Transcript
Page 1: 24558922-Kudumba-kathai

���ப கைத���ப கைத���ப கைத���ப கைத

எ வ � �� நா அ�மா அ�பா அ�ண ம��� த�ைக ம �� தா. ஒ� நா� நா�க� அ�ணன� க�யாண� ப�றி� ேபசி% ெகா���'ேதா�. அ�ெபா( அ�ண ெசானா அ�மா என%� க�யாண)ைத� ப�றி ஒ� கவைல+� இ�ைல. ஆனா� ந� எ�ேபா(� உைன நா ஓ�பத�%� ச�மத� ெத0வ1%க ேவ��� எறா.ஆனா� அ�பா அேத ேபா� ந�+� உ ெபா�டா �ைய ஓ�பத3%� என%� ச�மத� ெகா�%க ேவ��� எறா3. நா4� அைத ஆத0)ேத.

அ�மா ��%கி டா�. "ச0 ச0 இன�யா( என%�� எ மக6%�� ெகா7ச� ேவைல �ைற+� ச0யா?"

த�ைக ெசானா�. "எ( எ�ப� இ�'தா8� ச0 என%� தின9� எ�லா ஓ ைடகள�8� ஓ� ேவ��� அ( ேபா(�."

அ�ணன� க�யாண)ைத� ப�றி ேபசி 9�)த ப1 அைனவ�� சா�ப1ட; ெசேறா�. அ�ேபா( நா அ�மாைவ� பா3)( ைசைக ெச<ேத. ைக க=>� ேபா( அ�மா என எ� ேக டா�.

நா "இ� எ ?ன�%� உ4டய ேசைவ ேதைவ�ப�கிற(. அதனா� இ� ைந எ4ட வ'( ப�)(% ெகா�" எேற.

ஆனா� அ�மா ெசானா�. "ேட< உன%� ெரா�ப திமி3 அதிகமாகி வ1 ட(. அ�மா எ� Aட� பா3%காம� ஓ8%� A�ப1�ேற. இைன%� எனால 9�யா(. ேவ��� எறா� த�ைகைய A�ப1�% ெகா�" என% Aறினா�.

நா ெசாேன "அ�மா அவ B�ைடய இ'ேநர� அ�பா பத� பா3)(% ெகா����பா3. ேபா< பா�. அதனால ஒ=�கா வ'( எ ?ன�ய ச�B. ெசக� ஷி�� ேபான அ�ண வ'தானா உ பா� ெரா�ப கDடமாக ேபா< வ1��.அ�Bற� உ இDட�"

"ேட< என%� அ(தா ேவE�. ந�+� உ அ�ண4� எைன ப�)தி எ�%கE�. அதனால அவ வ�� வைர என%� நா%� ஓ� ேவ��� ��."

ஆ�மா அ�ப� ெசான>ட நா ெசாேன. "ேபசினா� ம ��

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

Page 2: 24558922-Kudumba-kathai

ேபாதா("

"எ அ�ைம மகேன வா" என% Aறி அவள( Bடைவைய ெதாைட வைர (%கி கா�ப1)( "வ1='( ந%�டா" எறா�.

தா< ெசா� த டாத ப1�ைள ஆகியதா� அவ6ைடய B�ைடைய ெவறி ெகா�� ேவைல ெச<ேத. எ4ைடய ேவைலைய தா�காத எ அைன "மகேன மகேன ந�ல நா%ைக உ�ேள வ1�. எனா� 9�யவ1�ைல. ேவகமாக ெச<" எறா�.

ப)( நிமிட)தி��� ேம� ெச<தி��ேப. எ அ�மாைவ அ'த ேகால)தி� பா3)த>ட எ4ைடய ?ன� A)தா�ய(. அவைள தைரய1� ம��ய1ட; ெச<( எ கட�பாைரைய அவள� வாய1� வ1ட 9ய�சி)ேத. அவேளா ேவ�டா� எ� ைசைக ெச<தா�. காரண� ேக ேட. அவ� Aறினா� எ4ைடய வா< எ F)தமக4%� ம �� தா அதனா� உ ெவ0ைய எ Bைடய1� வ1 � ஆ)திெகா� எ ரா� ச0 ஆப)தி3� பாவ� இ�ைல என நிைன)(%ெகா� அவ8ைடய Bைடைய ஆ)திர)தி� �)திேன அவ� வலி )�க9�யாம� க)தினா� நா எைத+� பா3காம� 9ேன0; ெச ேர அத பயனா< எ வ1ைல மதி%க9�யாத எ ?ன� தன�ைய எ ஆ�ய13 அ�மவ1 Bைடய1� வ1 ேட அத ப1ர� எ4ைடய Gமி� ஒ� அைமதி நிலவ1ய( தி�ெர� எ Gமி3�� Hைல'த எ அ�ண ேகாபமாக எைன பா3)த( ம �� அ�லாம� எைன அ�%க>� வ'தா..

எைன அ�%க வ'த எ அ�ணைன த�)( நி�)தி ஏ எ � ேக ேட.அவ A0னா, ேட< ஏ அவசர� � அ�மாவ ஓ)த எ அB ெத<வ)தி3%� �G� ெச%J தா ப1�%�� எ � உன%� ெத0'( இ�'(� ஏ நா வ�வத3�� அ�மாைவ �)தினா<. ச0 ஏட ேகாப�ப�ர இ�ப என �� 98கிேபா;சி வா வ'( உ இDட�ேபால அ�மாவ ஏ�.ெமாதல A� ஆ> ேபாய1 9க� ைக கா� 9%கியமா எென< வால ைவ%�� ெத<வ� உ ?ன�ய ந�ல க8வ1 � வா. அவ பா)�� ெச �வ1 டா,இ�ேபா( நா எ அ�மாவ1ட� ேக ேட ஏ எ ?ன�ைய வா�க ம�)தா< ஏ நா என பாவ� ெச<ேத ஏ நா உ ப1�ைல இ�ைலய எ � ஒ� அ�மா ெச�ெமைட ேபா ேட.அைத ேக � அதி3'த எ தா< ேட< K? அவ B( மா�ப1�ைலட அதனால அவ4%� தா 940ைம,அவ க�யான)தி3%� ப1ர� பா� எ வா+� Bைட+� 9%கியமா எ L)(� உ ?ன�ேய கதி எ � கிட%கேபா>( பா3 எ ரா�.அைத ேக ட>ட நா அைட'த மகி�சி%� அலேவ இ�ைல.............

Page 3: 24558922-Kudumba-kathai

பா)�மி3%� ெசற எ அ�ண� வ'த>ட, நா அ�மா Aறியைத எ அ�ணண1ட� Aறிேன அைத ேக ட எ அ�ண மி�'த அதி3;சி+ட எ அ�மாைவ பா3)( இைத தா நா மாைல உன�ட� Aறிேன என%� க�யாண� எ� ஒ� ஆனா8� ச0 ஆகாவ1 டா8� ச0 மைனவ1 எ� ஒ�வ� வ'தா8� ச0 வராவ1 டா8� ச0 எ4ைடய 9த� மைனவ1 ந�தா.எைன B0'(ெகா� அேத சமய� எ த�ப1ய1 வ1��ப)தி3%� ��%ேக தைடயாக நா இ�%கேவ மா ேட. ந� அவ4ைடய உண3;சிகைள+� B0'( நட'(ெகா� எறா. இைத ேக ட எ தா< மிக>� ெநகி�'( த மகக� த மM( ைவ)தி�%�� தா< பாச)ைத எ�ண1+� அ�ண த த�ப1 மM( ைவ)தி�%�� பாச)ைத+� எ�ண1 மி�'த ெப�மித� ெகாடா� ப1ற� எ அ�ண அ�ப>� த�ைக+� எ�ேகஎன%ேக டா அைத ஏடா ேக%�ர உ அ�பா ேதவ1 சின ெபா4 அவ8%� இ�%கிற( சின Bைட4 �ட பா3காம அவ8%� ?8%� எ�%கிரதா உ த�ப1 பா3)(வ1 � ெசானா பாவ� எ மக�, எ மகள� Bைட அவ0ட� என பா� ப�கிறெதா ெத0யவ1�ைல, ேட< சிவா (எ அன) ேபா< பா3)(வாடா எறா�. இ�ேபா( நட'தவ�ைற எ அ�ண A�கிறா. நா எ த�ைக Gமி3%� ெச� பா3)தேபா( அ�ேக நா க�ட அ'த கா சி எைன பல அதி3;சி%��லா%கிய(. காரண� எ த�ைகய1 இ;ெசயைல பா3%�� எவ�� அவ� வய(%� வ'( ஏ8 மாத� தா ஆகிற( என ந�பமா டா3க� காரண� அPவள> ேந3)தியாக எ அ�பாவ1 ?ன�ைய ேவைல ெச<( ெகா��'தா� அதாவ( எ அ�பாவ1 ?ன�ைய வாய1� வா�கி ெகா���'த அ'த ேநர)தி8� அவ8ைடய Bைட எ அ�பாவ1 வ1ர�கலா� ேப0ப� அ4பவ1)( ெகா���'த(. அ�ேபா( எ அ�பா ெசானா3 ேதவ1 எ4ைடய ?ன� 98வ(� உ4ைடய வாய1� ெகா�லமா ேட�கிற( அதனா� ப� உ Bைடய1� வ1 � உைன ச'ேதாச�ப�)திகிேற எறா3. அைத ேக ட எ த�ைக ஊ�Bவைத நி�)திவ1 � ஏ அ�பா அ�ப� ெசா�கற�3க� உ�க8%� R%க� வ�கிறதா எறா� இ�ைல அ�மா அ(வ'( .... அ�பா 9தலி� எ வாய1� உ�க� ஆைச த�ர நராக அ�)( உ�க� ?ன� த�ண1ைய என%� தா��க� ப1ற� எ Bைடைய ெவ� ேநர� ஒ� ைக பா3கலா� ச0யா எறா� எ த�ைகைய ஆ;சி0ய9ட பா3%�� எ அ�பவ1ட� என அ�பா அ�ப� பா3கற��க எ�லா� அ�மா ெசா�லி த'த வ1)ைததா எறா�. ப1ற� மM�� எ அ�பாவ1 ?ன�ைய வாய1� ேபா� ஓ� வா�க ஆர�ப1)தவ� சி0( ேநர)திலேய எ அ�பாவ1டமி�'( அ'த அ�Bத பாண)ைத வா�கி ��)தா� ப1ற� அவைல ப�%க ேபா � ஏர ஆர�ப1)த3 எ அ�பா சின ெபா4 சின Bைடய14 Aட பா3%காம� மிக ேவகமாக இ� ேபா� �)தினா3 அைத ெகா7ச9� தவறா( வா�கிய எ த�ைக வலி�பைத Aட ெவள�%கா டாம� வா�கிெகா���'தா�, காரண� எ�ேக வலி%கிற(4

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

Page 4: 24558922-Kudumba-kathai

ெசானா� அ�பாவ1 ஆைச நிைரேவராம� ேபா<வ1�ேமா எற பய�தா ந��ட ேநர)தி3%� ப1ற� அவ3க� இ�வ3%��8� நட'த ேபாரா ட� ஒ� 9�வ1�%� வ'தத( மி�'த கைல�Bட இ�'த இ�வர� நா நி�பைத பா3)த>ட ஆ;சி0ய)(ட எைன ஒ� ேக�வ1 ேக டா� எ த�ைக....................... அ'த ேக�வ1..... எ த�ைக என�ட� அ�ணா என இ�க நி4 எ�கல பா3)(கி � நி%கிர ஏ அ�மாைவ ேபாடைலய அ�மவ13%� என ஆ;?4 மிக பத ட)(ட ேக டா� அைத ேக ட(� நா எ த�ைக எ�க� அைனவ3மM(� ைவ)தி�%�� பாச)ைத நிைன)( என%� வர�ேபா�� எ மைனவ1+� இ�ப� இ�%கேவ��� எ� ஆ�டவன�ட� ேவ��ேன ப1ற� எ த�ைகய1ட� ஒ4� இ�ல� ந� எ�ப� அ�பா>%� ேவைல ெச<ய1ேர4 பா3%கவ'ேத ?�மா ெசா�ல%Aடா( ந� இ'த வ � �� ப1ற'தத3%� நா�க� ெரா�ப Bன�ய� ெச<தி�%க4� ெசா�லி � அ�மாைவ பா3%க ெசேற அ�ேக நட'தவ�ைற அ�மாவ1ட9� எ த�ப1ய1ட9� ெசாேன இ�வ�� மி%க மகி�;சி அைட'தா3க�. ப1ற� ெபா�ைம இல'த நா ச��� எதி3ப%காத சமய)தி� எ அ�மாவ1 வாய1� உ�மய1ேலேய எ Aடப1ற'த எ த�ப1ய< வ1 ேட எ அ�மா>� அைத வரேவ�� நறாக ேவைல ெச<ய)ெதாட�கினா�. அேத சமய� எ த�ப1 ரவ1+� அவன( ?ன�ய ெர� ெச<(ெகா�� எ அ�மாவ1 L)தி� பத� பா3%க ஆய)தமானா எ அ�மேவா ஒேர சமய)தி� த ப1�ைளகள� இ� ?ன�கல8� த வா+� L)(� ேவைல வா�க�ப�வைத நிைன)( மகி�'தா� எ�ல� 9�'த( எ த�ண1+� எ த�ப1ய1 த�ண1+� எ அ�மாவ1 இ� ெசா3கவாச�கைள+� நிைற)த( மி�'த கைல�Bட இ�%�� எ அ�மாைவ நா4� எ த�ப1+� ேம8� கைல�பைடய ெச<ய வ1��பவ1�ைல. அைனவ�� ப�%க ெசேறா� ஒ� �றி�B நா�க� அைனவ�� ெப0ய ஒ� Gமி� ப��ப( வல%க�. அPவா� ப�)தி�'ேதா� அ�ெபா( எ த�ைகய1 இ�Bற� ப�)தி�'த நா4� எ த�ப1+� அவள� Bைடைய+� 9ைலைய+� தடவ1%ெகா�ேட ப�)தி�'ேதா�. அ�ேபா( அைத க�ட எ அ�மா எ�கள�ட� ஏடா R���ேபா( Aட எ�கைள நி�மதிய R�கவ1ட%Aடாதா என ேக டா�. நா�க� இ�வ�� சி0)(%ெகா�ேட ப�)ேதா�.அறய இர> பல 9ர �%�)(க6%� ப1ற� இன�தாக 9�'( ெகா���'த(... 9�'( ெகா���%�� இர>க6%� ந�வ1� நா ப�)(ெகா�� எ�க� வ � �� காம� எப( ஒ� சாதாரணமான ஒறாக ஆனத�� காரணமா< ஆன நிகS;சிைய நிைன)( ப�)தி�'ேத இன� அைத எ த�ப1 ரவ1ேய ெசா�வா.

என%� ெபா(வாக ஆபாச பட�க� மM(� கைதக� மM(� ஒ� ெப0ய ஈ�பா� உ�� அ�மா மக உற> பட�கைள பா3)த ேபா(� கைதகைள ப�)த

Page 5: 24558922-Kudumba-kathai

ேபா(� எ அ�மாைவ ப�றி தவறாக நிைன)த( கிைடயா( ஆனா� எ த�ைக உைட மா��� ேபா(� �ள�%�� ேபா(� பா3)தி�%கிேற ஆனா� அவைள ஓ%�� எ�ண� என%� கிைடயா( எ�ெபாதாவ( வ1ைளயா�� ேபா( அவ6ைடய 9ைலகைள யா�%�� ெத0யாம� கச%�ேவ அ�ப� இ�%கய1� ஒ� நா� எ அ�மா உைட மா��� ேபா( அைத பா3%க ேந3'த( ப1ற� நா ெவள�ேய ெச� வ1 ேட எ B( நப4ட நா வ��ய1� ேபா�� ேபா( எ அ�மாைவ வழிய1� பா3%க ேந3'த( அ�ேபா( எ நப அ( எ அ�மா எ� ெத0யாம� இ( ேபாற ஒ� க ைட வ � �� இ�'தா� தின9� வா<%�� Bைட%�� த�ண1 கா டலா� எறா. அ� இர> அ�பா த�ைக அ�ண வ � �� இ�ைல ஒ� க�யாண)தி3%� ெசறி�'தா3க�.

அ�ேபா( நா இர> சா�ப1 �வ1 � எ Gமி� ேபா< ப�)(ெகா�ேட அ�ேபா( எ நப ெசானைத நிைன)( ப�)தி�'ேத ச0 அ�மாவ1டேம இைத ப�றி ேபசி வ1�ேவா� எ� அவள� Gமி3%� ெசேற அ�� எ அ�மா அழ� ேதவைதயாக அவள� ெதாைடகைள கா �%ெகா�� ப�)தி�'தா� நா அவள� அ�கி� ெச� வ1�ப1%ெகா���'த அவ6ைடய ப�)த 9ைலக8%� ஜா%ெக ைட கழ � வ1�தைல ெகா�)ேத 9ைலகைள கச%�� ேபா( வ1ழி)(%ெகா�டா� எ அ�மா என�ட� ரவ1 இ( த�B இெத�லா� அ�பாவ13%� ெத0'தா� ெரா�ப ேகாப�ப�வா3 ேபா< ப� இைத ப�றி ெத0'(ெகா�6� வய( உன%� வரவ1�ைல எறா� உடேன நா எ ?ன�ைய ெவள�ேய எ�)( எ அ�மாவ1 9 ைக அ�)( கா �ேன உடேன எ அ�மா ச0 இன� உைன த�%க 9�யா( ச0 வா ஆன ஒ4 இைத யா3கி ேட+� ெசா�ல%Aட( இன� எைன ெதா'தர> ெச<ய%Aடா( இ( இ� ம ��தா ச0யா எறா� ப1ற� ெசா3'( ேபா< இ�'த எ ?ன�ைய வாய1� ேபா � ச�ப1 அத�� உய13 ெகா�)தா�. எைன க � ப1�)( 9)த� ெகா�)த(ட, அவள� 9ைலகைள கச%கி ச�B�மா� என%� க டைள இ டா� நா4� அ�ப�ேய ெச<ேத ப1ற� உைடகைள கழ�றி எறி'தவ� த காலகைள வ10)(கா � Bைடைய ந%��மா� ெசானா� நா4� நறாக வ1='( ந%கிேன அைத தா�க 9�யாத எ அ�மா ரவ1 ேபா(�ட உ ?ன�ய Bைடய1ல வ1�டா4 ெக7ஜினா� நா ேக காம� அவ6ைடய Bைட த�ண1 9=வைத+� ந%கி ��)ேத ப1ற� தயாராக இ�'த எ ?ன�ைய அவள� Bைட%�� ெம(வாக வ1 � எ ேவக)ைத ெகாஞ� ெகாஞமாக அதிகப�)திேன எ அ�மா>� சைல%காம� எ4ட ேபார�யதா� அவள� Bைட பல 9ர � �)(கைள வா�கிய( இ�திய1� எ ?ன� ெவ�ண1ற கலிைய அவள( Bைட%� ப0சாக ெகா�)த( காைலய1� எ='த>ட எ�க6%� ஓ3 ெப0ய அதி3;சி கா)தி�%�� எ� அ�ேபா(

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

Page 6: 24558922-Kudumba-kathai

எ�க6%� ெத0யா(............ அ�)த நா� காைலய1� அைனவ�� ஊ0� இ�'( வ'( வ1 டன3 தாமதமாக எ='த நா ேநராக அ�மாவ1ட� ெச� கா�ப1 வா�கி ��)ேத ப1ற� எ ?ன� அ�மாவ1 ��+ட உற?மா� க �ப1�)( அவ6ைடய 9ைலகைள கச%கிேன உடேன எ அ�மா என இ( ேந)( இன� இெத�லா� கிைடயா(4 ெசாேனல எறா� அத�� நா ேந�� இர> நா உ L)ைத மற'( வ1 ேட எேற ச0 வா உ அ�ண Gமி3� ேபாகலா� எறா�. அ�� எ அ�பா எ த�ைகய1 பாவைடைய R%கிப1�)( அவள� Bைடைய தன( நா%கா� ?)த� ெச<( ெகா���'தா3 தி�ேரன எ�கைள பா3)த அவ3க� மிர�வ1 டா3க� எ அ�பா எ அ�மாவ1ட� தன� (எ அ�மா) ேதவ1 வயதி�� வ'த ப1ற� நா அவைள நிைன)( ைக அ�%க ஆர�ப1)ேத அைத ேதவ1 ஒ� 9ைற பா3)(வ1 டா�, அத ப1ற� நா அவ6ைடய ச�மததி�� ப1 அவ6%� ேவைல ெச<( வ�கிேற ஆனா� நா இ(வைர அவைள ேபா ட( கிைடயா( எறா3.எ அ�மா ஏ வ'த(� வராத(�மாக எ ெபா�ைண கDட�ப�)திX�க ச0 ச0 இன�ேம8� தாமதி%காம� எ மக6%� அ'த Bைட ?க)ைத தா��க� எறா� இ'த வா3)ைதகைள எ அ�மாவ1டமி�'( ேக ட ப1ற� எ�க� நா�வ0 9க)தி8� ஒ� இப� கல'த அைமதி நிலவ1ய( உடேன நா எ அ�மாைவ நி3வானமா%கி அவள� ��ய1� ஏறி%ெகா���'ேத இேத ேவைலைய எ அ�பா எ த�ைகய1 Bைடய1� ெச<( ெகா���'தா3 அ�ேபா( அ�� வ'த எ அ�ண� எ'தவ1த பத ட9� இ�லாம� த உைடகைள கழ�றிவ1 � த ?ன�யா� எ அ�மாவ1 9 ப%க)ைத தா%க ெதாட�கினா எ அ�மவ1 Bைட+� L)(� எ�க� இ�வ0 ?ன�யா� படாத பா� ப � ெகா���'த( அேத சமய� எ அB த�ைக எ அ�பாவா� கன� கலி%கப டா�. எ அ�மாைவ ேபா � 9�)த நா�க� இ�வ�� எ த�ைகைய ேபாட ேபாேனா� அ�ேபா( எ அ�மா ��%கி � ஒPெவா�'டராக ேபா��க� எறா� ஆனா� அைத வ1��பாத எ த�ைக அ�மா வ1��மா அவ�க ெர�ேப�� ஓ%க ��4 ெசான உடேன நா�க எ த�ைகைய ேபாட ஆர�ப1)ேதா� ந�ல �)திெகா���%�� ேபா( எ அ�மா எ அ�பவ1ட� என�க பாவ� அவெளாட வாயY என பாவ� ெச<த( ேபா< வாய1� ஏ��க எறா� எ அ�பா>� அ�ப�ேய ெச<தா3...... நா ரவ1 ெதாட3கிேற இ�ப� காம� எ�க� வ � �� Hைழ'த( ப�றி நிைன)( ெகா�ேட நா4� எ அ�ண4� R�கிவ1 ேடா� இர> நட'த A)தினா� எ�ேலா�� எ='தி0%க தாமத� ஆன( அ�ண சீ%கிரமாேவ ேவைல%� ேபா< டா அ�பா>� அ�மாவ1 க டைள%� இண�க வாய1� ேவைல ெச<( வ1 � ேவைல%� ேபா< டா3 நா4� எ த�ைக+� ெரா�ப ேல ஆனதால ஒனாேவ பா)G9%� �ள�%க ேபாேனா� அ�க எ த�ைக அ�ணா தி��ப1%ேகா நா ஓ4%� இ�%க4�4 ெசான நா 9�யா(

Page 7: 24558922-Kudumba-kathai

எ 9னா� இ�4 ெசாேன 9தலி� ம�)தவ� ப1ற� அ�ண4%காகா இ�'தா�.

இ�ேபா( நா அவள� Bைட ப1ளைவ திற'( ெகா��வ�� ஒ4%ைக+� அவள� அழைக+� ரசி)(ெகா���'ேத ப1ற� அவ� என�ட� எ 9 ஒ4%� இ�'(கா � எ� எைன வ�B3)தினா� நா4� அவைள எ 9 நி�கைவ)( எ ஒ4%ைக அவள� Bைடய1� அ�)ேத ெவ க)தி� ெநள�'த எ த�ைகைய ?வ0� சா<)( ைவ)( ஓ)ேத ப1ற� இ�வ�� �ள�)(வ1 � காேலஜு%� ேபாேனா� அ�ேபா( அ�� வ'த எ அ�ணன�ட� எ அ�மா என எ� ேக டா� அவ ஒைற மற'(வ1 டதாக ெசானா என எ� ேக டா�, அ( வ'( ேந)( உ L)தி� ஓ�%காம� வ1 ட( தா எறா உடேன நா ந� ம �� இ�ல எ�ேலா�� அ�மா L)த மற'தி�ேரா� அPவல> ெப0ய L)( இ�%கிற( நம%காகதாேன எேற. ச0 ந� ேபாடா4 ெசா�லி � எ அ�மாைவ �ன�யைவ)( அவள� Bடைவைய ஓ�பாத3%� வசதியக R%கினா ப1ற� த ?ன�ய எ�)( எ அ�மா வ1 L)தி� �)த ெதாட�கினா அைத பா3)த(� என%�� ஆைச வ'தத( ஆனா� காேலகி%� க டாய� ேபாக ேவ��� எபதா� எ த�ைகய1 9ைலகைள கச%கிெகா�ேட ேபாேன.

அ� இர> அ�மா எ�கள�ட� எ அ�ண ெசானமாறி ஒ� ெபா�ைண பா3)(வ1 டதாக>� அ�)த வார� அவைள பா3%க நா� அைனவ�� ேபாக�ேபாவதக>� ெசானா� ஓ��த3%� Bதிதாக ஒ� Bைட வ � ��� வர�ேபாகிற( எற ெச<திைய ெசான எ அ�மாைவ நா4� எ அ�ண4� ?ன� த�ண1யா� அப1ேசக� ெச<ேதா�.. ெப� பா3%�� படல�

ஒ� வழியாக எ அ�மா எ அ�ண4%� ஏ�ற ெப�ைண

பா3)(வ1 டா� அதனா� நா�க� அைனவ�� ெப� பா3%க எ�க6ைடய கா0� ெப� பா3%க ெசேறா�. அ�பா கா3 ஓ ட நா 9னா� உ கா3'( ெகா�ேட எ அ�ண ப1னா� எ அ�மாவ1��� த�ைக�� ந�வ1� உ கா3'( ெகா�டா.

இ�ேபா( ெப�ைண ப�றி ெசா�லி ஆக ேவ���. ெப�ண1 ெபய3 கீதா வய? 22 ப�)த 9ைலக� ெகா�டவ� ைச? ஒ� 36%� ேமல இ�%�� அ(%� ேமல ெத0யா( என ேபா ேடா>ல அPவள>தா இ�'த(. வ �� வ'த( ெப�ண1 அ�பா அ�மா எ�கைள வரேவ�றா3க�. ெப�ண1 அ�பா ெதாட3'தா3 என%� ெமா)த� F4 ப1�ைளக� F)தவ ராஜு வய? 25 க�யான� ஆகைல இரடாவ( ந��க பா%க வ'த( கீதா Fனாவ( சீதா வய? 17 அதாவ( உ�க மக வய? எறா3. பல

Page 8: 24558922-Kudumba-kathai

வ1சய�கைல ேபசி ெகா���'ேதா� ஆனா� என%� இ��B த�க 9�யல ெபா�E எ அ�ண4%� தா ஆனா8� எ ?ன� அட�க மாேட�கிர( என ப4ர(. அதனால ெப�ைண வர ெசாேன. கீத அS� ப(ைமயாக வ'( நிறா�. அ�ேபா( எ அ�ண கீதாவ1ட� ெகாஞ� ேபச ேவ�� எறா. உடேன அவன( P��கல மாமா>� ச0 எ� தைல ஆ�னா3. உடேன எ அ�ண கீத வ1ட� இ�க பா� ஒ� வ1சய)ைத ெதலிவாக B0'( ெகா� ந� என%� மன�வ1யாக P�வ( ப�றி என%� எ'த �ைர+� இ�ைல ஆனா� ந� என%� ம �� மன�வ1யாக இ�'தா� ேபாத( எ அ�பா த�ப1ைய+� B0'( நட'( ெகா� அவ3க8ைடய வ1��ப)ைத+� B0'( நட'( ெகா�லாேவ�� ச0ய ச�மதமா எறா. ந�க� அைனவ�� அவ6ைடய பதி8%காக ெவய1 பன�ேனா� ஆனா� அவ� ந�க� ச��� எதி3பா%காதவா� �ன�'( எ அ�பாவ1 ?ன�ய ெவள�ேய எ�)( வாய1� ேபா � ச�ப ஆர�ப1)தா�. அைத பா3)த எ த�ைக அவ� பாவாைடைய R%கி ஜ �ைய அ>)( Bைட%�� வ1ரைல வ1 � ஆ �ெகா���'தா�. ேம8� த�க 9�யாத அவ� ேநராக எ மாமாவ1ட� ெச� Bைடைய கா � நா%� ஓ� ேவ�� எறா� அவ�� த� மகலி வSைக%காக அவள� வ1��ப ப� அவ6%� நா%� ஓ� த'தா3. இைத ேய�லா� பா3)த உடேன எ த�ப1 Pழி)(ெகா�டா என ெச<+ர( அன�+� அதா கீதா அ�பாAட ப1சியா இ�'த த�ைகைய ப)தி ேக%கேவனா� அதனால எ அ�மாைவ பா3)ேத அP8� இ�� 9�யேவ 9�யா(4 ெசா�லி ட எனால த�க 9�யல உடேன எ ?ன�ய1 தவ1�ைப பா3)த எ அ)ைத எ ?ன�ைய வா�கி வாய1� ேபா � எ ?ன�ய1 தவ1�ைப அட%கினா�. எ�லா� 9�'த(. ம�றவ1சய)ைதெய�லா� ெப0யவ�க ேபசி ெகா���'தா3க�, ஆனா� நா எ P��கால அ�ண1ய1 9ைலகெளா� வ1ைளயா�ெகா���'ேத. ப1ர� ப10ய மன� இ�லாம� நா4� அைனவ�� அவள� வ � ைட வ1 � கிள�ப1ேனா�. வ'தமாறிேய ந�க� அன�வ�� உ கா3'( எ�க� வ � �%� ேபாேனா� அ�ேபா( எ அ�மா எ அ�ணன�ட� ெப�ைண ப�றி பல ேக�வ1கைள ேக �ெகா�� வ'தா� உடேன எ அ�ண அ�மாவ1ட� அ�மா அ�� நட'தெத�லா� பா3)ததால எ ?ன� ஒ� மாறி இ�%%�( அதனால ெகாஞ� ைக அ�)( வ1��மா எறா. உடேன எ அ�மா>� அ�ண4%� ைக அ�)(வ1 டா� அ�ேபா( எ த�ைக அவள� 9ைலகைள அ�ண4%� L�பெகா�)தா�. ெகாஞனாள�� க�யான9� 9�'த( அ� இர> அ�ண4%�� அ�ண1%�� எ�க� அைனவ0 9ன�ைலய1� 9தலிர> நட'த(. எ அ�ணைன எ த�ைக+� எ அ�ண1ைய நா4� நி3வானப�)திேனா� உடேன எ அ�ண1 ெகா�� வ'த பாைல எ அ�ண அவைள

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:

Page 9: 24558922-Kudumba-kathai

ப�%கைவ)( அவள� Bைடய1� ஊ�றி %�)தா ப1ற� ெம(வாக 9ைலகைள ச��ப1 அவைல F�%� ெகா��வ'தாஅ ப1�� அவைள ஓ� ேபாட தட�கினா. எ அ�ண1 ஆேவச)தி� �� ந�ல ஏ��க உ�க அ�மா உ�க8%� என ைரன�� ெகா�)தா�க ச0யா இ�லா �� வ1டாம �)(�க எறா�. அைத ேக� ேகாபமான எ அ�ண ேவகமாக ஓ� ெச<(வ1 � த�ண1ைய Bைடய1� ெதள�)( வ1 � எ அ�மாைவ A �ெகா�� ேவ� அைற%� ெச�வ1 டா. எ அ�ண1 அ<ேயா எனால த�க 9�யல இ�பா� பதிய1ல வ1 � � ேபாறிஙேல4 Bல�ப1னா� அைத ேக ட எ அ�பா ��மகேல கவைல படாேத இ'த மாமா இ�%கா உன%� என கவைல4 ெசா�லி எ அ�ண1ைய ஏர ஆர�ப1)தா3 மாமா ந��கலாவ( எ Bைட%� ச0யான த�ன� ெகா��பY�க4 ந�Bேர எறா�. அP�� எைத+� ேக %காமா� எ அ�பா எ அ�ண1ய1 Bைடைய %ழி)(ெகா��'தா3. அைத பா3)த நா எ த�ைகைய A � வ'( எ அ�ண1ய1 அ�கி� ப�%கா ேபா � 9த� 9ைறயாக அவள� L)தி� Pைளயா�ேன 9த� இர> அைனவ�%�� 9த�� இரவாக 9�'த(.

http://freshtamilsexstories.blogspot.com/ For more stories in Tamil, visit:


Top Related