divyaprabandham with 108 divya desha

Download Divyaprabandham with 108 Divya Desha

Post on 05-Apr-2018

259 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  1/519

  EaImato ramaanaujaaya nama:

  saMklana

  EaIkRRYNa p`pnnaacaarI

  naalaaiyara idvyap`baMQama\24 p`baMQaaoM ko saar ko saaqa 108 EaIvaOYNava idvyadoSaaoM kI JaaMkI

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  2/519

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  3/519

  EaImato ramaanaujaaya nama:samap-Na

  Ba>amaRtM ivaSvajanaanaumaaodnama\savaa-qa-dM EaISazkaopvaa=\gamayama\.sahsa`SaaKaopinaYa%samaagama\namaamyahM d`aivaD,vaodsaagarma\..

  EaImad\Bagavat pra=\kuSaacaaya- svaamaI jaI

  kaOMiDnyagaao~ sarsaI$h baalaBaanauma\ EaIrMgadoiSak padabja rsaOk BaRMgama

  Earajaond`saUrI carNaaiEatmap`maoyama EaIma%pra=\kuSagau$M SarNaM p`p .

  . .

  . Vo

  idvyapbaMQama 3

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  4/519

  AnantEaIivaBaUiYat svaamaI rMgaramaanaujaacaaya-

  108 EaI svaamaI hroramaacaaya-

  EaImantaO mahantaO p`Namaaima maUQnaa-

  idvyapbaMQama 4

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  5/519

  EaImato ramaanaujaaya nama:

  ipta EaIraGavaa caarI maata EaImatI saklamatI dovaI

  EaImad\Bagavatao pra=\kuSagaurao: pdrjasya Anaucarma\.Bajaamya|hma\maatu: iptu: ]Bayaao: padarivandma\ ..

  idvyapbaMQama 5

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  6/519

  ivaYaya saUcaIk`maaMk ivaYaya vastu pRYz

  samap-Na 31 idvyap`baMQama pircaya 111315

  2 AaLvaar vaOBava 233 ArOyar saova[- 444 p`baMQa 1 poiryaaLvaar it$maaoLI 555 p`baMQa 2 it$PPaavaO 1056 p`baMQa 3 naaiccayaar it$maaoLI 1207 p`baMQa 4 po$maala it$maaoLI 1278 p`baMQa 5 it$ccand iva$

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  7/519

  29 p`baMQa 22 poirya it$maDla 33530 p`baMQa 23 ramaanauja naUT/ndaid 342

  31 it$vaayamaaoLI ek ivahMgama Avalaaokna 35432 p`baMQa 24 it$vaayamaaoLI 35433 tailaka 8 : praMkuSa naayakI ko p`sa Mga it$vaayamaaoLI 35534 p`kINa- piriSaYT :

  AaLvaar vaaNaI 507it$PpavaO timala maUla paz 513it$vaayamaaoLI vyaa#yaana 518

  35 108 EaIvaOYNava idvyaodSa JaaMkI :1. it$kU Dla idvyadoSa 582. it$kaoi+yaUr yaa it$gaaoYzIyaUr 603. it$vaDmadurO yaa maqara 614. AayyapadI yaa vaRndavana gaaokula gaaovaw-na 625. it$vaoMkTma 656. it$@ku$gaMuDI 69

  7. it$vallaarO 708. it$maalaO$nsaAaolaO 719. EaIivallaIpu

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  8/519

  24. poragama evaM ]rgama yaa]laganaMdakaMcaIpurma 14025. naIrgama kaMcaIpurma 141

  26. kargama kaMcaIpurma 14127. karvannamakaMcaIpurma 14128. tMjaO maamaiNa 15429. jaaoSaImaz 15630. badrInaarayaNa 15631. naOimaYaarNya 16032. Ahaoibalama 16133. it$[Dvand 16434. it$vallaUr 16535. it$vallaIkoNaI 16636. it$naIrmalaO 16837. it$kDmallaO 16938. it$inanrvaUr 17039. it$putkuLI 17140. AYTBauja kaMcaIpurma 173

  41. EaIvaOkuMz yaa prmaoccar ivaNNagarmakaMcaIpurma 17442. it$@kaovalaUr 17543. it$vandIpurma 17744. kaLI iSaramaa ivaNNagar 18045. it$vaalaI 18346. it$maoyyama 18447. it$naaMgaur maiNamaaD kao[-la 18548. vaOkuMz ivaNNagarma 187

  49. naaMgaur Airmaoya ivaNNagarma 18850. it$

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  9/519

  58. it$[MdulaUr 19759. it$vaoiLLgaMuiD 199

  60. it$PpuLLmbaud=\gauiD 20161. it$ kUDlaUr yaa AduturO po$maala kao[-la 20262. it$tgaMla yaa it$tnkla 20663. krMbanaUr 20864. it$nandIpur ivaNNagarma 21065. it$vaNNagar AaoiPpilaAPpna 21266. it$narOyaUr yaa naaiccayaar kao[la 21767. it$kaccaI vardraja po$maala kao[la 21968. it$maUiL@kLma 22369. it$ccaorO yaa tonacaorO 22570. it$valaundUr 22771. kNNamaMgaO 22972. it$icca$puilayaUr\yaa iSa$puilayaUr 23173. SaaolaMgaur idvyadoSa yaa t@kana kiDga 23974. tlaOccaMga naaNmaidyama yaa tlaOSaMgaukaDu 240

  75. it$kNNaMgauDI 24176. it$naagaO yaa naagapi+nama 24377. ]rOyaUr yaa inacalaapurI ]rOyaUr yaa it$kaoLI 24478. it$pullaanaI 24679. it$vallavaaL 24480. it$tnka yaa dIp pkaSa yaa ivala@kuAaolaI 25381. it$naavaaya 25382. it$kMiDyaUr 269

  83. naIlaaitMgala tuMDtana idvya doSa kaMcaI 27184. klvaanaUr kaMcaI 27185. it$pavala vaNNaa kaMcaI 27286. vaolau@kO kaMcaIpurma 29887. it$Anaivala 30788. it$kipsqalama 30789. it$AdnaUr 340

  90. it$ku$gaur yaa AaLvaar it$nagarI 40791. iSarIvarmaMgala nagar yaa taotadI yaa vaanamaamalaO 420

  ' '

  i ivaYaya saU caI 9dvyapbaMQama

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  10/519

  92. it$vana vaNDUr 42793. tulaOivallaI maMgalama 433

  94. it$@kaolaUr 43795. it$Pporoiyala 44796. it$vaarinvallaO yaa ArnamaUlaa 45697. maaya@kU

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  11/519

  EaImato ramaanaujaaya nama:idvyap`baMQama pircaya

  SaantanantmahaivaBaUit prmaM yad\ba`*ma$pM hromaUt-M ba`*ma ttao|ip ti%p`yatrM $pM yad%yad\Bautma\.

  vardvallaBa stao~ : EaIyaamaunaacaaya- svaamaIAnant gauNa ivaBaUit ivaBaUiYat ba`*ma ka ip`ya $p Acaa-maUit- maoM A%yaMt ip`ya evaM Ad\Bauthaota hO.

  vyaUh pr vaOBavana vyaaphu^M kaOna pato ya%na saoBagavaana Acaa- $p Qar kr janana sao imala saugama sao..

  Acaa-gauNagaana : EaI pra=\kuSaacaaya- svaamaIBagavaana caar pra%pr sva$p 'prba*ma' 'vyaUh yaanaI vaasaudova saMkYaNa p`Vumna tqaaAina$w' 'ivaBava yaanaI ivaSaoYa Avatar jaOsao rama kRYNaaid' tqaa 'sava-vyaaPt yaanaIAnt-yaamaI' sao khIM AiQak saugama evaM saulaBa haokr Acaa- $p maoM maMidraoM maoM ivarajato hOM.EaIvaOYNavaaoM maoM pUjya gaaOrvaSaalaI pUva-jaaoM kI dao dIGaa- hO. phlaI dIGaa- baarh AaLvaar saMtaoM

  kI hO tqaa dUsarI dIGaa- AaLvaar saMtao ko baad ko Aacaaya-gaNaaoM kI hO. baarh AaLvaarsaMtaoM ka jaIvanakala Wapr sao kilayauga tk maanaa jaata hO. [namaoM sao ek AaLvaar'AaMDala' naarI vaga- kI hOM jaao maaM laxmaI ko Avatar hOM. baarh AaLvaar saMt ko naama hOM :paoygaO AaLvaar saraoyaaogaI BaUtd AaLvaar BaUtyaaogaI poyaAaLvaar mahyaaogaIit$maiLsaO AaLvaar Bai>saar svaamaI nammaaLvaar Sazkaop svaamaI maQaurakivaAaLvaar kulaSaoKrAaLvaar poirya AaLvaar ivaYNauicaaMiGaroNau svaamaI it$PpNa AaLvaar mauinavaahna yaa

  yaaogaIvaahna svaamaI tqaa it$maMgaO AaLvaar prkala svaamaI . saBaI baarh AaLvaarsaMtaoM ko vaOBava ka baKana Anaugat AQyaaya maoM ikyaa gayaa hO. vat-maana Aacaayaao-M kIprMpra EaInaaqamauina sao p`arMBa haotI hO. EaI yaamaunaacaaya- EaI ramaanaujaacaaya- Aaid saMtgaNaAacaaya- kI kaoiT maoM Aato hOM. 'svaamaI' ek sammaana saUcak Sabd hO jaao p`saMgavaSa Bagavaanako ilayao BaI pyaaoga maoM Aata hO tqaa vardraja Bagavaana kao vardraja svaamaI BaI kha jaatahO. ramaanaujaacaaya- kao [saItrh p`aya: ramaanauja svaamaI kha jaata hO. taimalanaaDu maoM

  Aama baaolacaala kI BaaYaa maoM Anajaanao vyai> kao sammaana pUva-k 'svaamaI' khkr saMbaaoiQatkrto hOMM. AaLvaar saMtaoM nao ivaiBanna sqalaaoM ko maMidraoM ko Acaa-ivagah kI bandnaa timala

  ( )

  ( )

  ,, ,

  , , ,, ,

  , , , ,,

  ,

  ,

  ( ) ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) (

  ) ( )

  idvyapbaMQama pircaya 11

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  12/519

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  13/519

 • 7/31/2019 Divyaprabandham with 108 Divya Desha

  14/519

  idyao gayao hOM. p`baMQa saM#yaa 23 kao ramaanauja nauT/ndaid khto hOM jaao AaLvaar saMtaoM kI

  rcanaa nahIM hO AaOr yah ramaanauja svaamaI ko iSaYya kuroSa svaamaI ko ip`yaiSaYya EaImaudnaar kI kRit hO ijasao saunakr ramaanauja svaamaI nao Apnao jaIvanakala maoM [sakIsvaIkRit do dI qaI. ina%yaanausaMQaanama maoM p`aya: [saka paz it$vaaymaaoiL ko baad ikyaajaata hO. pasauraoM kI saM#yaa igananao kI dao rIityaaM p`cailat hOM. rIit 2 maoM 'iSairyait$maDla' tqaa 'poirya it$maDla' jaao k`maSa: pbaMQa 21 evaM 22 hOM ko pasauraoM kaosamaoikt $p sao ek ek hI maanaa gayaa hO jabaik paz kI vastu saamaga`I tqaa ]nakok`ma maoM kao[- AMtr nahIM hO. p`baMQa 23 yaanaI ramaanauja nauT/ndaid kao kao[- pasaur kI

  iganatI maoM nahIM rKa jaata hO.[sa trh sao p`baMQa 24 yaanaI it$vaayamaaoLI kI iganatI2675 sao Sau$ kr kula 1102 pasauraoM kao laonao pr idvya p`baMQama\ko kula samaoiktpasaur 3776 haoto hOM.pasauraoM kao phcaananao kI ek AaOr rIit hO jaao 'Satk evaM dSak' kI saM#yaa saosaMbaaoiQat haotI hO. jaOsao ik poiryaaAaLvaar it$maaoLI maoM paMca Satk hOM evaM p`arMBako caar Satk maoM 10 dSak hOM tqaa AMitma paMcavao Satk maoM 4 dSak hOM. phlaoSatk ka phlaa dSak 12 pasauraoM ka hO.[samaoM Bagavaana koa icarMtna p`sanna$p sao

  ivarajamaana rhnao ko ilayao gaayaa huAa 'pllaaMDu' hO. [satrh sao Anya p`%yaok dSak maoM10 sao 11 pasaur hOM ijasamaoM AMitma pasaur flaEauit ka hO. 'Satk dSak' pasaur kIrIit maoM Agar kao[- khta hO 2.7.3 doiKyao tao [saka Aqa- huAa ik 2ro Satkko 7vaoM dSak ka 3ra pasaur. yah rIit jyaada p`cailat hO jaao 'poriyaa AaLvaarit$maaoLI' ko Aitir> 'poiryaa it$maaoLI' tqaa 'it$vaayamaaoLI' ko pasauraoM kaophcaananao maoM ]pyaaoga maoM laayaa jaata hO. yah ivaidt hO ik 'poiryaa it$maaoLI' maoM 11

  Satk hOM jabaik nammaaLvaar vaalao 'it$vaayamaaoLI' maoM 10 Satk hOM.idvya p`baMQama\ ko 4000 pasaur kao ek ek hjaar ko samaUh maoM BaI baaMTa gayaa hO ijasaosahsa`gaItI khto hOM.p`qama sahsa`gaItI maoM kula 9 p`baMQa hOM jaao pasaur 1 sao pasaur 947tk hO. iWtIya sahsa`gaItI maoM 3 p`baMQa hOM jaao pasaur 948 sao 2081 tk hOM. tRtIyasahsa`gaItI maoM 11 p`baMQa hOM jaao pasaur 2082 sao 2898 tk hOM. catuqa- sahsa`gaItI maoM 1p`baMQa hO jaao AitivaiSaYT nammaaLvaar Wara ivaricat hO AaOr [sao 'it$vaayamaaoLI'khto hOM. [samaoM 2899 sao 4000 tk yaa dUsarI rIit sao 2675 sao 3776 tk

  pasaur hOM. ek hjaar ek saaMkoitk Sabd hO. p`qama KMD evaM tRtIya KMD maoM ekhjaar sao kuC kma pasaur hOM tao dUsaro evaM caaOqao hjaar vaalao KMD maoM ek hjaar sao

  ,

  ( )

  i