[document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့...

of 18 /18
[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short summary of the document. When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] [Document title] [Document subtitle] Ashin Taejaniya www.thitsarparamisociety.com မံုလယ္ေတာရဓမၼရိပ္သာ , ဂန္႕ေဂါ ပင္မ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခူးဆယ္မိုင္ကုန္း အမွတ္-၁တိုက္ခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Upload: others

Post on 21-Sep-2019

66 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

[Draw your reader in with an engaging

abstract. It is typically a short summary of

the document. When you’re ready to add

your content, just click here and start

typing.]

[Document title] [Document subtitle]

Ashin Taejaniya

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 2: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)1

ေက းဇ းေတာရင အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရယ မလယေတာရဆရာေတာဘရားႀက း ဘဒၵႏ သဝရ ။

အေမရကနျပညေထာငစ နယ းေယာကျမ႕ ေလာကခ မးသာဘရားၾက း၌

၁၃၆၇ ခ၊ ကဆနလျပညေက ာ ၈ရက၊ တနလၤာေန႔ (၃ဝ.၅.၂ဝဝ၅) ၊ေန႔လည (၂)နာရ အခ နတြင

ေဟာၾကာား ဆားမေတာမအပေသာ ခႏၶာဉာဏေရာက ဒ႒ျဖတတရားေတာ။

မာတကာ…။ ။ဒ လရဟနးန႕ရငဘရငႀက း+ မလကၡမဆး (ဂတနမတ)+ နကလပတာ န႔

နကလမာတာ (ကယသာနာ၍ စတမနာေစန႔။) +န႔သာပ ငကေပ ာသ း+သ ေဌးႀက း ႏင ေဝယ ာဝစၥ

သ ေဌးေလး+ ျမငတာက သညာဖးတယ။ သညာက သကၤာရငးမ သကၤာကငးမယ။

ဘရာားရခား၊ ဆရာေတာဆေပား၊ က- စကဝငားေထာက၊ စကဝငားေထာက (ပ+ဒ+တ) ၊ မလႏစျဖာ

တစေခါက။

နေမာ တ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဒၶ။

ဝညာဏျမင သမၼတသစၥာ အာားျဖင႔ ကမၼကတာသမၼာဒ႒ အကသလက၊ ကသလက တရာား

ႏစပါားက ယၾကညရမယလ႔ မေဟာဘားလာား။ ပါဏာတပါတာအစ သရာေမရယအဆး ပါဏာတ

ပါတာ အစ မစာၦဒ႒ အဆးကက ားလြနရင ကသလလား၊ အကသလလား။ အကသလက

အေၾကာငးေၾကာင အက းတရားက ေသသည၏အျခားမ၌ ငရ၊တရစာၦန၊ၿပတာ၊အသ ရကာယလ႕

မေဟာဘ းလား။ ခ မးသာတတရားလား၊ ဆငးရတတရားလား။ ဒါ အကသလကေၾကာင ျဖစတာ

ေနာ။ ယၾကညဖ႕ မေကာငးလား။ ပါဏာတပါတာ အစ သရာေမရယ အဆး ပါဏာတပါတာ အစ

မစာၦဒ႒ အဆးက ေ႐ာငၾကဥရင အကသလလာား ကသလလာား။ ကသလက အေၾကာငးေၾကာင

အက းတရားက လ ျပည၊ နတျပည ေျခာကထပလ႕ မေဟာဘ းလား။ ဆငးရတတရားလား။

ခ မးသာတ တရားလား၊ ဒါ ကသလက၊အကသလက တရားႏစပါးက ယၾကညဖ႕လတယေနာ။

ယၾကညရင အကသလက ေရာငရမာေပါ။ ကသလျပရမယ ၾကားလား။ ဒါေၾကာငမ႔လ႔ အေၾကာငး

ရလ႔ အက း တရားေတြ ေပၚတာ။ အပါယက က တာ အလလ ျဖစတာလား အကသလကေၾကာင

ျဖစတာလား။ လ ျဖစတာ နတျဖစတာ ကသလေနာ။ အဒါ ယၾကညဖ႔ မေကာငးဘ း လား။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 3: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)2

ဒ လ ဆ ငါးပါးသ လက ေန႔စဥႏငတကြ မေၾကာငမၾကား မက းမေပါကေအာင ကယဝတတ ပဆး

အကႌ ၊ ကယဝတတ ထဘ အကႌ ကသ႔၊ ၿမၿမစြာ ေဆာငဖ႔ မေကာငးလား။ ရစပါးသ လက တစလက

ေလးႀကမ။ ကးပါးသ လ ဆယပါးသ လ ေလးႀကမ။ ငါးပါးသ လက အၿမ နစၥ။ ဒ လ ဆငျခငဖ႔

မေကာငးဘ းလား။ အေတာ ကသလက အကသလကတ။ အဒါ စစစဖ႔ လတယေနာ။

ဒ လရဟနးန႕ ရငဘရငႀက း။

မၾကားစဖ း ၾကားဖ းထပမ။ စဥးစားၾက။ ကသလ အကသလတရား ေစတနာအတငး အက းေပး

တယ ဆတာေတြလညး စစစဖ႔ လတယကြ႕။ ၾကားလား။

ေရးထကေက ာကာရ က မၾကားစဖ း ၾကားဖ းထပမ။ တငးျပညအပခ ပတ ရငဘရငႀက း ရတယ။

ေတာလယခစား သြားတယ။ ေတာလယခစားသြားေတာ ရာသ ဥတက တေပါငး၊တနခ း။ တေပါငး၊

တနခ း က ေတာ သစရြကေတြ မေၾကြဘ းလား။ ေၾကြတအခါ အခ ႕ အခ ႕… သးပမာ ႏစပေလာက

ေၾကြ။ တစပေလာက က နေသးတယ။ အဒ မာ သ လမရတ ရဟနးႀက း ဒ လ ရဟနးလ႔

ေခၚတယ။ လ သ ေလးပါး အေရာက အေပါကနညးတ ေတာထ ေတာငထမာ သြားၿပ းေတာ…

ငါးမ ားတာေပါ ။ရြာန႔ ရပန႔ န းရင သ ႔က ျမငရင အၾကညည ပ ကသြားမာကး။ လ သ ေလးပါး

အေရာက အေပါကနညးတ ဆ သြားၿပ းေတာ … ငါးမ ားတယ။ ဒ လ ရဟနးႀက း ။

ခြ တခြ တသၾကားတအခါက ေတာ နားစြငၿပ းေတာ သတျပတယ ။လ လား တရစာၦနလား သတ

မျပရဘ း လား။ တရစာၦနဆတာ ေလးေခ ာငး ခတသြားတာေနာ ။ လ က ႏစေခ ာငးဆေတာ အေပၚ

က ဒ လကြသြားတာ။ အသခ ငး တ ရ႕လား။ သေကၤတ အမတ ရေတာ ေဟာ…ဒါ လ သပ။

ငါးမ ားတ တတတက ဖြကၿပ းေတာမ သစပငႀက းေအာကမာ တငပလင ဆငၿပ းေတာ ဖလ

သမာပတ ဝငတပႀက း ေနလကတာေပါ ။ ရငဘရငန႔ သြား… ဥ းတကၿပ းေတာ သြားေတြ႕တယ။

ဦးတကရခး… ႏႈတဆက။ ဘယလပါ ႏႈတဆက ႏႈတဆက၊ ဘယလပ ေလ ာကေလ ာက မထ း

ဘ း။

ရငဘရငက စဥးစားတယ။ အငး… သညေတာထ ေတာငထမာ သညပဂၢလဟာ သာမနပဂၢလ

မဟတ အာသေဝါကနတ ရဟႏာျဖစမယ ။ ရငဘရင စတထက ရဟႏာလ႔ မေအာကေမ ဘ းလား

ဟ။ ရဟႏာလ႔ ေအာကေမတာ…သ ႔စတထမာ။ သဒၶါပတ ဂြမားဆထ ၾကညညတာေပါ။

ဥားတကရခးလ႔ ျပနလာခ။ နနးေတာေရာကတ အခါမာ ပြေတာ ဆကသမညအခါ ။ အဒ ေတာထ

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 4: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)3

ေတာငထမာ အာသေဝါကနတ ရဟႏာရတယ။ ပြေတာ ငါဆကသမည ဟာက ခဏ။ အဒ

အာသေဝါ ကနတ ရဟႏာက ဆြမးကပ မလႊတရဘ းလားေဟ။

ဆြမးကပ လႊတမည အခါ ေရြးရေသးတာ ။ ေက ာငးေနဖက သ ငယခ ငး။ အသညေက ာငးေနဖက

သ ငယခ ငး တစေယာကက စကားေျပာတအခါ အပ အလမရ တက တယ။ သ ရငဘရင

ျဖစေတာကာ အသညပဂၢလ… အမတရာထ း ခန႔တယ။ အမတထမာ လညး သ အေတာဆး။

အေျဖာငဆး။ အဒ ပဂၢလက ဆြမးကပေခ လ႔ လႊတတယေနာ။နနးေတာမာ ေရႊေတာင ေငြေတာင

ေတြ ေပါကေတာတာ ။ ၾကားလား။ ေစတနာဟ ဘကၡေဝ ကမၼ ဝဒါမ။ သ ႔ ေစတနာအတငး အက း

ေပးတာ။ သ ႕စတထက ရဟႏ ာလ႔ ႏလးမသြငးမဘ းလား။ သ ႏလးသြငးတာေတြ၊ ႏလးသြငးခရတ

ပဂၢလက ရဟႏာဟတကလား။ သ လမရတဟာ ကြ႕။ က သ ႔ေစတနာအတငး အက း မေပးဘ း

လား။ ဟက ပဂၢလက အက းေပးတာလား သ ႔ေစတနာက အက းေပးတာလား။ ေၾသာ…အဒါ

ေစတနာဟ ဘကၡေဝ ကမၼ ဝဒါမ… သ ႔ေစတနာ အတငး အက းေပးတာေနာ။ ဘယေလာကမ ား

အားရစရာ ေကာငးလ… ၾကားလား။ ဒါ ယၾကညဖ႔ မေကာငးဘ းလား။

အဒါန႔ လႊတေတာ ၿမ႕က ေတာက အသြားဆေတာကာ ခြ တခြ တသက မၾကားရဘကး ။ အနား

ကပခါမ ခြ တခြ တသၾကား။ ငါးမ ားတတတ မဖြကခငေတာဘ း။ ၾကားလား။ မဖြကခင ေတာဘ း။

အဒါန႔ အမန႔ေတာပါတ အတငး ဆြမးကပလကရတယ ၾကားလား။ ဆြမးကပ ၊ စားသးၿပ းေတာမ

ပနးကနခြကေယာကေတြ ေဆးေၾကာ ျပနသြား။ျပနသြားတ အခါက ေတာ နနးေတာ ေရာကတ

အခါ မနတာက သေတာဦး တငေစ။ ငါးမ ားတနးက ေတြ႕တယလ႔ သေတာဦး တငလကတာေပါ ။

အဒ အခါ အရယာပဂၢလ… အာသေဝါကနတ ရဟႏ ာက သ ယတမာျဖစေအာင ေျပာရမလား

ဆၿပ းေတာ အမတရာထ းက ျဖတေတာတာ ေဟ။ အမတရာထ းက ျဖတေတာတာကြ႕ ၾကားလား။

က ဟက ဒ လႀက းက အငး ငါေတာေသရမာန႔ ေနရမာ ေသရမာက မ ားၿပ ။ ငါအေၾကာငးက

ရငဘရင သေတာမာ။ ဒ အခါေတာ အသတခရေတာမာပ။ေၾကာကမသြားဘ းလားေဟ။ ေၾကာက

ေတာတာ။ အငး… ေသမယ အတ တ ေတာကာ တရား အားထတရငးန႔ေသမယ။ ဟတနးက

သ တ႔ သငထားခတာ။ သညာသ ခႏၶာငါးပါး၊သညာသ သစၥာေလးပါး။ သညာန႔ သလာခတာ

ေနာ။အ… စစစဖ႔ မေကာငးလားေဟ။ အဒါန႔ ေၾကာကေၾကာကန႔ အားထတတာ။ၾကားလား။

အားထတေတာ မၾကာဘ း ။ ေသာတာပနျဖစ၊သကဒါဂါမျဖစ၊အနာဂါမျဖစ၊ရဟနးကစၥ ၿပ းသြားၿပ ။

ဒ လႀက းက ေၾကာကေၾကာကန႔ အားထတတာ ရဟနးကစၥ ၿပ းသြားေလေတာတာ ကြ႕။

စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 5: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)4

ရငဘရငႀက းက စဥးစားတယ။အငး ငါသ ငယခ ငးဟာ ေက ာငးသားတနးကလညး အပအလမရ

တက တယ။ အမတရာထ း ခန႔ေတာကာလညး သ ေျပာတစကား အမနဆး။ဟက ပဂၢလက

ဒ လျဖစလမမယ။ စတေျပာငး မလာဘ းလား။ ရငဘရငႀက း က စတေျပာငးသြားေတာတာ။

ေျပာငးမသြားဘ းလား။ က…ဟက ေျပာငးတအခါ ဟက ပဂၢလကဒ လႀက းက အာသေဝါ

ကနတ ရဟႏာႀက း ျဖစမသြားဘ းလားေဟ။ ရဟႏာျဖစတအခါမ နနးေတာမာ ေရႊေတာင

ေငြေတာငေတြ ေပ ာကသြားေတာတာ ဗ ား ။ က ဟမာ ရဟႏာျဖစၿပ ေနာ။နနးေတာမာရတ

ေရႊေတာင ေငြေတာငေတြ မေပ ာကဘ းလား။က ဒ လတနးကေတာ သ ႔စတထက ရဟႏာလ႔

မေအာကေမဘ းလား။ ေရႊေတာငေငြေတာငေတြ မေပါကလား။ စဥးစား ေစတနာ အတငး အက း

ေပးတာ သေစခ ငတယ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။ အဒါ ကယရ႕လတ တနးတ အခါမာလညး

ေစတနာ အတငး အက းေပးတယ။

ဝပနာဉာဏ၊ မဂဉာဏ ဆတာေတြ က ေတာကာ သစၥာတရားက ကြကကြကကြငးကြငး

ရငးရငး လငးလငး အပက မပက တကယ ေဟာတတ ေျပာတတတ ပဂၢလ ေဟာရင… ဒါမ

သက ာယဒ႒ ျပတမာ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။ အတာန႔ ခေျပာလ႔ ခနစရကေက ာလ႔

စဥးစားၿပ းတ အခါ အမတရာထ း ျပနခန႔ေပးတယ၊ၾကားလား။ ဟမာေတာ ရဟနးကစၥ ၿပ းသြားၿပ

ေနာ။ သ လမရဘ း၊ ဒ လႀက း။ အခလညး အဒ ဒ လႀက း ပမာဏကသ႔ တကယ ေသရမာ

ေၾကာကသလ တကယအားထတရင ျဖစႏငတယကြ႕။ အခလ ေတြက ခပေပါေပါေတြ ၾကားလား။

သ လညး သြားတယ၊ ငါလညး နာေခ ဥ းမယ။ စတကေတာ မပါတပါ ပါ။ ၾကားလား။ စတက မပါ

တပါ။ နာတာသာ နာတာ အမက တစဝက ၊ၾကားလား။ ေက ာငးက တစဝက။

မလကၡ မဆး

မၾကားစဖ း ၾကားဖ းထပမ။ မလကၡ မဆးတ ။ ေရးထကေက ာကာရ က ။ မလကၡမဆး ဆတကစၥ

ခႏၶာဝနထနးေက ာငးန႔ ပတသက ၿပ းေတာ ေခ သမင စင ဆတ ဖြတ ပတတေတြက ဒ းေလးျမားန႔

သတပတၿပ းေတာ ေရာငးခ ၿပ းေတာ ခႏၶာဝန ထနးေက ာငး ျပရတယ။ အဒါ တေန႕သ၌

ေဖာကသညေတြက မ ားၿပ းေတာ လာတအခါက ေတာ ရကၡာက မ ားမ ားယ သြားတာ။ ရကၡာမ ားတ

အပတက မ သားငါးက မရ။ သားငါးက မရ ေနာက ရကၡာကနသြား။ အခါတငးက ရတ အသားငါး

က ယနသား။ က ပတငထားတာ အဒါ ျပတၿပ းေတာ ဆားန႔ တ႔စားရတယ။ စားသးလ႔ ျပ းတအခါ

ေရခ မးအး ေရေသာကမလ႔ အးဖြငၾကညေတာ ေရက တစစကမ မရ။ စမးတြငးကသြား

ေရခပေတာ စမးတြငးမာလညး ေရခနး။ ဟင…ေရခနးေစာတာ။ သားငါးေဆးတ ေရအငက သြား။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 6: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)5

သားငါး ေဆးတ ေရအငက သြားၿပ းေတာ ေရခပတယ။ သားငါးေဆးတ ေရအငကလညး

ေရတစစကမ မရ။ အဒါန႔ ေရရာရငးန႔ ထြကလာ ခတာ။

ရြာန႔ မန းမေဝး ေျခာကဖာလေလာက အကြာမာ အာသေဝါကနတ ပဂၢလ ရဟနးတစပါးက ေတာရ

ေဆာကတညတယ။ ရာသ ဥတက ေဆာငးရာသ ။ေရက တစဖကပခးန႔ ထမးၿပ းကာမ

တညထားတာ။ ေရ႕ဆငး ေနာကဆငးန႔ မထမးေကာငးဘ းတ။ တစဖက ပခးန႔ ထမးၿပ းေတာမ

ေရတညထားတာ။ အဒါန႔ အဒ ေရအးစင ျမငေတာ အဒ ကယေတာက ေတာငဖကမာ ေနဆာလႈ

ေနတာ။ ေနပြငတဆ မာ ေျမာကဖကက ဝင၊ ေရမႈတက ကင အဖးက ဖြင ႏႈကၾကညတာ။

ေဂ ာကေဂ ာက ေဂ ာကေဂ ာကန႔ ေဟာ ေရ… မႈတန႔ အးန႔ ထသြားတယ။ ဟအးဖြငၾကည မေတြ႕။

ဒ အးဖြငၾကည မေတြ႕။ ေၾသာ ေတာရ ေဆာကတညတ ဘနးႀက းကလညး ဘနးႀက းပ ငးန႔ တ ပါရ႕

ေရေတာင ခပေဖာမရဘ း။ ေျပာေျပာဆဆန႔ ထြကသြားေတာတာ။

လ သၾကားတာန႔ ဟက ထြကလာခတာ။ အာသေဝါကနတ ပဂၢလ ရဟႏာက ေဟ ဒကာ ဘာကစၥ။

ေရဆာလြနးလ႔ ေရေသာက ဝငလာခတာဘရား။ ေရေသာကရသလား။ တစစကမ ေရမရဘ း။

ေအးေလ ငါ မနကက ထမးထားတာ။ ခနးမ ား ကနေရာသလား လ႔ ဖြငၾကညေခ ေတာ

ေရကအျပည။ ေဟ ဒကာ လာ လာ လာလာ။ ေခၚေတာ ေရ႕တင အဖးက ဖြငၿပ းေတာ ေပးရတယ။

ၾကားလား။ အဒ မာ ႏစမႈတ၊သးမႈတ ဆကေသာကလကတာ။ ရစဆယသား ေလာကကနသြား

မယ။ သ ေသာကတာ။ ေသာကၿပ းေတာ စဥးစားတယ။

အငး။ ငါ အရငလတလတ မေသေသးဘ း။ မေသခငက ငါ ၿပတာ ျဖစေနၿပ ။ ေရရလ ကန႔ ေရ

မေတြ႕တာ ဒါ ၿပတာျဖစမာ ။ ေျမႀက းလကခတ မလြဘ းေပါ ။ေၾကာကစရာ မေကာငးလားေဟ။

ေရရလ ကန႔ ေရေတြ႕ရ႕လား။ ဘယေလာကမ ား ေၾကာကစရာ ေကာငးသလေနာ။ ငါ ၿပတာ

ျဖစေနၿပ မေသခင။ ေျမႀက းလကခတ မလြ။အရငဘရား သကၤနး အေဟာငး အႏြမး ေလးမ ား

ရလညး တပညေတာက ခ းေျမာကပါဘရား။ ေၾကာကလြနးလ႔ပါ။ သကၤနးဆးန႔ အရး ထတပါ

ရေစ… မေလ ာကရဘ းလား။ အဒ အခါမာ အဒ ပဂၢလက သကၤနး တစပတရစက စြန႔လကရ

တယ။

စြန႔ျပ းေတာမ သကၤနးဝတျပ။ ရငသာမေဏ အျဖစန႔ ခႏၶာတ႔ အာယတနတ႔ ဓာတတ႔ သစၥာတ႔

ပဋစၥသမပၸါဒေတြ။ အခ ခႏၶာဖြ႕ သစၥာဖြ႕တ႔ မသငရဘ းလား။ သငလ႔ ေလးငါးေျခာကလ ၾကာေတာ

ေကာငးမြနစြာ ေက ေက ညကညက သညာသန႔ သလ႔ တတသြားၿပ ။ ဘရားခနးထမာ မမက ေနၿပ း

ေတာမ ဘရား တရား သဃာ အမ အဘ ဆရာသမား အနေႏာ အနႏ ငါးပါး ကနေတာ။ ကနေတာ

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 7: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)6

လ႔ ၿပ းတအခါ လ နတျဗဟၼာသတဝါ အေပါငးတ႔က ကယစတႏစျဖာ က နးမာခ မးသာ ၾကပါေစ

ေမတာပ႔ အမ မေပးရဘ းလား။ အမ ေပးရတယေနာ။ အ… မမခႏၶာကယႀက းက အပငးအျခားမရ

ဘရားက လ။ လၿပ းေတာ အာသ ပာသ ထြကတာသ ဝငတာသ။ တရား အားမထတရ

ဘ းလား။ အားထတတယ။ အားထတလ႔ ထြကတာသ ဝငတာသ အားထတလကတာ။

အလ ထငၿပ းေတာ ဘရားခနးထမာ အားထတတာ။ ေဟာ ခႏၶာကယကေတာ ဘရားခနးမာ။

သ ႔စတက ေတာထမာ သားေကာငေတြ လကေနတာေဟ။ ၾကားလားဟ။ အခလညး တရား

နာရငးန႔ အမက ေရာကတ ပဂၢလကလညး ေရာကဥ းမာပ။ ဆငက ေရာကတ ပဂၢလက ေရာကပါ

ဟ။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ ဟမာ ဘရားခနးထမာ ကယေကာငႀက းက။ သ ႔စတက ေတာထမာ

သားေကာင လကေနတာ။ ၾကားလား။ ျမားန႔ ပစလက။ မနလက။ တခါတညး လ။ လန႔ ဖထး။

တခါတညး သတပတ အသားငါးေတြ စငး။ တစပာတြ နစပာတြ စငး။ ေဖာကသညေတြက

လာ။ ခ နလ႔ တြယလ႔ ေပး။ နငက ဘယေလာက ယ မာလ။ ပာ ႏစဆယ။ နငက

ဘယေလာကလ ။ ဆယငါးပာ။ အငး… အရငဖး ေပးဥ း။ ေနာကတစပတမ လးၿပ းေတာ ရငး

ေပးမယတ ၊ ၾကားလား။ ေဖာကသညေတြန႔ စကား ေျပာေနတာကြ႕။

သ ႔ ခႏၶာကယက ဘရားခနးထမာ တရားထငတ အတငး ၾကားလား။ စတကေတာ အေရာငး

အဝယ လပေနတာ ဟမာ။ လ ႏစေယာကကေတာ ကြ နမတ႔က မယ ရင အရငး။ ယ ရင လကငငး

တ ။ နငတ႔ကေတာ လကငငးသမားေတြ။ သ က အေၾကြးတ။ ေနာကတစပတမ လးရငးပါမယတ

ေနာ။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ အတာမာ လကစသားေတြက ခ ကျပတ အရကပလငး ေထာင။

အရကန႔ အသားန႔ ျမညး စားသး။ သ ငယခ ငးေတြလာ… ေသာကေဟ လကျဖစကြ။ မငး

အားမနာန႔ စားသာ စား။ ပလငးေထာငေနတာ။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ အတာ ခႏၶာကယႀက း

ကေတာ ဘရားခနးထမာ ေနာ။ စတက ေတာေတာငေတြမာ ေရာကမေနဘ းလား။ စဥးစားကြ႕။

စဥးစားကြ႕။ ဘယေလာကမ ား ေၾကာကစရာ ေကာငးသလ။ အဒါန႔ အမ းမ း ေျပာငးလြျပ းေတာ

ဘယလပါ ရႈရႈ ေျပာငးလ႔က မရၿပ ။

ဘနးႀက းဘရား ဘနးႀက းဘရား ဘယလပါ လပလပ ေျပာငးလ႔ လလ႔ မရဘ း။ တပညေတာ အဒါ

သဒဏ ေရဒဏသာ ေပးေပေတာ။ အဝတသာ ေျပာငးပါရေစ မထ းေတာဘ းတ ၾကားလား။

သဒဏ ေရဒဏ ေပးေပေတာ။ က…ခဏေနဥ း ခဏေနဥ း။ အဒါန႔ ခဏေနလ႔ ။အဒ မာ သဖနး

ပငႀက း ျမငရ႕လား ။ ျမငတယ ဘရား။ ဘယႏစ း ထြကမလေဟ။ ေလးစ းတကေတာ ထြကမာ

ဘရား။ ေအး ခတစမးဟ။ တစေတာငစ ျဖတ။ ႀက းတာေတြက အကနလး ျခမးပစလက။ ေသးတာ

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 8: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)7

ေတြက မမက ဒါ ခတစငး သင။ အားလး ၿပ းၿပ ဘရား။ ေအး ပထားလက။ ဝါးေယာငးထငး

အရညက ရစေတာင အရြယက လးပတက သးေထာင။ ဆယႏစစငး ခတ။ ဆယႏစစငး ခတၿပ းၿပ

ဘရား။ အနားမာ ပထား။ အဒ သဖနးပငသားက မ းရႈ႕။ အေနာကက သးစငး၊ ေရ႕က သးစငး၊

ေျမာကက သးစငး၊ ေတာငက သးစငး မ းရႈ႕လက။ မ းရႈ႕ေတာ သဖနးသားက အစကလညး ျဖစ။

အေစးကလညး ရေတာ ေလာငရ႕လားဟ။ မသြားေတာတာ ။ မေလာငဘ းေနာ။ဘယလပါရႈ႕ရႈ႕

မေလာငဘ း။ အ… စတညစေန ေတာတာ ၊ အငး။

မရသာ မသြားတယ။ ဘယလမ ရႈ႕လ႔ မရဘ း ဘရား။ သြားေလ ာကတယ ။ေအး ခဏေနဥ း

ခဏေနဥ း ။ အဒ သဖနးသား ပထားတ နားမာ အဒ အာသေဝါကနတ ရဟႏာႀက းက ေျမႀက းက

လကဝါးန႔ ပတခ တာ။ တနခးေတာန႔ ပတခ တာ၊ အကကြၿပ းေတာမ ငရမ းလ ေတြ ျမငရေတာတာ။

ၾကားလား။ ငရမ းေတြ၊ ၾကညစမးေဟ မခငးရဘ းလား။ ဟာ… တပညေတာ အေဖ ပါဘရား။

မ းေလာငေနတာ တပညေတာအေဖတ။ တပညေတာ ေက ာငးေနဖက သ ငယခ ငးက သးေယာက

ပါတယတ။ ေက ာငးေနဖက သ ငယခ ငးက သးေယာက။မသတာေတြက တစပႀက း။ မ းေလာငခ

ေနရတာ။ ငရသားေတြ ငရသားေတြ မ းေလာငခေနရတာ။ ေက ာငးေနဖကေတြက သးေယာကပါ

တယတ။ သ ႔အေဖ မ းေလာငေနတယတ။ ျမငရ႕လားဟ။ ျမငတယ ဘရား။ ေအး… အဒါ မငး

သြားမညေနရာ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ မငး သြားမညေနရာ။ က အဝတလ။ ေၾကာကၿပ မလရ

ေတာဘ း။ မလရဘ း။ ဟတနးက ေရမေတြ႕တနးက သာမနအေၾကာက။ အခ ငရက ျမငေတာ

တာ။

အဒါန႔ တနခးေတာန႔ ပးစနးၾကးေလာကရတ ငရမ းကယ ၿပ းေတာမ သဖနးသား ေလးစ းတကထ

က ပစခ လကတာ။ ဝါဂြမးေပၚ ဓာတဆ က ၿပ းေတာ မ းေလာငသလ ဟနးကန ဆ ခ ကခ ငး

ျပာက သြား ေတာတာဗ ား။ က ငရမ း ဘယေလာကမ ား ျပငးသလ ေနာ။ ပးစနးၾကးေလာကရတ

ငရမ း ၾကားလား။ မမက အခေျပာေနတ ေရာကသ းေလာကသာ ဆရငေတာ တကမၻာလးက ကၽြမး

ေလာကတယေဟ။ ဘယေလာကမ ား ပ သလကြ႕ေနာ။ ေၾကာကစရာ မေကာငးလားေဟ။ က

အဝတလေတာ ဆေတာ မလရေတာဘ း။ အသလ ေၾကာကတာ ။ စစစဖ႔ မေကာငးလား။ အဒါန႔

ပာတစဆယေလာကဆတ ေရအးႀက း ေလာငအးႀက း က ၾကမးသန႔ ေဖာကတာ။ ေရ ထညတ

အခါ ထနးရညမ ား ယသလ တစစကစ တစစကစ ယေတာတာ။ သ ႔မာ ရထားတ သကၤနးေတြက

ေရေတြ ဆြတ။ သကၤနးစတေတြ ေခါငးခလပ။ ေရေတြ ဆြတ။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 9: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)8

အဒါ ဘရား တရား သဃာ အမအဖက …အနေႏာ အနႏ ငါးပါးက ကနေတာ။ လ နတျဗဟၼာ

သတဝါ ေတြက ေမတာပ႔ အမ ေပး။ ခႏၶာကယႀက းက ဘရားက လ။ အပငး အျခား မရ ။

အာသ ပာသ ထြကတာသ ဝငတာသ။ အသလ ရႈၾကညတာ။ ေနဝငက စၿပ းေတာမ

ထငၿပ းေတာ ရခးၿပ းေတာမ အားထတလကတာ။ ေလးနာရ ထးရင ေသာတာပတမဂ

ေသာတာပတ ဖလ ရသြားတယ။ အးထမာ ထညထားတ ေရက တစစကမ မရဘ း။ ကနသြားၿပ ။

သ ႔ခႏၶာမာ ပတထားတ သကၤနးေတြကလညး အကနလး ေျခာက။ ငါးနာရ ထးတအခါ သကဒါဂါမ

အနာဂါမ ရဟနးကစၥၿပ း။ ၾကားလားေဟ။ မလကၡမဆး။ တကယ နငလား ငါလား အားထတေတာ

ရဟနးကစၥ ၿပ းသြားၿပ ။ အဒါ ဂတနမတ ေပၚၿပ းကာမ အားထတတာေတာင ရဟနးကစၥ ၿပ းသြား

တယ။ မလကၡ မဆး။ အလ အတ ယ ဖ႔ မေကာငးဘ းလား။ စဥးစားကြ႕ေနာ။

သတဝါေတြ ေခ သမင စင ဆတ ဖြတ ပတတေတြက သတပတၿပ းေတာမ ခ နတြယတာေတြ

ေရာငးတာေတြဟာ ဒါ အကသလ ကမၼနမတ။ အဒါ ကယလပခတာေတြ ေသခါန းမာ အကြငး

လက အကြငးလက ျမငတာ။ ေသခါန းဆဆမာ ဒါေတြ အကန ျမငေတာတာ။ ကယလပခတ

အကသလေတြ စၿပ းေတာမ အကနလး ကမၼနမတေတြ ေပၚေတာတာဗ ား။ ၾကားလား။ ေပၚေတာ

တာ။ အဒါ ေပၚလ႔ အဒါ ခ ပၿပ းကာမ သ သြားမညေနရာ ဂတနမတက… ငရကသြားမည ပဂၢလ …

မ းလ ေတြ ျမငရတယ။ ေခြးနကႀက းေတြ ျမငရတယ။ ငရသားေတြ ျမငရတယ ၾကားလား။ ၿပတာ

ျဖစမည ပဂၢလကေတာ ေခ ာကႀက း ကမးပါးႀက းေတြ ေပါ။ တရစာၦန ျဖစမည ပဂၢလက ေတာႀက း

ေတာငႀက းေတြ ျမငတာေပါ။ အဒါ ၿပ းကာမ ဝညာဏ ခ ပရတယ ၾကားလား။စဥးစားဖ႔ မေကာငး

လား။ ေသခါန းမာ အကနလး ေပၚတာေနာ။ မေပ ာကဘ း။

ကသလကလညး မေပ ာကေကာငးဘ း။ ကသလကလညး အခ ေက ာငးမာ ေဝယ ာဝစၥန႔

ပတသကၿပ းေတာ ေကၽြးေမြးတ ပဂၢလ ပနးကနခြကေယာက ေဆးတာက အစ။ ေကၽြးတာ

ေမြးတာေတြကစ ေက ာငးမာ တရားနာတာေတြ ဥပသေစာငတာေတြ အဒ အခါ ေသခါန းဆဆမာ

ကသလဆတ ကမၼနမတေတြ ျမငတယ။ သားေတြ ရငျပခတာေတြက ျမငေယာငတယ။ ရဟနးခ

ခတာေတြ ျမငေယာငတယ။ ကထနခငးတာေတြ ျမငေယာငတယ။ အေဆာကအဥ း လပခတာ

ေတြက အကြကလက ျမငတယ။ အဒါ ကသလ ကမၼနမတ။ အဒါေတြ ေသခါန းဆဆမာ ျမငတာ။

အဒ ကသလကမၼနမတေတြ ခ ပၿပ းကာမ သ သြားမည ေနရာ ဂတနမတက လ ျဖစမည ပဂၢလက

မခငရ႕ ဝမးေရ န န ခ ငးခ ငး ျမငတာ။ လ ျဖစမည ပဂၢလ။ နတျပညသြားမည ပဂၢလ နတသမ း

နတသား နတဗမာနေတြ ျမငတယ။ ၾကားလား။ အဒါၿပ းမ ဝညာဏခ ပတာဗ ႕။ အသလေတြ

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 10: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)9

ေလလာဖ႔ မေကာငးလား။ ဒါေၾကာင ကမၼ ဝပါက။ အကသလက ကသလက။ ကမၼနမတေတြ

ေပၚတယ။ ကမၼနမတ ေပၚၿပ းကာမ ဂတနမတေပၚရတယ။ ၾကားလား။ ဒါေၾကာငမ႔လ႔ ဆရာေတာ

သမားေတာေတြ က ကသလလပတာက မမက အၿမတမး သတျပၾက မေမၾကန႔ လ႔ ဆရာေတာ

ေတြက သတမေပးလား။ မေမၾကန႔ မေမၾကန႔ ေနာ။ မဟတတရတသာ….။ တကယ ေလလာၿပ း

ေတာ ယယၾကညၾကညန႔ ထမးသနးရမည ကသလတရားေတြ သတျပဖ႔ မေကာငးလား။ ေမလ႔

ေတာပါမလားဟ။ ဒါ ဝပနာဉာဏ၊ မဂဉာဏန႔ ဝညာဏခ ပမယဆ နပါတတစေပါ။

နကလပတာ န႔ နကလမာတာ(ကယသာနာ၍ စတမနာေစန႔။)

အဒါေၾကာင ျမတစြာဘရားရင ကယေတာျမတႀက း နကလပတာ န႔ နကလမာတာ ေက းဇ းဆပ

လာခတာ။ သသမာရ ေတာငယမာ ေနထငတနးက ေနာကက ရဟနးေတြက အပါး တစေထာင။

မဘ ႏစပါးန႔ သြားေတြ႕။ ေၾသာ။ သားေတာႀက းက ငါတ႔ အသကႀက းမ လာေက းဇ းဆပတာကး။

ငါတ႔ အသကက ခနစဆယေက ာၿပ ။ ၾကာၾကာလညး မထငႏငဘ းတ။ ၾကာၾကာ လညး

မရပႏငဘ းတ။ ၾကာၾကာလညး မသြားႏငဘ း။ ၾကာၾကာလညး မေလ ာငးႏငဘ း။ အဒ ေတာ

သငေတာတ တရားကသာ ခ းေျမာကခပါ။ တရားက ေတာငးတယ… အအခ ႕ ရဟနးေတြက

အငး နနးေတာမာ သေဒၶါဒန မငးႀက းန႕ မယေတာမာယာ ထငရား ရပါလ ကကယန႔ ဘယဆ က

ဖေအေတြ မေအေတြ ေတြ႕ေနျပနျပ လ။ ၾကားလား။ ရဟနးေတြ ရဟနးေတြ စတထက စတထက။

ဘရားက သတယ။ ဟတတယကြာ။ နနးေတာမာရတ သေဒၶါဒန မငးႀက းန႕ မယေတာ မာယာတ႔

က ဒ ဘဝ ေတာတာ။ နကလပတာ န႔ နကလမာတာက ဘဝေပါငး… သားအျဖစက ငါးရာ။ ေျမး

အျဖစက ငါးရာ။ ျမစအျဖစက ငါးရာ။ တစေထာင ငါးရာ ဆကက ဆကကာ ေတာစပခတာ။

ၾကားလား။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလားေဟ။ အေလာက ေတာစပခတာ။ နနးေတာမာ သေဒၶါဒန

မငးႀက း န႕ မယေတာ မာယာတ႕က တစဘဝတညး ေတာတာတဗ ေနာ။ ဒါေတာ မေမႏငဘ းေပါ။

စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ အဒါန႔ တခါတညး သငေတာတ တရားက ခ းေျမာကခပါ ဆေတာ

ကယသာ နာ၍ စတ မနာေစန႔ ဆတ အဒ ေဝဒနာ ကမၼ႒ာနးတရားက ခ းေျမာကခတယဗ ား။

နကလပတာ န႔ နကလမာတာ ၿပးၿပးႀက း ဝမးေျမာကဝမးသာျဖစ..။

ဘရားၾကြသြားလ႔ အရငသာရပတရာဆ လာတယ။ လာတအခါ အရငသာရပတရာက သားေတာ

ႀက းက ဆေတြ လာဘေတြ ဘာမ ား ခ းေျမာကခလလ႔ ခ းေျမာကခတာပါ ကယေတာ ဘာေတြလ။

ကယသာ နာ၍ စတမနာေစန႔။ အဒါ အဓပၸာယ သသလား။ အဓပၸာယေတာ မသဘ းတ။ ဘရားက

လညး ျပနမေလ ာကေတာဘ းတ။ အရငဘရားန႔ ေတြ႕ကာ အက ယတဝင နာရလမမယ ဆၿပ း

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 11: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)10

ေတာ ဘရားက ျပနမေလ ာကေတာဘ းတ။ အရငဘရားသာ ရငးေပးပါတ။ ၾကားလား။ စစစဖ႔

မေကာငးလား။

ကယသာနာ၍ စတမနာေစန႔။ ကယဆတာ…. ေျခေတြ လကေတြက မယ န႔။ ရပႏစခ တကမ

ေပၚတ ပစၥပၸႏၷဥၥ ေယာ ဓမၼ၊ အနမတဥၥ ဘာေဝဟ ။ ေျခလကအဂၤါ မပါ သေဘာအေနနင ထငရား

တ ပစၥပၸန တညတညေလးက အဒါ ရႈရမယတ။ ႐ပကၡႏၶာ၊ ေဝဒနာကၡႏၶာ၊ သညာကၡႏၶာ၊

သခၤါရကၡႏၶာ၊ ဝညာဏကၡႏၶာ။ အဒါ အထည မဟတဘ း အေကာင မဟတဘ း။ ၾကားလား။ အဒါ

ကယလ႔ ေခၚတယ။ စတမနာန႔ ဆတာ မဂစတ။ မဂစတ။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ ေဒါသျဖစစရာ

န႔ ႀကလ႔ ေဒါသ မျဖစတာ စတ မနာတာေပါ ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။

က ခႏၶာရတ ပဂၢလ ႏစအကြကမာ ရတာ ဝပါကဝဋခႏၶာ လ႔ မေဟာဘ းလား။ ဝညာဏ နာမ႐ပ

သဠာယတန ဖ ေဝဒနာ။ အေၾကာငး တရားလား အက း တရားလား။ အက းတရား

ဆရငေတာ ဒါ သ က သရမည တရားေပါ။ သရမညတရားေနာ။ က အဒ ခႏၶာရတ ပဂၢလ

အနာေသ လြတကလာား။ အနာေသ မလြတဘ း။ က ဘယ ခႏၶာ ပါျဖစျဖစ၊ နတ ခႏၶာ အနာေသ

လြတရ႕လား။ ျဗဟၼာခႏၶာ ေကာ အနာေသ လြတရ႕လား။လ ခႏၶာ ေကာ အနာေသ လြတရ႕လား။

အဒါ အက းတရား ဝပါကဝဋ ခႏၶာ ။ နာတယ က ဥတယ ကကတယ ခတယ ပ တယ ေအးတယ

ယားတယ ယတယ။ တရား ထငတအခါ တခခ ဒါေတြ မေတြ႕ေပဘ းလား။ အ…အဒ အခါ ခစား

တာ ငါလား ေဝဒနာ။ လ လား ေဝဒနာ။ နတလား ေဝဒနာ။ ေဟာ ဘယေလာကမ ား ထငရား သလ

ေနာ။ က ငါ ပါရ႕လား။ ဒါ ေဝဒနာလ႔ မေဟာဘ းလား။က အဒါ ေဝဒနာလ႔ သရင ငါ မျပတဘ းလား။

ေဝဒနာက သက ာယ။ က ငါ ပါေသးရ႕လား။ ဒ႒ျပတတယေနာ။ အခေတာ ငါ ခစားတယဆေတာ

ငါက ဒ႒။ ခစားတာက သက ာယ။ သက ာယဒ႒ မျဖစဘ း လား။ ဒါမ႔ ေဝဒနာန႔ ငါန႔ မေရာန႔ လ႔

မေဟာဘ းလား။ အလ စစစဖ႔ လတယကြ႕။ သမ ပယႏငတာ။ မသ ပယႏငပါမလား။ သေအာင

ႀကးစား။ အလ ေလလာဖ႔ လတယေနာ။

က အဒါေတြဟာ မမက က ဥတယ ကကတယ ခတယ ပ တယ ေအးတယ။ ဒါ လ နတျဗဟၼာလား

ေဝဒနာ။ ဒါ ေဝဒနာ။ ဒါကေတာ မငး မနာပါန႔ အမန႔ေပး ရပါမလား။ အက းတရား ဝပါကဝဋ ခႏၶာ

ကြ႕။ ဘယလပါ ေရာငလ႕ မရဘား။ၾကာားလာား။ စဥားစာားဖ႔ မေကာငားလာား။ ေလာကႀကားထမာ

ခ ားမြမားတာ န႔ က႔ရ႕တာ ဒႏစခ ရတယ။ မခ ားမြမားရင ကရ႕မယ။ မကရ႕ရင ခ ားမြမားမယ ။ အဒါက

ေတာ လြတေအာင မေရာငႏငဘားဗ ာား။ က ဘယလ ေရာငၾကမလ။ ဟင ဘယလ ေရာငမလ။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 12: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)11

ကေလသာ မျဖစေအာင တတႏငတာ။ အလ အေၾကာငး တကဆငတ အခါ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ

မျဖစဖ႔ မလဘ းလား။ ကေလသာ လြတဖ႔ အေရးႀက းတာ။

ကေလသာ ကေလသာ ဘယတရားေတြ လ။ အဝဇ ာ တဏာ ဥပါဒါန လ႔ မေဟာဘ းလား။

ဝဋအေနန႔ ကလေသဝဋေပါ။ ကေလသဝဋရေတာ ကမၼဝဋ မျဖစဘ းလား။ ကာယက ဝစ က

မေနာက။ ကမၼဝဋ ျဖစရင ဝပါကဝဋ မလာဘ းလား။ စဥးစား။ သခၤါရပစၥယာ ဝညာဏ။ ေဟာ…

တစက ႏစကေလ။ သခၤါရပစၥယာ ဝညာဏ လ႔ မေဟာဘ းလား။ ႏစကြကမာ ရတ ဝညာဏ

နာမ႐ပ သဠာယတန ဖ ေဝဒနာ။ အဝဇ ာပစၥယာ သခၤါရာလ႔ မေဟာဘ းလား။ သခၤါရပစၥယာ

ဝညာဏ။ ဒါ အက းတရား ဝပါကဝဋ ခႏၶာ ၾကားလား။ က အနာေသ လြတကလား။ က ဘာေတြ

လြတရမာလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။

အလ သလာတ အခါ အက း အျပစက သတအခါ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစခြငရပါမလား။ ေအး

အဒါေၾကာငမ႔လ႔ ကေလသာ လြတေအာငသာ တတႏငတာေနာ။ ခႏၶာမာ ရတ အက းတရားက

ေတာ ဘယလမ ေရာငလ႔ မလြတဘ း။ လြတပါမလား။ မလြတဘ း။ ဘရားျဖစတ ပဂၢလကလညး

အနာေသ မလြတဘ း။ ရဟႏာျဖစတ ပဂၢလလညး မလြတဘ း။ ေနာက အနာဂတက တ အခါက

ေတာ ေဟာ ခႏ ၶာ လာေသးရ႕လား။ ႏစက သးက က းေသးရ႕လား။ အဒါ ခႏၶာ မရတာ နဗၺာန၊

ကေလသာ မရတာ နဗၺာန လ႔ မေဟာဘ းလား။ အဒါ တတႏငတာဗ ။ ၾကားလား။ ရၿပ းသား အက း

တရားလ႔ နာမညက တပထားတာ ဘယလြတပါမလ ကြ႕။ လြတပါမလား။

အေတာကာ ေသခါန းဆဆမာ ခႏၶာကယႀက း ျပနစဥးစားၾကည။ အသကႀက းတ ပဂၢလ ျဖစေစ။

ေသခါန းဆဆမာ သ တ႔ ၾကညရတာ မပငပနးဘ းလား။ အသက ရႈရတာ ငငရတာ ။ ရးရ ရးရ

ရးရန႔ အငမတန ေမာတယေနာ။ ခ မးသာတာလား ဆငးရ သလား။ အငမတန ဆငးရတယ။

ေၾသာ ခႏၶာရတ ပဂၢလဟာ အငမတန ဆငးရပါလား။ အလ သတငး သတငး ေဒါသ ျဖစေသး

ရ႕လား။ မျဖစေတာဘ းေနာ။ ဆငးရတယလ႔ သကာ ေနာငတဖန ဒ ခႏၶာမ းကကား ရခ ငေသးရ႕

လား။ မရခ ငေတာဘ း။ လကရခႏၶာ မတြယတာဘ း။ ဆငးရတယလ႕ သေတာ တြယတာပါမလား။

မတြယတာ ေနာငခႏၶာကား ေတာငတဥ းမလား။ အလ ေလလာဖ႔ လတယကြ႕။

ဒါေတာ ကယသာနာ၍ စတမနာေစန႔လ႔…က ခစားေနတ ေဝဒနာကေတာ ေအာမာပ။ အလေလး

ဗ ။ အမယေလးဗ မေအာဘ း လား။ ေအာတာ လ လား ေဝဒနာ။ နတလား ေဝဒနာ။ ျဗဟၼာလား

ေဝဒနာ။ ေဝဒနာ။ ေဝဒနာက ပရမတ။ လ က ပညတ။ ေဝဒနာက ပရမတ။ နတက ပညတ။

ေဝဒနာက ပရမတ။ ျဗဟၼာက ပညတ။ ေဝဒနာက ပရမတ။ ပဂၢလ သတဝါက ပညတ။ ဒါမ႔

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 13: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)12

ပရမတအာရ လ႔ မေဟာဘ းလား။ က ခစားၿပ းေတာ မပ ကလား။ ေဝဒနာေတြ႕သလား မရတာ

ေတြ႕သလား။ မရတာ အနစၥလ႔ မေဟာဘ းလား။ သတာ မဂၢလ႔ မေဟာဘ းလား။ ေဝဒနာက

ေတြ႕တနးက လ နတျဗဟၼာ ေတြ႕ေသးရ႕လား။ ေတြ႕တာ လ လား ေဝဒနာ။ နတလား ေဝဒနာ။

ျဗဟၼာလား ေဝဒနာ။ က အာသဝအေနန႔ ဒ႒ာသဝန႔ အဝဇ ာသဝခ ပတယ။ ဒ႒မျပတဘ းလား။

ဒ႒ျပတရင ျဗဟၼာႀက းေလးဥ းက ဖနဆငးတယ။ ထာဝရဘရား ဖနဆငးတယ။ ဗႏးနတ

ဖနဆငးတယ ယ ဥ းမလား။ မယ ေတာဘ း။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ ဝစကစၦာ မခ ပလား။

ဆကၿပ းေတာ ႀကးစားေတာ ေဝဒနာေတြ႕သလား မရတာ ေတြ႕သလား။ ဒါေတာ မရတာ အနစၥလ႔

မေဟာဘ းလား။ သတာ မဂၢလ႔ မေဟာဘ းလား။ က… ႏစက သးက က းေသးရ႕လား ။ တဏာ

လာေသးရ႕လား။ ဥပါဒါန လာေသးရ႕လား။ ကလာေသးရ႕လား။ ပဋစၥသမပၸါဒ သးမ း မျပတလား။

ေနာကခႏၶာ ဇာတမသမးလား။ နေရာဓသစၥာ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလားေဟ။ သမ ပယတာ

ေနာ။ မသ ပယႏငပါမလား။ သေအာင ႀကးစား။ အဒါ လရငးအခ ကေတြ။ အေတာ ေျခာကဒြါရမာ

မ ကစန႔ ပတသကတာ ခႏၶာဖြ႕။ သစၥာဖြ႕။ နားန႔ ပတသကတာ ခႏၶာဖြ႕၊ သစၥာဖြ႕။ႏာေခါငးန႔

ပတသကလာရင ခႏ ၶာဖြ႕၊ သစၥာဖြ႕။ စားတအခါ မမက ခႏၶာဖြ႕။ သစၥာဖြ႕။ ထတ ေတြးတအခါ

ခႏၶာဖြ႕။ သစၥာဖြ႕ရတယ။ အလ ေလလာဖ႔ မေကာငးလား။ က စားတအခါ စဥးစား ။ ထထမမ

သေဘာေပါကေအာင ေလလာ။

န႔သာပ ငကေပ ာသ း

ကယက ေနၿပ းေတာမ ဟငးေလး ဘာေလး ပတသကၿပ းေတာ စားၾကညလက။ အငမတန

အရသာ ျပညစတ န႔သာပ ငကေပ ာသ း ပငထကမည စာားၾကညလက။ အလ စားၾကညတအခါ

န႔သာပ ငကေပ ာသ း ေတြ႕မလား။ ခ တာေတြ႕မလား။ စားတနးက န႔သာပ ငကေပ ာသ းေနာ။

ေတြ႕တာက ငကေပ ာသ းလား ခ တရသာ။ ခ တရသာက လကန႔ကငစမားၾကည ေတြ႕ပါမလာား။

မေတြ႕ဘ းေနာ။ မ ကစန႕ၾကညရငကား ျမငရပါမလာား။ နမားၾကညရငကာား ေတြ႕ပါမလာား။ ေဟာ

လ ာန႔က ေတာ မသႏငဘားလာား။ သ ႔ဒြါရ သ ႔အာရေပါ။ ခ တယလ႔ စာားသစတကေလားက လလာား

နာမတရာား။ ဇဝါဝညာဏေနာ။ စာားသစတက နာမတရာား မရလား။ လ ာအၾကညန႔ ခ ရသာက

႐ပတရာား မရလာား။ နာမ ႐ပ ႏစပါား။ ခႏၶာဖြ႕တအခါ က ေတာကာ က ခ တယလ႔ စာားသတာ

ဇဝါဝညာဏ နာမတရာားေနာ။

တစဝညာဏတညး စာားသလ႔ ျဖစကလာား။ တစဝညာဏတညး စာားသလ႔ ျဖစကလာား။ ဘာျဖစလ႔

မျဖစတာလ။ အနတတရာား။ တစဝညာဏတညး စာားသလ႔ မရဘား။ သ ပငကယက ကယက

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 14: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)13

သႏငတ သတ မရဘ း။ ေဝဒနာကလညး ခစာားႏငတ သတ မရဘ း။ သန႔သဟဇာတျဖစတ

ေဝဒနာ သညာ ေစတနာပါမ စာားသစတ ျဖစတာ။ဒ လ စစစဖ႔ မေကာငးလား။ ဒါ အတလား

အနတ။ ေၾသာ အနတတရားက ကြ႕ေနာ။ အဒ သးခ ေပါငးေတာကာ စားသစတ မေပၚဘ းလား။

က ေဝဒနာ ေပၚတအခါ ဆးေကာငး ႏစပါး ခစားတအခါ လလာား ေဝဒနာလာား။ နတလာား ေဝဒနာ

လာား။ ျဗဟၼာလာား ေဝဒနာလာား။ ေဝဒနာ သကလညား သ တစခတညား ခစာားလ႔ ရပါမလာား။ သန႔

သဟဇာတျဖစတ သညာ ေစတနာ ဝညာဏ မပါလာား။ အဒ သားခ ေပါငားမ ခစာားလ႔ ျဖစတာ။ က…

ခ တယလ႔ မတတာ သေတြ ငါေတြလာား သညာလာား။ သ ကလညး တစခတညး တစေယာက

တညး မငး မတလ႔ ျဖစကလား။ မျဖစရင သ န႔ သဟဇာတျဖစတ ေဝဒနာ ေစတနာ ဝညာဏ

မပါလား ။ အတာမ မတလ႔ ရတာ။ အလ ေလလာဖ႔ မေကာငးဘ းလား။ အတာ သေဘာေပါကဖ႔

လတယကြ႕၊ ၾကားလား။ အနတတရား ေပၚလြငေနတာေနာ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။

သးခေပါငးတ အခါက ေတာ ေဟာ ခစားတ ေဝဒနာ ေပၚရတယ။ ၾကားလား။

က ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ သးပါးေပါငးေတာ နာမကၡႏၶာ ေလားပါားမျပညလာား။ အဒါမ စာားသစတ

ျဖစတာ။ ဒါမ႔ မားကတ ဆရာေတာဘရာားက ေဝဒနာန႔ ဝညာဏ မျပာားပါန႔ လ႔ တပေခြထက

မေဟာဘားလာား။ ဝညာဏလ႔ သရငေကာ ေဝဒနာ သညာ ေစတနာ မပါလာား။ ခစာားတ ေဝဒနာ

ေတြ႕တအခါလညား ဝညာဏတ႔ သညာတ႔ ေစတနာ မပါလာား။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။

ေပၚလြငတာ န႔ ငပေနတာ အဒါပ ျခားနားတယေနာ။ အလ စစစဖ႔ လတယ။ၾကားလား။ ထထမမ ဒါ

သေဘာေပါကဖ႔ လတာေပါ။ က ဒါ လ ာမာ သြားေတြ႕တာ ခ ႕လကေတာ နာမႏင ႐ပ ေပါ။

စာားသစတက ဇဝါဝညာဏ နာမတရာား မရလား။ လ ာအၾကညန႔ ခ ရသာက ႐ပတရာား မရလာား။

နာမ ႐ပ ႏစပါား။

ထငတာက ငကေပ ာသား ။ေတြ႕တာက နာမႏင ႐ပ။ နာမ ႐ပက ပရမတ။ ငကေပ ာသ းက ပညတ။

နာမ႐ပေပၚမာ ဌာႏပစာရ အာားျဖင တငစာားၿပားေတာ သမၼတသစၥာ အေနန႔ န႔သာပ ငကေပ ာသားလ႔

မသမတၾကဘားလာား။ မေခၚၾကဘားလာား။အဒါ သမတရ အေခၚရ ဘရာား ပယရ႕လာား။ ဘာေတြ

ပယတာလလ႔ ျပနစစစဖ႔ မေကာငားလာား။ န႔သာပ ငကေပ ာသားလ႔ မထငဘားလာား။ ရတယလ႔

မယလာား။ ေတြ႕တာ အခ ငကေပ ာသားေတြ႕တာလာား နာမႏင ႐ပ။ ငကေပ ာသား ဘာေၾကာင

မေတြ႕တာလ။ မရရင စြစရာ လေသားရ႕လာား။ စြစရာ မလေတာဘားေနာ။ က စြရမာက နာမ႐ပ က

စြရမာ။ က နာမ႐ပက ျပနစြ ၾကညတာေပါ။ ႐ပကၡႏၶာႀကားက ေဖာကျပနၿပားေတာ မပ ကလာား။ က

သၿပားေတာ မပ ကလာား။က နာမ႐ပ ေတြ႕သလာား မရတာေတြ႕သလာား။ အစြခရ႕လာား။ က သက

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 15: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)14

ေဖာကျပနၿပားေတာ ပ ကတယ။ သၿပားေတာ ပ ကတယ။ အနစၥ မေဟာဘားလာား။ မရတာ အနစၥ၊

သတာ မဂၢ မေဟာဘားလာား။က အဝဇ ာခ ပ-မခ ပ။

ႏလားသြငားမာားတ အဝဇ ာ မခ ပဘားလာား။ အရငးလေတာ အဖ ား ထငးျဖစတယလ႔ မေဟာဘ းလား။

အဝဇ ာ ခ ပကတညးက တဏာ ဥပါဒါန လာဥ းမလား။ အလေလလာဖ႔ မေကာငးလား။ ဒါမ႔

မးကတ ဆရာေတာဘရားႀက းက အဒ သေနတ တရားတ႔ ခစားတ ေဝဒနာတ႔က… ရရာက မရရာ

ေနာ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။ သ တ႕က ျဖစၿပ းေတာ မပ ကလား။ ဥပၸါဒနေရာဓ။ တဏာ

ဥပါဒါနက မလာဘန႔ ခ ပတာ အနပၸါဒနေရာဓလ႔ မေဟာဘ းလား။က ဒကၡသစၥာ ပငးျခားက

တညးက တဏာ လာေသးရ႕လား။ မလာဘန႔ ခ ပတာ အနပၸါဒနေရာဓ။ ရတခႏၶာက စားရာက

ခ ပတာ ဥပၸါဒနေရာဓ။ ျမငရာက ခ ပတာ ဥပၸါဒနေရာဓ။ အလ သဖ႔ မေကာငးလားေဟ။ က ႏစက

သးက က းေသးရ႕လား။ အဒ စတေလးန႔ ဝညာဏခ ပဖ႔ မလဘ းလား။

က ခႏၶာကယ ေသခါန း ဆဆမာ အသကက ငငေနၿပ ။ အမယ…ရးရ ရးရ ရးရ ၊ က ခႏၶာဘကက

ဉာဏလည။ နားက တရားနာ ဉာဏ ခႏၶာ လည။ ခ မားသာတတရာားလာား ဆငားရတ တရာားလာား။

ေၾသာ ခႏၶာရတ ပဂၢလ အငမတန ဆငားရပါလာား။ သတငား သတငား သ႔အေပၚမာ သာယာ

ႏစသကတ တဏာ လာပါဥားမလာား။ ချပငားတ ေဒါသကာား လာဥားမလာား။ အဒေနရာမာ လြတမေန

လာား ေဟ။ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ ျဖစပါမလာား။ အဒစတန႔ ဝညာဏခ ပဖ႔ လတယဗ ာ၊ ၾကာားလာား။

အလ စစစဖ႔ မေကာငားလာား။ သမ ပယႏငတာ၊ မသ ပယႏငပါမလာား။

အဒ ဝပနာဉာဏ၊ မဂဉာဏ မရဘ းဆရင ကယလပခတ ကမၼကတာသမၼာဒ႒ ၊ဒါန

ကသလ သ လကသလန႔ ဝညာဏခ ပဖ႔ လတယ။ မလဘ းလား။ ဒါေၾကာငမ႔လ႔ ကသလတရားက

မေမန႔။ ကယလခ တနးခတာေတြ ေသခါန းမာ အာရျပ ရတယ။ ကယဥပသေစာငခတာ သတ ရ

ရတယ။ ေဝယ ာဝစၥ လပခတာ သတရ ရတယ။ ခ ကတာ ျပတတာေတြ ရငျပခတာေတြ ၊ သ မ ား

ရငျပ မဂၤလာလပလ႔ မမက တရား သြားနာတာေတြ ၊ အဒ ကသလစတေတြ ဒါ ကသလ

ကမၼနမတတ။ အဒါေတြ ျမငေယာငတာ။ အခလပသလ ခ ကခ ငး ျမငေယာငတာ။ ဒါ ကသလစတ

ေတြ မဟတဘ းလား။ အဒ ကသလစတ ကမၼနမတခ ပမ သ သြားမည ဂတနမတက လ ႔ျပညသြား

မည ပဂၢလဆ မခငဝမးရညက န န ခ ငးခ ငး ျမငတာ။ နတျပညသြားမည ပဂၢလက နတသမ း

နတသား နတဗမာနေတြ ျမငတာ။ အဒါ ၿပ းကာမ ဝညာဏခ ပတာ ဗ ာ။ ၾကားလား။ အလ ေမေမ

ေလ ာေလ ာ ေနလ႔ ေတာပါမလား။ အသလ ေလလာၾက။ အမတတမ မေနန႔။ၾကားလား။

သ ေဌးႀက း ႏင ေဝယ ာဝစၥ သ ေဌးေလး။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 16: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)15

ေရးထကေက ာကာရ က ဘနးႀက းတ႔ သတအေနန႔ ၾကားဖ းတယ။ သ ေဌးႀက း တစေယာက အလ

ေပးတာ။ အဒါ သ ႔ လကေအာကမာ ေဖာကသညေပးတ သ ေဌးေလးေတြ မငးတ႔ ေငြက တာ ငါ

မလဘ း။ ကာယကေျမာက ကသလ မငးတ႔ ကာယက အက အည လတယ။ အေတာ သ ေဌးေလး

ေတြ ေခၚ။ သ ေဌးေလးေတြက လပၾကတာေပါ။ ဟ တစေယာကေသာ သ ေဌးက က မငးတ႔

မႀကကတဆ က ငါေနမယ။ အေတာ မႀကကတာက ပနးကနေဆး ခြကေဆးက တြကၾကတာ။

အဒ သ မ ား မႀကကတာ သြားဝငေဆးတာ ၾကားလား။ အေတာ မမက ပြတသပစရာ ေတြ ဆပျပာ

တ႔ အဝတစတတ႔ ဘာတ႔က ေရေႏြးေလးန႔ သပသပရပရပ အားရပါးရ သ ေဆးကတညးက

စတကက ၾကညရႊငေနေတာတာ ဝမးသာေနတာ၊ သ ႔မာ။ က အကသလစတလား ၊

ကသလစတလား ။ သ လရသလ က အားရပါးရ လပတာ။

တေန႔သ၌ က ေတာ ေသဆးသြားတ အခါမာ သ ေဌးႀက းက တာဝတႎသာ နတျပညမာ နတသား

သြားျဖစတယတ။ ၾကားလား။ ေဝယ ာဝစၥ သ ေဌးေလးက တသတာနတျပညမာ သြားျဖစတာ ၊က

သ ႔ထက အဆငသာေသးတယ။ ပကဆတစျပားမ မပါဘန႔ေဟ။ ၾကားလားဟ။အလ ေစတနာ

အတငး အက းေပးတာေတြ ယၾကညဖ႔ မေကာငးလား။ ဒါ သတဝါ အရယာ သာဝေကာ သတ

အၾကား အျမငရေတာ ကသလလပတ ေနရာမာ အဒ အက းအျပစက သေတာ ပနးကန

ေဆးရတာလညး ဝမးေျမာက ဝမးသာ။ ခ ကရ ျပတရတာလညး ဝမးေျမာက ဝမးသာ။

သာဓေခၚရတာ လညး ဝမးေျမာကဝမးသာ။ ၾကားလား။ အလေတြ ေလလာဖ႔ မေကာငးလား။

ေအး အလ ေလလာၾက။ အမတတမ မေနန႔ ။ အေလအက င လပမ။ ေလမ လာတယ။ မေလရင

မလာဘ း ကြ႕ေနာ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။

ျမငတာက သညာဖးတယ။ သညာက သကၤာရငးမ သကၤာကငးမယ။

အေၾကာင ျမငတာက သညာဖးတယ။ သညာက သကၤာရငးမ သကၤာကငးမယ။ ျမငတာက

အဆငးဓာတက ျမငတာ။ သညာက မငးသမ း ၊သညာက မငးသား။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ က

အဒါ မငးသမ း မငးသားလ႔ ျမငတအခ န အဆငးက ေတြ႕ေသးရ႕ လား။ တကယအျမငခက

မငးသမ းလား အဆငးဓာတ။ မငးသားလား အဆငးဓာတ။ ဒါမ႔ လယတ ဆရာေတာ ဘရားႀက း

ေရးထကေက ာကာရ က ပရမတက ေန႔စဥ ျမငလ က မေတြ႕ၾက။ ေန႔စဥ ျမငတယ။ မေတြ႕ဘ းတ။

ေန႔စဥေတြ႕လ က မသၾကတ။ ေတြ႕ေတာ မသဘ းတဗ ား။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။

ေလလာၾကေနာ။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 17: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)16

ဒါမ႔ ျမငတာက သညာဖးတယ။ သညာက သကၤာရငးမ သကၤာကငးမယ။ က မငးသမ း ထငလ႔

ဝဇ ာဆတ ဘရားေပးတ ဝဇ ာ မ ကမနတပၾကည မငးသမ း ျမငတာလား အဆငးက ျမငတာလား။

က အဆငးက ျမငတအခါ မငးသမ း ေတြ႕ေသးရ႕လား မငးသားကား ေတြ႕ေသးရ႕လား က

အဖးေတြ ပြငမသြားဘ းလား။ ပြငသြားၿပ ေနာ။ အလၾကညေတာ အဆငး ႐ ပကၡႏၶာႀက းက

ေခ ာငးထ ျမစထမာ ရတ ေရျမပႀက းကသ႔ မေဟာဘ းလား။ အႏစသာရ ရ မရ။ မရရင ႐ပၸတ တ

႐ ပ ေဖာကျပနၿပ းေတာ မပ ကလား။ နစၥလား အနစၥ။ အနစၥ မၿမျခငးတရားသည ဆငးရတ တရား

လား ခ မးသာတတရား။ ဆငးရတတရားက သခလ႔ ေခၚမလား၊ ဒကၡ။ ဤဒကၡတရားက ပငသ

ရရ႕လား။ သတဝါ အလသ႔ လကကလား။ အႀကကသ႔ ပါရ႕လား။ အနတလ႔ မေဟာဘ း လား။

အနစၥ ဒကၡ အနတ ပြားလ႔ သတာ။ စဥးစားဖ႔ မေကာငးလား။ ပြားလ႔ သတာေနာ။ အဆငးက

ျမငသတာ စကၡဝညာဏက နာမတရားမရလား။ အဆငးက ႐ပတရား။ နာမ႐ပႏစပါးေပါ။

နာမ႐ပက ေတြ႕တအခါ မငးသမ းေတြ႕ေသးရ႕လား။ မငးသား ေတြ႕ေသးရ႕လား။ ဉာတပရညာ။

အနစၥ ဒကၡ အနတ ေတြ႕တအခါ နာမ႐ပေတြ႕ေသးရ႕လား။ တ ရဏပရညာ။ အနစၥ ဒကၡ အနတ

စလကေတာ ျဖစပ ကလ႔ မေဟာဘ းလား။ ဘာသစၥာလ။ေၾသာ ခ မးသာတတရားလား ဆငးရတ

တရားလား။ ဆငးရတာ အမနသတာ ယထာဘ တဉာဏလ႔ မေဟာဘ းလား။ အမနသသြားၿပ ေနာ။

ဆငးရတာကလြလ႔ ဘာမ မေတြ႕ဘ းေပါ။ေန႔စဥႏငတကြ ခႏၶာရတ ပဂၢလဟာ ခ မးသာတာန႔

ေနတာလား ဆငးရတာန႔ ေနတာလား။ အလ သေတာ သပယလ႔ မေဟာဘ းလား။ က အသဉာဏ

ေျပာငးမလာဘ းလား။ ဒတယဆကႀကးစားၾကည ျဖစပ က ပ မေတြ႕လား။ဘာသစၥာလ။ ဒတယ

က ေတာ အသဉာဏက ရငလာ ေတာ ခႏၶာက လြတခ ငတစတေတြ ကၽြတခ ငတစတေတြ

မေပၚဘ းလား။ နဗၺႏၵဉာဏလ႔ မေဟာဘ းလား။ အေျပာအဆ အေန အထငေတြ အခါတငးန႔

တ ရ႕လား။ တမ ထ းျခားၿပ းေတာ မေနလား။က ဘယေလာကမ ား အားရစရာေကာငးသလေနာ။

တတယ ဆကႀကးစားၾကည ျဖစပ ကပ မေတြ႕လား။ဘာသစၥာလ။ ဒကၡသစၥာ ေျခစေခါငးဆး

တစကယလး ရာခ ငသလရာ။ သခဆတ တရား အပဖ ားတစေထာကစာမ ေတြ႕ရ႕လား။ အပဖ ား

တစေထာကစာမ သခ မေတြ႕တာ ရလ႔လား မရလ႔လား။ မရ ဒကၡအတ လ႔ မပငးျခားလား။

ပငးျခားလကတတခ န သမၼာဝါစာ သမၼာကမၼႏ သမၼာအာဇ ဝ သ လမဂၢင သးပါး မဝငလား။ ႐ႈဉာဏ

ငါးပါးန႕ ေပါငးေတာ ရစပါး မျပညလား။ ရစပါးျပညတ အခ န ခႏၶာကား ေတြ႕ေသးရ႕လား။

ျဖစပ ကကား ေတြ႕ေသးရ႕လား။ ေလာကတရာလ႔ မေဟာဘ းလား။ ေသာတာပတမဂ

ေသာတာပတ ဖလ ဘာေတြပယတာလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။ အႏသယ ကေလသာပယတယ။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)

Page 18: [Document title] - media.thitsarparamisociety.com · ေရခပ္ေတာ့ စမ္်းတင္်းမာလည္်း ေရခန္်း။ ဟင္…ေရခန္်းေစာတာ။

30.5.2005,(2:00pm)17

ဘယ အႏသယလ ေမးဖ႔ မေကာငးလား။ဒ႒ ဝစကစၦာ ဆတ အႏသယကေလသာေပါ။ ကာမရာဂ

ဗ ာပါဒ အႏသယက အနာဂါမမ ပယတာ။ ႐ ပရာဂ အ႐ ပရာဂက ဘရားရဟႏာ မပယတာ။

သ ႕မဂန႔ သ ႔ဖလေပါေနာ။ အလ စစစဖ႔ မေကာငးလား။ အႏသယ ကေလသာ ပယလကေတာ

ပရယ႒ာန မေနာက လာေသးရ႕လား။ မေနာက မလာရင ဝ တက မ ကာယက ဝစ က

လာေသးရ႕လား။ မလာရင အပါယသြားတ ကေတြ မကနလား။ အပါယခႏၶာဇာတ မသမးလား။

ပဟာနပရညာ လ႔ မေဟာလား။

ဉာတပရညာ တ ရဏပရညာ ပဟာနပရညာ ဤဉာဏသးဉာဏ ရတပဂၢလ အနမတဂၢ သသရာက

စ ကယျပခတ အကသလက ေၾကြးေဟာငးအနႏ ကမၻာ ပထဝေျမႀကားႏငအမ ျဖစတ

အကသလကေတြ အက ားေပားခြင ရေသားရ႕လာား။ အကနလား အေဟာသက ျဖစမသြာားလာားေဟ။

ဤေနရာေရာကေအာင ႀကားစာား အာားထတၾကေနာ။

အေၾကာငမ႔ ခႏၶာကယ မမက ဒ ခႏၶာႀက းက ေဝဒနာ ေနာကမဆတ…ဒ ခႏၶာန႔ ေဝဒနာန႔

ဇာတသမး ေတာမယဆ ကမၼကတာ သမၼာဒ႒ဘကက ဒါနကသလ သ လကသလ သတျပ။

ဝပနာဉာဏဘကက အေလအက ငရကာ ခႏၶာဘကက ဉာဏလည။ အဒ ဉာဏန႔ ဝညာဏ

ခ ပဖ႔ လတယ ၾကားလား။

က ၾကာားဆ ခႏၶာက ျဖစပ က ဘာသစၥာလ (ဒကၡသစၥာပါဘရာား။)သတာက ...။(မဂၢသစၥာ ပါဘရာား။)

ေသတာက...(သမဒယသစၥာ ပါဘရာား။) ေနာကခႏၶာ မလာတာ ...(နေရာဓသစၥာ ပါဘရာား။)

ပဋစၥသမပၸါဒ အကြက ဘယႏစကြက႐ (ေလားကြက ႐ပါတယ ဘရာား) တစကြကလ င ဘယႏစပါား

(ငါားပါားပါ ဘရာား) ငါား ေလားလ (ႏစဆယ) ဤ႐စသြယက (အလြယ က ကမတ သေစအပသည

သသရာမ လြတေၾကာငားတညား။)

သာဓ-သာဓ-သာဓ။

www.thitsarparamisociety.com

မလယေတာရဓမၼရပသာ , ဂန႕ေဂါ ပငမ (၀၆၂-၅၀၀၈၈/၅၀၀၈၉) , ပခးဆယမငကနး အမတ-၁တကခြ (၀၉-၈၆၅၀၉၄၇)