bhavnagar 3-07-2012

Download bhavnagar 3-07-2012

Post on 26-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lkeíkeþ{kt ®®n{ík nnkuÞ ííkku yyuLkzeyu{ktÚke LLkef¤e òòÞ :: yykhyuMkyuMk MkuLMkuõMk rLk^xe MkkuLkwt [ktËe y{u.zku÷h Þwhku ÃkkWLz xur÷fku{ rððkË{kt Lkk{ ykðíkkt Ãkøk÷wt ¼ÞwO ðzk«ÄkLk Ãký {Lku {wõík fhðk Mkt{ík : Ãkðkh yk nnkuÆku ‘‘ykurVMk yykuV «kurVx’ LLk nníkku :: ISI rðBçkÕzLk ykuÃkLk : þkhkÃkkuðk ykWx, MkuhuLkk, Âõðxkuðk õðkxoh{kt økktÄeLkøkhLkk økkËeÃkrík Úkðk {kxu ¼kE yLku çknuLk{kt ¼khu Wíkkð¤ yksLke ÃkqŠík

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk. 2kMkf wkeyuLkk hkxkrkkLkk

  W{ukh {whSLke W{ukheLkuyuLkzeyuLkwt Mk{koLk hkkk rkMkeoW{ukh ke. yu. Mkt{kyu kzfkhe Au.Mkt{kLkwt fnuwt Au fu {whS RLzLkMxurxMxf RLMxxqxLkk [uh{uLk khefuykurVMk ykuV kurVx kLkku nkuku hkuAu, keS khV kyu skwt Au fukMkrfkkLke ryu yk ykkuk kuxku Au,fu{ fu kuyku kk Mkkknu LkkkkLkkukehkSLkk{wt ykwt ku knukt s RLzLkMxurxMxf RLMxxqxLkk [uh{uLkLkwt kAkuze [qk Au.

  Mkt{kLkk [qtxe yusLx khefu Vhske hnuk MkktMk k]onrh {nukkkuyksu rhxLkk ykurVMkhLku Vrhk fhenke fu {whS fkufkkkMkkRLzLk MxurxMxf RLMxxqxLkk [uh{uLkkhefu nsw k fkohk nkukke hkxkrkLke[qtxe ze fu Lkn. {nukkk Mkt{kLkuhkxkrkkLkk W{ukh khefu yuzeyu{fuyLku ksk Mkkku {eLku Lkkur{Lkux fhLkkhk

  kesw sLkkkLkk Mk Au. ykurzkLkk{w{tke yLku kesuzeLkk zk LkeLkkxLkkfu ykkuk fkuo nkku fu kyuhkxkrkku ku{Lke W{ukhe {kxu Mk{koLkMkwrLkrk fhk fuxktf hkkuLku MkhfkheLkkkt{ktke stke tzkuLke nke fhe Au.

  * * * *

  keyuMkyuLkyu f{o[kheykuy[kLkf krk kE kk !

  {kue Mkkku ku[ykLkku MktLkku MkkfuwkE kxuu Vkkku 10 rBkzLk ykukLk : khkkkuk ykWx,MkuhuLkk, xkuk kxoh{kt kkteLkkhLkk kkekrk kk {kxukE yLku knuLk{kt khu Wkk11 162

  r.Mkt. 2068, ykkZ Mkw 15{tkkh, 3 sqkE, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVH0280/2012-2014/31-12-2014/RNI REG No.71460/98 Estd : 1923 `` 3-00 kkLkkt :16+12

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  Website:www.sandesh.com

  yksLkekqk

  {kuzkt Lk{kku wMaturity

  Vtfe & xuLzehuRLk Mkqx

  ie SLkLkek[{kt ykutkek{k{ {kokyku

  MkVkk {kxu kMk sYhe: MkkLkk Lkunk

  MkuLMkuMkrLk^xeMkkuLkwt[ktey{u.zkuhwhkukkWLz

  {kfuox ku[17,398.98 31.00

  5,278.60 0.30

  30,050 00

  52,500 100

  55.43 0.18

  69.90 0.03

  86.86 0.08

  ksk Mkkku Awt, Mkt {kkwt Lk {khu : LkekerknkhLkk {wkLk Lkekefw{khLkku MktLku kku skk : u {kxu rkLkMkktkrf zkkLk uEyu ku rLkuLkLku nsw k ke hkku Awt

  {kueLke rkke rrxkeke rkLkku {{kqzku AAtAuzkku nnkkuyuf Mk{u rknkh hksfe yLkuykk{f Mkhu u{kt xku[LkwtMkkLk hkkwt nkwt, khtkw rkkeLkukkyku hkLkk hksfkh{ktfuLMkkLku ykkkt hk Mkk{krsfyLku ykkf ryu kAkk kLkekwt Au, kuyku kwshkkLku rknkh kLkk uu Lkn.(10{e sqLk, LkhuL {kue hksfkux{kt ksk u fkhkukkheLkekuXf kk)

  Mk{k uLke su{ kwshkk{kt k rkkyMk hku Au. kwshkkLkkurfkMk fkuE kLkk fkhu Lkn,khtkw kikkurf fkhkuMkh kku Au.kwshkk kuLkk rhkfktXkLkkrMkkhLku fkhu rkrx Mk{ke srfMkek Au.(11{e sqLk, h k, {kueLke rkke xefkLkk skk{kt)

  (yusLMke) kwknkxe, kk. 2

  kqhkMk ykMkk{Lku Y. 500 fhkuzLke nuhkk fhkkt zkkLk {Lk{kunLkMknuyksu skwt nkwt fu hk{kt kqxe kzue {kkkk Mkwrkyku Vhe kuXe fhk {kxufuL kkkt uu. fkUkuMk{w MkkurLkk kkte Mkkku ykMkk{Lkk [kkkrMkkhku{kt kqhkMk rMkkhLkwt nkErLkhek fko kk Mknu skwt nkwt fu fuLhk MkhfkhLku Y. 500 fhkuzLke ruk Mknk kqhe kkzu. hkMkk{kt ykMkk{LkwtrkrLkr fhkkt Mknu fkwt nkwt fu kqh hr{kLk kufkuyu khu nkkfeLkku Mkk{Lkkufhku kzku Au. fuL ku{Lke Mk{Mkyku yLku w: qh fhk k{k{ kMk fhu.kqhkMk rMkkhLke {wkfkk kk kufkrk kkukeLkkk kkuhkukuE yktkhhkxenkE{kfu ku{u skwt nkwt fu LkwfMkkLkLkwt {qktfLk fhk {kxu fuLLke yuf xe{hk{kt yke knkU[e Au.ku{Lkku ynuk hsq kk kk kwhk s fuL w LkkkfeMknkLke nuhkk fhu.

  ku{u W{uwO nkwt fu fuLLke xe{ kkf, {kkkk Mkwrkyku yLku LkuLk nkEuLkukukt LkwfMkkLkLkwt {wktfLk fhu yLku Mfqku, kkekwhXk rMkMx{ yLku nkuMkxMksue nuh E{khkkuLkkt kwLk:MkkkLk {kxu k fk{ fhu. {Lk{kunLkMkn, MkkurLkkkkte yLku ykMkk{Lkk {wkLk khw kkukkuEyu {ie xkkw, uhnkx,rMkkMkkkh, e{kwh yLku u{S rsk kkk fkehtkk hkxe kkfoLkwtnkErLkhek fwO nkwt. ykMkk{{kt ykukt kqhLku fkhu 77 kufkuyu S kw{kkuAu khu kkt[ nS kkkk Au .

  14kus

  (yusLMke) Lke rne/kUkkuh, kk. 2

  fkoxf MkhfkhLkk 9 kkkuhkLkkuyu yksu Mkkhu ku{Lkkt hkSLkk{ktkhk U[e ukkt kskLku ntkk{e hknkMkktkze Au. kku fkoxfLkk {w{tkeMkkLkt kkuzkLke nfkke {kxu ke.yuMk. uewhkkLkk Mk{kof kkkuhkhkMkkuyu Lke fhue kkt[{eswkR MkweLke Mk{{kok tkkk{kxu k Mk{ {ue eku Au.kkkuh kLkkuyu fkoxfLkefxkufxeLkk Mkw{ukqo WfuLkenkEf{kLzu kkhe ykk kkhkSLkk{kt kkAkt U[e ekt Au. ykksku ykkuk ku {kkLkk MkkVMktfukkuLke yMkh Au fu hk{kt fkuRLkuk]krhkoLk fhk{kt yku LknyLku 19 swkRyu kuLkkhehkxkrkLke [qtxe kquo kku kuwt ftR skk uku Lkn. ue-whkkkhVe 9kLkkuyu skwt nkwt fu fkoxfLkefxkufxeLkk Mkw{ukqo WfuLke rnekeksk nkEf{kLzu kkhe ykk kkku{u hkSLkk{kt kkAkt U[e ekt Au.uewhkk fuBk RAu Au fu MkkLktkkuzkLkkt MkkLku hkSLkk{wt ykkLkkhk 9kLkku kifeLkk ske uhLku{w{tke kLkkk{kt yku.

  hkSLkk{wt ykkLkkhk kLkku kifeLkkyL yuf kLk kkMkhks kkuB{kRyufkwt nkwt fu, y{u uewhkk MkkkukuXf fhe nke yLku ku{Lke Mkkn kkk{kkooLk yLkwMkkh nkEf{kLzLku Aqxkukuh ykkkLkwt Lke fwO nkwt, sukekuyku hk{kt Auk yXkrzkke[kke Lkuk]fxkufxe Wfuk {wkyLku rLkkk rLko R fu.

  keS khV MkkLkt kkuzkkskLkk hkxe yk LkerkLkkzfheLkk kwkLkk {uhus rhMkuLk{ktnkshe ykkk rne knkUk Au.kkuzkyu hkSLkk{wt kkAwt U[kLkkku{Lkk 9 kLkkuLkk rLkoLkwt MkkkfwO Au.

  fkoxfLkkLk yyMktkw

  kLkkuyu hhkSLkk{kt kkAkt U[e ekt

  kskLku ntkk{e hknkfxkufxeLkk Mkw{ukqoWfuLke nkEf{kLzLke

  khk kkhe

  ykMkk{Lkk kqh : `` 500 fhkuzLkktkufusLke keyu{Lke nuhkk

  {{wwttkkEE{{kktt MMkkkkttkkuukkkkhh hhMMkkkk

  MkkurLkk, {Lk{kunLk,kkukkuEyu kqhkMkrMkkhkuLkwtnkErLkhek fwOfuLLke xe{ LkwfMkkLkLkwt{qktfLk fko kkynuk hsq fhu

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  RLzLk MxurxMxfRLMx.Lkk [uh{uLkLkkuykurVMk ykuV kurVxhkkk nkukLkku ykkuk

  LkkkkLkkukehkSLkk{wt ykwt kuknukt s RLMx.Lkwt[uh{uLkk Akuze [qkuAwt. - {whS

  xe{ Mkt{kyu kLkeW{ukheLku kzfkhe

  yk nnkuku ykurVMk yykuVkurVx LLk nnkku :: ISIRLzLk MxurxMxf RLMxxqxuskkwt nkwt fu {whSyuRLMxxqxLkk [uh{uLkkuke kk 20sqLku hkSLkk{wt ykwt nkwt yLku ku{Lkkuyk nkuku ykurVMk ykuV kurVx fnefk kuku nkku k Lkn, fu{ fukuyku ynke fkuR {kLk ukLk{ukk Lknkukk. RLMxxqxu kuLke yufqLkku Mefkh fkuo nkku fu kuu kuLkekMkkRx ykzux fhe Lknkuke yLkukMkkRx kh RLMxxqxLkk [uh{uLkkhefu yksu kkkuh Mkwe kLkwtLkk{ nkwt su nu nxke ukwt Au.

  48 ffkf{kt [[ku{kMkw uh kfzu

  [ku{kMkw {kuzwt Au, ku yufMkkn fu 10 rMk{kuzwt kwt Au. {kk yufMkkn [ku{kMkw {kuzwtkzwt Au kuLkku yukuyko Lk fhe fk fukuLke ykoktk kh {kuxk{k{kt rkfqyMkh kzu.

  -{kuLxufMkn ynwkrkykkusLkkt[Lkk Wkkk

  Lke rne : u{kt Mkk{kL heku sqLk{kt Ykkwt [ku{kMkw nsw Mkwe {kuxkkkLkkrMkkhku{kt knkUwt Lkke kuke uzqkkuLke Mkkkuykokeyku k {qt{kt {wfkE kk Au,u fu yksu {qt{kt hknk ykkkktnk{kLk rkku ykkkne fhe Au fuykkk{e 48 fkf{kt [ku{kMkw uh kfzu. nk{kLk rkkLkk rzhuxh yuMk. Mke. kLkufkwt fu Wkh khk khV [ku{kMkw ykkk{e kurMk{kt k fhu yLku ykkk 48fkf{kt [ku{kMkw uh kfzu ku{s ykMkknLkk ytk{kt hkskLke rne{kt hMkkkzkLke MktkLkk Au.

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  2266//1111LLkkkk nnww{{kk{{kktt4400 kkhhkkeekkuuyyuu {{

  ffhhee nnkkee

  {kue rrhw LLkekeLkkt rrLkuLkkuyuLkzeyuLkku Lkukk rkLkMkktkrf Ake hkkku nkuku uEyu, ku yue k nkueuEyu su kufkktrkf kkkkku{kt Mktkqo rkMk hkke nku. yuLkzeyuyu 2014LkekufMkkLke [qtxeLkk k Mk{ knukt kuLkk zkkLkkLkk W{ukhLke nuhkkfhe uEyu.(19 sqLk, yuf ytkuS irLkfLku ykkue {wkfkk{kt)LkhuL {kueyu knukt kwshkk{kt ku{u su fwO Au kuLkk khV Lksh Lkke uEyu.rknkh kh rxke fhLkukkU fku ykLke nkkk fu kkhu {U Mkku[Lkk [krnu.(11{e sqLk, {kueLke xefkLkk skk{kt)ykkW rknkh{kt rkLkMkk [qtxe Mk{u Lkekefw{khu skwt nkwt fu ksk-suze-w uzkLkk [kh {kxu hk{kt ksk kkMku Mkk{ Lkukkyku Au, kuLku knkhke{Lke fkuE sYh Lkke.

  (yusLMke) kxk, kk. 2

  ykkk{e kufMkkLke [qtxe{kt yuLkzeyuLkkzkkLkLkk W{ukh khefu rkLkMkktkrf knkue uEyu kukt Lku ke hnukkt rknkhLkk{wkLk Lkekefw{khu Mkku{khu hkxe MtMkufMktLke xefkLku yke fkZe nke. suze-w RAu kkuyuLkzeyu Mkkku Auzku Vkze fu Au kue Mkt krhkhLkexefkLkk skk{kt Lkekeu fkwt nkwt fu suze-wyu Mktkrhkh Mkkku Lkn, ksk Mkkku uzk fwO Au.

  ku{u W{uwO nkwt fu suze-w kfkke ksk MkkkuMktkt hku Au, Mkt Mkkku Lkn. ku{u yuf ytkuSykkhLku ykkue {wkfkk{kt su k ftE fkwt nkwtkuLku kuyku ke hnu Au, ufu, ku{u yk {wkfkk{ktfkuELkwt Lkk{ ewt Lkn nkukLkwt skwt nkwt. rknkhLkk{wkLku kk {rnLku skwt nkwt fu 2014{ktkufMkk {kxu kskLkk zkkLkkLkk W{ukhkhefu rkLkMkktkrf k nkue uEyu. ykrLkuLk Mkkku ku{u Mk fwO nkwt fu kwshkkLkk{wkLk LkhuL {kue zkkLkkLkk yuLkzeyuLkkW{ukh khefu ku{Lku

  Lkeke{kt n{k nnku kku yyuLkzeyu{ktke LLkefe :: yykhyuMkyuMkykkk{e kufMkk [qtxe{kt ksk Lkuk]Lke wrk {kxu rkLkMkktkrf zkkLkLkk {wu Lkeke fw{khLke w yuf k kxfe fkZkkt hkxe MtMkuf Mktuskwt nkwt fu Lkeke{kt n{k nku kku kuyku yuLkzeyuke yk kE fu Au. MktLkk ytkuS Mkkkkrnf ykukuoLkkEh{kt fku rkLkMkktkrf Au? yLkurkLkMkktkrkk wt Au? kuk {kkk nuXLkk yuf fku{{kt MktLkk rhc yLku qkkqo kk yu{. S. iu yuLkzeyuLkk zkkLkkLke nuhkkLkk {wu LkerkLkeWkk kh & WXkku nkku yLku fkwt nkwt fu suze-w yuLkzeyu{ktke Auzku Vkzk {kkkwt nku kku ku fkuEk Mk{u ku{ fhe fu Au. fuxkf Mkkkn ykkWyuLkzeyuLkk zkkLkkLkk W{ukh khefu LkhuL {kue ku{Lke kMktke Lkke fu ku{Lkk kk sLkkk (w)Lke k kMktke Lkke kuk Lkekefw{khu ykkuk MktfukkuLkkskk{kt Mktu ku{Lke kxfe fkZe nke.

  (yusLMke) Lke rne, kk. 2

  fuLe f]rk kLk h kkhu xurfku{ ytkuLkkESykuyu{Lkk ykkuke hkSLkk{wt ykke ewt Au. ku{uxurfku{rk{kt rkLksYhe rk xkk {kxu yk rLko fkuoAu. h kkhu skwt nkwt fu ku{Lku xw-S Mkux{ VkeytkuLkk rkLksYhe rk{kt Mktzkueke k[k {kxu nwt yk nkukuAkuze hkku Awt, zkkLk k {Lku yk kuke {wk fhk {kxuMkt{k kE kk Au.

  yk knukt fkukkuohux kukeRMx Lkehk hkrzkyu ykhkukku fkonkk fu ze.ke. rhxe yLku MkLk xurfku{Lke kkA huhh kkh yLku kuLkwt Vur{e Au. MkekeykR Mk{k ykkuktrLkuLk{kt hkrzkyu fkwt nkwt fu k fu khkuk heku h kkhyLku kuLkk krhkh khk ze. ke. rhxeLkwt Mkt[kLk fhk{kt ykuAu, u fu h kkhu yk ykhkukkuLku Lkfkhe ek nkk. Vukwykhe2012{kt Mkwe{ fkuxuo 122 xw-S xurfku{ kRMkLMk h fheekt nkkt yLku MkhfkhLku 31

  xurfku{rk{kt Lkk{ykkkt kkwt

  wOzkkLk k

  {Lku {wkfhk Mkt{k :

  kkhy{kk : Mkku{khu Mkktsu {wtkR{ktkzuk khu hMkkLku kku nuhLkkMkhkh kR kxu yktkhhkxe yuhkkuuxo kh Mkkk VkRxkuLku zkxofhk{kt yke nke. suLku kku yuhkkuxokh hkku yuh xkrVf uk {ku nkku. {wtkR{kt ku{kh hMkk kkfkk hkku{wtkR yuhkkuxo khLkku yuh xkrVfkuhkku nkku. hkk nk{kLkLkk kku{wtkR yuhkkuxo kh yuh xTkrVf fLxkuukhk uLzk khr{Lk {e Lk nke.suLkk fkhu y{kk yuh