaù

||10.84.36-37||

- -naivätmanaù prabhur ayaà nija läbha pürëo |mänaà janäd aviduñaù karuëo våëéte

yad yaj jano bhagavate vidadhéta mänaà - - ||6||tac cätmane prati mukhasya yathä mukha çréù

||7.9.11||

- nünaà vimuñöa matayas tava mäyayä te - - |ye tväà bhaväpyaya vimokñaëam anya hetoù

- arcanti kalpaka taruà kuëapopabhogyam ’ ||7||icchanti yat sparçajaà niraye pi nåëäm

||4.9.9||

- - yat pädayor açaöha dhéù salilaà pradäya |dürväìkurair api vidhäya satéà saparyäm

-apy uttamäà gatim asau bhajate tri lokéà - ||8||däçvän aviklava manäù katham ärtim åcchet

||8.22.23||

- - - |evaà kriyä yoga pathaiù pumän vaidika täntrikaiù ||9||arcann ubhayataù siddhià matto vindaty abhépsitäm

||11.27.49||

|añöamaà viracanaà samäptam

Page 42: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

--o)0(o--

(9)

atha navamaà viracanam

|mamädyämaìgalaà nañöaà phalaväàç caiva me bhavaù - - ||1||yan namasye bhagavato yogi dhyeyäìghri paìkajam

||10.38.6||

’ -tat te nukampäà su samékñamäëo - |bhuïjäna evätma kåtaà vipäkam

- - håd väg vapurbhir vidadhan namas te - - ||2||jéveta yo mukti pade sa däya bhäk

||10.14.8||

|patitaù skhalito bhagnaù sandañöas tapta ähataù ||3||harir ity avaçenäha pumän närhati yätanäù

||6.2.15||

khaà väyum agnià salilaà mahéà ca |jyotéàñi sattväni diço drumädén

- sarit samudräàç ca hareù çaréraà ||4||yat kià ca bhütaà praëamed ananyaù

||11.2.41||

|navamaà viracanaà samäptam

--o)0(o--

(10)

atha daçamaà viracanam

- - - |yan näma çruti mätreëa pumän bhavati nirmalaù - ||1||tasya tértha padaù kià vä däsänäm avaçiñyate

||9.5.16||

|tävad rägädayaù stenäù tävat kärägåhaà gåham ’ - ||2||tävan moho ìghri nigaòo yävat kåñëa na te janäù

Page 43: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||10.14.36||

-kià citram acyuta tavaitad açeña bandho - - |däseñv ananya çaraëeñu yad ätma sättvam

’ yo rocayat saha mågaiù svayam éçvaräëäà- - - - - ||3||çrémat kiréöa taöa péòita päda péöhaù

||11.29.4||

käyena väcä manasendriyair vä - |buddhyätmanä vänusåta svabhävät

karoti yad yat sakalaà parasmai ||4||näräyaëäyeti samarpayet tat

||11.2.36||

|daçamaà viracanaà samäptam

--o)0(o--

(11)

athaikädaçaà viracanam

- - |aho bhägyam aho bhägyaà nanda gopa vrajaukasäm- ||1||yan mitraà paramänandaà pürëaà brahma sanätanam

||10.14.32||

- evaà manaù karma vaçaà prayuìkte |avidyayätmany upadhéyamäne

prétir na yävan mayi väsudeve - ||2||na mucyate deha yogena tävat

||5.5.6||

|ekädaçaà viracanaà samäptam

-- )0( --o o

(12)

atha dvädaçäà viracanam

martyo yadä tyakta-samasta-karmäniveditätmä vicikérñito me |

Page 44: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

tadämåtatvaà pratipadyamänomayätma-bhüyäya ca kalpate vai ||1||

||11.29.34||

dharmärtha-käma iti yo’bhihitas tri-vargaékñä trayé naya-damau vividhä ca värtä |manye tad etad akhilaà nigamasya satyaà

svätmärpaëaà sva-suhådaù paramasya puàsaù ||2||||7.6.26||

dvädaçäà viracanaà samäptam |

--o)0(o--

(13)

atha trayodaçaà viracanam

devarñi-bhütäpta-nåëäà pitèëäàna kiìkaro näyam åëé ca räjan |

sarvätmanä yaù çaraëaà çaraëyaàgato mukundaà parihåtya kartam ||1||

||11.5.41||

kià duräpädanaà teñäà puàsäm uddäma-cetasäm |yair äçritas tértha-padaç caraëo vyasanätyayaù ||2||

||3.23.42||

çärérä mänasäs täpä muhur daivika-bhautikäù |ity aìgopadiçanty eke vismåtya präg udähåtam ||3||

||10.57.31||

yatra nirviñöam araëaà kåtänto näbhimanyate |viçvaà vidhvaàsayan vérya- çaurya-visphürjita-bhruvä ||4||

||4.24.56||

avismitaà taà paripürëa-kämaàsvenaiva läbhena samaà praçäntam |

vinopasarpaty aparaà hi bäliçaùçva-läìgulenätititarti sindhum ||5||

||6.9.22||

bälasya neha çaraëaà pitarau nåsiàhanärtasya cägadam udanvati majjato nauù |

taptasya tat-pratividhir ya ihäïjaseñöastävad vibho tanu-bhåtäà tvad-upekñitänäm ||6||

Page 45: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

||7.9.19||

kaù paëòitas tvad aparaà çaraëaà saméyädbhakta-priyäd åta-giraù suhådaù kåta-jïät |

sarvän dadäti suhådo bhajato’bhikämänätmanam apy upacayäpacayau na yasya ||7||

||10.48.26||

aho baké yaà stana-käla-küöaàjighäàsayäpäyayad apy asädhvé |

lebhe gatià dhätry-ucitäà tato’nyaàkaà vä dayäluà çaraëaà vrajema ||8||

||3.2.23||

täpa-trayeëäbhihatasya ghoresantapyamänasya bhavädhvanéça |paçyämi nänyac charaëaà taväìghri-

dvandvätapaträd amåtäbhivarñät ||9||||11.19.9||

ciram iha våjinärtas tapyamäno’nutäpairavitåña-ñaò-amitro’labdha-çäntiù kathaïcit |

açaraëa-da samupetas tvat-padäbjaà parätmanabhayam amåtam açokaà pähi mäpannam éça ||10||

||10.51.57||

evaà çré-çré-ramaëa bhavatä yat samuttejito’haàcäïcalye vä sakala-viñaye sära-nirdhäraëe vä |

ätma-prajïä-vibhava-sadåçais tatra yatnair mamaitaiùsäkaà bhaktair agati-sugate tuñöim ehi tvam eva ||11||

sädhünäà svata eva sammatir iha syäd eva bhakty-arthinämälokya grathana-çramaà ca viduñäm asmin bhaved ädaraù |

ye kecit para-kåty-upaçruti-paräs tän arthaye mat-kåtiàbhüyo vékñya vadantv avadyam iha cet sä väsanä sthäsyati ||12||

eña syäm aham alpa-buddhi-vibhavo’py eko’pi ko’pi dhruvaàmadhye bhakta-janasya mat-kåtir iyaà na syäd avajïäspadam |kià vidyäù çaraghäù kim ujjvala-kuläù kim pauruñaà kià guëästat kià sundaram ädareëa rasikair näpéyate tan madhu ||13||

ity eñä bahu-yatnataù khalu kåtä çré-bhakti-ratnävalétat-prétyaiva tathaiva sat-prakaöitä tat-känti-mälä mayä |

atra çrédhara-sattamokti-likhane nyünädhikaà yat tv abhüttat kñantuà sudhiyo’rhata svaracanä-lubdhasya me cäpalam ||14||

Page 46: Bhakti-ratnavali - Visnu Puri

väräëasyäà maheçasya sännidhye hari-mandire |bhakti-ratnävalé siddhä sahitä känti-mälayä ||15||

mahä-yajïa-çara-präëa-çaçäìka-gaëite çake |phälgune çukla-pakñasya dvitéyäyäà sumaìgale ||16||

(çaka 1555)

trayodaçäà viracanaà samäptam |

--o)0(o--