bhavnagar 4-07-2012

Download bhavnagar 4-07-2012

Post on 07-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ãkkt[{e ssw÷kRyu MMkqÞo ÃÃkwLkðoMkw LLkûkºk{kt yykðíkkt [[ku{kMkw MMkr¢Þ ÚÚkþu ykøkkne økwshkíkLke GSPC Lkku IPO {kufwV {kfuox ððku[ MkuLMkuõMk rLk^xe MkkuLkwt [ktËe y{u.zku÷h Þwhku ÃkkWLz ykÄkh hsq fÞuoÚke fçksuËkh {fkLk {kr÷f çkLke þfkÞ Lknª: Mkw«e{ fkuxo þ{ko Mkrník 4 ykEÃkeyuMkLku «{kuþLk MkkÚku ®Mk½Lku zeSÃke çkLkkððk fðkÞík ÞwÃke rrðÄkLkMk¼k{kt 4403 ÄÄkhkMkÇÞku AAu ÄkhkMkÇÞkuLkku WWÃkhAÕ÷ku rrðhkuÄ yksLke ÃkqŠík Ãkus

TRANSCRIPT

 • (yusLMke) Lke rne, kk. 3ykw swtzkLku ykh Mkwe

  khke Lkkkrhf kkkkt

  kkrfMkkLkLke w yuf kku wekze Au. kkrfMkkLku 26/11Lkknw{k{kt Mktzkuku ~fhu

  kikkLkku ykktfke ykwswtzk WVuo Mki keWeLkyLMkkheLku kkf.Lkkt ktkktkLkkt ukwhkLkku hnukMkekokkt kkMkkkuxo E~w fkuonkku. keS khV rne{ktswtzkLke kqAkhA kh LkshhkLkkhk {nkhkx yuxeyuMkMkkku Mktfkuk Mkwkkuyuskwt nkwt fu zuez nuzekhk su k kkrfMkkLkeyrfkheykuLkkt Lkk{ ykkk{kt

  ykk nkk ku s Lkk{ swtzku kykk Au. swtzku skwt nkwt fu26/11Lkkt nw{kLke kusLkkkLkkk yLku kuLku yt{ykkk{kt {ush Rfkk, {ushMk{eh ye yLku fLko knLkk{Lkkt k kkrfMkkLke yk{eoLkktyrfkheyku Mkk{u nkkt. LkuLkRLuMxekuLk yusLMkeLkktynuk yLkwMkkh kkrfMkkLk{qLkkt y{urhfLk Lkkkrhf zueznuzeyu k 26/11Lkktfkkhk{kt yk s kyrfkheykuLke Mktzkue nkukLkwtskw nkwt.

  (yusLMke) fkuEBkkwh, kk. 3

  uhkh{kt [ke hnue {teLku fkhuAuk 18 {rnLkk{kt 55 ftkLkeykuyu ku{LkktY. 50,000 fhkuzLkkt kf EMw kzkk{wk nkk. hkufkfkhkuLkku Lkkku rkMkk{kLku fkhu 55 ftkLkeLkkt {kuxMkuo {qzekh{kt ueLku Lkkkt yufXkt fhkLkekusLkk kzke {wfe nke. fuxkf EMw MkukeLke{tsqhe kqo kkk kzkk {wfkk nkk kku fuxkfy[u s {kufwV hkk{kt ykk nkk.hkufkfkhkuLkku Mkkhku rkMkk Lkn {kLkekkLku kLk{kt hkeLku kwshkkLkeSyuMkkeMkeLku k kuLkku kf EMw {wkehkku kzku nkku. yu{yu{Mke kukLkktrhMk[o nuz skkkkLk kwLkwkwtxkLkkt skk

  {wsk yk kuo Y. 8392 fhkuzLkkt 22ykEkeyku kzkk {wfkk nkk. su{kt hez yuLzxuh, kkkk ykuxkufkuBk, {kEku{uMk, kuf{k{erzk kuhuLkku Mk{ku kk Au. yuf ytks{wsk Lwykhe 2011ke Y fheLku Auk18 {rnLkk{kt 51 ftkLkeykuyu Y. 48,500fhkuzLkkt ykEkeyku Mxkuf {kfuox{kt {teLku eukzkk {wk nkk. Mkuke khk yk ykEkeykuu{tsqhe {e kE nke k ftkLkeLkkt {kuxMkorLkk Mk{{kt {qzekh{kt Lkn ykkk ykkf EMw h kk nkk.

  yL T[kh ftkLkeyku Lkkkt yufXk fhk{qze kh{kt ue nke k hkufkfkhkuLkktLkkk rkMkkLku fkhu ku{Lke kh{ktke Y.2000 fhkuz yufXk fhkLke kusLkk kze

  ktke nke yLku ku{Lku y[u s hkMk{uxe ukLke Vhs kze nke. MkhfkheftkLkeykuLkku uhu[k fko{ k Lkkkuhkku nkku. kh{kt uue MkhfkheftkLkeykuLkkt hk k Lke fhue hf{{ktz{ktz yufXe fhe k nkk.

  kkEE{{hhee {{kkffuuooxx{{kktt {{ttee 50,000 fhkuzLkk kf E~q kzkk {qfkk

  * * * *

  ykkh hsq fuoke fksukh {fkLk{krf kLke fk Lkn: Mkwe{ fkuxo

  {ko Mkrnk 4 ykEkeyuMkLku {kuLk MkkkuMkLku zeSke kLkkk fkk 10 tfk kMk {kxu ehw, rnhLkekkMke rLkrk JCP ys kku{hLkk [wLktknexkhkuLkk S yh!11 162

  r.Mkt. 2068, ykkZ 1kwkh, 4 sqkE, 2012 Mktof ktke: M. e [e{LkkE yuMk. kxu ktke: VkkwLkkE [e{LkkE kxu yk]rk : kLkkh REG NO. BVH0280/2012-2014/31-12-2014/RNI REG No.71460/98 Estd : 1923 `3-00 kkLkkt :16+16

  y{kk, zkuhk, Mkwhk, hksfkux, kLkkh yLku wske rMk kkwt irLkf

  Website:www.sandesh.com

  MkuLMkuMkrLk^xeMkkuLkwt[ktey{u.zkuhwhkukkWLz

  {kfuox ku[17,425.71 26.73

  5,287.95 9.35

  29,950 100

  52,700 200

  54.38 1.05

  68.46 1.44

  85.31 1.55

  hk{kt [ku{kMkwt nu nkkUk{kt sLkMkkhe-uhk Mkwe [ku{kMkkLke kez ykk e : {-rk kwshkk{kt khu hMkkLke fe

  yhke Mk{wke {ktzeLku rk kwshkk kh kkuLke s{kx : rk-kr{ {kuLMkqLkLke Mkrk yLkwfw

  yksLkekqk

  xee{ktke nuke kkerfh rMkrh

  kkuMk s {khk krknkuk kku fuwt Mkkhwt!

  Mkn-k-r[kkykuMkkku hnuke{kkkVhue {rnkyku

  ykw swtzkkfzkkunu wt?

  yruLke nke, wkeLkk hufkhkMkkuLku 20 kLke fkhLkkkt yLku eseLkkt VktVkt Akkt 80 fhkuzLkku w{kzku

  y{kk, kk.3

  Lki [ku{kMkwt u[kkkt uzqkkwkku [rkk kLkt Au k ku{Lkk{kxu ykLktLkk Mk{k[kh yu Au fu, ykkk{e ku rMk{kt kwshkk{kt[ku{kMkwt Mkr ku. ktkkLkk WkMkkkh Wkhktk ykurhMMkk{kt kykh yuh MkhfwuLk Akwt Au. Aukt kth rMkke LkMkkhe-uhk Mkwe Mkrkk [ku{kMkw nu ykk ku kuk MktukkuWskt kkt Au. yhke Mk{w yLku . kwshkk kh ykh yuhMkhfwuLk Mkokkt nu xqtf{kt s kwshkk{kt [ku{kMkwt MkrkLku. ykkk{e 24 fkf{kt {-rk kwshkk{kt khuhMkk ku ku{ nk{kLk rkku ykkkne fhe Au.

  kwshkkLkk rhkfkXktke RLku fuhLkk kxe rMkkhku MkweykuVMkkuh xufLke Mkrk MkoR Au. yhke Mk{w{kt rhkRMkkkxeke kh kuZ rf{eke 5.8 rf{e MkweLke [kR yLku uhkk{ktMkkihkx, rk kwshkk yu kr{ {nkhkx kh r{zxkukkuMkurhf MkhwuLk Mksokwt Au.[ku{kMkkLke kez Aukt kthufrMkke LkMkkhe yLku uhk Mkwe Mkh yMkk{kt nke kunk{kLkLke kkue MkkeLku eu ehu ehu ykk ku. ktkukhV ykh yuh MkhfwuLke Mkrk Mkokkt [ku{kMkwt nu{u yLku AkeMkkZ khV ykk u.

  kwshkk{kt k MkkihkxLkk

  fkLkk - 1Lkk MkuxukRxrk[h ykkhu,ykMkk{, {nkhkx,fkoxf Wkhktk rkkwshkk{kt kkuyu khus{kx fhe Au. MkkihkxLkSfLkk rhkfkXktWkhktk yhke Mk{w{ktk kkuLkku s{kzkuuk {e hkku Au.[ku{kMkwt ykk kkLkkMktukku yLkwfw kkt Auykkk{e 24 fkf{ktrk kwshkk{ktkkses Mkkku ku ke [kh$[ Mkwe hMkk kzu kuefe Au skhu hksLkkyL kkku{kt h{rhkuyu Awxku Akku hMkkkzu.

  kkt[{e sswkRyu MMkqo kwLkoMkw LLkkk{kt yykkkt [[ku{kMkw MMkr kukkt[{e swkRke Mkqo kwLkoMkw Lkkk{kt ykkk Mkkorkf hMkk kzu yue ykkknenk{kLk keykuyu fhe Au. ku{Lkk fnuk {ku sqLk {kMk{kt AqxkAkk kk{kthMkk kk kAe su kufku ke fheLku kuXk Au ku{Lku [kk Au. e k sqLk {kMk{ktykwt kLkkwt nku Au. khtkw nu hMkkLkwt ykk{Lk kk{kt s nkuR [kk fhkLke sYhLkke. nk{kLk rLkkk ytkkk kxuu skwt fu, Wfrxkte kLkkuLke yMkhwe kLkku kh kkkt rkw]k kh kkkt kku uLkk ktkkLkk WkMkkkh yu yhkeMk{w kh kwO rLkkLk R fkk Lkke. ykLkk fkhu uh{kt [ku{kMkwt U[kwt Au. nky LkeLkkuLke yMkhLku yuf fkh kk{kt yku Au.

  y{kk hhksLkwt nnkux rrMkxe, 338.3 rrzkeAukt 24 fkf{kt y{kkLkk kkk{kLk{kt k rzkeLkku khku LkkUkku nkku.y{kk{kt yksu hksLkwt Mkkike w kkk{kLk 38.3 rzke LkkUkwt nkwt. zkuhk{ktkkk{kLk 34.0 zeke, hksfkux{kt 35.0 rzke, Mkwhk{kt 31.0 rzke yLku ws{kt35.8 zeke Lkkukwt nkwt. ufu, rhkfkXktLkk nuhkuLkwt kkk{kLk 30 rzkeke ykuAwthkwt nkwt. kkteLkkh{kt {kuze Mkktsu y{eAktxk kkk kh{eke nk.

  ykkknekwLkoMkw Lkkk{ktkkt[{e swkRkeu kkktykkk{e kurMk{kt [ku{kMkwMkr kuswkR yLkuykukMx{kt [ku{kMkwtMkr hnukkMkkorkf hMkkkzu9ke 11 swkRMkwe{kt rneMkrnk uLkk yLkk{kt khMkk kzuyLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  [[kkuu{{kkMMkkww rrttkk{{kktt kk MMkkrrkk [[kkkkssLLkkff LLkkkkee :: kkkkhh

  (yusLMke) LkW, kk. 3

  Wkh uLkk {w kLk yru kLke fhkkkykuLkk[uo khkMkkuLku fkh ykkkLke nuhkk rkkMk kLke Au.yru ku {tkkhu nuhkk fhe nke fu kkukkLke fkh Lkhkkk khkMkku ku{Lkk {krMkkh{kt MkuoLkk fk{ {kxuyu{yuyu kuf yurhk zuk{uLx Vtz{ktke fkh hee fu.ku{u LkkUwt nkwt fu yk fkh 20 kke w f{kLke Lk nkueuEyu. kLke yk hkMk ku{Lkk fh rkMkeoyku kskyLku knwsLk Mk{kske kku Vkke ee Au. hk{kt fkUkuMkLkkkhkMkkuyu k kkukkLke fkh hek {kxu fhkkkykuLkkLkkktLkku Wkkuk fhkLkku ELkfkh fhe ukkt yk kkkku Mk{kskekk yufku kze kku Au.

  yru ku skwt nkwt

  kwshkkLke GSPCLkku IPO {kufwV kwshkk Mkhfkh nMkfLke kwshkk Mxuxkuxkur{ fkukkuohuLk khk {qze kh{ktke3067.16 fhkuz yufXkt fhk ykkusLkfhkwt nkwt. ftkLkeLkkt ykEkeykuLku Mkukeyu 10{u 2010Lkkt hkus {tsqhe ykke nke. k 9{u 2011Lkkt hkus yk {wk kqhe kkk kuLkuykEkeyku {wke hkkLke Vhs kze nke.

  wke rrkLkMkk{kt 4403 khkMkku AAuyru Mkhfkhu uf khkMkLku fkh hek {kxu 20 kLke{kok ykke Au. Wkh u rkLkMkk{kt 403 khkMkku Au.Wkh uLkk uf khkMk {krMkkh rfkMk tzku{ktkefkh heu kku Mkhfkhu fw 80.60 fhkuz [qfk kzu.

  khkMkkuLkku WWkhAku rrhkukLke yk hkMkLku rkk s Lkn yuMkkeLkk fuxkfkhkMkkuyu k Vkke ee Au. kkLkk khkMk fu.hr kMk {unhkukkyu fkwt nkwt fu {krMkkh rfkMktzku kufkuLkk Lkkkt nkukke kuyku ku{ktke fkh heuLkn, khtkw yk tzkuLkku Wkkuk ku{Lkk {krMkkhLkkrfkMk {kxu s fhu.

  14kus

  (yusLMke) Lke rne, kk. 3

  fuLe furkLkuxu {tkkhufuxkf {nkqo rLkoku eknkk. uLkk nuhku{kt MkMkk hukufku {fkLk hee fu ku {kxunkWMkk kuLk kh yuf xfk ksMkkrMkzeLke kusLkk w yuf ko{kxu tkkk{kt yke Au. ykWkhktk yLkksLkk MktknLkeMk{MkLku qh fhk 20 k xLkLke rLkfkMkLku k MkhfkhukhkLkke ykke Au.

  furkLkuxu {tkkhu Yrkk 15k MkweLke nkWMkk kuLk kh yufxfk ks MkkrMkzeLku yuf kotkkkLke ksuuxLke hkMk {tsqhfhe Au. uLkk yLkuf nuhku{ktykuAe ykf hkkk kufku {kxu{fkLkkuLke yAkLku kLk{kt hkkktkfkeLk LkkkkLk {whSyu ku{Lkk ytrk{ ksux2012-13{kt 15 k MkweLke{fkLkkuLke kuLk kh yuf xfk ksMkkrMkzeLke kusLkkLku yuf kotkkkLke hkMk fhe nke.25 k MkweLke f{kLkwt {fkLkheLkkhkyku k yk kusLkkLkkuk E fu Au.ykkWksMkkrMkzeLkku k 10 kMkweLke kuLk yLku {fkLkLke f{k20 kke w Lk nku kuk kuLkuLkkhkykuLku kqhku kkzk{kt ykkunkku. ko 2011-12{kt Mkhfkhuyk kusLkk hsq fhe nke yLkukuLkLke {kokLku Y. 10 kkekheLku 15 k kkk {fkLkLkef{k 20 kke kheLku 25k fhe nke. Mkhfkhu 2012-13Lkk ksux{kt kkurhxe MkuxhnuX khkuk VkELkkLMkLke {kokk kkt[ kke kheLku 10k fhe nke.

  furkLkuxu {tkkhu 20 k xLkLke rLkfkMkLku {tsqhe ykke eeAu. Lkk kkf {kxu kkuk{ku kefhkLkk ykke kuLkk kVhMxkuf{ktke yk rLkfkMk fhku ku{Mkhfkhu skwt nkwt. k kLk fu.e. kku{Mku skwt nkwt fu ykkfkkkkkuLke furkLkux Mkr{rk

  nnkkuu{{ kkuuLLkk kkhh 11%%kkss MMkkkkrrMMkkzzeekkuussLLkkkk ttkkkkkkEE

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  LkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  20 k xLk Lke rLkfkMkLkuk furkLkuxLke {tsqhe

  r{k{kt 21ko{kt keswt Mkkike

  [wt kkk{kLk rMk{k : r{k{kt [kw kuo swkE{rnLkk{kt Aukt 21 ko hr{kLkkeswt Mkkike [wt kkk{kLk LkkUkwtnkukLkwt {uxkukrsf rkku{tkkhu skwt Au, su {kxurkku ykuAk hMkkLku skkkhkkku Au. rkkLkk rzhuxh{Lk{kunLk Mknu fkwt Au fu, knue

  yLkwMktkLk kkLkk Lkt. 15

  kku we : ykw swtzkLkukkf.Lkku s hnukMke koku

  ND-20120703-P01-BVN.qxd 03/07/2012 23:14 Page 1

 • XuhXuh {trhku{ktkwhwkqsLk, sLk-fekoLk

  y{kk, kk.3

  'kw kkk kw rw kw uku{nuh`Lke kLkk Mkkku nuh{ktXuhXuh 'kwuku`Lkku s sfkh Mkkkukwkq{kLke htku[tku Wse kEnke. XuhXuh {trhku{kt k yk MktkukwkqsLk, kwtLkk Mkrnk sLk-fekoLkLkk fko{ku kuk nkk.

  knekkk Mkr{Lkkhk {trh{kt{w Mk{eLkk oLkkkuo Mktkku Mkrnknrhfkku W{xe kzk nkk. Mktkku yLkunrhfkkuyu kkukkLkk kw {wMk{eLku '{tk kwkktsr `ykke nke.{w Mk{eyu skwt nkwt fu,'kqkq{kyu kwLkk Mktu yLku ku{uykkuk kkLkLku SLk{kt Z fhkLkkurMk yuxu s kwkq{k. Mktkku-{ntkku yLku kwyku kkko Au. yLku

  ykkLku kkLk ykwtw Au. ku kkLkyk{k yLku kh{k{kLkwt Au. ku kkLkk yLku khkkLkwt Au. ykku kwLkwtMkk[wt kqsLk fhwt nku kku kh{k{kLkkMkkkkfkh kk kwLkk hu sELkuku{Lkk ykuLkwt kkLk fhwt uEyu.` {wrLk kYMkkkh {.Mkk.Lke rLkk{ktkuuk kwYkq{k {nkuMk{ktfkku WkMkk hkkt nkk. s{kkwhMkk kkLk skLLkkkSLkk {trhLkk{ntk rekkMkS {nkhksLkkfkkuyu ykeok {ue LkkyLkwe nke. fkwwkwh Mkr{Lkkhk{trh yLku {rLkkhLkk fw{fw{Mkr{Lkkhk {trh{k