Bhovara (marathi bestseller autobiography) dr. shriniwas kashalikar

Download Bhovara (marathi bestseller autobiography) dr. shriniwas kashalikar

Post on 15-Feb-2017

135 views

Category:

Health & Medicine

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li>meceepeeee meJeke</li><li><p>emleeJevee (Heefnuee DeeJe=eereer)</p><p>[e@. eerefveJeeme keMeeUerkej eebveer Kes[eele ne@efmHeue kee{tve les eeueefJeCeeeeDeeHeuee DevegYeJeeJej DeeOeejerle Demes emlegle Hegmleke efueefnues Deens. Jewekeere %eeveDeeefCe meeceeefpeke peeCeerJe eebee DeeOeejs ueeskeebHeg{s DeeHeueb peerJeve sJeueb lej ueeskeebveeDeele#eHeCes Lees[blejer ceeie&amp;oMe&amp;ve nesF&amp;ue Demeb ceuee Jeeueb. leebee ee JeekeeeleDee[sueermeejKee Kes[eeleerue ne@efmHeueceOes keece kejCeeme [e@kej kee leeej Peeues nsmHe nesles. efJeeeLeeaoMesHeemetve [e@kejebvee meeceeefpeke peeefCeJesves PeHeeuesues nesles. Deveeeeeereer[, meeeseree JeJenej Je jJeuesuee keeceele mJeleuee Peesketve eeJeeees ns iegCeleeveer peesHeemeues nesles. cnCetvee DeeefoJeemeer meceepeele mJeleuee efJemeve keee&amp;jle Demeuesueeefce$e leebee DeeoMe&amp; yeveuee neslee. HeCe ogmeNee yeepetuee mJeleeer %eeve ueeuemee leebveemebMeesOeveele ie{uesuee DeeHeuee eeOeeHekeebke[s Keseerle nesleer. ns b mees[JeCes keerCenesles. HeCe leeCemegueYe Je=eeree pee Peeuee. Mees</p></li><li><p>ueeieuee neslee. DeMee JesUer Lees[er keU kee{Ceeeer, efpeereer iejpe nesleer. OeseJeeoevesHee[uesuee ceeCemeebvee leMeee Lees[eeyengle kee nesF&amp;vee, HeCe Hee[uesuee ceeCemeebeermeeLe ueeieles. efYeVe peerJeve-erkeesve Demeuee lej meKKes YeeT mege Skeceskeeuee HeejkeeU meeLe osT Mekele veenerle. ee meJe&amp; eeesieeee MesJe Heejmee JeeF&amp; eEkeJee DeveHesef#elePeeuee Demes cee$e ceuee Jeele veener. keejCe ee DeHeeMeeves [e@kej Keeues veenerleefkebJee leebeele DeHesef#ele ke[JeHeCee Deeuee veener. Gue les cnCeleele, ceeies JeUtveHeeefnueb lej DeeHeCe meeceeefpeke Je Jewekeere ogjeJemLesMeer peer Oe[ke efoueer leebleerue nsletmJe neslee, ee meceeOeeveeveb ceve Yeve esleb. Heg{eer Oe[ke DeefOeke efJeeejebleer, efJeJeskeevesJe mebeceeves eeeuee nJeer, ee efJeeejebveer ceveeuee GYeejer esles. eeeee DeLe&amp; [e@kejebeeceveeleerue HeerU keeece Deens. Hegvne Oe[ke osCeeeer leebeer leeejer Deens Je leemeeerefJeeejebeer Je efJeJeskeeeer iejpe Deens ner iees leebvee Heuesueer Deens. oeefje, De%eeve JeHeejbHeeefjke {eRceOes letve yemeuesuee meceepeeuee megOeejCeemeeer, leeleerue JekeleeRveeceeCetme cnCetve peieCeeme ceole kejCeemeeer efekeeerves, meeleleeves Je KebyeerjHeCes DeveskeDeeIee[eebJej keece kejCeeeer iejpe Demeles nse mele leCe efHe{ermeceesj ceeb[Ceeme[e@kejebes ns uesKeve ceole kejerue DeMeer Kee$eer Jeeles.</p><p>[e@kejebeer Mewueer meeefneqlekeeeer Deens. leeleerue Ieveebeer, mLeUebeer Je ceeCemeebeerJeCe&amp;ves yeesuekeer Deensle. Deveske efkeeCeer [e@kejebveer mJeleee $eger eebpeUHeCes Heg{s ceeb[ueeDeensle. nelees keenerner jeKetve sJeuesues veener. Kes[eele Jewekeere JeJemeee kejCeemeeerHeg{s esCeeNee leCe ceb[UeRvee ee HegmlekeecegUs ceeie&amp;oMe&amp;ve lej nesF&amp;uee; HeCe meeceeefpekeeebleer ns keOeer ve mebHeCeejs, Pekeved ve nesCeejs HeCe efJeJeskeeves Je efJeeejeves neleer IesCeeeskeee&amp; Deens; leeKesjerpe ee meceepeeuee lejCeesHeee veener, ner ieesner eke</p></li><li><p>Yetefcekee (Heefnuee DeeJe=eerceeieer})</p><p>Dee[s}er}e Deecner ne@efmHe} ee}t kes}b DeeefCe leerve Je</p></li><li><p>YeesJeNeeeer nkeerkele - Ie[}s}er... Ie[Ceejer!</p><p>keener DevegYeJe DeeefCe lee DevegYeJeebvee DeeHeCe efo}s}e eeflemeeo ns mJeHeeeepeeCeerJeske[s vesleele. les Jeweeqkeleke Demeleelee. HeCe leebvee JeeHeke Demes meceseres HeefjceeCenerDemeles. keenerJesUe ns DevegYeJe efkeleer cees}ees Deensle ns Heefjefeleeke[tve DeeHeuee}ekeUles.</p><p>eEmeOegogie&amp; efpeueeleuee Dee[s}er}e Deecner Iesle}s}e ne@efmHe} meg kejCeeeeDevegYeJe YeesJeje ceOes ceer ceeb[}e, efeleej}e, lees Deveskeebeeyejesyej ee DevegYeJeeye}DeesIee-DeesIeele ieHHee Peeueeveblej leebvee les DevegYeJe cenJeees JeeueecegUs.</p><p>YeesJeNeeee eleer mebHeuee. Hekele Ske ele Deens. n}ere eer. meer. eer. GHeeOesDeeefCe efJeeeOej YeeieJele eebeeyejesyej ee meboYee&amp;le ieHHee Peeuee DeeefCe leebveer megeefJe}skeer YeesJeje HegmlekeemeboYee&amp;le}s DevegYeJe ef}ne. ogmejer DeeJe=eer kee{Ceeeer Glmegkelee,Glmeen, Gceso ceePeeHes#ee leebee ceveele DeefOeke efome}er. eeble DeeefCe mecebpeme Je=eerves,veskeerves DeeefCe efekeeerves, HeCe leeeyejesyej Deefle meenme eUtve keece kejCeeNee eeoesIeebceOes meeeqlJekelesye} efkeleer DeemLee Deens ns Jej Jej HeenCeeNee}e keUeees veener.leebee ee DeesUKeerves ceePeer Gceso Jee{}er eele ebkeee veener.</p><p>Jewekeere mebeesOeve Je DeOeeHeveeee #es$eele JeeJejCeeNee ce}e leebeer meeoceeCegmekeeree Iejeeke[s IesTve Dee}er.</p><p>leelkeeU ceer neskeej efo}e.</p><p>YeesJeNeees DevegYeJe ef}nee}e Iesle}s.....</p><p>ogmeNee DeeJe=eereer veeboer cnCetve....</p><p>Kejb meebieeeeb lej YeesJeNeeee DevegYeJeebJej Ske Hegmleke ef}efnlee esF&amp;}.ef}efnCeb eesie nesF&amp;}. Hejbleg FLes DevegYeJeebeer Ske Pe}ke pejer Dee}er lejer DeeleeHegjlesmeceeOeeve ceeveee}e njkele veener.</p><p>YeesJeje ef}efnCeeceeieee Gse Demee keer, Deecner pes keCeYej keece kes}s leeee</p><p>Deeee Flejebvee keUeJee. eeeHeeeemeke leees mJeHe Flejebvee keUeJes. keejCeleeletvee HejmHejebefJe</p></li><li><p>SJnevee meekele nesle ee}}s}e mebHeeoke peeiee Jneeee. Hegvne meejs nmleef}efKele cnCepesefieeefce[ Jneeeer.</p><p>Heg</p></li><li><p>ekeeevemeceejbYee}e ceOeg cebiese keefCe&amp;keevee IesTve esTve meewoeiejeveer meceejbYee}eDeeye DeeCe}e.</p><p>[e@. peer. yeer. HeUkejvee ceePeeye} KegHe keewlegke. les leeJesUer kes. F&amp;.Sced. ne@efmHe}es DeefOeelee nesles. leebee nmles YeesJejees ekeeeve Pee}s.</p><p>ecegKe Jekeles cnCetve cebOeg cebiese keefCe&amp;keeveer YeeJeeslke Yee</p></li><li><p>veJeekeleerceOes YeesJeNeeJej Dee}sKe Dee}e.</p><p>lee Dee}sKeeceOes ceePee ceveeleuee keener ebkee KeNee juee. Hegmlekeeeskeewlegke kejleeveee keener nslJeevJes</p></li><li><p>YeesJeNee}e DemHe=e jJe}s nesles! peeeme leee neslee! peCeg keeqlmele nmele neslee.</p><p>Jewekeleerke HeeleUerJej Deveskeeveer efJekele Iesleuee. Deveskeebvee KeHeJeuee.</p><p>Skeoe Skeeves ogmeNee}e DeesUKe keve osleevee cn}s, ceess }sKekeDeensle.</p><p>ceer }iese cn}s, ceer Hegmleke ef}efnlees DeeefCe mJele efJekelees osKeer}!mele yees}ee}e }epe keme}er? ee meceepeele efmevescee, veekeebeer, peesefle</p></li><li><p>Dee[s}er}e ne@efmHe} meg kejCeeceeieeer esjCee nere nesleer. YeesJeje ef}efnleeveeeeresjCeener nere. DeeefCe YeesJeNeeee meboYee&amp;leuee Oe[He[ereer esjCeener nere.</p><p>Skee oesIeebveer cn}s, SJe{s keee Deens Hegmlekeele. mJele}e keeeeebeflekeejer cenelcee mecepelees keee?</p><p>eveees Gej meesHes Deens.</p><p>mJele}e ceneved eEkeJee #eg mecepeCes ee oesvnerceOes ie}le Demeles.</p><p>mJele}e keener mecepeCeeeer eEkeJee keener oeJee kejCeeeer keener iejpe veener.les eesie veener. Hekele Hegmlekeele pes Deens les efnlekej Deens Deeer Kee$eer Demes} lej leeHegmlekeemeeer Oe[He[eeeer iejpe nesleer Je jener}. DeeleeHeele Deveskeeveskeebvee leeer iejpeJee}er. eeHeg{sner Jeele jener}. eer. GHeeOes Je YeeieJeleeveer leebee ke=leerveb ce}e eeeerKee$eer efo}er.</p><p>cnCetvee YeesJeNeeeer DeeJe=eer kee{eeeer Deens. meJe&amp; veJee pegvee DevegYeJeebesmeej peces}e Oeve... DeeefCe peer keener ce@egefjer Dee}ere leer JeeHeve YeesJeNeele YejIee}tve.</p><p>DeKesj meceepeele pej keener eebie}s Ie[eees Demes} DeeefCe YeesJeNeeeer leelekeener Yegefcekee Demes} lej les Ie[Ceeje !</p><p>1413</p></li><li><p>Yetefcekee (eflemeNee DeeJe=eerceeieer})</p><p>Deepe iegJeej. 14 veesJnsbyej 2002. yee}efove. ef[meWyej 1974 lesef[meWyej 1977 Deeer leerve Je</p></li><li><p>~~ Ske ~~</p><p>ees</p></li><li><p>HeCe pejerJee}e}e keee Jee}b. keesCe peeCes. leeveb mJeleeb eHeespe} ceeiesIesle}b.</p><p>Deepe meejKeb peeCeJelee keer efJeeeLee&amp;bvee kesJeU ceemlejebeer veJns, KeNeeiegeer, KeNee vesleeeer, KeNee ceeie&amp;oe&amp;keeeer leerJe iejpe Demeles.</p><p>Sced. yeer. yeer. Smed. ee esJeee Hejer#es}e lejerner Heeme Pee}es. pee HeoJeereerDeefpeyeele eEkecele Jeesveeeer Pee}er nesleer leer Heojele He[}ere. kesJeU HeoJeere veJns, lejFlejner megKes ce}e keJe[ercees} Jeeeeeer. ne ceePee efvejeeeJeeo neslee kee? keer nerefvejerlee nesleer? Goemeervelee nesleer? keer KeNee peerJevemebIe</p></li><li><p>cegUere veJns. HeCe Demeb cele Jneeeb keer oeefje ne peerJeveeee DeefJeYeepe Ieke DeensDemebe leebvee Jeele nesleb. [e@kejebveee veJns, lej iCeebvee osKeer} mJeleee oeefjeeye}Heejmeb keener Jeeleb vemes. leebveerner oeefje peerJeveeee DeefJeYeepe Ieke cnCetve mJeerkeej}bnesleb.</p><p>FLeuee ecegKe [e@kejebHewkeer Ske cnCepes [e@. meeJeF&amp;kej. ns m$eerjesie efeefkelmeeefJeYeeieees ecegKe nesles. ceePee meeceeefpeke ke} Oeeveer IesTve Skeoe leebveer ce}e m$eer-jesieeem$eeee meeceeefpeke Debieeye} meHecesbyeme&amp;meeer ceer Ske JeeKeeve eeJeb Demeb megeJe}b.ceer keyet} Pee}es. Deved leeejer}e }eie}es.</p><p>cetU keejCeebee eesOe IesCeb DeHeefjnee&amp; veener keee?</p><p>DeeHeuee}e JeeKeeve eee}e meebefiele}be pej Deens lej iCeebeer Kejer mecemeepeer oeefje efleeeJej Yej eeeeb ceer jJe}b. DeLee&amp;le ns meJeevee Hes}, es} keer }eskeefe[leer}? Deeer ebkee ceveele nesleere. HeCe ceer jJetvee eke}b keer eeJesUer mebOeermees[eeeer veener. ceePeeke[s keener eebie}s meboYe&amp; ebLener nessles. DeeeleeJesUer eesleebveereve efJeeej}s lej De[eCe nesT vees cnCetve ceer meJe&amp; meboYe&amp;-ebLe yejesyej veeeeb jJe}b.</p><p>jueeeceeCes JeeKeevee}e JesUsJej megJeele Pee}er. m$eer-jesie efJe</p></li><li><p>Skeoe ceer HegCee}e-peeekeee}e-ceer lee}e DeCCee cnCelees- Yesee}e ies}esneslees. DeCCee-ceePee Leesj}e YeeT. lees leeJesUer Sced.Smed. kejerle neslee. Ske oesve efoJemeHegCee}e jentve }iese ceer efcejpes}e Hejle}es.</p><p>ne@ms}Jej HeeseueeJej [e@. veevee DeeieeeWee Kees}erJej ies}es. efleLes leebeerHelveer [e@. eesYee Deeieees cnCee}er,</p><p>legPeeye} megHeeEjW[Wke[s leeej ies}ere. megHejW[Wveer leg}e Deeueeyejesyej}iese Yesee}e yees}eJe}be!</p><p>ceer efJeeej}b,! leeej keeeye}?</p><p>keener }eskeebveer - legPeb [eskeb efHej}be - Demeb leebvee meebefiele}b. leeletve letefcejpesle veeneresme Demeb leebvee keU}b. kegs ies}eeme les HeCe leebvee keU}b veener.</p><p>ceie keee Pee}b?</p><p>ce}e keU}b lesJne ceer leebvee Yes}s. leebveer legPeeye} yeje efJeeej}b, ceermeebefiele}b keer, lee}e ceer eebie}e DeesUKeles. lees Jes[eefye[e lej veenere HeCe Deefleeengeej Deens. ner Fpe De ceeeqkeme&amp;m. lees ceekeme&amp;Jeeoer Deens.</p><p>Heg{s...?</p><p>leebveer meebefiele}b keer, leebeeke[s legPeeye} kebH}Wmed Deeuee keer, je$eYejlet Skeee ye[ye[le Demeleesme cnCetve.</p><p>ceer ieHHe yeme}s}e Heentve efleveb efJeeej}b, Deej et n&amp;? H}erpe ske F FPeer.os Deej Hetumed</p><p>Ske keHe kee@Heer kej vee.ceer cn}b.</p><p>nes cnCetve Deee. Sed. Deej. ceOeuee efleee esee Kees}erle efleveb kee@HeeryeveefJe}er.</p><p>kee@Heeres Iegkes Iesle ceer cn}b, DeeCeKeer keee keee Pee}b?</p><p>neb, let efcejpesle veJnleeme vee cnCetve leebveer legPee Iejer leej kes}er.</p><p>keee? ceer jeieeveb }e} Pee}es! keee cepeketj neslee?</p><p>ce}e veener ceenerle</p><p> Geee Yeslees keewef[Ceebvee. Dees. kes. ieg[ veeF&amp;, efJeeej kejle lemeeeceePee Kees}erJej ies}es.</p><p>ogmeNee efoJeeer mekeeUer keewef[Ceebvee Yestve ceer meejb efJeeeve Iesle}b. leebveemeJe&amp; mecepeeJetve meebefiele}b DeeefCe leebvee leej HeeJeueeye} ceePeer leerJe veejepeerner Jekelekes}er. Flekeeele leebee Hetveves yeensve Ske eqJnefpeeEie kee[&amp; DeeCetve efo}b.</p><p>egDej yeoj? ce}e kee[&amp; oeKeJele leebveer efJeeej}b. ceer neskeejeLeea ceevene}efJe}er.</p><p>Deele HeeJe! les Hetve}e cnCee}s DeeefCe veblej ceePeeke[s JeUtve leebveerefJeeej}b, Jne DeyeeT egDej Jeke&amp; SefHeefeDevmeeregDej jsieg}@efjer? Deee n@JeefjefmeJn[ mece kecH}Wmed ee@ce egJej vesyeme&amp; De@pe Jes}.</p><p>ceer lee[keve yees}Ceej Flekeeele leelee DeeefCe yeeHet Deele Dee}s. ce}e Heentveleebee esnNeeJej Skeoce Deeee&amp; Je Deevebo oe}e.</p><p>ce}e #eCeYej keU}be veener keer les Demes keeb yeeJeeU}s cnCetve.</p><p>oesIeebveer keewef[Ceeeer leej sye}eJej sJe}er. les keener yees}Ceej Flekeeeleceer Gtve leejsee cepeketj yeefIele}e. legceee ceg}iee yesHeee Deens-</p><p>ce}e KetHe Jewleeie Pee}e Keje. HeCe efve</p></li><li><p>neoj}es. HeCe F}epe veJnlee. mJele}e ceer meeJej}b.</p><p>Deee ke@vee@ Jeke&amp; ceesDej</p><p>[e@. meest&amp;j eebee egefve}e Demeleevee mekeeUer mee[smeele}e jeTb[}e peeJes}eies. cegUele keece egkeJeeJeb Deeer ceePeerner Fe veJnleer. leecegUs ceer jespe mee[smeele}epeele Demes.</p><p>[e@. meest&amp;j eebee }ewefkeke eebie}e neslee. leebeb Jeeevener eebie}b nesleb. HeCeleebeer ke[ke efemle cnCepes ce}e HeesjkeHeCee Jees. meceepeeee cet}Yetle mecemesJejenej kejCeeceOes keener cenJeeeer Yetefcekee Deme}er efemle yepeeJes} Demeb ce}e cegUereJeele vemes. leecegUs Flej Fb&amp;vemevee peeeceeCes leebee efemleer ye} DeHee DeeojJeele Demes, lemee ceePee ceveele Heejmee veJnlee. leebee %eeveeye} cee$e keoj DeeefCeDeeoj oesvner nesles Je Deensle.</p><p>Skeoe cee$e egOoeee emebie Dee}ee. lee efoJeeer ceer Henes Heee Heelekeece kejerle neslees. keece Peeueeveblej ceePee }#eele Dee}b keer Heej Geerj Pee}ee.</p><p>ceer veme&amp;}e cn}, ceer Gee Geerje esF&amp;ve.</p><p>veme&amp; cnCee}er, Fke[s lej vesnceere keece Demeleb. mekeeUer JesUsJej Dee}eveenerle lej mej efe[leer}.</p><p>ceer cn}b, HeCe ceer ceeCetme Deens. ceePeeJej meJe&amp; egefveeer peyeeyeoejernerveener. ceer meJee&amp;le keefve [e@kej Deens. ceie lejerner ce}e mee[smeele}e esCeeeb keeekeejCe? efeJeee mJeleeer keefjDej kejCeejs neTmeceve, jefpem^ej ceePeeHes#ee peemlepes Deensle. leebeeJej peemle peyeeyeoejer Deens. leebveer eeJeb nJeb . lej...</p><p>veme&amp; cnCee}er,les meieUb ce}e veener ceenerle. HeCe mej vekekeer efe[Ceej.</p><p>Dees. kes. Deee ee} meer Jne t [t cnCetve ceer efveIee}es. ceer Kees}erle Dee}eslesJne ogmeNee efoJeeeree jeTb[}e peee}e kesJeU meJJee-oesve leeme yeekeer nesles.Gieere keke vekees, ee efJeeejeves DebieeJejee keHe[eeefveeer ceer kee@Jej He[}es.Lees[eeJesUeves Gtve DeebIeesU keve ese nesTve Jee@[e&amp;le peeeeb ceveele nesleb. HeCe vekeUlekesJne PeesHe }eie}er keU}be veener. [esUs GIe[tve yeIelees lej mekeeUes mee[s one</p><p>Jeepe}s}s. Hekeve Gtve eeleefJe&amp;Oeer DeeJej}s DeeefCe lejeleje ee}le ie[ye[erveb jeTb[}enpej Pee}es. Deelee meest&amp;jmeensye keee cnCeleele eeke[s meieeebeb }#e }eie}b nesleb,ceePee ceveelener Lees[ereer Oeemleer nesleer.</p><p>Heseb leHeemetve PeeueeJej [e@. mees&amp;tjebe ceePeeke[s }#e ies}b.</p><p>JnsDej JesDej et? Jne@ eF&amp;ce Deej et meHeesped[ t kece t Jee[&amp;? Skeoceleebveer eve kes}e.</p><p>DeeefCe Deeeveke ceePeer Oeemleer mebHe}er. ceveele Dee}b. ne ceeCetmener KeekeerDeens. nmelecegKeeveb ceer cn}b, Deee Jee@pe Fve ce DeB[ Deee De@ce meHeesped[ t keceDe@ mesJnve Leea Fve cee@efveie</p><p>DeeHeuee evee}e Flekeb yesefHekeerj Gej efceUs} Demeb leebvee Jee}b veJnleb.FlejpeCener eceke}s. keee ne GOoHeCee Deee DeeefJeYee&amp;Jeele leebveer ceePeeke[s yeefIele}b.</p><p>[esv et Heer} Deesced[? mJele}e meeJejerle leebveer efJeeej}b.</p><p>vees mej, Deee m}sH De@ HeeF&amp;Jn Leea cee@efveie. Deee JeeBs[ t keerHe DeJeske,ye Deee Hes} Dem}erHe. Deee Jee@pe SkePee@ms[. DeB[ mej, F Jee@pe vees eeF&amp;ce t yeerDeesced[ Dee@He. Fve He@ke ceee efmeeqvmejer yee@ ceer efnDej. DeojJeeFpe F Jee@pe vee@FPeer.</p><p>ye....!</p><p>vees mej, Oeerme Fpe ef}efce. Deee ke@vee@ Jeke&amp; ceesDej.</p><p>mej efveej Pee}s. jeieeJe}s. HeCe keee kejCeej?</p><p>ceePeeke[s leglesves Henele Heg{ee Heseb}e leHeemeee}e megJeele kes}er.Ske Ske kejle yeekeeres Hesebner leHeemetve Pee}s. esJeHeele keener ve yees}lee yeekeerebjeTb[ Pee}b. ceePee ceveele Skee efJeeej neslee keer, ee ngeej ceeCemeeveb Flekeee #eg}keyeeyeermeeer mJeleee lees} ieceJeee}e vekees neslee. Flekeee ceesee kegJeleeree meppeveceeCemeebveer Lees[b DeefOeke meewpeve yeeUie}b lej DeeHe}e meceepe efkeleer Heg{s peeF&amp;}!</p><p>HeCe Deepe Jeeleb, ceeCemeb meejKeer keeer Demeleer}? leebveer meejKeb DemeeJeb</p><p>2625</p></li><li><p>lejer keeemeeer? [e@. meest&amp;jebeb eesieoeve keee keceer Deens? leebveer leebee #es$eele peskes}be les leebeee iegCeeJej vee? ceie leeej keee}e?</p><p>esee esee yeeyeeRee ienpeye ve kejCeb, ogmeNeeeb JesieUsHeCe ceeve kejCebDeeefCe mJelees cegs efveYe&amp;eHeCes HeCe meewpeveeer}lesves ceeb[le jenCe...</p></li></ul>