deivastudikal

of 173 /173
1 Ag¶N‚Ó °hC± ² @M³cÓ@± ²b š³SO±D±„‡· ssZhk v XpXnIƒ Hmim\ apX¬ Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ Dƒs∏sSbp≈ Znh- k- ß- fnse bma- {]m¿∞- \- © Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Upload: -

Post on 15-Dec-2014

51 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

ghes

TRANSCRIPT

Page 1: Deivastudikal

1

Ag¶N‚Ó°hC±² @M³cÓ@±²b š³SO±D±„‡·“ssZhkvXpXnIƒ”Hmim\ apX¬ Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ Dƒs∏sSbp≈

Znh-k-ß-fnse bma-]m¿∞-\-Iƒ

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 2: Deivastudikal

32 ssZhkvXpXnIƒ

Ag¶N‚Ó°hC±² @M³cÓ@±²b š³SO±D±„‡·“ssZhkvXpXnIƒ”Hmim\ apX¬ Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ Dƒs∏sSbp≈

Znh-k-ß-fnse bma-]m¿∞-\-Iƒ

No. 78

DENHA SERVICES

VIDYANAGAR, MANGANAM

KOTTAYAM- 686018

2011

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 3: Deivastudikal

54 ssZhkvXpXnIƒ

as

@g¶N‚Ó°hC±² @M³cÓ@± ²b š³SO±D±„‡· ssZhkvXpXnIƒ

Deivasthuthikal

The “Divine Praises” or the ‘Liturgy of the Hours’ for thedays of the Passion Week and the Sunday of Resurrection inSyro-Malabar Church.

Compiled and Edited by:Father Varghese Pathikulangara,[email protected]. +91.80.41116226

With the Collaboration of:Rev. Dr Gabriel Aranjaniyil ,CMI, Rev.Fr Emmanuel Thelliyil, CMI,Prof. K. V. Joseph, Rev. Fr Augustine Thottananiyil, CMI,Eng. Thalikasthanam Toma Mathai andThe SST Ashram CommunityBet- Toma, Sisters of Saint ThomasPalamattam, Kurumpanadam- 686536Kottayam, Kerala, India.Email: [email protected]. +91.481.2473860; 2571547

A Publication of:Denha Services, Vidyanagar, ManganamKottayam - 686018, Kerala, India.Email: [email protected] .+91.481.2473860; 2571547

ISBN 978-93-81207-01-7Price: US $ 8/--; ` 80/-- (in India)Printed at Suprabha Offset Printers, Bangalore, India

With the Blessings of:His Grace, Mar Joseph Perumthottam

His Grace, Mar Joseph Powathil

(Private Circulation)

D≈-S°w

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw 07

s]mXpIaw 23

dwim 23

seenbm 44

Jmem Zvildm 48

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) 49

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) 63

JqYmB 81

Fµm\m 84

Zv_kvim imbo≥ 88

Hm-im\ Rmb-¿ 91

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ 117

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m 140

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ 158

s]k-lm-hymgw 178

]oUm-\p-`h sh≈n 199

henb i\n 243

Dbn¿∏p Rmb¿ 313

A\p-_‘w 1 : s]k-lm-`-£Ww 337

A\p-_‘w 2 : Imep-I-gp-I¬ KoXw 342

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 4: Deivastudikal

76 ssZhkvXpXnIƒ

BapJw]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

Hmim\ Rmb¿ apX¬ Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒh-sc-bp≈ Znh-k-ß-fm-Wt√m "]oUm-\p-`-h-hmcw' AYhm "henb BgvN'F∂ t]cn¬ Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. c£m-Ic Ncn-X-Ønse \n¿Wm-bI kw`-h-߃ BtLm-jn-°p∂ Ah-k-c-am-b-Xn-\m-¬ henbBgvN F∂pw anin-lm-bpsS ]oUm-\p-`-h-Øn-s‚bpw ac-W-Øn-s‚bpw a‰pw hm¿jn-Im-tLm-j-am-b-Xn-\m¬ "]oUm-\p`h-hmcw',F∂pw Cu BgvNsb hnfn-°m-\n-S-bmbn. F√m en‰¿Pn IpSpw-_-ß-fnepw ]mc-º-cy-ß-fnepw Bcm-[-\-Po-hn-X-Øns‚bpw Bcm-[-\m-h-’-c-Øn-s‚bpw a¿Ω-]-[m-\-`mKw AYhm tIµw(fulchrum) Bbn-´mWv Cu BgvNsb IW-°m-°p-I.

\ma-ssh-hn[ywhnhn-[-ß-fmb ]mc-º-cy-ß-fn¬ \m\m-hn[ t]cp-I-fm¬

Cu BgvN Adn-b-s∏-Sp-∂p-≠v. "hnip-≤-hmcw' F∂ t]cv k¿h-km-[m-c-W-am-Wv. ]m›mXy ]uckvXy ]mc-º-cy-ß-fn¬ Cu\maw Hcp-t]mse D]-tbm-K-Øn-ep-≠v. P¿Ω≥ hwi-P¿ "ZpxJ-I-c-amb AYhm hnem-]-Øns‚ BgvN' (Karwoche) F∂mWp]d-bp-I. Cutim-an-in-lm-bpsS Pohn-X-Ønse thZ-\n-∏n-°p∂kw`-h-ß-fpsS BN-c-W-k-abw F∂m-W-h¿ A¿∞-am-°p-I.em‰n≥ ]mc-º-cy-Ønse ]pcm-X\ tcJ-I-fn¬, hfsc A¿∞-h-Ømb "]oUm-\p-`-h-hmcw', "s]k-lm-hmcw' F∂o t]cp-IfpwImWp-∂p-≠v. anin-lm-bpsS ]oUm-\p-`-hw, ac-Ww, J_-d-S°wF∂n-h-sb√mw D∞m-\-Øns‚ shfn-®-Øn-em-Wt√m BZn-a-Im-eØv F√m k`-Ifpw I≠n-cp-∂-Xv. ap≥]-d™ t]cp-IƒAXns‚ AS-bm-f-ß-fm-Wv. hS-°≥ C‰-en-bnse anem≥ ]tZ-i-ß-fn¬ ]m_-ey-Øn-en-cp∂ Awt_m-kn-b≥ doØns‚ssien-bn¬ "B[n-Im-cn-I-hmcw' (authentic Week) F∂m-Wn-X-dn-b-s∏-´n-cp-∂-Xv. hnizm-k-Po-hn-X-Øns‚ ASn-Ø-d-bm-Ip∂Znhy-c-l-ky-߃ BtLm-jn-°p∂ Ah-kcw F∂ A¿∞-Øn¬ AXpw hfsc A\p-tbmPyw Xs∂. henb BgvN-bnsehymgw ]n¬°m-eØv BtLm-j-amb ]m]-tam-N\ Znh-k-ambneØo≥k` BN-cn-°m≥ XpS-ßn-b-tXmsS "]m]-tam-N-\-hmcw'F∂ t]cpw ]Xy-£-s∏-´-Xmbn ]WvUn-X-∑m¿ Nq≠n-°m-Wn-°p-∂p. bqtdm-∏n¬ Nne ÿe-ß-fn¬ "thZ-\m-P-\-I-hmcw'F∂pw CX-dn -b-s∏-´n -cp∂Xmbn ]dbp∂p. ImcWw CuAhkcØn¬ \n¿t±in°s∏´ncp∂ ITn-\hpw I¿°-i-hp-ambt\mºm-N-c-Ww-X-s∂. ]uckvXy k -Iƒ ]eXpw CXns\ IqSp

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 5: Deivastudikal

98 ssZhkvXpXnIƒ

®-sX∂ i‡-amb ]mc-º-cy-Øns‚ XW-en¬ \o m≥ amkw14-˛mw Xob-Xn-X-s∂, AXv GXp Znh-k-am-bmepw anin-lm-bpsSac-tWm-∞m\w Hcp-an-®m-tLm-jn-°p∂ ]mc-ºcyw GXm\pwhnizmk kaq-l-ß-fn-ep-≠m-bn. hnip≤ tbml-∂m≥ «olm-bn¬ \n∂pXv`-hn® ]mc-º-cy-am-bn-´m-Wn-Xns\ ]kvXpX kaq-l-߃ IW-°m-°n-bn-cp-∂-Xv.

AtXka-bw, tdma, CuPn-]vXv, Kokv, t]m¥kv XpS-ßnb ÿe-ß-fnse k`-Iƒ kam-¥c kphn-ti-j-ssi-en-bn¬,\o m≥ amkw 14-˛mw XobXn Ign-™p-h-cp∂ Rmb-dmgvNDbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ BtLm-jn-®p-t]m-∂p.

F.-Un. 154˛¬ A∂sØ am¿]m-∏m-bm-bn-cp∂ hnip≤A\n-tk-‰kpw kvan¿Wm-bnse saXm-\m-bn-cp∂ hnip≤ s]men-°m¿∏pw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ ]iv\w ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-\mbnZo¿L-amb N¿®-Iƒ \S-Øp-I-bp-≠m-bn. Ah-km-\w, c≠p ]mc-º-cy-ßfpw XpS-cs´ F∂ Xocp-am-\-Øn¬ Ah¿ ]ncn-bp-I-bm-Wp-≠m-b-Xv. c≠mw \q‰m-≠-h-km\w H∂mw hnIvS¿ am¿]m∏mtdma≥ ]mc-º-cy-Øn-\-\p-Iq-e-ambn Hcp Xocp-am-\-sa-Sp-°p-I-bp-≠m-bn. AX-\p-k-cn®v \o m≥amkw 14-˛mw Xob-Xn-Xs∂Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ BtLm-jn-°-W-sa∂p \n¿_-‘-ap-≈-h¿k`bv°p ]pd-Øm-Ip-sa∂ \ne-h-∂p. k`-bn¬ i‡-ambtImfn-f°w krjvSn® Hcp Xocp-am-\-am-bn-cp-∂p A-Xv. ]Xn-k‘n am‰n-sb-Sp-°p-∂-Xn-\mbn alm-\mb hnip≤ Cc-tW-hqkvam¿]m-∏m-bpsS ]°¬ a≤y-ÿm-t]£ \S-Øp-Ibpw Aßs\am¿]m-∏m-bpsS Xocp-am\w kzoI-cn-°p-∂-Xn-\p≈ kzmX¥ywF√m-h¿°pw \evIp-Ibpw sNbvXp.\nJym kq\-l-tZmkv

Dbn¿∏p Xncp-\mƒ ]iv\-Øn\v imiz-X-]-cn-lm-c-ap-≠m-°p-∂Xv F.-Un. 325˛¬ IqSnb \nJym-kq-\-l-tZm- m-Wv. kq\-l-tZm- n¬ i‡-amb A`n-]m-b-hy-Xymkw D≠mb kml-N-cy-Øn¬, Ae-Ivkm-WvUn-b≥ k`-bnse saXm-∑m-cpsS GItbmKy-amb Xocp-am\w kzoI-cn-°p-∂-Xn\v F√m saXm-∑mcpwk∂-≤X ]I-Sn-∏n-®p. AX-\p-k-cn-®p-≠mb Xocp-am-\-am-Wv,am¿®v 21˛mw XobXn Ign-™p-h-cp∂ ]q¿Æ-N-µ≥ Ign-™p-h-cp∂ Rmb-dmgvN Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ tLmjn-°p-I-sb-∂-Xv. C∂p-hsc ]kvXpX Xocp-am-\-a-\p -k-cn®v k`-bn¬BtLmjw \S-Øp-Ibpw sNøp-∂p.t]c-I-Im-c-W-߃

blqZ ]mc-º-cy-Øn¬\n∂pw amdp-I, AtX kabwNcn-X-bm-Ym¿∞y-ß-fp-ambpw ]m]-©nI LS-I-ß-fp-am-bp≈

-X¬ A¿∞-h-Ømbn "c£-Wo-b-hmcw' (week of salvation)F∂p hnfn-®n-cp-∂-Xm-bn-´mWp ImWp-I. kpdn-bm-\n-k`-Iƒ"]oUm-\p-`h BgvN' F∂ t]cn-\mWp ap≥Xq°w I¬∏n-®n-cp-∂-Xv. Imc-Ww, anin-lm-bpsS ]oUm-\p-`-hw, ac-Ww, J_-d-S°wXpS-ßnb cl-ky-߃ AS-bm-f-ß-fnepw ]Xo-I-ß-fnepw IqSn]tLm-jWw sNøp∂ hm¿jn-Im-h-k-c-am-Wt√m AXv.D∞m-\hpw ]oUm-\p-`-h-hm-chpw

Cutim-an-in-lm-bpsS D∞m-\-tØmSp _‘-s∏-Sp-ØmsX ]oUm-k-l-\w, ac-Ww, XpS-ßn-b-h-sb-°p-dn®p Nn¥n-°p-hmt\ ]‰p-I-bn-√. Rmb-dm-gvN-I-fn¬ D∞m\w ]tLm-jWwsNøp∂ ssien BZy-k-aq-l-ß-fn¬Xs∂ Bcw-`n-®-Xm-bn-´-\p-am-\n-°p-∂-Xm-bn-cn°pw bp‡w. A[nIw Xma-kn-bm-sX-X-s∂,BtLm-j-]q¿W-amb hm¿jn-Im-tLm-jhpw XpS-ßn-bn-cn-°m-\mWp km[y-X. \memw \q‰m-≠n¬ Pohn-®n-cp∂ (c. 295-˛373)hnip≤ AØ\m-kn-bqkns‚ IØp-I-fmWv "henb BgvN'sb∏‰n ]d-bp∂ BZy-tc-J. F¶nepw AXn-s\ms° hfscapºp-Xs∂ henb BgvN-bpsS BN-cWw XpS-ßn-bn-´p-s≠-∂mWv ]WvUn-Xm-`n-]m-bw.

Fß-s\-bm-bmepw anin-lm-bpsS D∞m-\-Øns‚BtLm-j-amWv "henb BgvN' BN-c-W-Øn-\p≈ If-sam-cp-°n-b-sX-∂-Xn-s\-°p-dn®v A`n-]m-b-hy-Xym-k-an-√. D∞m-\m-tLm-j-Øn-s\m-cp-°-ambn ac-Ww, J_-d-S°w Ch Iq´n-t®¿Øv HcpXnZn-\m-tLm-jw BZyw cq]-s∏-´p-sh-∂mWp e`y-amb tcJ-Ifn¬ ImWp-∂-Xv. ]oUm-\p-`-h-sh-≈n, henbi\n, D∞m\Rm-b¿, Ch-bmWv Aßs\ cq]-s∏´ BtLm-j-Zn-h-k-߃. Imem-¥-c-Øn¬, aninlm kzbw G¬∏n-®p-sIm-Sp-°p-∂-Xn\p apºmbn\S-Ønb A¥y-Øm-ghpw hnip≤ Jp¿_m\ ÿm]-\hpwhymgm-gvN-I-fn¬ BN-cn-°p-∂-Xn-\m-cw-`n-®p. AXp-t]m-se-Xs∂anin-lm-bpsS al-Øz-]q¿W-amb Hmsds«w ]´-W-]-th-i\w"Hmim-\-Rm-b¿' F∂ t]cn¬ Xte Rmb-dmgvN BtLm-jn-°p-hm≥ XpS-ßn. Npcp-°Øn¬ anin-lm-bpsS D∞m-\-Øn\psXm´p-apºv \S∂ \n¿Wm-bI kw`-h-ß-fpsS BtLm-jm-h-k-c-ambn "henb BgvN' AYhm "]oUm-\p-`-h-hmcw' F√m ]mc-º-cy-ß-fnepw cq]w ]m]n-®p.

D∞m-\m-N-cWwD∞m-\m-N-cWw kw_-‘n®pXs∂ BZn-a-k-`-bn¬

i‡-amb A`n-]mb hyXymkw \ne-\n-∂n-cp-∂p. blq-Z-∑m-cpsSs]k-lm-Zn\w s]k-lm-°p-™m-Sns\ _en-b¿∏n-®n-cp∂ ka-b-Øp-X-s∂-bmWv ssZh-Ip-™m-Smb aninlm …ohm-bn¬ acn-

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 6: Deivastudikal

1110 ssZhkvXpXnIƒ

ambn hcp∂ Znh-kw, am¿®v 21-˛mw Xob-Xn, k`m-]n-Xm-°-∑m-cpsS ho£-W-Øn¬ krjvSn-bpsS Bcw- -amWv A∂v ]]©wapgp-h≥ ka-Xp-e-\m-h-ÿ-bn-em-bn-cp-∂p. ssZhw ]ImiwkrjvSn-®-t∏mƒ Xpey-]-Iepw Xpey-cm-Xn-bp-am-bn- mWp XpS-ßp-∂-Xv. krjvSn-bpsS Bcw-`-Øn¬ ]]©w apgp-h\pw AXn-ep-≈-h-sb√mw Ah-bpsS ]q¿Æ-X-bnepw ka-Xp-e-\m-h-ÿ-bn-epw,]c-kv]c _‘-Øn-ep-am-bn-cp-∂p. hk-¥-Ønse ka-cm-Xn, ka-b-Øns‚ Bcw-`hpw krjvSn-bpsS ]q¿Æ-X-bp-amWv ]nXm-°-∑m¿°v. anin-lm-bpsS s]k-lm-bm-Is´ c≠mw Bcw-`-amWv:ka-Xp-e-\m-hÿ sX‰nb ka-b-Øn-s‚bpw ]]-©-Øn-s‚bpwP\-Øn-s‚bpw ]p\-cp-≤m-c-Ww. anin-lm-bn¬ amX-amWv kI-ehpw krjvSn-bpsS Bcw` ]cn-ip-≤n-bn-te-bvs°-Øp-∂-Xv.F∂m¬, ka-cmXn Zn\-Øn¬ cmXnbpw ]Iepw Xpey-am-I-bm¬, ]Im-i-i-‡nbpw A‘-Imc i‡nbpw _em-_ew\nev°p∂ Znh-k-am-W-Xv. ]Im-i-i-‡n -hn-P-bn-°m-sX, ]Im-i-tLm-j-amb anin-lm-bpsS s]klm BN-cn-°p-∂Xv DNn-X-a-√. X∑qew ka-cmXn Znhkw Ign™p amXw s]k-lm- tLm-jn-°p-∂p.3. shfp-Ø-hmhv (Full moon)

blq-Z-h¿j-Øns‚ BZy-am-k-amb \o m-\nse ]q¿Æ-N-µ-Zn\w 14-˛mw Xob-Xn-bm-Wv. A∂m-W-h¿ s]k-lm -tLm-jn-®n-cp-∂-Xpw. BZn-a-k-`-bnse i‡-amb ]mc-º-cy-a-\p-k-cn®vblq-Z-∑m¿ s]klm°p™m-Sns\ _en-I-gn-®n-cp∂ AtX ka-b-ØmWv aninlm …ohm-bn¬ acn-°p-∂-Xv. Aßs\ aninlmkw`-h-Ønse \n¿Æm-bI Zn\w F∂ Ncn-X-]m-[m-\yhpw BZnh-k-Øn-\p-≠m-bn. t\csØ kqNn-∏n®Xpt]mse anin-lm-bpsS ac-Whpw D∞m-\hpw Hcp-an-∏n®v Ahn-SpsØ s]klmB Znh-kw-Xs∂ tLmjn-°p∂ Hcp ]mc-º-cyhpw BZn-a-k-`-bn¬ Nne-bn-S-sØ-¶nepw \ne-hn¬ hcp-Ibpw sNbvXp. ]nXm-°-∑msc kw_-‘n-®n-S-tØmfw CXn-s\√mw ]pd-sa, B Znhkwshfp-Ø-hm-hmWv ˛ ]q¿Æ-N-µ-Zn-\-am-Wv. AXm-bXv ]q¿Æ-]-Im-i-Zn\w ˛ 24 aWn-°qdpw ]Im-i-ap≈ Zn\w. A‘-Im-c-te-i-an-√mØ Znh-k-am-W-Xv. X∑qew anin-lm-bpsS s]k-lm-bpsSA¿∞hpw hym]vXnbpw G‰hpw ]q¿Æambn ]Im-in-°p∂Znh-k-am-W-Xv. F∂m¬ BZyta kqNn-∏n-®-Xp-t]mse; AXpIgn -™p-h -cp∂ Rmb-dmg vN F∂p≈ ]mc -º-cy -amWvsainbm\nI s]k-lmbv°v G‰hpw DNn-X-amb Znh-k-ambn\n›-bn-°-s∏-´-Xv.

_‘w A`w-Kpcw ]men-°pI F∂ Nn¥-bmWv ]nXm-°-∑mscap≥]-d™ Xocp-am-\-Øn\p t]cn-∏n-®-sX∂p tXm∂p-∂p. Ct∏m-gsØ ssien-bn¬ blq-Z-∑m¿ s]klm BN-cn-°p∂ \o m≥amkw 14-˛mw XobXn Hcn-°epw sainbm\nI s]k-lm-bpsSBN-cWw hcp-I-bn-√. AtX-k-abw BgvN-bpsS H∂mw ZnhkwRmb-dm-gvN, \S-∂p-sh∂p kphn-ti-j-߃ km£n-°p∂ anin-lm-bpsS Dbn¿∏n\p ]m[m\yw sImSp-Øp-sIm≠v AXn-t\mSptN¿∂p \nev°p∂ c£m-kw-`-h-߃ BtLm-jn-°p-∂-Xn\pkm[n-°p-Ibpw sNøpw. IqSm-sX, sainbm\nI s]k-lm-tbmSp_‘-s∏-SpØn k`m-]n-Xm-°-∑m¿ FSpØp ImWn-°p∂ ]m]-©nI am\-ß-fmb hk-¥-Imew (Spring), ka-cmXn (Equinox)shfp-Ø-hmhv (Fullmoon), k‘ym-k-abw (Evening), cmXn(Night) Ch-sb√mw hy‡-ambn ]Xy-£-am-Wp-Xm-\pw.

1. hk-¥-Imew (Spring)

k`m-]n-Xm-°-∑msc hf-sc-b-[nIw kzm[o-\n-®n-´p≈hkvXp-X-bmWp anin-lm-bpsS D∞m\w hk-¥-Im-eØp \S-∂p-sh-∂-Xv. alm-\mb hnip≤ KnKdn \kn-bm≥ks‚ ho£-W-Øn¬ CXv ]m]-©nI hk-¥-amWv ˛ B≤ym-flnI hk-¥-amWv ˛ Bflm-hns‚ hk-¥-amWv ˛ ico-c-Øns‚ hk-¥-amWv ImgvN-bn-ep-≈-sX-¶nepw ImgvN-°-Xo-X-amb hk-¥-amWv(PG 36, 617). hk-¥-Im-eØv anin-lm-bpsS s]klm kw`-hn-®p-sh-∂Xv shdpw bmZr-—nI kw`-h-a√; hk-¥-Imew Xs∂-bmWv AXn\v G‰hpw DNn-X-amb kabw F∂mWv ]nXm-°-∑m-cpsS A`n-]m-bw. Ae-Ivkm-WvUn-bm-bnse hnip≤ kndn-ens‚ ImgvN-∏m-Sn¬, ]pXp-Po-h-\n-te°p \sΩ IS-Øn-\n-dp-Ønb c£-Is‚ D∞m-\m-N-cWw sIm≠phcp-∂Xv hk-¥-Im-e-amWv (PG 77, 581). blq-Z-]m-c-º-cy-a-\p-k-cn-®p-Xs∂ hk-¥-Imew ssZh-Øns‚ \n¿Æm-bI I¿Ω-ß-fmb krjvSnbpw\h-Po-h\pw a\p-jy-a-\-kn¬ Dd-∏n-°p∂ ka-b-amWv; hk-¥-Ønse s]klm BN-c-W-am-Is´ ssZh-Øns‚ Xnc-s™-Sp-°-s∏´ P\-amb Ckm-tb-ens‚ D¤-hhpw ]tLm-jn-°p-∂p.sainbm\nI s]k-lm-tbmSp _‘-s∏´ ]nXm-°-∑m-cpsS hni-Zo-I-c-W-߃ kam-l-cn-®m¬, hk-¥hpw s]k-lmbpw krjvSn-bp-sSbpw c£-bp-sSbpw kam-¥c kw`-h-ß-fm-bn IW-°m-°phm≥ km[n-°pw.

2. ka-cmXn (Equinox)

hk-¥-Im-e-Ønse ka-cm-Xn, AXm-bXv kqcy≥ `qa-[y-tc-J-bv°p-ap-I-fn¬ hcp∂ Znh-kw, cmXnbpw ]Iepw Xpey-

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 7: Deivastudikal

1312 ssZhkvXpXnIƒ

anin-lm-bpsS Pohn-Xm-¥y-kw- -h-ß-fmb al-Øz-]q¿Æ-amb Hmsd«w ]´-W-]-th-i\w; A¥y-Øm-g-th-f-bnse hnip-≤-Jp¿_m-\-bpsS ÿm]-\w, KZvtk-a-\n-bnse ]m¿∞-\, anin-lm-bpsS _‘-\w, hn[n, …ohm-a-c-Ww, J_-d-S-°w, Ch-sb√mw]Xo-Im-fl-I-ambn sIm≠m-Sp-∂-Xn\pw ]Xo-I-ß-fn¬°qSnhy‡n-]-c-ambn ]kvXpX kw`-h-߃ Pohn-°p-∂-Xn-\p-ap≈hm¿jn-Im-h-k-c-amWv "henb BgvN'.

]oUm-\p-`h hmchpw JqZm-i-Ifpwaninlm kw`-h-Øns‚ \n¿Æm-bI \nan-j-ß-fp-ambn

_‘-s∏-SpØn sain-bm-\nI Pohn-X-Øns‚ \n¿Æm-bI \nan-j-ß-fmb amtΩm-Zo-km, Jp¿_m-\m, A\p-c-⁄-\w, ]utcm-lnXyw F∂o JqZm-i-Iƒ hnti-j-hn-[n-bmbn sIm≠m-Sp-∂-Xn-\p≈ Hc-h-k-c-ambpw "henb BgvN' AYhm "]oUm-\p- -h-hmcw'Imem-¥-c-Øn¬ IW-°m-°-s∏-´p.

]oUm-\p-`-h-hmcw: kotdm-a-e-_m¿ k`-bn¬t\csØ kqNn-∏n-®-Xp-t]m-se, "]oUm-\p-`-h-hmcw'

AYhm "IjvSm-\p-`h BgvN' F∂ t]cn-\mWv kotdm ae-_m¿ k`-bpsS ssZhmcm[\mKŸßƒ ]m[m\yw sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xv. F¶nepw tdma≥ sFIy-Øn¬\n∂pw hn´p-\n-ev°p∂bmt°m-_mb ktlm-Z-c-ß-fmWv ]kvXpX \maw IqSp-X-embnD]-tbm-Kn-°p-∂-Xv, kotdm ae-_m-dp-Im¿ "henb BgvN' "hnip-≤-hmcw' XpS-ßnb t]cp-I-fmWv km[m-cW D]-tbm-Kn-®p-Im-Wp-∂-Xv. ]Xn-\mdmw \q‰m-≠p-ap-X-ep≈ eØo≥ kzm[o-\-am-IWw CXn-\p≈ ][m-\ -Im-c-Ww.

Hmim\ Rmb¿Hmim\ Rmb-dm-gvN-bm-N-c-W-tØmsS ]oUm-\p- -h-hmcw

Bcw-`n-°p-∂p. Cutim-an-in-lm-bpsS al-Øz-]q¿Æ-ambHmsds«w ] -W-]-th-i-\-amWv (a-Øm. 21,1- 17; a¿t°m. 11,1- 11;eq°m. 19,28- 40; tbml. 12,12- 19) At∂ Znhkw sIm≠m-Sp-I.Cutim-an-inlm I¿Ømhpw c£-I\pw cmPm-hp-am-sW∂kXyw khn-ti-j-ambn G‰p-]-d-bp-∂-Xn\pw kvXpXn-Ko-X-ß-fm¬]tLm-jn-°p-∂-Xn-\p-ap≈ hm¿jn-Im-h-k-c-amWv Cu Znh-kw.]h-N-\-߃ Hs∂m-∂mbn anin-lm-bn¬ ]q¿Øn-bm-bn-s°m-≠n-cp-∂-Xns‚ sXfn-hp-amWv Cu Znh-ksØ ]tXyI BtLm-jw.

hnip≤ Jp¿_m-\-tbm-S-\p-_-‘n-®p≈ Hme-hm-gvØepwAh hln-®p-sIm-≠p≈ ]Z-£n-W-hp-amWv Hmim-\-Zn-h-ksØ]tXyI I¿Ω-߃. kotdm ae-_m¿ k`-bpsS ssien-bn¬,Xncp-°¿Ω-߃ ssZhm-e-b-Øn\p ]pdØp DNn-X-ambn k÷o-

4. k‘ym-k-abw (Evening)

]g-b-\n-b-a-Øn¬ s]k-lm-°p-™m-Sns\ _en-b¿∏n-®n-cp-∂Xv k‘y-tbm-S-SpØ (Ex 12,6) ka-b-Øm-sW-∂-Xn-\pw,anin-lm-bpsS …ohm-a-cWw AtXka-b-Øp-Xs∂ \S-∂p-sh-∂-Xn\pw ]pd-ta, hen-sbmcp ]Xo-I-amWv k‘ym-k-a-bw. ]nXm-°-∑m¿°v, aninlm acWw aqew ac-WsØ hnP-bn-®-Xn-\m¬,Ahn-SpsØ acWw A‘-Im-c-i-‡n-I-fpsS Ime-Øns‚ Ah-km-\hpw ]pXp-bp-K-Øns‚ DZvLm-S-\-hp-am-bn-cp-∂p. Aßs\\mw bpKm-¥y-Im-e-tØ°p ]th-in-®n-cn-°pI-bm-Wv. c£-bpsSbpK-am-Wn-Xv. X∑qew Cu bpKw km[m-cW ka-b-Øn-\-Xo-X-am-b-XmWv ˛ ssZh-Ip-™m-Sns‚ kzbw ka¿∏-W-Øm¬ apZn-X-am-bXpw temIm-h-km-\-Øn¬ ]q¿Øn-bm-Im-\n-cn-°p-∂-Xp-ambc£-bpsS bpK-am-Wn-Xv. k‘ym-k-abw A‘-Im-c-bp-K-Øns‚A¥yhpw c£-bpsS bpK-Øns‚ Bhn¿`m-h-hp-amWv kqNn-∏n-°p-I.5. cmXn (Night)

]g-b-\n-b-a-Øn¬Xs∂ krjvSn-tbmSpw c£-tbmSpw_‘-s∏-SpØn s]k-lm-cmXn hni-Zo-I-cn-°p-I-bmWv sNbvXn-´p-≈-Xv. ]Imiw krjvSn-°p-∂-Xn\p apºp≈ ÿnXn Hcp Zo¿L-cm-Xn-bm-W-t√m. CuPn-]vXp-Im-cn¬\n∂pw Ckm-tb¬ P\sØc£n-®Xpw cmXn-bn¬X-s∂. anin-lm-bn¬ ]q¿Øn-bm-Im-\n-cp∂a\p-jy-hwiw apgp-h-s‚bpw c£-bpsS kqN-\-bm-bn-cp∂p CuPn-]vXn¬ \n∂p-ap≈ Ckm-tb¬P-\-Øns‚ tamN-\w. anin-lm-bpsS D∞m-\-tØmsS ]m]m-‘--Imcw ]q¿Æ-ambpw am‰n-°-f-™p. X∑qew D∞m-\-cmXn sainbm\nI¿°v hfsc ][m-\-s∏-´-XmWv: ]]©w apgp-h≥ A∂v ssZh-]-Im-i-Øm¬ ]qcn-X-ambn; ]pXp-Po-h≥ ac-W-Øn-s‚-ta¬ B[n-]Xyw ÿm]n®p(P.G. 36, 644). anin-lm-bpsS D∞m-\sØ c≠mw krjvSn-sb∂phnti-jn-∏n-°p-∂-Xn¬ A]m-I-X-bn-s√∂p amX-a-√, AXmWpkXyw (PG 36,612). anin-lm-bpsS D∞m\w ]Zm\w sNøp∂]pXp-Po-h≥ ac-W-Øn\pw Dd-°-Øn\pw Hcp sh√p-hn-fn-bm-Wv.X∑qew BZna sain-bm-\nI kaq-l-߃ s]k-lm-cmXn apgp-h≥ Dd-°-an-f®v ]m¿∞-\-bnepw ssZh-kvXp-Xn-Iƒ Be-]n-°p-∂-Xnepw Nne-h-gn-®n-cp-∂p.

ap≥hn-h-cn® ]m]-©n-I-am-\-߃ anin-lm-bpsSD∞m\w BtLm-jn-°p-∂-Xn¬ amX-a√ kzm[o\w sNep-Øn-bn-´p-≈-Xv. Hcp ]cn-[n-hsc AXn-s\m-cp-°-ambn cq]w-sIm≠"henb BgvN' bpsS BN-c-W-Ønepw kzm[o\w sNep-Øn-bn-´p-≠v. D∞m-\m-tLmjw Dd-∏n-®-Xn-t\m-sS-bm-Wt√m "henbBgvN' ]m[m-\y-ap-≈-Xmbn amdn-b-Xv.

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 8: Deivastudikal

1514 ssZhkvXpXnIƒ

Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥ Znh-k-ß-fn¬ k‘ym-a-kv°m-csØ XpS¿∂p BtLm-j-ambn hnip≤ Jp¿_m-\-b¿∏n-°p∂sXmgn-®m¬ ]≈n-I-fn¬ a‰p I¿Ω-߃ Cs√∂p ]d-bmw. ]e-t∏mgpw ]`m-X-P-]hpw BtLm-j-ambn ]≈n-I-fn¬ \S-Øm-dp-≠v.

s]klm hymgwhnip-≤- Jp¿_m-\-bpsS Xncp-\m-fm-bn-´mWv s]k-lm-

hymgw BtLm-jn-°-s∏-Sp-∂-Xv. ]oUm-\p- h sh≈n-bm-gvN-bnsek‘ym-\-a-kvIm-c-sØ-Øp-S¿∂v G‰hpw BtLm-j-ambnhnip≤ Jp¿_m\ A¿∏n-°p-∂p. hnip-≤ -Jp¿_m-\-bpsSÿm]-\-tØm-S-\p-_-‘n®p \S∂Xmbn hnip-≤-KŸw km£n-°p∂ Imep-I-gpI¬ I¿Ωhpw (tbm-l. 13,4-˛11) C∂p k¿h-km-[m-c-W-ambn hnip≤ Jp¿_m-\-bpsS Bcw-`-Øn¬ \S-Øp-∂p-≠v. ap≥Im-e-ß-fn¬ saXms‚ ÿm\n-I-ssZ-hm-e-b-ß-fn¬At±lw ]¥≠p sshZn-I-cpsS Imep-Iƒ Igp-In-bn-cp-∂-XmbnamXta tcJ-Iƒ ImWn-°p-∂p-≈p. IqSm-sX, k\ym-km-i-a-ß-fn¬ A[n-Im-cn-Iƒ A[o-\-cp-sS-sb√mw Imep-Iƒ Igp-In-bn-cp-∂-Xmbn ImWmw. AXv cmXn-P] (se-en-bm) tØmS-\p-_-‘n®p \S-∂n-cn-°-Ww. Imc-Ww, Cu I¿Ω-Øn-\p≈ KoX-ßfpw]m¿∞-\-Ifpw cmXn P]-Øn-emWv Dd-hn-S-ß-fn¬ ImWp-I.s]klm `£Ww

am¿ tXmam \km-Wn-I-fp-sS-bn-S-bn¬ amXw \ne-hn-en-cn-°p∂ ]tXyI BN-c-W-amWv s]klm hymgmgvN cmXn-bnse s]k-lm-`-£-Ww. blq-Z-∑m-cpsS s]k-lm-`-£-W-Øn-s‚bpw hnip-≤- Jp¿_m\ ÿm]-\-Øn-s‚bpw ]›m-Ø-e-Øn¬ Xt±-io-b-amb A\p-cq-]-W-tØmsS \S-Ø-s∏-Sp∂ IpSpw-_m-N-c-W-amWv s]klm `£-Ww. Hcp Imc-W-h-imepw CuBN-cWw ssZhm-e-b-ß-fn-te°v am‰-cp-Xm-Ø-Xm-Ip-∂p. am¿tXmam \km-Wn-I-fpsS DXv`-h-Øn¬ blq-Z-cp-am-bp-≠m-bn-cp∂_‘w kqNn-∏n-°p∂ Hcm-N-c-W-ambpw CXp IW-°m-°m-hp-∂-Xm-Wv. ]tXy-I-hn[w Xøm-dm-°p∂ Ipcn-i-∏hpw ]mep-amWvs]k-lm-`-£-W-hn-`-h-߃. hn`-h-߃ Xbm-dm-°p-∂-Xn\vIpSpw-_-\m-bnI t\XrXzw sImSp-°p-tºmƒ, `£-W-k-a-bØvt\XrXzw hln-°p-∂Xv IpSpw-_-\m-Y-\m-Wv. X∑q-e-am-Imw, IpSpw-_-\m-Yt\m \mbn-Itbm acn-°p∂ h¿jw Ipcn-i∏w D≠m-°p-Itbm BtLm-j-ambn `£n-°p-Itbm sNøp-∂n-√. kvt\ln-Xtcm _‘p-°tfm kw`m-h-\-bmbn sIm≠p-hcp∂ A∏hpw]mepw A\m¿`m-S-ambn `£n-°pI amXw sNøp-∂p. Hmim\Rmb-dmgvN sh©-cn® Ipcp-tØm-e-sIm-≠p≈ Ipcn-ip-h-®mWvIpcn-i∏w D≠m-°p-I. ]tXy-I-hn[w Xøm-dm-°p∂ Dgp-∂p-amhpw

I-cn-®n-cn-°p∂ ÿe-Øp-h-®mWv Bcw-`n-°p-I. I¿Ω-ß-fpsSBcw-`-Øn¬ Xs∂ F√m-h¿°pw Hme hnX-cWw sNøp-∂p.]`mX ]m¿∞-\-sb-Øp-S¿∂v Ipcp-tØme sh©-cn-°p-∂p. XZ-\-¥cw Hmim\ KoX-߃ Be-]n-®p-sIm≠v ]Z-£n-W-ambnssZhm-e-b-Øn-tebv°v \oßn, Im¿Ωn-I≥ BtLm-j-am-bn,ssZhm-e-b-hm-Xn¬ aq∂p ]mhiyw ap´n-Øp-d-∂v, AIØp ]th-in-°p-∂p. t_Ωm-bn-se-Øn, kvXpXn-Ko-Xm-em-]-tØmsS aZv_-lm-bpsS hncn Xpd-°p-Ibpw hN-\-ip-iqj apX-ep≈ Jp¿_m-\-bpsS `mK-߃ BtLm-j-ambn \SØpIbpw sNøp-∂p.Cutim-bpsS al-Øz-]q¿Æ-amb ] -W-]-th-i-\hpw Hmsds«wssZhm-e-b-ip-≤o-I-c-Whpw kw_-‘n® hnip≤ KŸ-hn-h-c-W-ß-fpsS ]›m-Ø-e-Øn¬ kotdm ae-_m¿ k`-bnse Hmim\Rmb¿ BtLmjw hfsc A¿∞-h-Ømbn a\- n-em-°m-hp-∂-Xm-Wv.Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥

]oUm-\p-`-h-hm-c-Øn¬ Xn¶ƒ apX¬ i\n-hsc F√mZnh-khpw ][m-\-s∏´ Bcm-[-\m-I¿Ωw sshIn´p \S-Øp∂ssien-bmWv kotdm ae-_m¿ k`-bpsS B[n-I-cnI Dd-hn-S-ß-fn¬ ImWp-I. ]e-Im-c-W-߃sIm≠pw CXv A¿∞-h-Ømbn A\p-`-h-s∏-Sp-∂p. Bcm-[-\m-h-’-c-Øn¬ F√mw-sIm≠pw ]tXy-IX ImWn-°p∂ ]oUm-\p-`h hmcw, BNm-c-W-ssi-en-bnepw AXp ]I-Sn-∏n-°pI kzm`m-hnIw amX-am-W-t√m. AXn\pw ]pd-ta, ap≥]v hnh-cn® s]k-lm-c-l-ky-Øn-s‚, ]m]-©n-I-am-\hpw BtLm-jn-°-s∏-Sp∂ c£mcl-ky-߃ Ncn - X -Øn¬ kw`-hn® ka-bhpw ]kvXpXssien°v B[n-Im-cn-IX ]I¿∂n-´p-≠v. IqSm-sX, Cu k`-bn¬ Bcm-[-\m-Zn-hkw IW-°m-°p-∂Xv k‘y-ap-X¬ k‘y-hsc Bb-Xn -\m¬, Bcm -[ -\m -Z n -h -k -Øns‚ Bcw -` -Øn¬Xs∂ apJy-amb I¿Ω-߃ \S-Øn-s°m≠v ]oUm-\p-`-h-hm-c-Øns‚ khn-ti-jX ]Im-in-∏n-°p-hm≥ Xp\n-™Xpwkzm`m-hnIw amX-am-Wv. hnip-≤ -Jp¿_m-\bv°p ]pd-ta, henbBgvN-bn¬ bma-]m¿∞-\bv°pw khn-ti-j-amb ]m[m\ywIev]n-°p∂ coXn-bmWv Cu k`-bv°p-≈-Xv. X∑qew k‘ym-\-a-kv°m-cw, cmXn-P-]w, ]`m-X-]m¿∞\ F∂n-hbv°p ]pd--ta, shfp∏m≥Imew, aq∂mwaWn, a≤ym”w, HºXmwaWn,F∂o kabßfnse ]m¿∞bpw Cu BgvN-bn¬ \S-ØpIk¿∆-km-[m-c-W-am-Wv. k\ym-kn-Ifpw sshZn-Icpw amX-a-√,F√m hnizm-kn-Ifpw henb BgvN-bn-se-¶nepw bma-]m¿∞\]q¿Æ-ambn \S-Øp-∂-Xn\p ]cn-i-an-°m-dp-ap-≠v.

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 9: Deivastudikal

1716 ssZhkvXpXnIƒ

]oUm-\p-`h sh≈nCutim-an-in-lm-bpsS ]oUm-\p- -hw, ac-Ww, J_-d-S°w

Ch BtLm-jn-°p∂ Znh-k-amWv ]oUm-\p-`h sh≈n. F√mtPmen-Ifpw am‰n-h®v ]q¿Æ-ambpw Znhy-c-l-ky-ß-fpsS ]cn-Nn-¥-\-Øn\pw BN-c-W-Øn-\p-ambn am¿ tXmam \km-Wn-IƒNne-h-gn-°p∂ hnip-≤- Zn-\-am-Wn-Xv. Zo¿L-amb ]m¿∞-\bpwI¿Ω-ßfpw kºq¿Æ D]-hm-khpw Cu Znh-k-Øns‚ khn-ti-j-X-I-fm-Wv. ]pcm-X-\-Im-e-ß-fn¬, s]klm `£-Wm-\-¥cw, i\n-bmgvN cmXn-bpsS Ah-km\ bma-ß-fn¬ \S-Øp∂anin-lm-bpsS ]p\-cp-∞m-\m-tLm-jw-h-sc, am¿ tXmam \km-Wn-Iƒ bmsXm∂pw `£n-®n-cp-∂n-√.

][m-\-amb Bcm-[-\m-I¿Ωw A∂p-®-I-gn™p \S-Øp∂ Zo¿L-amb k‘ym-\-a-kv°m-chpw AXn-t\m-S-\p-_-‘n-®p≈ …ohm-h-W-°w, J_-d-S-°w, XpS-ßnb I¿Ω-ß-fp-am-Wv.I¿Ω-߃ Bcw-`n-°p-∂-Xn-\p-ap-ºp-Xs∂ t_Ωm-bnse am¿tXmam- …o-hmsb sImØo-\m, Dudmdm Ch AWn-bn°p∂p.sImØo\m anin-lm-bpsS hy‡n-Xz-Øn-s‚bpw Dudmdm Ahn-SpsØ ipiqjm ]utcm-ln-Xy-Øn-s‚bpw ]Xo-I-ß-fm-W-t√m.Cu am¿ tXm-am- …o-hm-bmWv ]oUm-\p-`-h-sh-≈n-bm-gvNsØI¿Ω-ß-fp-sS-sb√mw tIµ-ambn \ne-sIm-≈p-∂-Xv.

k‘ym-\-a-kv°m-c-Øn-\n-S°v DNn-X-amb ÿm\Øvhnip≤ eq°m, aØm-bn, tbml-∂m≥ F∂o kphn-ti-j-I-cpsS Adn-bn-∏p-I-fn¬\n∂pw kay-°mbn Iq´n-tbm-Pn® ]oUm-\p-`h hnh-cWw ]tLm-jWw sNøp-∂p. XpS¿∂p≈ kphn-tij ]kwKw Ign-bp-tºmƒ, ][m-\-Im¿Ωn-I≥ CX-c-ssh-Zn-I-cp-sSbpw ipiq-jn-I-fp-sSbpw AI-º-Sn-tbm-Sp-IqsS am¿tXmam- …o-hm-bn¬\n∂pw Dudmbpw sImØo-\mbpw Ducn-am‰n…ohm sh≈-Øp-Wn-bn¬ s]mXn-bp-∂p. A\-¥cw ]Z-£n-W-ambn …ohmbpw kphn-tij hmb-\-∏p-kvX-Ihpw _en-]o-T-Øn-te°p hln-°p-∂p. kphn-ti-j-hm-b-\-∏p-kvXIw bYm-ÿm-\Øp ]Xn-jvTn-°p-Ibpw …ohm _en-]o-T-Øns‚ \Sp-hn¬ InS-Øp-Ibpw sNøp-∂p. kaqlw au\-am-bn, [ym\n¿eo-\-cmbn]kvXpX I¿Ω-ß-fn¬ ]¶p-sIm-≈p-∂p. t_Ωm KmKp¬Øm-bp-sSbpw _en-]oTw anin-lm-bpsS J_-dn-S-Øn-s‚bpw ]Xo-I-ß-fm -I-bm¬, Cutim-bpsS arX-tZlw KmKp¬Øm-bn¬\n∂pw J_-dn-S-Øn-te°p hln-°-s∏´Xns‚ ]Xo-Im-fl-I-amb BN-c-W-amWv ap≥ kqNn-∏n® I¿Ω߃.

Im¿Ωn-Icpw ipiq-jn-Ifpw t_Ωm-bn¬ Xncn-s®-Øn-°-gn-bp-tºmƒ Imtdm-kqkm ]m¿∞\ XpS-ßp-∂p. c≠m-asØ

Acn-s∏m-Sn-bp-amWv Ipcn-i-∏-Øn-\p-]-tbm-Kn-°p-I. tXßm-∏mepwi¿°-c-bp-amWp ]men-\p-]-tbm-Kn-°p∂ ][m-\-hn-`-h-߃.ÿe-km-l-N-cy-ß-f-\p-k-cn-®p≈ ]tXyI kpK-‘-Z-hy-ßfpwNne-t∏mƒ hmg-∏-ghpw Iq´n-t®¿°m-dp-≠v.

blq-Z-∑m-cpsS s]k-lm- -£-Whpw AtXm-S-\p-_-‘n®vCutim hnip≤ Jp¿_m\ ÿm]n-®Xpw A\p-kva-cn-∏n-°p∂]tXyI ]m¿∞-\-Iƒ°p-tijw IpSpw-_-\m-Y≥ Ipcn-i∏w]Xn-aq∂p Ij-W-ß-fmbn apdn®v Hmtcm∂pw ]men¬ ap°nHmtcm-cp-Ø¿°pw \¬Ip-∂p. (Iq-Sp-X¬ AwK-߃ D≈-t∏mƒ,H∂n¬Iq-Sp-X¬ A∏-߃ apdn-°p-∂p.) aqØ-h¿ apX¬ BZ-c-]q¿hw AXp hmßn, \n∂p-sIm-≠p-Xs∂ `£n-°p-∂p. A\-¥cw F√m-hcpw Ccp∂v Ah-ti-jn-°p∂ A∏hpw ]mepw £n-°p-∂p. Ipcn-i-∏-Øns‚ Ij-W-߃ \jvS-s∏-Sp-Øp-Itbm anin-lm-\p-bm-bn-I-f-√m-Ø-h¿°p sImSp-°p-Itbm sNøm-dn-√.Aßs\ a‰p-≈-h¿°v kw`m-h\ sNøp-hm-\p-s≠-¶n¬ thsdXc-Øn-ep≈ A∏-߃ AXn-\mbn Iao-I-cn-°p-∂p. Ipcn-i-∏hpw ]mepw an®w-h-∂m¬, ]nt‰-Zn-hkw IqSpw-_mw-K-߃Xs∂AXp `£n-°p-∂p. AXv ]oUm-\p-`h sh≈n-bm-gvN-bpsS D]-hmk `RvP-\-ambn IW-°m-°m-dp-an-√.

s]klm `£-Wm-\-¥-cw, Cutim-bpsS KZvtk-a-\n-bnse ]m¿∞-\bpw c‡w hnb¿°epw ]S-bm-fn-Iƒ Ahn-SpsØ _‘n-®-Xp-amb kw`-h-߃ A\p-kva-cn-®p-sIm≠pwAXn-\n-S-bm-°nb kz¥w ]m]-ß-fn-t∑¬ A\p-X-]n-®p-sIm≠pwcmXn-ap-gp-h≥ ]m¿∞-\-bnepw hnip-≤-KŸ ]mcm-b-W-Ønepwk¶o¿Ø-\m-em-]-Ønepw Nne-h-gn-°p∂ ]Xnhv am¿ tXmam\km-Wn-I-fp-sS-bn-S-bn-ep-≠m-bn-cp-∂p. ]Xn-\mdmw \q‰m-≠n-\p-tijw anj-\-dn-am-cpsS kzm[o-\-tØmsS hnip-≤ -Jp¿_m-\-bpsS Bcm-[\ \S-∏n¬ h∂-tXmsS hoSp-I-fntem ssZhm-e-b-ß-fntem \S-∂n-cp∂ ap≥ kqNn-∏n® PmK-cW ]m¿∞\ssZhm-e-b-ß-fn¬ amX-ambn Npcp-ßn. GXm\pw h¿j-߃°papºv cmXn-Im-e-ß-fnse Bcm-[\ \ndp-Ø-em-°n-b-tXm-Sp-IqSncmXn-bnse PmK-c-W-]m¿∞-\bpw Ah-km-\n® coXn-bn-em-Wn-t∏mƒ. IpSpw-_-ß-fnepw ]≈n-I-fnepw \ne-hn-en-cp∂ PmK-cW]m¿∞\ ]p\-cp-≤-cn-°pI Ah-iym-h-iy-am-Wv. Zo¿L-amb bma-]m¿∞-\-bmWv ]kvXpX Ah-k-c-Øn-\mbn Dd-hn-S-߃]Zm\w sNøp -∂-X v . ][m\`mKw Cu KŸØn¬Dƒs∏SpØnbn´p≠v.

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 10: Deivastudikal

1918 ssZhkvXpXnIƒ

a\- n-em-°p-∂-Xv. ]oUm-\p-`h sh≈n-bmgvN Jp¿_m-\-b¿∏-W-an-√m-Ø-Xn-\m¬ kzm`m-hn-I-ambpw Jp¿_m\ kzoI-c-W-hp-an-√.

]oUm-\p-`h sh≈n-bmgvN cmXn apgp-h≥ anin-lm-bpsSJ_-dn-S-Øn-¶¬ PmK-cW ]m¿∞\ \S-Øp-I-sb-∂Xv am¿tXmam \km-Wn-I-fpsS ]Xn-hm-bn-cp-∂p. Cu ]mc-ºcyw C∂vA\yw \n∂n-cn-°pI-bm-Wv. ]p\-cp-≤-cn-°p-∂Xv DNn-X-ambntXm∂p-∂p. Dd-hn-S-ß-fn¬ Zo¿L-amb bma-]m¿∞\ sImSp-Øn-´p-≠v. AXpw Cu KŸØn¬ tN¿Øn´p≠v.henb i\n

Dbn¿∏p-Xn-cp-\m-fn-s\m-cp-°-am-bn-´p≈ PmK-c-Wm-tLm-j-am-bn-´mWv henb i\n-bmgvN I¿Ω-߃ cq]w sIm≠n-cn-°p-∂-Xv. k‘y-tbm-Sp-Iq-Sn, k‘ym-\-a-kv°m-cw, ]m]-tam-N\ipiq-j, amtΩm-ZokmI¿Ωw, hnip≤ Jp¿_m-\-b¿∏Ww Ch-sb√mw Dƒs°m-≈p∂ hn]p-e-amb ssZhm-cm-[-\-bmWv]kvXpX Znh-k-tØ-bv°p-≈-Xv. Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ Znh-km-cw-`-am-b-Xn-\m¬ k‘ym-\-a-kvImcw Du∂¬sIm-Sp-°p-∂Xv D∞m-\-Øn-\m-Wv. k`-bpsS Bcw-`-Im-e-ß-fn¬ ]c-ky-]m-]n-Iƒ°vt\mºp-Ime ]mb-›n-Ø-ß-fpsS Ah-km-\-Øn¬ HutZym-Kn-I-ambn ]m]-tam-N\w \evIn-bn-cp-∂-Xns‚ XpS¿®-sb∂ coXn-bn¬, k`m-k-aq-l-Øn\v s]mXp-hmbn \evI-s∏-Sp∂ ]m]-tam-N-\-amWv ]m]-tam-N-\-ip-iq-j-bn-ep-≈-Xv. amtΩm-Zo-km, anin-lm-bpsS ac-tWm-∞m-\-ß-fn-ep≈ mK- m-Kn-Xz-am-I-bm¬ ap≥Im-e-ß-fn¬ Dbn¿∏p-Xn-cp-\m-fn-t\m-S-\p-_-‘n-®mWv amtΩm-Zokm\evI-s∏-´n-cp-∂-Xv. hfsc A¿∞-h-Ømb ]kvXp-X-I¿ΩwF∂pw XpSc-W-sa-∂p-≈-XmWv k`m amXm-hns‚ BK-lw.F√m-‰n-s‚bpw aIp-S-amb hnip≤ Jp¿_m-\-b¿∏Ww A∂sØI¿Ω-߃°p aIpSw Nm¿Øp-Ibpw sNøp-∂p. samØ-Øn¬henb i\n-bmgvN BN-cWw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ tLmj-Øn-\p≈ G‰hpw ASpØ Hcp-°-am-Wv.Dbn¿∏p Xncp-\mƒ

Xncp-\m-fp-I-fpsS Xncp-\mƒ F∂-dn-b-s∏-Sp∂ Dbn¿∏p-Xn-cp-\mƒ, Dbn¿∏p-Im-e-Øns‚ Bcw`w IqSn-bm-Wv, kotdm-a-e-_m¿ k`-bn¬. shfp-∏m≥ Imew aq∂p-a-Wn-°p-tijw ssZhm-e-b-ß-fn¬ \S-Ø-s∏-Sp∂ "kam-[m\ ipiqj'bmWv Dbn¿∏m-tLm-j-Øns‚ ]tXyI I¿Ωw. ]oUm-\p-`h sh≈n-bmgvN_en-]o-T-Øn-\-Sn-bn¬ J_-d-S-°nb …ohmsb Db¿Øn-s°m-≠m-Wv Dbn¿∏m-tLmjw \S-Øp-I.

Imtdm-kq-km-bpsS kabw apgp-h≥ F√m-hcpw ap´n-t∑¬\n¬°p-∂p. ap´n-t∑¬ \n¬°pI ]m]-ß-sf-°p-dn-®p≈ A\p-Xm-]-Øns‚ AS-bm-f-am-W-t√m.

Hm\okm Zv_mkm-entJ AYhm cmP-KoXw Bcw-`n-°p-tºmƒ Im¿Ωn-Icpw ipiq-jn-Ifpw _en-]o-T-Øn-¶-e-W™v…ohmsb hS-°p-h-i-Øp≈ t_kvK- m-bn-te°v am‰n, sh≈wsIm≠p IgpIn XpS®v J_-d-S-°-Øn-\mbn Hcp-°p-∂p. A\-¥cw …ohmsb _en-]o-T-Øn¬ InSØn [q]n-®-tijw ]Z-£n-W-ambn t_Ωm-bn¬ sIm≠p-h-cp-∂p. XpS¿∂v, …ohmbpwhln-®p-sIm≠v Im¿Ωn-Icpw ipiq-jn-Ifpw ]≈n-b-I-Øp-X-s∂, sshZn-I-cp-sSbpw saXm-∑m-cp-sSbpw ih-kw-kvIm-c-tØm-S-\p-_-‘n®p \S-Øp-∂-Xp-t]m-se, Ing-°p-\n∂p ]Sn-™m-tdm´pwhS-°p-\n∂p sXt°m´pw …ohm -BIr-Xn-bn¬ ]Z-£nWw \S-Øp-∂p. X’-abw hnizm-kn-Iƒ kzÿm-\-ß-fn¬\n∂p KoXwBe-]n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.

]Z-£nWw t_Ωm-bn¬ Xncn-s®-Øn-°-gn-bp-tºmƒF√m-hcpw …ohm Npw_n-°p-∂p. …ohm Npw_-\-sØ-Øp-S¿∂v,ssI∏p-\o¿ cpNn-°p∂ ]Xnhpw \ne-hn-ep-≠v. …ohm Igp-Inbsh≈-Øn¬ ssI∏p-c-k-ap≈ ]®n-e-Iƒ Ac®p Ie-°n-bmWvssI∏p-\o¿ D≠m-°p-I. Cutim-bpsS ]oUm-k-l-\-Øn-ep≈Bg-amb `mK-`m-Kn-Xz-Øns‚ ]Im-i-\-ambn CXp IW-°m-°-s∏-Sp-∂p.

XpS¿∂v Hmtcm ÿeØpw ]Xn-hp-≈-Xp-t]m-se, ssZhm-e-b-Øn\p Np‰ntbm ssZhm-e-b-¶-W-Ønse …ohm-bv°p-Np-‰n-tbm, Kma-Øn-s‚tbm \K-c-Øn-s‚tbm ][m\ hoYn-I-fn¬IqSntbm "]Z-£nWw' \S-Øp-∂p. ]Z-£n-W-k-a-bØv Be-]n-°p-∂-Xn-\mbn DNn-X-amb KoX-߃ kpdn-bm\n Dd-hn-S-ß-fn¬[mcm-f-ap-≠v.

]Z-£nWw ssZhm-e-b-Øn¬ Xncn-s®-Øp-tºmƒ,…ohm t_Ωm-bnse ]oT-Øn¬ InSØn [q]n-®-tijw sh≈-Øp-Wn-bn¬ s]mXn™v _en-]o-T-Øn-\-Sn-bn¬ J_-d-S-°p-∂p.kotdm ae-_m¿ k`-bnse ssZhm-e-b-ß-fn-se√mw _en-]o-T-Øn-\-Sn-bn¬ AXns‚ ]n≥-`m-K-Øp-IqSn …ohm J_-d-S-°p-∂-Xn-\p≈ kuIcyw D≠m-bn-cn-t°-≠-Xm-Wv. AXn\p kuI-cy-an-√mØ]£w …ohm _en-]o-T-Øn¬ InSØn timi-∏m-sIm≠p aqSp-∂p. "timi∏m' anin-lm-bpsS J_-dn-S-Øns‚ aqSn-bm-W-t√m. F√m-hcpw t_Ωm-bn¬ Xncn-®p-h-∂v, km[m-cWcoXn-bn¬ k‘ym \a-kvImcw Ah-km-\n-∏n-°p-∂p.

hnip≤ Jp¿_m-\-b¿∏-W-Øns‚ ]q¿Øo-I-c-W-am-bn-´mWp Jp¿_m-\-kzo-I-c-WsØ ]uc-kvXy-kp-dn-bm\n k`-Iƒ

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 11: Deivastudikal

2120 ssZhkvXpXnIƒ

Cw•ojv ]cn-`m-j-bmWv Oshana to Resurrection F∂ t]cn¬Z\-lm-k¿ho-kkv 1990 ¬ ]kn-≤o-I-cn® ]pkvX-Iw. Chc≠pw D]-tbm-Kn-®p-sIm≠v C∂v kotdm ae-_m¿ k`-bn¬kzoI-cn-®n-cn-°p∂ hnip≤ Jp¿_m-\-bp-sSbpw bma-]m¿∞-\-bp-sSbpw ssien-Iƒ°-\p-k-cn®v ae-bm-f-Øn¬ Iao-I-cn-®n-´p-≈-Xm-Wv, "]oUm-\p-`h hmchpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw' F∂]m¿∞-\m-K-Ÿw. ]oUm-\p-`-h-hm-c-Øns‚ ]tXy-IX IW-°n-se-Sp-Øp-sIm-≠v, k‘ym-\-a-kv°m-cw, cmXn-P-]w, ]`m-X-]m¿∞-\ F∂n-hbv°p ]pd-sa, a[ym” ]m¿∞-\bpw AXn¬Iao-I-cn-®n-´p-≠v. hnip≤ Jp¿_m-\-b¿∏-Ww, Dd-hn-S-Øn¬sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xp-t]m-se, AXmXp ka-bsØ bma-]m¿∞-\-bp-ambn Iq´n-bn-W°n BtLm-j-ambn \S-Øp-∂p.ssZhkvXpXnIƒ

"]oUm-\p -`hhmchpw Dbn¿∏p-Xn -cp -\mfpw' F∂]m¿∞\mKŸØn¬\n∂pw bma]m¿∞\Iƒ amXwth¿Xncn®v Ggpt\c ]m¿∞\m ssienbn¬ IaoIcn®ncn°p∂ H∂mWv Ct∏mƒ ]kn≤oIcn°p∂"ssZhkvXpXnIƒ.'

]oUm-\p-`h hmc-Øn¬ bma-]m¿∞-\-Iƒ Dƒs∏sSF√m ssZhmcm[\m I¿Ω-ßfpw CS-h-I-∏-≈n-I-fnepw BiassZhm-e-b-ß-fnepw BtLm-j-ambn \S-Øp-Ibpw km[n-°p-∂n-S-tØmfw AXn¬ ]¶p-sIm-≈p-hm≥ hnizm-kn-Isf t]cn-∏n-°p-Ibpw sNtø-≠-Xm-Wv. Npcp-ßnb ]£w F√m Znh-k-ß-fn-tebpw sshIn´pw ]`m-X-Øn-ep≈ Bcm-[\m I¿Ω-ßfpws]k-lm-hym-gw, ]oUm-\p- -h-sh≈n F∂o Znh-k-ß-fpsS cmXn-bn¬ hcp∂ cmXn-P-]hpw ssZhm-e-b-ß-fn¬ BtLm-j-ambn\S-tØ-≠-Xm-Wv. ssZhm-e-b-ß-fnse I¿Ω-ß-fn¬ kw_-‘n-°p-hm≥ km[n-°m-Ø-h¿ \n›nX ka-bßfnse bma-]m¿∞\ k∂ym-k-`-h-\-ß-fnepw IpSpw-_-ß-fnepw apS°wIqSmsX \S-Øp-∂Xpw ]oUm-\p- -h-hm-c-Øns‚ DNn-X-amb BN-c-W-Øn\v G‰hpw klm-b-I-am-Wv. Aßs\ k`m-am-Xmhv BK-ln-°p∂ hn[-Øn¬ ssZhm-cm-[-\-bn¬ ASn-bp-d® B≤ym-fln-IX hf¿Øn-sb-Sp-°p-∂-Xn\v ssZhkvXpXnIƒ F∂ Cu]m¿∞-\m-KŸw D]-I-cn-°p-∂-Xm-Wv.\µnbpw ]m¿∞-\bpw

Cu ]m¿∞-\m-K-Ÿ-Ønse KoX߃ cNn-°p-∂-Xn\v`mKn-I-ambn klm-bn-®n-´p-≈-h-cmWv kn.-Fw.-sF. k∂ymk

Dbn¿∏m-tLm-j-Øn-\mbn ssZhm-e-bhpw ssZhm-e-b-ap-‰sØ …ohmbpw Zo]-ß-fm¬ ]tXyIw Ae-¶-cn-°pI ]Xn-hm-Wv. Zo]w Pohs‚ ASbm-f-am-W-t√m. ssZhm-e-b-Øn-\-IhpwFS-W-bne XpS-ßn-bh hnXdn tamSn-]n-Sn-∏n-°pI am¿ tXm-am\km-Wn-I-fpsS ]Xn-hm-Wv.

AXym-h-iy-Øn-\p≈ shfn-®-Øn¬ I¿Ω-߃ Bcw-`n-°p-∂p. D∞m-\-Ko-Xm-h-k-c-Øn¬ aZv_-lm-hncn Xpd-°p-IbpwIm¿Ωn-I≥ …ohmsb Db¿-Øp-Ibpw sNøp-∂p. X’-abwF√m Zo]-ßfpw ]Im-in-∏n-°p-∂p. ]Xn-hp-t]mse ssZhm-e-b-a-Wn-Iƒ apg-°p-Ibpw shSn-]-S-°-߃ s]m´n-°p-Ibpw sNøp-∂p. ]≈n-bnse Zo]-߃ sXfn-°p-∂-Xns\ØpS¿∂v F√m-hcpwAh-c-h-cpsS Iøn-ep≈ Xncn-Ifpw sXfn-°p-∂p. …ohmsb _en-]o-T-Øn¬ ÿm]n-®v, [q]n-®-tijw …ohmbpw hln-®p-sIm≠vssZhm-e-b-Øn\p Np‰n-tbm, ap‰-Øp≈ …ohmbv°p Np‰n-tbm,\K-c-Øn-s‚-tbm, Kma-Øn-s‚tbm hoYn-I-fn¬ IqSntbm ]Z-£nWw \S-Øp-∂p.

]Z-£n-W-Øns‚ Ah-km\w …ohm t_Ωm-bn¬ÿm]n-®p-I-gn-bp-tºmƒ, aviwim-\m-bpsS Blzm-\-sØ-Øp-S¿∂v F√m-hcpw …ohmsb Ipºn-´m-cm-[n-°p-Ibpw ]c-kv]cwkam-[m\w Biw-kn-°p-Ibpw sNøp-∂p. "D∞n-X-\mbaninlm \tΩm-Sp-IqsS' "]pXp-Po-h\pw \ho-I-c-Whpw \tΩm-Sp-IqsS' F∂ hN-\-ß-fmWv kam-[m-\m-iw-k-bv°p-]-tbm-Kn-°pI. Dbn¿∏p-Imew apgp-h≥ ]c-kv]cw A`n-hm-Z\w sNøm≥]kvXpX-h-N-\-߃ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv hfsc D]-Im-c-]-Z-am-bn-cn-°pw. XpS¿∂p-h-cp∂ BtLm-j-amb Jp¿_m-\-b¿∏WwD∞m-\m-tLm-j-Øns‚ aIpSw Nm¿Ø-em-Wv.

Jp¿_m-\-bpsS Ah-km\w F√m-hcpw t_Ωm-bn¬h∂v …nhm Npw_n-®-tijw Im¿Ωn-Is‚ Ic-ßfpw sXm´p-h-Wßn ssZhm-e-b-tØmSp hnS-hm-ßp∂ ssien t]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xm-Wv.Dd-hn-S-߃

Breviarium juxta Ritum Syrorum Orientalium id estChaldaeorum F∂ t]cn¬ aq∂p hmey-ß-fm-bn, ItØm-en-°-cmb I¬Zm-b-cp-sSbpw kotdm ae-_mdpIm-cp-sSbpw D]-tbm-K-Øn-\m-bn, 1938 ¬ ]uc-kvXy-k- -Iƒ°m-bp≈ hØn-°m-\nseImcym-e-bw, kpdn-bm\n `mj-bn¬ ]kn-≤o-I-cn® HutZym-KnIssZhmcm[\m ]pkvX-I-ß-fn¬ c≠mw hmeyw 314 apX¬ 415hsc-bp≈ t]Pp-I-fn¬ Hmim\ apX¬ Dbn¿∏p Xncp-\mƒ hsc-bp≈ I¿Ω-߃ sImSp-Øn-cn-°p-∂p. AXns‚ hniz-kvX-amb

BapJw: ]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 12: Deivastudikal

2322 ssZhkvXpXnIƒ

s]mXpIaw

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(sshIn v 6 aWn)

(J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-∂n-√. t_Ωm-bnse …ohm-bpsSCcp-h-i-ß-fn-ep-ap≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-∂p. B-tLm-j-ambn \S-Øptºmƒ Im¿Ωn-I\pw ipiq-jn-Ifpw ]cnip≤ Jp¿_m-\-bvs°∂t]mse Xncp-h-kvX-ß-f-Wn-™v, ]Z-£n-W-ambn t_Ωm-bn¬]th-in-®v, J≥tIbv°- n-ap-J-ambn \n∂v, Ip\n™v BNmcw sNøp∂p.Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®v P\ßfnte°v]I¿∂psIm≠v XpSßp∂p.)

Im¿Ωn: AXyp-∂-Xamw kz¿t√m-I-Øn¬k¿t∆-i\p kvXpXn-Ko-Xw. (3)

kaq: `qan-bn-seßpw a¿Xy\p im¥n]Xym-i-bp-sa-t∂°pw. (3)

(_oIv l∂m\m... lt√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

Im¿Ωn: kz¿§-ÿn-X\mw RßsS _mhm]qPn-X-at√m \n≥ Xncp\maw.

kaq: (c≠p KWambn) kz¿§-ÿn-X\mw RßsS _mhm \n≥ cmPyw hs∂-Øo-Ss´.

kz¿§-ÿn-X-t\ ]cn-ip-≤≥ \o]cn-ip-≤≥ \o ]cn-ip-≤≥ \o.

\n∂psS kvXpXnX≥ aln-a-I-fmtehm\pw `qhpw \nd-bp-∂-t√m.

amem-Im-am-scm∏w \ccpwDZvtLm-jn-°p-∂p-®-kz-c-Øn¬.

kz¿§-ÿn-X-t\ ]cn-ip-≤≥ \o]cn-ip-≤≥ \o ]cn-ip-≤≥ \o.

kz¿§-ÿn-X\mw RßsS _mhm]qPn-X-at√m \n≥ Xncp\maw.

\n≥ cmPyw hs∂-Øo-Ss´\n≥ lnX-sa∂pw \nd-th-d-s´.

kz¿§-sØ-∂-Xp-t]meo [c-bn¬]q¿Æ-X-tbm-SXp \nd-th-d-s´.

kaq-l-Ønse _. FΩm-\p-h¬ sX≈n-bn-e-®\pw _. K_n-tb¬ Ac-™m-Wn-bn-e-®-\pw am¿ tXmam ktlmZcnIfpw.CXns‚ `mjm-]-c-amb Xncp-Ø-ep-Iƒ HuZm-cy-]q¿∆w sNbvXpX∂n-´p-≈Xv s]m^. sI.hn. tPmk^pw AK-Ãn≥ tXm´-\m-\n-bn¬ kn.-Fw.-sF.bpw BWv. a‰p ]e-X-c-Øn¬ CXns‚ \n¿Ωn-Xn-bnepw ]kn-≤o-I-c-W-Ønepw klm-bn-®n-´p-≈-h¿ ]e-cm-Wv.F√m-h-scbpw \µn-tbmsS A\p-kva-cn-°p-I-bpw, Cu ]m¿∞-\m-KŸw D]-tbm-Kn-°p∂ kI-e-cp-sSbpw ]m¿∞\m klmbwAh¿°mbn bmNn-°p-Ibpw sNøp-∂p.

Bcm-[\m h’-c-Øns‚ tIµ-ambn \ne-sIm-≈p∂]oUm-\p-`-h-hm-chpw Dbn¿∏p-Xn-cp-\mfpw G‰hpw DNn-X-ambpwk`m-fl-I-ambpw BtLm-jn-°p-∂-Xn\pw Aßs\ Bcm-[-\m-fl-I-amb B≤ym-fln-I-X-bn¬ apt∂-dp-∂-Xn\pw \√-h-\mbssZhw \sΩ Hmtcm-cp-Ø-tcbpw A\p-K-ln-°-s´-sb∂v Cub-h-k-c-Øn¬ ]tXyIw ]m¿∞n-°p-∂p.

]mØn-Ip-f-ßc h¿Ko-k-®≥ kn.-Fw.-sF.[¿Ωcmw tImtfPv_mwKvfq¿ 560 029am¿®v 30, 2011]IpXnt\mºv

i≤n°pIipiqjIƒ, Bhiysa¶n¬ Npcp°p∂Xn\pth≠nbmWvNneë -`mK߃ CØcw ASbmfØn\IØn´ncn°p∂Xv.k¶o¿Ø\߃ Iq´nt®¿Øv hn]peoIcn°mhp∂XpamWv.

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 13: Deivastudikal

2524 ssZhkvXpXnIƒ

W-ta./ R߃°v Bh-iy-I-amb Blmcw/ C∂p R߃°pXc-W-ta./ Rß-fpsS IS-°m-tcmSp R߃ £an-®n-cn-°p-∂-Xp-t]mse/ Rß-fpsS IS-ßfpw ]m]-ßfpw/ Rß-tfmSpw £an-°-W-ta./ Rßsf ]tem- -\-Øn¬ Dƒs∏-Sp-Ø-cp-tX./ ZpjvSm-cq-]n-bn¬ \n∂p Rßsf c£n-°-W-ta./ F¥p-sIm-s≠-∂m¬,cmPyhpw i‡nbpw al-Øzhpw/ Ft∂°pw \nt‚Xm-Ip-∂p./BtΩ≥.Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn.kaq: BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.Im¿Ωn: kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXm-th,/ (k-aq-lhpw tN¿∂v)\ns‚ \maw ]qPn-X-am-I-W-ta. / \ns‚ cmPyw hc-W-ta./ \o ]cn-ip-≤≥, ]cn-ip-≤≥, ]cn-ip-≤≥ ./ kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXm-th,/ \ns‚ kvXpXn-bpsS al-Øz-Øm¬ / kz¿§hpw `qanbpw \nd-™n-cn-°p-∂p./ Cutdamcpw a\p-jycpw/ \o ]cn-ip-≤≥, ]cn-ip-≤≥,]cn-ip-≤≥/ F∂v DZvtLm-jn-°p-∂p.

(As√-¶n¬)

(m\²lC²P± ² ¯F) ¯Ag¶N‚Ó°hC±² @M³cÓ@±²b š³SO±D±„‡· ®Ak³M_³³(m\²lC²P± ² ¯F) ¯m\g¶@³ ®m\l±¶s³

®^‡²³O²`±dg±² ™¶™¶ ®ah³„ ƒK±²±²ˆ²k· ®A\³h±²…C±²J jO²C²@±² ®Ak³M_³³®Ak³M_³³®Ak³M_³³®Ak³M_³³®Ak³M_³³ ®A\³h±²…C±²J jO²C²@±² ®ˆ±…±²[²K±² †[²K±² †[²K±²

®aT³C²O²„ ‡²O²C±Ñ² As³@±²N A\³h±²† m\d¶gJ±² ²¯ˆ±…±²[²K±² †[²K±² †[²K±² ®acÓ m\t¶³ A…³k³@N @‚¶\²s®^‡²³O²`±dg±² ™¶™¶¶ ¶¶ ¶ ®ah³„ ƒK±²±²ˆ²k· ®A\³h±²…C±²J jO²C²@±²

¯As³A±²C v@³ A\³h±²…C±²J Al³`±²[@±² al³\³Cz× @N·Mk·®m[°M±²X³SN±² m\°C±²OS³ mcѲ |O±D²„N ®Al³g³O[³ ml±²~³kO²oJ Ah³TcѲ mcѲ B²L±²

®m\°D±²\³T±²c m~·D±²„ ml±²S v@³J Al³`±²[@±²®A…³\²C± mg² j³w±² —Ó@· ®Ak³O±\pl·c mdѲs‡±² —ÓN

®š³SO±D±„‡·N ˜Ó\S±²N ™²³O²`±dg±² Z²L adÓ[²JJ eXg· ¯ m\g¶@³ ®m\²hds³ idѲt³c

¯A„³JO²J AS³N²‚cN±² @‚ÓD²cѲN AC³² ²@± ²b AT³C²O²„ ®Ak³M_ ³³¯m\g¶@³N m\g¶@³ ®idѲt³c Ag³K±²sN±² idѲs³ m²g²² ®m\l± ¶s ³®^‡²³O²`±dg±² ™¶™¶ ®ah³„ ƒK±²±²ˆ²k· ®A\³h±²…C±²J jO²C²@±²

®A\³h±²…C±²J jO²C²@±² ®ˆ±…±²[²K±² †[²K±² †[²K±² ®aT³C²O²„ ‡²O²C±Ñ² As³@±²N A\³h±²„ m\d¶gJ±²

¯ˆ±…±²[²K±² †[²K±² †[²K±² ®acÓ m\t¶³ A…³k³@N @‚¶\²s

R߃°n-∂m-h-iy-I-amIpwA∏w \o X∂-cp-fo-S-Wta.

R߃ IS-߃ s]mdp-Ø-Xp-t]mseR߃°pw \o tamN-\-ta-I-q.

R߃ ]co-£n-X-cm-Im-sX∂pwZpjvS-\n¬ \n∂pw ImØ-cp-f-W-ta.

Fs¥-∂mset∂bv°pw cmPywi‡n, alØzw \nt‚-Xm-tΩ≥.

Im¿Ωn: _mhm-bv°-pw Xncp -kpX\pw ]mh\˛dqlmbv°pw kvXpXn-bp-≠m-I-s´.

kaq: BZn-ap-X-evt°-bn∂pw \nXy-hp--- ˛ambn `hn-®oSs´, BtΩ≥.

Im¿Ωn: kz¿§-ÿn-X\mw RßsS _mhm]qPn-X-at√m \n≥ Xncp\maw.

kaq: kz¿§-ÿn-X\mw RßsS _mhm\n≥ cmPyw hs∂-Øo-Ss´.

kz¿§-ÿn-Xt\ ]cn-ip-≤≥ \o]cnip≤≥ \o ]cn-ip-≤≥ \o.

\n∂psS kvXpXn-X≥ aln-a-I-fmtehm\pw `qhpw \nd-bp-∂-t√m.

amem-Im-am-scm∏w \ccpwDZvtLm-jn-°p-∂p-®-kz-c-Øn¬.

kz¿§-ÿn-Xt\ ]cn-ip-≤≥ \o]cnip≤≥ \o ]cn-ip-≤≥ \o.

(As√-¶n¬)

Im¿Ωn: AXyp-∂-X-ß-fn¬ ssZh-Øn\p kvXpXn. (3)kaq: BtΩ≥. (3)Im¿Ωn: `qanbn¬ a\pjy¿°p kam-[m\hpw ]XymibpwFt∏mgpw Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.Im¿Ωn: kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXmth/ (k-aq-lhpw tN¿∂v)\ns‚ \maw ]qPn-X-am-I-W-ta./ \ns‚ cmPyw hc-W-ta./ \o ]cn-ip-≤≥, ]cn-ip-≤≥, ]cn-ip-≤≥./ kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXm-th,/ \ns‚ kvXpXn-bpsS al-Øz-Øm¬/ kz¿§hpw `qanbpw \nd-™n-cn-°p-∂p./ Cutdamcpw a\p-jycpw/ \o ]cn-ip-≤≥, ]cn-ip-≤≥, ]cn-ip-≤≥/ F∂v DZvtLm-jn-°p-∂p./ kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXm-th,/ \ns‚ \maw ]qPn-X-am-I-W-ta./ \ns‚ cmPywhc-W-ta./ \ns‚ Xncp-a-\ v kz¿§-Øn-te-t∏mse `qan-bn-ep-am-I-

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 14: Deivastudikal

2726 ssZhkvXpXnIƒ

k-¶o¿Ø\w: ZnhkØnt‚Xv

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Rmb¿, sh≈n, i\n) ( AC³Ñ² Ah³…cѲ eivam dºm) Rß-fpsS hwi-Øn\p \evInb \∑bv°mbn \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øns‚ D∂-Xhpw oXn-P-\-Ihpw mKy-]q¿Æhpw]cn-ip-≤-hp-amb \ma-Øn\v kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpw \nc-¥cw ka¿∏n-°p-hm≥ R߃IS-s∏-´h-cm-Ip-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

Im¿Ωn: (Xn¶ƒ ˛ hymgw) (AD³²W³ aÒcÓ emIv Ymhm) \√-h\pwam[p-cy-hm\pw Icp-Wbpw Ir]bpw \nd-™-h-\-pamb D∂XcmPm-th, \ns∂ R߃ kZm Bcm-[n -°p -IbpwkvXpXn°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw sNøp∂p. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-izcm, Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥.

(kaqlw c≠p KW-ambn [q]m¿∏-W-KoXw Be-]n-°p-∂p.-X¬k-abw Im¿Ωn-I≥ Xmsg sImSp-°p∂ ]m¿∞\ Xmgv∂-kz-c-Øn¬sNm√n [q]w Bio¿h-Zn-°p-∂p.- X-Z-\-¥cw J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-Ibpw Ahn-sS-bp≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-Ibpw aviwim\m Ia-]-Imcw [q]m¿∏Ww \S-Øp-Ibpw sNøp-∂p.- Hu-tZym-KnI Im¿Ωn-I-\n-√m-Ø-t∏mƒ [q]w Bio¿h-Zn-°p∂ ]m¿∞\ Dt]-£n-°p-∂p.)

Im¿Ωn: _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, -\ns‚ _lp-am-\-Øn-\mbn R߃ ka¿∏n-°p∂Cu [q]w \ns‚ al-\o-b-amb XnXz-Øns‚ \ma-Øn¬X Bio¿∆-Zn-°-s∏Ss´. CXv \ns‚ ]km-Z-Øn\pw \ns‚AP-K-W-Øns‚ ]m]-ß-fpsS tamN-\-Øn\pw Imc-W-am-I-s´,- F-t∂°pw, BtΩ≥.

[q]m¿∏W KoXw(_ml¿se-ºm... bmZm-lq-im-th...)

(Rmb¿,sh≈n, i\n) i‡\mb I¿Ømth, \ns‚ IqSmcw FXat\mlcamIp∂p:

(Xn¶ƒ ˛ hymgw) I¿-Øm-hns\ Rm≥ F∂pw ]pIgvØpw:aninlm I¿Øm-th, \c-Ip-e -c-£-I-t\,

Im¿Ωn: sXivs_mlvØm ememlm _avduta. (3)kaq: BtΩ≥. (3)Im¿Ωn: DA¬ A¿B «mam Dkhvdm Ymhm ehv\bv \mim_vtIm¬ Fµm≥ evB¬ao≥ BtΩ≥.

Bhq≥ Zvhivaøm (k-aq-lhpw tN¿∂v) s\kvJµiv ivamIvtXtk a¬°qkmIv Jµoiv Jµoiv JµoiØv. Bhq≥Zvhivaøm Zavte≥ ivaøm h¿B dºqkv iphvlmIv CutdD\mim Jmtb≥ emIv Jµoiv Jµoiv JµoiØv. Bhq≥Zvhivaøm s\kvJµiv ivamIv tXtk a¬°qkmIv s\lvthskhvbm\mIv sF°∂m Zvhivaøm B]v _¿B. lhv e≥elvam Zvkp\vJm\≥ buam\m htizmJv e≥ luss_≥hlvYmssl≥ sF°∂m Zm]v l\≥ izsJ≥ evlømssh≥Dem Xme≥ evs\tkym\m F√m ]km≥ an≥ _oim. satYm¬ZvZoemIn a¬°qkm Dsslem Dskivs_mlvØm evBewB¬ao≥ BtΩ≥.Im¿Ωn: iphvlm emhm Dehvdm hevdqlm ZvJpZvim.kaq: an≥ Bew hmZΩm evBew BtΩ≥ hmtΩ≥.

Bhq≥ Zvhivaøm s\kvJµiv ivamIv tXtka¬°qkmIv Jµoiv Jµoiv JµoiØv. Bhq≥ ZvhivaømZavte≥ ivaøm h¿B dºqkv iphvlmIv Cutd D\mimJmtb≥ emIv Jµoiv Jµoiv JµoiØv.

(ZnhkØns‚ t…mkm Cs√¶n¬)

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Rmb¿, sh≈n, i\n) (Z‚g³ @J×±Ok ³ \usZ am¿) Fs‚I¿Ømth, ssZh-amb \ns∂ R߃ Bflo-b-Ko-X-ß-fm¬ kvXpXn-°p-I-bpw,- \m-Y-\mb \ns∂ Ipºn-´m-cm-[n-°p-Ibpw ad-™n-cn-°p∂ \ns‚ kz`m-hsØ ]cn-ip-≤hpw\n¿Ω-e-hp-amb kvXpXn-I-fm¬ ]pI-gvØp-Ibpw sNøp-∂p._mhmbpw ]pX-\pw dqlm-ZvJp-Zvimbpamb k¿t∆-iz-cm,Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.Im¿Ωn: (Xn¶ƒ ˛ hymgw) (Z‚g³ @J× ±Ok ³ \usZ am¿) Fs‚I¿Ømth, ssZh-amb \ns∂ R߃ kvXpXn-°p-Ibpw\mY-\mb \ns∂ R߃ Bcm-[n-°p-Ibpw \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øn\v \nc-¥cw kvXpXn-I-f¿∏n-°p-IbpwsNøp-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-ambk¿t∆-izcm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 15: Deivastudikal

2928 ssZhkvXpXnIƒ

(As√-¶n¬)

AT³\²…g rO±…[²@ acÓN ®ml±²[JÖOg³ ˜Ó_²J @‚Óg³ O²`²cÓ ®m\l¶s ³ N²ˆ±k@±²N ® ®m[‚Ѳ °HÒw±²J Al³h³Tl±²g N²ˆ±k@±²J ® ml±²\²TD±…±²g

¯jˆ±²…³°xk±²J AD²³W³ A³N±‚w ³ml±²\²cP@³ A[³‚g³J Lˆ±¶\D±²c® ]²c NN³²L m[²‚g@³ KÒ_²± ˆ²[²KÒS ®i…±²g

rO±…[²@ acÓN ® ml±²[JÖOg³ ˜Ó_²J @‚Óg³ O²`²cÓ ®m\l¶s ³®m[‚Ѳ °HÒw±²J Al³h³Tl±²g N²ˆ±k@±²J ®ml±²\²TD±…±²g AT³\²…g

¯jˆ±²…³xk±²J AD³²W³ A³N±‚w³ N²ˆ±k@±²N ¯A„³JO²J AS³N²‚cN±² @‚ÓD²cѲN AC²³@± ²b AT³C²O²„ ®Ak³M_ ³ ³¯m\g¶@³N m\g¶@³ ® idѲt³c Ag³K±²sN±² idѲs³ mg² ®m\l± ¶s ³

AT³\²…g rO±…[²@ acÓN ® ml±²[JÖOg³ ˜Ó_²J @‚Óg O²`²cÓ N²ˆ±k@±²N ® m[‚Ѳ °HÒw±²J Al³h³Tl±²g N²ˆ±k@±²J ®ml±²\²TD±…±²g ¯jˆ±²…³°xk±²J AD²³W³ A³N±‚w

(As√-¶n¬)kaq: emIp amdm ZvsIm√m autZbv\≥: DemIv Cutim avinlmavi_vlo\≥: ZØp av\lvam\m Zv]Kvssd≥: hØp ]mtdmJm YmhmZv\]vimk≥.

aviw: lvZokv IZv Bavdo≥ hmhven: evsshtØ Zvadnbm Bko\≥:

kaq: emIp amdm ZvsIm√m autZbv\≥: DemIv Cutim avinlmavi_vlo\≥: ZØp av\lvam\m Zv]Kvssd≥: hØp ]mtdmJm YmhmZv\]vimk≥.

Im¿Ωn: iphvlm emhm Dehvdm hevdqlmZvJpZvim:kaq: an≥Bew hmZΩm evBew BtΩ≥ hmtΩ≥.

emIp amdm ZvsIm√m autZbv\≥: DemIv Cutim avinlmavi_vlo\≥: ZØp av\lvam\m Zv]Kvssd≥: hØp ]mtdmJm YmhmZv\]vimk≥.

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.

Im¿Ωn: (Z‚g³ N² ±k@±² AØp am¿) Fs‚ I¿Øm-th,- \o kXy-ambpw Rß-fpsS ico-c-ßsf Dbn¿∏n-°p-∂-h-\pw, Bflm-°sf c£n-°p-∂-h\pw Rß-fpsS Pohs\ \nXyw ]cn-]m-en-°p-∂-h-\p-am-Ip-∂p. Fs‚ I¿Øm-th, F√mka-bhpw\ns∂ kvXpXn°phm\pw Bcm-[n°p-hm\pw ]pIgvØphm\pw R߃ IS-s∏- -h-cm-Ip-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm,Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

Rß-f-W-®n-Spao ]m¿∞\ Xncp-ap-ºn¬]cn-a-f-an-bepw [q]w-t]m¬ssIs°m-≠-cp-tfWw.

(Rmb¿,sh≈n, i\n) I¿Øm-hns‚ A¶Ww Fs‚ Bflmhv Bin®pImØn-cp-∂p:

(Xn¶ƒ hymgw) \ns‚ kvXpXn Ft∏mgpw Fs‚ A[cßfn¬:aninlm I¿Øm-th, ..........

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn:aninlm I¿Øm-th, ...........

aviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ «mΩm AΩ≥) kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.

Im¿Ωn: (]°w±²@±² es±²N DA¬ A∏-bv) \o R߃°p \evIn-bn-´p-≈Xpw F∂m¬ IrX-⁄X ]Im-in-∏n-°p-hm≥ Ign-bm-Ø-Xp-amb F√m klm-b-߃°pw A\p-K-l-߃°p-ambnkIe ku`m-Ky-ßfpw \∑-Ifpw \nd™v apSn-NqSn\nev°p∂ k`-bn¬ R߃ \ns∂ \nc-¥cw kvXpXn-°p-Ibpw al-Øz-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNø-s´. \o kI-e-Øn-s‚bpw\mY\pw kjvSm-hp-am-Ip-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th,

\ns∂ hWßn \an-°p∂pCutim \mYm, hn\-b-samsS\ns∂ \an®p ]pI-gvØp-∂p.

a¿Xy\p \nXy-a-tlm-∂-X-am˛ap∞m\w \ob-cp-fp∂pA£-b-a-h-\p-sS-bm-flm-hn˛∂pØ-a-c-£-bp-ta-Ip-∂p.

aviw: \ap°v I¿Øm-hns‚ h-\-Øn-te°p t]mIm-sa∂v Ah¿]d-™-t∏mƒ Rm≥ kt¥m-jn®p:

kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th,\ns∂ ..........

Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn:

BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥:

kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th, ...........

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 16: Deivastudikal

3130 ssZhkvXpXnIƒ

Rm≥ he-tØ°p Xncn-™p-t\m°n; / -Fs∂ Adn-bp-∂-h¿ Bcp-an-√.

HmSn-sbm-fn-°p-hm≥ F\n-°n-S-an√; / ]Icw tNmZn-°phm≥ F\n-°mcpan-√.

I¿Ømth, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p;/ \obmsWs‚ icWw !

(k-¶o. 118) \ns‚ ]amWw Fs‚ ]mZ-߃°p hnf°pw,/Fs‚ hgn-I-fn¬ ]Im-i-hp-amI-p∂p.

\oXn-bpsS \nb-a-߃ A\p-k-cn-°p-hm≥ / i]-Y-]q¿∆wRm≥ \n›bn-®p.

I¿Øm-th, Rmt\sd XmgvØ-s∏´ncn-°p∂p; / \ns‚hN\a-\p-k-cn®v F\n°v Poh≥ \evI-W-ta.

Fs‚ kvtXmX-ß-fn¬ \o ]km-Zn-°-Wta; / \ns‚hn[n-Iƒ Fs∂ ]Tn∏-n°-W-sa.

Fs∂∂pw Rm≥ \ns‚ Ic-ß-fn-em-Ip∂p;/ \ns‚\nbaw Rm≥ ad-°pIbn-√.

]m]n-Iƒ F\n°p sIWnIfnW°n;/ F¶nepw ]am-W-ßfn¬ \n∂v Rm≥ ]n∑-mdn-bn-√.

(k¶o. 116) kI-e- P-\-X-Itf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥./ P\-]-Z-ßtf, Ahs\ ]pI-gvØp-hn≥.

Fs¥-∂m¬ Ahs‚ Ir]mhcw \Ωn¬ ]_-e-amWv /kXy-ambpw I¿Ømhv \nXy-\m-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn/BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p-∂p./F\n°v DØ-c-ac-pfWta/ (Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, Fs‚hm°p-tI´v Fs‚ ]m¿∞\ kzoI-cn-°-W-ta.aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ Zmk-cmb Rß-fpsS]m¿∞\ tIƒ°p-I-bpw, ]m]n-I-fmb Rßsf A\p-K-ln-°p-Ibpw sNø-W-ta. F¥p-sIm-s≠-∂m¬, \o Rß-fpsS ico-c-Øn\v Btcm-Kyhpw, Bflm-hn\p ]Xym-ibpw\¬Ip-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dq-lmZvJpZvim-bp-ambk¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

iqdmbm ZJvZw, Hm\okm ZJvZw ˛ ZnhkØnt‚Xv

aviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ A\-¥-amb Icp-Wbpw\nc-¥-c-amb ]cn-]m-e-\-bp-tam¿Øv R߃ \ns∂ Bcm-[n-°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw sNøp-∂p. _mhmbpw ]pX\pwdq-lmZvJpZvim-bp-amb k¿t∆-izcm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k-¶o. 140) I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p-∂p/ F\n-°p-Ø-c-a-cp-f-Wta. (Jm-t\m-\m) I¿Øm-th,Fs‚ hm°p-tI´v Fs‚ ]m¿∞\ kzoI-cn-°-W-ta.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Ømth, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p/ F\n-°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta.

Fs‚ bmN\ kzoI-cn°Wta;/ ]cn-af[q]w-t]mse/AXv \ns‚ ]°-te-°p-b-c-s´.

Fs‚ Ic-ß-fpsS A¿®\ / Fs‚ kmbm-”-_-en-bmbnkzoI-cn-°-W-ta.

I¿Øm-th, Fs‚ \mhn\v \nb-¥m-hn-s\bpw,/ A[-c-߃°v Imh¬°mc-s\bpw \nban°W-ta.

Fs‚ lrZbw Xn∑-bn-te°p Nmbm-Xn-cn-°s´;/ ZpjvIr-Xy߃ Rm≥ sNømXncn-°s´;/ ZpjvS--tcmSv Rm≥ kl-h-kn-°mXncn-°-s´.

\oXn-am-\mb a\pjy≥ / Fs∂ ]Tn-∏n-°p-Itbm imkn-°p-Itbm sNø-s´.

ZpjvS-∑m-cpsS ssXew / Fs‚ inc n¬ kv]¿in-°m-Xn-cn-°-s´.

Fs‚ ]m¿∞\ Ah-cpsS / ZpjvIr-Xy-߃s°-Xncm-Ip∂p.Ah-cpsS hn[nI¿Øm-°ƒ / I\Ø ssII-fm¬ XS-b-

s∏- p;/ At∏mfh¿ Fs‚ a[p-c-h-N-\-߃ ihn®p.(k¶o:141) D®-Øn¬ Rm≥ I¿Øm-hns\ hnfn-°p∂p;/

D®Øn¬ Rm≥ tIW-t]-£n-°p-∂p.Xncp-k-∂n-[n-bn¬ Bh-em-Xn-I-fp-b¿Øp∂p;/ Zpcn-X-

߃ Adn-bn-°p-∂p.Rm≥ sRcp-°-s∏-Sp-tºmƒ/ Fs‚ hgn-I-ƒ \ob-dn-bp-∂p-.Rm≥ k©-cn-°p∂ hgn-Ifn¬/ Ah-sc-\n°p sIWn-

Iƒ h®p.

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 17: Deivastudikal

3332 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: Jµoim BemlmJµoim ssl¬km\mJµoim em amtbmkmFkmlw Asse≥.

Im¿Ωn: iphvlm emhm Dehvdm hevdqlmZvJpZvim:Jµoim Bemlm, ...........

kaq: an≥ Bew hmZΩm evBew BtΩ≥ hmtΩ≥:Jµoim Bemlm, ..........

aviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn:( AT³\²D²„N±² A…³[²K±² Jµoim hivholm) hnip-≤-cn¬ kw]o-X-\mbn hkn-°p∂ ]cn-ip-≤\pw kvXpXy¿l\pw _e-hm\pw Aa¿Xy-\p-amb Fs‚ I¿Øm-th, \n\°p kl-P-amb -hn[w Ft∏mgpw Rßsf ISm-£n-°p-Ibpw A\p-K-ln-°p-Ibpw Rß-tfmSp Icp-W -Im-Wn-°p-Ibpw sNø-W-sa∂p R߃ At]-£n-°p-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq. BtΩ≥.hnip≤KŸ- hm-b-\-Iƒ- ˛ ZnhkØnt‚Xv

(]cnip≤ Jp¿_m-\-bnse hN\-]-tLm-j-W-tØm-S-\p-_-‘n®p≈[q]m¿∏-Whpw a‰p I¿Ω-ßfpw ]m¿∞-\-I-fpw -\mep hmb\-IfpwAh-tbm-S-\p-_-‘n® KoX-ßfpw ]m¿∞-\-Ifpw Ign-bp-∂-Xp-t]mseDƒs∏-Sp-Øp-∂Xp \∂mbn-cn°pw. kphn-tijw Hgn-hm-°m-hp-∂-X-√.)

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-j-W-]m¿∞\

I(]cnip≤ Jp¿_m-\-bnse ssien-bn¬ Imtdm-kq-km-bnse

]m¿∞\-Iƒ Npcp-°m-hp-∂Xpw Iq´n-t®¿°m-hp-∂-Xp-am-Wv.)

aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw kt¥m-j-tØmSpw ]Xym-i-tbmSpw(km-[m-c-W-Zn-h-k-ß-fn¬ : A\p-Xm-]-tØmSpw ‡n-tbmSpw) IqsS\n∂v (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth Rßfn¬I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

iqdmbm Zvhmk¿, Hm\okm Zvhmk¿ ˛ ZnhkØnt‚Xv

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (A…³[²K±² acÓ emIv Jµo-im) ]cn-ip-≤\pw kvXpXy¿l-\pw,A\-mZn-ap-X¬ \nXyw hmgvØ-s∏-Sp-∂-h-\p-amb ssZh-ta, \ns∂R߃ \nc-¥cw Bcm-[n-°p-Ibpw al-Øz-s∏-Sp-Øp-IbpwsNøp-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbpamb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: ktlmZ-c-tc, \ap°p kzc-apb¿Øn kPo-h-\mb

ssZhsØ ]Io¿Øn-°mw.kaq: ]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im,

]cn-]m-h-\\mw _e-hm-t\,]cn-]m-h-\\mw Aa¿Xy-t\,\n≥ Ir] R߃t°-I-W-ta.

Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn:]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im, ........

kaq: BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im, ........(As√-¶n¬)

Ah³s±² Md¶_ OTD±²„±²N jO±`²d|³ Oh[²@±² ®h…±²g¯A\³S±² @M³cÓ@±²b

®Ak³ˆ²³d\S±² ± ² A…³[²K±² ® @M³cÓ@±² A…³[²K±² ®m\l± ¶s³¯ m\dѲs iS±²Ñ ²‡²@· ™²³O±\g³ —Ó A…³[²K±² ³

¯ A„³JO²J AS³N²‚cN±² @‚ÓD²cѲN AC²³ Ñ ²— AT³C²O²„ ®Ak³M_³³ ®Ak³ˆ²³d\S±² A…³[²K±±² ® @M³cÓ@±² A…³[²K±±²¯ m\dѲs iS±²Ñ ²‡²@· ® ™²³O±\g³³ —Ó A…³[²K±±²

¯ m\g¶@³N m\g¶@³ ® idѲt³c Ag³K±²sN±² idѲs³ mg² ®m\l± ¶s³ ®Ak³ˆ²³d\S±² A…³[²K±±² ® @M³cÓ@±² A…³[²K±±²

¯ m\dѲs iS±²Ñ ²‡²@· ® ™²³O±\g³ —Ó A…³[²K± ±²(As√-¶n¬)

aviw: Bdow Jm¬tIm≥ Diºlv sImt√ AΩm ememlm løm:

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 18: Deivastudikal

3534 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: F√m-‰n-s\bpw Ir]m-]q¿∆w cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ]ptcm-ln-X-∑mcpw aviwim-\m-amcpw anin-lm-bn¬ktlm-Z-c-ß-fp-amb kI-e¿°pw-th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: A\p-K-l-k-º-∂\pw Icp-Wm-hm-cn-[nbpw A\m-Zn-bn-te-bp-≈-h\pw \nXyw A[n-Im-c-Øn¬ hmgp-∂-h-\p-ambI¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ]IrXym \√-h\pw kIe \∑-I-fp-sSbpw ZmXmhpwac-W-an-√m-Ø-h\pw D÷z-e-]-Im-i-Øn¬ hkn-°p-∂-h-\p-amb I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ]m]n-bpsS ac-W-a-√, Xn∑-bn¬\n∂v AI-∂p≈PohnXw BK-ln-°p∂ I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h\pw qan-bn¬ Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-amb I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ D]-hm-kw-hgn qkz¿§-hm-kn-Isf B\-µn-∏n®I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃]m¿∞n-°p-∂p.

aviw: Imcp-Wy-hm\pw Bizm-k-Zm-b-I-\p-amb ]nXmth, Rß-fpsS kwc-£-I\pw ]cn-]m-e-I-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: temIw apgp-h-s‚bpw F√m k`-I-fp-sSbpw kam-[m-\-Øn\pw sFIy-Øn\pw \ne-\n-ev]n-\pw-th≠n I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS cmPy-Øn\pw as‰√m cmPy-߃°pwAh-bn¬ hnizm-k-tØm-Sp-IqsS hkn-°p∂ kI-e¿°pwth≠n I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Imem-h-ÿ-bpsS kpÿn-Xn°pw h’-c-Øns‚^e-]p-jvSn°pw hnf-hp-I-fpsS kar-≤n°pw temIw apgp-h-s‚bpw sFiz-cy-Øn\pw th≠n I¿Øm-th, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: hnip-≤-cmb Rß-fpsS ]nXm-°-∑m-cp-sS, ]tXy-I-am-bn, anin-lm-bpsS k` apgp-h-s‚bpw Xe-h-\mb am¿(t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k`m-X-e-h-\mb am¿(t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS AXn-cq-]-Xm-≤y-£-\mb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpwRß-fpsS tae-≤y-£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZnI tae-≤y-£-∑m-cp-sS-bpw, Ah-cpsSkl-ip-iq-jn-I-fp-sSbpw t£a-Øn-\mbn I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS cmjvSob kmaq-lnI Xe-ß-fnse F√m`c-Wm-[n-Im-cn-Iƒ°pw th≠n I¿Øm-th, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 19: Deivastudikal

3736 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: ]cn-ip≤ ItØm-en°m k`-bpsS k¥m-\-ß-fmbF√m k∂ymk kaq-l-ßfpw Ah-cpsS hnip-≤nsb e£y-am-°n-bp≈ \√ Hm´w ]q¿Øn-bm°n Pohs‚ \m´n¬I¿Øm-hn¬\n∂pw ]Xym-ibpw hmKvZm-\hpw ]m]n-°p-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp\ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \ΩpsS c£-I\pw Poh-Zm-b-I-\p-amb Cutim-an-in-lm-bpsS AΩ-bmb ]cn-ip≤ I\y-Im-a-dn-bsØ A\p-kva-cn-®v, Ah-fn¬ hkn® dqlmZvJpZvim Xs‚ Ir]-bm¬ \sΩhnip-≤o-I-cn-°p-Ibpw Xs‚ A`ojvSw \Ωn¬ ]q¿Øn-bm°n F√m Znh-khpw Xs‚ kXyw \Ωn¬ ÿnco-I-cn-°p-Ibpw sNøp-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mbssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: ]hm-N-I-∑m-scbpw c‡-km-£n-I-sfbpw hµ-I-scbpwA\p-kva-cn-®v, Ah-cpsS ]m¿∞-\-Ifpw ]oUm-k-l-\-ßfpwhgn ssZhw Ah-tcm-sSmØp \ap°p \√ ic-Whpwc£bpw ]Zm\w sNbvXv, Ah-cpsS A\p-Kr-loX kvac-W-bm-N-cn-°p-∂-Xn-\pw, kz¿§-cm-Py-Øn¬ kXyhpw kPo-h-hp-amb hmKvZm\w ]m]n-°p-∂-Xn\pw Ah≥ \sΩ]m]vX-cm-°p-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mbssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \ΩpsS ]cn. ]nXm-°-∑m-cmb am¿ KntKm-cn-tbm-kv,am¿ _mtk-eo-kv, am¿ tbmhm-∂okv F∂o tijvTm-Nm-cy-∑m-sc-bpw, am¿ bmt°m-_v, am¿ At]w F∂o aev]m-∑m-scbpw as‰√m thZ-]-WvUn-X-scbpw ]ptcm-ln-X-∑m-scbpw ssZh-k-∂n-[n-bn¬ A\p-kva-cn®v bmN-\-I-fmepw]m¿∞-\-I-fmepw Ah¿ km£yw hln® hnizm-k-Øns‚hnip-≤-]-t_m-[\w temIm-h-km-\w-hsc ]cn-ip≤ ItØm-en°m k`-bn¬ \ne-\n¬°p-hm≥ CS-bm-°-W-sa∂v kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: kXy-hn-izm-k-Øn¬ acn®v Cu temI-Øn¬\n∂pwth¿]n-cn-™p-t]mb \ΩpsS ]nXm-°-∑m-scbpw ktlm-Z-c-ß-sfbpw ssZh-Øns‚ apºn¬ A\p-kva-cn®v Ah≥ Ah-

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: kIe a\p-jy-cp-sSbpw c£-I-\mb I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ Ir]-bm¬ Rßsf F√m-h-scbpw c£n-°-W-ta. \ns‚im¥nbpw kam-[m-\hpw Rß-fn¬ h¿≤n-∏n-°p-IbpwRß-fn¬ I\n-bp-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

IIaviw: \ap°p ]m¿∞n-°mw, kam[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.\ΩpsS ]m¿∞-\-bpsS kzcw ihn-°p-∂-Xn\pw \ΩpsSbmN\ kzoI-cn®v \Ωn¬ I\n-bp-∂-Xn-\p-ambn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: Chn-sSbpw as‰√m ÿe-ß-fn-ep-ap≈ ]cn-ip≤ItØm-en-°m-k-`-bn¬, Xs‚ im¥nbpw kam-[m-\hpwtemIm-h-km-\w-hsc \nh-kn-∏n-°p-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \ΩpsS ]nXm-°-∑m-cmb saXm-∑m¿ BPo-h-\m¥wIf-¶hpw Ip‰-hp-an-√msX Xß-fpsS AP-K-W-ßsf \bn-°p-∂-Xn-\pw, hnin-jvS-amb kXv]-hrØn-I-fn¬ Xmev]-cy-ap≈ ]cn-]q¿Æ-cmb Hcp P\-Xsb Ah¿ I¿Øm-hn-\mbnHcp°n ipiq-j-bn¬ t\XrXzw sImSp-°p-∂-Xn-\p-am-bn,Bbpkpw Btcm-Kyhpw \evIn Ahsc ]cn-]m-en-°p-Ibpw\ne-\n¿Øp-Ibpw sNøp-∂-Xn\v kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: kXy-hn-izm-k-Øns‚ Cu ipiq-j-bn¬ ]¶p-sIm-≈p∂ ]ptcm-ln-X-∑mcpw aviwim-\m-amcpw ip≤-lr-Z-b-tØmSpw \n¿Ωe a\x-km-£n-tbmSpwIqsS ssZh-k-∂n-[n-bn¬ ipiqj sNøp-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 20: Deivastudikal

3938 ssZhkvXpXnIƒ

krjvSn \in®p t]mI-W-sa∂v Ah≥ B-K-ln-°p-∂n-√.]ns∂tbm A\p-X-]n®v Xs‚ ]°-te°p h∂v Pohn-°-W-sa-∂m-Wm-K-ln-°p-∂-Xv. kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pwBcm-[y\pw ]nXm-hp-amb GI ssZh-tØmSp \mw ]m¿∞n-°p-Ibpw AXn-ep-]cn Ahs\ kvXpXn-°p-Ibpw Bcm-[n-°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw _lp-am-\n-°p-Ibpw al-Øz-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøpI DNn-X-am-Ip-∂p. Fs¥-∂m¬ Ah≥Xs‚ anin-lm-hgn \ΩpsS Bflm-°ƒ°v \√ ic-Whpwc£bpw ]Zm\w sNbvXp. Ah≥ Xs∂ Xs‚ A\p-K-lhpw Imcp-Wyhpw Ir]bpw Ah-km\w hsc \Ωn¬]q¿Øn-bm-°-s´.kaq: BtΩ≥.

IIIaviw: kam-[m-\-Øn-s‚bpw A\p-K-l-Øn-s‚bpw amem-ImsbAbbv-°-W-sa∂v hn\-b-]q¿∆w I¿Øm-th, (im-eo-\≥)R߃ bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.aviw: Rß-fpsS Pohn-X-Ønse F√m Znh-khpw cmhpw]Iepw, \ns‚ k`bv°v imiz-X-amb kam-[m-\hpw, ]m]-c-ln-X-amb Pohn-Xhpw I¿Øm-th, (im-eo-\≥) R߃bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.aviw: dqlmZvJpZvimbpsS XnI-hn¬ ]cn-]q¿Æ-X-bpsS_‘-amb kvt\lØns‚ sFIyw I¿Øm-th,(im-eo-\≥)R߃ bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.aviw: ]m]-tam-N-\hpw Rß-fpsS Pohn-X-Øn-\p-]-I-cn-°p-∂-hbpw ssZh-amb \ns∂ ]km-Zn-∏n-°p-∂-hbpw I¿Øm-th, (im-eo-\≥) R߃ bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.aviw: \ns‚ ]tXyIamb A\p-K-lhpw imiz-X-ambIr]bpw I¿Øm-th, (im-eo-\≥) R߃ bmNn-°p-∂p.

cpsS ]m]-ßfpw A]-cm-[-ßfpw £an-°p-Ibpw Xs∂]km-Zn-∏n® \oXn-am-∑m-tcmSpw hnip-≤-tcm-Spw-IqsS B\-µn-°p-∂-Xn\v Ahsc A¿l-cm-°p-Ibpw sNøp-∂-Xn-\mbnkI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: Cu tZi-sØbpw Cu ] -W-sØbpw (Km-a-sØ-bpw)Cu Be-b-sØbpw ( -h-\-sØ-bpw) ]tXy-I-ambn Cu P\-sØbpw ssZh-k-∂n-[n-bn¬ A\p-kva-cn-®v, bp≤hpw ASn-a-Øhpw sIm≈bpw qI-ºhpw £mahpw hk-¥bpw \ap°plm\n-I-c-amb as‰√m in£-Ifpw Ah≥ \Ωn¬\n-∂-I-‰n-°-f-bp-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp\ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: kXy-hn-izm-k-Øn¬\n∂pw sX‰n \S-°p-∂-h-scbpwkmØms‚ sIWn-bn¬ IpSp-ßn-°n-S-°p-∂-h-scbpw ssZh-Øns‚ apºn¬ A\p-kva-cn-®v, Ah-cpsS lrZ-b-Im-Tn\ywAh≥ am‰n-°-f-bp-∂-Xn\pw Aßs\ kXy-ssZhw GI-\m-sW-∂pw, \ΩpsS I¿Øm-ho-tim-an-inlm Ahs‚ ]pX-\m-sW-∂pw, c£ Ah-\n¬ amX-am-sW∂pw Ah¿ Kln-°p-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp\ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: tcmK-_m-[n-X-scbpw Zpcm-flm-°-fm¬ ]co-£n-°-s∏-Sp-∂-h-scbpw ssZh-k-∂n-[n-bn¬ A\p-kva-cn-®v, kuJy-Øn-s‚bpw Icp-W-bp-sSbpw ZqXs\ Ah≥ Ah-cpsS ]°-e-b®v BtcmKyw ]Zm\w sNbvXv Xs‚ kar-≤-amb Imcp-Wy-Ømepw Ir]-bmepw Ahsc klm-bn-®m-iz-kn-∏n-°p-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp\ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: Ahn-Sp-tØ°p cmPyhpw ]ptcm-ln-Xcpw hn-ip-≤-P-\-hp-ambnØocp-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mbssZh-tØmSv \ap°v At]-£n-°p-Ibpw bmNn-°p-IbpwsNømw. i‡\pw I¿Øm-hp-amb ssZh-Øns‚ ]°¬,apgp-lr-Z-b-tØmSpw Bflm-thm-Spw-IqsS \ap°p \ne-hn-fn-®-t]-£n-°mw. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ Ah≥ Icp-W-bp≈]nXmhpw A\p-K-lhpw Zb-bp-ap-≈-h-\m-Ip-∂p. Xs‚

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 21: Deivastudikal

4140 ssZhkvXpXnIƒ

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, ]im-¥-amb kmbw-Im-ehpwBizm-k-]-Z-amb cmXnbpw ]Xo-£m-\n¿`-c-amb ]`m-Xhpw kXv]hr-Øn-Iƒ \nd™ Znh-khpw \evInRßsf A\p-K-ln-°-W-ta. \ns‚ Ir]-bpsS hmXn¬°¬ap´n-hn-fn-°p-∂-h¿°p hmXn¬ Xpd-∂p-sIm-Sp-°p∂ I¿Øm-th, Pohn-X-Imew apgp-h\pw \ns∂ ]km-Zn∏n°phm≥Rßsf klm-bn-°-W-ta. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-izcm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥ (Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta.

(Xmsg hcp∂ ‘klmbm- y¿∞-\’Iƒ DNn-Xw-t]mse sXc-s™-Sp-°p∂p; ]ptcm-ln-X-∑m¿ ]e-cp-≈-t∏mƒ amdn amdn sNm√p-Ibpw sNøp-∂p.)

]ptcm: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ Imcp-Wy-Øns‚ klm-bhpw Ir]m-h-c-Øns‚ ]tNm-Z-\hpw \ns‚ alØz-ta-dnb XnXz-Øns‚ ad-™n-cn-°p∂ atlm-∂-X-i-‡nbpw, Icp-Wbpw Ir]bpw \nd™ \ns‚he-Xp-I-chpw _e-lo-\-cmb \ns‚ Bcm-[-I-cp-sS-ta¬ \ng-en-∏n-t°-W-ta. kIe klm-b-ßfpw ku`m-Ky-ßfpw \nd™ \ns‚hnip-≤- -h-\-Øn¬\n∂pw Rßsf ISm-£n-°-W-ta. \n¿ΩeI\y-I-bmb a¿Øv -a-dn-b-Øns‚bpw \ns∂ ]km-Zn-∏n® kIehnip≤cpsSbpw ]m¿∞-\-Iƒ R߃°p XpW-bm-bn-cn-°p-IbpwsNø-s´. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥. (Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta.

]ptcm: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ Zmksc kar-≤-ambn A\p-K-ln-°-W-ta. `‡sc \ns‚ ]cn-]m-e-\-bn¬ kwc-£n-°p-Ibpw sNø-W-ta. Fs‚ I¿Ømth, ssZh-amb \ns‚ imiz-X-amb kam-[m-\hpw \mY-\mb \ns‚ A\-¥-amb im¥nbpw \ns‚ P\-Øn-s‚bpw k`-bp-sSbpw ta¬ \nc-¥cw \ne-\n¬°-s´. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-izcm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥. (Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta.]ptcm:(e_ ^‚·D±²gJ±² Lˆ¶_±O²C _p¿Ivtk ZavhmsdIv tIm¬) kI-e-sØbpw Bio¿h-Zn-°p-∂-hs‚ Bio¿hm-Z-hpw, F√m-‰n-s\bpw

kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.aviw: \ap-s°-√m-h¿°p-sam-cp-an®v \mtam-tcm-cp-Ø-scbpw_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zv-imbv°pw ka¿∏n°mw.kaq: Rß-fpsS ssZh-amb I¿Øm-th, \n\°p R߃

ka¿∏n-°p-∂p.aviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn:(A[³‚g³ acÓ emIv adn-bm) I¿Øm-th, _e-hm-\mb ssZh-ta, Rß-fpsS Bflm-hn-s\bpw ico-c-sØbpw R߃\n\°p ka¿∏n-°p-∂p. Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsSssZh-ta, \ns‚ Imcp-Wy-Ømepw Ir]-bmepw RßfpsS]m]-ßfpw IS-ßfpw s]mdpØv Rßsf A\p-K-ln-°-W-ta. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: ( Z‚g³ ^Ò‚· ²C± ² _msdIv am¿)I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta. ktlm-Z-c-tc, ssIh-bv]n-\mbn \ap°v Xe-Ip-\n®v Bio¿∆mZw kzoI-cn-°mw.Im¿Ωn: aninlm \ns‚ iqiq-jsb kz¿§-cm-Py-Øn¬

al-Øz-s∏-Sp-Ø-s´ (aviwim-\sb Bio¿∆-Zn-°p-∂p).

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, -R-ß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ kvXpXy¿l-amb XnXz-Øn¬ ]cn-]q¿Æambn hniz-kn-°p∂ R߃ F√m-hcpw kvt\l-Øn¬H∂mbn \n\°p kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-XbpwBcm-[-\bpw ka¿∏n-°p-hm≥ tbmKy-cm-I-s´. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

Hm\okm Zv_mkmentJ/Hm\okm Zvdwim, iqdmbmZnhkØnt‚Xv

[Im¿Ωn: kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXmth, (Bcw-`Øn-te-Xp t]m-se)]aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 22: Deivastudikal

4342 ssZhkvXpXnIƒ

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øns‚ \nKq-V-amb i‡nbpw A\-¥-amb A\p-K-lhpwhnPbw hcn® …ohmbpsS \nc-¥-c-amb klm-bhpwR߃°p≠mIpamdm-I-s´. A\pKrloXbpw Ir]\nd™hfpw I\y-Ibpamb am¿Øv- a-dn-b-Øns‚ At]-£bpw am¿ butk-∏n -s‚bpw am¿ tbml∂m≥amwZm\mbpsSbpw ]m¿∞\m klmbhpw hnip≤ «ol-∑m-cp-sSbpw kphntijIcpsSbpw A`y¿∞-\-IfpwhnipX\mb Rß-fpsS ]nXm-hv am¿ tXmam«o -lmbpsSbpw Ing°ns‚ t]jnXcmb am¿ A±mbnbpsSbpw am¿ amdnbpsSbpw BZyc‡km£nbmb am¿FkvX∏mt\mkns‚bpw kpdnbm\n k`bnse aev]m\pwdqlmZvJpZvimbpsS hoWbpamb am¿ At]ans‚bpw [oc-tbm-≤mhpw hnipX c‡-km-£n-bp-amb am¿ Koh¿§o-kn-s‚bpw am¿ siatbm≥ _¿k_mbpsSbpw am¿JpdnbmtJmkns‚bpw am¿ tlm¿aokns‚bpw hnip≤cmb _¿_cmbpsSbpw ivtam\nbpsSbpw AhfpsSa°fpsSbpw A¬t^m≥kmΩbpsSbpw as‰√m c‡km-£n-I-fp-sSbpw aev]m-∑m-cp-sSbpw hnip-≤-cp-sSbpw ]tXy-I-ambn Cu ssZhm-e-b-Øns‚ (]m¿∞\mebØns‚) a[y-ÿ-\m-b ....(a[y-ÿ-bm-b..) bpw RßfpsS k`bnsehmgvØs∏´hcmb Ipcymt°mkv Genbmk®s‚bpwadnbw tXkymΩbpsSbpw tXh¿]dºn¬ Ip™®s‚bpw Fhp]mkymΩbpsSbpw ]m¿∞\bpw Rßsfklm-bn-°p-am-dm-I-s´. Ah R߃°v A`bhpw klm-bhpw ZpjvS-]n-im-Nnepw Ahs‚ ssk\y-ß-fnepw \n∂vkwc-£-Whpw \evIn \nXy`m-Ky-Øntebv°p Rßsf\bn-°p-am-dm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\pKln-°-W-ta.

Im¿Ωn: (]p-tcm-ln-X-s\-¶n¬, “Ag³‡³O²S lqØmΩm” ]m¿∞\P\Øn\p t\sc Xncn-™p-\n∂p sNm√p-Ibpw Ah-km\w P\sØBio¿∆-Zn-°p-Ibpw sNøp-∂p.)

kam-[m-\-Øn¬ kwc-£n-°p-∂-hs‚ kam-[m-\hpw F√m-h-cp-sS-bpw-ta¬ IcpW sNmcn-bp-∂-hs‚ Imcp-Wyhpw \ΩpsS Bcm-[y-\mb ssZh-Øns‚ kwc-£-Whpw \tΩm-Sp-Iq-Snbpw \ΩpsSCS-bnepw \ΩpsS Np‰pw hym]-cn®v ZpjvS-\n¬\n∂pw Ahs‚F√m i‡n-I-fn¬\n∂pw F√m ka-bhpw \sΩ kwc-£n-°-s´. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta.

]ptcm: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ kar-≤-amb A\p-K-lhpw imiz-X-amb ]cn-]m-e-\bpw i‡nbpw \nc-¥c klm-bhpw R߃°p-≠m-Ip-am-d-s´. \ns‚ heXpIcw Rß-fp-sS-ta¬ \ng-en-∏n-°p-Ibpw \ns‚kam-[m\w Rßsf cn-°p-Ibpw sNø-s´. \ns‚ …ohm Db¿∂tIm´bpw kt¶-X-hp-ambn \n∂v AXns‚ Nnd-Ip-I-fpsS Iogn¬Rßsf kwc-£n-°p-Ibpw ZpjvS-\n¬\n∂pw Ahs‚ ssk\y-ß-fn¬\n∂pw \nc-¥cw Rßsf ImØp-kq-£n-°p-IbpwsNøs´. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\pKln-°-W-ta.]ptcm: (jM±²cÓ@± ²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \nc-¥cw \ns∂ Bi-bn-°p-hm≥ Rßsf t]cn-∏n-°p∂ \ns‚ Imcp-Wym-[n-Iyhpw hnip≤ hmKvZm-\-ßfpwhmgvØ-s∏Ss´. \n∂n¬ R߃ A`n-am-\n-°p-Ibpw Pohn-X-Im-ew -ap-gp-h≥ ]Xym-i-b¿∏n-°pI-bpw sNøp-∂p. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta.]ptcm: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ ]cn-ip-≤- \maw kvXpXn-°-s∏-S-s´. ssZh-amb \n\°m-cm-[-\bpw \mY-\mb \n\°v al-Øzhpw D∂-X-\mb\n\°p ]pI-gvNbpw ASn-ÿm\ kØbmb \n\°p _lp-am-\-hp-ap-≠m-I-s´. \ns‚ AP-K-W-amb P\-Øn-t∑¬ \ns‚ atlm-∂X XnXz-Øns‚ Imcp-Wy-h¿jw \nc-¥cw D≠m-I-s´. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta.

dwim : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 23: Deivastudikal

4544 ssZhkvXpXnIƒ

Im¿Ωn: (Xn¶ƒ ˛ hymgw) (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, Rß-fpsS Io¿Ø-\-ß-fp-sSbpw lt√-epøm KoXß-fp-sSbpw kzcw \ns∂]km-Zn-∏n-°p-am-dm-I-s´. \ns‚ kvXpXy¿l-amb XnXz-Øn\vcm]-I¬ Rß-f¿∏n-°p∂ IrXPvRXm-kvtXm-X-߃Imcp-Wy-]q¿∆w kzoI-cn-t°Wta. _mhmbpw ]pX\pwdqlmZvJpZvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

k¶o¿Ø\ame ˛ ZnhkØnt‚Xv

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Ak¶ÓJO²sJ @Q³G±² aÒcÓ emIv K m ZvD-Zvdm-t\) kIe klm-b-ß-fp-sSbpw \nt£-]m-e-bhpw \∑-I-fpsS Dd-hn-Shpw A\p-I-º-bp-sSbpw Imcp-Wy-Øn-s‚bpw kmK-c-hp-amb I¿Øm-th, \n\°p kl-P-am-b-hn[w Rßsf ISm-£n®vFt∏mgpw Rß-tfmSp Icp-W-bm-bn-cn-°-W-ta. _mhmbpw]pX\pw dqlmZvJpZvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

Hm\okm Zvseen-bm- ˛ ZnhkØnt‚Xv(Hm\okm ZvseenbmbpsS Ahkm\w Iq´nt®¿°p∂p)

(c≠p KW-am-bn)

(_v F¥m≥ k]m.... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

Icp-Wm-\n-[nbmw I¿Øm-th,\n≥ P\-X-Xn-bn¬ I\n-b-WtaIm°-Wta \n∂-h-ImiwiXp-K-W-Øn≥ tZml-߃ImWp-∂-ht\ kZbw \n≥Ir] \obn-h-cn¬ sNmcn-b-W-ta.

Icp-W-°-Semw I¿Øm-th,kpX-sc-°m-Ø-cp-fo-S-WtaNqj-I-cn¬ \ns∂-∂mfpwkXyw R߃°m-bp-[hpwtIm´-bp-ambnØocs´\n≥ kvXpXn R߃ ]mS-s´.

]m¿∞\: ZnhkØnt‚Xv

(ZnhkØns‚ ]m¿∞\bns√¶n¬)

Im¿Ωn: \nXy]nXmhns‚ ]Imiamb aninlmtb,R߃ \ns∂ Bcm[n°pIbpw kvXpXn°pIbpwsNøp∂p. \ns‚ \oXnam∑mcpsS ]m¿∞\bm¬RßfpsS ]m]߃ s]mdp°pIbpw ]oUIfn¬ RßsfBizkn∏n°pIbpw sNøWta. \ns‚ at\m⁄amb]ImiØntebv°p Rßsf \bn°pIbpw PohnXØnep≠mIp∂ F√m D]Zhßfn¬ \n∂pw \ns‚ hnip≤…ohmbpsS i‡nbm¬ Rßsf c£n°pIbpwsNøWta. Ct∏mgpw X Ft∏mgpw Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥.

(Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p).

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

(J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-∂n√: t_Ωm-bnse …ohm-bpsSCcp-h-i-ß-fn-ep-ap≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-∂p. t_Ωmbn¬ \n∂v I¿Ω-߃ XpSßp∂p. Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p.)

AXyp-∂-X-ß-fn¬...kz¿§-ÿ-\mb...t]Pv 23...

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (Rmb¿, sh≈n, i\n) (Z‚g³ fO²~k \vJqw am¿) Fs‚I¿Ømth, ssZh-amb \ns‚ \nKq-V-amb i‡n-bm¬Rßsf Fgp-t∂¬∏n-°p-Ibpw \ns‚ I¿ØrXzØns‚hnkva-b-\o-b-amb ]Xo-£-bn¬ Rßsf Dd-∏n-°p-Ibpw_en-jvT-amb \ns‚ he-Xp-I-c-Øm¬ Rßsf Db¿Øni‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNø-W-ta. \n\°v kvXpXnbpw _lp-am-\hpw Bcm-[-\bpw \nc-¥cw ka¿∏n-°p-hm≥ \ns‚hc-]-km-Z-k-lm-b-Øm¬ Rßsf tbmKy-cm-°p-IbpwsNø-W-ta. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-ambk¿t∆-izcm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

seenbm : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 24: Deivastudikal

4746 ssZhkvXpXnIƒ

Bcm[n°pIbpw alØzs∏SpØpIbpw ]mSn kvXpXn°pIbpw sNøs´. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-ambk¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

iq_mlm--, sXivs_m-lvvØm ˛ ZnhkØnt‚Xvv

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, I\nhpw Icp-Wbpw \nd™ Ir]m-km-K-c-ta, ImcpWyw Ihn-s™m-gp-Ip∂ \ns‚ \nt£-]m-e-b-Øn¬\n∂pw klm-bhpw kwc-£-W-hpw, -B-fl-i-co-c-߃°p kuJyhpw R߃ bmNn-°p-∂p. \n\°p kl-P-am-b- hn[w Ah R߃°p ]Zm\w sNø-W-ta. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥, (_msd-Iv am¿.) I¿Ømth, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: (m[²K\²HoN±² m\²`²[²‚C _oIo≥ hkvKo-Zo≥) ]m]ßfpwIS-ßfpw tamNn -°p -∂-h -\mb I¿Øm-th, \ns‚kvXpXy¿l-amb XnXz-Øns‚ A\-¥-amb ImcpWyw A\p-K-lo-Xhpw Bcm-[yhpw AKm-ly-hp-am-Ip-∂p. ]m]n-I-fmbRß-fn¬ I\n-b-W-ta. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJpZvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

aZvcmim, F¶¿Øm, Imtdm-kqkm -˛ ZnhkØnt‚Xv

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Al³h³S‚Ñ ²g j‚Ñ ²g³ amd≥ avdlvam\m)Imcp-Wy-hm-\mbI¿Øm-th, \o R߃°p sNbvX F√m klm-b-߃°pw A\p-K-l-߃°p-ambn R߃ \n\°p \µn]d-bp-∂p. hnNm-c-Ømepw hN-\-Ømepw ]hr-Øn-bmepwDt]-£-bmepw R߃ sNbvXp-t]m-b- ]m-]-ß-sf√mwRß-tfmSp s]mdp-°p-Ibpw \ns‚ Xr°-c-߃ \o´n a°-

I\ymw-_nI X≥ ]m¿∞-\-bm¬im¥n- hn-X-bv°pI \mYm, \oIep-jn-X-amao temI-Øn¬Btbm-[-\hpw iXp-Xbpw`qhn¬ \n∂p-a-I-‰-WtaHcp-a-sbm-S-Ωsb hmgvØn-Sp-hm≥.

Cutim \mYm, \n≥ ]nbcmw\nhy-∑mcpw t]jn-Xcpwaev]m∑m-cpw km£n-Ifpw]m¿∞n-°s´ R߃°mbvAh-scm-tØ-I-kz-c-Øn¬ \n≥kvXpXn-Ko-X-߃ ]mSn-Sp-hm≥.

`mc-X-`q-hn≥ «olmbmwam¿ tXmamtb, R߃°mbv\mY-s\m-S¿∞\ sNø-Wta\nt∂m-sSm∏w kpX-sc√mwZØ-h-Imiw kz¿§-Øn¬t\Sm\¿lX ssIh-cp-hm≥.

Cutim-\m-Y≥ X≥ hb-en¬]Wn-sN-bvX-hn-Ie kΩm\wt\Snb `mKy-an-b-∂-h-t\(-tf)\n≥ ]m¿∞\X≥ XpW- \n-XcmwCS-h-I-bn-Xn¬ (`h-\-an-Xn¬) \n≥ h’-e-cn¬\ne-\n-ev°m-\n-S-bm-I-s´.

\n≥ Xncp-sa-øpƒs°m-≠-hcoarXcmw \c-cpsS ]m]-߃Hm¿°cptX \osbm-cp-\mfpwhn[n-\m-fn¬ \n≥ Ir]-b-hscc£n-®≥t]m-sS-Xn-tc-ev]n¬\nc-tN-cm-\n-S-bm-I-s´.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: ( AT³[²O„N±² @Q³\²lG Kv\okm hivholm) adbv°s∏´h\pwalØz]q¿Æ\pw D∂Xßfn¬ hkn°p∂h\pambI¿Ømth, kIeØns‚bpw \mYm, F√m A[cßfpw\ns∂ kvXpXn°s´; F√m \mhpIfpw \n\°pIrX⁄Xb¿∏n°s´; F√m krjvSnIfpw \ns∂

seenbm : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 25: Deivastudikal

4948 ssZhkvXpXnIƒ

≤o-I-cn-°-W-ta. Aßs\ R߃ Ft∏mgpw \ns‚ hN-\-߃ ]men-°p-∂-hcpw Iev]-\-Iƒ A\p-k-cn-°p-∂-h-cp-am-I-s´. kI-e-Øn-t‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\

(cmhnse 6 aWn )

(RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n)(J≥tI hncn Xpd-°p-∂n√: t_Ωm-bnse …ohm-bpsS Ccp-h-i-ß-fn-ep-ap≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-∂p. Im¿Ωn-I≥ t_Ωmbn¬ \n∂v I¿Ω-߃°vt\XrXzw sImSp-°p-∂p.)

Bcw``mKw ˛ ZnhkØnt‚Xv

kaq: (c≠p -K -W-ambn) `qhmknItf, I¿Ømhns\kvXpXn°phn≥!/ kt¥mj]q¿∆w Ah\v ipiqjsNøphn≥.

Io¿Ø\ame]n®psIm≠v Xncpapºn¬ ]thin°phn≥!/Ah\mWv \ΩpsS ssZhhpw I¿Ømhpsa∂v Adnbphn≥.

\ma√ Ah\mWv \sΩ krjvSn®Xv!/ \mw Ahs‚P\hpw/ ta®n¬ ÿesØ APKWhpamIp∂p.

kvtXmX߃ ]mSns°m≠v/ Ahs‚ hmXnepIƒIS°phn≥!

Io¿Ø\ßfme]n®psIm≠v/A¶WØnte°p]thin°phn≥.

Ah\v \µn ]dbphn≥!/ Xncp\maw hmgvØn ]pIgvØphn≥!

Fs¥∂m¬ I¿Ømhv \√h\mIp∂p:/ Ahs‚ Ir]imizXamIp∂p:/ hnizkvXX XeapdItfmfw \ofp∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn/BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: `qhmknItf, I¿Ømhns\ kvXpXn°phn≥!(Jmt\m\m) ]ImiZmXm-hmb I¿Øm-th, \n\°p R߃kvXpXn ka¿∏n-°p-∂p./(mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

fmb Rßsf A\p-K-ln-°p-Ibpw sNø-W-ta. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,- F-t∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

@ÓM„±²J Ó³ : Jmem Zvildm

shfp∏m-≥ImeP]w(shfp-∏n\v 3 aWn )

(J≥tI hncn Xpd-°p-∂n√: t_Ωm-bnse …ohm-bpsS Ccp-h-i-ß-fn-ep-ap≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-∂p.)

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: ( jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ kvXpXy¿lamb Xncp-hn-jvS-a-\p-k-cn®v \ns‚ ap≥]msI DW¿thmSpw D’m-l-tØmSpw\oXn-tbmSpw ]c-am¿∞-X-tbmSpw \n¿Ω-e-X-tbmSpwIqSn If-¶-an-√msX iqiqj sNøp-hm≥ Rßsf tbmKy-cm-°-W-ta.Rß-fpsS iqiqj \ns∂ ]km-Zn-∏n-°s´; Rß-fpsS]m¿∞-\-Iƒ \n\°v ]oXn-P-\-I-am-Is´; Rß-fpsS bmN-\-Iƒ \ns‚ alØzØn\pw A`y¿∞-\-Iƒ cay-Xbv°pwImc-W-am-I-s´. ssZh-amb \ns‚ Imcp-Wyhpw Ir]bpw \ns‚P\-Øns‚ IS-ß-fpsS tamN-\-Øn\pw \o Imcp-Wy-]q¿∆wsXc-s™-SpØ AP-K-W-Øns‚ apgp-h≥ ]m]-ß-fpsS s]mdp-Xnbv°pw \nZm-\-am-Is´. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-izcm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

k¶o¿Ø\w,sXivs_m-lvØm,Imtdm-kqkm-- -˛ ZnhkØnt‚X v

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (j‚Ѳg³ AT³\²…g avinlm amd≥) RßfpsS I¿Øm-hmbanin-lmtb, \ns‚ \nb-a-Øn¬ Rßsf ⁄m-\n-I-fm-°-W-ta. \ns‚ ⁄m\-Øm¬ Rß-fpsS a\- n-s\ Pzen-∏n-°-W-ta. \ns‚ kXy-Øm¬ Rß-fpsS Bflm-°sf hnip-

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 26: Deivastudikal

5150 ssZhkvXpXnIƒ

\ns‚ ]mZw CS-dm-Xn-cn-°m≥/ Ic-ß-fn¬ \ns∂ Ah¿ hln-®p-sIm-≈pw.

k¿∏-sØbpw AW-en-sbbpw/ \o Iog-a¿Øpw/ knwl-sØ-bpw s]cp-ºm-ºn-s\bpw/ \o Nhn-´n-sa-Xn°pw.

Ft∂mSv ]m¿∞n-®-Xp-sIm≠v/ Rm≥ Ahs\ c£n-°p-Ibpw i‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøpw.

Fs‚ \maw Adn-™-Xp-sIm≠v/ Ah≥ Fs∂ hnfn-®-t]-£n°pw:/ Rm≥ Ah-\p-Ø-c-a-cpfpw.

sRcp-°-Øns‚ ImeØv / Rm≥ Ah-t\m-sSm-Øp-≠m-bn-cn°pw.

Rm≥ Ahs\ i‡n-s∏-SpØpw:/ Ah\p Rm≥ _lp-am-\-ta-Ipw.

Zo¿Lm-bp-t In/ Rm≥ Ahs\ Xr]vX-\m°pw/ Fs‚c£/ Ahs\ ImWn-°p-Ibpw sNøpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn/BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: AXyp-∂-Xs‚ kwc-£-WØnepw/ ssZh-Øns‚ XW-enepw hkn-°p-∂-h≥ A\p-Kr-loX-\m-Ip∂p.(Jmt\m-\m) ssZhw]Im-isØ kr„n-®-t∏mƒ amem-Im-am¿ A¤p-X-s∏- p. Htcm]`mX-Ønepw ]Im-i-ap-Zn°p-tºmƒ, A-hcpw \mapw Ahs\al-Øz-s∏-Sp-Øp-∂p.

( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, a\p-jy-h¿§-Øns‚ kjvSmhpw ]cn-]m-e-I-\p-amb \o Rß-fpsS kt¶-Xhpw Bi-b-hp-am-Ip-∂p.\n∂n¬ A`bw tXSp-Ibpw \ns‚ \maw hnfn-®-t]-£n-°p-Ibpw sNøp-∂-h¿ Hcn°epw \ncmicmhp-I-bn√. _mhmbpw]pX\pw dq-lmZvJpZvimbpamb k¿t∆iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k¶o.104) Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\ hmgvØpI!/(Jmt\m-\m)Fs¥-∂m¬ \o ]Im-i-Øns‚ kjvSm-hm-Ip-∂p.kaq: (c≠p -K-W-ambn) Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\hmgvØpI!/ Fs‚ ssZh-amb I¿Øm-th, \o atlm-∂-X-\m-Ip-∂p.

\o ]`bpw al-Xzhpw AWn-™n-cn-°p∂p:/ tae-¶n-bmbn]Imiw [cn-®n-cn-°p-∂p.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, \n\°p R߃ kvXpXnbpwkvtXmX-hp-a¿∏n-°p-∂p. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ \o kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw kjvSmhpw kI-e¿°pw ]Imiw\evIp-∂-h-\p-am-Ip-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,- F-t∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k¶o. 91) AXyp-∂-Xs‚ kwc-£-WØnepw/ ssZh-Øns‚ XW-enepw hkn-°p-∂-h≥ A\p-Kr-loX-\m-Ip-∂p.(Jmt\m-\m) ssZhw ]Im-isØ kr„n-®-t∏mƒ amem-Im-am¿ A¤p-X-s∏-´p. Htcm ]`mX-Ønepw ]Im-i-ap-Zn°p-tºmƒ,A-hcpw \mapw Ahs\ al-Øz-s∏-Sp-Øp-∂p.kaq: (c≠p -K-W-ambn) AXyp-∂-Xs‚ kwc-£-WØnepw/ssZh-Øns‚ XW-enepw hkn-°p-∂-h≥ A\p-Kr-loX-\m-Ip-∂p.

“\obmWv Fs‚ ic-Whpw kt¶-Xhpw,/ Rm≥ Bi-bn-°p∂ ssZhhp”sa∂v / I¿Øm-hn-t\mSp ]dbpI.

CS¿®-bpsS Ipcp°n¬ \n∂pw/ hy¿∞-amb kw`m-j-W-Øn¬ \n∂pw/ Ah≥ \ns∂ kwc£n°pw,

Xs‚ Xqh-ep-Iƒ°n-S-bn¬/ Ah≥ \ns∂ ad-®p-sIm≈pw.

Xs‚ Nnd-Ip-I-fpsS Iogn¬/ A`bw \evIpw./ Xs‚kXyw \ns‚ Np‰pw Bbp-[-am-bn-cn-°pw.

cmXn-bpsS `oI-c-X-bpw/ ]I¬ ]-d-°p∂ AkvXhpw/\o `b-s∏-tS-≠.

Ccp-fn¬ Ncn-°p∂ hN-\-hpw/ a[ym-”-Øn-e-Sn-°p∂sImSp¶m-‰pw/ \o `b-s∏-tS-≠.

Bbn-c-߃ \ns‚ ]m¿iz-Øn¬ \n]-Xn-°pw:/ ]Xn-\m-bn-c-߃ he-Øp-h-i-Øp -ho-gpw.

F¶nepw Ah-cmcpw \ns∂ kao-]n-°pI-bn√:/ \o kz¥wIÆp-sIm≠v/ ZpjvS¿°p≈ ]Xn-^ew ImWpw.

I¿Ømth, \obmWv Fs‚ kt¶Xw:/ \ns‚ hmk-ÿewD∂-X-ß-fn¬ Dd-∏n-®n-cn-°p-∂p.

Xn∑ \ns‚ Acn-In-se-Øp-I-bn√:/ _m[-Iƒ \ns‚ IqSm-c-sØ kao]n-°p-I-bn-√.

\ns‚ hgn-I-fn¬ \ns∂ ImØp-sIm-≈p-hm≥/ Ah≥ Xs‚amemI-mam-tcmSv Iev]n-°pw.

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 27: Deivastudikal

5352 ssZhkvXpXnIƒ

]pI-g vØp-Ibpw sNøp-∂p. _mhmbpw ]pX\pwdqlmZvJpZvimbpamb k¿t∆-izcm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k¶o. 93) I¿Ømhv `cWw \S-Øp∂p; (Jm-t\m-\m)\nXy-\mb \ns∂ R߃ Bcm-[n-°p-∂p.kaq: (c≠p -K-W-ambn) I¿Ømhv cWw \S-Øp∂p;/ Ah≥]Xm-]-a-Wn-™n-cn-°p∂p;/ i‡n-[-cn®v Ah≥ ]_-e-\m-bn-cn-°p-∂p.

Ah≥ ]]©w Dd-∏n®p \ndpØn;/ AXn\v Cf-°-ap-≠m-hp-I-bn-√.

Ahs‚ knwlm-k\w BZn-ap-X¬ kpÿn-c-am-bn-cn-°p∂p;/ Ah≥ A\m-Zn-ap-X-ep-ff ssZh-am-Wv.

I¿Øm-th, ]hm-l-߃ Db-cp-∂p;/ Ah Bc-h-ap-b¿Øp∂p;/ ip≤-ambn s]mßn Hgp-Ip-∂p.

Pe-Øns‚ Bc-h-sØ-°mƒ/ IS-ense XncameIƒi‡amWv.

I¿Ømhv D∂-X-ß-fn¬ ]Io¿Øn-°-s∏-Sp∂p;/ Ahs‚A\p-im-k-\-߃ FXtbm hniz-k-\o-bw!

I¿Øm-th, A\¥amb Zn\-ß-tfmfw/ \ns‚ Bebw]cn-ip-≤-am-Ip∂p.

(-k¶o. 150) hnip≤aµn-c-Øn¬ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥./]m`-h-ta-dnb BIm-i-∏-c-∏n¬ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

Xs‚ i‡n-]-`m-h-Øn¬ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥./ D∂Xaln-am-hn-s\-°p-dn®v Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

Iml-f-\m-Z-Øm¬ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥./ hoW-I-fmepwIn∂-c-ß-fmepw Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

Cº-ap≈ X¥n-I-fm¬ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥./ \mZap≈ssIØm-f-ßfm¬ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

Bc-h-Ømepw B¿∏p-hn-fn-bmepw Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥./PohPm-e-ß-sf√mw I¿Øm-hns\ kvXpXn-°-s´.

(k¶o. 116) kI-e-P-\-X-Itf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥./ P\-]-Z-ßtf, Ahs\ ]pI-gvØp-hn≥.

Fs¥-∂m¬ Ahs‚ Ir]mhcw \Ωn¬ ]_-e-amWv/kXy-ambpw I¿Ømhv \nXy-\m-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn/BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

IqSmcw t]mse \o BImiw hncn-®n-cn-°p∂p:/ Pe-Øn¬ \ns‚ hmk-ÿew \n¿Ωn-®n-cn-°p-∂p.

taL-ß-fn¬ \o cYw ÿm]n-®n-cn-°p∂p:/ Im‰ns‚ Nnd-Ip-I-fn¬ k©-cn-°p-∂p.

\o ZqXsc Acq-]n-I-fmbpw / ipiqj-Isc Fcn-bp∂Xobmbpw krjvSn-®n-cn-°p-∂p.

Hcn-°epw Cf-Im-Ø-hn[w/ `qansb ASn-Ø-d-bn-ep-d-∏n-®p. BgsØ tae-¶n-sIm-s≠-∂-t]mse \o ad®p:/ Pew ]¿h-

X-߃°p-ta¬ \n∂p.\o imkn-°p-tºmƒ AXp ]em-b\w sNøp∂p:/ \ns‚

CSn-\m-Z-Øn¬ ]cn-`-an-°p-∂p.\o \n›-bn® ÿm\Øv/ ae-Iƒ Db-cp-Ibpw Xmgp-Ibpw

sNbvXp.AXn-I-an-®p-I-bdn qansb aqSm-Xn-cn-°p-hm≥/ \o Pe-Øn\v

AXn¿Øn-h-®p.Dd-h-Isf Xmgvhc-I-fn-te°v Hgp°n/ Ah ae-bn-Sp-°n-eqsS

HgpIn-t∏m-Ip-∂p.h\-Ønse arK-ß-sf-sb√mw IpSn-∏n-°p∂p:/ Im´p-I-gp-X-

Iƒ Zmlw Xo¿°p-∂p.BIm-i∏dhIƒ Ah-bv°-cnsI tNt°-dp-∂p./ ae-Iƒ°n-

S-bn¬\n∂v ]m´p-]m-Sp-∂p.\ns‚ hmk-ÿ-e-Øp-\n∂v \o ae-Isf \\-bv°p∂p:/

\ns‚ ]hrØn-I-fpsS ^e-ßfm¬/ `qansb kwXr-]vXbm-°p-∂p.

BSp-am-Sp-Iƒ°mbn \o ]p√p apf-∏n-°p∂p:/ a\p-jy\vBlm-c-Øn-\mbn/ kky-߃ Infn¿∏n-°p-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn/BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\ hmgvØpI! (Jmt\m-\m)Fs¥-∂m¬ \o ]Im-i-Øns‚ kjvSm-hm-Ip-∂p. ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, kz¿§o-b-amb tXP- n-\m¬ kIekrjvSn-I-sfbpw B\-µn-∏n-°p∂h\pw ]Im-i-Øns‚kjvSm-hpw, Xs‚ Icp-W-bm¬ Ccp-fns\ Ia-s∏-SpØnbncn-°p-∂-h\pw \obm-Ip-∂p. R߃ \ns∂ Bcm[n-°p-Ibpw

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 28: Deivastudikal

5554 ssZhkvXpXnIƒ

AP-]m-e-\-samcp Ipd-sht\y^e-ta-Im-\n-S-bm-°-Wta.BtcmKyw \c-t\-I-WtatcmKn-Isf kpJ-am-°-Wtaa¿Xy-K-W-Øn¬ ]m]-߃IgpIn hnip≤n hf¿Ø-Wta.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@± ²N j‚Ñ ²g³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,- R-ß-fpsS ssZh-ta, krjvSn-Isf√mw D‰p t\m°p-Ibpw henb Bi-tbmsS ]Xo-£n-°p-Ibpw sNøp∂\ns‚ shfn-]m-Sns‚ at\m⁄-amb ]Im-i-Øn\pw BK-a-\-Øns‚ B\µIc-amb ]Xy-£o-I-c -W-Øn\pwImcpWy]q¿∆w Rßsf tbmKy-cm-°-W-ta. kz¿§obHmsd-t«-an¬ \ns‚ Znhy-c-lky-Øn¬ ]¶p-]-‰p∂km£m¬ X\-b-tcmsSm-∂n®v B\-µn-®mlv-fmZn°phm≥Rßsf A¿l-cm-°p-Ibpw sNø-W-ta. kI-e-Øn-s‚bpw\mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: \oXnam∑m¿°v A‘-Im-c-Øn¬ ]Im-i-ap-Zn®p./ ]c-am¿∞ lrZ-b¿°p kt¥m-j-hpw.

(J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-∂p. Im¿ΩnI≥ Ia-]-Imcw [q]wBio¿∆Zn°p∂p. ipiqjn J≥tIbpw a‰pw [q]n-°p-∂p.)

(k-aqlw c≠p KWambn Be-]n-°p-∂p)

(_oIv l∂m\m... lt√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

Cutim \mY≥ hnÆn≥ kqcy≥XmX-\n¬\n∂pw a∂n¬ h∂p.

]m]-Øn∂ncp-f-eI-ƒ am‰na¿Øy-sc-sb√mw tim`n-X-cm-°n.

tim`]cØpw IXn-tcm≥ h∂pXa- n≥ i‡n-I-tfm-Sn-sbm-fn-®p.

I¿Øm-hn≥ Xncp-tX-Pkp an∂nIÆp-I-sf√mw tim`n-X-ambn.

aviw: (Jm-t\m-\m) F√m izmtkmNvOzmk-Ønepw \ap°pI¿Øm-hns\ kvXpXn-°mw. ]Im-i-amb anin-lm-tb,\ns∂ R߃ kvXpXn-°p-∂p.

(mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: ( jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, \nXy]Im-ihpw ]nXm-hns‚ tXP- p-amb anin-lm-tb,- a-\p-jy-h¿§-Øns‚ \ho-I-c-W-Øn\pwc£bv°pwth≠n \o temI-Øn-ep-Zn-°p-Ibpw \nXy-Po-hs‚Bim-In-c-W-߃ hoip-Ibpw sNbvXp. \n\°p kvXpXnbpw_lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpw R߃ ka¿∏n-°p-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

Hm-\o-km Zvk]m ˛ ZnhkØnt‚Xv(XpScp∂p)

(@‚Ówz±² ]T±²k³Kh±²C : _vaZv\mssl k]m)(adnbw _vkp¬Øm... ]p-e-cn-]-`bn¬...)

]pe-cn-]-`-bn¬ I¿Øm-th,kmtamZw \n≥ Zmk-cnXmkrjvSn-°-Jnew c£-I\mw\n≥ kvXpXn-KoXw ]mSp-∂p.kI-te-im, \n≥Ir-]-bmteim¥n \nd-s™mcp Zn\hpw \o]m]-s∏m-dp-Xn-bp-a-cp-f-Wta\∑-bn-eqsS \bn-°-Wta.

icWw s]men-bm-sX-∂mfpwkpX-sc- Im-Ø-cp-fo-S-WtaR-߃s°Xn-cm-sbm-cp-\mfpwhmXn-e-S-bv°-cp-X-Jn-teim.\c-hw-i-Øn≥ sshIeywAdnbpw XmXm, I\n-b-WtaA¿l-X-t\m-°m-X-hn-I-e-ambv]Xn-k-Ωm\w \¬I-Wta.

kvt\l-hp-ssa-Iy-hp-a-\yq\wim¥n-bp-an-hnsS hnX-bv°-Wta

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 29: Deivastudikal

5756 ssZhkvXpXnIƒ

s]m∑pSn NqSn kn≤ KW-߃\mYs\ hmgvØn-∏m-So-Sp∂p.

aviw: anin-lm-bpsS DZ-b-]-Im-i-Øn¬/ BIm-ihpw`qanbpw B\-µn-®p.

(Xqb-bv... -A-∂m-s∏k-lm...)

Ccp-f-e-t]m-se-b-_-≤-߃Ah-\nsb aqSn ad-®n-SthXncp-\m-Y≥ X≥ Zo]vXn- apZma∂n-ep-Zn-®pƒ°p-fn-tc-In.

BZw apX-eo- \m-tfmfwCc-hn≥ bma-kaw temIw]I-en≥ \mgnI t]met√manin-lm-\m-Y≥ X∂p-Z-bw.

kphn-ti-j-Øn-∂m-cw`wAcn-b-hn-`m-X-k-am\w Xm≥tPmen-Iƒ Xo¿s∂mcp k‘y-kawtemIm-¥y-Øn≥ Zn\-a-W-bpw.

\nhy-cp-a-Jne ]nXm-°-fpam˛icWw ]m¿Øp Ign-s®-¶n¬Znthym-Z-b-samcp Xpd-ap-J-ambvkm¥z-\-a-h-cn¬ h¿jn-®p.

]m]-Øn≥ Ic-ap-k-e-Øn˛∂ml-Xn-tb‰p Xf¿∂-h-cn¬\h-tem-I-Øn≥ Nn¥-I-f˛∂mizm-k-Øn≥ Ipfn-tc-In.

X≥ Xncp-sam-gn-I-f-Wn-™-h-tcm˛Sh-s\m-cp-S-ºSn sNbvXgIn¬hmKvZm-\-Øn≥ ]q¿Øn-°mbv\nP-\n-W-ap-Z-b-Xn-t∂-In.

hm\-h, am\-h KW-a-∂m˛hmKvZm-\-Øm¬ _‘n-X-ambvBZ-c-am¿∂p ]Xo-£n∏qshfn-]m-Sn≥ \h-kp-Zn-\-sØ.

]Xn-^-e-a-cpfpw shfn-]m-Sn≥kpZn\w h∂p-S-s\-ØoSpwAh-s\-°m-◊-Xn-s\m-cp-a-sbmsSthK-sam-cp-ßn-bn-d-ßn-Sp-hn≥.

`oI-camw hn[n Znh-k-Øn¬in£m-hn-[n-sbm-gn-hm-°n-Sp-hm≥

anYy-bn-em-gvs∂mcp a∂p sXfn™p`qX-e-saßpw Zo]vXn -]-c-∂p.

hn\bpw ac-W-hp-tam-Sn-b-I-∂p.Xo\-c-I-Øn≥ hmgvN XI¿∂p.

in]-k-am\w Ccp-fn¬ I-gnbpwkrjvSn-I-sf√mw tXP- -Wn-™p.

]qgn-bn¬ tahpw am\-h-tc‰p\mY\p kvtXmXw ]mSoSp-∂p.

lmhm-a-°ƒt°In \mY≥ssZhnI]pXÿm\w sNtΩ.

A¥n-a\m-fn¬ aln-am-]q¿∆wBK-X-\mIpw taL-tØ-cn¬.

ssZhn-I-kq-\p-sh-gp-∂-≈p∂p

hm\-h-Zq-X¿ tLmjn-°p∂p.Zo]-hp-ta¥n amey-hp-ambnanin-lm-\m-Y\p kzmK-X-ta-Imw.

]`bpw Poh-\p-amIpw \mY≥`‡¿t°Ipw imiz-X-`m-Kyw.

hµ-I-scm∏w cmPs\ hmgvØmw

XmX\p kvtXmXw A¿∏n-®oSmw.Icp-Wm-km-K-c-amIpw ssZhwkpXs\ a∂n\p \¬Io-Sp∂p.

Zp¿`K lmhm k¥-Xn-Iƒ°mbvBi-bp-ap-bncpw DZbw sNbvXp.

kq£n-®mepw \ctc \n߃

an∂¬]nW¿ t]meWbpw \mY≥.awK-f-hkvX hn`q-jnX kn≤¿\oßn-Sp∂p Zo]-hp-ta¥n.

cmhpw ]Iepw A≤zm-\n-t®m¿kpc-k-Ωm\w ]m]n-°p∂p.

\qX-\-Km\w hm\-h¿ ]mSn

tXP- p-[m-cn-I-fm-\-µn∏p.

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 30: Deivastudikal

5958 ssZhkvXpXnIƒ

hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.taLm-h-en-tb, Ip∂p-I-tf,Kncn-\n-c-tb, XrW-Pm-Xn-I-tf,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

sXfn-\o-tcIpw XSn-\n-I-tf,Acp-hn-I-tf, Pe-Po-hn-I-tf,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

]£n-ar-Km-Zn-I-tf, \c-tc,Ckm-tb-en≥ hwi-P-tc,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

[m¿Ωn-I-tc, hn\-bm-\zn-X-tc,\njvI-eva-j-tc, sshZn-I-tc,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

ssZhn-I-`-h\ \nhm-kn-I-tf,kl-Zm-am-tc, t]jn-X-tc,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

an∂pw an∂¬∏n-W-cp-I-tf,NqtS, Ipfn-tc, Xcp-\n-c-tb,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

Ckm-tb-en≥ h’-etcl∂-\n-bm-tb, kvt\lnXtc,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

(X-dv-B) ZnhkØnt‚Xv

[Cs√¶n¬] arXscbpb¿∏n®¿lXt]m¬

]Xn^eaoi≥ \evIoSpw

taml\\nXyhn`mXsØ

hm\hscmØp hWßoSmw.

XmX-\p-a-tß-bm-fl-P\pw

]cn-a-f-ap-Xncpw kvt\l-Øn≥ssXew Iøn-se-Sp-Øo-Smw.

hmKvZm\w t]m¬ kΩm\wssIs°mƒh-Xn-\mbv km\µwhym]m-c-Øn¬ apgp-IoSmwPoh≥ ]ncnbpw \mƒh-sc-bpw.

\Ω-fn-l-Øn¬ acp-hp-tºmƒhnizmkw ic-Wm-Zn-I-fm¬Nn¥ -\n-b-¥n-X-am-°oSmwku`m-Ky-Øn¬ sN∂-W-bm≥.

aviw: \oXn-am-∑m¿°v A‘-Im-c-Øn¬ ]Im-i-ap-Zn®p;/ ]c- am¿∞-lr-Z-b¿°p kt¥m-j-hpw.

“_msdIv sIme-tlm≥” F∂ kvXpXn- Io¿Ø\w(aq∂p _me-∑m-cpsS Io¿Ø\w Xqb-bv... -A-∂m-s∏k-lm...)

k¿∆-N-cm-N-c- kr-jvSn-I-tf,Acn-b-a-t\m-⁄- \-`-kvY-e-ta,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

(X-dv-B) ZnhkØnt‚Xv

[Cs√¶n¬] arXscbpb¿∏n®¿lXt]m¬]Xn^eaoi≥ \evIoSpw

taml\\nXyhn`mXsØ

hm\hscmØp hWßoSmw.

hm\h ZqX-P-\m-h-en-tb,ssk\n-I-K-W-ta, Pe-[n-I-tf,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

ag-tb, at™, Xmc-I-tf,NqtS, Imt‰, Fcn-Xo-tb,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\hmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

]\n-a-Xn-tb, \¬]-I-temt\cmth, ]I-te, Ccpƒ\n-c-tb,I¿Ømhmw ]c-tam-∂-Xs\

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 31: Deivastudikal

6160 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: (mh± ²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ \maw ]cn-ip-≤-am-Ip-∂p: \ns‚Bebw ]cn-ip-≤-am-Ip∂p: \ns∂ Bcm-[n-°p∂ kz¿§-hm-kn-Iƒ ]cn-ip-≤-cm-Ip-∂p. Rß-fpsS lrZ-b-am-Ip∂ssZhm-e-bsØ \o ]hn-Xo-I-cn-°-W-ta. Rß-fpsS a\- m-£nsb \n¿Ω-e-am-°-W-ta. Rß-fpsS ]m]-߃ tamNn-°-W-ta. kI-ehpw hnip-≤o-I-cn-°p∂ ssZh-ta, _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥. (Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: ( Z‚g³ aÒcÓ emIv am¿)- Fs‚ I¿Ømth, \o ]IrXym]cnip≤\pw F∂pw kvXpXy¿l\pamIp∂p; AKmlyamwhn[w F√m‰nt\bpwImƒ D∂X\pamIp∂p.alØzØn¬ hkn°p∂ D∂X cmPmhmb \ns∂amemImamcpw a\pjycpw XnssXzI ssZhambnBcm[n°p∂p. \nXy\mb ssZhta, \ns∂ R߃F∂pw G‰p]dbpIbpw Bcm[n°pIbpw alØzs∏SpØpIbpw sNøp∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥. (Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øns‚\nKq-V-amb i‡nbpw A\-¥-amb A\p-K-lhpw hnPbwhcn® …ohmbpsS \nc -¥-c -amb klm-bhpwR߃°p≠mIpamdm-I-s´. A\pKrloXbpw Ir]\nd™hfpw I\y-Ibpamb am¿Øv- a-dn-b-Øns‚ At]-£bpw am¿ butk-∏n -s‚bpw am¿ tbml∂m≥amwZm\mbpsSbpw ]m¿∞\m klmbhpw hnip≤ «ol-∑m-cp-sSbpw kphntijIcpsSbpw A`y¿∞-\-IfpwhnipX\mb Rß-fpsS ]nXm-hv am¿ tXmam«o-lmbpsSbpwIng°ns‚ t]jnXcmb am¿ A±mbnbpsSbpw am¿amdnbpsSbpw BZyc‡ km£nbmb am¿ FkvX∏mt\mkns‚bpw kpdnbm\n k`bnse aev]m\pw dqlmZvJpZvimbpsS hoWbpamb am¿ At]ans‚bpw [oc-tbm-≤mhpw hnipX c‡-km-£n-bp-amb am¿ Koh¿§o-kn-s‚bpwam¿ siatbm≥ _¿k_mbpsSbpw am¿ JpdnbmtJmkn

dqlmbv°pw kvXpXn-bp-b-c-s´.BZn-ap-X-evs°-∂-Xp-t]mseBtΩ-\m-tΩ-\-\-h-c-Xw.

\iz-c-am-ao -tem-I-Øn¬\mYm, \o ImØ-cp-f-Wtahcp-hm-\p-s≈mcp hn[n-\m-fn¬kwc-£-I-\mbv tah-W-ta.

Acnb hn`m-X-ap-Zn-°p-tºmƒ\n≥ Ir] Z¿i-\-a-cp-fp-tºmƒX∂-cp-fo-Sm≥ I\n-b-WtaR߃°p-XIpw hn`-h-߃.

kXy-sh-fn®w \obm-sW˛∂dn-bp-I-bm¬ \n∂m-K-a\wkXXw ImØp Ign-°p∂phm\-h-K-Whpw am\-h-cpw.

t…mkm, sXivs_mlvØm ˛ ZnhkØnt‚Xv

Im¿Ωn: (Z‚g³ aÒcÓ emIv am¿) - Fs‚ I¿Ømth, \n\°pw\ns‚ A`n-jnIv-X-\pw, ]cn-ip-≤\pw Pohn-∏n-°p-∂-h\pwssZhn-I-\p-amb \ns‚ Pohm-flm-hn\pw R߃ kvXpXnbpw_lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpw \nc-¥cwka¿∏n-°p∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,- F-t∂-°pw.kaq: BtΩ≥aviw: ktlmZ-c-tc, \ap°p kzc-ap-b¿Øn kPo-h-\mb ssZhsØ ]Io¿Øn-°mw.

kaq: ]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im,]cn-]m-h-\\mw _e-hm-t\,]cn-]m-h-\-\m-a-a¿Xy-t\,\n≥Ir] R߃t°-I-W-ta.

Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim°pw kvXpXn:]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im, .........

kaq: BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥:]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im, .........

Im¿Ωn: kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS...(B-cw-`-Øn-te-Xp-t]m-se)

k]m (RmbdmgvNIƒ, sh≈n, i\n) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 32: Deivastudikal

6362 ssZhkvXpXnIƒ

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\

(cmhnse 6 aWn )

(Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw)Bcw``mKw : ZnhkØnt‚Xv

aviw: (k-¶o. 100) `qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥. / (Jmt\m-\m) ]Im-i-Zm-Xm-hmb I¿Øm-th, / \n\°pR߃ kvXpXn ka¿∏n-°p-∂p.kaq: (c≠p KW-am-bn) qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/ kt¥m-j-]q¿∆w Ahs\ ]qPn-°p-hn≥.

Io¿Ø-\-߃ ]mSn-s°m≠v / \ΩpsS I¿ØmhpwssZh-hp-amb/ Ahs‚ Xncp-ap-ºn¬ ]th-in-°p-hn≥.

Ah≥ \ΩpsS kjvSm-hm-Ip-∂p. / \mw Ahs‚AP-ßfpw P\-hp-am-Ip-∂p.

kvtXmX-߃ ]mSn-s°m≠v / Ahs‚ hmXn-ep-Iƒ IS-°p-hn≥.

Io¿Ø-\-߃ Be-]n-®p-sIm≠v / A¶-W-Øn-te°p ]th-in-°p-hn≥.

\µn \nd™ lrZ-b-tØmsS / Ahs‚ \mawIo¿Øn-°p-hn≥.

I¿Ømhp \√-h\pw Imcp-Wy-hm-\p-am-Ip∂p /Ahs‚ hniz-kvXX F∂pw \ne-\n-ev°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pwkvXpXn/ BZn- ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: `qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥. /(Jmt\m-\m) ]Im-i-Zm-Xm-hmb I¿Øm-th, / \n\°p R߃kvXpXn ka¿∏n-°p-∂p.

(mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: Rß-fpsS ssZh-amb I¿Øm-th, Rß-ƒ\n\°p kvXpXnbpw kvtXmX-hp-a¿∏n-°p-∂p. F¥p-sIm-s≠-∂m¬, \o kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw kjvSmhpw kI-e¿°pw ]Imiw \¬Ip-∂-h-\p-am-Ip-∂p. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k-¶o. 91) AXyp-∂-Xs‚ kwc-£-W-ap-≈-h\pw /ssZh-Øns‚ XW-en¬ Pohn-°p-∂-h\pw `mKy-hm-\m-Ip-∂p./ (Jm-t\m-\m) Rß-fpsS ]Xym-i-bmb anin-lm-tb,

s‚bpw am¿ tlm¿aokns‚bpw hnip≤cmb _¿_cmbpsSbpw ivtam\nbpsSbpw AhfpsS a°fpsSbpwA¬t^m≥kmΩbpsSbpw as‰√m c‡km-£n-I-fp-sSbpwaev]m-∑m-cp-sSbpw hnip-≤-cp-sSbpw ]tXy-I-ambn CussZhm-e-b-Øns‚ (]m¿∞\mebØns‚) a[y-ÿ-\m-b ....(a[y-ÿ-bm-b..)bpw RßfpsS k`bnse hmgvØs∏´hcmbIpcymt°mkv Genbmk®s‚bpw adnbw tXkymΩbpsSbpw tXh¿]dºn¬ Ip™®s‚bpw Fhp]mkymΩbpsSbpw ]m¿∞\bpw Rßsf klm-bn-°p-am-dm-I-s´. AhR߃°v A`bhpw klm-bhpw ZpjvS-]n-im-Nnepw Ahs‚ssk\y-ß-fnepw \n∂v kwc-£-Whpw\evIn \nXy`m-Ky-Øntebv°p Rßsf \bn-°p-am-dm-I-s´. --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\pKln-°-W-ta.Im¿Ωn: (]p-tcm-ln-X-s\-¶n¬, “Ag³‡³O ²S lqØmΩm” ]m¿∞\P\Øn\p t\sc Xncn-™p-\n∂p sNm√p-Ibpw Ah-km\w P\sØBio¿∆-Zn-°p-Ibpw sNøp-∂p.)

RßfpsS cmPmhpw hnPbioemfnX\pambaninlmtb, \nXy ]nXmhns‚ ]Imita, Bcw`an√mØh\pw kabØn\XoX\pamb ssZh]pXm, \ns∂ R߃kvXpXn®mcm[n°p∂p. kjvSmhpw c£nXmhpamb\ob√msX R߃°v thsd Bibhpw icWhpan√.\ns∂ ]oXns∏SpØnb \oXnam∑mcpsS ]m¿∞\bm¬RßfpsS ]m]߃ s]mdp°pIbpw sX‰pIƒambn®pIfbpIbpw ]oUIfn¬ Rßsf Bizkn∏n°pIbpw RßfpsS bmN\Iƒ°pØcacpfpIbpwsNøWta. \ns‚ XncpacWsØ (J_dS°sØ/Xncphp∞m\sØ) A\pkvacn°pIbpw BNcn°pIbpwsNøp∂ Rßsf at\m⁄amb \ns‚ ]ImiØnte°p\bn°Wta. \ns‚ kPoh …ohmbm¬ RßsfapZnXcm°pIbpw clkyhpw ]ckyhpamb F√mA]ISßfn¬\n∂pw kwc£nXcm°pIbpw sNøWta.Ct∏mgpw Ft∏mgpw X Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p).

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 33: Deivastudikal

6564 ssZhkvXpXnIƒ

°pw./ c£n-°p-hm-\p≈ Fs‚ Ignhv Ahs\ ImWn-°p-Ibpw sNøpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pwkvXpXn/ BZn- ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: AXyp-∂-Xs‚ kwc-£-W-ap-≈-h\pw / ssZh-Øns‚ XW-en¬ Pohn-°p-∂-h\pw `mKy-hm-\m-Ip-∂p. /(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS ]Xym-i-bmb anin-lm-tb, Rß-fpsS hogvN-bn¬ kt¥m-jn-°p∂ ZpjvSs‚ Ic-ß-fn¬Rßsf Dt]-£n-°-cp-tX.

(mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: a\p-jy-h¿§-Øns‚ kjvSmhpw ]cn-]m-e-I-\p-ambI¿Øm-th, \o Rß-fpsS kt¶-Xhpw Bi-b-hp-am-Ip-∂p.\n∂n¬ A`bw tXSp-Ibpw \ns‚ \maw hnfn-®-t]-£n-°p-Ibpw sNøp-∂-h¿ Hcn-°epw \ncm-i-cm-hp-I-bn-√._mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k-¶o. 104) Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-I. / (Jm-t\m-\m) I¿Øm-hns‚ alXzw Ft∂°pw \ne-\n-ev°-s´.kaq: (c≠p KW-am-bn) Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\kvXpXn-°pI / Fs‚ ssZh-amb I¿Øm-th, \o G‰hpwhen-b-h-\m-Ip-∂p.

al-Øzhpw tXP pw \o [cn-®n-cn-°p-∂p. / ]Imiwtae-¶n-bmbn AWn-™n-cn-°p-∂p.

IqSm-c-Øns‚ BIr-Xn-bn¬ / BIm-isØ Ah≥hncn®p \ndpØn / sh≈-Øn\p apI-fn-embn Xs‚ amfn-I-Iƒ \n¿Ωn-®p.

taL-ßsf hml-\-am-°n. / Im‰ns‚ Nnd-Ip-I-fn¬k©-cn-®p.

Ah≥ Xs‚ ZqX-∑msc Ai-co-cn-I-fmbpw / Xs‚ipiq-j-Isc Pzen-°p∂ A·n-bmbpw krjvSn-®p.

Hcn-°epw Cf-Im-Xn-cn-°p-hm≥ / `qansb ASn-Ø-d-bn-ep-d-∏n-®p.

hkvXw-sIm-s≠-∂-t]mse / Bgn-sIm≠v AXns\Bh-cWw sNbvXp.

sh≈w ]¿∆-X-߃°p aosX \n∂p. / Ah≥Iev]n-°p-tºmƒ AXp ]h-ln-°p-Ibpw/ CSn apg-°p-tºmƒ

Rß-fpsS hogvN-bn¬ kt¥m-jn-°p∂ ZpjvSs‚ Ic-ß-fn¬ Rßsf Dt]-£n-°-cp-tX.kaq: (c≠p KW-am-bn) AXyp-∂-Xs‚ kwc-£-W-ap-≈-h\pw/ssZh-Øns‚ XW-en¬ Pohn-°p-∂-h\pw mKy-hm-\m-Ip-∂p.

"Fs‚ Bi-bhpw kt¶-Xhpw / \obm-Ip∂p' sh∂vI¿Øm-hn-t\mSp ]d-bp-I.

ZpjvS-∑m-cpsS sIWn-bn¬ \n∂pw / hy¿∞-ambkw`m-j-W-Øn¬\n∂pw / Ah≥ \ns∂ c£n-°pw.

Xs‚ Xqh-ep-IƒsIm≠v / Ah≥ \ns∂ ad®psIm≈pw.

Xs‚ Nnd-Ip-I-fpsS Iogn¬ / Ah≥ \ns∂ ImØp-sIm-≈pw.

cmXn -bpsS `oI-c -Xbpw / ]I¬ ]d-°p∂AkvXhpw \o `b-s∏-tS-≠.

Ccp- n¬ apg-ßp∂ hN-\hpw / a[ym-”-Øn-e-Sn-°p∂sImSp-¶m‰pw / \o H´pw t]Sn-t°-≠.

Bbn-c-߃ \ns‚ ]m¿iz-`m-KØp hogpw / ]Xn-\m-bn-c-߃ \ns‚ he-Øp- m-KØpw / F¶nepw Ah-cmcpw\ns∂ kv]¿in-°p-I-bn-√.

\o Ah-sc-sb√mw ImWpw / ZpjvS\p In´p∂ ]Xn-^ew \o Z¿in-°pw.

\ns‚ kt¶Xw I¿Øm-hm-Ip-∂p. / AXyp∂-X≥\ns‚ tIm´-bm-Ip-∂p.

\n\°p bmsXmcp Xn∑bpw hcp-I-bn-√. / _m[-Iƒ \ns‚ IqSm-csØ D]-Z-hn-°p-I-bn-√.

hgn-I-fn¬ \ns∂ kwc-£n-°p-hm≥ / Ah≥ amem-Im-am-tcmSp Iev]n-°pw.

\ns‚ ]mZw I√n-t∑¬ X´msX / Ic-ß-fn¬ \ns∂Ah¿ hln-®p-sIm-≈pw.

k¿∏-Øn-s‚bpw AW-en-bp-sSbpw ta¬ / \o Nhp-´n-\-S-°pw. / knwl-sØbpw s]cp-ºm-ºn-s\bpw / \o Nhn´nsaXn-°pw.

Ft∂mSp ]m¿∞n-®-Xp-sIm≠v / Rm≥ Ahs\i‡n-s∏-SpØpw / Fs∂ hnfn-®-t]-£n-°p-tºmƒ / Rm\-h-\p-Ø-c-a-cp-fpw.

Ahs‚ k¶-S-Im-e-ß-fn-se√mw / Rm≥ Ahs‚IqsS-bp-≠m-bn-cn-°pw.

i‡nbpw _lp-am-\hpw Ah\p Rm≥ \evIpw. /Zo¿Lm-bp p \evIn-s°m≠v Ahs\ Rm≥ Xr]vX-\m-

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 34: Deivastudikal

6766 ssZhkvXpXnIƒ

I¿Ømhv F√m P\-X-I-sf-°mfpw i‡-\m-Ip-∂p./BIm-i-Øn¬ Ahs‚ alØzw ]Im-in-°p-∂p.

ssZh-amb I¿Øm-hn\p ka-\mbn Bcp≠v?/Ah≥ D∂-X-Øn-en-cp-∂p-sIm≠v / BIm-i-sØbpw `qan-tbbpw ISm-£n-°p-∂p.

Ffn-b-hs\ s]mSn-bn¬\n-∂p-b¿Øp-∂p. / Zcn-Zs\Ipgn-bn¬\n∂p Ib‰n / ]`p-°-∑m-tcm-Sp-IqsS Ccp-Øp-∂p.

a°-fn-√mØ IpSpw-_n-\nbv°v / Ah≥ ]m¿∏nSw\¬Ip-∂p. / Ip™p-ßsf \evIn Ah-cpsS lrZbwIpfn¿∏n-°p-∂p. / (Jm-t\m-\m) ]Im-isØ krjvSn-®-ht\\n\°p kvXpXn.

(k-¶o. 93) I¿Ømhp al-Øz-tØmsS `cn-°p-∂p. /Ah≥ i‡nbpw _e-hp-ap-≈-h-\m-bn. / (Jm-t\m-\m) I¿Øm-hmb ssZhta, \ns∂ R߃ Bcm-[n-°p-∂p.

Cf-Im-Ø-hn[w qansb krjvSn-®p. / AXns\ Ah≥Dd-∏n®p \ndp-Øn.

bpK-߃s°√mw apºp-Xs∂ / \ns‚ knwlm-k\wkpÿn-c-am-Wt√m / I¿Øm-th, \o A-\m-Zn-bm-Ip-∂p.

\Zn-I-fn¬ Hmf-ß-fp-≠m-hp-Ibpw / Ah Cc-ºn-°-b-dp-Ibpw sNbvXp. / IS-ense Xnc-am-e-I-sf-°mfpw / ae-sh-≈-Øns‚ apg-°-sØ-°mfpw / D∂-X-ß-fn¬ I¿Ømhvi‡-\m-W-t√m.

\ns‚ \nb-a-߃ hnizm-ky-ß-fm-Ip-∂p. / hnip≤n\ns‚ h-\-Øn\p tN¿∂-Xm-Ip-∂p. / (Jmt\m-\m) I¿Øm-hmb ssZh-ta, \ns∂ R߃ Bcm-[n-°p-∂p.

(k-¶o. 148) BIm-i-a-WvU-e-Øn¬ I¿Øm-hns\kvXpXn-°p-hn≥. / AXyp-∂-X-ß-fn¬ Ahs\ ]pI-gvØp-hn≥. / (Jm-t\m-\m) F√m-hcpw ssZhsØ kvXpXn-°-s´.

I¿Øm-hns‚ amem-Im-am-tc, Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥, I¿Øm-hns‚ ssk\y-ß-tf, Ahs\ ]pI-gvØp-hn≥.

]I-tem-t\, ]\n-a-Xn-tb, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥ / an∂n-Øn-f-ßp∂ \£-X-ß-tf, I¿Øm-hns\ ]pI-gvØp-hn≥.

Ah≥ Acp-fn-s®-bvX-t∏mƒ Ah-sb√mw D≠mbn/ Ah≥ B⁄m-]n-®-t∏mƒ Ah-sb√mw krjvSn-°-s∏-´p.

Ah≥ Ah-sb√mw \nXy-Im-e-tØ°p kpÿn-c-am°n/ Aew-Ly-amb \nb-ahpw Ah-bv°p \evIn. / (Jm-t\m-\m) F√m-hcpw ssZhsØ kvXpXn-°-s´.

AXp hnd-bv°p-Ibpw sNøp-∂p.Ah≥ \n›-bn® ÿm\-ß-fn¬ / ae-Ifpw Xmgvhc-

Ifpw D≠m-bn.Pew `qansb aqSm-Xn-cn-°p-hm≥ / AXn\v AXncp

\n›-bn-®p./ \o¿®m-ep-Isf \Zn-bn-te°p Xncn-®p-hn-´p. /Ah ae-bn-Sp-°n-eqsS Hgp-In-t∏m-Ip-∂p.

h\-Ønse arK-ß-sf√mw Ah-bn¬\n∂p IpSn-°p-∂p./ Im´p-I-gp-X-Ifpw Zmlw Xo¿°p-∂p.

BIm-i-Ønse ]d-h-Iƒ Ahbv°p kao]w IqSp-sI-´n. / ac-®n-√-I-fn-en-cp∂v Ah ]m´p-]m-Sn.

amfn-I-bn¬ \n∂v Ah≥ ae-Isf \\-bv°p-∂p./Ahs‚ ]hr-Øn-bpsS ^e-a-\p-`-hn®v `qan Xr]vXn-b-S-bp-∂p.

Ah≥ arK-߃°p-th≠n ]p√v apf-∏n-°p-∂p. a\p-jy\v Blm-c-ap-≠m-°p-hm≥ kky-߃ Infn¿∏n-°p-∂p.

lrZ-bsØ B\-µn-∏n-°p-hm≥ ho™pw / AXns\_e-s∏-Sp-Øp-hm≥ A∏hpw \evIp-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pwkvXpXn/ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°pI. /(Jmt\m-\m) I¿Øm-hns‚ alØzw Ft∂°pw \ne-\n-ev°-s´. (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: k¿∆-N-cm-N-c-ß-fp-sSbpw kjvSmhpw Icp-Wm-]q¿∆w D∂-X-ß-fnepw AKm-[-ß-fn-ep-ap-≈-hsb Iao-I-cn-°p-∂-h-\p-amb \n\°p R߃ kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpw ka¿∏n-°p-∂p._mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k-¶o. 113) I¿Øm-hns‚ Zmk-tc, I¿Øm-hns\kvXpXn-°p-hn≥ / (Jm-t\m-\m) ]Im-isØ krjvSn-®-ht\\n\°p kvXpXn.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-hns‚ Zmk-tc, I¿Øm-hns\kvXpXn-°p-hn≥. / Ahs‚ \maw ]Io¿Øn-°p-hn≥.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw / I¿Øm-hns‚ \mawhmgvØ-s∏-´-Xm-I-s´.

kqtcym-Zbw apX¬ AkvX-abw hsc / Ahs‚\maw ]pI-gvØ-s∏-S-s´.

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 35: Deivastudikal

6968 ssZhkvXpXnIƒ

Ahs‚ \oXn-am-∑m¿s°√mw / Cu _lp-am\w\evI-s∏-Spw./ (J-t\m-\m) ssZh-]p-X-\mb anin-lm-tb, Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.

(k-¶o. 150) I¿Øm-hns‚ hnip≤ `h-\-Øn¬ /Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥. / (Jm-t\m-\m) _mhmbv°pw]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn.

]Xm]w \nd™ BIm-i-Øn¬ / Ahs\]Io¿Øn-°p-hn≥. / I¿Øm-hns‚ [oc-Ir-Xy-ß-sf-°p-dn®v/Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

I¿Øm-hns‚ D∂X aln-am-hn-s\-°p-dn®v / Ahs\kvXpXn-°p-hn≥ / Iml-f-aq-Xn-s°m≠v Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

hoW-I-fmepw In∂-c-ß-fmepw Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥. / X∏p-I-fmepw a±-f-ß-fmepw Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

Cº-ap≈ X¥n-I-fm¬ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥./I¿Æm-\-µ-I-c-amb ssIØm-f-ß-fm¬, Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

Bc-hw-sIm≠pw B¿∏p-hn-fn-sIm≠pw Ahs\kvXpXn-°p-hn≥ / k¿∆-Po-h-Pm-e-ßfpw I¿Øm-hns\kvXpXn-°-s´. / (Jm-t\m-\m) _mhmbv°pw ]pX\pwdqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn.

(k-¶o. 116) P\-]-Z-ß-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥. / `qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ ]pI-gvØp-hn≥. / (Jm-t\m-\m) ]Im-i-amb anin-lm-tb, \ns∂ R߃ kvXpXn-°p-∂p.

Ahs‚ kvt\lw A\-¥-am -Ip -∂p. / Xs‚hmKvZm\w Ah≥ ]q¿Øn-bm-°p-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pwkvXpXn/ BZn- ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥. (Jm-t\m-\m)]Im-i-amb anin-lm-tb, \ns∂ R߃ kvXpXn-°p-∂p.aviw: F√m izmtkm-Ozm-k-Ønepw \ap°p I¿Øm-hns\kvXpXn-°mw. / ]Im-i-amb anin-lm-tb, \ns∂ R߃kvXpXn-°p-∂p. /(mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (]°w±²@±² es±²N DA¬ A∏-bv) \o R߃°p \evIn-bn-´p-≈Xpw F∂m¬ IrX-⁄X ]Im-in-∏n-°p-hm≥ Ign-bm-Ø-Xp-amb F√m klm-b-߃°pw A\p-K-l-߃°p-ambn

`qtem-I-Øn-seßpw I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/A·n-tb, at™, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥ / (Jm-t\m-\m) \n߃ F√m-hcpw ssZh-Øn\p kvXpXn-b¿∏n-°p-hn≥.

Ben-∏-g-ta, a™p-I-´-tb, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥./ Imt‰, sImSp-¶m-t‰, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥.

^e-hr-£-ß-tf, tZh-Zm-cp-°-tf, I¿Øm-hns\kvXpXn-°p-hn≥. / h\y-ar-K-ß-tf, \mev°m-en-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥.

Cg-P-¥p-°-tf, ]d-h-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥./ cmPm-°-tf, ]`p-°-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥.

\ymbm-[n-]-∑m-tc, P\-ßtf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥. / bphm-°-tf, I\y-I-am-tc, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥.

hr≤-tc, inip-°-tf, I¿Øm-hns‚ \maw Io¿Øn-°p-hn≥/ Ahs‚ Xncp-\maw D∂-X-am-Ip-∂p. / BIm-i-Ønepw `qan-bnepw Ah≥ ]pI-gvØ-s∏-Sp-∂p. / (Jm-t\m-\m)\n߃ F√m-hcpw ssZh-Øn\p kvXpXn-b¿∏n-°p-hn≥.

(k-¶o. 149) I¿Øm-hn\p ]pXnb Io¿Ø\w ]mSp-hn≥. / \oXn-am-∑m-cpsS kaq-l-Øn¬ / Ahs\ ]pI-gvØp-hn≥. / (Jm-t\m-\m) Ah\p kvXpXn-tbm-Py-am-Ip-∂p.

Ckm-tb¬ Xs‚ kjvSm-hn¬ kt¥m-jn-°-s´. /skln-tbms‚ a°ƒ Xß-fpsS cmPm-hn-epw.

X∏p-I-fmepw a±-f-ß-fmepw / I¿Øm-hns‚ \mawIo¿Øn-°p-hn≥./ Cº-ap≈ In∂-c-ß-fm¬ / Ahs\ ]pI-gvØp-hn≥.

I¿Ømhv Xs‚ P\sØ kvt\ln-°p-∂p. / Zcn-Zsc Ah≥ kwc-£n-°p-∂p.

\oXn-am-∑m¿ Xß-fpsS al-Øz-Øn¬, kt¥m-j-ap-≈-h-cm-I-s´. / Dd-ßm≥ InS-°p-tºm-gpw, Ah¿ Ahs\kvXpXn-°-s´.

Ah-cpsS A[-c-ß-fn¬, ssZh-kvXpXn hncn™p\nev°-s´. / Ah-cpsS Ic-ß-fn¬, Ccp-ap-\-hmƒ ]nSn-®n-cn-°-s´.

hnPm-Xo-b-tcmSp ]Xn-Imcw sNøp-Ibpw / P\-ßsfin£n-°p-Ibpw sNø-s´.

cmPm-°-sfbpw ]`p-°-sf-bpw, Ccpºp Nß-e-bm¬_‘n-°-s´. / Fgp-X-s∏-´n-cn-°p∂ hn[n Ah-cp-sS-ta¬\S-Øp-Ibpw sNø-s´.

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 36: Deivastudikal

7170 ssZhkvXpXnIƒ

IS-s∏-´h-cm-Ip-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: ssZhta, \ns‚ ImcpWyØns\mØhn[w/ Ft∂mSpIcpW tXm∂Wta. (Jmt\m\m) \ns‚ \nbaßfpsS hgnFs∂ ]Tn∏n°Wta./ \ns‚ \nba߃ Rm≥ Im°pw./F∂n¬ I\nbWta.

kaq: (c≠p KWambn) ssZhta, \ns‚ ImcpWyØns\mØhn[w/ Ft∂mSp IcpW tXm∂Wta./ \ns‚ImcpWymXntcIØn\\pkcn®v/ Fs‚ ]m]߃ambn®pIfbpIbpw sNøWta.

Fs‚ A]cm[߃ \ntijw IgpIn°fbWta./]m]ßfn¬ \ns∂s∂ ip≤oIcn°Wta.

F¥psIms≠∂m¬ Fs‚ ]m]߃ Rm\dnbp∂p./ Ahsb√mw Ft∏mgpw F\ns°Xnsc \n¬°p∂p.

\n\s°Xncmbn Rm≥ ]m]w sNbvXpt]mbn./\ns‚ k∂n[nbn¬ Rm≥ Xn∑Iƒ ]h¿Øn®p.

\ns‚ hN\߃ \oXnbp‡amIp∂p./ \ns‚hn[nIƒ Ip‰a‰XpamIp∂p.

]m]tØmsSbmWp Rm≥ ]nd∂Xv./ D¤hwapXte Rm≥ ]m]nbmIp∂p.

\o kXyØn¬ ]kmZn®p./ \ns‚ ⁄m\Øns‚clky߃ F\n°p shfns∏SpØn.

tkm∏msIms≠s∂ Xfn°Wta./ At∏mƒ Rm≥\n¿Ωe\mIpw.

AXn¬ Fs∂ IgpIWta./ Rm≥ a™ns\°mƒsh◊bp≈h\mIpw.

\ns‚ kt¥mjw F\n°p \evIWta./ At∏mƒRm≥ B\µ`cnX\mIpw.

Fs‚ ]m]ßfn¬\n∂p apJw Xncn°Wta./Fs‚ sX‰pIsf√mw ambn®pIfbWta.

ssZhta, \n¿Ωeamb lrZbw F∂n¬krjvSn°Wta./ \ns‚ ssNX\yw Fs‚ D≈n¬\hoIcn°Wta.

\ns‚ k∂n[nbn¬ \ns∂s∂ X≈n°fbcptX./\ns‚ ]cnip≤amb ssNX\yw F∂n¬ \ns∂SpØpIfbcptX.

kIe ku`m-Ky-ßfpw \∑-Ifpw \nd™v apSn-NqSn\nev°p∂ k`-bn¬ R߃ \ns∂ \nc-¥cw kvXpXn-°p-Ibpw al-Øz-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNø-s´. \o kI-e-Øn-s‚bpw\mY\pw kjvSm-hp-am-Ip-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

(J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-∂p. Im¿ΩnI≥ Ia-]-Imcw [q]wBio¿∆Zn°p∂p. aviwim\m aZv_-lmbpw a‰pw [q]n-°p-∂p.)

kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th,\ns∂ hWßn\an°p∂pCutim \mYm, hn\-b-samsS\ns∂ \an®p ]pI-gvØp-∂p.

a¿Xy\p \nXy-a-tlm-∂-X-am˛ap∞m\w \ob-cp-fp∂pA£-b-a-h-\p-sS-bm-flm-hn˛∂pØ-a-c-£-bp-ta-Ip-∂p.

aviw: ]`mXØn¬ \ns‚ ImcpWyw hy‡am°p∂p:cmXnImeßfn¬ \ns‚ hnizkvXXbpw:

kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th, .............aviw: I¿Ømth, Rm≥ ssIIƒ IgpIn \n¿Ωeam°pIbpw \ns‚_en]oTØn\p ]Z£nWw hbv°pIbpw sNbvXp:

kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th, ............aviw: qhmknItf, I¿Ømhns\ kvXpXn°phn≥:

kt¥mj]q¿∆w AhnSpsØ ]qPn°phn≥:kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th, .............Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJpZvimbv°pw kvXpXn:

BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥:

kaq: k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th, ..............aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (Z‚g³ N² ±k@±² AØp am¿) Fs‚ I¿Øm-th,- \o kXy-ambpw Rß-fpsS ico-c-ßsf Dbn¿∏n-°p-∂-h-\pw Bflm-°sf c£n-°p-∂-h\pw Rß-fpsS Pohs\ \nXyw ]cn-]m-en-°p-∂-h-\p-am-Ip-∂p. R߃ Ft∏mgpw \n\°pkvXpXnbpw IrX⁄Xbpw Bcm-[\bpw ka¿∏n°phm≥

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 37: Deivastudikal

7372 ssZhkvXpXnIƒ

RßfpsSta¬ Xfn°pIbpw AXn¬ RßfpsS]m]°dIƒ IgpIn°fbpIbpw sNøWta. \jvSs∏´pt]mb Rßsf At\zjn®p Is≠Ønb \√ CSb\pwIcpWm]q¿hw RßfpsS Xncn®phchns\ ]Xo£n®ncn°p∂h\pamb aninlmtb, kIeØns‚bpw \mYm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

Hm\okm Zvk]m : ZnhkØnt‚Xv

(XpS¿∂v)

(@‚Ówz±² ]T±²k³Kh±²C : _vaZv\mssl k]m)

(adnbw _vkp¬Øm... ]p-e-cn-]-`bn¬...)

]pecn]`bn¬ I¿Ømth,kmtamZw \n≥ ZmkcnXmkrjvSn°Jnew c£I\mw\n≥ kvXpXnKoXw ]mSp∂p.kIteim, \n≥ Ir]bmteim¥n \nds™mcp Zn\hpw \o]m]s∏mdpXnbpacpfWta\∑bneqsS \bn°Wta.

icWw s]menbmsX∂mfpwkpXsc°mØcpfoSWtaR߃s°Xncmsbmcp\mfpwhmXneSbv°cpXJnteim.\chwiØn≥ sshIeywAdnbpw XmXm, I\nbWtaA¿lX t\m°mXhnIeambv]XnkΩm\w \evIWta.

kvt\lhpssaIyhpa\yq\wim¥nbpanhnsS hnXbv°WtaAP]me\samcp Ipdsht\y^etaIm\nSbm°Wta.BtcmKyw \ct\IWtatcmKnIsf kpJam°Wtaa¿XyKWØn≥ ]m]߃IgpIn hnip≤n hf¿ØWta.

\ns‚ Bµhpw c£bpw F\n°p ho≠pwXtcWta./ \ns‚ kvXpXyamb ssNX\yw Fs∂Xmßn\ndpØs´.

ZpjvSsc Rm≥ \ns‚ hgn ]Tn∏n°p∂Xn\pw/]m]nIƒ \ns‚ ]°te°v ]n≥Xncnbp∂Xn\pwCSbmIs´.

Fs∂ \oXoIcn°p∂ ssZhta,/ c‡]mXIØn¬\n∂p Fs∂ c£n°Wta./ Fs‚ \mhv \ns‚\oXnsb kvXpXn°pw.

I¿Ømth, Fs‚ A[c߃ Xpd°Wta./ Fs‚hmbv \ns‚ kvXpXnIƒ DcphnSs´.

F¥psIms≠∂m¬ _enIfn¬ \okw]oX\mbn√./ Zl\_enIfnepw k¥pjvS\mbn√.

ssZhØn\p≈ _en hn\bap≈ a\ mWv/XI¿∂ lrZbsØ ssZhw \nckn°pIbn√.

\ns‚ CjvSm\pkcWw sklntbm\p \∑sNøWta./ Hmsd«Øns‚ tIm´Iƒ ]WnbWta.

At∏mƒ \oXnbpsS _enIfnepw/ tlma_enIfnepw \o kw]oX\mIpw./ \ns‚ _en ]oTØn¬ Ah¿ImfIsf _enb¿∏n°pIbpw sNøpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlmZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn/ BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

]nimNns‚ ]co£bn¬ AIs∏´pt]mb BZw/lrZbws\m¥t]£n®p:/ ssZh]pXm, Zb tXm∂nF∂n¬ I\nbWta.

‘kabØns‚ ]q¿ÆXbn¬/ \n∂n¬ \n∂pwkzoIcn® icocØm¬/ \ns∂ Rm≥ hos≠SpØpc£n°pw./ \o \jvSs∏SpØnb AhImiØn\v/ \ns∂Rm≥ ho≠pw A¿l\m°pw./ Aßs\ \o Fs∂kvXpXn°phm≥ CSbm°pw’/ F∂cpfnb ssZhhN\w/]dpZokmbnse lX`mKy\v/ t]m’ml\hpw]Xymibpambn.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ a[pcamb kvt\lPew

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 38: Deivastudikal

7574 ssZhkvXpXnIƒ

Zn\a\p R߃ hmKvZm\wsNøps∂¶nepa]cm[ws]cpInhcp∂q I¿Ømth,I\nhn≥ IncWw sNmcnbWta.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm: ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbmSpwIqsS\n∂v (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth,Rß-fn¬ I\n-b-Wta” F∂-t]-£n-°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: ]m]n-I-fmb kI-e¿°pw A\p-Xm-]-Øns‚ hmXn¬Xpd-∂n-´n-cn-°p∂ I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: ]m]n-Isf A\p-Xm-]-Øns‚ ]mX-bn-te°p \bn-°p-hm≥ a\p-jym-h-Xmcw sNbvX I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: D]-hm-k-a-\p-jvTn® aqsibv°v krjvS-Pm-e-ß-fpsSkwhn-[m-\hpw Ah-bpsS Bcw-`hpw A¥yhpw shfn-s∏-Sp-Ønb I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: D]-hm-k-a-\p-jvTn® ]m]n-I-fp-ambn A\p-c-RvP-\-Øn -em -IpIbpw Aßs\ aqsibv°v kt¥mjw\evIpIbpw sNbvX I¿Øm-h, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: ]hmNI-\mb Gen-bmsb Zo¿L-bm-X-bn¬ i‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw \mev]Xp Znh-ksØ D]-hmkw hgn Xs‚alØzw shfn-hm-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.

imthmen¬ \ns∂fnbh\mwZmhoZns\sb∂Xpt]msehgnIfnse√mw \n≥ IcXm¿Rßsf c£n®cpfs´.\n≥ lnXsamØnhco\mfn¬hbv°pw NphSpItfmtcm∂pwim¥XtbmsS hnPbØn¬sNs∂Øm\nSbm°Wta.

aqsibv°pw \n≥ P\Xbv°pwISen¬ c£ sImSpØht\,knwl°pgnbneSn™h\n¬c£ I\n™p s]mgn®ht\,A·nbne∂m _meIscImØp kpc£nXcm°nb \oZpjvS]nimNn¬ \n∂nhsckZbw c£n®cpfWta.

IXnchs\mØnhcpWcp∂pXmXs\bmcm[n°p∂pX\b\p kvtXmXaWbv°p∂pdqlsb R߃ hmgvØp∂p.ssZh]nXmhn≥ Ir]bpw X≥h’ekpX\psS IcfenhpwdqlmX≥ ZnhymKahpw\nXyw XpWbcpfoSs´.

\mYm, Znhy`njKzct\,\c\nl icWw \obt√m;\miw h∂p `hn°mbvhm≥IcpWbpSuj[taIWta.\n≥ Iev]\Iƒ ImØnSphm≥i‡nbtijanh¿°n√Bcm[Icmw Rßsf \oImØp XpWbv°pI aninlmtb.

A\pXm]nIsf ssIs°mƒhm≥hmXn¬ Xpd∂p ]Xo£n°pwIcpWmabs\mSp ]m]Øn≥s]mdpXn \ap°panc∂oSmw.

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 39: Deivastudikal

7776 ssZhkvXpXnIƒ

Sp-Ønb I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta. aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-h-s‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]cv) ]m∏mbpsSbpw Rß-fpsS k`bpsSXe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sS-bpw -R-ßfpsS AXn-cq-]-Xm-≤y-£\pw ]nXm-hp-amb am¿(t]cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sS-bpw R-ßfpsS ta-e-≤y-£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]cv) saXm-s‚bpw as‰-√m -ssh-Zn-I -ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iq-j-I-cp-sSbpw Btcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw-th-≠n I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: F√m-‰n-t\bpw `cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: kz¿§-Øn¬ kz¿§-hm-kn-I-fm¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h\pw qan-bn¬ qhm-kn-I-fm¬ Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-ambI¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: Xs‚ D]-hm-k-th-f-bn¬ amem-Imam-cm¬ _lp-am-\n-°-s∏- -h\pw Acq-]n-I-fm¬ ipiq-jn-°-s∏- -h\pw, c£m-I-c-]-≤-Xn-bpsS A¥y-Øn¬ al-Øz-]q¿Æ-\mbn ]nXm-hns‚ ]°-te°p Itc-dn-b-h-\p-amb I¿Ømth, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: Rß-fpsS c£-I-\mb anin-lmtb, \ns‚ k`sbh©\I-fn¬\n∂p c£n-°p-Ibpw \ns‚ Zmksc k`-I-fpsS k-t¥m-j-Øn¬ ]¶m-fn-I-fm-°p-Ibpw \ns‚ Bcm-[-

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: D]-hm-k-a-\p-jvTn® \n\n-th-°m-cp-ambn A\p-c-RvP-\-Øn-em-Ip-Ibpw Ah-cpsSta¬ ]Xn® NqSns‚ i‡nsISpØp-Ibpw Aßs\ Ahsc \mi-Øn¬ \n∂p c£n-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: D]-hm-k-a-\p-jvTn® Zm\n-tb-en\v hnip-≤-c-l-ky-߃ shfn-s∏Sp-Øn-s°m-Sp-°p-Ibpw At±-l-Øns‚ Np‰n-ep-ap-≠m-bn-cp∂ knwl-ß-fpsS hmbvIƒ AS®v At±-lsØ c£n-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-th, (_mtb-\≥sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: D]-hm-k-a-\p-jvTn® l∂-\n-bm-bpsSbpw Iq -cp-sSbpwCS-bn¬ Bfn-∏-S¿∂ Xo÷zm-e-Iƒ XWp-∏n® I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: D]-hm-k-a-\p-jvTn°p∂ kI-e¿°pw kz¿§-hm-kn-I-fpsS Iq´-Øn¬ hmk-ÿm-\-sam-cp-°n-bn-cn-°p∂ I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: Xs‚ \mev]Xp Znh-ksØ D]-hmkwhgn BZn -]n-Xm -hmb BZw ]dp -Zo -km -bn¬ hne-°-s∏´ I\n`£n®Xpaqew hcp-Øn-h® hn\-Iƒs°√mw ]cn-lmcwsNbvX I¿Øm-th, (_mtb-\≥ sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: kz¥w al-Øzhpw i‡nbpw ]Z¿in-∏n-°p-∂-Xn-\mbn ]tem-`n-∏n® kmØms\ Zb-\o-b-ambn ]cm-P-b-s∏-

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 40: Deivastudikal

7978 ssZhkvXpXnIƒ

Im¿Ωn: (AD ³ ²W³N Ak ³A_ ¶ tI\m DYmhm) \oXnam\pw \√h\pwIcpWm\n[nbpamb I¿Ømth, \ns‚ \maw ]cnip≤amIp∂p.\ns∂ hnfn®t]£n°p∂ Bcm[Icmb Rßfn¬ \ns‚kvt\lam[pcyw h¿jn°Wta. B]ØpIfn¬\n∂p RßsfImØpc£n°pIbpw kvt\lw \nd™ \ns‚ ]cn]me\bpsSXWen¬ Rßsf kwc£n°pIbpw sNøWta. _m-hmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥. (Z‚g³ ^Ò‚· ²C± ² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: (Z‚g³ @J×±Ok ³ \usZ am¿) Fs‚ I¿Ømth, \ns‚Zmksc Ir]m]q¿hw A\pKln°Wta. Ihns™mgpIp∂ ImcpWyØm¬ \ns‚ ‡sc F√m D]Zhßfn¬\n∂pw c£n°Wta. kvt\l]q¿Æamb \ns‚]cn]me\bpsS XWen¬ RßfpsS Pohs\ ]cnt]mjn∏n°pIbpw \bn°pIbpw klmbn°pIbpw kwc£n°pIbpw sNøWta. RßfpsS BflicocßsfZpjvS\nepw Ahs‚ ssk\yßfnepw \n∂v Ft∏mgpwhos≠Sp°pIbpw kzX¥am°pIbpw c£n°pIbpwsNøWta. _m-hmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥. (Z‚g³ ^Ò‚· ²C± ² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øns‚ \nKq-V-amb i‡nbpw A\-¥-amb A\p-K-lhpwhnPbw hcn® …ohmbpsS \nc-¥-c-amb klm-bhpwR߃°p≠mIpamdm-I-s´. A\pKrloXbpw Ir]\nd™hfpw I\y-Ibpamb am¿Øv- a-dn-b-Øns‚ At]-£bpw am¿ butk-∏n -s‚bpw am¿ tbml∂m≥amwZm\mbpsSbpw ]m¿∞\m klmbhpw hnip≤ «ol-∑m-cp-sSbpw kphntijIcpsSbpw A`y¿∞-\-IfpwhnipX\mb Rß-fpsS ]nXm -hv am¿ tXmam«o -lmbpsSbpw Ing°ns‚ t]jnXcmb am¿A±mbnbpsSbpw am¿ amdnbpsSbpw BZyc‡km£nbmb am¿ FkvX∏mt\mkns‚bpw kpdnbm\nk`bnse aev]m\pw dqlmZvJpZvimbpsS hoWbpamb am¿At]ans‚bpw [oc-tbm-≤mhpw hnipX c‡-km-£n-bp-

I-cn¬\n∂pw ]m]-ß-fp-sSbpw IS-ß-fp-sSbpw mcw \o°n-°-f™p hnip-≤oIcn°pIbpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: Rß-fpsS \mY\pw a\p-jy-hw-i-Øns‚ ]Xym-ibpw kyjvSn-I-fpsSsb√mw kt¶-Xhpw kam-[m-\-Øns‚Xpd-ap-J-hp-amb anin-lmtb, Rß-fpsS CS-bn¬ \ns‚im¥nbpw kam-[m-\hpw ÿm]n-°-W-ta. Aßs\ Pohn-X-Imew apgp-h≥ \ns∂ G‰p ]d-bp-∂-Xn\pw al-Øz-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw R߃°n-S-bm-I-s´. kI-e-Øns‚bpw\mYm, Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

sXivs_m-lvØm : ZnhkØnt‚Xvaviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (@‚ÓD²o± ² AT³\²…g avinlm khvdm) a\pjyh¿§Øns‚icWhpw kam[m\Øns‚ XpdapJhpamb aninlmtb,RßfpsS PohnXImew apgph≥ \ns∂ kvXpXn°phm≥th≠n \ns‚ im¥nbpw kam[m\hpw R߃°pXcWta. kIeØns‚bpw \mYm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: ktlmZctc, \ap°p kzcapb¿Øn kPoh\mbssZhsØ ]Io¿Øn°mw.kaq: ]cn]mh\\mw k¿t∆im,

]cn]mh\\mw _ehmt\,]cn]mh\\maa¿Xyt\,\n≥ Ir] R߃t°IWta.

Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im,/..............

kaq: BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im,/..............

Im¿Ωn: kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS...(B-cw-`-Øn-se-t∏m-se)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

k]m (Xn¶ƒ, sNm∆, _p[≥, hymgw) : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 41: Deivastudikal

8180 ssZhkvXpXnIƒ

as‰√m a\pjy¿°pw klmbIhpw \n\°p ]oXnIchpambh \ns‚ Ir]bmepw A\pKlØmepw R߃°p]Zm\w sNøWta. Ct∏mgpw Ft∏mgpw X Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥.(Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®v

P\ßfnte°v ]Icp∂p).

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w

(cmhnse 9 aWn)

(J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-∂n√: t_Ωm-bnse …ohm-bpsSCcp-h-i-ß-fn-ep-ap≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-∂p. Nµ\ØncnIƒ IØnt®m[q]IeiØn¬ Ip¥pcp°ant´m [q]m¿∏Ww \SØp∂XpwDNnXambncn°pw. Im¿Ωn-I≥ t_Ωmbn¬ \n∂v I¿Ω-߃°v t\XrXzwsImSp-°p-∂p. Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p).

Im¿Ωn: AXyp-∂-X-ß-fn¬, kz¿§-ÿ-\mb....-t]Pv 23...aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, Rß-fpsS a\- ns\ F√m Aip-≤-X-bnepw ZpjvS-X-bnepw Akq-b-bnepw h©-\-bnepw hntZz-j-Øn-epw-\n∂v hnap-‡-am-°-W-ta. \ns‚ Icp-W-bm¬ XΩn¬XΩnepw as‰-√m-h-tcmSpw kvt\lhpw sFIyhpw Rß-fn¬Df-h-m-°Wta. Rß-fpsS I¿Ømth, \n m-c-cmb Rß-fpsS Io¿Ø-\-߃ kmt∏-∑m-cp-tSbpw apJy-Zq-X-∑m-cp-tSbpwkvtXmXßtfmSp tN¿°-W-ta. `qhmkn-Isf kz¿§-hm-kn-I-tfm-sSm-∂n-∏n® \ns‚ Imcp-Wy-Øn\v Ft∂°pw kvXpXn-bp≠m-bn-cn-°-s´. kI-e-Øn-t‚bpw \mYm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

k¶o¿Ø-\w -: ZnhkØnt‚Xvaviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZhta, tcmKnIsfbpw Zpcmflm°fm¬

amb am¿ Koh¿§o -kn -s‚bpw am¿ siatbm≥_¿k_mbpsSbpw am¿ JpdnbmtJmkns‚bpw am¿tlm¿aokns‚bpw hnip≤cmb _¿_cmbpsSbpwivtam\nbpsSbpw AhfpsS a°fpsSbpw A¬t^m≥kmΩbpsSbpw as‰√m c‡km-£n-I-fp-sSbpw aev]m-∑m-cp-sSbpw hnip-≤-cp-sSbpw ]tXy-I-ambn Cu ssZhm-e-b-Øns‚ (]m¿∞\mebØns‚) a[y-ÿ-\m-b ....(a[y-ÿ-bm-b. .)bpw RßfpsS k`bnse hmg vØs∏´hcmbIpcymt°mkv Genbmk®s‚bpw adnbw tXkymΩbpsSbpw tXh¿]dºn¬ Ip™®s‚bpw Fhp]mkymΩbpsSbpw ]m¿∞\bpw Rßsf klm-bn-°p-am-dm-I-s´.Ah R߃°v A`bhpw klm-bhpw ZpjvS-]n-im-NnepwAhs‚ ssk\y-ß-fnepw \n∂v kwc-£-Whpw\evIn\nXy`m-Ky-Øntebv°p Rßsf \bn-°p-am-dm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msdIv am¿) I¿Øm-th, A\pKln-°-W-ta.Im¿Ωn: (]p-tcm-ln-X-s\-¶n¬, “Ag³‡³O ²S lqØmΩm” ]m¿∞\P\Øn\p t\sc Xncn-™p-\n∂p sNm√p-Ibpw Ah-km\w P\sØBio¿∆-Zn-°p-Ibpw sNøp-∂p.)

( jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZhta, ]`mX ]ImiØn¬ ASn®a¿Øs∏´hsc c£n°pIbpw XShpImsc hnSpXem°pIbpw]oUnXsc Bizkn∏n°pIbpw tcmKnIsf kpJs∏SpØpIbpw ]hmknIsf XncnsIsIm≠phcpIbpwASpØp≈hsc kwc£n°pIbpw sNøWta.]m]nIƒ°p tamN\hpw A\pXm]nIƒ°p kzoImcyXbpw\oXnam∑m¿°p ]pIgvNbpw ZcnZ¿°v Bhiyambhbpw\o ]Zm\w sNøWta. \jvSs∏´hsc Is≠Øp∂Xn\pwAI∂pt]mbhsc Xncn®psIm≠phcp∂Xn\pwacn®pt]mbhcpsS \√Xpw kzoImcyhpamb Hm¿Ω\ne\ndpØp∂Xn\pw CSbm°pIbpw F√m krjvSnIƒ°pw \ns‚ Ir]bpw ImcpWyhpw \evIpIbpwsNøWta. RßfpsS hwiØns‚ ]Xymibmbaninlmtb, ]m]nIfpw _elo\cpamb R߃°pw

JqYmB : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 42: Deivastudikal

8382 ssZhkvXpXnIƒ

amdnbpsSbpw BZyc‡ km£nbmb am¿ FkvX∏mt\mkns‚bpw kpdnbm\n k`bnse aev]m\pw dqlmZvJpZvimbpsS hoWbpamb am¿ At]ans‚bpw [oc-tbm-≤mhpw hnipX c‡-km-£n-bp-amb am¿ Koh¿§o-kn-s‚bpwam¿ siatbm≥ _¿k_mbpsSbpw am¿ JpdnbmtJmkns‚bpw am¿ tlm¿aokns‚bpw hnip≤cmb _¿_cmbpsSbpw ivtam\nbpsSbpw AhfpsS a°fpsSbpwA¬t^m≥kmΩbpsSbpw as‰√m c‡km-£n-I-fp-sSbpwaev]m-∑m-cp-sSbpw hnip-≤-cp-sSbpw ]tXy-I-ambn CussZhm-e-b-Øns‚ (]m¿∞\mebØns‚) a[y-ÿ-\m-b....(a[y-ÿ-bm-b..)bpw RßfpsS k`bnse hmgvØs∏´hcmb Ipcymt°mkv Genbmk®s‚bpw adnbwtXkymΩbpsSbpw tXh¿]dºn¬ Ip™®s‚bpwFhp]mkymΩbpsSbpw ]m¿∞\bpw Rßsf klm-bn-°p-am-dm-I-s´. Ah R߃°v A`bhpw klm-bhpw ZpjvS-]n-im-Nnepw Ahs‚ ssk\y-ß-fnepw \n∂v kwc-£-Whpw\evIn \nXy`m-Ky-Øntebv°p Rßsf \bn-°p-am-dm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥ ( Z‚g³ Ò‚·²C±² _msd-Iv am¿) I¿Ømth ,A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: (]p-tcm-ln-X-s\-¶n¬, “Ag³‡³O²S lqØmΩm” ]m¿∞\ P\Øn\p t\sc Xncn-™p -\n∂p sNm√p-Ibpw Ah-km\w P\sØ Bio¿∆-Zn-°p-Ibpw sNøp-∂p.)

Xs‚ `h-\-Øn¬ \sΩ Hcp-an-®p-Iq- p-Ibpw Xs‚ Ir]-bn¬ Bi-bn-®p-sIm≠v al-\o-b-amb Xncp-k-∂n-[n-bn¬ ]m¿∞n-°p-hm≥ \sΩ tbmKy-cm-°p-Ibpw sNbvX kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZhw hmgvØs∏´h-\m-I-s . Ah≥ Icp-Wm-]q¿∆w \ΩpsS]m¿∞-\-bpsS kzcw tIƒ°p-Ibpw bmN-\-Iƒ ssIs°m-≈p-Ibpw sNø-s´. Xs‚ A\-¥-amb Imcp-Wy-Øns‚ tkm∏m-bm¬Ah≥ \ΩpsS ]m]-ß-fpsS Id ambn®p-I-f-bpIbpw Xs‚kvt\l-am-[pcyw \Ωn¬ h¿jn°p-Ibpw sNøp-am-dmI-s´. Icp-Wbpw Ir]bpw \nd™ Xs‚ he-Øp-I-c-Øns‚ \ng-en¬Ah≥ \sΩbpw kakvX krjvSn-I-sfbpw kwc-£n-°-s´.Ct∏mgpw X Ft∏mgpw Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p).

]co£n°s∏Sp∂hscbpw At\zjn®ndßnb RßfpsSBflmhns‚ \√ sshZy\mb I¿Ømth, B¿°mWvBtcmKyw Bhiyap≈sX∂p \o Adnbp∂pht√m.\oXnam∑msc Xnckv°cn°mØh\mb \o ]m]nIfpsS ta¬IcpW sNmcnbp∂p. A√tbm a\pjyhwiØns‚ kvt\lnXt\, \ns‚ tXm´Øn¬ ]Xns\m∂mw aWn°qdn¬ thebv°mbn FØnbhtcmSpIqsS ]m]nIfmb RßsfbpwFÆn \ns‚ Zm\Øn\¿lcm°Wta. kIeØns‚bpw\mYm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

sXivs_m-lvØm : ZnhkØnt‚Xvaviw: \ap°p kzc-ap-b¿Øn kPo-h-\mb ssZhsØ ]Io¿Øn-°mw.kaq: ]cn-ip-≤-\mb ssZhta/ ]cn-ip-≤-\mb _e-hmt\/ ]cn-ip-≤-\mb Aa¿Xyt\/ Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./

]cn-ip-≤-\mb ssZhta ...........kaq: BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥./ ]cn-ip-≤-\mb..........aviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ kam-[m\w Rß-fn¬ hkn°s´. \ns‚im¥n Rßsf `cn-°-s´. \ns‚ kvt\lw Rß-fpsS Pohn-X-Imew apgp-h\pw Rß-fpsS CS-bn¬ h¿≤n®phc-s´. kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw, _mhmbpw ]pX\pw dql-mZvJpZvimbpambk¿t∆-izcm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥ ( Z‚g³ Ò‚·²C±² _msd-Ivam¿) I¿Ømth, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: ( jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øns‚ \nKq-V-amb i‡nbpw A\-¥-amb A\p-K-lhpwhnPbw hcn® …ohmbpsS \nc-¥-c-amb klm-bhpwR߃°p≠mIpamdm-I-s´. A\pKrloXbpw Ir]\nd™hfpw I\y-Ibpamb am¿Øv- a-dn-b-Øns‚ At]-£bpw am¿ butk-∏n -s‚bpw am¿ tbml∂m≥amwZm\mbpsSbpw ]m¿∞\m klmbhpw hnip≤ «ol-∑m-cp-sSbpw kphntijIcpsSbpw A`y¿∞-\-IfpwhnipX\mb Rß-fpsS ]nXm-hv am¿ tXmam«o-lmbpsSbpwIng°ns‚ t]jnXcmb am¿ A±mbnbpsSbpw am¿

JqYmB : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 43: Deivastudikal

8584 ssZhkvXpXnIƒ

D∂-X-XmXm kvXpXn-KoXw/ kpX-\m-aotim A¿®-\-Iƒ]mh-\-dqlm kvtXmX-߃/ BtΩ-\m-tΩ-s\-t∂°pw.

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ Bcm-[-Isc Ir]m-]q¿∆wklm-bn-°-W-ta. \ns‚ \maw hnfn-®-t]-£n-°p-∂-h-cn¬\ns‚ ImcpWyw kar-≤-ambn h¿jn-°-W-ta. \ns‚P\sØ c£n-°p-∂-Xn\pw \ns‚ ta®n¬ ÿesØ AP-K-W-ß-sfsb√mw cl-kyhpw ]c-ky-hp-amb F√m D]-Z-h-ß-fn¬ \n∂pw ImØp c£n-°p-∂-Xn-\p-ambn ]Xy-£-s∏-S-W-ta. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

Hm\okm ZvF-µm\m : ZnhkØnt‚Xv

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth, Rß-fpsS ssZhta, amemImam¿ \ns∂ kvXpXn°pIbpw a\pjy¿\ns∂ ]pIgvØpIbpw krjvSnIsf√mw \ns∂ Bcm[n°pIbpwsNøs . kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

sXivs_m-lvØm, Imtdm-kqkm ˛ ZnhkØnt‚Xv

aviw: ( mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: ( jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Ømth,RßfpsS ssZhta, \ns‚ kw`mjWØneqsS iamb°mcnkvXo°v bYm¿∞ Bcm[\bpsS s]mcpfmbpw, …ohmbn¬InS∂psIm≠v \√I≈\v ]dpZokmbpsS am[pcyambpw]m¿∞\bn¬ apgpInbncp∂ tI∏mbv°v Z¿i\ØneqsShnPmXob¿°p≈ c£bmbpw imthmens\ kz¥-am-°p-hm≥ BImiØp\n∂pw shfn®ambpw ]Xy£s∏´psIm≠v \o ]hnXoIcn® a[ym”Øn¬ \n\°v R߃kvXpXnbpw IrX⁄Xbpw Bcm[\bpw ka¿∏n°p∂p.kIeØns‚bpw \mYm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D-®-bv°v 12 aWn)

(B-tLm-j-ambn \S-Øp-tºmƒ Im¿Ωn-I\pw ipiq-jn-Ifpw]cnip≤ Jp¿_m-\-bvs°∂t]mse Xncp-h-kvX-ß-f-Wn-™v, ]Z-£n-W-ambn t_Ωm-bn¬ ]th-in-®v, aZv_-lm-bv°- n-ap-J-ambn \n∂v, Ip\n™vBNmcw sNøp-∂p. J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-∂n√: t_Ωm-bnse …ohm-bpsS Ccp-h-i-ß-fn-ep-ap≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-∂p. Nµ\ØncnIƒIØnt®m [q]IeiØn¬ Ip¥pcp°ant´m [q]m¿∏Ww \SØp∂XpwDNnXambncn°pw. Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p).AXyp-∂-X-ß-fn¬....kz¿§-ÿ-\mb....t]Pv 23...aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.(ZnhkØns‚ ]tXyI t…mkm C√mØt∏mƒ Xmsg hcp∂ ]m¿∞\sNm√p∂p.)

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZh-ta, F∂pw Rß-fpsS klm-b-Øn\p\nev°-W-ta. Rß-fpsS ]m¿∞-\-Iƒ°v sNhn-tbm¿°p-Ibpw \n\°v tbmPn-®n-cn-°p-∂-Xp-t]mse Rß-fpsS Bflm-°-fpsS A¿∞-\-Iƒ°v Imcp-Wy-]q¿∆w DØ-c-a-cp-fp-IbpwsNø-W-ta. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

k¶o¿Ø-\-ame: ZnhkØnt‚Xv

š³SO±D±„‡· : sXivs_mlvØm : kvXpXn- KoXw(Xqbbv ..........A∂m -s]k-lm.....)

kvXpXy¿l≥ \o I¿Øm-th,/ D∂-Xamw \n≥ amlmflyw]mSpI bp‡w Fs∂∂pw/ aninlm\mYm hmgpI \o.

\n∂psS aln-a-Iƒ Io¿Øn-°m≥/ F∂-[-c-߃ Xpd∂q \oaninlm-\mYm hmgpI \o/ \ns∂ hWßn \an-°p-∂p.

\n∂psS aln-a-Iƒ ]mSo-Sm≥/ F∂-[-c-߃ Xpd∂q \oanin-lm-\mYm hmgpI \o/ \ns∂ hW-ßn \an-°p-∂p.

\n∂psS aln-a-Iƒ tLmjn-°m≥/ F∂-[-c-߃ Xpd∂q \oanin-lm-\mYm hmgpI \o/ \ns∂ hWßn \an-°p-∂p.

D∂-X-XmXm kvXpXn-KoXw/ kpX-\m-aotim A¿®-\-Iƒ]mh-\-dqlm kvtXmX-߃/ BtΩ-\m-tΩ-s\-t∂-°pw.

D∂-X-XmXm kvXpXn-KoXw/ kpX-\m-aotim A¿®-\-Iƒ]mh-\-dqlm kvtXmX-߃/ BtΩ-\m-tΩ-s\-t∂-°pw.

Fµm\m : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 44: Deivastudikal

8786 ssZhkvXpXnIƒ

ZvimbpsS hoWbpamb am¿ At]ans‚bpw [oc-tbm-≤mhpw hnipX c‡-km-£n-bp-amb am¿ Koh¿§o-kn-s‚bpwam¿ siatbm≥ _¿k_mbpsSbpw am¿ JpdnbmtJmkns‚bpw am¿ tlm¿aokns‚bpw hnip≤cmb _¿_cmbpsSbpw ivtam\nbpsSbpw AhfpsS a°fpsSbpwA¬t^m≥kmΩbpsSbpw as‰√m c‡km-£n-I-fp-sSbpwaev]m-∑m-cp-sSbpw hnip-≤-cp-sSbpw ]tXy-I-ambn CussZhm-e-b-Øns‚ (]m¿∞\mebØns‚) a[y-ÿ-\m-b....(a[y-ÿ-bm-b..)bpw RßfpsS k`bnse hmgvØs∏´hcmb Ipcymt°mkv Genbmk®s‚bpw adnbwtXkymΩbpsSbpw tXh¿]dºn¬ Ip™®s‚bpwFhp]mkymΩbpsSbpw ]m¿∞\bpw Rßsf klm-bn-°p-am-dm-I-s´. Ah R߃°v A`bhpw klm-bhpw ZpjvS-]n-im-Nnepw Ahs‚ ssk\y-ß-fnepw \n∂v kwc-£-Whpw\evIn \nXy`m-Ky-Øntebv°p Rßsf \bn-°p-am-dm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥ ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msd-Ivam¿) I¿Ømth, A\p-K-ln-°-W-ta.

Im¿Ωn: (]p-tcm-ln-X-s\-¶n¬, “Ag³‡³O²S lqØmΩm” ]m¿∞\ P\Øn\p t\scXncn-™p-\n∂p sNm√p-Ibpw Ah-km\w P\sØ Bio¿∆-Zn-°p-Ibpw sNøp-∂p.)(jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsSssZh-ta, \n\°p kvXpXnbpw, amem-Im-am¿°p hW-°hpw,kmØm\p e÷bpw, …ohmbv°p hµ-\-hpw, Xncp- `bv°p al-Øzhpw, acn-®-h¿°v Dbn¿∏pw, A\p-Xm-]n-Iƒ°p s]md-pXnbpw,XS-hp-Im¿°p tamN-\-hpw, tcmKn-Iƒ°m-tcm-Ky-hpw, temI-Øn\pimiz-X-amb kam-[m-\hpw ssIh-c-s´. -]m]n-Ifpw _e-lo-\-cp-amb R߃°pw temI-Øn-ep≈ kIe krjvSn-Iƒ°pw\ns‚ Ir]bpw A\p-K-lhpw kar-≤-ambn e`n-°p-am-dm-I-s´.Ct∏mgpw X Ft∏mgpw Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

(Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p).

aviw: \ap°p kzc-ap-b¿Øn kPo-h-\mb ssZhsØ ]Io¿Øn-°mw.kaq: ]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im,

]cn-]m-h-\\mw _e-hm-t\,]cn-]m-h-\\mw Aa¿Xy-t\,\n≥ Ir] R߃t°-I-W-ta.

Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn: ]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im............

kaq: BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:]cn-]m-h-\\mw k¿t∆-im...........

Im¿Ωn: kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS... (B-cw-`-Øn-set∏m-se)

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vkt√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ \maw ]cn-ip-≤-am-Ip∂p; \ns‚ Bebw]cn-ip-≤-am-Ip∂p; \ns∂ Bcm-[n-°p∂ kz¿§-hm-kn-Iƒ ]cn-ip-≤-cm-Ip-∂p. Rß-fpsS lrZ-b-am-Ip∂ ssZhm-e-bsØ \o]hn-Xo-I-cn-°-W-ta. Rß-fpsS a\- m-£nsb \n¿Ω-e-am-°-W-ta. Rß-fpsS ]m]-߃ tamNn-°-W-ta. kI-ehpw hnip-≤o-I-cn-°p∂ ssZh-ta, _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-izcm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥. ( Z‚g³ Ò‚·²C±² _msd-Ivam¿) I¿Ømth, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: ( jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øns‚ \nKq-V-amb i‡nbpw A\-¥-amb A\p-K-lhpwhnPbw hcn® …ohmbpsS \nc-¥-c-amb klm-bhpwR߃°p≠mIpamdm-I-s´. A\pKrloXbpw Ir]\nd™hfpw I\y-Ibpamb am¿Øv- a-dn-b-Øns‚ At]-£bpw am¿ butk-∏n -s‚bpw am¿ tbml∂m≥amwZm\mbpsSbpw ]m¿∞\m klmbhpw hnip≤ «ol-∑m-cp-sSbpw kphntijIcpsSbpw A`y¿∞-\-IfpwhnipX\mb Rß-fpsS ]nXm-hv am¿ tXmam«o-lmbpsSbpwIng°ns‚ t]jnXcmb am¿ A±mbnbpsSbpw am¿amdnbpsSbpw BZyc‡ km£nbmb am¿ FkvX∏mt\mkns‚bpw kpdnbm\n k`bnse aev]m\pw dqlmZvJp

Fµm\m : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 45: Deivastudikal

8988 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: \ap°p kzc-ap-b¿Øn kPo-h-\mb ssZhsØ ]Io¿Øn-°mw.kaq: ]cn-ip-≤-\mb ssZhta/ ]cn-ip-≤-\mb _e-hmt\/]cn-ip-≤-\mb Aa¿Xyt\/ Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.Im¿Ωn: _mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ ]cn-ip-≤-\mb ssZhta................kaq: BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥./ ]cn-ip-≤-\mbssZhta.......

aviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ kam-[m\w Rß-fn¬ hkn°s .\ns‚ im¥n Rßsf `cn-°-s . \ns‚ kvt\lw Rß-fpsSPohn-X-Imew apgp-h\pw Rß-fpsS CS-bn¬ h¿≤n®p hc-s .kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw, _m-hmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥ ( Z‚g³ ^Ò‚·²C±² _msd-Ivam¿.) I¿Ømth, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) RßfpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZhta, \ns‚ al-Øz-ta-dnb XnXz-Øns‚ \nKq-V-amb i‡nbpw A\-¥-amb A\p-K-lhpwhnPbw hcn® …ohmbpsS \nc-¥-c-amb klm-bhpwR߃°p≠mIpamdm-I-s´. A\pKrloXbpw Ir]\nd™hfpw I\y-Ibpamb am¿Øv- a-dn-b-Øns‚ At]-£bpw am¿ butk-∏n -s‚bpw am¿ tbml∂m≥amwZm\mbpsSbpw ]m¿∞\m klmbhpw hnip≤ «ol-∑m-cp-sSbpw kphntijIcpsSbpw A`y¿∞-\-IfpwhnipX\mb Rß-fpsS ]nXm-hv am¿ tXmam«o-lmbpsSbpwIng°ns‚ t]jnXcmb am¿ A±mbnbpsSbpw am¿amdnbpsSbpw BZyc‡ km£nbmb am¿ FkvX∏mt\mkns‚bpw kpdnbm\n k`bnse aev]m\pw dqlmZvJpZvimbpsS hoWbpamb am¿ At]ans‚bpw [oc-tbm-≤mhpw hnipX c‡-km-£n-bp-amb am¿ Koh¿§o-kn-s‚bpwam¿ siatbm≥ _¿k_mbpsSbpw am¿ JpdnbmtJmkns‚bpw am¿ tlm¿aokns‚bpw hnip≤cmb _¿_cmbpsSbpw ivtam\nbpsSbpw AhfpsS a°fpsSbpw

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥

Hº-Xmw-aWnP]w(D®-I-gn™v 3 aWn)

(J≥tIbpsS hncn Xpd-°p-∂n√: t_Ωm-bnse …ohm-bpsSCcp-h-i-ß-fn-ep-ap≈ Xncn-Iƒ IØn-°p-∂p. Nµ\ØncnIƒ IØnt®m[q]IeiØn¬ Ip¥pcp°ant´m [q]m¿∏Ww \SØp∂XpwDNnXambncn°pw. Im¿Ωn-I≥ t_Ωmbn¬ \n∂v I¿Ω-߃°v t\XrXzwsImSp-°p-∂p. Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®vP\ßfnte°v ]Icp∂p).

AXyp-∂-X-ß-fn¬....kz¿§-ÿ-\mb....t]Pv 23...

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥). \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ \maw F∂pw ]cnip≤hpw`oXnP-\-IhpamIp-∂p. \ns‚ \masØ kvt\ln-°p-∂-hcpw\ns‚ al-Øz-Øns‚ bYm¿∞ k¥m\-ß-fp -ambR߃°pth≠n \o Pohs‚ Dd-hsb k÷o-I-cn-°p-hm≥Xncp-a-\- m-b-t√m. ko\-mbv a-e-bn¬ IqSm-c-a-Sn®ht\,\ns‚ B\µw Rß-fpsS Bflm-°-fn¬ \nh-kn -∏n°Wta. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

k¶o¿Ø-\w -: ZnhkØnt‚Xv

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Ømth,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ \masØ G‰p-]-d-bp-Ibpw \n∂n-ep≈ ic-W-Øn¬ ac-W-\n-Z-]m-]n-°p-Ibpw sNbvX-hsc\ns‚ Ir]-bm¬ \o Pohn-∏n-°-W-ta. I¿Øm-hmb Cutim-tb, \oXnsb Imcp-Wy-Øn¬ Nmen-® bYm¿∞ hn[nbmfm,c≠mw BK-a-\-Zn-\-Øn¬ \ns‚ \ymbm-k-\-Øn-¶¬ Rß-sf \ncm-icm-°-cptX. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥.

sXivs_m-lvØm : ZnhkØnt‚Xv

Zv_kvim imbo≥ : s]mXpIaw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 46: Deivastudikal

9190 ssZhkvXpXnIƒ

Hm-im\ Rmb-¿(i\nbmgvN sshIn´v Bcw`n°p∂p)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In v 6 aWn )

AXyp∂Xßfn¬...kz¿§ÿ\mb...t]Pv 23...aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ GIPmXs‚ Dbn¿∏ns\\n¿ΩelrZbtØmsS hmgvØp∂Xn\pw, hnip≤KoXßfm¬ Ahs‚ hnPbsØ ]Io¿Øn°p∂Xn\pwkz¿§hmknItfmSpIqsS \ns‚ A\¥amb i‡nbpsSalØzsØ G‰p]dbp∂Xn\pw Rßsf tbmKycm°Wta. \ns‚ Xncp°pamcs‚ alØz]q¿Wamb Hmsd-t«w ]´W]thi\w A\pkvacn°pIbpw BNcn°pIbpw sNøp∂ Rßfn¬ `mhnPohnXØnep≈]Xymi hfcphm\nSbmIs´. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

aviw: (k¶o. 65) ssZhta, \o sklntbm\n¬ kvXpXy¿l\mIp∂p./ RßfpsS ]m¿∞\ tIƒ°p∂ht\,/ \n\°p≈t\¿®Iƒ R߃ \ndth‰pw./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm,lt√-epøm.kaq: (c≠p KWambn) ssZhta, \o sklntbm\n¬kvXpXy¿l\mIp∂p./ RßfpsS ]m¿∞\ tIƒ°p∂ht\,/ \n\°p≈ t\¿®Iƒ R߃ \ndth‰pw./

henb ]m]`mctØmSpIqsS/ a\pjysc√mw \ns∂kao]n°p∂p.

RßfpsS A]cm[߃ AkwJyamIp∂p./ \oAhsb√mw s]mdp°Wta.

\ns‚ `h-\-Øn-te°p hnfn-°-s∏-Sp-Ibpw / \ns‚kvt\l-Øn-\¿l-\m-hp-Ibpw sNøp-∂-h≥ / G‰hpw `mKy-hm-\m-Ip-∂p.

\ns‚ `h-\-Øns‚ alØzw / Ahs\ kt¥m-j- -cn-X-\m-°pw.

ssZhm-e-b-Øns‚ hnip-≤nbpw / Bcm-[y-amb \ns‚\oXnbpw/ Ahs\ k¥p-jvS-\m-°pw.

A¬t^m≥kmΩbpsSbpw as‰√m c‡km-£n-I-fp-sSbpwaev]m-∑m-cp-sSbpw hnip-≤-cp-sSbpw ]tXy-I-ambn CussZhm-e-b-Øns‚ (]m¿∞\mebØns‚) a[y-ÿ-\m-b ....(a[y-ÿ-bm-b..)bpw RßfpsS k`bnse hmgvØs∏´hcmbIpcymt°mkv Genbmk®s‚bpw adnbw tXkymΩbpsSbpw tXh¿]dºn¬ Ip™®s‚bpw Fhp]mkymΩbpsSbpw ]m¿∞\bpw Rßsf klm-bn-°p-am-dm-I-s´.Ah R߃°v A`bhpw klm-bhpw ZpjvS-]n-im-NnepwAhs‚ ssk\y-ß-fnepw \n∂v kwc-£-Whpw\evIn\nXy`m-Ky-Øntebv°p Rßsf \bn-°p-am-dm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥ (Z‚g³ Ò‚·²C±² _msd-Ivam¿.) I¿Ømth, A\p-K-ln-°-W-ta.Im¿Ωn: (]p-tcm-ln-X-s\-¶n¬, “Ag³‡³O²S lqØmΩm” ]m¿∞\ P\Øn\pt\sc Xncn-™p-\n∂p sNm√p-Ibpw Ah-km\w P\sØ Bio¿∆-Zn-°p-Ibpw sNøp-∂p.)

\ΩpsS A[-c-ß-fn¬ kvXpXn-Ifpw \mhp-Ifn¬ KoX-ßfpw IWvT-ß-fn¬ Io¿Ø-\-ßfpw Np≠p-Ifn¬ IrX-⁄-Xm-kvtXm-X-ßfpw lrZ-b-Øn¬ hnizm-khpw \nt£-]n® kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZhw \ΩpsS ]m¿∞-\-Iƒ tIƒ°p-Ibpw A¿∞-\-Iƒ kzoI-cn-°p-Ibpw Cuipiq-j-bn¬ kw]o-X-\m-hp-Ibpw sNø-s´. Ah≥ Xs‚Ir]-bm¬ \ΩpsS ]m]-߃ £an-°p-Ibpw IS-߃s]mdp-°pIbpw Xs‚ Icp-W-bpsS \nt£-]m-e-b-Øn¬\n∂pw \Ωp-sSbpw temIw apgp-h-t‚bpwta¬ Xs‚ImcpWyw sNmcn-bp-Ibpw sNøp-am-dm-I-s´. Ct∏mgpw XFt∏mgpw Ft∂°pw.

kaq: BtΩ≥.

(Im¿ΩnI\n¬ \n∂p aviwim\m kam[m\w kzoIcn®v P\ßfnte°v]Icp∂p).

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 47: Deivastudikal

9392 ssZhkvXpXnIƒ

Rß-fpsS c£-I-\mb ssZhta, / Rß-fpsS]m¿∞\ tIƒ°-W-ta.

hnim-e-amb temI-Øn-s‚bpw / hnZq-c-ÿ-cmb hnPm-Xo-b-cp-sSbpw/ ]Xo£ \obm-W-t√m.

\ns‚ D∂-X-amb i‡n-bm¬ / ]¿∆-X-ßsf \o Dd-∏n-°p-∂p.

IS-ense sImSp-¶m‰pw / Xnc-am-e-I-fpsS Cc-ºepw /\o ian-∏n-°p-∂p.

\ns‚ A¤p-X-]-hr-Øn-Iƒ / hnPm-Xo-bsc hnkva-bn-∏n-°p-∂p.

]`m-X-k-‘y-I-fpsS al-\ob tim -bn¬ / `qhm-kn-Iƒ A¤p-X-s∏-Sp-∂p.

`qansb \o ^e-]p-jvS-am°n / ssZh-Øns‚ \Zn-IƒPew ap‰n-\n-∂p.

\o `qansb Hcp°n / a\p-jy¿°p [m\yw \¬In.hnfhp \∂m-Iphm≥th≠n / `qan-bnse Dg-hp-Nm-ep-

Iƒ \\-®p.ag-Øp-≈n-sIm≠p kky-ßsf hf¿Øn / h’-csØ

^e-]p-jvS-am-°p-Ibpw sNbvXp. / \ns‚ ]mX-Iƒ kar-≤n-bp-≈-h-bm-Ip-∂p.

h\-Øn¬ ]p√p-Iƒ Xnßn-h-f¿∂p / Ip∂p-Isf√mwB\-µ-a-Wn-™p.

]®-]n-Sn® ]p¬Ø-In-Sn-I-fn¬ / B n≥]-‰-߃ \nc-∂p.Xmgvhc-I-fn¬ [m\y-°-‰-Iƒ \nd-™p. / B\-µ-Øm¬

Ah-sb√mw B¿∏p-hn-fn-®p._mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw kvXpXn./

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-epøm.

(Hm-\okm ZJvZw hsc, s]mXp-Iaw t]Pv 27...)fKÒ³J±² š²³\²kO±s : Hm\okm ZJvZw : ]q¿∆- KoXw

(a-dnbw _vkp¬Øm... ]pe-cn-]-`-bn¬...)

Hmsd-t«ta, \ns‚ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-I:

kotbmt\ \o `mKy-hXn\n≥ hc-\mIpw anin-lmsbtaml-\-a-W-hd X∂p-≈n¬B\-µ-tØm-sS-Xn-tc¬°q.\c-hw-i-Øn≥ c£-I\pwa∂n-∂p-∂X cmP-\pamw

\mY\p KoXn-Iƒ ]mSn-Sp-hn≥Hmim-\-I-fm-se-Xn-tc-ev]n≥.

skln-tbm-t\, \ns‚ ssZhsØ ]pI-gvØpI:

Xncp- -`-sbm-∂mbv ]mSp∂ptamZw ]q≠p ]pI-gvØp∂pD∂X hoYn-bn-tem-im\m`mKy-sa-gp-t∂m-\-h-s\-∂pw.D∂X cmPy-a-l-Øz-Øn¬I¿Øm-hn≥ Xncp-\m-a-Øn¬h∂-h-\n-\nbpw hcp-thm\pw\sΩ c£n-t∏m-\p-a-h≥.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw kvXpXn.

Hmsdt«w a°ƒ ss]X-߃sskØn≥ sImºp-I-tfm-e-I-fm¬\n≥ kvXpXn-KoXw ]mSp-∂p.hnkva-b-am-fp-s∂-√mcpw._me-I-tcm-S-Wn-tN-cp∂pBcm-[-Icmw \n≥ a°ƒ]mSp-∂-h-\n-bn-tem-im\mD∂-X-ho-Yn-bn-tem-im-\m.(Hm-\okm Zvhmk¿ hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 30...)

ˆ±²C²³J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvhmk¿ : DØ-c- KoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

sNdn-b-hcpw hen-b-hcpw:

Hmsdt«w-ho-Yn-I-fn¬ ˛ _me-I-c-\-h-cXwHmim-\-kvXp-Xn-bm-¬ ˛ \mY-s\-sb-Xn-tc-ev]q.

I¿Øm-hmb ssZh-ta, \ns‚ \maw qan-bn¬ FX al-\o-b-am-Ip∂p:

D∂-X-cm-P-\-h≥ ˛ X≥Xncp c‡-Øm¬a¿Xys\ c£n-∏m≥ ˛ a∂nsS h∂-t√m.

Ah¿ hnkva-bn®p; bw Ahsc ]nSn-Iq-Sp-Ibpw sNbvXp:

]oi¿ \nb-a-⁄¿ ˛ XXz-⁄m-\n-IfpwDe-In≥ \mY-∂mbv ˛ hoYn-sbm-cp-°o-em.

Rm≥ Fs‚ I¿Øm-hns\ Ft∏mgpw kvXpXn°pw:

\n¿Ω-e-am-\-kcmw ˛ Ip™n-ss∏-X-߃sskØn≥ sImºp-I-fm¬ ˛ \mY-s\-sb-Xn-tc-‰q.

Hm-im\ Rmb-¿ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 48: Deivastudikal

9594 ssZhkvXpXnIƒ

kotbm≥ ]¿∆Xw B\-µn-°p-Ibpw bqZm ]pXn-am¿ B¿∏p hnfn-°p-Ibpw sNøs´:

D∂-X-ho-Yn-I-fn¬ ˛ \mY-t∂m-im\mam\h c£-I\mw ˛ anin-lm-b-Xn-[-\y≥.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw kvXpXn:

Zmho-Zn≥ kpX-\mbv ˛ hs∂mcp ssZh-kpXm]m]n-I-fm-an-h-cn¬ ˛ Ir] \o sNmcn-b-W-ta.(]m¿∞\, ]cn]mh\\mw, ]m¿∞\...Hm-\okm Zv_mkm-

entJ hsc, s]mXpIaw t]Pv 32... \mep hmb\Ifpw AhtbmS\p_‘n® KoXßfpw a‰pw Jp¿_m\bntet∏mseXs∂. kphntijwHgnhm°mhp∂X√.)

hmb\IƒsJdvbm\m 1: D¬∏Øn 49:1--˛12+22˛26sJdvbm\m 2: k°dnb 4:8˛14+7:9˛10+8:4˛5+12˛19+9:9˛12F¶¿Øm: tdmam 11:13˛24Gh≥Kmentbm≥: aØm 20:29˛21:22

A~¶\²dp³C³²J š²³\²kO±s : Hm\okm Zv_mkm-en-tJ : cmP-KoXw(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

\ns‚ kz¥-amb k`sb A\p-kva-cn-°-Wta:

\mYm, Nnc-hn-izm-k-samtSA¿∏n-°p∂p Xncp-ap-ºn¬\µn \nd-s™mcp aWn-a-Ip-Sw.…ohm-bm¬, Xncp c‡-Øm¬,c£n-X-bmb Xncp- -`bpwAP-hr-µ-ß-fp-sam-∂mbn\ns∂ hmgvØn \an-°p-∂p.\nXy-]p-tcm-ln-X-\o-tim-tb,k`sb ImØp `cn-®n-Sp-hm≥\n∂psS \oXn \nd-™-hcmwAP-]m-e-Isc \¬I-W-ta.

hµy-\mb hc-t\bpw Aew-Ir-X-bmb h[p-hn-t\bpw t]mse:

]pX≥ I\n-hm¬ Xncp-a-\- mbva∂n-en-dßn am\-hs\Ipcn-im¬ kZbw c£n-®p.k`tbm ]mh\ hc-\mIpwaninlm X∂psS hn\-b-Øm¬XmX\p kvXpXn-Iƒ ]mSn-Sp-hm≥

Ign-hp-‰-h-fm-bn-∏m-cn¬:"D∂-X-ho-Yn-bn-tem-im\mIcp-W-°-S-te, anin-lm-tb,k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th,Rß-fn-e-\niw I\n-b-Wta'.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw kvXpXn:

hN\w \nd-th-‰n-Sp-hm-\mbv\Kcw ]qIpw anin-lmsbDƒ°-Æmse ImWp-∂p.sskØn≥ sImºp-I-tf-¥p-t∂m¿hkvXw hgn-bn¬ hncn-°p-t∂m¿AJn-e-cp-sam-∂mbv ]mSp∂ptImth ZqX-∑m-scm∏w:"D∂X hoYn-bn-tem-im-\m,Zmho-Zn≥ kpX-t\m-im-\m,k¿∆m-[n-]\mw I¿Øm-th,Rß-fnepw \o I\n-b-W-ta.'

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (˜Óg Al³l³S± ² @M³cÓ@± ²) Zbm-]q¿Æ-\mb ssZh-ta, \ns‚Ir]m-[n-Iy-Øm¬ Rß-fn¬ I\n™v Rß-fpsS ]m¿∞-\-Iƒ°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta. \ns‚ Xncp-°p-am-cs‚ al-Øz-]q¿Æ-amb Hmsd-t«w ]´W]thi\w BN-cn-°p∂Rßsf \nc-¥cw \ns‚ ]cn-]m-e-\-bn¬ kwc-£n-°-W-ta. F¥p-sIm-s≠-∂m¬, Rß-fpsS Bi-bhpw ]Xym-ibpw F∂pw Ft∂°pw \o -am-X-am-Ip-∂p. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,- F-t∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 8) I¿Øm-th, \ns‚ Xncp-\maw / qan-bn¬ FXal-\o-b-am-Ip∂p! / BIm-i-Øn¬ \o ]Io¿Øn-°-s∏-Sp-∂p./lt√-ep-øm, Àte-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p-K-W-am-bn) I¿Øm-th, \ns‚ Xncp-\maw / qan-bn¬ FXal-\o-b-am-Ip∂p! BIm-i-Øn¬ \o ]Io¿Øn-°-s∏-Sp-∂p.

inip-°-fp-sSbpw _me-I-cp-sSbpw A[-c-߃ / \ns‚Io¿Ø\w sIm≠p -\n-d-™p. / ]Xn-Imcw sNøp-∂-h¿ ]cm-P-b-s∏-Spw.

BIm-ihpw Nµ-Xm-c-ßfpw Ah¿ I≠p. / Ah-sb√mw \ns‚ krjvSn-bm-Ip-∂p.

Hm-im\ Rmb-¿ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 49: Deivastudikal

9796 ssZhkvXpXnIƒ

\o a\p-jys\ Hm¿°p-hmt\m / Ahs\ kµ¿in-°p-hmt\m / Ah-s\¥p tbmKy-X-bp≠v?

amem-Im-bn¬\n∂p henb t`Z-an-√msX / Ahs\\o krjvSn-®p.

aln-abpw _lp-am-\hpw sIm≠v / \o Ahs\ Ae-¶-cn-®p.

\ns‚ kIe krjvSn-I-fp-sSbpw ta¬ / Ah\v A[n-Imcw sImSp-Øp.

BSp-am-Sp-I-sfbpw Im´p-ar-K-ß-sfbpw / Ah\p Iogvs∏-Sp-Øn.

BIm-i-Ønse ]d-h-I-sfbpw / Bgn-bnse a’y-ß-sfbpw / Ahs‚ B[n-]-Xy-Øn-em-°n.

I¿Øm-th, \ns‚ Xncp-\maw / `qan-bn¬ FX al-\o-b-am-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw kvXpXn./BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(kz¿§-ÿ-\mb...lqØmΩm hsc s]mXp-I-aw, t]Pv 40...)

Ag³‡³O²S : lqØmΩm : apZ-h-bv°¬ ]m¿∞\Im¿Ωn: ]nXm-hns‚ al-Øz-Øns‚ ]Im-i-hpw, A\m-Zn-bn¬ P\n-®-h-\pw, krjvSn-Iƒ°pw ka-b-Øn\pw AXo-X-\pw, Xs‚ ]oUm-\p-`-h-Øn-s‚bpw ac-W-Øn-s‚bpw Hcp-°-ambn al-Øz-tØmsS Hmsdt«w ]´-W-Øn¬ ]th-in-®-h-\pw, hnP-b-io-em-fnX cmPm-hp-amb anin-lm-tb, \ns∂R߃ kvXpXn-®m-cm-[n-°p-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw kjvSm-hmb \n∂n¬ amX-am-Ip∂p Rß-fpsS ic-Whpw ]Xym-i-bpw. \ns∂ ]oXn-s∏-Sp-Ønb \oXn-am-∑m-cp-sSbpw sXc-s™-Sp-°-s∏- -h-cp-sSbpw ]m¿∞-\-bm¬ Rß-fpsS sX‰p-Iƒ £an-°p-Ibpw ]m]-ß-fn¬\n∂p tamNn-°p-Ibpw thZ-\-I-fn¬\n∂p hnap-‡-cm-°p-Ibpw ]m¿∞-\-Iƒ°v DØ-c-a-cp-fp-Ibpw sNø-W-ta. Hmim-\-Øn-cp-\mƒ BtLm-jn-°p∂ ]m]n-Ifpw _e-lo-\-cp-amb Rßsf \ns‚ al-Øz-]q¿Æ-amb ]-Im-i-Øn-te°p \bn-°p-Ibpw \ns‚kPoh …ohm-bpsS i‡n-bm¬ cl-kyhpw ]c-ky-hp-ambF√m h©-\-I-fnepw A]-I-S-ß-fnepw \n∂pw kwc-£n-°p-Ibpw sNø-W-ta. Ct∏mgpw Ft∏mgpw X Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

a¿aokm hsc s]mXp-I-aw, t]Pv 44...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 79) ssZh-ta, hnPm-Xo-b¿ \ns‚ \mSv BI-an-®p. / Ah¿ \ns‚ hnip-≤m-ebw Aip-≤-am-°n. / Hmsdt«wAh¿ \in-∏n-®n-cn-°p-∂p.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) R߃ ]m]w sNbvX-Xn-\m¬ / Rßsf sRcp-°p-∂-h¿ Rß-fp-sS-ta¬ i‡-cmbn/\ns‚ hnip-≤-ÿew Ah¿ Aip-≤-am°n / Imcp-Wy-hm-t\,Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.

ssZh-ta, hnPm-Xo-b¿ \ns‚ \mSv BI-an®p / Ah¿\ns‚ hnip-≤m-ebw Aip-≤-am°n / Hmsdt«w Ah¿ \in-∏n-®n-cn-°p-∂p.

\ns‚ Zmk-cpsS arX-i-co-c-߃ / ]£n-Iƒ°v Ah¿`£-W-ambn \¬In.

\ns‚ \oXn-am-∑m-cpsS amwkw / arK-߃°v Cc-bm-bn-s°mSpØp.

Hmsd«Øv Ah-cpsS c‡w / sh≈w t]mse Hgp-°-s∏- p.

Ah-cpsS icocw kwkv°-cn-°p-hm≥ / Bcp-amcpwD≠m-bn-cp-∂n-√.

Ab¬°m¿°p R߃ ]cn-lmk hnj-bhpw / Np‰p-ap-≈-h¿°p \nµm-]m-X-hp-am-bn.

I¿Øm-th, \o FX-\mƒ tIm]n-®n-cn°pw?/ FX-\mƒ \ns‚ DK-amb tcmjw / Xot]mse Pzen®p sIm≠n-cn°pw?

\ns∂ Adn-bmØ hnPm-Xo-b-tcmSpw / \nt∂mSp]m¿∞n-°mØ cmPy-ß-tfmSpw / \o tIm]n-°-W-ta.

Fs¥-∂m¬, Ah¿ bmt°m-_ns\ hngp-ßp-IbpwAt±-l-Øns‚ \mSp \in-∏n-°p-Ibpw sNbvXp.

]nXm-°-∑mcpsS ]m]-߃°p-th≠n / Rßsf \oin£n-°-cp-tX.

\ns‚ A\-¥-amb ImcpWyw / Rß-fpsS klm-b-Øn-s\-Ø-s´. / R߃ hfsc IjvS-s∏-Sp-∂p.

Rß-fpsS c£-I-\mb ssZh-ta, / \ns‚ al-\o-b-\m-a-sØ-]Xn / Rßsf klm-bn-°-W-ta.

Rß-fpsS ]m]-ß-sf√mw s]mdpØv / Rßsf c£n-°p-Ibpw sNø-W-ta.

Hm-im\ Rmb-¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 50: Deivastudikal

9998 ssZhkvXpXnIƒ

"\nß-fpsS ssZhw FhnsS?' F∂v / hnPm-Xo-b¿\nµn-°m-Xn-cn°s´.

\ns‚ Zmk-cpsS c‡w Nn¥n-b-Xn-\m¬ / R߃Im¨sI Ahsc in£n-°-W-ta.

XS-hp-Im-cpsS ]cmXn ihn-°pIbpw / ac-W-Øn\phn[n-°-s∏- -h-sc-sb√mw \ns‚ i‡n-bm¬ c£n-°pIbpwsNø-W-ta.

I¿Øm-th, Rß-fpsS Ab¬°m¿ / \ns∂ A[n-t£-]n-®p-h-t√m.

Ah-sb√mw Ggn-c- n-bmbn / Ah-cpsS ta¬Øs∂\n]-Xn-°-s´.

\ns‚ AP-K-W-amb R߃ / Fs∂∂pw \ns∂kvXpXn-°pw.

\ns‚ A¤p-X-]-hr-Øn-I-sf√mw / temIsØ Adn-bn-°p-Ibpw sNøpw.

(Jm-t\m-\m) R߃ ]m]w sNbvX-Xn-\m¬ / RßsfsRcp-°p-∂-h¿ Rß-fpsS ta¬ i‡-cmbn / \ns‚ hnip-≤-ÿew Ah¿ Aip-≤-am°n / Imcp-Wy-hm-t\, Rß-fn¬I\n-b-W-ta.

(k-¶o. 80) butk-∏ns‚ BSp-Isf tabv°p-∂-h-\pw, /Ckm-tb-ens‚ CS-b-\p-amb I¿Øm-th, / Fs‚ ]m¿∞\sNhn-s°m-≈-W-ta.

(Jm-t\m-\m) \n\-°n-jvS-s∏- -h-cmb Rß-fpsS ]nXm-°-∑msc / Ah-cpsS Xe-ap-d-I-fn¬ \o kwc-£n®p / kI-ehpw ImWp-∂-h-t\, \ns‚ k`sb c£n-°-W-ta.

tImth amem-Imam-cp-sS-ta¬ / \ns‚ knwlm-k\wDd-∏n-®n-cn-°p-∂p-h-t√m.

At]-an-s‚bpw _©-an-s‚bpw apºn¬ / \o ]Xy-£-\m-I-W-ta. / a\m-k-bpsS apºnepw ]Imiw hoi-W-ta.

\ns‚ i‡n ]I-S-am-°n-s°m≠v / Rßsf klm-bn-°m≥ hc-W-ta.

]Xm-]-hm-\mb ssZhta / \o Rßsf D≤-cn-°-W-ta.

\ns‚ apJw Rß-fp-sS-ta¬ ]Im-in-°pIbpw /R߃ c£-]m-]n-°pIbpw sNø-s´.

ssk\y-ß-fpsS ssZh-amb I¿Ømth / \o FX-tØmfw / Rß-fpsS ]m¿∞\ Ku\n-°m-Xn-cn°pw?

\o Ah-cpsS Blm-c -km-[-\-߃ / Aip-°ƒsIm≠p \\-®p.

Ah-cpsS ]m\-]m-X-Øn¬ / IÆp-\ocp Ie¿Øp-Ibpw sNbvXp.

Ab¬°m¿°p Rßsf \nµm-]m-Xhpw / iXp-°ƒ°p ]cn-lm-k-hn-j-b-hp-am-°n.

]Xm-]-hm-\mb ssZhta, / \o Rßsf D≤-cn-°-W-ta.

\ns‚ apJw Rß-fp-sS-ta¬ ]Im-in-°p-Ibpw /R߃ c£-]m-]n-°pIbpw sNø-s´.

\o CuPn-]vXn¬\n∂v / Hcp ap¥n-cn-h≈n sIm≠p-h-∂p.hnPm-Xo-bsc \in-∏n®v / AXp \´p-]n-Sn-∏n-°p-Ibpw

sNbvXp.\ns‚ Ir]m-I-Sm-£-ap-≠m-b-Xn-\m¬ / AXp thcq∂n

hf-cp-Ibpw / ]S¿∂p ]¥-en-°p-Ibpw sNbvXp.AXns‚ \ng¬sIm≠p ae-Iƒ aqSn. / AXns‚ h≈n-

Iƒ tZh-Zm-cp-hn¬ ]S¿∂p.inJ-c-߃ kap-Zw-h-scbpw / apf-Iƒ \Zn-h-scbpw

\o≠p.I¿Øm-th, \o Xs∂ / AXns‚ then s]mfn-®-sX-

¥p-sIm≠v?hgn-t]m°¿ AXp Nhp- n-°-f-bp-∂p. / Im´p-]∂n AXp

\in-∏n-°p-Ibpw / hb-ense arK-߃ AXp Xn∂pIbpwsNøp-∂p.

ssk\y-ß-fpsS ssZh-amb I¿Ømth / ho≠pwkz¿§-Øn¬\n∂p ISm-£n-°p-Ibpw / ap¥n-cn-h-≈nsbkµ¿in-°p-Ibpw sNø-W-ta.

\ns‚ he-Øp-ssI-sIm≠v / \o \´p-h-f¿Ønb ap¥n-cn-s®Sn / \o kwc-£n-°-W-ta.

AXp Np´p \in-∏n-°p-∂-h-sc√mw / \ns‚ tIm]-Øn¬Zln-®p-t]m-I-s´.

\n\°p-th≠n i‡n-s∏-Sp-Øn-b-hs‚ta¬ / \ns‚he-Øp-Icw \ng-en-°p-am-dm-I-s´.

C\n R߃ \ns∂ Dt]-£n-°pIbn-√. / \ns∂hnfn-®t]-£n-°p-hm≥th-≠n / R߃°p ]pXnb Poh≥\¬I-W-ta.

ssk\y-ß-fpsS ssZh-amb I¿Øm-th, / RßsfD≤-cn-°-W-ta.

\ns‚ apJw Rß-fpsS ta¬ ]Im-in-°p-Ibpw /R߃ c£ ]m]n-°p-Ibpw sNø-s´.

(Jm-t\m-\m) \n\-°n-jvS-s∏- -h-cmb Rß-fpsS ]nXm-°-∑msc / Ah-cpsS Xe-ap-d-I-fn¬ \o kwc-£n®p / kI-ehpw ImWp-∂-h-t\, \ns‚ k`sb c£n-°-W-ta.

Hm-im\ Rmb-¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 51: Deivastudikal

101100 ssZhkvXpXnIƒ

(k-¶o. 81) \ΩpsS i‡n-tI-µ-amb ssZhsØ kvXpXn-°p-hn≥ / bmt°m-_ns‚ ssZhsØ ]pI-gvØp-hn≥.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ hN\w Im°p∂ hnip-≤sc klm-bn-°pIbpw / Xs∂ shdp-°p-∂-hsc thKw \in-∏n-°pIbpwsNøp∂/ I¿Ømhp hmgvØ-s∏- -h-\m-Ip-∂p.

hoW-Ifpw In∂-c-ßfpw / Cº-ap≈ X¥n-Ifpw ao´p-hn≥.

IdpØ cmhnepw ]q\n-em-hnepw / Xncp-\m-fnepw Iml-f-aq-Xp-hn≥.

CXv Ckmtb-ens‚ \nb-ahpw / bmt°m-_ns‚ssZhw X∂ Iev]-\-bp-am-Ip-∂p.

CuPn-]vXn-te°p Xncn-®-t∏mƒ / butk-∏n\v Cu\nbaw \¬I-s∏- p. / ]pXn-sbmcp mj Ah¿ AhnsS tI´p.

Rm≥ Ahs‚ tXmfnse \pI-sa-Sp-Øp-am-‰n. / ssII-fpsS _‘\w Rm\-gn-®p-\o°n.

Ahs‚ ]m¿∞-\-b-\p-k-cn®v / k¶-S-Im-eØv Rm≥Ahs\ c£n-®p.

Fs‚ `Z-amb kwc-£Ww / Rm≥ Ah\p \¬Ip-Ibpw sNbvXp.

saco-_m-bnse Pe-Øn¬ / Rm≥ Ahs\ ]co-£n-®p.Rm≥ CXm kwkm-cn-°p-∂p. / Fs‚ P\-ta, i≤n-

°p-I.Ckm-tb-te, \o ihn-°p-sa-¶n¬ / \n\°p Rm≥

Hcp \nbaw \¬Imw.A\y-ssZhw \n\-°p-≠m-I-cp-Xv. / A\y-ssZ-hsØ

Bcm-[n-°-bp-a-cp-Xv.\ns∂ CuPn-]vXn¬\n∂p c£n® / \ns‚ ssZh-

amb I¿Ømhv Rm\m-Ip-∂p.\ns‚ hmbv Xpd-°p-sa-¶n¬ / £Ww \¬In \ns∂

Rm≥ Xr]vX-\m-°mw.F∂m¬ Fs‚ P\w Fs∂ tI´n-√. / Ckm-tb¬

Fs∂ A\p-k-cn-®n-√. / Ah¿ Xß-fpsS CjvSw-t]msePohn-®p.

Ckm-tb¬ Fs‚ hgn-bn-eqsS \S-°p-Ibpw / P\wFs∂ ihn-°p-Ibpw sNbvXn-cp-s∂-¶n¬ / iXp-°ƒ Ahsc\in-∏n-°p-am-bn-cp-∂n-√.

Ah-cpsS sshcn-Iƒs°-Xn-cmbn / Rm≥ Ic-ap-b¿Øp-am-bn-cp-∂p.

I¿Øm-hns‚ iXp-°ƒ Iog-S-ßp-I-bpw, / F∂pwAh-cpsS ASn-aØw / \ne-\n¬°p-Ibpw sNøp-am-bn-cp-∂p.

hnin-jvS-amb tKmX-ºp-sIm≠v / Ckm-tb-ens\Rm≥ t]m‰p-am-bn-cp-∂p.

]md-bn¬ \ns∂-SpØ tX≥sIm≠v / Ahsc Xr]vX-cm-°p-Ibpw sNøp-am-bn-cp-∂p.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ hN\w Im°p∂ hnip-≤sc klm-bn-°pIbpw / Xs∂ shdp-°p-∂-hsc thKw \in-∏n-°pIbpwsNøp∂ / I¿Ømhp hmgvØ-s∏- -h-\m-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw kvXpXn./BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw

(_nIo-tØm≥.... I¿Øm-hn¬ Rm≥ ZrV-am-bn.....)

I¿Øm-hns\ Rm≥ F∂pw kvXpXn°pw:

_me-I-scmcp KW-ambv]≈n-bn-ep-®-Øn¬/ kvXpXn-Iƒ ]mSp-∂p.Zmho-Zn≥ kpX-t\m-im\mam\-h-c-£-I-t\m-im\msshZn-I¿, ]oi¿ hnd-sIm≠p_me-K-W-ß-fp-b¿Øp∂p:"Hmim\m' ˛ anin-lm -kvtXm-X-߃.

skln-tbm≥ ae B\-µn-°s´:

amae skln-tbm-\n¬I\y-I-am-sc√mw/ B\-µn-°s´.tamZw ]pW-cpI Hmsd-t«wkvIdnbm \nhym sNm∂-Xp-t]m¬aninlm cmP≥ AW-bp∂pZmho-Zns‚ tXmtWm-kn¬Fs∂∂pw ˛ hmgpw ]cn-ip-≤≥.

I¿Ømhp hnizm-kn-Isf ]cn-c-£n-°p∂p:

]mh-\-dq-lm-bm¬]qcn-X-ss]-X-߃/ cmPs\ hmgvØp-tºmƒA¤p-X-cmbn kz¿§o-b¿bqZ-P-\-߃ hnd-sIm-≠p.\mY≥ hnc-hn¬ samgn-bp-∂p."_me-I¿ aqI-X-]m-en-®m¬tLmjn°pw ˛ ine-Iƒ Hmim\m'.

Hm-im\ Rmb-¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 52: Deivastudikal

103102 ssZhkvXpXnIƒ

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw kvXpXn.

hcp-hn≥ tkmZ-ctc,kpµ-c-Xn-cp-\m-fn¬/ B\-µn-®o-Smw.skln-tbm-\-Wbpw cmPm-hn≥]mZ-߃ ]W-an-®oSmwI\n-hn¬ kpXs\ \¬IoSpw.\nXy-]n-Xm-hn-\p-a-Xp-t]msedqlmbv°pw ˛ kvtXmXw Fs∂-∂pw.

aviw: "kXyw kXy-ambn Rm≥ \nß-tfmSp ]d-bp∂p:hfsc ]hm-N-I-∑mcpw \oXn-am≥amcpw \n߃ ImWp-∂hImWp-hm≥ BK-ln®p: F∂m¬ I≠n√; \n߃ tIƒ°p-∂h tIƒ°p-hm\pw (B-K-ln-®p); F∂m¬ tI´n-√. (C-h) ImWp∂ \nß-fpsS IÆp-I-fpw, tIƒ°p∂ \nß-fpsSsNhn-Ifpw `mKy-ap-≈h' (a-Øm. 13,17,16)kaq: (c≠v KW-am-bn, coXn: Xqb-bv....)

Hm¿t«w ]qIpw anin-lmsbDƒ°-Æm-se- Im-Wp-I-bm¬sskØn≥ sImºp-I-tfm-e-I-fm¬_me-I-hrµw hc-th‰p.

D®-kz-c-Øn¬ ]mSn apZmD∂-X-\m-Y-t∂m-im\I¿Øm-hn¬ Xncp-\m-a-Øn¬h∂-h-\n-\nbpw hcp-thm-\pw.

aviw: "P\-°q-´-ß-fn¬ an°-hcpw Xß-fpsS hkvX-߃hgn-bn¬ hncn-®p. a‰p-≈-h¿ hr£-ß-fn¬\n∂p sImºp-Iƒ sh´n hgn-bn¬ hnX-dn. Ahs‚ apºn¬ t]mbn-cp-∂-hcpw Ahs‚ ]nºn¬ h∂n-cp-∂-h-cp-amb P\-°q-´-߃:"Zmho-Zns‚ ]pX\v Hmim\m! I¿Øm-hns‚ \ma-Øn¬ hcp-∂-h≥ A\p-Krlo-X-\m-Ip-∂p. D∂-X-ß-fn¬ Hmim\m!'F∂v B¿Øp ]d-™p. (a-Øm. 21,8-˛9).kaq: (c≠v KW-am-bn, coXn: Xqb-bv...)

_me-I-hrµw imJ-Ifpwbph-P-\-sam-∂mbv X∏p-IfpwssII-fn-te¥n \S-sIm≠p\mY\p KoXn-Iƒ ]mSo-Sm≥.

D∂-X-ho-Yn-bn-tem-im\mZmho-Zn≥ kpX-t\m-im\mI¿Øm-hn≥ Xncp-\m-a-Øn¬h∂-h-s\∂pw Hmim-\m.

aviw: "Ah≥ sskØp ae-bpsS Cd-°-Øn-\-Sp-Øt∏mƒinjy-KWw apgp-h≥ X߃ I≠n-cp∂ kIe A¤p-X-ß-tfbpwIpdn®v kt¥m-jn®v Db¿∂ kzc -Øn¬ssZhsØ kvXpXn-°p-hm≥ XpS-ßn. I¿Øm-hns‚ \ma-Øn¬ hcp∂ cmPmhv A\p-Kr-lo-X-\m-Ip∂p! kz¿§-Øn¬kam-[m\w! D∂-X-ß-fn¬ alØzw! F∂v Ah¿ ]d-™p.'(eq-°m. 19,37-˛38).kaq: (c≠v KW-am-bn, coXn: Xqb-bv...)

ac-Wm-[o-\≥ emk-dns\Poh≥ \¬In-bp-b¿∏n®\mY\p KoXn-Iƒ ]mSn apZmam\-h-sc-√m-sam-∂m-bn.

D∂-X-ho-Yn-bn-tem-im\mZmho-Zn≥ kpX-t\m-im\mPoh≥ \¬Ipw Xncp-i_vZw[\yw Xs∂ Fs∂-∂pw.

aviw: "Ah≥ sNøp∂ A¤p-X-ß-tfbpw Zmho-Zns‚]pX\v Hmim\m! F∂v ssZhm-e-b-Øn¬ B¿Øp-]-d-bp∂Ip´n-I-tfbpw ][m\ BNm-cy-∑mcpw ]oicpw I≠-t∏mƒAh¿°v \oc-k-ap-≠m-bn. Ah¿ Ah-t\mSv: Ch¿ ]d-bp-∂Xv Fs¥∂p \o tIƒ°p-∂pthm? F∂v tNmZn-®p.Cutim Ah-tcm-S-cp-fn-s®bvXp: D∆v "ss]X-ß-fp-sSbpwinip-°-fp-sSbpw hmbn¬\n∂v \o ]pIgvN Dd-∏n®p F∂v\n߃ Hcn-°epw hmbn-®n-´n-√tbm?' (a-Øm. 21,15-˛16).kaq: (c≠v KW-am-bn, coXn: Xqb-bv...)

hN-\-Øn-s∂-Xn-cm-fn-Ifmw]oi-¿ XØz-⁄m-\n-Isfe÷n-∏n®p Ip™p-߃Cutim-X-∂psS KoXn-I-fm¬.

D∂-X-ho-Yn-bn-tem-im\mZmho-Zn≥ kpX-t\m-im\m⁄m\w \¬Ipw Xncp-h-N\wIo¿Øn-X-at√m ]msc-ßpw.

aviw: "kotbm≥ ]pXo, AXn-bmbn B\-µn-°p-I. Hmsd-t«w ]pXo, B¿∏p hnfn-°p-I. CXm \ns‚ cmPmhv \ns‚ASp-°-te°p hcp-∂p. Ah≥ ]Xm-]-hm\pw Pb-im-en-bp-am-Wv. Ah≥ hn\-bm-\zn-X-\m-bn, Igp-X-∏p-d-Øv, Igp-X-°p-´n-bpsS ]pd-Øv, Ib-dn-h-cp-∂p. Ah≥ F^m-bo-an¬\n∂p

Hm-im\ Rmb-¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 53: Deivastudikal

105104 ssZhkvXpXnIƒ

cY-sØbpw Hmsd-t«-an¬\n∂p ]S-°p-Xn-c-sbbpw hnt—-Zn°pw' (k-J-dn. 9,9-˛10a).kaq: (c≠v KW-am-bn, coXn: Xqb-bv...)

kvIdnbm sNm√pw Xncp-h-N\wHm¿t«w ]pXn tamZn-∏n≥;hn\-b-sam-sSØpw \n≥ cmP≥Io¿Øn-X-s\∂pw P\-a-t[y.

D∂X hoYn-bn-tem-im\mZmho-Zn≥ kpX-t\m-im\mI¿Ømhn≥ Xncp-\m-a-Øn¬h∂-h-s\∂pw Hmim-\m.

aviw: "Ah≥ sskØp-tXm´w F∂p hnfn-°-s∏-Sp∂ ae-bpsS ASpØv t_kv ]mtK°pw t_kv A\n-bm-bn°pwkao-]n-®-t∏mƒ injy-cn¬ c≠p-t]sc Ab-®p-sIm-≠v, Ah-tcmSv Acp-fn-sN-bvXp. \ap-s°-Xn-cm-bp≈ B Kma-Øn-te°p\n߃ t]mIp-hn≥. \n߃ AXn¬ ]th-in-°p-tºmƒAXm! Hcp a\p-jy\pw Hcn-°epw Ib-dnbn´n-√m-Ø-XmbnsI -s∏- n-cn-°p∂ Hcp Igp-X-°p- nsb \n߃ Is≠-Øpw.AXns\ Agn-®p-sIm≠p hcp-hn≥. F∂m¬ Bsc-¶nepw\nß-tfmSv \n߃ AXns\ Agn-°p-∂-sX-¥n\v? F∂ptNmZn-®m¬: Rß-fpsS I¿Øm-hn\v AXp-sIm≠v Bh-iy-ap≠v F∂v Ah-t\mSp ]d-bp-hn≥' (eq-°m. 19,29- 31)kaq: (c≠v KW-am-bn, coXn: Xqb-bv...)

t_Y-\n-bm-bn¬ As∂m-cp-\mƒinjy-scm-S-cpfn Igp-X-bv°mbvIgp-X-tØ-cn¬ h∂-hs\P\-X-Xn-sbm-∂mbv tLmjn-®p.

D∂X hoYn-bn-tem-im\mZmho-Zn≥ kpX-t\m-im\mc£-I-\mIpw anin-lmtbm[\y≥Xs∂ Fs∂∂pw.

(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 147) Hmsd-t«ta, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°pI/skln-tbm-t\, \ns‚ ssZhsØ ]pI-gvØp-I.kaq: (c≠p -K-W-am-bn) (Jm-t\m-\m) D∂-X-ß-fn¬ Hmim\m/Xs‚ hnip-≤n-bn¬ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/ Zmho-

Zns‚ ]pX\v Hmim\m/ P\-X-I-sf√mw I¿Øm-hns\kvXpXn-°s´/ ssZh-ta, \n\°p kvXpXn.

Hmsd-t«ta, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°pI / skln-tbm-t\, \ns‚ ssZhsØ ]pI-gvØp-I.

\ns‚ hmXn-ep-Iƒ Ah≥ kpc-£n-X-am°n / \ns‚a°sf Ah≥ A\p-K-ln-®p.

\ns‚ AXn¿Øn-I-fn¬ kam-[m\w ÿm]n®p /\√ tKmX-ºp-sIm≠v \ns∂ Xr]vX-bm-°n.

Ah≥ `qan-bn-te°p Iev]-\-I-f-b-bv°p∂p /Ahs‚ Xncp-h-N-\-߃ / AXn-thKw ]m™p-h-cp-∂p.

Ah≥ ]™n-t]mse a™p hncn-°p-∂p. / Nmcwt]mse aqS¬a™p hnX-dp-∂p.

A∏-°-j-Ww-t]mse / Ah≥ Ben-∏gw s]øn-°p-∂p.AXns‚ i‡n-tb-dnb ssiXyw B¿°p kln-

°m≥ Ignbpw?AXn-\m¬ Ah≥ Iev]-\-b-b®v / AXns\ Dcp-

°n-°-f-bp-∂p.Ahs‚ Im‰p hoip-Ibpw / Pe-sa√mw Hgp-In-t∏m-

hp-Ibpw sNbvXp.Ah≥ Xs‚ Xncp-h-N\w / bmt°m-_ns\ Adn-bn-®p.Xs‚ \nb-a-ßfpw N -ßfpw / Ckm-tb-en\p shfn-

s∏-Sp-Øn.as‰mcp P\-Xbv°p th≠nbpw / Ah≥

Cßs\sbm∂pw sNbvXn-´n-√.Xs‚ \nb-a-ß-sfm∂pw / a‰m-scbpw Adn-bn-®n- p--an-√._mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bv°pw

kvXpXn. / BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.(Jm-t\m-\m) D∂-X-ß-fn¬ Hmim\m / Xs‚ hnip-≤n-

bn¬ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥ / Zmho-Zns‚ ]pX\vHmim\m / P\-X-I-sf√mw I¿Øm-hns\ kvXpXn-°s´ /ssZh-ta, \n\°p kvXpXn.aviw: (hn-Nn-¥-\w) Ah≥ kz¥w P\-ß-fpsS ]°-te°ph∂p. kzIo-b¿ Ahs\ kzoI-cn-°phm≥ CjvS-s∏-´n-√.Ah¿ Ahs\ ]oUn-∏n-°p-Ibpw Xnc-kvI-cn-°p-IbpwsNbvX-Xn-\m¬, Ah≥ Ahsc Dt]-£n-°p-Ibpw hnPm-Xo-bsc sXc-s™-Sp-°p-Ibpw sNbvXp. Ah≥ \ΩpsS]°-te°pw h∂p Ign-™n-cn-°p∂p! \mw Ahs\ lrZ-b-Øn¬ kzoI-cn-®n-´pt≠m?

Hm-im\ Rmb-¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 54: Deivastudikal

107106 ssZhkvXpXnIƒ

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(F-kv]≥ A¬t…mkm..... apƒs®-Sn-Iƒ°n-S-bn¬.....)

\∑ \nd-t™ms\ ˛ hmgvØn-∏m-So-Smw,ZpjvS-\n¬\n-s∂∂pw ˛ a\p-Ps\ c£n-t∏m≥.

hm\-h-sc-√mcpw ˛ Ah-\n¬ kwXr-]vX¿ac-W-Øn¬\n∂pw ˛ a¿Xys\ c£n-t∏m≥.

IcpW \nd-t™mt\ ˛ [\y≥ \osb∂pwam\-h-s\-tØSn ˛ BK-X-\m-bp-e-In¬.

s]mbvt∏m-tbm-c-Pamw ˛ a¿Xys\ t\So-Sm≥iq\y-X-bm¿t∂mt\ ˛ \ns∂ \an-°p-∂p.

hnßn-Sp-ap-≈sØ ˛ \mY-∂¿∏n-t®m¿kpX-cmbv Xo¿∂oSpw ˛ \mI-\n-tI-X-Øn¬.

D∂-X-a-Kmlyw ˛ ssZhnI ImcpWywam\-h-a-°ƒ°mbv ˛ a[y-ÿ≥ h∂p.

ssZhw am\-h-\mbv ˛ sNøpw Imcy-߃krjvSn-I-f-Jn-e¿°pw ˛ \nX-cm-a-Km-lyw.

a¿Xy ico-c-߃ ˛ X∂-[n-hm-k-Øm¬]mh-\-am-°oSpw ˛ ssZhw Bcm-[y≥.

hm\h, am\-htc ˛ \n߃ ho£n-∏n≥FX -k-ap-∂-Xao ˛ a¿Xy ico-c-߃!

X∂psS kv]¿i-Øm¬ ˛ am\-h-`m-hsØssZhn-I-am-°n-Sp-thm≥ ˛ D∂-X-s\-s∂-∂pw.

hm\nse hmkn-Ifpw ˛ ]mcnse Pohn-Ifpw\mYs\ hmgvØs´ ˛ am\-h-tcm-sSm∏w.

Nn¥nb c‡-Øm¬ ˛ aninlm I\n-hmseam\-h-hw-isØ ˛ \qX-\-am-°p-∂p.

]mSn hW-ßoSmw ˛ Ah-\psS Xncp-\mawa∂n-Xn-se-s∂∂pw ˛ hm\n-ep-a-Xp-t]m-se.

]ca]nXm-hn∂pw ˛ kpX\pw dqlmbv°pw]mSm-a-\-h-cXw ˛ Io¿Ø\ Km\-߃.

(]m¿∞-\-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw

(Xq-b-bv...A∂m s]klm...)

hcp-hn≥ tkmZ-ctc \n߃aninlm \maw ]mSn-Sp-hn≥

Hmim-\-I-fm-en-∂n-hnsSAh-s\-∏mSn hW-ßn-Sp-hn≥. hcp-hn≥ tkmZ-c....

hoW-Iƒ ao´n Io¿Øn°mwCuibv X\-b-s\m-sSm-Ø-\niwIgp-X-∏p-d-a-Xn-te-dn-hcpwkpXs\ ]mSn \an-®o-Smw. hcp-hn≥ tkmZ-c.....

ZmhoZp cmPm, h∂mepw!X∏p-I-tf-¥n-∏mSoSmw\n≥h-N-\-߃ Hs∂m-∂mbvC∂o kpZnt\ \nd-th-dn. hcp-hn≥ tkmZ-c.....

t]S-I-ap-ºn¬ F∂-Xp-t]m¬BSn-∏m-Sn-tLm-jn°mwIgp-X-tØ-cn-se-gp-∂≈pwanin-lm-cm-P≥ c£-I-s\. hcp-hn≥ tkmZ-c.....

™³‚G±²@· : F¶¿Øm : teJ-\w : tdmam. 11: 13˛24™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\

aviw: \aps°√mh¿°pw B\µtØmSpw ]XymitbmSpwIqsS \n∂v (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿ØmthRßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: AXyp-∂-X-ß-fn¬ hkn-°p-∂-h-\pw, \nXy\pw i‡-\p-am-b I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: \ns‚ al-Øz-Øns‚ kmZr-iyØn¬ Rß-fpsShwisØ krjvSn-°p-Ibpw \ns‚ A\-¥-amb kvt\l-Øn\pRßsf ]mXo-`q-X-cm-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs∂ kvt\ln°p-∂-h¿°v, hniz-kvX\pw ]nXm-hp-amb A_m-l-an¬ F√m \∑-Ifpw hmKvZm\w sNøp-IbpwXs‚ A`n-jn-‡s‚ shfn-]m-Sn¬ kXy-k- sb ]Jym-]n-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

Hm-im\ Rmb-¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 55: Deivastudikal

109108 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: Rß-fpsS hwi-Øns‚ \miw BK-ln-°mØh\pw,Xn∑-bpsS A‘-Im-c-Øn¬ \n∂pw A\p-Xm-]-tØmsS kXy-Øns‚ ⁄m\-Øn-te°v aS-ßn-h-cp-hm≥ t\m°n∏m¿Øn-cn-°p-∂-h-\p-amb I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m krjvSn-I-fp-sSbpw kjvSmhpw kwc-£-I\pwD÷z-e-]-Im-i-Øn¬ hkn-°p-∂-h-\p-amb I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv)saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpw Btcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: F√m‰ns\bpw Xs‚ Ir]bm¬ \nb¥n®psIm≠ncn°p∂ IcpWm\n[nbmb ssZhta, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]£n°p∂p.kaq: (amd≥ Fkmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: kz¿§Øn¬ kvXpXn°s∏Sp∂h\pw `qanbn¬Bcm[n°s∏Sp∂h\pamb I¿Ømth, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂Sp R߃ At]£n°p∂p.kaq: (amd≥ Fkmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.aviw: RßfpsS I¿Ømhmb aninlmtb, \ns‚hnetbdnb c‡Øm¬ hos≠SpØ k`bv°v kam[m\hpw kwc£Whpw \evIWta. \ns‚ alØz]q¿Æambhchn¬ RßtfmSp IcpWImWn°pIbpw RßsfhnPbioemfnXcm°pIbpw sNøWta.kaq: BtΩ≥.

(]m¿∞\, s]mXpIaw, t]Pv 47...)

@ÓM„±²J ˜Ó³: Jmem Zvildm: shfp-∏m≥Ime P]w(cm-hn-se 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 65, t]Pv 91...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 119

sXivs_m-lvvØm : (seenbmbnteXv, t]Pv 106...)Imtdm-kqkm : (seenbmbnteXv, t]Pv 107...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-IqsS.

Im¿Ωn: ( Ag³N‚Óg A`³dg±² a¬°m avduam) AXyp-∂-X-\mb cmPm-th, \ns‚ cmPXzw F∂pw \ne-\n¬°p-∂-Xm-Ip-∂p. kz¿§-hm-kn-Iƒ \ns∂ \nc-¥cw ]mSn∏pI-gvØp-∂p. Xs‚ aln-a-]-Xm]w ad®p h®v Igp-X-°p-´n-bpsS ta¬ Hmsdt«w ]´-W-Øn¬ ]th-in® \ns∂ ss]X-ßfpw P\m-h-enbpwHmim-\-]mSn G‰p ]d-bp-∂p. \ns‚ h[p-hmb ItØm-en°mk`-sbbpw hnizm-kn-I-fmb R߃ Hmtcm-cp-Ø-tcbpwAkq-b-bnepw hntcm-[-Ønepw \n∂-I‰n \ns‚ ]cn-]m-e-\-bpsS Nnd-In≥Io-gn¬ kwc-£n-°-W-ta. kI-e-Øn-s‚bpw\mYm, Ft∂-°pw.

kaq: BtΩ≥.

aviw: (k-¶o. 100) qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn°phn≥./(Jm-t\m-\m) BZn-bn¬, Imcp-Wy-hm\pw \nXy\p-amb ssZhw/Ahs‚ \∑-bn¬ / At]-£tbm Bh-iytam C√msX/F√m-‰n-t\bpw krjvSn®p. / ka-b-Øns‚ ]q¿WX-bn¬ /Imcp-Wy-Øns‚ Dd-hn-S-amb Pohn-∏n-°p-∂-hs\ / Ah≥`qan-bn-te-°-b-®p. / Ahs‚ P\-\-Øn¬ dqlm-ZvJp-Zvim-bpsS]Jym-]\w ]qcn-X-ambn/ Zm\-ß-fpsS Dd-h-bmb Ahs‚amtΩm-Zo-km-bn¬ / Ah≥ \ΩpsS uan-I-kz- m-hsØ ip≤o-I-cn-®p. / Ahs‚ D]-hm-k-Øm¬ ]nim-Nns\ tXmev]n-°p-I-bpw, Ahs‚ Xesb XI¿°p-Ibpw sNbvXp./ hniz-kvX\pw \oXn-am-\p-amb A_m-l-Øns‚ k¥-Xn-Isf hnip-≤o-I-cn-°p-∂-Xn-\mbn / Ct∂ Znhkw Ah≥ Hmsdt«-an¬]th-in-®p./ Ah¿ X¿°n-®p-\n-∂-t∏mƒ, Ah≥ temI-

Hm-im\ Rmb-¿ : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 56: Deivastudikal

111110 ssZhkvXpXnIƒ

Øns‚ A]-cm-[-߃ £an-®p./ am[p-cy-hm-\pw, Imcp-Wy-hm-\pw, cmPm-°-fpsS cmPm-hpw, / Ir]m-\n-[n-bpw, F√m-‰n-s\bpw kzX-¥-am°n hnip-≤o-I-cn-°p-∂-h-\p-amb anin-lm-tb, / ss]X-߃ Ah-cpsS Ign-hn-\-Xo-X-ambn \ns∂ Hmim-\ -]mSn kvXpXn-®p. / aninlm cmPm-th, Icp-Wm-hm-cn-[n-tb, / tcmKn-Iƒ°v Btcm-Ky-hpw, AI¬®-bn-ep-≈-h¿°pkzoIm-cy-Xbpw / kao-]-ÿ¿°p kwc-£-W-hpw, ]oUn-X¿°vBizm-khpw / Rß-fpsS hwi-Øn\v Zpcn-X-ß-fn¬\n∂ptamN-\hpw c£bpw ]Zm\w sNø-W-ta. / F√m A[-c-ß-fn¬\n∂pw \n\°v kvXpXnbpw al-Øz-hp-ap-≠m-I-s´./I¿Ømhp ]Imiw \¬Ip-∂p. / R߃ Aßsb ]pI-gvØp-∂p.

(XpS¿∂v, s]mXp-I-aw, t]Pv 49...)@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mXKoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

temIw apgp-h≥ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p∂p:k¿hw \h-am°pw ˛ taml-\ -tX-P-t krjvSn-I-sf-√m-cpw ˛ \ns∂ \an-°p-∂p.

kvXpXn-Iƒ ]mSn Ahs‚ apºn¬ ]th-in-°p-hn≥:Zmho-Zp-`-h-\-Øn¬ ˛ \n∂pw h∂-h\mwD∂-X-cm-P-∂mbv ˛ ]mSmw Hmim\m.

Ah≥ \ΩpsS ssZh-amb I¿Øm-hm-sW-∂-dn-bp-hn≥:C∂o kpZn-\-Øn¬ ˛ Ip™n-ss∏-X-߃]mSp-∂-tß-°mbv ˛ kvXpXn-X≥ Hmim-\m.

\ma-√, Ah≥ Xs∂-bmWp \sΩ krjvSn-®-Xv:kotbm≥ ]pXn-Ifpw ˛ \mYs\ hmgvØp∂pHm¿t«w ]qIoSpw ˛ cmP-t∂m-im-\m.

_mhm°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-°pw kvXpXn:\¬h-c-ta-IpI \o ˛ C∂o-Øn-cp-\m-fn¬\n≥ ]p-Iƒ ]m-Sn-Sp-hm≥ ˛ `‡¿ R߃°mbv.

(XpS¿∂v, s]mXp-I-aw, t]Pv 54...)

aq∂p _me-∑m-cpsS KoX-Øn-\p≈ "XdvB'(Xq-b-bv...A∂m s]klm...)

Zmho-Zn≥ kpX-\o-timsbHen-hn≥ Iºp-I-tfm-e-I-fm¬Hm¿t«w \K-cn-bn¬ hc-th‰pIf-¶-a-s‰mcp ss]X-߃.

D∂XhoYn-bn-tem-im\mZmho-Zn≥ kpX-t\m-im\mP\-X-Xn-Iƒ X≥ ]XymiAh-\n¬ ]qcn-X-am-Ip-∂p.

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: \ns‚ kvXpXy¿l-amb XnXz-Øns‚ ad-bv°-s∏-´-Xpw AKm-lyhpw A\p-K-lo-X-hp-amb kz`m-hsØFt∏mgpw R߃ ]mSn-∏p-I-gvØp-Ibpw al-Øz-s∏-Sp-Øp-Ibpw kvXpXn-°p-Ibpw ]Io¿Øn-°p-Ibpw sNøp-∂p._mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,-F-t∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw

(sse°m Gk¬.... Fhn-sS-sbm-fn-°pw....)

ssZh-]n-Xm-hn\p kz¿§-X-e-Øn¬kXXw kvXpXn-I-fp-b¿∂o-S-s´,im¥n PKsØ \bn-®o-S-s´,icWw \c\p e`n-®o-S-s´,Bcm-[-\bpw kvXpXnbpw R߃\n≥ \ma-Øn-\-W-®o-Sp∂p.

_mhm ]pX≥, dqlmsb∂oaqh-cp-sam-∂mbv hmWo-Sp-∂p.Zp¿K-l-atß ssZh-kz-`mhw\c-\-b-\-Øn-\Zriyw Xs∂G‰-hp-ap-Øa cmP≥ \o Xm≥\mY≥am-cpsS \mY≥ \o Xm≥.

]cn-ip-≤≥ \osbm-cp-h≥ amXw_e-hm\pw \osbm-cp-h≥ amXwarXyp-hn-lo-\≥ \otb-I≥Xm≥aln-X-]-`-bn¬ hmWo-Sp-t∂m≥\n≥ kvXpXn R߃ ]mSo-Sp-∂p.Cutim-an-inlm hgn-bm-sb-∂pw.

AXyp-∂-X-\psS kpX-\n-h-\-t√m,c£-I-\q-gn-°n-h-s\-∂mfpw\c-Ip-e-]m]w Npa-en¬XmßpwssZh-Øn≥ Ip™m-Sn-h-\-t√m.

Hm-im\ Rmb-¿ : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 57: Deivastudikal

113112 ssZhkvXpXnIƒ

XmX≥ Xs‚ he-Øp-]-hn-jvT≥\mYm, bmN\ tI´-cp-tf-Ww.

Fs¥-∂m¬ \o ssZhw Xs∂\mY≥ \osb-∂-dnhq R߃R߃t°m \o cmPm-ht√m;c£-I\mw \o XpW-tb-Ip∂p]m]w t]m°pw \ns∂-Øs∂ImØp-I-gn∏q IÆp-I-sf-√mw.

\mYm, \n≥ ]nb-Xm-X-\p-atßdqlm-bvs°-∂-Xp-t]mse \n\°pw\nXyw `qhn-Xn¬ \n∂p \nc¥wkvXpXn-Ko-X-ß-fp-b¿∂o-Ss´;Cs∂-∂-Xp-t]m-se-∂m-tf°pw\n≥ kvXpXn apJ-cn-X-am-boSs´.

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 60...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...k¶o¿Ø\w: 8, t]Pv 95...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 120(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)

sXivs_m-lvvØm : (k]mbnteXv, t]Pv 111...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

AXyp∂Xßfn¬..., kz¿§ÿ\mb..., t]Pv 23...aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, D∂-X-a-l-Øz-Øns‚ cmPm-th,kuay\pw _lp-am-\n-X-\pw, i‡\pw al-Øz-]q¿Æ-\pw,[oc\pw Ign-hp-‰-h-\pw, ]X-dm-Ø-h\pw Ir]m-\n-[n-bp-amb\ns∂ R߃ \nc-¥cw Bcm-[n-°p-Ibpw kvXpXn-°p-Ibpw G‰p ]d-bp-Ibpw sNøp-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw\mY\pw, _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,- F-t∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 118:1) ssZh]am-W-߃ ]men-®p-sIm≠v /\njv°-f-¶-cmbn Pohn-°p-∂-h¿ / mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p. (Jm-t\m-\m) anin-lm-tb, \ns‚ CjvSw \nd-th-‰p-hm≥ _e-lo-\-\mb Fs∂ klm-bn-°-W-ta.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZh-]-am-W-߃ ]men-®p-sIm≠v /\njv°-f-¶-cmbn Pohn-°p-∂-h¿ / `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

Ahs‚ CjvSw \nd-th-‰p-∂-hcpw / lrZ-b-]q¿∆wAhs\ At\z-jn-°p-∂-hcpw / `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

Ah¿ ZpjvSX ]h¿Øn-°msX / Ahs‚ hgn-I-fn-eqsS k©-cn-°p-∂p.

\ns‚ \nb-a-ß-sf√mw ]men-°-W-sa∂v / \o I¬]n-®n-´p-≠-t√m.

\ns‚ ]am-W-ß-f-\p-k-cn-°p-hm≥ / Fs‚ am¿§-߃ I-a-s∏-Sp-Ø-W-ta.

\ns‚ Iev]-\-]-Imcw Pohn-®m¬ / Rm≥ Hcn-°epw\ncm-i-\m-hp-I-bn-√.

\ns‚ \oXn-hn-[n-Iƒ ]Tn-°p-tºmƒ / \njvI-]-S-ambn Rm≥ \n\°p \µn ]d-bpw.

\ns‚ \nb-a-߃ Rm≥ ]men-®n-´p≠v / \o Fs∂Dt]-£n-°-cp-tX.

(Jm-t\m-\m) anin-lm-sb, \ns‚ CjvSw \nd-th-‰p-hm≥/_e-lo-\-\mb Fs∂ klm-bn-°-W-ta.

(k-¶o. 118.2) \ns‚ ]am-W-߃ A\p-k-cn-®m¬ /bphm-°ƒ ]m]-Øn¬ hogp-I-bn-√.

(Jm-t\m-\m) I¿Ømth, \ns‚ kvt\l-Øm¬ Fs∂Biz-kn-∏n-°-Wta / \ns‚ kphn-ti-j-Øm¬ _me-\mbFs∂ ⁄m\n-bm-°-W-ta.

lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ tXSn / \ns‚ \nbawewLn-°p-hm≥ / Fs∂ A\p-h-Zn-°-cp-tX.

\n\°p hntcm[-ambn ]m]w sNøm-Xn-cn-°p-hm≥ /Rm≥ \ns‚ \nb-a-߃ A\p-k-cn-°pw.

I¿Øm-th, \o hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p. / \ns‚Iev]-\-Iƒ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

\ns‚ \oXn-hn-[n-I-sf√mw / Rm≥ Dcp-hn-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.

k¿∆ kº-Øn-ep-ap-]-cn-bmbn / \ns‚ \nb-asØRm≥ kvt\ln-®p.

\ns‚ Iev]-\-I-sf-∏‰n [ym\n-°p-Ibpw / \ns‚am¿§-ß-sf-∏‰n Nn¥n-°p-Ibpw sNbvXp.

Hm-im\ Rmb-¿ : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 58: Deivastudikal

115114 ssZhkvXpXnIƒ

\ns‚ ]am-W-ß-fn¬ Rm≥ B\-µn°pw / \ns‚hm°p-Iƒ Rm≥ hnkva-cn-°p-I-bn-√.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, \ns‚ kvt\l-Øm¬ Fs∂Biz-kn-∏n-°-W-ta. / \ns‚ kphn-ti-j-Øm¬ _me-\mbFs∂ ⁄m\n-bm-°-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn / BZn-apX¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥.aviw: ssZh-ta, \n\°p kvXpXn / lt√-epøm, lt√-epøm, lt√-epøm / I¿Øm-th, Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.

sXivs_m-lvØm, t…mkm : s]mXpIaw, t]Pv 84...

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m(_v F¥m≥ k]m.... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

I¿Ømhp \√-h-\m-Ip∂p; Ahs‚ A\p-Klw Ft∂°pw:

\mY≥ sNm√n injy-scm-Smbvt]mIpI \n߃ Kma-Øn¬Hcp sNdp-K¿±`-ap-≠-hnsSBcpw AXns\ XS-bn-√.sNm√pI \n߃ Ah-tcm-Smbv\mY≥ AXns\ tXSp-∂p.

Ah\p \µn ]d-bpI; Ahs‚ \maw ]pI-gvØpI:

kvIdn-bm-\nhym ]h-Nn®p:Igp-X-tØ-cn-se-gp-s∂≈pw\r]\mw kotbm≥ \mY-\-h≥;Ah-\psS hn\bw hnkva-b-ta_me-I-hrµw tLmjn-®pD∂X hoYn-bn-tem-im-\m.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

P\-\-Xn-sbm-∂mbv hkvX-߃hoYn-Iƒ \osf hncn-°p-∂p.D®-kz-c-Øn¬ ]mSp∂p\nhym-h-N\w \nd-th-dm≥kotbm≥ ]pXn tamZ-sam-tS,FXn-tc-‰-hs\ ]W-an-®p.

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, kz¥w kØsb ad-®p-h-®p-sIm≠v

Hmsdt«w ]´-W-Øn¬ ]th-in® \ns∂ inip-°fpwss]X-ßfpw Hmim\ ]mSn ]Io¿Øn-®p. Ah-tcmSptN¿∂p Rßfpw \nc-¥cw \ns∂ Bcm-[n-°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw G‰p-]-d-bp-Ibpw sNøp∂p. kI-e-Øn-s‚bpw\mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

_me-I-hrµw Dƒ°-ÆmsekpX-s\-°≠p [\yX t\Sn.

kpX-t\m-sb-∂m¬ X∂psS hn\bwtemI¿s°√mw sXfn-hm-bv Im-´n.

am\-h-c-Jnew hm\-h-scm∏wHmi-\- I-fm¬ kvXpXn ]mS-s´.

\n∂psS \maw D∂-X-sa∂pwam\-h-_p-≤n-°m-Kmlyw Xm≥.

_mhmbv°pw XncpkpX\pw ]mh-\˛dqlmbv°pw kvXpXn-bp-≠m-Is´.

BZn-ap-X-evt°-bn∂pw \nXy-hp˛ambn `hn-®o-S-s´, BtΩ≥.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \aps°√mh¿°pw B\µtØmSpw ]XymitbmSpwIqsS \n∂v (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)“I¿Ømth Rßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: AXyp-∂-X-ß-fn¬ hkn-°p-∂-h-\pw, \nXy\pw i‡-\p-amb I¿Øm-th, \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Icp-Wm-hm-cn[nbpw ]m]n-Isf HuZm-cy-]q¿∆w \oXo-I-cn-°p-∂-h-\p-amb I¿Øm-th, \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m krjvSn-I-fp-sSbpw kjvSmhpw kwc-£-I\pwD÷ze ]Im-iØn¬ hkn-°p-∂-h-\p-amb I¿Øm-th,\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.

Hm-im\ Rmb-¿ : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 59: Deivastudikal

117116 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: A\p-Xm-]n-Iƒ°v henb ]Xymi \¬In-b-h\pw Np¶-°m-scbpw ]m]n-I-sfbpw kzoI-cn®v Ahsc ip≤o-I-cn-®-h-\p-amb I¿Øm-th, \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]oUm-k-l-\-Øn\pw ac-W-Øn\pw apt∂m-Sn-bm-bn, iXp-°-fpsStaep≈ Xs‚ hnP-bhpw al-Øzhpwshfn-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw Ah-cpsS Ahn-th-I-sØbpw Hu≤-Xy-sØbpw iIm-cn-°p-∂-Xn-\p-ambn al-Øz-]q¿Æ-\mbnHmsdt«w ]´-W-Øn¬ ]th-in® I¿Ømth, \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k`-bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv)saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,\nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kz¿§-hm-kn-I-fm¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h\pw qan-bn¬ qhm-kn-I-fm¬ Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-amb\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \n∂n¬ hniz-kn-°p-I-bpw, Hmim\ KoX-ß-fm¬ \ns∂ kvXpXn-°p-IbpwsNøp∂ hnizm-kn-I-fmb Rßsf c£n-°p-Ibpw kam-[m-\-Øn-te°p \bn-°p-Ibpw sNø-W-ta. hnP-b-io-em-fn-X\pw RßfpsS cmPm-hp-amb anin-lm-tb, Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(tijw, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥Hº-Xmw-aWnP]w

(D®-I-gn™v 3 aWn)k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...

k¶o¿Ø\w: 147, t]Pv 104... (As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 121(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)

sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 115...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

]oUm-\p- -h-hmcw: Xn¶ƒ(Hm-im\ Rmb-dmgvN sshIn v Bcw- n-°p-∂p)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In v 6 aWn )

k-¶o¿Ø\w hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 23...aviw. (k-¶o. 18) Fs‚ _ehpw tIm´-bp-amb I¿Ømth,/Rm≥ \ns∂ kvt\ln-°p∂p./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm,lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) Fs‚ _ehpw tIm´-bp-amb I¿Øm-th,/Rm≥ \ns∂ kvt\ln-°p-∂p.

Rm≥ \nt∂mSp ]m¿∞n-®p-sIm≠v / Fs‚ iXp-°-fn¬\n∂p c£- t\-Spw.

ac-W-Øns‚ Xnc-am-e-Iƒ / Fs∂ hebw sNbvXn-cn-°p-∂p.

hn\m-i-Øns‚ ]hm-l-߃ / Fs∂ b-s∏-Sp-Øp-∂p.ih-°p-gn-bpsS Ipcp-°p-Iƒ / Fs∂ Np‰n-bn-cn-°p-∂p.ac-W-Øns‚ sIWn-Iƒ / Fs∂ t\cn-Sp-∂p.t¢i-ap-≠m-b-t∏mƒ Rm≥ I¿Øm-hns\ hnfn®p:/

Fs‚ ssZh-tØmSp Rm≥ ]m¿∞n-®p.Fs‚ ]m¿∞\ Ahs‚ ]°-seØn:/ hnip≤

aµn-c-Øn-en-cp∂v Ah≥ AXp tI´p.`qan sR´n-hn-d-bv°p-Ibpw / ae-bpsS ASn-Ø-d-bn-f-

Ip-Ibpw sNbvXp:/ Fs¥-∂m¬ Ah≥ tIm]n-®p.tIm]-Øns‚ ^e-ambn [qa-]-S-e-ap-b¿∂p:/ Ahs‚

apJ-Øp-\n∂pw Xos∏mcn ]d∂p:/ I\-ep-Iƒ IØnPzen-®p.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 60: Deivastudikal

119118 ssZhkvXpXnIƒ

Ah≥ BImiw Nmbn®p Xmsg-bn-dßn:/ ]mZ-Øn-\-Sn-bn¬ taLw \n∂n-cp-∂p.

tImth-∑m-cp-sS-ta-en-cp∂v Ah≥ k©-cn®p:/Im‰ns‚ Nnd-Ip-sIm≠v ]d-∂p.

Ccp-´ns\ Ah≥ Xnc-»o-e-bm°n:/ A‘-Im-chpwBIm-i-ta-Lhpw / Ah≥ IqSm-c-hp-am-°n.

IqSm-c-Øns‚ tim -bm¬ / a™p-I´ Xo°-\-embn amdn.BIm-i-Øn¬ I¿Ømhv CSn apg°n:/ AXyp-∂-

Xs‚ i_vZw ams‰m-en-s°m≠p:/ a™p-I-´bpw Xo°-\-ep-ap-≠m-bn.

Ah≥ AkvX-sabvXv Ahsc NnX-dn®p:/ an∂¬sIm≠v Ahsc tXmev]n-®p.

Ahs‚ imk-\-bmepw/ tIm]-Øns‚ NqSn-\mepw/\o¿®m-ep-I-fp-≠m-bn.

`qan-bpsS ASn-Ø-d-Iƒ \·-ambn:/ D∂-X-Øn¬\n∂p ssI\o´n/ Ah≥ Fs∂ D-≤-cn-®p.

s]cp-sh-≈-Øn¬\n∂v/ Ah≥ Fs∂ tImcn-sb-Sp-Øp.

i‡-cmb iXp-°-fn¬\n∂v/ Ah≥ Fs∂tamNn®p:/ DK-ssh-cn-I-fn¬\n∂p c£n-°p-Ibpw sNbvXp.

A\¿∞-Im-eØv Ah-scs∂ BI-an®p:/ F∂m¬I¿Ømhp klm-b-Øn\p h∂p.

Hcp hnim-e-ssa-Xm-\-Øn-tebv°v/ Ah≥ Fs∂B\-bn®p.

Fs∂ kvt\ln-®n-cp-∂-Xn-\m¬/ Ah≥ Fs∂c£n-®p.

Fs‚ hnip-≤n-s°mØ ]Xn-^ew/ I¿ØmhvF\n°p \evIn.

Fs‚ Ic-ß-fpsS ]cn-ip-≤n-s°m-Ø-hÆw/ Ah≥F\n°p kΩm\w X∂p.

I¿Øm-hns‚ hgn-bn-eqsS Rm≥ \S∂p:/ ]m]waqew ssZh-Øn¬ \n∂v AI-∂n-√.

Ahs‚ Znhy-I-ev]-\-Iƒ Ft∏mgpw Fs‚ I¨ap-ºn-ep-≠m-bn-cp∂p:/ Rm≥ Ahs‚ B⁄ ewLn®n-´n-√.

Ahs‚ apºn¬ Rm≥ \njv°f-¶-\m-bn-cp∂p:/Rm≥ ]m]Øn¬\n∂v Hgn-™p-am-dn.

Fs‚ \oXn-°n-W-ßnb ]Xn-^ew/ I¿ØmhvF\n°p \¬Ip-Ibpw sNbvXp.

Fs‚ Ic-ß-fpsS ]cn-ip-≤n-s°m-Ø-hÆw/ Ah≥F\n°p kΩm\w X∂p.

]cn-ip-≤-t\mSv Ah≥ ]cn-ip-≤-\m-bpw,/ kXy-hm-t\mSp kXy-hm-\mbpw h¿Øn-°p-∂p.

]c-am¿∞nbv°v Ah≥ ]c-am¿∞n-bm-bn-cn°pw /I]-S-_p-≤n-tbmSv I]-S-ambpw h¿Øn-°pw.

Ffn-b-hsc Ah≥ Db¿Øp-I-bpw, / Al-¶m-cn-IsfXmgvØp-Ibpw sNøp-∂p.

I¿Øm-th, \o Fs‚ ]Im-i-am-Ip∂p:/ ssZh-ta,F∂n-ep≈ A‘-Im-c-sa√mw/ \o AI-‰n-°-f-bp-∂p.

\ns‚ klm-bsØ Bi-bn-®p-sIm≠v/ Rm≥ssk\y-\n-c-Isf t\cn-Spw.

\ns‚ i‡n-bn-ep-d-®p-\n-∂p-sIm≠v/ GXp ]Xn-_-‘hpw Rm≥ XcWw sNøpw.

ssZh-Øns‚ hgn-Iƒ ]cn-ip-≤-am-Wt√m:/ Ahs‚hN-\-߃ kXy-am-Ip-∂p.

Xs∂ Bi-bn-°p-∂-h-sc-sb√mw/ Ah≥ klm-bn-°pw.

I¿Øm-h-√msX thsd ssZh-an√;/ ssZh-sØ-t∏mse i‡-\mbn a‰m-cp-an-√.

Ah≥ i‡n-sIm≠v Fs‚ Ac-ap-dp-°p-Ibpw /Fs‚ hgn kpc-£n-X-am-°p-Ibpw sNøp-∂p.

Ie-ams\ sh√p∂ thKw / Fs‚ Imep-Iƒ°vAh≥ \¬In/ Fs∂ Db¿Øn -\n¿Øp-Ibpw sNbvXp.

bp≤w sNøp-hm\pw hn√p Ipe-bv°p-hm\pw/ Fs‚Ic-ßsf A`y-kn-∏n®p:/ c£-bpsS ]cnN F\n°p \¬Ip-Ibpw sNbvXp.

\ns‚ he-ØpssI Fs∂ Xmßn:/ F\n°p th≠]cn-io-e-\hpw \¬In.

Fs‚ hgn-Iƒ \o hnim-e-am°n:/ AXn-\m¬ Fs‚Imep-Iƒ hgp-Xn-bn-√.

Fs‚ iXp-°sf Rm≥ ]n¥p-S¿∂p ]nSn°pw:/Ahsc \nl-\n-°msX Rm≥ aS-ßp-I-bn-√.

Rm≥ Ahsc ASn-®p-hogvØpw:/ Fgp-t∂ev°p-hm≥i‡n-bn-√msX/ Ah¿ Fs‚ Imev°¬ hogpw.

bp≤-Øn-\p-th≠n \o Fs∂- i-‡-\m°n/ iXp-°sf F\n°p Iogvs∏-Sp-Øn.

Fs‚ apºn¬h-®p-Xs∂/ \o Ahsc kwl-cn-®p-I-f-bpw.Fs∂ shdp-°p-∂-h-sc-sb√mw/ \o \n»-_vZ-cm-°pw.Ah¿ D®-Øn¬ \ne-hn-fn-®mepw/ Bcpw Ahsc

klm-bn-°pI-bn√:/ Ah-cpsS ]m¿∞\ I¿Ømhp ihn-°pIbpan--√.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 61: Deivastudikal

121120 ssZhkvXpXnIƒ

Im‰n¬ ]d-°p∂ [qfn-t]mse/ Ahsc Rm≥ NnX-dn-®p-I-fbpw./ sNfn-t]mse Ahsc Rm≥ Nhn-´pw.

P\-Øns‚ Ie-l-ß-fn¬\n∂v/ \o Fs∂ c£n-°-W-ta.

Fs∂ hnPm-Xo-b-cpsS Xe-h-\m-°-Wta/ Rm\-dn-bm-Ø-h¿ Fs∂ A\p-k-cn-°s´/ A\y-cm-Py-°m¿ F\n°pIogvs∏-´n-cn-°-s´.

Ah¿ b-tØm-Sp-IqsS/ tIm -I-fn¬\n∂p ]pd-Øp-h-c-s´.

I¿Ømhv F∂pw Pohn-°p∂p/ Fs∂ ]men-°p-∂-h≥ hmgvØ-s∏-´-h-\m-Is´:/ c£-I-\mb ssZhw ]pI-gvØ-s∏-S-s´.

Ah≥ Fs∂ c£n-°p-Ibpw/ hnPm-Xo-bscF\n°p Iogvs∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvXp.

sshcn-I-fn¬\n∂pw hntcm-[n-I-fn¬ \n∂pw / Ah≥Fs∂ tamNn®p:/ ZpjvS-∑m-cn¬\n∂v Fs∂ c£n-®p.

BI-bm¬ hnPm-Xo-b-cpsS apºn¬ / \n\°p Rm≥\µn-]-dbpw:/ \ns‚ \maw Rm≥ ]mSn-∏p-I-gvØpw.

\ns‚ cmPm-hns\ \o hnP-bn-∏n®p:/ A`n-jn-‡-\mb Zmho-Zn-t\mSpw/ At±-l-Øns‚ k¥-Xn-I-tfmSpw /\o IcpW ImWn-°p-Ibpw sNbvXp.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-epøm, lt√-epøm, lt√-ep-øm.

(Hm-\okm ZJvZw hsc, s]mXp-Iaw t]Pv 27...)

fKÒ³J±² š²³\²kO±s : Hm\okm ZJvZw : ]q¿∆- KoXw(_v F¥m≥ k]m.... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

Im -cphn tXSn \S-°p∂ am≥t]-S-sb-t∏mse:

Bcp-t≠-Im≥ angn-\o¿®m¬\n¿Ω-e-amIpw am\-khpws]mdp-Xn-bn-c°pw IÆo-cpw.Xncp-ap-ºn¬ Rm≥ sX‰n-t∏mbvPohn-X-sa√mw ]mgm°nhy¿∞-X-sb-s∂-b-e-´p-∂p.

Fs‚ ]c-tZ-i-hmkw \o≠p-t]m-Ip∂p:sIWn-I-sfm-cp°pw \oNs‚he-bn¬ Rm≥ hoW-Xn-thKw

F∂psS kq£-°p-d-hmse.ssIIƒ \o´n \mYm \oi‡n-sb-\n-°n-tß-I-Wta\oN-s°-Wn-Iƒ XI¿ØoSm≥.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:I\ym-tacn amXm-hn≥]m¿∞-\-aqew `‡-∑m¿]m]-s°-Wn-I-fI-‰s´.\nd-th-‰s´ Xncp-hnjvSwsNbvXn-I-fmepw hm°mepw\n≥ kvXpXn ]mSn hW-ß-s´.

BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥:Iev]\ Im°pw kn≤-∑m¿,\nhy¿, «ol¿, a¬∏m-∑m¿,\nW-km-£n-Ifpw sshZn-Icpw,A¿∏n-X-scm∏w \nev°s´;`‡-sc-sb∂pw Im°-WtaZpjvSs\ Zqsc-b-I-‰-W-ta.

P\-ß-sf√mw BtΩ≥ BtΩ≥, F∂p-ZvtLm-jn-°s´:]mh\ dqlm s\bvtXm-cm˛taml-\-hkvXw R߃°mbv\¬Inb XmXm am¿ tXmam,\n∂psS aIpSw kz¿§-Øn¬R߃s°∂pw amXr-I-bmbvan∂n-hn-fßn ekn-°-s´.

(Hm-\okm Zvhmk¿ hsc I¿Ω-I-aw, t]Pv 30...)

ˆ±²C²³J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvhmk¿ : DØ-c- KoXw(lm-te≥ sIme-tl≥.... Dƒs°m-≈p∂p I¿Øm-hn≥....)

kz¿§-Øn¬ hkn-°p-∂-h-t\, \ns‚ -]-°-te°v Rm≥ IÆp-I-fp-b¿Øp∂p:

kz¿§-ÿn-X\mw I¿Øm-th,\n∂psS khnt[ F≥ angn-Iƒ\n∂n-jvS-Øm-ses∂ sa\™pPoh-\n-te°p \bn-s®-s∂.kuJyw I\n-hm¿t∂-I-WtathZ-\-Iƒ \o \o°-WtaId-bn-√m-sØmcp sshZy≥ \o]Xn-^-e-an√m NnIn-’-I-\pw.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 62: Deivastudikal

123122 ssZhkvXpXnIƒ

\ns‚ ImcpWyw AXn-thKw Rßsf klm-bn-°s´:

Icp-Wm-hm-cn-[n-bm-boSpw\mYm, tIgp∂o Zmk¿ssIIƒ \o´n \n≥]-°¬I\n-hm-bn-hsc tIƒ∏q \o.]m]-I-S-߃ t]m°o \oZpjvS-\n¬\n∂pw c£n®q\n≥ Xn-cp-hnjvSw \nd-th-‰m≥\¬I-Wta hc-Zm-\-߃.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

I\ym-tacn amXmhpw]mX-sbm-cp-°nb tbml-∂m≥]tXmkv ]utemkv «ol-∑m¿kphn-ti-j-Icpw kvtY^m\pwa¬∏m-∑mcpw tXmambpwKoh¿§okpw km£n-Ifpw\nZ-bn-em-≠-h-sc-√mcpw]m¿∞n-°s´ R߃°m-bv.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

\nXy-]n-Xm-hn≥ ]m¿iz-Øn¬aln-a-b-Wn™p hncm-Pn°pwXmhI ]mh\ saømseD∂-X-am°n \c-hw-iw.Poh≥ \¬Ipw dqlm-bm¬,…ohm X∂psS ]`-bm-se,k`sb ]mh-\-bm°o \oc£m-I¿Ωw kvXpXy¿lw.(]m¿∞\, ]cn]mh\\mw, ]m¿∞\...Hm-\okm Zvdwim hsc

t]Pv 32... \mep hmb\Ifpw AhtbmS\p_‘n® KoXßfpw a‰pwJp¿_m\bntet∏mseXs∂. kphntijw Hgnhm°mhp∂X√. c≠mwImtdmkqkmbpsS kabØv ap´nt∑¬ \nev°p∂p,)

hmb\IƒsJdvbm\m 1: D¬∏Øn 35:1˛15+27-˛29sJdvbm\m 2: tPmjzm 22:10-˛20F¶¿Øm: F_m-b 2:1-˛18Gh≥Kmentbm≥: tbml 11:17-˛45

A…³gѲJ š²³\²kO±s : Hm\okm Zvdwim : kmbm” KoXw(_nIo-tØm≥.... I¿Øm-hn¬ Rm≥ ZrV-am-bn.....)

Ckm-tb-ens‚ CS-b-\mb I¿Ømth, tIƒ°-Wta:

c£-I-\m-boSpw\mY≥ \√n-S-b≥/ Im°p-∂-Jn-e-sc-bpw.\mYm, he-Xp-I-c-Øm¬ \oIcp-Wsbm-sSs∂ \bn-®mepwZmk-c-Wbv°pw KoX-߃Ir]-bm¬ ssIs°m-≠o-S-WtaFs∂∂pw ˛ kpX-cn¬ I\n-b-W-ta.

Ahsc kwc-£n®v \nXy-X-bn-te°p \bn-°-Wta:

]m]m-[n-Iy-Øm¬Bi \in-®-h-cmbv/ Xo¿∂p Zmk-∑m¿.F¶n-ep-ap-≈n¬ sXfn-bp∂pBi-I-tfIpw \n≥h-N\wtNmZn-t∏m¿°p e`n-°p∂p\mYm, thZ\ \o°-WtaFs∂∂pw ˛ kpX-cn¬ I\n-b-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

GtZ≥ tXm´-Øn¬Poh≥ hr£-Øn¬/ …ohm tim`n∏q:]mh-\-thZn hr£-Øn¬Cutim X∂psS _en-bmIpwa¿Xy\p Poh≥ \¬Ip∂cl-ky-°-\n-Iƒ hnf-bp∂pAh-s\∂pw ˛ Poh≥ \¬Ip-∂p.

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Al³l³S @M³cÓ@± ² Bemlm lv\m\m) Zbm-]q¿Æ-\mbssZh-ta, \ns‚ Ir]m-[n-Iy-Øm¬ Rß-fn¬ I\n™vRß-fpsS ]m¿∞-\-Iƒ°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta. \ns‚ Xncp-°p-am-cs‚ ]oUm-\p-`-hsØ kvacn-°p-Ibpw BN-cn-°p-Ibpw sNøp∂ Rßsf \nc-¥cw \ns‚ ]cn-]m-e-\-bn¬kwc-£n-°-W-ta. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ Rß-fpsS Bi-bhpw ]Xym-ibpw F∂pw Ft∂°pw \o amX-am-Ip-∂p._mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 63: Deivastudikal

125124 ssZhkvXpXnIƒ

A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 28) I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p-∂p, / \o au\w Pn-°-cptX/ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-

°p∂p/ \o au\w `Pn-°-cp-tX.\o \n»-_vZ-\m-bn-cp-∂m¬ / Rm≥ B]-Øn¬ hoWp-

t]m-Ipw.s\Sp-ho¿t∏msS Fs‚ Ic-߃ / \ns‚ ]°-te°p

Rm\p-b¿Øp∂p / Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-W-ta.ZpjvS-∑m-tcmSpw ]m]n-I-tfm-Sp-sam∏w / \o Fs∂ FÆ-

cp-tX.Ab¬°m-c\v Ah¿ awKfw t\cp∂p / F¶nepw

Ah-cpsS lrZbw Xn∑- \n-d-™-Xm-Ip-∂p.Ah-cpsS AIr-Xy-߃s°m-Ø-hÆw / \o Ahsc

in£n-°-Wta.I¿Øm-hns‚ ]hr-Øn-Iƒ Ah-K-Wn-®-Xn-\m¬/

Ah≥ v Ahsc \in-∏n°pw: / ]ns∂ Ahsc kap-≤-cn-°-bp-an-√.

I¿Ømhv hmgvØ-s∏-´-h-\m-Is´: / Fs¥-∂m¬Ah≥ Fs‚ ]m¿∞\ tI´p:/ Ah≥ Fs‚ klm-bhpw_e-hp-am-Ip-∂p.

Rm≥ Ahs\ A`bw ]m]n®p:/ Ah≥ Fs∂klm-bn-°p-Ibpw sNbvXp.

Io¿Ø-\-߃ ]mSn-s°m≠v / Rm≥ Ahs\ kvXpXn-°pw.I¿Ømhp Xs‚ P\-Øns‚ i‡n-bm-Ip∂p / Xs‚

A`n-jn-‡s‚ c£-bp-am-Ip-∂p.\n\-°-h-Im-i-s∏´ P\sØ / kwc-£n-®-\p-K-ln-

°pIbpw/ \nXyw ]men-°pIbpw sNø-W-ta._mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(tijw lqØmΩmh-sc, s]mXp-Iaw, t]Pv 40...)Ag³‡³O²S : lqØmΩm : apZ-h-bv°¬ ]m¿∞\

Im¿Ωn: Rß-fpsS cmPmhpw hnP-b-io-em-fn-X-\p-ambCutim-tb, \nXy-]n-Xm-hns‚ ]Im-i-ta, Bcw-`-an-√m-Ø-h\pw ka-b-Øn-\-Xo-X-\p-amb ]pXm, \ns∂ R߃kvXpXn-°p-∂p. kjvSm-hmb \ob-√msX R߃°v thsdBi-bhpw ic-W-hp-an-√. Bcw`w apX¬ \ns∂ ]km-Zn-

∏n® sXc-s™-Sp-°-s∏´ \oXn-am-∑m-cpsS ]m¿∞-\-bm¬,\ns‚ ]oUm-\p-`-hsØ ]tXy-I-ambn BN-cn-°p∂ ]m]n-Ifpw _e-lo-\-cp-am-b, Rß-fpsS sX‰p-Ifpw Ip‰-ßfpw£an-°p-I-bpw, ]oU-I-fn¬ Rßsf Biz-kn-∏n-°p-I-bpw,Rß-fpsS bmN-\-Iƒ°p-Ø-c-a-cp-fp-I-bpw, at\m-⁄-amb\ns‚ ]Im-i-Øn-te°v Rßsf \bn-°p-Ibpw sNø-W-ta. \ns‚ kPoh …ohm-bm¬, cl-kyhpw ]c-ky-hp-ambF√m D]-Z-h-ß-fn¬\n∂pw Rßsf kwc-£n-°-W-ta.Ct∏mgpw X Ft∏mgpw Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

a¿ao-km-h-sc, s]mXp-I-aw, t]Pv 44...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 1) ZpjvSs‚ D]-tZiw tIƒ°m-Ø-h\pw / ]m]n-bpsS hgn-bn¬ \S-°m-Ø-h\pw / `mKy-hm-\m-Ip-∂p.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) \ns‚ \pIw hln-°p-Ibpw /cm]-I¬ \ns‚ \nb-a-sØ-∏‰n [ym\n-°p-Ibpw sNbvX-h\p `mKyw.

ZpjvSs‚ D]-tZiw tIƒ°m-Ø-h\pw / ]m]n-bpsShgn-bn¬ \S-°m-Ø-h\pw / `mKy-hm-\m-Ip-∂p.

]c-Zq-j-I-tcmSp kl-h-kn-°m-Ø-h\pw / cm]-I¬ssZh-]-am-W-sØ-∏‰n [ym\n®v / AXn-em-\-µn-°p-∂-h\pw`mKy-hm-\m-Ip-∂p.

B‰p-Xo-csØ hr£-tØmSv / Ahs\ kmZr-iy-s∏-Sp-Ømw.

Ce hmSmsX AXp hf-cp-Ibpw / Ime-am-Ip-tºmƒImbv°p-Ibpw sNøp-∂p.

AXp-t]m-se-Xs∂ Ahs‚ F√m ]hr-Øn-Ifpw/^e-k-ar-≤-am-bn-Øo-cp-∂p.

F∂m¬ ZpjvS-∑m¿ Aß-s\-b√;/ Im‰Øp ]d-°p∂ ]Xn-cp-t]m-se-bm-Ip-∂p.

\oXn-hn-[nsb t\cn-Sp-hm≥ / Ah¿°p Icp-Øp-≠m-hp-I-bn-√.

\oXn-am-∑m-cpsS at≤y \nev°p-hm≥ / ]m]n-Iƒi‡-cm-hp-I-bn-√.

\oXn-ams‚ hgn I¿Ømhp Im°p∂p / ZpjvSs‚hgn \mi-Øn-te°p \bn-°pw.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 64: Deivastudikal

127126 ssZhkvXpXnIƒ

(Jm-t\m-\m) \ns‚ \pIw hln-°p-Ibpw / cm]-I¬\ns‚ \nb-a-sØ-∏‰n [ym\n-°p-Ibpw sNbvX-h\p `mKyw.

(k-¶o. 2) hnPm-Xo-b¿ F¥n\p Ie-ln-°p∂p? / P\-߃ F¥n\p apdp-ap-dp-°p∂p?

(Jm-t\m-\m) hnth-I-an-√mØ IpXn-c-sb-t∏mse / [n°m-cn-Iƒ i‡n-]m-]n®v / anin-lmsb Ipcn-in¬ Xd-®p.

I¿Øm-hn\pw Ahs‚ A`n-jn-‡-\p-sa-Xn-cmbn /`qan-bnse cmPm-°-∑m¿ Zpcm-tem-N\ \S-Øn.

Xß-fpsS Nß-e-Iƒ s]m´n®v / \pIw X´n-°-f-bp-hm≥ Ah¿ Btem-Nn-®p.

AXyp-∂-X≥ AXp I≠p Nncn-°pIbpw / I¿ØmhvAhsc ]p—n-°p-Ibpw sNøpw.

Ah≥ tIm]n®p kwkm-cn-°p-Ibpw / Ahsc `b-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøpw.

Fs‚ hnip≤ ae-bmb skln-tbm-\n¬ / Fs‚cmPm-hns\ Rm≥ hmgn®p. / Rm≥ I¿Øm-hns‚ DS-ºSnhnfw-_cw sNøpw.

"\o Fs‚ ]pX-\m-Ip∂p'sh∂pw / "C∂p Rm≥ \ns∂P\n-∏n®p'sh∂pw / I¿Ømhv Ft∂mSv Acp-fn-s®-bvXp.

Ft∂mSp \o Bh-iy-s∏-Sp-sa-¶n¬ / hnPm-Xo-bsc\n\-°-[o-\-am-°n-Ø-cmw.

`qan-bn-se F√m tZi-ßfpw / \n\°p Rm≥ hn´p-X-cmw.

Ccp-ºp-Z-WvUp-sIm≠p \o Ahsc cn°pw / a¨]m-X-߃t]mse \o Ahsc XI¿°pw.

cmPm-°-∑mtc, CXp Kln-°p-hn≥ / `qan-bpsS A[n-]-∑msc i≤n-°p-hn≥ / `‡n-]q¿hw Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.

As√-¶n¬ Ah≥ tIm]n-°pIbpw / hgn-bn¬h®p\n߃ \in-°p-Ibpw sNøpw.

Fs¥-∂m¬ Ah≥ s]s´∂p Ip]n-X-\m-Ipw./Ahs\ Bi-bn-°p-∂-h¿ `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) hnth-I-an-√mØ IpXn-c-sb-t∏mse / [n°m-cn-Iƒ i‡n -]m-]n®v / anin-lmsb Ipcn-in¬ Xd-®p.

(k-¶o. 3) I¿Ømth, FX-t]¿ Fs∂ sRcp-°p∂p/FX-t]¿ F\n-s°-Xn-cmbn \n¬°p∂p!

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rm≥ \ns‚kXyw ]d-™-Xp-sIm≠v / ZpjvS-∑m¿ Fs∂ FXn¿Øp./Ah-cpsS AI-a-Øn¬\n∂pw Fs∂ c£n-°-W-ta.

"ssZh-k-∂n-[n-bn¬ \n\-°p c£-bn√' F∂v/Ah¿ Fs∂ `b-s∏-Sp-Øp-∂p.

\o Fs‚ A`n-am-\hpw ]S-®- -bp-am-Wt√m / Fs∂D≤-cn-°p-∂-h\pw \o Xs∂-bm-Ip-∂p-h-t√m.

Rm≥ I¿Øm-hns\ hnfn-®-t]-£n-®p. / Xs‚ hnip-≤-a-e-bn¬\n∂v Ah≥ F\n-°m-izm-k-a-cp-fn.

im¥-ambn Rm\p-d-ßn-sb-gp-t∂ev°pw / Fs¥-∂m¬ I¿Ømhv Fs∂ kwc-£n-°p-∂p.

]Xn-\m-bn-c-°-W-°n\p iXp-°ƒ / Fs‚ Np‰pw]mf-b-a-Sn-®n-cn-°p-∂p. / Ahsc Rm≥ `b-s∏-Sp-I-bn-√.

Fs‚ ssZh-amb I¿Ømth / Fs∂ c£n-°m≥hc-W-ta.

Fs‚ iXp-°sf ]l-cn-°pIbpw / ZpjvS-∑mscXI¿°p-Ibpw sNø-W-ta.

Fs‚ c£-I-\mb ssZh-ta,/ \ns‚ P\sØ A\p-K-ln-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rm≥ \ns‚kXyw ]d-™-Xp-sIm≠v / ZpjvS-∑m¿ Fs∂ FXn¿Øp./Ah-cpsS AI-a-Øn¬\n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta.

(k-¶o. 4) \oXn-am-\mb ssZh-ta, / Fs‚ ]m¿∞\sNhn-s°m-≈-W-ta.

(Jm-t\m-\m) I¿Ømhn¬ Rm≥ ]Xym-i -h-®n-cn-°p-∂p. / Ah-s\-t∏mse Bcp-an-√. / F¥p-sIm-s≠-∂m¬ZpjvS-∑m-cpsS Nn¥-I-fn¬\n∂pw sIWn-I-fn¬\n∂pw /Ah≥ Fs∂ c£n-°pw.

k¶-S-Im-eØv Fs∂ Biz-kn-∏n-°-W-ta. / Imcp-Wy-]q¿hw Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-W-ta.

P\-ß-sf, \nß-sfs∂ BZ-cn-°msX / FX-\mƒambsb kvt\ln-°pIbpw / anYy-sb-tØ-Sp-Ibpw sNøpw.

I¿Ømhp Xs‚ ‡sc A\p-K-ln°pw / Ahs\hnfn-®-t]-£n-°p-tºmƒ / Ah≥ Fs∂ ihn-°pw.

ssZhsØ `b-s∏-Sp-Ibpw / ]m]sØ shdp-°p-Ibpw sNøp-hn≥.

i≤m-]q¿∆w Nn¥n-°p-Ibpw / InS-°-bn¬h®p[ym\n-°pIbpw sNøp-hn≥.

bYm-tbmKyw _en-b¿∏n-°pIbpw / I¿Øm-hn¬ic-W-s∏-Sp-Ibpw sNøp-hn≥.

Bcp \sΩ klm-bn-°p-sa∂v / ]ecpw tNmZn-°p-∂p-≠v. / I¿Ømth, Rßsf ISm-£n-°-W-ta.

ho™pw FÆbpw [m\y-hpw-sIm≠v / Ah¿°p-≠m-Ip-∂-Xn-ep-a-[nIw B\µw / F\n°v \o ]Zm\wsNbvXp.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 65: Deivastudikal

129128 ssZhkvXpXnIƒ

I¿Øm-th, Rm≥ im¥-ambn Ddßpw; / Fs¥-∂m¬ \o Fs∂ kwc-£n-°p-∂p.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-hn¬ Rm≥ ]Xym-i h-®n-cn-°p-∂p. / Ah-s\-t∏mse Bcp-an-√. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ ZpjvS-∑m-cpsS Nn¥-I-fn¬\n∂pw sIWn-I-fn¬\n∂pw Ah≥Fs∂ c£n-°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

Ckm-tb-ens‚ CS-b-\mb I¿Øm-th, tIƒ°-Wta:\mYm, \√n-Sbm, ˛ BSp-Iƒ R߃°mbvPoh≥ tlman°pw ˛ \ns∂ hW-ßp∂p.

\ns‚ ]km-Z-hcw h’-c-hr-ØsØ A\p-K-ln-°s´:\mYm, tIƒ°-Wta ˛ Rß-sS-b¿∞-\-Iƒh’-c-hr-ØsØ ˛ tim`-\-am-°-W-ta.

Ahsc kwc-£n®v \nXy-X-bn-te°v \bn-°-Wta:X≥ Xncp-…o-hm-bm¬ ˛ t\Snb k`sb \oF∂pw t]m‰-Wta ˛ c£-I-\o-tim-sb.

\ns‚ P\sØ c£n-°pIbpw Ah-Im-isØ A\p-K-ln-°pIbpwsNø-Wta:

k`sb Im°-Wta ˛ \n≥ Imcp-Wy-Øm¬kpX\mw anin-lmtb ˛ \n≥ _-entbm¿°-Wta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:kpX-cn¬ I\n-b-Wta ˛ aninlm cmPmth,]mh-\-…o-hm-bm¬ ˛ c£n-X-c-h-sc-∂pw.

(s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 90) I¿Øm-th, F√m Xe-ap-d-I-fnepw/ \o Rß-fpsS A`-b-am-Ip-∂p. lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-th, F√m Xe-ap-d-I-fnepw /\o Rß-fpsS A`-b-am-Ip-∂p.

]¿∆-X-ß-fpsS D¤-h-Øn\pw / temI-Øns‚ Bcw-`-Øn-\pw-apºv / \o ssZh-am-Ip-∂p.

a\p-jysc \o s]mSn-bn-te°p ]n¥n-cn-°pIbpw /"\n߃ ]›m-Ø-]n-°phn's\∂v / Ahsc DZvt_m-[n-∏n-°pIbpw sNøp-∂p.

\n\°v Bbncw h’-c-߃ / AkvX-an-s®mcp Znh-kw-t]m-sebpw / cmXn-bpsS Hcp bmaw-t]m-se-bp-am-Ip-∂p.

temI-Øn¬ a\p-jys‚ PohnXw/ In\m-hp-t]mseIS-∂p-t]m-Ip-∂p.

cmhnse ]qhn-Sp-Ibpw / sshIp-t∂cw hmSn-Ø-f-cp-Ibpw sNøp∂ / hb-ense ]p√p-t]m-se-X-s∂.

\o Ip]n-X-\m-Ip-tºmƒ R߃ b-s∏- p-t]m-Ip-∂p.Rß-fpsS A]-cm-[-ß-sf√mw / \o I≠p-sIm-≠n-

cn-°p-∂p.\ns‚ apJ-Øns‚ ]Im-i-Øm¬ / R߃°p

bphXzw \¬I-W-ta.Fs¥-∂m¬ Rß-fpsS Znh-k-߃ / \ns‚ tIm]-

Øn-eqsS IS-∂p-t]m-bn.Nne-¥n-bpsS Pohn-Xw-t]mse / h’-c-ß-sf√mw

Ign-™p-t]m-bn.Rß-fpsS Bbp v Fgp-]Xp h¿j-am-Wt√m / Gdn-

bm¬ F¨]Xp h¿j-ap≠m-Ipw.AXn¬ hen-sbmcp `mKw / A[zm-\hpw k¶-S-hp-

am-bn-°-gn-bp-∂p.sRcp-°hpw ZpxJhpw Rßsf Ae-´p-∂p. / \ns‚

tIm]-Øns‚ DK-X-bm-c-dn™p?lrZ-b-hn-⁄m\w ]m]n-°p-hm-\mbn / Rß-fpsS

Bbp- ns‚ lkzX / R߃°p a\- n-em-°n-Ø-c-W-ta.I¿Øm-th, FX \mfmbn / Cu Zmksc \o ZpxJn-

∏n-°p∂p! / Rßsf Biz-kn-∏n-°-W-ta.Rß-fpsS Bbp-jv°mew apgp-h≥ / R߃ ]mSn-

bp-√-kn-°pw.A\¿∞-Imew Ah-km-\n®p. / C\n R߃°p

kt¥mjw \¬I-W-ta.\ns‚ ]hr-Øn-I-sf√mw / \ns‚ Zmk-∑m¿ Z¿in-

°-s´.Ch-cpsS k¥m-\-߃ / \ns‚ alØzw ImW-s´.ssZh-amb I¿Øm-hns‚ A\p-Klw / \ΩpsS ta¬

D≠m-Ip-am-dm-I-s´.Xs‚ Znhy-I-c-ß-fm¬ / Ah≥ \sΩ krjvSn-°p-

Ibpw/ kºp-jvS-cm-°p-Ibpw sNbvXp._mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw

kvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.(Jm-t\m-\m) k¿∆-i-‡\pw Rß-fpsS ]cn-]m-e-I-

\p-amb ssZhta, / ]m]n-I-fmb Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 66: Deivastudikal

131130 ssZhkvXpXnIƒ

Rß-tfm-Sp≈ kvt\l-Øm¬ kzbw Gev]n-®p-sIm-Sp-°p-Ibpw / Imcp-Wym-Xn-tc-I-Øm¬ ]oU-Iƒ kln®v /a¿Xy-cmb Rß-fpsS hwisØ Pohn-∏n-°p-Ibpw sNbvXanin-lm-tb,/ Rßsf kwc-£n®p \bn-°p-Ibpw / Rß-fn¬ I\n-bp-Ibpw sNø-W-ta.

Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, / R߃ iXp-°-fm-bn-cp-∂n´pw/ \ns‚ ]pXs\ R߃°mbn \o Gev]n-®p-sIm-SpØp / Ct∏mƒ \ns‚ `h-\-hm-kn-I-fm-bn-cn-°p∂Rß-fn¬ I\n™v / Ah-\n¬ Rß-fpsS ]m]-߃ £an-°-W-ta.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

\mYm kvtXmXw, \mYm kvXpXn-Iƒcmhpw ]I-epw, \mY\p kvtXmXw.

F∂-t∂bv°pw F∂n¬ I\nbq\mYm, XmhI Imcp-Wy-Øm¬.

bmNn∏q Rm≥ \n∂n¬\n∂pw]m]-s∏m-dpXn Ir]-X-∂-cphn.

sIWn-Iƒ hbv°pw ZpjvS-]n-im-Nn≥he-Iƒ \o°m≥ I\nbq \mYm.

]mh\ …ohm R߃s°∂pwPoh¬ Nn”w c£m-I-h-Nw.

…ohm ImWpw ZpjvS≥ ]mbpwc£n-X-cmIpw `‡-k-aq-lw.

he-Xp-I-c-Øm¬ kpXsc Xmßn]cn-]m-en-°pI t\¿h-gn-bn¬ \o.

\n≥ Ic-the \nµn-X-am-Im≥CSbm-°-cp-tX, De-In≥ \mYm.

…ohm aqew c£n-X-cm-tbm¿˛s°∂pw XpW \o \¬Iq \mYm.

\mY\p kvtXmXw XmX\p \µndqlm-bvs°∂pw lt√-ep-øm.

(]m¿∞-\-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(F-kv]≥ A¬t…mkm.. apƒs®-Sn-Iƒ°n-S-bn¬...)

\nhy-∑m¿ sNm√pw c£-I-\o-timsb]mSn hW-ßoSmw hm\-h-tcm-sSm∏w.

\nhy-∑m¿ sNm√pw...hnÆn-∂-g-ImIpw Poh¬ hr£w \oaÆn¬ h∂t√m am\-h -kvt\-l-Øm¬.

\nhy-∑m¿ sNm√pw...hr£-Øm-ep-fhmw ac-W-Øn≥ `mcwhr£-Øm¬Xs∂ \o°m≥ I\n-hm-bn.

\nhy-∑m¿ sNm√pw...GtZ≥ ]q-¶m-hn¬ temIw apgp-h-\nepw\mY≥ anin-lm-X≥ ]Xn-cq]w Im¨aq.

\nhy-∑m¿ sNm√pw...Bcp≠o a∂n¬ c£m-c-l-ky-߃shfn-hm-°n-Sp-hm-\m-bv, a¿Xy-\sXfp-X√.

\nhy-∑m¿ sNm√pw...kpX-\psS cq]w \mw Im¨aq krjvSn-I-fn¬ssZ-hnI kXyw \mw \nhym-sam-gn-I-fnepw.

\nhy-∑m¿ sNm√pw...c£-I-Im-cpWyw ]utcm-ln-Xy-Øn¬kpX-\psS amlmflyw cmP-]-ap-J-cnepw.

\nhy-∑m¿ sNm√pw...F¶¿Øm: teJ\w: (F-_mb 2,1-˛18)

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbm-Spw-IqsS \n∂v, (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) ìI¿ØmthRßfn¬ I\nbWtaîF∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: aSn-Iq-SmsX Xo£vW-X-tbmsS ]m¿∞n-°p-hm≥Rßsf ]Tn-∏n® anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 67: Deivastudikal

133132 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: Rß-fpsS hwisØ c£n-°p-∂-Xn-\mbn cmXnapgp-h≥ ]m¿∞-\-bn¬ Nne-h-gn® anin-lm-tb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS ]q¿∆-]n-Xm-°-∑m¿ hgn \ns‚ Ir]m-[nIyw sXfn-bn® anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS hnizm-k-Øn\v B[m-c-hpw, ac-W-Øn¬\n∂pw Rßsf c£n-®-h-\p-amb aninlm-tb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: A‘-Imc i‡n-I-fn¬\n∂pw Rßsf c£n®vssZh-cm -Py -Øns‚ ]Im -i -Øn -te°p RßsfsIm≠ph∂ anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: "tNmZn-°p-hn≥ e`n-°pw, At\z-jn-∏n≥ Is≠-Øpw,ap´p-hn≥ Imcp-Wy-Øn≥ \n[n \n߃°mbn Xpd-°-s∏Spw'F∂-cp-fn-s®bvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ Ir]-bm¬ kI-e-Xn-s\bpw `cn®p \S-Øp∂

Icp-Wm-hm-cn-[n-bmb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kz¿§-hm-kn -I-fm¬ kvXpXn -°-s∏Sp∂h\pw qan-bn¬ qhm-kn-I-fm¬ Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ hne-tb-dnb c‡-Øm¬ hos≠-SpØ k`bv°v kam-[m-\hpwkwc-£-Whpw \¬I-W-ta. \ns‚ al-Øz-]q¿Æ-amb]Xym-K-a-\-Øn¬ hnP-b-io-em-fn-X-cmbn \ns‚ heØp`mKØv AWn-\n-c-°p-hm≥ Rßsf tbmKy-cm-°p-IbpwsNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

@ÓM„±²J Ó³: Jmem Zvildm: shfp-∏m≥Ime P]w(cm-hn-se 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 18, t]Pv 117...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 125sXivs_m-lvvØm : (seenbmbnteXv, t]Pv 130...)

Imtdm-kqkm : (seenbmbnteXv, t]Pv 131...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (@ÓLO²kJ @J³O±D²s BthmZm Zv\plvdm)]Im-i-Øns‚kjvSmhpw Imcp-Wy-hm\pw Ir]m-\n-[nbpw kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\p-amb ssZh-ta, \ns‚ AP-K-W-ß-fmb Rß-fpsS ]m¿∞-\-bn¬ kw]o-X-\m-hp-Ibpw \ns‚ \maw hnfn-®-t]-£n-°p-∂-h¿°v DØ-c-a-cp-fp-Ibpw sNø-W-sa. Ah-cpsS ]m]-ßfpw IS-ßfpw ]cn-K-Wn-°cptX. \ns∂ \nc-

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 68: Deivastudikal

135134 ssZhkvXpXnIƒ

¥cw ]mSn kvXpXn-°p∂ amem-Im-am-cpsS KoX-ß-tfmSpIqsS Ah-cpsS ]m¿∞-\-Ifpw \ns‚ k∂n-[n-bn¬]th-in-°-s´. Bfl-i-co-c-ß-tfmSpIqsS \nc-¥cw \ns∂Bcm-[n-°p-hm≥ R߃ tbmKy-cm-Is´. RßfpsS hwi-Øns‚ _e-lo-\-Xsb Adn-bp∂ ssZhta, Rß-fpsSsX‰p-Ifpw Ip‰-ßfpw ad-∂v, \ns‚ apJ-]kmZØn¬,im¥hpw kam-[m-\-]q¿W-hp-amb PohnXw \bn-°p-hm≥Rßsf ]m]vX-cm-°-W-ta. F∂pw Pohn-°p-∂-h\pw F√m-‰n-t\bpw \bn-°p-∂-h\pw --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Hm-\okm Zvk]m- h-sc, s]mXp-Iaw t]Pv 63...)

@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mX KoXw(_v F¥m≥ k]m.... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

I¿Øm-th, ]`m-X-Øn¬ Fs‚ kzcw tIƒ°-Wta:

Poh≥ Xmßpw c£-It\am\-h-sc√mw c£n-X-cmbv\n≥ \ma-Øn¬ tamZn-∏q.\ns∂ hmgvØpw `‡-∑m¿kwc-£n-X-cmbv Xocs´]m]-®p-gn-bn¬ \ns∂-∂pw.

]`m-X-Øn¬ Rm≥ Hcpßn \ns‚ Xncp-ap-ºn¬ hcpw:

kl\w hgn-bmbv temIsØc£n-®o-Sm≥ h∂-ht\…ohm hgn-bXp \o t\Sn.Ck-mtb-en≥ \√n-Sbm,tImth≥amcmw ]oT-Øn¬Z¿i-\ta-Im≥ I\n-b-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

c£-I-\mIpw I¿Øm-th,`‡-∑m-cn¬ I\n-b-Wtahnc-thm-Sp-Ø-c-a-cp-f-W-ta.cmhpw ]Iepw bmNn°pwZmk≥am-cp-sS-b¿∞-\-Iƒ\n≥Xn-cp-k-∂n-[n-b-W-b-s´.

(]p-e-cn-]-`-bn¬, Imtdm-kq-km, ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 73...)

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

ssZhn-I-kvtXmXw ]mSm-sa∂pwkjvSm-hn-∂mbv kvXpXn-Iƒ ]mSmw.

cq]w Xt∂m-co-i-s\-sb∂pwhm\-h-scm∏w ]mSn -h-W-ßmw.

Icp-Wm-\n-[ntb, a∂n≥ \mYm,I\n-hm-bn-hsc ImØo-S-W-ta.

Zbbpw £abpw Xnßn-hn-fßpw]cn-]m-e-I-\m-b¿®-\-tb-Imw.

Bcm-[-I¿ X≥ kt¶Xw \oI\n-hm¿∂n-hsc c£n-°-W-ta.

A\p-Xm-]n-Isf ssIs°m-≠oSpw\mYm, hnc-hn¬ bmN\ tIƒ°q.

Hcp-a-bn¬ hmgpw aqhsc hmgvØmwim¥n kuJyw GIoS-W-ta.

(tijw s]mXp-Iaw t]Pv 78...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂m-waWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...k¶o¿Ø\w: 28, t]Pv 124...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 126(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)

sXivs_m-lvvØm : (k]mbnteXv, t]Pv 135...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

k¶o¿Ø\ame hsc, s]mXpIaw, t]Pv 84...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 118:3) Poh-t\m-sS-bn-cp∂v \ns‚ Iev]-\-b-\p-k-cn-°p-hm≥ / \ns‚ Zmks\ A\p-K-ln-°-W-ta.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) Rß-fpsS c£-Im, \ns‚]T\w/ F√m-‰n-t\-bpw-Imƒ hnin-jvShpw/ Du\-a-‰Xpw DØ-a-hp-am-Ip-∂p.

Poh-t\m-sS-bn-cp∂v \ns‚ Iev]-\-b-\p-k-cn-°p-hm≥/\ns‚ Zmks\ A\p-K-ln-°-W-ta.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 69: Deivastudikal

137136 ssZhkvXpXnIƒ

\ns‚ ]am-W-Øns‚ sshinjvSyw ImWp-hm≥/Fs‚ IÆpIƒ Xpd-°-W-ta.

`qan-bn¬ Rm≥ Hcp bmX-°m-c-\m-Ip∂p / \ns‚Iev]\ F∂n¬ \n∂p ad®p hbv°-cp-tX.

\ns‚ ]am-W-ß-sf-sb√mw/ Rm≥ AXy-[nIwkvt\ln®p.

hnPm-Xo-bsc \o imkn®p:/ \ns‚ \nbaw hn´p\S-°p-∂-h¿/ i]n-°-s∏-´-h-cm-Ip-∂p.

Rm≥ \ns‚ Iev]\ A\p-k-cn-°p-∂-h-\m-Wt√m./F\n°p \nµm-]-am-\-߃ D≠m-Im-Xn-cn-°-s´.

ZpjvS¿ Fs∂ \in-∏n-°phm≥ Btem-Nn®p:/ Rm≥\ns‚ ]am-W-ß-sf-∏‰n [ym\n-®n-cp-∂p.

\ns‚ \nb-a-߃ F\n°p a[p-c-am-Ip∂p:/ AhFs‚ D]-tZ-jvSm-°-fm-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS c£-Im, \ns‚ ]T\w/ F√m-‰n-t\-bpw-Imƒ hnin-jvShpw/ Du\-a-‰Xpw DØ-a-hp-am-Ip-∂p.

(k-¶o. 118:4) Rm≥ ]qgn-bn¬ hoWp-t]mbn:/ hmKvZm-\-]-Imcw Fs∂ D≤-cn-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) kXysØ tZzjn-°p-∂-h¿ Fs∂ \nµn®p/kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, \osbs∂ klm-bn-°-W-ta.

Fs‚ hgn-Iƒ Rm≥ \ns∂ Adn-bn®p:/ \o Fs∂sNhn-s°m≠p:/ \ns‚ N´-߃ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

\ns‚ ]amWw Fs∂ A`y-kn-∏n-°-Wta:/ \ns‚A¤p-X-Ir-Xy-ß-sf-∏‰n Rm≥ [ym\n-°-s´.

Fs‚ Bflmhp ZpxJn®p Xf¿∂p:/ hmKvZm-\-]-ImcwFs∂ D≤-cn-°-W-ta.

A_-≤-am¿§-ß-fn¬\n∂p c£n-°-Wta:/ \ns‚\nbaw Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

kXy-am¿§w Rm≥ Xnc-s™-SpØp:/ \ns‚ Iev]-\-Isf Rm≥ kvt\ln-®p.

\ns‚ \nb-a-ß-tfmSp Rm≥ H´n-t®¿∂p./Fs∂\ncm-i-\m-°-cptX.

Fs‚ lrZ-bsØ kzX-¥-am-°-Wta:/ Rm≥ \ns‚]am-W-am¿§-Øn¬ k©-cn-°-s´.

(Jm-t\m-\m) kXysØ tZzjn-°p-∂-h¿ Fs∂ \nµn-®p./ kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, \osbs∂ klm-bn-°-W-ta.

(k-¶o. 118:5) \ns‚ ]am-W-߃ Fs∂ ]Tn-∏n-°-Wta: Rm≥ Ah-sb√mw ]men-®p-sIm-≈mw.

(Jm-t\m-\m) hyXn-Iaw apgp-h\pw hy¿∞-am-Ip-∂p./anin-lmtb, \ns‚ kXy-Øn¬ Fs∂ \bn-°-W-ta.

Ah A\p-k-cn-°p-hm≥ Fs∂ A`y-kn-∏n-°-Wta:/lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ Ah ImØp-sIm-≈mw.

]am-W-Øns‚ am¿§-Øn-eqsS Fs∂ \bn-°-Wta:/ AXv F\n°p a[p-c-am-Ip-∂p.

Zpcm-i-I-fn-te°v Fs∂ X≈n hnS-cptX:/ \ns‚\nb-a-Øn-tebv°v Fs∂ \bn-°-W-ta.

hy¿∞-X-bn¬ \n∂v Fs‚ ZrjvSn Xncn-°-W-ta./\ns‚ hm°p sIm≠v Fs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

\ns‚ `‡-\mb Zmk-t\mSv / \ns‚ hmKvZm\w]men-°-W-ta.

Rm≥ `b-s∏-Sp∂ A]-am\w F\n°p t\cn-Sm-Xn-cn-°s´:/ \ns‚ hn[n-Iƒ hnin-jvS-ß-fm-Ip-∂p.

]am-W-ßsf Rm≥ kvt\ln-°p∂p:/ \oXn-]q¿∆wFs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) hyXn-Iaw apgp-h\pw hy¿∞-am-Ip-∂p./anin-lmtb, \ns‚ kXy-Øn¬ Fs∂ \bn-°-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(sX-ivs_m-lvØm, ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 84...)

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m : a[ym” KoXw(k-l-tZ- ssh-tØm≥.... I¿Øm-th, \n≥ Z\-lm-bm¬...)

I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n®p:

c£-I-\o-tim-an-in-lmtb,]m¿∞\ kZbw tIƒ°-W-ta.Bcm-[-Icmw Zmksc \oXr°¨]m¿°-W-a-en-thm-sS.

sNdn-b-hcpw hen-bhcpw:

Ffn-tbm¿s°∂pw kt¶XwBbn ekn°pw anin-lm-tb,Xn∑-bv°p-dhmw ZpjvSs\ \oRß-fn¬ \n-∂p-a-I-‰-W-ta.

ZpjvSsc in£n-°p∂ I¿Øm-th, \o Fgp-∂≈n hc-Wta:

sIWn-I-sfm-cp-°p-∂-h-s\∂pw_e-lo-\-X-bm¬ hogp-∂p.\mYm, \oXm-\-h-ew_wI\n-hm¿s∂s∂ ssIs°mƒI.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 70: Deivastudikal

139138 ssZhkvXpXnIƒ

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

kvXpXn-Iƒ ]mSn \an-°p∂phn[n-I¿Ømhmw anin-lmsbX≥Xn-cp-\maw \ne-\n¬°pwXe-ap-d-tXmdpw Cu a∂n¬.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

Cutim-\mYm, \ns∂ hnfn°pwBcm-[-Isc tI´o-S-W-ta.

hnÆn≥ hmXn¬ Xpd-∂o-S-Wta]m]n-I-fmIpw Zmk¿°m-bn.

]cn-lm-c-Øn≥ sNbvXn-Iƒ \nXywsNøp-∂-Xn-\mbv Ir] XqI-W-ta.

]›m-Øm]w \ndbpw lrZbwA¿∏n-°p∂p XmX≥ ]°¬.

kjvSmhpw \o c£-I\pw \o]m]-s∏m-dpXn Xcp-∂-h\pw \o.

hnizm-kn-Ifmw Zmk¿s°∂pwBi-b-at√m \n≥ Xncp-\maw.

kz¿§w ]qIn B\-µ-Øm¬c£-I-s\∂pw kvXpXn ]mS-s´.

_mhmbv°pw XncpkpX\pw ]mh\˛dqlmbv°pw kvXpXn F∂pw BtΩ≥.

ô ™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbmSpwIqsS -\n -∂v , (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)“I¿Ømth Rßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Icp-Wm-\n-[nbpw HuZm-cy-]q¿∆w ]m]n-Isf \oXo-I-cn-°p-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Rß-fpsS hwisØ At\z -jn -®n -d -ßn,R߃°mbn kzbw Gev]n®p sImSpØ \√ CS-b-\mbssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Hcn-°epw tIm]n-°m-sX, R߃ A\p-X-]n®v Xncn®phcp-∂-Xn-\mbn £am-]q¿∆w ImØn-cn-°p∂ bYm¿∞hn[n-bm-f-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS icocw kzoI-cn-®v, Rß-fpsS sX‰p-Iƒ£an®v, Rß-fpsS hW-߃ kpJ-s∏-Sp-Øn-b, Rß-fpsShwi-Øns‚ sshZy-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.\aviw: Xm≥ kzoI-cn®p kpJ-s∏-Sp-Ønb Np¶-°mcpw ]m]n-Ifpwhgn A\p-X-]n-°p∂ kI-e¿°pw \h-Po-hs‚ ]Xymi\¬Inb I¿Øm-hmb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m-‰nt\bpw `cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

]oUm-\p-`-h-hmcw: Xn¶ƒ: Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 71: Deivastudikal

141140 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: ]m]n-Iƒ am\-km-¥-c-s∏-Sp-∂-Xn\pw A\p-Xm-]n-Iƒ\oXo-I-cn-°-s∏-Sp-∂-Xn\pw \oXn-am-∑m¿ ]q¿Æ-cm-°-s∏-Sp-∂-Xn-\p-ambn I¿Øm-hmb ssZhta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ Ir]-bm¬ Rß-fn¬ I\n™v Rß-fpsS ]m]-߃ tamNn-°pIbpw R߃ F√m-h-cp-tSbpwta¬ \ns‚ ImcpWywkar-≤-ambn sNmcn-bp-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(ti-jw, s]mXp-Iaw t]Pv 85...)

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥Hº-Xmw-aWnP]w

(D®-I-gn™v 3 aWn)k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...

k¶o¿Ø\w: 90, t]Pv 128...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 127(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)

sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 138...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

]oUm-\p- -h-hmcw : sNm∆m(Xn-¶-fmgvN sshIn´v Bcw-`n-°p-∂p.)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In v 6 aWn )

k-¶o¿Ø\w hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 23...aviw: (k-¶o. 59) ssZh-ta, iXp-°-fn¬ \n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta./ hntcm-[n-I-fn¬\n∂v Fs∂ tamNn-∏n-°-Wta/lt√-epøm, lt√-epøm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZh-ta, iXp-°-fn¬ \n∂v Fs∂c£n-°-Wta/ hntcm-[n-I-fn¬ \n∂v Fs∂ tamNn-∏n-°-W-ta.

h©-\bpw Iqc-Xbpw \nd-™-h-cn¬ \n∂v/ Fs∂kzX-¥-\m-°-W-ta.

Fs‚ ]mW-\p-th≠n Ah¿ ]Xn-bn-cn-°p∂p/F\n-s°-Xn-cmbn Ah¿ Hcp-an®p IqSn.

C]-Imcw Ah-scs∂ shdp-°p-hm≥ / Rm≥ F¥-]-cm[w sNbvXp?

Ah¿ CsX√mw sNbvXXv/ Ah-cpsS A⁄XsIm≠-√-t√m.

ssk\y-ß-fpsS I¿Øm-th, DW-cpI/ Ckm-tb-ens‚ ssZhta, DW-cp-I.

hnPm-Xo-bsc kµ¿in-°pIbpw / ZpjvSsc in£n-°pIbpw sNø-W-ta.

k‘ym-k-a-bØv Ah¿ aSßn hcn-Ibpw / \mbv°-sf-t∏mse Ipc-®p-sIm≠v /\K-c-Øn\p Np‰pw ]m™p\S-°p-Ibpw sNøp-∂p.

Ah¿ Ft∏mgpw kwkm-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p:/Ah-cpsS A[-c-ß-fn¬ \nµ\w \nd™p \n¬°p-∂p.

Bcpw AXp tIƒ°p-I-bn-s√∂v / Ah¿ kzbwkam-[m-\n-®p.

F∂m¬ I¿Ømhv Ahsc ]cn-l-kn°pw / hnPm-Xo-bsc Ah≥ \nµn-°pw.

ssZh-ta, Rm≥ \ns∂ kvXpXn-°p∂p:/ Fs¥-∂m¬ \o Fs‚ A`-b-am-Ip-∂p.

I¿Øm-th, Fs‚ klm-b-Øn\p hcn-Ibpw / iXp-°sf ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNø-W-ta.

P\sØ hgnsX‰n-°m-Xn-cn-°p-hm≥ / Ahsc kwl-cn®p If-b-W-ta.

Fs‚ A`-b-amb I¿Ømth / Ahsc `b-s∏-Sp-Øn-tbm-Sn-°-W-ta.

A[cw sIm≠pw \mhp-sIm≠pw Ah¿ ]ng®p:/Ah-cpsS Al-¶mcw aqew / Ah¿ Ip‰-°m-cmbn hn[n-°-s∏-S-s´.

Ah¿ i]n-°p-Ibpw hymPw ]d-bp-Ibpw sNbvXp:/\ns‚ tIm]-Øn¬ Ahsc \in-∏n-°-W-ta.

`qan-bp-sS-taepw bmt°m-_n-s‚-taepw / ssZh-Øn-\-[n-Im-c-ap-s≠∂v Ah-c-dn-b-s´.

k‘ym-k-a-bØv Ah¿ aS-ßn-h-cn-Ibpw, / \mbv°-sf-t∏mse Ipc-®p-sIm≠v / \K-c-Øn\p Np‰pw ]m™p \S-°p-Ibpw sNøp-∂p.

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 72: Deivastudikal

143142 ssZhkvXpXnIƒ

Ah¿ `£Ww tXSn Ae-™p-Xn-cn-bp-Ibpw /aXnbmb `£Ww In´p-∂-Xp-hsc / apdp-ap-dp-Øp-sIm-≠n-cn-°p-Ibpw sNøpw.

I¿Øm-th, Rm≥ \ns‚ i‡nsb ]Io¿Øn°pw:/]`m-X-Øn¬ Rm≥ \ns‚ Ir]sb hmgvØpw.

ssZh-ta, \o Fs‚ Bi-bhpw,/ k¶-S-Im-eØv A -b-hp-am-W-t√m.

Fs‚ klm-b-amb ssZhta,/ Rm≥ \ns∂ kvXpXn-°p∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√epøm, lt√-epøm, lt√-epøm.

(Hm-\okm ZJvZw hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 27...)fKÒ³J±² š²³\²kO±s : Hm\okm ZJvZw : ]q¿∆- KoXw

(bmZm lqim-th.... aninlm I¿Øm-th......)

\ns‚ apJ ]km-Z-Øn¬ R߃ c£n-°-s∏Spw:

aninlm I¿Øm-th, Icp-Wm-hm-cn-[n-tb,`WvUm-Km-c-Øn¬ \n∂pw sNmcn-b-W-ta.Zbbpw c£m-h-chpw \otIgpw Zmk¿°m-bv.

\o Rß-fn¬ I\n-bp-∂-Xp-h-tcbpw:

ap´n-hn-fn-°p-∂p, \mYm hmXn¬°¬tI´o-S-Wta \o, Ffn-tbm-c¿∞-\-Iƒ\¬Io-S-Wta \n≥ Ir-]bpw]m]-s∏m-dp-Xn-b-Xpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

Cutim amXm-hmw, I\ym-a-dn-b-Øn≥A¿∞-\-sb-s∂∂pw c£-I-k-hn-[-Øn¬kwc-£-W-am-bvØo-cs´R߃s°-∂m-fpw.

BZn-apX¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

\nhy∑msc-√mw, «ol-∑m-scm∏waev]m-∑m-c-h-cpw, km£n-Iƒ sshZn-Icpw]m¿∞n-°s´ R߃°mbvim¥n-bn¬ \ne-\n-ev°m≥.

F√m-hcpw BtΩ≥ BtΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°s´:

XmX≥ am¿ tXm-am, hnipX a[yÿm,Rß-fn¬ hf-c-s´, aninlmX≥ kvt\lw

Ah-t\m-sSm∏w _en-bmImwF∂-ß-cp-fote?(Hm-\okm Zvhmk¿ hsc, s]mXp-Iaw t]Pv 30...)

±²C²³J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvhmk¿ : DØ-c- KoXw(lm-te≥ sIme-tl≥.... Dƒs°m-≈p∂p I¿Øm-hn≥....)

Cu Xe-ap-d-bn¬\n∂pw Fs∂ hos≠-SpØp c£n-°-Wta:

ssZh-]n-Xmhmw kI-teimFsk-Iym-X≥ `h-\-aXpwskln-tbm≥ ]´-W-sam-s°bpwc£n-®t√m \ob-∂mƒ.Cu kpZnt\ \n≥ he-Xp-IcwBcm-[-Icmw Rß-fn¬ \oA≥t]m-Sm-in-t -Io-Sm≥\o´n-Ø-ctW I¿Øm-th.

lrZ-b-Øns‚ AKm-[-X-bn¬\n∂pw:

Cussi X\-b≥ bmNn®p\mYm, ]m¿∞\ \o tI´p]oU-I-sf√mw tamNn®piXp-P-\sØ tXmev]n®p.R߃ \ns∂ hnfn-°p∂p]oU-Isc \o am‰-Wtak`sb ImØp \bn-°-Wta…ohm-sb∂pw tim`n-°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

I\y-I-bmIpw amXm-th,\ns∂ hnfn°pw `‡sc \o\n›-b-ambpw tIƒ°p-∂p.Ah-cp-sS-b¿∞-\-tb¬°p-∂p.]m¿∞-\-aqew \mYm \oRßsf \nXyw Im°-Wtak`sb t]m‰n hf¿Ø-Wta\mYm \ns∂ hW-ßp-∂p.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

\nhy-K-W-߃ «ol-∑m¿thZ-km-£n-Iƒ aev]m-∑m¿[\y-∑mcmw kn≤-KWw]m¿∞n-°s´ Icp-W-bv°mbv.

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 73: Deivastudikal

145144 ssZhkvXpXnIƒ

sshZn-I-sc√mw kvt\l-Øn¬cmPm-°∑m¿ tbmPn-∏n¬]mh\ k`-X≥ a°ƒt°m]m]-s∏m-dpXn \¬tI-Ww.

P\-sa√mw BtΩ≥ BtΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°s´:

aninlm X∂psS «olm-tb,[\y≥ XmXm am¿ tXmam,hnÆn≥ cmPyw \otb-In,\n∂p-sS-bp-Øa hN-\-Øm¬.\mY≥ ]°¬ bmNn°q]m]-s∏m-dp-Xn-bn-h¿t°-Im≥anin-lm-\maw hmgvØs´]mh\ k`-bn-Xneo R߃.(]m¿∞\, ]cn]mh\\mw, ]m¿∞\...Hm-\okm Zvdwim hsc,

s]mXpIaw t]Pv 32... \mep hmb\Ifpw AhtbmS\p_‘n®KoXßfpw a‰pw Jp¿_m\bntet∏mseXs∂. kphntijwHgnhm°mhp∂X√. c≠mw ImtdmkqkmbpsS kabØv ap´nt∑¬\nev°p∂p,)

hmb\IƒsJdvbm\m 1: D¬∏Øn 37:1˛22sJdvbm\m 2: tPmjzm 22:21-˛29F¶¿Øm: F_m-b 1:1-˛14Gh≥Kmentbm≥: tbml 11:47-˛12:11

(Im-tdm-kq-km-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 33...)A…³gѲJ š²³\²kO±s : Hm\okm Zvdwim : kmbm”KoXw

(_vF¥m≥ k]m.... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

\n\s°Xncmbn Rm≥ ]m]w sNbvXpt]mbn:\∑kzcq]≥ kItei≥a\pPs\ a∂n¬ krjvSn®pkzmX¥yØn≥ XnIthIn.\µnhnlo\¿ am\htcmssZhØn≥ Xncp Iev]\IƒewLn®hs\ \nckn®p.

Fs‚ A]cm[߃ \ntijw IgpIn°fbWta:Xn∑sb amXw kvt\ln°pwZpjvS]nimNn≥ sIWnbn¬ Rm≥hoWpgep∂p I¿Ømth,c£I\otim I\nbWta

tamN\taIn \bn°Wta]m]hntamN\taIWta.

hn\bap≈ a\ mWv ssZhØn\v CjvSap≈ _en:IcpWm\n[nbmw I¿Ømth,\n≥ Zbbnhcn¬ sNmcnbWtai‡n sNmcn™p \SØWta.sNbvXnIsfm∏w hm°pIfpwXncpap¬°mgvNbWbv°pt∂≥;\mYm, \ns∂ \an°pt∂≥.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:sshtZymØa\mw I¿Ømth,IcpWmarXam˛auj[nbm¬thZ\bJnew am‰WtassIIƒs°m∏w I¿Ømth,lrZb߃ \n≥ k∂nbn¬Dbcp∂p Ir]sNmcnbWta.

(]m¿∞\, t]Pv 123...)A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\w

aviw: (k-¶o. 86) I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞-\-bv°p-Ø-c-a-cp-f-Wta;/ Fs¥-∂m¬ Rm≥ Ah-i\pw Zcn-Z-\p-am-Ip-∂p./lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞-\-bv°p-Ø-c-a-cp-f-Wta;/ Fs¥-∂m¬ Rm≥ Ah-i\pw Zcn-Z-\p-am-Ip-∂p.

\√-h-\mb ssZh-ta,/ Fs‚ Bflm-hns\ c£n-°-Wta;/ \ns‚ Bin-Xs\ ]men-°-W-ta.

I¿Øm-th, Fs∂ A\p-K-ln-°-Wta;/ \nXyhpwRm≥ \nt∂mSp ]m¿∞n-°p-∂p.

Fs‚ Bflm-hns\ kt¥m-jn-∏n-°-Wta; / \ns‚]°-te°p Rm≥ IÆp-I-fp-b¿Øp-∂p.

I¿Øm-th, \o \√-h-\m-Ip∂p; / \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p-∂-h¿s°√mw/ \o klmbw sNøp-∂p.

I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-Wta; / k¶-S-Im-eØp Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t∏mƒ / \o Fs‚ ]m¿∞\tI´p-h-t√m.

I¿Øm-th, \o AZzn-Xo-b-\m-Ip∂p;/ \ns‚ ]hr-Øn-Ifpw AXp-ey-ß-fm-Ip-∂p.

\o krjvSn® F√m P\-Xbpw/ \ns∂ h∂v Bcm-[n°pw;/ \ns‚ \masØ kvXpXn-°p-Ibpw sNøpw.

Fs¥-∂m¬ \o hen-b-h-\m-Ip∂p;/ \o amXwA¤p-X-Ir-Xy-߃ sNøp-∂p.

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 74: Deivastudikal

147146 ssZhkvXpXnIƒ

I¿Øm-th, \ns‚ hgn Fs∂ ]Tn-∏n-°-Wta; /At∏mƒ Rm≥ \oXn-am-\mbn Pohn°pw; / \ns‚ `‡-sc-∏‰n kt¥m-jn-°p-Ibpw sNøpw.

lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ kvXpXn°pw; / Xncp-\m-asØ Rm≥ F∂pw ]pI-gvØpw.

Fs¥-∂m¬, \o Fs∂ klm-bn®p; / ac-W-K¿Ø-Øn¬ \n∂v Fs∂ c£n-®p.

ZpjvS-∑m¿ F\n-s°-Xn-cmbn \nc∂p:/ i‡-∑m-cpsSkaqlw/ Fs‚ Pohs\ tXSn-h-cp-∂p.

Ah-cmcpw \ns∂-∏‰n Nn¥n-°p-∂n√;/ \o hniz-kvX\pw Imcp-Wy-hm-\p-am-Wt√m; / Zbm-hm-cnt[, Fs∂ A\p-K-ln-°-W-ta.

\ns‚ Zmks\ i‡n-s∏-Sp-Ø-Wta;/ \ns‚ Zmkn-bpsS ]pXs\ c£n-°-W-ta.

I¿Øm-th, \ns‚ kvt\l-Øns‚ AS-bm-f-߃/\o F∂n¬ ]Xn-°-W-ta.

\o Fs∂ klm-bn-®m-iz-kn-∏n-°p-∂XpI≠v / Fs‚hntcm-[n-Iƒ e÷n-°-s´.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(s]mXp-I-aw, t]Pv 40...)

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

a¿ao-km-h-sc, s]mXp-I-aw, t]Pv 44...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 62) Fs‚ Bflmhp ssZh-Øn¬ ic-W-s∏-Sp-∂p./ Fs‚ c£ Ahs‚ ]°¬\n-∂m-Ip-∂p.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jmt\m-\m) ssZh-Øn\p Rm≥ Fs∂-Øs∂ hnt[-b-\m-°p∂p/Fs¥-∂m¬ Ah-\mWv Fs‚bYm¿∞ ic-Ww.

Fs‚ Bflmhp ssZh-Øn¬ ic-W-s∏-Sp-∂p./Fs‚ c£ Ahs‚ ]°¬ \n∂m-Ip-∂p.

Fs‚ c£-I-\mb ssZhhpw / kpc-£n-X-amb A`-b-tI-µhpw/ Ah≥ Xs∂-bm-W-t√m.

Ncn-™n-cn-°p∂ aXn-set∂m/ s]mfn-™n-cn-°p∂then-sbt∂m IcpXn/ B a\p-jys\ \n߃ FX-\mƒBI-an°pw?

D∂X ]Z-hn-bn¬\n∂v/ Ahs\ X≈n-bn-Sp-hm≥Ah¿ ian-®p.

Ah-cpsS PohnXw I]-S-am-Ip∂p:/ Ah¿ A[cw sIm≠-\p-K-ln-°p-Ibpw/ lrZbwsIm≠p i]n-°p-Ibpw sNøp-∂p.

Fs‚ Bflm-th, ssZh-Øn¬ ic-W-s∏-SpI;/Fs‚ ]Xo£ Ahs‚ ]°-em-Ip-∂p.

Fs‚ c£-I-\mb ssZhhpw/ kpc-£n-X-amb A`-b-tI-µhpw/ Ah≥ Xs∂-bm-W-t√m.

al-\o-b-amb c£bpw/ Z-amb kt¶-X-ÿ-ehpw/Ah≥ F\n°p ]Zm\w sNøp-∂p.

P\-ß-tf, ssZh-Øn¬ ic-W-s∏-Sp-hn≥:/ \nß-fpsSBK-l-߃ Ahs\ Adn-bn-°p-hn≥:/ \ΩpsS A`bwAh-\m-Ip-∂p.

h©-I-cmb a\p-jy¿ ]pI-t]m-se-bm-Ip∂p:/ Xpem-kn¬ Ah¿°p Xq°w Ipd-™n-cn-°pw.

a¿±-\-ap-d-I-fn¬ \n߃ hniz-kn-°-cpXv:/ Ih¿®-bn¬ \n߃ A`n-am-\n-°-cp-Xv.

kºØp h¿≤n-°p-tºmƒ/ Aan-X-ambn kt¥m-jn-°-bp-a-cp-Xv.

I¿Ømhv Hcp ]mhiyw amXw kwkm-cn®p:/ c≠pImcy-߃ Rm≥ tIƒ°p-Ibpw sNbvXp.

i‡n ssZh-Øn-t‚-Xm-I-bm¬/ Ah≥ kvt\l-Øn-\¿l-\m-Ip-∂p.

"a\p-jys‚ ]hrØn-Iƒ°p X°-hn[w/ Ah≥]Xn-^ew \evIp-∂p.

(Jm-t\m-\m) ssZh-Øn\p Rm≥ Fs∂-Øs∂ hnt[-b-\m-°p-∂p./Fs¥-∂m¬ Ah-\mWv Fs‚ bYm¿∞ ic-Ww.

(k-¶o. 63) ssZh-ta, \o Fs‚ ssZh-am-I-bm¬/ \ns∂Rm≥ ImØn-cn-°p-∂p.

(Jm-t\m-\m) Poh-t\-°mƒ tijvT-amb \ns‚ Icp-W-bm¬/ Imcp-Wy-hm-t\, F∂n¬ I\n-b-W-ta.

hc≠ `qan Pe-Øn-\p-th-≠n-sb-∂-hÆw/Fs‚Bflmhp \n\-°p-th-≠n Zmln-°p-Ibpw/ icocw \ns∂ImØn-cn-°p-Ibpw sNøp-∂p.

\ns‚ i‡nbpw al-Øzhpw ImWm≥/ Rm≥\ns∂ kq£n®p t\m°n.

\ns‚ ssZhn-I-amb ImcpWyw/ Poh-t\-°mƒ A`n-Im-ay-am-Ip-∂p

Fs‚ Pohn-X-Imew apgp-h≥ / Rm≥ \ns∂]pIgvØpw:/ \ns‚ \ma-Øn¬ Rm≥ ssII-fp-b¿Øpw.

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 75: Deivastudikal

149148 ssZhkvXpXnIƒ

hncp∂psIm-s≠-∂-t]m-se,/ Fs‚ Bflmhv kwXr-]vX-am-Ipw.

XnI™ kt¥m-j-tØm-Sp-IqsS / Fs‚ A[-c-߃\ns∂ kvXpXn-°pw.

InS-°-bn¬h®p Rm≥ \ns∂ Hm¿Øp:/ cmXn-bn¬Rm≥ \ns∂ [ym\n®p:/ Fs¥-∂m¬ \o Fs‚ klm-b-am-Ip-∂p.

\ns‚ Nnd-Ip-I-fpsS Iogn¬/ Rm≥ D√m-k-hm-\m-bn-°-gn-bp-∂p.

Fs‚ Bflmhv \ns∂ A\p-K-an-°pIbpw./ \ns‚he-ØpssI Fs∂ Xmßp-Ibpw sNbvXp.

Fs∂ A]m-b-s∏-Sp-Øphm-\m-K-ln-°p-∂-h¿/ Bg-Øn-tebv°p XmWp-t]m-I-s´.

hmƒ Ahsc sh´n-ho-gvØp-Ibpw/ \cn-Iƒ°v Ah¿Cc-bm-hp-Ibpw sNø-s´.

cmPmhp ssZh-Øn-em-\-µn-°s´:/ Ahs‚ \ma-Øn¬ kXyw sNøp-∂-h¿/ A\p-Kr-lo-X-cm-bn-Øo-c-s´.

Ak-Xy-hm-Zn-I-fpsS A[-c-߃/ AS-bv°-s∏-Sp-Ibpw sNø-s´.

(Jm-t\m-\m) Poh-t\-°mƒ tijvT-amb \ns‚ Icp-W-bm¬/ Imcp-Wy-hm-t\, F∂n¬ I\n-b-W-ta.

(k-¶o. 64) ssZh-ta, Fs‚ ]m¿∞\ tI´v/ iXp`b-Øn¬\n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) Fs‚ I¿Øm-th, Fs‚ ssZhta!/ NXn-b-∑m-cpsS ZpjvS-X-bn¬ \n-s∂s∂ kwc-£n-°-W-ta.

AI-anI-fn¬\n∂pw ZpjvS-cn¬\n∂pw/ RßsfkzX-¥-cm-°-W-ta.

Ah¿ Xß-fpsS \mhp-Iƒ°v/ hmfn-s\-∂-t]mseaq¿® Iq-´n.

Ah¿ Xß-fpsS hm°p-I-sf√mw/ Aºp-t]mse\nin-X-am-°n.

Ah¿ Hfn-®n-cp-∂p-sIm≠v/ \nc-]-cm-[n-Isf Føp-∂p.Ah¿ ZpjvI¿Ω-Øn\p ]cn-]m-Sn-bp-≠m°n:/ sIWn-

Iƒ hbv°phm≥ Btem-Nn-®p.Xßsf Bcpw ImWp-I-bn-s√-∂pw,/ Ip‰-߃ Bcpw

I≠p-]n-Sn-°pIbn-s√-∂pw,/ Ah¿ kzbw a¥n-®p.lrZ-b-߃ ]cn-tim-[n®v/ Ah-bpsS Bgw ImWp-

∂-h≥/ Ahsc I≠p-]n-Sn-°pw.ssZhw Ah-cpsS t\sc AkvX-a-b-bv°p-Ibpw./

Ahn-Nm-cn-X-ambn Ahsc apdn-th-ev]n-°pIbpw sNbvXp.

Ah-cpsS \mi-Øn\p ImcWw/ Ah-cpsS \mhpXs∂-bm-Ip∂p/ ImWp-∂-h-sc√mw Ahsc ]cn-l-kn-°pw.

a\p-jy¿ AXp I≠p b-s∏-Sp-Ibpw / ssZh-Øns‚]hr-Øn-Iƒ Kln®v/ Ahsb ]kn-≤-am-°p-Ibpw sNøpw.

\oXn-am-∑m¿ I¿Øm-hn¬ B\-µn°pw:/ Ah¿Ahs\ Bi-bn°pw.

lrZ-b-ip-≤n-bp-≈-h¿/ Ahs\ ]pI-gvØp-IbpwsNøpw.

(Jm-t\m-\m) Fs‚ I¿Øm-th, Fs‚ ssZh-ta,/ NXn-b-∑m-cpsS ZpjvS-X-bn¬ \ns∂s∂ kwc-£n-°-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ-≥.aviw: lt√-epøm, lt√epøm, lt√-epøm.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw

(a-dnbw _vkp¬Øm... ]pe-cn-]-`-bn¬...)

I¿Øm-hns‚ hnip-≤-ÿ-eØv Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥:

anin-lm-\m-Y≥ AXn-[-\y≥I\n-hmbv am\-h-t\-Ip∂pamwkw c‡-hp-sa-s∂∂pw_en-]o-T-Øn¬ c£-bv°m-bv,kmt∏-hrµw `oXn-sbmsSt\m°pw Znhycl-ky-߃Poh≥ \¬Ipw Huj-[nsbsshZnI hrµw \¬Ip-∂p.

hcp-hn≥, Ahs\ Ipºn- m-cm-[n°mw:

Id-bn-√m-sØmcp Ip™mSmw]pX≥ aninlm X≥ acWwC∂pw F∂pw Cu a∂n¬am\-h-_p-≤n-°-Km-lyw.ssZhn-I-`mhw Hfnhm°namwk-f-cq-]-a-Wn™ kpX≥am\h ]m]w \o°p∂pa¿Xy\p Poh≥ \¬Ip-∂p.

Fs‚ cmPm-hmb I¿Øm-th, \ns∂ Rm≥ ]pIgvØpw:

\n¿Ωe ]mh-\amw tajwaninlm \mY≥ am\-h-\mbv]oU-I-tf‰p Xncp-sa-øn¬

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 76: Deivastudikal

151150 ssZhkvXpXnIƒ

]m]-I-f¶w \o°o-Sm≥.D∂-X-ssh-Zy≥ anin-lm-tb,Ir]-bm-au-j-[-ta-I-Wta]m]-I-S-߃ ambv°-WtabmNn-®o-Sp∂o Zmk¿.

Xs∂ b-s∏-Sp∂h¿°v Ah≥ Blmcw \¬In:

\ne-\n¬°m-sØmcp Poh-∂mbv`£-W-taIpw kjvSm-th,]pX≥ X≥Xncp cl-ky-Øm¬imizX Poh≥ X∂-cp-fn.D∂X hnÆn¬ hmgp-t∂m¿B\-µ-Øm¬ \nd-bp∂p\n≥ Xncp KoXn-Iƒ ]mSp∂p`oXn-b-h¿°n-s√m-cp-\m-fpw.

I¿Øm-hns\ Rm≥ F∂pw hmgvØpw:

A∂m-s∏-k-lm-Øn-cp-\m-fn¬X∂psS saøpw Xncp-\n-Whpw]mh\ k`sb G¬∏n-t®m≥Io¿Øn-X-\-hn-c-Xao a∂n¬.A∏w, Zm£m-c-k-an-h-X≥kmZr-iy-Øn¬ hcp-thm-t\,]mh\ k`-bn¬ hmgvØp-∂p.am\-h-a-°ƒ \n≥ \m-aw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

hm\-h-sc√mw I¿Øm-th,`oXn-tbm-sS∂pw ho£n∏qBZ-c-thmsS \an-°p∂pPoh≥ \¬Ipw t`mPy-sØ.Bcm-[-Icmw \n≥a-°ƒIo¿Ø-\-Km\w ]mSp∂p]cn-ip-≤≥ \o ]cn-ip-≤≥anin-lm-cm-P≥ ]cn-ip-≤≥.

(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 57) ssZh-ta, Rm≥ \ns∂ Bibn-°p-∂p./Ft∂mSp IcpW tXm∂-W-ta./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm,lt√-epøm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZh-ta, Rm≥ \ns∂ Bi-bn-°p-∂p./ Ft∂mSp IcpW tXm∂-W-ta.

B]-Øp-Iƒ Hgn-bp-∂-Xp-hsc/ \ns‚ Nnd-Ip-I-fpsSIogn¬ Fs∂ kwc-£n-®p-sIm-≈-W-ta.

D∂-X-\mb ssZhsØ Rm≥ hnfn°pw:/ Ah≥Ft∏mgpw Fs∂ klm-bn-°pw.

kz¿§-Øn¬\n∂p ssI\o´n/ Ah≥ Fs∂ c£n-°s´.

Fs‚ iXp-°-sf-sb√mw/ Ah≥ ]cm-P-b-s∏-Sp-Ø-s .Xs‚ Ir] F\n°p \¬In/ ssZhw Xs‚ hmKvZm\w

]q¿Øn-bm-°-s´.Im´p-ar-K-߃°n-S-bn¬ Rm≥ AI-s∏-´p-t]mbn:/

a\p-jy-c-‡-Øn-\p-th≠n Ah Zmln-°p-∂p.Ah-bpsS ]√p-Iƒ AkvX-߃°p Xpey-am-Ip∂p:/

Ah-bpsS \mhp aq¿®-bp≈ hmfp-t]m-sebpw.ssZh-ta, BIm-i-a-WvU-e-Øn¬/ \o kap-∂-X-\m-

bn-cn-°s´:/ \ns‚ alØzw `qan-bn-seßpw ]c-°-s´.Ah¿ Fs‚ Imen\p sIWn-Iƒ h®p:/ Ah¿

Fs‚ hgn-bn¬ Ipgn-Iƒ Ipgn®p:/ Ah¿ Xs∂ Ah-bn¬hogp-Ibpw sNbvXp.

Fs‚ lrZbw Hcp-ßn-\n¬°p∂p:/ ssZhta, Fs‚lrZbw Hcpßn \n¬°p-∂p./ Rm≥ ]m´p- ]m-Sp-IbpwIo¿Ø-\-am-e-]n-°bpw sNøpw.

Fs‚ Bflmth DW-cpI:/ hoW-I-tf, In∂-c-ß-tf, DW-cp-hn≥:/ Rm\pw AXn-cm-hnse DW-cpw.

I¿Øm-th, P\-ß-fpsS km∂n-≤y-Øn¬/ Rm≥\ns∂ ]mSn- kvXp-Xn-°pw.

P\-]-Z-ß-fpsS CS-bn¬/ Rm≥ \ns‚ \maw ]pI-gvØpw.

F¥p-sIm-s≠-∂m¬ \ns‚ IcpW/ BImiwt]mse hnim-e-am-Ip-∂p.

\ns‚ ]c-a-amb hniz-kvXX/ hmt\mfw Db¿∂p\n¬°p-∂p.

ssZh-ta, BIm-i-a-WvU-e-Øn¬/ \o kap-∂-X-\m-bn-cn-°-s´./ \ns‚ alØzw `qan-bn¬ ]Im-in-°-s´.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥.

(Jm-t\m-\m) hcp-hn≥, \ap-°p-th≠n kzbw _en-b¿∏n-°p-Ibpw / \ΩpsS hwi-Øns‚ ]m]-߃ £an-°p-IbpwsNbvX/ anin-lmsb Bcm-[n-°p-Ibpw kvXpXn-°p-IbpwsNømw.

Ah-\n-ep≈ hnizmkw \Ωn¬ i‡n-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\mbn/ Xo£vW-amb kvt\l-tØmsS \ap-°-h-t\m-S-t]-£n-°mw.

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 77: Deivastudikal

153152 ssZhkvXpXnIƒ

Ahs‚ D]-hm-k-Øn¬ ]¶p-Im-cmbn/ Ahs‚c≠m-asØ BK-a\thf-bn¬/ Ahs‚ amem-Im-am-tcm-Sp-IqsS/ kz¿§ob tKl-Øn¬ ]d∂p hnl-cn-°p-∂-Xn\pw/Ahs‚ Xncp-\m-fp-Iƒ/ kmtLmjw sIm≠m-Sp-∂-Xn\pw\ap-°n-S-bm-I-s´.

Rß-fpsS I¿Øm-th, \ns‚ Bcm-[-Isc i‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw/ \ns‚ AP-K-W-ßsf IS-ß-fn¬\n∂ptamNn-°p-Ibpw/ \ns‚ Zmksc ]m]-°-d-I-fn¬\n∂p ip≤o-I-cn-°p-Ibpw/ \ns‚ \ma-Øn¬ Ah¿ A\p-jvTn® D]-hmkw Ir]m-]q¿∆w kzoI-cn®v/ hm\-ta-L-ß-fn¬ \o ]Xy-£-\m-Ip-tºmƒ/ \ns‚ apJw Z¿in-°p-hm≥ Ahsc tbmKy-cm-°p-Ibpw sNø-W-ta,aviw: lt√-ep-øm, lt√-epøm, lt√-ep-øm.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

hm\pw `qhpw sI¬∏n-√m-tØm¿kjvSm-hmIpw \ns∂ hmgvØm≥.

\n∂u-Zmcyw D∂-X- kvt\lwZb-X-∂m-ga-hmNyw Xs∂.

Icp-W-°-Ste am\-h-`mhwkzb-a-t߉p c£n-®o-Sm≥.

c£-W-tijw kz¿§w ]qInI¿Øm-hmbn hmWo-Sp-∂p.

hm\-h-sc-√m-ap-®-kz-c-Øn¬\ns‚ alØzw Io¿Øn-°p-∂p.

]cn-ip-≤≥ \o XmXm F∂pwkpX\pw ]mh\ dqlm-Xm-\pw.

(]m¿∞-\-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(F-kv]≥ A¬t…mkm.. apƒs®-Sn-Iƒ°n-S-bn¬...)

cl-ky-Øn≥ \mY≥ kpXs\ hmgvØoSmw…ohm ac-W-Øm¬ clkyw \nd-th-‰n.

cl-ky-Øn≥...satk≥ tZi-Øn¬ tajw _en-bmbnkotbm≥ ae-tase ssZhnI-Ip-™mSpw.

cl-ky-Øn≥...

ImWp-I- tkm-Z-c-tc, Cutim-an-in-lm-bn¬]qcn-X-am-Ip∂p s]klm cl-ky-߃.

cl-ky-Øn≥...s]klm taj-Øm-en-km-tb¬ a°ƒsatk-\n¬\n∂pw c£n-X-cm-b-t√m.

cl-ky-Øn≥...Ip™mSmw aninlm am\-h-c-Jn-e-scbpwhn\-I-fn¬ \ns∂√mw c£n-®o- a-∂n¬.

cl-ky-Øn≥...F¶¿Øm: teJ\w: F_m-b. 1,1-˛14

Imtdm-kqkm: (Xn¶ƒ seenbm, t]Pv 131...)

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

@ÓM„±²J ˜Ó³: Jmem Zvildm:shfp-∏m≥Ime P]w(cm-hn-se 3 aWn)

s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 59, t]Pv 140...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 128sXivs_m-lvvØm : (seenbmbnteXv, t]Pv 152...)

Imtdm-kqkm : (Xn¶ƒ seenbm, t]Pv 131...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: ap´p-∂-h¿°p hmXn¬ Xpd∂p sImSp-°p-IbpwtNmZn-°p-∂-h¿°v kar-≤-ambn \¬Ip-Ibpw sNøp∂ Rß-fpsS I¿Øm-hmb ssZh-ta, Bfl-i-co-c-߃°p-]-I-cn-°p∂ F√m Zm\-ßfpw R߃°p Xtc-W-sa. tcmKn-Iƒ°v Btcm-Kyhpw sX‰p-Iƒ°p s]mdp-Xn-bpw, _e-lo-\-X-bn¬ i‡n-bpw, ZpxJ-ß-fn¬ Bfl-ss[-cy-hpw, hogvN-bn¬ klm-b-hpw, Ccp- n¬ shfn-®hpw, Zmcn-Zy-Øn¬ kar-≤n-bpw, thZ-\-I-fn¬ Bizm-k-hpw, C√m-bva-bn¬ \nd-hpw,hnizm-k-Øn¬ Dd∏pw kwc-£-Whpw \¬In Rßsf \nc-¥cw ]cn-]m-en-°-W-ta. F¥p-sIm-s≠-∂m¬, Rß-fpsSZrjvSn-Iƒ Ft∏mgpw \ns∂-Øs∂ t\m°n-bn-cn-°p-∂p.--

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 78: Deivastudikal

155154 ssZhkvXpXnIƒ

_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Hm-\okm Zvk]m-h-sc, s]mXp-Iaw, t]Pv 63...)

@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mX KoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

c£-I-\mb ssZhsØ ]Io¿Øn-°p-hn≥:

anin-lm-b-Xn-[\y≥ ˛ a∂n-Xn¬ ht∂hwam\-h-a-°ƒ°mbv ˛ Iqin¬ _en-tb-In.

I¿Ømhv i‡-\mb ssZh-am-Ip∂p:

c£m-c-l-kysØ ˛ apd-t]m-e-dn-bm-\mbvsI¬∏p-≈-h-cn√ ˛ a∂n-Xn-semcnSØpw.

I¿Ømhv Fs‚ kt¶-X-am-bn-cn-°pw.

a¿Xys\ krjvSn®p ˛ ZqX-∑m¿ Xpeywtim`-b-h-t∂In ˛ D∂-X -_-lp-a-Xn-bpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

\m\m-Zn-°p-I-fn¬ ˛ apJ-cn-X-am-Ip∂pF√m-P-\-X-Ifpw ˛ \n≥ kvXpXn ]mSp-∂p.

BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw BtΩ≥.

kqcy≥ IXn¿ hoipw ˛ apt∂- \n≥ \mawÿnX-at√m: R߃ ˛ \ns∂ \an-°p-∂p.

(]p-e-cn-]-`-bn¬, Imtdm-kq-km, ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 73...)

sXivs_m-lvØm: Xn¶-fm-gvN-bp-tS-Xv, t]Pv 135...(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 78...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...k¶o¿Ø\w: 86 , t]Pv 145...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 129(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)

sXivs_m-lvvØm : (Xn¶ƒ k]mbnteXv, t]Pv 135...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

k¶o¿Ø\ame hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 84...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 118:6) I¿Øm-th, \ns‚ hmKvZm\]Imcw/ Fs∂klm-bn-®-\p-K-ln-°-W-ta.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, F√m cmPm-°-∑mcpsS apºm-sIbpw/ \ns‚ Zmk-cn¬ am\yX sXfn™p\n¬°-s´.

I¿Øm-th, \ns‚ hmKvZm-\-]-Imcw/ Fs∂ klm-bn-®-\p-K-ln-°-W-ta.

\ns‚ hmKvZm-\sØ Bi-bn-®p-sIm≠v/ Fs‚ \nµ-I-tcmSp Rm≥ adp-]Sn ]d-bpw.

Rm≥ \ns‚ \nb-a-߃ ImØp-t]m-∂-Xn-\m¬/kXyw Fs‚ A[-c-ßsf hn´p-am-dm-Xn-cn-°-s´.

Rm≥ \ns‚ ]am-W-ßsf kvt\ln-°pIbpw, /Ah-sb√mw ]men-®p-sIm≠v/ kt¥m-j-ambn Pohn-°pIbpw sNøpw.

cmPm-°-∑m-cpsS apºn¬t]mepw/ Ah-sb-∏‰nkwkm-cn-°p-hm≥/ Rm≥ Hcn-°epw e÷n-°pI-bn-√.

\ns‚ \nb-a-߃ F\n°p ]nb-¶-c-am-Ip∂p:/ Ah-sb-∏‰n Rm≥ [ym\n-°pw.

Ah-bpsS k∂n-[n-bn-tebv°v/ Fs‚ ssIIsfRm≥ Db¿Øpw.

Ah-sb-∏‰n Rm≥ [ym\n°pw:/ \ns‚ hniz-kvX-X-bm¬ Rm≥ alØzw ]m]n-°pw.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, F√m cmPm-°-∑m-cpsS apºm-sIbpw/ \ns‚ Zmk-cn¬ am\yX sXfn-™p -\n¬°-s´.

(k-¶o. 118:7) \ns‚ Zmk-t\mSp sNbvX hmKvZm\w/\o A\p-kva-cn-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) Cu Imew kz]v\w t]mse-bm-Ip∂p. /Rß-fpsS I¿Øm-th, \n∂n-ep≈ ic-W-Øm¬/ Fs∂Biz-kn-∏n-°-W-ta.

Rm≥ \ns‚ hmKvZm-\-Øm¬ Pohn-°p-sa∂ Nn¥/k¶S ka-bØv F\n°v Bizmkw \¬Ip-∂p.

ZpjvS-∑m¿ Fs∂ a¿±n-s®-¶nepw/ \nb-a-Øn¬\n∂p Rm≥ hyXn-N-en-®n-√.

\o ]q¿∆-Im-eØp sNbvXn-´p≈ hn[n-Iƒ/ Fs∂Biz-kn-∏n-°p-∂p.

]m]n -Iƒ \ns‚ Iev]\ \nc -kn -°p -∂p./AtXm¿°p-tºmƒ Rm≥ ZpxJn-X-\m-Ip-∂p.

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 79: Deivastudikal

157156 ssZhkvXpXnIƒ

Rm≥ ]c-tZ-iØp ]m¿Øn-cp-∂-t∏mƒ/ \ns‚ ]am-W-߃ Dcp-hn-´p-sIm-≠n-cp-∂p.

cmXn-Im-eØp Rm≥ \ns∂ A\p-kva-cn-°pw./\ns‚ \nb-a-߃ A\p-k-cn-°pIbpw sNøpw.

\ns‚ Iev]-\-I-sf√mw ImØ-Xn-\m¬/ F\n°phenb Bizm-k-ap-≠m-bn.

(Jm-t\m-\m) Cu Imew kz]v\w t]mse-bm-Ip-∂p./Rß-fpsS I¿Øm-th, \n∂n-ep≈ ic-W-Øm¬/ Fs∂Biz-kn-∏n-t°-Wta.

(k-¶o. 118:8) \ns‚ ]am-W-߃ A\p-k-cn-°p-∂Xv/Fs‚ hnln-X-am-sW∂p Rm≥ ]d-™p.

(Jm-t\m-\m) kvt\l-ap≈ \ns‚ ]°-te-°m-Ip∂pFt∏mgpw Fs‚ ZrjvSn/ anin-lm-tb, sRcp-°-a-\p-`-hn-°p∂ Fs∂ c£n-°-W-ta.

lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ ImØn-cp∂p./ hmKvZm-\-]-Imcw Fs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

Fs‚ hgn-Isf Rm≥ ho≠pw ]cn-tim-[n-°pIbpw/\ns‚ hgn-bn-tebv°p Xncn-bp-Ibpw sNbvXp.

\ns‚ Iev]-\-I-f-\p-k-cn-°p-hm≥/ Rm≥ H´pw Xma-kn-®n√.

ZpjvS-∑m-cpsS he-I-fn¬ IpSp-ßn-sb-¶nepw/ ]am-W-Øn¬\n∂p Rm≥ hyXn-N-en-®n-√.

\ns‚ \oXn-hn-[n-Iƒ°p \µn ]d-bp-hm≥/ ]mXn-cm-Xn-bn¬ Rm≥ Fgp-t∂-‰p.

Rm≥ \ns‚ Bcm-[-I-cpsS kvt\ln-X\pw / \ns∂A\p-k-cn-°p-∂-h-cpsS anX-hp-am-Ip-∂p.

`qan \ns‚ ImcpWyw sIm≠p \nd-™n-cn-°p∂p/\ns‚ \nb-a-߃ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) kvt\l-ap≈ \ns‚ ]°-te°mIp∂pFt∏mgpw Fs‚ ZrjvSn/ anin-lm-tb, sRcp-°-a-\p-`-hn-°p∂ Fs∂ c£n-°-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.

(sX-ivs_m-lvØm, ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 84...)

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m : a[ym” KoXw(_v F¥m≥ k]m.... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

Ah≥ Fs‚ ]mZ-߃ ]md-ta¬ Dd-∏n®p:

tI∏m-bmIpw sia-tbm-\n¬k`sb Xmßpw I¿Øm-th,

hnizm-k-Øn¬ t]m‰-W-ta.amtΩm-Zokm hgn-bmbv \ohmKvZm\w sNbvXp-∂-Xamw]pX-ÿm\w `‡¿°m-bv.

cmhpw ]Iepw Rm≥ \nt∂mSp ]m¿∞n-°p∂p:

[q¿Ø≥ X\-b≥ t]mse Rm≥hc-Zm-\-߃ ]mgm°nin£m-hn-[n-bn¬ Dƒs∏-´p.tIgp-∂n-t∏mƒ \n≥ apºn¬A¿l-X- sX-√p-sa-\n-°n√XmXm, \n≥ Ir] XqI-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

c£-I-\mIpw anin-lm-tb,\n∂-S-bmfw …ohmsb]mh\ k`-Iƒ tLmjn-°pw.krjvSn-I-sf√mw AXp-h-gn-bmbv]m]-°-S-en¬\n-s∂∂pwc£n-X-cm-bn-Øo¿∂-t√m.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥

k`-X≥ a°ƒ `‡-∑m¿…ohm hnPbw tLmjn°pw\n≥\m-a-Øn¬ IqSp-tºmƒ.ImØo-S-W-ta, I¿Øm-th,Bcm-[-Icmw Zmksc \oIpcn-in≥ XW-en¬ Fs∂-∂pw.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw

(k-l-tZ-ssh-tØm≥... I¿Øm-th, \n≥ Z\-lm-bm¬...)

krjvSn-s°-√m-a-Km-ly≥F∂pw \ne-\n-∂o-Sp-t∂m≥X∂psS Zb-X-∂m-g-Øn¬\ΩpsS bmN\ tIƒ°s´ (3)

]cn-ip-≤≥ \o I¿Ømth\nXyw ]mSn \an-°p∂p\n∂psS ]mh\ …ohm-bm¬tamNn-X-cm-tbm-sc-√m-cpw. (3)

Imtdm-kqkm: Xn¶-fm-gvN-bp-tS-Xv, t]Pv 138...(ti-jw, s]mXp-Iaw t]Pv 85...)

]oUm-\p-`-h-hmcw : sNm∆m : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 80: Deivastudikal

159158 ssZhkvXpXnIƒ

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥Hº-Xmw-aWnP]w

(D®-I-gn™v 3 aWn)k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...

k¶o¿Ø\w: 57, t]Pv 150... (As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 137(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)

sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 157...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

]oUm-\p- -h-hmcw : _p[≥(sNm-∆mgvN sshIn´v Bcw-`n-°p-∂p)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In´v 6 aWn )

k-¶o¿Ø-\w-h-sc, s]mXp-Iaw, t]Pv 23...aviw: (k-¶o. 66) `qhm-kn-I-tf, ssZhsØ kvXpXn-°p-hn≥ /Ahs‚ \ma-Øn\p Io¿Ø\w ]mSp-hn≥/. Ah\p al-Ømb kvXpXn-Iƒ A¿∏n-°p-hn≥/ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) `qhm-kn-I-tf, ssZhsØ kvXpXn-°p-hn≥/ Ahs‚ \ma-Øn\p Io¿Ø\w ]mSp-hn≥/ Ah\pal-Ømb kvXpXn-Iƒ A¿∏n-°p-hn≥.

"\ns‚ ]hr-Øn-Iƒ FX hnkva-bm-hlw!' F∂v/ssZh-tØmSp \n߃ G‰p-]-d-bp-hn≥.

\ns‚ i‡n-bpsS B[n-Iy-Øm¬/ iXp-°ƒt]mepw \ns∂ Ipºn-Sp-∂p.

temIw apgp -h≥ \ns∂ Bcm-[n -°pIbpw/Io¿Ø\w ]mSn-∏p-I-gvØp-Ibpw sNøpw.

Ah¿ \ns‚ \maw ]Io¿Øn°pw/ \n߃ ssZh-Øns‚ ]hr-Øn-Iƒ \nco-£n-°p-hn≥.

A¤p-X-I-c-amb ]e Imcy-ßfpw/ Ah≥ a\p-jy¿°p-th≠n sNbvXn-´p-≠v.

IS-ens\ Ah≥ Ic-bm°n/ Im¬\-S-bmbn Ah¿\Zn IS-∂p.

Xs‚ i‡n-bm¬ Ah≥ \nXy-ambn `cn-°p∂p/BI-bm¬ Ahs\ Hm¿Øp \ap-°m-\-µn-°mw.

Ah≥ hnPm-Xo-bsc ho£n-°p-∂p./ hnπ-h-Im-cn-IƒHcn-°epw hnP-bn-°-bn-√.

hnPm-Xo-b-tc, ssZhsØ hmgvØp-hn≥/ D®-Øn¬Ahs\ ]mSn kvXpXn-°p-hn≥.

Ah≥ \ap°p Poh≥ \evIn./ \ΩpsS Imep-Iƒhgp-Xn-t∏m-Ip-hm≥/ Ah≥ A\p-h-Zn-°pI-bn-√.

sh≈n ]cn-tim-[n-°p-∂-Xp-t]mse/ RßsfAh≥ ]cn-tim-[n®p.

Rßsf he-bn-e-I-s∏-Sp-Øp-Ibpw/ ]oU-Iƒ°v Cc-bm-°p-Ibpw sNbvXp.

Rß-fpsS Xe-bn¬ Nhn´n \S-°p-hm≥/ a\p-jysc\o A\p-h-Zn®p.

Xobnepw sh≈-Ønepw IqSn/ \o Rßsf \S-Øn.F¶nepw AXn-s‚-sb√mw Ah-km\w / B\-µ-Øn-

te°v Rß-sf- B-\-bn-®p.ssIIƒ \ndsb ImgvN-I-fp-ambn/ \ns‚ `h-\-Øn-

te°v Rm≥ hcp-∂p.AhnsS Fs‚ t\¿®-Iƒ Rm≥ \nd-th‰pw/ Ah

k¶-S-Im-eØp Rm≥ t\¿∂-h-bm-Ip-∂p.ap´m-Sp-I-fpsS taZ-t m-Sp-IqsS/ Rm≥ Zl-\-_-en-

Iƒ A¿∏n°pw/ tImem-Sp-I-sfbpw Imf-I-sfbpw _en-I-gn-°pw.

ssZh-Øns‚ rXytc, tIƒ°p-hn≥ / Ah≥ F\n°psNbvX-h-sb√mw / Rm≥ Xs∂ hnh-cn®p ]d-bmw.

Fs‚ A[-c-߃ Ahs\ hnfn®p/ Ah≥ F\n-°p-Ø-c-a-cpfn/ Rm≥ Ahs\ kvXpXn°pIbpw sNbvXp.

Fs‚ lrZbw ZpjvS-am-sW∂p Is≠-¶n¬/ \oFs∂ c£n-°p-am-bn-cp-∂n-√.

F∂m¬ ssZhw Fs‚ ]m¿∞\ tI´p/ Fs‚]m¿∞\ \nc-kn-°m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬/ ssZhsØ Rm≥]pI-gvØp∂p.

Xs‚ IcpW ]n≥h-en-°m-Xn-cp-∂-Xn-\m¬/ ssZhwhmgvØ-s∏-´-h-\m-I-s´.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(Hm-\okm ZJvZw hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 27...)

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 81: Deivastudikal

161160 ssZhkvXpXnIƒ

fKÒ³J±² š²³\²kO±s : Hm\okm ZJvZw : ]q¿∆- KoXw(_v F¥m≥ k]m.... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

AhnsS Zmho-Zns‚ sImºp-b¿Øpw:

krjvSn-s°-√m-a-[n-\m-Y≥Zmho-Zns‚ `h-\-Øn¬I\ym-a-Wnsb Is≠-Øn.]mh-\-dqlm h∂-h-fn¬hm\-h -am-\h c£-It\mAh-fn¬ h∂p ]nd-°p-∂p.

Ah≥ X\n-°mbn Hcp hmk-ÿew sXc-s™-Sp-Øp:

\nhy-∑mcpw t]jn-Xcpwc‡-km-£n-Iƒ a¬∏m-∑m¿sshZn-I-∑m-sc-√mcpwNnX-samSp hmgpw `h-\-Øn¬ssZh-kvXp-Xn-Iƒ ]mSo-Sm≥`mKy-sa-gp-t∂m-cXn [\y¿.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn :

]m]-s∏m-dpXn \¬IoSpw]mh-\-]oTw IpSn-sIm≈pwssZhn-I-tKlw ]cn-ip≤whm\-h-scm∏w ]mSoSmw\csc hn[n°pw anin-lm-X≥Io¿Ø-\-Km\w hnc-thm-sS.

BZn-apX¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

h’-e-XmXm am¿ tXmΩmhmgvØ-s∏-´-h-s\∂pw \o]qIn kz¿§o-b-tK-l-Øn¬Pohn-X-amIpw HmS-Øn¬\¬ sNbvXn-Iƒ X≥ ]pjv]-߃tNen¬ tN¿Ø-Xn-tam-Z-Øm¬.

P\-ß-sf√mw BtΩ≥ BtΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°-s´:

kz¿§o-b-cmPyw AW-bs´hnÆn-ep-a-Xp-t]m¬ a∂n-XnepwXmX-lnXw \nd-th-ds´.`£-W-taIq R߃°mbvc£n-°-Wta Rßsf \oZpjvS-\n¬ \n∂pw F∂m-fpw.(Hm-\okm Zvhmk¿ hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 30...)

ˆ±²C²³J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvhmk¿ : DØ-c- KoXw(lm-te≥ sIme-tl≥.... Dƒs°m-≈p∂p I¿Øm-hn≥....)

Ah≥ \ns‚ \mY-\m-Ip-∂p, Ahs\ Bcm-[n-°p-I:

D∂-X-\r-]\mw I¿Øm-hn≥\n¿Ωe I\ym amXm-th,]m¿∞n-°-Wta kpX-s\mSp \o`‡¿s°√mw XpW-bmbnX≥ Xncp-im¥n kuJy-߃krjvSn-s°-√m-ta-Is´]mh-\-k-`-X≥ a°ƒ°mbvZpc-I-fn¬\n∂p hntam-N-\hpw.

Rß-fn¬ Ir] XqIm≥ Ah-t\mSp ]m¿∞n-°-W-ta:

ssZhnI Poh≥ IpSn-sIm≈pwkn≤-∑mcmw h¿Ø-I-tc,\n߃s°∂pw kvtXmX-߃!R߃s°∂pw \h-Po-h≥.]m¿∞-\-bmIpw \nt£]w\mY≥ ]°¬ A¿∏n°q]m]n-I-fm-ao-sb-fn-b-h-cn¬kI-te-i≥ Ir]- sNm-cn-b-s´.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

kpX\mw anin-lm-X≥ «o-lm,hnipX XmXm am¿ tXm-am,\mY≥ ]°¬ bmNn°qkpX-cm-an-h-cn¬ I\n-b-s´.tcmKw, hym[n sRcp-°-Øm¬]oUn-X-cmIpw \n≥a-°ƒtXSp-∂-`bw Xh -k-hnt[c£n-°-Wta ]m¿∞-\bm¬!

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

A\p-Xm-]n-Ifmw \n\n-th-°m-cn¬IcpW sNmcn-s™mcp I¿Øm-th,tIgpw kpX-cn¬ I\n-b-W-ta,\c-hw-isØ c£n-∏q.]q´-cptX \o kz¿§-Øn≥taml-\-amb Ihm-S-߃]m]n-I-fmIpw \n≥ Zmk¿hyY-sbmSp ap´n hnfn-°p-tºmƒ.

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 82: Deivastudikal

163162 ssZhkvXpXnIƒ

(]m¿∞\, ]cn]mh\\mw, ]m¿∞\...Hm-\okm Zvdwim hsc,s]mXpIaw t]Pv 32... \mep hmb\Ifpw AhtbmS\p_‘n®KoXßfpw a‰pw Jp¿_m\bntet∏mseXs∂. kphntijwHgnhm°mhp∂X√. c≠mw ImtdmkqkmbpsS kabØv ap´nt∑¬\nev°p∂p, )

hmb\IƒsJdvbm\m 1: D¬∏Øn 37:23˛36sJdvbm\m 2: tPmjzm 22:30-˛23:1F¶¿Øm: F_m-b 4:14-˛6:8Gh≥Kmentbm≥: tbml 12:12-˛43

(Im-tdm-kq-km-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 33...)

A…³gѲJ š²³\²kO±s : Hm\okm Zvdwim : kmbm”KoXw(_nIo-tØm≥.... I¿Øm-hn¬ Rm≥ ZrV-am-bn.....)

alnabpw alØzhpw Ahs\ \o AWnbn®p:]qgnbn¬ \n∂pw \o\cs\ krjvSn®p/ alnabht∂In.]m]Øm¬ arX\hs\ \oPoh≥ \evInbpb¿∏n®p.kz¿§mtcmlWaXphgnbmbv]qgn°p∂Xn \evInb \okz¿§Øn¬ ˛ \c\mbnStaIn.

\ns‚ ssNX\yw Fs∂ Xmßn \n¿Øs´:XmX≥ ssZhØn≥heXphiØmbn/ hmgpw I¿Ømth,kvt\lØm¬ \o am\hs\\ns∂mSp tN¿Øq kz¿§Øn¬.\n∂psS ]mh\ dqlmbm¬⁄m\]`bpw \¬In apZm\osb∂pw ˛ ]mcn¬ Bcm[y≥.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:am\hc£bv°mbva∂n¬ h∂h\mw/ aninlm I¿Ømth,]mh\ Znhyclky߃\n∂n¬ ]qcnXambt√m\n∂n¬ ip≤nhcn°p∂p]mh\ k`bpw am\hcpw\osb∂pw ˛ a∂n¬ kvXpXy¿l≥.

(]m¿∞\, t]Pv 123...)

A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\waviw: (k¶o. 25) I¿Ømth,Fs‚ Bflmhns\/ \ns‚k∂n[nbnte°p Rm≥ Db¿Øp∂p;/Fs‚ ssZhta.\n∂n¬ Rm≥ Bibn°p∂p;/Rm≥ Hcn°epwePvPn°bn√. lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-epøm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Ømth, Fs‚ Bflmhns\/ \ns‚k∂n[nbnte°p Rm≥ Db¿Øp∂p./Fs‚ ssZhta.\n∂n¬ Rm≥ Bibn°p∂p,/ Rm≥ Hcn°epwePvPn°bn√.

Fs‚ iXp°ƒ F\ns°Xncmbn/ h≥]p ]dbmXncn°s´.

\n∂n¬ icWs∏Sp∂hcmcpw e÷n°bn√/A[¿ΩnIƒ AhcpsS hy¿∞Xbn¬ e÷n°s´.

I¿Ømth, \ns‚ am¿§ßƒ Fs∂ ImWn°Wta./\ns‚ ]mXIƒ Fs∂ Adnbn°Wta:/ kXyØneqsS\SØn Fs∂ ]cnioen∏n°Wta.

Fs¥∂m¬ \obmWs√m Fs‚ ssZhhpw c£I\pw/Zn\w ]Xn \n\°mbn Rm≥ ImØncn°pw.

I¿Ømth, A\mZnapX¬ RßtfmSp ImWn°p∂/\ns‚ Ir]bpw IcpWbptam¿°Wta./ _meyImesØFs‚ sX‰pIƒ \o Hm¿°cptX.

\ns‚ ImcpWym[nIyØm¬ Fs∂ A\pkvacn°Wta:/ssZhta, \o Ir]m\n[nbmWt√m.

I¿Ømhv \√h\pw t\cp≈h\pamIp∂p:/ ]m]nIsft\¿hgnbn¬ \bn°p∂p.

hn\oXsc \ymbhn[nbn¬ \SØp∂p:/ ZcnZsc Xs‚am¿Kw ]Tn∏n°p∂p.

I¿Ømhns‚ DSºSnbpw \nbahpw ]men°p∂h¿°v/-- Xs‚ hgnIsfms°bpw Ir]bpw kXyhpamIp∂p.

I¿Ømth, hepXmb AIrXyßfn¬ \n∂v:/Xncp\masØ ]Xn Fs∂ ip≤oIcn°Wta.

ssZhsØ bs∏Sp∂h\mcmWv,/ Xm≥ Xncs™SpØam¿Kw /I¿Ømhv Ahs\ ]Tn∏n°pw.

Ahs‚ Bflmhv Ir]bn¬ hkn°pw;/ Ahs‚k¥Xn tZiw AhImiam°pw.

I¿Ømhns‚ Nn¥Iƒ Xs‚ ‡sc°pdn®mIp∂p:/Xs‚ \nbaw Ah¿°v Ah≥ shfns∏SpØp∂p.

Fs‚ \b\߃ kZm I¿Ømhns‚ t\¿°mWv;/sIWnbn¬ \n∂v Fs‚ ]mZ߃°v/ Ah≥ hnSpX¬\evIpw.

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 83: Deivastudikal

165164 ssZhkvXpXnIƒ

F∂nte°v \o XncnbWta:/ Ft∂mSp IcpW ImWn°Wta:/ Rm≥ GImInbpw \n¿[\\pamIp∂p.

Fs‚ lrZbhyYIƒ GsdbmIp∂p,/ Ivtfißfn¬\ns∂s∂ c£n°Wta.

Fs‚ A[zm\hpw Zmkyhpw ]cnKWn°Wta:/ Fs‚]m]ßsf√mw s]mdp°Wta.

CXm Fs‚ sshcnIƒ h¿≤n®ncn°p∂p:/hntZzj]p¿hw Ah¿ Fs∂ shdp°p∂p:

Fs‚ Bflmhns\ Im°Wta:/ F\n°ptamN\taIWta;/ Fs¥∂m¬ \n∂n¬ Rm≥kamibn°p∂p.

\n∂n¬ Rm≥ kamibn®Xn\m¬/ ]cam¿∞cpwt\cp≈hcpw/ Ft∂mSp tN¿∂p.

a¿±Icn¬ \n∂v ssZhw/ Ckmtb¬ P\Øn\p c£\evIn.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(s]mXp-I-aw, t]Pv 40...)

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

a¿aokm hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 44...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k¶o. 102) I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-Wta/Fs‚ At]£ \ns‚ ]°-se-Ø-s´.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jmt\m-\m) am‰-an-√mØ kØtb/ hgn-sX-‰n-t∏mb Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.

I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-Wta/ Fs‚At]£ \ns‚ ]°-se-Ø-s´.

Fs‚ t¢i-Im-eØp apJw ad-bv°-cptX/ Rm≥\ns∂ hnfn-°p-tºmƒ / Fs∂ sNhn-s°m-≈-Wta. Fs¥-∂m¬ PohnXw ]pI-t]mse am™p t]mIp∂p/ Fs‚Aÿn-Iƒ shÆo-dp-t]mse shfp-Øp.

Blm-c-Øns‚ Imcyw t]mepw Rm≥ ad∂p/]p¬s°m-Sn-t]mse Rm≥ hmSn-°-cn-™p.

thZ-\-bpsS B[nIyw \nanØw/ amwkw Aÿn-tbmSv H´n-t®¿∂p.

acp-`q-an-bnse thgm-º¬ t]msebpw/ hnP-\-]-tZ-isØ aqßm-t]m-sebpw/ Rm≥ GIm-In-bm-bn-Øo¿∂p.

]pc-ap-I-fn¬ X\n-®n-cn-°p∂ ]£n-sb-t∏mse/Rm≥ t]Sn-®p -hn-d-®p.

iXp-°ƒ Ft∏mgpw Fs∂ \nµn-°p∂p/ Fs‚Bcm-[-I¿t]mepw Fs∂ i]n-°p-∂p.

Fs‚ `£Ww shdpw Nmc-am-Ip∂p/ \ns‚ DK-amb tIm]w \nanØw/ Fs‚ ]m\o-b-Øn¬ IÆp-\ocpIe¿∂p.

Fs¥-∂m¬ \o Fs∂ Db¿Øn-sb-¶nepw/ AXp-t]m-se-Xs∂ XmgvØp-Ibpw sNbvXp.

Fs‚ PohnXw \ng¬t]mse am™p-t]m-Ip∂p/]p√p-t]mse Rm≥ hmSn-t∏m-Ip-∂p.

F∂m¬ I¿Øm-th, \o \nXy-\m-Ip-∂p./ F√m Xe-ap-dbpw \ns∂ A\p-kva-cn-°pw.

skln-tbms\ \o A\p-K-ln-°-Wta/ Ah-tfmSpIcpW- Im-Wn-°m≥ Ime-am-bn-cn-°p-∂p.

F¥p-sIm-s≠-∂m¬ \ns‚ Zmk-∑m¿/ Ah-fpsSI√n-s\bpw aÆn-s\bpw kvt\ln-®p.

hnPm-Xo-b¿ \ns‚ \masØ _lp-am-\n°pw/ `qan-bnse cmPm-°-∑m¿ \ns‚ al-Øz-sØ-bpw.

I¿Ømhp skln-tbms\ D≤-cn-°pIbpw/ aln-a-tbmsS ]Xy-£-\m-hp-Ibpw sNøpw.

\n -lm-b-cpsS ]m¿∞\ tIƒ°p-Ibpw/ Ah-cpsSAt]£ kzoI-cn-°pIbpw sNøpw.

`mhnXe-ap-d-bv°p-th≠n CXv Fgp-X-s∏-Ss´/ P\n-°m-\p-≈-hcpw I¿Øm-hns\ kvXpXn-°-s´.

AXyp-∂-X-amb kz¿§-Øn¬\n∂p/ I¿Ømhp`qansb ISm-£n-®p.

XS-hp-Im-cpsS \ne-hnfn tIƒ°p-Ibpw/ ac-W-Øn\phn[n-°-s∏-´-h-sc-sb√mw/ Ah≥ tamNn-°pIbpw sNøpw.

skln-tbm-\n¬ I¿Øm-hns‚ \mahpw/ Hmsd-s«Øv Ahs‚ kvXpXnbpw/ \nc-¥cw ]Io¿Øn-°-s∏Spw.

bmX ]Ip-Xn-bm-b-t∏mƒ/ Ah≥ Fs‚ i‡n Ipd-®p./ Fs‚ Bbp p sh´n-®p-cp-°p-Ibpw sNbvXp.

PohnX a≤y-Øn¬ Fs∂ Xncn-®p-hn-fn-°-cptX./\ns‚ h’-c-߃ A\-¥-am-W-t√m.

]q¿∆-Im-eØv \o qansb krjvSn®p./ BIm-ihpw\ns‚ krjvSn-bm-Ip-∂p.

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 84: Deivastudikal

167166 ssZhkvXpXnIƒ

Ah-sb√mw IS∂pt]m-Ip∂p:/ \o amXw \ne-\n-ev°p-∂p.

hkvXw-t]mse Ah ]g-In-t∏mIpw/ tae-¶n-t]mseDucn-am-‰-s∏-Spw.

F∂m¬ \n\°v Hcn-°epw am‰-an-√./ \ns‚ h’-c-߃°v A¥y-hp-an-√.

\ns‚ Zmk≥am-cpsS a°ƒ qan-bn¬ ]m¿°pw/ Ah-cpsS hwiw F∂pw \ne-\n-ev°pw.

(Jm-t\m-\m) am‰-an-√mØ kØtb/ hgn-sX-‰n-t∏mbRß-fn¬ I\n-b-W-ta.

(k-¶o. 103) Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°pI/ Ahs‚ Xncp-\maw ]Io¿Øn-°p-I.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ Ir] Ihn-s™m-gp-Ip∂/ Imcp-Wy-hm-\mb I¿Ømhp hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p.

Fs‚ Bflm-th, I¿Øm-hns\ hmgvØpI/ Ahs‚A\p-K-l-߃ ad-°-cp-Xv.

\ns‚ ]m]-߃ Ah≥ s]mdp-°p∂p/ \ns‚ tcmK-߃ kpJ-am-°p-∂p.

\mi-Øn¬ \n∂v Ah≥ \ns∂ c£n°pw/ Imcp-Wy-]q¿∆w \ns∂ ]cn-]m-en-°pw.

\ns‚ Pohn-XsØ Ah≥ A\p-K-ln°pw/ Igp-Is‚ F∂-Xp-t]mse/ \ns‚ buh\w \ho-I-cn-°pIbpwsNøpw.

I¿Ømhp kIe ]oUn-X¿°pw-th-≠n/ \oXnbpw\ymbhpw \S-Øp-∂p.

Ah≥ aqisb Xs‚ hgn-I-f-dn-bn®p/ Ckm-tb-ens\ Xs‚ ]hr-Øn-I-fpw.

I¿Ømhv G‰hpw Zbm-ep-hm-Ip-∂p./ DZm-c-io-e\pwZm£n-Wy-hm-\p-am-Ip-∂p.

\nXy-ambn Ah≥ tIm]n-°pI-bn-√./ Ahs‚tIm]w \o≠p-\n-ev°p-I-bp-an-√.

Ah≥ ]m]-Øns‚ Kuchw t\m°p-∂n -√./AXns‚ hen-∏-a-\p-k-cn®p in£n-°p-∂p-an-√.

BIm-itØmfw Db-cp∂ ImcpWyw/ Ah≥ Xs‚`‡-tcmSp ]Z¿in-∏n-®p.

DZ-bsØ AkvX-a-b-Øn¬ \ns∂-∂-t]mse/]m]sØ \Ωn¬\n-∂-I-‰n.

]nXmhp a°-tfm-sS-∂-t]mse/ I¿Ømhp Xs‚`‡-tcmSp ImcpWyw ImWn-°p-∂p.

\Ωƒ tIhew s]mSn-bm-sW∂v/ Ah≥ Adn-bp-∂p-≠-t√m.

a\p-jy-PohnXw ]p¬s°m-Sn°p Xpey-am-Ip∂p / hb-ense ]pjv]w t]mse AXp hncn-bp-∂p.

NpSp-Im-‰-Sn-°p-tºmƒ AXp hmSn-t∏m-Ip-∂p./ AXp\n∂n-cp∂ ÿew-t]mepw/ Ime-I-a-Øn¬ A⁄m-X-am-bn-Øo-cp-∂p.

I¿Øm-hns\ kvt\ln-°p-∂-h-cp-sS-ta¬/ Ahs‚A\p-K-l-ap-≠m-bn-cn-°pw.

Ah-cpsS k¥m-\-]-c-º-c-sbbpw/ ]am-W-a-\p-k-cn®p Pohn-°p-∂-h-scbpw/ Ah≥ A\p-K-ln-°pw.

kz¿§-Øn¬ knwlm-k-\ -ap -d -∏n -®p -sIm≠v/kIescbpw I¿Ømhp `cn-°p-∂p.

i‡-cmb amem-Im-amtc,/ I¿Øm-hns‚ B⁄m-\p-h¿Øn-Itf,/ \n߃ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥.

I¿Øm-hns‚ ssk\y-ßtf, / Ahs‚ ipiq-j-Itc/ I¿Øm-hns\ ]pI-gvØp-hn≥.

Ahs‚ Iogn-ep≈ kIe krjvSn-Ifpw/ Ahs\kvXpXn-°s´/ Fs‚ Bflmhpw I¿Øm-hns\ kvXpXn-°-s´.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ Ir] Ihn-s™m-gp-Ip∂/ Imcp-Wy-hm-\mb I¿Ømhp hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn. BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

Pohs‚ \o¿®m¬ Aß-bn-em-Ip∂p:

bmt°m-_n≥ \ocp-d-h-√,aqsi \¬Ipw Pe-a-√,]mh\ tZl kv]¿i-Øm¬]mh-\-am-sbmcp tbm¿±ms‚\n¿Ωeamsbmcp-d-h-√,]m¿iz-Øn¬ \ns∂m-gp-IoSpwXs‚ Poh-P-e-∏p-g-bn¬]m]w Igp-In-°-f-bp-∂p,]mh-\-cm-°n-Øo¿°p-∂p,aninlm cmP≥ am\-h-s\,]dp-Zokm X≥ \o¿®mte!

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 85: Deivastudikal

169168 ssZhkvXpXnIƒ

hnip≤ ÿe-tØ°p ssII-fp-b¿Øn, I¿Øm-hns\ hmgvØp-hn≥:

ssIIƒ hnc-hn¬ \o´n-Sp-hn≥BZ-c-thmsS ssIs°mƒhn≥Poh≥ \¬Ipw Huj-[nsb.]m]-I-S-߃ t]m°oSpwD∂-X -]m-]-∏-cnlmcw\¬Ipw t`mP\ ]m\obwk`-bn¬ an∂n hnf-ßp∂p.c£-I-\mIpw anin-lm-X≥]mh-\-tZlw Im¬h-cn-bn¬_en-bm-bp-cp-In-Øo¿∂-t∏mƒ]m]-hn-tam-Nn-X-\mbv a¿Xy≥.

\ns‚ am[p-cy-ta-dnb Dd-h-bn¬ \n∂pw Ahsc IpSn-∏n°pw:

\mY≥ KmKp¬Øm ae-bn¬am\-h-Po-h≥ tlman®p]cn-lm-c-Øn≥ _en-bm-bn.C\n-ta¬ a¿Xy\p t`mP-\-ambvkz¿§o-b-a∂m \¬Io-Spw,euIn-I-t`mPyw Hcp \mfpw]m]w Igp-In-°-f-bn-√._en]oT-Øn¬ \ns∂∂pw]m]-s∏m-dpXn t\Sn-Sp-hn≥c£-I-\mIpw anin-lmsbhmgvØn-∏mSn \an-®n-Sp-hn≥.

hnip≤ ÿeØp I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥:

hnÆn≥ amem-Im-hrµwam\-h-scm-∂mbv BZ-c-hm¬hnkvab ]qcn-X-cm-Ip-∂p.am\h c£ \nd-th-‰m≥_en-bmbv Xo¿s∂mcp \mYs‚]mh-\-c‡ ico-c-߃k`-X≥ _en-]o-T-Øn-t∑¬!\c-sc-∏m-h-\-cm-°o-Spw,I¿Øm-hn≥ Xncp-a-c-WsØhmgvØn-∏mSn \an-®oSmwC∂o ]mh\ kpZn-\-Øn¬.

I¿Øm-hv, Ahs‚ c£ ]Xy-£-am°n:

Poh≥ \evIoSpw hr£wIXn-cp-Iƒ hoin-sØ-fn-bp∂p

KmKp¬Ømae-ta-se∂pw.Ipcn-in¬ P∑-sa-Sp-°p∂p]pXn-sbmcp temIw am\-h-\mbvAXn-\psS NndIp hln-°p-∂p.hnÆn≥ i‡n-bn¬ am\-h-s\.D∂X cmtPy kn≤-∑m¿apZ-samSp hmgvØn \an-°p∂pX≈-s∏-t´m-cm-ZsØhnÆn¬ tN¿sØmcp c£-I-s\.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

…ohm, c£-bv°-S-bm-fw,am\-h-s\∂pw \h-Po-h≥,hm\h am\h kw_-‘w.kmØm≥ X∂psS tIm´-Isf]m¿izw Iodnb Ip¥-Øm¬]n®n®o¥n Xncp-\m-Y≥,\oN≥ Ah-\psS sNbvXn-Isf.ta\n Xf-t®m-cm-Wn-I-fm¬,ac-WsØ Xncp-a-c-W-Øm¬,hnP-b-Øn¬ sIms≠-Øn-®p.X∂psS a¿Xy ico-c-Øn¬.

BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥:

XmX≥ X≥ Xncp-kp-X-\mIpwssZhnI hN\w am\-h-\mbva¿Xy-i-cocw ssIs°m-≠p.Iqin¬ ]oU-I-tf-s‰m-Sp-hn¬Poh≥ Xs∂ tlman-®p.arX-cn¬ \n∂pw D∞n-X-\mbv\mIw ]qIn aln-a-sbm-tS.\h-am-amZw anin-lm-bn¬D∂Xn t\Snb \c-hwiwAh-\psS km£n-I-fm-bp-e-In¬F∂pw \ne-\n-∂o-S-s´.

(s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 92) I¿Øm-th, \n\°p \µn ]d-bp-hm\pw/\ns‚ \masØ ]pI-gvØp-hm\pw/ R߃ IS-s∏-´-h-cm-Ip-∂p. lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 86: Deivastudikal

171170 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-th, \n\°p \µn ]d-bp-hm\pw/\ns‚ \masØ ]pI-gvØp-hm\pw/ R߃ IS-s∏- -h-cm-Ip-∂p.

Hmtcm Znh-khpw ]`m-X-Øn¬/ Rm≥ \ns‚ImcpWyw ]Io¿Øn°pw/ k‘ym-Im-eØv \ns‚ hniz-kvX-X-bpw.

hoWbpw In∂-chpw sIm≠v/ Rm≥ \ns∂ ]mSnkvXpXn°pw.

Fs¥-∂m¬ \ns‚ ]hr-Øn-IƒsIm≠v \o Fs∂kt¥m-jn-∏n®p/ Ah-bn¬ Rm≥ B\-µn-°p-∂p.

\ns‚ ]hr-Øn-Iƒ FX DXvIr-jvS-am-Ip∂p!/ \ns‚Nn¥-Iƒ FX AKm-[-hp-am-Ip∂p!

aqV-\mb a\p-jy≥ AX-dn-bp-∂n√/ t`mj-∑m¿°vAXp Zp¿K-l-am-Ip-∂p.

]m]n-Iƒ ]®-∏p-√p-t]mse/ Xg®p hf-cp-∂p-≠mhpw/ZpjvS∑m¿ hnS¿∂p ]pjv]n-°p-∂p≠mhpw.

Ah¿ \oßp-∂Xp \mi-Øn-te-bv°m-Ip∂p/ \oFt∂bv°pw AXyp-∂-X-\m-Ip-∂p.

\ns‚ iXp-°ƒ hoWp \in-°pIbpw/ Zp¿÷-\-߃ NnX-dn-t∏m-hp-Ibpw sNøpw.

Fs∂ \o Db¿Øn/ kpK-‘-ssX-e-Øm¬ A`n-tjNn-®p.

Rm≥ Fs‚ iXp-°sf t\m°n/ Ah-cpsSkwkmcw Rm≥ i≤n-®p.

\oXn-am≥ ]\-t]mse hf-cp∂p / ssZh-Øns‚ A¶-W-Øn¬ Ah≥ ]pjv]n-°pw.

ssZhm-e-b-Øn¬ hf¿∂p-h-cp∂ / se_-\m-\nsetZh-Zm-cp-t]mse Xs∂.

AXp aqØp apc-Sn-®mepw / ]®-sI-SmsX ew NqSn\nev°p-∂p.

I¿Ømhp \oXn-am-\m-I-bm¬/ Ah≥ Xn∑- sN-øpI-bn-s√∂v AXv G‰p-]-dbpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \n∂n¬ Rm≥ic-W-s∏-Sp∂p/ Rms\m-cp-\mfpw e÷n-°p-I-bn-√.

Zmho-Zns‚ ]h-N\wt]mse/ Xs‚ ]oUm-k-l\whgn \sΩ hnP-bn-I-fm-°p-Ibpw/ ZpjvSm-cq-]n-bn¬ \n∂p\sΩ kzX-¥-cm-°p-Ibpw/ Xs‚ D]-hm-k-Øm¬ \ΩpsSk`sb k¥p-jvS-bm-°p-Ibpw sNbvX-h≥ hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p.

Ah≥ hmKvZm\w sNøp-Ibpw ]Jym-]n-°p-IbpwsNbvXn- p≈/ F√m \∑-Iƒ°p-ambn \ap-°-hs\ kvXpXn-°pIbpw/ Ah\p \µn ]d-bp-Ibpw sNømw.

adn-b-Øns‚ ]pX-\m-b-h-X-cn® anin-lmtb,/ Ckm-tb¬ P\w \ns‚ \maw G‰p]d-bmsX/ \ns∂ Xnc-kv°-cn-°pIbpw kvXpXn-°m-Xn-cn-°p-Ibpw sNbvX-Xn-\p- ]-I-c-ambn \ns‚ k` A\p-Xm-]-tØm-sS, \o A\p-`-hn® ac-W-th-Z-\sb A\p-kva-cn-°p-Ibpw/ \ns‚ ]oUm-\p-`-h-Øn-s‚bpw …ohm ac-W-Øn-s‚bpw Hm¿Ω-sIm-≠m-Sp-IbpwsNøp-∂p.

Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin -lmtb,/ F√mh¿jhpw R߃ C]-Imcw \ns‚ Hm¿Ω BN-cn-°p-∂-Xn-\mbn/ \ns‚ hmKvZm-\-߃ Rß-fn¬ \nd-th-‰-W-ta.

Rß-fpsS I¿Øm-th, \o al-Øz-]q¿Æ-\mbn/\ns‚ amemIm-am-tcm-Sp-IqsS ]Xy-£-\m-Ip∂ Znhkw/Ah-tcm-sSm∏w \ns∂ FXn-tc¬°p-∂-Xn\pw/ \ns‚ cmPy-Øn¬ \nXym-\µw A\p-`-hn-°p-∂-Xn\pw/ \ns‚ k`sb\o tbmKy-bm-°-W-ta.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

A\p-Xm-]n-Isf kvt\ln-°p∂anin-lm-\mYm, I\n-b-W-sa-∂n¬.

Icp-Wm-\n-[n-tb, ]m¿∞-\- tI´vZpjvS-X -am‰n kuJyw \¬Iq.

am\-h-tJZw Adnbpw \mYm,apdn-hp-I-sf√mw \o°o-S-W-ta.

IcpW sNmcn™p ]m]-°-d-IƒIgp-In-b-I‰n c£n-°-W-ta.

\n∂psS \maw Io¿Øn-®o-Sm≥\mYm, \¬h-c-ta-Io-S-W-ta.

_mhmbv°pw XncpkpX\pw ]mh\˛dqlmbv°pw kvXpXn-sb-∂pw, BtΩ≥.

(]m¿∞-\-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(_-t…m-kv tI-t\... mKy-sa-gp-s∂mcp I\y-I-tb...)

kpX\mw aninlm kvtXmX-߃Xncp-\n-W-taIn c£n®p

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 87: Deivastudikal

173172 ssZhkvXpXnIƒ

hnizm-kn-Ifmw Rßsf \oCkm-tb-en≥ a°ƒ t]m¬.

kpX\mw anin-lm...ssZhn-I-tajw tamNn®pssZhP\sØ hn\-bn¬ \n∂pwCkm-tb¬°m¿ tamNn-X-cmbnIp™m-Sns‚ c‡-Ømse.

kpX\mw anin-lm...Xncp-\mƒ tXmdpw tlman®ptaj-K-W-ßsf Ckm-tb-en¬anin-lm-bmIpw taj-Ømsea¿Xy\p c£ ssIh-∂p.

kpX\mw anin-lm...Hfn-hn¬ Ignbpw kmØms‚i‡n-I-sf√mw XI-cp∂pIm¬hcn ae-ta-e¿∏n®pCui-bvX-\-b≥ ssZhnI tajw.

kpX\mw anin-lm...F¶¿Øm : teJ\w: F_mbm 4:14˛6:8

Imtdm-kqkm : Xn¶-fm-gvN-bp-tS-Xv, t]Pv 131...(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

@ÓM„±²J Ó ³: Jmem Zvildm : shfp-∏m≥Ime P]w(cm-hn-se 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 66, t]Pv 158...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 142

sXivs_m-lvvØm : (seenbmbnteXv, t]Pv 171...)Imtdm-kqkm : (Xn¶ƒ seenbm, t]Pv 131...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, Ihn-s™m-gp-Ip∂ \ns‚ \nt£-]m-

ebw Xpd-∂v, Rß-fpsS ]m¿∞-\-Iƒ°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta.\ns‚ kam-[m-\hpw im¥nbpw F√m P\-ß-fn-epw, ]tXy-I-ambn \ns‚ k`-bn-epw, temIm-h-km-\-tØmfw \ne-\n-ev°-s´. Ie-l-ßfpw bp≤-ßfpw Rß-fn¬ \n∂-I-‰p-IbpwtcmKn-Isf kpJ-am-°p-Ibpw sNø-W-ta. thZ-\-b-\p-`-hn-°p∂h¿°m-izm-k-hpw, k¶-S-s∏-Sp-∂-h¿°p kam-izm-khpw \evI-W-ta. h’-c-hr-ØsØ A\p-K-ln-°p-IbpwR߃°m-h-iy-am-b-h-sb√mw kar-≤-ambn ]Zm\w sNøp-Ibpw sNø-W-ta. sX‰n-t∏m-b-hsc kXy-Øns‚ hgn-bn-te°p sIm≠p-h-cn-I-bpw, ]m]n-Isf A\p-Xm-]-Øn-te°p\bn-°p-I-bpw, Aßs\ R߃ F√m-hcpw H∂p tN¿∂v,Icp-Wm-\n-[nbpw ]m]-߃ s]mdp-°p-∂-h-\p-amb \ns∂\nc-¥cw ]mSn-∏p-I-gvØp-hm≥ CS-bm-°p-Ibpw sNø-W-ta.--_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Hm-\okm Zvk]m-h-sc, s]mXp-Iaw t]Pv 63...)

@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mX KoXw(bmZm lqim-th... aninlm I¿Øm-th..)

\o ÿm]n® k`sb Hm¿°-W-ta,

kpX\mw anin-lm-tb, am\h c£-It\,\n≥ Ic-c-£n-X-bmw, k`-bn¬ I\n-b-W-ta.Ahsf ImØp \bn-°-W-ta,\n≥ ]cn-]m-e-\-bn¬.

\ns‚ k`-bn¬ \ns‚ \oXn Rm≥ ]Xo-£n°pw:

k`-X≥ ÿm]-I-\mw, \mYm I≠mepwP\-X-Iƒ tNcp-∂p, Ahsf a¿±n-°m≥hmKvZm\w t]m¬ I¿Øm-th,k`-bn¬ I\n-b-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

c£-I-\o-tim-tb, i‡≥ cmPm-th,`‡-k-aq-l-Øn≥ icWw \obt√m\ns‚ alØzw Io¿Øn-°m≥i‡n, \¬I-W-ta.

(]p-e-cn-]-`-bn¬, Imtdm-kq-km, ]m¿∞-\, s]mXp-Iaw t]Pv 73...)

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 88: Deivastudikal

175174 ssZhkvXpXnIƒ

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

kvXpXn-Iƒ ]mSmw kjvSm-hmIpw\ΩpsS ssZhw De-In-∂mi.

aÆn¬\n∂pw a¿Xy\p cq]w\¬Inb \mYm, Icp-Wm-\n-[ntb.

kjvSmhpw \o c£-I\pw \oIcp-W-°-Ste I\n-b-W-sa-∂n¬.

F∂pw X∂psS he-Xp-I-c-Øm¬Xmßp-∂-h-\mbv KoXn-Iƒ ]mSmw.

£a-X≥ inev]w Ir]-X-∂mgnD∂-Xkvt\lw AKmlyw Xm≥.

\n≥Xn-cp-an-gn-Iƒ ]Xn-bm-\n-h-cn¬Ir]- Xq-I-Wta I\n-hn≥ \mYm.

am\-h-i-cWw \oXm-\t√mA`bw \¬Iq \n≥ tKl-Øn¬.

\n≥Xn-cp-I-aew am\-h-hwtitim`n-X-am-bm¬ c£n-X-am-Ipw.

A\p-Xm-]n-Isf I\n-hn¬ sIm≈pwDe-In≥ \mY≥ \Ωn¬ I\n-bpw.

`‡≥amsc hnc-hn¬ tIƒ°pw\n∂u-Zmcyw sNhn-Nm-bv°-s´.

]m]-I-S-߃ I\n-hn¬ t]m°na¿Xy\p im¥n \¬Io-S-W-ta.

]m]n-I-fmIpw am\-h-sc√mw\n≥ ImcpWyw tXSo-Sp-∂p.

]mh-\ -XnXzw ]mSn-\-an-°m≥im¥n- kuJyw R߃t°Ip (3)

(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 78...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...k¶o¿Ø\w: 25 , t]Pv 163...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 143(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)

sXivs_m-lvvØm : (k]mbnteXv, t]Pv 174...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

k¶o¿Ø\ame hsc, s]mXpIaw, t]Pv 84...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k¶o 118:9) I¿Øm-th, \ns‚ hmKvZm\ ]Imcw CuZmk-t\mSp IcpW tXm∂-W-ta.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, F√m _lp-am-\-tØ-°mfpw/ \ns‚ hN\w Rm≥ kvt\ln-®p./ Fs∂Biz-kn-∏n-°-W-ta.

I¿Øm-th, \ns‚ hmKvZm-\-]-Imcw/ Cu Zmk-t\mSp IcpW tXm∂-W-ta.

\ns‚ ]am-WsØ Bi-bn-®-Xn-\m¬/ hnth-Ihpwhn⁄m-\hpw Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

IjvS-∏m-Sp-I-fp-≠m-Ip-∂-Xn\p apºv/ Rm≥ A]-Y-k-©m-cn-bm-bn-cp-∂p.

Ct∏mƒ \ns‚ D]-tZ-i-߃/ F\n°p kzoIm-cy-am-bn-tØm-∂p-∂p.

I¿Øm-th, \o \√-h-\m-Ip∂p./ \ns‚ ]hr-Øn-Ifpw\√-h-bm-Ip∂p/ Xncp-°-ev]-\-Iƒ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

Al-¶m-cn-I-fpsS h©\ h¿≤n-®p./ F¶nepw Rm≥]amWw IrXy-ambn ]men-®p.

Ah-cpsS lrZ-b-Øn¬ \∑-bn-√./ Rmt\m \ns‚\nb-a-߃ A\p-k-cn-®p.

IjvS-∏m-Sp-Iƒ F\n°v D]-I-cn-®p. / Ah-aqew Rm≥]am-W-߃ ]Tn-®p.

s]m∂n-s\bpw sh≈n-sbbpw Imƒ/ F\n°v \ns‚Iev]\ hne-s∏-´-Xm-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, F√m _lp-am-\-tØ-°mfpw/\ns‚ hN\w Rm≥ kvt\ln-®p./ Fs∂ Biz-kn-∏n-°-W-ta.

(k-¶o. 118,10) Fs∂ krjvSn®v F\n°p cq]w \evIn-bXv/ \ns‚ Xr°-c-ß-fm-W-t√m./ ]am-W-߃ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, R߃°p-]-Im-c-]-Z-am-b-sX-s¥∂v/ F√m-h-tc-bpw-Imƒ \n\-°-dn-bm-a-t√m.

\ns‚ ‡¿ Fs∂-°≠p kt¥m-jn-°pw./ Fs¥-∂m¬ Rm≥ \ns‚ hm°p hniz-kn-°p-∂p.

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 89: Deivastudikal

177176 ssZhkvXpXnIƒ

\ns‚ hn[n-Iƒ \oXn-bp-‡-ß-fm-sW∂pw/ \ymb-am-bn-´mWv Fs∂ in£n-®-sX∂pw/ Rm≥ Ct∏mƒ Adn-bp∂p.

Ft∂mSp hmKvZm\w sNbvX-Xp-t]mse/ \ns‚ImcpWyw Fs∂ Biz-kn-∏n-°-s´.

\ns‚ kvt\lw F∂n-te°p ]h-ln-°-s´./ \ns‚]amWw Fs‚ B\-µ-am-bn-cp-∂p./ AXn-\m¬ Rm≥Pohn°pw.

A\ym-b-ambn Fs∂ a¿±n-°p∂ Al-¶m-cn-Iƒ \ncm-i-cm-bn-Øo-c-s´./ Rm≥ \ns‚ Iev]-\-I-sf-∏‰n [ym\n-®p.

\ns‚ ]am-W-߃ Adn-bm-hp∂ ‡∑m¿/ Fs‚]°-te°p Xncn-bpw.

\ns‚ \nb-a-ß-sf√mw/ Rm≥ ]cn-]q¿W-ambn A\p-k-cn-°pw.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, R߃°p-]-Im-c-]-Z-am-b-sX-s¥∂v/ F√m-h-tc-bpw-Imƒ \n\-°-dn-bm-a-t√m.

(k-¶o. 118,11) \ns‚ hmKvZm-\-Øn¬ ic-W-s∏-´p-sIm≠vv/ Rm≥ \ns‚ klmbw ImØn-cp-∂p.

(Jm-t\m-\m) F√mw Adn-bp∂ I¿Ømhp \oXn-am-\m-Ip-∂p./ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂ sRcp-°-a-\p-`-hn-°p-∂-hsc c£n-°-W-ta.

Rm≥ \ns‚ D]-tZiw ]Xo-£n-®n-cn-°p-∂p./Ft∏mƒ \o Fs∂ Biz-kn-∏n°pw?

ImØn-cp∂p Rm≥ Ah-i-\mbn./ F¶nepw \ns‚Iev]-\-Iƒ Rm≥ ad-∂n-√.

\ns‚ Zmk≥ FX-Imew CsX√mw kln-°Ww?/\o Fs‚ a¿±-Isc F∂p hn[n°pw?

]am-W-a-\p-k-cn-°mØ ZpjvS-∑m¿ / Fs‚ hgn-bn¬Ipgn-Iƒ Ipgn-®p.

\ns‚ \nb-a-߃ hniz-kvX-ß-fm-Ip-∂p./ ZpjvS-∑m¿Fs∂ ]oUn-∏n-®p.

Ah¿ Fs∂ an°-hmdpw \in-∏n®p Ign-™p./F¶nepw Rm≥ \ns‚ Iev]\ ad-∂n-√.

\ns‚ ]am-W-߃ ]men-°p-hm≥/ Ft∂m-Sp≈kvt\lw Hm¿Øv/ Fs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) F√mw Adn-bp∂ I¿Ømhp \oXn-am-\m-Ip-∂p./ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂ sRcp-°-a-\p-`-hn-°p-∂-hsc c£n-°-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

(sX-ivs_mlvØm, ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 84...)

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m : a[ym” KoXw(]q-iv_-«m-Ωm... hnS-hm-ßp-t∂≥)

I¿Øm-th, sNhn Nmbn®v F\n-°p-Ø-c-a-cp-f-Wta:

A\p-Xm-]n-Ifmw a¿Xy-sc-sb√mwamSn-hn-fn°pw I\n-hn≥ \mYm,]m]n-I-fn¬ \o Ir] XqI-Wta]m]-I-S-߃ am‰o-S-W-ta.

]m]n-Iƒ \ns‚ ]°-te°p ]n¥n-cnbpw:

Xncp-en-Jn-X-Øn¬ AcpƒsN-bvXt√m[q¿Ø≥]pX≥ X≥ ]Xn-cq]wkvt\lw \ndbpw h’-e-Xm-X≥Bt«-jn®p Ah-\psS hc-hn¬.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

Zmk-scm-S-cpfn tamSn-bn-e-hs\]pX-ÿmt\ AWn-bn-®o-Sm≥"arX-\m-bvt∏m-sbm-sc≥ kpX-\n-ht\mC∂o kpZnt\ Dbn¿ ]m]n-®p.'

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

"\jvS-s∏-t´m≥ ho≠pw h∂pBtLm-j-߃ bp‡w Xs∂'I\n-hn≥ \mYm, F≥ ]nb-XmXm]m]n-I-fn-h-cn¬ Ir] sNmcn-b-W-ta.

P\-ß-sf√mw BtΩ-\m-tΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°s´:

]mh-\-…ohm c£n-°s´k`-I-sf-sb√mw ZpjvS-\n¬ \n∂pw\n≥Xncp-hnjvSw \nd-th-‰o-Sm≥Bcm-[-I-cn¬ I\n-hn-b-e-W-ta.(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

kn≤≥am-cn¬ IpSn-sIm-≠oSpwssZhn-I-i-‡nsb hmgvØm-sa∂pw (3)

A¤p-X-I-camw AS-bm-f-Øm¬AXp sXfn-hmbn hnfßpw a∂n¬ (3)

Imtdm-kqkm: Xn¶-fm-gvN-bp-tS-Xv, t]Pv 138...(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)

]oUm-\p-`-h-hmcw : _p[≥ : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 90: Deivastudikal

179178 ssZhkvXpXnIƒ

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥Hº-Xmw-aWnP]w

(D®-I-gn™v 3 aWn)k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...

k¶o¿Ø\w: 92, t]Pv 169... (As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 145(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)

sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 177...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

s]k-lm-hymgw(_p[-\mgvN sshIn´v Bcw-`n-°p-∂p)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In v 6 aWn )

k-¶o¿Ø\w hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 23...aviw: (k-¶o. 61) ssZhta, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-W-ta. /Fs‚ At]£ sNhn-s°m-≈-W-ta./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZh-ta, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-W-ta./ Fs‚ At]£ sNhn-s°m-≈-W-ta.

`qan-bpsS AXn¿Øn-bn¬ \n∂v/ Rm≥ \ns∂ hnfn-°p-∂p./ Fs‚ lrZbw ZpxJn-X-am-bn-cn-°p-∂p.

F\n°p Ib-dn-∏-‰m≥ høm-Ø-hn[w/ D∂-X-amb]md-ta¬/ \o Fs‚ \ne Dd-∏n-®p.

\o F\n°v A`-bhpw/ iXp-°-fpsS apºn¬ tIm´-bp-am-Ip-∂p.

Rm≥ F∂pw \ns‚ IqSm-c-Øn¬ hkn-°-s´./\ns‚ Nnd-Ip-I-fpsS Iogn¬/ Rm≥ F∂pw kpc-£n-X-\m-bn-cn-°-s´.

I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-W-ta./ \ns‚Bcm-[-I¿°p≈ Ah-Imiw/ \o F\n°p \¬I-W-ta.

cmPm-hns\ Zo¿Lm-bp-jvam-\m-°-Wta/ At±-l-Øns‚ PohnXw/ At\Iw Xe-ap-d-Iƒ \o≠p \nev°-s´.

Icp-Wbpw \oXnbpw ]men-°p-∂-h≥/ ssZh-Øns‚Xncp-ap-ºn¬ Ft∂°pw hkn-°pw.

F∂pw Fs‚ t\¿® \nd-th-‰n-s°m≠v/ \ns‚ \mawRm≥ ]Io¿Øn-°pw.

(Iq- n-t®¿°p-∂p.)(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

aln-a-b-Wn-s™mcp aninlm \mYm,A\p-Zn-\-atß hmgvØp-I- bp-‡w.

lt√-epøm ]mSn hW-ßm≥sI¬-t∏-IoSpw \mY\p kvtXmXw.

A[cw sIm≠p -a-ln-a-Iƒ ]mSm≥Ign-th-Ip∂ \mY\p kvXpXn-Iƒ.

XmX-\p-sa∂pw X≥ Xncp-kp-X\pwdqlmbv°pw \¬ KoXn-Iƒ ]mSmw (3)

\n≥ ]pIƒ ImWm≥ Bcp-≠p-e-In¬I\n-hn≥ \mYm, Ign-hp-≈-h-cmbv.

\n≥ ]pIƒ ]mSm≥ Bcp-≠p-e-In¬I\n-hn≥ \mYm, Ign-hp-≈-h-cm-bv.

\n≥ ]p-Iƒ hmgvØm≥ Bcp-≠p-e-In¬I\n-hn≥ \mYm Ign-hp-≈-h-cm-bv.

I\n-hmbv \mYm, ]m]n-I-fn-h-cn¬\n≥ ImcpWyw h¿jn-®mepw!

krjvSn-s°m´pw tbmKy-X-bn√k∂n[n ]qIm≥ D∂-X-\mYm!

sX‰n¬ \n∂pw Rßsf am‰nD‰-h-cm-°n-Øo¿Øo-S-Wta.

c£-I-\o-i≥ ssZhn-I-\m-Y≥\nXyw \ns∂ hmgvØpI bp‡w.

_mhmbv°pw XncpkpX\pw ]mh\˛dqlmbv°pw kvXpXn F∂pw BtΩ≥.

aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-epøm.(Hm-\okm ZJvZw hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 27...)

s]k-lm-hymgw : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 91: Deivastudikal

181180 ssZhkvXpXnIƒ

fKÒ³J±² š²³\²kO±s : Hm\okm ZJvZw : ]q¿∆- KoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

I¿Øm-th, F∂n¬ I\n-b-W-ta, Rm≥ c£n-X-\m-Is´:

Icp-W-°-Ste \o ˛ F∂n¬ I\n-b-W-ta,tcmKw am‰-Wta ˛ Icp-Wm-ar-X-Øm¬.

Fs∂ ISm-£n®v F∂n¬ I\n-b-W-ta:

\mYm \n∂n¬ Rm≥ ˛ Bi-I-f¿∏n∏q_e-lo-\-X-bn¬ \o ˛ XpW-bmbv tah-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

Cutim amXmhmw ˛ I\ym-a-dn-bsØkmZ-c-tam¿ØoSmw ˛ ]mh-\ -_-en-]o-tT.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

kpX-\psS t]jn-Xtc ˛ GI-P- kvt\-ln-Xtcim¥n e`n-®n-Sp-hm≥ ˛ \n߃ ]m¿∞n-∏n≥.

P\-sa√mw BtΩ≥, BtΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°-s´:

am¿ tXm-am-tbbpw ˛ \nW-km-£n-I-tfbpwk¬°¿Ωn-I-tfbpw ˛ _en-bn-Xn-tem¿Øo-Smw.

(Hm-\okm Zvhmk¿ hsc, s]mXp-I-a, t]Pv 30...)ˆ±²C²³J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvhmk¿ : DØ-c- KoXw

(_v F¥m≥ k]m... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

I¿Øm-th, \o \oXn-am-\m-Ip-∂p, \ns‚ hn[n \ymb-bp-‡-hp-am-Ip∂p:

c£-I-\otim anin-lmtb,am\-h-\mbv h∂o a∂n¬]m]n-Isf c£n-®o-Sm≥A\p-Xm-]-Øm¬ ]qcn-Xcmw`‡¿s°∂pw XpW-bmbv \oI\n-hn¬ ]m]w t]m°-W-ta.

F∂n-te°p Xncn™v F∂n¬ I\n-b-W-ta:

sIWn-Iƒ hbv°pw NXn-bs‚he-Iƒ \o°n `‡¿°mbvim¥n kuJyw GI-W-ta.Zmk-c-Wbv°pw ]m¿∞-\-Iƒ

Xncp-\m-a-Øn≥ kvXpXn-KoXwI\n-hmbv ssIs°m-≠o-S-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

cmPm-°ƒ X≥ cmPmhmwaninlm X∂psS amXmth,]m¿∞n-°-Wta kpX-s\mSp \oIelw \oßn- Cu a-∂n¬im¥-X-sb∂pw \ne-\n-ev°m≥^e-aq-em-Zn-Iƒ s]cp-Im-\pw.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

I¿Øm-hmIpw c£-I-t\,Xmh-I -kvt\-ln-X-hr-µ-߃\nhy¿, «ol¿, kl-Zm-am¿A¿∏n-®oSpw ]m¿∞-\-IƒRßsf c£n-®o-Ss´kvXpXn ]mSm-\n-S-bm-°-s´.

P\-ß-sf√mw BtΩ≥, BtΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°s´:

kz¿§ob hc\mw anin-lm-X≥kvt\ln-X-\mIpw am¿ tXmam,]m¿∞n-°-Wta a°ƒ°mbv.A¥n-a-\m-fn¬ \osbm-∂mbv\mY≥ X≥ KoXn-Iƒ ]mSnkz¿§w ]qIn hkn-®o-Sm≥.

(]m¿∞\, ]cn]mh\\mw, ]m¿∞\... Hm-\okm Zv_mkm-entJ hsc,s]mXpIaw t]Pv 32... \mep hmb\Ifpw AhtbmS\p_‘n®KoXßfpw a‰pw Jp¿_m\bntet∏mseXs∂. kphntijwHgnhm°mhp∂X√. c≠mw ImtdmkqkmbpsS kabØv ap´nt∑¬\nev°p∂p, )

hmb\IƒsJdvbm\m 1: D¬∏Øn 40:1˛23sJdvbm\m 2: tPmjzm 23:1-˛16F¶¿Øm: F_m-b 9:11-˛28Gh≥Kmentbm≥: tbml 13:1-˛17

(Im-tdm-kq-km-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 33...)

s]k-lm-hymgw : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 92: Deivastudikal

183182 ssZhkvXpXnIƒ

A…³gѲJ š²³\²kO±s : Hm\okmZvdwim : kmbm”KoXw(sse°m Gk¬.... Fhn-sS-sbm-fn-°pw....)

Rm\nXm Fgpt∂ev°p∂p ]ckyambn Rm≥ c£\evIpw:]dpZokmbnse PohZ hr£w…ohmX≥ ]Xncq]w ]mcn¬_enbmbvØo¿s∂mcp c£I\otimX∂psS c‡icocØmsekzmX¥yw \ct\IoSp∂pZpjvS\n¬ \n∂pw hnSpXnbpsa∂pw.

I¿Ømshs‚ klmbI\mIp∂p:a¿XyIpeØn≥ c£I\otimZmk¿ tIgp∂p®kzcØn¬IcpWs]mgn°q Ir]bmse∂pwA¿∞\Iƒ°mbpØctaIq]XymisbmtS \ns∂ hnfn°pwam\hs\∂pw kt¶Xw \o.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:IcpWs]mgn°pw \n∂psS kvt\lw_elo\Xbn¬ i‡n \ndbv°pw\mYm XmhI Ir]bmse∂pw,Xhk∂n[nbn¬ kzoIrXcmbn\n∂psSbmKa kpZn\w R߃\n≥ kvXpXn \nXcmw ]mSn \an°pw.

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

(]m¿∞\, t]Pv 123...)A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\w

aviw:(k¶o.29) I¿Ømhn\v sNΩcnbmSpIsf ka¿∏n°phn≥./ AhnSptØ°v kvXpXnbpw _lpam\hpwA¿∏n°phn≥. lt√-epøm, lt√-epøm, lt√-epøm.kaq: (c≠pK-W-am-bn) I¿Ømhn\v sNΩcnbmSpIsfka¿∏n°phn≥./ AhnSptØ°v kvXpXnbpw _lpam\hpwA¿∏n°phn≥.

I¿Ømhns‚ \masØ BZcn°phn≥./ ]cnip≤ambA¶WØn¬ Ahs\ ]Wan°phn≥.

I¿Ømhns‚ i_vZw Pe∏c∏n¬ apgßp∂p;/ alØz]q¿Æ\mb ssZhw/ s]cpsh≈Øn≥ aosX/ CSn\mZwapg°p∂p.

I¿Ømhns‚ i_vZw Kw`ochpw/ Ahs‚ kzcw i‡hpamIp∂p.

I¿Ømhns‚ i_vZw/ tZhZmcp°sf ]nf¿°p∂p;/se_t\m\nse ImcIn¬ acßsf XI¿°p∂p.

Ah≥ Ahsb Imf°p´nsbt∏msebpw/ se_t\ms\bpw kndntbms\bpw Im´pt]mØns\t∏msebpw./Xp≈n°fn∏n°p∂p.

I¿Ømhns‚ i_vZw A·nPzmesb ]nf¿°p∂p;/AXv h\ßsf hndsIm≈n°p∂p.

I¿Ømhv ImsZjv acp`qansb \Sp°p∂p;/ Ahs‚i_vZw ac®n√Isf Ipep°p∂p;/ h\ßsf IS]pg°p∂p.

AhnSpsØ BebØn¬ k¿∆cpw kvXpXn ]mSp∂p;/I¿Ømhv ]fbw ]n¥ncn∏n°p∂p./ Ft∂°pwcmPmhmbn hmgp∂p.

I¿Ømhv Xs‚ P\Øn\v i‡n \evIpw;/ kam[m\w\evIn A\pKln°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn.BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(s]mXp-I-aw, t]Pv 40...)

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

a¿ao-km-h-sc, s]mXp-Iaw, t]Pv 44...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 5) I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-Wta/Fs‚ ]cn-tZ-h-\-ßsf i≤n-°-W-ta.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, Fs∂ hnth-I-a-Xn-bm-°p-∂-Xn-\mbn/ \o Fs∂ in£n-®p./ Fs‚ bmN\\nc-kn-°cptX.

I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-Wta: / Fs‚]cn-tZ-h-\-ßsf i≤n-°-W-ta.

s]k-lm-hymgw : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 93: Deivastudikal

185184 ssZhkvXpXnIƒ

Fs‚ cmPm-hmb ssZh-ta,/ Fs‚ bmN\ sNhn-s°m-≈-W-ta.

Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p/ Cu ]`m-X-Øn¬ Fs∂ ihn-°-Wta:/ Rm≥ CXm ImsØm-cpßn\nev°p-∂p.

]m]sØ kvt\ln-°mØ ssZh-ta,/ ZpjvS-∑m¿\nt∂mSp IqsS hkn-°pI-bn√:/ Al-¶mcn \ns‚ k∂n-[n-bn¬ \nev°p-I-bn-√.

Xn∑ sNøp-∂-hsc \o shdp-°p∂p/ hymPw ]d-bp-∂-hsc \o \in-∏n-°pw.

h©-I-scbpw c‡-Zm-ln-I-sfbpw / I¿Ømhp tZzjn-°p-∂p.

Rm≥ \ns‚ Zbm-[n-Iy-Øm¬/ \ns‚ `h-\-Øn¬]th-in-°pw.

hnip≤ `h-\-Øns‚ D≈n¬ IS∂v/ `‡n-]q¿∆wRm≥ \ns∂ Bcm-[n°pw/ \oXn-]q¿∆w Fs∂ \bn-°-W-ta.

iXp-°ƒ ]Xn-bn-cn-°p-∂-Xn-\m¬/ \ns‚ hgnF\n°p ImWn®p Xc-W-ta.

Ah-cpsS A[-c-ß-fn¬ Bflm¿∞-X-bn√/ Ah-cpsS lrZbw ZpjvS-am-Ip-∂p.

Ah-cpsS IWvT-\mfw Xpd∂ ih-°p-gn-bm-Ip∂p: /Ah-cpsS a[p-c-hm°p hniz-kn-°m-h-X-√.

Ahsc \o in£n-°-Wta:/ Ah-cpsS D]m-b-߃k^-e-am-Im-Xn-cn-°-s´.

Ah¿ [n°m-cn-Ifpw ]m]n-I-fp-am-I-bm¬/ Ahsc\o ]pdw-X-≈-W-ta.

\ns∂ Bi-bn-°p-∂-h¿ kt¥m-jn°pw:/ Ah¿F∂pw \ns∂ ]Io¿Øn°pw:/ \o Ah-cn¬ hkn-°p-IbpwsNøpw.

\ns‚ \masØ _lp-am-\n-°p-∂-hsc/ \o kwc-£n-°p-∂p.

\oXn-am-∑msc \o A\p-K-ln-°p∂p:/ ]cnNsIms≠-∂-t]mse/ hc-߃ sIm≠-hsc hebw sNøp-∂p.

(Jm-t\m-\m)I¿Øm-th, Fs∂ hnth-I-a-Xn-bm-°p-∂-Xn-\mbn/ \o Fs∂ in£n-®p./ Fs‚ bmN\ \nc-kn-°-cp-tX.

(k-¶o. 6) I¿Øm-th, tIm]-tØmsS Fs∂ iIm-cn-°-cptX/ tIm]-tØmsS Fs∂ in£n-°-cptX/ Fs¥-∂m¬ Rm≥ Zp¿_-e-\m-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) Fs∂ sa\-™-h-t\, _e-lo-\-\mbF∂n¬ I\n-b-W-ta./ \ns‚ kvt\l-Øn¬ Fs∂ ]cn-io-en-∏n-°-W-ta.

I¿Ømth Fs∂ kpJ-s∏-Sp-Ø-Wta./ Fs¥-∂m¬ Fs‚ icocw thZ-\n-°p-∂p./ Fs‚ Bflmhv Akz-ÿ-am-bn-cn-°p-∂p.

I¿Øm-th, \o FX-tØmfw sshIpw/ Fs‚Bflm-hns\ c£n-°-Wta:/ Imcp-Wy-]q¿∆w Fs∂ ISm-£n-°-W-ta.

ac-W-Øn¬ \ns∂ Bcpw Hm¿°p-∂n√:/ Ipgn-am-S-Øn¬ \n∂v/ \ns∂ ]pI-gvØp-hm≥ B¿°p Ignbpw?

Ic™p Ic™v Rm≥ Xf¿∂p/ cmXn-bn¬ Fs‚Xe-bnW \\-™p.

IÆo-cp-sIm≠p InS° Rm≥ \\®p. / Ic™pIc™v Fs‚ IÆp Ießn. / sshcn-Iƒ aqew Rm≥`b-s∏-´p.

ZpjvS-∑m¿ AI∂p t]mIs´. / Fs¥-∂m¬I¿Ømhv Fs‚ \ne-hnfn tI´p.

Ah≥ Fs‚ ]m¿∞\ sNhn-s°m≠p. / Zbm-]q¿∆w AXp kzoI-cn-°p-Ibpw sNbvXp.

Fs‚ iXp-°-sf√mw e÷n-X-cmIpw / Ah¿s]s´∂p NnXdn \in-°pIbpw sNøpw.

(Jm-t\m-\m) Fs∂ sa\-™-h-s\, _e-lo-\-\mbF∂n¬ I\n-b-W-ta, / \ns‚ kvt\l-Øm¬ Fs∂ ]cn-io-en-∏n-°-W-ta.

(k-¶o. 7) I¿Ømth Rm≥ \n∂n¬ A`bwtXSp∂p./ a¿±-I-cn¬ \n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ Zmksc Xncp-Øp-Ibpw / Biz-kn-∏n-°p-Ibpw sNøp∂ ssZhw / hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p.

As√-¶n¬ Hcp knwl-sØ-t∏mse / Ah¿ Fs∂]nf¿∂p Ifbpw. / Fs∂ c£n-°m≥ Bcpw hcn-I-bn-√.

Fs‚ ssZh-amb I¿Øm-th, / Fs‚ ssIIƒaen-\-a√./ \∑ sNbvX-hsc Rm≥ tZmln-®n-´n-√.

s]k-lm-hymgw : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 94: Deivastudikal

187186 ssZhkvXpXnIƒ

ImcWw IqSmsX Fs∂ a¿±n-®-hsc / Rm≥ Hcn-°epw ]oUn-∏n-®n-´n-√.

Ch-bn¬ Rm≥ sX‰p-Im-c-\m-sW-¶n¬ / iXpFs∂ ]n¥p-S¿∂p ]nSn-®p-sIm-≈-s´.

Ah¿ Fs∂ \ne-Øn´p Nhn-´p-Ibpw / Fs‚ A`n-am\w Ipgn®p aqSp-Ibpw sNø-s´.

I¿Ømth, tIm]-tØmsS Fgp-t∂‰v / Fs‚ iXp-°sf Aa¿Ø-W-ta.

\ns‚ hmKvZm-\-a-\p-k-cn®v/ Fs∂ ]cn-]m-en-°-W-ta.P\-X-Iƒ Iq w Iq -ambn/ \ns‚ ]°¬ h∂p tNc-s .Ah-cp-sS-sb√mw apI-fn-embn/ \ns‚ knwlm-k\w

ÿm]n-°-W-ta.I¿Ømhp hnPm-Xo-bsc hn[n°pw. / Fs‚

\oXnbpw \njv°f-¶-X-bp-a-\p-k-cn®v / Fs∂bpw \o hn[n-°-W-ta.

lrZ-bhpw Nn¥-Ifpw ]cn-tim-[n-°p-∂-h-t\, / ZpjvS-∑m-cpsS AIr-Xy-߃ Ah-km-\n-∏n-°-Wta. / \oXn-am-∑m¿°p ss[cyw sImSp-°-W-ta.

ssZhw Fs‚ ]cn-N-bm-Ip∂p: / \n¿Ω-e-lr-Z-bscAh≥ kwc-£n-°pw.

ssZhw \oXn-bp≈ \ymbm-[n-]-\m-Ip∂p:/ Ah≥ZpjvS--tcmSp tIm]n-°p-∂p.

A\p-X-]n-°mØ ]m]n-s°-Xn-cmbn / Xs‚ hmfn\vAh≥ aq¿® Iq´pw. / Xs‚ hn√p Ipe-bv°p-Ibpw sNøpw.

Ah≥ amc-Im-bp-[-߃ k÷-am-°p-I-bpw, / ic-߃°p ap\ Iq´p-Ibpw sNøpw.

ZpjvS≥ kz¥ ]m]-ß-fn-t∑¬ AS-bn-cp∂v / h©\hncn-bn-s®-Sp-°p-∂p.

Ah≥ Bg-ta-dnb Ipgn Ipgn-°p∂p / Ah≥ Xs∂AXn¬ hogp∂p.

Ahs‚ ZpjvS-X-sb√mw / Ah\n-te°p Xs∂Xncn™p ]mbpw.

Ahs‚ ZpjvIr-Xy-ß-sf√mw/ Ahs‚ Xe-bn¬Xs∂ ]Xn-°pw.

I¿Øm-hns‚ \oXn-°p-th≠n / Ah\p Rm≥ \µn]d-bp∂p.

D∂-X-\mb I¿Øm-hns‚ \maw / Rm≥ F∂pw]mSn-∏p-I-gvØpw.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ Zmksc Xncp-Øp-Ibpw / Biz-kn-∏n-°p-Ibpw sNøp∂ ssZhw / hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn. / BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw

(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

I¿Øm-hns‚ hnip≤ ÿeØv Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥:

kpX\mw aninlm I¿Ømth,tbmKy-X-tbIq \n≥ bmKwapd t]me¿∏n-®n-Sp-hm-\mbv\n≥ Xncp-c-‡-i-co-c-߃iXp-K-W-Øn-t∂-In√bqZm-sbm∏w NXn-hmbnR߃ h¿Øn-°p-I-bn√;\n≥ bmK-Øn-∂-ØmgwtamZsam-Sm-tLm-jn-®o-Sm≥I\n-hm-tbIq hc-Zm\w\n≥ \ma-Øn-t∂m-im-\m.

Fs‚ lrZ-b-Øn¬ \n∂pw kXvhN-\-߃ ]pd-s∏´p:

]m]w Zqsc-b-I-‰n-Sp-hm≥hnÆpw aÆpw _‘n-°m≥a∂n-en-d-ßn-sbm-co-tim-tb,ssZh-Øn≥ Xncp Ip™m-tS,…ohm acWw hgn-bmbnam\-h-c£ ssIh∂pF∂n¬ Ir] XqIo-S-W-ta.IS-en¬ apßpw tI∏msbs]m°n-sb-Sp-sØmcp ImcpWywIm\m≥Imcn Ic-™-t∏mƒ,lrZbw Xc-fn-X-am-b-t√m.Is√-dn-tb≠pw ]m]n-\nsb

s]k-lm-hymgw : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 95: Deivastudikal

189188 ssZhkvXpXnIƒ

Imcp-Wy-Øm¬ c£n-®p.kt°-hq-kn\p amt∏-InI\n-hm-bn-hsc tamNn-∏q.

\o \nXyw ]ptcm-ln-X-\m-Ip∂p:

\nXyw an∂n hnf-ßp-∂p]utcm-lnXyw anin-lm-bn¬Id-bn-√m-sØmcp sshZn-I≥.X≥Xn-cp-_-en-bm¬ am\-hs\]m]-hn-tam-Nn-X-\m°n \ossZhn-I-tXm-tWm-kn≥ apºn¬\nev°m≥ \¬Io-b-h-Imiw]oU-I-tf‰ ico-c-Øn≥_e-lo-\-X-I-f-dn-™-h-t\,A\p-Xm-]-tØm-S-W-bp-t∂m¿c£n-X-cm-bn-Øo-c-s´.

I¿Øm-hns‚ Zmk-tc, \n߃ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥:

\mY≥ \sΩ hnfn-°p∂pXncp-c-l-ky-߃ ssIs°m-≈m≥hnizm-k-Øn¬ hf¿∂o-Sm≥._en-]o-T-Øn¬ tLmjn°pwaninlm cmP≥ tahp∂pXmX≥ Xs‚ hew-`mtK\nXyw kz¿§ob tKl-Øn¬kvXpXn-Iƒ ]mSn-b-W-™oSmwhn\-b-sam-Ssß ssIs°m≈mwhnÆpw aÆpw _‘n°pwD∂X kz¿Æ-°-Æn-bnXm.

cmXn-bn¬ I¿Øm-hns‚ h-\-Øn¬ \nev°p-∂-htc:

hcp-hn≥, hnizm-kn-Itf \n߃_en-]o-T-Øn¬ I≠mepw_en-bm-boSpw Ip™mSv.hn`-Pn-®o-Sp-s∂-s∂∂pwBcm-[-I¿°mbo tajwIpd-hn-√msX hnf-ßp∂p\nXyw k`-X≥ ]oT-Øn¬

`oXn-sbm-S-hs\ ssIs°m≈mwD®-kz-c-Øn¬ ]mSoSmw:"]cn-ip-≤≥ \o ]cn-ip-≤≥'hn≠-e-amsI \n≥ kvXpXn-Iƒ.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

\mYm, \n∂p-∞m-\-Øn≥IÆ-©n°pw s]m¬ ]`-bn¬\n¿hrXn t\Sp∂o Zmk¿.bqZm-b-∂mƒ \nc-kn®p«ol¿t°In hc-Zm\wNXn-hmbv \ns∂ Npw_n®pkvt\lw hnßpw cmXn-b-Xn¬Bcm-[-Icmw \n≥ a°ƒC∂o cmhn¬ ]mSp∂p:"]cn-ip-≤≥ \o ]cn-ip-≤≥'hn≠ea-Jnew \n≥ kvXpXn-Iƒ.

(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k¶o. 14) aqVs‚ lrZbw ]d-™p./ "F\n°p apI-fn¬ Hcp ssZh-an-√.'/ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠v KW-am-bn) aqVs‚ lrZbw ]d™p:/ "F\n°papI-fn-semcp ssZh-an-√.'

a\p-jy-cpsS ]hr-Øn-Iƒ Zpjn®p hj-fmbn./ \√-hs\ Fßpw Im◊m-\n-√.

hn⁄m-\n-I-fpt≠m F∂-dn-bp-hm-\pw,/ Xs∂ At\z-jn-°p-∂-hsc ImWp-hm-\pw, / ssZhw BIm-iØp \n∂pt\m°n.

F√m-hcpw hgn sX‰n Zpjn®p t]mbn-cn-°p-∂p./ \√-h-s\∂p ]d-bp-hm≥ Bcp-an-√.

Fs‚ P\sØ hngp-ßp∂ ZpjvS-∑m¿/ Ah¿ Hcn-°epw ]Tn-°pI-bn-√./ I¿Øm-hn-t\mSv Ah¿ ]m¿∞n-°pI-bp-an√.

Ah¿ AXy¥w b-s∏´p:/ Fs¥-∂m¬ I¿Ømhp\oXn-am-∑m-tcm-Sp-Iq-sS-bm-Ip-∂p.

Zcn-Zs‚ ]Xo-£-sb-∏‰n/ Ah¿ Ahs\ ]cn-l-kn-®p./ F∂m¬ Ahs‚ A`bw I¿Øm-hm-Ip-∂p.

s]k-lm-hymgw : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 96: Deivastudikal

191190 ssZhkvXpXnIƒ

skln-tbm-\n¬ \n∂v/ Ckm-tb-en\p c£-bp-≠m-I-s .I¿Ømhp Xs‚ P\sØ tamNn-°p-tºmƒ /

bmt°m_p kt¥m-jn-°pIbpw Ckm-tb¬ B\-µn-°pIbpw sNøpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂bv°pw BtΩ≥.

Ak³O±l³ : Jmt\m\m : KoXnI(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

am\-h-]m]w s]cpIpw \nanjw\n≥ ImcpWyw AcnIn¬ h∂p.

Xmh-I -a-cWw \n]-Xn-®-hcmwa\p-P¿t°In hnÆn≥ Poh≥.

\mYm, I\n-hmbv \n∂psS k`sbZpjvS-\n¬ \n∂pw ImØo-S-Wta.

]pX≥ X∂p-sS-bp-∂-X-_-en-bm¬_en-Iƒs°√mw A¥yw h∂p.

hmgvØm-sa∂pw Ah-\psS \maw_en-]o-T-Øn¬ kvXpXn-b¿∏n-°mw.

\mYm, \n∂psS kvXpXn-Iƒ ]mSm≥ÿm]n-X-amWo k`bo `qhn¬.

Ah-fn¬ \n∂pw \nP ImcpWywHcp \mfpw \o am‰o-St√.

AXp-t]m-etß hmKvZm-\-߃Ah-fn¬ F∂pw \nd-th-d-s´.

\c-I-Øns‚ i‡-K-W-߃Xe-apd tXmdpw tXm‰o-Ss´.

hnizm-k-Øn¬ a°-sf-sb√mwImØo-S-Wta hnÆn≥ \mYm.

\evIo-S-Wta im¥n, kuJywhnc-hn¬ \ns∂ hmgvØn-∏m-Sm≥.

`‡n-bn-sem-∂mbv tLmjn-°s´\n≥ Xncp-\m-fp-I-fm-\-µ-Øm¬.

aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

sXivs_m-lvvØm : Hmim\bpsS k]m, t]Pv 111...

(]m¿∞-\-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(F-kv]≥ A¬t…mkm.. apƒs®-Sn-Iƒ°n-S-bn¬...)

kvtXmXw anin-lm-tb, am\-h-c-£-I-t\,\n¿Ω-e-sa-øm¬ \o, ]m]-°-d-am‰n.

kvtXmXw anin-lm-tb...s]k-lm-Ip-™m-Sn≥, A¤p-X-c-l-ky-Øn¬Hfn-hmbv tahp∂p c£m cl-ky-߃.

kvtXmXw anin-lm-tb...BZn-a-\n-b-a-Øn¬ am\h ]m]-߃arK-c-‡-Øm¬ \o Igp-In-°-d-am‰n.

kvtXmXw anin-lm-tb...\qX-\-s]-k-lm-bn¬ ]pX≥ anin-lmtbmX≥Xn-cp-c-‡-Øm¬ Id-I-f-I-‰p-∂p.

kvtXmXw anin-lm-tb...k`-X≥ X\-b-∑m¿ ]cn-tNm-S-W-bs´]mh-\-s]-k-lm-bm¬ ]qcn-X-cm-I-s´.

kvtXmXw anin-lm-tb...F¶¿Øm: teJ\w: F_m-b. 9,11-˛28

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw kt¥m-j-tØmSpw ]Xym-i-tbm-Spw-IqsS \n∂v, (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿ØmthRßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-cm-Py-Øn¬ kIe hnip-≤cpw A\p- -hn-°p∂B\µw Ct∂-Zn-hkw ]Xo-I-ß-fn¬ IqSn ]Im-in-∏n®anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂-Zn-hkw ]gb \nb-a-Ønse s]klmtLmj-Øn-eqsS ]pXnb \nb-a-Ønse s]klm ]q¿Øn-bm-°nbanin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.

s]k-lm-hymgw : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 97: Deivastudikal

193192 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Ct∂ Znhkw ]gb \nb-a-Ønse s]klm BN-cWw Ah-km-\n-∏n-°p-Ibpw kz¥w icocc‡-ß-fn-eqsS_e-lo-\-cmb Rßsf i‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ injy¿°v Gev]n®p sImSpØ A∏-Øns‚bpwho™n-s‚bpw cl-ky-Øn-eq-sS, "Rm≥ temIm-h-km\whsc \nß-tfm-Sp-IqsS D≠m-bn-cn°pw' F∂-cp-fn-s®bvXhmKvZm-\w, Ct∂ Znhkw \nd-th-‰nb anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znhkw AØm-g-th-f-bn¬ \ho-\hpw A¤p-Xm-h-l-hp-amb Imcy-߃ \nh¿Øn-°p-Ibpw Xs‚ amXrIA\p-[m-h\w sNøphm≥ injysc D]-tZ-in-°p-IbpwsNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znhkw Xs‚ injy-cpsS ]mZ-߃ Igp-Ip-I-hgn Ffn-a-bp-sSbpw tkh-\-Øns‚bpw DØa amXrI\¬Inb anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znhkw Xs∂-Øs∂ XmgvØp-I-hgn Rß-fpsS Al-¶mc at\m- m-hsØ iIm-cn-°p-Ibpw Xs‚ hn\o-X-kz-`mhw amXr-I-bm-°p-hm≥ Rßsf ]Tn-∏n-°p-IbpwsNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znhkw Xs‚ ico-c-c-‡-ß-fm-Ip∂ Znhy-c-l-

ky-ß-fn-eqsS ]gb \nb-a-Øns‚ A¥yw Ipdn-°p-Ibpw]pXnb \nb-a-Øn\v Bcw- -am-Ip-Ibpw sNbvX anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: skln-tbm≥ Du´p-im-e-bv°p-]-Icw \ns‚ k -bn¬\o R߃t°¬∏n-®p-X∂ Xncp-i-cocc‡ cl-ky-ßsfCt∂ Znhkw BZ-c-]q¿∆w ]cn-I¿Ωw sNøp-∂-Xn\pRßsf tbmKy-cm-°nb anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znh-kw, Xs‚ ]oUm-k-l-\-Øn-\p-ap-ºmbns]klm BN-cn®v ]g-b-\n-baw Ah-km-\n-∏n-°p-IbpwXs‚ icocw hn`-Pn-®p-sIm≠v ]pXnb \nbaw hnc-Nn-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k`-bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-tfmSp IcpW ImWn-®-h-\pw, \nb-a-Øns‚\pIw Rß-fn¬ \n∂pw Agn®p am‰n-b-h-\pw, Xs‚ hnip-≤n-bm¬ Rßsf ]q¿Æ-cm-°n-b-h-\p-amb Zbm-]q¿Æ-\mbssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

s]k-lm-hymgw : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 98: Deivastudikal

195194 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: kz¿§-Øn¬ kz¿§-hm-kn-I-fm¬ Acq-]n-bnepwkXy-Ønepw ]pI-gvØ-s∏-Sp-∂-h-\pw, `qan-bn¬ `qhm-kn-I-fm¬ `b-tØmSpw kvt\l-tØmSpw IqsS Bcm-[n-°-s∏-Sp-Ibpw kvXpXn-°-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂-h-\pw, kIe krjvS-Pm-e-ßfpw Dd®p hniz-kn-°p-Ibpw G‰p ]d-bp-Ibpw sNøp-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znhkw kz¿§-hm-kn-Iƒ°p ss[cyhpw qhm-kn-Iƒ°p ]Xym-ibpw ]Zm\w sNbvX anin-lm-tb, `b-tØmSpw kvt\l-tØmSpw IqsS \ns‚ Xncp-\m-fp-IƒsIm≠m-Sp-hm≥ \ns‚ Zmksc tbmKy-cm-°-W-sa∂v(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS c£-I-\mb anin-lm-tb, \ns‚ AP-K-W-amb Rßsf iXp-°-fpsS ]oU-\-ß-fn¬ \n∂p c£n-°p-Ibpw \ns‚ kam-[m-\hpw im¥nbpw Rß-fn¬ h¿≤n-∏n-°p-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

@ÓM„±²J Ó³: Jmem Zvildm: shfp-∏m≥Ime P]w(cm-hn-se 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 61, t]Pv 178...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 1sXivs_m-lvvØm : (seenbm Jmt\m\m, t]Pv 190...)

Imtdm-kqkm : (seenbmbnteXv, t]Pv 191...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: Xs‚ Acp-a-kp-X-\n-eqsS F√m krjvSn-I-tfbpwXs‚ A\-¥-\-∑-bn¬ `mK-`m-°p-I-fm-°p∂ k¿∆-i-‡-\mb ssZh-ta, Ahs‚ s]k-lm-Øn-cp-\mƒ BtLm-jn-°p∂ Rßsf B\-µ-Øm¬ \nd-bv°-W-ta. Ahs‚ Imcp-Wy-Øns‚ s]k-lm-bm¬ temI-Øns‚ apJw ]Im-i-am-\-am-°p-Ibpw AXns\ hebw sNbvXn-cn°p∂ ZpxJ-Øns‚ \ng¬ \o°n-°-f-bp-Ibpw sNø-Wta. ]m]-am-Ip∂A‘-Imcw C\n Hcn-°epw ]_-e-s∏-Sm-\n-S-bm-°-cp-tX.]m]w aqew Rßsf ASn-a-s∏-Sp-Ønb iXp-°-fn¬\n∂pwtamNn-X-cm-bn, \n¿ΩelrZ-b-tØmsS \ns‚ Xncp-ap-ºn¬ipiqj sNøp-hm≥ Rßsf ]m]vX-cm-°-W-ta. \ns‚Bcm-[-I-cmb Rß-fpsS ]m¿∞-\-Iƒ°p-Ø-c-a-cp-fp-Ibpwkam-[m-\-tØmSpw im¥-X-tbmSpw IqsS Ahs‚ Xncp-\m-fp-Iƒ tLmjn-°p-hm≥ Rßsf A\p-K-ln-°p-Ibpw sNø-W-ta. \ns‚ ]cn-ip≤ XnXz-Øn\v \nc-¥cw kvXpXn-I-f¿∏n-°p-hm≥ R߃°n-S-bm-Ip-Ibpw sNø-s´. --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

Hm-\okm Zvk]m hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 63...@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mX KoXw

(k-l-tZ- ssh-tØm≥.... I¿Øm-th, \n≥ Z\-lm-bm¬...)

ssZhw I\n™p \sΩ A\p-K-ln-°s´:

…ohm hgn-bmbv ]m]sØ\nl-\n-®-h\mw Ip™mtS,I\n-hmbv ]m]w \o°-Wtak`-bn¬ im¥n hnX-bv°-W-ta.

XS-hp-Imsc Ah≥ tamNn-°p∂p:

satk≥ \m´n¬ Ckm-tb¬s]klm tLmjn-®-Xp-aqewhmfn¬ \n∂pw tamNn-X-cmbvZqX≥ Jesc \nl-\n-®p.

kz¿§o-b-amb A∏w sIm≠v Ahsc Xr]vX-cm°n:

I¿Øm-th, \n≥ X\-b-cnXmtLmjn-°p∂p Iev]\-t]m¬

s]k-lm-hymgw : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 99: Deivastudikal

197196 ssZhkvXpXnIƒ

\n∂psS s]klm BZ-c-hm¬c‡-i-coc cl-ky-߃.

A_m-l-tØmSp sNbvX hmKvZm\w Ah-\-\p-kva-cn®p:

\n∂psS s]klm hgn-bmbnBZna s]klm Hgn-hmbn]qcn-X-ambn cl-ky-߃]m]-I-S-߃ \o°n \o.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

BZn-a-tajw satk-\n¬bqZ-P-\sØ tamNn®pssZhn-I-tajw Im¬h-cn-bn¬a¿ØyIp-esØ c£n-®p.

(]p-e-cn-]- -bn¬, Imtdm-kq-km, ]m¿∞-\, s]mXp-I¿Ωw, t]Pv 73....)

sXivs_m-lvØm : _p[-\m-gvN-bp-tS-Xv, t]Pv 174...(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 78...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...k¶o¿Ø\w: 29 , t]Pv 182...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 2(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)

sXivs_m-lvvØm : (_p[≥ k]m, t]Pv 174...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

a¿aokm hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 84...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 118:12) I¿Øm-th, \o \oXn-am-\m-Ip-∂p./ \ns‚hN\w kpÿn-c-hp-am-Ip-∂p.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) A\-iz-c-\mb I¿Øm-hns\`b-s∏-Sp-∂-h¿°v/ a¿Xysc `b-an-√.

I¿Øm-th, \o \nXy-\m-Ip∂p:/ \ns‚ hN\wkpÿn-c-hp-am-Ip∂p.

\o krjvSn® `qan-sb-t∏m-se-Xs∂/ \ns‚ hniz-kvX-Xbpw \ne-\n-ev°p-∂p.

Rm≥ \ncm-i-\mbn \in-°m-Xn-cn-°p-hm≥/ \ns‚]amWw Fs‚ [ym\-hn-j-b-am-°n.

Rm≥ \ns‚ Iev]\ ad-°p-I-bn-√./ Fs¥-∂m¬Fs‚ Poh≥ AXns\ Bi-bn-®n-cn-°p-∂p.

Rm≥ \n\-°p-≈h-\m-I-bm¬/ \ns‚ \nb-a-߃Rm≥ ]men°pw:/ \o Fs∂ c£n-°-W-ta.

ZpjvS-∑m¿ Fs∂ \in-∏n°phm≥ ImØn-cn-°p-tºmƒ/ Rm≥ \ns‚ \nb-a-߃ ]Tn-®p-sIm-≠n-cp-∂p.

GXp ]q¿Æ-Xbv°pw Ah-km-\-ap-s≠∂p Rm≥I≠p:/ F∂m¬ \ns‚ Iev]-\-amXw AXn-cn-√m-Ø-Xm-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) A\-iz-c-\mb I¿Øm-hns\ `b-s∏-Sp-∂-h¿°v/ a¿Xysc `b-an-√.

(k-¶o. 118,13) \ns‚ ]amWw F\n°p ]nb¶-c-am-Ip∂p:/ Fs‚ Nn¥m-hn-j-bhpw AXp-X-s∂-bm-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) Ffn-b-hsc Db¿Øp-Ibpw/ Al-¶m-cn-Isf in£n°pIbpw sNbvX I¿Ømth,/ \n\°p kvXpXn.

Rm≥ \ns‚ ]am-W-߃ ]men-®-Xn-\m¬ / iXp-°-sf-°mƒ Fs∂ hn⁄m-\n-bm-°-W-ta.

Fs‚ [ym\-hn-jbw \ns‚ ]am-W-am-I-bm¬ /Fs‚ F√m Kpcp-°-∑m-tcbpwImƒ/ Fs∂ Adn-hp-≈-h-\m-°-W-ta.

Rm≥ \ns‚ \nbaw ]men-®-Xn-\m¬/ ]mbw-sN∂htc-°mƒ Rm≥ hnth-In-bm-bn.

\ns‚ Iev]-\-I-f-\p-k-cn-°p-hm≥/ Zp¿Ωm¿§-Øn¬\n∂v Fs‚ ]mZw ]n≥h-en-®p.

\o Fs∂ ]Tn-∏n-®-Xn-\m¬/ \nb-a-ß-fn¬ \n∂vRm≥ hyXn-N-en-®n-√.

\ns‚ hN\w a[p-hn-t\-°mƒ a[p-c-am-Ip∂p: / \ns‚Iev]\-I-sf-∏‰n [ym\n-®-Xn-\m¬/ Zp¿Ωm¿§-ßsf Rm≥shdpØp.

(Jmt\m-\m) Ffn-b-hsc Db¿Øp-Ibpw/ Al-¶m-cn-Isf in£n-°pIbpw sNbvX I¿Ømth,/ \n\°pkvXpXn.

(k-¶o. 118:14) \ns‚ ]amWw Fs‚ ]mZ-߃°phnf°pw/ Fs‚ hgn-I-fn¬ ]Im-i-hp-am-Ip-∂p.

s]k-lm-hymgw : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 100: Deivastudikal

199198 ssZhkvXpXnIƒ

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS c£Im, \ns‚ hN\w/ ]Im-ihpw Poh\pw kXy-hp-am-Ip-∂p.

\oXn-bpsS \nb-a-ß-f-\p-k-cn-°p-hm≥/ i]YwsNbvXp Rm≥ \n›-bn-®p.

I¿Øm-th, Rm≥ Gsd IjvS-s∏´p:/ \ns‚ hm°-\p-k-cn®v Fs∂ c£n-°-W-ta.

Fs‚ A[-c-ß-fpsS ImWn° kzoI-cn-°-W-ta./\nb-a-߃ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

Fs‚ Poh≥ Ft∏mgpw A]-I-S-Øn-em-Ip-∂p./F¶nepw Rm≥ \ns‚ \nbaw ad-∂n-√.

ZpjvS-∑m¿ F\n°p sIWn-Iƒ h®p./ F¶nepw\ns‚ \nb-a-Øn¬\n∂v / Rm≥ H´pw hyXn-N-en-®n-√.

\ns‚ Iev]\ Rm≥ \nXym-h-Im-i-am°n/ AXvFs‚ lrZ-bØn\v B\µw ]I-cp-∂p.

\ns‚ Iev]-\-Iƒ IyXy-ambn ]men-°p-hm≥/ Fs‚lrZ-bsØ Rm≥ Hcp-°p-∂p.

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS c£-Im, \ns‚ hN\w/ ]Im-ihpw Poh\pw kXy-hp-am-Ip∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

(sX-ivs_m-lvØm, ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 84...)

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m : a[ym” KoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

Ah≥ ]md-ta¬ Fs‚ ]mZ-ßsf Dd-∏n®p:

aninlm I¿Ømth, ˛ sia-tbm≥ ]tXm-kn≥hnizm-k-Øn¬ \o ˛ k`sb ÿm]n-®p.

Fs‚ \ne Z-am-°p-Ibpw sNbvXp:

hmKvZm\w \¬In ˛ \mcI i‡n-I-fm¬k`-bpsS kvXw`-߃ ˛ Iºn-X-am-In-√.

sshcn-Iƒ Fs∂ \in-∏n-°p-hm≥ h∂p:

kmØm≥ tIm]n®p ˛ `‡¿s°-Xn-cmbnIe-l-On-Z-߃ ˛ k`-bn¬ Df-hm-°n.

ssZhw I\n™p \sΩ A\p-K-ln-°s´:

hy¿∞X tXSp∂ ˛ a¿Xysc am‰-Wtaim¥n-°-Xn-cp-Iƒ \o ˛ k`-bn¬ sNmcn-b-W-ta.

an∂-ep-Iƒ qtKm-fsØ ]Im-in-∏n®p:

timWnX c£n-Xbmw ˛ k`-bn¬ hnf-ßp∂pXncp-hp-∞m-\-Øn≥ ˛ D÷z-e-In-c-W-߃.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

XmhI \ma-Øn≥ ˛ kvXpXn-Iƒ ]mSoSpwX\-b¿°mbv \nXyw ˛ \n≥ k` bmNn-∏q.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw

(_oIvl-∂m\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

c£-I-\otim \n≥ Xncp-k-`sbZpjvS-\n¬\n∂pw Im°-W-sa∂pw. (3)

XojvW-X-tbmsS Xmh-I-s]-klmtLmjn-®o-Sm≥ hc-ta-I-W-ta. (3)

Imtdm-kqkm : Xn¶-fm-gvN-bp-tS-Xv, t]Pv 138...(tijw s]mXp-I¿Ωw, t]Pv 85...)

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥Hº-Xmw-aWnP]w

(D®-I-gn™v 3 aWn)k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...

k¶o¿Ø\w: 14, t]Pv 189... (As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 3

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 199...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

]oUm-\p- h sh≈n(s]-klm hymgw sshIn´v Bcw-`n-°p-∂p)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In v 6 aWn )

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 23...aviw: (k-¶o. 67) ssZhw I\n™p \sΩ A\p-K-ln-°-s´./Ah≥ \Ωn¬ ]km-Zn-°p-Ibpw sNø-s´. lt√-ep-øm,lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

]oUm-\p-`h sh≈n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 101: Deivastudikal

201200 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZhw I\n™p \sΩ A\p-K-ln-°-s´./ Ah≥ \Ωn¬ ]km-Zn-°p-Ibpw sNø-s´.

hnPm-Xo-b-cpsS CS-bn¬ Ahs‚ c£-bpw,/ `qan-bn¬ Ahs‚ hgn-Ifpw Adn-b-s∏-S-s´.

F√m-hcpw ssZhsØ kvXpXn-°p-Ibpw/ kt¥m-j-]q¿∆w ]pI-gvØp-Ibpw sNøs´.

hnPm-Xo-bsc \o \oXn-tbmsS hn[n-°p-∂p./ `qan-bn-ep≈ cmPy-ßsf `cn-°p-∂p.

hnPm-Xo-b-sc√mw \ns∂ kvXpXn-°s´;/ P\-X-Iƒ\ns∂ ]pI-gvØ-s´.

`qan AXns‚ hnf-hp-Iƒ \¬In:/ ssZhw \sΩ A\p-K-ln-®n-cn-°p∂p;/ temIw apgp-h≥ \ns∂ Bcm-[n-°-s´.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(Hm-\okm ZJvZw hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 27...)fKÒ³J±² š²³\²kO±s : Hm\okm ZJvZw : ]q¿∆- KoXw

(lm-te≥ sIme-tl≥.... Dƒs°m-≈p∂p I¿Øm-hn≥....)

ssZh-ta, Fs‚ lrZbw Hcp-ßn-bn-cn-°p∂p:

kvt\lw \ndbpw lrZ-b-Øn¬BZ-c-hn-∂m-[n-Iy-Øm¬_en-]o-T-Øn-e-W-™oSmwXncp-c-l-ky-߃ ssIs°m-≈mw.]mh-\-amIpw sNbvXn-I-fm¬A\p-c-RvPn-X-cmbv Xo¿∂oSmwtemIw apgp-h≥ hn[n sNøpwaninlm \Ωn¬ I\n-b-s´.

I¿Øm-hmb cmPm-hns\ Iml-f-aqXn ]Io¿Øn°mw:

XmX≥ X∂psS ]Xn-cq]wGI-P-\m-boSpw aninlmKmKp¬Øm-bn¬ _en-bmbnam\-h-c-£-bv°-®mcw.Poh≥ \¬Ipw Dd-hn-Samw_en-]o-T-Øn¬ ÿnXn sNøpwAhs\ ]mSn hW-ßoSmwD∂-X-hn-Æn≥ KoXn-I-fm¬.

\ns‚ Bcm-[-I¿°p \o Hc-S-bmfw sImSpØp:

\h-Po-h≥ X≥ kΩm\wa¿Xy¿t°In Xncp-\m-Y≥

]mh-\-amIpw ]oT-Øn¬A∏w ho™m-a-S-bm-fw.]m]w aqew arX-cm-tbm¿Huj[n ssIs°m-≠p-W-cs´kmØm≥ X∂psS sNbvXn-IsfZqsc-b-I‰n hnf-ß-s´.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

anin-lm-\m-Ys\ tLmjn°mwA∏w ho™mw kmZrtiyam\-h -at≤y hmgp-∂p.Ahs\ ]cn-Nn¬ ssIs°m-≈mw.hn[n-\m-fn¬ Xncp-k-∂n-[n-bn¬s]k-lm-°p-™m-Sn≥ khnt[]mh-\-cmbv \mw sN∂-Wbmw\n¿Ω-e-cmbv \mw \ne-sIm-≈mw.(Hm-\okm Zvhmk¿ hsc, s]mXp-Iaw, t]Pv 30...)

ˆ±²C²³J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvhmk¿ : DØ-c- KoXw(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

Ckm-tb-ens‚ CS-b\mb I¿Øm-th, tI´mepw:

Im¨aq km£m¬ CS-b≥BSp-I-fmIpw \Ωƒ°mbvPoh≥ tlman-®o-Sp-∂p.…ohm-bm¬ c£n-X-cmIpwtaj-K-W-߃ H∂mbnk`-X≥ _en-]o-T-Øn-¶¬saøpw \nWhpw ssIs°mƒhq.]m]-I-S-߃ tamNn-°m≥Ipcn-in¬ _en-b¿∏n-®-hs\C∂o-∏m-h\ ]oT-Øn¬Bcm-[n®p \an-°p-∂p.

hcp-hn≥, Ahs\ Ipºn- m-cm-[n°mw:

hcp-hn≥, ]W-an-®o-Smw,D∂-X-\n-[nbmw …ohm-sb˛Poh≥ \¬Ipw Huj-[n-sb.temIw apgp-h≥ tim`n∏qIpcn-in≥ \n¿Ω-e-tX-P- n¬]m]-s∏m-dpXn \¬IoSpwA`bw tXSp-t∂m¿s°-√mw.

]oUm-\p-`h sh≈n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 102: Deivastudikal

203202 ssZhkvXpXnIƒ

acWw hgn-bmbv am\-hs\hnÆn¬ tN¿Ø ]cm-]-cs\lt√-epøm KoXn-I-fm¬]mSn hWßn \an-®o-Smw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

\mY≥ s]klm kpZn-\-Øn¬saøpw \nWhpw hn`-Pn-®p,a\p-P-Ip-e-Øn≥ c£-bv°m-bv.C∂o taml-\ -Xn-cp-\m-fn¬saøpw a\-hp-sam-cp-°oSmwBZ-c-thmsS ssIs°m≈mwPoh≥ ]Icpw cl-ky-߃.]m]-Øn≥ ^e-am-boSpwac-WsØ Xncp-a-c-W-Øm¬\o°n∏p-\-cp-bn-tc-IoSpwanin-lm-\m-Ys\ hmgvØo-Smw.

(]m¿∞\, ]cn]mh\\mw, ]m¿∞\... Hm-\okm Zv_mkm-entJ hsc,s]mXpIaw t]Pv 32... \mep hmb\Ifpw AhtbmS\p_‘n®KoXßfpw a‰pw Jp¿_m\bntet∏mseXs∂. kphntijwHgnhm°mhp∂X√. c≠mw ImtdmkqkmbpsS kabØv ap´nt∑¬\nev°p∂p, )

hmb\IƒsJdvbm\m 1: ]pd-∏mSv 12:1-˛20sJdvbm\m 2: kJ-dn-bm. 9:9˛12+11:12˛13+12:9˛14+13:7˛9F¶¿Øm: 1 tImdn. 5:7-˛8+10:15-˛17+11:23˛34Gh≥Kmentbm≥: aØmbn 26:1- 5 + 26:14- 30

(Im-tdm-kq-km-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 33...)A…³gѲJ š²³\²kO±s : Hm\okm Zvdwim : kmbm”KoXw

(_v F¥m≥ k]m... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

BflmhmWv Pohn∏n°p∂Xv:tajØn≥ ]Xncq]Øn¬]mh\ambn clky߃Hfnhmbv tahps∂∂mfpwa¿XyIS߃ Xn∑IfpwarKc‡Øm¬ IgpIp∂pa\pP≥ ip≤nhcn°p∂p.

CXm ssZhØns‚ Ip™mSv:Im¬hcnaebn¬ Ipcnint∑¬Poh≥ \evInb aninlmtb,

ssZhnI tajw \obt√m.\n∂n¬ ip≤nhcn°p∂p]m]IS߃ am‰p∂pkrjvSnIfJnew am\hcpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:]oUItf‰p acn®ht\\n∂p∞m\w al\obw\n∂psS acWhpaXpt]mse.AXphgn R߃t°Ip∂pD∞m\Øn∂®mcw]Xymibpsamcp Ipdsht\y.

(]m¿∞\, t]Pv 123...)A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\w

aviw: (k¶o.56.) ssZhta, Ft∂mSv IcpW tXm∂Wta:/Fs¥∂m¬ a\pjy¿ Fs∂ Nhn´nsaXn°p∂p:/ a√∑m¿Znhkw apgph≥ Fs∂ sRcp°p∂p. lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: ssZhta, Ft∂mS v IcpW tXm∂Wta:/Fs¥∂m¬ a\pjy¿ Fs∂ Nhn´nsaXn°p∂p:/ a√∑m¿Znhkw apgph≥ Fs∂ sRcp°p∂p.

Znhkw apgph≥ Fs‚ iXp°ƒ/ Fs∂ Nhn´nsaXn°p∂p./ At\Iw tbm≤m°ƒ F\ns°Xncmbn]_es∏Sp∂p.

Rm≥ ssZhØn¬ Bibn°p∂p./ ]I¬ kabØpt]mepw Rm≥ `b∏SpIbn√.

ssZhØn¬ Rm≥ A`nam\n°p∂p./ Ah\n¬ Rm≥kamibn°p∂p.

F\n°p `bmi¶Ifn√./ a\pjy\v Ft∂mSv F¥psNøphm\mIpw.

Ah¿ Znhkw apgph\pw/ F\ns°Xncmbn BtemNn°p∂p./ Xn∑ \ncq]n°p∂p.

Ah¿ Hfn®ncn°p∂p/ Fs∂ A]mbs∏SpØphm≥ImØncn°p∂p:/ Fs‚ IpXnImepIsf \nco£n°p∂p.

Ahs\ c£n°m\mcpans√∂v/ Ah¿ hoºnf°p∂p.hnPmXobtcmSp≈ tIm]Øn¬/ \o Ahsc

hn[n°Wta.ssZhta, \n∂nep≈ hnizmkw Rm≥ Adnbn®p;/ Fs‚

IÆosc√mw Xncpk∂n[nbn¬ kq£n°Wta:/ \ns‚KŸØn¬ Ah tcJs∏SpØWta.

]oUm-\p-`h sh≈n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 103: Deivastudikal

205204 ssZhkvXpXnIƒ

Fs‚ iXp°ƒ e÷n®p ]pdwXncnbs´/ ssZhwFt∂msSmØms∂∂v Rm\dnbp∂p.

ssZhhN\w Rm≥ Io¿Øn°p∂p:/ ssZhØn¬kamibn°p∂p.

F\n°p `bmi¶Ifn√/ a\pjy\v Ft∂mSv F¥psNøm\mIpw.

\n\°p≈ t\¿®Iƒ Rm≥ \ndth‰pw/ IrX⁄Xm_en A¿∏n°pw.

Fs‚ Bflmhns\ acWØn¬ \n∂pw/ ]mZßsfhogvNbn¬ \n∂pw/ \o kwc£n®p.

ssZhta, \ns‚ ka£w Pohn°p∂hcpsS \m´n¬/Rm≥ ]oXnbm¿÷n®p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(s]mXp-I-aw, t]Pv 40...)

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

("]-co-£-bn¬ Dƒs∏-Sm-Xn-cn-°p-hm≥ DW¿∂n-cp∂p ]m¿∞n-°p-hn≥' F∂ \mYs‚ D]-tZiw A\p-k-cn®v Cu cmXn apgp-h≥PmK-c-W-]m¿∞-\-bn¬ sNe-h-gn-®n-cp∂ ]Xnhv am¿ tXmam \km-Wn-Iƒ°p-≠v. k¶o¿Ø-\-ßfpw ]m¿∞-\-Ifpw hnip≤ KŸ-hm-b-\-Ifpw a‰pw Dƒs∏-SpØn Cu Iaw IqSp-X¬ hn]p-eo-I-cn-°m-hp-∂-Xm-Wv. Bhiy-sa-¶n¬ Ah hn´p-I-f-™p-sIm≠v Npcp-°m-hp-∂-Xp-am-Wv.ssZhm-e-b-ß-fnepw Bi-a-ß-fnepw km[n-°p∂n-S-tØmfw, sshZn-I-cpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Xs∂ BtLm-j-ambn C∂sØ I¿Ωw \S-tØ-≠-Xm-Wv.)

C∂sØ cmXn-P-]w, kz¿§-ÿ-\mb ]nXm-th... F∂]m¿∞\ (t]Pv 23...) ]mSp-Itbm sNm√p-Itbm sNbvXp-sIm≠v Bcw- n-°p-∂p. lt√-ep-øm-Iƒ sNm√p-∂n-√.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn:(jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, _e-lo-\-cmb Rßsf Imcp-Wy-]q¿∆w i‡-cm-°-W-ta. Bflm-hns‚ Zu¿_eyw \o°nZbm-]q¿∆w Rßsf ss[cy-s∏-Sp-Ø-W-ta. Rß-fpsS a\- ns\ \nZ-bn¬ \n∂pw DW¿Ø-W-ta. Rß-fpsS IS-

ß-fp-sSbpw ]m]-ß-fp-sSbpw Id Igp-In-Øp-S®pIf-bp-Ibpw_p≤n-bpsS A‘-Im-c-a-I-‰n ]Im-in-∏n-°p-Ibpw A\p-K-l-i-‡n-bm¬ Rßsf Dd-∏n-°p-Ibpw sNø-W-ta. Aßs\\ns∂ R߃ DW¿t∆msS kvXpXn-°p-∂-Xn\pw Bcm-[n-°p-∂-Xn\pw tbmKy-cm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k¶o. 31) I¿Øm-th, Rm≥ \n∂n¬ A`bw tXSp-∂p./ Fs∂ \ncm-i-\m-°-cp-tX.kaq: (c≠v KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) Fs‚ IjvS-∏m-Sn¬/ acn-®-h-s\-t∏mse Ah-scs∂ ad-∂p./ I¿Ømth, Fs∂ Biz-kn-∏n-°-W-ta.

I¿Ømth Rm≥ \n∂n¬ A`bw tXSp-∂p./Fs∂ \ncm-i-\m-°-cp-tX.

\oXn-am-\mb I¿Øm-th,/ \o Fs∂ c£n-°-W-ta.Fs‚ ]m¿∞\ sNhn-s°m-≈p-Ibpw/ ]Xyp-Ø-c-a-cp-fp-Ibpw sNø-W-ta.

\o Fs‚ A`-bhpw klm-b-hp-am-Ip∂p:/ Fs∂]cn-]m-en-°-W-ta.

\o Fs‚ Bi-bhpw _e-hp-am-Ip∂p:/ \ns‚\masØ ]Xn Fs∂ Biz-kn-∏n-°-W-ta.

iXp-°ƒ F\n-°p sIWn h®n-cn-°p∂p:/ AXn¬\n∂v Fs∂ c£n-°-Wta:/ Fs¥-∂m¬ \o Fs‚ klm-b-am-Ip-∂p.

\ns‚ Xr°-c-ß-fn¬/ Fs‚ Bflm-hns\ Rm≥ka¿∏n-°p-∂p.

hniz-kvX-\mb I¿Øm-th,/ \o Fs‚ c£-I-\m-Ip-∂p./

£pZ-tZ-h-∑m¿°v tkh\w sNøp-∂-hsc/ \o shdp-°p-∂p-h-t√m.

Rmt\m \n∂n¬ amXw ic-W-s∏-Sp∂p:/ \ns‚Imcp-Wy-tam¿Øv Rm≥ kt¥m-jn-°s´.

\o Fs‚ k¶-S-߃ ImWp-I-bpw,/ t¢i-߃ Adn-bp-Ibpw sNbvXp.

iXp-°-fpsS ssII-fn¬/ \o Fs∂ Gev]n®psImSp-Øn-√.

hnim-e-amb ssaXm-\-Øn¬/ Fs‚ ]mZ-ßsf \oDd-∏n®p.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 104: Deivastudikal

207206 ssZhkvXpXnIƒ

Rm≥ Akz-ÿ-\m-I-bm¬/ Ft∂mSp IcpWtXm∂-Wta.

t¢i-Øm¬ Fs‚ icocw Xf¿∂p:/ PohnXw ]em-]hpw s\Sp-ho¿∏p-am-bn-°-gn-™p.

iXp-°ƒ aqew Rm≥ £oWn®p Zp¿_-e-\mbn:/Ab¬°m¿°p Rm≥ ]cn-lm-k-]m-X-am-bn.

]cn-Nn-X¿ Fs∂ I≠p `b∂p:/ hgn-bn¬ Fs∂I≠-h¿ HmSn-b-I-∂p.

acn-®-h-s\-t∏mse Rm≥ hnkvar-X-\mbn:/ DS-™-]mXw t]mse ]pdw-X-≈-s∏-´p.

F\n-s°-Xn-cmbn Ah¿ KqVm-tem-N\ \SØn:/F\n°v A]mbw hcp-Øphm≥ Ah¿ Xocp-am-\n-®p.

Ah-cpsS Btem-N-\-Iƒ Rm\-dn™p:/ F∂m¬Rm≥ \n∂n¬ ic-W-s∏-´p.

\o Fs‚ ssZh-am-Wt√m:/Fs‚ Poh≥ \ns‚ssII-fn-em-W-t√m.

Fs‚ sshcn-I-fn¬ \n∂pw a¿±-I-cn¬\n∂pw/ \oFs∂ c£n-°-W-ta.

\ns‚ Zmk-\mb F∂n¬ ]oX-\mbn/ Imcp-Wy-]q¿∆w Fs∂ ]men-°-W-ta.

Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p:/ Fs∂ `·m-i-\m-°-cp-tX.

ZpjvS-∑m-sc√mw/ e÷m-`-cn-X-cm-bn-Øo-c-s´.\oXn-am-∑msc \nµn-°p∂ Al-¶m-cn-Isf/ \o

Xs∂ \n»-_vZ-cm-°-W-ta.\ns∂ Bi-bn-°p-∂-h¿s°√mw/ \o \evIp∂

A\p-K-l-߃/ FXtbm hnin-jvS-am-Ip∂p!]pdta \n∂v D]-Z-h-ap-≠m-ImsX/ \ns‚ km∂n-

≤y-Øns‚ XW-en¬ / Ahsc \o ad-bv°p-∂p.kpc-£n-X-amb ]´-W-Øn¬ / A¤p-X-I-c-amb

ImcpWyw/ I¿Ømhv Ft∂mSp ]Z¿in-∏n-®p.Fs‚ ssZh-amb I¿Øm-th,/ \o hmgvØ-s∏-´-h-

\m-I-s´.Rm≥ \in-®n-cn-°p-∂p-sh∂v/ ]cn-`aw sIm≠p

Rm≥ ]d-™p-t]mbn:/ F¶nepw Fs‚ ]m¿∞\ \osNhn-sIm-≠p.

I¿Øm-hns‚ ]cn-ip-≤-tc,/ \n߃ Ahs\kvt\ln-°p-hn≥:/ Xs‚ hniz-kvXsc Ah≥ c£n-°p-∂p.

ZpjvS-tcm-Sp≈ Ahs‚ h¿Ø\w/ Ah-cpsSsNbvXn-Isf Bi-bn-®n-cn-°pw.

I¿Øm-hn¬ ]Xym-i-bp-≈-h-sc√mw/ ss[cy-a-h-ew-_n-°-s´.

(Jm-t\m-\m) Fs‚ IjvS-∏m-Sn¬/ acn-®-h-s\-t∏mse Ah-scs∂ ad-∂p./ I¿Øm-th, Fs∂ Biz-kn-∏n-°-W-ta.

(k-¶o.32) Ip‰-߃°p am∏pIn´n-b-h-\pw,/ ]m]-߃°p s]mdpXn e`n-®-h\pw/ AXy¥w `mKy-hm-\m-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) Ah≥ \Ωn¬ I\n-bp-∂-Xn-\mbn / \sΩ\√-h-cm-°p∂ a\p-jy-kvt\-lnsb / \ap°p cay-s∏-Sp-Ømw.

I¿Øm-hn-\m¬ Ip‰w Npa-Ø-s∏-Sm-Ø-h\pw /Bflm-hn¬ If-¶-a-‰-h\pw/ A\p-Kr-lo-X-\m-Ip-∂p.

CS-hn-SmsX Rm≥ ]e-]n-®p-sIm-≠n-cp∂p:/ AXpcl-ky-am°n h®-Xn-\m¬/ Fs‚ icocw £oWn-®p.

cmXnbpw ]Iepw/ \o Fs∂ in£n-®n-cp-∂p.thZ\ Fs∂ sIm√p-hm≥/ Bflm-hn-te°v B™n-d-ßn.

Fs‚ Ip‰w Rm≥ G‰p-]-d™p:/ ]m]-ß-sfm∂pwRm≥ ad®p h®n-√.

Fs‚ ]m]-߃ G‰p ]d-bp-tºmƒ/ Ah≥AsX√mw £an-°pw.

\oXn-am≥ I¿Øm-hn-t\mSp ]m¿∞n-°p-I-bpw,/Xs‚ Bh-iy-߃ Adn-bn-°p-Ibpw sNø-s´.

]m™p-h-cp∂ ae-sh-≈w-t]mepw/ Ahs\ kv]¿in-°pI-bn-√.

\o Fs‚ kt¶-X-am-I-bm¬/ iXp-°-fn¬ \n∂vFs∂ c£n-°-W-ta.

Atß Znhy-k-lm-bw-sIm≠v/ Fs∂ hebw sNø-W-ta.\o \S-tØ≠ hgn Rm≥ ]Tn-∏n°mw:/ Fs‚ ZrjvSn-

Iƒ \ns∂ t\m°n-s°m-≠n-cn-°pw.Igp-X-sbbpw IpXn-c-sbbpwt]mse/ \o Hcn-°epw

]h¿Øn-°-cpXv:/ Ahbv°p _p≤n-bn-√-t√m.ISn-™m¨sIm≠p \nb-¥n-°m-Xn-cp-∂m¬/ Ah

CW-ßp-I-bp-an-√.ZpjvS\p hf-sc-tbsd ]bm-k-ß-fp≠v;/ I¿Øm-

hn¬ ic-W-s∏-Sp-∂-htcm / A\p-K-l-ß-fm¬ hebw sNø-s∏-Spw.

\oXn-am-∑m-tc, I¿Øm-hn¬ kt¥m-jn-°p-hn≥./\n¿Ω-e-lr-Z-b-tc, Ahs\ hmgvØp-hn≥.

(Jm-t\m-\m) Ah≥ \Ωn¬ I\n-bp-∂-Xn-\mbn/ \sΩ\√-h-cm-°p∂ a\p-jy-kvt\-lnsb / \ap°p cay-s∏-Sp-Ømw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn. / BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 105: Deivastudikal

209208 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Z‚g³ @J×±Ok ³ \usZ am¿) Fs‚ I¿Ømth, Rß-fpsS ]m¿∞-\-Iƒ \ns∂ ]oXn-s∏-Sp-Øp-Ibpw bmN-\-Iƒ \ns‚ Xncp-ap-ºn-se-Øp-Ibpw sNø-s´. \ns‚ Imcp-Wy-Øns‚ henb \nt£-]m-e-b-Øn¬\n∂pw Rß-fpsSAt]-£-Ifpw Bh-iy-ßfpw Ft∏mgpw km[n®p Xtc-Wta. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw(_v F¥m≥ k]m... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

Ckm-tb-ens‚ AP-]m-eIm, ihn-®mepw:

Bflm-°ƒ X≥ \√n-SbmGh¿°pw \o c£-I\mwRß-sf-bßp XpW-bv°p-∂p.\n≥ NnØw-t]m¬ \n≥ XW-en¬Rßsf kZbw Im°-Wta^e-ta-Im-\n-S-bm-°-W-ta.

I¿Øm-hn\p ]pXnb Io¿Ø\w ]mSp-hn≥:

DØ-a-kvt\lw krjvSn-I-fn¬XmX≥ ÿm]n-®m-Z-Øn¬Aht\m \nbaw ewLn®panin-lmtbm X≥ _en-h-gn-bmbvcayX X≥ Ic-ta-In-Ø≥cmPy-tØ°p £Wn-®-t√m.

Ah¿ ssZh-Øns‚ DS-ºSn Im°m-™-Xn-\m¬:

]m]w aqew \c-hwiwarXn-im-]m-Zn-hn-[n-°n-c-bmbvin£n-X-ambn `hn-®-t∏mƒIcp-W-°-Semw anin-lmtbmAXn\p hntam-N-\-ta-In-Sp-hm≥kvt\l-Øn-I-hm¬ Iqin-X-\m-bv.

I¿Ømhp Xs‚ c£ ImWn®p:

I¿Øm-th, \n≥ …ohm-X≥IncWw temIw apgp-h-\nepwZnhy-]-`-X-s∂mfn hnXdn

…ohm-bm¬ \n≥ P\-a-JnewapZn-X-cm-bn-Øo¿∂t√msshZn-I-cn-∂Xp hmgvØp-∂p.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \nKq-Vhpw AKmlyhpw A\-¥hpwkrjvSn-I-fp-sS-sb√mw _p≤n°-Xo-X-hp-amb \ns‚ kz`m-h-Øn\p al-Øzhpw kvXpXn-bp-a¿∏n-°pI \ymbhpw bp‡-hp-am-Ip-∂p. kz¿§-Ønepw qan-bn-ep-ap≈ krjvSn-I-sf√mw \ns∂Bcm-[n-°phm≥ IS-s∏- -h-cm-Ip-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm,Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 93) I¿Ømhp al-Øz-tØmsS `cn-°p-∂p./Ah≥ i‡nbpw _ehp-ap-≈-h-\m-bn.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Ømhp al-Øz-tØmsS `cn-°p-∂p./Ah≥ i‡nbpw _e-hp-ap-≈-h-\m-bn.

Cf-ImØ hn[w `qansb krjvSn-®p./ AXns\Ah≥ Dd-∏n®p \ndp-Øn.

bpK-߃s°√mw apºp Xs∂/ \ns‚ knwlm-k\wkpÿn-c-am-Wt√m/ I¿Øm-th, \o A\m-Zn-bm-Ip-∂p.

\Zn-I-fn¬ Hmf-ß-fp-≠m-hp-Ibpw/ Ah Cc-ºn-°-b-dp-Ibpw sNbvXp.

IS-ense Xnc-am-e-I-tf-°mfpw/ ae-sh-≈-Øns‚ apg-°-tØ-°mfpw D∂-X-ß-fn¬ I¿Ømhp i‡-\m-W-t√m.

\ns‚ \nb-a-߃ hnizm-ky-ß-fm-Ip-∂p./ hnip≤n\ns‚ `h-\-Øn\p tN¿∂-Xm-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

R߃°mbv kzb-a¿∏n-®-ht\,I\n-b-Wta \n∂-P-cm-in-bn¬ \o.

_en-bmbv Xo¿s∂mcp ssZh-kpXm \ok`sb I\n-shmSp ImØ-cp-f-W-ta.

…ohm-bm¬ \o k`sb t\SnAh-fn¬ I\n-bpI anin-lm-cmPm. (3)

(]m¿∞-\-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 106: Deivastudikal

211210 ssZhkvXpXnIƒ

A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(I-sº¬ amd≥... ssIs°m-≈-W-ta...)

Cc-hn¬ Imh¬- ˛-\n¬°p-∂-htc ˛ DW-cp-hn-\n-t∏mƒssZh-Ip-am-c≥ ˛_-‘n-X-\-t√m-˛-ho-£n-®n-Sp-hn≥.

Cc-hn¬...kvt\l-Øm-se-˛-Xm-X≥ kpX-s\-˛-`q-hn-e-b®pZpjvS-∑m-tcm-˛-Iq-in-®-h-s\-˛-\n¿±-b-ambn.

Cc-hn¬...hn[n-b-h-tc-In˛"Ip‰-°m-c≥'-˛-_-‘n-®-hs\Rmß-W-sIm-≠m-˛-in-c pw apJ-hpw-˛-A-h-cp-N-X-®p.

Cc-hn¬...lo\-∑mcm˛I-hn-fn-e-Sn-®p-˛-Xp∏n apJØpwAh-\p-cn-bm-Spw-˛-t\-cw-X-s∂-˛-hn-[n-b-h-sc-gpXn.

Cc-hn¬...knwl-tØ-bm-˛-t]-\mbv°ƒt]m¬-˛-i-Xp-P-\-߃ssZhm-fl-P-s\-˛-No-¥n-°o-dn-˛-sIm-e-sNbvhXn-\m-bv.

Cc-hn¬...ap≈n≥ aIpSw˛A-h-c-Wn-bn-®p-˛-cm-Pm-[n-]s\kqcy-s\-b-∂mƒ-˛-C-cp-f-d-tb-‰n-˛-hm-Xn-e-S-®p.

Cc-hn¬...aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ AKm-ly-amb i‡n-bm¬Rßsf Fgp-t∂¬∏n-°p-Ibpw \ns‚ I¿Xr-Øz-Øns‚hnkva-b-\o-b-amb ]Xo-£-bn¬ Rßsf Dd-∏n-°p-Ibpw_en-jvT-amb \ns‚ he-Xp-I-c-Øm¬ Rßsf Xmßni‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNø-W-ta. \n\°p kvXpXnbpw_lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpw \nc-¥cwka¿∏n-°p-hm≥ \ns‚ hc-]-km-Z-k-lm-b-Øm¬ R߃tbmKy-cm-Ip-Ibpw sNø-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 33) \oXn-am-∑m-tc, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥./ `‡-∑m¿ kvXpXn ]mSp-∂Xp bp‡-am-W-t√m.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) \oXn-am-∑m¿°p kvXpXntN¿∂-XtX./ IrX-⁄X Ah¿°p-Nn-X-hp-am-Ip-∂p.

\oXn-am-∑msc I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥:/ ‡-∑m¿ kvXpXn ]mSp-∂Xp bp‡-am-W-t√m.

In∂cw sIm≠p I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥:/Cº-ap≈ hoW-I-fm¬ Ahs\ hmgvØp-hn≥.

I¿Øm-hn\p ]pXnb Io¿Ø\w ]mSp-hn≥:/ D®-Øn¬ Ahs\ ]Io¿Øn-°p-hn≥.

Fs¥-∂m¬ I¿Øm-hns‚ hN\w kXy-am-Ip∂p:/Ahs‚ ]hr-Øn-Iƒ hniz-kvX-ß-fp-am-Ip-∂p.

hnip-≤n-tbbpw \oXn-tbbpw Ah≥ kvt\ln-°p∂p:/ I¿Øm-hns‚ Ir]-bm¬ `qan \nd-™n-cn-°p-∂p.

Ahs‚ Hcp hN-\-Øm¬ BIm-i-ap-≠mbn:/ Hcpizmk-Øm¬ hm\-h-ssk\yw krjvSn-°-s∏-´p.

Ah≥ Hcp ]mX-Øn-se-∂-t]mse/ kap-Z-Pew tiJ-cn-®p.

If-∏p-c-I-fn-se-∂-t]mse Bgnsb HXp°n \n¿Øn.`qtemIw apgp-h≥ I¿Øm-hns\ Bcm-[n-°s´:/ `qhm-kn-I-sf√mw Ahs\ `b-s∏-S-s´.

Fs¥-∂m¬ Ah≥ Iev]n-®-t∏mƒ Ah-bp-≠mbn:/Ah≥ B⁄m-]n-®-t∏mƒ Ah krjvSn-°-s∏-´p.

hnPm-Xo-b-cpsS Btem-N-\-Ifpw ]≤-Xn-Ifpw/Ah≥ XI¿Øp-I-f-bp-∂p.

I¿Øm-hns‚ ]≤Xn F∂pw \ne\n¬°p∂p;/Ahs‚ Dt±-iy-߃ imiz-X-am-Ip-∂p.

I¿Øm-hns\ ssZh-ambn kzoI-cn-°p-∂-hcpw/Ahs‚ Ah-Im-i-ambn kzoI-cn-°-s∏-Sp-∂-hcpw/ `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

I¿Ømhv BIm-i-Øn¬\n∂v ho£n®p;/ kIea\p-jy-scbpw Ah≥ Z¿in-®p.

knwlm-k-\-Øn-en-cp∂v `qhm-kn-Isf ISm-£n®p:/lrZ-b-ßsf krjvSn-®Xv Ah-\m-W-t√m.

Ah-cpsS ]hr-Øn-I-sf√mw/ Ah≥ I≠p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.

cmPmhp ssk\y-_-ew-sIm≠p Pbn-°p-∂n√/ bp≤wsNøp-∂-h-cmcpw/ i‡n sIm≠p amXw c£-s]-Sp-∂n-√.

IpXn-csb Bi-bn-°p-∂-h≥/ A]-I-S-Øn¬ sN∂pNmSp∂p.

IpXn-c-°m-cs\ c£n-°phm≥/ AXn\p kzbtai‡n-bn-√.

I¿Øm-hns‚ ImcpWyw ImØn-cn-°p-∂-h-cn¬/Ahs‚ ZrjvSn ]Xn-bp-∂p.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 107: Deivastudikal

213212 ssZhkvXpXnIƒ

Ah≥ Ah-cpsS ZmcnZyw \o°p-I-bpw,/ Ah-cpsSBflm-°sf c£n-°p-Ibpw sNøpw.

Rß-fpsS Bflmhp I¿Øm-hns\ ImØn-cp∂p:/Ah≥ Rß-fpsS c£bpw klm-b-hp-am-Ip-∂p.

Ahs\ Hm¿Øp R߃ B\-µn-°p∂p:/ Ahs‚Xncp-\m-a-Øn¬ ic-W-s∏-Sp-∂p.

I¿Øm-th, \n∂n¬ Bi-bn-°p∂ Rßsf/ Zbm-]q¿∆w A\p-K-ln-°-W-ta.

(Jm-t\m-\m) \oXn-am-∑m¿°p kvXpXn tN¿∂-X-sX./IrX-⁄X Ah¿°p-Nn-X-hp-am-Ip-∂p.

(k-¶o. 34) I¿Øm-hns\ Rm≥ \nc-¥cw ]pIgvØpw/Ahs‚ kvXpXn-I-fm¬/ Fs‚ A[-c-߃ \nd-™n-cn-°pw.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ tbm≤m-°ƒ°v/ Ah-cpsS bp≤-ß-fn¬ hnPbw \¬Inb cmPmhv/ hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p.

I¿Øm-hn¬ Rm≥ A`n-am\w sIm≈p∂p:/ Ffn-b-h≥ AXn¬ B\-µn-°-s´.

Ft∂m-Sp-IqsS I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥:/ \ap-s°m-cp-an®v Ahs‚ \maw Io¿Øn-°mw.

I¿Ømhv Fs‚ ]m¿∞\ sNhn-s°m-≈p-I-bpw,/t¢i-Øn¬\n∂v Fs∂ c£n-°p-Ibpw sNbvXp

I¿Øm-hns‚ ]°-te°v Xncn™v/ Ahs\ A`bw]m]n-°p-hn≥:/ F∂m¬ \n߃ \ncmi-cm-hp-I-bn-√.

Zcn-Zs‚ ]m¿∞\ Ah≥ tIƒ°p∂p:/ Ahs‚IjvS-∏m-Sp-I-fn¬ \ns∂√mw/ Ah≥ Ahs\ c£n-°p-∂p.

ssZh- -‡sc ]cn-]m-en-°p-hm≥ / Ahs‚ ]cn-ip≤ZqX-∑m¿/ Ah-cpsS Np‰pw ]mf-b-a-Sn-®n-cn-°p-∂p.

I¿Ømhv FXtbm \√-h-\m-sW∂v/ \n߃Xs∂ A\p-`-hn-®-dn-bp-hn≥.

Ahs‚ ]°¬ A`bw tXSp-∂-h¿/ AXy¥w `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

[\n-I-∑m¿ Zcn-Z-cmbn amdmw:/ hni-∏-S-°m≥ hgnImWmsX/ Ah¿ hfsc he-s™∂p hcmw.

I¿Øm-hns\ At\z-jn-°p-∂-h¿t°m/ bmsXm-∂nepw Ipd-hp-≠m-IpI-bn-√.

a°-tf, h∂p tIƒ°p-hn≥:/ ssZh-`bw \nßsfRm≥ A`y-kn-∏n-°mw.

\n߃ Poh-s\-bm-K-ln-®p-sIm≠v/ \√ mhn-°mbnZmln-°p-∂psh¶n¬/ \nß-fpsS \mhns\ kq£n-®p-sIm-≈p-hn≥.

Xn∑-bn¬ \n∂p hn´p-amdn \∑ sNøp-hn≥; / kam-[m\w tXSn AXns\ ]n¥p-S-cp-hn≥.

I¿Ømhp \oXn-am-∑msc Xr°¨ ]m¿°p-I-bpw, /Ah-cpsS ]m¿∞\ tIƒ°p-Ibpw sNøp-∂p.

I¿Ømhp ZpjvS-∑m-cn¬\n∂pw apJw Xncn°pw;/Ah-sc-°p-dn-®p≈ Hm¿Ω t]mepw / qap-J-Øp-\n∂p ambn®pIfbpw.

Ah≥ \oXn-am-∑m-cpsS ]m¿∞\ tIƒ°p-Ibpw /Ahsc c£n-°p-Ibpw sNbvXp.

]›m-Ø-]n-°p-∂-hsc kzoI-cn-°p-hm≥ / Ah≥ImØp \n¬°p∂p: / hn\o-X-lr-Z-bsc Ah≥ c£n-°p-∂p.

\oXn -am\p \nc-h[n A\¿∞-ß-fp -≠mImw/F¶nepw Ah\v A]-I-S-ap-≠m-ImsX/ I¿Ømhp kwc-£n-°p-∂p.

Ahs‚ Aÿn-Iƒ t]mepw Ah≥ kq£n-°pw. /Ah-bn¬ H∂p-t]mepw XI¿°-s∏-Sp-I-bn-√.

A\¿∞-߃ ZpjvSsc \in-∏n-°pw. / \oXn-am-∑m-cpsS iXp-°ƒ in£n-°-s∏-Spw.

I¿Ømhp Xs‚ Zmk-cpsS Bflm-°sf c£n°pw /Ahs\ Bi-bn-°p-∂-h¿ hn[n-°-s∏-Sp-I-bn-√.

(Jm-t\m-\m) Xs‚ tbm≤m-°ƒ°v / Ah-cpsS bp≤-ß-fn¬ hnPbw \¬Inb cmPmhv / hmgvØ-s∏- -h-\m-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: kIe klm-b-ß-fp-sSbpw \nt£-]m-e-bhpw \∑-I-fpsS Dd-hn-Shpw A\p-I-º-bp-sSbpw Imcp-Wy-Øns‚bpwkmK-c-hp-amb Fs‚ I¿Øm-th, \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p. \ns‚ kz`mh-Øn-s\m-Ø-hn[w Rßsf ISm-£n®v Ft∏mgpw Rß-tfmSp Icp-W-bm-bn-cn-°-W-ta. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm -: \nim- KoXw(k-l-tZ- ssh-tØm≥.... I¿Øm-th, \n≥ Z\-lm-bm¬...)

Xn∑-bn¬ \o F¥n-\-l-¶-cn-°p∂p?

Iøm-∏m-X≥ ap‰-Ømbvc£-I-\∂p kln-®-t∏mƒtI∏m \odn-°-c-bp∂p"Zpcn-Xwta a¬]m-]-Øm¬'.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 108: Deivastudikal

215214 ssZhkvXpXnIƒ

]cn-ip-≤-s\-Xn-cmbn \o F¥n\p Zpcm-tem-N\ \S-Øp∂p?

s]mbvt]mtb aa-b-h-ImiwRm\n-∂-\y≥ Zpcn-Xwta\mYs\ Rm≥ ssIhn-´tømbqZm-kn\p Rm≥ kJn-bm-bn.

\∑-sb-°mƒ \o Xn∑sb kvt\ln®p:

Poh≥ \¬Ipw ssZh-Ps\\nc-kn-®-Xn-\m¬ Rm≥ i]vX≥`qkz¿§-߃ imiz-Xamim]-sa-\n°p hn[n-°p-∂p.

Ahs‚ Xn∑ Ahs‚ Xe-bn-te°p Xs∂ ]n¥n-cnbpw:

hn\-bm-\zn-X-\m-b-\p-Xm-]m¬tI∏m ]qcn-X-\m-b-t∏mƒ\mY≥ I\n-hm¿∂-h-t\Inic-W-Øp-W-X≥ Ic-bp-‹w.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

am¿§w sX‰nb am\-h-cn¬A\p-Xm-]n-Isf I\n-thmsShmXn¬ Xpd∂p hnfn-∏-ht\mhmgvØ-s∏-´-h-s\-∂m-fpw.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ krjvSn-I-fmb a\p-jy-cpsS A[-c-ßfpw Kmb-I-cpsS \mhp-Ifpw D∂-X-Ønepw AKm-[-Øn-ep-ap≈ F√m KW-ß-fpw, ssZhhpw I¿Øm-hp-amb \ns‚\masØ kz¿§-Ønepw `qan-bnepw Bcm-[n-°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw _lp-am-\n-°p-Ibpw al-Øz-s∏-Sp-Øp-IbpwG‰p]d-bp-Ibpw hmgvØp-Ibpw sNø-s´. --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 141) D®-Øn¬ Rm≥ I¿Øm-hns\ hnfn-°p-∂p./ D®-Øn¬ Rm≥ tIW-t]-£n-°p-∂p.kaq: (c≠p KW-am-bn) D®-Øn¬ Rm≥ I¿Øm-hns\ hnfn-°p-∂p./ D®-Øn¬ Rm≥ tIW-t]-£n-°p-∂p.

Fs‚ lrZbw \odp-tºmƒ/ Fs‚ k¶-S-ßfpw]oU-Ifpw/ Rm≥ Ahs\ Adn-bn-°pw.

Fs‚ hgn-I-sf√mw/ Ah≥ Adn-bp-∂p-h-t√m.Rm≥ k©-cn-°p∂ hgn-I-fn¬/ Ah-sc-\n°p

sIWn-Iƒ h®p.Rm≥ he-tØ°p Xncn-™p-t\m°n:/ Fs∂ Adn-

bp-∂-h¿ Bcp-an-√.HmSn-sbm-fn-°p-hm≥ F\n-°n-S-an√:/ Fs∂ c£n-

°p-hm≥ Bfpan√.I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p:/ \o

Fs‚ A`-b-am-W-t√m.Pohn-°p-∂-h-cpsS \m´n¬/ \o Fs‚ k¿∆-kz-hp-

am-Ip-∂p.Fs‚ \ne Zb-\o-b-am-I-bm¬ / Ah-cn¬ \ns∂s∂

c£n-°-W-ta.a¿±-I¿ Ft∂-°mƒ i‡-cm-I-bm¬/ Ah-cn¬

\n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta.\ns‚ \ma-Øn\p \µn ]d-bp-hm≥/ Imcm-Kr-l-

Øn¬ \n∂v Fs∂ tamNn-∏n-°-W-ta.\o F\n°v ]Xn-^ew Xcp-tºmƒ/ \oXn-am-∑m¿

Fs‚ Np‰nepw IqSpw._mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./

BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥.(]m¿∞-\-Iƒ, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(Xq-b-bv...A∂m s]klm...)

DW-cp-hn-\p-W-cp-hn-\m-fl-Ptc]c-am¿∞n-I-tf, h∂o-Sn≥\c-c-£-bv°mbv Rmt\¬°pw]oU-I-f-Jnew ho£n-∏n≥.

DW-cp-hn≥...A_m(-l)ta \obp-W-cn-t∏mƒB\-µ-Øn¬ BdmSqCk-lm-°n≥ kmZr-iy-Øn≥]q¿Øo-I-cWw I≠m-epw.

DW-cp-hn≥...ZmhotZ \obp-W-cn-t∏mƒXw_pcp ao´n ]mSoSqkzmX-¥y-Øn≥ kpX-\n-t∏mƒarX-cpsS at≤y I≠m-epw.

DW-cp-hn≥...

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 109: Deivastudikal

217216 ssZhkvXpXnIƒ

DW-cp-I -thKw bu\mt\I≠mepw \n≥ kmZriywa¬kyw hgn-sb-∂-Xp-t]mse]q¿Øo-Ir-X-ambv I≠m-epw.

DW-cp-hn≥...™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\

aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw ‡n-tbmSpwIqsS \n∂v (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth,Rßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: AXyp-∂-X-ß-fn¬ hkn-°p-∂-h-\pw, \nXy\pwi‡-\p-amb I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: \ns‚ al-Øz-Øns‚ kmZr-iy-Øn¬ Rß-fpsShwisØ krjvSn-°p-I-bpw, \ns‚ A\-¥-amb kvt\l-Øn\p Rßsf ]mXo- q-X-cm-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs∂ hniz-kn-°p-∂-h¿°v, hniz-kvX\pw ]nXm-hp-amb A_m-l-an¬ F√m \∑-Ifpw hmKvZm\w sNøp-IbpwXs‚ A`n-jn-‡s‚ shfn-]m-Sn¬ kXy-k-`sb ]Jym-]n-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS hwi-Øns‚ \miw BK-ln-°m-Ø-h-\pw, Xn∑-bpsS A‘-Im-c-Øn¬\n∂pw A\p-Xm-]-tØmsSkXy-Øns‚ ⁄m\-Øn-te°v R߃ aSßn hcp-hm≥t\m°n-∏m¿Øn-cn-°p-∂-h-\p-amb I¿Øm-th, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m krjvSn-I-fp-sSbpw kjvSmhpw kwc-£-I\pwD÷ze ]Im-i-Øn¬ hkn-°p-∂-h-\p-amb I¿Ømth,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m-‰n-t\bpw Xs‚ Ir]-bm¬ \nb-¥n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Icp-Wm-\n-[n-bmb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h\pw `qan-bn¬Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-amb I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ hne-tb-dnb c‡-Øm¬ hos≠-SpØ k`bv°v kam-[m-\hpw kwc-£-Whpw \¬I-W-ta. \ns‚ al-Øz-]q¿Æ-amb hc-hn¬Rß-tfmSp IcpW ImWn-°p-Ibpw Rßsf hnP-b-io-em-fn-X-cm-°p-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, ssZh-amb \ns‚ AKm-ly-amb i‡n-bpw, \mY-\mb \ns‚ hnkva-b-\o-b-amb klm-b-hpw, Imcp-Wy-hm-\mb \ns‚ henb XpW-bpw, _e-lo-\-amb Rß-fpsS kz`m-hsØ i‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw \n\°v \nc-¥cwkvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpwka¿∏n-°p-hm≥ Rßsf tbmKy-cm-°p-Ibpw sNø-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 110: Deivastudikal

219218 ssZhkvXpXnIƒ

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 35) I¿Øm-th, Fs‚ FXn-cm-fn-I-tfmSv/ \oXs∂ kacw sNø-W-ta.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) \ns∂-∏-‰n-bp≈ XojvW-X-bm¬ Fcn-bp-∂-h¿ sRcp-°-s∏-Sp-∂p./ anin-lm-tb, \oapJw Xncn®p If-b-cp-tX.

I¿Øm-th, Fs‚ FXn-cm-fn-I-tfmS v \o Xs∂ kacwsNø-W-ta.

Bbp-[hpw ]cn-Nbpw [cn®v/ \o Fs‚ klm-b-Øn\p hc-W-ta.

Fs‚ a¿±-I-cpsS t\sc/ \o hmfqcn hoi-W-ta."Rm≥ \ns‚ c£-I-\m-Ip∂p'sh∂v / Ft∂mSv Acp-

fn-s®-ø-W-ta.F\n°v A]mbw hcp-Øp-hm≥ ian-°p-∂-h¿ / \ncm-

i-cm-bn-Øo-c-s´.F\n°v Xn∑ hcm-\m-in-°p-∂-h¿/ e÷n®p ]n∑m-d-s .Ah¿ Im‰n¬s]´ Icn-bne t]mse-bm-Is´/ ssZh-

Zq-X≥ Ahsc NnX-dn-°-s´.Ah-cpsS hgn Ccp-f-S-™Xpw/ sX‰n hogvØp-∂-Xp-

am-I-s´.ssZh-Øns‚ ZqX-∑m¿/ Ahsc ]n¥p-S¿∂v HmSn-

°-s´.Ah¿ F\n-°mbn sIWn hbv°p-Ibpw/ Ipgn-Iƒ

Ipgn-°p-Ibpw sNbvXp.Ah¿ Xs∂ B sIWn-bn¬ IpSp-ßp-Ibpw/ \n\-

®n-cn-bmsX \mi-Øn¬ ]Xn-°p-Ibpw sNø-s´.Ah¿ Ipgn® Ipgn-bn¬/ Ah¿Xs∂ hogpw.Rmt\m, I¿Øm-hn¬ B\-µn-°p-I-bpw,/ ssZh-k-

lm-b-Øn¬ kt¥m-jn-°p-Ibpw sNøpw."I¿Øm-th \n\°v ka-\mbn Bcp≠v/ F∂p

Rm≥ DZvtLm-jn-®p-sIm-≠n-cn-°pw.Fs¥-∂m¬ \n -lm-b-sc-sb√mw/ iXp-°-fn¬

\n∂v Ah≥ c£n-°p-∂p.AK-Xn-I-sf-sb√mw/ Ih¿®-°m-cn¬ \n∂v tamNn-

°pIbpw sNøp-∂p.Rm≥ Adn-bmØ Imcy-߃/ I≈-km-£n-Iƒ

Ft∂mSp tNmZn-®p.\∑bv°p ]I-c-ambn/ Ah¿ Ft∂mSp Xn∑

sNbvXp:/ Fs‚ Bflmhp \n -lm-b-am-bn-Øo¿∂p.

Ah¿°v tcmK-am-bn-cp-∂-t∏mƒ / Rm≥ hnem-]-h-kvX-߃ [cn-°p-Ibpw/ D]-hm-k-a-\p-jvTn-°p-IbpwsNbvXp.

lrZ-b-]q¿∆w Ah¿°p-th≠n Rm≥ ]m¿∞n®p:/kvt\ln-X-s\bpw ktlm-Z-c-s\-bpw-t]mse/ Ah-tcmSpRm≥ ]h¿Øn-®p.

kz¥-am-Xm-hn-s\-tbm¿Øv F∂ hÆw/ Rm≥ ZpxJn-°p-Ibpw sNbvXp.

F¶nepw F\n°v A\¿∞-ap-≠m-b-t∏mƒ/ Ah¿Iq´w-Iq-Sn-bn-cp∂v kt¥m-jn-®p.

cl-ky-ambn Ah¿ ktΩ-fn®v/ F\n-s°-Xn-cmbnkwkm-cn-®p.

Al-¶m-c-tØmSpw ]p—-c-k-tØm-Spw-IqsS/ Fs‚t\sc Ah¿ ]√n-dp-Ωn.

I¿Øm-th, \o FX-\mƒ ImØn-cn°pw?/ Cut]mcm-´-Øn¬ Fs∂ c£n-°-W-ta.

Cu knwl-ß-fn¬ \n∂v / GI-\mb Fs∂ tamNn-∏n-°-W-ta.

a‰p-≈-h-cpsS km∂n-≤y-Øn¬ / Rm≥ \n\°p \µn]d-bpw.

P\-k-aq-l-Øn¬ h®v/ Rm≥ \ns∂ ]pI-gvØpw.AIm-c-W-ambn Fs∂ shdp-°p-∂-h¿/ Fs‚

t]cn¬ kt¥m-jn-°m≥ CS-bm-°-cp-tX.Ah¿ ImWmØ `mhw \Sn-°p-I-bpw,/ hµ\w ]d-

bmsX Hgn™p amdp-Ibpw sNøp-∂p.hn\o-X-lr-Z-b¿s°-Xn-cmbn/ Ah¿ KqVm-tem-N\

\S-Øn."\obXp sNøp-∂Xp R߃ I≠p'sh∂v/ Fs‚

iXp-°ƒ hnfn®p ]d-™p.I¿Øm-th, \o CsX√mw ImWp-∂p-ht√m:/ \o

au\-ambn Zqsc \n¬°-cp-tX.Fs‚ ssZh-amb I¿Øm-th,/ Fs∂ c£n-°m≥

thKw hc-Wta:/ Fs‚ thZ\ Xr°¨ ]m¿°-W-ta.\o \oXn-am-\m-I-bm¬/ Fs‚ \nc-]-cm-[nXzw sXfn-

bn-°-Wta:/ Fs‚ iXp-°ƒ kt¥m-jn-°m-Xn-cn-°-s´.R߃ Ahs\ Iogvs∏-Sp-Øn-sb∂v / Ah¿ h≥]p

]d-bm-Xn-cn-°-s´.Fs‚ \mi-Øn¬ B\-µn-°p-∂-h¿/ H∂-S¶w \ncm-i-

cm-I-s .

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 111: Deivastudikal

221220 ssZhkvXpXnIƒ

F\n-s°-Xn-cmbn AWn \nc-°p-∂-h¿/ Ah-am-\n-Xcpw \ncm-i-cp-am-I-s´.

Fs‚ hnP-b-Øn¬ A\p-tam-Zn-°p-∂-h¿ / \njv°-f-¶-ambn kt¥m-jn-°pw.

I¿Ømhp hen-b-h-\m-Ip-∂p-sh∂pw/ Xs‚ Zmk-s‚-k-am-[m-\-Øn¬ / Ah≥ kt¥m-jn-°p-∂p-sh∂pw/Ah¿ DZvtLm-jn-°pw.

\ns‚ \oXnbpw kvXpXn-I-fpw, Rm≥ ]Io¿Øn®psIm≠n-cn-°pw.

(Jm-t\m-\m) \ns∂-∏-‰n-bp≈ Xo£vW-X-bm¬ Fcn-bp-∂-h¿ sRcp-°-s∏-Sp-∂p. / anin-lmtb, \o apJw Xncn®pIf-b-cp-tX.

(k-¶o. 36) ZpjvSs‚ lrZbw Xn∑ \nd-™-Xm-Ip∂p:/Ah≥ ssZhsØ `b-s∏-Sp-∂n-√.

(Jm-t\m-\m) i‡-\mb I¿Ømhv/ \√-h\pw \oXn-am\pw ⁄m\n-bp-am-Ip-∂p.

]m]sØ shdp-Øp-t]-£n-°p-hm≥ / Ah≥ CjvS-s∏-Sp-∂n-√.

Ahs‚ kwkm-c-sa√mw/ Zpjn-®Xpw h©\ \nd-™-Xp-am-Ip∂p;/ \∑ sNøp-hm≥ Ah≥ BK-ln-°p-∂n-√.

Ah≥ Dd-ßm≥ InS-°p-tºmƒ/ ZpjvS-Im-cy-߃ Nn¥n-°p-∂p.

Ah≥ Xn∑ sNøp-hm-\mbn / Zpjn® hgn-bn¬ Imephbv°p-∂p.

I¿Øm-th, \ns‚ ImcpWyw/ BImiwhsc FØp-∂p. \ns‚ kXy-k-‘X / taL-ßsf ap´n \n¬°p-∂p.

\ns‚ \oXn ]¿∆-X-߃ t]msebpw / \ymb-hn[nkapZw t]mse-bp-am-Ip-∂p.

a\p-jy-scbpw arK-ß-sfbpw/ \o kwc-£n-°p-∂p./I¿Øm-th, \ns‚ Imcp-Wyw/ FXtbm hep-Xm-Ip-∂p.

\ns‚ Nnd-In\p Xmsg/ a\p-jysc ImØp-]m-en-°p-∂p.

\ns‚ h-\-Ønse kar≤n/ Ahsc kwXr-]vX-cm-°pw./\ns‚ a[p-c-amb \o¿®m-ep-I-fn¬\n∂v / Ah-sc√mw ]m\w sNøpw.

Fs¥-∂m¬ Pohs‚ Ddh/ \n∂n-em-Ip-∂p-h-t√m./\ns‚ ]Im-iØn¬/ R߃ ]Imiw ImWp-∂p.

\ns∂ Bcm-[n-°p-∂-hsc/ \o A\p-K-ln-°-W-ta./]c-am¿∞-lr-Z-b-ap-≈-h¿s°√mw/ \oXn e`n-°p-am-dm-I-s´.

Al-¶m-cn-I-fpsS ]mZ-߃/ Fs∂ a¿±n-°m-Xn-cn-°-s .ZpjvS-∑m-cpsS ssIIƒ/ Rßsf ]pdw-X-≈m-Xn-cn-°-s .

ho≠pw Fgp-t∂¬°phm≥ Ign-bmØhÆw/ ZpjvS-∑m-sc√mw adn™p hog-s´.

(Jm-t\m-\m) i‡-\mb I¿Ømhv/ \√-h\pw \oXn-am\pw ⁄m\n-bp-am-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.

Gh≥Km-en-tbm≥: kphn-tijw(k-aqlw au\-ambn \n¬s°, Im¿Ωn-I≥, IØn® Xncn hln-

°p∂ Hcp aviwim\m klnXw _en]oTØn¶-se-Øn, `‡n-]q¿∆wGh≥Km-en-tbm≥ ]pkvX-I-sa-Sp-Øv, s\‰n hsc Db¿Øn-∏n-Sn-®v, t_Ωm-bn-te°p hcp-∂p. t_Ωm-bn-se-Øp-tºmƒ, aviwim\m "i≤m-]q¿∆w\n∂v ]cn-ip≤ kphn-tijw ihn-°p-hn≥' F∂p-ZvtLm-jn-°p-∂p.Im¿Ωn-I≥ Bio¿∆mZw sImSp-°m-sX, \n›nX kphn-tij mK-߃]tLm-jWw sNøp-∂p. bp‡-sa-¶n¬ Bh-iy-I-amb hni-Zo-I-c-Whpw\¬Im-hp-∂-Xm-Wv.)Im¿Ωn: hnip≤ kphn-ti-j-I-∑m¿ Adn-bn® \ΩpsSI¿Ømhv Cutim-an-in-lm-bpsS ]oUm-\p-`-h-N-cnXw: Cutim Ah-tcmSv Acp-fn-s®-bvXp: \n߃ F√m-hcpwCu cmXn-bn¬ F∂n¬ CS-dpw. CS-bs\ Rm≥ ASn-°pw.Ahs‚ B´n≥Iq-´-Ønse BSp-Iƒ NnX-dn-t∏m-Ipw F∂vFgp-X-s∏- n-cn-°p-∂p-h-t√m. Rm≥ Dbn¿sØ-gp-t∂-‰-tijw\n߃°p apºmbn •oem-bn-te°p t]mIpw. tI∏m adp-]-Sn-bmbn Ah-t\mSv: F√m-hcpw \n∂n¬ CS-dn-bmepw Rm≥\n∂n¬ Hcn-°epw CS-dp-I-bn√ F∂p ]d-™p. CutimAh-t\mSv Acp-fn-s®bvXp: Rm≥ kXy-ambn \nt∂mSp ]d-bp-∂p. Cu cmXn-bn¬ tImgn-Iq-hp-∂-Xn-\p-apºp \o aq∂p]mhiyw Fs∂ \ntj-[n®p ]d-bpw.

tI∏m Ah-t\mSp ]d™p: \nt∂m-Sp-IqsS acn-t°-≠n-h-∂mepw Rm≥ \ns∂ \ntj-[n®p ]d-bp-I-bn-√. Cß-s\-Xs∂ injy-sc-√m-hcpw ]d-™p.

A\-¥cw Cutim Ah-tcm-Sp-IqsS KZvtk-am≥F∂p ]d-b-s∏-Sp∂ ÿeØp h∂p, injy-tcmSv: Rm≥t]mbn ]m¿∞n-°p-thmfw \n߃ ChnsS Ccn-°p-hn≥F∂-cp-fn-s®-bvXp. Ah≥ tI∏m-tbbpw khvssZ-bpsS Ccp-]p-X-∑m-scbpw Iq´n-s°m-≠p-t]mbn ZpxJn-°p-hm\pw hnh-i-\m-Ip-hm\pw XpS-ßn. Ah≥ Ah-tcmSv: Fs‚ BflmhpacWwhsc ZpxJn-X-am-bn-cn-°p-∂p. \n߃ ChnsS Xma-kn-®v, Ft∂m-Sp-IqsS DW¿∂n-cn-∏n≥ F∂-cp-fn-s®-bvXp.]ns∂ Ah≥ Aev]w AIse amdn Iangv∂phoWv Fs‚

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 112: Deivastudikal

223222 ssZhkvXpXnIƒ

]nXm-th, Ign-hp-s≠-¶n¬ Cu ]m\-]mXw Fs∂ IS∂pt]mI-s´, F¶nepw Rm≥ C—n-°p-∂-Xp-t]m-se-b-√, \o C-—n-°p-∂-Xp-t]m-se F∂p ]d™p ]m¿∞n-®p. A\-¥cwAh≥ injy-cpsS ASp-°¬ h∂v Ah¿ Dd-ßp-∂Xp I≠vtI∏m-tbmSv Acp-fn-s®bvXp: Cß-s\tbm? Hcp \mgn-I-t\cwFt∂m-Sp-IqsS DW¿∂n-cn-°p-hm≥ \n߃°p Ign-™n-√tbm?

\n߃ ]co -£-bn¬ Dƒs∏-Sm -Xn -cn -°p -hm≥DW¿∂n-cp∂p ]m¿∞n-°p-hn≥, Bflmhv Hcp-°-ap-≈-Xm-Ip-∂p. F∂m¬ icocw _e-lo-\-a-sX. Ah≥ ho≠pwc≠mw -]m-h-iyhpw t]mbn: Fs‚ ]nXm-th, Rm≥ Cu]m\-]mXw IpSn-°p-I-b-√msX AXp IS∂p t]mIp-hm≥Ign-hn-s√-¶n¬ \ns‚ CjvSw km[n-°s´ F∂p ]d™p]m¿∞n-®p. Ah≥ ho≠pw h∂-t∏mƒ Ah¿ Dd-ßp-∂XpI≠p. Fs¥∂m¬ Ah-cpsS IÆp-Iƒ (\n-Zm) `mc-ap-≈-h-bm-bn-cp-∂p. Ah≥ Ahsc hn´p-t]mbn ho≠pw,aq∂mw ]mh-iy-hpw, AtX hN\w ]d™p ]m¿∞n-®p.(a-Øm. 26.31˛44)

At∏mƒ Ahs\ i‡n-s∏-Sp-Øp-hm≥ kz¿§-Øn¬\n∂v Hcp amemIm Ah\p ]Xy-£-\m-bn. Ah≥ `b-hn-lz-e-\m-bn-Øo¿∂n-cp -∂-Xp-sIm≠v \n¿_-‘]q¿∆w]m¿∞n-®p. Ahs‚ hnb¿∏p c‡-Øp≈n t]mse-bmbn\neØp hoWp. (eq-°m. 22,43˛44).

]ns∂ Ah≥ Xs‚ injy-cpsS ASp-°¬ h∂vAh-tcmSv Acp-fn-s®bvXp: C\n \n߃ Ddßn Biz-kn-®p-sIm-≈p-hn≥. CXm! \mgnI ASpØp: a\p-jy-]p-X≥ ]m]n-I-fpsS ssII-fn¬ Gev]n-°-s∏-Sp-∂p. Fgp-t∂-ev°p-hn≥,\ap°p t]mImw. CXm! Fs∂ H‰n-s°m-Sp-°p-∂-h≥ kao-]n-®n-cn-°p-∂p. Ah≥ kwkm-cn®p sIm≠n-cn-°p-tºmƒXs∂ CXm! ]¥≠p t]cn¬ Hcp-Ø-\mb H‰p-Im-c≥ bqZm-bpw, Ah-t\m-Sp-IqsS ][m-\m-Nm-cy-∑m-cp-sSbpw P\-Ønseaq∏-∑m-cp-sSbpw ASp-°¬ \n∂p hmfp-Ifpw hSn-I-fp-ambnhfsc P\-ß-fpsS Iq´hpw hs∂-Øn.

H‰p-Im-c-\mb bqZm: Rm≥ Bsc Npw_n-°p-∂pthmAh≥ Xs∂-bm-Ip∂p; Ahs\ \n߃ ]nSn®p sIm≈p-hn≥ F∂v Ah¿°v AS-bmfw ]d-™p-sIm-Sp-Øn-cp-∂p.Ah≥ DSs\ Cutim-bpsS ASp-°¬ h∂p: d∫o! kzkvXn!F∂p ]d™v Ahs\ Npw_n-®p. Cutim Ah-t\mSv: Fs‚Iq´p-Imcm CXn-\m-bnt´m \o h∂Xv F∂p tNmZn-®p.At∏mƒ Ah¿ ASpØv Cutim-bpsSta¬ ssIIƒh®v

Ahs\ ]nSn®p (a-Øm. 26,45˛50).Ah-t\m-Sp-Iq-sS-bp-≈-h¿ kw`-hn® Imcyw I≠n´v

I¿Øm-th, R߃ hmƒsIm≠v Ahsc sh´-s´tbm?F∂v Ah-t\mSp tNmZn-®p (eq-°m. 22,49)

siav-Hm≥ tI∏m-bpsS ]°¬ Hcp hmƒ D≠m-bn-cp-∂p. Ah≥ AXv Ducn ][m-\m-Nm-cys‚ rXys\ sh´n.Ahs‚ he-Øp-ImXv tOZn®p If-™p. (B) `rXys‚t]cv amteIv (F-∂m-bn-cp-∂p). Cutim tI∏m-tbmSv: hmƒAXns‚ Dd-bn¬ CSp-I. Fs‚ ]nXmhv F\n°p X∂]m\-]mXw Rm≥ IpSn-t°-≠tbm? F∂-cp-fn-s®bvXp(tbm-l. 18,10-˛11).

(ssZ-h) ZqX-∑m-cpsS ]¥-≠n-e-[nIw tk\-IsfCt∏mƒ F\n-°p-th≠n \nb-an-°p-hm≥ Fs‚ ]nXm-hn-t\mSp ]m¿∞n-°p-∂-Xn\v F\n°p Ign-bp-I-bn-s√∂v \ohnNm-cn-°p-∂pthm? Aß-s\-bm-bm¬ C]-Imcw kw`-hn-t°-≠-Xm-Ip∂p F∂p≈ Xncp-sh-gp-Øp-Iƒ Fßs\ \nhr-Øn-bmIpw? B ka-bØv Cutim P\-°q-´-ß-tfmSv Acp-fn-s®-bvXp. Hcp I≈s‚ t\sc F∂-t]mse Fs∂ ]nSn-°p-hm≥ hmfp-I-tfmSpw hSn-I-tfm-Spw-IqsS \n߃ ]pd-s∏-´n-cn-°p-∂p. Rm≥ ]Tn-∏n-®p-sIm≠v F√m Znh-khpw ssZhm-e-b-Øn¬ \nß-fpsS ASp-°¬ Ccp-∂n-cp-∂p. F¶nepwFs∂ \n߃ ]nSn-®n-√. ]hm-N-I-∑m-cpsS Xncp-sh-gp-Øp-Iƒ \nhr-Øn-bm-Ip-hm≥ CXp kw -hn-®n-cn-°p-∂p. At∏mƒinjy-sc√mw Ahs\ hn´v HmSn-t∏m-bn.

Cutimsb ]nSn-®-h¿, ][m-\m-Nm-cy-\mb Iøm-∏m-bpsS ASp-°¬, \nb-a-⁄-∑mcpw aq∏-∑mcpw IqSn-bn-cp∂CS-tØ°v Ahs\ sIm≠p-t]m-bn. siav-Hm≥tI∏m ][m-\m-Nm-cys‚ ap‰w-hsc Zqsc-°qsS Ahs‚ ]n∂mset]mbn, AIØp ]th-in®v Ah-km\w ImWp-hm-\mbntkh-I-∑m-tcmSp IqsS-bn-cp-∂p. ][m-\m-Nm-cy-∑mcpw aq∏-∑mcpw Iq´w apgp-h\pw Cutimsb sIm√p-hm≥ Ah\phntcm-[-ambn km£n-Isf At\z-jn-®p. F∂m¬ Ah¿Is≠-Øn-bn-√. ]e I≈-km-£n-Ifpw h∂p. Ah-km-\-Øn¬ c≠p-t]¿ ASp-Øp-sN∂v:

ssZh-Øns‚ Bebw s]mfn®v aq∂p-Zn -hkwsIm≠p ]Wn-bp-hm≥ F\n°p Ign-bp-sa∂p Ch≥ ]d™pF∂p ]d™p.

][m-\m-Nm-cy≥ Fgp-t∂‰v Ah-t\mSv: \o H∂pwDØcw ]d-bp-∂n-√tbm? Ch¿ \n\°v hntcm-[-ambnkm£y-s∏-Sp-Øp-∂Xv F¥v? F∂p tNmZn-®p.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 113: Deivastudikal

225224 ssZhkvXpXnIƒ

Cutim an≠m-Xn-cp-∂p. ][m-\m-Nm-cy≥ ]ns∂bpwAh-t\mSv: \o ssZh-]p-X-\mb aninlm BIp-∂pthmF∂p Rß-tfmSp ]d-bpI F∂v, Poh-\p≈ ssZh-sØ-s°m≠v Rm≥ BW-bn´p \nt∂mSp ]d-bp∂p F∂pXpS¿∂p ]d-™p.

Cutim Ah-t\mSv Acp-fn-s®bvXp: \o ]d-™p-h-t√m. C\n-ta¬ a\p-jy-]p-X≥ i‡n-bpsS he-Xp-`m-KØvCcn-°p-∂Xpw hm\-ta-L-ß-fn¬ hcp-∂Xpw \n߃ ImWp-sa∂p Rm≥ ]d-bp-∂p. At∏mƒ ][m-\m-Nm-cy≥ Xs‚hkvX-߃ Iodn-s°m≠p ]d™p: CXm! Ch≥ ssZh-Zq-jWw ]d™p: C\n km£n-I-sf-s°m≠v \ap°v F¥m-hiyw? CXm Chs‚ ssZh-Zq-jWw \n߃ Ct∏mƒ tI´p-h-t√m. \n߃°v F¥p tXm∂p∂p? Ah¿ DØ-c-ambn:Ch≥ ac-W-Øn\v A¿l-\m-Ip∂p F∂v ]d-™p. At∏mƒAh¿ Ahs‚ apJØp Xp∏p-Ibpw Ahs\ (ssI Npcp-´n) IpØp-I-bpw, a‰p-Nn-e¿ ASn-°p-Ibpw sNbvXp-sIm≠v:anin-lmtb, \ns∂ ASn-®-h≥ Bcm-Ip∂p F∂v Rß-tfmSp ]h-Nn-°pI F∂p ]d-™p.

tI∏m ]pdØv ap‰Øv Ccp-∂n-cp-∂p. Hcp ZmknAhs‚ ASp-°¬ sN∂v Ah-t\mSv: \obpw \km-b-\mbCutim-bpsS IqsS Bbn-cp-∂p-ht√m F∂p ]d-™p.Ah≥ F√m-h-cp-sSbpw apºmsI h®v \ntj-[n-®p. \o ]d-bp-∂Xv Fs¥∂v Rm\-dn-bp-∂n√ F∂p ]d-™p. Ah≥]Sn-hm-Xn-ev°-te°p ]pd-s∏-´-t∏mƒ thsdm-cpØn Ahs\I≠v Ahn-sS-bp-≈-h-tcmSv: Ch\pw \km-b-\mb Cutim-tbmSp IqsSbp-≠m-bn-cp∂p F∂p ]d-™p. Ah≥]ns∂bpw: B a\p-jys\ Rm≥ Adn-bp-I-bn√ F∂v BW-bn´p \ntj-[n-®p.

Aev]w Ign-™-t∏mƒ (A-hn-sS) \n∂n-cp-∂-h¿ASp-Øp-h∂v tI∏m-tbmSv: kXy-ambn \obpw Ah-cn¬Dƒs∏- -h-\m-Ip∂p. \ns‚ kwkmcw IqsSbpw \ns∂ shfn-s∏-Sp-Øp∂p F∂p ]d-™p. At∏mƒ Ah≥: B a\p-jys\ Rm≥ Adn-bp-I-bn√ F∂v im]-]q¿∆w kXywsNøp-hm\pw BW-bn-Sp-hm\pw XpS-ßn. B ka-bØp Xs∂tImgn IqIp-Ibpw sNbvXp.

tImgn-Iq-Ip-∂-Xn\p apºv \o aq∂p ]mhiyw Fs∂\ntj-[n®p ]dbpw F∂v Cutim Xt∂mSv Acp-fn-s®-bvXn-cp∂ hN\w tI∏m At∏mƒ Hm¿Øp. Ah≥ ]pd-tØ°pt]mbn hyk-\-]q¿∆w Ic™p (a-Øm. 26,53-˛75).kaq: \ΩpsS I¿Øm-hmb anin-lmbv°p kvXpXn.

(kp-hn-ti-j-]- m-j-W-ap-s≠-¶n¬ AXp Ign-bp-tºmƒ)aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, _e-lo-\-cmb Rß-fpsS ]m¿∞\\ns∂ ]oXn-s∏-Sp-Ø-s´. £oWn-X-cmb Rß-fpsS bmN-\-Iƒ \ns‚ Xncp-ap-ºn-se-Øp-Ibpw \ns‚ ImcpWywRß-fpsS ]m]-߃°p am≤yÿw hln-°p-Ibpw sNø-s´. \ns‚ Imcp-Wy-Øns‚ henb \nt£-]m-e-b-Øn¬\n∂pw Rß-fpsS At]-£-Ifpw Bh-iy-ßfpw Ft∏mgpwkm[n®p Xc-W-ta. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw(F-kv°¿°q≥... a¿Xy-Ip-e-Øn\p tXP- -cp-fpw...)

]cn-ip-≤-s\-Xn-cmbn F√m Znh-khpw \o Btem-N\ \SØn:F¥n-\-l-Ω-Xn, i‡-∑m-tc,Xn∑-bn¬ \n߃/ A`n-am-\n-∏-Xp-sa-¥n-t∏mƒ?

Zn\-a-\p-\n-߃, \√-h-s\-Xn-cmbvNXn-I-sfm-cp°n/ \mhm¬ ]e-tc-b-Wn-tN¿Øp?

bqZmtk \o, \∑-bv°-JnewFXn-cm-bvXs∂ \ne-sIm-≠p.

NXnhp \nd-s™mcp Npw_-\amXr°-hn-fn¬ \ob¿∏n®phne-b-‰-hs\ Ipcn-in¬ \okl-\-Øn\p Itø¬∏n-®p.

\mY≥ _en-bmbv kzb-a-∂mƒ\c-c-£-bv°m-b¿∏n®p/ Ahs\ hmgvØo-Smw.

\o an≠msX au\-am-bn-cn-°-cptX!

s\Sp-ho¿t∏m-sS, hne-]n-°mXn\n˛bmcp hkn-°pw.ZpjvS≥ sNbvsXmcp NXn-tbm¿Øm¬?

kXy-sh-fn®w \ob-∂-h-s\mSptN¿∂p hkn-°n-ep˛/ aht\m Ccp-fe tXSn-t∏mbv.

\nW-Zm-ln-Ifmw iXp-°ƒ°mbv\ns∂-°-jvS-a-h≥ hn‰p.

\otbm temI-k-am-[m\w;Poh≥ X≥ \n[n \o Xs∂

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 114: Deivastudikal

227226 ssZhkvXpXnIƒ

Ah-\psS ]mZw IgpIo \oPoh¬ t`mP-\-a-h-t\In.

\c-c-£-It\, Rßsf \otamNn-∏n®p \n≥ _en-bm¬/ \ns∂ hmgvØp-∂p.

]m]n-tb, \osb-¥n\p ssZhsØ ]tIm-]n-∏n-°p∂p?

Bcp-I-h¿∂q, \n∂n¬ \n∂pwic-W-Øn≥ \n[n/ bqZm-tk, \obnXp sNøm≥?

Ip™m-Smbv \o injy-K-W-Øn¬tN¿∂p \S-∂p/ C∂n-t∏mƒ \o sN∂m-bm-bv.

Kpcp-hn-s\-b-∂mƒ apdn-th¬∏n-®p.injy-cn¬ \n∂pw th¿s]´p.

[\-tam-l-Øm¬ Kpcp-hns\ \ohns‰-∂m-In-ep-a-h-\-∂mƒ\c-c-£-bv°mbv _en-bmbn.a¿Xy\p tamN\ \n[n-bmbn.

\n≥ Zb-bm¬ \o anin-lmtb,R߃°mbn kln-®-Xn-\m¬/ \ns∂ hmgvØp-∂p.

\o \∑-sb-°mƒ Xn∑sb kvt\ln®p:

\oXn-kq-cy-s\, hn´p \S∂pbqZm-k-∂mƒ/ Ccp-fn¬ Xs∂ \nh-kn-®p.

Xn∑-I-f-Jnew kvt\ln-®-ht\m\∑-bvs°√mw/ FXn-cmbv Xs∂ \ne-sIm≠p.

Poh-∂p-d-hn¬ \n∂p ]ncn™pXqßn acn-°m≥ CS-bm-bn.

\nJne ]co-£-bn¬ \n∂pw \oRßsf c£n-®-cp-f-W-ta.Rß-fn-etß Ir] kXXwkZbw h¿jn-®-cp-f-W-ta.

a\p-P-Ip-e-Øn≥ kvt\ln-Xt\,R߃ k∂n-[n-b-W-bp-∂p,/ \ns∂ hmgvØp-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

`oI-c-a-t√m, Zn\-anXp ]m¿Øm¬Cu \mgn-Ibpw/ `b-P-\Iw hn[n Iqin-°m≥!

\m\m-hn-[-amw, ]oU-\-taIniXp-P-\-߃/sNøm-sX-¥n-\n-sb-t∂m-Smbv?

BWn-I-fm-se≥ Iøpw ImepwIqin¬ tN¿Øp Xd-®-t√m,

sh≈w ho™m-bvXo¿Ø-h-s\,\∑-Iƒ sNbvX-h-s\-s∂-b-h¿,

Ibv]p IpSn-∏n-®-en-sh-t\y,apƒapSn inc- n¬ NqSn-®p.

XmXm, Ah-cn-Xp-a-dn-sht\ysNøp-∂ßp £an-°-W-ta./ kvtXmXw kI-te-im.

(I-cp-Wm-\n-[n-bmw...., s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 52) tZmln-bmb a\pjym/ ZpjvS-X-bn¬ \oA`n-am-\n-°p-∂pthm?kaq: (c≠p KW-am-bn) tZmln-bmb a\p-jym,/ ZpjvS-X-bn¬\o A`n-am-\n-°p-∂pthm?

\oXn-ams\ \in-∏n-°p-hm≥/ \o Btem-N\ \S-Øp-∂pthm?

aq¿®-bp≈ IØn-t]mse/ \ns‚ \mhp apdn-hp-≠m-°p-∂p.

kXy-sØ-°mƒ Ak-Xy-sØbpw/ \∑-sb-°mƒXn∑-sbbpw \o kvt\ln-®p.

hn\m-i-I-c-amb kw`m-j-Whpw/ h©\ \nd™\mhpw \o CjvS-s∏-´p.

BI-bm¬ ssZhw \ns∂ \in-∏n°pw:/ IqSm-c-Øn¬\n∂p \ns∂ ]pdw-X-≈pw.

Pohn-°p-∂-h-cpsS \m´n¬ \n∂v/ \ns‚ \maw D∑q-e\w sNøpw,/ AXp-I≠p \oXn-am-∑m¿ `b-s∏-Sp-IbpwsNøpw.

"ssZhsØ ad∂p [\sØ Bi-bn-°p-I-bpw,/ZpjvS-X-bn¬ hf-cp-Ibpw sNbvX-h≥' F∂v/ Ah¿ \ns∂]cn-l-kn-°pw.

Rm≥ ssZh-Øns‚ `h-\-Øn¬/ Xg®p hf-cp∂sskØp-acw t]mse-bm-Ip-∂p.

Rm≥ F∂pw ssZh-Im-cp-Wy-sØ-bm-i-bn®p:/Ahs‚ klm-b-ß-sf-°p-dn®v/ Rm≥ F∂pw Ahs\kvXpXn-°pw.

\oXn-am-∑m-cpsS km∂n-≤y-Øn¬/ Ahs‚ \maw]pI-gvØp-Ibpw sNøpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

(Jm-t\m-\m) ac-W-Øn¬ \n∂pw \sΩ hos≠-SpØc£-Is\/ bqZmkv [\-tam-l-Øm¬ hn‰p;/ NXn-hns‚Npw_-\-Øm¬/ temI-c-£-Is\ Ah≥ H‰n-s°m-Sp-Øp./\nXyw Pohn-°p-∂-hs\ ac-W-Øn\v G¬∏n-®p-sIm-Sp-°p-Ibpw/ Aßs\ kz¥w \miw G‰p hmßp-Ibpw sNbvXp.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 115: Deivastudikal

229228 ssZhkvXpXnIƒ

Rß-fpsS c£-I-\mb anin-lm-sb,/ \ns‚ s]k-lm-bm¬ ]g-b-\n-ba s]klm \o ]q¿Øn-bm°n;/ skln-tbm≥ Du´p-im-e-bnse s]k-lm-bn¬ h®v/ \ns‚ Znhy-c-l-ky-߃ \o ]q¿Æ-am°n;/ \ns‚ Xncp-i-co-c-Ømepwc‡-Ømepw/ \ns‚ AP-K-W-ß-fpsS \nc-h-[n-bmb ]m]-߃ \o £an-°p-∂p.

Xs‚ ]oUm-k-l\w hgn/ temI-Øns‚ ]m]wt]m°p-Ibpw/ kmØms\ iIm-cn®v \n¿ho-cy-\m-°p-IbpwsNbvX anin-lm-tb,/ \ns‚ ]oUm-k-l-\-Øn¬ Rßsf]¶p-Im-cm-°p-Ibpw/ Aßs\ kz¿§o-bm-\-µ-Øn\pRßsf tbmKy-cm-°p-Ibpw sNø-W-ta.

I≠m-epw, Ft∂m-Sp-IqSn A∏w `£n-°p-∂-h≥Xs∂/ F\n-s°-Xn-cmbn Xncn-™n-cn-°p∂p;/ Ah≥Fs∂ Ipcn-in¬ Xd-bv°p-∂-Xn-\mbn G¬∏n-®p-sIm-Sp°pw/a\p-jy-]p-X≥ Fgp-X-s∏-´n-cn-°p∂ ]Imcw t]mIp-∂p,/F∂m¬ Ahs\ H‰n-s°m-Sp-°p-∂-h\v lm! IjvSw.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

"bqZ-∑m-cpsS cmPm-hns\Iqin-°pI \o' sb∂-h-c-e-dn.

`oI-c-ao-kz-c-ap-b-cpw-t\cw`qan ihn®p Ipepßn hnd-®p.

A∂p ]ptcm-lnX tijvT-∑mcpw]oi-cp-samØp hn[n-®-h-s\-Xn-cmbv.

]I-tbm-S-hs\ Iqin-®n-Sp-hm≥hgn-b-h-scm-∂mbv NXn-hn-sem-cp-°n.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: Icp-Wbpw I\nhpw \nd™ I¿Øm-th, Ir]m-km-K-c-ta, \ns‚ ImcpWyw Ihn-s™m-gp-Ip∂ \nt£-]m-e-b-Øn¬\n∂pw R߃ klm-bhpw XpWbpw kwc-£-Whpw Bfl-i-coc thZ-\-Iƒ°v kuJyhpw bmNn-°p-∂p.\ns‚ kz`m -h -Øn -s\mØhn[w Imcp -Wy -]q¿∆wR߃s°-t∏mgpw Ah ]Zm\w sNø-W-ta. --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥, (amd≥ Fkmlw Asse≥) I¿Ømth, Rß-fn¬ I\n-b-Wta.

Im¿Ωn: \ns‚ kvXpXy¿l-amb XnXz-Øns‚ A\-¥-ambImcpWyw A\p-Kr-lo-Xhpw Bcm-[yhpw D∂-Xhpw AKm-lyhpw al-Øzo-I-cn-°-s∏-´Xpw ]m]n-I-tfm-Sp≈ A\p-I-º-bm¬ \nd-™-Xp-am-Ip-∂p. Rß-fpsS \√ ic-WhpwIcpW \nd™ kt¶-X-hp-amb \o ]m]-ßfpw IS-ßfpwtamNn-°p-∂-h-\m-Ip-∂p. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(F-kv]≥ A¬t…mkm.. apƒs®-Sn-Iƒ°n-S-bn¬...)

Icp-Wm-hm-cn-[ntb ˛ I\n-b-W-sa-∂n¬ \oIr]-bm¬ ]qcn-Xt\ ˛ Zb \o Im´-W-ta.

Icp-Wm...Xncp-en-Jn-X-߃ Rm≥ ˛ ]cn-tim-[n-®-Jnewc£-I-k-l-\-Øn¬ ˛ ]qcn-X-a-h-sb-√mw.

Icp-Wm...Kpcp-hn≥ kl-\-Øn¬ ˛ tI∏m Ic-bp∂pAhs\ \nc-kns® ˛ t∂m¿Ø-h-\p-cp-Ip-∂p.

Icp-Wm..."ZpcnXw ta ZpcnXw' ˛ F∂-h-\p-cp-hn´p"Fs∂ hnfn-®-hs\ ˛ Rm≥ lm ! \nc-kn®p'

Icp-Wm...aW-embv Rm≥ amdn ˛ tI∏m-b-√n-\n-ta¬Ah\o aW-en-t∑¬ ˛ k`sb ]Wn-bn√!

Icp-Wm..."aninlm \oXms\' ˛ ∂∂p ]d-™-t∏mƒ"`mKy-s∏-´-h\m' ˛ sW∂-cpƒ sNbvX-t√m.

Icp-Wm..."kpX-\psS XpW-sbt\y XmX-s\m-sS-ßns\ Rm≥Icp-W-bn-c-∂oSpw ˛ Rm\n-∂- n-i-]vX≥'!

Icp-Wm...™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\

aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\pXm]-tØmSpw ‡n-tbmSpwIqsS \n∂v (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth,Rßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 116: Deivastudikal

231230 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, ]nXm-hn¬\n-∂p≈ hN-\hpw Rß-fpsS c£-bv°mbna\p-jyXzw kzoI-cn-®-h-\p-amb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, ]cn-ip≤ I\ym-a-dn-b-Øn¬\n-∂p≈ \ns‚ P\-\w-hgna\p-jy-hw-i-Øn\p ]Xymi \¬Inb \nt∂mSp Rß-ƒAt]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, al-Øz-]q¿Æ-amb Z\-lm-bm¬ Rß-fpsS kz`m-hsØ\ho-I-cn-®-h-\mb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, ]cn-ip-≤-amb D]-hm-k-Øm¬ ZpjvSm-cq-]n-bpsS ASn-a-Ø-Øn¬ \n∂pw Rßsf c£n-®-h-\mb \nt∂mSpRß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, ]cn-ip-≤-amb Iev]-\-I-fm¬ Rßsf sX‰n¬ \n∂p-a-I‰n kXy-⁄m-\-Øn-te°p sIm≠p-h∂ \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, kz¥w ico-chpw c‡hpw IS-ß-fpsS s]mdp-Xn-°mbnR߃°p \¬Inb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, Xs∂-Øs∂ kzbw Gev]n®p sImSp-°p-Ibpw F√m-h-cp-sSbpw c£-bv°mbn ]oU-Iƒ kln®p …ohm-bn¬acn-°p-Ibpw sNbvX \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, al-Øz-]q¿Æ-amb Xs‚ D∞m-\-Øm¬ RßsfDb¿Ønb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, Xs‚ kz¿§m-tcm-l-W-Øm¬ Rß-fpsS hn\oX kz`m-hsØ Db¿Øn kz¿§-]n-Xm-hns‚ he-Øv -`m-KØp al-Øz-Øn¬ Ccp-Ønb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, dqlm-ZvJp-Zvimsb Ab®p «ol-∑msc hn⁄-∑m-cm-°p-Ibpw Ah¿ hgn P\-sØbpw hnPm-Xo-b-scbpw X∂n-te-°m-I¿jn-°p-Ibpw sNbvX \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, a\p-jy-\m-b-h-X-cn®p Rßsf c£n-°p-Ibpw \nc-¥cwRß-fn¬ ]h¿Øn-°p-Ibpw Rß-fpsS \ho-I-c-W-Øn-\mbn Ft∏mgpw Rßsf kao-]n-°p-Ibpw sNøp∂\nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, ]nXm-hns‚ kØ-bpsS ]Xn-cq-]hpw temI-Øns‚]Im-i-hp-amb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, DØ-a-\mb AP-]m-e-I\pw IS-߃ s]mdp-°p-∂-h-\p-amb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, ]m]-߃ tamNn-°p-∂-h\pw thZ-\-Iƒ kpJ-s∏-Sp-Øp-∂-h-\p-amb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

]oUm-\p-`h sh≈n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 117: Deivastudikal

233232 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, Id-Iƒ hnip-≤o-I-cn-°p-∂-h\pw Rß-fpsS ico-c-ßsf]pXp-Xm-°p-∂-h-\p-amb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, Rß-fpsS Bfl-i-co-c-ßsf ]hn-Xo-I-cn®v kwc-£n-°p-∂-h-\mb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv)]m∏m-tbbpw Rß-fpsS k`-bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-ambam¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-tbbpw, Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-tbbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw ]nXm-hp-amb am¿(-t]-cv) saXm-t\bpw a‰p sshZnI tae-≤y-£-∑m-scbpwAh-cpsS kl-ip-iq-jn-I-sfbpw hnip-≤n-bn¬ Dd-∏n®pkwc-£n-°p-∂-h-\mb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, Aßp Rß-fpsS ]cn-]m-e-I\pw kµ¿i-I-\p-am-W-t√m. Rß-fpsS ]nXm-°-∑m-cmb saXm-∑msc klm-bn-°p-Ibpw Ah-cpsS AP-K-W-ßsf Db¿Øp-Ibpw sNø-W-sa∂v \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, Aß-bpsS A\-¥-amb Imcp-Wy-Øm¬ Aß-bpsSsXc-s™-Sp-°-s∏-´-h-cmb sshZn-I-scbpw siΩm-i-∑m-scbpw k∂ym-kn\o k∂ym-kn-\n-I-sfbpw hnip-≤o-I-cn-°-W-sa∂v \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, euIn-Im-[n-Im-cn-I-fpsS cWw \oXn-]q¿∆-am-°p-Ibpwk`m-[n-Im-cn-I-fp-ambn cay-X-bnepw kam-[m-\-Ønepw \oßp-∂-Xn-\-hsc klm-bn-°p-Ibpw sNø-W-sa∂p \nt∂mSpRß-ƒ At]-£n-°p-∂p.

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, ]nXm-hn-t\mSpw dqlm-ZvJp-Zvim-tbmSpw IqsS kz¿§-Ønepw`qan-bnepw Bcm-[n-°-s∏-Sp-Ibpw al-Øzo-I-cn-°-s∏-Sp-IbpwsNøp-∂-h-\mb \nt∂mSp Rß-ƒ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ssZh-]p-X\pw RßfpsS ]Xym-i-bp-amb anin-lm-tb, hnip≤ …ohm-bm¬ \ns‚ k`sb kam-[m-\n-∏n-°p-Ibpw \ns‚ Icp-W-bm¬ Rß-fpsS kaq-lsØ kwc-£n-°p-Ibpw \ns‚ al-Øz-]q¿Æ-amb c≠mw BK-a-\-Øn¬ Bfl-hn-izm-k-tØmsS \ns‚ k∂n-[n-bn¬ \n¬°p∂-Xn\p Rßsf tbmKy-cm-°p-Ibpw sNø-W-ta.

(k-am-]\ ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)

@ÓM„±²J Ó³: Jmem Zvildm: shfp-∏m≥Ime P]w(cm-hn-se 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 67, t]Pv 199...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 8sXivs_m-lvvØm : (seenbmbnteXv, t]Pv 228...)

Imtdm-kqkm : (seenbmbnteXv, t]Pv 216...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: AXyp-∂-X-ß-fn¬ D∂X al-Øz-]-Xm-]-tØmsS_lp-am-\n-°-s∏-Sp-Ibpw kvXpXn-°-s∏-Sp-Ibpw sNøp∂kvt\l-\n-[n-bmb cmPm-th, \ns‚ ssZh-Xz-Øns‚ hnkva-b-\o-b-amb ]h¿Ø-\-߃ Bgn-bpsS AKm-[-ß-fnepwsXfn-hmbn ]Im-in-∏n-°-s∏-Sp-∂p. Bbn-c-ßfpw ]Xn-\m-bn-c-ßfpw \nc-¥cw \ns∂ Bcm-[n-°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw sNøp-∂p. Ah-tcmSptN¿∂v ]m]n-Ifpw _e-lo-\-cp-amb R߃ A¿∏n-°p∂ ]m¿∞-\-Ifpw bmN-\-IfpwkzoI-cn-®v, Rß-fpsS ]m]-ßfpw IS-ßfpw s]mdp-°p-I-bpw, Rßsf hgnsX‰n-°p∂ ]tem- -\-ß-fn¬\n∂pw \in-

]oUm-\p-`h sh≈n : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 118: Deivastudikal

235234 ssZhkvXpXnIƒ

∏n-°p∂ NXn-I-fn¬ \n∂pw thZ-\m-P-\-I-amb Akp-J-ß-fn¬ \n∂pw Akz-ÿ-cm-°p∂ am\-kn-I-kw-L¿j-ß-fn¬\n∂pw Rßsf hnap-‡-cm-°p-Ibpw \ns‚ kam-[m-\-Ønepw kt¥m-j-Ønepw hkn-°p-hm≥ R߃°n-S-bm-°p-Ibpw sNø-W-ta. \ns‚ ]oUm-k-l-\-Øn-s‚bpw ac-W-Øn-s‚bpw Hm¿Ω-bm-N-cn-°p∂ ItØm-en°m k`-bn¬\ns‚ he-Xp-Icw \ng-en-∏n-°p-Ibpw Ah-fpsS ]utcm-ln-XysØ kwc-£n-°p-Ibpw sNø-W-ta. BZn-am-Xm-]n-Xm-°ƒ Rßsf DSp-∏n® CesIm≠p≈ hkvXw Dcn™pIf™v \ns‚ ]pX-kzo-Im-cy-am-Ip∂ sh◊-tb-dnb hkvXwRßsf [cn-∏n-°-Wta; Aßs\ a°ƒ°-SpØ kzmX-¥y-Øn¬ "]nXm-th, ]nXmth' F∂v Cl-Øn-epw, "Rß-fpsS ]nXmth' F∂v ]c-Ønepw \ns∂ hnfn-°p-hm≥R߃°n-S -bm-I-s´. ]Im-i-Øns‚ kjvSmhpw --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k-¶o.100) qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/]Im-i-Zm-Xm-hmb I¿Øm-th, \n\°p R߃ kvXpXnka¿∏n-°p-∂p.

(Hm-\okm Zvk]m hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 49...)@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mX KoXw

(Xq-b-bv...A∂m s]klm...)

Ah-cpsS hmƒ Ah-cpsS lrZ-b-Øn¬ IS°pw:

c£-I-\mIpw CutimsbbqZ¿ Iqin-ep-b¿Øp-I-bn¬krjvSn-I-fn-fIn ZpxJ-Øm¬]mcn-S-sa-√m-an-cpƒ aqSn.

Rm≥ Fs‚ ssIIƒ IgpIn shSn-∏m°n:

I√d s]m´n-∏n-f-cp-∂p.arX-sc-√m-h-cp-ap-W-cp-∂p.KmKp¬Øm-bn¬ _en-sNøpw\mY\p KoXn-Iƒ ]mSnSp-hm≥.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

\n≥ kl-\-Øn-t∂m¿Ω-Zn\wXncp- ` sIm≠m-So-Sp∂pkz¿§-Øn¬ \n≥ Xncp-\m-fn¬`mK-a-hƒ°-cp-fo-S-W-ta.

(]p-e-cn-]-`-bn¬ .... s]mXp-I-aw, t]Pv 54...)

(cmXnP]-Øns‚ Ah-k-c-Øn¬ Gh≥Km-en-tbm≥ mK-߃BtLm-j-ambn ]tLm-jWw \S-Øn-bn-´n-s√-¶n¬ Hm\okm Zvk]mIgn™v AXv \S-Øp-∂p.)aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, krjvSn-I-sf√mw \ns‚ BK-a\wImØn-cn-°p-∂p. kz¿§-am-Ip∂ Hmsd-s«Øv \ns‚ hnip-≤-tcm-Sp-IqsS \nXym-\-µ-a-\p- -hn-°p-hm≥ Rßsf A¿l-cm-°-Wta. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-ambk¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Cutim \mY≥, aq∂p _me-Io¿Ø\w, s]mXp-I-aw, t]Pv 55...)aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, krjvSn-I-sf√mw \n\°p kvXpXnbpw\µn-bp-a¿∏n-°p-∂p. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ Ah-bpsS kXy-]-Im-ihpw Xs‚ Ir]-bmepw Imcp-Wy-Ømepw temI-tØbpw krjvSn-I-tfbpw ]Im-in-∏n-°p-∂-h\pw \o Xs∂-bm-Ip-∂p. \ns‚ Xncp-°p-am-c\pw Rß-fpsS I¿Øm-hp-amb Cutim-an-in-lm-bpsS ]oUm-\p-`-hhpw ac-WhpwsIm≠m-Sp∂ \ns‚ AP-K-W-amb R߃ F√m krjvSn-I-tfmSpw tN¿∂v \ns∂ kvXpXn-°p-Ibpw Bcm-[n-°p-IbpwsNøp-∂p. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-ambk¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

a¿Xy\p X≥Xn-cp-kvt\-l -a-lØzwshfn-hm-°oSpw \mYs\ hmgvØmw.

Ah-\psS cq]w s]mSn-bn¬ Xo¿ØpBflmhmw \n[n AXn-e-h-t\In.

krjvSn-I-f-Jnew X≥ kvXpXn ]mSm≥PU-hm-ln-°-h-\¿l-X -\¬In.

arXn-h-∂-Wbpw \nanjw hscbpwhcp-hn≥, kvXpXn-Iƒ ]mSp-hn-\-h-\mbv.

]oUm-\p-`h sh≈n : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 119: Deivastudikal

237236 ssZhkvXpXnIƒ

\mhn≥ i‡n sISpØpw arXnsbcmhn¬ kvarXn-bn-ep-W¿Øp-hn-s\∂pw.

Ah\p al¬kvXpXn ]mSnb [\y¿arX-cm-bmepw Pohn-°p-∂p.

Xn∑-Iƒ sNbvX-h-s\-Xn¿ \n¬∏-htcmPohn-°p-Inepw arX-sc-t∏m-gpw.

i‡n hkn°pw lqem-e-I-fm¬]m¿∞-\-bm-ep-W¿t∆msS hkn-°mw.

I\y-I-f-s∂-Xn-tc-‰-h-scm∏wAWn-bmbv tN¿∂p kvXpXn-Iƒ ]mSmw.

AJn-em-WvU-߃ hnd-sIm-≈p-tºmƒkmtLmjw kpX-s\-sb-Xn-tc¬°mw.

aln-a-sbm-S-hs\ I≠n-Sp-hm-\mbv\∑-Iƒ sNbvXp hkn-°pI bp‡w.

PmK-X-tb-dnb Zmk-∑m-cmbv]m¿°m-a-h-\psS aW-hd tNcm≥.

s]s´-∂-h-\psS Zb-X≥ hmXn¬]q´n-Sp-a-t∏mƒ ZpjvS\p ZpcnXw.

]m¿∞n-∏-hcp ]d-∂p-bcpw tIƒ]p\-cp-∞m-\-Zn-\-Øn¬ kXyw.

\mYs\ \mw sXfn-thmsS ImWpwAh-s\m-Sp-tN¿∂m cmPyw ]qIpw.

PmK-X-bm¿∂-≤zm\w cmhn¬sNbvX-h-c-h\p ]nb-¶-c-cmIpw.

`uay-sc-b-Jnew kz¿§o-b-cp-ambvtN¿Ø-h-s\∂pw kvtXmXw ]mSmw.

]cn-]m-h-\s\-∂-h-\psS \mawhmgvØn-∏mSmw \nXy-hp-am-tΩ≥.

BtΩ-\m-tΩ≥ kvtXmXw ]mSmwXnXz-Øn-∂mbv Ct∏m-gp-sa∂pw.

(]m¿∞-\, ]cn-]m-h-\-\mw..., s]mXp-I-aw, t]Pv 60...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...

k¶o¿Ø\w: 56 , t]Pv 203...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 11

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)sXivs_m-lvvØm : (k]mbnteXv, t]Pv 235..)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

AXyp-∂-X-ß-fn¬ ...kz¿§-ÿ-\mb...F∂nh (t]Pv 23..) ]mSp-Itbm sNm√p-Itbm sNøp-∂p.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, Acq-]n-I-tfmSpw amem-Im-am-tcmSpwtN¿∂v \ns‚ kvXpXy¿l-amb XnXz-Øn\v \µn \nd™kzc-Øn¬ cm]-I¬ kvXpXn-I-fm-e-]n-°p-∂-Xn\v RßsftbmKy-cm-°-W-ta. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 118:15) Rm≥ ZpjvSsc shdp-°p-Ibpw/ \ns‚]am-WsØ kvt\ln-°p-Ibpw sNbvXp.kaq: (c≠p KW-am-bn) Rm≥ ZpjvSsc shdp-°p-Ibpw,/ \ns‚]am-WsØ kvt\ln-°p-Ibpw sNbvXp.

\o Fs‚ kt¶-Xhpw Bi-b-hp-am-Ip∂p:/ \n∂n¬Rm≥ icWw ]m]n-®p.

ZpjvS-∑m-tc, AI∂p t]mIp-hn≥:/ ssZh-I-ev]\Im°p-hm≥ Fs∂ A\p-h-Zn-°p-hn≥.

\ns‚ ]am-W-Øm¬ Fs∂ _e-hm-\m-°-Wta: /At∏mƒ Rm≥ Pohn°pw:/ Fs‚ icWw \njv^-e-am-Im-Xn-cn-°-s´.

\o Fs∂ klm-bn-®m¬ Rm≥ c£-s∏Spw:/ Rm≥\nb-a-߃ A\p-k-cn-°pIbpw sNøpw.

\ns‚ ]am-W-Øn¬ \n∂v hyXn-N-en-®-hsc/ Rm≥Ft∏mgpw shdp-°p∂p:/ Ah-cpsS Nn¥ hgn ]ng-®-Xm-W-t√m.

\o Fs∂ klm-bn-®m¬ Rm≥ c£-s∏Spw:/ \ns‚\nb-a-ß-sf-∏‰n [ym\n-°p-Ibpw sNøpw.

\nt∂m-Sp≈ `b-Øm¬ Rm≥ £oWn®p:/ \ns‚hn[n-I-tfm¿Øv Rm≥ t]Sn-®p.

]oUm-\p-`h sh≈n : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 120: Deivastudikal

239238 ssZhkvXpXnIƒ

(k-¶o. 118:16) \oXn-]q¿∆w Rm≥ ]h¿Øn®p: /]oUI¿°v Fs∂ G¬∏n-®p-sIm-Sp-°-cp-tX.

A\p-K-l-߃ sIm≠v Fs∂ B\-µn-∏n-°-Wta:/F∂m¬ Al-¶m-cn-Iƒ Fs∂ Ae-´p-I-bn-√.

Fs‚ IÆp-Iƒ \ns‚ klmbw ImØn-cp∂p:/\ns‚ D]-tZiw ]Xo-£n-®n-cp-∂p.

\ns‚ Zmk-t\mSv Icp-Wm-]q¿∆w h¿Øn-°-Wta:/\ns‚ \nb-a-߃ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

Rm≥ \ns‚ Zmk-\m-Ip∂p:/ \ns‚ Iev]-\-IƒKln-°p-hm≥ / Fs‚ _p≤nsb ]Im-in-∏n-°-W-ta.

I¿Ømhp in£n-°p-hm≥ Cdßpw:/ Fs¥-∂m¬Ah¿ \nbaw ewLn-®p.

s]m∂n-t\bpw X¶-Øn-t\-bpw-Imƒ/ \ns‚ \nb-asØ Rm≥ kvt\ln-°p-∂p.

\ns‚ ]am-W-߃ F\n°p ]nbw-I-c-ambn:/ hymP-am¿§-߃ Rm≥ shdp-°p-Ibpw sNbvXp.

(k-¶o. 118:17) \ns‚ ]am-W-߃ hnkva-b-I-c-ß-fm-Ip∂p:/ AXn-\m¬ Rm≥ Ahsb kvt\ln-®p.

\ns‚ Iev]\ Npcpfp \nh¿Øp-tºmƒ AXp]Imiw ]c-Øp-Ibpw/ inip-°sf hn⁄m-\n-I-fm-°p-Ibpw sNøp-∂p.

BImw-£tbmSpw s\Sp-ho¿t∏m-Spw-IqsS/ Rm≥\ns‚ ]am-W-߃ ]men®p t]m∂p.

\ns‚ \masØ Rm≥ kvt\ln-®-Xn-\m¬/ Imcp-Wy-]q¿∆w Fs∂ A\p-K-ln-°-W-ta.

ZpjvS-∑m¿ Fs∂ Iogvs∏-Sp-Øm-Xn-cn-°p-hm≥/ \nb-a-Øns‚ hgn-bn¬ Fs‚ Imep-d-∏n-°-W-ta.

\ns‚ Iev]-\-b-\p-k-cn-°p-hm≥/ a\p-jy-a¿±-\-Øn¬\n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta.

\ns‚ ]Imiw F∂n¬ hoip-Ibpw/ ]amWwFs∂ ]Tn-∏n-°bpw sNø-W-ta.

\nbaw ]men-°m-Ø-h-sc-∏‰n Hm¿Ø-t∏mƒ/ Fs‚IÆp-Iƒ Ihn-s™m-gp-In.

(k-¶o. 118:18) I¿Øm-th, \o \oXn-am-\m-Ip∂p:/ \ns‚hn[n-Iƒ ]am-Z-a-‰-h-bp-am-Ip-∂p.

\ns‚ ]am-W-ß-sf√mw/ \oXnbpw hniz-kvX-Xbpw\nd-™-Xm-W-t√m.

iXp-°ƒ \ns‚ Iev]\ ad-∂Xp I≠-t∏mƒ/Rm≥ tcmjm-Ip-e-\m-bn-Øo¿∂p.

\ns‚ hN-\-߃ hnin-jvS-ß-fm-I-bm¬/ Rm≥Ahsb kvt\ln®p.

Rm≥ Aev]\pw \nµy-\p-am-Ip∂p/ F¶nepw Rm≥\ns‚ ]amWw ad-∂n-√.

\ns‚ \oXn F∂pw \ne-\nev°pw:/ \ns‚ \nbawkpÿn-c-am-Ip-∂p.

ZpxJhpw ]oU-bp-ap-≠m-b-t∏mƒ/ \ns‚ ]am-W-sØ-∏‰n Rm≥ [ym\n-®p.

\ns‚ Iev]-\-Iƒ \oXn-bp-‡-am-Ip∂p:/ AhFs∂ ]Tn-∏n-®m¬ Rm≥ Pohn-°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw BtΩ≥.

(sX-ivs_m-lvØm, ]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 84...)

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m : a[ym” KoXw(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

`qan Ipepßn hnd®p; ae-bpsS ASn-Ø-d-Iƒ CfIn:\mY≥ _‘n-X-\m-b-t∏mƒ`qan Ipep-ßn-sØ-fn-thIn:"Ah-\n\n ho≠pw h∂oSpw'.AXp-I-≠-cp-W≥ hne-]n®pCcp-f-e-sIm≠p apJw-aqSn;ssZhm-e-b-Xn-c-io-e-bp-S≥c≠mbv Iodn ]e-]n-®p.Xp\n-hp-‰-h-cm¬ Iqin-X\mw\mYm, ]p\-cp-∞m-\-Øm¬Rß-fn-ep≈ hW-߃ \okpJ-am-°o-Sm≥ I\n-b-W-ta.

ssZh-ta, F\n-°mbn ]Xn-Imcw sNø-Wta:

\oXn-s°-Xn-cm-am-hn-[n-bn¬Zb eh-teiw h∂n√;AXp-h-gn-b-hs\ Iqin-®p._‘n-®-hs\ ZpjvS-P\w;bqZ¿ apd-hn-fn-b-h-s\-Xn-cm-bv,]oi-∑mtcm \nl-\n-∏m≥Bcp-≠-h-s\mcp XpW-tb-Im≥?iXp-P-\-Øm¬ Iqin-X\mwPoh≥ \evIpw \mYm, \n≥k`sb kwc-£n-°-WtaIr]-b-h-fn¬ \o sNmcn-b-W-ta.

]oUm-\p-`h sh≈n : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 121: Deivastudikal

241240 ssZhkvXpXnIƒ

ssZh-ta, iXp-°-fn¬ \ns∂s∂ c£n-°-Wta:

\mY≥ _‘n-X-\m-b-t∏mƒinjy-P-\-߃ NnX-dn-t∏mbvsia-tbm-\-hs\ \nc-kn-®p.\c\p hntam-N-\-ta-In-Sphm≥BK-X-\m-sbmcp anin-lmtb,Xh-k-l-\-߃°-Xn-cn√Iqin¬ arXn \o ssIs°m-≠p.apdn-th-‰-hcmw Rßsf \o\mYm, kpJ-am-°o-S-Wta]m]n-I-fmao kpX-cn¬ \n≥IcpW s]mgn-®-cp-fo-S-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

\cIw kZbw \o°n-Sp-hm≥AXn-\psS i‡n hnP-bn-°m≥\mY≥ `qhn¬ hs∂-Øn.ASn-a-®-ße \o°n-Sp-hm≥kzmX¥yw \c-t\-In-Sp-hm≥\n≥ Ic-a-∂-Xp-I-tø-‰p;\otbm ]m]-®p-a-tS‰p.BZ-Øn≥ hn[n \o°n-Sp-hm≥\ob∂m hn[n ssIs°m≠p\c-hw-i-Øn\p Pb-taInkz¿§-Øn¬ AXn-\n-S-ta-In.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

thZ-\-tbmSpw IÆo-tcmSpw\ns∂ hnfn∏q \√-h-t\, Rm≥.

thZ\ t]dn tIgp∂p Rm≥sshtZym-Ø-at\, I\n-b-W-sa-∂n¬.

]oXn \n\°p hcp-Øn-Sp-hm-\mbvRß-fn-en√ \√-h-c-[n-Iw.

Xn∑ hf¿∂p s]cpØp IS-߃[cbpw `oXn hcp-Øo-Sp-∂p.

enJnXw \nJnew ]qcn-X-ambntemIm¥yw hs∂-Øo-Sp-∂p.

Np‰pw s]cpIpw Zpc-I-fn¬ \n∂pw\mYm, Rßsf c£n-°-W-ta.

R߃°mbn kln-t®m-cn-S-bm,t]m‰-Wta \n∂m-Sp-Isf \o.

im¥n PKsØ \bn-®o-Ss´im¥n-bn-e-Jn-e-cp-sam-∂m-I-s´.

\n≥ ln-X-sam-Øn-h¿ \nt‚-Xm-Im≥\n≥ kvXpXn ]mSm-\n-S-bm-I-s´.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbmSpwIqsS -\n -∂v , (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)“I¿Ømth Rßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Icp-Wm-\n-[nbpw HuZm-cy-]q¿∆w ]m]n-Isf \oXo-I-cn-°p-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS hwisØ At\z -jn -®n -d -ßn,R߃°mbn kzbw Gev]n®p sImSpØ \√ CS-b-\mbssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Hcn-°epw tIm]n-°m-sX, R߃ A\p-X-]n®v Xncn®phcp-∂-Xn-\mbn £am-]q¿∆w ImØn-cn-°p∂ bYm¿∞hn[n-bm-f-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS icocw kzoI-cn-®v, Rß-fpsS sX‰p-Iƒ£an®v, Rß-fpsS hW-߃ kpJ-s∏-Sp-Øn-b, Rß-fpsShwi-Øns‚ sshZy-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.\aviw: Xm≥ kzoI-cn®p kpJ-s∏-Sp-Ønb Np¶-°mcpw ]m]n-Ifpw hgn A\p-X-]n-°p∂ kI-e¿°pw \h-Po-hs‚]Xymi \¬Inb I¿Øm-hmb ssZh-ta, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.

]oUm-\p-`h sh≈n : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 122: Deivastudikal

243242 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m-‰nt\bpw `cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ]m]n-Iƒ am\-km-¥-c-s∏-Sp-∂-Xn\pw A\p-Xm-]n-Iƒ\oXo-I-cn-°-s∏-Sp-∂-Xn\pw \oXn-am-∑m¿ ]q¿Æ-cm-°-s∏-Sp-∂-Xn-\p-ambn I¿Øm-hmb ssZhta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ Ir]-bm¬ Rß-fn¬ I\n™v Rß-fpsS ]m]-߃ tamNn-°pIbpw R߃ F√m-h-cp-tSbpw ta¬ \ns‚ ImcpWywkar-≤-ambn sNmcn-bp-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥Hº-Xmw-aWnP]w

(D®-I-gn™v 3 aWn)k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...

k¶o¿Ø\w: 93, t]Pv 209... (As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 12(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)

sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 241...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

henb i\n(]o-Um-\p-`h sh≈n-bm-gvN- ssh-In´v Bcw-`n-°p-∂p)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In´v 6 aWn )

AXyp-∂-X-ß-fn¬...kz¿§-ÿ-\mb...F∂nh (t]Pv 23...) ]mSp-Itbm sNm√p-Itbm sNøp-∂p.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ GI-Pm-Xs‚ ac-W-tØbpwDbn¿∏n-t\bpw \n¿ΩelrZ-b-tØmsS hmgvØp-∂-Xn-\pw,hnip-≤-Ko-X-ß-fm¬ Ahs‚ hnP-bsØ ]Io¿Øn-°p-∂-Xn\pw kz¿§-hm-kn-I-tfm-Sp-IqsS \ns‚ A\-¥-ambi‡n-bpsS al-ØzsØ G‰p]d-bp-∂-Xn\pw RßsftbmKy-cm-°-W-ta. \ns‚ Xncp-°p-am-cs‚ ]oUm-\p-`-h-sØbpw ac-W-sØbpw ]tXy-I-ambn A\p-kva-cn-°p-IbpwBN-cn-°p-Ibpw sNøp∂ Rß-fn¬ mhn-Po-hn-X-Øn-ep≈]Xymi hf-cp-hm-\n-S-bm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

ö š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 22) Fs‚ ssZh-ta, Fs‚ ssZh-ta,/ F¥p-sIm≠vFs∂ Dt]-£n®p?/ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-epøm.kaq: (c≠p KW-am-bn) Fs‚ ssZh-ta, Fs‚ ssZhta,/F¥p-sIm≠v Fs∂ Dt]-£n®p?

Fs‚ \ne-hn-fnbpw ]m¿∞-\-Ifpw/ \o ihn-°p-∂n-√-t√m.

]I¬k-abw Rm≥ \ns∂ hnfn®p:/ \ov F\n°vDØ-c-a-cp-fn-bn-√.

cmXn-bnepw Rm≥ \ns∂ hnfn®p:/ F\n°v Hcm-izm-khpw e`n-®n-√.

Ckm-tb-ens‚ al-Øz-ta, /\o ]cn-ip≤ `h-\-Øn¬ hkn-°p-∂p.

Rß-fpsS ]nXm-°-∑m¿ \n∂n¬ ic-W-s∏´p:/ \ovAhsc c£n-°p-Ibpw sNbvXp.

\ns∂ hnfn-®-t]-£n-®-Xn-\m¬/ Ah-sc√mw c£]m]n®p.

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 123: Deivastudikal

245244 ssZhkvXpXnIƒ

\mbv°ƒ Fs∂ Np‰n hf™p:/ ZpjvS-∑m¿ Fs∂hebw sNbvXp.

Fs‚ ssIIfpw Imep-Ifpw Ah¿ Xpf®p:/ Fs‚Aÿn-I-sf√mw Ah-scÆn:/ Ah¿ Fs∂ D‰p t\m°n.

Ah¿ Fs‚ hkvXw ]¶n-s´-SpØp:/ tae-¶n-°p-th≠n Ah¿ Nn´n-bn-´p.

I¿Øm-th, F∂n¬ \n∂-I∂p t]mI-cptX:/Fs‚ klm-b-Øn\p thKw hc-W-ta.

hmfn¬ \n∂v Fs‚ Pohs\ c£n-°-Wta:/ \mbv°-fn¬ \n∂v Fs∂ tamNn-°-W-ta.

knwlßfpsS hmbn¬ \n∂pw/ h\y-ar-K-ß-fpsSD]-Z-h-Øn¬ \n∂pw/ \o Fs∂ c£n-°-W-ta.

Fs‚ ktlm-Z-c-∑m-cpsS apºn¬/ \ns‚ \mawRm≥ ]Io¿Øn°pw.

P\-k-aq-l-Øn¬/ \ns∂ Rm≥ ]pI-gvØpw.I¿Øm-hns‚ `‡tc/ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥.bmt°m-_ns‚ k¥-Xn-I-tf,/ Ahs\ ]pI-gvØp-hn≥.Ckm-tb-ens‚ k¥m-\-ß-tf,/ Ahs\ bs∏-Sp-hn≥.Zcn-Zs‚ ]m¿∞-\-Iƒ/ Ah≥ Ah-K-Wn-®n-√.\ns∂ Bi-bn-®-Xn-\m¬/ Ah¿°p e÷n-°m-\n-

S-bm-bn-√.Rm≥ Hcp a\p-jy-\-√m, Iran-bm-Ip∂p:/ a\p-jy-cpsS

\nµm-]m-X-hpw,/ P\-ß-fpsS ]cn-lm-k-hn-j-b-hp-am-Ip-∂p.ImWp-∂-h-sc√mw Fs∂ Ah-tl-fn-°p∂p:/ hnIr-

X-amb BwKy-ß-fm¬ \nµn-°p-∂p.Ah≥ I¿Øm-hns\ Bi-bn-®t√m:/ Ah≥v

Ahs\ c£n-°-s´.Ah≥ Ahs\ kvt\ln -°ph-∂p -s≠-¶n¬/

Ahs\ kzX-¥-\m-°-s´.'Fs‚ P\\w apX¬ Xs∂/ \o Fs‚ ssZhhpw

A`-b-hp-am-Ip∂p:/ \n\°p Rm≥ kzbw ka¿∏n-®n-cp-∂p.Rm≥ ZpxJn-X-\m-bn-cn-°-bm¬/ F∂n¬ \n∂-I∂p

t]mI-cptX:/ Fs∂ klm-bn-°m≥ Bcp-an-√._bn-km-\nse arK-߃ Fs∂ hf™p:/ Ae-dp∂

knwl-sØ-t∏mse/ Ah Fs∂ hngp-ßp-hm≥ hcp-∂p.sh≈w-t]mse Rm≥ Hgp-In-t∏mbn:/ Fs‚ k‘n-

Iƒ th¿s]-´n-cn-°p-∂p.Fs‚ lrZbw sagp-In\p Xpey-ambn:/ D≈nse Ah-

b-h-߃ Dcp-In-Øp-S-ßn.

CjvSnI t]mse Fs‚ sXm≠ hc≠p:/ \mhpsXm≠-tbmSv H´n-t®¿∂p:/ \o Fs∂ ac-W-Øn-te°v \bn-®n-cn-°p-∂p.

Ah-\n¬ \n∂pw apJw Xncn®p If-bmsX/ Ahs‚]m¿∞\ Ah≥ ihn-®p.

k -bn¬ Fs‚ A`n-am\w Ah\m-Ip∂p: / Ahs‚`‡-cpsS apºn¬/ Fs‚ t\¿®-Iƒ Rm≥ \nd-th-‰pw.

Zcn-Z¿ `£n®p Xr]vX-cmIpw:/ I¿Øm-hns\ tXSp-∂-h¿ Ahs\ kvXpXn°pw:/ Ah¿ Fs∂∂pw Pohn-°p-Ibpw sNøpw.

temI-sa√mw I¿Øm-hns\ Hm¿Øv/ Ahs‚ ]°-tebv°v aSßpw:/ hnPm-Xo-b¿ Ahs\ ]W-an-°pw.

Fs¥-∂m¬ cmPyw I¿Øm-hn-t‚-Xm-Ip∂p /Ah≥-hnPm-Xo-bsc `cn-°p-∂p.

]mXm-f-Øn¬ ]m¿°p-∂-h-sc√mw/ I¿Øm-hns\Ipºn-´m-cm-[n-°-s´.

Rm≥ Ah\mbn Pohn°pw:/ Fs‚ a°ƒ Ah\vtkh\w sNøpw.

I¿Øm-hns‚ hniz-kvX-X-sb-∏‰n/ `mhnXe-ap-d-tbmSv Ah¿ kwkm-cn-°pw.

CsX√mw I¿Ømhp sNbvX-Xm-Ip-∂p-sh∂v / Ah¿G‰p]d-bp-Ibpw sNøpw.

(k-¶o. 23) I¿Ømhv Fs‚ CS-b-\m-Ip∂p: / F\n°vH∂n\pw ap´p-≠m-hp-I-bn-√.

kar-≤-amb ]p¬Ø-In-Sn-I-fn¬/ Ah≥ Fs∂tabv°pw.

]im-¥-amb Pem-i-b-Øn-te°v/ Ah≥ Fs∂\bn-°pw.

Ah≥ Fs∂ _e-s∏-Sp-Øp-I-bpw,/ Xs‚ \ma-Øn\p tN¿∂ hn[w/ t\¿h-gn°v Fs∂ \bn-°p-IbpwsNøpw.

Ah≥ Fs‚ IqsS-bp-≈-Xn-\m¬/ ac-W-Øns‚Xmgvhc-bn¬IqSn \S-°p-hm\pw/ Rm≥ `b-s∏-Sp-I-bn-√.

\ns‚ sNt¶mepw hSnbpw/ F\n°v Bizmkw\¬Ip-∂p.

Fs‚ iXp-°-fpsS apºn¬/ \o F\n°v hncp-s∂m-cp-°n.Fs‚ inc v ssXew sIm≠p ]qin:/ Fs‚ ]m\-

]mXw Ihn-s™m-gp-Ip-∂p.Fs‚ Pohn-X-Imew apgp-h≥/\ns‚ A\p-Klw

Fs∂ ]n¥p-S-cpw.

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 124: Deivastudikal

247246 ssZhkvXpXnIƒ

I¿Øm-hns‚ `h-\-Øn¬/ Nnc-Imew Rm≥ hkn-°p-Ibpw sNøpw.

(k-¶o. 24) `qanbpw AXnse hkvXp-°fpw/ cmPy-ßfpw Ah-bnse P\-ßfpw/ I¿Øm-hn-t‚-Xm-Ip-∂p.

kap-Z-Øn-t∑¬ Ah≥ qan°v ASn-Ø-d-bn´p:/ \Zn-I-fm¬ AXns\ Dd-∏n-°p-Ibpw sNbvXp.

I¿Øm-hns‚ ae-bn-te°v Bcp Ibdpw?/ AhnsSImep IpØm≥ B¿°p ss[cy-ap-≠mIpw?

]cn-ip-≤-amb Ic-ßfpw/ \n¿Ω-e-amb a\- m-£n-bp-ap-≈-h\pw/ kzbw h©n®p I≈-kXyw sNøm-Ø-h-\pw.

Ah\v I¿Øm-hns‚ A\p-K-lhpw/ c£-I-\mbssZh-Øns‚ kΩm-\hpw e`n-°pw.

bmt°m-_ns‚ ssZhta,/ \ns∂ ImØn-cn-°p∂Xe-apd CXm-Ip-∂p.

hmXn-ep-Itf, inc- p-b¿Øp-hn≥./ \nXy-I-hm-S-ßtfXpd-°p-hn≥./ al-Øz-Øns‚ cmPmhp ]th-in-°-s´.

Cu alØz-Øns‚ cmPmhv Bcm-Ip∂p? / bp≤-ho-c\pw i‡-\p-amb I¿Ømhp Xs∂.

hmXn-ep-Itf, inc- p-b¿Øp-hn≥./ \nXy-I-hm-S-ßtf,Xpd-°p-hn≥./ al-Øz-Øns‚ cmPmhp ]th-in-°-s´.

Cu al-Øz-Øns‚ cmPmhv Bcm-Ip∂p?/ bp≤-ho-c\pw i‡-\p-amb I¿Ømhp Xs∂./ \nXyw _lp-am-\y-\mb I¿Ømhv Ah\m-Ip-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√ep-øm, lt√-ep-øm.

(iq-dmbm ZJvZw hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 27...)

fKÒ³J A[³ÓO²„ : iqdmbm ZJvZw : ]q¿∆- ]-Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 69) Fs‚ Poh≥ A]-I-S-Øn-em-bn-cn-°p-∂p./ssZhta, Fs∂ c£n-°-W-ta./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm,lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) Fs‚ Poh≥ A]-I-S-Øn-em-bn-cn-°p-∂p./ ssZh-ta, Fs∂ c£n-°-W-ta.

Rm≥ Bg-ta-dnb Ib-Øn¬ XmWp-t]mbn:/ F\n-°-hnsS \ne-bp-≠m-bn-cp-∂n-√.

Rm≥ AKm-[-amb Pe-K¿`-Øn¬ hoWp:/ Npgn-bn-e-I-s∏´p Rm≥ Ipg-™p.

\ne-hn-fn®p \ne-hn-fn®p Rm≥ Xf¿∂p:/ Fs‚sXm≠ hc-≠p-t]mbn:/ ssZhsØ ImØn-cp∂p IÆp-Iƒaßn.

ImcWw IqSmsX ]ecpw Fs∂ shdp-°p∂p:/Fs‚ Xe-ap-Sn-bn-g-I-tf-°mƒ/ iXp-°-fpsS FÆw s]cp-In-bn-cn-°p-∂p.

h©-I-cmb Fs‚ sshcn-Iƒ/ Ft∂-°mƒ _e-ap-≈-h-cm-bn.

Rms\m∂pw Ih¿s∂-Sp-Øn-´n -√t√m:/ ]ns∂Rms\-ßs\ Xncn®p sImSp°pw?

ssZh-ta, \o Fs‚ Ip‰-߃ Adn-bp∂p:/ Fs‚]m]-߃ \n∂n¬ \n∂p ad-bv°-s∏-´n-´n-√.

ssk\y-ß-fpsS I¿Øm-hmb ssZh-ta,/ \n∂n¬ic-W-s∏-Sp-∂-h-sc-bm-scbpw/ R≥ \nanØw \ncm-i-cm-°-cp-tX.

Ckm-tb-ens‚ ssZh-amb I¿Øm-th,/ \ns∂ At\z-jn-°p-∂-h-cmcpw Fs∂-tbm¿Øv e÷n-°m-Xn-cn-°-s´.

\ns∂]Xn Rm≥ Ah-tl-fn-X-\mbn:/ e÷ Fs‚apJsØ Bh-cWw sNbvXp.

Fs‚ ktlm-Z-c-∑m¿s°√mw/ Rm≥ Hcp ]c-tZ-in-bm-bn-Øo¿∂p.

\ns‚ `h-\-sØ-°p-dn-®p≈ Xo£vWX/ Fs∂hngp-ßn-°-f-™p.

\ns∂ Zpjn-°p-∂-h-cpsS \nµ\w/ Fs‚ ta¬ \n]-Xn-®n-cn-°p-∂p.

D]-hm-k-a-\p-jvTn-®p-sIm≠v/ Fs∂-Øs∂ Rm≥]oUn-∏n-®p./ At∏mgpw Ah-scs∂ Ah-tl-fn-®n-cp-∂p.

Rm≥ Nm°p-sIm-≠p≈ hkvX-ap-SpØp:/ AXvAh¿s°mcp ]g-sam-gn-bm-bn.

\K-c-I-hm-S-Øn-en-cp-∂p-sIm≠v/ Ah¿ Fs∂-°p-dn®v sI´p-I-Y-Iƒ ]d™p:/ aZy-]m-\n-Iƒ Fs∂ A[n-t£-]n-®p.

Rm≥ X° kabØv \nt∂mSv ]m¿∞n®p:/ssZhta, F\n-°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta.

Rm≥ XmWp t]mIp-∂-Xn\p aptº/ tN‰n¬ \n∂vFs∂ Ib-‰-W-ta.

\o¿®pgn Fs∂ hngp-ßm-Xn-cn-°s´:/ Ipgn-bn¬Rm≥ Xmgm-Xn-cn-°-s´.

Bgw Fs∂ hebw sNø-cptX:/ acWw Fs∂hngp-ß-cp-tX.

I¿Øm-th, iXp-°-fn¬\n∂pw/ Bg-ta-dnb Pe-Øn¬\n∂pw/ \o Fs∂ c£n-°-W-ta.

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 125: Deivastudikal

249248 ssZhkvXpXnIƒ

I¿Øm-th, F\n-°p-Ø-c-a -cp -f -Wta./ \ns‚ImcpWyw al-\o-b-am-Ip-∂p.

Zbm-]q¿∆w Fs∂ ISm-£n-°-Wta:/ F∂n¬\n∂papJw Xncn®pIf-b-cp-tX.

Rm≥ ZpxJm¿Ø-\m -I -bm¬/ thKw Fs‚]m¿∞\ tIƒ°-W-ta.

Fs‚ Bflm-hns\ c£n-°-Wta:/ iXp-°-fn¬\n∂v Fs∂ kzX-¥-\m-°-W-ta.

Ah-cpsS apºn¬h®v F\n-°p-≠mb A]-am-\hpwe÷bpw / \o Adn-bp-∂p-h-t√m.

XI¿∂p-t]mb Fs‚ lrZ-bsØ/ \o Xs∂ kpJ-am-°-Wta.

Ft∂mSp kl-X-]n-°p-∂-h-cpt≠m F∂v/ Rm≥At\z-jn®p t\m°n.

Bscbpw Rm≥ I≠n√:/ Fs∂ Biz-kn-∏n-°p-hm\pw Bcp-an√.

Ah¿ F\n°p Ibv]p≈ `£Ww X∂p:/ Zmln-®-t∏mƒ Fs∂ hn\m-Kncn IpSn-∏n-®p.

Ah-cpsS hncp∂v/ Ah¿s°mcp sIWn-bm-bn-cn-°-s .Ah-cpsS IÆp-Iƒ aß-n-t∏m-hp-I-bpw,/ Ah-b-h-

ß-fpsS i‡n \in-°pIbpw sNø-s´.\ns‚ tIm]w Ah-cpsS ta¬ \n]-Xn-°s´:/

AXns‚ DK-X-bm¬ Ah¿ Zln-®p-t]m-I-s´.Ah-cpsS ]mf-b-߃ iq\y-ambpw/ IqSm-c-߃ hnP-

\-ambpw Xoc-s´.Fs¥-∂m¬ \ns‚ in£-tb-‰-hs\/ Ah¿ ho≠pw

]oUn-∏n-®p.\o apdn-th-ev]n-®-hs\/ Ah¿ ho≠pw thZ-\n-∏n-®p.Ah¿ \oXo-I-cn-°-s∏-Sm-Xn-cn°phm≥/ Ah-cn¬

Ip‰w Npa-Ø-W-ta.Bbp- ns‚ ]pkvX-I-Øn¬\n∂v/ Ah-cpsS t]cp-

Iƒ ambn®p If-b-W-ta.\oXn-am-∑m-cpsS ]´n-I-bn¬/ Ah-cpsS t]cp-Iƒ

tN¿°-cp-tX.Rm≥ Zcn-Z\pw ZpxJn-X-\p-am-Ip∂p:/ \ns‚ klmbw

Fs∂ D≤-cn-°-s´.ssZh-\m-asØ Rm≥ ]Io¿Øn°pw:/ IrX-⁄-

Xm-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ kvXpXn-°pw.AXp I¿Øm-hn\p ]oXn-I-c-am-bn-cn°pw:/ _en-ar-

K-ß-tf-°mƒ AXp ]nb-¶-c-am-bn-cn-°pw.

]mh-s∏-´-h¿ AXp I≠m-\-µn°pw:/ ssZhsØtXSp-∂-h¿ Dt∑-j-`-cn-X-cm-Ipw.

Ffn-b-hsc ssZhw tIƒ°p∂p:/ XS-hp-Imsc Ah≥]cn-Xy-Pn-°pI-bn-√.

BIm-ihpw `qanbpw kap-Zhpw,/ Ah-bn¬ Ncn-°p∂ ka-kvX-hpw,/ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°-s´.

ssZhw skln-tbms\ c£n-°pIbpw/ bqZm-bpsS]´-W-߃ ]p\x-ÿm-]n-°bpw sNøpw.

\ns‚ Zmk-∑m¿ AhnsS ]m¿Øv/ Ah-sb√mwssIh-i-am-°pw.

ssZh-\m-asØ kvt\ln-°p-∂-h¿/ AhnsS hkn-°pIbpw sNøpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./BZn-ap-X¬ Ft∂bv°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

fKÒ³J±² š²³\²kO±s : Hm\okm ZJvZw : ]q¿∆- KoXw(a-dnbw _vkp¬Øm... ]pe-cn-]-`-bn¬...)

I¿Øm-th, Fs∂ ihn®v F∂n¬ I\n-b-Wta:

c£-I-\otim anin-lmtb,Rßsf c£n-®n-Sp-hm-\m-bv˛kzmX¥yw \¬In-Sp-hm-\m-bv˛I\n-hmbv a∂n¬ h∂p \o.KmKp¬Øm- a-e-ap-I-fn¬ \o…ohm-bn¬ kzb-a¿∏n®pPoh≥ \¬In a¿Øy¿°mbv`ph\w apgp-h≥ tamZn-®p.

Rß-fpsS ]nXm-°-tf-t∏mse Rßfpw ]m]w sNbvXpt]mbn:c£-I-\-h-\psS ac-W-Øn¬krjvSw apgp-h≥ t]Sn®pkqcy≥ X∂psS kpµ-camwtim`-b-W®p ZpxJn-®p.Iqin-∏-hsc imkn®pHu≤-Xy-Øm-e-∂m-fn¬Poh≥ X∂psS \mYs∂Iqin¬ Xq°n ]I-tbm-sS.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

hcp-hn≥, \n߃ tkmZ-ctc,Hcp-a-bn-e-hs\ kao-]n°mw

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 126: Deivastudikal

251250 ssZhkvXpXnIƒ

…ohm-X≥ ]mZ-Øn-¶¬Ipºn-´m-cm-[n-®o-Smw.A\p-Xm-]-Øn≥ ssNX\yw\Ωn¬ NnX-ambv \nd-bs´D®-kz-c-Øn¬ ]mSoSmwkI-te-i-∂mbv kvtXmX-߃.

(iqdmbm Zvhmk¿ hsc, s]mXp-Iaw, t]Pv 30...)

ˆ±²C²³J A[³ÓO²„ : iqdmbm Zvhmk¿ : DØ-c- ]-Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 139) I¿Øm-th,/ ZpjvS-cn¬ \n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta./ AI-anIfn¬\n∂v Fs∂ tamNn-∏n-°-W-ta./lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-th,/ ZpjvS-cn¬\n∂v Fs∂c£n-°-W-ta,/ AI-anI-fn¬\n∂v Fs∂ tamNn-∏n-°-W-ta.

Ah¿ Xn∑ hnNm-cn-°p-Ibpw/ Ie-l-ap-≠m-°p-IbpwsNbvXp.

Ah¿ Xß-fpsS \mhns\/ k¿∏-Øn-t‚-Xp-t]mseaq¿®-bp-≈-Xm-°n.

Ah-cpsS A[-c-Øn\p Iogn¬/ AW-en-hnjw Hfn-™n-cn-°p-∂p.

I¿Øm-th, ZpjvS-cn¬\n∂v Fs∂ c£n-°-W-ta./AI-an-I-fn¬ \n∂v Fs∂ tamNn-∏n-°-W-ta,/ Ah¿ Fs‚]mZw ]ng-∏n-°p-hm≥ ian-®p.

Al-¶m-cn-Iƒ F\n-s°-Xn-cmbn sIWn hbv°p-Ibpw/ Fs‚ hgn-bn¬ he hncn-°pIbpw sNbvXp.

\o Fs‚ ssZh-am-Ip-∂p-sh∂v/ I¿Øm-hn-t\mSvRm≥ ]d™p:/ Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-W-ta.

Fs‚ ssZh-amb I¿Øm-th,/ Fs‚ _e-hm-\mbc£-Im,/ t]m¿°-f-Øn¬ Fs‚ ]cn-N-bm-bn-cn-°-W-ta.

ZpjvSs‚ Bi-Iƒ km[n-®p-sIm-Sp-°-cp-tX./ Ahs‚Dt±-iy-߃ ]cm-P-b-s∏-S-s´.

A]-hm-Z-߃ ]c-Øp∂ a\p-jy≥/ `qan-bn¬hnPbw hcn-°pI-bn-√.

ZpjvSs\ \in-∏n-°phm≥ th≠n/ Xn∑ Ahs\ th -bm-Spw.

]mh-s∏-´-h¿°p-th≠n/ I¿Ømhp ]Xn-ImcwsNøpw:/ AK-Xn-I-tfmSv \oXn-bmbn h¿Øn°pw.

\oXn-am-∑m¿ \ns‚ \maw Io¿Øn°pw:/ \√-h¿\ns‚ Xncp-ap-ºn¬ Pohn-°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Z vimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

ˆ±²C²³J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvhmk¿ : DØ-c- KoXw(_vFµm≥ k]m... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

\ΩpsS klmbw I¿Øm-hns‚ \ma-Øn-em-Ip∂p:

a¿Xy¿°mbn Iqin-X\mwam\-h-c-£-I -a-c-W-Øn¬krjvSn-I-sf√mw ZpxJn-®p.kqcy-\n-cp≠p Nµs‚h¿Æw amdn, \nd-t`Zw\evIo \t√m-cSbmfw.

Rß-fpsS lrZbhW-߃ h®p-sI´n kpJ-am-°-Wta:

ssZhm-e-b-tam, Xnc-»oec≠mbv Iodn ]e-]n®pX∂psS ZpxJw Adn-bn-®p.]mh-\-\mIpw dqlmtbm\qX-\-amIpw P\-X-XnsbPoh≥ \¬In P\n-∏n-®p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

Bcm-[-Icmw tkmZ-c-tc,Iqin¬ tahpw \mY-\-h≥Bt«-jn-°p-∂-Jn-e-scbpw.BZ-c-thmsS \nc-tNcmw]m]-s∏m-dp-Xn-bn-c-∂oSmw\mY≥X≥ kvXpXn ]mSo-Smw.

(hm-b-\-Iƒhsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 32...)

H∂mw hmb\ : Gimbm 52:13-˛53:12(hmb-\-bpsS Ah-km-\-Øn¬ F√m-hcpw "ssZh-amb I¿Øm-

hn\p kvXpXn' F∂p sNm√p-∂p. XpS¿∂v 27-˛mw k¶o¿Ø\wsNm√p∂p.)aviw: (k-¶o. 27) I¿Ømhv Fs‚ c£bpw ]Im-i-hp-am-Ip-∂p./ Rm≥ Bsc t]Sn-°Ww/ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm,lt√ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Ømhv Fs‚ c£bpw ]Im-i-hp-am-Ip∂p:/ Rm≥ Bsc t]Sn-°Ww?

I¿Ømhv Fs‚ Pohn-X-Øns‚ tIm´-bm-Ip∂p:/BcpsS apºn¬ Rm≥ ap´p aS-°Ww?

ZpjvS-ssh-cn-Iƒ Fs∂ \in-∏n-°p-hm≥ h∂p:/ Ah-sc√mw H∂-S¶w adn™p hoWp.

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 127: Deivastudikal

253252 ssZhkvXpXnIƒ

alm-ssk-\y-߃ Xs∂/ F\n-s°-Xn-cmbn ]mf-b-a-Sn-®mepw/ Rm≥ H´pw `b-s∏-Sp-I-bn-√.

F\n-s°-Xn-cmbn bp≤-ap-≠m-bmepw/ Rm≥ ]Xo-£-bp-≈-h-\m-bn-cn-°pw.

Hcp Imcyw I¿Øm-hn-t\mSp Rm≥ tNmZn-®n-´p≠v:/AXp Xs∂ ho≠pw Rm≥ ]m¿∞n-°p-∂p.

F\n°p Pohn-X-Imew apgp-h≥/ I¿Øm-hns‚ `h-\-Øn¬ hkn-°-Ww.

Ahs‚ `h\w kµ¿in®v/ Ahs‚ am[p-cn-bm-kz-Zn-°Ww.

Fs¥-∂m¬ ]oU-I-fpsS ImeØv/ Xs‚ IqSm-c-Øn¬/ Ah≥ Fs∂ kwc-£n-°pw.

Xs‚ IqSm-c-Øns‚ XW-en¬ / Ah≥ Fs∂ ad®phbv°pw.

]ns∂ Ah≥ Hcp ]md-ta¬/ Fs∂ kpc-£n-X-\mbn ÿm]n-°pw.

Np‰p-ap≈ iXp-°ƒ°v D]-cn-bmbn/ Fs‚ inc vDb¿Ø-s∏-Spw.

Rm≥ Ahs‚ IqSm-c-Øn¬/ kvXpXn-bpsS _en-Iƒ A¿∏n°pw:/ AhnsS Rm≥ I¿Øm-hns\ ]mSn kvXp-Xn°pw.

I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-°p-tºmƒ/ Fs‚i_vZw tIƒ°-Wta:/ Zbm-]q¿∆w F\n-°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta.

Fs‚ lrZbw \nt∂mSp kwkm-cn-°p∂p:/ Fs‚IÆp-Iƒ \ns∂- tX-Sp-∂p.

\ns‚ apJw F∂n¬\n∂pw ad®p If-b-cptX:/ Xncp-k-∂n-[n-bn¬ \n∂pw/ tIm]-tØmsS Fs∂ ]d-™-b-bv°-cp-tX.

I¿Ømth, \o Fs‚ klm-b-am-Ip∂p:/ Fs‚ c£-I-\mb ssZh-ta,/ Fs∂ X≈n-°-f-b-cp-tX.

Fs‚ amXm-]n-Xm-°-∑m¿ Fs∂-bp-t]-£n®p:/F¶nepw I¿Ømhv Fs∂ kzoI-cn-®p.

I¿Øm-th, \ns‚ am¿§w Fs∂ ]Tn-∏n-°-Wta:/t\¿h-gn-bn-eqsS Fs∂ \bn-°-Wta:/ iXp-°ƒ°v Fs∂Gev]n®p sImSp-°-cp-tX.

I≈-km-£n-Iƒ h∂v/ F\n°p hntcm-[-ambnkwkm-cn-°p-∂p.

F¶nepw Pohn-°p-∂-h-cpsS \m´n¬/ I¿Øm-hns‚\∑ ImWp-sa∂v/ Rm≥ F∂pw ]Xo-£n-°p-∂p.

I¿Øm-hn¬ ic-W-s∏-Sp-hn≥/ At∏mƒ \n߃°pss[cy-ap-≠m-Ipw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

c≠mw hmb\: Zm\n-tb¬ 9:20-˛27(hmb-\-bpsS Ah-km\w F√m-hcpw "ssZh-amb I¿Øm-hn\p

kvXpXn' F∂p sNm√p-∂p.)A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\w

(_nIo-tØm≥.. I¿Øm-hn¬ Rm≥ ZrV-am-bn...)

Xn-∑-bn¬ \ns∂∂pwHmSn-b-I-∂oSmw/ im¥X tXSoSmw.Znhym-flm-hn≥ KoXn-I-fm¬lt√-epøm KoXn-I-fm¬I¿Øm-hn≥ Xncp ac-W-Øn≥\n¿Ω-e-am-Ip-a-\p-kva-cWwsIm≠mSmw ˛ C∂o thZn-I-bn¬.

kn≤∑m-sc∂pwXncp-ap-ºn¬ ]oX¿/ ZpjvS¿ \ncm-Ir-Xcpw.Znhym-flm-hn≥ KoXn-I-fm¬lt√-epøm KoXn-I-fm¬I¿Øm-hn≥ Xncp-a-c-W-Øn≥\n¿Ω-e-am-Ip-a-\p-kva-cWwsIm≠mSmw ˛ C∂o thZn-I-bn¬.

\nXy-]n-Xm-hn\pwkpX\pw dqlmbv°pw/kvXpXn-bp-≠m-I-s´.Znhym-flm-hn≥.........

BZn-bn-se-t∏mseCs∏m-gp-sa-t∏mgpw/ Ft∂°pw BtΩ≥.Znhym-flm-hn≥.........

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ Poh-Zm-b-Ihpw ssZhn-I-hp-ambIev]-\-I-fpsS a[p-c-kzcw ihn-°p-∂-Xn\pw Kln-°p-∂-Xn\pw Rß-fpsS _p≤nsb ]Im-in-∏n-°-W-ta. AXp-hgnBfl-i-co-c-߃°v D]-I-cn-°p∂ kvt\lhpw ic-Whpwc£bpw Rß-fn¬ e-a-Wn-bp-∂-Xn\pw \nc-¥cw R߃

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 128: Deivastudikal

255254 ssZhkvXpXnIƒ

\ns∂ kvXpXn-°p-∂-Xn\pw \ns‚ Imcp-Wy-Ømepw A\p-K-l-Ømepw Rßsf klm-bn-°-W-ta. --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

F¶¿Øm : teJ\w : Kem-Øn-. 2:17-˛3:14kaq: \ΩpsS I¿Ømhmb aninlmbv°p kvXpXn.

@‚Óg³N²P : kqΩmdm : lt√-eq-øm- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

lt√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

sIme-bm-fn-Ifmw ZpjvS-∑mtcmNp‰pw IqSn ]oUn-∏n-®p.

\mbv°ƒ Ccsb hf-bpw-t]mseAh-scm-∂msI Ahs\ hf-™p.

BWn-I-fmse _‘n-®t√mAh-\psS ssIIƒ Imep-I-tf-Xpw.

Aÿn-I-sf√mw Hs∂m-∂mbnAh-c-s∂Æn Ahs\ t\m°n.

Ah-\psS hkvXw ]¶n-´t√mtae-¶n-°mbv Nn´n-bp-an-´p.

"I¿Ømth \o F∂n¬ \n∂pwZqsc-b-I∂v t]mbo-St√;

thKw hcp-hn≥ c£n-s°s∂'tIgp-t∂hw ssZhn-I-Zm-k≥.

lt√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

aviw: \ap°p i≤m-]q¿∆w \n∂p ]cn-ip≤ kphn-tijwihn°mw.

Im¿Ωn: hnip≤ kphn-ti-j-I-∑m¿ Adn-bn® \ΩpsSI¿Øm-ho-tim-an-in-lm-bpsS ]oUm-\p-`-h-N-cn-Xw.

kaq: \ΩpsS I¿Øm-hmb anin-lmbv°p kvXpXn.Im¿Ωn: Cutimsb ]nSn-®n-cp∂ a\p-jy¿ Ahs\

]cn-l-kn-®p. Ah¿ Ahs‚ (I-Æp) aqSn, Ahs‚ apJØvASn-®p-sIm≠v: \ns∂ ASn-®-Xm-sc∂p ]h-Nn-°pI F∂p]d-™p. Ah¿ thsdbpw ]eXpw Ah-s\-∏‰n Zpjn®p]d-™n-cp-∂p. Dj- m-b-t∏mƒ aq∏-∑m-cpw, ][m-\m-Nm-cy-

∑mcpw \nb-a-⁄cpw Hcp-an-®p-IqSn Ah-cpsS kwLm-e-b-Øn-tebv°v Ahs\ Ib-‰n-s°m-≠p-t]m-bn, Ah-t\m-Sv, \oaninlm BIp∂p F¶n¬ Rß-tfmSp ]d-bpI F∂p ]d-™p. Ah≥ Ah-tcmSv Acp-fn-s®bvXp: Rm≥ \nß-tfmSp]d-™m¬ \n߃ Fs∂ hniz-kn-°p-I-bn-√. Rm≥ \nß-tfmSp tNmZn-®m¬ \n߃ Ft∂mSp adp-]Sn ]d-bp-ItbmFs∂ hn´-b-bv°p-Itbm sNøpIbp-an-√. Ct∏mƒ apX¬a\p-jy-]p-X≥ ssZh-i-‡n-bpsS he-Øp- m-KØv Ccn-°pw.At∏mƒ F√m-hcpw: BI-bm¬ \o ssZh-]p-X-\m-Ip-∂pthm? F∂p tNmZn-®p. Cutim Ah-tcmSv: AtX Rm\m-Ip∂p F∂-cp-fn-s®-bvXp. Ah¿, C\n \ap°p km£n-I-sf-s°m≠v F¥m-hiyw? Ahs‚ hmbn¬\n∂p \mw Xs∂tI´p-ht√m F∂p ]d-™p.

A\-¥cw Ah-cpsS Iq´-sc√mw Fgp-t∂‰v Ahs\]oem-tØm-kns‚ ASp-°¬ sIm≠p-sN∂v: Ch≥ Rß-fpsS P\-ßsf hgn sX‰n-°p-I-bpw, tIk-dn\v Xe-hcnsImSp-t°-≠ F∂v hntcm-[n-°pI-bpw, anin-lm-cm-Pm-hm-Ip∂p F∂p kzbw ]d-bp-Ibpw sNøp-∂-Xmbn R߃I≠p F∂v Ah-\n¬ Ip‰w Npa-Øn-∏-d-bp-hm≥ XpS-ßn.

]oem-tØmkv Ah-t\mSv: \o bqZ-∑m-cpsS cmPm-hm-Ip-∂pthm? F∂p tNmZn-®p. \o ]d-™p-ht√m F∂v Ah≥Ah-t\mSv Acp-fn-s®-bvXp.

]oem-tØmkv ][m-\m-Nm-cy-∑m-tcmSpw P\-°q-´-tØmSpw: Rm≥ Cu a\p-jy-\n¬ Ip‰-sam∂pw ImWp-∂n√F∂p ]d-™p. Ah¿: Ah≥ •oem XpSßn ChnSw hscbqZm-bn-seßpw ]Tn-∏n®p Rß-fpsS P\-ßsf t£m`n-∏n®p F∂v B¿Øp ]d™psIm≠n-cp-∂p.

]oem-tØmkv •oem F∂ t]¿ tI´-t∏mƒ (Cu)a\p-jy≥ •oem-b-\mtWm F∂p tNmZn-®p. Ah≥ tltdm-tZ-kns‚ A[n-Im-c-Øn-ep-≈-h-\m-Ip∂p F∂-dn-™-t∏mƒ,tltdm-tZkv B \mfp-I-fn¬ Hmsd-s«Øv D≠m-bn-cp-∂-Xp-sIm-≠v, Ahs‚ ASp-°-te°v Ahs\ Ab-®p.

tltdm-tZkv Cutimsb I≠-t∏mƒ A[n-I-ambnkt¥m-jn-®p. Fs¥-∂m¬ Ah-s\-∏‰n hf-sc-°m-cy-߃tI´n-cp-∂-Xp-sIm≠v Ah-s\-°m-Wp-hm≥ hf-sc-°m-e-ambnAh≥ BK-ln-®n-cp-∂p. Ah-\n¬\n∂v Fs¥-¶nepwA¤pXw ImWm-sa∂v Ah≥ Bin-°p-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. Ah≥ ]eXpw Ah-t\mSp tNmZn-®p. Cutim adp-]SnH∂pw \¬In-bn-√.

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 129: Deivastudikal

257256 ssZhkvXpXnIƒ

F∂m¬ ][m-\m-Nm-cy-∑mcpw \nb-a-⁄cpw Ah-\n¬ _e-ambn Ip‰w Npa-Øn-s°m≠p \n∂p. tltdm-tZ-km-I-s´ Ah\pw Ahs‚ tkh-I-∑mcpw Ahs\ t`mj-\m°n Bt£-]n®v Nph∏p Ip∏m-b-߃ [cn-∏n-°p-I-bpw,]oem-tØm-kns‚ ASp-°-tebv°p (Xn-cn-sI) Ab-bv°p-Ibpw sNbvXp.

B Znh-k-Øn¬ ]oem-tØmkpw tltdm-tZkpw ]c-kv]cw kvt\ln-X-∑m-cm-bn-Øo¿∂p. apºm-Is´ Ah¿°pXΩn¬ iXp-X-bp-≠m-bn-cp-∂p. (eq-°m. 22,63-˛23,12).

\mSp-hmgn Xs‚ \ymbm-k-\-Øn¬ Ccn-°p-tºmƒAhs‚ `mcy Bf-b®v: \n\°v B \oXn-am-t\mSv Imcy-an√: Fs¥-∂m¬ Ah≥ \nanØw Rm≥ C∂p kz]v\-Øn¬ hfsc IjvS-X-b-\p- -hn®p F∂v Ah-t\mSp ]d-bn®p(a-Øm. 27:19).

]oem-tØmkv ][m-\m-Nm-cy-∑m-scbpw P\-]-am-Wn-I-sfbpw hnfn-®v, Ah-tcmSp ]d™p: \nß-fpsS P\sØZpjn-∏n-°p-∂-h-\mbn Cu a\p-jys\ Fs‚ ASp-°¬\n߃ sIm≠p-h-∂n-cn-°p-∂p-h-t√m. CXm! \nß-fpsSI¨ap-ºmsI h®v Ahs\ Rm≥ hnkvX-cn-®p. F¶nepw\n߃ Npa-Øp∂ Ip‰-ß-fn¬ bmsXm∂pw Cu a\p-jy-\n¬ Rm≥ I≠n-√. F∂p-th≠ tltdm-tZkpw I≠n-√.Chs\ Ahs‚ ASp-°¬ Rm≥ Ab-®p-h-s√m. F¶nepwCXm! ac-W-Øn\p tbmKy-amb H∂pw Ch-\m¬ sNø-s∏-´n-´n-√. AXp-sIm≠v Chs\ Rm≥ in£n®p hn´-b-bv°pw.Xncp-\m-fn¬ Hcp-Øs\ Ah¿°p hn´p-sIm-Sp-°pI ]Xn-hp-≠m-bn-cp-∂p. P\m-hen apgp-h≥ \ne-hn-fn®v Chs\ \o°n-°-f-bpI; _¿-A-∫msb R߃°p hn´p-X-cnI F∂p ]d-™p. Ah≥ \K-c-Øn-ep-≠mb Ie-lhpw sImebpw\nanØw Imcm-Kr-l-Øn¬ AS-bv°-s∏-´-h-\m-bn-cp-∂p.]oem-tØmkv Cutimsb hn´-b-bv°p-hm≥ COn-®n´vho≠pw Ah-tcmSp kwkm-cn-®p.

Ah¿: Ahs\ Ipcn-in¬ Xd-bv°p-I. Ahs\ Ipcn-in¬ Xdbv°pI F∂p hnfn®p ]d-™n-cp-∂p. Ah≥ aq∂mw]mh-iyhpw Ah-tcmSv: Ch≥ F¥p Xn∑ sNbvXp? ac-W-Øn\p tbmKy-amb Ip‰-sam∂pw Rm≥ I≠n-√. AXp-sIm≠vChs\ Rm≥ in£n®p hn -bbv°pw F∂p ]d-™p.

Ah¿ Ahs\ Ipcn-in¬ Xd-bv°p-hm≥ Db¿∂kzc-Øn¬ \njvI¿jn-®-t]-£n-®n-cp-∂p. Ah-cp-sSbpw

][m-\m-Nm-cy-∑m-cp-sSbpw kzcw _e-s∏-Sp-Ibpw sNbvXn-cp∂p (eq-°m. 23:13-˛23).

Ielw A[n-I-am-Ip-∂-X-√msX ]tbm-P-\-sam∂pwD≠m-Ip-∂n-s√∂p I≠v ]oem-tØmkv sh≈w FSpØvIq´-Øns‚ I¨ap-ºmsI Xs‚ ssIIƒ Igp-In-s°m≠v:Cu \oXn-ams‚ c‡-Øn¬ Rm≥ Ip‰-a-‰-h-\m-Ip-∂p, \n߃t\m°n-s°m-≈p-hn≥ F∂p ]d-™p.

P\w apgp-h≥ DØ-c-ambn: Ahs‚ c‡w Rß-fpsStaepw Rß-fpsS a°-fpsStaepw (B-bn-cn-°-s´)F∂p ]d™p (aØm. 27:24-˛25).

AXn-\m¬ Ah-cpsS At]£ \S-°s´ F∂p]oem-tØmkv Iev]n-®p. Aßs\ Ie-lhpw sImebpw\nanØw Imcm-Kr-l-Øn¬ AS-bv°-s∏- n-cp-∂-h-\mbn Ah¿At]-£n -® -hs\ Ah¿°p hn´p -sIm -Sp -°p -Ibpw,Cutimsb Ah-cpsS CjvS-Øn\v Gev]n-°p-Ibpw sNbvXp.

Ah¿ Ahs\ sIm≠p-t]m-Ip-tºmƒ hb-en¬\n∂p hcp∂ sIhp-do≥Im-c-\mb siav-Hms\ Ah¿ ]nSn-Iq-Sn, Ipcniv Cutim-bpsS ]n∂mse Npa-°p-hm≥ Ahs‚ta¬ h®p.

At\Iw P\-ßfpw Ah-s\-°p-dn®v hne-]n-°p-Ibpwapd-bn-Sp-Ibpw sNøp∂ kvXoIfpw Ahs‚ ]n∂mse h∂n-cp-∂p. Cutim Ah-cpsS ]°-te°p Xncn™v Acp-fn-s®bvXp: Hmsdt«w ]pXn-am-tc, Fs∂-°p-dn®p \n߃Ic-tb≠; \nß-sf-°p-dn®pw \nß-fpsS a°-sf-°p-dn®pwIc-™p-sIm-≈p-hn≥. Fs¥-∂m¬ a®n-Iƒ°pw ]k-hn-°mØ DZ-c-߃°pw, IpSn-∏n-°mØ ape-Iƒ°pw, mKyw!F∂p ]d-b-s∏-Sp∂ Znh-k-߃ CXm hcp-∂p.

At∏mƒ ae-I-tfmSv: Rß-fpsS ta¬ hogp-hn≥F∂pw, Ip∂p-I-tfmSv: Rßsf aqSn-°-f-bp-hn≥ F∂pw\n߃ ]d-bp-hm≥ XpS-ßpw. ]®-a-c-tØmSv Ah¿ ChsNøp-s∂-¶n¬ DW-ßn-b-Xn\v F¥p kw`-hn°pw?ZpjvI¿Ωn-I-fmb thsd c≠p-t]cpw sIm√-s∏-tS-≠-Xn-\m-bn, Ah-t\mSp IqsS h∂n-cp-∂p.

Ah¿ Im]mew F∂p ]d-b-s∏-Sp∂ ÿeØp h∂-ti-jw, Ah-s\bpw Ah-t\m-Sp-IqsS Hcp-Øs\ Ahs‚he-Xp-h-iØpw a‰-hs\ Ahs‚ CS-Xp-h-i-Øp-am-bn, Bc≠p ZpjvI¿Ωn-I-tfbpw AhnsS Ipcn-in¬ Xd-®p.

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 130: Deivastudikal

259258 ssZhkvXpXnIƒ

Cutim-bm-Is´: ]nXm-th, Ch¿ sNøp-∂-sX-s¥∂vAdn-bm-bvI-sIm≠v Ch-tcmSp £an-°-Wta F∂-cp-fn-s®-bvXp.

P\-߃ t\m°n-s°m≠p \n∂n-cp-∂p. Ch≥ a‰p-≈-hsc c£n-®p-ht√m; Ch≥ ssZh-Øns‚ sXc-s™-Sp-°-s∏- -h-\mb aninlm BIp-s∂-¶n¬ Xs∂-Øs∂ c£n-°s´ F∂p ]d™p ]am-Wn-Ifpw Ahs\ ]cn-l-kn-®n-cp-∂p. ]S-bm-fn-Ifpw ASp-°¬ h∂v Ah\p sNmdp°msImSp-Øp-sIm≠v: \o bqZ-∑m-cpsS cmPm-hm-Ip-∂p-sh-¶n¬\ns∂-Øs∂ c£n-°pI F∂p ]d-™v, Ahs\ ]cn-l-kn-®n-cp-∂p.

"Ch≥ bqZ-∑m-cpsS cmPm-hm-Ip∂p' F∂p Ko°nepweØo-\nepw F_m-b-bnepw Fgp-X-s∏´ Hcp enJnXwAhs‚ apI-fn¬ D≠m-bn-cp-∂p. Ah-t\m-Sp-IqsS Ipcn-in¬Xd-bv°-s∏-´n-cp∂ B ZpjvI¿Ωn-I-fn¬ Hcp-Ø≥ Ahs\Zpjn®v: \o anin-lm-bm-Ip-s∂-¶n¬ \ns∂-Øs∂ c£n-°pI: Rß-sfbpw c£n-°pI F∂p ]d-™p. Ahs‚Iq´p-Im-c≥ Ahs\ iIm-cn®v;í\obpw AtX in£m-hn-[n-bn¬Xs∂ Dƒs∏-´n-cp-∂n´pw \o ssZh-sØ-t∏mepw `b-s∏-Sp-∂n-√tbm F∂p ]d-™p.

\mw \ymb-am-bn v A¿ln-®-Xp-t]m-sebpw ]h¿Øn-®-Xp-t]m-se-bpw, in£n-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. Cht\m Xn∑H∂pw ]h¿Øn-®n- n-√. ]ns∂ Ah≥ Cutim-tbmSv: Fs‚I¿Øm-th, \o \ns‚ cmPy-Øn¬ hcp-tºmƒ Fs∂Hm¿°-Wta F∂-t]-£n-®p.

Cutim Ah-t\mSv: \o C∂v Ft∂mSp IqsS ]dp-Zo-km-bn¬ Bbn-cn°pw F∂p Rm≥ kXy-ambn \nt∂mSp]d-bp∂p F∂-cp-fn-s®-bvXp.

Dt±iw BdpaWn-bm-bn-cp-∂p. Hº-Xp-a-Wn-hsc qan-bn-seßpw A‘-Im-c-ap-≠m-bn. kqcy≥ Ccp≠p (eq-°m.23,24- 45).

At∏mƒ DSs\ ssZhm-e-b-Ønse Xnc-ioe apIƒapX¬ ASn-hsc c≠mbn Iodn-t∏m-bn. `qan CfIn; ]md-Iƒ ]nf¿∂p; t]Xm-e-b-߃ Xpd-°-s∏´p; \nZ ]m]n-®n-cp∂ hnip-≤-∑m-cpsS ]te ico-c-߃ Dbn¿Øp. Ah¿]pdØp hcn-I-bpw, Ahs‚ Dbn¿∏n-\p-tijw hnip≤ \K-c-Øn¬ ]th-in®v ]e¿°pw ImW-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp.iXm-[n-]\pw Ah-t\m-Sp-IqsS Cutimsb ImØp \n∂n-cp-∂-hcpw `qI-ºhpw kw`-hn-®-hbpw I≠-t∏mƒ hfsc

`b-s∏´v: Ch≥ kXy-ambn ssZh-]p-X-\m-bn-cp∂p F∂p]d™p (a-Øm. 27:51-˛54).

Cutimsb Ipcn-in¬ Xd-®-tijw Ahs‚ hkvX-߃ FSpØv ]S-bm-fn-I-fn¬ Hmtcm-cp-Ø-cpw Hmtcm `mKwhoXw \mep `mK-ß-fm-°n. Ahs‚ A¶n-bm-Is´ Xbv∏pIqSmsX apIƒ apX¬ apgp-h≥ s\ø-s∏-´-Xm-bn-cp-∂p.

BI-bm¬ Ah¿: AXp \mw Iotd≠; AXp B¿°vCcn-°-W-sa∂v \ap°v AXn-t∑¬ Nn´n-bn-Sp-I-X-s∂, F∂p]c-kv]cw ]d-™p. Fs‚ hkvX-߃ Ah¿ XΩn¬ mKn-s®-SpØp; Fs‚ DSp-∏n-\mbn Ah¿ Nn´n-bn´p F∂p ]d-™n-´p≈ Xncp-sh-gpØv Cßs\ \nhr-Øn-bm-bn. ]S-bm-fn-Iƒ ˛ Ch-sbm-s°bpw sNbvXp.

Cutim-bpsS Ipcn-in-\-SpØv Ahs‚ AΩ-bpw,Ahs‚ AΩ-bpsS ktlm-Z-cn-bpw, Ien-tbm∏m adn-b-hpw,aKvZ-e-bnØm adn-bhpw \n∂n-cp-∂p. Cutim Xs‚ AΩ-bpw, Xm≥ kvt\ln-®n-cp∂ injy\pw \nev°p-∂Xp I≠n vXs‚ AΩ-tbmSv: "kvXo CXm! \ns‚ aI≥' F∂-cp-fn-s®-bvXp. ]ns∂ B injy-t\mSv CXm! \ns‚ AΩ' F∂pwAcp-fn-s®-bvXp. B £Ww apX¬ B injy≥ AhsfXs‚ ASp-°¬ kzoI-cn-°pIbpw sNbvXp. Ch-bpsStijw, kI-eXpw \nh¿Øn-X-ambn F∂v CutimAdn™v Xncp-sh-gpØv ]q¿Øn-bm-°-s∏-tS-≠-Xn-\mbn;"F\n°p Zmln-°p∂p' F∂-cp-fn-s®-bvXp.

sNmdp°m \nd™ Hcp ]mXw (A-hn-sS) hbv°-s∏-´n-cp-∂p. Ah¿ Hcp \o¿∏™n sNmdp°m sIm≠p-\n-d®v Hcp tkm∏m-ta¬ h®v Ahs‚ hmtbmSv ASp-∏n-®p.Cutim B sNmdp°m kzoI-cn-®-ti-jw, "CXm! \nhr-Øn-bm-°-s∏-´n-cn-°p∂p', F∂-cp-fn-s®bvXv Xs‚ Xe Nmbv®vBflm-hns\ ka¿∏n-®p.

sh≈n-bm-gvN-bm-bn-cp-∂-Xp-sIm≠v: im_Xw ]Im-in-°p-∂-Xn-\m¬ Cu ico-c-߃ Ah-bpsS Ipcn-ip-I-fn¬cmXn InS-°-cp-sX∂v bqZ-∑m¿ ]d-™p. Fs¥-∂m¬ Bim_-X-Zn\w henb Znh-k-am-bn-cp-∂p. X∑qew Ipcn-in¬Xd-bv°-s∏-´-h-cpsS IW-¶m-ep-Iƒ XI¿Øv Ahsc Cd-°Ww F∂v ]oem-tØm-kn-t\mSv Ah¿ At]-£n-®p.

BI-bm¬ ]Sbmfn-Iƒ h∂v H∂m-a-Ø-h-s‚bpwAh-t\mSp IqsS Ipcn-in¬ Xd-bv°-s∏´ a‰-h-s‚bpw IW-¶m-ep-Iƒ XI¿Øp. Ah¿ Cutim-bpsS ASp-°¬ h∂-

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 131: Deivastudikal

261260 ssZhkvXpXnIƒ

t∏mƒ Ah≥ ]t≠ Xs∂ acn®p t]mbn-cn-°p∂p F∂pI≠-Xn-\m¬ Ahs‚ IW-¶m-ep-Iƒ Ah¿ XI¿Øn-√.

F¶nepw ]S-bm-fn-I-fn¬ Hcp-Ø≥ Ip¥w-sIm≠vAhs‚ hnem-∏p-dØv IpØn. DSs\ c‡hpw sh≈hpw]pd-s∏´p (C-Xp) I≠-h≥ km£y-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p.Ahs‚ km£yw kXyw BIp-∂p. \nßfpw hniz-kn-t°-≠-Xn\v Xm≥ kXyw ]d™p F∂p Ah≥ Adn-bp-IbpwsNøp-∂p.

Ah-\n¬ Aÿn XI¿°-s∏-Sp-I-bn√ F∂p ]d-™n-cn-°p∂ Xncp-sh-gp-Øpw, Ah¿ IpØn-Øp-f-®-hs\Ah¿ t\m°pw F∂p ]d-™n-cn-°p∂ thsdmcp Xncp-sh-gp-Øpw, \nh¿Øn-X-am-Ip-hm≥ CsX√mw kw`-hn-®p.

A\-¥cw dmwkm-°m-c -\mb butk∏v ZqX-∑msc°pdn-®p≈ `bw \nanØw cl-ky-Øn-se-¶nepwCutim-bpsS injy-\m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ Cutim-bpsSicocw FSp-°p-hm≥ ]oem-tØm-kn-t\mSv (A-\p-hm-Zw)At]-£n-®p. ]oem-tØmkv A\p-h-Zn-°p-Ibpw Ah≥ h∂vCutim-bpsS icocw FSp-°p-Ibpw sNbvXp.

BZyw cmXn-bn¬ Cutim-bpsS ASp-°¬ h∂n-cp∂ \n°m-tZ-tamkpw h∂p. Ah≥ aqdmbpw sN∂n-\m-b-Ihpw sIm≠p≈ kpK-‘-°q´v Dt±iw \qdp dmجXt∂mSp IqsS sIm≠p-h-cn-Ibpw sNbvXp.

Ah¿ Cutim-bpsS icocw FSp-Øv, bqZ-∑m¿ ih-kw-kvImcw sNøp∂ ]Xn-hp-t]mse ioe-Ifpw ]cn-a-f-h¿§-ßfpw sIm≠v AXp s]mXn-™p. Cutim Ipcn-in¬ Xd-bv°-s∏´ ÿeØpXs∂ Hcp tXm´hpw B tXm´-Øn¬Hcp a\p-jy\pw AXp-hsc kwkvI-cn-°-s∏-´n-´n-√m-Xn-cp∂Hcp ]pXnb t]Xm-e-bhpw D≠m-bn-cp-∂p. im_Xw Bcw-`n-®n-cp-∂-Xp-sIm≠pw (B) t]Xm-ebw ASp-Øm-bn-cp-∂XpsIm≠pw Ah¿ Cutimsb AhnsS \nt£-]n®p (tbm-l. 19:23-˛42).kaq: \ΩpsS I¿Øm-hmb anin-lmbv°p kvXpXn.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\

Iaviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbmSpwIqsS \n∂v, (amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿ØmthRßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: ]m]n-Iƒs°√mw A\p-Xm-]-Øns‚ hmXn¬ Xpd-∂n-´n-cn-°p∂ I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: A\p-Xm-]-Øns‚ hgn-bn-te°p ]m]n-Isf hnfn-°p-hm≥ th≠n h∂ anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ apdn-hp-I-fm¬ Rß-fpsS hW-߃ kpJ-am-°p-I-bpw, Xs‚ ac-W-Øm¬ Rß-fpsS ac-W-Øn-t∑¬ hnPbwhcn-°p-Ibpw sNbvX, Pohn-°p-∂-h-\mb anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]oUm-\p-`-h-Øn-s‚bpw ac-W-Øn-s‚bpw thf-bn¬ kqcy-N-µ-∑m¿ apJw ad-bv°p-∂-Xn-\pw, krjvS-Pm-e-߃ hne-]n-°p-∂-Xn\pw CS-bm-°nb Pohn-°p-∂-h-\mbanin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ …ohmac-W-Øm¬ kz¿§-hm-kn-Isf kam-iz-kn-∏n-°p-I-bpw, Xs∂ Iqin-®-hsc \mi-Øn¬ \n∂pw kwc-£n-°p-Ibpw sNbvX Pohn-°p-∂-h\mb anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ac-W-tijw ]mXm-f-ß-fn-en-d-ßn, Ahn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂-h¿°v ]Xym-i-bpsS kphn-tijw \¬InbPohn-°p-∂-h\mb anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ac-W-Øm¬ hnip-≤-∑m-cpsS I√-d-Iƒ Xpd-°p-Ibpw Ah¿°p ]p\¿Poh≥ \¬Ip-Ibpw Aßs\

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 132: Deivastudikal

263262 ssZhkvXpXnIƒ

Xs∂ Iqin-®-hsc e÷n-X-cm-°p-Ibpw sNbvX Pohn-°p-∂-h-\mb anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ c‡w Rß-fpsS c‡-hp-ambn Ie¿Øp-I-bpw, KmKp¬Ømae-bnse Xs‚ ka¿∏Ww hgn-bmbnRß-fpsS IS-߃°p ]cn-lmcw sNøp-Ibpw sNbvXPohn-°p-∂-h-\mb anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS kz`m-h-Øns‚ c£bv°pw \ho-I-c-W-Øn-\p-ambn Ibv]p-\ocpw hn∂m-Kn-cnbpw cpNn® Pohn-°p-∂-h-\mbanin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ac-W-Øn¬, A·n-a-b-∑m-cmb amem-Im-am-cm¬kvXpXn-°-s∏-Sp-Ibpw ZpxJ-Øn¬ apgp-Inb krjvSPm-e-ßsf Xs‚ D∞m-\-Øm¬ kt¥m-jn-∏n-°p-Ibpw sNbvXPohn-°p-∂-h-\mb anin-lmtb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kzbw Xs‚ BSp-Iƒ°mbn _en-b¿∏n-°p-I-bpw,Xs‚ c‡-Øm¬ Ahsc hos≠-SpØp c£n-°p-IbpwsNbvX, \√-bn-S-b\pw I¿Øm-hp-amb anin-lm-tb, ZpjvS-\n¬ \n∂pw Rßsf c£n-°-W-sa∂v, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpw

Btcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m-‰n-s\bpw Ir]m-]q¿∆w ]cn-]m-en-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSpRß-f-t]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kz¿§-hm-kn-I-fm¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h\pw qan-bn¬ qhm-kn-I-fm¬ kXy-Ønepw Acq-]n-bnepwBcm-[n-°s∏-Sp-∂-h-\p-amb I¿Ømth, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS c£-I-\mb anin-lm-tb, \ns‚ k`sbh©-\-bn¬\n∂p c£n-°p-Ibpw hnhn[ k`m-k-aq-l-ß-fnse \ns‚ Zmksc kt¥m-jn-∏n-°p-Ibpw \ns‚ Bcm-[-I-cn¬\n∂pw ]m]-ß-fp-sSbpw IS-ß-fp-sSbpw mcw \o°n-°-f-bp-I-bpw, Rß-fn¬ Icp-W-bp-≈-h-\m-bn-cn-°p-IbpwsNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

IIaviw: \ap-s°-√m-h¿°pw ap´n-t∑¬ \n∂v ]m¿∞n-°mw,kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS, Ir]m-]q¿∆w \ΩpsS ]m¿∞-\-Ifpw bmN-\-Ifpw tI´v Icp-Wm-]q¿∆w Ah-bv°p-Ø-c-a-cp-fp-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp\ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: Xs‚ Zbm-I-Sm-£-Øm¬ ]cn-ip≤ ItØm-en°mk`sb Im°p-∂-Xn\pw Imcp-Wy-Ø-W-en¬ Ahsf]q¿Æbpw k¥p-jvS-bp-ambn kwc-£n-°p-∂-Xn\pwth≠nkI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: ]Im-i-ta-L-Øns‚ Iogn¬ am[p-cy-]q¿Æ-amb kwXr-]vXn-bpsS \ng-en¬, Ahsf kwc-£n-°p-∂-Xn-\pw, Pohs‚

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 133: Deivastudikal

265264 ssZhkvXpXnIƒ

hN-\-Øm¬ Ahsf tXtPm-]q¿Æ-bm°n ZpjvS-X-bpsSCcp´v Ah-fn¬\n∂pw am‰n-°-f-bp-∂-Xn-\p-ambn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: Xe-h-\mb aqsi-sb-t∏mse \bn-°p-∂-Xn\pw ]ptcm-ln-X-\mb Al-tdm-s\-t∏mse £an-°p-∂-Xn\pw tI∏msb--t∏mse k`sb cn-°p-∂-Xn\pw temIw apgp-h-\nepw kam-[m\w \ne\nev°p-∂-Xn\pw Aßs\ A\p-tbm-Py-ambkvXpXn-Iƒ ssZhØn\v A¿∏n-°-s∏-Sp∂Xn\p-am-bn,\ΩpsS ]cn-ip≤ ]nXm-°-∑m-cmb tdmanse am¿ (t]-cv)]m∏mbv°pw \ΩpsS k`m-X-e-h-\mb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Ømbv°pw a‰p saXm-t∏m-eo-Øm-am¿°pw saXm-∑m¿°pw-th≠n kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp\ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \ΩpsS ]nXm-°-∑mcpw bYm¿∞ CS-b-∑mcpwB´n≥Iq-´sØ \bn-°p-∂-h-cp-amb saXm-∑m¿ Xß-fpsShN-\-Ømepw ]hr-Øn-bmepw AP-K-W-ßsf \bn-°p-∂-Xn\pw iXp-°sf Xpc-Øp-∂-Xn\pw \mYs‚ im¥-ambta®n¬ ÿew Ah¿°p ImWn-®p-sIm-Sp-°p-∂-Xn\pwAßs\ Ah¿ kam-[m-\-Øn¬ Pohn-°p-∂-Xn-\pw-th≠nkI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: Cu temIsØ ip≤o-I-cn-°p-∂-Xn\v \ntbm-Kn-°-s∏-´n -cn -°p∂ sshZn -I¿, ]ptcm -ln -X -\mb Al-tdms\t∏mse ]cn-af [q]-Øns‚ kpK-‘-Øm¬ iXp-°sf ]m]-Øns‚ Zp¿K-‘-Øn¬ \n∂p-a-I‰n kXy-Øn-te°p Xncn-®p-sIm-≠p-h∂v k`-bpsS i‡nbpw ]i-kvXnbpw h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn-\mbn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \nKq-Vhpw ad-bv°-s∏- n-cn-°p-∂-Xp-amb Znhycl-ky-ß-fpsS Imh¬°m-cmb aviwim-\m-am¿, ipiq-j-bpsS AS-bm-f-Øm¬ Xßsf apZn-X-cm-°p-Ibpw A·n-a-b-∑m-cmbamem-Im-am-sc-t∏mse ]cn-]q¿Æ-X-tbmsS k`-bnseJ≥tI-bn¬ ipiq-jn-°p-∂-Xn-\mbn \ntbm-Kn-°pI-bpw,

amem-Im-am-cpsS kvt\ln-X-cm-bn-cn-°m≥ kXvhm¿Ø-bm¬kº-∂-cm-°p-Ibpw sNbvX, \√-h-\mb ssZh-Øns‚CjvSm-\p-k-c-Ww, ipiqj \n¿∆-ln-°p-∂-Xn-\m-bn, kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: slhv∏Zn-bm-t°m-\m-amcpw Jmtdm-bm-amcpw k∂ym-kn\o k\ym-kn-Ifpw hnizm-kn\o hnizm-kn-I-fp-amb,ItØm-en°mk`-bpsS a°-sf-√m-hcpw Ah-c-h-cpsS ]Z-hn-bn¬ hf-cp-∂-Xn\pw ]q¿Æ-cm-Ip-∂-Xn\pw shfn-]m-Sns‚]Xo-£-bn¬ \nXy-k- -bn¬ \ne-\n-ev°p-∂-Xn-\p-ambn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \ΩpsS ssZhhpw Poh-Zm-b-I-\p-amb anin-lm-bpsSamXmhpw Ft∏mgpw hmgvØ-s∏-´-hfpw \nXy-I-\y-I-bp-ambam¿Øv adn-bsØ A\p-kva-cn-®v, Ah-fn¬ Bh-kn® i‡n\sΩbpw ]hn-Xo-I-cn-°p-∂-Xn\pw Aßs\ ]Im-in-X-cmbn hnip-≤¿°p≈ kΩm-\-Øn\v \mapw A¿l-cm-bn-Øo-cp-∂-Xn-\p-ambn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: hnip-≤cpw ]hm-N-Icpw «ol-∑mcpw c‡-km-£n-Ifpw hµ-I-cp-amb F√m-h-scbpw A\p-kva-cn-®v, Ah-cpsS]m¿∞-\-Iƒ \ap°p klm-b-I-am-Ip-∂-Xn\pw \ΩpsSAt]-£-I-sf√mw Ah-cp-tS-Xn-t\mSp Iq´n-°-e¿Ø-s∏-Sp-∂-Xn\pw Aßs\ Ah-tcm-sSmØv kz¿§-cm-Py-Øn¬ A\p-K-ln-°-s∏-Sp-∂-Xn-\p-ambn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mbssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \ΩpsS ]cn-ip-≤- ]n-Xm-°-∑m-cmb am¿ KntKm-cn-tbm-kv, am¿ _mtk-eo-kv, am¿ tbmhm-\okv F∂o saXm-∑m-sc-bpw, am¿ bmt°m_v, am¿ At]w F∂o bYm¿∞aev]m-∑m-scbpw ]ptcm-ln-Xcpw ]WvUnX-cp-ambn \ΩpsSk`m-k-aq-l-Øn-ep≈ F√m-h-scbpw ssZh-k-∂n-[n-bn¬A\p-kva-cn®v Ah¿ km£yw hln-°p∂ kXy-hn-izmkwtemI-Øn¬ \ne-\n-ev°p-∂-Xn\pw Ah-cpsS Pohn-Xm-\p-`-h-amb kXym-cm-[\ k`-bn¬ XpS-cp-∂-Xn\pw Dd-∏n-°-s∏-

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 134: Deivastudikal

267266 ssZhkvXpXnIƒ

Sp-∂-Xn-\pw, k`m-k-¥m-\-߃ Ah-cpsS ]T-\-Øm¬ tim`n-X-cm-Ip-∂-Xn\pw Ahsc A\p-I-cn®v kz¿§-cm-Py-Øn¬ B\-µn-°p-∂-Xn-\p-ambn kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: IS∂pt]mIp∂ Cu temI-Ønse hn[n-bm-f-∑m¿\oXnsb `b-s∏-Sp-∂-Xn-\pw, apJw t\m°msX \oXn \S-Øp-∂-Xn-\pw, ssI°qen hmßm-Xn-cn-°p-∂-Xn-\pw, I£n-tN-cm-Xn-cn-°p∂Xn-\pw, A¥y-hn-[nsb Hm¿°p-∂-Xn-\p-ambnkI-e-Øns‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: \Ωp-sS-bn-S-bn-ep≈ kº-∂¿ kº-Øn-em-i-bn-°m-sX, \∑-bv°mbn F√mw \¬Inb Poh-\p≈ ssZh-Øn¬Bi-bn-°p-∂-Xn-\pw, Xß-fpsS Ign-hn-\-\p-k-cWw ]mh-s∏- -hsc klm-bn-°p-∂-Xn-\p-am-bn, kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: hni-°p-∂-h¿°v `£Ww e`n-°p-∂-Xn-\pw, ]oUn-Xcpw ZpxJn-Xcpw Bizmkw Is≠-Øp-∂-Xn-\pw, tcmKn-Iƒ kuJyw ]m]n-°p-∂-Xn-\pw, ]mh-s∏-´-h¿°v Bh-iy-am-bh e`n-°p-∂-Xn-\pw, Aßs\ F√m-h-cp-sSbpw A[-c-ß-fm¬ ssZhw kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-Xn-\p-am-bn, kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: Imcm-Kr-l-Øn¬ IjvS-X-b-\p- -hn-°p∂ \ΩpsS F√mktlm-Z-c-ßfpw tamNn-X-cm-Ip-∂-Xn-\pw, ssZh-a-°-fpsSkzmX-¥y-Øn¬ hym]-cn-°p-∂-Xn\pwth≠n, kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: ]cn-ip≤ ItØm-en°mk -bpsS k¥m-\-߃ F√m-h-cpw, ]tXy-In®v \ΩpsS Cu kaqlw Pohn-X-Imew apgp-h≥ ZpjvSm-cq-]n-bn¬ \n∂pw kwc-£n-°-s∏-Sp-∂-Xn-\mbpw]m]n-Iƒ am\-km-¥-c-s∏-Sp-∂-Xn-\m-bpw, kI-e-Øn-s‚bpw\mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.

aviw: kqcy≥ AXns‚ ]Imiw icn-bmbn \¬Ip-∂-Xn-\pw, A‘-Im-c-i-‡n-Iƒ AKm-[-ß-fn¬ Hfn-°p-∂-Xn-\pw,Dd-h-Iƒ kar-≤-ambn Pew ]pd-s∏-Sp-hn-°p-∂-Xn-\pw, hr£-ßfpw kky-ßfpw ^e-aq-em-Zn-Iƒ [mcm-f-ambn \¬Ip-∂-Xn-\pw, Aßs\ hni-°p-∂-h¿°p £-W-hpw, temI-Øn¬kar-≤nbpw D≠m-Ip-∂-Xn-\p-am-bn, kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\mb ssZh-tØmSp \ap°p hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°mw.kaq: BtΩ≥.aviw: kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw Bcm-[y -\p -amb_mhmbpw, Ahn-SpsØ GI-Pm-X\pw \ΩpsS I¿Øm-hp-amb Cutim-an-in-lm-bpw, Pohn-°p-∂-h\pw ]cn-ip-≤\pwPohn-∏n-°p-∂-h-\p-amb dqlmZvJpZvimbpw Bb GI-ssZ-hsØ \mw G‰p ]d-bp-Ibpw Bcm-[n-°p-Ibpw kvXpXn-°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw al-Øz-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNøpIbp‡-am-Ip-∂p. F¥p-sIm-s≠-∂m¬ Ah\mWv \ΩpsSc£- ]q¿Øn-bm-°n-b-Xv. Xs‚ Ir]-bm¬ h’-c-hr-ØsØA\p-K-ln-°p-∂-Xn-\pw, Icp-W-bm¬ Ahs‚ cmPy-ØnseB\-µ-Øn¬ \sΩ ]¶p-Im-cm-°p-∂-Xn-\p-ambn hn\-b-]q¿∆w ]m¿∞n-°p-I-bpw, Ah≥ ]q¿Øn-bm-°nb c£-bv°mbn temIm-h-km\w hsc I¿Øm-hmb Ah\v- kvXpXn-b¿∏n-°p-Ibpw sNømw.kaq: BtΩ≥.aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw ssZh-i-‡n-bn¬ Fgp-t∂‰p \n∂p]m¿∞n-°mw.

IIIaviw: kam-[m-\-Øn-s‚bpw Icp-W-bp-sSbpw amem-Imsb Ab-bv°-W-sa∂v hn\-b-]q¿∆w I¿Ømth, (im-eo-\≥) R߃bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.aviw: Rß-fpsS Bbp- nse F√m Znh-k-hpw, cmhpw]Iepw R߃°v ]m]-c-ln-X-amb Pohn-Xhpw \ns‚k`bv°p imiz-X-amb kam-[m-\hpw (im-eo-\≥) R߃bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.aviw: im¥n-bn¬ am\-kn-I sF-Iyhpw \ne\nev°p∂ kam-[m-\hpw Id-b‰ kvt\l-Øns‚ kar-≤nbpw (im-eo-\≥)R߃ bmNn-°p-∂p.

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 135: Deivastudikal

269268 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.

aviw: IS-ß-fpsS s]mdp-Xnbpw Pohn-X-tam-N-\hpw Bflm-°-fpsS c£bpw \ns‚ \nt£-]-Øn¬\n∂pw (im-eo-\≥)R߃ bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.

aviw: Xe-h-∑m¿°v im¥nbpw temI-Øn\p kam-[m-\hpw\ymbm -[n -] -∑m¿°p \oXnbpw `c -Wm-[n -] -∑m¿°vBflm¿∞-Xbpw Imcp-Wy-hm-\mb \nt∂mSp(im-eo-\≥)R߃ bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.

aviw: \ns‚ k`bv°p kwc-£-Whpw ]ptcm-ln-X-∑m¿°p\ne-\nev]pw k`m-k-¥m-\-߃°p tbmPn∏pw tijvTm-Nm-cy-∑m¿°p Zo¿Lm-bp pw (im-eo-\≥) R߃ bmNn-°p-∂p.kaq: (an≥ evhmkmIv adn-bm) I¿Ømth, \nt∂mSp R߃ bmNn-°p-∂p.

aviw: \sΩbpw \ΩpsS PohnXw apgp-hs\bpw --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb GI- \n-Xy-ssZ-h-Øn\pka¿∏n-°mw.kaq: Rß-fpsS ssZh-amb I¿Øm-th, \n\°p R߃ka¿∏n-°p-∂p.aviw: ( mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥) \ap°p ]m¿∞n-°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.Im¿Ωn:(A[³‚g³ acÓ emIv adn-bm) I¿Øm-th, _e-hm-\mb ssZh-ta, Rß-fpsS Bflm-hn-s\bpw ico-c-sØbpw R߃\n\°p ka¿∏n-°p-∂p. Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsSssZh-ta, \ns‚ Imcp-Wy-Ømepw Ir]-bmepw RßfpsS]m]-ßfpw IS-ßfpw s]mdpØv Rßsf A\p-K-ln-°-W-ta. _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: ( Z‚g³ ^Ò‚· ²C± ² _msdIv am¿)I¿Øm-th, A\p-Kln-°-W-ta. ktlm-Z-c-tc, ssIh-bv]n-\mbn \ap°v Xe-Ip-\n®v Bio¿∆mZw kzoI-cn-°mw.

Im¿Ωn: aninlm \ns‚ iqiq-jsb kz¿§-cm-Py-Øn¬ al-Øz-s∏-Sp-Ø-s´ (aviwim-\msb Bio¿∆-Zn-°p-∂p).

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th, -R-ß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ kvXpXy¿l-amb XnXz-Øn¬ ]cn-]q¿Æambn hniz-kn-°p∂ R߃ F√m-hcpw kvt\l-Øn¬H∂mbn \n\°p kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-XbpwBcm-[-\bpw ka¿∏n-°p-hm≥ tbmKy-cm-I-s´. _mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.A~¶\²dp³C³²J š²³\²kO±s : Hm\okm Zv_mkm-en-tJ : cmP-KoXw

(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

`qan-bpsS ASn-ÿm-\-߃ Cf-In-Ø-I¿∂p:

\mY≥ hkvXm-t£-]n-X-\mbv…ohm-sbm-∂n¬ BWn-I-fn¬Xq°-s∏-´Xp I≠-t∏mƒ`qan Ipepßn hnd-bv°p∂pXmc-I-fn-cpfp hnX-bv°p∂pssZhm-e-b-Xn-c-io-e-bp-S≥c≠mbv Iodn-°-c-bp-∂p.Iqin-∏-h-cp-sS-bu-≤XywIs≠mcp ]md-Iƒ ]nf-cp∂pI√d hn´p-bn-cm¿∂-htcm\mYs\ hmgvØn-∏m-Sp-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn.

aninlm ]oUn-X-\m-b-t∏mƒ`qkz¿§-߃ Hcp-t]mseA¤p-X-]-c-h-i-cm-b-t√m.\c\p hntam-N-\-ta-In-Sp-hm≥iq\y-X-tbmfw Xmgv∂-hs\\nhy∑m-scmSp tN¿∂p apZma¿Xy-∂p-bn-cm¿∂p hW-ßp-∂p.t\mln\p ]oXn ]I¿∂-hcmwkpXtc, h∂nXp I≠n-Sp-hn≥\n߃ sNbvXXp t]men∂pw\mY-\n-cpƒ hncn Nm¿Øp-∂p.(Xp-S¿∂v, kaqlw c≠p KW-ambn Xmsg hcp∂ KoXw [ym\m-

fl-I-ambn Be-]n-°p-∂p.)

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 136: Deivastudikal

271270 ssZhkvXpXnIƒ

]h-N-\-KoXw(]q-iv _-«m-Ωm... hnS-hm-ßp-t∂≥...)

Cutim\mY≥ KmKp¬Øm-bn¬Ipcn-ip-a-c-Øn¬ arXyp hcn®pkrjvSn-I-f-Jnew timI-an-b∂p`qX-e-a-Jnew sR´n-hn-d-®p.

hm\-h-K-Whpw am\-h-Ip-ehpwZpxJn-X-cm-bn, thZ-\-]q≠pama-e-\n-c-Iƒ hnd-sIm-≈p∂p]md-Iƒ s]m´n ]nf-cp-I-bm-bn.

I√-dhn´m arX-sc-gp-t∂‰pIqin-X-\-\niw kvXpXn-Iƒ ]mSnhm\pw [cbpw Xncp-sam-gn-bmseXo¿Ø-h-s\∂pw Io¿Ø-\-tam-Xn.

DW-cp-I-th-Kw, BZmta, \okpX-\psS kl\w Z¿in-®mepw!bqZ-P-\-߃ ]m]n-°-Xpew]oUn-∏n°pw kpXs\ Im◊q.

DW-cpI Znhy≥ t\mtl, thKwImWpI Ipcn-in¬ thZ-\-bmsearXyp hcn°pw ]c-tam-∂-X\mwssZh-]n-Xm-hn≥ Xncp-kp-Xs\ \o.

XmXs\ aln-bn¬ am\n-®-hcmwtita, bmt^Øv DW-cpI Im¨an≥Xncp-\mY≥ X≥ \·-X- am-\n˛®ncpfp ]cØn Nµm¿°-∑m¿.

sshZn-I-ti-jvT≥ sa¬°n-k-tZt°,DW-cp-I, Im¨aq Xncp-kp-Xs\ \oA∏w ho™n¬ Xncp-sabv \nWamwXncp-c-l-ky-߃ \¬Ipw kpX-s\.

DW-cpI thKw A_m-lm-ta,Z¿in-®mepw ssZhm-fl-Ps\Z¿i-\-a-Xn¬ \o Z¿in-®-Xp-t]m¬Iqin-X-\mbn Xncp-kp-X\o \mƒ.

AP-c-‡-Øm¬ tamNn-X-\n-k-lm°vDW-cpI thKw ImWpI Ipcn-in¬ssZhnI Ip™m-So-tim-an-inlmtamN-\-taIn Xncp-c-‡-Øm¬.

AΩ-\p-th-en≥ ipiq-j-IcmbvtKmhWn Ibdpw ZqX-∑mtc

_tY-en-sem-cp-\mƒ Z¿in-®-h-\mw˛bmt°mt_, \o Fgp-t∂-‰m-epw.

tkmZ-c-cmse Ah-tl-fn-X\mwbutkt∏, \o Fgp-t∂-‰mepwkz¥-P-\-Øm¬ Ah-tl-fn-X\mwc£-Is\ \o Z¿in-®m-epw.

Aß-Xn-Zqsc c£-Is\ Rm≥Is≠-s∂m-cp-\mƒ sNm√nb tbmt_,Fgp-t∂-‰mepw Im¬hcn ae-bn¬c£-Is\ \o Z¿in-®mepw.

D∂-X-\nhym aqti, \obpwDW-cpI thKw Z¿in-®mepw\nhy-∑m¿ X≥ I¿ØmhmIpwIpcn-in¬ arX\mw anin-lmsb \o.

Fgp-t∂-‰mepw ]c-am-Nm-cy≥Al-tdmt\, \o Z¿in-®mepw\n∂p-sS -h-b-en¬ If-bm-bvØo¿∂p\n≥ P\-an∂v AXn-Z-b-\o-bw.

kpc-Zo-]-߃ \n›-e-am°pwtPmjzmtb, \o DWcq Im¨am≥kpX\psS acWw ImWp-In-e-htbmCcp-f-e-Nm¿Øn, tim` shSn-™p.

Hma-\-a-Isf _en-b¿∏n®\^vØmt\, \o DWcq Im◊m≥KmKp¬Øm-bn¬ kzb-samcp _en-bmbvA¿∏n-X-\mIpw ssZhm-fl-P-s\.

]c-am-Nm-cy≥ iap-thte, \oZ¿in-®mepw ZpjvS\p ka-ambv\nXym-Nm-cy≥ ssZhm-fl-Ps\BNm-cy-∑m¿ Iqin-°p-∂p.

I√-d-hn-´n-∂p-W-cpI ZmhoZvIcp-Wm-a-bs\ Io¿Øn-®n-Sp-hn≥In∂-c-cmKw ao´n \nXm¥w\mY\p Km\w ]mSpI tamZm¬.

AJn-e-P-\-Øn≥ c£-I-\mbnAh-\n-bn-seØn ssZhnI-kq\pAXn-\n-jv°-cpWw BWn-I-fm¬ X≥]mWn-I-f-hcm Iqin¬ tN¿Øp.

Xncp-h-kvX-߃ `mKw h®ptae-¶n-°mbv Nn´n-bp-an´p

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 137: Deivastudikal

273272 ssZhkvXpXnIƒ

\mbv°ƒs°m∏w Np‰n-h-f™pknwl-a-sX-∂m¬ im¥-X-bm¿∂p.

hn⁄m-\-Øn≥ kmK-c-amIpwt«tam≥cmPm, Fgp-t∂¬°pI \ohn⁄m-\Øn-∂p-d-hn-S-amIpw\mYs\ aqV¿ \nµn-°p-∂p.

arX-cm-an-cp-h¿°p-bncp ]I¿∂\nhym-bp-Wcq, Z¿in-®mepwarX-cp-sS-bn-S-bn¬ aninlm h∂parX-sc√mw km˛-tam-Z-ap-W¿∂p.

D∂-X-\mIpw Gi-ømtb,Fgp-t∂-‰p-Ss\ Z¿in-®mepwaninlm cmP≥ _en-bmbv Ipcn-in¬im¥-X-bm¿t∂m-c-P-im-_w-t]m¬.

Pohn-X-k-Jn-bmbv thiym-kvXosbssIs°m-≠-h\mw tlmkn-bm-\nhym,\mY≥ ssZhw ]cn-h¿÷n-X-\mbvA`n-km-cn-Ibmw kz¥-P-\-Øm-¬.

DW-cpI tPmtb¬ Z¿in-®mepw`qX-e-amsI Ccpfp \nd™pIm¬h-cn-a-e-bn¬ Ipcn-in¬ aninlmtNmc sNmcn™p arXyp hcn-®p.

Btamtk, \o Fgp-t∂-‰mepwssZhm-fl-Pt\ Z¿in-®mepw]oem-tØm-kn≥ Iev]\ hmßnIqin-®-hs\ ZpjvS-P-\-߃.

H_-Znbm \nhym, DW-cpI \obpwKmKp¬Øm-bn¬ Ipcn-in¬ Im¨aqc£-I-\otim \c-hw-i-Øn≥c£-bv°mbn arXyp hcn-®p.

tbm\m-\nhym, Fgp-t∂¬°q \oD∞m-\-Øn≥ kqN-\-tbIqarX-s\-t∏m¬ \o aq∂p Zn\-߃acp-ho- a’yw X∂p-Z-c-Øn¬.

an°bm \nhym, I≠mepw \osX‰n \S°pw am\-h-kp-Xsct\¿hgn Im´m≥ ht∂m-cn-S-b≥bqZ-∑m-cm¬ Iqin-X-\m-bn.

\mlpw \nhym, DW-cpI thKwim¥n-°p-dhmw kpXs\ Im◊q

Ffn-tbm-\-hs\ P\-XXn H∂mbv\nµn-X-\m°n Ipcn-i-Xn-te-‰n.

I≠mepw \o l_-°p°v \nhym,c£-I-\otim X≥ ac-W-Øn¬ssZhn-I-`-ht\ hncn Iodn-t∏mbv]mh-\-dqlm amdn-t∏m-bn.

\mY-s\m-sSm∏w hn[n sNbvXoSpw]mh-\-\nhym, I≠mepw \ohn[n-I¿Ømhmw ssZhm-fl-Ps\hn[n sNbvXoSpw `oj-W-Zr-iyw.

sk^m-\n-bm, ImWpI Ipcn-im¬c£n-X-amIpw Xncp-k-`sb \oP\-X-Xn-sbm-∂mbv tNcp-∂p-e-In¬kn\-tKm-sK-∂m¬ t]mbv ad-bp-∂p.

ssZhn-I-tKlw \n¿Ωn-∏-Xn-\mbvbXv\n-®-h\mw l§mbv \nhym,Znhy-I-hmSw aqSpw hncn \oImWpI c≠mbv Iodnb ImgvN.

kJ-dn-bmtb, I≠mepw \o\mY\p hne-bmbv \¬Inb XpIbmwap∏Xp sh≈n-°mip sImSpØphmßp-∂-hcm Ipi-h-∏m-Sw.

amem-°n-bm, Fgp-t∂-‰pSs\e÷n-X-cm°q ZpjvS-P-\sØssZhm-fl-Ps\ sIme sNbvXn´pw\n¿Ω-e-c-h-sc∂pZvtLmjn-®p.

s]m´-°n-W-dn¬ _‘n-X-\mbGd-aymtb, Fgp-t∂-‰mepwI√-d-b-Xns\ aW-h-d-bm°pwaW-hm-fs\ \o Z¿in-®m-epw.

t_mtk-kp-X-\mbv _mt_-en¬ \n˛∂mK-X-\mIpw Gk-t°yte,taL-tØ-cn¬ Is≠mcp \mY≥arXyp hcn∏q Ipcnip cY-Øn¬.

ZqX≥ hgn-bmbv AΩ-\p-th-en≥Adnhp e`n® Zm\n-tb¬ \nhym,I≠mepw \o bqZ-P-\-Øm¬]oUn-X-\-hs\ KmKp¬Øm-bn¬.

kJ-dn-bm-tb, tbml-∂mt\,ImWpI \n߃ Im¬hcn ae-bn¬

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 138: Deivastudikal

275274 ssZhkvXpXnIƒ

bmK-hp-a-Xp-t]m¬ ImgvN-bp-ambnPoh≥ shSnbpw ssZhn-I-kp-X-s\.

D∞m-\-Øn≥ ]Xym-i-bp-ambv]qgn-bn¬ tahpw kn≤-∑mtc,ImWpI \n߃ KmKp¬Øm-bn¬arXyp hcn°pw k¿∆m-[n-]-s\.

I√-d-hn-´n-sß-ØpI \n߃]q¿∆-∑mtc ImWpI \n߃]m]n-Iƒ at≤y ZpjvS-sc-sbm-cp-t]m¬]mh-\-cm°pw am\-h-kp-X-s\.

Hmsdt«-an¬ Ipgn-am-S-Øn¬Ignbpw arXtc, DW-cpI \n߃\∑-Iƒ sNmcnbpw \mYs\ \n߃Z¿in-®mepw Im¬h-cn-a-e-bn¬.

DW-cpI arXcmw AJn-e-cp-sam-∂mbvImWpI arXnsb ]pWcpw Poh≥arX-cpsS CS-bn¬ J_-dn-S-sam-∂n¬acp-ho-Sp∂p Poh\p \mY≥.

Fgp-t∂-‰mepw arXtc \n߃kz¥ P\-Øn≥ ZpjvS-X-bnt∑¬hn[n sNbvXoSq! \mY-s\-b-hcmIpcn-in¬ Xq°n sIme sNbvX-t√m.

BZn-ap-X¬t° acWw aqewth¿s]-´-htc DW-cpI \n߃]h-N-\-sa√mw \nd-th-dp∂pssZh-kp-X≥ X≥ Xncp-a-c-W-Øn¬.

]m]w aqew arX-cm-tbmtc,ImWpI \n߃ ssZhm-fl-Ps\X≥ ac-W-Øm¬ ac-W-sØbpw]m]-sØbpw hnP-bn-®-t√m.

ImWpI arX-sc, kpX-\psS _en-bn¬`qan ]nf¿∂p hnkva-b-am¿∂pX≥ ac-W-Øm¬ ac-W-Øn-t∑¬hnPbw t\Sn ssZhn-I-kq\p.

kqcy-\n-cp≠p Nµ≥ aßn]mcn-S-amsI Iqcn-cpƒ XnßnlrZ-bm-‘-X-bn¬ Ign-bp-∂-h-cn¬^e-ta-In-√o-b-S-bm-f-߃.

ssZhm-fl-Ps\ \nµn-∏-htcZpcnXw \n߃°n\n taep-e-In¬

cmPm-hn√ sshZn-I-cn√\nhy-cp-an√ \n߃°n-\n-ta¬.

ssZhn-I-kp-Xs\ Iqin-∏-h-tc,ZpcnXw \n߃°n\n taep-e-In¬\mYs\ hnc-thm-Sm-cm-[n°pwXncp- -`tbm \¬ a-IpSw NqSpw.

kvt\lm¿Z-X-bm¬ I¿Ømth, \oam\-h-\mbn [c-bn¬ h∂pa¿Xy-K-W-Øn≥ hn[n-tb¬°p-InepwhnP-bn-s®m-Sp-hn¬ hn[n-I¿Øm-hm-bv.

anin-lm-\mYm, \n≥ Xncp-a-cWw]mcn\p `mKyw ]I-cp-∂-\niwaln-a-sbgpw \n≥ Xncp-hp-∞m\wFX hninjvSw hc-kw-ºpjvSw.

I¿Ømth, \n≥ ssZh-XzsØhmgvØp-∂-h-cn¬ I\n-b-W-sa∂pw\n≥ kvXpXn ]mSpw Rß-fn-se∂pw\n≥ Ir] kZbw XqIo-S-W-ta.

c£-I-\otim, anin-lm-\mYm\ns∂ \an°pw Xncp- ` X∂n¬sNmcn-b-Wta \n≥ Icp-Wm-h¿jwI\n-thm-S-hsf ImØo-S-W-ta.

D∞n-X-\otim, anin-lm-\mYm,\n≥ Xncp-\maw hmgvØo-Sp-t∂≥XmX-\p-a-Xp-t]m¬ dqlmbv°pw \¬kvXpXn-bp-b-cs´ F∂-t∂-°pw.

(Xp-S¿∂v "…ohm hW-°-KoXw' Be-]n-°p-∂p)

\mY-\n-se∂pw \ΩpsS lrZbw B\-µn-®oSpw:…ohm \Ωƒs°∂pw \∑-Iƒ X∂p-d-hn-S-amw,c£n-X-am-b-Xp-h-gn-bmbv a¿Xy-KWw I¿Øm-th,Ipcn-inXp R߃s°∂pw i‡n-sbgpw tIm´-bpamwZpjvS-s\-bp-a-h≥ sIWn-I-fp-a-Xp-hgn \mw tXm¬∏n-®o-S-s´.

icWw R߃ tXSo-Sp∂p Xncp-\m-a-Øn¬:…ohm \Ωƒs°∂pw \∑-Iƒ X∂p-d-hn-Samwc£n-X-am-b-Xp-h-gn-bmbv a¿Xy-KWw I¿Ømth,Ipcn-inXp R߃s°∂pw i‡n-sbgpw tIm -bp-amwZpjvS-s\-bp-a-h≥ sIWn-I-fp-a-Xp-hgn \mw tXm¬∏n-®o-S-s´.

XmX-\p-a-Xp-t]m-em-fl-P\pw Znhydqlmbv°pw kvXpXn-sb∂pwc£-I\mw anin-lm-tb, I\n-shmSp \o Xncp- -`sb

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 139: Deivastudikal

277276 ssZhkvXpXnIƒ

]mh-\-am-°-Wta \n≥ aln-a-bv°m-b¿∏n-XamwssZhm-e-b-an-Xn-etß°mcpWyw sNmcn-b-W-ta.kpÿn-c-am-°-W-an-Xn¬ \n≥ _en-]o-Tw, Xncp-saøpw\nW-hp-an-Xn¬ ]cn-I¿Ωw sNøp∂p BtLm-j-sam-sS.

BZnapX¬t° Fs∂-t∂°pw BtΩ-\m-tΩ≥:tNmZn-t∏m¿°p e`n-°pw tXSp-t∂m¿ Is≠ØpwIcp-Wsbm-tShw Zmk-tcm-S-cpƒsNbvX I¿Øm-th,Pohn-X-ho-Yn-I-fn¬ \n≥ Xn-cp-hnjvSw \nd-th-‰m≥Bh-iy-Iamw Ignhpw XpW-bp-an-h¿ bmNn-°p-∂p.

k¿∆-cp-sam-∂mbv ]mSo-Ss´ BtΩ-\m-tΩ≥:…ohm \Ωƒs°∂pw \∑-Iƒ X-∂p-d-hn-Samwc£n-X-am-b-Xp-h-gn-bmbv a¿Xy-KWw I¿Øm-th,Ipcn-inXp R߃s°∂pw i‡n-sbgpw tIm´-bpamwZpjvS-s\-bp-a-h≥ sIWn-Ifpw AXp-hgn \mw tXm¬∏n-®oS-s .

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ kam-[m\w temI-Øns‚ \m\m`mK-ß-fnepw ÿm]n-°-W-ta. \ns‚ …ohm hgn Xncp-k-`sb Dd-∏n-°p-Ibpw Ah-fpsS k¥m-\-ßsf kwc-£n-°p-Ibpw sNø-Wta. Aßs\ R߃ k`-bn¬ \n\°vkvXpXnbpw _lp-am-\hpw Bcm-[-\bpw Ft∏mgpw ka¿∏n-°p-hm≥ CS-bm-Is´. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 17) ]cn-ip-≤-\mb I¿Øm-th, / Fs‚ ]m¿∞\Ku\n-°-W-ta/ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ]cn-ip-≤-\mb I¿Øm-th,/ Fs‚]m¿∞\ Ku\n-°-Wta.

Fs‚ \njvI-]-S-amb ]m¿∞-\-Iƒ/ \o sNhn-s°m-≈-W-ta.

\o Xs∂ Fs∂ hn[n-°-Wta/ \ns‚ IÆp-IƒbmYm¿∞yw Is≠-Ø-s´.

Fs‚ lrZ-bsØ \o ]cn-tim-[n®p:/ cmXn-bn¬\ov Fs∂ kµ¿in-®p.

]co-£-Iƒ°v Fs∂ hnt[-b-\m°n:/ F¶nepw \ovF∂n¬ Xn∑ I≠n-√.

A\y-cpsS ]hr-Øn-I-sfm∂pw/ A\ym-b-ambnRm≥ hna¿in-®n√:/ Zp¿am¿§-ß-fn¬ \n∂v \o Fs∂c£n-®p.

Fs‚ Ime-Sn-Iƒ sX‰m-Xn-cn-°p-hm≥ / \ns‚ hgn-bn¬ Ahsb Dd-∏n-°p-Ibpw sNbvXp.

\o F\n-°p-Ø-c-a-cp-fn-b-Xn-\m¬/ Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p:/ Fs‚ ]m¿∞\ sNhn-s°m-≈-W-ta.

\ns‚ A¤p-X-I-c-amb ImcpWyw/ F∂n¬ ]Im-in-∏n-°-W-ta.

IÆns‚ IrjvW-a-Wn-t]mse/ \o Fs∂ ImØ-cp-f-W-ta.

]m]n-I-fpsS D]-Z-h-Øn¬ \n∂v/ Fs∂ F∂pw]cn-c-£n-°-W-ta.

\ns‚ Nnd-Ins‚ XW-en¬/ Fs∂ ]cn-]m-en®psIm≈-W-ta.

iXp-°ƒ Fs∂ hf-bp∂p:/ kzbw ]iw-kn-°p-∂-h-sc-sb√mw/ \o \ni-_vZ-cm-°-W-ta.

BZyw Ah¿ Fs∂ ]pI-gvØn,/ Ct∏mƒ Fs∂hf™p Ign-™n-cn-°p-∂p.

Fs∂ \neØp hogn-°p-hm≥/ Ah¿ Ah-kcwImØn-cn-°p-∂p.

Ah¿ ISn®p Iodp∂ knwlw t]msebpw/ ]Xn-bn-cn-°p∂ knwl-°p-´n-t]m-se-bp-am-Ip-∂p.

\o h∂v Ahsc Iogvs∏-Sp-Ø-Wta:/ hmfn¬ \n∂pwZpjvS-\n¬\n∂pw/ Fs∂ c£n-°-W-ta.

Cu PohnXw amXw e£y-am-°p-∂-h-cn¬ \n∂v/\ns‚ Xr°cw Fs∂ hnSp-hn-°-s´.

Ah¿ \ns‚ hn -h-߃ sIm≠p Xr]vX-cm-hp-Ibpw/a°ƒ°p-th≠n \o°n hbv°p-Ibpw/ k¥m-\- mKyw A\p-`-hn-°p-Ibpw sNbvXp-sIm-≈-s´.

F\n°v \ns‚ apJ-Z¿i-\-ap-≠m-bm¬ aXn:/ \ns‚alØzw I≠p Rm≥ Xr]vXn-b-S-™p-sIm-≈mw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn. /BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXm-th... XpS-ßn- lqØmΩmh-sc, s]mXp-Iaw t]Pv 40...)

henb i\n : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 140: Deivastudikal

279278 ssZhkvXpXnIƒ

Ag³‡³O²S : lqØmΩm : apZ-h-bv°¬ ]m¿∞\Im¿Ωn: ]nXm-hns‚ al-Øz-Øns‚ ]Im-i-hpw, A\m-Zn-bn¬ P\n-®-h-\pw, krjvSn-Iƒ°pw ka-b-Øn\pw AXo-X-\pw, ka-b-Øns‚ ]q¿Æ-X-bn¬ a\p-jy-\mbn Ah-X-cn-®-h-\pw, ]¥≠mw hb- n¬ ssZhm-e-b-Øn¬ ]WvUn-X-∑msc ]Tn-∏n-®-h-\pw, tbml-∂m-\n¬ \n∂pw amtΩm-ZokmkzoI-cn-®p-sIm≠v Xs‚ ]c-ky-Po-hnXw Bcw-`n-®-h-\pw,A¤p-X-ßfpw AS-bm-f-ßfpw hgn Xs‚ hy‡nXzw sXfn-bn-®-h-\pw, hnP-b-io-em-fn-X-\mbn Hmsdt«w ]´-W-Øn¬]th-in-®-h\pw ]oU-Iƒ kln-®v, Ct∂-Zn-hkw …ohm-bn¬ kzbw tlman-®-h\pw aq∂mw Znhkw al-Øz-]q¿Æ-\mbn Dbn¿sØ-gp-t∂-‰-h-\p-amb anin-lm-I¿Øm-th,\ns∂ R߃ kvXpXn-®m-cm-[n-°p-∂p. kI-e-Øn-s‚bpwkjvSmhpw F√m-‰n-s‚bpw ]cn-]m-e-I-\p-amb \n∂n¬ amX-am-Ip∂p Rß-fpsS ]Xym-ibpw ic-W-hpw. A\p-Xm-]-tØmsS \ns‚ Xncp-ap-ºn¬ \nev°p∂ ]m]n-Ifpw _e-lo-\-cp-amb Rß-fpsS sX‰pIfpw Ip‰-ßfpw £an-®v, \√I≈-t\m-sSm∏w \ns‚ cmPy-Øn\p Rß-sfbpw A¿l-cm-°-W-ta. \ns‚ Xncp-…o-hm-bpsS i‡n-bm¬ cl-kyhpw]c-ky-hp-amb F√m h©-\-I-fnepw A]-I-S-ß-fnepw \n∂pR߃ c£n-X-cm-Ip-Ibpw sNø-s´. Ct∏mgpw Ft∏mgpwXFt∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

a¿aokm hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 44...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k¶o.89) I¿Øm-hns‚ ImcpWyw Rm≥]Io¿Øn°pw./ Ahs‚ hniz-kvXX Rm≥ ]kw-Kn-°pw.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) A_m-l-Øn\pw Zmho-Zn\pw\√ Imcy-߃ ssZhw hmKvZm\w sNbvXp./ \ΩpsSImeØv aninlm hgn/ Ah-\h ]hr-Øn-bn¬ ]q¿Æ-am°n/ Ah\p kvXpXn.

I¿Øm-hns‚ ImcpWyw Rm≥ ]Io¿Øn°pw:/Ahs‚ hniz-kvXX Rm≥ ]kw-Kn-°pw.

ssZh-ta, \ns‚ hniz-kvXX/ BImiw t]msekpÿn-c-am-Ip∂p:/ \ns‚ kvt\lw \nXy-hp-am-Ip-∂p.

Xnc-s™-Sp-°-s∏- -h-t\mSp Rm≥ DS-ºSn sNbvXp:/ Zmk-\mb Zmho-Zn-t\mSp Rm≥ i]Yw sNbvXp.

"\ns‚ k¥-Xnsb Rm≥ \ne\n¿Øpw:/ F√m Xe-ap-d-Iƒ°pw th≠n \ns‚ knwlm-k-\sØ Rm≥ Dd-∏n-°pw.'

BImiw \ns‚ i‡n hnfw-_cw sNøp∂p:/ hnip-≤-∑m-cpsS kaqlw/ \ns‚ hniz-kvX-Xsb ]Io¿Øn-°p-∂p.

I¿Øm-hn\p Xpey-\mbn kz¿§-Øn-em-cp≠v?/ amemIm-am-cn¬ Bcv Ah\p ka-\mIpw?

\oXn-am-∑m-cpsS kwL-Øn¬/ I¿Ømhp ]Xy-£-\m-bn.

Ah≥ Np‰p-ap-≈-h¿s°√mw/ Bcm-[y\pw D∂-X-\p-am-Ip∂p.

ssk\y-ß-fpsS ssZh-amb I¿Øm-th,/ \ns∂-t∏mse i‡-\mbn Bcp≠v?/ hniz-kvXX \ns‚ DS-bm-S-bm-Ip-∂p.

kap-Z-Øns‚ K¿∆sØ \o ian-∏n-°p∂p:/ Aednhcp∂ Xnc-am-e-Isf/ \o im¥-am-°p-∂p.

\o Al-¶m-cn-I-sf-sb√mw/ acn-®-h¿°p XpeywXmgvØn.

\ns‚ i‡-amb Ic-ß-fm¬/ iXp-°sf NnX-dn-°p-Ibpw sNbvXp.

BIm-ihpw `qanbpw \nt‚-Xm-Wt√m:/ temIhpwAXn-ep≈ ka-kvXhpw \o krjvSn-®p.

hS°pw sX°pw \ns‚ krjvSn -Iƒ Xs∂:/Xmt_mdpw sl¿tam\pw \ns‚ \maw ]Io¿Øn-°p-∂p.

i‡nbpw al-Øzhpw \nt‚-Xm-Ip∂p: / \ns‚ Xr°cw]_-e-am-Wt√m:/ \ns‚ he-Xp-Icw Db¿Ø-s∏- n-cn-°p-∂p.

\oXnbpw \ymb-hp-am-Ip∂ XqWp-I-fn¬/ \ns‚ knwlm-k\w Dd-∏n-®n-cn-°p-∂p.

Imcp-Wyhpw hniz-kvX-Xbpw/ \ns‚ k∂n-[n-bn¬hym]-cn-°p-∂p.

\ns∂ kvXpXn-°p-∂-h¿ mKy-hm-∑m-cm-Ip∂p:/ \ns‚apJ-Øns‚ ]Im-i-Øn¬/ Ah-sc-√m-hcpw k©-cn-°pw.

Ah¿ \ns‚ \ma-Øn¬ B\-µn°pw:/ \ns‚ \oXn-bm¬ A\p-Kr-lo-X-cm-hp-Ibpw sNøpw.

Rß-fpsS i‡nbpw al-Øzhpw \obm-Ip∂p:/ \ns‚Znhy-k-lm-b-Øm¬/ Rß-fpsS i‡n h¿≤-am-\-am-Ipw.

I¿Ømhp \ΩpsS Bi-b-am-Ip∂p:/ Ckm-tb-ens‚]cn-ip-≤≥ \ΩpsS cmPm-hpw.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 141: Deivastudikal

281280 ssZhkvXpXnIƒ

Ah≥ Hcp Z¿i-\-Øn¬ / Xs‚ hnip-≤-tcmSv Cßs\Acp-fn-s®-bvXp.

Rm≥ Hcp a\p-jys\ klm-bn®p:/ Hcmsf Rm≥ Xnc-s™-Sp-Øp-b¿Øn.

"Fs‚ Zmk-\mb Zmho-Zns\ Rm≥ Is≠Øn:/hnip≤ ssXew sIm≠v/ Rm≥ Ahs\ A`n-tjIwsNbvXp.

Fs‚ Icw Ahs\ klm-bn®p i‡n-s∏-SpØn:/iXp-°ƒ Ahs\ h©n-°pItbm/ ZpjvS-∑m¿ a¿±n-°pItbm sNbvXn-√.

Ahs‚ sshcn-I-sf-sb√mw/ Ahs‚ apºn¬ h®pRm≥ \in-∏n°pw:/ Ahs\ shdp-°p-∂-hsc Rm≥XI¿°pw.

Fs‚ hniz-kvX-Xbpw Imcp-Wyhpw/ F∂pw Ahs\A\p-K-an°pw:/ Fs‚ \ma-Øn¬ Ah≥ Db¿Ø-s∏-Spw.

Ahs‚ ssI kap-Z-Øn-t∑epw/ he-Xp-Icw \Zn-bn-t∑epw ÿm]n-°pw.

"\o Fs‚ ]nXmhpw ssZh-hpw, _e-hm-\mb c£-I-\p-am-Ip∂p'sh∂v/ Ah≥ hnfn®p ]d-bpw.

"Ahs\ Rm≥ BZy-Pm-X\pw/ cmPm-°-∑m-cn¬ D∂-X-\p-am-°pw.'

"Fs‚ ImcpWyw Ahs\ A\p-K-an°pw:/ Fs‚ DS-ºSn ]q¿Øn-bm-hp-Ibpw sNøpw.'

"Ahs‚ k¥-Xnsb Rm≥ F∂pw \ne\n¿Øpw:/BImi-ap≈ Ime-tØmfw/ Ahs‚ knwlm-k-\-hp-ap-≠m-bn-cn-°pw.'

"Ahs‚ ]pX-∑m¿ Fs‚ Iev]\ ad-°p-Ibpw / ]am-W-a-\p-k-cn-°msX Pohn-°p-Ibpw sNbvXm¬/ Rm≥Ahsc ITn-\-ambn in£n-°pw.

"F¶nepw Fs‚ kvt\lw Rm≥ ]n≥h-en-°p-I-bn√:/Rm≥ Fs‚ hmKvZm\w ewLn-°p-Itbm/ hniz-kvX-Xbv°v`wKw hcp-Øp-Itbm sNøp-I-bn-√.'

"Fs‚ hnip-≤n-bpsS t]cn¬/ Rm≥ Hcn-°¬ i]YwsNbvXn- p-≠v.'

"Zmho-Zn-t\mSp Rm≥ hymPw ]d-bp-I-bn√:/ Ahs‚hwiw F∂pw \ne-\n-ev°pw.'

"Ahs‚ knwlm-k\w kqcy-s\-t∏m-sebpw/ hnizkvXkm£n-bmb Nµ-s\-t∏m-sebpw/ Ft∂°pw ÿnc-am-bn-cn-°pw.

F¶nepw \ns‚ A n-jn-‡s\/ \o ad∂p If-bp-Ibpw/Ah-t\mSp tIm]n-°pIbpw sNbvXp.

Ah-t\mSp sNbvX hmKvZm\w ad∂v/ Ahs‚ IncoSwX´n-Øm-sg-bn-´p.

Ahs‚ then-Iƒ s]mfn -°pIbpw/ tIm´-IƒXI¿°p-Ibpw sNbvXp.

hgn-t]m-°-sc√mw Ahs\ Nhn´n;/ Ab¬°m¿°vAh≥ \nµm-hn-j-b-am-bn.

Ahs‚ iXp-°sf i‡n-s∏-Sp-Øp-Ibpw/ Ahsckt¥m-jn-∏n-°p-Ibpw sNbvXp.

Ahs‚ hmfn\p aq¿® sISpØn/ bp≤-Øn¬ Ahs\klm-bn-®n√.

Ahs‚ ]Xm-]-Øn\p hncm-a-an-Sp-Ibpw/ knwlm-k\wX´n adn-°p-Ibpw sNbvXp./ bu∆-\-Imew sh´n-®p-cp°nAhs\ \nµn-®p.

I¿Øm-th, \o FX-Imew tIm]n -®n -cn°pw?/A·nt]mse \ns‚ tIm]w/ \nXy-Imew Pzen®p sIm≠n-cn-°ptam?

Fs‚ P\\w s]mSn-bn¬ \n∂m-sW∂pw/ a\p-jy-sc√mw Zp¿_-e-cm-sW∂pw/ \o Hm¿°-W-ta.

ac-W-hn-t[-b-\m-ImsX Pohn-°p-hm\pw / ]mXm-f-Øn¬\n∂p c£-s]-Sp-hm\pw/ temI-Øn¬ B¿°p km[n°pw?

Zmho-Zn\p hmKvZm\w sNbvX A\p-Klw/ \o hnkva-cn®p If-™pthm?

Ah\p t\cn-´n-cn-°p∂ Ah-am\w/ \o Xr°¨]m¿°-W-ta.

I¿Øm-th, hnPm-Xo-b¿ Fs∂ \nµn®p/ \ns‚ iXp-°ƒ Fs∂ Ah-tl-fn-®p.

\ns‚ A`n-jn-‡s‚ Hmtcm Im¬h-bv]n-s\bpw/ Ah¿\nµn-®p-sIm-≠n-cp-∂p./ I¿Ømhv Ft∂°pw hmgvØ-s∏- -h-\m-I-s´.

(Jm-t\m-\m) A_m-l-Øn\pw Zmho-Zn\pw \√ Imcy-߃ssZhw hmKvZm\w sNbvXp./ \ΩpsS ImeØv aninlmhgn/ Ah\h ]hr-Øn-bn¬ ]q¿Æ-am°n/ Ah\p kvXpXn.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: I¿Øm-th, \ns‚ k`-bpsS ASn-ÿm-\-߃ Dd-∏n-°-W-ta. \ns‚ Icp-W-bmepw A\p-K-l-Ømepw Ah-

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 142: Deivastudikal

283282 ssZhkvXpXnIƒ

fpsS hmXn-ep-Isf i‡n-s∏-Sp-ØWta. \n\-°mbn th¿Xn-cn -°-s∏-´n -cn -°p∂ ssZhm-e-b-amb Ah-fn¬ \ns‚alØzw temIm-h-km\whsc \nd-™p-\n¬°p-hm≥ CS-bm-°-W-ta. kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 70) ssZh-ta, Fs∂ c£n-°-Wta/ Fs∂klm-bn-°m≥ thKw hc-W-ta./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm,lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZhta, Fs∂ c£n-°-W-ta./Fs∂ klm-bn-°m≥ thKw hc-W-ta.

Fs‚ Pohs\ At\z-jn-°p-∂-h-sc√mw/ e÷m- -cn-X-cm-bn-Øo-c-s´.

Fs‚ \miw BK-ln-°p-∂-hcpw/ Fs∂ Ah-tl-fn-°p-∂-hcpw/ \ncm-i-cm-bn-Øo-c-s´.

\ns∂ tXSp-∂-h¿°v B\-µ-ap-≠m-Ipw./ ssZhwi‡-\m-Ip-∂p-sh∂v/ \nXyhpw Ah¿ G‰p-]-d-bpw.

Rm≥ Zcn-Z\pw \n -lm-b-\p-am-Ip-∂p./ ssZ-ta, Fs‚ klm-b-Øn\p hc-W-ta.

\o Fs‚ Bi-b-am-Ip-∂p./ I¿Ømth, \o sshI-cp-tX.

--_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

kvtXmXw XmXm, kvtXmXw \mYmkvtXmXw R߃ ]mSo-Sp-∂p.

cmhpw ]Iepw \nanjw tXmdpwCui\p R߃ kvXpXn ]mSp-∂p.

Ir]bpw ]m]-s∏m-dp-Xn-bp-sa∂pwR߃t°-Im-\¿∞n-°p-∂p.

R߃s°-Xn-cmbv sIWn h®oSpwZpjvSs\ Zqsc-b-I-‰o-S-W-ta.

Pohn-®oSpw …ohm hgn-bmbvZpjvS-\n¬ \n∂pw c£n-°-W-ta.

Poh≥ \¬Im≥ hs∂mcp \ns∂…ohm X∂n¬ ap∂n-ep-b¿Øn.

tkh-I-c-hs\ Ihn-fn-e-Sn-®pXp∏n-bp-a-∂m-f-h-tl-fn-®p.

HSp-hn-e-h¿ t]mbv Igphp ac-Øn¬KmKp¬Øm-bn¬ _en-ar-K-am-°n.

Zo]-Øn¬ \n∂p-s≈mcp Zo]waln-bn-e-W-™p, DSep [cn-®p.

IS-sam-gn-hm-°m≥ h∂-h-\-hs\]m]n-Iƒ \nµn-®-h-tl-fn-®p.

Cutim-\mYm, Atß-bvs°∂pwkvXpXnbpw kvtXmX-hp-a¿∏n-°p-∂p.

_mhmbvt°Imw \µn \nXm¥wdqlm-bvs°∂pw lt√-ep-øm.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw ‡n-tbm-Spw-IqsS \n∂v, "I¿Ømth Rß-fn¬ I\n-b-Wta', (amd≥Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth Rßfn¬ I\nbWta”F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ]cn-ip-≤\pw alØz-]q¿Æ-\pw, hnip-≤-cn¬ ]oX-\mbn Ah-tcm-Sp-IqSn hkn-°p-∂-h-\p-amb ssZh-ta,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: cmPm-°-fpsS cmPmhpw I¿Øm-°-fpsS I¿Ømhpw at\m-⁄-amb ]Im-i-Øn¬ hkn-°p-∂-h-\p-amb ssZh-ta,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: a\p-jy-a -°ƒ I≠n-´n -√m-Ø-h\pw Ah-cpsSImgvNbv°v A]m-]y-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 143: Deivastudikal

285284 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: a\p-jy-sc-√m-hcpw kXy-Øns‚ ⁄m\-Øn-te°phc-W-sa∂pw AXn¬ Pohn-°-W-sa∂pw BK-ln-°p∂ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ Ir]-bm¬ kI-e-sØbpw `cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h\pw `qan-bn¬Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS c£-I-\mb anin -lm -tb, \ns‚im¥nbpw kam-[m-\hpw \ns‚ Bcm-[-I-cmb Rß-fpsSkaq-l-Øn¬ \ne-\n-dp-Øp-Ibpw Rß-fn¬ I\n-hp-≠m-Ip-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(a-Zvcm-imbv°p apºp≈ ]m¿∞-\-Iƒ, t]Pv 47...)

A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(_-t…m-kv tI-t\... mKy-sa-gp-s∂mcp I\y-I-tb...)

…ohm hgn-bmbv c£n-XcmwP\-X-Xn-b-hs\ `’n°pw

`oI-c-at√ bqZm-tk,injy-cn-sem-cp-h≥ NXn-sN-bvXp. …ohm hgn...

IÆo-tcmsS Zmcp-WamwNcnXw Rm\n-∂p-c-sN-ømw.«ol-∑m-cpsS tXm∏n-e-h≥]cn-t]m-jn-X-\m-sb-∂mepw! …ohm hgn...

Poh-P-e-Øn¬ \n∂-∂mƒ]m\w sNbvX-h-s\-∂mepwsN∂m-bm-bvØo¿∂-h-s\m-cp-\mƒCS-bs\ Poh¬ _en-bm-°n. …ohm hgn...

ZzmZ-i-in-jy-K-W-Øn-e-h≥knwlm-k-\hpw Iøm-fn.kmØm-\-h-\mbv ]I-tbmsSsIWn-I-sfm-cp°n ]nSn-Iq-Sn. …ohm hgn...

Cutim X≥ Xncp-h-b-en-e-h≥Rmdn-∂n-S-bn¬ If-bmbnIq¿ ap≈p-I-f-h-\p-f-hm°n\mY-s\-sbm-fn-hn¬ apdn-th-‰n. …ohm hgn...

aviw: (mh±²s±² Ah³dÓ„ —·±²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn:(Z‚g³ am¿) Fs‚ I¿Ømth, `b-`-‡n-tbm-Sp-IqSnF∂pw \n∂ptS-Xm-bn-cn-°p-∂-Xn\pw \ns‚ hN-\-Øm¬\bn-°-s∏-Sp-∂-Xn\pw \ns‚ hn[nsb `b-s∏-Sp-∂-Xn\pw\ns‚ \nb-a-ß-fn¬ hnkva-bn-°p-∂-Xn\pw \ns‚ krjvSn-I-fn¬ sXfn™p \nev°p∂ \ns‚ ssZh-ØzsØ [ym\-hn-j-b-am-°p-∂-Xn-\p-ap≈ A\p-Klw R߃°p \¬I-W-ta. kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\pw, --_mhmbpw ]pX\pwdqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 125) I¿Ømhp skln-tbms‚ ASn-aØw \o°n-b-t∏mƒ/ AsXmcp kz]v\-am-sW∂p R߃ hnNm-cn-®p.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th,/ \n∂n-ep≈ ic-W-Øm¬ Rm≥ bmX ]pd-s∏- p./ \n∂n¬ Rm≥A`bw tXSn./ Fs∂ klm-bn-°-W-ta.

I¿Ømhp skln-tbms‚ ASn-aØw \o°n-b-t∏mƒ /AsXmcp kz]v\-am-sW∂p R߃ hnNm-cn-®p.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 144: Deivastudikal

287286 ssZhkvXpXnIƒ

Rß-fpsS A[-c-ß-fn¬ s]m´n-®n-cnbpw \mhp-I-fn¬ B¿∏p hnfnbpw \nd-™p.

I¿Øm-hns‚ A¤pX IrXy-ß-sf-∏‰n/ hnPm-Xo-b-cpsS CS-bn¬t]mepw/ A∂p kwkm-c-ap-≠m-bn.

I¿Ømhp \ap°p ]eXpw sNbvXn-´p-≠v./ AXn-\m¬ \mw k¥p-jvS-cm-Ip-∂p.

acp-`q-an-bnse \o¿®m-ep-Iƒ t]mse/ ASn-a-Ø-Øn¬ \n∂p Rßsf c£n-°-W-ta.

IÆp-\o-tcmsS hnX-bv°p-∂-h≥/ kt¥m-j-tØmsSsImøp-∂p.

Ah¿ hnØp Npa∂p hnjm-Zn®p \S-°p-∂p./ I‰Npa∂p Xncnsb hcp-tºmƒ/ Ah¿ kt¥m-jn-°p-IbpwsNøp-∂p.

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th,/ \n∂n-ep≈ ic-W-Øm¬ Rm≥ bmX ]pd-s∏´p./ \n∂n¬ Rm≥ A`bwtXSn/ Fs∂ klm-bn-°-W-ta.

(k-¶o. 126) I¿Ømhp `h\w ]Wn-bp-∂n-s√-¶n¬/]Wn-°m-cpsS A≤zm\w \njv^-e-am-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) Fs‚ I¿Øm-th, Fs‚ ssZhta/ \ns‚am[p-cy-ap≈ Nnd-Ip-I-fpsS Iogn¬/ Fs∂ kwc-£n-°-Wta.

I¿Ømhp \Kcw Im°p-∂n-s√-¶n¬/ Imh¬°m-cpsS Dd-s°m-gnhpw \njv^-e-am-Ip-∂p.

Blm-c-Øn\p th≠n \n߃ ]Wn-s∏-Sp-tºmƒ/t\csØ DW-cp-∂-Xp-sImt≠m/ Xma-kn-®p-d-ßp-∂XpsImt≠m ^e-an-√.

X\n°p ]nb-s∏-´-h¿ Dd-ßp-tºmgpw/ I¿ØmhvAh¿°p hn`-h-߃ \¬Ip-∂p.

k¥m-\-߃ I¿Øm-hns‚ Zm\-am-Ip∂p:/ DZ-c-^-e-߃ Ahs‚ A\p-K-l-am-Ip-∂p.

bu∆-\-bp-‡-cmb a°ƒ/ ]S-bm-fn-I-fpsS AkvXwt]mse-bm-Ip-∂p.

Ah-sc-s°m≠v Bh-\mgn \nd-bv°p-∂-h¿/ `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

\K-c-hm-Xn-ev°¬ \n∂p-sIm≠v/ iXp-°-tfmSps]mcp-Xp-tºmƒ/ Ah¿ ]cm-P-b-s∏-Sp-I-bn-√.

(Jm-t\m-\m) Fs‚ I¿Øm-th, Fs‚ ssZhta,/ \ns‚am[p-cy-ap≈ Nnd-Ip-I-fpsS Iogn¬/ Fs∂ kwc-£n-°-Wta.

(k-¶o. 127) I¿Øm-hns‚ hgn-bn-eqsS \S-°p-Ibpw/Ahs\ `b-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂-h¿ `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th, \ns‚ Ir]-bm¬/ \ns‚Zmk-cpsS ta¬ kar-≤-ambn Zm\w Nn¥-W-ta.

\o A≤zm-\n®p `£Ww Ign-°p-tºmƒ \o `mKy-hm-\m-Ip∂p/ X∑qew \n\°v A`n-hr-≤n-bp-≠m-Ipw.

\ns‚ mcy \ns‚ h-\-Øn¬/ hnf™p InS-°p∂ap¥n-cn-h-≈n-bm-Ipw.

\ns‚ a°ƒ taibv°p Np‰pw/ sskØp apf-Iƒt]mse-bn-cn°pw.

I¿Øm-hns\ b-s∏-Sp-∂-h-sc√mw/ C]-Imcw A\p-Kr-lo-X-cm-Ipw.

Pohn-X-Øns‚ Hmtcm Znh-khpw I¿Ømhp skln-tbm-\n¬ \n∂v/ \ns∂ A\p-K-ln-°p-am-dm-I-s´.

\o Hmsd-«-Øns‚ sFizcyw ImWpw:/ \ns‚ a°-fpsS a°sf Z¿in°pw:/ Ckm-tb-en\p kam-[m-\-ap-≠m-bn-cn-°-s´.

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th, \ns‚ Ir]-bm¬/ \ns‚Zmk-cpsS ta¬ kar-≤-ambn Zm\w Nn¥-W-ta.

(k-¶o. 128) _meyw apX¬ Ah-scs∂ D]-Z-hn®pF∂v/ Ckm-tb¬ DZvtLm-jn-°-s´.

(Jm-t\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS]m¿∞-\-bpsS kzcw ihn®v/ ZpjvS-\n¬ \n∂v Rßsfc£n-°-W-sa.

_meyw apX¬ Ah-scs∂ D]-Z-hn®p:/ F¶nepwFs∂ \in-∏n-°m≥ Ah¿°p Ign-™n-√.

NΩ- n-sIm≠v Ah-scs∂ ASn®p:/ ITn-\-ambn \nµn-°p-Ibpw sNbvXp.

F∂m¬ \oXn-am-\mb I¿Ømhv/ Ah-cpsS Bbp-[-߃ XI¿Øp.

skln-tbms\ shdp-°p-∂-h¿/ e÷m-`-cn-X-cm-bn-Øo-cpw.

]pc-∏p-dsØ ]p√n-t\mSv/ Ah¿ Xpey-cmbn hn-°pw.Im‰q-Xp-tºmƒ AXp Icn™p t]mIp∂p:/ AXp-

sImbvXp Iq´p-∂-hs‚ ssI \nd-bp-∂n-√."I¿Ømhp \nßsf A\p-K-ln-°s´' F∂pw/

"I¿Øm-hns‚ \ma-Øn¬ Bio¿∆mZw' F∂pw/ hgn-t]m-°¿ Biw-kn-°-bn-√.

(Jmt\m-\m) Rß-fpsS I¿Øm-th, Rß-fpsS]m¿∞-\-bpsS kzcw ihn®v/ ZpjvS-\n¬ \n∂v Rßsfc£n-°-W-ta.

(k-¶o. 129) AKm-[-Øn¬ \n∂p Rm≥ \ns∂ hnfn-°p∂p:/ I¿Øm-th, Fs‚ i_vZw tIƒ°-W-ta./ Fs‚]m¿∞\ sNhn-s°m-≈-W-ta.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 145: Deivastudikal

289288 ssZhkvXpXnIƒ

(Jm-t\m-\m) \√-h\pw \oXn-am\pw Imcp-Wy-hm-\p-ambssZh-ta,/ \ns‚ Ir]-bm¬ Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.

]m]-ß-sf√mw \o Hm¿Øn-cp-∂m¬/ I¿Ømth,B¿°p c£-bp-≠mIpw?

Fs¥-∂m¬ ]m]-ß-fpsS tamN\w/ \ns‚ ]°¬\n∂m-Ip-∂ph-t√m.

I¿Øm-hn¬ Rm≥ ic-W-s∏-Sp∂p:/ Fs‚ ]Xo£Ahs‚ hmKvZm-\-Øn-em-Ip-∂p.

]`mXw ImØn-cn-°p∂ Imh¬°m-sc-t∏mse/Rm≥ \ns∂ ImØn-cn-°p∂p:/ Ckm-tbepw \ns∂ImØn-cn-°p-∂p.

Ah≥ Icp-W-bp-≈-h-\m-Wt√m:/ ]q¿Æ-ambc£bpw Ahs‚ ]°-em-Ip-∂p.

Ah≥ Ckm-tb-ens\/ AXns‚ ]m]-ß-fn¬\ns∂√mw c£n-°pw.

(Jm-t\m-\m) \√-h\pw \oXn-am\pw Imcp-Wy-hm-\p-ambssZh-ta,/ \ns‚ Ir]-bm¬ Rß-fn¬ I\n-b-W-ta.

(k-¶o. 130) I¿Øm-th, Fs‚ lrZbw Al-¶-cn-®n√:/IÆp-I-fn¬ Alw- mhw \ng-en-®n-√.

(Jm-t\m\m) Fs‚ I¿Øm-th, \ns∂ Rm≥ kvXpXn-°p-∂-Xn\pw/ \ns‚ \ma-Øn\p \µn- ]-d-bp-∂-Xn-\p-ambn/Fs∂ s]mSn-bn¬ \n∂p-b¿Ø-W-ta.

Fs‚ ]cn-[n-bn¬ Ihn™ Imcy-ß-fn¬ / Rm≥Hcn-°epw CS-s]-´n-√.

amXm-hns‚ aSn-bn-en-cn-°p∂ Ip™n-s\-t∏mse /Rm≥ Fs∂-Øs∂ hn\o-X-\m-°n.

Ckm-tb¬ C∂pw Ft∂°pw/ I¿Øm-hns\Bi-bn-°-s´.

(Jm-t\m-\m) Fs‚ I¿Øm-th, \ns∂ Rm≥ kvXpXn-°p-∂-Xn\pw/ \ns‚ \ma-Øn\p \µn ]d-bp-∂-Xn-\p-ambn/Fs∂ s]mSn-bn¬ \n∂p-b¿Ø-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Z‚g³ am¿) Fs‚ I¿Ømth, Rß-fpsS Nn¥-Isf Is≠-Øp-∂-h\pw, lrZ-b-hn-Im-c-ßsf ]cn-tim-[n-°p-∂-h-\pw, \nKq-V-c-l-ky-߃ shfn-hm-°p-∂-h-\pw,

\∑sb t]m’m-ln-∏n-°p-∂-h-\pw, Xs‚ Ir]-bmepw A\p-K-l-Ømepw BIm-ihpw qanbpw Ah-bn-ep≈ kI-e-hpw,krjvSn®p ]cn-]m-en-°p-∂-h-\p-amb \n\°p R߃kvXpXnbpw ]pI-gvNbpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpwka¿∏n-°p-∂p. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-ambk¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw(_nIo-tØm≥.. I¿Øm-hn¬ Rm≥ ZrV-am-bn...)

hgn-t]m-°¿ AXns\ Nhn´n saXn®p:

c£-I-\o-timtb,Zm£m-hm-Sn-bmbv/ Ckm-tb-ens\ \o,then-I-fm¬ c£n-X-am°nN°pw ÿm]n-®-Xn-\p-≈n¬^e-a-t\z-jn-s®-Ønb \ns∂tkh-I-scm-∂mbv Iqin®p`‡-P\w ˛ \ns∂ hmgvØo-Spw.

hnizm-k-an-√mØ k¥-Xn-Iƒ:

Poh≥ \¬IoSpwaninlm I¿Øm-th,/ \ns∂ hW-ßp-∂p.Iqin-®-hcmw Ckm-tb¬]pX-ÿm\w NqXm-Sn.hnizm-kn-Ifmw `‡¿°mbvk`-bn¬ \obn-t∂-Ip∂pAh-Imiw ˛ \nt∂m-sSm-sØ-∂pw.

\oXn-am-∑m¿°v A‘-Im-c-Øn¬ ]Im-i-ap-Zn®p:

hnÆn¬ \n∂-∂mƒa∂n-ep-Zn-®t√m/ D∂-X\mw kqcy≥.\ΩpsS ]m]w t]m°o-Sm≥KmKp¬Øm-bn¬ _en-bm-bn.Ihn-fn¬ G‰p XmU-\hpwXe-bn¬ ap≈-n≥ aIp-S-aXpwAh-s\∂pw ˛ kvXpXn-Iƒ ]mSo-Smw.

Ip™p-ß-tf, \n߃ h∂p tIƒ°p-hn≥:

amtΩm-Zo-km-bm¬\h-Po-h≥ t\Sm≥/ `mKy-an-b-∂-h-tc,anin-lm-X-∂p-∞m-\-Øn¬

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 146: Deivastudikal

291290 ssZhkvXpXnIƒ

]¶m-fn-I-fmbv Xo¿∂n-f-bn¬sh≈-Ømepw ]mh-\\mwdqlm-bmepw ho≠pw \mwanin-lm-bn¬ ˛ P∑w ssIs°m-≠p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:BZn-a-Pm-X-∑m¿,

k`-X≥ a°ƒ°m-bv,/ ]m¿∞-\-b¿∏n-°mw.saøpw \nWhpw `£-W-ambv\¬Ipw \mY≥ Iqin-X-\mbvP∑w \¬In Xncp-k-`-bn¬,]mh-\-cmIpw a°ƒ°m-bv,Ah-cn¬ \o ˛ F∂pw I\n-b-W-ta.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (Z‚g³ am¿) Fs‚ I¿Ømth, \ns‚ P\sØZpjvS-\n¬\n∂pw c£n-°-W-ta. \ns‚ AP-K-WsØ NXn-I-fn¬ hogmsX ImØp sIm≈-Wta. \ns‚ \masØ shdp-°p-Ibpw X≈n-∏-d-bp-Ibpw sNøp-∂-h-cn¬ \n∂pw \ns‚k`sb tamNn-∏n-°-W-ta. I¿Øm-th, \o amX-am-Ip∂pRß-fpsS i‡nbpw al-Øzhpw ]Im-i-hpw. kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 113) I¿Øm-hns‚ Zmk-tc, I¿Øm-hns\kvXpXn-°p-hn≥./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-hns‚ Zmk-tc, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/ Ahs‚ \maw ]Io¿Øn-°p-hn≥.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw/ I¿Øm-hns‚ \maw hmgvØ-s∏-´-Xm-I-s´.

kqtcym-Zbw apX¬ AkvX-abw hsc/ Ahs‚\maw ]pI-gvØ-s∏-S-s´.

I¿Ømhv F√m P\-X-I-sf-°mfpw i‡-\m-Ip∂p:/ BIm-i-Øn¬ Ahs‚ alØzw ]Im-in-°p-∂p.

ssZh-amb I¿Øm-hn\v ka-\mbn Bcp≠v?/ Ah≥D∂-X-Øn-en-cp-∂p-sIm≠v/ BIm-i-sØbpw qan-sbbpw ISm-£n-°p-∂p.

Ffn-b-hs\ s]mSn-bn¬ \n∂p-b¿Øp-∂p./ Zcn-Zs\Ipgn-bn¬ \n∂p Ib‰n/ ]`p-°-∑m-tcm-Sp-IqsS Ccp-Øp-∂p.

a°-fn-√mØ IpSpw-_n-\n°v/ Ah≥ ]m¿∏nSw\¬Ip-∂p./ Ip™p-ßsf \¬In Ah-cpsS lrZbwIpfn¿∏n-°p-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-epøm.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

\c-c-£-bv°mbv _en-bm-b-ht\ssZh-Ip-amcm I\n-b-W-sa-∂n¬.

\n≥ P\-amIpw AP-cm-insb \oXncp-c-‡-Øm¬ tamNn-X-cm-°n.

\n≥ Xncp-_-en-bm¬ t\Snb kpX-cn¬im¥n s]mgn-°m≥ I\n-b-Wta \o.

Xh-…o-hm-bm¬ c£nX k` \n≥im¥n-bn-ep-b-cm≥ hc-a-cp-f-W-ta.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbmSpwIqsS \n∂v, "I¿Øm-th, Rß-fn¬ I\n-b-Wta' (amd≥Fkvdmlw Asse≥) F∂t]-£n-°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: k¿∆-i-‡\pw \nXy\pw D∂-X-ß-fn¬ hkn-°p-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: A\¥amb kvt\l-Øm¬ Rßsf kvt\ln-°p-Ibpw Xs‚ ]Xn-Om-b-bm¬ Rß-fpsS hwisØ _lp-am-\n-°p-Ibpw sNbvX ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: hniz-kvX-\mb A_lmwhgn, \ns∂ kvt\ln-°p-∂-h¿°v F√m \∑-Ifpw hmKvZm\w sNøp-Ibpw anin-lm-bpsS ]Xy-£o-I-c-W-Øn-eqsS k`bv°v kzbw shfn-s∏-Sp-Øp-Ibpw sNbvX ssZhta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 147: Deivastudikal

293292 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Rß-fpsS hwi-Øns‚ \misØ Hcn-°epw BK-ln-°m-Ø-h\pw Xn∑-bpsS Ccp-fn¬\n∂pw amdn R߃kXy-Øns‚ ⁄m\-Øn-te°v hcm≥ BK-ln-°p-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: GI kjvSmhpw ]cn-]m-e-I\pw [h-f-]-Im-i-Øn¬hkn-°p-∂-h-\pamb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: F√m-‰n-s\bpw Ir]m-]q¿∆w `cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kvXpXn-°-s∏Sp-∂-h\pw `qan-bn¬Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-amb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ c≠m-asØ hc-hn¬ Rßsf hnP-bio-em-fn-X-cm-°p-Ibpw \ns‚Xncp-c-‡-Øm¬ hos≠-SpØ k`sb kam-iz-kn-∏n-°p-

Ibpw Rß-fn¬ I\n-hm-bn-cn-°p-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(a-Zvcmimbv°p apºp≈ ]m¿∞-\-Iƒ, t]Pv 47...)A„³ÓKÒg : aZvcmim : ]t_m-[-\ -KoXw(_-t…m-kv tI-t\... mKy-sa-gp-s∂mcp I\y-I-tb...)

skln-tbmt\, \o hne-]n°q\n≥ c£-I\o `qan-bn-en√Ahs\ Nn¥n-®-hn-cmaws\Sp-ho¿t∏msS Icbq \o. skln-tbm...

sN∂m-tb-t∏m¬ skln-tbm\pwI¿Øm-hn≥ sabv No¥ote?Ah-\psS c‡w Nn¥ote?Zmcp-W-anXp lm ! `oI-chpw. skln-tbm...

kmØm-\-h-scmSp sNm∂-Xp-t]m¬skln-tbm≥ kpX-c-s∂mcp-an-®p.tcmKw am‰m≥ h∂-hs\c£n-∏-hs\ \nc-kn-®p. skln-tbm...

BNm-cy-∑mcm \mfn¬]m]-I-S-߃ Xo¿t∏ms\sIme-sN-øm-\Wn tN¿∂t√mHmsd-t«-an¬ hn[n Xo¿∏m≥. skln-tbm...

tXm´-Øn¬ ]Wn sNbvX P\wap≈n≥ ap\-bmbv Xo¿∂t√m"Ch-\-h-Imin \ap-°n-hs\sIm√m'sa∂pZvtLm-jn-®p. skln-tbm...

apd-hnfn ]oi-cp-b¿Øp∂p"Iqin-°-hs\ Iqin°q'Poh≥ \¬Im≥ h∂-hs\_en-ar-K-am°nØo¿Øo-Sm≥. skln-tbm...

aninlm Nn¥nb c‡-Øm¬Xncp- ` Poh≥ ssIs°m≠p…ohm Poh-∂p-d-hn-S-ambvCkm-tbtem arXn-bm¿∂p. skln-tbm...

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 148: Deivastudikal

295294 ssZhkvXpXnIƒ

Im¿Ωn: (A‘³dg±² jM±²cÓ@±² Beml≥ a¬°m) IcpW \nd™cmPmhpw kI-e-Øn-s‚bpw \mY-\p-amb Rß-fpsS ssZh-ta, Rß-fpsS hwi-Øns‚ klm-b-Øn\pw kt¥m-j-Øn-\p-ambn ]Imiw ]c-Øp-hm≥ kqcy-Nµ \£X Pme-ßsf Iao-I-cn-®n-cn-°p∂ \ns∂ \nc-¥cw kvXpXn-°p-hm\pw Bcm-[n-°p-hm\pw G‰p ]d-bp-hm\pw R߃ IS-s∏-´-h-cm-Ip-∂p. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-ambk¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 106) I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/ Fs¥-∂m¬ Ah≥ \√-h-\m-Ip-∂p./ Ahs‚ ImcpWyw A\-¥-am-Ip-∂p.kaq: (c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, ]m]w sNøp-Ibpw/ Xß-fpsS ]hr-Øn-I-fm¬ \ns‚ \masØ £X-s∏-Sp-Øp-Ibpw tIm]n-∏n-°p-Ibpw sNbvX/ \ns‚ Zmk-cpsS ]m]-߃ tamNn-°-Wta;/ \ns‚ Ir]-bm¬ Ah-cn¬ I\n-b-W-ta.

I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/ Fs¥-∂m¬ Ah≥\√-h-\m-Ip∂p:/ Ahs‚ ImcpWyw A\-¥-am-Ip-∂p.

I¿Øm-hns‚ A¤p-X-Ir-Xy-ß-sf√mw/ B¿°phnh-cn-°p-hm≥ Ignbpw?/ Ahs‚ A]-Zm-\-߃ BcpIo¿Øn°pw?

Ahs‚ Iev]-\-b-\p-k-cn-°p-∂hcpw/ Ft∏mgpw\oXn sNøp-∂-hcpw/ `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

\ns‚ P\-amb Rß-fn¬ ]km-Zn®v/ Rßsf A\p-K-ln-°-Wta:/ Rßsf kµ¿in®p ]cn-]m-en-°-W-ta.

\o Xnc-s™-Sp-Ø-h-sc√mw/ sFiz-cy-ap-≈-h-cmbn°mWp-hm≥/ R߃°n-S-bm-I-s´.

\ns‚ P\-ß-fpsS B\-µ-Øn¬/ Rßfpw ]¶p-sIm-≈-s´.

Ah¿ \ns‚ Ah-Im-i-am-Ip∂p:/ Ah-tcm-Sp-IqsSRßfpw \ns∂ ]pI-gvØ-s´.

Rß-fpsS ]nXm-°-∑m-sc-t∏mse/ Rßfpw ]m]wsNbvXp t]mbn.

Rß-fpsS Zpjv]-hr-Øn-I-fm¬/ ssZhsØR߃ tZmln-®p.

CuPn-]vXnse A¤p-X-Ir-Xy-ß-sfm∂pw/ Rß-fpsS ]nXm-°-∑m¿ Kln-®n√;/ \ns‚ Ir]m-[nIyw Ah¿Ku\n-®n-√.

sN¶-S-ens‚ Ic-bn¬ h®v/ Ah¿ ssZhsØFXn¿Øp.

F¶nepw Xs‚ Xncp-\m-asØ Hm¿Øv/ Ah≥Ahsc c£n®p:/ Aßs\ Xs‚ i‡n shfn-s∏SpØp-Ibpw sNbvXp.

Ah≥ Iev]n® £W-Øn¬/ sN¶-S¬ Hcp Ic-bm-bn-Øo¿∂p.

Ic-bn-eqsS F∂-hÆw/ IS-en-eqsS Ah≥ Ahsc\bn-®p.

iXp-°-fpsS Ic-ß-fn¬ \n∂v/ Ah≥ Ahscc£n-®p.

]oU-I-cpsS ]nSn-bn¬ \n∂v/ Ah≥ Ahsc tamNn-∏n-®p.]oU-Isc sh≈w hngp-ßn-°-f™p:/ Ah-cn¬

Bcpw Ah-ti-jn-®n-√.At∏mƒ Ah¿ Ahs\ hniz-kn®p:/ Ahs‚

kvXpXn-Iƒ ]mSp-Ibpw sNbvXp.Ah¿ ]ns∂bpw ssZhsØ ad∂p:/ Ahs‚ D]-

tZ-i-߃ Ah-K-Wn-®p.acp-`q-an-bn¬ h®v Ah¿ ]m]w sNbvXp:/ Ac-Wy-

Øn¬ h®p ssZhsØ ]co-£n-®p.Ah-cpsS BKlw km[n-®p-sIm-SpØv/ Ahsc

Ah≥ kwXr-]vX-cm-°n.F¶nepw ]mf-b-Øn¬ h®p ho≠pw/ aqi-tbmSv

Ah¿ iWvT IqSn.]cn-ip-≤-\mb Al-tdm-s\-Xn-cmbpw/ Ah¿ Ie-l-ap-

≠m-°n.`qan ]nf¿∂p ZmYms\ hngpßn:/ A_o-dm-ans‚

kwL-sØbpw aqSn-°-f-™p.Ah-cpsS kaq-l-Øn¬ Xo∏n-Sp-Ø-ap-≠mbn:/ A·n-

Pzme ZpjvSsc Zln-∏n-®p.tlmdo-_n¬ h®v Ah¿ Imf-°p-´nsb D≠m°n:/

B hnK-lsØ Ah¿ Bcm-[n-®p.Ah¿ al-Øz-ta-dnb I¿Øm-hns\/ ]p√p Xn∂p∂

Imfbv°v ka-\m-°n.CuPn-]vXn¬ h®v A¤p-X-Ir-Xy-߃ sNøp-I-bpw,/

Xßsf tamNn-∏n-°p-Ibpw sNbvX I¿Øm-hns\/ Ah¿ ad∂pIf-™p.

lmans‚ tZiØp h®v / A¤p-X-Ir-Xy-߃ sNbvX-hs\/ Ah¿ hnkva-cn-°p-Ibpw sNbvXp.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 149: Deivastudikal

297296 ssZhkvXpXnIƒ

sN¶-S-en¬ h≥Im-cy-߃ ]h¿Øn-®-hs\/ Ah¿ad∂p If-™p.

Xm≥ Ahsc \in-∏n-°p-sa∂v/ Ah≥ Acp-fn-s®-bvXp.F∂m¬ Ah≥ Xnc-s™-Sp-Ø-h-\mb aqti/ Ah-

cpsS a≤yÿ-\mbn h∂p.At±lw Ahs‚ tIm]w ian-∏n®p:/ AXn-\m¬

Ah-\-hsc \in-∏n-®n-√.A`n-Im-ay-amb B \mSv At±lw Dt]-£n®p:/ At±-

l-Øns‚ hm°v Ah¿ hniz-kn-®n-√.IqSm-c-ß-fn-en-cp∂v Ah¿ ]ndp-]n-dpØp:/ I¿Øm-

hns\ Ah¿ A\p-k-cn-®n-√.hnPm-Xo-b-cpsS CS-bn¬ Ahsc \in-∏n-°phm≥/

Ah≥ Ic-ap-b¿Øn.Ah-cpsS k¥m-\-ß-sf-sb√mw/ NnX-dn®p If-bp-

hm≥ Xocp-am-\n-®p.cmPym-¥-c-ß-fn¬ h®v Ahsc \in-∏n-°p-sa∂v/

Ah≥ i]Yw sNbvXp.Fs¥-∂m¬ s]tbm-dns‚ hnK-l-ßsf/ Ah¿

ssZh-ambn Bcm-[n-®p.acn-®-h¿°p≈ _en-h-kvXp-°sf/ Ah¿ £n-°p-

Ibpw sNbvXp.C]-Im-c-ap≈ ]hr-Øn-I-fm¬ / Ah¿ Ahs\

tIm]n-∏n-®p.Ah-cpsS hnK-l-߃sIm≠v/ Ahs\ tcmjm-Ip-

e-\m-°n.AXn-\m¬ _m[-bv°v A-hsc hnt[-b-cm°n:/

F∂m¬ ]n\-lkv Ah¿°p-th-≠n ]m¿∞n-°p-Ibpw,/X∑qew _m[ Ah-km-\n-°p-Ibpw sNbvXp.

AXv F∂pw P\-ß-fpsS CS-bn¬/ At±-l-Øns‚t\´-ambn Icp-X-s∏-´p.

saco_m Pem-i-b-Øn¬ h®v/ ho≠pw Ah¿ Ahs\tIm]n-∏n®p/ Ah¿ aqew aqtibv°pw \mi-ap-≠m-bn.

Ah¿ At±-l-Øns‚ a\- ns\ thZ-\n-∏n®p:/At±lw Xs∂ AXp kqNn-∏n-°p-Ibpw sNbvXp.

I¿Øm-hns‚ Iev]\ D≠m-bn-cp-∂n´pw/ hnPm-Xo-bsc Ah¿ Hgn-hm-°n-bn-√.

Ah¿ hnPm-Xo-b-tcmSp Ie¿∂v/ Ah-cpsS I¿Ω-߃ A`y-kn-®p.

Ah-cpsS hnK-l-ßsf Ah¿ Bcm-[n®p:/ AXvCS¿®bv°v CS-bm-hp-Ibpw sNbvXp.

Xß-fpsS ]pX-∑m-scbpw ]pXn-am-scbpw Ah¿ ]nim-Np-°ƒ°p _enIgn®p:/ Ah¿ If-¶-an-√mØ c‡w Nn¥n.

Xß-fpsS ]pXo-]p-X-∑m-cpsS c‡w/ Iv\m\nse_nw_-߃°v Ah¿ _en-b¿∏n-®p.

c‡w sIm≠p \mSp aen-\-ambn:/ Xß-fpsS]hrØn-I-fm¬ Ahcpw Aip-≤-cm-bn.

AXn-\m¬ I¿Ømhp tIm]n®p:/ Ah≥ kz¥wh’-esc shdp-°p-Ibpw/ hnPm-Xo-b¿°v Ahsc Gev]n®psImSp-°p-Ibpw sNbvXp.

Aßs\ Ah-cpsS sshcn-Iƒ/ Ah-cpsS `c-W-I¿Øm-°-fmbn:/ iXp-°ƒ Ahsc ASn-a-I-fm-°n.

]e ]mhiyw Ahsc Ah≥ c£n®p:/ F¶nepwXß-fpsS ZpjvSX aqew/ Ah¿ Ahs\ shdp-∏n-®p.

]m]w sNbvXv Ah¿ A[x-]-Xn®p:/ F¶nepw IjvS-∏m-Sn¬ Zb tXm∂n/ Ah≥ Ah-cpsS ]m¿∞\ tI´p.

Xs‚ DS-ºSn aqew IcpW tXm∂n/ Ah≥ Ahsc\bn-®p.

RßfpsS ssZh-amb I¿Øm-th,/ Rßsf c£n-°-W-ta.

hnPm-Xo-b-cpsS CS-bn¬ \n∂v/ Rßsf hnfn®pIq -W-ta.

Aßs\ \ns‚ \maw Io¿Øn-°p-hm≥ R߃°n-S-bm-Is´:/ \ns‚ kvXpXn-bn¬ R߃ A`n-am-\n-°-s´.

Ckm-tb-ens‚ ssZh-amb I¿Ømhv/ Fs∂∂pwhmgvØ-s∏- -h-\m-Ip-∂p.

BtΩ≥, BtΩ≥ F∂v/ F√m P\-ßfpw DZvtLm-jn-°-s´.

(Jm-t\m-\m) I¿Øm-th, ]m]w sNøp-I-bpw,/ Xß-fpsS ]hr-Øn-I-fm¬ \ns‚ \masØ £X-s∏-Sp-Øp-IbpwtIm]n-∏n-°p-Ibpw sNbvX/ \ns‚ Zmk-cpsS ]m]-߃tamNn-°-Wta:/ \ns‚ Ir]-bm¬ Ah-cn¬ I\n-b-W-ta.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.

aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 150: Deivastudikal

299298 ssZhkvXpXnIƒ

A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

I¿Øm-th, \n∂n¬ Rm≥ ic-W-s∏´p:

\mYm, \n≥ Xncp …ohm-bn¬R߃ e÷n-°n-t√Xpwi‡n-b-Xn¬ \ns∂m-gp-Ip-∂p.bqZ-∑mcpw P\-X-Ifpw…ohmsb \nµn-°p∂pF∂m-e-Xns\ \in-∏n-°m≥Ign-hn-√m¿°pw \n›-b-amw.bqZ-P-\-߃ NnX-dn-t∏mbvP\-X-I-fp-∂Xn t\SoemAh-c-Wn-tN¿∂p-ZvtLm-jn∏q"…ohm hnP-b-hn-cm-Pn-X-ambv'.

\n∂n¬ ]Xymi hbv°p-∂-h¿ e÷n-°m-\n-S-bm-In√:

aninlm Iqin-X-\m-b-t∏mƒAh-t\m-sSm∏w Ccp-h-ihpwCcp I≈-∑m¿ Iqin-X-cm-bv."I¿Ømth \n≥ cmPy-Øn¬Fs∂-bp-tam¿°W'sat∂mXn]dp-Zo-kmbpw HSp-hn-sem-cmƒtamjvSn-s®-∂-Xp-a-¤p-X-ta.\mYm Rß-fp-a-h-s\m∏wssZhm-fl-P-\n-h-s\-∂n-t∏mƒG‰p ]d™p hW-ßp∂pkz¿§w tN¿°pI Rß-sfbpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

tNmc-∑m-cpsS a≤y-Øn¬\c-c-£-Is\ hn√-∑m¿sh√p hnfn-®-]-am-\n®p:"XnZn\w sIm≠o-bm-e-bhpw\h-am-°n-Sp-sa-∂-cp-fnb \ossZhm-fl-P-\m-sW-∂m-In¬Iqin¬ \n∂p-an-dßn hcq.'hn\-bm-\zn-X-\mbv …ohm-bn¬arXn ]q≠-h\mw \ns∂-bnXmR߃ \an®p hW-ßp∂pI\n-thm-Sn-h-sc-tbm¿°-W-ta.

(I-cp-Wm-\n-[n-bmw..., s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 86) I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞-\-bv°p-Ø-c-a-cp-f-Wta;/ Fs¥-∂m¬ Rm≥ Ah-i\pw Zcn-Z-\p-am-Ip-∂p./lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞-\-bv°p-Ø-c-a-cp-f-Wta;/ Fs¥-∂m¬ Rm≥ Ah-i\pw Zcn-Z-\p-am-Ip-∂p.

\√-h-\mb ssZh-ta,/ Fs‚ Bflm-hns\ c£n-°-Wta;/ \ns‚ Bin-Xs\ ]men-°-W-ta.

I¿Øm-th, Fs∂ A\p-K-ln-°-Wta;/ \nXyhpwRm≥ \nt∂mSp ]m¿∞n-°p-∂p.

Fs‚ Bflm-hns\ kt¥m-jn-∏n-°-Wta;/ \ns‚]°-te°p Rm≥ IÆp-I-fp-b¿Øp-∂p.

I¿Øm-th, \o \√-h-\m-Ip∂p;/ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p-∂-h¿s°√mw/ \o klmbw sNøp-∂p.

I¿Øm-th, Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-Wta;/ k¶-S-Im-eØp Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t∏mƒ/ \o Fs‚ ]m¿∞\tI´p-h-t√m.

I¿Øm-th, \o AZzn-Xo-b-\m-Ip∂p;/ \ns‚ ]hr-Øn-Ifpw AXp-ey-ß-fm-Ip-∂p.

\o krjvSn® F√m P\-Xbpw/ \ns∂ h∂v Bcm-[n°pw;/ \ns‚ \masØ kvXpXn-°p-Ibpw sNøpw.

Fs¥-∂m¬ \o hen-b-h-\m-Ip∂p;/ \o amXwA¤p-X-Ir-Xy-߃ sNøp-∂p.

I¿Øm-th, \ns‚ hgn Fs∂ ]Tn-∏n-°-Wta;/At∏mƒ Rm≥ \oXn-am-\mbn Pohn°pw;/ \ns‚ `‡-sc-∏‰n kt¥m-jn-°p-Ibpw sNøpw.

lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ kvXpXn°pw;/ Xncp-\m-asØ Rm≥ F∂pw ]pI-gvØpw.

Fs¥-∂m¬, \o Fs∂ klm-bn®p;/ ac-W-K¿Ø-Øn¬ \n∂v Fs∂ c£n-®p.

ZpjvS-∑m¿ F\n-s°-Xn-cmbn \nc∂p:/ i‡-∑m-cpsSkaqlw/ Fs‚ Pohs\ tXSn-h-cp-∂p.

Ah-cmcpw \ns∂-∏‰n Nn¥n-°p-∂n√;/ \o hniz-kvX\pw Imcp-Wy-hm-\p-am-Wt√m;/ Zbm-hm-cnt[, Fs∂ A\p-K-ln-°-W-ta.

\ns‚ Zmks\ i‡n-s∏-Sp-Ø-Wta;/ \ns‚ Zmkn-bpsS ]pXs\ c£n-°-W-ta.

I¿Øm-th, \ns‚ kvt\l-Øns‚ AS-bm-f-߃/\o F∂n¬ ]Xn-°-W-ta.

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 151: Deivastudikal

301300 ssZhkvXpXnIƒ

\o Fs∂ klm-bn-®m-iz-kn-∏n-°p-∂XpI≠v/ Fs‚hntcm-[n-Iƒ e÷n-°-s´.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.

(Jm-t\m-\m) "\ns‚ cmPy-Øn¬ Fs∂bpw Hm¿°-Wta'/ \√ I≈≥ hn\o-X-\mbn A¿∞n-®p./ \ns‚ImcpWyw ]Im-in-X-am-Ip∂ Zn\-Øn¬/ \nt∂m-Sp-IqsSaW-h-d-bn¬ ]th-in-°p-∂-Xn\pw/ \ns∂ ]mSn kvXpXn-°p-∂-Xn\pw/ Fs∂ tbmKy-\m-°-W-ta.

\n¿Ω-e-bmb k`-tb,/ Xs‚ hn\-b-Øm¬ \ΩpsShwisØ Zb-\o-b-amb hogvN-bn¬ \n∂p-b¿Øp-Ibpw/Xs‚ …ohm-bm¬ sX‰nepw ac-W-Ønepw ]nim-Nnepw\n∂pw kzX-¥-am-°p-Ibpw sNbvX/ \ΩpsS c£-I-\mbCutimanin-lmsb ]mSn kvXpXn-®mepw!

Rß-tfm-Sp≈ kvt\l-Øm¬ ]oU-Iƒ kln®v…ohm-bn¬ acn-°p-Ibpw/ Rß-fpsS hwiw kzbw Gs‰-SpØ in£m-hn-[nsb C√m-Xm-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb,/ \ns‚ Bcm-[-Isc F√m h©-\-I-fn¬ \n∂pw/ \ns‚…ohm-bm¬ c£n-°-W-ta.

aqti Ip™m-Sns‚ c‡-Øm¬/ Ckm-tb¬ P\-Ønse BZy-Pm-Xsc c£n®p;/ aninlm kz¥w c‡-Øm¬temIsØ apgp-h≥ c£n®p;/ hcp-hn≥, kz¿§ob KW-ß-tfmSp tN¿∂v \ap°v Ahs\ kvXpXn-°mw.aviw: lt√-epøm, lt√-ep-øm, lt√-epøm

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

\c-hw-isØ aninlm hgn-bmbvkrjvSn-®-hs\ ]mSn hWßmw.

c£-bp-ap-bncpw aninlm hgn-bmbvX∂-h-s\∂pw kvtXmXw ]mSmw.

XnXz-Øn≥ hn⁄m\w a¿Xy\p\evInb \mYs\ hmgvØn-∏m-Smw.

hN\w ssZhw XmX-\n¬\n∂pwPmX≥; \c-\mbv cq]w ]q≠p.

\n≥ kvXpXn, c£-I\mw anin-lm-tb,R߃ ]mSn-Sp-sa-t∏m-gp-sa-∂pw.F¶¿Øm : teJ\w Kem-Øn. 2:17˛3:14

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbmSpwIqsS \n∂v, "I¿Øm-th, Rß-fn¬ I\n-b-Wta' (amd≥Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth Rßfn¬ I\nbWta”F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ]h-N-\-ß-sf√mw ]q¿Øn-bm-°n-s°m≠p Rß-fpsSXn∑-Isf]Xn hn\o-X-\m-°-s∏-Sp-Ibpw Rß-fpsS c£-bv°mbn ]oU-Iƒ kln-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ Ir]-bm¬ kzbw XmgvØp-Ibpw Rßsf]XnXs∂ Iqin-®-h-cn¬ \n∂pw \nµ-\-ßfpw A[n-t£-]-ßfpw kln-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ …ohm-bm-Ip∂ cY-Øn¬ \n∂pw kXy-Øns‚hN-\hpw \oXn-bpsS hn\-bhpw Rß-fpsS kz`m-h-Øn¬Xfn-°pIbpw Aßs\ Hu≤Xyw \nd™ kmØms‚sIWn-Isf XI¿°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw:. X∂n¬ Gev]n® BWn-I-fpsS apdn-hp-I-fm¬, Rß-fpsS hwi-Øns‚ iXp-°-fmb kmØms‚ t]cW hgnRß-fn-ep≠mb ]m]-am-Ip∂ apdn-hp-Isf kpJ-s∏-Sp-Ønbanin-lmtb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]oUm-k-l-\-th-f-bn¬ krjvS-Pm-e-ßsf Cf-°p-Ibpw Ah-bpsS mh-t -Z-Øm¬ Xs∂ kvXpXn-°p-hm≥aSn ImWn® _p≤n-bp≈ krjvSn-Isf iIm-cn-°p-IbpwKmKp¬Øm-bnse Xs‚ _en-b¿∏-W-th-f-bn¬ AhscA‘-Im -c -Øn -em -°p -Ibpw sNbvX anin -lmtb,

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 152: Deivastudikal

303302 ssZhkvXpXnIƒ

(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]m¿iz-Øn¬ ]Xn® Ip¥-Øm¬ ]dp-Zo-km-bnse hmƒ \o°w sNøp-Ibpw BZ-Øn\pw k¥-Xn-Iƒ°pw kz¿§-cm-Py-Øn¬ Ah-Imiw Xpd∂p sImSp-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ hnem-hn¬ \n∂pw ]pd-s∏´ c‡-Ømepw Pe-Ømepw Rß-fn-ep≈ \ns‚ ]Xn-Om-b-bn¬ R߃ hcp-Øn-h® ]m]-Øn-s‚bpw Zpjv]-hr-Øn-I-fp-sSbpw If¶wIgpIn ip≤o-I-cn-°p-Ibpw, Aßs\ ]m]-hn-tam-N-\-c-lkyw Dd-∏m-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ac-W-Øns‚ Bÿm-\-amb \c-I-Øns‚ ASn-Ø-d-Iƒ Cf-°p-Ibpw Aßs\ BZ-Øns‚ k¥-Xn-Iƒ ]g-bXpw Zpjn-®-Xp-amb ]gw Xp∏n-°-f-bp-∂-Xn\pw ]Xym-i-bpsS Poh≥ Bkz-Zn-°p-∂-Xn\pw CS-bm-°nb anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ …ohm-bm¬ kmØm-s\bpw Ahs‚ ku[-ß-sfbpw -\in-∏n-°p-Ibpw F√m P\-ß-sfbpw kXy-ssZ-h-Øns‚ Bcm-[-\-bn-te°v BI¿jn-°p-Ibpw sNbvXanin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]oUm-\p- -h-Øn-s‚bpw ac-W-Øn-s‚bpw D∞m-\-Øn-s‚bpw cl-ky-߃ R߃°p \evIp-I-bpw, B≠p-tXmdpw Ah BtLm-j-ambn sIm≠m-Sp-∂Xp hgn, kz¿§-cm-Py-Øn¬ R߃°mbn Hcp-°n-bn-cn-Ip∂ B\-µ-Øns‚ap∂m-kzm-Z\w Xcn-Ibpw sNøp∂ anin-lmtb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ Ir]-bm¬ kI-e-sØbpw `cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kz¿§-hm-kn-I-fm¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h-\pw, qan-bn¬, \ns‚ D∞m-\-Øm¬ \ho-I-cn-°-s∏´ qhm-kn-I-fm¬ Bcm-[n-°-s∏-Sp-∂-h-\p-amb anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ ]oUm-k-l-\-Øm¬ ac-WsØ \o ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-IbpwkmØms‚ ASn-a-Ø-Øn¬ \n∂pw Rß-fpsS hwisØc£n-°p-Ibpw sNbvXp. \ns‚ …ohm-bm-Ip∂ Aaq-ey-ambAS-bm-f-Øm¬ \ns‚ Bcm-[-Isc kwc-£n-°p-IbpwRß-fpsS ta¬ Icp-W-bm-bn-cn-°p-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(]m¿∞\, s]mXp-Iaw t]Pv 47...)

@ÓM„±²J Ó³ : Jmem Zvildm: shfp-∏m≥Ime P]w(cm-hn-se 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 113, t]Pv 290...

henb i\n : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 153: Deivastudikal

305304 ssZhkvXpXnIƒ

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 19sXivs_m-lvvØm : (seenbmbnteXv, t]Pv 300...)

Imtdm-kqkm : (seenbmbnteXv, t]Pv 283...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: F√m-h-scbpw kº-∂-cm-°p∂ henb \nt£-]m-e-bhpw i‡n-s∏-Sp-Øp∂ ]Xym-i-bpw, X∂n¬ A`bwtXSp-∂-hsc hnizm-k-Øn¬ Dd-∏n-°p-∂-h\pw Xs‚ Bcm-[-I-cpsS \nc-¥c klm-b-hp-amb ssZh-ta, \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p. \ns‚ GI-Pm-X\pw \nXyw Pohn-°p-∂-h-\p-amb anin-lm-bpsS ASbmf-amb …ohm-bpsSi‡n-bm¬ cl-kyhpw ]c-ky-hp-amb F√m A]-I-S-ß-fnepw\n∂v Rßsf c£n-°-W-ta. h‰mØ Dd-hn-Shpw \nc-¥-c-ambn Zm\-߃ \¬Ip-∂-h\pw \o amX-am-Wt√m; Zmcn-Zy-Ømepw Akp-J-ß-fmepw ]c-kv]c hntZz-j-ØmepwNXn-bmepw h©-\-bmepw sX‰n-≤m-c-W-I-fmepw he-bp∂Rß-fpsS hwi-Øn\v …ohm-bm-Ip∂ Pohs‚ AS-bm-f-Øm¬ im¥nbpw kam-[m-\hpw ssIhcs´. Rß-fpsSI¿Øm-hmb ssZh-ta, c£-I-\mb aninlm Xs‚ ac-W-Ømepw D∞m-\-Ømepw ÿm]n-®p-d-∏n® kXyw temIwapgp-h≥ kzoI-cn-°-s∏-Ss´; AXn-s\-Xn-cmbn i_vZn-°p-∂-hsc t\cmb ]mX-bn-te°p sIm≠p-h-c-W-ta. Aßs\krjvS-Pmew apgp-h≥ c£-I-\mb anin-lm-bn¬ \n\°pwdqlm-ZvJp-Zvim°pw F√m ka-bhpw kvXpXnbpw Bcm-[-\bpw \µn-bp-a¿∏n-°p-hm-\n-S-bm-I-s´. Xs‚ \∑-bm¬ ]Im-isØ krjvSn-®-h\pw ssZhn-I-⁄m-\-Øm¬ A‘-Im-csØ Ia-s∏-Sp-Øp-∂-h-\pw, kz¿§ob uan-I-K-W-߃°vAKm-ly\pw kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k-¶o. 100) `qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-

hn≥ / (Jm-t\m-\m) ]Im-i-Zm-Xm-hmb I¿Øm-th,\n\°p R߃ kvXpXn ka¿∏n-°p-∂p.

(Hm-\o-km -Zvk]m hsc s]mXp-I-aw, t]Pv 49...)

@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mX KoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

Rm≥ Fs‚ I¿Øm-hns\ F∂pw hmgvØpw:kvXpXn-Iƒ°¿l-\-h≥ ˛ ]oUm-k-l\-Øm¬,Ipcn-in≥ _en-bmepw ˛ c£n-®m-Z-sØ.

P\-X-Itf ,\nß-fnXp ihn-°p-hn≥:

X≥ Xncp-_-en-bm-te- ˛ -\o°w sNøp∂pCkm-tb-ens‚ ˛ _-en-Iƒ \nt»-jw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

A∂m s]k-lm-bn¬-˛-Ip-™m-Sn≥ c‡-Øm¬c£n-X-cm-b-h-sc-˛-an-inlm c£n-∏q.

BZnapX¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

acp-`q-hn¬ k¿∏w ˛ Ahsc c£n®pCt∂m …ohm-bm¬-˛-c-£n-X-sc-√m-cpw.

P\-ß-sf√mw BtΩ≥, BtΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°s´:

c£n-X-sc-√mcpw ˛ H∂mbv ]mSs´…ohm X≥ kvXpXn-Iƒ-˛-C∂o ]qPy-Zn-t\.

(]p-e-cn-]-`-bn¬... s]mXp-I-aw, t]Pv 54...)aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, krjvSn-I-sf√mw \ns‚ BK-a\wImØn-cn-°p-∂p. kz¿§-am-Ip∂ Hmsds«Øv \ns‚ hnip-≤-tcmSpIqsS \nXym-\-µ-a-\p-`-hn-°p-hm≥ Rßsf A¿l-cm-°-Wta. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-ambk¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Cutim \mY≥, aq∂p _me-Io¿Ø\w, s]mXp-I-aw, t]Pv 55...)

(aq∂p _me-∑m-cpsS Io¿Ø-\-Øn-\p≈ "XdvB' s]mXp-I-a-Øn-teXp Xs∂.)aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ ]oUm-\p- -h-sØ-°p-dn®p [ym\n-°p-Ibpw ac-WsØ BtLm-jn-°p-Ibpw sNøp∂ \ns‚

henb i\n : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 154: Deivastudikal

307306 ssZhkvXpXnIƒ

Bcm-[-I-cmb Rßsf D∞m-\-Øns‚ ]Xo-£-bn¬ B\-µn-∏n-°-W-ta. \ns‚ AS-bm-f-amb …ohm R߃s°∂pwXmßpw XW-ep-am-bn-cn-°-s´. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm,Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oIvl-∂m-\m... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

D∞m-\-Øn¬ kn≤-∑m-c-h¿t\Spw `mKyw \ne\n∂o-Spw.

Iqin-X-s\∂pw ku`m-Ky-Øn≥\n›n-X-amtbmc-S-bmfw Xm≥.

X≥Xn-cp-_-en-bm¬ \ΩpsS c£km[n-®-hs\ hµn-®o-Smw.

BSn-∂n-S-b≥ DØ-a-ssh-Zy≥Poh≥ \¬In taj-߃°m-bv.

c£-I-\mIpw D∂-X-\mYmI\n-hn¬ ]m]w ambv®o-S-W-ta.

_mhmbv°pw XncpkpX\pw ]mh-\˛dqlmbv°pw kvXpXn-sb-∂pw, BtΩ≥.

(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 60...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...k¶o¿Ø\w: 17, t]Pv 276...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 20(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)

sXivs_m-lvvØm : (k]mbnteXv, t]Pv 306...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

AXyp-∂-X-ß-fn¬... kz¿§-ÿ-\m-b... F∂nh (t]Pv 23...) ]mSp-Itbm sNm√p-Itbm sNøp-∂p.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (@Ó‚Ó„ @ÓLO²k AT³\²…g aninlm \plvdm ivdmdm) kXy-]-Im-ihpw ]nXm-hn¬ \n∂p≈ tXP- p-amb anin-lm-tb, Rß-fpsS hwi-Øns‚ \ho-I-c-W-Øn\pw c£bv°pw th≠n,Rß-fn¬ \n∂p≈ BZy-Pm-X-\mbn \o temI-Øn¬ ]Xy-£-s∏-Sp-Ibpw ]oU-Iƒ kln®p acn-°p-Ibpw aq∂mw \mƒDbn¿sØ-gp-t∂¬°p-Ibpw sNbvXp. \n\°p R߃kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpwka¿∏n-°p-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 118:19) lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n°p-∂p./ I¿Ømth,˛ F\n-°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta./ Rm≥ \ns‚ \nb-a-߃ A\p-k-cn-°pw./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p/ I¿Øm-th, F\n-°p-Ø-c-a-cp-f-W-ta./ Rm≥\ns‚ \nb-a-߃ A\p-k-cn-°pw.

Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p∂p/ \o Fs∂ c£n-°-Wta/ Rm≥ \ns‚ Iev]-\-Iƒ ]men-°pw.

cmhnse DW¿∂v Rm≥ ]m¿∞n-°p-Ibpw/ \ns‚hN\w ImØn-cn-°p-Ibpw sNbvXp.

\ns‚ Iev]\-I-sf-∏‰n [ym\n-°p-hm≥/ DZ-b-Øn\paptº Rm≥ Fgp-t∂-‰p.

Imcp-Wy-]q¿∆w Fs‚ ]m¿∞\ tIƒ°-W-ta./\ns‚ \nb-a-Øm¬ Fs∂ c£n-°-W-ta.

A\ym-b-ambn Fs∂ a¿±n-°p-hm≥/ iXp-°ƒ ASp-Øn-cn-°p-∂p./ Ah¿ \ns‚ Iev]\ A\p-k-cn-°p-∂n-√.

I¿Øm-th, \o Fs‚ ASp-Øp-≠t√m/ \ns‚ \nb-a-߃ \oXn-bp-‡-am-Ip-∂p.

\ns‚ Iev]\-I-sf-∏‰n [ym\n-°p-hm≥/ DZ-b-Øn\paptº Rm≥ Fgp-t∂-‰p.

\ns‚ Iev]\-I-sf-∏‰n t\csØ Rm≥ Adn-™p./Fs¥-∂m¬ A\m-Zn-bnte \obh Ia-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p.

(k-¶o. 118:20) Fs‚ IjvS-∏m-Sp-I-fn¬ Aenhp tXm∂n/\o Fs∂ c£n-°-Wta:/ Rm≥ \ns‚ \nbaw ad-∂n-√-t√m.

Fs∂ klm-bn®p ]men-°-Wta:/ hmKvZm-\-]-ImcwFs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

ZpjvS-∑m-cn¬ \n∂p c£ AI-∂n-cn-°p∂p:/ Fs¥-∂m¬ Ah¿ \ns‚ Iev]\ Ku\n-®n-√.

I¿Øm-th, \ns‚ kvt\lw A\-¥-am-Ip∂p/ \ns‚hn[n-I-fm¬ Fs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

henb i\n : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 155: Deivastudikal

309308 ssZhkvXpXnIƒ

]ecpw Fs∂ ITn-\-ambn a¿±n®p:/ F¶nepw \ns‚]am-W-Øn¬ \n∂v/ Rm≥ Hcn-°epw hyXn-N-en-®n-√.

ZpjvS-∑m¿ Fs‚ ZrjvSn-bn¬s∏´p:/ Ah¿ \ns‚Iev]\ ImØn-cp-∂n-√.

F\n°v AXv ]nbw-I-c-am-sW∂v/ \o Adn-bp-∂p-≠t√m:/ Imcp-Wy-]q¿∆w Fs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

\ns‚ hm°p-I-sf√mw kXyhpw/ \ns‚ hn[n-Iƒimiz-X-hp-am-Ip-∂p.

(k-¶o. 118:21) ]`p-°-∑m¿ AIm-c-W-ambn Fs∂a¿±n®p:/ F¶nepw Rm≥ \ns‚ ]am-WsØ `b-s∏-´p.

henb \n[n In´n-b-h-s\-t∏mse/ Rm≥ \ns‚hmKvZm-\-Øn-em-\-µn-®p.

A\o-Xnsb Rm≥ shdp-°p-I-bpw,/ \ns‚ \nb-asØkvt\ln-°p-Ibpw sNbvXp.

\ns‚ ]am-W-sØ-°p-dn®v/ Znhkw Ggp ]mhiywRm≥ \ns∂ kvXpXn-®p.

\nb-asØ kvt\ln-°p-∂-h¿°v kam-[m\wD≠mIpw:/ Ah¿ Hcn-°epw hoWp-t]m-IpI-bn-√.

\ns‚ klm-b-Øn¬ Rm≥ ic-W-s∏´p:/ \ns‚Iev]-\-sb√mw Rm≥ \nd-th-‰n.

Rm≥ \ns‚ ]am-W-ß-f-\p-k-cn-°p-Ibpw/ Ahsbkvt\ln-°p-Ibpw sNbvXp.

\ns‚ \nb-a-ßfpw N -ßfpw Rm≥ ]men®p:/ Fs‚PohnXw \ns‚ Xncp-ap-ºn-em-W-t√m.

(k-¶o. 118:22) I¿Øm-th, Fs‚ Io¿Ø\w \ns‚ ]°-se-Øs´:/ \ns‚ hN-\-Øm¬ Fs∂ Pohn-∏n-°-W-ta.

Fs‚ ]m¿∞\ ihn-°-Wta:/ hmKvZm-\-a-\p-k-cn®vFs∂ c£n-°-W-ta.

Fs‚ A[-c-߃ \ns∂ kvXpXn-°s´:/ \ns‚Iev]-\-Iƒ \oXn-bp-‡-am-W-t√m.

\ns‚ ]am-W-ß-ƒ Fs∂ ]Tn-∏n-°p-tºmƒ/ Fs‚A[-c-߃ \ns∂ kvXpXn-°pw.

\ns‚ Iev]\ Rm≥ kvt\ln-®-Xp-sIm≠v/ \ns‚Ic-߃ Fs∂ klm-bn-°-s´.

Fs‚ Bflmhv \ns‚ klmbw ImØn-cp∂p:/\ns‚ \nb-a-ß-sf-∏‰n Rm≥ [ym\n-®p.

Rm≥ Poh-t\msS Ccp∂v \ns∂ kvXpXn-°s´:/\ns‚ \ymb-hn-[n-Iƒ Fs∂ klm-bn-°-s´.

ImWm-sX-t]mb BSn-s\-t∏mse/ F\n°p hgnsX‰n-t∏m-bn.

\o Fs∂ -tXSn hc-Wta:/ Rm≥ \ns‚ ]am-W-߃ ad-∂n-√-t√m.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂bv°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(sXiv-s_m-lv-Øm, t…mkm, s]mXp-Iaw t]Pv 84...)

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m : a[ym” KoXw(k-l-tZ- ssh-tØm≥.... I¿Øm-th, \n≥ Z\-lm-bm¬...)

\ns‚ Zmk≥ hn[n-sN-ø-s∏-Sm-\-\p-h-Zn-°-cptX:

c£-I-\o-tim-an-in-lmtb,I≈≥ \ns∂ I≠n√A¤pX sNbvXn-Iƒ sNbvX-t∏mƒ\ns∂- Im-Wm-s\m-Øn-√.

Ahs‚ kt¥m-j-Øn¬ Ah¿ B\-µn°pw:

…ohm-bn¬ \o hmgp-I-bn¬Dƒ°-Æmse ImWp∂pBcm-[n®p hW-ßp∂pkz¿§w Ic-K-X-am-°p-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

]oU-I-tf¬°pw t\ctØm\n∂n¬ tahpw kvt\lsØI≠-h-\p-≈n¬ ]m¿∞n®p"I\n-b-W-sa-∂n¬ \mYm \o'.

BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥.

]m]n-I-fn¬ I\n-hn-b-ep∂\mYm R߃ tIgp∂pI\n-hn¬ ]m]w t]m°-WtakZbw hnÆn¬ tN¿°-W-ta.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ ]oUm-\p-`-h-Ømepw ac-W-Ømepw \o a\p-jy-hw-i-Øns‚ ]m]-߃°p ]cn-lmcwsNøp-I-bpw Rßsf kz¿§-cm-Py-Øn\v Ah-Im-in-I-fm-°p-Ibpw sNbvXp. \√ I≈-t\mSv tN¿∂v Rßfpw \ns∂Bcm-[n-°p-Ibpw ]pI-gvØp-Ibpw G‰p-]-d-bp-Ibpw sNøp-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂-°pw.kaq: BtΩ≥.

henb i\n : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 156: Deivastudikal

311310 ssZhkvXpXnIƒ

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(_oI vl-∂m-\m.. l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥..)

anin-lm-\mYm, kt¶Xw \oBin-X-sc∂pw tXSo-Sp∂p.

Zmk-∑msc ssIshSn-b-cptX]m]-a-I‰n ImØo-S-W-ta.

Al-tdm≥ X∂psS [q]w t]mseZnhn-sb-Øs´ A¿∞-\-sb√mw.

im¥-X-sb∂pw \ne\n∂o-Sm≥\n∂psS `cWw h∂o-S-s´.

hN-\-Øn≥ am[pcyw R߃\pI-cm-s\∂pw Ir] sNø-W-ta.

_mhms°∂-Xp -t]m¬ X≥ kpX\pwdqlmbv°pw kvXpXn F∂pw BtΩ≥.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw A\p-Xm-]-tØmSpw i≤-tbmSpwIqsS \n∂v, "I¿Øm-th, Rß-fn¬ I\n-b-Wta' (amd≥Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth Rßfn¬ I\nbWta”F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ]h-N-\-ß-sf√mw ]q¿Øn-bm-°n-s°m≠p Rß-fpsSXn∑-Isf]Xn hn\o-X-\m-°-s∏-Sp-Ibpw Rß-fpsS c£-bv°mbn ]oU-Iƒ kln-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ Ir]-bm¬ kzbw XmgvØp-Ibpw Rßsf]XnXs∂ Iqin-®-h-cn¬\n∂pw \nµ-\-ßfpw A[n-t£-]-ßfpwkln-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ …ohm-bm-Ip∂ cY-Øn¬ \n∂pw kXy-Øns‚hN-\hpw \oXn-bpsS hn\-bhpw Rß-fpsS kz`m-h-Øn¬Xfn-°pIbpw Aßs\ Hu≤Xyw \nd™ kmØms‚sIWn-Isf XI¿°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw:. X∂n¬ Gev]n® BWn-I-fpsS apdn-hp-I-fm¬, Rß-fpsS hwi-Øns‚ iXp-°-fmb kmØms‚ t]cWhgnRß-fn-ep≠mb ]m]-am-Ip∂ apdn-hp-Isf kpJ-s∏-Sp-Ønbanin-lmtb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]oUm-k-l-\-th-f-bn¬ krjvS-Pm-e-ßsf Cf-°p-Ibpw Ah-bpsS mh-t -Z-Øm¬ Xs∂ kvXpXn-°p-hm≥aSn ImWn® _p≤n-bp≈ krjvSn-Isf iIm-cn-°p-IbpwKmKp¬Øm-bnse Xs‚ _en-b¿∏-W-th-f-bn¬ AhscA‘-Im -c -Øn -em -°p -Ibpw sNbvX anin -lmtb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]m¿iz-Øn¬ ]Xn® Ip¥-Øm¬ ]dp-Zo-km-bnse hmƒ \o°w sNøp-Ibpw BZ-Øn\pw k¥-Xn-Iƒ°pw kz¿§-cm-Py-Øn¬ Ah-Imiw Xpd∂p sImSp-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ hnem-hn¬ \n∂pw ]pd-s∏´ c‡-Ømepw Pe-Ømepw Rß-fn-ep≈ \ns‚ ]Xn-Om-b-bn¬ R߃ hcp-Øn-h® ]m]-Øn-s‚bpw Zpjv]-hr-Øn-I-fp-sSbpw If¶wIgpIn ip≤o-I-cn-°p-Ibpw, Aßs\ ]m]-hn-tam-N-\-c-lkyw Dd-∏m-°p-Ibpw sNbvX anin-lmtb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: ac-W-Øns‚ Bÿm-\-amb \c-I-Øns‚ ASn-Ø-d-Iƒ Cf-°p-Ibpw Aßs\ BZ-Øns‚ k¥-Xn-Iƒ ]g-bXpw Zpjn-®-Xp-amb ]gw Xp∏n-°-f-bp-∂-Xn\pw ]Xym-i-bpsS Poh≥ Bkz-Zn-°p-∂-Xn\pw CS-bm-°nb anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.

henb i\n : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 157: Deivastudikal

313312 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Xs‚ …ohm-bm¬ kmØm-s\bpw Ahs‚ ku[-ß-sfbpw -\in-∏n-°p-Ibpw F√m P\-ß-sfbpw kXy-ssZ-h-Øns‚ Bcm-[-\-bn-te°v BI¿jn-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]oUm-\p- -h-Øn-s‚bpw ac-W-Øn-s‚bpw D∞m-\-Øn-s‚bpw cl-ky-߃ R߃°p \evIp-I-bpw, B≠p-tXmdpw Ah BtLm-j-ambn sIm≠m-Sp-∂Xp hgn, kz¿§-cm-Py-Øn¬ R߃°mbn Hcp-°n-bn-cn-°p∂ B\-µ-Øns‚ap∂m-kzm-Z\w Xcn-Ibpw sNøp∂ anin-lmtb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv)saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpw Btcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ Ir]-bm¬ kI-e-sØbpw cn-°p∂ Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kz¿§-Øn¬ kz¿§-hm-kn-I-fm¬ kvXpXn-°-s∏-Sp-∂-h-\pw, qan-bn¬, \ns‚ D∞m-\-Øm¬ \ho-I-cn-°-s∏´ qhm-kn-I-fm¬ Bcm-[n-°-s∏-Sp -∂-h-\p-amb anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ ]oUm-k-l-\-Øm¬ ac-WsØ \o ]cm-P-b-s∏-Sp-Øp-IbpwkmØms‚ ASn-a-Ø-Øn¬\n∂pw Rß-fpsS hwisØc£n-°p-Ibpw sNbvXp. \ns‚ …ohm-bm-Ip∂ Aaq-ey-ambAS-bm-f-Øm¬ \ns‚ Bcm-[-Isc kwc-£n-°p-IbpwRß-fpsSta¬ Icp-W-bm-bn-cn-°p-Ibpw sNø-W-ta.kaq: BtΩ≥.

(tijw s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥

Hº-Xmw-aWnP]w(D®-I-gn™v 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...k¶o¿Ø\w: 70, t]Pv 282... (As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w: 21(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)

sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 310...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

Dbn¿∏p Rmb¿(h-enb i\n-bmgvN sshIn´v Bcw-`n-°p-∂p)

A…³gѲ : dwim : kmbm” \a-kvImcw(ssh-In v 6 aWn )

AXyp-∂-X-ß-fn¬...kz¿§-ÿ-\m-b...F∂nh (t]Pv 23...) ]mSp-Itbm sNm√p-Itbm sNøp-∂p.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, \ns‚ GI-Pm-Xs‚ Dbn¿∏ns\\n¿ΩelrZ-b-tØmsS hmgvØp-∂-Xn-\pw, hnip≤ KoX-ß-fm¬ Ahs‚ hnP-bsØ ]Io¿Øn-°p-∂-Xn\pw kz¿§-hm-kn-I-tfm-Sp-IqsS \ns‚ A\-¥-amb i‡n-bpsS al-ØzsØ G‰p ]d-bp-∂-Xn\pw Rßsf tbmKy-cm-°-W-ta.\ns‚ Xncp-°p-am-cs‚ J_-d-S-°-tØbpw D∞m-\-tØbpwA\p-kva-cn-°p-Ibpw BN-cn-°p-Ibpw sNøp∂ Rß-fn¬`mhn-Po-hn-X-Øn-ep≈ ]Xymi hf-cp-hm-\n-S-bm-I-s´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm,Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

Dbn¿∏p Rmb¿ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 158: Deivastudikal

315314 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: (k-¶o. 30) I¿Ømth, Rm≥ \ns∂ kvXpXn-°p-∂p./Fs¥-∂m¬ \o Fs∂ D≤-cn-®p./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ kvXpXn-°p∂p:/ Fs¥-∂m¬ \o Fs∂ D≤-cn-®p.

Fs‚ ZpxJw I≠m-\-µn-°p-hm≥/ iXp-°sf \oA\p-h-Zn-®n-√.

Fs‚ ssZh-amb I¿Ømth,/ Rm≥ \nt∂mSvAt]-£n-®p.

\o Fs∂ kpJ-s∏-Sp-Øp-Ibpw/ ac-W-Øn¬ \n∂pc£n-°pIbpw sNbvXp.

I¿Øm-hns‚ ]cn-ip-≤tc,/ Ahs\ kvXpXn-°p-hn≥, Ahs‚ Xncp-\maw Io¿Øn-°p-hn≥.

Ahs‚ tIm]w s]s´∂v ian°pw:/ F∂m¬Ahs‚ ]oXn imiz-X-am-Ip-∂p.

k‘y-bm-Ip-tºmƒ k¶-S-ap-≠mImw:/ ]`m-X-Øn¬AXp kt¥m-j-ambn amdpw.

F\n-s°√mw `Z-am-Ip∂psh∂v/ kam-[m-\-Im-eØvRm≥ ]d-™p-t]mbn:/ A∂v \ns‚ ]kmZw Fs∂ i‡-\m-°n-bn-cp-∂p.

F∂m¬ s]s´∂v \o apJw ad-bv°p-Ibpw/ Rm≥]cn- -an-°p-Ibpw sNbvXp:/ I¿Øm-th, Rm≥ \ns∂ hnfn-®-t]-£n-°p-∂p.

Fs‚ c‡w sIm≠v F¥p ]tbm-P\ap≠v?/ Fs‚acWw sIm≠v F¥p ^e-ap-≠mIpw?

[qfn \ns∂ kvXpXn-°p-∂n-√t√m:/ \ns‚ hniz-kvX-Xsb AXp ]pI-gvØp-∂p-an-√.

Fs‚ ]m¿∞\ tI´v Fs∂ A\p-K-ln-°-W-ta./I¿Øm-th, Fs∂ klm-bn-°-W-ta.

Fs‚ k¶Sw \o kt¥m-j-am-bn-∏-I¿Øn:/ Fs‚hnem-]-h-kvX-߃ am‰n/ \o Fs∂ B\-µ-a-Wn-bn-®p.

BI-bm¬ au\-am-bn-cn-°msX/ Rm≥ \ns∂kvXpXn-°pw.

Fs‚ ssZh-amb I¿Øm-th,/ \nc-¥cw Rm≥\ns∂ hmgvØpw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

(Xp-S¿∂p ]mSp-∂p)(_oIv l-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

aln-a-b-Wn-s™mcp aninlm \mYm,A\p-Zn-\-atß hmgvØpI bp‡w.

lt√-epøm ]mSn hW-ßm≥sIevt]-IoSpw \mY\p kvtXmXw.

A[-c-Ømse aln-a-Iƒ ]mSm≥Ign-th-Ip-s∂mcp \mY\p kvXpXn-Iƒ.

_mhmbv°pw Xncp kpX\pw ]mh\˛dqlmbv°pw \¬ KoXn-Iƒ ]mSmw. (3)

\n≥ ]pIƒ ImWm≥ Bcp-≠p-e-In¬I\n-hn≥ \mYm, Ign-hp-≈-h-cmbv.

\n≥ ]pIƒ ]mSm≥ Bcp-≠p-e-In¬I\n-hn≥ \mYm, Ign-hp-≈-h-cmbv.

\n≥ ]pIƒ hmgvØm≥ Bcp-≠p-e-In¬I\n-hn≥ \mYm, Ign-hp-≈-h-cmbv.

I\n-hmbv \mYm, ]m]n-I-fn-h-cn¬\n≥ ImcpWyw h¿jn-®mepw.

krjvSn-s°m´pw tbmKy-X-bn√k∂n[n ]qIm≥ D∂-X-\mYm!

sX‰n¬ \n∂pw Rßsf am‰nD‰-h-cm°nØo¿Øo-S-W-ta.

c£-I-\otim, ssZhnI-\mYm,\nXyw \ns∂ hmgvØpI bp‡w.

aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.(iq-dmbm ZJvZw hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 27...)

fKÒ³J A[³ÓO²„ : iqdmbm ZJvZw : ]q¿∆- ]-Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 109) ssZh-ta, Rm≥ \ns∂ kvXpXn-°p-∂p./ \o\n»-_vZ-\m-bn-cn-°-cp-tX./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZh-ta, Rm≥ \ns∂ kvXpXn-°p∂p:/ \o \n»-_vZ-\m-bn-cn-°-cp-tX.

Fs¥-∂m¬ ZpjvS-∑mcpw h©-Icpw/ Fs∂ Ah-tl-fn-°p-hm≥ XpS-ßn.

Ah¿ Ft∂mSp hymPw ]d-bp∂p:/ hntZzj hm°p-I-fm¬ Ak-ly-s∏-Sp-Øp-∂p./ Imcy-an-√msX Ie-ln-°p-IbpwsNøp-∂p.

Fs‚ kvt\l-Øn\p ]Icw/ Ah¿ Ft∂mSphntcm[w ImWn®p:/ Rm≥ Ah¿°p-th≠n ]m¿∞n-°p-∂p.

\∑bv°p ]Icw Ft∂mSp Xn∑ sNbvXp:/ kvt\l-Øn\p ]I-c-ambn shdp∏p Im-Wn-®p.

Dbn¿∏p Rmb¿ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 159: Deivastudikal

317316 ssZhkvXpXnIƒ

Ah≥ Ah-cpsS Hm¿Ω/ `qan-bn¬\n∂p ambn®pIf-bpw.

Fs¥-∂m¬ Ah¿ Zcn-Z-s\bpw AK-Xn-sbbpw/\njv°-cpWw ]oUn-∏n-®n-cp-∂p.

im]sØ Ah¿ kvt\ln®p:/AXv Ah-cn¬ Xs∂\n]-Xn-°-s´.

A\p-K-lsØ Ah¿ shdpØp:/ AXv Ah-cn¬\n∂v AI∂p t]mI-s´.

Bbp[wt]mse Ah¿ im]w [cn®p:/ AXpsh≈wt]mse Ah-cpsS ico-c-Ønepw/ FÆ-t]mseAÿn-I-fnepw ]th-in-°-s´.

AXv Ah¿°p ]pX∏pt]msebpw/ Agn®p am‰mØAc-∏´t]msebpw Bbn-cn-°pw.

I¿Øm-hns\ shdp-°p-∂-h¿°pw/ F\n-s°-Xn-cmbnkwkm-cn-°p-∂-h¿°pw/ Cß-s\-sb√mw kw`-hn-°-s´.

\ns‚ \ma-sØ-tbm¿Øv Fs∂ c£n-°-Wta:/Imcp-Wy-]q¿∆w Fs∂ klm-bn-°-W-ta.

Rm≥ Ah-i\pw Zcn-Z-\p-am-Ip∂p:/ Fs‚ lrZbwAkz-ÿ-am-bn-cn-°p-∂p.

Nmbp∂ \ng¬t]mse Rm≥ aßnambp∂p:/ sh´p-°n-fn-t]mse Rm≥ Xpc-Ø-s∏-Sp-∂p.

D]-hm-k-Øm¬ Fs‚ apg-¶m-ep-Iƒ hnd®p:/ Fs‚icocw £tbm-∑p-J-am-bn-cn-°p-∂p.

Rm≥ Ah¿°p \nµm-]m-X-ambn:/ I≠-h-sc√mwFs∂ ]cn-l-kn-®p.

ssZh-amb I¿Øm-th, Fs∂ klm-bn-°-Wta:/kvt\l-]q¿∆w Fs∂ c£n-°-W-ta.

CXv \ns‚ ]hr-Øn-bm-Ip-∂p-sh∂v/ Ah¿s°√mwt_m≤y-am-I-s´.

Ah¿ Fs∂ i]n®p sIm≈s´:/ \ns‚ A\p-K-l-ap-≠m-bm¬/ Rm≥ G‰hpw k¥p-jvS-\m-bn-cn-°pw.

Fs‚ iXp-°ƒ \ncm-i-cm-Is´:/ e÷ AhscBh-cWw sNø-s´.

Rm≥ I¿Øm-hns\ ]Io¿Øn°pw:/ P\-k-aq-l-Øn¬ Ahs\ kvXpXn-°pw.

]mh-s∏-´-hs\ hn[n-bn¬ \n∂p c£n-°phm≥/Ah≥ Ahs‚ heXphiØp \n∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Z vimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw. BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(km-bm” k¶o¿Ø-\-߃, s]mXp-I-aw, t]Pv 30....)

ˆ±²C²³J A[³ÓO²„ : iqdmbm Zvhmk¿ : DØ-c- ]-Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 43) ssZh-ta, F\n°p \oXn \S-Øn-Ø-c-W-ta./ssZh- -b-an-√mØ P\-tØmSv/ F\n°p th≠n kam-[m\wtNmZn-°-W-ta./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZhta, F\n°p \oXn \S-Øn-Ø-c-Wta:/ ssZh- -b-an-√mØ P\-tØmSv/ F\n°p th≠n kam-[m\w tNmZn-°-W-ta.

ZpjvS-∑m-cmb h©-I-cn¬\n∂v/ \o Fs∂ c£n-°-W-ta.

Fs‚ i‡n-tI-µ-amb ssZh-ta,/ \o F¥p-sIm≠vFs∂ hnkva-cn®p?

iXp-°-fpsS a¿±-\-ß-sf-∏‰n/ Rm≥ F¥n\p ZpxJn-°p-∂p.

\ns‚ i‡nbpw ]Im-ihpw F\n°p \¬I-Wta:/Ah Fs∂ \bn-°p-am-dm-I-s´.

\ns‚ hk-Xn-bmb hnip≤ ae-bn-te°v/ Ah Fs∂B\-bn-°-s .

ssZhw Fs‚ B\-µ-am-Ip∂p:/ Ahs‚ _en-]o-TsØ Rm≥ kao-]n-°pw.

Fs‚ c£-I-\mb ssZh-ta,/ In∂cw ao´n Rm≥\ns∂ ]pI-gvØpw.

Fs‚ Bflm-th, \o F¥n\v BIp-e-s∏-Sp∂p?/\o F¥n\p hnjm-Zn-®p-g-ep∂p?

\o ssZh-Øn¬ A`bw tXSpI:/ c£-I-\mbssZhsØ Rm≥ ]Io¿Øn-°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(]m¿∞\, ]cn]mh\\mw, ]m¿∞\... Hm-\okm Zv_mkm-entJhsc, s]mXpIaw, t]Pv 32 . . . \mep hmb\IfpwAhtbmS\p_‘n® KoXßfpw a‰pw Jp¿_m\bntet∏mseXs∂.kphntijw Hgnhm°mhp∂X√.)

hmb\IƒsJdvbm\m 1: D¬∏Øn 22,1-˛19sJdvbm\m 2: tPm\m 2,1-˛10F¶¿Øm: 1 tImdn. 1,18-˛31Gh≥Kmentbm≥: aØm. 27,62-˛66

(Im-tdm-kqkm : H∂pw aq∂m-a-tØ-Xns‚ Ah-km-\-]m-ZhpwsNm√p-∂p. Hm\okm Zv_mkm-en-tJ-h-sc, s]mXp-I-aw, t]Pv 33...)

Dbn¿∏p Rmb¿ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 160: Deivastudikal

319318 ssZhkvXpXnIƒ

A~¶\²dp³C³²J š²³\²kO±s : Hm\okm Zv_mkm-en-tJ : cmP-KoXw(a-dnbw _vkp¬Øm... ]pe-cn-]-`-bn¬...)

I¿Øm-th, \ns‚ Imcp-Wy-Øn-s\mØhn[w Ft∂mSp IcpW tXm∂-Wta:I√-d-bn-¶¬ tIgp∂padnbw ZpxJm-[n-Iy-Øm¬I\nbq \mYm, \osb-∂n¬\mY-∂m-b-hƒ Zmln®p.]m]-a-I‰n c£n®p]m]n-\n-bmIpw adn-bsØkvt\l-Øn-∂p-Ø-a-cq]wAh-fn¬ Im◊q `‡-P-\w.

F∂n-te°p Xncn™v F∂n¬ I\n-b-Wta:

I¿Øm-hn≥ Xncp-Km-X-Øn¬]qim≥ ]cn-af Zhy-߃IcpXo adnbw ]pe¿ImteI√-d-bn-¶¬ ]ms™-Øn.\mY≥ X∂p-∞m-\-Øm¬]cn-a-f-]q-cn-X-am-Ip∂pa¿Xy-i-cocw `ph-\-a-Xn¬D∂X hnÆn¬ ku`m-Kyw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

sImebmfn-Ifmw ZpjvS-P\wI√-d-bn-¶¬ Imh-en-\mbv`rXysc hs®-∂-Xn-i-b-ambv`‡-P-\-߃ ImWp-∂p.aninlm \mYs\ \o°o-Sm≥Nn¥n-s®-¶n¬ F¥n-\-h¿Imh¬ h®p J_-dn-¶¬ac-W-tØmsS Xo¿∂-t√m.

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥:

]oU-I-tf‰p acn-®-h\mwaninlm\mY≥ aq∂mw \mƒD∂-X-a-lnam tim`-b-Xn¬I√dbn¬ \n∂p-∞n-X-\m-bv.e÷n-X-cmbn bqZ-P\w]pXn-sbmcp P\-a-∂p-cp-hmbnk`-X≥ a°ƒ tamZ-samsStLmjn-®o-Sp-∂p-∞n-X-s\.

P\-sa√mw BtΩ≥, BtΩ≥ F∂p-ZvtLm-jn-°s´:

lt√-epøm ]mSp∂pD∂-X-cm-P-a-l-Øz-Øn¬hnP-b-io-em-fn-X-\mbnkz¿§w ]qIpw \mY-∂m-bv.am\-h-hwiw c£n-X-ambvB\-µ-Øm¬ hm\-hcpwtamZ-sam-sSm-∂mbv ]mSp∂plt√-epøm ]cn-ip-≤≥.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, _e-lo-\-amb Rß-fpsS hwi-Øns‚c£bv°pw \ho-I-c-W-Øn-\p-am-bn, Rß-fn¬ \n∂p-ap≈BZy-Pm-X-\n¬ \o ]q¿Øn-bm-°nb c£m-]-≤Xn A¤p-Xm-h-lhpw Ah¿Æ-\o-b-hp-am-Ip-∂p. \n\°p R߃ \nc-¥cw kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpw ka¿∏n-°p-hm≥ IS-s∏-´-h-cm-Ip-∂p. --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

A[³ÓO²„ : iqdmbm : ]Io¿Ø\waviw: (k-¶o. 45) [oc-\mb tbm≤m-th, tXP-t mSpw aln-a-tbm-Spw-IqsS/ Ac-bn¬ hmƒ [cn-°p-I./ lt√-ep-øm, lt√-epøm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) [oc-\mb tbm≤m-th, tXP-t mSpwaln-a-tbm-Spw-IqsS/ Ac-bn¬ hmƒ [cn-°p-I.

kXy-Øn\pw \oXn°pw th≠n/ hnP-b-]q¿∆w apt∂-dp-I.\ns‚ he-ØpssI/ `oXn hnX-bv°-s´.\ns‚ AkvXw aq¿®-bp-≈-Xm-I-bm¬/ hnPm-Xo-b¿ Iog-

S-ßp-Ibpw/ iXp-°ƒ \ncm-i-cm-hp-Ibpw sNøpw.\ns‚ knwlm-k\w/ F∂pw \ne-\n-ev°pw._mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn./

BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(tijw s]mXpIaw, t]Pv 40...)

Dbn¿∏p Rmb¿ : dwim

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 161: Deivastudikal

321320 ssZhkvXpXnIƒ

A\³dc· : seenbm : cmXn P]w(cmXn 9 aWn)

a¿aokm hsc, s]mXp-I-aw, t]Pv 44...š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ame

aviw: (k-¶o. 96) I¿Øm-hn\p ]pXnb Io¿Ø\w ]mSp-hn≥/temI-sa√mw I¿Øm-hns\ kvXpXn-°-s´./ lt√-ep-øm,lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Øm-hn\p ]pXnb Io¿Ø\w ]mSp-hn≥:/ temI-sa√mw I¿Øm-hns\ kvXpXn-°-s´.

\n߃ Ahs\ ]Io¿Øn-°pIbpw,/ Xncp-\maw]pI-gvØp-Ibpw sNøp-hn≥.

Ahs‚ kwc-£-W-sb-∏‰n/ F∂p-sa∂pw ]kw-Kn-°p-hn≥.

hnPm-Xo-b-cp-sS-bn-S-bn¬/ Ahs‚ alØzw ]N-cn-∏n-°p-hn≥.

P\-ß-fp-sS-bn-S-bn¬/ Ahs‚ A¤p-X-]-hr-Øn-I-fpw.I¿Ømhp hen-b-h\pw kvXpXy¿l-\pw,/ a‰p tZh-

∑m-tc-°mƒ Bcm-[y-\p-am-Ip-∂p.hnPm-Xo-b-cpsS tZh-∑m¿/ hymP-aq¿Øn-I-fm-Wt√m:/

I¿Øm-thm, BIm-i-Øns‚ kjvSm-hm-Ip-∂p.]`bpw al-Øzhpw Ah-t‚-Xm-Ip∂p:/ hnip≤ h-

\-Øn¬ _ehpw ]Im-i-hp-ap-≠v.hnPm-Xo-btc, I¿Øm-hns\ hmgvØp-hn≥:/ Xncp-\m-

asØ _lp-am-\n-°p-hn≥.ImgvN-I-fp-ambn sIm´m-c-Øn¬ ]th-in®v/ Ahs\

Bcm-[n-°p-hn≥.temIw apgp-h≥ Xncp-ap-ºn¬ hnd-bv°s´:/ I¿Øm-

hmWp `cn-°p-∂-sX∂v hnPm-Xo-b-tcmSp ]d-bp-hn≥.Ah≥ `qansb Dd-∏n®p \n¿Øn:/ P\-ßsf \oXn-

]q¿∆w `cn-°p-∂p.BIm-ihpw `qanbpw B\-µn-°s´:/ ISepw AXn-

ep-≈-hbpw kt¥m-jn-°-s´.Icbpw AXnse hnf-hp-Ifpw/ h\hpw AXnse

hr£-ßfpw/ I¿Øm-hns‚ apºn¬ BÀm-Zn-°-s´.Ah≥ temIsØ \oXn-]q¿∆w `cn°pw:/ hnPm-Xo-

bsc hgn-t]mse hn[n-°pIbpw sNøpw.(k-¶o. 97) I¿Ømhp cWw \S-Øp∂p:/ qansb√mw

B\-µn-°s´:/ Xoc-tZ-i-ß-fn¬ kt¥m-j-ap-≠m-I-s´.Idp-Øn-cp≠ taL-߃/ Ahs\ AI-ºSn tkhn-

°p-∂p.

Ahs‚ knwlm-k\w/ \oXnbpw hnip-≤n-bp-am-Ip-∂p.Xo÷zme Ahs‚ hgn sXfn°pw:/ sshcn-Isf AXv

Zln-∏n-°pIbpw sNøpw.CSn-an-∂¬ temIsØ ]Im-in-∏n®p:/ `qan AXp-

I≠p hnd-bv°p-Ibpw sNbvXp.temI-\m-Y-\mb ssZh-Øns‚ apºn¬/ ae-Isf√mw

sagp-Ip-t]mse DcpIn hoWp.BImiw Ahs‚ hnip≤n hnfn-®-dn-bn-°p∂p:/ hnPm-

Xo-b¿ B al-Øz-Øn\p ZrIvkm-£n-I-fm-bn.hnK-l-ß-sfbpw £pZ-tZ-h-∑m-scbpw tkhn-°p-∂-

h¿/ e÷m-`-cn-X-cm-bn-Øo-cs´:/ ssZh-Zq-X-∑m¿ Ahs\Bcm-[n-°-s´.

I¿Øm-th, \ns‚ \ymb-hn-[n-Iƒ tI´v/ bqZm-bpsS]pXn-am¿ B\-µn-°p-Ibpw/ skln-tbm≥ kt¥m-jn-°pIbpw sNøpw.

\o qan-bn¬ D∂-X-\mb I¿Øm-hm-Ip∂p:/ a‰p tZh-∑m-tc-°mƒ DXvIr-jvS-\p-am-Ip-∂p.

I¿Øm-hns\ kvt\ln-°p-∂-h-sc√mw/ ]m]-Ir-Xy-ßsf shdp-°p-∂p.

\√-hsc Ah≥ ImØp-sIm≈pw:/ ZpjvS-cpsS D]-Z-h-Øn¬ \n∂v/ Ah≥ Ahsc c£n-°pw.

\oXn-am-∑m¿°v Hcp ]Imiw DZn®p:/ ]c-am¿∞-lr-Z-b¿ kt¥m-jn-®p.

\oXn-am-∑m-tc, I¿Øm-hn¬ B\-µn-°p-hn≥:/Ahs‚ \maw ]Io¿Øn-°p-hn≥.

(k-¶o. 98) I¿Øm-hn\p ]pXnb Io¿Ø\w ]mSp-hn≥,/Fs¥-∂m¬ Ah≥ A¤p-X-Ir-Xy-߃ sNøp∂p;/Ahs‚ he-XpssI \sΩ c£n-®p.

Ah≥ hnPm-Xo-b-cpsS CS-bn¬/ Xs‚ \oXn shfn-s∏-SpØn.

Ckm-tb¬ tKmX-tØm-Sp≈/ Xs‚ hniz-kvX-Xbpw Imcp-Wyhpw/ Ah≥ A\p-kva-cn-®p.

ssZh-Øns‚ c£m-I¿Ω-Øn\v/ temI-sa√mwkm£n-bm-bn-Øo¿∂p.

temIw apgp-h≥ I¿Øm-hns\ kvXpXn-°s´:/ B\-µ-]q¿∆w Ahs\ ]pI-gvØ-s´.

hoW ao´nbpw ]m´p -]m-Snbpw/ I¿Øm-hns\\n߃ kvXpXn-°p-hn≥:/ Iml-f-aqXn I¿Øm-hns\ ]pI-gvØp-hn≥.

Dbn¿∏p Rmb¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 162: Deivastudikal

323322 ssZhkvXpXnIƒ

`qanbpw AXnse \nhm-kn-Ifpw DW-cs´:/ BgnbpwAXnse hkvXp-°fpw Nen-°-s´.

Im´m-dp-Iƒ ssIb-Sn-°pI-bpw,/ ]¿∆-X-߃ ]m´p]mSp-Ibpw sNø-s´.

I¿Ømhp `qansb hn[n-°phm≥ hcp∂p:/ Ah≥temIsØ \oXn-bmbn `cn°pw:/ hnPm-Xo-bsc hniz-kvX-X-tbmsS hn[n-°pw.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 45...)A\³dc·J š²³\²kO±s : Hm\okm Zvseen-bm-: \nim- KoXw

(lm-te≥ sIme-tl≥.... Dƒs°m-≈p∂p I¿Øm-hn≥....)

I¿Øm-hn-s\mcp ]pXnb Io¿Ø\w ]mSp-hn≥:c£-I-\mIpw anin-lm-bn¬krjvSn-I-fmsI \ho-Ir-X-ambvBZn-a-\n-baw ]qcn-X-ambv\h-Po-h≥ ssIh-∂-t√m.acWw kmØm-\n-h-sb-Ø≥ac-W-Ømte hnP-bn®pPoh-\n-te°p \bn-®t√marX-cm-tbm-sc-√m-sc-bpw.

Cu temIhpw AXnse \nhm-kn-Ifpw:kmØm≥ s]m´n-°-c-bp∂pBZ-Øn∂pw a°ƒ°pw]cn-lm-k-Øn≥ `mP-\-ambvaninlm X∂p-∞m-\-Øn¬Ah-\psS ]nSn-bn-e-a¿∂-hscPoh≥ \evIn c£n®pam\-h-hwiw H∂msID∞n-Xs\ Io¿Øn-°p-∂p.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

Acn-a-Øn-b-X≥ tXm´-Øn¬aninlmtZlw h®-t∏mƒhm\m-cq-]n-Iƒ h∂t√m]dp-Zokm t]m¬ tim`n-®p.D®-kz-c-Øn¬ ]mSn-b-h¿Io¿Ø-\-Km\w kpX-\mbn

"hmgvØ-s∏-´-h-s\-s∂∂pwtamZn-∏n-®p-∞m-\-Øm¬'

(ti-jw, s]mXp-Iaw t]Pv 45...)

@M³C³O²„ : iq_mlm: kvtXmX-KoXwaviw: (k-¶o. 99) I¿Ømhp cmPm-hm-Ip∂p/ hnPm-Xo-b¿ ]cn-`-an-°p-∂p./ lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.kaq: (c≠p KW-am-bn) I¿Ømhp cmPm-hm-Ip-∂p./ hnPm-Xo-b¿ ]cn-`-an-°p∂p:

Ah≥ tImth-∑m-cpsS ta¬ Fgp-∂≈n hcpw/At∏mƒ `qan-sb√mw Ipep-ßpw.

I¿Ømhp skln-tbm-\n¬ ]Xm-]-hm\pw/ hnPm-Xo-b-cpsS CS-bn¬ D∂-X-\p-am-Ip-∂p.

Ahs‚ Bcm-≤y-amb al-\ob \maw/ Ah-sc-√m-hcpw ]Io¿Øn-°s´.

Ah≥ ]cn-ip-≤\pw _e-hm\pw/ \oXnsb kvt\ln-°p∂ cmPm-hp-am-Ip-∂p.

Ah≥ bmt°m-_n¬/ kXyhpw \oXnbpw ÿm]n-®p.ssZh-amb I¿Øm-hns\ kvXpXn -°p -Ibpw/

Ahs‚ ]mZ-]oTw hW-ßp-Ibpw sNøp-hn≥.aqti ]cn-ip-≤-\m-Ip-∂p./ \nt∂mSp ]m¿∞n-°p-

∂-h-cn¬ kmap-hepw/ ]ptcm-ln-X-∑m-cn¬ Al-tdm\pw ]cn-ip-≤-cm-Ip-∂p.

Ah-cpsS ]m¿∞\ I¿Ømhp tIƒ°p-Ibpw/taL-kvXw-`-Øn¬ \n∂p-sIm≠v/ Ah-tcmSp kwkm-cn-°p-Ibpw sNbvXp.

Ah-s‚ B⁄-Ifpw \nb-a-ßfpw/ Ah¿ IrXy-ambn ]men-®p.

Ah≥ Ah-cpsS ]m¿∞\ tI´p./ Ah-tcmSp £an-s®-¶nepw/ Ah-cpsS Ip‰-߃°p in£ \¬In.

ssZh-amb I¿Øm-hns\ hmgvØp-hn≥/ Ahs‚]¿∆-X-Øn-\p-ap-ºn¬/ Ahs\ Ipºn´p hW-ßp-hn≥.

\ΩpsS ssZh-amb I¿Ømhv/ G‰hpw ]cn-ip-≤-\m-W-t√m.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.aviw: lt√-ep-øm, lt√-ep-øm, lt√-ep-øm.

Dbn¿∏p Rmb¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 163: Deivastudikal

325324 ssZhkvXpXnIƒ

š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw(F-kv]≥ A¬t…mkm..... apƒs®-Sn-Iƒ°n-S-bn¬.....)

\∑ \nd-t™ms\ ˛ hmgvØn-∏m-So-Smw,ZpjvS-\n¬\n-s∂∂pw ˛ a\p-Ps\ c£nt-∏m≥.

hm\-h-sc-√mcpw ˛ Ah-\n¬ kwXr-]vX¿ac-W-Øn¬\n∂pw ˛ a¿Xys\ c£n-t∏m≥.

IcpW \nd-t™mt\ ˛ [\y≥ \osb∂pwam\-h-s\-tØSn ˛ BK-X-\m-bp-e-In¬.

s]mbvt∏m-tbm-c-Pamw ˛ a¿Xys\ t\So-Sm≥iq\y-X-bm¿t∂mt\ ˛ \ns∂ \an-°p-∂p.

hnßn-Sp-ap-≈sØ ˛ \mY-∂¿∏n-t®m¿kpX-cmbv Xo¿∂oSpw ˛ \mI-\n-tI-X-Øn¬.

D∂-X-a-Kmlyw ˛ ssZhnI ImcpWywam\-h-a-°ƒ°mbv ˛ a[y-ÿ≥ h∂p.

ssZhw am\-h-\mbv ˛ sNøpw Imcy-߃krjvSn-I-f-Jn-e¿°pw ˛ \nX-cm-a-Km-lyw.

a¿Xy ico-c-߃ ˛ X∂-[n-hm-k-Øm¬]mh-\-am-°oSpw ˛ ssZhw Bcm-[y≥.

hm\h am\-htc ˛ \n߃ ho£n-∏n≥FX-k-ap-∂-Xao ˛ a¿Xy ico-c-߃!

X∂psS kv]¿i-Øm¬ ˛ am\-h-`m-hsØssZhn-I-am-°n-Sp-thm≥ ˛ D∂-X-s\-s∂-∂pw.

hm\nse hmkn-Ifpw ˛ ]mcnse Pohn-Ifpw\mYs\ hmgvØs´ ˛ am\-h-tcm-sSm∏w

Nn¥nb c‡-Øm¬ ˛ aninlm I\n-hmteam\-h-hw-isØ ˛ \qX-\-am-°p-∂p.

]mSn hW-ßoSmw ˛ Ah-\psS Xncp-\mawa∂n-Xn-se-s∂∂pw ˛ hm\n-ep-a-Xp-t]m-se.

_mhmbvs°∂Xpt]m¬ ˛ kpX\pw dqlmbv°pw]mSm-a-\-h-cXw ˛ Io¿Ø\ Km\-߃.

F¶¿Øm teJ\w : tdma. 5:20-˛6:23™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\

aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw kt¥m-j-tØmSpw D’m-l-tØmSpw IqsS \n∂v (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)“I¿Ømth Rßfn¬ I\nbWta” F∂t]£n°mw.

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øm¬ ]mXm-f-Øns‚ hmXn-ep-Iƒ XI¿°p-Ibpw ]m]-tØbpw ac-W-tØbpw \o°n-°-f-bp-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øm¬ ac-WsØ \in-∏n®v]pXpPoh≥ ]Zm\w sNøp-Ibpw Aßs\ krjvSn-I-sf-sb√mw \ho-I-cn-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øm¬ ac-W-a-S-™-hsc Dbn¿∏n-°p-Ibpw Aßs\ a\p-jy-hw-isØ apgp-h≥ ac-W-Øns‚B[n-]-Xy-Øn¬ \n∂pw hnap-‡-am-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øm¬ Xs∂ Iqin-®-h-scbpwXs‚ I√-dbv°p Imh¬ \n∂-h-scbpw e÷n-X-cm-°p-IbpwXs‚ injy-k-aq-lsØ k¥p-jvS-cm-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øm¬ kvXoP-\-ß-tf-bpw,Ah¿hgn «ol-∑m-scbpw kt¥m-jn-∏n-°p-I-bpw, Aßs\temIw apgp-h-s‚bpw c£ km[n-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øm¬ R߃s°-√m-h¿°pw ac-Wm-\-¥-c-ap≈ ico-c-Øns‚ Dbn¿∏ns\ hmKvZm\w sNøp-Ibpw ]pXp-Po-h≥ ]Zm\w sNøp-Ibpw sNbvX anin-lm-tb,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.

Dbn¿∏p Rmb¿ : seenbm

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 164: Deivastudikal

327326 ssZhkvXpXnIƒ

kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-tijw injy-∑m¿°p ]e-]m-hiyw ]Xy-£-s∏-Sp-Ibpw Ah-cn¬ Xs‚ ]cn-ip-≤m-flm-hns\ Ab-bv°p-Ibpw Aßs\ F√m-h-scbpw k¥p-jvS-cm-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv)\nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-tijw injy-∑msc \m\m `mK-ß-fn-te°pw Ab-bv°p-Ibpw F√m P\-X-I-sfbpw ]Tn-∏n-°p-∂-Xn\pw Ah-sc-sb√mw ]nXm-hn-s‚bpw ]pX-s‚bpw]cn-ip-≤m-flm-hn-s‚bpw \ma-Øn¬ amtΩm-Zokm ap°p-∂-Xn\pw Iev]n-°p-I-bpw, temIm-h-km\w hsc Ah-tcm-Sp-IqSn D≠m-bn-cn-°p-sa∂p hmKvZm\w sNøp-Ibpw sNbvXanin-lmtb, \ns‚ ]p\-cp-∞m\w BtLm-jn-°p∂ Rß-tfmSpIqSnbpw hkn-°-W-sa∂v \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øns‚ \ho-I-c-W-Øm¬ RßsfDb¿Øp-Ibpw kt¥m-jn-∏n-°p-I-bpw, c£-bm¬ RßsfB\-µn-∏n-°p-I-bpw, hc-Zm-\-ß-fm¬ Rßsf kº-∂-cm-°p-Ibpw Rß-fpsS Xe Db¿Øp-Ibpw \ns‚ Db-c-Øn-se-Øn-°p-I-bpw, Aßs\ F√m-h-cp-sSbpw lrZ-b-ßsfkwXr-]vX-cm-°p-Ibpw sNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥-sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k`-bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ ]m¿∞n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

aviw: Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-ta, \ns‚ Xncp-°p-am-cs\\o D-bn¿∏n-°p-I-bpw, kl-\-Øn\pw ac-W-Øn\pw AXo-X-\m-°p-Ibpw k`-bpsS Xe-h-\m-°p-Ibpw sNbvXp. \∑-bpsS XnI-hn¬ F√m-h-scbpw `cn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂I¿Øm-th, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]-£n°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ al-Øz-]q¿Æ-amb Dbn¿∏pXncp-\m-fn¬ HºXphrµw amem-Jm-am-cm¬ kz¿§-Øn¬ \nc-¥cw kvXpXn-°-s∏-Sp-Ibpw qan-bn¬ qhm-kn-I-fm¬ Bcm-[n-°-s∏-Sp-IbpwsNbvX anin-lm-tb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Rß-fpsS I¿Øm-hmb anin-lm-tb, \ns‚ \∑-bm¬ R߃ F√m-h-scbpw c£n-°p-Ibpw \ns‚ ]p\-cp-∞m-\-Øn¬ ]Xymi h®n-cn-°p∂ \ns‚ P\-Øn-t∑¬\ns‚ Icp-W-bpsS he-Øp-Icw \ng-en-∏n-°p-Ibpw Ah-cn¬ I\n-hm-bn-cn-°p-Ibpw sNø-W-ta.

(]m¿∞-\, s]mXp-I-aw, t]Pv 47...)@ÓM„±²J Ó³: Jmem Zvildm: shfp-∏m≥Ime P]w

(cm-hn-se 3 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 48...k¶o¿Ø\w : 43 t]Pv 317...(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 46

sXivs_m-lvvØm : (seenbmbnteXv, t]Pv 324...)Imtdm-kqkm : (seenbmbnteXv, t]Pv 324...)

(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 48...)

@‚Ówz±² : k]m : ]`mX ]m¿∞\(cmhnse 6 aWn)

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (A\³g³N±ˆ²g @ÓLO²k @M³cÓ@± ² Bemlm \plvdm avtkmambm) \nXy-]-Im-i-amb ssZh-ta, \ns‚ GI-Xz-sØbpw XnXz-sØbpw\nc-¥cw ]mSn-kvXp-Xn-°p∂ hm\m-cq-]n-I-tfmSp tN¿∂vRßfpw \ns∂ kvXpXn-°p-Ibpw Bcm-[n-°p-Ibpw sNøp-

Dbn¿∏p Rmb¿ : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 165: Deivastudikal

329328 ssZhkvXpXnIƒ

∂p. \o Rß-fn¬ ]Xn® \ns‚ ]Xn-Om-bsb If-¶-s∏-Sp-Øp-I-bpw, Rßsf DSp-∏n® al-Øz-Øns‚ hkvXwDcn™pIf-bp-Ibpw sNbvXp-sIm≠v a¿Xy-X-bpsS AKm-[-Øn¬ \n]-Xn® Rßsf Ir]-tbmsS ISm-£n-°p-Ibpw Acp-a-kp-Xs\ Ab®p Xs‚ ac-tWm-∞m-\-Øn-eqsS RßsfDb¿Øn \ndp-Øp-I-bpw, krjvSn-I¿Ω-Øns‚ Bcw- -Øn-se-∂-Xp-t]mse skln-tbm≥ Du´p-imebnse «ol-∑m-cn¬Cd-ßn-h-kn® dqlm-ZvJp-Zvim-sb- Ab®v Rßsf \bn-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ibpw sNøp∂ \ns‚ ]cn]me\ A\-¥hpw AKm-ly-hp-am-Ip-∂p. Ct∂ Znhkw \ns‚ Xncp-°p-am-cs‚ ]p\-cp-∞m\w BtLm-jn-°p-hm≥ Rßsf tbmKycm-°nb kvt\l-\n-[nbpw Imcp-Wy-hm-\p-amb ssZhta, AXp-hgn ssIh∂]pXp-Po-h-\nepw \ho-I-c-W-Ønepw \ne-\n-ev°p-∂-Xn\pw hf-cp-∂-Xn-\p-ap≈ A\p-Klw R߃ Hmtcm-cp-Ø¿°pw]Zm\w sNø-W-ta. \nXyw Pohn-°p-∂-h-\pw, kI-e-Øn-s‚bpw\mY\pw --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.aviw: (k-¶o. 100) `qhm-kn-I-tf, I¿Øm-hns\ kvXpXn-°p-hn≥/ (Jm-t\m-\m) BZn-bn¬, hN-\-amb ssZhw Xncp-a-\- mbn]pXnb temIw krjvSn-®p./ ka-b-Øns‚ ]q¿Æ-X-bn¬/Hmsdt«w ] -W-Øn¬, KmKp¬Øm ae-bnse …ohm-bn¬/Xs∂ shdp-°p-Ibpw tZzjn-°p-Ibpw sNbvX-h-cm¬/ Ah≥Iqin-X-\m-bn./ \ap-°-h\p kvXpXnbpw _lp-am-\hpwka¿∏n-°mw./ Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øm¬ kz¿§ob `uanIKW-ßsf cay-X-bn-em-°p-Ipbpw/ a\p-jy-hw-isØ thZ-\-I-fnepw t¢i-ß-fnepw \n∂p kzX-¥-am-°p-Ibpw sNbvX/Ah-t\mSp \µn ]d-bpI Ft∏mgpw DNn-X-am-Ip-∂p./ I≠m-epw, k -I-sf√mw "]Imi' ZmXm-hmb I¿Øm-th,/ \ns∂R߃ kvXpXn-°p∂p F∂v D®-kz-c-Øn¬ ]mSp-∂p.

(tijw Hm\o-km Zvk]m-h-sc, s]mXp-I-aw, t]Pv 49...)@‚Ówz±²J š²³\²kO±s : Hm-\o-km Zvk]m : ]`mX KoXw

(A¬a-Zv_-lvJpZv-im.... a¿Xy-a-\o-j-b-Xn≥....)

Ah≥ Xs‚ P\sØ c£n®p:c£m-c-l-ky-Øn≥ ˛ D∂X \nan-j-߃am\-hs\ ]p¬In ˛ D∞m\ Zn\-Øn¬.

I¿Ømhp Xs‚ c£ ImWn®p:P\-X-Itf \n߃ ˛ F√m \mhp-IfpwKoXn-Iƒ Ah-\mbn ˛ ]mSm-t\-Io-Sq.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:A⁄-X, Xa-s √mw ˛ Zqsc-b-I-‰p∂p]p\-cp-∞m-\-Øn≥ ˛ sh≈n-sh-fn-®-Øm¬.

(]p-e-cn-]-`-bn¬, s]mXp-I-aw, t]Pv 54...)@‚Óg³N²P : kqΩmdm : lt√-eq-øm- KoXw

(_oIvl-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥....)

lt√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥lt√-epøm lt√-ep-øm.... (3)

Cu kpZn-\-Øn¬ F∂psS lrZbwB\-µ-Øm¬ Xnc-X-√p-∂p.... (3)

(kq-Ωmdm KoXw Be-]n-°p∂ Ah-k-c-Øn¬ Im¿Ωn-I≥[q]w Bio¿∆-Zn-°p∂p; XZ-\-¥cw J≥tI-bpsS hncn- Xp-d-°p-∂p.Im¿Ωn-I≥ ]Xn-hp-t]mse _en-]o-T-Øn-¶-e-W™p Gh≥Km-en-tbm≥]pkvXIw ]Z-£n-W-ambn t_Ωm-bn-te°p sIm≠p-h-cp-∂p. kphn-tijhmb\ kabw apgp-h≥ ]Xn-hp-t]mse [q]n-°p-∂p. J≥tIbpw ssl°-embpw a‰pw km[m-cW coXn-bn¬ sXivs_m-lv-Øm-bpsS (Cu-tim-\m-Y≥.....KoXØns‚) ka-b-ØmWv [q]n-°p-I.)

Gh≥Km-en-tbm≥ : kphn-tijweq°m 24:1-˛12

(kp-hn-tij hmb\ Ign-bp-tºmƒ Xmsg sImSp-Øn-cn-°p∂Xp¿KmΩm kaqlw c≠p KW-ambn ]mSp-∂p.)

Ah³G³N²‡ Ah³G³N²‡ Ah³G³N²‡ Ah³G³N²‡ Ah³G³N²‡ : Xp¿KmΩm : hymJym-\-KoXw(Ivkmhm dºm... FgpXo \c-Ip-e...)

Ah¿ kt¥m-j-tØmSpw BÀm-Z-tØm-Spw-Iq-sS hcpw:\mYm, `‡-kvXo-Iƒ \n≥I√-d-bn-¶¬ Is≠ØnZqX-∑m-cpsS hN-\-߃:"`oXn-sbm-sS¥n\p t\m°p∂pCutim-\m-Y≥ D∞n-X-\mbvac-W-sØ -Xn-cp-a-c-W-Øm¬'t]m°o C∂o kpZn-\-Øn¬.Bcm-[-Icmw `‡-P\wlt√-epøm KoXn-I-fm¬D∞n-X-\mIpw anin-lmsbhmgvØn∏mSn \an-°p-∂p.

Dbn¿∏p Rmb¿ : k]m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 166: Deivastudikal

331330 ssZhkvXpXnIƒ

Ah¿ sshIp-t∂cw hnem-]-Øn¬ Nne-h-gn°pw; ]pe¿Imte kt¥m-j-ap-≠mIpw:

adnbw anin-lmsb I≠p"tXm´-°m-c≥ cq]-Øn¬'F¥n-∂mbv \o tIgp∂p?"Rms\≥ \mYs\ t\m°p∂p'Is≠-¶n¬ \o ImWn°qF∂m-flm-hn≥ \mY-\-h≥\¬Iq Bizm-k-sa-\n-°m-bv.'\mY≥ NnX-samSp samgn-bp∂p:"adnbw' \ob-t\z-jn-t∏m≥\n≥ ap∂n¬ Xm≥ \n¬°p-∂p.tamZ-Øm-e-hƒ ]qcn-X-bm-bv.

aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsS I¿Øm-th,Rß-fpsS ssZh-ta, krjvSn-I-sf√mw \ns‚ BK-a\wImØn-cn-°p-∂p. kz¿§-am-Ip∂ Hmsd-t«Øv \ns‚ hnip-≤-tcm-Sp-IqsS \nXym-\-µ-a-\p-`-hn-°m≥ Rßsf A¿l-cm-°-Wta. -- _mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

(Cutim \mY≥, aq∂p _me-Io¿Ø\w, s]mXp-I-aw, t]Pv 55...)aq∂p _me-∑m-cpsS Io¿Ø-\-Øns‚ "Xdv B'

(Xq-b-bv...A∂m s]klm...)

Cutim cmP≥ D∞n-X-\mbvam\-h-sc√mw tamNn-X-cmbvhcp-hn≥ ]mSn \an-®oSmwC∂o- ]m-h\ -Xn-cp-\m-fn¬.(aq∂p _me-∑m-cpsS Io¿Ø-\-Øns‚ Ah-km\w ]m¿∞-

\bpw sXivs_m-lvØmbpw Hmim-\-bpsS k]m-bn¬\n-∂pw, t]Pv 111..,)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 60...)

At³W³O² : JqYmB : aq∂mw-aWn P]w(cmhnse 9 aWn)

k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 81...k¶o¿Ø\w: 45, t]Pv 319...

(As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 47(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 81...)

sXivs_m-lvvØm : (Hmim-\m k]mbnteXv, t]Pv 111...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 82...)

Ak³K³s· : Fµm\m : a-[ym” ]m¿∞-\(D®bv°v 12 aWn)

AXyp-∂-X-ß-fn¬... kz¿§-ÿ-\m-b... F∂nh (t]Pv 23...)]mSp-Itbm sNm√p-Itbm sNøp-∂p.aviw: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

Im¿Ωn: (@Ó‚Ó„ @ÓLO²k AT³\²…g aninlm \plvdm ivdmdm) kXy-]-Im-ihpw ]nXm-hn¬\n-∂p≈ kvXpXy¿l tXP p-ambanin-lm-tb, Rß-fpsS a\pjy]Ir-Xn-bpsS \ho-I-c-WØn-\pw c£-bv°pw-th≠n Rß-fn¬ \n∂p≈ BZy-Pm-X-\mbn\o temI-Øn¬ ]Xy-£-s∏-Sp-Ibpw \nXy-Po-hs‚ ]Imiwhoip-Ibpw sNbvXp. \ns‚ ]oUm-\p- -hhpw ac-Whpw D∞m-\hpw dqlm-ZvJp-Zvimbm-Ip∂ Zm\hpw hgn c£m-I¿Ωw\o Rß-fn¬ ]q¿Øn-bm-°p-∂p. \n\°p R߃kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-Xbpw Bcm-[-\bpwka¿∏n-°p-∂p. kI-e-Øn-s‚bpw \mYm, Ft∂°pw.kaq: BtΩ≥.

š²³\²g‚g±² : a¿aokm : k¶o¿Ø\ameaviw: (k-¶o. 118:1) ssZh]am-W-߃ ]men-®p-sIm≠v/\njv°-f-¶-cmbn Pohn-°p-∂-h¿/ mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p. lt√-epøm, lt√-epøm, lt√-epøm.kaq: (c≠p KW-am-bn) ssZh-]-am-W-߃ ]men-®p-sIm≠v/\njv°-f-¶-cmbn Pohn-°p-∂-h¿/ `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

Ahs‚ CjvSw \nd-th-‰p-∂-hcpw/ lrZ-b-]q¿∆wAhs\ At\z-jn-°p-∂-hcpw/ `mKy-hm-∑m-cm-Ip-∂p.

Ah¿ ZpjvSX ]h¿Øn-°msX/ Ahs‚ hgn-I-fn-eqsS k©-cn-°p-∂p.

\ns‚ \nb-a-ß-sf√mw ]men-°-W-sa∂v/ \o I¬]n-®n-´p-≠-t√m.

\ns‚ ]am-W-ß-f-\p-k-cn-°p-hm≥/ Fs‚ am¿§-߃ I-a-s∏-Sp-Ø-W-ta.

\ns‚ Iev]-\-]-Imcw Pohn-®m¬ / Rm≥ Hcn-°epw\ncm-i-\m-hp-I-bn-√.

\ns‚ \oXn-hn-[n-Iƒ ]Tn-°p-tºmƒ/ \njvI-]-S-ambn Rm≥ \n\°p \µn ]d-bpw.

\ns‚ \nb-a-߃ Rm≥ ]men-®n-´p≠v/ \o Fs∂Dt]-£n-°-cp-tX.

Dbn¿∏p Rmb¿ : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 167: Deivastudikal

333332 ssZhkvXpXnIƒ

(k-¶o. 118.2) \ns‚ ]am-W-߃ A\p-k-cn-®m¬/bphm-°ƒ ]m]-Øn¬ hogp-I-bn-√.

lrZ-b-]q¿∆w Rm≥ \ns∂ tXSn/ \ns‚ \nbawewLn-°p-hm≥/ Fs∂ A\p-h-Zn-°-cp-tX.

\n\°p hntcm[-ambn ]m]w sNøm-Xn-cn-°p-hm≥/Rm≥ \ns‚ \nb-a-߃ A\p-k-cn-°pw.

I¿Øm-th, \o hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p./ \ns‚Iev]-\-Iƒ Fs∂ ]Tn-∏n-°-W-ta.

\ns‚ \oXn-hn-[n-I-sf√mw/ Rm≥ Dcp-hn-´p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.

k¿∆ kº-Øn-ep-ap-]-cn-bmbn/ \ns‚ \nb-asØRm≥ kvt\ln-®p.

\ns‚ Iev]-\-I-sf-∏‰n [ym\n-°p-Ibpw/ \ns‚ am¿§-ß-sf-∏‰n Nn¥n-°p-Ibpw sNbvXp.

\ns‚ ]am-W-ß-fn¬ Rm≥ B\-µn°pw/ \ns‚hm°p-Iƒ Rm≥ hnkva-cn-°p-I-bn-√.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-apX¬ Ft∂-°pw, BtΩ≥.aviw: lt√-epøm, lt√-epøm, lt√-epøm.

(sXivs_m-lv-Øm, ]m¿∞\ : s]mXp-I-aw, t]Pv 84...)

Ak³K³s·J š²³\²kO±s : Hm\okm ZvF-µm\m : a[ym” KoXw(_v F¥m≥ k]m... Icp-Wm-\n-[n-bmw....)

Rß-fn¬ \n∂pw \ns‚ apJw ad-®p-I-f-b-cptX:

D∞n-X-\otim anin-lmtbA`bw tXSpw `‡sc \oIcp-Wm-]q¿∆w Im°-W-ta.thZ-\ -\n-Jnew \o°-WtaIcp-Wm-ar-X-am-au-j-[n-bm¬tcmKw kIew am‰-W-ta.

\oXn-bpsS hmXn¬ R߃°mbn Xpd-°-Wta:

D∞n-X-\o-tim-an-in-lmtbkz¿§obw \n≥ \nt£]wa¿Xy¿°mbv \o \evIp-∂p.Zmcn-Zy-Øn≥ sISp-Xn-Iƒ \o`qhn¬ \n∂p-a-I-‰-W-ta,\n≥ kvXpXn R߃ ]mSn-Sp-hm≥.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pw kvXpXn:

D∞n-X-\o-tim-an-in-lmtbhe-Xp-Icw \o \o´-Wta

Bcm-[-Icmw ]m]n-I-fn¬]m]-I-S-߃ t]m°o \o]mh-\-cm°nØo¿°-W-ta,\n≥ kvXpXn R߃ ]mSn-Sp-hm≥.

(]m¿∞-\ s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)š³SO±D±„‡· : sXivs_m-lvvØm : kvXpXn- KoXw

(_oIvl-∂m-\m.... l-t√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥...)

D∞n-X-\otim ssZhn-I-]pXm,A¿∏n-°p-∂n-h¿ kvXpXn-Ko-X-߃.

hm\-h-sc√mw am\-h-scm∏wIo¿Øn-°p∂p C∂o kpZnt\.

lt√-epøm lt√-epømDe-In≥ \mY≥ D∞n-X-\mbn.

a\p-P-Ip-e-Øn\p k¿t∆-i-\p-ambvcRvPn-t∏-Inb \mYs\ hmgvØmw.

D∞m-\-Øn≥ ssZhn-I-i‡nam\-h-t\In ssZhn-I-Po-h≥.

lt√-epøm ]mSo-Sp-t∂≥lt√-epøm lt√-epøm.

hn⁄m-]\waviw: AXn-Zq-X-cn-sem-cmƒ ]Im-i-Øm¬ hebw sNø-s∏´pw amem-Im-bv°-SpØ al-Øz-tØm-Sp-Iq-Snbpw D∂-X-kz¿§-Øn¬ \n∂pw Xmsg-bn-dßn; Imh¬°msc `b-s∏-Sp-Øn-s°m-≠v, Ah≥ I√d aqSn-bn-cp∂ I√v Dcp´n am‰n;At\z-jn-s®-Ønb kvXoI-tfmSv Ah≥ ]d™p: `b-s∏-Sp-∂-sX-¥n\v? ap≥Iq´n Acp-fn-s®-bvXn-cp-∂-Xp-t]mse\ΩpsS I¿Ømhv I√-d-bn¬ \n∂pw Dbn¿sØ-gp-t∂‰p:Ah≥ henb al-Øz-tØmsS AXyp-∂-Xs‚ ]°-te°vDb¿Ø-s∏´p; AIØp IS∂v Ahs‚ icocw hbv°-s∏-´n-cp∂ ÿew ImWp-hn≥; Ahs‚ hkvX-߃ AXmAhnsS Npcp-´n-h-®n-cn-°p∂p; Ah Ckm-tb¬ P\-Øn-s‚bpw hnPm-Xo-b-cp-sSbpw apºn¬ Ahs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øn\p km£yambn-cn°pw; Ah≥ tXm´-°m-cs‚ cq]-Øn¬ aKvZ-e-\m-a-dn-b-Øn\p ImW-s∏´p; Ahƒ Ah-t\mSp]d™p: ""Rm\-t\z-jn-°p∂ Fs‚ \mYs\ ImWn®pX∂mepw; Ah-t\m-Sp≈ kvt\lw Fs‚ lrZ-b-Øn¬Pzen-°p∂p;'' \ΩpsS I¿Ømhv Ah-tfm-S-cpfns®bvXp: ""adn-bw, adnbw! Imcp-Wy-hm-\mb ssZh-Øns‚ kpX≥ Rm\m-Ip-∂p.''

Dbn¿∏p Rmb¿ : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 168: Deivastudikal

335334 ssZhkvXpXnIƒ

c£m-c-l-ky-߃ ]q¿Øn-bm-°nb I¿Øm-hmbssZhw hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip∂p; ac-W-tijw A[n-Im-ctØmsS Dbn¿sØ-gp-t∂¬°p-Ibpw a\p-jy-kz- m-h-Øn\phnPbw \¬Ip-Ibpw sNbvX-h≥ hmgvØ-s∏-´-h-\m-Ip-∂p.F√m A[-c-ß-fn¬\n∂pw F√m \mhp-I-fn¬\n∂pw Ah\p-kvXpXnbpw ]pI-gvNbpap-≠m-Is´; \ΩpsS ta¬ F√m ka-bhpw Ahs‚ Imcp-Wyhpw Zb-bp-ap-≠m-I-s´.

™²³N²PN±‚_³ : Imtdm-kqkm : ]tLm-jW ]m¿∞\aviw: \ap-s°-√m-h¿°pw kt¥m-j-tØmSpw D’m-l-tØmSpw IqsS \n∂v, "I¿Øm-th, Rß-fn¬ I\n-b-Wta',(amd≥ Fkvdmlw Asse≥) “I¿Ømth Rßfn¬I\nbWta” F∂t]£n°mw.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\wBtLmjn°phm≥ Rßsf tbmKycm°nbh\pwkz¿§hmknIfpsSbpw `qhmknIfpsSbpw kam[m\hpamb aninlmtb, (_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSpR߃ At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kam[m\w \n߃°mbn Rm≥ Abbv°p∂p; Fs‚kam[m\w \n߃°p Rm≥ \¬Ip∂p; F∂kam[m\Øns‚ hN\߃, kam[m\Øns‚ ]q¿ÆXbn¬ Xs‚ injytcmScpƒsNbvX aninlmtb, I≠mepw\ns‚ ]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\w BkzZn°p∂ RßfpsS kaqlw \nt∂mSt]£n°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znhkw I√dbn¬ \n∂v Dbn¿°pIbpw Xs‚k`tbbpw temIw apgpht\bpw kam[m\w sIm≠v\ndbv°pIbpw sNbvX aninlmtb, I≠mepw \ns‚]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\w ]ckv]cwR߃ Biwkn®psIm≠v \nt∂mSt]£n°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂Znhkw Xs‚ imizXamb kam[m\w k`sb`ctaev]n® aninlmtb, I≠mepw, \ns‚ ]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\w kvt\lØns‚ hnip≤Npw_\ßfm¬ F√mXeØnepw ]mbØnepap≈hcn

te°v ]Icp∂ k`tbmSp tN¿∂v \nt∂mSp R߃At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Ct∂ Znhkw I√dbn¬ \n∂pbn¿°pIbpwASpØpw AIsebpap≈h¿°v Xs‚ kam[m\w ]Zm\wsNøpIbpw sNbvX aninlmtb, I≠mepw, \ns‚]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\kwhmlIbmbk` AXn¬ A`nam\n°p∂Xnt\mSptN¿∂v Rßfpw\nt∂mSt]£n°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kam[m\Øns‚ cmPmhpw im¥nZmXmhpwkam[m\hpw im¥nbpw ]Zm\w sNøp∂h\pw Xs‚]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\ØneqsS R߃kz¿§cmPyØn¬ kzoIcn°phm\ncn°p∂ Agn™pt]mImØ kam[m\sØ ap≥Iq´n Adnbn®h\pambaninlmtb, \nt∂mSp R߃ At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\hpw\hoIcWhpw ]Xymibpw temImhkm\w hsc]ckv]cw ssIamdp∂Xn\pw Biwkn°p∂Xn\pw Ct∂Znhkw Rßsf ]Tn∏n® aninlmtb, \nt∂mSp R߃At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\w hgnCt∂ Znhkw Xs‚ ssZhnI kam[m\hpw kvt\lNpw_\ßfpw kz¿§obhpw B≤ymflnIhpambkvt\lhpw R߃°p \evInb aninlmtb, \nt∂mSpR߃ At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ ]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\w hgnRßsf [\ycm°pIbpw kvt\lØm¬ Rßsf\ndbv°pIbpw hnip≤oIcn°pIbpw sNbvX aninlmtb,\nt∂mSp R߃ At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.

Dbn¿∏p Rmb¿ : Fµm\m

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 169: Deivastudikal

337336 ssZhkvXpXnIƒ

aviw: amemImam¿°pw a\pjy¿°pw Xs‚ ]p\cp∞m\Øn¬ ssIh∂ kam[m\w \evIpIbpw AXns\BtLmjn°p∂Xn\v Xs‚ Bcm[Isc tbmKycm°pI bpwsNbvX aninlmtb, \nt∂mSp R߃ At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: anin-lm-bpsS k` apgp-hs‚bpw Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) ]m∏m-bp-sSbpw Rß-fpsS k -bpsS Xe-h\pw ]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw,Rß-fpsS AXn-cq-]Xm≤y£\pw ]nXm-hp-amb am¿ (t]-cv) saXm-t∏m-eo-Øm-bp-sSbpw Rß-fpsS tae-≤y-£\pw]nXm-hp-amb am¿ (-t]-cv) saXm-s‚bpw as‰√m sshZn-I-ta-e-≤y-£-∑m-cp-sSbpw Ah-cpsS kl-ip-iqj-I-cp-sSbpwBtcm-Ky-Øn\pw t£a-Øn-\pw -th≠n I¿Øm-th,(_mtb\≥- sa∂m-Iv) \nt∂mSp R߃ At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: kam[m\Øn¬ kº∂\mb ImcpWyhm\mbssZhta, \ns‚ Xncp°pamcs‚ ]p\cp∞m\Øn¬ssIh∂ kam[m\sØ Bt«jn°phm≥ RßsftbmKycm°Wsa∂p \nt∂mSp R߃ At]£n°p∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: Xs‚ alØz]q¿Æamb ]p\cp∞m\Øncp\mfn¬kz¿§Øn¬ kvXpXn°s∏Sp∂h\pw qanbn¬ Bcm[n°s∏Sp∂h\pamb aninlmtb, \nt∂mSp R߃ At]£n-°p-∂p.kaq: (amd≥ Fkvdmlw Asse≥)

I¿Ømth, Rßfn¬ I\nbWta.aviw: RßfpsS I¿Ømhmb aninlmtb, \ns‚\∑bm¬ Rßsf c£n°pIbpw \ns‚ im¥nbpwkam[m\hpw Rßfn¬ h¿≤n∏n°pIbpw \ns‚]p\cp∞m\clkyßfpsS ]q¿ÆXbnte°p RßsfASp∏n°pIbpw RßfpsS ta¬ I\nhmbncn°pIbpwsNøWta.kaq: BtΩ≥.

(ti-jw, s]mXp-I-aw, t]Pv 85...)

m\²t„³ u„±²ˆ²C±²J : Zv_kvim imbo≥Hº-Xmw-aWnP]w

(D®-I-gn™v 3 aWn)k¶o¿Ø\w hsc, s]mXpIaw, t]Pv 88...

k¶o¿Ø\w: 99 t]Pv 323... (As√-¶n¬) k¶o¿Ø\w 48(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 88...)

sXivs_m-lvvØm : (Fµm\mbnteXv, t]Pv 333...)(XpS¿∂v, s]mXpIaw, t]Pv 89...)

A\p-_‘w 1s]k-lm-`-£Ww

(b-lq-Z-∑m-cpsS s]k-lm-`-£-W-Øn-s‚bpw XZ-h-k-c-Øn¬aninlm hnip≤ Jp¿_m\ ÿm]n-®-Xn-s‚bpw ]›m-Ø-e-Øn¬ Xt±-io-b-amb A\p-cq-]-W-ß-tfmsS am¿ tXmam \km-Wn-Iƒ \S-Øp∂IpSpw-_m-N-c-W-amWv s]k-lm- -£-Ww. Hcp-Im-c-W-h-imepw CXv ]≈n-I-fn-te°p am‰-m-hp-∂-X-√. ssZhm-eb IpSpw-_-Øns‚ BtLm-j-am-Wt√m hnip≤ Jp¿_m\! IqSp-X¬ hnh-c-߃ Bcw-`-Øn¬ sImSp-Øn-´p-≈-Xn-\m¬ ChnsS Bh¿Øn-°p-∂n-√.

AØm-g-Øn-\p-tijw s]k-lm- -£-W-Øn-\mbn Ipcn-i-∏hpw]mepw DNn-X-ambn Iao-I-cn-°p-∂p. \n›nX ka-bØv IpSpw-_mw-K-߃ F√m-hcpw (]-Xn-hp-s≠-¶n¬ ItØm-en-°-cmb Ab¬hm-kn-I-tfbpw £Wn-°p-∂p) Hcp-an-®p-IqSn ]m¿∞\ \SØn A∏w apdn®p`£n-°p-∂p. IpSpw-_-\m-Y-\mWv t\XrXzw sImSp-°pI IpSpw-_-\m-Y-\n-√m-Ø-t∏mƒ IpSpw-_-\mY AXp sNøp∂p.)

IpSpw-_-\m-Y≥: AXyp-∂-X-ß-fn¬ ssZh-Øn\p kvXpXn. (3)F√m-hcpw: BtΩ≥. (3)IpSpw-_-\m-Y≥: `qan-bn¬ a\p-jy¿°p kam-[m-\hpw]Xym-ibpw Ft∏mgpw Ft∂-°pw.F√m-hcpw: BtΩ≥.IpSpw-_-\m-Y≥: kz¿§-ÿ-\mb Rß-fpsS ]nXmth, (F-√m-h-cpw-IqSn Bcw- -Øn¬ sImSp-Øn-cn-°p-∂-Xp-t]mse sNm√p-∂p.)

aqØ-bmƒ: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

IpSpw-_-\m-Y≥: (jM±²cÓ@±²N j‚Ѳg³ amd≥ hmem-l≥) Rß-fpsSI¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, Aß-bpsS kvXpXy¿l-amb XnXz-Øns‚ Bcm-[yhpw al-\o-b-hp-amb \mawkz¿§-Ønepw `qan-bnepw \nc-¥cw Bcm-[n-°-s∏-Sp-Ibpw

A\p-_‘w 1 :s]k-lm-`-£Ww

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 170: Deivastudikal

339338 ssZhkvXpXnIƒ

kvXpXn-°-s∏-Sp-Ibpw _lp-am-\n-°-s∏-Sp-Ibpw hmgvØ-s∏-Sp-Ibpw sNøs´. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.F√m-hcpw: BtΩ≥.aqØ-bmƒ: I¿Ømhv Fs∂ tabv°pw/ F\n°v bmsXmcpIpd-hp-ap-≠m-IpI-bn-√.(c≠p KW-am-bn) (Jm-t\m-\m) Zcn-Z¿ `£n®p Xr]vX-cmIpw/I¿Øm-hns\ At\z-jn-°p-∂-h¿ Ahs\ kvXpXn-°pw.

I¿Ømhv Fs∂ tabv°pw/F\n°v bmsXmcp Ipd-hp-ap-≠m-IpI-bn-√.

Xg® ta®n¬ ÿeØv Ah≥ Fs∂ hkn-∏n°pw/im¥-amb sh≈-Øn-\-cp-In-te°v Fs∂ B\-bn-°pw.

Ah≥ Fs‚ Bflm-hns\ c£n®p/ Xs‚ \masØ]Xn/ \oXn-bpsS hgn-I-fn¬ IqSn Ah≥ Fs∂ \S-Øn.

_mhmbv°pw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvimbv°pwkvXpXn./ BZn-ap-X¬ Ft∂°pw BtΩ≥.

(Jm-t\m-\m) Zcn-Z¿ `£n®p Xr]vX-cmIpw/ I¿Øm-hns\ At\z-jn-°p-∂-h¿ Ahs\ kvXpXn°pw.aqØ-bmƒ: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

IpSpw-_-\m-Y≥: k¿∆-⁄-\mb `c-W-I¿Ømhpw Xs‚`h-\-Øn¬ hkn-°p-∂-h-cpsS hnkva-b-\o-b-\mb ]cn-]m-e-I\pw kIe klm-b-ßfpw ku`m-Ky-ßfpw Imcp-Wy-]q¿∆w sNmcn-bp∂ \nkvXp-e- -WvUm-Km-c-hp-amb \nt∂mSpR߃ At]-£n-°p-∂p. Fs‚ I¿Ømth, \ns‚ kz`m-h-Øn-s\m-Ø-hn[w F√m ka-bhpw Rßsf ISm-£n-°p-Ibpw A\p-K-ln-°p-Ibpw Rß-tfmSp IcpW ImWn-°p-Ibpw sNø-W-ta. --_mhmbpw ]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.F√m-hcpw: BtΩ≥.

(k∂ymkkaqlßfn¬ t\XrXzw sImSp°p∂h¿ s]klmhymgmgvNbnse seenbm P]Øn\nSbn¬ kaqlmwKßfpsS ]mZ߃IgpIpI ]Xnhmbncps∂∂v ]mcºcyØn¬ ImWp∂p. A]ImcwsNøphm\mKln°p∂h¿ AXv ChnsS Iq´nt®¿°p∂Xv DNnXambncn°psa∂p tXm∂p∂p. AXn\mbn DdhnSØn¬ ImWp∂ KoXwA\p_‘w 2 Bbn sImSpØncn°p∂p.)

IpSpw-_-\m-Y≥: (D-]-tZ-iw) ]nb-s∏- -h-tc, \mw BtLm-jn-°p∂ s]k-lm, ]g-b-\n-b-a-Ønse sXc-s™-Sp-°-s∏´P\-amb Ckm-tb-ens\ ssZhw CuPn-]vXnse ASn-a-Ø-Øn¬ \n∂p tamNn-®-Xn-s‚-bpw, ]pXnb \nb-a-Ønse sXc-

s™-Sp-°-s∏´ P\-amb kXy-k- sb ]m]-Øns‚ ASn-a-Ø-Øn¬\n∂pw kvt\l-\n-[n-bmb ssZhw Xs‚ Xncp-°p-am-cs‚ ac-tWm-∞m-\-Øm¬ c£n-®-Xn-s‚-bpw, ]Xo-I-ß-fn¬IqSn-bp≈ BN-c-W-am-Wv. temIm-h-km\w hsc \tΩm-Sp-IqSn hkn-°p-∂-Xn-\pw, Xs‚ ]p\-cp-∞m-\-Øn¬ ssIh∂\h-Po-h≥ \nc-¥cw ]cn-t]m-jn-∏n-°p-∂-Xn-\p-ambn Xm≥ H‰n-s°m-Sp-°-s∏´ cmXn-bn¬ s]klm `£-W-Øn-\n-S-bn¬Cutim-an-inlm hnip≤ Ip¿∫m\ ÿm]n-®p.

blq-Z-P\w BN-cn-°p∂ s]klmØncp-\m-fn-s‚bpwCutim-an-inlm \ap-°mbn\¬Inb hnip≤ Jp¿_m\bpsSbpw A¥- -Øsb Dƒs°m-≠p-sIm≠v AXns‚Hm¿Ωbv°mbn am¿ tXmam \km-Wn-I-fmb \ΩpsS ]q¿∆n-I¿ Bcw- n®p ssIam-dn-bn- p≈ \ΩpsS IpSpw-_m-N-c-W-amWvCu s]k-lm-`£-Ww. Cu A∏w `£n-°p-Ibpw Cu]men¬\n∂v IpSn-°p-Ibpw sNøp∂ \mw Hmtcm-cp-Ø-cn-epw,am¿ tXm-am- «o-lm-bn¬ IqSn \ap°p ]I¿∂p-In- nb Cutim-an-in-lm-bn-ep≈ \ΩpsS hnizmkw IqSp-X¬ XoIvjvWam-I-Ww- - B-g-s∏-S-Ww. \ap°pw \ΩpsS c£-bv°pw-th≠n kzPo-h≥ tlman® \ΩpsS kvt\l-\m-Y-\p-th≠n "A\p-Zn\w acn-°p-hm≥' Cu s]klm BN-cWw \sΩ i‡n-s∏-Sp-Ø-s´.]gb \nb-a-Ønse s]klm BN-c-W-sØ-°p-dn-®p≈ hnh-cWw ]pd-∏m-Sns‚ ]pkvX-I-Øn¬\n∂pw Ct∏mƒ \ap°pihn-°mw.\n›n-X-bmƒ: "aqsi Ckm-tb-ense Imc-W-h-∑msc hnfn®p]d™p: IpSpw-_mw-K-ß-fpsS IW-°-\p-k-cn®v \n߃s]klm B´n≥Ip- n-Isf sXc-s™-SpØp sIm√p-hn≥. ]mX-Øn-ep≈ c‡-Øn¬ lot m∏v Iºp ap°n c≠p I´n-f-°m-ep-I-fnepw ta¬]-Sn-bnepw Xfn-°p-hn≥. ]`m-X-am-Ip-∂-Xp-hscBcpw hoSn\p ]pdØp t]mI-cp-Xv. Fs¥-∂m¬ CuPn-]vXp-Imsc kwl-cn-°p-∂-Xn-\p-th≠n I¿Ømhp IS-∂p-t]m-Ipw.F∂m¬ \nß-fpsS ta¬]-Sn-bnepw c≠p I´n-f-°m-ep-I-fnepwc‡w ImWp-tºmƒ I¿Ømhp \nß-fpsS hmXn¬ ]n∂n´pIS∂p t]mIpw. kwlm-c-Zq-X≥ \nß-fpsS hoSp-I-fn¬ ]th-in®v \nßsf h[n-°phm≥ Ah≥ A\p-h-Zn-°-bn-√. CXv\nßfpw \nß-fpsS k¥-Xn-Ifpw F°m-ehpw Hcp Iev]-\-bmbn BN-cn-°-Ww. I¿Ømhv hmKvZm-\-a-\p-k-cn®v Xcp∂ÿeØv \n߃ sN∂ptN¿∂-Xn\p tijhpw Cu I¿ΩwBN-cn-°-Ww. CXns‚ A¿∞w F¥m-sW∂v \nß-fpsSa°ƒ tNmZn-°p-tºmƒ ]d-bWw: CXp I¿Øm-hn-\¿∏n-°p∂s]klm _en-bm-Wv. Ah≥ CuPn-]vXn-ep-≠m-bn-cp∂ Ckm-tb¬°m-cpsS `h-\-߃ IS-∂p-t]m-bn. CuPn-]vXp-Imsckwl-cn-®-t∏mƒ Ah≥ Ckm-tb¬°msc c£n-®p. At∏mƒP\w Ipºn´v ssZhsØ Bcm-[n-®p. A\-¥cw Ckm-

A\p-_‘w 1 :s]k-lm-`-£Ww

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 171: Deivastudikal

341340 ssZhkvXpXnIƒ

tb¬°m¿ AhnSw hn´p-t]m-bn. I¿Ømhv aqsi-tbmSpw Al-tdm-t\mSpw Iev]n-®-Xp-t]mse P\w ]h¿Øn-®p... Ckm-tb¬°m-cpsS CuPn-]vXnse hmk-°mew \m\q-‰n-ap-∏Xph¿j-am-bn-cp-∂p. \m\q‰n ap∏Xp h’cw ]q¿Øn-bmb A∂pXs∂ I¿Øm-hns‚ P\-k-aqlw apgp-h≥ CuPn-]vXn¬\n∂p]pd-s∏- p. Ahsc CuPn-]vXn¬ \n∂p ]pdØp sIm≠p-h-cp-hm≥ th≠n I¿Ømhv PmK-X-bmbn h¿Øn® cmXn-bm-W-Xv. A°m-c-W-Øm¬ Ckm-tb¬°m¿ Dd-°-an-f-®n-cp∂v BcmXn I¿Øm-hns‚ cmXn-bmbn BN-cn-°-Ww.'(12:21-˛28+40˛42).F√m-hcpw: ssZh-amb I¿Øm-hn\p kvXpXn.IpSpw-_-\m-Y≥: (D-]-tZ-iw) Cutim Xm≥ H‰n-s°m-Sp-°-s∏´ cmXn-bn-emWv \tΩm-Sp≈ kvt\l-Øm¬ t]cn-X-\mbn ]cnip≤ Jp¿_m\ ÿm]n-®-Xv. X∑qew Cutim-tbm-Sp≈ kvt\l-Øm¬ t]cn-X-cm-bn, I¿Øm-hns‚]oUm-\p-`-h-Øn\pw ac-W-Øn\pw Imc-W-amb \ΩpsS]m]-ß-fn¬ A\p-X-]n-®p-sIm≠pw ]cnip≤ Jp¿_m\b¿∏n®v Ahs‚ Hm¿Ω BNcn°phm≥ \sΩ A\pKln® Ahs‚ A\¥kvt\lØn\v \µn ]Imin∏n®psIm≠pw \mw Cu cmXn-bn¬ Dd-°-an-f®v ]m¿∞-\-bn¬sNe-h-gn-°pI \ymbhpw bp‡-hp-am-Ip-∂p.aqØ-bmƒ: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)

\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

IpSpw-_-\m-Y≥: ]]© kjvSmhpw Ckm-tb-ens‚ssZh-hp-amb I¿Øm-th, Rß-fpsS ssZh-ta, ^e-aq-em-Zn-Ifpw ]g-h¿§-ßfpw ]Zm\w sNøp-∂-Xn-\mbn sNSn-I-sfbpw ac-ß-sfbpw krjvSn°p-I-bpw, `qanbpsS ^e-ß-fn¬ \n∂pw Rßsf kar-≤n-bn¬ Xo‰n-t∏m-‰p-IbpwsNøp∂ k¿∆ h√-`-\mb \ns∂ R߃ Ipºn-´m-cm-[n-°p-∂p. \ns‚ \maw Xe-ap-d-Iƒ tXmdpw hmgvØ-s∏-´-Xm-I-s´. `£Ww tXSn CuPn-]vXnse ASn-a-Ø-Øn¬ AI-s∏´ Xs‚ P\sØ AS-bm-f-߃ hgn tamNn-®-h-\pw, aW-em-c-Wy-Øn¬ Ae™p IjvS-s∏´ Ah¿°p kz¿§-Øn¬\n∂p a∂mbpw ]md-bn¬ \n∂p sh≈hpw \¬In-b-h-\pw, Xs‚ hN\w ihn-°p-∂-Xn-\mbn hni∂p he-™-hsc A¤p-X-߃ ]h¿Øn®p kwXr-]vX-cm-°n-b-h-\pw,F√m-h¿°pw \∑ amXw sNbvXv IS∂pt]mbh\pw, A¥yAØmg thf-bn¬ Xs‚ kz¥w ico-c-c-‡-߃ imiz-X-Po-hs‚ A®m-c-ambn R߃°p \¬In-b-h-\p-amb I¿Øm-th, \ns‚ \ma-Øn¬ Hcp-an-®p-IqSn s]klm BN-cn-°p∂Rß-fpsS Cu IpSpw-_sØ Ir]-tbmsS ISm-£n-°-W-ta. \oXn-am-∑m-cp-sSbpw hnip-≤-cp-sSbpw `h-\-ßsf

Bio¿∆-Zn®\pK-ln® I¿Øm-th, Rß-fpsS `h-\-sØbpw Rß-sf-√m-h-scbpw A\p-K-ln®v F√m A]-I-S-ß-fn¬ \n∂pw Rßsf c£n-°p-I-bpw, Rß-fpsS A≤zm-\sØ ^e-a-Wn-bn-°p-Ibpw sNø-W-ta. Rß-fpsS Cu`h\w \ns‚ Ccn-∏n-S-am-°p-I-bpw, R߃ F√m-hcpw Hcp-an®v \n\°p kvXpXnbpw _lp-am-\hpw IrX-⁄-XbpwBcm-[-\bpw ka¿∏n-°p-hm-\n-S-bm-°p-Ibpw sNø-W-ta.Ct∏mgpw Ft∏mgpw Ft∂-°pw.F√m-hcpw: BtΩ≥.

(A-\-¥cw IpSpw-_-\m-Y≥ Ipcn-i∏w ]Xn-aq∂p Ij-W-ß-fmbnapdn-®v, Hmtcm IjWw ]men¬ ap°n, aqØ-h¿ XpSßn Hmtcm-cp-Ø¿°pw \¬Ip-∂p. Hmtcm-cp-Øcpw BZ-c-thmsS AXp hmßn \n∂p-sIm≠p Xs∂ `£n-°p-∂p. XZ-\-¥cw Ccp∂v _m°n-bp≈ Ipcn-i-∏hpw ]mepw a‰pw `£n-°p-∂p. F√m-hcpw `£n®p Ign-bp-tºmƒXmsg hcp-∂ \µn]I-S\ ]m¿∞\ sNm√n s]klm £Ww Ah-km-\n-∏n-°p-∂p.)

aqØ-bmƒ: (mh±²s± ² Ah³dÓ„ —·± ²k \vks√ «mΩm AΩ≥)\ap°p ]m¿∞n°mw. kam-[m\w \tΩm-Sp-Iq-sS.

IpSpw-_-\m-Y≥: kI-e-Øn-s‚bpw \mY\pw ]]©kjvSmhpw Icp-Wm\n[nbp-amb ssZh-ta, \n\°p R߃\nc-¥cw IrX-⁄-X-b¿∏n-°p-∂p. Rß-fpsS AΩ-bmbam¿Øv -a-dn-b-Øn-s‚bpw hnip≤ «ol-∑m-cp-sSbpw ]tXy-I-ambn Rß-fpsS ]nXmhv am¿ tXmam «olm-bp-sSbpwkIe hnip-≤-cp-sSbpw ]m¿∞\m klmbw R߃°p-≠m-Ip-am-dm-I-s´. Rß-fpsS Ab¬hm-kn-Ifpw \m´p-Im-cp-amb kI-e-tcbpw Ir]-tbmsS ISm-£n-°p-Ibpw Ah-cpsSBh-iy-ß-fn¬ Ahsc klm-bn-°p-Ibpw sNø-W-ta.Rß-fpsS ]m]-ßfpw IS-ßfpw tamNn-°p-Ibpw Rß-fpsS]m¿∞-\°v DØ-c-a-cp-fp-Ibpw sNø-W-ta. --_mhmbpw]pX\pw dqlm-ZvJp-Zvim-bp-amb k¿t∆-iz-cm, Ft∂°pw.F√m-hcpw: BtΩ≥.

(B-tΩ≥ sNm√p-∂-tXm-Sp-IqSn F√m-hcpw Ah-c-h-cpsS ta¬…ohm-bpsS AS-bmfw hc-bv°p-∂p. cmXn apgp-h≥ AYhm Ipsd ka-b-sa-¶nepw ssZhm-e-b-Øntem hoSp-I-fntem PmK-c-W-]m¿∞-\-bn¬sNe-h-gn-°pI \ΩpsS hnizm-k-Øns‚ DØ-a-amb ]Im-i-\-am-Wv.t\csØ kqNn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xp-t]mse cmXn-P]w ASp-Øp≈ ssZhm-e-b-Øn¬ BtLm-j-ambn \S-Øp-∂p-s≠-¶n¬ ]‰p-∂-h-sc√mw AXn¬kw_-‘n-°pI; AXn\p kuIcys∏SmØh¿ IpSpw_ßfn¬Xs∂cmXnP]w \S-ØpI; Fß-s\-bm-bmepw Cu cmXn-bnse PmK-c-W-]m¿∞-\-bpsS ][m\ LS-I-am-bn-cn-°Ww k -bpsS ]m¿∞-\-bmb]kvXpX cmXn-P-]w.)

A\p-_‘w 1 :s]k-lm-`-£Ww

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 172: Deivastudikal

343342 ssZhkvXpXnIƒ

A\p-_‘w 2š³H\³„J±² š²³\²kO³sš³H\³„J±² š²³\²kO³sš³H\³„J±² š²³\²kO³sš³H\³„J±² š²³\²kO³sš³H\³„J±² š²³\²kO³s : Hm\okm ZivbmKvØm: Imep-I-gp-I¬ KoXw

(a-dnbw _vkp¬Øm... ]pe-cn-]-`-bn¬...)

h∂p ihn-°p-hn≥, \nß-tfmSp Rm≥ ]dbmw:

\ΩpsS ]m]w t]m°n-Sp-hm≥c£ \ap°p I\n-™-cp-fm≥X≥ Xncp-sabv _en-tb-In-sbmcmaninlm \mYs\ hmgvØo-Smw.injy-K-W-Øn≥ ]mZ-a-h≥IgpIo X≥I-c-Xm-cp-I-fm¬hn\-b-Øn≥ al-\o-b-XawamXr-I-tbIn \ap-t°-hw.

I¿Øm-hns‚ A¤p-X-߃ Bcp hnh-cn°pw?

kI-e-cnepw Ir] sNmcnbpw \n≥kvt\l-Øn-I-hm¿ hnhcn°pwsNbvXn-I-fm¬ \o X∂-cpfnB≤ym-fln-Iamw amXr-I-Iƒ.Zmk\p Xpey-an-d-ßn-Ø≥injy-K-W-Øn≥ ]mZ-߃Igp-Inb hn\-b -kp-am-Xr-I-bm¬Rß-sf-bßp ]Tn-∏n-®p.

P\-X-I-tf, \nß-sf-√m-h-cp-anXp ihn-°p-hn≥:

Znhy-c-lkyw skln-tbm-\n¬]qcn-X-am-°n-b-ti-j-a-h≥injy-K-W-tØm-S-t∂hwAcp-fn-s®-bvXm≥ kmtam-Zw."Kpcphpw \mY-\p-am-Ipw -Rm≥IgpIo \nßsS ]mZ-߃;Rm\o -sN-bvXXp t]men-\n-ta¬\n߃ sNbvXp ]Tn-®n-Sp-hn≥.'

Ah¿ I≠p, hnd-b¬ ]q≠p:

Hsd-«Øm amfn-I-bn¬]qcn-X-amb cl-ky-߃Is≠m-cp- hm-\-h-hr-µ-߃hnkva-b-]q-cn-X-cm-b-∂mƒ.alna \nd-s™mcp \mY-\nXm_en- sNøpw \nP-tZ-l-Øm¬

injy-K-W-Øn≥ ]mZ-߃IgpIn s]klm ]qcn-X-am-bv.

hcp-hn≥, \ap°v I¿Øm-hns\ kvXpXn°mw:

Xs∂-Øs∂ XmgvØn apZminjy-K-W-Øn≥ ]mZ-߃Igp-Inb \mYs\ hmgvØoSmwDØ-aamw kzc-Ko-Xn-I-fm¬.kvt\l-Øn≥ \h-am-Xr-Ibpw\mY≥ X∂p \ap-°mbn\manXp kl-P¿°-t\ym\ywsNbvX-h-\-\p-N-c-cm-tIWw!

Rm≥ hniz-kn® Fs‚ kl-N-c≥ Fs∂ NXn®p:

A∏w \mY≥ hn`-Pn®pNXn-b-\p-a-Xn¬ \n∂-h-t\-In.a\-a-h-\-Wphpw am‰oemkmØm-\-h-\n¬ IpSn-tb-dn.Ah-\p-]-Imc hnlo-\-\p-ambvNXn-bn¬ Xs∂ \ne-sIm-≠p.ssZhn-I-hn-fn-bp-a-\p-K-lhpwAh-\n¬ ^e-a-Wn-bm-sX-bp-am-bv.

]c-am¿∞-lr-Z-b-ap-≈-h¿°v:

alna \nd™ cl-ky-߃\mY≥ injy¿°-t∂IntemI¿°-Jnew ]m]-Øn≥ap‡n-°m-b-h-s\mcp _en-bmbvXncp-sabv kZbw hn`-Pn®pXncp-c-‡-hp-a-h-\¿∏n®pX≥ Zb-bm¬ \c-hw-isØc£n-®-hs\ hmgvØo-Smw.

B\-µ-]q¿∆w kvXpXn ]mSp-hn≥:

I¿Øm-th, \n≥ s]k-lm-bn¬Rß-fn¬ tamZw sNmcn-b-Wta:\n≥ kvXpXn ]mSm≥ Rßsf \oA¿l-X-bp-≈-h-cm-°-WtaNXn-I-fn¬ \n∂p hntam-Nn-X-cmbvkwc-£n-°pI …ohm-bm¬\n≥ln-X-a-\p-h¿Øn-®n-Sp-hm≥i‡n-bp-a-cp-fpI im¥-X-bpw.

A\p-_‘w 2 : Imep-I-gp-I¬ KoXw

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com

Page 173: Deivastudikal

345344 ssZhkvXpXnIƒ

Fs¥-∂m¬ Ah≥ A¤pXw ]h¿Øn-®n-cn-°p∂p:

ZpxJn-X-cn-h-cn¬ \n≥ s]klmtamZw kZbw h¿jn®pkmØm-s\-∂m-en-∂n-t∏mƒZpxJn-X-\mbn Rc-ßp-∂p.Xh- _-en-bm¬ \o c£-I-t\,R߃t°In kt¥mjws]mSn-bn-e-a¿∂-h¿ Rßsf \n≥hn\bw c£n-®p-bn-tc-In.

Ah≥ Zcn-Zsc Xs‚ am¿§w ]Tn-∏n-°p∂p:

\mY≥ ]mh-\ao \ni-bn¬injy-K-W-sØmSp Iev]n®p\nßsf Rm≥ kvt\ln-®-Xp-t]m¬XΩn¬ XΩn¬ kvt\ln-∏n≥.\n߃°mbv Rm≥ ]oU-Ifpwac-W-hp-an∂p hcn-°p∂pc£-bp-ap-bncpw \c-t\-Im≥Ah-scs∂ Iqin-®o-Spw.

h∂p ihn-°p-hn≥, \nß-tfmSp Rm≥ ]dbmw:

bqZ-∑m¿ hn[n sNøp-h-sX≥_e-lo-\-X-sIm-≠-t√XpwkrjvSn-Ip-e-Øn\p c£-bv°mbvXmX≥ X\-bs\ \¬Ip-∂p.A\p-Xm-]n-Isf c£n-∏m≥Poh≥ \¬Im≥ Rm≥ h∂p:F∂p-∞m\w \c-t\IpwtamN-\hpw \h-Po-hn-X-hpw.

I¿Ømhp Xs‚ c£ ImWn-®n-cn-°p∂p:

PmK-X-bm¿s∂mcp ]m¿∞-\-bm¬X≥ kl-\-Øn≥ ImTn-\yw\mY≥ hnc-shmSp shfn-hm-°n,c£n-X-\m-hm-\¿∞n-®p.\n߃ ]co£bn¬ hogm-sX,]m¿∞n-°m-\p-]-tZ-in®ptkzZw \nW-ambv amdp-I-bm¬`oI-c-k-l\w sXfn-hm-°n.

© Denha Services contact: pathikulangarav @ gmail.com