đoluongthi (1)

Download đoluongthi (1)

Post on 17-Oct-2015

26 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ty

TRANSCRIPT

CHNG 4: O KIM MNG CP NG1. Mng vin thng gm thnh phn?A. H thng chuyn mch, h thng truyn dn, h thng ngoi vi.2. Mng cp thu bao gm?A. Mng cp ng thu bao, mng cp quang thu bao.3. Mng cp ng thu bao s dng ?A. Kt ni t nt chuyn mch/ im truy nhp n nh thu bao.4. Mng cp ng thu bao gm cc thnh phn?A. Gi phi dy chnh (MDF), mng sng cp, phin ni dy, t cp, hp cp, cp, h thng cng b.5. Mng cp quang thu bao s dng?A. Kt ni t nt chuyn mch/im truy cp n nh thu bao.6. Mng cp quang thu bao gm cc thnh phn?A. Gi phi dy cp quang (ODF), mng sng quang, t cp, n v mng quang (ONU) v h thng cng b.7. MDF l g?A. Gi phi dy chnh ca mng cp ng thu bao.(phn bit vi ODF ca mng quang).8. Mng cp quang trung k chia lm my cp?A. 2 cp mng trung k cp I v mng trung k cp II.9. Mng cp quang trung k cp I s dng?A. Thuc mng vin thng ng trc quc gia, quc t c s dng kt ni trung k gia cc tng i trung tm-chuyn tip, chuyn tip-chuyn tip, chuyn tip-cng, cng-cng.10. Mng cp quang trung k cp II s dng?A. Thuc mng vin thng ni tnh, thnh ph, c s dng kt ni trung k gia cc tng i trung tm-trung tm, trung tm- tng i chuyn tip ni ht, trung tm-v tinh/im truy nhp.11. H thng h tr, bo v mng ngoi vi gm?A. H thng hm h, cng cp, ct b tng cp, trang thit b chng st cho mng cp ng v cp quang.12. Vng phc v ca mt tuyn cp chnh phn thnh?A. 3 dng: vng phc v trc tip, vng phc v qua 1 cp phi cp, vng phc v qua hai cp phi cp.13. c im ca vng phc v trc tip?A. Thu bao c kt ni trc tip vi nt chuyn mch qua mt cp chnh.14. c im ca vng phc v qua 1 cp phi cp?A. Thu bao c kt ni vi nt chuyn mch qua mt cp phi v mt cp chnh.15. c im ca vng phc v 2 cp phi cp?A. Thu bao c kt ni vi nt chuyn mch qua 1 cp chnh v 1 cp phi.16. Mng cp ng thu bao c my cch phi cp?A. 3 cch: phi cp trc tip, phi cp 1 cp, phi cp hai cp.17. c im ca phi cp trc tip ?A. Thu bao c ni vi nt chuyn mch ch qua mt hp cp.18. Khong cch thc hin phi cp trc tip?A. Thc hin phi ngay khu cc t tng i v nhng khu vc c mt dn c cao cch tng i khong 500m.19. c im ca phi cp 1 cp?A. Thu bao c ni vi nt chuyn mch ch qua mt hp cp v mt t cp.20. Phi cp 1 cp c s dng ?A. Phi ti cc khu vc th n nh c mt in thoi cao, vng phc v ca tng i n nh v l ni c nhu cu cao v dch v Internet bng thng.21. c im ca phi cp 2 cp?A. Thu bao c ni vi MDF qua mt t cp cp I, mt t cp cp n v mt hp cp chnh.22. Phi cp 2 cp s dng ?A. Phi i vi vng dn c ang pht trin hoc vng ngoi thnh, khu vc nng thn.23. Mng xng cp l?A. u ni t cp chnh ra cc t cp hay hp cp.24. Mc ch ca mng sng cp?A. R nhnh cp chnh sang cc tuyn khc nhau vi nhu cu dung lng cp cn dng trn cc tuyn cp thp hn, khng c dng t cp r nhnh cp.25. c im ca ca mng sng cp?A. Phi chu c ngp nc lu ngy.26. Dung lng ca t cp cp I?A. T 200 i n 600 i.27. c im yu cu khi t t cp?A. S dng ti u dung lng cng b, thun tin cho vic thi cng cp phi, bo dng, x l thay th cp, khng t t cp gn t phn phi in lc28. c im ca mng cp chnh?A. Phi c ngm ha ti cc trung tm tnh, thnh ph, huyn, th trn29. c im ca mng cp phi?A. Ti cc trung tm tnh,thnh ph phi thc hin trit vic ngm ha mng cp phi.30. Khong cch gia hai t cp lin k trn mt tuyn cp hoc gia cc t cp ca hai tuyn cp khc nhau khong?A. 200m-300m (ngn hn vi ni cso mt in thoi c bit cao).31. Dung lng ca hp cp ca mng cp phi?A. T 10 i n 50 i.32. T cp cp II c dung lng?A. 100 n 200 i.33. Cp vo nh thu bao?A. on cp ni t hp cp vo nh thu bao.34. Cp vo nh thu bao c lp t theo phng thc?A. Treo hoc i ngm.35. c im ca cp vo nh thu bao?A. Dung lng ca cp t 1 n 2 i, li cp c xon i v bn vi nhau tho TCN 68-153:1998, khng di qu 300m trong th.36. Cp vng l?A. Cp ni gia hai t cp cp I ca hai cp chnh trong vng phc v ca 1 tng i ni ht, hoc gia hai t cp cp II trong vng phc v ca 1 cp chnh.37. Cp vng c s dng vi mc ch?A. p ng nhu cu t chc thng tin t xut do thiu cp pht trin thu bao, thiu s cc b hoc cn pht trin dch v thu knh ringdo dng ht dung lng hoc cht lng xu cn chuyn tuyn.38. ng knh si ng ca cp vng?A. Bng ng knh si ng ca cp chnh trong trng hp cp vng ni gia hai t cp cp I v bng ng knh cp phi trong trng hp cp vng ni gia hai t cp cp II.40. i vi vng mt dn c cao bn knh phc v ca mng cp tnh t trung tm chuyn mch n hp cp kt cui vi c dy 0,4mm l?A. Khng qu 3km.41. i vi vng mt dn c cao bn knh phc v ca mng cp tnh t trung tm chuyn mch n hp cp kt cui vi c dy 0,5mm l?A. Khng qu 4km.42. i vi vng mt dn c cao suy hao ng dy t gi MDF n hp cp kt cui?A. Khng qu 7dB.43. i vi vng mt dn c cao in tr mch vng ca 1 i cp t MDF n hp cp?A. Khng qu 1000 .44. i vi vng nng thn mt dn s thp, bn knh phc v ca mng cp tnh t trung tm chuyn mch n hp cp kt cui?A. C th ln hn 4km.45. i vi vng nng thn mt dn s thp, suy hao ng dy thu bao?A. Khng vt qu 10dB.46. i vi vng nng thn mt dn s thp in tr mch vng ng dy thu bao?A. Khng qu 1200 .47. C th m rng vng phc v ca cp ng bng cch?A. S dng cp ng c ng knh 0,65mm hoc 0,9mm.48. Mc tiu lu di vi mng ngoi vi ca 1 bu in tnh, thnh ph?A. t c 90% thu bao nm trong bn knh phc v5M.116. Trong xDSL hai dy khng b ngn mch thi cn m bo?A. T s dy Tip/Ring>5M.117. Cc lp cn o khi o kim cc tham s lp 2 ca xDSL?A. Kim tra lp ATM (ATM DLAM), lp PPP, lp IP- tc truyn d liu.118. Khi kim tra lp ATM (ATM DLAM), cn kim tra?A. + ATM segment + ATM end-to-end + Qut tm vcc.119. Khi kim tra lp PPP cn kim tra?A. + Xc nh my ch PPPoA/PPPoE + Kim tra kh nng xc thc.120. Tc ti d liu trung bnh ni mng ca xDSL?A. Pd > 0,8 Vdmax v Pu > 0,8 Vumax.121. Tc ti d liu trung bnh ngoi mng ca xDSL?A. Pd > 0,6 Vdmax v Pu > 0,6 Vumax.122. o cc tn hiu lp di v kh nng kt ni lp IP cn kim tra?A. Kim tra cht lng cp ng, pht hin li cp - Kim tra cht lng tn hiu xDSL - Kim tra kt ni cho ATM - Kim tra kt qu xc thc.123. u im khi o cc tn hiu lp di v kh nng kt ni lp IP?A. C th o c tn hiu c cc lp di - D dng pht hin ra li khc phc - t ph thuc vo cc yu t nm ngoi cht lng mng.124.Cch xc nh v tr li cp bng my o phn hi min thi gian trong xDSL (Time Domain Reflectometer : TDR) ?A. Pht ra mt xung v o thi gian n phn hi ri xc nh khong cch da trn tc lan truyn ca xung.125. Nhng nguyn nhn gy ra s phn hi trong xDSL?A. H mch - Ngn mch - Cu r (R nhnh) - Cun cm (load coil).

126. Nhc im khi s dng my o phn hi min thi gian trong xDSL?A. + Gi thnh t + Ch o phn on t khch hng ti BRAS + C th kt qu cha thuy phc c khch hng nu khng o lp ng dng.127. kh dng ca mng l?A. L t l thi gian trong mng sn sng cung cp dch v cho khch hng.128. Kim tra t l lu lng s dng trung bnh)A. T s gia lu lng s dng trung bnh trong khong thi gian 7 ngy lin tip vi tc truyn d liu nh danh ca ng truyn ti hng kt ni . (yu cu 70%).129. Thi gian khc phc mt kt ni l?A. Thi gian t lc doanh nghip cung cp dch v nhn c thng bo mt kt ni cho n khi khc phc c kt ni. (yu cu: t nht 90% s ln khc phc trong thi gian quy nh).130. Yu cu t ra trong khc phc mt kt ni m bo yu cu?A. Trong ni thnh, ni th 36h; trong th trn 48h; lng x 72h;

CHNG 6. O KIM TR MNG CP QUANG131. Mng cp quang hin nay gm nhng loi ?A. Mng cp quang thu bao v mng cp quang trung k (cp I v II).132. Mng cp quang thu bao gm?A. Mng cp quang t nt chuyn mch/im truy nhp n cc nh thu bao, cp quang s dng trn mng thu bao quang cc th loi c bit133. Mng cp quang thu bao loi 1 thng thng cso bao nhiu si?A. 144 si.134. Mng cp quang trung k cp I c t chc theo ?A. Dng ring 2 si hoc 4 si.135. Tc truyn dn ca mng ring phi m bo tho mn nhu cu v lu lng?A. t nht l 7 nm.136. Cp quang s dng trn mng trung k cp I s dng loi cp c dung lng?A. T 16-24 si.137.Mng cp quang trung k cp II (c th s dng kt hp vi cp I) c t chc theo?A. Mng ring (2 si hoc 4 si) cc trm trung tm - trung tm, trung tm - chuyn tip.138. Tc truyn dn ca mng ring phi m bo tho mn nhu cu v lu lng?A. t nht l 5 nm.139. Cc th loi c bit c th s dng cp c dung lng?A. 144 si140. Cc th loi 1 c th s dng loi cp quang c dung lng?A. 96 si.141. Cc th loi II v cc th x c th s dng loi cp quang dung lng?A. 48 si142. Cp quang s dng trn mng trung k l loi?A. Cp quang n mt.143. Cp quang s dng trn mng thu bao quang c th dng loi?A. n mt hc a mt.144. Mng cp quang l mng cp c tnh t?A. Gi phi dy ODF n ODF gia hai thit b u cui quang.145. Cc thnh phn trong mng cp quang bao gm:A. Gi phi y, mng sng, h thng cng b, ct treo cp146. Trong qu trnh o kim tra nh k hoc khc phc s c cn phi:A. Tch cc i cp phi o ra khi g ODF c hai u.147. Tc truyn dn trong o kim mng cp quang cn m bo:

148. Tiu chun ca phn giao din in i vi u ra lung 2048 Kb/s:

149. Suy hao phn x nh nht ti u vo 2048 kb/s:

150. c tnh ca tn hiu in lung 34Mb/s:

151. Suy hao phn x nh nht ti u vo 34Mb/s:.152. c tnh ca tn hiu in lung 140Mb/s:

153. c tnh ca tn hiu in lung 155Mb/s:

154. Cc thit b u cui quang phi c kh nng xc nh v bo cc s c:A. S c v ngun nui TBDC BER>10-3 v BER>10-6 mt tn hiu u thu quang mt tn hiu ng b.155. Yu cu kh nng xc nh v bo cc s c c th b qua khi:A. BER>10-3 ch th khi mt tn hiu thu, mt tn hiu ng b.156. Gii hn ca cc tham s li bit:

157. Ch tiu suy hao v bng tn i vi khong lp dng si quang a mode:

158. c tnh truyn dn i vi si quang n mode:

159. H s tn sc i vi si quang n mode:

160. OPM (Opticall Power Metter) l mt dng c o:A. Cm tay c dng o cng sut pht quang rt thng dng trong k thut vin thng.161. My o cng sut OPM cho php giao tip vi my tnh qua cng:A. RS232 hoc USB.162. Cc php o dng my o cng sut quang OPM:A. o suy hao tuyn quang - o suy hao tuyn quang WDM.163. Thit b o OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) do to ra:A. Banosky v Jnen a ra ln u tin vo nm 1976.164. Chc nng ca thit b o OTDR:A. o suy hao ca tuyn, s phn b suy hao, chiu di thc ca tuyn, v tr mi hn, v tr t si, connector...( ch cn tin hnh o mt u si m khng cn phi ct si).165. Suy hao truyn si quang c tnh:A. P(x) = Po exp (-2x) (W) hay P(x) = Po.10(-/10.x)P(x) l cng sut quang c ly x(m)Po l cng sut quang u si l suy hao trung bnh trn mi mt si quang, c n v l Neper/m.166. H s phn x trong si quang c tnh nh sau:A. R=(n1- n0)2/(n1+ n0)2. (R xp x 4% hay 14dB).167. Cng sut tn x c dng tng qut:A. Ps(t)=S.s.v..P0.exp(-2vt)168. H s tn x ngc S cu si a mode chit sut phn bc (SI):A. S=3/2.(n12-n22)/4.n12169. H s tn x ngc S cu si a mode chit sut gim dn (GI):A. (n12-n22)/4.n12170. H s tn x ngc S cu si n mode (SM):A. S=0,038(