chiguru chilume #04

30

Upload: minchu-kulkarni

Post on 06-Apr-2016

255 views

Category:

Documents


13 download

DESCRIPTION

eNewsletter of Baalabalaga School

TRANSCRIPT

Page 1: Chiguru chilume #04
Page 2: Chiguru chilume #04

ಪ್ರಯಯ ಒದುಗಯ ೇ,

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಷಾರ. ಫಲ್ಬಳಗ ಫಲ್ರ ಬಳಗ ಅಶ ಟೇ ಅಲ್ಲದ ೇ ಲ್ಕರ ಮತುು ಶಿಕ್ಷಕರ ಫ ಳವಣಿಗ ಯಲ್ಲಲ ಸದ ತನನನುನ ತನು ತ ೂಡಗಿಸಿಕ ೂೊಂಡಿದ ಮತುು ಅವರನುನ ಪ್ಯೇತಾಹಿಸುತ್ತುದ . ಈ ದಿವ ಯಲ್ಲಲ ಯರೊಂಭದದ ದೇ ನಮಭ ನಿಮ್ಮಭಲ್ಲರ ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮ . ಈ ಫರಿ ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮಯ ನಲ್ಾನ ೇಯ ಆವೃತ್ತುಯನುನ ನಿಮ್ಮಭಲ್ಲರಿಗೂ ತಲ್ುಪ್ರಸಿದ ಖುಷಿ ನಮಗಿದ . ಕಳ ದ ಸೊಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಲ ಗುರುರಿಕಲ್ನ ಗ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ ಲ ೇಖನಗಳನುನ ಯಕಟಿಸಲಗಿತುು. ಮುಖಮಗಿ ಕ ಲ್ವು ಆಸಕು ವಿಷಯಗಳಿಗ ಗುರುಗಳ ರಿಚಯ ಭಡಿದ ದೇ . ಇದರ ಮೂಲ್ಕ ಮುೊಂದ ರಿಚಯಗುವ ಹಲ್ರು ಕಲ ಗಳ ೊಂದು ಚಿತಯಣ ನಿಮುಭೊಂದಿಡಲ್ು ಯಯತ್ತನಸುತ್ತುದ , ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮ .ಈ ಸ ೂಸ ವಿಚರವನುನ ಸದುಯೇಗ ಭಡಿಕ ೂೊಂಡಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ ಳ ಯಲ್ು ಳ ೆಯ ಅವಕಶವಿದ ಎನುನವುದು ಬಳಗದ ಉದ ದೇಶ. ಮೊದಲ್ು ವಲ ಯಲ್ಲಲ ನನನದು ವಿದಮರ್ಥಿನಿಯ ತಯ ಆದಯ ಈಗ ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮ ಬಳಗದಿೊಂದ ವಲ ಗ ಸ ೂೇದ ಅನುಭವ ೇ ಫ ೇಯ . ಮಕಾಳ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಉತಾಹ ಮ್ಮಚುುವೊಂತಹದುದ. ಅಕಾ, ನ ಈ ಕಥ ಬರದ ೇನಿ, ಇಷುಟ ಗ ಳ ಯ ಗ ಳ ತ್ತಯರ email-id collect ಭಡ ೇನಿ ಅನುನತು ಅವರವರಿಗ ನಿೇಡಿದ ಜಫದರಿಯನುನ ಸೊಂತ ೂೇಷದಿೊಂದ ನಿಬಯಿಸುವುದನುನ ನ ೂೇಡಿ ನಮಭ ಬಳಗಕ ಾ ಯೇರಣ ಸಿಕಾೊಂತಗಿದ ಸಗೂ ಕಲ್ಲಕ ಗ ಭಗಿಗಿದ . ಇದರ ಜ ೂತ ಗ ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮ ತರಗತ್ತಯನುನ ಯರೊಂಭಿಸಿ ಮಕಾಳ ಜ ೂತ ನಮಭ ಡನಟ ಸ ಚಿುಸಲ್ು ಯಯತ್ತನಸುತ್ತುದ ದೇ . ಈ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಲ ಮುಕು ಸೊಂದಕ ಾ ಸ ಚುು ಯಮುಖಮತ . ಮಕಾಳ ಅನಿಸಿಕ ಗಳು, ಲ ೇಖನಗಳ ಕುರಿತು ಚಚ ಿ ಹಿೇಗ ಹಲ್ರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಕಾಳ ಜ ೂತ ಚಚಿಿಸುತ ುೇ . ಮಕಾಳು ಕ ೇವಲ್ ಷಹಿತ್ತಮಕಗಿ ಫ ಳ ಯದ ೇ ತೊಂತ್ತಯಕಗಿ ಸ ೂಸದನುನ ಕಲ್ಲಯುತ್ತುರುವುದು ಗಮನಕ ಾ ಬೊಂದ ವಿಷಯ. ಮೊದಲ್ು ಸ ೇಳಿದೊಂತ ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮ ಕ ೇವಲ್ ಮಕಾಳ ತ್ತಯಕ ಅಶ ಟೇ ಅಲ್ಲದ ೇ ಲ್ಕರ ಮತುು ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ತಯಕ ಮಗಿ ಸ ೂರಸ ೂಮಭಫ ೇಕ ೊಂಬುದು ನಮಭ ಉದ ದೇಶ . ಸಣಣ ಅನುಭವಗಳು, ವಿಚಿತಯ ನಸಿದ ಸೊಂಗತ್ತಗಳು,ಸುೊಂದರ ದೃಶಮಗಳನುನ ಕಮಮ್ಮಯದಲ್ಲಲ ಷ ಯ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಚಿತಯಕಲ ಹಿೇಗ ನಮಗ ಮನಸಿಾಗ ಮುದನಿೇಡುವ ಕಡ ಲ್ವು ಮೂಡಿಸುವ ಕ ಲ್ಸ ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮಯದುದ. ಸಗಗಿ ಈ ಸೊಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಲ ಮಕಾಳ ಸವರಚಿತ ಕಥ ಗಳು, ಚುಟುಕುಗಳು, ಛಮಚಿತಯಗಳು ,ಚಿತಯಗಳಿಗ ಸ ಚುು ತುು ನಿೇಡಲಗಿದ .

Editorial

ಸೊಂದ ಸಬನಿೇಸ

ಕ್ರಯಮಶಿೇಲ್ ಮತುು ಸೃಜನಶಿೇಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಷ ೆಮಗಿ ಫ ಳ ಯುತ್ತುದ ಫಲ್ಬಳಗ . ಈ ರಿೇತ್ತಯ ವಿವ ೇಷ ಯಯತನಗಳಲ್ಲಲ " ಆಟದ ೂೊಂದಿಗ ಗಣಿತ " ವೂ ೊಂದು. ಆಟದ ಮೂಲ್ಕ ಗಣಿತವನುನ ಸ ೇಗ ಕಲ್ಲಸಬಹುದು, ಗಣಿತವನುನ ಸ ೇಗ ಸರಳಗಿ ಮಕಾಳಿಗ ಮನವರಿಕ ಭಡಿಕ ೂಡಬಹುದು ಮತುು ಆಟವೂ ಆಗಿರಫ ೇಕು ಠವನೂನ ಕಲ್ಲತ್ತರಫ ೇಕು ಎೊಂಬ ವಿಚರದಿೊಂದ ಹುಟಿಟಕ ೂೊಂಡ ಯಯತನವಿದು. ಈ ಯೇಜನ ಯನುನ ನಮಭ ವಲ ಯಲ್ಲಲ ಯಯೇಗಿಸಿ ಫ ೇಯ ವಲ ಗಳಲ್ಲಲಯೂ ರಿಚಯಿಸಲಯಿತು. ಇದರ ೊಂದು ಝಲ್ಕಾನುನ ಈ ಸೊಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಲ ತ ೂೇರಿಸಲ್ು ಯಯತ್ತನಸಿದ ದೇ .ಇದರ ಜ ೂತ ಗ ಮೂರನ ಸೊಂಚಿಕ ಯಿೊಂದ ಯರೊಂಭದ, ಫಲ್ಬಳಗದ ವಿವ ೇಷತ ಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಉದ ದೇಶದ ಕುರಿತು ಲ ೇಖನಗಳನುನ ನಿೇ ಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಫರಿ ಖದಿ ಏಕ ಎೊಂಬುದರ ವಿವರಣ ನಿೇಡಲಗಿದ . ನಿಮ್ಮಭಲ್ಲರ ಪ್ಯೇತಾಹ ಸ ಚುುತುಸ ೂೇದೊಂತ ಚಿಗುರುಚಿಲ್ುಮ್ಮ ೊಂದ ೂೊಂದ ೇ ಸ ಜ ೆಇಡುತು ಬಹು ಜನರನುನ ತಲ್ುಲ್ು ಷಧಮ. ನಿಮಭ ಅನಿಸಿಕ , ಸಲ್ಸ , ಸೂಚನ ಗಳನುನ ನಮಭ ಬಳಗದ ೂೊಂದಿಗ ಮುಕುಗಿ ಹೊಂಚಿಕ ೂಳಿೆ ನಮಭ ುಟಟ ಯಯತನಕ ಾ ಕ ೈಜ ೂೇಡಿಸಿ.

Page 3: Chiguru chilume #04

Last issue carried a small write up in Kannada about the muktangana-- amphitheatre of our school. The audience side where we have many flower trees is getting greener by the month and in coming days will be full of shade all through the day. But the main stage still has no roof and because of the hot sun during daytime children cannot make full use of this space. Neither can we have cultural programs all round the year. Hence we need to build a roof over the stage as soon as possible. The estimated cost of this is about Rs 5 lakhs. Friends and well wishers have already contributed Rs 75000/- We request every one to help us generously. One can donate in units of Rs 500/- . More the better. Please make your donations to the following account number. Donors can avail tax exemptions for their donations. Bank Account Number: 00510101037568 Account name: Balabalaga Building fund, Canara Bank

Muktangana

Page 4: Chiguru chilume #04

ಮಕಾಳು ಮತುು ಶಿಕ್ಷಕರು ಷ ೂೇಮರ ಮತುು ಗುರುರಗಳೊಂದು ವಲ ಗ ಖದಿ ಬಟ್ ಟ ಧರಿಸಿಕ ೂೊಂಡು ಬರುವುದು- ಇದು ಫಲ್ಬಳಗದಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ಲನಿೊಂದಲ್ೂ ನಡ ದುಕ ೂೊಂಡು ಬೊಂದಿರುವ ೊಂದು ರಿಠ. ಈ ಖದಿ ಧರಿಸುವುದು ಕಡಾಯದ ನಿಯಮ ೇನಲ್ಲ. ಮಕಾಳಿಗ ಮತ ು ಮತ ು ತ್ತಳಿಸ ೇಳುತು ಅವರ ಮನವೊಲ್ಲಸುತು ಫ ಳ ದು ಬೊಂದಿರುವ ನಡವಳಿಯಿದು. ಅೊಂತರ್-ವಲ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಲ ಮತುು ವಲ ಯ ಸ ೂರಗಿನ ಕಯಿಕಯಮಗಳಲ್ಲಲ ಮಕಾಳು ಬಗವಹಿಸುವ ಸೊಂದಭಿಗಳಲ್ೂಲ ಮಕಾಳು ಖದಿ ಬಟ್ ಟ, ಕ ೂನ ೇ ಕ್ಷ ಖದಿ ಜಮಕ ಟ್ ಸಕ್ರಕ ೂೊಂಡಿರಫ ೇಕು ಎೊಂಬುದು ನಮಭ ವಲ ಯ ಸೊಂಯದಯ. ಆದಯ ಇೊಂಟರ್-ನ ಟ್ ಮೊಫ ೈಲ್ುಗಳ ಇೊಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ೂಲ ಖದಿ ಮಕ ? ೧. ಖದಿ- ರಿಸರ ಷ ನೇಹಿ ೨. ಖದಿ ಉತದನ ಅಕ ೇೊಂದಿಯತ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಲ ಗಯಮೇಣ ಯದ ೇಶಗಳಲ್ಲಲ ನಡ ಯುತುದ . ಇದರಿೊಂದಗಿ ಗಯಮೇಣ ಜನತ ಗ ಅದರಲ್ೂಲ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಉದ ೂಮೇಗ ಸಿಗುತುದ . ೩. ಖದಿ ಸರಳತ ಯ ದ ೂಮೇತಕ. ಥಳಕು ಬಳುಕುಗಳ ೇ ಸ ಚುಗಿರುವ ಇೊಂದಿನ ಸೊಂಸೃತ್ತಯ ಕ ೂಳುೆ-ಬಳಸು-ಬಿಷಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಬದುಕ್ರನಲ್ಲಲ ಸರಳತ ಯನುನ ರೂಢಿಸಿಕ ೂಳೆಲ್ು

ಖದಿ ಬಹಳ ಸಸಯಕ. ೪. ಖದಿ ಮ್ಮೈಗ ಹಿತಕರ. ಖದಿ ಚಳಿಗಲ್ದಲ್ಲಲ ಫ ಚುಗ ಸಗೂ ಫ ೇಸಿಗ ಯಲ್ಲಲ ತೊಂಗಿರುತುದ . ೫. ಖದಿ ಆಯ ೂೇಗಮಕರ ಖದಿ ಬಟ್ ಟ 'ಉಸಿಯಡುವುದರಿೊಂದ' ಚಮಿದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಫ ವರು ಫ ೇಗನ ಆರಿ ಸ ೂೇಗುತುದ . ಇದರಿೊಂದಗಿ ಚಮಿ ಯ ೂೇಗಗಳ ಆಗುವಿಕ ಬಲ್ು ಕಡಿಮ್ಮ. ೬. ಖದಿ ಹಲ್ರು ರಿೇತ್ತಗಳಲ್ಲಲ ರಿಸರಷ ನೇಹಿ. ಖದಿಯ ಉತದನ -ಬಳಕ -ಬಳಕ ಯ ನೊಂತರದ ನಿವಿಹಣ - ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಂತಗಳಲ್ೂಲ ರಿಸರ ಭಲ್ಲನಮ ಅತಮೊಂತ ಕಡಿಮ್ಮ. ೭. ಖದಿ ನಮಭ ನ ಲ್ದ ಚರಿತ ಯಯ ಜೇವೊಂತ ಸೊಂಕ ೇತ. ಬಟ್ ಟಯೇ ೊಂದು ನಡಿನ ಷವತೊಂತಯಯ ಸ ೂೇಯಟದ ಅೊಂಗಗಿರುವ ನಿದಶಿನ ಜಗತ್ತುನ ಫ ೇಯ ಡ ಎಲ್ಲಲಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಯ ಖದಿ ನಮಭ ಷವತೊಂತಯಯ ಚಳುವಳಿಯ ಬಹುದ ೂಡಾ ಬಗಗಿತುು ಅಲ್ಲದ ೇ ಕ ೂೇಟಿ ಕ ೂೇಟಿ ಜನರಿಗ ಸೂಪತ್ತಿಯ ಷ ಲ ಮಗಿತುು. ನವು ಫಲ್ಬಳಗದಲ್ಲಲ ಖದಿ ಆರೊಂಭಿಸಿದ ನೊಂತರ ಧರಡದ ವಿಶವವಿದಮಲ್ಯ ಕನೂನು ಕಲ ೇಜು, ಎಸ್.ಡಿ.ಎೊಂ ಇೊಂಜನಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಲ ೇಜ್ ಹಿೇಗ ಹಲ್ವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಷ ೆಗಳೄ ರಕ ೂಾಮ್ಮಭ ಖದಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ ೂೊಂಡಿದದಯ . ಇದಲ್ಲ ೇ ಸೊಂತ ೂೇಷ?

ನಮಭ ೈಶಿಷಟಯಗಳು -ಫಲ್ಬಳಗದಲ್ಲಲ ಖದಿ

Page 5: Chiguru chilume #04

ಕ ೇವಲ್ ೨-೩ ರಗಳಲ್ಲಲ ಹಲ್ರು ಮಹತವದ ಕಯಿಕಯಮಗಳು ನಡ ದಿರುವುದರಿೊಂದ ಈ ಸಲ್ದ ವರದಿ ಉ.......ದದಗಿದ . ಒದುವ ತಳ ಭ ಇರಲ್ಲ. ಅಕ ೂಟೇಬರ್ ೩ ರಿೊಂದ ಯರೊಂಭದ ಮಧಮೊಂತರ ರಜ ಯು ಅಕ ೂಟೇಬರ್ ೨೮ ರೊಂದು ಮುಗಿಯಿತು. ದಿೇವಳಿಯ ಸೊಂಭಯಮದ ಆಚರಣ , ಸಿಹಿ ತ್ತನಿಸುಗಳ ಜತ ಯಯನುನ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ೨೭ ರೊಂದ ೇ ವಲ ಗ ಸಜಯದರು. ಈ ವಷಿ ವಲ ಯ ಕ ಲ್ ಕ ೂೇಣ ಗಳಿಗೂ ಸುಣಣವನುನ ರಜ ಯಲ್ಲಲ ಹಚಿುಸಿದದರಿೊಂದ , ವಲ ಗ ೇ ಬೊಂದಗ ಕೂಡ ದಿೇವಳಿ ಎನಿಸುವೊಂತ್ತತುು. ಅೊಂದು ವಲ ಯ ಎಲ್ಲ ಷಭನುಗಳನುನ ವಮವಸಿುತಗಿ ಇಟುಟಕ ೂೊಂಡು, ಮರುದಿನ ಅೊಂದಯ ೨೯/೧೦ ರೊಂದು ಹಮಭಕ ೂಳೆಲಗಿದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಮಿಗರದ ಸಿದದತ ಯನುನ ಭಡಿಕ ೂಳೆಲಯಿತು . ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಮಿಗರ ಈ ಸಲ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಮಿಗರದ ವಿಷಯ 'ಫಲ್ಬಳಗದ ಮೂಲ್ತತವಗಳು ಸಗೂ ರಜ ಯಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕ ೈಗ ೂೊಂಡ ಕಯಿ' ಎೊಂಬುದಗಿತುು. ಫ ಳಿೆಗ ೆ ೧೦ ಕ ಾ ಸರಿಮಗಿ ಕಮಿಗರ ಯರೊಂಭಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿವಮಕ್ರುಯಲ್ಲಲ ಮುಕುಯದಷೂಟ , ಮಕಾಳಿಗ ವಿಷಯ ಮುಟುಟವುದು ಸುಲ್ಭಗುತುದ ಎೊಂಬುದು ಇದರ ಉದ ದೇಶ. ನೊಂತರ ಫಲ್ಬಳಗ ‘ಧಮನ' ಎೊಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ ಗ ಚಚ ಿ ನಡ ಯಿತು. ಧಮನ ಎೊಂದಯ ೇನು ? ಏಕ ? ಸ ೇಗ ಲ್ಲ ಭಡಬಹುದು ಎೊಂಬ ಅೊಂಶಗಳು ಚಚಿಿಸಲ್ಟಟವು. ನವು ಹತುರು ವಷಿಗಳಿೊಂದ ರೂಡಿಸಿಕ ೂೊಂಡು ಬೊಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕ ಸದಮ ಸ ೇಗ ನಡಿಯುತ್ತುದ ಎೊಂಬ ಫ ಳಕು ಚ ಲ್ಲಲಯಿತು. ಶಿಬಿರದ ಈ ಬಗವನುನ ಸೊಂಜೇವ ಭಭ ನಡಿಸಿಕ ೂಟಟರು. ನೊಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ ತರಗತ್ತಗಳ ವಿಡಿಯೇ ಚಿತಯಣವನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವ ಕಯಿಕಯಮವಿತುು, ಇದರಲ್ಲಲ ನಮಭ ವಲ ಯ ಕ ಲ್ ತರಗತ್ತಗಳನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನೊಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕಾಳನುನ ಸ ೇಗ ನ ೂೇಡಫ ೇಕ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಇರುವ ' man at school ' ಎೊಂಬ ಕ್ರರು ಉನಮಸವನುನ ಕ ೇಳಿದ ವು., ಮಗುವಿನ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಗತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮನ ಯ ರಿಸಿೆತ್ತಗ ಎಷುಟ ನ ೇರದ ಸೊಂಬೊಂಧವನುನ ಸ ೂೊಂದಿದ ಸಗು ಆ ಅೊಂಶವನುನ ಅಥಿಭಡಿಕ ೂೊಂಡು , ಮಗುವಿಗ ಫ ೊಂಬಲ್ ನಿೇಡುವುದು ಎಷುಟ ಮಹತವದ ವಿಷಯ ಎೊಂಬುದನುನ ಅದು ಮನಗಣಿಸಿತು. 'class of rowdies’ ವಿೇಡಿಯ ಕೂಡ ನ ೂೇಡಿದ ವು . ಸ ಸಯ ೇ ಸ ೇಳುವೊಂತ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಲ ಇರುವ ಯೌಡಿಗಳ ಷಮಥಮಿವನುನ ಬಳಸುವಸಗದಲ್ಲಲ ಇದು ಷಧಮ ಎೊಂದು ಅದು ತ್ತಳಿಸಿತು. ಈ ಬಗದಲ್ಲಲ ಷಕಷುಟ ವಿಷಯಗಳು ಚಚಿಿತದವು. ುಸುಕಗಳ ವಮೊಂಗಮ ಚಿತಯಗಳ ಅನುದಗಳು. ನವು ಲ್ಕರು/ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಷಯಗಳನುನ ಸ ೇಗ ನಿವಿಹಿಸುತ ುೇ ಸಗೂ ಸ ೇಗ ನಿವಿಹಿಸಿದಯ ಉತುಮ ಎೊಂಬ ಭಹಿತ್ತಯನುನ ನಿೇಡಿದವು. ವಸೊಂತ ಭೌಶಿ ಈ ುಸುಕವನುನ ಒದಿದದರಿೊಂದ, ಅವರು ಕಮಿಗರದ ಈ ಬಗವನುನನಡ ಸಿಕ ೂಟಟರು. ಊಟದ ಅವಧಿಯ ನೊಂತರದ ಮುಖಮ ಕ್ರಯಯ ಎೊಂದಯ ಎ.ಎಸ್.ನಿೇಲ್ ಅವರ 'ಸಮರಹಿಲ್' ುಸುಕದ ಬಶೊಂತರದ ಸವಲ್ ಬಗವನುನ ಒದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎೊಂಬ ರಿಕಲ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಮಗಯ ಫ ಳವಣಿಗ ಗ ಸ ೇಗ ೂರಕಗಫ ೇಕು ಎೊಂಬುದನುನ ಅಥ ೈಿಸಿಕ ೂಳುೆವದು. ಶಿಯೇಮತ್ತ ಅನುಭ ಢವಳ ಅವರು ಅನುದಿಸಿದ ಮೊದಲ್ ಬಗ 'ಸಮರಹಿಲ್‘ ವಲ ಯ ಮುಖಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ ಗ ಸ ೇಳುತುದ . ವಿದಮರ್ಥಿಯಬಫ/ಳು ಸ ೇಗ ಆತಭವಿವವಸವನುನ ವಲ ತವರಣದ ಮೂಲ್ಕ ಡ ಯಲ್ು ಷಧಮವಿದ ಎೊಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸುವ ಈ ಬಗ ಅತಮೊಂತ ಸರಳ ಸಗೂ ಅಥಿಗಭಿಿತಗಿದ . ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಲ ಫಲ್ಬಳಗದ ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಲ 'ಸಮರಹಿಲ್' ುಸುಕದ ಅೊಂಶಗಳು ಚಚಿಿತದವು. ಬಶೊಂತರ ಸಗೂ ಸಮರಹಿಲ್ ವಲ ಯ ರಿಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಷಟದವು. ಇದನುನ ಯತ್ತಬ ಭೌಶಿ ನಡ ಸಿಕ ೂಟಟರು.

ನೊಂತರದ ಕ ೂನ ಯ ಬಗದಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಜ ಯಲ್ಲಲ ಭಡಿದ ಯಯತನಗಳು ಸಗೂ ಶಿಬಿರದ ಬಗ ಗ ಹಿಭಭಹಿತ್ತ ನಡ ದವು. ಉತುರತ್ತಯಕ ಗಳ ಭೌಲ್ಮಭನ ಸಗೂ ಠ ಟಿಣಿಗಳ ಜ ೂತ ಗ ಊರಿಗ ಸ ೂೇಗಿ, ಬೊಂದು, ದಿೇವಳಿಯ ತಮರಿ ಭಡಿ, ಕ ಲ್ುಸುಕಗಳನುನ ಒಡುವು ಷಧಮಯಿತು ಎೊಂಬ ಭತ್ತನ ೂೊಂದಿಗ ಶಿಬಿರ ಉತುಮಗಿ ನಡ ದು ಉಯುಕು ಎನಿಸಿತು ಎೊಂಬ ಬವ ವಮಕುಯಿತು. ಯತ್ತ ಸಲ್ವೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಬಿರಗಳಿಗ ವಿೇಕ್ಷಕಯಗಿ ೊಂದಿಬಫರು ಲ್ಕರನುನ ಆಮೊಂತ್ತಯಸಲಗಿರುತುದ . ಸಗ ೇ ಈ ಸಲ್ ಶಿೇಮತ್ತ ವಿಜಯಶಿಯೇ ಸುಯ ೇೊಂದಯ ಸಗೂ ಶಿಯೇ.ಕುಕನೂರ್ ಇವು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಲ ಬಗವಹಿಸಿ ತಮಭ ಅನಿಸಿಕ ಅಭಿಯಯಗಳನುನ ವಮಕುಡಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಲ ಮಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಗಿ ಎಶ ೂಟೊಂದು ರಿಶಯಮ ಡುತ್ತುೇರಿ ಎೊಂದು ಮ್ಮಚುುಗ ಯನುನ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹಿೊಂದಿನ ಎರಡು ಶಿಬಿರಗಳನುನ ಡ ೇಸಿ, ಅಕಾಮಭ, ಮೇನಕ್ಷಿ ನಡ ಸಿದದಯ , ಈ ಶಿಬಿರವನುನ ಯ ೂೇಹಿಣಿ ಮತುು ಗಿಯೇಟ್ ನಡ ಸಿಕ ೂಟಟರು. ಟ್ಟಯ ಶಿಬಿರು ಯಶಸಿವಮಯಿತು. ನ ೊಂಬರ್ ೧, ಕನಿಟಕ ಯಜ ೂಮೇತಾವ ನ ೊಂಬರ್ ೧ ಕನನಡಿಗರಿಗ ದ ೂಡಾ ಹಬಫ. ಈ ವಷಿ ೫೯ನ ೇ ಕನನಡ ಯಜ ೂೇತಾವ. ವಲ ಯಲ್ಲಲ ಫ ಳಿಗ ೆ ಕಯಿಕಯಮವನುನ ಆಯೇಜಸಲಗಿತುು. ಸ ೂಸ ವಿಚರಗಳು 'ಫಲ್ಬಳಗದ ತಲ 'ಗ ಕಾನ ಸ ೂಳ ಯುತು . ಸಗ ೇ ಈ ಸಲ್ ಬೊಂದ ಅದುಬತ ವಿಚರ ೊಂದಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಹಳ ಯ ವಿದಮರ್ಥಿ/ನಿಯನುನ ಅತ್ತರ್ಥಮಗಿ ಕಯ ಯುವುದು ಎೊಂದು ಯೇಚನ ಬೊಂದದ ದ ತಡ ಎಲ್ಲರಿಗು ಅದುಬತ ಎನಿಸಿ, ಪ್ರಗ ಸಿಕುಾ ಅದು ಕಯಿರೂಕೂಾ ಬೊಂತು. ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಲ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಿವಿಲ್ ವಿಬಗದಲ್ಲಲ ಡಿಪ್ಲೇಭ ದವಿ ಡ ದು cet ಅಲ್ಲಲ/ ಯ ೇಶರಿೇಕ್ಷ ಯಲ್ಲಲ ಉನನತ ಷನೆ ಗಳಿಸಿ, ಈಗ ಬಿ.ಇ(ಬಿ.ವಿ.ಬಿ ಕಲ ೇಜು, ಹುಬಫಳಿೆ) ಭಡುತ್ತುರುವ ನಿಶಟವೊಂತ, ಯಭಣಿಕ ವಿದಮರ್ಥಿ ಸುಮಧವ ಮುಜುಮದರ್ ಈ ಸಲ್ದ ನಮಭ ಅತ್ತರ್ಥಮದ. ಅತ್ತರ್ಥ ಷೆನಕ ಾ ನನು ಚಿಕಾವ ಎೊಂದು ಸ ೇಳಿದರೂ ಅವನ ಆತಭವಿವವಸ ಎಷಿಟತ ುೊಂದಯ ಪ್ರಕ ೂೊಂಡುಬಿಟಟ. ನಮಗ ಖುಷಿ, ಕುತೂಹಲ್!! ಮಕಾಳಿಗೂ ಇದು ಮೊೇಜಗಿತುು. ಆದಯ ಮಕಾಳು ಸಿಕಾ ಳ ೆಯದ ಲ್ಲವನೂನ ಹಿೇರಿಕ ೂೊಂಡಯ ಏನಗಬಹುದು/ ನನಗಬಹುದು ಎೊಂಬುದನುನ ತ ೂೇಇಸಿದ ಆತ. ವಲಚಟುವಟಿಕ ಗಳು ಮುೊಂದಿನ ಕಲ ೇಜು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಉಯುಕುಗುತು ಎೊಂಬ ಭತು ಸ ೇಳಿ, ನವು ಹುಟಿಟದ ಕ್ಷಣದಿೊಂದಲ ೇ ಕನನಡಿಗರು, ನಮಭ ಸ ಸರು ನೊಂತರ ಬರುತುದ ಎೊಂಬ ಅದುಬತ ಭತನುನ ಸ ೇಳಿದ. ಕಯಿಕಯಮಮದಲ್ಲಲ ೫,೬ ಮತುು ೭ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳಿಗ 'ಕನಿಟಕ ರಸಯವ ನ' ಕಯಿಕಯಮವಿತುು. ಎಲ್ಲ ವಿದಮರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ತ ಹುರುಪ್ರನಿೊಂದ ಇದರಲ್ಲಲ ಬಗವಹಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸ ೂಸ ಭಹಿತ್ತಗಳು ದ ೂಯ ತವು. ವಮಮ್, ಯಹಿ, ಕ ೇದಯ ೇಶವರ, ಶೊಂಕರ ಜ ೂೇಷಿ ಸಗೂ ನಚಿಕ ೇತರ ತೊಂಡ ಯಥಮ ಷೆನ ಡ ಯಿತು. ಟಿಟನಲ್ಲಲ ರಸಯವ ನ ಕಯಿಕಯಮ ಬಹಳ ಚ ನನಗಿ ನಡ ಯಿತು. ೮,೯, ಮತುು ೧೦ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ವಿದಮರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂಗೂಫಯಿ ಸನಗಲ್, ಯು.ಆರ್. ಅನೊಂತಮೂತ್ತಿ ಸಗೂ ಗ ೂೇಲ್ಕೃಷಣ ಅಡಿಗರ ಬಗ ಗ ಭತನಡಿ ಅವರ ಹಿರಿಮ್ಮಯನುನ, ಷಧನ ಗಳನುನ ತ್ತಳಿಸಿಕ ೂಟಟರು.

ವಲ ಯ ವರದಿ

Page 6: Chiguru chilume #04

ಅೊಂದು ವಲ ಯನುನ ನ ೂೇಡಲ್ು ಧರಡದ ಸುಯ ೇಶಫಬು ಮತುು ದವಣಗ ಯ ಯ ಯಘವ ಅವರ ಕುಟುೊಂಬಗಳು, ಮ್ಮೈಸೂರಿನಿೊಂದ ರಮ್ಮೇಶ ಕ್ರಕ ಾೇರಿ ಸಗೂ ಅವರ ರಿರ ಮತುು ಷ ನೇಹಿತರು ಬೊಂದಿದದರು. ಬಹಳ ಖುಷಿಟಟರು. ೧೦. ೩೦ ರಿೊಂದ ೧೨. ೪೫ ರವಯ ಗ ುಣ ಯ ಶಿಯೇ. ಜನನ್ ಇವರು 'ಮಕಾಳು ಸ ೇಗ ಕಲ್ಲಯುತುಯ ' ಎೊಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ ಗ ಶಿಕ್ಷಕಯ ೂೊಂದಿಗ ಸೊಂದ ನಡ ಸಿದರು. ಮಕಾಳಿಗ ಮುಕುದ ತವರಣವನುನ ಕ ೂಟಟಷೂಟ ಅವರ ಕಲ್ಲಕ ಸುಲ್ಭ ಸಗೂ ವಿಷುರಗಲ್ು ಷಧಮ ಎೊಂಬ ಅೊಂಶ ಮನದಟ್ಟಯಿತು.ಇಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಸುವು ಗೌಣ. ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಮಕಾಳನುನ ಬಿಡುವದು, ಕಲ್ಲಕ ತವರಣವನುನ ಸೃಷಿಟಸುವದು, ನೊಂತರ ನಡುಯುವ ಸಹಜ ಕಲ್ಲಕ ಯನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವದು ಈಗ ನಿಜಗಿ ಆಗಫ ೇಕಗಿರುವದು ಎೊಂಬುದು ಅವರ ಸಿದಧೊಂತ. ಉದಹರಣ ಗಳ ೄೊಂದಿಗ ಈ ವಿಷಯವನುನ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ಇದಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ ತಳ ಭ ಅಗತಮ ಎೊಂದರು. ಅೊಂದು ಸೊಂಜ ವಿದಮವಧಿಕ ಸೊಂಘದಲ್ಲಲ ನಡ ದ ಷೊಂಸೃತ್ತಕ ಕಯಿಕಯಮಗಳಲ್ಲಲ ನಮಭ ವಲ ಯ ವಿದಮರ್ಥಿ ವಿದಮರ್ಥಿನಿಯರು ಬಗವಹಿಸಿ, 'ಕನನಡ ನಡು ನುಡಿ'ಗಳ ಬಗ ಗ ರೂಕವನುನ ಯದಶಿಿಸಿದರು. ಹಳ ಗನನಡದಿೊಂದ ಸ ೂಸಗನನಡದವಯ ಗ ಕನನಡ ಷಹಿತಮ ಸ ೇಗ ಫ ಳ ಯುತು ಬೊಂದಿದ ಎೊಂಬುದನುನ ಈ ಕಯಿಕಯಮ ತ ೂೇರಿಸಿಕ ೂಟಿಟತು. ದಿ. ೮.೧೧. ೨೦೧೪ ರೊಂದು ನಮಭ ಫಲ್ಬಳಗ ವಲ ಯಲ್ಲಲ ೫ ರಿೊಂದ ೧೦ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳು ಸಗು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಷ ೇರಿ ಕನಕ ಜಯೊಂತ್ತಯನುನ ಆಚರಿಸಿದ ವು ಈ ಕಯಿಕಯಮದಲ್ಲಲ ಮಕಾಳಿಗ ಸಡಿನ ಸಧ ಿಯನುನ ಏಿಡಿಸಲಗಿತುು . ೫ ಮತುು ೬ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳಿಗ ಭಕ್ರುಗಿೇತ ಸಗೂ ಬವಗಿೇತ , ೭,೮,೯ ಮತುು ೧೦ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳಿಗ ದಸರ ದಗಳ ಸಧ ಿ ಏಿಡಿಸಲಗಿತುು. ಈ ಸಧ ಿಯಲ್ಲಲ ೫,೬ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳದ ಸಮುದಮತ, ರೊಂಗ >ಯಥಮ ವಯವಣಿ, ತ್ತಫ ೇಲ್ಲ >ದಿವತ್ತೇಯ ಸಗೂ ಯಘವ ಕ ರೂರ >> ತೃತ್ತೇಯ ಷನೆ ಡ ದರು ೭, ೮ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳದ ಷೌರಭ ಸಬನಿಸ್ -- ಯಥಮ, ಭರತ್ ಕುಲ್ಕಣಿಿ -ದಿವತ್ತೇಯ ಸಗು ಷ ನೇಸ -ತೃತ್ತೇಯ ಷೆನ ಡ ದರು. ೯, ೧೦ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಲ ದಭಶಿಯೇ ಸರದ ಶ್ ಮುಖ್ -ಯಥಮ , ನಿರಿವಯವ್ ದಿವತ್ತೇಯ ಸಗೂ ಸುಮ್ಮೇಧ ಕುಲ್ಕಣಿಿ -ತೃತ್ತೇಯ ಷೆನ ಡ ದರು. ಈ ಕಯಿಕಯಮಕ ಾ ಅರ್ಥತ್ತ ಸಗೂ ನಿಣಿಯಕಯಗಿ ಶಿಯೇಮತ್ತ ಅೊಂಜಲ್ಲ ಮ್ಮಸ ೊಂದಲ , ಕುಭರಿ ವಿೇಣ ಬಡಿಗ ೇರ ಸಗೂ ಕುಭರ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲ್ಕಣಿಿ ಇವರು ಆಗಮಸಿದದರು. ಇವರಿಗ ಹೂಗುಚಛ ಸಗೂ ನ ನಪ್ರನ ಕಣಿಕ ಕ ೂಟುಟ ಷವಗತ್ತಸಲಯಿತು. "ಸೊಂಗಿೇತ ೊಂದಯ ೊಂದು ದ ೂಡಾ ಷಧನ ಇದದೊಂತ . ಅದನುನ ಸುಲ್ಭಗಿ ಡ ಯಲ್ು ಷಧಮವಿಲ್ಲ. ಅದಕಾಗಿ ದಿನೊಂಯತ್ತ ಅಬಮಸಭಡುವುದು ತುೊಂಫ ಅವಶಮ. ಎಶ ಟೇ ಕ ಲ್ಸವಿದದರೂ ಮವುದ ೇ ತ ೂೊಂದಯ ಬೊಂದರೂ ಈ ರೂಡಿಯನುನ ತಪ್ರಸದಿದದಯ ಸೊಂಗಿೇತವಶ ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮವುದನನದರೂ ಷಧಿಸಲ್ು ಷಧಮ" ಎೊಂದು ಅತ್ತರ್ಥಗಳದ ಅೊಂಜಲ್ಲ ಮ್ಮಸ ೊಂದಳ ಯವರು ಸ ೇಳಿದರು. ೯ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಸುಧನವ ಕುಲ್ಕಣಿಿ ಕನಕದಸರ ಬಗ ೆಸ ೇಳಿದನು. ಕಯಿಕಯಮದ ಕ ೂನ ಗ ನಿಣಿಯಕರು ೊಂದ ೂೊಂದು ಸಡನುನ ಸಡಿ ಮಕಾಳಿಗ ಬಹುಭನ ವಿತರಣ ಭಡಿದರು

ಈ ಕಯಿಕಯಮದಲ್ಲಲ ಅತ್ತರ್ಥಗಳ ರಿಚಯವನುನ ೧೦ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳದ ದಭಶಿಯೇ , ನಿರಿವ , ಸಗೂ ಭನಸಿ ಇವರು ಭಡಿದರು. ಕಯಿಕಯಮದ ನಿರೂಣ ಯನುನ ೂಜ ಭಡಿದಳು. ವಶಿ ಇವಳು ವೊಂದನಿಣ ಭಡಿ ಕಯಿಕಯಮವನುನ ಮುಗಿಸಲಯಿತು. ಖಮತನಮಯದ ಕನಕದಸರ ಜಯೊಂತ್ತಯನುನ ಫಲ್ಬಳಗದಲ್ಲಲ ಮಕಾಳಿಗ ಸೊಂಗಿೇತದ ಸಧ ಿಯನುನ ಏಿಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಆಚರಿಸಲಗುತುದ . ವಲ ಯಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ಲನಿೊಂದಲ್ೂ ಸೊಂಗಿೇತದ ತರಗತ್ತಗಳು ನಡ ಯುತ್ತುದುದ, ಸಡುವ ವಿದಮರ್ಥಿಗಳಿಗ ತಮಭ ಷಮಥಮಿವನುನ ಕೊಂಡುಕ ೂಳೆಲ್ು ಇದ ೂೊಂದು ಅವಕಶ. ನಲ್ುಾ ಜನರ ಮುೊಂದ ಸ ೇಗ ಸಡುವುದು ಎೊಂಬ ಹಿೊಂಜರಿಕ ಯಿೊಂದ ಸ ೂರಬೊಂದು, ಆತಭವಿವವಸವನುನ ಸ ಚಿುಸಿಕ ೂಳೆಲ್ು, ಮುೊಂದ ಸೊಂಗಿೇತವನುನ ಫ ಳ ಸಿಕ ೂಳೆಲ್ು ಈ ಕಯಿಕಯಮ ಸಹಕರಿಮಗಿದ . ಭತಡಲ್ು ಹಿೊಂಜರಿಯುವ ಮಗು, ಸಡಿದಯ ಸಡಿ ಬಹುಭನ ಡ ದಯ ಅದರೊಂಥ ಅದುಬತ ಇನಿನಲ್ಲ. ೧೧/೧೧ ಫಲ್ಬಳಗ ಸಗೂ ಉತುರ ಕನಿಟಕ ಲ ೇಖಕ್ರಯರ ಸೊಂಘ ಇವುಗಳ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಲ ಕನಿಟಕ ವಿದಮ ವಧಿಕ ಸೊಂಘದಲ್ಲಲ ಪ್ಯ. ಭಲ್ತ್ತ ಟಟಣವ ಟಿಟ ಅವರ ದತ್ತುಕಯಿಕಯಮದ ಅೊಂಗಗಿ ' ಯಜಮಬಶ ಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಧಮಮಗಫ ೇಕು' ಎೊಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ ಗ ಚಚ ಿ ನಡ ಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಲ ಫಲ್ಬಳಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಗೂ ಲ್ಕರು ವಿಷಯದರಗಿ ಸಗೂ ಉ.ಕ . ಲ ೇ. ಸೊಂಘದ ಸದಸಮರು ವಿಷಯದ ವಿಯ ೂೇಧಗಿ ಭತನಡಿದರು. ಎರಡೂ ಗುೊಂುಗಳಲ್ಲಲ ನಲ್ುಾ-ನಲ್ುಾ ಜನರಿದದರು. ಯರೊಂಭದಲ್ಲಲ ಫಲ್ಬಳಗ ಮಕಾಳು ಷವಗತಗಿೇತ (ಸ ಸಯಗಲ್ಲ ಕನಿಟಕ ಉಸಿಯಗಲ್ಲ ಕನಿಟಕ )ಸಗೂ ಅಣಕುಗಿೇತ (ಕನನಡನ ಇೊಂಗಿಲೇಷ ನುೊಂಗಿತು ) ಇವುಗಳನುನ ಯಸುುತಡಿಸಿದರು. ನೊಂತರ ಉ.ಕ.ಲ ೇ. ಸೊಂಘದ ಅಧಮಕ್ಷಯದ ಡ. ಮೊಂದಕ್ರನಿ ುಯ ೂೇಹಿತ ಅವರು ಎಲ್ಲರನುನ ಷವಗತ್ತಸಿದರು. ಯಷುವಿಕ ಭತುಗಳನನಡಿದರು. ನೊಂತರ ವಿಷಯಮೊಂಡನ ಯರೊಂಭಯಿತು.ಬಫರು ರ ಸಗೂ ಬಫರು ವಿಯ ೂೇಧಗಿ ಹಿೇಗ ಈ ಕಯಮದಲ್ಲಲ ಚಚ ಿ ನಡ ಯಿತು. ವಿಷಯಯದ ರಗಿ ಭತನದಿದವರಲ್ಲಲ ಮೊದಲ್ಲಗಯಗಿ ಶಿಯೇಮತ್ತ ವಸೊಂತ ಕನವಳಿೆ (ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ) ಯಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ ಯಜಮ ಬಶ ಮಹತವದುದ ಎೊಂಬ ಅೊಂಶವನುನ ೊಂದ ರಡು ನಿಜ ಉದಹರಣ ಗಳ ೄೊಂದಿಗ ಸಗೂ ತಮಭ ಮಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣದಬಗ ಗಿನ ೈಯಕ್ರುಕ ಅನುಭವಗಳನುನ ಹೊಂಚಿಕ ೂೊಂಡರು. ರಿಚಿತ ಬಶ ನಿೇಡುವ ಗಟಿಟತನ, ಆತಭವಿವವಸಗಳನುನ ಅರಿಯದ, ರಬಶ ನಿೇಡದು. ಹಿೇಗಗಿ ಮಗುವಿನ ವಮಕ್ರುತವ ವಿಕಸನದಲ್ಲಲ ಅಡಚಣ ಉೊಂಟ್ಗುತುದ ಎೊಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಯಯಗಿತುು. (ಆದದರಿೊಂದ ಮಗು ಫ ಳ ದು ಸಹಜ ವಮಕ್ರು ಆಗಫ ೇಕದಯ ಯಜಮಬಶ ಯೇ ಕಲ್ಲಕ ಭಧಮಮಗಫ ೇಕು). ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಲ ನ ಲ್ಾನ್ ಮೊಂಡ ೇಲ ಅವರ ‚ರಿಚಿತ ಬಶ ಯಲ್ಲಲ ಆಡಿದ ಭತು ವಮಕ್ರುಯ ಮ್ಮದುಳು, ಹೃದಯ ಸದು ನಲ್ಗ ಯನುನ ಮುಚುುತುದ . ಮ್ಮದುಳು ಶಬದಗಳನುನ ಗಯಹಿಸಿ, ಹೃದಯ ಬವವನುನ ಅಥ ೈಿಸಿಕ ೂೊಂಡು, ‘ನಲ್ಗ ’ ಯತ್ತಕ್ರಯಯಯನುನ ಭಡುತುದ . ಅದ ೇ ಆೊಂಗಲ/ಅರಿಚಿತ ಬಶ ಭತದಯ , ಶಬದ ಅಥ ಶಬದದ ಹಿೊಂದಿನ ಧವನಿ ಭತಯ ಕ ೇಳುತುದ . ಹೃದಯ ಮತುು ನಲ್ಗ ಗಳ ಕ ಲ್ಸ ೇ ಇಲ್ಲ. ವಲ ಯ ವರದಿ

Page 7: Chiguru chilume #04

ಹಿೇಗಗಿ ಆದಯಿಬವದ ಕ ೂರತ ಉೊಂಟ್ಗಿ ಶುಷಾ ವಮಕ್ರುತವ ಫ ಳ ಯುತುದ . ಇದರಿೊಂದ ಭನವಿೇಯ ಸಭಜವನುನ ನವು ಹುಡುಕುವ ರಿಸಿತೆ್ತ ಬರುತುದ . ಆದದರಿೊಂದ ಸುಖೇ, ಸಭಜಮುಖೇ ವಮಕ್ರುತವಗಳ ಫ ಳವಣಿಗ ಯಜಮಬಶ ಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಧಮಮದಗ ಷಧಮ‛ ಎೊಂದು ಅಭಿಯಯಟಟರು. ನೊಂತರ ಭತನಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಯದ ಶಿಯೇ ಅವ ೃೇಕ ಜ ೂೇಶಿ ಅವರು ಇೊಂಗಿಲಷ್ ಭಧಮಮ/ಬಶ ಬರತದಲ್ಲಲ ಕಲ್ೂರಲ್ು ಕರಣ ೇನು ಎೊಂಬುದನುನ ಆಧರಸಹಿತಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇೊಂಗಿಲಷ್ ೊಂದು ಬಶ ಮಗಿ ಬೊಂದದುದ. ನೊಂತರ ತನನ ಕಬೊಂಧ ಫಹುಗಳನುನ ಚಚಿ ಎಲ್ಲವನುನ ನುೊಂಗಿ ನಿೇರು ಕುಡಿಯುತುದ . ಕರಕೂನರನುನ ತಮರಿಸಲ್ು ಬಳಸಿದ ಈ ಬಶ ಎಲ್ಲರ ಡ ಯನಗಿ ಆಳುತ್ತುದ . ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿಸರ ಬಶ ಯ ಗಟಿಟತನವನುನ ಸ ೂೊಂದಿರುವುದು ಷಧಮ ೇ ಇಲ್ಲ ಎೊಂದು ಸಷಟಡಿಸಿದರು. ಶಿಯೇ ಗುರುಮೂತ್ತಿ ಮ್ಮಸ ೊಂದಳ ಅವರು "ಸೌದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಭಧಮಮ ಯಜಮಬಶ ಯೇ ಆಗಫ ೇಕು. ಆಗಲ ೇಫ ೇಕು."ಎೊಂದರು. "ಕನಿಟಕದ ಯಜಮಬಶ ಮದ ಕನನಡವನುನ ಉಳಿಸಲ್ು, ಫ ಳ ಸಲ್ು ಈಗ ಭತುಗಳಿಗಿೊಂತ ಕೃತ್ತಗಳ ಅವಶಮಕತ ಇದ . ಇದು ನಮಭೊಂದಲ ೇ ಯರೊಂಭಗಫ ೇಕು. ನನು ಇದನುನ ಯರೊಂಭಿಸುತ ುೇನ " ಎೊಂದರು. ಇನ ೂನಬಫ ಲ್ಕ್ರ ವಿಜಯಶಿಯೇ ಸುಯ ೊಂದಯ ಅವರು ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ತಕಿಶಕ್ರುಯ ಫ ಳವಣಿಗ ಗ , ಬವನ ಗಳ ಅಭಿವಮಕ್ರುಗ ಯಜಮಬಶ /ಭತೃಬಶ ಯೇ ಉತುಮ ಎೊಂದರು. ರೊಂಗಭೂಮ ಕ್ಷ ೇತಯದಲ್ಲಲ ಕೂಡ ಅನುಭವವನುನ ಸ ೂೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಮಕಾಳನುನ ಹತ್ತುರದಿೊಂದ ನ ೂೇಡಿದ ಆಧರದಿೊಂದ ಯಜಮಬಶ ಯಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಡ ಯುವ ಮಗುವಿಗ ಕಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಲ ಇರುವ ಆಸಕ್ರು, ಆೊಂಗಲಭಧಮಮದಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಯುವ ಮಗುವಿನಲ್ಲಲ ಕಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕ ೊಂದಯ ಅನಮ ಬಶ ಯು ನಮಗ ಭಹಿತ್ತಯನುನ ನಿೇಡುತುದ ಯೇ ಸ ೂರತು ಆನೊಂದವನುನ, ಅನುಭವವನನಲ್ಲ. ಹಿೇಗಗಿ ವಲ ಕೂಡ ನಮಗ ಫ ೇಕ ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕಾಳನುನ ಆೊಂಗಲಭಧಮಮ ವಲ ಗ ಕಳಿಸುವಲ್ಲಲ ಲ್ಕರ ಉದ ದೇಶ ಳ ೆಯದ ೇ ಇದದರೂ ಅದರ ರಿಣಮ ಮಕಾಳ ಮ್ಮೇಲ ಸ ೇಗಿರುತುದ ಎೊಂದು ಅವರು ಯೇಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎೊಂದರು. ಮುೊಂದಿನ ಜೇವನದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೆಿರತ ಗಗಿ ಅವರು ಈ ರಿೇತ್ತಯ ನಿಧಿರಗಳನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಳುೆತುಯ . ಆದಯ , ಅದರ ಬಗ ಗ ಸವಲ್ ಎಚುರವಹಿಸುವುದು ಳ ೆಯದು ಎೊಂದರು. ವಿಷಯದ ವಿಯ ೂೇಧಗಿ ಭತನಡಿದ ಉ.ಕ.ಲ ೇ ಸೊಂಘದ ಸದಷ ಮಯರು ಸದಮದ ಸಧಿತಭಕ ಯುಗದಲ್ಲಲ ಕನನಡದ ಫ ೇರುಗಳನ ನೇ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಯ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎೊಂದರು. ಇೊಂದಿನ ವಿಜ್ಞನ ಯುಗದಲ್ಲಲ ಕೊಂೂಮಟರ್ ತೊಂತಯಜ್ಞನದ ಕಲ್ದಲ್ಲಲ, ಮೊಂಗಳ ಗಯಹಕ ಾ ಕಲ್ಲರಿಸುವ ಸೊಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಇೊಂಗಿಲೇಷ ಅತ್ತಮುಖಮದ ಏಕ ೈಕ ಬಶ ಎೊಂದರು. Global village ವಿಶವಗಯಮದ ಕಲ್ನ ಯ ಈ ಕಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರ ಕ ೈಯಲ್ಲಲ ಮೊಫ ೈಲ್ಗಳು ಸಗೂ ಎಲ್ಲರ ತ ೂಡ ಯ ಮ್ಮೇಲ ಲಮಟಗಳು ಇರುಗ ಕನನಡ ನಿತಮ, ಕನನಡ ೇ ಸತಮ, ಕನನಡ ೇ ಎಲ್ಲ ಅೊಂದಯ ಷಧನ ಷಧಮವಿಲ್ಲ. ಕನನಡಿಗರು ವಿದ ೇಶಗಳಿಗ ಸ ೂೇಗಿ ತಮಭ ಬದುಕುಗಳನುನ ಸುಧರಿಸಿಕ ೂಳುೆವದು ಫ ೇಡ ೇ? ಎೊಂದು ಯಶಿನಸಿದರು. ಕನನಡ ವಲ ಗಳಲ್ಲಲ ಉತುಮ ಶಿಕ್ಷಕಯ ಲ್ಲಲದದಯ ಎೊಂದರು. ಅವರು ಕನನಡವನುನ ಸರಿಮಗಿ ಕಲ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿೇಗಗಿ ಈಗಿನ ಕಲ್ಭನಕ ಾ ಇೊಂಗಿಲೇಷ ಬಶ ಯೇ ಕಲ್ಲಕ ಭಧಮಮಗಫ ೇಕ ೊಂದರು. ಇವಯ ಲಲ ಷಕಷುಟ ಆ ೇಶಭರಿತಯಗಿ ಭತನಡಿದರು.

ಫ ೇಯ ಫ ೇಯ ಬಶ ಗಳ ಕಲ್ಲಕ ಯಿೊಂದ ಆಗುವ ಲಭಗಳ ಬಗ ಗ ಸ ಚುುವ ಆತಭವಿವವಸದ ಬಗ ಗ ಭತನಡಿದರು. ಶಬದಗಳನುನ ಬಶೊಂತರ ಭಡಿ ಬಳಸುವುದು ಮೂಖಿತನ ೇ ಎೊಂಬ ಅಭಿಯಯ ವಮಕುಡಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಭಧಮಮದ ಅೊಂಶ ೇ ಅಲ್ಲಲ ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊಂೂಣಿ ಇೊಂಗಿಲಷ್ ಭಧಮಮದ ರಗಿ ತ ಲ್ಲ ಭತನಡಿದರೂ ತವು ಕನನಡಿಗಯ ೇ. ಕನನಡ ಕಲ್ಲಸಲ್ು ತಯೊಂದಿರು ಸಮಯ ನಿೇಡಫ ೇಕು. ಕನನಡ ುಸುಕಗಳನುನ ಒದಿ ಆನೊಂದಿಸುವಷುಟ ಕನನಡ ಬಶ ಕನನಡ ಮಕಾಳಿಗ ಬರಲ ೇಫ ೇಕು ಎೊಂದರು. ವಿಷಮೊಂತರದೊಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸಯಿತು. ಮುೊಂದಿನ ಹೊಂತದಲ್ಲಲ ಸಮನವಯಕರಯದ ಡ.ಸೊಂಜೇವ ಕುಲ್ಕಣಿಿ ಅವರು ಯಜಮಬಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಧಮಮಗುವುದರ ಬಗ ಗ ಅೊಂಶಗಳನುನ ಸಷಟಡಿಸಿದರು. ಬಶ ಮಗಿ ಇೊಂಗಿಲೇಷ ಕಲ್ಲಯುವ ಬಗ ಗ ಎರಡು ಭತ್ತಲ್ಲ ಆದಯ ವಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಧಮಮಗಿ ಇೊಂಗಿಲಷ್ ನಮಗ ೇನನೂನ ಕಟಿಟ ಕ ೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಶ ಮಗಿ ಇೊಂಗಿಲಷ್ ಮತುು ಕಲ್ಲಕ ಭಧಮಮಗಿ ಇೊಂಗಿಲಷ್ ಎರಡೂ ಫ ೇಯ ೇ ಫ ೇಯ ೇ ಅೊಂಶಗಳ ೇ ಆಗಿ ಎೊಂದರು. ಅದು ಕ ೇವಲ್ ಕಲ್ಲಕ ಭಧಮಮವಲ್ಲ. ಅದ ೂೊಂದು ಸೊಂಸೃತ್ತಯ ಭೊಂಡರ. ಅದು ಮಗುವಿಗ ಇಡಿೇ ಜೇವನವನ ನೇ ನಿೇಡುತುದ . ಭನವ ಸೊಂಬಧಗಳ ಬಗ ಗ ಎಚುರಿಸುತುದ . ಅಧಮಕ್ಷಿೇಯ ಭತುಗಳನನಡಿದ ಪ್ಯ.ಭಲ್ತ್ತ ಟಟಣವ ಟಿಟ ಅವರು ವಿದಮರ್ಥಿಗಳಿಗ ಚಚಿಸಧ ಿಯ ತರಫ ೇತ್ತಯನುನ ನಿೇಡುವುದು ಅವಶಮ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಷ ೆಗಳು ಈ ದಿವ ಯಲ್ಲಲ ಸ ಚುು ಯಯತನ ಭಡಫ ೇಕು ಸದಮದ 6 ವಿಷಯದ ಬಗ ಗ ವಿಯ ೂೇಧಗಿ ಭತನಡುವವರು ಆ ಬವಕ ಾ ಸೊಂೂಣಿಗಿ ಅೊಂಟಿಕ ೂೊಂಡಿರಫ ೇಕು ಎೊಂದರು. ಅದನ ನೇ ನೂರಕ ಾ ನೂರು ಯತ್ತದಿಸಫ ೇಕು ಎೊಂದರು. ವಿಷಯದ ಬಗ ಗ ಗಮನ ಕ ೂಡದಿದದ ವಿಷಮೊಂತರಗದ ಷಧಮತ ಯೇ ಸ ಚುು ಎೊಂದರು. ಟಿಟನಲ್ಲಲ ಕಯಿಕಯಮ ಅತಮೊಂತ ಯಶಸಿವ ಆಯಿತು. ಫಲ್ಬಳಗಕ ೂಾೊಂದು ಸ ೂಸ ಯಯತನವೂ ಆಯಿತು. ಮಕಾಳಿೊಂದ ತಮಗ ಚಚಿಸಧ ಿಯನುನ ವಲ ಆಯೇಜಸಫ ೇಕು ಎೊಂಬ ಅಭಿಯಯ ವಮಕುಗಿದ .

ವಲ ಯ ವರದಿ

Page 8: Chiguru chilume #04

ಗಣಿತ ೊಂದು ಅದುಬತ ವಿಜ್ಞನ. ಇದನುನ, ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞನಗಳ ತಯಿ ಎೊಂದ ೇ ರಿಗಣಿಸಲಗಿದ . ಈಗ, ಹಲ್ವು ಸೊಂವ ೃೇಧನ ಗಳಿಗ , ಗಣಿತವಿಲ್ಲದ ಮಖಮನ ಅಷಧಮ. ಇದನುನ ಒದುಗ ‚ಏನ್ ಗಣಿತನ ೂೇ ಏನ ೂೇ? ಮರಿಗದುಯ ಇದಯ ಮ್ಮೇಲ್ ಸ ೇಗ್ ಪ್ರಯೇತ್ತ ಬರತ ೂುೇ? ನ ಕಣ ‛ ಎೊಂದು ಹಲ್ವರು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಲ ಅೊಂದುಕ ೂೊಂಡಿರಬಹುದು. ಗಣಿತವನುನ ‘ಕಬಿಫಣದ ಕಡಲ ’ ಎೊಂದು ಕೂಡ ಸ ೇಳಲಗುತುದ . ಇದ ೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಅನ ೇಕ ವಿದಮರ್ಥಿಗಳು S.S.L.C , P.U.C ಸಗೂ ವಿವಿಧ ವ ಯೇಣಿಯ ರಿೇಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಲ ಕಡಿಮ್ಮ ಅೊಂಕ ಗಳಿಸುತ್ತುದದಯ . ಈ ವಿಶದಕರ ಸೊಂಗತ್ತಯನುನ ಕುರಿತು ಆಲ ೂೇಚಿಸಿದಗ, ಸೊಂಜೇವಭಭ ಅವರ ಅರಿವಿಗ ಬೊಂದ ಕರಣ, ಮಕಾಳಿಗ ಸಿಗದ ಗಣಿತದ ಭದಯ ಅಡಿಯ. ಈ ಅಡಿಯವನುನ ಸರಿಡಿಸಲ್ು ಫಲ್ಬಳಗದಲ್ಲಲ 2012-13 ಮತುು 2013-14 ನ ೇ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಷಲ್ಲನಲ್ಲಲ ‘ಆಟದ ೂೊಂದಿಗ ಗಣಿತ’ ಎೊಂಬ ವಿಷಯವನುನ ೧ ರಿೊಂದ ೪ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳಿಗಗಿ ಯರೊಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಇೊಂಡಿಕ ೇರ್ ಸೊಂಷ ಯೆ ಕವಿತ ಡಿಮ ಅವರು ಕ ೈಜ ೂೇಡಿಸಿದರು. ಇದರ ಮುಖಮ ಉದ ದೇಶ ೧ ರಿೊಂದ ೪ ನ ೇ ತರಗತ್ತಯ ಮಕಾಳಿಗ ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ನ ಗಳ ಅಡಿಯ ಆಟದ ಮುಖೊಂತರ ಭಡಿ, ಅವರಿಗ ಗಣಿತದ ಬಗ ೆಭಯ ಹುಟಟದೊಂತ ಭಡುವುದು.ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ನ ಗಳನುನ ಮೊದಲ್ು ಸ ೇಳದ ೇ, ಆಟದಿಸುತು ತ್ತಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೂ ಆಡಬಹುದ ೀ??! ಆಟದ ೂೊಂದಿಗ ಗಣಿತ ಎೊಂದಯ ನ ನಗುವುದು, ಚನನಮಣ , ಚೌಕಫರ… ಅದ ಷುಟ ಲ ಕಾಚರ ಭಡಿ ಆಡುತ್ತುದ ದವು! ಆಟದ ಮಧ ಮ ಕೂಡಿದುದ, ಕಳ ದಿದುದ ಅರಿವಿಗ ೇ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ! ಈಗಿನ ಮಕಾಳಿಗ ಆ ಆಟಗಳ ೇ ಇಲ್ಲ. ಸಗಗಿ, ಫಲ್ಬಳಗದಲ್ಲಲ ಮಕಾಳು ಸಹಜಗಿ ಆಡುವ ಕ ಲ್ವು ಆಟಗಳಿಗ ಗಣಿತದ ರಿಕಲ್ನ ಗಳನುನ ಪ್ೇಣಿಸಲಗಿದ .

ಜಿಗಿಯಲ ೂೀ? ಎಣಿಸಲ ೂೀ? ಮಕಾಳು ಹಗೆದಟಡುತು, ಜಗಿದಗ ಎಣಿಸುತು, ಸೊಂಖ ಮಗಳ ಎಣಿಕ ಯನುನ ಕರಗತ ಭಡಿಕ ೂಳುೆತುಯ .

ಕೂಡುತ್ಾ... ಕಳ ಯುತ್ಾ... ಇದು, ನಮಭ ಚಿರರಿಚಿತ ಸವು-ಏಣಿ ಆಟ. ಆಟವನುನ ಷ ೂನ ನ ಇೊಂದ ಯರೊಂಭ ಭಡಿದಯ ದಳದಿೊಂದ ಬಿದದ ಸೊಂಖ ಮಯನುನ ಕೂಡುತು ಸ ೂೇಗುವುದು. ೧೦೦ ರಿೊಂದ ಶುರು ಭಡಿದಯ ದಳದ ಸೊಂಖ ಮಯನುನ ಕಳ ಯುತು ಸ ೂೇಗುವುದು. ಸವು-ಏಣಿಗಳ ನಡು ಗಣಿತ ಸುಳಿದಿದ ದೇ ಅರಿವಿಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ!

ಆಟದ ೂೊಂದಿಗ ಗಣಿತ

ಭಗಿಸಿ ನ ೂೀಡಿ! ಈ ಆಟದಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ವು ನಣಮಗಳನುನ ನಿದಿಿಷಟ ಸೊಂಖ ಮಯ ಗುೊಂುಗಳನನಗಿ ಭಡುವುದು. ಉದಹರಣ ಗ , ೧೩ ನಣಮ ಕ ೂಟುಟ ೨ ನಣಮಗಳ ಗುೊಂು ಭಡಲ್ು ಸ ೇಳುವುದು. ೬ ಸೊಂೂಣಿ ಗುೊಂುಗಳಗಿ ೧ ನಣಮ ಉಳಿದಗ, ೧೩ರನುನ ೨ ರಿೊಂದ ಬಗಿಸಿದಗ ೧ ವ ೇಷ ಮತುು ೬ ಬಗಲ್ಬಧ ಎೊಂಬುದು ಅಥಿಗುತುದ .

Page 9: Chiguru chilume #04

ಆಕೃತಿಗಳ ರಿರ ತ್ತಯಕ ೂೇನ, ವೃತು, ಚೌಕ ಮತುು ವಿವಿಧ ಸರಳ ಆಕೃತ್ತಗಳನುನ ಬಳಸಿ ಮನ , ಮರ, ಕರು, ಹಿೇಗ ಸೃಜನಶಿೇಲ್ ಆಕೃತ್ತಗಳನುನ ಭಡುತು ಸರಳ ಆಕೃತ್ತಗಳ ೄಡನ ಷ ನೇಹ ಫ ಳ ಸಬಹುದು.

ನದಿ ದಟಿ! ಸಮ ಎೊಂದಗ ಸಮ ಸೊಂಖ ಮಗ ಜಗಿದು, ಫ ಸ ಎೊಂದಗ ತದ ೇ ಹತ್ತುರದ ಫ ಸ ಸೊಂಖ ಮಗ ಜಗಿಯುವುದು. ಈ ಆಟಡುತು ಸಮ-ಫ ಸ ಸೊಂಖ ಮಗಳ ರಿಚಯಗುತುದ .

ಈ ಸಂಖ್ ೆ ಗ ೂತ್ ಾೀ? ಸೊಂಖ ಮಗಳ ಯಶಿಯಿೊಂದ ಸ ೇಳಿದ ಸೊಂಖ ಮಗಳನುನ ಸ ಕ್ರಾ ತ ಗ ಯುವುದ ೇ ಈ ಆಟದ ಉದ ದೇಶ. ಇದರಿೊಂದ ಸೊಂಖ ಮಗಳ ಉಚುರಣ ಗೂ, ಲ್ಲಖತ ಸೊಂಖ ಮಗಳಿಗೂ ಸೊಂಬೊಂಧ ಕಲ್ಲಸುವುದು ಸುಲ್ಭಗುತುದ .

ಸಮನತ್ ಇರಲಿ ವಿವಿಧ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಲ ಫ ೇಯ ಫ ೇಯ ಸೊಂಖ ಮಯಲ್ಲಲ ಗ ೂೇಲ್ಲಗಳನುನ ಇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಚೌಕಗಳಿಗ ಗ ೂೇಲ್ಲಗಳನುನ ಸಮಗಿ ಹೊಂಚಲ್ು ಸ ೇಳುವುದು. ಈ ಚಟುವಟಿಕ ಯಿೊಂದ, ಮವ ಚೌಕದಿೊಂದ ಎಷುಟ ಕಳ ಯಫ ೇಕು, ಮವ ಚೌಕಕ ಾ ಎಷುಟ ಕೂಡಫ ೇಕು ಎನುನವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಕೂಡು-ಕಳ ಯುವ ರಿಕಲ್ನ ಸಷಟಗುತುದ .

ಆಟದ ೂೊಂದಿಗ ಗಣಿತ

Page 10: Chiguru chilume #04

ಎರಡು ವಷಿಗಳಲ್ಲಲ ೪೦% ರಷುಟ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಲಗಿದ . ಲ್ಕರಿಗೂ ಈ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಮನ ಯಲ್ೂಲ ಅಳವಡಿಸಲ್ು ಸ ೇಳಲಗಿದ . ನೊಂತರ, ಹಿೊಂದುಳಿದ ಮಕಾಳಿಗ ಮ್ಮೇ ರಜ ಯಲ್ಲಲ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಡ ಸಿದ ಕಮಿಗರದಿೊಂದ ಮಕಾಳಿಗ ಆತಭವಿವವಸ ಮೂಡಿದ . ಈಗ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ೮೦% ರಷುಟ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಲಗಿದ . ೨೦೧೪-೨೫ ನ ೇ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಿದಲ್ಲಲ, ಈ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳನುನ ಅಯ ೂೇಬಿೊಂದ ೂ ವಲ , ಸಿದದಯಮ್ಮೇಶವರ ವಲ ಮತುು ಶಿಯೇರಮನಗರ ಸಕಿರಿ ವಲ ಗಳಲ್ೂಲ ಅಳವಡಿಸಲಯಿತು. ಈ ಕಯಿಕ ಾ ದ ೇಶೊಂಡ ಪೌೊಂಡ ೇಶನ್ ರವರು ನಿೇಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಸಯ ಮತುು ಇಬಫರು ಕ ೂೇಆಡಿಿನ ೇಟರ್ ಗಳ ಸಸಯದಿೊಂದ ಫ ೇಯ ವಲ ಮಕಾಳಿಗೂ ಆಟದ ೂೊಂದಿಗ ಗಣಿತದ ಲಭ ಸಿಗುತ್ತುದ . ಹಿೇಗ , ಮಕಾಳು ವಿವಿಧ ಆಟಗಳನುನ ಭೌಶಿ-ಭಭರ ಜ ೂತ ಆಡುತು ನಲ್ಲಯುತು ಗಣಿತ ಕಲ್ಲಯುತ್ತದದಯ . ಈಗ ನಿೇ ೇ ಸ ೇಳಿ, ಗಣಿತ, ಆಟವೊೇ ಠವೊೇ?

ತ ೇಜು ಭೌಶಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ

ಆಟದ ೂೊಂದಿಗ ಗಣಿತ

Page 11: Chiguru chilume #04

ಶ್ರೀಗಂಧ ಕನನಡ ೊಂದಯ ಆನೊಂದ ನುಡಿದಯ ಕನನಡ ಬಲ್ುಚ ೊಂದ ಕುಣಿ ನು ನಡಿನ ಈ ಕೊಂದ ರಿಮಳ ತುೊಂಬಿದ ಶಿಯೇಗೊಂಧ. ನಲಿ ಜಗವ ನ ೂೇಡಿ ಕಲ್ಲಯಫ ೇಕು ಮಗುವ ನ ೂೇಡಿ ನಲ್ಲಯಫ ೇಕು ಮಕಕಳು ಭತು ಕ ೇಳುವ ಮಕಾಳು ಬಳಿೆಗ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಭತು ಕ ೇಳದ ಮಕಾಳು ಕಭಭರನ ಇಕಾಳು .

ನಮಮ ವಲ ನಮಭ ವಲ ಸುೊಂದರ ಸೊಂಸೃತ್ತಗಳ ಆಕರ ಗಿಡಮರಗಳ ಷಗರ ಜ್ಞನ ವಿದ ಮಯ ಮೊಂದಿರ !! ನಮಭ ವಲ ಯಲ್ಲಲದ ಬಣಣದ ಚಿಟ್ ಟ ತೊಂದ ಗಳಿಯ ಅರಳಿಕಟ್ ಟ ಸಕು ವು ನವು ರೊಂಗಿನ ಬಟ್ ಟ ಕ ಲ್ವೊಮ್ಮಭ ಕಣುವ ಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ ಟ !! ರಿಸರ ಮತಯ ನಮಭ ವಲ ಏನು ಸ ೇಳಲ್ಲ ಇದರ ಲ್ಲೇಲ ಕ್ರಯೇಡ ಯಲ್ಲಲ ಜಯದ ಭಲ ಶುಕ್ಷಿಗಳಿರುವ ಸುೊಂದರ ವಲ .!!

ಮ್ಮೇಘಾ ಗಲ್ಗಲ್ಲ ೬ ತರಗತ್ತ

ಗುರುಯಜ ಸ ಗಡ ೭ ತರಗತ್ತ

ಕನನಡ ನಡು ನಮಭ ನಡು ಕನನಡನಡು ಯಣಿಕ್ಷಿಗಳ ದೊಂಡ ೇಲ್ಲ ಕಡು ಗೊಂಧದ ಮರಗಳ ಸುೊಂದರ ಬಿೇಡು ನ ೂೇಡಲ ಷುಟ ಸುೊಂದರ ನ ೂೇಡು.

ಚುಟುಕುಗಳು

Page 12: Chiguru chilume #04

ದಿೇವಳಿ ದಿೇವಳಿ ಎಲ ಲಲ್ೂಲ ದಿೇಗಳ ಆವಳಿ! ಫನ ತುರಕ ಾ ಚಿಮಭ ಫ ಳಕ್ರನ ಬುಗ ೆಗಳನ ನಬಿಫಸುವ ಟ್ಕ್ರಗಳ ಸವಳಿ !! ದಿೇವಳಿಯು ಫ ಳಕ್ರನ ಹಬಫ. ಕತುಲ ಯಿೊಂದ ಫ ಳಕ್ರನ ಡ ಗ ಬರುವ ಸೊಂಭಯಮದ ಹಬಫ. ಇದು ನಲ್ುಾ ದಿನಗಳ ಹಬಫ. ಮೊದಲ್ನ ಯ ದಿನವನುನ ನಿೇರು ತುೊಂಬುವ ಹಬಫ ೊಂದು ಆಚರಿಸುವರು. ಮರುದಿನ ನರಕ ಚತುದಿಶಿಯನುನ ಆಚರಿಸುವರು . ಆ ದಿನ ಶಿಯೇ ಕೃಷಣ ನರಕಸುರನನುನ ಸೊಂಹರಿಸಿದ ದಿನ ೊಂದು ಸ ೇಳಲಗುತುದ . ಅೊಂದು ಮನ ಯಲ್ಲಲನ ಎಲ್ಲ ಸದಸಮರು ಅಭಮೊಂಜನ ಷನನ(ಎಣ ಣ ಷನನ ) ಭಡುವರು. ಸ ಣುಣ ಮಕಾಳು, ತೊಂದ - ಅಣಣ ಮತುು ತಮಭೊಂದಿರಿಗ ಆರತ್ತ ಭಡುವರು. ನೊಂತರ ಬರುವುದು ದಿೇವಳಿಯ ಅಮಸಮ. ಅೊಂದು ಹನಗಳಿಗ ಅಲ್ೊಂಕರ ಭಡಿ ೂಜ ಸಲ್ಲಲಸುವರು. ಅೊಂಗಡಿಗಳನುನ ತಳಿರು ತ ೂೇರಣಗಳಿೊಂದ ಸಿೊಂಗರಿಸಿ ಲ್ಕ್ಷಿಿ ೂಜ ಯನುನ ಭಡುವರು. ದಿೇವಳಿಯ ನಲ್ಾನ ೇಯ ದಿನ ಬಲ್ಲ ಡಮ. ಅೊಂದು ಲ್ಕ್ಷಿಿ ಮತುು ಸರಸವತ್ತ ದ ೇವಿಯ ೂಜ ಯನುನ ಭಡುವರು. ಆ ದಿನವನುನ 'ಶುಭ ದಿನ' ೊಂದೂ ಸ ೇಳುತುಯ . ಹಳಿೆಗಳಲ್ಲಲ ಶಗಣಿಯಿೊಂದ ೊಂಡವರನುನ ಭಡಿ ೂಜಸುವರು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಜನಯ ಲ್ಲರೂ ಸ ೂಸ ಬಟ್ ಟಗಳನುನ ತ ೂಟುಟ ಸಿಹಿತ್ತೊಂಡಿಗಳನುನ ಸವಿದು ಟ್ಕ್ರಗಳನುನ ಸರಿಸುವರು. ಮನ ಯ ಅೊಂಗಳದಲ್ಲಲ ಆಕಶ ಬುಟಿಟಗಳನುನ ಸಕುವರು ಮತುು ಮನ ಯ ಮುೊಂದ ದಿೇಗಳನುನ ಹಚುುವರು. ಟ್ಟಯ ದಿೇವಳಿಯನುನ ಸೊಂಭಯಮದಿೊಂದ ಆಚರಿಸಲಗುತುದ .

ಯಶಸ್ ೬ ನ ತರಗತ್ತ

ದಿೀಪಳಿ

ರಬಂಧ

Page 13: Chiguru chilume #04

ಪಲು

ಹಿೊಂದ ವಲ್ಲಭುರದಲ್ಲಲ ಷೌವಿೇರ ಮತುು ಚಿಕ ಎನುನವ ಅವಳಿ ಮಕಾಳಿದದರು. ಷೌವಿೇರ ಜಣ. ಚಿಕ ತುೊಂಬ ಮುಗಧ . ಅವರು ಫ ಳ ದು ದ ೂಡಾವಯದರು. ೊಂದು ದಿನ ಅವರ ತಯಿ ತೊಂದ ತ್ತೇರಿಸ ೂೇದರು. ಅವರಿಗಿದದ ಆಸಿು ೊಂದು ಹಣಿಣನ ಗಿಡ, ೊಂದು ಎಕಯ ಸ ೂಲ್, ೊಂದು ಕೌದಿ, ಮತುು ೊಂದು ಹಸು. ಷೌವಿೇರ, ಚವಿೇಿಕನಿಗ " ತಮಭ,ನವು ನಮಭ ಈ ಆಸಿುಯನುನ ಸಮನಗಿ ಹೊಂಚಿಕ ೂಳ ೄೆೇಣ. ಹುಟುಟಗ ಅಣಣ ತಮಭೊಂದಿರಿದದರೂ, ಫ ಳ ಯುಗ ದಮದಿಗಳು ತನ ೇ? ನನು ಸರಿಮಗಿ ಆಸಿುಯನುನ ಬಗ ಭಡುತ ುೇನ . ನಿೇನು ಪ್ರಕ ೂೇ" ಎೊಂದನು. ಅದಕ ಾ ಚಿಕ "ಅಣಣ, ನನು ನಿನನ ಭತ್ತಗ ಎೊಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎನುನವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕ ೂಳುೆತ ುೇನ ." ಎೊಂದನು. "ಸರಿ ಸಗಿದದಯ ಕೌದಿಯನುನ ನಿೇನು ಮುೊಂಜನ ಉಯೇಗಿಸು. ನನು ಯತ್ತಯ ಉಯೇಗಿಸುತ ುೇನ . ಹಸುವಿನ ಮುೊಂಬಗ ನಿನನದು, ಹಿೊಂಬಗ ನನನದು. ಗಿಡದ ಮ್ಮೇಲ್ು ಬಗ ನನನದು, ಕ ಳಬಗ ನಿನನದು ಅೊಂತಯೇ ಸ ೂಲ್ದ ಕ ಳಬಗ ನಿನನದು, ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಬಗ ನನನದು" ಎೊಂದ ಷೌವಿೇರ. "ಆಗಲ್ಲ" ಎೊಂದು ಚಿಕ ಪ್ರಕ ೂೊಂಡ. ಚಳಿಗಲ್ ಬೊಂದಿತು, ಚಿಕ ಕೌದಿಯನುನ ಫ ಳಿಗ ೆ ಸ ೂದುದಕ ೂೊಂಡ. ಸೂಯಿನ ತ ಸ ಚುಯಿತು. ಷ ಖ ಸ ಚುದೊಂತ ಕೌದಿಯನುನ ಫ ಳಿಗ ೆ ತ ಗ ದಿರಿಸಿದ. ಅದಲ್ಲದ ೇ ಆತನಿಗ ಫ ೇಕದಷುಟ ಕ ಲ್ಸವಿದಿದದದರಿೊಂದ ಕೌದಿಯನುನ ಸ ೂತುುಕ ೂೊಂಡು ಭಡಲರ. ಗಿಡದ ತಳವನುನ ಸವಚಛಡಿಸಿ ತ್ತ ಭಡಿ, ನಿೇರನುನ ಕಟಿಟ, ಕಳ ತ ಗ ದು ಸ ೂಲ್ಕ ಾ ಗ ೂಬಫರ ಸಕ್ರ, ಸಸಿಗಳಿಗ ನಿೇರು ಉಣಿಸಿದ. ಹಸುವನುನ ಷನನಭಡಿಸಿ ಮ್ಮೇವು ತ್ತನಿನಸಿ ನಿೇರು ಕುಡಿಸಿದ. ಯತ್ತಯಮಯಿತು. ಚಳಿ ಶುರುಯಿತು. ಷೌವಿೇರ ಕೌದಿ ಸ ೂದುದಕ ೂೊಂಡು ಮಲ್ಗಿದ. ಚಿಕ ಚಳಿಯಲ್ಲಲ ನಡಗುತು ಕುಳಿತ. ಹಿೇಗ ದಿನಗಳು ಸರಿದವು. ಹಣಿಣನ ಗಿಡದ ತುೊಂಫ ಹಣುಣಗಳದವು. ಷೌವಿೇರ ಬುಟಿಟ ತುೊಂಫ ಹಣುಣಗಳನುನ ತುೊಂಬಿಸಿಕ ೂೊಂಡ, ಚಿಕ ನ ೂೇಡುತು ನಿೊಂತ. ಆಕಳು ತ್ತೊಂದುೊಂಡು ಚನನಗಿ ಫ ಳ ಯಿತು. ಷೌವಿೇರ ಬಕ ಟುಟಗಟಟಲ ಸಲ್ು ಕಯ ದುಕ ೂಳುೆವುದನುನ ಚಿಕ ನಿೊಂತು ನ ೂೇಡುತ್ತುದದ. ಸ ೂಲ್ದಲ್ಲಲ ಗ ೂೇಧಿಯ ತ ನ ತೂಗಡಿದವು. ಷೌವಿೇರ ಗ ೂೇಧಿಯನುನ ಚಿೇಲ್ಕ ಾ ತುೊಂಬಿಕ ೂೊಂಡ. ಚಿಕ ಅದರ ಫ ೇರನುನ ಆಯುದಕ ೂೊಂಡ. ವಷಿದ ಕ ೂನ ಯಲ್ಲಲ ಷೌವಿೇರ ಸಿರಿವೊಂತನದ, ಚಿಕ ನಿಗಿತ್ತಕನದ. ೊಂದು ದಿನ ಚಿಕ ತುೊಂಫ ಫ ೇಸರದಿೊಂದ ಕುಳಿತ್ತದದಗ ಜತ ಯಗ ಬೊಂದ ನ ಯ ಹಳಿೆಯ ಹುಡುಗಿ ರುಣಿ ಇವನನುನ ನ ೂೇಡಿ "ಚಿಕ ಮಕ ಅಳುತ್ತುೇಮ?" ಎೊಂದಳು. ಚಿಕ ಇದದ ಕರಣ ಸ ೇಳಿದ. ರುಣಿ ನಕುಾ "ನನ ೂೊಂದು ಉಯ ಸ ೇಳುತ ುೇನ . ಅದರೊಂತ ಯೇ ಭಡು. ನಿನನನುನ ಮುೊಂದಿನ ಜತ ಯಯಲ್ಲಲ ಕಣುತ ುೇನ ." ಎೊಂದು ಉಯ ಸ ೇಳಿ ಭಯದಳು. ಚಿಕ ಸೊಂಜ ಯ ಸ ೂತ್ತುಗ ಕೌದಿಯನುನ ನಿೇರಿನಲ್ಲಲ ನ ನ ಸಿದ. ಷೌವಿೇರ ಆ ದ ದ ಕೌದಿಯನುನ ಸ ೂದುದಕ ೂೊಂಡು ಗಡಗಡನ ನಡಗುತು "ನಿೇನ ೇಕ ಕೌದಿಯನುನ ದ ದಭಡಿದ ?" ಎೊಂದು ಚಿಕನ ಮ್ಮೇಲ ಹರಿಸಯದ.

"ಅದು ಕ ೂಳ ಮಗಿತುು. ಅಲ್ಲದ ಮುೊಂಜನ ಅದು ನನನದು, ನನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ಅದನುನ ಸ ೇಗದರೂ ಬಳಸಬಹುದು" ಎೊಂದು ಉತುರಿಸಿದ ಚಿಕ. ಹಣಿಣನ ಗಿಡದ ತುೊಂಫ ಹೂವುಗಳಗಿದದವು. ಚಿಕ ಮರುದಿನ ಗರಗಸ ತೊಂದು ಗಿಡದ ಬುಡವನುನ ಕಡಿಯಲ್ು ಸಿಧಧನದ. ಅದನುನ ನ ೂೇಡಿ ಷೌವಿೇರ ಎದ ಬಡಿದುಕ ೂೊಂಡು "ಅಯಮೇ, ಮೂಖಿ ಗಿಡವನುನ ಕಡಿಯುತ್ತುೇಮ? ಗಿಡ ತುೊಂಫ ಹೂಗಿದ . ಎಶ ೂಟೊಂದು ಹಣಣಗುತುದ ." ಎೊಂದ. "ಅದು ನಿಜ. ಆದಯ ಗಿಡದ ಬುಡ ನನನ ಲ್ಲನದು. ಅದಕ ಾ ನನ ೇನದರೂ ಭಡುತ ುೇನ . ನಿೇನು ತಲ ಸಕಫ ೇಡ." ಎೊಂದ ಚಿಕ. "ಅಯಮೇ, ಕಡಿಯಫ ೇಡ! ಈ ಸಲ್ ಹಣಿಣನಲ್ಲಲ ನಿನಗ ಅಧಿ ಲ್ನುನ ಕ ೂಡುತ ುೇನ ." ಎೊಂದ ಷೌವಿೇರ. ಅಧಿ ಲ್ು ಫ ೇಡ. ಸ ೂೇದ ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಣಣನೂನ ನಿೇನ ೇ ತ ಗ ದುಕ ೂೊಂಡಿದಿದೇಯ. ಆದದರಿೊಂದ ಈ ಫರಿ ನನಗ ೂತ್ತಿ ಫ ೇಕು. ಮುೊಂದಿನ ಷರಿ ಅಧಿ ಅಧಿ ಭಡುವ." ಎೊಂದ ಚಿಕ. ನಿಿಹವಿಲ್ಲದ ೇ ಷೌವಿೇರ ಪ್ರದ. ಮರುದಿನ ಷೌವಿೇರ ಸಲ್ು ಹಿೊಂಡಲ್ು ಬಕ ಟುಟ ತ ಗ ದುಕ ೂೊಂಡು ಸ ೂೇದ. ಆಗ ಚಿಕ ಹಸುವಿನ ಮುಖವನುನ ಸ ೂಡ ಯುವೊಂತ ನಟಿಸಿದ. ಗಬರಿಯಿೊಂದ ಹಸು ಷೌವಿೇರನನುನ ದುದ ಒಡಿಸ ೂೇಯಿತು. "ಅಯಮೇ, ಸಲ್ು ಹಿೊಂಡುವ ಮುನನ ೇ ಹಸುವನುನ ಬಿಟ್ ಟಯಲ ೂಲೇ" ಎೊಂದು ಷೌವಿೇರ ಕ ೂೇಗ ೂೊಂಡ. "ಅಣಣ, ನನು ನನನ ಲ್ಲನ ಬಗಕ ಾ ಭತಯ ಜಫದರಿ, ಸಲ್ಲಗಲ್ಲ." ಎೊಂದ ಚಿಕ.

ಮತ ು ಅವರಲ್ಲಲ ೊಂದಯಿತು. ಈ ವಷಿವಿಡಿೇ ಚಿಕನ ೇ ಸಲ್ು ಉಯೇಗಿಸುವುದು, ಮುೊಂದಿನ ವಷಿದಿೊಂದ ಸರಿಮಗಿ ಅಧಿ ಲ್ು ಎೊಂದು ತ್ತೇಭಿನಯಿತು. ಈ ವಷಿ ಸ ೂಲ್ದಲ್ಲಲ ಚಿಕ ನ ಲ್ಗಡಲ ಸಕ್ರದ. ಷೌವಿೇರ ನ ೂೇಡುವ ನ ೂೇಡುವ ಗ ೂೇಜಗ ೇ ಸ ೂೇಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಫ ಳ ಹುಲ್ುಷಗಿ ಬೊಂದಿತು. ಚಿಕನ ಶಯಮದಿೊಂದ ಭೂಮಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಹಸಿರು ಎಲ ಮತುು ಭೂಮಯ ಳಕ ನ ಲ್ಗಡಲ ಬಲ್ಲಯಿತು. ಚಿಕ ನ ಲ್ಗಡಲ ಯನುನ ಚಿೇಲ್ದಲ್ಲಲ ತುೊಂಬಿದ. ಹಸಿರು ಷ ೂು ಷೌವಿೇರನ ಲಯಿತು. ಚಿಕ ಆ ವಷಿ ಸಲ್ು, ಹಣುಣ ಮತುು ನ ಲ್ಗಡಲ ಭರಿ ಸಿರಿವೊಂತನದ. ಷೌವಿೇರ ೊಂದ ೇ ಸಮನ ೇ ದದಡಿ ಸ ೂೇದ. ಮುೊಂದಿನ ವಷಿ ಬೊಂದಿತು. ಷೌವಿೇರ ತಮಭನ ೂಡನ ಸೊಂಧನಕ ಾ ಬೊಂದ. "ತಭಭ, ಈ ಫರಿ ನವು ಎಲ್ಲದರಲ್ೂಲ ಸರಿ ಸಮನಗಿ ಹೊಂಚಿಕ ೂಳ ೄೆೇಣ" ಎೊಂದ. ಆದಯ ತಮಭ ಅದನುನ ಪ್ರಕ ೂಳೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವನು ಈಗಗಲ ಸೊಂದಿಸಿದ ಹಣದಿೊಂದ ಫ ೇಯ ಆಸಿು ಖರಿೇದಿಸಿದದ. ಭತು ಕ ೂಟಟೊಂತ ರುಣಿ ಬೊಂದಳು. ಇವಳಿಗಿೊಂತ ಉತುಮ ಆಸಿು, ಹಿತ ೈಷಿ ಮವುದೂ ತನಗಿಲ್ಲ ಎೊಂದುಕ ೂೊಂಡು ಚಿಕ ಅವಳನುನ ಪ್ರಸಿ ಮದು ಮದ. .

ಉಜವಲ್ಸಿೊಂಗ ಬತಖೊಂಡ ೧೦ನ ೇ ತರಗತ್ತ

ಪಲು

(ಷಧರ)

ಕಥ

Page 14: Chiguru chilume #04

ಮೊನ ನ ಸೊಂಜ ನನನ ಫೇನ್ ರಿೊಂಗಣಿಸಿದಗ ಅತುಲ್ಲೊಂದ ತಮಭ ಎೊಂದಿನ ವಿಶಿಷಟ ವ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲ " ನಮಷಾರ್, ನನು ಡ. ಸೊಂಜೇವ ಕುಲ್ಕರಣಿ ಭತಡೂದು; ಚಿಗುರು ಚಿಲ್ುಮ್ಮಗ ಈ ಸಲ್ ನಿಮಭ ಲ ೇಖನ ಫ ೇಕಲಲ" ಎೊಂದಗ ನನನಲ್ಲಲ ೊಂದು ರಿೇತ್ತಯ ದುಗುಡ!" ಮತು ಎರಡ ದಿನದಗ್ ಫ ೇಕು" ಅೊಂದಗ, ದುಗುಡ ಆತೊಂಕಗಿ ಭಿಟುಟ, ಏನೂ ತ ೂೇಚದ ೇ " ಹೂೊಂ ಸರಯ!" ಎೊಂದುಬಿಟ್ ಟ.'ಗಡುವಿದದಯ ೇ ಕ ಲ್ಸ ಷಧಮ' ಎೊಂದು ಮನಸಿಾನ ಮೂಲ ಯ ದನಿಯೊಂದು ಸ ೇಳಿದ ಸಭಧನ ಸವಲ್ಮಟಿಟಗ ಕ ಲ್ಸ ಭಡಿತ ನಿನ. " ಫಲ್ಬಳಗದ ಲ್ಕನಗಿ ನನನ ಅನುಭವ" ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ ೆ ಕ ಲ್ವು ಅನಿಸಿಕ ಗಳನುನ ಹೊಂಚಿಕ ೂಳೆಬಯಸುತ ುೇನ . ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ ದೇಶ ವಮಕ್ರುತವ ವಿಕಸನ ೇ ಸ ೂರತು ಕ ೇವಲ್ ಜೇವನ ೂೇಯದ ಷಧನವನುನ ಗಳಿಸುವ ಭಗಿವಲ್ಲ ಎೊಂಬುದು ನನನ ಧೃಡ ನೊಂಬಿಕ . ಅದು ರಿಣಮಕರಿಮಗಲ್ು ೈಜ್ಞನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಧತ್ತ ಸಗೂ ಯಥಮಕ ಹೊಂತದಲ್ಲಲ ಭತೃಬಶ ಯೇ ಅಧಮಯನ ಭಧಮಮಗಿರುವುದು ಅತಮವಶಮ ಎೊಂಬುದೂ ಅಶ ಟೇ ಸತಮ. ಭತೃಬಶ ಕಲ್ಲಕ ಯ ಭಧಮಮದಗಲ ೇ ಮಕಾಳ ಮನಸುಾ ಸಹಜಗಿ ಅರಳಲ್ು ಷಧಮ. ನನು ಮೊದಲ್ು ಗದುಗಿನಲ್ಲಲ ನನನ ಮಗಳನುನ ಕನನಡ ಭಧಮಮಕ ಾ (ಶಿಶುವಿಸರ) ಷ ೇರಿಸಿದಗ ನನಗ ಇತರರಿೊಂದ ಪ್ಯೇತಾಹಕ್ರಾೊಂತ ಸ ಚುು ದ ೂಯ ತದುದ ಹುಫ ಫೇರಿದ, ಸೌಸರಿದ, ಕಳಕಳಿಯ ನ ೂೇಟಗಳು ಸಗೂ ಬುದಿಧದಗಳು ! ”ಜಗತುು ಎತು ಸ ೂರಟಿದ , ನಿೇ ಎತುಲ ೂೇ ಸ ೂರಟಯ ಸ ೇಗ ? ನಿನನದು ಕೂಮೊಂಡೂಕ ಯವೃತ್ತು ! You have fixed ideas. ಅವಳನುನ ಆೊಂಗಲ ಭಧಮಮಕ ಾ ಷ ೇರಿಸು. ಈಗ ಎಷುಟ ಕೊಂಪ್ರಟಿಷನ್ ಅದ ಗ ೂತ ುೇನು?” ಇತಮದಿ ಇತಮದಿ...... ಅಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ ನಮಭ ದ ೇಶದಲ ಲೇ, ನಮಭ ಯಜಮದಲ ಲೇ ನಮಭಬಶ ಯ ಬಗ ೆ ಇರುವ ಪ್ರಯೇತ್ತ, ಗೌರವ ಇದು ! ಬಶಭಿಭನ ಸ ೂೇಗಲ್ಲ, ತಮಭದ ೇ ಮಗುವಿನ ಮುದುದ ಮನಸಾನುನ ಪ್ೇಷಿಸಿ ಅದನುನ ಹೊಂತ ಹೊಂತಗಿ ಬಲ್ಡಿಸುವುದು ಸ ೇಗ ಎೊಂಬುದರ ಬಗ ೆಮದರೂ ಯೇಚಿಸುತುಯ ಯೇ ? ಅದೂ ಇಲ್ಲ ! ಈಗಿನ ದಿನಭನದಲ್ಲಲ ತಮಭ ಮಗು ಅತಮೊಂತ ದುಫರಿ ಶುಲ್ಾ ವಿಧಿಸುವ, ಶಿಸಿುನ ಸ ಸರಿನಲ್ಲಲ ಉಸಿರುಗಟಿಟಸಿಬಿಡುವ, ಸ ೂಯ ಗಟಟಲ ಸ ೂೇೊಂವಕಿ ವಿಧಿಸುವ ಸಗೂ ಕೊಂದನ ಫಯಲ್ಲಲ ಶಿೇಘಯಗಿ ಇೊಂಗಿಲಷ್ ಸ ೂಮಭಸುವ ವಲ ಗಳಿಗ ಷ ೇರಿಸದಿದದಯ ಅದು ಮಗುವಿಗ ಭಡುವ ಘೂೇರ ಅನಮಯ ! ನಳ ಇನ ೂನಬುಯ ನಿಮ್ ಮಗು ಮಷಲ್ಲಗ ಸ ೂೇಗುದ ಅೊಂತ ಕ ೇಳಿದಯ ಏನ್ ಸ ೇಳ ೄೇದು ಅೊಂತ ವಿಚರ!

ನವೊಂತೂ ಇೊಂಗಿಲಷ್ ಸರಿತನಯಗಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಲಲ, ಮಕೆರ ಕಲ್ಲೇಲ್ಲ ಅೊಂತ ತಮಭ ಕ್ರೇಳರಿಮ್ಮಯ ನಿರಣ ಯ ಜಫದರಿಯನುನ ುಟಟ ಕೊಂದಮಭಗಳ ಮ್ಮೇಲ ಅತಮೊಂತ ಕಳಕಳಿಯಿೊಂದ ಸ ೇರುವವರು ಬಹಳ ಜನ. ಆ ಮಗುವಿನ ವಯಷ ಾೇನು, ಅದಕಾ ಏನು ಫ ೇಕು, ಅದರ ಮನಸು ಏನ್ ಬಯಸುದ- ಇದ ಲಲ ಮರಿಗ ಫ ೇಕು ಮರಿಗ ಫ ೇಕು? ಇೊಂಥ ಉಸಿರುಗಟಿಟಸುವ ತವರಣದಲ್ಲಲ ಸೊಂಜೇವಿನಿಯೊಂತ ಸಿಕ್ರಾದುದ ಫಲ್ಬಳಗ. ಇಲ್ಲಲರುವ ೈಜ್ಞನಿಕ ಸಗೂ ವಮವಸಿೆತ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಲ, ಮಗುವಿನ ಮ್ಮೇಲ ಮವುದ ೇ ಸ ೂಯ ಆಗದೊಂತ ಕಲ್ಲಸುವ ವಿಧನ ನಿಜಕೂಾ ವಲಘನಿೇಯ. ಒದು, ಆಟ್ ೂೇಟ, ಷೊಂಸೃತ್ತಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳ ಹದದ ಮಶಯಣವನುನ ಕೊಂದಮಭಗಳಿಗ ಅತಮೊಂತ ರುಚಿಕಟ್ಟಗಿ ಉಣಬಡಿಸುವ ರಿೇತ್ತ ಮವ ಲ್ಕರಿಗದರೂ ಸೊಂತಸ ತರುವದು. ಮಕಾಳು ತ ೇ ತಗಿ ವಲ ಗ ಇಷಟಟುಟ ಒಡಿ ಸ ೂೇಗುವುದು, ರಜ ಬೊಂದಯ ಹಳಹಳಿಸುವುದು ನವೊಂತೂ ನ ೂೇಡಿದಿದಲ್ಲ ! ಅವರದ ೇ ಆದ ಜಗತುು, ಅವರ ಭೌಶಿ ಭಭಗಳ ಕಕುಾಲ್ತ , ಫ ೂೇಧಕರು ಸಗೂ ವಿದಮರ್ಥಿಗಳ ಮಧ ಮ ಇರುವ ಪ್ರಯೇತ್ತ, ಸಹಠಿಗಳ ಷ ನೇಹ ಎಲ್ಲವೂ ವಿವ ೇಷದದುದ. ಯತಮಕ್ಷಿಕ ಕಲ್ಲಕ ಗ ಇಲ್ಲಲ ವಿವ ೇಷ ಮಹತವ. ಮಕಾಳಲ್ಲಲಯ ಭಿೇತ್ತ ಅಭದಯತ ಗಳನುನ ಕ್ರತ ೂುಗ ದು ಅವರನುನ ಧ ೈಯಿವೊಂತರನನಗಿ ಭಡುವ ಕಲ್ಲಕ ವಿಧನಗಳು ಸಗೂ ಎಲ್ಲಯ ೂಡನ ಸಹಜಗಿ ಫ ಯ ಯುವ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಲ ಮಕಾಳನುನ ತಮಮರು ಭಡುವುದು ಮಗುವಿನ ಬವಿ ಜೇವನದಲ್ಲಲ ಬಹುಮುಖಮ ತಯ ವಹಿಸುತು . ನನನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲಯುತ್ತುರುವುದು ಅವಳ ಷೌಬಗಮ. ಇೊಂಥ ಸುೊಂದರ ವಲ ಯನುನ ಕಟಿಟ ಫ ಳ ಸಿದ ಡ. ಸೊಂಜೇವ ಕುಲ್ಕರಣಿ ಸಗು ಅವರ ತೊಂಡದ ಎಲಲ ಸದಸಮರಿಗೂ ಬಫ ಲ್ಕನಗಿ ನನು ಚಿರಋಣಿ. ಇದು ೊಂದು ದ ೂಡಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಷ ೆಮಗಿ ಫ ಳ ಯಲ್ಲ, ಸಗೂ ದ ೇಶದ ಫ ೇಯ ಫ ೇಯ ಬಗಗಳಲ್ಲಲ ಇದರಿೊಂದ ಯೇರಣ ಡ ದು ಇದ ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಷ ೆಗಳು ಯರೊಂಭಗಲ್ಲ ಎೊಂದು ಸಯ ೈಸುತ ುೇನ .

ಡ. ಯಜೇವ್ ಗ ೂೇಠ ತನಭಯಿಯ ಅ ೩ನ ೇ ಇಯತ ು

ಪಲಕರ ಮೂಲ

Page 15: Chiguru chilume #04

ನನನ ಕ ಲ್ ೇ ಕ ಲ್ವು ಮಧುರದ, ಮಯ ಯಲಗದ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ೧೯/೧೦/೨೦೧೪ ರ ದಿನ ನನು ಮಯ ಯುವುದಿಲ್ಲ . ಕರಣ ಇಶ ಟೇ, ನನು "ಬವಷರ ವಿಜನ್ ಸಮತ್ತ"ಯಲ್ಲಲ ಷಭಜಕಕಯಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ತುದ ದೇನ . ಈ ಸಮತ್ತಯು ಮೊನ ನ ಆಯೇಜಸಿದದ ಕಯಿಕಯಮದಲ್ಲಲ ನನಗ 'ಅತುಮತುಮ ಮಹಿಳ ಕಯಿಕತ ಿ ' ಯಶಸಿು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಆ ದಿನ ನನನನುನ ೇದಿಕ ಗ ಕಯ ದು , ಕ್ರರಿೇಟ ಸಕ್ರ ನನನ ಕ ಲ್ಸಗಳ ಬಗ ೆ ಸ ೇಳಿದಗ ನನನ ಆನೊಂದಕ ಾ ರ ೇ ಇಲ್ಲದೊಂತಯಿತು. ಇದರ ಹಿೊಂದಿನ ನನನ ಶಯಮ ಅಶ ಟೇ ದ ೂಡಾದಗಿತುು. ಈಗಗಲ ೇ ತಮಗ ಲ್ಲ ತ್ತಳಿದಿರುವೊಂತ ನನು ಫಲ್ಬಳಗದ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ. ವಲ ಯ ನೊಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ನನು ಮನ ಯ ಎಲ್ಲ ಜಫದರಿಗಳನುನ ನಿಬಯಿಸಿ ನನನ ಸಮತ್ತಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಗಿಯೂ ಸಮಯ ಮೇಸಲ್ಲಟುಟ ಸರಿಮಗಿ ನಿವಿಹಿಸಲ್ು ಷಧಮಗಿದ . ಈ ನಡು ಮಕಾಳ ಅಬಮಸ, ಮಕಾಳ ಕಳಜ ಎಲ್ಲವನೂನ ನಿಬಯಿಸುವ ಸಲ್ೂ ನನನ ಮ್ಮೇಲ್ಲತುು. ಸಮತ್ತಯ ಅಧಮಕ್ಷರು ೮ ಮೊಂದಿ ಮಹಿಳ ಯರನುನ ಈ ಯಶಸಿುಗಗಿ ಆಯಾ ಭಡಿದದರು. ಅದರಲ್ಲಲ ನನನ ಸ ಸರೂ ೊಂದು. ಯಶಸಿು ಡ ದ ನನು ಆ ಆನೊಂದದ ಕ್ಷಣಗಳನುನ ಎೊಂದೂ ಮಯ ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನನನ ಯಯತನದಲ್ಲಲ ನನನ ಫ ನ ನಲ್ುಫಗಿ ನಿೊಂತು ಪ್ಯೇತಾಹ ನಿೇಡಿದ ನನನ ತ್ತ ಗಿರಿೇಶ, ಅತ ು ಸಗೂ ನನನ ಮಕಾಳನುನ ನನು ಸಭರಿಸಲ್ು ಇಷಟಡುತ ುೇನ . ನನನ ಎಲಲ ಕ್ರಯಮಶಿೇಲ್ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಲ್ಲಲ ಸದ ಪ್ಯೇತಾಹಿಸುವ ಫಲ್ಬಳಗಕೂಾ ನನನ ಅನೊಂತ ಧನಮದಗಳು.

ನನನ ಅದುಬತ ಕ್ಷಣ

ಯ ೂೇಹಿಣಿ ಗಿರಿೇಶ ಮುಧ ೂೇಳಾರ

ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಲ ೇಖನಿ..

ಮ್ಮಭ ಗುಲ್ಫಗಿದ ಬಸ್ ಷಟಯೊಂಡಿನಲ್ಲಲ ಹುಬಫಳಿೆಯ ಬಸಿಾಗಗಿ ಕಯುತು ಕುಳಿತ್ತದ ದ. ನನನ ಕಾ ಬಫ ಸ ೊಂಗಸು ತನನ ಮಗುವಿಗ ಫರಿಹಣಣನುನ ಕ ೂಟಟಳು. ಆ ಮಗು ಸುಭರು ಮೂರು ವಷಿದದಗಿರಬಹುದು. ಈ ದೃಶಮವನುನ ಐದರಿೊಂದ ಆರು ವಷಿದ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹುಡುಗನ ೂಬಫನು ನ ೂೇಡುತು ನಿೊಂತ್ತದದನು. ನನನ ಗಮನ ಆ ಹುಡುಗನ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಲ ಅವನ ಯೇಚನ ಏನಿರಬಹುದು ಎನುನವತು ಹರಿಯಿತು. ಅವನಿಗೂ ಆ ಫರಿಹಣುಣ ಫ ೇಕಗಿರಬಹುದಲಲ! ಅವನಿಗ ಈ ಹಣಣನುನ ಕಸಿದುಕ ೂಳೆಫ ೇಕ ನಿಸಿದ ಯ? ೊಂದ ರಡು ನಿಮಷ ಕಳ ದ ಮ್ಮೇಲ ಆ ಸ ೊಂಗಸಿನ ಬಸುಾ ಬೊಂತ ೊಂದು ಕಣಿಸುತುದ . ಅವಳು ಭರಕಾನ ಆ ಮಗುವನುನ ಎತ್ತುಕ ೂೊಂಡು ತನನ ಬಸಿಾನತು ದುಡು ದುಡು ಸ ಜ ೆ ಸಕತ ೂಡಗಿದಳು. ಆಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಕ ೈಯಲ್ಲಲದದ ಫರಿ ಹಣುಣ ಕ ಳಗ ಬಿತುು. ಬಿದದದ ದೇ ತಡ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಹುಡುಗ ಒಡಿ ಬೊಂದು ಅದನುನ ಎತ್ತುಕ ೂಳೆಲ್ು ನ ೂೇಡಿದನು. ನನನ (ದ ೂಡಾವರ) ಅತ್ತಮದ ಯೇಚನ (ಕ ಟಟ) "ಸ ೂಡದನಲ ಲ ಚನ್ಾ ಈ ಮಗ.”ಎೊಂದಿತು ಆ ಮುಗಧ ಹುಡುಗ ಆ ಫರಿಹಣಣನುನ ಎತ್ತುಕ ೂೊಂಡು, ಆ ಸ ೊಂಗಸಿನತು ಒಡಿ ಸ ೂೇದ. ಆ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ನುನ ಜಗೆತ ೂಡಗಿದ. ಆಗ ತಯಿ ತ್ತರುಗಿ ನ ೂೇಡಿದಳು. ಹುಡುಗ ಆ ಹಣಣನುನ ಸುಾ ಕ ೂಡಲ್ು ಇಚಿಛಸಿದ. ಅವಳು ಆ ಹುಡುಗನಿಗ ಆ ಹಣಣನುನ ಅವನ ೇ ಇಟುಟಕ ೂಳುೆವೊಂತ ಸ ೇಳಿ ಬಸಿಾನತು ಸ ೂೇದಳು. ನನನ ಮನಸುಾ ನಚಿತು.

ಉಶ ಕುಲ್ಕಣಿಿ

ಬಸ್ ಷಟಯೊಂಡಿನ ಆ ೊಂದು ಕ್ಷಣ.

Page 16: Chiguru chilume #04

Children’s Art

Priyanka Patil 9th

Shamant Desai 7th

Page 17: Chiguru chilume #04

ನಿಸಗಿದ ವಿಸಭಯ, ವಿಚಿತಯ- ೈಶಿಷಟಯಗಳನುನ ಬ ೇದಿಸುವ ತ ೇಜಸಿವಯವರ ಷಹಿತಮ ಭೂಗ ೂೇಳ, ಜೇವವಸರ, ಬೌತವಸರ, ಇತ್ತಸಸ, ಈ ಎಲಲ ವಸರಗಳ ಸೊಂೂಣಿ ರಷಯನಗಿದ . ಸೃಷಿಟಯ ಜೇವ ಜಗತ್ತುನ ಉಗಮದ ೈಶಿಷಟಯವನುನ ಷವರಸಮಕರಗಿ ಬಿಡಿಸಿಡುವ ಜ ೂತ ಜ ೂತ ಗ ಒದುಗನನುನ ತನನದ ೇ ಆದ ಜಗತ್ತುಗ ಕ ೂೊಂಡ ೂಯುಮವ ವಿವ ೇಷ ಷಮಥಮಿ ತ ೇಜಸಿವಯವರ ಕೃತ್ತಗಳಿಗಿದ . ನಮ್ಮಭಲ್ಲರನಿನೇಗ ಫ ೇಯ ೂೊಂದು ಲ ೂೇಕಕ ಾ ಕ ೂೊಂಡ ೂಯುಮತ್ತುರುವ ತ ೇಜಸಿವಯವರ ುಸುಕ 'ಚೊಂದಯನ ಚೂರು'. ಭೂಮಯ ಏಕ ೈಕ ಉಗಯಹದ ಚೊಂದಯನ ಕುರಿತು ಕ ೈಗ ೂೊಂಡಿರುವ ೈಜ್ಞನಿಕ ಸೊಂವ ೃೇಧನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಬಯ ದಿರುವ ಲ ೇಖನಗಳ ಸೊಂಗಯಹವಿದು. ಚೊಂದಯನ ಗುರುತವಕಷಿಣ ಶಕ್ರು ಭೂಮಯ 7ನ ೇ 1 ಬಗದಷುಟ ಭತಯ ಇಯ ೂೇದರಿೊಂದ ಭೂಮಯ ಮ್ಮೇಲ 300 ೌೊಂಡ್ ತೂಗುವ ವಮಕ್ರುಯಬಫ ಅಲ್ಲಲ ಕ ೇವಲ್ 50 ೌೊಂಡ್ ತೂಕವಿರುತುನ , ಕ್ರಯೇಡಟುವೊಬಫ ಭೂಮಯ ಮ್ಮೇಲ 6 ಅಡಿ ಸ ೈಜೊಂಪ್ ಭಡಿದಯ ಅದ ೇ ವಮಕ್ರು ಚೊಂದಯನಲ್ಲಲ 71 ಅಡಿ ಎತುರಕ ಾ

ಜಗಿಯಬಲ್ಲನೊಂತ ! ಇಲ್ಲಲ ಬಿೇಸುವ ಗಳಿಯೇ ಇಲ್ಲದದರಿೊಂದ ಇಲ್ಲಲ ಧೂಳು ಎಶ ಟೇ ನುಣುಗಿದದರೂ ಮ್ಮೇಲ ೇಳುವುದ ೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗಿೊಂತ ಮುೊಂದುವರಿದ ನಗರಿಕತ ಯೊಂದು ಫ ೇಯ ೂೊಂದು ಗಯಹದಲ್ಲಲ ಇದ ಯೊಂದು ಬವಿಸಿದಯ , ಅದು ಎಷುಟ ದೂರದಲ್ಲಲರಬಹುದು? ನಮಗ ಅತಮೊಂತ ಹತ್ತುರದ 'ಲಾರ್' ಸಹ 100 ಜ ೂಮೇತ್ತ ವಷಿ ದೂರದಲ್ಲಲದ . ಅೊಂದಯ ನವು ಇಲ್ಲಲ 'ಹಲ ೂೇ' ಅೊಂತ ಕೂಗಿದ ಯ ಅದು ಅವರಿಗ ತಲ್ುಪ್ರ 'ಮರ ಅಲ್ಲಲ?' ಎೊಂಬ ಯತುಮತುರ ಬರಫ ೇಕದಯ ಯುಗಗಳ ೇ ಫ ೇಕಗುತುದ . ಅಜೆ ಕ ೇಳಿದ ಯವ ನಗ ಮರಿಮಗನಿಗ ಉತುರ ಸಿಗುತುದ ! ಇವು 'ಚೊಂದಯನ ಚೂರಿ'ನ ಕ ಲ್ವು ಷಮೊಂಲ್ ಗಳಶ ಟ. ಇೊಂತಹ ಹತುು ಯ ೂಟಿಟಯ ಪ್ಟಟಣದ 'ಚೊಂದಯನ ಚೂರು' ಒದುಗನಿಗ ಸ ೂಸ ರುಚಿಯ ನಿೇಡುತು, ಒದಿಸಿಕ ೂೊಂಡು ಸ ೂೇಗಬಲ್ಲದು. ಚೊಂದಯನನುನ ನ ೂೇಡುವ ಮನಸಿಾದದಯ 63 ರೂಯಿಗಳ ಈ ಚೂರನುನ ಒದಿ ನ ೂೇಡಿ. ಚೊಂದಯನ ಬಗ ೆಕುತೂಹಲ್ ಇರುವ ಯತ್ತಯಬಫರೂ ಮವ ಸ ೂತ್ತುನಲಲದರೂ ಒದಬಹುದದ ುಸುಕವಿದು.

Suggested Book

Page 18: Chiguru chilume #04

RATATOUILLE follows the culinary adventures of Remy (voiced by comedian Patton Oswalt), a unique rat who can't stomach eating garbage. He wants the good stuff -- truffle oil and fine artisan cheeses -- which brands him the snobby black sheep of his crew. After Remy's family is driven from their habitat by a gun-toting grandma, he emerges onto the streets of Paris, where he's visited by the ghost of renowned, recently deceased uber-chef Gusteau (Brad Garrett), who was famous for the populist saying "Anyone can cook." Remy is drawn to Gusteau's now three-star restaurant (it lost a star after Gusteau died), where he feels right at home ... before being sighted and nearly killed by flying knives.

Remy, quick with the spices, saves young kitchen helper Linguini (Lou Romano) from ruining the soup of the day, and the two form an odd-couple bond. From then on, Remy becomes part Mister Miyagi, part puppeteer as he helps Linguini cook up delicious specials that put Gusteau's back on the culinary map. But as Linguini soaks in his new fame as the chef du jour, Remy grows increasingly bitter that someone else is taking credit for his recipes. The film's nemeses are Gusteau's new head chef -- an angry little dictator (Ian Holm) who wants to make millions selling a line of prepackaged frozen foods -- and Anton Ego (Peter O'Toole), a food critic who loves writing negative reviews.

Parents can discuss the film's theme with the kids: Pretending to be something you're not. Linguini takes credit for Remy's cooking ideas to look like a chef, and Remy turns away from his rat family to be with his human friends and eat good food. How does pretending catch up to each of them?

Source: Common Sense Media

Suggested Movie

Page 19: Chiguru chilume #04

It is a 1967 British drama film starring Sidney Poitier that deals with social and racial issues in an inner-city school. James Clavell directed and wrote the film's screenplay, based on the semi-autobiographical novel To Sir, With Love by E. R. Braithwaite. The movie ranked number 27 on Entertainment Weekly’s list of the 50 Best High School Movies. Thackeray (Poitrer) learns from the staff of North Quay that most of the students have been rejected from other schools, and their antics drove their last teacher to resign. The students live up to their reputation. Led by Bert Denham (Christian Roberts) and Pamela Dare (Judy Geeson), their antics progress from disruptive behaviour to distasteful pranks. Thackeray retains his calm manner but a turning point comes one morning when he discovers one of the female students has mischievously left a used sanitary towel burning in the classroom grate. He loses his temper, then informs them that from now on they will be treated as adults and allowed to discuss issues of their own choosing for the remainder of the term. Thackeray wins the class over, except for Denham, who continues to bait him. he beats Denham in a boxing match, but tells him that he has genuine boxing ability and suggests that Denham teach boxing to the younger students next year. Denham expresses his admiration for Thackeray. Thackeray wins the students respect. He refuses the job offer and continuous to work in the same school after realizing how affectionate he feels towards the children and understands he can never part from them. This is one of the must see films.

Suggested film Suggested Movie

Page 20: Chiguru chilume #04

It is a book about the English boarding school Summerhill School by its headmaster A. S. Neill. At the time of the book's release, Neill was unknown in the United States, and not a single bookseller purchased an advance copy. Summerhill brought him international renown over the next decade. The book was required in over 600 American university courses. A German translation for West Germany, The Theory and Practice of Anti-Authoritarian Education, was released in 1969 and sold over a million copies in three years. Summerhill is noted for its philosophy that children learn best with freedom from coercion. All lessons are optional, and pupils are free to choose what to do with their time. Neill founded Summerhill with the belief that "the function of a child is to live his own life – not the life that his anxious parents think he should live, not a life according to the purpose of an educator who thinks he knows best.“ Classes are voluntary at Summerhill. Although most students attend, children choose whether to go of their own accord and without adult compulsion. Children who do not attend are regularly criticized by their peers for hindering class progress. After Neill died in 1973 it was run by his wife, Ena, until 1985. Today it is a boarding and day school serving primary and secondary education in a democratic fashion. It is now run by Neill's daughter, Zoë Neill Readhead.

Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing

Suggested book Suggested Book

Page 21: Chiguru chilume #04

Something special on the occasion of Children's Day!

ನ ನಪಿನ ದ ೂೀಣಿಯಂದ

Himalaya Trip—2006

Page 22: Chiguru chilume #04

Something Special on the occasion of Children's Day!

Page 23: Chiguru chilume #04

Himalaya Trip-2006

S

o

m

e

t

h

i

n

g

s

p

e

c

i

a

l

o

n

t

h

e

o

c

c

a

s

i

o

n

o

f

C

h

i

l

d

r

e

n

'

s

D

a

y

!

Page 24: Chiguru chilume #04

Something special on the occasion of Children's Day!

2008 ಮಕಕಳ ಹಬಬ

ನೃತ್ೆ-ಕೀಳಲಗದ ಹ ಜ್ ೆಗಳು!!

Page 25: Chiguru chilume #04

ನಿತ್ತನ್, ನವಿೇನ್, ವನ್ ಷ ಷಲ್!!

Something special on the occasion of Children's Day!

ರಸ 2007

Page 26: Chiguru chilume #04

ಮೂಗನಮಗಿನ ಬಟ್ ತಗಿೇಲ ೇ

Something special on the occasion of Children's Day!

??2001 Jan 26

Page 27: Chiguru chilume #04

DANDELI- CYCLING (2008)

ತುಶರ್ ಸುಮ್ಮೇಧ ಅಶಿವನ್ ¸ಸಮೊಂತ ಶಿವಯಷದ ವನ ಶರತ

Something special on the occasion of Children's Day!

Page 28: Chiguru chilume #04

ಎಲ್ಲ ಒಡಿ ಸ ೂೊಂಟಿೇಲ ?

ಮಕಾಳ ಹಬಫ 1999

Page 29: Chiguru chilume #04

ಮುೊಂದ್ ಸ ೂೇಗಫಮಡ ೂಯೇ....

Something special on the occasion of Children's Day!

2008

Page 30: Chiguru chilume #04

ಮೊಂಚು ದಿೇಕ ಸೊಂದ ಶರತ

[email protected]

ನಮಭ ಈ ುಟಟ ಯಯತನಕ ಾ ನಿಮಭ ಅನಿಸಿಕ ಗಳು ಮತುು ಮ್ಮಚುುಗ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಯೇತಾಹಿಸಿ.

ನಿೇವು ಕೂಡ ನಮಭ ಜ ೂತ ಮವುದದರೂ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಲ ಕ ೈ ಜ ೂೇಡಿಸಬಹುದದಲ್ಲಲ ತುೊಂಫ ಸೊಂತ ೂೇಷ.

ನಮಗ ಮೊಂಚೊಂಚ ಬಯ ಯಿರಿ.

ಚಿನಭಯಿೇ ತುಶರ

ತುಶರ, ನಿೇ ಬೊಂದಿದದಕಾ ನಮಗ ಖುಷಿ ಅದ. ನವ್ ಖಯ ಅೊಂದುಯ ಸುಳ್ಳೆ ಸ ೇಳಲ್ಲಕತ ುವಿ!