devi bhagwat piyush

Download Devi Bhagwat Piyush

Post on 23-Jul-2016

255 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

अब 'समर्थश्री' श्रीत्र्यम्बकेश्वर चैतन्यजी महाराज द्वारा प्रणीत "देवी भागवत पीयूष" का अन्तर्जालपुट पर अवलोकन करें । सम्पादक : डा गुणप्रकाशचैतन्य, सहसम्पादक अंकुर नागपाल । Now get the online preview of "Devi Bhagwat Piyush" presented by Samarth Shri Tryambakeshwara Chaitanya Brahmachari Ji Maharaj. Editor : Dr. Gunprakash Chaitanya Sub-Editor : Ankur Nagpal Publisher : Dharmasamrat Prakashan

TRANSCRIPT

 • eeroskeerYeeiekeleheeret
 • Twitter : trymbkeshwra, Email: trymbakesh@gmail.comFacebook : www.facebook.com/SamarthShree, Blog : http://shreesamarth.blogspot.in/

  (www.facebook.com/gunprakash.sharma)

  heOeeve mecheeoke[e. iegCehekeeMeewleve

  (www.facebook.com/ankur.nagpal.108)

  menmecheeoke Debkegj veeiehee}

  ievLe-hekeeMevemkehe e%e kes heOeeve epeceeve

  eerjeceevegpeoee} Mecee& (cesj")

  hegmleke heeefhle mLeeve :1) eerDeVehetCee& Meefeheer"ced, JepeIee, neheg[GllejheosMe - 245101 (Yeejle)mecheke& met$e : 9892934713, 94566513612) eewKecyee mebmke=le heefleeve,38 et.S. yeBi}es jes[, pekeenj veiej,efou}er - 110007 (Yeejle)mecheke& met$e : 011-23856391

  hekeeMeve efleefLe :

  (heLece mebmkejCe, F&mkeer meved 2015)

  ew$e vekeje$e, meb. 2072

  cegCe :

  69/86, Jatan Street, Baniya Para Lisari Gate,Meerut, Uttar Pradesh - 250002 (INDIA)Ph: 09359903310, 0121-2404466Email: citycolourscan@yahoo.co.in

  efmeer ke}j mkewve

  eerDeVehetCee& Meefeheer"ced, JepeIee, neheg[GllejheosMe - 245101 (Yeejle)mecheke& met$e : 9892934713, 94566513619871740762

  eerOece&meceed hekeeMevehekeeMeke :

  keeue efJeveeefMeveer keeueer pee pee~ogie&efleveeefMeveer ogiee& pee pee~Gcee, jcee, yeeeCeer pee pee~

  meerlee, jeOee, efkeceCeer pee pee~iebiee, ecegvee, leeheer pee pee~ke=

 • ceeeeefkeefMe
 • Fve keeveesb mes mhe
 • (hesjCee-hemetle-heerefle heeesefOe)

  (eekevele)

  (HeCeeceebpeef})

  (DeefYevevove)

  heele peieves kes Ghejevle efpeve ceneheg

 • ~~ eernefj ~~mepeeleere-efkepeeleere-mkeieleYesoMetve ceveeskeemeeleerle Yetceeheg
 • eercelhejcenbmeheefjkeepekeeeee& efveieceeieceheejekeejerCe meke&lev$e-mkelev$eYeejleere-meveeleve-kewefokeOece&-mebmke=efle-meYeleesejke DevevleeerefkeYetef
 • Deeeee&mlespehee}Mecee&hetkee&eee& - vejkejefkeee}e, hetkee&eee& - keejeCemese ieesevkeemebmke=leefkeee}e,

  Deeeee& keekejCe - eerpeieVeeLemebmke=leefkeMkeefkeee}e (hegjer, Deesef[Mee)

  hetke&pevceeefpe&lehegCekeeved heeCeer ner hejcesMkej keer Demeerceevegkechee Deewj meg kes hejceevegien mes ceve, yegef Deewj DevlekejCe efvece&} neskej peieppeveveer kes efevleve, ceveve Deewj mcejCe cesb megKe, Meeefvle Deewj Deevevoeshe}efyOe kejles nwb~ meveeleveOece& keer heeflee Yeefeceeie& kes hemeej cesb ner meefVeefnle nw~ eeefhe og}&Yeb ceeveg

 • hees0 ceesnve ev ye}esoerkeg}heefle - GllejeKeC[ mebmke=le efkeMkeefkeee}e

  Heef}lepeesefle

 • [e@. eerjeceme}ener efkesoerkeekejCeefkeYeeie, eer}e}yeneogjMeeeer je
 • ~~ ceveesJeeJed ~~hejceejeOee meJexejer peieppeveveer ceeB peieocyee kes meceejeOeke-mhe=nCeere eeueg yevOegDeesb !

  nceeje Deewj Deehekee pees heejmheefjke veelee nw, Jen vee Kegues Deewj eerefle yenleer jns, Fmemes ye{kej megKeo, legef

 • MegYeeMeer
 • ~~ mecheeokeere ~~~~ eer ~~

  Fme peieled kee keueeCe kejves keer meeceLe& keeiMeefe cesb Deveeefokee} mes De#egCCe he mes hekeeefnle nes jner nw~ Meyohepeesefle Fme leeceme (DevOekeejcee) }eske cesb hekeeMe [e}ves kes ef}es mkeeb yeehe cesb DekeleerCe& ngF&~ keeikew yee egefle eje en heefleheeefole nw~ Deve$e Yeer Meyoyee keer cenllee heefleheeefole kejles ngS oMe&vekesMejer Deeeee& Yele&=nefj ves Yeer Deheves keC"jke mes GodIeesefee nw, kener Meyoleke kes he cesb

  heefleYeeefmele nes jner nw~ kener Meyoheer hekeeefMekee (peesefleheg_pe) keeikekenej keer meeceLe& heoeve kej jner nw~Fme De#ejmeceece>ee ves Yeiekeeved oskeoskeeefOeoske ceneoske keer meeOevee mes hemeve> neskej $e+ef

 • ~~ keLee mebkesle ~~mkeevoereb eercesJeerYeeieJeleceenelceced - (00.01 : 00.04)

  01) eLece: mkevOe: - (01.01 : 01.13)

  02) efleere: mkevOe: - (02.01 : 02.10)

  03) le=leere: mkevOe: - (03.01 : 03.16)

  mecevlekeceefCe keer keLee leLee osJeer Gheemevee mes ke=

 • veejo eje meerlee kee hetJe&-pevceeefj$e; veejo kes Deeeee&lJe ceW eerjece ves veJeje$e ele efkeee .............................................03.15

  04) elegLe&: mkevOe: - (04.01 : 04.15)

  05) heece: mkevOe: - (05.01 : 05.16)

  06)

 • emeVe, efnceeuee ves Yeer lehe efkeee, efMeJee ves efnceeuee kees GheosMe efoee ................................................................. 07.14 mLetue efJejed cetefle& efMeJee eke=efle me=peve efJeefOe, leJeceefme' kee leelhee& nw efMeJee, eesieefveheCe, osJeer efveJeeme Je DeefeveerkegceejeW ves heeeer yeeefJeee, ef$eefJeOeeYeefkele, cegKe leerLe&mLeeve, efefJeOee hetpeeefJeefOe, osnheer" ceW ner osJegheemevee ........................................... 07.21

  08) De

 • efveleceefCeerheOeece-efkeneefjCeer iees-keso-efkehe-j#eCehejeeCeemeke}kesoceeer meecyemeoeefMekeefheee Yeiekeleer jepejepesMkejer ogiee&

  meke&ewleveheeb leeb Deeeeb efkeeeb e Oeerceefn ~ yegefb ee ve heeesoeeled ~~meefeoevevoheeb leeb ieee$eerheefleheeefoleeced ~

  veceeefce erbceeerbb oskeerb efOeees ees ve heeesoeeled ~~

  DeOe&Mueeskeer osJeerYeeieJele

  ~~ meJe KeefuJeocesJeenb veeveoefmle keoeeved ~~

 • ~~ eeroskeerYeeiekeleheeret

 • kejW~ megOeeheeve mes Ske ner Decej nes mekelee nw, efkebleg osJeerYeeieJele kes keLeece=le mes mecemle heefjJeej kees Depejlee-Decejlee eehle nes peeleer nw~ efve

 • ieiee&eee&peer keer Jen JeeCeer Deewj Gmekee De#ejMe: heeueve ceQves osKee nw~ Deepe veejopeer Deehe Yeer Jewmes ner kenles nes~ Dele Deehe ner keLee megvee oerefpeS~ veejopeer megveeves ueies, veJeeCe& cev$e pehe, mehleMeleer hee" meefnle osJeerYeeieJele kee eneB veewJee efove nw~ GOej ke==

 • ngDee~hebeke=lJe me MegeeJe efJeefOeJeled Yeee&ee men

  (mkeevoere eercesJeerYeeieJeleceenelce 04.80)metlepeer yeesues, MegYe cegntle& ceW pes

 • ~~ eeroskeerYeeiekeleheeret

 • ee efJeesleefYeOeereles egefleheLes Meefkele meoeee heje meJe&%ee YeJeyevOeefefeefvehegCee meJeeMees mebefmLelee ~og%exee megogjelceefYee cegefveefYe Oeeveemheob eeefhelee ele#ee YeJeleern mee YeieJeleer efmeefeoe meelmeoe ~~

  me=eefKeueb peieefoob meomelmJeheb Mekelee mJeee ef$eiegCeee heefjheeefle efJeeced ~meble keuhemecees jceles leLeswkee leeb meJe&efJeMJepeveveerb cevemee mcejeefce ~~

  (oskeerYeeiekele 01.02.04-05)ns ceeB! Deehe efJeee, DeeefoMeefe, hejeMeefe, Deeefo veeceeW mes JewefokeeW ceW eefme nQ leLee pees meJe&%e YeJeyevOesove efvehegCe Je

  meJee&vleeeefceveer nQ~ meJe&oeJeeefmeveer ceeB kees ogjelcee veneR peeve mekeles~ cegefve efpevekee ele#e MeerIe hee uesles nQ, Jen ceeB efmeef eoeve kejW~ mJeMeefe mes meled-Demeled mekeue ejeej kee me=peve kej Gmekee heeueve kejves Jeeueer leLee eueekeeue ceW Deheveer ueeruee mes meye meceskej Skeekeer jceCe kejves Jeeueer ceeB kee nce Oeeve kejles nQ~ Fme ekeej metlepeer ves hejecyee ceeB peieppeveveer kees eCeece kej oskeerYeeieJele kes mkevOe, DeOeee Je MueeskeeW keer mebKee yeleeF&~ yeejn mkevOeeW ceW leerve meew Deejn DeOeee leLee Deejn npeej Mueeske nQ~ vewefce

 • Jeemepeer kes ceve ceW heg$eeslheefe keer Fe, veejopeer eje YeieJeleer keer Gheemevee,efJe

 • oerceke ves emevve neskej Oeveg

 • neeerJe ves Gme je#eme neeerJe kees ceejkej JesoeW kee Gej efkeee~ mebmeej kee keueeCe efkeee~ Meewvekepeer ves kene, ns metlepeer! cetKe& mebie ceneefJe

 • e%es

 • Ssmee megveles ner efe{-mes iees~ oesvees YeeF& meeefYeceeve yeesues, Dejs! nce efYeKeejer veneR oelee nQ, oelee ... ~ Jej lees legce ceeBiees~ oeleejew veew ve eeekeew nce legce hej hemevve nQ~ YeieJeeve ves legjvle Jej ceeBie efueee, cesjs neLeeW mes legce oesveeW ce=leg kee JejCe kejes~

  YeJesleecee ces leg

 • Devegjee keLeb leepee Oece&lees veeelemleLee(oskeerYeeiekele 01.11.59)

  ev ves hegve: kene, ye=nmheefle ves Deheves YeeF& keer helveer cecelee kees mJeerkeej kej efueee~ leYeer mes leeje efKevve neskej cesjs heeme Deeeer nw~ ev kee mevosMe megvekej eesefOele Fv ves mesvee Fkeer keer, lees ev Megeeeee& kes meeLe nes iees~ Mebkejpeer ye=nmheefle kes meeLe nes iees~ Yeebkej eg nesves ueiee~ leye yeeepeer ves ev kees [eBe~ Mege kees hekeej ueieeF&~ je#emeeW kee Devve Keeles-Keeles legcnejer yegef je#emeer Deveeeheesef

 • osMe-osMe Yekelee ngDee keg#es$e Deeee~ JeneB GJe&Meer kees osKe Devegvee kejves ueiee, osefJe! cesjs eeCeeW keer j#ee Deehe ner kej mekeleer nQ~ GJe&Meer ves kene, jepeved! legce efvejs cetKe& nes~ Deheves %eeve kee mcejCe kejes~ osKees! eesjesb kee, efeeeW kee, Yesef[eeW kee keYeer efJeeeme veneR kejvee eeefnS~ hegjJee keer ogo&Mee osKekej osJeerYeeeW kees Yeer eer mebie mes otj jnvee ner esemkej nw~

  metlepeer kenles nQ, ns $e+ef

 • mekelee~ MegkeosJe kee efveCe&e megveles ner Jeemepeer jesves ueies~yeemet$eefvecee&lee-JesohegjeCelelJe%e-ceneheefC[le-Jeemepeer hej Yeer ceeeeceesn kee eYeeJe osKekej MegkeosJepeer yeesues, ns

  heejeMejvevove! eefueS ceevee Fme pevce ceW nce efhelee-heg$e nQ, Fmemes hetJe& keee Les? Fmemes Deeies keee jnWies? YetKe Yeespeve mes efceleer nw, heg$e mes veneR~ heeme heeveer mes efceleer nw, heg$e mes veneR~ Depeeriele& ves Oeve ueskej Deheves heg$e Megve Meshe kees yese efoee Lee, lees heg$e mes ye{kej lees Oeve ngDee~ efheleepeer! ceveg

 • hete, cenejepe! megKe keee nw? og:Ke keee nw? keueeCesg kee kee&Je keee nw? Me$eg-efce$e keewve nQ? Gece eMveeW kees megvekej emevvecevee MegkeosJepeer